13.08.2020 Views

SaSa Katalog - Kurdisch

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

به خه ير بن بو SASA

گروپ

جومله فروشي په داويستي ژيان

كه لو په لي ما الپه ره عده صه

8 الپه ره ‏–ناعي

9 الپه ره ‏–موادي كاره بايي ماالن

AUGUST 2020


چي مان هه يه

په ناسه ١.

. ٢ تيم ٤-١ Sasa

‎٣‎‏.پاله ت عده صه ناعي

‎٤‎‏.سه الجه و غه ساله

٥. عده ي ده ستي

‎٦‎‏.موبل


ئه نواع جل

‎٨‎موادي B

٩ ‏.مررته جه ع

.١٠

.١١

.١٢

پاله تي موشه كه ل

كارتوني ٧٠ سانتيم

كارتوني ٦٠ سانتيم

. ١٣ موادي ده ره جه A

AUGUST 2020

SASA GROUP - KATALOG 2


1

اشيايكي زور

كه له اوروپا

به وه نه يه

مواد بو تجارت.‏

جديد.‏

مستعمه ل

A + B مه خزني ئه مه

C + D مه خزني ئه مه

E + F مه خزني ئه مه

په ناسه

به ره زان

په مان خوشه ليستي شه ريكه كه مان بخوه ننه وه

ئه مانه وه ليستي ئي شه كانمان په تان نيشان به ين

له إره اتوانن ئه و مه وادانه وا له مه غزنا هه يه بيبينن

اتوانن فيلم ره سم ببينن

اتوانن ببينن بار چون ده ت و چون اروات و چون إمه ئي

شي ته دا ئه كه ين

ئه مه ئه وه يه ئه مه جياواز ئه كات

راستي له هه مو چته باشتره

ئه مه وه كو شريكي ئه وه ئي ش ئه كه ين

چه ندين ساله ئه مه وا ئيش ئه كه ين

ئه مه ئه توانين ئه م ئه شيا به ئه وه بفروشين

أشياء ماالن.‏ موادي كاربايي.‏ سه الجه.‏ غه ساله.‏

تلويزيون.‏ موبل.‏ عده صناعة........‏

سعري باش ناو بانگي ئه مه يه

كريني اشياي شريكه ئه

فالس كراوه كان به سعره

كي باش.‏

AUGUST 2020

SASA GROUP - KATALOG

3


2

SASA MARKET 1

3

جل

فروشتن به

كارتون

فروشتن به كيلو

1 2

پياوان

جلي ژنان

منداالن جلي

به پاكت

مرتجع يا به شخطو

جديد

به به پاكت

انواعي جلي ‏)منداالن.‏ پياوان.‏

ژنان.‏ ) به پاكتو بدون پاكت

تاقمه مه نجه ل.‏

ياري مناالن.‏ اشياي

ئحتياد.‏ موادي

زراعت.‏ گلوپ....‏

AUGUST 2020

SASA GROUP - KATALOG

4


پالتي

فروشتن

به

2

SASA MARKET 2

پوستكي كامل به لي ستو

جلي ماركه

A باري

ئه م پوسته حازره كامل ئه ي فروشين

Bباري

وه كو خه التي ده ستي.‏ ته باخي بچوك.‏ سه ريني كورسي.‏

كتري.‏ اشياء مه تبه خ.‏ مه كينه ي ريش تاشين.‏ ته له

فيزيون.‏ قالبي كه ك.‏ مه ساجي كورسي سه ياره.‏ دره ل.‏ ته

نه كه خول.‏ فلچه ي سه ياره.‏ ...........

منداالن.‏

تيشرت.‏

ژنانه.‏ پياوان.‏ په الو.‏ قه مسه له.‏

موادي حمام و ته واله ت.‏ .....

بلوز.‏

پاله تي ته كه له انواع ماركه

هه مو په داويستي ماالن

پالتي

A

اتو.‏ كتري.‏ عه جانه.‏ اشياء مه تبه خ.‏ په الوي ماركه.‏ مه

كينه ي قه هوه.‏ تاوه.‏ مه نجه ل.‏ گزكي كاربا.‏ غه ال ي سور

كردنه وه.‏ قالب كه ك.‏ موادي ئي ش.‏ مه كينه ي ريش

تاشين......‏

گزكي كاربا.‏

اتو.‏ كتري.‏

مه كينه ي قه هوه.‏

جلي ماركه به ليستو

اشيا كاني خوارو

موادي جوانكاري مال فه رش به

تاني.‏ په رده.‏ سه رين.‏ ......

B

C

AUGUST 2020

SASA GROUP - KATALOG

5


فروشتن به دانه

پالتي 2,5

پالتي

2

SASA MARKET 3

ته كه لي موادكان بو ئه مه موهيمه

ئه گه ر به دواي موادي هه رزان باشا ئه گه ري ؟

ئه مه ئه توانين ئه شياء كان وا له تلويزيونا ريكالمي

ئه كه ن بو تان دانين.‏

موادي مه تبه خ.‏

مواده كانمان چون

چونيه؟

اشياء مال

موادي زه راعه

جل

تازه.‏

تازه به به كارتون.‏

دستي دو

ميكياب

موادي ريازه

پاره نه قل له ناو آلمانا هه رزانه

ئه مه ئه توانين بو ده ره وه ي ئوروپا بنه رين

به داواكاري

ئه مه له بار كردني كو نتي نه را له هه مو

سانتيم به سانتيم بار ده كه ين به سه ف

كردني جوانو

په ويستي به ئيش كردنه كي زوره گروپه

كه ي ئه مه ئه وه به آساني ئه يكا

پالتي ته كه له به به رزي دو نيم

متر

اشياء مه تبه خ داواكاري

زور تره مه به ست چيه ؟

ميكسر.‏ سور كردنوي گه

وره.‏ قه هوه ساز.‏ ئينجانه.‏

تاوه.‏ مه نجه ل.‏ ........

ئه توانن

موادي تر به

جيا بكرن وه

كو

غه الي په

تاته.‏ اتو.‏

ميكسر.‏ اتو

كه پس.‏ كه

له ئه ره

پالتكان ته كه

له

هه مو چته له

گه ل كره

كاركانا به

شاره زاي

كاملو به

داواكاري

موشتري كه

پارهي نه قل

بويان مو هيمه

دروست ده كه

ين

پا له ت به به

رزي

‎١‎مترو‎٦٠‎سان

تيم.‏

‎١‎مترو‎٨٠‎سان

تيم.‏ الي ئه

مه هه يه.‏

پالتي ته كه

ل و كالسيك

اشياء كامل

مه تبه خ.‏

اشياء مال.‏ بو

باخ.‏ و........‏

پس.‏ .......

AUGUST 2020

SASA GROUP - KATALOG

6


2

SASA MARKET 4

هه رزان و باش

له ئه ره هه موچته ده س ده كه وه

٣٣

جه نابتان بار له ماركتكي

گه وره ده كرن

بازاري ئه مه له ئه

لمانيايه

موادي باش به كواله تي

كي باشو به نرخه كي هه

رزان ده كرن

هه م به پاله ت هه مانه

هه م به عه ده د و هه

موي سعري جياوازه

له هه مو چته به به ر ده وامي پالت

هه يه

اشياء باش و ماركه و موادي ديكه......‏

او چتانه وا ئه مه هه

مانه وه كو

غه الي سور كردنه وه.‏

ته باخ.‏ عه ساره.‏

ميكسر فرن.‏ گلوپ.‏

ته خت.‏ مه كينه ي خه

ياطي.‏ مه كينه قيمه.‏

تيشورت.‏ جلي ژه ري

ئافره تان.‏ پانتول.‏ مه

كينه ي كا غه ذ.‏ دوشه

ك.‏ قه رتاسيه

به س ئه وه نيه ئه به بار

بكري ئه تواني په ش

كريني بار

ليستي باره كه به قيمه

ته كاني وه ر بگري په ش

بار كردن حسابي خوت

بكه ي بزاني قازانجي

تيايه تي يا كو نه

AUGUST 2020

SASA GROUP - KATALOG

7


3

مه قه ستي باخ.‏ مه كينه ي عه رز.‏ مشار كاره

باي.‏ گسگي كاره با بو ئاو بو خول.‏ مه قه ستي

گه وره.‏ گسكي هوايي.‏

په مپي باخ.‏

په مپي زه راب

په مپي به نزيني بو ئاو

په مپي بير

زه رابي اوتوماتيك

و زور شتي ديكه كه له مه خزه نه كانا هه يه ئه

مانه يه ك ليستي بچوكه

ته رنه فيس.‏ به رينه.‏ ئه نواعي چه كوش.‏ سوچ

بر.‏ سكول ئيسپانه.‏ كوسته ره.‏ مشار ده ستي.‏

مشار كاره بايي.‏ سه م پاش.‏ كاشي بر.‏ سانتي

متر.‏ مشاري دار.‏ كومپرو سور هه وا.‏ مه كينه ي

له حيم.‏ موه ليده.‏ كوسته ره ي گه وره.‏

كومپروسور سه ياره.‏ شه حني باتري.‏ مه كينه ي

پو ليش.‏ پاور بانك....‏

ئسپانيا

پورتوگال

فه رانسه

موادي صناعه

كوالتي باش صعري گونجاو

پوستي موادي صه ناعي ماركي

باش نه وده وله تي ئه تواني الي

ئه مه ببيني

ئه وانه وا له ليستا هه يه

بريتانيا

آلمان

AUGUST 2020

SASA GROUP - KATALOG

8


سه الجه و غه ساله

4

جديد

جديد ‏)له ناو

كارتوني خوي

شوختي ته دايه(‏

RAW RETURN

گه راوه بو شريكه كان

‏)جيا

(C ‏.‏Aكراوه .B له

AUGUST 2020

SASA GROUP - KATALOG

9


شتي تازه

شتي اورجينال

بو وه ستا كان

عده صه ناعي ده ستي 5

عده صه ناعي بو هه مو

ئي شه

شه ريكه ئه لماني به كوالتي

باش

هه مو شته دروست كراوي

والتي ئالمانيا يا كو دا وا كراوي ئه

م والته يه

موادي ماركه له هه مو جيهاندا

خه لك ده ي ناسه وه هه مو كه

سه حه زي له كرينيه

شتي باش بو وه ستاي باش

عده صه ناعي ده

ستي له ماركه ته گه

وره كاني ئوروپا

شتي ماركه

شتي تازه

ئه مه ئه توانين چه ن په

شنياري جياواز بو عده صناعي

ده ستي بو ئه وه دا بنين

ماركه كاني ئه مه له شه ريكه

گه وره كاني ئه وروپا به ده

ستي ئه هه نين زور به ي

مواده كانمان بو ده ره وه ي

ئوروپا هه نارده ده كره ت.‏ ئه

مه ئه توانين ئه وانه ي ئه وه په

ويستانه بوتاني جيا بكه ينو.‏

ئه مه باركانمان راستو خو له

شه ريكه گه وركاني ئوروپا به

ده ست ده هه نين

ماركي باش سعري باش بو ده

ره وه ي ئوروپا

AUGUST 2020

SASA GROUP - KATALOG

10


6

زستاني يان هاويني؟

زستاني هاويني

هه ر شته ئه وه هه لي بژه رن هه

ر ئه وه بار ده كره ت

جل

ئه گه ر جلي پياوان يان

ژنان يان مناالن تان ئه وه

ئه مه ناو كارتوني

سانتيميا هه مانه و

حاضره بو بار كردن

له والته عره بيه كان په ويست

به جلي زستاني نيه گروپه كه

ي ئه مه ئه توانه زستاني و

هاويني جيا كاتو

موادي نوه يان ئه و موادانه كه

ئه وه په ويستانه؟

بو ئه مه هيچ موشكله نيه

بو گروپه كه زور ئاسانه!‏

ئه توانن ئه شياي تازه هه

ل بژه رن يان خوتان دانه

دانه هه لي بژه رن.‏

يان ئه توانن داراي بار له ئه

مه بكه ن كه راستو خو له

شه ريكه ئه لمانيه كانو ده

ت به به ئه وه ئه مه ده

ستي بو ببه ين

بو ئه به به س ئه وه شت بكرن له

‏–ئه مه؟

ئه مه هه ر شته ئه وه په ويستان به و

به دوايا بگه رن الي ئه مه ده س ده

كه وه.‏

عه رزي موادي ئه مه زور گه وره يه و

ليسته كي ساده ي هه يه.‏ چون به

كاري ئه هه نين؟

ئه مه گوه له قصه ي موشتري را ده

گرين!‏

تازه يا كو كون.‏ له ناو كارتون يان به به

كارتون

هه ر شته ئه وه په ويستان به

٦٠

AUGUST 2020

SASA GROUP - KATALOG

11


باري كامل

ئه گه ر بتانه وه شتي باشتان ده س

بكه وه به نرخي گونجاو.‏

ئه گه ر به ته ماي كريني بار بي ئه مه

ئه توانين به نرخي گونجاو باش يارمه

تيتان به ين.‏

ئه مه باره كي زور به نرخيه كي گونجاو

بو ئه وه دا ده نين.‏ به خه راتني تاجر

كان ده كه ين.‏

پوست

ئه وه ئه توانن ئه شياء كامل له ئه مه

بكرن.‏

وه ليسته كي كامل له مواده كان وه

ربگرن بو ئه وه ي بيري له بكه نه و كه

قازانجي ته دا يه يا كو نه

7

مودله كان

ئه مه ئه م موادانه ال مان ده س ده كه

وه وكو

ئوتو.‏ موادي مه تبه خ.‏ گسكي كاره

با.......‏

وه ئه مانه راستو خو ال كارخانه ده كره

ت وه به نرخي هه رزانه بو ئه وه

پاله تي موشه كه ل

جه نابتان پاله تي موشه كه ل تان ئه

وه؟

زور به ي شريكه كان پاله تي ته كه له

ده فروشن

من په م خوشه ئه وه يش وه كو

موشته ري بزانن ئه جوره پاله تاته زور

باشو سعري گونجاوه.‏

گه راوه بو كارخانه له SASA

سيستم

AUGUST 2020

SASA GROUP - KATALOG

12


باره كان به مورو كونترول

كردني مودير در ده چه ت

8

SASA PREMIUM

پاله تي ته كه ل به

‎١٠‎نمونه جياواز

پاله تي ته كه ل به ئه جوره

يه ال ئه مه

١٠

پا له ته كانمان

كره كاري شاره زا له ئي شي •

خويانا

مواده كانمان له ٢٥ شه ريكه له هه •

مو ئوروپاوه ده ت

ئه وه الي ئه مو به كواله تي

زورينه ي مواد بار هه ل ده بژه رن

ئه مه مواده كانمان له كارخانه گه

وره كان ئه وروپا ده هه نين

ئه مه له گه ل شه ريكه گه وره

كانا عه قد مان هه يه كه هه مو

حه فته ك بارمان بو ئه نه ره ن

ئه له هه ر پالته كا ئه نواع مواد ده

كرن

دا نه موادي تازه و نوه له ناو

هه ر پاله ته كا

١٠ دا نه موادي تازه و نوه له ✓

ناو هه ر پاله ته كا

.

موادي كاره باي ماالن و مه تبه خ •

عده صه ناعي.‏ موادي ديكوري

له نا كارتوني اورجيناال •

ئه م ژمارانه له گه ل پاله ته كانا •

مودير هه موروژه كونترولي ده كات

موديري كونترول


پاله تي ته كه ل موادي ماركه

مايكرو فر . كتري كاره با.‏ سه

تي چه قو.‏ ......

هه مو ئه شيا كان له ناو ✓

كارتوني اورجيناال

موادي ماالن عده.‏ موادي

كاره باي و


.....

به رزي ✓ ١٨٠

١٠٠

.

٨٠

‎٩٩‎يورو tefalكه بسي له فه

غه الي په تاته فليپس

‎٢٢٩‎يورو

گسكي كاره با بوش ‎٢٤٩‎يورو

له بيني تا پارچه ✓

موادي ته دا هه يه

ماركي مواده كه بوش ته ✓

فال.‏ زيمه نس

.

. AEG. .....

عه جانه بوش

١٢٩

له گه ل ره زه م بو همو

هاوكارانمان

هه مو بار كان به موري مودير

به باشترين كواليتي ده روات

يورو

ئه م پاله تانه موادي به

كواله تي باشو ته دا هه يه

بو ئه وه ي موشته ري

ئيستفاده بكا وه بتوانن به

كاري به نن

AUGUST 2020

SASA GROUP - KATALOG

13


9

SASA – JUMBO KARTON

كارتونه كانمان

به په دروس كردن شماردنيان زه

حمته

به س له هه ركاتونه ‎٤٠‎تا

هه يه

پالتي موشه كه ل ده ره جه .A .B C

‏.‏Aموادي B. C

تازه له ناو كارتوني اورجينال .A

تازه له ناو كارتوني اورجينال به .B

خه طو خه شو يا ن قوپاوي

ده ستي دو .C

مواده كان كه له شه ريكه كانو كه

له ماوه ي

٢٨

٦٠

موادي ناو

كارتونه كان

زور به ي كات ئه مه ئه م

شتانه مان هه يه.‏

ئي نجانه.‏ غه الي په تاته.‏

ميكسه ر.‏ مايكروفر.‏ ميكياپ.‏

گريل.‏ اتو.‏ عده صه ناعي.‏

گسكي كاره به.‏ موادي

ريازه.‏ المپ.‏ گسكي كاره با

روبوت.‏ شامپو صابون.‏ ميزان.‏

گسكي كاره با ي ده ستي.‏

تاقمه مه نجه ل.‏ كه وچك.‏

چه تال.‏ كه فگير.‏ عه صاره.‏

پارچه

بوشايه كان به ئه شياي بچوك پر ئه

به تو

سانتيم به سانتيم پر ئه به تو

روژ دا گه راوه تو له

ناو كارتوني خوي به ئورجينال

كارتون!‏

..........

موسه فات

ئه م شتانه له الي ئه مه بو جه

نابتان هه يه

له ناو كارتوني

‎٤٠‎تا

٧٠

٦٠

BوAئه شياي

سانتيم

پارچه ئه شياي ته دا هه

يه

و له ناويه هه مو په داويستي مه

تبه خ.‏ عده صه ناعي.‏ موادي

رياضه......‏

له ناو كانتينه ره كا

و موادي ناو

ن

٧٢

٧٢

٣٦٠٠

كارتون شوه

ني ئه به تو

كارتونه كه ته قريبه

پارچه ئه به ت

AUGUST 2020

SASA GROUP - KATALOG

14


10

SASA – SMALL KARTON

موسه فات

ئه م شتانه له الي ئه مه بو جه

نابتان هه يه

له ناو كارتوني

BوAئه شياي

سانتيم

موادي ناو

كارتونه كان

ئه له راستي دا به س ئه شياي

مه تخبه خ مان هه يه له گه ل

عده صناعة.‏ موادي باخ.‏ اشياي

ماالن

پالتي موشه كه ل ده ره جه .A .B C

٧٠

‏.‏Aموادي B. C

له ناو كارتوني ٦٠ سانتي ميا تا

پارچه موادي ته دا هه يه

مه ثه ل پاله ته كانمان ئه مانيه

ته دا هه يه

كارتونه كانمان

٣٥

٦٠

به په دروس كردن شماردنيان زه

حمته

له نا و هه ر كاتونه كا

هه يه

٤٥ تا ٣٥

باره كان ئا وا ده ست په ده كان

موادي مه تبه خ به كاملي.‏ عده

صناعة.‏ ئه شياي جوان بو ديكور.‏ ئه

شياي رياضه

له هه ر تريلي كارتون جه گه ده

به تو ئه به ته ‎٢٥٠‎سانتيم ته قريبه

ن له كارتونا پارچه هه يه

ئي نجانه.‏ غه الي په تاته.‏

ميكسه ر.‏ مايكروفر.‏ ميكياپ.‏

گريل.‏ اتو.‏ عده صه ناعي.‏

گسكي كاره به.‏ موادي ريازه.‏

المپ.‏ گسكي كاره با روبوت.‏

شامپو صابون.‏ ميزان.‏ گسكي

كاره با ي ده ستي.‏ تاقمه مه

نجه ل.‏ كه وچك.‏ چه تال.‏ كه

فگير.‏ عه صاره.‏ ..........

پارچه

بوشايه كان به ئه شياي بچوك پر ئه

به تو

سانتيم به سانتيم پر ئه به تو

تازه له ناو كارتوني اورجينال .A

تازه له ناو كارتوني اورجينال به .B

خه طو خه شو يا ن قوپاوي

ده ستي دو .C

مواده كان كه له شه ريكه كانو كه

له ماوه ي

٢٨

روژ دا گه راوه تو له

ناو كارتوني خوي به ئورجينال

كارتون!‏

٣٨٤٠

٩٦

٩٦

AUGUST 2020

SASA GROUP - KATALOG

15


11

SASA – SMALL PREMIUM KARTON

١٢ له صه دا

به

موسه فات

ئه م شتانه له الي ئه مه بو جه

نابتان هه يه

موادي ناو

كارتونه كان

ئه له راستي دا به س ئه شياي

مه تخبه خ مان هه يه له گه ل

عده صناعة.‏ موادي باخ.‏ اشياي

ماالن

موا دي تا زه نوه له ناويا هه يه

٥

پارچه ‏.‏Aموادي .B C ده ره جه

موادي نوه ته دا هه يه

موشه كه ل ده ره جه

پالتي A. B. C

‏.‏Aموادي B. C

له ناو كارتوني ٦٠ سانتي ميا تا

پارچه موادي ته دا هه يه

مه ثه ل پاله ته كانمان ئه مانيه

ته دا هه يه

موادي نوه

كارتونه كانمان

٣٥

٦٠

به په دروس كردن شماردنيان زه

حمته

٤٥

٣٥

٥

باره كان ئا وا ده ست په ده كان

موادي مه تبه خ به كاملي.‏ عده

صناعة.‏ ئه شياي جوان بو ديكور.‏ ئه

شياي رياضه

له هه ر تريلي كارتون جه گه ده

به تو ئه به ته ‎٢٥٠‎سانتيم ته قريبه

ن له كارتونا پارچه هه يه

ئي نجانه.‏ غه الي په تاته.‏

ميكسه ر.‏ مايكروفر.‏

گريل.‏ اتو.‏ عده صه ناعي.‏

گسكي كاره به.‏ موادي ريازه.‏

المپ.‏ گسكي كاره با روبوت.‏

شامپو صابون.‏ ميزان.‏ گسكي

كاره با ي ده ستي.‏ تاقمه مه

نجه ل.‏ كه وچك.‏ چه تال.‏ كه

فگير.‏ عه صاره.‏ ..........

له ناو هه ر كارتونه كدا تا پارچه

هه يه كه پارچه به كاملي تازه يه

بوشايه كان به ئه شياي بچوك پر ئه

به تو

سانتيم به سانتيم پر ئه به تو

تازه له ناو كارتوني اورجينال .A

تازه له ناو كارتوني اورجينال به .B

خه طو خه شو يا ن قوپاوي

ده ستي دو .C

مواده كان كه له شه ريكه كانو كه

له ماوه ي

٢٨

روژ دا گه راوه تو له

ناو كارتوني خوي به ئورجينال

كارتون!‏

٣٨٤٠

٩٦

٩٦

AUGUST 2020

SASA GROUP - KATALOG

16


باره كان به مورو كونترول كردني

مودير در ده چه ت

12

ئه شياي ماالن به

SASA SMALL HW

٢٠٠

چونيه تي پا له ت

كارتونه كانمان چونه •

ئيشي ئه مه گوران كاري

ته دا ئه كره

ئه مه شتي دوباره له ناو

كارتونو.‏ پاله تا دا نانين

جور مواد به كيلو هه يه

اتوانن همو ماركه له ناو پاله ته

كانا ببينن و به موشتري خوتان

بفروشن

.

كره كاري شاره زا بو ئيش كردن •


عده صه ناعي.‏ اشياي موادي مال ‏.‏Aجوان B بو ماالن

هه ر كارتو ‎١٠٠‎تا ٣٠٠ پارچه •

موديري كونترول

ئه گه ر له ناو پاله ته كانا شته

كتان به دلبو وه كو تاوه يان هه

ر شته تر ئه توانن به ئه مه بله

ن كه به س ئه وه تان به جيا

بو دانين به نرخي باش و

گونجاوو

موادي گه وره

بوچوك الي ئه مه

ده ست ده كه وه

له نا كونتينه را كارتون شوه ني

ئه به تو

موادي ماركه مان هه يه

پالت مان هه يه ئه م

شتانه ي ته دا هه يه

په رداخ.‏ عده صه ناعي.‏

ئينجانه.‏ مه نجه ل.‏ پاور

بانك.‏ كابلي شه حن.‏ له

عبي منداالن.‏ سه تي چه

قو.‏ شه حني موبايل.‏ سه

ماعه.‏ گوه زان.‏ دوشي حه

مام.‏ جه متا.‏ المپ.‏ عه ره

بانه.‏ ته رمزه.‏ مه زي باخ.‏

صابون شامپو.‏ موادي مه تبه

خ.‏ ........

CEبه ئشتانداردي

ئوروپي

كه به س بو شه

ريكه ئوروپيه كان

دروستي ئه كه ن

به كواله تيكي زور

باش

٩٦

له نا و لوريا ١٣٦

كارتون شوه ني

ئه به تو

AUGUST 2020

SASA GROUP - KATALOG

17


موادي نوه

13

ئه مه هه م له مه خزه ني خومان

بارمان هه يه

ئه گه ر ئه وه داواكاري تر تان هه به ئه

مه له گه ل زوربه ي كارخانه كانا عه

قت مان هه يه و ئه توانين بو ئه وه هه

مو چته دا وا بكه ين

مواد به كوالتي باش ضمان

Bئه سته ئه وه موادي

موادي مرته جه ع

به جواني ئه ناسن Aموادي

موادي نوه Einhell

ئه مه له گه ل كارخانه كانا عه

قتي كراوه مان هه يه كه به س

بو ئه مه دروستي ئه كه ن

بو نمونه ئه گر موه ليده تان بوه

بو والته عه ربيه كان ال ي ئه مه

به زوري و به ئا ساني ده ست

ده كه وه ئه مه په مان خوشه

له گه ل ئه وه موعامله بكه ين

به س يك شريكه ي گه وره ئه

توانه ئه م ئي شانه بكا.‏

مواده نوه كان له مه خزه ني گروپي

sasa

ئه مه ئه توانين به

جومله هه مو مواده

كان بفروشين.‏

بو ئه مه موشكله نيه

‎٥٠٠٠٠٠‎پارچه له يه ك

مودل مواد دا وامان له

بكه ن.‏

زور به ي شه ريكه بوچوكه كان

مواديان هه يه به س ده ستي دو

ده ستي سه يه

ئه مه وه كيلي سه ره كي

شريكه كانين و عه قت ما ن

له گه ليانا هه يه ئه مه به

سعري گونجاوو ده ي كرين

AUGUST 2020

SASA GROUP - KATALOG

18


مواد به كوالتي باش ضمان

موادي نوه 13

AUGUST 2020

SASA GROUP - KATALOG

19


سه قه

شه ريكه كه ي ئه مه چيه ؟

راستي بو ئه مه زور

مو هيمه !

ئه مه گروپه كي گه نجو

حه زمان له خزمه تي خه

لكه وه هه مو مان له

ئيشي خومانا خه بيرين

الي ئه مه ده الل نيه ئه

وانه وا ئيشي فروشتن

ئه كه ن بو خومان ئيش

ئه كه ن به مه عاشي

باشو ئه وه يه ئه مه له

شه ريكه كان تر جياواز

ده كا ت

الي ئه هه مو چته ئه به

به بونه ي ئه وه موديره

كانمان به به رده وامي

كونترولي وه زعه كه ده

كه ن

صه ماني ئه مه ئه وه

يه ‎٢٤‎ساعتي ئاماده ين

بو جواب دانه وه

1

تيمه 3

2

نه وده وله تي

ئه وه ده توانن له مالو بار دا

وا كه ن ئه مه ئيشي

گومروك بار ئه مه ده ي كه

ين ته رخيس كردني بار له

گومروك هه مو كاره كاني ئه

مه ده ي كه ين

ئه مه ئونالين نافروشين

و خورده فروشيش به به

رده وامي ناكه ين

ئي تر په ويست ناكا له

خورده فروشي ئه مه

بترسن

ئه مه وه كو ده الل ئيش نا

كين ئه مه له گه ل شه

ريكه گه وره كاني ئوروپا عه

قت مان هه يه وه ده ستي

يه كين

داهه نان تازه

كي به قوه ت

تيمه كه ي ئه مه به رده

وام حازره بو جواب دانه

وه ي ئه وه

ئه مه به زوربه ي زمانه

كان قصه ده كين

ئه هه مو كاته ئا گامان

له بازاره وه داواكاريه كان

ئه وه جه به جه بكه ين

دل خوشي ئه وه بو ئه

مه موهيم ترين شته

AUGUST 2020

SASA GROUP - KATALOG

20


ئه م ال په رانه وا هه يه به س بو موشته ريه

كانمانه و به س ئه وان ئه توانن به كاري بهه نن

دا واتان له ده كه ين با هه ر وا به.‏

ئا يا ئه مه بروامان به ئه وه هه يه

ئسته ئه توانن ليسته له باره كانمان ببينن

به عه ده دي كامل و ره سم

ئه وه په شنياره له ئه مه وه ر ده گرن

بو ئه مه سه قه په ش فروشتنه

ئه گه ر په ويستان به ليسته به قيمه ته كاني

بو تان ئه نه رين

ليسته كانمان هه مو روژه تازه ده كره تو

بو ئه وه ئاسانه كه نرخه كان هه مو روژه تازه ئه

به تو به ئا ساني له گه ل موديري فروشتنمانا

قصه بكه ن

ئه وه به س ره قه مي ليسته كه داخل بكه ن

له ئه و پرو گرامه به س ئه به يه ك ره قه مي

له ليسته كه داخل بكه ن

ئاگاداري هه مو الپه ره كان په سوردي له سه ره مودير هه

مو حه فته په سورده كان ئه گوره ئه توانن په وه ندي به ئه

مو بكه ن له طه ره ق واتساپ يام وايبر كه په سورده كان

وه ر بگرن

ئه توانن به رده وام سه يري ليسته كان بكه ن!‏

AUGUST 2020

SASA GROUP - KATALOG

21


په شنيار و ره خنه گر دن ئه وه له ئه مه مايه

sasaي دل خوشيه تيمي

ئه به ئه وه بزانن كه ئه مه له ئه و ١٥ الپه ره مواده وا هه مانه

به رده وام گوران كاري ته دا ئه كره ت

ئه مه له شه ريكه گه وره كان ده ي كرين به س به زو ترين كات

ده فروش ره ت

په س ليسته كانمان ته قريبيه.‏

© Copyright, Sasa Trading GmbH | Fruchtbahnhofstr. 3 | 68159 Mannheim

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!