20.02.2014 Views

Elinkeinopoliittinen ohjelma 2011 - 2013.ai - Rauman kaupunki

Elinkeinopoliittinen ohjelma 2011 - 2013.ai - Rauman kaupunki

Elinkeinopoliittinen ohjelma 2011 - 2013.ai - Rauman kaupunki

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

RAUMAN KAUPUNGIN<br />

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA<br />

<strong>2011</strong>-2013


1. Johdanto<br />

1.1. Elinkeinopoliittisen <strong>ohjelma</strong>n lähtökohdat<br />

Päästrategian Rauma-kuva vuodelle 2020<br />

Rauma on tulevaisuussuuntautunut asumisen, koulutuksen, tutkimuksen<br />

ja kulttuurin <strong>kaupunki</strong>, jossa on kaikenikäisille monipuoliset<br />

palvelut, kehittyvä yritystoiminta sekä viihtyisä ja turvallinen elinympäristö.<br />

Ympäröivä meri, teollisuus ja Unescon maailmanperintökohteet<br />

yhdessä muodostavat <strong>Rauman</strong> imagon vahvuuden.<br />

Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuuden näkökulma<br />

<strong>Rauman</strong> kaupungin strategia 2020 asiakirjassa on muotoiltu Rauma<br />

kuva ja sitä täsmentävien päämäärien toteuttamiseksi määritellyt<br />

strategiset tavoitteet.<br />

Yhteiskunta – ja asiakasvaikuttavuuden näkökulmasta kaupungin<br />

strategisena tavoitteena on vetovoimainen Rauma ja hyvinvoivat<br />

<strong>kaupunki</strong>laiset. Tämä tarkoittaa elinkeinoelämän toimintaedellytysten<br />

tukemista, asukkaiden henkisen ja aineellisen hyvinvoinnin edistämistä<br />

sekä hyvän elin- ja toimintaympäristön turvaamista.<br />

Elinkeinopoliittisen <strong>ohjelma</strong>n lähtökohdat<br />

<strong>Rauman</strong> kaupungin elinkeinopoliittisen <strong>ohjelma</strong>n tarkoituksena on<br />

täsmentää päästrategian elinkeinopoliittisia linjauksia ja toimia apuna<br />

kaupungin päätöksenteossa sekä markkinoida osaltaan <strong>kaupunki</strong>a<br />

yrittäjille, asukkaille ja sidosryhmille.<br />

Elinkeinopoliittisen <strong>ohjelma</strong>n kautta pyritään luomaan yhteiset<br />

tavoitteet ja tahtotila toimia pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti.<br />

Ohjelman tavoitteiden asettaminen ja toimenpiteiden toteuttaminen<br />

perustuvat näkemykseen kaupungin kehittämisen suunnasta<br />

työpaikkojen synnyttämisen ja säilyttämisen, verotulojen kasvattamisen<br />

sekä asukkaiden palvelujen tuottamisen ja kehittämisen<br />

suhteen. <strong>Elinkeinopoliittinen</strong> <strong>ohjelma</strong> sivuaa varsinaisten yrityksille<br />

tarjottavien palvelujen lisäksi esimerkiksi kaavoitus- ja tonttipolitiikkaa<br />

sekä koulutuspolitiikan kysymyksiä, sikäli kun ne kytkeytyvät<br />

olennaisesti yritystoiminnan edellytysten parantamiseen.<br />

<strong>Rauman</strong> edellinen oma elinkeinostrategia on vuodelta 2001 ja seudun<br />

elinkeinostrategia vuodelta 2006. Vuonna 2010 valmistuneen<br />

elinkeinopoliittisen <strong>ohjelma</strong>n uudistamistyöhön ovat osallistuneet<br />

<strong>Rauman</strong> kaupungin elinkeino- ja suunnittelupalvelut yksikkö<br />

alkuvuodesta <strong>2011</strong> ja kehittämisosan kokoamiseen Capful, Kauppakamari,<br />

<strong>Rauman</strong> Yrittäjät, Elinkeinoneuvottelukunta ja elinkeino- ja<br />

suunnittelupalvelut. Kehittämisosan projektiryhmän muodostivat:<br />

Capfulin Kimmo Kivinen, Kauppakamarista Jaakko Hirvonsalo,<br />

<strong>Rauman</strong> Yrittäjistä Veli-Matti Paulasaari, <strong>Rauman</strong> kaupungista Asko<br />

Aro-Heinilä, Ritva-Liisa Korpela ja Mirja Kotiranta.<br />

1.2. <strong>Rauman</strong> elinkeinorakenne<br />

Raumalla on paljon erityisosaamista, ja näihin vahvoihin painopistealueisiin<br />

panostamalla voidaan edistää kilpailukykyisen yritystoiminnan<br />

kehittymistä, joka synnyttää investointi- ja kulutuskysyntää<br />

ja edelleen hyvinvointia <strong>Rauman</strong> seudulle.<br />

<strong>Rauman</strong> elinkeinorakenne pohjautuu vahvaan teollisuusosaamiseen.<br />

Teollisuuden osuus elinkeinorakenteesta on liikevaihdolla<br />

mitattuna lähes 70 %. Työpaikkoja teollisuudessa on yli<br />

5 000, joka on 30 % kaikista <strong>Rauman</strong> työpaikoista. Rakentaminen<br />

1


tarjoaa työpaikan yli 1 000:lle, palveluala tarjoaa taas yli 10 000<br />

työpaikkaa. ( 61 % <strong>Rauman</strong> työpaikoista)<br />

Tärkeimmät teollisuuden toimialat ovat metsäteollisuus,<br />

meritekninen teollisuus ja muu metalliteollisuus.<br />

<strong>Rauman</strong> satama on merkittävä osa teollisuuden hyvin toimivaa<br />

kokonaisuutta. Se tarjoaa tehokkaat logistiset ratkaisut sekä<br />

kansainväliseen vientiin että tuontiin. <strong>Rauman</strong> satamaliikenne on<br />

kasvanut 1970-luvun puolivälistä vuoteen 2010 melko tasaisesti.<br />

Samaan aikaan satama on keskittynyt voimakkaasti metsäteollisuuden,<br />

erityisesti paperiteollisuuden kuljetustarpeisiin.<br />

<strong>Rauman</strong> Satama on laatinut vision vuodelle 2015: ”<strong>Rauman</strong><br />

Satama on länsirannikon johtava kappaletavarasatama. Sataman<br />

erikoisalaa ovat metsä- ja metalliteollisuuden kuljetusratkaisut.<br />

Länsirannikon suurin konttisatama tarjoaa tehokasta yksiköiden<br />

käsittelyä ja parhaat linjayhteydet.”<br />

Vahvojen teollisuusalojen rinnalla positiivisen kehityksen pitää jatkua<br />

vahvana palvelualoilla, sekä yrityspalvelujen että yritysten palvelujen<br />

osalta. Kasvun nähdään perustuvan erityisesti kasvuedellytyksiin<br />

kaupan, tietointensiivisten yrityspalvelujen, matkailun ja hyvinvointipalvelujen<br />

aloilla.<br />

<strong>Rauman</strong> yritysten toimipaikoista vähittäiskaupan osuus liikevaihdon<br />

perusteella on n. 10 %, ja henkilöstön osuus vähittäiskaupan toimipisteissä<br />

hieman yli 7 %, 1 200 henkilöä.<br />

Palveluliiketoimintojen merkitys korostuu tulevaisuudessa yhä<br />

enemmän. <strong>Rauman</strong> keskustan tuntumassa sijaitsevat isot liikekeskukset<br />

ovat liikenteellisesti hyvin saavutettavissa ja lisäävät<br />

asiakasvirtoja myös lyhyen etäisyyden päässä liikekeskuksessa<br />

sijaitsevan vanhan <strong>Rauman</strong> erikoisliikkeisiin.<br />

Palveluissa hyvinvointipalvelujen, erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen<br />

osuuden lisääntyminen on tulevaisuuden kannalta avainasemassa.<br />

Raumalla on lähtenyt liikkeelle MediRauma-hanke,<br />

jonka päämääränä on valmistella ja toteuttaa yhteistyössä <strong>Rauman</strong><br />

kaupungin ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kanssa uusimuotoiseen<br />

alueelliseen työnjakoon pohjautuva potilas- ja prosessilähtöinen<br />

terveydenhuollon toimintamalli, jolloin osa erikoissairaanhoidon<br />

perustason toiminnoista siirtyy <strong>Rauman</strong> hoidettavaksi.<br />

Hyvinvointipalvelujen tarpeen kasvaminen luo uusia mahdollisuuksia<br />

erityisesti sosiaali-terveysalan yrittäjyyden kehittämisen ja myös<br />

palvelusetelikäytäntöjen kannalta.<br />

Palvelualalla myös Tietointensiiviset yrityspalvelut (KIBS) nähdään<br />

tulevaisuuden menestysaloina (esim.teollisuuden ja ympäristön<br />

mittaus- ja laboratoriopalvelut, insinööritoimistot, suunnitteluyritykset,<br />

tekniset palveluyritykset, taloushallinnon palvelut, viestintä- ja<br />

mainostoimistot). <strong>Rauman</strong> seudullakin toimialalla katsotaan olevan<br />

kehityspotentiaalia runsaasti.<br />

Rauma on merkittävä matkailu<strong>kaupunki</strong>, jonka vetovoima<br />

perustuu erityisesti maailmanperintökohteisiin, Vanha Rauma ja<br />

Sammallahdenmäen pronssikautinen muinaismuistoalue, saariston<br />

(Selkämeren kansallispuisto, Kylmäpihlajan majakkasaari,<br />

Kuuskajaskarin entinen varuskuntasaari ja Reksaaren luontoretkeilysaari)<br />

luonto- ja kulttuuriarvoihin, kaupungin monipuolisiin<br />

kulttuuritapahtumiin sekä kaupungin omaleimaisuuteen.<br />

Matkailu on osa elinkeinojen kehittämistä ja tärkeä tekijä kaupungin<br />

tunnettavuuden ja houkuttelevuuden kasvattamiseksi.<br />

Tapahtumamatkailun rooli on kansallisesti ja kansainvälisesti<br />

nousussa ja kytkeytyy vahvasti elämystuotannon osaamiseen.<br />

Luovuus, kulttuuri ja matkailu ovat kokonaisuus ja nousemassa<br />

näkyvään asemaan <strong>kaupunki</strong>en elinkeinopolitiikassa. Osaamispalveluihin<br />

kuuluvat mm. kulttuurin, median ja mainonnan yritykset<br />

sekä liike-elämän palvelukset.<br />

2


Ajankohtaisia asioita toimintaympäristön kehittämisessä:<br />

I Kaivopuiston alueelle (Sinkokatu 11) nousseen teknologiatalo<br />

”Sytyttimen” tarkoituksena on tarjota paikallisille yrityksille<br />

toimintamahdollisuuksien kehittämiseksi yhteinen toimintaympäristö<br />

hautomo-, kehitys- ja kokouspalveluineen. Kuuden tuhannen<br />

neliömetrin rakennuskokonaisuus tarjoaa työtilat parille sadalle<br />

työntekijälle. Osa uudesta Kaivopuiston alueelle nousseesta teknologiatalosta<br />

on vuokrattu täyden palvelun toimistohotellin tiloiksi.<br />

<strong>Rauman</strong> Hovi Oy:n toimistohotellista voi vuokrata käyttöönsä valmiiksi<br />

kalustettuja ja varusteltuja toimistohuoneita ja neuvottelutiloja<br />

lyhyemmäksi tai pidemmäksi aikaa.<br />

II Lakarin logistiikka-alue aloittaa uuden laajan yritysalueen<br />

kaavoituksen. Samanaikaisesti laaditaan sekä osayleiskaavaa koko<br />

alueelle että Lakarin logistiikka- ja yritysalueen asemakaavaa.<br />

Lakarin logistiikka-alueesta suunnitellaan dynaamista aluetta<br />

suurtenkin yritysten tarpeisiin. Alue rakentuu liikenteellisesti<br />

edulliseen paikkaan valtatie 8 ja 12 väliin ja on kytkettävissä valtakunnan<br />

rautatieverkkoon. Uuden logistiikka- ja yritysalueen vahvuuksia<br />

ovat lisäksi: suuret yritystontit, erinomaiset mahdollisuudet<br />

vaativille varastointi- ja logistiikka-alan toimijoille, sataman läheisyys,<br />

Raumalla jo oleva hyvä alihankinta- ja muu palveluverkko, lyhyet<br />

etäisyydet Turkuun (90km), Poriin (45km) ja Tampereelle (150km).<br />

1.3. Alueiden kilpailukyky<br />

Yritysten näkökulma<br />

Keskuskauppakamari on tutkinut vuodesta 2000 lähtien alueellisten<br />

tekijöiden vaikutusta yritysten kilpailukykyyn ja sijoittumiseen<br />

Suomessa. Alueiden kilpailukyky 2009 on viides aihepiiriin liittyvä<br />

tutkimus. Selvitys perustuu 1059 yritysjohtajan antamiin tietoihin.<br />

Alueiden kilpailukyky 2009-selvitys tarkastelee alueellisten tekijöiden<br />

vaikutusta yritystoimintaan. Tavoitteena on tutkia, mitkä tekijät<br />

vaikuttavat yritysten sijoittumiseen Suomessa ja miten alueiden<br />

kilpailukykyä pitäisi yritysten mielestä kehittää. Lisäksi selvityksessä<br />

on tarkasteltu yritysten oman talouden toteutunutta ja<br />

tulevaa kehitystä.<br />

Kahden vuoden välein toteutetuissa yrityskyselyissä yleisimmät<br />

yrityksen sijaintiin ja toimintaedellytyksiin Suomessa vaikuttavat tekijät<br />

ovat pysyneet samoina edellisestä yrityskyselystä:<br />

1. Yritykselle sopivan työvoiman saatavuus 66%<br />

2. Markkinoiden läheisyys 53%<br />

3. Liikenneyhteydet 52%<br />

4. Alueella on kasvukeskus 52%<br />

5. Turvallinen ja viihtyisä elinympäristö 44%<br />

Kysyttäessä, kuinka paljon lueteltuihin asioihin pitäisi alueella<br />

panostaa yrityksen kilpailukyvyn parantamiseksi, korostivat yritykset<br />

Raumalla suorien kansainvälisten lentoyhteyksien tärkeyttä,<br />

satamien ja vesiliikenteen kehittämistä, valtateiden ja moottoriteiden<br />

rakentamista ja myös panostusta alueiden yhteisiin liikennehankkeisiin.<br />

1.4. Yhteistyö ja verkottuminen<br />

Valtakunnallisessa <strong>kaupunki</strong>verkkotypologiassa <strong>Rauman</strong> seutu<br />

kuuluu maakuntaveturien luokkaan (C2).<br />

<strong>Rauman</strong> <strong>kaupunki</strong> on järjestänyt vuoden <strong>2011</strong> alusta alkaen<br />

uudelleen elinkeinotoiminnan kehittämispalvelut <strong>Rauman</strong> Seudun<br />

Kehitys Oy:n toiminnan päätyttyä. Palvelut on jaettu kahteen eri<br />

kokonaisuuteen. Uusyritysneuvonta hankitaan ostopalveluna<br />

Yrityspalvelu Enteriltä eli Porin Seudun Yrityspalveluyhdistys ry:ltä,<br />

joka tuottaa yrittäjiksi aikovien henkilöiden ja alkavien yritysten<br />

3


maksuttomat neuvontapalvelut sekä yrittäjyyden edistämiseen liittyvät<br />

palvelut Raumalla. Enterin <strong>Rauman</strong> toimisto toimii maaliskuusta<br />

<strong>2011</strong> lähtien Kaivopuiston alueelle, Sinkokadulle valmistuneessa<br />

teknologiatalossa.<br />

Toimivien yritysten kehittämisneuvonta ja kehittämispalvelut tuotetaan<br />

<strong>Rauman</strong> kaupungin omana palveluna sekä yhdessä<br />

yhteistyökumppanien kanssa. Yritysasiamies vastaa toimivien<br />

yritysten kehittämistoiminnasta, projektipäällikkö kaupungin rahoittamasta<br />

meriteollisuuden kehittämishankkeesta ja suunnittelusihteeri<br />

yritys-<strong>kaupunki</strong> suhteista.<br />

<strong>Rauman</strong> Kauppakamari toimii toimialueensa keskeisenä vaikuttajayhteisönä.<br />

Kauppakamari on alueensa yritysten edunvalvonta-,<br />

yhteistyö- ja palveluorganisaatio. Jäsenistöön kuuluu yli 300 seudun<br />

merkittävintä yritystä. Myös seudun kunnat ovat kauppakamarin<br />

jäseniä.<br />

<strong>Rauman</strong> Yrittäjät toimii vaikuttajana ja yrittäjien yhteisten etujen<br />

valvojana. Kaupungin yhteistyökumppanina <strong>Rauman</strong> Yrittäjät pyrkii<br />

vaikuttamaan aktiivisesti siihen, että yhteiskunnallisessa päätöksenteossa<br />

toimitaan pk-yritysten ja yrittäjien toimintaolosuhteiden<br />

parantamiseksi.<br />

<strong>Rauman</strong> yhteistyökumppaneina elinkeinotoiminnan verkostoyhteistyössä<br />

toimivat myös korkeakoulutasoista opetusta ja<br />

tutkimusta tarjoavat opinahjot sekä toisen asteen opetusta antavat<br />

oppilaitokset.<br />

Satakuntaliitto vastaa aluehallinnosta ja maakunnan suunnittelusta.<br />

Vuoden 2010 alusta aloittaneiden Elinkeino-, liikenne- ja<br />

ympäristökeskusten strateginen tulossuunnitelma ja Satakuntaliiton<br />

maakunta<strong>ohjelma</strong>n toteuttamissuunnitelma (Totsu) ohjaavat osaltaan<br />

valtion budjetin määrärahojen kohdentamista maakuntaan ja kuntiin.<br />

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (Ely) tukevat ja<br />

neuvovat yrityksiä niiden elinkaaren kaikissa vaiheissa<br />

ja osallistuvat innovaatioympäristön kehittämiseen. Ne hoitavat työja<br />

elinkeinotoimintojen kautta alueellista työvoimapolitiikkaa ja<br />

edistävät maaseutuelinkeinojen kehittymistä.<br />

ProAgria Satakunta tarjoaa yrityspalveluita ja hallinnoi monia<br />

merkittäviä maakunnallisia kehittämishankkeita yhteistyössä kuntien<br />

ja seudullisten kehittämisorganisaatioiden kanssa.<br />

Maaseudun kehittämisyhdistys Ravakka ry on Leadertoimintaryhmä,<br />

joka tukee ja opastaa ympäröivän maaseudun<br />

toimijoita. Ravakan <strong>ohjelma</strong>sta rahoitetaan maaseudun yhteisöjen<br />

hankkeita sekä myönnetään yritystukia.<br />

Osaamiskeskus<strong>ohjelma</strong> (OSKE) on määräaikainen erityis<strong>ohjelma</strong>,<br />

jonka avulla suunnataan toimenpiteitä kansallisesti tärkeille<br />

painopistealueille. Satakunnan osaamiskeskus on <strong>ohjelma</strong>kaudella<br />

2007-2013 mukana Energiateknologian ja Jokapaikan<br />

tietotekniikan klusteriohjelmissa sekä Meriklusteri<strong>ohjelma</strong>ssa ja<br />

alueellisena kumppanina Hyvinvoinnin ja Ympäristöteknologian<br />

klusteriohjelmissa. Osaamiskeskus<strong>ohjelma</strong>n hallinnointiorganisaationa<br />

toimii Prizztech Oy, joka omalta osaltaan myös asettaa<br />

tavoitteekseen elinkeinoelämän kilpailukyvyn parantamisen.<br />

Aluekeskus<strong>ohjelma</strong> muuttui vuoden 2010 alusta Koheesio- ja<br />

kilpailukyky <strong>ohjelma</strong>ksi (KOKO). KOKO-<strong>ohjelma</strong> kaudelle 2010-2013<br />

on yksi väline <strong>Rauman</strong> seudun kehittämistyössä. <strong>Rauman</strong> seudun<br />

KOKO-alueen muodostaa <strong>Rauman</strong> seutukunta: Eura, Eurajoki,<br />

Köyliö, Rauma ja Säkylä. <strong>Rauman</strong> seudun KOKO-<strong>ohjelma</strong>n<br />

tavoitteena on osaltaan tehdä <strong>Rauman</strong> seudusta<br />

1) Aluekehittämisessä tehokas seutu<br />

2) Innovatiivinen ja tuotantorakenteitaan uudistava seutu<br />

3) Ympäristötietoinen seutu<br />

4) Väestökehitykseltään tasapainoinen seutu<br />

5) Palvelutuotannoltaan ja –rakenteiltaan veto-voimainen,<br />

tehokas ja uusiutumiskykyinen.<br />

4


Lounaisrannikon keskuskaupungit (Pori, Rauma, Uusi<strong>kaupunki</strong><br />

ja Turku) ovat lisänneet entisestään yhteistyötään. Kaupungeissa on<br />

hyväksytty yhteistyötä säätelevä puitesopimus, joka on laadittu<br />

vuosille <strong>2011</strong>-2013. Tavoitteena Lounaisrannikkoyhteistyössä on<br />

keskus<strong>kaupunki</strong>en roolin vahvistuminen ja monipuolistuminen.<br />

Toimintaympäristön ja osaamisen kehittämiseen on yhteisesti<br />

hahmoteltu kymmenen kärkihanketta/ lippulaivahanketta.<br />

I Toimintaympäristön ja osaamisen kehittäminen<br />

1 Meriosaaminen yhdistää; rakennetaan maailman osaavin meriklusteri.<br />

2. Energiarannikko uudistaa; energiaosaamisessa profiloidutaan ja<br />

sovitaan työnjaosta. Rauma vie eteenpäin kaukolämpö- ja uuden<br />

sukupolven biojalostamohankkeita.<br />

3. Innovaatiot tuottavat; tutkimus- ja kehittämistoiminnan painopisteiksi<br />

otetaan uusiutuva energia ja ympäristöteknologia.<br />

4. Tulevaisuuteen tiedolla; Lounaisrannikon elinkeinoelämän kärkien<br />

(meri,energia,ympäristö) kasvupotentiaali arvioidaan.<br />

5. Lounaismeri viettelee; kasvatetaan Lounaisrannikon matkailuosaamista<br />

ja rakennetaan yhteistä paketointia merelliseen matkailuun,<br />

tapahtumamatkailuun ja kulttuuri-/ historiamatkailuun.<br />

II Toiminnan kehittäminen ja yhteistyön vahvistaminen<br />

1. Kasvurahasto käynnistetään; keskus<strong>kaupunki</strong>en yhteistyöllä<br />

luodaan edellytykset yhteisen rahaston perustamiselle.<br />

2. Sijoituksia houkutellaan; kehitetään yhteistä Invest In-toimintaa<br />

Lounaisrannikolle<br />

3. Elinkeinopalvelut trimmataan; luodaan Lounaisrannikolle Suomen<br />

parhaat elinkeinopalvelut yrityksille.<br />

4. Yhteishenkeä vahvistetaan; a) terävöitetään edunvalvontaa ja b)<br />

toimitaan yhteisen identiteetin ja yhteishengen vahvistamiseksi ja<br />

alueen sisäisen matkailun lisäämiseksi.<br />

5. Yhteistyö vakinaistetaan; yhteistyörakenteet vahvistetaan sopimuspohjaisiksi.<br />

5


RAUMAN ALUEELLINEN YHTEISTYÖVERKOSTO<br />

OPERATIIVINEN VETOVASTUU<br />

KUNNAT<br />

•<strong>Rauman</strong> <strong>kaupunki</strong><br />

•Eura , Eurajoki, Köyliö, Säkylä,<br />

•Pori, Turku, Uusi<strong>kaupunki</strong>,<br />

Laitila, Pyhäranta<br />

KOULUTUS-<br />

ORGANISAATIOT<br />

•Porin yliopistokeskus<br />

•Turun yliopisto/<strong>Rauman</strong><br />

opettajankoulutuslaitos<br />

•Satakunnan ammattikorkeakoulu<br />

•WinNova<br />

•Länsi-Suomen kesäyliopisto<br />

•Eurajoen kristillinen opisto<br />

TUTKIMUS / KEHITTÄMIS-<br />

ORGANISAATIOT<br />

•Prizztech Oy<br />

•Pyhäjärvi-instituutti<br />

•TTY:n elektroniikan tutkimusyksikkö<br />

•TTY:n hydrauliikan tutkimusyksikkö<br />

•Vesi-instituutti WANDER<br />

•Turun yliopiston merenkulun koulutus- ja<br />

tutkimusyksikkö<br />

ELINKEINOELÄMÄ<br />

•Yritykset<br />

•<strong>Rauman</strong> kauppakamari<br />

•Satakunnan Yrittäjät<br />

•Yrittäjäyhdistykset<br />

•Satakunnan kauppakamari<br />

•Uudenkaupungin<br />

kauppakamariosasto<br />

RAHOITTAJAT JA<br />

YHTEISTYÖKUMPPANIT<br />

•Satakunnan Elinkeino-,liikenne- ja<br />

ympäristökeskus (Ely)<br />

● <strong>Rauman</strong> seudun työ- ja elinkeinotoimisto<br />

● Satakuntaliitto<br />

• Finnvera Oy<br />

• Tekes<br />

• ProAgria<br />

ALUEELLISET YHTEIS-<br />

TYÖKUMPPANIT<br />

•POSEK Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy<br />

•PSKK Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy<br />

•Ravakka ry<br />

•Pyhäjärviseutu ry<br />

•Ukipolis Oy<br />

6


<strong>Rauman</strong> elinkeinopoliittinen <strong>ohjelma</strong> <strong>2011</strong> - 2013<br />

2 Toimintaympäristön tulevaisuus ja <strong>Rauman</strong><br />

elinkeinoelämän nykytila<br />

perustuen <strong>Rauman</strong> alueen elinkeinoelämän skenaariot ja<br />

kehittämislinjaukset työhön<br />

14.3.<strong>2011</strong><br />

8


2.1. <strong>Rauman</strong> alueen elinkeinoelämän skenaariot<br />

Muutosvoimia ja kehitysprosesseja<br />

Maailmantalous<br />

EU:n kehitys<br />

Ilmastonmuutos<br />

Energia ja raaka-aineet<br />

Kansainväliset suhteet ja<br />

geopolitiikka<br />

Innovaatiot<br />

Muuttoliike ja<br />

maahanmuutto<br />

Yhteiskunnallisten ja<br />

taloudellisten uudistusten<br />

painopiste<br />

Vesiteknologia<br />

Ympäristö-teknologia<br />

Kilpailu osaajista<br />

Julkiset palvelut ja niiden<br />

tuotantotavat<br />

Yhdysvaltojen kehitys<br />

Venäjän kehitys<br />

Kiinan kehitys<br />

Itämeren kehitys<br />

Latinalaisen Amerikan<br />

kehitys<br />

Maailman logistiikan kehitys<br />

Meriteollisuuden kehitys<br />

maailmassa<br />

Muutostekijöiden<br />

syy–seuraus -suhteet ja<br />

kokonaisvaikutukset<br />

Kansallinen infrastruktuuri<br />

Arvot, uskonnot ja kulttuurit<br />

– kulutus-käyttäytyminen<br />

Internetteknologia<br />

Metsäteknologia-osaamisen<br />

sijainti<br />

Tytäryhtiötalous<br />

Alueiden kehitys ja kyky<br />

tehdä elinkeinopolitiikkaa<br />

SKENAARIO 1<br />

Länsi luo<br />

nahkansa<br />

SKENAARIO 2<br />

Kiinalaista<br />

kapitalismia<br />

SKENAARIO 3<br />

Blokkien taisto<br />

SKENAARIO 4<br />

Stimulus ja<br />

romahdus<br />

USA ja EU nousevat nopeasti talouskriisistä. Markkinataloutta<br />

ja demokratiaa edistetään länsimaiden johdolla.<br />

Tavoitellaan hiilineutraalia yhteiskuntaa. Energiakysymykset<br />

ratkaistaan ydinvoimalla ja uusiutuvilla energiamuodoilla.<br />

Suuri kysyntä uudistuneille ja erikoistuneille<br />

biomassapohjaisille tuotteille, paperin kulutus vähenee.<br />

Maailman logistinen virta on jatkanut kasvuaan mutta<br />

Itämerelle on löytynyt kilpailevia reittejä.<br />

Kapitalismia ilman demokratiaa. Taloudellisten uudistusten<br />

painopiste siirtyy Aasiaan, Lähi-idän OPEC-maille ja<br />

markkinavetoisille osaamisverkostoille.<br />

Logistiikkavirrat keskittyvät. Energian hintojen noustua<br />

energiayhtiöt ovat ottaneet haltuunsa suuret puuvirrat.<br />

Ydinvoiman kansainvälinen merkitys kasvaa. Kiinalaiset<br />

ostavat myös raumalaista tietotaitoa sekä yrityksiä ja<br />

uudelleenmäärittelevät toimintatavat. Myös palvelut ja<br />

suunnittelu siirtyy Aasiaan.<br />

Maailmantalouden kriisi syvenee ja pitkittyy. Alueellisten<br />

kauppablokkien, protektionismin ja valtiokapitalismin nousu.<br />

Logistiikka erikoistuu ja on pääosin blokin sisäistä.<br />

Tavaravirrat ovat pienempiä mutta monipuolisempia.<br />

Suomalaisilla perus- ja pitkälle jalostetuilla elintarvikkeilla<br />

kasvava kysyntä Venäjän markkinoilla. Perinteinen<br />

metsäteollisuustuotanto saa jatkoaikaa.<br />

Velan sosialisointi ja elvytystoimet eivät pure. Seuraa<br />

romahdus ja pitkä alhaisen talouskasvun maailma.<br />

Ilmastomuutos aiheuttaa laajoja tuhoja ja vesipula on<br />

maailmassa akuutti. Ruoantuotanto siirtyy pohjoisemmaksi.<br />

Kuljetuksissa ja henkilöliikenteessä otetaan enemmän<br />

huomioon turvallisuus ja taloudelliset reitit. <strong>Rauman</strong> alueen<br />

väestötappio kiihtyy. Kuntapalvelut näivettyvät.<br />

Häiriökäyttäytyminen lisääntyy.<br />

8.6.<strong>2011</strong> 9<br />

9


Välttämättömät toimenpiteet ja skenaariokohtaiset varautumissuunnitelmat<br />

Länsi luo nahkansa<br />

• Valitaan erikoistumisalueet<br />

logistiikkapalveluiden ja sataman<br />

osalta<br />

• Ekologisuus ja yhteiskuntavastuu<br />

huomioitava kaikessa –<br />

panostetaan uusiutuvaan ja<br />

päästöttömään energian ja<br />

kierrätysteknologiaan<br />

• Vetovoimaisuuden kehittäminen<br />

Blokkien taisto<br />

• Varmistetaan hyvä<br />

uudistumiskyky, jottei<br />

elinkeinoelämä yksipuolistu liikaa<br />

tai jää liiaksi suurteollisuuden<br />

varaan<br />

• Panostetaan Venäjänkaupan<br />

edellytyksiin ja hyviin Venäjäsuhteisiin<br />

Skenaarioista riippumattomat välttämättömät<br />

toimenpiteet:<br />

Tehostetaan logistiikka ja siihen liittyviä palveluja sekä<br />

varmistetaan infran hyvä taso<br />

Tehostetaan kuntatalouden kustannusrakenteita<br />

Toiminnan tehostamisosaamisen lisääminen<br />

RFID -sovellukset<br />

Toiminnan tehostaminen tutkimuslaitosten avulla<br />

Isojen projektien johtamisosaamisen hyödyntäminen alueen<br />

ulkopuolella ja muilla aloilla (ydinvoima, meriteknologia,<br />

energia- ja ympäristöprojektit jne)<br />

Kehitetään ja tuotteistetaan ydinvoimaosaamista –<br />

pysyvät huolto ja kunnossapitopalvelut<br />

Ympäristöasioiden liiketoimintamahdollisuuksien<br />

hyödyntäminen<br />

Vesiteknologia<br />

Elintarviketeollisuus<br />

Ympäristöteknologia<br />

Metsäteollisuuden uudet biotuotteet<br />

Panostetaan alueen vetovoimaisuuteen<br />

Kauaskantoinen kaavoitus- ja asuntopolitiikka<br />

Kaupan edellytysten kehittäminen<br />

Matkailu- ja tapahtumapalvelut<br />

Varmistetaan riittävä osaavan työvoiman saatavuus<br />

Työperäinen maahanmuutto<br />

Täällä olevan kv –työvoiman ”kotouttaminen”<br />

Kehitetään ja syvennetään sekä alueen sisäistä että alueen<br />

ulkopuolista yhteistyötä ja panostetaan yritysten edellytyksiin<br />

verkostoitua uusien toimintatapojen synnyttämiseksi –<br />

yhteinen innovaatio-osakeyhtiö?<br />

Kiinalaista kapitalismia<br />

• Panostetaan biopohjaiseen<br />

energiaan (biomassa, turve,<br />

biodiesel/-etanoli)<br />

• Keskitytään teräviin<br />

osaamiskärkiin, joilla päästään<br />

aasialaisiin ja muihin<br />

kansainvälisiin osaamiskeskuksiin<br />

• Vahvistetaan suunnittelu- ja<br />

tuotekehitysosaamista erityisesti<br />

teknologiateollisuudessa<br />

Stimulus ja romahdus<br />

• Panostetaan yhteistyöhön<br />

elintarvikepuolella, esim.<br />

funktionaaliset elintarvikkeet ja<br />

lähiruoka<br />

• Tuetaan pienyrittäjien<br />

etabloitumista<br />

• Panostetaan turvallisuusalaan<br />

(esim. RFID-teknologian<br />

turvallisuussovellukset)<br />

8.6.<strong>2011</strong><br />

10<br />

10


2.2. <strong>Rauman</strong> seudun kehittyvät klusterit ja niihin liittyvät nykyiset toimialat<br />

Vesi-, ympäristö ja bioteknologia<br />

• Metsäteollisuus<br />

• Kemianteollisuus (pakkaus ja<br />

graafinen ala)<br />

• Koneiden ja laitteiden valmistus<br />

• Elintarviketeollisuus<br />

Uusiutuva energia ja ympäristöalat<br />

• Biometsäteollisuus<br />

• Koneiden ja laitteiden valmistus<br />

• Maa- ja metsätalous<br />

Ydinvoimaklusteri<br />

• Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto<br />

(ydinvoima)<br />

• Metsäteollisuus<br />

• Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne<br />

• Metallituotteiden valmistus pl.<br />

koneet ja laitteet<br />

• Kauppa, majoitus ja<br />

ravintolatoiminta<br />

• Rahoitus ja liikeelämän<br />

palvelut<br />

Projektiosaaminen<br />

• Kulkuneuvojen valmistus<br />

• Koneiden ja laitteiden valmistus<br />

• Metallituotteiden valmistus pl.<br />

koneet ja laitteet<br />

8.6.<strong>2011</strong><br />

11<br />

11


2.3 Osaamisalojen strategista ryhmittelyä 2010 | Tilasto 2007<br />

2.3.1. Vesi-, ympäristö ja bioteknologia näkökulma<br />

SUURI<br />

Liiketoiminnan kasvupotentiaali seudulla<br />

Pallon koko kuvaa työllistävää vaikutusta seudulla (määrä, %-osuus seudun työpaikoista)<br />

Rahoitus ja liikeelämän<br />

palvelut<br />

3044<br />

10 %<br />

Kauppa, majoitus<br />

ja ravintolatoiminta<br />

1241<br />

4 %<br />

Maa- ja metsätalous<br />

Kuljetus, varastointi<br />

ja tietoliikene<br />

Metallituotteiden valmistus<br />

pl. koneet ja laitteet<br />

2261<br />

8 %<br />

3258<br />

11 %<br />

Rakentaminen<br />

2237<br />

8 %<br />

1222<br />

4 %<br />

Sähkö-, kaasu- ja<br />

vesihuolto (ydinvoima)<br />

1673<br />

6 %<br />

725<br />

2 %<br />

905<br />

3 %<br />

Metsäteollisuus<br />

1265<br />

4 %<br />

1188<br />

4 %<br />

Kemianteollisuus<br />

(pakkaus ja graafinen ala)<br />

Koneiden ja<br />

laitteiden<br />

valmistus<br />

1947<br />

7 %<br />

Elintarviketeollisuus<br />

Kulkuneuvojen<br />

valmistus<br />

PIENI<br />

KAPEA-ALAINEN<br />

Seudun osaaminen<br />

KORKEATASOINEN<br />

Vesi-, ympäristö ja bioteknologia<br />

Lähde: Tilastokeskus 2007<br />

8.6.<strong>2011</strong> 12<br />

12


8.6.<strong>2011</strong> 13<br />

13<br />

2.3.2. Uusiutuva energia ja ympäristöalat näkökulma<br />

SUURI<br />

Liiketoiminnan kasvupotentiaali seudulla<br />

Pallon koko kuvaa työllistävää vaikutusta seudulla (määrä, %-osuus seudun työpaikoista)<br />

Rahoitus ja liikeelämän<br />

palvelut<br />

3044<br />

10 %<br />

Kauppa, majoitus<br />

ja ravintolatoiminta<br />

1241<br />

4 %<br />

Maa- ja metsätalous<br />

Kuljetus, varastointi<br />

ja tietoliikene<br />

Metallituotteiden valmistus<br />

pl. koneet ja laitteet<br />

2261<br />

8 %<br />

3258<br />

11 %<br />

Rakentaminen<br />

2237<br />

8 %<br />

1222<br />

4 %<br />

Sähkö-, kaasu- ja<br />

vesihuolto (ydinvoima)<br />

1673<br />

6 %<br />

725<br />

2 %<br />

905<br />

3 %<br />

Metsäteollisuus<br />

1265<br />

4 %<br />

1188<br />

4 %<br />

Kemianteollisuus<br />

(pakkaus ja graafinen ala)<br />

Koneiden ja<br />

laitteiden<br />

valmistus<br />

1947<br />

7 %<br />

Elintarviketeollisuus<br />

Kulkuneuvojen<br />

valmistus<br />

PIENI<br />

KAPEA-ALAINEN<br />

Seudun osaaminen<br />

KORKEATASOINEN<br />

Uusiutuva energia ja ympäristöalat<br />

Lähde: Tilastokeskus 2007


8.6.<strong>2011</strong> 14<br />

14<br />

2.3.3. Ydinvoimaklusteri näkökulma<br />

SUURI<br />

Liiketoiminnan kasvupotentiaali seudulla<br />

Pallon koko kuvaa työllistävää vaikutusta seudulla (määrä, %-osuus seudun työpaikoista)<br />

Rahoitus ja liikeelämän<br />

palvelut<br />

3044<br />

10 %<br />

Kauppa, majoitus<br />

ja ravintolatoiminta<br />

1241<br />

4 %<br />

Maa- ja metsätalous<br />

Kuljetus, varastointi<br />

ja tietoliikene<br />

Metallituotteiden valmistus<br />

pl. koneet ja laitteet<br />

2261<br />

8 %<br />

3258<br />

11 %<br />

Rakentaminen<br />

2237<br />

8 %<br />

1222<br />

4 %<br />

Sähkö-, kaasu- ja<br />

vesihuolto (ydinvoima)<br />

1673<br />

6 %<br />

725<br />

2 %<br />

905<br />

3 %<br />

Metsäteollisuus<br />

1265<br />

4 %<br />

1188<br />

4 %<br />

Kemianteollisuus<br />

(pakkaus ja graafinen ala)<br />

Koneiden ja<br />

laitteiden<br />

valmistus<br />

1947<br />

7 %<br />

Elintarviketeollisuus<br />

Kulkuneuvojen<br />

valmistus<br />

PIENI<br />

KAPEA-ALAINEN<br />

Seudun osaaminen<br />

KORKEATASOINEN<br />

Ydinvoimaklusteri<br />

Lähde: Tilastokeskus 2007


8.6.<strong>2011</strong> 15<br />

15<br />

2.3.4. Projektiosaaminen näkökulma<br />

SUURI<br />

Liiketoiminnan kasvupotentiaali seudulla<br />

Pallon koko kuvaa työllistävää vaikutusta seudulla (määrä, %-osuus seudun työpaikoista)<br />

Rahoitus ja liikeelämän<br />

palvelut<br />

3044<br />

10 %<br />

Kauppa, majoitus<br />

ja ravintolatoiminta<br />

1241<br />

4 %<br />

Maa- ja metsätalous<br />

Kuljetus, varastointi<br />

ja tietoliikene<br />

Metallituotteiden valmistus<br />

pl. koneet ja laitteet<br />

2261<br />

8 %<br />

3258<br />

11 %<br />

Rakentaminen<br />

2237<br />

8 %<br />

1222<br />

4 %<br />

Sähkö-, kaasu- ja<br />

vesihuolto (ydinvoima)<br />

1673<br />

6 %<br />

725<br />

2 %<br />

905<br />

3 %<br />

Metsäteollisuus<br />

1265<br />

4 %<br />

1188<br />

4 %<br />

Kemianteollisuus<br />

(pakkaus ja graafinen ala)<br />

Koneiden ja<br />

laitteiden<br />

valmistus<br />

1947<br />

7 %<br />

Elintarviketeollisuus<br />

Kulkuneuvojen<br />

valmistus<br />

PIENI<br />

KAPEA-ALAINEN<br />

Seudun osaaminen<br />

KORKEATASOINEN<br />

Projektiosaaminen<br />

Lähde: Tilastokeskus 2007


2.4. <strong>Rauman</strong> seudun kilpailutekijät<br />

Inhimillinen<br />

pääoma<br />

Elinkeinot ja<br />

yritykset<br />

Vahvuudet Heikkoudet Tarvittavat toimenpiteet<br />

Osaavaa työvoimaa löytyy<br />

useille toimialoille<br />

Jatkossa ihmiset valitsevat<br />

asuinpaikkansa oman<br />

elämäntyylinsä mukaan,<br />

työvoimapula johtaa siihen,<br />

että työpaikat valittavissa<br />

Monelta alalta löytyy hyviä<br />

yrityksiä<br />

Olkiluoto<br />

Isot yritykset<br />

vetävät/synnyttävät heille<br />

palveluja tuottavia yrityksiä<br />

alueelle<br />

Työpaikoissa ei riittävästi<br />

valinnanvaraa tänä päivänä,<br />

entä jatkossa?<br />

Kasvuportaiden hallinta,<br />

kaikki eivät halua kasvaa.<br />

Monet yritykset eivät<br />

osaa/pysty hyödyntämään<br />

Olkiluotoa<br />

Ei yrityshautomoa<br />

Mahdollistettava<br />

luonnonläheinen,<br />

<strong>kaupunki</strong>lainen elämäntyyli.<br />

Merellisyys, turvallinen<br />

perhe<strong>kaupunki</strong>. Moderni,<br />

historiallinen <strong>kaupunki</strong><br />

Inhimillinen pääoma saatava<br />

alueelle, silloin kun lapset eivät<br />

vielä koulussa tai heti<br />

opiskelujen päätyttyä (kasvu<br />

tulee omasta jälkipolvesta)<br />

Löydettävä ne alueet, joita<br />

järkevä tehdä täällä. Tarvitaan<br />

teräviä, skarppeja yrityksiä, jotka<br />

voidaan hyväksyä isojen<br />

yritysten palveluketjuun ja<br />

yrityksiä joilla on omia<br />

korkealaatuisia tuotteita. Näiden<br />

tunnistaminen.<br />

Selvitettävä yritysten valmius<br />

yhteiseen innovointiin /<br />

ideointiin / verkoston<br />

kehittämiseen (Edisonkaan ei<br />

keksinyt lamppua yksin),<br />

vetäjänä/alustajana<br />

korkeakoulu?<br />

Mukaellen Sotarauta<br />

8.6.<strong>2011</strong><br />

16<br />

16


<strong>Rauman</strong> seudun kilpailutekijät<br />

Instituutiot ja<br />

kehitysorganisaatiot<br />

Verkostot<br />

Vahvuudet Heikkoudet Tarvittavat toimenpiteet<br />

Aktiivisuutta<br />

elinkeinopoliittisessa<br />

kehittämisessä<br />

Uusia alkuja, Vesi-instituutti,<br />

hydrauliikan tutkimus ,<br />

Pyhäjärvi Instituutti etc.<br />

Alueen toimijat tuntevat<br />

toisensa ja yhteistyö on<br />

toiminut<br />

Raumalaiset yritykset<br />

puhaltavat yhteen hiileen<br />

Länsirannikon kehityskäytävä<br />

eri alueiden vahvuudet<br />

huomioitu<br />

Isot yritykset rakentavat<br />

itselleen toimivat verkostot<br />

Luotujen strategioiden<br />

toimeenpano on ollut<br />

puutteellista<br />

Ei omaa Pekkarista, vahvat<br />

omat poliitikot puuttuvat<br />

Alueellista<br />

kehitysorganisaatiota ei enää<br />

ole ensi vuoden alussa, liian<br />

pienet alueet haluavat toimia<br />

itsenäisesti<br />

Suhtautuminen yrittämiseen<br />

kuivaa, tukeudutaan liiaksi<br />

olemassa oleviin<br />

suuryrityksiin.<br />

Ulkopuolisten vaikea tulla ja<br />

tuoda mukaan oma<br />

asiantuntemuksensa<br />

Raumalaiset heikosti<br />

kykeneviä verkostoitumaan<br />

muiden alueiden kanssa.<br />

Alueelliselle kehitysyhtiölle<br />

konkreettiset valmiudet<br />

houkutella uusia yrityksiä<br />

alueelle (vrt. Jykes ).<br />

Tarjonta tuotteistettava<br />

Alueella pitää olla<br />

seudullinen kehitystaho,<br />

jolla selkeä rooli ja resurssit.<br />

Tehtävä helpoksi tulla muualta<br />

Raumalle, sekä siviili että<br />

yrityspuolella<br />

Tullista tulleille toimintaopas,<br />

miten Raumalla pärjää,<br />

raumalainen kulttuuri<br />

opeteltava (kielikylpy)<br />

Raumalaisille siirtymäopas,<br />

miten mennään raskaampaan<br />

sarjaan<br />

Mukaellen Sotarauta<br />

8.6.<strong>2011</strong><br />

17<br />

17


8.6.<strong>2011</strong> 18<br />

<strong>Rauman</strong> elinkeinopoliittinen <strong>ohjelma</strong> <strong>2011</strong> - 2013<br />

3<br />

<strong>Rauman</strong> kaupungin elinkeinopoliittinen <strong>ohjelma</strong><br />

<strong>2011</strong>-2013


3. <strong>Rauman</strong> elinkeinopoliittinen <strong>ohjelma</strong> <strong>2011</strong> - 2013<br />

Kehittämistavoitteet<br />

Kehittämisalueet<br />

Elinkeinoelämän<br />

kehittämispalvelut<br />

kaikille<br />

toimialoille ja<br />

toimijoille<br />

• Nopeutetaan ja lisätään kaupungin organisaation päätöksenteon sujuvuutta ja ymmärrystä liittyen<br />

elinkeinoelämään<br />

• Tiivistetään yhteistyötä <strong>kaupunki</strong>organisaatiossa elinkeinoelämän kehittämisasioissa<br />

• Vahvistetaan t kaupungin ja elinkeinoelämän i lä ä yhteistyötä t ja vuoropuhelua<br />

Alueen<br />

vetovoima ja<br />

houkuttelevuus<br />

• Rakennetaan elinympäristöstä ja asumisesta alueen vetovoimatekijä<br />

• Vahvistetaan kaupungin imagoa monikulttuurisena ympäristönä<br />

• Kehitetään Raumasta alueen vetovoimainen kaupallinen keskus<br />

• Hyödynnetään Raumalla jo olevaa osaamista isojen ja uusien tapahtumien järjestämiseksi<br />

• Hyödynnetään Vanhan <strong>Rauman</strong> vetovoimaisuutta<br />

• Hyödynnetään Selkämeren kansallispuiston vetovoimaisuutta<br />

• Tehdään Raumasta yritysten investoinneille mahdollinen ja houkutteleva alue<br />

• Turvataan alueella monipuolinen työpaikkatarjonta<br />

Kärkiyritysten<br />

• Lisätään seudulla panostusta tutkimukseen<br />

innovointi- ja • Perustetaan alueellinen riskirahoitusyhteisö<br />

uusiutumiskyky • Edistetään kansainvälistymistä<br />

Logistiikka • Voimistetaan edunvalvontaa logistisesti merkittävissä asioissa<br />

8.11.2010 1<br />

16


<strong>Rauman</strong> elinkeinopoliittinen <strong>ohjelma</strong> <strong>2011</strong> - 2013<br />

Nopeutetaan ja lisätään kaupungin organisaation päätöksenteon sujuvuutta ja ymmärrystä liittyen elinkeinoelämään<br />

Tiivistetään yhteistyötä <strong>kaupunki</strong>organisaatiossa elinkeinoelämän kehittämisasioissa<br />

Vahvistetaan kaupungin ja elinkeinoelämän yhteistyötä ja vuoropuhelua<br />

Toimenpiteet/hankkeet<br />

Aikataulu<br />

Tekijät / Resurssit<br />

Elinkeinoelämän<br />

kehittämispalvelut<br />

kaikille<br />

toimialoille<br />

ja<br />

toimijoille<br />

Kehittämisalueet<br />

Sitoutetaan kouluttamalla kaupungin johto päätösten yritysvaikutusten<br />

arviointiin<br />

Parannetaan elinkeinoelämän näkökulman välittymistä <strong>kaupunki</strong>konsernin<br />

sisällä informoimalla hallintokuntia säännöllisesti (esim. johtoryhmien<br />

kokouksissa, työpaikkakokouksissa).<br />

Hallintokuntia edellytetään informoimaan Elinkeino- ja suunnittelupalveluja<br />

elinkeinoelämään liittyvissä asioissa.<br />

Otetaan käyttöön yhteiset elinkeinopalveluja koskevat rekisterit<br />

(mm. yritystontit, toimitilat ja asuntotontit)<br />

Välitetään tieto yritystonttien varaamisesta elinkeino- ja suunnittelupalveluihin.<br />

Annetaan jokaiselle yritystontin t ti varaajalle tietopaketti t tti kaupungin<br />

elinkeinopalveluista.<br />

Kehitetään vuorovaikutusta elinkeinoelämän ja koulutuslaitosten välillä,<br />

jonka pohjalta kehitetään koulutustarjontaa: Tukeudutaan Kauppakamarin<br />

selvitykseen koulutustarpeista, osallistutaan AMK:n selvitykseen<br />

koulutuslinjojen uudelleen organisoinnista, koulutuskysymykset<br />

elinkeinoneuvottelukuntaan käsittelyyn<br />

Monipuolistetaan elinkeinoneuvottelukunnan toimintaa esim.<br />

koulutuskysymykset käsittelyyn<br />

<strong>2011</strong> <strong>Rauman</strong> kaupungin konserninjohto /<br />

Elinkeino- ja suunnittelupalvelut<br />

<strong>2011</strong> <strong>Rauman</strong> kaupungin konserninjohto /<br />

Elinkeino- ja suunnittelupalvelut<br />

<strong>2011</strong> <strong>Rauman</strong> <strong>kaupunki</strong> / Elinkeino- ja<br />

suunnittelupalvelut / Tekninen virasto<br />

<strong>2011</strong> <strong>Rauman</strong> <strong>kaupunki</strong> / Tekninen virasto<br />

<strong>2011</strong>/2013 <strong>Rauman</strong> <strong>kaupunki</strong> / Elinkeino- ja<br />

suunnittelupalvelut / Kasvatus- ja opetusvirasto<br />

<strong>2011</strong>/2013 <strong>Rauman</strong> <strong>kaupunki</strong> / koordinaatiovastuu<br />

Elinkeino- ja suunnittelupalvelut<br />

Osallistutaan Satakunnan yrittäjyyskasvatuksen strategian toteuttamiseen <strong>2011</strong>/2013 <strong>Rauman</strong> <strong>kaupunki</strong> / Elinkeino- ja<br />

suunnittelupalvelut / Kasvatus- ja<br />

opetusvirasto<br />

17<br />

8.6.<strong>2011</strong><br />

2


<strong>Rauman</strong> elinkeinopoliittinen <strong>ohjelma</strong> <strong>2011</strong> - 2013<br />

Kehittämisalueet<br />

Rakennetaan elinympäristöstä ja asumisesta alueen vetovoimatekijä<br />

• Merellisten asumis- ja virkistysmahdollisuuksien rakentaminen<br />

• Korkeatasoisten omistus- ja vuokra-asuntojen asuntojen sekä tonttien tarjoaminen<br />

• <strong>Rauman</strong> seudun markkinointi asumispaikkana<br />

• Elin- ja asuinympäristön asukaslähtöinen, ihmisiä osallistava kehittäminen<br />

Alueen<br />

vetovoima<br />

ja houkuttelevuus<br />

Vahvistetaan kaupungin imagoa monikulttuurisena ympäristönä<br />

Toimenpiteet/hankkeet<br />

Otetaan suunnitellussa ja toteutettavassa yleiskaavassa merellinen<br />

asuminen, merelliset virkistäytymisalueet ja palvelut vahvasti mukaan<br />

Aikataulu<br />

Tekijät / Resurssit<br />

2012 <strong>Rauman</strong> <strong>kaupunki</strong> / Tekninen virasto<br />

<strong>Rauman</strong> houkuttelevuuden lisäämiseksi i i asuinpaikkana, ikk tavoitellaan sitä,<br />

2013 - <strong>Rauman</strong> <strong>kaupunki</strong> / Tekninen virasto<br />

että tarjolla on 8 vuoden aikana 500-600 uutta pientalotonttia kysynnän sitä<br />

edellyttäessä.<br />

Maankäytön suunnittelulla tavoitellaan, että asukkaille (uudet/nykyiset) on<br />

tarjolla monipuolisia ja viihtyisiä asuinympäristöjä ja asumisen vaihtoehtoja.<br />

Asumisvaihtoehtojen tarjoamiseksi <strong>kaupunki</strong> käyttää monipuolisesti maanhankinnan<br />

keinoja.<br />

Kaikki asumismuodot huomioon ottaen asuntorakentamismahdollisuus<br />

mitoitetaan noin 1000 asukkaalle seuraavan viiden vuoden aikana. Näin<br />

mahdollistetaan 15 000 – 20 000 km² uutta kerrostalorakentamista viiden<br />

vuoden aikajänteellä.<br />

Jatketaan kaupungin vetovoimaisuusprojektia valtakunnallisen näkyvyyden<br />

kehittämiseksi ja selvitetään markkinoinnin organisoitumista<br />

Toteutetaan MediRauma –hanke laadukkaiden sosiaali- ja<br />

terveyspalvelujen turvaamiseksi<br />

Käynnistetään Olkiluoto 4 –projektia tukeva alueellinen hanke: Asuminen,<br />

yritysten sijoittuminen, palvelut, tiedottaminen ja koulutus<br />

2012 - <strong>Rauman</strong> <strong>kaupunki</strong> / Tekninen virasto<br />

2012 <strong>Rauman</strong> <strong>kaupunki</strong> / Viestintäyksikkö /<br />

<strong>Rauman</strong> Yrittäjät ja <strong>Rauman</strong><br />

Kauppakamari<br />

2012 <strong>Rauman</strong> <strong>kaupunki</strong> ki / Sosiaali ja<br />

terveystoimi<br />

2012 <strong>Rauman</strong> <strong>kaupunki</strong> / Kauppakamari<br />

8.6.<strong>2011</strong><br />

3<br />

18


<strong>Rauman</strong> elinkeinopoliittinen <strong>ohjelma</strong> <strong>2011</strong> - 2013<br />

Kehittämisalueet<br />

Kehitetään Raumasta alueen vetovoimainen kaupallinen keskus<br />

• Nykyaikaisten kauppa- ja viihdekeskusten luominen<br />

• Kaupallisen keskustan laajentaminen<br />

Toimenpiteet/hankkeet<br />

Tavoitteena on Tarvontorin/ linja-autoaseman kauppa- ja elämyskeskuksen<br />

kaavoittaminen ja keskuksen markkinoinnin tukeminen<br />

Tavoitteena on Potkurin ja muiden Kanaalin Itä-rannan liikekortteleiden<br />

kehittäminen<br />

Alueen<br />

vetovoima<br />

ja houkut-<br />

televuus<br />

Aikataulu<br />

Tekijät / Resurssit<br />

<strong>2011</strong>-2013 <strong>Rauman</strong> <strong>kaupunki</strong> / kaupunginjohtajat<br />

2012 <strong>Rauman</strong> <strong>kaupunki</strong> / kaupunginjohtajat<br />

Keskustan kehittämishankkeen jatkaminen <strong>2011</strong>-2013 <strong>Rauman</strong> <strong>kaupunki</strong> / Tekninen virasto<br />

Tilaa vaativan erikoiskaupan alueen kehittäminen <strong>2011</strong>-20132013 <strong>Rauman</strong> <strong>kaupunki</strong> ki / kaupunginjohtajat<br />

j t<br />

8.6.<strong>2011</strong><br />

4<br />

19


<strong>Rauman</strong> elinkeinopoliittinen <strong>ohjelma</strong> <strong>2011</strong>- 2013<br />

Kehittämisalueet<br />

Alueen<br />

vetovoima<br />

ja houkuttelevuus<br />

Hyödynnetään Raumalla jo olevaa osaamista isojen ja uusien tapahtumien järjestämiseksi<br />

Hyödynnetään Vanhan <strong>Rauman</strong> vetovoimaisuutta<br />

Hyödynnetään Selkämeren kansallispuiston vetovoimaisuutta<br />

Toimenpiteet/hankkeet<br />

Aikataulu<br />

Tekijät / Resurssit<br />

Kaupunki perustaa organisaation sisältä tapahtumatuotannosta vastaavan<br />

organisaation ja tuotteistaa tapahtumatuotannon palvelut.<br />

Kaupunki synnyttää ja organisoi uusia tapahtumia aktiivisesti esimerkiksi<br />

Vanhaan Raumaan liittyen. Vanhaa Raumaa vaalitaan siten, että<br />

maailmanperinnön arvo säilyy.<br />

Luodaan uusia tapahtumia ja toimintoja <strong>Rauman</strong> keskustan Citykauppiaiden<br />

kanssa<br />

Toteutetaan hyvät opasteet ja nettipohjaiset opastepalvelut Raumalla ja<br />

Raumalle<br />

<strong>2011</strong>-2013 <strong>Rauman</strong> <strong>kaupunki</strong> / kaupunginjohtajat /<br />

tapahtumajärjestäjät<br />

<strong>2011</strong>-2013 <strong>Rauman</strong> <strong>kaupunki</strong> / Elinkeino- ja<br />

suunnittelupalvelut / <strong>Rauman</strong> Yrittäjät<br />

<strong>2011</strong>-2013 <strong>Rauman</strong> <strong>kaupunki</strong> / Tekninen virasto<br />

Kehitetään Selkämeren kansallispuiston retkeily- ja matkailukohteita<br />

vastaamaan vaativien kansallispuistokriteerien tasoa <strong>Rauman</strong> kaupungin<br />

omistamilla saaristoalueilla<br />

<strong>2011</strong>-2013 <strong>Rauman</strong> <strong>kaupunki</strong> / Tekninen virasto<br />

8.6.<strong>2011</strong><br />

5<br />

20


<strong>Rauman</strong> elinkeinopoliittinen <strong>ohjelma</strong> <strong>2011</strong> - 2013<br />

Kehittämisalueet<br />

Tehdään Raumasta yritysten investoinneille mahdollinen ja houkutteleva alue<br />

Turvataan alueella monipuolinen työpaikkatarjonta<br />

Alueen<br />

vetovoima<br />

ja houkut-<br />

televuus<br />

Toimenpiteet/hankkeet<br />

Lakarin logistiikkakeskuksen rakentaminen<br />

• asemakaavan valmistuminen ja lainvoimaisuus<br />

• alueelle ll sijoittuvien itt i toimialojen i määritys<br />

• alueen aktiivinen markkinointi: tehdään markkinointisuunnitelma<br />

Kaivopuiston yritysalueen kehittäminen<br />

• alueen markkinointi uusien rakennushankkeiden saamiseksi:<br />

markkinointisuunnitelman i it laatiminen<br />

i<br />

• asemakaavaan esitetään muutosta talojen korkeuden lisäämiseksi<br />

Luovien alojen kehittämishanke: Luovien alojen kohtauttaminen<br />

teollisuus-, palvelu- ja hyvinvointialojen kanssa<br />

Aikataulu<br />

Tekijät / Resurssit<br />

<strong>2011</strong>-2013 <strong>Rauman</strong> <strong>kaupunki</strong> / Elinkeino- ja<br />

suunnittelupalvelut ja Kaavoitus<br />

Markkinointiresursseja lisää 2012<br />

<strong>2011</strong>-2013 Rauma <strong>kaupunki</strong> / Elinkeino- ja<br />

suunnittelupalvelut<br />

Työhön ja markkinointiin resursseja<br />

<strong>2011</strong>-2013 <strong>Rauman</strong> <strong>kaupunki</strong> / KOKO<br />

Yrityslähtöinen kuntamarkkinointi:<br />

<strong>2011</strong>-2013 <strong>Rauman</strong> <strong>kaupunki</strong> / Elinkeino- ja<br />

• yritysalueiden markkinointiesite<br />

suunnittelupalvelut<br />

• Invest In Finland yhteistyö<br />

Luodaan edellytyksiä biodiesel hankkeen toteutumiseksi <strong>2011</strong>-2012 <strong>Rauman</strong> <strong>kaupunki</strong> / Elinkeino- ja<br />

suunnittelupalvelut / <strong>Rauman</strong><br />

Kauppakamari<br />

8.6.<strong>2011</strong><br />

6<br />

21


<strong>Rauman</strong> elinkeinopoliittinen <strong>ohjelma</strong> <strong>2011</strong> - 2013<br />

Kehittämisalueet<br />

Lisätään seudulla panostusta tutkimukseen<br />

Perustetaan alueellinen pääomarahasto<br />

Edistetään kansainvälistymistä<br />

Toimenpiteet/hankkeet<br />

Aikataulu<br />

Kärkiyritysten<br />

innovointi-<br />

ja uusiutumiskyky<br />

<strong>Rauman</strong> alueen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen<br />

kehittämiskärjet 2010—2013 –<strong>ohjelma</strong>n mukaiset, elinkeinoelämän<br />

kärkialueita ja kärkiyrityksiä palvelevat kehittämistoimet ja -hankkeet<br />

Meriteollisuuden kehittämishanke <strong>2011</strong>—2012<br />

Lounaisrannikon Meritekniikan ylemmän tutkimuksen ja koulutuksen<br />

kehittämisen jatkohanke<br />

• Perustetaan Raumalle uudet meritekniikkaan liittyvät tutkimusyksiköt /<br />

tutkimusryhmät (Ferryt, erikoislaivat, Propulsio, modulointi)<br />

Tekijät / Resurssit<br />

<strong>2011</strong>-2013 <strong>Rauman</strong> <strong>kaupunki</strong> / Elinkeino- ja<br />

suunnittelupalvelut<br />

<strong>2011</strong>-2012<br />

<strong>Rauman</strong> <strong>kaupunki</strong> / Elinkeino- ja<br />

suunnittelupalvelut<br />

<strong>2011</strong>-20132013<br />

<strong>Rauman</strong> <strong>kaupunki</strong> ki / Elinkeino- i ja<br />

suunnittelupalvelut<br />

Lounaisrannikon pääomarahaston perustaminen LOURA yhteistyön kautta <strong>2011</strong>-2012 <strong>Rauman</strong> <strong>kaupunki</strong> / Elinkeino- ja<br />

suunnittelupalvelut<br />

l l t<br />

Tuetaan monikulttuurisen <strong>Rauman</strong> ja maahanmuuttajille suunnattujen<br />

palvelujen edelleen kehittämistä<br />

<strong>2011</strong>-2013 <strong>Rauman</strong> <strong>kaupunki</strong>/Elinkeino- ja<br />

suunnittelupalvelut<br />

<strong>Rauman</strong> kaupungin kansainvälistymis<strong>ohjelma</strong>n laatiminen ja toteuttaminen <strong>2011</strong>-2013 <strong>Rauman</strong> <strong>kaupunki</strong> / Keskusvirasto<br />

Yritysten kansainvälistymispalveluiden monipuolistaminen <strong>2011</strong>-2013 Kauppakamari / <strong>Rauman</strong> <strong>kaupunki</strong><br />

8.6.<strong>2011</strong><br />

7<br />

22


<strong>Rauman</strong> elinkeinopoliittinen <strong>ohjelma</strong> <strong>2011</strong> - 2013<br />

Kehittämisalueet<br />

Voimistetaan edunvalvontaa logistisesti merkittävissä asioissa<br />

Tehdään edunvalvontaa Loura-hankkeen avulla, jolla parannetaan Turku-<br />

Rauma-Pori–kulkuyhteyksiä, selkärankana Valtatie 8. Väyläsuunnittelun<br />

ja yleiskaavoituksen it k avulla tutkitaan tkit palvelujen l sijoittumista itt i t väylän varrelle.<br />

Logistiikka<br />

Toimenpiteet/hankkeet<br />

Toteutetaan edunvalvontaa valtakunnantasolla niin että Raumalle johtaa<br />

normaalinopeudella ajettava 25 t akselipainon rautatie ja<br />

kulkusyvyydeltään 12 metrin meriväylä.<br />

Aikataulu<br />

Tekijät / Resurssit<br />

<strong>2011</strong>-2013 <strong>Rauman</strong> kaupungin konserninjohto /<br />

<strong>Rauman</strong> Kauppakamari<br />

<strong>2011</strong>-2013 <strong>Rauman</strong> kaupungin konserninjohto /<br />

<strong>Rauman</strong> Kauppakamari<br />

<strong>Rauman</strong> satama yhtiöitetään ja sen strategia terävöitetään. Markkinointi<br />

kohdistetaan strategian mukaisesti.<br />

<strong>2011</strong>-2013 <strong>Rauman</strong> kaupungin konserninjohto /<br />

Satama / Operaattorit<br />

Logististen väylien varrelle varataan kaavoituksella riittävästi alueita, esim. <strong>2011</strong>-2013 2013 <strong>Rauman</strong> kaupungin konserninjohto<br />

Lakarin logistiikka-alue<br />

8.6.<strong>2011</strong><br />

8<br />

23

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!