Tietoväylä 2/2012

golfpiste.com

Tietoväylä 2/2012

Master Plankentän pelattavuus pyritään säilyttämäänmahdollisimman hyvin korjaustöidenaikana. Suunnitelman avulla hallitusvoi konkretisoida ja havainnollistaakentän kehittämistä jäsenistölle.Master Plan suunnitelmankolme tasoaToimeksiantonsa mukaisesti on suunnittelijaMika Lindroos luonut näkemyksensäKalkki-Petterin ja Pyhän Laurinkentistä.Suunnitelmassa on kolme tasoa: kiireellistäkorjausta vaativat toimenpiteet,kentän pelattavuutta ja hoitoa edistävättoimenpiteet ja kolmantena kentänprofiilia nostavat toimenpiteet.Master Plan ei välttämättä toteudukokonaisuudessaan koskaan. Se luokuitenkin golfyhteisöön jatkuvuuttauseiksi vuosiksi eteenpäin. Vaikka hallituksetvaihtuisivat, voi Master Plantoimia kehittämisen välineenä useitavuosia eteenpäin.Ensimmäisessä vaiheessa on nykyinenhallitus poiminut suunnitelmasta kiireellisimmätkorjauskohteet ja tekee niistäehdotuksen syksyn yhtiökokoukselle.Kalkki-Petteri on ollut nyt käytössä23 pelikautta. Vuosien aikana on tehtypieniä korjauksia ja muutoksia, muttaisommat remontit ovat olleet vähäisiä.Ollakseen tasokas kenttä taas seuraavat23 vuotta, tulisi kentän korjauksiin panostaaselvästi enemmän.Pyhän Laurin puolella on vähemmänakuuttia korjausta vaativia kohteita,mutta kymmenen vuoden päästä tilannesaattaa olla jo toinen.Ensimmäisen vaiheen korjaustoimenpiteetkohdistuvat edellä olevinperustein pääosin vanhempaan Kalkki-Petterinkenttään. Kustannusarvio,priorisointi, aikataulu ja rahoitussuunnitelmaon esitelty osakastilaisuuksissa.Esitys on ladattavissa myös StLG:nkotisivuilta.Tulevien hallitusten ja yhtiökokoustenpäätettäväksi jää Master Plan suunnitelmienjatkotoimenpiteet.Kalkki-Petterin tärkeimmätkorjauskohteetKasteluKentän kunnon kannalta kastelu on ensiarvoisentärkeä. Tänä kesänä luontokiitettävästi hoiti kastelun, joten sen suhteenkesä on ollut helppo.Kastelun uusimiseen on monta syytä,tärkeintä olisi saada Kalkki-Petterin kastelukuntoon sen vuoksi, että tekniikkaon yli 20 vuotta vanha. Kastelulaitteidenohjaukseen tarvitaan sähköä ja vanhakaapelointi on tullut tiensä päähän. Järjestelmässäon jatkuvasti häiriöitä, jotkajohtuvat mm. hapettuneista liitoksista.Ongelma on myös, että viheriöidenkastelu ei ole tasaista; joku osa viheriöstäsaa liikaa vettä ja joku taas liianvähän. Lyöntipaikoilla nykyinen kastelutekniikkakastelee enemmän lyöntipaikanympäristöä kuin varsinasta lyöntipaikkaa.Kastelujärjestelmät ovat kehittyneetvaltavasti, ja järjestelmän päivitykselläpystytään täsmällisemmin ja luotettavamminohjaamaan käytettävissä olevavesi oikeaan kohteeseen. Meillä on käytössämmerajallinen määrä kasteluvettä,ja uuden tekniikan avulla sekin tuleeparemmin hyödynnettyä.Kastelun suunnittelija on selvittänyt,että vanhalla runkoputkistolla pärjätään,vaikka painehävikkiä on osallakenttää huomattavan paljon. Sadetinmallia,sadettimien sijoittelua ja ohjaustapaamuutetaan. Lisäksi viheriöiden jalyöntipaikkojen osalla putkistot muutetaanisommiksi. Väylien osalta uusittaisiinvain kaapelointi ja sen myötä myösohjaustapa. Väyläsadetinmalli muuttuisins. yksittäin ohjattavaksi. Vanha runkoputkistojää ennalleen ja käyttöön.Kaapelointi voidaan tehdä niin sanotutustiauraamalla, jolla työn arvet jäävätvähäisiksi.LyöntipaikatLyöntipaikkojen uusiminen perustuusiihen, että suurin osa niistä on nykyisiinpelaajamääriin verrattuna liian pieniä.Erityisesti par 3 lyöntipaikkojen pintaalatovat vaatimattomat, ja tämä näkyyniiden kunnossa.Osa lyöntipaikoista on suunnattumelkoisesti väärään suuntaan, osalla onKuva: Bunkkereiden reunat pettävätmyös muurahaisten ja huonon nurmenvuoksi.6 Tietoväylä St. Laurence Golfin sidosryhmälehti


nurmipinta huonolaatuinen ja pinnantasaisuudessa puutteita. Tämä vaikuttaasuoraan mm. nurmen talvehtimiseen.On ollut vuosia, jolloin lyöntipaikkojennurmi ei ole koko kesänä kunnolla toipunuttalvivaurioista.Kun lyöntipaikan pintoja peruskorjataan,on luontevaa päivittää samallakastelu. Sijoittamalla sadettimet lyöntipaikanlaidoille ja käyttämällä säädettävääns. sektorisadetinta, saadaan vesiohjattua varsinaiselle lyöntialueelle javeden hukkaantuminen reuna-alueilleon vähäisempää.BunkkeritBunkkereita kentillämme on yhteensä yli200 kappaletta, ja niiden vaatima hoitopanoson erittäin suuri. Osa bunkkereistaon jo niin huonossa kunnossa, että aktiivisellakaanhoitotyöllä niitä ei saada pidettyäkunnossa.Lisäksi on muutamia niin sanottujaturhia tai ainakin hyvin vähän pelissäolevia bunkkereita, joiden poistoa kokonaanharkitaan.Hiekan määrä ja laatu vaihtelee monissabunkkerissa. Yleisesti ottaen Kalkki-Petterin bunkkerihiekka on kuivana upottavaajuoksuhiekkaa. Tämä hiekka ei pysybunkkereiden rinteissä, vaan valuu sieltäpois, jolloin pohjamaa tulee näkyviin.Iso ongelma on myös se, että monienbunkkereiden pohja ja kummut ontehty täytesorasta, josta irtoaa jatkuvastikiviä hiekan joukkoon. Nykypäivänäbunkkerien pohjan muotoiluun käytetäänvain hyvälaatuista savea/hiesua,jossa ei ole rikkakasveja ja kiviä.Bunkkereiden reunat pettävät myösmuurahaisten ja huonon nurmen vuoksi.Kuivina kausina nurmi bunkkerin ympärilläkuivuu ja kuolee, kun sorapohjaei pidätä riittävästi vettä/ravinteita.On myös muutamia bunkkereita,joiden kokoa voisi pienentää ja ympäristönmuotoilua muuttaa hoitotyönhelpottamiseksi.Kuva: On ollut vuosia, jolloin lyöntipaikkojennurmi ei ole koko kesänä kunnollatoipunut talvivaurioista.ViheriötViheriöiden kuntoon kiinnitetään enitenhuomiota aina. Jos viheriöt eivät olekunnossa, ei auta, vaikka muilla alueillanurmi olisi täydellinen.Ajatuksena on, että toistaiseksi viheriöilletehdään vain kastelun uusiminen.Sekin tehtäisiin auraamalla.Menetelmää testataan syksyn 2012aikana Kalkki-Petterin viheriöllä 8. Nurmijärvelläon menetelmää käytetty 27viheriön kastelun uusimisessa ja kenttäoli koko ajan pelissä.Kenttämestareiden iso haave on tietystisaada uusittua myös viheriöidennurmipinnat, jotta ne olisivat taas rönsyrölli/nataheinää ilman kylänurmikkaa.Jokainen on varmasti huomannut eronTietoväylä St. Laurence Golfin sidosryhmälehti7


Kuva: Olemassa olevia vesiesteitätulisi siistiä ja korjata siten, ettäniiden huollettavuus paranisi.uudistetun Kalkki-Petterin viheriön 9 jamuiden viheriöiden nurmipintojen välillä.VäylätVäylämuutoksia on Master Planissa ehdotettuKalkki-Petterin väylille 1 ja 11. Mielestämmeykkösväylän muutokset ovat”villi fantasia”, mutta 11. väylän muutoksetsuunnittelija teki työryhmän toiveidenmukaisesti, ja ovat mielestämmeerittäin perusteltuja.Väylän suurin ongelma on turvallisuusPyhän Laurin 15. viheriön suhteen.Sekä keltaiselta että valkoiselta lyöntipaikaltapelattaessa palloja harhautuuluvattoman paljon väärälle kentälle.Viheriötä 15 suojaa muutama puu,mutta puiden kunto on heikko ja lukuisatpallo-osumat eivät paranna tilannetta.Mitä tapahtuu, kun puusto vieläharvenee?Ongelmia on myös lyöntipaikkojenkunnon, pinta-alan sekä varjoisuudensuhteen. Pienillä lyöntipaikoilla ei olevaraa siirtää lyöntimerkkejä riittävästija jo puolen kesän jälkeen on keltainenlyöntipaikka kuralla.Isoilla maansiirtotöillä voidaan lyöntipaikkojalaajentaa jonkin verran nykysijoilleen,mutta lyöntipaikan varjoisuuttaei pystytä poistamaan kuin avohakkuilla.VesiesteetKentillä olevat vesiesteet kuuluvat olennaisiltaosin golfiin ja niiden näkyvyys japuhtaus ovat niin pelillisesti kuin visuaalisestitärkeä asia. Olemassa olevia vesiesteitätulisi siistiä ja korjata siten, ettäniiden huollettavuus paranisi.Hyvin hoidetut vesiesteet piirtävätmuistiin jäljen hyvin hoidetusta, esteettisestikauniista ja arvokkaasta kentästä.Muuta mietittyäOn totta, että Kalkki-Petteriä rakennettaessasuomalaisessa golfbuumissa1980-luvun lopussa, tietoa ja taitoa golfkentänrakentamisesta oli aika paljonvähemmän kuin tänä päivänä. Rakennusvirheitäja vääriä materiaalivalintojalöytyy paljon.Se Kalkki-Petterissä on hyvää, ettäviheriöt ja lyöntipaikat on perustettuhyvin routimattomalle pohjalle. Täytesorankäytössä ei ole säästetty. KiitosLohja Oy:n omien soravarantojen!Kenttämestarit ovat ehdottaneet,että korjaustoimenpiteet tehtäisiin ns.omana työnä. Tämä tarkoittaa lähinnäsitä, että töiden suunnittelu, työnjohto,tavaran hankinta, mittaukset, pintatyötym. tehdään oman henkilökunnan toimesta.Suunnitelman toteuttamiseen tarvitaanmyös ulkopuolista apua mm. tarkekuvientekemiseen, konetyöhön jakastelujärjestelmän tekemiseen. Yhtiönoman työvoiman käytöllä voidaan paremminhuomioida pelaaminen töidenedetessä ja toteuttaa eri työvaiheitakeliolosuhteet huomioiden. Edelleentöiden jaksottaminen tarpeen tullenuseammalle vuodelle on mahdollista.Master Plan ehdotuksissa on kysymysaidosta huolesta kentän rakenteita,kuntoa ja laatua kohtaan.Paljon on kyselty kunnostustöidenpositiivisia vaikutuksia pelaamiseen japelaajalle. Entäpä jos seuraavalla pelikierroksellakatselette bunkkereitauusin silmin tai mielikuvissa käytte läpimiltä kenttä näyttäisi kolmen kuivankuukauden jälkeen, jos kastelua ei olisi…miltä tuntuisi pelata aavikolla?Aina kun ruoho kuolee kuivuuteen,tilalle kasvaa yleensä rikkaruohoja, joidenpeliominaisuudet tai kasvutapa eiole golfiin sopivia. Kyllä peliolosuhteidenparantaminen on kaiken tekemisentärkein päämäärä.Golfyhteisö haluaa pitää mahdollisimmanhyvää huolta omaisuudestamme jatarjota nautinnollisia golfhetkiä!8 Tietoväylä St. Laurence Golfin sidosryhmälehti


KumppaniOlemme aina olleet tervetulleitaItse olen kisoja järjestellyt useammanvuoden, mutta missään muualla en olekokenut olleeni niin tervetullut. Muistan,kun ensimmäisen kerran järjestettiin kisatLohjalla, niin silloinen toimitusjohtajaMarkku Ignatius oli asentanut kaiuttimet,ja avajaispuhe tuli mikrofonin kauttaosallistujille. Pieni ele, mutta erittäinhyvä sellainen, ettei kenenkään tarvinnutkuunnella ihan vieressä.Toinen mikä jäi mieleeni poikkeuksenamuihin kenttiin, oli että toimitusjoh-Hyvällä yhteistyölläonnistuneitayritystapahtumiaSuur-Seudun Osuuskauppa SSOon järjestänyt henkilökunnalleenja yhteistyökumppaneilleSSO Golf-tapahtuman jo ylikymmenen vuotta. Alkuvuosinakisa järjestettiin vain henkilökunnalle,mutta vuonna 2007 mukaan otettiinmyös yhteistyökumppaneita.Usean vuoden ajan SSO:n oma henkilökuntapokkasi voiton ja vasta tänävuonna ensimmäistä kertaa himoittukiertopalkinto lähti SSO:n ulkopuolelle,kun Fenix Signin toimitusjohtaja HarriRusanen voitti kisan.Kisa on viime vuosina järjestetty pääasiassaLohjalla St. Laurence Golfissavaihdellen kenttien välillä. Tänä vuonnapelattiin Pyhä Laurin kenttä.Sää on aina suosinut kisatapahtumaamme,liekö tämä kentän tapa hoitaaasiat kun muutoinkin järjestelyt ovatolleet huippuluokkaa.Kenttä on ollut joka vuosi hienossakunnossa, niin tänäkin vuonna. Järjestelytsujuvat aina ongelmitta ja tilaajan eitarvitse jännittää onnistuvatko kisat vai ei.Kuva: Palkintojenjaossa Kosti TalalaSSO:sta (takana), StLG:n palvelupäällikköVille-Veikko Kallio ja vuoden 2012kisan voittaja, Fenix Signin toimitusjohtajaHarri Rusanen.taja oli paikalla palkintojenjaossa – näinen muista tapahtuneen missään kilpailussa,jossa olen ollut osallisena.Jälleen pieni ele, mutta nostaa kisanja kentän arvostusta vai mitä mieltä teolette?Tänä vuonna oli uusi toimitusjohtajatullut vasta työn touhuihin ja avajaispuheenpiti palvelupäällikkö Ville-VeikkoKallio, joka osallistui myös lopussa palkintojenjakoon. Toki Meckikin oli mukanaalussa ja palkintojenjaossa.Ravintola on saanut paljon palautettaniin hyvässä kuin kehitettävissä asioissa.Mielestäni palvelu on parantunutja aina näkee hymyä ja iloisuutta ravintolassa.Ravintolan tarjoilut ovat viimevuosina olleet erittäin maukkaita.Ensi kesänä pelaamme jälleen ja saanähdä pääsemmekö sopimukseen kisojenjärjestämisestä Lohjalla.Jotain uutta pitää aina keksiä ja yksikiva kilpailu olisi beat the pro. Jos järjestelyissäpäästään sopimukseen, niintaidankin pyytää St. Laurence Golfinaina iloista junnuvalmentajaa Lassi Kivilompoloakisaamme proksi.Tsemppiä ja aurinkoista syksyä kaikille!Panu Kärjes, Prismojen johtajaSuur-Seudun Osuuskauppa SSOKuva: Innokkaat pelaajat odottelemassa kisastarttia.Tietoväylä St. Laurence Golfin sidosryhmälehti9


HenkikökuvaToimitus- ja toiminnanjohtajasuuntaa katseettulevaisuuteenTeksti ja kuva Köpi laaksoSt. Laurence Golfin tuore toimitus-ja toiminnanjohtaja MeckiKåhre kääri hihat huhtikuunlopulla. Seuran toimistossa riittityösarkaa. Keskeneräiset asiatoli saatava järjestykseen. Oli saatava selvilleminkälaisia sopimuksia yhtiöllä eri tahojenkanssa oli ja millaisilla ehdoilla. Kaikistaei löytynyt edes mustaa valkoisella. Seloi haasteita työrupeaman alkumetreillä,tunnustaa Mecki.– Kyllä tämä ensimmäinen puolivuotiskausitässä hommassa on ollutsellaista asioiden ja paperien kuntoonlaittamista. Kesän työskentelyreviiriniahtautui olosuhteiden pakosta toimistonsisäpuolelle. Valitettavasti enehtinyt kunnolla tutustua St. LaurenceGolfin ulkoiseen ympäristöön. En päässyttoivotulla tavalla ihmisten pariin,harmittelee Mecki.Jatkossa Mecki tulee tutummaksimyös seuran jäsenille.– Tämä loppusyksy menee vielä toimistossa,mutta ensi keväällä tilannehelpottuu. Talven aikana mapit pistetäänjärjestykseen, tiedetään missämennään. Ensi vuonna liikutaan enemmänmyös ulkosalla. Hypätään ulostalosta. Se on kuitenkin varmaa, etteisuuria muutoksia tule kovalla kädellä.– Olen tämän puolen vuoden aikanaoppinut täällä Lohjalla paljon, muttapaljon on vielä opittavaa. Luotan jauskon siihen että keväällä lähdetäänviettämään hyvää ja nautinnollista golfkauttavuodelle 2013, lupaa Mecki.Toimistossa hyvä fiilis– Mennyt kausi on sujunut hyvin, vaikkakeväällä jouduttiin hakemaan uusia, selkeämpiäkuvioita. Lähtökohdat keväälläeivät olleet parhaat mahdolliset. Meilläon toimistossa kuitenkin hyvä tiimi. Hyvälläyhteishengellä vedimme kesän läpi.Ihan mukavasti. Siitäkin huolimatta, ettäsiinä sivussa korjailimme asioita, jotkaolivat jääneet aikaisemmin vähemmällehuomiolle, Mecki muistuttaa.Suurkiitos kuuluu myös muille seuranaktiiveille jotka ovat auttaneet kesän aikanaeri asioissa.Meckin tausta joukkueurheilun parissanäkyy. – Tavoitteet tekemiselle ovatselkeitä. Jokaiselle on omaa tekemisenkuvaa vastaava tontti hoidettavana.Myös St. Laurence Golfin toiminnanpyörittämisessä. Tällä kaavalla on tehtyhyvää tulosta niin urheilun kuin liikeelämänpuolella. Uskon että uudenhallituksen päätöksillä ensi kauden toiminnotparanevat entisestään.Lisää naisenergiaaEnsi vuoden alussa St. Laurencen Golfintoimistopäällikkönä aloittaa hyvinkääläinenJenni Kemppainen, joka on toiminutaiemmin caddiemasterina Kytäjälläja viimeiset kolme vuotta Talissa äitiyslomasijaisena.Opiskelemaan lähteneenVille Kallion sijalle palvelupäälliköksi siirtyytoimistosta tuttu “St. Laurence Golfinmoottori” Susanna Holm.Mecki on tyytyväinen myös kentänhoitamiseen.– Meillä on hyvä tiimi niin täällä toimistossakuin sen ulkopuolella. Kenttienhoito on hyvissä käsissä. Ei siis ihme,että ne noteerataan Suomen kärkipäähän.Myös tuolla Kehä III:n sisäpuolella.Pääkaupunkiseudultalisää harrastajiaPääkaupunkiseudun golfaajat ovatentistä enemmän tykästyneet Lohjangolfkenttään. Niin Pyhällä Laurilla kuinKalkki-Petterillä nähdään yhä useampiapelaajia Helsingin liepeiltä. Moni kiitteleeSt. Laurence Golfin hyvää ja leppoisaagolfhenkeä.Helsingissä asuva Mecki on tuonutLohjalle vieraakseen golfystäviään, jotkapelikierroksen jälkeen ovat huomanneetettä:– Tännehän pitää tulla uudestaan.Täällä on korkealaatuisten kenttienlisäksi tasokas klubitalo, jossa hyvänruuan lisäksi voi nauttia erinomaisistasauna- ja pesumahdollisuuksista.Enemmän yhteistyötäKisakallion kanssaSt. Laurence Golf tekee jatkossa yhäenemmän yhteistyötä Lohjan seudunliikuntatoimijoiden Kisakallion ja Liikuntakeskuksenkanssa.– Vienosen Jukan kanssa yhteistyöLiikuntakeskuksen kanssa on sujunuthyvin lähtökuopista lähtien. Ensi kaudenalkukiihdytyksen jälkeen ollaanpääsemässä myös Harri Hollon eli Kisakallionkanssa lähempään tuttavuuteen.10 Tietoväylä St. Laurence Golfin sidosryhmälehti


”Suurkiitos kuuluu myös muille seuranaktiiveille, jotka ovat auttaneet kesänaikana eri asioissa.”Tänä vuonna me emme saaneet viestikapulaasujuvasti Hollon käsiin, jatkossaon toivoa parempaan.Suur-Lohja tuo haasteita uusia myösSt. Laurence Golfin suuntaan. - Lohjalaisenagolfvaikuttajana olemme valmiitsuuntaamaan katseet kaupunginjokaiselle alueelle. Niin Karjalohjan kuinNummi-Pusulan suunnasta toivommeuusia harrastajia lajin pariin. Olemmevalmiina ottamaan vinkkejä joka suunnalta,tähdentää Mecki.– Lohjan seudulta löytyy noin 700yritystä, joten niiden kanssa on hyvätehdä yhteistyötä. Olisi hyvä tähdentääniille, että paikkakunnalta löytyy keidas,jossa on mainio tilaisuus luoda suhteitaasiakkaisiin. Olemme valmiit auttamaannäissä asioissa. Meillä on jatkossa siihenentistä paremmat puitteet.Oman näköinenjälki näkyy keväälläMecki toivoo, että keväällä St. LaurenceGolfissa näkyy hänen näköisensä jälki.– Tässä tehdään puolisen vuotta vielälujasti töitä sen eteen, että maaliskuunpaikkeilla toiminnassa näkyy se, mitä tulintekemään. Tärkeintä on, että toimintaniveltyy siihen, mitä väki toivoo ja tahtoo.St. Laurence Golfin nettisivustoillaoleva “Asiakastyytyväisyyskysely” antaapaljolti suuntaa siihen, mitä jatkossatehdään. Mecki toivookin, että kaikkiosallistuvat tähän kyselyyn, sillä jokaisenmielipide on tärkeä.Jos netin kautta ei pääse vaikuttamaan,siihenkin on vaihtoehto. – Onmyös paikallaan, että mahdollisimmanmoni tulisi golf-toimistoon keskustelemaankanssani toiveistaan. Olisi mukavatavata “meikäläisiä” myös kasvotusten.Silloin kun siihen on molemminpuolinenmahdollisuus. En lähde mukaanmihinkään nettikeskusteluun yksittäisistäasioista, tähdentää Mecki.Mecki Kåhre, 50· St. Laurence Golfintoimitus- ja toiminnanjohtaja2012-· Liikuntatieteidenmaisteri, ollut seitsemänja puoli vuottatyössä Hyvinkäänkaupungin kulttuurija vapaaajanjohtajana.· Solvallan Urheiluopistonrehtorinaja toimitusjohtajana,FC Jokerit Oy:n toimitusjohtajanaja Kataja EventService Oy:n toimitusjohtajana.·Pelasi juniorivuodetjääkiekkoa HelsinginJokereissa. Päästyäänopiskelemaan Jyväskylänliikuntatieteelliseenjääkiekon tilalle tulijääpallo, jossa voitti mm.Suomen mestaruudethelsinkiläisessä Botniassa1989 ja 1992. Oli vuodenjääpallon ammattilaisenaRuotsissa.··Pelannut salibandyaespoolaisessa Oilersissa.Harrastanut golfia 24vuotta. Golfin hallinnollistakokemusta onkertynyt Keimola GolfClub Oy:n hallituksesta.·Asuu TapaninvainiossaHelsingissä.Perheeseenkuuluvat vaimo sekä13- ja 21-vuotiaattytöt sekä 18-vuotiaspoika.11


Väylä 19Katseet kohtiuusia onnistumisiakootaan yhteen ja katseet käännetäänkohti seuraavan kauden avauksia.Väylän 19 ensimmäinenkausi St. Laurence Golfissaon viimeistä ruuan nostamistaja oluen laskemistavaille valmis. Talvigriineillesiirryttäessä on aika paitsijuhlistaa viimeistä kierrostamyös aika koota kaudenaikana uudelta klubiltaopittu yhteen ja kääntääkatseet tiukasti kohti golfkauden2013 avauksia.Teksti ja kuva Väylä 19Golfkauden viimeistä, tai onnistuneinta,kierrosta voi Joulupöydässämuistella ja juhlistaa kuvansokeri suolattua ankanrintaamaisteltaessa.Tätä kirjoitettaessa lehdet puissaalkavat jo ottaa pintaansakeltaista väriä ja viheriöidenyli pyyhkii edellisiä päiviäuseammin kostealta tuntuvatuuli. Golfkausi 2012, ja Väylän 19 ensimmäinenkausi St. Laurence Golf klubi- jakokousravintolana, alkaa olla viimeistächippiä ja puttia vaille paketissa.Harrastukselleen omistautuneidengolfareiden tapaan myös Väylän 19henkilökunta, Esa Mäkisen johdolla,treenaa talvikaudella ja kehittää omaapeliään tulevaa kautta silmälläpitäen.Siinä missä golfarin kehityksen kohteenaon lähipeli tai avaukset, swingi yleisesti,keskitytään Väylällä 19 uusien annostensuunnitteluun sekä kokeiluun että yleisenviihtyvyyden parantamiseen. Talvigriinienaikaan menneellä kaudella opittuToimintaa myös talviaikaanGolfkauden 2013 tapahtumien ja tarjoomansuunnittelun lisäksi Väylällä 19tehdään töitä myös talven aikaisten tapahtumienonnistumiseksi – Cateringpalvelummekautta klubitalolta tuttuaruokaa, palvelua ja laatua tarjoillaanuseissa talven hää- ja yritysjuhlissa.Catering-palvelumme kautta tulemmemyös myymään ruokia suoraanJoulupöydässä tarjoiltavaksi. 22.10.osoitteeseen www.vayla19.fi/jouluruoka avattavan jouluruokasivustonkautta voitilata Esa Mäkisen valmistamatjouluherkut, jotka ontänäkin vuonna valmistettuklubitalolta tuttujen teesienmukaan – tuoreista raaka-aineista ilmanturhaa kikkailua.Viime vuonna muun muassa laatikot,luomuporsaan joulumakkara ja siianmätimoussesaavuttivat suuren suosionjo ennen aattoa. “Tänä vuonna viimevuoden suosikkien rinnalla tullaan näkemäänmaukkaita uutuuksia, muun muassasokerisuolattua ankanrintaa”, linjaa Esajouluruokasivuston tarjoomaa.Jos mielessäsi on jokin annos, ehkäperinteinen jouluruoka, jonka haluaisitehdottomasti nähdä myynnissä, niinlähetä idea meille sähköpostilla osoitteeseenstlg@vayla19.fi. Samaan osoitteeseenvoit lähettää myös palautettaVäylän 19 ensimmäisestä kaudesta taiideoita ja ehdotuksia tulevia kausia varten– yhteistyöllä klubiravintola kasvaa kiinteämmäksiosaksi St. Laurence Golfia!12 Tietoväylä St. Laurence Golfin sidosryhmälehti


Klubin henki”Paloautoa” ei tarvitse säikähtääValvoja avittaapelin sujumisessaMeillä kahdella vanhalla golfarilla oli tänä kesänä este.Toisella kantapää halki ja toisella muita kremppoja.Saimme kuitenkin mahdollisuuden osallistua ja fiilistellägolfin hienoutta valvojanpenkiltä muutamanahienona pelipäivänä.Miksi valvotaan? Päätarkoitus lienee auttaa kaikkia pelaajianauttimaan St Laurence Golfin kenttien sujuvasta ja joutuisastapelaamisesta. Hosua ei pidä, vaan toimia niin, ettei kenttäseiso. Vieraspelaajien auttaminen tähän on yksi valvonnantehtävä.Kädärit varustivat meidät lähtölistoilla, ladatuilla kännyköilläja ladatulla ”paloautolla”, jonka katolla liehuivallankäyttömme symboli VALVOJA.Ensin bongattiin listoista kaikki tutut, joiden kävelyjapelityylien perusteella nähtiin jo kaukaa, missä mikinryhmä pelaa. Käytiin toki tervehtimässä tuttuja.Samoin bongattiin selkeät vieraspelaajaryhmät, joitapyrittiin puhuttamaan; ”Tervetuloa! Onko kenttä tuttu,onko juomaa riittävästi, Maja aukeaa vasta… Piccadillillävoi tankata juomavettä… Hyvää peliä !”Missä meidän savolaiset menivätkäänTsekattiin välillä lähtöjen ajantasaisuutta. Enimmäkseen ajeltiinhuoltoteitä ja raffeja tekemässä havaintoja odottavista ryhmistätai tyhjistä väylistä. Erityisiä tarkistuspisteitä olivat kymppien tiitja Maja.Naisille tyypillisellä tavalla ”tuo tullessas, vie mennessäs”-hengessä autettiin Majan tyttöjä kiidättämällä joskus lämpimiäpullia pelaajien lohduksi.Varmaan häpeällisen monta kertaa tulimme kysyneeksi joiltakinryhmiltä, milloinka heidän tiiaikansa olikaan. Nimittäinaukolliset keltaiset lähdöt aiheuttivat aina vähän hämminkiä.”Auttakaa meidät taas kartalle, milloin lähdittekään.”Pahoittelemme, että utelimme joiltakin useampaan kertaanlähtöaikaa, ennen kuin opimme antamaan nimiä vierasryhmille.”Missä meidän savolaiset menevätkään” tai ”tuolla tulevatraidat, jo ihan aikataulussa – hyvä.”Muutaman kerran toivoimme ryhmän jakamista kahtia,mikä aina auttaa, jos edessä on paljon tilaa ja takana jonotetaan.Lohdutimme ja autoimmekin harvoja kahden ryhmiä.Päivin tarkka silmä havaitsi paljon huolellista jälkien korjaamista.Hienoa!Valvojan tehtävä oli oikein mukava. Kohtaamiset olivat positiivisiaja kädet nousivat usein tervehdykseen. Oli hienoa voidaolla avuksi ja vaalimassa jo Jalon St. Laurenceen tuomaa perinnettäsujuvista pelikierroksista.Oli se aika kylmääkin kyytiä ja kangistavaa ajella kahdeksantuntia tuulessa. Vaikeinta oli toimia ukkosen uhatessa…joko… ei vielä… onneksi meni ohi!Hyviä syyspelejä!Päivi ja SeijaTietoväylä St. Laurence Golfin sidosryhmälehti13


KesäduunibluesKolmen kesätyöntekijän tarinamillaista oli olla St. Laurence Golfinpalveluksessa viime kesänä. Samulija Anna-Maria kentänhoidostaja caddie master Johannapelitoimistosta.Virheitä ei tarvinnut pelätäJo keväällä käydessäni St. LaurenceGolfin työhaastattelussaminulle jäi positiivinen kuvamahdollisesta tulevasta työympäristöstäni.Ensimmäisenä työpäivänä työhaastattelunmukava ilmapiiri eituntunut ollenkaan kaukaiselta,vaan kaikki työntekijät ottivatmeidät uudet kesätyöläiset hyvinvastaan eivätkä katsoneet ”vanhemmanoikeudella” meitä yhtäänalaviistoon.Lisäksi tuli selväksi, että jokainenauttaa mielellään kun kysyy eikä virheitätarvinnut pelätä.Aikaisempiin työpaikkoihini verrattunayllätys oli se, että heti alustalähtien meille alettiin opettaa ns.”oikeita” työtehtäviä. Työnkuvanmonipolisuus selvisi väylien verkotuksen,bunkkereiden ajamisen jasiistimisen sekä muiden tehtävienkautta. Toki se laajeni myöhemminsitä mukaa, kun oppi tuntemaankaikki koneet ja niiden käyttötarkoitukset.Esimieheni olivat huumorintajuisiaja rentoja, eivätkä pelänneetosallistua itsekin likaiseen työhön,jos tilanne sitä vaati. Se oli mielestänityöyhteisön kannalta hieno asia,kuvaa toimistotuolissa löhöävästäpomosta ei todellakaan syntynyt.Ainoa kritiikin sana työpaikastaon pakko osoittaa aikaisille aamuille,sillä varsinkin syyssäässä ei motivaatioollut aina paras mahdollinen.Toisaalta palkintona oli aikainen kotiinpääsyiltapäivisin.Golfiin en kerinnyt kesän aikanajäädä koukkuun, mutta golfin säännöt,etiketti sekä suuri osa pelin yksityiskohdistatuli tutuiksi.Näin kesän jälkeen voin iloisenatodeta, että kesätyöni St. LaurenceGolfissa oli erittäin opettavainen jamukava kokemus ja kiitos siitä kuuluueritoten kaikille työkavereilleni!Samuli Vuorela14Tietoväylä St. Laurence Golfin sidosryhmälehti


Ei kesä saanyt loppuaPäivien valoisa aika lyhenee ja toimistonaukioloajat vauhdilla niidenmukana.Missä vaiheessa syksy saapui? Tässähäntoivoisi vielä lisää työvuoroja pelitoimistossajuuri alkaneiden opiskelujenohelle.Vasta äskettäin opin, mitä ilmaisu”mennä ränniin” oikein tarkoittaa. Ei kesäsaa nyt loppua, kun vihdoin olen oppinuttasapainottelemaan puhelimeenvastaamisen ja toimistossa lähtöaikaaodottavien asiakkaiden välillä.Tunnustan, että kesän alussa en tiennytpaljoakaan golfista ja odotin jännitykselläsekä innolla töiden alkua.Ensimmäisten viikkojen aikanailmeni paljon kysymyksiäja hämmennystä. Miten lasketaan jalyödään tuloskortteja? Kuka on avainasiakas?Susulle ja Villelle suuri kiitos meidäncaddiemastereiden kärsivällisestäopetuksesta.Olen kesän aikana tutustunut golfiinparemmin ja jopa käynyt kokeilemassapari kertaa miten sitä palloa tulisi lyödä.Perfektionistille on vain hieman haastavaa,kun ei löydä oikeaa tekniikka aivansilmänräpäyksessä.Taitaa siis olla viisasta ensin opetella kärsivällisemmäksiennen kuin seuraavan kerrankosken golfmailaan.Oikein ihanaa ja golfin täyteistä syksyäkaikille!Johanna OvaskaHieno ympäristö,mukavat ihmiset”Kulunut kesä oli toinen kertaniSt. Laurence golfissa kentänhoitajantyössä. Hommiini kuului kaikenlaistatekemistä kenttäkierroksesta greenienleikkuuseen.Työskentelen mielelläni golfkentällä,sillä tykkään ulkotöistä jalisäksi työ on sopivan vaihtelevaaja monipuolista. Parasta työssä onkuitenkin hauska työporukka jamukavat asiakkaat.Kesäduunina kentänhoitajantyö on aika ihanteellinen, kun voinauttia kesästä ulkona ja kauniistasäästä - tosin tänä kesänä ilmat eivätolleet aina ihan parhaimmastapäästä.Aikaiset aamuherätyksetkään eiväthaitanneet, kun sai työskennellähienossa ympäristössä mukavienihmisten parissa!”Anna-Maria SillantakaTietoväylä St. Laurence Golfin sidosryhmälehti15


PeliareenaKuva: Ladies day:tävietettiin auringonpaisteessa.Tulokset 2012Narukisa 1.5.1. Otto Tolvanen 312. Markku Myllymäki 333. Jouko Makkonen 36Lippukilpailu 6.5.1. Juho Suomalainen: (1 kierros ja)8,20m 1. griinistä.2. Juha Suominen: 104m 1. griinistä3. Seppo Toivonen: 119m 1. GriinistäJRC-Open Scramble 12.5.1. Mäenpää Joona, StLG 62Nyman Jesse, StLG2. Peltonen Hannu, StLG 63Virtanen Kimmo, StLG3. Kallio Niko, StLG 63Kallio Ville-Veikko, StLGHonda Open 19.5.PB/HCP1. Hannu Koivumäki 372. Mikko Hiltunen 343. Maarit Andersson 34LP/HCP1. Hannu Teivastenaho 702. Toni Räikkönen 723. Kimmo Virtanen 73Jean S. Plays Golf 26.5Scramble1. Ari Lemberg 5816 Tietoväylä St. Laurence Golfin sidosryhmälehti


Kuva: Narukisan voittajakolmikkoJouko Makkonen, Otto Tolvanen jaMarkku Myllymäki.Kuva: Jean S. Plays Golfin iloiset bestball -sarjan voittajat Olli Paunola ja OlliSääksvuori.Teemu LembergJussi Pietilä2. Jarkko Björn 59Antero EkströmTopias Hirvelä3. Marko Harmanen 60Mika RiissanenJukka SarpakunnasBest Ball1. Olli Paunola 47Olli Sääksvuori2. Markku Sivonen 43Susanna Haapa3. Kimmo Lankinen 43Terhi ViitalaSGL-Trophy 3.6.1. Kimanen Anni 73Kimanen Veli-Matti2. Suomalainen Erkki 74Suomalainen JuhoKuva: Jazz Golfin voittajat Mörskyt.3. Kivelä Jarmo 74Lampi ToniJazz Golf 16.6.1. Mörsky Jan-Erik 58Mörsky MikaMörsky Päivi2. Rantanen Nea 60Suominen MikaTeivastenaho Hannu3. Granat Miia 61Granat PetriSuominen JuhaMidsummer LatobarOpen 22.6.PB/HCP1. Tapio Petri 432. Broas Jaana 413. Backman Kimmo 39Optikko Nyman LadiesOpen 1.7.PB/HCP18.5 – 361. Ritva Kinnunen 462. Sisko Juvonen 383. Katrin Parkonen 36Lp/Hcp 0 – 18.41. Terttu Laurila-Airola 712. Marja Saarinen 733. Sirpa Rokka 75Perhepokaali 3.7.Greensome1. Jani Michelsson 68Hanna Michelsson2. Erkki Suomalainen 68Juho Suomalainen3. Jouni Puuppo 71Kyllikki PuuppoTietoväylä St. Laurence Golfin sidosryhmälehti17


PeliareenaKuva: Kärrykolari Keimolan vierailulla. Naurua riitti pitkään ja vahingoilta vältyttiin.Virkkala Trophy 7.7.Scramble1. Teemu Karjalainen 56Petri StelmacherAntti Ulvio2. Jani Nyman 57Jesse NymanArto Ranua3. Mikko Mattila 57Niilo MattilaIlkka SavelainenEsbecon Golf Challenge14.-15.7hcp/lpMiehet1. Henri Sandborg 1382. Mika Mörsky 1403. Timo Haaparanta 141Naiset1. Hanna Michelsson 1442. Tia Teiniketo 1473. Veera Suominen 155Ladies Day 28.7.Lp/hcp1. Nea Rantanen 702. Saila Miettinen-Lähde 713. Hannele Heino 72Pb/Hcp1. Marialiisa Taimisalo 422. Tuula Raussi 383. Jaana Broas 37Jalo’s Shoot-Out 29.7.1. Albert Eckhardt2. Mika Mörsky3. Antti UlvioSt.Laurence Open 4.8.Miehet Lp/Hcp1. Juha Suominen 692. Kyösti Manninen 693. Juhani Kairakari 69Miehet Lp/Scratch1. Kimmo Lindberg 732. Miikka Savela 743. Sami Salminen 74Naiset Lp/Hcp1. Hannele Heino 692. Pia-Liisa Meriranta 743. Terttu Laurila-Airola 75Naiset Lp/Scratch1. Kyllikki Puuppo 812. Terttu Laurila-Airola 833. Hannele Heino 84Kuva: Jean S. plays Golfissa TuomasLeppäkangas (vas.) ja Mecki Kåhreodottavat lyöntivuoroaan.St.Laurence Golf LyöntipelimestaruuskilpailutMiehet1. Albert Eckhardt 2192. Jani Michelsson 2253. Niclas Fromholz 225Naiset1. Emma Sandberg 2382. Kyllikki Puuppo 2553. Virpi Haataja 263Mid-Miehet1. Jani Michelsson 2252. Kari Lindström 2353. Vesa Haapavaara 239Mid-Naiset1. Kyllikki Puuppo 2552. Virpi Haataja 2633. Kati Romppainen 266P-181. Albert Eckhardt 1442. Jesse Nyman 1563. Joona Mäenpää 159P-161. Eetu Isometsä 17118 Tietoväylä St. Laurence Golfin sidosryhmälehti


Kuva: Junnujen päättäjäisiä vietettiin7.10. ahkerimman harjoittelijanpalkinoon sai Heikki Pulli, taustalla ry:npuheenjohtaja Petri Granat ja kapteeniRaimo Lähteenmäki.2. Juha Vallivaara 1813. Felix Åström 185P-141. Juho Suomalainen 1522. Otto Tolvanen 1603. Heikki Pulli 177M-551. Teppo Mattila 1592. Kari Nyman 1613. Timo Räty 161M-651. Pietari Klimenko 1732. Raimo Lähteenmäki 1733. Antti Pesola 179M-701. Olli Karkkila 1902. Markku Hakala 1933. Antti Airisto 199M-751. Rolf Björklund 1712. Martti Valle 1723. Auno Kallio 184Kuva: Löytyykö pelitoimistosta aarre?Kuva: Kyy pisti sammakkoa poskeensaPyhällä Laurilla viime kesänä.N-501. Kyllikki Puuppo 1662. Terttu Laurila-Airola 1813. Pia-Liisa Meriranta 182N-601. Hannele Heino 1902. Marja Saarinen 2043. Anna-Liisa Naumanen 217N-651. Elvi Hauta-Aho 1982. Kristiina Veijalainen 2023. Marjatta Mustonen 218Miesten ja naisten syyskisaMiehet LP/HCP1. Jukka Nurmisto 682. Kristen Bäckman 693, Aarre Mäenpää 70Naiset LP/HCP1. Terhi Viitala 732, Nea Rantanen 743. Sirpa Rokka 75Naiset PB/HCP1. Aila Palm 342. Katri Parkonen 333. Leena Järvinen 33Everybody’s 29.9.1. Katrin Parkonen 422. Kari Sassi 373. Tommi Saarinen 37Kinkku scramble 6.10..1. Ville-Veikko Kallio 63Pekka Muukkonen2. Lotta Sandberg-Nyman 64Jani Nyman3. Erkki Suomalainen 64Juho Suomalainen


KlubitoimikuntaKlubihenkituulahteleevireästiKuva: Klubitoimikunnan puheenjohtajaNina Leppäkangas ja SatuKeinänen Jeans S. plays Golf -kisassa.Kuva: Wirkkala Trophyn voittajatAntti Ulvio, Teemu Karjalainen jaPetri Stelmacher.Klubitoimikunnan kausi alkoi jolegendaarisen maineen saaneellaRooman pelimatkallamaaliskuussa. Mainio sää, lähesprivaattikäytössämme ollut hotelli jagolfkenttä sekä ryhmän iloinen yhteishenkijäivät mukana olleille myönteisenäkokemuksena mieleen.Ensi kevään matka järjestetään Espanjaan,Costa Calidan Cartegenassasijaitsevaan La Manga Golf Clubiin. Vapaitapaikkoja voi kysyä vielä.Kauden tapahtumiaKesän tapahtumista klubitoimikunnanvastuulla olivat toukokuussa kaudenaloittanut hauskana narukisana pelattuVappusvingi ja vieraspelaajiakin mukaanhoukutteleva Jean S. Plays Golf vauhdikkaineiltabileineen.Kesäkuussa pelattiin JuhannuksenMidsummer Latobar Open ja heinäkuunalussa aina suosittu Virkkala Trophy.Klubitoimikunta järjesti myös kaksipeliretkeä, toisen avainasiakkailleVuosaareen ja toisen kaikille jäsenilleKeimolaan. Tällaiset retket on todettuoivaksi tavaksi saada uusia tuttavuuksiaomalla kentällä pelaavista.Toimintakauden päättävän syyskokouspäiväniltaan sijoittuva pikkujouluon myös klubitoimikunnan junailematapahtuma. Teemana on punainen, jatoivommekin kaikkien iltaan osallistuvienpukevan päälleen tai asustavanitsensä jollakin punaisella.uusia jäseniä toivotaan mukaanKevätkokouksen yhteydessä huhtikuussajärjestettiin ensimmäistä kertaa toimikuntienesittelytilaisuus klubitalon aulassa.Tavoitteena oli kertoa jäsenille mitä eritoimikunnat tekevät ja millä tavoin kukinedistää StLG:n jäsenten, osakkaiden javieraspelaajien viihtymistä.Toimintamme ei pyöri ilman toimikuntiaja niissä mukanaolevia vapaaehtoisia.Uusi kausi alkaa yllättävän pian,ja uusia jäseniä toimikuntiin kaivataan,myös klubitoimikuntaan. Tule vuorostasikantamaan oma kortesi kekoon!Hyvää loppuvuotta kaikille toivottavatKlubitoimikunnan Annikki, Atte, Jari,Nea, Nina, Olli, Ritva ja Tanne20 Tietoväylä St. Laurence Golfin sidosryhmälehti


SenioritoimikuntaStLG:n jäsenistä lähes jokatoinen on seniori-ikäinenKuluvana kautena StLG:njäsenmäärä on ylittänyt2000 jäsenen rajan. Senioriikäisiäjäseniä seurassammeon 884. Heistä naisia on393 ja miehiä 491. Tulevanakautena seniori-iän saavuttaa22 naista ja 21 miestä.Jäsenistä lähes joka toinenon seniori-ikäinen.Teksti Paavo ReunanenKevään talkoisiin osallistui yli satahenkilöä ja jo siellä oli havaittavissa,miten aktiivisesti senioritovat mukana seuran toiminnassa. Myöskauden kilpailuissa vapaaehtoisina onhäärinyt innokas senioreilta näyttäväavustajakaarti.Kausi alkoi klubi-illalla 33jäsenen kannustamana.Seuran sisäisissä kilpailuissa jatkoimmemaanantaisia treffejä. Treffeillä kävi 42henkilöä, jotka tekivät yhteensä 137 pelisuoritusta.Pelaajamäärässä oli hiukankasvua edellisiin vuosiin verrattuna.Uutena kilpailuna oli senioreiden viikkokisa.Osallistujamäärässä ei päästy aivantavoitteeseen, mutta onnistunut finaaliosoitti, että viikkokisa tullee olemaanmyös tulevien vuosien kilpailukalenterissa.41 pelaaja teki 135 pelisuoritustakesän aikana. Koko kesän kestänyt kuukausikilpailuei tänä vuonna kiinnostanutpelaajia aikaisempien vuosien tavoin.Kuva: Toisen kerran pelatun Ryder Cupin voitti juniorit ja seniorit joutuivat tiukassaottelussa taipumaan.Juniorit tuulettivat,seniorit nauttivat näkemästäänKaksi kauden ehdotonta huippua olivatseuran mestaruuskisat ja juniorit/senioritRyder Cup. Koskaan aikaisemminmestaruuskisoihin ei ole osallistunut 73pelaajaa.Toisen kerran pelattu Ryder Cup osoitti,että juniorit ja seniorit tulevat hyvintoimeen keskenään ja ovat vieläpä tasavoimaisia,koskapa ottelu ratkesi vastaviimeisellä reiällä viimeisten kilpailijoidenvälillä junioreiden niukkaan, mutta hallittuunvoittoon. Juniorit tuulettivat jaseniorit nauttivat näkemästään.Seuraottelut pelasimme kaikki vieraskentillä.Neljän seuran ottelussa Mastersissa, MGC–KuG–PGC–StLG, voitimme.Kurkissa, KuG–StLG, peli päättyi tasatulokseen,Espoossa, EGS–StLG, hävisimmesekä Talissa hävisimme Nordcenterille,NGCC, ja voitimme HGK:n.Pelimatkat tehtiin Kytäjälle 40 pelaajanvoimin ja Tallinnaan 25 pelaajan kanssa.Uudenmaan alueen senioreiden (UAS)reikäpelissä joukkueemme pääsi aivanmitalipelien tuntumaan, häviten kahdellalyönnillä jatkopaikan.Kilpailuissa järjestelijöinä ja vastuuhenkilöinäovat toimineet Anne jaMatti Sorri, Pekka Naumanen, JoukoMakkonen, Hannele Heino ja RistoRantanen.SM-kisoissa seuraamme edusti 11 pelaajaaja yksi joukkue, parhaana sijoituksenaoli Kyllikki Puupon jaettu kolmassija. Suomen Golfsenioreiden järjestämiinFST-, haastajatour-, ja aluetour-kisoihinosallistui 21 seuramme pelaajaa.Seuramme seniorit ovat aktiivisia.SenioritoimikuntaTietoväylä St. Laurence Golfin sidosryhmälehti21


NaistoimikuntaKuva: Seuraottelun jälkipelejäPeuramaan naisten kanssa.Kuva: Optikko Nyman ladies open -kisanlyöntipeli voiton vei Terttu Laurila-Airola(vas.) ja palkintoja oli jakamassa LiisaNymanNaistoimikunta luo mukaviaja yhteisiä pelitapahtumiaKiitos kaikille St. Laurence Golfinnaisille aktiivisesta osallistumisestakauden toimintaan. Kausi aloitettiinjo huhtikuussa, ja naisten peli-illat käynnistyivättuttuun tapaan toukokuun lopulla.Jo perinteeksi muodostunut OptikkoNyman Synsam Open pelattiin aurinkoisessaja iloisessa tunnelmassa heinäkuunalussa.Tänäkin vuonna osallistuimme SyöpäsäätiönRoosa Nauha -kampanjaan St.Laurence Ladies Dayn kilpailussa. Lahjoitimmejokaisen kilpailuun osallistujankilpailumaksusta 5 euroa rintasyöpätutkimukseen.Seura- ja ystävyysotteluita pelattiinNurmijärven, Peuramaan, Vihdin ja Hyvinkäänladyjen kanssa.Kesän aikana oli ilahduttavaa nähdäuusia kasvoja naisten tapahtumissa jakilpailuissa. Naistoimikunnan toiminnantavoitteena on tuoda naisille mukaviayhteisiä pelitapahtumia sekä kehittääyhdessä golfyhteisömme kanssa mukavaagolfilmapiiriä.Naistoimikunta ottaa mielellään vastaanvinkkejä ensi kautta varten. Uudetideat, ajatukset ja toiveet ovat tervetulleita.Mukaan toimintaan kaivataan ainauusia jäseniä. Jos olet kiinnostunut tulemaanmukaan naisten golftoimintaan,niin ota rohkeasti yhteyttä naistoimikunnanjäseniin.Mieleen jäi kesästä monia golfmuistoja,joiden siivittämänä jaksamme taasodottaa ensi kautta.Aurinkoista syksyn jatkoa!Nea, Pia-Liisa, Eha, Annika, Eija,Anne ja KatrinKuva: Optikko Nyman ladies open -kisanpb-sarjan voittaja Ritva Kinnunen.22 Tietoväylä St. Laurence Golfin sidosryhmälehti


KilpailutoimikuntaKilpapelaajillahuippukausiTeksti Ville-Veikko KallioKuva: Emma Sandbergin kausi oli onnistunut,sillä reikäpelin SM-kilpailuista tuli pronssimitali.Kuva: Hippu Eckhard (vas.) voitti toisen kerran peräkkäinErkko Trophyn ja Jani Michelsson voitti KytäjänMid-tourin osakilpailun.Vuosi 2012 oli erittäin menestyksekäs St.LaurenceGolfin kilpapelaajille. Albert ”Hippu” Eckhardtjatkoi siitä, mihin viime vuonna jäi ja jo kauden ensimmäisissäulkomaan kilpailuissa tuli menestystä.Kotimaassa Hippu voitti toisen kerran peräkkäinarvostetuimman amatöörikisan Suomessa, Erkko Trophyn.Finnish Amateur Rankingissa Hippu oli neljäs. Edelle kiilasivatainoastaan Tapio Pulkkanen, Teemu Toivonen ja Erik Myllymäki.Finnish Tourilla Hipun paras sijoitus tuli finaalissa, jossahän sijoittui toiseksi.St.Laurence Golfin naiset onnistuivat myös niin joukkuekuinhenkilökohtaisissa kisoissa. Emma Sandberg, JannicaLehtonen ja Virpi Haataja järjestivät suuren yllätyksen naistenjoukkue SM-kilpailuissa sijoittumalla kolmanneksi. Mitalion kautta aikojen ensimmäinen naisten joukkuekilpailuissa.Emma onnistui myös yksilötasolla, sillä reikäpelin SM-kilpailuistatuli pronssimitali, Lyöntipelin SM-kilpailuissa Emmaoli 12. Emmalla oli siis huippuvuosi golfissa.Myös midipelaaja Jani Michelsson ylsi voittoon Midtourilla,kun hän voitti Kytäjällä järjestetyn Mid-tourin osakilpailun.Midien EM-kilpailuissa Jani sijoittui 12:nneksi ja midienlyöntipelimestaruuskilpailuissa hän oli viides.Klubimestaruuskilpailuissa miesten sarjan voitti Hippu janaisten Emma. Mideissä Virpi Haataja ja Jani Michelsson nappasivatvoiton.Tietoväylä St. Laurence Golfin sidosryhmälehti23


JunioritoimikuntaKuva: Junnu-kortti kisan parhaat vasemmalta: Otto Tolvanen, Eetu Kärjes,Juho Hesso ja Juho Suomalainen.Ensimmäinen kausi toiKuva: Par-3 mestarit Miska Virtanen ja PauliinaPenttilä (Par-3 mestarit), takana Petri Granat jaRaimo Lähteenmäki.heti hienoja junnutuloksiaViime vuoden syyskuussa käynnistynytjuniorivalmennusohjelmaon saatu päätökseenensimmäisen vuoden osalta.Ohjelman myötä nuortenharjoittelumahdollisuudet ja harjoittelunlaatu ovat oleellisesti parantuneet. Meilläon nyt hyvät edellytykset palvella kaikkianiitä nuoria, joille golf on kilpaurheilua taiurheilullinen harrastus.Nuori Suomi Sinettiseurana otammevalmennuksessa nämä molemmatryhmät huomioon ja pyrimme rakentamaanheille polun elämän mittaiseen,aktiiviseen liikuntaharrastukseen.Kesäkaudella säännöllisiin harjoituksiinosallistuneiden määrä on tuplaantunut35:stä noin 70:een nuoreen, jotkaovat harjoitelleet useassa eri tasoryhmässä1– 4 kertaa viikossa.Valmentajamme Lassi Kivilompolonjohdolla tehty määrätietoinen harjoitteluon näkynyt tulostason selvänänousuna ja myös siinä, että entistä useampijuniorimme on noussut lähelleikäluokkansa kansallista huippua. Tästäon osoituksena muun muassa JuhoSuomalaisen ja Otto Tolvasen valintatalvella Golfliiton Talent-valmennusryhmiin.Menestystä kilpailuissaKilpailukauden aikana menestystä tulisekä yksittäisten kilpailujen voittoina japalkintopallisijoituksina että menestyksenäkokonaiskilpailuissa eli rankingissa.Parhaita saavutuksia olivat JoonaMäenpään pronssi reikäpelin SM:ssäsekä 2. sija Aluetourin kokonaiskilpailussa,Eetu Isometsän voitto TsemppiTourinkokonaiskilpailussa ja JesseNymanin 5. sija lyöntipeli-SM :ssä.Yksittäisissä osakilpailuissa voittoihinyltivät Joona Mäenpää, Eetu Isometsä,Juho Suomalainen, Jannica Lehtonen,Miska Virtanen ja Juho Hesso.Tason yleistä nousua kuvaa hyvin se,että nuorten seurapisteissä St. LaurenceGolf sijoittui tänä vuonna 12. tilalle, kunvuonna 2011 olimme 22. sijalle.Makea voittoMakein voitto tuli kuitenkin jälleen kerranperinteisessä seniorit vastaan juniorit-mittelössä, mutta siitä ei sen enempäätällä kertaa.Seuraa ja juniorityötä tukevien lukuistenyritysten ja yhteisöiden panos menestyksenedellytysten luomisessa onollut korvaamaton. Haluammekin kokopoppoolla vielä kerran kiittää kaikkiaonnistuneesta kaudesta.Ohjelman toinen vuosi on jo käynnistynytlokakuun alussa, ja olemme kaikkiiloisia siitä, että Lassi on sitoutunut valmennukseenmyös alkaneella kaudella.Nähdään talvihallilla ja hiihtoladuilla!Juha Koivisto24 Tietoväylä St. Laurence Golfin sidosryhmälehti


PD-Golf kiittää St. Laurence Golfinpro shopin asiakkaita kaudesta 2012 jatoivottaa kaikki tervetulleeksi Karjaanmyymälään myös talvella.PD-Golf-Service Oy, Ensikuja 1, 10300 Karjaa. Puh. 019 236 606www.pdgolf.fi / info@pdgolf.fiPD-Golf onFacebookissa


HenkilökuvaElinsiirron saaneiden EM-kultaa tänä kesänä Kroatiassa voittanut Pekka Tuomola ontuttu näky St. Laurencen kentillä. Mutta mikä hän on miehiään ja miksi hän pelaa golfia?Rauhallinen taitajanauttii onnistumisistaKERRO NIMESI, IKÄSI JA TASOITUKSESI?Pekka Tuomola, kohta 56, tasoitus 6.4MISTÄ OLET KOTOISIN?Forssasta kotoisin. Vuodesta 1995 astiasunut Lohjalla.KETÄ PERHEESEEN KUULUU?Kirjailijavaimoni Johanna ja kaksi koiraa,Aimo ja Sampo.KUINKA KAUAN OLET OLLUTSTLG-JÄSENENÄ?Menee vähän arvailun puolelle muttaluultavasti vuodesta 1994.MILLOIN JA MIKSI ALOITITGOLFIN PELAAMISEN?Vaimoni tilasi meille 1993 syksyllä tunninSoravuon Rikulle ja sillä tiellä olen. Johannastaei kuitenkaan tähän mennessä olegolfaria tullut.MIKÄ GOLFISSA ON KAIKKEIN HIENOINTA?Minulle se on onnistumiset. Vaikka hyväkierros tai vain hyvä lyönti. Kilpaa pelatessaomien taitojen testaaminen. Aamukasteinenkenttä ykköstiillä edessäsi. Helteinenpäivä hyvässä seurassa pelaten jne...MINKÄLAISIA TAVOITTEITA SINULLAON GOLFARINA?Toivon, että saan pelata pitkään ja ettäosaan nauttia pelistä.MITKÄ OVAT PARHAAT SAAVUTUKSESI TÄHÄNMENNESSÄ?Elinsiirron saaneiden EM-kulta tältä vuodeltaKroatiasta, kaksi MM-hopeaa viimevuodelta Göteborgista. Viime vuodenseuran seniorimestaruus ja tämän vuodenseniorien reikäpelimestaruus.MIKÄ ON PARAS OMINAISUUTESIGOLFARINA?Enpä ole sellaista löytänyt. Ehkä rauhallisuus,en ole vielä mailojani katkaissut.MITEN KEHITÄT ITSEÄSI PELAAJANA?Harjoittelemalla ja pelaamalla. Olen ollutmukana Lassi Kivilompolon valmentamassaseniorien kilpapelaajaryhmässä.KENEN KANSSA HALUAISIT LÄHTEÄKIERTÄMÄÄN PYHÄÄ LAURIA?Kiva positiivinen ryhmä kelpaa minulle aina.IDOLISI?Kaikki empaattiset ihmiset.MITÄ KILPAILUJA PELASITTÄLLÄ KAUDELLAAudi Finnish Senior Tourin osakilpailut.Oman kentän kisoja.LEMPIKENTTÄ SUOMESSA?Monia hienoja kenttiä, mutta kyllä PyhäLaurille on aina kiva lähteä.LEMPIVÄYLÄ?Tässäkin liikaa vaihtoehtoja mistä valita.MINKÄ KENTÄN HALUAISITJOSKUS PELATA?The Olympic Club, takatiiltä, niin tietää mitäisot " pojat" joutuu elääkseen tekemään.26 Tietoväylä St. Laurence Golfin sidosryhmälehti


KokouskutsutKokouskutsu seuransyyskokoukseenSt. Laurence Golf ry:n jäsenet kutsutaan yhdistyksen sääntömääräiseenkokoukseen, joka pidetään lauantaina 17.11.2012 klo 15Klubin yläkerrassa, Kaivurinkatu 133, 08200, Lohja.Asialista• Kokouksen avaus• Valitaan kokouksen puheenjohtajaja sihteeri• Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa jaääntenlaskijaa• Todetaan kokouksen laillisuus• Vahvistetaan toimintasuunnitelmavuodelle 2013• Vahvistetaan vuoden 2013 jäsenmaksujensuuruus, erääntymisajankohta javiivästymismaksun suuruus• Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2013• Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroistentilalle§ 6 mainituin edellytyksin• Valitaan kaksi tilintarkastajaa jaheille varamiehet• Määrätään hallituksen jäsenille jatilintarkastajille mahdollisestimaksettavien palkkioiden suuruus• Kokouksen päättäminenKuva: Seuran syyskokoukseenvoiilmoittautuaNexgolfin kautta.Kutsu St. LaurenceGolf Oy:n varsinaiseensyysyhtiökokoukseenSt. Laurence Golf Oy (rek.nro 425.736), koti paikka Lohja, kutsuuosakkeenomistajansa varsinaiseen syysyhtiökokoukseen, jokapidetään lauantaina 17.11.2012 klo 16 osoitteessa: Yhtiö klubitalo,Kaivurinkatu 133, 08200 Lohja. Esityslistalla ovat yhtiöjärjestyksenmukaiset asiat.HUOM! Koskary:n kokousalkaa klo 15,pyydetään sinnetulevien osakkaidenrekisteröitymäänoy:n kokoustavarten jo ennenry:n kokousta.Valtakirjojentarkistus alkaaklo 14 ja loppuuklo 16Tietoväylä St. Laurence Golfin sidosryhmälehti27


St. Laurence GolfPikkujoulut jakauden päättäjäisetKlubilla lauantaina 17.11.2012 klo 18• Iltamme on Joulun punainen, jotentule mukaan tunnelmaan pukemallajotain punaista!• Aloitamme ruokailulla kello 18, ry:n jaoy:n vuosikokousten jälkeen. Illallisenjälkeen on vuorossa toiminnassammeansioituneiden palkitseminen.•Illan päätteeksi tanssitaan LumottuMaa -yhtyeen tahdissa!• Illalliskortin hinta on 39 euroa, jokamaksetaan ravintolaan. (Juomatveloitetaan erikseen.)•Ilmoittaudu 9.11 mennessäkilpailujen tapaan suoraan Nexgolfiintai lähetä sähköpostia:nina.leppakangas@luukku.com(myös erikoisruokavalioilmoitukset)Lumottu Maa soittaa tanssittavaa rautalankaja beat -musiikkia 60-luvun hengessä, jotenbändin täytyy myös näyttää siltä.

More magazines by this user
Similar magazines