Puhdasta nautintoa - Siemens

siemens.fi
  • No tags were found...

Puhdasta nautintoa - Siemens

Älyä vedenpuhdistukseenPuhdasta nautintoaFlamingo Spa on pääkaupunkiseudun uusin ja kiiltävinkylpyläkeskus. Sille on tärkeää olla auki joka päivä.Veden on myös oltava aina puhdasta. Tämän vuoksivedenpuhdistusjärjestelmän on toimittava aukottomasti.Vierailija havaitsee ensimmäisenä lämpimänilman, rauhoittavan tunnelman jatyytyväisen näköiset ihmiset Flamingo Spa-elämyskylpylässä. Vesipuistossa lapset jaaikuiset hihkuvat vesiliukumäissä, nauttivat4 TeollisuusPartneri | 2/2012


ilmahieromapisteistä tai hyppivät viidenmetrin korkeudelta altaaseen. Kaikki näyttävätviihtyvän.Ilma on lämmin, kuten myös vesi. Molemmatovat 32-asteisia. Kylpylän asiantuntijoidenkokemuksen mukaan juuri sellaisia,mistä asiakkaat nauttivat.Vain muutaman metrin päässä, Wellness& Spa -puolella on kuusi erilaistasaunaa ja kaksi allasta: mineraalivesiallassekä 37-asteinen lämminvesiallas. Lisäksisiellä on luonnollisesti tarjolla mitä erilaisempiahemmotteluhoitoja. KaikkiaanVantaalla kävi rentoutumassa ja nauttimassayli 320 000 asiakasta vuonna 2011.TeollisuusPartneri | 2/2012 5


Lämmin ja puhdasvesi houkuttelee vieraitapulahtamaan altaaseenSpa-osastolla.Maine vetää kävijöitäViihdekeskus houkuttelee ihmisiä lähiseudulta,muualta Suomesta ja myös ulkomailta– lähinnä Venäjältä. Flamingo Spalleon tärkeää, että maine on hyvä.-Asioiden tärkeysjärjestyksessä turvallisuuson ensimmäisenä ja siisteys toisena.Tärkeä osa siisteyttä on veden laatu, FlamingoSpan toimitusjohtaja Ari Laine kertoo.Hänen mukaansa kaikessa on kysymysmaineen rakentamisesta, mikä onmonen vuoden työn tulos. Laine arvioi,että esimerkiksi vesiongelmista aiheutuisisuuria pulmia.-Voi olla, että joutuisimme pistämäänluukut kiinni, jos lehdestä voisi lukea, ettäFlamingo Spassa on huonolaatuista vettä.Ihmiset kyllä muistavat tällaiset asiat.Puhdas vesi tärkeääIloisten ihmisten eteen työskenteleejoukko kovia ammattilaisia altaidenalapuolella avarissa teknisissä tiloissa.Flamingo Spassa on panostettu turvallisuuteen,huoltoon ja puhdistuslaitteisiin.Järjestelmässä on yhteensä noin 2000kuutiota vettä. Se on jaettu kolmeen eriosaan. Vedenkäsittelyjärjestelmät ovaterilliset siksi, että keskuksen altaiden vedetovat eri lämpöisiä, ja esimerkiksi mineraalialtaassavesi on suolaista.Teknologia kaikissa järjestelmissä onkuitenkin käytännössä sama. Vedenpuhdistusjärjestelmäton toteutettu suureltaosin Siemensin teknologialla. Siemensiltäon vedenpuhdistusjärjestelmässä esimerkiksiohjausjärjestelmä sekä veden laadunmittaamiseen tarkoitettu laitteisto.Veden desinfiointiin tarvittava kloori valmistetaanSiemensin laitteistolla paikanpäällä.-Järjestelmä on täysautomaattinen.Sitä voitaisiin periaatteessa ohjata ilmanpaikalla olevaa huoltohenkilökuntaakin.Käytännössä tämä olisi mahdotonta, ja onparempi, että niin ei tehdä, Flamingo Spanhuoltopäällikkö Erno Nurminen sanoo.-Samantyyppisillä järjestelmillä onmahdollista puhdistaa vettä myös teollisuudessa.Jos ihmisistä syntyvää hävikkiäei olisi, kaikki vesi olisi mahdollistakierrättää. Tosin se toisi mukanaan uusiahaasteita esimerkiksi saostumisessa, Siemensinteollisuusratkaisuja ja palveluitatarjoavan sektorin kehityspäällikkö TomiKopra kertoo.Erno Nurminen näyttää,miten klooria tehdäänFlamingo Spanhuoltotiloissa.6 TeollisuusPartneri | 2/2012


Asiantuntijan näkemysFlamingossa on pakko ottaa kylpyläänuseita litroja lisää raikasta vettä jokaistaasiakasta kohden, sillä lämmin vesi haihtuuja ihmiset kuljettavat sitä mukanaanpois järjestelmästä. Ympäristöarvoistahuolehditaan esimerkiksi kierrättämälläosa vedestä.-Kierrätyksen ansiosta otamme kolmelitraa vähemmän uutta vettä per asiakaskuin ilman sitä, Nurminen täsmentää.Kloori tehdään kylpylässäVedenpuhdistusjärjestelmissä vesijohtovesisekoittuu altaista kierrätettyynveteen tasausaltaassa. Sen jälkeen vesisuodatetaan avosuodatusjärjestelmässä.Siihen kuuluvat saostus, absorptio ja suodatus.Tämän jälkeen veteen lisätään kloorija se ohjataan altaisiin. Altaiden vedestäosa kierrätetään aina takaisin käyttöön jaosa ohjataan viemäriverkkoon. Vettä lisätäänja vaihdetaan jatkuvasti.Kloori tehdään kylpylässä kalvo-elektrolyysimenetelmällä.Tämä on kustannustehokastaja turvallista.-Meille tämä on mahdottoman helppoa,kun tarvitsee nostella vain suolaajärjestelmään. Ei tarvitse nostella klooriatai varastoida sitä. Siksi tämä on myös turvallisempitapa kuin perinteiset klooraustavat,Erno Nurminen kertoo.Hän korostaakin järjestelmässä nimenomaankäytön helppoutta.Ei päivääkään kiinniHyvän maineen lisäksi viihdekeskukselleon tärkeää, että siellä on mahdollistavierailla joka päivä. Päivät, jolloin keskusolisi kiinni, tulisivat kalliiksi. Onneksi näitäei ole vielä ollut.-Kylpyläkeskus ei ole ollut ainuttakaankokonaista päivää täysin suljettuna, huoltopäällikköErno Nurminen kertoo.Jatkuva toiminta asettaa haasteitamyös huollolle.-Kaikki meidän palvelumme ja huoltommeon ajoitettava niin, että kylpyläkeskuksessaon aina jokin osa auki, toimitusjohtajaLaine kertoo.Iloinen vilinä ja tohina jatkuvatkin kylpyläkeskuksessaöitä lukuun ottamatta lähestauotta. Ihmiset nauttivat lämpimästäja puhtaasta vedestä.Eetu HelminenTomi KopraLiiketoiminnankehityspäällikköSiemens OsakeyhtiöIndustry SectorJuomavettädesinfioidaantehokkaasti jaturvallisestiSuomessa juomavettä valmistetaantyypillisesti pinta- ja pohjavesiesiintymistä.Tarvittava puhdistusprosessiriippuu raakaveden laadusta. Pintavedestävalmistettu vesi vaatii useammankäsittelyvaiheen ennen kuin se pumpataanjuomavesiverkostoon.Pohjavesi taas voisi kelvata ilmanerityistä käsittelyä juomavedeksi, muttasen jälkikäsittelyssä käytetään siltidesinfiointia laadun varmistamiseksi.Erityisesti veden kloorauksella voidaanvarmistaa laadukas juomavesi.Vesijohtovettä voidaan desinfioidausealla eri tavalla. Yleinen tapa onkäyttää kaupallisesti valmistettua natriumhypokloriittia,joskin Euroopassahypokloriitti valmistetaan useimmitenpaikallisesti. Hypokloriitti annostellaanvarastosäiliöstä erillisellä annostelulaitteistolla.Kyseinen desinfiointiaine asettaakuitenkin haasteita kemikaalin kuljetukseen,varastointiin ja annosteluun.Veden desinfiointiratkaisun valintaanvaikuttavat useat eri näkökohdat,joista yksi merkittävimmistä on turvallisuus.Jotta terveyttä tai ympäristöävaarantavilta tapaturmilta vältytään,on kemikaalien kuljetus, varastointija käsittely tehtävä asianmukaisesti.Turvallisuus ja tekniset näkökohdat onotettava huomioon jo desinfiointiratkaisuavalittaessa. Samalla on tärkeäähuomioida myös elinkaarikustannukset.Elinkaarta tarkasteltaessa esimerkiksikäyttö- ja ylläpitokustannuksetvoivat olla kaupallisesti hankitun hypokloriitinosalta huomattavasti korkeampiakuin paikallisesti valmistettaessa.Elektrolyysilaitteiston hankintakustannuksetovat suuremmat kuinperinteisen kloorauslaitteiston, muttainvestointi maksaa itsensä takaisin jomuutamassa vuodessa. Se parantaavesilaitoksen henkilöstön työturvallisuuttaja vähentää ympäristöriskejä.Käytännössä suola on ainoa aine, jotaon kuljetettava ja varastoitava.Paikallisesti valmistettu hypokloriittiliuostehdään elektrolyysilaitteistolla,jossa käytetään pehmennettyä vettä,suolaa ja sähköä. Tuloksena on laimeanatriumhypokloriittiliuos, joka annostellaantarpeen mukaan käyttökohteessa.Liuoksen pitoisuus on sen verranalhainen, että se ei heikkene yhtänopeasti kuin kaupallinen hypokloriitti.OSEC-järjestelmien sovelluskohteetvaihtelevat juomaveden desinfioinnistateollisuuden sovelluksiin, kutenkierrätys- ja pesuvesien desinfiointiin.Siemensillä on kansainvälisesti laajakokemus eri desinfiointiratkaisuista,jolloin asiakkaille pystytään tarjoamaanparhaat vaihtoehdot.TeollisuusPartneri | 2/2012 7

More magazines by this user
Similar magazines