14.10.2016 Views

VAV Toimintakertomus 2011

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Asunnot Oy<br />

<strong>Toimintakertomus</strong><br />

<strong>2011</strong><br />

www.vav.fi


Toimitusjohtajan katsaus<br />

<strong>VAV</strong> Asunnot Oy tekee työtä laadukkaiden ja kohtuuhintaisten<br />

kotien turvaamiseksi vantaalaisille. Asuntojen kunnossapito<br />

korostuu vuosi vuodelta enemmän tämän tehtävän toteuttamisessa,<br />

sillä kiinteistökanta alkaa olla peruskorjausikäistä. Yrityksen<br />

strategiassa tämä tarkoittaa valintojen tekemistä mm.<br />

korjausten laajuuden ja ajoitusten suhteen, sillä korjaamista on<br />

paljon, mutta rahaa niukasti. Uudistuotannon määrä kuluneena<br />

vuonna vastaa yhtiölle asetettuja tavoitteita, joskaan se ei<br />

riitä vastaamaan kysyntään, joka on ollut pysyvästi korkealla<br />

muutaman viime vuoden ajan. Ilman omaa kunnallisen vuokra-asuntoyhtiön<br />

uudistuotantoa ja asuntotarjontaa Vantaan<br />

vuokra-asuntotilanne olisi merkittävästi vaikeampi tai ainakin<br />

vuokralaisen kannalta kalliimpi. Lähivuosina yhtiön roolin<br />

kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuottajana odotetaan korostuvan,<br />

koska muiden tuottajien kiinnostus uudistuotantoa<br />

kohtaan on melko alhaisella tasolla.<br />

<strong>VAV</strong>:lle valmistui viime vuonna 149 asuntoa ja se aloitti 144<br />

uuden asunnon rakentamisen. Viime vuonna valmistuneista<br />

asunnoista 60 rakentui palveluasunnoiksi Koivukylän vanhusten<br />

palvelukeskukseen. Asunnoista osa on dementoituneille<br />

tarkoitettuja ryhmäkoteja. Palveluasuntorakentamisella <strong>VAV</strong><br />

tukee Vantaan kaupungin tehtävää vanhusten palveluiden toteuttamisessa.<br />

Uusin 53 asunnon palveluasumisen kohde aloitettiin<br />

viime vuonna Viertolaan Osmankäämintielle. Hanke<br />

toteutetaan uudella moduulitekniikalla ja se rakentuu pitkäaikaisasunnottomien<br />

asunnoiksi.<br />

Yhtiö jatkoi strategisten linjaustensa mukaisesti niiden keinojen<br />

käyttöönottoa, jotka pitkällä aikavälillä turvaavat asumisen<br />

kohtuuhintaisuuden ja kiinteistöjen kunnon säilymisen sekä<br />

uusien asuntojen rakentumisen. <strong>VAV</strong>:sa tapahtui yhtiön historian<br />

näkökulmasta isoja rakenteellisia muutoksia, kun omaisuutta<br />

myytiin ja ostettiin. Yhtiö myi helmikuussa pois omistamansa<br />

tytäryhtiön <strong>VAV</strong> Asumisoikeus Oy:n TA-Asumisoikeus<br />

Oy:lle ja keskittyy vastaisuudessa pelkästään vuokraasuntoihin.<br />

Vuokratonttien lunastus kaupungilta omaan<br />

omistukseen puolestaan vahvisti yhtiön tasetta. Uusi tytäryhtiö<br />

<strong>VAV</strong> Palvelukodit Oy perustettiin palvelemaan Vantaan kaupungin<br />

tarpeita, sillä sinne tullaan keskittämään vastaisuudessa<br />

kaikki uudet palveluasumisen kiinteistöt.<br />

<strong>VAV</strong> on onnistunut pitämään asuntojensa vuokrat alempina<br />

kuin muut paikkakunnalla toimivat suuret vuokranantajat.<br />

Tässä tavoitteessa pysyminen vaatii jatkossa omien toimien<br />

lisäksi valtion asuntotuotannon tukijärjestelmien kehittämistä.<br />

Asuntopolitiikasta on viime vuonna keskusteltu vilkkaasti ja<br />

hallituksen asuntopoliittisen toimenpideohjelman pohjalta<br />

toivotaan ratkaisuja, jotka kannustavat pitkällä aikavälillä<br />

vuokra-asuntotuotannon lisäämiseen ja asumisen kustannusten<br />

nousun hillitsemiseen.<br />

Yhtiö kehittää asiakaspalvelua pienin askelin ja selvimmin tämä<br />

näkyy verkkoasioinnin paranemisena, kuten mahdollisuutena<br />

irtisanoa vuokra-asunto sähköisesti. Kehitystyö tällä saralla<br />

jatkuu myös tulevina vuosina, sillä kysyntää niille on ja asiakkaat<br />

ovat tottuneet sähköisten palveluiden helppouteen ja nopeuteen.<br />

Laadukkaan palvelun saavat silti nekin, joille sähköinen<br />

asiointi ei ole osa arkea.<br />

Tämän työntäyteisen vuoden jälkeen kiitän kaikkia yhteistyötahojamme<br />

miellyttävästä ja onnistuneesta yhteistyöstä. Parhaat<br />

kiitokset osoitan osaavalle ja tekevälle henkilökunnalle. Ammattitaitoisella<br />

otteella ja idearikkaalla yhteistyöllä yhtiö teki<br />

viime vuonna hienon tuloksen.<br />

Lämpimät kiitokset asukkaillemme, Vantaan kaupungille ja<br />

hallituksen jäsenille sekä muille sidosryhmille hienosti sujuneesta<br />

yhteistyöstä kuluneen vuoden aikana.<br />

Teija Ojankoski<br />

Toimitusjohtaja<br />

Lisääntyvän korjausrakentamisen suunnitelmalliseksi toteuttamiseksi<br />

kaikkien kiinteistöjen pitkän aikavälin korjaustarpeet<br />

saatiin päivitetyksi viime vuonna. Nämä tiedot ovat olleet keskeisessä<br />

roolissa kiinteistökannan salkutuksessa. Salkutus on<br />

yhtiölle tärkeä keino hallita erilaisia kiinteistöjä ja niiden ylläpitoa,<br />

korjauksia ja kustannuksia. Energiatehokkuus on tulevissa<br />

korjauksissa otettava merkittävässä määrin huomioon,<br />

mutta tehokkuuden saavuttamisessa pelkästään talotekniset<br />

korjaukset eivät riitä, vaan tapa miten kodeissa asutaan vaikuttaa<br />

ratkaisevasti lopulliseen energiankulutukseen. Energiaasioista<br />

tiedottaminen ja kouluttaminen ovatkin vakituinen osa<br />

asukaskoulutusten ohjelmaa.<br />

2 toimintakertomus <strong>2011</strong>


Hallituksen<br />

toimintakertomus<br />

tilikaudelta 1.1.–31.12.<strong>2011</strong><br />

<strong>VAV</strong> Asunnot Oy on Vantaan kaupungin kokonaan<br />

omistama yhtiö, joka rakennuttaa ja omistaa vuokraasuntoja.<br />

Vuoden <strong>2011</strong> päättyessä yhtiön omistuksessa<br />

oli eri puolilla Vantaata 9 664 asuntoa, joissa asui noin<br />

20 000 ihmistä.<br />

<strong>VAV</strong> tarjoaa laadukkaita ja kohtuuhintaisia koteja<br />

vantaalaisille. Kiinteistökannan suunnitelmallisilla korjauksilla<br />

yhtiö varmistaa niiden arvon säilyminen sekä<br />

asumisviihtyvyyden yhteistyössä asukkaiden kanssa.<br />

<strong>VAV</strong>:n pyrkimyksenä on pitää vuokrataso kohtuullisena<br />

ja oikeudenmukaisena yleisistä taloudellisista heilahteluista<br />

huolimatta. Yhtiön sisällä on eri kiinteistöjen<br />

pääomakuluja tasattu.<br />

<strong>VAV</strong> aloitti toimintansa vuonna 1986. Yhtiön perustamisen<br />

myötä fuusioitiin kaikki Vantaan kaupungin<br />

kokonaan omistamat vuokrataloyhtiöt yhdeksi kokonaisuudeksi.<br />

<strong>VAV</strong>-konsernin uusi tytäryhtiö <strong>VAV</strong> Palvelukodit Oy<br />

perustettiin 1.3.<strong>2011</strong>. Vantaan kaupungin sosiaali- ja<br />

terveystoimi vuokraa <strong>VAV</strong> Palvelukodit Oy:n asunnot<br />

erityisryhmien asumiskäyttöön. Yhtiön ensimmäinen<br />

kiinteistö on valmistumassa Viertolan Osmankäämintie<br />

28:aan keväällä 2012.<br />

<strong>VAV</strong>:n asumisoikeusasumiseen erikoistunut tytäryhtiö<br />

<strong>VAV</strong> Asumisoikeus Oy myytiin 9.2.<strong>2011</strong> TA-Asumisoikeus<br />

Oy:lle. Kauppa tehtiin asumisen rahoitus- ja<br />

kehittämiskeskus ARA:n suostumuksella luovutuskorvaushintaan,<br />

ja sen myötä kaikki <strong>VAV</strong> Asumisoikeus<br />

Oy:n 527 asumisoikeusasuntoa siirtyivät TA-Asumisoikeus<br />

Oy:n omistukseen.<br />

3 toimintakertomus <strong>2011</strong>


HALLINTO<br />

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 24.5.<strong>2011</strong> ja ylimääräinen yhtiökokous 12.9.<strong>2011</strong>.<br />

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallituksen toimikausi on kaksi vuotta.<br />

Hallitus<br />

Ajalla 1.1. – 31.12.<strong>2011</strong><br />

Jukka Peltomäki, puheenjohtaja 1.1. – 11.9.<strong>2011</strong><br />

Juhani Paajanen, puheenjohtaja 12.9. – 31.12.<strong>2011</strong><br />

Vesa Nevander, 1. varapuheenjohtaja<br />

Hanna Valtanen, 2. varapuheenjohtaja<br />

Kurt Eklund, jäsen<br />

Marja Heikkinen, jäsen<br />

Maija Hurri, jäsen<br />

Jari Keränen, asukasjäsen 24.5. – 31.12.<strong>2011</strong><br />

Tapani Keurulainen, asukasjäsen 1.1. – 23.5.<strong>2011</strong><br />

Tuula Laukkanen, jäsen<br />

Arja Niemelä, jäsen<br />

Kaisa Olin, jäsen<br />

Tuula Saastamoinen, jäsen<br />

Heikki Seppälä, asukasjäsen 1.1. -23.5.<strong>2011</strong><br />

Visa Tammi, jäsen<br />

Liisa Tilander, asukasjäsen 24.5. – 31.12.<strong>2011</strong><br />

Marko Varalahti, jäsen<br />

Merja-Liisa Vasarainen, jäsen<br />

Tapani Keurulainen, varajäsen 24.5. – 31.12.<strong>2011</strong><br />

Anne Sinkkonen, varajäsen<br />

Liisa Tilander, varajäsen 1.1. – 23.5.<strong>2011</strong><br />

Yhtiön toimitusjohtajana toimi Teija Ojankoski.<br />

Hallituksen sihteerinä oli hallintosihteeri Sanna Lesch.<br />

Hallitus kokoontui yhdeksän kertaa vuoden <strong>2011</strong><br />

aikana.<br />

Tilintarkastajina toimivat KHT-yhteisö Deloitte &<br />

Touche Oy vastuunalaisena tarkastajanaan Tuomo<br />

Vesanen, KHT sekä asukastilintarkastajana Heidi Vierros,<br />

KHT.<br />

<strong>VAV</strong> Asunnot Oy:n<br />

hallituksen<br />

puheenjohtajana<br />

on 12.9.<strong>2011</strong><br />

alkaen toiminut<br />

Juhani Paajanen.<br />

4 4 toimintakertomus <strong>2011</strong> <strong>2011</strong>


<strong>VAV</strong>-KONSERNIN AVAINTIETOJA<br />

<strong>2011</strong> 2010 2009<br />

Liikevaihto, M€....................................................................... 72,2................. 74,5................ 71,8<br />

Taseen loppusumma, M€.................................................... 562,0............... 605,8.............. 603,6<br />

Pitkäaikaiset lainat, M€....................................................... 490,2............... 522,5.............. 523,7<br />

Varaukset ja oma pääoma, M€............................................. 40,3................. 49,7................ 45,6<br />

Poistot, M€.............................................................................. 18,7................. 19,8................ 15,5<br />

Uusien asuntojen hankinta-arvo, M€.................................. 24,7................. 32,2 ................. 3,2<br />

Maksuvalmiussuhde (Quick ratio)........................................ 1,3................... 1,2.................. 1,4<br />

Korkorasite, % liikevaihdosta............................................... 19,8 ............... 17,8................ 27,7<br />

Asunnot................................................................................. 9 664.............10 158.............. 9 927<br />

Valmistuneet asunnot............................................................. 149 ................. 231................... 21<br />

Valmistuneet vuokranmäärityskohteet.................................... 3...................... 5................... 21<br />

Asuntojen käyttöaste, % (emo)............................................ 99,4 .............. 99,0................ 99,4<br />

Vuokrasaatavat liikevaihdosta, %......................................... 1,23................. 1,16................ 1,09<br />

Vuokratappiot liikevaihdosta, %.......................................... 0,20................. 0,20................ 0,19<br />

Keskivuokra, €/m2/kk (emo)............................................. 10,04 ................ 9,71................ 9,53<br />

Vuokrien vaihteluväli (emo)...................................... 8,63-11,92...... 8,18-11,90..... 8,18-11,25<br />

Keskivuokra 1.3.2012 alkaen (emo)................... 10,58 €/m2/kk<br />

Valmistuvat asunnot vuonna 2012 (emo)...................... 144 kpl<br />

Valmistuvia vuokranmäärityskohteita............................... 3 kpl<br />

Vuokrien vaihteluväli 1.3.2012 alkaen (emo).........8,87 - 12,46<br />

Keskivuokra 10,04 e/m2/kk<br />

Vuokrasaatavat 1,3%, 0,13 e/m2/kk<br />

5 toimintakertomus <strong>2011</strong>


KIINTEISTÖT<br />

Uustuotanto<br />

Vuonna <strong>2011</strong> <strong>VAV</strong> Asunnot Oy solmi kahden<br />

vuokratalokohteen ja yhden pitkäaikaisasunnottomille<br />

tarkoitetun kohteen<br />

urakkasopimukset, yhteismäärältään 18,7<br />

miljoonaa euroa. Kohteiden keskimääräinen<br />

hankinta-arvo on 3 439 €/m². Toimintavuonna<br />

aloitettiin 144 asunnon rakentaminen<br />

3 kohteessa: Osmankäämintie 28 (53<br />

asuntoa), Kolohongankuja 6 (33 asuntoa)<br />

ja Satukuja 1 (58 asuntoa).<br />

Vuonna <strong>2011</strong> aloitettu asuntotuotanto<br />

rahoitetaan valtion pitkäaikaisella korkotukilainalla<br />

ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus<br />

ARA:n käynnistys- ja erityisryhmien<br />

investointiavustuksilla.<br />

Uraauurtava moduulitalo<br />

Viertolan Osmankäämintie 28:ssa aloitettiin loppusyksystä <strong>2011</strong><br />

uraauurtavan asuntomoduuleista koostuvan pienkerrostalokohteen<br />

rakentaminen. Kohteen rakentaa NEAPO Oy, ja se valmistuu<br />

keväällä 2012 <strong>VAV</strong> Palvelukodit Oy:lle pitkäaikaisasunnottomien<br />

käyttöön.<br />

Osmankäämintie 28 on valmistuessaan maailman ensimmäinen<br />

teräskennoteknologialla toteutettu moduuliasuintalo. Moduulirakentamisessa<br />

asuntomoduulit tehdään valmiiksi tehtaalla<br />

ja kuljetetaan sieltä rakennustontille, jossa ne kootaan taloksi.<br />

Vantaan kaupungin asunto-ohjelman mukaisesti <strong>VAV</strong> pyrkii kehittämään<br />

vuokra-asumista Vantaalla, ja uuden rakentamisteknologian<br />

kokeileminen on osa tätä kehitystyötä.<br />

6 toimintakertomus <strong>2011</strong>


Korjausrakentaminen<br />

Vuonna <strong>2011</strong> <strong>VAV</strong>:n kiinteistöjen korjauskulut olivat 14,1 miljoonaa<br />

euroa, josta suunnitelmallisten korjausten osuus oli 6,5<br />

miljoonaa euroa, eli 46 %.<br />

Kiinteistöjen kunnossapitotyöt toteutettiin pitkän tähtäimen<br />

korjaussuunnitelman mukaisesti. Rahoitus toimintavuonna<br />

kerättiin sisällyttämällä vuokriin 0,90 €/m²/kk korjaus- ja<br />

kunnossapitokuluja.<br />

Vuoden <strong>2011</strong> aikana pääosa kiinteistöjen pitkän tähtäimen<br />

korjaussuunnitelmista saatettiin ajan tasalle <strong>VAV</strong>:n käyttämään<br />

kiinteistötietojärjestelmä Tampuuriin. Ajantasaistaminen saatetaan<br />

loppuun koko kiinteistökannalle vuoden 2012 aikana.<br />

Korjaustoiminnan suunnitelmallisuuden parantamiseksi<br />

<strong>VAV</strong>:n kiinteistöt salkutettiin vuonna <strong>2011</strong> Asumisen rahoitusja<br />

kehittämiskeskus ARA:n ohjeistuksen mukaan.<br />

Toimintavuonna myytiin käyttö- ja luovutusrajoitusten<br />

alainen kiinteistö Uudentuvantie 6 VVO Asunnot Oy:lle. Kohteella<br />

oli yhteinen lämpökeskus VVO:n omistaman naapurikiinteistön<br />

kanssa, minkä lisäksi VVO:lla on alueella useampia<br />

saman ikäisiä kiinteistöjä.<br />

Sahatien peruskorjaus<br />

Helmikuussa <strong>2011</strong> valmistui Vapaalassa sijaitsevan<br />

Sahatie 2:n laaja peruskorjaus, jossa asumisviihtyvyyden<br />

parantamisen lisäksi haluttiin merkittävästi lisätä<br />

kohteen energiatehokkuutta. Peruskorjaus kohdistui<br />

talon vesikattoon, vesi-, viemäri ja ilmanvaihtojärjestelmään<br />

sekä julkisivuun. Lisäksi Sahatie 2:n parvekkeet<br />

pinnoitettiin ja lasitettiin, ja vanha betonikaide purettiin<br />

puoliksi pois uuden lasitiilisen kaiteen tieltä. Sahatiellä<br />

uusittiin myös salaojat, huoneistojen keittiöt, kodinkoneet<br />

ja kalusteet. Peruskorjaus oli osa yhteispohjoismaista<br />

SURE-kehitysprojektia, jonka tavoitteena on<br />

tuottaa tietoa hyvistä pohjoismaisista korjausrakentamisen<br />

käytännöistä.<br />

Korjaukset 2,08 e/m2/kk&kk yht 14,1 Me *ed. vuosi 14,4M<br />

Vuokra-asunnon hakijat<br />

Vuoden <strong>2011</strong> lopussa <strong>VAV</strong>:n rekisterissä oli<br />

noin 4 800 aktiivista asuntohakemusta. Hakemusten<br />

määrä nousi vain hieman edellisestä<br />

vuodesta ja vaihteli kuukausittain 4 700:n ja<br />

5 500:n välillä. 56 % hakijaruokakunnista haki<br />

asuntoa yksin. Vuoden <strong>2011</strong> aikana asuntoja<br />

vapautui yhteensä 904, keskimäärin 75 kuukaudessa.<br />

Asuntojen vaihtuvuus jatkoi alenemistaan:<br />

vuonna <strong>2011</strong> vuokralainen vaihtui 9,4<br />

prosentissa asunnoista, kun vuonna 2010 vastaava<br />

luku oli 11,2 %.<br />

7 toimintakertomus <strong>2011</strong>


ASUKASTOIMINTA<br />

Asukasdemokratia antaa jokaiselle asukkaalle mahdollisuuden<br />

osallistua oman talonsa hallintoon ja vaikuttaa<br />

maksamiinsa kustannuksiin. Myönteinen ja aktiivinen<br />

asukastoiminta auttaa vuokrataloyhteisöä eteenpäin ja<br />

tekee asumisesta viihtyisämpää ja edullisempaa, sillä<br />

talkoohenkinen asukastoiminta vähentää asukkaiden<br />

maksettavaksi tulevia kustannuksia.<br />

Vuonna <strong>2011</strong> <strong>VAV</strong> Asunnot Oy:llä oli yhteensä 181<br />

arava- tai korkotuki-lainoitettua vuokrakohdetta. Näistä<br />

kohteista asukastoimintaa oli 163 kiinteistössä.<br />

Keväällä <strong>2011</strong> järjestettiin luottamushenkilöiden<br />

vaalit, joissa äänestettiin <strong>VAV</strong>:n hallituksen kaksi asukasedustajaa<br />

kaudelle <strong>2011</strong>–2013. Äänestyksen voittivat<br />

Liisa Tilander ja Jari Keränen. Lisäksi keväällä <strong>2011</strong><br />

kunkin kohteen asukaskokoukset saivat ehdottaa <strong>VAV</strong>:lle<br />

uutta asukastilintarkastajaa edellisen tilintarkastajan<br />

luopuessa tehtävästä. Asukastilintarkastajaksi valittiin<br />

ehdotusten perusteella Heidi Vierros.<br />

<strong>VAV</strong> järjesti toimintavuonna asukkaille koulutusta<br />

muun muassa asukasdemokratian juridisista ja käytännön<br />

perusteista sekä hyvästä naapuruudesta.<br />

Syksyn <strong>2011</strong> aikana alueellisten yhteistyöelinten<br />

puheenjohtajat opastivat kiinteistöjen<br />

asukkaita ja asukastoimikuntia vuokranmäärityksessä<br />

yhteistyössä kiinteistöjen<br />

isännöitsijöiden kanssa.<br />

8 toimintakertomus <strong>2011</strong>


TALOUS<br />

Emoyhtiön liikevaihto vuonna <strong>2011</strong> oli 72,2 miljoonaa euroa,<br />

mikä on 4,5 % enemmän kuin edellisenä tilikautena. Liikevaihdosta<br />

varsinaiset asuntovuokratuotot olivat 71 miljoonaa euroa.<br />

Uusien kohteiden rakennuttamistuottoja kertyi tuloutuksista<br />

0,7 miljoonaa euroa ja muut kiinteistötuotot olivat 0,3 miljoonaa<br />

euroa. Tilinpäätökseen sisältyy luottotappioita vuokrasaatavista<br />

0,15 miljoonaa euroa, pääosin vuoden 2010 käräjäoikeuden<br />

tuomioita. Luottotappioksi kirjattuja saatavia korkoineen<br />

tuloutettiin toimintavuonna yhteensä 0,15 miljoonaa<br />

euroa.<br />

Erääntyneet asuntovuokrasaatavat tilinpäätöksessä ovat 0,9<br />

miljoonaa euroa, kasvua edellisestä vuodesta oli 3 %. Tilinpäätös<br />

sisältää 0,17 miljoonan euron luottotappiovarauksen odotettavissa<br />

olevien menetysten varalta.<br />

Liikevoitto oli toimintavuonna 15,5 miljoonaa euroa eli 21<br />

% liikevaihdosta. Suunnitelman mukaisesti sillä kyettiin kattamaan<br />

pitkäaikaisten rakennuslainojen korkokulut. Lisäksi<br />

varauduttiin 2,6 miljoonan euron asuintalovarauksella kiinteistöjen<br />

tuleviin korjauksiin.<br />

Toimintavuonna yhtiö lunasti omistukseensa kiinteistöjensä<br />

maa-alueet, jotka olivat vielä alkuvuodesta vuokrattuina<br />

Vantaan kaupungilta. Kauppa rahoitettiin rahoitusomaisuuden<br />

myynneillä ja pankkilainalla.<br />

Poistot tehtiin ennalta laaditun suunnitelman mukaan.<br />

Poistoperusteena on kiinteistöjen tulontuottamiskyky, ja poistot<br />

noudattavat lainanlyhennysten määrää. Yhtiö toimii omakustannusperiaatteella<br />

ja tulokertymä on siten suoraan riippuvainen<br />

vuokriin sisältyvästä lainojen lyhennysmäärästä. Yhtiöllä<br />

on eri-ikäisiä kiinteistöjä ja lainanlyhennysten mukainen<br />

poiston määrä vastaa siten myös kiinteistöjen teknistä kulumista.<br />

Yhtiö ilmoittaa erikseen sen laskennallisen poiston<br />

määrän, joka on laskettu 50 vuoden tasapoistolla.<br />

Suunnitelman mukaisia poistoja tehtiin 18,7 miljoonaa<br />

euroa, joista rakennusten poistot ilman rakennusten kalustoa<br />

olivat 17,7, miljoonaa euroa.<br />

<strong>VAV</strong> Asunnot Oy:n lainat lainatyypeittäin:<br />

Vuosi-<br />

M€ % muutos M€<br />

Aravalainat............................................ 270..........53............- 16<br />

Korkotukilainat.................................... 160..........32........... + 17<br />

Rahalaitoslainat.................................... 35 ......... 7........... + 12<br />

Kaupungin lainat.................................. 42.......... 8............+ 1<br />

Yhteensä................................................. 507.........100......... + 14<br />

Vuosi-<br />

Lainatakaukset M€ muutos M€<br />

Valtion täytetakaus............................. 413........................... + 1<br />

Kaupungin omavelkainen takaus.. 49.......................... + 12<br />

Helsingin ja Uudenmaan................... 0,5.............................. -<br />

sairaanhoitopiiri HUS<br />

9 toimintakertomus <strong>2011</strong>


RAHOITUKSELLISET RISKIT<br />

Yhtenäislainojen pääomakulut noudattavat heinäkuun<br />

kuluttajahintaindeksin muutoksia. Indeksin muutos oli<br />

heinäkuussa <strong>2011</strong> 4,0 %, ja se nostaa Valtiokonttorin<br />

yhtenäislainojen vuosimaksua vastaavasti. Indeksin<br />

muutos nostaa myös vuosimaksun sisällä velkapääoman<br />

korkoprosenttia tasolle, joka pidentää lainojen takaisinmaksua.<br />

Yhtiön rahoitusrakenteesta johtuen pääomakulut<br />

pysynevät kokonaisuutena arvioidulla tasolla. Sosiaaliseen<br />

asuntotuotantoon sisältyy vuokratason vakaus ja<br />

ennustettavuus.<br />

Arava- ja korkotukilainojen pitkät takaisinmaksuajat<br />

ja lyhennysohjelmien takapainoisuus vaikeuttavat korjaustoiminnan<br />

rahoitusta.<br />

Työttömyys ja asuvien asukkaiden taloudelliset ongelmat<br />

aiheuttavat yhtiölle luottotappioriskin kasvua.<br />

Kiinteistöjen rahoitustulokset:<br />

40 kiinteistöllä alijäämää yli 0,50 e/m2/kk<br />

Rahoitustulosta käytettiin 1,3 Me<br />

Tyhjyydet 428 304 euroa eli 0,06 e/m2/kk<br />

keskimäärin 35 656 e/kk (ed.vuosi 56 433 e/kk)<br />

10 toimintakertomus <strong>2011</strong>


TIEDOTTAMINEN<br />

Yhtiön asukaslehti, <strong>VAV</strong>-viesti, ilmestyi vuonna <strong>2011</strong> neljä<br />

kertaa. Lehti jaettiin paperiversiona kaikkiin <strong>VAV</strong>:n asuntoihin<br />

sekä sähköisessä muodossa yhtiön yhteistyökumppaneille.<br />

<strong>VAV</strong>:n kotisivujen palveluilta laajennettiin keväällä <strong>2011</strong><br />

lisäämällä sivuille osio, jossa asunnonhakija pääsee tarkastelemaan<br />

eri asuntokohteiden tietoja. Osiosta löytyvät kunkin<br />

kohteen perustiedot sekä niiden kaupunginosien esittelyt,<br />

joissa kohteet sijaitsevat.<br />

Syksyllä <strong>2011</strong> aloitettiin <strong>VAV</strong>:n visuaalinen ilmeen uudistusprosessi.<br />

Uudistuksen myötä yhtiön tiedottaminen haluttiin<br />

muuttaa entistä yhdenmukaisemmaksi, niin että <strong>VAV</strong>:n tiedotteet,<br />

kotisivut ja asukaslehti ovat visuaalisesti linjassa keskenään.<br />

Uudistus saatiin valmiiksi vuodenvaihteessa.<br />

HENKILÖSTÖ<br />

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä:<br />

<strong>2011</strong> 2010 2009<br />

41....................... 43.................... 40<br />

Henkilöstö yksiköittäin vuoden lopussa:<br />

naisia / miehiä yht.<br />

Hallinto........................................14............ 1............15<br />

Markkinointi ja<br />

asiakaspalvelu............................7............. 2............. 9<br />

Kiinteistönpito ja<br />

rakennuttaminen......................8............. 8........... 16<br />

Palkkojen ja palkkioiden kehitys:<br />

<strong>2011</strong> 2010 2009<br />

1,8 M€...............1,8 M€..............1,6 M€<br />

11 toimintakertomus <strong>2011</strong>


YMPÄRISTÖ<br />

<strong>VAV</strong> ostaa energian kulutuksen seurantapalvelu Suomen Talokeskus<br />

Oy:ltä. Palvelu sisältää energian käytön mittauksen ja<br />

analysoinnin kuukausittain sekä toimenpide-ehdotuksen energian<br />

säästämiseksi.<br />

Kuukausittain tapahtuvan energian seurannan ja mittauksen<br />

tuloksena saadaan kiinteistöjen energiatodistus suoraan kiinteistötietokanta<br />

Tampuurista. Näin kunkin kohteen isännöitsijä<br />

voi vapaasti tarkastella ja hyödyntää kiinteistöjen energiatodistuksia.<br />

<strong>VAV</strong>:lle on laadittu vuonna 2007 ympäristöohjelma, joka<br />

päivitettiin keväällä <strong>2011</strong>. Ympäristöohjelman toimivuutta ja<br />

ympäristötavoitteiden toteuttamista seurataan vuosittain.<br />

Yhtiö on saanut valtiolta avustusta 37 kiinteistölle suoritettaviin<br />

energiakatselmuksiin. Katselmukset suoritettiin <strong>2011</strong><br />

talvella.<br />

Energiatehokkuussopimus<br />

Kiinteistöalalla on solmittu asuinrakennusten energiatehokkuussopimus<br />

vuosille 2010–2016. Sopimuksen tarkoituksena<br />

on vähentää rakennusten energiankulutusta ja päästöjä.<br />

<strong>VAV</strong> on alusta saakka ollut mukana tässä puitesopimuksessa,<br />

jonka taustalla on toukokuussa 2006 voimaan tullut<br />

EU:n energiapalveludirektiivi.<br />

Sopimuksen mukaisena tavoitteena on vähentää kiinteistöjen<br />

energiankulutusta 7 % vuoden 2009 tasosta.<br />

Energian ja veden kulutus:<br />

<strong>2011</strong> 2010 2009<br />

Lämpö kWh / rm3 (normeerattu)....47............ 47,6...........50,4<br />

Vesi l / rm3............................................. 475............486............ 482<br />

Sähkö kWh / rm3.................................. 4,6............. 4,6............. 4,5<br />

12 toimintakertomus <strong>2011</strong>


KATSAUS TULEVAISUUTEEN<br />

<strong>VAV</strong> Asunnot Oy toimii omakustannusperiaatteella, ja sen<br />

taloudellisen aseman arvioidaan pysyvän vakaana ja maksuvalmiuden<br />

hyvänä.<br />

Turvatakseen pitkällä aikavälillä tontit uudistuotantoon ja<br />

vastatakseen vuokra-asuntokysyntään yhtiö neuvottelee Vantaan<br />

kaupungin kanssa yhtiölle varattavien tonttien luovutusaikataulusta.<br />

Tavoitteena on kaupungin asunto-ohjelman<br />

mukaisesti 150–200 asunnon tuotanto vuosittain. Tavanomaiset<br />

vuokra-asuntokiinteistöt toteutetaan emoyhtiön omistukseen<br />

ja palveluasumisen kiinteistöt tytäryhtiö <strong>VAV</strong> Palvelukodit<br />

Oy:n omistukseen.<br />

Yhtiö jatkaa kuluneella toimikaudella aloitettua kiinteistöjen<br />

salkuttamista tavoitteenaan hallita aiempaa tehokkaammin<br />

kiinteistöjen kehittämistä ja korjaustoiminnan kustannuksia.<br />

Yhtiö jatkaa yksittäisten vuokra-asuntokäytössä olevien<br />

yksittäisten asunto-osakkeiden myymistä sitä mukaa kun ne<br />

vapautuvat.<br />

Vuokra-asuntojen kysyntä<br />

Vuokra-asuntojen kysynnän oletetaan kasvavan nykyisestään.<br />

Suurin kysyntä kohdistuu yhä yksiöihin ja pieniin kaksioihin,<br />

ja hakijamääriä nostanee myös perheasuntojen lisääntyvä kysyntä.<br />

Hakijamäärien noususta huolimatta perheasuntojen<br />

vuokrattavuutta vaikeuttavat edelleen perheiden heikkenevä<br />

maksukyky sekä se, että kysyntä ja tarjonta eivät aina kohtaa.<br />

Asuntojen korjaustoiminta<br />

Yhtiön kiinteistöjen lähivuosina suunnitellut peruskorjaukset<br />

perustuvat vuonna <strong>2011</strong> toteutettuun koko kiinteistökannan<br />

kattavaan salkutukseen. Vuonna 2012 tullaan aloittamaan yhden<br />

kiinteistön peruskorjaus.<br />

Korjaus- ja energia-avustusten hakuedellytykset täyttäviin<br />

hankkeisiin haetaan aina avustuksia.<br />

ja linjannut täten asunto-ohjelmassaan, että <strong>VAV</strong> tuottaa vähintään<br />

kolmanneksen vuosittaisesta 400 valtion tukeman<br />

vuokra-asunnon tuotantotavoitteesta.<br />

Toiminnan kehittäminen<br />

Uudistuotannon ja korjaustoiminnan omarahoitusosuuden<br />

kattamiseksi ilman lainaa <strong>VAV</strong> tarkentaa myytäväksi harkitut<br />

kiinteistöt sekä tarkentaa muita käytettävissä olevia keinoja.<br />

Yhtiö päivittää oman ympäristöohjelmansa ja rakentamis- ja<br />

korjaustoiminnan suunnitteluohjeensa vastaamaan uusia säädöksiä.<br />

<strong>VAV</strong> vaikuttaa yleishyödyllistä toimintaa säätelevään kehitystyöhön<br />

osallistumalla aktiivisesti eri hallinnonalojen järjestämiin<br />

työryhmiin ja muihin tilaisuuksiin.<br />

Yhtiö jatkaa yhteistyötä kaupungin kanssa ja tukee omalla<br />

toiminnallaan kaupungin perustehtäviä. Asumisviihtyvyyden<br />

ja asukastoiminnan kehittämisessä painopisteitä ovat edelleen<br />

muun muassa viestintä-, energia- ja turvallisuuskysymykset.<br />

Uudistuotanto<br />

Urakkahintoja mittaavan pääkaupunkiseudun tarjoushintaindeksin<br />

mukaan asuinrakentamisen hinnat olivat vuoden <strong>2011</strong><br />

marraskuussa 4,9 prosenttia korkeammat kuin vuotta aiemmin.<br />

Hintojen odotetaankin kääntyvän loivaan laskuun alkuvuoden<br />

2012 aikana. Vapaarahoitteisen asuntotuotannon taittumisen<br />

vaikutuksesta urakoitsijoiden kilpailun kiristymiseen asuinrakennusurakoista<br />

on saatu selviä merkkejä loppuvuoden <strong>2011</strong><br />

urakkakilpailuissa.<br />

Vuoden <strong>2011</strong> aikana valmistui koko maassa vajaat 6 000<br />

ARA-asuntoa, mikä oli noin puolet vähemmän kuin vuonna<br />

2010. <strong>VAV</strong> tulee käynnistämään vuoden 2012 aikana yhteensä<br />

noin 150 uuden asunnon rakentamisen. Vantaan kaupunki on<br />

sitoutunut valtion ja Helsingin seudun kuntien väliseen aiesopimukseen<br />

2008–2017 asunto- ja tonttitarjonnan lisäämiseksi<br />

EHDOTUS TULOKSEN<br />

KÄYTTÄMISESTÄ<br />

Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta ja että emoyhtiön<br />

tilikauden voitto 197 717,20 euroa kirjataan vapaaseen<br />

omaan pääomaan.<br />

13 toimintakertomus <strong>2011</strong>


Tuloslaskelmat<br />

(1000 €)<br />

<strong>VAV</strong> Konserni<br />

Emoyhtiö<br />

1.1.- 31.12.<strong>2011</strong> 1.1.- 31.12.2010 1.1.- 31.12.<strong>2011</strong> 1.1.- 31.12.2010<br />

LIIKEVAIHTO 72 572 74 468 72 178 69 045<br />

Muut kiinteistön tuotot -594 573 1 729 606<br />

Henkilöstökulut<br />

Palkat ja palkkiot -1 773 -1 785 -1 773 -1 781<br />

Henkilösivukulut<br />

Eläkekulut -292 -312 -292 -312<br />

Muut henkilösivukulut -63 -64 -63 -64<br />

-2 127 -2 162 -2 127 -2 157<br />

Poistot<br />

Poistot -18 681 -19 887 -18 679 -18 395<br />

Muut kulut<br />

Kiinteistön muut hoitokulut<br />

Hallintopalvelut -581 -600 -574 -561<br />

Käyttö-ja huoltopalvelut -2 996 -3 078 -2 963 -2 821<br />

Ulkoalueiden hoitopalvelut -1 087 -1 154 -1 058 -1 057<br />

Siivouspalvelut -1 390 -1 328 -1 384 -1 302<br />

Lämmitys -7 711 -6 521 -7 644 -6 080<br />

Vesi ja jätevesi -3 563 -3 626 -3 551 -3 382<br />

Sähkö -1 352 -1 255 -1 348 -1 188<br />

Jätehuolto -1 554 -1 253 -1 536 -1 172<br />

Vahinkovakuutukset -237 -236 -235 -203<br />

Vuokrat -656 -1 171 -739 -1 088<br />

Kiinteistövero -1 661 -1 776 -1 655 -1 618<br />

Korjaukset -13 583 -11 536 -13 529 -10 910<br />

Muut hoitokulut -802 -545 -802 -530<br />

-37 173 -34 079 -37 016 -31 912<br />

Luottotappiot -148 -145 -148 -145<br />

Muut kiinteistön kulut -431 -529 -431 -529<br />

LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 13 420 18 239 15 507 16 513<br />

Rahoitustuotot ja -kulut<br />

Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista 259 267 259 266<br />

Muut korko- ja rahoitustuotot 721 533 721 527<br />

Arvonalentumiset vaihtuvien vast.rahoitusarvop 8 5 8 5<br />

Korkokulut ja muut rahoituskulut -14 394 -13 293 -14 572 -12 008<br />

-13 407 -12 488 -13 585 -11 211<br />

Satunnaiset erät<br />

Satunnaiset tuotot<br />

VOITTO(TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS-<br />

SIIRTOJA JA VEROJA 13 5 752 1 922 5 302<br />

Tilinpäätössiirrot<br />

Poistoeron muutos 911 332<br />

Vapaaehtoisten varausten muutos -2 635 -5 598<br />

Tuloverot<br />

Laskennallisen verovelan muutos -422 -1 471<br />

Vähemmistöosuus 0 0<br />

TILIKAUDEN VOITTO (+) / TAPPIO (-) -410 4 281 198 37<br />

14 toimintakertomus <strong>2011</strong>


Taseet<br />

(1000 €)<br />

<strong>VAV</strong> Konserni<br />

Emoyhtiö<br />

VASTAAVAA 31.12.<strong>2011</strong> 31.12.2010 31.12.<strong>2011</strong> 31.12.2010<br />

PYSYVÄT VASTAAVAT<br />

Aineettomat hyödykkeet<br />

Aineettomat oikeudet 10 14 10 14<br />

Aineelliset hyödykkeet<br />

Maa- ja vesialueet 90 131 76 132 89 827 68 540<br />

Rakennukset ja rakennelmat 410 851 467 993 408 648 419 461<br />

Koneet ja kalusto 607 466 606 456<br />

Muut aineelliset hyödykkeet 593 636 593 627<br />

Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat 20 383 21 028 17 386 21 028<br />

522 565 566 256 517 060 510 113<br />

Sijoitukset<br />

Osuudet saman konsernin yrityksistä 2 037 2 465<br />

Muut osakkeet ja osuudet 4 620 5 282 4 620 5 282<br />

4 620 5 282 6 657 7 748<br />

Pysyvät vastaavat yhteensä 527 195 571 552 523 727 517 874<br />

Saamiset<br />

Saamiset saman konsernin yrityksiltä 3 240<br />

Saamiset kiinteistön tuotoista 870 864 870 848<br />

Muut saamiset 32 625 10 499 32 625 9 386<br />

Siirtosaamiset 471 609 229 539<br />

33 966 11 972 36 964 10 773<br />

Muut arvopaperit 0 4 582 0 4 576<br />

Rahat ja pankkisaamiset 872 17 731 793 12 061<br />

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 34 838 34 285 37 756 27 410<br />

VASTAAVAA YHTEENSÄ 562 032 605 837 561 484 545 284<br />

15 toimintakertomus <strong>2011</strong>


<strong>VAV</strong> Konserni<br />

Emoyhtiö<br />

VASTATTAVAA 31.12.<strong>2011</strong> 31.12.2010 31.12.<strong>2011</strong> 31.12.2010<br />

OMA PÄÄOMA<br />

Osakepääoma 7 659 7 659 7 659 7 659<br />

Ylikurssirahasto 15 929 15 929 15 929 15 929<br />

Muut rahastot 3 338 12 531 3 092 3 092<br />

26 926 36 119 26 679 26 679<br />

Vapaa oma pääoma<br />

Edell.tilik. voitto/tappio 13 581 9 352 -47 -84<br />

Tilikauden voitto(+)/tappio(-) -410 4 281 198 37<br />

Konsernirakenteen muutos 0 -52<br />

13 171 13 581 150 -47<br />

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 40 097 49 700 26 830 26 632<br />

Vähemmistöosuus 0,85 % 310 309<br />

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ<br />

Poistoero 7 172 8 083<br />

Vapaaehtoiset varaukset<br />

Muut varaukset 10 086 7 451<br />

Pakolliset varaukset 180 85 180 85<br />

180 85 17 438 15 619<br />

VIERAS PÄÄOMA<br />

Lainat rahoituslaitoksilta 490 172 522 502 490 172 477 065<br />

Laskennalliset verot 3 806 2 861<br />

493 978 525 364 490 172 477 065<br />

Lyhytaikainen<br />

Lainat rahoituslaitoksilta 17 101 18 254 17 101 16 821<br />

Saadut ennakot 1 211 1 295 1 211 1 205<br />

Ostovelat 1 556 1 855 1 556 1 781<br />

Muut velat 3 309 4 092 3 309 3 410<br />

Siirtovelat 3 867 2 930 3 867 2 752<br />

Laskennalliset verot 422 1 953<br />

27 467 30 379 27 044 25 969<br />

Vieras pääoma yhteensä 521 445 555 743 517 216 503 034<br />

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 562 032 605 837 561 484 545 284<br />

16 toimintakertomus <strong>2011</strong>


KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN<br />

LIITETIEDOT 31.12.<strong>2011</strong><br />

Konsernin emoyhtiön <strong>VAV</strong> Asunnot Oy:n omistaa Vantaan kaupunki.<br />

<strong>VAV</strong> Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät emoyhtiö <strong>VAV</strong> Asunnot Oy, tytäryhtiöt<br />

<strong>VAV</strong> Palvelukodit Oy, Asunto Oy Vantaan Normannilaakso sekä <strong>VAV</strong> Asumisoikeus Oy<br />

ajalta 1.1.-31.1.<strong>2011</strong>.<br />

Konserniin kuuluvaa yhtiöitä Kivikirveen Autopaikoitus Oy - ei ole konsolidoitu. Yhtiön<br />

taseen loppusumma on 0,03 M€ ja sen vaikutus konsernin omaan pääomaan olisi 0,01 M€.<br />

Konsernin tytäryhtiö <strong>VAV</strong> Asumisoikeus Oy on myyty 9.2.<strong>2011</strong>. Myyntivoitto 178.589,05 euroa<br />

kirjattiin muihin liiketoiminnan tuottoihin.<br />

LAADINTAMENETELMÄ<br />

Konsernitilinpäätös käsittää konsernituloslaskelman, konsernitaseen sekä konsernin rahoituslaskelman.<br />

Yhtiöiden sisäiset liiketapahtumat on peruutettu ja keskinäiset saamiset ja velat eliminoitu. Keskinäinen<br />

osakkeenomistus on eliminoitu hankintamenomenetelmää käyttäen. Vähemmistöosuus on erotettu konsernin<br />

omasta pääomasta sekä esitetty omana eränään.<br />

Konsernisaamiset sisältävät varoja 23.140.145,21 euroa, jotka ovat osa Vantaan<br />

kaupungin konsernipankkitiliä.<br />

ARVOSTUSPERIAATTEET<br />

Omaisuus on arvostettu poistoin vähennettyyn välittömään hankintamenoon. Pysyvien vastaavien<br />

arvostuksessa ei ole tehty muutoksia aikaisempaan arvostukseen.<br />

POISTOSUUNNITELMA<br />

Poistot tehdään ennalta laaditun suunnitelman mukaan. Poistoperusteena on kiinteistöjen<br />

tulontuottamiskyky. Poistot noudattavat lainanlyhennysten määrää, koska yhtiö toimii<br />

omakustannusperiaatteella ja tulokertymä on siten suoraan riippuvainen vuokriin sisältyvästä<br />

lainojen lyhennysmäärästä. Yhtiöllä on eri-ikäisiä kiinteistöjä ja lainanlyhennysten mukainen<br />

poiston määrä vastaa siten myös kiinteitöjen teknistä kulumista.<br />

Muista paitsi asuinrakennuksista tehdään 10 - 25 %:n menojäännöspoistot<br />

poikkeuksena 5 vuodessa tasaisesti loppuun poistettavat aineettomat oikeudet.<br />

TILIKAUDEN POISTOT<br />

Poistot eriteltynä: <strong>2011</strong> 2010<br />

suunnitelmapoistot<br />

aineettomat oikeudet 4 271,57 11 371,96<br />

rakennukset ja rakennelmat 18 408 096,79 19 644 354,36<br />

koneet ja kalusto 202 467,70 155 259,89<br />

muista aineellisista hyödykkeistä 65 833,45 76 430,30<br />

18 680 669,51 19 887 416,51<br />

Vantaan kaupunki -konsernissa sovellettavia suunnitelmapoistoja käyttäen on <strong>VAV</strong>:n rakennusten<br />

poistoylitys 31.12.<strong>2011</strong> yhteensä 17.389.522 € (ed. vuosi poistoylitys 10.278.871,76 €). Näissä<br />

poistosuunnitelmissa rakennukset tasapoistetaan 50 vuodessa loppuun.<br />

17 toimintakertomus <strong>2011</strong>


OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

Osakepääoma tilikauden alussa 7 658 866,11 7 658 866,11<br />

* Saldo tilikauden lopussa 7 658 866,11 7 658 866,11<br />

Ylikurssirahasto tilikauden alussa 15 928 832,62 15 928 832,62<br />

* Saldo tilikauden lopussa 15 928 832,62 15 928 832,62<br />

Vararahasto tilikauden alussa 3 091 578,12 3 091 578,12<br />

* Saldo tilikauden lopussa 3 091 578,12 3 091 578,12<br />

Asumisoikeusmaksurahasto tilik.alussa 9 192 688,01 9 273 276,08<br />

Lisäys, luovutetut 1 022 467,91<br />

Vähennys -9 192 688,01 -1 103 055,98<br />

* Saldo tilikauden lopussa 0,00 9 192 688,01<br />

Lainanlyhennysrahasto tilik.alussa 246 727,43 246 897,27<br />

Vähemmistöosuus AsOy Vantaan Normannilaaksosta -169,85<br />

* Saldo tilikauden lopussa 246 727,43 246 727,43<br />

Voitto ed.tilikausilta tilikauden alussa 13 581 002,77 9 352 013,32<br />

Tilikauden voitto -409 992,97 4 280 516,46<br />

Konsernirakenteen muutos 0,00 -51 527,01<br />

* Saldo tilikauden lopussa 13 171 009,80 13 581 002,77<br />

Oma pääoma tilikauden lopussa 40 097 014,08 49 699 695,06<br />

Vähemmistöosuus 309 888,89 309 404,15<br />

LASKENNALLISET VEROVELAT JA -SAAMISET<br />

Tilinpäätössiirtojen kertymä yhtiössä muodostuu kertyneestä poistoerosta sekä asuintalovarauksesta.<br />

Konsernitilinpäätöksessä vapaaehtoiset varaukset on jaettu omaan pääomaan ja laskennalliseen<br />

verovelkaan. Huomioiden yhtiön poisto- ja asuintalovarauksen muodostusmahdollisuudet veromaksun<br />

toteutuminen on epätodennäköistä.<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

Erillistilinpäätöksiin sisältyvien<br />

vapaaehtoisten varauksien verovelat 4 228 170,44 4 814 035,21<br />

18 toimintakertomus <strong>2011</strong>


PYSYVÄT VASTAAVAT<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

Aineettomat oikeudet tilikauden alussa 13 846,13 9 528,89<br />

lisäys 0,00 15 689,20<br />

poisto -4 271,57 -11 371,96<br />

* Saldo tilikauden lopussa 9 574,56 13 846,13<br />

Aineettomat hyödykkeet yht. 9 574,56 13 846,13<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

Maa-alueet tilikauden alussa 76 132 239,96 72 175 698,75<br />

lisäys 21 510 016,78 3 956 541,21<br />

vähennys -7 511 377,78<br />

* Saldo tilikauden lopussa 90 130 878,96 76 132 239,96<br />

Rakennukset ja rakennelmat <strong>2011</strong> 2010<br />

tilikauden alussa 467 993 344,00 454 389 336,92<br />

lisäys 9 432 806,64 33 248 361,44<br />

vähennys -48 166 679,60<br />

poisto -18 408 096,79 -19 644 354,36<br />

* Saldo tilikauden lopussa 410 851 374,25 467 993 344,00<br />

Koneet ja kalusto tilikauden alussa 465 803,55 405 389,27<br />

lisäys 362 454,26 235 667,11<br />

vähennykset -18 387,05 -19 992,94<br />

poisto -202 467,70 -155 259,89<br />

* Saldo tilikauden lopussa 607 403,06 465 803,55<br />

Muut aineelliset hyödykkeet tilik. alussa 635 977,82 669 667,07<br />

lisäys 32 459,92 42 741,05<br />

vähennys -10 103,59<br />

poisto -65 833,45 -76 430,30<br />

* Saldo tilikauden lopussa 592 500,70 635 977,82<br />

Ennakkomaksut ja keskeneräiset<br />

hankinnat tilikauden alussa 21 028 471,04 28 388 102,93<br />

lisäys 9 304 105,87 25 931 470,60<br />

vähennys -9 949 900,23 -33 291 102,49<br />

* Saldo tilikauden lopussa 20 382 676,68 21 028 471,04<br />

Muut osakkeet tilikauden alussa 5 282 049,16 5 498 324,01<br />

vähennys (myynnit) -661 866,49 -216 274,85<br />

* Saldo tilikauden lopussa 4 620 182,67 5 282 049,16<br />

19 toimintakertomus <strong>2011</strong>


SIJOITUKSET<br />

KONSERNIN OMISTAMAT OSAKKEET JA OSUUDET<br />

Huoltoyhtiöiden osakkeet<br />

Pähkinähoito Oy 556 3,56 5 624,20<br />

Etelä-Vantaan Huolto Oy 185 18,5 2 933,20<br />

Martinlaakson Huolto Oy 1 754 1,35 74,84<br />

Kiinteistöpalvelu Koivu Oy 874 5,38 3 132,77<br />

11 765,01<br />

Autopaikkayhtiöiden osakkeet kpl osuus-%<br />

Kivikirveenkujan Autopaikoitus Oy 116 67,44 0,00<br />

Martinlaakson Autopaikoitus Oy 53 11,77 295,00<br />

Ruukkukujan Autopaikoitus Oy 22 1,06 178 790,49<br />

KOy Myyrinsärki Autopaikoitus 750 4 431,75<br />

Metsolan Pysäköinti Oy 17 732 35 17 042,10<br />

200 559,35<br />

Muut osakkeet ja osuudet<br />

kpl<br />

Kuntarahoitus Oyj 963 048 1 891 415,49<br />

Yhtiö omistaa 34 asunnon hallintaan oikeuttavat osakkeet 2 516 442,82<br />

4 407 858,31<br />

20 toimintakertomus <strong>2011</strong>


VASTUUSITOUMUKSET<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

Velat, joiden vakuutena on kiinteistökiinnitys:<br />

Lainat rahoituslaitoksilta 412 898 063 458 609 907<br />

Annetut kiinnitykset 802 964 782 865 503 865<br />

Velat, joissa Vantaan kaupungin takaus 49 173 497 37 387 373<br />

Johdannaissopimukset<br />

Koron- ja valuutanvaihtosopimus Nimellisarvo Käypäarvo<br />

Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa 15 468 000 201 853<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

Annetut pantit 53 000 53 000<br />

Velkojen vakuudeksi annetut pantit:<br />

Asunto Oy Vantaan Haapatien osakkeet 6 huoneistoa<br />

Osakkeiden kirjanpitoarvo 590 595,27 590 595,27<br />

Laina, jonka vakuudeksi osakkeet on pantattu 358 030,02 385 707,45<br />

Asunto Oy Vantaan Normannilaakson osakkeet 16 huoneistoa<br />

Osakkeiden kirjanpitoarvo 2 034 693,47 2 034 693,47<br />

Lainat, joiden vakuudeksi osakkeet on pantattu 965 653,70 1 299 168,14<br />

Asunto Oy Vantaan Kaukonkujan osakkeet 6 huoneistoa<br />

Osakkeiden kirjanpitoarvo 407 868,84 407 868,84<br />

Laina, jonka vakuudeksi osakkeet on pantattu 238 489,02 305 281,66<br />

Leasingvastuut alkaneelta tilikaudelta 3 408 3 418<br />

Leasingvastuut, myöhemmin maksettavat 2 546<br />

5 954 3 418<br />

Autopaikkavastuut<br />

Rakentamattomia autopaikkoja, kpl 115 115<br />

Eläkevastuut<br />

Emoyhtiöllä on 7 toimihenkilöä, joilla on oikeus täyteen eläkkeeseen 63 vuotiaana.<br />

98 986 111 009<br />

VELAT, JOTKA ERÄÄNTYVÄT VIIDEN VUODEN TAI SITÄ PIDEMMÄN AJAN KULUTTUA<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

Rahalaitoslainat 35 712 426,19 45 820 906,03<br />

Vakuutusyhtiölainat 0,00 225 708,19<br />

Vantaan kaupungin lainat 40 188 465,33 39 692 740,89<br />

Valtiokonttorin vanhat asuntolainat 1 982 208,91 4 100 886,55<br />

Muut pitkäaikaiset velat 94 051 333,34 96 074 403,44<br />

171 934 433,77 185 914 645,10<br />

Lyhennysohjelma määritetään vuosittain:<br />

Valtiokonttorin yhtenäislainat 31.12. 254 185 855,50 299 491 588,00<br />

SIIRTOSAAMISTEN OLENNAISET ERÄT<br />

Korkotuotot 25 506,13 6 601,87<br />

Muut siirtosaamiset 203 386,18 386 583,83<br />

228 892,31 393 185,70<br />

21 toimintakertomus <strong>2011</strong>


MUIDEN SAAMISTEN OLENNAISET ERÄT<br />

Pitkäaikaiset saamiset <strong>2011</strong> 2010<br />

Liittymismaksut 9 484 972,67 10 390 979,00<br />

Lyhytaikaiset saamiset<br />

Asuinhuoneistojen vuokrasaamiset 870 311,54 862 905,12<br />

Alv-saaminen rakennuskustannuksista 241 645,43 324 046,22<br />

Vantaan kaupungin konsernitilisaamiset 23 140 145,21<br />

Muut saamiset 1 279,00<br />

33 737 074,85 11 579 209,34<br />

Saamiset yhteensä 33 965 967,16 11 972 395,04<br />

SIIRTOVELKOJEN OLENNAISET ERÄT<br />

Korkojaksotusvelat 3 862 557,54 2 912 194,41<br />

Muut siirtovelat 4 528,22 17 494,24<br />

yhteensä 3 867 085,76 2 929 688,65<br />

MUIDEN VELKOJEN OLENNAISET ERÄT<br />

Lyhytaikaiset velat, palautus v. 2008-2010 283 781,94<br />

Aran avustus erityisryhmille (Pähkinärinteen palvelutalo)<br />

Lomapalkkavelat 298 445,00 268 496,00<br />

Saadut lyhytaikaiset vakuudet 2 887 715,09 3 503 054,05<br />

Muut velat 123 013,85 36 773,34<br />

yhteensä 3 309 173,94 4 092 105,33<br />

VARAUKSET<br />

Tilikauden aikana on lisätty rakennuttamiseen liittyvää pakollista varausta 95.000,- €, joten<br />

pakollinen varaus on 180.000,- €.<br />

HENKILÖSTÖ<br />

Konsernin palveluksessa oli keskim. 41 40<br />

Hallitukselle ja toimitusjohtajalle maksettiin yht. 178 735,85 174 729,54<br />

KONSERNISAAMISET JA -VELAT<br />

Pitkäaikaiset velat <strong>2011</strong> 2010<br />

Vantaan kaupungin lainat 41 780 855,84 41 095 541,02<br />

- lyhytaikainen osuus 367 740,31 245 914,79<br />

22 toimintakertomus <strong>2011</strong>


RAHOITUSLASKELMA<br />

(1000 €)<br />

<strong>VAV</strong> Konserni<br />

<strong>VAV</strong> Asunnot Oy<br />

<strong>2011</strong> 2010 <strong>2011</strong> 2010<br />

VUOKRAUSTOIMINNAN RAHAVIRTA<br />

Vuokrauksesta saadut maksut 72 005 74 089 72 268 69 081<br />

Vuokraustoiminnan muista tuotoista 1 319 573 1 729 606<br />

saadut maksut<br />

Maksut vuokraustoiminnan kuluista 39 871 36 380 39 749 32 492<br />

Vuokraustoiminnan rahavirta ennen 33 454 38 282 34 249 37 194<br />

rahoituseriä ja veroja<br />

Maksetut korot ja maksut 13 419 15 383 13 418 13 763<br />

muista liiketoiminnan rahoituskuluista<br />

Saadut korot vuokraustoiminnasta 62 53 174 53<br />

Konsernirakenteen muutos -1 045<br />

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA ( A ) 19 052 22 951 21 004 23 485<br />

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA<br />

Investoinnit aineellisiin ja -25 028 30 133 25 621 38 354<br />

aineettomiin hyödykkeisiin<br />

Investoinnit muihin sijoituksiin -662 -216 -1 090 2 759<br />

Lainasaamisen takaisinmaksut 0 0 0 -2 339<br />

Muut saamiset 22 234 -386 26 209 50<br />

Rahoitusarvopaperit -4 582 -15 720 -4 576 -11 720<br />

Muut velat -9 476 496 284 0<br />

Konsernirakenteen muutos 67 713<br />

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ( B ) 50 198 14 307 46 448 27 103<br />

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA<br />

Pitkäaikaisten lainojen nostot 36 223 22 692 36 223 30 353<br />

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -22 836 -23 946 -22 836 -22 969<br />

Saadut osingot 259 267 259 266<br />

Saadut korot 659 480 547 473<br />

Myyntitappiot -25 -10 -25 -10<br />

Tuloslaskelman arvonalennukset 8 5 8 5<br />

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ( C ) 14 287 -512 14 175 8 118<br />

Rahavarojen muutos (A+B+C) -16 859 8 132 -11 268 4 500<br />

lisäys (+) / vähennys (-)<br />

Rahavarat tilikauden alussa 17 731 9 598 12 061 7 562<br />

Rahavarat tilikauden lopussa 872 17 731 793 12 061<br />

-16 859 8 132 -11 268 4 500<br />

23 toimintakertomus <strong>2011</strong>


• <strong>VAV</strong> ASUNNOT OY<br />

Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset<br />

Vantaa, 7. helmikuuta 2012<br />

Juhani Paajanen, puheenjohtaja<br />

Hanna Valtanen<br />

Tuula Laukkanen<br />

Marja Heikkinen<br />

Marko Varalahti<br />

Arja Niemelä<br />

Tuula Saastamoinen<br />

Jari Keränen<br />

Vesa Nevander<br />

Kaisa Olin<br />

Visa Tammi<br />

Merja-Liisa Vasarainen<br />

Maija Hurri<br />

Kurt Eklund<br />

Liisa Tilander<br />

Teija Ojankoski, toimitusjohtaja<br />

Tilinpäätösmerkintä<br />

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu kertomus.<br />

Vantaa, 5. maaliskuuta 2012<br />

Deloitte & Touche Oy<br />

KHT-yhteisö<br />

Tuomo Vesanen, KHT<br />

Heidi Vierros, KHT<br />

24 toimintakertomus <strong>2011</strong>


• TILINTARKASTUSKERTOMUS<br />

25 toimintakertomus <strong>2011</strong>


<strong>VAV</strong> Asunnot Oy,<br />

Pl 39 01301, Vantaa,<br />

www.vav.fi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!