VAV Toimintakertomus 2011

omnipress

Asunnot Oy

Toimintakertomus

2011

www.vav.fi


Toimitusjohtajan katsaus

VAV Asunnot Oy tekee työtä laadukkaiden ja kohtuuhintaisten

kotien turvaamiseksi vantaalaisille. Asuntojen kunnossapito

korostuu vuosi vuodelta enemmän tämän tehtävän toteuttamisessa,

sillä kiinteistökanta alkaa olla peruskorjausikäistä. Yrityksen

strategiassa tämä tarkoittaa valintojen tekemistä mm.

korjausten laajuuden ja ajoitusten suhteen, sillä korjaamista on

paljon, mutta rahaa niukasti. Uudistuotannon määrä kuluneena

vuonna vastaa yhtiölle asetettuja tavoitteita, joskaan se ei

riitä vastaamaan kysyntään, joka on ollut pysyvästi korkealla

muutaman viime vuoden ajan. Ilman omaa kunnallisen vuokra-asuntoyhtiön

uudistuotantoa ja asuntotarjontaa Vantaan

vuokra-asuntotilanne olisi merkittävästi vaikeampi tai ainakin

vuokralaisen kannalta kalliimpi. Lähivuosina yhtiön roolin

kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuottajana odotetaan korostuvan,

koska muiden tuottajien kiinnostus uudistuotantoa

kohtaan on melko alhaisella tasolla.

VAV:lle valmistui viime vuonna 149 asuntoa ja se aloitti 144

uuden asunnon rakentamisen. Viime vuonna valmistuneista

asunnoista 60 rakentui palveluasunnoiksi Koivukylän vanhusten

palvelukeskukseen. Asunnoista osa on dementoituneille

tarkoitettuja ryhmäkoteja. Palveluasuntorakentamisella VAV

tukee Vantaan kaupungin tehtävää vanhusten palveluiden toteuttamisessa.

Uusin 53 asunnon palveluasumisen kohde aloitettiin

viime vuonna Viertolaan Osmankäämintielle. Hanke

toteutetaan uudella moduulitekniikalla ja se rakentuu pitkäaikaisasunnottomien

asunnoiksi.

Yhtiö jatkoi strategisten linjaustensa mukaisesti niiden keinojen

käyttöönottoa, jotka pitkällä aikavälillä turvaavat asumisen

kohtuuhintaisuuden ja kiinteistöjen kunnon säilymisen sekä

uusien asuntojen rakentumisen. VAV:sa tapahtui yhtiön historian

näkökulmasta isoja rakenteellisia muutoksia, kun omaisuutta

myytiin ja ostettiin. Yhtiö myi helmikuussa pois omistamansa

tytäryhtiön VAV Asumisoikeus Oy:n TA-Asumisoikeus

Oy:lle ja keskittyy vastaisuudessa pelkästään vuokraasuntoihin.

Vuokratonttien lunastus kaupungilta omaan

omistukseen puolestaan vahvisti yhtiön tasetta. Uusi tytäryhtiö

VAV Palvelukodit Oy perustettiin palvelemaan Vantaan kaupungin

tarpeita, sillä sinne tullaan keskittämään vastaisuudessa

kaikki uudet palveluasumisen kiinteistöt.

VAV on onnistunut pitämään asuntojensa vuokrat alempina

kuin muut paikkakunnalla toimivat suuret vuokranantajat.

Tässä tavoitteessa pysyminen vaatii jatkossa omien toimien

lisäksi valtion asuntotuotannon tukijärjestelmien kehittämistä.

Asuntopolitiikasta on viime vuonna keskusteltu vilkkaasti ja

hallituksen asuntopoliittisen toimenpideohjelman pohjalta

toivotaan ratkaisuja, jotka kannustavat pitkällä aikavälillä

vuokra-asuntotuotannon lisäämiseen ja asumisen kustannusten

nousun hillitsemiseen.

Yhtiö kehittää asiakaspalvelua pienin askelin ja selvimmin tämä

näkyy verkkoasioinnin paranemisena, kuten mahdollisuutena

irtisanoa vuokra-asunto sähköisesti. Kehitystyö tällä saralla

jatkuu myös tulevina vuosina, sillä kysyntää niille on ja asiakkaat

ovat tottuneet sähköisten palveluiden helppouteen ja nopeuteen.

Laadukkaan palvelun saavat silti nekin, joille sähköinen

asiointi ei ole osa arkea.

Tämän työntäyteisen vuoden jälkeen kiitän kaikkia yhteistyötahojamme

miellyttävästä ja onnistuneesta yhteistyöstä. Parhaat

kiitokset osoitan osaavalle ja tekevälle henkilökunnalle. Ammattitaitoisella

otteella ja idearikkaalla yhteistyöllä yhtiö teki

viime vuonna hienon tuloksen.

Lämpimät kiitokset asukkaillemme, Vantaan kaupungille ja

hallituksen jäsenille sekä muille sidosryhmille hienosti sujuneesta

yhteistyöstä kuluneen vuoden aikana.

Teija Ojankoski

Toimitusjohtaja

Lisääntyvän korjausrakentamisen suunnitelmalliseksi toteuttamiseksi

kaikkien kiinteistöjen pitkän aikavälin korjaustarpeet

saatiin päivitetyksi viime vuonna. Nämä tiedot ovat olleet keskeisessä

roolissa kiinteistökannan salkutuksessa. Salkutus on

yhtiölle tärkeä keino hallita erilaisia kiinteistöjä ja niiden ylläpitoa,

korjauksia ja kustannuksia. Energiatehokkuus on tulevissa

korjauksissa otettava merkittävässä määrin huomioon,

mutta tehokkuuden saavuttamisessa pelkästään talotekniset

korjaukset eivät riitä, vaan tapa miten kodeissa asutaan vaikuttaa

ratkaisevasti lopulliseen energiankulutukseen. Energiaasioista

tiedottaminen ja kouluttaminen ovatkin vakituinen osa

asukaskoulutusten ohjelmaa.

2 toimintakertomus 2011


Hallituksen

toimintakertomus

tilikaudelta 1.1.–31.12.2011

VAV Asunnot Oy on Vantaan kaupungin kokonaan

omistama yhtiö, joka rakennuttaa ja omistaa vuokraasuntoja.

Vuoden 2011 päättyessä yhtiön omistuksessa

oli eri puolilla Vantaata 9 664 asuntoa, joissa asui noin

20 000 ihmistä.

VAV tarjoaa laadukkaita ja kohtuuhintaisia koteja

vantaalaisille. Kiinteistökannan suunnitelmallisilla korjauksilla

yhtiö varmistaa niiden arvon säilyminen sekä

asumisviihtyvyyden yhteistyössä asukkaiden kanssa.

VAV:n pyrkimyksenä on pitää vuokrataso kohtuullisena

ja oikeudenmukaisena yleisistä taloudellisista heilahteluista

huolimatta. Yhtiön sisällä on eri kiinteistöjen

pääomakuluja tasattu.

VAV aloitti toimintansa vuonna 1986. Yhtiön perustamisen

myötä fuusioitiin kaikki Vantaan kaupungin

kokonaan omistamat vuokrataloyhtiöt yhdeksi kokonaisuudeksi.

VAV-konsernin uusi tytäryhtiö VAV Palvelukodit Oy

perustettiin 1.3.2011. Vantaan kaupungin sosiaali- ja

terveystoimi vuokraa VAV Palvelukodit Oy:n asunnot

erityisryhmien asumiskäyttöön. Yhtiön ensimmäinen

kiinteistö on valmistumassa Viertolan Osmankäämintie

28:aan keväällä 2012.

VAV:n asumisoikeusasumiseen erikoistunut tytäryhtiö

VAV Asumisoikeus Oy myytiin 9.2.2011 TA-Asumisoikeus

Oy:lle. Kauppa tehtiin asumisen rahoitus- ja

kehittämiskeskus ARA:n suostumuksella luovutuskorvaushintaan,

ja sen myötä kaikki VAV Asumisoikeus

Oy:n 527 asumisoikeusasuntoa siirtyivät TA-Asumisoikeus

Oy:n omistukseen.

3 toimintakertomus 2011


HALLINTO

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 24.5.2011 ja ylimääräinen yhtiökokous 12.9.2011.

Yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

Hallitus

Ajalla 1.1. – 31.12.2011

Jukka Peltomäki, puheenjohtaja 1.1. – 11.9.2011

Juhani Paajanen, puheenjohtaja 12.9. – 31.12.2011

Vesa Nevander, 1. varapuheenjohtaja

Hanna Valtanen, 2. varapuheenjohtaja

Kurt Eklund, jäsen

Marja Heikkinen, jäsen

Maija Hurri, jäsen

Jari Keränen, asukasjäsen 24.5. – 31.12.2011

Tapani Keurulainen, asukasjäsen 1.1. – 23.5.2011

Tuula Laukkanen, jäsen

Arja Niemelä, jäsen

Kaisa Olin, jäsen

Tuula Saastamoinen, jäsen

Heikki Seppälä, asukasjäsen 1.1. -23.5.2011

Visa Tammi, jäsen

Liisa Tilander, asukasjäsen 24.5. – 31.12.2011

Marko Varalahti, jäsen

Merja-Liisa Vasarainen, jäsen

Tapani Keurulainen, varajäsen 24.5. – 31.12.2011

Anne Sinkkonen, varajäsen

Liisa Tilander, varajäsen 1.1. – 23.5.2011

Yhtiön toimitusjohtajana toimi Teija Ojankoski.

Hallituksen sihteerinä oli hallintosihteeri Sanna Lesch.

Hallitus kokoontui yhdeksän kertaa vuoden 2011

aikana.

Tilintarkastajina toimivat KHT-yhteisö Deloitte &

Touche Oy vastuunalaisena tarkastajanaan Tuomo

Vesanen, KHT sekä asukastilintarkastajana Heidi Vierros,

KHT.

VAV Asunnot Oy:n

hallituksen

puheenjohtajana

on 12.9.2011

alkaen toiminut

Juhani Paajanen.

4 4 toimintakertomus 2011 2011


VAV-KONSERNIN AVAINTIETOJA

2011 2010 2009

Liikevaihto, M€....................................................................... 72,2................. 74,5................ 71,8

Taseen loppusumma, M€.................................................... 562,0............... 605,8.............. 603,6

Pitkäaikaiset lainat, M€....................................................... 490,2............... 522,5.............. 523,7

Varaukset ja oma pääoma, M€............................................. 40,3................. 49,7................ 45,6

Poistot, M€.............................................................................. 18,7................. 19,8................ 15,5

Uusien asuntojen hankinta-arvo, M€.................................. 24,7................. 32,2 ................. 3,2

Maksuvalmiussuhde (Quick ratio)........................................ 1,3................... 1,2.................. 1,4

Korkorasite, % liikevaihdosta............................................... 19,8 ............... 17,8................ 27,7

Asunnot................................................................................. 9 664.............10 158.............. 9 927

Valmistuneet asunnot............................................................. 149 ................. 231................... 21

Valmistuneet vuokranmäärityskohteet.................................... 3...................... 5................... 21

Asuntojen käyttöaste, % (emo)............................................ 99,4 .............. 99,0................ 99,4

Vuokrasaatavat liikevaihdosta, %......................................... 1,23................. 1,16................ 1,09

Vuokratappiot liikevaihdosta, %.......................................... 0,20................. 0,20................ 0,19

Keskivuokra, €/m2/kk (emo)............................................. 10,04 ................ 9,71................ 9,53

Vuokrien vaihteluväli (emo)...................................... 8,63-11,92...... 8,18-11,90..... 8,18-11,25

Keskivuokra 1.3.2012 alkaen (emo)................... 10,58 €/m2/kk

Valmistuvat asunnot vuonna 2012 (emo)...................... 144 kpl

Valmistuvia vuokranmäärityskohteita............................... 3 kpl

Vuokrien vaihteluväli 1.3.2012 alkaen (emo).........8,87 - 12,46

Keskivuokra 10,04 e/m2/kk

Vuokrasaatavat 1,3%, 0,13 e/m2/kk

5 toimintakertomus 2011


KIINTEISTÖT

Uustuotanto

Vuonna 2011 VAV Asunnot Oy solmi kahden

vuokratalokohteen ja yhden pitkäaikaisasunnottomille

tarkoitetun kohteen

urakkasopimukset, yhteismäärältään 18,7

miljoonaa euroa. Kohteiden keskimääräinen

hankinta-arvo on 3 439 €/m². Toimintavuonna

aloitettiin 144 asunnon rakentaminen

3 kohteessa: Osmankäämintie 28 (53

asuntoa), Kolohongankuja 6 (33 asuntoa)

ja Satukuja 1 (58 asuntoa).

Vuonna 2011 aloitettu asuntotuotanto

rahoitetaan valtion pitkäaikaisella korkotukilainalla

ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

ARA:n käynnistys- ja erityisryhmien

investointiavustuksilla.

Uraauurtava moduulitalo

Viertolan Osmankäämintie 28:ssa aloitettiin loppusyksystä 2011

uraauurtavan asuntomoduuleista koostuvan pienkerrostalokohteen

rakentaminen. Kohteen rakentaa NEAPO Oy, ja se valmistuu

keväällä 2012 VAV Palvelukodit Oy:lle pitkäaikaisasunnottomien

käyttöön.

Osmankäämintie 28 on valmistuessaan maailman ensimmäinen

teräskennoteknologialla toteutettu moduuliasuintalo. Moduulirakentamisessa

asuntomoduulit tehdään valmiiksi tehtaalla

ja kuljetetaan sieltä rakennustontille, jossa ne kootaan taloksi.

Vantaan kaupungin asunto-ohjelman mukaisesti VAV pyrkii kehittämään

vuokra-asumista Vantaalla, ja uuden rakentamisteknologian

kokeileminen on osa tätä kehitystyötä.

6 toimintakertomus 2011


Korjausrakentaminen

Vuonna 2011 VAV:n kiinteistöjen korjauskulut olivat 14,1 miljoonaa

euroa, josta suunnitelmallisten korjausten osuus oli 6,5

miljoonaa euroa, eli 46 %.

Kiinteistöjen kunnossapitotyöt toteutettiin pitkän tähtäimen

korjaussuunnitelman mukaisesti. Rahoitus toimintavuonna

kerättiin sisällyttämällä vuokriin 0,90 €/m²/kk korjaus- ja

kunnossapitokuluja.

Vuoden 2011 aikana pääosa kiinteistöjen pitkän tähtäimen

korjaussuunnitelmista saatettiin ajan tasalle VAV:n käyttämään

kiinteistötietojärjestelmä Tampuuriin. Ajantasaistaminen saatetaan

loppuun koko kiinteistökannalle vuoden 2012 aikana.

Korjaustoiminnan suunnitelmallisuuden parantamiseksi

VAV:n kiinteistöt salkutettiin vuonna 2011 Asumisen rahoitusja

kehittämiskeskus ARA:n ohjeistuksen mukaan.

Toimintavuonna myytiin käyttö- ja luovutusrajoitusten

alainen kiinteistö Uudentuvantie 6 VVO Asunnot Oy:lle. Kohteella

oli yhteinen lämpökeskus VVO:n omistaman naapurikiinteistön

kanssa, minkä lisäksi VVO:lla on alueella useampia

saman ikäisiä kiinteistöjä.

Sahatien peruskorjaus

Helmikuussa 2011 valmistui Vapaalassa sijaitsevan

Sahatie 2:n laaja peruskorjaus, jossa asumisviihtyvyyden

parantamisen lisäksi haluttiin merkittävästi lisätä

kohteen energiatehokkuutta. Peruskorjaus kohdistui

talon vesikattoon, vesi-, viemäri ja ilmanvaihtojärjestelmään

sekä julkisivuun. Lisäksi Sahatie 2:n parvekkeet

pinnoitettiin ja lasitettiin, ja vanha betonikaide purettiin

puoliksi pois uuden lasitiilisen kaiteen tieltä. Sahatiellä

uusittiin myös salaojat, huoneistojen keittiöt, kodinkoneet

ja kalusteet. Peruskorjaus oli osa yhteispohjoismaista

SURE-kehitysprojektia, jonka tavoitteena on

tuottaa tietoa hyvistä pohjoismaisista korjausrakentamisen

käytännöistä.

Korjaukset 2,08 e/m2/kk&kk yht 14,1 Me *ed. vuosi 14,4M

Vuokra-asunnon hakijat

Vuoden 2011 lopussa VAV:n rekisterissä oli

noin 4 800 aktiivista asuntohakemusta. Hakemusten

määrä nousi vain hieman edellisestä

vuodesta ja vaihteli kuukausittain 4 700:n ja

5 500:n välillä. 56 % hakijaruokakunnista haki

asuntoa yksin. Vuoden 2011 aikana asuntoja

vapautui yhteensä 904, keskimäärin 75 kuukaudessa.

Asuntojen vaihtuvuus jatkoi alenemistaan:

vuonna 2011 vuokralainen vaihtui 9,4

prosentissa asunnoista, kun vuonna 2010 vastaava

luku oli 11,2 %.

7 toimintakertomus 2011


ASUKASTOIMINTA

Asukasdemokratia antaa jokaiselle asukkaalle mahdollisuuden

osallistua oman talonsa hallintoon ja vaikuttaa

maksamiinsa kustannuksiin. Myönteinen ja aktiivinen

asukastoiminta auttaa vuokrataloyhteisöä eteenpäin ja

tekee asumisesta viihtyisämpää ja edullisempaa, sillä

talkoohenkinen asukastoiminta vähentää asukkaiden

maksettavaksi tulevia kustannuksia.

Vuonna 2011 VAV Asunnot Oy:llä oli yhteensä 181

arava- tai korkotuki-lainoitettua vuokrakohdetta. Näistä

kohteista asukastoimintaa oli 163 kiinteistössä.

Keväällä 2011 järjestettiin luottamushenkilöiden

vaalit, joissa äänestettiin VAV:n hallituksen kaksi asukasedustajaa

kaudelle 2011–2013. Äänestyksen voittivat

Liisa Tilander ja Jari Keränen. Lisäksi keväällä 2011

kunkin kohteen asukaskokoukset saivat ehdottaa VAV:lle

uutta asukastilintarkastajaa edellisen tilintarkastajan

luopuessa tehtävästä. Asukastilintarkastajaksi valittiin

ehdotusten perusteella Heidi Vierros.

VAV järjesti toimintavuonna asukkaille koulutusta

muun muassa asukasdemokratian juridisista ja käytännön

perusteista sekä hyvästä naapuruudesta.

Syksyn 2011 aikana alueellisten yhteistyöelinten

puheenjohtajat opastivat kiinteistöjen

asukkaita ja asukastoimikuntia vuokranmäärityksessä

yhteistyössä kiinteistöjen

isännöitsijöiden kanssa.

8 toimintakertomus 2011


TALOUS

Emoyhtiön liikevaihto vuonna 2011 oli 72,2 miljoonaa euroa,

mikä on 4,5 % enemmän kuin edellisenä tilikautena. Liikevaihdosta

varsinaiset asuntovuokratuotot olivat 71 miljoonaa euroa.

Uusien kohteiden rakennuttamistuottoja kertyi tuloutuksista

0,7 miljoonaa euroa ja muut kiinteistötuotot olivat 0,3 miljoonaa

euroa. Tilinpäätökseen sisältyy luottotappioita vuokrasaatavista

0,15 miljoonaa euroa, pääosin vuoden 2010 käräjäoikeuden

tuomioita. Luottotappioksi kirjattuja saatavia korkoineen

tuloutettiin toimintavuonna yhteensä 0,15 miljoonaa

euroa.

Erääntyneet asuntovuokrasaatavat tilinpäätöksessä ovat 0,9

miljoonaa euroa, kasvua edellisestä vuodesta oli 3 %. Tilinpäätös

sisältää 0,17 miljoonan euron luottotappiovarauksen odotettavissa

olevien menetysten varalta.

Liikevoitto oli toimintavuonna 15,5 miljoonaa euroa eli 21

% liikevaihdosta. Suunnitelman mukaisesti sillä kyettiin kattamaan

pitkäaikaisten rakennuslainojen korkokulut. Lisäksi

varauduttiin 2,6 miljoonan euron asuintalovarauksella kiinteistöjen

tuleviin korjauksiin.

Toimintavuonna yhtiö lunasti omistukseensa kiinteistöjensä

maa-alueet, jotka olivat vielä alkuvuodesta vuokrattuina

Vantaan kaupungilta. Kauppa rahoitettiin rahoitusomaisuuden

myynneillä ja pankkilainalla.

Poistot tehtiin ennalta laaditun suunnitelman mukaan.

Poistoperusteena on kiinteistöjen tulontuottamiskyky, ja poistot

noudattavat lainanlyhennysten määrää. Yhtiö toimii omakustannusperiaatteella

ja tulokertymä on siten suoraan riippuvainen

vuokriin sisältyvästä lainojen lyhennysmäärästä. Yhtiöllä

on eri-ikäisiä kiinteistöjä ja lainanlyhennysten mukainen

poiston määrä vastaa siten myös kiinteistöjen teknistä kulumista.

Yhtiö ilmoittaa erikseen sen laskennallisen poiston

määrän, joka on laskettu 50 vuoden tasapoistolla.

Suunnitelman mukaisia poistoja tehtiin 18,7 miljoonaa

euroa, joista rakennusten poistot ilman rakennusten kalustoa

olivat 17,7, miljoonaa euroa.

VAV Asunnot Oy:n lainat lainatyypeittäin:

Vuosi-

M€ % muutos M€

Aravalainat............................................ 270..........53............- 16

Korkotukilainat.................................... 160..........32........... + 17

Rahalaitoslainat.................................... 35 ......... 7........... + 12

Kaupungin lainat.................................. 42.......... 8............+ 1

Yhteensä................................................. 507.........100......... + 14

Vuosi-

Lainatakaukset M€ muutos M€

Valtion täytetakaus............................. 413........................... + 1

Kaupungin omavelkainen takaus.. 49.......................... + 12

Helsingin ja Uudenmaan................... 0,5.............................. -

sairaanhoitopiiri HUS

9 toimintakertomus 2011


RAHOITUKSELLISET RISKIT

Yhtenäislainojen pääomakulut noudattavat heinäkuun

kuluttajahintaindeksin muutoksia. Indeksin muutos oli

heinäkuussa 2011 4,0 %, ja se nostaa Valtiokonttorin

yhtenäislainojen vuosimaksua vastaavasti. Indeksin

muutos nostaa myös vuosimaksun sisällä velkapääoman

korkoprosenttia tasolle, joka pidentää lainojen takaisinmaksua.

Yhtiön rahoitusrakenteesta johtuen pääomakulut

pysynevät kokonaisuutena arvioidulla tasolla. Sosiaaliseen

asuntotuotantoon sisältyy vuokratason vakaus ja

ennustettavuus.

Arava- ja korkotukilainojen pitkät takaisinmaksuajat

ja lyhennysohjelmien takapainoisuus vaikeuttavat korjaustoiminnan

rahoitusta.

Työttömyys ja asuvien asukkaiden taloudelliset ongelmat

aiheuttavat yhtiölle luottotappioriskin kasvua.

Kiinteistöjen rahoitustulokset:

40 kiinteistöllä alijäämää yli 0,50 e/m2/kk

Rahoitustulosta käytettiin 1,3 Me

Tyhjyydet 428 304 euroa eli 0,06 e/m2/kk

keskimäärin 35 656 e/kk (ed.vuosi 56 433 e/kk)

10 toimintakertomus 2011


TIEDOTTAMINEN

Yhtiön asukaslehti, VAV-viesti, ilmestyi vuonna 2011 neljä

kertaa. Lehti jaettiin paperiversiona kaikkiin VAV:n asuntoihin

sekä sähköisessä muodossa yhtiön yhteistyökumppaneille.

VAV:n kotisivujen palveluilta laajennettiin keväällä 2011

lisäämällä sivuille osio, jossa asunnonhakija pääsee tarkastelemaan

eri asuntokohteiden tietoja. Osiosta löytyvät kunkin

kohteen perustiedot sekä niiden kaupunginosien esittelyt,

joissa kohteet sijaitsevat.

Syksyllä 2011 aloitettiin VAV:n visuaalinen ilmeen uudistusprosessi.

Uudistuksen myötä yhtiön tiedottaminen haluttiin

muuttaa entistä yhdenmukaisemmaksi, niin että VAV:n tiedotteet,

kotisivut ja asukaslehti ovat visuaalisesti linjassa keskenään.

Uudistus saatiin valmiiksi vuodenvaihteessa.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä:

2011 2010 2009

41....................... 43.................... 40

Henkilöstö yksiköittäin vuoden lopussa:

naisia / miehiä yht.

Hallinto........................................14............ 1............15

Markkinointi ja

asiakaspalvelu............................7............. 2............. 9

Kiinteistönpito ja

rakennuttaminen......................8............. 8........... 16

Palkkojen ja palkkioiden kehitys:

2011 2010 2009

1,8 M€...............1,8 M€..............1,6 M€

11 toimintakertomus 2011


YMPÄRISTÖ

VAV ostaa energian kulutuksen seurantapalvelu Suomen Talokeskus

Oy:ltä. Palvelu sisältää energian käytön mittauksen ja

analysoinnin kuukausittain sekä toimenpide-ehdotuksen energian

säästämiseksi.

Kuukausittain tapahtuvan energian seurannan ja mittauksen

tuloksena saadaan kiinteistöjen energiatodistus suoraan kiinteistötietokanta

Tampuurista. Näin kunkin kohteen isännöitsijä

voi vapaasti tarkastella ja hyödyntää kiinteistöjen energiatodistuksia.

VAV:lle on laadittu vuonna 2007 ympäristöohjelma, joka

päivitettiin keväällä 2011. Ympäristöohjelman toimivuutta ja

ympäristötavoitteiden toteuttamista seurataan vuosittain.

Yhtiö on saanut valtiolta avustusta 37 kiinteistölle suoritettaviin

energiakatselmuksiin. Katselmukset suoritettiin 2011

talvella.

Energiatehokkuussopimus

Kiinteistöalalla on solmittu asuinrakennusten energiatehokkuussopimus

vuosille 2010–2016. Sopimuksen tarkoituksena

on vähentää rakennusten energiankulutusta ja päästöjä.

VAV on alusta saakka ollut mukana tässä puitesopimuksessa,

jonka taustalla on toukokuussa 2006 voimaan tullut

EU:n energiapalveludirektiivi.

Sopimuksen mukaisena tavoitteena on vähentää kiinteistöjen

energiankulutusta 7 % vuoden 2009 tasosta.

Energian ja veden kulutus:

2011 2010 2009

Lämpö kWh / rm3 (normeerattu)....47............ 47,6...........50,4

Vesi l / rm3............................................. 475............486............ 482

Sähkö kWh / rm3.................................. 4,6............. 4,6............. 4,5

12 toimintakertomus 2011


KATSAUS TULEVAISUUTEEN

VAV Asunnot Oy toimii omakustannusperiaatteella, ja sen

taloudellisen aseman arvioidaan pysyvän vakaana ja maksuvalmiuden

hyvänä.

Turvatakseen pitkällä aikavälillä tontit uudistuotantoon ja

vastatakseen vuokra-asuntokysyntään yhtiö neuvottelee Vantaan

kaupungin kanssa yhtiölle varattavien tonttien luovutusaikataulusta.

Tavoitteena on kaupungin asunto-ohjelman

mukaisesti 150–200 asunnon tuotanto vuosittain. Tavanomaiset

vuokra-asuntokiinteistöt toteutetaan emoyhtiön omistukseen

ja palveluasumisen kiinteistöt tytäryhtiö VAV Palvelukodit

Oy:n omistukseen.

Yhtiö jatkaa kuluneella toimikaudella aloitettua kiinteistöjen

salkuttamista tavoitteenaan hallita aiempaa tehokkaammin

kiinteistöjen kehittämistä ja korjaustoiminnan kustannuksia.

Yhtiö jatkaa yksittäisten vuokra-asuntokäytössä olevien

yksittäisten asunto-osakkeiden myymistä sitä mukaa kun ne

vapautuvat.

Vuokra-asuntojen kysyntä

Vuokra-asuntojen kysynnän oletetaan kasvavan nykyisestään.

Suurin kysyntä kohdistuu yhä yksiöihin ja pieniin kaksioihin,

ja hakijamääriä nostanee myös perheasuntojen lisääntyvä kysyntä.

Hakijamäärien noususta huolimatta perheasuntojen

vuokrattavuutta vaikeuttavat edelleen perheiden heikkenevä

maksukyky sekä se, että kysyntä ja tarjonta eivät aina kohtaa.

Asuntojen korjaustoiminta

Yhtiön kiinteistöjen lähivuosina suunnitellut peruskorjaukset

perustuvat vuonna 2011 toteutettuun koko kiinteistökannan

kattavaan salkutukseen. Vuonna 2012 tullaan aloittamaan yhden

kiinteistön peruskorjaus.

Korjaus- ja energia-avustusten hakuedellytykset täyttäviin

hankkeisiin haetaan aina avustuksia.

ja linjannut täten asunto-ohjelmassaan, että VAV tuottaa vähintään

kolmanneksen vuosittaisesta 400 valtion tukeman

vuokra-asunnon tuotantotavoitteesta.

Toiminnan kehittäminen

Uudistuotannon ja korjaustoiminnan omarahoitusosuuden

kattamiseksi ilman lainaa VAV tarkentaa myytäväksi harkitut

kiinteistöt sekä tarkentaa muita käytettävissä olevia keinoja.

Yhtiö päivittää oman ympäristöohjelmansa ja rakentamis- ja

korjaustoiminnan suunnitteluohjeensa vastaamaan uusia säädöksiä.

VAV vaikuttaa yleishyödyllistä toimintaa säätelevään kehitystyöhön

osallistumalla aktiivisesti eri hallinnonalojen järjestämiin

työryhmiin ja muihin tilaisuuksiin.

Yhtiö jatkaa yhteistyötä kaupungin kanssa ja tukee omalla

toiminnallaan kaupungin perustehtäviä. Asumisviihtyvyyden

ja asukastoiminnan kehittämisessä painopisteitä ovat edelleen

muun muassa viestintä-, energia- ja turvallisuuskysymykset.

Uudistuotanto

Urakkahintoja mittaavan pääkaupunkiseudun tarjoushintaindeksin

mukaan asuinrakentamisen hinnat olivat vuoden 2011

marraskuussa 4,9 prosenttia korkeammat kuin vuotta aiemmin.

Hintojen odotetaankin kääntyvän loivaan laskuun alkuvuoden

2012 aikana. Vapaarahoitteisen asuntotuotannon taittumisen

vaikutuksesta urakoitsijoiden kilpailun kiristymiseen asuinrakennusurakoista

on saatu selviä merkkejä loppuvuoden 2011

urakkakilpailuissa.

Vuoden 2011 aikana valmistui koko maassa vajaat 6 000

ARA-asuntoa, mikä oli noin puolet vähemmän kuin vuonna

2010. VAV tulee käynnistämään vuoden 2012 aikana yhteensä

noin 150 uuden asunnon rakentamisen. Vantaan kaupunki on

sitoutunut valtion ja Helsingin seudun kuntien väliseen aiesopimukseen

2008–2017 asunto- ja tonttitarjonnan lisäämiseksi

EHDOTUS TULOKSEN

KÄYTTÄMISESTÄ

Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta ja että emoyhtiön

tilikauden voitto 197 717,20 euroa kirjataan vapaaseen

omaan pääomaan.

13 toimintakertomus 2011


Tuloslaskelmat

(1000 €)

VAV Konserni

Emoyhtiö

1.1.- 31.12.2011 1.1.- 31.12.2010 1.1.- 31.12.2011 1.1.- 31.12.2010

LIIKEVAIHTO 72 572 74 468 72 178 69 045

Muut kiinteistön tuotot -594 573 1 729 606

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot -1 773 -1 785 -1 773 -1 781

Henkilösivukulut

Eläkekulut -292 -312 -292 -312

Muut henkilösivukulut -63 -64 -63 -64

-2 127 -2 162 -2 127 -2 157

Poistot

Poistot -18 681 -19 887 -18 679 -18 395

Muut kulut

Kiinteistön muut hoitokulut

Hallintopalvelut -581 -600 -574 -561

Käyttö-ja huoltopalvelut -2 996 -3 078 -2 963 -2 821

Ulkoalueiden hoitopalvelut -1 087 -1 154 -1 058 -1 057

Siivouspalvelut -1 390 -1 328 -1 384 -1 302

Lämmitys -7 711 -6 521 -7 644 -6 080

Vesi ja jätevesi -3 563 -3 626 -3 551 -3 382

Sähkö -1 352 -1 255 -1 348 -1 188

Jätehuolto -1 554 -1 253 -1 536 -1 172

Vahinkovakuutukset -237 -236 -235 -203

Vuokrat -656 -1 171 -739 -1 088

Kiinteistövero -1 661 -1 776 -1 655 -1 618

Korjaukset -13 583 -11 536 -13 529 -10 910

Muut hoitokulut -802 -545 -802 -530

-37 173 -34 079 -37 016 -31 912

Luottotappiot -148 -145 -148 -145

Muut kiinteistön kulut -431 -529 -431 -529

LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 13 420 18 239 15 507 16 513

Rahoitustuotot ja -kulut

Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista 259 267 259 266

Muut korko- ja rahoitustuotot 721 533 721 527

Arvonalentumiset vaihtuvien vast.rahoitusarvop 8 5 8 5

Korkokulut ja muut rahoituskulut -14 394 -13 293 -14 572 -12 008

-13 407 -12 488 -13 585 -11 211

Satunnaiset erät

Satunnaiset tuotot

VOITTO(TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS-

SIIRTOJA JA VEROJA 13 5 752 1 922 5 302

Tilinpäätössiirrot

Poistoeron muutos 911 332

Vapaaehtoisten varausten muutos -2 635 -5 598

Tuloverot

Laskennallisen verovelan muutos -422 -1 471

Vähemmistöosuus 0 0

TILIKAUDEN VOITTO (+) / TAPPIO (-) -410 4 281 198 37

14 toimintakertomus 2011


Taseet

(1000 €)

VAV Konserni

Emoyhtiö

VASTAAVAA 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet 10 14 10 14

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet 90 131 76 132 89 827 68 540

Rakennukset ja rakennelmat 410 851 467 993 408 648 419 461

Koneet ja kalusto 607 466 606 456

Muut aineelliset hyödykkeet 593 636 593 627

Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat 20 383 21 028 17 386 21 028

522 565 566 256 517 060 510 113

Sijoitukset

Osuudet saman konsernin yrityksistä 2 037 2 465

Muut osakkeet ja osuudet 4 620 5 282 4 620 5 282

4 620 5 282 6 657 7 748

Pysyvät vastaavat yhteensä 527 195 571 552 523 727 517 874

Saamiset

Saamiset saman konsernin yrityksiltä 3 240

Saamiset kiinteistön tuotoista 870 864 870 848

Muut saamiset 32 625 10 499 32 625 9 386

Siirtosaamiset 471 609 229 539

33 966 11 972 36 964 10 773

Muut arvopaperit 0 4 582 0 4 576

Rahat ja pankkisaamiset 872 17 731 793 12 061

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 34 838 34 285 37 756 27 410

VASTAAVAA YHTEENSÄ 562 032 605 837 561 484 545 284

15 toimintakertomus 2011


VAV Konserni

Emoyhtiö

VASTATTAVAA 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma 7 659 7 659 7 659 7 659

Ylikurssirahasto 15 929 15 929 15 929 15 929

Muut rahastot 3 338 12 531 3 092 3 092

26 926 36 119 26 679 26 679

Vapaa oma pääoma

Edell.tilik. voitto/tappio 13 581 9 352 -47 -84

Tilikauden voitto(+)/tappio(-) -410 4 281 198 37

Konsernirakenteen muutos 0 -52

13 171 13 581 150 -47

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 40 097 49 700 26 830 26 632

Vähemmistöosuus 0,85 % 310 309

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ

Poistoero 7 172 8 083

Vapaaehtoiset varaukset

Muut varaukset 10 086 7 451

Pakolliset varaukset 180 85 180 85

180 85 17 438 15 619

VIERAS PÄÄOMA

Lainat rahoituslaitoksilta 490 172 522 502 490 172 477 065

Laskennalliset verot 3 806 2 861

493 978 525 364 490 172 477 065

Lyhytaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta 17 101 18 254 17 101 16 821

Saadut ennakot 1 211 1 295 1 211 1 205

Ostovelat 1 556 1 855 1 556 1 781

Muut velat 3 309 4 092 3 309 3 410

Siirtovelat 3 867 2 930 3 867 2 752

Laskennalliset verot 422 1 953

27 467 30 379 27 044 25 969

Vieras pääoma yhteensä 521 445 555 743 517 216 503 034

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 562 032 605 837 561 484 545 284

16 toimintakertomus 2011


KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN

LIITETIEDOT 31.12.2011

Konsernin emoyhtiön VAV Asunnot Oy:n omistaa Vantaan kaupunki.

VAV Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät emoyhtiö VAV Asunnot Oy, tytäryhtiöt

VAV Palvelukodit Oy, Asunto Oy Vantaan Normannilaakso sekä VAV Asumisoikeus Oy

ajalta 1.1.-31.1.2011.

Konserniin kuuluvaa yhtiöitä Kivikirveen Autopaikoitus Oy - ei ole konsolidoitu. Yhtiön

taseen loppusumma on 0,03 M€ ja sen vaikutus konsernin omaan pääomaan olisi 0,01 M€.

Konsernin tytäryhtiö VAV Asumisoikeus Oy on myyty 9.2.2011. Myyntivoitto 178.589,05 euroa

kirjattiin muihin liiketoiminnan tuottoihin.

LAADINTAMENETELMÄ

Konsernitilinpäätös käsittää konsernituloslaskelman, konsernitaseen sekä konsernin rahoituslaskelman.

Yhtiöiden sisäiset liiketapahtumat on peruutettu ja keskinäiset saamiset ja velat eliminoitu. Keskinäinen

osakkeenomistus on eliminoitu hankintamenomenetelmää käyttäen. Vähemmistöosuus on erotettu konsernin

omasta pääomasta sekä esitetty omana eränään.

Konsernisaamiset sisältävät varoja 23.140.145,21 euroa, jotka ovat osa Vantaan

kaupungin konsernipankkitiliä.

ARVOSTUSPERIAATTEET

Omaisuus on arvostettu poistoin vähennettyyn välittömään hankintamenoon. Pysyvien vastaavien

arvostuksessa ei ole tehty muutoksia aikaisempaan arvostukseen.

POISTOSUUNNITELMA

Poistot tehdään ennalta laaditun suunnitelman mukaan. Poistoperusteena on kiinteistöjen

tulontuottamiskyky. Poistot noudattavat lainanlyhennysten määrää, koska yhtiö toimii

omakustannusperiaatteella ja tulokertymä on siten suoraan riippuvainen vuokriin sisältyvästä

lainojen lyhennysmäärästä. Yhtiöllä on eri-ikäisiä kiinteistöjä ja lainanlyhennysten mukainen

poiston määrä vastaa siten myös kiinteitöjen teknistä kulumista.

Muista paitsi asuinrakennuksista tehdään 10 - 25 %:n menojäännöspoistot

poikkeuksena 5 vuodessa tasaisesti loppuun poistettavat aineettomat oikeudet.

TILIKAUDEN POISTOT

Poistot eriteltynä: 2011 2010

suunnitelmapoistot

aineettomat oikeudet 4 271,57 11 371,96

rakennukset ja rakennelmat 18 408 096,79 19 644 354,36

koneet ja kalusto 202 467,70 155 259,89

muista aineellisista hyödykkeistä 65 833,45 76 430,30

18 680 669,51 19 887 416,51

Vantaan kaupunki -konsernissa sovellettavia suunnitelmapoistoja käyttäen on VAV:n rakennusten

poistoylitys 31.12.2011 yhteensä 17.389.522 € (ed. vuosi poistoylitys 10.278.871,76 €). Näissä

poistosuunnitelmissa rakennukset tasapoistetaan 50 vuodessa loppuun.

17 toimintakertomus 2011


OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET

2011 2010

Osakepääoma tilikauden alussa 7 658 866,11 7 658 866,11

* Saldo tilikauden lopussa 7 658 866,11 7 658 866,11

Ylikurssirahasto tilikauden alussa 15 928 832,62 15 928 832,62

* Saldo tilikauden lopussa 15 928 832,62 15 928 832,62

Vararahasto tilikauden alussa 3 091 578,12 3 091 578,12

* Saldo tilikauden lopussa 3 091 578,12 3 091 578,12

Asumisoikeusmaksurahasto tilik.alussa 9 192 688,01 9 273 276,08

Lisäys, luovutetut 1 022 467,91

Vähennys -9 192 688,01 -1 103 055,98

* Saldo tilikauden lopussa 0,00 9 192 688,01

Lainanlyhennysrahasto tilik.alussa 246 727,43 246 897,27

Vähemmistöosuus AsOy Vantaan Normannilaaksosta -169,85

* Saldo tilikauden lopussa 246 727,43 246 727,43

Voitto ed.tilikausilta tilikauden alussa 13 581 002,77 9 352 013,32

Tilikauden voitto -409 992,97 4 280 516,46

Konsernirakenteen muutos 0,00 -51 527,01

* Saldo tilikauden lopussa 13 171 009,80 13 581 002,77

Oma pääoma tilikauden lopussa 40 097 014,08 49 699 695,06

Vähemmistöosuus 309 888,89 309 404,15

LASKENNALLISET VEROVELAT JA -SAAMISET

Tilinpäätössiirtojen kertymä yhtiössä muodostuu kertyneestä poistoerosta sekä asuintalovarauksesta.

Konsernitilinpäätöksessä vapaaehtoiset varaukset on jaettu omaan pääomaan ja laskennalliseen

verovelkaan. Huomioiden yhtiön poisto- ja asuintalovarauksen muodostusmahdollisuudet veromaksun

toteutuminen on epätodennäköistä.

2011 2010

Erillistilinpäätöksiin sisältyvien

vapaaehtoisten varauksien verovelat 4 228 170,44 4 814 035,21

18 toimintakertomus 2011


PYSYVÄT VASTAAVAT

2011 2010

Aineettomat oikeudet tilikauden alussa 13 846,13 9 528,89

lisäys 0,00 15 689,20

poisto -4 271,57 -11 371,96

* Saldo tilikauden lopussa 9 574,56 13 846,13

Aineettomat hyödykkeet yht. 9 574,56 13 846,13

2011 2010

Maa-alueet tilikauden alussa 76 132 239,96 72 175 698,75

lisäys 21 510 016,78 3 956 541,21

vähennys -7 511 377,78

* Saldo tilikauden lopussa 90 130 878,96 76 132 239,96

Rakennukset ja rakennelmat 2011 2010

tilikauden alussa 467 993 344,00 454 389 336,92

lisäys 9 432 806,64 33 248 361,44

vähennys -48 166 679,60

poisto -18 408 096,79 -19 644 354,36

* Saldo tilikauden lopussa 410 851 374,25 467 993 344,00

Koneet ja kalusto tilikauden alussa 465 803,55 405 389,27

lisäys 362 454,26 235 667,11

vähennykset -18 387,05 -19 992,94

poisto -202 467,70 -155 259,89

* Saldo tilikauden lopussa 607 403,06 465 803,55

Muut aineelliset hyödykkeet tilik. alussa 635 977,82 669 667,07

lisäys 32 459,92 42 741,05

vähennys -10 103,59

poisto -65 833,45 -76 430,30

* Saldo tilikauden lopussa 592 500,70 635 977,82

Ennakkomaksut ja keskeneräiset

hankinnat tilikauden alussa 21 028 471,04 28 388 102,93

lisäys 9 304 105,87 25 931 470,60

vähennys -9 949 900,23 -33 291 102,49

* Saldo tilikauden lopussa 20 382 676,68 21 028 471,04

Muut osakkeet tilikauden alussa 5 282 049,16 5 498 324,01

vähennys (myynnit) -661 866,49 -216 274,85

* Saldo tilikauden lopussa 4 620 182,67 5 282 049,16

19 toimintakertomus 2011


SIJOITUKSET

KONSERNIN OMISTAMAT OSAKKEET JA OSUUDET

Huoltoyhtiöiden osakkeet

Pähkinähoito Oy 556 3,56 5 624,20

Etelä-Vantaan Huolto Oy 185 18,5 2 933,20

Martinlaakson Huolto Oy 1 754 1,35 74,84

Kiinteistöpalvelu Koivu Oy 874 5,38 3 132,77

11 765,01

Autopaikkayhtiöiden osakkeet kpl osuus-%

Kivikirveenkujan Autopaikoitus Oy 116 67,44 0,00

Martinlaakson Autopaikoitus Oy 53 11,77 295,00

Ruukkukujan Autopaikoitus Oy 22 1,06 178 790,49

KOy Myyrinsärki Autopaikoitus 750 4 431,75

Metsolan Pysäköinti Oy 17 732 35 17 042,10

200 559,35

Muut osakkeet ja osuudet

kpl

Kuntarahoitus Oyj 963 048 1 891 415,49

Yhtiö omistaa 34 asunnon hallintaan oikeuttavat osakkeet 2 516 442,82

4 407 858,31

20 toimintakertomus 2011


VASTUUSITOUMUKSET

2011 2010

Velat, joiden vakuutena on kiinteistökiinnitys:

Lainat rahoituslaitoksilta 412 898 063 458 609 907

Annetut kiinnitykset 802 964 782 865 503 865

Velat, joissa Vantaan kaupungin takaus 49 173 497 37 387 373

Johdannaissopimukset

Koron- ja valuutanvaihtosopimus Nimellisarvo Käypäarvo

Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa 15 468 000 201 853

2011 2010

Annetut pantit 53 000 53 000

Velkojen vakuudeksi annetut pantit:

Asunto Oy Vantaan Haapatien osakkeet 6 huoneistoa

Osakkeiden kirjanpitoarvo 590 595,27 590 595,27

Laina, jonka vakuudeksi osakkeet on pantattu 358 030,02 385 707,45

Asunto Oy Vantaan Normannilaakson osakkeet 16 huoneistoa

Osakkeiden kirjanpitoarvo 2 034 693,47 2 034 693,47

Lainat, joiden vakuudeksi osakkeet on pantattu 965 653,70 1 299 168,14

Asunto Oy Vantaan Kaukonkujan osakkeet 6 huoneistoa

Osakkeiden kirjanpitoarvo 407 868,84 407 868,84

Laina, jonka vakuudeksi osakkeet on pantattu 238 489,02 305 281,66

Leasingvastuut alkaneelta tilikaudelta 3 408 3 418

Leasingvastuut, myöhemmin maksettavat 2 546

5 954 3 418

Autopaikkavastuut

Rakentamattomia autopaikkoja, kpl 115 115

Eläkevastuut

Emoyhtiöllä on 7 toimihenkilöä, joilla on oikeus täyteen eläkkeeseen 63 vuotiaana.

98 986 111 009

VELAT, JOTKA ERÄÄNTYVÄT VIIDEN VUODEN TAI SITÄ PIDEMMÄN AJAN KULUTTUA

2011 2010

Rahalaitoslainat 35 712 426,19 45 820 906,03

Vakuutusyhtiölainat 0,00 225 708,19

Vantaan kaupungin lainat 40 188 465,33 39 692 740,89

Valtiokonttorin vanhat asuntolainat 1 982 208,91 4 100 886,55

Muut pitkäaikaiset velat 94 051 333,34 96 074 403,44

171 934 433,77 185 914 645,10

Lyhennysohjelma määritetään vuosittain:

Valtiokonttorin yhtenäislainat 31.12. 254 185 855,50 299 491 588,00

SIIRTOSAAMISTEN OLENNAISET ERÄT

Korkotuotot 25 506,13 6 601,87

Muut siirtosaamiset 203 386,18 386 583,83

228 892,31 393 185,70

21 toimintakertomus 2011


MUIDEN SAAMISTEN OLENNAISET ERÄT

Pitkäaikaiset saamiset 2011 2010

Liittymismaksut 9 484 972,67 10 390 979,00

Lyhytaikaiset saamiset

Asuinhuoneistojen vuokrasaamiset 870 311,54 862 905,12

Alv-saaminen rakennuskustannuksista 241 645,43 324 046,22

Vantaan kaupungin konsernitilisaamiset 23 140 145,21

Muut saamiset 1 279,00

33 737 074,85 11 579 209,34

Saamiset yhteensä 33 965 967,16 11 972 395,04

SIIRTOVELKOJEN OLENNAISET ERÄT

Korkojaksotusvelat 3 862 557,54 2 912 194,41

Muut siirtovelat 4 528,22 17 494,24

yhteensä 3 867 085,76 2 929 688,65

MUIDEN VELKOJEN OLENNAISET ERÄT

Lyhytaikaiset velat, palautus v. 2008-2010 283 781,94

Aran avustus erityisryhmille (Pähkinärinteen palvelutalo)

Lomapalkkavelat 298 445,00 268 496,00

Saadut lyhytaikaiset vakuudet 2 887 715,09 3 503 054,05

Muut velat 123 013,85 36 773,34

yhteensä 3 309 173,94 4 092 105,33

VARAUKSET

Tilikauden aikana on lisätty rakennuttamiseen liittyvää pakollista varausta 95.000,- €, joten

pakollinen varaus on 180.000,- €.

HENKILÖSTÖ

Konsernin palveluksessa oli keskim. 41 40

Hallitukselle ja toimitusjohtajalle maksettiin yht. 178 735,85 174 729,54

KONSERNISAAMISET JA -VELAT

Pitkäaikaiset velat 2011 2010

Vantaan kaupungin lainat 41 780 855,84 41 095 541,02

- lyhytaikainen osuus 367 740,31 245 914,79

22 toimintakertomus 2011


RAHOITUSLASKELMA

(1000 €)

VAV Konserni

VAV Asunnot Oy

2011 2010 2011 2010

VUOKRAUSTOIMINNAN RAHAVIRTA

Vuokrauksesta saadut maksut 72 005 74 089 72 268 69 081

Vuokraustoiminnan muista tuotoista 1 319 573 1 729 606

saadut maksut

Maksut vuokraustoiminnan kuluista 39 871 36 380 39 749 32 492

Vuokraustoiminnan rahavirta ennen 33 454 38 282 34 249 37 194

rahoituseriä ja veroja

Maksetut korot ja maksut 13 419 15 383 13 418 13 763

muista liiketoiminnan rahoituskuluista

Saadut korot vuokraustoiminnasta 62 53 174 53

Konsernirakenteen muutos -1 045

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA ( A ) 19 052 22 951 21 004 23 485

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

Investoinnit aineellisiin ja -25 028 30 133 25 621 38 354

aineettomiin hyödykkeisiin

Investoinnit muihin sijoituksiin -662 -216 -1 090 2 759

Lainasaamisen takaisinmaksut 0 0 0 -2 339

Muut saamiset 22 234 -386 26 209 50

Rahoitusarvopaperit -4 582 -15 720 -4 576 -11 720

Muut velat -9 476 496 284 0

Konsernirakenteen muutos 67 713

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ( B ) 50 198 14 307 46 448 27 103

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Pitkäaikaisten lainojen nostot 36 223 22 692 36 223 30 353

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -22 836 -23 946 -22 836 -22 969

Saadut osingot 259 267 259 266

Saadut korot 659 480 547 473

Myyntitappiot -25 -10 -25 -10

Tuloslaskelman arvonalennukset 8 5 8 5

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ( C ) 14 287 -512 14 175 8 118

Rahavarojen muutos (A+B+C) -16 859 8 132 -11 268 4 500

lisäys (+) / vähennys (-)

Rahavarat tilikauden alussa 17 731 9 598 12 061 7 562

Rahavarat tilikauden lopussa 872 17 731 793 12 061

-16 859 8 132 -11 268 4 500

23 toimintakertomus 2011


VAV ASUNNOT OY

Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Vantaa, 7. helmikuuta 2012

Juhani Paajanen, puheenjohtaja

Hanna Valtanen

Tuula Laukkanen

Marja Heikkinen

Marko Varalahti

Arja Niemelä

Tuula Saastamoinen

Jari Keränen

Vesa Nevander

Kaisa Olin

Visa Tammi

Merja-Liisa Vasarainen

Maija Hurri

Kurt Eklund

Liisa Tilander

Teija Ojankoski, toimitusjohtaja

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Vantaa, 5. maaliskuuta 2012

Deloitte & Touche Oy

KHT-yhteisö

Tuomo Vesanen, KHT

Heidi Vierros, KHT

24 toimintakertomus 2011


• TILINTARKASTUSKERTOMUS

25 toimintakertomus 2011


VAV Asunnot Oy,

Pl 39 01301, Vantaa,

www.vav.fi

More magazines by this user