Views
2 months ago

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Mode d'emploi Allemand

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Mode d'emploi Allemand

Prenos videozáznamov vo

Prenos videozáznamov vo formáte MP4 a fotografií do smartfónu 1 Jednodotykové prepojenie so systémom Android podporujúcim funkciu NFC 2 Na smartfóne zvoľte položku [Settings], potom zvoľte položku [More...] a skontrolujte, či je funkcia [NFC] aktivovaná. Na kamkordéri prehrajte obrazový záznam, ktorý chcete odoslať do smartfónu. • Môžete prenášať len videozáznamy vo formáte MP4 a fotografie. 3 Dotknite sa možnosti prenosu z kamkordéra do smartfónu. Poznámky • Najprv zrušte režim spánku alebo odomknite obrazovku na smartfóne. • Uistite sa, že sa na LCD displeji kamkordéra a obrazovke smartfónu zobrazuje symbol . • Naďalej sa dotýkajte možnosti prenosu z kamkordéra do smartfónu bez pohnutia prsta, až kým sa nespustí softvér PlayMemories Mobile (1 alebo 2sekundy). • Ak kamkordér nie je možné prepojiť so smartfónom prostredníctvom funkcie NFC, prečítajte si časť „Pripojenie bez použitia funkcie NFC“ (strana 33). SK 32

1 Pripojenie bez použitia funkcie NFC 2 3 Stlačte tlačidlo (View Images), potom vyberte položky [Edit/ Copy] [Send to Smartphone] [Select on This Device] typ obrazového záznamu. Zvoľte obrazový záznam, ktorý chcete preniesť, pridajte značku začiarknutia a potom zvoľte . • Zobrazí sa SSID a heslo a kamkordér bude pripravený na prepojenie so smartfónom. Pripojte kamkordér ku smartfónu a preneste obrazové záznamy. Android Spustite softvér PlayMemories Mobile a zvoľte SSID kamkordéra. Zadajte heslo zobrazené na kamkordéri (len prvý raz). iPhone/iPad Zvoľte položky [Settings] [Wi-Fi] SSID zobrazené na kamkordéri. Zadajte heslo zobrazené na kamkordéri (len prvý raz). Skontrolujte, či je zvolené SSID zobrazené na kamkordéri. Vráťte sa na základné zobrazenie a spustite softvér PlayMemories Mobile. Používanie smartfónu ako bezdrôtového diaľkového ovládača Môžete nahrávať s kamkordérom tak, že váš smartfón použijete ako bezdrôtový diaľkový ovládač. 1 2 Na kamkordéri zvoľte položky [Camera/ Mic] [ Shooting Assist] [Ctrl with Smartphone]. Na smartfóne vykonajte rovnaké úkony ako v kroku 3 v časti „Pripojenie bez použitia funkcie NFC“ (strana 33). Keď používate funkciu NFC, na kamkordéri zobrazte obrazovku nahrávania a dotknite sa značkou na kamkordéri značky na smartfóne. SK 33 Ukladanie obrazových záznamov

  • Page 1 and 2:

    4-534-653-11(1) Zusätzliche Inform

  • Page 3 and 4:

    Netzteil Verwenden Sie das Netzteil

  • Page 5 and 6:

    Weitere Informationen über den Cam

  • Page 7 and 8:

    Aufnahmeformat und verfügbare Aufn

  • Page 9 and 10:

    Laden des Akkus 1 Schalten Sie den

  • Page 11 and 12:

    Verwenden des Camcorders bei Anschl

  • Page 13 and 14:

    Einsetzen einer Speicherkarte 1 Öf

  • Page 15 and 16:

    Aufnahme/Wiedergabe Aufnahme Aufnah

  • Page 17 and 18:

    Aufnahme von Fotos 1 Klappen Sie de

  • Page 19 and 20:

    Verwenden der manuellen Einstellfun

  • Page 21 and 22:

    Drehen Sie den MANUAL-Regler , um d

  • Page 23 and 24:

    3 Wählen Sie das Bild aus. Rückke

  • Page 25 and 26:

    Ansehen von Bildern auf einem Ferns

  • Page 27 and 28:

    Wiedergabe geschnittener Filme, die

  • Page 29 and 30:

    Anschließen einer externen Mediene

  • Page 31 and 32:

    Verwenden der Wi-Fi-Funktion Instal

  • Page 33 and 34:

    Anschluss ohne NFC 1 2 3 Drücken S

  • Page 35 and 36:

    Wenn der Wireless Access Point übe

  • Page 37 and 38:

    Gesicht Gesichtserkennung Auslös.

  • Page 39 and 40:

    Sonstiges Vorsichtsmaßnahmen Netzt

  • Page 41 and 42:

    Störungsbehebung Wenn an Ihrem Cam

  • Page 43 and 44:

    LCD-Monitor Bild: 8,8 cm (3,5-Typ,

  • Page 45 and 46:

    • Das N-Zeichen ist ein Markenzei

  • Page 47 and 48:

    Taste POWER Taste WHITE BALANCE T

  • Page 49 and 50:

    Index A Akku 9 Android 31 App Store

  • Page 51 and 52:

    DE 51 Sonstiges

  • Page 53 and 54:

    Zelfs als de camcorder is uitgescha

  • Page 55 and 56:

    Meer informatie over de camcorder (

  • Page 57 and 58:

    Opnameformaat en de beschikbare opn

  • Page 59 and 60:

    De accu opladen 1 Schakel uw camcor

  • Page 61 and 62:

    De accu verwijderen Schakel de camc

  • Page 63 and 64:

    Een geheugenkaart plaatsen 1 Open h

  • Page 65 and 66:

    Opnemen/afspelen Opnemen Filmen 1 O

  • Page 67 and 68:

    Fotograferen 1 Open het LCD-scherm

  • Page 69 and 70:

    De handmatige instellingsfuncties g

  • Page 71 and 72:

    De lichtintensiteit (ND-filter) ins

  • Page 73 and 74:

    3 Selecteer het beeld. Terug naar h

  • Page 75 and 76:

    Beelden weergeven op een TV Beelden

  • Page 77 and 78:

    Bijgesneden films afspelen die zijn

  • Page 79 and 80:

    Een extern medium aansluiten Hier w

  • Page 81 and 82:

    Gebruik van de Wi-Fi-functie PlayMe

  • Page 83 and 84:

    2 3 Selecteer het beeld dat u wilt

  • Page 85 and 86:

    4 Begin met het verzenden van beeld

  • Page 87 and 88:

    Gezicht Gezichtsherkenning Lach-slu

  • Page 89 and 90:

    Overige Voorzorgsmaatregelen Netspa

  • Page 91 and 92:

    Draadloos LAN We accepteren geen en

  • Page 93 and 94:

    LCD-scherm Beeld: 8,8 cm (type 3,5,

  • Page 95 and 96:

    • Wi-Fi, het Wi-Fi-logo en Wi-Fi

  • Page 97 and 98:

    POWER-knop WHITE BALANCE-knop PRO

  • Page 99 and 100:

    Index A Aanraakscherm 17 Accu 9 Afs

  • Page 101 and 102:

    NL 51 Overige

  • Page 103 and 104:

    Anche se disattivata, la videocamer

  • Page 105 and 106:

    Maggiori informazioni sulla videoca

  • Page 107 and 108:

    Formato di registrazione e modo di

  • Page 109 and 110:

    Carica della batteria 1 Spegnere la

  • Page 111 and 112:

    Per rimuovere la batteria Spegnere

  • Page 113 and 114:

    Inserimento di una scheda di memori

  • Page 115 and 116:

    Registrazione/riproduzione Registra

  • Page 117 and 118:

    Ripresa di foto 1 Aprire il monitor

  • Page 119 and 120:

    Uso delle funzioni di regolazione m

  • Page 121 and 122:

    Regolazione dell’intensità lumin

  • Page 123 and 124:

    3 Selezionare l’immagine. Per tor

  • Page 125 and 126:

    Visualizzazione delle immagini su u

  • Page 127 and 128:

    Riproduzione di filmati tagliati re

  • Page 129 and 130:

    Collegamento a un apparecchio multi

  • Page 131 and 132:

    Uso della funzione Wi-Fi Installazi

  • Page 133 and 134:

    2 3 Selezionare l’immagine che si

  • Page 135 and 136:

    4 Iniziare a inviare le immagini da

  • Page 137 and 138:

    Viso Rilevamento visi Otturatore so

  • Page 139 and 140:

    Altro Precauzioni Alimentatore Non

  • Page 141 and 142:

    Risoluzione dei problemi Qualora si

  • Page 143 and 144:

    Connettori di ingresso/uscita Presa

  • Page 145 and 146:

    • Mac è un marchio registrato di

  • Page 147 and 148:

    Tasto POWER Tasto WHITE BALANCE T

  • Page 149 and 150:

    Indice A Accensione 12 Accessori in

  • Page 151 and 152:

    IT 51 Altro

  • Page 153 and 154:

    estiver ligado à tomada de parede

  • Page 155 and 156:

    Saber mais sobre a câmara de víde

  • Page 157 and 158:

    Formato de gravação e o modo de f

  • Page 159 and 160:

    Carregar a bateria 1 Desligue a câ

  • Page 161 and 162:

    Para retirar a bateria Desligue a c

  • Page 163 and 164:

    Inserir um cartão de memória 1 Ab

  • Page 165 and 166:

    Gravar/Reproduzir Gravar Gravar fil

  • Page 167 and 168:

    Tirar fotografias 1 Abra o monitor

  • Page 169 and 170:

    Utilizar as funcionalidades de regu

  • Page 171 and 172:

    • Para voltar ao modo de regulaç

  • Page 173 and 174:

    3 Selecione a imagem. Para retroced

  • Page 175 and 176:

    Visualizar imagens num televisor Re

  • Page 177 and 178:

    • As imagens serão reproduzidas

  • Page 179 and 180:

    Guardar imagens Utilizar o PlayMemo

  • Page 181 and 182:

    Gravador sem uma tomada USB Fluxo d

  • Page 183 and 184:

    Transferir MP4 filmes e fotografias

  • Page 185 and 186:

    Notas • Dependendo das interferê

  • Page 187 and 188:

    Personalizar a câmara de vídeo Ut

  • Page 189 and 190:

    Definições Gerais Bip Brilho Moni

  • Page 191 and 192:

    câmara de vídeo até a humidade e

  • Page 193 and 194:

    Dispositivo de imagem: Sensor tipo

  • Page 195 and 196:

    Transformador de CA AC-L200D Requis

  • Page 197 and 198:

    Componentes e controlos Os números

  • Page 199 and 200:

    Visor A câmara de vídeo liga-se q

  • Page 201 and 202:

    Reproduzir 22 Resolução de proble

  • Page 203 and 204:

    VAROVÁNÍ Nepožívejte baterii -

  • Page 205 and 206:

    Podrobné informace o videokameře

  • Page 207 and 208:

    Formát záznamu a dostupný režim

  • Page 209 and 210:

    Nabíjení modulu akumulátoru 1 Za

  • Page 211 and 212:

    Vyjmutí modulu akumulátoru Videok

  • Page 213 and 214:

    Vložení paměťové karty 1 Otev

  • Page 215 and 216:

    Záznam/přehrávání Nahrávání

  • Page 217 and 218:

    Pořizování fotografií 1 Otevře

  • Page 219 and 220:

    Použití funkcí manuálního seř

  • Page 221 and 222:

    Seřízení intenzity světla (filt

  • Page 223 and 224:

    3 Vyberte snímek. Návrat na obraz

  • Page 225 and 226:

    Prohlížení obrazů v televizoru

  • Page 227 and 228:

    Přehrávání sestříhaných vide

  • Page 229 and 230:

    Připojení externího zařízení

  • Page 231 and 232: Použití funkce Wi-Fi Instalace Pl
  • Page 233 and 234: 3 Připojte videokameru k chytrému
  • Page 235 and 236: 4 Spusťte odesílání snímků z
  • Page 237 and 238: Obličej Detekce obličejů Snímá
  • Page 239 and 240: Ostatní Preventivní opatření Na
  • Page 241 and 242: Technické údaje Systém Formát s
  • Page 243 and 244: Při nahrávání videokamerou s vy
  • Page 245 and 246: Součásti a ovládací prvky Čís
  • Page 247 and 248: Upevnění řemínku Monitor LCD/d
  • Page 249 and 250: Rejstřík A Adaptérový kabel USB
  • Page 251 and 252: CZ 51 Ostatní
  • Page 253 and 254: VAROVANIE Dávajte pozor, aby nedo
  • Page 255 and 256: Zistite viac o kamkordéri (Príru
  • Page 257 and 258: Formát nahrávania a dostupné re
  • Page 259 and 260: Nabíjanie batérie 1 Kamkordér vy
  • Page 261 and 262: Vybratie batérie Vypnite kamkordé
  • Page 263 and 264: Vloženie pamäťovej karty 1 Otvor
  • Page 265 and 266: Nahrávanie/Prehrávanie Nahrávani
  • Page 267 and 268: Snímanie fotografií 1 Otvorte LCD
  • Page 269 and 270: Používanie funkcií manuálneho n
  • Page 271 and 272: Úprava intenzity svetla (ND filter
  • Page 273 and 274: 3 Vyberte obrazový záznam. Návra
  • Page 275 and 276: Sledovanie obrazových záznamov na
  • Page 277 and 278: Prehrávanie orezaných videozázna
  • Page 279 and 280: Pripojenie externého mediálneho z
  • Page 281: Používanie funkcie Wi-Fi Inštalo
  • Page 285 and 286: 4 Spustite odosielanie obrazových
  • Page 287 and 288: Face Face Detection Smile Shutter S
  • Page 289 and 290: Ďalšie Bezpečnostné upozornenia
  • Page 291 and 292: Riešenie problémov Ak pri použí
  • Page 293 and 294: Konektory vstupu a výstupu Konekto
  • Page 295 and 296: • Výrazy HDMI a HDMI High- Defin
  • Page 297 and 298: Nasadenie tienidla objektívu (je s
  • Page 299 and 300: Register A Android 31 App Store 31
  • Page 301 and 302: SK 51 Ďalšie
  • Page 303 and 304: SK 53 Ďalšie
  • Page 305 and 306: SK 55 Ďalšie