Views
7 months ago

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Grec

Sony HDR-PJ230E - HDR-PJ230E Consignes d’utilisation Grec

Nastavení USB

Nastavení USB LUN....... Nastavení videokamery tak, aby se zlepšila kompatibilita připojení USB prostřednictvím omezení některých funkcí USB. Obecná Nastavení Zvuk.................................... Nastavení, zda má videokamera přehrávat provozní zvuky či nikoliv. Jas LCD............................... Úprava nastavení jasu panelu LCD. Language Setting.......... Nastavení jazyka zobrazení na displeji (s. 4). Informace o baterii........ Zobrazení přibližné zbývající provozní doby akumulátoru. Úspora energie............... Nastavení obrazovky LCD a napájení na automatické vypnutí. Inicializace........................ Inicializace všech nastavení na výchozí hodnoty. Režim demo..................... Nastavení přehrávání ukázkového videoklipu představujícího funkce videokamery. Nastavení Hodin Nastav.data a času......... Nastavení data a času. Nastavení oblasti........... Úprava času podle časového posunu bez zastavení hodin (s. 16). * 1 HDR-CX280/CX280E/CX290/CX290E * 2 HDR-CX230/CX230E/CX290/CX290E/PJ230/PJ230E * 3 HDR-CX220/CX230/CX280/CX290/PJ230 34 CZ

Ostatní/rejstřík Odstraňování problémů Informace o vašem modelu videokamery viz následující stránka: Funkce a zařízení s. 7 Dodané součásti s. 8 Pokud se při používání videokamery setkáte s problémy, postupujte podle kroků uvedených dále. Prověřte seznam (s. 35 až 37) a zkontrolujte videokameru. Podrobnosti o příznacích pro videokameru viz Uživatelská příručka „Handycam“ (s. 5). Podrobné informace o připojení videokamery k počítači viz „PlayMemories Home Help Guide“ (s. 28). Videokameru nelze zapnout. Připojte k videokameře nabitý modul akumulátoru (s. 13). Zástrčka napájecího adaptéru (modely s napájecím adaptérem) byla odpojena od síťové zásuvky. Připojte ji do síťové zásuvky (s. 14). Odpojte zdroj napájení, za 1 minutu jej znovu připojte a zapněte videokameru. Vyberte [Nastavení] [ Obecná Nastavení] [Inicializace]. Výběrem [Inicializace] dojde k resetování všech nastavení včetně hodin. Obraťte se na prodejce společnosti Sony nebo místní autorizované servisní středisko společnosti Sony. V závislosti na problému může videokamera vyžadovat inicializaci či výměnu aktuální vnitřní paměti (modely s vnitřní pamětí). Pokud tak učiníte, budou data uložená ve vnitřní paměti vymazána. Před odesláním videokamery k opravě nezapomeňte zálohovat data ve vnitřní paměti na jiné médium (zálohování). Výrobce neposkytuje náhradu za případnou ztrátu dat ve vnitřní paměti. Během opravy může být použit minimální objem dat uložených ve vnitřní paměti k nalezení problému. Prodejce společnosti Sony si však vaše data nezkopíruje ani si je neponechá. Videokamera nefunguje, ani když je zapnuto napájení. Po zapnutí se videokamera připravuje k činnosti několik sekund. Nejedná se o závadu. Odpojte napájecí adaptér (modely s napájecím adaptérem) ze síťové zásuvky či vyjměte modul akumulátoru, a po uplynutí asi 1 minuty jej znovu připojte. Videokamera se zahřívá. Videokamera se může během provozu zahřívat. Nejedná se o závadu. Videokamera se náhle vypne. Použijte napájecí adaptér (modely s napájecím adaptérem) (s. 14). Při výchozím nastavení se videokamera sama vypne, pokud nedojde k provedení žádné operace po dobu 2 minut ([Úspora energie]) (s. 34) nebo znovu nezapnete napájení. Nabijte modul akumulátoru (s. 13). Při stisknutí START/STOP nebo PHOTO nejsou nahrávány obrazy. Zobrazí se obrazovka pro přehrávání. Zastavte přehrávání a vyberte [Režim snímání] [ Film] nebo [ Fotografie]. Ostatní/rejstřík 35 CZ