Views
9 months ago

Sony KDL-40NX715 - KDL-40NX715 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony KDL-40NX715 - KDL-40NX715 Consignes d’utilisation Tchèque

Introduksjon Takk for at

Introduksjon Takk for at du valgte dette Sony-produktet. Les gjennom denne håndboken før du begynner å bruke TV-en, og ta vare på den for fremtidig referanse. Produsenten av dette produktet er Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Autorisert representant for EMC og produktsikkerhet er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. For service eller garanti saker vennligst se adressene nevnt i det separate service eller garantidokumentet. Merknader til digital TVfunksjon • Alle funksjoner som gjelder digital-TV ( ) vil kun fungere i land eller områder der vanlige, digitale DVB-T (MPEG-2 og H.264/MPEG-4 AVC)- signaler kringkastes eller der hvor du har tilgang til en kompatibel DVB-C (MPEG-2 og H.264/MPEG-4 AVC)- kabelservice. Vennligst opplys din lokale forhandler dersom du kan motta et DVB-T-signal der du bor eller spør kabeltilbyderen om dennes DVB-Ckabelservice er egnet for integrert drift med denne TV-en. • Din kabeltilbyder kan muligens forlange et gebyr for servicen eller kreve at du aksepterer dennes bedriftsvilkår og - betingelser. • Denne TV-en samsvarer med DVB-Tog DVB-C-spesifikasjonene, men kompatibilitet med fremtidig digital, vanlig DVB-T- og DVB-C-digital kabelkringkasting kan ikke garanteres. • Endel digitale TV-funksjoner er muligens ikke tilgjengelige i noen land/ områder og DVB-C-kabel vil muligens ikke fungere helt som den skal med noen tilbydere. • Kun KDL-NX81x- og NX71x-serien støtter Divx ® . For en liste over kompatible kabeltilbydere, besøk vårt støttenettsted: http://support.sony-europe.com/TV/ DVBC/ ~ • Instruksjoner om å "Installere veggmonteringsbraketten" er inkludert i bruksanvisningen til denne TV-en. • Illustrasjonene i denne håndboken viser KDL-40NX805-serien hvis ikke annet er angitt. • Illustrasjonene i denne håndboken viser RM-ED030 hvis ikke annet er angitt. Varemerker er et registrert varemerke for DVBprosjektet. HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia Interface er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing LLC i USA og andre land. DLNA ® , DLNA-logoen og DLNA CERTIFIED ® er varemerker, servicemerker eller sertifiseringsmerker for Digital Living Network Alliance. DivX ® er en teknologi for komprimering av videofiler, utviklet av DivX, Inc. 2 NO DivX ® , DivX Certified ® og tilhørende logoer er registrerte varemerker for DivX, Inc. og er brukt under lisens. OM DIVX-VIDEO: DivX ® er et digitalt videoformat utviklet av DivX, Inc. Dette er et offisielt DivX-godkjent apparat som spiller av DivX-video. Gå til www.divx.com hvis du vil vite mer, og for å laste ned programvare som konverterer dine filer til DivX-video. OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Dette DivX Certified ® -apparatet må være registrert for å spille av DivX Video-on- Demand (VOD)-innhold. Finn DivX VOD-delen i oppsettmenyen for apparatet for å generere registreringskoden. Gå til vod.divx.com med denne koden for å fullføre registreringsprosessen og finne ut mer om DivX VOD. Produsert under lisens fra Dolby Laboratories. Dolby og det doble D- symbolet er varemerker for Dolby Laboratories. "BRAVIA" og er varemerker for Sony Corporation. "XMB" og "xrossmediabar" er varemerker for Sony Corporation og Sony Computer Entertainment Inc. DiSEqC er et varemerke for EUTELSAT. Merknad til trådløse signaler 1. Sony erklærer at dette apparatet oppfyller de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC. Du finner samsvarserklæringen til R&TTE-direktivet på følgende adresse: http://www.compliance.sony.de/ 2. Merknad for kunder: Følgende informasjon gjelder kun for utstyr som er solgt i land som anvender EU-direktivene. Trådløst TV-system kan brukes i følgende land: Østerrike, Belgia, Bulgaria, Kypros, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Island, Irland, Italia, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Slovakia, Romania, Slovenia, Spania, Sverige, Sveits, Tyrkia, og Storbritannia. Dette utstyret kan betjenes i andre land utenfor Europa. Trådløst TV-system - Informasjon om forskrifter For kunder i Italia s ved privat bruk, av lovforskriften 1.8.2003, nr. 259 ("reglement for elektronisk kommunikasjon"). Spesielt artikkel 104 indikerer når innhenting av en generell tillatelse er nødvendig på forhånd og artikkel 105 indikerer når fri bruk er tillatt; s ved offentlighetens bruk av f.eks. det trådløse TV-systemet for å oppnå RLAN-tilgang til telekommunikasjonsnettverk og -tjenester, av regjeringsforskrift 28.5.2003, med endringer, og artikkel 25 (generell tillatelse for elektronisk kommunikasjonsnettverk og -tjenester) av reglement for elektronisk kommunikasjon s ved privat bruk, av regjeringsforskrift 12.07.2007 For kunder i Norge Det er ikke tillatt å bruke dette radioutstyret i det geografiske området til Ny-Ålesund, Svalbard innenfor en radius på 20 km fra sentrum. For kunder på Kypros Sluttbrukeren må registrere RLAN-enheter (eller WAS-eller Wi-Fi-enheter) hos kommunikasjonsdepartementet (P.I. 365/ 2008 og P.I. 267/2007). P.I. 365/2008 er radiokommunikasjonsreglementet (kategorier over stasjoner som er underlagt en generell godkjenning og registrering) av 2008. P.I. 267/2007 er den generelle godkjenningen for bruk av radiofrekvenser av radiobaserte lokalnett og av trådløse tilgangssystem, inkludert radiobaserte lokalnett (WAS/RLAN). For kunder i Frankrike WLAN (WiFi)-funksjonen i denne digitale LCD farge-TVen skal kun brukes inne i bygninger. All bruk av WLAN (WiFi)- funksjonen i denne digitale LCD farge- TVen utenfor bygninger er forbudt på fransk territorium. Forsikre deg om at WLAN (WiFi)-funksjonen på denne digitale LCD farge-TVen er deaktivert før den brukes utendørs. (ART Decision 2002-1009 som tilpasset av ART Decision 03-908, i forbindelse med restriksjoner for bruk av radiofrekvenser.) Plassering av identifikasjonsmerket Etikettene med modellnr. og strømforsyningsrangering (i henhold til gjeldende sikkerhetsregulering) er plassert på baksiden av TV-en. På seriemodellene KDL-NX805, finner du disse under dekslet på bunnen.

Innhold Kontrollere tilbehøret......................................................................................................................4 Sette batteriene i fjernkontrollen ....................................................................................................4 Oppsett Montere bordstativet ......................................................................................................................5 Koble til antenne/dekoder/opptaker (f.eks. DVD-opptaker) ...........................................................7 Forhindre at TV-en velter ...............................................................................................................8 Binde sammen kablene .................................................................................................................8 Utføre grunnleggende innstilling ....................................................................................................9 Demontere bordstativet fra TV-en................................................................................................10 Se på TV Se programmer ............................................................................................................................11 Bruke TV-ens funksjoner .............................................................................................................11 Bruke i-Manual.............................................................................................................................12 Tilleggsinformasjon Feilsøking.....................................................................................................................................13 Spesifikasjoner.............................................................................................................................14 Montere tilbehøret (veggmonteringskonsoll/veggfeste) ...............................................................17 Sikkerhetsinformasjon..................................................................................................................23 Forholdsregler..............................................................................................................................24 • Instruksjoner for bruk er innebygd i din BRAVIA TV. Se "Bruke i-Manual" for bruk (side 12). • Les "Sikkerhetsinformasjon" (side 23) før du bruker TV-en. Ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidig bruk. 3 NO NO