07.01.2021 Views

2017-03

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

le français vous va bien!<br />

PB- PP B-00043<br />

BELGIE(N) - BELGIQUE<br />

Revue des professeurs de français en Flandre nr11 - 30/09/<strong>2017</strong><br />

België-Belgique • PB-PP /B 43 • P2A6221 • Afgiftekantoor 9099 Gent X • Driemaandelijks tijdschrift • Afz. VU: Iris Haentjens O. De Reusestraat 22 9040 Gent<br />

DE MOOC,<br />

een blijver?<br />

PROVENCE<br />

Trois belles sæurs<br />

TWICTÉE<br />

Buzz<br />

<strong>2017</strong>-<strong>03</strong>.indd 1 17/09/<strong>2017</strong> 13:29:34


L<br />

l’<br />

A-stroom<br />

ASO<br />

B-stroom<br />

BSO<br />

Ontdek op POLPO het digitaal lesmateriaal<br />

bij onze methodes Frans<br />

www.polpo.be / www.educatief.diekeure.be<br />

Onderwijs doet ertoe<br />

Kleine Pathoekeweg 3, B - 8000 Brugge, T +32 (0)50 47 12 62, F +32 (0)50 47 12 87,<br />

E so@diekeure.be, www.diekeure.be, BTW be 0405 108 325<br />

<strong>2017</strong>-<strong>03</strong>.indd 2 17/09/<strong>2017</strong> 13:29:34<br />

Adv_Proff_augustus<strong>2017</strong>.indd 2 17/08/<strong>2017</strong> 15:15<br />

tland_brc


espacevirtuel.emdl.fr<br />

La plateforme numérique idéale pour<br />

l’enseignement et l’apprentissage du français !<br />

Makkelijker kan niet<br />

Met de nieuwe app kun je downloaden wat je<br />

nodig hebt, om ook zonder internetverbinding<br />

te kunnen werken<br />

Alles wat<br />

je nodig<br />

hebt voor<br />

je lessen!<br />

Meer dan 80<br />

video’s met<br />

opdrachten<br />

animaties, korte films,<br />

‘microfilms’ en alle video’s<br />

van onze methodes.<br />

Alle materialen<br />

bij onze series<br />

digitale boeken,<br />

interactieve werkboeken,<br />

docentenhandleidingen en<br />

meer.<br />

1500 interactieve<br />

opdrachten<br />

voor gebruik in de les of thuis,<br />

aanvullend op onze methodes.<br />

€ 39,-<br />

per jaar<br />

Online nascholing<br />

tutorials voor digiborden,<br />

aanbevolen artikelen, webinars<br />

en alle presentaties van onze<br />

studiedagen.<br />

Administratie<br />

Berichten sturen aan cursisten,<br />

huiswerk doorgeven en<br />

becommentariëren, de<br />

voortgang van de groep zien,<br />

extra opdrachten doorgeven.<br />

Studenten<br />

betalen maar<br />

€ 2,99 per<br />

maand of € 19,-<br />

per jaar!<br />

€ 4,99<br />

per maand<br />

Maak gratis kennis met de platforms!<br />

Maak een gratis account aan om te kijken wat de<br />

platforms allemaal bieden: een flink deel van het<br />

materiaal is gratis beschikbaar.<br />

2 87,<br />

325<br />

<strong>2017</strong> 15:15<br />

tland_brch_entrenous_<strong>2017</strong>_ev.indd 1 1/3/17 12:37<br />

<strong>2017</strong>-<strong>03</strong>.indd 3 17/09/<strong>2017</strong> 13:29:35


4<br />

TABLE DES MATIÈRES – INHOUDSTAFEL<br />

4 Édito<br />

5 Points de vue<br />

Vernieuwing in didactiekland : is de<br />

MOOC een blijver?<br />

14 Points de vue<br />

Pour une grammaire de l’oral<br />

18 Profffiteroles<br />

20 Lu pour vous<br />

En attendant la rentrée littéraire<br />

24 Lu pour eux<br />

Boxe et… proverbes<br />

26 Bédéphile<br />

Le coup de Prague<br />

28 Coup de cœur<br />

Trois belles sœurs<br />

32 Bonnes pratiques<br />

Que faire la dernière heure du vendredi<br />

après-midi?<br />

35 Bonnes pratiques<br />

Métiers de bouche<br />

38 Buzz<br />

Twictée<br />

Édito<br />

Un supernuméro de ProFFF pour la rentrée, 52<br />

pages!<br />

Les rédacteurs et les contributeurs se sont «décarcassés»<br />

pour vous présenter une série d’articles<br />

dont nous espérons qu’ils vous plairont, intéresseront<br />

et inspireront. Comme d’habitude, nous partirons<br />

en ballade culturelle, artistique, littéraire, architecturale<br />

et…didactique.<br />

Nous vous proposerons des romans pour vous et<br />

des livres pour «eux», une bédé toute de mystère<br />

policier, une (re)découverte provençale à faire rêver,<br />

des manifestations culturelles. Bien sûr, vous trouverez<br />

de quoi nourrir vos pratiques de classe mais<br />

aussi des articles de fond abordant le phénomène<br />

des MOOC (acronyme pour les cours en ligne), la<br />

grammaire de l’oral, sujet au cœur de l’apprentissage<br />

du FLE, et… la twictée(!).<br />

Enfin, last but not least (formule british pour prouver<br />

que nous sommes loin d’être hostiles à l’anglais ☺),<br />

nous vous présenterons le portrait de notre nouvelle<br />

présidente, jeune, dynamique, enthousiaste,<br />

compétente, rieuse: Iris Haentjens, élue le 10 juin<br />

dernier et à qui nous souhaitons bon vent à la barre<br />

du vaisseau de PROFFF!<br />

Raymond Gevaert<br />

40 Regards<br />

«Ne pas se soumettre à la langue<br />

mondiale»<br />

42 Amuse-mots<br />

Ces noms propres devenus des noms<br />

communs<br />

44 La vie de PROFFF<br />

46 Biblio<br />

48 Infos<br />

50 ProFFF en ligne<br />

<strong>2017</strong>-<strong>03</strong>.indd 4 17/09/<strong>2017</strong> 13:29:35


POINTS DE VUE<br />

5<br />

VERNIEUWING<br />

IN DIDACTIEKLAND:<br />

is de MOOC een blijver?<br />

Christine Engelen<br />

Directeur Linguapolis<br />

Universiteit Antwerpen<br />

MOOC staat voor massive open online course. Het is een cursusvorm die<br />

vernieuwend wil zijn, met het oog op een massaal bereik van leerders wereldwijd<br />

die deelnemen via internet en aan de hand van diverse, webgebaseerde<br />

technologieën. MOOC’s bestaan sinds een tiental jaar en vonden hun oorsprong<br />

in het hoger onderwijs, met name aan Noord-Amerikaanse universiteiten. Ze<br />

groeien zeer snel en worden inmiddels ingezet in alle mogelijke vakgebieden. Ze<br />

kaderen in de hedendaagse trends van levenslang en blended leren, afstandsonderwijs,<br />

de autonome leerder, enz. Ook de vreemdetaaldidactiek snuffelt<br />

aan de MOOC als nieuwe leervorm. Tijd voor een kritische blik.<br />

NIEUWE LEERVORM, NIEUW JARGON<br />

De MOOC’s zijn een creatieve vorm van het ‘nieuwe<br />

leren’. Daar horen creatieve vertalingen bij – iets<br />

waar de Franse taal in uitblinkt! De MOOC van<br />

massive open online course wordt dan CLOM (voor<br />

‘Cours en Ligne Ouvert et Massif’ of nog ‘Cours en<br />

Ligne Offerts aux Masses’) en FLOT (voor ‘Formation<br />

en Ligne Ouverte à Tous’).<br />

Een MOOC speciaal ontworpen om taal te leren<br />

is een LMOOC. Een COOC is dan weer een bedrijfseigen<br />

MOOC en staat voor ‘Corporate Open<br />

Online Course’. En sommige universiteiten werken<br />

inmiddels met SPOC’s: ‘Small Private Online<br />

Courses’. Al beweren kwatongen dat deze laatste<br />

benaming gewoon mee surft op de MOOC-golf en<br />

het etiket is voor allerhande complementair digitaal<br />

studiemateriaal dat naast de ex-cathedralessen<br />

wordt aangeboden. Op deze cosmetische functie<br />

van de MOOC komt dit artikel later nog terug.<br />

Behalve de vormelijke varianten van de MOOC’s<br />

zijn er ook belangrijke methodologische verschillen.<br />

Die worden aangeduid door de typering cMOOC<br />

versus xMOOC. De xMOOC’s kaderen in het didactische<br />

model van constructivisme, waarbij de<br />

leerders weliswaar zelf aan de slag gaan, maar waarbij<br />

het leerdoel en leerpad vaak vooraf zijn gedefinieerd.<br />

De structuur leunt aan bij een traditionele<br />

cursus en het leerproces speelt zich af op een welbepaald<br />

platform en leidt tot een welbepaald eindpunt,<br />

eventueel met test en certificaat. De cMOOC<br />

daarentegen is het meest vernieuwende model en<br />

baseert zich op het connectivisme. Alle leerders<br />

zijn met elkaar geconnecteerd en organiseren hun<br />

interactie zelf, eventueel buiten de MOOC op een<br />

zelfgekozen platform. De nadruk ligt voornamelijk<br />

<strong>2017</strong>-<strong>03</strong>.indd 5 17/09/<strong>2017</strong> 13:29:35


6<br />

POINTS DE VUE<br />

op het proces en minder op het resultaat. Deze<br />

manier van leren leunt aan bij de leerstijl van de<br />

netwerkgeneratie.<br />

ALLEMAAL DIGITAAL<br />

“Digitaal is het nieuwe normaal”, zo noemde Peter<br />

Hinssen een van zijn boeken. Hij bedoelde daar<br />

onder andere mee dat binnenkort niemand nog de<br />

term ‘digitaal’ zal gebruiken aangezien zowat alles<br />

digitaal zal zijn – ook al publiceerde hijzelf die visie<br />

in een papieren boek ;-). Als we meegaan in deze hypothese,<br />

kunnen we ervan uitgaan dat ook de taaldidactiek<br />

grotendeels digitaal zal gaan. De opkomst<br />

van de MOOC’s past in dat plaatje.<br />

Dit artikel kijkt vanuit helikopterperspectief naar<br />

de MOOC’s zonder een oordeel te vellen over de<br />

concrete bruikbaarheid van een specifieke MOOC<br />

in of naast een klascontext. Het is een momentopname,<br />

met een korte houdbaarheid, aangezien het<br />

aanbod bij wijze van spreken dagelijks verandert.<br />

Hier en daar duikt ook Madame Soleil op, die vooruitblikt<br />

op wat de toekomst kan brengen.<br />

EEN DUIK IN DE WERELD VAN DE MOOC’S<br />

Eind juni <strong>2017</strong> zag die wereld er als volgt uit. Enerzijds<br />

zijn er zijn tientallen aanbieders van MOOC’s:<br />

zij organiseren zich als een platform waarop de<br />

leerder doorgaans eerst een profiel aanmaakt, en<br />

zich vervolgens inschrijft voor een of meerdere<br />

MOOC’s. Elke MOOC komt slechts op één platform<br />

voor, waardoor er inmiddels vele varianten<br />

bestaan op pakweg de LMOOC ‘Chinese for Beginners’.<br />

Eén gemene deler verbindt de verschillende<br />

platformen: ‘size does matter’. Er wordt gegoocheld<br />

met getallen, er wordt gejongleerd met superlatieven.<br />

Maar ook al vermelden alle platforms cijfers<br />

van gebruikers en cursussen, de gegevens springen<br />

alle kanten uit waardoor er weinig basis is tot vergelijking.<br />

Bovendien verandert de situatie dagelijks<br />

en in grote mate, zodat er moeilijk echt te tellen<br />

valt. We bespreken er enkele.<br />

1. Coursera.org is allicht de meest bekende en<br />

werd in 2012 opgericht door twee professoren<br />

van Stanford University die hun kennis wilden<br />

delen met de wereld. Op enkele maanden tijd<br />

bereikten ze met hun online cursus meer leerders<br />

dan ze in hun hele leven in de aula hadden<br />

kunnen begeleiden. Inmiddels groeide Coursera<br />

uit tot een gigantisch platform met ‘hundreds<br />

of’ cursussen – ze tellen ze zelf al niet meer…<br />

Bij de LMOOC’s zijn er 89 om Engels te leren,<br />

doorgaans in het Engels maar er zijn er ook met<br />

steuntaal Spaans, Arabisch en Chinees. Vaak gaat<br />

het ook om English for Specific Purposes zoals<br />

‘Write Profesional Emails in English’, ‘English for<br />

Journalism’, ‘Business English’, enz. Aangezien het<br />

platform meerdere MOOC’s herbergt, zijn er<br />

ook die over hetzelfde topic gaan, zoals ‘English<br />

for Effective Business Writing’ (The Hong Kong<br />

University of Science and Technology) en ‘Better<br />

Business Writing in English’ (Georgia Institute<br />

of Technology). Worden deze platformen<br />

een nieuwe plek om de academische concurrentiestrijd<br />

op te drijven? Daarnaast zijn er 40<br />

LMOOC’s voor andere talen (zoals Chinees,<br />

Koreaans maar ook Zweeds), waaronder één<br />

(1!) voor Frans.<br />

2. www.EdX.org houdt nog wel het aantal cursussen<br />

bij: eind juni stond de teller op 1598; eind<br />

juli op 1657. Daarbij horen 22 LMOOC’s, waaronder<br />

opnieuw één voor Frans. Daarbij moet<br />

gezegd dat het gaat om een voorbereidende<br />

module grammatica op een ingangstest voor het<br />

vak ‘French Language and Culture’ aan Weston<br />

High School.<br />

3. www.futurelearn.com telt niet het aantal cursussen,<br />

maar het aantal leerders. Ook indrukwekkend:<br />

eind juni waren er dat 6.261.799;<br />

eind juli waren ze met 6.424.108. De categorie<br />

‘Languages and Culture’ telt ongeveer vijftien<br />

LMOOC’s, waaronder geen enkele voor Frans<br />

4. Het goede nieuws is dat er ook een uitstekend<br />

platform is in het Frans: FUN (France Université<br />

Numérique), te vinden op www.fun-mooc.<br />

fr. Het platform werd in 2013 opgericht door<br />

het Ministère de l’Enseignement Supérieur et<br />

de la Recherche en telt inmiddels 298 beschikbare<br />

cursussen: 275 in het Frans en 23 in het<br />

Engels (de LMOOC’s Engels niet meegeteld).<br />

Er zijn 10 LMOOC’s, waarvan 3 voor FLE. FUN<br />

overschreed recent 1.000.000 inschrijvingen en<br />

telt meer dan 50 partners, waaronder universiteiten<br />

en academische instellingen in Frankrijk<br />

en daarbuiten.<br />

Dit gezegd zijnde, zijn er ook enkele MOOC’s die<br />

platformonafhankelijk worden aangeboden, bijvoorbeeld<br />

enkel op de website van de universiteit of<br />

organisatie die instond voor de ontwikkeling. Voor<br />

FLE zijn de volgende twee vermeldenswaardig: ‘Enseigner<br />

le français langue étrangère aujourd’hui’ op<br />

www.cavilam.com/mooc/ en ‘défiDELF Un Mooc<br />

<strong>2017</strong>-<strong>03</strong>.indd 6 17/09/<strong>2017</strong> 13:29:36


7<br />

POINTS DE VUE<br />

pour vous préparer au DELF B2’ op www.univ-lille3.<br />

fr/defidelf/.<br />

Anderzijds zijn er overzichtssites, die op hun beurt<br />

de MOOC’s inventariseren over de platformen<br />

heen. Deze sites opereren als een soort Tripadvisor<br />

van de MOOC’s, soms inclusief reviews van gebruikers!<br />

We vermelden er twee.<br />

1. Op www.mooc-list.com staat een handige zoekfunctie<br />

op basis van meervoudige criteria (aanbieder,<br />

taal, type certificaat, werkvormen, startdata,<br />

enz.). Er wordt gezocht in het aanbod van<br />

67 aanbieders en op startdatum binnen 30 dagen.<br />

De zoekinstructie ‘français’ in de categorie<br />

‘Languages and Literature’ leverde echter geen<br />

enkel resultaat op. Idem dito voor ‘French’. Het<br />

blijft ook wat slalommen tussen de advertenties.<br />

Advertenties die weliswaar website aanprijzen<br />

waar je talen kan leren, zo slim (en snel) is het<br />

algoritme dan wel weer.<br />

2. Maar voor een doeltreffend resultaat op de<br />

zoektocht naar een MOOC om Frans te leren,<br />

ben je beter af op mooc-francophone.com. Dat<br />

is een Franstalige aanhanger van mooc-list.com<br />

die enkele Franstalige MOOC’s oplijst. Hier vinden<br />

we 10 (gratis) LMOOC’s, waarvan 3 voor<br />

FLE. Deze inventaris bundelt het aanbod van<br />

een dertigtal platformen met cursussen van een<br />

tachtigtal instellingen. De zoekfunctie is jammer<br />

genoeg beperkt; je kan bijvoorbeeld niet op<br />

trefwoord zoeken. Anderzijds betreft het eerste<br />

keuzemenu de prijs: je selecteert op MOOC<br />

(gratuit), parcours libre (gratuit), parcours premium<br />

(payant) of SPOC (payant). Heerlijk eerlijk!<br />

Daarnaast bevat de MOOC-kalender op www.<br />

sup-numerique.gouv.fr/pid33135/moocs-calendrierdes-cours-en-ligne-ouverts-et-massifs.html<br />

uitsluitend<br />

gratis MOOC’s aangeboden vanuit het Franse<br />

hoger onderwijs. Het aanbod is nog erg beperkt,<br />

en bevat (voorlopig) geen LMOOC’s. Wie wegklikt<br />

van de MOOC’s, vindt wel de tabs ‘ressources en<br />

autoformation’ en ‘formations à distance’ waar wel<br />

grote aantallen gratis online pakketten te vinden<br />

zijn, ook om taal te leren of voor mogelijk gebruik<br />

in de CLIL-klas.<br />

GRATTONS SOUS LA SURFACE<br />

Tot zover weten we dus dat MOOC’s doorgaans<br />

worden voorgesteld als vrij toegankelijke online<br />

cursussen voor een breed publiek. De empowerende,<br />

imponerende slogans op de platformen onderschrijven<br />

dat: ‘Free online courses for everyone’<br />

<strong>2017</strong>-<strong>03</strong>.indd 7 17/09/<strong>2017</strong> 13:29:39


8<br />

POINTS DE VUE<br />

op mooc-list, ‘Se former en liberté. L’excellence de<br />

l’enseignement supérieur pour des cours en ligne,<br />

gratuits et ouverts à tous’ op FUN, ‘Free Online<br />

Courses. Advance Your Career. Improve Your Life’<br />

op EdX. Zo ontstaat er een beeld dat eender wie<br />

eender wat eender waar en wanneer kan leren. Dat<br />

beeld moet echter worden bijgesteld, op verschillende<br />

vlakken. Tegelijk is het zo dat de MOOC’s<br />

vandaag bij het spannendste horen wat er zich op<br />

didactisch vlak afspeelt. Ze verdienen dus wel wat<br />

krediet en ruimte voor verdere ontwikkeling, of<br />

toch minstens onze nieuwsgierige aandacht.<br />

WINDOWDRESSING VERSUS OUDE WIJN IN NIEU-<br />

WE ZAKKEN<br />

Er wordt zwaar ingezet op vormgeving. De platformen<br />

waarop de MOOC’s worden aangeboden,<br />

zien er prachtig uit: moderne logo’s en flashy slogans,<br />

zonnige foto’s van blije, slimme mensen (veel<br />

brillen!), efficiënte zoekfuncties en handige tutorials,<br />

en ga zo maar door.<br />

Jammer genoeg beantwoorden niet alle MOOC’s<br />

aan deze verpakking en maken ze ook niet allemaal<br />

de belofte van het nieuwe leren waar. Sommige<br />

MOOC’s blijven vasthouden aan oude werkvormen.<br />

Sommige MOOC’s zijn louter lineaire aaneenschakelingen<br />

van ‘talking heads’: eenvoudige, soms zelfs<br />

knullige video’s van een spreker die een hoofdstukje<br />

debiteert, in het beste geval aan de hand van tekstof<br />

grafische elementen in de marge. Erger wordt het<br />

wanneer ook de kwaliteit van de audio-opnames te<br />

wensen overlaat of wanneer de lay-out hapert en er<br />

tekst buiten het scherm valt. Dat resulteert enerzijds<br />

in een groot contrast met de glossy aankondiging<br />

en anderzijds in een povere inhoudelijke meerwaarde.<br />

Kortom, een mooie vitrine is niet altijd een<br />

garantie voor kwaliteit of vernieuwing.<br />

L’EMBARRAS DU CHOIX<br />

De groepering van MOOC’s op een platform heeft<br />

ook een ander nadeel: hoe goed ook de zoekcriteria<br />

of de indeling in categorieën, je scrolt je lam.<br />

Het blijft een lange, moeizame tocht voor wie van<br />

op de homepagina van een platform op zoek gaat<br />

naar een geschikte MOOC. Bovendien bevatten<br />

de grotere platforms concurrerende MOOC’s over<br />

hetzelfde onderwerp maar aangeboden vanuit een<br />

andere universiteit. Denk maar aan het voorbeeld<br />

over ‘Business Writing in English’ op Coursera.<br />

Hierdoor is het aan de leerder om de kwaliteit te<br />

beoordelen, om het traject in te schatten en zijn<br />

keuze te maken. Tegelijk is het aan de aanbieder om<br />

ook via andere wegen de MOOC aan te prijzen zo-<br />

<strong>2017</strong>-<strong>03</strong>.indd 8 17/09/<strong>2017</strong> 13:29:39


POINTS DE VUE<br />

9<br />

dat de leerders voor hun MOOC kiezen vooraleer<br />

ze aan de slag gaan met de zoekmotor van het platform.<br />

Waardoor het marketinggehalte (en budget)<br />

van de MOOC mogelijks fors toeneemt – daarover<br />

zo meteen meer.<br />

Wie een account aanmaakt op een MOOC-platform,<br />

wordt ook gebombardeerd met e-mails.<br />

Meestal over de MOOC die aan de gang is, maar<br />

ook met aanbiedingen voor ‘recommended courses<br />

for you’ (Coursera) – die overigens niet altijd even<br />

relevant blijken te zijn: wie ooit ‘French’ invulde als<br />

zoekcriterium, krijgt vanaf dan informatie toegestuurd<br />

over alle Franstalige MOOC’s, ook over bv.<br />

‘Thermodynamique’ of ‘Initiation à la programmation<br />

(en Java)’.<br />

VOOR NIETS GAAT DE ZON OP<br />

Deelname aan de meeste MOOC’s is gratis. Enkel<br />

wie het eindcertificaat wil ontvangen, betaalt. Slim<br />

en sympathiek. Al wordt dit niet door iedereen duidelijk<br />

gecommuniceerd. Voorbeeld: Coursera afficheert<br />

met: ‘Online Courses from Top Universities.<br />

Join for Free’ en organiseert vervolgens het aanbod<br />

volgens ‘Courses’ ($29-99), ‘Specializations’ ($39-<br />

79) en ‘Online Degrees’ ($15-25.000). Tot zover de<br />

notie ‘for free’…<br />

Het is vooral ook niet duidelijk hoe lang dit businessmodel<br />

houdbaar is. Een goeie MOOC kan niet<br />

anders dan (veel) geld kosten. Sommigen schermen<br />

met bedragen tussen 40K en 100K – euro’s of dollars,<br />

wat maakt het uit als het om deze grootteorde<br />

gaat? Een deel van de kosten zijn weliswaar eenmalig,<br />

met name de ontwikkeling. Die gebeurt bovendien<br />

niet altijd geïsoleerd of op een apart budget. En moet<br />

ook niet altijd worden terugverdiend. Bijvoorbeeld:<br />

de inspanning wordt opgenomen in de algemene<br />

onderwijsopdracht van de academische staf; online<br />

modules worden stapsgewijs uitgebouwd en kunnen<br />

in een later stadium tot een MOOC gebundeld<br />

worden; een extern project laat ruimte toe voor<br />

materiaalontwikkeling; een MOOC wordt gedefinieerd<br />

als doctoraatsonderzoek, enz. Andere kosten<br />

zijn recurrent, zoals de tutoring en de herwerking<br />

van het materiaal, en sommige kosten worden verrekend<br />

in harde cash, zoals de hosting op het platform<br />

of advertenties en andere promotieacties. Het zou<br />

verbazingwekkend zijn als die kosten kunnen worden<br />

gedragen door de deelnamegelden. Zeker is het<br />

dat weinig aanbieders helder communiceren over de<br />

rendabiliteit van hun programma’s of over de houdbaarheid<br />

van dit model.<br />

Daarnaast gebruiken sommige universiteiten<br />

MOOC’s ook als uithangbord of als prestigeproject:<br />

worden de kosten in dat geval uit het marketingbudget<br />

geput? Louter een hypothese, maar aan<br />

sommige instellingen mag het in dat geval wel wat<br />

kosten. Er zijn ook maar weinig privéorganisaties<br />

die zich op de MOOC-markt wagen: laat dat een<br />

bewijs zijn dat het huidige businessmodel niet echt<br />

opbrengt.<br />

Kortom, hoe lang kunnen MOOC’s nog (zo goed als)<br />

gratis blijven? Welke MOOC’s kunnen dat? Als we<br />

wat verder vooruitkijken, kunnen we ons afvragen<br />

of we evolueren naar enerzijds gratis MOOC’s vol<br />

reclame en advertenties versus betalende MOOC’s<br />

zonder onderbrekingen. Waarbij het nog maar de<br />

vraag is of dat erg zou zijn als dat de betaalbaarheid<br />

van de MOOC’s veilig stelt.<br />

MET DE O VAN…<br />

… Online. Dit is het enige aspect waarop niet<br />

wordt afgedongen: elke MOOC speelt zich online<br />

af. Tegelijk zijn vele MOOC’s gestructureerd met<br />

de O van Op slot in plaats van Open. Zo goed als<br />

alle MOOC’s starten op een vaste datum en sluiten<br />

na een bepaalde periode. Dat heeft te maken met<br />

de tutoring waarvoor begeleidingstijd moet worden<br />

voorzien en ingepland. Maar de vaste startdatum is<br />

een voordeel: het leertraject heeft een begin- en<br />

een eindpunt, en volgt een zeker ritme. De deelnemer<br />

kan (moet) zijn deelname plannen, want na<br />

een bepaalde datum wordt de toegang afgesloten.<br />

Dat is duidelijk, maar meteen ook een nadeel: na<br />

sluitingstijd, kan je er niet meer terecht. Kortom,<br />

MOOC’s zijn niet vrij toegankelijk: tijdens de looptijd<br />

kan weliswaar iedereen deelnemen, maar de ‘O’<br />

van ‘open’ is beperkt in tijd.<br />

MET DE C VAN CERTIFICAAT<br />

De inleidende paragraaf vermeldde het al: er bestaat<br />

een onderscheid tussen co-creërende cMOOCs<br />

en certificerende xMOOCs. Bij de eerste is het<br />

leerproces, de ervaring van belang. Dit kadert helemaal<br />

in de competenties van levenslang leren en<br />

zelfontplooiing. Bij de laatste is het eindcertificaat<br />

de wortel: daarbij is het uitkijken naar de waarde<br />

ervan. Hoe reageren werkgevers op sollicitanten<br />

met een cv vol e-certificaten? Krijgt een MOOCcertificaat<br />

van een gerenommeerde universiteit<br />

dezelfde waarde als een andere bijscholing? Komt<br />

er een wildgroei? Wat met fraude? In hoeverre is<br />

het onderscheid duidelijk tussen certificaten van<br />

<strong>2017</strong>-<strong>03</strong>.indd 9 17/09/<strong>2017</strong> 13:29:40


10<br />

POINTS DE VUE<br />

geregistreerde onderwijsinstellingen en privéaanbieders?<br />

Kan je op termijn een volledig diploma bij<br />

elkaar MOOC-en? Met een combinatie van vakken<br />

die je in geen enkele face-to-face opleiding vindt?<br />

Hierop is onze onderwijs- en arbeidsmarkt nog niet<br />

afgestemd, dat zie je zo. Het is uitkijken hoe snel<br />

dat zal veranderen.<br />

JAN EN ALLEMAN<br />

De open en brede toegankelijkheid van de MOOC’s<br />

is een absolute troef. Je hebt geen legitimatie nodig,<br />

geen voorafgaand diploma, geen betaalbewijs (althans<br />

niet om te starten), enkel een computer met<br />

internetverbinding en de benodigde tijd.<br />

Opvallend, en typisch voor MOOC’s, is de enorme<br />

discrepantie tussen het aantal aanmeldingen (astronomisch<br />

hoog) en het aantal deelnemers dat de<br />

eindmeet haalt (microscopisch klein, of toch proportioneel<br />

laag). Enerzijds ligt de verklaring ongetwijfeld<br />

in de nieuwsgierigheid van vele deelnemers,<br />

die zich, zoals de auteur van dit artikel, aanmelden<br />

om eens te kijken waar het over gaat. En die dan, bij<br />

gebrek aan intrinsieke motivatie, bij het eerste het<br />

beste excuus afhaken. Een andere verklaring kan liggen<br />

in de afwezigheid van controle over de nodige<br />

voorkennis: niet iedereen begint met de juiste bagage<br />

aan de MOOC. Ook mogelijk: de anonimiteit<br />

van de digitale leeromgeving. Wie ermee ophoudt,<br />

komt zijn MOOC-klasgenoten allicht nooit meer<br />

tegen. Ten slotte speelt ongetwijfeld de vereiste<br />

zelfdiscipline een rol: een van de moeilijkste parameters<br />

bij elk leerproces, online en offline.<br />

Maar laat de kwantiteit nu net het criterium zijn dat<br />

voor een MOOC van geen belang is: de sterkte is<br />

precies dat er honderden, duizenden, veelvouden<br />

hiervan tegelijk in de MOOC actief kunnen zijn en<br />

er vooruitgang kunnen boeken. Duizelingwekkend<br />

is dat, nietwaar? Mocht de MOOC een lang leven<br />

beschoren zijn, is dit alvast een vernieuwing waarvoor<br />

de onderwijswereld zich moet schrap zetten.<br />

I’LL LIKE YOURS IF YOU LIKE MINE<br />

Wel zeker is dat het bij dit soort aantallen erg<br />

moeilijk is om de kwaliteit te monitoren van de<br />

prestaties van de individuele leerders, althans op de<br />

summatieve manier waarop we het vandaag gewend<br />

zijn. De oplossing die hiervoor wordt aangewend,<br />

krijgt vaak de vorm van peer feedback en peer tutoring.<br />

Hierbij moeten mechanismen worden ingebouwd<br />

om te vermijden dat leerders iemands<br />

prestatie positief beoordelen, in ruil voor een wederdienst<br />

(lees: een positieve beoordeling van eigen<br />

werk). Dit geldt overigens niet alleen in de MOOComgeving.<br />

SHARING IS CARING<br />

De MOOC’s zijn gestart vanuit een altruïstische<br />

ambitie: laten we de kennis die we hebben en die<br />

we gisteren slechts aan een selecte groep studenten<br />

aanboden, vandaag delen met de hele wereld zodat<br />

er meer leerders van kunnen genieten. Dat is een<br />

erg nobele insteek en kan ook een van de grootste<br />

sterktes betekenen voor de MOOC-formule.<br />

Maar gezien de wildgroei aan MOOC’s vandaag,<br />

vaak in de vorm van heel specifieke inhouden, kan<br />

men zich afvragen wat de achterliggende motivatie<br />

was om net van dàt pakket een MOOC te maken.<br />

Was het de druk van de academische omgeving: (karikatuurgewijs)<br />

“Wij moeten ook enkele MOOC’s<br />

hebben! Wie heeft er een e-learningpakket dat we<br />

online kunnen aanbieden?”?) Heeft er geldgewin<br />

mee te maken: “Het materiaal is er nu toch, als er<br />

iemand voor wil betalen, zoveel te beter”? Of gaat<br />

het om streven naar individueel prestige: “Mijn vak<br />

bestaat nu ook als MOOC”? Wat de achterliggende<br />

reden ook is, het is niet voor elke leerder evident<br />

om een specifiek pakket los van het bijbehorende<br />

curriculum of traject te doorlopen. Een MOOC<br />

moet dus scherp omschrijven welke voorkennis is<br />

vereist en welk vervolgtraject is aangewezen.<br />

ONE SIZE FITS ALL?<br />

Ook het omgekeerde komt voor. Hoe gespecialiseerd<br />

de module en hoe specifiek de focus ook is,<br />

toch krijg je als leerder de indruk van een eenheidsworst<br />

omdat er leerders wereldwijd worden aangesproken.<br />

Door die aanpak (met de M van ‘massive’),<br />

kom je niet tegemoet aan individuele noden.<br />

Tegelijk toont recent onderzoek aan dat de deelnemers<br />

geprivilegieerd zijn en uit de rijkste en best<br />

opgeleide 6% van de bevolking komen. Toch een<br />

beetje eenheidsworst dus, waardoor er nog een<br />

hele weg te gaan is vooraleer leerders wereldwijd,<br />

ook uit geïsoleerde gebieden, ongelimiteerde toegang<br />

hebben tot dit type onderwijs.<br />

Een ander gevolg van de wereldwijde toegankelijkheid<br />

betreft interculturele gevoeligheden; niet iedereen<br />

geeft / ontvangt bijvoorbeeld feedback op<br />

dezelfde manier. Dit doet zich ongetwijfeld nu al<br />

<strong>2017</strong>-<strong>03</strong>.indd 10 17/09/<strong>2017</strong> 13:29:41


POINTS DE VUE<br />

11<br />

EEN GETUIGENIS<br />

Van januari tot maart <strong>2017</strong> participeerde ik aan<br />

de MOOC Tablio ‘Gepersonaliseerd leren met de<br />

tablet’ die opgestart werd door een onderzoeksgroep<br />

van de Hogeschool PXL en zich richtte tot<br />

leraren lager en secundair onderwijs, student-leraren<br />

uit de lerarenopleidingen, lerarenopleiders,<br />

docenten, pedagogische ICT-coördinatoren, pedagogische<br />

begeleiders en directies. Als lerarenopleider<br />

Frans ben ik geïnteresseerd in nieuwe werkvormen<br />

die toelaten onderwijs te optimaliseren of<br />

te verrijken.<br />

De MOOC in kwestie wordt aangeboden in de<br />

vorm van een interactieve cursus die gestructureerd<br />

is in hoofdstukken. Ieder hoofdstuk biedt<br />

een inleiding op het thema, visuele input (beelden,<br />

videofragmenten) en opdrachten op twee niveaus<br />

(beginners en gevorderden). Telkens wordt een<br />

deadline gesteld voor het maken van de opdracht.<br />

Eens de opdracht gemaakt, wordt die geüpload en<br />

geplaatst op een padletmuur (een app). Daar kan<br />

je de opdrachten van de andere deelnemers bekijken<br />

alsook de feedback die door het team gegeven<br />

wordt. Voor alle doorgenomen hoofdstukken en<br />

ingeleverde opdrachten krijg je badges en een certificaat<br />

aan het einde van de rit.<br />

Het feit dat je producties zo snel door anderen<br />

kan bekeken en beoordeeld worden legt wel<br />

enigszins druk, maar is tegelijk zeer stimulerend.<br />

Het biedt je ook de kans om ideeën op te doen<br />

en bij te leren. Een ander positief element is zeker<br />

het feit dat je op eigen tempo de cursus kan studeren,<br />

gebruiken, lezen. Je kijkt zo vaak als je wilt<br />

naar de videofragmenten die tonen hoe je precies<br />

aan de slag kan met de verschillende apps. Aan<br />

het einde van ieder hoofdstuk wordt een ‘webinar’<br />

georganiseerd: dit is een seminarie dat op het web<br />

rechtstreeks wordt uitgezonden. Iedere webinar<br />

maakt een soort synthese op van het hoofdstuk<br />

en de ingeleverde opdrachten. Een selectie aan opdrachten<br />

wordt getoond en de deelnemers kunnen<br />

reageren via de MOOC, twitter of facebook.<br />

De MOOC die ik volgde was gratis, enkele honderden<br />

deelnemers schreven zich in van wie een<br />

eerder kleine groep de hele rit uitzat. Ik vond dit<br />

een positieve ervaring want, waar en wanneer ik<br />

zelf wilde, kon ik werken aan mijn taken en opdrachten.<br />

Het vervangt geen face to face, maar is<br />

zeker een mooie aanvulling, vooral wat de illustraties<br />

via video van de apps betreft.<br />

Valeria Catalano, Lerarenopleider Frans en Franse Vakdidactiek<br />

Hogeschool PXL<br />

<strong>2017</strong>-<strong>03</strong>.indd 11 17/09/<strong>2017</strong> 13:29:45


P<br />

B<br />

t<br />

u<br />

12<br />

POINTS DE VUE<br />

voor in een MOOC-groep met Noord-Amerikaanse,<br />

Europese en Aziatische leerders samen.<br />

SPEELTUIN VOOR DIDACTICI<br />

Ongeveer iedereen vraagt zich vandaag af of technologie<br />

onze manier van leren beïnvloedt. En zo ja,<br />

hoe, en in welke richting. Hier opent zich een wereld<br />

van mogelijkheden voor de MOOC’s! Aangezien zij<br />

voornamelijk worden opgezet en opgevolgd in een<br />

academische context, zijn er ook onderzoekers in<br />

de buurt die deze vragen kunnen beantwoorden<br />

terwijl de leerders aan de slag gaan.<br />

Bovendien zetten de meeste MOOC’s expliciet in<br />

op onderwijsvernieuwing en op experimenteren<br />

met nieuwe werkvormen. Sommige exploreren onontgonnen<br />

didactisch terrein door het lineair leerparcours<br />

te doorbreken, door volledig in te zetten<br />

op peer-evaluatie, door ruimte te laten voor cocreatie<br />

– een competentie die steeds vaker op de<br />

werkvloer wordt geapprecieerd. Wordt vervolgd!<br />

WAT ZEGT DE KRISTALLEN BOL?<br />

Wat zal de toekomst brengen? Sommigen verheffen<br />

een MOOC-traject tot het diploma van de toekomst,<br />

terwijl anderen de MOOC’s wegzetten als<br />

eendagsvlieg. De werkelijkheid landt allicht ergens<br />

tussenin. Zeker is wel dat de razendsnelle opkomst<br />

en de didactische vernieuwing van de MOOC’s<br />

onze aandacht verdient.<br />

WERELDWIJD IN VLAANDEREN<br />

MOOC’s hebben onder meer een democratiserende<br />

doelstelling: kennis en onderwijs toegankelijk<br />

maken voor iedereen met een internetverbinding.<br />

Maar is onderwijs, en taalonderwijs in het bijzonder,<br />

nu net niet iets wat al breed toegankelijk is in<br />

Vlaanderen? Waar, zowel voor het leerplicht- als<br />

het volwassenenonderwijs, volop wordt ingezet<br />

op democratisering en op levenslang leren. Waar<br />

contactonderwijs, of minstens blended leren, nog<br />

steeds het overwicht heeft. Waar het hoger onderwijs<br />

steeds meer Engelstalige opleidingen aanbiedt<br />

in het kader van de internationalisering. Welke<br />

plaats is er dan voor MOOC’s en LMOOC’s?<br />

Welke meerwaarde? Welk type leerder vindt beter<br />

zijn gading in een MOOC dan in het bestaande aanbod?<br />

Welke leerkracht of docent is gebaat bij een<br />

MOOC ter aanvulling van het eigen onderwijs?<br />

ALGORITMES EN ZO<br />

MOOC’s groeien en bloeien in een academische<br />

omgeving: daardoor zijn ze soms tegelijk leerinhoud<br />

en onderzoeksobject, en worden de deelnemers<br />

als het ware tegelijk leerders en proefkonijn. De<br />

MOOC ‘Paroles de FLE’ bijvoorbeeld, is het doctoraatsproject<br />

van Christelle Hoppe, te vinden op<br />

FUN. Behalve de ontwikkeling en tutoring van de<br />

MOOC, doet ze voor de analyse van het leergedrag<br />

doorheen de MOOC ook een beroep op onderzoekers<br />

met knowhow op het vlak van chaostheorie<br />

en systeemdynamica – methodes die niet<br />

voor de hand liggen op het vlak van taalkundig of<br />

didactisch onderzoek. Toch is deze insteek zinvol,<br />

aangezien de MOOC in kwestie een niet-lineair<br />

parcours aanbiedt. Het is dus absoluut interessant<br />

om te analyseren welke keuzes de leerders maken,<br />

en welke keuzes succesvol zijn.<br />

Zo kunnen we ons afvragen of MOOC’s binnenkort<br />

worden aangestuurd door gelijkaardige algoritmes<br />

als Netflix, Facebook en Google? Waardoor<br />

ze steeds slimmer worden en content aanreiken die<br />

je op dat moment nodig hebt of interessant vindt?<br />

Waardoor ze leerders aan elkaar linken die dezelfde<br />

noden / voorkennis / ambities hebben? Wauw, toch?<br />

GOEDE VOORNEMENS<br />

Kortom, het zijn spannende tijden in didactiekland.<br />

Er bestaat prachtig materiaal, dat (vaak) gratis<br />

beschikbaar is. Met een beetje creativiteit kan<br />

het worden ingezet in of naast de taalles of CLILles.<br />

Maar… het vereist graafwerk in de uitdijnende<br />

oceaan van de MOOC’s. Dus: wie zoekt, die vindt.<br />

En vooral: die zegge het voort (in ProFFF bijvoorbeeld!).<br />

Links en meer info op de website<br />

vo<br />

N<br />

<strong>2017</strong>-<strong>03</strong>.indd 12 17/09/<strong>2017</strong> 13:29:46<br />

A_<strong>2017</strong>_0


Nieuw materiaal op komst<br />

NIEUW!<br />

Nu ook<br />

voor de 2de en<br />

3de graad<br />

tso<br />

Quartier libre<br />

Moderne taalmethode<br />

op maat van<br />

de tso-leerling<br />

Verschijnt lente 2018<br />

Grammatica – éditions revues<br />

Te combineren met elk ander handboek<br />

1ste graad a-stroom – herwerkte editie<br />

– Basisspraakkunst in context voor Nederlandstalige leerlingen.<br />

– Grammaire contextualisée: voor elk item wordt vertrokken vanuit een<br />

realistische, concrete situatie.<br />

– Focus op het communicatieve.<br />

– Contrastief: met vertaling naar het Nederlands waar zinvol en relevant.<br />

Verschijnt september <strong>2017</strong><br />

2de en 3de graad aso en tso – herwerkte editie<br />

– Sterk gestructureerde tweetalige grammatica voor<br />

Nederlandstalige leerlingen.<br />

– Volledig overzicht Franse grammatica, met nadruk op het<br />

communicatieve.<br />

– Voorbeelden aangepast aan de leefwereld van vandaag.<br />

Verschijnt lente 2018<br />

pelckmanssecundair<br />

Pelckmans maakt deel uit van Pelckmans uitgevers nv<br />

Brasschaatsteenweg 308 – 2920 Kalmthout<br />

t <strong>03</strong> 660 27 00 – t klantendienst <strong>03</strong> 660 27 20<br />

uitgeverij@pelckmansuitgevers.be – pelckmans.be<br />

<strong>2017</strong>-<strong>03</strong>.indd 13 17/09/<strong>2017</strong> 13:29:46<br />

A_<strong>2017</strong>_09_Pelckmans_PROFF.indd 1 30/08/17 15:37


14<br />

POINTS DE VUE<br />

POUR UNE<br />

GRAMMAIRE DE L’ORAL<br />

Valeria Catalano<br />

Depuis l’époque où l’enseignement de la grammaire (et de l’orthographe!) était<br />

au centre du cours de langue, l’eau a coulé sous les ponts. Ainsi, il est aujourd’hui<br />

primordial de mettre la grammaire au service de la communication<br />

et, mieux encore, d’une tâche à réaliser. Or, nous constatons qu’il n’est pas évident<br />

de faire communiquer les élèves et de faire réaliser des tâches sans qu’ils<br />

aient bien intégré des structures grammaticales, lexicales et… phonologiques.<br />

Quelle place faut-il alors donner à l’enseignement de ces structures? Et si nous<br />

parlons de grammaire, de quelle grammaire s’agit-il? Et comment l’enseigner?<br />

«Ma tête grise a poussé<br />

dans les hauteurs des mots<br />

en pleine forme<br />

qui firent la pluie et le beau temps<br />

au jardin de la jeune madame Colette:<br />

vive le dieu émerveillé d’une langue française<br />

aussi ronde en chair et en soleil que la courbe<br />

au lit de la femme en état de poésie.»<br />

René Depestre,<br />

Écrire la «parole de nuit», 1994<br />

«Tu aimes l’art abstrait? – J’aime l’arabe en<br />

général.»<br />

QUELLE GRAMMAIRE?<br />

Les Barons,<br />

Nabil Ben Yadir, 2010<br />

Quelle place donner à la grammaire en début d’apprentissage<br />

de la langue? Question à laquelle les<br />

programmes s’efforcent de donner une réponse,<br />

bien sûr, mais qui continue à préoccuper les professeurs.<br />

La grammaire est peut-être le «domaine<br />

refuge» de certains professeurs. Ou constitue-telle,<br />

au contraire, le pilier qu’il refuse de détruire…<br />

question de convictions professionnelles.<br />

Le «comment» nourrit les débats, mais la questions<br />

de savoir quelle grammaire il faut enseigner,<br />

ne figure pas vraiment dans les suggestions pédagogiques<br />

formulées dans les programmes ou autres<br />

documents officiels. Elle surprend même les professeurs<br />

de français. Pourtant, une grammaire de<br />

l’oral, parallèle et complémentaire à une grammaire<br />

de l’écrit, s’impose dans l’enseignement de la langue<br />

dès le début de l’apprentissage.<br />

Parcourons les manuels de FLE destinés au primaire<br />

et au premier degré du secondaire. Le professeur<br />

de FLE reconnaît d’emblée les parties du discours<br />

qui sont prioritairement visées. Grande attention<br />

aux verbes, à leur formation et à leur emploi. Les<br />

cadres connus des conjugaisons apparaissent systématiquement<br />

dans toutes les unités didactiques.<br />

Éparpillés sur l’ensemble des méthodes, nous retrouvons<br />

l’article, les noms, les adverbes et les<br />

adjectifs (qualificatifs, indéfinis, démonstratifs et<br />

possessifs), les pronoms (tous!), la négation et la<br />

question. La morphologie, mais surtout la phonétique<br />

et la phonologie font figure de parents<br />

pauvres. Et même si le corpus à observer est le plus<br />

souvent compris dans le parcours tracé par les méthodes,<br />

le professeur hésite parfois à appliquer la<br />

démarche inductive ou a l’impression de perdre du<br />

temps. Le tableau grammatical est lu, on fait des<br />

exercices. Pas trop. Priorité à la (pseudo-)fonctionnalité<br />

et à la «communication». Et hop, c’est parti,<br />

on fait une tâche.<br />

<strong>2017</strong>-<strong>03</strong>.indd 14 17/09/<strong>2017</strong> 13:29:46


POINTS DE VUE<br />

15<br />

Dans tout ce processus, rares sont les séquences<br />

de classe consacrées à l’observation de l’oral.<br />

Idem pour la réflexion linguistique qui force l’élève<br />

à concevoir d’abord l’image sonore et qui amène<br />

le professeur à ne pas analyser trop vite la forme<br />

écrite de la séquence étudiée. Cette réflexion métacognitive<br />

est importante et nécessaire. Elle oblige<br />

l’élève à voir la double face de la langue: la réalisation<br />

orale d’une part, écrite d’autre part.<br />

La prononciation de la terminaison de la première<br />

personne du futur simple («ai») et du conditionnel<br />

présent («ais») continue également à semer la<br />

confusion. Est-ce bien /e/ fermé pour le futur simple<br />

et /ε/ ouvert pour le conditionnel présent? En réalité,<br />

l’usage est flottant et les deux prononciations<br />

différentes, qui permettent de distinguer le futur<br />

simple du conditionnel présent, ne sont certes pas<br />

respectées par la plupart des francophones.<br />

ORAL VS ÉCRIT<br />

Une grammaire de l’oral, bien pensée, s’impose,<br />

pour la simple raison que, dans la langue de Molière,<br />

le code écrit est rarement le reflet de la réalisation<br />

orale. Ainsi, en français, nous détachons les mots à<br />

l’écrit, mais pas à l’oral. Liaisons et enchaînements<br />

forment en effet d’autres unités et marquent, entre<br />

autres, l’opposition entre «ils habitent / il habite»<br />

et donc entre la forme du pluriel et du singulier.<br />

Le problème des nasales est bien connu des professeurs:<br />

la difficulté qu’ont beaucoup d’élèves à<br />

distinguer, lors de la réalisation orale, le «ent» de<br />

«lent, gens, prend, vent» (/ã/), du morphème «ent»<br />

(muet) dans «ils travaillent» (marque du pluriel). Les<br />

«s» finaux ne s’entendent pas (un garçon, des garçons),<br />

tout comme les «e» muets en fin de mot (une<br />

mouche, une famille, une fille, donne, habite, profite,<br />

comme, pomme, belle, quelle, rue, puce, ruse, etc.).<br />

Dans d’autres exemples, ce même «e muet» active<br />

la prononciation de la consonne finale et change<br />

la prononciation (un étranger - une étrangère, vert<br />

- verte, un Italien - une Italienne). Le double «ll» se<br />

prononce tantôt /l/, tantôt «/j/ (une ville, la famille).<br />

Les apocopes (processus d’abréviation d’un mot<br />

complet) tels que «applis, fac, ordi, info, foot, etc.», se<br />

manifestant le plus souvent dans un registre familier<br />

(«appart, pub, pro»), c’est encore la langue parlée qui<br />

les intègrera le plus souvent.<br />

LE VERBE ET SA CONJUGAISON<br />

Nous écrivons «er, ez, é, ée, és, ées» mais nous<br />

n’entendons qu’un seul son (/e/) (comme pour «i,<br />

is, ies (/i/» et pour «u us, ues /y/)»). Entraîner les<br />

élèves à distinguer les différentes graphies (car à<br />

l’oral on n’entend que /e/, /i/ et /y/) et leurs significations<br />

respectives, constitue une phase cruciale<br />

dans l’apprentissage du français. Dans la conjugaison<br />

d’un verbe comme «prendre», la base phonétique<br />

du mot change à trois reprises: /ã/ (prend(s),<br />

/Ə/ (prenons) et /ɛ/ (prennent). Aussi, constatonsnous<br />

chez les élèves débutants que c’est cette troisième<br />

personne du pluriel qui leur cause de grosses<br />

difficultés. À l’oral, bien sûr. Car ils savent très bien<br />

qu’on écrit «ils veulent» pour le pluriel, mais il disent<br />

«* Mes amis? Il veut voir un film d’action.» à<br />

l’oral. L’exposition à la troisième personne du pluriel<br />

étant peu fréquente, ils reproduisent les formes<br />

qu’ils ont «captées» le plus souvent. Faute d’avoir<br />

fait une analyse de l’oral (les bases phonétiques dans<br />

le cas des conjugaisons), l’élève reproduit l’écrit ou<br />

les formes orales les plus souvent utilisées.<br />

/k ɛ s k Ə s ɛ /?<br />

C’est donc le code écrit auquel se réfère notre enseignement.<br />

Tout en analysant les formes écrites,<br />

nous oublions de nous arrêter à leur réalisation<br />

orale. Pour le verbe «prendre», cela signifie que<br />

<strong>2017</strong>-<strong>03</strong>.indd 15 17/09/<strong>2017</strong> 13:29:47


16<br />

POINTS DE VUE<br />

nous soulignons la terminaison (surtout du singulier),<br />

que nous attirons l’attention sur le seul «n»<br />

dans les deux premières personnes du pluriel et<br />

le double «n» de la troisième du pluriel. Gare aux<br />

traits d’union ou au manque de trait d’union entre<br />

les numéraux. Attention, nous écrivons l’article défini<br />

«le» devant «héros», mais mettons un «l’» apostrophe<br />

devant «homme». «H» aspiré et «h» muet<br />

sont expliqués tant bien que mal, mais le focus est<br />

sur la forme écrite, moins sur la forme orale. Comment<br />

la négation se manifeste-t-elle à l’oral? Et la<br />

question par intonation, est-ce simplement une<br />

phrase affirmative suivie d’un point d’interrogation?<br />

À l’écrit, c’est ainsi qu’elle apparaît. À l’oral par<br />

contre, il y a d’autres éléments qui jouent. «Tu joues<br />

aujourd’hui?» peut-être réalisé de différentes façons<br />

à l’oral, l’intonation et l’accent pouvant apporter<br />

différents degrés d’insistance, d’intensité et de sens<br />

à la signification de la phrase.<br />

L’intonation est d’une importance capitale dans<br />

«L’ANECDOTE DES ŒUFS»<br />

La maman apprend à compter à son petit Jean.<br />

- Continue après moi: «un œuf, deux …».<br />

- Deux neuf.<br />

- Non: on dit «deux œufs».<br />

- Trois zeu.<br />

- Très bien.<br />

- Quatre zeu.<br />

- Non: «quatre œufs».<br />

- Cinq reu.<br />

- Non: «cinq œufs».<br />

- Six keu.<br />

– Non: «six œufs».<br />

- Sept zeu. -<br />

Non: «sept œufs».<br />

- Huit teu.<br />

- Bien!<br />

- Neuf teu<br />

- Non: «neuf œufs».<br />

- Dix veu.<br />

- Non: «dix œufs».<br />

- Oh! Maman ce n’est pas drôle, si on comptait plutôt des chevals?<br />

<strong>2017</strong>-<strong>03</strong>.indd 16 17/09/<strong>2017</strong> 13:29:47


POINTS DE VUE<br />

17<br />

tous les énoncés, non seulement dans l’interrogation.<br />

Elle a une fonction sémantique. Avec l’accent<br />

tonique, l’intonation segmente l’énoncé en groupes<br />

phoniques. Le français fonctionne avec un accent<br />

de groupe de mots et se distingue ainsi de nombre<br />

d’autres langues. La forme tonique des pronoms<br />

personnels accompagne la forme atone en position<br />

de sujet. Ceci est surtout important à l’oral («Moi,<br />

j’ai tout compris, toi, tu n’as rien vu et lui, ben lui, il refuse<br />

de comprendre»).<br />

La lecture à haute voix par le professeur ou l’écoute<br />

d’un enregistrement devrait accompagner cet enseignement<br />

d’une grammaire de l’oral. Anticiper<br />

la lecture en analysant les énoncés à l’oral (intonation,<br />

groupes phoniques, liaisons, enchaînements,<br />

mots phonétiques, formes toniques des pronoms,<br />

prononciation des verbes, du pluriel des adjectifs<br />

et des substantifs et des adverbes), c’est faire une<br />

leçon de grammaire. La compréhension du texte en<br />

sera affectée. La voix du professeur et les enregistrements<br />

sont donc des outils indispensables dans<br />

cette approche.<br />

Confrontons les très jeunes apprenants aux sons<br />

de la langue française, et ce de façon systématique.<br />

Travaillons ensuite le repérage et la discrimination<br />

des sons et faisons un effort de visualisation adaptée<br />

à l’âge des élèves (voir la fiche didactique sur<br />

le site de ProFFF). Combinons sons et concepts,<br />

sons et images, sons et signes, puis sons et graphies.<br />

Opposons ces derniers et regroupons-les. Une fois<br />

arrivés à l’enseignement formel du français (5e-6e<br />

primaire), apprenons-leur l’alphabet phonétique, la<br />

liaison, l’enchaînement, l’élision et faisons-leur découvrir<br />

d’abord une grammaire de l’oral. Passons<br />

finalement à une grammaire de l’écrit et rappelons<br />

régulièrement qu’elle sert d’autres buts. Elle est<br />

nécessaire, certes, mais elle arrive trop tôt dans<br />

le parcours des apprenants. Elle ne leur montre<br />

qu’une face de la langue formalisée.<br />

Les deux grammaires sont fascinantes et jettent une<br />

lumière sur le fonctionnement de la langue et sur<br />

son histoire. Elles permettent aux apprenants de<br />

mieux comprendre et de mieux s’exprimer, à l’oral<br />

comme à l’écrit. À cela s’ajoute qu’elles incitent,<br />

toutes les deux, à la réflexion linguistique et au regard<br />

critique. «C’est pas joli ça?»<br />

Fiche didactique disponible sur le site de ProFFF!<br />

<strong>2017</strong>-<strong>03</strong>.indd 17 17/09/<strong>2017</strong> 13:29:47


18<br />

Profffiteroles<br />

Joëlle De Pessemier<br />

GAUGUIN L’ALCHIMISTE<br />

Après son séjour à Chicago, l’exposition<br />

«Gauguin: Artist as Alchemist»<br />

arrive au Grand Palais, à Paris. Elle est<br />

orientée sur les créations de l’artiste<br />

en arts appliqués: céramique, dessin,<br />

gravure sur bois, estampes et décoration<br />

de meubles. L’exposition présente<br />

240 pièces en tout, replacées dans le<br />

contexte des voyages de Gauguin en<br />

France et en Polynésie. À l’occasion<br />

de l’évènement, plusieurs activités sont<br />

proposées en parallèle. La brasserie Burnt City Brewing, de Chicago, propose une<br />

bière spéciale, L’Artist as Alchemist Golden Session Ale, dans les cafés du musée. On<br />

pourra aussi découvrir les créations de l’artiste américaine, Anne Sui, dans la boutique<br />

du musée. Elle a créé une écharpe, un sarong, un tote bag et un étui de rouge<br />

à lèvres, tous inspirés de l’exposition.<br />

«Gauguin L’alchimiste» au Grand-Palais du 11 octobre <strong>2017</strong> au 22 janvier 2018<br />

TOULOUSE PREND DE LA HAUTEUR<br />

Les jeux sont faits! Dès 2012, la Ville rose sera dotée d’une tour de 150 mètres toute<br />

en vert et en verre. Initialement baptisé «Occitanie<br />

Tower», le projet de l’architecte Daniel Libeskind (Musée<br />

juif de Berlin, Master Plan de Ground Zero, à New<br />

York…) et de l’agence toulousaine de Francis Cardete<br />

l’a emporté. La tour dominera de ses 45 étages l’ancien<br />

centre de tri postal de la gare de Matabiau et le<br />

canal du Midi. Elle abritera des bureaux, des logements<br />

et un restaurant-bar panoramique, un hôtel (Hilton),<br />

des commerces et dans son socle des locaux de la<br />

SNCF. Pour la forme, des façades en verre qui s’enroulent<br />

en spirale autour de jardins verticaux. Les promoteurs<br />

de l’Occitanie Tower – que certains Toulousains<br />

préfèrent appeler tour Matabiau ou tour Occitanie –<br />

ont voulu faire la part belle, du moins en apparence,<br />

aux préoccupations environnementales. À l’image du<br />

projet Mille Arbres, lauréat du concours Réinventer<br />

Paris, la tour végétale s’inspire des platanes qui longent le canal du Midi.<br />

<strong>2017</strong>-<strong>03</strong>.indd 18 17/09/<strong>2017</strong> 13:29:48


PROFFFITEROLES<br />

19<br />

LES 10 FILMS INCONTOURNABLES SUR L’ÉCOLE<br />

L’école est un thème fréquent au cinéma. Thibaut Refiff est enseignant<br />

et cinéphile. Sur le site senscritique.com, il répertorie tous les films<br />

sur l’école. Il en a déjà recensé 162 et voici ses 10 incontournables:<br />

Entre le murs (Laurent Cantet, 2008), Écrire pour exister (Richard<br />

Lagravanese, 2007), La vague (Dennis Gansel, 2008), Le cercle des<br />

poètes disparus (Peter Weir, 1989), Les Héritiers (Marie-Castille<br />

Mention-Schaar, 2014), Monsieur Lazhar (Philippe Falardeau, 2012),<br />

Detachment (Tony Kaye, 2012), La journée de la jupe (Jean-Paul Lilienfeld,<br />

2009), Sur le chemin de l’école (Pascal Plisson, 2012), La cour<br />

de Babel (Julie Bertucelli, 2014). Consultez la liste complète sur senscritique.com.<br />

GRAND PRIX POÉSIE RATP<br />

Quelle belle initiative que ce Grand Prix Poésie organisé<br />

par la RATP, la société des transports parisiens. Après le<br />

succès de son édition 2016, l’édition <strong>2017</strong> a battu tous les<br />

records avec ses 9500 participants. Le principe est simple.<br />

On dépose un poème sur un des thèmes proposés, puis le<br />

jury nomme 100 finalistes et 11 lauréats âgés de 8 à 72 ans,<br />

dont les poèmes seront affichés pendant les mois d’été<br />

sur l’ensemble du réseau de la RATP. Une récompense de<br />

rêve pour ces poètes amateurs, puisque ce sont 12 millions<br />

de lecteurs potentiels chaque jour qui utilisent les<br />

transports en commun. Et ce n’est pas tout! Les poèmes<br />

des 100 finalistes sont publiés dans un recueil en partenariat<br />

avec Gallimard et offert aux voyageurs. Comme l’a<br />

dit Augustin Trapenard, président du jury <strong>2017</strong>, cette initiative<br />

nous rappelle que «l’imagination nous appartient,<br />

qu’on a tous le droit et l’urgence de s’émerveiller, et qu’il<br />

suffit de regarder le monde autrement pour participer – et<br />

qui sait? – gagner!»<br />

LES PLUS BEAUX ROMANS CLASSIQUES À TÉLÉCHARGER<br />

Envie de se replonger dans les plus beaux romans de la littérature<br />

française et étrangère? Sur le site «VNI» (Vousnousils, l’e-mag<br />

de l’éducation), de grands classiques vous attendent. En partenariat<br />

avec un éditeur, VNI met gratuitement un corpus de 140<br />

œuvres libres de droits à la disposition des enseignants. Les<br />

ouvrages sont disponibles dans les formats pdf et e-Books et<br />

compatibles avec les smartphones, tablettes et ordinateurs.<br />

Pour consulter l’inventaire, le site propose une recherche<br />

par rubriques: auteur, titre, niveau scolaire, époque, genre<br />

littéraire et thématique littéraire.<br />

www.vousnousils.fr/ebooks-gratuits<br />

<strong>2017</strong>-<strong>03</strong>.indd 19 17/09/<strong>2017</strong> 13:29:49


20<br />

LU POUR VOUS<br />

EN ATTENDANT<br />

LA RENTRÉE LITTÉRAIRE<br />

Joëlle De Pessemier et Jeannine Willemse<br />

Lorsque ce numéro de ProFFF atterrira dans vos boîtes aux lettres, la rentrée<br />

littéraire aura déjà recouvert les tables de vos libraires de centaines de romans.<br />

Nous ne manquerons pas de vous proposer nos coups de cœur dans le prochain<br />

numéro. En attendant, nous espérons que cette offre variée de romans,<br />

ayant connu un succès mérité, vous permettra de patienter quelques semaines.<br />

PHILIPPE GRIMBERT,<br />

RUDIK, L’AUTRE NOUREEV<br />

Paris, fin des années<br />

80. Le psychanalyste<br />

du tout Paris,<br />

Tristan Feller, reçoit<br />

un coup de fil<br />

étrange: une femme<br />

lui demande, ou<br />

plutôt exige, un<br />

rendez-vous pour<br />

un nouveau client. Il<br />

s’agit d’une légende<br />

vivante, le célèbre<br />

danseur étoile Rudolf<br />

Noureev, qui<br />

revient d’un bref<br />

voyage en Russie<br />

après en avoir été<br />

exilé durant plus de<br />

vingt ans. D’abord<br />

réticent, car peu<br />

habitué à se voir<br />

imposer un patient<br />

par personne interposée, Feller finit par accepter<br />

de recevoir le danseur. Les premières rencontres<br />

sont difficiles. Noureev ne parle pas ou très peu,<br />

arrive en retard ou manque un rendez-vous… Le<br />

thérapeute est quelque peu déstabilisé, mais également<br />

fasciné par la personnalité très complexe<br />

de son patient. Ainsi, lorsque «Rudik» évoque son<br />

passage spectaculaire vers l’Ouest lors d’une tournée<br />

des Ballets Kirov en France (selon la presse, il<br />

aurait sauté au-dessus de la barrière formée par des<br />

agents du KGB à l’aéroport d’Orly, en effectuant un<br />

grand jeté), on peut lire ce passage:<br />

«Un étrange sourire aux lèvres, il se tourna vers<br />

moi et je lus une question dans son regard: allais-je<br />

accorder crédit à cette version si héroïque, si chorégraphique<br />

même, des faits?<br />

- C’est presque trop beau… répondis-je à mi-voix,<br />

en lui retournant son sourire.<br />

- Trop beau… pour être vrai?<br />

Il ne souriait plus, ses yeux s’étaient assombris. Il<br />

pencha le torse vers moi, approchant son visage du<br />

mien, inquisiteur:<br />

- Vous cherchez réalité ou vérité?<br />

Encore une fois, sa finesse me sidéra, il avait si vite<br />

compris l’enjeu d’une psychanalyse! Sa question en<br />

témoignait de façon éclatante et me prouvait que<br />

nous étions sur la bonne voie.<br />

- Je viens d’entendre la vérité, lui répondis-je, mais à<br />

la prochaine séance nous essaierons tout de même<br />

d’aller vers la réalité…»<br />

Finalement, Noureev réussira à imposer un cours<br />

inhabituel à la cure, durant laquelle Feller dérogera<br />

à plusieurs reprises à ses propres principes thérapeutiques<br />

et sera de plus en plus impliqué dans la<br />

vie du danseur. D’affrontements en confidences,<br />

Feller va découvrir un homme au caractère d’acier,<br />

mais également un homme blessé, en quête perpétuelle<br />

de reconnaissance et d’amour.<br />

Belle réussite que cette biographie romancée qui<br />

nous permet de découvrir un personnage mythique,<br />

aux multiples secrets!<br />

Philippe Grimbert, Rudik, l’autre Noureev, Le Livre de<br />

Poche<br />

<strong>2017</strong>-<strong>03</strong>.indd 20 17/09/<strong>2017</strong> 13:29:49


LU POUR VOUS<br />

21<br />

normale. S’agit-il d’une mutation? L’affaire semble<br />

insoluble. C’est sans compter avec Adamsberg, le<br />

roi de l’intuition, et son équipe comprenant l’érudit<br />

Danglard et l’indispensable Retancourt. Dans cette<br />

enquête, tout tourne autour du motif de la séquestration,<br />

«recluse» oblige. Vargas adore truffer ses<br />

romans de mots ou d’expressions qu’elle lance le<br />

temps d’un roman. Après «la grosse pelote d’algues<br />

enchevêtrées» des Temps glaciaires, voici qu’apparaissent<br />

les «blaps», grands coléoptères noirs, lents<br />

et fétides. C’est de ce terme que Vargas désigne<br />

l’ignoble «bande des recluses» qui a sévi dans un<br />

orphelinat 70 ans auparavant et qui est à l’origine<br />

de la vague de crimes.<br />

On n’en dira pas plus. Place au suspense et au plaisir<br />

littéraire dans cet excellent cru <strong>2017</strong>.<br />

Fred Vargas, Quand sort la recluse, Flammarion,<br />

478 p.<br />

FRED VARGAS,<br />

QUAND SORT LA RECLUSE<br />

Un nouveau Vargas est sorti en mai dernier. Ce<br />

«rompol» – comme l’auteure désigne affectueusement<br />

ses romans policiers –, s’est tout de suite<br />

propulsé en pole-position des ventes. Qu’est-ce<br />

qui explique les succès répétitifs du chouchou des<br />

Français? La promotion par l’auteure? Pas vraiment.<br />

Fred Vargas fuit les radios et la télé comme la peste<br />

et lorsqu’elle se plie à l’exercice, par amitié pour<br />

François Busnel, l’animateur de la Grande Librairie,<br />

le résultat est assez décevant. Non, les raisons du<br />

succès sont ailleurs. Un style, une intrigue bien tissée,<br />

une imagination débridée, un brin de sciences,<br />

un bestiaire omniprésent et un fond de personnages<br />

récurrents, mais à géométrie variable au fil des romans.<br />

Voilà ce dont est composée l’alchimie de Vargas.<br />

Le roman part sur les chapeaux de roues. Le désormais<br />

célèbre commissaire Adamsberg se voit<br />

contraint d’abréger ses vacances en Islande – et<br />

hop, la référence au roman précédent de l’auteure<br />

est faite –, car sa brigade parisienne a besoin de<br />

lui. Il règle deux petites affaires criminelles en un<br />

tour de main, puis s’attaque au plat de résistance:<br />

la mort suspecte de trois octogénaires à la suite<br />

d’une morsure d’araignée, dite «recluse». Pourtant<br />

le venin de cette petite bête n’est pas létal à dose<br />

TONINO BENACQUISTA,<br />

ROMANESQUE<br />

Roman de l’amour triomphant et libérateur, roman<br />

d’aventures plein de fantaisie, aussi, ce récit de Tonino<br />

Benacquista porte bien son nom. Il s’ouvre sur<br />

un couple de jeunes Français en cavale aux États-<br />

Unis. Pour quelles raisons? Où vont-ils? On ne le<br />

saura que bien plus tard. Mais ce qui nous les rend<br />

immédiatement sympathiques, c’est qu’ils ne peuvent<br />

s’empêcher d’interrompre leur fuite, au risque<br />

<strong>2017</strong>-<strong>03</strong>.indd 21 17/09/<strong>2017</strong> 13:29:50


22<br />

LU POUR VOUS<br />

de se faire rattraper, pour assister à une représentation<br />

de la pièce Les mariés malgré eux, de Charles<br />

Knight. Cette pièce «emprunte à une légende inspirée<br />

de faits réels: Au Moyen Âge, en France, deux<br />

gueux pris de passion, incapables de se soumettre aux<br />

lois de la communauté, tiennent tête aux sages, aux<br />

prêtres, au roi lui-même. Sont-ils voués à l’Enfer ou bien<br />

au Paradis?» Et nous voilà plongés, dès le deuxième<br />

chapitre, dans l’histoire de ces héros, autour desquels<br />

Benacquista réussit à bâtir tout un dispositif<br />

romanesque, de sorte que les amants, sur scène<br />

comme dans la réalité, et malgré les mille ans qui les<br />

séparent, finissent par se confondre. Ils vivent mille<br />

aventures, traversent les siècles et les continents,<br />

visitent le Ciel et l’Enfer et verront toujours leur<br />

amour triompher.<br />

Dans ce roman plein d’imagination, Tonino Benacquista<br />

laisse libre cours à ses talents de conteur. On<br />

y retrouve les genres «classiques» de la littérature.<br />

À la fois odyssée, légende, conte, roman d’amour et<br />

récit d’aventures, Romanesque réunit tous les ingrédients<br />

pour divertir le lecteur et le tenir en haleine<br />

de la première à la dernière page.<br />

Tonino Benacquista, Romanesque, Gallimard, 232 p.<br />

LOUIS-PHILIPPE DALEMBERT,<br />

AVANT QUE LES OMBRES S’EFFACENT<br />

Au départ? Une histoire vraie. Celle de Ruben<br />

Schwarzberg, un médecin juif polonais qui fuit<br />

d’abord son pays, puis l’Allemagne nazie, acquiert<br />

la citoyenneté haïtienne à Paris et s’installe finalement<br />

à Port-au Prince en 1939. À l’arrivée? Une<br />

saga rocambolesque porteuse d’espoir et teintée<br />

d’humour.<br />

C’est une histoire qui surprendra plus d’un lecteur.<br />

Qui sait, en effet, qu’Haïti a accueilli de nombreux<br />

Juifs persécutés? L’auteur rappelle qu’en 1939, un<br />

vote par l’État haïtien autorise ses consulats à délivrer<br />

passeports et sauf-conduits à tous les Juifs qui<br />

en formuleraient la demande. Ce geste de solidarité<br />

et de protection est une manière de reconnaître<br />

que l’État d’Haïti s’est construit grâce à la présence<br />

de personnes d’origines multiples.<br />

C’est par hasard qu’Haïti s’immisce à plusieurs reprises<br />

dans la vie de Ruben Schwarzberg. Sa famille<br />

affectionne particulièrement la lecture d’un livre de<br />

la plume du Haïtien Anténor Firmin, De l’égalité des<br />

races humaines. À quatre ans, Ruben sait déjà placer<br />

Haïti sur la carte du monde. Plus tard, de manière<br />

prémonitoire, Ruben est sauvé par des diplomates<br />

haïtiens sillonnant les rues de Berlin pour tenter de<br />

sauver des Juifs, persécutés après la terrible Nuit de<br />

cristal. Puis, réfugié à Paris, Ruben entre en contact<br />

avec la petite communauté d’Haïti et obtient, après<br />

moultes péripéties, la citoyenneté haïtienne.<br />

L’auteur n’a pas voulu écrire le tantième livre sur<br />

la persécution des Juifs par les nazis. À la fois grave<br />

et plein d’humour, son roman dresse un portrait<br />

émouvant d’un homme aux prises avec l’Histoire.<br />

Les épisodes tragiques alternent avec de vrais moments<br />

de joie de vivre. Ainsi, après avoir évoqué<br />

l’enfermement à Buchenwald et le fiasco du Saint-<br />

Louis, paquebot affrété pour amener un millier de<br />

demandeurs d’asile à Cuba, Dalembert se délecte à<br />

décrire son personnage dans les milieux haïtiens du<br />

Paris d’avant-guerre. Le rhum y coule à flots et les<br />

danses des Haïtiennes parviennent à dégourdir ce<br />

jeune médecin un peu raide.<br />

Le lecteur sera vite embarqué dans ce beau récit<br />

d’exil, tant le style poétique et la fougue narrative<br />

de l’auteur font mouche. Découvrez aussi cet autre<br />

beau roman du même auteur, Noires blessures.<br />

Louis-Philippe Dalembert, Avant que les ombres s’effacent,<br />

Sabine Wespieser Éditeur, 287 p.<br />

<strong>2017</strong>-<strong>03</strong>.indd 22 17/09/<strong>2017</strong> 13:29:50


www.1jour1actu.com<br />

Cha ue semaine, son journal d’actu<br />

L’HEBDO PAPIER<br />

dans la boîte aux lettres<br />

chaque vendredi<br />

40 NUMÉROS / AN<br />

Une infographie :<br />

le journal se déplie.<br />

LE SITE WEB<br />

LA VIDÉO<br />

Illu : © H. Convert<br />

TARIF<br />

SPÉCIAL<br />

ENSEIGNANTS !<br />

Chaque jour,<br />

des actus sur<br />

le site web.<br />

+<br />

200 vidéos par an<br />

sur un sujet<br />

d'actualité.<br />

Pour vous :<br />

Formule papier<br />

1 AN – 40 numéros<br />

1 numéro par semaine<br />

hors congés scolaires<br />

TARIF<br />

HEBDO PAPIER<br />

72 € /AN<br />

2 formules d’abonnement au choix...<br />

Pour la classe :<br />

CETTE OFFRE VOUS PERMET DE TRAVAILLER<br />

AVEC VOS ÉLÈVES DURANT 3 MOIS OU PLUS...<br />

Abonnements groupés formule papier<br />

Si minimum 5 de vos élèves s’abonnent, vous<br />

bénéficiez de notre offre d’abonnements groupés<br />

et pouvez souscrire au tarif unique de<br />

18 €<br />

/ TRIMESTRE<br />

1 ABONNEMENT<br />

OFFERT<br />

A L’ENSEIGNANT,<br />

DÈS 10 ABONNEMENTS<br />

Pour plus<br />

d’informations, contactez<br />

Géraldine Huet<br />

g.huet@bayardmilan.be<br />

0477/86 53 52<br />

WWW.BAYARDMILANEDUCATION.BE (CODE CATENS17)<br />

<strong>2017</strong>-<strong>03</strong>.indd 23 17/09/<strong>2017</strong> 13:29:50


24<br />

LU POUR EUX<br />

BOXE ET… PROVERBES<br />

Raymond Gevaert<br />

Une bédé et un recueil de nouvelles, voici ce que nous vous proposons comme<br />

lectures accessibles, l’une à nos têtes blondes (et aux autres), l’autre, de niveau<br />

A2, s’adressant plutôt à un public plus mûr.<br />

MON PÈRE ÉTAIT BOXEUR<br />

Nous ne vous<br />

avons jamais proposé<br />

de bande<br />

dessinée dans<br />

cette rubrique.<br />

Mais celle que<br />

nous présentons<br />

cette fois est<br />

non seulement<br />

superbe, elle a<br />

quelque chose en<br />

plus. Elle est non<br />

seulement d’une<br />

lecture aisée,<br />

mais elle plonge<br />

dans la réalité et<br />

raconte une histoire<br />

authentique,<br />

profondément<br />

humaine, émouvante,<br />

poignante même, où l’amour et la tendresse<br />

l’emportent sur la violence. Et, qui plus est, les auteurs<br />

nous offrent, en complément, un magnifique<br />

film sur DVD qui éclaire la même histoire sous un<br />

autre angle, permettant plusieurs types d’exploitations.<br />

Une première.<br />

Le père de Barbara Pellerin, la scénariste, était<br />

boxeur. Cadet d’une famille de quatorze enfants,<br />

Hubert Pellerin avait l’habitude de se faire respecter<br />

avec les poings. À18 ans, galvanisé par un titre<br />

de champion de France espoir, il croit en son avenir<br />

de boxeur professionnel et décide d’épouser Marie-<br />

Josée, celle qui deviendra la mère de Barbara. Sa fille<br />

ne l’a jamais vu combattre, mais elle a connu la violence<br />

qu’il avait du mal à maîtriser. Alors qu’on l’enterre,<br />

elle se rappelle ces moments difficiles entre<br />

sa mère et lui:<br />

«(…) De leur histoire, je ne me souviens que des disputes<br />

de mon père fou de rage, fou d’amour et de jalousie,<br />

fou d’une violence qui le dépassait.»<br />

Mais avant le divorce et l’éclatement de la petite famille,<br />

il y eut aussi des moments, rares, de bonheur,<br />

et, sur la fin, Barbara a essayé de renouer avec son<br />

père. Mais murés tous les deux dans l’incapacité de<br />

se parler vraiment, ils demeurent dans le non-dit. La<br />

boxe les a séparés, la boxe va les réunir.<br />

«Malgré tout, au milieu d’un gouffre creusé depuis l’enfance,<br />

la boxe deviendra un trait d’union entre nous<br />

deux.»<br />

À 30 ans, devenue photographe et cinéaste, elle décide<br />

de réaliser un reportage vidéo sur le club de<br />

boxe de son père. Prétexte pour retrouver un passé<br />

compliqué et se réconcilier virtuellement avec<br />

<strong>2017</strong>-<strong>03</strong>.indd 24 17/09/<strong>2017</strong> 13:29:52


LU POUR EUX<br />

25<br />

un père qu’elle a très mal connu et livrer un récit<br />

intimiste raconté à la première personne.<br />

Le dessin de Vincent Bailly, au crayonné avec un aspect<br />

inachevé, est magnifique et traduit à merveille<br />

les émotions, les non-dits peuplant cette histoire.<br />

Et que dire de ses superbes couleurs aquarelles qui<br />

donnent profondeur et relief aux dessins et aux<br />

sentiments.<br />

Le DVD, complément essentiel du livre, est fourni<br />

avec la bande dessinée, dévoilant d’autres éléments<br />

de la relation entre Barbara et son père. Ce documentaire<br />

est pudique et évite tout voyeurisme.<br />

Deux récits complémentaires, car ce que le film ne<br />

dit pas, la bédé le montre, tous deux d’une authenticité<br />

simple et juste du début jusqu’à la fin.<br />

Une superbe et émouvante bédé toute en colère<br />

et tendresse inavouée et un film de la même eau.<br />

Il devrait être facilement possible de travailler sur<br />

la lecture, la compréhension orale, les productions<br />

orale et écrite à partir d’extraits du film et planches<br />

de la bédé.<br />

Barbara Pellerin, Vincent Bailly et Kris, Mon père<br />

était boxeur, Éditions Futuropolis, 80 p.<br />

APRÈS LA PLUIE, LE BEAU TEMPS<br />

Si vous faites cours à des adultes ou à de grands<br />

adolescents de niveau A2, ce recueil de nouvelles<br />

de l’écrivaine suisse, d’origine coréenne, Laure My<br />

Hun Croset pourrait vous intéresser et… vous être<br />

utile. Publié dans la collection Le monde en VF, dont<br />

nous avons déjà présenté et commenté plusieurs<br />

titres, ce petit ouvrage de 78 p. offre, comme les<br />

autres livres de la collection, une mine d’or d’exploitations<br />

en ligne gratuites et téléchargeables<br />

sur le site mondesenvf.com. Mais, ce qui est quand<br />

même plus important, chacune de ces nouvelles<br />

nous interpelle.<br />

Sept nouvelles, sept contes, tous inspirés par des<br />

proverbes français, nous parlent, avec pudeur et délicatesse,<br />

des relations entre les humains, du mensonge,<br />

des vérités cachées, des moments de solitude,<br />

des non-dits, des jeux dangereux. Sept titres,<br />

sept proverbes devenus pratiquement des lieux<br />

communs: Après la pluie, le beau temps, Il ne faut pas<br />

dire: «Fontaine, je ne boirai pas de ton eau», L’air ne fait<br />

pas la chanson, L’enfer est pavé de bonnes intentions,<br />

Le temps, c’est de l’argent, Loin des yeux, loin du cœur,<br />

Qui a bu, boira.<br />

Un extrait illustrera<br />

l’approche de<br />

l’auteur et la limpidité<br />

de son style.<br />

Au début de la première<br />

de ces nouvelles,<br />

le personnage<br />

principal, une<br />

femme, dont on<br />

ne connaîtra pas le<br />

nom, se retrouve à<br />

attendre sur le quai<br />

de la gare de Genève.<br />

Depuis trois semaines,<br />

elle rêve de ce<br />

moment. Maintenant,<br />

elle est là, debout<br />

dans cette gare<br />

froide et humide, et<br />

elle a soudain envie<br />

de fuir. Elle ne sait même pas pourquoi.<br />

Tout a commencé sur Internet.<br />

C’était un samedi soir, après un vernissage dans une<br />

galerie tenue par des amis. Malgré sa nature solitaire,<br />

elle est restée avec les organisateurs après la fermeture.<br />

Chacun a repris ses occupations habituelles. Un peu par<br />

ennui, son amie Jeanne a commencé à discuter sur un<br />

site de rencontres. Elle s’amusait beaucoup, alors peu<br />

à peu les autres sont venus vers elle. Ils l’ont aidée à<br />

écrire ses réponses. Le pauvre garçon, de l’autre côté,<br />

devait avoir une drôle d’impression. La femme avec qui<br />

il communiquait avait toutes les qualités: créative, cultivée,<br />

pleine d’humour, elle semblait aussi très informée<br />

dans le domaine de la politique et même spécialiste de<br />

foot. Ils ont beaucoup ri. Ensuite, ils ont terminé toute<br />

la vodka disponible sur place. (…)<br />

Elle s’est réveillée avec un terrible mal de tête. (…) Elle<br />

se souvenait à peine avoir pris un taxi avec les autres.<br />

(…) Elle a ri encore une fois de ce pauvre garçon. (…)<br />

Pour passer le temps, elle a décidé de s’inscrire elle<br />

aussi sur ce site.<br />

L’héroïne va se retrouver prise à son jeu. Assumera-t-elle<br />

son acte ou va-t-elle chercher à fuir? Les<br />

personnages des six autres nouvelles vont se retrouver,<br />

eux aussi, dans des situations où ils vont<br />

être confrontés aux implications, heureuses ou non,<br />

du jeu de la vérité ou du qui perd, gagne. Chacune<br />

de ces nouvelles nous parle, car toutes elles nous<br />

tendent un miroir. À lire!<br />

<strong>2017</strong>-<strong>03</strong>.indd 25 17/09/<strong>2017</strong> 13:29:52


26<br />

BÉDÉPHILE<br />

LE COUP<br />

DE PRAGUE<br />

Raymond Gevaert<br />

Vous aimez les romans à mi-chemin entre le polar<br />

et le roman d’espionnage, où les apparences sont<br />

trompeuses et où les personnages ne sont pas ce<br />

qu’ils disent être? Alors cette bédé est faite pour<br />

vous. Mais, avant de vous plonger dans la lecture<br />

de cet intrigant et passionnant roman graphique,<br />

peut-être pourrais-je vous suggérer de télécharger<br />

et d’écouter, pendant votre lecture, l’obsédante<br />

musique composée par Anton Karas pour le film de<br />

Carol Reed, Le Troisième homme. Elle vous mettra<br />

dans l’atmosphère mystérieuse de cette intrigue.<br />

Vous n’avez jamais vu le film? Vous n’avez jamais lu le<br />

livre de Graham Greene? Dans ce cas, lisez d’abord<br />

cette bédé.<br />

Dans toutes les biographies consacrées au grand<br />

romancier britannique, qui fut aussi agent du MI-6,<br />

il demeure des «trous» mystérieux, des périodes<br />

dont on ne sait ce qu’il a fait ni où il était. Le scénariste,<br />

Jean-Luc Fromental, a découvert une telle<br />

zone d’ombre où il va placer l’histoire qu’il va raconter<br />

avec l’aide du dessinateur Mille Hyman. Donc,<br />

même s’il s’agit de fiction, celle-ci, à la frontière de<br />

la biographie et du fantasme, pourrait avoir un caractère<br />

plausible, ce qui ajoute au mystère nimbant<br />

le récit.<br />

Vienne, hiver 1948. Comme à Berlin, les quatre<br />

puissances alliées (Anglais, Américains, Français<br />

et Soviétiques) se partagent le contrôle de la ville<br />

et se regardent en chiens de faïence, attendant la<br />

moindre erreur de l’adversaire. L’atmosphère est<br />

pesante. Vienne geint sous un froid de canard; les<br />

trafics de tous genres sévissent à chaque coin de<br />

rue et des milieux interlopes, gangs de tous poils,<br />

règnent en maîtres sur la capitale autrichienne. En<br />

matière de criminalité, Vienne ne se refuse rien.<br />

C’est dans ce climat que Graham Greene débarque<br />

à Vienne. Envoyé par le studio London Films, il<br />

va y travailler au scénario du Troisième homme et<br />

pour ce faire il a besoin de se plonger dans cette<br />

Vienne un peu glauque. Il est assisté par Elisabeth<br />

Montagu (personnage qui a réellement existé), ancienne<br />

agent des services secrets britanniques, elle<br />

aussi. Très vite, celle-ci comprend que le prétexte<br />

de l’écriture du scénario cache autre chose. Les allées<br />

et venues de Greene sur les lieux du prochain<br />

tournage ne sont pas innocentes…<br />

«Dans l’ombre des ruines rôdent les âmes à demi<br />

mortes d’une guerre mal éteinte que l’on qualifie<br />

désormais de froide. Une histoire de mensonges, de<br />

trahisons, d’allégeances choquantes et de secrets<br />

violés se révèle sur le spas de l’un des lus grands<br />

romanciers du XXe siècle devenu maître-espion le<br />

temps d’une escapade dans la ville de Freud et de<br />

Mozart, bercée par les détonations des revolvers.»<br />

(4e de couverture)<br />

La «mission» de Greene va comporter des similitudes<br />

troublantes avec l’intrigue du Troisième homme<br />

et aura un rapport secret avec cette révolution fulgurante<br />

qu’on appellera «le coup de Prague», à savoir<br />

la brutale prise de pouvoir des communistes en<br />

Tchécoslovaquie et l’installation du «rideau de fer».<br />

Ce roman graphique de Fromental et Hyman à l’intrigue<br />

complexe à souhait et qui ne se lit pas rapidement<br />

(car il ne faut pas s’emmêler les pinceaux avec<br />

les agents du KGB, de la CIA et de l’Intelligence Ser-<br />

<strong>2017</strong>-<strong>03</strong>.indd 26 17/09/<strong>2017</strong> 13:29:53


BÉDÉPHILE<br />

27<br />

vice), est un thriller d’espionnage construit comme<br />

un véritable mécanisme d’horlogerie, mêlant, par<br />

un savant dosage, réalité et fiction. Cet album, dont<br />

il ne faut sûrement pas rater les dernières pages,<br />

se caractérise aussi par un graphisme de très haut<br />

niveau, les traits de fusain de Hyman faisant de<br />

chaque case un véritable tableau où l’influence de<br />

Hopper est nettement perceptible.<br />

Les 96 pages du récit sont suivies d’un dossier, particulièrement<br />

intéressant, d’une dizaine de pages,<br />

consacré à Graham Greene, à Elisabeth Montagu<br />

et au Troisième homme, tant le roman que le film de<br />

Reed.<br />

Cette bédé, de la même veine que la série Il était<br />

une fois en France, a été saluée par la critique comme<br />

un chef-d’œuvre:<br />

- «Le Coup de Prague est un coup de maître. (Frédéric<br />

Bosser - DBD)<br />

- «Un album brillant. Un scénario époustouflant, admirablement<br />

servi par le dessin de Miles Hyman.»<br />

(Alain Jean-Robert - AFP)<br />

- «Un jeu de piste nimbé d’un halo de mystère.»<br />

(Frédéric Potet - Le Monde)<br />

- «Un récit haletant superbement rendu par le trait<br />

de Miles Hyman.» (Anne Douhaire - France Inter)<br />

- «Le Coup de Prague prend des libertés pour se<br />

muer en récit palpitant.» (Moustique)<br />

- «Un album passionnant au dessin subjuguant.»<br />

(Télépro)<br />

- «Le Coup de Prague fait coup double avec cette<br />

histoire de troisième homme qui se meut entre les<br />

lignes d’un beau triangle amoureux.» (Nicolas Tellop<br />

- Le Magazine Littéraire).<br />

Bref, voilà une bédé qui vous offrira un grand plaisir<br />

de lecture et qui vous (re)donnera peut-être envie<br />

de (re)voir le film.<br />

<strong>2017</strong>-<strong>03</strong>.indd 27 17/09/<strong>2017</strong> 13:29:53


28<br />

COUP DE CŒUR<br />

TROIS BELLES SŒURS<br />

Raymond Gevaert<br />

Il est, au cœur de la Provence, lovées au creux de vallons boisés, non loin de<br />

chantantes rivières, trois sœurs qui rivalisent de beauté sereine. Certes, elles<br />

sont âgées et ont traversé les temps, mais elles ont conservé tout leur attrait,<br />

leur secret, leur mystère et leur constant appel à la beauté contemplative. Elles<br />

se sont éloignées du monde et de son bruit incessant pour mieux faire retentir<br />

l’ultime musique, le silence.<br />

En fait, ces trois sœurs n’ont de sororité que le nom et pourtant elles appartiennent<br />

toutes les trois à la même famille: il s’agit de trois superbes abbayes<br />

romanes baignées de soleil, Sénanque, Silvacane et Le Thoronet, construites<br />

par l’ordre des cisterciens.<br />

LES CISTERCIENS<br />

Cet ordre religieux de stricte observance, né à la fin<br />

du XIe siècle à l’abbaye de Cîteaux, en Bourgogne,<br />

a lancé une réforme profonde de la vie monastique.<br />

Les cisterciens trouvaient les couvents des bénédictins<br />

arrogants, trop riches, trop décorés, trop pompeux,<br />

ce qui détournait les moines de leurs tâches<br />

fondamentales. Cîteaux voulait revenir à un strict<br />

respect de la règle de saint Benoît, à une vie monastique<br />

plus exigeante et plus authentique, impliquant<br />

l’isolement complet du monde et la recherche du<br />

«désert», la pauvreté absolue, l’étude, le travail manuel<br />

et la recherche d’équilibre, d’une très grande<br />

sobriété et fonctionnalité dans la construction des<br />

abbayes. Bref, un retour à l’idéal monastique originel.<br />

Le Thoronet<br />

<strong>2017</strong>-<strong>03</strong>.indd 28 17/09/<strong>2017</strong> 13:29:54


COUP DE CŒUR<br />

29<br />

Sénanque<br />

Sénanque<br />

Or, ce sont justement cette fonctionnalité, cette<br />

quête de la sobriété et de la solitude au sein du «désert»,<br />

cette recherche de l’équilibre des volumes<br />

et des formes, cette simplicité et cette pureté des<br />

lignes, cette acoustique phénoménale permettant<br />

au chant grégorien de s’élever et de remplir les nefs,<br />

ce jeu de la lumière et de l’ombre au fil des heures<br />

rythmant le jour qui participent de la beauté de ces<br />

trois «sœurs» de l’arrière-pays provençal.<br />

Alors, si vous le voulez bien, rendons-leur visite,<br />

tout en respectant leur silence.<br />

NOTRE-DAME DE SÉNANQUE<br />

La première que nous découvrons, en descendant<br />

du Nord, est Notre-Dame de Sénanque, dans le<br />

Vaucluse, fondée en 1148. Vous pouvez la rejoindre<br />

soit en passant par le village de Pernes-les-Fontaines<br />

(plus de 50 fontaines), puis par Venasque (un<br />

superbe baptistère de la fin du Ve), soit en passant<br />

par Gordes, un des plus beaux villages de France,<br />

quelque peu victime de son succès. À chaque fois,<br />

vous découvrirez l’abbaye au détour d’un virage, nichée<br />

au fond d’un superbe vallon inondé de soleil<br />

où coule la Sénancole. Allez visiter Sénanque entre<br />

la fin juin et la fin juillet et vous la découvrirez avec<br />

son superbe tapis de lavande, dont le bleu rivalise<br />

avec celui du ciel. Début août, la fleur est récoltée<br />

par les moines pour en extraire l’huile essentielle.<br />

La superbe abbaye a connu bien des tribulations<br />

entre le XVIe et le XXe. Mais, depuis 1988, le site<br />

est réoccupé par une dizaine de moines qui ont rendu<br />

à l’abbaye son âme et sa fonction initiale.<br />

L’afflux de touristes et le respect du rythme de la<br />

vie monastique imposent la visite guidée obligatoire<br />

à effectifs réduits de février à la mi-novembre. Avantage,<br />

les commentaires des guides font découvrir<br />

des aspects historiques, religieux, artistiques et architecturaux<br />

de ce lieu magnifique et harmonieux<br />

qui pourraient échapper au visiteur lambda. Vous<br />

parcourrez, dans l’ordre (celui de la construction),<br />

le dortoir (30 m) aux volumes impressionnants,<br />

l’abbatiale dont la nef est couverte d’une voûte en<br />

berceau brisé d’un seul tenant, le superbe cloître<br />

aux chapiteaux finement ornés, la salle des moines,<br />

seul lieu chauffé de l’abbaye, et la salle du chapitre.<br />

Si vous en avez la possibilité, assistez à un des offices.<br />

Croyant ou non, le chant grégorien vous fera<br />

découvrir toute la magie sonore de l’abbatiale dont<br />

les vitraux filtrent l’ardeur des rayons du soleil provençal<br />

et permettent un jeu fascinant d’ombres et<br />

de lumière contribuant au recueillement.<br />

La meilleure manière de quitter Sénanque serait de<br />

partir à reculons pour vous imprégner longuement<br />

de la vue de l’abbaye lovée dans son écrin boisé et<br />

baignant dans le soleil.<br />

SILVACANE<br />

Pour rejoindre Silvacane, l’aînée des trois sœurs,<br />

dont la construction a débuté en 1144, à partir<br />

de Sénanque, il vous faudra reprendre la route de<br />

Gordes, descendre les monts du Vaucluse, gravir le<br />

Luberon (et non Lubéron!), en traversant Bonnieux<br />

pour basculer ensuite sur l’autre versant dans la<br />

combe de Lourmarin. Une très jolie route en la-<br />

<strong>2017</strong>-<strong>03</strong>.indd 29 17/09/<strong>2017</strong> 13:29:55


30<br />

BÉDÉPHILE<br />

chantre de la Provence, Henri Bosco. Sinon, traversez<br />

le village, franchissez la Durance et prenez, sur<br />

la droite, la direction de la Roque-d’Anthéron. Ce<br />

village est le site d’un prestigieux festival de musique<br />

annuel durant le mois d’août. Assister la nuit,<br />

en plein air mais à l’abri des arbres, à un récital de<br />

piano d’un grand virtuose est un moment de réel<br />

bonheur. Certains des concerts ont lieu au château<br />

de Lourmarin, où séjourna Malraux, et à l’abbaye<br />

de Silvacane. Le long de la route, un panneau vous<br />

indiquera le chemin à suivre pour rejoindre le XIIe<br />

siècle.<br />

Silvacane<br />

cets vous mènera à ce village, où Camus acheta une<br />

maison avec son prix Nobel en 1957. Sa fille habite<br />

d’ailleurs toujours cette maison. Si vous le désirez,<br />

vous pouvez allez vous recueillir sur la tombe<br />

de l’auteur de L’étranger et sur celle d’un grand<br />

Au contraire de Sénanque, cette abbaye-ci n’abrite<br />

plus de communauté monastique et est devenue un<br />

monument historique accueillant des concerts et<br />

des expositions dans le dortoir, le cloître et le réfectoire.<br />

Ce qui frappe en arrivant, c’est la large esplanade<br />

dont la nudité est rompue par une pièce d’eau<br />

et des sculptures modernes. Puis, à droite, la sobre<br />

mais superbe façade de l’abbatiale dont les pierres<br />

réverbèrent les rayons du soleil, faisant du site un<br />

lieu de lumière, de calme et de sérénité. Ce qui fut<br />

un lieu d’oraison, de méditation et de labeur pour<br />

tant de moines aujourd’hui disparus, vous amène<br />

quasi instantanément au silence et à la réflexion.<br />

Ensuite, on découvre l’écrin vert que constituent<br />

les arbres qui ont pris, au fil des siècles, la place des<br />

marécages et de la forêt de roseaux bordant l’abbaye.<br />

Cette forêt roselière offrit d’ailleurs son nom<br />

au lieu: silva cane qui a donné Silvacane.<br />

Silvacane<br />

<strong>2017</strong>-<strong>03</strong>.indd 30 17/09/<strong>2017</strong> 13:29:58


31<br />

Allons vers l’église. Entrez-y et habituez-vous à la<br />

variation d’ombre et de lumière. Notez la subtile<br />

manière dont l’architecte a résolu le problème de<br />

la déclivité du terrain, tout en respectant le jeu des<br />

volumes et en travaillant sur le plein et le vide, le<br />

sombre et le lumineux. Il a introduit une rigueur<br />

toute logique et une grande élégance des lignes. Le<br />

décor est pratiquement inexistant à l’exception des<br />

feuilles d’eau sculptée des chapiteaux. Évocation du<br />

lieu où les moines élevèrent l’édifice. Le regard des<br />

religieux n’étant point distrait, il leur était d’autant<br />

plus aisé de se concentrer sur l’oraison et la méditation.<br />

Le constructeur a situé l’assise du cloître à<br />

un niveau inférieur pour s’adapter au dénivelé du<br />

terrain. Ce cloître appelle au silence, à la méditation<br />

et à la lecture. N’hésitez pas à vous asseoir, à lire,<br />

à observer le ciel, les jeux de lumière et d’ombres<br />

que produisent les arcades et le cyprès dans le jardin.<br />

Vous aurez du mal à quitter Silvacane. Pourtant<br />

il le faut car Le Thoronet nous appelle.<br />

LE THORONET<br />

Avant de pousser la porte du Thoronet, une suggestion<br />

de lecture qui nous paraît indispensable. Le<br />

grand architecte Fernand Pouillon a publié, en 1964,<br />

un roman magnifique, Les pierres sauvages (Seuil),<br />

dont le narrateur et personnage principal est l’architecte<br />

et maître d’œuvres de l’abbaye. Cet ouvrage<br />

a, depuis lors, été réédité maintes fois. Ce livre passionnant<br />

nous permet de revivre tous les aléas et<br />

les problèmes financiers, techniques, artistiques et<br />

doctrinaux de l’édification d’un tel chef-d’œuvre. Il<br />

est bien de l’avoir lu avant la visite et de reprendre<br />

certains passages durant la visite: c’est comme si<br />

l’abbaye se remettait à revivre. Cet ouvrage nous<br />

restitue la vie d’un chantier médiéval mais il est aussi<br />

une réflexion fascinante sur les rapports entre la<br />

beauté et le fonctionnel.<br />

L’abbaye, fondée en 1146, se tapit dans la forêt de<br />

la Darboussière, au pied du massif des Maures. À<br />

l’époque, son accès devait être ardu et correspondait<br />

au désir de «désert» propice au silence et au<br />

recueillement. Ce qui frappe tout de suite, c’est la<br />

simplification géométrique des lignes et des plans,<br />

l’équilibre et l’harmonie des proportions et des<br />

formes pures, la perfection des volumes, la sobriété<br />

de la décoration poussée à l’extrême. Ce sont les<br />

jeux d’ombre et de lumière sur les pierres qui donnent<br />

vie à cette beauté austère et silencieuse, tant à<br />

l’intérieur qu’à l’extérieur. L’homme qui a construit<br />

Le Thoronet<br />

cet ensemble devait être un génie. Et l’on comprend<br />

pourquoi Le Corbusier a trouvé au Thoronet<br />

son inspiration pour le couvent dominicain de la<br />

Tourette, à Evreux-sur-Arbeste. Des trois abbayes,<br />

Le Thoronet est probablement la plus belle, la plus<br />

harmonieuse, la plus cistercienne, entre autres par<br />

son caractère épuré et son dénuement extrême.<br />

Toutes les trois laissent un souvenir impérissable,<br />

mais c’est celle du Thoronet qui s’imprime le plus<br />

profondément dans les pages de la mémoire<br />

Vous trouverez sur notre page des infos pratiques complémentaires.<br />

<strong>2017</strong>-<strong>03</strong>.indd 31 17/09/<strong>2017</strong> 13:30:01


32<br />

BONNES PRATIQUES<br />

QUE FAIRE<br />

la dernière heure du vendredi après-midi?<br />

Raymond Gevaert<br />

Nous avons (presque) tous connu cela: avoir à faire cours la dernière heure de<br />

la semaine. Les élèves sont supermotivés (?), ils débordent d’enthousiasme (?),<br />

ils décomptent les minutes, voire les secondes. Et si, en plus, ils sortent d’un<br />

cours de gym ou de maths, les occuper relève parfois de la mission commando.<br />

Pour essayer de pallier cette situation, nous voudrions vous proposer quelques<br />

activités, faciles à mettre en place, susceptibles de «réveiller» la classe et de<br />

travailler à la maîtrise langagière. Nous vous proposons ici une petite sélection.<br />

Vous en trouverez plus sur notre page web.<br />

1. EXPRESSION ORALE<br />

Un débat à la mairie<br />

Description Les participants prennent position<br />

par rapport à un sujet donné<br />

Objectifs Prise de position<br />

Niveau Niveau B2, mais le principe peut<br />

aussi être transféré, moyennant<br />

adaptations, au niveau A2+, B1, etc.<br />

Durée Maximum une demi-heure<br />

Matériel Un local assez spacieux pour circuler<br />

et une liste de sujets de discussion<br />

Déroulement<br />

Demander aux élèves de prendre position: ils doivent<br />

s’imaginer être à la mairie, pendant un débat.<br />

Leur avis est demandé à propos de plusieurs sujets.<br />

À chaque fois, ils doivent indiquer leur position par<br />

rapport au sujet en prenant place sur une ligne fictive<br />

tracée dans la classe. Les élèves qui sont tout à<br />

fait d’accord avec la phrase donnée se placent à un<br />

bout de la ligne, ceux qui ne sont pas du tout d’accord<br />

se placent à l’autre extrémité. Chaque groupe<br />

a ensuite quelques minutes pour chercher des arguments<br />

(au minimum trois) pour défendre son point<br />

de vue.<br />

Mise en commun: chaque groupe donne ses arguments,<br />

après quoi les élèves qui ont été convaincus<br />

par les arguments de l’autre groupe changent de<br />

position (simulation de vote). Ensuite, on passe à<br />

un nouveau sujet.<br />

Sujets possibles:<br />

1. Il est plus important d’utiliser l’argent de la ville<br />

pour développer le tourisme que pour financer<br />

l’aide sociale.<br />

2. La piscine communale coûte cher, il faut la fermer<br />

et utiliser le bâtiment pour y loger une nouvelle bibliothèque.<br />

3. En automne, les feuilles des grands arbres qui se<br />

trouvent sur le grand boulevard rendent la chaussée<br />

glissante, il y a déjà eu plusieurs accidents. Il faut<br />

couper tous ces arbres.<br />

Etc.<br />

Jeu du fil<br />

Fiche rédigée par Sylvain Audet (http://lucarnefle.<br />

wordpress.com), inspirée de Le jeu en classe de langue<br />

de Haydée Silva, CLE International<br />

Description<br />

Niveau<br />

Durée<br />

Matériel<br />

Les participants prennent position<br />

par rapport à un sujet donné<br />

A2-B1 mais utilisable avec des<br />

A1, moyennant adaptation des<br />

consignes et questions<br />

Maximum une demi-heure<br />

Un fil, un espace libre, un local assez<br />

spacieux pour circuler (ou bien<br />

écarter les tables et les chaises),<br />

une liste de points de discussion<br />

Déroulement<br />

Tendre un fil à travers la salle de classe. À chaque<br />

question posée par l’enseignant, les apprenants<br />

<strong>2017</strong>-<strong>03</strong>.indd 32 17/09/<strong>2017</strong> 13:30:01


BONNES PRATIQUES<br />

33<br />

vont à droite ou à gauche du fil, en fonction de la<br />

réponse, en passant par-dessus le fil.<br />

Question possibles:<br />

1. Ceux qui ont des frères et sœurs vont à gauche,<br />

les autres à droite. Combien? Quel âge a-t-il<br />

(elle)?<br />

2. Ceux qui ont deux téléphones portables ou<br />

plus vont à gauche, les autres à droite. Quel est<br />

ton numéro de téléphone?<br />

3. Ceux qui adorent les jeux vidéo vont à gauche,<br />

les autres à droite. Quel est ton jeu préféré?<br />

Pourquoi?<br />

4. Ceux qui adorent la télévision vont à gauche, les<br />

autres à droite. Quelle est ta chaîne préférée?<br />

Pourquoi? Quelle est ton émission préférée?<br />

Etc.<br />

Vous trouverez d’autres questions possibles sur<br />

notre page Internet<br />

Interrompre une histoire<br />

Inspiré de Ur, P. & Wright, A., Five-Minute Activities,<br />

A resource book of short activities, Cambridge, C.U.P.,<br />

2002<br />

Niveau Utilisable dès le niveau A1+<br />

Durée 10-15 minutes<br />

Procédure<br />

Dites aux élèves que vous allez lire (ou raconter)<br />

une histoire et qu’ils doivent essayer de vous interrompre,<br />

de vous empêcher de dire plus de quelques<br />

mots, en vous posant des questions se rapportant à<br />

l’histoire que vous essayez de raconter.<br />

Exemple:<br />

Prof: L’autre jour…<br />

Élève 1: C’était quel jour?<br />

Prof: Jeudi, je crois.<br />

Élève 2: Vous croyez?<br />

Prof: Non, je suis certain. C’était jeudi.<br />

Élève 3: Oui, mais c’était le matin ou l’après-midi?<br />

Prof: Euh, l’après-midi.<br />

Élève: Oui, mais à quelle heure?<br />

Etc.<br />

Lire sans fautes<br />

Niveau Utilisable dès le niveau A1<br />

Durée Maximum 15 minutes.<br />

Mais ils en redemanderont.<br />

Procédure<br />

Choisissez un texte du manuel ou du livre que vous<br />

lisez avec vos élèves. Dites que vous allez lire ce<br />

texte à haute voix, mais que vous ne vous sentez<br />

pas très en forme ou que vous n’avez pas vos<br />

(bonnes) lunettes. Demandez donc aux élèves de<br />

vous corriger si vous faites une erreur de lecture.<br />

Vous commencez à lire et après deux lignes vous<br />

remplacez un mot par un autre ou vous lisez mal un<br />

mot ou vous en oubliez. Les élèves doivent réagir<br />

immédiatement et vous corriger. Puis, vous reprenez<br />

la lecture en vous trompant à nouveau. Ambiance<br />

garantie.<br />

2. EXPRESSION ÉCRITE<br />

Dialogue mystérieux à compléter<br />

Niveau B1 à partir du texte présenté ici,<br />

mais utilisable à partir de A2 à<br />

condition d’adapter la teneur du<br />

dialogue.<br />

Durée Cette activité demandant une mise<br />

en commun, on peut prévoir entre<br />

20 et 30 minutes voire plus si on<br />

propose une activité complémentaire.<br />

Procédure<br />

Groupez les élèves en équipes de deux. Distribuez<br />

les dialogues à compléter. Dites-leur de parcourir<br />

le dialogue avant de commencer à écrire, car c’est<br />

un dialogue mystérieux. Donnez-leur le temps de<br />

discuter et d’écrire. Puis passez à une mise en commun<br />

par un affichage des textes aux murs et au tableau<br />

de la classe. Ainsi ils prendront connaissance<br />

des productions des autres.<br />

Activité complémentaire possible à effectuer en classe:<br />

Après que les élèves ont parcouru les divers textes,<br />

les duos initiaux choisissent une des productions<br />

mais non la leur. Vous pouvez aussi intervenir et distribuer<br />

à chaque duo un des dialogues complétés,<br />

mais à nouveau pas le leur. Les duos écrivent une<br />

suite (une dizaine de lignes), sous forme de récit, au<br />

dialogue qu’ils ont reçu.<br />

<strong>2017</strong>-<strong>03</strong>.indd 33 17/09/<strong>2017</strong> 13:30:01


34<br />

BONNES PRATIQUES<br />

- Vous vous voyiez donc tous les jours?<br />

- …<br />

- Toujours au même endroit?<br />

- …<br />

- Avait-il changé ces derniers temps?<br />

- …<br />

- Que faites-vous dans la vie?<br />

- …<br />

- Comment avez-vous fait connaissance?<br />

- …<br />

- Avant sa disparition, s’est-il plaint de quelque<br />

chose en particulier?<br />

- …<br />

- Cette passion prenait-elle des proportions excessives?<br />

- …<br />

- Et vous, votre... spécialité? Ou votre grand homme?<br />

- …<br />

- Si vous voyez quelque chose d’autre à me signaler,<br />

voici ma carte.<br />

Des phrases pour démarrer<br />

Niveau À partir de B1, mais adaptable au<br />

niveau A2 à condition de proposer<br />

des phrases plus adaptées au public<br />

cible.<br />

Durée Cette activité demandant une mise<br />

en commun, on peut prévoir entre<br />

20 et 30 minutes voire plus si on<br />

propose une activité complémentaire.<br />

Procédure<br />

Groupez les élèves en équipes de deux. Distribuez<br />

les phrases de démarrage. Les équipes choisissent<br />

librement une des trois phrases et écrivent un texte<br />

d’une douzaine de lignes prolongeant la phrase de<br />

démarrage. Donnez-leur le temps de discuter et<br />

d’écrire. Puis passez à une mise en commun par un<br />

affichage des textes aux murs et au tableau de la<br />

classe. Ainsi ils prendront connaissance des productions<br />

des autres.<br />

Activité complémentaire possible à effectuer en<br />

classe:<br />

Après la mise en commun, vous gardez les mêmes<br />

duos. Vous distribuez les textes déjà produits en<br />

veillant à ce que les duos reçoivent un autre texte<br />

que le leur. Cette fois, ils écrivent un texte d’une<br />

dizaine de lignes au maximum qui raconte ce qui<br />

s’est passé avant la phrase de démarrage.<br />

a Pourquoi a-t-il attendu si longtemps? …<br />

b J’entends des pas dans le couloir…<br />

c Soudain la lumière s’est éteinte.<br />

Matériel complémentaire sur le site de ProFFF.<br />

<strong>2017</strong>-<strong>03</strong>.indd 34 17/09/<strong>2017</strong> 13:30:02


BONNES PRATIQUES<br />

35<br />

MÉTIERS DE BOUCHE<br />

Flore Benard et Nina Gourevitch (Alliance française Paris Île-de-France), Raymond Gevaert<br />

Pour les professeurs de FLE en enseignement professionnel, il n’est pas facile de<br />

trouver du matériel adéquat pour animer leurs cours et pour faire travailler les<br />

élèves avec le français de la profession. C’est, entre autres, le cas des métiers<br />

de bouche. Nous sommes donc heureux de pouvoir présenter à ces collègues<br />

quelques exemples de matériels didactiques accessibles et utilisables grâce à<br />

des productions de professeurs de l’Alliance française de Paris et des éditions<br />

PUG.<br />

GASTRONOMIE NUMÉRIQUE<br />

La médiatisation des chefs «nouvelle génération»,<br />

la culture du bien-manger et des produits de qualité<br />

ou même l’avènement des concours et émissions<br />

culinaires: la cuisine a définitivement le vent<br />

en poupe. Pourquoi ne pas profiter de cet effet de<br />

mode «gastronomique» pour motiver la classe dans<br />

la découverte de la langue et de la culture françaises<br />

et francophones?<br />

MENUS À LA CARTE<br />

Par où commencer? La composition de repas au<br />

quotidien est un bon début: le site La fabrique à<br />

menus permet de découvrir, en mode aléatoire et<br />

en fonction de paramètres à sélectionner (nombre<br />

de convives, temps disponible, nombre de jours…),<br />

des suggestions d’entrées, plats et desserts réalisés<br />

avec des aliments basiques mais variés. Les recettes,<br />

simples, permettent également de découvrir les ingrédients<br />

en photos. Le petit plus à tester: l’application<br />

annexe qui génère automatiquement les listes<br />

de courses, pour ne rien oublier.<br />

www.mangerbouger.fr/bien-manger/la-fabrique-amenus.html<br />

DES RECETTES À DÉVORER… DES YEUX<br />

Pour favoriser les échanges culturels, rien de tel que<br />

la découverte de secrets culinaires «maison». Si de<br />

nombreux sites Internet et applications proposent<br />

aux utilisateurs à partager leurs secrets de cuisine<br />

(Marmiton, 750g, parmi d’autres), le site Youmiam<br />

va plus loin en proposant les recettes sous forme de<br />

diaporama alléchant! Ainsi, ces recettes «nouvelle<br />

génération» et les ingrédients qui les composent,<br />

systématiquement illustrés, défilent devant nos<br />

yeux. Adieu blocs de texte et bonjour le partage<br />

de votre savoir-faire et de celui de vos amis qui peuvent<br />

«remiamer» vos créations.<br />

http://youmiam.com<br />

ASSIETTES ET RÉSEAUX SOCIAUX<br />

Photos de plats (plus ou moins appétissants), commentaires<br />

et critiques culinaires ou astuces de<br />

chefs, les réseaux sociaux sont très branchés gastronomie.<br />

Si Instagram reste l’outil favori pour partager<br />

des coups de cœur gourmands du quotidien,<br />

les chefs étoilés comme Alain Passard sur Twitter<br />

et Jean-François Piège sur Pinterest capitalisent déjà<br />

plus de 50 000 abonnés chacun, autour de leurs démonstrations<br />

du savoir-faire culinaire français. Assurément<br />

de quoi donner envie de se lancer à son<br />

tour.<br />

https://twitter.com/AspergeLive<br />

https://www.pinterest.com/jeanfrancoispiege<br />

Le français dans le monde, n° 4<strong>03</strong>, janvier-février<br />

2016<br />

<strong>2017</strong>-<strong>03</strong>.indd 35 17/09/<strong>2017</strong> 13:30:02


Voyages edit int tb2.indd 1<br />

VOYAG<br />

édition internatio<br />

uitgeve<br />

Bissch<br />

2100 D<br />

36<br />

Voyages est une méthode<br />

volumes au niveau A2 du C<br />

langues. Le premier volum<br />

cours environ.<br />

La structure claire et la<br />

toute confiance.<br />

Les activités personnali<br />

en français.<br />

Les phases de révisions<br />

Les documents authent<br />

présentent une image a<br />

francophones.<br />

Le cahier d’activités, dis<br />

d’entraînement et d’app<br />

ISBN 978 94 6293 4405<br />

9 789462 934405<br />

<strong>2017</strong>-<strong>03</strong>.indd 36 17/09/<strong>2017</strong> 13:30:05<br />

Adv. Proff


Voyages edit int tb2.indd 1 24-11-16 11:38<br />

Nu verkrijgbaar bij uitgeverij intertaal<br />

Frans 37<br />

VOYAGES 2<br />

édition internationale<br />

Livre de l’élève<br />

Voyages est une méthode de français langue étrangère qui conduit en deux<br />

volumes au niveau A2 du Cadre Européen Commun de Référence pour les<br />

langues. Le premier volume permet d’atteindre le niveau A1 en 90 heures de<br />

cours environ.<br />

La structure claire et la progression en douceur assurent un apprentissage en<br />

toute confiance.<br />

Les activités personnalisées stimulent la prise de parole dès les premiers pas<br />

en français.<br />

Les phases de révisions assurent un apprentissage durable.<br />

Les documents authentiques et les nombreuses informations de civilisation<br />

présentent une image actuelle et attrayante de la France et des pays<br />

francophones.<br />

Le cahier d’activités, disponible séparément, propose des exercices<br />

d’entraînement et d’approfondissement.<br />

ISBN 978 94 6293 4405<br />

9 789462 934405<br />

VOYAGES 2 édition internationale Livre de l’élève<br />

VOYAGES 2<br />

édition internationale<br />

Livre de l’élève<br />

Voyages édition internationale<br />

A.G. André, K. Jambon e.a.<br />

Doelgroep Volwassenen.<br />

Europees Referentiekader<br />

deel 1<br />

A1<br />

deel 2<br />

A2<br />

Voyages édition internationale is de eentalig Franse versie van de<br />

populaire handboekenreeks Voyages nieuw. De inhoud van het<br />

tekstboek en het werkboek komen helemaal overeen met die van<br />

Voyages nieuw, alleen ontbreekt de ondersteuning in het Nederlands<br />

en zijn de instructies volledig in het Frans. Wel opgenomen<br />

is een woordenlijst Frans-Nederlands-Engels per unité.<br />

Voyages édition internationale combineert de eenvoudige,<br />

geleidelijke opbouw en duidelijke structuur van Voyages nieuw<br />

met de eentalige aanpak.<br />

Verder biedt dit handboek:<br />

• een aantrekkelijke lay-out: tekstboek en werkboek in fullcolour<br />

• audiomateriaal van tekstboek en werkboek in mp3-formaat te<br />

downloaden van media.intertaal.nl<br />

• actuele, inspirerende dialogen en informatieve teksten<br />

• zelfevaluatie en kennis van land en volk<br />

• veel afwisseling in onderwerpen en werkvormen<br />

ISBN 2<br />

Voyages édition internationale 1<br />

livre de l’élève + MP3 978 94 6293 4375 26,00<br />

cahier d’exercices + MP3 978 94 6293 4382 18,50<br />

guide pédagogique<br />

(downloadable) 978 94 6293 4399 gratis<br />

Voyages édition internationale 2<br />

livre de l’élève + MP3 online 978 94 6293 4405 26,00<br />

cahier d’exercices + MP3 online 978 94 6293 4412 18,50<br />

guide pédagogique 978 94 6293 4429 15,50<br />

Voyages nieuw<br />

A.G. André, K. Jambon e.a.<br />

Doelgroep Volwassenen.<br />

Europees Referentiekader<br />

deel 1<br />

A1<br />

Tendances<br />

Doelgroep Studenten in het hoger onderwijs en jongvolwassenen.<br />

Europees Referentiekader<br />

deel 1<br />

A1<br />

deel 2<br />

A2<br />

deel 2<br />

A2<br />

deel 3<br />

B1<br />

Van de tweetalige editie (met ondersteuning in het Nederlands)<br />

Voyages nieuw zijn reeds 2 niveaus verschenen (A1 en A2). Het<br />

derde deel (B1), in tegenstelling tot de eerste twee delen eentalig<br />

Frans en bijgevolg perfect bruikbaar als vervolg op Voyages<br />

édition internationale, verschijnt in augustus en is zeker leverbaar<br />

bij het begin van het nieuwe schooljaar.<br />

deel 3<br />

B1<br />

Tendances is een frisse, actuele leergang waarmee cursisten op<br />

een natuurlijke en actieve manier Frans leren. De eentalige<br />

leergang leidt in 5 delen van niveau A1 naar niveau C1/C2 van<br />

het Europees Referentiekader.<br />

Door middel van thematische hoofdstukken, film- en audiofragmenten<br />

en (groeps)projecten slaagt Tendances erin een<br />

rijke leeromgeving te creëren. De cursist breidt zijn kennis van<br />

het Frans uit door bijvoorbeeld een feest te organiseren, een<br />

stadsbezoek voor te bereiden of te zoeken naar een baan in een<br />

Franstalig land.<br />

De inhoud en opbouw van tekstboek en werkboek stemmen<br />

helemaal overeen met die van de eentalig Franse versie.<br />

ISBN 2<br />

Voyages 1 – nieuw<br />

tekstboek + online-mp3’s 978 94 6<strong>03</strong>0 7317 34,25<br />

werkboek + online-mp3’s 978 94 6<strong>03</strong>0 7324 22,50<br />

handleiding (downloadable) 978 94 6<strong>03</strong>0 7331 gratis<br />

Voyages 2 – nieuw<br />

tekstboek + online-mp3’s 978 94 6293 0230 34,25<br />

werkboek + online-mp3’s 978 94 6293 0247 22,50<br />

handleiding (downloadable) 978 94 6293 0254 gratis<br />

Voyages 3 – nieuw<br />

tekst-/werkboek + online-mp3’s 978 94 6293 <strong>03</strong>15 44,50<br />

handleiding (downloadable) 978 94 6293 0261 gratis<br />

Kortom: vooral praktijkgerichte situaties komen aan bod.<br />

Als leergang is Tendances overzichtelijk en makkelijk te<br />

gebruiken voor zowel docenten als studenten. Elk niveau<br />

bestaat uit drie componenten: een livre de l’élève met<br />

DVD-ROM, een cahier d’activités en een livre du professeur.<br />

ISBN 2<br />

Tendances A1<br />

livre de l’élève + DVD-ROM 978 94 6293 6287 22,70<br />

cahier d’activités 978 94 6293 6294 13,90<br />

livre du professeur 978 94 6293 6454 22,70<br />

Tendances A2<br />

livre de l’élève + DVD-ROM 978 94 6293 6461 22,70<br />

cahier d’activités 978 94 6293 6478 13,90<br />

livre du professeur 978 94 6293 6485 22,70<br />

Tendances B1<br />

livre de l’élève + DVD-ROM 978 94 6293 6492 22,70<br />

cahier d’activités 978 94 6293 6508 13,90<br />

livre du professeur 978 94 6293 6515 22,70<br />

uitgeverij Intertaal<br />

Bisschoppenhoflaan 383<br />

2100 Deurne<br />

Bon Voyage !<br />

Doelgroep Jongeren en volwassenen in de toeristische sector en studenten<br />

van toeristische opleidingen die al enige kennis van het Frans hebben.<br />

Europees Referentiekader<br />

A1-A2<br />

• eentalige leergang met thema’s en onderwerpen die<br />

aansluiten bij de actuele toeristische trends<br />

• rijk geïllustreerd en met veel authentiek materiaal<br />

• extra aandacht voor luistervaardigheid<br />

• veel gelegenheid om de spreekvaardigheid te oefenen<br />

en communicatieve vaardigheden toe te passen<br />

tel. +32 (0)3 220 65 00<br />

fax +32 (0)3 226 81 86<br />

uitgeverij@intertaal.be<br />

Bestel via onze<br />

webshop:<br />

• afwisselende en communicatieve werkvormen<br />

• luisterteksten op cd met mp3’s<br />

Bon Voyage ! bevat een introductiehoofdstuk en zeven thematische<br />

unités. Elke unité is onderverdeeld in een aantal Séances<br />

en wordt afgesloten met informatie over verschillende culturen<br />

en met een eindopdracht. De unités hebben de volgende titels:<br />

Suivez le guide, Forfait premium, Embarquement immédiat,<br />

L’aventure au rendez-vous, Une soirée mémorable, Des jeux et<br />

des cadeaux, Hôtels de charme et tables gourmandes.<br />

ISBN 2<br />

livre de l’élève + CD MP3 978 94 6293 7116 26,00<br />

guide pédagogique 978 94 6293 7314 22,00<br />

Intertaal inspiratiedag<br />

25 november <strong>2017</strong><br />

Hof van Liere, Antwerpen<br />

Adv. <strong>2017</strong>-<strong>03</strong>.indd Profff 21x29,7cm 37 fc #00.indd 1 17/09/<strong>2017</strong> 17-08-17 13:30:05 12:50


38<br />

BUZZ<br />

Pascale Fierens<br />

Lancées en 2013 par deux enseignants français, Régis Forgione et Fabien<br />

Hobart, les twictées font aujourd’hui le buzz en France. De plus en plus de<br />

professeurs du primaire et du secondaire s’y mettent. Mais, au fond, qu’est-ce<br />

que la twictée?<br />

Le terme «twictée» est une contraction de Twitter<br />

et de dictée. Il désigne une courte dictée de moins<br />

de 140 caractères et partagée sur le réseau social<br />

Twitter. Beaucoup plus qu’une simple dictée classique,<br />

il s’agit d’un dispositif d’apprentissage collaboratif<br />

centré sur l’enseignement et l’apprentissage<br />

de l’orthographe. Concrètement, une twictée s’organise<br />

autour de cinq phases.<br />

1. PRÉPARATION ET CONDITIONS MATÉRIELLES<br />

Sur twitter.com/?lang=fr, l’enseignant crée un<br />

compte Twitter réservé à la twictée.<br />

Il produit également le(s) texte(s) de la twictée, qui<br />

se limite(nt) donc à 140 caractères. Éventuellement,<br />

les phrases peuvent cibler sur certaines difficultés<br />

orthographiques.<br />

Chaque groupe doit pouvoir disposer d’un ordinateur,<br />

d’une tablette ou d’un téléphone avec une<br />

connexion Internet.<br />

2. UNE DICTÉE INDIVIDUELLE «TRADITIONNELLE»<br />

SUIVIE D’UNE NÉGOCIATION EN GROUPES DE 2<br />

À 3 ÉLÈVES<br />

Le prof lit le mini-texte à haute voix. Individuellement,<br />

les élèves le notent sur papier. Puis, ils se<br />

mettent en petits groupes pour négocier et essayer<br />

d’écrire ensemble la phrase la plus correcte possible.<br />

Au besoin, ils peuvent utiliser un dictionnaire et/ou<br />

une grammaire. Il est important que le nombre de<br />

groupes soit pair. Le prof donne également un numéro<br />

à chaque groupe (groupe 1, groupe 2, groupe<br />

3, groupe 4, etc.).<br />

3. ENVOI DES TEXTES NÉGOCIÉS VIA TWITTER<br />

Les groupes d’élèves se connectent sur Twitter.<br />

Pour gagner du temps et pour éviter qu’ils soient<br />

distraits par des messages inadéquats, le professeur<br />

leur communique l’identifiant et le mot de passe du<br />

compte créé pour l’exercice. Les twictées des différents<br />

groupes sont expédiées en mode privé. On<br />

trouve cette modalité sous «messages». Tous les<br />

messages restent donc à l’intérieur de la classe, ce<br />

qui est sécurisant pour les élèves. Chaque groupe<br />

termine son message par la mention #groupe suivi<br />

du numéro reçu (par exemple #groupe1).<br />

4. COMMENTAIRES SUR LES TWICTÉES ENVOYÉES<br />

Le groupe 1 répondra au message envoyé par le<br />

groupe 2 et vice versa, le groupe 3 examinera le<br />

message expédié par le groupe 4 et vice versa, etc.<br />

Chaque groupe examine le texte qui lui est soumis.<br />

S’il n’y a aucune faute, on envoie des félicitations au<br />

<strong>2017</strong>-<strong>03</strong>.indd 38 17/09/<strong>2017</strong> 13:30:06


BUZZ<br />

39<br />

groupe de pairs qui l’ont écrit. S’il y a des fautes,<br />

on envoie un retour sous forme de «twoutils»: des<br />

tweets qui expliquent les erreurs. Ces justifications<br />

orthographiques sont soumises à la contrainte principale<br />

de Twitter: ils ne peuvent jamais dépasser les<br />

140 caractères. Les élèves sont donc obligés de<br />

synthétiser leur pensée orthographique. Il va de soi<br />

qu’ils peuvent utiliser un manuel, un dictionnaire ou<br />

une grammaire.<br />

5. CORRECTION DE LA PRODUCTION INITIALE<br />

À l’aide des «twoutils» reçus, chaque groupe peut<br />

corriger ses propres fautes. Cette version corrigée<br />

est renvoyée au groupe des pairs pour un dernier<br />

contrôle.<br />

AVANTAGES<br />

Les twictées donnent l’occasion aux élèves de mettre<br />

en œuvre leurs connaissances dans des exercices<br />

d’écriture basés sur la communication et l’explicitation.<br />

C’est une forme de travail très activante. Le<br />

contexte est sécurisant et motivant. L’erreur est<br />

dédramatisée et devient un point d’appui des apprentissages.<br />

La twictée développe également la «vigilance<br />

orthographique» des élèves, en les amenant<br />

à justifier leurs choix d’écriture et de correction.<br />

Leur capacité à se corriger et à réviser leurs écrits,<br />

augmente sensiblement. Avec la dictée négociée et<br />

l’élaboration des twoutils en groupe, ils apprennent<br />

aussi à collaborer dans le respect de l’apport de<br />

chacun.<br />

POUR ALLER PLUS LOIN<br />

La dimension sociale du réseau Twitter autorise les<br />

échanges entre «twittclasses» venues des quatre<br />

coins de la francophonie. Le site twictee.org met<br />

en relation des classes francophones qui échangent<br />

des twictées. Mais pourquoi ne pas y participer avec<br />

nos classes fortes? Quel défi pour les élèves doués!<br />

<strong>2017</strong>-<strong>03</strong>.indd 39 17/09/<strong>2017</strong> 13:30:06


40<br />

REGARDS<br />

«NE PAS SE SOUMETTRE<br />

À LA LANGUE MONDIALE»<br />

Propos recueillis par Clément Balta<br />

Dans cet article, paru dans Le français dans le monde en 2016 (n° 4<strong>03</strong>), Pascale<br />

Casanova, après La République mondiale des lettres, Pascale Casanova<br />

poursuit avec La langue mondiale sa réflexion sur les processus de domination<br />

qui cette fois régissent les rapports entre les langues, qu’ils soient littéraires ou<br />

sociétaux, en étudiant notamment le rôle décisif de la traduction.<br />

Pascale Casanova enseigne la littérature à Duke University<br />

(E-U). Elle est notamment l’auteur de La République mondiale<br />

des lettres (1999) et de Kafka en colère (2011)<br />

Le latin a été la première «langue mondiale».<br />

Comment le français s’est-il situé en tant<br />

que langue «dominée» par rapport à lui?<br />

Il s’agit bien sûr d’une domination symbolique, autrement<br />

dit d’une question de croyance collective!<br />

Chacun croyait que le latin était une langue noble<br />

et lui attribuait des vertus de «profon deur» et de<br />

«perfection». L’histoire du français, c’est l’histoire<br />

de la fin de cette croyance. Ainsi le français a été<br />

longtemps dominé par le latin (comme toutes les<br />

langues verna culaires d’Europe), ce dernier étant<br />

considéré comme une langue sacrée dans laquelle,<br />

seules, pouvaient être écrites (le latin était une langue<br />

ex clusivement écrite) les choses im portantes,<br />

comme la philosophie. C’était donc la langue du savoir<br />

mais aussi de l’Église, c’est pourquoi elle était<br />

intouchable. Et ce, jusqu’à ce que ce que le rapport<br />

entre les deux langues s’inverse.<br />

Ce qui m’intéresse surtout c’est que le rapport de domination<br />

est souvent oublié ou passé sous silence et<br />

que, contrairement à ce que veut le nationalisme bienpensant<br />

qui croit au «triomphe» attendu d’une langue<br />

sur l’autre, on ne peut pas les penser l’une sans l’autre.<br />

Le latin et le français sont, pendant longtemps, deux<br />

langues inséparables.<br />

Avant que le français ne devienne à son tour<br />

langue mondiale, langue dominante...<br />

On ne sait d’ailleurs pas bien pour quoi, les historiens se<br />

disputent beaucoup à ce sujet. Sans doute du fait que<br />

la réflexion sur la langue et le style (notamment celle<br />

des tra ducteurs) était plus poussée dans «le Royaume<br />

de France» qu’ailleurs. Roger Zuber 1 analyse d’ailleurs<br />

ce qu’on appelle désormais, d’après le mot de Ménage,<br />

«les belles infidèles», c’est-à-dire les traductions approximatives<br />

du latin vers le français qui ont été faites entre<br />

le XVIIe et le XVIIIe siècle. Nicolas Perrot d’Ablancourt<br />

est considéré comme l’inventeur et le praticien majeur<br />

de ces «traduc tions libres», qui sont des tentatives pour<br />

améliorer le style du français et non une méconnaissance<br />

du latin. Ce qu’il faut comprendre, c’est d’une part que<br />

malgré la montée en puis sance très progressive du français,<br />

on continuait à être bilingue dans les milieux lettrés<br />

(on cite à raison le fait que Descartes a écrit et publié<br />

en 1637 le Discours de la Méthode d’abord en français,<br />

<strong>2017</strong>-<strong>03</strong>.indd 40 17/09/<strong>2017</strong> 13:30:06


REGARDS<br />

41<br />

ce qui était une façon de refuser les «autorités» la tines<br />

invoquées alors à tout propos comme garantes de la vérité)<br />

; et d’autre part que le français, du fait des «belles<br />

infidèles» mais aussi de beaucoup d’autres choses, a été<br />

l’une des premières langues à s’émanciper du latin. C’est<br />

peut-être pour ça qu’elle est devenue langue mondiale...<br />

Quel rôle joue la traduction dans ces rapports<br />

de force linguistiques?<br />

Comme je m’intéresse aux langues en tant que système,<br />

en tant qu’elles nouent entre elles des relations,<br />

la traduction m’apparaît comme un signe, un symptôme<br />

ou un signal pour comprendre la place d’une langue<br />

dans le système linguis tique mondial. S’il y a beaucoup<br />

de traductions, on peut parler d’une langue très<br />

dépendante des autres et de locuteurs très dominés;<br />

s’il y a peu de traductions, au contraire, il y a de fortes<br />

chances pour que nous soyons en présence d’une langue<br />

do minante. L’exemple gréco-latin est clair: dans<br />

l’Antiquité, il y avait un bilinguisme latino-grec, les Romains<br />

lettrés parlaient grec et traduisaient beaucoup<br />

les lettres grecques. Mais l’inverse n’était pas vrai, y<br />

compris lorsque les Romains ont battu les Grecs militairement.<br />

La langue grecque dominait et on n’y peut<br />

rien ! Tous les bavardages sur les cultures ouvertes, la<br />

nécessité de tra duire, le traducteur comme passeur, etc.,<br />

ne servent à rien ! Les rapports de force entre les langues<br />

se jouent, entre autres, á partir des traductions.<br />

Quelle(s) traduction(s) d’ailleurs? Vous parlez<br />

notamment d’«esthético‐centrisme»...<br />

J’ai distingué, en effet, plusieurs types de traductions.<br />

Le mot a changé de sens (et donc de raison d’être)<br />

au cours du temps. La «fidé lité», qui nous apparaît aujourd’hui<br />

comme l’horizon indépassable de toute traduction,<br />

n’est que l’un des sens possibles. Pendant tout<br />

le Moyen Âge, au XVIe en France, pen dant la période<br />

élisabéthaine en Angleterre et ailleurs, «traduire» a été<br />

l’équivalent de «conquérir», «s’emparer de», «s’approprier».<br />

La traduction se définissait en termes militaires<br />

et peu importait alors qu’elle fût «fidèle» ou non; et<br />

puis, j’ai essayé aussi de montrer que, plus tard, si la<br />

langue cible est la langue mondiale (donc forcé ment<br />

dominante), les traductions ont tendance à l’infidélité.<br />

Ce n’est pas la langue qui est en cause, c’est sa position<br />

structurale; c’était vrai pour le français de Perrot<br />

d’Ablan court, c’est vrai pour l’anglais au jourd’hui. La<br />

«fidélité» a été inven tée très tard, pas avant le XIXe<br />

siècle.<br />

Vous consacrez un chapitre passionnant au<br />

Zibaldone de Giacomo Leopardi, qui évoque<br />

le problème à son époque de la domination<br />

du français. En quoi est-ce la preuve que, peu<br />

importe la lingua franca, de semblables mécanismes<br />

de domination sont à l’œuvre?<br />

Nous savons comment a opéré le français quand<br />

il dominait. Je vou lais montrer que les mécanismes<br />

sont exactement les mêmes au jourd’hui pour l’anglais<br />

et aussi faire comprendre, par l’éloigne ment,<br />

des fonctionnements que nous ne voyons pas parce<br />

que nous ne les comparons pas avec d’autres qui<br />

leur sont similaires.<br />

Si les principes, les processus de domination<br />

sont peu ou prou les mêmes, les moyens de la<br />

domination ont cependant changé. La «mondialisation»<br />

de l’anglais est-elle par consé quent<br />

un péril encore plus grand qu’auparavant?<br />

Oui, sans doute. Disons que cette domination linguistique<br />

à laquelle nous ne pouvons pas échapper re quiert<br />

de nous une plus grande prise de conscience et plus<br />

de tra vail pour en faire un véritable usage et nous en<br />

libérer. C’est pourquoi je prêche pour une position<br />

«athée». Il faut pouvoir pratiquer la langue mondiale<br />

pour communiquer avec d’autres qui ne pratiquent pas<br />

notre langue et pour avoir une part de pouvoir mondial;<br />

mais, ce faisant, il ne faut pas «croire» à la langue<br />

mondiale comme si elle était char gée de prestige et<br />

d’intérêt lui per mettant de signifier plus que ce qui est<br />

dit. Cependant, on ne peut rien, ou très peu, contre<br />

le snobisme de certains : c’est l’autre nom de la domination<br />

symbolique qui s’exerce en matière de langue<br />

et c’est la preuve de cette croyance collective qui est<br />

à la racine de ce type de do mination. Le fait que le<br />

français soit «envahi» par l’anglais est simple ment révélateur<br />

de sa position de langue dominée : toutes les<br />

langues mondiales ont envahi les autres...<br />

Comme une mise en garde, la dernière phrase<br />

de votre livre s’adresse aux locuteurs qui<br />

ont «un grand rôle à jouer». Quel est-il?<br />

Selon moi, il s’agit, au niveau sym bolique, de refuser<br />

de parler anglais quand la situation l’y autorise.<br />

C’est cela que j’entendais par «grand rôle à jouer».<br />

Je voulais dire que chaque initiative individuelle peut<br />

être un «grand rôle» puisqu’il s’agit de croyance;<br />

qu’il dépend de chacun d’entre nous, en tant que locuteur,<br />

de ne pas nous soumettre trop ra pidement<br />

à la langue mondiale, et donc, de ne pas accepter<br />

trop facile ment la domination linguistique.<br />

1. R.Zuber, ‘Les Belles Infidèles’ et la formation du goût<br />

classique, [1968], Albin Michel, 1995<br />

<strong>2017</strong>-<strong>03</strong>.indd 41 17/09/<strong>2017</strong> 13:30:06


42<br />

AMUSE-MOTS<br />

CES NOMS PROPRES<br />

devenus des noms communs…<br />

(suite et fin)<br />

Jeannine Willemse<br />

Chose promise, chose due! Voici donc la suite de notre petit dico.<br />

G COMME…<br />

Guillemets<br />

Le nom commun désigne, comme chacun sait, un<br />

signe de ponctuation. Le nom propre est le diminutif<br />

de Guillaume, un imprimeur français du XVIIe siècle<br />

qui donna son nom à ce signe typographique utilisé<br />

dès le début du XVIe siècle pour encadrer des citations.<br />

Attesté dès 1677, le nom commun n’entra au<br />

Dictionnaire de l’Académie qu’en 1718.<br />

J COMME…<br />

Jérémiade<br />

Le nom commun désigne familièrement une plainte<br />

continue qui irrite.<br />

Le nom propre est celui de Jérémie, un des quatre<br />

grands prophètes juifs, avec Moïse, Isaïe et Ézéchiel,<br />

dont la Bible nous raconte l’histoire. Enfermé pour<br />

avoir formulé des prophéties, Jérémie exprime son<br />

désespoir dans son Livre des Lamentations, qui déplore<br />

les malheurs d’Israël. Le nom «jérémiade»,<br />

quant à lui, se dit dès la fin du XVIIe siècle pour<br />

indiquer un certain ras-le-bol face à des plaintes répétitives.<br />

«Arrête tes jérémiades!».<br />

K COMME…<br />

Kir<br />

Le nom commun désigne un apéritif traditionnel de<br />

la cuisine bourguignonne. Le nom propre est celui du<br />

chanoine Kir, député-maire de Dijon, qui se rendit<br />

célèbre par ses interventions à la Chambre de députés,<br />

mais surtout par l’apéritif qu’il servit en 1950<br />

lors d’une réception officielle de parlementaires anglais.<br />

Faite d’un mélange de vin blanc et de liqueur<br />

de cassis, cette boisson, appelée plus populairement<br />

‘blanc-cassis’, devient «royale» lorsqu’on remplace<br />

le vin blanc par du champagne.<br />

M COMME…<br />

Mansarde<br />

Le nom commun renvoie à une chambre au plafond<br />

bas, aménagée dans les combles, sous un toit brisé.<br />

Le nom propre est celui de l’architecte François<br />

Mansart (1598-1666), à ne pas confondre avec Jules<br />

Hardouin-Mansart, célèbre architecte de Louis XIV.<br />

Créateur et restaurateur de nombreux bâtiments<br />

(e.a. l’hôtel Carnavalet), il s’inspira d’éléments architecturaux<br />

de la Renaissance et joua un rôle essentiel<br />

dans l’établissement du classicisme. Vers 1560,<br />

il utilisa abondamment un système de construction<br />

déjà utilisé par Pierre Lescot (architecte de la Renaissance<br />

et restaurateur du Louvre), qu’on appela<br />

d’abord «comble à la mansarde» (comble brisé à<br />

quatre pans), puis plus simplement «mansarde».<br />

N COMME…<br />

Nickel<br />

Le nom commun désigne un métal argenté. Le nom<br />

<strong>2017</strong>-<strong>03</strong>.indd 42 17/09/<strong>2017</strong> 13:30:06


AMUSE-MOTS<br />

43<br />

propre est le diminutif d’un prénom germanique<br />

(Nikolaus). Dans les régions minières des pays nordiques,<br />

les légendes sont peuplées de gnomes malfaisants<br />

et de lutins espiègles qui sabotent le travail<br />

des mineurs. C’est le cas, par exemple, du méchant<br />

Kobold (qui a donné «cobalt») et du petit Nickel<br />

qui s’amusait à transformer le vrai minerai de cuivre<br />

(kupfer) en un minéraide moindre valeur que les<br />

mineurs nommèrent kupfernickel, abrégé en nickel à<br />

partir de 1754 en Suède. Mais ce métal de couleur<br />

argentée fut utilisé bien avant d’être ainsi baptisé.<br />

On en retrouve des traces dans des bronzes découverts<br />

en Syrie, qui contiennent une teneur en<br />

nickel de 20%, et selon de très anciens manuscrits,<br />

la Chine l’a déjà utilisé entre 1700 et 1400 av. J.-C.<br />

O COMME…<br />

Olibrius<br />

Le nom commun désigne un individu dont le comportement<br />

est bizarre et louche. Le nom propre<br />

est celui de plusieurs personnages de l’Empire romain,<br />

qui furent tous responsables d’actes atroces.<br />

Un de ces tristes sires fut gouverneur d’Antioche,<br />

en Turquie. Il persécuta et fit subir le martyre à<br />

sainte Marguerite, en 275. D’où l’expression «faire<br />

l’olibrius», signifiant «se conduire méchamment»<br />

Le nom commun «olibrius» apparut en 732 pour<br />

désigner un homme louche au comportement inquiétant.<br />

P COMME…<br />

Panama<br />

Le nom commun désigne un chapeau souple et léger<br />

fabriqué avec la feuille du latanier, une espèce de<br />

palmier. Le nom propre est celui d’un pays d’Amérique<br />

centrale, de la capitale de celui-ci et d’un canal<br />

qui le traverse. Le panama est donc ce chapeau<br />

de paille blanc ou ivoire qu’affectionnent particulièrement<br />

les spectateurs du tournoi de Roland Garros.<br />

Fabriqué à l’origine par les Indiens d’Équateur,<br />

il a fait, dès le XIXe siècle, le succès de prestigieux<br />

chapeliers tels que Borsalino (chapelier italien qui<br />

créa son célèbre modèle en 1857).<br />

R COMME…<br />

Robinet<br />

Le nom commun désigne un élément de la tuyauterie<br />

dont les fuites ont fait le cauchemar de générations<br />

d’écoliers. Le nom propre est un prénom (Robin)<br />

qu’on donnait aux moutons au Moyen Âge. Personnages<br />

de fables et de légendes, les animaux reçurent,<br />

au Moyen Âge, chacun leur surnom. Citons,<br />

entre autres, Brun l’ours, Thibert le chat… et Robin<br />

le mouton, ou, pour un agneau, Robinet, diminutif<br />

de Robin. Bientôt, des têtes de petit moutons<br />

stylisées ornèrent les mascarons de fontaines et les<br />

dispositifs d’arrêt à l’extrémité de canalisations. Logique<br />

donc de baptiser, dès le début du XVe siècle,<br />

ces éléments décoratifs du nom de «robinet»!<br />

S COMME…<br />

Siamois<br />

Le nom commun désigne un race de chats, mais aussi<br />

des jumeaux attachés physiquement l’un à l’autre. Le<br />

nom propre, Siam, est l’ancien nom de la Thaïlande,<br />

qui a été employé jusqu’en 1941. Importée de Siam<br />

à la fin du XIXe siècle, une race de chats à poils<br />

rats fut d’abord nommée «chat de Siam», puis «chat<br />

siamois», et enfin «siamois». Nés sur un bateau fluvial<br />

près de Bangkok, les frères Chang et Eng furent<br />

les premiers jumeaux reliés à être présentés<br />

en Europe, en 1829, sous l’appellation de «frères<br />

siamois». En 1839, ils s’établirent aux États-Unis,<br />

où ils furent exhibés dans le Freak show de Barnum.<br />

Comme aucun médecin ne voulait prendre le risque<br />

de les séparer, ils continuèrent à vivre soudés par<br />

le sternum, se marièrent, eurent chacun plusieurs<br />

enfants et vécurent jusqu’à l’âge de 63 ans.<br />

V COMME…<br />

Valériane<br />

Le nom commun est celui d’une plante herbacée dont<br />

la racine est utilisée actuellement pour favoriser le<br />

sommeil et atténuer l’anxiété. Le nom propre, Valeria,<br />

est celui d’une région appartenant à l’ancienne<br />

province romaine de Pannonie. L’ancienne Pannonie<br />

correspondait à l’actuelle Hongrie et à une région<br />

de la Yougoslavie. Elle fut conquise par Rome entre<br />

35 et 9 av. J.-C. et subdivisée en plusieurs régions,<br />

dont Valeria. Une plante, déjà connue pour ses propriétés<br />

médicinales, était abondamment cultivée<br />

dans cette région et fut exportée à Rome. Selon<br />

le médecin grec Dioscoride (Ier siècle), la valériane<br />

pouvait soigner les piqûres de scorpion, les affections<br />

oculaires, les maux de dents, l’amygdalite et la<br />

toux. Pline la recommandait contre les contractions<br />

nerveuses et à l’époque classique, on la prescrivait<br />

pour soigner l’épilepsie.<br />

<strong>2017</strong>-<strong>03</strong>.indd 43 17/09/<strong>2017</strong> 13:30:06


44<br />

LA VIE DE PROFFF<br />

WELKOM IRIS,<br />

onze nieuwe voorzitster!<br />

Raymond Gevaert<br />

Op zaterdag 10 juni, tijdens de Algemene vergadering van onze vereniging,<br />

werden nieuwe bestuursleden en nieuwe leden van de Raad van beheer verkozen.<br />

Tine Florival en Valeria Catalano komen de Raad van beheer vervoegen<br />

en versterken met hun inzet, dynamisme en expertise. Iedereen is blij met hun<br />

intrede. Maar de belangrijkste verkiezingen waren uiteraard die van een nieuwe<br />

voorzitter, een nieuwe vicevoorzitter en een nieuwe secretaris-generaal. Op<br />

het secretariaat volgt Pascale Fierens Daniel Leroy op, die zelf Nathalie Ceulemans<br />

opvolgt als vicevoorzitter. Giedo Custers, onze penningmeester, blijft nog<br />

twee jaar op post. Voor het voorzitterschap werd Iris Haentjens, onze guitige<br />

en bijzonder bekwame collega, verkozen. Een portret van Iris, «Madame la<br />

Présidente».<br />

Iris heeft al meer dan 20 jaar ervaring als lerares<br />

Frans in ASO, TSO en BSO. Binnen de vakgroepwerking<br />

op haar school (Sint-Janscollege Sint-<br />

Amandsberg, in de 2de en 3de graad ASO) heeft<br />

ze zich altijd zeer intensief en enthousiast ingezet<br />

om het onderwijs van de Franse taal en cultuur op<br />

een kwalitatief peil te blijven ontwikkelen, rekening<br />

houdend met de vele uitdagingen in het boeiende<br />

landschap van het (vreemde)talenonderwijs.<br />

Door haar deelname aan het opleidingsproject<br />

FORMACOM en door haar publicaties heeft ze zich<br />

verder bekwaamd in de vakdidactiek van het Frans<br />

VT, en kon zo haar passie voor deze taal nog meer<br />

concreet vorm geven. Als stagebegeleidster ondervind<br />

ze regelmatig de noden van een nieuwe generatie<br />

leraren Frans, en deelt ze de grote bezorgdheid<br />

die momenteel heerst over de opleiding van<br />

toekomstige leraren. Dit alles betekent dat zij ons<br />

doelpubliek goed zal vertegenwoordigen, aangezien<br />

zij de mooie kanten van de job, maar zeker ook enkele<br />

valkuilen in het werkveld zeer goed kent.<br />

Op haar school is zij naast leerkracht Frans ook<br />

zorgcoördinator. Zij heeft dus ervaring in het leiden<br />

van een groep, in het organiseren en plannen,<br />

in het luisteren naar noden en vragen van verschillende<br />

partijen en in het proberen verzoenen van<br />

hun belangen. Stuk voor stuk vaardigheden die zij<br />

in onze vereniging kan aanwenden om de werking<br />

van de voorbije jaren verder te zetten en nieuwe<br />

uitdagingen aan te gaan.<br />

De werking van een vzw is haar goed bekend: al 15<br />

jaar functioneert ze als secretaris van een vzw in<br />

het jeugdwerk, waarin volwassenen jonge mensen<br />

helpen hun vrijwilligersengagement op te nemen op<br />

een verantwoordelijke manier.<br />

Als lid van de Algemene vergadering en de Raad<br />

van bestuur van PROFFF, volgt Iris al menige jaren<br />

het reilen en zeilen van de vereniging en iedereen<br />

kent haar degelijkheid, haar zin voor humor en haar<br />

haast legendarische lach. Haar engagement is bijzonder<br />

degelijk op inhoudelijk vlak. Via de ‘Denken-Doe-dagen’,<br />

bijvoorbeeld, was zij sterk betrokken<br />

bij het bepalen van een visie voor de toekomst<br />

van onze vereniging.<br />

De laatste jaren werd er hard gewerkt aan vernieuwing,<br />

evenwel zonder enkele belangrijke vaste<br />

waarden overboord te gooien. Met onze studiedag,<br />

een jaarlijks hoogtepunt en leerrijk ontmoetingsmoment,<br />

spelen we in op de professionele noden<br />

van lesgevers Frans op alle niveaus. In het tijdschrift<br />

ProFFF, dat ondertussen zijn derde jaargang is ingegaan,<br />

publiceren we degelijke, gezond kritische, vernieuwende,<br />

kortom boeiende artikels die de vakexpertise<br />

van leraren Frans verrijken. De projecten<br />

<strong>2017</strong>-<strong>03</strong>.indd 44 17/09/<strong>2017</strong> 13:30:07


45<br />

FrancoForm en FORMAPRIM bevorderen samenwerking<br />

onder leraren Frans, ongeacht de graad,<br />

de onderwijsvorm of -koepel. Deze projecten bieden<br />

leraren kansen om zich inhoudelijk en creatief<br />

sterk te blijven ontwikkelen. Het zal dus voor Iris<br />

een belangrijke taak zijn deze goed lopende zaken<br />

te bestendigen, en ondersteuning te bieden aan alle<br />

medewerkers die zich hiervoor inzetten.<br />

Daarnaast heeft zij, door mee te functioneren in<br />

de Raad van bestuur, ook een heel goed zicht gekregen<br />

op de uitdagingen voor de toekomst van<br />

onze vereniging. Meedraaien in onze multimediale<br />

wereld is vandaag (en morgen!) een must. Een van<br />

haar doelstellingen is een website te publiceren<br />

en te onderhouden waarop didactisch materiaal,<br />

nieuws over vormingsactiviteiten en initiatieven van<br />

de vereniging te vinden zijn. Die website moet een<br />

modern venster op het onderwijs van de Franse<br />

taal en cultuur worden, zodat onze leden zich nog<br />

meer betrokken voelen, en we onze slogan ‘Nous,<br />

c’est vous’ echt kunnen waarmaken. Dit venster zal<br />

ons meer bekendheid doen krijgen, en nog meer<br />

dialoog en uitwisseling op gang brengen. Ook hieraan<br />

werkt de Raad van bestuur heel hard, en neemt<br />

de nodige initiatieven. Het wordt een uitdaging om<br />

deze zaken als voorzitter de komende jaren te blijven<br />

stimuleren en verder te ontwikkelen. Gelukkig<br />

zal ze op dit vlak omringd zijn door een ervaren<br />

ploeg van competente, gedreven mensen die haar<br />

hierin kunnen steunen.<br />

<strong>2017</strong>-<strong>03</strong>.indd 45 17/09/<strong>2017</strong> 13:30:08


46<br />

BIBLIO<br />

RECENSIE<br />

Hugo Sonneville<br />

eetcultuur en gastro nomie en met woorden schat<br />

en uitdrukkingen over het essentiële aspect van ’s<br />

lands beschaving.<br />

Christine ANDANT, Annabelle NACHON. À table ! À<br />

la découverte du repas gastronomique des Français.<br />

– Fontaine (Isère), Presses Uni ver si taires de Grenoble,<br />

2016, 26 x 18, 128 p., ill., ISBN 978-2-7061-2509-6,<br />

€ 19. FLE; CIVILISATION-CULTURES.<br />

Het multimediale leermiddel (met kleurfoto’s,<br />

kaarten, tabellen en statistieken geïllustreerd boek<br />

plus website) maakt adoles centen en volwas senen<br />

(niveau A2 en hoger 1 ) op een bijzonder boeiende<br />

manier vertrouwd met de Franse tafel gebruiken,<br />

De negen hoofdstukken gaan, als in een opwaartse<br />

beweging, van het dagda ge lijkse naar de sfeer van<br />

verfijning; ze focussen achtereen volgens op [1°]<br />

de keuken als werk- en leefruimte met uitrusting,<br />

gebruiks voor werpen en toestellen, [2°] doordeweekse<br />

maaltijden thuis, op school of op het werk,<br />

[3°] de aan koop(plaats) van kwali teits pro ducten<br />

voor consumptie of berei dingen, [4°] de variatie in<br />

streek producten en regionale gerechten, [5°] wijn<br />

in combinatie en harmonie met wat op het bord<br />

ligt, [6°] de aankleding van de tafel en de schikking<br />

van bestek, borden en glazen, [7°] feest malen voor<br />

bijzondere gelegen heden, [8°] een maaltijd becommen<br />

tariëren (met extra aandacht voor gastronomische<br />

gidsen en culinaire tv-programma’s) en [9°]<br />

heden daagse trends in de haute cuisine.<br />

Een vast stramien reguleert de variatie binnen elk<br />

hoofdstuk. Een ruime rondblik 2 vormt de aanloop<br />

naar de voorstelling van een iconisch ingrediënt of<br />

product 3 , de kennis making met een typisch recept 4 ,<br />

een sessie op de praktijk afgestemde taal uit breiding<br />

en wenken 5 , de ontmoeting met een profes sional<br />

uit de voedings- of gastro no mische sector 6 en, als<br />

afsluiter, een portie taal training met zowel gesloten<br />

als open vragen, bijv. toetsing naar tekstbegrip,<br />

ervaringen en meningen onder woorden brengen,<br />

rollen spellen, creatieve schrijf opdrach ten e.d. Als<br />

aanvulling zijn tussendoor kader tekstjes met taaltips<br />

en interes sante weetjes ingelast.<br />

De bij het boek aansluitende website 7 bevat, parallel<br />

met de voortgang van de hoofdstukken, negentig<br />

links naar documenten, getui ge nissen, audio-<br />

en video bestan den (waaronder enkele trailers<br />

van recente films waarin gastro nomie of wijn een<br />

<strong>2017</strong>-<strong>03</strong>.indd 46 17/09/<strong>2017</strong> 13:30:08


BIBLIO<br />

47<br />

rol spelen) als bijkomende informatie en geregeld<br />

ook als uitgangs punt voor taal vaar digheids training.<br />

Er werden, ter afwisseling, enkele chansons toegevoegd.<br />

De enorme verschei den heid van de bestanden,<br />

waarvan er heel wat recht uit het leven gegrepen<br />

zijn 8 , werkt motiverend en houdt de aandacht<br />

gaande. Er zijn literaire intermezzo’s 9 en ‘educatieve’<br />

episodes bij, zoals het filmpje dat op een grappige<br />

manier het verschil tussen de primitieve en de beleefde<br />

manier om kaas aan te snijden demonstreert<br />

of het audio bestand dat leert hoe je een fles champagne<br />

ontkurkt.<br />

De achter in het boek opgenomen transcrip ties van<br />

de audiofiles en de correctie sleutel van de gesloten<br />

oefeningen geven autodidacten een stevig houvast<br />

bij het doornemen van het originele en veelzijdige<br />

leermiddel. Mede door de toegepaste werkvormen<br />

is À table ! erg geschikt voor (kort lo pen de avond)<br />

cur sussen ‘Franse taal en cultuur’ voor (nearly) volwassenen<br />

met voldoende linguïs tische voorkennis<br />

en levert het leermiddel praktisch inzetbaar materiaal<br />

voor culinaire ateliers.<br />

LECTUURNOTITIES.<br />

Hoofdstuk 1, ‘Dans la cuisine’, webdocument [gelezen<br />

op 20.8.<strong>2017</strong>] bij ‘Le produit : beurre ou huile<br />

d’olive’: lees un légume cru i.p.v. un légume crû, 3<br />

types i.p.v. 3 type, quoi qu’on en dise i.p.v. quoiqu’on<br />

en dise, une huile que l’on va utiliser i.p.v. une<br />

huile que l’on va utilisée; hoofdstuk 4, ‘Une géographie<br />

du goût’, webbestand audio 12 [gelezen op<br />

20.8.<strong>2017</strong>]: de link ontbreekt (er is dus geen luistertekst,<br />

de oefening in het boek [p. 55, onderaan]<br />

kan dan ook niet gemaakt worden); hoofdstuk 7, p.<br />

83: de kadertekst ‘expressions’ staat al in hoofdstuk<br />

6, p. 76.<br />

1. Voor zelfstudie wordt aanvangsniveau B1 geadviseerd.<br />

2. In de rubriek ‘À la découverte’ komen heel uiteen lopende<br />

aspecten aan bod. Een greep eruit: van middag maal tot snelle<br />

middag pauze hap, smaak als herin neringen op wekker (met<br />

de obligate tekst ‘La madeleine’ uit Prousts roman cyclus), de<br />

ontdekking van exotische gerechten, Frankrijk als reis be stemming<br />

voor fijn proe vers, de ‘cités de la gastro nomie’, wijn (op<br />

ideale schenk tempe ratuur) en foodpairing, de geschiedenis<br />

van de wijnbouw, van de kookboeken, van ‘les arts de la table’,<br />

van het restau rant wezen, enz.<br />

3. O.a. boter vs. olijfolie, brood, meloen, een typische kaas<br />

uit de Loirestreek, champagne, porselein, ganzen lever, truffel,<br />

de revival van oude gewassen (vergeten groenten en fruit)…<br />

4. Niet alleen klassiekers zoals bœuf bourguignon en bouillabaisse<br />

de Marseille maar ook variaties op kalfsragout en<br />

originele recepten met eenden borst, sint-jakobsschel pen… en<br />

nage rechten.<br />

5. Vaak gericht op woordenschat uitbreiding (thematisch;<br />

incl. wellevende vraag- en antwoordfor mu les) en uitdrukkingen<br />

rond een thema (bijv. brood, klanten wensen i.v.m. hoe veelheden<br />

en eigen schap pen bij aankopen, proosten)…<br />

6. Producent (wijnbouwer, veehouder), (ster ren)res tau ranthouder,<br />

maître d’hôtel (de dame in kwestie doceert ook in<br />

een hotel school), gas tro no mie cri ticus…<br />

7. Vooraan in het boek zijn de sleutels (URL en QR-code) tot<br />

de ‘site compagnon’ opgegeven.<br />

8. De getuigenis van een kok in een grootkeuken, een interview<br />

met de bekroonde beste Parijse stok brood bakker van het<br />

jaar, demon straties van recepten, een reportage over de groothandels<br />

markt te Rungis, de uitgever van de rode Michelingids<br />

aan het woord zijn enkele voorbeelden van film(pje)s.<br />

9. Emma Bovary’s bruidsmaal in de roman van Flaubert,<br />

‘Les trois messes basses’ uit Daudets Lettres de mon moulin<br />

en (andermaal) ‘La madeleine’ van Marcel Proust (langer excerpt).<br />

<strong>2017</strong>-<strong>03</strong>.indd 47 17/09/<strong>2017</strong> 13:30:08


48<br />

INFOS<br />

Claudine De Rockere<br />

FORMATIONS<br />

Universiteit Antwerpen<br />

Zie vernieuwde website<br />

www.uantwerpen.be/cno<br />

• 19-10-<strong>2017</strong> - Comment motiver tous les<br />

élèves dans des classes hétérogènes?<br />

• 20-10-<strong>2017</strong> - Hoe (praktisch) meer leerplangericht<br />

werken voor Frans en Engels doorheen<br />

de 3 graden aso-kso-tso-bso?<br />

• 23-10-<strong>2017</strong> - Ma classe got talent<br />

• 25-10-<strong>2017</strong> - LUWI in de lessen Frans: ludieke<br />

werkvormen en ideeën<br />

• 07-11-<strong>2017</strong> - Vaardigheids- en taakgerichte<br />

lespakketten Frans voor bso met oog voor<br />

leerplanrealisatie<br />

• 24-11-<strong>2017</strong> - Kunnen Franse lessen aso nog<br />

hip zijn?<br />

• 24-11-<strong>2017</strong> - Ervaringen uitwisselen voor<br />

Frans in de 3 graden aso-tso-kso-bso<br />

• 24-11-<strong>2017</strong> - Ervaringen uitwisselen voor<br />

Frans in de 3 graden aso-tso-kso-bso<br />

Navormingen SLO Frans – KU Leuven<br />

Mercredi, 25 octobre <strong>2017</strong> – De 10h à 13h -<br />

«Avant les croissants …» – Ateliers de motivation<br />

- Diverses pistes seront proposées de manière<br />

interactive pour favoriser la motivation de nos<br />

élèves pour le français.<br />

Intervenants : Maribel Montero Perez, Karla Daras,<br />

Barbara De Graeve, Joëlle De Pessemier, Katrien<br />

Luypaert, Loes Verheyen - Lieu : Erasmushuis, KU<br />

Leuven<br />

Inscriptions: https://www.kuleuven.be/samenwerking/avlnascholingen<br />

DiWeF<br />

Op donderdag 19 oktober organiseert de DiWeF<br />

haar jaarlijks congres voor leerkrachten Frans in<br />

Vlaanderen. Ook dit jaar richt de studiedag zich<br />

tot leerkrachten Frans Vreemde Taal zowel als tot<br />

leerkrachten Vreemde Taal.<br />

Website raadplegen voor verdere details http://<br />

www.uhasselt.be/UH/interculturalis/DIWEF-ic/<br />

Diwef-wat.html<br />

Campus Diepenbeek - Agoralaan - Gebouw D -<br />

B63 - 3590 Diepenbeek<br />

Tel.: +32 11 26 86 55 +32 11 26 86 80 - E-mail:<br />

ic@uhasselt.be<br />

Onze studiedag Frans in samenwerking met de Hogeschool Gent<br />

is voorzien op 9 maart 2018.<br />

Het programma zal online verschijnen in december,<br />

op www.bvlf.org<br />

<strong>2017</strong>-<strong>03</strong>.indd 48 17/09/<strong>2017</strong> 13:30:08


49<br />

À RETENIR<br />

Alliance française Oost-Vlaanderen :<br />

• 09-10 «Café littéraire» over Meurtres pour<br />

mémoire van Didier Daeninckx, 19h30, Alliance<br />

Française Oost-Vlaanderen, Krijgslaan<br />

20-22, Gent (inschrijven via griet.theeten@<br />

gmail.com)<br />

• 17-10 Franstalig toneel Le Silence de la Mer<br />

van Vercors, 14u (schoolvoorstelling) en 20u<br />

(avondvoorstelling), Theater Tinnenpot Tinnenpotstraat<br />

21, Gent (reserveren via therese.demeersman@me.com)<br />

• 19-10 literaire lezing met Didier Daeninckx<br />

«Quand la fiction provoque le réel» , 19u, Auditorium<br />

61, Recolettenlei 3, Gent (ism Departement<br />

Frans, UGent)<br />

• 16-11 literaire lezing met Emmanuelle Pagano<br />

«Veille documentaire et écriture» , 19u,<br />

Auditorium 61, Recolettenlei 3, Gent (ism<br />

Departement Frans, UGent)<br />

• 27-11 «Café littéraire» over een boek van<br />

Laurent Gaudé (titel nog te bepalen), 19h30,<br />

Alliance Française Oost-Vlaanderen, Krijgslaan<br />

20-22, Gent (inschrijven via griet.theeten@<br />

gmail.com)<br />

• 11-12 literaire lezing met Laurent Gaudé<br />

«Pour une épopée contemporaine» , 19u, Auditorium<br />

61, Recolettenlei 3, Gent (ism Departement<br />

Frans, UGent)<br />

Focus Franse Film<br />

Meer op<br />

www.lesseninhetdonker.be/filmaanbod?<br />

selectie=franse-film<br />

Vlaamse Olympi@de van het Frans (Olyfran),<br />

31ste editie:<br />

Start van de promotiecampagne en van de inschrijfperiode:<br />

25 september <strong>2017</strong> - www.olyfran.<br />

org<br />

CONCOURS<br />

Feu vert pour le nouveau Concours<br />

Haïku <strong>2017</strong>-2018!<br />

Après le grand succès des éditions 2016 et <strong>2017</strong>,<br />

le Concours Haïku sera relancé à partir de septembre<br />

<strong>2017</strong>. Des détails ? Bientôt, sur le site:<br />

www.concourshaiku.org, et dans l’Infolettre du<br />

service de coopération et d’actions culturelles<br />

de l’Ambassade de France!<br />

LE PROJET RUBENS<br />

Le Service d’actions culturelles de l’Ambassade<br />

de France et le Lycée français d’Anvers annonce<br />

la nouvelle édition du Projet RUBENS combinant<br />

les langues (dont le français) et les arts plastiques.<br />

Pour tout renseignement s’adresser à Sophie<br />

Clauwaert , coordinatrice du projet, info@<br />

projetrubens.eu.<br />

<strong>2017</strong>-<strong>03</strong>.indd 49 17/09/<strong>2017</strong> 13:30:09


50<br />

ProFFF en ligne<br />

Sur le site bvlf.org, vous trouverez<br />

- Les liens actifs mentionnés dans les articles<br />

• Vernieuwing in didactiekland – MOOC’s<br />

• Lu pour eux<br />

- Un fiche didactique pour La grammaire de l’oral<br />

- Des liens utiles, des infos complémentaires et des «tuyaux» pour rendre visite aux trois Sœurs<br />

- Des activités supplémentaires pour Que faire la dernière heure du vendredi après-midi ?<br />

ProFFF in mijn bus?<br />

HEEL EENVOUDIG!<br />

U gaat naar de website van PROFFF vzw:<br />

www.bvlf.org<br />

U registreert zich als lid van PROFFF vzw en<br />

betaalt € 20 op de rekening van onze vereniging<br />

IBAN: BE67 2900 5055 3387<br />

BIC: GEBABEBB<br />

Als lid van PROFFF vzw ontvangt u dan automatisch<br />

de vier nummers. ProFFF verschijnt vier<br />

maal per jaar: eind maart, eind juni, eind september<br />

en eind december.<br />

Buitenlandse leden, instellingen en scholen betalen<br />

€ 50.<br />

AANDACHT!<br />

Op het etiket van de verpakking van uw ProFFF,<br />

vindt u uw persoonlijk lidnummer van onze<br />

vzw PROFFF.<br />

Bewaar dit nummer zorgvuldig: u heeft het immers<br />

nodig bij uw inschrijving voor onze Studiedag<br />

en als login om toegang te krijgen tot de<br />

inhoud van onze website.<br />

ATTENTION!<br />

Sur l’étiquette de l’emballage de votre numéro<br />

de ProFFF, vous trouvez votre numéro<br />

d’adhérent à l’association PROFFF.<br />

Conservez ce numéro avec soin : vous en aurez<br />

besoin pour votre inscription à notre Journée<br />

d’études et pour avoir accès au contenu<br />

de notre site web.<br />

Colofon<br />

ProFFF<br />

Tijdschrift van PROFFF vzw.<br />

Verantwoordelijke uitgever:<br />

vzw PROFFF,<br />

p/a Iris Haentjens, Oscar De Reusestraat 22, 9040 Gent<br />

Ondernemingsnummer 0441 390 283<br />

Zetel: Oscar De Reusestraat 22, 9040 Gent<br />

Hoofdredacteur:<br />

Raymond Gevaert (raymond.gevaert@fipf.org)<br />

Redactiesecretariaat:<br />

Joëlle De Pessemier (joelle.depessemier@skynet.be)<br />

Redactie: Suzanne Bodson, Valeria Catalano, Frans De Clercq,<br />

Marijke De Regge, Claudine De Rockere, Pascale Fierens, Vincent<br />

Kortleven, Mathea Simons, Hugo Sonneville, Jeannine Willemse<br />

Lay-out:<br />

Benoit Gevaert (benoit.gevaert@telenet.be)<br />

Publiciteit:<br />

Iris Haentjens (iris.haentjens@telenet.be)<br />

Lidmaatschap:<br />

Registratie via de website van PROFFF vzw: www.bvlf.org: € 20<br />

en u ontvangt 4 nummers per jaar.<br />

Druk:<br />

Nevelland vzw, Werkplaats voor aangepaste arbeid, Landegem<br />

Website:<br />

www.bvlf.org<br />

Auteurs die niet behoren tot de redactie van ProFFF vertolken<br />

enkel hun eigen standpunt.<br />

<strong>2017</strong>-<strong>03</strong>.indd 50 17/09/<strong>2017</strong> 13:30:09


Auteurs: Ellen Vandevelde, Ine Vandezande<br />

Met medewerking van: Barbara De Graeve, Heidi Le Maire, Marlène Rasir<br />

KRAS DEZE CODE EN ACTIVEER<br />

JE BOEK ONLINE OP<br />

WWW.SCOODLE.BE/ACTIVEER<br />

Code gekrast = geen retour mogelijk<br />

ISBN 978-90-301-4979-8<br />

LEERWERKBOEK<br />

FRANS VOOR 1 A-STROOM<br />

CDPOC1W_CoverCdP-Direct1.indd 1 19/05/16 10:27<br />

voor<br />

A-stroom,<br />

aso en<br />

tso/kso<br />

COUP DE POUCE DIRECT<br />

LEERWERKBOEK 1 A-STROOM<br />

Ken je Coup de Pouce<br />

voor tso/kso al?<br />

▪ A c ti e f en zeer taaltaakgericht: leerlingen stellen<br />

veiligheidskaarten op, nemen deel aan een<br />

“meet and greet”, organiseren een etentje van<br />

de jeugdbeweging ...<br />

▪ Actueel en boeiend materiaal: les<br />

Intouchables, Norman et Cyprien,<br />

Omar Sy ...<br />

▪ Duidelijke houvast en ondersteuning:<br />

structuurkaders, studietips, gebundeld<br />

overzicht van alle grammatica, actes de<br />

paroles, woordenschat ...<br />

KIJK HET MATERIAAL GRATIS DIGITAAL IN<br />

Meld je gratis aan op www.scoodle.be en bekijk<br />

een sneak preview van de lerarenkits:<br />

ga naar “mijn lerarenkits” en dan naar “catalogus”.<br />

Alle info op www.plantyn.com/coupdepouce<br />

<strong>2017</strong>-<strong>03</strong>.indd 51 17/09/<strong>2017</strong> 13:30:09


Roeland VZW<br />

AANBOD VOOR LEERKRACHTEN<br />

ARTSCENE Jeugdtoneel in het Frans of Engels<br />

STADSBEZOEKEN<br />

Frans in Namen, Luik en Rijsel<br />

ROELANDBIB Unieke collectie Franse handboeken & films<br />

-NIEUW-<br />

Contacteer ons:<br />

INFO@ROELAND.BE<br />

KRIJGSLAAN 18-22 | 9000 GENT<br />

T 09 221 60 44 | F 09 220 55 92<br />

WWW.ROELAND.BE<br />

@VZWROELAND<br />

Y P M<br />

Nieuwe publicatie: 60 jeux linguistiques<br />

20 euro, te bestellen via www.roeland.be<br />

Bestaat ook in het Nederlands en Engels<br />

<strong>2017</strong>-<strong>03</strong>.indd 52 17/09/<strong>2017</strong> 13:30:10

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!