05.01.2015 Views

Önkormányzati jelentés Karcag város 2006-2010. évi állapotáról

Önkormányzati jelentés Karcag város 2006-2010. évi állapotáról

Önkormányzati jelentés Karcag város 2006-2010. évi állapotáról

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ÖNKORMÁNYZATI

JELENTÉS

KARCAG VÁROS

20062010. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL

Karcag

2010


Dr. Fazekas Sándor polgármester, később vidékfejlesztési miniszter, 2010. június 22-én

lemondott tisztségéről

A Nagykunsági Kulturális Napok rendezvényeit 2010-ben hatodik alkalommal színesítette a

Kun Hagyományok Napja


ÖNKORMÁNYZATI JELENTÉS

KARCAG VÁROS

20062010. ÉVI ÁLLAPOTÁRÓL


Sajtó alá rendezte: Elek György

Szerkesztette: Elek György

ISSN 1218-7968

Kiadó: Karcag Város Önkormányzata

Felelős kiadó: Dobos László

Tipográfia: Dede Géza

Készült a Kapitális Kft-ben, Debrecenben

Felelős vezető: Kapusi József

Példányszám: 150


Önkormányzati jelentés

Karcag város 2006-2010. évi állapotáról

Karcag, 2010


Előszó

A 20. század elején hozta szokásba a város vezetése, hogy az esztendő végeztével a

polgármester, illetve a szakfeladatok, irodák vezetői összefoglalót készítettek az eltelt

esztendő történéseiről. Az áttekintés minden fontos területre kiterjedt, vagyis a népességszám

alakulása éppúgy helyet kapott benne, mint a különféle pénztárak forgalma, a

legújabban alkotott rendeletek, határozatok felsorolása, a közművek fejlesztésének mutatói,

vagy éppen az állatlétszám változása. Tehát a város minden fontosabb adatát megtalálta

benne az olvasó.

Ezt a hasznos, régi szokást elevenítettük fel 1994-ben a rendszerváltással megújult

önkormányzat négyévi eredményeiről készített jelentés kiadásával, amelyet 1998-ban,

2002-ben és 2006-ban követtek az új, aktuális kötetek. Azóta húsz esztendő telt el, immár

az ötödik önkormányzati jelentést tartja kezében az olvasó. Az új kötet ma is a képviselő-testület,

a polgármesteri hivatal, a városi intézményrendszer és a társhatóságok

négyévi tevékenységét kívánja bemutatni, érintve a város fenntartásának és működtetésének

minden területét. A könyvben látható fotókon az elmúlt évek legjelentősebb fejlesztéseit

láthatjuk.

Karcag jelenéről íródott számadás és adattár is ez a kiadvány, amely CD-én is megjelenik,

segítségül a visszatekintéshez és az újabb feladatok megfogalmazásához.

Szeretném minden közügyek iránt érdeklődő karcagi polgár szíves figyelmébe ajánlani.

Hasznos olvasást kívánva, tisztelettel:

Karcag, 2010. szeptember 2.

Dr. Fazekas Sándor

vidékfejlesztési miniszter

volt polgármester

5


Karcag Városi Önkormányzat

Képviselő-testülete tagjainak bemutatása

A helyi önkormányzat a demokratikus jogállam egyik alappillére. Az önkormányzatok a hatalommegosztás

rendszerében önálló területet képviselve a központi hatalom helyi ellensúlyaként

működnek.

Az önkormányzatiság elsősorban a helyi közügyek autonóm, egyéb állami szervektől független

intézését biztosítja, ezért az önkormányzat tevékenységét kizárólag törvényhozási döntések

szabályozzák.

Az önkormányzat széles felelősségi körben látja el feladatait, és ennek megfelelően részesedik

úgy az állami tennivalókból, mint az államháztartás bevételeiből, valamint a kiadásaiból.

Az önkormányzat nemcsak a hatalomgyakorlás helyi autonóm intézménye, hanem a helyi közügyek

legfőbb intézője is.

Működése során a helyi civil szerveződésekre támaszkodva közvetítőként is fellép a társadalom

és az állam között. Az előbbieken túl alkotmányos jogaival élve befolyásolja az országos politikát,

ami közvetítői funkcióját még hatékonyabbá teszi.

Az önkormányzat működését alapvetően a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen

módosított 1990. évi LXV. tv. /továbbiakban: Ötv./ szabályozza, de az önkormányzatokra vonatkozó

alkotmányos alapjogokról rendelkezik a Magyar Köztársaság Alkotmánya is /a többszörösen

módosított 1949. évi XX. tv./.

1./ Az önkormányzati törvény szerint a helyi önkormányzati jogok a településen választójoggal

rendelkező lakosok (választópolgárok) közösségét illetik meg. Ezt a jogot a választópolgárok

az önkormányzati testületbe választott képviselőik útján és a helyi népszavazáson való részvételükkel

gyakorolják.

A 2006. októberében megtartott helyi önkormányzati képviselő választás során 17 fős

testület jött létre.

Ebből férfi: 14 fő, nő: 3 fő.

2./ A képviselő testület kor szerinti megoszlása a következő:

40-50 éves: 6 fő, 51-60 éves: 6 fő, 61-70 éves: 3 fő, 71 év felett: 2 fő.

3./ Képviselők egyéb adatai:

Egyéni választókerületben megválasztott képviselők, születési évük, foglalkozásuk:

1./ Molnár Pál 1967. okleveles agrármérnök, Városgondnokság igazgatója

2./ Kovács Sándor 1968. J-N-SZ Megyei Közgyűlés alelnöke

3./ Kovácsné Kerekes Katalin 1964. közművelődési szakember, tanár

4./ Gyurcsek János 1955. vállalkozó

5./ Dobos László 1957. alpolgármester

6./ Karcagi-Nagy Zoltán 1962. énekes előadóművész

7./ Csányi Sándor 1957. nyugdíjas általános iskolai tanár

7


8./ Pánti Ildikó 1943. nyugdíjas iskolaigazgató

9./ Dr. Fazekas Sándor 1963. polgármester

10./ Varga István 1969. rokkantnyugdíjas

Listán megválasztott képviselők, születési évük, foglalkozásuk:

11./ Kurucz István 1950. vállalkozó

12./ Dr. Kapusi Lajos 1956. baleseti sebész orvos

13./ Dr. Kovács László 1953. ügyvéd

14./ Szabó Sándor 1946. nyugdíjas

15./ Dr. Kasuba János 1938. nyugdíjas agrármérnök

16./ Dr. Bótáné Kocsis Júlia 1937. nyugdíjas általános iskolai tanár

17./ Dr. Molnár Sándor 1948. szülész-nőgyógyász főorvos

4./ Országgyűlési képviselők 2006-2010. időszakban:

Varga Mihály /FIDESZ/ a Jász-Nagykun-Szolnok Megye 8. sz. Országgyűlési Egyéni Választókerület

egyéni képviselője

Dr. Fazekas Sándor /FIDESZ/ a Jász-Nagykun-Szolnok megyei területi listán szerzett mandátumot

Dr. Vadai Ágnes /MSZP/ a Jász-Nagykun-Szolnok megyei területi listán szerzett mandátumot

8

Karcag város képviselő-testülete 2006 októberében


Beszámoló a képviselő-testület tevékenységéről

Képviselő-testületi ülések

A Karcag Városi Önkormányzat jelenlegi képviselő-testülete 2006. október 16-án alakult

meg.

Az Ötv. alapján az önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés,

a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás,

a vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés, a csatornázás, a köztemető fenntartása, a helyi

közutak és közterületek fenntartása, helyi tömegközlekedés, köztisztaság és a településtisztaság

biztosítása, gondoskodás a helyi tűzvédelemről, közbiztonság helyi feladatairól, közreműködés

a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában, az óvodáról, az alapfokú nevelésről,

oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról

való gondoskodás, a közösségi tér biztosítása, közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység,

sport támogatása, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének a biztosítása,

az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.

A felsorolt feladatok közül az önkormányzat maga határozza meg – a lakosság igényei alapján,

anyagi lehetőségeitől függően – hogy mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el.

Az önkormányzatnak vannak törvény által meghatározott, ún. kötelező feladatai, melyek

egy részét maga az önkormányzati törvény határozza meg: „A települési önkormányzat köteles

gondoskodni az egészséges ivóvízellátásról, az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról

és nevelésről, az egészségügyi és a szociális alapellátásról, a közvilágításról, a helyi közutak és a

köztemető fenntartásáról, köteles biztosítani a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését.”

A helyi képviselő-testületnek kötelező feladat- és hatáskört csak törvény adhat. A képviselőtestület

hatáskörét, feladatkörét a testületi üléseken gyakorolja, mely gyakoriságát helyi rendeletben

határozza meg. Az ülések nyilvánosak, de indokolt esetben zárt ülést is elrendelhet.

Az önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati feladat-és hatáskörök a képviselő-testületet

illetik meg. A képviselő-testületet a polgármester képviseli. Az önkormányzati feladatokat a

képviselő-testület és szervei: a polgármester, a képviselő-testület bizottságai, a képviselő-testület

hivatala látják el. A képviselő-testület egyes hatásköreit átruházhatja – többek között – a polgármesterre,

a bizottságaira is, melyek gyakorlásáról félévenként be kell számolni.

Polgármester:

Alpolgármesterek:

Dr. Fazekas Sándor

Dobos László és Dr. Kapusi Lajos

9


A képviselő-testület működésének mennyiségi mutatóit a következő táblázat tükrözi:

Ülései

év

Ülések

száma

Alkotott

rendeletek

Hozott határozatok

Hozott állásfoglalások

Hozott nyilatkozatok

Tárgyalt napirendek

2006. X.16-tól 8 15 161 9 0 149

2007. 26 40 622 10 0 451

2008. 31 33 546 1 0 437

2009. 28 37 515 1 0 418

2010. III.31-ig 6 4 177 0 0 112

Összesen: 99 129 2021 21 0 1567

A képviselő-testület működésének általános értékmérője a hozott döntések száma, jellege,

annak társadalmi visszhangja. A döntésekben nyer értelmet az önkormányzati jelleg, az önállóságnak,

mint jogi fogalomnak a legkülönfélébb felfogása, de ezzel egyidejűleg az is felszínre

kerül, hogy mennyire problémaérzékeny, fogékony a társadalmi értékekre, igényekre, változtatásokra,

s nem utolsó sorban az egész hátteréül szolgáló tényleges lehetőségekre.

A képviselő-testület hatáskörei közül ki kell emelni a rendeletalkotást, mint a testület legmagasabb

szintű döntését. Ez a testület kizárólagos hatásköre, tehát nem ruházható át. Jelentőségét

mutatja, hogy a jogsértő helyi rendeletet az alkotmánybíróság bírálhatja felül.

Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által tartott közmeghallgatások

A képviselő-testület a megalakulását követően évente 2 alkalommal tartott közmeghallgatást,

melyeken az állampolgárok közérdekű kérdésekre kaptak választ és ugyanakkor előadhatták

javaslataikat, észrevételeiket.

A közmeghallgatás időpontja, témája:

a./ 2007. február 15. költségvetési koncepció, november 29. általános közmeghallgatás

b./ 2008. február 14. költségvetési koncepció, november 27. általános közmeghallgatás

c./ 2009. február 12. költségvetési koncepció, november 26. általános közmeghallgatás

d./ 2010. február 15. költségvetési koncepció

10


KIMUTATÁS

Karcag Városi Önkormányzat hatályos rendeleteiről

2010. március 31-ei állapot

Száma: Tárgya: Módosítás:

1991. évi 1. Díszpolgári cím, valamint a „Pro Urbe” díj alapításáról és adományozásáról

21/1994.(V. 25.)

7/1997. (III. 26.)

22/1999. (XI.24.)

21/2001. (X.3.)

19/2003.(X. 29.)

20/2009. (VI. 26.)

6/1991.(III.19.) Karcag Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 19/1991.(V.28.)

5/1992.(II.18.)

13/1992.(IV.2.)

25/1992.(IX.29.)

32/1993.(X. 20.)

38/1993.(XII.15.)

37/1994.(XII. 23.)

1/1995.(I. 25.)

19/1995.(V. 31.)

32/1996.(X.30.)

27/1996.(IX. 25.)

23/1998.(VII. 1.)

30/1998.(XI. 29.)

11/1999.(IV. 28.)

27/1999. (XII.23.)

15/2002.(IX. 25.)

21/2002.(XI. 4.)

22/2002.(XI. 13.)

8/2003.(IV. 30.)

30/2004. (X.27.)

38/2004. (XII. 22.)

22/2005. (VII.6.)

20/2006.(VI. 28.)

28/2006. (X. 17.)

4/2007. (III. 09.)

9/2007. (IV. 06.)

16/2008. (VI. 27.)

31/2008. (XII. 19.)

13/1991.(IV.16.) A költségvetés végrehajtásáról (1990. évi )

14/1991.(IV.16.) A pénzmaradvány felhasználásáról (1990. évi )

26/1991.(VII.9.) Kántor Sándor díj alapításáról és adományozásáról 22/2001.( X.3.)

11


7/1992.(II.25.) A költségvetésről (1992. évi) 15/1992.(IV.14.)

24/1992.(IX.1.)

28/1992.(X.13.)

32/1992.(XII.9.)

16/1992.(IV.28.) A költségvetés végrehajtásáról (1991. évi)

17/1992.(IV.28.) A pénzmaradvány felhasználásáról (1991.évi)

2/1993.(I.27.) A költségvetésről ( 1993. évi) 15/1993.(IV.14.)

23/1993.(VI.9.)

29/1993.(IX.8.)

34/1993.(XI.17.)

10/1993.(III.17.) Karcag Város jó tanulója, jó sportolója díj alapításáról 28/1995.(XI.1.)

9/1997.(III.26.)

26/1997.(V.28.)

8/1998.(II. 25.)

23/2001.(X. 3.)

37/2002.(XII. 18.) 1.§.

13/1993.(III.31.) A költségvetés végrehajtásáról (1992. évi )

14/1993.(III.31.) A pénzmaradvány felhasználásáról (1992. évi )

16/1993.(IV.14.) Karcag Város Kultúrájáért Díj alapítására 25/1994.(V.25.)

8/1997.(III.26.)

24/2001.(X. 3.)

19/1993.( V.12.) Településünk, környezetünk védelméről 23. §.; 24. §. (1-12), (14);

26. §.; 28. §. (1) g., h.,

i. pont HKH: 5/1999.

(II.24.)

A 37/2001.(X.26.)sz.

rendelettel HKH. II.és

III. fejezet

30/2000.(X. 25.)

1/2004. (I. 28.)

9/2009. (III. 27.)

27/1993.(VIII.25) Első lakáshoz jutók támogatásáról 14/1995.(III. 29.)

5/1996.(II.28.)

21/1997.(V.28.)

13/1998.(IV. 29.)

7/2001. (III. 29.)

37/2002. (XII. 18.) 2. §.

7/2004. (II. 11.)

25/2004. (VI. 30.)

13/2006. (IV. 5.)

7/2007. (III. 9.)

6/2008. (II. 15.)

12


1/1994.(I. 12.)

Karcag Város Önkormányzata tulajdonában álló lakások és nem lakás

céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról

8/1994.(III. 23.)

15/1994.(V.04.)

27/1994.(VII. 13.)

17/1995.(IV. 26.)

37/1995.(XII. 20.)

11/1996.(III. 27.)

22/1997.(V. 28.)

9/1998.(IV. 01.)

21/1998. (V. 27.)

36/1998.(XII. 24.)

13/2000. (V. 31.)

18/2000.(VII. 13.)

8/2001. (III. 29.)

35/2002.(XII. 18.)

37/2002.(XII. 18.) 3. §.

27/2003. (XII. 17.)

8/2004. (II. 11.)

44/2004. (XII. 22.)

3/2005. (II. 16.)

38/2005. (XII. 21.)

1/2006. (II. 01.)

18/2006. (VI. 28.)

41/2006. (XII. 21.)

16/2007. (IV. 27.)

39/2007. (XII. 21.)

19/2008. (VII. 03.)

32/2008. (XII. 19.)

2/2009. (I. 28.)

2/1994.(I. 26.) Városi Önkormányzat 1994. évi költségvetéséről 5/1994.(II. 23.)

13/1994.(IV. 20.)

28/1994.(IX. 07.)

33/1994.(X. 12.)

36/1994.(XI. 30.)

6/1994.(III.23.) A költségvetés végrehajtásáról (1993. évi) 14/1994.(V. 04.)

13


7/1994.(III. 23.) Közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű

használatáért fizetendő díjakról

8/1995.(II. 22.)

36/1995.(XII. 20.)

34/1996.(XII. 11.)

44/1997.(XII. 17.)

14/1998.(IV. 29.)

38/1998. (XII. 24.)

32/1999. (XII. 23.)

42/2000. (XII. 21.)

47/2001.(XII. 20.)

30/2002. (XII. 18.)

23/2003. (XII. 17.)

2/2004. (I. 28.)

23/2004. (V.26.)

41/2004. (XII. 22.)

34/2005. (XI. 30.)

25/2006. (IX. 13.)

34/2006. (XII. 07.)

34/2007. (XII. 05.)

25/2008.(XI. 28.)

36/2009. (XII. 18.)

9/1994.(III.23.) Lakóépületek, ingatlanok házirendjéről 19/1994.(V. 25.)

29/2000.(X. 25.)

11/1994.(IV. 20.) Forgalomképességüket elvesztett járművek Karcag közigazgatási területén

34/2000.(X. 25.)

történő elhelyezéséről

12/1994.(IV. 20.) pénzmaradvány felhasználásáról (1993.évi)

24/1994.(V.25.)

31/1994.(IX.28.)

Karcag Város Önkormányzata tulajdonában lévő lakások és nem lakás

céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről

Önkormányzat nevelési-oktatási intézményeiben fizetendő térítési díj

és tandíj összege megállapításának szabályairól

29/1994.( IX. 07.)

2/1995.(I. 25.)

16/1995.(IV. 26.)

38/1995.(XII. 20.)

3/1996.(I. 31.)

22/1998.(V. 27.)

28/1998.(X. 1.)

9/2004. (II. 11.)

15/2008. (VI. 06.)

16/1997. (IV. 30.)

24/1999. (XI. 24.)

17/2005. (IV. 27.)

42/2006. (XII. 21.)

7/1995.(II.22.) Önkormányzat költségvetéséről (1995.évi) 12/1995.(III. 29.)

24/1995.(VI. 28.)

27/1995.(XI. 01.)

34/1995.(XII. 20.)

10/1995.(III.29.) Költségvetés végrehajtásáról (1994. évi)

11/1995.(III.29.) Pénzmaradvány felhasználásáról (1994. évi)

29/1995. (XI. 1.) A fizető parkolók kijelöléséről és a parkolási díjak megállapításáról 37/1997.(XII. 17.)

32/2000.((X. 25.)

14


6/1996.( II. 28.) Személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi

térítési díjának megállapításáról

38/1996.(XII. 18.)

17/1997.(IV. 30.)

38/1997.(XII. 17.)

35/1998. (XII. 24.)

30/1999. (XII. 23.)

24/2000.(IX. 28.)

35/2000.(XI. 22.)

42/2001.(XI. 29.)

38/2002.(XII. 18.)

29/2003. (XII. 17.)

35/2004. (XII. 15.)

4/2006. (III. 1.)

31/2006. (XII. 7.)

29/2007. (IX. 28.)

1/2008. (I. 18.)

12/2008.(IV. 25.)

21/2009. (VIII. 01.)

7/1996.( III.13.) Karcag Város Önkormányzata 1996. évi költségvetéséről 21/1996.(VI. 26.)

31/1996.(X. 30.)

36/1996.(XII. 18.)

6/1997.(III. 26.)

9/1996.(III. 27.) Karcag Város Önkormányzata 1995. évi költségvetésének végrehajtásáról

10/1996.( III.27.) Önkormányzat 1995. évi pénzmaradványának és eredményének felülvizsgálatáról

és jóváhagyásáról

16/1996. (V.01.) A zajvédelemről 31/2000.(X. 25.)

38/2001.(X. 26.)

20/1996.(V.29.) Nagykunságért Díj alapításáról és adományozásáról 15/1997.(IV. 30.)

27/2001. (X. 3.)

10/2002.(V. 29.)

15


22/1996.(VI. 26.)

Karcag Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyongazdálkodás

szabályairól

5/1997.(II. 26.)

27/1997.(VIII. 13.)

42/1997.(XII. 17.)

27/1998.(X. 01.)

3/2000. (III. 02.)

20/2000.(VII. 13.)

12/2001.(V. 31.)

17/2001.(VI. 21.)

43/2001.(XI. 29.)

4/2002.(II. 28.)

13/2002.(VIII.15.)

7/2003.(IV. 16.)

32/2004. (XII. 1.)

32/2005. (XI. 16.)

35/2006. (XII. 7.)

1/2007. (I. 26.)

8/2007. (III. 9.)

12/2007. (IV. 06.)

18/2009. (V. 29.)

27/2009. (XI. 06.)

1/1997.(I.29.) Karcag Város Önkormányzata 1997. évi költségvetéséről 4/1997.(II. 26.)

20/1997.(V. 28.)

28/1997.(IX. 24.)

32/1997.(XI. 26.)

4/1998. (II. 25.)

10/1997.(III. 26.) Karcag Város Közbiztonságáért Díj alapításáról és adományozásáról 29/2001.(X. 03.)

13/1997.(IV. 30.) Városi Önkormányzat 1996. évi költségvetésének végrehajtásáról

14/1997.(IV. 30.) Az 1996. évi vállalkozási eredmény és pénzmaradvány felhasználásáról

43/1997.(XII.17.) Karcag Város Sportjáért Díj alapításáról és adományozásáról 30/2001.(X. 03.)

37/202.(XII. 18.) 6. §.

1/1998. (I.28.) A költségvetésről (1998. évi) 20/1998. (V. 27.)

26/1998.(X. 01.)

4/1999. (II. 24.)

6/1998.(II. 25.) A közterület eltérő használatának rendjéről 33/2000. (X. 25.)

3/2004. (I. 28.)

40/2006. (XII. 21.)

3/2008. (II. 01.)

22/2008. ( XI. 07.)

8/2009. (III. 27.)

23/2009. (VIII. 14.)

10/1998.(IV. 29.) A költségvetés végrehajtásáról (1997.évi)

11/1998.(IV. 29.) A pénzmaradvány és vállalkozási eredmény felhasználásáról (1997.

évi)

16


17/1998.( IV.29.) A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról 6/2000. (III. 29.)

16/2001.(V. 31.)

12/2003.(VII. 1.)

26/2003.(XII. 17.)

10/1994.( II. 11.)

9/2006. (III. 1.)

24/1998.(VII.1.) Mezei Őrszolgálatról 31/1998.(XI. 27.)

21/1999. (XI. 24.)

9/2000.(IV. 26.)

15/2001.(V. 31.)

1/1999.(I. 27.)

Települési képviselők, bizottsági tagok, tanácsnokok tiszteletdíjáról és

természetbeni juttatásáról, költségtérítéséről

8/1999. (III. 31.)

26/1999. (XII. 23.)

4/2000. (III. 29.)

26/2000. (X. 25.)

2/2001.(II. 28.)

44/2001.(XII. 20.)

16/2003.(X. 01.)

34/2004. (XII. 15.)

42/2005. (XII. 21.)

30/2006. (XI. 8.)

2/1999.(II. 11.) Karcag Város Önkormányzata 1999. évi költségvetéséről 14/1999. (IV. 30.)

15/1999. (IX. 22.)

28/1999. (XII. 23.)

2/2000. (III. 02.)

5/1999.(II. 24.)

Települési szilárd és folyékony hulladékokkal kapcsolatos közszolgáltatásokról

16/1999. (IX. 22.)

15/2000.(VI. 28.)

47/2000. (XII. 21.)

11/2001.(IV. 25.)

20/2003. (XI. 26.)

18/2007. (IV. 27.)

29/2008. (XII. 19.)

9/1999. (IV. 28.) Karcag Városi Önkormányzat 1998. évi költségvetésének végrehajtásáról

10/1999. (IV.28.) 1998. évi pénzmaradvány és vállalkozási eredmény felhasználásáról

20/1999. (XI.24.) A helyi népszavazásról, népi kezdeményezésről 11/2004. (II. 11.)

1/2000. (II.16.) a 2000. évi költségvetésről 12/2000. (V. 31.)

22/2000. (IX. 28.)

4/2001.(II. 28.)

7/2000. (IV. 26.) Karcag Városi Önkormányzat 1999. évi költségvetésének végrehajtásáról

8/2000. (IV. 26.) 1999. évi pénzmaradvány és vállalkozási eredmény felhasználásáról

40/2000.(XII.21.) 2001. évi átmeneti gazdálkodásról

1/2001.(II.16.) Karcag Város Önkormányzata 2001. évi költségvetéséről 19/2001.( VII. 4.)

34/2001.(X. 3.)

46/2001.( XII. 20.)

3/2002.(II. 28.)

17


9/2001.(IV. 20.) Karcag Városi Önkormányzat 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról

10/2001.(IV. 20.) 2000. évi pénzmaradvány és vállalkozási eredmény felhasználásáról

18/2001.(VII.4.) Karcag Településrendezési Terv 17/2002.(X. 11.)

14/2003.(X. 01.)

16/2005. ( IV. 27.)

22/2009. (VIII. 14.)

24/2009. (IX. 02.)

32/2001. (X. 3.) Karcag Város címeréről, zászlajáról, és ezek használatáról 21/2008. (IX. 26.)

35/2001.(X. 3.) Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott

köztisztviselők díjazásáról, a szociális, jóléti, kulturális és

egészségügyi juttatásokról, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról

49/2001.(XII. 20.)

33/2002. (XII. 18.)

17/2003.(X. 1.)

36/2001. (X. 26.) Karcag Városi Önkormányzat saját halottjává történő nyilvánításáról

és az ezzel kapcsolatos eljárásról

37/2001. (X. 26.) Környezet valamint a táji-természeti és művi értékek helyi védelméről 8/2002.(V. 02.)

18/2002. (X. 11.)

10/2006. (III. 01)

21/2006.(VIII. 12.)

20/2007. (IV. 27.)

22/2007. (VI. 01.)

39/2001.( X. 26.) Forgalom és parkolás helyi rendjéről

40/2001.(XI. 29.) Karcag Város Önkormányzata 2002. évi költségvetéséről 7/2002.(IV. 17.)

14/2002.(IX. 11.)

20/2002.(X. 11.)

27/2002.(XII. 18.)

2/2003. (III. 26.)

5/2002.(III. 27.) Karcag Város Önkormányzata 2001. évi költségvetésének végrehajtásáról

6/2002.(III. 27.) Karcag Város Önkormányzata 2001. évi pénzmaradványának és vállalkozási

eredményének felhasználásáról

11/2002.(VI. 26.) Egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról 27/2004. (X. 06.)

31/2005. (X. 26.)

27/2006. (IX. 29.)

19/2002.(X.11.) Szakmai feladatok keretében végzett szellemi tevékenység szolgáltatási

szerződéssel történő feladatellátás szabályozásáról

26/2002. (XII. 18.) 2003. évi átmeneti gazdálkodásról

36/2002.(XII. 18.) Települési szilárd és folyékony hulladékkezelési díj megállapítására 24/2003. (XII. 17.)

42/2004. (XII. 22.)

37/2005. (XII. 21.)

24/2006. (IX. 13.)

38/2006. (XII. 21.)

37/2007. (XII. 21.)

28/2008. (XII. 19.)

35/2009.(XII. 18.)

37/2002. (XII. 18.) egyes Önkormányzati rendeletek módosításáról

18


1/2003.(II. 12.) Karcag Város Önkormányzata 2003. évi költségvetéséről 6/2003.(IV. 16.)

10/2003.(VI. 11.)

13/2003.(VIII. 27.)

18/2003.(X. 29.)

16/2004. (II. 25.)

4/2003.(IV. 16.) Karcag Város Önkormányzata 2002. évi költségvetésének végrehajtásáról

5/2003. (IV. 16.) Karcag Város Önkormányzata 2002. évi pénzmaradványának és vállalkozási

eredményének felhasználásáról

21/2003.(XII. 17.) 2004. évi átmeneti gazdálkodásról

6/2004. (II. 11.) 2004. évi költségvetésről 21/2004. (IV. 28.)

24/2004. (VI. 30.)

26/2004. (IX. 11.)

28/2004. (X. 06.)

31/2004.(XII. 01.)

8/2005. (III. 30.)

13/2004. (II. 11.) Pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról 14/2005. (IV. 16.)

25/2005. (IX. 28.)

6/2006. (III. 01.)

19/2006. (VI. 28.)

11/2007. (IV. 06.)

28/2007. (XI. 28.)

8/2008. (III. 13.)

16/2009. (V. 01.)

26/2009. (IX. 30.)

14/2004. (II. 11.) A garancia vállalás rendjéről szóló 24/1993. (VI. 9.) Karcag Városi

Önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

15/2004. (II. 11.) Belvíz által okozott károk enyhítésére nyújtandó támogatásokról szóló

13/1999. (VI. 30.) Karcag Városi Önkormányzati rendelet hatályon

kívül helyezéséről

18/2004. (III. 31.) Belföldi gépjárművek adójának mértékéről szóló helyi önkormányzati

rendeletek hatályon kívül helyezéséről

19/2004. (IV. 15.) Karcag Város Önkormányzata 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról

20/2004. (IV15.) Karcag Város Önkormányzata 2003. évi pénzmaradványának és vállalkozási

eredményének felhasználásáról

22/2004. (IV. 28.) Az egyes közbeszerzésekkel kapcsolatos önkormányzati rendeletek

hatályon kívül helyezéséről

2/2005.(II. 16.) Karcag Város Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről 10/2005.(IV. 02.)

13/2005. (IV. 16.)

19/2005.(V. 31.)

20/2005.(VII. 06.)

23/2005. (VIII. 31)

33/2005.(XI. 30.)

12/2006. (IV. 05.)

4/2005. (II. 16.) Vásárokról és piacokról

19


11/2005. (IV. 16.) Karcag Város Önkormányzata 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról

12/2005. (IV. 16.) Karcag Város Önkormányzata 2004. évi pénzmaradványának és vállalkozási

eredményének felhasználásáról

15/2005. (IV. 16.) A Karcag város és berekfürdő község Önkormányzatainak helyi hulladékgazdálkodási

tervéről

26/2005. (X.5.) Az 1-4. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő,

szociális célú gyermekétkeztetésben részesülő tanulók további kedvezményéről

28/2005. (X.26.) Az egyes önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról 40/2005. (XII. 21.)

7/2006. (III. 01.)

17/2006. (V. 31.)

10/2007. (IV. 06.)

17/2007. (IV. 27.)

14/2008. (VI. 06.)

11/2009. (III. 27.)

30/2005. (X. 26.) A helyi iparűzési adó meghatározott részének az adózó rendelkezése 5/2008. (II. 15.)

szerinti felhasználásáról

39/2005. (XII. 21.) Az állattartásról és a lóger használatáról 40/2007. (XII. 21.)

2/2006. (II. 15.) Karcag Város Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről 16/2006. (V. 31.)

22/2006. (VIII. 30.)

26/2006. (IX. 29.)

29/2006. (XI. 8.)

32/2006. (XII. 7.)

3/2007. (III. 9.)

14/2006. (IV. 26.) Karcag Város Önkormányzata 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról

15/2006. (IV.26.) Karcag Város Önkormányzata 2005. évi pénzmaradványának és

vállalkozási eredményének felhasználásáról

2/2007. (II. 16.) Karcag Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről 19/2007. (IV. 27.)

21/2007. (VI. 01.)

24/2007. (VI. 20.)

26/2007. (VIII. 31.)

30/2007. (X. 05.)

33/2007. (XII. 05.)

7/2008. (III. 13.)

5/2007. (III. 9.) Az idegenforgalmi adóról 32/2007. (XI. 30.)

24/2008. (XI. 21.)

30/2009. (XI. 27.)

13/2007. (IV. 27.) Karcag Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról

14/2007. (IV. 27.) Karcag Város Önkormányzata 2006. évi pénzmaradványának és vállalkozási

eredményének felhasználásáról

15/2007. (IV. 27.) Kátai Gábor Kórház területén a parkolási rend megállapításáról

23/2007. (VI. 01.) Önkormányzat közművelődési feladatairól

20


27/2007. (IX. 14.) Önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről

2/2008. (II. 01.) Karcag Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteinek

kötelező tartalmáról, a rendelet mellékletét képező mérlegekről

és kimutatásokról

2/2010. (III. 19.)

4/2008. (II. 15.) Karcag Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről 9/2008. (III. 28.)

13/2008.( VI. 06.)

18/2008. (VII. 03.)

20/2008. (IX. 26.)

23/2008. (XI. 21.)

30/2008. (XII. 19.)

6/2009. (III. 20.)

10/2008. (IV. 25.) Karcag Város Önkormányzat a 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról

11/2008. IV. 25.) Karcag Város Önkormányzata 2007. évi pénzmaradványának és vállalkozási

eredményének felhasználásáról

33/2008. (XII. 19.) személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 10/2009. (III. 27.)

4/2010. (III. 26.)

3/2009. (II. 13.) Karcag Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről 13/2009. (IV. 09.)

19/2009. (VI. 26.)

28/2009. (XI. 13.)

3/2010. (III. 19.)

4/2009. (II. 27.) A helyi vállalkozások és nonprofit szervezetek önkormányzati költségvetési

támogatási keretéről és felhasználásának részletes szabályairól

25/2009. (IX. 30.)

5/2009. (II. 27.) a Településrendezési kötelezésekről

7/2009. (III. 20.) Karcag Város Önkormányzata sporttal kapcsolatos részletes feladatairól

és kötelezettségeiről

14/2009. (V. 01.) Karcag Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról

15/2009. (V. 01.) Karcag Város Önkormányzata 2008. évi pénzmaradványának és vállalkozási

eredményének felhasználásáról

17/2009.(V. 29.) A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról

29/2009. (XI. 13.) Karcag Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti

és Működési Szabályzatáról

34/2009. (XII. 18.) Karcag Város menetrend szerinti helyi autóbusz – közlekedés hatósági

árának megállapításáról

37/2009. (XII. 18.) A helyi iparűzési adóról

1/2010.(II. 26.) Karcag Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről

21


Karcag Városi Önkormányzat bizottságainak bemutatása,

működése

Az önkormányzati törvény 22. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület határozza meg bizottsági

szervezetét, és választja meg bizottságait. A bizottság – a feladatkörében – előkészíti a

képviselő-testület döntéseit, szervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását.

A Karcag Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többszörösen

módosított 6/1991. (III. 19.) rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 26. § (1) bekezdése értelmében a

képviselő-testület az alábbi bizottságok létrehozásáról döntött:

1. Ügyrendi és Jogi Bizottság

elnöke: Dr. Kovács László Nap u. 4/a.

alelnök: Csányi Sándor Kisújszállási u. 137/a.

tagjai: Dr. Bótáné Kocsis Júlia Kossuth tér 10. 9/43. Pf.: 44

Szabó Sándor Petőfi u. 7.

Szalai Lászlóné

Püspökladányi u. 13-15. II.14.

Gál András Kazinczy u. 13.

Nagy István Sándorné Csokonai u. 25.

2. Pénzügyi Bizottság

elnöke: Kurucz István Pap Béla u. 6/B.

alelnök: Molnár Pál Szegfű u. 8.

tagjai: Kovács Sándor Táncsics krt. 23.I.lh. I/5.

Kovácsné Kerekes Katalin

Kazinczy u. 10/a.

Karcagi Nagy Zoltán Kuthen u. 7.

Gyurcsek János

Ady E. u. 64/b.

Szabó Sándor Petőfi u. 7.

Nagy Mária

Kertész J. u. 1.II. lh. IV/12.

Oroszi Imre

Varró u. 21/C. II/12.

3. Oktatási és Kulturális Bizottság

elnöke: Kovácsné Kerekes Katalin Kazinczy u. 10/a.

alelnök: Pánti Ildikó Erkel F. u. 3/a.

tagjai: Csányi Sándor Kisújszállási u. 137/a.

Dr. Kovács László

Nap u. 4/a.

Molnár Pál Szegfű u. 8.

Dr. Molnár Sándor Madarász I. u. 35.

Juhászné Zsadányi Erzsébet Széchenyi sgt. 58.

Kovács Szilvia Rózsa u. 7.

Perge Tiborné Sport u. 25.

Pekár Éva

Tőkés u. 11/a.

Soós Kálmánné

Fecske u. 15/a.

22


4. Szociális Bizottság

elnöke: Karcagi-Nagy Zoltán Kuthen u. 7.

alelnök: Kovácsné Kerekes Katalin Kazinczy u. 10/a.

tagjai: Pánti Ildikó Erkel F. u. 3/a.

Dr. Kasuba János Szövetkezet u. 2.

Szabó Sándor Petőfi u. 7.

Sántáné Karászi Julianna Liget u. 26.

Kovács Istvánné

Szabó J. u. 30/a.

Kissné Horváth Erzsébet

Dózsa Gy. u. 9. III/37.

Szilágyi Lajosné

Kórház u. 8. D. lh. 9. ajtó

5. Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság

elnöke: Molnár Pál Szegfű u. 8.

a lel nök : Sz abó Sá ndor Petőf i u . 7.

tagjai: Gy urcsek János Ady E . u. 64/b.

Dr. Molnár Sándor Madarász I. 35.

Csányi Sándor

Kisújszállási u. 137/a.

Kovácsné Kerekes Katalin

Kazinczy u. 10/a.

Domján Sándor Szondi u. 11.

Hubai Imre Liget u. 25.

Dr. Józsa Árpád

Rákóczi u.6.

Takács István

Kisújszállási u. 2/a.

Dr. Temesváry Tamás Széchenyi sgt. 38.

6. Társadalmi Kapcsolatok Bizottság

elnöke: Csányi Sándor Kisújszállási u. 137/a.

alelnök: Kurucz István Pap Béla u. 6/B.

tagjai: Kovácsné Kerekes Katalin Kazinczy u. 10/a.

Dr. Kasuba János Szövetkezet u. 2.

Dr. Bótáné Kocsis Júlia Kossuth tér 10. 9/43. Pf.: 44

Szalai Lászlóné

Püspökladányi u. 13-15. II/14

Lovas Sándor Attila u. 23.

Ézsiás Antal Szentannai S. u. 5.

Kun Jánosné Kungát u. 54.

7. Egészségügyi és Sport Bizottság

elnöke: Kovács Sándor Táncsics krt. 23. I. lh.I/5.

alelnök: Kurucz István Pap Béla u. 6/B.

tagjai: Molnár Pál Szegfű u. 8.

Karcagi Nagy Zoltán Kuthen u. 7.

Dr. Kasuba János Szövetkezet u. 2.

Pánti Ildikó

Erkel F. u. 3/a.

Dr. Bótáné Kocsis Júlia Kossuth tér 10. 9/43. Pf.: 44

Dr. Kovács László

Nap u. 4/a.

23


24

Dr. Oszlács Judit

Madarasi u. 9-11. III. lh. II/8.

Szecskó Alfréd Györffy I. Ált. Iskola József A. u. 1.

Fodor Csaba Deák krt. 76.

Somogyi Gabriella Kígyó u. 15.

Tóthkomlósi Jánosné Kisújszállási u. 33.

Czebeczauer Györgyné Kórház u. 10. B. lh. 4/20.

Varga Nándor

Kazinczy u. 2/b.

8. Városfejlesztési és Városszépítési Bizottság

elnöke: Gyurcsek János Ady E. u. 64/b.

alelnök: Dr. Kovács László Nap u. 4/a.

tagjai: Karcagi-Nagy Zoltán Kuthen u. 7.

Dr. Molnár Sándor Madarász I. u. 35.

Kovács Sándor

Táncsics krt. 23. I. lh.I/5.

Pánti Ildikó

Erkel F. u. 3/a.

Szabó Sándor Petőfi u. 7.

Gyökeres Sándor Sarkantyús u. 4.

Györfi Sándor

Petőfi u. 10/a.

Dr. Sántha József Kisújszállási u. 11.

Szentesi Lajos

Kossuth tér 11-13.I/1.

Balogh Sándor Apavári u. 22.

Szabó István

Szeles u. 9/a.

9. Idegenforgalmi és Külkapcsolati Bizottság

elnöke: Pánti Ildikó Erkel F. u. 3/a.

a lel nök : Ka rcag i-Nag y Z oltá n Kut hen u. 7.

tagjai: Dr. Kasuba János Szövetkezet u. 2.

Kovács Sándor

Táncsics krt. 23. I. lh.I/5.

Molnár Pál Szegfű u. 8.

Dr. Bótáné Kocsis Júlia Kossuth tér 10. 9/43. Pf.: 44

Spisák Dezső Forrás u. 4.

Dr. Varga László Kántor S. u. 15.

Gulyás Ferencné Liliom u. 22.

Dobrai Sándorné Reggel u. 3.

Kovács Mária Villamos u. 70.

10. Pénz- és Tőkepiaci Műveletek Bizottsága

elnöke: Dr. Molnár Sándor Madarász I. u. 35.

a lel nök : Ka rcag i-Nag y Z oltá n Kut hen u. 7.

tagja: Dr. Kovács László Nap u. 4/a.

A bizottságok elnökei és tagjainak több mint fele helyi önkormányzati képviselő. Az SZMSZ

32. § (7) bekezdésére figyelemmel a bizottságok elfogadták saját működésük részletes szabályaira

vonatkozó „ügyrendjeiket”. Tevékenységüket éves munkaterveik alapján végzik, havi rendszerességgel,

illetve szükség szerint üléseznek.


A képviselő-testület működtet olyan munkacsoportot, valamint bizottságot, amely nem az

Ötv. alapján lett létrehozva, de tevékenységük igen jelentős, mivel azok működése a „közpénzek”

felhasználását érinti.

A képviselő-testület a 181/2004. (IV.27.) „kt.” sz. határozatával elfogadta a Karcag Városi Önkormányzat

Közbeszerzési Szabályzatát. E szabályzat 7.5. pontja alapján Közbeszerzési Előkészítő

Munkacsoport alakult, melynek tagjait a képviselő-testület bízta meg a települési képviselők

közül.

Közbeszerzési Előkészítő Munkacsoport tagjai

elnöke: Csányi Sándor Kisújszállási u. 137/1

alelnök: Gyurcsek János Ady E. u. 64/b.

tagjai: Molnár Pál Szegfű u. 8.

Dobos László Kuthen u. 2.

Kovács Sándor

Táncsics krt. 23.I.lh. I/5.

Dr. Kasuba János Szövetkezet u. 2.

Szabó Sándor Petőfi u. 7.

A munkacsoport üléseinek száma:

2006. október 16-tól december 31-ig 8

2007. 21

2008. 16

2009. 17

2010. március 31-ig 1

A szabályzat 7.6. pontja alapján Közbeszerzési Bíráló Bizottság működik a beérkezett és

a Munkacsoport által véleményezett ajánlatok elbírálására. Üléseiket szükség szerint tartják.

Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjai

elnöke: Gyurcsek János Ady E. u. 64/b.

alelnök: Molnár Pál Szegfű u. 8.

tagjai: Dr. Molnár Sándor Madarász I. u. 35.

A bizottság üléseinek száma:

2006. október 16-tól december 31-ig 5

2007. 16

2008. 12

2009. 11

2010. március 31-ig 1

Az önkormányzati törvény 9. § (3) bekezdése értelmében a képviselő-testület egyes hatásköreit

– többek között - a polgármesterre, a bizottságaira átruházhatja. A feladatok mielőbbi elintézése,

a gyorsabb ügyintézés, a határidők betartása érdekében az önkormányzat bizonyos feladatait

átruházta a bizottságaira.

25


A képviselő-testület élve a hivatkozott törvényi felhatalmazással, egyes hatáskörök gyakorlásával

felruházta az alábbi bizottságait:

Pénzügyi,

Szociális,

Oktatási és Kulturális,

Városfejlesztési és Városszépítési,

Társadalmi Kapcsolatok.

Ebben a feladatkörben az érintett bizottságok felelősségteljes és lelkiismeretes munkát végeztek.

Az átruházott hatáskörben végzett tevékenységről, valamint a hozott döntésekről a jogosítottak

félévenként rendszeresen beszámolnak a képviselő-testületnek.

KIMUTATÁS

Karcag Városi Önkormányzat bizottságainak üléseiről, határozatairól

Bizottság neve: 2006. X.16-tól 2007. 2008. 2009. 2010. III.

31-ig

Összesen

ülések száma

hat.száma

saját hatáskörben

hozott döntés

ülések száma

hat.száma

saját hatáskörben

hozott döntés

ülések száma

hat.száma

saját hatáskörben

hozott döntés

ülések száma

hat.száma

saját hatáskörben

hozott döntés

ülések száma

hat.száma

saját hatáskörben

hozott döntés

ülések száma

hat.száma

saját hatáskörben

hozott döntés

Ügyrendi és Jogi 2 9 - 18 39 - 13 39 - 19 41 - 4 8 - 56 136 -

Pénzügyi 13 69 2 26 306 11 34 308 8 34 312 43 11 110 4 118 1105 68

Oktatási és Kulturális

3291 279 14 447 348 16 467 384 16 457 374 4 24 5 53 1686 1426

Szociális 4 39 11 17 165 103 14 98 43 13 108 43 3 24 7 51 434 207

Mezőgazdasági

és Környezetvédelmi

3 14 - 10 51 - 13 51 - 11 50 - 4 18 - 41 183 -

Társadalmi Kapcsolatok

3 9 - 9 23 - 10 30 - 10 62 41 3 7 - 35 131 41

Egészségügyi és

3 12 - 10 39 - 15 37 - 13 52 - 3 11 - 44 151 -

Sport

Városfejlesztési és

3 8 - 14 62 1 11 60 - 13 42 - 3 14 - 44 186 1

Városszépítési

Idegenforgalmi és

3 11 - 8 16 - 9 18 - 7 12 - 2 4 - 29 61 -

Külkapcsolati

Pénz- és Tőkepiaci A Képviselő-testület 513/2008. (XII. 18.) kt. sz.

9 28 - 3 7 - 12 35 -

Műveletek határozata alapján 2009. január 2-től működik

Együttes bizottsági

ülések

1 1 - 10 24 - 2 5 - 8 9 - - - - 21 39 -

Összesen: 38 463 292 136 1172 499 137 1113 435 153 1173 501 40 226 16 504 4147 1743

26


Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat működése

Az idevonatkozó törvények szerint a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői kötelesek közreműködni

a kisebbségi önkormányzat önkormányzásból eredő feladatainak a megvalósításában.

Településünkön 2006. októberében került sor – a helyi képviselők választásával egyidőben –

a Karcag Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselőinek megválasztására.

A testület a törvény szerint 5 tagú, a képviselők nemek szerinti megoszlása: férfi: 1 fő, nő: 4 fő.

Tagjai: Varga István elnök, Tóth Anita Tünde elnökhelyettes, Balogh Valéria Krisztina, Kiss

Irén Borbála, Varga Istvánné képviselők.

A kisebbségi önkormányzat működésének mennyiségi mutatói:

Ülései

év

Ülések száma Napirendek száma Határozatok

száma

2006. X. 13-tól 3 8 19

2007. 15 39 74

2008.

2009.

2010. III. 31-ig

11

14

3

26

38

6

65

89

14

Összesen: 46 117 261

A beszámolási időszakban 3 általános közmeghallgatásra került sor.

Dr. Czap Enikő

aljegyző

2007-ben felújították a Városi Csokonai Könyvtár külső vakolatát

27


A romákról általában

A Karcagi Református Egyházközség legkorábbi, 1730-tól kezdődő anyakönyveiben már találhatunk

utalásokat a Karcagon megtelepedett cigány családokra. Az 1768-ban készült összeírás

szerint az akkori cigány családfők némelyike helybeli születésűnek mondta magát, vagy

hosszabb ideje itt élt.

A fennmaradt dokumentumok szerint 1768-1838 között a cigánylakosság száma a következőképpen

alakult

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

1768

1773

1174

1778

1784

1838

család

családtagok

(fõ)

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat feladat-orientált, ezért elsősorban a kitűzött feladatok

gyakorlati megvalósítására törekszik.

A vállalt feladatok egy szélesebb és nyitottabb közösségi szellemben kell, hogy megvalósuljanak.

A karcagi kisebbségi önkormányzat nem csak választott képviselőire támaszkodik feladatai

elvégzése során, hanem a roma társadalom mindenegyes tagját meg kívánja szólítani, és

bevonni a közös felelőség vállalásba. Struktúrájában megjeleníti azt a szemléletet, amely alkalmassá

teszi a fentebb említett alaptézisek szélesebb társadalmi bázisra emelését.

28

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat megalakulása, célja városunkban

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1994-ben alakult. Az akkor megalakult képviselő-testület

2006-ig dolgozott együtt. A 2006. évi választások változást hoztak. Az öt főből egyedül

Varga István, az akkori és jelenlegi elnök maradt a testületben.

A Kisebbségi Önkormányzat képviselő testülete jelenleg öt főből áll.

- Varga István elnök

- Tóth Anita Tünde elnök helyettes

- Varga Istvánné képviselő

- Balogh Valéria képviselő


- Kiss Irén Borbála képviselő

Nehéz volt az „újrakezdés”, hiszen a képviselő testület előtt ismeretlen kihívás állt, és felelősségteljes

munkának kellett megfelelniük.

Céljaink, röviden:

egyenrangú és egyenjogú életet

esélyt, lehetőséget, egyenlőséget az oktatásban

tisztes megélhetést biztosító munkát

A Kisebbségi Önkormányzat irodája Karcagon, Kossuth tér. 14. sz alatti Pártok Házában

található. 2009 március 1. napjától történt változás az irodai életben - az ügyfeleket du. 14,00-

18,00 között várjuk. A visszajelzések szerint ez az időpont megfelelőbb a bennünket felekeresni

szándékozók számára. Foglalkoztatásunkban 1 fő adminisztrátor áll, aki legjobb tudása szerint

igyekszik megoldani a hozzánk segítségért forduló ügyfelek problémáit. A bizalom változatlan,

irányukban.

Kérnek segítséget formanyomtatványok kitöltésében, kérelmek írásában, önéletrajzírásban,

stb. Fontosnak tartjuk a közoktatási intézményekkel való kapcsolattartást, ezért önkormányzatunk

minden fontosabb eseményen, rendezvényen képviselteti magát. Illúzió azt gondolni, hogy

a cigányság etnikailag homogén, zárt közösség és mindvégig története folyamánmindvégig az

is volt. Az etnikai keveredés cigányok esetében éppúgy jóval nagyobb annál, mint ami a köztudatban

él erről. Tudjuk, sokféle nézet létezik és él egymással párhuzamosan, de a célunknak

közösnek kell lenni.

A cigánykérdés nem iskolai probléma, de mint együttéléssel járó gondnak, ennek is van vetülete.

A cigányság és a magyarság együttélése tény, a cigányság telepszerű diaszporikus jelenléte

városunkban hosszú távú realitásnak tekinthető. Továbbá ténynek tekinthetjük, hogy a történelem

egymás mellé rendelte a két etnikumot, nem de nem tudta elsimítani az egyenetlenségeket.

A cigány-magyar kapcsolatok egyetlen alternatívája nem csak az országban, de az iskolákban is

az együttélésnek kell, hogy az alapja legyen. Az együttélés azonban nem jelnet egyformaságot

is, ezért el kell fogadnunk és fogadtatnunk egymást, ez mind pedagógus, mind a mi feladatunk

kell, hogy legyen.

Fontosnak tartjuk, és tudatosítani szeretnénk mind a diákokba, mind szülőkben a tanulás,

főként a továbbtanulás fontosságát, jelentőségét.

Motivációként a kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók egynapos kiránduláson

vehetnek részt. A tavalyi évben hirdettünk meg egy pályázatot Általános Iskola 8. osztályos tanulói

között, két legjobb tanulmányi eredményt elért tanuló egy-egy Lap top-ot kap ajándékba

a ballagási ünnepségen.

Továbbá a M.A.C.I.K.A. által kiírt ösztöndíj pályázatra ajánlást adunk, hogy a tanulmányi

feltételek még jobban biztosítva legyenek.

Az ösztöndíjra pályázók száma, az elmúlt években a következő képen alakult.

Észrevehető a diagramon is, hogy az általános iskolások létszáma 2007-től csökkent, ez többek

között azzal is magyarázható, hogy az alapítvány ettől az évtől kezdődően csak 7-8 osztályos

tanulóknak írja ki a pályázatot, míg 2007 előtt, már 5. osztálytól és 3,5 átlagtól lehetett pályázatot

benyújtani.

Sajnos azonban erőfeszítésünk ellenére is előfordul, hogy vannak olyan diákok, akik nem fejezik

be az Általános iskolai tanulmányaikat sem.

29


Személyi és tárgyi feltételek

Ha összehasonlító elemzést kellene most készítenünk és ábrázolni, nagyon könnyű dolgunk

lenne. Sajnos önkormányzatunk alacsony költségvetéssel rendelkezik, melyből a dologi, tárgyi

és személyi költségeket is fedeznie kell. Nagyon meg kell fontolnunk minden egyes forintnyi kiadásunkat.

1994-ben az irodánk felállását a Települési Önkormányzat támogatásának köszönhette,

hiszen a tárgyi feltételeket támogatásként kaptuk. Így volt számítógépünk, fénymásolónk,

faxunk, telefonunk, irattartó szekrényünk, íróasztalunk. Az elmúlt két évben, azonban jelentős

változás történt. Ügyfeleinket szinte egy teljesen felújított környezetben várjuk. Ma már saját

számítógéppel rendelkezünk, Internet hozzáféréssel, mely nagyban segíti a munkánkat, főként

pályázat figyelés szempontjából. 1 fő adminisztrátort tudunk foglalkoztatni, 4 órában, a települési

önkormányzat támogatásával.

Események, eredmények az önkormányzat életében.

Az elmúlt 16 évre visszatekintve igen eseménydúsnak kel, hogy jellemezzük önkormányzatunk

munkáját, életét. Szinte minden fontos eseményen, rendezvényen részt vettünk és szerveztünk

mi is. Természetesen az anyagiak néha határt és meg állj-t parancsoltak szervezői kézségünknek.

Célkitűzéseinket azonban a legtöbb alkalommal mindig meg tudtuk valósítani. Több

alkalommal rendeztünk farsangi mulatságot, locsoló bált, nagy sikert aratott gyermek rajz versenyt,

vers –és mese m ondó versenyt hirdettünk általános iskolásoknak, volt gyermeknapi rendezvényünk,

buszkiránduláson voltunk Gyulán, és a Mátrában, illetőleg egy alkalommal rendeztünk

roma szépségversenyt is, mely igen nagy sikert aratott. Több fórumot, előadást tartottunk.

Kiemelkedő szerepet azonban a nyári gyermek tábor és a Rom nap kap, mely ebben az évben

IX. alkalommal kerül megrendezésre.

A karcagi romák túlnyomó része változatlanul a két roma telepen él, ahol az alábbi változások

történtek.

A Déli Külvárosi részen több útalapot tudtunk megvalósítani. Így a Széchenyi sgt. út végén,

az Albert, Vajda, Nyár, Arany János, Dankó Pista, Jónás Béla, Bíró utcákban már útlapon közlekedhetnek

az ott élők. Szilárd útburkolat továbbra is csak a Tiszta utcában van. Délibáb utcától,

a Széchenyi sgt út végéig

A szennyvíz csatornahálózat kiépítését is szorgalmazta Önkormányzatunk, mely rövid időn

belül el készül.

Az Északi Újtelepen a Gyep, Szélmalom, Pacsirta utcán készült útalap. Mindkét telepről elmondhatjuk,

hogy folyamatosan takarítjuk a vízelvezető árkokat, folyamatosan biztosítanunk

kell a fűnyírást, a szemét eltakarítását. Nagyon jól bevált a szemetes konténer napi ürítése, hiszen

azóta megszűnt a szennyezettség a környékén, szeretnénk, ha ez a jövőben is így maradhatna.

Mint tudjuk, sajnos a romák nagyon kis hányada érdeklődik a kultúra iránt, többen a roma

kultúrát, a roma hagyományokat sem ismerik. Ezért önkormányzatunk úgy döntött, hogy célul

tűzi ki a kultúra iránti érdeklődés felkeltését. Megpróbáljuk becsempészni az életükbe a kultúra,

hagyomány egy-egy szeletét. Mindkét telepen betonszínpad felállítását kezdeményeztük,

melyet városunk G.T.T. bizottsága elfogadott. A színpad elkészült és már több alkalommal szerveztünk

kulturális délutánt az ott élő romáknak.

Itt említenénk meg a Roma percek címet viselő televíziós riport műsorunkat is, mely szintén

kapcsolatos a roma kultúrával. Az adást kéthetenként csütörtökön láthatták a nézők, amelyben

tehetséges roma származású vendégeket mutattunk be. Pozitív visszajelzéseket kaptunk a város

30


lakosságától. Sajnos technikai okok miatt jelen pillanatban ez a műsorunk szünetel, de nagyon

bízunk benne, hogy hamarosan útjára indíthatjuk ismét.

Az elmúlt évek alatt megtartott kulturális rendezvényeinket három nagy kategóriába soroltuk:

- zenei rendezvények. Ide tartozik a farsang, a locsoló bál, a télapó és fenyő ünnepség, a romanap,

a zenés délutánok, ki, mit, tud, bemutatók stb.

- fórumok, tájékoztató, felvilágosító előadások, önkormányzatunk nyílt ülései, lakossági fórumok,

stb

- kirándulás, vagyis kerékpártúra, nyári tábor, jutalom kirándulás.

A mellékelt diagramok az elmúlt négy év részvételi arányát szemléltetik. Az első ábra 2009.

évi adatokat mutatja, míg a második ábra a 2006. évi részvételi arányt ábrázolja. Jól látszik, hogy

önkormányzatunk célkitűzései, nem hiábavalók. Bízunk benne, hogy négy év múlva az arányok

még jobban megoszlanak. Minden apró lépésnek nagyon örülünk, így mi ezt a tendenciát is sikeres

eredménynek könyveljük el.

zenei

fórum

kirándulás

Szelet 4

2009

zenei

fórum

kirándulás

Szelet 4

Távlati célok

2006

A Karcagi Cigány Kisebbségi Önkormányzat a XXI. századi követelményeknek megfelelő

politikai és kulturális érdekérvényesítést kíván megteremteni, szakítva az elmúlt évek cigány

politikai szemléletével.

31


Hangsúlyos politikánk eleme: a közhasznú politizálás, amely több alappillérre épül:

- program

- feladat

- szervezettség

- dinamizmus

Mindezek megvalósítására igénybe kívánjuk venni a világon meghonosodott, és a Magyarországon

is jól ismert, politizálási stratégiákat és eszköztárakat.

A Kisebbségi önkormányzat célja, hogy nem csak a roma közösségen belül, hanem a tágabb

környeztében is szövetségeseket keres. Meghatározó lesz az elkövetkezendő évben, hogy milyen

programszövetségi rendszert tudunk felállítani.

A külső és belső kommunikációs stratégiánk a közös társadalmi felelősség vállalásra kell,

hogy épüljön.

A magyarországi cigányság több olyan értéket hordoz (idősekről való gondoskodás, összetartozás,

szolidaritás, gyermekszeretet stb…), amely mindenki számára példaértékű.

A többségi társadalommal a kölcsönös értékek megismerésére és elfogadására törekszünk.

Meggyőződésünk, hogy a társadalmon belüli csoportok az egymás elfogadását csakis a másik

értékeinek megismerésével tudja elfogadni. A mindkét fél számára kölcsönös előnyökkel

járó együtt működés adhat a társdalomnak erős és konstruktív alapot az együtt éléshez.

A képviselő testület az önkormányzati ciklus vége felé közeledik, munkánkat eredményesnek

tekintjük, bízunk benne, hogy jövőre valamennyien ismét folytathatjuk tevékenységünket, melyet

társadalmi megbízatásként, tiszteletdíj nélkül végzünk.

Varga István

CKÖ elnök

32

Városi Romanap 2009 augusztusában


Díjak, kitüntetések

Díjak, kitüntetések

Karcag város jó tanulója, jó sportolója díj

Karcag Város Sportjáért Díj

Karcagért Emlékérem

Karcag Város Közbiztonságáért Díj

Karcag Város Kultúrájáért Díj

Pro Urbe Díj

Karcag Város Díszpolgára

Nagykunságért Díj

2007. év

Raczkó Viktória, tanuló Györffy István Általános Iskola

Csináth Ádám, tanuló Györffy István Általános Iskola

Futó Tamás tanuló Kováts Mihály Általános Iskola

Nuriev Renáta tanuló, Gábor Áron Gimnázium

Gyarmati Imre, edző, kyokushin karate mester

Babochay György nyugalmazott agrármérnök

Szamosszegi Bodó Sándor festő, szobrász, éremművész

Sóti Gábor tűzoltó őrnagy

Kapocsi Lőrincné óvodapedagógus

Kovács Miklósné pedagógus

Chrappánné Papp Ágnes igazgató-helyettes

Tóth Imre igazgató-helyettes

Galsi János, plébános

Wolf László, OTP Bank Zrt. vezérigazgató - helyettes Budapest

Györfi Sándor szobrászművész

Díjak, kitüntetések

Karcag város jó tanulója, jó sportolója díj

Karcagért Emlékérem

Karcag Város Közbiztonságáért Díj

Karcag Város Kultúrájáért Díj

Pro Urbe Díj

Nagykunságért Díj

2008. év

Szepesi Balázs tanuló, Karcagi Nagykun Református Általános Iskola

Balajti Erika tanuló, Györffy István Általános Iskola

Hodos Anett tanuló, Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola

és Kollégium

Kapcsándiné dr. Abonyi Katalin jogtanácsos, Polgármesteri Hivatal

Kálmán Imréné rendezvényszervező, Sport Szolgáltató Központ

Szatmári János EURO Kft. ügyvezető-igazgató

Szőke József főtörzszászlós, Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály,

Felderítő Alosztály mb. alosztályvezetője

Halász Andrásné óvodapedagógus

Kovácsné Szendrei Borbála pedagógus

Takácsné Csikós Anikó pedagógus

Major János pedagógus

Dr. Fazekas Mihály nyugalmazott muzeológus

Dr. Nagy Sándor baleseti sebész ( posztumusz)

Horváth György kisújszállási nagykun főkapitány

Díjak, kitüntetések

Karcag város jó tanulója, jó sportolója díj

2009. év

Koncz Dávid tanuló, Karcagi Nagykun Református Általános Iskola

Berki Krisztina tanuló, Györffy István Általános Iskola

Szemeti Anna tanuló, Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola

és Kollégium

33


Karcag Város Sportjáért Díj

Karcagért Emlékérem

Karcag Város Kultúrájáért Díj

Karitatív tevékenységért díj

Nagykunságért Díj

Díjak, kitüntetések

Karcag város jó tanulója, jó sportolója díj

Karcag Város Sportjáért Díj

Karcagért Emlékérem

Karcag Város Közbiztonságáért Díj

Karcag Város Kultúrájáért Díj

Nagykunságért Díj

Jobbágyné Ungvári Sára pedagógus

Fodor István sakkozó

Dr. Sütő Mihályné Balla Klára nyugalmazott pedagógus

Szerepi Nagy Attila múzeumi teremőr

Tóth Istvánné óvodapedagógus

Kenyeresné Dede Erzsébet pedagógus, Kováts Mihály Általános Iskola

nyugalmazott igazgatója

néhai Bíró Lászlóné (Kováts Mihály Általános Iskola tanár)

Kárpáti Jenő nyugalmazott pedagógus, fafaragó

Karcagért” Közalapítvány

Utolsó Nomádok Motor Klub Egyesület

Szenti Ernő költő, képzőművész

2010. év

Madarász Roland tanuló, Kováts Mihály Általános Iskola

Egyed Gábor tanuló, Györffy István Általános Iskola

Kovács Márk Zsombor tanuló, Karcagi Nagykun Református Gimnázium

és Egészségügyi Szakközépiskola

Kiss János pedagógus, Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és

Kollégium

dr. Fedor Tibor, Oktatási és Kulturális Minisztérium főosztályvezető-helyettese,

Gál Andrásné óvodapedagógus

Nyíriné Kátai Katalin tanító, Kováts Mihály Általános Iskola

Mészáros László Karcag Városi Önkormányzat Városgondnoksága

mezőőre

Benéné Kecskeméti Anna óvodapedagógus

Posztósné Gyarmati Éva pedagógus

Ferencziné Varga Ildikó pedagógus

Spisák Dezső igazgató-helyettes

Oroszné Millinhoffer Rita táncpedagógus

Dr. Bartha Júlia osztályvezető, néprajzkutató

Egyéb díjak, kitüntetések 2007. évben

Széchenyi-díj

Prof. emeritus Bodnár György akadémikus

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei területi Príma-díj

Györfi Sándor szobrászművész

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei területi Príma Márkus Ilona magyarnóta énekes

közönségdíj

Öregdiákok Baráti Körének díja

Séllei Lászlóné nyugdíjas

Trefort Ágoston-díj

Bugyik Lászlóné igazgató

I. osztályú Honvédelemért Kitüntető Cím és Dr. Fazekas Sándor polgármester

„Fabriczy Kováts Mihály Óbester” Emlékérem

34


Csehországban a legjobb közigazgatási honlap

díja

Környezetvédelmi Díj

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Közművelődésért

Díj

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Gazdasági Díj

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Testnevelési

és Sport Díj

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai

Díj

Francia Művészeti, Tudományos Irodalmi

Akadémiai Társaság Ezüst Diplomája

Szűcs Sándor-díj

Egészségügyi Miniszteri Dicséret

Kátai Gábor-díj

Egészségügyi Miniszteri Díszoklevél

Magyar Kosárlabda Szövetség Tiboldi Tibor

Díj

Megyei Pro Talento díj

Református Nagykunságért Pedagógiai Díj

Az Év Polgárőr Egyesülete Díj

Ifjúságbarát Önkormányzat cím

Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt

Az Év óvónője

Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság

Kempler Kurt Emlékérme

Idősbarát Önkormányzat Cím

Egyéb díjak, kitüntetések 2008. évben

Szolnoki Öregbarátok Baráti Köre Közművelődés

díja

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Művészeti Díj

Artisjus Zenei Alapítvány Elismerő Oklevél

Magyar Művészetért Díj Emléklapja

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Sajtódíja

Kováts Mihály Emlékplakett

Karcag város

Karcag város

Nagy Mihályné Városi Csokonai Könyvtár igazgatója

Mészáros Zsolt vállalkozó

Antal Lőrinc, a KSE edzője

Petrov István igazgató

Türke Jánosné nyugalmazott igazgató

Dr. Bartha Júlia néprajzkutató

Dr. Fazekas Mihály múzeológus

Dr. Molnár Sándor a Kátai Gábor Kórház szülész-nőgyógyász főorvosa

Dr. Hajdú László a Kátai Gábor Kórház belgyógyász főorvosa

Dr. Szabó Anna a Kátai Gábor Kórház Fül- orr-gége osztály profilvezető

főorvosa

Mikola Miklósné a Gábor Áron Gimnázium ny. testnevelője

Pardy Károlyné a Györffy István Általános Iskola pedagógusa

Földváriné Simon Ilona a Karcagi Nagykun Református Általános

Iskola igazgatója

Karcagi Polgárőr Egyesület, Rigó Zoltán elnök

Karcag Város

Lévai Kálmán alezredes, tűzoltóparancsnok

Z. Tóth György igazgató, c. főiskolai docens

Konczné Pecze Margit

Perge Tiborné

Fülöp Sándorné

Dr. Szalay László szakgyógyszerész

Karcag Város Önkormányzata

Pánti Ildikó önkormányzati képviselő

Karcagi Szimfonikus Zenekar

Sipos Antal az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

igazg.

Varga Mihály országgyűlési képviselő

Pengő Ferenc a Karcag TV ügyvezetője

Andrzej Chinalski Krosno Odrzańskie polgármestere

35


Jász-Nagykun-Szolnok Megye Pedagógiai Díj

Év Polgármestere Díj

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Tűzvédelméért

Díj

Emlékplakett ifjúsági tűzoltóverseny megrendezésért

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Testnevelési és

Sport Díja

Székelykeresztúr Pro Urbe Díja

Magyar Művészetért Díj Kuratóriuma, Árpád-fejedelem

Díja

Megyei Pro Talento-díj

Oktatási Minisztérium, „Teleki Blanka Díj az

esélyt teremtő pedagógusnak”

Az Év Óvónője

Könyvtáros Tanárok Országos Egyesülete

Emlékérem Életmű Díja

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tudományáért

Díj

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szociális

Munkáért Díj

Mobilitás 2008. Díj

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szakdolgozói

Kamara Szakmai Díj

Hodos Julianna a Polgármesteri Hivatal Humán Szolgáltatási Iroda

vezetője

Dr. Fazekas Sándor polgármester

Dr. Fazekas Sándor polgármester

Karcag Városi Önkormányzat Tűzoltósága

Kurucz István vállalkozó, birkózó szakedző

Györfi Sándor Munkácsy- és Mednyánszky-díjas szobrászművész

Györfi Sándor Munkácsy- és Mednyánszky-díjas szobrászművész

Kolostyákné Pljesovszki Zsuzsanna Szentannai Sámuel Gimnázium,

Szakközépiskola és Kollégium tanára

Türke Beáta, a Gólyafészek Egészségügyi Gyermekotthon fejlesztőpedagógusa

Nagyné Pusztai Tünde

Tóth Jánosné

Erdei Lajosné

Szathmári Lajosné, a gimnázium könyvtáros tanára

Dr. Bartha Júlia néprajzkutató

Dr. Csala Anikó, a Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Iroda

vezetője

Karcagi Ifjúsági Ház

Tóthé Varga Mária, a Kátai Gábor Kórház Szülészeti- Nőgyógyászati

Osztály vezető ápolója

Egyéb díjak, kitüntetések 2009. évben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Művészeti Díj

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közművelődésért

Díj

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Testnevelési

és Sport Díj

Jász-Nagykun-Szolnok Megyéért Díj

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közigazgatási

Díj

Magyar Népművelők Egyesülete Országos

Elnökségének Emlékplakettje

Magyar Kultúra Lovagja Cím

OKM Brunszvik Teréz-díj

Magyar Ápolási Egyesület Országos Vezetősége

Elismerő Díszoklevél

Márkus Ilona előadóművész

Ruzicska Ferenc helytörténész, újságíró

Szepesi Tibor a Sport Szolgáltató Központ igazgatója

Nagytiszteletű Nagy Kálmán ny. esperes

Dr. Temesváry Tamás ny. kerületi főállatorvos

Garai Katalin, a Polgármesteri Hivatal vezető főtanácsosa

Dr. Bartha Júlia néprajzkutató

Fülöp Sándorné ny. óvodapedagógus

Ágostonné Doma Magdolna, a Kátai Gábor Kórház gyermekápolója

36


Könyvtáros tanárok Egyesülete Emlékérme

Megyei Pro Talento-díj,

Eötvös Lóránd Fizikai Társulat Mikola Díj

Önkormányzati Minisztérium Elismerő Oklevél

Év Pedagógusa Díj

Év Pedagógusa Díj

Év Pedagógusa Díj

Dr. Kasuba Jánosné tanár

Lévainé Kovács Róza a Kováts Mihály Általános iskola pedagógusa

Lévai Kálmán alezredes, tűzoltóparancsnok

K Tóthné Kása Marianna

Péter Lászlóné

Szele Éva gyógypedagógus

Egyéb díjak, kitüntetések 2010 évben

Magyar Ápolási Egyesület, Kossuth Zsuzsanna

Díszoklevél

Magyar Ápolási Egyesület Országos Vezetősége,

Elismerő Díszoklevél

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közigazgatási

Díj

Nemzeti Erőforrás Miniszteri Dicséret

Nemzeti Erőforrás Miniszteri Dicséret

Megyei Pro Talento-díj

Teleki Blanka Díj

Teleki Blanka Díj

„Települési Környezetért” cím

„Épített Környezet Védelme” kategóriában

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Lovassportjáért

díj

Magyar Birkózósport Érdemrend Aranykeresztje

Elismerő Oklevél Szakiskola Fejlesztési Programban

2006-2009. évben végzett kiemelkedő

munkáért

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi

Igazgatóság igazgatói dicséretében

részesült

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi

Igazgatóság igazgatói dicséretében

részesült

Illéssy-díj

Református Nagykunságért Pedagógiai Díj

Mészárosné Hakucsák Erika, a Kátai Gábor Kórház ápolási igazgatója

Sánta Imre, a Kátai Gábor Kórház traumatológiai osztályvezető ápolója

Csányi Sándor önkormányzati képviselő

Dr. Nagy István, a Kátai Gábor Kórház Neurológiai Osztály nyug.

osztályvezető főorvosa

Tóthné Varga Mária Szülészeti- Nőgyógyászati Osztály vezető ápolója

Major János középiskola tanár

Földváriné Simon Ilona Karcagi Nagykun Református Általános Iskola

tanára, igazgatója

Soltész Nagy Ibolya Erzsébet , a Gólyafészek Egészségügyi Gyermekotthon

vezető pedagógusa

Karcag Város Önkormányzata

Kálmán Imréné, a Sport Szolgáltató Központ programszervezője

Kurucz István önkormányzati képviselő, Karcagi Birkózó szakosztály

vezetője

Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium

Varga Szabolcsné, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi

Igazgatóság Tiszafüredi Polgári Védelmi Kirendeltség Karcagi PV

Iroda előadója

Rab János, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Tiszafüredi Polgári Védelmi Kirendeltség Karcagi PV Iroda

vezetője

Ruzicska Ferenc helytörténész, újságíró

Koncz Tibor elnök-lelkész

37


Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete Elismerő

Díszoklevele

Magyar Örökség Díj

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Művészeti

Közalapítvány Elismerő díja

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Gazdasági Díj

Kátainé Nyakó Edit, a Kátai Gábor Kórház vezető gyógytornásza

Györfi Sándor szobrászművész

Győrfi Lajos szobrászművész

Kabai László festőművész-tanár

Szatmári János, az Euro Kft. ügyvezető igazgatója

38

Györfi Lajos és Györfi Sándor szobrászművészek munkásságát 2010-ben Magyar Örökség

díjjal ismerték el


A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése

Az 1990. évi LXV. törvény úgy rendelkezik, hogy a képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre

polgármesteri hivatal elnevezéssel az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási

ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására. Az önkormányzati

rendszerben a polgármesteri hivatal egységes munkaszervezet. A törvényi szabályozás

megteremti a lehetőségét az összehangolt, hatékony hivatali munkának. Előbbiekből ered, hogy a

hivatali struktúra kialakítása is igazodott a törvény által meghatározott feladatokhoz.

A polgármesteri hivatalról rendelkezik a Karcag Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési

Szabályzatáról szóló többszörösen módosított 6/1991. (III. 19.) rendelet, valamint a Karcag

Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

29/2009. (XI.13.) rendelet.

A már említett két alapvető rendelet mellett a hivatal részletes feladatait, a belső szervezeti

egységek, valamint a köztisztviselők közötti munkamegosztást a jegyző által elkészített ügyrend

tartalmazza.

Az ügyrend mellékletét képezik a következő dokumentumok:

a) Személyre szóló munkaköri leírások,

b) Kimutatás a Polgármesteri Hivatal kinevezett személyi állományáról,

c) A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendje,

d) Képzettségi pótlékra jogosító munkakörök és képzettségek.

A hivatal belső tagozódása:

1. Tanácsosi Iroda

2. Jogi és Szervezési Iroda

a) Jogi és Szervezési Csoport

b) Ügyviteli Csoport

c) Technikai Csoport

3. Humán Szolgáltatási Iroda

4. Pénzügyi és Költségvetési Iroda

a) Költségvetési Csoport

b) Adócsoport

5. Gazdálkodási és Kistérségi Iroda

a) Vállalkozási Csoport

b) Kistérségi Csoport

6. Építési és Műszaki Iroda

7. Igazgatási és Szociális Iroda

a) Igazgatási Csoport

b) Szociális Csoport

c) Okmányirodai Csoport

8. Városi Gyámhivatal

39


A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

Önkormányzati

tanácsadó

Polgármester Alpolgármester

Jegyző Aljegyző

Tanácsosi Iroda

Jogi és Szervezési

Iroda

Humán Szolgáltatási

Iroda

Pénzügyi és

Költségvetési Iroda

Gazdálkodási és

Kistérségi Iroda

Építési és Műszaki

Iroda

Igazgatási és

Szociális Iroda

Városi

Gyámhivatal

Jogi és Szervezési

Csoport

Ügyviteli Csoport Technikai Csoport Adócsoport

Költségvetési

Csoport

Szociális Csoport Igazgatási Csoport Okmányiroda

Vállalkozási

Csoport

Kistérségi

Csoport

40


Az Ötv. idevonatkozó szabálya szerint az önkormányzat polgármestere a képviselő-testület

döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja a hivatalt.

A hivatal egyszemélyes felelős vezetője a jegyző, aki vezeti, szervezi, egyben ellenőrzi is a

hivatali munkát és annak végrehajtását.

A jegyzőre háruló fokozottabb munkaterhelés, az egyre szerteágazóbb igazgatási munka indokolta

az aljegyző kinevezését, akinek a funkciója kettős, egyrészt ellátja a jegyző általános

helyettesítését, másrészt vezeti a hivatal Jogi és Szervezési Irodáját.

Az eredményes és hatékony hivatali munkavégzés egyik legfontosabb követelménye a megfelelő

együttműködés biztosítása a belső szervezeti egységek között. Alapvető célunk a folyamatos

szervezet- és tevékenységfejlődés, a koordináció következetes érvényesítése. Ennek szellemében

heti rendszerességgel történik a „vezetői értekezletek” megtartása, ahol sor kerül az aktuális feladatok

megvitatására, a problémák folyamatos feltárására, elemzésére és értékelésére.

Jász-Nagykun-Szolnok megye és a város vezetői a forradalom emlékünnepén

2009. október 23-án

41


Kimutatás

a Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

kinevezett személyi állományáról

a 2010. április 30.-i állapotnak megfelelően

Tisztségviselők:

Dr. Fazekas Sándor

Dobos László

Dr. Kapusi Lajos

polgármester

főállású alpolgármester

társadalmi megbízatású alpolgármester

A Hivatal személyi állománya:

Rózsa Sándor

Dr. Czap Enikő

Tanácsosi Iroda:

Csiszárné Takács Erika

Elek Eszter

Kapcsándiné dr. Abonyi Katalin

Pandur Zoltán Benjaminné

Szatmáriné Tüdős Ilona

Jogi és Szervezési Iroda:

Kompanekné Sánta Mária

Győri János Sándorné

Donkó Gábor

Szabó Tibor

Batáné Nagy Judit

Szabó Lászlóné

Agócsné Tüdős Edit

Boros Valéria

Bődi Mária

Juhász Gergelyné

Kurucz Magdolna

Mészáros Istvánné

Zsolnai Lajos Zoltánné

Balaskó László

Fehér Attila János

Kun János

Mándi Mária Tünde

Mátyus Józsefné

Nagy Éva

Perge Mihály

jegyző

aljegyző

revizor

revizor

jogtanácsos

titkárnő

személyügyi szervező

nyilvántartási ügyintéző

szervezési munkatárs

informatikus

informatikai ügyintéző

titkárnő

ügyviteli csoportvezető

ügykezelő

ügykezelő

ügykezelő

ügykezelő

ügykezelő

ügykezelő

ügykezelő

rendész

gépkocsivezető

rendész

takarító

telefonközpont-kezelő

takarító

kézbesítő

42


Pintér József

Szemes Sándorné

Tőkés Gyula Elek

Vargáné Földvári Ibolya

hivatalsegéd

takarító

gépkocsivezető

takarító

Humán Szolgáltatási Iroda:

Hodos Julianna

Dr. Dajkáné Szarvák Anna

Garai Katalin

Nagyné Major Mária

Kissné Soós Ágnes

Konczi Fruzsina Gabriella

Horváthné Kecskés Anita

irodavezető

egészségügyi szakreferens

kulturális szakreferens

tanügyigazgatási szakreferens

tanügyigazgatási szakreferens

ifjúsági referens

ügykezelő

Pénzügyi és Költségvetési Iroda:

Nagyné László Erzsébet

Lajtos János Istvánné

Havasi Károlyné

Kovács Sándorné

Pandur Lászlóné

Petriné Ujfalusi Ilona

Tóthné Örsi Anikó

Márki Henrietta

Sánta Lászlóné

Alexa József

Győriné Kovács Ilona

Varga Lászlóné

irodavezető

szakmai főtanácsadó, költségvetési csoportvezető

pénzügyi ügyintéző

pénzügyi ügyintéző

pénzügyi ügyintéző

pénzügyi ügyintéző

pénzügyi ügyintéző

pénzügyi ügyintéző

adócsoport vezetője

adóügyi ügyintéző

adóügyi ügyintéző

adóügyi ügyintéző

Gazdálkodási és Kistérségi Iroda:

Lőrincz Mária

Sipos Mariann

Sánta Lajos

Szabóné Nádházi Valéria Tünde

Dr. Szabó Zsuzsanna

Magyari Klaudia

Kun Szilvia

irodavezető

vagyongazdálkodási ügyintéző

beruházási ügyintéző

ipari, kereskedelmi ügyintéző

kistérségi ügyintéző

kistérségi ügyintéző

kistérségi ügyintéző

43


Igazgatási és Szociális Iroda:

Dr. Csala Anikó

Birizlóné Hamar Erzsébet

Flach Margit

Lévai Olga

Márki Mária

Biróné Győri Anita

Dr. Zsembeliné Kovács Mária

Szentesi Lajosné

Lódi Endréné

Dr. Bukács Annamária

Kréz Tamás

Laczikó Istvánné

Potornai Rita

Balogh Erzsébet Rozália

Dr. Dr. Bihari Gitta

Bencsikné Orosz Szilvia

Kovács Judit

Lajtos Lajosné

Márkus Katalin Erzsébet

Nagy Lászlóné

Tóth Károly Mihályné

Varga Erika

irodavezető

hagyatéki ügyintéző

szabálysértési ügyintéző

lakásügyi ügyintéző

tájékoztatási ügyintéző

anyakönyvvezető

anyakönyvvezető

anyakönyvvezető

szociális csoportvezető

szociális igazgatási ügyintéző

szociális igazgatási ügyintéző

szociális igazgatási ügyintéző

gyámügyi ügyintéző

ügykezelő

okmányirodai csoportvezető

okmányirodai ügyintéző

okmányirodai ügyintéző

okmányirodai ügyintéző

okmányirodai ügyintéző

okmányirodai ügyintéző

okmányirodai ügyintéző

okmányirodai ügyintéző

Épitési és Műszaki Iroda:

Nyester Ferenc

Jobbágy Krisztina

Kacsándi István Zoltán

Lingné Orosz Hajnalka

Nagy Ágnes

Papp Viktória

Szabóné Pető Beáta

Szabó György János

Szentesi Lajos

Jenei József

Juhász János

Szatmári Péter

irodavezető

építésügyi igazgatási ügyintéző

építésügyi igazgatási ügyintéző

mezőgazdasági ügyintéző

telepengedélyezési és környezetvédelmi ügyintéző

építésügyi igazgatási ügyintéző

építésügyi igazgatási ügyintéző

közlekedési és vízügyi igazgatási ügyintéző

településfejlesztési és településüzemeltetési ügyintéző

és műszaki ellenőr

közterület-felügyelő

közterület-felügyelő

közterület-felügyelő

44


Városi Gyámhivatal:

Kissné Szendrei Judit

Szabóné Bene Julianna

Kovács Mónika

Tóth Mariann

Szívós Gyuláné

irodavezető

gyámhivatali ügyintéző

gyámhivatali ügyintéző

hivatásos gondnok

hivatásos gondnok

Nagyné Szilágyi Anikó

önkormányzati főtanácsadó

Humán erőforrás jellemzői

Nemenkénti megoszlás

nemek


nő 78

férfi 19

Életkor szerinti megoszlás

életkor


20-30 év között 20

31-40 év között 31

41-50 év között 14

50 év fölött 28

Iskokai végzettség szerinti megoszlás

Iskolai végzettség


8 általános 2

szakmunkásképző 5

szakközépiskola 21

gimnázium 19

főiskola 38

egyetem 12

Szakvizsgával rendelkezők (vagy mentesítettek) szerinti megoszlás

Vizsga megnevezése


Közigazgatási szakvizsga 37

Közigazgatási alapvizsga 74

Ügykezelői alapvizsga 12

45


Beosztás szerinti megoszlás

beosztás


hivatalvezető 1

aljegyző 1

irodavezető 6

csoportvezető 4

ügyintéző felsőfokú iskolai végzettséggel 38

ügyintéző középfokú iskolai végzettséggel 24

ügykezelő 12

fizikai 11

Közigazgatási gyakorlat szerinti megoszlás

év


0-5 év 33

5-10 év 22

10-15 év 10

15-20 év 11

20 év fölött 21

Szatmáriné Tüdős Ilona

személyügyes

A Karcagi Ipari Park közműveinek átadása 2007. december 19-én

46


Jogi és Szervezési Iroda

Sajátos feladatkörű belső szervezeti egysége a hivatalnak. Az iroda vezetését az aljegyző látja

el.

Az iroda további alrendszerként csoportokra tagozódik, melyek az alábbiak:

Jogi és Szervezési Csoport

Folyamatosan közreműködik a képviselő-testület napirendjét képező írásbeli előterjesztések,

jelentések, tájékoztatók, stb. törvényességi ellenőrzésében, az önkormányzat bizottságainak érdemi

döntést igénylő írásbeli előterjesztéseinek ellenőrzésében. A csoport köztisztviselői biztosítják

a képviselő-testület és a bizottságok működéséhez szükséges feltételeket.

Jegyzőkönyvet készít a képviselő-testület, a bizottságok üléseiről, megszervezi, lebonyolítja a

közmeghallgatásokat, fórumokat.

A csoport feladata a képviselő-testület /települési és kisebbségi/ üléseinek megszervezése,

azokról jegyzőkönyv készítése, döntéseiknek /rendeletek, határozatok, állásfoglalások, nyilatkozatok/

nyilvántartása és a lejárt határidejű határozatok végrehajtására vonatkozó jelentések

elkészítésének megszervezése.

A csoport koordinálja az önkormányzat bizottságainak üléseit, szervezi a meghívók, írásbeli

előterjesztések elkészítését, postázását.

A csoport köztisztviselői eredményesen működtek közre a 2010. áprilisában megtartott országgyűlési

képviselők választásával kapcsolatos feladatok lebonyolításában.

Az informatika szerepéről, helyzetéről:

A közigazgatásban nagyobb szerepet kap az informatikai rendszerek használata, mint az elmúlt

évek során bármikor. Ez abban is jelentkezik, hogy az önkormányzatok mintegy 95 %-ának

saját internetes honlapja, azaz „website”-ja van. A másik eredmény, hogy a honlapok nagy százaléka

már képes az e-közigazgatás szintjeinek megvalósítására. A középtávú informatikai fejlesztési

koncepció (informatikai stratégia) tartalmazza az e-közigazgatási feladatok megvalósításához

szükséges rövid- és középtávú célokat Karcag Város honlapjára is. A fejlesztések jelenleg

azt az irányt követik, hogy a lakossági szolgáltatások interneten keresztül elérhetőek legyenek.

Jelenleg az e-közigazgatás körébe tartozó egyes ügykörökben az ügyintézésekhez szükséges

információ, illetve az ehhez tartozó adatlap tölthető le városunk honlapjáról. A Polgármesteri

Hivatalban 2007. október-november hónapban az e-közigazgatási feladatok megvalósításában

érintett szervezetek közreműködésével intenzív fejlesztési munka indult, amelynek eredményeképpen

az Önkormányzat honlapjára az állampolgárok és az üzleti szféra számára egyes ügykörökben

a tájékoztatók és letölthető nyomtatványok felvitelével a 2. elektronikus szolgáltatási

szintet is elértük. Az érintett ügykörök: adóügyek, anyakönyvi ügyek, gyámügy, műszaki

ügyek (építési engedélyezés), szociális ügyek (ápolási díj, időskorúak járadéka, közgyógyellátás,

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és szociális kérelem, súlyosan mozgáskorlátozottakat

megillető közlekedési kedvezmények), a vállalkozás, kereskedelem ügyei (működési engedély,

telepengedély). A Polgármesteri Hivatal célul tűzte ki a 3. elektronikus szolgáltatási szint megvalósítását!

Karcag Város Polgármesteri Hivatala informatikai területen 2009-től további fejlesztésen

ment át. A legfontosabb változások az adatbiztonság, illetve az internetes határvédelem terü-

47


letén jelentkeztek. A webről érkező támadások ellen egy saját webszűrője van a Polgármesteri

Hivatalnak, a Thunderport WSA-3000. A levelezés védelmére egy erős hardverrel felszerelt gép

nyújtja a megfelelő szolgáltatást, a Thunderport MSA-3000. A központi adatbázist, illetve a Polgármesteri

Hivatal működéséhez szükséges programokat a Hivatal központi szervere, egy nagy

tudású több processzorral felszerelt kiszolgáló látja el. A jelenlegi szervereink készek a kvázi

városi ASP (Active Server Pages – hálózati alkalmazásszolgáltató) rendszer bevezetésére, mely

megvalósíthatóvá teszi, hogy a település minden intézményében minimális beruházással be lehessen

vezetni a levelezés és Internet felöli határvédelem feladatát.

Adatbiztonság kérdéskörébe tartozik a megelőzés. Az adatvesztés elkerülése érdekében számítógépes

hálózat központi egységére elmentett adatokról és programállományról hetente biztonsági

másolat készül. A szükséges adatokról minden este automatikusan egy biztonsági másolat készül.

Minden esetben az egész adatállományt mentik. Az adatok méretéből adódóan ez körülbelül 2-3

órát vesz igénybe, így a reggeli munkakezdésre az adatok mentése megtörténik. Az adatok biztonsági

másolatáért egy külön számítógép felel. A szabályzatnak megfelelően heti, illetve havi mentések esetén

az éjszaka lementett adatok ellenőrzésre kerülnek, ezt követően DVD lemezre kerülnek kiírásra,

majd egy elkülönített helyen tűzálló páncélszekrénybe kerülnek elhelyezésre.

A hivatali munkavégzés során az adatvédelmi szabályzat teljes reformjára került sor.

2007. évben új Számítástechnikai adatvédelmi szabályzat, Üzemeltetési szabályzat, valamint

Katasztrófa elhárítási terv készült. Így elmondható, hogy a Polgármesteri Hivatalban az informatikai

rendszer szabályozottsága összességében alacsony kockázatot jelentett az informatikai feladatok

biztonságos végrehajtásában. A szabályzatok előírták a hozzáférések ellenőrzésének jogosultját

és rendjét, meghatározták a hozzáférések ellenőrzésének dokumentálását.

Az Önkormányzat fontos feladatnak tartotta, hogy megfelelő szoftverekkel rendelkezzen. A

szoftverek kiválasztását alapos információgyűjtés, referenciák tanulmányozása előzi meg. Fontos

szempont, hogy kielégítse a kívánt feladatot, felhasználóbarát legyen, és az adott feladatkörök szerint

a fejlesztő biztosítson jogszabálykövetést. Kiemelt jelentőséggel bíró szoftver beszerzés 2008.

2. negyedévében történt, amikor az Önkormányzat teljes körű tanúsítással rendelkező új iratkezelési

szoftvert vezetett be.

Számítógépes eszközpark:

A felhasználói munkaállomások folyamatos éves szintű felújítása az elmúlt években ütemezetten

történt, azonban a valós igényeknek megfelelő számítógépes park felújítását tekintve a

jövőben el kell érni azt, hogy legkésőbb háromévenként minden munkahelyen új korszerű eszközök

legyenek elhelyezve.

A használatban lévő számítógépek megoszlása

< 1 év 1-3 év > 3 év Összesen

Asztali számítógép 14 15 30 59

Hordozható számítógép 2 25 1 28

Nyomtatók, digitális fénymásolók

< 1 év 1-3 év > 3 év Összesen

Tintasugaras nyomtatók - - 3 3

Mátrixnyomtatók 1 - 3 4

Személyi lézernyomtatók 14 16 15 45

Hálózati nyomtatók 1 1 - 2

Digitális fénymásolók 2 1 0 3

48


Szerverek megoszlása

< 1 év 1-3 év > 3 év Összesen

Szerverek 4 1 1 6

Ügyviteli csoport

Jegyzőkönyvet készít az önkormányzat bizottságainak üléseiről. Számítógépes nyilvántartással

ellátja a hivatal ügyiratainak iktatását, irattározását, postázását. Végzi a gépelési feladatokat.

A közigazgatási feladatok növekedésével az ez irányú tevékenység is folyamatosan növekszik,

melyet az alábbi diagram szemléltet:

49


Technikai csoport

Biztosítja a Városháza funkcionális működéséhez szükséges feltételeket, az épület tisztántartását,

a tárgyi, technikai eszközök beszerzését. Végzi a küldemények postai átadás-átvételét, a

telefon, telefax, fénymásoló kezelését, sokszorosításokat.

Biztosítja a hivatali gépkocsik üzemeltetését és a „rendészeti” tevékenységet ellátók által a

Polgármesteri Hivatal vagyonvédelmét és rendjének fenntartását.

Dr. Czap Enikő

aljegyző

50

Emlékülés a Városháza dísztermében a bácskai kitelepülés 220. évfordulója alkalmából


Jogtanácsosi tevékenység

Az Önkormányzat és szervei jogi képviseletét a Polgármesteri Hivatal jogtanácsosa látja el.

A jogtanácsos feladatai:

részt vesz a gazdasági és egyéb döntések, intézkedések, határozatok jogi szempontból történő

előkészítésében és végrehajtásában,

közreműködik az Önkormányzat szerződéseinek előkészítésében, megkötésében, a szerződésből

származó jogok és kötelezettségek, egyéb igények érvényesítésében, valamint az Önkormányzat

jogaira és kötelezettségeire kiható egyéb megállapodások elkészítésében,

ellátja az Önkormányzat és szervei jogi képviseletét bíróságok és más hatóságok előtt,

a közbeszerzési eljárások előkészítésében szaktanácsadóként közreműködik,

ellát minden olyan egyéb jogi ügyet, amely a feladatkörébe tartozik.

Ingatlanokkal kapcsolatos szerződések az adásvételi, a csere-, a bérleti, haszonbérleti és ajándékozási

szerződések.

Adásvétel esetében nagy százalékban az Önkormányzat az eladó, míg kevesebb esetben vevő.

Az elmúlt négy évben jelentős ingatlan értékesítés történt a volt Laktanya területén, illetve

vásárlás és ajándékozás az Önkormányzat részére a kerékpárút építésével kapcsolatban.

A beszámolási időszakban néhány ajándékozás történt az Önkormányzat javára mezőgazdasági

földterület, zártkert, illetve lakóingatlan vonatkozásban.

Bérleti szerződéseket lakás és helyiségek bérletére köt az Önkormányzat, minden esetben

bérbeadóként. Haszonbérleti szerződések az Önkormányzat tulajdonában lévő termőföldek tekintetében

jönnek létre.

Az Önkormányzatot érintő perek száma jelenleg négy. A peres ügyek elintézési ideje 1-2 év,

bonyolultabb ügyekben 3-4 év, felülvizsgálati kérelem esetén az 5 évet is meghaladja.

Az Önkormányzatot illető követelések behajtására számos esetben kerül sor fizetési meghagyás

kibocsátására, melyet minden alkalommal egy utolsó felszólítás előz meg, lehetőséget adva

az adósnak, hogy a bírósági eljárást megelőzően teljesítsen.

A fizetési meghagyás kézbesítését követően az adósok több mint fele rendezi tartozását,

egyéb esetekben az adós bírósági eljárás során részletfizetést kér, illetve nem teljesítés esetén

végrehajtást kell kezdeményezni.

A beszámolási időszakban közbeszerzéssel kapcsolatos ügyben bírósági eljárás nem volt.

Az Önkormányzat évente jelentős számú vállalkozási, és megbízási szerződést köt gazdálkodási,

feladat-ellátási tevékenysége teljesítése érdekében. A vállalkozási, és megbízási szerződések

megfelelően előkészítve, minden részletre kiterjedő tartalommal jönnek létre. Ennek eredményeként

tudható be, hogy az elmúlt négy évben a szerződések bíróság előtti megtámadására

egyik fél részéről sem került sor.

Az Önkormányzatnak jelenleg 7 közalapítványa van. Az alapító okiratok módosítására évente

1-2 alkalommal került sor, többnyire személyi változások miatt.

51


Belső ellenőrzési tevékenység

A beszámolási időszakban az ellenőrzési feladatokat 2 fő funkcionálisan függetlenített revizor

látta el, akik rendelkeznek a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő képesítéssel, illetve

szakmai gyakorlattal. Munkájukat közvetlenül a Jegyzőnek alárendelve végezték.

A revizorok kiemelt feladata volt az ellenőrzések szervezése, előkészítése, végrehajtása, írásba

foglalása, és a megállapítások realizálásának bonyolítása.

Munkájukat az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók,

a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, valamint a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési

Kézikönyve alapján végezték.

Az ellenőrzések az előirányzatok gazdaságos, takarékos és szabályszerű felhasználásának,

a vagyonkezelés rendeltetésszerűségének és hatékonyságának, az intézményi költségvetési bevételek

jogszerű kezelésének, a számviteli és bizonylati rend betartásának az ellenőrzésére irányultak.

Az ellenőrzések során vizsgálták és értékelték:

- a folyamatba épített előzetes, utólagos vezetői ellenőrzési rendszerek kiépítésének, működésének,

jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését,

- a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének gazdaságosságát, hatékonyságát

és eredményességét,

- a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását,

valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát.

Ajánlásokat és javaslatokat fogalmaztak meg az ellenőrzött költségvetési szervek vezetői számára:

- a költségvetési szerv működése eredményességének növelése, valamint a folyamatba épített

előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzési és a belső ellenőrzési rendszerek, a belső kontrollok

javítása, fejlesztése érdekében,

- a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, valamint

a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében.

Ezen túlmenően elvégezték az ellenőrzött szervek belső ellenőrzési tevékenységének minőségértékelését,

valamint nyomon követték az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket.

Az ellenőrzések túlnyomó részére az ellenőrzési munkaterv alapján került sor, de minden évben

történt soron kívüli ellenőrzés is.

Az éves ellenőrzési tervek kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon, valamint a belső

ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon alapultak.

Az éves ellenőrzési tervek összeállításánál a fentieken túl szempontként vettük figyelembe,

hogy szükség esetén az abban nem szereplő soron kívüli ellenőrzési feladatok elvégzésére is maradjon

ellenőrzési kapacitás.

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás megalakulásával 2005. február 15-től a belső ellenőrzési

feladatokat is a kistérség keretén belül szerveztük meg.

A társulás a székhely település, a Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalát bízta

meg a belső ellenőrzési feladatellátás megszervezésével.

52


A társulás területén az alábbi összetételű költségvetési szerv belső ellenőrzéséről kellett gondoskodnunk:

Gazdálkodási jogkör

Település

Önállóan működő Önállóan működő Összesen

és gazdálkodó

Karcag 5 16 21

Kisújszállás 2 8 10

Kenderes 1 7 8

Berekfürdő 1 2 3

Kunmadaras 1 7 8

Összesen: 10 40 50

Az ÁHT, illetve a vonatkozó kormányrendeletben megfogalmazott elvárásoknak megfelelően

a hatékony és költségtakarékos feladatellátás követelményének figyelembevételével szerveztük

meg a belső ellenőrzési feladatok ellátását.

A Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál a megnövekedett ellenőrizendő

költségvetési szervek száma miatt jelentkező kapacitáshiányt külső erőforrás bevonásával kellett

pótolni.

A hiányzó kapacitás pótlására a Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megállapodást

kötött Kisújszállás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalával, illetve a Kunmadaras

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalával, hogy az általuk foglalkoztatott 1-1

fő belső ellenőr 2005. február 15-től a kistérségi feladatellátásban vegyen részt.

A fentiek alapján kistérségi szinten 4 fő végezte a belső ellenőrzési feladatokat a megállapodásnak

megfelelően.

A belső ellenőrzési feladat kistérségi szinten történő ellátásának előnyeit elsősorban azon települések

esetében látjuk, ahol eddig nem tudtak megfelelő felkészültségű ellenőrt foglalkoztatni,

a belső ellenőrzési feladatok végrehajtása ezen települések esetén is megoldódott, illetve hatékonyabbá

vált.

Másodsorban a pályázati lehetőségek kihasználásával javultak a munkavégzés tárgyi feltételei

is.

Az elvégzett ellenőrzések típusonként:

2006-2010. április

Szabályszerűségi ellenőrzés 14

Rendszerellenőrzés 8

Pénzügyi ellenőrzés 60

Valamennyi ellenőrzésről ellenőrzési jelentés készült, amelyet záradékkal ellátva az ellenőrzött

szervezetek vezetői átvettek.

Az ellenőrzések megállapításaira intézkedési tervek készültek, amelyek végrehajtásáról utóellenőrzés,

illetve beszámoltatás keretében győződtek meg a belső ellenőrök.

Csiszárné Takács Erika

revizor

53


Igazgatási és Szociális Iroda

A hatósági ügyintézés jelentős részét az Igazgatási és Szociális Iroda végzi. A hatósági ügyek

közül a legfontosabbakat emeljük ki és mutatjuk be.

Az igazgatási csoport végzi az úgynevezett klasszikus hatósági feladatokat, melyekkel az állampolgárok

életük során gyakran találkoznak (pl. anyakönyvi igazgatás, hagyatéki ügyek, lakásügyek

stb.).

A Szociális csoport tevékenysége átível a gyermekvédelemtől a felnőtt szociális ellátások biztosításáig.

A sok empátiát nagy szakértelmet kívánó munkánkat igyekszünk ügyfeleink megelégedésére,

törvényesen ellátni.

Az okmányirodai tevékenységgel 2000. január 1. napjától foglalkozunk, mely időponttól kezdődően

– köszönhetően a megfelelő technikai és informatikai felszereltségnek – folyamatosan

bővül az iroda feladatköre ezen a területen.

Irodánk feladata, hogy valamennyi állampolgár felé nyitott és könnyen elérhető szolgáltatásokkal

álljon rendelkezésre, ami megkönnyíti a mindennapi ügyek intézését.

54

Igazgatási Csoport

Anyakönyvi igazgatás

A születések és a halálesetek anyakönyvezése tekintetében a Kátai Gábor Kórház vonzáskörzete

kiterjed a környező Jász-Nagykun-Szolnok Megyei településeken kívül Békés és Hajdú- Bihar

megyére, valamint nem általánosan az egész ország területére is.

Legnagyobb a születések anyakönyvezésével kapcsolatos bejegyzések száma és az ezzel öszszefüggő

ügyiratforgalom.

A születések száma az elmúlt négy év tekintetében csökkent.

Külön említést érdemel a családi jogállás rendezése.

A rendezetlen családi jogállású születések száma még mindig magas, annak ellenére, hogy

apai elismerő nyilatkozatot lehet tenni a még meg nem született gyermekre (méhmagzatra) is és

a szülők közül egyre többen élnek is ezzel a lehetőséggel. A születendő gyermekre tett elismerő

nyilatkozatok számának növekedése azért is lenne kívánatos, mert így a gyermek születésének

anyakönyvezése után a születési anyakönyvi kivonat, a lakcímkártya, a TAJ kártya egyből a közösen

megjelölt családi névre kerül kiállításra.

Rendezetlen családi jogállású születések száma:

2006-ban: 155, 2007-ben: 178, 2008-ban: 137, 2009-ben 142, 2010. 04. 01-ig: 35

Az apa adatai nélkül anyakönyvezett gyermek születéséről értesítjük a lakóhely szerint illetékes

gyámhatóságot a szükséges intézkedések megtétele céljából. Az anya hozzájárulásával

jegyzőkönyvben rögzített elismerő nyilatkozatot tehet az apa, a gyermek születési helye szerinti

anyakönyvvezető, valamint az anya lakóhelye szerint illetékes gyámhatóságon és anyakönyvvezető

előtt.

A házasságkötések száma sajnos csökkenő tendenciát mutat (lásd melléklet), ehhez képest

még mindig sok válásról érkezik adatlap a bíróságoktól.

2006-ban: 54, 2007-ben: 61, 2008-ban: 43, 2009-ben: 76, 2010. 04. 01-ig: 10 válás tényét jegyeztük

be az anyakönyvbe.


A házasságkötés ügyintézése a házasulók jegyzőkönyvben rögzített bejelentkezésével kezdődik.

Ezt követően az anyakönyvvezető a házasság megkötéséig az azt megelőző eljárásban vizsgálja

a törvényes feltételek meglétét.

A jegyzőkönyv felvételétől számítva 30 napos várakozási idő elteltével lehet a házasságot

megkötni. A várakozási idő alól indokolt esetben a jegyző felmentést ad.

Az anyakönyvvezetőnél indul az eljárás, ha külföldi állampolgár kíván Magyarországon házasságot

kötni, vagy ha magyar állampolgár szeretne külföldön házasodni. A szükséges iratok

becsatolása után a jegyzőkönyvet az Észak-alföldi Államigazgatási Hivatal Szolnoki Kirendeltségének

küldjük meg. 2006-ban 1, 2007-ben: 3, 2008-ban: -, 2009-ben: 2, 2010. április 1-ig: -, alkalommal

volt olyan házasságkötés, ahol az egyik fél, vagy mindkettő külföldi állampolgár volt.

Sajnos egyre kevesebb család tudja magának megengedni azt, hogy ezt a szép eseményt méltó

módon ünnepelje meg. Feladatunknak érezzük, hogy az ügyfelek anyagi helyzetétől függetlenül

mindenki számára biztosítsuk a színvonalas rendezvény megtartásához szükséges feltételeket.

Nagy létszámú esküvői rendezvények alkalmával a hivatal lehetőséget nyújt a tanácskozó terem

igénybevételére terembérleti díj ellenében.

A névadó és a házassági évforduló tartozik azon nem hivatalos családi események közé, amelyek

megrendezésében az anyakönyvvezető közreműködik a hivatal keretein belül.

A névadó ünnepségek száma ingadozó: 2006-ban 17, 2007-ben 10, 2008-ban 20, 2009-ben 19,

2010. 04. 01-ig 1 gyermek névadó ünnepségére került sor hivatalunkban.

2009. július 1-jétől jelentkező új feladat és egyben teljesen új anyakönyvi terület a bejegyzett

élettársi kapcsolat. Ez két, tizennyolcadik életévét betöltött azonos nemű személy „házasságszerű”

együttélése, mely kiskorú részére nem engedélyezhető.

A bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozására a fővárosi kerületekben, megyei jogú városokban,

valamint a körzetközponti jegyző székhelyén működő anyakönyvvezetők jogosultak. Karcag

város illetékessége így Berekfürdő és Kunmadaras településekre is kiterjed.

Az anyakönyvvezető előtt jön létre a felek személyes, együttes, egybehangzó akarat-kijelentésével.

Létesítése nyilvános, méltóságteljes, két tanú jelenlétében történik.

A bejegyzett élettársi kapcsolat joghatásait illetően a házasságra és a házastársra vonatkozó

szabályokat a bejegyzett élettársi kapcsolatra és a bejegyzett élettársakra alkalmazni kell.

Kivételek közé tartozik, hogy a közös gyermekké fogadásra és a házastársak névviselésére vonatkozó

szabályok, valamint az emberi reprodukcióra irányuló külön törvény szerinti eljárások

nem alkalmazhatóak a bejegyzett élettársakra.

2009. július 1-je óta bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándékkal senki sem

jelentkezett hivatalunkban.

A negyedik nagy terület a halálesetek anyakönyvezése.

A mellékelt számadatok alapján mondhatjuk, hogy a Karcagon anyakönyvezett halálesetek

száma az utóbbi négy évben változatlanul magas, és számottevően nem csökken a helybeli halálesetek

száma sem. Összevetve a helybeli születések és halálozások számát pedig nyilvánvaló,

hogy az eltelt években több karcagi lakos halálesetét anyakönyveztük, mint ahány karcagi baba

született azonos időszakban Karcagon.

A névváltoztatások közül az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium hatáskörébe került teljes

egészében a születési családi és utónevet érintő változtatás. Az ügyfél kérelmét a csatolt iratokkal

együtt a lakóhely szerint illetékes anyakönyvvezető továbbítja a minisztérium felé, engedélyezés

után pedig az anyakönyvi bejegyzést követően saját hatáskörben vezeti át a változást a

központi nyilvántartásban.

55


A megkülönböztető betűjel visszavétele továbbra is anyakönyvvezetői hatáskör, valamint a

házassági név módosítása is, amely történhet házasság felbontása után és fennállása alatt egyaránt.

2004. január 1. után a férjek is élhetnek a házassági névmódosítás lehetőségével ugyanúgy,

mint a feleségek, illeték lerovása után korlátlan alkalommal.

2009. június 1-jétől kérelmezhető a házassági név megváltoztatása, mely a házassági név korrekcióját

jelenti – megszűnt házasság esetén -, a házassági névviselési formát nem érinti. A házassági

név akkor változtatható meg, ha a törvényben meghatározott iratokkal az özvegy vagy

elvált családi állapotú kérelmező igazolni tudja, hogy az általa kért formában használta a volt

házastársa nevét. Olyan korrekcióra kell gondolni, mint pl. a férj Kiss László József, a feleség pedig

egész életében Kiss Lászlóné-ként viselte a házassági nevét, vagy a férj Tót Pál, a feleség pedig

Tóth Pálné. Ezekben az esetekben illetékmentes kérelemmel lehet fordulni a minisztériumhoz,

az eljárás az anyakönyvvezetőnél indul.

Honosítás, visszahonosítás: külföldi állampolgárnak a magyar állampolgárság megszerzésére

irányuló kérelme a BM BÁH Állampolgársági Igazgatóságához kerül felterjesztésre.

Előrelépést jelent a 2005. évi XLVI. tv., melynek 2006. január 1-je utáni legjelentősebb változása,

hogy a magyar nemzetiségűek esetében a lakóhely-létesítést követően nincs várakozási idő

a honosítási kérelem benyújtása előtt és kibővült azon személyek köre is, akik mentesülnek az

alkotmányos alapismeretek vizsga alól.

Az eljárási határidő a honosítási ügyek tekintetében 21 hónapról 12 hónapra, visszahonosítási

ügyek tekintetében pedig 12 hónapról 6 hónapra csökkent.

Állampolgársági esküt, ill. fogadalmat a lakóhely szerint illetékes polgármester előtt tesz a

honosított személy, ezzel szerzi meg a magyar állampolgárságot. Igen gyakran az egész családot

érinti ez a nem mindennapi esemény.

Állampolgársági esküre 2006-ban 1, 2007-ben 4, 2008-ban 3, 2009-ben 5, 2010. 04. 01-ig 2

alkalommal került sor.

Kérelemre a lakóhely szerint illetékes anyakönyvvezetőnél indul a hazai anyakönyvezés,

amely a külföldi anyakönyvi események magyar anyakönyvekbe való bejegyzését jelenti a magyar

állampolgárokra vonatkozóan. Így, a honosított, visszahonosított személyek külföldön történt

anyakönyvi eseményeit is tartalmazza.

Az utólagos bejegyzések mindhárom anyakönyvi típust érintik.

Jelenti mindazokat a bejegyzéseket születési, házassági és halotti anyakönyvekbe, amelyek a

változásokat regisztrálják az eredeti bejegyzés óta.

Az 1980. december 31-ig anyakönyvezett események utólagos bejegyzéseiről külön jegyzék is

készül, melyet a Megyei Levéltárnak küldünk meg.

2006-ban 665, 2007-ben 655, 2008-ban 633, 2009-ben 621, 2010. 04. 01-ig 158 ilyen bejegyzésre

került sor, de a tényleges bejegyzések száma lényegesen több az 1980 utáni időszakkal együtt.

Az okmányirodák által kiállított okmányok (személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló

hatósági igazolvány, útlevél, vezetői engedély, forgalmi engedély, vállalkozói igazolvány) kiállítása

előtti adategyeztetés az anyakönyvi bejegyzésekkel- írásban és szóban – az okmányirodák

felállása óta igen komoly megterhelést jelent az anyakönyvi munkában.

Legtöbb esetben ezek az ügyek soron kívüli intézkedést igényelnek.

56

Új feladatként jelentkezett 2008. január 1-jétől, az okmányirodától átvett anyakönyvi esemé-


nyek (születés, házasságkötés, haláleset évi kb.: 1700 új anyakönyvi esemény), adatjavítások és

adatváltozások rögzítése. Ezzel tulajdonképpen kettős nyilvántartást vezetünk, mert megmaradt

az anyakönyvek, mutatók manuális vezetése, és ehhez kapcsolódik a teljes gépi nyilvántartás

kezelése is. Az adatjavítások egy része után a KET által előírt, az állampolgárok személyi

adatainak változását érintő értesítési kötelezettség is egyre nagyobb számban jelentkező viszonylag

új feladat, amelyet mind az anyakönyvi, mind a gépi adatjavítások után el kell végeznünk.

Mindennapos teendőink közé tartozik az állampolgárság megállapításának kezdeményezése

is. Az anyakönyvi eljárásokban az állampolgárságot minden esetben érvényes okmánnyal kell

igazolni. Egyre gyakrabban fordul elő, hogy haláleset bejelentésekor a hozzátartozó nem tudja

bemutatni az elhalt állampolgárságát, személyi adatait igazoló okmányt elvesztésre hivatkozva.

Ebben az esetben, valamint, ha az okmány már nem érvényes állampolgárság megállapítását

kell kezdeményeznünk az IRM BÁH Állampolgársági Igazgatóságán.

Új jogszabály rendelkezik 2009. január 1-jétől a szépkorúak köszöntéséről.

A Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokat és a szabad

mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyeket köszönti a Magyar Köztársaság a 90 95.

és 100. életévük elérése alkalmából. A köszöntéssel okirat és jubileumi juttatás jár.

2009.-ben 1 szépkorú köszöntésére került sor.

2010-ben a 100. és a 95. életévüket ez évben betöltőket köszöntjük az érintett hozzájárulásával.

Előreláthatólag 100 éves 2010-ben 1 fő, 95 éves pedig 2 fő. Ebben az évben jubileumi juttatást

a 96-99 évesek kapnak.

2011-ben 100 éves 4 fő, 95 éves 10 fő, 90 éves 30 fő a jelenlegi nyilvántartás szerint és jubileumi

juttatást a 91-94 évesek kapnak majd.

Az anyakönyvi kivonatok kiállítására irányuló írásban benyújtott kérelmeket a lehető legrövidebb

– általában 1-8 nap – időn belül igyekszünk teljesíteni.

A kiadott anyakönyvi kivonatok száma is mutatja az ügyfélforgalom növekedését, hiszen

minden személyi adatot tartalmazó nyilvántartásnak alapja az anyakönyv.

A belügyminiszter 2/2006. (I. 13.) BM rendeletével módosította a 6/2003. (III. 7.) BM rendeletet,

melynek következtében 2006. március 1-től új típusú anyakönyvek és anyakönyvi okiratok

kerültek bevezetésre. Az új anyakönyvi kivonat A/4-es méretben készült, a rovatok megnevezése

háromnyelvű (magyar, angol, francia).

Munkánkat segíti az ASZA rendszer, amely egy új okirat-kiállító és szolgáltató informatikai

rendszer, melynek segítségével a már berögzített adatokat még egyszer nem kell rögzíteni, bármikor

előhívhatóak és az anyakönyvbeli adatokkal való összehasonlítás után azonnal kiállítható

az anyakönyvi kivonat.

Rendelkezésünkre áll az ESZF (Egységes Szolgáltató Felület), mely az országos személyadat

és lakcímnyilvántartás adatait teszi könnyen elérhetővé számunkra.

57


Az év során keletkezett anyakönyvi

ügyiratok száma

Kiadott anyakönyvi kivonatok

száma

anyakönyvi

bejegyzések

száma

Újbóli anyakönyvezés

Előszöri bejegyzés

Születés Házasság Halálozás

Helybeli születések száma

Névadások száma

Házasságkötések száma

Hétköznapi házasságkötések

száma

Válások száma

Anyakönyvi bejegyzések

száma

Helybeli halálesetek száma

Állampolgársági eskütételek

száma

2006 5263 3141 24 760 192 17 104 44 54 748 268 1

2007 5911 2983 33 765 195 10 87 35 61 763 269 4

2008 7332 2815 21 756 196 20 59 15 43 721 257 3

2009 7666 2637 15 747 177 19 53 12 76 669 251 5

2010.

04.01.

1624 612 8 162 48 1 7 4 10 170 69 2

Legnépszerűbb utónevek 2006-2009

Fiú

Bence

Zoltán

János

Levente, László

Zsolt

József

Dávid

Sándor

Attila

István

Leány

1. Viktória, Vivien

2. Petra

3. Boglárka

4. Hanna

5. Réka

6. Jázmin

7. Nóra

8. Anna, Noémi Dorina

9. Lili

10. Bianka, Virág

Karcag város lakosságának alakulása 2006-2010

25000

22322 22032 21824 21658 21459

20000

15000

10000

11493 11358 11263 11162 11052

10829 10674 10561 10496 10407

férfi


összesen

5000

0

2006 2007 2008 2009 2010

58


Lakás- és helyiséggazdálkodás

A lakás-és helyiséggazdálkodási ügyekkel, az első lakáshoz jutók támogatásával, a lakáscélú

állami támogatásokkal, a lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezésével kapcsolatos

ügyintézés az Igazgatási és Szociális Iroda Igazgatási Csoportjához (Karcag Városi Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal fsz. 53. számú irodahelyiség) tartozik.

Lakás-és helyiséggazdálkodási ügyek

A Karcag Város Önkormányzata Képviselő Testületének a Karcag Város Önkormányzata tulajdonában

álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 1/1994. (I.

12.) rendelete szabályozza az önkormányzati tulajdonban lévő lakásokkal és helyiségekkel kapcsolatos

feladatokat.

Lakásgazdálkodás

A Karcag Városi Önkormányzat tulajdonában jelenleg 164 db önkormányzati bérlakás van.

Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások gazdálkodásával kapcsolatos feladatok rendkívül

széles körűek.

Körültekintően elkészítjük a lakások bérbeadásáról; a lakásbérleti jogviszony meghosszabbításáról;

a lakás, pályázat útján történő hasznosításáról; a lakáspályázatot benyújtott pályázók

személyének kijelöléséről szóló előterjesztéseket.

A Képviselő Testület a fenti kérdésekben kikérheti a Szociális Bizottság javaslatát, véleményét.

Ilyenkor előkészítjük a javaslatkéréseket és a Szociális Bizottsági ülésen megtárgyalásra

javasoljuk.

A megüresedő vagy újonnan épült lakások bérlőjét nagy többségben pályázat útján kell kiválasztani.

A határidőben beérkezett pályázatokat minősítjük, aszerint, hogy a pályázat tartalmazza-e

az elbíráláshoz szükséges adatokat, információkat, valamint, hogy a lakásügyi törvény

és a fent megjelölt helyi rendelet alapján az igénylővel köthető-e törvényesen bérleti szerződés,

majd elbírálásra előterjesztjük.

Vannak olyan, a rendeletben meghatározott esetek, amelyeknél nem kell pályázat útján kijelölni

a lakás bérlőjét: (Pl.: ha az Önkormányzat szakember lakáshoz juttatása céljából kívánja

a lakást bérbe adni, városi, intézményi, munkáltatói érdekből; ha a lakást életveszélyessé válása

miatt kellett kiüríteni; ha elemi csapás vagy a lakás életveszélyessé válása miatt szükséges család

elhelyezése, s a család lakhatási lehetőségét más formában megoldani nem tudja; ha a lakás bérleti

jogviszony időtartama lejárt és a hatáskörrel rendelkező annak meghosszabbításáról dönt;

ha a pályázat eredménytelenül zárult, dönthet a lakás más irányú hasznosításáról, a költség elven

megállapított lakbér alkalmazása mellett bérbe adott lakás esetén).

A kiírt lakáspályázatokra átlagosan - annak ellenére, hogy nem mindegyik ingatlan volt központi

fekvésű - 15-40 pályázat érkezett.

A megüresedő lakások másik részét leginkább városi, munkáltatói, intézményi érdekből, tanároknak,

orvosoknak adta bérbe a Képviselő Testület.

A lakásbérlet lehet szociálisan rászorult (szociális jellegű), nem szociális jellegű és költség elven

megállapított.

A Képviselő Testület bérbeadásról szóló döntését követően előkészítjük a bérleti szerződést,

59


amelyet a Polgármester - mint bérbeadó – megköt a bérlővel. A bérleti szerződésben megállapodnak

a jogokról és kötelezettségekről, a fizetendő bérleti díj és külön szolgáltatások díjainak

összegéről, lakás karbantartását, felújítását érintő kérdésekről, a bérleti jogviszony időtartamáról.

A lakásbérleti jogviszony időtartama legtöbb esetben határozott időre szól. A bérleti jogviszony

lejártakor a bérlő írásban kérheti a bérleti joga időtartamának meghosszabbítását.

A meghosszabbításról szóló kérelmet átvesszük, megvizsgáljuk (szociális jellegű lakásbérletnél

különösen a család egy főre jutó jövedelmét). A bérleti jogviszony meghosszabbításáról a

Szociális Bizottság dönt. A határozatnak megfelelően módosítjuk a lakásbérleti szerződés vonatkozó

részeit, majd a Polgármester aláírására bocsátjuk.

Az önkormányzati lakások üzemeltetője 2008. január 01. napjáig a Karcag Városi Önkormányzat

Városgondnoksága volt, ezt követően a Nagykun-Ház Ingatlankezelő Területfejlesztési

és Szolgáltató Kft. vette át az üzemeltetéssel járó feladatokat. Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot

az ottani ügyintézővel, egyeztetjük a lakbérhátralékosok adatait és az önkormányzati lakásokkal,

helyiségekkel kapcsolatos feladatokat (karbantartás, felújítás).

Az önkormányzati lakások lakbérének mértékét és az önkormányzati lakbértámogatást a

fenti önkormányzati rendelet állapítja meg.

A lakbér mértéke függ az ingatlan korától, komfortfokozatától, valamint attól, hogy a bérlakás

szociális vagy nem szociális kategóriában (figyelembe véve a bérlő anyagi és szociális helyzetét)

adható bérbe.

A költség elven megállapított lakbért a Széchenyi-Terv keretében épült, 2001. évben átadásra

került 2 X 6 db Nagyvénkertben található lakások esetében alkalmazzuk.

A lakbér mértékét évente emeli a Képviselő Testület. Figyelembe veszik a környező települési

önkormányzatok által alkalmazott lakbérek mértékét, illetve az évenkénti inflációs változásokat.

A rendelet módosítását előterjesztjük a Szociális Bizottságnak és az Ügyrendi Bizottságnak,

amelyet végül a Képviselő Testület fogad el.

A lakásbérleti jogviszony megszűnhet a bérlő bérleti jogáról való lemondásával, a bérlő halálával

vagy a bérleti szerződés felmondásával.

A bérleti szerződés bérbeadó általi felmondására legtöbb esetben a lakbér nem fizetése miatt

kerül sor. Az üzemeltető beszedi és nyilván tartja a bérleti díjakat, továbbá a külön szolgáltatások

díjait.

A lakbér hátralékosokat az üzemeltető is felszólítja lakbérhátralékuk rendezésére, dönt a

részletfizetés engedélyezéséről, a díj hátralékok behajtása érdekében a szükséges intézkedéseket

megteszi. Ha a felszólításban előírt határidőn belül a bérlő a fenti kötelezettségének nem tesz

eleget, javaslatot tesz a bérbeadónak a jelentős díj hátralékosok esetében a bérleti szerződés felmondására.

Ilyen esetben a bérbeadó nevében felszólítjuk a bérlőt a lakbértartozása - 8 napon

belüli - rendezésére. Amennyiben a hátralékos a kötelezettségének nem tesz eleget a bérbeadó

további 8 napon belül írásban felmondással élhet. A felmondásról szóló értesítést kiküldjük a

bérlőnek és erről értesítjük az üzemeltetőt is.

60


Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a vizsgált időszakban megkötött lakásbérleti szerződéseket

és a lakásbérleti jogviszony meghosszabbításáról rendelkező lakásbérleti szerződés módosításokat.

Önkormányzati lakás bérbeadása

(lakásbérleti szerződés megkötése)

Lakásbérleti jogviszony meghosszabbítása

(lakásbérleti szerződés módosítása)

2006. novembertől

2007.

2008.

2009.

2010. május 01.

napjáig

Összesen

14 14 17 15 3 63

4 43 25 22 1 95

Helyiséggazdálkodás

Az Önkormányzat tulajdonában jelenleg 131 db nem lakás céljára szolgáló helyiség van.

A helyiségek hasznosításáról minden alkalommal megadja véleményét a Gazdasági Tanácsadó

Testület. Előkészítjük, majd a Képviselő Testület elé terjesztjük a nem lakás céljára szolgáló

helyiség bérbeadásáról, a helyiség pályázat útján történő hasznosításáról, a helyiségre pályázatot

benyújtott pályázók személyének kijelöléséről szóló előterjesztéseket.

A megüresedő – vagy újonnan épült - nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlőit főszabály

szerint pályázat útján kell kiválasztani.

A Képviselő Testületnek lehetőséget ad a rendelet a nem lakás céljára szolgáló helyiség bérlőjének

pályázaton kívüli kijelölésére. (Pl.: életvédelmi célokat szolgáló /pl. polgári védelmi/ helyiségek;

a tevékenységet átvevő és azt a korábbi bérleményben folytatni kívánó új szervezet, vagy

személy által igényelt helyiség esetén; vagy, ha a helyiséget a Képviselő Testület írásbeli kérelemre

közösségi, városi érdekből adja bérbe; ha a Képviselő Testület a bérlő kérelmére a bérleti szerződés

lejárta után azt meghosszabbítja; a helyiség bérleti jogának átruházása esetén; ha a bérlő

az általa bérelt helyiség valamelyik határoló fala melletti, vagy az épület belső udvarában lévő

raktár, pince vagy garázs helyiséggel bérleménye kiegészítését kéri.)

A Képviselő Testületi döntés megszületését követően aláírásra előkészítjük a helyiség-bérleti

szerződéseket, amelyet a Polgármester - mint Bérbeadó – megköt a bérlővel. A helyiség-bérleti

szerződésben megállapodik a bérlővel a jogokról és kötelezettségekről, a fizetendő bérleti díj és

külön szolgáltatások díjainak összegéről, a bérleti díj évenkénti emeléséről, helyiség karbantartását,

felújítását érintő kérdésekről, a bérleti jogviszony időtartamáról.

A helyiség-bérleti jogviszony időtartama a legtöbb esetben határozott időre szól. A bérleti

jogviszony lejártakor a bérlő írásban kérheti a bérleti joga időtartamának meghosszabbítását. A

benyújtott kérelmet megvizsgáljuk. A meghosszabbításról ismételten kikérjük a Gazdasági Tanácsadó

Testület véleményét, majd a Szociális Bizottság dönt. A meghosszabbításnak megfelelően

módosítjuk a helyiség-bérleti szerződés vonatkozó részeit, majd aláírásra bocsátjuk.

Az önkormányzati helyiségek üzemeltetője 2008. január 01. napjáig a Karcag Városi Önkor-

61


mányzat Városgondnoksága volt, ezt követően a Nagykun-Ház Ingatlankezelő Területfejlesztési

és Szolgáltató Kft. vette át az üzemeltetéssel járó feladatokat.

Beszedi és nyilván tartja a bérleti díjakat, a külön szolgáltatások díjait, felszólítja a bérleti, külön

szolgáltatási díjat határidőben nem fizető bérlőket a hátralék rendezésére, a díj hátralékok

behajtása érdekében a szükséges intézkedéseket megteszi, javaslatot tesz a jelentős díj hátralékosok

esetében a bérleti szerződés felmondására.

A helyiség-bérleti jogviszony megszűnhet a bérlő bérleti jogáról való lemondásával, a bérlő

halálával vagy a bérleti szerződés Bérbeadó általi felmondásával.

Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a vizsgált időszakban bérbe adott helyiségekkel kapcsolatban

megkötött helyiség-bérleti szerződéseket és a bérleti jog meghosszabbítása alapján történt

helyiség-bérleti szerződés módosításokat.

Önkormányzati helyiség bérbeadása

(helyiség-bérleti szerződés megkötése)

Helyiség-bérleti jogviszony meghosszabbítása

(helyiség-bérleti szerződés módosítása)

2006. novembertől

2007.

2008.

2009.

2010. május 01.

napjáig

Összesen

12 4 4 9 2 31

- 18 15 17 4 54

Elidegenítés

Az önkormányzati lakások és helyiségek elidegenítésével kapcsolatos 24/1994. (V. 25.) Karcag

Városi Önkormányzati rendelet módosítására és aktualizálására a 15/2008. (VI. 06.) Karcag

Városi Önkormányzati rendelettel került sor.

Az önkormányzati bérlemények bérlőit elővásárlási jog és egyéb a rendeletben foglalt kedvezmények

illetik meg.

62

Első lakáshoz jutók támogatása

A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületének az első lakáshoz jutók támogatásáról

szóló többszörösen módosított 27/1993. (VIII. 25.) sz. rendelete alapján az első lakáshoz jutók

támogatásával kapcsolatos feladatokat az alábbiak szerint látjuk el:

Karcag Város Önkormányzatának Képviselő Testülete a lakáscélú állami támogatásokról

szóló 12/2001. (I. 31.) Kormányrendelet 23. §-ában biztosított hatáskörénél fogva alkotta a fent

megjelölt rendeletet.

A rendelet célja a házaspárok, gyermekes egyedülállók, nagykorúvá vált egyedülálló volt állami

gondozottak első lakáshoz jutásához segítséget nyújtani.

A Szociális Bizottság jogosult volt a kedvezményezettek részére – az első lakásuk megvásárlásához/építéséhez,

telek vásárlásához vagy a lakás vásárláshoz/építéshez igényelt pénzintézeti

kölcsön összegének csökkentésére, 2007. március 09. napjáig - 245.000.-Ft vissza nem térítendő

támogatást és 5.000.-Ft kamatmentes kölcsönt biztosítani.

2007. március 09. napjától változott a nyújtható támogatás mértéke. A támogatás legmaga-


sabb összege 150.000.-Ft-ig terjedhetett, amely 5.000.-Ft kamatmentes kölcsönből és 145.000.-Ft

vissza nem térítendő támogatásból tevődött össze.

2008. február 15. napjától további igénylés benyújtására azonban nincs lehetőség.

Fentiek alapján Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testülete a 6/2008. (II.15.) rendeletével

az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 27/1993. (VIII. 25.) Karcag Városi Önkormányzati

rendeletének a támogatásra jogosultak köréről és a támogatás nyújtásának feltételiről szóló

rendelkezéseit hatályon kívül helyezte.

A hatályon kívül helyezett és módosított rendelkezések a támogatás igénylésére jogosultak

körét, az igénylés feltételeit és módját, valamint a benyújtott kérelmek elbírálásának módját foglalták

magukban.

A kedvezményezettekkel – akik részére a bizottság biztosította a támogatást - a Polgármester

megkötötte a támogatási szerződést.

A támogatási szerződés tartalmazza, hogy a kedvezményben részesített vállalja, hogy az így

megszerzett ingatlanát 3 éven belül nem idegeníti el. Ennek kapcsán az Önkormányzat javára 3

év időtartamra jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom került bejegyzésre. Továbbá

megállapodtak a kamatmentes kölcsön 1 éven belüli visszafizetéséről, a támogatás utalásának

módjáról, a felek jogairól és kötelezettségeiről.

A jelzálogjog, valamint az ennek biztosítására szolgáló elidegenítési és terhelési tilalom bejegyeztetéséről

gondoskodtunk.

A szerződésben kikötött egy év leteltével ellenőríztük, hogy a támogatott visszafizette-e a kamatmentes

kölcsönt (5.000.-Ft.). Amennyiben ez nem történt meg, írásban felszólítottuk a kötelezettsége

teljesítésére.

A határozat keltétől számított három év leteltével gondoskodunk a jelzálogjog, valamint az

elidegenítési és terhelési tilalom töröltetéséről.

Fentiek alapján a támogatás feltétele volt, hogy a kedvezményben részesített vállalja, hogy az

így megszerzett ingatlanát 3 éven belül nem idegeníti el.

Ha a kedvezményezett ingatlanát a fenti időtartamon belül elidegeníti, úgy kérheti az átvitelének

biztosítását Karcag város közigazgatási területén belül építendő, vagy vásárlandó másik

lakásra, lakótelekre. A hozzájárulás megadásának feltétele, hogy a támogatott által vásárlandó

másik lakótelek, lakás vételára, építés költsége a 700.000 forintot meghaladja, és a vásárlandó

lakás - az építési szándékú lakásvásárlás kivételével - lakható állapotú legyen. Az engedély megadásáról

a Polgármester dönt.

Az alábbi táblázat a támogatott családok számát és a felhasznált összegeket tartalmazza a

vizsgált időszakban:

2006. novembertől

2007.

2008.

2009.

2010. május 01.

napjáig

Összesen

Első lakáshoz jutók támogatása

(támogatott család/év)

Első lakáshoz jutók támogatásának

biztosított összege (ezer Ft/év)

7 65 - - - 72

1.750 12.650 - - - 14.400

63


A lakáscélú állami támogatások

(szociálpolitikai kedvezmény)

A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 30.) Kormányrendelet alapján ellátott

feladataink az alábbiak:

Jegyzői igazolás kiadása a személyi feltételek meglétéről

2009. július 01. napjáig a fent megjelölt kormányrendeletben meghatározott közvetlen támogatások

a következők voltak: lakásépítési (vásárlási) kedvezmény, fiatalok otthonteremtési támogatása,

akadálymentesítési támogatás.

A közvetlen támogatásokat új lakás felépítéséhez, új lakás vásárlásához, lakásszövetkezet tulajdonában

lévő, újonnan épített lakrész állandó használati jogának megszerzéséhez, lakás bővítéséhez,

használt lakás vásárlásához lehetett igényelni.

2009. július 01. napjától kezdődően nincs lehetőség a lakáscélú állami támogatások minden

formájának igénybevételére, az új igénylők részére történő kiutalások felfüggesztésére került sor.

Fenti időponttól kezdődően a jegyzői igazolás kiadására kizárólag az utólagos lakáscélú állami

támogatás igénybevételekor jogosult az igénylő állandó lakóhelye szerinti illetékes jegyző.

Fenti esetben az igénylők személyi feltételeinek meglétét igazoljuk a folyósító hitelintézetnek.

A közvetlen támogatások igénybevételi feltételeink meglétét a folyósító hitelintézet köteles

ellenőrízni.

A vizsgált időszakban a kiadott jegyzői igazolások száma az alábbiak szerint alakult:

Kiadott jegyzői igazolások a lakáscélú állami

támogatások igényléséhez

(személyi feltételek meglétének igazolása)

2006. novembertől

2007.

2008.

2009.

2010. május

01. napjáig

Összesen

181 118 123 68 2 492

64

Lakásépítési (vásárlási) kedvezmény, fiatalok otthonteremtési támogatása

visszafizetésének a felfüggesztése, átjegyzése

Ha a kedvezmény igénybevételével épített vagy vásárolt lakást – építés esetén a használatbavételi

engedélyt megadását, vásárlás esetén az adásvételi szerződés megkötését követő – 10 éven

belül lebontják illetőleg elidegenítik, akkor a lakás tulajdonosa köteles a kedvezmény folyósított

összegét visszafizetni. E szabályt a fiatalok otthonteremtési támogatása körében (használt lakás

vásárlása) is alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy az elidegenítési tilalom időtartama 5 év.

Ha a lakás tulajdonosa a lakásigényét másik lakás építése vagy vásárlása útján elégíti ki (építési

szándék esetében 3, vásárlási szándék esetén 1 évig) a tulajdonos írásos kérelme alapján a

visszafizetéssel kapcsolatos kötelezettségét felfüggeszthetjük.

A határidő lejártával az újabb lakás megszerzését vizsgálnunk kell, ezért bekérjük az adásvételi

szerződést és az ingatlannyilvántartási bejegyzést tartalmazó hiteles tulajdoni lap másolatot,

építkezés esetén pedig a használatbavételi engedélyt.

Továbbá vizsgálnunk kell, hogy a korábbi lakás elidenenítéséből származó teljes bevételt

számlával, vagy szerződéssel és értékbecsléssel igazoltan az új lakás megszerzésére fordította-e.


A támogatás visszafizetését biztosító jelzálogjognak az ingatlan-nyilvántartásban az újabb

lakásra való átjegyzése iránt intézkedünk.

A vizsgált időszakban a lakásépítési vagy lakásvásárlási kedvezmény felfüggesztéséről/átviteléről

szóló határozatok száma az alábbiak szerint alakult:

Lakásépítési vagy

lakásvásárlási kedvezmény

felfüggesztéséről/átviteléről szóló határozatok

2006. novembertől

2007.

2008.

2009.

2010. május

01. napjáig

Összesen

8 4 18 7 - 37

Egyes lakáscélú állami támogatások rendezésével (adósságrendezés)

kapcsolatos ügyintézés

Az egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezéséről szóló 11/2005. (I. 26.) Kormányrendelet

alapján az alábbi feladatokat látjuk el:

A Kormány a szociálisan hátrányos helyzetű családok lakhatási feltételeinek megőrzése érdekében,

az egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezése céljából alkotta az egyes

lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezéséről szóló rendeletét. A Magyar Állam a rendeletben

meghatározott feltételekkel az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Részvénytársaságnak

az 1988. december 31-e előtt hatályban volt jogszabályok alapján megkötött

lakáscélú hitelszerződésből eredő egyes követeléseit – a törlesztési kötelezettség felfüggesztése

mellett – a központi költségvetés terhére megvásárolja.

Az OTP a feltételeknek megfelelő adóst a törlesztési kötelezettség felfüggesztésének lehetőségéről

levélpostai küldeményben tájékoztatta.

Az igénybevételi lehetőség – az adósság fennálló összegétől függően – többlépcsős volt,

2005-től 2007-ig tartott.

Az adós a törlesztési kötelezettség felfüggesztése iránti kérelmét a meghatározott határidőn

belül az igénylőlap rá vonatkozó részeinek kitöltésével hozzánk nyújthatta be. Az igénylőlaphoz

az adósnak mellékelnie kellett a maga és a vele egy háztartásban élők jövedelmi helyzetére, valamint

az ingatlanra vonatkozó iratokat.

A bemutatott okiratok és a megtett nyilatkozatok alapján kitöltöttük az igénylőlap ránk vonatkozó

részeit. A kérelemről határozatban döntöttünk.

Amennyiben a kérelmező a rendeletben foglalt feltételeknek megfelelt, a törlesztési kötelezettség

felfüggesztésének feltételeként az ingatlanra a Karcag Városi Önkormányzat javára az

ingatlan-nyilvántartásba elidegenítési-és terhelési tilalom feljegyzését rendeltük el 10 év időtartamra.

A határozatokat tárgyév augusztus 31-ig megküldtük az OTP-nek. Ezt követően az OTP követeléseit

a Magyar Állam megvásárolta.

A törlesztési kötelezettség felfüggesztésének időtartama alatt legalább kétévenként ellenőriznünk

kell, hogy a megjelölt feltételek fennállnak-e.

Az időtartam elteltével töröltetjük az elidegenítési és terhelési tilalmat.

Az adósságrendező program tehát 2005-től 2007-ig tartott. Ezen időszak elteltével újabb – az

adósság visszafizetésének felfüggesztésére vonatkozó - igénylést nem lehet benyújtani, azonban

a jogosult kedvezményezettek helyzetét, anyagi körülményeit 2 évente felül kell vizsgálnunk.

65


A vizsgált időszakban az egyes lakáscélú kölcsönök visszafizetésének felfüggesztéséről szóló

határozatok száma az alábbiak szerint alakult:

Az egyes lakáscélú kölcsönök visszafizetésének

felfüggesztéséről szóló határozatok

2007.

2008.

2009.

2010. május

01. napjáig

Összesen

17 63 - - - 80

Szabálysértési ügyek

Összefoglaló adatok:

2006. 2007. 2008. 2009.

Tárgyévben beérkezett feljelentések száma

217 321 607 569

összesen

Tárgyévben feljelentett személyek száma 225 345 629 619

Egyes szabálysértések, pl:

66

Ügyek

száma

2006. 2007. 2008. 2009.

2006. novembertől

Személyek

száma

Ügyek

száma

Személyek

száma

Ügyek

száma

Személyek

száma

Ügyek

száma

Személyek

száma

Magánlaksértés 2 2 - - 5 5 7 7

Tulajdonelleni szabálysértés

102 109 192 213 379 403 282 321

Csendháborítás 1 1 3 3 6 6 3 3

Köztisztasági szabálysértés

23 23 10 10 13 13 14 14

Tankötelezettség megszegése

49 49 76 78 160 160 233 241

Évek óta leggyakoribb a tulajdon elleni szabálysértések elkövetése (pl.: a lopás, szándékos

rongálás). Sajnálatos módon drasztikusan megemelkedett a tankötelezettség megszegése szabálysértések

száma. Az új törvényi változások időszerűségét ezzel a számok is alátámasztják.

Ezeken kívül számtalan szabálysértési tényállás fordul elő, csak kevesebb esetben (pl. magánlaksértés,

csendháborítás, köztisztasági szabálysértések).

Tájékoztatási csoport tevékenysége

A tájékoztatási csoport ügykörébe tartozik a marhalevelek, közterület foglalási engedélyek,

fakivágási engedélyek, valamint a külföldön munkát vállaló magyar állampolgárok külföldi

adóbevallásához szükséges igazolás kiadása, illetve a hatósági bizonyítványok kiállítása. A ha-


gyatéki ügyekkel kapcsolatos teendők, a hirdetmények, közhírek kifüggesztése, valamint a talált

tárgyak átvétele mellett az általános tájékoztatási feladatokat is ellátják ügyintézőink.

A 2007-2008-as időszakban ideiglenes feladatok között megjelentek a vizitdíjak visszaigénylésével

kapcsolatos teendők, majd 2009-2010-es évben a krízishelyzetbe került személyek támogatásával

kapcsolatos előkészítő feladatok.

Jelenleg is jelen lévő ügykör 2009. évtől a védendő fogyasztók nyilvántartásba vételéhez szükséges

igazolás kiadása.

A csoport előző négy éves időtartam alatti munkáját az alábbi táblázat adatai mutatják:

Ügykör 2006. II. félév 2007. 2008. 2009. 2010.

fakivágás 18 23 14 8 6

hagyaték 214 402 587 437 173

hatósági bizonyítvány 89 92 69 149 24

hirdetmény 63 214 237 417 100

krízis 163 98

közterület foglalás 57 53 34 11 5

külföldi adóbevalláshoz igazolás

kiadása

15 29 25 32 6

marhalevél 6 7 2 11 1

talált tárgyak 11 30 25 24 7

védendő fogyasztók 480 331

vizitdíj 23 21

Szociális Csoport

Szociálpolitikai tevékenység

A szociális ellátások feltételeinek biztosítása –az egyének önmagukért és családjukért, valamint

a helyi közösségeknek a tagjaiként viselt felelősségén túl- az állam központi szerveinek és

a helyi önkormányzatoknak a feladata.

A szociális ellátások rendszere nagy változásokon ment át az elmúlt évek során. Az ellátások

formáit, a támogatásokra való jogosultság és igénylésének feltételeit a szociális igazgatásról és a

szociális ellátásokról szóló többszörösen módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.), a

pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának

részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Kormányrendelet, és Karcag Város Önkormányzata

Képviselő Testületének a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról

szóló többszörösen módosított 13/2004. (II.11.) rendelete szabályozza.

A Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Irodáján belül

a Szociális Csoport foglalkozik a kis-, fiatal-, felnőtt és időskorúak hatósági ügyeivel.

Csoportunknál a születéstől a halálig –gondok, problémák esetén- akár az egyén, akár a család

problémaira várnak orvoslást tőlünk ügyfeleink.

A fentiekben említett jelenleg hatályos jogszabály alapján a jogosult részére, jövedelme kiegészítésére,

pótlására pénzbeli szociális ellátás nyújtható, melynek típusai: időskorúak járadéka,

67


endelkezésre állási támogatás, rendszeres szociális segély, ápolási díj, lakásfenntartási támogatás,

átmeneti segély, temetési segély.

Egyes szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások egészben vagy részben természetbeni

szociális ellátás formájában is nyújthatók, típusai: átmeneti segély (ezen belül: élelmiszer-,

gyógyszer-, tüzelőutalvány), köztemetés, közgyógyellátás.

Az időskorúak járadékának feltételei a szociális törvény módosítása folytán 2007. január

1-jétől változtak. A jegyző időskorúak járadékában részesíti azt

a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt, akinek saját és vele együtt lakó házastársa,

élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem lahaldja meg az

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át,

az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személyt,

akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének

95%-át,

az egyedülálló 75. életévét betöltött személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át.

A reá irányadó nyugdíjkorhatár alatt a Tny-ben szabályozott nyugdíjkorhatárt kell érteni.

Aktív korúak ellátása

Támogatás formái:

Együttműködés:

Jogosultak száma családon

belül:

Aktív korúak ellátása

1. Rendelkezésre állási támogatás

(álláskeresési megállapodást kötött)

2. Rendszeres szociális segély

a.) aki egészségkárosodottnak minősül

b.) aki az 55. életévét betöltötte

- Állami foglalkoztatási szervvel két éven belül legalább egy év

(kivéve a 2. a.) pontját- nincs ilyen feltétel), vagy

- álláskeresői ellátás folyósítása lejárt, vagy

- ápolási díj, Gyes, rendszeres szociális járadéka, stb. megszűnt – három hónap

Egy személy jogosult

Egyidejűleg két személy abban az esetben jogosult rá, ha az egyik rendelkezésre állási támogatásban,

a másik rendszeres szociális segély feltételeinek felel meg.

Támogatás összege: Fix: 28.500.-Ft Összege változó

Kiközvetítése: kiközvetíthető az aki az 55. életévét betöltötte

Polgármesterrel kötött megállapodás alapján

kiközvetíthető

Az aktív korúak ellátása azoknak az aktív korú személyeknek és családjuknak nyújt támogatást,

akiknek megélhetése más módon nem biztosítható, és a családnak az egy fogyasztási egységre

jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének

(jelenleg 28.500.-Ft) 90%-át, és értékesíthető vagyona nincs.

A kérelmező részére a Munkaügyi Központ hatósági bizonyítványt állít ki, amelyben leigazolja,

hogy az ügyfél hány napja együttműködő, valamint azt, hogy a munkanélküli ellátás,

vagy álláskeresői segély folyósítása lejárt-e.

A támogatás iránti kérelem a Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Irodáján nyújtható

be, ahol is az ügyintéző a hatósági bizonyítvány alapján tájékoztatja az ügyfelet arról, hogy

milyen igazolások szükségesek az ellátás igényléséhez, valamint hogy erre rendszeresített nyomtatványon

lehet az ellátást igényelni.

A kérelmezőt az aktív korúak ellátása -amennyiben a jogosultsági feltételek fennállnak- a ké-

68


elem benyújtásának napjától illeti meg. A támogatás határozatlan időre szól, de a jogosultság

feltételeinek fennállását a megállapító szerv kétévente legalább egyszer felülvizsgálja.

A támogatásra való jogosultság megállapítását követően a rendelkezésre állási támogatott a

Munkaügyi Központtal megköti az álláskeresői megállapodást.

Ezt követően a rendelkezésre állási támogatásban részesülő személy közfoglalkoztatásba bevonható,

kiközvetíthető.

A rendszeres szociális segélyre jogosult személy a települési önkormányzattal kötött hatósági

szerződésben vállalhatja a közfoglalkoztatást. Ez a megállapodás egy évre szól és abban az esetben

kerül megkötésre, ha a segélyes közfoglalkoztatása az éves közfoglalkoztatási terv alapján

biztosított.

2009-es közfoglalkoztatási tervben 15 fő foglalkoztatása történt meg ebben a formában.

2010-es terv 20 fővel számol, jelenleg 17 fő dolgozik így közfoglalkoztatottként.

Abban az esetben, ha nincs meg az egy éves, illetve a három hónapos együttműködés, de az

aktív korúak ellátására való jogosultság jövedelmi és vagyoni feltételei fennállnak a jegyző igazolást

állít ki arra vonatkozóan, hogy közcélú munka keretében foglalkoztatható.

2010-ben 3 jegyzői igazolást állított ki a Hivatal a jegyzővel történt egyeztetés alapján, s mint

látszik a számadatból csak kivételesen, indokolt esetekben. Mindhárom esetben Intézményi

megkeresés kapcsán került ilyen igazolás alapján betöltésre valamely munkakör a közfoglalkoztatás

keretében.

A törvény rendelkezései alapján tehát ahhoz, hogy valaki közfoglalkoztatás keretein belül

dolgozhasson, rendelkezésre állási támogatásra jogosultnak kell lennie.

A gyakorlat azt mutatja, hogy 2010. első negyedévében megnövekedett azon kérelmezők száma,

akiknek rendszeres szociális járadékra való jogosultságát megszüntette a Nyugdíjfolyósító

Igazgatóság, mivel munkaképesség csökkenése nem éri el a járadékhoz szükséges mértéket.

Ilyen esetben ellátás nélkül marad, és csak 3 hónap együttműködés felmutatása után állapítható

meg részére a támogatás, amennyiben a további feltételek fennállnak.

Ugyanez a helyzet a Gyes lejártát követően. Sok esetben a Gyes-ben részesülő tudva az ellátás

megszűnéséről előrelátóan tartja az együttműködést a Munkaügyi Központtal.

Legnehezebb helyzetben a nappali oktatási intézményből kikerülő munkanélküliek vannak,

hiszen esetükben egy éves együttműködést kíván meg a jogszabály. A jegyzői igazolások kiállításának

náluk lehet igazán jelentősége.

Ápolási díj

Az ápolási díj anyagi hozzájárulást biztosít a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni

ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére. Jogosultság annak a személynek állapítható meg,

aki önellátására nem képes, állandó és tartós felügyeletre szoruló súlyosan fogyatékos vagy 18

éven aluli tartósan beteg személy gondozását, ápolását végzi. Az Önkormányzatnak joga van

ápolási díjat folyósítani annak a hozzátartozónak is, aki a 18 éven felüli tartós beteget gondoz.

2005. évtől a szociális törvényben bevezetésre került a fokozott ápolási díj. A fokozott ápolást

igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végző hozzátartozó kérelmére megadandó

ápolási díj megállapításának feltétele; hogy az ápolt mások segítsége nélkül képtelen étkezni,

vagy tisztálkodni, vagy öltözködni, vagy illemhelyet használni, vagy lakáson belül -segédeszköz

igénybevételével sem- közlekedni, feltéve, hogy legalább a felsoroltak közül három

cselekvési formára nem képes.

Az egészségi állapotról a Megyei Módszertani Intézet munkatársa személyesen meggyőződik,

és szakvélemény formájában nyilatkozik.

A tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos kiskorút, a súlyosan fogyatékos nagykorú sze-

69


mélyt ápoló hozzátartozók ellátásának havi összege azonos a mindenkori öregségi nyugdíjminimum

összegével (jelenleg 28.500 Ft).

A súlyosan fogyatékos, fokozott ápolást igénylő személyek után járó ápolási díj összege azonos

az öregségi nyugdíjminimum összegének 130%-ával.

A 18 éven felüli tartósan beteg személyt ápolók ellátásának összege azonos az öregségi nyugdíjminimum

összegének 80%-ával.

70

Lakásfenntartási támogatás

A lakásfenntartási támogatást a Szt. a pénzbeni ellátások között szabályozza. Ez a támogatási

forma szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátás, melyet a Polgármester –a települési önkormányzat

képviselő testülete által átruházott feladat- és hatáskörében- a törvényben illetve

az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek esetén állapít meg.

A törvényben meghatározott feltételek szerinti jogosultnak normatív lakásfenntartási támogatás,

míg az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételeknek való megfelelés esetén

helyi lakásfenntartási támogatás állapítható meg.

A támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy

nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez

nyújtott hozzájárulás. A törvény nem tesz további megkötést, azaz nem feltétel hogy az ingatlan

tulajdonosa legyen a kérelmező. Egyetlen megkötés, hogy bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási

hellyel rendelkező veheti igénybe a támogatást, amennyiben életvitelszerűen abban az

ingatlanban lakik. E szerint tulajdonos, társbérlő, családtag, albérlő, szívességi lakáshasználó

egyaránt lehet igénylő.

Mind a normatív, mind a helyi lakásfenntartási támogatást arra rendszeresített kérelem

nyomtatványon, és az ahhoz kapcsolódó igazolások benyújtásával lehet igényelni.

A kérelmen fel kell tüntetni az ellátást igénylő személynek a

- természetes személyazonosító adatait,

- a belföldi lakó-, illetőleg tartózkodási helyét,

- nyilatkozatát a lakásban tartózkodás jogcíméről,

- a kérelmezővel közös háztartásban élők számáról,

- annak a lakásnak a nagyságáról, amelyre tekintettel a támogatást igényli,

- és arról, hogy a háztartásban előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék került

felszerelésre.

A támogatás megállapításához

- a háztartás tagjainak jövedelmére vonatkozó, az önkormányzat rendeletében meghatározott

jövedelemnyilatkozat, jövedelemigazolás, (elmúlt egy hónap nettó jövedelméről) továbbá

- a lakás nagyságának hitelt érdemlő módon történő igazolása szükséges. (Hiteles igazolások

a tulajdoni lap, adás-vételi szerződés, használatba vételi engedély, építési engedély,

műszaki leírás vagy tervrajz, biztosítási kötvény). Amennyiben ezek egyikével sem rendelkezik

a kérelmező, illetve beszerzése nehézkes vagy költséges, saját készítésű rajz is elfogadható

az alapterület pontos megjelölésével.

Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg függetlenül

a lakásban élő személyek és háztartások számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet,

az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit.


A háztartást a jogszabály nem a hétköznapi értelemben használja, ezért célszerű ennek törvényi

fogalmát ide beemelni. “Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel

vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.”

Normatív lakásfenntartási támogatás

A normatív lakásfenntartási támogatás az Szt.-ben meghatározott feltételek szerinti jogosultnak

állapítható meg.

Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy

főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének

150 %-át (28.500.-Ft*1.5 azaz 42.750.-Ft), feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a

háztartás összjövedelmének 20 %-át meghaladja.

A lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre

jutó elismert költség (jelenleg 450.-Ft/m2) szorzata.

A támogatás összegénél az egy hónapra jutó ellátás nem lehet kevesebb 2.500.-Ft-nál.

Helyi lakásfenntartási támogatás

Az önkormányzat rendeletben szabályozza.

Helyi lakásfenntartási támogatásra az a kérelmező jogosult, akinek a háztartásában az egy

főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át (azaz

57.000.-Ft) nem haladja meg, és a lakásfenntartás havi költsége eléri, vagy meghaladja a háztartás

havi jövedelmének 30%-át.

A lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre

jutó elismert költség (jelenleg 450.-Ft/m2) szorzata.

A támogatás havi összege fix 2.500.-Ft.

Összehasonlító táblázat példával

Normatív

Helyi

Eljárás megindítása Kérelemre Kérelemre

Egy főre eső jövedelem értékhatár öregségi nyugdíjminimum

%-ban

(2008. 01. 01.-től 28.500.-Ft)

150 %

42.750.-Ft alatt

200 %

57.000.-Ft alatt

1 m2-re jutó elismert költség: 450.-Ft/m2 450.-Ft/m2

Elimert lakásnagyság

(legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága)

Lakásfenntartás elismert havi költsége:

m2*450.-Ft. (Pl: 3 fő esetén)

Lakásfenntartás havi költsége eléri vagy meghaladja

a háztartás havi jövedelmének ...%-át

1 fő=35m2

2 fő=45m2

3 fő=55m2

4 fő=65m2

5 fő=70m2

6 fő=75m2

7 fő=80m2

55m2*450.-Ft

24.750.-Ft

1 fő=40m2

2 fő=50m2

3 fő=60m2

4 fő=70m2

5 fő=75m2

6 fő=80m2

7 fő=85m2

60m2*450.-Ft

27.000.-Ft

20 % 30 %

Jogosultság ideje: 1 év 1 év

Összege: Változó 2.500.-Ft-tól Fix 2.500.-Ft

71


A támogatás iránti kérelmek folyamatosan nyújthatók be a Polgármesteri Hivatal Igazgatási

és Szociális Irodáján.

A kérelmezőt a havi rendszerességgel járó lakásfenntartási támogatás a kérelem benyújtása

hónapjának első napjától illeti meg. A lakásfenntartási támogatást egy évre kell megállapítani

a jogosult részére.

Amennyiben a támogatásban részesülő személy lakcíme a támogatás folyósítása alatt megváltozik,

vagy a jogosult meghal, a lakcímváltozás illetve a haláleset hónapjára járó támogatás

még kiutalásra kerül, és a támogatásra való jogosultságot az adott hónap végével meg kell szüntetni.

A jogosult halála esetén a fel nem vett ellátást a vele közös háztartásban együtt élt házastárs,

vagy élettárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és testvér egymást követő sorrendben veheti fel.

A törvényben meghatározott feltételek hiányában vagy a törvény megsértésével nyújtott szociális

ellátást meg kell szüntetni, az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt pedig

kötelezni kell a lakásfenntartási támogatás visszafizetésére. A visszafizetést a Ptk. 232. § (2)

bekezdésében meghatározott kamattal megemelt összegben kell előírni.

A támogatás fennállása óta rosszhiszeműség miatti visszafizetés előírására nem került sor.

A lakásfenntartási támogatást igénylők száma évről évre változik, ezért a statisztikai adatokból

a megállapított támogatások száma alapján tendenciát nem lehet felállítani, éppen a jogosultság

törvényi feltételeinek összetettsége miatt.

A támogatás pozitívuma, hogy éves támogatás, így havi rendszerességgel járul hozzá az ingatlan

fenntartásához, igaz az igényléshez több igazolást és nyilatkozatot kell becsatolni.

Összességében elmondható, hogy városunkban nagy számban élnek ezzel a támogatási formával.

Elenyésző az elutasítások száma, mivel akik jövedelem alapján nem jogosultak a támogatásra

nem vagy csak ritkán nyújtanak be kérelmet.

72

Köztemetés

A Szt. 48. § (1) bekezdése kimondja, hogy a haláleset helye szerint illetékes önkormányzat

polgármesterének önkormányzati hatáskörben kell – a halálesetről való tudomásszerzést követő

22 munkanapon belül- gondoskodnia az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről,

ha

- nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy

- az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

A (2) bekezdés szerint az elhunyt személy elhalálozása időpontjában fennálló lakóhelye szerinti

települési önkormányzat a köztemetés költségét a közköltséges temetést végző önkormányzatnak

megtéríti. A megtérítés iránti igényt a köztemetés elrendelésétől számított két hónapon

belül kell bejelenteni.

A (3) bekezdés szerint az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat

- a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy

- az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.

A (4) bekezdés szerint a települési önkormányzat a rendeletében szabályozottak szerint a (3)

bekezdés b) pontjában meghatározott megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben különös

méltánylást érdemlő kürülmények fennállása esetén mentesítheti az eltemettetésre köteles

személyt.

Az (5) bekezdés szerint ha az elhunyt személynek utolsó lakóhelye nem volt, vagy az nem ismert,

úgy a temetési kötlséget viselő önkormányzat a (3) bekezdés szerint jár el.

A köztemetések alakulásánál elmondható, hogy növekvő tendenciát mutat azoknak az aránya,

akik kérik hozzátartozójuk közköltségen történő temetését.


Közgyógyellátás

A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez

és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás.

A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező személy térítésmentesen jogosult a társadalombiztosítási

támogatásba befogadott járóbeteg-ellátás keretében rendelkező gyógyszerekre,

gyógyszerkerete erejéig, egyes, külön jogszabályban meghatározott gyógyászati segédeszközökre,

ideértve a protetikai és fogszabályozó eszközöket is, valamint azok javítására és kölcsönzésére,

továbbá az orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati ellátásokra.

A jogosultak köre tulajdonképpen nem változott, a 2006. július 1-jét követő változások eredményeképpen

továbbra is háromféle jogcímen állapíthatunk meg közgyógyellátási igazolványra

való jogosultságot:

- alanyi jogon,

- normatív és

- méltányossági alapon (az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek alapján).

Alanyi jogon közgyógyellátásra jogosult az a személy, aki:

- átmeneti gondozott, vagy átmeneti és tartós nevelésbe vett kiskorú,

- rendszeres szociális segélyben részesülő egészségkárosodott,

- pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti gondozott,

- központi szociális segélyben részesülő,

- egyes, kettes csoportú rokkantsága alapján részesül nyugellátásban, baleseti nyugellátásban,

- aki után szülője, vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül.

A közgyógyellátás keretében igénybe vehető szolgáltatások közül elsősorban a gyógyszerekre

terjed ki a változás. Az új rendszerben a közgyógyellátáson belül kettévált a gyógyszer, valamint

a gyógyászati segédeszköz jogosult által történő igénybevételének módja. A szükségletekhez

jobban igazodó felhasználás érdekében úgynevezett gyógyszerkeret került bevezetésre. A

gyógyszerkeret a rendszeres gyógyszerszükséglet támogatását szolgáló egyéni gyógyszerkeretből,

és az akut megbetegedésből eredő gyógyszerszükséglet támogatását szolgáló eseti keretből

tevődik össze.

A közgyógyellátásra való jogosultságról minden esetben a jegyző dönt. A közgyógyellátásra

való jogosultság kezdő időpontja a jogosultságot megállapító határozat meghozatalától számított

15. nap. A közgyógyellátás iránti kérelem a közgyógyellátás időtartama alatt, annak lejártát

megelőző három hónapban is benyújható.

A havi rendszeres gyógyító ellátási szükségletet a háziorvos igazolja. Az igazolás tartalmazza

a kérelmező személyes azonosító adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét, a tartósan fennálló

betegségének a betegségek nemzetközi osztályozása szerinti kódját (BNO kód), illetőleg az

alkalmazandó terápiához szükséges gyógyító ellátások megnevezését, mennyiségét, gyógyszerek

esetében a hatóanyag megnevezését, valamint a kívánt terápiás hatás eléréséhez szükséges

mennyiségét és adagolását. Ezen igazolást az ügyfél –egy az orvos által- lezárt borítékban juttatja

el a Hivatalhoz.

73


2007. január 1-jét követően a jogszabály 6.000 Ft-os összegben limitálta a háziorvos által felírható

gyógyszerek költségét, mely azóta sem változott. Az ezen felül rendelt gyógyszerszükségletet

csak szakorvosi ajánlásra igazolja vissza a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár. A szakorvos

az általa rendelt havi rendszeres gyógyító ellátásokról a háziorvost tájékoztatja. A háziorvos igazolását

a jegyző három munkanapon belül továbbítja a MEP-nek. Ha az ellátás megállapítását

jövedelemvizsgálat alapján kérik, a jegyző csak abban az esetben továbbítja az igazolást, ha az

igénylő megfelel a jövedelmi feltételeknek.

A MEP megvizsgálja az igazolásban feltüntetett havi rendszeres gyógyító ellátás iránti szükséglet

szakmai megalapozottságát. Ha az igazolásban feltüntetett gyógyító ellátás iránti szükségletet

a MEP nem tartja megala pozottnak, a szakhatósági állásfoglalást megelőzően adategyeztetés

céljából megkeresi az igazolást kiállító háziorvost. A MEP az általa elismert gyógyító

ellátási szükséglet alapján szakhatósági állásfoglalást ad a jegyzőnek a rendszeres gyógyító ellátások

havi költségéről. A szakhatósági állásfoglalásban külön kerül jelölésre az egyéni gyógyszerkeret

alapjául szolgáló gyógyszer térítési díjának összege, vagyis a gyógyszerköltség, és külön

az összes gyógyító ellátás költsége, mely tartalmazza a szükséges segédeszközök költségét is.

Az egyéni gyógyszerkeret összege a jogosult egyéni havi rendszeres gyógyszerköltsége, de

legfeljebb havi 12.000 Ft lehet, az eseti keret éves összege pedig 6.000 Ft.

Amennyiben alanyi jogon történik a megállapítás és az egyéni rendszeres gyógyszerköltség a

havi 1.000 Ft-ot nem éri el, egyéni gyógyszerkeret nem kerül megállapításra, ebben az esetben a

gyógyszerkeret megegyezik az eseti kerettel.

A jegyző 8 napon belül határozattal dönt a közgyógyellátásra való jogosultságról, a

közgyógyellátásra való jogosultság kezdő időpontjáról, a jogosult gyógyszerkeretéről, külön

megjelölve az egyéni gyógyszerkeret összegét. A jogosultsági idő a jövedelemvizsgálat útján történt

megállapításoknál egy év, míg az alanyi jog esetén két év.

Az igazolványt a MEP –a jogosultságot megállapító- határozat alapján állítja ki.

Amennyiben az ellátásban részesülő személy egészségi állapotában a gyógykezelését szolgáló

terápiában, illetőleg a keret megállapításakor figyelembe vett gyógyszerek térítési díjában

olyan változás történik, amelynek következtében havi rendszeres kiadása a gyógyszerkeret

megállapításakor figyelembe vett gyógyszerköltséghez képest ténylegesen legalább 1.000 Ft-tal

megváltozik, az ellátásban részesülő személy kérelmére lehetőség van az egyéni gyógyszerkeret

évközbeni felülvizsgálatára.

A méltányosságból kiállított igazolvány után az önkormányzat térítést fizet. A térítés az igazolvány

kiállítását követő egy éves időtartamra szól. A térítés összege a megállapított gyógyszerkeret

éves összegének (az eseti kerettel együtt) 30%-a, melyet a határozat jogerőre emelkedésétől

számított három napon belül a MEP-nek át kell utalni.

Átmeneti segély

A Polgármester átmeneti segélyben részesíti azokat a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli

élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő sze-

74


mélyeket, akiknek a családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén annak 200%-át.

Az átmeneti segélyek alakulása évről-évre változó, hiszen ez az a támogatás, amit krízishelyzetbe

került személyeknek nyújtunk.

Ilyen lehet egy-egy hidegebb tél (tüzelőutalvány, vásárlási utalvány, az éves merőóra leolvasások,

beiskolázás, fűtésszezon beindulása alkalmával, mivel ilyenkor a segítséget kérők száma

megnő).

Az önkormányzat a rendeletében meghatározott feltételek szerint temetési segélyt állapít

meg annak, aki az elhunyt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra

nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése

saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. A temetési segély összege nem lehet kevesebb

a helyben szokásos legolcsóbb temetés 10%-ánál, de nem haladhatja meg annak 50%-át.

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

A jegyző az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából annak a személynek állapítja

meg szociális rászorultságát

- akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb

összegének 120%-át,

- aki egyedül élő és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-

át nem haladja meg és családjának vagyona nincs.

A szociális rászorultság igazolásáról a jegyző hatósági bizonyítványt állít ki, melynek hatályossága

egy év. Erről a jegyző nyilvántartást vezet és külön jogszabály szerint bejelentési kötelezettséget

teljesít az egészségbiztosítási szerv felé.

Jövedelemvizsgálat

A jövedelemvizsgálatot az étkeztetés, házi segítségnyújtás és idősek otthona ellátásban 2008.

január 1-től újként bekerülő személyekre kell alkalmazni. E nélkül új ellátotti jogviszony nem

hozható létre. Mindezek mellett a jövedelemvizsgálat alapozza meg a differenciált állami normatív

támogatás igénylését is.

A differenciált normatíva következő évi igénybevétele miatt az intézményvezetőnek az étkeztetés

és a házi segítségnyújtásban részesülők esetén október 31-ig kell kezdeményeznie a jövedelem

megállapítását.

Az Szt. és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999.

(XI.24.) SzCsM rendelet írja le a jövedelemvizsgálat szabályait.

Az Szt. 119/C. §-a és a 119/D. §-a határozza meg a jegyző feladatát az ellátás igénybevételét

megelőzően, mely szerint

- étkeztetés (ide nem értve a népkonyhát) és házi segítségnyújtás esetében az ellátást igénylő

családjában az egy főre jutó jövedelmet,

- idősotthoni ellátás esetében az ellátást igénylő havi jövedelmét kell megvizsgálni.

Tehát az étkeztetés és házi segítségnyújtás esetén családi jövedelemvizsgálat, míg idősek otthona

esetén a bekerülő személy jövedelem és vagyon vizsgálata szükséges.

75


A jövedelemvizsgálatot

a) étkeztetés esetében a szolgáltatást igénybe venni kívánó személy az ellátás igénylését megelőzően,

b) házi segítségnyújtás esetében az intézmény, szolgáltató vezetője a gondozási szükséglet

megállapítását követően,

c) idősotthoni ellátás esetében az intézmény vezetője a gondozási szükséglet vizsgálatának

kezdeményezésével egyidejűleg kérelmezi a jegyzőnél.

A jegyző a jövedelemvizsgálat alapján a tárgyévre szóló hatállyal igazolást állít ki a jövedelemről.

76

Az igazolás tartalmazza:

- az ellátást igénylő és a jövedelemszámítás során figyelembe vett családtagok természetes

személyazonosító adatait,

- az egy főre jutó havi jövedelmet az öregségi nyugdíj - az igazolás kiadásának időpontjában

érvényes - legkisebb összegének (2009-ben 28.500 Ft) százalékában kifejezve,

- az igazolás hatályát.

A jövedelemvizsgálatra a Szt. 10. §-ban foglaltakat is alkalmazni kell, mely szerint a jogosultság

elbírálásához a hatóság felhívhatja a kérelmezőt, hogy családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól

nyilatkozzék, illetve azokat igazolja.

Ha az igazolást a jegyző a család bármelyik tagjára vonatkozóan kiállította, az igazolás étkeztetés

és házi segítségnyújtás igénylésekor a jövedelemvizsgálat során figyelembe vett további

személyek esetében is felhasználható.

A családhoz tartozó közeli hozzátartozóként a Polgári törvénykönyv 685. § b) pontja szerinti

személyeket és az élettársat kell figyelembe venni. (A törvény szerint közeli hozzátartozók: a

házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt

gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nev előszülő, valamint a testvér; hozzátartozó továbbá:

az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, bejegyzett élettársa , a jegyes, a házastárs,

a bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa, bejegyzett

élettársa).

É tkeztetés vonatkozásában 2008. évben 227 fő esetében adtunk ki jövedelemigazolást, 2009-

ben pedig 271 esetben.

Házi segítségnyújtás vonatkozásában 2008. évben 30 fő esetben, 2009. évben 114 fő esetében

adtunk ki jövedelemigazolást.

Jövedelemvizsgálat idősek otthonába történő bekerülés előtt

Idősotthoni ell átás esetében - a jövedelemvizsgálat keretében - a jegyző megvizsgálja az ellátást

igénylő vagyoni helyzetét. Vagyonként kell figyel embe venni az ellátás igénylésének időpontjában

az ellátást igénylő tulajdonában álló ingatlant, valamint az őt illető hasznosítható,

ingatlanon fennálló vagyoni értékű jogot, illetve az ellátás igénylését megelőző 18 hónapban ingyenesen

átruházott ingatlant, ha azok együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori

legkisebb összegének a harmincszorosát (2009-ben 855.000 Ft) meghaladja. Osztatlan közös

tulajdon esetén a tulajdoni hányadot kell figyelembe venni.


A vagyon együttes értékének az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a negyvenszeresét

(2009-ben 1.140.000 Ft) meghaladó részét jövedelemként kell figyelembe venni, ezt

96 hónapra elosztva kell meghatározni és az ellátást igénylő havi j övedelméhez hozzáadni.

(Például egy 6.400.000 Ft értékű ingatlan esetében az 1.140.000 Ft-ot meghaladó részt, az

5.260.000 Ft-ot kell 96-tal (várhatóan 8 év a figyelembe vehető gondozási időszak) osztani. Az

így kapott havi 57.492 Ft-ot hozzá kell adni az ellátott járandóságához és ez lesz az ő jövedelme.

Ezt az együttes összeget figyelembe véve kell meghatározni a minimálnyugdíj meghatározott

százalékában a jövedelmet.

Intézményi elhelyezés vonatkozásában 2008. évben 27 fő esetében, 2009. évben 57 fő esetében

adtunk ki jövedelemigazolást.

A törvény legutóbbi módosítása kapcsán 2010. január 1-jétől étkeztetés és házi segítségnyújtás

esetében jövedelemvizsgálatot végezni nem kell.

Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezménye

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeit a többszörösen módosított

164/1995.(XII.27.) Korm. rendelet szabályozza, melynek adható össz ege évek óta nem változott.

A súlyos mozgáskorlátozottak személygépkocs i-szerzési és átalakítási támogatást, közlekedési

támogatást, valamint parkolási engedélyt igényelhetnek a lakóhelyük, vagy a tartózkodási

helyük szerinti polgármesteri hivatal jegyzőjénél, nálunk a hivatal Szociális Csoportjánál. A

parkolási engedély kiállítását az Okmányirodánál kell kérni.

Nem jogosultak –a parkolási engedély kivételével– a fenti támogatásokra a tartós bentlakásos

intézményben (pl. idősek otthona) élők, kivéve azokat a súlyos mozgáskorlátozottakat, akik

mozgásfogyatékosok rehabilitációs intézményében élnek, továbbá közlekedési támogatásra az,

aki fogyatékossági támogatásban részesül.

Az minősül súlyos mozgáskorlátozottnak, akinek állapotát a már említett korm ányrendelet

mellékletében meghatározott I. fokú orvosi szakvéleményen a háziorvos, vagy szakorvos az

alábbiak szerint minősítette:

– közlekedőképessége alapján pontjainak száma 7, vagy több,

– tömegközlekedési eszközt önerőből nem képes igénybe venni,

– életvitelszerűen nem ágyhoz kötött. A fentiek szerinti szakvéleményt kell a kérelemnyomtatványhoz

mellékelni, nem pedig a gyakran tévesen értelmezett rokkantosításról szóló határozatot.

Ha a szakvélemény szerint a súlyos mozgáskorlátozott állapota változhat, a szakvéleményt

évente felül kell vizsgálni.

A jogosultságnak – a parkolási engedély kivételével – további feltételei is vannak.

A legfontosabb:

- a családban az egy főre jutó jövedelem –melyet a tárgyévet megelőző év havi átlagos nettó

jövedelme alapján kell számolni– nem haladhatja meg a tárgyév január 1-jén érvényes nyugdíjminimum

2,5-szeresét, az idén a 71.250,-Ft-ot. Ennek bizonyítására mellékelni kell a súlyos

mozgáskorlátozottal együtt élő családtagok jövedelmének – ha többféle van, valamennyinek –

az előző évi egy havi nettó átlagos összegéről szóló igazolásokat.

Szerzési támogatás igényléséhez szükséges még: - a súlyos mozgáskorlátozott – ha neki nincs,

akkor a szállítást végző szülő, esetleg házastárs/élettárs – érvényes vezetői engedélyének a be-

77


mutatása. (fénymásolata),- ha kiskorú a súlyos mozgáskorlátozott, akkor a tanulói jogviszonyáról,

a gyógykezeléséről, a rendszeres intézményi ellátásáról igazolás,

- a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az őt szállító személy nyilatkozata arról, hogy a megelőző

7 éven belül nem részesült szerzési támogatásban, vagy gépjármű-behozatali vámmentességben,

- a szállító nyilatkozata arról, hogy a súlyos mozgáskorlátozott szállítását vállalja.

1. A szerzési támogatás személygépkocsi, vagy segédmotoros rokkantkocsi, illetve kerekeszszék

vásárlásához, valamint külföldről történő behozataluk esetén a forgalmi adóhoz nyújtott

hozzájárulás.

Összege a vételár, ill. a külföldről behozott fenti gépjármű magyarországi forgalomba helyezésével

kapcsolatos költség 60%-a, de legfeljebb 300.000 Ft és 7 évenként egy ízben adható.

A jegyző, bizonyos esetben az Államigazgatási Hivatal egy évre állapítja meg a jogosultságot,

ezért a határozat érvényességének meghosszabbítását évente kérni kell.

A szerzési támogatásra való jogosultságot megállapító jogerős határozat egy példányát minden

év június 30-ig, az átalakítási támogatásra való jogosultságot megállapító jogerős határozat

egy példányát 8 napon belül az Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és

Gyámhivatala Szolnoki Osztálya részére kielégítés sorrendjéről való döntés, illetve az utalvány

biztosítása céljából megküldjük.

A szerzési támogatás kielégítéséről az Államigazgatási Hivatal dönt.

Az elosztásnál előnyben kell részesíteni a jogszabályi előirás szerint a gépkocsi szerzési támogatást

igénylők közül

Előnyben lehet részesíteni azokat, akik

- honvédelmi kötelezettség teljesítése közben rokkantak, vagy

- akiknél gyermek sérült a családban,

- ahol 2 súlyos mozgássérült van a családban,

- akik munkába járásra használnák a gépkocsit, vagy

- akik egyedülállók.

Ebben az esetben a jogosult utalványt kap, melyet a személygépkocsi, rokkantkocsi, ill. kerekesszék

vásárlásakor használhat fel. (A már megvett gépkocsira utólag az utalványt nem

tudja érvényesíteni!) A támogatási utalványok készpénzben funkcionálnak, ennek megfelelően

kell a vásárláskor, illetve az átalakítást követően használni őket.

Átalakítási támogatás esetén egyéb tennivaló nincs.

Személygépkocsi vásárlása esetén az adásvételi szerződés, illetve a számla kiállítását követő

(külföldről behozott gépkocsi esetében a behozatal) időpontjától számitott 5 munkanapon belül

az adásvételi szerződést és a számlát (külföldről behozott személygépkocsi esetén a vámigazgatási

eljárás lefolytatásának tényét igazoló okmányt) be kell mutatni az Államigazgatási Hivatalnál,

ahol záradékkal látják el azt.

Ezt követően a támogatással vásárolt gépkocsira 3 éves elidegenítési tilalmat rendelnek el az

állam javára, ami azt jelenti, hogy 3 évig a személygépkocsit csak a Hivatal előzetes engedélyével

(támogatás időarányos részének visszafizetésével) lehet elidegeníteni.

A számla kiállítását követő 15 napon belül a lakhely szerinti okmányirodán a személygépkocsit

az utalvány tulajdonosának nevére kell átíratni. Az átíráskor közölni kell, hogy

- a személygépkocsit támogatással vásárolták,

- és kérik a törzskönyv kiadásának felfüggesztését.

Ha a fenti bejelentési kötelezettségnek nem tesz eleget, vagy ha a gépkocsi átírását elmulasztja,

a szerzési támogatást vissza kell fizetnie.

2. Az átalakítási támogatás gyárilag automata sebességváltóval felszerelt személygépkocsi vásárlásához,

illetve személygépkocsi segédberendezéssel való felszereléséhez, a súlyos mozgás-

78


korlátozott biztonságos szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához nyújtott támogatás. Mértéke

az átalakítás költsége, de legfeljebb 30.000 Ft. A jogosultság fő szabályai megegyeznek a

szerzési támogatásnál említettekkel.

3. A közlekedési támogatás a súlyos mozgáskorlátozott közlekedési többletköltségeinek részleges

támogatása.

Alapösszege egy évre 7.000 Ft. Magasabb támogatás jár, ha a súlyos mozgáskorlátozott dolgozik,

vagy tanul (24.500 Ft), illetve ha saját háztartásában kiskorúak (gyermekek számától függetlenül

további 3.500 Ft) eltartásáról gondoskodik.

A kérelemhez az I. fokú szakvéleményen és a jövedelemigazolásokon felül mellékelni kell az

esetleges tanulói jogviszonyra, munkaviszonyra vonatkozó igazolást, a kiskorú gyermek születési

anyakönyvi kivonatát, és ha van ilyen, a gyermekelhelyezésről szóló bírói ítéletet, vagy

gyámhatósági határozatot.

A támogatást a hivatal utalja ki a súlyos mozgáskorlátozott címére, de csak akkor, ha az állami

támogatás megérkezett az önkormányzat számlájára.

A szerzési és a közlekedési támogatás megállapítása, a szerzési támogatásra jogosultságot

megállapító határozat érvényességének meghosszabbítása iránti kérelem minden év április 30-

ig nyújtható be. Az átalakítási támogatás és a parkolási engedély bármikor kérelmezhető. A közlekedési

támogatás iránti kérelem a fenti határidő után is beadható, amennyiben a súlyos mozgáskorlátozottság

a tárgyévben következik be.

Akiről kiderül, hogy a közlekedési kedvezmények bármelyikét rosszhiszeműen, vagy nem

a rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelően vette igénybe, köteles azt a Ptk szerint

visszafizetni, valamint az igénybe vett parkolási engedélyt a kiállítónak visszaszolgáltatni.

Ezen kivül öt évig közlekedési kedvezményekben sem részesíthető.

A szociális csoport által megállapított és nyújtott támogatások

2006 2007 2008 2009

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK

Időskorúak járadéka 11 11 8 10

Rendelkezésre állási támogatás - - - 740

Rendszeres szociális segély 731 920 975 126

Ápolási díj 149 168 191 204

Lakásfenntartási támogatás 944 648 697 735

Átmeneti segély 425 291 323 571

Temetési segély 30 58 42 22

TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Köztemetés 10 27 34 21

Közgyógyellátás

alanyi

normatív

méltányossági

910

362

856

725

178

414

755

211

162

897

190

159

Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési

támogatása

gépkocsi szerzési

közlekedési

553

1109

216

1037

185

1001

174

882

Átmeneti segély természetben 228 260 156 562

79


Gyámügyi tevékenység

Az önkormányzat biztosítja az alábbi pénzbeli és természetbeni ellátásokat:

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,

- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás,

- óvodáztatási támogatás,

- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,

- gyermektartásdíj megelőlegezése,

- otthonteremtési támogatás.

Az önkormányzat képviselő testületének hatáskörében maradt a rendkívüli gyermekvédelmi

támogatás megállapítása és folyósítása, míg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való

jogosultságot, az óvodáztatási támogatást a települési önkormányzat jegyzője állapítja meg.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

szóló 1997. évi XXXI. törvény 19. §-a alapján kerül megállapításra a jogosult gyermekek

számára.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak

igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult

- a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének (bölcsődében, óvodában, általános iskola

7. osztályáig ingyenesen étkezhet a gyermek, 8. osztályos kortól az étkezési díj 50%-át kell

fizetni),

- a pénzbeli támogatásnak (július és november hónapra gyermekenként 5.800 Ft jár),

- a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek (ingyenes tankönyv) az

igénybevételére.

Az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén nagykorúvá válása után is jogosult a gyermek

a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, ha

a) nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte

be, vagy

b) felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be.

A feltételek fennállása esetén 1 év időtartamra állapítható meg a gyermek rendszeres gyermekvédelmi

kedvezményre való jogosultsága.

Az elmúlt években rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság iránti kérelem

egy-két esetben került elutasításra.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesültek száma:

2006 2007 2008 2009

Családok száma: 721 917 1055 931

Gyermekek száma: 1594 2033 2024 2066

A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres

gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága

a) a tárgyév július 1-jén fennáll, a tárgyév július hónapjában,

b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában pénzbeli támogatást folyósít.

80


A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kötődő ún. egyszeri támogatás összegét a

központi költségvetés biztosítja.

A kiegészítő gyermekvédelmi támogatást is a jegyző jogosult megállapítani a rendszeres

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó részére,

mely havi rendszeres pénzbeli ellátást jelent az öregségi nyugdíjminimum 22%-a összegben,

mely 2009. évben 6.270 Ft volt, mely ez évben is 6.270 Ft.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban

részesülők száma:

2006 2007 2008 2009

15 gyermek 13 gyermek 9 gyermek 5 gyermek

12 család 10 család

8 család

3 család

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítására elsősorban akkor van lehetőség, ha

a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető

élethelyzetbe került, illetve az alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi

segítségre szorul.

A rendkívüli támogatás oka: gyermek, felnőtt betegsége, átmeneti nevelt gyermek meglátogatása,

hazautaztatása, olyan előre nem látható és nem várható probléma, ami miatt a család –a

gyermek– anyagi segítségre szorult (iskoláztatási kiadások, szemüveg vásárlás, stb.).

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma:

2006 2007 2008 2009

Esetek száma: 34 51 25 60

Kifizetések (Ft-ban) 192.000 349.000 223.000 334.000

A pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítását nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság,

továbbá más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a

gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezheti.

Számunkra a legnagyobb törvényi változást az óvodáztatási támogatás bevezetése hozta. A

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/C. §-a rendelkezik

az óvodáztatási támogatásról, mely 2008. július 03-án lépett hatályba, majd a gyámhatóságokról,

valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm.

rendelet 68/F. §-a rendelkezik az óvodáztatási támogatás végrehajtásáról, mely 2009. január 01.

napjától hatályos.

Alkalmazását illetően négy állásfoglalás érkezett a Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól

az Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala által.

A támogatás célja ösztönözni a szülőket arra, hogy gyermeküket minél korábbi életkorban

beírassák az óvodába, tekintettel arra, hogy kutatások igazolják, hogy minél korábban kezdi

meg a gyermek az óvodában járást, annál nagyobb esélye van arra, hogy sikeresen kezdje meg

az iskolai tanulmányait.

Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság feltétele, hogy a rendszeres gyermekvédelmi

kedvezményben részesülő gyermek szülője a három, illetve négyéves gyermekét beírassa az

óvodába és gondoskodjon gyermeke rendszeres óvodába járatásáról.

A támogatás megállapításának további feltétele, hogy a gyermek felett a szülői felügyeleti jogot

gyakorló szülő, illetve ha mindkét szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, mindkét szülő

a jegyzői eljárásban önkéntes nyilatkozatot tegyen arról, hogy gyermekének hároméves koráig

legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen.

81


2009. évben gyámhatóságunk 4 szülő részére állapította meg a 10.000 Ft összegű, míg 6 szülő

részére a 20.000 Ft összegű óvodáztatási támogatást, összesen 160.000 Ft összegben.

Társhatósági megkeresésekre környezettanulmányt, gyámhivatal felkérésére gyámsági és

gondnoksági ügyekben leltározási feladatokat végzünk.

2006 2007 2008 2009

Környezettanulmány és leltár 72 98 47 47

Eseti gondnok és ügygondnok kirendelésére 2006-ban 8, 2007-ben 23, 2008. évben 14 esetben

került sor. A törvényi változás folytán 2009. évben eseti gondnok kirendelésére nem került

sor.

Az elmúlt évek során megtapasztaltuk, hogy a gyermekek viselkedésével kapcsolatos gondok,

problémák szoros összefüggésben vannak a család, a szülők mindennapos nehézségeivel.

A felgyorsult életvitel, az értékrendbeli változások, az elszegényedés miatt egyre többen vannak

azok, akik magatartászavarral, pszichés gondokkal küszködnek. A gyermek énképének kialakulásában

a család, a szülői háttér nagy szerepet játszik. Magatartászavar, a pszichés gondok

problémája mögött legtöbbször a család funkciózavarai állnak, melynek oka a szülők “nemtörődöm”

életviteléből, megromlott párkapcsolatából, a munkanélküliség, a munkahely megtartása

miatti szorongásból adódnak. Ez támasztja alá azt is, hogy lényegesen nem csökkent a hátrányos

és veszélyeztetett gyermekek száma az elmúlt év során sem, mely megegyezik a rendszeres

gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak számával.

A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedés - többek között - a védelembe

vétel is.

A védelembe vételre akkor kerül sor, ha a gyermek veszélyeztetettsége fennáll, s a szülő vagy

más törvényes képviselő az alapellátás igénybevételével azt megszüntetni nem tudja, vagy nem

akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben

mégis biztosítható. A legfontosabb kritérium a szülő és/vagy a gyermek önkéntes együttműködésének

hiánya.

A kiskorúak védelembe vétele a települési önkormányzat jegyzője hatáskörébe tartozó, a

gyermekvédelmi gondoskodás keretén belüli hatósági intézkedés, mely nem érinti a szülő felügyeleti

jogát.

2006-ban 9 kiskorú, 2007-ben 9 kiskorú, 2008-ban 8 kiskorú, 2009-ben 10 kiskorú védelembe

vételéről döntött a gyámhatóság.

A védelembe vétel felülvizsgálata iránti eljárás hivatalból vagy kérelemre indul. A legutóbbi

törvényi módosítás folytán a felülvizsgálatot a pártfogó felügyelő is kezdeményezheti. Egyébként

a védelembe vétel éves felülvizsgálata a jellemző.

2006. évben 11 gyermek esetében került sor a megszüntetésre, 2007. évben 10, 2008-ban 8 fő,

2009-ben 20 fő védelembe vételét szüntettük meg.

A védelembe vétel a gyermek nagykorúvá válásával (betölti 18. életévét, házasságkötéssel

nagykorúvá válik) megszűnik.

Ha a gyermek veszélyeztetettsége védelembe vétel mellett sem szüntethető meg, a szülői

együttműködés olyannyira kizáró, hogy azt nem pótolhatja a családot körbefogó segítő háló

sem, a gyermek testi - értelmi - érzelmi - erkölcsi fejlődése súlyosan veszélyeztetve van, más hatósági

intézkedések megtételére van szükség.

82


Az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek száma 2006-ban 5 fő volt, akik gyermekotthonban

kerültek elhelyezésre. 2007-ben 10 kiskorút érintett, ebből harmadik személynél elhelyezett

kiskorúak száma: 3, gyermekotthonban elhelyezett gyermekek száma: 7. 2008. évben 16,

melyből 3 gyermek harmadik személynél, 13 gyermek pedig gyermekotthonba került elhelyezésre.

2009-ben 8 gyermek ideiglenes hatályú elhelyezésére került sor, különélő szülőnél 1, harmadik

személynél 4, gyermekotthonban 3.

Sajnos az évek folyamán azt tapasztaltuk, hogy a védelembe vett gyermekek esetében a szülők

felelősségérzete, kötelességtudata gyengült vagy teljesen hiányzik. Ilyen esetben sor kell, hogy

kerüljön az ideiglenes hatályú elhelyezésre.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 73. § (1)

bekezdése szerint a gyámhivatal az ideiglenes hatályú elhelyezést követően annak elrendelésétől

számított

a) 22 munkanapon belül megszünteti az ideiglenes hatályú elhelyezést, ha annak okai nem

állnak fenn, vagy

b) 27 munkanapon belül elrendeli a gyermek átmeneti vagy tartós nevelésbe vételét, vagy

c) 45 munkanapon belül pert indít az ideiglenes hatályú elhelyezés fenntartása vagy megváltoztatása

mellett a gyermekelhelyezés megváltoztatása, illetve a szülői felügyelet megszüntetése

iránt.

Gyámhatóságunknak az utóbbi időben több alkalommal karhatalmi segítséget kellett kérni

az ideiglenes hatályú elhelyezés tárgyában hozott döntés végrehajtásáshoz. Sajnos azt is több

esetben tapasztaltuk, hogy, a gyermekek már a beszállítást követő napon megszöknek a gyermekotthonból,

mivel az nem zárt jellegű intézmény. Ennek az a következménye, hogy a szakemberek

a további elhelyezésükhöz szükséges vizsgálatokat elvégezni nem tudják, így később

kerülhet sor az ideiglenes hatályú elhelyezés megszüntetésére.

Sajnálatos az a tény is, hogy a Bíróság által elítélt, nevelőotthonban elhelyezett fiatalkorúak

több esetben eltávozásról nem mennek vissza az intézetbe, vagy megszöknek, őket is folyamatosan

körözi a rendőrség és itthon tartózkodásuk ideje alatt ismételten bűncselekményeket követnek

el.

A jegyzői gyámhatóság feladata többek között a rendezetlen családi jogállás rendezése is. A

gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.)

Korm. rendelet 54. § (1) bekezdése értelmében ha az anyakönyvezető apa adatai nélkül anyakövezett

gyermek születéséről küld értesítést, a jegyző tájékoztatja az anyát arról, hogy apai elismerő

nyilatkozat felvételére a 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésének b)

pontja alapján bármely települési önkormányzat jegyzője, illetve bármely városi gyámhivatal

illetékes.

Az utóbbi időben megnövekedett a 18 év alatti fiatalkorúak által született gyermekek száma,

ami megítélésünk szerint a fiatalkorú anyuka egészségi állapotát is veszélyeztetheti, úgyszintén

az általa megszületett gyermekét is.

2006 2007 2008 2009

Apa adatai nélkül anyakönyvezett kiskorúak száma: 61 72 44 37

A gyámhatóság előtt teljes hatályú apai elismerő nyilatkozattal

rendezettek száma:

21 54 18 18

A 2007. év végén, hasonlóan a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás létrejöttéhez, Tiszafüreden

is megalakult a többcélú társulás, melynek fenntartásában 12 településen van gyermekjóléti

83


szolgáltatás. A 12 településen működő gyermekjóléti szolgáltatás működési engedélyét a jegyző

megbízásából a két fő gyámügyi ügyintéző végezte.

2008. és 2009. évben gyámhatóságunk a Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás Szociális

Szolgáltató Központ gyermekjóléti tevékenységére kiadott működési engedélyekben meghatározott

feltételek ellenőrzését mind a 12 településen elvégezte. Az elmúlt évben újabb működési

engedély kiadására került sor az Alétheia-Karcag Házi Segítségnyújtó Szolgálat, mint szociális

szolgáltató részére, melynek két alkalommal történő módosítására is sor került.

Ebben az évben a fentieken túl két családi napközi működési engedélyének kiadására került

sor, míg egy családi napközi működtetésére beadott kérelem elbírálása folyamatban van.

Jegyzői gyámhatóságunkon az elmúlt években az alábbiak szerint alakultak az ügyiratforgalmi

adatok:

2006 2007 2008 2009

Főszám 1.613 1.434 2043 2810

Alszám 3.451 719 2370 4039

Összesen 5.064 2.153 4413 6849

Az elmúlt évek során több főiskolás, egyetemista szakmai gyakorlatát biztosítottuk a szociális

igazgatás és a gyermekvédelem területén.

A Karcag Városi Önkormányzat a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató

Központ közreműködésével a prevenciós célzatú tevékenységek szervezése keretében a rászoruló

családoknak szociális nyári gyermekétkeztetési szolgáltatást biztosított 475 fő (óvodás és 1-6.

osztályos, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő) gyermek részére 2009. június

16. - 2009. augusztus 31. közötti időszakban, 54 munkanapra felmelegíthető készétel konzervet

osztott ki.

A beszámolási időszakban több alkalommal a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, a

Baptista Szeretetszolgálat és a Karcag Városi Önkormányzat együttműködésével közel 2.100 fő

részére biztosítottunk élelmiszeradományt, mely a kisnyugdíjasokat, a létminimum közelében

élőket és a többgyermekes családokat érintette.

Intézményünk dolgozói három alkalommal 475 fő - halmozottan hátrányos helyzetű óvodás

és 1-6. osztályos - gyermek részére osztottak ki a jelzett időszakban -

Az eltelt időszakban több esetkonferencián, szakmaközi megbeszéléseken vettünk részt a

gyermekjóléti szolgálatnál. Egy-egy alkalommal az Észak-alföldi Regionális Államigazgatási

Hivatal Szociális és Gyámhivatal Szolnoki Osztálya szervezésében szociális és gyermekvédelmi,

valamint bűnmegelőzési konferencián vettünk részt. Továbbá bekapcsolódtunk a tiszafüredi

Szociális Igazgatási Szakmai Műhely programjaiba, mely a gyermekvédelem területén lévő

feladatokat is magába foglalta.

2009. évben az alábbi szakmai továbbképzéseken vettünk részt:

Az Foglalkoztatási és Szociális Hivatal szervezésében Debrecenben a működési engedélyek

kiadásával, ellenőrzésével kapcsolatos továbbképzésen.

Az Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalának Szolnoki

Osztálya szervezésében a gyermekjóléti szolgáltatások engedélyezése tárgyában.

A Contact Módszertani Központ és Gyermekjóléti Szolgálat (Szolnok) szervezésében az óvodáztatási

támogatással, illetve a családi pótlék természetbeni felhasználásával kapcsolatos továbbképzésen.

84


A jegyzői gyámhatóság munkatársainak évek óta jó a kapcsolata az intézmények vezetőivel,

gyermek és ifjúságvédelmi felelőseivel, társhatóságok munkatársaival, valamint a jelzőrendszer

tagjaival.

Az Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala a gyámügyi

tevékenységet érintően teljes körű vizsgálatot írt elő 2005. szeptember 1- 2009. szeptember 30.

közötti időszakra vonatkozóan.

A gyermekjóléti szolgálat esetében helyszíni ellenőrzésre került sor.

Az ellenőrzés, a vizsgálat még folyamatban van.

Mind a gyermekvédelmi törvény, mind a szociális törvény és azok végrehajtási rendelkezései,

illetve a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi

CXL. törvény módosításából eredő feladatok, azok értelmezése, végrehajtása és végrehajtatása

nagy odafigyelést és szakmai tudást feltételez, melyet a fentiekben említett munkánk során nap,

mint nap gyakorolunk.

Az Okmányiroda tevékenysége

2000. január 1-jétől a körzetközponti feladatokat ellátó települési önkormányzatok jegyzői

a polgármesteri hivatalok részeként okmányirodákat működtetnek. Ezen időponttól működik

a karcagi okmányiroda, amelyhez jelenleg három település tartozik: Berekfürdő, Karcag, Kunmadaras.

A három település lakosainak száma: 28.541 fő.

Az Okmányiroda szervezetileg a Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Irodáján belül,

önálló egységként (csoportként) működik. A feladatokat négy irodahelyiségben nyolc fő végzi,

a Hivatal többi irodájával összehasonlítva kiterjesztett ügyfélfogadási időben. Az ügyintézők

mindegyike rendelkezik a 9/1995. (II. 3.) Korm. rend. –ben meghatározott, a feladatkör ellátásához

szükséges „Nyilvántartási és okmányügyintéző” szakmai bizonyítvánnyal.

Az Okmányiroda tevékenységi köre az alábbi feladatkörökből áll:

I. 2000. január 1. napjától a személyazonosító igazolvánnyal, valamint a személyazonosító jelet

és lakcímet tartalmazó hatósági igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés;

II. 2000. november 1. napjától az egyéni vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés;

III. 2001. január 1. napjától a közlekedés-igazgatással kapcsolatos ügyintézés;

IV. 2003. március 1. napjától az úti okmánnyal kapcsolatos ügyintézés;

V. 2004. március 1. napjától az Internetes Közigazgatási Szolgáltató Rendszerrel kapcsolatos

adminisztratív feladatok intézése;

VI. 2004. július 1. napjától a mozgásában korlátozott személyek parkolási igazolványával

kapcsolatos ügyintézés;

VII. 2005. április 1. napjától az ügyfélkapu szolgáltatás

VIII. a népesség-nyilvántartással összefüggő ügyintézése;

IX. helyi címnyilvántartás vezetése;

X. országgyűlési, - helyi önkormányzati és – Európai Parlamenti képviselők választásához,

valamint a népszavazáshoz kapcsolódó lebonyolítási és feldolgozási feladatok elvégzése.

2006 és 2010 között számos változás történ, a jogszabályi háttér változásai mellett a feladatkörökkel

kapcsolatos ügyintézés menete informatikailag is folyamatos átalakuláson megy keresztül.

Az újításokat részben az Okmányiroda feladatkörének átalakulása, bővülése, részben

pedig az ügyfelek terheinek csökkentése indokolja.

85


Az elmúlt négy év főbb változásai és történései a következők:

Az Okmányiroda működésének tíz éve után elmondható, hogy a feladatkörökkel kapcsolatos

ügyintézések menete mind informatikailag, mind gyakorlatilag folyamatosan alkalmazkodik

a mindennapok elvárásaihoz, melyet nagyban segítenek a felmerülő problémákra választ

adó jogszabályi változások.

Az iroda működéséről évente tájékoztató készül a képviselő-testület és a város lakossága részére,

így folyamatosan nyomon követhetőek a változások az ügyfélforgalom alakulását és az

iroda egyre bővülő feladatkörét illetően.

A 2006 és 2010 között eltelt időben számos újítás került bevezetésre az okmányiroda tevékenységi

körében, melyek közül ügytípusok szerint érdemes kiemelni néhányat. Ezek egy része

biztonsági jellegű vagy egyszerűen az okmányiroda feladatkörének bővüléséből adódó, más része

az ügyintézők és az ügyfelek terheinek csökkentését szolgálja. Más szempontok alapján csoportosítva:

vannak olyan változások, amelyek csak néhány ügytípust érintenek, de vannak olyanok,

melyek az egész okmányiroda működését érintik.

Az elmúlt 4 év főbb változásai és történései a következők:

Meghatározó tendencia az elektronikus közigazgatás erősítése, melynek fő eszköze az ügyfélkapu

szolgáltatás. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló

2003. évi CXL. törvény 160. § (5) bekezdése módosult, mely szerint az ügyfélkapu létesítésére jogosult

szerveknek az ügyfélkapu létrehozását fel kell ajánlani az előttük megjelent állampolgárnak.

2008. január végétől új szolgáltatás került bevezetésre, melynek keretében az ügyfélkapuval

rendelkező polgár e-mail címére a Központi Hivatal értesítést küld okmányai érvényességi idejének

lejártakor és két alkalommal a lejárat előtt. A szolgáltatásba négy okmány, a személyazonosító

igazolvány, a gépjármű vezetői engedély, útlevél és a forgalmi engedély került bevonásra.

2009. október 1-jét követően meglévő, illetve az újonnan létrehozott ügyfélkapuk érvényességi

ideje határozatlan idejűre változott.

Az egyéni vállalkozók tevékenységéhez kapcsolódó eljárást érintő változás következtében

2010. január 1-jét követően megnőtt az ügyfélkapu nyitásával kapcsolatos ügyintézések száma,

mivel a törvény az egyéni vállalkozók részére nem teszi lehetővé az okmányirodákban történő

személyes ügyintézés lehetőségét, az egyéni vállalkozással kapcsolatos eljárásokat kizárólag

„ügyfélkapun” keresztül lehet kezdeményezhet.

Mozgásában korlátozott személyek parkolási igazolványával kapcsolatos ügyintézések

száma 2009-ben a duplájára nőtt az előző évekhez képest. Ez a növekedés 2004. július 1-től kiadásra

kerülő új típusú okmányok – melyek érvényességi ideje öt év – érvényességi idejének lejáratával

magyarázható. 2009. október 1-vel a mozgásában korlátozott személyek parkolási igazolvány

pótlásának díja 2.400 Ft-ról 3.100-ra emelkedett.

Az Okmányirodai feladatok szolgáltatási színvonalának szinten tartása és javítása érdekében

a Központi Hivatal 2008 nyarán végrehajtotta a feladatok ellátásához szükséges számítástechnikai

eszközök (munkaállomások, monitorok, irodai nyomtatók) amortizációs cseréjét.

Az Okmányirodára jelentős terhet rótt a TEÁOR számok változásával összefüggő egyéni

vállalkozói igazolványok cseréje. A szakmakódjegyzék 2008. január 01-jével módosult, ezen

időpontot követően már csak az EU normának megfelelő szakmakódokkal ellátott egyéni vállalkozói

igazolványok kiállítására van mód. Ez azt jelenti, hogy az ügyfelekkel újból egyeztetni

kellett a tevékenységi körök átkódolása miatt. Az igazolványok cseréjére nyitva álló határidő

2008. december 31. volt.

86


Kardinális változást hozott az idei év ezen a területen, ugyanis az egyéni vállalkozói tevékenység

megkezdését 2010. január 1. napjától személyesen vagy elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül

lehet bejelenteni az országos illetékességgel rendelkező hatóságnál (továbbiakban: Okmányiroda).

Amennyiben az ügyfél a bejelentési űrlapot megfelelően töltötte ki, az Okmányiroda

haladéktalanul, automatikusan, az e célra rendszeresített elektronikus rendszeren keresztül beszerzi

az egyéni vállalkozó adószámát és az egyéni vállalkozó statisztikai számjelét. Ezt követően

az egyéni vállalkozónak az Evectv. 11. §-ában meghatározott adatait elektronikus úton továbbítja

a nyilvántartást vezető Közigazgatási és Elektronikus Központi Hivatalának (továbbiakban: KEK

KH). Az egyéni vállalkozói tevékenység 2010. január 1. napjától nem köthető az egyéni vállalkozói

igazolványhoz, annak kiváltása csak lehetőség. Ha az egyéni vállalkozó úgy ítéli meg, hogy működését

az igazolvány segítheti, illeték megfizetése mellett személyesen kérheti annak kiadását az

okmányirodánál. Tekintettel arra, hogy az elektronikus fizetés rendszere még nem épült ki, ezért

a vállalkozói igazolványt ügyfélkapun keresztül várhatóan csak 2010. július 1. napjától lehet igényelni.

Az új törvény megteremti a szünetelés intézményét annak érdekében, hogy a nem folyamatosan,

nem egész évben tevékenykedő egyéni vállalkozókat járulékfizetési kötelezettség ne terhelje

arra az időszakra, amikor tevékenységüket nem végzik, anélkül, hogy tevékenységüket meg kellene

szüntetni. A szünetelés időtartama egy hónaptól legfeljebb öt évig tarthat.

Sokakat érintő változás, hogy Magyarország 2007. december 21-én teljes jogú tagjává vált a

schengeni övezetnek. Ennek eredményeként a schengeni térségen belül megszűnt a szárazföldi

határellenőrzés, a magyar állampolgárok bármikor és bárhol átléphetik a belső határokat az

övezeten belül. Az Európai Unióhoz való csatlakozásunkból következően magyar állampolgár

érvényes személyazonosító igazolvánnyal is gyakorolhatja a külföldre utazás jogát az Európai

Gazdasági Térségről szóló Egyezményben részes tagállam területére történő beutazáskor és a

tagállamok közötti utazás során. Ezzel a lehetőséggel jelenleg a következő országokban történő

utazáskor lehet élni: Ausztria, Belgium, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország,

Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Izland, Lengyelország, Lettország, Litvánia,

Lichtenstein, Luxemburg, Málta, Nagy-Britannia, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália,

Románia, Spanyolország, Svédország Szlovákia, Szlovénia. Nemzetközi szerződés alapján

jelenleg három országba, Horvátországba, Svájcba és Andorrába lehet személyazonosító igazolvánnyal

utazni. A 14 éven aluli kiskorú állampolgárok – akik személyazonosító igazolvánnyal

rendelkeznek, - szintén gyakorolhatják a külföldre utazás jogát 2009. június 28-tól.

2006. augusztus 29-étől a biometrikus útlevél hátsó borítójába chip került elhelyezésre,

amely alkalmas arra, hogy az okmány birtokosának biometrikus jellemzőit (az útlevél adatlapján

megtalálható adatokat, beleértve a birtokos digitális arcképmását) tárolja. A vonatkozó uniós

előírásoknak eleget téve Magyarország 2009. június 28. napjától rögzíti a tároló elemen az okmány

jogszerű birtokosának ujjlenyomatát is (kivétel a 12 év alatti kiskorúak).

A korábban kibocsátott útlevelek lejárati idejükkel érvényben maradnak. Az Amerikai Egyesült

Államokba a 2006. augusztus 29. napjától kiállított okmányokkal vízummentesen lehet

utazni.

2007 folyamán új címnyilvántartás került bevezetésre, amely a Magyarország területén előforduló

címeket teljes körűen tartalmazza. A nyilvántartás adatai történetiségben kerülnek tárolásra.

A korábbi címnyilvántartásban nagyrészt olyan telkek, házak szerepeltek, amelyekhez

kapcsolódóan valamikor lakcímbejelentés történt, azonban az új nyilvántartásban tárolásra kerül

valamennyi üres telek, illetve lakás céljára nem szolgáló objektum címe is.

2009. június 28-tól a 14. életévet be nem töltött polgár részére is igényelheti a személyazonosító

87


igazolvány kiadását a szülő, illetve a törvényes képviselő. A kiskorú személyazonosító igazolvány

kérelme benyújtásához azonban nincs szükség mindkét szülőre, az okmány kiállítását egyik szülő

is kérelmezheti. Megváltozott a lejárt érvényességű, elveszett, eltulajdonított igazolványok pótlásának

illetéke: korábbi 3.000 Ft helyett 1.500 Ft. illetéket kell az ügyfélnek megfizetnie.

2009. január 1-től a gyógyszerész oklevéllel rendelkező ügyfelek jogosultak a doktori cím

személyazonosító igazolványba történő bejegyzésére. A doktori cím a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba,

illetőleg a személyazonosító igazolványba való bejegyzéséhez, az érintett ügyfeleknek

az eljáró hatóság előtt be kell mutatniuk az általuk megszerzett, doktori cím viselésére

jogosító okiratot (gyógyszerészi oklevelet).

A lejárt kategória érvényességű vezetői engedély cseréjének kezdeményezését követően- az

új vezetői engedély kézhezvételéig, de legfeljebb 60 napig – a járművezető, a Magyar Köztársaság

területén gyakorolhatja vezetési jogosultságát a lejárt érvényességű vezető engedélyével és

közlekedési igazgatási hatóság által elektronikus úton előállított kérelem másolati példányával.

Ezzel válik biztosítottá a járművezetők részére, hogy az okmány központi kiállításából adódó

adminisztrációs időigény ellenére a vezetési jogosultságot gyakorolhassák. 2009. július 1-jét követően

megnyílik a lehetőség arra, hogy az ügyfél kérelme alapján a vezetői engedély érvényessége

– az orvosi érvényességi időn belül – a születési hónapjával és napjával egybe essen.

A 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet módosulása folytán a tulajdonos (üzembentartó) kérelme

alapján, illetve egyéb kérelemére indult közlekedési igazgatási eljárás során kérésére a járműnyilvántartásba

be kell jegyezni a rövid szöveges üzenet fogadására szolgáló elérhetőségét, telefonszámát

vagy elektronikus levélcímét, valamint az ezen adatokban bekövetkezett változást.

A módosítás célja, hogy a közterületen szabálytalanul elhelyezett gépjármű közterületről történő

elszállítása esetén a járműtulajdonos (üzemben tartó) rövid úton értesíthető legyen. Ha az

üzemben tartó az értesítésre adott válaszában jelzi, hogy 15 percen belül a helyszínre érkezik, és

a járművet eltávolítja, akkor az intézkedést fel kell függeszteni. Ha a jármű használója 15 percen

belül a helyszínre érkezik, akkor a csökkentett költséget sem kell megfizetnie.

2010. július 1-jét követően nem tekinthető joghatás kiváltására alkalmasnak a közlekedési

igazgatási eljárásban (az eladás bejelentés tényének járműnyilvántartásba történő bejegyzéséhez,

a tulajdonjog változás bejegyzésére irányuló kérelem elbírálásához, üzembentartó adatainak

a bejegyzéséhez, az üzembentartó személyében történt változás bejegyzéséhez) történő felhasználás

céljából az a magánokirat, amely a Ptk-ban meghatározottaktól eltérően a kötelező

tartalmi elemeket nélkülözi.

A 2008. évi C. törvény értelmében 2009. április 1-től hatósági engedéllyel és jelzéssel kell ellátni

a négykerekű segédmotoros kerékpárokat.

Az áldozati státuszra – a személyes költségmentesség esetei között – történő hivatkozások

száma az utóbbi két évben emelkedett. Kevésbé ismert jogintézményt szabályoz a bűncselekmények

áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény. Ezen

törvény az áldozatsegítő politika jegyében azt juttatja kifejezésre, hogy az állam a méltányosság

és a társadalmi szolidaritás jegyében segítséget kíván nyújtani azoknak, akiket a bűncselekményekkel

szemben megvédeni nem tudott. Az áldozat bűncselekmény következtében kialakult

krízishelyzete olyan, különös méltánylást érdemlő esemény (vis maior esemény), amely lehetővé

tesz a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapítását. A költségmentesség

engedélyezése a hatóság mérlegelési jogkörébe tartozik, ugyanakkor a kedvező elbírálást

megalapozza (ügyfél nyilatkozata mellett) a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazságügyi

Hivatal Áldozatsegítő Szolgálata által – hatósági bizonyítvány formájában – kibocsátott áldo-

88


zati státuszról szóló igazolás (mint okirati bizonyíték) bemutatása. Ezen igazolás a kiállítástól

számított 15 napig érvényes.

2007 márciusában az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Jász-Nagykun-Szolnok

Megyei Kirendeltsége, valamint 2008 márciusában a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások

Központi Hivatala általános, az Okmányiroda valamennyi szakterületére kiterjedő

vizsgálatot folytatott. Minkét ellenőrzés minden szempontból pozitívnak értékelte az Okmányiroda

munkáját.

Tevékenység számokban

Ügytípus/

szig lig útlevél evig parkig ukapu ven gépj.

év

összes

ügyszám

2006. 3148 5481 718 589 244 592 1989 10860 23621

2007. 3377 5295 615 505 206 230 2184 10174 22586

2008. 3332 4805 695 940 237 269 1943 9718 21939

2009. 2985 4387 642 465 502 182 1725 8009 18897

2010.

04.30-ig

1161 1285 145 159 246 246 554 2276 6072

A táblázat az adott ügyintézés során használatos program adatainak felhasználásával készült.

- szig: személyazonosító igazolvány ügyintézés

- lig: személyazonosító jelet és lakcímet tartalmazó hatósági igazolvány ügyintézés

- evig: egyéni vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés

- parkig: parkolási igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés

- ukapu: ügyfélkap

- ven: vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyintézés

- gépj.: gépjármű ügyintézés

Az okmányiroda statisztikai adatai az elmúlt négy évben

12000

Ügyszám

10000

8000

6000

4000

2000

szig

lig

útlevél

evig

parkig

ukapu

ven

gépj.

0

2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

04. 30-ig

89


Az elmúlt négy év adatai alapján látható, hogy bizonyos ügytípusok száma növekvő tendenciát

mutat, míg más ügytípusok száma hasonló vagy csak kis mértékben csökkent. Az útlevél

igénylők számának növekedését az a tény indokolja, hogy 2008-ban jár le sok ügyfél öt éves érvényességű

útlevele. Az ügyfélkapu szolgáltatás előnyeit mind több ügyfél ismeri fel, ezért nő

ezen ügyek száma. A kiadott lakcímigazolványok száma kevesebb, mivel egyre több ügyfél rendelkezik

már új típusú kártya formátumú személyigazolvánnyal, amelyek lejáratakor már nem

kell a lakcímkártyát kiadni. A gazdasági válsággal összefüggésben csökkent a gépjármű ügyintézéssel

kapcsolatos ügyek száma. Fontos megemlíteni, hogy az Okmányiroda egyre növekvő

számban fogad ügyfeleket illetékességi területén kívülről is, ugyanis az állampolgárok véleménye

szerint gyorsabban, hatékonyabban tudják nálunk intézni ügyeiket.

Népszavazás, Országgyűlési és Európai Parlamenti képviselők választása

Komoly feladatot jelent az Igazgatási és Szociális Iroda számára az országgyűlési, - a helyi önkormányzati

és az – Európai Parlamenti képviselők választásával, valamint a népszavazásokkal

összefüggő lebonyolítási és adatfeldolgozási feladatok pontos elvégzése, hiszen az ügyintézőktől

szokásos napi munkájuk elvégzése mellett igen nagy figyelmet igényel annak érdekében, hogy

hozzájárulhassunk a választások törvényes és eredményes lebonyolításához. Beszámolhatunk

arról, hogy az országgyűlési képviselő választáson már sikeresen túl vagyunk ebben az évben,

mind számítógépes rendszerünk, mind pedig köztisztviselőink megállták helyüket. Az elmúlt

négy év folyamán egy népszavazás (2008. 03. 09.), az Európai Parlamenti választás (2009.06.07),

valamint az országgyűlési képviselőválasztás (2010.04.11.) zajlott le.

Az Okmányiroda célja, hogy továbbra is jó színvonalon tudja teljesíteni feladatait az illetékességi

területéhez tartozó és a bennünket választó távolabb élő lakosság megelégedésére.

Az iroda munkatársai készen állnak és teljes mértékben igyekeznek megfelelni a változó világ

újabb és újabb kihívásainak.

Az iroda kiemelkedő célja a jövőben is az marad, hogy az illetékességi területéhez tarozó és

a bennünket választó távolabb élő lakosság megelégedésére szolgáljon, melynek érdekében az

itt dolgozó köztisztviselők mindent megtesznek. A város lakosságától a jövőben is számítunk

munkánk támogatására.

Dr. Csala Anikó

irodavezető

90


A Karcag Városi Gyámhivatal

Gyámhivatalunk személyi állományában a korábbi évekhez képest változás nem történt. Három

fő ügyintéző látja el a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint

a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) kormányrendeletben

megjelölt hatásköröket, feladatokat Karcag, Kunmadaras és Berekfürdő településeket

érintően. Az iroda elhelyezését illetően sem történt változás, az a Városháza emeleti részén található

két helyiségben.

Annak ellenére, hogy a gyámhivatal szakmai munkáját az Észak-alföldi Regionális Államigazgatási

Hivatal Szociális és Gyámhivatalának Szolnoki Osztálya felügyeli, a munkáltatói jogkör

gyakorlója az ügyintézők tekintetében Karcag Város Jegyzője.

A cselekvőképességükben korlátozott, illetve kizárt személyek feletti törvényes képviseletet,

vagyonkezelést az alkalmazott két hivatásos gondnokunk látja el, amennyiben arra alkalmas,

illetve a gondnoki feladatok ellátását vállaló hozzátartozója az érintettnek nincs.

Sajnos az ügyeik önálló vitelére teljesen vagy részben képtelen személyek száma növekszik,

amely a jelenleg készülő Polgári Törvénykönyv módosítással talán csökkeni fog. A cselekvőképességben

történő teljes kizárást megszüntetnék és csak ügycsoportokban (pl. társadalombiztosítási,

szociális és munkanélküli ellátás igénylése, illetve az azzal, valamint a munkaviszonyból

és munkaviszony jellegű jogviszonyból származó és az ingó, ingatlanvagyonnal kapcsolatos

rendelkezési jog, a családjogi jognyilatkozatok megtétele, házassági vagyonjoggal kapcsolatos

jognyilatkozat, bentlakásos szociális intézetben történő elhelyezéssel kapcsolatos jognyilatkozatok,

egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása stb.) történő korlátozást mondhatna

ki az illetékes bíróság, ezzel megszüntetve az indokolatlanul történő cselekvőképességi korlátozást.

Új jogintézmény, a támogató döntéshozatal bevezetését is tervezik, aki egy segítő lenne pl.

olyan személy mellett, aki beszédfogyatékossága okán képtelen magát egyedül képviselni. Ennek

bevezetését 2010. május ol-el tervezték, de valószínűleg később lép majd hatályba. Az új szabályozás

bevezetésére ugyanis kevés a felkészülési idő.

Gyámhivatalunk az elmúlt időszakhoz képest több hatáskörbővüléssel is szembesült, illetve

történt néhány olyan törvényi rendelkezés életbe léptetése, mely gyámhatósági feladatot képez,

de hatáskört nem telepít a gyámhivatalhoz. Ilyen például a védendő fogyasztói körnek a szükséges

igazolások kiadása. Gyámhivatalunk azon személyek részére tud ilyen igazolást kiadni, akik

otthonteremtési támogatásban részesültek valamely gyámhivataltól, illetve ezt követő három

éven át tekintendők védettnek. Tehát a szolgáltatást tőlük ezen időszak alatt kikapcsolni nem

lehet a hátralék tartozásukra tekintettel.

Sajnos az elmúlt időszakban munkánkat nagyban megnehezítette a rendszeres jogszabályváltozás,

amely még eddigi eljárásunkat is nagyban érintette.

2009. október ol. naptól az eljárásai szabályaink is változáson mentek keresztül. Az ügyfelek

számára például az, hogy minden eljárási cselekmény részükről megtámadható legyen, végzések

meghozatalát teszi szükségessé, amely új rendelkezési forma ismeretlen és idegen az ügyfelek

részére, tehát ezáltal nehezen értelmezhető is.

Minden eljárás során egyeztetni kell az ügyféllel a kapcsolattartás módjában, mely lehet írásos

és szóbeli is, sőt még telefonos is, a lényeg, a költségtakarékosság.

Életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén bármilyen módon tarthat kapcsolatot

a hatóság és az ügyfél.

Változott az elintézési határidőre vonatkozó szabályozás is. Azt már nem napokban, hanem

91


munkanapokban kell számítani: 30 nap helyett 22 munkanap áll a hivatal rendelkezésére a döntés

meghozatalára, de 2011. januártól az csak 20 munkanap lesz.

Megszűnt, hogy soron kívül kell dönteni kiskorú ügyében. Csak akkor ír elő soron kívüliséget

a törvény, ha a kiskorú érdeke veszélyben van.

Gyámhivatalunknak az eljárása alatt a döntések meghozatala érdekében különféle eljárási

cselekményeket kell végeznie, így például hiánypótlásra hívja fel az ügyfelet, társhatóságtól

meghallgatást kér vagy adatok, iratok beszerzése iránt intézkedik. Ezen idő alatt az ügyintézési

határidő áll, tehát a teljesítés időtartama nem számít bele a 22 munkanapba.

Hivatalunk igyekszik a hozzá forduló ügyfelek problémáit minden esetben gyorsan, eredményesen

és hatékonyan orvosolni, mindamellett, hogy az ügyféli elégedetlenség igen magas a jelenlegi

rossz szociális körülményeknek köszönhetően.

A gyámhivatal legfőbb célja, a gyermekek mindenek felett álló érdekét képviselni, amely sok

esetben igen nehéz, mivel a tényleges motivációt nem tárják fel az érintettek hivatalunk előtt,

így a valós tények gyakran elferdítésre kerülnek és az érintett gyermekek érdekei ezzel egyidejűleg

pedig háttérbe szorulnak.

Ami változott a korábbi évekhez képest, hogy a szülői elhanyagolás mértéke nagyon megnőtt.

Ebben az esetben a hivatalok, gyermekvédelmi szakemberek is tehetetlenek, hiszen a szülőt

helyes irányba terelni és azt tőle számon kérni igen nehéz, sőt lehetetlennek tűnő feladat is. Sajnálatos,

hogy ezen esetekben is az áldozatot, a gyermeket „kell büntetni”, vagyis kiemelni a saját

családjából, hiszen a szülő elhanyagoló magatartásával nem hagy fel. Az ilyen veszélyeztetések

miatti feljelentések megtételével sem oldódik meg a helyzet, hiszen a szülő ugyanúgy nem változtat

elhanyagoló magatartásán, még egy ilyen büntetőeljárás alatt sem érzi magát felelősnek és

ha még szülői felügyeleti jogát is megszüntetik, akkor végképp elzárjuk a gyermeket attól, hogy

valamikor visszakerülhessen vér szerinti családjába.

A gyermekvédelem okán bárki élhet jelzéssel, ezért nagyon fontos, hogy akár név nélkül is,

de az állampolgárok is éljenek bejelentési lehetőségükkel, amelyet a hivatal minden esetben kivizsgál

és a szükséges intézkedéseket meg is teszi. Ezen eljárásunkkal gyermekeket védhetünk

meg közös erővel a további veszélyeztető magatartásoktól.

2009. szeptember 01. naptól a családi pótlék 50 %-a természetbeni ellátásként felhasználható.

A jegyző a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására irányuló eljárást hivatalból

megindítja, ha azt részére kezdeményezik. A gyermekjóléti szolgálat erre javaslatot tesz és ő

vizsgálja meg ennek szükségességét.

További lényeges törvényi szabályozás, hogy bántalmazás, elhanyagolás esetén a lezárt lakás

is felnyitható környezettanulmány készítése érdekében.

Gyámhivatalunk pénzbeli ellátásokat is állapíthat meg, így otthonteremtési támogatást a

gyermekvédelmi rendszerből kikerült fiatal felnőttek részére tartós lakhatásuk megoldása céljából

– egyéb feltételek fennállta esetén - 30. életévük betöltéséig. Továbbá a gyermektartásdíj

állam általi megelőlegezéséről dönthet, ha a fizetésre kötelezett a tartásdíj megelőlegezésére benyújtott

kérelmet megelőző hat hónapban nem teljesítette fizetési kötelezettségét és a végrehajtási

eljárás is sikertelen volt. A megengedett jövedelemhatár 57.000.- Ft/hó/fő.

Egy teljesen új jogi szabályozás lépett életbe 2009. október ol. napjától. Ez a hozzátartozók

közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény.

A családon belüli erőszak tehát már nem magánügy.

Ezzel összefüggésben szünetel annak a személynek a szülői felügyeleti joga, aki ideiglenesen

megelőző vagy megelőző távoltartó határozat hatálya alatt áll. Ez alatt az idő alatt nincs joga

gyermekével kapcsolatot tartani. E tekintetben a Házasságról, a családról és a gyámságról szóló

törvény is módosításra került 2009. október ol. naptól.

92


Gyámhivatalunk a hatálybalépés óta 8 esettel találkozott, ami soknak mondható a 2009. októberi

hatálybalépésre tekintettel.

Ezek közül egy esetben a rendőrkapitányság 72 órára elrendelte a távoltartást ideiglenesen, de

a bíróság nem rendelte azt el, mivel bántalmazás nem történt.

Két esetben szintén 72 órára rendelte el a rendőrség azt ideiglenesen és a bíróság 30 napra el is

rendelte a távoltartást. A következő ideiglenes távoltartást 20 nap megelőző távoltartás követte.

Fentiek közül két házastárs volt, egy apa-fia és egy anya-fia eset.

Az összes esetből négy volt házastárs, egy élettárs, két apa-fia és egy anya-fia eset.

Az ital valamennyi esetben közrejátszott a bántalmazásnál és általában a gyengébb nem az

áldozat, tehát a nő, illetve a szülő-gyermek közötti bántalmazás esetén pedig mindig a szülő az

áldozat.

A vonatkozó jogszabály szerint a bíróság akkor rendeli el a megelőző távoltartást, ha az eset

összes körülményeiből, így különösen a bántalmazó és a bántalmazott által előadott tényekből,

a hozzátartozók közötti erőszakra utaló jelekből, a bántalmazó és a bántalmazott magatartásából

és viszonyából a hozzátartozók közötti erőszak elkövetésére megalapozottan lehet következtetni.

A korábbi ciklusban (2002-2006.) történtekhez képest tehát a szülői elhanyagoló magatartások

száma emelkedett meg, valamint a tankötelezettségi korhatár l8. életévre történő megemelésével

a szülői ház elhagyási és a házasságkötési kérelmek száma is megemelkedett. Ami megfigyelhető,

hogy leányok azok, akik kérelmezik ezen formákat hivatalunk előtt.

Nőtt a fiatalkorú édesanyák száma, ezzel az azonnali gyámrendelések is, mivel ha nincs

nagykorú apa (aki általában nincs) a kórház az újszülöttet gyámrendelés nélkül nem engedi ki a

kórházból. Ez hivatalunktól soron kívüli intézkedést igényel.

Karcagon nagyon magas az ideiglenes hatályú elhelyezések (azonnali kiemelések a vér szerinti

családból) száma, ezáltal az átmeneti vagy tartós nevelésbe vételek, illetve más gyermekvédelmi

gondoskodási formák elrendelése is.

Az intézetben vagy nevelőszülőknél nevelkedő gyermekekkel a szülők kapcsolattartást nem

igényelnek, általában pénzhiányra hivatkozva. Volt viszont arra is példa, hogy tartós (örökbe

adható) nevelt gyermekek édesanyja is ragaszkodott gyermekeihez, gyermekei is hozzá, ezért a

szakértői bizottság véleményét követően fel lett jogosítva kapcsolattartásra gyermekeivel.

Az arány, hogy a gyermek visszakerül a vér szerinti családjába nagyon alacsony, évente egykettő,

de van olyan év, hogy erre egyáltalán nem kerül sor.

A szülők tehát nem tartják a tőlük elkerült gyermekükkel a kapcsolatot, beletörődnek abba,

hogy már nem ők nevelik a gyermeket. A hazagondozás nagyon fontos lenne, a vér szerinti szülőkkel

még szorosabban kellene tartani a kapcsolatot, hiszen segíteni kell, hogy körülményeiket

gyermekük visszafogadásához mihamarabb rendezhessék. A probléma akkor kezdődik, ha a

segítség ellenére a szülő nem változtat életvitelén, magatartásán, körülményein és ezen a szakemberek

nem tudnak segíteni.

Még egy területet szeretnék megemlíteni, azt, amire már külön hivatal is kellene, ez a kapcsolattartás.

Egyre több családban van ugyanis válás, különlét és tapasztalataink szerint nem próbálnak

kommunikálni gyermekük érdekében a szülők, hanem csak vitáznak, valós és vélt sérelmeiket

hangoztatják, így hivatalunkhoz rendszeresen visszajárnak és három ügyintéző együttesen próbálja

a józan, gyermekközpontú gondolkodásra rávenni a feleket, amely sajnos nem mindig vagy

csak hosszú hónapok elteltével sikerül. Ez szóban, telefonon és írásban is rendszeresen zajlik, még

naponta is, egy-egy ügyben. Vannak olyan ügyeink, ahol évek óta folyamatosan csak gyámhivatali

segítséggel működik a kapcsolattartás. Minden apró problémával a gyámhivatalhoz fordulnak és

a segítségünkkel, tanácsaink követésével próbálják rendezni az adott ügyet.

Hivatalunk, amennyiben sikeres kapcsolattartásról győződik meg, akkor érzi igazán, hogy

nem volt hiábavaló a segítségünk, az erőfeszítésünk és ez a gyámhivatalban végzett bármely fel-

93


adatra igaz, hiszen kiszolgáltatott gyermeki és önmaguk képviseletére képtelen emberi sorsokról

kell döntenünk minden esetben.

Végezetül az alábbi táblázatban adatokat szolgáltatok a gyámhivatalunk által végzett feladatokról

az érintett időszakra vonatkozóan.

Év

94

Gyámhatósági

döntések

száma

Iktatott ügyiratok

száma

Gyámhivatal feladat- és hatáskörök

Elrendelt ideiglenes

hatályú el-

Családi jogállás

rendezése, kiskorúak

száma

helyezés /kiskorúak

száma/

Családba fogadott

kiskorúak száma

Kapcsolattartási

ügyek száma

2006. 1119 860 6 32 13 24

2007. 948 834 13 31 19 10

2008. 1175 845 20 45 18 22

2009. 1002 905 17 26 12 39

Év

Átmeneti nevelésbe

vett

kiskorúak

száma

Tárgy év dec.

31-én nyilvántartott

átmeneti neveltek

Gyámhivatal feladat- és hatáskörök

Tárgyév dec.

31-én nyilvántartott

tartós neveltek

Tartós nevelésbe

vett kiskorúak

száma

Utógondozás

elrendelése

Utógondozói

ellátás elrendelése

Gyámság

alatt

állók száma

2006. 7 82 5 13 7 12 173

2007. 11 74 5 5 3 10 206

2008. 8 69 8 9 5 10 154

2009. 9 56 6 12 3 11 149

Év

Számadásra

kötelezett

gyámok

száma

Gondnokság

alatt állók

száma

tárgy év

12.31-én

Gyámhivatal feladat- és hatáskörök

Ebből kizáró

gondnokság

alatt

állók száma

Korlátozó

gondnokság

alatt állók

száma

Számadásra

kötelezett

gondnokok

száma

Eladással

kapcsolatos

jóváhagyott

vagyoni

ügyek száma

Vagyonos

kiskorúak

száma

2006. 121 222 176 34 131 39 145

2007. 116 217 172 34 139 19 136

2008. 121 210 173 37 112 22 142

2009. 66 215 170 45 118 31 133

Év

Vagyonos

gondnokoltak

száma

Engedélyezett

örökbefogadások

száma

Gyámhivatal feladat- és hatáskörök

Tárgyév 12.31-én

Gyermektartásdíj

gyermektartásdíj

megelőlegezése,

megelőlegezésben

érintett gyermekek

Otthonteremtési

támogatási

kérelmek száma

részesültek

2006. 144 0 19 46 11

2007. 146 10 32 43 7

2008. 144 3 26 38 7

2009. 153 2 42 52 6

Kissné Szendrei Judit

gyámhivatal vezetője


Építési és Műszaki Iroda

Karcag városban 2006. évben folytatódó és új, induló beruházások:

Építési beruházások

Az év folyamán elkészült a Kováts Mihály Általános Iskola Kálvin u. 5. sz. épületének homlokzat

felújítási és tetőszerkezet megerősítési munkája.Az épület pilisvörösvári lélegző és szárító

vakolattal került felújításra, ezzel bekerül a gyártó cég referencia helyeinek listájába. Bízunk

benne, hogy a korszerű vakolati rendszer hosszú távú megoldást jelent az épület falszerkezetének

felnedvesedésének és salétromosságának megszüntetése tekintetében.

Szintén elkészült és augusztus 24-én megtörtént a Zeneiskola Szabó József út 10. sz. alatti

egységében tervezett könyvtár épület műszaki átadása. Az épület akadálymentesítése is megtörtént,

így mozgássérült gyerekek is látogathatják. Mindkét feladat a NÉPSZER KFT. kivitelezésében

valósult meg.

Több évi eredménytelen pályázat után ez évben sikerült 10 millió Ft támogatást nyernie Önkormányzatunknak

a Karcag-Berekfürdő közötti kerékpárút építéshez.

Egyszerű közbeszerzési eljárás keretében az „ÚT 97” Kft. Budapest nyerte el az I. ütem kivitelezésének

jogát. Az I. ütemben - 2006. szeptember 30-ig - az AGRIBRANDS EUROPE HUN-

GARY Zrt. bejáratáig épült meg a kerékpárút.

A BHG-FABER KFT és az Önkormányzat tulajdoni részarányok arányában történő költségmegosztással

október 30-ai befejezési határidővel megállapodtak a BHG üzletház előtti parkoló

és szervizút felújítási munkájában.

Ez évben megkezdődött a Kátai Gábor Kórház rekonstrukciójának II. üteme. A munka

folytatásához az Önkormányzat 1.251.662 ezer Ft címzett és 66.000.000 Ft TRFC támogatást

nyert 2006-tól 2008. évig terjedően.

2005. évről áthúzódóan folyamat a kunlaposi csatorna felújítási munkája. A kivitelezést a

Nagykunsági Vízgazdálkodási Társulat végzi. A beruházás költsége 90.420.000.-Ft., melyből a

Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztériumtól 85 % támogatást nyert Önkormányzatunk. A

munka 2006 november 30-i befejezésésével 30 km csatornarendszer és a Dózsa II. szivattyútelep

rekonstrukciója valósul meg.

Út- és közműépítések 2006-ban

A város területén 5 M Ft keretösszeggel elkészült a belterületi utak kátyúzása.Az egyéni választókerületi

képviselők költségkeretéből 10,5 M Ft bekerülési költséggel aszfaltjárda javítási

munka készült el a képviselők által jóváhagyott helyszíneken, valamint parkolókat építünk a

Képviselő Testület döntésének megfelelően iskolák és egyéb közintézmények előtt 11 helyszínen.

Az Északi és Déli külvárosi részen folytatód a tavalyi évben elkezdett útalap építési munka.

Északi 2.600 m 2 (Gyep-Pacsirta u.), Déli 2.860 m 2 (Széchényi sgt. – Vajda u. – Haladás u.)

95


Meglévő utak felújítása és új parkolók létesítése:

Sorszám

Közmű

Utca m 2 db

Összesen eFt

Útalap építések

1. Északi Külvárosi utak (Gyep, Pacsirta u.) 2600 -

2.

Déli külvárosi utak (Széchenyi sgt. Pálya u. Vajda u. Haladás

u.)

2860 -

3. Eötvös út elején útszélesítéssel 30 -

ÖSSZESEN: 5490 - 1.857 10.195.714

Új parkolók létesítése útalap + burkolat+vízelvezetés ároklefedéssel

1. Varró úti Bölcsőde parkoló 165 8.545 1.409.925

2. Kálvin 5. parkoló (Varró u. felől) 125 4.390 548.750

3. Széchenyi sgt. 69. előtti parkoló 60 4.390 263.400

4. Takács P. u. Óvoda előtti parkoló 60 4.390 263.400

5. Kálvin 9. előtti parkoló (10 db) (iskola oldalában) 150 15.402 2.310.300

6. Györffy Iskola előtti parkoló kiépítés (Kálvin u.) 150 11.452 1.717.800

7. Kinizsi úti Óvoda előtti parkoló 100 5.743 574.300

8. Zöldfa u. 75. sz. előtt 120 6.781 813.720

9. Táncsics krt. úti Óvoda parkoló teljes szakasz 300 5.703 1.710.900

10. Dózsa Gy. u. 9. sz. előtt parkoló építés 124 4.390 544.360

Új parkolók létesítése összesen: 1354 10.156.855

közmű db

Sorszám

Utca m2 szintbe

emelés

Egységár

(Ft/m 2 )

Összesen (Ft)

11.

Tervezési költség (közműegyeztetett kivitelezésre alkalmas

tervek készítése)

1.000.000

Tervezési költség összesen: 1.000.000

Meglévő útszakaszok felújítása

1. Szövetkezet (teljes utcaszakasz) 700 3

2. Huszár utca (a Rákóczi-Táncsics torkolattal) 900 2

3. Bem (teljes utcaszakasz) 800 5

4. Selyem (teljes utcaszakasz) 700 8

5. Kátai Gábor utca (Lehel-Csillag u. között) 500 3

6. Lehel utca (Kátai-Dózsa Gy. között) 650 7

7. Ady Endre utca (Hajnal-Reggel között) 1100 9

8. Tavasz (teljes utcaszakasz) 1100 12

9. Madách utca (Tompa-Honvéd u. között) 1050 4

10. Sarkantyús utca (Túzok-Mészáros között) 700 4

11. Bajza utca (Erzsébet-Bercsényi között) 700 3

12. Csokonai utca (Erkel és Csend között) 600 4

13. Bercsényi utca (Erkel-Deák krt. között) 1500 9

14. Rákóczi utca (Rákóczi 39. Ök lakás kapubejárója is) 1700 7

15. Hajnal u. (Ady-Kacsóh u. között ) 500 -

ÖSSZESEN: 13.200 2.734 36.092.571

Meglévő útszakaszok felújítása összesen: 36.092.571

96


Belvízrendezési munkák

A képviselő-testület megszervezett egy rehabilitációs programot, melynek keretében az alábbi

helyszíneken valósultak meg belvíz elvezetési feladatok. Egyszerűsített közbeszerzési eljárás

keretében a Városgondnokság nyerte meg a kivitelezést.

Az év folyamán a Városi Önkormányzat Városgondnoksága, mint a csapadékvíz elvezető

rendszer üzemeltetője a város területén az alábbi rendezési munkákat végezte el:

- Belvízrendezési munkák:

- Rózsa u. és környéke belvízelvezető rendszerének kivitelezése I. ütem

6.000 eFt

- Liget úti nádas vezérárok kialakítása 360 eFt

- Csokonai u. zárt vízelvezető csatorna és átemelő akna

építése (72 fm) megkezdése (összköltség 3.335 eFt)

500 eFt

- Mikszáth K. u. mindkét oldal árokrendezése (560 fm) 1.559 eFt

- Táncsics krt-i lakótömb vízelvezetése (200 fm) 1.349 eFt

- Kodály Z. u. mindkét oldal árokrendezése (560 fm) 1.559 eFt

- Maros utcai burkolt árok építésének megkezdése (összköltség 2.995 eFt)

- Madarasi u. árokfelújítás (Tűzoltóság – Varró u. között) megkezdése

500 eFt

(összköltség 2.382 eFt)

- Zrínyi u. árok

1.000 eFt

500 eFt

Összesen:

13.327 eFt

- Választókerületi képviselők által javasolt belvízrendezési munkák:

1. sz. választókörzet

- Szeles utca és zug vízelvezetése 250 eFt

- Györffy István u. pangó víz megszüntetése 80 eFt

- Zöldfa u. Kórház felőli végén árokrendezés 300 eFt

- Tőkés u. járdás oldal rendezése 300 eFt

- Magyar u. járdás oldal árokrendezés 200 eFt

- Táncsics krt. 13. parkoló vízelvezetés 100 eFt

- Bem u. járdás oldal árokrendezés 130 eFt

- Ács u. Tőkés u. felőli végén árokrendezés 140 eFt

Összesen:

1.500 eFt

2. sz. választókörzet

- Zöldfa u. 61-től vízelvezetés megoldása 100 eFt

- Béke u. vízelvezetés megoldása 200 eFt

- Nefelejcs u. vízelvezetés megoldása 600 eFt

- Füredi u. járdátlan oldal vízelvezetés megoldása

(Zöldfa-Rimaszombati u. között)

200 eFt

- Egyéb megoldandó feladatok 400 eFt

Összesen:

1.500 eFt

3. sz. választókörzet

- BHG, Kossuth L. út felőli végén a zárt rendszer átvizsgálása 100 eFt

- Kuthen u. 19. előtti áteresz lesüllyesztése 20 eFt

- Kossuth L. u. (Szent I. u. és Kuthen u. között)

Árokrendezés, áteresz beépítése

300 eFt

- Szélmalom u. árokrendszer kiépítése 300 eFt

- Daru u. árokrendszer felújítása 280 eFt

- Cserepes u. árokrendszer felújítása 500 eFt

Összesen:

1.500 eFt

4. sz. választókörzet

97


- Kossuth L. u. – Hajnal u. sarok áteresz beépítése

2-0-0 felé nyílt árok építése 350 eFt

- Kossuth L. u. – Kungát u. sarok áteresz építés 50 eFt

- Koppány u. 43. sz. ároknyitás költsége 350 eFt

- Asztag u. 11. sz. árokrendezés 50 eFt

- Egyéb munkák költsége 700 eFt

Összesen

1.500 eFt

5. sz. választókörzet

- Szivárvány u. Globál Tüzép, Egál Kft. előtti vízelvezetés megoldása 289 eFt

- Telep u. záportározó vezérárok kotrása 500 eFt

- Tavasz u. vízelvezető árok felújítása 350 eFt

- Reggel u. – Ady E. u. sarok rendezése 200 eFt

- Ady E. u. – Attila u. sarok rendezése 161 eFt

Összesen:

1.500 eFt

6. sz. választókörzet

- Mészáros utca végig rendezni (zugokkal együtt!) 1.200 eFt

(II. a fő probléma)

- Sarkantyús u. árok kiépítése 100 eFt

- Pillangó u. árokrendezés 100 eFt

- Baross u. átkötés Tompa útba

(Madarász u. Szabó J. közti járdátlan oldal)

100 eFt

Összesen:

1.500 eFt

7. sz. választókörzet

- Kisújszállási u., Szamos u., Tisza u. körzetének

vízelvezetése a Sajó úti főrendszerbe

1.500 eFt

8. sz. választókörzet

- Kenyérgyári parkoló vízelvezetése 420 eFt

- Deák krt. járdátlan oldal vízelvezetése 500 eFt

- Villamos u. – Kisújszállási u. sarok burkolt árok rendezése 65 eFt

- Akácos u. – Csokonai u. sarok árokrendezése 11 eFt

- Deák krt. és Munkácsy u. járda alatti áteresz átépítése 22 eFt

- Munkácsy u. árokrendezés, folyóka építés 482 eFt

Összesen:

1.500 eFt

9. sz. választókörzet

- Erkel F. u. árokrendezés (Bercsényi u. – Liget u. között) 800 eFt

- Munkás u. árokrendezés 600 eFt

- Virág u. zug vízelvezetés megoldása 100 eFt

Összesen:

1.500 eFt

10. sz. választókörzet

- Bihari u. ároképítés 370 eFt

- Délibáb u. árokrendezés 370 eFt

- Albert u. 34. sz-tól a Pálya utcáig ároképítés 165 eFt

- Vajda u. járdás oldala Nyár u. és Haladás u. nyílt árok építés

280 eFt

- Dankó P. u. árokrendezés 180 eFt

- Jónás B. u. ároktisztítás 100 eFt

- Baross u. Vasút u. és Papp B. u. közötti szakaszon árokrendezés 35 eFt

Összesen:

1.500 eFt

Mindösszesen:

15.000 eFt

Összesen:

28.327 Eft

98

Ezen feladatokon túlmenőleg 2006. október 31-ig megépítésre került a Szent László utca foly-


tatásában egy nyíltrendszerű csatorna, amely az 1. sz. főcsatornába csatlakozik majd. Ezen csatorna

építés bekerülési költsége 2.014.134,-Ft volt.

A lakossági önerő felhasználásával a Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. kivitelezésben elkészült

Szennyvíz beruházások a városban.

A 2006-ban megépült szennyvíz gerincvezetékek

Gerinc-vezeték

hosz-

Gerincvezeték

Sorszám

nettó bekerülési

költsége

sza

(fm)

1 Damjanich utca

Zöldfa - Füredi utca felől indulva a Györffy I. utcáig

380 3 209 611 Ft

2 Sarkantyús utca II. Madách utcától a Sarkantyús u. 2-ig 56 673 603 Ft

3 Györffy I. u. Zöldfa utcától a Hideg utcáig 179 1.847.813 Ft

4 Munkás utca Deák krt-tól a Munkás u. 4. számig 349 10.486.549Ft

5 Nap utca

Nap utca meglévő hálózat folytatása a Liget u. 12.

sz-ig

208 6 604 079 Ft

6 Kátai G. utca Táncsics körúttól a Kátai G. utca 5-6-ig 121 3 806 866 Ft

7 Bercsényi úti zug teljes zug 58 1 752 291 Ft

8 Mészáros úti 5. zug teljes zug 102 2 666 978 Ft

9 Püspökladányi úti zug Püspökladányi út 26-32. 86 2.806.806 Ft

10 1.539 33.854.456 Ft

A 2006-ban indult és a következő évre áthúzódott szennyvíz gerincvezetékek

Vezeték

Sorszám

Társulás megnevezése Szennyvíz gerincvezeték nyomvonala hossza

(m)

Gerincvezeték

bekerülési költsége

(nettó Ft)

1. Bercsényi utca

I. szakasz Erkel F. és Csokonai u. között

II. szakasz Csokonai és Sólyom u.

300 12.170.491

2. Koppány utca Meglévő szakasz folytatása az utca végéig 402 15.062.262

3. Gépgyár utca Körös utca és a Dráva utca közötti szakasz 145 1.263.960

4. Ágota utca

Ágota utcán hiányzó szakasz, amely rácsatlakozik

a Kápolnai utcai meglévő hálózatra

316 7.339.848

5. Magyar utca Györffy I. utcától a Magyar utca 3. Számig + a zug 187 5.425.006

6. Jándi utca Deák krt. felől a hiányzó szakaszon 102 2.871.330

7. Zádor utca Zádor utca 20-28-ig 102 3.845.007

Összesen: 1.554 47.977.904

A városi szennyvíztisztító telep rekonstrukciós bővítése

A beruházással a Városfejlesztési és Városszépítési Bizottság 2006. március 13-ai ülésén foglalkozott

részleteiben.

A telep hatóságok által elfogadott próbaüzeme 2006. július 08-ával lezárult. A próbaüzem

során sok probléma és gond felmerült, melynek kijavításáról a fővállalkozó rendszeresen gon-

99


doskodott. A teljes próbaüzem lezárását követően a beruházás műszaki átadás-átvételi eljárása

is lefolytatódott, melynek befejezése 2006. június 27-én megtörtént.

Az elkészült beruházás során a bevezetett új szennyvíztisztítási technológia hozta a várt

eredményeket. Az elfolyó víz minősége messze az előírt határértékek alatti szennyezettséget

mutatja, ami a hazai és az EU-s környezetvédelmi követelményeket is messze kielégíti.

A szennyvíztisztítási technológia megújításán túl a szennyvíztisztító telep 3 új technológiai

épülettel és egy komposztteleppel, és a hozzá tartozó gépekkel is bővült.

A képviselő-testület döntött a városi intézmények szükségszerű felújításáról. Ezen döntés értelmében

az alábbi intézményekben történtek felújítási munkálatok 2006-ban

Adatok: 1.000.-Ft-ban

Megnevezés

100

Összeg

(felújítási kiadáshoz)

1.) Egyesített Bölcsőde

Varró úti telephelyen az intézményi ingatlan belső járdájának felújítása 960

Varróúti telephelyen a folyosórész fölötti tetőszigetelés felújítása 600

1.) Ö s s z e s e n : 1.560

2.) Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat

SZIM Óvodában két csoportszobában belső felújítás álmennyezet kialakításával 600

Táncsics krt. 19. Óvodában egy csoportszoba belső felújítása, a felvizesedés megszüntetése 2.000

Kuthen úti Óvodában a vizesblokk felújítása 840

Táncsics krt. 17. Óvodában a vizesblokk felújítása és kevertvizes rendszer kialakítása 1.200

2.) Ö s s z e s e n : 4.640

3.) Arany János Általános Iskola

Baross úti iskola épületén a tetőszerkezet felújítása 2.880

Arany János úti iskolaépület homlokzatán a főbejárati ajtó cseréje 360

Arany János úti iskolaépület belső udvara balesetveszélyes felületének felújítása 1.200

3.) Ö s s z e s e n : 4.440

4.) Györffy István Általános Iskola

Kossuth tér 4.sz. alatti iskolaépület tetőszerkezetének felújítása 3.600

4.) Ö s s z e s e n : 3.600

5.) Kiskulcsosi Általános Iskola

Iskolaépület tetőszerkezetének részbeni felújítása kémények bontásával 780

Vizesblokk felújítása 480

5.) Ö s s z e s e n : 1.260

6.) Kováts Mihály Általános Iskola

Kálvin út 9.sz. alatti iskolaépületen a tetőszerkezet felújítása az ereszcsatorna cseréjével 800

Kálvin út 5.sz. alatti iskolaépületen a tetőszerkezet felújítása 2.110

Kálvin út 5.sz. alatti iskolaépületben a vizesblokk felújítása 1.350

6.) Ö s s z e s e n : 4.260

7.) Zádor Úti Általános Iskola

Zádor úti (alsós) iskolaépület külső nyílászáróinak (ablakainak) cseréje 1.300

Egy tanterem belső felújítása (melegpadló burkolat cseréje) 380


7.) Ö s s z e s e n : 1.680

8.) Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium

Gimnázium épületében a nagy tornaterem tetőszigetelésének felújítása 1.000

A Gimnázium épületén, a főbejárat feletti balesetveszélyes erkély felújítása 1.000

8.) Ö s s z e s e n : 2.000

9.) Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Szabó József u. 1. és 10. sz. alatti iskolaépületekben lévő vizesblokkok felújítása 960

9.) Ö s s z e s e n : 960

10.) Családsegítő és Gondozási Központ

Szabó József út 6.sz. alatti intézményingatlanban (Idősek Klubja) a tálalókonyha felújítása 700

Püspökladányi út 33. sz. alatti intézményingatlanban (ÉNO) a tálalókonyha felújítása 500

10.) Ö s s z e s e n : 1.200

11.) Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium

Az intézményi ingatlanok közül a gazdasági épület tetőszerkezetének felújítása 4.000

11.) Ö s s z e s e n : 4.000

Felújítási kiadás mindösszesen /1.)-11.)/: 29.600

1.) Egyesített Bölcsőde

Varró úti telephelyen elavult gázkazánok cseréje 1.000

2.) Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat

Csokonai úti Óvodánál kerítés kivitelezése tervezéssel 650

3.) Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium

A Gimnázium és a Kollégium épületében az elavult kazánok felújítása 2.000

4.) Kováts Mihály Általános Iskola

Kálvin út. 9. sz. iskolaépület elavult, légbefúvásos kazán cseréje 600

5.) Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium

Portásépület kivitelezése 3.200

Felhalmozási kiadás összesen /1.)-5.)/: 7.450

1.) Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat

Táncsics krt. 19. Óvodában kerítés javítás 72

Táncsics krt. 17. Óvodában foltonkénti tetőjavítás, ereszcsatorna részleges cseréje 120

Zöldfa úti Óvodában kerítés javítása 180

1.) Ö s s z e s e n : 372

2.) Györffy István Általános Iskola

Kossuth tér 4. sz. iskolaépület folyosóján lévő kézmosó és ivókút cseréje 480

József Attila 1. sz. iskolaépület tetőszerkezet foltonkénti javítása 300

2.) Ö s s z e s e n : 780

Dologi kiadás (karbantartás) összesen /1.)+2.)/: 1.152

3.) Kiskulcsosi Általános Iskola

101


1 db nagyteljesítményű fűnyíró vásárlása 420

4.) Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ

Déryné Művelődési Házban lévő kazán működtetéséhez 1 db gázérzékelő vásárlása 400

5.) Szociális Otthon

Zöldfa úti telephelyre a betegek fürdetéséhez 1 db emelőgép vásárlása 860

6.) Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat

Kuthen úti Óvodában lévő kazánhoz béléstest vásárlása 175

Felhalmozási kiadás összesen /3.)-6.)/: 1.855

Dologi jellegű és felhalmozási kiadás mindösszesen /1.)-6.)/: 3.007

Az intézményeknél végzett felújítási munkákkal több éve húzódó ÁNTSZ és egyéb felügyeleti

szervek által is észrevételezett gondokat, problémákat old meg az Önkormányzat.

102

Karcag városban 2007. évben folytatódó és új, induló beruházások:

Építési beruházások

- A város pályázati forrásból elkészítette a Karcag – Berekfürdő között épülő kerékpárút

II. ütemének terveit, melyeket engedélyeztetésre a Nemzeti Közlekedési Hatósághoz nyújtott

be.

- A év folyamán befejeződött az Ipari Park feltáróútjának és közúti kapcsolatának kiépítése;

továbbá az ivóvíz-, szennyvízcsatorna vezeték és csapadékvíz elvezető rendszer építési

munkái.

- Kiadásra került az ALDI Áruház jogerős építési engedélye.

- Megépült a város első körforgalma a Madarasi út – Kórház u. – Rákóczi u. – Deák krt.

kereszteződésében. A beruházó a Magyar Közút Kht. és a Közlekedési Koordinációs Központ

volt. A körforgalom a TRT 2000 Kft. kivitelezésében készült el.

- Nyár közepére átadásra került a TESCO Áruház is. Az Áruház közúti kapcsolata szintén

egy körforgalom kiépítésével történt kialakításra, melynek kivitelezője a DEBMÚT Zrt

volt.

- Az év folyamán felállításra került a múzeum körüli kovácsoltvas kerítés József Attila úti

szakasza mintegy 70 folyóméteren. Kivitelezője a Nagykun Ház Kft. volt.

- Elkészült a Csokonai könyvtár Dózsa György úti és Kossuth Lajos úti oldali homlokzatának

vakolása. Az ablakok magasságáig felhelyezett víztaszító és kilélegző vakolat megszünteti

az épület salétromosságát. A felújítás teljes összege 800.000 Ft.

- A Fürdő utcai kemping területén felállításra került 11 db négyszemélyes faház ill. egy fedett

kerékpártároló került felállításra. A faházak kivitelezésével jelentősen nőtt a vendég

férőhelyek száma, és már az 2007-es nyári szezonban jelentős vendégforgalmat bonyolított

le.

- Az év folyamán az Önkormányzat műemlék- és értékvédelmi kerete terhére bruttó

500.000,-Ft keretösszeggel a Nagykun Ház Kft. kivitelezésében megtörtént a város idegenforgalmi

nevezetességének, a Zádor-hídnak az állagmegóvó felújítása.


- A Megyei Múzeumközpont által pályázaton nyert pénzügyi keretből 7 millió forint öszszeggel

megtörtént a Györffy István Nagykun Múzeum épületének fúvásos injektálásos

módszerrel az utólagos talajnedvesség elleni falszigetelése, a külső lábazat, valamint a pincefal

szellőző vakolattal történő újravakolása.

Önkormányzati tulajdonú intézmények 2007. évben történő felújítása

Felújítással érintett ingatlan (Intézmény)

Felújítás műszaki tartalma

Püspökladányi út 33. (CSSGK)

nyílászárók mázolása, homlokzat festése

Szabó J. u. 6.

fürdőszoba, WC, öltözőhelyiség felújítása

gázfogó és öltözőhelyiség külső-belső felújítása,

Dózsa Gy. út 5-7. (Déryné Műv. Ifj.Kp.)

homlokzati nyílászárók felújítása, a főép. homlokzatvakolatának

2 m magas. leverése

József A. út.1. (Györffy I. Ált.Isk.)

tanépület tetőszigetelése hőszigeteléssel

Arany János út 13-15.sz.

(Arany János Általános Iskola)

tornaterem kopolit üveg cseréje hőszigetelt ablakokkal

emeleti vizesblokk és folyosó felújítása

Kuthen úti tagóvoda

belső festés, kevertvizes rendszer kialakítása, aláfalazás

(Madarász I. Egyesített Óvoda és

2 helyiségben PVC csere

Pedagógiai Szakszolgálat)

Horváth F. út. 1-3.sz. (Szociális Otthon)

gazdasági épület és főépület folyosórész külső felújítása

Szentannai S. út 18.sz. (Szentannai S.

13 db WC felújítása, tantermek burkolat cseréje,

Mg. Szakk., Gimn. és Kollégium)

Püspökladányi út 11.sz.

(Karcagi Ifjúsági Ház)

Zádor út 3.sz. (Zádor úti Általános Iskola)

Kisújszállási út 112.sz.

(Kiskulcsosi Általános Iskola)

Szabó József utca 1.sz.

(Erkel F. Alapf. Műv.okt. Intézm.)

Madarasi út 1-3.sz. (Gábor Áron Gimn.,

Eü. Szakk. és Kollégium)

Varró út 3/a.sz. (Egyesített Bölcsőde)

Varró út 6-8.sz. (Varró I. Szakiskola,

Szakközépiskola és Kollégium)

Forrás út volt PV raktár (Rónai malom)

(Nagykun Múzeum)

Dózsa Gy. út 29.

(Városi Csokonai Könyvtár)

Kálvin út. 9.sz.

(Kováts Mihály Általános Iskola)

SZIM Orvosi Rendelő

(Kátai Gábor Kórház)

Kézművesek Háza

Varró utca 1.sz.

(ESSEN Kft. által bérelt konyha)

járda felújítása

előadóterem padlóburkolat csere, színpad bővítése,

elektromos hálózat felújítása, főlépcső csúszásmentesítése

Alsó tagozatos épület homlokzat felújítása,

ereszcsatorna cseréje

Iskolaépület homlokzat felújítása, ereszcsatorna cseréje

oktatási épületek belső felújítása ereszcsatorna cseréje

2 db vakerkély felújítása, 4 db tanteremben parkettajavítás,

ezen termekben és a kapcsolódó folyosó részen lélegző

vakolat készítése

I. pavilon tetőszigetelése, konyha helyiségeinek felújítása

Férfi, női WC-k felújítása, Kollégium bejárati üvegfal

cseréje hőszigetelt műanyag nyílászáróra

épület tetőfelújítása

főépület Zádor úti oldalának homlokzat felújítása

tornaterem felújítása szárító vakolattal

öltözők és hozzá tartozó vizesblokkok felújítása

orvosi rendelő külső-belső felújítása, akadálymentesítés

Parketta burkolat újrarakása szigeteléssel

szociális blokk felújítása falsüllyedés miatt

Fenti felújítási munkák a Nagykun-Ház Kft. kivitelezésében valósultak meg. A vállalt munkák

befejezésének határideje szerződés szerint 2008. augusztus 20.volt.

103


Út- és közműépítések

- A város területén 3 M Ft keretösszeggel elkészült a belterületi utak kátyúzása. Mintegy 761

m 2 kátyú került kijavításra.

- Az egyéni választókerületi képviselők költségkeretéből 4 M Ft bekerülési költséggel, 1000

m 2 aszfaltjárda javítási munka készült el a képviselő-testület által jóváhagyott helyszíneken.

2006. és 2007. évben megépült, vagy épülő útalapok, illetve a parkolók és az elhasználódott

járdafelületek javítása

utcanév

közmű szintbe

emelések

m 2

Asztag u. - 230 m 2

Duna u. 1 db közmű 547 m 2

Nyár u. - 980 m 2

Pap Béla u. - 575 m 2

Maros u. 4 db közmű 666 m 2

Hold u. 1 db közmű 360 m 2

Kossuth L. u. - 860 m 2

Ketel u. 6 db közmű 540 m 2

Kossuth L.- Szent I. sarok 8 db közmű 565 m 2

Tégláskert - 420 m 2

Kántor S. u. 10 db közmű 565 m 2

Bajza u. - 370 m 2

Csend u. - 365 m 2

Sólyom u. 1 db közmű 240 m 2

Sólyom u. járda - 55 m 2

Rába I. ütem 15 db közmű 1.706 m 2

Rába II. ütem - 620 m 2

Tilalmasi utak (hrsz.: 051, 053,055)* 2.100 m 2

Munkás u. 646 m 2

Lehel utca (Kátai Gábor utca és a Nefelejcs utca között) 333 m 2

Északi temető belső utak 500 m 2

Déli temető 188x2,7x20 m 2 527 m 2

Katolikus temető 150x3,5 480 m 2

Ó-katólikus temető (járda) 470 m 2

BETÁNIA Gyógyszertár Szabó József utca felőli parkolója 85 m 2

Széchenyi sgt. felőli parkoló 150 m 2

Csemetekerthez vezető út+parkoló 1825 m 2

Forrás u. – Deák krt. csatlakozási ív korrekciója 85 m 2

Kertész József út 5. sz. társasház parkoló 664 m 2

IV. Béla Király utca (IV. Béla Király utca hiányzó szakasza és a Diófa utca hiányzó szakaszának

összekötése)

487 m 2

Délibáb utca (Széchenyi sugárút és a Jókai utca között) 845 m 2

Délibáb u. (Arany J. u. és a Gyarmati út között található hiányzó kis szakasz) 352 m 2

Zádor utca (Agyag utca és a Temető utca között) 288 m 2

Halom utca (hiányzó szakasz) 509 m 2

Bercsényi utca (Vörösmarty utca és a Hunyadi utca között) 202 m 2

104


Csokonai úti Óvoda térburkolat 85 m 2

Erdészlak útja 1.170 m 2

Madarász I. utca volt tejbegyűjtő előtti parkoló 150 m 2

Deák krt. 59. sz. zug: 300 m 2

Mészáros út zug 25 m 2

ÖSSZESEN: 46 db 21.942 m 2

Járda aszfaltozás 5.000 m 2

A 2006. évben benyújtott vis-maior pályázaton a belvíz által önkormányzati utakban okozott

károk enyhítésére közel 18 millió Ft-ot kapott önkormányzatunk, e költségkeret terhére közbeszerzési

eljárás keretében leaszfaltozásra került a Táncsics krt., a Szent László út és a Szent István

sgt. egy-egy szakasza, valamint elkészült a Táncsics krt. garázsokhoz vezető út felújítása. Szintén

e költségkeretből készült el, Fürdő úton egy új leállósáv aszfaltburkolattal.

Közműépítések

- A 2006 évben megalakult a kisvénkerti önerős ivóvízvezeték építő társulás. A nyáron a

társulásban részvevő kerttulajdonosok előtt megépült az ivóvízvezeték.

- A tavaly megalakult szennyvíztárulások közül az időjárás miatt elmaradt Táncsics krt-i

társulás is megépült az útfelújítás előtt. Az új hálózatra hat ingatlan máris rácsatlakozott.

- Őszi időszakban a képviselő-testületi döntést követően a Kátai Gábor utcán a hiányzó szakaszán

is megépül a szennyvízcsatorna vezeték.

- Az Önkormányzat az idén két lakossági gázvezeték bekötés építését is támogatta a Csokonai

utcai zugban, melyre a rendkívül magas bekötési díjak miatt került sor.

Belvízrendezési munkák

A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő Testületének 149/2007. (IV. 05.) „kt.” sz. határozata

a 2007. évben elvégzendő belvízrendezési feladatok voltak: Szív utcai árokszakasz felújítása

(Kacsóh út – Kossuth utca között); Szeles utcai árokfelújítás; Akácos utcai záportározó rendezése;

Püspökladányi úti árokiszapolás (Reggel utca és az 1-0-0 csatorna között); Jókai utca árokrendezés

(Kinizsi utca és a Villamos utca között); Kinizsi utcai árokrendezés (Jókai utca és a

Széchenyi sugárút között).

A fenti munkák elvégzésére 2400 eFt biztosítottak.

A feladattervben meghatározott munkák 2007. év augusztus 31-ig elvégzésre kerültek.

A meghatározott feladatokon túlmenően 2007. év augusztus 31-ig elvégzésre kerültek a következők:

Tőkés út árokrendezés (Szeles utca és a Kórház utca között); Kórház utcai árokrendezés

(Madarasi út és a Zöldfa utca között); Rákóczi utca és a Huszár utcai kereszteződés rendezése

30 fm zárt rendszer kiépítésével; Széchenyi sugárúti árokrendezés (Kinizsi utca és a Nyár utca

között); Varró utca 18. számnál betonfolyóka építése; Meglévő rendszerek folyamatos takarítása

Kísérőgáz hasznosítása

A Karcag Városi Önkormányzat a K-127-es jelű hévízkút kísérőgázának komplex energiahasznosítását

célzó beruházással 137/2007. (III. 8.) „kt.” és 2/2007. (III. 8.) tgy. határozatával

bízta meg a Karcagi Laktanya Kft. (új neve: Karcag Erőforrás Kft.). A Karcagi Erőforrás Kft. a

beruházás megvalósítására alvállalkozói szerződést kötött a Hidrogáz Energiatermelő Kft-vel.

105


A beruházás jelen állása szerint a létesítményhez szükséges tervek (gáztechnológiai, út és közművezetékek

tekintetében) elkészültek, melyek jelenleg engedélyezés alatt állnak. A kivitelezés

tekintetében a gáztalanító és a gáztároló tartályok leszállításra, az ideiglenes gáztalanító tartály

pedig felállításra és beüzemelésre kerültek.

Ugyancsak letelepítésre került a termálkútba 1 db búvárszivattyú, mely a termálvíz kiemelését

végzi és elkészült még a bekötőút egy részének az útalapja valamint a gáztárolók betonalapzata.

Jelenleg az ülepítő medence alépítményi munkái vannak folyamatban. A betonozás szerződés

szerinti határideje 2007. november 30-a.

A Kátai Gábor kórház rekonstrukciója II. üteme

2006 év végével sikeresen befejeződött egészségügyi gép-műszer beszerzésére vonatkozó

közbeszerzési eljárás. A nyertes a budapesti székhelyű ALLEGRO Kft-vel 2006. november 16-án

sor került a bruttó 124.765.477,-Ft (melyből a címzett és TRFC támogatásból megvalósuló gépműszerek

beszerzésének költsége 110.965.530.-Ft ) összegű ellenértéket tartalmazó szerződés

megkötésére. A megkötött szállítási szerződés alapján az Önkormányzat által előzetesen tervezett

összesen 16 db gép-műszer leszállításra és üzembe helyezésre került.

Elmondható, hogy ezen műszerek, mint a rekonstrukció II. ütemének eredményei hatékonyan

segítik a Kátai Gábor Kórházban dolgozók speciális orvosi munkáját.

A regionális feladatokat ellátó közegészségügyi Intézmény részleges rekonstrukciója kivitelezési

munkáinak megvalósítására vonatkozóan 2006. november 27-én a vonatkozó ajánlati felhívás

közzétételével nyílt közbeszerzési eljárást kezdeményezett az Önkormányzat. Sajnálatos

módon a közbeszerzési eljárás során csak 4 db érvényes és 1 db érvénytelen ajánlat érkezett, és

az érvényes ajánlatot tevők közül egyik ajánlattevő, illetve az összességében legelőnyösebb ajánlatot

tevő sem tett – az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel –

megfelelő ajánlatot, így a nyílt közbeszerzési eljárás eredménytelen volt. Az eredménytelenség

kihirdetésére ez év február 26-án került sor.

Ezt követően sor került a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatására

az építési beruházás kivitelezőjének kiválasztása érdekében.

A közbeszerzési eljárás nyertesével (HUNÉP Universal Építőipari Zrt. és IMOLA ÉPÍTŐ Fővállalkozó

Szolgáltató Kft. mint közös ajánlattevőkkel) a vállalkozási szerződés 2007. augusztus

13-án megkötésre került. A munkaterület szerződés szerinti átadás-átvétele 2007. augusztus

21-én megtörtént.

A kivitelezési munkálatok bruttó 1.404.000.000.-Ft összegben kerülnek megvalósításra. Teljesítési

határidő: 2008. szeptember 30. volt.

A lefolytatott közbeszerzési eljárások eredményeképpen a beruházás összköltsége 1.472.544

ezer Ft-ról 1.590.703 ezer Ft-ra módosult, melynél az önkormányzat határozattal döntött a költségkülönbözet

biztosításáról.

Az A1 épületszárny a 3. emelettől a 9. emeletig szeptember 3-án került kiürítésre és a kivitelezőnek

átadásra.

A kivitelező az eltelt időszakban 3db konténert telepített le, valamint az átadott munkaterület

padozatát OSB lappal fedte le. Az átadott munkaterületen közműfeltárási és egyéb bontási,

szerelvény leszerelési munkálatok 3-4 fővel folytak, nagyobb létszámmal a szeptember 17-ével

kezdődő héten vonultak fel.

106


Karcag városban 2008. évben folytatódó és új, induló beruházások

Építési beruházások

- A Kossuth tér 6. szám alatt 2007. évben elkezdődött a Raiffeisen Bank kialakítása, ami ez

év tavaszán befejeződött, melynél összesen 278,51 m 2 -en újult meg, illetve alakult át bankfiókká

a volt Szivárvány üzletház.

- A 2007. évben elkezdődött Aldi Áruház építési munkái ez év tavaszán befejeződtek, és ezzel

egy 1102 m 2 eladó-, és 532 m 2 kiszolgálóterű, összesen 1634 m 2 -es áruház került megépítésre

127 db parkolóval. A beruházáshoz kapcsolódóan a Szűcs Sándor út - Kisújszállási

út csatlakozásánál egy új járműosztályozós csomópont épült, továbbá a Szűcs S. út,

Kisújszállási út és a Móricz Zsigmond út közötti szakasza megújult, ill. kiszélesedett.

Az építés következtében megrongálódott Móricz Zsigmond utcán a meglévő burkolt út felülete,

ami azonban e beruházás keretében új fedőaszfalt réteget kapott.

Az Aldi telekrész Kisújszállási út felőli végén teljes hosszában nyílt burkolt csapadékvíz-elvezető

rendszer épült, amely szervesen kapcsolódik a város vízelvezető rendszeréhez.

A kisföldeki piactér és az Aldi áruház megközelítése céljából egy lépcsős feljáró járda készült.

- Megépült és átadásra került az Ipari Parkban a PENNY Logisztikai Központ raktárbázisa

a járulékos épületekkel és parkolókkal, melynek műszaki tartalma a következő:

- 1 db 2 szintszámú, összesen: 20028,29 m 2 alapterületű főépület, raktárcsarnok;

- 88,89 m 2 alapterületű portaépület;

- 79,24 m 2 alapterületű kamionos pihenő épület ;

- 42,00 m 2 alapterületű főelosztó épület;

- 1 db 500 m 3 -es tüzivíztározó medence; 1309 fm kerítés; 52 db személygépkocsi parkoló;

114 db tehergépkocsi parkoló.

Bízunk benne, hogy a folyamat nem áll meg és újabb létesítmények épülnek az Ipari Park területén,

és további munkahelyek jönnek létre.

- Megépült a városi fürdő mellett a hévízkút kísérőgáz-leválasztó és hasznosító berendezése,

mely kapcsán rendezésre került a hévízkút környezete. Megközelítéséhez új terített útalap

került kiépítésre, valamint a fürdő bemenő vezetékei fedett beton közműcsatornákra lettek helyezve.

Sikeres próbaüzemi eljárást követően a képződő gázmennyiség a Kátai Gábor Kórházban

üzemelő gázmotorba a megépült új gázhálózaton keresztül folyamatosan kerül betáplálásra.

- Átadásra került a Hubai és Társa Kft. beruházásában épült NIMRÓD szálloda, bio étterem

és üzlet komplexum, mely a szállodai szobák mellett konferencia termet is magába foglal.

Összesen: 1564,41 m 2 ; földszint: 418,19 m 2 ; I. emelet: 380.36 m 2 ; II. emelet: 381,18 m 2 ; tetőtér:

345,17 m 2 alapterületű 22 szobás szálloda, étterem, biobolt épület és 5,80 m x 9,75 m-es udvari

erkély. A Kft. az épület körüli közterületet is színvonalasan kiépítette, melynek keretében a

Kossuth térig megújult a járdaburkolat és a parkoló felület.

A volt Plusz áruház emeletén tetőtér beépítéssel kialakításra került egy 836,49 m 2 alapterületű

Kínai ruházati áruház. Az épületet a továbbiakban a SPÁR áruházlánc fogja üzemeltetni.

Megtörtént a Református Egyház beruházásában épült Hitéleti Központ üzembe helyezése,

így tanévkezdéskor az alsó tagozatos tanulók birtokba vehették az új 1 db, 2 szintszámú (földszint:

476,00 m 2 , emelet: 456,86 m 2 ) összesen: 932,86 m 2 alapterületű létesítményt.

Elkészült az EURÓ Kft. beruházásában a Varró út 2. szám alatt egy melegítő konyhás étterem,

107,13 m 2 alapterületű étkező, 143,03 m 2 alapterületű melegítő konyha, valamint a födémkész

tárolóépület földszintjén kialakított 105,76 m 2 alapterületű étkező, 6,84 m 2 alapterületű

lépcsőház, a tetőtérben, összesen 107,96 m 2 alapterületű 2 db raktár, közlekedő, mely 3 iskolaegység

tanulóinak étkeztetését fogja megoldani.

107


Megkezdődött a Morgó Csárda állagmegóvó felújítása, mely az épület aláfalazását és a tetőszerkezet

megerősítését foglalta magában.

Megtörtént a volt Kunsági Étterem épületegyüttesének elbontása.

A Széchenyi sugárút és Kazinczy út közötti területen a Posta mellett ingatlan befektető cég 7

db magántulajdonú családi házat vásárolt fel, melynek helyén LIDL áruházat szeretne építeni.

Az elképzelésének megvalósításához a területen lévő épületeket szabályos építéshatósági engedély

birtokában lebontotta. A lebontott épületek építési törmelékét (a lógerben és a bontás helyén)

deponálva kb. 800 m 3 , térítésmentesen az önkormányzat rendelkezésére bocsátotta további

felhasználásra.

A Györffy István Általános Iskola alsó tagozatosok számára fenntartott (Karcag, Kossuth tér

4.) épületének 3.550 eFt értékű fűtéskorszerűsítése kezdődött el.

A Városi Gyógyvizű Strandfürdő fejlesztése

Az év elején a Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. által beadott ÉAOP 2007-2.1.1 nettó 600

MFt-os pályázat I. fordulóján sikeresen túljutott.A Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi

Szakközépiskola és Kollégium épülete átadásra került a Református Egyház részére. A kárpótlásból

az Önkormányzat egy új gimnázium épület építését határozta el a Szentannai Sámuel

Mezőgazdasági Szakközépiskola területén.

A Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskolában március 1-én és 2-án bekövetkezett

szélvihar következtében több épület tetőszerkezete megrongálódott. Az Önkormányzat a

helyreállítási munka költségének fedezetére vis-maior pályázatot nyújtott be. A teljes költség

több mint 6 millió Ft volt, ebből a pályázaton 3.528.700 Ft-ot nyertünk. Az év folyamán a munkavégzés

megtörtént.

Az év folyamán a Városgondnokság kivitelezésében felújításra került a meglévő Városháza

előtti szökőkút, valamint a sétáló utca végén további 2 db csobogó kiépítésére került sor.

A főtéri park területén kicserélték az ülőpadokat, szemetes edényeket, felújították a cserje és

faállományt. A Karcagért Alapítvány finanszírozásával folytatódik a múzeum körüli kovácsoltvas

kerítés készítése, a hiányzó Kálmán utcai oldal befejezése várhatóan jövő év végére készül el

A Karcag–Berekfürdő közötti kerékpárút terveinek engedélyezése megtörtént.

Karcag város kül- és belterületi csapadékvíz csatorna rendszerek felújítására ez év elején

beadott ÉAOP 2007-5 pályázat I. fordulóján túljutottunk, ahol a bruttó 544.200 eFt-os beruházási

költség pályázathoz a feltételes támogatás mértéke 496.708.648.-Ft volt.

Belvíz-elvezetési munkák 2008. évben

Karcag város belterületén a 118/2008. (III.27.) „kt.” sz. határozatnak megfelelően az alábbi

csapadékvíz elvezetési munkák kivitelezését irányoztuk elő 2008. december 31-ig, melyre a rendelkezésre

álló keret 2000 eFt volt.

1; Hideg utcai árokrendezés: 425.880,-

2; Kalász utcai árokrendezés: 70.980,-

3; Ady E. utcai árokrendezés: 163.800,-

4; Szent László utcai árokrendezés: 655.200,-

5; Ketel utcai árokrendezés: 141.960,-

6; Kátai G. utcai árokrendezés: 54.600,-

7; Györffy I. utcai árokrendezés: 163.800,-

8; főgyűjtő csatornák iszaptalanítása: 323.780,-

Összesen: 2.000.000,-

II.

108


2008. évben belvízvédekezésünk legfőbb feladataként a főgyűjtő csatornáink tisztítását jelöltük

meg, nevezetesen:

- 1-0-0: iszapkitermelés, cserjeirtás, nádkaszálás 1100 fm. - egyszeri.

- 2-0-0: nádkaszálás- kétszeri- cserjeirtás, iszapkitermelés - egyszeri 2300fm.

- 3-0-0: Vágóhíd utca 560 fm. Folyamatban.

- 4-0-0: cserjeirtás, kétszeri nádvágás, egyszeri iszapkitermelés 675 fm.

- 5-0-0: nádvágás, cserjeirtás, egyszeri iszaptalanítás, 200 fm.

- Kossuth utcai zárt csatorna tisztítása 600fm.

- Szent István sgt. Zárt csatorna tisztítás 450 fm.

Összesen: 5.885 fm

A tervezett munkák készültségi foka a vártnál magasabb létszámnak köszönhetően 2008.

szeptember 30.-ra 100%- os volt.

A kora nyári nagy esőzések során felmerült akadályoztatások kiküszöbölésére az alábbi többletmunkák

elvégzései váltak szükségessé:

1; Vágóhíd utca, kotrás és áteresz építés: 1.768.306,-

2; Napsugár utca árok korrekció: 699.232,-

3; 2-0-0 nádvágás: 908.160,-

4; 2-0-0 mobil szivattyú állás kiépítése: 86.452,-

5; 2-0-0 útalap szivattyú álláshoz: 1.448.808,-

6; Kossuth utcai zárt csatorna tiltó építése: 821.859,-

7; 5-0-0 áteresz bővítése: 394.867,-

8; Déli külváros övárok tisztítása: 432.174,-

9; Attila-Kossuth utcai áteresz helyreállítása: 83.271,-

10; Szent István sgt. Zárt csatorna tisztítása: 769.240,-

11; Kossuth utcai zárt csatorna tisztítása: 1.025.400,-

Összesen: 8.437.769,-

A többletmunkák jelenlegi készültségi foka: 80 %, mely év végéig 100 %-ra fog teljesülni.

Önerős útalapok és közműépítések 2008. évben

2008. évben megépült útalapok

utcanév szakasz leírása hossz

1. Kisvénkert 2-es kapu a 13988 hrsz-ú út 614 m

2. Szamos utca hiányzó szakasz 188 m

3. Hideg utca Füredi utca és a Kátai G. utca között 218 m

4. Téglás 1-es kapu a 13451 hrsz-ú út 895 m

5. Agyag utca Halom utca és az Ágota utca között 165 m

6. Munkácsy utca Csend utca felé eső hiányzó szakasz 57 m

7. Bercsényi utca Fürst S. utca és a Hunyadi utca között 72 m

Összesen:

2209 m

109


2008. évben épülő útalapok

utcanév szakasz leírása hossz

1. Hajnal utca hiányzó szakasz 145 m

2. 12009 hrsz-ú út ameddig lakások találhatók 88 m

3. Fás – Kinizsi utca Villamos utcától a Fás u. 2. számig 80 m

4. 554 hrsz-ú út 210 m

Összesen:

523 m

2008. évben leaszfaltozott útalapok

utcanév közmű szintbe emelések m 2

Asztag u. - 230 m 2

Duna u. 1 db közmű 547 m 2

Nyár u. - 980 m 2

Pap Béla u. - 575 m 2

Maros u. 4 db közmű 666 m 2

Hold u. 1 db közmű 360 m 2

Kossuth L. u. - 860 m 2

Ketel u. 6 db közmű 540 m 2

Kossuth L.- Szent I. sarok 8 db közmű 565 m 2

Tégláskert - 420 m 2

Kántor S. u. 10 db közmű 565 m 2

Bajza u. - 370 m 2

Csend u. - 365 m 2

Sólyom u. 1 db közmű 240 m 2

Sólyom u. járda - 55 m 2

Rába I. ütem 15 db közmű 1.706 m 2

Rába II. ütem - 620 m 2

Északi temető belső utak - 500 m 2

Ö s s z e s e n : 46 db 10.164 m 2

2008 évben útkátyúzási munkákra 3 MFt-ot fordítottunk, melyből 750 m 2 útkátyú került kijavításra.

Járdajavításra ez évben 4.723 eFt-ot fordítottunk, melyből képviselői javaslatok figyelembevételével

1700 m 2 járdafelület fog megújulni.

110

Karcag városban 2009-ben végzett munkálatok

Építési beruházások

Dózsa Gy. út 4. szám alatti volt Dózsa napközi épületének belső felújítása 2008. telén kezdődött,

s 2009. januárjában fejeződött be. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Munkaügyi Központ,

mint bérlő, mintegy 6 MFt-ból újította fel az épületet, melynek során új mozgássérült rámpa és

új bejárati ajtó készült a bejárathoz. Az épület elektromos rendszere, fűtésrendszere, telefonrendszere

felújításra került, és egy belső informatikai hálózat is kiépítésre került. A Munkaügyi


Központ intézménye ezt az épületet az új munkaügyi központi épület elkészültéig, 2009 novemberéig

bérelte ki.

- 2009. tavaszán megkezdődött a Szentannai Sámuel Szakközépiskola új oktatási épületének

kivitelezése. Az épület földszint + I. emeletes, 5 db általános és 4 db szaktanteremmel rendelkezik.

Az épület szerkezetileg elkészült, jelenleg a külső vakolás, a gépészeti szerelvényezés és egyéb

belső munkálatok vannak folyamatban. Az épülettel párhuzamosan készül az iskolát kiszolgáló

parkoló is.

Az átadási határidő 2010. március 31. Az építkezés a határidőnek megfelelően halad.

- A Morgó csárda 2008. évben megkezdett állagmegőrző felújítása 2009. évben folytatódott,

illetve július végére befejeződött. A 21.124 ezer Ft-os önkormányzati költségvállalással az

épület, és annak udvara teljes egészében felújításra került. A felújítás keretében megtörténtek a

statikailag szükséges aláfalazások, a tetőszerkezet megerősítése, az épület új, komplett tetőfedést,

kemencét, beépített kályhát, kármentőt, a pincénél, valamint a belső és külső tereknél új

burkolatokat kapott. Víz-, szennyvíz és elektromos hálózat került kiépítésre, és a működőképes

kemence mellett új központi fűtés került kiépítésre. Megújult még az udvar, az ásott kút a kútágassal,

a kerítés, valamint a terasz és a hozzá tartozó járdaburkolat került korhűen felújításra.

A külső-belső felújításon túl a rendezvényházhoz illő stílbútorokkal és egyéb berendezési

tárgyakkal került felszerelésre a Morgó csárda, ami mintegy 50 fő vendég kiszolgálását teszi lehetővé.

A nyári szünetben kijavításra került a Kováts Mihály Általános Iskola belső homlokzatvakolata,

a szükségszerű falazat megerősítéssel. A csapadékvíz elvezetőrendszer bekötésre került

az utcai vízelvezető hálózatba. A végzett munka értéke 2.704 ezer Ft.

A Szentannai Sámuel Mezőgazdasági Szakközépiskola tornaterme felújításra került 43.044

ezer Ft-os keretösszeggel. Az épület külső falának hőszigetelése, nyílászáróinak cseréje, tető héjazat

és belső padlóburkolat cseréje történt meg. Megtörtént a fűtésrekonstrukció és szellőztető

berendezés került beépítésre a szociális helyiségek teljeskörű felújítása is megtörtént.

Az évek óta kidúcolt Széchenyi sugárút 68. sz. alatti bölcsőde épületének megerősítési és

felújítási munkája megtörtént 9.990 ezer Ft keretösszeggel. A munka során a megrogyott falszakasz

alárakása, homlokzati nyílászárok részleges cseréje, foglalkoztató terem burkolatcseréje,

belső festés és mázolás, külső homlokzat újravakolása, valamint festése és a teljes tetőszerkezet

felújítása készült el.

- Az óvodaszünet ideje alatt a Takács Páter úti óvoda részleges felújítása történt meg 3.002

ezer Ft értékben. A foglalkoztató termek belső elválasztófalainak alárakása, újravakolása

szellőző vakolattal, belső festés, mázolás, valamint falkötő vasak beépítésével az épület

megerősítésre került.

- A Táncsics körúti Óvodaegységnél az udvari lapos tetős épületszárny tetőszigetelésének

felújítása történt meg 2.029 ezer Ft-os keretösszeggel a bádogszerkezetek szükséges cseréjével

együtt.

- A Szentannai Sámuel Szakközépiskola tanügyi épületében felújításra került a diák és tanári

WC-blokk, mely így már megfelel az ÁNTSZ előírásainak. A felújítás költsége 9.993

ezer Ft volt. A rekonstrukció keretében kitakarításra került az épület alatti pincehelyiség

és új szennyvízelvezető hálózat került kialakításra.

- Szintén az óvodaszüneti időszakban készült el a Kuthen utcai Óvodaegység udvarának

betonburkolata, csapadékvíz elvezetőrendszer beépítésével együtt. A végzett munka értéke

4.033 ezer Ft.

- „Zádor földjén, két keréken” című pályázat keretében a Szélmalmi Fogadóház udvarán

111


elkészült a belső útalap. Felállításra került egy raktárépület, egy kerékpárkölcsönző épület

és egy udvari esőbeálló, valamint a Debreceni út mentén az Ágota-hídig esőbeállók és kilátók

kerültek felállításra. A Fogadóházban lehetőség nyílott kerékpárkölcsönzésre az útvonal

bejárásához és megépült az utcai parkoló útalapja is.

- A Városi Sportcsarnok udvarán a meglévő aszfaltburkolatú pályán megépítésre került

egy korszerű műfüves labdarúgó pálya, melyet használhatnak a város iskolái és egyesületei.

A beruházás összege 14.400 ezer Ft volt.

- Kistérségi pályázaton elnyert keretösszegből megtörtént a Zöldfa utcai Szociális Otthon

homlokzatának felújítása, valamint külső nyílászáróinak cseréje. Hőszigetelt üvegezésű fa

nyílászárók kerültek elhelyezésre.

- Tavaszi időszakban 3.000 ezer Ft keretösszeggel megtörtént 650 m2 útkátyúzás az önkormányzati

tulajdonú utakon, ősszel további 500 ezer Ft mértékig az időközben keletkezett

kátyúk ismételten kijavításra került.

- Aszfaltjárda felújítások történtek 6.000 ezer Ft keretösszeggel 1.715 m2 felületen a város

különböző területén.

- Elkészült a Vasútállomás előtti buszváró peron vízelvezetése, víznyelőrács és vízelvezető

csőhálózat beépítésével 1.428 ezer Ft-os keretösszeggel.

- Megtörtént a Varró utcai csapadékvíz elvető rendszer víznyelőrácsainak útburkolati szintre

emelése 406 ezer Ft költséggel.

Az önkormányzati megrendelések alapján a Nagykun-Ház Kft. által elvégzett munkák

(helyi védelem alatt álló műemléki épületek állagmegóvó rendbetétele)

Nettó összeg

Patikamúzeum (nyílászáró burkolatjavítás):

51.240.-Ft

Jókai úti tájház meszelés:

218.880.-Ft

Erkel F. úti fazekasház nádtető teljes felújítása:

3.234.577.-Ft

Erkel F. úti parasztház meszelése, filagória nádazása:

264.168.-Ft

Csörlőház meszelése:

32.000.-Ft

Kövesdaráló meszelés, beázás megszüntetés:

123.168.-Ft

Szélmalom (beázás megszüntetés, lábazat vakolása):

195.120.-Ft

Malomparki emlékmű felújítása:

40.000.-Ft

Szélmalmi fogadóház nádtető felújítás:

634.800.-Ft

Zádor híd meszelése:

73.000.-Ft

A Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. kivitelezésében készült el az ESSEN Kft. Varró utcai

konyhaépületének udvari szennyvízhálózatának felújítása 1.337 ezer Ft keretösszeggel új vezeték

és akna beépítésével, valamint elkészült a konyha és az étterem burkolat-felújítása és a kapubejáró,

melynek összege 2.067 ezer Ft volt.

A Kátai Gábor Kórház külső ivóvízhálózat rekonstrukciója keretében a Madarasi útról új

bekötés készült. Az udvari vasvezetékek helyett műanyag csőhálózat került lefektetésre, és korszerű

nyomásfokozó berendezés került beépítésre. A beruházás értéke nettó 20.968.290 Ft.

A Városi Kisfürdő területén szezonkezdetre a megépült egy korszerű gyermek-pancsoló medence,

mely egy középen elválasztott 60 m3 víztérfogatú 20-65 cm között változó vízmélységű

medence feszített víztükörrel, vízforgató berendezéssel és hőtartással került kialakításra. A medencékben

élményelemek és csúszdák kerültek elhelyezésre.

Ez év októberében készült el a Görbe utcai gravitációs rendszerű szennyvízhálózat bővítése

szintén a Vízmű Kft. kivitelezésében. A 75 fm hosszú vezetékszakasz kiépítésével egy időben 4

112


lakóingatlan rácsatlakozó vezetéke is kiépítésre került. A szennyvíz-gerincvezeték nettó bekerülési

költsége 3.291.213 Ft volt.

Ez év végén kezdte meg a kisvénkerti ivóvízhálózat kiépítésének III. ütemét a Nagykun Vízés

Csatornamű Kft. Ezen beruházás végeztével – melynek nettó bekerülési költsége 13.941.546

Ft – a Kisvénkertben található összes kert ivóvízellátása megoldódik

Városgondnokság által végzett munkák

A Villamos út 109. sz. alatti telephelyen körzeti megbízotti iroda került kialakításra a Városgondnokság

kivitelezésében 2.269.000.-Ft-os keretösszeggel.

Az Északi és Déli külvároson az év folyamán a Városgondnokság által kivitelezésre került

2 db betonszínpad összesen 4.000.000 Ft beruházási összeggel.

A városi csapadékvíz elvezetőrendszeren a Városgondnokság által az alábbi kivitelezési

munkák kerültek megvalósításra:

Szent László u. burkolt árok építés

12.626.255.-Ft

Zárt csatorna építése: Kossuth u. – Ady E. u.

Tőkés u.

Tavasz u.

Huszár u.

Kungát u.

Füredi u.

Jándi u.

747 fm, összesen: 17.181.000.-Ft

Beton folyóka építése:

Mészáros u.

Munkás u.

Jándi u.

300 fm, összesen: 1.200.000.-Ft

Földmedrű árok tisztítás összesen: 16.725 fm

41.812.500.-Ft

Fővízgyűjtő csatornák karbantartása (Víztársulat végezte!)

1.500.000.-Ft

Útalapok:

A korábbi években bevett gyakorlat alapján 2009. évben is alakultak útalapépítő társulások,

melyeket a Karcag Városi Önkormányzat támogatott. Ezen építőközösségek a következők:

Liliom – Akácos utca 612 m 2

Mészáros utca I. zug 175 m 2

Kolduskert I-es kertkapu 2050 m 2

Zugkert I-es kertkapu 3282 m 2

Akácos utca 45-51. sz. között 326 m 2

Tégláskert II-es kertkapu 2614 m 2

Dankó P. u. – Jókai u. – Nyár utca 1759 m 2

Ady Endre utca belső zug (85 m) 498 m 2

113


Ezen útalapok leaszfaltozására várhatóan 2010-ben sor is kerül, melynek következtében a város

11.316 m 2 területű úthálózattal gazdagodik.

Befejeződtek a Karcag – Berekfürdő közötti kerékpárút II ütemének kivitelezési munkái. Az

EURÓASZFALT Kft. kivitelezésében, mintegy 6,8 km hosszú 2,0 méter széles kerékpárút épült

meg, melynek eredményeként most már Karcagról Berekfürdőig biztonsággal el lehet jutni kerékpárral.

E-ON beruházás

Ez évben kezdetét vette a város villamoshálózatának rekonstrukciós munkái, melyet az E ON

Tiszántúli Áramhálózat Zrt. saját beruházásában végez el. Ezen beruházás keretén belül a Kórház

utca – Soós István utca – Sándor utca - Magyar utca – Tőkés utca – Szeles utca körzetében

1586 fm hosszú vezetékszakasz került átépítésre, melyek során az elkorhadt fa oszlopok helyett

vasbeton oszlopok kerültek kicserélésre.

114

A Madarasi úti körforgalom 2007 nyarán készült el


Támogatás

megítélésének

éve

2006.

2006.

2006.

2006.

2006.

Benyújtott és támogatásban részesített pályázatok

Forrás és beruházás megnevezése

2006 - 2010.

Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács

(TRFC támogatás - Kátai Gábor Kórház címzett támogatással

megvalósuló beruházás saját forrásának részbeni kiváltása)

Központi támogatás (címzett: Kátai Gábor Kórház rekonstrukciója)

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanács

(TEKI pályázat Karcag-Berekfürdő kerékpárút I. ütemének

megépítése)

Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács (céltámogatás -

Kátai Gábor Kórház egészségügyi gép-műszer állományának

fejlesztése)

Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter (vis maior

támogatás - A 2006. február 17-én lehullott nagy mennyiségű

csapadék és hirtelen hóolvadás következtében keletkezett

belvíz védekezési munkálatainak megtérítésére, lakhatatlan

épületekből kitelepítettek átmeneti segélyezésére)

Megítélt

támogatás

(e Ft)

Beruházási

összköltség

(e Ft)

66.000 1.472.544

1.251.662

10.000 35.750

6.950 13.900

21.697 21.697

2006.

Vis maior támogatás – önkormányzati utakban keletkezett

károk helyreállításához

17.984 17.900

2007. Karcag-Berekfürdő közötti kerékpárút – tervek készítése 2.500 5.000

2007.

2007. augusztus 20.-i vis maior káresemény- épületekben

8.172

5.470

keletkezett kár

2007.

2007. szeptember 18-án bekövetkezett vis maior káresemény

1.310 2.670,2

2008. Munkaerő piaci menedzser 2.080 2.470

2008. 2008. március 1-jén és 2-án vis maior káresemény 3.528,7 5.291,731

2008.

Karcag-Berekfürdő települések közötti kerékpárút II. ütemének

a megépítése

257.123,236 302.498,513

2008. EMVA Kistérségi közlekedés 7.049,167 8.556,459

2008.

A városi gyógyvizű termálfürdő fejlesztése

1. fordulóba nyert

291.500 583.000

2008.

Nagykunság Főtere-Karcag belváros integrált fejlesztése

1. forduloba nyert

622.586,253 837.903,369

2009. Játszóterek felújítása Karcagon 6.917,644 5.188,233

2010.

„ Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a

fekvőbeteg-szakellátásban” , a Kátai Gábor Kórházban

1.416.705,470 1.666.666,667

115


Benyújtott és elbírálás alatt lévő pályázatok

2006-2010

Benyújtás

éve

2009.

2009.

2010.

Forrás és beruházás megnevezése

Mezőgazdasági utak fejlesztésére benyújtott támogatási

kérelem

A karcagi Kossuth Lajos utca – Attila utca útburkolat szélesítése,

meglévő burkolat megerősítése

Városi Tűzoltóság technikai eszközeinek fejlesztésére, felújítására

benyújtott pályázat

Igényelt

támogatás

(e Ft)

Beruházási

összköltség

(e Ft)

174.744,469 232.992,625

180.519,103 225.648,879

2.563,632 12.818,158

- 2005 tavaszán került benyújtásra a 2006. évben induló Kátai Gábor Kórház rekonstrukciójának

II. ütemére vonatkozó beruházási koncepció. A 2006. évi XXIV. törvény értelmében

Karcag Város Önkormányzata 1.251.662 ezer Ft címzett támogatásban részesült a beruházás

megvalósításához.

A támogatásban részesített beruházás műszaki tartalma a következő:

Főépület

A főépület még fel nem újított belső épületrészének (hotelszárnyának) részleges rekonstrukciója

belső burkolatok és nyílászárók (ajtók) részleges cseréje,

festési munkák,

belső villanyszerelési munkák,

belső gépészeti munkák részleges kivitelezése,

tűzjelző hálózat kiépítése (tűzgátló ajtókkal) és menekülési utak kivitelezése,

épület-felügyeleti rendszer bővítése.

Főépület (hotelszárny) külső szakipari, homlokzati függönyfalának (üvegfalának) cseréje a

főépület külső nyílászáróinak cseréjével;

a meglévő szakipari szerkezet visszabontása;

új hőhídmentes szakipari szerkezet beépítése, mely megfelel az érvényben lévő hőtechnikai

szabványnak;

Főépület tömör homlokzatának rekonstrukciója;

Meglévő tömör homlokzatok utólagos hőszigetelése és festése állványozással (rendelő, hotelszárny

és volt fertőző osztály épülete);

gép-műszer beszerzés.

A meglévő gép-műszerek részleges pótlása, fejlesztése az előírás szerinti minimumfeltételek

részleges biztosítása érdekében összesen 16 db gép-műszer beszerzése valósult meg.

A mindösszesen 1.472.544 ezer Ft összköltségű beruházás 220.882 ezer Ft összegű saját forrásának

részbeni kiváltása érdekében az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett

decentralizált területfejlesztési program keretében 2010 februárjában TRFC pályázatot

nyújtott be Önkormányzatunk. A pályázatot 66.000.000,- Ft összeggel támogatta a fejlesztési

tanács.

116


Az önkormányzat 2006. évben is céltámogatási igénybejelentéssel élt a Kátai Gábor Kórház

egészségügyi gép-műszer állományának fejlesztése, korszerűsítése érdekében. A 13.800 ezer Ft

összköltségű beruházáshoz 6.900 ezer Ft céltámogatásban részesült az Önkormányzat, így az

intenzív osztály részére 1 db betegőrző monitor, 1 db EKG, 1 db Pacemaker, és 2 db speciális intenzív

ágy került beszerzésre.

- A Karcag-Berekfürdő közötti kerékpárút első ütemének megépítése érdekében benyújtott

pályázatot 10.000.000,- Ft összeggel támogatta a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési

Tanács. A mindösszesen 35.750.494,- Ft összköltségű beruházás valósult meg. A 2007-ben

Karcag-Berekfürdő közötti kerékpárút II. üteméhez kapcsolódó tervek elkészítésére benyújtott

pályázatban 2.500.000 forint támogatást ítéltek meg.Karcag-Berekfürdő települések közötti kerékpárút

II.. ütemének a megépítésére Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében 2008-ban

elnyert támogatási összeg: 257.123.236 forint . A 6,76 km hosszan megépült kerékpárút révén a

közlekedés biztonságosabbá vált a kerékpárral közlekedők számára, ezáltal a balesetek száma

csökkent.

- A 2008-ban benyújtott „Munkaerő piaci menedzser„ pályázat segítségével kiképezett munkaerő-piaci

menedzsernek a program során sikerült kiépíteni egy olyan partner hálózatot, kialakítana

egy kapcsolatrendszert, amelynek felhasználásával a roma identitású álláskeresőknek

és tovább tanulni szándékozóknak nagy segítséget tud nyújtani.

- A 9/2008 (I.24) FVM rendelet alapján EMVA-ból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság

számára nyújtott alapszolgáltatások körében 2009-ben a kistérségi közlekedési szolgáltatások

fejlesztésének támogatása jogcíme támogatási kérelmében elnyert 7.049.157 forint támogatás segítségével

egy Ford Tranzit típusú gépjárművet vásároltunk meg.

- A 2008-ban benyújtott és első fordulóban támogatott „A városi gyógyvizű termálfürdő fejlesztése

Karcag” című projekt megvalósulásával, majd a további fejlesztésekkel az üzemeltető

Nagykun- Víz és Csatornamű Kft. célja az egészségturizmuson belül a wellness profil erősítése.

A projekt megvalósítását követően az elkészült beruházás a város turisztikai vonzerejét növeli,

és hozzásegíti az itt lakókat életminőségük javításához, valamint új munkahelyek teremtését is

lehetővé teszi.

- 2008-ban az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Alföldi Operatív Program támogatási

rendszerhez benyújtott „Nagykunság főtere-Karcag városközpont funkcióbővítő fejlesztése”

című, EAOP-2007-5.1.1.D számú pályázat első fordulós döntés szerint 622.586.253 forint összegű

támogatást nyert el, a beruházás megvalósítás előzetes költsége 837.903.369 forint.

A projekt céljainak megnevezése:

Városháza külső-belső rekonstrukciója révén az épület gyakorlati és szimbolikus jelentőségének

erősítése

Városháza körüli tér, Kossuth tér és környéke, közterek felújítása közösségi célú és zöld fejlesztése,

forgalomcsillapító pihenő övezet kialakítása

Városközpont közlekedés fejlesztése, járdafelújítás, gépkocsiforgalom terhelésének csökkentése,

forgalomcsillapító berendezések kiépítése, kerékpárút építése

Gyermekjóléti, szociális létesítmények fejlesztése, családbarát város kialakítása, keretében a

Varró utcai bölcsőde épület és játszóudvar felújítása

Városi és kistérségi jelentőségű kulturális intézmény rekonstrukciója, Déryné Művelődési és

Ifjúsági Központ külső felújítása, homlokzat felújítás, tető rekonstrukció

Városi kiskereskedelmi és közösségi központként funkcionáló Piaccsarnok külső felújítása,

belső tér kialakítása

Új, oktatási és kulturális funkció betelepítése kihasználatlan városközponti létesítménybe,

Dózsa Gy. út 4 szám alatti alapfokú művészeti és gyógytestnevelési intézmény külső funkcióváltó

felújítása

117


-2009-ben „CÉDE pályázat játszóterek felújítására Karcagon” címmel benyújtott és 5.188.233

forinttámogatásba részesített pályázat a meglévő játszóeszközök mellett új eszközök elhelyezését

biztosítja. A városközpontba található két játszótéren felállításra került új játékok: POLYgo

kombinált csúszdavár, egyensúlyozó hullám, POLYgo kétüléses hintaállvány, egyensúlyozó térháló

mászórúd, háromemeletes nyújtó, egyensúlyozó korlát, rugós játék, forgó, POLYGO mérleghinta,

POLYgo kétüléses hintaállvány, egyenes csúszda létrával.

-„Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg-szakellátásban” címmel

benyújtott Kátai Gábor Kórházban megvalósuló projekt célja a Kórház központi diagnosztikai

egységei fejlesztése, ún. „bázisdiagnosztika” – klinikai laboratórium, képalkotó laboratórium

(röntgen, ultrahang), patológia (kórbonctan, kórszövettan) helyiségeinek racionalizálása

funkcionális kapcsolatainak javítása. A fejlesztés magába foglal egy CT készülék beszerzést,

mivel ezen diagnosztikai eszköz lényeges súlyponti működése szempontjából. Cél a betegutak

rövidítése, a sürgősségi és az elektív betegforgalom szétválasztása, betegelőjegyzés biztosítása

– központi betegirányító egység kialakításával. A központi sterilizáló elhelyezése megfelelő,

technológiája elavult, ezért a korszerűsítésére szükség van. Fejlesztéssel megbízhatóbbá tehető

a kórház kritikus infrastruktúrája – transzformátor állomás fejlesztés. Az informatikai

rendszer fejlesztése a kórház menedzselését, VIR és kontrolling valamint medikai rendszer

telediagnosztikai alkalmazások fejlesztését foglalja magába.

- A 2009-ben benyújtott „A karcagi Kossuth Lajos utca – Attila utca útburkolat szélesítése,

meglévő burkolat megerősítése„című pályázat a Kossuth Lajos utca és az Attila utca, mintegy

1,7 km hosszúságú útszakasza burkolatának megerősítését és szélesítését célozza. Ez az összefüggő

út a város egyik leghosszabb útja, amelynek az elmúlt évtizedekben semmilyen felújítása

és szélesítése nem volt. Ezért elengedhetetlen és műszakilag szükségszerű, indokolt a tervezett

burkolat-megerősítés és szélesítés megvalósítása. Ezen útszakasz igen jelentős személyi- és teherforgalmat

bonyolít le. A beruházás megvalósítása révén egy nagy forgalomáteresztő-képességű,

a belvárost elkerülő útvonal jönne létre, amely megteremtheti az egyes településrészek közötti

könnyebb átjárhatóságot. Az út a belvárost tehermentesítő, és elkerülő gyorsabb forgalmat

bonyolítana le a 4-es főközlekedési útról, valamint gyűjtőútja lenne a keresztező utcáknak. Ezáltal

lehetővé válik a városon belüli közlekedési kapcsolatok javítása is. A projekt összköltsége:

225.648.879 forint, amelyből, sikeres pályázat esetén, a támogatás mértéke: 180.519.103 forint.

- Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági utak fejlesztéséhez

nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 125/2009. (IX. 29.) FVM rendelet szerint

vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe a tanyák elérhetőségének biztosítása érdekében

mezőgazdasági utak építéséhez, felújításához, bővítéséhez, szélesítéséhez, valamint az előbbi

beruházással érintett mezőgazdasági úthoz kapcsolódó árkok, padkák, rézsűk, hidak, átereszek,

a csapadékvíz elvezetését biztosító egyéb létesítmények építéséhez, felújításához. A Debreceni,

és a Bengecsegi utak felújítására, mezőgazdasági út építésére benyújtott támogatási kérelem

elfogadása esetén 232.992.625 forint értékű beruházás valósulna meg.

- Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a tűzoltóságok több évre szóló technikai

fejlesztésének biztosítása érdekében a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok

műszaki, technikai fejlesztése, szakmai programjának kialakításáról szóló 5/2001. (BK 2.) BM

utasítás 4. pontja, valamint központi költségvetési előirányzat terhére igényelhető, tűzoltósági

célú beruházási fejlesztési támogatás pályázati rendszeréről szóló 21/2009. (VII.8.) ÖM rendeletre

benyújtott pályázat Karcag Városi Önkormányzat Hivatásos Tűzoltóságán a meglévő tömlők

(kihordási idejük végéhez közelednek ) , az elhasznált eszközök, és a meglévő bevetési védőruházatok

cseréjét célozza meg, 12.818.158 forint értékben .

Nyester Ferenc

irodavezető

118


Pénzügyi és Költségvetési Iroda

A költségvetések összehasonlító elemzése 2006-2010. között

Karcag Város Önkormányzata éves költségvetéseinek fő bevételi- és kiadási előirányzatai

megalakulása óta minden évben folyamatosan növekedtek, melyet - az inflációs hatáson kívül

- évente több más elem (forrás- és kiadási előirányzat) változása motivált. Az alábbi diagram

segítségével bemutatom az elmúlt négyévi önkormányzati költségvetések főösszegeinek változását,

az arra ható legfontosabb tényezők ismertetésével. (A diagramban szerepeltetett adatok

2006-2009. között az éves beszámolókban rögzített módosított előirányzatokat, míg 2010. vonatkozásában

az éves költségvetés 2010. június 3-ai módosított előirányzatát tartalmazzák.)

Költségvetés

fõösszege

(ezer Ft-ban)

14000000

12000000

10000000

8000000

6000000

4000000

2000000

0

13626190

11963097

10780873

9117642

8852808

2006 2007 2008 2009 2010

A számadatokból jól látható, hogy 2006. és 2007. között a költségvetés bevételi- és kiadási oldala

ugrásszerűen, több mint 4,5 milliárd Ft-tal növekedett, melynek alapvető oka, hogy Karcag

Város Önkormányzata 2007. novemberében 4.134.705 ezer Ft értékben kibocsátotta a „Karcag

I.” Kötvényt.

Az elmúlt négy év viszonylatában az Önkormányzat évenként tervezett összes bevételeinek

forrásonkénti összetevőit a következő diagram szemlélteti.

Az Önkormányzat működési bevételeit (működési bevétel, helyi adó bevétel, átvett pénzeszközök,

vagyonértékesítési bevétel stb.) évről évre folyamatosan növelte. Ez részben a működéshez,

intézmény finanszírozáshoz biztosított állami támogatás szükségszerű kiegészítését, részben

pedig a tervezett városfejlesztési elképzelések megvalósítását szolgálta. A tervezett működési

bevételek összege 2006-2009 között elérte, illetve meghaladta a központi költségvetésből átengedett

bevételek (gépjárműadó, termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó és a részben

átengedett személyi jövedelemadó) összegét.

Az egészségügyi ágazatba tartozó Kátai Gábor Kórház és bevétele éves szinten az Önkormányzat

bevételének közel 30%-át teszi ki. Ezzel együtt természetesen az összes kiadáson belül

az ágazat kiadása ugyanilyen részarányt képvisel.

A központi költségvetési hozzájárulások, egyéb támogatások előirányzata az önkormányzaton

keresztül finanszírozott intézmények működtetéséhez biztosított normatív és egyéb kiegé-

évek

119


szítő támogatásokon túl tartalmazza a központi költségvetésből származó, fejlesztési célú (pl.:

címzett, TEKI, ÉAOP, ROP, TÁMOP stb.) támogatásokat is.

A bevételeken belül 2004. évtől jelentős mértékben emelkedett a saját bevételek és az egyéb

bevételek részaránya. A saját bevételek között a működési bevételek, melynek éves szinten 50-

60%-át az intézményi térítési díjak és a helyi iparűzési adó együttesen teszik ki, további emeléséről,

illetve ez utóbbinál az alkalmazott mentességek megszüntetéséről az Önkormányzat - a

csökkenő központi támogatás ellenére - nem döntött.

A működtetés folyamatos finanszírozásához, a tervezett és több esetben szükségszerű fejlesztések,

felújítások megvalósításához azonban elkerülhetetlen volt a vagyonértékesítési bevétel,

valamint az egyéb bevételek előirányzatainak megemelése, így a forrásokon belül a saját bevételek,

valamint az Önkormányzat által vállalt kötelezettségek (kötvény kibocsátásból adódó)

növelése.

A címzett- és céltámogatásokról szóló törvény, valamint a végrehajtását biztosító rendeletek

2004-2006. közötti időszakban történő módosításai igen kedvezőtlenül érintették az önkormányzati

szférát, hiszen pl. a címzett támogatások biztosításhoz minimálisan 15% saját forrás

meglétét írták elő a korábbi „0%”-hoz képest. A Kátai Gábor Kórház rekonstrukciójának folytatásáról

tehát már csakis ilyen, jelentős önkormányzati „teher”, illetve kötelezettségvállalás mellett

dönthetett a Képviselő Testület. A mintegy 1,5 milliárd Ft-os beruházást 2006. évben

csakis úgy tudta megkezdeni az Önkormányzat, hogy az idő közben elnyert 66 millió Ft összegű

TRFC támogatással együtt több mint 220 millió Ft saját forrást biztosított a 3 év alatt megvalósuló

fejlesztéshez.

120

A bevételi lehetőségek gyakorlatilag minden önkormányzat számára korlátozottak:

- a tulajdonban lévő ingatlanok (melyek egy része a törzsvagyon eleme pl.: utak, csatornák,

intézmény ingatlanok stb.) hasznosítása, pl. bérbe adása csak részben és jelentős bevételt

nem eredményező feltételekkel lehetséges;

- a működési hiteleket egy év futamidőn belül, visszafizetési kötelezettséggel biztosítják a

pénzintézetek és az önkormányzatokról szóló törvény alapján, az összes bevétel függvényében

számszakilag is meghatározható felvételi korlátja van;

- a vagyon értékesítése elsősorban abban az esetben célszerű, ha ezen tőke jellegű bevételből

nem működést, hanem felhalmozási jellegű kiadást finanszíroz az önkormányzat (megjegyzendő,

hogy több települési önkormányzat már a működéshez is felhasználja ezen forrásait).

A fentiekben (nem teljes körűen) részletezett bevételi lehetőségeken túl megjegyzendő, hogy

a helyi adók közül a városunkban nem alkalmazott építményadó, telekadó, és a kommunális

adó bevezetése, mint lehetőség olyan terheket róna a helyi lakosságra, vállalkozókra, melyeket

Karcag Város Önkormányzata nem tartott célszerűnek és indokoltnak.

Mindezek alapján Karcag Város Önkormányzata - több más azonos helyzetben lévő önkormányzathoz

hasonlóan – 2007. évben szükségszerűen növelte a működés biztosításához és a fejlesztési

célú terveinek megvalósításához szükséges forrás összegét a „Karcag I.” Kötvény kibocsátásával.

Ezzel folyamatosan biztosította az intézményhálózat működtetését, a város lakossági

igényeinek a közszolgáltatások, közoktatás, közegészségügy stb. területén történő ellátását. A

működés- és a fejlesztések finanszírozásához igénybe vett, illetve tervezett források előirányzatait

évenkénti és fajtánkénti bontásban az alábbi táblázat tartalmazza.


Adatok: 1.000.-Ft-ban

Finanszírozási források megnevezése 2006. 2007. 2008. 2009.

Működési célú hitel 755.000 729.196 - 293596

Fejlesztési célú hitel 281.369 161.442 142.791 -

Kötvény kibocsátásból származó bevétel 4.134.705 - -

Saját tulajdonú vállalkozásoktól kölcsön felvétel 12.000 - -

Forgatási célú értékpapír értékesítés 301 114 1.690.281

A hitelműveletek tekintetében fontos megállapítás, hogy Önkormányzatunk a korábbi évekhez

hasonlóan 2006. és 2009. között is minden évben eleget tett vállalt kötelezettségeinek, így a

felvett hitelek és járulékaik törlesztését, a kötvény kamatának kiegyenlítését, stb. mindig határidőben

teljesítette, adósminősítése ma is kiváló.

Kiemelendő tény, hogy Önkormányzatunk vagyona 2006. évben a tervezett és végrehajtott

vagyonértékesítések ellenére, a beruházásoknak, fejlesztéseknek, illetve felújításoknak köszönhetően

nem csökkent, hanem jelentős mértékben emelkedett. A 2009. évi vagyon csökkenés a

Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium gimnáziumi épületének

és a Zádor Úti Általános Iskola épületeinek egyházi fennhatóság alá történő átadásából adódott,

melyet az éves egyszerűsített mérlegek szerinti saját tőke alakulásán keresztül az alábbi diagrammal

mutatunk be.

A vagyongyarapodás, az eszközök, azon belül is a befektetett eszközök tekintetében elsődlegesen

a tárgyi eszközök állományának és értékének növekedésében nyilvánult meg. Ez a részben

már említett beruházások (Kórház rekonstrukció, Karcag-Berekfürdő kerékpárút, új gimnáziumi

épület kivitelezése, intézményi felújítások, út-, járda és parkoló építések, felújítások, egészségügyi

gép-műszer és a Hivatásos Tűzoltóság részére történő eszközbeszerzések stb.) eredménye.

Itt kívánom megjegyezni azt a nem elhanyagolható tényt is, hogy a jogszabályi előírásoknak

megfelelően Önkormányzatunk gazdálkodását az eltelt 4 évben is folyamatos könyvvizsgálói

véleményezés mellett végezte és éves beszámolóinak könyvvizsgálatát követően a hitelesítő záradékot

minden évben megkapta.

Az Önkormányzat finanszírozási körébe - és az azon kívül eső, de felügyelete alá tartozó –

költségvetési szervek folyamatos, zavartalan működése biztosított volt, intézmény bezárására

ebben az időszakban sem került sor.

Karcag Város Önkormányzata az éves költségvetéseiben tervezett, kötelező és vállalt feladatait

a szükséges kiadási előirányzatok biztosításával mindig teljesíteni tudta. Az egyes fejlesztésekhez,

felújításokhoz megítélt központi támogatásokat felhasználta, azokról egy alkalommal

sem mondott le olyan hivatkozással, hogy „a saját forrás nem áll rendelkezésre”. A támogatásokkal

kapcsolatos elszámolási kötelezettség teljesítése is mindig határidőben és pontosan megtörtént,

a vonatkozó közbeszerzési eljárások a törvényben előírtaknak megfelelően lebonyolításra

kerültek, melyet bizonyít az Állami Számvevőszék 2007. évben végzett ellenőrzéséről készített

írásos ÁSZ jelentés is.

Az Önkormányzat 2006.-2009. közötti költségvetéseiben szereplő kiadási előirányzatok fő

121


kiadási címenkénti bontásban a következők voltak. (A 2010. évi előirányzat – a bevételekhez hasonlóan

a 2010. június 3-ai módosításában szereplő módosított előirányzat.)

Adatok 1.000.-Ft-ban

Az intézményi működési kiadások előirányzata az Önkormányzat által alapított intézmények

költségvetéseinek összesített adata. Ez a kiadási előirányzat tartalmazza a működtetéshez

szükséges személyi juttatások (rendszeres és rendkívüli juttatások stb.), munkaadót terhelő kötelezettségek

(járulékok stb.), dologi kiadások (szolgáltatási díjak, készlet beszerzések, karbantartások

stb.), speciális célú támogatások (pl.: segélyek stb.), valamint az intézményi költségvetésen

belüli, feladattal kötött, kisebb volumenű felújítások, felhalmozások és egyéb kiadások

előirányzatait.

A táblázatból jól látható, hogy a működési kiadások előirányzata - az ilyen célra biztosított

központi támogatás változásától eltérően, illetve azt meghaladó mértékben – 2006 és 2009 között

folyamatosan emelkedett.

Megjegyzendő, hogy a 2005. évi módosított előirányzathoz tartozó teljesítési adat – elsősorban

a költségtakarékos gazdálkodásnak és a szükségszerű felújítások átütemezésének köszönhetően

– 6.638.985 ezer Ft volt. Így, ezen teljesítési adathoz viszonyítva a 2006. évi költségvetésben

szereplő módosított előirányzat mindössze 7,7%-os emelkedést mutat.

Az utóbbi négy évben az intézményi működési kiadások összetételének alakulását kötelező,

kiemelt előirányzatonkénti bontásban a következő diagram szemlélteti.

Szembetűnő, hogy elsősorban a helyi intézkedések hatására – intézményi „átadások” egyházi,

illetve kistérségi fenntartásba, szükségszerű létszámleépítések, stb., a személyi juttatások

előirányzata 2008-ra, illetve 2009. és 2010. között jelentősen csökkent. A dologi kiadások tekintetében

csakúgy, mint az intézményi költségvetéseken belüli, azok jóváhagyott előirányzatának

felhasználásával végrehajtandó felújításra, felhalmozásra fordított összegek vonatkozásában

minimális mértékű változások voltak tapasztalhatók.

A 2008-as és a 2009-es költségvetés viszonylatában részben az intézmények költséghatékony

gazdálkodásának, részben pedig a végrehajtott átszervezéseknek és nem utolsó sorban a felújításoknak

köszönhetően a dologi kiadások növekedésének mértéke alatta maradt a személyi

juttatás és járulékai előirányzatok emelkedés mértékének. Az intézmények a folyamatos önkormányzati

felülvizsgálat és segítségnyújtás mellett a részükre jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatokon

belül gazdálkodtak és – lehetőségeikhez mérten - mindent megtettek bevételeik

maximalizálása érdekében ezzel is segítve az önkormányzati támogatás csökkentését.

Az Önkormányzat kiadási előirányzatait címenként tartalmazó táblázat adataiból látható,

hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006-2009 évekbeli költségvetése, részben a minden

évben biztosított önkormányzati támogatásnak köszönhetően folyamatosan növekedett.

A kiemelt feladatok kiadási előirányzata az összes önkormányzati kiadáson belül évente átlagosan

mintegy 20-24%-os mértékű részarányt képvisel. (Kivételt képez természetesen a kötvénykibocsátás

éve és az azt követő év.)

Ebből is látható, hogy az intézményhálózat működtetéséhez, a közszolgáltatási tevékenységhez

(pl.: közvilágítás, közterület gondozás stb.) szükséges kiadási előirányzatnak csak mintegy

122


¼-e áll rendelkezésre évente a különböző kiemelt, önkormányzati szintű fejlesztésekre, felújításokra,

valamint a korábbi években vállalt kötelezettségek (pl.: hitelek, kötvénykibocsátás) adott

évben esedékes törlesztő részleteinek és járulékainak (kamatainak) visszafizetésére.

Tekintettel arra, hogy az ilyen jellegű kiemelt - jórészt a sikeres pályázatoknak köszönhetően

- vissza nem támogatás igénybevételével megvalósult és megvalósuló beruházásokat e könyv

más fejezetrészében részletesen is ismertetjük, jelen fejezetrészben csak azokra az eredményekre

kívánom felhívni a figyelmet, melyeket a Karcag Város Önkormányzata saját forrásai, illetve

fejlesztési célú kötvénykibocsátásból származó forrás igénybevételével saját kötelezettségvállalása

mellett valósított meg. Ilyen beruházások, fejlesztések voltak – a tejesség igénye nélkül - a

következők:

- az Önkormányzat minden évben – lehetőségeihez mérten - támogatta az önerős szennyvíz-gerincvezeték-

és útalap építéseket;

- az elkészült útalapok leaszfaltozásával, az utak forgalomba helyezésével, a közvilágítási

rendszer korszerűsítésével fejlesztette a város infrastruktúráját;

- a városi Gyógyvizű Strandfürdő és Kemping működtetését folyamatosan figyelemmel kísérve,

szükség esetén önkormányzati támogatással segítette a folyamatos fejlesztéseket (pl.

új gyermekmedence kivitelezése), felújításokat nem utolsó sorban a város idegenforgalomban

betöltött szerepvállalásának növelése érdekében;

- az Önkormányzati tulajdonú és Megyei Önkormányzati fenntartásban működtetett „Gólyafészek”

Egészségügyi Gyermekotthon felújításához, korszerűsítéséhez önkormányzati

támogatást biztosított;

- az idő közben tulajdonába került volt Laktanya ingatlan infrastrukturális fejlesztésére, az

ott letelepülő helyi vállalkozókat is segítve, a városi szintű munkahelyteremtés megvalósítása

érdekében a fejlesztéshez kiadási előirányzatot hagyott jóvá;

- az intézmények szükségszerű felújításához, valamint a Kátai Gábor Kórház II. ütemű rekonstrukciójához

a „Karcag I.” kötvény kibocsátásával forrást biztosított;

- az elnyert és sajnos sok esetben a sikertelen pályázatokhoz is szükséges terveket többségében

saját bevételei terhére elkészítette (pl.: ma már az új városi Sportcsarnok engedélyes

terve is rendelkezésre áll);

- az első lakáshoz jutók támogatására minden évben jelentős összegű kiadási előirányzatot

különített el stb.

Mindezen beruházásokon, támogatásokon túl véleményem szerint kiemelendő az a Képviselő

Testületi döntés is, mellyel Karcag Város Önkormányzata 2006 évtől tovább segíti a helyi

Alapítványok, Közalapítványok, Egyesületek működését, hiszen a helyi iparűzési adó 1%-áról a

külön Képviselő Testületi döntésben meghatározott karcagi ún. kedvezményezettek javára „lemondott”

az Önkormányzat.

A kiadási címek között tartalék (céltartalék) címen szereplő előirányzatok elsősorban államilag

előírt, kötelező előirányzatok. Első ízben a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről

szóló törvényben került rögzítésre feladattal nem kötött kötelező tartalék képzés. Ennek lényege

abban rejlett, hogy év végével a havonta leutalt állami támogatás éves szintre összesített összegéből

ez a támogatásrész hiányzott.

Véleményem szerint kijelenthető, hogy 2006. és 2009. között csakúgy, mint az azt megelőző

években Karcag Város Önkormányzata az állami támogatások igénybevételével megvalósuló

beruházásait minden esetben (az előírás szerinti közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően)

123


megvalósította, az előzetesen általa vállalt saját forrás, mint pénzügyi fedezet mindig időben

rendelkezésre állt.

Intézmények átszervezése, a feladatok integrálása

A 2006-2009. közötti időszakban az intézményhálózat színvonalas működtetésének érdekében

folyamatosan növekedtek az önkormányzati fenntartású intézmények kiadásai. A lehetőségek

ismeretében Karcag Város Önkormányzata az elmúlt időszakban több alkalommal döntött

intézményi átszervezésekről, létszámleépítésről és a feladatintegrálás érdekében az önálló

gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmények minimalizálásáról, a városi ún. „Kiskincstári

rendszer” létrehozásáról, a könyvelés „központosításáról”, egy intézményen belüli (PSZI) megoldásáról.

Létszámleépítésre – a végrehajtandó feladatok maradéktalan ellátása mellett – több alkalommal

legjelentősebb volumenben a Kátai Gábor Kórház esetében került sor.

A 2006. január 1-el hatályba lépett önkormányzati szintű átszervezésből, majd az azt követő

évekbeli intézményi átadásokból (Kistérség, Egyházak) adódóan, az ún. városi kiskincstári

rendszer bevezetésével a korábbi 12 önálló és 8 részben önálló intézmény helyett ma már 3 önállóan

működő és gazdálkodó, valamint 14 önállóan működő önkormányzati fenntartású intézmény

tevékenykedik városunkban.

A 2006. január 1-ei, a racionalizálást messzemenőkig szolgáló intézkedés jelentős változást

hozott úgy az intézmény finanszírozás, mint a gazdálkodás területén. Ma már ugyanis mindössze

a Kátai Gábor Kórház, a Polgármesteri Hivatal és – a 2006. január 1-el, az új intézményként

alapított - Karcag Városi Önkormányzata Pénzügyi Szolgáltató Intézménye (PSZI) rendelkezik

önálló gazdálkodási jogkörrel és így önálló gazdasági szervezettel. A költségtakarékos

átszervezés lényege, hogy ez utóbbi intézmény látja el az összes többi önkormányzati alapítású,

önállóan működő, de önálló gazdálkodási jogkörrel nem rendelkező költségvetési szerv pénzügyi-gazdasági

feladatait, továbbá a belső ellenőrzéssel kapcsolatos, jogszabályok által előírt teendőit,

így ma már a korábbi 12 gazdasági szervezet helyett csak 3 gazdasági szervezet biztosítja

az önkormányzati intézmények ezen feladatainak zavartalan ellátását. Megjegyzendő, hogy

a PSZI-t az önkormányzati létszámon belüli átcsoportosítással, valamint egy meglévő ingatlan

részbeni átalakításával úgy alapította a Képviselő Testület, hogy annak működése a korábbi

évekhez képest önkormányzati szinten többletköltséget nem igényel.

Az ún. „városi kiskincstári rendszer” bevezetésének egyik lényeges eleme – a 2006. január 1-i

átszervezéshez kapcsolódóan - az, hogy a 3 önállóan gazdálkodó és működő intézmény közül

az önkormányzati finanszírozású intézmények bankszámlájának egyenlege minden nap végén

jóváírásra kerül az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának költségvetési elszámolási számláján

ezzel csökkentve a számla folyószámla hitelkeret esetleges igénybevétele miatti negatív

egyenlegét, és így a mindenkori hitel, valamint az igénybevétele után fizetendő kamat összegét.

A fenti, önkormányzati szinten végrehajtott átszervezéseket tehát elsősorban a költségek

csökkentése motiválta, azonban fontos megjegyezni, hogy az előző időszakokban végrehajtott

racionalizálásokhoz hasonlóan ezekben az esetekben sem jártak feladatelmaradással a költséghatékony

intézkedések.

124


Az Önkormányzat vagyona, vagyongazdálkodás

Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007.-2010. december 31. közötti időszakra

vonatkozó Gazdasági Programja az általános célok között kiemelt feladatként határozta

meg az Önkormányzat vagyonának – lehetőség szerinti – megtartását, értékmegőrzését és lehetőségek

szerinti növelését, melynek összhangban kell lennie a gazdasági folyamatok elősegítésével,

az önkormányzati intézményhálózat további színvonalas működőképességének fenntartásával.

A Gazdasági Programban meghatározott célkitűzésekhez szükséges anyagi források biztosítása

érdekében többek között feladatként került meghatározásra, hogy az Önkormányzatnak át

kell tekintenie a meglévő vagyontárgyakat, azok hasznosításának módjait és lehetőségeit, illetve

a fenntartási és üzemeltetési költségek nagyságát. Javaslatokat kell kidolgozni az egyes vagyontárgyak

megfelelő hasznosítására, a felesleges vagyontárgyak kihasználására, értékesítésére.

Irodánk a program végrehajtása érdekében az elmúlt időszakban az alábbi feladatokat hajtotta

végre:

- 2006. évben Karcag Város Önkormányzata magánszemélyektől megvásárolta a Széchenyi

sgt. 71. szám alatti, 4261 hrsz-ú ingatlan 190/200-ad tulajdoni részét. Ez az ingatlan a Széchenyi

sgt. 69. szám alatti Bölcsőde mellett található. Az Önkormányzat ezzel a területtel

kívánta kiegészíteni a bölcsőde területét. A fennmaradó 10/200-ad tulajdoni hányad a

Magyar Állam tulajdonában és a Kincstári Vagyoni Igazgatóság kezelésében volt. Karcag

Városi Önkormányzat kezdeményezte ezen tulajdoni hányad ingyenes önkormányzati tulajdonba

kerülését bölcsőde építés céljára. A Kormány az igénybejelentést 2007. februárjában

bírálta el és a tulajdonjog átadásról szóló szerződés aláírásra került.

- 2006. évben a Karcag-tilalmasi Mezőgazdasági Kft. a tulajdonában lévő 051, 053 és 055

hrsz-ú ingatlanokat térítésmentesen felajánlotta az Önkormányzat részére. Tekintettel

arra, hogy a Tilalmason élő emberek megkeresésére az Önkormányzat útépítési beruházást

tervezett, szükséges volt az utak tulajdonjogának átruházása.

- 2007. év végén az Önkormányzat megvásárolta a 2361/8 hrsz-ú, Karcag, Damjanich u. 67.

szám alatti volt „Ruhaipari Szövetkezet ingatlant”, azzal a céllal, hogy amennyiben pályázati

lehetőség lesz rá, benne szociális otthont alakítson ki, ezzel felszabadítva a korszerűtlen

és elavult Horváth Ferenc utcai épületet. Az épület átalakítására az Önkormányzat

engedélyes tervvel rendelkezik, azonban megfelelő pályázati lehetőség híján az átalakítás

még nem történt meg. Jelenleg az ingatlan üzemeltetője a Karcagi ,,Erőforrás” Kft., mely

az ingatlant bérbeadás útján hasznosítja.

- 2007. évben a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény

12/a-12/D §.-ában foglaltak alapján az alábbi Magyar-Bolgár Barátság MGTSZ tulajdonában

lévő alábbi külterületi ingatlanok kerültek az Önkormányzat tulajdonába:

Hrsz Megnevezé Terület (m 2 )

01572/1 út 4490

02149/2 út 7150

01442/1 út 2794

0337/1 csatorna 10039

01405/4 árok 1910

0311/32 árok 1061

- 2008. évben az Önkormányzat megvásárolta az 5356 hrsz.-ú, volt „Vadvirág Csárda” ingatlant

a szomszédos 5358/4 hrsz-ú ,,Vadvirág parkoló” ingatlan kedvezőbb hasznosítha-

125


tósága érdekében. Az épület azóta lebontásra került. Tekintettel az ingatlanok elhelyezkedésére

és hasznosításának lehetőségére a két ingatlan a 5358/3 hrsz-ú ingatlannal együttesen

került pályázat útján meghirdetésre.

- Dévaványa Város Önkormányzata 2008. évben árverés útján értékesítésre meghirdette a

Karcag külterületén található 0807/4, 0807/5 és a 0604/2 hrsz-ú szántó művelési ágú ingatlanait,

melyeket Karcag Város Önkormányzata megvásárolt.

- Karcag Város hosszú távú fejlesztési koncepciójában szerepel a nagyvénkerti városrész

bővítése és fejlesztése. Az elsősorban lakóházas övezet bővítése céljára az önkormányzat

több ingatlant vásárolt meg magánszemélyektől.

Hrsz Megnevezés Terület (m 2 )

2530 épület 2784

2730 beépítetlen terület 771

- Karcag Város Önkormányzata 2008. év végén a Gazdasági Tanácsadó Testület állásfoglalása

alapján a bérlakás állományát áttekintette és javasolta az alacsony komfortfokozatú,

költségesen felújítható lakások értékesítését. 12 db bérlő részére került kiajánlásra a lakásrendeletben

meghatározott kedvezményes áron (egyösszegű, vagy részletfizetés) az általa

bérelt ingatlan. Egy esetben a bérlő egy összegben kifizette a vételárat, 4 esetben pedig

részletfizetéssel (15, illetve 20 évre) vásárolták meg az ingatlant.

- 2009. évben a Városgondnokság kezelésében lévő Csemetekert mellett az Önkormányzat

több a Téglás kertben található kertföldet is megvásárolt annak bővítése céljából.

- Magánszemély tulajdonát képezte a Morgó Csárda mellett, a Karcag, Arany János u. 2/A.

szám alatti, 6072 hrsz-ú, 439 m2 alapterületű, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület

megnevezésű ingatlan. A tulajdonos megvételre kínálta fel az ingatlant az Önkormányzat

javára. Tekintettel arra, hogy a Morgó Csárda kezelése és üzemeltetése kapcsán a városnak

stratégiai érdeke fűződött az ingatlan tulajdonjogának megszerzéséhez, 2009. évben megvásárolta.

- A 2002. márciusában, a módosított 2327/2001. (XI.16.) Kormány határozat alapján térítésmentesen

az Önkormányzat tulajdonába került volt Laktanya ingatlan hasznosítása folyamatosan

történik a Karcagi ,,Erőforrás” Kft.-vel együttműködve bérlet, illetve adásvétel

útján.

- A képviselő-testület által pályázat útján értékesítésre kiírt ingatlanok folyamatosan hirdetve

vannak a helyben szokásos módon.

- A vagyonnyilvántartás irodánk kiemelt feladata, hiszen fontos, hogy az Önkormányzat

rendelkezzen a tulajdonában lévő vagyon gazdálkodásához szükséges adatbázissal, értékelni

és teljesíteni tudja a vagyonnal kapcsolatos döntéseket, továbbá a közvagyonról és

változásairól vezetett nyilvántartás igazodjon a nemzetgazdaság vagyoni helyzetének áttekintését

biztosító információs rendszerhez. 2009. december 31.-ei állapot szerint Karcag

Városi Önkormányzat ingatlanvagyonának becsült értéke 25.754.863 ezer Ft. Ebből

a törzsvagyon aránya 89,3 % (forgalomképtelen 35,4 %, korlátozottan forgalomképes

53,9%).

Nagyné László Erzsébet

irodavezető

126


Humán Szolgáltatási Iroda

A Humán Szolgáltatási Iroda jelenleg 7 fővel látja el a Polgármesteri Hivatal Működési Szabályzatában

meghatározott feladatokat. Az eltelt négy évben jelentős személyi változások történtek

az Irodán belül. Az egészségügyi feladatokat ellátó kollega munkahelyet változtatott, helyére,

többszöri próbálkozásra 2009-ben sikerült megfelelő végzettségű és felkészültségű, megbízható

szakembert találni. Az ifjúsági referens befejezte jogi tanulmányait, így végzettségének

megfelelő munkakörbe került. Helyére fiatal, tettrekész dolgozó lépett be.

A Sport Szolgáltató Központ megalapításával a sport referensi munkakör megszűnt. A sport

területén adódó hivatali feladatokat az ifjúsági referens látja el. Az iroda megnövekedett feladatinak

ellátásához, amely egyrészt a közoktatási törvény 2008. júniusi változásaiból is ered, a

zavartalanabb munkavégzése érdekében az üres álláshelyre tanügyigazgatási feladatokat ellátó

köztisztviselő alkalmazása valósult meg. Pontos, megbízható munkája jelentős segítséget nyújt

intézményeink törvényes működése érdekében.

Az Iroda ellátja a Karcag Városi Önkormányzat Oktatási és Kulturális Bizottsága, az Egészségügyi

és Sport Bizottsága és az Idegenforgalmi és Külkapcsolati Bizottsága működésével kapcsolatos

operatív hivatali teendőket. Közreműködik a Szociális Bizottság és a Társadalmi Kapcsolatok

Bizottság munkatervét érintő döntéseinek előkészítésében, esetenként az Ügyrendi és

Jogi Bizottság napirendjének előkészítésében. Képviseli az oktatási, egészségügyi, művelődési,

sport szakfeladat terveit a hivatali költségvetési egyeztető megbeszéléseken, a Pénzügyi Bizottság,

illetve a Gazdasági Tanácsadó Testület előtt. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat oktatást

érintő napirendi pontjait is elkészítette.

Új, rendszeres, feladatot jelent a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás megalakulásával,

működésével kapcsolatos kiterjedt ügyrendi, érdekegyeztető és szakmai koordinálásban

való részvétel, illetve a Nagykunsági munkacsoport tevékenységének összehangolása.

Az Iroda kapcsolatot tart a nagykunsági településekkel és a testvérvárosokkal, szervezi a kialakított

együttműködési megállapodások végrehajtását és az ehhez kapcsolódó városi rendezvényeket.

Az eltelt években a Humán Szolgáltatási Iroda rendkívül sokrétű munkát végzett, a város életét

alapjaiban meghatározó területek irányításában tevékenykedett.

Kiemelkedő feladata volt az önkormányzati fenntartású közoktatási, közművelődési és kulturális

intézmények tevékenységét meghatározó intézményi alapdokumentumok felülvizsgálata,

fenntartói elfogadásra, jóváhagyásra történő előkészítése.

E feladat elvégzésével egységesebb lett a fenntartói irányítás, hatékonyabb együttműködés

valósult meg az intézményekkel. Az Iroda munkáját sajnos nehezítették a gyakori jogszabályi

változások, a sok esetben még a felettes szervek részéről sem egységes jogszabály-értelmezés.

Több fontos, országos hírű rendezvény szervezését látta el, gyakran jelentős munkaidőn túli

munkavégzés árán.

A városban megvalósult programok, rendezvények száma, melyeket az iroda vagy az intézmények

bonyolítottak le: 2006-ban 171 db, 2007-ben 133 db, 2008-ban 194 db, 2009-ben 193 db,

2010. (májusig) 94 db, összesen 785 db

Feladatai közé tartozik a bizottsági és testületi döntések előkészítése is. Az Iroda készíti elő

a feladatkörébe tartozó ügyek esetében a polgármester, a jegyző, az alpolgármesterek, a bizott-

127


ságok, bizottsági elnökök nevében készülő előterjesztéseket, tájékoztatókat, beszámolókat, indítványokat.

Az Iroda a négy évben összesen 2029 db bizottsági, illetve testületi anyagot készített elő döntésre.

(Hivatali szintű összesen 4147 db.)

Az Irodához kapcsolódó bizottságok üléseinek száma 161 volt.

Oktatási és Kulturális Bizottság 53 ülés 1686 határozat, átlag 32db,

Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 35 ülés, 131 db határozat, átlag 4 db határozat, Egészségügyi

és Sport Bizottság 44 db ülés, 151 határozat, átlag 3, 4 db határozat,

Idegenforgalmi és Külkapcsolati Bizottság 29 ülés, 61 határozat, átlag 2, 1 határozat.

Az intézményirányító munka kapcsán az Iroda munkatársai az alábbi feladatokat látták el:

- az intézmények működésével kapcsolatos testületi és bizottsági döntések előkészítése,

- havi rendszerességgel igazgatói értekezletet szervezése,

- részvétel az éves költségvetések elkészítésében, módosításában,

- a statisztikai adatszolgáltatás OSA,

- az intézmények pályázati tevékenységének segítése (pályázati pénzforrások elnyerése érdekében),

- a tanév előkészítése és a tantárgyfelosztás előzetes véleményezése,

- a kompetencia-mérések intézményi eredményeinek és az eredményesség növelése érdekében

tett intézkedések figyelemmel kísérése,

- az intézmények beszámolóinak, szakmai elemzéseinek értékelése,

- a tanköteles korú tanulók tankötelezettség teljesítésének ellenőrzése, határozatok meghozatala

- a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs

Bizottság által vizsgált tanulók szakértői véleményének figyelemmel kísérése, szükség

esetén határozatok meghozatala,

- a városi szinten megszervezendő pedagógiai elméleti és gyakorlati képzések koordinálása,

- a mindenkori beiskolázási létszám alapján javaslat tétel a felvehető tanulói létszámra és az

évfolyamonként indítható osztályok számára,

- előre meghatározott munkaterv alapján az intézményekben a törvényességi ellenőrzés,

- az intézmények szervező munkájának segítése,

- a magasabb vezetői álláshelyek pályáztatásának előkészítése,

- a városi és egyéb (megyei, ágazati) kitüntetésre vonatkozó előterjesztések előkészítése,

- a városi rendezvények operatívan szervezése (kulturális, sport),

- segítik, végzik a külföldi kapcsolatok ápolását, továbbfejlesztését,

- a városban élő alkotó írók, költők, művészek munkájuknak támogatása, menedzselése

- kapcsolatot tartás civil szervezetekkel, egyházakkal, alapítványokkal.

Az Iroda által elvégzett jelentősebb munkák:

Közoktatás területén:

Minden évben az Iroda az aktuális változásoknak megfelelően előkészítette a közoktatási intézmények

Alapító Okiratainak, SZMSZ-einek, Pedagógiai Programjainak módosításait, felülvizsgálatait.

Koordinálta a szakmai működés egyik alapját jelentő Intézményi Minőségirányítási

Program (IMIP) és a közoktatási intézmények irányítását szabályozó Önkormányzati Minőségirányítási

Program (ÖMIP) elkészítését és jóváhagyását. Előkészítette Karcag város Közoktatási

Esélyegyenlőségi Programját.

128


A törvényi változásoknak megfelelően előkészítette az iskolai körzet meghatározást, a halmozottan

hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű tanulókkal kapcsolatos feladatokat.

Rendszeresen ellenőrizte a tankötelezettség teljesítésével adódó feladatokat

Tanulók létszámának alakulása az általános iskolákban, óvodában

tanévenként

2006/2007. 2007/2008. 2008/2009. 2009/2010.

Arany János Á. I.

Györffy István Á. I.

Kiskulcsosi Á. I.

Kováts Mihály Á. I.

Zádor Úti Á. I.

0

290

266

264

256

260

247

226

216

262

249

239

509

489

458

445

488

480

471

459

Figyelemmel kísérte a tanköteles tanulók tankötelezettség teljesítését, szükség esetén megindította

az eljárást a nem teljesítők felé.

Vezette a jogszabályi előírásoknak megfelelően a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos

helyzetű gyermekekről szóló kimutatásokat.

%-os arány

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Hátrányos helyzetű tanulók általános iskolai, óvodai aránya

Arany J. Á. I. Györffy I. Á. I. Kiskulcsosi Á. I. Kováts M. Á. I.

Madarász I. E.

Ó. és P. Sz.

2006/2007. 88,27 27,11 40,76 23,97 46,86

2009/2010. 92,96 32,13 43,51 36,38 53,71

129


Végezte a Pedagógiai Szakmai Szolgáltató által készített tanulói szakértői vélemények összefogását

és vizsgálatra kötelezését.

tanulói létszám

ebből sajátos nevelési igényű

ebből beilleszkedési, tanulási,

magatartási nehézséggel küzd

tanév

2006/2007.

2007/2008.

2008/2009.

2009/2010.

2006/2007.

2007/2008.

2008/2009.

2009/2010.

2006/2007.

2007/2008.

2008/2009.

2009/2010.

Arany János Általános

Iskola

290 fő 266 fő 264 fő 256 fő 57 fő 50 fő 23 fő 25 fő - - 27 fő 27 fő

Györffy István Általános

Iskola

509 fő 489 fő 458 fő 445 fő 30 fő 24 fő 18 fő 19 fő - - 12 fő 15 fő

Kiskulcsosi Általános

Iskola

260 fő 247 fő 226 fő 216 fő 30 fő 31 fő 15 fő 13 fő - - 13 fő 14 fő

Kováts Mihály Általános

Iskola

Madász Imre Egyesített

Óvoda és Pedagógiai

Szakszolgálat

488 fő 480 fő 471 fő 459 fő 35 fő 34 fő 17 fő 22 fő - - 14 fő 18 fő

830 fő 847 fő 817 fő 767 fő 7 fő 10 fő 14 fő 16 fő - - 2 fő 5 fő

Az Iroda minden évben javaslatot tett - a közoktatási törvény előírásainak megfelelően - az

intézmények munkájáról szóló beszámolók napirendre-tűzésére.

Előkészítette a pedagógusok kitüntetési javaslatait, az intézményvezetők megbízásának pályázati

munkáját.

Országos pályázatok elkészítésében aktívan részt vett (TIOP, TÁMOP, Decentralizált Pályázat)

Elkészítette azon pénzügyi pályázatokat, amelyeket a költségvetési törvény az OKM hatáskörébe

utalt.

A revizorokkal együttműködve folyamatosan részt vesz az intézményi normatíva felhasználásának

ellenőrzésében.

Az elmúlt időszak jogszabályi változásai több új feladat megoldását kívánták az iroda munkatársaitól.

Az egyik jelentős, a közoktatással kapcsolatos feladatkör bővülését jelentett a közoktatási

intézmények finanszírozásnak változása. A költségvetésről szóló törvény a 2006. évtől

elfogadott módosításnak megfelelően a költségvetési támogatás naptári évről tanévre változott,

valamint az alapnormatívák számítása tanulólétszám helyett teljesítménymutatón alapul,

amely a tanulók, a pedagógusok és az osztályok számából képzett számítás.

A normatívák közötti szerkezeti változások a közoktatási törvényben meghatározott teljesítménykövetelményeket

közvetítenek. A normatívák száma is csökkent, pontosabbá vált a közoktatási

alap, a kiegészítő és a szociális juttatások tartalma, illetve elkülönülése.

A 2007/2008-as tanévtől a teljesítménymutató alapján támogatott közoktatási alapfeladatok

köre kibővült az alapfokú művészetoktatással. A sajátos nevelési igényű tanulók támogatása, a

130


különleges helyzetben levő gyermekek, tanulók nevelése, oktatása, valamint a pedagógiai szakmai

szolgáltatások támogatása átkerült az egyes pedagógiai programok támogatása jogcím csoportba

a központosított előirányzatok közé.

Az Oktatási és Kulturális Miniszter által kiadott rendelet alapján az Iroda 2007-től ellátja

a költségvetési törvény 5. számú mellékletében meghatározott központosított előirányzatok

igénylését. Feladatát az OKMT elektronikus rendszerén keresztül és a MÁK Területi Igazgatósága

felé papír alapú továbbítással látja el. Ezen kötött felhasználású támogatások felhasználásának

szakmai, pénzügyi ellenőrzéséről és az elszámolásról monitoring információt is szolgáltat

az Iroda.

A felzárkóztató oktatás támogatása 5. 760. 000, Ft, amelyet kizárólag a szakiskolában, a kerettanterv

alapján elkészített helyi tanterv szerinti felzárkóztató oktatásban részt vevő, nappali

rendszerű iskolai oktatás munkarendje szerint oktatott tanulók létszáma alapján, a szakképzésbe

történő bekapcsolódáshoz szükséges elméleti és gyakorlati tudáselemek (kompetenciák),

a tanulói képességek fejlesztését szolgáló eszközök beszerzésére, valamint az oktatás elméleti

képzéséhez igényelhető.

A három középiskolában az ingyenes szakmai vizsgák lebonyolításához nyújtott támogatás

összege, 3. 932. 000, Ft, míg az ingyenes középszintű érettségi vizsgák szervezéséhez kapott támogatás,

összege 4. 963. 598, Ft. volt, amelyekre az igénylést két részletben kellett benyújtani.

Az új informatikai, szakmai és taneszközökre benyújtott pályázatokon elnyert támogatás

alapja a közoktatási intézménnyel jogviszonyban álló gyermekek és tanulók létszáma volt a támogatási

összege, 29. 400. 640, Ft volt.

Az alapfokú művészetoktatás támogatásáról szóló igényt, a közoktatás minőségbiztosításáról

és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet alapján minősítéssel rendelkező

alapfokú művészetoktatási intézmény fenntartója nyújthatta be. A normatív hozzájárulás

meghatározásakor figyelembe vehető gyermek, tanulói létszám alapján megállapított támogatás

összege 7. 736. 270, Ft. volt.

A mérés, értékelés, minőségbiztosítás támogatás igénylése alapjául a kompetenciamérés intézményi

mérési eredményeinek az országos átlaghoz való viszonyítása szolgált.

A határérték alatt maradt intézmények fejlesztésére kapott támogatás összege 12. 656. 180, Ft.

A teljesítménymotivációs támogatás a legjelentősebb összeg 71. 099. 642, Ft. Ennek igényléséhez

az intézményeknek és a fenntartónak is tartalmában kötött igen részletes dokumentációt

kellett elkészíteni. Amely magába foglalta az IMIP-nek a pedagógus vagy alkalmazotti teljesítményértékelési

rendszer bemutatására vonatkozó fejezetét. Tartalmazta a teljesítményértékelés

szempontjait és eljárásrendjét, valamint a teljesítmény megítélésére kialakított indikátorokat.

Az ÖMIP közoktatási rendszerre vonatkozó fejezetét, rövid összefoglalót az ÖMIP és az IMIP

működésének tapasztalatairól, az Imi-ok módosításának elfogadására vonatkozó döntésekről

szóló jegyzőkönyveket, a nevelőtestület és a szülői szervezet (közösség) értékelését az IMIP működéséről,

valamint a tervezett intézkedéseket, amelyeket fenntartójának megküldtek az intézmények,

és két, a teljesítményértékelés által érintett, legalább két alkalommal értékelt, pedagógus

munkakörben foglalkoztatott alkalmazott teljesítményértékelésének teljes dokumentációját.

Az országos mérési és értékelési eredményeket már a pályázat beadását megelőző években is

részletesen elemző, és az elemzés alapján a pedagógiai programját, helyi tantervét és intézményi

minőségirányítási programját átdolgozó, vagy konkrét cselekvési, fejlesztési tervet kidolgozó

közoktatási intézmények minőségfejlesztési szervezetének munkájában részt vevő pedagógusok

kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítésben történő részesítésére egy alkalommal

lehetett pályázni. Három intézmény felelt meg a pályázati kiírásnak, a kapott támogatás neve és

összege pedagógus teljesítményértékelés, 1. 200. 000, Ft.

131


A jogszabályváltozás miatt a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küzdő tanulók

támogatására két évben tudott pályázatot benyújtani az önkormányzat az alap- és középfokú

intézményekben azon tanulók létszáma alapján, akik a nevelési tanácsadó által készített, érvényes

szakvéleménnyel, továbbá az intézmény és a nevelési tanácsadó által közösen kidolgozásra

kerülő – a fejlesztés célját, eszközeit és módszereit tartalmazó - egyéni fejlesztési tervvel rendelkeznek.

A támogatás összege 940. 000, Ft.

A Pedagógiai Szakszolgálat megnövekedett feladatainak ellátására a beilleszkedési, magatartási,

tanulási zavarral küzdő gyermekek és tanulók esetében a nevelési tanácsadó szakvéleményében

foglaltak végrehajtásának segítésére, ellenőrzésére, a sajátos nevelési igényű gyermekek,

tanulók óvodai, iskolai, kollégiumi ellátásának segítésére és az iskolapszichológiai szolgáltatás

megszervezésére összesen 3. 685. 000, Ft kapott a fenntartó.

A sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal foglalkozó gyógypedagógiai pótlékra jogosult

foglalkoztatottak pótlékának kiegészítésére a támogatás összege 522.000, Ft volt.

Az osztályfőnöki feladatot ellátó pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak pótlékának kiegészítésére

a támogatás összege 2. 914. 000, Ft volt.

2007 2008 2009 ÖSSZESEN

Arany János Általános Iskola 3857136 6585800 2704000 13146936

Györffy István Általános Iskola 5508960 5154000 3372000 14034960

Kiskulcsosi Általános Iskola 623000 6346800 2081000 9050800

Kováts Mihály Általános Iskola 7288136 7970600 3626000 18884736

Zádor Úti Általános Iskola 1753940 11504636 1699000 10977540

Gábor Áron Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola

és Kollégium

6787173 9080491 737000 12496053

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és

Kollégium

2572746 5569520 3081490 12891756

Varró István Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium

9058263 9940833 9341350 24442533

Madarász Imre Egyesített Óvoda és Pedagógia Szakszolgálat

15241146 8357000 9161640 32759786

Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2256800 3329270 2694000 8280070

ÖSSZESEN 157. 837. 300

Az Iroda minden tanévben meghatározott ütemterv alapján végzi a jegyző illetékességi területén

működő közoktatási intézmények törvényességi ellenőrzését. Ebbe a körbe az önkormányzati

fenntartású közoktatási intézményeken túl beletartoznak a karcagi és kisújszállási székhelyű,

egyházi fenntartású általános iskolák.

Az ellenőrzés célja a nevelési-oktatási intézmények törvényes működése érdekében tett intézkedések

áttekintése. Hatékonyságát támasztja alá, hogy az intézmények intézkedési tervet dolgoznak

ki a feltárt hiányosságok felszámolására, és az abban foglaltakat maradéktalanul megvalósítják.

Az Iroda az ellenőrzés tapasztalatairól évente egy alkalommal beszámol a képviselő testületnek.

132


Az eltelt időszak egyik fontos változása a Zeneiskolának az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási

Intézménnyé alakítása. A több művészeti ágon történő oktatás feltételeinek megteremtése,

majd 2007-ben az akkreditációs eljárás lebonyolítása, melynek keretében kiváló minősítést

kapott az intézmény. További fejlesztésként 2006. őszén került átadásra az iskola új könyvtára,

táncoktatásra alkalmas tanterme.

A 2006/2007 tanévtől a Debreceni Egyetem Informatikai Karával a Gábor Áron Gimnázium

Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégiummal, majd a Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola

és Kollégiummal együttműködve megszervezte a műszaki informatikai mérnökasszisztens

felsőfokú szakképzést.

Az Iroda számára az eddigitől teljesen eltérő, jelentős feladatot jelent a Jász-Nagykun Szakképzési

Társulás megalakulásával a szakképzés megyei koordinálásában való részvétel, ezen belül

a Nagykunsági munkacsoport tevékenységének összehangolása.

tanulói létszám ebből gimnazista ebből szakközépiskolás

ebből szakiskolás

tanév

Szentannai Sámuel

Gimnázium,

Szakközépiskola.

és Kollégium

2006/2007.

500


2007/2008.

460


2008/2009.

487


2009/2010.

536


2006/2007.

131


2007/2008.

126


2008/2009.

121


2009/2010.

138


2006/2007.

369


2007/2008.

334


2008/2009.

366


2009/2010.

398


2006/2007.

2007/2008.

2008/2009.

2009/2010.

- - - -

Varró István

Szakiskola, Szakközépiskola

és

Kollégium

453


477


485


476


- - - -

157


146


123


114


296


331


362


362


Az Iroda figyelemmel kísérte a Szakiskolai Fejlesztési Programban részt vevő intézmény tevékenységét,

lehetőség szerint képzéseiken aktívan közreműködött.

A három középiskolában a középszintű érettségi tételek érkeztetését és továbbítását a jogszabály

a jegyző hatáskörébe utalta az ebből következő feladatokat az iroda végezte.

Az országos adatszolgáltatásokat a KIR felé a jogszabályban meghatározott módon végezte.

Hagyományteremtés, a jobb tájékoztatás gondolatával szervezte az Iroda a Városi tanévnyitó

értekezletet, a szülők számára az évindító tájékoztató előadást.

A megszerzett tudás megbecsülése, a pedagógusok önzetlen nevelő-oktató munkájának elismerése

valósult meg minden tanév végén a kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók,

felkészítő tanáraik és szüleik köszöntésére rendezett ünnepségen (évente 100-130 fő tanuló).

A város rendszeresen bekapcsolódott a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet által

koordinált Pedagógiai Hetek Programjába. A karcagi rendezvényen a szakma kiváló szaktekintélyei

tartottak előadást és a pedagógus kollégák egymás munkáját is megismerhették a bemutató

foglalkozásokon.

133


Pedagógusok létszámának alakulása tanévenként

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010.

Arany János Á. I.

Györffy István Á. I.

Kiskulcsosi Á. I.

Kováts Mihály Á. I.

Zádor Úti Á. I.

Madarász I.E.Ó.és P.Sz.

Erkel Ferenc A. M. I.

Gábor Á.G.E.Sz.és K.

Szentannai S. G.Sz.és K.

Varró I.Sz.Sz.és K.

0

0

31

28

26

29

40

40

37

38

24

22

22

22

43

42

41

41

33

31

26

24

30

24

25

39

39

37

32

34

34

35

37

37

37

41

81

81

86

86

Pedagógusok létszáma tanévenként

pedagógus létszám

ebből nő

384 384 370

313 315 305

317

257

2006/2007. 2007/2008. 2008/2009. 2009/2010.

134


A szakmai munka segítésére - az Iroda kezdeményezésére - megalakultak a városi szintű

szakmai munkaközösségek (könyvtáros tanárok városi munkaközössége, természettudományi

munkaközösség és minőségügyi műhely), amelyek több színvonalas szakmai programmal segítették

a város pedagógusainak továbbképzését.

Több intézmény és munkaközösség bevonásával elindította az Avram Hershko Országos

Természettudományi Versenyt, mely évről-évre népszerűbb országos szinten. Az OKM pályázatán

rendszeresen támogatást nyert a Hivatal.

Az Iroda támogatta és folyamatosan figyelemmel kísérte azt a törekvést, hogy valamennyi

közoktatási intézmény aktív kapcsolatot építhessen ki testvérvárosaink általános és középfokú

intézményeivel.

Rendszeresen tájékoztatta a Cigány Kisebbségi Önkormányzatot a közoktatási intézményekben

folyó nevelő-oktató munkáról.

Közreműködött a városunkban élő gyerekek életét befolyásoló más fenntartó által hozott

döntésekről alkotott vélemények meghozatalában (pl: a „kisegítő iskola” átszervezése).

Együttműködött a partner intézményekkel, a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Családsegítő

Központ, a Háziorvosi Intézmény, az ANTSZ, a Gyámhivatal, a Tűzoltóság, munkatársaival.

Folyamatos egyeztetéseket tartott a 2009. évi intézményi átadás miatt a Református Egyházzal

és a Gábor Áron Gimnázium Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégiummal.

A döntések eredményeként 2009. szeptember 1-vel megkezdte működését a Karcagi Nagykun

Református Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola. Az Önkormányzat a kártalanítás

összegéből (550 millió Ft) egy új iskolai épülettel gyarapította a Szentannai Sámuel Gimnázium,

Szakközépiskola és Kollégium intézményt.

Az Egri Érsekség kezdeményezésére a képviselő-testület általános iskolai feladatok ellátására

átadta a Zádor út 3. sz és a Kossuth L út 2. ingatlanok tulajdonjogát. Így a Zádor Úti Általános

Iskola 2009. augusztus 31-vel megszűnt és szeptember 1-vel a Szent Pál Katolikus Általános Iskola

kezdte meg működését a jelzett ingatlanokban. Mindkét átadás az önkormányzat és a hivatal

részéről zökkenő mentesen valósult meg.

135


136

Közművelődés, marketing, nemzetközi kapcsolatok területén:

Az Iroda a közművelődési intézmények tevékenységének szakmai segítésén túl az elmúlt időszakban

is figyelemmel kísérte a működéshez szükséges személyi, tárgyi és dologi feltételek

alakulását, közreműködött a közművelődési dolgozók továbbképzési terveinek elkészítésében,

felhívta a figyelmet az érvényben lévő, s az intézményekre vonatkozó pályázati lehetőségekre,

közreműködött azok elkészítésében, ellátta a vonatkozó alapdokumentumok felülvizsgálatával

kapcsolatos feladatokat. 2007. januárja óta a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ igazgatói

álláshelye nyugdíjazás miatt megüresedett, azóta megbízott vezetők irányítják az intézményt.

Ez az iroda munkatársai részéről is fokozottabb odafigyelést, szakmai segítségadást igényelt.

Az Iroda figyelemmel kísérte az éves munkatervek megvalósulását, képviselte az intézmények

érdekeit a döntéshozó helyi, megyei, regionális és országos hatókörű szerveknél, közreműködött

az ágazati statisztikák elkészítésében. 2007- ben városunkban az Oktatási és Kulturális

Minisztérium megbízásából szakfelügyeleti vizsgálatra került sor. A vizsgálat a közművelődés

területén az önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra, a Déryné Művelődési és Ifjúsági Központra,

a Karcagi Ifjúsági Házra valamint a közművelődési célú civil szervezetekre terjedt ki. A

szakértők jó színvonalúnak ítélték meg a közművelődés irányítását, a fenntartó önkormányzat

és a Polgármesteri Hivatal Humán Szolgáltatási Irodájának munkáját, az intézményekben, közművelődési

profilú szervezetekben folyó kulturális tevékenységet. 2008-ban a Városi Csokonai

Könyvtárban volt szakfelügyeleti vizsgálat, a Városi Csokonai Könyvtár szakmai munkáját, a

személyi, tárgyi és dologi feltételeket jónak minősítették.

Az Iroda a 2007- ben átadott védett őrlőmalom - kövesdaráló-gyűjtemény kialakításában is

közreműködött, amely 2008-ban malomtörténeti gyűjteménnyel bővült. 2009-ben a 150 éves

műemlék szélmalomban elkészült az „Amíg a búzából kenyér lesz”című kiállítás a Györffy István

Nagykun Múzeum munkatársainak közreműködésével.

Az Iroda szorgalmazta a Karcagi Kenyér Ünnep és molnár találkozó megrendezését is, valamint

a muzeális értékű gyűjtemények gyarapítását (kunhímzések, kerámiák vásárlása) szakmai

tanácsokkal segítette a Györffy István Nagykun Múzeum időszaki kiállításainak és rendezvényeinek

lebonyolítását.

Közreműködött a „Jászkun kapitányok nyomában” című pályázati anyag, illetve a pályázatot

benyújtó konzorcium létrehozásában, s a Kunok I. Világtalálkozója megrendezését elősegítendő

„Kun Összefogás” Konzorcium létrehozásában, melynek titkári beosztását jelenleg is az

iroda munkatársa látja el

Az Iroda az elmúlt években is előkészítette és megszervezte a nemzeti és állami ünnepekhez

kapcsolódó ünnepi önkormányzati üléseket, koordinálta és szervezte a városi rendezvényeket

(március 15., augusztus 20., október 23.). Tevőlegesen is részt vett a Magyar Kultúra Napja,

a Közéleti bálok, a vállalkozók köszöntése, a Kováts Mihály Emléknapok, a Karcagi Birkafőző

Verseny, ill. Fesztivál, a Nagykunsági Kulturális Napok, a Magyar Tudomány Napja alkalmából

szervezett tudományos tanácskozások, a reneszánsz szabadegyetem, a Kunok I. Világtalálkozója

helyi és regionális rendezvényeinek szervezésében, előkészítésében, lebonyolításában. A

Kunok I. Világtalálkozója záróeseményén városunkban 34 rendezvény valósult meg, ezen belül

került sor a Polgárok Találkozójára, kopjafa és Csokonai dombormű avatására és a Kun Hagyományok

Napjára is.

Az Iroda koordinálta a várost bemutató rendezvényeket is. (Bicske, Debrecen, Bácskossuthfalva,

Krosno Odrzaňskie, Longueau, Székelykeresztúr, Schwarzheide, Kunszentmiklós, Kiskunfélegyháza,

Ópusztaszer, Budapest, Szarvas.)

2007-ben valósult meg az első sikeres európai uniós pályázat, a Town Twinning program keretében

egy 3 napos konferencia. A konferencián hat testvérvárosunk 150 képviselője vett részt.


Az elmúlt időszakban is az Iroda koordinálta a testvérvárosi delegációk karcagi programját,

illetve a karcagi delegációk testvérvárosokba való kiutazását.

2009-ben Kunszentmiklóssal írtunk alá testvérvárosi szerződést.

Az Iroda a fenntartó nevében évenként pályázatot nyújt be a Városi Csokonai Könyvtár, a

Déryné Művelődési és Ifjúsági Központ és a Karcagi Ifjúsági Ház vonatkozásában az érdekeltségnövelő

illetve a könyvtár esetében az állománygyarapításra vonatkozóan. E nyertes pályázatok

révén gyarapodtak az intézmények tárgyi feltételei. A személyi feltételek javítása érdekében

az elmúlt években is éltünk a közművelődési dolgozók továbbképzésére vonatkozó támogatási

lehetőséggel. Az Iroda részt vett egyéb turisztikai témájú pályázat elkészítésében is. (Karcag és

környéke természeti értékei 2009.) 2008-ban a város pályázatot nyújtott be az Európa a Polgárokért

két éves projekt megvalósítására, amelyben hat testvérvárosunk is részt vesz. A pályázat

a települések közötti hálózatépítésre és tematikus programok - három konferencia és két Polgárok

Találkozója - megszervezésére irányult. Ennek kapcsán az elmúlt évben az Utazás 2009

Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállításon testvérvárosaink is bemutatkoztak és turisztikai szakembereik

előadásokat tartottak a „Kulturális turizmus és a testvérvárosi kapcsolatok, valamint

a marketing szerepe a turizmusfejlesztésben” című konferencián.

Az Iroda támogatta a helyi honismereti tevékenységet, ennek érdekében az önkormányzat

képviseletében számos kiadvány megjelenését menedzselte, ill. az önkormányzat kiadásában

megjelent kötetek előkészítését végezte.

A város marketingfeladatainak egy részét is az Iroda látja el. Rendszeres a kapcsolattartás az

MTI, a Megyei Néplap, a Karcagi Hírmondó, a Karcag Televízió, a Kun-Mediátor Televízió és a

képviselőivel, az MTV 1, az RTL Klub csatornával.

2008-ban került megrendezésre „Az Értékközvetítés a médiában- A kultúra és a média kapcsolata”

című konferencia, amelyben az Iroda munkatársai is tevőlegesen részt vettek. Több alkalommal

szervezett sajtótájékoztatót, illetve szakmai anyagokat készített azokra.

Az Iroda kulturális szakreferense több, városunkat, bemutató kiadványt szerkesztett (Városi

Eseménynaptár, Nagykunsági Nyár, idegenforgalmi prospektusok, Szeretettel vár Karcag c. fotóalbum,

Kunok éve 2009, a Kun Világtalálkozó nagykunsági programja műsorfüzet, térképek,

képeslapok, megyei és regionális CD-ék, DVD-ék. Több Karcagról készült televíziós műsor és

film forgatásában is közreműködött. (Magellán, Főtér, Duna TV Ízőrzők, Duna TV Kun Nap

stb.) A területéhez tartozó témákban részt vesz a városi honlap információkkal való ellátásában

és a naprakész frissítésben.

Az Iroda fontos feladatának tekintette, hogy a város eseményei, értékei a regionális, megyei

és a helyi kiadványokban, a karcagi, a megyei és az országos médiákban és honlapokon a megjelenjenek.

Ennek érdekében rendszeresen közreadja az aktuális kulturális, sport és turisztikai

híreket. 2008-ban vállalkozók összefogásával önálló standon jelent meg a város és a Tourinform

Iroda az Utazás 2008 Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállításon. Budapest mellett Veszprémben,

Debrecenben és Szolnokon is részt vettünk az idegenforgalmi témájú kiállításokon.

Az Iroda munkatársa koordinálja a nagykun települések kulturális együttműködését, 2008-

tól a város képviseletében részt vesz a Nagykun Hagyományőrző Társulás munkájában. Szervezi

a regionális rendezvényeket, esetenként közreműködik a nagykun települések által szervezett

programok előkészítésében, pályázatokat készít és koordinálja a nagykunsági eseményeket, a

kunkapitány választásokat, konferenciákat, részt vesz kiadványok készítésében).

Az érvényben lévő rendelet alapján ellátja a Nagykunságért díj évenkénti adományozásával

kapcsolatos feladatokat.

2008-ban Karcag Város Önkormányzata csatlakozott a törökszentmiklósi központtal létrejött

Nagykun konzorciumhoz az általa fenntartott Városi Csokonai Könyvtár fejlesztése érdekében.

A TIOP 1. 2. 3.-08/1-2008-0080 számú, Nagykun Tudásdepó – Expressz- Könyvtári szol-

137


gáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése című pályázat benyújtása kapcsán a Városi

Csokonai Könyvtár 9 267 635.- Ft támogatásban részesült. A pályázat megvalósítási határideje:

2010. december 31. A pályázatok lebonyolításában a könyvtár mellett a Humán Szolgáltatási

Iroda és a Pénzügyi és Költségvetési Iroda is részt vesz. A már létrejött a konzorcium 2008-ban

pályázott a Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP-3. 2. 4./08/01 kódszámú „Tudásdepó–Express

a könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az

élethosszig tartó tanulás érdekében” című pályázati felhívásra. Ez a pályázat is eredményes lett,

így 2010-ben 6. 369. 000.-Ft-ot nyertünk.

E pályázat megvalósítási határideje 2011. december 31.

2009-ben a Jász-Nagykun –Szolnok Megyei Önkormányzat konzorciumot hozott létre abból

a célból, hogy pályázatot nyújtson be az Észak-Alföldi Operatív Program 2007-2. 1. 1. A. B.C.

D. sz. pályázati felhívása keretében a „Jászkun kapitányok nyomában” elnevezésű projektben.

A pályázatot a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat nyújtotta be „Kulturális és örökségturizmus

infrastrukturális fejlesztése” (C komponens) témában. A projekt átfogó célja: Jász-

Nagykun-Szolnok megyére jellemző adottságok figyelembe vételével, korszerű infrastruktúrával

és magas minőségi színvonalú turisztikai szolgáltatásokkal rendelkező turisztikai attrakció

létrehozása.

E projekt karcagi képviseletét a Hivatal Főépítészével együtt az Iroda munkatársa látja el.

Ugyancsak Ő látja el a Megyei Irányító Testület alelnöki feladatait is.

Karcagon 2010. december 31-ig 18 millió forintos önerő biztosítása mellett 130 millió forint

értékben felújításra kerül a Györffy István Nagykun Múzeum épülete, amelyben új állandó kiállítás

is helyet kap. A volt Kézműves Ház felújítása révén kialakul a Nagykun Látogatóközpont,

amely a kunok történelmének attraktív bemutatása mellett a megye illetve a Nagykunság turisztikai

központja lesz.

Az Iroda munkatársai testületi döntésre előkészítik a Karcag Város Kultúrájáért díj, a Díszpolgári

cím, a Pro Urbe díj, a Karcagért Emlékérem díj, a Karcag Város Sportjáért díj, a Karcag

Város Közbiztonságáért díj, a Karitatív tevékenységért díj adományozását és az átadással járó

pénzügyi és szervezési feladatokat. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés által alapított

megyei díjak előterjesztéseit is előkészíti és továbbítja.

Az Iroda munkatársa gondoskodik az ágazatához tartozó pénzalapok (kiadványalap, rendezvényalap,

nemzetközi kapcsolatok alap, városmenedzselés és idegenforgalmi alap) szakszerű

felhasználásáról, az önkormányzati forrásokat a már említett pályázati forrásokon túl szponzori

támogatásokkal, bevételes rendezvények szervezésével, kiadványok, és ajándéktárgyak készíttetésével

egészíti ki.

Évenként több alkalommal vesz részt a közművelődési és turisztikai konferenciákon, amely

meglévő kapcsolatainak további bővítését szolgálja.

Az Iroda munkatársa az elmúlt évben a Magyar Népművelők Országos Egyesülete emlékplakettjét

kapta meg.

138

Egészségügy területén

A Képviselő-testület a beszámolási időszakban kiemelt figyelmet fordított az egészségügyi és

szociális intézmények működésére. Ezen belül az intézményekben a személyi és tárgyi feltételek

biztosítására, az intézményi beszámolók elkészítésére, az intézményekben az érdekképviseleti

fórumok, a kórházi felügyelő tanács működésének biztosítására.

Az Iroda figyelemmel kísérte az intézményekben tartott továbbképzéseket, szakmai és tudományos

konferenciák, megszervezését segítette.


Előkészítette a vállalkozó orvosokkal megkötésre kerülő szerződések módosítását, a Képviselő

Testület által elfogadott minta alapján a megállapodásokat.

Jelentős előre lépésként megszervezte az alapellátási ügyelet térségi rendszerét, majd a sikeres

közbeszerzési eljárás lefolytatásával megvalósult a térségi központi alapellátási ügyelet.

Központja Karcag, az ellátási terület ezen kívül még Berekfürdő, Bucsa és Kunmadaras. Hétvégén,

ünnepnapokon plusz egy orvos ambulál az ügyeleti rendelőben.

Központi ügyelet formájában működik, „vegyes” praxisokat foglalva magába, tehát mind a

gyermek, mind a felnőtt lakosságot ellátják.

A Városi Rehabilitációs Bizottság munkáját koordinálta. A bizottság a jogszabályi változások

alapján 2008. január elsejétől megszűnt.

2007. augusztusában megkezdődött az alapellátási intézmény átszervezése. Az alapellátásban

tevékenykedő orvosokkal a Kátai Gábor Kórház kötött ellátási szerződést.

A Iroda elvégezte az általa előkészített, jegyzői határozat alapján működő szociális intézmény

ellenőrzését (Kunmadarasi CSSK. stb.) Munkakapcsolatot tartott a városi ÁNTSZ-el.

Segítette az egészségügyi jellegű egyesületek, klubok működését.

A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közétkeztetés helyzetének vizsgálatára

a 113/2007.(III. 08.) „kt.”sz. határozata alapján Ideiglenes Bizottságot alakított.

A bizottság munkáját munkaterv alapján végezte. Az intézményeknél a helyszíni vizsgálatot

a munkacsoport megkezdte a 2007/2008-as tanévben, melyet 2008/2009-es tanévben is folytatott.

Az Ideiglenes Bizottság megalakulását, majd munkáját a Polgármesteri Hivatal Humán

Szolgáltatási Irodája folyamatosan segítette.

A Karcag Város Élelmezési Munkacsoportja tevékenységet tovább folytatja 2010. évben az iskolai

büfék helyzetének felmérésével.

2008. év során az ÁNTSZ Karcagi, Tiszafüredi, Törökszentmiklósi Kistérségi Intézete illetékességi

területén minden gyermekétkeztetéssel foglalkozó főző- és tálalókonyha közegészségügyi-élelmezésegészségügyi

ellenőrzését elvégezte.

Általános iskolai és óvodai étkeztetés

létszám

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

összes étkező

ebből térítés nélkül étkező

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

tanév

2010. február hónapban a Képviselő-testület elfogadta Karcag város Egészségtervét. Az

Egészségterv összetett, a település lakossága életminőségének, életfeltételeinek javítását szolgáló

terv.

Elkészítésében illetve megvalósításában minden érintett (a lakosság, a civil szervezetek, a he-

139


lyi önkormányzat, illetve más hatóságok, az egészségügy, az oktatási intézmények, stb.) egyenrangú

félként vesz részt. Közös akaratot tükröz cselekvési program.

Az Önkormányzat évente biztosítja Karcag városában a lakosságnak a tüdőszűrő vizsgálatot,

melynek szervező munkáját az Iroda látja el.

Ifjúsági tevékenység területén:

E területen az Iroda legfontosabb feladata a Diákönkormányzatok munkájának segítése,

amelynek fontos állomása a berekfürdői ifjúsági táborban megrendezésre kerülő ún. „DÖK tábor”.

A táborban ~ 30-45 fő diákönkormányzati tag vesz részt.

A képzés az alábbi témaköröket öleli fel:

tanulói érdekérvényesítés,

törvények ismertetése

diákönkormányzatok szervezete és működése

kommunikációs készségfejlesztés, vezetői készségfejlesztés

rendezvényszervezés.

2009-től az Iroda a diákönkormányzatokkal közösen szervezi március 15-ei városi rendezvény

részeként a diákok fáklyás felvonulását.

A Képviselő Testület minden évben meghirdeti a helyi ösztöndíjat, a tehetséges és szociálisan

hátrányos helyzetű tanulók részére ill. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati

Ösztöndíjpályázatot.

Helyi ösztöndíj:

Év I. félév II. félév Összesen

2006. 82 fő 54 fő 136 fő

2007. 68 fő 38 fő 106 fő

2008. 81 fő 44 fő 125 fő

2009. 68 fő 35 fő 103 fő

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Év

Támogatottak

száma

Támogatás összege

2006. 201 fő 4 935 000,- Ft

Ezen felül az előző években megítélt még folyamatban lévő ösztöndíjak összege. („B” típus)

2007. 225 fő 5 362 000,- Ft

Ezen felül az előző években megítélt még folyamatban lévő ösztöndíjak összege. („B” típus)

2008. 208 fő 5 925 000,- Ft

Ezen felül az előző években megítélt még folyamatban lévő ösztöndíjak összege. („B” típus)

2009. 192 fő 5 625 000,- Ft

Ezen felül az előző években megítélt még folyamatban lévő ösztöndíjak összege. („B” típus)

2010. 190 fő 5 370 000,- Ft

Ezen felül az előző években megítélt még folyamatban lévő ösztöndíjak összege. („B” típus)

140


A Humán Szolgáltatási Iroda látja el az önkormányzat által biztosított táborozási alappal

kapcsolatos feladatokat is.

Az alapból támogatott táborok száma:

Év Támogatott táborok száma Támogatás összege (Ft)

Nyári táborok Téli és erdei iskolai táborok Összesen

2006. 28 10 38 3 500 000,-Ft/év

2007. 22007. 23 11 34 3 500 000,-Ft/év

2008. 25 10 35 2 890 000,-Ft/év

2009. 25 8 33 2 890 000,-Ft/év

Az Iroda látja el az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett Arany János Tehetséggondozó

Program helyi koordinációs munkáját. A sikeres pályázat eredményeként immár

3 karcagi tanuló vehet részt a Karcag Városi Önkormányzat támogatásával a programban.

Szintén koordinációs feladatot végez a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés által a cigány

származású fiatalok tanulmányainak támogatására vonatkozó pályázat előkészítésében.

2004-től koordinálja a Városi Nyári Napközi szervezését.

Az Iroda kapcsolatot tart a városban működő civil szervezetekkel, munkájukat segíti. Működésükhöz

2008-ig az általuk szervezett rendezvényekhez egyedi döntések alapján segítséget

nyújtott. 2009-től a Képviselő-testület meghirdette a Karcag Város civil szervezeteinek önkormányzati

támogatásáról szóló pályázatot.

Feladat még az önkormányzat bűnmegelőzéssel kapcsolatos tevékenység koordinálása, kapcsolattartás

az illetékes szervekkel. E területen pályázat készítésére is sor került.

Az ifjúsági referens kiemelt feladata az ifjúsági rendezvények szervezésének támogatása, segítése

(Dúvad rock fesztivál, Regi feszt, Karcagi Rock Fesztivál, Tavaszköszöntő koncert).

2009-től Karcag Város Önkormányzata csatlakozott a Kamaszfesztivál Szervezőirodához és

meghirdette az Országos Osztálykirándulás- Kamaszfesztivál „Javíts egy jegyet” pályázatot. Az

Iroda látja el a pályázattal kapcsolatos feladatokat.

Ifjúsági nemzetközi kapcsolatok szervezésében, lebonyolításában közreműködést vállal az

Iroda, pl.: testvérvárosi táborok szervezése.

Sport terület (diák-, verseny-, szabadidősport) területén

Diáksport

A közoktatási intézményekben a diáksport-élet színterei a diáksportkörök, a diák-sportegyesületek.

E szervezetek munkájának összehangolását, a diákok versenyekre való felkészülésének

segítését végezte Irodánk. A diáksport területek közül kiemelkedik a különböző versenyek szervezése,

lebonyolítása. A versenyrendezés több szempontból is segítség az iskoláknak; egyrészt

hazai pályán több eséllyel indulhatnak, másrészt költség megtakarítást jelent a városnak, az intézményeknek.

Ezek a versenyek városi, körzeti, megyei és országos szinten kerülnek megtartásra, több

sportágban is városi, körzeti, megyei szinten:

atlétika,

kézilabda,

kosárlabda,

sakk,

141


játékos sportverseny,

labdarúgás,

duatlon, triatlon.

Segítséget nyújtottunk a diáksportkörök, diáksport-egyesületek minden napos munkájában

a megyei, országos sportszervezetekkel való kapcsolattartás, a különböző pályázatok elkészítéséhez.

142

Versenysport

A versenysport Karcagon elsősorban, s szinte kizárólag a Karcagi Sportegyesületre korlátozódik.

Az egyesület munkájában az Iroda aktívan részt vett. A mindennapos munka kiterjed:

a megyei, országos sportszervezetekkel való kapcsolattartás,

támogatókkal, szponzorokkal való kapcsolattartás,

a szakosztályok munkájának segítése,

pályázatok elkészítése, azok megvalósítása,

beszámolók, statisztikák elkészítése,

versenyek, bajnokságok szervezése, lebonyolítása,

edzők, testnevelő továbbképzésének segítése.

Szabadidősport

Az Iroda szervezte, koordinálta a város szabadidő sportját, melyek az elmúlt években is igen

eredményesen kerültek megrendezésre:

Strandröplabda bajnokság,

Streetball-kosárlabda fesztivál,

Városi Teremlabdarúgó bajnokság,

Labdarúgó Tornák,

Úszónap,

Családi Sport Nap, szülői Labdarúgó-torna.

A Humán Szolgáltatási Iroda továbbá közreműködött a sporthoz kapcsolódó városi pályázatok

elkészítésében.

Karcag Város Önkormányzatának 2007. évi döntései értelmében megalakult a karcagi Sport

Szolgáltató Központ, mely 2008. április 1- vél kezdődően az iroda munkájának jelentős sport

vonatkozású részét átvette.

Az elmúlt két évben az alábbi nagyobb sportversenyek kerültek megrendezésre (a teljesség

igénye nélkül) a Sport Szolgáltató Központban:

Karcagi Lovasnapok,

Nagykun Diák Sportviadal,

Nemzetközi Challenge Sporttalálkozó,

Nemzetközi Kurucz-testvérek Birkózó Emlékverseny,

Nagykun Országos Karate Bajnokság,

Csokai István Asztalitenisz Emlékverseny, Veterán Országos Ranglistaverseny,

Duatlon Diákolimpia Országos Döntő,

Kerékpáros Diákolimpia Országos Döntő,

Szepesváry Gábor Kosárlabda Emlékverseny,


Az intézmény szervesen közreműködött az amatőr sportolás feltételeinek megteremtésében

és a hozzákapcsolódó rendezvények szervezésének biztosításában.

Így került megrendezésre többek között.

Senior Sport Programok,

Tárt Kapus Létesítmények Programok,

Kispályás Labdarúgó Városi Bajnokság.

Hodos Julianna

irodavezető

A Kunok I. Világtalálkozójának megnyitója 2009 szeptemberében Kiskunfélegyházán

A karcagi zárórendezvény a református Nagytemplomban

143


A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás és

tevékenységének bemutatása

Jász-Nagykun-Szolnok megye területileg hét kistérségre tagolódott, melyeknél a statisztikai

kistérség területi, földrajzi behatárolást jelent. A kistérségek területét a hozzájuk tartozó települések

területe és azok közigazgatási határa szabja meg. A karcagi kistérség Berekfürdő, Karcag,

Kenderes, Kisújszállás és Kunmadaras településeket foglalja magába. Területe alapján a megye

legnagyobb kistérsége.

Az Országgyűlés megalkotta a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló

2004. évi CVII. törvényt, és ezzel célirányosan meghatározta azokat a feltételeket, amelyek teljesítése

esetén a kistérség önkormányzatai önkéntes társulást hozhatnak létre, ahol a Társulási Tanács

irányításával közszolgálati feladatokat láthatnak el. Ezzel lehetőség nyílt arra, hogy a többcélú

kistérségi társulás gyakorlatilag önálló szervezetként láthassa el azokat a kötelező, és szabadon választott

feladatokat, melyeket az egyes önkormányzatok támogatási rendszere arra ösztönöz, hogy

a kistérségi közszolgáltatási rendszerébe valamennyi önkormányzat részt vegyen, és közösen lásson

el közszolgáltatási feladatokat. A többcélú kistérségi társulások kiegészítő normatív támogatásra

jogosultak a mindenkori költségvetési törvényben foglaltaknak megfelelően.

A többcélú kistérségi társulás két nagy feladatcsoport közös ellátására szerveződik. Egyrészt

- valamennyi tagönkormányzat részvételével,-a területfejlesztési feladatok ellátására, valamint,

- szolgáltatásszervezés vagy intézmény fenntartás útján, - az oktatási, szociális és egészségügyi

feladatok ellátására.

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulást 2004. június 29-én a Karcagi Kistérség mind az öt

településének önkormányzata hozta létre karcagi székhellyel.

A Társulás vezető döntéshozó szerve a Társulási Tanács, melynek tagjai az öt tagtelepülés

polgármesterei, azonos szavazati joggal. A Társulási Tanács elnöke Karcag város,- mint a társulási

székhely település- polgármestere dr. Fazekas Sándor, a Társulási Tanács választott elnökhelyettese

Kecze István, Kisújszállás város polgármestere. További tagja: dr. Hajdu Lajos Berekfürdő

község polgármestere, aki egyben a Pénzügyi és a Közbeszerzési Bizottság tagja is, Bogdán

Péter Kenderes város polgármestere, aki egyben a Pénzügyi és a Közbeszerzési Bizottságnak

is tagja, valamint Márki Sándor Kunmadaras Nagyközség Polgármestere, aki a Pénzügyi és

a Közbeszerzési Bizottságnak az elnöki tisztségét is betölti.

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulásnak különálló munkaszervezete nincs. A személyi

feltételeket a Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala biztosítja, a Gazdálkodási és

Kistérségi Iroda keretén belül három fő munkatárssal végzi a feladatokat.

A Társulásnak a többcélúság biztosítása érdekében kötelező jelleggel 3 közszolgáltatási feladatot

kellett vállalnia, valamint a területfejlesztési feladat ellátását.

- A Társulás a közoktatási feladatok közül szakszolgálati területen, azon belül a logopédiai

ellátással és a nevelési tanácsadással kapcsolatos feladatokat vállalta.

- Az egészségügyi feladat ellátását a kistérségi központi ügyelet kialakításával és megszervezésével

biztosítja.

- A gyermekjóléti alapellátáson belül a gyermekek átmeneti otthonának kialakítását és működtetését

tűzte ki célul a társulás.

A kötelező feladatokon kívül a társulás vállalta a belső ellenőrzési feladat ellátását a Kistérség

egész területére kiterjedően.

144


Szociális és gyermekjóléti ellátás

2008. január 1-i hatállyal átszervezésre került a kistérségi szintű szociális ellátás, ennek alapján

a Karcag, Kisújszállás és Berekfürdőn működő szociális tevékenységet folytató intézmények

átkerültek a Kistérség fenntartásába.

A fenntartott intézmények az alábbi feladatokat látják el:

- Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ

Szociális alapszolgáltatások, étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti

szolgálat, nappali ellátás, értelmi fogyatékosok napközi ellátása

- Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek Otthona

Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása, átmeneti ellátás, demens betegek bentlakásos

ellátása

- Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Bölcsőde Intézménye

bölcsődei ellátás

- Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekek Átmeneti Otthona

gyermekek átmeneti gondozása

- Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ

Szociális alapszolgáltatások, étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti

szolgálat, nappali ellátás, időskórúak tartós bentlakásos szociális ellátása, átmeneti ellátás,

demens betegek bentlakásos ellátása, bölcsődei ellátás

Az intézmények közül a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ

és a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ önállóan működő és

gazdálkodó költségvetési szervként a másik három intézmény pedig önállóan működő és nem

önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működik. A Gyermekek Átmeneti Otthonát a

Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás hozta létre, és 2007. januárjától működik Kunmadarason.

A kialakításhoz több mint 48 millió Ft támogatási összeget nyert a Társulás.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (3) bekezdése

alapján 2008. július 29-én fogadta el a Társulási Tanács a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás

Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját.

A Társulási Tanács 2008. augusztus 28-án fogadta el a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás

Közoktatási kistérségi intézkedési tervét 2008-2011 időszakra vonatkozóan. Az intézkedési terv

megléte kiemelten fontos a Társulás területfejlesztési feladatai miatt és feltétele a normatíva leigénylésének.

Közoktatási feladat

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás kötelezően ellátandó feladatai között szerepel a közoktatási

feladatok ellátása. Ezen belül a pedagógiai szakszolgálati feladatok, amely magában

foglalja a logopédiai, nevelési tanácsadói, gyógytestnevelési valamint a továbbtanulási, pályaválasztási

tanácsadói feladatokat. A feladatellátást biztosító intézmények a kistérséghez tartozó

minden településen folyamatos ellátást biztosítanak egész tanévben az alábbiak szerint:

- Karcagon - szolgáltatásszervezés vagy intézmény fenntartás útján - a Madarász Imre Egyesített

Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat látja el a logopédiai feladatokat, valamint, nevelési

tanácsadás tekintetében ,Kisújszállás közigazgatási területének kivételével kistérségi szinten.

Gyógytestnevelés és a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadói feladatok esetében Karcag és

Berekfürdő területén folyik ellátás.

Kisújszállás a társulás megalakulása óta ellátja a logopédiai feladatokat, valamint 2008. január

1-t követően minden feladat ellátásában részt vesz a Kossuth Lajos Általános Iskola, Egységes

145


Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon. Logopédia tekintetében ellátja Kisújszállás és Kenderes

közigazgatási területét. Nevelési tanácsadás, gyógytestnevelés és továbbtanulási, pályaválasztási

tanácsadásnál, pedig Kisújszállást látja el teljes körűen.

Kunmadaras és Berekfürdő közigazgatási területén a logopédiai ellátást a Jász-Nagykun

Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet végzi megállapodás alapján.

Egészségügyi alapellátás

A 2004. évben nyert pályázati összegből beszerzésre került 1 db Suzuki Grand Vitara típusú

személygépkocsi és minden településre 1-1 db számítógép.

Területfejlesztés

Területfejlesztés szempontjából fontos, hogy elkészült 2009. október végére a Karcagi Többcélú

Kistérségi Társulás Sport és Szabadidő Stratégia 2009-2020. A Tanács 2009. november 26-i

ülésén tárgyalja.

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás komplex területfejlesztési koncepciója, stratégiai és

operatív programja 2005 májusában készült, amelynek többszöri felülvizsgálata megtörtént. A

koncepcióban kijelölt területfejlesztési irányokhoz illeszkednek a kistérség területén végzett fejlesztések.

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás keretében működik a Karcagi Többcélú Kistérségi

Társulás Fejlesztési Tanács is. A Jász Nagykun Szolnok Megyei Területfejlesztési Tanács és az

Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács munkájában is közreműködik, képviselettel rendelkezik.

Az ÉARFÜ Kht. biztosítja a kistérséghez kötődően 1 fő tanácsadó, kistérségi koordinátor

foglalkoztatását, aki lehetővé teszi a kistérség számára a megyei, illetve a regionális területfejlesztési

szervekkel való kapcsolattartást.

A fejlesztések érdekében a Társulás folyamatosan kihasználja a pályázati lehetőségeket.

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás pályázatainak eredménye:

Sor

szám Benyújtás éve Pályázat neve Elnyert

támogatás

1. 2007. Karcag Kistérség hulladéklerakóinak rekultivációs programja 49.045.340

2. 2008. Munkaerő-piaci menedzser 3.125.302

3. 2008. Komplex Kistérségi Szabadidősport program 1.200.000

4. 2008. Szenior sport –Aktív Életmód – Egészségfejlesztő program 300.000

5. 2008. Tematikus Kistérségi Sporttáborozási program 770.000

6. 2008. Szociális alapellátások komplex fejlesztés Kisújszálláson elutasítva

7. 2008. Bentlakásos intézmények korszerűsítése elutasítva

8. 2008.

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális

fejlesztése

elutasítva

9. 2008. Idősek Otthona működési feltételeinek biztosítása 12.000.000

10. 2009. A Karcagi kistérség térfigyelő kamerarendszerének kiépítése 19.812.794

11. 2010. Bölcsőde intézmény fejlesztése Kisújszállás 12.330.000

146


Karcag Kistérség hulladéklerakóinak rekultivációs programja

A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) 2.3.0. keretén belül pályázati kiírás került

közzétételre „A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok

elvégzése” címmel.

A támogatás célja, hogy a felszíni és felszín alatti vizek további szennyezésének megakadályozása

és a környezetterhelés érdekében csökkentése érdekében, térségi szinten - összhangban

az Országos Hulladékgazdálkodási Tervvel, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes

szabályokról és feltételekről szóló 20/2006 (IV.5.) KvVm rendelettel – rekultiválni kell a környezetet

és a lakosságot is folyamatosan veszélyeztető régi, műszakilag nem megfelelő bezárt, illetve

felhagyott települési szilárdhulladék-lerakókat.

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a 49/2007. (XI.15.) KTT sz. határozatával

döntött a pályázat benyújtásáról.

A benyújtott pályázatban a kistérség az illetékességi területén öt szilárdhulladék-lerakó hely

rekultivációjára pályázott az alábbi bontásban: Kisújszálláson 2, Karcagon 1, Berekfürdőn 1,

Kunmadarason 1.

2008. június 26-án került sor a Támogatási Szerződés aláírására, amelyben a megítélt támogatás

az előkészítő munkákra az első forduló keretében 49.045.340.- Ft.

Az előkészítő munkák keretében sor került, a területek lőszermentesítésére, közbeszerzési

feladatok ellátására, illetve közbeszerzési eljárás keretében a projektmenedzsment kiválasztására,

a részletes megvalósíthatósági tanulmány (továbbiakban: RMT), egyéb tanulmány, vízjogi

engedélyes tervek elkészítésére és az engedélyeztetésére. PR tevékenységek keretében a projekt

bemutatása érdekében honlap került kialakításra.

A projekt megvalósítására vonatkozó 2. fordulós pályázat benyújtása 2010. február 26-án

megtörtént. A pályázat befogadásra került, és jelenleg a szakmai értékelés szakaszában tart. Sikeres

második forduló esetén 1.410 millió Ft értékű beruházás valósulhat meg.

Munkaerő-piaci menedzser

Az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ által indított „Munkaerő-piaci menedzser”

munkaerő-piaci programra sikeresen pályázott a Karcagi kistérség, melynek keretében

3.125.302.- Ft támogatáshoz jutott, vállalva a menedzserek háromhavi támogatás nélküli továbbfoglalkoztatását.

Két fő munkaerő-piaci menedzser foglalkoztatására kerülhetett sor kistérségi szinten, így két

települési székhellyel Kunmadaras és Kisújszállás településeken 1-1 fő látja el feladatát.

A program sikeresnek bizonyult eddig több főt is sikerült továbbképzésekre irányítani. A rászorultak

kifejezetten jól fogadják a segítséget, bár még a kételyek a foglalkoztatás iránt megmaradtak.

A program 2010. január 16-ával fejeződött be.

Komplex Kistérségi Szabadidősport program

Az Önkormányzati Minisztérium a többcélú kistérségi önkormányzati társulások részére a

Komplex Kistérségi Szabadidősport program megvalósítása érdekében pályázatott, irt ki, amelyen

a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás 1.200.000.- Ft támogatást nyert el.

A program 2008. május 1. és november 30. között kerül megvalósításra.

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás célja a megrendezésre kerülő versenyek, amatőr bajnokságok

megrendezésével, hogy a helyi közösségek és kistérség településein élő közösségek

147


összemérjék tudásukat, hogy a versenyeken való részvétellel erősítsék a települések közötti szorosabb

baráti kapcsolatok kialakulását, az egészséges mindennapi mozgás szeretetét erősítsék.

Szenior sport – Aktív Életmód – Egészségfejlesztő program

Az Önkormányzati Minisztérium által meghirdetett „Szenior sport –Aktív Életmód –

Egészségfejlesztő program” keretében a 2008. május 1. és október 31. között a Karcagi Sportegyesület,

mint szakmai partnerszervezettel megvalósításra kerülő programok költségeihez

300.000.-Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk.

A kővetkezők kerültek a programba:

- Szakképzett aqua-fitness edző irányításával vízi-torna, 10 alkalommal.

- Számítógép alapismereteket nyújtó foglalkozás 10 alkalommal. A számítástechnikai foglalkozások

után minden alkalommal lehetőséget kívánunk teremteni - szakképzett edző

bevonásával – asztalitenisz, sportági foglakozásra, játékra.

- Az előző év felmérése, tapasztalata alapján társastánc foglalkozás alkalmanként.

- Az asztalitenisz foglalkozások már előző évben megszokott formában.

- A város ismertető séták alkalmával az idősek – gyermekkoruk emlékeit felidézve – kötetlen

beszélgetéseket folytathatnak, ismeretségeket köthetnek, erősítve ezzel a közösségi

szellemet.

- Klub foglakozások, ahol a résztvevők az időskori betegségek megelőzésével, leküzdésével

hallhatnak előadásokat. Az előadásokat a Családsegítő és Gondozási Központ, valamint a

Védőnői hálózat szakemberei, vállalták. Az előző év tapasztalatai alapján ezeket, a foglalkozásokat

célszerű más sport programmal együtt szervezni. Az egészséges étrend, táplálkozási

tanácsokat a Kátai Gábor Kórház szakemberei fogják tartani.

- A senior korú sportolók bevonásával szeretnénk megoldani az eredményes sportpályafutás

bemutatását. Az élményeket klub foglalkozás keretein belül tervezzük.

Tematikus Kistérségi Sporttáborozási program

Az Önkormányzati Minisztérium által meghirdetett „Tematikus Kistérségi Sporttáborozási

program” elnevezésű pályázati felhívásra benyújtott pályázatunkat támogatásra érdemesnek

ítélték, és a projekt megvalósításához 770.000.- Ft támogatást nyújtottak..

A program keretében a kistérség 3 tábor megvalósítását végezte.

1. Karcagi Sportegyesület

A „Komplex humán sporttábor” olyan gyerekeknek, akik szeretik a kihívásokat, szívesen

kóstolnak bele különleges sportágakba, lételemük a mozgás.

- 2. Kisújszállás Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata (továbbiakban: CKÖ) a Berekfürdői

Ifjúsági Tábort választotta a program helyszínéül.

A CKÖ hagyományosan minden évben szervez nyári tábort általános iskolás, halmozottan

hátrányos helyzetű roma gyermekeknek, ahol a sport, és a roma kultúra egyaránt fontos szerepet

tölt be.

- 3. Arany János Általános iskola, Kisújszállás

Az iskola sportlétesítményeinek és a DSE sporteszközeinek használatával, szakemberek részvételével

a népszerű sportágakban szakmai előrehaladást biztosító sporttábor.

148

Szociális alapellátások komplex fejlesztés Kisújszálláson

Az Új Magyarország Fejlesztési terv Észak-Alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez

a „Szociális alapszolgáltatások komplex fejlesztés Kisújszálláson” című, ÉAOP-

4.1.3/C.-2008-0021 pályázat került benyújtásra.


A pályázati konstrukció „C” komponensére (A szociális alapszolgáltatásokhoz, a gyermekjóléti

alapellátásokhoz való hozzájárulás javítása és a szolgáltatások minőségének komplex és/

vagy térségi szintű fejlesztése) lett benyújtva.

Jelen pályázati kiírás keretében támogatásra kerülő pályázatok kétfordulós eljárás keretében

kerülnek támogatásra. Az első fordulót követően a támogatott pályázok a közreműködő szervezet

részéről tanácsadásban, részesülnek. Az első fordulót követően kerül sor a végleges pályázatok

kidolgozására, amelyre a pályázónak az első fordulóban született támogatási döntés

időpontjától 6 hónap áll rendelkezésére. A pályázatról végérvényes támogatási döntés az eljárás

második fordulójában születik.

A pályázat formai ellenőrzése megkezdődött, hiánypótlásra került sor.

A támogatási döntés megszületett, sajnos forráshiány miatt elutasításra került a projekt.

Bentlakásos intézmények korszerűsítése

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretein belül kiírásra került „Bentlakásos

intézmények korszerűsítése” című, TIOP 3.4.2-08/1 pályázati kiírás alapján a Kisújszállási

Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ intézmény szociális bentlakásos ellátás

céljára szolgáló épületeinek korszerűsítésére, bővítésére pályázat került beadásra.

A támogatási döntés megszületett, sajnos elutasításra került a projekt.

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése

Az Új Magyarország Fejlesztési terv Észak-Alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez

a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központjának fejlesztése

című, ÉAOP-4.1.3/A-2008-0011 azonosító számú pályázat került benyújtásra.

A projekt közvetlen célja a gyermekvédelmi szolgáltatások infrastruktúrájának megteremtése

és a már működő ellátások infrastrukturális fejlesztése a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás

által ellátott Szociális Szolgáltató Központ keretein belül, Karcag város és Berekfürdő község

közigazgatási területén.

A támogatási döntés megszületett, sajnos forráshiány miatt elutasításra került a projekt.

Idősek Otthona működési feltételeinek biztosítása

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt, SZOC-EK-08 kódszámú, „Egyes szociális

szakosított ellátási formák és nappali ellátások 2008. évi egyszeri kiegészítő támogatására”

elnevezésű pályázati felhívásra Idősek Otthona működési feltételeinek biztosítása néven sikeres

pályázatot nyújtottunk be.

Vissza nem térítendő támogatás megítéléséről döntött a Támogató 12.000.000.- Ft összegben.

Saját erőt nem igényelt a pályázat.

A támogatásból a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek Otthona Zöldfa utcai telephelyének

nyílászárói kerültek kicserélésre.

A Karcagi Kistérség térfigyelő kamerarendszerének kiépítése

A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatai - területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati

fejlesztések (TEKI), - közbiztonságot szolgáló fejlesztések megvalósítása a bűnmegelőzés terén

támogatási pontja keretében pályázat került benyújtásra.

A projekt összköltsége 13.639.127.- Ft, a támogatás 85%-os ami 11.593.258- Ft-ot jelent. A

149


saját forrás rész a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás költségvetésében rendelkezésre áll

2.045.869.-Ft összegben.

Településenként 4-4 kamera telepítését tudtuk ebből a támogatásból kivitelezni.

Bölcsőde intézmény fejlesztése

2010. év elején a 1/2010. (I.19.) ÖM rendelet alapján pályázatot nyújtottunk be a bölcsődék

infrastrukturális fejlesztése tárgyában az Önkormányzati Minisztérium felé. Pályázatunk sikeres

elbírálása után a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központi Bölcsőde

telephelye 12.330.000.-Ft támogatásban részesült 25% saját forrás biztosítása mellett. A

támogatási szerződés a Minisztériummal aláírásra került. A kivitelezés megkezdhető. A támogatással

2011. július 30-ig kell elszámolnia a Társulásnak.

Belső ellenőrzés

A Társulási Tanács 2005. I. negyedévében döntött arról, hogy a belső ellenőrzési feladat ellátását

kistérségi szinten biztosítja. Tekintettel arra, hogy a Társulásnak önálló munkaszervezete

nincs, ezért a Tanács a feladat ellátásával a Karcag Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalát

bízta meg. A hatékonyság és költségtakarékosság követelményének figyelembevételével valamennyi

tagönkormányzat, valamennyi intézményére kiterjedően - ami 2010-ben összesen 45

intézmény - a kistérség látja el a belső ellenőrzési feladatokat 2005. február 15-től kezdődően.

Lőrincz Mária

irodavezető

150

2009 nyarán megalakult a Kunkarcagi Állatvédő és Állatbarát Egyesület


A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás

Szociális Szolgáltató Központ

A személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatási rendszer intézménye a Karcagi Többcélú

Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ, melynek jogelődje a Családsegítő és Gondozási

Központ volt, s amely az 540/2007. (XI.07.) „kt.” számú határozat értelmében 2008. január

01-től kezdődően a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működik.

2008. január 01-től Berekfürdő Község Önkormányzat szociális feladatainak ellátása (étkeztetés,

házi segítségnyújtás, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás) a Karcagi Többcélú Kistérségi

Társulás Szociális Szolgáltató Központ keretén belül történik.

Az intézmény a hatáskörébe tartozó feladatokat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

szóló többszörösen módosított 1993. évi III. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó szociális

intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló többszörösen módosított

1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről

szóló többszörösen módosított 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet, a gyermekek védelméről

és a gyámügyi igazgatásról szóló többszörösen módosított 1997. évi XXXI. törvény, a személyes

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai

feladatairól és működésük feltételeiről szóló többszörösen módosított 15/1998. (IV.30.) NM

rendelet, a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulásnak az intézmény tevékenységeivel összefüggő

határozatai alapján, a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási és Kistérségi Iroda szakmai irányítása

alatt, valamint a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló

1992. évi XXXIII. törvény, illetve a Szociális Munka Etikai Kódexe szerint végzi.

Az intézmény működési területe: Karcag város és Berekfürdő község közigazgatási területe.

Az intézmény székhelye: 5300 Karcag, Püspökladányi út 33.

telephelyei: 5300 Karcag, Szabó József út 6.

5300 Karcag, Horváth F. u. 1.

5309 Berekfürdő, Berek tér 11.

Az intézmény önállóan működő és önállóan gazdálkodó jogkörrel rendelkező költségvetési

szerv.

Az intézményhez tartozó önállóan működő intézmények:

- Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Bölcsőde Intézménye (5300 Karcag, Varró u. 3/a.)

- Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek Otthona (5300 Karcag, Horváth F. u. 1.)

- Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekek Átmeneti Otthona (5321 Kunmadaras,

Kunhegyesi út 27.)

Az intézmények működésével kapcsolatos gazdasági-pénzügyi tevékenységet a Gazdasági

Egység látja el.

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ a következő szociális

alapszolgáltatásokat és gyermekvédelmi alapellátást nyújtja:

családsegítés

szociális étkeztetés

házi segítségnyújtás

nappali ellátás:

- Idősek Klubja

- Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona

- Gyermekjóléti Szolgálat

151


Az intézmény nyitott, minden hozzáfordulóval megkülönböztetés nélkül foglalkozik. Alapelve

az emberi méltóság tisztelete, az önkéntesség, az együttműködésen alapuló személyes szolgáltatás,

a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés.

152

Családsegítés

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt

segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a

krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

A családsegítő munka alapvető módszere az egyéni esetkezelés, ami nagy részben intézményünkben

vagy a kliensek lakóhelyén történik és a személyes meghallgatást, a problémák feltárását,

tanácsadást, segítő beszélgetést, ügyintézési eljárásmódokat foglal magába. Az esetmunkához

hozzátartozik a komplex, teljes családra is kiterjedő családgondozás, a segítséget kérők

megerősítése, a társas kapcsolatok gazdagítása, helyreállítása, a „képessé tevés” gyakorlata.

Mentális gondok, problémák esetén a családgondozó feladata az elsődleges problémafeltárás, a

feszültségoldó segítő beszélgetés, szükség szerint szakember bevonása a megoldási folyamatba.

A segítségre szoruló emberek a napi gyakorlatban minden olyan kérdéssel, gonddal, problémával

kereshetik fel a családsegítő szolgáltatást, amit maguk, illetve szűkebb vagy tágabb környezetük

támogatásával sem tudnak megoldani, megválaszolni, elrendezni.

A családsegítés a személyes gondoskodást végző és a szolgáltatást igénybe vevő személy

együttes munkafolyamata, melynek tartalma és menete írásbeli együttműködési megállapodásban

kerül rögzítésre, amennyiben a szakmai tevékenység az első kapcsolatfelvétel során tett

intézkedéssel nem zárható le. A megállapodásban rögzítésre kerülnek a szolgáltatást igénylő

problémái, az elérendő cél érdekében megvalósítandó feladatok, az együttműködés módja, a

problémamegoldásba bevont szolgáltatók, a segítő és kliense találkozásainak rendszeressége, a

segítő folyamat várható eredménye és a lezárás időpontja. A szolgáltatás igénybevétele önkéntes,

a kliens együttműködésén alapul. A kapcsolatfelvétel történhet önálló megkereséssel a kliens

részéről vagy jelzőrendszeri tájékoztatás alapján.

Információt nyújtunk különféle családtámogatási ellátásokról és azok jogosultsági feltételeiről,

a rendszeres szociális segély igénybevételének feltételeiről, üdülési csekk igénylésének lehetőségéről,

valamint az ellátásokkal kapcsolatos ügyintézés menetéről. Nagyarányú az ellátásokhoz

kapcsolódó nyomtatványok kitöltéséhez adott segítségnyújtás is. Információval szolgálunk

a hivatalos szervek elérhetőségeiről, más szociális ellátást biztosító intézményekről, szociálpolitikai

támogatásról, önkormányzati bérlakáshoz jutás feltételeiről, jogi segítségnyújtás igénybevételéről.

2005. szeptember elsejétől intézményünkben, a családsegítés keretein belül valósul meg a

rendszeres szociális segélyezettekkel történő kapcsolattartás. A munkaerő-piacon nem foglalkoztatott

személy a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként együttműködésre köteles,

amelynek keretében

az intézménynél nyilvántartásba veteti magát és

a beilleszkedést segítő programról írásban megállapodik az intézménnyel, továbbá

teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat.

Az együttműködés célja minden esetben a társadalmi beilleszkedés segítése. A beilleszkedést

segítő program a rendszeres szociális segélyben részesülő személy szociális helyzetéhez és mentális

állapotához igazodva a következőkre terjedhet ki:

- az intézménnyel történő kapcsolattartásra,

- a kliens számára előírt egyéni képességeket fejlesztő, vagy az életmódot formáló foglal-


kozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő felkészülési programban való

részvételre,

- a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő részvételre,

különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzésére.

A megváltozott jogszabályi feltételeknek megfelelően 2009. január 01.-től kezdődően átalakult

a szociális rászorultságtól függő ellátások rendszere, melynek következtében nagymértékben

lecsökkent a rendszeres szociális segélyben részesülők száma. A rendszeres szociális segélyben

részesülő személyek részére havonta egy alkalommal szerveztünk beilleszkedést elősegítő

programokat: pl. álláskeresési technikák, szinten tartó foglalkozások.

Idős-ellátás

Az elmúlt évek során a társadalomban már meglévő szociális gondok tovább halmozódtak,

többek között a népesség elöregedésének folyamata is felgyorsult. Az idősödő lakosság egy

csökkenő társadalom egyre növekvő rétegét képezi. Karcag város lakosságának száma az elmúlt

években folyamatosan csökken és továbbra is a népesség elöregedése figyelhető meg.

Intézményünk kiemelt figyelmet fordít az idősödő lakosságra, célunk segítség nyújtása a szociálisan

rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában,

valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó

problémáik megoldásában.

Szociális étkeztetés

Az alapellátás egyik fontos szolgáltatása az étkeztetés. E szolgáltatás keretében azoknak a szociálisan

rászorultaknak legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodunk, akik azt koruk,

egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy

hajléktalanságuk miatt önmaguknak, illetve eltartottjaiknak tartósan vagy átmeneti jelleggel nem

képesek biztosítani. Az étkeztetés igénybevétele történhet kiszállítással (tiszteletdíjas gondozók,

szociális gondozók), vagy a főzőhelyről történő jogosult általi elvitellel. A munkaszüneti és pihenőnapon

történő étkeztetés feltételei adottak, így az év minden napján igénybe vehető az ellátás

Karcag vonatkozásában, Berekfürdőn a munkanapokon biztosított a szolgáltatás.

Ha az étkeztetésben részesülő személy egészségi állapota indokolja az ellátást igénybe vevő

részére diétás étkeztetés lehetősége is biztosított Karcagon.

A szociális rászorulók napi egyszeri meleg étellel történő ellátását az intézmény vásárolt közszolgáltatásként

biztosítja.

Az étkeztetést jellemzően a 60 év feletti korosztály veszi igénybe.

Karcag

év elvitellel kiszállítással összesen

2006. 11.526 adag 44.212 adag 55.738 adag

2007. 10.426 adag 40.840 adag 51.266 adag

2008. 10.670 adag 39.193 adag 49.863 adag

2009. 12.359 adag 38.816 adag 51.175 adag

Berekfürdő

év elvitellel kiszállítással összesen

2008. 3.121 adag 1.998 adag 5.119 adag

2009. 5.278 adag 2.106 adag 7.384 adag

153


154

Házi segítségnyújtás

A demográfiai tényeket figyelembe véve elsődleges szempontként fogalmazódik meg az az

igény, hogy ameddig csak lehet, amíg erre képes és úgy akarja, mindenki az otthonában, saját

megszokott környezetében élhessen, melynek feltétele az egészségi állapot megőrzése, illetve

szinten tartása, a lakhatás biztosítása.

A házi segítségnyújtás az egyik legrégebbi alapellátási forma, melynek keretében a szolgáltatást

igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében biztosítjuk az önálló életvitel fenntartása érdekében

szükséges ellátást.

Szolgáltatásaink:

- az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása,

- az orvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása,

- segítségnyújtás a higiénia megtartásában,

- közreműködés az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében (különösen bevásárlás, takarítás,

mosás, meleg étel biztosítása),

- segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való kapcsolattartásában,

- segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében,

a kialakult veszélyhelyzet elhárításában,

- részvétel az egyéni és csoportos szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs programok

szervezésében,

- az ellátást igénybe vevő segítése a számára szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban,

- az előgondozást végző személlyel való együttműködés,

- szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.

A szociális törvény rendelkezései értelmében 2008. január 01. napjától a házi segítségnyújtás

igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet, ami a jogosultsági feltételek

vonatkozásában radikális módosítást jelentett. A gondozási szükséglet vizsgálatát külön jogszabályban

megjelölt szakértői bizottság végzi. A szakértői bizottság a gondozási szükségletet jogszabályban

meghatározottak szerint vizsgálja meg, s kötelező erejű szakvéleményt ad ki a napi

gondozási szükséglet mértékéről.

A házi segítségnyújtást a szakvéleményben meghatározott napi gondozási szükségletnek

megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha azonban a kérelmező

gondozási szükséglete hiányzik, illetve a napi 4 órát meghaladja, a szolgáltatás nem biztosítható

részére. A soron kívüli ellátás lehetősége adott, ha a szolgáltatást igénylő egészségi állapota

vagy személyes körülményei a szolgáltatás halaszthatatlan biztosítását teszik szükségessé, az intézményvezető

döntése alapján a szolgáltatás a gondozási szükséglet vizsgálata nélkül legfeljebb

három hónapos időtartamra nyújtható. A 2008. évben összesen 12 fő (Karcag 4 fő, Berekfürdő

8 fő), 2009. évben összesen 8 fő (Karcag 7 fő, Berekfürdő 1 fő) részére biztosítottuk az azonnali

segítségnyújtás lehetőségét.

A házi segítségnyújtást elsősorban a 70 éven felüli idős emberek veszik igénybe, akiknek nagyobb

része egyedül él és egészségi állapota megromlott.

2008. január 1.-től a Szociális törvény az étkeztetés és a házi segítségnyújtás tekintetében az

igénybevételt megelőzően kötelezővé tette az ellátást igénybe vevő családjában az egy főre jutó

jövedelem vizsgálatát, valamint kötelezte az intézmények vezetőit, hogy minden év október 31-

éig kérelmezze az intézménynél ellátást igénybe vevő személyek következő naptári évre szóló

jövedelemigazolásának kiállítását. A jegyzői vizsgálat során megállapított jövedelem alapján

kerülhetett megállapításra az igénylő által fizetendő személyi térítési díj és vált lehívhatóvá az

állami normatív támogatás. A fenti jogszabályváltozás 2008-2009. évben jelentős többletmun-


kát igényelt az intézménytől, évente mintegy 250-270 főnek közreműködtünk jövedelemigazolásának

igénylésében.

Idősek Klubja

Az Idősek Klubja a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatás nappali

ellátást nyújtó intézménye. Az Idősek Klubja a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk

ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozására szolgál. Az intézményben

lehetőség van a közösségi együttlétre, pihenésre, ruházat tisztítására, személyi tisztálkodásra,

amelyhez az intézmény dolgozói kérésre segítséget nyújtanak. A klub 44 férőhellyel rendelkezik,

napi háromszori étkezés lehetősége biztosított.

Nyújtott szolgáltatások köre:

- igény szerint meleg élelem biztosítása;

- szabadidős programok szervezése;

- szükség szerint az egészségügyi alapellátáshoz, a szakellátásokhoz való hozzájutás segítése;

- hivatalos ügyek intézésének segítése;

- életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése;

- speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése;

- felvilágosító előadások szervezése egészségügyi, szociális ellátásokról;

- személyi higiénia biztosítása;

- gépkocsi használat szükség szerinti biztosítása;

- együttműködés, ismerkedés/kapcsolatok kiépítése hasonló klubokkal, kapcsolattartás nevelési-oktatási

intézményekkel (iskola-óvoda);

- heti rendszerességgel jelentkező foglalkozások biztosítása: könyvtári óra, torna, napi események

megbeszélése, vérnyomás- és súlymérés,

- névnapok, születésnapok megünneplése.

A foglalkoztatás folyamatosan fontos szerepet kap a klub életében. Az éves foglalkoztatási

terv összeállítása során figyelembe vesszük a klubtagok javaslatait, ötleteit. A foglalkoztatás

célja a szabadidő hasznos, tevékeny eltöltése, a fizikai-szellemi aktivitás megtartása/fejlesztése,

új ismeretek szerzése, mely révén az egyén élete teljesebbé válik, mindennapi élete tartalommal

töltődik meg. Havonta játékos vetélkedőt szervezünk klubtagjaink részére, a közös játék nyújtotta

örömet, jókedvet, az önfeledt szórakozás lehetőségét megteremtve. A város kulturális eseményeit

folyamatosan figyelemmel kísérjük, esetenként aktív részesei vagyunk. Ostoros községben

működő Idősek Klubjával több éve jó kapcsolatot ápolunk. Az év hagyományos ünnepeit

egész délutánt betöltő programokkal tesszük emlékezetessé.

Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona

A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élő, harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra

részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve

autista személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra,

valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az

ellátottak napközbeni étkeztetését.

Rendkívül indokolt esetben nappali ellátás olyan fogyatékos személyek részére is biztosítható,

akire nézve szülője, vagy más hozzátartozója gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési

támogatásban vagy ápolási díjban részesül. A napközibe elsősorban értelmileg akadályozott,

155


halmozottan fogyatékos gondozottak járnak, akik a hétköznapi élet számos területén mások segítségére

vannak utalva. Az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona 20 férőhellyel rendelkezik.

Intézményünkben napközben tartózkodhatnak, étkezhetnek és változatos programokban

vehetnek részt az igénybe vevők. Az önkiszolgálás, az önállóság, a szabad döntéshozatal a lehetőségek

keretén belül, minden igénybe vevő számára alapvető cél.

A szabadidő eltöltését, a képességek kibontakoztatását, fejlesztését változatos programokkal

igyekszünk biztosítani: séták, kisebb kirándulások a városban, táborozások, helyi gyógyvizű

fürdő igénybevétele, konyhakert-, sziklakert-, virágoskert ápolása-gondozása, rajzolás-festés,

barkácsolás, kézimunkázás (hímzés, gobelinezés), egyéni képességek fejlesztése: olvasás, írás,

számolás, praktikus ismeretek. A mozgásra egész évben különösen nagy hangsúlyt fordítunk.

A programokat elsősorban fejlesztő célzattal szervezzük, de fontosnak tartjuk örömteli, szórakoztató,

kikapcsolódást jelentő hatásukat is.

156

Gyermekjóléti Szolgálat

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. §-a

szerint a települési önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése

és működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése, melynek része a

gyermekjóléti szolgáltatás.

A gyermekjóléti szolgáltatást a helyi önkormányzat a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás

Szociális Szolgáltató Központ keretein belül - önálló szakmai és szervezeti egységként működtetett

- Gyermekjóléti Szolgálat útján biztosítja.

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális

szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a

gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek

veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából

kiemelt gyermek visszahelyezését.

A gyermekjóléti szolgáltatás feladatai a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése

érdekében

A gyermeket, illetve szülőjét tájékoztatni kell mindazokról a jogokról, támogatásokról és ellátásokról,

amelyek összefüggésben állnak a gyermek testi, lelki egészségének biztosításával,

családban történő nevelkedésének elősegítésével.

Családgondozóink tájékoztatása mellett a gyermeki jogok minél szélesebb körű érvényesülése

érdekében gondoskodunk (szóban, írásban történő tájékoztatás során) arról, hogy a gyermekek

számára megismerhető legyen a gyermekjogi képviselő neve, telefonszáma, fogadóóráinak

helye és időpontja. A gyermekjogi képviselő rendszeres időközönként fogadóórát tart szolgálatunknál.

Tevékenységeink:

Családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés tanácsadás, segítő beszélgetés.

Más szolgáltatásokhoz való hozzájutás érdekében közvetítés.

Hivatalos ügyek intézésében való közreműködés, melynek során szolgálatunk segítséget nyújt

a gyermeknek, illetve szülőnek ügyeik hatékony intézéséhez, tájékoztatja a gyermeket, illetve a

szülőt az igénybe vehető jogi képviselet, jogi segítségnyújtás lehetőségéről.

A gyermekjóléti szolgálat segíti a gyermeket, illetve a családját az átmeneti gondozáshoz való

hozzájutásban.

A gyermekek számára szabadidős, prevenciós célzatú tevékenységeket szervez szolgálatunk.


Ilyen a családban jelentkező nevelési problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítését

célzó, játékos foglalkozásokkal egybekötött Biztos Kezdet Klub, illetve lehetőséget biztosítunk

a gyermekek számára szabad játéktevékenységre játszóklub keretében.

A 0-3, 0-6 év közötti időszak fokozott jelentőséggel bír a személyiség egészséges, harmonikus

fejlődésében, a beszéd kialakulásában, az iskolai követelményeknek való megfelelésben, a tanulási

problémák kialakulásában. A Biztos Kezdet Program alapja a preventív szemlélet, segítségével

lehetőség nyílik a gyermekek problémáinak lehető legkorábbi felismerésére, fejlesztésére, a

lemaradások csökkentése érdekében.

Céljaink: programunkkal esélyt adni a 0-6 éves korú gyermekek és családjaik számára, hogy

életkoruk legkorábbi időszakában segítséget kapjanak a testi, szellemi, érzelmi és szociális fejlődésükhöz,

szocializációjukhoz, nyelvi-, tanulási képességeik fejlődéséhez. Elősegítsük a szülő-szerep

erősödését, a gyermekek családban nevelkedését, a szülők foglalkoztathatóságának

előmozdítását. Célunk továbbá a hátrányos helyzet csökkentése, a szociális és érzelmi fejlődés

támogatása, az egészségkultúra fejlesztése, a családok erősítése, támogatása, a kisgyermekek

optimális fejlődéséhez szükséges hiányosságok pótlása, kiegyenlítése játékos, oldott, kellemes,

családias hangulatú légkörben. A program nyitott, valamennyi 0-6 éves korú gyermek és családja

igénybe veheti.

A programot 2006. októberében indítottuk, melyet a pályázati időszak lezárását követően,

2009. 01. 01-től játszóklub néven működtetünk tovább.

A prevenciós célzatú tevékenységek szervezése keretében a rászoruló családoknak Karcag

Városi Önkormányzat támogatásával lehetősége volt szociális nyári gyermekétkeztetési szolgáltatás

igénybe vételére 2009. június 16. - 2009. augusztus 31. közötti időszakban. Intézményünk

dolgozói három alkalommal 475 fő - halmozottan hátrányos helyzetű óvodás és 1-6. osztályos

- gyermek részére osztottak ki a jelzett időszakban 54 munkanapra felmelegíthető készétel konzervet.

A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében

A gyermekjóléti szolgálat szervezi, működteti az észlelő- és jelzőrendszert, mely lehetővé teszi

a gyermekeket általában veszélyeztető okok feltárását, valamint az egyes gyermek veszélyeztetettségének

időben történő felismerését.

A jelzőrendszer tagjaitól problémajelző adatlapunkon, magánszemélyektől szóban illetve

írásban fogadjuk bármely gyermek veszélyeztetettségével kapcsolatos jelzést.

Családgondozóink a probléma jellegéhez, a veszélyeztetettség mértékéhez, a család szükségleteihez

igazodó intézkedéseket tesznek a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése, illetve

a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében. Az intézkedésekről tájékoztatjuk a jelzést tevőt.

Az együttműködés, valamint a tevékenységek összehangolása érdekében a gyermekjóléti

szolgálat esetmegbeszéléseket tart.

Esetmegbeszélések formái:

-Lehetőség szerint a családot és a családdal foglalkozó szakembereket is bevonva esetkonferencia,

egy adott család ügyében tartott megbeszélés.

-A gyermekjóléti szolgálat és a jelzőrendszer tagjainak képviselői között, előre meghatározott

témakörben megrendezésre kerülő szakmaközi megbeszélés a vonatkozó jogszabálynak megfelelően

évente legalább 6 alkalommal.

-Intézményi esetkonzultáción a gyermekjóléti szolgálat családgondozói és pszichológusa/

szakmai egység vezetője vesz részt az esetkezelés hatékonyságának növelése, az eredményesség

elősegítése érdekében

-Jelzőrendszeri tagokkal történő esetkonzultációk.

A tevékenység összehangolása, az együttműködés elősegítése érdekében a gyermekjóléti

157


szolgálat minden év március 31-ig megszervezi és lebonyolítja az éves gyermekvédelmi tanácskozást.

E fórumon a jelzőrendszer tagjainak írásos tájékoztatóit figyelembe véve átfogóan értékeljük

a jelzőrendszer éves működését és áttekintetjük a település gyermekjóléti alapellátásának

valamennyi formáját.

A jelzőrendszert képviselő intézmények segítőkészek, szoros kapcsolatot ápolunk velük.

Kölcsönösen segítjük egymást, hatékony együttműködésünk, konzultációink támogatják a

gyermek és családja gondozását.

A gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében

A kialakult veszélyeztetettség megszüntetésére a gyermekkel és családjával végzett szociális

munkával, családgondozással segítünk a család-gyermek problémáinak rendezésében, a családban

jelentkező működési zavarok ellensúlyozásában, a családi konfliktusok megoldásának elősegítésében,

a gyermek, illetve a szülők által igénybe vehető ellátásokhoz, szolgáltatásokhoz való

hozzáférésben. A családgondozói tevékenység szerves része a családokkal történő kapcsolattartás,

körülményeik, élethelyzetük megismerése, feltérképezése családlátogatások útján.

A veszélyeztetettség kialakulását megelőzve, az időben érkezett jelzéseknek, prevenciós tevékenységnek

köszönhetően az esetek nagy részénél a problémák kezelhetőek hosszantartó családgondozói

segítség nélkül is.

A hátrányos helyzet és veszélyeztetettség legfőbb okai gyermeknevelési problémák, anyagi

(megélhetési, lakhatási) gondok, gyermekintézménybe történő beilleszkedési nehézségek, magatartászavarok.

A gyermeknevelési problémák magas előfordulási gyakorisága miatt szükséges, hogy munkánk

ne csak a gyermek problémáinak kezelésére irányuljon, hanem a gyermekre, mint a családi

rendszer egyik tagjára tekintsünk, amely rendszer tagjai állandó interakciós kölcsönhatásban

állnak egymással. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben megfogalmazott

módon a gyermek legjobb érdekét, valamint a legkisebb kényszer alapelveit szem

előtt tartva terjesztjük ki munkánkat a gyermek családtagjaira, szüleire is.

Pszichológusunk által nyújtott szolgáltatás a gyermekek, családok konfliktusainak megoldását

segítő konfliktuskezelő, család- és párterápiás szolgáltatás, valamint lelki problémák, feszültségek,

tünetek csökkentését, megszüntetését célzó gyermekterápia és tanácsadás. Ezen ellátási

formáinkat a gondozásban lévő családokon túl a településen élő valamennyi gyermek és szülője

önkéntesen kérheti.

A jól működő családok a problémákban segítik egymást, sok esetben csak meg kell beszélni

a nehézségeket, a családi interperszonális – interakciós viszonyokat megérteni, kezelni. A

család- és párterápia során a szakember a problémákat hordozó egyénnel és annak családjával

együttműködve igyekszik segíteni a családi kommunikációt, fejleszteni a családtagok önismeretét,

lehetőséget adva a belső emberi tartalékok feltárására és kifejlődésére, a családi egyensúly

megtalálására. Gyermekterápiára leginkább beilleszkedési-, magatartási-zavarral, neurotikus

tünetekkel (pl.: szorongás, teljesítmény-szorongás, fóbia, körömrágás, depresszió, tic, vizelésiszékelési

zavarok, pszichés eredetű beszédzavarok, táplálkozási zavarok, alvászavarok, pszichoszomatikus

tünetek: pl.: fejfájás, hasfájás, hányinger, asztma, allergia, bőrbetegségek stb.), küzdő

gyermekek esetében kerül sor, döntően önkéntes, szülői megkeresés alapján. További szolgáltatás

a felnőttek részére nyújtott tanácsadás, segítő beszélgetés.

A családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése, illetve a gyermek utógondozása

Az átmeneti nevelt gyermekek esetében a családgondozással elsősorban a szülőket támogatjuk

a nevelésbe vétel megszüntetéséhez szükséges feltételek megvalósításában, a gyermekkel

való kapcsolattartásban.

158


A szakellátásból családjába visszahelyezett (utógondozott) gyermekek gondozása a családjába,

a lakókörnyezetébe történő visszailleszkedés-, tanulmányai folytatásának segítésére irányul.

Intézményre vonatkozó egyéb adatok

Az intézmény engedélyezett létszámkerete 2006-2007. évben 26 fő volt, 2008. évtől kezdődően

35 fő. A jelenlegi szakdolgozói létszám 21 fő. A szakképesített dolgozók aránya 86 %.

Karbantartás-felújítás

Az évek során intézményünkben különböző felújítási, karbantartási munkák kerültek elvégzésre:

2006. évben

- az Idősek Klubja, valamint az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona tálaló konyhájának

felújítása;

2007. évben

- a székhely (Püspökladányi út 33.) épület külső felújítása;

- a székhely épület folyosóinak burkolása;

2008. évben

- az Idősek Klubja épületében az öltöző helyiség, a vizes blokkok felújítása, korszerűsítése,

valamint a fürdőszoba felújítása, akadálymentesítése;

2009. évben

- az Idősek Klubja épületének teljes körű külső felújítása, a kerítés lábazat javítása, festése;

- az intézmény székhelyén az irodák és a folyosó festése, illetve ajtók, ablakok mázolása;

Pályázatok

2007. 12. 01. – 2008. 05. 31. közötti időszakban a Szociális és Munkaügyi Minisztérium

400.000.- forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott intézményünknek személyi és tárgyi

feltételek biztosítására a Biztos Kezdet Program megvalósításához.

2008. 07. 01. – 2008. 12. 31. közötti időszakban a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által

kiírt pályázaton történő sikeres részvétel eredményeként 2.457.000.- forintot nyert intézményünk

a Biztos Kezdet Klub további működtetésére.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2009 januárjában országos pályázatot hirdetett Idősbarát

Lakásprogram néven idős személyek számára, azzal a céllal, hogy életfeltételeik saját otthonukban

javuljanak (akadálymentesítés, komfortjavító kisebb felújítások). A pályázat azokat az időseket

kívánta támogatni, akik már gondoskodásra szorultak és szociális alapszolgáltatásban részesültek

(étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás). A pályázat nem igényelt önerőt a

pályázó részéről, a maximálisan elnyerhető összeg 400.000.-Ft/pályázó volt. Intézményünk 15

fő részére készítette el a pályázatot, amelyből 7 fő nyert el támogatást a megpályázott összegnek

megfelelően, összességében 2.149.094.-Ft-ot.

2009. évben benyújtott, az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében támogatott

„Környezettudatos nevelés és a fenntarthatóság pedagógiája” című pályázat konzorciumi partnereként

a fogyatékkal élő emberek társadalmi beilleszkedésének elősegítése érdekében az Értelmi

Fogyatékosok Napközi Otthonában környezettudatos nevelést, szemléletformálást, szelektív

hulladékgyűjtést valósítunk meg a jövőben.

Terepintézmény

Intézményükben töltötte kötelező szakmai gyakorlatát számos szakképzésben, alap- és mesterképzésben

részt vevő hallgató, akik az alábbi intézményekből érkeztek: Debreceni Egyetem

Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar (Hajdúböszörmény); Eszterházy Károly Főiskola (Eger);

Eötvös Lóránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar (Budapest); Debreceni

Egyetem Egészségügyi Kar (Nyíregyháza); Esély Szociális Közalapítvány Regionális Szellemi

159


Forrásközpont (Szolnok); Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakközépiskola és Kollégium

(Tiszaföldvár); Szent István Egyetem (Jászberény).

Az intézmény tevékenységével kapcsolatos statisztikai adatokat a melléklet tartalmazza.

Családsegítés

Melléklet

Karcag

Forgalmi adatok a forgalmi napló alapján

2006 2007 2008 2009

éves forgalom 6.280 5.975 6.581 9.176

ebből tárgyévben a szolgálatnál megfordult kliensek

száma

1.243 1.503 1.714 4.383

ebből tárgyévben a szolgálatnál megfordult új kliensek

száma

849 404 348 2.304

A családsegítő esetkezelések jellege

2006 2007 2008 2009

a) b) a) b) a) b)

Szociális mentális esetkezelés össz. 3.176 9.376 3.498 10.493 3.514 10.333 1.094

ebből: információ 1.016 2.839 1.203 3.806 1.021 3.165

ügyintézés 231 629 811 2.189 1.064 2.875

segítő beszélgetés 498 1.391 694 2.164 659 2.042

tanácsadás 466 1.401 217 665 349 1.047

továbbirányítás 153 586 115 392 97 329

egyéb 812 2.530 458 1.277 324 875

pszichológiai esetkezelés össz. 22 54 22 71 7 26 2

ebből: tanácsadás 12 23 14 42 3 12

konzultáció 10 31 8 29 2 7

terápia - - - - 2 7

jogi esetkezelés össz. 12 29 - - - - 5

ebből: tanácsadás 12 29 - - - -

iratszerkesztés - - - - - -

képviselet - - - - - -

Eü., orvosi esetkezelés össz. 135 284 99 247 109 261 10

ebből: tanácsadás 97 203 40 69 27 55

egyéb ügyintézés 38 81 59 178 82 246

Összesen: 3.345 9.743 3.619 10.811 3.623 10.594 1.111

Összesenből együttműködési megállapodás

alapján végzett tevékenység

732 2.219 859 2.867 864 2.851 60

a) esetkezelésben részesült személyek száma

160


) esetkezelésben érintettek száma

Berekfürdő

Forgalmi adatok a forgalmi napló alapján

2008 2009

éves forgalom 57 75

ebből tárgyévben a szolgálatnál megfordult kliensek száma 57 24

ebből tárgyévben a szolgálatnál megfordult új kliensek száma 20 7

A családsegítő esetkezelések jellege

2008 2009

a) b)

Szociális mentális esetkezelés össz. 104 188 57

ebből: információ 2 3

ügyintézés 6 11

segítő beszélgetés 48 86

tanácsadás 1 4

továbbirányítás - -

egyéb 47 84

pszichológiai esetkezelés össz. - - -

ebből: tanácsadás - - -

konzultáció - - -

terápia - - -

jogi esetkezelés össz. - - -

ebből: tanácsadás - - -

iratszerkesztés - - -

képviselet - - -

Eü., orvosi esetkezelés össz. - - -

ebből: tanácsadás - - -

egyéb ügyintézés - - -

Összesen: 104 188 57

Összesenből együttműködési megállapodás alapján végzett

tevékenység

48 86 1

a) esetkezelésben részesült személyek száma

b) esetkezelésben érintettek száma

161


ÉNO ellátottak számának alakulása

2006 2007 2008 2009

Nyitó adat 26 23 19 14

Kilépő 5 4 5 0

Belépő 2 0 0 1

Záró adat 23 19 14 15

Karcag

Étkeztetésben ellátottak számának alakulása

2006 2007 2008 2009

a) b) a) b) a) b) a) b)

ellátottak száma előző év 12.31-én 82 313 78 278 86 295 54 162

tárgyév folyamán ellátásba vettek száma 15 58 8 51 9 26 10 34

tárgyév folyamán ellátásból kikerültek száma 19 93 0 34 41 159 7 47

ellátottak száma tárgyév 12.31-én 78 278 86 295 54 162 57 149

a) elviszi

b) lakására szállítják

Berekfürdő

Étkeztetésben ellátottak számának alakulása

2008 2009

a) b) a) b)

ellátottak száma előző év 12.31-én 18 9 18 11

tárgyév folyamán ellátásba vettek száma 4 4 12 4

tárgyév folyamán ellátásból kikerültek száma 1 2 1 4

ellátottak száma tárgyév 12.31-én 21 11 29 11

a) elviszi

b) lakására szállítják

Karcag

Házi segítségnyújtásban részesülők számának alakulása

2006 2007 2008 2009

ellátottak száma előző év 12.31-én 46 35 31 29

tárgyév folyamán ellátásba vettek száma 6 5 8 10

tárgyév folyamán ellátásból kikerültek száma 17 9 10 14

ellátottak száma tárgyév 12.31-én 35 31 29 25

Berekfürdő

2008 2009

ellátottak száma előző év 12.31-én 4 6

tárgyév folyamán ellátásba vettek száma 3 0

tárgyév folyamán ellátásból kikerültek száma 1 3

ellátottak száma tárgyév 12.31-én 6 9

162


Karcag

A Gyermekjóléti Szolgálat gondozási tevékenysége

2006 2007 2008 2009

alapellátásban gondozott gyermek 124 128 116 127

védelembe vett gyermek 25 25 30 20

utógondozott gyermek 1 1 1 1

összesen: 150 154 147 148

Gyermekjóléti szolgáltató tevékenység kezelt probléma típusa szerint

(kezelt problémák száma)

2006 2007 2008 2009

Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő, stb.) 65 167 151 100

Gyermeknevelési 181 220 172 60

Gyermekintézménybe beilleszkedési nehézség 127 155 149 50

Magatartászavar, teljesítményzavar 99 117 114 29

Családi konfliktus (szülők egymás közti, szülők-gyermek

közti)

125 121 100 27

Szülők vagy a család életvitele 117 116 87 59

Szülői elhanyagolás 116 105 103 71

Családon belüli bántalmazás (fizikai, szexuális) 65 9 18 3

Fogyatékosság, retardáció 40 48 7 6

Szenvedélybetegségek 43 46 7 2

Összesen: 978 1.104 908 407

Berekfürdő

A Gyermekjóléti Szolgálat gondozási tevékenysége

2008 2009

alapellátásban gondozott gyermek 17 15

védelembe vett gyermek 4 0

utógondozott gyermek 0 0

összesen: 21 15

163


Gyermekjóléti szolgáltató tevékenység kezelt probléma típusa szerint

(kezelt problémák száma)

2008 2009

Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő, stb.) 31 14

Gyermeknevelési 15 8

Gyermekintézménybe beilleszkedési nehézség 2 0

Magatartászavar, teljesítményzavar 14 0

Családi konfliktus (szülők egymás közti, szülők-gyermek

19 3

közti)

Szülők vagy a család életvitele 10 7

Szülői elhanyagolás 4 0

Családon belüli bántalmazás (fizikai, szexuális) 3 0

Fogyatékosság, retardáció 1 0

Szenvedélybetegségek 5 0

Összesen: 104 32

Pszichológiai szolgáltatás

2006 2007 2008 2009

Az ellátást igénybevevők száma (eset) 116 103 91 80

Szolgáltatás jellege szerinti megoszlás

2006 2007 2008 2009

Gyermekterápia 59 46 42 40

Családterápia 8 6 10 3

Gyermek- és családterápia 27 22 13 8

Tanácsadás 15 24 24 30

Vizsgálat 6 5 1 4

Biztos Kezdet Klub szolgáltatásait igénybe vevő gyermekek száma:

2006. 10. – 2007. 11. 2007. 12. 01. –

2008. 06. 30.

2008. 07. 01. –

2008. 12. 31.

2009. 01. 01. –

2009. 12. 31.

gyermekszám 16 fő 20 fő 50 fő 31 fő

Kun Csilla

intézményvezető

164


Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás

Idősek Otthona

Intézmény fenntartója: 2008. január 01-től a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás.

Intézmény alaptevékenysége szociális szakosított - idős otthoni - ellátás. Intézményünk - a

karcagi lakókon kívül - az ország bármely területéről fogadja - kérelem alapján a szolgáltatást

igénybevevőket.

Intézeti férőhely létszám: 171 fő

Két épületben működik az intézmény.

Székhely: Horváth F. u. 1. sz. 56 fő idősotthoni elhelyezés

7 fő átmeneti elhelyezés

Telephely: Zöldfa u. 48/a. sz. 108 fő idősotthoni elhelyezés

Berekfürdő, Vadvirág u. 7. – lakók nyaralására szolgáló üdülő

Az intézmény célja, feladata

Az intézmény olyan idős emberek számára, akik koruk, egészségi állapotuk miatt önmaguk

teljes ellátásáról már nem vagy csak segítséggel tudnak gondoskodni, végleges otthont teremt.

Elsősorban azoknak a nyugdíj korhatárt betöltött személyeknek az ápolása-gondozása, akiknek

egészségi állapota gyógyintézeti kezelést nem igényel. Ugyanakkor az a rászoruló is felvehető,

aki 18. életévét betöltötte, de betegsége miatt önmagáról nem tud gondoskodni. Idősek Otthonába

az ellátást igénylő személlyel az ellátás igénylésekor legalább egy éve együtt élő házastársa,

élettársa, testvére és közeli hozzátartozója is felvehető.

Az intézmény személyre szóló gondozást, ápolást biztosít számukra, ahol:

- az emberi lélek harmóniájának megőrzése,

- az emberi méltóság tiszteletben tartása,

- a közösségi életbe való beilleszkedés elősegítése,

- a békés, nyugodt élet megteremtése a cél.

Intézményi térítési díj

Az intézeti ellátásért térítési díjat kell fizetni. A térítési díjat:

az ellátást igénybe vevő jogosultnak, vagy

a jogosult tartására, gondozására köteles és képes személynek kell fizetni.

az intézményi térítési díjat a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás (az intézmény fenntartója)

rendeletben határozza meg, melynek mértékét évente kétszer állapíthatja meg.

Ellátottak jogai, érdekképviselet

Az intézmény az általa biztosított szolgáltatást – az időskorúak gondozására és ápolására irányuló

– tevékenysége során, oly módon végzi, hogy figyelemmel van az ellátást igénybe vevőt

megillető alkotmányos jogok tiszteletben tartására.

Az ellátottak jogait és érdekeit segíti az ellátottjogi képviselő és az érdekképviseleti fórum.

165


166

Szakellátás

Idősek Otthona

Az ápolást-gondozást nyújtó otthon az ellátást igénybe vevő teljes körű ellátása, ápolása-gondozása

mellett biztosítja szükség szerint

- a foglalkoztatását,

- mentálhigiénés ellátását

Egészségügyi ellátás

Orvosi, szakorvosi ellátás

Intézményünk mindkét telephelyén heti 6 órában biztosítja az orvosi ellátást. Amennyiben

ellátottaink állapota szakorvosi-kórházi ellátást igényel, akkor az intézmény orvosa a rászorulót

a megfelelő szakrendelésekre utaltatja.

Ápolás, gondozás

Az intézmény mindkét telephelyén biztosított az ellátott egészségügyi állapotának megfelelő

folyamatos ápolása – gondozása, melyet az intézetben élők részére készített személyre szabott

ápolási-gondozási terv alapján végzünk.

Gyógyszerellátás

Az ellátottak számára a jogszabályban meghatározott alapgyógyszereket az intézmény térítésmentesen

biztosítja. Az ellátott költségére az alapgyógyszer készleten felüli gyógyszerszükségletet

is az intézet biztosítja a személyi térítési díj fizetésének szabályai szerint.

Gyógyászati segédeszközök

A test-távoli segédeszközöket (pl.: támbot, járókeret, stb.) az intézmény biztosítja.

A testközeli segédeszközöket (pl.: fűző, hallókészülék, szemüveg, művégtag, stb.) és annak javíttatását

az intézmény az ellátott költségén biztosítja.

Mentálhigiénés ellátás

Az intézmény gondoskodik az ellátást igénybe vevő mentálhigiénés ellátásáról.

Az egyéni gondozás a mentálhigiénés csoport tevékenységének legfontosabb eleme. Egyéni

gondozás alatt azt az életviteli támogatást értjük, amely a pszicho-szociális nehézségek feldolgozására,

illetve az Otthonban élőnek a külvilághoz, külső kapcsolataihoz fűződő problémáinak

nehézségeiknek kezelésére irányul. Ez a segítő munka irányulhat átmeneti nehézségek, krízisek,

konfliktusok kezelésére és a tartós életviteli nehézségekben nyújtott segítségre.

Formái : támogató kliensvezetés, feszültség feldolgozás, amely nem tűz ki terápiás léptékű

célokat és tevékenységi tartalmában nem haladja meg a mentálhigiénés, illetve szociális segítő

kompetenciákat.

Ennek keretében biztosítja

- a személyre szabott bánásmódot

- a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni, csoportos megbeszélést

- a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit

- az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit


- a gondozási, illetve rehabilitációs tervek megvalósítását

- a hitelét gyakorlásának feltételeit és

- segíti, támogatja az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és

működését

Az ellátást igénybe vevők korának, egészségi állapotának, képességeinek és egyéni adottságainak

figyelembe vételével a mentálhigiénés munkatárs szervezi meg:

- az aktivitást segítő fizikai tevékenységeket (séta, sporttevékenység, fekvőbetegek levegőztetése,

ágytorna, stb.)

- a szellemi és szórakoztató tevékenységeket (pl.: előadások, olvasás, felolvasás, rádióhallgatás,

tévénézés, kártya- és társasjátékok, vetélkedők, zenehallgatás, stb.) a kulturális tevékenységeket

(pl. rendezvények, ünnepségek, névnapok, színház-, mozi-, múzeumlátogatások,

kirándulások, kiállítások, stb.)

Lakóink étkeztetésére intézetünk 550 adagos HACCP rendszer működésével konyhát üzemeltet.

Az Idősek ellátása diétás nővér, illetve élelmezésvezető irányításával működik. Intézetünk

biztosítja a városban a szociális étkeztetéshez az élelmezést

Élelmezésvezető munkáját a dietetikus segíti, ők biztosítják az étrend összeállítása mellett a

táplálkozási tanácsadást az intézményben. Az orvos utasítása szerint a diétás (cukros, epés, tejmentes)

étkeztetés is biztosított az ellátottak részére.

2007. év

A 2006-os évben az intézmény férőhely számát le kellett csökkenteni 171 főre. A férőhely kihasználtság

165,9 = 166 fő volt, ami egy 97 %-os telítettséget jelentett. A Közigazgatási Hivatal

által elvégzett ellenőrzés korrigált hiányosságait 2007. év végéig megoldásra kerültek.

Az akadálymentes közlekedést biztosító ajtók cseréje megtörtént a Horváth F. út 1. szám, illetve

a Zöldfa út 48. szám alatt

A balesetveszélyes függő folyosó részbeni felújítása részben megtörtént, a Horváth F. út 1.

szám alatt. A felújítás költsége 979.000.- Ft-ot igényelt

Az ápolást segítő beruházásként két betegemelő került beszerzésre, amely a lakók fürdetését,

mozgatását segítette. A két betegemelő 979.000.- Ft-ba került.

A dolgozói létszám alakulása

2007. december 31-i adatok alapján:

A betöltött álláshelyek száma : 84 fő teljes munkaidőben

2 fő részmunkaidőben

Férőhelyszámok diagramja

200

160

120

80

40

0

2007 %-os

arány

Létszám (fő)

Tényleges

létszám (fő)

167


2008. év

Az intézet engedélyezett férőhelyeinek száma: 171 fő, átlagosan 160,295 = 160 fő volt az átlagos

betöltött férőhely szám, amely 93,739 = 94 %-os helykihasználtságot jelentett.

Beszerzések tekintetében:

Egy használt ételfőző üst vásárlását kellett végezni a főzőkonyha elöregedett 23 éves, 200 l-es

gázüst cseréje miatt

Az intézet az év második felében a kommunális hulladék tárolására lett vásárolva 3 db 1.100

l-es és 1 db 5 m 3 -es használt konténer. A beszerzett tárolókkal mentesült az intézmény a kommunális

hulladék szállítási feladatai alól, az elszállítást a Karcagi Környezetvédelmi Kft. szállítási

szerződés keretein belül végzi.

A dolgozói létszám alakulása 2008. december 31-i adatok alapján:

A betöltött álláshelyek száma:

84 fő teljes munkaidőben

2 fő részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozó

A 2008-as évben meghatározó jogszabályváltozás történt, amely az eddigi szociális elhelyezés

gyakorlatát, módját változtatta meg. Az elhelyezés feltétele 2008. január 01-től ORSZI 4 órán

túli ápolási-gondozási szükséglet megléte, ami az ellátás igénybevételének megalapozottságát

hivatott bizonyítani.

A térítési díj fizetését pedig a jegyző által kiállított vagyon+jövedelemigazolás alapján végezhetik

az intézetek.

Férőhelyszámok diagramja

200

150

100

50

0

2008 %-os

arány

Létszám (fő)

Tényleges

létszám (fő)

2009. év

A 2008-as év létszám adataira rányomta bélyegét a bevezetett gondozási-ápolási szükséglet

mérése. Az átlagos férőhely kihasználtság 144,89 = 145 fő volt, a százalékos férőhely kihasználtság

84,73 = 85 % -os volt. Az alacsony lakói létszám miatt 13 fő normatíváját kell visszautalni,

ami gazdaságilag megnehezítette az adott évet.

168


Beszerzések tekintetében:

Az év elején lett vásárolva egy számítógép, amely az élelmezés terén végzett munkát segíti, a

beszerzés 180.400.- Ft-ba került

Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Irodája sikeres pályázatának eredményeként a Zöldfa

úton a lakószobák és erkély ajtók cseréje valósult meg. Így a telephelyen az energia felhasználás

nagymértékben javult, a lakószobák hőmérséklete megfelelővé vált.

Közhasznú munkaerővel (2 fő) sikerült a Horváth Ferenc u. 1. szám alatti épületek külső falazatát

felújítani 2 m magasságig, valamint a Zöldfa út 48/a. szám alatti intézményben 6 db mellékhelyiség

(WC+előtér) csempézése történt meg 2 m magasságig. Az elvégzett munkálatokkal

esztétikailag lényeges javulást értünk el, javult a lakók komfort érzete, megkönnyítette a takarítási

munkálatokat.

A Horváth F. u. 1. szám alatti székhely szennyvízcsatornája elhasználódott javíthatatlanná

vált. Azonnali cserére volt szükség, melynek költsége: 417.300.- Ft

Horváth F. u. 1. sz. alatti gázkazán elavult javíthatatlan alkatrészeinek cseréje vált szükségessé,

költsége: 493.000.- Ft volt.

A Horváth F. u. 1. alatti tető egyik vízelvezető csatorna javítását, bontását, falazását, valamint

az érintett rész újraszigetelését az évek óta tartó beázások miatt sürgősen el kellett végezni. Költsége:

348.500.- Ft volt

Ajtócsere szükségessé vált a főzőkonyhánk bejáratánál, mivel évek óta nem biztosított annak

bezárása elhasználódás miatt: 209.000.- Ft

Ipari mosógép cserét sikerült megvalósítani. A több, mint 25 éves mosógép olyannyira elhasználódott,

hogy javítása nem volt lehetséges. A vásárlás 3 havi részletfizetéssel 2010. március

hóban került kiegyenlítésre. A mosógéppel a lakók alsó-felső ruháit, valamint egyéb intézeti

textíliák mosását végezzük. A beszerzés költsége:1.275.000.- Ft

A dolgozói létszám alakulása:

Teljes munkaidőben 89 fő foglalkoztatott

Részmunkaidőben 2 fő foglalkoztatott

2009. január 01-től új ellátási forma indult intézetünknél, az átmeneti elhelyezés (időskorúak

gondozóháza). Az új ellátási forma gyors reagálást biztosít a hirtelen fellépő egészségügyi és

szociális krízishelyzetekre.

Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények – a hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti

szállása kivételével – ideiglenes jelleggel legfeljebb egy évi időtartamra teljes körű ellátást

biztosítanak.

Az átmeneti elhelyezés különös méltánylást érdemlő esetben az intézmény orvosa szakvéleményének

figyelembe vételével, egy alkalommal, egy évvel meghosszabbítható.

Férőhelyszámok diagramja

200

150

100

50

0

2009 %-os

arány

Létszám (fő)

Tényleges

létszám (fő)

169


2010. év

A 2009-es létszám férőhely kihasználtság alakulása:

A betöltött férőhelyek száma: 160,21 =160 fő, a százalékos férőhely kihasználtságunk 94 %

Az év elején nagyobb felújítást végeztünk a Horváth F. u. 1. szám alatti gázkazán hőfokszabályozóján.

A javítást a folyamatos meleg víz ellátás szolgáltatása indokolta, illetve fennálló balesetveszélyt

kellett elhárítanunk.

A javítás költsége: 557.500.- Ft volt.

Az elmúlt 4 évre visszatekintve a lakói férőhely kihasználtság csökkenése ellenére, ami bevételi

kiesést okozott, folyamatosan folytak a felújítások és az intézeti beszerzések.

Takarékossági szempontok miatt a tartósan távollévő dolgozók helyét nem minden esetben

töltöttük be. Az intézet működő képessége biztosított volt, kifizetetlen számlája az intézetnek

nem volt és jelenleg sincs.

Az intézetünkben szakdolgozók szakmai végzettségének aránya megfelel a törvényi előírásoknak

(92%)

Ellátottjaink megkapják a törvény által előírt ellátást, egészségügyi ellátásukat az intézmény

orvosa végzi, állapotuknak megfelelően utalja a lakókat szakrendelésre vagy kórházba. Szakdolgozóink

részt vesznek a kötelező kreditpontos továbbképzéseken.

Munkánk során törekszünk arra, hogy a lakóink biztonságban, családias környezetben érezzék

magukat, mentálhigiénés foglalkoztatásukkal csökkentjük izolációjukat, visszavezetjük

őket a társadalomba.

Környezetünk szépítésével, a kertek ápolásával, rendezésével szintén egyfajta otthonos környezetet

próbálunk biztosítani.

Az intézet dolgozóinak, munkatársainak az elmúlt 2-3 évben még nehezítette a munkáját a

2008. január 01. után felvett lakók másfajta egészségi állapota. A manapság egészségi dolgozók

és szociális szférában dolgozók munkája során fellépő kiégés (burn-out) jelenséget próbáljuk

kezelni, visszaszorítani.

Munkánk elismeréseként egy apró mosolyt, hálás tekintetet várunk köszönetképpen, ami

előre visz a problémás és nehéz hétköznapokban.

Idősek Otthona személyi feltételeinek alakulása:

enged.

létszám

/fő/

2006 2007 2008 2009

ált. stat. enged. ált. stat. enged. ált. stat. enged.

áll. létszám létszám áll. létszám létszám áll. létszám létszám

/fő/ /fő/ /fő/ /fő/ /fő/ /fő/

ált. stat.

áll. létszám

/fő/

Megnevezés

Szakmai 57 46 57 44 54 46 55 44

Üzemeltetési

35 34 35 34 37 29 37 27

Összesen: 92 80 92 78 91 75 92 71

Pánti Mária

intézményvezető

170


Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás

Gyermekek Átmeneti Otthona

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekek Átmeneti Otthona 2007. június 01-óta

látja el a gyermekek átmeneti ellátásának, gondozásának feladatkörét.

Intézmény címe: Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekek Átmeneti Otthona

5321 Kunmadaras, Kunhegyesi út 27.

Telefon száma: 06- 59- 327- 158

E-mail: gyaomadaras@externet.hu

Működési területe:

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás települései: Karcag, Kunmadaras, Berekfürdő, Kenderes,

Kisújszállás települések közigazgatási területe, valamint Nádudvar és Törökszentmiklós

települések közigazgatási területe.

Alaptevékenysége:

Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása

Férőhely száma: 12 fő

Átmeneti ellátás feladata:

A gyermekek átmeneti otthonában az a 0-18 éves családban elő gyermek, illetve fiatal helyezhető

el, aki átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül marad, vagy elhelyezés hiányában ezek

nélkül maradna, valamint akinek ellátása a család életvezetési nehézségei miatt veszélyeztetett.

- Szociális egzisztenciális családi krízisek (nem megfelelő lakhatási körülmények, otthontalanság)

- Érzelmi családi krízisek (életvezetési problémák, gyermek elhanyagolás, bántalmazás,

családi konfliktusok)

- A szülő átmeneti akadályozottsága a gyermeke nevelésében, gondozásában (betegség,

kórházi kezelés, munkavállalás)

Ideiglenesen befogadjuk azokat a 18. életévüket be nem töltött gyermekeket, akik lakóhelyükről,

szüleik házából önkényesen eltávoztak, vagy ellátás és felügyelet nélkül maradtak. A szülőnek

lehetőséget biztosítunk arra, hogy a 14. életévét be nem töltött gyermekével beköltözhessen

a gyermekek átmeneti otthonába és a gyermeke gondozását, nevelését helyben elláthassa.

Átmeneti ellátás célja:

A gyermekek átmeneti otthona, átmeneti biztonságot és ezzel együtt folyamatos munkarend

szerint huszonnégy órás, teljes körű szolgáltatást nyújt azoknak a 0-18 éves gyermekeknek, illetve

fiataloknak, akiknek a szülei meghatározott okok miatt ideiglenesen nem tudják saját otthonukban

gondozni gyermeküket. A gyermekek átmeneti otthona, a gyermekek számára a bentlakásuk

idejére, az átmeneti gondozás keretén belül gondoskodik a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi

fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő

étkeztetéséről, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról, gondozásáról,

neveléséről, lakhatásáról (teljes körű ellátásról).

171


Átmeneti ellátás díja:

A gyermek, átmenti ellátásáért személyi térítési díjat kell fizetni. A személyi térítési díj összege:

napi 300-Forint / fő (2010. februári adat)

Az átmeneti gondozás igénybevételének módjai:

- a szülő vagy a gyermek törvényes képviselője keresi fel az intézményt és kéri az átmeneti

ellátást a gyermek számára

- a gyermek keresi fel az intézményt és kéri saját ellátását

- a gyermekjóléti szolgálat közreműködésével történik az ellátás igénybevétele

- a jelzőrendszer tagjai révén történik az ellátás igénybevétele

Az átmeneti gondozás igénybevételének minden formája a szülő vagy a törvényes képviselő

kérelmére, vagy beleegyezésével történik, így ez egy önkéntesen igénybe vehető szolgáltatás,

amely során a szülő illetve a törvényes képviselő feladata, felelőssége, felügyeleti joga nem csökken,

nem sérül, továbbra is fenn áll. Az átmeneti ellátást a szülő vagy a törvényes képviselő egy

kézzel írt kérelem megírásával igényelheti, melyben megindokolja felvételének okát.

Átmeneti ellátás időtartama:

Az átmenti ellátás, a gondozás alapjául szolgáló okok fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig

vehető igénybe. Szükség esetén az elhelyezés 6 hónappal meghosszabbítható.

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekek Átmeneti Otthona jól képzett, segítőkész

munkatársakkal, meghitt, családias légkörrel, otthonos hangulattal várja, minden átmenti ellátást

igénylő gyermeket, akik számára egy kényelme életkoruknak és igényeinek megfelelő felszereltséggel

ellátott otthont kívánunk biztosítani.

172

Az ÉNO 2010 novemberében ünnepelte fennállásának 20.évfordulóját


Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás

Bölcsőde Intézménye

A bölcsőde, mint a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő gyermekek napközbeni

ellátását, szakszerű gondozását és nevelését végző intézmény.

Bölcsődébe felvehető minden olyan kisgyermek, akinek szülei valamilyen ok miatt nem tudják

biztosítani a napközbeni gondozását. az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és

a gyámügyi igazgatásról kiemeli olyan kisgyermek felvételi lehetőségét, akinek szociális – vagy

egyéb ok miatt egészséges fejlődése érdekében szükséges a bölcsődei gondozás, nevelés.

A K.T.K.T. Bölcsőde Intézménye férőhelyeinek száma: 70 fő.

Ez a létszám két telephelyen van elhelyezve a következő elosztásban:

Varró úti telephely:

Széchenyi sgt. telephely:

Az engedélyezett dolgozói létszám:

A betöltött álláshelyek száma:

40 férőhely

30 férőhely

32 fő

28 fő

A K.T.K.T. Bölcsőde Intézmények kihasználtságáról:

145

142,99

141,44

140

135

% 130

125,55

127,4

125

120

115

2006 2007 2008 2009

Év

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Bölcsőde Intézménye felújítási munkálatairól

2006. évben:

Varró utcai telephely:

- folyosó fölötti tető szigetelése,

- járda aszfaltozása,

- kazánok cseréje.

2007. évben:

Varró utcai. telephely:

- az első pavilon fölötti tető szigetelése,

173


- konyha mosogató helyiségének aljzat burkolása, oldalfal csempézése.

Mind két telephelyen:

- mosogató medencék cseréje.

2008. évben:

Varró utcai telephely:

- konyha zöldség előkészítő helyiségében aljzat burkolása, oldalfal csempézése.

2009. évben:

2009. június hónapban kezdődött intézményünk Széchenyi sgt-i telephelyének felújítása.

Az épület egyik foglalkoztatójának Vasút utcai falát néhány évvel ezelőtt meg kellett támasztani.

Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete azóta kereste a megoldást az épület biztonságossá

tételére. A Képviselő-testület 2009-ben a költségvetés elfogadásakor 10.000.000.- Ftot

különített el az épület rendbetételére. A nyári zárva tartása alatt kezdődtek a munkák, amelyek

során a megtámasztott falrészt teljesen újjáépítették, új nyílászárók kerültek beépítésre. A

padozatot betonozás után laminált lappal burkolták. A csoportszobában, illetve a hozzátartozó

helyiségekben elvégezték a falak festését. A tetőszerkezet felújítása, valamint a külső homlokzat

festésére is sor került.

Varró utcai telephelyen a konyha főző helyiségében megtörtént a a padozat újra burkolása.

A szakmai munka

A bölcsőde szakmai felügyeletét az Észak- Alföldi Regionális Módszertani Bölcsőde látja el.

A gyermekek első természetes környezete a család. A szülők szeretete, figyelme, ami a családban

a gyermekeket körül veszi, az csak neki szól. A bölcsődébe kerüléssel ez megváltozik, új

személyi és tárgyi környezethez kell szoknia. Az új környezethez való alkalmazkodást segíti a

fokozatos beszoktatás. A fokozatos beszoktatás lehetőséget ad a gyermeknek arra, hogy a gondozónővel

való kapcsolat megteremtődjön.

A bölcsődében az a feladatunk, hogy a gyermekek számára az érzelmi biztonságot megteremtsük.

A bölcsődei nevelés másik feladata a szokások kialakítása. Ez hosszú folyamat, amely ismétlődés

hatására alakul ki. A bölcsődében a jó szokások kialakítására törekszünk.

A bölcsődei nevelés feladata még az önállóságra nevelés.

A gondozónők lehetőséget adnak a gyermekek önálló próbálkozásaihoz, tanáccsal és ráfigyeléssel

segítik azt. Minden esetben elismeréssel, dicsérettel, jutalmazzák a gyermekeket.

A bölcsődében tartott ünnepségekről

Minden gyermeknek megünnepeljük a 2. illetve 3. születésnapját.

Ilyenkor a gyermekek ünneplő ruhában érkeznek. Az átadóhelyiségben a faliújságra kiteszszük

az ünnepelt gyermek fényképét.

A bölcsődében tortát készítünk. Tízóraikor gondozónői és csoporttársai felköszöntik.

Anyák napja: a gyermekek rövid verseket tanulnak az édesanyák köszöntésére, a gondozónők

pedig ajándékot készítenek.

Gyermeknap: a gyermekekkel évek óta a tűzoltóságra szoktunk ellátogatni. Igazán nagy élmény

számukra. A tűzoltók különböző bemutatókat tartanak nekik, beülhetnek a tűzoltóautóba.

174


Gyermekek élelmezése

A bölcsőde mindkét telephelyén saját konyha működik. A gyermekek helyes táplálása nagyon

fontos feladat. Ma már sajnos egyre gyakrabban megfigyelhető, hogy a gyermekek számára

otthon nem tudják biztosítani a fejlődésükhöz szükséges életfontosságú tápanyagokat. A

bölcsődében az étlap változatos, idényszerű. A gyermekek mindennap kapnak főzeléket, gyümölcsöt.

Ezen túlmenően legfontosabb, hogy a gyermekek derűs, nyugodt légkörben fejlődhessenek.

Fontos, hogy érezzék az őket gondozók szeretetét. Ezt a gondozónők a gyermekek gyakori ölbe

vételével, beszédükre, játékukra való figyeléssel, a gyermekek cselekedeteinek mindennapi dicséretével

tudják kifejezni.

Papp Imréné

bölcsődevezető

2009 nyarán adták át a gyermekmedencét a városi strandon

175


Kátai Gábor Kórház

A kórház közel 100 ezer lakos egészségügyi ellátását biztosítja.

2007. április 1-ig 577 ággyal, majd 520 ággyal rendelkezik. Az 577 ágyból 453 az aktív betegellátó

ágy, 60 a krónikus ágy, 40 a pszichiátriai rehabilitációs ágy és 24 az ápolási osztály ágyszáma.

Az 520 ágyból 346 ágy az aktív betegellátást és 174 ágy a krónikus betegellátást biztosítja.

Kórházunkban évente kb. 12.500 fekvőbeteget (10.100 súlyszám), 270.000 járóbeteget (315

millió német pont) látunk el. Krónikus ágyainkon fekvőbetegeink után 45.000 ápolási napot finanszíroz

az OEP.

A bemutatott időszak legkiemelkedőbb és leglátványosabb kórházi beruházása 2007-2008

évben végrehajtott főépület rekonstrukciója volt, központi céltámogatás keretében.

A beruházás értéke közel 2 milliárd Ft volt, fél milliárdos Önkormányzati támogatással, és

az alábbi főbb fejlesztéseket tartalmazta:

- a fekvőbeteg ellátás meghatározó részét magába foglaló hotelszárny teljes körű építészeti-,

gépészeti felújítását;

- a főépület teljes körű külső nyílászáróinak cseréje korszerű hőszigetelt kivitelre;

- a hotelszárny külső impozáns látképét is meghatározó hőszigetelt üveg, függönyfal építését;

- a főépület teljes körű külső hőszigetelése és vakolása;

- korszerű strukturált telekommunikációs hálózat (internet, telefon, tv) kiépítése központi

szerverszobával;

- automata tűzjelző hálózat telepítése, mely érinti a főépület valamennyi helyiségét. A rendszer

automatikus átjelzővel rendelkezik a városi Tűzoltóság felé;

- korszerű nővérhívó rendszer kiépítése;

- kórtermek, vizsgálók, orvosi szobák légkondicionálása;