Nota Penerangan TJ 2012 - Lembaga Hasil Dalam Negeri

hasil.gov.my

Nota Penerangan TJ 2012 - Lembaga Hasil Dalam Negeri

CUKAI PENDAPATAN

KELUARGA SEKUTU

HINDU

Pindaan Akta Cukai Pendapatan 1967 Bagi

Tahun 2012:

Perkara

Muka Surat

Kod Tuntutan 148 13

Kod Tuntutan 149 13


Nota ini bertujuan membantu tuan melengkapkan Borang TJ bagi Tahun Taksiran 2012. Sila baca

nota ini dengan teliti supaya pengisian dan pengisytiharan semua punca pendapatan bagi Tahun

Taksiran 2012 adalah benar dan lengkap.

Sekiranya layak menuntut bayaran balik seperti di ruang D7 borang nyata ini, tuan adalah

dikehendaki mengemukakan helaian kerja berikut yang boleh diperoleh daripada Buku Panduan

Borang TJ dalam laman web:-

(a) Helaian Kerja HK-3 mengenai seksyen 51 Akta Kewangan 2007 (dividen);

(b) Helaian Kerja HK-6 mengenai tolakan cukai di bawah seksyen 110 (lain-lain); dan

(c) Helaian Kerja HK-8/HK-9 (jika berkenaan) berhubung dengan potongan cukai yang telah

dibuat di negara asing.

Rekod, dokumen dan helaian kerja yang digunakan dalam pengiraan hendaklah disimpan selama

tujuh (7) tahun bermula daripada akhir tahun dalam mana borang nyata tersebut telah dikemukakan

kepada Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri, untuk rujukan dan semakan sekiranya diperlukan

kelak.

Semua ruangan yang berkaitan perlu diisi dengan HURUF BESAR dalam kotak yang disediakan

dan menggunakan pen mata bulat berdakwat hitam. Biarkan kosong sekiranya ruangan yang

disediakan adalah tidak berkenaan.

Laporkan dalam mata wang Ringgit Malaysia (RM). Amaun di ruangan B33a hingga B34, C33a

hingga C34, Bahagian D dan Bahagian E perlu dimasukkan nilai sen. Manakala bahagian lain

yang melibatkan amaun hanya perlu mengambil kira nilai ringgit sahaja.

Contoh: Pendapatan Berkanun Perniagaan 1 (ruang B1) RM125,955.67

Jumlah Cukai Yang Dikenakan (ruang C34) RM19,322.85

>>

_>>_>>_>>

1 2 5 9 5 5

B1 Perniagaan 1 5 2 1 1 1

, , ,

C34

JUMLAH CUKAI YANG DIKENAKAN

C34

( C33a hingga C33g ) ->>_>>_>>_>

, , 1 9 , 3 2 2 . 8 5

SIAPA YANG PERLU MELAPORKAN DAN MENGISI BORANG TJ

Keluarga sekutu Hindu membawa maksud perwarisan bersama dalam sesuatu sistem undangundang

yang terdapat di India. Pengurus keluarga sekutu Hindu ini atau karta perlu melaporkan

semua punca pendapatan dalam Borang TJ setiap tahun.

MAKLUMAT ASAS

1 - 2 Isikan nama keluarga sekutu Hindu sebagaimana yang telah didaftarkan dengan LHDNM.

Contoh:

1

Nama

Keluarga

Sekutu Hindu >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

G O P A L C H E T T I A R F A M I L Y

Isikan nombor cukai pendapatan pertubuhan sebagaimana yang telah didaftarkan dengan

LHDNM.

Contoh:

2 No. Cukai Pendapatan

J

>>>>>>>

0 1 2 3 4 5 6 7 0 9

KEDUDUKAN CUKAI

Bahagian ini perlu diisi untuk tujuan mempercepatkan pemprosesan

borang. Sila tandakan ‘X’ di petak yang berkenaan (satu petak sahaja)

berdasarkan pengiraan cukai di muka surat 7 Borang TJ.

- 1 -


A1

A2

A3

A4

A5

A6

BAHAGIAN A

KARTA

BERMASTAUTIN DI

MALAYSIA

NEGARA DI MANA

KARTA

BERMASTAUTIN

PENYIMPANAN

REKOD

ALAMAT SURAT-

MENYURAT KARTA

ALAMAT PREMIS

PERNIAGAAN

KELUARGA SEKUTU

HINDU

ALAMAT DI MANA

REKOD KELUARGA

SEKUTU HINDU

DISIMPAN

MAKLUMAT KELUARGA SEKUTU HINDU

Isikan ‘1’ di dalam petak yang disediakan sekiranya karta

bermastautin di Malaysia dan isikan ‘2’ sekiranya tidak bermastautin

di Malaysia.

Karta ialah pengurus atau ketua keluarga sekutu Hindu. Taraf

mastautin bagi keluarga sekutu Hindu bergantung kepada taraf

mastautin karta.

Sekiranya karta adalah bermastautin di Malaysia, keluarga sekutu

Hindu juga dianggap bermastautin di Malaysia. Begitu juga

sebaliknya. Sila rujuk cara penentuan taraf mastautin individu untuk

menentukan taraf mastautin karta.

Masukkan kod negara ‘MY’ jika ruang A1 ialah ‘1’. Sila rujuk

kepada muka surat 12 nota penerangan ini atau Lampiran E Buku

Panduan TJ untuk senarai terperinci.

Ini merujuk kepada penyimpanan rekod yang mencukupi seperti

dikehendaki dalam peruntukan Akta Cukai Pendapatan 1967. Isikan

‘1’ jika mematuhi atau ‘2’ jika tidak.

Alamat yang digunakan untuk berurusan dengan LHDNM.

Nyatakan alamat premis di mana aktiviti perniagaan utama keluarga

sekutu Hindu dikendalikan, jika ada.

Isikan ‘1’ di dalam petak yang disediakan sekiranya rekod dan

dokumen keluarga sekutu Hindu ini disimpan di alamat suratmenyurat

atau ‘2’ sekiranya disimpan di alamat berdaftar atau ‘3’

jika disimpan di alamat lain.

A7 ALAMAT LAIN Nyatakan alamat berkenaan sekiranya ruang A6 ialah ‘3’.

A7a ALAMAT LAMAN Alamat laman sesawang atau blog (jika ada)

SESAWANG / BLOG

A8 MAKLUMAT KARTA Isikan maklumat karta di mana yang berkenaan.

A8a NAMA

A8b NO. PENGENALAN

A8c NO. PASPORT

A8d NO. CUKAI

PENDAPATAN

A8e NO. TELEFON

Nyatakan nama penuh karta seperti yang tertera di kad pengenalan

atau pasport.

Isi nombor kad pengenalan atau nombor polis atau nombor tentera

yang mana berkenaan.

Isi nombor pasport seperti di buku pasport.

Isi nombor cukai pendapatan karta, sekiranya ada.

Contoh: No. Cukai Pendapatan ialah SG 00123456090

SG/OG

Isi nombor telefon karta.

O G

< >>>>>>>>

0 0 1 2 3 4 5 6 0 9 0

- 2 -


A9a NAMA BANK

A9b NO. AKAUN BANK

A9c ALAMAT BANK

Sekiranya layak menerima pembayaran balik daripada LHDNM,

nyatakan nama bank yang berkenaan supaya bayaran boleh

dikreditkan ke dalam akaun tersebut.

Nombor akaun bank yang berkenaan.

Alamat bank yang dinyatakan dalam A9a.

BAHAGIAN B

PENDAPATAN BERKANUN, JUMLAH PENDAPATAN DAN

JUMLAH CUKAI YANG DIKENAKAN

ISI BAHAGIAN INI JIKA KARTA BERMASTAUTIN DI MALAYSIA (JIKA A1 = 1)

B1


B3

B4


B6

PERNIAGAAN Keuntungan yang diperoleh dari menjalankan perniagaan,

perdagangan, pencarian atau profesion dikenakan cukai.

Perolehan dan keuntungan termasuk terimaan kasar daripada

penjualan barang-barang dan terimaan dari pemberian

perkhidmatan.

Sekiranya mempunyai lebih daripada 3 perniagaan, sila jumlahkan

pendapatan berkanun perniagaan 3 dan seterusnya dan masukkan

ke ruang B3. Sila senaraikan mengikut format B1 dan B2 bagi

setiap perniagaan dan kemukakan lampiran bersama Borang TJ.

Amaun J5 dari Helaian Kerja HK-1 / amaun N dari Helaian Kerja

HK-1C / amaun L dari Helaian Kerja HK-1D

PERKONGSIAN Pembahagian keuntungan / kerugian yang diperoleh dari

menjalankan perniagaan, perdagangan, pencarian atau profesion

dikenakan cukai.

Sekiranya mempunyai lebih daripada 3 perkongsian, sila jumlahkan

pendapatan berkanun perkongsian 3 dan seterusnya dan masukkan

ke ruang B6. Sila senaraikan mengikut format B4 dan B5 bagi setiap

perniagaan dan kemukakan lampiran bersama Borang TJ.

Amaun E/G/J dari Helaian Kerja HK-1B

B8

ELAUN MODAL

RUGI PERNIAGAAN

BAWA HADAPAN

Sebagai ganti kepada tuntutan susut nilai aset. Kadar elaun

bergantung kepada jenis aset. Rujuk Helaian Kerja HK-1.2 hingga

HK-1.2A untuk pengiraan.

Kerugian perniagaan / perkongsian dari tahun terdahulu yang belum

ditolak dan dibawa ke tahun semasa untuk ditolak daripada punca

perniagaan / perkongsian sahaja.

Amaun B dari Helaian Kerja HK-1.3. Jika amaun B8 melebihi

amaun B7, isikan amaun B7 dalam ruang ini.

B10 DIVIDEN Masukkan pendapatan berpunca dari dividen / pengagihan

pendapatan daripada syarikat dan amanah unit [selain dari Amanah

Pelaburan Harta Tanah (REIT) atau Tabung Amanah Harta (PTF)]

yang telah dikenakan cukai atas kadar cukai tahun semasa syarikat

iaitu 25%. Helaian Kerja HK-3 perlu disertakan bersama Borang TJ

sekiranya tuan layak menuntut pembayaran balik seperti di ruangan

D7.

Amaun C(iii) dari Helaian Kerja HK-3.

- 3 -


B11 FAEDAH Faedah ialah wang yang dibayar bagi penggunaan wang oleh

penghutang atau pembahagian keuntungan kepada pemiutang yang

dianggap diterima oleh peminjam. Pendapatan dari faedah

hendaklah dimasukkan sebagai pendapatan kasar apabila diterima

bagi tempoh asas di mana pendapatan itu pertama kali boleh

diterima.

Amaun E dari Helaian Kerja HK-5

DISKAUN Pendapatan ini berpunca daripada pelaburan seperti bil

perbendaharaan, bil pertukaran dan nota janji.

B12 SEWA Penerimaan dari sewaan rumah, rumah kedai, tanah, loji, mesin,

perabot dan lain-lain. Amaun E dari Helaian Kerja HK-4B

ROYALTI

Royalti bermaksud:-

(a) apa-apa jumlah yang dibayar sebagai bayaran untuk

penggunaan atau hak untuk menggunakan:

(i) hak cipta, hasil kerja seni atau saintifik, paten reka bentuk

atau model, pelan proses rahsia atau formula, jenama

atau pita untuk siaran radio atau televisyen atau harta

atau hak lain yang serupa;

(ii) pengetahuan atau maklumat tentang hal-hal teknikal,

perindustrian, perdagangan atau pengetahuan

pengalaman atau kemahiran saintifik;

(b) pendapatan yang diperoleh daripada pindah milik atas manamana

harta, pengetahuan atau maklumat yang disebut dalam

perenggan (a) definisi di atas.

Amaun H dari Helaian Kerja HK-5

B13 ANUITI Jumlah yang ditetapkan mengikut syarat-syarat wasiat atau badan

amanah. Anuiti juga boleh diperoleh dari pelaburan yang

melayakkan pelabur menerima bayaran tahunan, sama ada untuk

selama-lamanya atau sesuatu tempoh.

B14

B15

BAYARAN BERKALA

LAIN

APA-APA PEROLEHAN

ATAU KEUNTUNGAN

LAIN

TAMBAHAN

MENGIKUT

PERUNTUKAN

PERENGGAN 43(1)(c)

Bayaran yang dibuat berulang kali pada masa-masa tertentu.

Pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori di atas.

Perolehan-perolehan berikut dianggap pendapatan dan diambil kira

di peringkat pendapatan agregat.

Perolehan berkaitan dengan perbelanjaan operasi mencari gali

di bawah Jadual 4 ACP 1967.

Perolehan boleh diambil kira dalam pengiraan cukai jika

tuntutan-tuntutan perbelanjaan telah dibuat.

Rujuk kepada perenggan 43(1)(c) dan perenggan 16 Jadual 4

ACP 1967 untuk membuat pengiraan pendapatan yang perlu

diambil kira dalam menentukan pendapatan agregat.

Simpan pengiraan dengan teratur untuk semakan.

- 4 -


B18

B20

RUGI PERNIAGAAN

TAHUN SEMASA

PERBELANJAAN

MENCARIGALI -

JADUAL 4 DAN

PERENGGAN 44(1)(b)

Kerugian perniagaan tahun semasa boleh ditolak daripada jumlah

pendapatan agregat/terkumpul. Contoh: kerugian perniagaan pada

tahun 2012 ditolak daripada pendapatan agregat bagi tahun 2012.

Amaun E dari Helaian Kerja HK-1.3. Amaun B18 terhad kepada

amaun B17. Jika amaun di ruang B18 melebihi amaun di ruang

B17, masukkan amaun B17 ke ruang ini.

Seseorang yang menanggung perbelanjaan dalam mencari atau

mendapat akses kepada simpanan galian dalam suatu kawasan

yang layak, boleh memilih untuk menuntut sebagai potongan.

Amaun ini terhad kepada B19 Borang TJ. Baki yang tidak boleh

ditolak (jika ada) dimasukkan ke ruang J3 Borang TJ.

B22 – B28

DERMA DAN HADIAH

Hadiah Wang Kepada Kerajaan / Kerajaan Tempatan

Hadiah wang tunai kepada Kerajaan, Kerajaan Negeri, Kerajaan Tempatan. Subseksyen 44(6)

Hadiah Wang Kepada Institusi Atau Organisasi Diluluskan

Hadiah wang kepada institusi / organisasi yang diluluskan oleh Ketua Pengarah

Hasil Dalam Negeri. Proviso subseksyen 44(6)

Hadiah Wang Atau Kos Sumbangan Manfaat Kepada Aktiviti Sukan Atau

Badan Sukan Yang Diluluskan

Hadiah wang atau kos sumbangan manfaat kepada aktiviti sukan yang diluluskan

oleh Menteri atau badan sukan yang diluluskan oleh Pesuruhjaya Sukan yang

dilantik di bawah Akta Pembangunan Sukan 1997. Subseksyen 44(11B)

Hadiah Wang Atau Kos Sumbangan Manfaat Kepada Projek Berkepentingan

Negara Yang Diluluskan

Hadiah wang atau kos sumbangan manfaat kepada projek berkepentingan negara

yang diluluskan oleh Menteri Kewangan. Subseksyen 44(11C)

Terhad

kepada

7% daripada

pendapatan

agregat di

ruang B17

HADIAH ARTIFAK, MANUSKRIP ATAU LUKISAN

Hadiah artifak, manuskrip atau lukisan kepada Kerajaan berdasarkan pada nilai yang ditentukan oleh

Ketua Pengarah Muzium Malaysia atau Ketua Pengarah Arkib Negara. Subseksyen 44(6A)

HADIAH WANG UNTUK KEMUDAHAN PERPUSTAKAAN ATAU KEPADA PERPUSTAKAAN

Sumbangan wang yang tidak melebihi RM20,000 bagi menyediakan kemudahan perpustakaan

awam, perpustakaan sekolah/institusi pendidikan tinggi. Subseksyen 44(8)

HADIAH LUKISAN KEPADA BALAI SENI LUKIS NEGARA ATAU BALAI SENI LUKIS NEGERI

Hadiah lukisan kepada Balai Seni Lukis Negara atau mana-mana balai seni lukis negeri berdasarkan

pada nilai yang ditentukan oleh Balai Seni Lukis Negara atau balai seni lukis negeri. Subseksyen

44(11)

ZAKAT PERNIAGAAN

Amaun yang boleh dituntut adalah terhad kepada 2.5% daripada pendapatan agregat di B17.

Subseksyen 44(11A)

- 5 -


B31 PELEPASAN DIRI Pelepasan diri layak diberikan kepada karta sekiranya sesebuah

keluarga sekutu Hindu berkenaan adalah bermastautin di Malaysia

untuk tahun semasa. Amaun potongan adalah sama dengan amaun

yang layak diberi dalam pelepasan diri untuk kes individu iaitu

RM9,000.

B33a CUKAI KE ATAS YANG

PERTAMA

B33b CUKAI KE ATAS BAKI

B34

JUMLAH CUKAI YANG

DIKENAKAN

Sesuaikan amaun di B32 (pendapatan bercukai) dengan banjaran

pendapatan bercukai yang disediakan di dalam jadual cukai (muka

surat 12 nota penerangan ini).

Contoh:

Pendapatan bercukai di B32:

RM35,500

Guna pengiraan di kategori F jadual cukai seperti berikut:

Cukai ke atas RM35,000 yang pertama

RM1,525.00

Cukai ke atas baki RM 500 @ 12% RM 60.00

Jumlah cukai pendapatan

RM1,585.00

Masukkan di ruang B33a, B33b dan B34 dalam Borang TJ seperti

berikut:

B33a

Cukai ke atas

yang pertama

B33b Cukai ke atas baki

->>_>>_>>

, , ,

->>_>>_>>

, , ,

B34 JUMLAH CUKAI YANG DIKENAKAN ( B33a + B33b )

Atas Kadar (%)

->>_>>_>>_>

, , , .

->>_>>_>>_>

, , , .

->>_>>_>>_>

, , , .

3 5 0 0 0 1 5 2 5 0 0

<

5 0 0 1 2 6 0 0 0

B34 1 5 8 5 0 0

BAHAGIAN C

PENDAPATAN BERKANUN, JUMLAH PENDAPATAN DAN

JUMLAH CUKAI YANG DIKENAKAN

ISI BAHAGIAN INI JIKA KARTA TIDAK BERMASTAUTIN DI MALAYSIA (JIKA A1 = 2)

C1 –

C28

Sila rujuk penerangan dalam Bahagian B (kecuali faedah dan royalti) di muka surat 4 hingga 6

nota penerangan ini.

C31

PENDAPATAN KASAR

YANG TERTAKLUK

KEPADA KADAR

CUKAI LAIN

Bagi keluarga sekutu Hindu yang tidak bermastautin di Malaysia,

pendapatan faedah, royalti, pendapatan kelas khas di bawah

seksyen 4A dan pendapatan lain yang berkenaan adalah dikenakan

cukai atas jumlah kasar pada kadar selain daripada 26%.

Jenis pendapatan ini dikenakan cukai atas jumlah kasar pada kadar

yang ditetapkan dalam Perjanjian Pengelakan Pencukaian Dua Kali

(PPPDK - Sila rujuk Lampiran F Buku Panduan) atau Akta Cukai

Pendapatan 1967 jika tiada PPPDK.

C31a FAEDAH

Isikan jumlah pendapatan kasar faedah yang dikenakan cukai.

C31b ROYALTI

Masukkan jumlah pendapatan kasar royalti yang dikenakan cukai.

- 6 -


C31c PENDAPATAN KELAS

KHAS DI BAWAH

SEKSYEN 4A

Pendapatan kelas khas terdiri daripada amaun yang diterima

sebagai:


balasan bagi perkhidmatan yang diberi berkaitan dengan

penggunaan harta atau hak-hak yang dipunyai oleh, atau

pemasangan atau pengendalian apa-apa loji, mesin-mesin

atau alat-alat lain yang dibeli daripada seseorang bukan

pemastautin;

balasan bagi nasihat, bantuan atau perkhidmatanperkhidmatan

teknikal yang diberi berkaitan dengan

pengurusan teknikal atau pentadbiran apa-apa perusahaan,

venture, projek atau skim saintifik, perindustrian atau

perdagangan; atau


sewa atau bayaran-bayaran lain yang dibuat di bawah apa-apa

perjanjian atau persetujuan bagi penggunaan apa-apa harta

alih.

C31d PENDAPATAN LAIN

Pendapatan lain yang tidak dinyatakan di atas.

Masukkan jumlah kasar pendapatan lain yang dikenakan cukai pada

kadar selain daripada 26%.

C33


C34

PENGIRAAN JUMLAH CUKAI YANG DIKENAKAN

Pembahagian pendapatan bercukai mengikut ketetapan kadar cukai masing-masing.

Rujuk Lampiran F Buku Panduan Borang TJ atau Akta Cukai Pendapatan 1967 jika tiada PPPDK.

Contoh:

Karta bermastautin di India dan keluarga sekutu Hindu ini menerima pendapatan faedah dan

royalti.

Jumlah pendapatan yang tertakluk kepada kadar cukai 26% di C30: RM50,500

Pendapatan faedah yang tertakluk kepada kadar cukai 15% di C31a: RM10,000

Pendapatan royalti yang tertakluk kepada kadar cukai 10% di C31b: RM25,000.

Masukkan di ruang C33a, C33d, C33f dan C34 dalam Borang TJ seperti berikut:

C33a

Pendapatan Bercukai Kadar (%) Cukai Yang Dikenakan

_>>_>>_>>

5 0 5 0 0

26

, , , ->>_>>_>>_>

, , 1 3 , 1 3 0

.

0 0

Pendapatan kasar tertakluk kepada kadar cukai lain

->>_>>_>>_>

C33d

2 5 0 0 0

10

_>>_>>_>>

, , ,

, , 2 , 5 0 0

.

0 0

C33f

1 0 0 0 0

15

_>>_>>_>>

, , , ->>_>>_>>_>

, , 1 , 5 0 0 . 0 0

C34 JUMLAH CUKAI YANG DIKENAKAN ( C33a hingga C33g ) C34

->>_>>_>>_>

, , 1 7 , 1 3 0 . 0 0

D1

BAHAGIAN D

JUMLAH CUKAI YANG

DIKENAKAN

CUKAI KENA DIBAYAR / DIBAYAR BALIK

Jumlah cukai yang dikenakan adalah dari ruang B34 bagi keluarga

sekutu Hindu yang BERMASTAUTIN di Malaysia atau C34 jika

TIDAK BERMASTAUTIN.

- 7 -


D2

TOLAKAN CUKAI

SEKSYEN 51 AKTA

KEWANGAN 2007

(DIVIDEN)

Sertakan Helaian Kerja HK-3 sekiranya pertubuhan ini layak

menuntut pembayaran balik seperti di ruang D7 Borang TJ.

Amaun D dari Helaian Kerja HK-3.

D3

TOLAKAN CUKAI

SEKSYEN 110 (LAIN-

LAIN)

Sila buat pengiraan di Helaian Kerja HK-6 untuk tolakan cukai

seksyen 110 ke atas lain-lain pendapatan seperti faedah, royalti,

pendapatan seksyen 4A dan pendapatan daripada amanah.

Sertakan dokumen berkenaan bersama Helaian Kerja HK-6

sekiranya layak menuntut pembayaran balik.

Amaun B dari Helaian Kerja HK-6

D4

D5

PELEPASAN CUKAI

SEKSYEN 132

PELEPASAN CUKAI

SEKSYEN 133

Tolakan cukai berhubung dengan pendapatan dari Malaysia yang

dikenakan cukai di Malaysia dan juga di luar Malaysia. Rujuk

Lampiran F Buku Panduan TJ untuk menentukan negara-negara

yang memeterai perjanjian pengelakan pencukaian dua kali dengan

Malaysia. Rujuk Jadual 7 ACP dan Helaian Kerja HK-8 untuk

membuat pengiraan kredit.

Tolakan cukai berhubung dengan pendapatan dari Malaysia yang

dikenakan cukai di Malaysia dan juga di luar Malaysia. Negaranegara

ini tidak memeterai perjanjian pengelakan pencukaian dua

kali dengan Malaysia. Rujuk Jadual 7 ACP dan Helaian Kerja HK-9

untuk membuat pengiraan kredit.

BAHAGIAN E KEDUDUKAN CUKAI TAHUN TAKSIRAN 2012

E1


E4

Pelarasan antara cukai kena dibayar dan cukai yang telah dibayar (melalui skim ansuran)

dibuat dalam bahagian ini. Sila isi ‘0’ dalam ruang ini jika layak mendapat bayaran balik seperti

di ruang D7. Masukkan bayaran ansuran yang telah dibuat bagi pendapatan tahun taksiran

semasa ke ruang E2.

Baki cukai kena dibayar hendaklah dijelaskan dalam tempoh yang ditetapkan.

Pembayaran boleh dibuat di:

(a) Bank - kaunter CIMB Bank Berhad (CIMB), Public Bank Berhad (PBB), Malayan

Banking Berhad (Maybank), dan Affin Bank Berhad (ABB) dengan

menggunakan slip bayaran yang disediakan oleh bank.

- perbankan internet CIMB, PBB, Maybank, Hong Leong Bank dan perbankan

telefon Maybank.

- Auto Teller Machine (ATM) PBB, Maybank & CIMB, Mesin Deposit Cek PBB dan

Mesin Deposit Tunai CIMB.

(b) LHDNM - e-Bayaran melalui FPX (Financial Process Exchange) di laman sesawang

LHDNM, http://www.hasil.gov.my

- kaunter bayaran LHDNM atau melalui pos dengan menggunakan Slip

Pengiriman Bayaran (CP501) yang dilampirkan bersama borang.

(c) Pos Malaysia Berhad -

Kaunter dan Pos Online

Selepas selesai pengiraan cukai sehingga Bahagian E, tuan dinasihatkan supaya mengisi Bahagian

“Kedudukan Cukai” di muka surat 1 Borang TJ.

- 8 -


F1


F3

PENDAPATAN TAHUN KEBELAKANGAN YANG BELUM

BAHAGIAN F

DILAPORKAN

Masukkan jumlah pendapatan yang diterima berkenaan sesuatu tahun terdahulu yang belum

dilaporkan sebelum ini.

Contoh: dividen yang dibayar dalam tahun 2011 tetapi baucar hanya diterima dalam tahun

2012.

Gunakan lampiran berasingan sekiranya ruangan yang disediakan tidak mencukupi.

G1a

BAHAGIAN G

BAKI KERUGIAN

TAHUN SEMASA

MAKLUMAT PENDAPATAN PERNIAGAAN

Kerugian perniagaan/perkongsian tahun semasa yang tidak diserap.

Amaun F dari Helaian Kerja HK-1.3

G1b

BAKI KERUGIAN

TAHUN

KEBELAKANGAN

Baki kerugian tahun sebelum yang tidak diserap.

Amaun C dari Helaian Kerja HK-1.3

G1c KERUGIAN HANTAR

HADAPAN

G1a campur G1b

Amaun G dari Helaian Kerja HK-1.3

G2a


G2f

ELAUN MODAL

Elaun modal yang dituntut dalam pengiraan pendapatan berkanun

perniagaan dan perkongsian.

Elaun diserap

Elaun modal yang diserap dalam tahun semasa.

Amaun K5 dari Helaian Kerja HK-1 / amaun K4 dari Helaian Kerja

HK-1B / amaun Q5 dari Helaian Kerja HK-1C / amaun N5 dari

Helaian Kerja HK-1D

Baki hantar hadapan

Amaun K6 dari Helaian Kerja HK-1 / amaun K5 dari Helaian Kerja

HK-1B / amaun Q6 dari Helaian Kerja HK-1C / amaun N6 dari

Helaian Kerja HK-1D

G3a – G3d

MAKLUMAT CUKAI PEGANGAN

Seksyen 107A

Bayaran kontrak kepada kontraktor bukan mastautin. Kadar cukai pegangan mengikut ACP 1967:

10% atas jumlah kasar berhubung cukai yang kena atau boleh dibayar oleh kontraktor tersebut

Campur

3% atas jumlah kasar berhubung cukai yang kena atau boleh dibayar oleh pekerja-pekerja kontraktor

tersebut.

Seksyen 109

Bayaran faedah/royalti kepada seseorang bukan pemastautin. Kadar cukai adalah seperti yang

ditetapkan dalam Bahagian II, Jadual 1 ACP 1967 kecuali jika terdapat kadar berbeza yang

ditetapkan dalam Perjanjian Pengelakan Pencukaian Dua Kali. Rujuk Lampiran F dalam Buku

Panduan TJ.

- 9 -


Seksyen 109A

Bayaran berkenaan dengan perkhidmatan yang dilaksanakan di Malaysia oleh seseorang penghibur

awam. Kadar cukai pegangan adalah 15% atas jumlah kasar (Bahagian II Jadual 1 ACP 1967).

Seksyen 109B

Bayaran jenis kelas khas di bawah seksyen 4A kepada seseorang bukan pemastautin.

Kadar cukai pegangan seperti yang ditetapkan dalam Bahagian V, Jadual 1 ACP 1967 kecuali jika

terdapat kadar berbeza yang ditetapkan dalam Perjanjian Pengelakan Pencukaian Dua Kali. Rujuk

Lampiran F Buku Panduan TJ.

Seksyen 109F

Bayaran kepada seseorang bukan pemastautin berhubung pendapatan di bawah perenggan 4(f) ACP

1967 adalah tertakluk kepada cukai pegangan pada kadar 10% atas jumlah kasar seperti ditetapkan

dalam Bahagian XIII Jadual 1 ACP 1967.

JUMLAH KASAR DIBAYAR

Jumlah bayaran kasar yang dibuat sebelum apa-apa tolakan.

JUMLAH CUKAI YANG DIPEGANG DAN DIREMIT KEPADA LHDNM

Peraturan dan prosedur membuat bayaran kepada Cawangan Pungutan LHDNM hendaklah

dipatuhi.

BAHAGIAN H

PERBELANJAAN KHAS, POTONGAN SELANJUTNYA DAN

POTONGAN DUA KALI

H1


H5

Gunakan kod tuntutan yang disediakan di muka surat 13 nota penerangan ini.

BAHAGIAN J

TUNTUTAN INSENTIF

J1 ELAUN JADUAL 7A Insentif ini diberi kepada peniaga individu yang menjalankan

perniagaan penternakan ayam dan itik yang menukar daripada

sistem reban terbuka kepada sistem reban tertutup; atau

membesarkan sistem reban tertutup sedia ada yang diluluskan oleh

Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani [perenggan 1C dan

subperenggan 8(d) Jadual 7A ACP 1967]

Insentif ini boleh dituntut sekiranya terdapat baki elaun Jadual 7A

yang belum diserap sepenuhnya (perenggan 4 Jadual 7A).

Rujuk kepada perenggan 3 Jadual 7A ACP 1967 serta Helaian Kerja

HK-1B / HK-1C (yang mana berkaitan) untuk membuat pengiraan.

Simpan dokumen asal berhubung dengan perbelanjaan modal yang

layak serta borang permohonan dan pengiraan elaun tersebut untuk

semakan.

- 10 -


J2

J3

ELAUN PENINGKATAN

EKSPORT

PERKHIDMATAN

PERBELANJAAN

JADUAL 4

Rujuk kepada perkara 2, 3 dan 6 Perintah Cukai Pendapatan

(Pengecualian) (No. 9) 2002 [P.U. (A) 57] dan Perintah Cukai

Pendapatan (Pengecualian) (Pindaan) 2006 [P.U. (A) 275] untuk

menentukan kelayakan serta Helaian Kerja HK-1B / HK-1D untuk

membuat pengiraan.

Baki perbelanjaan yang tidak dapat diserap sepenuhnya dalam

tahun semasa (baki hantar hadapan) hendaklah dimasukkan ke

ruang ini.

K1


K50

L1


L5

BAHAGIAN K

MAKLUMAT KEWANGAN KELUARGA SEKUTU HINDU

Bahagian ini hanya perlu diisi sekiranya keluarga sekutu Hindu ini mempunyai punca

pendapatan perniagaan.

Masukkan butiran seperti yang disediakan dalam Penyata Pendapatan Dan Perbelanjaan serta

Kunci Kira-Kira bagi tahun semasa dalam ruangan yang berkenaan.

BAHAGIAN L

MAKLUMAT PENDAPATAN YANG DIKECUALIKAN

Bahagian ini hanya perlu diisi sekiranya keluarga sekutu Hindu ini mempunyai punca

pendapatan yang dikecualikan cukai pendapatan dalam tahun semasa.

AKUAN KARTA

Isikan nama tuan selaku karta kepada keluarga sekutu Hindu ini. Karta atau pengurus keluarga

sekutu Hindu adalah bertanggungjawab secara individu ke atas segala urusan percukaian ke atas

keluarga sekutu Hindu ini.

Borang nyata yang tidak diperakui dan ditandatangani akan dianggap tidak lengkap dan akan

dikembalikan kepada tuan. Penggunaan cap tandatangan tidak dibenarkan. Penalti akan dikenakan

jika berlaku kelewatan dalam mengembalikan semula borang nyata ini kepada LHDNM.

MAKLUMAT FIRMA DAN TANDATANGAN ORANG YANG MENYEDIAKAN BORANG NYATA INI

Bahagian ini perlu diisi, diperakui dan ditandatangani oleh ejen / wakil cukai yang menyediakan

borang nyata ini.

- 11 -


ADUAL CUKAI

KATEGORI

BANJARAN PENDAPATAN

BERCUKAI

(a)

PENGIRAAN

RM

(b)

KADAR

%

(c)

CUKAI

RM

(d)

A 0 - 2,500 2,500 pertama 0 0

B 2,501 - 5,000 2,500 berikutnya 1 25

C 5,001 - 10,000

D 10,001 - 20,000

E 20,001 - 35,000

F 35,001 - 50,000

G 50,001 - 70,000

H 70,001 - 100,000

I Lebih 100,000

5,000

5,000

10,000

10,000

20,000

15,000

35,000

15,000

50,000

20,000

70,000

30,000

pertama

berikutnya 3

pertama

berikutnya 3

pertama

berikutnya 7

pertama

berikutnya 12

pertama

berikutnya 19

pertama

berikutnya 24

100,000 pertama

setiap ringgit berikutnya 26

25

150

175

300

475

1,050

1,525

1,800

3,325

3,800

7,125

7,200

14,325

...............

KOD NEGARA

Sebahagian negara-negara yang dikenal pasti. Tuan boleh merujuk kepada Lampiran E Buku Panduan

Borang TJ untuk mendapatkan senarai lengkap.

Nama Negara

Kod

Negara

Nama Negara

Kod

Negara

Nama Negara

Kod

Negara

Australia AU Iran (Islamic R.O.) IR Philippines PH

Bangladesh BD Iraq IQ Saudi Arabia SA

Brunei BN Japan JP Singapore SG

Cambodia KH Korea, D.P.R. KP South Africa ZA

Canada CA Korea, R.O. KR Sri Lanka LK

China CN Laos, D.P.R. LA Taiwan TW

Denmark DK Malaysia MY Thailand TH

Hong Kong HK Myanmar MM United Kingdom GB

India IN New Zealand NZ United States US

Indonesia ID Pakistan PK Vietnam VN

Nota: R.O. = Republic of;

D.P.R. = Democratic People’s Republic of

- 12 -


KOD TUNTUTAN

TUNTUTAN / PERBELANJAAN KHAS

Kod

Tuntutan

Peralatan untuk pekerja kurang upaya, atau belanja pengubahsuaian/penambahbaikan

101

premis perniagaan bagi kemudahan pekerja kurang upaya

102 Terjemahan atau penerbitan buku yang diluluskan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka

103 Perbelanjaan perpustakaan (maksimum RM100,000)

104 Perbelanjaan kebajikan

105 Perbelanjaan pusat penjagaan kanak-kanak untuk pekerja sendiri

106 Penubuhan kumpulan kesenian yang diluluskan

107

Perbelanjaan menaja aktiviti kesenian, kebudayaan dan warisan tempatan serta negaranegara

asing:

• terhad RM500,000 bagi keseluruhan perbelanjaan

• terhad RM200,000 bagi penajaan kesenian, kebudayaan dan warisan dari negara asing

110 Perbelanjaan penyelidikan saintifik

114 Potongan bagi perbelanjaan berhubung dengan teknologi maklumat

116 Sumbangan bagi membiayai perubatan atau rawatan penyakit serius

117 Latihan amali kepada individu bukan pekerja

120 Pelaburan dalam syarikat modal teroka

121 Hadiah komputer peribadi baru dan fi langganan jalur lebar bulanan kepada pekerja

122 Kos membangunkan laman jaring

137 Potongan bagi pelaburan dalam syarikat berstatus BioNexus

140 Potongan bagi perbelanjaan sebelum memulakan perniagaan yang berhubungan dengan

pengambilan pekerja

141 Potongan bagi manfaat dan pemberian daripada majikan kepada pekerja

144 Perbelanjaan pendaftaran cap dagangan dan paten

146

Potongan bagi sumbangan kepada Kumpulan Wang Pemberian Perkhidmatan Sejagat

(Kumpulan Wang PPS)

148 Potongan bagi perbelanjaan fi francais

149 Potongan bagi perbelanjaan untuk mendapatkan pensijilan 1-InnoCERT

Kod

POTONGAN SELANJUTNYA

201 Premium insurans bagi pengimportan kargo

202 Penggajian bagi pekerja kurang upaya

204 Premium insurans bagi pengeksportan kargo

Tuntutan

205 Bayaran pengangkutan bagi eksport keluaran berasaskan rotan dan kayu

208 Premium insurans bagi kredit eksport

212 Potongan bagi bayaran pengangkutan dari Sabah atau Sarawak ke Semenanjung Malaysia

216 Potongan bagi promosi Pusat Kewangan Islam Antarabangsa Malaysia

217 Potongan bagi perbelanjaan berhubung dengan saraan pekerja

218 Potongan bagi kos latihan kepada pekerja

219 Potongan premium bagi insurans kredit eksport berasaskan konsep takaful

POTONGAN DUA KALI

Kod

Tuntutan

301 Perbelanjaan hasil untuk penyelidikan yang diluluskan

302

Bayaran bagi penggunaan perkhidmatan institut atau syarikat penyelidikan yang diluluskan,

syarikat penyelidikan dan kemajuan atau syarikat penyelidikan dan kemajuan kontrak

306 Perbelanjaan untuk menggalakkan eksport perkhidmatan profesional

- 13 -


Talian Utama : 1-300-88-3010

Talian Utama - Panggilan dari Luar Negara : 603-4289-3500

Laman Web : http://www.hasil.gov.my

Laman Web e-Filing : https://e.hasil.gov.my


Nama

HK-3: TOLAKAN CUKAI SEKSYEN 51 AKTA KEWANGAN 2007 (DIVIDEN)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

No. Cukai Pendapatan

No. K/P

!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!

Tahun Taksiran

No. Pendaftaran Perniagaan

!!!!

Kemukakan Helaian Kerja ini jika tuan layak menuntut bayaran balik (Gunakan HK-3 berasingan bagi dividen yang perlu dikasarkan semula)

A. Senarai pendapatan dividen:

!!!!!!!!!

Bil.

Tarikh

Bayaran

Bagi Tahun

Berakhir

No. Waran /

No. Siri

Nama Syarikat

Dividen Kasar Kadar

Cukai Dipotong Dividen Bersih

Cukai

RM sen RM sen RM sen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Jumlah Dikasar Semula

JUMLAH DIVIDEN BERSIH

X [ amaun dari B(i) ] Y [ amaun dari B(ii) ]

Nota: Teruskan pengiraan di muka surat sebelah jika kadar cukai dipotong mengikut baucar / sijil dividen yang diterima berlainan dengan kadar cukai tahun taksiran semasa


B. Pengiraan dividen dikasarkan dan cukai dipotong

Jika kadar cukai dipotong mengikut baucar / sijil dividen yang diterima berlainan dengan kadar cukai tahun taksiran

semasa, sila gunakan formula berikut untuk mendapatkan jumlah dividen yang dikasarkan semula dan cukai

dianggap telah dipotong:-

(i)

Dividen dikasar semula (X)

= Dividen bersih

x

1

( 1 – Z * )

=

Dividen bersih

( 1 – Z * )

= (X)

(ii) Cukai dianggap telah dipotong (Y)

= X

x Z *

= (Y)

* Di mana Z ialah kadar cukai tahun taksiran semasa syarikat

C. Pengiraan Pendapatan Berkanun Dividen

(i)

Dividen Kasar (X)

Tolak:

(ii)

Faedah atas pinjaman yang dilakukan semata-mata

dalam menghasilkan pendapatan dividen tersebut

(iii) Pendapatan Berkanun

D. Seksyen 51 Akta Kewangan 2007 (Dividen)

(amaun Y di atas)

More magazines by this user
Similar magazines