negeri selangor - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my

negeri selangor - Jabatan Audit Negara

LAPORAN

KETUA AUDIT NEGARA

LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA TAHUN 2008 NEGERI SELANGOR

PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI

DAN PENGURUSAN KEWANGAN JABATAN/AGENSI

NEGERI SELANGOR

TAHUN 2008

Dewan Undangan Negeri Selangor

JABATAN AUDIT NEGARA

MALAYSIA


LAPORAN

KETUA AUDIT NEGARA

PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI DAN

PENGURUSAN KEWANGAN JABATAN/AGENSI

NEGERI SELANGOR

TAHUN 2008

JABATAN AUDIT NEGARA

MALAYSIA


KANDUNGAN


KANDUNGAN

PERKARA

MUKA SURAT

KATA PENDAHULUAN

vii

INTI SARI LAPORAN xiii

BAHAGIAN I - PENGESAHAN PENYATA KEWANGAN KERAJAAN

NEGERI SELANGOR BAGI TAHUN BERAKHIR

31 DISEMBER 2008

Pendahuluan

Objektif Dan Kaedah Pengauditan

Pengesahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Selangor Bagi Tahun

Berakhir 31 Disember 2008

3

4

4

BAHAGIAN II - ANALISIS KEWANGAN KERAJAAN NEGERI

Analisis Kewangan

Kedudukan Kewangan Kerajaan Negeri

Wang Tunai

Pelaburan

Akaun Hasil Disatukan

Akaun Pinjaman Disatukan

Akaun Amanah Disatukan

Penerimaan Dan Pembayaran Wang Tunai

Akaun Memorandum

Rumusan Dan Syor Audit

7

7

9

11

14

21

21

33

35

45

BAHAGIAN III -

RANCANGAN PEMBANGUNAN KERAJAAN NEGERI

Pencapaian Pelaksanaan Projek Pembangunan Rancangan Malaysia

Kesembilan

Rumusan

49

51

BAHAGIAN IV - PENCAPAIAN PENGURUSAN KEWANGAN

JABATAN/AGENSI NEGERI

Pelaksanaan Indeks Akauntabiliti (AI)

Objektif Pengauditan

Skop Dan Kaedah Pengauditan

Jenis Kawalan

Tahap Pencapaian Pengurusan Kewangan Jabatan/Agensi Negeri

Rumusan Dan Syor Audit

55

56

56

57

67

68

iii


PERKARA

BAHAGIAN V - PENYERAHAN, PENGESAHAN, PEMBENTANGAN

PENYATA KEWANGAN DAN PRESTASI

KEWANGAN AGENSI NEGERI

Pendahuluan

Pengauditan Penyata Kewangan

Kedudukan Penyerahan Penyata Kewangan

Pengesahan Penyata Kewangan

Pembentangan Penyata Kewangan

Prestasi Kewangan

Rumusan Dan Syor Audit

MUKA SURAT

73

73

73

74

75

76

78

BAHAGIAN VI - PEMBENTANGAN LAPORAN KETUA AUDIT

NEGARA DAN MESYUARAT JAWATANKUASA

KIRA-KIRA WANG AWAM NEGERI

Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata

Kewangan

Mesyuarat Jawatankuasa Kira-kira Wang Awam Negeri

81

81

PENUTUP 85

LAMPIRAN

I

ll

lll

lV

V

Vl

Sijil Ketua Audit Negara

Lembaran Imbangan

Penyata Penerimaan Dan Pembayaran Wang Tunai

Penyata Akaun Memorandum

Penyata Akaun Hasil Disatukan

Nota Kepada Akaun Awam

89

90

91

92

93

94

iv


KATA PENDAHULUAN


KATA PENDAHULUAN

1. Perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan dan Akta Audit 1957 menghendaki

Ketua Audit Negara mengaudit Penyata Kewangan dan mengemukakan Laporan

mengenainya kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Duli Yang Maha

Mulia Sultan Selangor. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong akan menitahkan

supaya Laporan itu dibentangkan di Parlimen manakala Duli Yang Maha Mulia Sultan

Selangor menitahkan untuk dibentangkan di Dewan Undangan Negeri Selangor. Bagi

memenuhi tanggungjawab ini, Jabatan Audit Negara telah menjalankan dua kaedah

pengauditan seperti berikut:

1.1 Pengauditan Penyata Kewangan - Pengauditan ini bertujuan untuk memberi

pendapat sama ada Penyata Kewangan Kerajaan Negeri bagi tahun berkenaan

menggambarkan kedudukan yang benar dan saksama serta rekod perakaunan

mengenainya telah diselenggarakan dengan teratur dan kemas kini. Jabatan Audit Negara

juga membuat analisis terhadap penyata kewangan sama ada kedudukan Kewangan

Kerajaan Negeri adalah sangat baik, baik, memuaskan atau tidak memuaskan.

1.2 Pelaksanaan Sistem Penarafan Berdasarkan Indeks Akauntabiliti Pengurusan

Kewangan Jabatan – Mulai tahun 2007, Jabatan Audit Negara telah memperkenalkan

Indeks Akauntabiliti (AI) bertujuan untuk membuat penilaian secara objektif terhadap

pengauditan pengurusan kewangan Jabatan dan Agensi Kerajaan Negeri bagi mengukur

dan menambah baik kawalan pengurusan kewangan yang cemerlang. Indeks Akauntabiliti

diberi berdasarkan kepada tahap pematuhan terhadap peraturan-peraturan kewangan

berhubung dengan kawalan pengurusan, terimaan, perbelanjaan, akaun amanah/ kumpulan

wang amanah/ deposit, aset, pinjaman, pelaburan dan penyediaan Penyata Kewangan.

Pelaksanaan Indeks Akauntabiliti ini boleh membantu mewujudkan budaya kerja berasaskan

amalan terbaik. Selain itu, budaya “membetulkan yang biasa dan membiasakan yang

betul” bukan sahaja dapat mempertingkatkan kecemerlangan pengurusan kewangan

Jabatan malah aspek integriti, keutuhan dan akauntabiliti yang ditekankan oleh Kerajaan

akan dapat dicapai.

2. Laporan saya mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Dan Pengurusan

Kewangan Jabatan/Agensi Negeri Selangor Tahun 2008 disediakan hasil daripada

pengauditan yang dijalankan di beberapa Jabatan/Agensi Negeri sepanjang tahun 2008.

Bagi tujuan pengesahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Tahun 2008, pengauditan

terhadap sistem perakaunan dan dokumen yang berkaitan dengan pembayaran dan

terimaan telah dijalankan di Pejabat Perbendaharaan Negeri.

vii


3. Laporan ini disediakan dalam enam Bahagian seperti berikut:

Bahagian I - Pengesahan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Selangor Bagi Tahun

Berakhir 31 Disember 2008

Bahagian II - Analisis Kewangan Kerajaan Negeri

Bahagian III - Rancangan Pembangunan Kerajaan Negeri

Bahagian IV - Pencapaian Pengurusan Kewangan Jabatan/Agensi Negeri

Bahagian V - Penyerahan, Pengesahan, Pembentangan Penyata Kewangan Dan

Prestasi Kewangan Agensi Negeri

Bahagian VI - Pembentangan Laporan Ketua Audit Negara Dan Mesyuarat

Jawatankuasa Kira-kira Wang Awam Negeri

4. Di samping memenuhi kehendak perundangan, saya berharap Laporan ini dapat

dijadikan sebagai salah satu asas untuk memperbaiki segala kelemahan, usaha

penambahbaikan dan meningkatkan akauntabiliti serta integriti dalam pengurusan wang

awam. Ini penting untuk menjamin setiap Ringgit Malaysia yang dipungut dan dibelanjakan

akan dapat menyumbang kepada pembangunan dan keselesaan hidup rakyat.

5. Pada pendapat saya, prestasi kewangan Kerajaan Negeri dan tahap pengurusan

kewangan Jabatan/Agensi Negeri boleh ditingkatkan sekiranya semua pihak yang terlibat

mempunyai lima perkara yang diringkaskan sebagai SIKAP iaitu:

a) SUPERVISION – Penyeliaan yang rapi dberi kepada kerja yang diserahkan kepada

pegawai bawahan. Ketua Jabatan perlu memastikan garis panduan yang jelas dan

terperinci disediakan sebagai rujukan oleh penjawat awam untuk menjalankan tugas

mereka. Penjawat awam perlu melaporkan kemajuan kerja mereka secara berkala.

b) INTEREST – Setiap penjawat awam perlu melaksanakan tugas mereka dengan penuh

minat, dedikasi dan tidak ada sikap sambil lewa.

c) KNOWLEDGE – Setiap penjawat awam mempunyai pengetahuan yang cukup dalam

bidang tugas masing-masing. Bagi tujuan ini, program latihan perlu dilaksanakan secara

berterusan.

d) ATTITUDE – Setiap penjawat awam melaksanakan tugas masing-masing dengan

penuh tanggungjawab, jujur dan amanah.

e) PROCEDURE – Prosedur kerja yang lengkap dan jelas diwujudkan serta dipatuhi.

viii


6. Saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pegawai Jabatan/Agensi

Negeri yang telah memberikan kerjasama kepada pegawai saya sepanjang pengauditan

dijalankan. Saya juga ingin melahirkan penghargaan dan terima kasih kepada pegawai

saya yang telah berusaha gigih serta memberikan sepenuh komitmen untuk menyiapkan

Laporan ini.

Putrajaya

17 Julai 2009

ix


INTI SARI LAPORAN


INTI SARI LAPORAN

BAHAGIAN I - PENGESAHAN PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI

SELANGOR BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2008

1. Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Selangor menunjukkan gambaran yang benar

dan saksama terhadap kedudukan kewangan Kerajaan Negeri Selangor bagi tahun

berakhir 31 Disember 2008. Semua butiran dalam Lembaran Imbangan dan Penyata Akaun

Memorandum telah disertakan dengan dokumen sokongan yang mencukupi.

BAHAGIAN II -

ANALISIS KEWANGAN KERAJAAN NEGERI

2. Kedudukan kewangan Kerajaan Negeri Selangor pada tahun 2008 adalah bertambah

baik berbanding tahun 2007. Kumpulan Wang Disatukan Kerajaan Negeri meningkat

sejumlah RM37.92 juta atau 2.7% kepada RM1,424.66 juta berbanding RM1,386.74 juta

pada tahun 2007. Hasil Kerajaan Negeri yang berjumlah RM1,516.34 juta meningkat

sejumlah RM231.24 juta atau 18% berbanding tahun 2007 yang berjumlah RM1,285.10 juta.

Manakala perbelanjaan yang dilakukan telah meningkat sejumlah RM314.02 juta atau

27.2% menjadi RM1,467.24 juta pada tahun 2008 berbanding RM1,153.22 juta pada tahun

2007. Kerajaan Negeri berjaya menambah hasil dan mengurangkan tunggakan hasil negeri

pada tahun 2008. Kecairan tunai Kerajaan Negeri adalah baik dan berupaya untuk

menampung tanggungan semasa. Bagaimanapun, pulangan atas pelaburan jangka panjang

yang dilakukan adalah tidak memuaskan di mana secara purata, Kerajaan Negeri Selangor

hanya mendapat pulangan dividen sebanyak 0.02% setahun bagi tempoh lima tahun iaitu

tahun 2004 hingga 2008. Usaha-usaha memperkukuhkan ekonomi, menambah hasil dan

belanja berhemat tanpa menjejaskan kualiti perkhidmatan, sistem penyampaian awam dan

sumbangan kepada rakyat dapat membantu mempertingkatkan lagi kedudukan kewangan

Kerajaan Negeri.

BAHAGIAN III - RANCANGAN PEMBANGUNAN KERAJAAN NEGERI

3. Pencapaian pelaksanaan RMKe-9 sehingga akhir tahun 2008 adalah baik di mana

sebanyak 1,029 projek atau 92.3% daripada 1,115 projek yang dirancang telah dapat

dilaksanakan. Pencapaian perbelanjaan pembangunan RMKe-9 sehingga tahun 2008

adalah 71.9% dan bagi tempoh tiga tahun iaitu tahun 2006 hingga 2008, sebanyak 92.8%

peruntukan pembangunan telah dibelanjakan.

xiii


BAHAGIAN IV - PENCAPAIAN PENGURUSAN KEWANGAN JABATAN/AGENSI

NEGERI

4. Secara umumnya, pencapaian pengurusan kewangan (AI) pada tahun 2008 adalah

baik di mana satu Agensi Negeri adalah pada tahap sangat baik iaitu Majlis Agama Islam

Selangor manakala 13 Jabatan/Agensi Negeri adalah pada tahap baik. Ini menunjukkan

peningkatan pencapaian pengurusan kewangan berbanding tahun 2007 di mana lapan

Jabatan/Agensi yang diaudit adalah pada tahap baik manakala dua lagi pada tahap

memuaskan. Jabatan dan Agensi Negeri boleh mempertingkatkan pengurusan kewangan ke

tahap yang lebih baik jika langkah-langkah penambahbaikan dijalankan oleh Jabatan/Agensi

seperti mengadakan program latihan/kursus yang berterusan kepada pegawai yang terlibat

dalam pengurusan kewangan agar mereka dapat mempertingkatkan pengetahuan dan

kompetensi dalam melaksanakan tugas.

BAHAGIAN V -

PENYERAHAN, PENGESAHAN, PEMBENTANGAN PENYATA

KEWANGAN DAN PRESTASI KEWANGAN AGENSI NEGERI

5. Pada tahun 2008, penyerahan Penyata Kewangan Agensi Kerajaan Negeri Selangor

adalah baik. Kesemua Badan Berkanun Negeri, Majlis Agama Islam dan Pihak Berkuasa

Tempatan telah dapat menyerahkan Penyata Kewangan tahun 2007 masing-masing untuk

diaudit. Sebanyak 25 Penyata Kewangan tahun 2007 telah dikeluarkan Sijil Audit iaitu 23

Penyata Kewangan telah diberi Sijil Tanpa Teguran dan dua penyata kewangan diberi Sijil

Berteguran berbanding Penyata Kewangan tahun 2006, di mana sebanyak 24 Penyata

Kewangan telah diberi Sijil Audit Tanpa Teguran dan satu Sijil Audit Berteguran. Sehingga

30 Jun 2009, Laporan Ketua Audit Negara mengenai semua Penyata Kewangan bagi tahun

2007 yang perlu dibentang di Dewan Undangan Negeri telah dibentangkan antara bulan

Oktober 2008 hingga Mac 2009.

BAHAGIAN VI - PEMBENTANGAN LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA DAN

MESYUARAT JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG AWAM NEGERI

6. Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Dan

Pengurusan Kewangan Jabatan/Agensi Negeri Selangor Tahun 2007 telah dibentangkan di

Dewan Undangan Negeri pada 20 Oktober 2008. Pada tahun 2008, Jawatankuasa Kira-kira

Wang Awam Negeri Selangor telah bersidang sebanyak tiga kali untuk membincangkan

Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2007.

xiv


BAHAGIAN I

PENGESAHAN PENYATA KEWANGAN

KERAJAAN NEGERI SELANGOR

BAGI TAHUN BERAKHIR

31 DISEMBER 2008


BAHAGIAN I

PENGESAHAN PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI SELANGOR

BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2008

1. PENDAHULUAN

1.1 Seksyen 16(1) Akta Acara Kewangan, 1957 menghendaki Pihak Berkuasa Kewangan

Negeri menyediakan Penyata Kewangan secepat mungkin selepas penutupan akaun bagi

tahun berkenaan. Penyata tersebut hendaklah dikemukakan kepada Ketua Audit Negara

dalam tempoh tujuh bulan selepas berakhirnya tahun kewangan berkenaan untuk diaudit

seperti diperuntukkan di bawah Seksyen 9 Akta Audit, 1957.

1.2 Selaras dengan peruntukan undang-undang tersebut, Pegawai Kewangan Negeri telah

mengemukakan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Selangor bagi tahun berakhir

31 Disember 2008 kepada Jabatan Audit Negara pada 16 April 2009. Penyata tersebut

melaporkan semua urus niaga kewangan asas tunai bagi tahun 2008 berkaitan dengan

sumber dan penggunaan wang awam. Penyata tersebut mengandungi Lembaran Imbangan,

Penyata Penerimaan dan Pembayaran Wang Tunai, Penyata Akaun Memorandum dan Nota

Kepada Akaun Awam.

1.2.1 Lembaran Imbangan menunjukkan jumlah wang tunai dan pelaburan yang dipegang

bagi ketiga-tiga Akaun Kumpulan Wang Disatukan iaitu Akaun Hasil Disatukan, Akaun

Amanah Disatukan dan Akaun Pinjaman Disatukan. Selaras dengan asas perakaunan tunai

ubahsuai yang diguna pakai oleh Kerajaan Negeri, hanya pelaburan yang dipegang bagi

maksud amanah tertentu dilaporkan dalam Lembaran Imbangan. Manakala pelaburan lain

dilaporkan dalam Penyata Akaun Memorandum.

1.2.2 Penyata Penerimaan dan Pembayaran Wang Tunai menunjukkan penerimaan dan

bayaran bagi tahun 2008. Penerimaan adalah terdiri daripada hasil, pinjaman, penerimaan

modal dan penerimaan lain seperti amanah dan deposit. Pembayaran pula adalah untuk

membiayai perbelanjaan mengurus, pembangunan, modal dan bayaran balik pinjaman.

1.2.3 Penyata Akaun Memorandum adalah akaun yang menunjukkan kedudukan aset dan

tanggungan Kerajaan Negeri. Aset Kerajaan Negeri merangkumi Pinjaman Boleh Dituntut,

Pelaburan dan Tunggakan Hasil Negeri. Manakala tanggungan Kerajaan Negeri pula terdiri

daripada Hutang Kerajaan Negeri kepada Kerajaan Persekutuan.

3


2. OBJEKTIF DAN KAEDAH PENGAUDITAN

2.1 Pengauditan terhadap Penyata Kewangan Kerajaan Negeri bagi tahun berakhir

31 Disember 2008 adalah untuk memberi pendapat sama ada penyata itu menggambarkan

kedudukan kewangan yang benar dan saksama serta rekod perakaunan yang berkaitan

telah diselenggarakan dengan teratur dan kemas kini.

2.2 Pengauditan terhadap sistem perakaunan dan dokumen dijalankan secara berterusan

sepanjang tahun 2008. Teguran Audit mengenainya telah dibangkitkan dengan pihak

Perbendaharaan Negeri dan Jabatan-jabatan Negeri melalui surat Pemerhatian Audit sebaik

sahaja pengauditan selesai dijalankan.

3. PENGESAHAN PENYATA KEWANGAN KERAJAAN NEGERI SELANGOR BAGI

TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2008

Pengauditan Penyata Kewangan telah dilaksanakan mengikut Akta Audit 1957 dan

berpandukan piawaian pengauditan yang diluluskan. Akta dan piawaian tersebut

menghendaki pengauditan dirancang dan dilaksanakan bagi mendapat kepastian yang

munasabah sama ada Penyata Kewangan adalah bebas daripada kesilapan dan

ketinggalan yang ketara. Pengauditan itu termasuk memeriksa rekod secara semak uji,

menyemak bukti yang menyokong angka dan memastikan penzahiran yang mencukupi

dalam penyampaian Penyata Kewangan. Persembahan Penyata Kewangan Kerajaan

Negeri Selangor bagi tahun 2008 adalah selaras dengan Piawaian Perakaunan Kerajaan.

Pada pendapat Audit, Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Selangor pada

keseluruhannya menunjukkan gambaran yang benar dan saksama tentang kedudukan

kewangan Kerajaan Negeri bagi tahun berakhir 31 Disember 2008 dan rekod

perakaunannya telah diselenggarakan dengan teratur dan kemas kini. Sijil Ketua Audit

Negara mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Negeri yang disertakan bersama dengan

Lembaran Imbangan, Penyata Penerimaan Dan Pembayaran Wang Tunai, Penyata Akaun

Memorandum, Penyata Akaun Hasil Disatukan dan Nota Kepada Akaun Awam adalah

seperti di Lampiran I hingga Lampiran VI.

4


BAHAGIAN II

ANALISIS KEWANGAN KERAJAAN

NEGERI


BAHAGIAN II

ANALISIS KEWANGAN KERAJAAN NEGERI

4. ANALISIS KEWANGAN

Jabatan Audit Negara di samping mengesahkan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri

Tahun 2008, juga membuat analisis terhadap data kewangan bagi menilai tahap prestasi

kewangan Kerajaan Negeri. Analisis dijalankan berdasarkan Penyata Wang Tunai, Penyata

Pelaburan, Penyata Hasil Disatukan, Penyata Akaun Pinjaman Disatukan, Penyata Akaun

Amanah Disatukan dan Penyata Akaun Memorandum Aset, Penyata Akaun Memorandum

Liabiliti dan Nota Kepada Penyata Kewangan.

4.1 KEDUDUKAN KEWANGAN KERAJAAN NEGERI

4.1.1 Mengikut Lembaran Imbangan, jumlah Kumpulan Wang Disatukan pada akhir tahun

2008 adalah RM1,424.66 juta. Jumlah tersebut terdiri daripada aset berbentuk wang tunai

RM733.64 juta dan pelaburan sejumlah RM691.02 juta. Kedudukan Kumpulan Wang

Disatukan Negeri Selangor bagi tahun 2008 berbanding tahun 2007 adalah seperti di

Jadual 4.1.

Jadual 4.1

Kedudukan Kumpulan Wang Disatukan Pada Tahun 2008 Berbanding 2007

Tahun

Peningkatan/

(Penurunan)

Bil.

Butiran

2007 2008

(RM Juta) (RM Juta) (RM Juta) (%)

1. Akaun Hasil Disatukan 624.86 673.97 49.11 7.9

2. Akaun Pinjaman Disatukan 0 0 0 0

3. Akaun Amanah Disatukan terdiri 761.88 750.69 (11.19) (1.5)

daripada:

i) Kumpulan Wang Amanah Kerajaan 443.77 494.63 50.86 11.5

· Kumpulan Wang Pembangunan 108.66 124.96 16.30 15.0

· Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan 17.98 8.45 (9.53) (53.0)

· Pelbagai Kumpulan Wang Amanah

Kerajaan

317.28 360.18 42.90 13.5

· Kumpulan Wang Pembangunan Hutan (0.15) 1.04 1.19 793.3

ii) Kumpulan Wang Amanah Awam 188.36 155.88 (32.48) (17.2)

iii) Akaun Wang Deposit 129.75 100.18 (29.57) (22.8)

Jumlah 1,386.74 1,424.66 37.92 2.7

Sumber: Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Selangor

5.

4.1.2 Analisis Audit mendapati Kumpulan Wang Disatukan meningkat sejumlah RM37.92

juta atau 2.7% kepada RM1,424.66 juta berbanding RM1,386.74 juta pada tahun 2007.

Peningkatan ini disebabkan oleh Akaun Hasil Disatukan meningkat sejumlah RM49.11 juta

atau 7.9% dan Akaun Amanah Disatukan menurun sejumlah RM11.19 juta atau 1.5%.

4.1.3 Kedudukan Kumpulan Wang Disatukan bagi tahun 2004 hingga 2008 adalah seperti

di Jadual 4.2 dan Carta 4.1.

7


Jadual 4.2

Kedudukan Kumpulan Wang Disatukan Bagi Tahun 2004 Hingga 2008

Tahun

Bil.

Butiran

2004 2005 2006 2007

(RM Juta) (RM Juta) (RM Juta)

(RM Juta)

1. Akaun Hasil Disatukan

487.21 420.46 492.99 624.86

2. Akaun Pinjaman Disatukan

0

0 0

0

3. Akaun Amanah

Disatukan terdiri

daripada:

328.15 393.15 498.76 761.88

i) Kumpulan Wang Amanah Kerajaan 1.66 49.03 155.21 443.77

· Kumpulan Wang Pembangunan

(72.26) 33.77 167.79 108.66

· Kumpulan Wang Pinjaman

Perumahan

* 13.07 16.49 17.98

· Pelbagai Kumpulan Wang

Amanah Kerajaan

75.73 3.71 (28.11) 317.28

· Kumpulan Wang Pembangunan

Hutan

(1.81) (1.52) (0.96) (0.15)

ii) Kumpulan Wang Amanah

Awam

69.97 70.44 141.20 188.36

iii) Akaun Wang

Deposit

93.31 82.42 87.99 129.75

iv) Akaun Kena Bayar

163.21 191.26 114.36 **

2008

(RM Juta)

673.97

0

750.69

494.63

124.96

Jumlah

815.36 813.61 991.75 1,386.74 1,424.66

Sumber: Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Selangor

Nota: * Baki Akaun Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan Bagi Tahun 2004 Diambil Kira Di Bawah Pelbagai

Kumpulan Wang Amanah Kerajaan

** Baki Akaun Kena Bayar Bagi Tahun

2007 Dan 2008 Diambil Kira Di Bawah

Pelbagai Kumpulan Wang

Amanah

Kerajaan

Carta 4.1

Kedudukan Kumpulan Wang Disatukan Bagi Tahun 2004 Hingga 2008

16000

14000

12000

8.45

360.18

1.04

155.88

100.18

**

(RM Juta)

10000

8000

6000

4000

2000

0

2004

2005 2006

2007

2008

Tahun

Akaun Hasil Disatukan

Akaun Amanah Disatukan

Jumlah

Sumber: Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Selangor

4.1.4 Analisis Audit mendapati Kumpulan Wang Disatukan mencatatkan penurunan

sejumlah RM1.75 juta atau 0.2% menjadi RM813.61 juta pada tahun

2005 berbanding

RM815.36 juta pada tahun 2004. Kumpulan Wang Disatukan menunjukkan trend meningkat

sejumlah RM611.05 juta atau 75.1% daripada RM813.61 juta pada tahun 2005 kepada

8


RM1,424.66 juta pada tahun 2008. Trend peningkatan ini adalah disebabkan baki Akaun

Hasil Disatukan meningkat sejumlah RM253.51 juta atau 60.3% daripada RM420.46 juta

pada tahun 2005 menjadi RM673.97 juta pada tahun 2008. Walaupun baki Akaun Amanah

Disatukan menurun pada tahun 2008, kuantum peningkatan Akaun Hasil Disatukan

sejumlah RM49.11 juta pada tahun 2008 adalah lebih tinggi daripada sejumlah RM11.19 juta

penurunan Akaun Amanah Disatukan pada tahun yang sama.

4.1.5 Analisis Nisbah Semasa adalah untuk mengukur kedudukan kecairan tunai Kerajaan

Negeri dalam membiayai jumlah Tanggungan Semasa. Sekiranya nisbah yang dihasilkan

melebihi 1, maka ini menunjukkan tanda yang positif dari segi kedudukan kecairan tunai

sesebuah Kerajaan Negeri. Analisis Nisbah Semasa pada tahun 2008 mendapati Nisbah

Semasa Kerajaan Negeri Selangor adalah pada kadar 1.42:1. Ini menunjukkan kecairan

tunai Kerajaan Negeri Selangor adalah baik kerana berupaya untuk menampung

tanggungan semasa.

4.2 WANG TUNAI

4.2.1 Wang Tunai merupakan sebahagian daripada komponen yang ditunjukkan dalam

Lembaran Imbangan sebagai aset Kerajaan Negeri yang dipegang bagi Kumpulan Wang

Disatukan. Wang Tunai terdiri daripada Wang Tunai Dalam Bank, Wang Tunai Dalam

Perjalanan dan Wang Tunai Dalam Tangan. Wang Tunai Dalam Bank terdiri daripada

Akaun Semasa dan Akaun Simpanan Tetap. Wang Tunai Dalam Perjalanan ialah Wang

Tunai yang belum dibankkan dan Wang Tunai Dalam Bank belum diambil kira dalam Buku

Tunai. Wang Tunai Dalam Tangan pula terdiri daripada Panjar Wang Runcit dan Panjar

Khas Skim Mesra Usia Emas. Kedudukan Baki Wang Tunai bagi tahun 2007 dan 2008

adalah seperti di Jadual 4.3.

Jadual 4.3

Kedudukan Baki Wang Tunai Pada Tahun 2008 Berbanding 2007

Peningkatan/

Tahun

(Penurunan)

Bil.

Butiran

2007 2008

(RM Juta) (RM Juta) (RM Juta) (%)

1. Wang Tunai Dalam Bank 738.05 725.98 (12.07) (1.6)

2. Wang Tunai Dalam Perjalanan 38.34 6.31 (32.03) (83.5)

3. Wang Tunai Dalam Tangan 0.05 1.35 1.30 2,600

Jumlah 776.44 733.64 (42.80) (5.5)

Sumber: Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Selangor

4.2.2 Analisis Audit menunjukkan penurunan baki Wang Tunai berjumlah RM42.80 juta

atau 5.5% menjadi RM733.64 juta pada tahun 2008 berbanding RM776.44 juta pada tahun

2007. Penurunan ini disebabkan baki Wang Tunai Dalam Perjalanan dan baki Wang Tunai

Dalam Bank masing-masing menurun sejumlah RM32.03 juta atau 83.5% dan RM12.07 juta

atau 1.6% menjadi RM6.31 juta dan RM725.98 juta pada tahun 2008 berbanding tahun

2007. Manakala Wang Tunai Dalam Tangan mencatatkan peningkatan sejumlah RM1.30

juta atau 26 kali ganda menjadi RM1.35 juta pada tahun 2008 berbanding RM0.05 juta pada

tahun 2007. Pada keseluruhannya, penurunan baki Wang Tunai pada akhir tahun 2008

adalah disebabkan jumlah pembayaran perbelanjaan mengurus dan pembangunan

berjumlah RM2,824.78 juta adalah lebih tinggi dengan sejumlah RM42.80 juta berbanding

9


jumlah penerimaan pada tahun 2008

berjumlah RM2,781.98 juta. Ini adalah

untuk

membiayai perbelanjaan mengurus dan pembangunan yang masing-masing meningkat

sebanyak 27.2% dan 36.1% pada tahun 2008 berbanding 2007.

4.2.3 Baki Wang

Tunai bagi tahun 2004 hingga

2008 adalah seperti di Jadual 4.4 dan

Carta 4.2.

Jadual 4.44

Baki Wang Tunai Bagi Tahun

2004 Hingga 2008

Tahun

Bil. Butiran

2004

(RM Juta)

2005

(RM Juta)

2006

(RM Juta)

2007

(RM Juta)

2008

(RM

Juta)

1.

Wang Tunai Dalam

Bank

427.64 415.21 565.47 738.05 725.98

2.

Wang Tunai Dalam

Perjalanan

3.72 0.38

5.02 38.34 6.31

3.

Wang Tunai Dalam

Tangan

0.05 0.04

0.05 0.05 1.35

Jumlah

431.41 415.63 570.54 776.44 733.64

Sumber: Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Selangor

Carta 4.2

Kedudukan Wang Tunai Bagi Tahun 2004 Hingga 2008

800

700

600

(RM Juta)

500

400

300

200

100

0

2004

2005

2006 2007

Tahun

2008

Wang Tunai Dalam Bank

Wang Tunai Dalam Tangan

Wang Tunai Dalam Perjalanan

Jumlah

Sumber: Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Selangor

4.2.4 Analisis Audit mendapati baki Wang Tunai menurun sejumlah RM15.78 juta atau

3.7% menjadi RM415.63 juta pada tahun

2005 berbanding RM431.41 juta

pada tahun 2004.

Baki Wang Tunai menunjukkan trend meningkat

sejumlah RM360.81

juta atau

86.8%

daripada RM415.63 juta pada tahun 2005 kepadaa RM776.444 juta padaa tahun 2007. Baki

Wang Tunai menurun semula sejumlah

RM42.80 juta atau 5.5% menjadi RM733.64 juta

pada tahun 2008 berbanding

RM776.44 juta pada tahun 2007.

Trend peningkatan ini adalah

disebabkan peningkatan sejumlah RM322.84 juta atau 77.8% bagi baki Wang Tunai Dalam

Bank daripada sejumlah RM415.21 juta pada tahun 2005 menjadi RM738.05 juta pada

tahun 2007. Padaa tahun 2008, baki Wang Tunai Dalam Bank menurunn semula sejumlah

RM12.07 juta atau 1.6% menjadi

RM725.98 juta berbanding RM738.05 juta

pada

tahun 2007.

10


4.2.5 Selain itu, analisis perbandingan antara kedudukan wang tunai dengan pelaburan

Kerajaan Negeri adalah untuk mengukur keupayaan penggunaan wang tunai di dalam

pelaburan jangka pendek bagi menjana peningkatan kutipan hasil Kerajaan Negeri. Analisis

menunjukkan kedudukan wang tunai dengan pelaburan jangka pendek Kerajaan Negeri

pada tahun 2008 adalah baik. Ini kerana pada bulan Mei 2008, Jawatankuasa Pengurusan

Tunai Kerajaan Negeri Selangor telah ditubuhkan bagi menguruskan lebihan wang tunai

Kerajaan Negeri bagi menjana pulangan yang optimum. Peningkatan hasil pelaburan jangka

pendek berjumlah RM7.22 juta atau 60.6% menjadi RM19.14 juta berbanding sejumlah

RM11.92 juta pada tahun 2007 disebabkan lebihan wang tunai dilaburkan dalam simpanan

tetap dan deposit pasaran wang jangka pendek yang lebih efektif dan efisien.

4.3 PELABURAN

4.3.1 Seksyen 8 Akta Acara Kewangan 1957 menyatakan Kerajaan Negeri boleh

membuat pelaburan di bank, institusi kewangan dan syarikat sekiranya mempunyai lebihan

wang. Pelaburan yang dibuat melalui wang lebihan Akaun Kumpulan Wang Hasil Disatukan

ditunjukkan di Lembaran Imbangan. Manakala pelaburan melalui peruntukan Perbelanjaan

Mengurus ditunjukkan di Penyata Akaun Memorandum. Pada akhir tahun 2008, pelaburan

Kerajaan Negeri dalam Lembaran Imbangan berjumlah RM691.02 juta berbanding

RM610.30 juta pada tahun 2007 iaitu peningkatan sejumlah RM80.72 juta atau 13.2%.

Kedudukan pelaburan Kerajaan Negeri bagi tahun 2007 dan 2008 adalah seperti di

Jadual 4.5.

Bil.

Jadual 4.5

Kedudukan Pelaburan Kerajaan Negeri Pada Tahun 2008 Berbanding 2007

Kategori

11

2007

(RM Juta)

Tahun

2008

(RM Juta)

Peningkatan/

(Penurunan)

(RM Juta) (%)

Pelaburan Kumpulan Wang Amanah

1. Tabung Warisan 198.43 219.95 21.52 10.8

2. Tabung Pinjaman Perumahan Ehsan 100.00 100.00 0 0

3. Jaminan Bank Pertanian Malaysia 20.57 20.57 0 0

4. Dana Kumpulan Wang Perbadanan Menteri

0.30 0 (0.30) (100)

Besar

Jumlah Pelaburan Kumpulan Wang Amanah 319.30 340.52 21.22 6.6

Pelaburan Am

5. Saham 201.00 260.50 59.50 29.6

6. Deposit Dalam Negeri 90.00 90.00 0 0

Jumlah Pelaburan Am 291.00 350.50 59.50 20.4

Jumlah 610.30 691.02 80.72 13.2

Sumber: Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Selangor

4.3.2 Analisis perbandingan kedudukan pelaburan bagi tahun 2008 dan tahun 2007

menunjukkan peningkatan jumlah pelaburan pada tahun 2008 sejumlah RM80.72 juta atau

13.2%. Peningkatan ini terdiri daripada peningkatan pelaburan di Kumpulan Wang Amanah

sejumlah RM21.22 juta atau 6.6% serta peningkatan Pelaburan Am sejumlah RM59.50 juta

atau 20.4%.

4.3.3 Peningkatan pelaburan di Kumpulan Wang Amanah sejumlah RM21.22 juta atau

6.6% terdiri daripada penambahan baki Tabung Warisan sejumlah RM21.52 juta dan

penurunan Dana Kumpulan Perbadanan Menteri Besar sejumlah RM0.30 juta. Semakan


Audit mendapati Dana Kumpulan Perbadanan Menteri Besar bernilai RM0.30 juta telah

dipindahkan ke Menteri Besar Incorporated (MBI). Ini disebabkan Power Of Attorney yang

diberi kepada Kumpulan Darul Ehsan Berhad dibatalkan pada 22 Disember 2008 dan

dananya dipindahkan kepada MBI.

4.3.4 Peningkatan Pelaburan Am adalah disebabkan perolehan saham Bukit Beruntung

Golf Club (BBGC), Kumpulan Semesta Sdn. Bhd. dan Rantaian Mesra Sdn. Bhd. yang

masing-masing berjumlah RM55 juta, RM2.50 juta dan RM2 juta. Majlis Mesyuarat Lembaga

Pengarah Menteri Besar Selangor telah meluluskan kebenaran untuk melabur di BBGC dan

Kumpulan Semesta Sdn. Bhd.. Saham BBGC merupakan bayaran balik sebahagian

pinjaman Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor kepada Kerajaan Negeri. Pinjaman ini

diselesaikan melalui pemindahan saham biasa bernilai RM55 juta kepada MBI yang

diluluskan oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MKKN) pada bulan Mei 2008. Penilaian

terhadap aset bersih BBGC telah dilaksanakan oleh firma audit swasta.

4.3.5 Kumpulan Semesta Sdn. Bhd. adalah sebahagian daripada Program Merakyatkan

Ekonomi Selangor (MES). Ia ditubuhkan oleh Kerajaan Negeri pada bulan Jun 2008 bagi

mempelopori industri pasir dan bahan batuan dan mineral lain secara bersepadu di

Selangor. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MKKN) telah meluluskan permit perlombongan

pasir kepada syarikat tersebut seluas 234.43 hektar di tiga lokasi iaitu Mukim Dengkil di

Daerah Sepang, Mukim Bestari Jaya dan Ulu Tinggi di Daerah Kuala Selangor.

4.3.6 Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MKKN) pada bulan Julai 2008 telah meluluskan

untuk mewujudkan sebuah syarikat Special Purpose Vehicle iaitu MES SelCare Sdn. Bhd.

untuk mengendalikan caruman takaful kematian dan perubatan percuma kepada warga

emas Selangor. MES SelCare Sdn. Bhd. telah dinamakan Rantaian Mesra Sdn. Bhd. pada

bulan September 2008 untuk menjayakan Skim Mesra Usia Emas.

4.3.7 Selain itu, pelaburan di Petronas Dagangan Berhad dan Malaysia Airport Berhad

sebanyak RM15.05 juta yang telah dijual oleh Perbadanan Setiausaha Kerajaan Negeri

Selangor masih dikekalkan dalam baki pelaburan saham tahun 2008 kerana Kerajaan

Negeri masih belum menerima wang hasil dari penjualan pelaburan tersebut.

Baki pelaburan Kerajaan Negeri bagi tahun 2004 hingga 2008 adalah seperti di Jadual 4.6

dan Carta 4.3.

Jadual 4.6

Baki Pelaburan Kerajaan Negeri Bagi Tahun 2004 Hingga 2008

Tahun

Bil.

Butiran

2004

(RM Juta)

2005

(RM Juta)

2006

(RM Juta)

2007

(RM Juta)

2008

(RM Juta)

1. Pelaburan Kumpulan Wang

Amanah 272.93 286.96 295.19 319.30 340.52

2. Pelaburan Am 111.02 111.02 126.02 291.00 350.50

Jumlah Pelaburan 383.95 397.98 421.21 610.30 691.02

Sumber: Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Selangor

12


(RM Juta)

Carta 4.3

Baki Pelaburan Kerajaan Negeri Bagi Tahun 2004 Hingga 2008

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

2004

2005

Pelaburan Kumpulan Wang Amanah

2006

Tahun

Pelaburan Am

2007

2008

Jumlah Pelaburan

4.3.8

Sumber: Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Selangor

Analisis trend mendapati jumlah pelaburan meningkat

sejumlah RM14.03 juta atau

3.7% dan RM23.23 juta atau

5.8% masing-masing pada tahun 2005 dan 2006. Jumlah

pelaburan mencatatkan peningkatan yang ketara sejumlah RM189.09 juta atau 44. .9% dan

RM80.72 juta atau 13.2% masing-masingg

pada tahun 2007 dan 2008.

Peningkatan yang ketara ini disebabkan

trend peningkatan yang sama bagi Pelaburan Am

iaitu meningkat sejumlah RM164.98 juta atau 130.9% dan RM59.50 juta atau 20.4% masing-

bagi

masing pada tahun 2007 dan 2008. Manakala, Pelaburan Kumpulan Wang Amanah

tempoh

yang samaa menunjukkan trend terus meningkat.

4.3.9 Analisis perbandingann dilakukan antara pelaburan dengan penerimaan dividen dari

semua pelaburan yang dilaksanakan dalam tempoh

lima tahun

kebelakangan iaitu daripada

tahun 2004 hingga

2008. Analisis mendapati pelaburan saham dan dividen yang diterima

pada tahun 2004 hingga 2008

adalah seperti di Jadual 4.7.

Jadual 4.7

Pelaburan Saham Dan Dividen Yang Diterima Bagi Tahun 2004 Hingga 2008

Pelaburan

Dividen

Diterima

Tahun Penyata

Memorandum

(RM Juta)

Pelaburan Am

(RM Juta)

Jumlah

(RM Juta)

Jumlah

(RM)

2004 211.53

112.02 323.55

358,560

2005 211.55

112.02 323.57

0

2006 211.56

126.02 337.58

0

2007 141.48

201.00 342.48

7,300

2008 130.10

260.50 390.60

7,300

Sumber: Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Selangor

Analisiss Audit mendapati daripada pelaburan tersebut, Kerajaan Negeri telah menerima

pulangan dividen kurang daripada 0.1% iaitu sejumlah RM358,560, RM7,300 dan RM7,300

masing-masing pada tahun 2004, 2007 dan 2008. Secara purata, Kerajaan Negeri Selangor

hanya mendapat pulangan dividen sebanyak 0.02%

setahun bagi tempoh lima tahun iaitu

tahun 2004 hingga 2008. Kadar pulangan dividen ini adalah sangat rendah dan tidak

memuaskan.

Antara sebab pulangan dividen yang

Permodalan Negeri Selangor Berhad

rendah adalah kerana dividen yang dibayar oleh

(PNSB) bagi tahun 1999 hingga 2007 berjumlah

13


RM6.54 juta belum diambil kira dalam Akaun Hasil Disatukan tetapi telah dimasukkan ke

dalam akaun MBI selaku pemegang amanah kepada pelaburan Kerajaan Negeri.

Lima pelaburan iaitu PNSB, Kumpulan Darul Ehsan Berhad, Pendidikan Industri Yayasan

Selangor, SSIC Berhad dan Rashid Hussain Asset Management Sdn. Bhd. pada kos

pelaburan RM315.25 juta tidak membayar dividen pada tahun 2008. Ini tidak termasuk

pelaburan yang baru diperoleh pada tahun 2008 iaitu Kumpulan Semesta Sdn. Bhd., Bukit

Beruntung Golf Club, Rantaian Mesra Sdn. Bhd. dan Tourism Selangor Sdn. Bhd. serta

pelaburan di Petronas Dagangan Berhad dan Malaysia Airport Berhad sebanyak RM15.05

juta yang telah dijual oleh Perbadanan Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor pada

tahun 2005.

4.4 AKAUN HASIL DISATUKAN

Akaun Hasil Disatukan mengakaunkan semua urus niaga penerimaan hasil dan

perbelanjaan mengurus Kerajaan. Akaun ini ditubuhkan mengikut Perkara 97 dan Perkara

98 Perlembagaan Persekutuan dan Seksyen 7(a), Akta Prosedur Kewangan 1957. Kerajaan

Negeri telah mengakhiri tahun kewangan 2008 dengan lebihan berjumlah RM49.11 juta.

Lebihan ini berpunca daripada kutipan hasil Kerajaan Negeri yang berjumlah RM1,516.34

juta berbanding perbelanjaan berjumlah RM1,467.23 juta. Kedudukan Akaun Hasil

Disatukan adalah seperti berikut:

4.4.1 Hasil

Kerajaan Negeri memungut tiga jenis hasil yang terdiri daripada Hasil Cukai, Hasil Bukan

Cukai dan Terimaan Bukan Hasil. Pada keseluruhannya, hasil yang dikutip oleh Kerajaan

Negeri pada tahun 2008 adalah berjumlah RM1,516.34 juta iaitu meningkat sejumlah

RM231.24 juta atau 18% berbanding tahun 2007 berjumlah RM1,285.10 juta seperti di

Jadual 4.8. Manakala peningkatan hasil yang ketara pada tahun 2008 berbanding tahun

2007 adalah seperti di Jadual 4.9.

Jadual 4.8

Pungutan Hasil Negeri Pada Tahun 2008 Berbanding 2007

Tahun

Peningkatan

Bil. Jenis Hasil

2007 2008

(RM Juta) (RM Juta) (RM Juta) (%)

1. Hasil Cukai 446.05 495.83 49.78 11.2

2. Hasil Bukan Cukai 559.82 676.94 117.12 20.9

3. Terimaan Bukan Hasil 279.23 343.57 64.34 23.0

Jumlah 1,285.10 1,516.34 231.24 18.0

Sumber: Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Selangor

14


Bil.

Jadual 4.9

Peningkatan Hasil Yang Ketara Pada Tahun 2008 Berbanding 2007

Tahun

Punca

Butiran 2007 2008 Peningkatan

Peningkatan

(RM Juta) (RM Juta) (RM Juta) (%)

Hasil Cukai

1. Tunggakan Cukai

Tanah

Hasil Bukan Cukai

2. Premium Geran

Tanah

3. Kos Pembinaan

Projek Persekutuan

Terimaan Bukan Hasil

4. Pemberian Jalan

Raya/ Lorong

5. Pemberian

Pertambahan Hasil

56.75 86.43 29.68 52.3 Tindakan Penguatkuasaan

yang berkesan oleh Pihak

Berkuasa Kerajaan Negeri

seperti penumpuan yang

khusus pada usaha-usaha

mengutip tunggakan cukai,

penyelesaian hak milik

bermasalah melalui

pembersihan data dan

insentif khas kutipan cukai

tanah.

330.03 458.93 128.90 39.0 Jumlah ini adalah

termasuk peningkatan

bilangan kelulusan

pemberimilikan dan tukar

syarat tanah pada tahun

2007 di mana bayaran

premium tanah diterima

pada tahun 2008.

6.49 15.49 9.00 138.7 Peningkatan jumlah Projek

Persekutuan yang telah

dijalankan oleh Kerajaan

Negeri pada tahun 2007

dan bayaran perkhidmatan

pelaksanaan sebanyak 5%

atas kos projek pembinaan

tersebut diterima daripada

Kerajaan Persekutuan

pada tahun 2008.

66.00 150.00 84.00 127.3 Penambahan jalan raya

yang didaftarkan ke dalam

Sistem MARRIS Online

dan termasuk terimaan

bagi Pemberian Jalan

Raya Kampung Dan Jalan

Pertanian sejumlah

RM6.33 juta.

5.38 58.88 53.50 994.4 Pemberian Pertambahan

Hasil pada tahun 2008

merupakan terimaan bagi

tahun 2008 sejumlah

RM34.05 juta dan

terimaan tambahan

peruntukan bagi tahun

2007 sejumlah RM24.83

juta yang diterima pada

tahun 2008.

Jumlah 464.65 769.73 305.08 65.6

Sumber: Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Selangor

Analisis Audit menunjukkan peningkatan hasil adalah disebabkan semua jenis hasil

Kerajaan Negeri telah meningkat antara 11.2% hingga 23%. Hasil Bukan Cukai

15


mencatatkan kuantum peningkatan yang tertinggi iaitu sejumlah RM117.12 juta menjadi

RM676.94 juta pada tahun 2008 berbanding RM559.82 juta pada tahun 2007. Peningkatan

yang ketara ini disebabkan Premium Geran Tanah meningkat sejumlah RM128.90 juta atau

39% menjadi RM458.93 juta. Selain itu, Kos Pembinaan Projek Persekutuan meningkat

sejumlah RM9 juta atau 138.7% menjadi RM15.49 juta pada tahun 2008 berbanding tahun

2007. Ini disebabkan oleh peningkatan bilangan kelulusan pemberimilikan dan tukar syarat

pada tahun 2008 dan bayaran perkhidmatan pelaksanaan Projek Persekutuan sebanyak 5%

bagi projek tahun 2007 yang diterima pada tahun 2008.

Analisis Audit menunjukkan Terimaan Bukan Hasil mencatatkan kuantum peningkatan

kedua tertinggi iaitu sejumlah RM64.34 juta menjadi RM343.57 juta pada tahun 2008

berbanding sejumlah RM279.23 juta pada tahun 2007. Peningkatan yang ketara ini

disebabkan Pemberian Jalan Raya/Lorong meningkat sejumlah RM84 juta atau 127.3%

menjadi RM150 juta dan Pemberian Pertambahan Hasil meningkat sejumlah RM53.50 juta

atau 994.4% menjadi RM58.88 juta pada tahun 2008 berbanding tahun 2007.

Analisis Audit menunjukkan Hasil Cukai mencatatkan peningkatan sejumlah RM49.78 juta

menjadi RM495.83 juta pada tahun 2008 berbanding sejumlah RM446.05 juta pada tahun

2007. Peningkatan yang ketara ini disebabkan kutipan Tunggakan Cukai Tanah meningkat

sejumlah RM29.68 juta atau 52.3% menjadi RM86.43 juta pada tahun 2008 berbanding

RM56.75 juta pada tahun 2007.

Analisis perbandingan kutipan hasil mengikut penyumbang utama hasil Kerajaan Negeri

bagi tahun 2004 hingga 2008 adalah seperti di Jadual 4.10 dan Carta 4.4.

Jadual 4.10

Penyumbang Utama Hasil Kerajaan Negeri Bagi Tahun 2004 Hingga 2008

Tahun

Bil. Butiran

2004

(RM Juta)

2005

(RM Juta)

2006

(RM Juta)

2007

(RM Juta)

2008

(RM Juta)

1. Premium Geran Tanah 338.27 306.48 309.28 330.03 458.93

2. Cukai Tanah Semasa 254.46 267.75 320.08 318.61 334.75

3. Pemberian Jalan Raya/ 20.92 8.15 23.03 66.00 150.00

Lorong

4. Tunggakan Cukai Tanah 38.43 41.83 62.50 56.75 86.43

5. Hasil Lain 382.80 343.55 445.31 513.71 486.23

Jumlah 1,034.88 967.76 1,160.20 1,285.10 1,516.34

Sumber: Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Selangor

16


Carta 4.4

Penyumbang Utama Hasil Kerajaan Negeri Bagi Tahun 2004 Hingga 2008

1600

(RM Juta)

1400

1200

1000

800

600

1, 034.88

967.76

1,160.20

1,285.10

1,516.34

400

200

0

2004

2005

2006

Tahun

Premium Geran Tanah

Pemberian Jalan Raya/Lorong

Hasil Lain

2007

Cukai

Tanah Semasa

Tunggakan Cukai Tanah

Jumlah

2008

Sumber:

Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Selangor

Analisiss trend mendapati hasil Kerajaan Negeri mencatatkan peningkatan yang

ketara

berjumlah RM192. .44 juta atau 19.9%, RM124.90 juta atau 10.8% dan RM231.24 juta atau

18% masing-masing pada tahun 2006, 2007 dan 2008. Peningkatan yang ketara ini

disebabkan trend peningkatan

n yang sama bagi Premium Geran

Tanah dan Pemberian Jalan

Raya/Lorong. Premium Geran Tanah mencatatka

n peningkatan sejumlah RM152.45 juta

atau 49.7% daripada RM306.48 juta pada tahun 2005 menjadi RM458.93 juta pada tahun

2008 selepas penurunan sejumlah RM31.79 juta atau 9.4% pada tahun

2005 berbanding

tahun 2004.

Pemberian Jalan Raya/Lorong juga mencatatkan peningkatan

sejumlah RM141.85 juta atau

17 kali ganda daripada RM8.15 juta padaa tahun 2005 menjadi RM150 juta

pada tahun 2008.

Manakala Cukai Tanah Semasa mencatatkan trend peningkatan daripada tahun 2004

hingga 2006 iaitu meningkat

sejumlah RM65.62 juta atau 25.8% menjadi RM320.08 juta

pada tahun 2006 berbanding

RM254.46 juta padaa tahun 2004. Tunggakan Cukai Tanah

juga meningkat sejumlah RM24.07 juta atau 62.6%

menjadi RM62.50 juta pada tahun 2006

berbanding RM38.43 juta pada tahun 2004. Pada tahun 2007, kedua-dua butiran hasil ini

masing-masing mencatatkan

penurunann sejumlah RM1.47 juta dan RM5.75 juta menjadi

RM318.61 juta dan RM56.755 juta. Padaa tahun 2008, kedua-dua butiran hasil ini meningkat

semula sejumlah RM16.14 juta dan RM29.68 juta menjadi RM334.75 juta dan RM86.43 juta.

4.4.2 Perbelanjaan Mengurus

Hasil Kerajaan Negeri merupakan sumber utama yang akan digunakan bagi

tujuan

Perbelanjaan Mengurus dan Pembangunan. Perbelanjaann Mengurus terdiri daripada

Maksud

Tanggungan dan Maksud Bekalan.

Bagi Maksud

Tanggungan, perbelanjaan

dikenakan ke atas Kumpulan Wang Disatukan termasuk bayaran pencen, ganjaran,

pampasan dan perbelanjaann hutang negeri. Manakala Maksud Bekalan adalah seperti

17


emolumen, semua kenaan kepada peruntukan belanjawan bagi barang-barang dan

perkhidmatan serta bayaran pindahan seperti caruman kepada Kumpulan Wang

Pembangunan. Maksud Bekalan juga termasuk wang yang diperuntukkan kepada Badanbadan

Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan melalui pemberian/pinjaman yang dianggap

sebagai perbelanjaan. Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Negeri pada keseluruhannya

meningkat sejumlah RM314.01 juta atau 27.2% iaitu daripada RM1,153.22 juta pada tahun

2007 kepada RM1,467.23 juta pada tahun 2008 seperti di Jadual 4.11. Manakala,

peningkatan perbelanjaan yang ketara pada tahun 2008 berbanding 2007 adalah seperti di

Jadual 4.12.

Bil.

Jadual 4.11

Perbelanjaan Mengurus Pada Tahun 2008 Berbanding 2007

Maksud Perbelanjaan

18

Tahun

Peningkatan/

(Penurunan)

2007

(RM Juta)

2008

(RM Juta) (RM Juta) (%)

1. Emolumen 169.28 223.26 53.98 31.9

2. Perkhidmatan Dan Bekalan 286.13 272.92 (13.21) (4.6)

3. Aset 11.27 2.84 (8.43) (74.8)

4. Pemberian Dan Kenaan Bayaran 675.22 959.66 284.44 42.1

Tetap

5. Perbelanjaan Lain 11.32 8.55 (2.77) (24.5)

Jumlah 1,153.22 1,467.23 314.01 27.2

Sumber: Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Selangor

Bil.

Jadual 4.12

Peningkatan Perbelanjaan Yang Ketara Pada Tahun 2008 Berbanding 2007

Tahun

Peningkatan

Butiran 2007 2008

Punca Peningkatan

(RM Juta) (RM Juta) (RM Juta) (%)

Emolumen

1. Gaji Dan

Upahan

2. Elaun Dan

Imbuhan

Tetap

110.72 137.49 26.77 24.2 Pengisian kekosongan

jawatan dan kenaikan

pangkat.

40.39 54.36 13.97 34.6 Penambahan

perjawatan dan

kenaikan kadar

Imbuhan Tetap

Perumahan bagi Gred

41 dan 44 yang berkuat

kuasa mulai bulan

Januari 2008.

Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap

3. Pemberian 654.43 930.74 276.31 42.2 Peningkatan Caruman

Dalam

Kumpulan Wang

Negeri

Pembangunan/ Hutan

sejumlah RM262.12 juta

menjadi RM812.12 juta

pada tahun 2008

berbanding RM550 juta

pada tahun 2007.

Jumlah 805.54 1,122.59 317.05 39.3

Sumber: Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Selangor

Analisis Audit menunjukkan peningkatan Perbelanjaan Mengurus adalah disebabkan

peningkatan bagi maksud perbelanjaan Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap dan

Emolumen masing-masing meningkat sejumlah RM284.44 juta atau 42.1% dan RM53.98

juta atau 31.9% menjadi RM959.66 juta dan RM223.26 juta pada tahun 2008 berbanding


tahun 2007. Kuantum peningkatan ini adalah lebih tinggi berbanding kuantum penurunan

bagi maksud perbelanjaan Perkhidmatan Dan Bekalan, Aset dan Perbelanjaan Lain

berjumlah RM24.41 juta.

Peningkatan yang ketara bagi maksud Perbelanjaan Mengurus Pemberian Dan Kenaan

Bayaran Tetap adalah disebabkan butiran perbelanjaan Pemberian Dalam Negeri

meningkat sejumlah RM276.31 juta atau 42.2% menjadi RM930.74 juta pada tahun 2008

berbanding RM654.43 juta pada tahun 2007. Punca utama peningkatan ketara ini adalah

disebabkan Caruman Kumpulan Wang Pembangunan/Hutan meningkat sejumlah RM262.12

juta menjadi RM812.12 juta pada tahun 2008 berbanding RM550 juta pada tahun 2007.

Kuantum peningkatan sejumlah RM262.12 juta ini menyumbang sebanyak 94.9% daripada

peningkatan ketara sejumlah RM276.31 juta bagi butiran perbelanjaan Pemberian Dalam

Negeri.

Peningkatan yang ketara bagi maksud perbelanjaan Emolumen antaranya disebabkan

butiran perbelanjaan Elaun Dan Imbuhan Tetap meningkat sejumlah RM13.97 juta atau

34.6% menjadi RM54.36 juta pada tahun 2008 berbanding RM40.39 juta pada tahun 2007.

Selain itu, butiran perbelanjaan Gaji Dan Upahan meningkat sejumlah RM26.77 juta atau

24.2% menjadi RM137.49 juta pada tahun 2008 berbanding RM110.72 juta pada tahun

2007. Analisis Audit mendapati peningkatan bagi butiran perbelanjaan Gaji Dan Upahan

adalah disebabkan pengisian kekosongan jawatan dan penambahan jawatan. Punca

peningkatan ini juga turut menyebabkan peningkatan bagi butiran perbelanjaan Elaun Dan

Imbuhan Tetap selain daripada kenaikan kadar Imbuhan Tetap Perumahan. Kuantum

peningkatan sejumlah RM40.74 juta bagi kedua-dua butiran perbelanjaan tersebut

menyumbang sebanyak 75.5% daripada peningkatan sejumlah RM53.98 juta bagi maksud

perbelanjaan Emolumen.

Analisis perbandingan Perbelanjaan Mengurus bagi tahun 2004 hingga 2008 adalah seperti

di Jadual 4.13 dan Carta 4.5.

Jadual 4.13

Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Negeri Bagi Tahun 2004 Hingga 2008

Tahun

Bil. Maksud Perbelanjaan 2004

(RM Juta)

2005

(RM Juta)

2006

(RM Juta)

2007

(RM Juta)

2008

(RM Juta)

1. Emolumen 151.80 160.72 171.86 169.28 223.26

2. Perkhidmatan Dan 197.22 212.16 253.70 286.13 272.92

Bekalan

3. Aset 5.25 16.47 13.74 11.27 2.84

4. Pemberian Dan

Kenaan Bayaran Tetap

724.57 634.74 638.29 675.22 959.66

5. Perbelanjaan Lain 5.67 10.41 10.10 11.32 8.55

Jumlah 1,084.51 1,034.50 1,087.69 1,153.22 1,467.23

Sumber: Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Selangor

19


Carta 4.5

Perbelanjaan Mengurus Bagi Tahun 2004 Hingga 2008

1,600

1,467.23

1,400

(RM Juta)

1,200

1,000

800

600

1,084.51

1,034.50

1,087.69

1,153.22

400

200

5.25

5.67

16.47

10.41

13.74

10.10

11.27

11.32

2.84

8.55

0

2004

2005

2006

Tahun

2007

2008

Emolumen

Aset

Perbelanjaan Lain

Perkhidmatan Dan Bekalan

Pemberian Dan Kenaan Bayaran Tetap

Jumlah

Sumber: Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Selangor

Analisiss Audit mendapati Perbelanjaann Mengurus Kerajaan

Negeri menunjukkan trend

peningkatan sejumlah RM53. .19 juta atau 5.1%, RM65.53 juta

atau 6% dan RM314.01 juta

atau 27.2% masing-masing

pada tahun 2006, 2007 dan 2008. Ini disebabkan trend

peningkatan yang sama bagi maksud perbelanjaann Pemberian

Dan Kenaan Bayaran Tetap

iaitu sejumlah RM3.55 juta atau 0.5%, RM36.93 juta atau 5.8% dan RM284.44 juta atau

42.1% masing-masing bagi tahun 2006, 2007 dan 2008.

4.4.3 Prestasi Kewangan Akaun Hasil Disatukan

Analisiss terhadap prestasi kewangan Akaun Semasa mengambil kira perbandingann antara

hasil dengan Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Negeri bagi tempoh perakaunan

semasa

dan tahun sebelumnya untuk

mengukur lebihan atau defisit bagi Akaun Hasil Disatukan.

Pada tahun 2008,

Akaun Hasil Disatukan Kerajaan Negeri telah mencatatkan penurunan

bagi lebihan pendapatan sejumlah RM82.77 juta atau 62.8% menjadi RM49. .11 juta

berbanding RM131.88 juta pada tahun 2007. Penurunan

ini adalah

disebabkan oleh

kuantum

peningkatan Perbelanjaan Mengurus sejumlah RM314.01 juta atau 27.2%

adalah

lebih tinggi berbanding kuantum peningkatan hasil sejumlah RM231. 24 juta atau 18%

seperti di Jadual 4.14. Prestasi hasil berbanding Perbelanjaa

an Mengurus bagi tahun 2004

hingga 2008 adalah seperti di

Jadual 4.15.

Jadual 4.144

Prestasi Kewangan Akaun Hasil Disatukan Pada Tahun 2008 Berbanding 2007

Peningkatan/

Tahun

(Penurunan)

Butiran

2007 2008

(RM Juta)

(RM Juta) (RM Juta) (%)

Hasil

1,285.10

1,516.34 231. 24 18.0

Perbelanjaan Mengurus

1,153.222 1,467.23 314. 01 27.2

Lebihan

131.888 49.11 (82.77) (62.8)

Sumber: Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Selangor

20


Jadual 4.15

Prestasi Kewangan Akaun Hasil Disatukan Bagi Tahun 2004 Hingga 2008

Tahun

Butiran

2004

(RM Juta)

2005

(RM Juta)

2006

(RM Juta)

2007

(RM Juta)

2008

(RM Juta)

Hasil 1,034.88 967.76 1,160.20 1,285.10 1,516.34

Perbelanjaan Mengurus 1,084.51 1,034.50 1,087.69 1,153.22 1,467.23

Lebihan/(Defisit) (49.63) (66.74) 72.51 131.88 49.11

Sumber: Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Selangor

Analisis Audit menunjukkan defisit pendapatan meningkat RM17.11 juta menjadi defisit

RM66.74 juta pada tahun 2005 berbanding defisit sejumlah RM49.63 juta pada tahun 2004.

Mulai tahun 2006, Akaun Hasil Disatukan mencatatkan lebihan pendapatan hingga tahun

2008. Pada tahun 2006, prestasi kewangan semasa menunjukkan lebihan pendapatan

sejumlah RM72.51 juta. Ini adalah kerana peningkatan hasil sejumlah RM192.44 juta adalah

lebih tinggi daripada peningkatan Perbelanjaan Mengurus sejumlah RM53.19 juta. Pada

tahun 2007, peningkatan hasil sejumlah RM124.90 juta adalah lebih tinggi berbanding

peningkatan Perbelanjaan Mengurus sejumlah RM65.53 juta. Ini menyebabkan lebihan

pendapatan terus meningkat menjadi RM131.88 juta. Bagaimanapun, pada tahun 2008

lebihan pendapatan menurun menjadi RM49.11 juta kerana peningkatan hasil sejumlah

RM231.24 juta lebih rendah daripada peningkatan Perbelanjaan Mengurus sejumlah

RM314.01 juta.

4.5 AKAUN PINJAMAN DISATUKAN

Akaun Pinjaman Disatukan ditubuhkan mengikut kehendak Seksyen 7(b), Akta Acara

Kewangan, 1957. Akaun ini digunakan untuk mengakaun semua pinjaman yang diterima

daripada Kerajaan Persekutuan, bayaran balik pinjaman dan pindahan penerimaan

pinjaman ke Akaun Kumpulan Wang Pembangunan atau Akaun Hasil Disatukan.

Pada tahun 2008, Kerajaan Negeri menerima pinjaman baru daripada Kerajaan

Persekutuan sejumlah RM44.52 juta. Pinjaman ini adalah bagi membiayai Projek Perluasan

Zon Perindustrian Bebas Sungai Way, Petaling Jaya. Jumlah pinjaman ini telah diakaunkan

di bawah Akaun Pinjaman Disatukan dan dipindahkan ke Kumpulan Wang Pembangunan

menjadikan Akaun Pinjaman Disatukan berbaki sifar pada akhir tahun 2008.

4.6 AKAUN AMANAH DISATUKAN

Akaun Amanah Disatukan adalah sebahagian daripada Kumpulan Wang Disatukan.

Semua penerimaan dan pembayaran wang amanah diakaunkan mengikut kehendak Akta

Amanah, Arahan Amanah dan Surat Cara Amanah di bawah Seksyen 9 dan Seksyen 10

Akta Acara Kewangan 1957, undang-undang dan perjanjian. Akaun ini ditubuhkan mengikut

Perkara 99 Perlembagaan Persekutuan dan Seksyen 7 Akta Acara Kewangan, 1957.

Akaun Amanah Disatukan terdiri daripada Kumpulan Wang Amanah Kerajaan, Kumpulan

Wang Amanah Awam dan Deposit. Baki Kumpulan Wang ini pada 31 Disember 2008 adalah

berjumlah RM750.69 juta berbanding RM761.88 juta pada akhir tahun 2007 iaitu menurun

21


sejumlah RM11.19 juta atau 1.5%. Kedudukan Akaun Amanah Disatukan pada tahun 2008

berbanding tahun 2007 adalah seperti di Jadual 4.16.

Bil.

Jadual 4.16

Baki Akaun Amanah Disatukan Pada Tahun 2008 Berbanding 2007

Butiran

22

Tahun

Peningkatan/

(Penurunan)

2007

(RM Juta)

2008

(RM Juta) (RM Juta) (%)

1. Kumpulan Wang Amanah Kerajaan 443.77 494.63 50.86 11.5

2. Kumpulan Wang Amanah Awam 188.36 155.88 (32.48) (17.2)

3. Akaun Wang Deposit 129.75 100.18 (29.57) (22.8)

Jumlah 761.88 750.69 (11.19) (1.5)

Sumber: Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Selangor

Analisis Audit menunjukkan baki Kumpulan Wang Amanah Awam dan Akaun Wang Deposit

masing-masing menurun sejumlah RM32.48 juta atau 17.2% dan RM29.57 juta atau 22.8%

menjadi RM155.88 juta dan RM100.18 juta pada tahun 2008 berbanding tahun 2007.

Kuantum penurunan tersebut berjumlah RM62.05 juta adalah lebih tinggi berbanding

kuantum peningkatan sejumlah RM50.86 juta bagi Kumpulan Wang Amanah Kerajaan.

Pada tahun 2008, Kumpulan Wang Amanah Kerajaan meningkat 11.5% menjadi RM494.63

juta berbanding RM443.77 juta pada tahun 2007. Ini turut menyebabkan penurunan

sejumlah RM11.19 juta bagi Akaun Amanah Disatukan pada tahun 2008.

4.6.1 Kumpulan Wang Amanah Kerajaan

Kumpulan Wang Amanah Kerajaan ditubuhkan di bawah peruntukan Seksyen 10 Akta

Acara Kewangan 1957 (Disemak 1972) bagi maksud tertentu. Kumpulan Wang Amanah ini

adalah kumpulan wang pusingan yang mana pembayaran dari kumpulan wang ini tidak

boleh melebihi had peruntukan yang diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri. Kumpulan

Wang Amanah ini terdiri daripada Kumpulan Wang Pembangunan, Kumpulan Wang

Pinjaman Perumahan, Pelbagai Kumpulan Wang Amanah Kerajaan dan Kumpulan Wang

Pembangunan Hutan.

a) Kumpulan Wang Pembangunan

Kumpulan Wang Pembangunan ditubuhkan di bawah Akta Kumpulan Wang

Pembangunan Tahun 1966 (Akta 70) dan diperakaunkan dalam Penyata Kumpulan

Wang Pembangunan. Sumber kewangan bagi kumpulan wang ini terdiri daripada

pindahan daripada Akaun Hasil Disatukan, Akaun Pinjaman Disatukan dan pemberian

daripada Kerajaan Persekutuan. Analisis perbandingan baki Kumpulan Wang

Pembangunan bagi tahun 2007 dan 2008 adalah seperti di Jadual 4.17.

Jadual 4.17

Baki Kumpulan Wang Pembangunan Pada Tahun 2008 Berbanding 2007

Peningkatan/

Tahun

(Penurunan)

Butiran

2007 2008

(RM Juta) (RM Juta) (RM Juta) (%)

Baki Pada 1 Januari 167.79 108.66 (59.13) (35.2)

Terimaan 561.12 860.57 299.45 53.4

Perbelanjaan 620.25 844.27 224.02 36.1

Lebihan/(Defisit) (59.13) 16.30 75.43 127.6

Baki Pada 31 Disember 108.66 124.96 16.30 15.0

Sumber: Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Selangor


Analisis Audit mendapati pada tahun 2008, penerimaan Kumpulan Wang ini berjumlah

RM860.57 juta. Jumlah ini terdiri daripada pindahan daripada Akaun Pinjaman Disatukan

berjumlah RM44.52 juta, pindahan daripada Akaun Hasil Disatukan berjumlah RM800 juta,

Pemberian Kerajaan Persekutuan berdasarkan Tahap Pembangunan, Infrastruktur Dan

Kesejahteraan Hidup berjumlah RM15.96 juta dan sewa gerai berjumlah RM0.09 juta.

Manakala Perbelanjaan Pembangunan bagi tahun 2008 adalah berjumlah RM844.27 juta

berbanding RM620.25 juta pada tahun 2007 iaitu meningkat sejumlah RM224.02 juta atau

36.1%. Pada tahun 2008, Kumpulan Wang ini mendapat lebihan sejumlah RM16.30 juta

berbanding defisit sejumlah RM59.13 juta pada tahun 2007. Lebihan ini disebabkan

kuantum penerimaan sejumlah RM860.57 juta adalah lebih tinggi daripada kuantum

Perbelanjaan Pembangunan sejumlah RM844.27 juta. Ini menyebabkan baki terkumpul

Kumpulan Wang Pembangunan pada akhir tahun 2008 turut meningkat sejumlah RM16.30

juta menjadi RM124.96 juta berbanding RM108.66 juta pada akhir tahun 2007.

Pada tahun 2008, Kerajaan Negeri telah membelanjakan sejumlah RM844.27 juta bagi

membiayai pelbagai projek pembangunan. Kedudukan Perbelanjaan Pembangunan

berbanding peruntukan bagi tahun 2007 dan 2008 adalah seperti di Jadual 4.18.

Jadual 4.18

Perbelanjaan Pembangunan Berbanding Peruntukan Pada Tahun 2008 Berbanding 2007

Peningkatan/

Peruntukan (Tahun) Perbelanjaan (Tahun) (Penurunan)

Bil. Maksud Perbelanjaan

Perbelanjaan

2007

(RM Juta)

2008

(RM Juta)

2007

(RM Juta)

2008

(RM Juta) (RMJuta) (%)

1. Pejabat Menteri Besar Dan 207.54 306.54 205.95 298.76 92.81 45.1

Setiausaha Kerajaan

Negeri

2. Perbendaharaan Negeri 50.00 70.00 49.92 67.39 17.47 35.0

(Projek Am)

3. Perbendaharaan Negeri 1.00 1.00 0.88 0.93 0.05 5.7

(Pengkomputeran)

4. Jabatan Pertanian Negeri 16.00 14.00 13.85 13.99 0.14 1.0

5. Jabatan Kerja Raya Negeri 175.94 224.82 172.91 223.51 50.60 29.3

6. Jabatan Pengairan Dan 50.00 70.00 49.34 68.33 18.99 38.5

Saliran

7. Jabatan Agama Islam 96.00 101.80 57.70 97.88 40.18 69.6

Selangor

8. Jabatan Perancangan

1.10 1.50 1.10 1.48 0.38 34.5

Bandar

Dan Desa

9. Jabatan Perkhidmatan 6.47 5.84 6.08 4.99 (1.09) (17.9)

Veterinar Negeri

10. Jabatan Kehakiman

2.07 0.74 1.65 0.73 (0.92) (55.8)

Syariah

11. Perbendaharaan Negeri 66.00 71.00 60.87 66.28 5.41 8.9

(Luar Jangka)

Jumlah 672.12 867.24 620.25 844.27 224.02 36.1

Sumber: Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Selangor

Analisis Audit mendapati pada tahun 2008, sejumlah RM867.24 juta peruntukan telah

diluluskan iaitu meningkat sejumlah RM195.12 juta atau 29% berbanding RM672.12 juta

pada tahun 2007. Peruntukan pada tahun 2008 adalah terdiri daripada peruntukan asal

23


sejumlah RM664.45 juta dan peruntukan tambahan bagi lima vot Pembangunan berjumlah

RM202.79 juta iaitu tambahan sebanyak 30.5% daripada peruntukan asal.

Analisis Audit mendapati jumlah Perbelanjaan Pembangunan bagi tahun 2007 dan 2008

tidak melebihi jumlah peruntukan bagi semua maksud perbelanjaan. Perbandingan antara

peruntukan dan perbelanjaan menunjukkan lebihan peruntukan sejumlah RM51.87 juta atau

7.7% dan RM22.97 juta atau 2.6% masing-masing bagi tahun 2007 dan 2008.

Analisis Audit juga mendapati sembilan daripada 11 vot mencatatkan peningkatan dan

sebanyak dua vot mengalami penurunan Perbelanjaan Pembangunan pada tahun 2008

berbanding tahun 2007. Pejabat Menteri Besar Dan Setiausaha Kerajaan Negeri (SUK)

mencatatkan kuantum peningkatan perbelanjaan tertinggi iaitu sejumlah RM92.81 juta atau

45.1% menjadi RM298.76 juta pada tahun 2008 berbanding sejumlah RM205.95 juta pada

tahun 2007. Antara sebab peningkatan ini adalah pertambahan perbelanjaan sejumlah

RM90.39 juta bagi Projek Pengambilan Balik Tanah bagi Pembinaan Rumah Kos Rendah

menjadi RM106.89 juta pada tahun 2008 berbanding sejumlah RM16.50 juta pada tahun

2007. Daripada RM106.89 juta tersebut, sejumlah RM62.37 juta dibayar oleh Unit

Perancangan Ekonomi Negeri dan sejumlah RM44.52 juta dibayar oleh Perbendaharaan

Negeri.

Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) mencatatkan peningkatan peratusan tertinggi iaitu

sebanyak 69.6% dan kuantum peningkatan ketiga tertinggi iaitu sejumlah RM40.18 juta

pada tahun 2008. Perbelanjaan Pembangunan JAIS meningkat daripada RM57.70 juta pada

tahun 2007 menjadi RM97.88 juta pada tahun 2008. Antara sebab peningkatan adalah

belanja pelbagai berjumlah RM20.93 juta. Antaranya ialah bayaran interim ketiga bagi projek

membina dan menyiapkan Masjid Kota Sri Langat (infrastruktur), Kuala Langat sejumlah

RM1.50 juta serta bayaran kemajuan berjumlah RM0.39 juta bagi projek membina dan

menyiapkan Masjid Taman Tasik Puteri, Rawang.

Analisis Audit mendapati pada tahun 2008, sejumlah RM66.28 juta telah dibelanjakan di

bawah perbelanjaan Luar Jangka iaitu meningkat sejumlah RM5.41 juta berbanding

sejumlah RM60.87 juta pada tahun 2007. Antara kerja-kerja yang dikenakan bagi maksud

perbelanjaan ini adalah projek menaik taraf Jalan Monfort ke Politeknik berjumlah RM23.77

juta dan bayaran interim ke 43 sejumlah RM3.48 juta bagi menaik taraf Jalan Simpang 3

Jenderam ke Pekan Dengkil, Daerah Sepang.

Jabatan Kerja Raya Negeri mencatatkan kuantum peningkatan kedua tertinggi iaitu selepas

Pejabat Menteri Besar Dan SUK. Antara sebab peningkatan ini adalah projek baru yang

dilaksanakan pada tahun 2008 dan projek sambungan daripada tahun 2007. Projek baru

termasuk melebar dan memperkukuhkan jalan di Kg. Melayu Subang sejumlah RM6.16 juta,

menaik taraf Jalan Bangi ke KISDAR sejumlah RM5 juta serta melebar dan

memperkukuhkan Jalan Monterez ke TUDM sejumlah RM4.20 juta. Projek sambungan

daripada tahun 2007 termasuk membaik pulih jambatan seluruh Negeri Selangor sejumlah

RM45.99 juta pada tahun 2008 berbanding RM17.43 juta pada tahun 2007. Selain itu, projek

24


melebar, memperkukuhkan dan menurap semula jalan di Kg. Jalan Kebun melibatkan

perbelanjaan sejumlah RM11.55 juta pada tahun 2008 berbanding RM1 juta pada

tahun 2007.

Jabatan Pengairan Dan Saliran (JPS) mencatatkan kuantum peningkatan keempat tertinggi.

Perbelanjaan Pembangunan bagi JPS meningkat sejumlah RM18.99 juta atau 38.5%

menjadi RM68.33 juta pada tahun 2008 berbanding tahun 2007. Antara sebab peningkatan

ini adalah pertambahan perbelanjaan bagi Projek Rancangan Mencegah Banjir Daerah

Kuala Langat berjumlah RM12.26 juta berbanding RM6.50 juta pada tahun 2007.

Perbendaharaan Negeri (Projek Am) mencatatkan kuantum peningkatan kelima tertinggi.

Perbelanjaan Pembangunan bagi Perbendaharaan Negeri meningkat sejumlah RM17.47

juta atau 35% menjadi RM67.39 juta pada tahun 2008 berbanding tahun 2007. Antara sebab

peningkatan ini adalah perbelanjaan bagi Program Perkhidmatan Masyarakat (Khas)

meningkat sejumlah RM20.01 juta menjadi RM48.02 juta pada tahun 2008 berbanding

RM28.19 juta pada tahun 2007.

b) Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan

Kumpulan Wang ini diwujudkan bertujuan untuk memberi pinjaman kepada penjawat

awam Kerajaan Negeri Selangor membeli tanah dan rumah. Bahagian Pinjaman

Perumahan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri bertanggungjawab meluluskan

pinjaman manakala Perbendaharaan Negeri bertanggungjawab terhadap

penyelenggaraan rekod perakaunan berkaitan pengeluaran dan bayaran balik pinjaman

perumahan. Kedudukan Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan bagi tahun 2007 dan

2008 adalah seperti di Jadual 4.19.

Jadual 4.19

Kedudukan Kumpulan Wang Pinjaman Perumahan

Pada Tahun 2008 Berbanding 2007

25

Peningkatan /

(Penurunan)

Butiran

Tahun

2007 2008

(RM Juta) (RM Juta) (RM Juta) (%)

Baki pada 1 Januari 16.49 17.98 1.49 9.0

Bayaran Balik Pinjaman 23.05 25.77 2.72 11.8

Pinjaman Diberi 21.56 35.30 13.74 63.7

Baki pada 31 Disember 17.98 8.45 (9.53) (53.0)

Sumber: Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Selangor

Analisis perbandingan kedudukan baki Kumpulan Wang ini bagi tahun 2008 dan tahun

2007 menunjukkan penurunan berjumlah RM9.53 juta atau 53% menjadi RM8.45 juta

pada tahun 2008 berbanding RM17.98 juta pada tahun 2007. Penurunan baki Kumpulan

Wang ini disebabkan penerimaan bayaran balik pokok pinjaman berjumlah RM25.77 juta

adalah lebih rendah berbanding pinjaman yang dikeluarkan berjumlah RM35.30 juta

pada tahun 2008.

c) Pelbagai Kumpulan Wang Amanah Kerajaan

Berdasarkan Penyata Kewangan Kerajaan Negeri bagi tahun 2008, Penyata Pelbagai

Kumpulan Wang Amanah Kerajaan mengandungi 108 akaun terdiri daripada 58 Akaun

Penyelesaian, dua Akaun Perniagaan, 41 Akaun Pinjaman, satu akaun Kumpulan Wang


Luar Jangka dan enam akaun Pelbagai Kumpulan Wang. Kedudukan Pelbagai

Kumpulan Wang Amanah Kerajaan bagi tahun 2007 dan 2008 adalah seperti di

Jadual 4.20.

Jadual 4.20

Kedudukan Pelbagai Kumpulan Wang Amanah Kerajaan

Pada Tahun 2008 Berbanding 2007

Peningkatan/

Tahun

(Penurunan)

Bil.

Butiran

2007 2008

(RM Juta) (RM Juta) (RM Juta) (%)

1. Akaun Penyelesaian (109.57) (109.91) (0.34) (0.3)

2. Akaun Perniagaan 3.22 3.10 (0.12) (3.7)

3. Akaun Pinjaman 113.04 101.41 (11.63) (10.3)

4. Kumpulan Wang Luar Jangka 8.10 8.10 0 0

5. Pelbagai Kumpulan Wang 302.49 357.48 54.99 18.2

Jumlah 317.28 360.18 42.90 13.5

Sumber: Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Selangor

Analisis Audit menunjukkan pada akhir tahun 2008, baki Pelbagai Kumpulan Wang Amanah

Kerajaan ini berjumlah RM360.18 juta berbanding RM317.28 juta pada tahun 2007 iaitu

meningkat sejumlah RM42.90 juta atau 13.5%. Analisis Audit terhadap 108 akaun tersebut

mendapati 17 akaun menyumbang kepada peningkatan sejumlah RM101.49 juta, sembilan

akaun mengalami penurunan sejumlah RM58.59 juta dan 82 akaun tiada pergerakan.

Analisis Audit mendapati peningkatan ketara, antara lain melibatkan baki Akaun Kena

Bayar, Tabung Warisan Negeri, Pinjaman Kepada Perbadanan Kemajuan Pertanian

Selangor, Tabung Pusingan Pinjaman ASN/ASB dan Pinjaman Kepada Majlis Perbandaran

Kajang yang meningkat sejumlah RM98.34 juta. Manakala penurunan ketara, antara lain

melibatkan baki Akaun Pinjaman kepada Kumpulan Darul Ehsan Berhad, Majlis

Perbandaran Selayang dan Majlis Perbandaran Ampang Jaya menurun sejumlah RM57.69

juta.

Pada tahun 2008, baki Pelbagai Kumpulan Wang meningkat sejumlah RM54.99 juta atau

18.2% menjadi RM357.48 juta berbanding RM302.49 juta pada tahun 2007. Peningkatan ini

antara lain adalah disebabkan oleh peningkatan baki Kumpulan Wang Tabung Warisan

Negeri Selangor dan Akaun Kena Bayar.

i) Kumpulan Wang Tabung Warisan Negeri Selangor

Tabung Warisan diwujudkan di bawah Enakmen Tabung Warisan 1991 bertujuan

membolehkan Kerajaan Negeri Selangor mengasingkan sebahagian jumlah wang

daripada Akaun Hasil Disatukan bagi faedah dan kesejahteraan warisan akan

datang. Pada akhir tahun 2008, baki tabung ini berjumlah RM219.95 juta berbanding

RM198.44 juta pada tahun 2007, iaitu peningkatan sejumlah RM21.51 juta atau

10.8%. Baki Kumpulan Wang ini terdiri daripada pelaburan dalam saham syarikat

berjumlah RM95.95 juta, simpanan tetap dan instrumen pasaran wang berjumlah

RM89.94 juta, wang di bank berjumlah RM29.74 juta dan faedah terakru berjumlah

RM1.08 juta dan kos pembelian bangunan dalam pembinaan berjumlah RM3.25 juta.

Baki Kumpulan Wang telah meningkat dengan sejumlah RM21.51 juta pada tahun

26


2008. Peningkatan ini terdiri daripada penerimaan faedah dan instrumen pasaran

wang berjumlah RM4.55 juta, dividen saham berjumlah RM5.85 juta dan sumbangan

daripada agensi berjumlah RM10 juta. Selain itu, Tabung Warisan telah menerima

imbuhan balik dari Lembaga Hasil Dalam Negeri berjumlah RM1.12 juta. Manakala

kos operasi tabung berjumlah RM13,120 terdiri daripada bayaran elaun mesyuarat

dan elaun urus setia.

ii) Akaun Kena Bayar

Akaun Kena Bayar (AKB) diwujudkan bagi menyelesaikan tanggungan Kerajaan

Negeri kepada pembekal terhadap pelbagai bekalan dan perkhidmatan yang

diperoleh oleh Kerajaan sehingga 31 Disember sesuatu tahun dan bayaran perlu

dijelaskan pada awal tahun berikutnya. Pada akhir tahun 2008, baki akaun ini

berjumlah RM136.49 juta iaitu meningkat sejumlah RM33.22 juta atau 32.2%

berbanding RM103.27 juta pada tahun 2007. Analisis peningkatan dan penurunan

AKB mengikut Jabatan pada tahun 2007 dan 2008 adalah seperti di Jadual 4.21.

Jadual 4.21

Akaun Kena Bayar Mengikut Jabatan Pada Tahun 2008 Berbanding 2007

Tahun

Peningkatan/

(Penurunan)

Bil.

Jabatan

2007 2008

(RM Juta) (RM Juta) (RM Juta) ( % )

1.

Pejabat Menteri Besar Dan Setiausaha

Kerajaan Negeri

13.82 40.07 26.25 189.9

2. Jabatan Agama Islam Selangor 11.20 25.81 14.61 130.4

3. Perbendaharaan Negeri 1.43 8.96 7.53 526.6

4. Jabatan Pengairan Dan Saliran 7.79 11.87 4.08 52.4

5. Pejabat Pengelola Bijaya DiRaja 0.68 1.20 0.52 76.5

6. Pejabat Daerah Dan Tanah Petaling 0.13 0.60 0.47 361.5

7. Pejabat Daerah Dan Tanah Klang 0.59 1.03 0.44 74.6

8. Pejabat Daerah Dan Tanah Hulu Selangor 0.13 0.42 0.29 223.1

9. Pejabat Daerah Dan Tanah Hulu Langat 0.38 0.53 0.15 39.5

10. Pejabat Daerah Dan Tanah Gombak 0.14 0.23 0.09 64.3

11. Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa 0.05 0.10 0.05 100.0

12. Jabatan Mufti 0.01 0.05 0.04 400.0

13. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri 0.01 0.00 (0.01) (100.0)

14. Pejabat Daerah Dan Tanah Kuala Langat 0.25 0.21 (0.04) (16.0)

15. Pejabat Daerah Dan Tanah Kuala Selangor 0.64 0.58 (0.06) (9.4)

16. Pejabat Daerah Dan Tanah Sepang 0.39 0.25 (0.14) (35.9)

17. Jabatan Kebajikan Masyarakat 0.60 0.39 (0.21) (35.0)

18. Pejabat Daerah Dan Tanah Sabak Bernam 1.39 1.10 (0.29) (20.9)

19. Jabatan Perhutanan Negeri 1.34 0.92 (0.42) (31.3)

20. Pejabat Dewan Undangan Negeri 0.70 0.14 (0.56) (80.0)

21. Jabatan Kehakiman Syariah 1.06 0.32 (0.74) (69.8)

22. Jabatan Tanah Dan Galian 2.19 0.81 (1.38) (63.0)

23. Jabatan Pertanian Negeri 2.13 0.59 (1.54) (72.3)

24. Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri 1.93 0.25 (1.68) (87.0)

25. Jabatan Kerja Raya Negeri 53.78 39.80 (13.98) (26.0)

26. Jabatan Lain 0.51 0.26 (0.25) (49.0)

Jumlah 103.27 136.49 33.22 32.2

Sumber: Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Selangor

Analisis Audit menunjukkan Pejabat Menteri Besar Dan Setiausaha Kerajaan Negeri

mencatatkan kuantum peningkatan AKB tertinggi iaitu RM26.25 juta pada tahun 2008.

Peningkatan ini turut menyebabkan Pejabat Menteri Besar Dan Setiausaha Kerajaan Negeri

mempunyai jumlah AKB tertinggi iaitu RM40.07 juta atau 29.4% diikuti oleh Jabatan Kerja

27


Raya Negeri berjumlah RM39.80 juta atau 29.2% daripada keseluruhan AKB berjumlah

RM136.49 juta pada tahun 2008. Jabatan Kerja Raya Negeri mempunyai jumlah AKB kedua

tertinggi selepas mencatatkan penurunan sejumlah RM13.98 juta menjadi RM39.80 juta

pada tahun 2008 berbanding sejumlah RM53.78 juta pada tahun 2007.

Selain itu, Jabatan Agama Islam Selangor, Perbendaharaan Negeri, Jabatan Pengairan Dan

Saliran serta Pejabat Pengelola Bijaya DiRaja menunjukkan peningkatan yang ketara

masing-masing sejumlah RM14.61 juta atau 130.4%, RM7.53 juta atau 526.6%, RM4.08 juta

atau 52.4% dan RM0.52 juta atau 76.5%.

Antara sebab peningkatan AKB pada tahun 2008 ialah bil lewat diterima daripada pembekal,

pembelian dilakukan pada akhir tahun serta kebanyakan kursus dan majlis dilaksanakan

pada bulan Disember 2008.

Analisis perbandingan AKB bagi tempoh lima tahun adalah seperti di Jadual 4.22.

Jadual 4.22

Kedudukan Akaun Kena Bayar

Bagi Tahun 2004 Hingga 2008

Jumlah

Tahun

(RM Juta)

2004 163.21

2005 191.26

2006 114.36

2007 103.27

2008 136.49

Sumber: Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Selangor

Analisis perbandingan AKB bagi tahun 2004 hingga 2008 menunjukkan AKB meningkat

daripada RM163.21 juta pada tahun 2004 menjadi RM191.26 juta pada tahun 2005. Jumlah

AKB menurun menjadi RM114.36 juta dan RM103.27 juta masing-masing pada tahun 2006

dan 2007 sebelum meningkat semula menjadi RM136.49 juta pada tahun 2008.

d) Kumpulan Wang Pembangunan Hutan

Kumpulan Wang Pembangunan Hutan diwujudkan mengikut Seksyen 56 Akta

Perhutanan Negara 1984 (Akta 313) bertujuan untuk melaksanakan pelbagai projek

seperti menyedia, melaksana dan mengkaji semula rancangan pengurusan hutan

negeri. Punca kewangan bagi Kumpulan Wang ini terdiri daripada Caruman Akaun

Hasil Disatukan, ses pembangunan hutan dan Pinjaman Daripada Kerajaan

Persekutuan. Pegawai Pengawal bagi Kumpulan Wang ini ialah Pengarah Jabatan

Perhutanan Negeri Selangor.

Pada akhir tahun 2008, Kumpulan Wang Pembangunan Hutan telah mencatat lebihan

sejumlah RM1.19 juta berbanding lebihan sejumlah RM0.81 juta pada tahun 2007.

Lebihan ini berpunca daripada penerimaan berjumlah RM6.73 juta berbanding

perbelanjaan berjumlah RM5.54 juta. Dengan lebihan ini, baki terkumpul Kumpulan

Wang Pembangunan Hutan pada akhir tahun 2008 meningkat menjadi RM1.04 juta

berbanding baki defisit RM0.15 juta pada tahun 2007. Lebihan ini juga disebabkan

28


peningkatan hasil yang diterima iaitu daripada RM6.11 juta pada tahun 2007 menjadi

RM6.73 juta pada tahun 2008. Sementara itu, perbelanjaan meningkat sejumlah

RM0.24 juta daripada RM5.30 juta pada tahun 2007 menjadi RM5.54 juta pada tahun

2008. Baki Kumpulan Wang Pembangunan Hutan bagi tahun 2004 hingga 2008

adalah seperti di Jadual 4.23.

Jadual 4.23

Baki Kumpulan Wang Pembangunan Hutan Bagi Tahun 2004 Hingga 2008

Tahun

Butiran

2004 2005 2006 2007 2008

(RM Juta) (RM Juta) (RM Juta) (RM Juta) (RM Juta)

Baki pada 1 Januari (1.98) (1.81) (1.52) (0.96) (0.15)

Penerimaan 4.30 5.64 6.01 6.11 6.73

Pembayaran 4.13 5.35 5.45 5.30 5.54

Lebihan Penerimaan Tahun

Semasa 0.17 0.29 0.56 0.81 1.19

Baki pada 31 Disember (1.81) (1.52) (0.96) (0.15) 1.04

Penurunan Defisit (%) 8.6 16.0 36.8 84.4 793.3

Sumber: Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Selangor

Analisis Audit menunjukkan kuantum penerimaan pada tahun 2004 hingga 2008 adalah

lebih tinggi daripada kuantum pembayaran. Jumlah lebihan penerimaan bagi tahun 2004

hingga 2008 mencatatkan trend meningkat daripada RM0.17 juta pada tahun 2004 kepada

RM1.19 juta pada tahun 2008. Jumlah lebihan penerimaan bagi tempoh tersebut berjumlah

RM3.02 juta. Ini menyebabkan baki Kumpulan Wang Pembangunan Hutan mencatatkan

trend defisit menurun pada tahun 2004 hingga 2007. Defisit menurun daripada sejumlah

RM1.81 juta pada tahun 2004 kepada defisit RM0.15 juta pada tahun 2007 sebelum menjadi

surplus RM1.04 juta pada tahun 2008.

4.6.2 Kumpulan Wang Amanah Awam

Kumpulan Wang Amanah Awam ditubuhkan di bawah Seksyen 9 Akta Acara Kewangan

1957 bagi mengakaunkan sumbangan wang daripada orang perseorangan dan organisasi

kepada Kerajaan Negeri bagi tujuan tertentu. Pengurusan akaun ini perlu dibuat mengikut

Arahan Amanah yang diluluskan oleh Perbendaharaan Negeri. Baki Kumpulan Wang ini

menurun sejumlah RM32.48 juta atau 17.2% kepada RM155.88 juta pada tahun 2008

berbanding RM188.36 juta pada tahun 2007 seperti di Jadual 4.24.

Jadual 4.24

Baki Kumpulan Wang Amanah Pada Tahun 2008 Berbanding 2007

Peningkatan/

Tahun

Butiran

(Penurunan)

2007 2008 (RM Juta) ( % )

Baki pada 1 Januari 141.20 188.36 47.16 33.4

Terimaan 2,011.34 618.78 (1,392.56) (69.2)

Pembayaran 1,964.18 651.26 (1,312.92) (66.8)

Baki pada 31 Disember 188.36 155.88 (32.48) (17.2)

Sumber: Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Selangor

Analisis Audit menunjukkan penurunan baki Kumpulan Wang Amanah pada akhir tahun 2008

disebabkan kuantum penurunan penerimaan berjumlah RM1,392.56 juta atau 69.2% adalah

lebih tinggi berbanding kuantum penurunan pembayaran berjumlah RM1,312.92 juta

atau 66.8%. Analisis Audit berdasarkan Penyata Kewangan tahun 2008 terhadap 40 Akaun

29


Amanah Awam menunjukkann baki 18 akaun menurun sejumlah RM63.69 juta, 13 akaun

meningkat sejumlah RM31.211 juta dan sembilan akaun tiada pergerakan. Penurunan yang

ketara antara lain

adalah baki Akaun Kumpulan Wang Amanah Penyelenggaraan Jalan

Negeri, Akaun Amanah Caruman Parit Dan Saliran serta Akaun Kumpulan Wang Amanah

Kelas Al-Quran Dan Fardhu Ain masing-masing menurun sejumlah RM51.52 juta, RM6.88

juta dan

RM2.03 juta. Penurunan bagi ketiga-tiga akaun tersebut berjumlah RM60.42 juta.

Manakala peningkatan yang ketara melibatkan baki Akaun Amanah Tabung Mesra Usia

Emas, Akaun Amanah Baitulmal dan Akaun Amanah Caruman Infrastruktur Sosial masing-

bagi

masing meningkat

sejumlah RM21.02 juta, RM3.75

juta dan RM2.53 juta. Peningkatan

ketiga-tiga akaun ini berjumlah RM27.30 juta.

a) Kumpulan Wang Amanah Penyelenggaraann Jalan-jalan Negeri

Kumpulan Wang Amanah Penyelenggaraan

Jalan-jalann Negeri diwujudkan bertujuan

untuk mengakaunkan

pemberian daripadaa Kerajaan Persekutuan berdasarkan

peruntukan

Perkara 109(1)(b) Perlembagaan

Persekutuan

bagi pembiayaan

penyelenggaraan jalan raya yang dilaksanakan oleh Jabatan Kerja Raya dan Pihak

Berkuasa Tempatan.

Pegawai Pengawal bagi Akaun Amanah ini ialah Pegawai

Kewangan Negeri Selangor. Baki Kumpulan Wang Amanah Penyelenggaraan Jalan-

4.6.

jalan Negeri bagi tahun 2004 hingga 2008 adalah seperti di Jadual 4.25 dan Carta

Jadual 4.25

Baki Kumpulan

Wang Amanah Penyelenggaraan

Jalan-jalan Negeri

Bagi Tahun 2004 Hingga 2008

Tahun

Butiran

2004

(RM Juta)

2005

(RM Juta)

2006

(RM Juta)

2007

(RM Juta)

2008

(RM Juta)

Baki pada 1 Januari

29.07

0.85

0 71.50 119.05

Pemberian Daripada

161.511 134.79 174. 10 249.60 328.09

Kerajaan Persekutuan

Perbelanjaan

189.73

135.64 102. 60 202.05 379.61

Baki pada 31

Disember 0.85

0 71. 50 119.05 67.53

Sumber: Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Selangor

Carta 4.6

Kumpulan Wang Amanah Penyelenggaraan Jalan-jalan Negeri

Bagi Tahun 2004 Hingga 2008

400

350

300

(RM Juta)

250

200

150

100

50

0

2004

2005

2006

Tahun

2007

2008

Pemberian Penyenggaraan Jalan Raya

Perbelanjaan

Baki Akhir Tahun

Sumber: Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Selangor

30


Analisis Audit mendapati baki akhir Kumpulan Wang Amanah Penyelenggaraan Jalanjalan

Negeri mencatatkan trend menurun sejumlah RM29.07 juta pada tahun 2003

menjadi sifar pada tahun 2005. Ini adalah kerana perbelanjaan penyenggaraan jalan

raya melebihi pemberian daripada Kerajaan Persekutuan. Baki Kumpulan Wang ini

meningkat semula sejumlah RM71.50 juta pada tahun 2006 dan RM47.55 juta pada

tahun 2007 menjadi RM119.05 juta. Ini disebabkan oleh kuantum pemberian

penyenggaraan pada tahun 2006 dan 2007 lebih tinggi daripada perbelanjaan bagi

tempoh yang sama. Pada tahun 2008, baki akhir Kumpulan Wang ini menurun semula

sejumlah RM51.52 juta atau 43.3% menjadi RM67.53 juta. Penurunan ini adalah kerana

pada tahun 2008 perbelanjaan bagi kerja penyenggaraan jalan raya berjumlah

RM379.61 juta melebihi pemberian kerja penyenggaraan jalan raya daripada Kerajaan

Persekutuan berjumlah RM328.09 juta.

b) Akaun Amanah Lain

i) Caruman Infrastruktur Sosial

Tabung Amanah Infrastruktur Sosial ditubuhkan adalah bagi tujuan penyaluran dana

atau kewangan dari bayaran Caruman Infrastruktur Sosial bagi penyediaan

kemudahan awam yang diluluskan oleh Setiausaha Kerajaan Negeri. Sumber

kewangan tabung ini diperoleh daripada Bayaran Caruman Infrastruktur Sosial

daripada pemaju atau tuan tanah. Pada tahun 2008, baki akaun ini telah meningkat

sejumlah RM2.53 juta atau 41.1% kepada RM8.69 juta pada tahun 2008 berbanding

RM6.16 juta pada tahun 2007.

ii) Tabung Mesra Usia Emas

Akaun Amanah ini ditubuhkan pada bulan Oktober 2008 bertujuan menguruskan

sumbangan yang diterima daripada Kerajaan Negeri, Badan Berkanun, Syarikat,

Pertubuhan dan orang ramai bagi memberi bantuan atau manfaat dalam bentuk

bantuan kewangan kepada waris atau keluarga gemulah. Sumber kewangan yang

diperuntukkan oleh Kerajaan Negeri berjumlah RM10 juta dan lain-lain terimaan

berjumlah RM20.70 juta. Perbelanjaan bagi akaun tersebut adalah berjumlah

RM9.68 juta. Baki akaun ini pada akhir tahun 2008 berjumlah RM21.02 juta.

iii) Akaun Amanah Caruman Parit Dan Saliran

Akaun Amanah ini ditubuhkan bagi membolehkan Kerajaan Negeri Selangor

menguruskan caruman parit yang dikutip setelah permohonan tukar syarat tanah

diluluskan oleh Pentadbir Tanah Daerah. Akaun Amanah ini diwujudkan bagi tujuan

pembiayaan kerja-kerja menaik taraf sistem saliran, kejuruteraan sungai, tebatan

banjir, hidrologi, ramalan banjir dan kerja-kerja yang berkaitan. Perbelanjaan bagi

akaun ini menurun sejumlah RM9.29 juta kepada RM17.61 juta pada tahun 2008

berbanding RM26.90 juta pada tahun 2007. Baki akaun ini pada akhir tahun 2008

menurun sejumlah RM6.88 juta atau 42.4% kepada RM9.34 juta berbanding

RM16.22 juta pada tahun 2007.

31


iv) Akaun Amanah Baitulmal (KAFA)

Akaun Amanah ini ditubuhkan dengan tujuan membiayai tambahan elaun yang

dibiayai oleh Baitulmal bagi Rancangan Kelas Pengajian Al-Quran dan Fardhu Ain

yang dianjurkan bersama oleh Jabatan Agama Islam Negeri Selangor dan Jabatan

Kemajuan Islam Malaysia. Pada tahun 2008, kuantum perbelanjaan sejumlah

RM7.24 juta bagi akaun tersebut adalah lebih rendah daripada kuantum penerimaan

sejumlah RM10.99 juta. Ini menyebabkan baki akaun meningkat sejumlah RM3.75

juta kepada RM5.23 juta pada tahun 2008 berbanding RM1.48 juta pada tahun 2007.

v) Akaun Amanah Penswastaan Projek Hartanah

Akaun Amanah ini ditubuhkan untuk membiayai perbelanjaan aktiviti dan program

Penswastaan Hartanah Negeri yang diuruskan oleh Seksyen Penswastaan dan

Ekonomi, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri. Sumber kewangan adalah hasil

wang pampasan, sumbangan dan lain-lain bayaran daripada syarikat-syarikat yang

terlibat dengan Projek Penswastaan Negeri Selangor. Pada tahun 2008, baki akaun

ini telah menurun sejumlah RM1.35 juta atau 13.2% kepada RM8.84 juta pada tahun

2008 berbanding RM10.19 juta pada tahun 2007.

vi) Akaun Amanah Penswastaan

Akaun Amanah Penswastaan ini ditubuhkan untuk membiayai perbelanjaan program

berkaitan penswastaan serta menyertai ekspo dan pameran bagi tujuan penerangan.

Sumber kewangan ini adalah daripada yuran pembelian borang, kursus dan seminar

penjualan buku dan derma daripada syarikat-syarikat swasta. Pada tahun 2008, baki

akaun ini telah meningkat sejumlah RM45,000 atau 42.3% kepada RM151,341 pada

tahun 2008 berbanding RM106,341 pada tahun 2007.

4.6.3 Akaun Wang Deposit

Akaun wang deposit mengakaunkan wang yang diterima khusus bagi sesuatu maksud di

bawah mana-mana undang-undang atau mengikut perjanjian dan dibayar balik apabila

maksud tersebut telah dicapai atau selesai. Pada akhir tahun 2008, Kerajaan Negeri

mempunyai 66 akaun deposit berbaki RM100.18 juta yang diselenggarakan oleh 21

Jabatan. Kedudukan Akaun Wang Deposit bagi tahun 2007 dan 2008 adalah seperti di

Jadual 4.26.

Jadual 4.26

Kedudukan Akaun Wang Deposit Pada Tahun 2008 Berbanding 2007

Butiran

Tahun

Penurunan

2007 2008

(RM Juta) (RM Juta) (RM Juta) (%)

Akaun Wang Deposit 129.75 100.18 29.57 22.8

Sumber: Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Selangor

Analisis Audit menunjukkan baki deposit telah menurun sejumlah RM29.57 juta atau 22.8%

menjadi RM100.18 juta pada tahun 2008 berbanding sejumlah RM129.75 juta pada tahun

2007. Penurunan ini antara lain disebabkan bayaran balik wang deposit sejumlah RM10.50

juta kepada sebuah syarikat swasta kerana permohonan pengambilan tanah di bawah

Seksyen 3(1)(b) Akta Pengambilan Tanah 1960 tidak diluluskan.

32


Kedudukan Akaun Wang Deposit bagi

tahun 2004 hingga 2008 adalah seperti di

Carta 4.7.

Carta 4.7

Kedudukan Akaun Wang

Deposit Bagi Tahun 2004 Hingga 2008

140

120

100

(RM Juta)

80

60

40

20

0

2004

2005

2006

Tahun

2007

2008

Sumber: Penyataa Kewangan Kerajaan Negeri Selangor

Analisiss Audit mendapati baki Akaun

RM10.89 juta atau

11.7% menjadi RM82.42 juta pada tahun 2005 berbanding RM93.31 juta

pada tahun 2004. Baki Akaun Wang Deposit meningkat sejumlah RM5.57 juta atau 6.8%

daripada RM82.422 juta pada tahun 2005 kepadaa RM87.999 juta padaa tahun 2006 dan

sejumlah RM41.76

juta menjadi RM129.75 juta pada tahun 2007. Baki Akaun Wang Deposit

menurun semula sejumlah RM29.57 juta atau 22. .8% menjadi RM100.18 juta pada tahun

2008 berbanding RM129.75 juta pada tahun 2007.

4.7 PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN WANG TUNAI

4.7.1

Penyata Penerimaan

Piawaian Perakaunan Kerajaan yang berkuat kuasa mulai tahun kewangan 2005. Penyata

ini menunjukkan

aliran masuk dan aliran keluar wang tunai serta kesetaraan

tunai.

Kesetaraan tunai merupakan

pelaburan untuk tempoh tidak melebihi tiga bulan yang

mudah

ditukar kepada wang tunai. Aliran masuk

penerimaan terdiri daripada hasil, pinjaman, modal

dan lain-lain penerimaan. Aliran keluar pula terdiri daripada perbelanjaan mengurus,

pembangunan,

perbelanjaan

n modal, bayaran pinjaman dan lain-lain pembayaran.

Kedudukan aliran penerimaan dan pembayaran wang tunai

bagi tahun 2007 dan 2008

adalah seperti di Jadual 4.27.

Wang Deposit mencatatkan penurunan sejumlah

Dan Pembayaran Wang Tunai disediakan selaras

Jadual 4.27

Aliran Penerimaan Dan Pembayaran Wang Tunai Pada Tahun 2008 Berbanding 2007

Peningkatan/

Tahun

( Penurunan)

Butiran

2007 2008

(RM Juta)

(RM Juta)

(RM Juta) (%)

Baki Wang Tunai Pada 1 Januari

570.55 776.44 205.89

36.1

Jumlah Penerimaan

1,623.76 2,781.98 1,158.22

71.3

Jumlah Pembayaran

1,417.87 2,824.78 1,406.91

99.2

Lebihan/(Kurangan)

205.89 (42.80) (248.69) (120.8)

Baki Wang Tunai Pada 31 Disember 776.44 733.64 (42.80)

(5.5)

Sumber: Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Selangor

33

dengan


Analisis Audit menunjukkan pada akhir tahun 2008, baki wang tunai menurun sejumlah

RM42.80 juta atau 5.5% menjadi RM733.64 juta berbanding RM776.44 juta pada tahun

2007. Penurunan ini disebabkan kuantum peningkatan penerimaan sejumlah RM1,158.22

juta atau 71.3% adalah lebih rendah daripada kuantum peningkatan pembayaran sejumlah

RM1,406.91 juta atau 99.2%.

Butiran aliran masuk dan aliran keluar wang tunai Kerajaan Negeri bagi tahun 2007 dan

2008 adalah seperti di Jadual 4.28.

Bil.

Jadual 4.28

Penerimaan Dan Pembayaran Wang Tunai Kerajaan Negeri

Pada Tahun 2008 Berbanding 2007

Butiran

2007

(RM Juta)

Tahun

Peningkatan/

(Penurunan)

2008

(RM Juta) (RM Juta) (%)

Penerimaan

1. Hasil Cukai 446.05 495.83 49.78 11.2

2. Hasil Bukan Cukai 559.82 676.94 117.12 20.9

3. Penerimaan Bukan Hasil 279.23 343.57 64.34 23.0

4. Pinjaman Dalam Negeri - 44.52 44.52 100

5. Penerimaan Balik Pinjaman Dan

Pelbagai Terimaan Modal

18.73 25.78 7.05 37.6

6. Lain-lain Penerimaan 319.93 1,195.34 875.41 273.6

Jumlah Penerimaan 1,623.76 2,781.98 1,158.22 71.3

Pembayaran

1. Perbelanjaan Mengurus 601.97 650.59 48.62 8.1

2. Perbelanjaan Pembangunan 625.55 849.82 224.27 35.9

3. Perbelanjaan Modal 189.10 116.33 (72.77) (38.5)

4. Bayaran Pinjaman 1.25 11.10 9.85 788

5. Lain-lain Bayaran - 1,196.94 1,196.94 100

Jumlah Pembayaran 1,417.87 2,824.78 1,406.91 99.2

Lebihan/(Kurangan) 205.89 (42.80) (248.69) (120.8)

Sumber: Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Selangor

Analisis Audit mendapati pada tahun 2008, aliran masuk Kerajaan Negeri meningkat

sejumlah RM1,158.22 juta atau 71.3% menjadi RM2,781.98 juta berbanding RM1,623.76

juta pada tahun 2007. Bagaimanapun, peningkatan tersebut termasuk peningkatan aliran

masuk daripada lain-lain penerimaan berjumlah RM875.41 juta atau 273.6% yang juga

merupakan peningkatan penerimaan tertinggi. Peningkatan ini disebabkan oleh perubahan

kaedah persembahan Penyata Penerimaan Dan Pembayaran Wang Tunai pada tahun

2008. Pada tahun 2008, jumlah lain-lain penerimaan dan pembayaran dinyatakan secara

berasingan pada Penyata Penerimaan Dan Pembayaran Wang Tunai. Manakala bagi tahun

2007, jumlah lain-lain penerimaan yang berjumlah RM319.93 juta telah ditunjukkan sebagai

angka bersih selepas ditolak dengan butiran jumlah lain-lain pembayaran. Perubahan ini

dibuat bagi menunjukkan jumlah sebenar penerimaan dan perbelanjaan setiap butiran pada

tahun perakaunan berbanding angka bersih penerimaan selepas ditolak pembayaran.

Hasil Bukan Cukai mencatatkan kuantum peningkatan kedua tertinggi sejumlah RM117.12

juta atau 20.9% menjadi RM676.94 juta pada tahun 2008 berbanding RM559.82 juta pada

34


tahun 2007. Peningkatan ini antara lain disebabkan oleh peningkatan kutipan Premium

Geran Tanah sejumlah RM128.90 juta pada tahun 2008.

Penerimaan pinjaman menunjukkan peratusan peningkatan kedua tertinggi iaitu 100% atau

RM44.52 juta pada tahun 2008 berbanding tahun 2007 kerana tiada penerimaan pinjaman

pada tahun 2007.

Analisis Audit mendapati pada tahun 2008, aliran keluar tunai telah meningkat sejumlah

RM1,406.91 juta atau 99.2% menjadi RM2,824.78 juta berbanding RM1,417.87 juta pada

tahun 2007. Sepertimana pada aliran masuk, perubahan kaedah persembahan Penyata

Penerimaan Dan Pembayaran Wang Tunai bagi lain-lain penerimaan dan pembayaran

telah menyebabkan peningkatan ketara lain-lain bayaran sejumlah RM1,196.94 juta atau

100% pada tahun 2008 berbanding tahun 2007. Ini kerana jumlah lain-lain pembayaran

pada tahun 2007 tidak dinyatakan secara berasingan sebaliknya diambil kira dalam

pengiraan baki bersih lain-lain penerimaan.

Perbelanjaan pembangunan meningkat sejumlah RM224.27 juta atau 35.9% menjadi

RM849.82 juta pada tahun 2008 berbanding RM625.55 juta pada tahun 2007. Perbelanjaan

modal yang terdiri daripada pembelian saham dan instrumen kewangan menurun sejumlah

RM72.77 juta atau 38.5% menjadi RM116.33 juta pada tahun 2008 berbanding RM189.10

juta pada tahun 2007 kerana pengurangan aktiviti pelaburan am. Peningkatan aliran keluar

pada tahun 2008 juga disebabkan oleh peningkatan bayaran balik pinjaman Kerajaan

Persekutuan iaitu sejumlah RM9.85 juta menjadi RM11.10 juta berbanding RM1.25 juta

pada tahun 2007.

4.8 AKAUN MEMORANDUM

Penyata Akaun Memorandum menunjukkan baki aset dan tanggungan Kerajaan yang

boleh dilupuskan atau perlu dilunaskan pada masa akan datang yang tidak dinyatakan

dalam Lembaran Imbangan.

4.8.1 Pinjaman Boleh Dituntut

Penyata Pinjaman Boleh Dituntut menunjukkan baki pinjaman oleh Badan Berkanun Negeri,

Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dan Badan-badan Lain. Pada tahun 2008, baki Pinjaman

Boleh Dituntut berjumlah RM564.50 juta iaitu meningkat sejumlah RM12.28 juta atau 2.2%

berbanding RM552.22 juta pada tahun 2007. Kedudukan baki Pinjaman Boleh Dituntut bagi

tahun 2007 dan 2008 adalah seperti di Jadual 4.29.

Jadual 4.29

Kedudukan Baki Pinjaman Boleh Dituntut Pada Tahun 2008 Berbanding 2007

Peningkatan/

Bil.

Peminjam

Tahun

(Penurunan)

2007 2008

(RM Juta) (RM Juta) (RM Juta) (%)

1. Badan Berkanun Negeri 326.32 279.04 (47.28) (14.5)

2. Pihak Berkuasa Tempatan 48.09 53.88 5.79 12.0

3. Badan-badan Lain 177.81 231.58 53.77 30.2

Jumlah 552.22 564.50 12.28 2.2

Sumber: Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Selangor

35


Analisis Audit menunjukkan peningkatan sejumlah RM12.28 juta disebabkan peningkatan

sejumlah RM53.77 juta atau 30.2% baki pinjaman kepada Badan-badan Lain menjadi

RM231.58 juta pada tahun 2008 berbanding RM177.81 juta pada tahun 2007. Baki pinjaman

kepada Badan Berkanun Negeri menurun sejumlah RM47.28 juta atau 14.5% menjadi

RM279.04 juta pada tahun 2008 berbanding RM326.32 juta pada tahun 2007. Pergerakan

pinjaman bagi tahun 2008 adalah seperti di Jadual 4.30.

Jadual 4.30

Pergerakan Pinjaman Bagi Tahun 2008

Pinjaman

Baki Baru/

Baki

Bil. Agensi Peminjam

Pinjaman Keluaran Faedah Bayaran Pinjaman

Tahun Baki Matang

Tahun 2008

2007

(RM Juta)

Pinjaman

(RM Juta) (RM Juta) (RM Juta) (RM Juta)

Badan Berkanun

1. Perbadanan Kemajuan Negeri 48.49 0 0 0 48.49

Selangor

2. Perbadanan Kemajuan

78.22 0 0.16 40.35 38.03

Pertanian Selangor

3. Lembaga Perumahan Dan

Hartanah Selangor

*199.61 0 3.54 10.63 192.52

Jumlah kecil 326.32 0 3.70 50.98 279.04

Pihak Berkuasa Tempatan

1. Majlis Perbandaran Ampang

3.20

14.11

Jaya

0.56 3.01 14.86

2. Majlis Perbandaran Kajang 15.00 0 0.33 1.83 13.50

3. Majlis Perbandaran Selayang 15.96 6.44 0 0 22.40

4. Majlis Daerah Sabak Bernam 3.02 0 0.12 0.02 3.12

Jumlah kecil 48.09 9.64 1.01 4.86 53.88

Badan-badan Lain

1. Yayasan Selangor 30.71 0 0.10 0 30.81

2. Kumpulan Darul Ehsan

50.00

21.80

Berhad

0.60 0 72.40

3. Amanah Saham Selangor 20.00 0 0 0 20.00

4. Kolej Islam Darul Ehsan 4.00 0 0 0 4.00

5. INPENS 17.00 0 0 0 17.00

6. Permodalan Negeri Selangor 2.13 0 0 0 2.13

Berhad

7. PKPS Landskaping Sdn. Bhd. 0.30 0 0.03 0.23 0.10

8. Pendidikan Industri YS

81.87 0 3.27 0 85.14

Sendirian Berhad (PIYS)

Jumlah kecil 177.81 50.00 4.00 0.23 231.58

Jumlah 552.22 59.64 8.71 56.07 564.50

Sumber: Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Selangor

* Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Selangor Tahun 2007 - RM236.22 juta

Analisis Audit menunjukkan baki Pinjaman Boleh Dituntut meningkat pada tahun 2008

kerana Kerajaan Negeri telah mengeluarkan pinjaman baru berjumlah RM59.64 juta.

Pinjaman ini terdiri daripada pinjaman kepada Majlis Perbandaran Ampang Jaya (MPAJ)

sejumlah RM3.20 juta untuk tujuan membiayai kos pembinaan jalan, pengeluaran baki

pinjaman berjumlah RM6.44 juta kepada Majlis Perbandaran Selayang (MPS) untuk

menyelesaikan masalah setinggan dan sejumlah RM50 juta kepada Kumpulan Darul Ehsan

Berhad (KDEB) bagi membiayai bekalan air percuma 20 meter padu pertama. Pada tahun

2008, faedah pinjaman yang dipermodalkan adalah berjumlah RM8.71 juta.

36


Pada tahun 2008, perkiraan faedah dipermodalkan ke atas pinjaman Lembaga Perumahan

Dan Hartanah Selangor (LPHS) diubah daripada kaedah mengambil kira sehingga tamat

tempoh pinjaman kepada kaedah mengambil kira setakat tahun kewangan 2008. Akibat

daripada perubahan kaedah tersebut, baki Pinjaman Boleh Dituntut bagi LPHS pada tahun

2007 telah menurun sejumlah RM36.61 juta iaitu daripada RM236.22 juta kepada RM199.61

juta manakala baki Pinjaman Boleh Dituntut keseluruhannya turut menurun daripada

sejumlah RM588.83 juta kepada RM552.22 juta.

Penurunan sejumlah RM47.28 juta baki pinjaman kepada Badan Berkanun Negeri

disebabkan pada tahun 2008, Kerajaan Negeri telah menerima sejumlah RM56.07 juta

untuk bayaran balik pinjaman termasuk bayaran balik oleh Perbadanan Kemajuan Pertanian

Selangor (PKPS) berjumlah RM40.35 juta. Bayaran ini dibuat melalui pindah milik saham

Bukit Beruntung Golf & Country Resort Berhad berjumlah RM37.10 juta dan RM3.25 juta

tunai. Selain itu, LPHS, PKPS Landskaping Sdn. Bhd. dan tiga PBT masing-masing

membayar balik pinjaman sejumlah RM10.63 juta, RM0.23 juta dan RM4.86 juta.

Kedudukan baki pinjaman boleh dituntut pada akhir tahun 2004 hingga 2008 adalah

seperti di Jadual 4.31 dan Carta 4.8.

Jadual 4.31

Baki Pinjaman Boleh Dituntut Bagi Akhir Tahun 2004 Hingga 2008

Tahun

Bil. Agensi Peminjam 2004

(RM Juta)

2005

(RM Juta)

2006

(RM Juta)

2007

(RM Juta)

Badan Berkanun Negeri

1. Perbadanan Kemajuan Negeri

Selangor

2. Perbadanan Kemajuan

Pertanian Selangor

3. Lembaga Perumahan Dan

37

2008

(RM Juta)

117.01 117.01 114.01 48.49 48.49

57.51 57.78 63.06 78.22 38.03

0 0 0 *199.61 192.52

Hartanah Selangor

Jumlah kecil 174.52 174.79 177.07 326.32 279.04

Pihak Berkuasa Tempatan

1. Majlis Perbandaran Ampang

2.50 2.00 15.60 14.11 14.86

Jaya

2. Majlis Perbandaran Kajang 0 5.00 15.00 15.00 13.50

3. Majlis Perbandaran Selayang 0 0 10.02 15.96 22.40

4. Majlis Daerah Sabak Bernam 0 0 3.02 3.02 3.12

Jumlah kecil 2.50 7.00 43.64 48.09 53.88

Badan-badan Lain

1. Yayasan Selangor 29.81 30.21 30.51 30.71 30.81

2. Kumpulan Darul Ehsan

92.75 117.64 118.44 21.80 72.40

Berhad

3. Amanah Saham Selangor 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

4. Kolej Islam Darul Ehsan 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

5. INPENS 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00

6. Permodalan Negeri Selangor

Berhad

0 30.00 31.20 2.13 2.13

7. PKPS Landskaping Sdn. Bhd. 0 0 0.30 0.30 0.10

8. Pendidikan Industri YS

Sendirian Berhad (PIYS)

0 0 0 81.87 85.14

9. Lain-lain 2.00 2.00 4.87 0 0

Jumlah kecil 165.56 220.85 226.32 177.81 231.58

Jumlah 342.58 402.64 447.03 552.22 564.50

Sumber: Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Selangor

*Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Selangor Tahun 2007 – RM236.22 juta


Carta 4.8

Baki

Pinjaman Boleh Dituntut Bagi Akhir Tahun 2004 Hingga 2008

600

500

552.22

564.50

(RM Juta)

400

300

342.58

402.64

447.03

200

100

0

2004

2005

2006

Tahun

2007

2008

Badan Berkanun Negeri

Pihak Berkuasa Tempatan

Badan-badan Lain

Jumlah

Sumber: Penyata Kewangan Kerajaan Negeri

Selangor

Analisiss Audit menunjukkann pada keseluruhannya baki pinjaman mencatatkan

trend

meningkat beransur-ansur daripada sejumlah RM342.58 juta pada tahun 2004 menjadi

RM447.03 juta. Kemudian baki ini meningkat secara mendadak sejumlah RM105.19 juta

menjadi RM552.222 juta pada tahun 2007

dan meningkat beransur-ansur

sejumlah RM12.28

juta menjadi RM564.50 juta pada tahun 2008.

Peningkatan ketara sejumlah RM105.19

juta pada tahun 2007

adalah disebabkan kuantum

peningkatan berjumlah RM153.70 juta bagi pinjaman Badan

Berkanunn Negeri dan PBT

masing-masing sejumlah RM149.25 juta dan RM4.45 juta adalah lebih tinggi daripada

kuantum

penurunan sejumlah RM48.51 juta bagi Badan-badan Lain. Peningkatan baki

pinjaman Badan Berkanun Negeri adalah disebabkan baki pinjamann LPHS berjumlah

RM199.61 juta pada tahun 2007. Kerajaan Negeri hanya mengambil kira pinjaman ini dalam

Penyataa Memorandum Pinjaman Boleh Dituntut mulai tahun 2007. Peningkatan baki

pinjaman PBT adalah disebabkan pemberian pinjaman baru sejumlah RM5.94 juta kepada

MPS pada tahun 2007.

Penurunan bersih

sejumlah RM48.51 juta antara lain adalah disebabkan penurunan

sejumlah RM130. 58 juta Baki Pinjaman Boleh Dituntut bagi Badan-badan Pendidikan Industri YS

Lain serta

pengeluaran pinjaman baru berjumlah

RM81.87

juta kepada

Sendirian Berhad serta faedah yang dikenakan kepada Yayasan Selangor berjumlah

RM0.200 juta padaa tahun 2007.Manakala peningkatan sejumlah RM12.28 juta pada tahun

2008 adalah disebabkan kuantum peningkatan berjumlah RM59.56 juta bagi PBT dan

Badan-badatinggi daripada kuantum penurunan sejumlah RM47.28 juta bagi Badan Berkanun Negeri.

Lain

masing-masing sejumlah RM5.79 juta dan RM53.777 juta adalah lebih

38


Kedudukan tunggakan bayaran balik pinjaman Badan Berkanun Negeri, PBT dan Badan-

di

badan Lain kepada Kerajaan

Negeri pada akhir tahun 2004 hingga 2008 adalah seperti

Jadual 4.32 dan Carta 4.9.

Jadual 4.32

Kedudukan

Tunggakan Bayaran Balik Pinjaman Kepadaa

Kerajaan

Negeri Bagi Akhir Tahun 2004 Hingga 2008

Tahun

Bil. Agensi Peminjam 2004

(RM Juta)

2005

(RM Juta)

2006

(RM Juta)

2007

(RM

Juta)

2008

(RM Juta)

1. Pihak Berkuasa Tempatan

0

0

0

0 1.22

2. Badan Berkanun Negeri 126.92 128.49 142.07 162.89 142.16

3. Badan-badann Lain

15.91 157.29 164.07 43.04 55.96

Jumlah

142.83 285.78 306.14 *205.93 199.34

Sumber:Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Selangor

*Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Selangor Tahun 2007 - RM205.85 juta

350

300

Carta 4.9

Tunggakan Bayaran Balik Pinjaman Kepada

Kerajaan

Negeri Bagi Akhir Tahun 2004 Hingga 2008

306. 14

285.78

(RM Juta)

250

200

150

100

50

0

142.83

2004

15.91

2005

157.29

205.93

164.07

43.04

2006 2007

Tahun

199.34

2008

55.96

Badan Berkanunn Negeri

PBT

Badan-badan Lain

Jumlah

Sumber: Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Selangor

Analisiss perbandingan baki tunggakan

bayaran balik Pinjaman Boleh Dituntut bagi tahun

2004 hingga 2008

menunjukkan peningkatan secara mendadak sejumlah RM142.95 juta

menjadi RM285.788 juta padaa tahun 2005 berbanding sejumlah RM142.83 juta pada tahun

2004. Pada tahun

2007, jumlah tunggakan bayaran balik menurun secara mendadak

sejumlah RM100. 21 juta menjadi RM205.93 juta

dan menurun sejumlah RM6.59 juta

menjadi RM199.34

juta padaa tahun 2008.

Pada tahun 2005, punca utama peningkatan ketara tunggakan bayaran balik sejumlah

RM142.95 juta adalah peningkatan bagi Badan-badan Lain sejumlah RM141. .38 juta

daripada sejumlah RM15.91 juta pada tahun 2004 menjadi RM157.29 juta

pada tahun 2005.

Pada tahun 2006, tunggakan bayaran balik meningkat sejumlah RM20.36 juta sebelum

menurun mendadak sejumlah RM100.21 juta menjadi RM205.93 juta pada tahun 2007.

Penurunan ini disebabkan kuantum penurunan sejumlah RM121.03 juta bagi Badan-badan

39


lain lebih tinggi berbanding kuantum peningkatan sejumlah RM20.82 juta bagi Badan

Berkanun. Pada tahun 2008, tunggakan bayaran balik menurun sejumlah RM6.59 juta

menjadi RM199.34 juta. Ini disebabkan oleh penurunan sejumlah RM20.73 juta bagi Badan

Berkanun adalah lebih tinggi berbanding peningkatan sejumlah RM14.14 juta bagi Badanbadan

lain dan PBT masing-masing sejumlah RM12.92 juta dan RM1.22 juta.

Analisis perbandingan antara jumlah baki Pinjaman Boleh Dituntut dan baki tunggakan

bayaran balik Pinjaman Boleh Dituntut pada tahun 2008 mendapati pencapaian pembayaran

Pinjaman Boleh Dituntut pada tahun 2008 adalah baik. Ini disebabkan Baki Pinjaman Boleh

Dituntut meningkat sejumlah RM12.28 juta tetapi baki tunggakan bayaran balik Pinjaman

Boleh Dituntut mencatatkan penurunan sejumlah RM6.59 juta.

4.8.2 Pelaburan

Pelaburan saham oleh Kerajaan Negeri melalui perbelanjaan mengurus ditunjukkan di

Penyata Akaun Memorandum Pelaburan. Pelaburan ini terdiri daripada pelaburan saham

Perbadanan Menteri Besar (MBI). Kedudukan pelaburan Kerajaan Negeri pada akhir tahun

2004 hingga 2008 seperti di Jadual 4.33 dan trend pelaburan Kerajaan Negeri Selangor

bagi tahun 2004 hingga 2008 seperti di Carta 4.10.

Bi Jadual 4.33

Kedudukan Pelaburan Saham Bagi Akhir Tahun 2004 Hingga 2008

Tahun

Bil.

Perbadanan/Syarikat

2004

(RM Juta)

2005

(RM Juta)

2006

(RM Juta)

2007

(RM Juta)

2008

(RM Juta)

Perbadanan Menteri Besar

1. Permodalan Negeri Selangor Bhd. 9.00 9.00 9.00 24.00 24.00

2. Tabung Amanah Saham Selangor Bhd. 2.00 2.00 2.00 0 0

3. Brisdale Holdings Berhad 80.56 80.56 80.56 0 0

4. Kumpulan Perangsang Selangor Bhd. 82.63 82.63 82.63 0 0

5. Kumpulan Darul Ehsan Bhd. 12.50 12.50 12.50 104.06 104.06

6. Pendidikan Institusi Yayasan Selangor

0 0 0 0.64 0.64

Berhad

7. Bandar Pelabuhan Klang 0 0 0 11.68 0

8. Perbadanan Nasional Berhad

0 0 0 0.50 0.50

(PERNAS)

9. Selangor State Investment Centre

0 0 0 0.60 0.60

(SSIC) Berhad

10. Tourism Selangor Sdn. Bhd. 0 0 0 0 0.30

Jumlah Kecil 186.69 186.69 186.69 141.48 130.10

Perbadanan Setiausaha Kerajaan

1. Permodalan Negeri Selangor Bhd. 24.00 24.00 24.00 0 0

Jumlah Kecil 24.00 24.00 24.00 0 0

Syarikat

1. Rashid Hussain Asset Management Sdn.

0.34 0.36 0.37 0 0

Bhd.

2. PERNAS (Atas Nama PKNS) 0.50 0.50 0.50 0 0

Jumlah Kecil 0.84 0.86 0.87 0 0

Jumlah 211.53 211.55 211.56 141.48 130.10

Sumber: Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Selangor

40


Carta 4.10

Trend Pelaburan Kerajaan Negeri Selangor Bagi Tahun 2004 Hingga 2008

250

211.53 211.55

211.56

2000

(RM Juta)

150

1000

141.48

130.10

50

0

2004

2005

2006 2007

2008

Tahun

Sumber: Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Selangor

Pada akhir tahun 2008, pelaburan saham berjumlah

RM130.10 juta berbanding

RM141.48 juta pada tahun 2007 iaitu menurun sejumlah RM11.38 juta atau 8%. Penurunan

ini disebabkan oleh pelarasan terhadap pelaburan Bandar

Pelabuhan Klang sejumlah

RM11.68 juta adalah milik Kumpulan Darul Ehsan Berhad (KDEB) dan bukannya milik MBI.

Manakala, saham Tourism Selangor Sdn. Bhd. berjumlah RM0.30 juta distrukturkan

semula

di bawah MBI daripada Permodalan Negeri Selangor Berhad (PNSB) seperti yang diluluskan

oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor. Trend pelaburan Kerajaan Negeri

Selangor bagi tahun 2004 hingga 2008

menunjukkan penurunan dari setahun ke setahun

iaitu daripada RM211.53 juta

pada tahun 2004 menjadi RM130.10 juta pada tahun 2008.

Purata pelaburan bagi lima tahun adalah

sejumlah RM181.24 juta.

4.8.3 Hutang Awam

Kerajaan Negeri dari semasa ke semasa menerima pinjaman daripada Kerajaan

Persekutuan bagi membiayai projek pembangunannya. Kedudukan Hutang Awam Kerajaan

Negeri pada akhir tahun 2007

dan 2008 adalah seperti di Jadual 4.34.

Jadual 4.344

Kedudukan Hutang Awam Kerajaan Negeri Pada Tahun 2008 Berbanding 2007

Peningkatan/

Tahun

(Penurunan)

Bil.

Butiran Pinjaman

2007

2008

(RM Juta)

(RM Juta) (RM

Juta) (%)

1. Projek Bekalan Air

756.56 756.56

0 0

2. Rumah Awam Kos Rendah Dan

Jaminan Tabung Perumahan Ehsan

242.76 242.76

0 0

3. Projek Ladang Hutan

16.45

8.86 (7.59) (46.1)

4. Pinjaman Pelbagai

23.79

20.28 (3.51) ( 14.7)

5. Projek Perluasan Zon Perindustrian

Bebas Sg. Way, Petaling Jaya

0 44.52

44.52 100

Jumlah

1,039.56 1,072.98

33.42 3.2

Sumber: Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Selangor

Analisiss Audit menunjukkann pada tahun 2008, baki hutang Kerajaan Negeri kepada

Kerajaan Persekutuan telah

meningkat sejumlah RM33.42 juta atau 3.2% menjadi

RM1,072.98 juta berbanding RM1,039.56 juta padaa tahun 2007. Peningkatan ini disebabkan

41


Kerajaan Negeri telah membuat pinjaman baru bagi membiayai Projek Perluasan Zon

Perindustrian Bebas Sungai Way, Petaling Jaya berjumlah RM44.52 juta

pada tahun 2008.

Pada tahun 2008, Kerajaan Negeri telah

membuat bayaran balik hutang sejumlah RM11.10

juta bagi menjelaskan pinjaman bagi Projek Ladang

Hutan dan

Projek Pembentungan Shah

Alam masing-masing sejumlah RM7.59 juta dan RM3.51 juta.

Kedudukan Hutang Awam Kerajaan Negeri Selangor bagi tahun 2004 hingga 2008

adalah

seperti di Carta 4.11.

Carta 4.11

Kedudukan Hutang

Awam Kerajaan Negeri Bagi Tahun 2004 Hingga 2008

1200

1000

1,040.70

1,041.30

1,040.511 1,039.56

1,072.98

800

(RM Juta)

600

400

200

0

243.12

17.23

23.79

0

2004

243.12

17.83

23.79

0

242.76

17.40

23.79

0

242.76

16.45

23.79

0

242.76

8.86

20.28

44.52

2005

2006

2007

2008

Tahun

Projek Bekalan Air

Rumah Awam Kos

Rendah Dan Jaminan Tabung Perumahan Ehsan

Projek Ladang Hutan

Pinjaman Pelbagai

Projek Perluasan Zon Perindustrian Bebas Sg. Way, Petaling Jaya

Jumlah

Sumber: Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Selangor

Analisiss Audit menunjukkan

trend baki

hutang awam tidak mengalami perubahan yang

ketara kecuali pada tahun 2008 yang meningkat sejumlah RM33.42 juta atau 3.2% menjadi

RM1,072.98 juta berbanding RM1,039.56 juta padaa tahun 2007. Trend ini disebabkan oleh

antaranya bayaran

balik pinjaman bagi Projek Bekalan Air yang hanya akan dibayar mulai

tahun 2010 hingga 2033 oleh pihak Syarikat Bekalan Air Selangor (SYABAS) kepada

Kerajaan Persekutuan. Manakala, peningkatan jumlah hutang awam pada tahun 2008

disebabkan Kerajaan Negeri mendapat pinjaman baru berjumlah RM44.52 juta bagi

membiayai Projek Perluasan Zon Perindustrian Bebas Sungai Way, Petaling Jaya.

Kedudukan tunggakan bayaran balik pada akhir tahun 2004 hingga 2008 adalah seperti di

Jadual 4.35.

Jadual 4.35

Kedudukan Tunggakan Bayaran Balik Bagi Tahun 2004 Hingga

2008

Tahun

Bil.

Pinjaman

2004

(RM Juta)

2005

(RM Juta)

2006

(RM Juta)

2007

(RM

Juta)

2008

(RM Juta)

1. Projek Bekalan

Air

314.26 399.05 481.43

564.91 636.24

2. Rumah Awam Kos Rendah

Dan Jaminan Tabung

50.71 61.33

70.40 81.60 92.23

Perumahan Ehsan

3. Projek Ladang Hutan

5.21 7.06 8.17 8.51 4.30

4. Pinjaman Pelbagai

4.08 4.08 4.08 33.68 29.88

Jumlah

374.26 471.52 564.08 688.70 762.65

Sumber: Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Selangor

42


Analisis Audit mendapati pada keseluruhannya, baki tunggakan bayaran balik pinjaman

Kerajaan Negeri meningkat daripada sejumlah RM374.26 juta pada tahun 2004 menjadi

RM762.65 juta pada tahun 2008. Trend meningkat ini melibatkan semua pinjaman daripada

Kerajaan Persekutuan kecuali pinjaman bagi Projek Ladang Hutan dan Pelbagai. Baki

tunggakan pinjaman bagi Projek Ladang Hutan meningkat daripada sejumlah RM5.21 juta

menjadi RM8.51 juta pada tahun 2007 sebelum menurun menjadi RM4.30 juta pada tahun

2008. Manakala baki tunggakan bagi Pinjaman Pelbagai tidak berubah dari tahun 2004

hingga 2006 pada paras RM4.08 juta sebelum meningkat menjadi RM33.68 juta pada tahun

2007 dan menurun semula menjadi RM29.88 juta pada tahun 2008.

Oleh itu, analisis perbandingan antara jumlah hutang awam pada tahun 2008 berbanding

baki tunggakan bayaran balik pinjaman pada tahun 2008 mendapati prestasi pembayaran

pinjaman tahun 2008 adalah memuaskan. Ini adalah kerana baki hutang awam tidak

termasuk pinjaman baru pada tahun 2008 menurun sejumlah RM11.10 juta iaitu 1.1%

berbanding tahun 2007. Manakala, tunggakan bayaran balik pinjaman pada tahun 2008

mencatatkan peningkatan sejumlah RM73.95 juta iaitu 10.7% berbanding tahun 2007.

4.8.4 Tunggakan Hasil

Pada tahun 2008, tunggakan hasil Kerajaan Negeri bagi 122 pemungut berjumlah

RM629.54 juta selepas menurun sejumlah RM41.03 juta atau 6.1% berbanding RM670.57

juta pada tahun 2007. Tunggakan hasil pada akhir tahun 2007 dan 2008 adalah seperti di

Jadual 4.36.

Jadual 4.36

Tunggakan Hasil Pada Tahun 2008 Berbanding 2007

Tahun

Penurunan

Bil. Jenis Hasil 2007 2008

(RM Juta) (RM Juta) (RM Juta) (%)

1. Cukai Tanah 655.19 629.25 25.94 4.0

2. Lain-lain Hasil 15.38 0.29 15.09 98.1

Jumlah 670.57 629.54 41.03 6.1

Sumber: Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Selangor

Daripada jumlah penurunan tersebut, tunggakan Cukai Tanah menurun sejumlah RM25.94

juta atau 63.2% daripada jumlah penurunan RM41.03 juta. Manakala baki sejumlah

RM15.09 juta merupakan penurunan bagi tunggakan Lain-lain Hasil.

Tunggakan Cukai Tanah mengikut Pejabat Daerah Dan Tanah pada akhir tahun 2007 dan

2008 seperti di Jadual 4.37.

43


Jadual 4.37

Tunggakan Cukai Tanah Mengikut Pejabat Daerah

Dan Tanah Pada Tahun 2008 Berbanding 2007

44

Peningkatan/

(Penurunan)

Bil. Pejabat Daerah Dan Tanah

Tahun

2007 2008

(RM Juta) (RM Juta) (RM Juta) (%)

1. Petaling 178.43 192.67 14.24 8.0

2. Klang 192.90 153.13 (39.77) (20.6)

3. Gombak 120.58 134.98 14.40 11.9

4. Hulu Selangor 91.70 56.59 (35.11) (38.3)

5. Hulu Langat 41.97 48.82 6.85 16.3

6. Kuala Selangor 14.35 27.75 13.40 93.4

7. Sepang 8.11 8.91 0.80 9.9

8. Kuala Langat 5.29 4.61 (0.68) (12.8)

9. Sabak Bernam 1.86 1.79 (0.07) (3.8)

Jumlah 655.19 629.25 (25.94) (4.0)

Sumber: Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Selangor

Analisis Audit terhadap tunggakan Cukai Tanah mendapati empat daripada sembilan

Pejabat Daerah Dan Tanah telah menurun sejumlah RM75.63 juta terutamanya Pejabat

Daerah Dan Tanah Klang dan Hulu Selangor masing-masing menurun sejumlah RM39.77

juta atau 20.6% dan RM35.11 juta atau 38.3% pada tahun 2008 berbanding tahun 2007.

Manakala lima Pejabat Daerah Dan Tanah yang lain meningkat sejumlah RM49.69 juta

terutama Pejabat Daerah Dan Tanah Gombak, Petaling dan Kuala Selangor masing-masing

meningkat sejumlah RM14.40 juta atau 11.9%, RM14.24 juta atau 8% dan RM13.40 juta

atau 93.4%.

Antara tindakan pihak berkuasa Kerajaan Negeri yang menjadi penyumbang kepada

penurunan tunggakan Cukai Tanah adalah seperti berikut:

a) Penumpuan yang khusus pada usaha-usaha mengutip tunggakan cukai berlandaskan

kepada arahan Kerajaan Negeri kepada setiap Pejabat Daerah Dan Tanah yang

menetapkan sasaran 70% daripada tunggakan yang sepatutnya dikutip pada setiap

tahun.

b) Penyelesaian hak milik bermasalah melalui pembersihan data yang meliputi tindakantindakan

seperti pembetulan hak milik, semakan semula Cukai Tanah, hapus kira cukai,

siasatan teknikal tanah, rampasan dan serah balik tanah. Selain itu, pemantauan dibuat

secara berkala oleh Bahagian Pengurusan Hasil, Perbendaharaan Negeri bagi kes-kes

hak milik bermasalah untuk mengetahui perkembangannya dari semasa ke semasa.

c) Insentif Khas Kutipan Cukai Tanah bagi setiap Pejabat Daerah Dan Tanah yang dapat

meningkatkan hasil dan menurunkan tunggakan pada tahun 2008.

Kedudukan tunggakan hasil Kerajaan Negeri Selangor pada akhir tahun 2004 hingga 2008

seperti di Jadual 4.38 dan Carta 4.12.

Jadual 4.38

Tunggakan Hasil Bagi Tahun 2004 Hingga 2008

Tahun

Bil. Butiran Hasil 2004

(RM Juta)

2005

(RM Juta)

2006

(RM Juta)

2007

(RM Juta)

2008

(RM Juta)

1. Cukai Tanah 465.49 535.74 778.21 655.19 629.25

2. Lain-lain Hasil 28.08 42.85 24.57 15.38 0.29

Jumlah 493.57 578.59 802.78 670.57 629.54

Sumber: Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Selangor


Carta 4.12

Tunggakan Hasil Bagi Tahun 2004 Hingga 2008

900

800

802.788

(RM Juta)

700

600

500

400

300

493.57

578.59

670.57

629.54

200

100

0

2004

2005

2006

Tahun

2007

2008

Cukai Tanah

Lain-lain Hasil

Jumlah

Sumber: Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Selangor

Analisiss perbandingan tunggakan hasil bagi tahun 2004 hingga 2008 menunjukkan

peningkatan tunggakan hasil sejumlah RM309.21 juta atau 62.6% menjadi RM802.78 juta

pada tahun 2006 berbanding

RM493.57

juta pada tahun 2004. Tunggakan hasil menurun

semula sejumlah RM132.21 juta pada tahun 2007 dan RM41.03 juta pada tahun 2008

masing-masing menjadi RM670.57 juta dan RM629.54 juta. Trend ini adalah selari dengan

trend tunggakan Cukai Tanah yang meningkat daripada RM465.49 juta

pada tahun 2004

menjadi RM778.21 juta padaa tahun 2006 sebelum

menurunn pada tahun 2007 dan 2008

masing-masing menjadi RM655.19 juta dan RM629.25 juta.

Oleh itu, analisis perbandingan antara kutipan hasil sebenar pada tahun

2008 berbanding

tunggakan hasil pada tahun

2008 mendapati prestasi kutipan hasil tahun 2008 adalah

sangat baik kerana kutipan

hasil meningkat sejumlah RM231.24 juta atau 18% dan

tunggakan hasil mencatatkan

penurunann sejumlah RM41.03 juta atau 6.1% %.

4.9 RUMUSAN

DAN SYOR AUDIT

4.9.1 Secara keseluruhannya, analisiss Audit mendapati kedudukan kewangan Kerajaan

Negeri adalah memuaskan.

Penyata Kewangan Kerajaan Negeri bagi tahun berakhir

31 Disember 2008

mencatatkan baki wang awam

berjumlah

RM1,424.66 juta meningkat

sejumlah RM37.92

juta atau 2.7% berbanding RM1,386.74 juta pada tahun 2007. Kecairan

tunai Kerajaan Negeri adalah baik kerana kadar kecairan tunai berupaya untuk menampung

tanggungan semasa. Nisbah semasa kecairan tunai adalah pada kadar 1.42:1 iaitu dengan

jumlah aset semasa RM1,424.66 juta berbanding tanggungan

n semasa sejumlah RM999.32

juta. Jumlah kutipan hasil pada tahun

2008 telah mencatatkan peningkatan sejumlah

RM231.24 juta atau 18%. Di samping itu, jumlah tunggakan

hasil telah menurun sejumlah

RM41.03 juta atau

6.1%. Akaun Hasil Disatukan Kerajaan Negeri telah mencatatkan lebihan

45


pendapatan menurun sejumlah RM82.78 juta. Pulangan atas pelaburan jangka panjang

yang dilakukan adalah tidak memuaskan di mana secara purata, Kerajaan Negeri Selangor

hanya mendapat pulangan dividen sebanyak 0.02% setahun bagi tempoh lima tahun iaitu

tahun 2004 hingga 2008. Baki Pinjaman Boleh Dituntut meningkat sejumlah RM12.28 juta

manakala tunggakan bayaran balik Pinjaman Boleh Dituntut menurun sejumlah RM6.59 juta.

Prestasi pembayaran hutang awam pada tahun 2008 adalah memuaskan kerana baki

hutang awam tidak termasuk pinjaman baru pada tahun 2008 telah menurun sejumlah

RM11.10 juta manakala tunggakan bayaran balik pinjaman mencatatkan peningkatan

sejumlah RM73.95 juta.

4.9.2 Kerajaan Negeri disyorkan supaya meneruskan perbelanjaan berhemat dan terus

berusaha mengutip baki Pinjaman Boleh Dituntut di samping usaha berterusan terhadap

kutipan tunggakan bayaran Pinjaman Boleh Dituntut. Kerajaan Negeri juga hendaklah

mengambil tindakan bagi memastikan pulangan dividen terhadap pelaburan yang dibuat

dapat dipertingkatkan.

46


BAHAGIAN III

RANCANGAN PEMBANGUNAN

KERAJAAN NEGERI


BAHAGIAN III

RANCANGAN PEMBANGUNAN KERAJAAN NEGERI

5. PENCAPAIAN PELAKSANAAN PROJEK PEMBANGUNAN RANCANGAN

MALAYSIA KESEMBILAN

5.1 Rancangan Malaysia Kesembilan (RMKe-9) Negeri Selangor untuk tempoh lima tahun

bermula pada tahun 2006 hingga 2010. Rancangan ini digubal bagi menjelaskan strategi,

program dan projek yang akan diperkenal dan dilaksanakan untuk mencapai objektif

pembangunan Negeri Selangor. Ia adalah signifikan ke arah menggerakkan Negeri Selangor

dalam pelaksanaan Misi Nasional yang digubal oleh Kerajaan Persekutuan bagi tujuan

merealisasikan Wawasan 2020.

5.2 Bagi menjayakan RMKe-9, anggaran peruntukan yang telah diluluskan oleh Kerajaan

Negeri adalah berjumlah RM2,700 juta yang diagihkan kepada 10 jabatan. Tiga daripada 10

jabatan yang menerima peruntukan yang tertinggi adalah Pejabat Menteri Besar Dan

Setiausaha Kerajaan Negeri berjumlah RM852.50 juta atau 31.6%, Jabatan Kerja Raya

berjumlah RM500 juta atau 18.5% dan Perbendaharaan Negeri Selangor berjumlah RM480

juta atau 17.8%. Pencapaian perbelanjaan pembangunan di bawah RMKe-9 sehingga akhir

tahun 2008 adalah seperti di Jadual 5.1.

Jadual 5.1

Pencapaian Perbelanjaan Pembangunan Di Bawah RMKe-9

Sehingga 31 Disember 2008

Perbelanjaan

Bil.

Jabatan

Peruntukan

RMKe-9

(RM Juta)

Sehingga 31

Disember

2008

(RM Juta)

Pencapaian

(%)

1. Pejabat Menteri Besar Dan Setiausaha 852.50 670.37 78.6

Kerajaan Negeri

2. Jabatan Kerja Raya Negeri 500.00 494.46 98.9

3. Perbendaharaan Negeri

480.00 310.26

64.6

- Projek Am

- Pengkomputeran

- Luar Jangka

49

225.00

5.00

250.00

162.08

2.59

145.59

72.0

51.8

58.2

4. Jabatan Agama Islam Selangor 450.00 217.58 48.4

5. Jabatan Pengairan Dan Saliran 225.00 161.72 71.9

6. Jabatan Pertanian Negeri 75.00 42.69 56.9

7. Jabatan Kehakiman Syariah 50.00 5.71 11.4

8. Jabatan Perkhidmatan Veterinar 30.00 16.92 56.4

9. Jabatan Perhutanan Negeri 27.50 16.30 59.3

10. Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa 10.00 4.54 45.4

Jumlah 2,700.00 1,940.55 71.9

Sumber: Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Selangor dan Rekod Unit Perancangan Ekonomi Negeri

5.3 Analisis Audit menunjukkan pencapaian perbelanjaan pembangunan RMKe-9 adalah

antara 11.4% hingga 98.9%. Secara keseluruhannya, pencapaian perbelanjaan

pembangunan RMKe-9 adalah pada tahap 71.9%. Sejumlah RM1,940.55 juta daripada

RM2,700 juta telah dibelanjakan pada akhir tahun 2008. Pencapaian perbelanjaan

pembangunan di bawah RMKe-9 bagi tahun 2006 hingga 2008 adalah seperti di Jadual 5.2.


Jadual 5.2

Pencapaian Perbelanjaan Pembangunan Di Bawah RMKe-9

Bagi Tahun 2006 Hingga 2008

Bil. Tahun

Peruntukan Perbelanjaan

(RM Juta) (RM Juta) (%)

1. 2006 540.00 465.17 86.1

2. 2007 677.48 625.55 92.3

3. 2008 872.79 849.83 97.4

Jumlah 2,090.27 1,940.55 92.8

Jumlah RMKe-9 2,700.00 1,940.55 71.9

Sumber: Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Selangor dan Rekod Unit

Perancangan Ekonomi Negeri

5.4 Analisis Audit mendapati pencapaian perbelanjaan pembangunan tahunan bagi tahun

2006 hingga 2008 adalah antara 86.1% hingga 97.4%. Pada keseluruhannya, sejumlah

RM1,940.55 juta atau 92.8% daripada RM2,090.27 juta peruntukan telah dibelanjakan pada

tempoh tersebut. Jumlah ini merupakan 71.9% daripada siling peruntukan bagi RMKe-9 iaitu

sejumlah RM2,700 juta.

5.5 Sehingga 31 Disember 2008, sebanyak 1,115 projek pembangunan di bawah RMKe-9

telah dirancang untuk dilaksanakan. Daripada jumlah tersebut, sejumlah 660 projek telah

disiapkan sepenuhnya, 98 projek dalam perancangan, 10 projek mendahului jadual, 22

projek melewati jadual, 239 projek mengikut jadual dan 86 projek masih belum dimulakan.

Pada keseluruhannya, sebanyak 1,029 projek atau 92.3% daripada 1,115 projek yang

diluluskan telah dilaksanakan. Pencapaian pelaksanaan projek tahun 2008 adalah seperti di

Jadual 5.3.

Jadual 5.3

Pencapaian Pelaksanaan Projek RMKe-9 Sehingga Akhir Tahun 2008

Bil.

Bilangan Projek Fizikal

Maksud

Pembangunan

Dalam Dahulu Lewat Ikut Belum Siap

Perancangan Jadual Jadual Jadual Mula Sebenar Jumlah

1. Pejabat Menteri Besar Dan

1 0 0 2 0 20 23

Setiausaha Kerajaan Negeri

2. Jabatan Kerja Raya Negeri 55 4 19 35 69 352 534

3. Jabatan Agama Islam

30 0 2 52 5 135 224

Selangor

4. Jabatan Pengairan Dan

11 0 0 99 0 63 173

Saliran

5. Jabatan Pertanian Negeri 0 6 0 38 3 1 48

6. Jabatan Kehakiman Syariah 1 0 0 0 2 49 52

7. Jabatan Perkhidmatan

0 0 1 13 0 0 14

Veterinar Negeri

8. Jabatan Perhutanan Negeri 0 0 0 0 7 34 41

9. Jabatan Perancangan

Bandar Dan Desa

0 0 0 6 0 0 6

Jumlah 98 10 22 239 86 660 1,115

Sumber: Unit Perancangan Ekonomi Negeri

Nota: Projek Oleh Perbendaharaan Negeri tidak disenaraikan kerana bukan Projek Fizikal

5.6 Analisis pencapaian pembangunan projek sehingga akhir tahun 2008 adalah seperti

berikut:

a) Sebanyak 98 projek atau 8.8% daripada 1,115 projek masih dalam perancangan iaitu 30

projek di bawah peruntukan Jabatan Agama Islam Selangor, 11 projek di bawah Jabatan

50


Pengairan Dan Saliran, 55 projek di bawah Jabatan Kerja Raya Negeri, satu projek di

bawah Jabatan Kehakiman Syariah dan satu projek di bawah peruntukan Menteri Besar

Dan Setiausaha Kerajaan Negeri. Antara projek yang terlibat adalah pembinaan Balai

Cerap bernilai RM2.10 juta, bangunan Muzium Shah Alam bernilai RM0.70 juta dan

kerja-kerja menaik taraf saliran di Daerah Petaling bernilai RM3.87 juta.

b) Sebanyak 22 projek atau 3.2% daripada 1,115 projek lewat jadual terdiri daripada 19

projek di bawah Jabatan Kerja Raya Negeri, dua projek di bawah Jabatan Agama Islam

Selangor dan satu projek di bawah Jabatan Perkhidmatan Veterinar. Antara projek yang

terlibat ialah projek membina dan menaik taraf Mahkamah Syariah yang bernilai

RM0.36 juta, pembinaan Sekolah Rendah Agama bernilai RM5 juta, rancangan ternakan

ayam kontrak bernilai RM0.96 juta, rancangan melebar jalan dan memperkukuhkan

jalan-jalan Kampung Melayu Subang Fasa 1 dan Fasa 2 masing-masing bernilai

RM13.20 juta dan RM5.25 juta.

c) 86 projek belum mula terdiri daripada 69 projek di bawah seliaan Jabatan Kerja Raya

Negeri, tiga projek di bawah peruntukan Jabatan Pertanian, tujuh projek di bawah

Jabatan Perhutanan, dua projek di bawah Jabatan Kehakiman Syariah dan lima projek

di bawah Jabatan Agama Islam Selangor. Antara projek yang terlibat adalah pembinaan

masjid, Sekolah Rendah Agama, rancangan memajukan pusat pertanian dan membina

jalan penyambung dan menaik taraf Jalan Haji Abdul Manan di antara Bandar Kapar dan

Meru yang bernilai RM3 juta.

d) Sebanyak 660 projek atau 60.2% daripada 1,115 projek telah siap dilaksanakan

sehingga akhir tahun 2008. Antara projek yang disiapkan pada tahun 2008 ialah

pembinaan rumah kos rendah Ladang Air Manis bernilai RM22 juta, bangunan

tambahan Pejabat Daerah Hulu Selangor bernilai RM11 juta dan Rancangan Mencegah

Banjir di Sepang bernilai RM20.39 juta.

5.7 RUMUSAN

Pada keseluruhannya, pencapaian pelaksanaan RMKe-9 sehingga akhir tahun 2008

adalah baik di mana sebanyak 1,029 projek atau 92.3% daripada 1,115 projek yang

dirancang telah dapat dilaksanakan. Pencapaian perbelanjaan pembangunan RMKe-9

sehingga tahun 2008 adalah 71.9% dan bagi tempoh tiga tahun iaitu tahun 2006 hingga

2008, 92.8% peruntukan pembangunan telah dibelanjakan. Pelaksanaan projek

pembangunan yang lancar dapat mempertingkatkan lagi taraf hidup rakyat Negeri Selangor.

51


BAHAGIAN IV

PENCAPAIAN PENGURUSAN

KEWANGAN JABATAN/AGENSI

NEGERI


BAHAGIAN IV

PENCAPAIAN PENGURUSAN KEWANGAN JABATAN/AGENSI NEGERI

6. PELAKSANAAN INDEKS AKAUNTABILITI (AI)

6.1 Seksyen 15(A) Akta Acara Kewangan 1957 dan Arahan Perbendaharaan telah

menetapkan tugas dan tanggungjawab Pegawai Pengawal di sesebuah

Kementerian/Jabatan bagi menjamin wujudnya akauntabiliti pengurusan kewangan

Kerajaan. Antara lain, Pegawai Pengawal adalah bertanggungjawab untuk menentukan

bahawa peruntukan kewangan dan sumber lain yang secukupnya diperoleh, diguna dan

diperakaunkan mengikut peraturan kewangan.

6.2 Selaras dengan perkara 106 dan 107 Perlembagaan Persekutuan serta Akta Audit

1957, setiap tahun Jabatan Audit Negara telah menjalankan pengauditan terhadap Penyata

Kewangan Kerajaan Negeri, pematuhan kepada undang-undang dan peraturan kewangan

serta aktiviti Jabatan/Agensi Negeri dan mengemukakan laporan mengenainya untuk

dibentangkan di Parlimen dan Dewan Undangan Negeri.

6.3 Bagi memenuhi kehendak undang-undang yang tersebut di atas, setiap tahun Jabatan

Audit Negara telah menjalankan pengauditan terhadap pengurusan kewangan di

Jabatan/Agensi Negeri untuk menentukan tahap pematuhan terhadap undang-undang dan

peraturan yang berkaitan. Berdasarkan kepada pengauditan tersebut, didapati bahawa

masih ada Jabatan/Agensi Negeri yang tidak serius dalam meningkatkan pencapaian

pengurusan kewangan walaupun telah diberi teguran oleh Jabatan Audit Negara berulang

kali. Ini dapat digambarkan daripada kelemahan-kelemahan yang dibangkitkan setiap tahun

yang mana ia adalah berkisar kepada isu-isu yang sama.

6.4 Sebagai satu usaha untuk meningkatkan tahap motivasi Jabatan/Agensi Negeri agar

lebih gigih memperbaiki, mempertingkat dan memperkasakan pencapaian pengurusan

kewangan masing-masing pada masa akan datang, Jabatan Audit Negara telah

memutuskan untuk melaksanakan sistem penarafan berdasarkan Indeks Akauntabiliti.

Jabatan/Agensi Negeri yang diberi tahap penarafan yang cemerlang boleh dijadikan sebagai

tanda aras/role model kepada Jabatan/Agensi Negeri yang lain.

6.5 Melalui pelaksanaan sistem penarafan ini, setiap pematuhan terhadap peraturan

kewangan bagi enam aspek kawalan utama diberikan markah. Aspek tersebut ialah

kawalan pengurusan, kawalan bajet, kawalan terimaan, kawalan perbelanjaan, pengurusan

Kumpulan Wang Amanah/Akaun Amanah dan deposit serta pengurusan aset, inventori dan

stor. Bagi Agensi Negeri kawalan tambahan iaitu terhadap pengurusan pelaburan,

pengurusan pinjaman dan pengurusan penyata kewangan turut dinilai. Secara umumnya,

sesuatu Jabatan/Agensi Negeri diberi tahap pencapaian pengurusan kewangan

berdasarkan markah keseluruhan seperti di Jadual 6.1.

55


Jadual 6.1

Tahap Pencapaian Pengurusan Kewangan

Markah Keseluruhan

(%)

Tahap

Penarafan

90 – 100 Sangat Baik

70 – 89 Baik

50 – 69 Memuaskan

49 ke bawah Tidak Memuaskan

6.6 OBJEKTIF PENGAUDITAN

Bagi membolehkan penarafan diberi kepada tahap pengurusan kewangan

Jabatan/Agensi Negeri, pengauditan telah dijalankan untuk menentukan sama ada:

a) Wujudnya struktur dan sistem pengurusan kewangan yang berkesan.

b) Wujudnya sistem kawalan dalaman yang berkesan terhadap pungutan hasil,

perbelanjaan serta pengurusan akaun amanah, aset dan inventori, pelaburan serta

pinjaman.

c) Pengurusan kewangan mematuhi undang-undang dan peraturan yang ditetapkan.

d) Rekod-rekod yang berkaitan diselenggarakan dengan lengkap dan kemas kini.

6.7 SKOP DAN KAEDAH PENGAUDITAN

6.7.1 Pengauditan telah dijalankan di Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa Negeri

Selangor, Jabatan Mufti Negeri Selangor, Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Selangor,

Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor, Pejabat Tanah Dan Galian Negeri Selangor,

Perbendaharaan Negeri Selangor, Pejabat Daerah Dan Tanah Sabak Bernam, Pejabat

Daerah Dan Tanah Kuala Selangor, Majlis Agama Islam Selangor, Majlis Perbandaran

Kajang, Majlis Daerah Kuala Selangor, Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor, Lembaga

Urus Air Selangor dan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Selangor.

6.7.2 Pengauditan telah dijalankan dengan memberi tumpuan terhadap enam aspek

kawalan utama iaitu kawalan pengurusan, kawalan bajet, kawalan terimaan, kawalan

perbelanjaan, pengurusan Kumpulan Wang Amanah/Akaun Amanah dan deposit serta

pengurusan aset, inventori dan stor. Bagi Agensi Negeri kawalan tambahan iaitu terhadap

pengurusan pelaburan, pengurusan pinjaman dan pengurusan penyata kewangan turut

diaudit.

6.7.3 Bagi menilai tahap kawalan yang telah diwujudkan bagi setiap aspek kawalan utama

yang tersebut di atas, pengauditan telah dijalankan dengan menyemak rekod dan dokumen

56


kewangan bagi tahun 2008 di Jabatan/Agensi Negeri. Selain itu, semakan juga dibuat

terhadap Penyata Kewangan Agensi Negeri Tahun 2007 dan 2008 bagi menentukan

kedudukan pencapaian pengurusan kewangan Jabatan/Agensi Negeri secara menyeluruh.

6.8 JENIS KAWALAN

Pelaksanaan sistem penarafan bagi 14 Jabatan/Agensi Negeri iaitu Jabatan

Perancangan Bandar Dan Desa Negeri Selangor, Jabatan Mufti Negeri Selangor, Jabatan

Perkhidmatan Veterinar Negeri Selangor, Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor,

Pejabat Tanah Dan Galian Negeri Selangor, Perbendaharaan Negeri Selangor, Pejabat

Daerah Dan Tanah Sabak Bernam, Pejabat Daerah Dan Tanah Kuala Selangor, Majlis

Agama Islam Selangor, Majlis Perbandaran Kajang, Majlis Daerah Kuala Selangor,

Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor, Lembaga Urus Air Selangor dan Suruhanjaya

Perkhidmatan Awam Negeri Selangor adalah berdasarkan pengauditan terhadap tahap

pencapaian pengurusan kewangan mengikut sembilan jenis kawalan yang berkaitan seperti

berikut:

6.8.1 Kawalan Pengurusan

Bagi menentukan sama ada struktur pengurusan kewangan yang berkesan telah

diwujudkan, semakan Audit telah dijalankan terhadap empat aspek utama kawalan

pengurusan iaitu struktur organisasi, sistem dan prosedur, keberkesanan jawatankuasa

yang diwujudkan dan Unit Audit Dalam serta pengurusan sumber manusia seperti berikut:

a) Struktur Organisasi

Bagi mewujudkan suatu struktur organisasi yang berkesan, Jabatan/Agensi Negeri

hendaklah memastikan pematuhan terhadap peraturan seperti berikut atau peraturan

yang telah ditetapkan oleh Agensi Negeri.

i) Carta organisasi disediakan dengan lengkap dan kemas kini sepertimana yang

ditetapkan di dalam Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 8 Tahun 1991.

ii) Surat penurunan kuasa disediakan dengan lengkap dan sentiasa dikemaskinikan.

Had-had kuasa dan tugas-tugas pegawai yang menjalankan tanggungjawab juga

perlu dinyatakan dengan jelas. Seksyen 15A(2) Akta Acara Kewangan, Arahan

Perbendaharaan (AP) 11, AP 69 dan AP 101 adalah berkaitan.

iii) Kehendak Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 8 Tahun 1991 dipatuhi.

Pekeliling tersebut menetapkan Senarai Tugas bagi setiap pegawai perlu disediakan

dengan lengkap dan jelas menunjukkan hubung kait antara penyelia dengan

pegawai bawahan serta rakan sejawat dalam organisasi yang sama. Senarai tugas

ini juga perlu sentiasa dikemaskinikan.

iv) Kehendak Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5 Tahun 2007 dipatuhi. Selaras dengan

pekeliling tersebut, perancangan dan pelaksanaan pusingan kerja mengikut tempoh

yang sesuai dalam pelbagai bidang tugas perlu dilaksanakan bagi membangunkan

sumber manusia berpotensi serta berupaya menyumbang kepada kecemerlangan

organisasi.

57


) Sistem Dan Prosedur

Bagi memastikan sistem dan prosedur yang teratur telah diwujudkan, Jabatan/Agensi

Negeri hendaklah memastikan:

i) Manual Prosedur Kerja disediakan dengan lengkap, kemas kini dan dikaji semula

secara berterusan. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 8 Tahun 1991

adalah berkaitan.

ii) Fail Meja bagi setiap jawatan disediakan dengan lengkap, kemas kini dan memiliki

kesemua 14 ciri-ciri asas Fail Meja yang ditetapkan. Pekeliling Kemajuan

Pentadbiran Awam Bil. 8 Tahun 1991 adalah berkaitan.

iii) Pemeriksaan mengejut (sepertimana yang ditetapkan di bawah Arahan

Perbendaharaan 309) dijalankan secara berkala (tidak kurang dari sekali dalam 6

bulan) terhadap peti besi, peti wang tunai, laci atau bekas-bekas lain yang diguna

untuk menyimpan wang, setem atau barang-barang lain yang berharga. Hasil

pemeriksaan itu hendaklah direkodkan dengan lengkap untuk memudahkan rujukan.

iv) Garis Panduan Pengurusan Kewangan Dan Akaun dan Dokumen Kualiti yang

disediakan oleh Agensi Negeri adalah lengkap dan kemas kini.

c) Keberkesanan Jawatankuasa Yang Diwujudkan Dan Unit Audit Dalam

Kerajaan menetapkan pelbagai jawatankuasa berkaitan hal kewangan ditubuhkan di

peringkat Jabatan/Agensi Negeri. Fungsi dan tanggungjawab jawatankuasa tersebut

telah ditetapkan melalui surat pekeliling, arahan dan garis panduan yang dikeluarkan

dari semasa ke semasa. Bagi memastikan jawatankuasa-jawatankuasa yang telah

diwujudkan berfungsi dengan berkesan, Kerajaan telah juga mengeluarkan Panduan

Pengurusan Mesyuarat Dan Urusan Jawatankuasa-jawatankuasa Kerajaan melalui

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2 Tahun 1991. Panduan ini menetapkan

dengan jelas peranan pengerusi dan urus setia dalam sesuatu mesyuarat bagi

memastikan keberkesanan jawatankuasa yang telah diwujudkan. Antara

jawatankuasa/unit yang perlu diwujudkan bagi memantapkan tahap pengurusan

kewangan adalah seperti berikut:

i) Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun

Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun (JPKA) ditubuhkan di setiap Pusat

Tanggungjawab supaya dapat memantapkan lagi pengurusan kewangan dan akaun

agensi-agensi Kerajaan. Sepertimana yang ditetapkan dalam Pekeliling

Perbendaharaan Bil. 8 Tahun 2004, Jabatan/Agensi Negeri hendaklah memastikan

seorang Pengerusi dan ahli-ahli jawatankuasa dilantik; bermesyuarat setiap tiga

bulan; membincangkan perkara yang telah ditetapkan dan mengemukakan Laporan

Suku Tahun dengan lengkap kepada pihak berkuasa berkenaan dalam tempoh yang

ditetapkan.

ii) Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan

Selaras dengan Arahan YAB Perdana Menteri No. 1 Tahun 1998 dan Siri 2 No. 1

Tahun 2000, Jawatankuasa Keutuhan Pengurusan (JKP) hendaklah ditubuhkan di

58


peringkat Kerajaan/Jabatan/Agensi Negeri bagi tujuan mewujudkan pentadbiran

Kerajaan/Jabatan/Agensi Negeri dan perkhidmatan awam yang cekap, berdisiplin

serta berintegriti. Antara lainnya, Ketua Jabatan hendaklah melantik ahli-ahli

jawatankuasa dan mempengerusikan mesyuarat berkenaan; bermesyuarat setiap

tiga bulan; membincangkan perkara yang telah ditetapkan; menyediakan Laporan

Suku Tahun dengan lengkap untuk dikemukakan kepada pihak berkuasa berkenaan

dalam tempoh yang ditetapkan.

iii) Unit Audit Dalam

Pekeliling Perbendaharaan Bil. 9 Tahun 2004 yang juga diguna pakai oleh Kerajaan

Negeri menghendaki Unit Audit Dalam (UAD) ditubuhkan di Jabatan/Agensi Negeri

untuk membantu Ketua Jabatan memantapkan prestasi pengurusan dan memastikan

pencapaian objektif organisasi secara cekap dan berhemat. Bagi melaksanakan

fungsinya, UAD adalah bertanggungjawab menyediakan Rancangan Tahunan Audit

Dalam, mengemukakan Rancangan Tahunan Audit Dalam kepada pengurusan

atasan/Lembaga Pengarah, melaksanakan kerja pengauditan mengikut perancangan

dan laporan dibentangkan di peringkat Jawatankuasa Audit. Manakala

tanggungjawab Ketua Jabatan/Agensi adalah mengkaji dan meluluskan Rancangan

Tahunan dan Laporan Tahunan Audit Dalam, memastikan tindakan susulan diambil

terhadap pemerhatian/Laporan Audit Dalam dan memastikan anggota UAD

mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk

melaksanakan tanggungjawab mereka secara berkesan.

d) Pengurusan Sumber Manusia

Bagi memastikan pengurusan kewangan dikendalikan dengan baik, setiap

Jabatan/Agensi Negeri hendaklah menguruskan sumber manusianya dengan cekap

seperti menentukan bilangan jawatan dan gred yang sesuai, jawatan diisi sepenuhnya

dan latihan dalam bidang kewangan diberi kepada mereka yang terlibat. Jabatan/Agensi

Negeri juga dikehendaki memberi pengiktirafan kepada kakitangannya yang cemerlang

dan sebaliknya mengambil tindakan tatatertib/surcaj terhadap mereka yang didapati

gagal/cuai melaksanakan tanggungjawab yang telah ditetapkan.

6.8.2 Kawalan Bajet

Bagi menentukan sama ada Kementerian/Jabatan telah menguruskan bajet dan

peruntukannya dengan cekap, berhemat dan mengikut peraturan, semakan Audit telah

dijalankan terhadap lima aspek utama kawalan bajet iaitu penyediaan bajet, pengagihan

peruntukan, kelulusan pindah/tambah peruntukan, pemantauan kemajuan/prestasi bajet dan

pelaporan mengenainya seperti berikut:

a) Penyediaan Bajet

Peraturan kewangan mengenai penyediaan bajet oleh setiap Jabatan/Agensi Negeri

dikeluarkan melalui Pekeliling Perbendaharaan Negeri Selangor Bil. 1 Tahun 2006

(Garis Panduan Bagi Penyediaan Cadangan Bajet Tahun 2007 dan 2008). Selain itu,

Arahan Perbendaharaan 29 hingga 52 juga menetapkan peraturan penyediaan

anggaran hasil dan perbelanjaan. Antara lainnya, peraturan kewangan mengenai

59


penyediaan bajet menetapkan perkara-perkara mengenai justifikasi setiap anggaran

yang disediakan; ketepatan anggaran yang disediakan; prosedur kelulusan bajet di

peringkat Jabatan Negeri serta pematuhan tempoh yang ditetapkan untuk

mengemukakan bajet dan Perjanjian Program kepada Pegawai Kewangan Negeri.

b) Pengagihan Peruntukan

Pekeliling Perbendaharaan Bil. 1 tahun 2008 antara lainnya menetapkan bahawa

Pegawai Pengawal perlu mengagihkan peruntukan kepada pemegang-pemegang waran

tertentu sebaik sahaja Waran Am diterima. Mengikut AP 94 pula, pemegang waran

peruntukan tersebut boleh mengagihkan waran peruntukan/waran peruntukan kecil

kepada pegawai yang berkenaan di mana perlu. Pengagihan waran ini perlu direkodkan

dengan lengkap dan kemas kini.

c) Kelulusan Pindah/Tambahan Peruntukan

Peraturan kewangan mengenai pindah/tambah peruntukan antaranya menetapkan

Waran Pindah Peruntukan hendaklah ditandatangani oleh Pegawai Pengawal sendiri

atau bagi pihaknya oleh mana-mana pegawai bawahannya yang diberi kuasa secara

bertulis. Semua pindah peruntukan hendaklah dibuat dalam tahun kewangan berkenaan

dan semua Waran Pindah Peruntukan yang dikeluarkan hendaklah disampaikan

kepada Perbendaharaan Negeri atau wakilnya tidak lewat dari 31 Disember bagi

tahun kewangan berkenaan. Pegawai Pengawal/Ketua Jabatan perlulah sentiasa

mengawasi dan mengemas kini akaun serta memastikan pindah peruntukan

dikemaskinikan dalam Buku Vot supaya kawalan perbelanjaan dapat diuruskan dengan

berkesan. Peraturan juga menetapkan pindahan kepada butiran yang telah dikurangkan

melalui pindah peruntukan atau pengurangan kepada butiran yang telah ditambah

melalui pindah peruntukan adalah tidak dibenarkan kecuali mendapat kelulusan

daripada Pegawai Kewangan Negeri terlebih dahulu.

d) Pemantauan Kemajuan/Prestasi Bajet

Peraturan kewangan menghendaki Pegawai Pengawal/Ketua Jabatan memantau

pelaksanaan projek pembangunan dengan rapi bagi memastikan ia dilaksanakan

mengikut jadual. Bagi tujuan ini, Pegawai Pengawal/Ketua Jabatan hendaklah

memastikan data mengenai peruntukan dan perbelanjaan projek bagi setiap tahun diisi

dan sentiasa dikemas kini dalam Sistem Pemantauan Projek II/kaedah lain yang

diterima pakai; impak setiap aktiviti dinilai sekurang-kurangnya sekali dalam masa lima

tahun dan memastikan perbelanjaan tidak melebihi peruntukan yang telah diluluskan.

e) Pelaporan

Pegawai Pengawal dikehendaki menyediakan Laporan Belanjawan Program Dan

Prestasi Tahunan kepada Pejabat Perbendaharaan Negeri dalam tempoh yang

ditetapkan. Pegawai Pengawal juga dikehendaki mengemukakan laporan mengenai

keperluan aliran wang tunai yang disahkan olehnya kepada Pegawai Kewangan

Negeri/Bendahari Negeri/Akauntan Negeri. Bagi Ketua Jabatan yang bukan Pegawai

60


Pengawal, laporan-laporan berkenaan akan dikemukakan kepada Pegawai Pengawal

berkenaan untuk disatukan.

6.8.3 Kawalan Terimaan

Bagi menentukan sama ada segala terimaan telah dikendalikan mengikut peraturan dan

diakaunkan dengan sempurna, semakan Audit telah dijalankan terhadap lima aspek utama

kawalan terimaan yang meliputi kawalan borang hasil, penerimaan wang, kemasukan

pungutan ke bank, kawalan perakaunan terimaan/hasil dan penyediaan Akaun Belum

Terima seperti berikut:

a) Kawalan Borang Hasil

Kawalan terhadap borang-borang hasil seperti buku resit adalah penting untuk

memastikan ia tidak disalahgunakan.

b) Penerimaan Wang

Setiap Jabatan/Agensi Negeri perlu memastikan pegawainya yang

dipertanggungjawabkan dengan urusan penerimaan wang mematuhi peraturan

kewangan yang berkaitan. Semakan Audit telah dijalankan terhadap empat aspek

kawalan dalaman yang ditetapkan dalam Arahan Perbendaharaan atau peraturan yang

ditetapkan oleh Agensi Negeri bagi penerimaan wang iaitu dari segi

kebenaran/kelulusan menerima wang, ciri-ciri keselamatan semasa menerima kutipan,

kawalan penerimaan melalui mel dan penerimaan wang di kaunter.

c) Kemasukan Pungutan Ke Bank

Arahan Perbendaharaan telah menetapkan peraturan mengenai kemasukan wang

pungutan ke bank bagi memastikan ketepatan dan keselamatan wang berkenaan.

Antaranya adalah mengenai penetapan tempoh memasukkan wang ke bank; kawalan

keselamatan penghantaran wang dan penyelenggaraan rekod mengenainya; semakan

oleh pegawai bertanggungjawab terhadap slip kemasukan wang ke bank dan

keselamatan wang yang tidak sempat dimasukkan ke bank.

d) Kawalan Perakaunan Terimaan/Hasil

Bagi memastikan peraturan mengenai perakaunan terimaan/hasil yang ditetapkan dalam

Arahan Perbendaharaan dipatuhi, semakan Audit telah dijalankan terhadap penyerahan

Akaun Tunai Bulanan kepada Perbendaharaan Negeri; ketepatan penyediaan Penyata

Penyesuaian Hasil Bulanan dan ketepatan Buku Tunai yang diselenggarakan oleh

Jabatan Negeri. Bagi Agensi Negeri yang mempunyai Garis Panduan Pengurusan

Kewangan Dan Akaun atau Dokumen Kualiti, semakan Audit juga telah dijalankan

terhadap pematuhan terhadap peraturan kawalan perakaunan terimaan/hasil yang telah

ditetapkan.

e) Akaun Belum Terima

Dasar dan tatacara bagi menyenggara dan melaporkan Akaun Belum Terima (ABT)

ditetapkan oleh Kerajaan melalui Pekeliling Perbendaharaan Bil. 3 Tahun 2008 dan

61


eberapa Arahan Perbendaharaan. Antara peraturan yang ditetapkan mengenai

pengurusan ABT adalah penyediaan Penyata Tunggakan Hasil atau Penyata Akaun

Belum Terima yang lengkap dan kemas kini; penyerahan Penyata Akaun Belum Terima

kepada Perbendaharaan Negeri dan Jabatan Audit Negeri dalam tempoh ditetapkan dan

tindakan susulan diambil terhadap jumlah terimaan/hasil yang tertunggak.

6.8.4 Kawalan Perbelanjaan

Bagi menentukan sama ada semua perbelanjaan mengurus dan pembangunan telah dibuat

mengikut peraturan yang ditetapkan dan diperakaunkan dengan tepat, semakan Audit telah

dijalankan terhadap tiga aspek utama kawalan perbelanjaan iaitu perakaunan, pengurusan

perolehan dan pengurusan bayaran seperti berikut:

a) Perakaunan

Semakan Audit telah dibuat untuk menentukan sejauh mana Buku Vot dan Penyata

Penyesuaian Perbelanjaan diselenggarakan oleh Jabatan/Agensi Negeri mengikut

peraturan yang ditetapkan di dalam Pekeliling dan Arahan Perbendaharaan yang

berkaitan atau peraturan kewangan yang ditetapkan oleh Agensi Negeri.

b) Pengurusan Perolehan

Setiap tahun, Jabatan/Agensi Negeri membelanjakan jutaan ringgit untuk tujuan

perolehan bekalan, perkhidmatan dan kerja. Bagi menentukan sejauh mana pengurusan

perolehan Jabatan/Agensi Negeri telah mematuhi peraturan yang berkaitan, semakan

Audit telah dibuat terhadap pengurusan pembelian terus, sebut harga, tender, kontrak

dan kontrak pusat.

c) Pengurusan Bayaran

Semakan Audit telah dijalankan terhadap kawalan dalaman bagi proses bayaran;

kesempurnaan bayaran yang memerlukan kelulusan khas; penyediaan dan

penyimpanan daftar/rekod pembayaran dan Daftar Bil; bayaran pukal serta panjar wang

runcit.

6.8.5 Pengurusan Kumpulan Wang Amanah/Akaun Amanah Dan Deposit

Pengurusan dan kawalan terhadap Kumpulan Wang Amanah/Akaun Amanah dan Deposit

adalah penting untuk menentukan ia diurus dengan teratur, mengikut pekeliling dan arahan

amanah yang ditetapkan serta diakaunkan dengan betul dan kemas kini. Semakan Audit

telah dijalankan terhadap perkara seperti berikut:

a) Pengurusan Kumpulan Wang Amanah/Akaun Amanah

Tatacara pengurusan akaun amanah ditetapkan melalui Surat Pekeliling

Perbendaharaan Bil. 18 Tahun 2001. Semakan Audit telah dijalankan terhadap

pengendalian Kumpulan Wang Amanah/Akaun Amanah di Jabatan/Agensi Negeri dari

segi penyediaan dan penyerahan Penyata Tahunan untuk diaudit serta kesempurnaan

rekod perakaunan/penyata penyesuaian akaun/transaksi akaun.

62


) Pengurusan Kumpulan Wang Pinjaman

Jabatan/Agensi Negeri perlu menguruskan Kumpulan Wang Pinjaman dan Pendahuluan

Diri/Pelbagai mengikut Pekeliling/Surat Pekeliling Perbendaharaan yang berkaitan

seperti berikut atau peraturan yang telah ditetapkan oleh Agensi Negeri berkaitan:

i) Pinjaman kenderaan hendaklah diuruskan berdasarkan peraturan yang ditetapkan

dalam Pekeliling Perbendaharaan Bil. 7 dan 8 Tahun 1993.

ii) Pinjaman komputer hendaklah diuruskan berdasarkan peraturan yang ditetapkan

dalam Pekeliling Perbendaharaan Bil. 8 Tahun 1992.

iii) Pendahuluan diri hendaklah diuruskan berdasarkan peraturan yang ditetapkan dalam

Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2 Tahun 1993.

iv) Pendahuluan pelbagai hendaklah diuruskan berdasarkan peraturan yang ditetapkan

dalam Pekeliling Perbendaharaan Bil. 13 Tahun 1990.

c) Pengurusan Akaun Deposit

Tatacara dan pengurusan akaun deposit ditetapkan melalui Arahan Perbendaharaan

156 hingga 163. Manakala Agensi Negeri yang mempunyai peraturan kewangan dan

perakaunan sendiri, pengurusan akaun deposit perlu mematuhi peraturan yang telah

ditetapkan.

6.8.6 Pengurusan Aset, Inventori Dan Stor

Aset dan inventori yang diperoleh untuk kegunaan pejabat perlu direkodkan, dikawal dan

dipantau dengan sempurna bagi mengelakkan dari berlakunya pembaziran dan

penyalahgunaannya. Sehubungan ini, semakan Audit telah dijalankan untuk menilai tahap

pematuhan Jabatan/Agensi Negeri kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam

Pekeliling/Surat Pekeliling Perbendaharaan yang berkenaan dan Tatacara Pengurusan Stor

atau peraturan yang ditetapkan oleh Agensi Negeri berhubung dengan perkara-perkara

seperti berikut:

a) Kawalan Umum

Mengikut Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2007, Pegawai Pengawal hendaklah

mewujudkan Unit Pengurusan Aset yang antaranya bertanggungjawab untuk mengurus

pelantikan Pegawai Pemeriksa, Lembaga Pemeriksa dan Jawatankuasa Penyiasat. Unit

tersebut juga diberi tanggungjawab menjadi Urus Setia kepada Jawatankuasa

Pengurusan Aset Alih Kerajaan yang diwujudkan, menguruskan pelupusan, kehilangan

dan hapus kira aset serta menyelaras penyediaan laporan mengenainya. Selain itu,

Pegawai Pengawal juga hendaklah melantik seorang Pegawai Aset secara bertulis bagi

setiap Pusat Tanggungjawab di bawahnya dan memastikan Pegawai Aset di peringkat

Ibu Pejabat diberi tanggungjawab sebagai Setiausaha Jawatankuasa Pengurusan Aset

Alih Kerajaan.

b) Penerimaan

Mengikut Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2007, seorang Pegawai Penerima

hendaklah diberi kuasa untuk menerima dan mengesahkan aset yang diperoleh. Antara

63


lainnya, tanggungjawab seseorang Pegawai Penerima adalah memastikan aset/bekalan

pejabat diterima menepati spesifikasi, kualiti dan kuantiti yang telah ditetapkan sebelum

mengesahkan penerimaannya. Bagi membolehkan Pegawai Penerima membuat

rujukan, sesalinan dokumen kontrak hendaklah disimpan oleh pegawai ini. Bagi

penerimaan bekalan pejabat pula, Borang Terima Barang perlu disahkan dan direkodkan

dalam Kad Kawalan Stok dan Kad Petak. Borang Laporan Penerimaan Aset Alih

Kerajaan hendaklah disediakan, disahkan dan dihantar dengan serta merta kepada agen

penghantaran atau syarikat pembekal. Aset hendaklah diterima berserta Surat Jaminan

dan manual penggunaan/penyenggaraannya.

c) Pendaftaran

Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2007 menetapkan aset perlu didaftarkan dalam

tempoh 2 minggu dari tarikh pengesahan penerimaan. Aset tersebut juga perlu

dilabelkan dengan tanda Hak Kerajaan dan nombor siri pendaftaran.

d) Penggunaan, Penyimpanan Dan Pemeriksaan Aset

Bagi memastikan penggunaan, penyimpanan dan pemeriksaan aset diurus dengan baik,

setiap Jabatan/Agensi Negeri hendaklah memastikan peraturan-peraturan seperti berikut

yang ditetapkan dalam Pekeliling Perbendaharaan yang berkenaan dipatuhi:

i) Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2007 menetapkan aset diguna hanya bagi

tujuan rasmi sahaja dan mengikut tujuan asal perolehannya. Setiap aset hendaklah

dikendalikan oleh pegawai yang mahir dan berkelayakan,

pengeluaran/penggunaannya direkodkan dengan teratur serta kerosakan aset

dilaporkan dengan menggunakan borang yang ditetapkan. Aset juga perlu disimpan

di tempat yang selamat dan sesuai serta sentiasa di bawah kawalan pegawai yang

bertanggungjawab.

ii) Pekeliling tersebut juga menghendaki sekurang-kurangnya dua Pegawai

Pemeriksa/Lembaga Verifikasi Stok dilantik secara bertulis. Pemeriksaan aset

dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali setahun dan verifikasi stok dilaksanakan

mengikut tempoh yang ditetapkan. Laporan Pemeriksaan Harta Modal dan Laporan

Pemeriksaan Inventori disediakan dengan lengkap dan dikemukakan kepada Ketua

Jabatan dan seterusnya kepada Perbendaharaan Negeri sebelum 15 Mac tahun

berikutnya.

iii) Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2 Tahun 1980 menetapkan penggunaan kenderaan

Jabatan dikawal dengan melantik seorang Pegawai Pengangkutan yang

bertanggungjawab meluluskan kegunaan kenderaan, menyediakan fail sejarah bagi

setiap kenderaan, menyelenggarakan Buku Log dengan lengkap dan kemas kini

serta menyediakan Cerakinan Bulanan Penggunaan Bahan Api bagi mengawal

kegunaan bahan api.

iv) Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2 Tahun 1996 pula menetapkan penggunaan

kenderaan pegawai Gred JUSA dikawal dengan teratur di mana pembelian minyak

setahun tidak melebihi had yang ditetapkan/diluluskan.

64


v) Selaras dengan kehendak Pekeliling Perbendaharaan Bil. 6 Tahun 1999, Kad Inden

Minyak perlu dikawal dengan teratur melalui penyelenggaraan Buku Rekod

Pergerakan Kad Inden yang lengkap dan kemas kini. Penyata pembelian atau

penyata kad perlu disemak sebelum bayaran dilakukan.

vi) Pekeliling Perbendaharaan Bil. 8 Tahun 1999 menetapkan kad elektronik bagi

pembayaran tol dikawal dengan teratur dan rekod berhubung dengan

penggunaannya diselenggarakan dengan lengkap dan kemas kini.

e) Penyenggaraan Aset

Bagi memastikan aset disenggarakan dengan baik, setiap Jabatan/Agensi Negeri

hendaklah memastikan:

i) Senarai aset yang memerlukan penyenggaraan disediakan dengan lengkap dan

kemas kini; jadual penyenggaraan disediakan dan dilaksanakan seperti dirancang;

penyenggaraan direkod dengan betul dan lengkap; program penyenggaraan dinilai

dan penyenggaraan aset oleh pihak swasta diselia dan dipantau bagi memastikan

syarat-syarat yang ditetapkan dalam perjanjian dipatuhi. Pekeliling Perbendaharaan

Bil. 5 Tahun 2007 adalah berkaitan.

ii) Kehendak Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2 Tahun 1980 dipatuhi. Pekeliling ini

menetapkan kenderaan perlu disenggarakan secara berjadual manakala kos

penyenggaraan dan pembaikan perlu direkod dalam fail kenderaan dan Daftar Harta

Modal. Kenderaan juga hendaklah disimpan dengan selamat.

f) Pelupusan

Bagi memastikan pelupusan aset diuruskan dengan teratur dan selaras dengan

Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2007, setiap Jabatan/Agensi Negeri hendaklah

memastikan:

i) Lembaga Pemeriksa dilantik untuk tempoh tidak melebihi dua tahun. Lembaga

Pemeriksa perlu menyediakan jadual pemeriksaan dan ia perlu dilaksanakan dalam

tempoh satu bulan dari tarikh arahan dikeluarkan. Laporan Lembaga Pemeriksa

hendaklah disediakan dan ditandatangan. Lembaga Pemeriksa juga perlu

mengesyorkan kaedah pelupusan yang sesuai.

ii) Perakuan pelupusan aset mekanikal, teknikal, elektrikal dan elektronik disediakan

oleh Jabatan/Pegawai Teknikal berkaitan. Manakala perakuan pelupusan aset itu

disahkan oleh dua pegawai yang mempunyai sekurang-kurangnya tiga tahun

pengalaman dan tidak terlibat dengan pengurusan aset berkenaan.

iii) Kaedah pelupusan aset dibuat dengan teratur dan ia dilaksanakan dalam tempoh

tiga bulan dari tarikh surat kelulusan dikeluarkan. Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset

Alih Kerajaan dan Sijil Pelupusan Aset disedia dan dikemukakan kepada pihak yang

meluluskannya. Seterusnya, rekod aset yang telah diluluskan pelupusan itu perlu

dikemaskinikan.

65


g) Kehilangan Dan Hapus Kira

Bagi memastikan kehilangan dan hapus kira aset diuruskan dengan teratur dan selaras

dengan Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2007, setiap Jabatan/Agensi Negeri

hendaklah memastikan:

i) Kehilangan aset dilaporkan kepada Ketua Jabatan dengan serta merta dan laporan

polis dibuat dalam tempoh 24 jam dari waktu kehilangan. Ketua Jabatan menyedia

Laporan Awal dan dikemukakan kepada Pegawai Pengawal dan Pegawai Kewangan

Negeri dalam tempoh dua hari bekerja. Sesalinan Laporan Awal dikemukakan

kepada Ketua Audit Negara atau wakil tempatan Ketua Audit Negara.

ii) Jawatankuasa Penyiasat dilantik secara bertulis oleh Pegawai Pengawal dalam

tempoh dua minggu dari tarikh Laporan Awal disediakan. Laporan Akhir disediakan

dalam tempoh dua bulan dari tarikh lantikan jawatankuasa tersebut walaupun

Laporan Hasil Penyiasatan Polis belum diperoleh. Laporan Akhir yang lengkap

hendaklah dikemukakan kepada pihak yang menerima Laporan Awal. Laporan ini

perlu dikemukakan dalam tempoh empat bulan dari tarikh Laporan Awal dihantar.

6.8.7 Pengurusan Pelaburan

Pelaburan merupakan tindakan melabur dana bagi satu tempoh untuk memperoleh kadar

pulangan yang dikehendaki dengan menyedari sepenuhnya risiko yang terbabit. Pelaburan

yang dibuat hendaklah mengikut peraturan yang berkaitan. Rekod perlu diselenggarakan

dengan lengkap dan kemas kini bagi memudahkan kawalan dan pemantauan. Antara

elemen kawalan yang perlu diwujudkan adalah penubuhan Jawatankuasa Pelaburan yang

berfungsi menguruskan pelaburan Agensi Negeri. Antara perkara yang perlu diberi perhatian

adalah kuasa melabur, had pelaburan, sasaran pelaburan dan pemantauan pelaburan.

6.8.8 Pengurusan Pinjaman

Pinjaman dibuat bagi membiayai pelbagai projek untuk pembangunan ekonomi negeri,

menampung perbelanjaan dan meningkatkan taraf pembangunan serta kemajuan

penduduk. Pinjaman tersebut hendaklah digunakan mengikut maksud pinjaman dimohon.

Antara perkara yang perlu diberi perhatian adalah kuasa untuk meminjam, penyelenggaraan

rekod pinjaman yang lengkap dan kemas kini, perjanjian pinjaman disediakan dan

mekanisme kawalan serta pemantauan pinjaman.

6.8.9 Penyata Kewangan

Pekeliling Perbendaharaan Bil. 4 Tahun 2007 menghendaki Agensi Negeri mengemukakan

Penyata Kewangan kepada Ketua Audit Negara tidak lewat dari 30 April setiap tahun.

Pegawai Kewangan Negeri juga mengarahkan supaya Penyata Kewangan Tahunan Agensi

Negeri disediakan dan dikemukakan kepada Ketua Audit Negara dalam tempoh yang

ditetapkan. Ini membolehkan Penyata Kewangan dan Laporan Tahunan Agensi Negeri

dibentangkan di Dewan Undangan Negeri pada tahun yang sama dan tidak lewat dari 31

Disember setiap tahun. Pekeliling ini bertujuan untuk meningkatkan akauntabiliti dan tadbir

urus yang baik di semua Agensi Negeri. Di samping itu, pembentangan awal membolehkan

stakeholders menilai prestasi Agensi Negeri yang lebih jelas, lengkap dan relevan.

66


6.9 TAHAP PENCAPAIAN

PENGURUSAN KEWANGAN JABATAN/AGENSI NEGERI

Pada tahun 2008 sebanyak 14 Jabatan/Agensi telah dinilai pencapaian pengurusan

kewangan berbanding 10 Jabatan/Age

ensi pada tahun 2007. Pengauditan yang telah

dijalankan mendapati pencapaian pengurusan kewangan Majlis Agama Islam Selangor

adalah pada tahap sangat baik dengan penarafan empat bintang. Manakala 13

Jabatan/Agensi Negeri iaitu Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa

Negeri Selangor,

Pejabat

Tanah Dan Galian Negeri Selangor, Majlis Perbandaran Kajang, Jabatan Mufti

Negeri Selangor, Jabatan Perkhidmatan

Veterinar Negeri Selangor, Perbendaharaann Negeri

Selangor, Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor, Pejabat Daerah Dan Tanah

Kuala

Selangor, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Selangor, Pejabat Daerah Dan

Tanah

Sabak Bernam, Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor, Lembaga Urus Air Selangor

dan Majlis Daerah Kuala Selangor adalah pada tahap baik dengan penarafan 3 bintang. Ini

menunjukkan peningkatan pencapaian pengurusan

n kewangann berbanding pada tahun 2007

di manaa lapan Jabatan/Agensi Negeri yang diaudit adalah pada tahap baik dan dua Jabatan

pada tahap memuaskan.

Tahap

pencapaian pengurusan

kewangan

keseluruhan

Jabatan/Agensi Negeri yang diaudit adalah seperti di Carta 6.1.

Carta 6.1

Tahap Pencapaian Pengurusan Kewangan Berdasarkan

Indeks Akauntabiliti

Jabatan/Agensi Negeri Bagi Tahun 2008

Jabatan/Agensi Negeri

Majlis Agama Islam Selangor

Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa

Pejabat Tanah

Dan Galian

Majlis Perbandaran Kajang

Jabatan Mufti Negeri Selangor

Jabatan Perkhidmatan Veterinar

Perbendaharaan Negeri Selangor

Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor

Pejabat Daerah Dan Tanah Kuala Selangor

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri

Pejabat Daerah Dan Tanah Sabak Bernam

Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor

Lembaga Urus

Air Selangor

Majlis Daerah Kuala Selangor

90.1

86.0

83.9

81. 4

81. 4

81. 3

80.7

80.00

79.3

76.7

76.0

74.5

73.2

71.2

Sangat Baik

Baik

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Markah (%)

Memuaskan

Tidak Memuaskan

Sumber:

Rekod Jabatan Audit Negara

Didapati pencapaian pengurusan kewangan Perbadanan

Kemajuan Negeri Selangor

(PKNS)

tahun 2007 dan 2008

adalah pada tahap yang sama. Manakala Majlis Agama Islam

Selangor (MAIS) telah menunjukkan peningkatan berbanding

pencapaiann pada tahun 2007.

Penarafan MAIS telah meningkat daripada tahap baik pada tahun 2007 kepada sangat baik

67


atau empat bintang pada tahun 2008. Peningkatan ini disebabkan

penambahbaikan

terhadap kawalan pengurusan dan kawalan bajet. Kedudukan tahap pencapaiann indeks

akauntabiliti bagi Perbadanan

n Kemajuan

Negeri Selangor dan Majlis Agama Islam Selangor

bagi tahun 2008 berbanding 2007 seperti di Carta 6.2.

Carta 6.2

Perbandingan Tahap Pencapaian

Pengurusann Kewangann

Berdasarkan Indeks Akauntabiliti

PKNS Dan MAIS Pada Tahun 2008 Berbanding 2007

Peratus (%)

80

60

40

20

80

87

0

PKNS

2007

2008

MAIS

Sumber: Rekod Jabatan Audit Negara

6.10 RUMUSAN DAN SYOR

AUDIT

Secara umumnya, pencapaian pengurusan kewangan di satu Agensi Negeri

adalah

pada tahap sangat

baik dan 13 Jabatan/ /Agensi Negeri adalah pada tahap

baik. Pencapaian

di 13 Jabatan/Agensi Negeri berkenaann masih boleh dipertingkatkan lagi untuk mencapai

tahap sangat baik atau cemerlang sekiranya Pegawai Pengawal/Ketua Jabatan mengambil

tindakan memperbetulkan kelemahan-kelemahan

yang telah

dibangkitkan oleh Jabatan

Audit Negara. Selain itu, tindakan preventive

perlu dilaksanakan

bagi memastikan

kelemahan yang sama tidak berulang. Adalah disyorkan Jabatan/Agensi

Negeri mengambil

tindakan menyeluruh terhadap elemen pengurusan kewangan yang dibangkitkan

supaya

pencapaian pengurusan kewangan berada di tahap cemerlang di masa hadapan

seperti

berikut:

a) Pegawai

Pengawal

perlu

memberi

tumpuan

kepada

pematuhan

Pekeliling

Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2007 mengenai Pengurusan

Aset Alih Kerajaan.

b) Pegawai Pengawal hendaklah mempertingk

katkan kawalan terhadap Pengurusan

Kumpulan Wang Amanah/Akaun Amanah/Kumpulan Wang Pinjaman/Deposit

dengan

mematuhi Pekeliling Perbendaharaan, Surat Pekeliling Perbendaharaan,

Arahan

Amanah dan Arahan Perbendaharaan yang berkaitan.

c) Pegawai Pengawal hendaklah memastikan jawatankuasa

yang telah diwujudkan

seperti

Jawatankuasa

Pengurusan Kewangan Dan Akaun dan Jawatankusa Keutuhan

Pengurusan berfungsi dengan berkesan dengan mematuhi Panduan Pengurusan

Mesyuarat Dan Urusan

Jawatankuasa-jawatankuasa

Kerajaan melalui Pekeliling

Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 2 Tahun 1991.

68


d) Jawatankuasa Pengurusan Kewangan Dan Akaun diperingkat Jabatan/Agensi perlu

membincangkan isu-isu yang dibangkitkan oleh pihak Audit secara mendalam dan lebih

fokus kerana Pekeliling Perbendaharaan Bil. 10 Tahun 2008 telah menetapkan pelbagai

perkara yang perlu dibincangkan oleh jawatankuasa ini.

e) Pihak pengurusan Jabatan/Agensi Negeri perlu memperbanyakkan program

latihan/kursus kepada pegawai yang terlibat dalam pengurusan kewangan agar mereka

dapat meningkatkan pengetahuan dan kompetensi dalam melaksanakan tugas.

f) Pengisian perjawatan terutamanya di Unit Audit Dalam supaya membantu Jabatan dan

Agensi menangani masalah pengurusan kewangan.

69


BAHAGIAN V

PENYERAHAN, PENGESAHAN,

PEMBENTANGAN PENYATA

KEWANGAN DAN PRESTASI

KEWANGAN AGENSI NEGERI


BAHAGIAN V

PENYERAHAN, PENGESAHAN, PEMBENTANGAN PENYATA KEWANGAN

DAN PRESTASI KEWANGAN AGENSI NEGERI

7. PENDAHULUAN

Mengikut Akta Audit 1957, Ketua Audit Negara juga mengaudit Penyata Kewangan

Agensi Negeri iaitu Badan Berkanun Negeri, Majlis Agama Islam, Pihak Berkuasa Tempatan

dan Kumpulan Wang. Pengauditan ini adalah untuk mengesah dan memastikan

ketepatannya serta memberi pendapat sama ada penyata itu menggambarkan kedudukan

yang benar dan saksama dengan berpandukan Akta dan Piawaian yang diluluskan.

7.1 PENGAUDITAN PENYATA KEWANGAN

Kerajaan Negeri mempunyai 25 Agensi iaitu tujuh Badan Berkanun Negeri, lima

Kumpulan Wang, satu Majlis Agama Islam dan 12 Pihak Berkuasa Tempatan. Mengikut

Seksyen 7(3) Akta Audit 1957, Ketua Audit Negara boleh melantik mana-mana pihak yang

berkebolehan untuk menjalankan pengauditan bagi pihaknya. Selaras dengan itu, Firma

Audit Swasta telah dilantik menjalankan pengauditan Penyata Kewangan bagi enam Badan

Berkanun Negeri, dua Kumpulan Wang dan sebanyak 12 Pihak Berkuasa Tempatan.

Manakala pengauditan terhadap satu Badan Berkanun Negeri, tiga Kumpulan Wang dan

Majlis Agama Islam Selangor masih dijalankan oleh Jabatan Audit Negara sendiri.

Pemantauan terhadap Firma Audit Swasta diadakan dari semasa ke semasa bagi

memastikan isu dan permasalahan pengauditan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan

lebih awal dan berkesan.

7.2 KEDUDUKAN PENYERAHAN PENYATA KEWANGAN

Mengikut Enakmen Penubuhan Badan Berkanun Negeri, Badan Berkanun berkenaan

dikehendaki mengemukakan Penyata Kewangan untuk diaudit dalam masa 6 bulan selepas

akhir setiap tahun kewangan. Bagi Pihak Berkuasa Tempatan, Seksyen 60(2) Akta Kerajaan

Tempatan 1976, menghendaki menyediakan Penyata Kewangan dengan seberapa segera

apabila tamat tempoh kewangan bagi tahun tersebut untuk membolehkan Ketua Audit

Negara mengesahkan Penyata Kewangan pada atau sebelum akhir Oktober tahun

berikutnya. Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan telah

mengeluarkan Pekeliling Bil. 4 Tahun 2009 bertarikh 22 Januari 2009 yang mengkehendaki

semua Pihak Berkuasa Tempatan mengemukakan Penyata Kewangan selewat-lewatnya

pada 1 Jun tahun berikutnya kepada Ketua Audit Negara. Penyerahan Penyata Kewangan

oleh Badan Berkanun Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan untuk diaudit adalah

memuaskan. Semua Badan Berkanun Negeri, Kumpulan Wang, Pihak Berkuasa Tempatan

dan Majlis Agama Islam telah memberikan komitmen yang baik dengan menyerahkan

Penyata Kewangan tahun 2007 dalam tempoh masa yang ditetapkan. Kedudukan

penyerahan Penyata Kewangan sehingga 30 Jun 2009 adalah seperti di Jadual 7.1.

73


Bil.

A.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Jadual 7.1

Kedudukan Penyerahan Penyata Kewangan Agensi Negeri Sehingga 30 Jun 2009

Penyata Penyata

Kewangan Kewangan

Agensi

Terakhir Sedang

Diakui Diaudit

BADAN BERKANUN NEGERI

Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor

Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor

Lembaga Muzium Negeri Selangor

Lembaga Urus Air Selangor

Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor

Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Selangor

Majlis Sukan Negeri Selangor

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2008

2008

2008

2008

2008

-

-

Penyata

Kewangan

Belum

Terima

-

-

-

-

-

2008

2008

B.

1.

2.

3.

4.

5.

KUMPULAN WANG

Kumpulan Wang Biasiswa Silver Jubilee King

George V

Kumpulan Wang Biasiswa Negeri Selangor

Kumpulan Wang Biasiswa Institut Victoria

Kumpulan Wang Amanah Sir Henry Gurney

Kumpulan Wang Hospital Tai Wa

2007

2007

2007

2007

2007

2008

2008

-

-

-

-

-

2008

2008

2008

C.

MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI SELANGOR

2007

2008

-

D.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

PIHAK BERKUASA TEMPATAN

Majlis Bandaraya Shah Alam

Majlis Bandaraya Petaling Jaya

Majlis Perbandaran Kajang

Majlis Perbandaran Ampang Jaya

Majlis Perbandaran Selayang

Majlis Perbandaran Klang

Majlis Perbandaran Subang Jaya

Majlis Perbandaran Sepang

Majlis Daerah Kuala Selangor

Majlis Daerah Kuala Langat

Majlis Daerah Sabak Bernam

Majlis Daerah Hulu Selangor

Sumber: Rekod Jabatan Audit Negara

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2008

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.3 PENGESAHAN PENYATA KEWANGAN

Pada tahun 2008 sebanyak 25 Penyata Kewangan tahun 2007 telah diaudit dan

dikeluarkan sijil. Sebanyak 23 Penyata Kewangan telah diberi Sijil Audit Tanpa Teguran

manakala dua lagi telah memperolehi Sijil Audit Berteguran berbanding dengan Penyata

Kewangan tahun 2006, di mana sebanyak 24 Penyata Kewangan telah diberi Sijil Audit

Tanpa Teguran dan satu Sijil Audit Berteguran. Pada tahun 2008 Sijil Audit Berteguran

dikeluarkan kepada penyata kewangan Kumpulan Wang Hospital Tai Wa dan Majlis

Bandaraya Shah Alam kerana tidak mematuhi piawaian perakaunan dan peraturan

kewangan serta penyelenggaraan rekod perakaunan yang tidak memuaskan. Antaranya

baki siberhutang cukai taksiran di lejar am berbeza dengan senarai individu, aset tetap tidak

disokong dengan senarai harta tetap dan perbelanjaan tidak diakaunkan mengikut asas

akruan. Kedudukan jenis sijil yang dikeluarkan oleh Ketua Audit Negara bagi penyata

kewangan Badan Berkanun Negeri, Kumpulan Wang, Majlis Agama Islam dan Pihak

Berkuasa Tempatan adalah seperti di Jadual 7.2.

74


Bil.

A.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Jadual 7.2

Kedudukan Jenis Sijil Audit Yang Dikeluarkan Bagi Penyata Kewangan Agensi Negeri

Pada Tahun 2007 Berbanding 2006

Agensi

BADAN BERKANUN NEGERI

Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor

Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor

Majlis Sukan Negeri Selangor

Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Selangor

Lembaga Muzium Negeri Selangor

Lembaga Perumahan & Hartanah Selangor

Lembaga Urus Air Selangor

Jenis Sijil

(Tahun Kewangan)

2006 2007

Tanpa Teguran

Tanpa Teguran

Berteguran

Tanpa Teguran

Tanpa Teguran

Tanpa Teguran

Tanpa Teguran

Tanpa Teguran

Tanpa Teguran

Tanpa Teguran

Tanpa Teguran

Tanpa Teguran

Tanpa Teguran

Tanpa Teguran

B.

1.

2.

3.

4.

5.

KUMPULAN WANG

Kumpulan Wang Biasiswa Silver Jubilee King George V

Kumpulan Wang Biasiswa Institut Victoria

Kumpulan Wang Amanah Sir Henry Gurney

Kumpulan Wang Biasiswa Negeri Selangor

Kumpulan Wang Hospital Tai Wa

Tanpa Teguran

Tanpa Teguran

Tanpa Teguran

Tanpa Teguran

Tanpa Teguran

Tanpa Teguran

Tanpa Teguran

Tanpa Teguran

Tanpa Teguran

Berteguran

C.

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

Tanpa Teguran

Tanpa Teguran

D.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

PIHAK BERKUASA TEMPATAN

Majlis Bandaraya Shah Alam

Majlis Bandaraya Petaling Jaya

Majlis Perbandaran Selayang

Majlis Perbandaran Kajang

Majlis Perbandaran Klang

Majlis Perbandaran Subang Jaya

Majlis Perbandaran Ampang Jaya

Majlis Perbandaran Sepang

Majlis Daerah Kuala Selangor

Majlis Daerah Sabak Bernam

Majlis Daerah Hulu Selangor

Majlis Daerah Kuala Langat

Tanpa Teguran

Tanpa Teguran

Tanpa Teguran

Tanpa Teguran

Tanpa Teguran

Tanpa Teguran

Tanpa Teguran

Tanpa Teguran

Tanpa Teguran

Tanpa Teguran

Tanpa Teguran

Tanpa Teguran

Sumber: Penyata Kewangan Badan Berkanun Negeri, MAI Dan Pihak Berkuasa Tempatan

Berteguran

Tanpa Teguran

Tanpa Teguran

Tanpa Teguran

Tanpa Teguran

Tanpa Teguran

Tanpa Teguran

Tanpa Teguran

Tanpa Teguran

Tanpa Teguran

Tanpa Teguran

Tanpa Teguran

7.4 PEMBENTANGAN PENYATA KEWANGAN

Perkara 107(2) Perlembagaan Persekutuan menghendaki Laporan Ketua Audit

Negara mengenai Akaun Agensi Negeri dibentang dalam Dewan Undangan Negeri.

Enakmen Penubuhan bagi enam Badan Berkanun Negeri dan Seksyen 60(5) Akta Kerajaan

Tempatan 1976 juga memperuntukkan supaya Penyata Kewangan yang telah diperakui oleh

Ketua Audit Negara dibentangkan di Dewan Undangan Negeri. Kesemua Penyata

Kewangan tahun 2007 telah dibentangkan seperti di Jadual 7.3.

75


Bil.

A.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Jadual 7.3

Kedudukan Pembentangan Penyata Kewangan Agensi Negeri

Sehingga 30 Jun 2009

Agensi

BADAN BERKANUN NEGERI

Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor

Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor

Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Selangor

Majlis Sukan Negeri Selangor

Lembaga Muzium Negeri Selangor

Lembaga Urus Air Selangor

Lembaga Perumahan Dan Hartanah Selangor

Akaun Terakhir

Dibentangkan

Tahun

Akaun

2007

2007

2007

TB

2007

2007

2007

Tarikh

Dibentangkan

11.03.2009

11.03.2009

20.10.2008

-

11.03.2009

11.03.2009

05.11.2008

B.

1.

2.

3.

4.

5.

KUMPULAN WANG

Kumpulan Wang Biasiswa Silver Jubilee King George V

Kumpulan Wang Biasiswa Institut Victoria

Kumpulan Wang Amanah Sir Henry Gurney

Kumpulan Wang Biasiswa Negeri Selangor

Kumpulan Wang Hospital Tai Wa

TB

TB

TB

TB

TB

-

-

-

-

-

C.

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

2007

25.11.2008

D.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

PIHAK BERKUASA TEMPATAN

Majlis Bandaraya Shah Alam

Majlis Bandaraya Petaling Jaya

Majlis Perbandaran Kajang

Majlis Perbandaran Ampang Jaya

Majlis Perbandaran Selayang

Majlis Perbandaran Klang

Majlis Perbandaran Subang Jaya

Majlis Perbandaran Sepang

Majlis Daerah Kuala Selangor

Majlis Daerah Kuala Langat

Majlis Daerah Sabak Bernam

12. Majlis Daerah Hulu Selangor

Sumber: Rekod Jabatan Audit Negara

Nota: TB - Tidak Berkenaan

7.5 PRESTASI KEWANGAN

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

11.03.2009

11.03.2009

11.03.2009

11.03.2009

11.03.2009

11.03.2009

11.03.2009

11.03.2009

11.03.2009

11.03.2009

11.03.2009

11.03.2009

7.5.1 Analisis Kedudukan Kewangan

Penyata Kewangan bagi tahun berakhir 31 Disember 2007 menunjukkan empat Badan

Berkanun Negeri, Majlis Agama Islam Selangor dan enam Pihak Berkuasa Tempatan telah

mengakhiri tahun kewangan dengan memperolehi lebihan pendapatan berbanding

perbelanjaan. Manakala tiga Badan Berkanun Negeri dan enam Pihak Berkuasa Tempatan

telah mengalami defisit pada tahun 2007 berikutan peningkatan perbelanjaan tidak

seimbang dengan peningkatan pendapatan. Seterusnya prestasi kewangan tahun 2007

menunjukkan keseluruhan enam Badan Berkanun Negeri, Majlis Agama Islam Selangor dan

sembilan Pihak Berkuasa Tempatan memperolehi lebihan Aset Semasa yang mengukur

keupayaan Agensi dalam memenuhi tuntutan dan tanggungan jangka pendek. Prestasi

kewangan Badan Berkanun Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan berasaskan Penyata

Kewangan bagi tahun berakhir 31 Disember 2007 adalah seperti di Jadual 7.4.

76


Jadual Jadual

7.4

7.4

Prestasi Prestasi

Kewangan Kewangan

Badan Badan

Berkanun Berkanun Negeri

Negeri Dan

Dan

Majlis Majlis

Agama Agama

Islam Islam

Bagi Bagi

Tahun Tahun

Berakhir Berakhir 31

31 Disember

Disember 2007

2007

Penyata Penyata

Pendapatan Pendapatan Berakhir

Berakhir

Lembaran

Lembaran Imbangan

Imbangan Pada

Pada

31.12.2007

31.12.2007

31.12.2007

31.12.2007

Surplus/

Surplus/

Aset

Aset

Liabiliti

Liabiliti

Aset

Aset

Bil.

Bil.

Agensi

Agensi

Hasil

Hasil

Perbelanjaan

Perbelanjaan (Defisit)

(Defisit)

Semasa

Semasa

Semasa

Semasa

Semasa

Semasa

Bersih

Bersih

(RM (RM

Juta)

Juta)

(RM (RM

Juta)

Juta) (RM

(RM Juta)

Juta)

(RM

(RM Juta)

Juta)

(RM

(RM Juta)

Juta)

(RM

(RM Juta)

Juta)

A. A.

BADAN BADAN

BERKANUN BERKANUN

NEGERI

NEGERI

1. 1.

Perbadanan Perbadanan

Kemajuan

Kemajuan

848.83 848.83

543.58 543.58 305.25

305.25 1,755.24

1,755.24 643.99

643.99 1,111.25

1,111.25

Negeri Negeri

Selangor

Selangor

2. 2.

Perbadanan Perbadanan

Kemajuan

Kemajuan

33.19 33.19

68.59 68.59 (35.40)

(35.40) 157.88

157.88 72.41

72.41 85.47

85.47

Pertanian Pertanian

Selangor

Selangor

3. 3.

Perbadanan Perbadanan

Perpustakaan

Perpustakaan

14.86 14.86

15.14 15.14 (0.28)

(0.28) 1.83

1.83 1.23

1.23 0.60

0.60

Awam Awam

Selangor

Selangor

4. 4.

Majlis Majlis

Sukan Sukan

Negeri

Negeri

1.07 1.07

11.34 11.34 (10.27)

(10.27) 17.56

17.56 14.37

14.37 3.19

3.19

Selangor

Selangor

5. 5.

Lembaga Lembaga

Muzium Muzium

Negeri

Negeri

8.55 8.55

8.42 8.42 0.13

0.13 2.56

2.56 0.27

0.27 2.29

2.29

Selangor

Selangor

6. 6.

Lembaga Lembaga

Urus Urus

Air

Air

3.64 3.64

2.71 2.71 0.93

0.93 2.76

2.76 3.53

3.53 (0.77)

(0.77)

Selangor

Selangor

7. 7.

Lembaga Lembaga

Perumahan Perumahan

Dan

Dan

28.96 28.96

5.20 5.20 23.76

23.76 47.81

47.81 11.88

11.88 35.93

35.93

Hartanah Hartanah

Selangor

Selangor

MAJLIS MAJLIS

AGAMA

AGAMA

ISLAM

ISLAM

430.08

430.08

204.99

204.99 225.09

225.09

197.87

197.87

40.77

40.77

157.10

157.10

B.

B. SELANGOR

SELANGOR

C. C.

PIHAK PIHAK

BERKUASA BERKUASA

TEMPATAN

TEMPATAN

1. 1.

Majlis Majlis

Bandaraya Bandaraya

Shah

Shah

216.70 216.70

206.91 206.91 9.79

9.79 159.03

159.03 153.76

153.76 5.27

5.27

Alam

Alam

2. 2.

Majlis Majlis

Bandaraya Bandaraya

Petaling

Petaling

227.11 227.11

224.51 224.51 2.60

2.60 187.01

187.01 94.54

94.54 92.48

92.48

Jaya

Jaya

3. 3.

Majlis Majlis

Perbandaran

Perbandaran

183.69 183.69

190.65 190.65 (6.96)

(6.96) 130.66

130.66 69.07

69.07 61.59

61.59

Subang Subang

Jaya

Jaya

4. 4.

Majlis Majlis

Perbandaran

Perbandaran

119.01 119.01

88.19 88.19 30.81

30.81 69.96

69.96 25.50

25.50 44.46

44.46

Ampang Ampang

Jaya

Jaya

5. 5.

Majlis Majlis

Perbandaran

Perbandaran

114.60 114.60

118.53 118.53 (3.93)

(3.93) 41.44

41.44 57.67

57.67 (16.23)

(16.23)

Selayang

Selayang

6. 6.

Majlis Majlis

Perbandaran Perbandaran

Klang Klang

163.23 163.23

181.78 181.78 (18.55)

(18.55) 60.26

60.26 98.55

98.55 (38.28)

(38.28)

7. 7.

Majlis Majlis

Perbandaran Perbandaran

Kajang Kajang

100.62 100.62

86.34 86.34 14.28

14.28 155.73

155.73 102.77

102.77 52.97

52.97

8. 8.

Majlis Majlis

Daerah Daerah

Sepang Sepang

58.85 58.85

64.15 64.15 (5.30)

(5.30) 69.98

69.98 23.03

23.03 46.96

46.96

9. 9.

Majlis Majlis

Daerah Daerah

Kuala

Kuala

28.84 28.84

25.72 25.72 3.12

3.12 27.76

27.76 16.03

16.03 11.73

11.73

Langat

Langat

10. 10.

Majlis Majlis

Daerah Daerah

Sabak

Sabak

23.00 23.00

16.72 16.72 6.28

6.28 52.20

52.20 7.70

7.70 44.50

44.50

Bernam

Bernam

11. 11.

Majlis Majlis

Daerah Daerah

Hulu

Hulu

37.13 37.13

37.49 37.49 (0.36)

(0.36) 26.70

26.70 11.66

11.66 15.04

15.04

Selangor

Selangor

12. 12.

Majlis Majlis

Daerah Daerah

Kuala

Kuala

24.36 24.36

28.39 28.39 (4.03)

(4.03) 7.92

7.92 16.46

16.46 (8.54)

(8.54)

Selangor

Selangor

Sumber: Penyata Kewangan Badan Berkanun Negeri, MAI Dan Pihak Berkuasa Tempatan

Sumber: Penyata Kewangan Badan Berkanun Negeri, MAI Dan Pihak Berkuasa Tempatan

7.5.2 7.5.2

Analisis Analisis

Tunggakan Tunggakan

Cukai Cukai

Taksiran Taksiran

Pihak Pihak Berkuasa

Berkuasa Tempatan

Tempatan

Pada Pada

keseluruhannya, keseluruhannya,

sebanyak sebanyak

lima lima

daripada daripada

12 12 Pihak

Pihak Berkuasa

Berkuasa Tempatan

Tempatan Negeri

Negeri yang

yang

mengemukakan mengemukakan

Penyata Penyata

Kewangan Kewangan

Tahun Tahun

2007 2007 telah

telah mengalami

mengalami peningkatan

peningkatan tunggakan

tunggakan

cukai cukai

taksiran taksiran

antara antara

1% 1%

hingga hingga

18% 18%

berbanding berbanding tahun

tahun 2006.

2006. Bagaimanapun,

Bagaimanapun, tujuh

tujuh Pihak

Pihak

Berkuasa Berkuasa

Tempatan Tempatan

Negeri Negeri

mampu mampu

mengurangkan mengurangkan tunggakan

tunggakan cukai

cukai taksiran

taksiran pada

pada tahun

tahun

77

77


2007 antara kurang daripada 1% hingga 9%. Kedudukan tunggakan cukai taksiran adalah

seperti di Jadual 7.5.

Jadual 7.5

Analisis Tunggakan Cukai Taksiran Pihak Berkuasa Tempatan

Peningkatan/

Tahun

(Penurunan)

Bil. Pihak Berkuasa Tempatan

2006 2007

(RM Juta) (RM Juta) (RM Juta) (%)

1. Majlis Daerah Sepang 16.21 19.17 2.96 18.26

2. Majlis Perbandaran Selayang 21.32 24.58 3.26 15.29

3. Majlis Daerah Hulu Selangor 37.07 41.02 3.95 10.66

4. Majlis Daerah Kuala Langat 5.81 6.01 0.20 3.44

5. Majlis Daerah Kuala Selangor 15.53 15.74 0.21 1.35

6. Majlis Perbandaran Ampang Jaya 22.02 20.21 (1.81) (0.08)

7. Majlis Daerah Sabak Bernam 1.33 1.31 (0.02) (1.50)

8. Majlis Perbandaran Kajang 29.57 28.90 (0.67) (2.27)

9. Majlis Perbandaran Klang 45.79 44.37 (1.42) (3.10)

10. Majlis Bandaraya Shah Alam 51.73 49.48 (2.25) (4.35)

11. Majlis Perbandaran Subang Jaya 60.16 56.04 (4.12) (6.85)

12. Majlis Bandaraya Petaling Jaya 43.12 39.13 (3.99) (9.25)

Jumlah 349.66 345.96 3.70 1.06

Sumber: Penyata Kewangan Pihak Berkuasa Tempatan

7.6 RUMUSAN DAN SYOR AUDIT

Secara umumnya kedudukan penyerahan penyata kewangan bagi Badan-badan

Berkanun Negeri, Kumpulan Wang Amanah, Majlis Agama Islam dan Pihak Berkuasa

Tempatan adalah baik. Sebanyak 23 penyata kewangan telah diberi Sijil Audit Tanpa

Teguran manakala dua lagi telah memperoleh Sijil Audit Berteguran. Sijil Audit Berteguran

dikeluarkan kepada Badan Berkanun Negeri dan Pihak Berkuasa Tempatan kerana tidak

mematuhi piawaian perakaunan dan peraturan kewangan serta penyelenggaraan rekod

perakaunan. Bagaimanapun, adalah disyorkan beberapa kelemahan perlu diambil tindakan

segera seperti berikut:

a) Penyesuaian hendaklah dibuat terhadap akaun Agensi Setempat dan kad kredit dengan

Akaun Pelbagai Belum Terima bagi mengesahkan jumlah sebenar yang telah diterima

oleh agensi.

b) Rekod berkaitan dengan pelaburan simpanan tetap seperti jumlah pokok, kadar faedah,

tempoh simpanan, tempoh mula dan matang simpanan hendaklah diselenggarakan

dengan lengkap.

c) Penyata kewangan hendaklah disediakan dengan mematuhi standard perakaunan yang

ditetapkan.

78


BAHAGIAN VI

PEMBENTANGAN LAPORAN KETUA

AUDIT NEGARA DAN MESYUARAT

JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG

AWAM NEGERI


BAHAGIAN VI

PEMBENTANGAN LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA DAN MESYUARAT

JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG AWAM NEGERI

8. PEMBENTANGAN LAPORAN KETUA AUDIT NEGARA MENGENAI PENYATA

KEWANGAN

Perkara 107(2) Perlembagaan Persekutuan menghendaki Laporan Ketua Audit

Negara mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Negeri dibentangkan dalam Dewan

Undangan Negeri. Laporan Ketua Audit Negara mengenai Penyata Kewangan dan

Pengurusan Kewangan Jabatan/Agensi Negeri Selangor bagi tahun 2007 telah

dibentangkan dalam Dewan Undangan Negeri pada 20 Oktober 2008.

8.1 MESYUARAT JAWATANKUASA KIRA-KIRA WANG AWAM NEGERI

Jawatankuasa Kira-kira Wang Awam Negeri Selangor telah bermesyuarat lima kali

pada tahun 2008. Ahli Jawatankuasa Kira-kira Wang Awam Negeri telah membuat

pemeriksaan yang teliti terhadap Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2006 dan isu yang

berbangkit telah dibincangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kira-kira Wang Awam

Negeri Bil. 2/2008, 3/2008 dan 5/2008. Mesyuarat Jawatankuasa Kira-kira Wang Awam

yang telah diadakan adalah seperti di Jadual 8.1.

Bil.

Mesyuarat

2/2008

3/2008

5/2008

Jadual 8.1

Mesyuarat Jawatankuasa Kira-kira Wang Awam Negeri Selangor

Sepanjang Tahun 2008

Tarikh Jabatan/Agensi Perkara

10.07.2008

28.08.2008

04.12.2008

Majlis Daerah Kuala Langat

i) Pejabat Daerah Dan Tanah Sepang

ii) Jabatan Kebajikan Masyarakat

Negeri Selangor

Lembaga Muzium Negeri Selangor

Laporan Ketua Audit

Negara Tahun 2006

Pengurusan Kewangan

i) Kawalan Pengurusan

ii) Kawalan Terimaan

iii) Kawalan Perbelanjaan

iv) Pengurusan Akaun

Amanah Dan Deposit

v) Pengurusan Aset Dan

Inventori

81


PENUTUP


PENUTUP

Pelaksanaan Indeks Akauntabiliti Pengurusan Kewangan yang dilaksanakan buat kali kedua

pada tahun 2008 telah menunjukkan prestasi pengurusan kewangan Jabatan/Agensi Negeri

yang bertambah baik namun masih berlaku beberapa kelemahan seperti yang dilaporkan.

Kelemahan dalam penyediaan penyata kewangan Agensi Negeri dan pengurusan

kewangan yang dilaporkan dalam Laporan ini menggambarkan bahawa tahap akauntabiliti

pengurusan wang awam masih perlu dipertingkatkan. Langkah pembetulan perlu diambil

bagi memastikan wujudnya akauntabiliti dan integriti dalam pengurusan kewangan.

Antara faktor utama yang menyebabkan wujudnya kelemahan dalam penyediaan penyata

kewangan dan pengurusan kewangan adalah ketiadaan penyeliaan yang rapi dan latihan

yang bersesuaian tidak diberi kepada pegawai. Oleh itu, adalah disyorkan Pegawai

Pengawal yang terlibat mematuhi piawaian perakaunan dan prosedur kewangan, menyelia

kerja yang dilaksanakan oleh pegawai, menyediakan prosedur kerja yang lengkap dan

mengadakan program latihan/kursus yang berterusan kepada pegawai yang terlibat dalam

pengurusan kewangan agar mereka dapat meningkatkan pengetahuan dan kompetensi

dalam melaksanakan tugas.

Memandangkan pengauditan yang dijalankan oleh Jabatan Audit Negara adalah

berdasarkan pensampelan dan skop tertentu, Pegawai Pengawal yang terlibat juga perlu

mengaturkan supaya pemeriksaan secara menyeluruh dijalankan untuk menentukan sama

ada kelemahan yang sama juga berlaku di bahagian lain yang tidak diaudit dan seterusnya

mengambil tindakan pembetulan.

JABATAN AUDIT NEGARA

Putrajaya

17 Julai 2009

85 85


LAMPIRAN


89

Lampiran I


90

Lampiran II


91

Lampiran III


92

Lampiran IV


93

Lampiran V


94

Lampiran VI

More magazines by this user
Similar magazines