10.05.2022 Views

Pengetua dan Guru Besar Sebagai Pemimpin dan Pengurus Perubahan

Panduan Pembangunan Profesionalisme Kepimpinan Sekolah ini adalah sebuah buku mengenai peranan PENGETUA DAN GURU BESAR SEBAGAI PEMIMPIN PERUBAHAN. Kepimpinan perubahan adalah perkara yang semakin mendapat tempat apabila kita bercakap mengenai transformasi sekolah. Justeru itu buku ini diterbitkan dengan tujuan memberi bimbingan kepada kepimpinan di sekolah mengenai konsep, kemahiran, kepentingan, proses, model dan bagaimana pengetua dan guru besar berperanan sebagai pemimpin perubahan. Kepimpinan dan perubahan dari segi konsep itu sendiri menjelaskan betapa pentingnya perubahan dalam memastikan sekolah sebagai sebuah organisasi terus kekal sebagai elemen utama dalam pembangunan sebuah negara yang maju dan melestarikan kemajuan tersebut. Hakikatnya dunia sentiasa berubah, justeru tiada yang kekal dalam kehidupan. Hari ini tidak sama dengan hari semalam dan hari esok pasti tidak sama dengan hari ini. Dengan lain perkataan, perubahan sentiasa dan terus menerus berlaku dalam pelbagai aspek kehidupan manusia. Yang kekal dalam kehidupan ialah perubahan itu sendiri dan justeru itu dikatakan bahawa ‘the only permanent thing around here is change’. Buku ini disusun berasaskan kepada bahan-bahan latihan dan bimbingan yang diberikan kepada pengetua dan guru besar di bawah bimbingan saya sepanjang menjadi SIPartners+. Sebahagian besar bahan yang digunakan dalam penulisan modul ini adalah berdasarkan trilogi Michael Fullan, iaitu Leading in a Culture of Change (2001), The Six Secrets of Change (2008) dan Change Leader (2011). Bahan-bahan kursus dari IAB (NPQEL), Kursus ToT TS25 dan turut dimanfaatkan bagi memastikan buku ini mempunyai tahap kesesuaian yang tinggi dengan amalan pengetua, guru besar di sekolah dan warga pendidikan pada keseluruhannya. Terima kasih saya ucapkan kepada En. Zainal bin Buang selaku PPD Kulai yang memberi sokong dan dan dorong kepada saya untuk menerbitkan buku panduan ini.

Panduan Pembangunan Profesionalisme Kepimpinan Sekolah ini adalah sebuah buku mengenai peranan PENGETUA DAN GURU BESAR SEBAGAI PEMIMPIN PERUBAHAN. Kepimpinan perubahan adalah perkara yang semakin mendapat tempat apabila kita bercakap mengenai transformasi sekolah. Justeru itu buku ini diterbitkan dengan tujuan memberi bimbingan kepada kepimpinan di sekolah mengenai konsep, kemahiran, kepentingan, proses, model dan bagaimana pengetua dan guru besar berperanan sebagai pemimpin perubahan.

Kepimpinan dan perubahan dari segi konsep itu sendiri menjelaskan betapa pentingnya perubahan dalam memastikan sekolah sebagai sebuah organisasi terus kekal sebagai elemen utama dalam pembangunan sebuah negara yang maju dan melestarikan kemajuan tersebut. Hakikatnya dunia sentiasa berubah, justeru tiada yang kekal dalam kehidupan. Hari ini tidak sama dengan hari semalam dan hari esok pasti tidak sama dengan hari ini. Dengan lain perkataan, perubahan sentiasa dan terus menerus berlaku dalam pelbagai aspek kehidupan manusia. Yang kekal dalam kehidupan ialah perubahan itu sendiri dan justeru itu dikatakan bahawa ‘the only permanent thing around here is change’.

Buku ini disusun berasaskan kepada bahan-bahan latihan dan bimbingan yang diberikan kepada pengetua dan guru besar di bawah bimbingan saya sepanjang menjadi SIPartners+. Sebahagian besar bahan yang digunakan dalam penulisan modul ini adalah berdasarkan trilogi Michael Fullan, iaitu Leading in a Culture of Change (2001), The Six Secrets of Change (2008) dan Change Leader (2011). Bahan-bahan kursus dari IAB (NPQEL), Kursus ToT TS25 dan turut dimanfaatkan bagi memastikan buku ini mempunyai tahap kesesuaian yang tinggi dengan amalan pengetua, guru besar di sekolah dan warga pendidikan pada keseluruhannya. Terima kasih saya ucapkan kepada En. Zainal bin Buang selaku PPD Kulai yang memberi sokong dan dan dorong kepada saya untuk menerbitkan buku panduan ini.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

COACHING KEPIMPINAN DALAM PEMBANGUNAN INDIVIDU DAN ORGANISASI<br />

AZMAN BIN SAFII<br />

Rakan Peningkatan Sekolah (SIP+)<br />

PPD Kulai, Johor


AZMAN BIN SAFII<br />

Rakan Peningkatan Sekolah (SIP+)<br />

Pejabat Pendidikan Daerah Kulai, Johor<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN<br />

i


© AZMAN BIN SAFII, 2022<br />

Diterbitkan Oleh :<br />

AZMAN BIN SAFII,<br />

Pejabat Pendidikan Daerah Kulai, Persiaran Indahpura 4,<br />

Indahpura, 81000 Kulai, Johor<br />

| Telefon: 012-7132694 | Faks: 07-6632782 |Email: azmansafii@gmail.com |<br />

Rekabentuk Kulit Modul : EN. KAMARUDIN BIN ALI<br />

Cetakan Pertama 2022<br />

Dicetak di Malaysia Oleh :<br />

JASAMAX ENTERPRISE,<br />

No. 55, Jalan Kebudayaan 2, Taman Universiti,<br />

81300 Skudai, Johor<br />

|Telefon: 07-5212889 | Email: jsmtmu@gmail.com |<br />

Hakcipta terpelihara. Tidak dibenarkan menerbitkan semula atau mengeluar ulang mana-mana bahagian<br />

modul ini dalam apa-apa bentuk atau cara sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau<br />

cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada penerbit.<br />

ISBN 978-967-16708-1-1<br />

ii<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


PENDAHULUAN<br />

• Kandungan … iii<br />

• Kredit Penulis … iv<br />

• Panduan Penggunaan Modul … v<br />

• Panduan Penggunaan e-Modul … vi<br />

BAHAGIAN 3: MODEL PENGURUSAN<br />

PERUBAHAN<br />

3.1 Model <strong>Perubahan</strong> Tiga Langkah … 75<br />

3.2 Model <strong>Pengurus</strong>an <strong>Perubahan</strong> Kotter … 81<br />

3.3 Model perubahan ADKAR ... 95<br />

3.4 Model <strong>Perubahan</strong> Kubler-Ross ... 101<br />

BAHAGIAN 1: KONSEP<br />

PENGURUSAN PERUBAHAN<br />

1.1 Pendahuluan… 3<br />

1.2 Konsep <strong>Pengurus</strong>an <strong>dan</strong> <strong>Perubahan</strong> …4<br />

1.3 Jenis & Klasifikasi <strong>Perubahan</strong> … 8<br />

1.4 Pendorong Kepada <strong>Perubahan</strong> … 13<br />

1.5 Rasional Kepada <strong>Perubahan</strong> … 19<br />

BAHAGIAN 2: KERANGKA , TERAS DAN<br />

CIRI-CIRI PEMIMPIN PERUBAHAN<br />

2.1 Kerangka <strong>Perubahan</strong>… 31<br />

2.2 Teras <strong>Pemimpin</strong> <strong>Perubahan</strong> … 39<br />

2.3 Tujuh Ciri <strong>Perubahan</strong> Berkesan … 70<br />

BAHAGIAN 4: KEPIMPINAN SEKOLAAH<br />

SEBAGI PEMIMPIN PERUBAHAN<br />

4.1 Ciri-ciri <strong>Pemimpin</strong> <strong>Perubahan</strong> … 114<br />

4.2 Peranan <strong>Pengetua</strong> & <strong>Guru</strong> <strong>Besar</strong> <strong>Sebagai</strong> <strong>Pemimpin</strong> <strong>Perubahan</strong> … 116<br />

4.3 Tindakan <strong>Pemimpin</strong> Dalam Mengurus <strong>Perubahan</strong>... 120<br />

4.4 <strong>Pengetua</strong> & <strong>Guru</strong> <strong>Besar</strong> <strong>Sebagai</strong> Pemacu <strong>Perubahan</strong> ... 131<br />

BAHAGIAN 5: MENGURUS DAN MEREALISASIKAN<br />

PERUBAHAN<br />

5.1 Enam Rahsia <strong>Perubahan</strong> … 135<br />

5.2 Peranan Karakter <strong>Perubahan</strong>… 138<br />

5.3 Proses Merealisasikan <strong>Perubahan</strong> … 144<br />

5.4 Tentangan Terhadap <strong>Perubahan</strong> ... 159<br />

5.5 Cabaran VUCA <strong>dan</strong> Risiko Dalam Mengurus <strong>Perubahan</strong> ... 165<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN<br />

iii


KREDIT PENULIS<br />

Panduan Pembangunan Profesionalisme Kepimpinan Sekolah ini adalah sebuah buku mengenai peranan<br />

PENGETUA DAN GURU BESAR SEBAGAI PEMIMPIN PERUBAHAN. Kepimpinan perubahan adalah perkara yang<br />

semakin mendapat tempat apabila kita bercakap mengenai transformasi sekolah. Justeru itu buku ini<br />

diterbitkan dengan tujuan memberi bimbingan kepada kepimpinan di sekolah mengenai konsep, kemahiran,<br />

kepentingan, proses, model <strong>dan</strong> bagaimana pengetua <strong>dan</strong> guru besar berperanan sebagai pemimpin<br />

perubahan.<br />

Kepimpinan <strong>dan</strong> perubahan dari segi konsep itu sendiri menjelaskan betapa pentingnya perubahan dalam<br />

memastikan sekolah sebagai sebuah organisasi terus kekal sebagai elemen utama dalam pembangunan<br />

sebuah negara yang maju <strong>dan</strong> melestarikan kemajuan tersebut. Hakikatnya dunia sentiasa berubah, justeru<br />

tiada yang kekal dalam kehidupan. Hari ini tidak sama dengan hari semalam <strong>dan</strong> hari esok pasti tidak sama<br />

dengan hari ini. Dengan lain perkataan, perubahan sentiasa <strong>dan</strong> terus menerus berlaku dalam pelbagai<br />

aspek kehidupan manusia. Yang kekal dalam kehidupan ialah perubahan itu sendiri <strong>dan</strong> justeru itu dikatakan<br />

bahawa ‘the only permanent thing around here is change’.<br />

Buku ini disusun berasaskan kepada bahan-bahan latihan <strong>dan</strong> bimbingan yang diberikan kepada pengetua<br />

<strong>dan</strong> guru besar di bawah bimbingan saya sepanjang menjadi SIPartners+. Sebahagian besar bahan yang<br />

digunakan dalam penulisan modul ini adalah berdasarkan trilogi Michael Fullan, iaitu Leading in a Culture of<br />

Change (2001), The Six Secrets of Change (2008) <strong>dan</strong> Change Leader (2011). Bahan-bahan kursus dari IAB<br />

(NPQEL), Kursus ToT TS25 <strong>dan</strong> turut dimanfaatkan bagi memastikan buku ini mempunyai tahap kesesuaian<br />

yang tinggi dengan amalan pengetua, guru besar di sekolah <strong>dan</strong> warga pendidikan pada keseluruhannya.<br />

Terima kasih saya ucapkan kepada En. Zainal bin Buang selaku PPD Kulai yang memberi sokong <strong>dan</strong> <strong>dan</strong><br />

dorong kepada saya untuk menerbitkan buku panduan ini.<br />

iv<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


PANDUAN PENGGUNAAN BUKU<br />

Panduan PENGETUA DAN GURU BESAR SEBAGAI PEMIMPIN PERUBAHAN boleh digunakan sebagai sumber<br />

Pembelajaran Akses Kendiri (Self Access Learning) bagi meningkatkan kefahaman kepada pengetua <strong>dan</strong><br />

guru besar <strong>dan</strong> warga pendidik pada umunya agar dapat berperanan sebagai ejen perubahan di sekolah.<br />

Panduan ini juga boleh dijadikan sebagai bahan Pembangunan Profesionalisme Berterusan (CPD) atau sesi<br />

perbengkelan kepada kepimpinan <strong>dan</strong> guru-guru di sekolah dalam menjadikan perubahan ke arah<br />

penambahbaikan sebagai satu budaya.<br />

Bagi memudahkan penggunaan modul ini sama ada bagi keperluan latihan, CPD, bengkel mahupun untuk<br />

rujukan umum, saya telah meletakkan ikon-ikon tertentu sebagai panduan kepada pengguna dalam<br />

melaksanakan aktiviti-aktiviti yang disyorkan. Sila fahami fungsi ikon-ikon tersebut seperti di bawah, supaya<br />

modul dapat digunakan dengan lebih berkesan.<br />

Terdapat aktiviti<br />

perbengkelan<br />

Terdapat aktiviti<br />

berteraskan kuiz atau<br />

menguji minda<br />

Anda perlu<br />

mengakses bahan<br />

dalam talian.<br />

Aktiviti<br />

perkongsian /<br />

sumbangsaran<br />

Bahan bacaan /<br />

softcopy boleh<br />

diakses pada pautan<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN<br />

v


PANDUAN PENGGUNAAN e-BUKU<br />

Modul PENGETUA DAN GURU BESAR SEBAGAI PEMIMPIN PERUBAHAN ini telah<br />

diintegrasikan dengan e-Book <strong>dan</strong> e-Modul. Pengguna boleh mengakses bahan<br />

perbengkelan, bahan bacaan <strong>dan</strong> rujukan lain dengan mengikuti langkah- langkah<br />

yang berikut;<br />

1. Gunakan browser Google Chrome<br />

2. Layari alamat www.gmail.com<br />

3. Masukkan email gmail anda<br />

4. Masukkan kata laluan<br />

5. Tekan ikon google apps (tanda 9 kotak kecil di<br />

penjuru kanan sebelah atas halaman)<br />

6. Klik ikon Google Classroom (GC). Jika ikon GC tidak<br />

dipaparkan, tekan Continue hingga ikon GC<br />

ditemui.<br />

8. Setelah halaman GC dipaparkan, tekan tanda “+”<br />

yang berada di penjuru kanan sebelah atas<br />

halaman, <strong>dan</strong> pilih Join Class<br />

10. Masukkan class code: 36pnbct<br />

Untuk lebih pantas, Imbas QR Code di<br />

bawah atau taip URL:<br />

https://tinyurl.com/pengurusanperubahan<br />

vi<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


BAHAGIAN<br />

1<br />

KONSEP PENGURUSAN<br />

PERUBAHAN


KONSEP DAN KERANGKA PENGURUSAN PERUBAHAN<br />

OBJEKTIF<br />

❑<br />

❑<br />

❑<br />

❑<br />

Memahami konsep pengurusan <strong>dan</strong> perubahan.<br />

Mengetahui <strong>dan</strong> memahami jenis-jenis, klasifikasi<br />

<strong>dan</strong> tahap perubahan.<br />

Memahami perkara-perkara yang mendorong<br />

kepada perubahan.<br />

Berupaya menjelaskan rasional di sebalik keperluan<br />

terhadap perubahan.<br />

2<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


1.1 PENDAHULUAN<br />

Melaksana <strong>dan</strong> mengurus perubahan di sekolah<br />

merupakan tugas yang mesti dilaksanakan oleh<br />

kepimpinan pengetua <strong>dan</strong> guru besar. Oleh itu,<br />

seorang pemimpin sekolah perlu memahami<br />

proses perubahan dalam memimpin <strong>dan</strong> mengurus<br />

perubahan secara berkesan.<br />

Walaupun konsep mengurus <strong>dan</strong> menangani<br />

perubahan adalah luas, namun fokus perbincangan<br />

pada buku panduan ini akan bertumpu kepada<br />

bagaimana pelaksanaannya di peringkat sekolah.<br />

Kunci kepada perubahan yang berjaya ialah<br />

peningkatan dalam hubungan antara semua yang<br />

terlibat dalam perubahan <strong>dan</strong> tidak hanya<br />

melibatkan hubungan dari atas ke bawah sahaja.<br />

Penekanan baru terhadap perubahan dalam<br />

pendidikan adalah mewujudkan perubahan<br />

berasaskan kepada usaha membangunkan<br />

'keupayaan' kedua-dua pihak iaitu, organisasi <strong>dan</strong><br />

individu untuk belajar. Tumpuan perubahan juga<br />

telah berubah dari penekanan kepada perubahan<br />

struktur ke arah perubahan budaya bilik darjah <strong>dan</strong><br />

sekolah, dengan memberi penekanan terhadap<br />

hubungan <strong>dan</strong> nilai-nilai.<br />

Justeru itu, pengetua, guru besar <strong>dan</strong> barisan<br />

hadapan kepimpinan di sekolah berperanan dalam<br />

membangunkan keupayaan kepimpinan<br />

pertengahan, guru-guru <strong>dan</strong> seluruh warga sekolah<br />

dalam melaksanakan perubahan agar sekolah atau<br />

organisasi dapat beradaptasi dengan perubahan<br />

yang berlaku dengan pesat dalam sistem<br />

pendidikan <strong>dan</strong> perubahan yang berlaku pada era<br />

revolusi industri 4.0.<br />

Cabaran yang dihadapi adalah bagaimana untuk<br />

berkongsi <strong>dan</strong> mengekalkan idea-idea perubahan<br />

bagi memastikan perubahan sebenar berlaku<br />

secara berterusan. <strong>Sebagai</strong> peneraju kepimpinan di<br />

sekolah, pengetua <strong>dan</strong> guru besar perlulah<br />

mempertimbangkan perkara-perkara berikut<br />

sebelum melaksanakan perubahan, iaitu;<br />

• <strong>Perubahan</strong> yang memberi makna<br />

• Koheren<br />

• Keterkaitan.<br />

• Sinergi<br />

• Penyesuaian<br />

• Keupayaan untuk kemajuan berterusan<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN 3


1.2 KONSEP PENGURUSAN DAN PERUBAHAN<br />

KONSEP PENGURUSAN<br />

Menurut Kamus Dewan Edisi Empat (2005) “mengurus” bermaksud ‘menjaga supaya rapi, mengatur,<br />

mengemaskan, menyusun’, <strong>dan</strong> ‘menyelenggara” supaya berjalan dengan baik’. Sementara itu, perkataan “ubah”<br />

membawa maksud ‘kelainan’, ‘beza’, ‘atau ‘tidak sama dengan’ sesuatu keadaan atau situasi yang asal.<br />

Prinsip pengurusan boleh dikategorikan<br />

kepada empat fungsi utama iaitu merancang,<br />

mengelola, memimpin <strong>dan</strong> mengawal atau<br />

lebih dikenali sebagai rangka P-O-L-C. Empat<br />

prinsip pengurusan ini adalah elemen yang<br />

sewajarnya menjadi amalan kepimpinan<br />

dalam memastikan kecekapan <strong>dan</strong><br />

keberkesanan sesebuah organisasi seperti<br />

sekolah.<br />

4<br />

Rajah 1: Prinsip <strong>Pengurus</strong>an<br />

Empat fungsi pengurusan yang<br />

dinyatakan<br />

sering dirujuk<br />

sebagai prinsip-prinsip pengurusan,<br />

dicipta oleh Henri Fayol<br />

(1841-1925) seorang ahli dalam teori<br />

pengurusan Perancis. Dalam erti kata<br />

lain, P-O-L-C adalah prinsip yang asas<br />

di mana seorang pemimpin seperti<br />

pengetua <strong>dan</strong> guru besar sepatutnya<br />

berfungsi dalam pengurusan khususnya<br />

dalam melaksanakan perubahan.<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


Mengikut konsep yang asal terdapat lima fungsi pengurusan iaitu merancang (planning), mengelola<br />

(organizing), mengarah (commanding), menyelaras (coordinating) <strong>dan</strong> mengawal (controlling). Namun selaras<br />

dengan perkembangan dalam amalan pengurusan moden fungsi mengarah <strong>dan</strong> menyelaras telah<br />

digabungkan dalam fungsi memimpin, yang menghasilkan prinsip P-O-L-C. Empat prinsip pengurusan ini<br />

adalah sering dengan keperluan <strong>dan</strong> peranan pengetua <strong>dan</strong> guru besar di sekolah dalam memastikan<br />

kecekapan <strong>dan</strong> keberkesanan melaksanakan perubahan di sekolah.<br />

4<br />

1<br />

MERANCANG (PLANNING)<br />

• Visi <strong>dan</strong> strategi yang jelas<br />

• Key Performance Indicator<br />

• Big Data<br />

• <strong>Pengurus</strong>an sumber<br />

• Pelan komunikasi / Risiko<br />

2<br />

MENGAWAL<br />

(CONTROLING)<br />

MENGELOLA (ORGANIZING)<br />

• Sistem<br />

• Proses<br />

• Persistence<br />

• Reka bentuk organisasi<br />

• ETHOS<br />

• Networking<br />

MEMIMPIN (LEADING)<br />

• Kepimpinan<br />

• Empowerment / Pengupayaan<br />

• Urgency<br />

• Best people<br />

3<br />

Rajah 2: Fungsi <strong>Pengurus</strong>an<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN 5


KONSEP PERUBAHAN<br />

Terdapat beberapa perkara yang perlu kita pertimbangkan<br />

apa bila bercakap mengenai perubahan, iaitu;<br />

Apa?<br />

• Apakah perubahan?<br />

• Apakah yang mahu diubah?<br />

• Mengapa perubahan perlu dilakukan?<br />

• Apakah halangan-halangan yang perlu<br />

diharungi<br />

• Bagaimana mengatasi halangan-halangan<br />

dalam melaksanakan perubahan?<br />

Halangan<br />

<strong>Perubahan</strong><br />

Kenapa?<br />

Apakah perubahan?<br />

"Change ... requires creating a new system,<br />

which in turn always demands leadership<br />

(Kotter, 1995)."<br />

Penentu<br />

Rajah 3:<br />

Pengertian <strong>Perubahan</strong><br />

“The challenge of change leadership is to create a system for continuous improvement of<br />

instruction, supervision, and instructional leadership.”<br />

Tony Wagner, The Global Achievement Gap, 2010<br />

Mengubah membawa erti menjadikan berlainan atau berbeza daripada yang asal’, ‘menjadikan lebih baik<br />

daripada yang semula jadi, asal atau sebelumnya’. “<strong>Perubahan</strong>” didefinisikan sebagai ‘perihal mengubah’,<br />

‘pengalihan’ <strong>dan</strong> ‘penukaran kepada sesuatu yang lain’.<br />

6<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


Berikut adalah pan<strong>dan</strong>gan dari beberapa ahli akademik yang mengikuti secara rapat perkembangan <strong>dan</strong><br />

perubahan yang berlaku dalam pendidikan, khususnya di sekolah.<br />

. . . School improvement depends on principals who can foster the conditions necessary for<br />

sustained education reform in a complex, rapidly-changing society. Never has the time been riper<br />

for change leaders than now.”<br />

Michael Fullan, The Change Leader, 2002<br />

“The ability to anticipate, envision, maintain flexibility, and empower others to create the capacity<br />

for sustained educational reform in a complex, rapidly changing, society.”<br />

Tony Wagner, 2005<br />

Proses<br />

<strong>Pengurus</strong>an<br />

• Cekap<br />

• Berkesan<br />

P-O-L-C<br />

• Menghasilkan<br />

<strong>Perubahan</strong><br />

berimpak<br />

tinggi<br />

Rajah 4: Proses <strong>Pengurus</strong>an & POLC Menghasilkan <strong>Perubahan</strong><br />

Berdasarkan definisi-definisi yang telah dinyatakan dapatlah disimpulkan bahawa “mengurus <strong>dan</strong><br />

menangani perubahan di sekolah” bermaksud bagaimana pengetua <strong>dan</strong> guru besar selaku pemimpin di<br />

sekolah mengendalikan perubahan yang dilaksanakan dengan cara yang teratur <strong>dan</strong> sempurna serta<br />

menjadikan perbezaan yang dihajati sebagai satu kenyataan. Perbezaan yang dihajati itu pula mestilah ke<br />

arah mempertingkatkan kualiti keberkesanan sekolah <strong>dan</strong> bukan sebaliknya.<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN 7


1.3 JENIS DAN KLASIFIKASI PERUBAHAN<br />

Jenis-jenis <strong>Perubahan</strong><br />

Terdapat Tiga kategori perubahan, iaitu<br />

perubahan dari aspek struktur,<br />

teknologi <strong>dan</strong> manusia jika perubahan<br />

dilihat dari perspektif Schlechty, P.C<br />

(1997). <strong>Perubahan</strong> dalam aspek struktur<br />

melibatkan kerangka dalam <strong>dan</strong> luar<br />

organisasi. Kerangka luar lazimnya<br />

dicetuskan oleh perubahan pada dasar<br />

pendidikan yang memberi kesan<br />

perubahan kepada struktur di<br />

kementerian, jabatan pendidikan negeri<br />

<strong>dan</strong> pejabat pendidikan daerah sama<br />

ada dari aspek struktur fizikal <strong>dan</strong><br />

organisasi atau pengurusan.<br />

Manakala kerangka perubahan<br />

struktur dalaman ialah perubahan<br />

yang dicetuskan oleh kepimpinan di<br />

sesebuah sekolah. Contoh<br />

perubahan struktur fizikal di sekolah<br />

ialah seperti inisiatif sekolah untuk<br />

membina wakaf, dewan serba guna,<br />

menaik taraf kemudahan sekolah<br />

<strong>dan</strong> bangunan bagi tujuan<br />

mewujudkan iklim sekolah yang lebih<br />

kondusif.<br />

8<br />

Struktur<br />

Teknologi<br />

Manusia<br />

Pengkhususan kerja, departmentalisation,<br />

rantaian arahan, jangkauan kawalan, pemusatan,<br />

perasmian, reka bentuk semula kerja atau reka<br />

bentuk struktur sebenar<br />

Proses kerja, kaedah <strong>dan</strong> peralatan<br />

Sikap, jangkaan, persepsi <strong>dan</strong> tingkah laku<br />

(Schlechty, P. C., 1997, Inventing Better Schools: An Action Plan for Educational Reform)<br />

Rajah 5: Jenis-jenis <strong>Perubahan</strong>.<br />

<strong>Perubahan</strong> dalam aspek teknologi pula lebih terarah kepada<br />

perubahan dari segi proses kerja, kaedah <strong>dan</strong> juga melibatkan<br />

penggunaan alatan-alatan tertentu bagi meningkatkan kecekapan.<br />

<strong>Sebagai</strong> contoh penggunaan ICT dalam PdPc melibatkan perubahan<br />

dalam penggunaan kaedah pengajaran yang lebih berorientasikan<br />

teknologi <strong>dan</strong> pelibatan aktif murid-murid.<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


Akhirnya yang ketiga iaitu perubahan dalam aspek<br />

manusia. Kategori ini melibatkan perubahan yang<br />

dari segi sikap, jangkaan, persepsi <strong>dan</strong> tingkah laku<br />

manusia. Pan<strong>dan</strong>gan yang sama turut dikemukakan<br />

oleh Kanji <strong>dan</strong> Moura (2003, p. 292) <strong>dan</strong> Lycke<br />

(2003, p. 206), yang menyatakan bahawa<br />

perubahan boleh berlaku dalam pelbagai bentuk<br />

termasuklah perubahan dalam prosedur, struktur,<br />

peraturan, ketetapan, teknologi, latihan <strong>dan</strong><br />

pembangunan serta perubahan dalam memenuhi<br />

keperluan pelanggan dalam organisasi.<br />

Menurut Gibson (1993), perubahan dalam<br />

pengurusan boleh dikelaskan kepada empat<br />

bentuk iaitu:<br />

(1) <strong>Perubahan</strong> rutin (routine change);<br />

(2) <strong>Perubahan</strong> penyertaan (participative change);<br />

(3) <strong>Perubahan</strong> arahan (directed change); <strong>dan</strong><br />

(4) <strong>Perubahan</strong> strategik (strategic change).<br />

Klasifikasi <strong>Perubahan</strong><br />

Terdapat berbagai-bagai jenis<br />

perubahan. Pakar-pakar<br />

dalam bi<strong>dan</strong>g pengurusan<br />

telah menggunakan pelbagai<br />

istilah dalam<br />

mengklasifikasikan jenis-jenis<br />

perubahan, <strong>dan</strong> adalah agak<br />

sukar untuk menamakannya<br />

setiap satu secara terperinci.<br />

Oleh itu adalah lebih mudah<br />

untuk melihat jenis-jenis<br />

perubahan dalam<br />

pengurusan organisasi<br />

mengikut sifat <strong>dan</strong> bentuk<br />

perubahan tersebut.<br />

Rajah 6: Klasifikasi <strong>Perubahan</strong>.<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN 9


Penentuan sesuatu klasifikasi perubahan adalah<br />

berdasarkan kepada ukuran tinggi atau rendahnya<br />

kesan perubahan yang dijangkakan berlaku ke atas<br />

organisasi <strong>dan</strong> individu yang terlibat. Gambaran<br />

terhadap klasifikasi perubahan adalah seperti yang<br />

ditunjukkan pada Rajah 6.<br />

Dari aspek strategi, pelaksanaan perubahan<br />

“penyertaan” adalah sama dengan perubahan<br />

“arahan”. Manakala perubahan “strategik” adalah<br />

satu keadaan di mana perubahan yang dijangkakan<br />

berlaku kepada organisasi <strong>dan</strong> individu adalah<br />

tinggi.<br />

10<br />

Berdasarkan kepada Rajah 6 pada muka surat 17,<br />

sekiranya perubahan yang dijangkakan berlaku<br />

terhadap organisasi <strong>dan</strong> individu adalah kecil, maka<br />

perubahan tersebut dikelaskan sebagai perubahan<br />

“rutin”. <strong>Perubahan</strong> ini memerlukan signifikan<br />

penglibatan pengurusan yang minimum untuk<br />

dilaksanakan.<br />

<strong>Perubahan</strong> “arahan” atau “terarah” pula adalah<br />

situasi di mana perubahan yang dijangkakan<br />

berlaku terhadap organisasi adalah tinggi <strong>dan</strong><br />

sebaliknya terhadap individu adalah rendah.<br />

Strategi pelaksanaan perubahan ini memerlukan<br />

perancangan pengurusan, pemantau (monitoring)<br />

<strong>dan</strong> penurunan kuasa pelaksanaan kepada orang<br />

bawahan.<br />

<strong>Perubahan</strong> “partisipasi” atau “penyertaan” pula<br />

adalah berlawanan dengan perubahan “arahan”<br />

kerana perubahan yang dijangkakan berlaku<br />

terhadap organisasi adalah rendah <strong>dan</strong> sebaliknya<br />

terhadap individu adalah tinggi.<br />

Oleh yang demikian, perancangan terhadap<br />

pengurusan, implementasi <strong>dan</strong> pemantauan dalam<br />

melaksanakan perubahan adalah sesuatu yang<br />

sangat signifikan. <strong>Perubahan</strong> juga boleh<br />

diklasifikasikan mengikut dimensi tahap perubahan<br />

(extent of change) yang diperlukan, <strong>dan</strong> kepantasan<br />

perubahan (speed of change) seperti yang<br />

ditujukan pada Rajah 7 –Tahap <strong>Perubahan</strong>.<br />

Pada dimensi tahap perubahan (extent of change)<br />

terdapat dua tahap perubahan iaitu perubahan<br />

yang berlaku kerana keperluan transformasi <strong>dan</strong><br />

perubahan disebabkan keperluan untuk penjajaran<br />

struktur, proses atau amalan.<br />

Dimensi kepantasan perubahan (speed of change)<br />

adalah berkaitan kadar kelajuan perubahan yang<br />

dilaksanakan di mana terdapat dua tahap<br />

kepantasan perubahan, iaitu perubahan yang<br />

berlaku secara bertahap sama ada menerusi<br />

evolusi atau proses adaptasi <strong>dan</strong> perubahan secara<br />

besar-besaran sama ada secara revolusi ataupun<br />

rekonstruksi.<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


Tahap <strong>Perubahan</strong><br />

Terdapat dua tahap<br />

perubahan iaitu yang pertama<br />

<strong>Perubahan</strong> Transformasi<br />

memerlukan perubahan<br />

budaya organisasi. Ia<br />

merupakan perubahan asas<br />

yang tidak boleh dikendalikan<br />

dalam paradigma organisasi<br />

yang sedia ada. Contohnya<br />

ialah seperti pelaksanaan<br />

Program TS25, kejayaan untuk<br />

mentransformasi sekolah<br />

memerlukan perubahan<br />

kepada budaya organisasi.<br />

Tahap yang kedua ialah<br />

<strong>Perubahan</strong> Penjajaran<br />

(Realignment). <strong>Perubahan</strong> pada<br />

tahap Penjajaran (Realignment)<br />

tidak melibatkan penilaian<br />

semula terhadap asas amalan<br />

<strong>dan</strong> budaya sedia ada dalam<br />

organisasi.<br />

Kepantasan <strong>Perubahan</strong><br />

Rajah 7: Klasifikasi <strong>Perubahan</strong>.<br />

<strong>Perubahan</strong> dilakukan untuk menyesuaikan dengan polisi baharu yang tidak mengubah situasi sedia ada.<br />

Bagi dimensi kepantasan perubahan, perubahan boleh berlaku berdasarkan dua keadaan sama ada<br />

secara perlahan iaitu perubahan peningkatan (Incremental change) yang berlaku secara bertahap <strong>dan</strong><br />

keduanya perubahan yang berlaku secara besar-besaran atau juga disebut “Big-Bang”.<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN 11


<strong>Perubahan</strong> yang berlaku secara bertahap boleh<br />

berlaku dengan mengambil masa yang lebih<br />

panjang. Namun demikian hasilnya akan membawa<br />

perubahan ketara dalam organisasi apabila<br />

perubahan selesai dilaksanakan. <strong>Perubahan</strong> secara<br />

besar-besaran (Big Bang Change ) lazimnya berlaku<br />

secara reaktif daripada perubahan di peringkat<br />

dasar, perubahan yang dipaksakan ke atas<br />

sesebuah organisasi yang didorong oleh kuasa<br />

luaran. Lazimnya berlaku melibatkan banyak<br />

bi<strong>dan</strong>g, <strong>dan</strong> sering dalam jangka masa yang singkat.<br />

Perbincangan selanjutnya akan ditumpukan kepada<br />

jenis perubahan dari kombinasi dua dimensi tahap<br />

perubahan;<br />

(1) <strong>Perubahan</strong> Evolusi (Evolution):<br />

<strong>Perubahan</strong> transformasi dilaksanakan secara<br />

berperingkat melalui inisiatif yang berkaitan;<br />

lazimnya perubahan yang dijalankan dalam<br />

memenuhi keperluan untuk perubahan masa<br />

hadapan. Contoh perubahan: Pelaksanaan<br />

Program TS25.<br />

(3) <strong>Perubahan</strong> Revolusi (Revolution):<br />

<strong>Perubahan</strong> transformasi yang berlaku melalui<br />

pelbagai inisiatif yang dilaksanakan secara serentak<br />

yang melibatkan banyak bi<strong>dan</strong>g. Lazimnya<br />

perubahan berlaku kerana diarahkan atau dipaksa<br />

kerana keadaan kompetitif yang dihadapi oleh<br />

organisasi. Contohnya perubahan disebabkan<br />

perubahan politik/ kepimpinan yang menyebabkan<br />

dasar pendidikan perlu berubah.<br />

(4) <strong>Perubahan</strong> Pembangunan Semula<br />

(Reconstruction):<br />

<strong>Perubahan</strong> yang dibuat untuk mengubah hala cara<br />

di mana organisasi beroperasi dengan banyak<br />

inisiatif yang dilaksanakan secara serentak. Sering<br />

dipaksa <strong>dan</strong> perubahan bersifat reaktif kerana<br />

perubahan dalam konteks persaingan.<br />

12<br />

(2) <strong>Perubahan</strong> Adaptasi (Adaptation):<br />

<strong>Perubahan</strong> yang dijalankan untuk menjajarkan cara<br />

di mana organisasi beroperasi; lazimnya<br />

dilaksanakan dalam beberapa siri tindakan<br />

(berfasa).<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


1.4 PENDORONG KEPADA PERUBAHAN<br />

Kita hidup dalam dunia yang cepat<br />

berubah <strong>dan</strong> bertemu dengan orangorang<br />

yang mempunyai budaya,<br />

keperibadian serta tabiat yang<br />

kompleks <strong>dan</strong> pelbagai. <strong>Perubahan</strong><br />

adalah faktor penting <strong>dan</strong> tidak<br />

dapat dibantahi, yang wujud di<br />

kalangan orang awam <strong>dan</strong><br />

organisasi. Oleh itu bagaimana untuk<br />

mengurus <strong>dan</strong> mengawal<br />

persekitaran pekerjaan yang<br />

berubah adalah satu cabaran besar<br />

bagi para pemimpin <strong>dan</strong> pengurus di<br />

sekolah.<br />

“Don't be afraid to change. You may lose<br />

something good, but you may gain<br />

something even better.”<br />

Walau bagaimanapun, "<strong>Pengurus</strong>an<br />

<strong>Perubahan</strong>" <strong>dan</strong> "<strong>Perubahan</strong><br />

Kepimpinan" adalah dua konsep<br />

tersendiri yang tidak dapat ditukar<br />

ganti. <strong>Pengurus</strong>an <strong>Perubahan</strong><br />

merupakan alat penting untuk<br />

memindahkan individu, pasukan, <strong>dan</strong><br />

organisasi ke keadaan masa hadapan<br />

yang diingini, se<strong>dan</strong>gkan <strong>Perubahan</strong><br />

Kepimpinan akan membuat<br />

keseluruhan prosesnya lebih cekap<br />

(Kotter 2011).<br />

Terdapat segelintir individu takut untuk berubah terutama mereka<br />

yang telah berada di dalam zon selesa. Keselesaan mereka akan<br />

terancam sekiranya berubah dari satu situasi ke situasi yang lain.<br />

Dalam melakukan perubahan, tidak dinafikan kita akan kehilangan<br />

sesuatu yang baik (keselesaan) tetapi percayalah bahawa sesuatu<br />

yang lebih baik akan menanti <strong>dan</strong> dapat dicapai.<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN 13


Aktiviti 1<br />

Kenapa perubahan<br />

perlu dalam<br />

kehidupan anda?<br />

Kenapa perubahan<br />

perlu dalam<br />

organisasi anda?<br />

14<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


FAKTOR YANG MENDORONG KEPADA PERUBAHAN<br />

(1) <strong>Perubahan</strong> Organisasi<br />

<strong>Perubahan</strong> organisasi ialah perubahan yang berlaku<br />

dalam organisasi dari satu keadaan kepada satu<br />

keadaan lain yang melibatkan perubahan dari aspek<br />

struktur, strategi, dasar, prosedur, teknologi, atau<br />

budaya. <strong>Perubahan</strong> boleh berlaku menerusi<br />

perancangan yang lebih awal secara bertahap atau<br />

dilaksanakan pada kadar segera kerana berlakunya<br />

perubahan dalam persekitaran, dasar atau struktur<br />

organisasi. <strong>Sebagai</strong> contoh, perubahan dasar dalam<br />

pendidikan akan berlaku apabila wujudnya peralihan<br />

politik atau kepimpinan negara yang mendorong<br />

perubahan dalam struktur pendidikan dengan ketara.<br />

<strong>Perubahan</strong> organisasi boleh berlaku sama ada dalam<br />

aspek struktur ataupun perubahan sumbar manusia.<br />

(2) <strong>Perubahan</strong> Demografi<br />

Organisasi seperti sekolah selalunya bertindak balas terhadap perubahan yang berlaku terhadap<br />

persekitaran <strong>dan</strong> komuniti. <strong>Sebagai</strong> contoh, kepesatan dalam pembangunan di sesuatu kawasan<br />

menyebabkan berlakunya pertambahan penduduk, menjadikan demografi penduduk lebih rencam yang<br />

memberi kesan terhadap keperluan pertambahan murid <strong>dan</strong> guru. Bahkan dalam situasi tertentu struktur<br />

fizikal sekolah memerlukan perubahan sama ada penambahan atau pengubahsuaian bangunan bagi<br />

menampung bilangan murid <strong>dan</strong> guru tang bertambah.<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN 15


16<br />

Oleh itu pengetua <strong>dan</strong> guru besar yang cekap<br />

sentiasa waspada terhadap sebarang keperluan<br />

untuk beradaptasi dengan perubahan yang berlaku<br />

dalam persekitaran komuniti sekolah, agar strategi<br />

<strong>dan</strong> langkah-langkah yang bijaksana dapat diambil<br />

terhadap sebarang kemungkinan yang akan<br />

berlaku.<br />

(3) Teknologi<br />

Ka<strong>dan</strong>g kala perubahan berlaku didorong oleh<br />

perkembangan pesat yang berlaku dalam bi<strong>dan</strong>g<br />

teknologi. Kepesatan dalam teknologi pembelajaran<br />

pada abad ke-21 misalnya, memungkinkan<br />

pendekatan-pendekatan baru dalam pembelajaran<br />

murid diperkenalkan, yang memberi kesan lebih<br />

mendalam terhadap pertumbuhan murid.<br />

Oleh itu sekiranya gaya pembelajaran guru tidak<br />

berubah <strong>dan</strong> sebaliknya masih sama dengan<br />

pendekatan yang digunakan pada abad ke 20, maka<br />

sudah tentulah pembelajaran berasaskan<br />

pertumbuhan yang melihat setiap murid<br />

mempunyai tahap perkembangan yang berbeza<br />

sukar berlaku. Jika ini berlaku maka pendekatan<br />

pengajaran guru sudah tidak relevan lagi dengan<br />

keperluan pembelajaran murid ini.<br />

(4) Globalisasi<br />

Globalisasi adalah satu lagi cabaran <strong>dan</strong> peluang<br />

untuk organisasi berubah <strong>dan</strong> berkembang. Dunia<br />

tanpa sempa<strong>dan</strong> <strong>dan</strong> dasar langit terbuka yang<br />

beralu pada dekad ini menjadikan murid-murid kita<br />

lebih terdedah kepada kesan globalisasi. Mereka<br />

bukan sahaja terdedah <strong>dan</strong> terkesan terhadap<br />

perkembangan yang berlaku di seluruh dunia,<br />

malah mereka turut berpeluang menerokai ilmu<br />

kemahiran <strong>dan</strong> merebut peluang yang terbentang<br />

luas dalam pasaran global.<br />

Oleh itu perubahan dalam amalan kepimpinan <strong>dan</strong><br />

pengurusan adalah perlu agar pengetua <strong>dan</strong> guru<br />

besar sebagai peneraju, berupaya melahirkan guruguru<br />

yang bukan sahaja berkelas dunia malah<br />

menyubang kepada lahirnya sumber manusia yang<br />

berkeupayaan untuk menyesuaikan diri dengan<br />

perkembangan teknologi yang se<strong>dan</strong>g pesat<br />

berkembang.<br />

(5) Prestasi Yang Rendah<br />

<strong>Perubahan</strong> juga boleh berlaku jika organisasi<br />

memperlihatkan prestasi atau pencapaian yang<br />

rendah <strong>dan</strong> jika terdapat satu ancaman dari<br />

persekitaran yang dilihat boleh boleh memberi<br />

laksanakan sering mendapati ia lebih mudah untuk<br />

berubah<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


Impak kepada kemerosotan dalam prestasi organisasi. Justeru itu<br />

demi untuk meningkatkan prestasinya, organisasi yang bergelumang<br />

dengan prestasi suak atau tidak perlu melakukan perubahan dalam<br />

amalannya. Contoh yang paling mudah ialah sekolah yang berprestasi<br />

rendah atau merundum secara berterusan, memerlukan perubahan<br />

dari aspek pelaksanaan intervensinya.<br />

Dasar Kualiti<br />

(7) Tekanan <strong>Perubahan</strong> Dari Dalam Organisasi<br />

<strong>Perubahan</strong> organisasi adalah proses yang mana<br />

organisasi bergerak dari keadaan sekarang<br />

kepada satu keadaan lain yang dihasratkan<br />

Tekanan<br />

pada masa hadapan untuk<br />

<strong>Perubahan</strong><br />

meningkatkan keberkesanan.<br />

Teknologi<br />

Kepimpinan<br />

<strong>Perubahan</strong> juga akan berlaku apabila<br />

dari Dalam<br />

sistem yang ada di organisasi terganggu<br />

Organisasi<br />

oleh beberapa tekanan sama ada tekanan<br />

dalaman atau dari luar yang berubah sering dengan<br />

perubahan yang berlaku dalam persekitaran kerja sebuah<br />

organisasi. <strong>Perubahan</strong> juga memberi kesan kepada<br />

Rajah 8:<br />

momentum organisasi <strong>dan</strong> tahap signifikan organisasi.<br />

Tekanan <strong>Perubahan</strong><br />

<strong>Perubahan</strong> mungkin berlaku secara reaktif atau proaktif.<br />

Dalam Organisasi<br />

<strong>Perubahan</strong> proaktif adalah <strong>Perubahan</strong> yang dimulakan oleh<br />

Staf<br />

sesebuah organisasi kerana perubahan tersebut<br />

dianggap wajar dilakukan. Manakala perubahan reaktif<br />

adalah perubahan yang dimulakan dalam organisasi kerana<br />

ia diperlukan oleh pemegang taruh luaran.<br />

<strong>Sebagai</strong> contoh, perubahan dalam dasar dalam KSSR <strong>dan</strong> KSSM, penstrukturan baru di peringkat<br />

kementerian, perkhidmatan <strong>dan</strong> sebagainya.<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN 17


<strong>Perubahan</strong> berlaku kesan daripada tekanan dari dalam<br />

organisasi antaranya adalah disebabkan perubahan<br />

dalam organisasi, perubahan dasar kualiti, kepimpinan, <strong>dan</strong><br />

staf. <strong>Perubahan</strong> di mana-mana bahagian<br />

dalam organisasi mempengaruhi<br />

keseluruhan organisasi.<br />

<strong>Perubahan</strong> boleh memberi kesan<br />

Politik<br />

kepada individu, struktur,<br />

teknologi, <strong>dan</strong> elemen organisasi<br />

yang lain.<br />

Un<strong>dan</strong>gun<strong>dan</strong>g<br />

Sosial<br />

(8) Tekanan <strong>Perubahan</strong> Dari<br />

Luar Organisasi<br />

<strong>Perubahan</strong> juga boleh berlaku<br />

kesan daripada tekanan yang<br />

diterima dari luar. <strong>Perubahan</strong> ini sering<br />

dikaitkan dengan perubahan reaktif,<br />

iaitu perubahan yang berlaku<br />

disebabkan untuk memenuhi<br />

kehendak pihak Berkepentingan<br />

luaran seperti tekanan politik,<br />

un<strong>dan</strong>g-un<strong>dan</strong>g, sosial,<br />

keperluan pelanggan seperti ibu bapa,<br />

Persaingan<br />

Persekitaran<br />

Tekanan<br />

<strong>Perubahan</strong><br />

dari Luar<br />

Teknologi<br />

Ekonomi<br />

Pelanggan<br />

komuniti <strong>dan</strong> sebagainya. Rajah 9:<br />

Tekanan <strong>Perubahan</strong> Dari Luar<br />

Organisasi<br />

18<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


1.5 RASIONAL KEPADA PERUBAHAN<br />

<strong>Perubahan</strong> adalah penting dalam organisasi untuk<br />

membolehkan anggota dalam organisasi mempelajari<br />

kemahiran baru, meneroka peluang baru <strong>dan</strong><br />

menjalankan kreativiti mereka dengan cara yang<br />

akhirnya dapat memberi manfaat kepada<br />

organisasi melalui idea-idea baru <strong>dan</strong><br />

peningkatan komitmen.<br />

Masa Depan<br />

Kecekapan<br />

Keberkesanan<br />

Organisasi berubah dengan pelbagai<br />

alasan, namun sebahagiannya dijelaskan<br />

berlaku kerana keperluan untuk meningkatkan<br />

kecekapan <strong>dan</strong> keberkesanan dalam amalan<br />

Organisasi seperti kepimpinan di sekolah.<br />

Keselamatan<br />

Kecekapan kepimpinan akan<br />

memberi impak kepada keberkesanan<br />

sama ada dalam aspek pengurusan kepimpinan,<br />

pengurusan organisasi, pengurusan kurikulum,<br />

kokurikulum, pengurusan pembangunan murid,<br />

pengurusan pejabat, kewangan, sumber manusia,<br />

Perkhidmatan<br />

fizikal, persekitaran sekolah, sumber manusia <strong>dan</strong><br />

juga dalam konteks perhubungan luar.<br />

Rajah 10:<br />

Rasional <strong>Perubahan</strong><br />

Rasional<br />

untuk<br />

Berubah<br />

Perkembangan<br />

Persaingan<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN 19


(1) Meningkatkan Keberkesanan Organisasi<br />

Konsep perubahan juga boleh dilihat dari segi tujuan <strong>dan</strong> matlamatnya. Secara ringkasnya, tujuan utama<br />

setiap perubahan adalah meningkatkan keberkesanan. Dengan kata lain, perubahan hendaklah<br />

bermatlamatkan untuk memperbaiki mutu <strong>dan</strong> kecemerlangan pengurusan organisasi. Dalam konteks<br />

sekolah, perubahan-perubahan dilakukan untuk meningkatkan kualiti fungsi pengurusan <strong>dan</strong> pentadbiran<br />

agar sekolah benar-benar menjadi organisasi sosial yang benar-benar efektif <strong>dan</strong> efisien.<br />

(2) Meningkatkan Persaingan.<br />

Persaingan turut menjadi antara<br />

rasional kenapa sesebuah organisasi<br />

seperti sekolah perlu berubah.<br />

Persaingan yang dimaksudkan ialah<br />

dari aspek keberhasilan dalam<br />

menghasilkan murid yang mampu<br />

memenuhi keperluan pemegang taruh.<br />

Lazimnya diukur dari segi pencapaian<br />

dalam akademik, sahsiah <strong>dan</strong><br />

kokurikulum. Selaras dengan<br />

perubahan pendidikan abad 21,<br />

kemenjadian murid dilihat dari<br />

perspektif yang lebih luas , secara<br />

holistik <strong>dan</strong> secara global.<br />

Kejayaan murid bukan diukur berdasarkan indeks kecemerlangan dalam akademik, iaitu berapa A yang<br />

mereka peroleh tetapi sebaliknya ialah sejauh mana kebolehpasaran mereka dalam dunia tanpa<br />

sempa<strong>dan</strong>.<br />

20<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


(3) Perkembangan Pendidikan<br />

Dalam konteks perkembangan, organisasi<br />

sekolah perlu melaksanakan perubahan<br />

kerana perubahan sentiasa berlaku kerana<br />

pendidikan itu sendiri bersifat dinamik.<br />

<strong>Perubahan</strong> adalah unik <strong>dan</strong> kompleks sifatnya.<br />

Menurut sistem sosial, apa sahaja bentuk<br />

perubahan yang berlaku pasti akan memberi<br />

kesan terhadap bahagian-bahagian sistem<br />

yang lain. Oleh yang demikian, maka pengetua<br />

atau guru besar perlu membuat <strong>dan</strong><br />

mempunyai justifikasi yang kukuh terhadap<br />

keperluan sesuatu perubahan. Dengan kata<br />

lain, seseorang pengetua atau guru besar<br />

mestilah mempunyai alasan kuat yang dapat<br />

dijadikan sandaran mengapa sesuatu<br />

perubahan itu wajar dilakukan atau<br />

diusahakan.<br />

(4) Kualiti Perkhidmatan.<br />

Pendidikan sebagai wadah penyediaan<br />

sumber manusia untuk masa depan sentiasa<br />

memerlukan perubahan. <strong>Sebagai</strong> sebuah<br />

institusi sosial, tuntutan-tuntutan terhadap<br />

kualiti perkhidmatan menyebabkan<br />

pendidikan sentiasa memerlukan perubahan<br />

selaras dengan perkembangan teknologi <strong>dan</strong><br />

perkembangan semasa.<br />

Murid yang berjaya bukan sahaja<br />

berkeupayaan untuk mengadaptasi<br />

keperluan pasaran pekerjaan global, malah<br />

mampu menyubang kepada mewujudkan<br />

peluang pekerjaan tanpa meninggalkan<br />

nilai agama, budaya <strong>dan</strong> jati diri<br />

bangsanya.<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN 21


Seiring dengan perkembangan pendidikan yang pesat <strong>dan</strong> pantas, kualiti sekolah dalam memberi<br />

perkhidmatan kepada murid-murid <strong>dan</strong> dalam memenuhi jangkaan pemegang taruh turut mengalami<br />

dampak kepada perubahan. Oleh itu kepimpinan di sekolah perlu sentiasa peka dengan perkembangan<br />

yang berlaku <strong>dan</strong> melaksanakan perubahan sama ada dalam bi<strong>dan</strong>g kurikulum, kokurikulum, proses<br />

pengajaran guru, pembelajaran murid <strong>dan</strong> sebagainya.<br />

(5) Keselamatan Organisasi<br />

Dalam konteks keselamatan sekolah,<br />

perubahan juga perlu dilakukan oleh<br />

pengetua atau guru besar bagi<br />

memastikan sekolah sebagai tempat<br />

yang selamat dalam proses<br />

pembangunan murid. Aspek<br />

keselamatan ini merupakan satu<br />

cabaran yang hanya boleh didepani<br />

oleh pemimpin perubahan. Media<br />

massa kita sering membuat liputan<br />

tentang keselamatan sekolah yang<br />

agak longgar.<br />

Aspek fizikal, sosial, emosi <strong>dan</strong><br />

teknikal digambarkan seolah-olah<br />

kurang selamat <strong>dan</strong> kurang<br />

meyakinkan orang ramai walaupun<br />

pada realitinya bukanlah semua<br />

Rajah 11: Model Sekolah Selamat<br />

sekolah berkeadaan begitu kerana<br />

masih banyak lagi sekolah di negara ini berkeadaan selamat <strong>dan</strong> berfungsi secara efektif.<br />

22<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


Oleh kerana perubahan dalam iklim pendidikan<br />

dewasa ini telah mewujudkan keperluan mengenal<br />

pasti kaedah, strategi <strong>dan</strong> model program yang<br />

mampu mempertingkatkan keselamatan <strong>dan</strong><br />

kejayaan murid serta guru. Kepimpinan di sekolah<br />

perlu menjadi juara dalam menggembleng tenaga<br />

daripada pihak ibu bapa, penjaga <strong>dan</strong> komuniti<br />

dalam mewujudkan Polisi Sekolah Selamat.<br />

Kejayaan yang paling besar ialah apabila murid<br />

bukan sahaja berupaya membina masa<br />

hadapannya tetapi berupaya memberi sumbangan<br />

kepada negara dalam membentuk masa hadapan<br />

yang lebih gemilang sebagai mana yang<br />

dihasratkan oleh falsafah pendidikan negara.<br />

Sebuah sekolah yang selamat ialah apabila<br />

wujudnya iklim sekolah yang membolehkan murid,<br />

guru, pentadbir, kakitangan <strong>dan</strong> pelawat untuk<br />

berinteraksi dengan cara yang positif, tanpa<br />

bimbang a<strong>dan</strong>ya sebarang ancaman <strong>dan</strong> gangguan.<br />

Interaksi yang baik oleh semua pihak yang<br />

berkepentingan akan mencerminkan misi<br />

pendidikan sekolah, di samping mewujudkan<br />

suasana yang dapat memupuk hubungan positif<br />

<strong>dan</strong> menyokong pertumbuhan peribadi.<br />

Keputusan yang dibuat oleh guru tentang amalan<br />

pengurusan kelas atau pilihan mereka dalam<br />

strategi pengurusan bilik darjah adalah penting <strong>dan</strong><br />

memberi kesan ke atas iklim sekolah <strong>dan</strong> cara<br />

pelajar menyelesaikan masalah (Manning <strong>dan</strong><br />

Bucher 2003). Sekolah memerlukan pemimpin<br />

masa hadapan bagi memenuhi keperluan masa<br />

hadapan negara <strong>dan</strong> masa hadapan murid itu<br />

sendiri.<br />

Ledakan teknologi <strong>dan</strong> proses globalisasi yang<br />

berlaku secara berterusan <strong>dan</strong> pantas telah<br />

memperhebatkan persilangan ekonomi, sosial, <strong>dan</strong><br />

budaya merentas sempa<strong>dan</strong>. Justeru itu, generasi<br />

muda hari ini perlu disediakan untuk mendepani<br />

cabaran masa hadapan agar dapat memenuhi<br />

keperluan pada era Revolusi Industri 4.0.<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN 23


Oleh itu sekolah mempunyai tanggungjawab yang amat besar dalam melahirkan generasi muda yang<br />

memiliki kemahiran pemikiran yang lebih inovatif, kesedaran budaya, kemahiran kognitif aras tinggi, <strong>dan</strong><br />

canggih berkomunikasi serta mempunyai kemahiran kolaboratif <strong>dan</strong> koperatif yang tinggi berbanding<br />

sebelum ini.<br />

“...sekolah harus menyediakan peluang pendidikan dengan<br />

kurikulum berasaskan projek yang autentik dengan keadaan<br />

kehidupan sebenar, melibatkan murid menangani <strong>dan</strong><br />

menyelesaikan masalah kehidupan sebenar serta isu yang<br />

penting dalam kehidupan sejagat. Pendidikan yang<br />

diberikan harus meningkatkan pengetahuan <strong>dan</strong> kreativiti<br />

murid <strong>dan</strong> pada masa yang sama membolehkan murid<br />

berfikir, menaakul, membuat keputusan yang bijak, bekerja<br />

sebagai ahli pasukan <strong>dan</strong> melihat perhubungan <strong>dan</strong><br />

perkaitan antara ilmu yang dipelajari merentas kurikulum.”<br />

24<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


Aktiviti 2<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN 25


• Kreativiti & Inovasi<br />

• Pemikiran Kritis <strong>dan</strong> Penyelesaian Masalah<br />

• Komunikasi & Kolaborasi<br />

• Kebolehsuaian & fleksibel<br />

• Mempunyai inisiatif <strong>dan</strong><br />

terarah kendiri<br />

• Kemahiran sosial <strong>dan</strong><br />

antara budaya<br />

• Produktiviti &<br />

akauntabiliti<br />

• Tanggungjawab<br />

<strong>dan</strong> kepimpinan<br />

Kemahiran belajar<br />

&<br />

Inovasi<br />

Mata pelajaran teras<br />

<strong>dan</strong> tema Abad ke-21<br />

• Literasi Maklumat<br />

• Literasi Media<br />

• Literasi Teknologi<br />

Maklumat &<br />

Komunikasi)<br />

Kurikulum<br />

Standard & Pentaksiran<br />

Pembangunan Profesional<br />

Persekitaran Pembelajaran<br />

Copyright © 2015, The Partnership for 21st Century Learning. All rights reserved.<br />

• Menggunakan teknologi untuk<br />

mengakses, mengurus, mengintegrasi<br />

<strong>dan</strong> menilai maklumat, menjana<br />

maklumat baru <strong>dan</strong> berkomunikasi<br />

dengan orang lain<br />

26<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


Aktiviti 3<br />

Berdasarkan kepada Kerangka Pendidikan Abad Ke-21<br />

seperti pada Rajah 12 di halaman 38, nyatakan<br />

kefahaman anda berkaitan peranan anda sebagai<br />

pemimpin Pendidikan dalam memastikan kerangka<br />

tersebut dapat disesuaikan di dalam organisasi anda.<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN 27


28<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


BAHAGIAN<br />

2<br />

KERANGKA DAN<br />

TERAS PEMIMPIN<br />

PERUBAHAN


KERANGKA, TERAS DAN CIRI-CIRI<br />

PEMIMPIN PERUBAHAN<br />

OBJEKTIF<br />

❑<br />

❑<br />

❑<br />

Mengenal pasti lima aspek utama dalam kerangka<br />

perubahan.<br />

Memahami tujuh teras kepimpinan perubahan.<br />

Memahami tujuh ciri yang perlu ada untuk<br />

perubahan yang berkesan .<br />

30<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


2.1 KERANGKA PEMIMPIN PERUBAHAN<br />

Michael Fullan telah membangunkan model Kerangka<br />

<strong>Pemimpin</strong> <strong>Perubahan</strong> ini selepas mendapati bahawa dalam<br />

pemerhatiannya perubahan dalam pendidikan hanya<br />

berjalan baik apabila kepimpinan dalam organisasi memiliki<br />

tiga elemen utama iaitu tenaga, semangat <strong>dan</strong> harapan.<br />

Seterusnya daripada tiga elemen ini akan membentuk lima<br />

komponen teras kepimpinan ke arah perubahan iaitu ;<br />

• Tujuan Moral (Moral purpose) – membuat perubahan<br />

positif dalam perubahan.<br />

• Kefahaman tentang perubahan (Understanding change) –<br />

berurusan dengan rintangan; merubah budaya<br />

organisasi<br />

• Mewujudkan perhubungan (Relationship building) –<br />

memperbaiki perhubungan menghasilkan keputusan<br />

yang lebih baik<br />

• Penjanaan pengetahuan <strong>dan</strong> perkongsian (Knowledge<br />

creation and sharing) -mempunyai organisasi<br />

pembelajaran<br />

• Melakukan Penyesuaian (Coherence making) –<br />

mengimbangi kreativiti dengan amalan biasa.<br />

Di samping itu ahli dalam organisasi perlu mempunyai komitmen<br />

yang tinggi dalam melaksanakan perubahan, agar perubahan<br />

dapat dilaksanakan dengan jayanya. Fullan berhujah bahawa<br />

perubahan sebenar adalah tidak teratur <strong>dan</strong> kehadiran lima tema<br />

komitmen menghasilkan lebih banyak kejayaan.<br />

Rajah 13: Kerangka <strong>Perubahan</strong><br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN 31


LIMA KOMPONEN KEPIMPINAN PERUBAHAN<br />

Tujuan Moral<br />

LIMA<br />

KOMPONEN<br />

KEPIMPINAN<br />

PERUBAHAN<br />

Memahami <strong>Perubahan</strong><br />

Membina Hubungan<br />

Perkongsian Ilmu <strong>dan</strong> Pengetahuan<br />

Melakukan Penyesuaian<br />

Rajah 14: Lima Komponen <strong>Perubahan</strong><br />

32<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


(1) TUJUAN MORAL (MORAL PURPOSE)<br />

Tujuan moral adalah tanggungjawab sosial kepada<br />

orang lain <strong>dan</strong> persekitarannya dalam<br />

melaksanakan perubahan. <strong>Pengetua</strong> <strong>dan</strong> guru<br />

besar sebagai pemimpin perubahan perlu melihat<br />

perubahan yang mahu dilakukan dari perspektif<br />

moral. Bermaksud perubahan yang perlu dibuat<br />

perlulah memberi impak kepada budaya kerja<br />

guru-guru, yang seterusnya memberi impak<br />

terhadap kemenjadian murid-murid.<br />

<strong>Pengetua</strong> <strong>dan</strong> guru besar sebagai pemimpin<br />

perubahan adalah pemimpin yang melaksanakan<br />

perubahan dengan mengambil berat tentang usaha<br />

untuk merapatkan jurang <strong>dan</strong> meningkatkan<br />

pencapaian antara sekolah yang berprestasi tinggi<br />

dengan sekolah yang berprestasi rendah.<br />

<strong>Perubahan</strong> yang dibuat juga dengan tujuan untuk<br />

merapatkan jurang antara pelajar-pelajar<br />

berprestasi tinggi dengan mereka yang berprestasi<br />

rendah.<br />

Dalam erti kata lain tujuan moral ialah kepekaan<br />

pengetua <strong>dan</strong> guru besar melaksanakan<br />

perubahan semata-mata dengan tujuan membawa<br />

perubahan positif bukan sahaja kepada sekolah<br />

mereka sendiri, tetapi impaknya turut memperbaiki<br />

sekolah-sekolah lain di sekitarnya. Perkara ini juga<br />

disebut sebagai kesan kocak (ripple effect).<br />

Kesan kocak (ripple effect) adalah keadaan di mana,<br />

riak-riak gelombang yang merentasi air apabila<br />

sesuatu objek jatuh ke dalamnya. Kesan kocakan<br />

air akan terjadi dari permulaan diikuti ke luar<br />

secara beransur-ansur. <strong>Pemimpin</strong> perubahan<br />

adalah kepimpinan di sekolah, yang sehampir boleh<br />

prihatin tentang kejayaan sekolah-sekolah lain di<br />

sekitarnya semasa mereka melaksanakan inisiatif<br />

perubahan di samping perubahan di sekolahnya<br />

sendiri.<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN 33


Peningkatan berterusan sesebuah sekolah tidak<br />

mungkin akan berlaku melainkan keseluruhan<br />

sistem telah bergerak maju ke hadapan. Sekiranya<br />

sesuatu perubahan dilakukan tanpa mengambil<br />

kira faktor moral maka perubahan yang dibuat<br />

hanyalah sebagai perhiasan, sekadar untuk<br />

berubah, untuk populariti <strong>dan</strong> kehebatan diri tanpa<br />

mempertimbangkan kesejahteraan warga sekolah<br />

<strong>dan</strong> impaknya terhadap kemenjadian murid secara<br />

keseluruhan.<br />

(2) KEFAHAMAN TENTANG PERUBAHAN<br />

(UNDERSTANDING CHANGE)<br />

Mempunyai idea-idea yang inovatif <strong>dan</strong> memahami<br />

proses perubahan itu adalah dua perkara yang<br />

berbeza. Dalam kes ini seorang pemimpin sekolah<br />

yang benar-benar komited kepada idea-idea<br />

mereka sendiri, tidak semestinya membawa<br />

kebaikan, <strong>dan</strong> tidak menjadikan pemimpin tersebut<br />

sebagai ejen perubahan. Untuk menjadi seorang<br />

pemimpin perubahan memerlukan penglibatan<br />

<strong>dan</strong> komitmen daripada orang lain yang mungkin<br />

tidak menyukai salah satu daripada idea yang<br />

diketengahkan. Tujuan perubahan bukanlah<br />

semata-matu kerana mahu melakukan inovasi.<br />

Sebaliknya berinovatif secara selektif dengan cara<br />

yang konsisten adalah lebih baik.<br />

Sekadar mempunyai idea-idea yang terbaik adalah<br />

tidak mencukupi. <strong>Pemimpin</strong> sebaliknya perlu<br />

membantu orang lain menilai, mencari makna<br />

secara kolektif <strong>dan</strong> komitmen terhadap perubahan.<br />

Fullan (2002) dalam memberikan garis panduan<br />

yang berikut untuk memahami konsep pemimpin<br />

perubahan;<br />

• Meyakini setiap perubahan tidak semestinya<br />

terus menghasilkan kejayaan; <strong>Pemimpin</strong> tidak<br />

dapat mengelak daripada masalah yang<br />

dihadapi pada peringkat awal mencuba perkara<br />

yang baru. <strong>Sebagai</strong> contoh, mereka harus tahu<br />

tidak kira berapa banyak mereka merancang<br />

untuk perubahan, enam bulan pertama atau<br />

pelaksanaan sesuatu perubahan merupakan<br />

fasa yang sangat mencabar.<br />

34<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


• Mentakrifkan semula rintangan; <strong>Pemimpin</strong><br />

yang berjaya tidak keberatan terhadap<br />

untuk menerima hakikat bahawa<br />

berlakunya penolakan terhadap perubahan<br />

yang mahu dilaksanakan. Malah, keraguan<br />

yang wujud ka<strong>dan</strong>g-ka<strong>dan</strong>g mempunyai<br />

poin yang penting. <strong>Pemimpin</strong> perubahan<br />

akan berusaha mencari jalan untuk<br />

menangani masalah tersebut.<br />

• Pembudayaan semula (Reculturing);<br />

adalah perkara yang lumrah berlaku <strong>dan</strong><br />

banyak perubahan adalah perubahan<br />

struktur <strong>dan</strong> <strong>dan</strong>gkal sifatnya. Merubah<br />

budaya bermaksud mengubah apa yang<br />

individu dalam organisasi nilai <strong>dan</strong><br />

bagaimana mereka bekerja bersama-sama<br />

untuk mencapai matlamat. <strong>Pemimpin</strong><br />

perubahan melakukan perubahan yang<br />

membawa kepada perubahan yang<br />

mendalam <strong>dan</strong> berkekalan.<br />

(3) MEWUJUDKAN PERHUBUNGAN<br />

(RELATIONSHIP BUILDING)<br />

Faktor tunggal yang biasanya diperlukan untuk melakukan<br />

perubahan yang berjaya ialah dengan menambahbaik<br />

perhubungan. Jika hubungan dalam kalangan anggota<br />

dapat ditambah baik, sekolah juga akan menjadi lebih<br />

baik. Jika hubungan kekal sama atau semakin teruk, maka<br />

asas kepada pembinaan perubahan akan musnah. Oleh<br />

itu, pemimpin perlu membina hubungan dengan<br />

kumpulan individu <strong>dan</strong> kumpulan yang pelbagai,<br />

terutamanya dengan orang yang mempunyai pola berfikir<br />

yang berbeza.<br />

• Jangan sekali-kali terikat dengan senarai<br />

semak; <strong>Perubahan</strong> adalah situasi yang<br />

kompleks. Tiada jalan pintas atau urutan<br />

langkah yang teratur untuk melaksanakan<br />

perubahan; Ia melibatkan usaha keras <strong>dan</strong><br />

berterusan untuk membentuk budaya kerja<br />

yang baru.<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN 35


Kecerdasan emosi adalah satu kemestian.<br />

<strong>Pemimpin</strong> yang mempunyai kecerdasan emosi<br />

yang tinggi, mampu untuk membina hubungan<br />

yang baik kerana mereka menyedari <strong>dan</strong><br />

memahami emosi mereka sendiri, sensitif <strong>dan</strong><br />

memberi inspirasi kepada orang lain (Goleman,<br />

Boyatzis, & McKee, 2002). <strong>Pemimpin</strong> <strong>Perubahan</strong><br />

Budaya mengetahui bahawa membina<br />

perhubungan <strong>dan</strong> pasukan adalah kemahiran yang<br />

paling sukar sama ada bagi pemimpin perniagaan<br />

<strong>dan</strong> Pendidikan (Hay Management Consultants,<br />

2000). <strong>Pemimpin</strong> perubahan sentiasa bekerja keras<br />

untuk membangunkan pelbagai domain<br />

kecerdasan emosi, terutamanya berkaitan<br />

pengurusan diri emosi <strong>dan</strong> empati terhadap orang<br />

lain (Goleman et all., 2002).<br />

(4) PENJANAAN PENGETAHUAN DAN<br />

PERKONGSIAN (KNOWLEDGE CREATION AND<br />

SHARING)<br />

Mewujudkan <strong>dan</strong> berkongsi pengetahuan adalah<br />

merupakan perkara yang penting kepada<br />

kepimpinan yang berkesan. Maklumat yang kita<br />

peroleh, hanya akan menjadi pengetahuan melalui<br />

proses sosialisasi. Atas alasan ini, mewujudkan<br />

perhubungan <strong>dan</strong> komuniti pembelajaran<br />

profesional dalam organisasi adalah satu perkara<br />

yang harus diutamakan. Organisasi mesti<br />

merangsang penyebarluasan pengetahuan serta<br />

mempergiat usaha menguasai pengetahuan.<br />

Memberi fokus terhadap perhubungan bukan<br />

hanya sekadar untuk meningkatkan skor<br />

pencapaian tahun hadapan, tetapi sebaliknya<br />

merupakan satu cara meletakkan batu asas untuk<br />

pencapaian prestasi dua atau beberapa tahun<br />

mendatang. <strong>Pemimpin</strong> perubahan sentiasa<br />

berusaha untuk memberikan motivasi <strong>dan</strong> tenaga<br />

kepada guru yang kurang efektif <strong>dan</strong> berupaya<br />

mewujudkan perhubungan yang positif dalam<br />

kalangan mereka. Hubungan yang kukuh inilah<br />

yang kelak menjadi bahan api dalam memarakkan<br />

iklim perubahan yang sihat di dalam organisasi.<br />

36<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


Pembelajaran berterusan perlu menjadi satu<br />

budaya di mana individu dalam organisasi bukan<br />

sahaja berusaha untuk menambah pengetahuan<br />

mereka tetapi pada masa yang sama sedia<br />

berkongsi terhadap pengetahuan yang mereka<br />

telah kuasai. Apabila budaya menjana <strong>dan</strong><br />

berkongsi pengetahuan menjadi satu norma dalam<br />

organisasi maka ia akan membawa kepada<br />

pembangunan organisasi itu sendiri.<br />

<strong>Pemimpin</strong> <strong>Perubahan</strong> menghargai bahawa<br />

pengajaran adalah profesion yang mempunyai<br />

kaitan dengan intelektual <strong>dan</strong> moral. Kepimpinan<br />

sekolah jenis ini akan sentiasa mengingatkan guruguru-guru<br />

bahawa mereka perlu sentiasa terlibat<br />

dalam mengamalkan, mengkaji <strong>dan</strong> memperhalus<br />

kualiti pengajaran mereka.<br />

<strong>Pemimpin</strong> perubahan adalah peneraju<br />

pembelajaran (lead learner) di sekolah <strong>dan</strong> menjadi<br />

model pembelajaran sepanjang hayat dengan<br />

berkongsi apa yang telah dibaca, melibatkan diri<br />

<strong>dan</strong> menggalakkan penyelidikan atau kajian<br />

tindakan, serta melaksanakan kumpulan<br />

pembelajaran (lesson study) dalam kalangan<br />

kakitangannya. <strong>Guru</strong> yang berkerja dengan seorang<br />

pemimpin perubahan memahami bahawa mereka<br />

sentiasa diberi ruang <strong>dan</strong> peluang dalam proses<br />

pembaikan dalam proses pengajaran.<br />

(5) MELAKUKAN PENYESUAIAN<br />

(COHERENCE MAKING)<br />

Salah satu ciri pemimpin perubahan ialah<br />

pemimpin yang berupaya memahami proses<br />

perubahan, keupayaan untuk membina hubungan,<br />

boleh mencipta <strong>dan</strong> berkongsi pengetahuan.<br />

<strong>Pemimpin</strong> perubahan juga membantu menjalin<br />

keserasian melalui pendekatan semak <strong>dan</strong> imbang<br />

yang diturap dalam interaksi sesama mereka.<br />

<strong>Pemimpin</strong> dengan kesedaran moral yang<br />

mendalam bukan sahaja memberikan bimbingan,<br />

tetapi mereka juga terhalang jika idea mereka tidak<br />

dicabar melalui perubahan yang dinamik,<br />

hubungan yang fleksibel, <strong>dan</strong> idea yang dihasilkan<br />

oleh pengetahuan baru.<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN 37


Kepimpinan di sekolah tidak seharusnya melakukan<br />

kesilapan dengan melakukan inovasi secara<br />

berlebihan <strong>dan</strong> melaksanakan terlalu banyak<br />

program perubahan. <strong>Pemimpin</strong> <strong>Perubahan</strong> yang<br />

mantap, sebaliknya, menumpukan perhatian<br />

kepada perubahan yang melibatkan pembelajaran<br />

murid sebagai fokus utama <strong>dan</strong> memberikan<br />

perhatian terhadap idea luaran yang berupaya<br />

meluaskan jangkauan pemikiran <strong>dan</strong> visi sekolah.<br />

<strong>Pemimpin</strong> perubahan sentiasa menghargai potensi<br />

pelbagai idea kreatif, <strong>dan</strong> memberi tumpuan yang<br />

lebih untuk mencapai penjajaran yang lebih besar.<br />

Mereka juga melihat kepada masa depan <strong>dan</strong><br />

berusaha untuk tidak mewujudkan budaya yang<br />

mempunyai kapasiti melakukan penyelesaian<br />

dalam masa yang singkat tetapi kurang berkesan.<br />

Sebaliknya mereka berupaya menilai tahap<br />

ketegangan yang wujud dalam menangani sesuatu<br />

isu atau masalah bagi penyelesaian yang<br />

berpanjangan.<br />

<strong>Pengetua</strong> <strong>dan</strong> <strong>Guru</strong> <strong>Besar</strong> tidak seharusnya menjadi memimpin<br />

perubahan dengan membuat kesilapan melakukan inovasi secara<br />

berlebihan <strong>dan</strong> melaksanakan terlalu banyak projek perubahan.<br />

<strong>Pemimpin</strong> <strong>Perubahan</strong> Budaya, sebaliknya, menumpukan perhatian<br />

kepada perubahan yang melibatkan pembelajaran murid sebagai<br />

fokus utama <strong>dan</strong> memberikan perhatian terhadap idea luaran yang<br />

berupaya meluaskan jangkauan pemikiran <strong>dan</strong> visi sekolah.<br />

38<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


2.2 TERAS PEMIMPIN PERUBAHAN<br />

TUJUH TERAS PEMIMPIN PERUBAHAN<br />

Dalam bukunya Change Leader, Michael<br />

Fullan berhujah tentang kepentingan<br />

amalan sebagai alat pembelajaran untuk<br />

pemimpin. Beliau menjelaskan bahawa<br />

amalan atau praktis memainkan<br />

peranan yang lebih penting daripada<br />

teori dalam membawa kepada<br />

perubahan yang berkesan. Fullan<br />

membentangkan kes bahawa kajian <strong>dan</strong><br />

teori perlu digunakan dalam kerja buat<br />

yang praktis, <strong>dan</strong> bukan sebaliknya.<br />

Change Leader adalah, buku terakhir<br />

dalam trilogi kepimpinannya telah<br />

membentangkan penyelesaian tujuh<br />

elemen kepimpinan perubahan yang<br />

“meletakkan amalan di hadapan <strong>dan</strong> di<br />

tengah" <strong>dan</strong> kemudian menambah enam<br />

komponen lain iaitu keazaman, motivasi,<br />

kerjasama, keyakinan, impak <strong>dan</strong><br />

'kesederhanaan’” sebagai tujuh elemen<br />

penting yang mencirikan gaya<br />

kepimpinan pemimpin perubahan.<br />

Rajah 15 : Teras <strong>Pemimpin</strong> <strong>Perubahan</strong><br />

Pada buku panduan ini tujuh elemen yang dica<strong>dan</strong>gkan<br />

Fullan akan dibincangkan secara ringkas bagi tujuan<br />

mewujudkan kefahaman mengenai bagaimana pengetua<br />

<strong>dan</strong> guru besar boleh mengaplikasikannya dalam bentuk<br />

tindakan di sekolah.<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN 39


(1) Laksanakan Dengan Kerelaan<br />

(Do deliberatively)<br />

40<br />

Bagi Fullan, pengalaman adalah segalagalanya<br />

<strong>dan</strong> beliau menyatakan bahawa<br />

kebanyakan idea yang baik datang<br />

daripada pengamalan, sama ada dari<br />

pengalaman peribadi atau pengalaman<br />

hasil dari pemerhatian. Meman<strong>dan</strong>gkan<br />

kebanyakan inisiatif ke arah perubahan<br />

gagal dilaksanakan secara berkesan, ia<br />

menyukarkan pemimpin kerana anggota<br />

dalam organisasi mempunyai sikap<br />

penolakan terhadap perubahan;<br />

manusia adalah rumit <strong>dan</strong> ka<strong>dan</strong>gkala<br />

amat sukar untuk diurus, maka kita<br />

perlu untuk melihat lagi <strong>dan</strong> lagi, tentang<br />

amalan kerja buat kita, pengalaman, <strong>dan</strong><br />

diri kita sendiri sebelum melaksanakan<br />

perubahan.<br />

Rajah 16: PEMIMPIN PERUBAHAN (FULLAN, 2006)<br />

Langkah pertama dalam proses perubahan ialah melaksanakannya dengan kerelaan atau "Amalan<br />

Sengaja“ (Deliberate Practice). Dalam bukunya Change Leader, Fullan mengemukakan bukti bahawa<br />

kepimpinan yang didorong oleh amalan atau praktis adalah paling berkesan kerana ia membolehkan<br />

amalan, berdasarkan penyelidikan <strong>dan</strong> teori, menjadi enjin yang membawa kepada perubahan. Teori<br />

semata-mata bukanlah pemacu kerana "amalan adalah pertaruhan terbaik kita untuk mencari<br />

penyelesaian" (ms 155). Ringkasnya, amalan yang disengajakan mendorong kepada amalan yang terbaik<br />

dalam kerja buat kita. Fullan mengembangkan <strong>dan</strong> menca<strong>dan</strong>gkan bahawa amalan atau praktis ialah alat<br />

yang berkesan untuk perubahan.<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


PERBANDINGAN PEMIMPIN PENGAMAL DAN PEMIMPIN TEORI DALAM MELAKSANAKAN PERUBAHAN<br />

(FULLAN, 2006)<br />

Pengalaman sebenar adalah faktor yang paling berkesan untuk individu mengulangi <strong>dan</strong><br />

membina sikap mereka sendiri.<br />

<strong>Pemimpin</strong> Berpandukan Amalan<br />

Pengamal yang bijak<br />

Pengamal yang reflektif<br />

<strong>Pemimpin</strong> Berpandukan<br />

Teori<br />

Perancangan strategik<br />

Ahli teori yang abstrak<br />

<strong>Pemimpin</strong> Berpandukan Amalan<br />

<strong>Pemimpin</strong> Berpandukan Teori<br />

❑ Mereka merupakan pengamal yang bijak <strong>dan</strong><br />

reflektif<br />

❑ Memeriksa setiap amalan <strong>dan</strong> keputusan <strong>dan</strong> kenal<br />

pasti apa yang menjadi kekurangan<br />

❑ Melihat kepada kajian daripada pengamal lain yang<br />

telah berjaya melakukannya<br />

❑ Berdasarkan kepada langkah 1 <strong>dan</strong> 2, mereka<br />

membina amalan sendiri<br />

❑ Jika berjaya, mereka akan melakarkan kesimpulan<br />

<strong>dan</strong> teori sendiri. Lakukan lebih kerap <strong>dan</strong><br />

pembelajaran akan berlaku secara berterusan.<br />

❑ Mempunyai perancangan strategik <strong>dan</strong><br />

merupakan ahli teori yang abstrak.<br />

❑ Berpandukan teori semata-mata tidak akan<br />

membuahkan kejayaan. Ka<strong>dan</strong>gkala teori<br />

tidak dapat disesuaikan dengan situasi<br />

semasa.<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN 41


Satu metafora yang mudah untuk memahami hubungan antara teori <strong>dan</strong> amalan ialah dengan melihat<br />

kepada peranan penunggang gajah dengan gajah itu sendiri sebagaimana dilakarkan oleh Jonathan Haidt<br />

(2006) dalam bukunya berjudul The Happiness Hypothesis.<br />

Jon Haid’s : Hipotesis Kegembiraan 2006<br />

“Manusia dikuasai oleh emosi <strong>dan</strong> rasional”<br />

GA JAH<br />

(EMOSI)<br />

Latihan/Amalan<br />

Menyiapkan<br />

Tugasan<br />

(Tanpa banyak fikir/ buat<br />

perkara yang silap/tiada<br />

penemuan baru)<br />

PENUNGGANG<br />

(RASIONAL)<br />

Teori<br />

Terlebih Analisis &<br />

Berfikir<br />

(Banyak fikir perkara yang<br />

betul tetapi hanya tinggal<br />

pada teori)<br />

Dapat kita perhatikan, gajah memiliki emosi<br />

berbanding manusia yang mempunyai emosi <strong>dan</strong><br />

akal rasional. Seekor gajah sarkas melakukan<br />

pelbagai gaya <strong>dan</strong> aksi di luar tabiinya menerusi<br />

latihan yang dikendalikan olah penunggangnya.<br />

Gajah hanya buat seperti yang diarahkan mengikut<br />

rutin latihan. Manusia pula dibekalkan teori, melatih<br />

gajah agar gajah mudah dilatih <strong>dan</strong> lakukan gerakan<br />

seperi latihan.<br />

42<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


Aktiviti 4<br />

CABARAN<br />

PEMIMPIN PERUBAHAN<br />

❑ Bagaimana mengerakkan tenaga gajah <strong>dan</strong><br />

idea penunggang secara relevan?<br />

❑ Bagaimana hendak mencapai tahap amalan<br />

yang efektif melalui para pengamal yang<br />

sentiasa berkongsi idea <strong>dan</strong> mempengaruhi<br />

satu sama lain?<br />

❑ Bagaimana mencari titik pencerahan?<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN 43


(2) Ketegasan (Being Resolute)<br />

Elemen kedua yang mencirikan kepimpinan<br />

perubahan ialah pemimpin perubahan perlu<br />

menjadi seorang yang tegas (being resolute). Dalam<br />

karakter seorang pemimpin perubahan, tegas, gigih<br />

<strong>dan</strong> berani dalam mendepani cabaran adalah satu<br />

perkara yang penting.<br />

Bagi pemimpin yang mahu berada dalam zon<br />

selamat lazimnya tidak mempunyai ciri-ciri ini,<br />

hinggakan amalan kepimpinannya hanya “Business<br />

as Usual”. Ketegasan itu “OK” – Seseorang<br />

pemimpin mesti berani memberi jawapan yang<br />

tegas kepada sesuatu yang difikirkan baik atau<br />

tidak kepada organisasinya.<br />

Oleh itu pemimpin perubahan perlu tegas, namun<br />

perlulah bertindak dengan matlamat yang jelas <strong>dan</strong><br />

mempunyai sifat empati, agar segala denyut nadi<br />

ahli organisasinya dapat dirasai <strong>dan</strong> menjadi asas<br />

pertimbangannya dalam membuat keputusan.<br />

Fullan turut mengkaji peranan kritikal "empati yang<br />

mengagumkan" (keupayaan untuk memahami <strong>dan</strong><br />

berkongsi perasaan orang lain) <strong>dan</strong> bagaimana<br />

pemimpin perubahan menggabungkan empati<br />

yang mengagumkan dengan tujuan moral.<br />

KETEGASAN<br />

Bertindak Dengan<br />

Matlamat Yang<br />

Jelas <strong>dan</strong> Empati<br />

Fullan menyarankan agar kita sentiasa mengingati<br />

dua perkara penting yang perlu dilakukan semasa<br />

melaksanakan sesuatu perubahan iaitu:<br />

meneruskan menghadapi segala kemungkinan <strong>dan</strong><br />

bersikap empati apabila kita bertembung dengan<br />

watak antagonisme (penentang perubahan).<br />

Sekiranya wujud penentangan, perselisihan<br />

fahaman <strong>dan</strong> penolakan semasa kita dalam proses<br />

mengadaptasi sesuatu perubahan, ia mestilah<br />

ditangani dengan penyelesaian <strong>dan</strong> empati.<br />

<strong>Pemimpin</strong> yang mengamalkan ketegasan <strong>dan</strong><br />

empati sebenarnya menunjukkan nilai moral yang<br />

tinggi.<br />

44<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


<strong>Pemimpin</strong> Berempati<br />

1. Masukkan diri dalam situasi – pemimpin<br />

berada di dalam ahli kumpulan <strong>dan</strong> bersamasama<br />

dengan mereka bagi menyelami situasi<br />

itu.<br />

2. Tidak perlu betulkan sikap ahli memang<br />

akan ada sikap yang tidak selari dengan<br />

matlamat <strong>dan</strong> tujuan organisasi tetapi<br />

pemimpin tidak perlu membetulkannya<br />

<strong>dan</strong> yang perlu hanya merasai bagi<br />

mengetahui masalah sebenar.<br />

3. <strong>Perubahan</strong> yang mudah diikuti secara<br />

halus dengan menca<strong>dan</strong>gkan<br />

perubahan yang mudah diikuti<br />

dengan tanpa penolakan.<br />

2. Melakukan perkara baru dengan mudah –<br />

perubahan tidak perlu yang rumit tetapi<br />

sesuatu yang mudah atau secara bertahap.<br />

3. Selia permulaan perubahan dengan berhatihati<br />

– lakukan secara berhemah <strong>dan</strong> tidak<br />

akan wujud pemberontakan.<br />

4. Cari devian positif – segala yang di luar<br />

norma perlu diperhati <strong>dan</strong> ambil yang positif<br />

Rajah 17 : <strong>Pemimpin</strong> Berempati<br />

7. Adaptasi cabaran – cabaran yang timbul perlu<br />

diadaptasi dengan cara terbaik<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN 45


(3) Memotivasikan Massa (Motivates the Masses)<br />

Elemen ketiga yang perlu dipraktikkan oleh<br />

pemimpin perubahan ialah berkaitan dengan apa<br />

yang dikatakan sebagai "Memotivasikan Massa."<br />

Dalam persekitaran tugas kita, setiap pemimpin<br />

diharapkan membawa perubahan <strong>dan</strong> masalah<br />

yang paling besar yang perlu dihadapi ialah<br />

bagaimana untuk melibatkan orang ramai.<br />

Dalam hal ini dua penegasan penting yang perlu<br />

diingati ialah "perubahan hanyalah sekadar<br />

fatamorgana melainkan jika ahli dalam organisasi<br />

benar-benar mengalami realiti peningkatan kesan<br />

daripada perubahan tersebut <strong>dan</strong> perubahan<br />

tersebut benar-benar "membantu mereka<br />

mencapai sesuatu yang mereka tidak pernah capai<br />

sebelum ini, menyebabkan motivasi meningkat<br />

secara mendalam.<br />

Dalam erti kata lain, "keberkesanan yang<br />

direalisasikan" itulah yang akan mendorong orang<br />

ramai menyokong perubahan. Oleh itu amatlah<br />

tepat dikatakan bahawa perubahan adalah enjin<br />

untuk menggerakkan massa yang juga mencari<br />

perubahan. inilah sebabnya pemimpin perubahan<br />

tidak boleh mencapai kejayaan tanpa komitmen<br />

<strong>dan</strong> kerjasama kumpulan atau ahli dalam<br />

organisasinya.<br />

Banyak <strong>Perubahan</strong> Masih Gagal Walaupun<br />

Diberi<br />

❑ Inspirasi<br />

❑ Hadiah<br />

Sebaliknya<br />

PERUBAHAN<br />

BOLEH<br />

BERLAKU<br />

Bila ada amalan<br />

Amalan melihat dalam<br />

diri/refleksi<br />

Hubungkait dengan realiti<br />

orang lain<br />

Mengukuhkan kapasiti<br />

secara kolektif <strong>dan</strong><br />

membina identiti<br />

Rajah 18 : <strong>Perubahan</strong> boleh berlaku dengan berkesan<br />

walaupun tanpa ganjaran <strong>dan</strong> hadirah.<br />

46<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


MEMOTIVASI WARGA ORGANISASI<br />

“Pengetahuan melalui Pengalaman”<br />

You can’t make people change, and rewards and<br />

punishment either don’t work or are short lived –<br />

the only thing that works is people’s intrinsic<br />

motivation, and you have to get at this indirectly<br />

1. Penghargaan Ekstrinsik<br />

a)Gaji / Upah<br />

b)Promosi<br />

c) Jaminan Sosial<br />

2. Penghargaan Instrinsik<br />

a)Penyelesaian tugas<br />

b)Pengembangan Peribadi<br />

c) Pencapaian Prestasi<br />

Realized<br />

effectiveness is<br />

what motivates<br />

people to do<br />

more.<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN 47


Faktor motivasi pekerja dianggap<br />

sebagai aspek terpenting di dalam<br />

pengurusan kerja sesebuah<br />

organisasi. Motivasi merupakan satu<br />

perangsang bagi<br />

membangkitkan<br />

minat <strong>dan</strong><br />

mengekalkan<br />

dorongan<br />

individu ke arah<br />

mencapai<br />

sesuatu<br />

matlamat.<br />

Justeru, walaupun seseorang individu<br />

mempunyai bakat <strong>dan</strong> kebolehan yang baik<br />

berbanding rakannya namun masih tidak<br />

berguna sekiranya tidak dipenuhi dengan<br />

tahap motivasi yang tinggi terhadap kerja<br />

yang disan<strong>dan</strong>g.<br />

Oleh itu dalam konteks pemimpin perubahan<br />

keberkesanan organisasi dalam<br />

melaksanakan perubahan bergantung sejauh<br />

mana kepimpinan dapat berperanan sebagai<br />

motivator, sebagai seorang yang mampu<br />

menggarap perubahan <strong>dan</strong> menjadi<br />

perangsang motivasi dalam organisasi.<br />

Rajah 19 : Keberkesanan<br />

Organisasi.<br />

48<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


KEPERLUAN BIOLOGIKAL<br />

Pakar motivasi yang berkesan ialah mereka yang<br />

menumpukan kepada keperluan biologikal menerusi<br />

penghargaan intrinsik <strong>dan</strong> ekstrinsik.<br />

Ini selari dengan Teori Hierarki Maslow yang<br />

memberi penekanan kepada perkara<br />

berikut :<br />

• Keperluan fisiologi<br />

• Keselamatan<br />

• Kasih sayang<br />

• Penghargaan kendiri<br />

• Kesempurnaan kendiri<br />

Rajah 20 : Keperluan Biologikal<br />

PENGGARAP PERUBAHAN POSITIF<br />

Fullan (2006) turut menyatakan bahawa terdapat lapan penggarap terhadap perubahan yang<br />

positif seperti yang ditunjukkan pada Rajah 19.<br />

1. Hubungan: warga sekolah perlu menjadi pendengar <strong>dan</strong> mahu belajar dari pekerja senior. Menerusi<br />

cara ini ia akan dapat membantu dalam menyelesaikan masalah. Oleh itu semua warga sekolah perlu<br />

mempunyai sikap positif <strong>dan</strong> terbuka.<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN 49


2. Mengelak daripada “Fat Plans” – “Fat Plans”<br />

merujuk kepada perancangan yang luar biasa<br />

atau gempak dalam kertas kerja tetapi dari<br />

aspek pelaksanaan tidak seperti yang<br />

dirancang. Oleh itu dalam merancang<br />

pelaksanaan sesuatu perubahan,<br />

perancangan mestilah jelas, tepat <strong>dan</strong><br />

praktikal untuk diimplementasikan.<br />

3. Tingkah Laku pemimpin – Tingkah laku yang<br />

positif memberi kepercayaan kepada pekerja<br />

bawahan. <strong>Sebagai</strong> contoh dengan memberi<br />

peluang <strong>dan</strong> kepercayaan kepada pekerja<br />

dengan pengalaman baru atau tugasan baru.<br />

4. Kepercayaan Pelaksanaan – kepimpinan<br />

pendidikan di sekolah perlu memberi<br />

kepercayaan dengan pelaksanaan baru<br />

kepada warganya. Manakala warga sekolah<br />

pula mestilah mempunyai sikap mahu<br />

mempelajari kemahiran baru.<br />

5. Komunikasi – Komunikasi dua hala semasa<br />

pelaksanaan adalah penting untuk<br />

memastikan kejayaan. Oleh itu iklim<br />

komunikasi perlulah dalam keadaan yang<br />

baik <strong>dan</strong> kepimpinan pula perlulah<br />

mempunyai kebolehan komunikasi secara<br />

berkesan.<br />

Rajah 21 : Lapan Penggarap <strong>Perubahan</strong> Yang Positif<br />

6. Pembelajaran – mempelajari pelbagai cara,<br />

strategi <strong>dan</strong> kemahiran dari pemimpin lain.<br />

7. Keseronokan bekerja – Keseronokan bekerja<br />

adalah hasil daripada persepsi atau tanggapan<br />

positif harus diberikan kepada setiap tugas yang<br />

dilaksanakan.. Oleh itu perasaan seronok<br />

semasa melaksanakan kerja merupakan motivasi<br />

kendiri yang perlu dipupuk dalam organisasi.<br />

8. Mempunyai pelan pengurusan risiko bagi<br />

meminimumkan impak negatif <strong>dan</strong><br />

meningkatkan peluang kejayaan.<br />

50<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


RANGSANGAN MOTIVASI DALAM MELAKSANAKAN PERUBAHAN<br />

Terdapat tujuh perkara yang perlu<br />

dipertimbangkan oleh kepimpinan di<br />

sekolah dalam mewujudkan budaya<br />

pemimpin perubahan di sekolah<br />

1. Pengalaman – memberi peluang<br />

pengalaman kepada subordinat<br />

dalam melaksanakan sesuatu<br />

perubahan. Pengalaman yang<br />

diperolehi itu nanti berupaya<br />

menjadi pendorong kepada<br />

peningkatan produktiviti.<br />

2. Membangunkan Kemahiran –<br />

pemimpin <strong>dan</strong> sekolah sanggup<br />

<strong>dan</strong> bersedia belajar kemahirankemahiran<br />

baru, selaras dengan<br />

perkembangan semasa.<br />

3. Kejelasan – Dengan mempelajari<br />

<strong>dan</strong> menguasai pelbagai<br />

kemahiran baharu, sesuatu<br />

tugas yang dipikul akan lebih<br />

jelas, mudah <strong>dan</strong><br />

memotivasikan ahli untuk<br />

meneruskan perubahan.<br />

Rajah 22 : Tujuh Elemen Budaya <strong>Pemimpin</strong> <strong>Perubahan</strong><br />

4. Motivasi Intrinsik- Motivasi intrinsik bermaksud motivasi yang<br />

didorong oleh kepentingan atau keseronokan dalam<br />

melakukan tugas sendiri <strong>dan</strong> wujud dalam individu <strong>dan</strong><br />

bukannya berusaha ke arah mendapat ganjaran luaran.<br />

5. Pemilikan (Ownership) – Bermaksud wujudnya kesebatian diri<br />

dengan bi<strong>dan</strong>g tugasnya, di mana ahli tersebut merasa bahawa<br />

mereka mempunyai peranan selaku penyumbang kepada<br />

kejayaan organisasi.<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN<br />

51


7. Kolaborasi –Kerjasama dari semua pihak dapat menjana kejayaan bersama.<br />

8. Berterusan- Fleksibel dengan perubahan <strong>dan</strong> sanggup untuk berusaha secara berterusan.<br />

9. Belajar Mengambil Risiko – Keberanian/ kesungguhan serta kesanggupan menghadapi cabaran <strong>dan</strong><br />

masalah serta risiko, baik berpunca dari luar diri atau dalam diri sendiri.<br />

<strong>Sebagai</strong> rumusannya, Fullan menjelaskan bahawa peranan kepimpinan selaku memimpin perubahan<br />

merupakan faktor penting dalam menentukan kejayaannya dalam melaksanakan perubahan. Dalam erti<br />

kata lain peranan pemimpin sebagai pemimpin perubahan, ialah sebagai ;<br />

Direction Setter<br />

Counselor<br />

Career Maker<br />

: Penentu arah organisasi<br />

: Penasihat bagi anggota organisasi<br />

: Melaksanakan penyusunan agar setiap orang mendapatkan<br />

kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuan diri<br />

Change Agent<br />

: Menerima risiko, gigih berusaha, analisis komprehensif,<br />

kontemporari <strong>dan</strong> berwawasan yang menekankan kelajuan,<br />

keutamaan <strong>dan</strong> fleksibiliti.<br />

Charger<br />

: Pemangkin organisasi<br />

52<br />

Confidence Builder<br />

: Membangunkan jati diri ahli sehingga setiap orang merasa penting<br />

<strong>dan</strong> diperlukan.<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


Aktiviti 5<br />

Amalan Mendorong <strong>dan</strong> Menghalang <strong>Perubahan</strong><br />

ke Arah Prestasi Tinggi/ Pencapaian Diutamakan<br />

Apakah isu-isu berkaitan nilai <strong>dan</strong> budaya kerja<br />

yang dihadapi dalam organisasi anda yang<br />

menjadi pendorong <strong>dan</strong> penghalang perubahan?<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN<br />

53


(4) Persaingan Kolaboratif (Collaborate to Compete)<br />

Elemen keempat yang perlu diberi penekanan<br />

dalam pembentukan karakter pemimpin<br />

perubahan ialah keupayaan "bekerjasama<br />

untuk bersaing," Untuk memastikan<br />

perubahan berlaku dengan berkesan<br />

pemimpin perlulah membuka kumpulan atau<br />

ahli dalam organisasinya kepada idea <strong>dan</strong><br />

persaingan baharu. Pendekatan ini dipanggil<br />

sebagai "persaingan kolaboratif," yang<br />

menjadi penentu kepada perubahan yang<br />

berjaya.<br />

Fullan (2006) menyarankan kita agar membina<br />

budaya kolaboratif, <strong>dan</strong> sebagai pemimpin<br />

perubahan yang berkesan, kita mesti<br />

mengalu-alukan kerjasama <strong>dan</strong> persaingan.<br />

Beliau menyatakan bahawa pemimpin<br />

perubahan yang berkesan menghargai<br />

kerjasama <strong>dan</strong> persaingan untuk kejayaan<br />

berterusan.<br />

Bersaing secara kolaboratif merupakan “Yin <strong>dan</strong><br />

Yang” untuk berjaya. Berkolaborasi <strong>dan</strong> bersaing.<br />

Michael Fullan (2006)<br />

Justeru, sewajarnya pemimpin perubahan perlu membentuk falsafah, komitmen <strong>dan</strong> persaingan yang<br />

mantap. Hakikatnya jika ahli organisasi dimotivasikan secara intrinsik, persaingan untuk melakukan yang<br />

terbaik akan datang secara semula jadi. Pendek kata, budaya kolaboratif yang wujud dalam organisasi<br />

adalah kunci kepada perubahan. Lagipun, mempelajari proses perubahan <strong>dan</strong> cara bagaimana<br />

mempengaruhi perubahan itu adalah tugas pemimpin perubahan yang berkesan.<br />

54<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


Menjana <strong>dan</strong> memperkasa<br />

pengamalan serta penghayatan<br />

terhadap budaya kerja<br />

organisasi menerusi pasukan<br />

kerja secara kolaboratif bukan<br />

sesuatu perkara yang baru<br />

dalam sistem pengurusan masa<br />

kini kerana budaya kolaboratif<br />

dikatakan mempunyai kuasa<br />

yang hebat dalam membentuk<br />

<strong>dan</strong> menterjemah corak<br />

pemikiran <strong>dan</strong> tindakan<br />

warganya (Barth, 2002).<br />

Berasaskan kepada kajian <strong>dan</strong><br />

pemerhatian<br />

amalan<br />

kepimpinan, Fullan (2006)<br />

menggariskan lima elemen<br />

budaya kolaboratif yang boleh<br />

menjadi pencetus kepada<br />

semaraknya budaya kolaboratif<br />

dalam organisasi khususnya<br />

dalam amalan kepimpinan<br />

perubahan. Lima elemen<br />

budaya kolaboratif dapat<br />

diperhalusi perinciannya seperti<br />

berikut;<br />

❑ Menetapkan asas atau teras kepada matlamat yang<br />

hendak dicapai<br />

❑ Fokus dalam mencapai matlamat<br />

❑<br />

Rajah 23: Lima Elemen Budaya Kolaboratif<br />

(i) Fokus kepada matlamat yang menjadi teras organisasi<br />

Matlamat akan menjadi semakin jelas seiring dengan<br />

pelaksanaannya<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN<br />

55


(ii) Membimbing bentuk gabungan kolaboratif<br />

❑<br />

❑<br />

❑<br />

Ketua <strong>dan</strong> ahlinya perlu sepakat dalam matlamat <strong>dan</strong> strategi organisasi<br />

Berkomunikasi secara konsisten tentang matlamat <strong>dan</strong> strategi<br />

Matlamat yang berjaya dicapai melambangkan kekuatan ahlinya <strong>dan</strong> bukan bergantung kepada<br />

ketua semata-mata<br />

(iii) Menyasarkan pembinaan kapasiti secara kolektif<br />

❑<br />

❑<br />

❑<br />

Berbahagi tugas kepada ahlinya<br />

Lebih cekap <strong>dan</strong> berkesan bekerja secara berkumpulan<br />

Individu atau berkumpulan setiap ahlinya hendaklah berpengetahuan, berkemahiran <strong>dan</strong><br />

komited dalam mencapai matlamat organisasi<br />

(iv) Mendapat faedah daripada persaingan secara kolaboratif<br />

❑<br />

❑<br />

❑<br />

Dapat membuat keputusan sendiri<br />

Keutamaan kepada individu yang boleh bekerja sama<br />

Pekerja bermotivasi apabila merasakan ketuanya<br />

menyumbang kepada peningkatan kerjaya mereka<br />

(v) Berusaha membina kapasiti individu<br />

❑<br />

❑<br />

❑<br />

❑<br />

❑<br />

❑<br />

Persaingan adalah lumrah di dalam organisasi<br />

Fokus kepada matlamat utama<br />

Berkepimpinan<br />

Mempunyai sifat empati<br />

Pelajari kualiti terbaik individu lain<br />

Telus menyatakan kejayaan anda <strong>dan</strong> individu lain<br />

56<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


(5) Keyakinan Pembelajaran (Learning Confidently)<br />

Elemen kelima dalam mencirikan kepimpinan perubahan ialah keupayaan pemimpin untuk mengikatkan<br />

pengetahuan <strong>dan</strong> kemahiran dengan minda positif untuk "Belajar dengan yakin,“. Bercakap tentang<br />

keazaman untuk belajar sebagai komponen penting kepada mana-mana pemimpin perubahan, adalah<br />

penting untuk diambil perhatian bahawa hanya dengan mempelajari cara belajar kita boleh menjadi<br />

pemimpin perubahan yang berkesan.<br />

Dalam usaha untuk menerapkan budaya<br />

pembelajaran dalam amalan kepimpinan kita,<br />

Fullan dalam Change Leader: Learning to do What<br />

Matters Most menyarankan agar kita melaksanakan<br />

empat kombinasi perkara yang berikut:<br />

i) Menggunakan akal atau minda kita,<br />

ii) Membangunkan minda orang lain <strong>dan</strong> diri kita<br />

sendiri,<br />

iii) Menjadikan kita individu yang sangat<br />

diperlukan dengan cara yang betul<br />

(kepimpinan kita yang tiada duanya)<br />

iv) Mengekalkan tahap keyakinan yang tinggi.<br />

<strong>Perubahan</strong> Memerlukan Keyakinan…Tetapi<br />

Keyakinannya Adalah Bagai Ular<br />

Menyusur Akar….<br />

Dengan belajar, kita akan mengetahui perkara yang<br />

se<strong>dan</strong>g berlaku <strong>dan</strong> kesan yang dialami oleh<br />

pemimpin perubahan. <strong>Pemimpin</strong> perubahan yang<br />

berilmu mampu mengakui <strong>dan</strong> belajar daripada<br />

kesilapan. Fullan menyatakan bahawa "hanya<br />

individu yang mahu belajar sahaja yang berupaya<br />

menjadi pemimpin perubahan yang berkesan" (ms<br />

118).<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN<br />

57


“The best investment you can make is an investment<br />

in yourself… The more you learn, the more you’ll<br />

earn.”<br />

Warren Buffett<br />

58<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


(i) Menggunakan akal<br />

(iii) Jadilah pemimpin yang tiada duanya<br />

<strong>Perubahan</strong> tingkah laku yang lebih<br />

bermakna hanya akan berlaku apabila<br />

pemimpin perubahan belajar dari<br />

pengalaman.<br />

(ii) Sentiasa amalkan perkembangan minda<br />

(iv) Keyakinan yang tinggi<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN<br />

59


“by instructing students how to learn, unlearn and relearn, a powerful new<br />

dimension can be added to education…” Alvin Toffler<br />

60<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


Secara sederhana belajar atau dalam bahasa<br />

Inggerisnya “learn” dapat diertikan sama dengan<br />

bunyi slogan “Learn – Unlearn – Relearn”, slogan<br />

tersebut merupakan kutipan pernyataan futurologi<br />

Alvin Toffler (1970), “The illiterate of the 21st Century<br />

will not be those who cannot read or write, but those<br />

who cannot learn, unlearn and relearn”.<br />

(i) Belajar (Learn)<br />

Learn, berarti belajar. Belajar dalam dunia<br />

pendidikan sama ertinya dengan perubahan.<br />

<strong>Perubahan</strong> apa yang dimaksudkan?. Dari tidak<br />

tahu menjadi tahu <strong>dan</strong> menjadi mengerti (faham =<br />

understand). Dengan kata lain belajar akan<br />

menjadikan seseorang dari zero kepada hero.<br />

Namun, ada dimensi lain yang seringkali dilupakan<br />

dalam hal “learn” tersebut. Hal itu justeru menjadi<br />

kunci dari erti pendidikan yang sesungguhnya iaitu<br />

perubahan. Belajar seharusnya mengubah mereka<br />

yang salah konsep <strong>dan</strong> meninggalkan konsep<br />

tersebut (Unlearn).<br />

(iii) Unlearn<br />

Unlearn merujuk kepada konsep membuang<br />

sesuatu yang telah kita kuasai, terutamanya amalan<br />

lama atau maklumat yang sudah lapuk.<br />

Ia juga merujuk kepada perubahan cara kita berfikir<br />

daripada cara lama kepada cara baharu, sesuai<br />

dengan perubahan <strong>dan</strong> perkembangan semasa.<br />

Bermaksud kita membuang amalan, peraturan,<br />

prosedur, pendekatan <strong>dan</strong> tindakan lama kepada<br />

sesuatu yang baharu, seiring dengan perubahan<br />

yang berlaku.<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN<br />

61


(iii) Belajar Semula (Relearn)<br />

Relearn atau belajar semula ialah proses<br />

pembelajaran semula sejajar dengan<br />

saranan Alvin Toffler. Masa hadapan yang<br />

beliau maksudkan lebih 50 tahun lalu telah<br />

pun tiba, iaitu masa kini. Kita sekarang<br />

hidup pada bada ke-21. Buta huruf pada<br />

zaman ini bukanlah dalam kalangan mereka<br />

yang tidak boleh membaca <strong>dan</strong> mengenal<br />

huruf A, B, C, tetapi mereka yang tidak<br />

belajar bagaimana untuk belajar. Relearn<br />

adalah cara bagaimana kita beradaptasi<br />

situasi berlainan dengan pendekatan<br />

berbeza.<br />

62<br />

Dalam bukunya berjudul Future Shock<br />

(Kejutan Masa Depan), Toffler (1971)<br />

menggambarkan tekanan hidup yang tinggi<br />

<strong>dan</strong> kekeliruan pada abad ke-21, yang<br />

dihadapi oleh individu disebabkan mereka<br />

akan berhadapan dengan terlalu banyak<br />

perubahan dalam masa yang terlalu singkat.<br />

Maksud Toffler ialah, taktik masa lalu tidak<br />

akan berjaya pada masa hadapan. Kita kena<br />

ubah cara berfikir <strong>dan</strong> cara bertindak, sesuai<br />

dengan perkembangan semasa. Jika kejutan<br />

masa depan ingin dielakkan, masyarakat<br />

mesti mengimbangkan dirinya dengan<br />

perub<br />

perubahan yang pantas berlaku <strong>dan</strong> mesti melakukan<br />

perancangan untuk masa depan <strong>dan</strong> perubahan yang<br />

akan dibawanya. Kepimpinan pada hari ini, perlu<br />

melakukan kajian tentang senario berbeza yang mungkin<br />

wujud pada masa hadapan <strong>dan</strong> kesan senario tersebut<br />

terhadap nilai <strong>dan</strong> gaya hidup. Justeru itu proses learn,<br />

unlearn <strong>dan</strong> relearn perlu berlaku secara berterusan. Tanpa<br />

persediaan <strong>dan</strong> kawalan, kepimpinan organisasi tidak akan<br />

dapat menangani masa depan <strong>dan</strong> akan mengalami<br />

kejutan masa depan. Sebaliknya, tidak akan berlaku<br />

kejutan masa depan jika langkah-langkah yang sewajarnya<br />

diambil lebih awal pada masa kini.<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


(6) Mengetahui Impak Tindakan (The Impact)<br />

Langkah keenam ialah mengenai "impak”.<br />

Elemen ini mengajak kita untuk keluar dari<br />

cara kita mengenali diri kita sendiri, untuk<br />

berwaspada <strong>dan</strong> prihatin terhadap pengaruh<br />

<strong>dan</strong> kuasa kita sebagai pemimpin perubahan.<br />

<strong>Sebagai</strong> pemimpin perubahan, kita mesti<br />

sedar <strong>dan</strong> cekap memahami tentang kesan<br />

tindakan kita.<br />

Elemen keenam ini, merupakan peringatan<br />

yang baik bahawa pemimpin perlu<br />

menumpukan perhatian pada tugas yang<br />

se<strong>dan</strong>g dijalankan, <strong>dan</strong> mengelakkan<br />

gangguan, dengan menjadi seorang pemimpin<br />

yang mahir dalam memutuskan perkara yang<br />

tidak boleh dilakukan.<br />

Penekanan khusus yang perlu kita berikan<br />

berkaitan elemen ini ialah tentang pentingnya<br />

kita mengenali diri kita dengan lebih baik<br />

untuk mengakui kesilapan kita,<br />

menyelaraskan matlamat, tindakan <strong>dan</strong><br />

maklum balas, mewujudkan iklim maklum<br />

balas terbuka <strong>dan</strong> kritikal, fokus kepada<br />

beberapa keutamaan, mengikut senarai<br />

semak <strong>dan</strong> meraikan kejayaan selepas ia<br />

berlaku.<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN<br />

Rajah 24: Penyelesaian Terhadap Impak Tindakan<br />

63


Semua ini penting kerana sebaik sahaja pemimpin<br />

mengenal pasti kelemahannya, hanya sistem semak<br />

<strong>dan</strong> imbang yang teliti sahaja yang akan membawa<br />

kepada perubahan yang berjaya. Apa yang perlu<br />

dilakukan oleh pemimpin perubahan ialah<br />

kepimpinan <strong>dan</strong> pengurusan harian memfokuskan<br />

pada sebilangan kecil perkara penting (utamakan<br />

yang utama), melakukannya dengan baik <strong>dan</strong><br />

bersikap telus tentang amalan <strong>dan</strong> kemajuan<br />

sesuatu tindakan.<br />

Dalam memastikan kita mengetahui sejauh mana<br />

impak tindakan yang kita lakukan kepada<br />

kakitangan <strong>dan</strong> organisasi kita, maka data <strong>dan</strong><br />

maklumat yang mencukupi sangat membantu<br />

untuk memastikan pemimpin menguasai<br />

kepimpinan. Berdasarkan maklumat <strong>dan</strong> data yang<br />

ada, fokus kepada matlamat yang masih belum<br />

dicapai atau jurang yang paling besar.<br />

Gunakan data yang telah di kumpul, dianalisis <strong>dan</strong><br />

yang telah interpretasikan bagi tindakan<br />

penambahbaikan <strong>dan</strong> penyelesaian tindakan<br />

seterusnya. Contoh data yang kerap dirujuk di<br />

sekolah data Standard Kompetensi Kepengetuaan<br />

Sekolah Malaysia (SKKSM), SKPMg2, Laporan<br />

Nazir, Laporan Pencerapan, Laporan Penilaian<br />

Program, data Learning Walk <strong>dan</strong> sebagainya.<br />

Rumusannya pemimpin perubahan mestilah<br />

berasaskan kepada pendekatan “data driven”.<br />

Pendekatan satu penyelesaian untuk semua atau<br />

juga disebut “one size fits for all” adalah sesuatu<br />

yang bersifat unlearn, iaitu pendekatan yang perlu<br />

dijumudkan. Rajah 24 dapat menunjukkan<br />

penyelesaian terhadap impak tindakan yang sesuai<br />

dilakukan oleh pemimpin perubahan, agar risiko<br />

kegagalan daripada perubahan yang kita<br />

laksanakan dapat diminimumkan, manakala<br />

peluang kejayaan dapat ditingkatkan.<br />

64<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


<strong>Pengetua</strong> <strong>dan</strong> guru besar selaku pemimpin<br />

perubahan perlulah bersifat terbuka <strong>dan</strong><br />

mewujudkan suasana organisasi yang stabil<br />

terutamanya ketika berhadapan dengan<br />

kakitangannya. <strong>Pemimpin</strong> jangan merasakan<br />

tercabar <strong>dan</strong> cepat melatah apabila ada<br />

penentangan atau tidak mendapat persetujuan<br />

daripada guru-guru.<br />

Mengatakan “tidak” di tempat kerja adalah salah<br />

satu perkara yang sukar dilakukan oleh kebanyakan<br />

profesional terutama kepimpinan di sekolah.<br />

Keberanian untuk mengatakan “tidak” kepada<br />

rakan sekerja, bos, <strong>dan</strong> juga pelanggan telah<br />

menyebabkan tertekan kepada kita kerana ia<br />

meletakkan kita seolah-olah memberikan jawapan<br />

yang salah <strong>dan</strong> akan mengecewakan pihak lain.<br />

Situasi ini telah menyebabkan ramai ahli dalam<br />

organisasi mengalami beban kerja yang sangat<br />

besar, kekurangan keseimbangan kerja-kehidupan,<br />

keletihan, <strong>dan</strong> secara amnya pekerja yang tidak<br />

berpuas hati dalam kerjaya mereka. <strong>Sebagai</strong><br />

pemimpin kita perlu bersifat terbuka <strong>dan</strong> bersedia<br />

untuk menerima jawapan “tidak” daripada orang<br />

yang kita pimpin. Ahli dalam organisasi kita perlu<br />

menerima kuasa mengatakan tidak <strong>dan</strong> bukannya<br />

takut untuk mengatakannya <strong>dan</strong> menjauhkan diri<br />

arau sentiasa melihatnya dari perspektif negatif.<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN<br />

Mengatakan “tidak” memberikan seseorang kuasa<br />

untuk mengawal kehidupan profesional mereka. Di<br />

samping itu juga ia berupaya menetapkan<br />

sempa<strong>dan</strong>, <strong>dan</strong> juga menyerlahkan nilai masa<br />

mereka. Ia adalah kemahiran yang wujud dalam<br />

organisasi yang matang, kurang tekanan <strong>dan</strong><br />

persekitaran psikososial tempat kerja yang sihat.<br />

Berikut ialah beberapa petua berguna tentang cara<br />

mengatakan “tidak” tanpa merosakkan hubungan<br />

profesional;<br />

(i) Yakin, tegas <strong>dan</strong> hormat<br />

Walaupun mengatakan tidak sebagai respons,<br />

seseorang itu perlu menyatakannya dengan yakin<br />

<strong>dan</strong> bukan dengan cara yang menunjukkan<br />

ketidakpastian. Ketegasan harus dirasai dengan<br />

mengelakkan jawapan seperti saya akan cuba atau<br />

saya akan memikirkannya.<br />

65


saya akan memikirkannya. Rasa hormat juga harus<br />

dipertimbangkan kerana kita menolak terhadap<br />

sesuatu idea dengan justifikasi tertentu tetapi tetap<br />

meraikan kepelbagaian.<br />

(ii) Ca<strong>dan</strong>gkan alternatif<br />

Adalah dinasihatkan untuk mengadakan perbualan<br />

<strong>dan</strong> bukan hanya sekadar memberikan jawapan<br />

satu perkataan sahaja iaitu meninggalkan<br />

perkataan "tidak". Salah satu cara untuk<br />

menghindari perkara ini ialah dengan<br />

menca<strong>dan</strong>gkan alternatif. Dalam senario di mana<br />

kita tidak bersetuju terhadap ca<strong>dan</strong>gan yang<br />

dikemukakan oleh seorang daripada jawatankuasa<br />

kita, kita menolak dengan cara mengemukakan<br />

alternatif atau kita menerangkan mengapa idea<br />

atau pan<strong>dan</strong>gan tersebut tidak boleh diterima. Ini<br />

menunjukkan kita telah menggunakan pendekatan<br />

proaktif untuk menyelesaikan isu.<br />

(iii) Menjelaskan tentang keutamaan<br />

Dengan banyaknya tugas yang perlu diselesaikan<br />

maka masa menjadi sangat sensitif. Oleh itu<br />

pemimpin perubahan, perlulah memberi tumpuan<br />

kepada penyelesaian tugas yang penting terlebih<br />

dahulu. Jadi, apa yang berlaku apabila terdapat<br />

banyak idea, ca<strong>dan</strong>gan <strong>dan</strong> pan<strong>dan</strong>gan daripada<br />

rakan sekerja, orang bawahan atau atasan, kita<br />

hanya perlu jelaskan perkara yang se<strong>dan</strong>g kita<br />

usahakan. Pastikan kita dapat menerangkan<br />

sensitiviti dari segi masa <strong>dan</strong> kepentingan. Ini akan<br />

memberi signal kepada individu yang<br />

mengemukakan ca<strong>dan</strong>gan, atau yang<br />

mengemukakan permintaan agar mereka menilai<br />

kembali situasi kita <strong>dan</strong> sedar bahawa kita menolak<br />

kerana mempunyai kepentingan tugasan yang lebih<br />

mendasar.<br />

66<br />

(iv) Menjelaskan tentang komitmen lain.<br />

Adalah dinasihatkan, jujur dengan orang di<br />

sekeliling kita <strong>dan</strong> katakan “tidak” kepada<br />

permintaan mereka kerana mempunyai komitmen<br />

lain. Pertimbangkan situasi di mana kita<br />

mempunyai keluarga, komitmen kesihatan <strong>dan</strong><br />

komitmen profesional lain yang lebih penting.<br />

Namun kita perlu jujur <strong>dan</strong> bukan mereka cerita.<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


(v) Berunding<br />

Salah satu strategi dalam menolak atau<br />

berkata "tidak" terhadap pan<strong>dan</strong>gan,<br />

ca<strong>dan</strong>gan <strong>dan</strong> idea daripada kakitangan<br />

dalam organisasi ialah dengan<br />

menukarkannya ca<strong>dan</strong>gan arau idea<br />

dengan sesuatu yang kurang daripada<br />

yang diminta. Strategi ini terbukti<br />

berfungsi dengan baik terutamanya<br />

kepada pihak yang mengemukakan<br />

permintaan, ca<strong>dan</strong>gan, pan<strong>dan</strong>gan <strong>dan</strong><br />

idea tersebut.<br />

Kita juga boleh membuka ca<strong>dan</strong>gan lain yang kurang berisiko<br />

daripada guru-guru lain. Dalam contoh ini, kita boleh menukar<br />

permintaan mereka dengan menawarkan alternatif lain yang<br />

lebih bersesuaian. Ini akan memberikan nilai positif kepada<br />

guru berkenaan terhadap diri kita <strong>dan</strong> untuk menunjukkan<br />

penolakan kita terhadap sesuatu yang pada pertimbangan<br />

kita sukar untuk dilaksanakan.<br />

Ia adalah penunjuk terbesar bahawa kita<br />

telah menguasai kedua-dua seni iaitu<br />

untuk mengatakan "tidak" <strong>dan</strong> seni<br />

"perundingan" serta memastikan pihak<br />

yang lain tidak hampa atau pulang<br />

dengan tangan kosong. <strong>Sebagai</strong> contoh,<br />

seorang guru telah menca<strong>dan</strong>gkan untuk<br />

mengadakan hari pelancaran ulang tahun<br />

Jubli Emas sekolah dengan menjemput<br />

orang kenamaan bagi tujuan<br />

.<br />

pengumpulan <strong>dan</strong>a. Namun sebagai<br />

pemimpin, kita melihat ca<strong>dan</strong>gan tidak<br />

begitu sesuai dalam suasana semasa<br />

atau, lantas kita gantikan ca<strong>dan</strong>gan<br />

alternatif dengan melaksanakan<br />

pelancaran secara atas talian sahaja.<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN<br />

67


(vi) Saluran komunikasi secara personal (Runding<br />

Tepi)<br />

Saluran komunikasi personal atau “runding tepi”<br />

ialah saluran di mana kita memberikan jawapan<br />

"tidak" terhadap satu isu yang penting tetapi isu<br />

tersebut mempunyai tafsiran <strong>dan</strong> kepentingan<br />

yang berbeza. Anda boleh menyampaikan mesej<br />

tidak bersetuju dengan menggunakan platform<br />

peribadi seperti menerusi panggilan telefon atau<br />

bersemuka secara personal. Contohnya, dalam satu<br />

mesyuarat guru, seorang guru telah memberikan<br />

ulasan negatif terhadap keputusan mesyuarat.<br />

Walaupun anda tidak bersetuju dengan cara guru<br />

berkenaan, namun anda memilih untuk tidak<br />

menggunakan "kuasa" dengan menegur atau<br />

menghukum guru penolong kanan tersebut.<br />

Sebaliknya kita memilih untuk menghubungi guru<br />

tersebut secara personal <strong>dan</strong> merasionalkannya<br />

berkaitan sesuatu keputusan . Dalam kebanyakan<br />

kes, pendekatan ini amat dihargai oleh penerima<br />

kerana ia tidak meninggalkan ruang untuk<br />

kekeliruan atau andaian. Namun, kita perlu berhatihati<br />

dalam pemilihan saluran komunikasi yang ada,<br />

kerana penggunaan wadah seperti e-mel <strong>dan</strong><br />

pesanan ringkas, WhatsApp atau Telegram,<br />

selalunya mengun<strong>dan</strong>g kepada salah tafsir <strong>dan</strong><br />

sering ditafsirkan dalam cara yang tidak peribadi.<br />

(vii) Tepati masa dengan respons (jangan berlebihlebih)<br />

Walaupun anda menerima maklum balas yang<br />

mencabar, jangan memberi jawapan lebih lama<br />

daripada yang diperlukan. Jika pasti anda akan<br />

berkata "tidak" atau menolak kepada tugasan itu,<br />

sampaikan mesej itu tepat pada masanya. Ini akan<br />

memastikan anda tidak diburukkan <strong>dan</strong> ia juga<br />

memberi masa yang cukup kepada penerima untuk<br />

mencari alternatif atau menilai pilihan alternatif<br />

yang diberikan.<br />

68<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


(7) Mengekalkan Kesederhanaan (Sustain Simplexity)<br />

Elemen terakhir karakter yang menciri kepimpinan perubahan ialah<br />

mengekalkan kesederhanaan atau "Sustain Simplexity," . Elemen ini<br />

memberikan gambaran keseluruhan penyelesaian bagi enam<br />

elemen yang dibincangkan sebelum ini, iaitu dalam segala<br />

segi kita perlu bersederhana, memudahkan <strong>dan</strong> bukan<br />

menyusahkan. Fullan mengingatkan kita untuk<br />

menjadikannya ringkas <strong>dan</strong> "mengatasi masalah<br />

yang rumit tanpa rasa tertekan".<br />

Simplexity adalah penyelamat kepada dunia yang<br />

sukar difahami. Sesuatu yang kompleks tidak boleh<br />

disamakan dengan sesuatu yang sukar difahami.<br />

Dalam kepimpinan, mudahkan yang mudah <strong>dan</strong><br />

sesuaikannya secara teratur. Sesuatu yang kompleks<br />

sekiranya disusun atur dengan baik, akan mudah difahami.<br />

Panduan yang diberi jelas, gabungjalinkan dengan kemas.<br />

Contohnya seperti permainan Rubic Cube, penyusunan<br />

kotak berwarna untuk mencapai warna yang sama bagi<br />

setiap sudut nampak kompleks tetapi sekiranya formulanya<br />

difahami, ia akan mudah diatur.<br />

<strong>Sebagai</strong> rumusannya tujuh elemen yang dibincangkan pada bahagian ini adalah karakter yang seharusnya<br />

dilakukan atau ditunjukkan dalam amalan kepimpinan pemimpin perubahan. Jika kita memahami tujuh<br />

kunci rangka kerja ini kita akan menjadi pemimpin yang lebih baik selaku pemimpin perubahan. <strong>Pemimpin</strong><br />

perubahan adalah pemimpin yang dinamik <strong>dan</strong> memimpin dengan melaksanakannya, mengambil<br />

bahagian <strong>dan</strong> menjadi sebahagian daripada pelaksana. Beliau tidak bertindak hanya sebagai pemberi<br />

arahan atau figura autoritatif, tetapi pemimpin tersebut adalah pemimpin pelaksana.<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN<br />

69


2.3 TUJUH CIRI UNTUK PERUBAHAN BERKESAN<br />

(Adopted: Fullan, 2006)<br />

Memberi<br />

Motivasi<br />

Cekal /<br />

tabah<br />

Membina<br />

Upaya<br />

Penglibatan<br />

semua<br />

7 CIRI<br />

UNTUK<br />

PERUBAHAN<br />

BERKESAN<br />

Pembelajaran<br />

di tempat kerja<br />

Rajah 25 : Tujuh Ciri <strong>Pemimpin</strong> Berempati<br />

Amalan<br />

Reflektif<br />

<strong>Perubahan</strong><br />

secara<br />

kontekstual<br />

70<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


MOTIVASI<br />

Motivasi untuk meningkatkan kompetensi<br />

kepimpinan<br />

PEMBELA JARAN DI TEMPAT KERJA<br />

Memberi peluang untuk mengalami<br />

pembelajaran di tempat kerja<br />

Motivasi untuk meningkatkan kualiti<br />

kepimpinan.<br />

Motivasi untuk meningkatkan kualiti kerja<br />

Belajar untuk memahami isu-isu <strong>dan</strong><br />

masalah sekolah.<br />

Belajar untuk memperbaiki situasi yang<br />

berlaku di sekolah.<br />

PEMBANGUNAN KAPASITI<br />

Memainkan peranan utama dalam<br />

membangunkan kompetensi pemimpin<br />

sekolah<br />

Meningkatkan keupayaan pemimpin sekolah<br />

untuk menguruskan sekolah<br />

Membantu pemimpin sekolah dalam<br />

mengekalkan perubahan pendidikan<br />

KONTEKS PERUBAHAN<br />

Bertindak sepenuhnya sebagai pemain<br />

sistem (System Player ). Tumpuan kepada<br />

individu.<br />

Melibatkan diri dalam kumpulan bimbingan<br />

<strong>dan</strong> memulakan perkongsian amalan terbaik<br />

Perlu bekerjasama, memberi sumbangan<br />

<strong>dan</strong> melaksanakan perubahan dalam sudut<br />

yang lebih luas.<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN<br />

71


AMALAN REFLEKSI<br />

Mulakan setiap tindakan dengan<br />

membuat refleksi tentang apa telah<br />

dibincangkan <strong>dan</strong> dilakukan pada<br />

mesyuarat yang lepas.<br />

Amalan refleksi untuk memastikan<br />

penambahbaikan yang berterusan<br />

PENGLIBATAN<br />

Komited untuk membangunkan<br />

kompetensi kepimpinan<br />

Memberi sepenuh komitmen untuk<br />

meningkatkan pencapaian sekolahsekolah<br />

Membantu pemimpin sekolah untuk<br />

amalan refleksi.<br />

Penglibatan <strong>dan</strong> sumbangan di<br />

peringkat daerah dari semua<br />

pemimpin sekolah<br />

DAYA TAHAN<br />

Dapat menunjukkan sikap yang positif apabila berhadapan dengan kesusahan<br />

Fleksibel, mencerminkan, mempunyai kemahiran penyelesaian masalah, mempunyai matlamat,<br />

gigih, mengambil risiko <strong>dan</strong> optimistik.<br />

Dapat mengekalkan hubungan saling membantu, boleh pulih, mampu untuk merancang,<br />

mendapatkan bantuan <strong>dan</strong> dapat bertindak secara bebas tanpa bantuan.<br />

72<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


BAHAGIAN<br />

3<br />

MODEL PENGURUSAN<br />

PERUBAHAN


MODEL DAN PROSES DALAM PENGURUSAN<br />

PERUBAHAN<br />

OBJEKTIF<br />

❑<br />

❑<br />

Menghuraikan model-model mengurus perubahan.<br />

Memahami empat model pengurusan perubahan<br />

yang sesuai <strong>dan</strong> berupaya melaksanakan satu<br />

daripada model dalam amalan pengurusan<br />

kepimpinan.<br />

74<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


Model Dalam Melaksanakan <strong>Perubahan</strong><br />

Melaksanakan perubahan oleh kepimpinan adalah<br />

satu seni dalam pengurusan <strong>dan</strong> sesetengah<br />

sarjana mengatakan ia adalah satu sains atau ilmu<br />

yang mempengaruhi manusia untuk melibatkan<br />

diri dalam perubahan yang dirancang <strong>dan</strong><br />

seterusnya menavigasi perubahan bersama-sama<br />

daripada keadaan semasa, kepada keadaan masa<br />

depan yang diingini.<br />

1) Model <strong>Perubahan</strong> Tiga Langkah Kurt Lewin<br />

/Lewin’s Three-Step Model<br />

2) Model <strong>Perubahan</strong> Lapan Langkah Kotter /<br />

Kotter’s Eight-Step Plan for Implementing Change<br />

3) Model ASKAR<br />

4) Model Kubler-Ross<br />

Semua pemimpin organisasi termasuklah dalam<br />

pendidikan menghadapi cabaran rutin dalam<br />

pengurusan iaitu mengubah budaya kerja,<br />

mencipta proses yang lebih baik, menetapkan<br />

kitaran proses penambahbaikan yang lebih<br />

berkesan <strong>dan</strong> bersedia menempuhi cabaran VUCA,<br />

iaitu singkatan kepada keadaan ketidakstabilan<br />

(volatility), ketidakpastian (uncertainty), Kerumitan<br />

(complexity), <strong>dan</strong> Kesamaran (ambiguity).<br />

Menurut Tichy (1983, hlm. 38), 'penggunaan istilah<br />

"model" merujuk kepada satu set andaian <strong>dan</strong><br />

kepercayaan yang bersama-sama mewakili realiti'.<br />

Bertitik tolak daripada definisi ini, dalam buku<br />

panduan ini, saya membahaskan empat model<br />

perubahan yang merupakan pendekatan asas yang<br />

dapat membantu memahami proses perubahan<br />

<strong>dan</strong> asas untuk pelaksanaan perubahan yang<br />

berjaya di sekolah. Empat model tersebut ialah;<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN<br />

(1) Model <strong>Perubahan</strong> Tiga Langkah Lewin<br />

Bagi Lewin (1958), kebimbangan utama ialah isu<br />

tingkah laku kumpulan. Beliau memerhatikan<br />

bahawa tingkah laku individu berbeza dari<br />

kumpulan ke kumpulan. Oleh itu, dalam usaha<br />

untuk memahami keseragaman tingkah laku<br />

sesetengah kumpulan terhadap yang lain, dia<br />

berhujah bahawa individu yang berada dalam<br />

sesebuah kumpulan mempunyai persepsi <strong>dan</strong><br />

pemahaman yang sangat berbeza, tetapi jika<br />

mereka berkongsi objektif yang sama, mereka lebih<br />

cenderung untuk bertindak bersama untuk<br />

mencapainya. Beliau menegaskan bahawa terdapat<br />

keperluan untuk mengubah tingkah laku kumpulan<br />

supaya ia tidak kembali ke tahap lama dalam masa<br />

yang singkat.<br />

75


Oleh itu, teori Lewin adalah berdasarkan fakta<br />

bahawa perubahan yang dirancang, melalui<br />

pembelajaran, akan membolehkan individu<br />

memahami <strong>dan</strong> merangka semula pan<strong>dan</strong>gan<br />

mereka tentang cara menyelesaikan konflik sosial.<br />

Berasaskan kepada dapatan ini, Lewin<br />

menghasilkan model yang melihat perubahan<br />

sebagai prosedur tiga langkah yang digambarkan<br />

dalam Rajah 26.<br />

Langkah 1 : Unfreezing<br />

Pada Model Tiga Langkah Lewin, langkah pertama<br />

ialah proses di mana anggota dalam organisasi<br />

meninggalkan amalan lama atau perkara yang telah<br />

dilakukan sebelum ini.<br />

Melaksanakan perubahan<br />

yang dihasratkan<br />

Untuk perubahan yang berkesan, anggota dalam<br />

organisasi mesti menerima amalan kerja<br />

baharu atas dasar keperluan yang<br />

mendesak. Untuk mencapai<br />

matlamat ini, mereka digalakkan<br />

atau terpaksa menjauhkan diri<br />

dari zon selesa yang<br />

mereka telah terbiasa.<br />

1 2<br />

CHANGE /<br />

3<br />

UNFREEZING<br />

MOVING<br />

REFREEZING<br />

76<br />

Memastikan ahli organisasi<br />

bersedia ke arah perubahan<br />

Rajah 26 : Model <strong>Perubahan</strong> Lewin<br />

Source: Adapted from Lewin (1951)<br />

Memastikan perubahan<br />

berkekalan<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


Tujuannya ialah supaya mereka menyesuaikan diri<br />

dengan amalan kerja baharu, walaupun terdapat<br />

ketidakpastian mengenai masa hadapan mereka.<br />

Tindakan yang perlu dilakukan oleh pemimpin<br />

perubahan pada fasa “unfreezing” adalah seperti<br />

tindakan berikut;<br />

i) Ubah usaha untuk mengatasi tekanan, rintangan<br />

individu <strong>dan</strong> pematuhan kumpulan.<br />

ii) Timbulkan keadaan mendesak (urgency)<br />

menimbulkan rasa tidak puas hati dengan<br />

keadaan atau pencapaian semasa.<br />

iii) Mengaktifkan <strong>dan</strong> mengukuhkan sokongan<br />

pengurusan atasan.<br />

iv) Gunakan penyertaan dalam membuat<br />

keputusan.<br />

v) Wujudkan sistem ganjaran.<br />

Keadaan yang<br />

dikehendaki<br />

Status Quo<br />

Daya<br />

Penolak<br />

Daya<br />

Penggerak<br />

Tahap ini juga dinamakan sebagai fasa membuang<br />

amalan Status Quo (Unfreezing the Status Quo ) iaitu<br />

satu fasa yang kritikal di mana kepimpinan<br />

organisasi <strong>dan</strong> pasukan serta ahli yang menyokong<br />

perubahan akan berhadapan dengan tentangan<br />

daripada mereka yang merasakan terjejas kesan<br />

dari perubahan yang berlaku<br />

Rajah 27 : Daya Penggerak Dan Penolakan<br />

Masa<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN<br />

77


Langkah 2: Bergerak (Moving/Change)<br />

Dalam langkah dua iaitu pada fasa memulakan<br />

perubahan (moving), adalah satu tahap di mana<br />

usaha yang dilakukan oleh pemimpin perubahan<br />

untuk melibatkan anggota organisasi dalam proses<br />

perubahan. Ahli dalam organisasi perlu melibatkan<br />

diri dalam aktiviti untuk mengenal pasti <strong>dan</strong><br />

melaksanakan cara baharu dalam melakukan<br />

sesuatu atau melibatkan diri dalam aktiviti baharu<br />

untuk membawa perubahan.<br />

Tindakan yang perlu dilakukan oleh pemimpin<br />

perubahan pada fasa “moving” atau bergerak ialah<br />

seperti tindakan berikut;<br />

i) Tetapkan matlamat.<br />

ii) Institusikan perubahan yang lebih kecil <strong>dan</strong><br />

boleh diterima yang mengukuhkan <strong>dan</strong><br />

menyokong perubahan.<br />

iii) Membangunkan struktur pengurusan untuk<br />

perubahan.<br />

iv) Kekalkan komunikasi dua hala yang terbuka.<br />

Pada peringkat ini , Harper (2001) menca<strong>dan</strong>gkan,<br />

demi memastikan perubahan yang berkesan<br />

berlaku, pihak pengurusan mesti memastikan<br />

semua pihak berkepentingan yang berkaitan diberi<br />

peluang untuk terlibat dalam membuat keputusan<br />

<strong>dan</strong> menyelesaikan masalah secara kolaboratif.<br />

Walaupun secara tradisinya membuat keputusan<br />

ialah peranan kepimpinan, namun dalam fasa ini<br />

ahli dalam organisasi ialah mereka yang terlibat<br />

<strong>dan</strong> berkemungkinan besar menerima perubahan<br />

serta komited untuk menjayakan perubahan.<br />

Pemahaman yang lebih baik tentang keperluan <strong>dan</strong><br />

faedah yang diperolehi daripada perubahan yang<br />

mahu dilakukan menjadi penentu sama ada<br />

menerima sedikit atau tiada rintangan di pihak<br />

penerima perubahan.<br />

78<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


Langkah 3: Pembekuan semula (Refeezing)<br />

Pada langkah ketiga <strong>dan</strong> terakhir iaitu pembekuan<br />

semula atau refreezing, penekanan yang perlu<br />

diberikan oleh pemimpin perubahan ialah terhadap<br />

pengukuhan proses <strong>dan</strong> tugas baharu dalam<br />

organisasi. Untuk memastikan langkah ini berjaya,<br />

ahli organisasi yang telah berjaya melaksanakan<br />

sesuatu inisiatif perubahan mesti dihargai <strong>dan</strong><br />

diberikan pengiktirafan sewajarnya.<br />

Ganjaran adalah penting untuk pengubahsuaian<br />

tingkah laku. Ahli dalam organisasi harus<br />

menerima pengiktirafan yang sesuai hasil daripada<br />

perubahan tingkah laku <strong>dan</strong> budaya kerja mereka<br />

jika mereka menerima atau melaksanakan sesuatu<br />

perubahan. Dalam hal ini, ganjaran berfungsi untuk<br />

mengiktiraf bahawa tingkah laku baru dihargai<br />

pemimpin <strong>dan</strong> menghalang tingkah laku<br />

sebelumnya daripada berulang (Harper 2001).<br />

Pada tahap ini peranan pemimpin perubahan<br />

adalah berusaha untuk menstabilkan intervensi<br />

perubahan dengan mengimbangi daya penggerak<br />

<strong>dan</strong> daya penolakan sebagaimana yang dijelaskan<br />

pada Rajah 27 di halaman 85. Antara tindakan yang<br />

perlu dilakukan adalah seperti berikut;<br />

i) Membina pengalaman kejayaan.<br />

ii) Memberi ganjaran kepada tingkah laku yang<br />

diingini.<br />

iii) Membangunkan struktur untuk<br />

menginstitusikan perubahan.<br />

iv) Memastikan perubahan berfungsi atau<br />

berkesan.<br />

Oleh itu, menurut Branch (2002, p. 4), model<br />

perubahan organisasi Lewin boleh dicapai dalam<br />

tiga cara:<br />

i) Mengubah individu yang bekerja dalam<br />

organisasi (kemahiran, nilai, sikap, <strong>dan</strong><br />

akhirnya tingkah laku mereka) – daripada<br />

sekadar dilihat dengan mata kepada<br />

perubahan instrumental organisasi;<br />

ii) Mengubah pelbagai struktur <strong>dan</strong> sistem<br />

organisasi – sistem ganjaran, perhubungan<br />

pelaporan, reka bentuk kerja; atau<br />

iii) Mengubah secara langsung iklim organisasi<br />

atau gaya interpersonal – berapa kerap orang<br />

keberadaan antara satu sama lain, bagaimana<br />

konflik diuruskan, bagaimana keputusan<br />

dibuat.<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN<br />

79


<strong>Sebagai</strong> rumusannya, berdasarkan perbincangan model perubahan tiga langkah Lewin, boleh dikatakan<br />

bahawa model Lewin menyediakan rangka kerja yang berguna untuk memahami perubahan organisasi.<br />

Namun begitu, model ini sekadar memberikan pan<strong>dan</strong>gan sahaja yang membolehkan opsyen kepada<br />

kepimpinan perubahan mempertimbangkan cara <strong>dan</strong> pendekatan yang telah beliau kemukakan.<br />

Rajah 28: Contoh bagaimana Model <strong>Perubahan</strong> Tiga Langkah Lewin digunakan di sekolah.<br />

80<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


(2) MODEL PENGURUSAN PERUBAHAN KOTTER<br />

John Kotter telah membuktikan bahawa usaha-usaha melaksanakan perubahan pada skala yang besar<br />

tidak sentiasa mendatangkan hasil yang diingini. Beliau mendapati bahawa terdapat hanya 30% peluang<br />

kejayaan daripada perubahan yang dilaksanakan dalam organisasi. John Kotter memperkenalkan "8<br />

langkah Model perubahan Kotter " dalam usaha meningkatkan keupayaan sesebuah organisasi untuk<br />

mengubah <strong>dan</strong> meningkatkan peluang kejayaan.<br />

John Kotter memperkenalkan "8 Langkah Model<br />

<strong>Perubahan</strong> Kotter” dalam usaha meningkatkan<br />

keupayaan sesebuah organisasi untuk<br />

mengubah <strong>dan</strong> meningkatkan peluang<br />

kejayaan dalam melakanakan perubahan.<br />

Dengan mengikuti pelan langkah ini<br />

organisasi boleh mengelakkan<br />

kegagalan <strong>dan</strong> sebaliknya<br />

berupaya melaksanakan<br />

perubahan dengan cekap.<br />

Hasilnya, organisasi tidak lagi perlu<br />

melakukan penyesuaian perubahan<br />

<strong>dan</strong> sebaliknya akan meningkatkan<br />

peluang mereka untuk berjaya.<br />

Dengan mengikuti pelan 8 Langkah<br />

Model <strong>Perubahan</strong> Kotter dalam<br />

melaksanakan perubahan akan<br />

membantu organisasi melaksanakan<br />

perubahan dengan jayanya.<br />

Rajah 29: Lapan Langkah Model <strong>Perubahan</strong> Kotter<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN<br />

81


Tiga langkah pertama Model Kotter adalah berkaitan usaha mewujudkan iklim yang sesuai untuk<br />

perubahan, langkah 4 sehingga 6 menghubungkan perubahan kepada organisasi. Langkah-langkah 7 <strong>dan</strong><br />

8 adalah bertujuan untuk pelaksanaan <strong>dan</strong> pengukuhan perubahan:<br />

Mewujudkan<br />

Iklim <strong>Perubahan</strong><br />

Pelibatan Dan<br />

Mengupayakan<br />

Organisasi<br />

Melaksana Dan<br />

Melestarikan<br />

<strong>Perubahan</strong><br />

1 2 3 4 5 6 7 8<br />

Mencetuskan<br />

kesegeraan<br />

(Create Urgency)<br />

Wujudkan<br />

gabungan<br />

pembimbing<br />

(Create coalition)<br />

Membentuk<br />

visi & strategi<br />

(Create a vision &<br />

strategy)<br />

Rajah 30: Lapan Langkah Model <strong>Perubahan</strong> Kotter<br />

Komunikasikan<br />

visi<br />

(Communicate<br />

the vision)<br />

Menyingkirkan<br />

halangan /<br />

Upayakan<br />

tindakan<br />

(Remove obstacle<br />

/ empower<br />

action)<br />

Mewujudkan<br />

kejayaan segera<br />

(Quick Win)<br />

Kukuhkan<br />

peningkatan<br />

untuk pacu<br />

perubahan<br />

(Leverage wins to<br />

drive change)<br />

Pembudayaan<br />

& mantapkan<br />

perubahan<br />

(Embed in<br />

culture)<br />

82<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


Fasa Mewujudkan Iklim <strong>Perubahan</strong><br />

Fasa pertama merupakan fasa yang kritikal, kerana<br />

pada fasa ini pemimpin perubahan akan berusaha<br />

untuk mewujudkan iklim perubahan dalam<br />

organisasinya. Fasa ini dianggap penting kerana ia<br />

menjadi titik tolak kepada wujudnya suasana yang<br />

mampu mendorong <strong>dan</strong> memberi keyakinan<br />

kepada ahli organisasi bahawa perubahan adalah<br />

sesuatu yang mustahak <strong>dan</strong> mendesak. Seterusnya<br />

akan mendorong warga organisasi untuk samasama<br />

berkolaboratif dalam membentuk visi <strong>dan</strong><br />

misi organisasi ke arah perubahan. Terdapat tiga<br />

langkah yang perlu dilaksanakan oleh pemimpin<br />

pada fasa ini .<br />

Ini memerlukan dialog terbuka, jujur <strong>dan</strong><br />

meyakinkan daripada pemimpin perubahan.<br />

Tindakan ini akan meyakinkan ahli dalam organisasi<br />

tentang kepentingan <strong>dan</strong> kesegeraan mengambil<br />

tindakan. Ini boleh dicapai dengan menyampaikan<br />

mesej kepada mereka tentang potensi ancaman<br />

yang timbul jika tidak mahu melaksanakan<br />

perubahan.<br />

Langkah 1 : Mewujudkan Kesegeraan<br />

Selama beberapa dekad, hasil penyelidikan yang<br />

dilakukan oleh Dr. Kotter <strong>dan</strong> rakan-rakannya,<br />

menunjukkan bahawa kebanyakan usaha<br />

transformasi telah mengalami kegagalan. Faktor<br />

yang konsisten di sebalik transformasi yang gagal<br />

itu ialah perasaan mendesak tidak dijana <strong>dan</strong><br />

dikekalkan. Oleh itu Langkah 1 Model <strong>Perubahan</strong> 8<br />

Langkah Kotter ini ialah langkah yang paling<br />

penting. Dengan menyedarkan ahli organisasi<br />

tentang keperluan <strong>dan</strong> situasi mendesak untuk<br />

perubahan, sokongan akan dapat dihasilkan.<br />

Rajah 31 Mewujudkan Iklim <strong>Perubahan</strong><br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN<br />

83


Di samping itu pemimpin tertinggi turut<br />

menjelaskan peluang-peluang yang perlu direbut<br />

hasil daripada perubahan yang dijalankan. Ini akan<br />

menarik minat hati individu yang seterusnya<br />

memberi sokongan terhadap perubahan.<br />

<strong>Sebagai</strong> rumusannya, pada langkah pertama ini<br />

peranan pemimpin perubahan ialah memastikan<br />

perkara berikut dapat diberi perhatian.<br />

• Mengenal pasti isu / krisis<br />

• Mengenal pasti status kini/realiti<br />

• Mengenal pasti peluang<br />

Langkah 2 : Mewujudkan Gabungan Pembimbing /<br />

Pasukan Peneraju <strong>Perubahan</strong><br />

Adalah satu idea yang baik untuk mewujudkan<br />

pasukan projek yang boleh menumpukan usaha ke<br />

arah mewujudkan perubahan yang ingin<br />

dilaksanakan oleh organisasi. Kumpulan ini<br />

menguruskan segala usaha <strong>dan</strong> menggalakkan ahli<br />

dalam organisasi untuk saling bekerjasama <strong>dan</strong><br />

mengambil pendekatan yang membina. Gabungan<br />

Pembimbing perubahan atau pasukan peneraju<br />

perubahan, adalah pusat saraf proses Lapan<br />

Langkah <strong>Perubahan</strong>. Ia boleh diwujudkan dengan<br />

pelbagai cara, tetapi ahli mesti terdiri daripada<br />

pelbagai lapisan hierarki <strong>dan</strong> mewakili banyak<br />

fungsi.<br />

84<br />

fungsi. Kumpulan ini akan menerima maklumat<br />

tentang organisasi di semua peringkat <strong>dan</strong> pangkat,<br />

<strong>dan</strong> mensintesis maklumat tersebut ke dalam cara<br />

kerja baharu. Sebaik-baiknya, gabungan ini terdiri<br />

daripada ahli organisasi yang bekerja dalam<br />

peranan atau jawatan yang berbeza kerana dengan<br />

cara ini akan mendorong berlakunya connecting the<br />

dot di samping dapat menggalakkan komunikasi<br />

yang lebih terbuka dalam organisasi. Gabungan<br />

pembimbing yang berkesan mempunyai gabungan<br />

individu yang betul di peringkat organisasi anda<br />

yang berbeza dengan ciri-ciri berikut:<br />

Kuasa<br />

Kedudukan<br />

Kredibiliti<br />

Kepakaran<br />

Kepimpinan<br />

Rajah 32: Lapan Langkah Model <strong>Perubahan</strong> Kotter<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


Tanpa Gabungan Pembimbing atau Pasukan<br />

Peneraju <strong>Perubahan</strong> organisasi akan terus<br />

bergantung kepada cara tradisional, hierarki<br />

operasi yang sering bertindak dengan cara lama<br />

yang kurang berkesan. Ini akan melambatkan<br />

proses perubahan iaitu sesuatu yang perlu kita<br />

hindarkan. Kejayaan gabungan pembimbing dalam<br />

membantu organisasi melaksanakan usaha<br />

perubahan sebahagian besarnya bergantung<br />

kepada dua faktor.<br />

Faktor pertama ialah kualiti ahli yang dilantik dalam<br />

pasukan ini. Faktor kedua ialah kualiti penajaan,<br />

sokongan berterusan <strong>dan</strong> perhatian yang<br />

pemimpin berikan kepada pasukan peneraju<br />

perubahan. Adalah penting untuk kita<br />

memperkasakan pasukan dengan kuasa organisasi<br />

yang mencukupi untuk mengetuai usaha menerajui<br />

perubahan <strong>dan</strong> memastikan ia berada pada<br />

sasaran.<br />

<strong>Sebagai</strong> pemimpin perubahan, kita juga mesti terus<br />

terlibat dengan pasukan peneraju perubahan.<br />

Kepentingan faktor kedua ini ka<strong>dan</strong>gkala<br />

diminimumkan <strong>dan</strong> ini sering membawa kepada<br />

usaha perubahan organisasi yang tidak berjaya.<br />

Rumusannya pada langkah kedua perubahan ini<br />

peranan pemimpin perubahan ialah memastikan<br />

perkara berikut dapat diberi perhatian.<br />

• Melantik ‘change leader ‘<br />

• Membentuk Pasukan Pembimbing <strong>Perubahan</strong><br />

atau Pasukan Peneraju <strong>Perubahan</strong><br />

Langkah 3 : Membentuk visi <strong>dan</strong> inisiatif strategik<br />

Merumuskan visi <strong>dan</strong> hala tuju yang jelas boleh<br />

membantu semua orang untuk memahami perkara<br />

yang ingin di capai oleh organisasi dalam jangka<br />

masa yang dipersetujui. Ia menjadikan perubahan<br />

lebih konkrit <strong>dan</strong> mewujudkan sokongan untuk<br />

melaksanakannya.<br />

Idea daripada ahli dalam organisasi boleh<br />

dimasukkan ke dalam visi, supaya mereka akan<br />

menerima visi dengan lebih cepat iaitu berlakunya<br />

penerimaan atau “buy in”. Menghubungkan visi<br />

yang telah diterima pakai dengan strategi yang<br />

tepat akan membantu ahli organisasi memahami<br />

matlamat yang mahu dicapai di sebalik perubahan<br />

yang ingin dilakukan.<br />

Visi baharu mesti diterima dipakai sepenuhnya <strong>dan</strong><br />

disebarluaskan di seluruh organisasi. Dr. Kotter<br />

mentakrifkan inisiatif strategik sebagai aktiviti yang<br />

disasarkan <strong>dan</strong> diselaraskan di mana jika direka<br />

<strong>dan</strong> dilaksanakan dengan pantas <strong>dan</strong> cukup baik,<br />

akan menjadikan visi yang dinyatakan menjadi<br />

kenyataan.<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN<br />

85


Ciri-ciri wawasan strategik yang hebat, iaitu;<br />

• Boleh Dikomunikasikan (Communicable)<br />

• Diinginkan oleh ahli organisasi (Desirable)<br />

• Mencipta Gambaran Verbal (Creates a Verbal<br />

Picture)<br />

• Fleksibel (Flexible)<br />

• Boleh Dibayangkan (Imaginable)<br />

• Boleh laksana (Feasible)<br />

• Mudah (Simple).<br />

<strong>Sebagai</strong> rumusannya, pada langkah ketiga ini<br />

peranan pemimpin perubahan ialah memastikan<br />

perkara berikut dapat diberi perhatian.<br />

• Tetapkan sasaran (apa, bila) /objektif yang nak<br />

capai sebagai sokongan usaha-usaha perubahan<br />

• fahamkan setiap orang tentang hala tuju /<br />

objektif/sasaran.<br />

• Membentuk strategi bagi mencapai visi<br />

perubahan<br />

Dengan langkah ketiga ini dapat dilaksanakan,<br />

maka kepimpinan <strong>dan</strong> pasukan peneraju<br />

perubahan sudah boleh memulakan Langkah 4,<br />

iaitu menyampaikan wawasan perubahan atau<br />

mengkomunikasikan visi.<br />

Fasa Kedua : Pelibatan Dan Mengupayakan<br />

Organisasi<br />

Fasa kedua model <strong>Perubahan</strong> Kotter ialah fasa<br />

Pelibatan <strong>dan</strong> Mengupayakan Organisasi dalam<br />

melaksanakan perubahan. Pada fasa ini terdapat<br />

tiga langkah yang perlu dilaksanakan iaitu Langkah<br />

4, 5 <strong>dan</strong> 6 sebagaimana yang ditunjukkan pada<br />

Rajah 33. Fasa ini adalah fasa pemimpin <strong>dan</strong><br />

peneraju perubahan mengkomunikasikan visi,<br />

menyingkirkan segala halangan <strong>dan</strong> berusaha<br />

untuk mewujudkan kemenangan segera.<br />

Rajah 33:<br />

Pelibatan <strong>dan</strong><br />

Mengupayakan<br />

Organisasi<br />

86<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


Langkah 4 : Menyampaikan wawasan perubahan<br />

atau mengkomunikasikan visi<br />

Sebaik sahaja kepimpinan perubahan <strong>dan</strong><br />

gabungan pembimbing kepada perubahan telah<br />

membangunkan visi <strong>dan</strong> strategi perubahan, sudah<br />

tiba masanya untuk mereka menyampaikannya. Ini<br />

ialah langkah keempat Model <strong>Perubahan</strong> Peneraju<br />

Lapan Langkah Kotter: Menyampaikan Visi<br />

<strong>Perubahan</strong>.<br />

Objektif paling penting pada langkah keempat<br />

Model <strong>Perubahan</strong> Lapan Langkah Kotter adalah<br />

untuk mewujudkan sokongan <strong>dan</strong> penerimaan<br />

terhadap visi <strong>dan</strong> inisiatif strategik di kalangan ahli<br />

dalam organisasi. Ini hanya boleh dicapai dengan<br />

bercakap <strong>dan</strong> menyampaikan mesej mengenai visi<br />

baharu kepada mereka pada setiap peluang yang<br />

ada <strong>dan</strong> dengan mengambil serius pendapat,<br />

kebimbangan <strong>dan</strong> kerisauan mereka.<br />

Oleh itu pemimpin perubahan perlu membina rasa<br />

keterujaan dalam kalangan ahli dalam<br />

organisasinya untuk merebut peluang kesan<br />

daripada perubahan yang dilaksanakan <strong>dan</strong><br />

merangsang perasaan agar individu itu "mahu"<br />

<strong>dan</strong> bukannya "terpaksa" menyumbang idea ke<br />

arah perubahan. Apabila pemimpin perubahan<br />

menyampaikan visi perubahan dengan berkesan,<br />

mereka <strong>dan</strong> gabungan pembimbing perubahan<br />

menggalakkan pemahaman organisasi <strong>dan</strong> ia<br />

mewujudkan asas untuk mendapatkan komitmen<br />

daripada ahli dalam organisasi untuk menerima<br />

hala tuju baharu ini.<br />

Mereka secara berkesan menambat kedua-dua<br />

minda <strong>dan</strong> hati ahli dalam organisasi yang<br />

diperlukan untuk perubahan. Komitmen daripada<br />

ahli dapat diperolehi sekiranya kita mengambil<br />

langkah-langkah berikut;<br />

Dalam situasi organisasi masa kini khususnya di<br />

sekolah, adalah mudah untuk kita mencari ejen<br />

perubahan, tetapi perkara utama yang harus<br />

disedari ialah perubahan itu berlaku <strong>dan</strong> disambut<br />

baik hanya jika ahli organisasi diberi pilihan, <strong>dan</strong><br />

merasakan mereka benar-benar dilibatkan,<br />

mempunyai akses untuk melangkah ke hadapan<br />

<strong>dan</strong> diberi peranan untuk bertindak dalam inisiatif<br />

perubahan tersebut.<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN<br />

(1) Menyampaikan visi perubahan dengan mudah<br />

<strong>dan</strong> berulang.<br />

(2) Melibatkan pekerja <strong>dan</strong> pengurus dalam<br />

komunikasi dua hala.<br />

(3) Menggunakan berbilang forum untuk<br />

menyampaikan mesej anda.<br />

(4) Menangani ketidakkonsistenan yang jelas<br />

dalam tingkah laku, <strong>dan</strong><br />

(5) Menggunakan gambar lisan.<br />

87


Melalui komunikasi yang berkesan, pihak<br />

berkepentingan penting ini bukan sahaja<br />

memahami sebab perubahan itu tetapi mereka<br />

juga bersetuju dengannya <strong>dan</strong> komited untuk<br />

merealisasikannya. Walaupun benar bahawa<br />

membawa perubahan dalam organisasi adalah<br />

sukar, tetapi juga benar bahawa ia tidak mustahil.<br />

Dengan organisasi kini komited terhadap usaha<br />

perubahan, kepimpinan kanan <strong>dan</strong> gabungan<br />

pembimbing kini mesti menumpukan perhatiannya<br />

kepada pelaksanaan dengan Langkah 5:<br />

Memperkasakan Tindakan Berasaskan Luas.<br />

Kepimpinan kanan <strong>dan</strong> pasukan peneraju<br />

perubahan memerlukan pemahaman yang tepat<br />

tentang halangan organisasi yang menghalang<br />

pelaksanaan perubahan. Melaksanakan perubahan<br />

bukan sahaja tentang menghapuskan halangan,<br />

tetapi ia juga berkaitan dengan usaha kita<br />

membantu ahli dalam organisasi menerima <strong>dan</strong><br />

berjaya dengan perubahan yang anda inginkan<br />

dalam organisasi.<br />

Langkah 5 : Hapuskan halangan & upayakan<br />

tindakan.<br />

Dengan Langkah 5 Model <strong>Perubahan</strong> Lapan<br />

langkah John Kotter, kepimpinan perubahan <strong>dan</strong><br />

gabungan pembimbing perubahan memasuki fasa<br />

pelaksanaan. Pada Langkah 5, sebagai pemimpin<br />

kita harus memperkasakan tindakan <strong>dan</strong><br />

mengalihkan perhatian untuk menyingkirkan<br />

halangan yang tidak menyokong visi perubahan.<br />

Dalam erti kata yang lain, untuk memastikan<br />

perubahan itu berjaya <strong>dan</strong> berlaku, pemimpin perlu<br />

secara aktif menghapuskan halangan organisasi.<br />

Sekiranya kita mengabaikan halangan yang<br />

merintangi perubahan dalam organisasi maka<br />

perubahan yang dihasratkan tidak akan berlaku.<br />

Ini adalah satu aspek di mana kebijaksanaan<br />

pemimpin dalam memilih pasukan peneraju<br />

perubahan akan sangat membantu.<br />

88<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


Pemilihan pasukan peneraju perubahan daripada<br />

pelbagai peringkat organisasi yang mempunyai<br />

kuasa kedudukan, kredibiliti organisasi, kepakaran<br />

fungsian <strong>dan</strong> tanggungjawab barisan kepimpinan<br />

memberikan tujahan enjin yang berkuasa kepada<br />

pemimpin untuk memacu perubahan dalam<br />

organisasi. Pemahaman mereka tentang organisasi<br />

amat berharga untuk memacu perubahan dengan<br />

lebih berkesan. Keupayaan pemimpin merumuskan<br />

visi <strong>dan</strong> hala tuju yang jelas boleh membantu<br />

semua orang memahami perkara yang ingin di<br />

capai oleh sekolah dalam jangka masa yang<br />

dipersetujui. membantu semua orang memahami<br />

perkara yang ingin di capai oleh sekolah dalam<br />

jangka masa yang dipersetujui.<br />

mencipta impak sebenar. Amalan pengurusan yang<br />

terlalu bersifat birokratik boleh mengganggu<br />

proses perubahan <strong>dan</strong> perlu dihapuskan.<br />

Peninggalan amalan masa lalu (old school) yang<br />

tidak produktif boleh menjadikan kepimpinan<br />

menguruskan sekolah dengan lebih berkesan.<br />

<strong>Sebagai</strong> rumusannya, pada Langkah 5 ini peranan<br />

pemimpin perubahan ialah memastikan perkara<br />

berikut dapat diberi perhatian.<br />

• Mengesan <strong>dan</strong> menghapuskan halangan<br />

• Beri kemahiran (LDP, penanda aras)<br />

• Sokongan kemudahan <strong>dan</strong> peralatan yang<br />

diperlukan<br />

• Wujudkan persekitaran kerja kondusif<br />

Ia menjadikan perubahan lebih konkrit <strong>dan</strong><br />

mewujudkan sokongan untuk melaksanakannya.<br />

Idea daripada warga sekolah boleh dimasukkan ke<br />

dalam visi, supaya mereka akan menerima visi<br />

dengan lebih cepat iaitu berlakunya penerimaan<br />

atau buy in. Menghubungkan visi yang telah<br />

diterima pakai dengan strategi yang tepat akan<br />

membantu warga sekolah memahami matlamat<br />

perubahan yang mahu dilaksanakan. Dengan<br />

menghapuskan halangan seperti proses yang tidak<br />

cekap <strong>dan</strong> norma kuno, pemimpin pendidikan<br />

memberikan kebebasan yang diperlukan untuk<br />

warganya bekerja merentasi sempa<strong>dan</strong> <strong>dan</strong><br />

mencipta impak sebenar.<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN<br />

Langkah 6 : Mencipta Kemenangan Jangka Pendek<br />

Menjana kemenangan jangka pendek ialah langkah<br />

keenam dalam Model <strong>Perubahan</strong> Lapan Langkah<br />

John Kotter. Langkah 6 ini adalah langkah penting<br />

dalam proses menerajui perubahan. Setip<br />

organisasi perlu menyedari beberapa faedah<br />

daripada usaha perubahan untuk mengekalkan<br />

komitmen pihak berkepentingan. Tiada yang lebih<br />

memotivasikan kepada warga sekolah apabila<br />

organisasi kita berupaya membuahkan kejayaan<br />

dalam jangka masa pendek kesan daripada<br />

perubahan yang kita inisiatifkan.<br />

89


Oleh itu kepimpinan di sekolah perlu mencipta<br />

matlamat kemenangan jangka pendek supaya<br />

warga sekolah mempunyai idea yang jelas tentang<br />

apa yang se<strong>dan</strong>g berlaku. Apa itu Kemenangan<br />

Jangka Pendek? Kemenangan jangka pendek ialah<br />

peningkatan atau kejayaan organisasi yang dapat<br />

dituai dalam masa 6 hingga 18 bulan. Kemenangan<br />

jangka pendek yang berkesan bukanlah gimik. Ia<br />

adalah peningkatan prestasi organisasi yang ketara.<br />

Kemenangan jangka pendek mesti memenuhi tiga<br />

kriteria, iaitu;<br />

dikumpulkan, dikategorikan <strong>dan</strong> dikomunikasikan.<br />

Hal ini demikian kerana kemenangan awal akan<br />

menjadi momentum kepada pasukan peneraju<br />

perubahan untuk memacu perubahan ke arah yang<br />

dihasratkan. Menjana kemenangan jangka pendek<br />

adalah perlu untuk mengelakkan kehilangan<br />

momentum <strong>dan</strong> memastikan penglibatan ahli<br />

dalam organisasi.<br />

(1) Kejayaannya mestilah jelas atau ketara<br />

(2) Menyeluruh; Ia mesti kelihatan di seluruh<br />

organisasi.<br />

(3) Mempunyai kaitan; Ia mesti jelas berkaitan<br />

dengan usaha perubahan.<br />

Kemenangan awal dalam apa jua bentuk, besar<br />

atau kecil akan membantu kita bergerak ke arah<br />

penerokaan peluang kejayaan yang lebih besar.<br />

Kemenangan awal atau quick win, mungkin dalam<br />

bentuk keberkesanan tindakan yang diambil,<br />

pengajaran yang dipelajari, proses yang diperbaiki,<br />

tingkah laku baharu yang ditunjukkan, <strong>dan</strong><br />

seumpamanya. Apabila matlamat telah dicapai,<br />

warga sekolah akan bermotivasi untuk<br />

memperhalusi <strong>dan</strong> mengembangkan perubahan.<br />

Kemenangan atau sesuatu kejayaan mesti<br />

dikumpulkan, dik<br />

90<br />

Pada hakikatnya, melaksanakan perubahan yang<br />

besar memerlukan masa yang panjang. <strong>Pemimpin</strong><br />

<strong>dan</strong> pasukan peneraju perubahan akan<br />

menggunakan kemenangan jangka pendek ini<br />

untuk menghapuskan sebarang kekecewaan <strong>dan</strong><br />

keraguan tentang keupayaan organisasi. Sebaliknya<br />

kemenangan jangka pendek memberikan bukti<br />

nyata tentang kesahihan visi perubahan yang mahu<br />

dilaksanakan berada pada jangkauan<br />

kebolehcapaian.<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


<strong>Sebagai</strong> rumusan, pada Lengkah 6 ini peranan<br />

pemimpin perubahan ialah memastikan perkara<br />

berikut dapat diberi perhatian.<br />

• Mengenal pasti <strong>dan</strong> merancangkan satu<br />

kejayaan yang pasti boleh dicapai<br />

• Memberi pengiktirafan kepada guru, jadikan<br />

contoh, umumkan kejayaan awal<br />

Fasa Ketiga : Melaksanakan <strong>dan</strong> Melestarikan<br />

<strong>Perubahan</strong><br />

Fasa ketiga model <strong>Perubahan</strong> Kotter ialah fasa<br />

pelaksanaan <strong>dan</strong> melestarikan perubahan.<br />

Seperti pada fasa pertama, pada fasa ketiga ini<br />

terdapat dua langkah yang perlu dilaksanakan<br />

iaitu langkah 7 <strong>dan</strong> 8 sebagaimana yang<br />

ditunjukkan pada Rajah 34. Fasa ini adalah fasa<br />

pemimpin <strong>dan</strong> peneraju perubahan berusaha<br />

ke arah mengukuhkan peningkatan bagi<br />

memacu perubahan <strong>dan</strong> seterusnya<br />

membudayakan perubahan yang telah berjaya<br />

dibentuk. Menurut John Kotter, banyak<br />

trajektori perubahan gagal kerana kemenangan<br />

diisytiharkan terlalu awal. Walau<br />

bagaimanapun, melaksanakan perubahan<br />

adalah proses yang perlahan <strong>dan</strong> ia mesti<br />

dilaksanakan ke dalam budaya organisasi atau<br />

sekolah secara keseluruhan.<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN<br />

Langkah 7 : Kukuhkan Peningkatan Untuk<br />

Memacu <strong>Perubahan</strong><br />

Kemenangan cepat hanyalah permulaan kepada<br />

perubahan jangka panjang. Oleh itu sesebuah<br />

organisasi perlu mencari penambahbaikan yang<br />

berterusan. Hanya selepas titik fokal<br />

kejayaan telah dicapai,<br />

baharulah boleh dipastikan<br />

bahawa perubahan itu<br />

membuahkan hasil. Pada<br />

Langkah 7 ini pemimpin<br />

sekolah perlu memberi<br />

penekanan . yang lebih<br />

tinggi selepas kejayaan<br />

pertama.<br />

Kredibiliti<br />

kepimpinan yang semakin<br />

meningkat boleh menambah<br />

baik sistem, struktur <strong>dan</strong><br />

ketetapan yang sedia ada.<br />

<strong>Pemimpin</strong> tidak berhenti<br />

setakat kejayaan yang<br />

pertama, sebaliknya tidak<br />

henti-henti<br />

dengan<br />

memulakan perubahan demi<br />

perubahan sehingga<br />

wawasan menjadi kenyataan.<br />

Rajah 34:<br />

Melaksana & Melestarikan <strong>Perubahan</strong><br />

91


Janganlah terlalu selesa dengan kejayaan awal,<br />

sebaliknya, inilah masanya untuk berusaha lebih<br />

keras <strong>dan</strong> menggunakan kemenangan tersebut<br />

sebagai momentum bagi menyemarakkan lagi<br />

perubahan. Untuk mengelakkan organisasi<br />

daripada kembali kepada cara lama, pemimpin <strong>dan</strong><br />

pasukan peneraju perubahan mesti berusaha<br />

dalam memastikan kemajuan yang berterusan<br />

daripada usaha perubahan yang dilaksanakan.<br />

Langkah 7 Model <strong>Perubahan</strong> Lapan Langkah John<br />

Kotter ini menghalang organisasi daripada kembali<br />

ke cara lamanya dalam melakukan sesuatu. Ia<br />

meneruskan momentum untuk perubahan <strong>dan</strong><br />

menentang sebarang rintangan yang berterusan<br />

terhadap perubahan. Organisasi mengekalkan<br />

momentum untuk perubahan dengan mencipta<br />

kemenangan jangka pendek pada Langkah 6.<br />

Manakala pada langkah 7, pemimpin perubahan<br />

meneruskan usaha untuk melaksanakan<br />

perubahan yang lebih besar.<br />

Pada peringkat ini, godaan terhadap pemimpin<br />

perubahan untuk berundur <strong>dan</strong> kurang terlibat<br />

dalam melaksanakan perubahan boleh menjadi<br />

semakin ketara. Ini boleh berlaku apabila kita<br />

percaya bahawa usaha yang di buat sebelum ini<br />

hingga mencapai ke tahap sekarang sudah<br />

mencukupi.<br />

Sikap kita yang terlalu cepat berpuas hati, adalah<br />

umpama jerangkap samar yang boleh<br />

menggagalkan inisiatif perubahan yang<br />

dilaksanakan. <strong>Sebagai</strong> rumusannya, pada Langkah<br />

7 ini peranan pemimpin perubahan ialah<br />

memastikan perkara berikut dapat diberi<br />

perhatian.<br />

• Kaji semula tindakan awal - kenal pasti<br />

tindakan yang berkesan (teruskan) <strong>dan</strong><br />

tindakan yang tidak berkesan (gugurkan).<br />

• Bentuk satu kumpulan baru / tambahan <strong>dan</strong><br />

sasarkan satu target baru. (Contoh: wujudkan<br />

kumpulan PLC baru)<br />

Langkah 8 : Memantapkan & Melestarikan<br />

<strong>Perubahan</strong><br />

Langkah terakhir Model <strong>Perubahan</strong> Lapan Langkah<br />

Kotter ialah memantapkan <strong>dan</strong> melestarikan<br />

perubahan. Sesuatu perubahan hanya akan<br />

menjadi sebahagian daripada budaya organisasi<br />

apabila ia telah menjadi sebahagian daripada teras<br />

organisasi. <strong>Perubahan</strong> tidak datang dengan<br />

sendirinya. Nilai <strong>dan</strong> standard mesti selari dengan<br />

visi baharu <strong>dan</strong> tingkah laku warga sekolah atau<br />

organisasi mesti memberikan pa<strong>dan</strong>an yang lancar.<br />

Warga sekolah <strong>dan</strong> komuniti pendidikan mesti<br />

terus menyokong perubahan itu..<br />

92<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


Penilaian <strong>dan</strong> perbincangan yang kerap tentang<br />

kemajuan proses perubahan yang dilaksanakan<br />

membantu melestarikan momentum perubahan.<br />

Untuk memastikan tingkah laku baharu diulang<br />

dalam jangka masa panjang, adalah penting untuk<br />

kita mentakrif <strong>dan</strong> menyampaikan perkaitan antara<br />

tingkah laku tersebut <strong>dan</strong> kejayaan organisasi.<br />

Pengalaman bertahun-tahun yang berbeza<br />

selalunya diperlukan untuk mencipta perubahan<br />

yang berkekalan. Itulah sebabnya perubahan<br />

budaya datang sebaik sahaja kita berada jauh ke<br />

dalam transformasi, bukan pada permulaannya.<br />

PEMBUDAYAAN<br />

& mantapkan<br />

perubahan (Embed in<br />

culture)<br />

KUKUHKAN<br />

peningkatan untuk<br />

pacu perubahan<br />

(Leverage wins to<br />

drive change)<br />

CETUSKAN<br />

kesegeraan<br />

(Create<br />

urgency)<br />

WUJUDKAN<br />

gabungan<br />

pembimbing<br />

(Create coalition)<br />

MEMBENTUK<br />

visi & strategi<br />

(Create a vision &<br />

strategy)<br />

Jika pada langkah 1 hingga 7, Model Lapan Langkah<br />

<strong>Perubahan</strong> Kotter, adalah tentang bagaimana<br />

kepimpinan di sekolah membina keupayaan dalam<br />

melaksanakan perubahan , mewujudkan tingkah<br />

laku baharu <strong>dan</strong> cara kerja baharu. Maka pada<br />

Langkah 8 ini pula ia lebih kepada bagaimana<br />

memastikan perubahan yang berjaya dihasilkan<br />

dapat dilestarikan atau mengekalkannya pada<br />

tahap yang lebih lama atau berkekalan pada masa<br />

hadapan. Setelah semua Lapan Langkah Model<br />

<strong>Perubahan</strong> Kotter dipatuhi, beliau mengesyorkan<br />

agar kita mewujudkan visi sebagai titik awal apabila<br />

menerima kakitangan baharu. Langkah ini juga<br />

perlu diambil ke atas staf sedia ada sebagai<br />

sebahagian daripada program latihan <strong>dan</strong><br />

pembangunan.<br />

MENCIPTA<br />

kejayaan<br />

segera (Quick<br />

Win)<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN<br />

UPAYAKAN<br />

tindakan melalui<br />

penyingkiran<br />

halangan<br />

(Remove obstacle / empower<br />

action)<br />

KOMUNIKASIKAN<br />

visi (Communicate<br />

the vision)<br />

Visi <strong>dan</strong> perubahan hendaklah diberikan tempat<br />

yang kukuh dalam organisasi. Kakitangan yang<br />

telah menyumbang secara aktif kepada perubahan<br />

mestilah diberi pengiktirafan yang sewajarnya.<br />

Sokongan mereka adalah sangat besar <strong>dan</strong> oleh itu<br />

mereka akan diminta sekali lagi untuk memberi<br />

sokongan yang berterusan terhadap usaha<br />

mewujudkan perubahan secara lestari.<br />

93


Aktiviti 6<br />

Buat refleksi tentang satu isu<br />

dalam organisasi yang boleh<br />

dilakukan perubahan dengan<br />

menggunakan model Kotter<br />

94<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


(3) MODEL PERUBAHAN<br />

ADKAR<br />

Model <strong>Pengurus</strong>an perubahan ADKAR ialah salah satu<br />

daripada banyak model pengurusan perubahan yang boleh<br />

membantu dalam pembangunan program peralihan budaya<br />

di sekolah. Ia memberi tumpuan kepada perubahan pada<br />

peringkat individu, <strong>dan</strong> keperluan khusus individu itu, agar<br />

orang itu mengubah tingkah laku mereka kepada cara bekerja<br />

yang diingini – budaya baharu.<br />

Pendekatan ADKAR sesuai untuk diaplikasikan dalam<br />

organisasi berorientasikan perniagaan atau korporat<br />

mahupun dalam organisasi yang tidak berasaskan<br />

keuntungan seperti pendidikan, khususnya di sekolah. ADKAR<br />

telah dibangunkan oleh Jeff Hiatt dari penyelidikan Prosci<br />

pada tahun 1998 <strong>dan</strong> pada mulanya digunakan sebagai alat<br />

untuk menentukan sama ada aktiviti pengurusan perubahan<br />

mempunyai hasil yang diingini semasa perubahan organisasi.<br />

Kini, ia digunakan secara meluas <strong>dan</strong> bagi kebanyakan<br />

organisasi, ADKAR dijadikan sebagai alat pilihan untuk<br />

membantu mengenal pasti <strong>dan</strong> memacu perubahan sambil<br />

juga digunakan sebagai alat untuk memahami sebarang<br />

jurang yang diperlukan untuk pengukuhan sepanjang proses<br />

perubahan.<br />

Model ADKAR juga merupakan rangka kerja yang berguna untuk merancang perubahan dalam organisasi,<br />

sebelum pelaksanaan, <strong>dan</strong> semasa fasa pelaksanaan proses pengurusan perubahan. Teorinya mudah:<br />

Setiap langkah dalam model ADKAR memfokuskan pada individu <strong>dan</strong> cara mewujudkan keadaan yang<br />

sesuai khususnya kepada mereka yang terkesan oleh perubahan yang se<strong>dan</strong>g berlaku hingga akhirnya<br />

individu tersebut menerima pakai tingkah laku <strong>dan</strong> cara kerja baharu.<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN<br />

95


Lima Elemen ADKAR<br />

Setiap elemen model pengurusan<br />

perubahan ADKAR mesti dilengkapkan<br />

dengan teliti <strong>dan</strong> juga harus diikuti secara<br />

berurutan agar perubahan yang berjaya<br />

berlaku. Lima Langkah Model pengurusan<br />

perubahan ADKAR adalah seperti berikut:<br />

i) Kesedaran tentang keperluan untuk<br />

berubah<br />

<strong>Pemimpin</strong> perubahan di sekolah perlu<br />

mewujudkan pemahaman tentang<br />

keperluan untuk berubah. Bagi tujuan ini<br />

soalan-soalan berikut boleh dikemukakan<br />

iaitu;<br />

• Mengapakah perubahan itu perlu?<br />

• Mengapa ia berlaku sekarang?<br />

• Apa yang salah dengan apa yang kita<br />

lakukan hari ini?<br />

• Apa yang akan berlaku jika kita tidak<br />

berubah?<br />

• Apa faedahnya untuk individu?<br />

Untuk berjaya menggunakan model<br />

pengurusan perubahan ADKAR, kita<br />

perlulah terlebih dahulu memahami<br />

halangan<br />

96<br />

Rajah 35: Lima Elemen Model ADKAR<br />

halangan yang boleh terbentuk pada setiap peringkat<br />

perubahan. Setelah halangan berjaya dikenal pasti,<br />

rancangan boleh dilaksanakan untuk menghapuskan<br />

faktor-faktor yang menjadi penghalang tersebut. Ini bagi<br />

memastikan perubahan dapat dilaksanakan dengan<br />

berkesan. Contoh faktor yang boleh menjadi penghalang<br />

kepada tahap kesedaran untuk berubah ialah pan<strong>dan</strong>gan<br />

seseorang tentang keadaan semasa, bagaimana seseorang<br />

itu melihat masalah, kredibiliti <strong>dan</strong> kepercayaan terhadap<br />

pemimpin, maklumat salah <strong>dan</strong> khabar angin yang<br />

tersebar, perselisihan faham tentang keperluan untuk<br />

berubah <strong>dan</strong> seumpamanya.<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


ii) Keinginan untuk menyokong perubahan.<br />

Elemen kedua ialah berusaha untuk mewujudkan<br />

keinginan bagi menyokong <strong>dan</strong> mengambil<br />

bahagian dalam perubahan iaitu tertakluk kepada<br />

sifat perubahan, kredibiliti orang yang menerajui<br />

inisiatif perubahan, faktor intrinsik <strong>dan</strong> sejarah<br />

organisasi. Keberkesanan dalam memimpin <strong>dan</strong><br />

mempengaruhi oleh pemimpin perubahan<br />

membantu warga <strong>dan</strong> komuniti sekolah memilih<br />

untuk mengikut keinginan untuk berubah.<br />

Oleh itu bagi memastikan peluang kejayaan pada<br />

fasa menimbulkan keinginan untuk menyokong<br />

perubahan ini, pemimpin perubahan perlu peka<br />

kepada sifat perubahan, iaitu adakah perubahan<br />

bersifat tambahan (incremental) atau perubahan<br />

pada skala besar. Di samping itu pemimpin juga<br />

perlu menjawab beberapa persoalan, antaranya;<br />

apakah faedahnya perubahan tersebut kepada<br />

mereka, kehidupan peribadi individu, di samping<br />

motivasi intrinsik, iaitu apakah yang mendorong<br />

mereka?<br />

iii) Pengetahuan bagaimana untuk berubah.<br />

KEUPAYAAN<br />

Elemen yang ketiga model perubahan ADKAR ialah<br />

pengetahuan. Bermaksud pada fasa ini pemimpin<br />

perubahan perlu memberikan pengetahuan supaya<br />

warga sekolah <strong>dan</strong> organisasi boleh memahami<br />

cara untuk berubah <strong>dan</strong> apa yang perlu dilakukan.<br />

<strong>Sebagai</strong> contohnya pihak kepimpinan di sekolah<br />

menyediakan latihan <strong>dan</strong> pendidikan, pemahaman<br />

terperinci tentang tugas, proses <strong>dan</strong> sistem baharu,<br />

serta memahami peranan <strong>dan</strong> tanggungjawab<br />

baharu. Faktor penentu kejayaan bagi elemen ini<br />

ialah pengetahuan asas individu dalam organisasi,<br />

kapasiti <strong>dan</strong> keupayaan individu untuk<br />

memperoleh pengetahuan tambahan, sumber yang<br />

tersedia untuk pendidikan, akses kepada kepakaran<br />

<strong>dan</strong> pengetahuan untuk pembelajaran.<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN<br />

97


iv) Keupayaan untuk menunjukkan kemahiran<br />

<strong>dan</strong> tingkah laku yang ditela<strong>dan</strong>i.<br />

Elemen keempat, ialah berkaitan keupayaan<br />

atau “ability”. <strong>Pemimpin</strong> perubahan perlu<br />

bersedia menunjukkan kemahiran dalam<br />

melaksanakan perubahan berasaskan<br />

keperluan harian iaitu pada perangkat<br />

operasional. Contohnya kepekaan pemimpin<br />

perubahan dalam membudayakan<br />

penglibatan harian, turun pa<strong>dan</strong>g, menjadi<br />

akses kepada subjek pakar, keupayaan<br />

menyediakan pemantauan kesan prestasi,<br />

tunjuk cara (hands-on) semasa latihan,<br />

coaching, mentoring, konsultasi, perundingan<br />

<strong>dan</strong> sebagainya.<br />

98<br />

Faktor penentu kejayaan dalam melaksanakan<br />

elemen ini adalah bergantung kepada<br />

keupayaan pemimpin perubahan dalam<br />

mengupayakan warga guru <strong>dan</strong> komuniti<br />

pendidikan di sekolah. Antaranya ialah<br />

kekangan atau blok psikologi <strong>dan</strong> ketakutan,<br />

keupayaan fizikal untuk bekerja dengan cara<br />

baharu, keupayaan intelek untuk menerima<br />

kemahiran baharu, masa yang ada untuk<br />

membangunkan kemahiran baharu <strong>dan</strong> juga<br />

ketersediaan sumber untuk membangunkan<br />

kemahiran tersebut.<br />

v) Pengukuhan bagi kelestarian perubahan .<br />

Elemen terakhir dalam model perubahan ADKAR ialah<br />

mewujudkan keupayaan <strong>dan</strong> persekitaran sekolah yang<br />

dapat mengekalkan momentum perubahan <strong>dan</strong><br />

meneruskannya. Bagi mencapai hasrat ini antara<br />

tindakan yang boleh diambil oleh pemimpin <strong>dan</strong><br />

peneraju perubahan ialah memastikan pengiktirafan<br />

<strong>dan</strong> ganjaran yang setimpal perlu diberikan kepada<br />

warga sekolah yang menunjukkan keberhasilan dalam<br />

melaksanakan sesuatu perubahan.<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


Memberikan ganjaran kepada diri <strong>dan</strong> ahli dalam<br />

organisasi kerana berjaya melakukan perubahan,<br />

walaupun nampak remeh tetapi perlu diingat<br />

bahawa ganjaran yang kecil di sepanjang masa<br />

melaksanakan perubahan biasanya lebih berkesan<br />

daripada ganjaran besar yang diberi pada<br />

penghujung proses. <strong>Pemimpin</strong> <strong>dan</strong> peneraju<br />

perubahan perlu cakna <strong>dan</strong> mendengar maklum<br />

balas dari pasukan atau ahlinya yang datang dalam<br />

pelbagai bentuk. Hakikatnya pemimpin perubahan<br />

perlu memberikan maklum balas kepada <strong>dan</strong><br />

menerima maklum balas daripada warga sekolah<br />

<strong>dan</strong> komuniti pendidikan secara kerap. Di samping<br />

itu, laksanakan audit prestasi, lakukan sistem<br />

pengukuran prestasi <strong>dan</strong> akauntabiliti.<br />

Amatlah penting untuk disedari bahawa faktor yang<br />

boleh menjadi penentu kepada proses peneguhan<br />

ini ialah sejauh manakah perubahan ini bermakna<br />

kepada individu? Adakah kemajuan yang<br />

ditunjukkan <strong>dan</strong> adakah diperkukuhkan? Adakah<br />

budaya tidak menyalahkan? Adakah terdapat<br />

sistem akauntabiliti? <strong>Sebagai</strong> peneraju perubahan,<br />

kepimpinan di sekolah boleh menggunakan model<br />

ini untuk mengenal pasti jurang dalam proses<br />

pengurusan perubahan <strong>dan</strong> untuk menyediakan<br />

bimbingan yang berkesan kepada warga sekolah<br />

atau organisasi. Model ADKAR juga boleh<br />

digunakan untuk:<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN<br />

• mendiagnosis rintangan warga sekolah<br />

terhadap perubahan<br />

• digunakan sebagai alat pembelajaran dalam<br />

pengurusan perubahan<br />

• dijadikan sebagai rangka kerja bagi pasukan<br />

pengurusan perubahan untuk menilai<br />

rancangan pengurusan perubahan<br />

• alat bimbingan (coaching) untuk pengurus <strong>dan</strong><br />

mengupayakan kepimpinan pendidikan<br />

• membantu warga sekolah beralih melalui<br />

proses perubahan<br />

• mencipta pelan tindakan yang berjaya untuk<br />

peribadi <strong>dan</strong> kemajuan profesional semasa<br />

perubahan<br />

• membangunkan pelan peralihan dalam<br />

pengurusan perubahan, untuk warga sekolah<br />

• mengesan kemajuan <strong>dan</strong> memahami jurang<br />

kepada mana-masalah yang wujud semasa<br />

melakukan perubahan<br />

Seperti yang ditunjukkan pada Rajah 36 proses<br />

pengurusan <strong>Perubahan</strong> ADKAR, terdapat dua tugas<br />

yang perlu dicapai oleh program perubahan yang<br />

berjaya berdasarkan Model ADKAR:<br />

i) Proses pengurusan perubahan yang memberi<br />

tumpuan kepada bahagian perubahan yang<br />

ketara iaitu langkah-langkah dalam proses<br />

pengurusan perubahan.<br />

99


ii) <strong>Perubahan</strong> kepada individu atau kakitangan organisasi – bahagian yang lebih humanistik (<strong>dan</strong> bahagian<br />

yang paling sukar). <strong>Perubahan</strong> dalam konteks ini bermaksud memberikan perubahan yang berjaya pada<br />

diri individu <strong>dan</strong> mengubah tingkah laku mereka kepada keadaan baru yang diingini.<br />

Model pengurusan perubahan ADKAR boleh<br />

digunakan sepanjang proses pengurusan<br />

perubahan untuk memastikan pelan peralihan<br />

berjaya <strong>dan</strong> perubahan budaya berlaku dengan<br />

jayanya oleh itu boleh digunakan untuk<br />

menyokong projek perubahan sebagai alat<br />

kepada perubahan budaya kerja dalam<br />

organisasi.<br />

Rajah 36: Proses <strong>Pengurus</strong>an <strong>Perubahan</strong> ADKAR<br />

100<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


(4) MODEL KUBLER – ROSS; PERUBAHAN<br />

“ROLLER COASTER”<br />

Keluk <strong>Perubahan</strong> ( The Change Curve ) adalah model<br />

popular <strong>dan</strong> sangat berpengaruh yang kerap<br />

digunakan oleh pengurus perubahan untuk<br />

memahami peringkat-peringkat peralihan individu<br />

<strong>dan</strong> juga organisasi. Keluk <strong>Perubahan</strong> membantu<br />

meramalkan bagaimana orang ramai atau ahli<br />

dalam sesebuah organisasi akan bertindak balas<br />

terhadap perubahan.<br />

Model ini asalnya digunakan oleh pakar psikiatri Dr<br />

Elisabeth Kubler-Ross, hasil dari kerjanya dalam<br />

membantu proses transisi bagi individu yang<br />

berada dalam fasa pemulihan dari situasi<br />

kesedihan <strong>dan</strong> kemurungan. Namun, bagi model ini<br />

yang juga mendapat jolokan sebagai Model Roller<br />

Coaster turut dijadikan sebagai panduan supaya<br />

kepimpinan organisasi seperti di sekolah dapat<br />

membantu ahli membuat peralihan terhadap<br />

perubahan yang berlaku pada peringkat diri<br />

mereka sendiri mahupun organisasi.<br />

Keluk <strong>Perubahan</strong> (The Change Curve) digunakan secara<br />

meluas dalam pengurusan perniagaan <strong>dan</strong> perubahan<br />

organisasi serta terdapat banyak variasi <strong>dan</strong> adaptasi,<br />

khususnya dalam pengurusan perubahan di sekolah.<br />

Ringkasnya mengikut model ini, memahami perbezaan<br />

personaliti membolehkan kepimpinan di sekolah<br />

meramalkan apa <strong>dan</strong> bagaimana personaliti yang<br />

berbeza dalam organisasi akan bertindak balas<br />

terhadap sesuatu keadaan atau perubahan.<br />

Dr Elisabeth Kübler-Ross<br />

Seterusnya pemimpin atau pasukan peneraju<br />

perubahan boleh menggunakan gaya kepimpinan atau<br />

gaya bimbingan yang betul bagi melicinkan peralihan ke<br />

arah perubahan daripada rintangan penerimaan.<br />

Pendekatan ini berfungsi dengan baik sama ada untuk<br />

individu, pasukan <strong>dan</strong> organisasi.<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN<br />

101


STAGE 1 STAGE 2 STAGE 3 STAGE 4<br />

Status-Quo Disruption Exploration Rebuilding<br />

Rajah 37: Keluk <strong>Perubahan</strong> Kubler-Ross<br />

102<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


Pada dasarnya organisasi tidak hanya berubah<br />

disebabkan a<strong>dan</strong>ya sistem, proses atau struktur<br />

yang baru. Sebaliknya organisasi berubah kerana<br />

ahli dalam organisasi tersebut benar-benar telah<br />

ditransformasikan <strong>dan</strong> dapat menyesuaikan diri<br />

dengan perubahan.<br />

Hanya apabila ahli dalam organisasi telah<br />

melakukan peralihan mereka sendiri secara<br />

peribadi baharulah organisasi memperoleh faedah<br />

daripada perubahan tersebut. Semakin lebih<br />

mudah kita memberi sokongan <strong>dan</strong> bimbingan<br />

kepada mereka dalam melaksanakan perubahan,<br />

maka semakin lebih cepat organisasi akan<br />

mendapat manfaat <strong>dan</strong> lebih berkemungkinan<br />

untuk kita berjaya dalam melaksanakan sesuatu<br />

perubahan.<br />

Peringkat 1: Kejutan & Penolakan<br />

Seperti yang ditunjukkan pada Rajah 37, iaitu pada<br />

Peringkat 1 perubahan, berlaku apabila perubahan<br />

mula-mula diperkenalkan, di mana semua ahli<br />

dalam organisasi akan memberikan reaksi awal<br />

dengan kemungkinan besar berlakunya kejutan<br />

<strong>dan</strong> penafian. Ini di memanifestasikan dengan<br />

tindakan menyalahkan orang lain kerana mereka<br />

bertindak balas terhadap usaha yang mencabar<br />

status quo mereka.<br />

Pada peringkat ini mereka menjadi sangat kritikal<br />

<strong>dan</strong> akan sentiasa memikirkan mengenai kaitan<br />

perubahan ke atas diri mereka, sama ada dari segi<br />

kewajaran, peluang <strong>dan</strong> ancaman sebagai impak<br />

yang timbul dari perubahan.<br />

Keluk <strong>Perubahan</strong> Kubler-Ross, dapat membantu<br />

kita menjangka bagaimana orang akan bertindak<br />

balas terhadap perubahan, supaya kita boleh<br />

membantu mereka melakukan peralihan pada<br />

peringkat individu, memastikan mereka mendapat<br />

bantuan <strong>dan</strong> sokongan yang diperlukan. Model<br />

Keluk <strong>Perubahan</strong> menghuraikan empat peringkat<br />

yang lazimnya akan dilalui oleh individu dalam<br />

proses menyesuaikan diri terhadap sesuatu<br />

perubahan yang dilaksanakan dalam mana-mana<br />

organisasi seperti sekolah.<br />

CARA<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN<br />

Tindakan Peringkat 1; Berkomunikasi dengan jelas.<br />

Pada peringkat ini, ahli dalam organisasi mungkin<br />

terkejut atau menafikan perubahan. Pada masa<br />

inilah realiti perubahan berlaku, walaupun<br />

perubahan itu telah dirancang dengan baik <strong>dan</strong> kita<br />

memahami apa yang berlaku, namun mereka<br />

memerlukan masa untuk menyesuaikan diri. Di sini,<br />

ahli dalam organisasi memerlukan maklumat, perlu<br />

memahami perkara yang berlaku <strong>dan</strong> perlu tahu<br />

103


Responding to Change / TINDAK BALAS TERHADAP PERUBAHAN<br />

APA<br />

REAKSI<br />

ANDA ?<br />

A Gembira<br />

G<br />

F<br />

B<br />

C<br />

D<br />

E<br />

Encompassing change is a journey and a range of responses can be experienced throughout the process.<br />

Rajah 38: Keluk <strong>Perubahan</strong> Kubler-Ross<br />

104<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


cara mendapatkan bantuan. Pada peringkat ini,<br />

pastikan agar kita sering berkomunikasi <strong>dan</strong><br />

pastikan juga agar kita tidak membebankan<br />

mereka. Mereka hanya akan dapat menerima<br />

jumlah maklumat yang terhad pada satu masa.<br />

Tetapi pastikan ahli dalam organisasi tahu ke mana<br />

harus dituju untuk mendapatkan maklumat lanjut<br />

jika mereka memerlukannya, <strong>dan</strong> pastikan kita<br />

meluangkan masa untuk menjawab sebarang<br />

soalan yang timbul. Berikut adalah rumusan situasi<br />

yang berlaku pada peringkat 1, <strong>dan</strong> persoalan yang<br />

boleh dijadikan kata kunci kepada pemimpin<br />

perubahan dalam menangani situasi Peringkat 1 ini<br />

Situasi : REFUSAL / KEENGGANAN (It won’t work)<br />

Persoalan yang boleh membantu <strong>dan</strong> memerlukan<br />

tindakan;<br />

❖<br />

❖<br />

❖<br />

❖<br />

❖<br />

❖<br />

❖<br />

Apakah perubahan akan berkesan?<br />

Apa yang berkesan sebelum ini?<br />

Bagaimana kita mahu jadikannya berkesan?<br />

Sumbangan apa yang anda boleh buat?<br />

Apa idea-idea yang anda ada untuk<br />

menjadikannya berkesan?<br />

Apakah pilihan yang anda ada?<br />

Apakah idea terbaik anda?<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN<br />

ii) Peringkat 2 : Kekecewaan <strong>dan</strong> gangguan.<br />

Sebaik sahaja realiti perubahan semakin ketara,<br />

terdapat ahli organisasi atau warga sekolah yang<br />

berkecenderungan untuk bertindak balas secara<br />

negatif <strong>dan</strong> bergerak ke peringkat dua Keluk<br />

<strong>Perubahan</strong>, iaitu fasa penentangan. Mereka<br />

menunjukkan kekecewaan atau frustration, di mana<br />

pada peringkat ini ialah peringkat yang sangat<br />

mencabar <strong>dan</strong> tidak menyenangkan kepada manamana<br />

ahli dalam organisasi.<br />

Mereka bukan sekadar menunjukkan emosi<br />

kekecewaan, bahkan menunjukkan rasa<br />

kebimbangan, marah, geram atau takut terhadap<br />

inisiatif perubahan yang se<strong>dan</strong>g berlaku. Mereka<br />

mungkin akan menentang perubahan secara aktif<br />

atau pasif <strong>dan</strong> berpotensi untuk meluahkan<br />

perasaan <strong>dan</strong> kemarahan. Selagi ahli menentang<br />

perubahan <strong>dan</strong> kekal pada tahap 1 <strong>dan</strong> 2 keluk<br />

perubahan, selagi itulah perubahan akan ditolak.<br />

Dapat juga diperhatikan pada peringkat ini bahawa<br />

terdapat ahli dalam organisasi yang akan bertukar<br />

reaksi antara dua peringkat ini untuk beberapa<br />

ketika. Sekejap menyokong, sekejap menolak!<br />

Peringkat ini ialah "zon bahaya" kerana jika peringkat<br />

ini tidak diurus dengan baik, organisasi mungkin<br />

akan mengalami krisis atau situasi menjadi tidak<br />

terkawal.<br />

105


Bagi mereka yang masih kecewa <strong>dan</strong> tidak gembira<br />

dengan perubahan yang se<strong>dan</strong>g berlaku, mereka<br />

menjadi semakin tertekan, kurang semangat <strong>dan</strong><br />

tumpuan terhadap tugas terjejas. Pada fasa ini ahli<br />

dalam organisasi mungkin akan bertanya soalansoalan<br />

seperti:<br />

1) Adakah saya akan meneruskan kerja saya?<br />

2) Apa akan jadi kepada kerja saya sekarang?<br />

3) Bagaimana saya boleh menggunakan<br />

pendekatan baru ini?<br />

Tindakan Peringkat 2: Dengar <strong>dan</strong> memerhati<br />

perkembangan.<br />

Jadi pada peringkat ini kita perlu menyediakan<br />

perancangan <strong>dan</strong> persediaan yang sangat rapi.<br />

<strong>Sebagai</strong> seseorang yang bertanggungjawab untuk<br />

menguruskan perubahan, kepimpinan di sekolah<br />

harus bersedia dengan mempertimbangkan<br />

dengan teliti impak <strong>dan</strong> bantahan yang mungkin<br />

diterima. Oleh itu pastikan kita menangani perkara<br />

ini lebih awal dengan komunikasi <strong>dan</strong> sokongan<br />

yang jelas. Seterusnya dengan mengambil tindakan<br />

untuk meminimumkan <strong>dan</strong> mengurangkan<br />

masalah yang akan dialami oleh warga <strong>dan</strong><br />

komuniti sekolah. Oleh kerana tindak balas<br />

terhadap perubahan adalah sangat peribadi <strong>dan</strong><br />

boleh menjadi emosi, jadi pastikan kita mendengar<br />

106<br />

boleh menjadi emosi, jadi pastikan kita mendengar<br />

<strong>dan</strong> melihat dengan teliti pada fasa ini supaya kita<br />

boleh bertindak balas terhadap perkara yang tidak<br />

dijangka. Sekiranya kita berjaya melepasi peringkat<br />

kedua, bermaksud kita telah berjaya mengawal<br />

situasi <strong>dan</strong> meredakan keadaan iaitu kita telah<br />

memasuki peringkat ketiga peralihan dalam<br />

perubahan.<br />

Berikut adalah rumusan situasi yang berlaku pada<br />

peringkat 2, <strong>dan</strong> persoalan yang boleh dijadikan<br />

kata kunci kepada pemimpin perubahan dalam<br />

menangani situasi Peringkat 2 ini.<br />

Situasi : SETUJU TETAPI TIDAK MEMBUAT APA-APA (<br />

tell them what they want to hear)<br />

Persoalan yang boleh membantu <strong>dan</strong> memerlukan<br />

tindakan;<br />

❖<br />

❖<br />

❖<br />

❖<br />

❖<br />

Bagaimana komitedkah anda?<br />

Apakah peranan yang akan anda mainkan?<br />

Komitmen apa yang adakah anda bersedia<br />

untuk membuat kepada pasukan?<br />

Tanggungjawab apa yang akan anda ambil?<br />

Masalah apa yang anda perlu untuk luahkan?<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


iii) Peringkat 3 : Penerokaan & Penerimaan<br />

Seterusnya individu yang terlibat dalam perubahan<br />

akan beralih pada peringkat ketiga iaitu peringkat<br />

Penerokaan & Penerimaan. Pada peringkat ini<br />

kekeliruan <strong>dan</strong> keraguan masih wujud dalam<br />

kalangan warga sekolah, namun terdapat petanda<br />

yang baik kerana ahli sudah mula bergerak ke<br />

hadapan. Ini adalah titik perubahan bagi individu<br />

hadapan. Ini adalah titik perubahan bagi individu<br />

<strong>dan</strong> organisasi.<br />

Sebaik sahaja proses perubahan beralih ke<br />

peringkat ketiga ini, organisasi sebenarnya mula<br />

keluar dari zon bahaya, <strong>dan</strong> se<strong>dan</strong>g dalam<br />

perjalanan untuk menjayakan perubahan. Pada<br />

peringkat ini penerimaan ahli dalam organisasi<br />

mula berkembang, <strong>dan</strong> mereka menunjukkan<br />

reaksi untuk menguji <strong>dan</strong> meneroka lebih lanjut<br />

sesuatu perubahan itu. Mereka akan melalui<br />

peringkat ini dengan lebih mudah jika mereka<br />

dibantu <strong>dan</strong> disokong untuk berbuat demikian oleh<br />

pemimpin <strong>dan</strong> pasukan peneraju perubahan.<br />

Tindakan Peringkat 3: Memberikan latihan <strong>dan</strong><br />

menawarkan peluang.<br />

bimbingan kepada ahli organisasi atau warga<br />

sekolah. Kakitangan atau ahli organisasi perlu<br />

diberi peluang untuk mengalami sendiri proses <strong>dan</strong><br />

kesan yang akan dibawa oleh perubahan itu.<br />

Peringkat ini juga merupakan fasa penerimaan<br />

<strong>dan</strong> rasionalisasi. Ahli berhenti memberi tumpuan<br />

terhadap amalan lama <strong>dan</strong> apa yang mereka<br />

amalkan sebelum ini. Namun begitu kita perlu<br />

sedar, peringkat ini adalah fasa yang penting untuk<br />

proses pembelajaran <strong>dan</strong> penerimaan. Kita jangan<br />

mengharapkan warga sekolah untuk menjadi<br />

seratus peratus produktif semasa berada peringkat<br />

ini.<br />

Sebaliknya kita perlu bertoleransi dengan memberi<br />

peluang kepada mereka supaya mereka boleh<br />

belajar <strong>dan</strong> meneroka tanpa terlalu banyak<br />

tekanan. Berikut adalah rumusan situasi yang<br />

berlaku pada peringkat 3, <strong>dan</strong> persoalan yang<br />

boleh dijadikan kata kunci kepada pemimpin<br />

perubahan dalam menangani situasi Peringkat 3<br />

ini.<br />

Situasi : GET THEM INVOLVE ( I told you so!)<br />

Persoalan yang boleh membantu <strong>dan</strong> memerlukan<br />

tindakan;<br />

<strong>Sebagai</strong> individu yang menerajui <strong>dan</strong> menguruskan<br />

perubahan, kita boleh jadikan peringkat ini sebagai ❖ Apa pilihan yang boleh dica<strong>dan</strong>gkan?<br />

asas yang baik dalam memberikan latihan <strong>dan</strong><br />

bimbingan kepada ahli organisasi atau warga 107<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


❖ Apakah cara yang lebih baik yang boleh anda<br />

ca<strong>dan</strong>gkan?<br />

❖ Apakah yang perbezaan yang ada di sini?<br />

❖ Berapa selesakah anda dengan perubahan itu?<br />

iv) Peringkat 4 : Pengukuhan <strong>dan</strong> Meraikan<br />

Kejayaan<br />

Peringkat terakhir dalam Keluk <strong>Perubahan</strong> ialah<br />

fasa yang ditunggu-tunggu! Iaitu peringkat<br />

Pengukuhan <strong>dan</strong> Meraikan Kejayaan. Pada<br />

peringkat ini ahli organisasi membuat keputusan<br />

<strong>dan</strong> mengintegrasikan diri dengan perubahan yang<br />

se<strong>dan</strong>g dilaksanakan. Dalam erti kata lain, warga<br />

sekolah mula memberikan komitmen terhadap<br />

perubahan kerana di peringkat inilah perubahan<br />

mula mengambil tempat, <strong>dan</strong> mereka menerima<br />

penambahbaikan berkaitan cara mereka bekerja.<br />

Warga sekolah atau ahli dalam organisasi bukan<br />

sahaja mula menerima perubahan tetapi juga mula<br />

meyakini terhadap perubahan tersebut dengan<br />

membina semula cara mereka bekerja. Hanya<br />

apabila ahli sudah sampai ke peringkat ini sahajalah<br />

organisasi benar-benar mula meraih faedah<br />

daripada perubahan. Pada tahap inilah deskripsi<br />

tugas baru, idea-idea <strong>dan</strong> Inovasi mula bercambah.<br />

Kemuncaknya ialah apabila perubahan itu mula<br />

menjadi 'normal' atau menjadi rutin <strong>dan</strong><br />

108<br />

menjadi 'normal' atau menjadi rutin <strong>dan</strong><br />

terbentuknya status quo yang baharu. Pada fasa ini<br />

pembelajaran akan berlaku melalui proses<br />

penelitian yang dapatannya akan digunakan dalam<br />

kitaran perubahan seterusnya. Individu juga<br />

mempunyai kesedaran yang lebih mendalam<br />

mengenai bagaimana mereka perlu bertindak balas<br />

untuk berubah <strong>dan</strong> mula membangunkan kapasiti<br />

diri terhadap aspek perubahan.<br />

Tindakan Peringkat 4: Raikan <strong>dan</strong> Kongsikan Kejayaan.<br />

Peringkat empat ini adalah satu peringkat yang<br />

dinanti-nantikan kerana pada peringkat ini<br />

perubahan mula menjadi bualan <strong>dan</strong> amalan.<br />

Warga sekolah <strong>dan</strong> ahli dalam organisasi berusaha<br />

melakukan penambahbaikan terhadap cara<br />

bagaimana mereka harus berfikir <strong>dan</strong> bekerja.<br />

<strong>Sebagai</strong> seseorang yang menguruskan perubahan,<br />

anda akhirnya akan mula melihat usaha telah<br />

membuahkan hasil. Pasukan atau organisasi anda<br />

mula menjadi produktif, cekap, <strong>dan</strong> kesan positif<br />

perubahan menjadi jelas. Namun, pada peringkat<br />

ini, kita jangan lupa untuk meraikan kejayaan!<br />

Mereka telah menempuh perjalanan jauh beribu<br />

bantu <strong>dan</strong> berliku. Oleh itu telah tiba masanya<br />

untuk kita memberikan pengiktirafan <strong>dan</strong> meraikan<br />

kejayaan yang telah dicapai.<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


Dengan meraikan pencapaian itu, anda telah<br />

mewujudkan rekod kejayaan, yang akan<br />

memudahkan apabila perubahan diperlukan pada<br />

masa akan datang. Berikut adalah rumusan situasi<br />

yang berlaku pada peringkat 4, <strong>dan</strong> persoalan yang<br />

boleh dijadikan kata kunci kepada pemimpin<br />

perubahan dalam menangani situasi Peringkat 4<br />

ini.<br />

Situasi : PASSIVITY (I COULD, BUT I CAN’T BE<br />

BOTHERED)<br />

Persoalan yang boleh membantu <strong>dan</strong><br />

memerlukan tindakan;<br />

❖ Apa yang boleh anda lakukan?<br />

❖ Bagaimana komitednya anda terhadap<br />

perubahan?<br />

❖ Apa yang anda boleh lakukan untuk membantu?<br />

❖ Apakah peranan yang anda boleh mainkan<br />

dalam perubahan ini ?<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN<br />

109


110 PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


BAHAGIAN<br />

4<br />

PERANAN KEPIMPINAN<br />

SEKOLAH SEBAGAI PEMIMPIN<br />

PERUBAHAN


PENGETUA DAN GURU BESAR SEBAGAI<br />

PEMIMPIN PERUBAHAN<br />

OBJEKTIF<br />

❑<br />

❑<br />

❑<br />

❑<br />

Memahami ciri-ciri kepimpinan perubahan.<br />

Memahami peranan pengetua <strong>dan</strong> guru besar<br />

sebagai pengurus perubahan.<br />

Memahami tindakan-tindakan yang boleh<br />

dilaksanakan oleh pemimpin dalam mengurus<br />

perubahan.<br />

Memahami peranan pengetua <strong>dan</strong> guru besar<br />

sebagai pemacu kepada perubahan<br />

112<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


Aktiviti 7<br />

Apakah satu pengalaman terbaik<br />

perubahan yang pernah anda lakukan<br />

dalam:<br />

◦ perkhidmatan?<br />

◦ masyarakat?<br />

◦ keluarga<br />

◦ diri sendiri?<br />

<strong>Perubahan</strong><br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN<br />

113


4.1 CIRI-CIRI PEMIMPIN PERUBAHAN<br />

<strong>Pemimpin</strong> perubahan bukan sekadar seorang<br />

pemimpin yang berfikir di luar kotak tetapi “dia”<br />

keluar daripada kotak untuk melihat sesuatu dari<br />

perspektif yang berbeza. <strong>Pemimpin</strong> ini membawa<br />

pengalaman yang bijaksana masuk ke kotak lain<br />

secara praktikal bagi melihat apalagi yang boleh<br />

dilaksanakan. Dalam bukunya berjudul Change<br />

Leader, Michael Fullan turut menggariskan<br />

sembilan amalan yang seharusnya mencorakkan<br />

budaya kerja seorang pemimpin perubahan;<br />

• Mempunyai hala tuju<br />

• Kepimpinan daya gerak<br />

• Berorientasi tindakan<br />

• Pengetahuan yang mewujudkan kebijaksanaan<br />

• Amalan refleksi<br />

• Gerak hati yang strategik<br />

• Peningkatan ilmu berterusan<br />

• Belajar dari amalan<br />

• Analisis berdasarkan intipati<br />

Mereka kekal fokus pada hala tuju yang ditetapkan,<br />

<strong>dan</strong> berusaha untyk membangunkan orang lain ke<br />

arah mencapai sasaran yang sama. Mereka akan<br />

membuat pembetulan, penambahbaikan <strong>dan</strong><br />

penjajaran apabila berlakunya pembelajaran<br />

baharu atau penemuan baharu yang menuntut<br />

perubahan pada cara <strong>dan</strong> pendekatan yang<br />

digunakan. Ini bermaksud, untuk memastikan<br />

kejayaan kita hanya fokus kepada isu yang paling<br />

teras sahaja <strong>dan</strong> tidak perlu menumpukan kepada<br />

banyak perkara.<br />

Seorang pemimpin perubahan juga perlulah<br />

mempunyai karakter sebagai seorang pemimpin<br />

yang bersifat tegas, gigih, berani, cekal, mempunyai<br />

hala tuju yang jelas serta mampu membuat<br />

keputusan-keputusan yang bijak sama ada bersifat<br />

strategik mahupun pada tahap operasional. Fullan<br />

turut berhujah bahawa pemimpin sekolah yang<br />

diklasifikasikan sebagai pemimpin perubahan<br />

apabila mempunyai ciri-ciri yang berikut :<br />

<strong>Pemimpin</strong> dalam organisasi yang berjaya<br />

mengkalkan kejayaan secara berterusan ialah<br />

pemimpin yang memfokuskan sasaran kepada<br />

sebilangan kecil teras utama organisasi. Namun<br />

mm<br />

114<br />

➢ Ghairah terhadap perubahan.<br />

➢ Mampu memberi kesedaran kepentingan<br />

perubahan.<br />

➢ Memahami dinamika sosial organisasi.<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


➢<br />

➢<br />

➢<br />

➢<br />

➢<br />

➢<br />

➢<br />

➢<br />

Meraih komitmen moral ahli organisasi.<br />

Melakukan intervensi ke arah penambahbaikan.<br />

Keupayaan melakukan adaptasi mengikut konteks.<br />

Melibatkan diri dalam proses perubahan.<br />

Memberi Ganjaran Intrinsik.<br />

Memahami keseluruhan - integriti, amanah, jujur, menghormati <strong>dan</strong> menghurai kompleksiti melalui<br />

amalan pembelajaran.<br />

Bina kapasiti ahli dalam iklim yang tidak banyak menilai seseorang.<br />

Mewujudkan hubungan pembelajaran dua hala yang telus antara amalan <strong>dan</strong> keputusan.<br />

KAREKTER<br />

PEMIMPIN PERUBAHAN<br />

Rajah 39: Karakter <strong>Pemimpin</strong> <strong>Perubahan</strong><br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN<br />

115


4.2 PERANAN PENGETUA DAN GURU BESAR SEBAGAI<br />

PEMIMPIN PERUBAHAN<br />

Higgs <strong>dan</strong> Rowland (2000) menyatakan<br />

bahawa kejayaan <strong>dan</strong> kemapanan<br />

penambahbaikan organisasi bergantung<br />

kepada pemimpin perubahan yang berkesan<br />

yang tahu cara untuk mencipta <strong>dan</strong><br />

menyebarkan visi, mengatasi rintangan untuk<br />

berubah <strong>dan</strong> menguruskan konflik.<br />

Kepimpinan <strong>Perubahan</strong> adalah pemimpin<br />

yang berkeupayaan untuk mempengaruhi <strong>dan</strong><br />

mengupayakan orang lain melalui sokongan<br />

personal, visi, menjadi pendorong <strong>dan</strong> akses<br />

kepada sumber-sumber bagi membina<br />

landasan yang kukuh untuk mewujudkan<br />

perubahan.<br />

<strong>Pemimpin</strong> sering dilihat sebagai kunci kepada<br />

kejayaan perubahan (Persatuan <strong>Pengurus</strong>an<br />

Amerika, 1994). Kepimpinan sekolah yang<br />

berkesan adalah kunci kepada perubahan<br />

pendidikan yang efektif, berkekalan <strong>dan</strong><br />

mapan. Selama beberapa waktu, ramai<br />

cendekiawan meyakini bahawa. <strong>Pengetua</strong> <strong>dan</strong><br />

<strong>Guru</strong> <strong>Besar</strong> mesti menjadi pemimpin<br />

pengajaran jika mereka mahu menjadi<br />

seorang pemimpin yang efektif dalam<br />

menghasilkan inovasi yang berterusan.<br />

116<br />

<strong>Sebagai</strong> contoh, Newmann, Raja <strong>dan</strong> Youngs (2000),<br />

mendapati bahawa kapasiti sekolah adalah pemboleh<br />

ubah yang penting yang memberi kesan terhadap kualiti<br />

pengajaran <strong>dan</strong> pencapaian pelajar, <strong>dan</strong> di pusat kapasiti<br />

sekolah itu ialah kepimpinan sekolah itu sendiri.<br />

Walaupun konsep mengurus <strong>dan</strong> menangani perubahan<br />

adalah luas, tetapi fokus perbincangan ini adalah<br />

tertumpu kepada bagaimana pelaksanaannya di<br />

peringkat sekolah.<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


Dari perspektif pengurusan sekolah, apa saja yang<br />

dilakukan oleh pengetua atau guru besar selaku<br />

pemimpin <strong>dan</strong> pengurus adalah berkaitan dengan<br />

melaksanakan perubahan. Oleh yang demikian,<br />

pengetua atau guru besar adalah individu yang<br />

tanggungjawab sepenuhnya terhadap sesuatu<br />

perubahan. Menurut Aldag <strong>dan</strong> Stearns (1997)<br />

tanggungjawab pengurus terhadap perubahan<br />

merangkumi:<br />

(1) Setiap apa yang dilakukannya adalah<br />

berkaitan dengan pelaksanaan perubahan;<br />

(2) Akan berlaku perubahan setiap kali<br />

pengurus membuat keputusan; <strong>dan</strong><br />

(3) <strong>Perubahan</strong> perlu diuruskan secara<br />

berkesan.<br />

Mereka juga perlu mempunyai asas <strong>dan</strong> hujahhujah<br />

kukuh yang dapat dikemukakan sebagai<br />

alasan mengapa sesuatu perubahan itu perlu<br />

dilaksanakan. Untuk tujuan tersebut, pengetua<br />

atau guru besar perlu membuat penilaian<br />

terperinci sebelum sesuatu perubahan hendak<br />

dilaksanakan. Selaku pemimpin, mereka mesti<br />

membuat penentuan terhadap keperluan sesuatu<br />

perubahan yang dirancang. Menurut Gibson (1993)<br />

terdapat dua persoalan utama yang harus<br />

dipertimbangkan dalam menentukan perubahan<br />

iaitu:<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN<br />

Kepimpinan <strong>Perubahan</strong><br />

yang berkesan ialah<br />

melibatkan diri secara<br />

aktif sebagai LEARNER<br />

dalam membantu<br />

peningkatan organisasi<br />

(1) Adakah perubahan yang dica<strong>dan</strong>gkan hasil<br />

daripada perancangan strategik organisasi?;<br />

(2) Adakah perubahan yang dica<strong>dan</strong>gkan<br />

konsisten dengan perancangan strategik<br />

organisasi?<br />

Mencirikan kepimpinan pengajaran sebagai<br />

peranan utama kepimpinan di sekolah adalah<br />

sebagai langkah pertama yang sangat penting<br />

dalam meningkatkan proses pembelajaran murid.<br />

Namun ia tidak sekadar itu kerana jika peranan<br />

kepimpinan di sekolah dilihat sebagai pemimpin<br />

pengajaran semata-mata, maka ia adalah skop<br />

pan<strong>dan</strong>gan yang terlalu sempit.<br />

117


Peranan pengetua <strong>dan</strong> guru besar perlu dilihat<br />

dalam perspektif yang lebih besar <strong>dan</strong> lebih berat<br />

iaitu untuk membawa pembaharuan yang akan<br />

mewujudkan sekolah-sekolah yang mampu<br />

memenuhi keperluan pada masa hadapan.<br />

<strong>Pengetua</strong> <strong>dan</strong> guru besar dalam konteks ini<br />

mempunyai peranan dalam memberi tumpuan<br />

terhadap usaha pembangunan guru dari aspek<br />

pengetahuan <strong>dan</strong> kemahiran, komuniti profesional,<br />

program yang konsisten <strong>dan</strong> sumber teknikal.<br />

Walau bagaimanapun menurut Fullan (2002),<br />

peranan pengetua sebagai pemimpin pengajaran<br />

telah membawa sekolah hanya setakat untuk<br />

penambahbaikan sekolah yang berterusan.<br />

Sebaliknya pengetua <strong>dan</strong> guru besar perlulah<br />

meningkatkan usaha <strong>dan</strong> tumpuan sebagai<br />

pemimpin dalam perubahan budaya.<br />

Kepimpinan <strong>Perubahan</strong><br />

adalah keupayaan untuk<br />

mempengaruhi <strong>dan</strong><br />

mengupayakan orang lain<br />

melalui sokongan personal,<br />

visi, menjadi pendorong <strong>dan</strong><br />

akses kepada sumber-sumber<br />

bagi membina landasan yang<br />

kukuh untuk mewujudkan<br />

perubahan.<br />

Oleh itu pengetua <strong>dan</strong> guru besar walaupun tidak<br />

dinafikan watak pentingnya selaku pemimpin<br />

instruksional, tetapi dalam konteks pemimpin<br />

sebagai ejen perubahan, memerlukan anjakan<br />

pemikiran bahawa mereka juga adalah peneraju,<br />

pembimbing <strong>dan</strong> pendorong terhadap perubahan<br />

dalam budaya sekolah sejajar dengan<br />

perkembangan semasa. Apabila pengetua <strong>dan</strong> guru<br />

besar diberi tanggungjawab sebagai "pengurusan<br />

perubahan", soalan pertama untuk ditanyakan<br />

ialah<br />

118<br />

ialah apakah makna pengurusan perubahan dalam<br />

situasi kepimpinan sekolah? <strong>Pengurus</strong>an<br />

perubahan memberi tumpuan terhadap manusia,<br />

<strong>dan</strong> akan memastikan perubahan secara<br />

menyeluruh, lancar <strong>dan</strong> berupaya untuk bertahan<br />

dengan lama. Oleh itu kepimpinan di sekolah perlu<br />

mengetahui dengan lebih mendalam objektif<br />

pengurusan perubahan dalam konteks mereka<br />

sebagai pengetua <strong>dan</strong> guru besar iaitu peneraju<br />

sebuah organisasi.<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


Lazimnya, objektif <strong>dan</strong> skop peranan kepimpinan<br />

pengurusan perubahan termasuklah kepimpinan di<br />

sekolah adalah meliputi perkara yang berikut:<br />

❑ Penajaan: memastikan terdapat pihak yang<br />

menjadi pencetus terhadap idea perubahan<br />

terutamanya dalam kalangan kepimpinan<br />

pertengahan di sekolah, <strong>dan</strong> melibatkan diri dalam<br />

menaja perubahan untuk mencapai keputusan<br />

yang dikehendaki.<br />

❑ Penerimaan (Buy-in): mendapat sokongan <strong>dan</strong><br />

penerimaan terhadap agenda perubahan daripada<br />

individu-individu yang terlibat, secara langsung<br />

atau tidak langsung. Penglibatan: melibatkan<br />

individu yang betul dalam merangka <strong>dan</strong><br />

melaksanakan perubahan, untuk memastikan<br />

perubahan yang betul dapat dilaksanakan. Justeru<br />

itu mereka perlu menilai <strong>dan</strong> menangani<br />

bagaimana perubahan akan memberi kesan<br />

kepada individu <strong>dan</strong> organisasi.<br />

❑ Komunikasi: memberitahu semua orang yang<br />

terlibat mengenai perubahan tersebut.<br />

❑ Kesediaan: mematikan setiap individu dalam<br />

organisasi bersedia untuk menyesuaikan diri<br />

dengan perubahan, dengan memastikan mereka<br />

mendapat maklumat yang betul, latihan <strong>dan</strong><br />

bantuan yang mencukupi.<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN<br />

119


4.3 TINDAKAN PEMIMPIN DALAM MENGURUS<br />

PERUBAHAN<br />

Peranan pemimpin pendidikan khususnya pengetua <strong>dan</strong> guru besar dalam melaksanakan perubahan<br />

adalah sebagaimana yang dica<strong>dan</strong>gkan oleh Fullan (1998) <strong>dan</strong> juga oleh Hall <strong>dan</strong> Hord (2014), di mana<br />

perubahan dilaksanakan berasaskan keperluan perubahan untuk menghadapi normal baharu kehidupan<br />

semasa. Peranan pemimpin diterjemahkan kepada enam (6) tindakan sebagaimana yang ditunjukkan<br />

dalam Rajah 40.<br />

Rajah 40: Peranan pemimpin diterjemahkan kepada enam (6) tindakan - Fullan (1998) <strong>dan</strong> oleh Hall <strong>dan</strong> Hord (2014)<br />

120<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


Enam tindakan seperti yang dinyatakan ialah<br />

menyelesaikan masalah persekitaran yang<br />

kompleks, mengamalkan komunikasi berkesan,<br />

mempunyai fleksibiliti, mengaplikasi teknologi<br />

terkini, menggabungkan konsep lama <strong>dan</strong> baharu,<br />

<strong>dan</strong> menjadi fasilitator perubahan.<br />

(1) Menyelesaikan Masalah Persekitaran Yang<br />

Kompleks<br />

Sebelum kita membincangkan<br />

mengenai penyelesaian masalah,<br />

perkara yang perlu kita fahami<br />

terlebih dahulu ialah bagaimana<br />

kita berupaya membezakan antara<br />

isu, masalah <strong>dan</strong> punca masalah.<br />

Menurut kamus Cambridge, isu<br />

ialah subjek atau perkara penting<br />

yang dibincangkan atau<br />

diperdebatkan oleh orang ramai.<br />

Masalah pula merujuk kepada<br />

situasi yang menyebabkan sesuatu<br />

kesukaran berlaku. Isu <strong>dan</strong> masalah<br />

adalah perkataan yang agak serupa<br />

kerana kedua-duanya merujuk<br />

kepada situasi atau perkara yang<br />

mencabar.<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN<br />

Perbezaan utama antara isu <strong>dan</strong> masalah ialah isu<br />

adalah topik atau masalah penting yang boleh<br />

dibahaskan atau dibincangkan, manakala masalah<br />

adalah perkara atau situasi yang berbahaya <strong>dan</strong><br />

tidak diingini yang perlu ditangani. Walaupun isu<br />

<strong>dan</strong> masalah boleh digunakan secara bergantian<br />

dalam beberapa konteks, terdapat persempa<strong>dan</strong>an<br />

yang jelas antara kedua-dua kata nama tersebut.<br />

Oleh itu kepimpinan di sekolah perlu memahami<br />

dengan jelas perkara ini sebelum melaksanakan<br />

sebarang inisiatif perubahan agar perubahan dapat<br />

dilaksanakan dengan lancar.<br />

Rajah 41 : Perbezaan antara Isu, Masalah <strong>dan</strong> Punca Masalah<br />

121


Seperti yang ditunjukkan pada Rajah 41, Isu<br />

merujuk kepada perkara yang se<strong>dan</strong>g dibahaskan,<br />

contoh yang diberi berkaitan tahap kesihatan yang<br />

rendah. Pernyataan ini merupakan isu kerana ia<br />

boleh dibahaskan <strong>dan</strong> diperdebatkan. Terdapat<br />

kemungkinan pihak yang bersetuju <strong>dan</strong> ada juga<br />

yang tidak bersetuju terhadap pernyataan tersebut.<br />

Manakala masalah ialah sesuatu perkara atau<br />

situasi yang berbahaya <strong>dan</strong> tidak diingini yang perlu<br />

ditangani agar ia tidak bertambah parah <strong>dan</strong><br />

menjadi isu yang lebih besar.<br />

Seperti pada Rajah 41, masalah ialah “demam”<br />

kesan daripada amalan kesihatan diri yang rendah.<br />

Masalah biasanya mempunyai simptom tertentu,<br />

misalnya jika demam, simptomnya seperti muntah,<br />

suhu ba<strong>dan</strong> yang tinggi, batuk <strong>dan</strong> rasa keletihan.<br />

Bertemu doktor <strong>dan</strong> memakan ubat adalah<br />

penyelesaian terhadap masalah tersebut supaya<br />

demam beransur kebah.<br />

Oleh kepimpinan di sekolah. Justeru itu proses<br />

dalam mengidentifikasi masalah perlu dijalankan<br />

secara sistematik <strong>dan</strong> tindakan berstrategi perlu<br />

diambil agar masalah yang dikenal pasti dapat<br />

ditangani mengikut proses yang betul <strong>dan</strong> tepat.<br />

(2) Mengamalkan Komunikasi Berkesan<br />

Menurut Amir Aris <strong>dan</strong> Ahmad Rozelan Yunus<br />

(2016), komunikasi yang berkesan mempunyai<br />

empat ciri iaitu kefahaman, keseronokan, menjaga<br />

kepercayaan sasaran <strong>dan</strong> a<strong>dan</strong>ya tindakan yang<br />

menyusuli. Komunikasi merupakan asas yang<br />

mengerakkan <strong>dan</strong> menyelaraskan aktiviti semua<br />

fungsi yang wujud dalam sesebuah organisasi.<br />

Namun perkara yang perlu ditangani ialah apakah<br />

punca yang menyebabkan seseorang itu menjadi<br />

deman. Punca demam perlu dikenal pasti agar<br />

masalah tidak berulang, Oleh itu punca demam<br />

perlu dicari <strong>dan</strong> seperti yang dicontohkan, terdapat<br />

kemungkinan demam berpunca daripada tersalah<br />

makan, gigitan nyamuk, terkena hujan <strong>dan</strong><br />

sebagainya. Inilah perkara asas yang perlu difahami<br />

oleh<br />

122<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


Dengan a<strong>dan</strong>ya saluran komunikasi di dalam<br />

organisasi, setiap individu atau kelompok bukan<br />

sahaja dapat berinteraksi, memahami <strong>dan</strong><br />

bertukar-tukar maklumat antara satu sama lain,<br />

tetapi juga dapat mewujudkan kerjasama yang<br />

berterusan dalam kalangan staf. Sehubungan itu,<br />

kecekapan perjalanan sesebuah organisasi amat<br />

berkait rapat dengan sejauh mana baiknya saluran<br />

komunikasi dapat disediakan <strong>dan</strong> dilaksanakan.<br />

Misalnya, semasa berada pada pandemik Covid-19<br />

pemimpin dalam organisasi dituntut untuk<br />

menyampaikan maklumat dengan berkesan dalam<br />

memastikan tugas dapat dilaksanakan dengan baik<br />

<strong>dan</strong> lancar. Ini merangkumi arahan atau peringatan<br />

agar warga organisasi sentiasa dikemaskini dengan<br />

maklumat terkini sekali gus membantu pematuhan<br />

un<strong>dan</strong>g-un<strong>dan</strong>g <strong>dan</strong> arahan yang se<strong>dan</strong>g berkuat<br />

kuasa.<br />

peningkatan penggunaan komunikasi terkini. Maka,<br />

pemimpin seharusnya menyedari akan keperluan<br />

staf dalam organisasinya untuk menguasai teknik<br />

komunikasi yang berkesan (Helmi Akhtar & Ilhamie<br />

Abdul Ghani Azmi, 2017). Kegagalan menguasai<br />

komunikasi yang berkesan akan mengakibatkan<br />

sistem penyampaian, perkongsian <strong>dan</strong><br />

perbincangan maklumat kepada warga organisasi<br />

kurang jelas atau mungkin menjadi celaru<br />

seterusnya memberi kesan yang besar kepada<br />

tahap kecekapan dalam pengurusan organisasi.<br />

Tindakan ini juga adalah perlu, dalam memastikan<br />

pemimpin dapat menjaga imej <strong>dan</strong> reputasi<br />

sewaktu berkomunikasi dalam talian. <strong>Pemimpin</strong><br />

juga seharusnya melengkapkan diri dengan ilmu<br />

menyampaikan atau menulis mesej di media sosial<br />

yang jelas <strong>dan</strong> telus, serta berhati-hati agar dapat<br />

menghindar dari berlakunya salah faham.<br />

Selain itu, pemimpin perlu membina keyakinan <strong>dan</strong><br />

kekuatan dalam kalangan warga organisasi yang<br />

dipimpinnya melalui pelbagai medium komunikasi.<br />

Pengetahuan <strong>dan</strong> kemahiran penggunaan aplikasi<br />

berasaskan Teknologi Maklumat <strong>dan</strong> Komunikasi<br />

(TMK) amat penting untuk penyampaian <strong>dan</strong><br />

penerimaan maklumat. Oleh itu, organisasi perlu<br />

merancang <strong>dan</strong> memastikan kesediaan<br />

infrastruktur yang diperlukan seiring dengan<br />

peningkatan penggunaan komunikasi terkini.<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN<br />

123


Dalam hal ini, setiap individu perlu sentiasa<br />

membangunkan kompetensi diri dalam<br />

penggunaan komunikasi terkini dengan memiliki<br />

kemahiran, sikap <strong>dan</strong> ciri-ciri yang diperlukan agar<br />

individu tersebut dapat mengatasi sebarang<br />

halangan <strong>dan</strong> rintangan yang mungkin akan<br />

berlaku agar proses komunikasi sentiasa dapat<br />

dilaksanakan dengan berkesan dalam apa jua<br />

keadaan (Kapur, 2018).<br />

(3) Mempunyai Fleksibiliti<br />

Dalam melaksanakan perubahan, kepimpinan di<br />

sekolah bukan sahaja perlu menunjukkan sikap<br />

kesederhanaan tetapi juga fleksibiliti dalam apa jua<br />

tindakan. Tindakan yang fleksibel akan memastikan<br />

fungsi <strong>dan</strong> peranan yang dimainkan oleh pemimpin<br />

pendidikan akan sentiasa mengikut keperluan<br />

semasa. Fleksibiliti adalah tindakan termasuk<br />

kesediaan <strong>dan</strong> keupayaan untuk bertindak balas<br />

secara pantas terhadap keadaan <strong>dan</strong> jangkaan<br />

yang berubah-ubah terutama pada saat dunia<br />

se<strong>dan</strong>g menghadapi kesukaran ini (Doyle, 2020).<br />

Tindakan pemimpin <strong>dan</strong> warga organisasi yang<br />

fleksibel mampu mengubah suai pendekatan tugas<br />

mereka serta melangkah keluar dari deskripsi kerja<br />

rutin dengan pantas mengikut keutamaan pihak<br />

berkepentingan <strong>dan</strong> tuntutan unik bagi setiap<br />

situasi.<br />

Adaptasi<br />

<strong>Pengurus</strong>an<br />

Konflik<br />

Fleksibiliti<br />

Membuat<br />

Keputusan<br />

Sosialisasi<br />

Rajah 42: Fleksibiliti Dalam Teras Kepimpinan Berkesan<br />

Fleksibiliti dalam melaksanakan tugasan dengan<br />

menggunakan aplikasi digital juga adalah tren masa<br />

kini. Menurut Global Digital Report (2019), Malaysia<br />

menduduki kelompok kelima tertinggi dunia <strong>dan</strong><br />

tempat teratas di Asia Tenggara dalam<br />

penembusan media sosial mudah alih. Laporan<br />

turut menyatakan penembusan internet di<br />

Malaysia pada tahun 2019 pada tahap 80 peratus<br />

dengan pengguna menghabiskan purata lapan jam<br />

lima minit sehari dalam talian. Pendekatan<br />

kepemimpinan dalam era digital menjadi cabaran<br />

kepada pemimpin perubahan di sekolah, yang<br />

mana ia memerlukan fleksibiliti antara pemimpin<br />

<strong>dan</strong> orang yang dipimpin.<br />

124<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


Pendekatan kepemimpinan yang bersifat hierarki<br />

<strong>dan</strong> berstruktur, formal, berasaskan arahan <strong>dan</strong><br />

tertutup perlu disesuaikan <strong>dan</strong> memerlukan<br />

transformasi bila berhadapan dengan cabaran<br />

semasa melaksanakan inisiatif perubahan.<br />

Fleksibiliti dalam menangani perubahan memberi<br />

autonomi terpimpin kepada pemimpin untuk<br />

melaksanakan pelbagai tindakan. <strong>Pemimpin</strong> <strong>dan</strong><br />

warga organisasi mempunyai kebebasan dalam<br />

merancang pelaksanaan tugasan tetapi tetap akur<br />

kepada peraturan yang ditetapkan. Kebebasan <strong>dan</strong><br />

fleksibiliti membawa kepada penjanaan idea<br />

baharu <strong>dan</strong> juga mencetuskan inovasi.<br />

dengan kemahiran pembelajaran yang disokong<br />

oleh teknologi bagi mempersiapkan guru <strong>dan</strong><br />

murid kepada persekitaran globalisasi yang<br />

memerlukan pemikiran yang kritis, bersedia<br />

mencari, mengakses <strong>dan</strong> menganalisis maklumat<br />

<strong>dan</strong> membuat keputusan.<br />

(4) Mengaplikasi Teknologi Terkini<br />

Fleksibiliti menuntut organisasi turut berubah<br />

seiring dengan perkembangan Teknologi Maklumat<br />

<strong>dan</strong> Komunikasi (TMK). Perkembangan TMK telah<br />

memaksa perubahan organisasi samada dalam<br />

proses, aliran kerja <strong>dan</strong> tanggung jawab. Dalam erti<br />

kata lain, perkembangan TMK telah mempengaruhi<br />

perubahan persekitaran kerja, <strong>dan</strong> mendorong<br />

kepada paradigma baharu dalam pendidikan. TMK<br />

menuntut dunia pendidikan sentiasa<br />

memperbaharui kemahiran teknologi dari semasa<br />

ke semasa seiring dengan Revolusi Industri 4.0<br />

(IR4). Paradigma baharu untuk pemimpin<br />

pendidikan abad ke-21, menuntut mereka bersedia<br />

Selain itu, kompetensi semua pihak dalam<br />

pengaplikasian teknologi terkini termasuk<br />

persediaan infrastruktur yang mencukupi juga<br />

perlu dititikberatkan. Pandemik Covid-19 <strong>dan</strong><br />

pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP)<br />

yang menyebabkan semua sekolah ditutup <strong>dan</strong><br />

proses pembelajaran dilaksanakan dari rumah<br />

(PdPR) adalah contoh terbaik bagaimana TMK telah<br />

menjadi penyelesaian terbaik dalam memastikan<br />

kelangsungan pengoperasian sekolah <strong>dan</strong> proses<br />

pembelajaran dapat diteruskan dalam suasana<br />

baharu.<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN<br />

125


Situasi ini memerlukan pemimpin sekolah <strong>dan</strong><br />

guru-guru menstrukturkan semula proses<br />

pengajaran <strong>dan</strong> pembelajaran kepada<br />

pembelajaran berasaskan teknologi digital. Fokus<br />

pembelajaran telah diubah daripada kaedah<br />

pembelajaran secara tradisional iaitu kaedah<br />

bersemuka di dalam kelas kepada pendidikan<br />

secara dalam talian. <strong>Pengurus</strong>an organisasi bukan<br />

sahaja masih dapat diteruskan melalui aplikasi TMK<br />

ini, malah dapat menjimatkan kewangan <strong>dan</strong> masa.<br />

Kekangan faktor geografi sepanjang bertugas dari<br />

rumah dapat diatasi. Walau bagaimanapun,<br />

pemimpin <strong>dan</strong> pekerja mestilah mempunyai<br />

integriti, kreativiti, kematangan spiritual <strong>dan</strong> daya<br />

tahan yang tinggi semasa menjalankan tugas tanpa<br />

kawalan bersemuka.<br />

Dalam dunia pendidikan contohnya, sesi<br />

pengajaran <strong>dan</strong> pembelajaran yang lazimnya<br />

dilaksanakan secara bersemuka di sekolah tidak<br />

dapat dijalankan menyebabkan warga pendidik<br />

perlu berubah ke arah pengaplikasian teknologi<br />

sebagai pendekatan terkini. Sesi perbincangan <strong>dan</strong><br />

perjumpaan untuk tujuan pengurusan <strong>dan</strong><br />

pentadbiran juga dilakukan secara dalam talian.<br />

Justeru, pemimpin pendidikan perlu menggabung<br />

konsep lama atau sedia ada dengan konsep baharu<br />

yang lebih relevan bagi memastikan peranan<br />

mereka masih dilaksanakan semasa <strong>dan</strong> selepas<br />

waktu krisis ini. <strong>Pemimpin</strong> pendidikan haruslah<br />

kreatif dalam mengurus perubahan yang<br />

diperlukan seiring dengan perubahan semasa.<br />

(5) Menggabung Konsep Lama <strong>dan</strong> Baharu<br />

<strong>Perubahan</strong> persekitaran global yang pantas<br />

menyebabkan wujudnya kecelaruan dalam semua<br />

bi<strong>dan</strong>g kehidupan apabila berlakunya<br />

pertembungan antara peranan sedia ada dengan<br />

tuntutan semasa <strong>dan</strong> akan datang. Kesannya,<br />

beberapa fungsi yang ada dalam apa jua<br />

pentadbiran termasuk sistem pendidikan yang<br />

biasa atau tradisional telah menjadi tidak relevan<br />

atau sesuai dengan kehidupan realiti masyarakat<br />

sesebuah negara pada masa ini.<br />

126<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


<strong>Pemimpin</strong> pendidikan haruslah kreatif dalam<br />

mengurus perubahan yang diperlukan sepanjang<br />

apabila berlakunya keadaan luar jangka seperti<br />

semasa PKP . <strong>Pemimpin</strong> yang kreatif tidak terikat<br />

dengan rutin di tempat kerja yang menyebabkan<br />

kehilangan kreativiti <strong>dan</strong> inovasi (Naseri, 2019).<br />

Beberapa ca<strong>dan</strong>gan yang dinyatakan oleh Naseri<br />

(2019) sebagai panduan untuk pemimpin<br />

pendidikan mewujudkan pengurusan yang kreatif:<br />

Kepakaran<br />

Kreativiti<br />

Motivasi<br />

a. menjadikan guru sebagai sumber idea<br />

b. menerima kegagalan daripada idea yang diberi<br />

c. memberi ruang guru lebih berdikari dalam<br />

melaksanakan tugas<br />

d. menjadikan guru sebagai sumber untuk<br />

mendapatkan kelebihan daya saing (competitive<br />

advantage) mengamalkan budaya kerja yang<br />

amanah <strong>dan</strong> berintegriti.<br />

Usaha pemimpin mengurus perubahan dalam<br />

organisasi akan berdepan dengan pertembungan<br />

kepimpinan dua generasi iaitu golongan senior<br />

dengan golongan muda yang mewujudkan<br />

percanggahan idea <strong>dan</strong> pendapat. Gelbart <strong>dan</strong><br />

Komninos (2012) mengakui pengurusan tempat<br />

kerja (workplace) selalu berhadapan dengan<br />

generasi baru yang mempunyai pan<strong>dan</strong>gan <strong>dan</strong><br />

nilai yang berbeza.<br />

Kemahiran<br />

Pemikiran Kreatif<br />

Rajah 43: Kreativiti Dalam Membuat Keputusan<br />

Generasi baru, Gen X <strong>dan</strong> Gen Y telah<br />

menyebabkan kepimpinan bertambah kompleks.<br />

Jurang perbezaan yang besar dengan corak <strong>dan</strong><br />

kaedah pemimpin tradisional juga telah<br />

menyebabkan pendekatan tersebut kurang efektif.<br />

Pada masa yang sama, apabila berlakunya krisis<br />

yang memerlukan pemimpin membuat keputusan<br />

<strong>dan</strong> bertindak secara drastik <strong>dan</strong> kreatif, telah<br />

membesarkan lagi jurang pertembungan antara<br />

generasi baharu dengan generasi lama.<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN<br />

127


Maka, cabaran kepada pemimpin ialah bagaimana<br />

untuk memastikan setiap arahan kerja, idea, <strong>dan</strong><br />

tindakan itu benar-benar dapat memenuhi<br />

tuntutan kerja. <strong>Pemimpin</strong> juga perlu cekap<br />

mengadaptasi kaedah <strong>dan</strong> menambahbaik peranan<br />

mereka dalam membuat keputusan semasa<br />

merancang <strong>dan</strong> melaksanakan tugas seharian serta<br />

mengatasi halangan-halangan yang mungkin<br />

timbul.<br />

Keperluan pemimpin menyesuaikan diri dalam<br />

menggabung konsep lama <strong>dan</strong> baharu semasa<br />

mengurus perubahan akan melahirkan pemimpin<br />

yang mempunyai fleksibiliti <strong>dan</strong> mengikut<br />

keperluan semasa. Sehubungan itu, gaya<br />

kepimpinan transformasi merupakan gaya<br />

kepimpinan yang paling sesuai diamalkan dalam<br />

mengurus perubahan apabila berlaku<br />

pertembungan antara lama <strong>dan</strong> baharu (Mansaray,<br />

2019).<br />

Menurut Hall <strong>dan</strong> Hord (2014), terdapat tiga (3)<br />

peranan utama pemimpin sebagai fasilitator<br />

perubahan;<br />

• prihatin kepada orang lain,<br />

• menitikberatkan kecekapan organisasi, <strong>dan</strong><br />

• melaksanakan strategi perubahan.<br />

Dalam mengurus perubahan, pemimpin perlu<br />

menjana strategi yang jelas <strong>dan</strong> berupaya<br />

melaksanakannya dengan tepat dengan emosi<br />

yang stabil. Selain itu, nilai juga menjadi perkara<br />

penting untuk dititikberatkan dalam mengharungi<br />

masa depan yang kabur dalam dunia VUCA ini.<br />

(6) Menjadi Fasilitator <strong>Perubahan</strong><br />

Cabaran yang timbul akibat tuntutan keperluan<br />

melaksanakan perubahan memerlukan pemimpin<br />

pendidikan membuat keputusan yang tepat bagi<br />

tindakan yang perlu dibuat berasaskan analisis<br />

yang sesuai berpandukan data <strong>dan</strong> maklumat.<br />

128<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


Menurut Mansaray (2019), pemimpin<br />

transformasional mampu menangani pelbagai<br />

cabaran <strong>dan</strong> mengurangkan rintangan terhadap<br />

perubahan dengan memupuk <strong>dan</strong> menjadi<br />

inspirasi selain mampu memperkuatkan pasukan<br />

yang dipimpinnya. Kemahuan untuk berubah <strong>dan</strong><br />

jaringan <strong>dan</strong> jalinan merupakan kekuatan dalam<br />

mengurus perubahan.<br />

<strong>Pemimpin</strong> yang prihatin terhadap orang lain perlu<br />

memberi respons kepada emosi atau perasaan,<br />

sikap peribadi, kebimbangan <strong>dan</strong> keperluan warga<br />

organisasi <strong>dan</strong> boleh membuat pemantauan <strong>dan</strong><br />

penglibatan secara langsung dalam mengurus<br />

perubahan. Seterusnya pemimpin perlu<br />

menitikberatkan kecekapan organisasi dengan<br />

memudahkan kerja-kerja organisasi melalui<br />

perkongsian tanggungjawab <strong>dan</strong> kuasa, berbanding<br />

melakukan semuanya sendiri.<br />

Manakala dalam melaksanakan strategi perubahan,<br />

pemimpin perlu bertindak untuk mengekalkan<br />

keseimbangan antara matlamat jangka panjang<br />

dengan perancangan aktiviti harian atau rutin iaitu<br />

matlamat jangka pendek. Matlamat ini pada<br />

akhirnya akan dapat mempengaruhi iklim<br />

organisasi yang merangkumi amalan warga<br />

organisasi, strategi pelaksanaan <strong>dan</strong> juga memberi<br />

kesan kepada keberhasilan organisasi.<br />

Cabaran utama pemimpin sebagai fasilitator<br />

perubahan adalah memahami peranan <strong>dan</strong><br />

tanggungjawab mereka dengan jelas. Penggunaan<br />

pendekatan yang berbeza oleh pemimpin amat<br />

diperlukan untuk mempengaruhi warga organisasi<br />

semasa menjalankan tugas. Selain daripada<br />

berinteraksi tentang hal-hal berkaitan tugasan atau<br />

kerja, pemimpin sebagai fasilitator perubahan juga<br />

perlu melibatkan diri dengan perbualan tidak rasmi<br />

<strong>dan</strong> perbincangan secara santai bersama warga<br />

organisasi.<br />

Bagi organisasi yang berkesan, amalan perkongsian<br />

visi secara jelas <strong>dan</strong> tegas bersama warga<br />

organisasi dijadikan sebagai suatu ikatan <strong>dan</strong><br />

komitmen moral di antara pemimpin <strong>dan</strong> warga<br />

organisasi. Oleh itu, sejauh mana pemimpin dapat<br />

melibatkan warga organisasi dalam inisiatif<br />

perubahan akan menentukan tahap kejayaan<br />

inisiatif tersebut.<br />

137<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN<br />

129


Impak utama apabila pemimpin pendidikan<br />

memainkan peranan sebagai fasilitator perubahan<br />

boleh dilihat daripada aspek kualiti <strong>dan</strong> standard<br />

kerja warga organisasinya. Impak seterusnya dapat<br />

dilihat dari aspek pembentukan budaya kerja<br />

sepasukan dalam kalangan warga organisasi.<br />

Budaya yang positif ini akan mewujudkan suasana<br />

kerja yang menyeronokkan, kebersamaan dalam<br />

memikul tanggungjawab <strong>dan</strong> seterusnya<br />

menimbulkan rasa kepunyaan kepada organisasi<br />

(sense of belonging).<br />

Pendekatan pembangunan profesionalisme secara<br />

konvensional iaitu mengikuti latihan secara formal<br />

(kursus, bengkel <strong>dan</strong> latihan secara bersemuka)<br />

tidak lagi popular pada masa kini. Sebaliknya,<br />

pembangunan profesionalisme melalui<br />

pengalaman yang diperolehi semasa menjalankan<br />

tugas (experiential learning) lebih efektif. Dalam hal<br />

ini, pemimpin selaku fasilitator perubahan<br />

mempunyai pengaruh yang besar terhadap<br />

peningkatan profesionalisme berterusan warga<br />

organisasinya.<br />

Ini termasuklah kualiti peribadi,<br />

pengetahuan teori, amalan pengurusan<br />

strategik, kemahiran <strong>dan</strong> teknik<br />

menangani perubahan. Kualiti peribadi<br />

yang dimaksudkan adalah seperti<br />

komunikasi, kepimpinan, inovasi, minat<br />

<strong>dan</strong> keyakinan.<br />

Sementara itu amalan pengurusan<br />

strategik pula melibatkan pengenalpastian<br />

masalah, perancangan strategik,<br />

pelaksanaan <strong>dan</strong> penilaian strategik.<br />

Kesimpulannya, kesemua tindakan yang<br />

disarankan oleh Fullan (1998) serta Hall<br />

<strong>dan</strong> Hord (2014) boleh dijadikan panduan<br />

oleh pemimpin dalam mengharungi<br />

pelbagai cabaran mengurus perubahan.<br />

130<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


4.4 PGB SEBAGAI PEMACU KEPADA PERUBAHAN<br />

Fullan mengaitkan inovasi sebagai satu elemen yang perlu diterapkan dalam melaksanakan perubahan.<br />

Inovasi adalah proses yang terlibat dalam menghasilkan perubahan dalam amalan. Inti pati lapan teras<br />

utama untuk memacu perubahan yang dinyatakan oleh Fullan adalah seperti berikut :<br />

1) Tujuan Moral ahli organisasi (Engaging peoples’ moral<br />

purposes)<br />

2) Pembangunan kapasiti (Capacity-building)<br />

3) Memahami proses perubahan (Understanding the<br />

change process)<br />

4) Membangunkan budaya bagi pembelajaran<br />

(Developing cultures for learning)<br />

5) Membangunkan budaya penilaian (Developing cultures<br />

of evaluation)<br />

6) Memfokus kepada kepimpinan untuk perubahan<br />

(Focusing on leadership for change)<br />

7) Melaksanakan perubahan yang koheren /pupuk<br />

kelestarian (Fostering coherence-making)<br />

8) Memupuk tiga tahap pembangunan, individu,<br />

organisasi <strong>dan</strong> sistem (Cultivating tri-level development)<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN<br />

131


132 PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


BAHAGIAN<br />

5<br />

MENGURUS DAN<br />

MEREALISASIKAN<br />

PERUBAHAN


MENGURUS DAN MEREALISASIKAN<br />

PERUBAHAN<br />

OBJEKTIF<br />

❑<br />

❑<br />

❑<br />

❑<br />

❑<br />

Menjelaskan Enam rahsia <strong>Perubahan</strong> Yang<br />

berkesan.<br />

Memahami Karakter Dalam <strong>Pengurus</strong>an <strong>Perubahan</strong><br />

Menjelaskan Proses Dalam Merealisasikan<br />

<strong>Perubahan</strong><br />

Mengenal pasti Tentangan Terhadap perubahan<br />

Memahami Cabaran VUCA <strong>dan</strong> Risiko Dalam<br />

Mengurus <strong>Perubahan</strong>.<br />

134<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


5.1 ENAM RAHSIA PERUBAHAN<br />

SIAPAKAH YANG BERTANGGUNGJAWAB<br />

TERHADAP PERUBAHAN?<br />

Apabila kita mahu menentukan objektif<br />

perubahan yang mahu dilaksanakan, adalah<br />

sangat penting untuk kita melakukan<br />

penyelarasan tugas <strong>dan</strong> tanggungjawab<br />

dengan sebaik-baiknya dengan melibatkan<br />

kepimpinan atasan, kepimpinan pertengahan,<br />

penyelaras projek perubahan, guru-guru <strong>dan</strong><br />

kakitangan yang lain. Selalulah bertanya<br />

"Siapakah yang bertanggungjawab?" <strong>Sebagai</strong><br />

contoh, siapakah yang bertanggungjawab<br />

untuk mengenal pasti ejen-ejen perubahan?<br />

Siapakah pihak yang perlu menentukan<br />

rancangan latihan semula? Adakah perlu<br />

mengubah deskripsi tugas? <strong>dan</strong> sebagainya.<br />

ENAM (6) RAHSIA PERUBAHAN<br />

orang lain untuk melaksanakan perubahan tersebut.<br />

<strong>Perubahan</strong> boleh menjadi proses yang sangat sulit.<br />

<strong>Sebagai</strong> pemimpin kita bertanggung jawab untuk<br />

merangkul, berkomunikasi <strong>dan</strong> melaksanakan<br />

perubahan, memastikan perubahan itu tidak<br />

mengganggu sekolah <strong>dan</strong> budaya masyarakat.<br />

Oleh kerana setiap perubahan adalah<br />

berbeza, maka tanggungjawab juga akan<br />

berbeza bergantung kepada bagaimana<br />

perubahan pada aktiviti <strong>dan</strong> projek yang<br />

dianjurkan. Hanya apabila kita tahu siapa yang<br />

bertanggungjawab <strong>dan</strong> bagaimana perkaraperkara<br />

akan diuruskan baharulah kita akan<br />

tahu apa yang ada dalam skop perubahan,<br />

<strong>dan</strong> bagaimana kita akan bekerja dengan<br />

orang lain untuk melaksanakan perubahan<br />

tersebut.<br />

Rajah 44: Enam Rahsia<br />

<strong>Perubahan</strong><br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN<br />

135


Dalam The Six Secrets of Change: What the Best<br />

Leaders Do to Help Their Organizations Survive and<br />

Thrive, peneliti pendidikan <strong>dan</strong> mantan dekan<br />

Ontario Institute for Studies in Education, Michael<br />

Fullan mengedepankan pendekatannya yang<br />

sangat signifikan dalam memberi impak terhadap<br />

perubahan yang dilaksanakan. Terdapat enam<br />

rahsia perubahan yang telah diutarakan, antaranya;<br />

1. Sayangi ahli organisasi – kasih sayang yang<br />

diwujudkan antara pemimpin <strong>dan</strong> ahli akan<br />

menjadikan ahli tidak mempunyai perasaan<br />

berbelah bagi untuk menyumbang kepada<br />

perubahan. <strong>Pemimpin</strong> perlu berusaha untuk<br />

memahami bagaimana membangunkan<br />

sekolah dengan berfokus kepada guru <strong>dan</strong> staf<br />

serta murid <strong>dan</strong> komuniti.<br />

2. Hubungkan ahli dengan tujuan atau memberi<br />

makna – maklumkan kepada ahli bahawa<br />

setiap peranan <strong>dan</strong> tanggungjawab yang<br />

diberikan kepa<strong>dan</strong>ya merupakan sesuatu yang<br />

bermakna. Tanpa kerjasama <strong>dan</strong> tindakannya,<br />

kejayaan organisasi tidak dapat dicapai secara<br />

bersama.<br />

3. Membina kapasiti <strong>dan</strong> jangan buat penilaian –<br />

membina kapasiti ahli <strong>dan</strong> organisasi perlulah<br />

menjadi keutamaan. Segala kekuatan yang ada<br />

dalam<br />

dalam organisasi digunakan sepenuhnya <strong>dan</strong><br />

segala kelemahan tidak dilabelkan sebagai<br />

tidak efektif kerana penilaian kelemahan<br />

seseorang perlu dielakkan supaya moral<br />

mereka tidak merudum. Pembinaan kapasiti<br />

melibatkan kecekapan, sumber <strong>dan</strong> motivasi.<br />

Individu <strong>dan</strong> kumpulan mempunyai kapasiti<br />

yang tinggi jika mereka memiliki <strong>dan</strong> terus<br />

membangunkan ketiga-tiga komponen ini<br />

secara bersama.<br />

3. Pembelajaran adalah tugas – pembelajaran<br />

adalah sebahagian proses ketika melaksanakan<br />

tugas. Setiap tugas memberi ilmu <strong>dan</strong> perkara<br />

baru kepada ahli. Pembangunan profesional<br />

(PD) dalam bengkel <strong>dan</strong> kursus hanyalah input<br />

kepada pembelajaran berterusan <strong>dan</strong><br />

ketepatan dalam pengajaran. Pertumbuhan<br />

yang berjaya itu sendiri dicapai apabila budaya<br />

sekolah menyokong pembelajaran harian guru<br />

yang terlibat dalam meningkatkan apa yang<br />

mereka lakukan dalam bilik darjah <strong>dan</strong> sekolah<br />

5. Peraturan yang telus – setiap peraturan yang<br />

dibentuk <strong>dan</strong> dilaksanakan seharusnya tidak<br />

terhad kepada sesetengah orang. Ia perlu<br />

disebarluaskan <strong>dan</strong> diguna pakai oleh semua<br />

orang. Ini akan mengelakkan rasa tidak<br />

senang terhadap segelintir ahli organisasi<br />

136 PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


6. Penambahbaikan sistem berterusan – perubahan bukan sahaja meliputi ahli tetapi juga sistem. Sistem<br />

yang lama sering diganti dengan yang baru sama ada melibatkan proses atau peralatan. Kecekapan<br />

ahli <strong>dan</strong> organisasi bergantung kepada sistem yang baik sama ada sistem kerja atau sistem<br />

penyampaian. Tanpa penambahbaikan sistem berterusan, perubahan tidak akan Berjaya. Pembelajaran<br />

berterusan bergantung kepada berapa ramai pemimpin dapat dibangunkan di sekolah untuk<br />

mewujudkan kesinambungan. Ia juga sangat bergantung kepada keyakinan sekolah dalam<br />

menghadapi keadaan yang pelbagai, <strong>dan</strong> keterbukaan terhadap idea-idea baharu.<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN<br />

137


5.2 PERANAN KAREKTER PERUBAHAN<br />

Dalam pelaksanaan sesuatu perubahan organisasi,<br />

setiap individu mempunyai peranan. Hakikatnya<br />

seseorang individu dalam sesebuah organisasi<br />

ka<strong>dan</strong>g kala mempunyai lebih daripada satu<br />

peranan. Salah satu sebab pelaksanaan yang lemah<br />

adalah kerana ahli organisasi tidak jelas tentang<br />

peranan yang mereka mainkan, apakah<br />

tanggungjawab mereka <strong>dan</strong> bagaimana peranan<br />

mereka memberi kesan kepada kejayaan<br />

pelaksanaan sesuatu perubahan.<br />

Oleh itu memastikan kejelasan ahli dalam<br />

organisasi tentang peranan <strong>dan</strong> tanggungjawab<br />

mereka dalam melaksanakan perubahan adalah<br />

perkara yang asas <strong>dan</strong> penting untuk kejayaan<br />

pelaksanaan sesuatu perubahan yang<br />

direncanakan.<br />

Untuk memudahkan semua ahli dalam organisasi,<br />

memahami apakah peranan mereka dalam inisiatif<br />

perubahan organisasi, berikut ialah empat peranan<br />

utama perubahan, yang dikenali juga sebagai<br />

karakter untuk perubahan CAST atau Characters for<br />

change, iaitu; Juara (Champions), Ejen (Agents),<br />

Penaja (Sponsors) <strong>dan</strong> Sasaran atau peserta (Target<br />

or participants).<br />

Dalam melaksanakan perubahan, peranan<br />

pengetua <strong>dan</strong> guru besar adalah lebih kepada<br />

mengurus, mentadbir <strong>dan</strong> memimpin orang<br />

bawahan ke arah perubahan yang dijangkakan.<br />

Namun pengetua <strong>dan</strong> guru besar juga boleh<br />

berperanan sebagai juara, ejen <strong>dan</strong> penaja sekali<br />

gus.<br />

Individu yang percaya kepada<br />

perubahan <strong>dan</strong> komited untuk<br />

memacu perubahan<br />

Tanggungjawab utama untuk<br />

merancang taktik pelaksanaan<br />

(strategi, reka bentuk,<br />

penempatan, penilaian)<br />

Pemilik inisiatif <strong>dan</strong> pihak yang<br />

mempunyai autoriti serta<br />

melakukan penguatkuasaan<br />

kepada perubahan<br />

Tingkah laku, jangkaan,<br />

kemahiran, persepsi, proses<br />

kerja <strong>dan</strong> lain-lain yang mahu<br />

diubah dalam kalangan ahli<br />

organisasi<br />

138<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


(1) Juara (Champion)<br />

Juara ialah individu yang percaya, <strong>dan</strong> inginkan<br />

perubahan. Juara cuba mendapatkan komitmen<br />

<strong>dan</strong> sumber, tetapi mungkin kekurangan penaja<br />

untuk benar-benar berupaya memacu perubahan.<br />

<strong>Perubahan</strong> dalam organisasi akan berlaku dengan<br />

pantas dipercepatkan apabila tiga peranan lain<br />

(Ejen, Penaja <strong>dan</strong> Sasaran) juga adalah Juara.<br />

(2) Ejen <strong>Perubahan</strong><br />

Oleh itu ejen mesti tahu bahawa mereka<br />

bertanggungjawab, <strong>dan</strong> bahawa mereka se<strong>dan</strong>g<br />

dinilai atas kejayaan pelaksanaan sesuatu<br />

perubahan. Ejen perubahan bertujuan untuk<br />

membolehkan perubahan seluruh sistem dalam<br />

organisasi (Kendra & Taplin, 2004). Dalam konteks<br />

sekolah, ejen lebih menjurus kepada penolongpenolong<br />

kanan, guru kanan mata pelajaran atau<br />

ketua panitia mata pelajaran jika perubahan yang<br />

dikehendaki datang daripada pengurusan dalaman<br />

sekolah.<br />

Ejen kepada perubahan pula merupakan individu<br />

atau sekumpulan manusia di dalam organisasi yang<br />

dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan<br />

perubahan. Mereka ini merupakan perantara di<br />

antara penaja <strong>dan</strong> peserta perubahan. Ejen<br />

perubahan juga disebut sebagai juara perubahan<br />

atau fasilitator perubahan iaitu seseorang yang<br />

bekerja untuk meningkatkan keberkesanan<br />

organisasi melalui penggunaan strategi yang<br />

dirancang <strong>dan</strong> disengajakan (Kendra & Taplin,<br />

2004).<br />

Ejen mempunyai tanggungjawab dari fasa<br />

perancangan hingga pelaksanaan perubahan.<br />

Sekurang-kurangnya sebahagian daripada penilaian<br />

prestasi mereka adalah berdasarkan kejayaan<br />

pelaksanaan perubahan ini.<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN<br />

139


Beberapa penyelidik sains organisasi berpendapat<br />

bahawa keupayaan ejen perubahan untuk<br />

merangsang perubahan dalam organisasi adalah<br />

satu dimensi penting dalam kejayaan organisasi.<br />

Untuk memastikan perubahan yang berkesan, ejen<br />

perubahan seharusnya mempunyai empat ciri yang<br />

berikut.<br />

Antara peranan yang perlu dimainkan oleh ejenejen<br />

perubahan ialah:<br />

i) Memahami secara mendalam hasil<br />

perubahan yang diperlukan atau dijangkakan.<br />

ii) Komited serta meletakkan usaha jitu untuk<br />

mencapai perubahan yang diharapkan.<br />

iii) Menggunakan sumber-sumber secara<br />

profesional <strong>dan</strong> berkesan.<br />

iv) Memberi maklum balas kepada penaja<br />

terhadap perkembangan pelaksanaan<br />

perubahan.<br />

v) Membantu menyediakan kelompok peserta<br />

untuk menghadapi perubahan.<br />

vi) Memberi <strong>dan</strong> membina sokongan terhadap<br />

perubahan di kalangan peserta.<br />

vii) Melibatkan kelompok peserta secara aktif di<br />

dalam perancangan <strong>dan</strong> implementasi<br />

perubahan.<br />

(3) Penaja <strong>Perubahan</strong>:<br />

Rajah 45: Empat Ciri Ejen<br />

<strong>Perubahan</strong><br />

Penaja perubahan adalah individu atau<br />

sekumpulan individu di sesebuah organisasi yang<br />

mempunyai autoriti terhadap perubahan tersebut.<br />

Kumpulan ini akan menggunakan kedudukannya,<br />

kuasa yang diperuntukkan serta pengaruh mereka<br />

untuk merealisasikan perubahan.<br />

140<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


Untuk menjadi Penaja <strong>Perubahan</strong>, seseorang<br />

individu mesti mempunyai kuasa atau pengaruh<br />

organisasi yang mencukupi untuk sama ada<br />

memulakan komitmen sumber (Penaja Autoriti)<br />

atau mengukuhkan perubahan di peringkat<br />

tempatan dalam organisasi (Penaja<br />

Penguatkuasaan). Dalam erti kata yang lain penaja<br />

ialah pihak yang mempunyai autoriti, legitimasi <strong>dan</strong><br />

menunjukkan pemilikan terhadap perubahan itu.<br />

Seorang pemimpin tidak boleh berkhidmat sebagai<br />

penaja di luar kuasa kedudukannya. Oleh itu, di<br />

peringkat sekolah, penaja kepada sesuatu<br />

perubahan mungkin sekali ialah pengetua <strong>dan</strong> guru<br />

besar atau pihak pengurusan yang lebih tinggi<br />

bergantung kepada siapa yang menaja<br />

pelaksanaan sesuatu perubahan.<br />

<strong>Pengetua</strong> <strong>dan</strong> guru besar mungkin mempunyai<br />

berbilang penaja yang memberi kuasa,<br />

terutamanya dalam struktur organisasi matriks<br />

seperti di peringkat Kementerian Pendidikan (KPM),<br />

Jabatan pendidikan Negeri (JPN) <strong>dan</strong> Pejabat<br />

Pendidikan Daerah (PPD). Contohnya dalam<br />

melaksanakan Program Transformasi Sekolah<br />

Tahun 2025 (TS25), juara <strong>dan</strong> penaja bagi program<br />

strategik KPM ini ialah Bahagian Profesional <strong>Guru</strong><br />

(BPG) <strong>dan</strong> bahagian <strong>Pengurus</strong>an Sekolah Harian<br />

(BPSH) KPM.<br />

Secara amnya, peranan penaja adalah menjelaskan<br />

hasil perubahan yang diperlukan;<br />

i) Memastikan a<strong>dan</strong>ya perancangan yang rapi<br />

untuk mengurus perubahan.<br />

ii) Mengenal pasti impak <strong>dan</strong> kos nyata <strong>dan</strong> tidak<br />

nyata yang akan terlibat akibat perubahan.<br />

iii) Memastikan sumber pelaksanaan perubahan<br />

mencukupi agar matlamat perubahan dapat<br />

direalisasikan.<br />

iv) Komited dengan perubahan yang ingin<br />

dilakukan.<br />

v) Menghargai perubahan-perubahan perlakuan<br />

yang diharapkan walaupun sebesar zarah.<br />

vi) Menangani segala bentuk rintangan yang akan<br />

menjadi penghalang terhadap perubahan.<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN<br />

141


142<br />

(4) Peserta <strong>Perubahan</strong> / Sasaran<br />

Sesungguhnya, sebarang bentuk perubahan di<br />

sekolah pasti akan melibatkan peserta perubahan.<br />

Golongan ini penting kerana mereka adalah<br />

sasaran utama fungsi pengurusan di sekolah.<br />

Peserta perubahan ini mempunyai kaitan langsung<br />

dengan sasaran perubahan yang mahu diwujudkan<br />

sama ada melibatkan perubahan budaya <strong>dan</strong><br />

tingkah laku, jangkaan, kemahiran, persepsi, proses<br />

kerja <strong>dan</strong> seumpamanya yang mahu diubah dalam<br />

kalangan ahli organisasi<br />

Peranan utama golongan ini ialah:<br />

i) Memahami hasil atau matlamat perubahan<br />

yang dihajati.<br />

ii) Mencerakinkan keperluan perubahan untuk<br />

direalisasikan.<br />

iii) Menggunakan sumber yang diperuntukkan<br />

secara berkesan.<br />

iv) Memberi maklum balas kepada penaja <strong>dan</strong><br />

ejen perubahan.<br />

v) Menyokong perubahan yang dica<strong>dan</strong>gkan.<br />

vi) Melibatkan diri di dalam proses perancangan<br />

<strong>dan</strong> pelaksanaan perubahan.<br />

vii) Menerima <strong>dan</strong> mengadaptasi perubahan iaitu<br />

melalui belajar <strong>dan</strong> membuat penyesuaian.<br />

Bagi tujuan pelaksanaan, perancangan perubahan<br />

juga harus mengambil kira tentang jaringan<br />

pelaksanaan melibatkan empat peranan <strong>dan</strong><br />

penglibatan perubahan. Jaringan tersebut dapat<br />

dijadikan input kepada penaja untuk mengetahui<br />

perkembangan perubahan. Terdapat tiga<br />

komponen jaringan iaitu komunikasi<br />

(communication), penyertaan (participation) <strong>dan</strong><br />

maklum balas (feedback). Perancangan jaringan<br />

tersebut mengambil kira bagaimana keempatempat<br />

komponen tersebut akan berintegrasi<br />

semasa melaksanakan perubahan.<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


Secara amnya, operasi jaringan antara penaja, ejen <strong>dan</strong> peserta perubahan tidak bersifat sehala iaitu dari<br />

atas ke bawah. Seharusnya dari segi pelaksanaan perubahan, operasi jaringan hendaklah lebih bersifat<br />

terbuka. Rajah berikut menunjukkan jaringan pelaksanaan perubahan yang sepatutnya.<br />

Juara<br />

& Penaja<br />

Juara<br />

& Penaja<br />

Bukan Begini<br />

Ejen<br />

Tetapi Begini<br />

Ejen<br />

Peserta /<br />

Sasaran<br />

Peserta /<br />

Sasaran<br />

Rajah 46: Operasi Jaringan Antara Penaja,<br />

Ejen <strong>dan</strong> Peserta <strong>Perubahan</strong><br />

Ron Gibson : Strateplan Consulting Group<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN<br />

143


5.3 PROSES MELAKSANAKAN PERUBAHAN<br />

<strong>Pengurus</strong>an perubahan ialah aplikasi strategi,<br />

model <strong>dan</strong> proses yang membantu menggerakkan<br />

individu, proses atau organisasi secara berkesan<br />

dari satu tahap ke satu tahap yang lebih baik.<br />

Pengendalian perubahan yang berkesan adalah<br />

penting untuk memastikan kejayaan mana-mana<br />

inisiatif perubahan.<br />

Jika ahli dalam organisasi komited untuk<br />

melaksanakan perubahan tetapi tidak tahu<br />

bagaimana untuk memulakannya, tidak dilatih<br />

dengan sewajarnya atau jika mereka tidak mahu<br />

berubah, maka sesuatu inisiatif perubahan akan<br />

menemui kegagalan.<br />

Apa sahaja bentuk perubahan yang berlaku pasti<br />

akan memberi kesan terhadap bahagian-bahagian<br />

sistem yang lain dalam organisasi. Oleh yang<br />

demikian, maka pengetua atau guru besar perlu<br />

mempunyai justifikasi yang kukuh terhadap<br />

keperluan sesuatu perubahan. Untuk tujuan<br />

tersebut, pengetua atau guru besar perlu<br />

melaksanakan penilaian terperinci sebelum<br />

sesuatu perubahan hendak di buat. Selaku<br />

pengurus, mereka mesti menentukan tahap<br />

keperluan sesuatu perubahan yang dirancang.<br />

Proses menentukan sama ada perubahan itu perlu<br />

dilaksanakan atau tidak, boleh digambarkan seperti<br />

rajah berikut:<br />

Justeru pengurusan<br />

Menyemak <strong>Perubahan</strong><br />

perubahan amatlah penting<br />

<strong>dan</strong> pada dasarnya,<br />

pengurusan perubahan Ya<br />

Klasifikasikan <strong>Perubahan</strong><br />

organisasi ialah proses <strong>dan</strong><br />

pendekatan yang diambil Tidak<br />

untuk membantu individu<br />

<strong>dan</strong> organisasi melalui fasa<br />

perubahan. <strong>Perubahan</strong> Menilai<br />

Jika perubahan mesti<br />

adalah sesuatu yang unik keperluan<br />

dilakukan, ubahsuai pelan<br />

<strong>dan</strong> kompleks sifatnya.<br />

Rajah 47: Menyemak <strong>Perubahan</strong> Sumber: Strateplan Consulting Group, 1993<br />

144<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


Menurut Gibson (1993) terdapat dua persoalan<br />

utama yang harus dipertimbangkan dalam<br />

menentukan perubahan iaitu:<br />

Secara umumnya terdapat lapan langkah yang perlu<br />

dilaksanakan oleh kepimpinan di sekolah dalam<br />

melaksanakan perubahan. Boleh dikatakan<br />

(1) Adakah perubahan yang dica<strong>dan</strong>gkan hasil<br />

daripada perancangan strategik organisasi?;<br />

(2) Adakah perubahan yang dica<strong>dan</strong>gkan konsisten<br />

dengan perancangan strategik organisasi?<br />

Jika jawapan bagi kedua-dua persoalan tersebut<br />

adalah selari <strong>dan</strong> selaras dengan perancangan<br />

strategik organisasi, maka langkah seterusnya<br />

adalah membuat klasifikasi perubahan tersebut <strong>dan</strong><br />

seterusnya melaksanakannya. Jika jawapannya<br />

adalah sebaliknya, maka keperluan terhadap<br />

perubahan yang dirancangkan perlu dinilai semua.<br />

Sekiranya keputusan penilaian masih menunjukkan<br />

perubahan sangat perlu dilaksanakan, maka<br />

pengubahsuaian terhadap perancangan strategik<br />

perlu dilakukan sebelum mengklasifikasi <strong>dan</strong><br />

melaksanakan perubahan.<br />

Setelah kita menganalisis keperluan terhadap<br />

perubahan. Langkah seterusnya ialah kita mengenal<br />

pasti klasifikasi perubahan sebagaimana yang telah<br />

dibincangkan dalam panduan ini iaitu pada<br />

bahagian 1 buku ini, iaitu di halaman 18.<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN<br />

1. Buat rancangan.<br />

2. Fahami matlamat akhir. Adalah penting untuk<br />

memahami matlamat <strong>dan</strong> objektif akhir<br />

sebelum memulakan inisiatif perubahan.<br />

3. Berkomunikasi dengan jelas<br />

4. Kenal pasti pemain utama.<br />

5. Mewakilkan tugas.<br />

6. Tetapkan objektif yang realistik.<br />

7. Urus jangkaan.<br />

8. Akauntabiliti pasukan perubahan.<br />

Di samping itu perubahan yang direncanakan<br />

perlulah dilaksanakan mengikut pendekatan <strong>dan</strong><br />

proses yang sistematik <strong>dan</strong> komprehensif, bermula<br />

dari identifikasi masalah hingga kepada refleksi<br />

<strong>Sebagai</strong>mana yang ditunjukkan pada Rajah 48 iaitu<br />

proses yang dica<strong>dan</strong>gkan diikuti dalam usaha<br />

melaksanakan perubahan di sekolah. Tindakan<br />

spesifik perlu diambil untuk melakukan perubahan.<br />

Pegawai <strong>dan</strong> guru-guru perlu dibantu dalam pada<br />

mereka mempelajari konsep baru atau pan<strong>dan</strong>gan<br />

yang pelbagai. <strong>Pengetua</strong> <strong>dan</strong> guru besar perlu<br />

menjadi role model, mentor <strong>dan</strong> pakar rujuk di<br />

samping prestasi kerja menjadi penanda aras kepada<br />

tahap kompetensi pegawai.<br />

145


Rajah 48 : Proses Melaksanakan <strong>Perubahan</strong><br />

146<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


Bergantung kepada konteks, sesetengah<br />

masalah mungkin kecil, bersifat peribadi<br />

atau disebabkan oleh faktor luaran.<br />

Sesetengah masalah mungkin terlalu besar<br />

atau kompleks <strong>dan</strong> perlu diberikan kepada<br />

orang yang lebih berupaya untuk<br />

mengendalikannya. Beberapa kamus<br />

mendefinisi penyelesaian masalah sebagai:<br />

Mengenalpasti Masalah / Mendefinisikan<br />

Masalah<br />

Masalah biasanya berpunca daripada suatu<br />

perubahan yang berlaku melalui cara,<br />

mekanisma, atau keadaan yang tertentu<br />

<strong>dan</strong> menghasilkan satu kesan yang tidak<br />

diingini.<br />

Masalah juga berlaku apabila hasil yang<br />

diingini adalah rendah daripada standard<br />

yang ditetapkan. Ianya adalah jurang di<br />

antara ‘apa yang sepatutnya’ <strong>dan</strong> ‘apa yang<br />

terjadi’.<br />

(a) Satu persoalan bagi pertimbangan<br />

atau penyelesaian (WordNet©2.0,<br />

Princeton University 2003).<br />

(b) Satu persoalan yang<br />

dipertimbangkan, diselesaikan atau<br />

dijawab (The American<br />

Heritage©Dictionary of the English<br />

Language, Fourth Edition, Updated 2009).<br />

(c) Apa-apa sahaja perkara, seseorang<br />

<strong>dan</strong> lain-lain, yang sukar diambil<br />

tindakan, diselesaikan atau diatasi<br />

(Collins English Dictionary - Complete and<br />

Unabridged Sixth Edition 2003).<br />

(d) Sebarang persoalan atau perkara<br />

yang melibatkan ketidakpastian,<br />

ketidaktentuan, atau kesukaran.<br />

(Dictionary.com Unabridged).<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN<br />

147


Perbezaan isu <strong>dan</strong> masalah?<br />

Isu: subjek atau masalah penting yang<br />

dibicarakan orang.<br />

Masalah: satu situasi yang menyebabkan kesulitan<br />

Cambridge Dictionary<br />

Perbezaan yang paling ketara antara isu <strong>dan</strong><br />

masalah ialah penyelesaiannya. Apabila kita<br />

menghadapi masalah, kita biasanya boleh dengan<br />

mudah mencari penyelesaiannya. Selalunya, kita<br />

juga tahu cara menyelesaikan isu sebelum ia<br />

muncul dengan sendirinya. Masalah, sebaliknya,<br />

bukanlah sesuatu yang boleh kita selesaikan tanpa<br />

difikirkan terlebih dahulu, <strong>dan</strong> juga jumlah tekaan<br />

tertentu. Saiz selalunya menentukan perbezaan<br />

antara isu <strong>dan</strong> masalah. Sesuatu isu adalah lebih<br />

kecil, tidak mengubah kehidupan, <strong>dan</strong> ia tidak<br />

menunjukkan tahap kesukaran sedemikian<br />

sehingga kita perlu mendapatkan nasihat orang lain<br />

untuk mengetahui kesan isu tersebut.<br />

148<br />

Skala masalah adalah lebih besar, selalunya cukup<br />

besar untuk mengubah hidup kita sama ada buat<br />

sementara atau kekal. Masalah boleh dengan<br />

mudah memerlukan nasihat <strong>dan</strong> bimbingan orang<br />

di sekeliling kita, untuk menyelesaikannya. Isu ialah<br />

faktor yang mungkin menyebabkan kita sedikit<br />

kegusaran. Masalah boleh memberi kesan kepada<br />

orang <strong>dan</strong> situasi di sekeliling kita, walaupun<br />

mereka tidak berkaitan secara langsung dengan<br />

masalah tersebut. <strong>Sebagai</strong> contoh, melupakan<br />

makan tengah hari kita adalah satu isu, tetapi<br />

kehilangan pekerjaan kita adalah masalah. Pada<br />

peringkat korporat atau kerajaan, isu ialah sesuatu<br />

yang boleh dikendalikan secara tertutup, tidak<br />

memberi<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


tidak memberi kesan kepada sesiapa melainkan<br />

orang yang mempunyai kuasa tertinggi dalam<br />

situasi itu. Masalah melibatkan maklumat yang<br />

mesti dikeluarkan, kerana akan ada sebab untuk<br />

melibatkan pekerja, atau rakyat, dalam<br />

penyelesaian masalah itu. Sesuatu isu juga<br />

mempunyai potensi. Apabila kita mendapati<br />

bahawa terdapat potensi besar untuk sesuatu<br />

situasi mempunyai kesan yang besar, ia masih,<br />

mengikut definisi, isu. Isu itu berubah menjadi<br />

masalah apabila potensi itu direalisasikan.<br />

<strong>Sebagai</strong> contoh, apabila seorang tukang masak<br />

restoran menyedari bahawa sebahagian daripada<br />

kumpulan ikan yang mereka sajikan untuk malam<br />

itu telah rosak, mereka menghadapi masalah,<br />

kerana ia berpotensi membuat ramai orang sakit,<br />

menyebabkan orang ramai menyaman <strong>dan</strong><br />

merosakkan. reputasi pertubuhan itu. Sekiranya<br />

tiada siapa yang makan, atau mempunyai reaksi<br />

buruk terhadap ikan, maka ia tetap menjadi isu.<br />

Apabila seseorang jatuh sakit <strong>dan</strong> tuduhan mula<br />

timbul, isu itu kini menjadi masalah.<br />

ISU<br />

Sesuatu isu mempunyai penyelesaian yang mudah<br />

dikenali.<br />

Isu hanya memberi impak yang sedikit.<br />

MASALAH<br />

Masalah adalah mengubah hidup, sementara atau<br />

kekal.<br />

Masalah boleh memberi dampak yang besar<br />

kepada diri <strong>dan</strong> organisasi.<br />

Isu menyebabkan kegusaran peribadi.<br />

Isu boleh dikendalikan secara persendirian.<br />

Sesuatu isu mungkin berpotensi menyebabkan<br />

kemudaratan.<br />

Masalah menyebabkan orang lain terjejas.<br />

Masalah mesti ditangani secara terbuka, untuk<br />

menyelesaikannya dalam kapasiti kerajaan atau<br />

perniagaan.<br />

Masalah timbul apabila bahaya atau impak mula<br />

dirasai.<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN<br />

149


Aktiviti 8<br />

Jelaskan secara ringkas:<br />

Sesi Perkongsian ISU<br />

❑ Latar belakang sekolah (bil. guru,murid, staf,<br />

kategori luar bandar /bandar/pedalaman)<br />

❑ Masalah utama yang ketara di sekolah:<br />

a) Faktor menarik (pull factor)<br />

b) Faktor menolak (push factor)<br />

150<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


5.4 TENTANGAN TERHADAP PERUBAHAN<br />

Sebilangan besar individu dalam organisasi<br />

menolak perubahan. <strong>Guru</strong>-guru yang menolak<br />

sesuatu perubahan kerana mereka akan kehilangan<br />

pengetahuan khusus yang telah mereka kuasai<br />

selama ini. Mereka terpaksa mempelajari proses<br />

<strong>dan</strong> pendekatan baharu yang sedikit sebanyak<br />

menjadikan mereka tidak begitu selesa. Oleh itu<br />

pengetua <strong>dan</strong> guru besar selaku ejen perubahan<br />

perlu bersedia <strong>dan</strong> berlapang dada untuk<br />

menerima hakikat, bahawa idea yang terbaik tidak<br />

semestinya menang, <strong>dan</strong> untuk mengubah<br />

seseorang individu memerlukan kita untuk<br />

memahami kenapa terdapat kemungkinan mereka<br />

menentang terhadap sesuatu idea perubahan.<br />

<strong>Perubahan</strong> organisasi adalah penting bagi<br />

memastikan sekolah atau organisasi yang kita<br />

terajui kekal berdaya saing. Kegagalan untuk<br />

melaksanakan perubahan boleh mempengaruhi<br />

prestasi pencapaian sekolah. Namun kita perlu<br />

menerima hakikat bahawa tidak semua guru <strong>dan</strong><br />

kakitangan di sesebuah sekolah mengalu-alukan<br />

perubahan yang diinspirasikan. Reaksi terhadap<br />

perubahan boleh berlaku dalam pelbagai bentuk.<br />

Rintangan yang aktif adalah tindak balas paling<br />

negatif dalam usaha melaksanakan sesuatu<br />

perubahan.<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN<br />

Mereka yang terlibat dalam menentang perubahan<br />

secara aktif boleh mensabotaj inisiatif terhadap<br />

perubahan <strong>dan</strong> mereka akan lantang bersuara<br />

membantah prosedur, amalan, pendekatan baru<br />

yang mahu diperkenalkan.<br />

Menurut sebuah kaji selidik yang<br />

dijalankan oleh Kesatuan<br />

<strong>Pengurus</strong>an Sumber Manusia<br />

(SHRM) pada tahun 2007,<br />

tentangan yang berlaku terhadap<br />

perubahan adalah salah satu<br />

sebab utama kegagalan dalam<br />

melaksanakan perubahan. Malah,<br />

reaksi terhadap perubahan<br />

organisasi boleh berkisar dari<br />

rintangan untuk mematuhi proses<br />

perubahan hinggalah kepada<br />

tahap sokongan kepada<br />

perubahan, serta menghindar diri<br />

dari perubahan.<br />

151


Rajah 49 : Reaksi Terhadap <strong>Perubahan</strong><br />

Sebaliknya, rintangan pasif melibatkan mereka yang<br />

rasa terganggu oleh perubahan, tetapi tidak<br />

menyuarakan pendapat atau pan<strong>dan</strong>gan terhadap<br />

inisiatif perubahan. Sebaliknya, penentang pasif<br />

menunjukkan reaksi tidak bersetuju terhadap<br />

perubahan secara senyap-senyap, berasa tertekan<br />

<strong>dan</strong> tidak berpuas hati, <strong>dan</strong> bahkan pada tahap<br />

kritikal mencari pekerjaan baru.<br />

Bentuk reaksi ini tidak setuju terhadap perubahan,<br />

namun tidak sampai tahap membawa kebimbangan<br />

mereka kepada pihak pembuat keputusan. Bentuk<br />

pematuhan, adalah reaksi yang akur <strong>dan</strong> menerima<br />

perubahan, tetapi mereka kurang bersemangat<br />

untuk melaksanakannya. Akhirnya, orang-orang<br />

yang menunjukkan sokongan bersemangat adalah<br />

mereka yang akan mempertahankan inisiatif<br />

perubahan, malah mereka juga akan bersungguhsungguh<br />

meyakinkan <strong>dan</strong> menggalakkan orang<br />

lain sekeliling mereka untuk memberi sokongan<br />

terhadap perubahan yang dilaksanakan. Untuk<br />

berjaya, sebarang percubaan ke arah perubahan<br />

kita terlebih dahulu perlu mengatasi penentangan<br />

yang ada dalam organisasi.<br />

Jika tidak, kita sekadar membazirkan masa <strong>dan</strong><br />

tenaga serta tidak berupaya untuk menyesuaikan<br />

ahli organisasi dengan perubahan yang dilakukan<br />

dalam usaha meningkatkan kecekapan <strong>dan</strong><br />

keberkesanan dalam organisasi. Tentangan<br />

terhadap perubahan juga boleh mendatangkan<br />

kesan negatif kepada ahli dalam organisasi yang<br />

terlibat.<br />

152<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


Dalam melaksanakan perubahan, juara atau penaja perubahan haruslah berhati-hati<br />

dengan ‘bongkah air batu’ organisasi (organizational’s iceberg) yang menjadi halangan kepada<br />

perubahan. Selaku juara, penaja atau juga sebagai ejen perubahan, pengetua <strong>dan</strong> guru<br />

besar boleh diumpamakan sebagai seorang nakhoda kepada “Bahtera <strong>Perubahan</strong>” yang<br />

se<strong>dan</strong>g menuju ke satu destinasi menempuh pelayaran di lautan yang luas. Destinasi kapal<br />

tersebut ialah “Pelabuhan <strong>Perubahan</strong>”.<br />

Nakhoda haruslah<br />

berhati-hati terhadap<br />

‘bongkah air batu’ yang<br />

boleh menggagalkan<br />

pelayaran tersebut.<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN<br />

153


SEBAB PENTENTANGAN TERHADAP PERUBAHAN<br />

Mengapa orang menentang perubahan? Terdapat banyak sebab-sebab individu perubahan menolak<br />

ketidakadilan sebegini, yang boleh menghalang sesebuah organisasi daripada membuat perubahanperubahan<br />

penting.<br />

(1) Amalan Kebiasaan Terganggu<br />

Alasan yang paling mudah ialah perubahan<br />

menyebabkan amalan biasa kita (Business as Usual/<br />

BAU) terganggu. Contohnya seorang guru yang<br />

telah selesa mengajar selama dua puluh tahun<br />

dengan menggunakan pendekatan berpusatkan<br />

guru, menggunakan pendekatan ceramah, kuliah,<br />

chalk and talk, tiba-tiba diminta untuk mengubah<br />

cara pengajaran kepada berpusatkan murid, akan<br />

merasa sangat terganggu.<br />

Alasannya mereka perlu mempelajari pengetahuan<br />

<strong>dan</strong> kemahiran baharu, momentum pengajaran<br />

akan menjadi perlahan <strong>dan</strong> prestasi dalam subjek<br />

yang diajar dianggap berisiko untuk mengalami<br />

kejatuhan. <strong>Guru</strong>-guru dalam kumpulan ini lebih<br />

gemar mengajar dengan menggunakan<br />

pendekatan lama yang mereka anggap telah<br />

terbukti berkesan, tanpa memikirkan bahawa cara<br />

pengajaran lama tersebut sudah tidak relevan lagi<br />

pada abad ke-21 ini.<br />

Hal ini demikian kerana pendekatan lama yang<br />

bersifat “old school” tidak berupaya menyokong<br />

aktiviti yang mampu mendorong murid untuk<br />

berfikir pada aras yang lebih tinggi (HOTS) agar<br />

mereka dapat menyesuaikan diri dengan keperluan<br />

perkembangan abad ke-21.<br />

(2) Personaliti<br />

Sesetengah individu lebih berdaya tahan terhadap<br />

perubahan berbanding individu yang lain. Salah satu<br />

daripada personaliti utama individu ialah<br />

keterbukaan terhadap pengalaman. Jelas sekali,<br />

individu yang berpangkat tinggi <strong>dan</strong> berpengalaman<br />

berkecenderungan untuk menerima perubahan<br />

dengan lebih mudah. Penyelidikan juga<br />

menunjukkan bahawa orang yang mempunyai<br />

konsep kendiri yang positif adalah lebih baik dalam<br />

menerima perubahan, mungkin kerana mereka yang<br />

mempunyai harga diri yang tinggi <strong>dan</strong> merasakan<br />

bahawa apa-apa juga perubahan, mereka akan<br />

dapat menyesuaikan diri dengan baik.<br />

154<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


Individu yang lebih optimistik juga melihat perubahan sebagai satu<br />

peluang untuk mereka lebih menyinar berbanding melihatnya<br />

sebagai satu ancaman. Akhirnya, toleransi risiko (risk tolerance)<br />

merupakan satu lagi faktor penolakan seseorang terhadap<br />

perubahan yang perlu diberi penekanan oleh kepimpinan<br />

organisasi. Bagi individu yang bersifat pengelak risiko (risk<br />

avoi<strong>dan</strong>t), berlakunya perubahan dalam teknologi atau struktur<br />

adalah situasi yang dianggap sebagai satu ancaman yang besar<br />

yang mereka perlu dihadapi.<br />

(3) Takut Kepada Kegagalan<br />

Individu juga menentang perubahan apabila<br />

mereka merasakan bahawa prestasi mereka akan<br />

terjejas di bawah sistem baru atau terhadap<br />

perubahan. Individu-individu yang telah mahir<br />

dengan bi<strong>dan</strong>g tugasnya kurang mengalu-alukan<br />

perubahan atau pendekatan baru dalam<br />

melaksanakan tugasnya kerana mereka mungkin<br />

tidak pasti sama ada kejayaan mereka akan berlaku<br />

di bawah sistem baru.<br />

Kebimbangan mereka ialah sistem <strong>dan</strong> pembaharuan yang diperkenalkan dalam organaisasi tidak<br />

menjamin keberkesanan <strong>dan</strong> kejayaan. Kajian menunjukkan bahawa orang yang merasakan bahawa<br />

mereka boleh menunjukkan prestasi kerja yang baik seiring dengan perubahan yang berlaku, akan<br />

lebih cenderung untuk komited kepada ca<strong>dan</strong>gan perubahan, manakala mereka yang mempunyai<br />

keyakinan yang lebih rendah dalam keupayaan mereka melaksanakan tugasnya selepas perubahan<br />

diperkenalkan akan menunjukkan sikap yang kurang komited.<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN<br />

155


(4) Perasaan Tidak Pasti<br />

Tidak dinafikan perubahan mewujudkan perasaan<br />

yang tidak pasti bagi mereka yang terlibat secara<br />

langsung dalam perubahan tersebut. <strong>Sebagai</strong><br />

contoh apabila Transformasi Sekolah 2025<br />

diperkenalkan, sesetengah guru beranggapan akan<br />

berlaku pertambahan bi<strong>dan</strong>g tugas mereka, banyak<br />

program yang perlu dibuat, banyak kursus yang<br />

perlu dihadiri <strong>dan</strong> pelbagai perasaan timbul.<br />

Setengah guru mungkin melihat perubahan yang<br />

berlaku akan menjadikan sekolah mereka lebih baik<br />

atau sebaliknya. Perasaan tidak pasti ini sudah<br />

cukup untuk mencipta tekanan kepada mereka<br />

tentang bagaimanakah hasil dari perubahan yang<br />

berlaku tersebut terhadap kualiti sekolah <strong>dan</strong><br />

kemenjadian murid.<br />

(5) Kesan Peribadi Daripada <strong>Perubahan</strong><br />

156<br />

Adalah terlalu mudah untuk menyimpulkan<br />

bahawa anggota dalam organisasi menentang<br />

perubahan secara mutlak, tanpa mengira<br />

bentuknya. Malah, tidak dinafikan a<strong>dan</strong>ya individu<br />

yang mengalu-alukan perubahan yang memihak<br />

kepada mereka pada tahap peribadi seperti<br />

perubahan yang berlaku akan menjadikan mereka<br />

lebih kuasa ke atas orang lain atau perubahan yang<br />

meningkatkan kualiti hidup seperti pejabat yang<br />

lebih besar, gaji yang lebih baik lebih bagus <strong>dan</strong><br />

seumpamanya.<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


(6) <strong>Perubahan</strong> Yang Kerap<br />

Kekerapan dalam melaksanakan sesuatu perubahan juga merupakan antara faktor belaku penolakan.<br />

Perkara yang perlu ditanyakan ialah adakah organisasi mempunyai sejarah melaksanakan perubahan yang<br />

tidak kekal lama? <strong>Sebagai</strong> contoh seorang pengetua baharu yang ditempatkan di sebuah sekolah, telah<br />

membuat ketetapan bahawa bilik guru harus dipindahkan dari blok A ke blok B, se<strong>dan</strong>gkan pengetua<br />

sebelum ini pengetua telah mengarahkan bilik guru dipindahkan dari blok B ke Blok A. Keadaan ini akan<br />

menimbulkan ketidakselesaan dalam kalangan guru-guru kerana banyak perkara yang perlu diuruskan.<br />

Tahap rintangan seperti ini bagi perubahan yang terlalu kerap adalah sesuatu yang boleh dijangka kerana<br />

guru-guru yang mungkin penat akibat daripada perubahan yang berterusan.<br />

(7) Kehilangan Kuasa <strong>dan</strong> Pengaruh<br />

Sebab lain individu menentang perubahan kerana perubahan<br />

mungkin menjejaskan kuasa <strong>dan</strong> pengaruhnya dalam<br />

organisasi. <strong>Sebagai</strong> contoh disebabkan isu kompetensi, PPD<br />

melakukan pergerakan kepimpinan sekolah, seorang<br />

pengetua di sekolah yang besar <strong>dan</strong> mempunyai nama ke<br />

sekolah yang lebih kecil <strong>dan</strong> kurang ternama, perkara ini<br />

dilihat sebagai perubahan yang memberi kesan kepada<br />

pengetua berkenaan. Dalam konteks yang lebih kecil, seorang<br />

pengetua yang merasakan setiausaha sukan kurang<br />

memainkan fungsinya dengan berkesan, lantas<br />

menggantikannya dengan orang lain, individu tersebut akan<br />

merasakan impak dalam bentuk kehilangan pengaruhnya<br />

dalam unit sukan yang diuruskannya sebelum ini. Walaupun<br />

perubahan ini dilakukan untuk kepentingan perkhidmatan,<br />

namun impak dirasakan oleh mereka yang terlibat.<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN<br />

157


REAKSI PEMIMPIN TERHADAP TENTANGAN PERUBAHAN<br />

Tentangan terhadap perubahan boleh menjadi<br />

tenaga positif dalam beberapa keadaan. Malah,<br />

tentangan yang dihadapi itu adalah alat maklum<br />

balas berharga yang tidak boleh diabaikan begitu<br />

sahaja. Mengapa terdapat penentangan terhadap<br />

inisiatif perubahan? Apakah reaksi kita terhadap<br />

perubahan? Adakah kita beranggapan reaksi<br />

penentangan sama ada aktif atau pasif sebagai<br />

perkara yang negatif?<br />

Pertamanya kita perlu bertanya terlebih dahulu<br />

mengapa mereka memberikan reaksi penentangan<br />

terhadap inisiatif perubahan. Banyak sebab,<br />

sekurang-kurangnya terdapat lapan alasan utama<br />

yang telah dibincangkan pada buku panduan ini.<br />

Jika mereka menentang kerana mereka tidak<br />

percaya bahawa sistem atau pendekatan baru tidak<br />

akan berfungsi dengan baik? Maka kita harus<br />

bertanya kepada mereka mengapa mereka yakin<br />

perubahan yang kita bawa tidak memberi impak<br />

yang baik? Dengan mendengar <strong>dan</strong> mendapatkan<br />

maklum balas atau input daripada mereka, maka<br />

kita boleh membuat refleksi, menilai kembali, <strong>dan</strong><br />

mengkomunikasikan perubahan <strong>dan</strong> jika perlu<br />

menerapkan ca<strong>dan</strong>gan input daripada mereka<br />

dalam melaksanakan inisiatif perubahan, agar<br />

mereka menjadi sebahagian individu yang<br />

menyumbang kepada idea perubahan yang mahu<br />

dilaksanakan.<br />

158<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


Sesetengah daripada anggota dalam organisasi yang<br />

sangat komited merupakan kumpulan yang sangat<br />

vokal dalam mengkritik inisiatif terhadap<br />

perubahan. Mereka memberikan reaksi<br />

penentangan terhadap perubahan yang mahu<br />

diperkenalkan kerana mungkin mereka takut<br />

bahawa prestasi organisasi mereka akan terancam<br />

<strong>dan</strong> mengalami kemerosotan disebabkan<br />

perubahan tersebut. Oleh itu reaksi penentangan<br />

adalah satu maklum balas yang kita tidak boleh label<br />

sebagai penentang, sebaliknya perlu<br />

dipertimbangkan kerana mungkin ada aspek<br />

tertentu yang kita terlepas pan<strong>dan</strong>g.<br />

Sebaliknya, terdapat individu yang sebenarnya<br />

tidak ambil peduli <strong>dan</strong> kurang memberi komitmen<br />

terhadap perkara yang berlaku dalam organisasi.<br />

Mereka tidak kisah sebarang inisiatif terhadap<br />

perubahan, bahkan menunjukkan tahap kepatuhan<br />

yang tinggi terhadap apa juga idea untuk<br />

perubahan yang dica<strong>dan</strong>gkan semata-mata kerana<br />

mereka tidak peduli tentang organisasi.<br />

Rumusannya pengetua <strong>dan</strong> guru besar atau ketua<br />

jabatan, apabila berurusan dengan orang-orang<br />

yang menentang perubahan, adalah penting untuk<br />

mengelakkan daripada menyalahkan mereka atau<br />

melabelkan mereka sebagai penentang kepada<br />

perubahan.<br />

16<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN<br />

159


5.5 CABARAN VUCA & RISIKO DALAM MENGURUS<br />

PERUBAHAN<br />

Dunia sekarang berada dalam keadaan<br />

yang tidak stabil (volatile), tidak<br />

menentu (uncertain), kompleks<br />

(complex), <strong>dan</strong> kesamaran (ambiguous)<br />

yang juga dikenali sebagai VUCA. Situasi<br />

ini memerlukan pemimpin sentiasa<br />

bersiap sedia, peka terhadap<br />

perubahan <strong>dan</strong> bersikap dinamik dalam<br />

pengurusan <strong>dan</strong> kepimpinan.<br />

Semasa berlakunya sesuatu yang di luar<br />

jangkaan, pemimpin perlu cekap dalam<br />

mengadaptasi perubahan yang<br />

mendadak, menambahbaik proses<br />

membuat keputusan (decision making),<br />

kreatif, membuat keputusan melalui<br />

tindakan kolaboratif <strong>dan</strong> boleh<br />

dipercayai (trustworthiness) (Drucker,<br />

2017). <strong>Pemimpin</strong> juga perlu<br />

mempersiapkan diri daripada segala<br />

aspek agar dapat mengadaptasi apa<br />

juga keadaan dalam dunia yang<br />

sentiasa berubah. Perkara penting yang<br />

perlu dititikberatkan adalah<br />

pelaksanaan tugas dengan cekap <strong>dan</strong><br />

menepati masa.<br />

Dunia sekarang ialah dunia VUCA. Ia turut dipanggil<br />

The New Normal.<br />

VOLATILITY (Ketidakstabilan ), UNCERTAINTY<br />

(Ketidakpastian ), COMPLEXITY (Kerumitan ), AND<br />

AMBIGUITY Kekaburan/Kesamaran (VUCA)<br />

160<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


Selain itu, pemimpin tidak lagi bergantung kepada satu pilihan sahaja dalam<br />

membuat keputusan.<br />

Volatility atau Volatile adalah satu keadaan di mana perubahan berlaku dengan<br />

sangat pentas. Kita mempelajari sesuatu yang kita fikir ia baru <strong>dan</strong> terkini. Belum<br />

sempat kita mengaplikasikannya atau pada ketika kita se<strong>dan</strong>g mencubanya, apa<br />

yang baru kita belajar itu sudah berubah, outdated sehingga kita tidak mampu<br />

mengejar perubahan yang terlalu pantas ini.<br />

Contohnya handphone, komputer atau teknologi lain. Tren dunia, perubahan harga<br />

komoditi global, semua berubah terlalu cepat tanpa dijangka. Sewaktu zaman<br />

ketenangan pada sekitar tahun 1970-an - 1980-an, sesuatu keadaan itu stabil dalam<br />

tempoh yang lama. Jadi kita dapat meramal atau membuat jangkaan mengenai apa<br />

yang akan berlaku seterusnya.<br />

Volatility atau<br />

Volatile adalah<br />

satu keadaan<br />

di mana<br />

perubahan<br />

berlaku<br />

dengan sangat<br />

pentas.<br />

Peranan pemimpin dalam mendepani situasi<br />

Volatility;<br />

• pemimpin perlu mempelajari kemahiran<br />

mengenai visi.<br />

• perlu mempunyai kemahiran meramal apa<br />

akan berlaku pada masa akan datang<br />

berdasarkan keadaan semasa.<br />

• perlu pandai forecast<br />

• memastikan diri sentiasa mengikuti<br />

perkembangan semasa <strong>dan</strong> terkini.<br />

• Cakna <strong>dan</strong> mengambil bahagian!<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN<br />

161


Uncertainty pula adalah satu keadaan yang tidak pasti. Ketidaktentuan. Dalam<br />

zaman ini, tidak ada satu perkara pun yang benar-benar pasti. Kita tidak boleh lagi<br />

banyak bercakap <strong>dan</strong> hanya memahami sesuatu daripada sudut pan<strong>dan</strong>g kita saja.<br />

Peranan <strong>Pemimpin</strong> dalam mendepani situasi Uncertainty;<br />

• Kita tidak boleh lagi banyak bercakap <strong>dan</strong> hanya memahami<br />

sesuatu daripada sudut pan<strong>dan</strong>g kita saja<br />

• pemimpin perlu lebih banyak mendengar supaya lebih memahami<br />

apa yang se<strong>dan</strong>g berlaku.<br />

• Kemahiran mendengar<br />

• Belajar untuk memahami<br />

• Libatkan ahli / guru dalam setiap perbincangan mengenai visi<br />

• Dengar pendapat mereka.<br />

• Jangan buatkan orang bawahan kita perlu mengambil masa untuk<br />

memahami sesuatu<br />

Complexity adalah keserabutan dunia (sosioekonomi <strong>dan</strong> geopolitik) sekarang.<br />

Dunia kini sangat kompleks. Kita langsung tidak dapat mengagak apa yang akan<br />

berlaku. Namun pada bila-bila masa berlaku keadaan yang berada di luar jangkaan<br />

kita.<br />

Peranan <strong>Pemimpin</strong> mendepani situasi Complexity;<br />

• Banyak perkara berkaitan yang tidak jelas.<br />

• Bagi menghadapi complexity, kita perlu menggunakan kaedah Clarity.<br />

Perlu ada KPI yang jelas, sasaran, balance score card <strong>dan</strong> sebagainya.<br />

• Skop kerja perlu jelas. Tidak ada arahan bertindih.<br />

162<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


Peranan <strong>Pemimpin</strong> mendepani situasi Complexity;<br />

• Elakkan memberi ayat, "Awak fikir sendiri bagaimana menguruskan<br />

bahagian ini." Itu dulu.<br />

• Dalam zaman VUCA kita tidak boleh lagi menganggap setiap orang<br />

jelas dengan hala tuju organisasi.<br />

• Beri arahan yang jelas. Satu persatu. Apa yang boleh, <strong>dan</strong> apa yang<br />

tidak boleh.<br />

• Berikan objektif <strong>dan</strong> apa hasil yang kita mahu.<br />

Ambigutiy pula bermaksud<br />

suasana berjerebu, samarsamar<br />

atau kabur. Ibaratnya<br />

dulu, kita masih boleh<br />

memandu dalam keadaan<br />

berjerebu dengan jarak<br />

penglihatan sejauh 1 km<br />

atau 500 m. Sekarang, 30 m<br />

saja. Jika dahulu, hampir<br />

semuanya boleh diramal<br />

<strong>dan</strong> kita boleh nampak<br />

coraknya. Situasi sekarang<br />

tidak lagi.<br />

Data 10 tahun lepas, belum<br />

tentu boleh digunakan lagi<br />

sekarang untuk membuat<br />

keputusan.<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN<br />

Peranan pemimpin mendepani situasi<br />

Ambigutiy ;<br />

• Kita tidak boleh asyik merungut atau<br />

komplen.<br />

• Kita tidak boleh marah-marah apabila<br />

arahan majikan kerap bertukar.<br />

• Penawar ambiguity ialah agility.<br />

• Kekuatan. Ketahanan minda<br />

• Tidak perlu cepat mengeluh <strong>dan</strong> putus<br />

asa, jalan terus.<br />

• Hati <strong>dan</strong> minda perlu kuat<br />

• VUCA adalah dunia penuh cabaran. Jangan<br />

gopoh. Jangan cepat panik.<br />

• Dunia sudah cukup VUCA. Jangan<br />

ditambahkan lagi.<br />

163


Peranan pemimpin mendepani situasi Ambigutiy;<br />

• Guna instrumen, segera tukar kaedah jika perlu.<br />

• Dalam dunia VUCA, daya ketahanan adalah<br />

perkara paling penting yang kita perlu ada.<br />

• Pada zaman ini, kita seperti berjalan dalam<br />

keadaan teraba-raba. Namun, kita kena tetap<br />

perlu menetapkan sasaran kita <strong>dan</strong> yakin akan<br />

sampai kepada sasaran itu.<br />

• Gunakan calculation.<br />

• Kita perlu forecast berdasarkan keadaan semasa<br />

• Perlu pantas ambil peluang <strong>dan</strong> gunakan<br />

peluang itu sebaik-baiknya<br />

164<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


PENGURUSAN RISIKO<br />

Setiap pemimpin dalam sesebuah organisasi perlu untuk mengetahui <strong>dan</strong> mengambil strategi pengurusan<br />

risiko agar dapat terus dilaksanakan dalam satu budaya kerja baharu. <strong>Pengurus</strong>an risiko merupakan salah<br />

satu elemen utama yang perlu dititikberatkan bagi mana-mana organisasi yang terkesan.<br />

<strong>Pemimpin</strong> perlu mempunyai keupayaan dalam<br />

menganalisis risiko memberi fokus kepada<br />

penilaian ke atas;<br />

(i) kebarangkalian sesuatu peristiwa atau<br />

kejadian itu berlaku,<br />

(ii) kesan atau impak daripada sesuatu<br />

peristiwa atau kejadian terhadap organisasi.<br />

Secara umumnya, pengurusan risiko adalah:<br />

a. Mengenal pasti ancaman <strong>dan</strong> kelemahan<br />

utama terhadap organisasi;<br />

b. Menganalisis apakah fungsi organisasi yang<br />

kritikal dari segi mengoperasinya;<br />

c. Mengenal pasti sumber-sumber yang<br />

diperlukan untuk melindungi fungsi<br />

organisasi yang kritikal;<br />

d. Menubuhkan pasukan pengurusan krisis<br />

<strong>dan</strong> melantik individu tertentu dalam<br />

pasukan berkenaan bagi bertanggungjawab<br />

terhadap aspek komunikasi organisasi.<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN<br />

165


Kemahuan untuk berubah <strong>dan</strong> jaringan <strong>dan</strong> jalinan<br />

merupakan kekuatan dalam mengurus perubahan<br />

(Al-Alawi, et al. 2019, Penton & Petterson, 2019).<br />

<strong>Pemimpin</strong> pendidikan juga perlu berhadapan<br />

dengan guru daripada generasi yang berbeza (baby<br />

boomers, generasi X, Y, Z <strong>dan</strong> Alpha) yang<br />

mempunyai pelbagai kompetensi <strong>dan</strong> pada tahap<br />

yang berbeza dalam bertindak balas terhadap<br />

perubahan. Perbezaan yang ada ini perlu<br />

digabungkan menjadi satu pasukan yang mantap<br />

dalam mengharungi perubahan.<br />

Sehubungan itu, pemimpin pendidikan perlu<br />

bersikap terbuka dalam mendengar pan<strong>dan</strong>gan<br />

<strong>dan</strong> ca<strong>dan</strong>gan yang disuarakan oleh mereka. Sikap<br />

terbuka juga akan membantu mewujudkan<br />

pengurusan yang kreatif sebagaimana yang<br />

dica<strong>dan</strong>gkan oleh Naseri (2019). Dalam hal ini,<br />

komunikasi yang berkesan amat diperlukan bagi<br />

membantu menjayakan pengurusan yang kreatif<br />

dalam menangani krisis. Keperihatinan pemimpin<br />

dalam mengenal pasti perbezaan keperluan<br />

generasi berbeza juga sangat penting. Maka,<br />

pemimpin perlu sentiasa menimba ilmu bagi<br />

meningkatkan kompetensi diri untuk memenuhi<br />

keperluan sebagai pemimpin perubahan.<br />

RUMUSAN<br />

<strong>Perubahan</strong> yang berlaku dengan cepat, mendadak<br />

<strong>dan</strong> tidak dijangka juga memerlukan pemimpin<br />

mempunyai efikasi kendiri yang tinggi untuk<br />

menghadapi perubahan tersebut. Efikasi kendiri<br />

dikaitkan dengan keyakinan seseorang, memiliki<br />

kemampuan dalam bi<strong>dan</strong>g tertentu, <strong>dan</strong> dianggap<br />

sebagai salah satu faktor utama untuk mencapai<br />

sesuatu objektif.<br />

Individu yang mempunyai efikasi kendiri yang tinggi<br />

juga akan lebih komited dalam menghadapi<br />

perubahan (Ng, Ang, & Chan, 2008; Herold, Fedor &<br />

Caldwell, 2007). Maka, pemimpin pendidikan<br />

seharusnya bertindak ke arah peningkatan efikasi<br />

kendiri agar dapat menangani perubahan dalam<br />

pendidikan yang bersifat dinamik ini.<br />

Semoga buku kecil ini dapat dimanfaatkan sebagai<br />

panduan kepada kepimpinan pendidikan di sekolah<br />

khususnya dalam membangunkan kapasiti<br />

pemimpin yang tidak kekok dalam menghadapi<br />

sebarang perubahan yang mahu dilaksanakan,<br />

hatta perubahan yang terpaksa diharungi bagi<br />

memastikan anak didik sebagai produk insaniah<br />

yang dilahirkan berupaya mengharungi masa<br />

hadapan dengan jayanya.<br />

166<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


BIODATA PENULIS<br />

Pengalaman Mengajar & Mentadbir<br />

1992 Mula mengajar, SMK Tan Sri Syed Jaafar Albar, Tg. Sedili,<br />

Kota Tinggi<br />

1999 – 2003 SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai, Johor.<br />

2003 – 2006 GPK Kokurikulum, SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai,<br />

Johor<br />

2006 – 2012 GPK Pentadbiran, SMK Kulai <strong>Besar</strong>, Kulai, Johor.<br />

2012 Mengikuti Kursus NPQEL, IAB<br />

2014 - Kini SIPartners+, PPD Kulai<br />

AZMAN BIN SAFII<br />

H/P: 012-7132694 | E-Mail: azmansafii@gmail.com<br />

PEGAWAI RAKAN PENINGKATAN SEKOLAH<br />

SCHOOL IMPROVEMENT PARTNERS+<br />

Pejabat Pendidikan Daerah Kulai<br />

Persiaran Indahpura 4, Indahpura,<br />

81000 Kulai,Johor Darul Takzim<br />

• Certified Coach, IAB (2018)<br />

• Diploma <strong>dan</strong> Sijil NPQEL (IAB)<br />

• Ijazah Sarjana <strong>Pengurus</strong>an Pendidikan (UTM)<br />

• Ijazah Sarjana Muda Sastera Dengan<br />

Pendidikan (USM)<br />

• Kursus Leadership Coaching & Mentoring<br />

(IAB);<br />

• Rakan ELIT Transformasi Sekolah 2025<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN<br />

167


RUJUKAN<br />

Anderson, l.A (2013). The Change Leader’s Rodmap: How to Navigate Your Organization’s Transformation. New<br />

York, NY: Routledge.<br />

Branch, K. (2002). Change management. Retrieved from http://www.sc.doe.gov.<br />

Collins, J. (2001). Good to great: Why some companies make the leap...and others don't. New York: Harper-<br />

Collins.<br />

Elmore, R. (2000). Building a new structure for school leadership. Washington, DC: The Albert Shanker<br />

Institute.<br />

Fink, E., & Resnick, L. (2001, April). Developing principals as instructional leaders. Phi Delta Kappan, 82, 598-606.<br />

Fullan, M. (1999). Change forces: The sequel. London: Taylor & Francis/Falmer.<br />

Fullan, M. (2001). Leading in a culture of change. San Francisco: Jossey-Bass.<br />

Ford, J. D., Ford, L. W., & D’Amelio, A. (2008). Resistance to change: The rest of the story. Academy of<br />

Management Review, 33, 362–377.<br />

Fullan, M. (2001). Leading in a culture of change. San Francisco, CA: Jossey-Bass.<br />

Fullan,M.. (2003). The Moral Imperative of School Leadership. Corwin Press.<br />

Fullan, M. (2008). The Six Secrets of Change. John Wiley and Sons: San Fransisco, CA: Jossey-Bass<br />

168<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


Fayol, Henri (1916). General and Industrial Management. Martino Fine Books 2013-08-07.<br />

Goleman, D., Boyatzis, R., & McKee, A. (2002). Primal leadership. Boston: Harvard Business School Press.<br />

Haidt, Jonathan (2006). The Happiness Hypothesis: Finding Modern Truth in Ancient Wisdom. New York:<br />

Perseus Group Books.<br />

Hargreaves, A. (in press). Teaching in the knowledge society. New York: Teachers College Press.<br />

Hay Management Consultants. (2000). The lessons of leadership. London: Author.<br />

Harper, S.C. (2001). The forward-focused organization. New York: American Management Association<br />

Herold, D. M., Fedor, D. B., & Caldwell, S. (2007). Beyond change management: A multilevel investigation of<br />

contextual and personal influences on employees’ commitment to change. Journal of Applied<br />

Psychology, 92, 942–951.<br />

Hiatt, Jeffery M. (2006). ADKAR: A Model for Change in Business, Government, and Our Community (First<br />

Edition). Loveland, Colorado: Prosci Research.<br />

Higgs, Malcolm & Rowland, Deborah (2000). Building change leadership capability: ‘The Quest For Change<br />

Competence’ Journal of Change Management.<br />

Kamus Dewan Edisi Keempat (2005). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa <strong>dan</strong> Pustaka.<br />

Kandra, K. A, & Tapilin, L (2004). Change Agent Competencies For Information Technology Project Managers.<br />

Consulting Psychology Jurnal, 56 (1), 20 – 34.<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN<br />

169


Kanji, G.P., & Moura, E.P. (2003). Sustaining healthcare excellence through performance measurement. Total<br />

Quality Management & Business Excellence, 14(3), 269-289.<br />

Kotter, J. P (1996). Leading Change: Why Transformation Efforts Fail?. Harvard Business Review:USA<br />

Manning, M. L., and K. T. Bucher. 2003. Classroom management: Models, applications and cases. Upper<br />

Saddle River, NJ: Prentice Hall.<br />

Langton, Nancy & Robbins, Stephen P. (2007). Fundamentals Of Organizational Behaviour, Third Canadian<br />

Edition. Canada: Pearson Education<br />

Newmann, F., King, B., & Youngs, P. (2000, April). Professional development that addresses school capacity.<br />

Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, New<br />

Orleans, LA.<br />

Tichy, N.M. (1983). Managing strategic change: Technical, political, and cultural dynamics. New York: John<br />

Wiley.<br />

Toffler, Alvin (1971). Future Shock. New York: Bantam Books, Inc. a National General Company<br />

Wagner, Tony (2005). Change Leadership: A Practical Guide to Transforming Our Schools.<br />

170<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN


© AZMAN BIN SAFII (2022) | Pegawai SIPartners+ PPD Kulai | www.azmanss.blogspot.com | 012-7132694<br />

PENGETUA & GURU BESAR SEBAGAI PENGURUS DAN PEMIMPIN PERUBAHAN<br />

171


© AZMAN BIN SAFII (2019) | Pegawai SIPartners+ PPD Kulai | www.azmanss.blogspot.com | 012-7132694

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!