Views
9 months ago

KitchenAid KOBLENZ 2480 - KOBLENZ 2480 ET (858365720100) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid KOBLENZ 2480 - KOBLENZ 2480 ET (858365720100) Istruzioni per l'Uso

.XKXSDQQDSHVXYDKHQGMDOLVDDLQHG 3HVXYDKHQGLVDKWOLORQNROPODKWULWMRRQLV³$´ (UDOGDMD (HOSHVXODKWHU ‡ (HOSHVXSHVXYDKHQG 3}KLSHVXODKWHU ‡ 3}KLSHVXSHVXYDKHQG ‡ 3OHNLHHPDOGDMD ‡ 9HHSHKPHQGDMD 3HKPHQGDMDODKWHU ‡ .DQJDSHKPHQGDMD ‡ 9HGHOWlUNOLV 9DODJHOLVDDLQHLGDLQXOWPlUJLQL0$; .ORRULVLVDOGDYDYDOJHQGLNDVXWDPLQH ‡ 3HVNHRPDSHVXVRRYLWXGSURJUDPPLJDSXXYLOOV QWHHWLOLQH OLVDGHV}LJHNRJXVHNORRUYDOJHQGDMDW3(+0(1'$-$NDPEULVVH VXOJHJHHWWHYDDWOLNXOWSHVXYDKHQGLVDKWHO ‡ .RKHVHOWSlUDVWSURJUDPPLO}SSXNlLYLWDJHORSXWXVHMDWVHQWULIXXJL SURJUDPPHWHHPDOGDGDMllQXGYDOJHQGLO}KQVRRYLNRUUDOY}LWH OLVDGDNDORSXWXVYDKHQGLW bUJHNXQDJLSDQJHORSXWXVYDKHQGLNDPEULVVHNRUUDJDYDOJHQGLWMD ORSXWXVYDKHQGLW 7lUNOLVHNDVXWDPLQH ‡ 9DOLJHORSXWDPLVHMDWVHQWULIXXJLPLVHSURJUDPPQLQJNRQWUROOLJHHW S||UOHPLVNLLUXVHLROHNV OHSPLQ ‡ .lLYLWDJHSURJUDPPW}PPDNHSHVXYDKHQGLVDKWHOYlOMDNXQLWH QlHWHXPEHVFPSHKPHQGDMDNDPEULVW ‡ 9DODJHHWWHYDOPLVWDWXGWlUNOLVHODKXVSHKPHQGDMDNDPEULVVHNXL YHVLYRRODESHVXYDKHQGLVDKWOLVVH ` $ (UDOGDMD % +DDJLG -XKLNXG /DWLG .XLGDVDVHWDGDS}KLSHVXNDPEULVHSDUDDWRUSXOEHUY}L YHGHODSHVXYDKHQGLMDRNV .DVXWDPLVHNVSHVXSXOEULJDDVHWDJHHUDOGDMD OHPLVVHDVHQGLVVH 7}VWNHHUDOGDMDWNXQLVHOOH ODRVDVDDENDOOXWDGD$VHWDJHVHOOH KDDJLGWDJXPLVHMXKLNX OHPLVHOHRWVDOHMDVXUXJHHUDOGDMD NLQQLWDPLVHNVDOODSRROHMRRQLV³&´ (UDOGDMDMDS}KLSHVXNDPEULS}KMDYDKHOHSHDNVMllPDYDKHNXL HUDOGDMDRQ}LJHVWLSDLJDOGDWXGMRRQLVHG³%´MD³&´ & .DVXWDPLVHNVYHGHODSHVXYDKHQGLJDDVHWDJHHUDOGDMDDOXPLVVH DVHQGLVVH.LQQLWDJHHUDOGDMDNDPEULVVHHHVPLVWHMXKLNXWHJD $VHWDJHHUDOGDMDQLLHWVHHSXXGXWDNVS}KLSHVXNDPEULS}KMD MRRQLV³'´ ' (7

-bb.9((9b/-$67$0,1( ),/75,((0$/'$0,1( 6RRYLWDPHILOWULWUHJXODDUVHOWNRQWUROOLGDMDSXKDVWDGD YlKHPDOWNDNVY}LNROPNRUGDDDVWDV (ULWLVLLV ‡ NXLPDVLQHLYlOMDVWDNRUUDOLNXOWYHWWY}LNXLPDVLQHLWHRVWD WVHQWULIXXJLWV NOLW ‡ .XLV WWLESXPEDSXKDVWDPLVHLQGLNDDWRU 7lKWLVHQQHYHHYlOMDODVNPLVWYHHQGXJHHWVHHROHNV MDKWXQXG.XLWHLHSHVXPDVLQDORQDYDULLYRROLNVLLV W KMHQGDJHPDVLQDWQLLQDJXVHOOHOOHKHONLUMHOGDWXG 3HDWDJHVHDGHMDW}PPDNHSLVWLNYlOMD 6RNOLYDEDVWDPLVHNVO NDNHNLQQLWXVLYDVDNXOHMD SDUHPDOHQLQJHHPDOGDJHVRNNHOYWMRRQLV³$´ $VHWDJHSDUHPDOSRRODVXYDILOWULDOODODLMDODPHDQXP $YDJHILOWHUNXLGlUJHVHGDWlLHOLNXOWHHPDOGDJH .HHUDNHILOWULWDHJODVHOWYDVWXSlHYDMRRQ³%´NXQLYHVL KDNNDEYlOMDYRRODPD 2RGDNHNXQLNRJXYHVLRQYlOMDYRRODQXG 1 GNHHUDNHILOWHUO}SXQLODKWLMDHHPDOGDJHVHH .DOOXWDJHVHDGHWHWWHYDDWOLNXOWHWWHSRROHHWYHVLVDDNV YlOMDYRRODWD 3XKDVWDJHQLLILOWHUNXLNDILOWULNDPEHU .RQWUROOLJHHWILOWULVROHYDSXPEDURRWRUOLLJXNVYDEDOW $VHWDJHILOWHUWDJDVLMDNHHUDNHVHGDSlULSlHYDO}SXQL 9DODJH|NRV VWHHPLXXHVWLDNWLYHHULPLVHNV SHVXYDKHQGLVDKWOLVVHXPEHVOLLWHUYHWW.RQWUROOLJHHW ILOWHUROHNV}LJHVWLMDNLQGODOWSDLJDOGDWXG 3DQJHVRNNHOWDJDVL hKHQGDJHPDVLQXXHVWLYRROXY}UNX 3HVXPDVLQRQQ GMlOOHNDVXWDPLVHNVYDOPLV 0XGHOLWHSXKXOPLOOHORQDYDULLYRROLN (HPDOGDJHVRNNHOQDJX ODOSRRONLUMHOGDWXGYHH YlOMDODVNPLVHNV ‡ 7}PPDNHDYDULLYRROLNSHVXPDVLQDDOWYlOMD ‡ $VHWDJHQ}XDYDULLYRROLNXMXXUGHQLLHWYRROLNVHOOHVLVVH XODWXLNV ‡ 6HOOHNVHWYHVLVDDNVDQXPDVVHYRRODWDHHPDOGDJH YRROLNXOWVWRSSHU ‡ 3XKDVWDJHILOWHUQDJX ODOSRRONLUMHOGDWXG ‡ 3DQJHVWRSSHUWDJDVLQLQJO NDNHYRROLNSHVXPDVLQD S}KMDDOOD $ % (7