Views
8 months ago

Sony CDX-C910RDS - CDX-C910RDS Istruzioni per l'uso Portoghese

Sony CDX-C910RDS - CDX-C910RDS Istruzioni per l'uso Portoghese

S 4 Tryck lätt på (5)

S 4 Tryck lätt på (5) (ENTER) när du vill mata in spåret Det aktuella spåret i platsnumret och de efterföljande spåren kommer att flyttas ned. Om du vill fortsätta att mata in spår i programmet, upprepar du steg 2 till 4. Observera När alla 12 har fyllts, visas “*Mem full*” i teckenfönstret och det går inte att mata in fler spår. 5 När du har matat in alla spår, trycker du på (3) (P.MODE) i två sekunder. 6 Tryck på (SHIFT). Radera inmatade spår 1 Tryck på (SHIFT) och därefter på (3) (P.MODE) i två sekunder. Om du namnger skivan visas bankredigeringsläget. Tryck på (3) (P.MODE) så att “PGM edit” visas. Om du vill gå till program 2 trycker du på (4) (n) flera gånger tills “P 2” visas. 2 Tryck på (1) (N) eller (4) (n) när du vill bestämma vilket spår som ska raderas. Spårplatsnummer EQ Spåret som registrerats i plats 6 av Program 1. 3 Tryck på (5) (ENTER) under två sekunder. När du raderar ett spår från ett platsnummer flyttas de efterföljande spåren upp. EQ SUR SUR CD2 PGM edit 2 4 P1.‚6 DISC TRACK DEL PGM edit P1.‚6 DISC TRACK 4 Om du vill fortsätta att radera spår, upprepar du steg 2 och 3. 5 När du har raderat alla spår, trycker du på (3) (P.MODE) i två sekunder. 6 Tryck på (SHIFT). Namnge en CD — Skivminne/Speciallagring (CD-växlare med funktion för anpassad fil) Du kan namnge en skiva med ett personligt namn. Du kan använda upp till 8 tecken per skiva. Om du namnger en CD, kan du söka på en skiva efter namn och välja önskade spår för uppspelning (sidan 21). 1 Spela en CD och tryck på (LIST) i två sekunder. EQ SUR CD1 ________ 4 2 1.13 DISC TRACK DISC NAME 2 Mata in tecknen. 1 Rotatera ratten medurs när du vill välja önskade tecken. (A n B n C n ··· Z n 0 n 1 n 2 n ··· 9 n + n – n * n / n \ n > n < n . n _ ) EQ Om du roterar ratten moturs, visas tecknen i omvänd ordning. Om du vill göra mellanslag efter ett tecken, väljer du “_” (under-streck). 2 Tryck på (4) (n) när du har hittat önskat tecken. Den blinkande markören flyttar till nästa position. EQ SUR SUR CD1 S_______ 4 2 1.51 DISC CD1 S_______ 4 2 2.2‚ DISC TRACK TRACK DISC NAME DISC NAME Om du trycker på (1) (N), flyttas den blinkande markören till vänster. 3 Upprepa steg 1 och 2 när du anger namnet. Upp till åtta tecken kan anges per skiva. 3 Om du vill återgå till normal CDuppspelning trycker du på (LIST) i minst två sekunder. Tips Du kan radera/ändra ett namn genom att mata in ett “_” (understreck) för varje tecken. 20 Actual total number: Sony CDX-C910RDS (P,H,W) 3-856-717-31 (2)

Visa skivminne Tryck på (DSPL) under CD-uppspelningen EQ SUR CD1 SCHUBERT 4 2 3.59 DISC TRACK DISC NAME Varje gång du trycker på (DSPL) under CD-uppspelning, ändras informationen i teckenfönstret på följande sätt: Skivnamn ˜ Klocka Radera skivminne 1 Tryck på (SOURCE) och välj CD-växlare (till exempel CD 2 eller CD 3). Observera • Du kan stänga av teckenfönstret genom att trycka på (DSPL). När skivnamnet har visats i fem sekunder återgår teckenfönstret till normala teckenfönstret för uppspelning. • Spårnamnen kan inte visas under MD-uppspelningen. • Om det inte finns några skivor i magasinet, visas “NO Disc” i teckenfönstret. • Om en skiva inte har getts ett anpassat namn, visas “********” i teckenfönstret. • Om skivinformationen inte har lästs in av enheten, visas “?” i teckenfönstret. Om du vill ladda in en skiva, trycker du föst på den förinställda snabbvalsknappen och väljer därefter den skiva som inte har laddats. • Informationen visas endast med stora bokstäver. Det finns också några bokstäver som inte kan visas (under MD-uppspelning). 2 Tryck på (LIST) i två sekunder. 3 Tryck på (DSPL) i två sekunder. ”Delete” och skivminnet visas i teckenfönstret. 4 Vrid på ratten när du vill välja det namn som ska raderas. 5 Tryck på (5) (ENTER) i två seknder. Namnet raderas. Upprepa steg 4 och 5 om så behövs. 6 Tryck på (LIST) i två sekunder. Enheten återgår till normalt CDuppspelningsläge. Hitta en CD efter namn — Lista namn (CD-växlare med funktion för anpassad fil eller MD-växlare) Den här funktionen kan utföras när skivorna har fått ett anpassat namn. Mer information om skivnamn finns under “Namnge en CD” (sidan 20). 1 Tryck lätt på (LIST). Namnet på skivan som spelas visas i teckenfönstret. EQ SUR LST 4 SCHUBERT 5 BACH 2 Tryck på (LIST) flera gånger tills du hittar önskad skiva. 3 Tryck på (5) (ENTER) för att spela upp skivan. Välja spår för uppspelning — Bank/Speciallagring (CD-växlare med funktion för anpassad fil) Du kan ställa in enheten och skippa spåren så att bara de spår som du vill spela spelas. 1 Tryck på (SHIFT) och därefter på (3) (P.MODE) i minst två sekunder. Bankredigeringsläge EQ SUR CD1 Bank edit 2 2 Play DISC TRACK Observera Om du inte har namngett skivan, visas inte bankredigeringsläget utan programredigeringsläget. Om du vill återgå till normal uppspelning, trycker du på (3) (P.MODE) i två sekunder. 2 Tryck på valfri sida av (SEEK/AMS) när du vill välja det spår som du vill skippa och tryck på (5) (ENTER). EQ SUR CD1 Bank edit 2 4 Skip DISC TRACK Indikeringen växlar från “Play” till “Skip.” Om du vill återgå till “Play” trycker du på (5) (ENTER) igen. 3 Upprepa steg 2 när du ska ställa in “Play” eller “Skip” på alla spår. 4 Tryck på (3) (P.MODE) i två sekunder. Enheten återgår till normalt CDuppspelningsläge. 5 Tryck på (SHIFT). forts på nästa sida n S CD/MD-växlare 21 Actual total number: Sony CDX-C910RDS (P,H,W) 3-856-717-31 (2)