26.11.2014 Views

LU 66. konference - LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas ...

LU 66. konference - LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas ...

LU 66. konference - LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

LU 66. konference

SOCIĀLĀS ZINĀTNES

PEDAGOĂIJA, PSIHOLOĂIJA, VADĪBAS ZINĀTNE

Plenārsēde „2007. gada LU pētniecības projekti Pedagoăijas un psiholoăijas

fakultātē”

Vadītājs A.Grīnfelds

8. februārī plkst. 13.00

Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte

B-1 aud.

Jūrmalas gatve 74/76

R.Andersone

Pusaudžu mācību disciplīna kā pozitīvas attieksmes izpausmes

I.Austers

Latvijas Universitātes tēls – kāds tas ir, kā veidojas un kā tiek komunicēts

A.Geske

Latvijas izglītības sistēmas pamatskolas līmeĦa starptautisks monitorings

A.Kangro

Izglītības kvalitātes novērtēšana pamatskolas izglītības pakāpē Latvijā OECD

Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas ietvaros

I.Maslo

Jaunās paaudzes mācīšanās kvalitātes veicināšanas izpētes metodoloăija

Sākumskolas skolēnu sociālās kompetences pilnveide mikrogrupu mācību darbībā

Bērnu ar īpašām vajadzībām iekĜaušanās vispārizglītojošajā skolā Latvijā

J.Melbārdis

Rakstu krājums „LU sporta pedagogu zinātniski pētnieciskā darbība” manuskripta

sagatavošana

M.Raščevska

Latviešu valodas un matemātikas izpratnības prognozes modeĜi saistībā ar kognitīvo

spēju, uzvedības un sasniegumu standartizēto testu mērījumiem skolēniem Latvijā

Z.Rubene

Totalitārisma vērtību implikācijas postpadomju izglītības telpā

I.Žogla

Pētnieciskās darbības un studiju integrācija pedagoăijas maăistra programmā


Veselības un sporta izglītības sekcija

Vadītājs J.Melbārdis

29.janvārī plkst.10.00

LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātes

Sporta centrs

Aspazijas bulv.5, 120.kab.

Dz. Grundmane

LU fiziskās audzināšanas un sporta attīstības raksturojums 1921.-1945.

Dz. Zaula

LU Fiziskās audzināšanas un sporta katedras zinātniski metodiskās darbības izpēte laika

posmā no 1945.- 1990.

J. Melbārdis

Sports un sporta izglītības attīstības virzieni Latvijas Universitātē

I. ĀbeĜkalns

Latvijas Republikas augstskolu sporta struktūru analīze

A. Klempere-Sipjagina

Spriedzes menedžmenta nozīme sporta darba vadītāja ikdienā

R. Ansone

Mācību prakses īstenošana veselības mācības un sporta skolotāju studiju programmā

D. Ozola

Aerobikas nodarbību saturs LU studentu vērtējumā

M. Zībarts

Tehnikas un taktikas analīze basketbolā

D. Urbāne

Leonīda Žilinska zinātniski pedagoăiskā darbība

I. Pāne

JāĦa Ostrouha zinātniski pedagoăiskā darbība LU

D. Ozola

Roberta Senakola pedagoăiskā darbība LU

E. Rubenis

Arvīds Pētersons – sportists, audzinātājs, zinātnieks

I. Buša

Ritvara Grigora ieguldījums sporta zinātnē un organizatoriskajā darbā.

I. ĀbeĜkalns

Zigurda Irbes ieguldījums LU sporta attīstībā


AngĜu valodas mācību metodikas sekcija

Vadītāja I. OdiĦa

31.janvārī, plkst.10 00

Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte, 314. aud.

Jūrmalas gatve 74/76

A. AuziĦa

Skolotāju izglītība un gatavība darbam globalizācijas apstākĜos

S. KalniĦa, E.Rihtere-Zunte, R. Skara-Mincāne, I.Kangro

Projekta ‘’FISTE’’ rezultāti un gūtā pieredze. Ieguldījums skolotāju izglītībā

S.VaĜka, R.Skara-Mincāne

Evalution of Students Teaching Practice: Successes and Failures

D. Liepa

Valodas un satura integrācijas pieeja svešvalodu apguvē, tās pamatojums valodas

apguves teorijās

E. Latkovska

First Year English Student's Self- Evalutions – Their Own Ideas Versus Actual

Marks.

A. Stavicka

Word Building Models in ICT Terminology

E. Rihtere-Zunte

Improving Pronunciation Through Drama


Vācu valodas mācību metodikas sekcija

Vadītāja K. Kanča

31.janvārī, plkst.10 00

Pedagoăijas un psiholoăijas fak., 315. aud.

Jūrmalas gatvē 74/76

E. Meija

Konjunktiv zur Entwicklung der Gesprächsfähigkeit der Lehramtsstudenten

K. Kanča

Fachdeutsch im Studienlehrgang Deutschlehrer

D. Siliniece

Methoden eines konstruktivistischen Deutschunterrichts

J. Ėipure

Zur Begriffsbestimmung der Sprachkompetenz der Deutschstudierenden

L. Tidriėe

Jugendsprache als Unterrichtsthema

O. OzoliĦa

Kultūru daudzveidība franču valodas mācību grāmatās


Valodniecības sekcija

Vadītāja V. Sokolova

31.janvārī, plkst.10 00

Pedagoăijas un psiholoăijas fak., 312. aud.

Jūrmalas gatvē 74/76

L. Belozerova

Franču enciklopēdistu ironiskais stils: metafora un vērtību orientācija

N. Jundina

Falsche Grammatik in der Werbung

V. Sokolova

Valenzbedingte Satzrahmenkonstruktionen in germanischen Sprachen

I. Vingre

Metapherntheorien des 20.Jahrhunderts


Literatūrzinātnes sekcija

Vadītāja I. Kangro

31.janvārī, plkst.10 00

Pedagoăijas un psiholoăijas fak., 309. aud.

Jūrmalas gatvē 74/76

J. KastiĦš

Encensbergera jaunākā proza

I. Kangro

„Das erzählte „Ich”’’ von G. de Bruyn und seine autobiografischen Werke

K. Laganovska

Neuromantische Züge in Märchen von Hermann Hesse

L. Linde

Satīriėu Viljama Hogarta un Džonatana Svifta loma Apgaismības laikmeta Anglijā


Literatūras un valodas didaktikas sekcija

Vadītāja D. Ausekle

31.janvārī, plkst.11 00

Pedagoăijas un psiholoăijas fak., A-410. aud.

Jūrmalas gatvē 74/76

D. Ausekle

Vides audzinošās funkcijas atklāsme daiĜdarba interpretācijas procesā literatūras

stundās

L. Andersone

Friča Bārdas dzejas vērtīborientētējoša apguve

E. Stikute

Teorija un prakse JāĦa Rudzīša pedagoăiskajā darbībā

J. Stuăe

IzziĦas interešu rosināšana mitoloăijas iepazīšanas stundās 9.klasē

L. Šteinberga

Psihoanalītiskās pieejas izmantošana Rūdolfa BlaumaĦa stāsta ’’Nezāle’’iepazīšanas

stundās

T. Tropa

Metodisko paĦēmienu dažādošana, apgūstot A.Čaka daiĜradi

Ā. Zaiceva

Jaunāko pusaudžu komunikatīvās kompetences pilnveides iespējas stilistikas apguves

procesā

P. Zvejniece

Dažādu mācību metožu izmantošana gadskārtu folkloras apguves stundās


Sociālās pedagoăijas sekcija

Vadītāja: A. Raževa

1.februārī, plkst. 14 00

Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte, V-305 kab.

Jūrmalas gatve 74/76

A. Berėe

Sociālpedagoăisko prakšu organizācija topošo sociālo pedagogu skatījumā

K. BērtiĦa

Sociālpedagoăisko prakšu organizēšana atbilstoši Sociālā pedagoga profesijas

standartam

V. Folkmanis

Mātes un bērna interakcijas loma bērna sociālajā attīstībā

Z. KārkliĦa

Topošo sociālo pedagogu pašiniciatīva kā profesionālās pilnveides elements

A. Raževa

Sociālo pedagogu tālākizglītība

I. Štekele

Sociālo pedagogu darbība Rīgas vispārizglītojošās skolās

D. Timofejeva

Sociālā pedagoga personības pilnveides process studiju kursa „Sociālā rehabilitācija.

Darbs ar dabas materiāliem” ietvaros

G. Treimane

Inovācijas studiju kursā „Sociālā rehabilitācija. Papīra plastika”


Izglītības vadības sekcija

Vadītājs A. Grīnfelds

4.februārī, plkst.10 00

Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte,

Jūrmalas gatvē 74/76, Dekanāta sēžu zālē

A. Broks

Ideāli un realitāte mūsdienu izglītībā

J.Dzelme

Augstākās izglītības kvalitāte

D. Blūma

Mācībspēku un studentu lomas mūsdienu studiju procesā

J. Kuzmins

Mācīšanās teleklātbūtnē

G.VērdiĦa

Risku vadīšana studiju programmas īstenošanas procesā

M. Dumpe

Augstskolas informatīvās sistēmas izmantošanas iespējas studiju procesa kvalitātes

uzlabošanai

R.Kalvāns

Izglītības iestādes vadītāja loma pārmaiĦu procesos Rīgas vispārizglītojošajās

vidusskolās

I. OdiĦa, G. Kraăe

MITS – inovācija un atbalsts LU PPF pirmās pedagoăiskās prakses organizācijai

A. Grīnfelds

IKT un skolēnu sasniegumi OECD SSNP pētījumā

I. Gorbāns

Atklātā pirmkoda programmatūras lietojums starptautisko salīdzinošo izglītības

pētījumu kontekstā

I. Augustāne

Sadzīves vides pārvaldība

U. Libkovska

Profesionālās izglītības attīstība un atbilstība darba tirgus prasībām mūsdienu

ekonomiskajos apstākĜos

D. VasiĜevska

Augstākās izglītības pieejamība un jauniešu sociālās dinamikas perspektīvas


A. Bukulīte

Māsu izglītības pilnveide BoloĦas procesa aspektā

I. Upmale

Indivīda veselības uzvedības teorētiskie modeĜi

L. Zeiberte

Aktualitātes pedagogu profesionālo kompetenču pilnveides darba organizācijā


Mājturības mācību metodikas sekcija

Vadītāja: M.UrdziĦa-Deruma

6.februārī, plkst. 15 00

Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte, V-303 kab.

Jūrmalas gatve 74/76

L.Barbara

Mājturības un tekstiltehnoloăiju kabineta materiāltefniskā bāze

H.I.Melnbārde

LU studentu radošās iespējas izvēles kursos. Vēlamais un esošais

M.Kokina-Lilo

Mājturības un tehnoloăiju skolotāja prestižs

J.Tērvide

Mājturības un tehnoloăiju skolotāja un skolēnu sadarbība ar dažādām institūcijām

ārpusstundu pasākumu organizēšanā

L.Šelvaha

Mājturības un mājsaimniecības skolotāja programmas studentu pētnieciskā darbība

M.UrdziĦa-Deruma

Mājturības un mājsaimniecības olimpiādes

J.Leitāns

Inovācijas studiju kursā „Materiālu sintēze”

G. Treimane

Tehniskās grafikas pielietojums mājturībā un tehnoloăijās

V.Cimmermane

Uztura bagātinātāji un to loma veselīgā uzturā


Psiholoăijas sekcija

Vadītājs V. ReĦăe

7. februārī, plkst. 9.30

Pedagoăijas un psiholoăijas fak., aud. B-1

Jūrmalas gatve 74/76

I. Bite

Vardarbības seku pārvarēšana sievietēm piesaistes teorijas kontekstā

J. ěubenko

Pusaudžu identitāte, ăimenes psiholoăiskā vide un piesaistes vecākiem kvalitāte

J. KoĜesĦikova

No narkotikām atkarīgo jauniešu rehabilitācijas procesa psiholoăiskie pētījumi

A. Plaude

Bezdarbnieku sociālais un psiholoăiskais raksturojums

J. Levina

Pusaudžu Es-koncepcija: teorētiskie aspekti un pētīšanas metodes

A. KoĜesovs

Latvijas nākotnes apraksts: tematu mijiedarbība laika dimensijā

I. Muzikante

Autovadītāju uzvedības uz ceĜa saistība ar personības pamatvērtībām

V. ReĦăe, I. Austers, I. Muzikante

Personības faktori, auto vadīšanas pašnovērtējums un ceĜu satiksmes negadījumi

I. Trups-Kalne

Studentu morālās spriešanas saistība ar personības iezīmēm studiju vides kontekstā

S. Mētra-OzoliĦa

Subjektīvās nenoteiktības un aktualizētas sociālās kategorijas nozīme “grupas

būtiskuma” veidošanā

L. Gabrāne

Grupas lomu novērtēšanas aptaujas aprobācija Latvijas kultūrvidē. Pilotpētījuma

rezultāti

E. Abramenko

Stereotipu mijiedarbība ar grupu statusu un kompetenci

S. Šaitere

Konteksta nozīme darba meklētāja lēmumu pieĦemšanas procesā


Mākslas izglītības sekcija

Vadītājs V. Kincāns

8. februārī, plkst. 13 00

Pedagoăijas un psiholoăijas fak., 214. aud.

Jūrmalas gatvē 74/76

J. Anspaks

Mākslas pedagoăijas ideju radošais devums izglītības teorijas un prakses attīstībai:

rosinājumi diskusijai

I. Helmūts

Mūsdienu grafikas aktualitātes

A. AvotiĦa

Salīdzināšana kā zinātniska metode mākslas vēstures apguvē

J. Jermolajeva

Sistemātiskās domāšanas attīstība vidusskolas humanitārajos priekšmetos

O. Ėenga

Relativitāte kultūras vēsturē

I. Irbe

Aktualitātes pedagoăisko prakšu vadīšanā

A. AuziĦa

Mākslas skolotāja izglītības aspekti

I. Vītola

Mākslas skolotāju stāsti

J. Nikiforovs

Studijas mākslas bakalaura profesionālām kvalifikācijām

J. Utāns

Mūsdienu jaunrades problēmas un vizuālās mākslas studijas

V. ZvirgzdiĦa

Vizuālās mākslas skolotāju izglītības aktuālās problēmas

V. Kincāns

Pedagoăiskā autoritāte un uzticība


Pedagoăijas zinātnes sekcija

„Vispārīgā pedagoăija: inovatīvie procesi”

Vadītājs: Z.Čehlova, Z.Rubene

14. februāris, plkst. 10.00

Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte

No 10.00 - 12.00 G16

No 13.00 - 15.00 G16 (Z.Čehlovas grupa)/ Pedagoăijas muzejs (Z.Rubenes grupa)

Jūrmalas gatve 74/76

Referāti

Z. Rubene

Cilvēka tēls mūsdienu pedagoăijā: ieskats pedagoăiskās antropoloăijas problemātikā

Z. Čehlova

Humanitārā izglītības koncepcija: attīstības perspektīvas

A. Lasmanis

Mūsdienu pētniecība pedagoăijā: kvantitatīvo un kvalitatīvo pieeju samēra un

interfeisa problemātika

Koreferāti

Pedagoăijas zinātnes sekcijas tematiskajās apakšgrupās:

I. Humanitārā izglītība: attīstības perspektīvas. (vadītāja Z. Čehlova)

I. Jurgena

Daži metodoloăijas aspekti pedagoăijā

L. Stramkale

Mūzika vispārizglītojošā skolā: vēsturiskais un mūsdienu aspekts

M. Marčenoka

Mūzikas uztveres un muzikālās gaumes mijsakarība

M. Čehlovs

Vidusskolēna pašnoteikšanās humanitārie pamati

A. Tatarinceva

Studentu individuālā pieeja radošajai domāšanai

I. Lismane

Ārzemju studentu latviešu valodas kompetences veidošana

T. Lobanova

Sistēmpieeja kā studentu komunikatīvās kompetences pamats


II. Cilvēks mūsdienu pedagoăijā. (vadītāja Z. Rubene).

L. Geikina

Imanentā un transcendentā vienotība humanitātē. Pedagoăiskais aspekts

B. Garjāne

Cilvēka metafora mūsdienu skolā: slēptā un atklātā izglītības programma

Ē. Lanka

Skolotāja tēla divas dimensijas – cilvēciskā un profesionālā

B. KaĜėe

Skolēna un skolotāja tēls mūsdienu latviešu prozā

A. Līduma

Bērna koncepcija apgaismībā

I. Šūmane

Skolēna dzīves vide. Ieskats pedagoăijas teorijās

R.I. KaĦepēja

Bērna sagatavotība skolai: satura un organizācijas pēctecība pirmsskolā un

sākumskolā

L. ĀboltiĦa

Bērna darbības aktivitāte adaptācija

s periodā sākumskolā

N. Jansone – Ratinika

Ăimene mūsdienu sabiedrībā. Pedagoăiskie aspekti

S. Baranova

Universitātes docētājs vienotā Eiropas augstākās izglītības telpā

I. Vanaga

Mediju kompetence kā 21. gs. cilvēka dzīves kvalitātes rādītājs

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!