12.01.2015 Views

Vides sistēmas

Vides sistēmas

Vides sistēmas

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

• Pasaule ap mums ir izkārtota noteiktā kārtībā – sistēmā

(grieķu val. systema - vesels, sastāvošs no daļām).

Sistēma ir savstarpēji saistītu elementu kopums, kas veic

noteiktas funkcijas. Pēc sarežģītības pakāpes dabas

sistēmas, kuras veido Zeme un viss, kas uz tās atrodas, ir

pieskaitāmas ļoti sarežģītām sistēmām.

• Dzīvie organismi un to skaitā cilvēks var ietekmēt uz

Zemes noritošos procesus, piemēram, vielu plūsmas,

klimatu, ūdeņu apriti.

Vides zinātne – zinātne par vides sistēmām un cilvēka

ietekmi uz tām.


Sistēmas

Vispārīgais princips ir kopīgs - visās sistēmās ir kāds

virzošais spēks, kas liek sistēmām darboties.

• visām sistēmām ir noteikta struktūra,

• sistēmas ir reālās pasaules abstrakcijas vispārinājums vai

idealizācija,

• sistēmu funkcionēšana izpaužas kā strukturāla

mijiedarbība starp elementiem,

• sistēmas funkcijas netieši norāda uz kāda “materiāla”

plūsmu vai pārvietošanos,

• funkciju nodrošināšanai ir nepieciešams kāds virzošais

spēks vai enerģijas avots,

• visās sistēmās ir noteikta integrācijas pakāpe.

3


NETĀLU NO IGUASU ŪDENSKRITUMA UZ PARANAS UPES –

ROBEŽA STARP BRAZĪLIJU UN PARAGVAJU

4


Vides sistēmu pašregulācijas iespējas cilvēku pasaulē

Automašīnu

izgāztuve

ASV.

5


Modeļi

Terminu “modelis” ikdienā lieto ar vairākām nozīmēm:

• paraugs vai etalons;

• veidojums ar kura palīdzību kaut ko attēlo samazinātā veidā;

• objekts, ko veido, lai aizstātu pētāmo objektu un kam ar to ir

zināma līdzība;

• attēlojamais objekts tēlotājā mākslā;

• cilvēks, kas pozē māksliniekam.

Lai vienkāršotu vides sistēmas, tās aizvieto ar modeļiem, bet, lai

modeļi būtu noderīgi, tiem jāidealizē sistēmas, kā arī

pietiekami skaidri jāparāda sistēmas struktūru un darbības

mehānismu.

6


• Saules sistēma

radusies pirms

apmēram 4,6 mljrd.

gadu,

kondensējoties

starpzvaigžņu telpā

esošajam gāzu un

putekļu mākonim.

• Dzīvība aizsākās

apmēram 1,6 mljrd.

gadu pēc Zemes

izveidošanās.

Zeme no kosmosa


• Zeme funkcionē kā noteiktas sistēmas (sfēras):

– atmosfēra,

– hidrosfēra,

– litosfēra,

starp kurām pastāv vielu un enerģijas plūsmas.

• Zemes sfēras atšķiras pēc:

– sastāva,

– masas,

– noritošajiem procesiem, kuru rezultātā notiek

attiecīgo sfēru veidojošās vielas apmaiņa.


• Zemes galveno sastāvdaļu masa, vielu aprites laiks un

struktūras galvenie elementi:

Aprites laiks,

Vielas

Masa, kg

Veidojošie ķīmiskie elementi

gadi

stāvoklis

Atmosfēra 5,2 10 18 0,2 N 2 , O 2 , H 2 O, CO 2 , Ar gāzveida

Hidrosfēra 1,4 10 21 1600

H 2 O (ūdens, ledus), ūdenī

izšķīdušas vielas (Na + , Ca +2 , Cl - )

šķidrs, ciets

Biosfēra 4,2 10 15 60 organiskas vielas, H 2 O šķidrs, ciets

Litosfēra:

Garoza

2,4 10 22

>3 10 7

silikāti, karbonāti, sulfīdi, oksīdi

ciets

Mantija

4,0 10 24

>10 8

silikāti (olivīns, piroksēns)

ciets

Kodols

1,9 10 24

nemainās

dzelzs un niķelis

šķidrs

(kodola

centrs - ciets)


• Sistēmas var iedalīt:

– atvērtās (kur vielas un enerģijas plūsmas netiek ierobežotas,

piem., okeāns attiecībā pret hidrosfēru vai Zeme attiecībā pret

enerģijas plūsmām),

– slēgtās (piem., Zeme attiecībā pret vielu plūsmām).

• Sistēmas raksturo to spēja reaģēt uz ietekmēm jeb

atgriezeniskā saite – pašregulējoša vai sistēmas stāvokli

stabilizējoša, nodrošina sistēmas uzturēšanu relatīvi

konstantos apstākļos.

• Atgriezeniskā saite var būt:

– pozitīva (ja iedarbība uz sistēmu noved pie tālākas sistēmas

darbības pieauguma),

– negatīva.


Negatīvas atgriezeniskās saites piemērs:

Vata regulators regulē tvaika padevi uz tvaika mašīnu. Jo intensīvāk

darbojas tvaika mašīna, jo ātrāk griežas centrbēdzes mehānisms kā

rezultātā tvaika padeves vārsts aizvien ciešāk noslēdz tvaika padevi.


• Atmosfēra sastāv no vielām gāzveida stāvoklī (O 2 , N 2 ).

• Kopējā atmosfēras masa (5,2 10 18 kg) ir apmēram

viena miljonā daļa jeb 0,00009 % no Zemes masas.

• Atmosfērai ir slāņaina uzbūve, un tāpēc atkarībā no

attāluma līdz Zemes virsmai daudzi tās raksturlielumi

(piem., temperatūra) un sastāvs mainās neviendabīgi.

• Zemākie atmosfēras slāņi ir ievērojami blīvāki un tajos ir

koncentrēta atmosfēras gāzu pamatmasa, bet augšējos

slāņos gāzu koncentrācija ir ievērojami zemāka – gāzes

eksistē jonizētā stāvoklī.


• Zemes atmosfēras un temperatūras mainība atkarībā

no attāluma līdz Zemes virsmai:

Zemes atmosfēra atrodas

dinamiskā līdzsvara stāvoklī.

Ja atmosfēras spiediens

mainās vienmērīgi, tad

temperatūras izmaiņas

notiek lēcienveidīgi,

atkarībā no attāluma līdz

Zemei.


• Atmosfēras loma Zemes sistēmā:

– atmosfērā noris intensīvi vielu un enerģijas aprites procesi, līdz

ar to atmosfēras pastāvēšana ir dzīvības priekšnosacījums uz

Zemes.

– Zemes siltuma bilances nodrošināšana.

– atmosfēru var uzskatīt par barjeru, kas pasargā dzīvības

procesus uz Zemes, jo atmosfērā tiek absorbēts kosmiskais

starojums un liela daļa no Saules nākošā elektromagnētiskā

starojuma.

– atmosfēras augstais kustīgums nodrošina to, ka piesārņojums,

kas rodas vienā Zemes reģionā tiek transportēts uz citiem

reģioniem un var tikt izkliedēts pat globālā mērogā.


• Hidrosfēra ir Zemes virsmas un tai tuvējās Zemes

garozas daļas ūdeņu kopums, kurā lielāko daļu aizņem

Pasaules okeāns.

• Hidrosfēras kopplatība (okeāns + ledāji + ezeri + upes +

purvi + mitrzemes) ir 383 milj. km 2 , un tā aizņem 75 %

no Zemes virsmas kopplatības.

• Vielu aprite lielā mērā saistās ar ūdens apriti uz Zemes.

Ūdens nosaka dzīvības procesu norisi un raksturu uz

Zemes, kā arī ir galvenā augstākos dzīvos organismus

veidojošā viela.


• Litosfēra ir Zemes ārējā

cietā daļa.

• Astenosfēru un

augšējo mantiju veido

daļēji izkusuši ieži un

šķidrs materiāls.

• Zemes ārējais kodols ir

šķidrs un veido ~ 30 %

no Zemes masas.

• Iekšējais kodols ir ciets

un sastāv galvenokārt

no Fe un Ni.


• Biosfēra ir Zemes daļa, kurā ir izplatīti dzīvie organismi.

Biosfēra ietver:

– apakšējo atmosfēras daļu (troposfēru),

– visu hidrosfēru,

– augšējo litosfēras daļu.

• Biosfēra ir gan dzīvo būtņu kopums, ko sauc par

biomasu, gan arī organismu dzīves vide.

• Dzīvos organismus iedala:

– autotrofos – primāro biomasu radīt spējīgie,

– heterotrofos – primārās biomasas patērētāji.

• Dzīvās vielas masā dominē fitomasa, bet zoomasas

apjoms ir ap 2-10 % no kopīgā biomasas daudzuma.


• Dzīvā viela sastāda 0,01 % no Zemes garozas masas.

Biomasas koncentrācija ir atšķirīga:

– tropu mežos – vidēji 65 kg/m 3 ,

– taigā 20-25 kg/m 3 ,

– melnzemes joslas stepēs 1 kg/m 3 ,

– tuksnešos 0,25 kg/m 3 .

• Pasaules okeāns pēc biomasas koncentrācijas lielākoties

ir tuvs tuksnešiem, tomēr jūras organismi ātrāk vairojas

un arī sadalās, bioloģiskā aprite ir daudz intensīvāka.

Tādējādi planktons ir lielākā un nozīmīgākā planētas

dzīvo organismu kopa (biocenoze).


• Dzīvās sistēmas atšķirībā no nedzīvajām, aktīvi apmainās

ar apkārtējo vidi, nemitīgi uzņemot no tās vielu un

enerģiju un izdalot vidē dzīvības procesu

atkritumproduktus.

• Galvenās dzīvo sistēmu kategorijas ir:

– šūna,

– organisms,

– populācija,

– biocenoze.

• Šūnām un organismiem piemīt kairināmība – tie aktīvi

reaģē uz izmaiņām vidē, aug, attīstās un vairojas.


• Nedzīvās dabas elementu kopums, ko sauc par biotopu

un dzīvo organismu kopums jeb biocenoze, veido

vienotu sistēmu – ekosistēmu.


• Ekosistēmas dzīvais komponents ir sugu sabiedrības –

biokopas.

• Biokopu raksturo sugu daudzveidība (sugu skaits).

• Visas uz Zemes dzīvojošās organismu sugas iedala četros

lielos nodalījumos – valstīs – baktērijas, sēnes, augi,

dzīvnieki.

• Dzīvie organismi ir biokopu pamatvienības. Šie organismi

ir atkarīgi no vides faktoriem (piem., temperatūras,

mitruma, augsnes auglības) un vienlaikus arī paši tos

pārveido.


• Ekosistēmas ir atvērtas sistēmas: tās nepārtraukti uzņem

un izvada enerģiju un vielas, kā arī ir saistītas savā starpā

un veido ekosistēmu pakārtotību jeb hierarhiju.


• Ekosistēmas galvenā funkcija ir dzīvības nepārtrauktības

nodrošināšana.

• Starp ekosistēmām nav iespējams novilkt precīzas

robežas, ja vien tās nav iezīmējusi pati daba (piem., līnija

starp sauszemi un ūdeni). Visbiežāk starp ekosistēmām

ir izteikta pārejas zona – ekotons.


• Dažādu sugu

organismi ekosistēmā

parasti mijiedarbojas

savā starpā un veido

ekoloģisko barības

ķēdi jeb trofisko ķēdi.

• Trofiskā ķēde

neatspoguļo attiecības

starp sugām, bet gan

raksturo organismu

barošanās hierarhiju

ekosistēmā, kā arī

vielu un enerģijas

plūsmu tajā.


• Enerģijas deficīts un zudumi trofiskajā barības ķēdē ir

cēlonis tam, ka ekosistēmā parasti augēdāju ir mazāk

nekā augu un plēsēju mazāk nekā upuru.


• Trofiskais tīkls atspoguļo barības attiecības starp

atsevišķām sugām.

Sugas ar daudzveidīgu

barošanos veido tīkla mezglu

punktus, bet sugas, kas

specializējušās tikai viena

barības objekta patērēšanā,

tīklam ir piesaistītas tikai ar

vienu pavedienu.


• Ekosistēmas nemitīgi mainās, attīstās. Vienu biokopu

nomaina cita, atšķirīga pēc sugu sastāva. Šo procesu

dēvē par ekoloģisko sukcesiju.

Ekoloģiskās

sukcesijas piemērs

– tīruma

aizaugšana un egļu

meža izveidošanās,

kas notiek

aptuveni 80-100

gadu laikā.


• Sukcesijas var iedalīt laika

ziņā:

– īsas jeb mikrosukcesijas, kas

notiek dažu nedēļu laikā,

– ilgas sukcesijas, piem., ezera

pakāpeniska aizaugšana un

pārveidošanās par purvu

ilgst gadu tūkstošus.

• Ekosistēma attīstības gaitā

virzās uz noteiktu

galamērķi – ekoloģisko

klimaksu, kuru sasniedzot

tā vairs tālāk nemainās.


Ķērpis ir aļģes un sēnes simbioze.

29


• Cilvēks ir ekosistēmas sastāvdaļa, kas, atšķirībā no

pārējiem organismiem, spēj:

– būtiski ietekmēt vides sistēmas,

– izmantot tajās saražoto bioloģisko produkciju,

– izmainīt sugu sastāvu sev vēlamajā virzienā.

• Lai sekmīgi apsaimniekotu ekosistēmas, ir labi jāpārzina

to funkcionēšanas likumsakarības un sugu struktūra.

• Cilvēks ar savu rīcību spēj planētas ekosistēmas gan

uzturēt, gan sagraut.

• Gadījumos, kad nav pietiekamas informācijas par

sistēmu, iejaukšanās tajā drīkst veikt tikai ievērojot

maksimālās piesardzības principu.


• Uz Zemes notiek pastāvīga elementu, vielu un enerģijas aprite,

kas ietver gan ķīmiskās pārvērtības, gan ģeoloģiskos procesus un

to veidošanā aktīvu dalību ņem dzīvie organismi. Tādējādi vielu

apriti apraksta bioģeoķīmiskie cikli.

• Vielu (piem., ūdens) un elementu (piem., skābeklis, sērs, ogleklis)

avots ir litosfēra, no kuras vielas var nokļūt atmosfērā un

hidrosfērā vulkāniskās darbības rezultātā vai iežiem dēdējot.

• Nozīmīgākie elementi vidē – ogleklis un skābeklis. Citi elementi,

kas Zemes garozā un ūdeņos atrodami mikrodaudzumos (piem.,

fosfors, bors, varš), arī ir nepieciešami dzīvības procesu

nodrošināšanai.

• Vielu un elementu apriti virza enerģijas plūsmas, kas Zemi

sasniedz no Saules.


• Zemi veidojošā viela ir pakļauta pārvērtību un izmaiņu

procesiem:

Daļa minerālu ir stabili,

noturīgi, un mainoties

vides apstākļiem ir

spējuši saglabāties. Citi

savukārt ir dinamiski

un aktīvi piedalās

Zemes garozas sastāva

un īpašību pārmaiņās.


• Galvenais enerģijas avots uz Zemes ir Saules enerģija.

• Galvenie faktori, kas nosaka Saules enerģijas pieplūdi ir:

– starojuma veiktais attālums,

– leņķis, kādā Saules starojums sasniedz Zemes virsmu,

– atmosfēras sastāvs un no Saules un kosmiskās telpas nākošā

starojuma mijiedarbība ar Zemes atmosfēras gāzēm.

• Zemi sasniedz:

– no Saules nākošais elektromagnētiskais starojums, kas

galvenokārt ietekmē Zemes klimatu,

– jonizētu daļiņu plūsma (piem., ūdeņraža vai hēlija atomu

kodoli) un elementārdaļiņas,

– no kosmiskās telpas nākošu daļiņu un starojuma plūsma

(kosmiskais starojums).


• Attiecība starp atstaroto un absorbēto enerģiju:

~30 % no starojuma, tiek atstarota atpakaļ Visumā (daļu atstaro

mākoņu sega un smalkās daļiņas, kas atrodas atmosfērā), 51 % no

Saules nākošā starojuma absorbē Zemes virsma, un šī enerģija tiek

izlietota vides procesos (piem., iztvaikošana).


• No Saules nākošā elektromagnētiskā starojuma

absorbcijas princips Zemes atmosfērā un siltumnīcā:

Siltumnīcefekta gāzes (ogļskābā gāze, metāns) un arī ūdens tvaiki ir

caurlaidīgas ienākošajam starojumam, bet aiztur no Zemes virsmas

atstaroto infrasarkano starojumu. Jo augstāka ir šo gāzu koncentrācija

atmosfērā, jo vairāk starojuma tiek aizturēts Zemes atmosfērā un līdz

ar to pieaug Zemes virsmas temperatūra.


• Ūdens ir atjaunojošais dabas resurss un dzīvību uzturošā

viela uz Zemes.

• Dabas ūdeņus klasificē pēc to mineralizācijas pakāpes:

– saldūdeņi (kopējais sāļu daudzums ir līdz 1 g/l),

– iesāļūdeņi (sāļu daudzums 1-10 g/l),

– sāļūdeņi (sāļu daudzums 10-35 g/l),

– sālsūdeņi (sāļu daudzums >35 g/l).

• Saldūdens ir neliela visu Zemes ūdeņu daļa (~3 %), no kā

apmēram 2/3 saistīta ar ledājiem un sniega segu, bet

1/3 ar pazemes ūdeņiem. Upes un ezeri veido niecīgāko

saldūdens daļu.


• Ūdens krājumu sadalījums uz Zemes:

Ūdeņu veids Tilpums, km 3

Okeāni 1 338 000 000

Pazemes ūdeņi 23 900 000

tsk. saldūdens pazemes ūdeņi 10 530 000

Augsnes mitrums 16 500

Ledāji un sniega sega 24 064 100

Saldūdens ezeri 91 000

Sāļie ezeri 85 400

Upju ūdeņi 2 120

Ūdens atmosfērā 12 900


• Hidroloģiskais cikls apraksta ūdens apriti vidē:


• Cilvēka darbība būtiski ietekmē ūdeņu plūsmas. Jau tuvā

nākotnē cilvēka ūdens patēriņš varētu pārsniegt dabisko

ūdeņu plūsmu iespējas.

Arāla jūras platība 2008. gadā (ar

nepārtrauktu līniju atzīmēta jūras

platība 1960. gadā).

Ūdens patēriņa mainības tendences un

tās prognozes dažādos tautsaimniecības

sektoros.


• Ogleklis ir nozīmīgākais dzīvos organismus veidojošais

elements, tomēr uz Zemes ir relatīvi maz izplatīts (vidēji

350 mg/kg).

Oglekļa ciklā nozīmīgas

funkcijas ir biosfēras

dzīvajiem,

fotosintezējošiem

organismiem, kas

nepārtraukti saista CO 2

no atmosfēras,

veidojot organiskus

savienojumus.


• Oglekļa oksīdu un metāna emisijas apjoma pieaugums

var kļūt par faktoru, kas var negatīvi ietekmēt vidē

noritošos procesus un oglekļa aprites ciklu.

• Tiek vērtēts, ka pēdējo 100 gadu laikā CO 2 antropogēnās

emisijas apjoms pieaudzis vidēji par 2,5 % gadā. CO 2

saturu gaisā ietekmē arī mežu platību samazināšanās.

Ogļskābās gāzes emisijas apjoma

izmaiņas pēdējo gadsimtu laikā.


• Slāpekļa fiksēšanu (pārvēršanos reaģētspējīgos un

bioloģiski pieejamos savienojumos) nodrošina atmosfērā

noritošās reakcijas un dzīvo organismu darbība.

Slāpekļa savienojumi

vidē sastopami

galvenokārt kā N 2 O,

NO, NO 2 , HNO 3 , NH 3 ,

amonija sāļi. Slāpekļa

savienojumi ir

savstarpēji saistīti un

var pārvērsties viens

otrā.


• Galvenais process slāpekļa aprites ciklā ir tā asimilācija –

reakcijas, kurās mikroorganismi saista atmosfēras

slāpekli. Asimilācijas rezultātā veidojas slāpekļa

organiskie savienojumi.

Slāpekļa fiksēšanas apjoms

dabiskajos un cilvēka darbības

procesos pasaules mērogā.


• Ņemot vērā slāpekļa savienojumu ražošanas

ievērojamos apjomus, tie var negatīvi

ietekmēt gan vidē noritošos procesus, gan arī

cilvēku un dzīvnieku veselību.

• Slāpekļa savienojumi lauksaimniecībā tiek

ievadīti augsnē, lai nodrošinātu kultivējamo

augu lielāku ražību. Tomēr liela daļa no

izmantotajiem slāpekļa savienojumiem

nokļūst pazemes un virszemes ūdeņos. Kopā

ar slāpekļa savienojumiem, kas izkrīt ar

atmosfēras nokrišņiem tie rada, gan ūdeņu,

gan augsnes „pārbarošanu pārsātināšanu”,

bet nākošajos etapos – eitrofikāciju.

Slāpekļa savienojumu izkrišanas ar atmosfēras nokrišņiem

apjomu mainība pēdējo gadsimtu laikā un tā apjomu prognoze.


• Fosfora aprite ir īpaši nozīmīga tāpēc, ka fosfors bieži ir

dzīvo organismu attīstību limitējošs elements.

Fosfāti nokļūst

dzīvnieku

organismos

patērējot augus, bet

ar izkārnījumiem un

dzīvo organismu

sadalīšanās

rezultātā pēc to

bojā ejas, atgriežas

augsnē un ūdeņos.


• Fosfors ir nozīmīgs dzīvo organismu dzīvības procesu

nodrošināšanā, jo ietilpst ģenētiskās informācijas nesēju

molekulu sastāvā (DNS, RNS), daudzu olbaltumvielu

sastāvā, kā arī molekulu sastāvā, kas nodrošina enerģijas

pārnesi šūnās – ATF, ADF.

• Fosfora aprites cikls atšķiras no citu elementu aprites

cikliem ar to, ka tas neietver vielas gāzes fāzē.

• Cilvēka darbība ir kardināli izmainījusi fosfora plūsmu

raksturu vidē. Praktiski visas fosfora savienojumu

lietojuma jomas saistās ar to, ka fosfors nokļūst

hidrosfērā un iesaistās ūdenstilpju eitrofikācijas

procesos.


CILVĒKS UN VIDE – SISTĒMPIEEJA

47


CILVĒKS UN VIDE –

SISTĒMPIEEJA

Mēs esam dzīvas būtnes. Mēs esam līdzīgi citām dzīvām būtnēm pēc

anatomijas un fizioloģijas. Līdzīgi citām dzīvām būtnēm mums ir nepieciešama

barība, ūdens un gaiss.

Tomēr, mēs esam atšķirīgi un šī atšķirība izpaužas sasniegumos un uzvedībā.

Mēs pārmantojam ne tikai ģenētisko vienotību, kas nosaka mūsu dabu, bet arī

saņemam kultūras mantojumu zināšanu un tradīciju veidā, kas nonāk līdz mums

ar valodu vai simboliem.

Līdzīgi citām dzīvām būtnēm mēs pārņemam arī paradumus, kas pastāv gan

laikā, gan telpā un veido mūsu vidi.

Kaut gan vidi mēs vairāk apzināmies kā ir fizikālu, ķīmisku un bioloģisku,

tomēr pastāv arī kultūrvide, kas izpaužas sociālā, ekonomiskā un

tehnoloģiskā dimensijā.

Šī īpatnība atspoguļojas pētījumos par cilvēka un vides attiecībām, kad

dabas vide asociējas ar fizikas, ķīmijas, ģeoloģijas un bioloģijas zinātnēm, bet

sociālās un pielietojamās zinātnes mēs uztveram kā kultūrvidi.

Reālajā dzīvē vides abas komponentes ir nedalāmas.

48


CILVĒKS UN VIDE – SISTĒMPIEEJA

Dabas vide nevar tikt pilnībā izprasta, izolējoties no tās un bez mijiedarbības ar

to. Tomēr pirms mūsu kultūras attiecības ar dabas vidi kļūtu par kaut ko vērā

ņemamu, mums ir jāapzina un jāizprot šī vide. Tāpēc ir nepieciešams izprast

dabas vides fizikālo, ķīmisko un bioloģisko komponenti, attiecības starp tām un pēc

tam arī mijiedarbību ar kultūrvidi.

Iepazīt dabas vidi un tās komponentes var sākot ar atsevišķiem vides

fragmentiem - noskaidrojot kā šie fragmenti ir veidoti un kā tie darbojas. Līdzīga

pieeja ir arī mehānikā, kad kādu sistēmu sadala fragmentos un izvērtā katras

detaļas darbību.

Nepieciešams analīzes process un reducēšanas pieeja, kas ir plaši izplatīta

zinātnē. Kompleksa parādība tiek reducēta līdz atsevišķām komponentēm un tiek

izvērtēta katra detaļa.

Dažādas zinātnes nozares cenšas atsevišķi nodarboties ar dažādām

komponentēm un detaļām. Ja šādu pieeju attiecinātu uz vidi, tad izrādītos, ka

okeanogrāfijai ir jānodarbojas ar okeāniem un jūrām, meteoroloģijai ar gaisu,

hidroloģijai ar ūdeni, ģeoloģijai ar iežiem, bet bioloģijai ar organismiem. Fizika un

ķīmija arī tiek iekļautas šajā procesā, bet daudz fundamentālākā līmenī.

49


Nepieciešama kritiska attieksme

51


http://blog.ltc.arizona.

edu/azmasternaturalist

/j0433132.jpg

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!