1 no 9 OGRES NOVADA DOMES amatpersonu ... - Ogres novads

ogresnovads.lv

1 no 9 OGRES NOVADA DOMES amatpersonu ... - Ogres novads

OGRES NOVADA DOMES amatpersonu atlīdzība (neto) 2012. gada augustā

Npk Uzvārds, vārds Amats Atlīdzība neto

1. Bartkevičs Edvīns domes priekšsēdētājs 692.61

2. Pūķe Vita Deputāte,

domes priekšsēdētāja vietniece,

Zemes komisijas locekle,

1044.60

Nepilngadīgo lietu komisijas priekšsēdētāja

3. Javoišs Raimonds Deputāts

Domes priekšsēdētāja padomnieks

dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētājs

Preču iepirkumam komisijas priekšsēdētājs,

Būvdarbu iepirkumam komisijas priekšsēdētāja vietnieks

431.91

Dzīvokļu komisijas priekšsēdētājs

4. Gaile Valda Deputāte 211.77

5. Millers Rolands Deputāts 413.05

6. Mozule Dzintra Deputāte 170.08

7. Paškovičs Vladimirs Deputāts 208.26

8. Sokolova Ludmila Deputāte,

479.28

Jaunogres vidusskolas direktore

9. Vecziediņa Ilga Deputāte 211.77

10. Helmanis Egils Deputāts,

622.08

Priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos

11. Ceplītis Andrejs Deputāts 156.19

12. Kirhnere Sarmīte Deputāte

256.05

Pašvaldības īpašumu iznomāšanas komisijas priekšsēdētāja

13. Petrovičs Jānis Deputāts,

592.19

Izpilddirektora palīgs

14. Siliņš Māris Deputāts 223.99

15. Strelkova Lidija Deputāte 112.94

16. Širovs Dainis Deputāts 208.26

17. Zadvinska Ligita Deputāts,

p/a “Ogres novada kultūras centrs“ direktore

208.26

1 no 9


18. Adamovičs Aivars Ogres ģimnāzijas direktora vietnieks 271.57

19. Ādmine Inese Ogres PII “Zelta sietiņš” vadītāja 359.02

20. Ādmine Līga Administratīvās komisijas loceklis 64.58

21. Aleksandrenkova Irina Jaunogres vidusskolas direktora vietniece 34.80

22. Andersone Inga Ogresgala bāriņtiesas priekšsēdētāja

421.06

Dzīvokļu komisijas locekle

Nepilngadīgo lietu komisijas locekle

23. Ansone Ruta PII „Strautiņš” vadītājas vietniece 476.47

24. Apinis Uldis Ogres novada būvvaldes teritorijas plānotājs

Zemes komisijas loceklis

1129.24

Pašvaldības atlīdzības noteikšanas komisijas loceklis

25. Apine Kristīna Tarifu komisijas locekle 103.33

26. Arnīte Ilona Darba kvalitātes novērtēšanas komisijas locekle 0.00

27. Aulmanis Pēteris Mākslas skolas direktors 416.26

28. Auziņa Inta Ogres sociālā aprūpes centra vadītāja 487.25

29. Banka Māra Ogres pamatskolas direktore 101.65

30. Bardovska Jolanta Ogres sākumskolas iepirkumu komisijas locekle 0.00

31. Batarāga Romualda Ogres BJC iepirkumu komisijas loceklis 0.00

32. Bauska Maigurs Ogres pamatskolas direktora vietnieks saimnieciskajos jautājumos 285.74

33. Bērce Aina Ogres ģimnāzijas direktore 252.17

34. Bergmanis Kaspars Pašvaldības policijas inspektors 582.63

35. Bertmane Stefānija Dzīvokļu komisijas locekle 105.07

36. Bērziņa Valda Ogres pamatskolas direktora vietniece 290.20

37. Bigačs Aivars Vides speciālists 47.03

38. Bilders Aivars Pašvaldības policijas vecākais kārtībnieks 521.08

39. Bleija Ainārs Pašvaldības policijas inspektors 453.54

40. Blumberga Rasma Bibliotēkas vadītāja Ogresgalā 373.97

41. Blūzmane Skaidrīte Ogres 1.vidusskolas direktora vietniece 229.72

42. Brice Gunta Pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas komisijas locekle 0.00

43. Briede Jana Attīstības nodaļas vadītāja 1427.84

44. Briedis Santis Pašvaldības policijas kārtībnieks 605.53

45. Brikmanis Māris Ogres 1.vidusskolas direktora vietnieks saimniecības jautājumos 438.45

2 no 9


46. Brīvulis Andris Pašvaldības policijas kārtībnieks 393.57

47. Butāne Skaidrīte Ogresgala pamatskolas direktore 261.06

48. Caune Linda Izglītības programmu licencēšanas komisijas locekle 0.00

49. Cviguns Andrejs Pašvaldības policijas inspektors 504.25

50. Čerņigovs Sergejs Pašvaldības policijas kārtībnieks 855.59

51. Dakulis Aivars Pašvaldības policijas kārtībnieks 498.01

52. Daļeckis Juris Ogres 1.vidusskolas direktora vietnieks 151.13

53. Darģiene Marta Bērnu un jauniešu centra direktora vietniece 140.71

54. Dičs Ēriks Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks 889.16

55. Drātnieks Elmārs Būvdarbu iepirkumam komisijas loceklis

583.40

Komunālās nodaļas būvinženieris

56. Dreija Ilmārs Bērnu un jauniešu centra direktors 147.19

57. Dubovska Valentīna Ogres PII “Cīrulītis” vadītāja 230.63

58. Dzedzele Elga Pašvaldības atlīdzības noteikšanas komisijas locekle 38.75

59. Elksne Valentīna Finanšu ekonomikas nodaļas vadītājas vietniece 633.95

60. Evelone Baiba PII ”Saulīte” vadītājas vietniece saimnieciskajos jautājumos 234.86

61. Finogejevs Felikss Pašvaldības policijas kārtībnieks 516.90

62. Gailīte Astrīda Ogres novada PII “Dzīpariņš” vadītājas vietniece izglītības jomā 652.63

63. Gapejevs Aleksejs Būvdarbu iepirkumam komisijas loceklis

Preču iepirkumam komisijas loceklis

Pakalpojumu iepirkumam komisijas loceklis

Administratīvās komisijas loceklis

Pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas loceklis

Dzīvojamo māju privatizācijas komisijas loceklis

Īpašuma objektu izsoles komisijas loceklis

64. Germa Daina Pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas komisijas locekle 0.00

65. Goldmanis Edgars Pašvaldības īpašumu privatizācijas komisijas loceklis 0.00

66. Gorbaņa Raisa Dzīvokļu komisijas locekle 45.21

67. Grantiņa Gunta Bāriņtiesas locekle 64.58

68. Grāvīte Rita Attīstības nodaļas projektu vadītāja 698.34

69. Gremzde Sarmīte Pedagogu darba kvalitātes vērtēšanas komisijas locekle 0.00

70. Griga Marina PII “Saulīte” vadītāja 155.55

71. Grīsle Dace Projektu vadītājs perspektīvās attīstības nodaļā 479.33

378.11

3 no 9


72. Grīslītis Ģirts Pašvaldības policijas inspektors 540.95

73. Grunte Sandra Izglītības programmu licencēšanas komisija

1036.73

Izglītības un sporta pārvaldes vadītāja

74. Gudļevskis Aigars Pašvaldības policijas vecākais kārtībnieks 498.26

75. Gultnieks Raitis Būvinspektors 542.13

76. Gutāne Anita Ogresgala pamatskolas direktora vietniece 146.80

77. Gutāne Lilija Pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas komisijas locekle 0.00

78. Ģēģere Lilija Ogres novada PII “Dzīpariņš” vadītājas vietniece izglītības jomā 65.52

79. Hanzena Regīna Darba kvalitātes novērtēšanas komisijas locekle 0.00

80. Hamiduļļina Elīna Ogres bāriņtiesas locekle 357.75

81. Itkačs Jānis Ogres pamatskolas direktora vietnieks 21.76

82. Ivanova Iveta Vadītājas vietniece saimniecības darbā 179.18

83. Ivanovs Jurijs Administratīvās komisijas loceklis 20.66

84. Jagodkina Vera Vecākā grāmatvede 143.66

85. Jahimoviča Valentīna Pakalpojumu iepirkumam komisijas locekle

Komunālās nodaļas vadītāja

866.44

Tarifu komisijas locekle

86. Jansone Vilhelmīne Pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas komisijas locekle 0.00

87. Jēkabsone Maruta Ogres centrālās bibliotēkas direktore 536.45

88. Jeļeckiha Biruta Ogres novada pašvaldības SIA “Ogres Svēte” kapu pārzine 242.35

89. Jodzevičs Juris Pašvaldības policijas kārtībnieks 418.60

90. Jurdža Sarmīte PII ”Cīrulītis” vadītājas vietniece izglītības jautājumos 367.04

91. Kajaka Irēna Ogres novada PII “Dzīpariņš” pedagogu darba kvalitātes vērtēšanas komisijas locekle 0.00

92. Kalniņa Ritma Administratīvās komisijas locekle 103.33

93. Kalniņa Vija Ogres PII “Sprīdītis” vadītāja

51.66

Sociālo māju (dzīvokļu) komisijas locekle

94. Kalniņa Velga Ogres ģimnāzijas pedagogu stimulēšanas komisijas locekle 0.00

95. Kalve Žanna JI centra vadītāja 200.15

96. Klētniece Stefānija Pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas komisijas locekle 0.00

97. Kābele Dace Ogres 1.vidusskolas direktora vietniece 141.79

98. Klevs Artūrs Pašvaldības policijas kārtībnieks 426.12

99. Kļesoveca Jūlija Zemes komisijas priekšsēdētāja

Zemes ierīkotāja Ogres būvvaldē 311.50

4 no 9


Pašvaldības īpašumu iznomāšanas komisijas locekle

100. Kondratjeva Margarita Pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas komisijas locekle 0.00

101. Krastiņa Kristīne Saimniecības pārzine 499.21

102. Kraukle Signe Ogres mākslas skolas direktora vietniece 153.80

103. Kravale Vita PII „Riekstiņš” vadītāja 294.28

104. Krilovska Vera Ogresgala pamatskolas kvalitātes piemaksas un algu fonda sadales komisijas locekle 0.00

105. Krinberga Aina Ogresgala pamatskolas kvalitātes piemaksas un algu fonda sadales komisijas locekle

0.00

Nepilngadīgo lietu komisijas locekle

106. Krēsliņa Vija Ogres novada PII “Strautiņš” iepirkumu komisijas locekle

220.69

saimniecības daļas vadītāja

107. Krūmiņa Zita Ogres mūzikas skolas direktora vietniece 59.03

108. Kuļicka Inta Ogres 1.vidusskolas direktora vietniece 226.85

109. Kuriloviča Sandra Ogres pamatskolas pedagogu darba kvalitātes vērtēšanas komisijas locekle 0.00

110. Kurilovičs Māris Ogres sporta centra direktors 354.08

111. Kukulis Dintars Pašvaldības policijas vecākais kārtībnieks 480.21

112. Antra Lastiņa Pašvaldības atlīdzības noteikšanas komisijas priekšsēdētāja vietniece

103.33

Pašvaldības īpašumu iznomāšanas komisijas priekšsēdētājas vietniece

113. Lange Sigurds Pašvaldības policijas vecākais inspektors 451.18

114. Lasmane Ieva Ogresgala Bāriņtiesas locekle 0.00

115. Lauzums Juris Pašvaldības policijas kārtībnieks 457.66

116. Limbēna Edīte PII ”Zelta sietiņš” vadītājas vietniece izglītības jautājumos 128.86

117. Lībmane Līga Ogres ģimnāzijas direktora vietniece 187.49

118. Liepiņš Rinalds Ogres Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks 570.46

119. Leimane Vita Ogres novada dzimtsarakstu nodaļas vecākā inspektore 539.48

120. Lejiņa Kristīne Sociālo dzīvokļu komisijas locekle 0.00

121. Līkuma Gita BJC iepirkumu komisijas locekle 0.00

122. Ločmele Rasma Pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas komisijas locekle 0.00

123. Lokmane Ruta Pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas komisijas locekle 0.00

124. Lūse Inese Attīstības nodaļas finansists – projektu vadītājs 332.09

125. Magone Liene PII „Riekstiņš” vadītājas vietniece izglītības jomā 262.37

126. Maksima –Bebriša Inese Iepirkumu komisijas locekle PII „Ābelīte”

201.47

Saimniecības daļas vadītāja

127. Malkova Jeļena Galvenās grāmatvedes vietniece-finansiste 560.70

5 no 9


128. Mangulis Artūrs Ogres mūzikas skolas direktors 325.62

129. Mazkalniņa Anita Iepirkumu komisijas locekle PII „Zelta sietiņš” 0.00

130. Mežeckis Edgars Administratīvās komisijas loceklis 0.00

131. Mežjāne Jautrīte Ogres Centrālās bibliotēkas direktora vietniece

520.37

Iepirkumu komisijas locekle bibliotēkā

132. Millere Sandra Pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas komisijas locekle 0.00

133. Mukāne Maija Galvenā grāmatvede 783.67

134. Mūrnieks Valdis Zemes komisijas loceklis 105.07

135. Nagornijs Nikolajs Pašvaldības policijas vecākais kārtībnieks 457.64

136. Nagornijs Artūrs Pašvaldības policijas vecākais kārtībnieks 477.22

137. Narbute Elza Ogres 1.vidusskolas darba kvalitātes un darba algas ekonomijas sadales komisijas locekle 0.00

138. Neimane Ilga Ogres basketbola skolas direktore 256.84

139. Odmiņa Dace Pašvaldības policijas vecākā inspektore 521.64

140. Oša Gita Attīstības nodaļas projektu vadītāja 0.00

141. Ošiņa Irēna Sporta centra direktora vietniece 20.60

142. Ozoliņa Arta Pašvaldības īpašumu objektu izsoles komisijas locekle 0.00

143. Ozoliņa Dace Izglītības programmu licencēšanas komisijas locekle

111.84

Izglītības un sporta pārvaldes vispārējās izglītības speciālists

144. Ozoliņa Sarmīte Ogres sociālā dienesta vadītāja 23.22

145. Ozols Kārlis Pašvaldības policijas vecākais kārtībnieks 335.54

146. Ozoliņš Leo Pašvaldības policijas kārtībnieks 497.72

147. Pārpucis Edgars Projektu vadītājs perspektīvās attīstības nodaļā 658.25

148. Pāvila Inese Pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas komisijas locekle 0.00

149. Peipiņa Ilga Zemes komisijas locekle 0.00

150. Poluhina Irina Jaunogres vidusskolas direktora vietniece 271.57

151. Priede Anda Ogres 1.vidusskolas direktora vietniece 151.26

152. Priede Inese PII „Riekstiņš” direktora vietniece saimnieciskajā darbā 204.82

153. Pupčenoka Irēna Ogres 1.vidusskolas direktora vietniece 75.53

154. Pērkone Rasma Pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas komisijas locekle 0.00

155. Pētersons Egils Iepirkumu komisijas loceklis 0.00

156. Prockāns Ivars Ogresgala pamatskolas direktora vietnieks 214.16

157. Pļavnieks Pēteris Ogresgala pagasta pārvaldes vadītājs 570.00

158. Razgale Iveta Iepirkumu komisijas locekle 0.00

6 no 9


159. Reiniece Inta Ogres novada PII “Dzīpariņš” iepirkumu komisijas locekle 0.00

160. Rinka Maija Būvvaldes vadītāja

Zemes komisijas locekle

788.37

Avārijas stāvoklī un pamestu būvju apzināšanas komisijas loceklis

161. Rudene Gunda Bāriņtiesas locekle 28.41

162. Rudāne Guna PII ”Sprīdītis” vadītājas vietniece izglītības jautājumos 244.87

163. Rumpe Ilze Ogres Bāriņtiesas locekle 0.00

164. Ruskule Iveta p/a „Ogres vēstures un mākslas muzejs” direktore 467.82

165. Rutka Ilze Ogres 1.vidusskolas.direktora vietniece 47.53

166. Salmanis Jānis Pašvaldības policijas kārtībnieks 470.05

167. Saulīte Ilma Pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas loceklis 0.00

168. Sapožņikovs Nikolajs Administratīvās komisijas priekšsēdētājs 105.07

169. Sebris Ojārs Ogresgala bāriņtiesas loceklis 28.90

170. Segliņa Maruta Pedagogu darba kvalitātes vērtēšanas komisijas locekle 0.00

171. Siliņa Jūsma Bibliotēkas vadītāja Ogresgalā 324.97

172. Sirsniņa Aija Ogres pamatskolas direktora vietniece

87.64

Nepilngadīgo lietu komisijas locekle

173. Smirnova Ināra Jaunogres vidusskolas direktora vietniece 72.59

174. Stīpniece Inta Bāriņtiesas locekle

118.83

Administratīvās komisijas locekle

175. Stabiņa Dzidra Pedagogu darba kvalitātes vērtēšanas komisija 0.00

176. Staģīte Ilze Attīstības nodaļas projektu vadītāja 567.36

177. Streļča Mirdza Pašvaldības policijas priekšnieka vietniece 586.11

178. Strode Edīte Pašvaldības policijas vecākā inspektore - lietvede 502.17

179. Strode Iveta Jaunogres vidusskolas direktora vietniece 0.00

180. Škutāns Aigars Pašvaldības policijas jaunākais inspektors 462.20

181. Špakovskis Pēteris Ogres novada pašvaldības izpilddirektors

Avārijas stāvoklī un pamestu būvju apzināšanas komisijas priekšsēdētājs

Pašvaldības īpašumu privatizācijas komisijas priekšsēdētājs

Īpašumu izsoles komisijas priekšsēdētājs

1192.05

Pašvaldības atlīdzības noteikšanas komisijas priekšsēdētājs

182. Tanne Vineta Dzīvokļu komisijas locekle 204.25

183. Tamane Ineta Ogres 1.vidusskolas direktore 205.37

7 no 9


184. Tīsa Aiza PII “Strautiņš” vadītāja 280.64

185. Tukišs Juris Izsoles komisijas loceklis 0.00

186. Trakšs Jānis Sporta centra direktora vietnieks 118.04

187. Ulmanis Uģis Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieks 432.04

188. Vagule Mudīte Ogres 1.vsk.būvdarbu iepirkuma komisijas locekle 0.00

189. Vaivods Vladislavs Vecākais grāmatvedis

750.68

Tarifu komisijas loceklis

190. Valaine Iveta Ogresgala PII “Ābelīte” vadītāja 198.77

191. Vaivare Mirdza Krīzes centra „Laipas” vadītāja 194.31

192. Vekmane Gundega Ogres ģimnāzijas pedagogu stimulēšanas komisijas locekle 0.00

193. Velberga Silvija Finanšu ekonomikas nodaļas vadītāja

Preču iepirkumam komisijas priekšsēdētāja vietniece

Pakalpojumu iepirkumam komisijas priekšsēdētāja vietniece

Pašvaldības īpašuma objektu izsoles komisijas locekle

Pašvaldības īpašumu privatizācijas komisijas locekle

194. Viktorova Indra Ogresgala bāriņtiesas locekle 28.42

195. Viļums Ēriks Ogres novada būvvaldes būvinspektors 650.49

196. Vītola Lidija Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 496.14

197. Vasiļonoks Valērijs Pašvaldības policijas vecākais kārtībnieks 594.33

198. Vaskāns Juris Pašvaldības īpašumu privatizācijas komisijas loceklis 0.00

199. Vīksna Mārtiņš Pašvaldības policijas inspektors 552.64

200. Vītoliņa Iveta Iepirkumu komisijas locekle PII Sprīdītis 0.00

201. Zaikovska Rasma Ogres ģimnāzijas direktora vietniece 64.01

202. Zaķe Līga PII ”Ābelīte” vadītājas vietniece izglītības jautājumos 132.97

203. Zandberga Maira Ogres ģimnāzijas pedagogu stimulēšanas komisijas locekle 0.00

204. Zariņa Dace Ogres Bāriņtiesas priekšsēdētāja, nepilngadīgo lietu komisijas locekle 129.40

205. Ziemele Olita Ogres novada būvvaldes arhitekte 261.07

206. Ziemele Vija Jaunogres vidusskolas direktora vietniece 0.00

207. Zilberts Pēteris Ogres novada domes būvvaldes galvenais arhitekts – būvvaldes vadītāja vietnieks

69.71

Pašvaldības atlīdzības noteikšanas komisijas loceklis

208. Zirne Ērika Ogres PII “Dzīpariņš” vadītāja 353.62

209. Zobens Aleksandrs Ogres mākslas skolas direktora vietnieks 144.42

210. Zemīte Sanda Attīstības nodaļas vadītāja vietnieks – projekta vadītājs 0.00

351.90

8 no 9


211. Zeņkeviča Inna Ogres ģimnāzijas direktora vietniece 187.77

212. Zvaigzne Valda Iepirkumu komisijas locekle 0.00

213. Žagota Anita PII ”Zelta sietiņš” vadītājas vietniece saimnieciskajos jautājumos 192.30

214. Žunda Olga Ogres novada domes iepirkumu komisijas locekle

837.58

Komunālas nodaļas būvinženieris

215. Žuravļova Svetlana Iepirkumu komisijas locekle Ogres 1.vsk. 0.00

216. Žvīgurs Jānis Ogres novada domes preču iepirkumam komisijas loceklis

Saimniecības pārzinis

587.19

9 no 9

More magazines by this user
Similar magazines