ogres novada teritorijas izmantošanas un apbūves ... - Ogres novads

ogresnovads.lv

ogres novada teritorijas izmantošanas un apbūves ... - Ogres novads

OGRES NOVADA PAŠVALDĪBABrīvības iela 33, Ogre, Ogres nov., LV-5001Reă.Nr.90000024455, Tālr.: 650-71160, fakss: 650-71161, e-pasts: ogredome@ogresnovads.lvSaistošo noteikumu projektsOgrē2012.gada __________________Nr.__/2012(protokols Nr.__; __.§)OGRES NOVADATERITORIJAS IZMANTOŠANASUN APBŪVES NOTEIKUMIIzdoti saskaĦā arlikuma „Par pašvaldībām” 43.panta 1.punktu,Teritorijas plānošanas likuma 7.panta sestās daĜas 2.punktu,Būvniecības likuma 7.panta pirmās daĜas 1.punktu,Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijasplānošanas noteikumi”76.punkta pirmo apakšpunktu un 78.punktuSATURS1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI.................................................................................................................. 51.1. Grozījumi apbūves noteikumos...................................................................................................... 141.2. IzĦēmumi.......................................................................................................................................... 142. NOTEIKUMI VISU TERITORIJU IZMANTOŠANAI................................................................... 152.1. Visās izbūves teritorijās atĜautās izmantošanas ............................................................................ 152.2. Visās izbūves teritorijās aizliegtās izmantošanas.......................................................................... 152.3. Zemes vienības neatbilstoša izmantojuma statuss ........................................................................ 162.4. Esošās neatbilstoša izmantojuma zemes vienības ......................................................................... 162.5. Esošās ēkas un citas būves un uzsāktā projektēšana un būvniecība ........................................... 162.6. PiekĜūšanas noteikumi un vides pieejamība .................................................................................. 172.7. Apbūvi raksturojošie rādītāji ......................................................................................................... 172.8. Zemes vienību dalīšana, apvienošana un robežu pārkārtošana .................................................. 18


Ogres novada teritorijas plānojuma galīgā redakcija. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.2.9. Pagalmu noteikumi.......................................................................................................................... 192.10. Būvju atbilstība zemes vienības robežām..................................................................................... 202.11. Redzamības trīsstūri........................................................................................................................ 202.12. Augstuma ierobežojumi .................................................................................................................. 202.13. Prasības ēku savstarpējam izvietojumam ..................................................................................... 212.14. Insolācijas un apgaismojuma prasības .......................................................................................... 222.15. Ugunsdrošības prasības .................................................................................................................. 222.16. Inženiertehniskās apgādes nodrošinājums un attālumi starp inženiertehniskās apgādes tīkliem222.17. Teritorijas inženiertehniskā sagatavošana .................................................................................... 222.18. Grāvji un hidrotehniskās būves ..................................................................................................... 232.19. Industriālā riska novēršana ............................................................................................................ 232.20. Aizsardzība pret troksni.................................................................................................................. 242.21. Žogi un prettrokšĦu sienas ............................................................................................................. 242.22. Fasādes, jumti, notekcaurules ........................................................................................................ 252.23. Apgaismojums.................................................................................................................................. 252.24. Kioski, nojumes, paviljoni un citi publiskās ārtelpas elementi.................................................... 262.25. Vietas un būves atkritumu savākšanai .......................................................................................... 262.26. Saimniecības ēkas. Ēkas un būves mājlopiem............................................................................... 272.27. Atklāta ārpustelpu uzglabāšana..................................................................................................... 282.28. Apstādījumi...................................................................................................................................... 282.29. Augsnes virskārtas un reljefa saglabāšana.................................................................................... 292.30. Pazemes būves.................................................................................................................................. 302.31. Stihijas postījumu atjaunošana ...................................................................................................... 302.32. Grausti un būvju nojaukšana ......................................................................................................... 302.33. Prasības derīgo izrakteĦu iegūšanai un karjeru veidošanai, darbībai un rekultivācijai........... 302.34. Dīėu ierīkošana................................................................................................................................ 312.35. Alternatīvo energoapgādes objektu izvietošana............................................................................ 313. AIZSARGJOSLAS............................................................................................................................... 334. PRASĪBAS TRANSPORTLĪDZEKěU NOVIETNĒM.................................................................... 374.1. Noteikumi automašīnu novietnēm.................................................................................................. 394.2. Noteikumi automašīnu piebrauktuvēm ......................................................................................... 402


Ogres novada teritorijas plānojuma galīgā redakcija. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.4.3. Degvielas uzpildes stacijas .............................................................................................................. 405. ZEMES IZMANTOŠANAS VEIDI.................................................................................................... 416. ATSEVIŠĖU TERITORIJU IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI..................................................... 426.1. Dzīvojamās apbūves teritorija........................................................................................................ 426.2. Publiskās apbūves teritorijas.......................................................................................................... 466.3. Centra apbūves teritorijas .............................................................................................................. 476.4. Ražošanas objektu teritorijas ......................................................................................................... 486.5. Tehniskās apbūves teritorijas......................................................................................................... 496.6. Satiksmes infrastruktūras teritorija .............................................................................................. 506.7. ZaĜās teritorijas................................................................................................................................ 526.8. Lauksaimniecības teritorija............................................................................................................ 536.9. ŪdeĦu teritorijas.............................................................................................................................. 577. TERITORIJAS AR PAŠVALDĪBAS NOTEIKTU ĪPAŠU STATUSU........................................... 587.1. Turpmākās izpētes teritorija .......................................................................................................... 587.2. Plūdu riska teritorija....................................................................................................................... 597.3. Centralizētās siltumapgādes teritorija........................................................................................... 597.4. Ainavisko ceĜu teritorijas ................................................................................................................ 597.5. Ogres pilsētas aizsargājamās apbūves teritorijas ......................................................................... 608. VĒSTURISKĀS APBŪVES UN KULTŪRAS PIEMINEKěU AIZSARDZĪBA........................... 629. ĪPAŠI AIZSARGĀJAMĀS DABAS TERITORIJAS UN OBJEKTI.............................................. 6210. BŪVTIESĪBU ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA.................................................................................. 6310.1. Vispārīgās prasības.......................................................................................................................... 6310.2. Būvprojekta sagatavošana .............................................................................................................. 6410.3. Detālplānojumu izstrādāšana ......................................................................................................... 6410.4. Būvprojekta izstrādāšana ............................................................................................................... 6510.5. Būvprojekta saskaĦošana un akceptēšana .................................................................................... 6510.6. BūvatĜaujas izsniegšana .................................................................................................................. 6610.7. Būvdarbu veikšana un uzraudzība. PatvaĜīgā būvniecība........................................................... 6610.8. Drošība būvdarbos .......................................................................................................................... 6710.9. Būvju pieĦemšana ekspluatācijā .................................................................................................... 6710.10. Būvju nojaukšana ....................................................................................................................... 683


Ogres novada teritorijas plānojuma galīgā redakcija. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.10.11. Lēmumu apstrīdēšanas kārtība ................................................................................................. 6811. KONTROLE UN ATBILDĪBA PAR ŠO SAISTOŠO NOTEIKUMU PĀRKĀPŠANU ........... 6812. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI......................................................................................................... 684


Ogres novada teritorijas plānojuma galīgā redakcija. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.7.3. Aizsargājama vēsturiska ēka –ēka, kas vecāka par 50 gadiem un nav kultūraspiemineklis, bet veido Ogres novada vides savdabību un tajā nav veiktas pārbūves,kas likvidējušas tās sākotnējo ārējo veidolu. Šādām ēkām ar Ogres novadapašvaldības saistošajiem noteikumiem piešėirts (noteikts) aizsargājamas vēsturiskasēkas statuss.7.4. Aleja ir apstādījumu veids, galvenokārt, ielu un ceĜu teritorijā kā koku stādījumirindā katrā ceĜa vai ielas pusē.7.5. Apbūve – noteiktā teritorijā izvietotu (nodomātu, plānotu vai izmantotu) ēku un citubūvju kopums, kur ēkas ir primārais elements.7.6. Apbūves blīvums ir procentos izteikta zemes vienības visu ēku apbūves laukumusummas attiecība pret zemesgabala platību. Kā apbūvi raksturojošu rādītāju to lietokopā ar stāvu skaitu.7.7. Apbūves intensitāte – visu zemes vienības ēku stāvu platības summas procents nozemesgabala platības.7.8. Apbūves laukums – visu zemes vienībā esošo ēku aizĦemtais kopējais laukums,kuru nosaka pa ēkas vai būves ārsienu ārējo kontūru zemes līmenī.7.9. Apbūves teritorija – izbūves teritorija, kas teritorijas plānojumā noteikta apbūvei.7.10. Apstādījumi – ar augiem apaudzēta zemes vienība vai tā daĜa, parasti labiekārtota,kuru izmanto vides ekoloăiskās kvalitātes un ainavas uzlabošanai, kā arī atpūtai. Parapstādījumiem neuzskata lauksaimniecībā un mežsaimniecībā izmantojamasteritorijas, kurās iegūst lauksaimniecisko vai mežsaimniecisko produkciju.7.11. Ārstniecības iestāde – poliklīnika, slimnīca, klīnika, ambulance, doktorāts un cita,tamlīdzīga iestāde medicīnas prakses nolūkiem.7.12. Atklātā āra (ārpustelpu) uzglabāšana – preču un materiālu (būvmateriālu,kurināmā, dārza mēslojuma) uzglabāšana brīvā dabā vai būvju vaĜējās platībās, kasnav iekĜautas sienās un nav transportlīdzekĜu novietne.7.13. Atkritumu konteineru novietne – īpaši aprīkota vieta sadzīves atkritumukonteineru novietošanai.7.14. Atkritumu savākšanas un šėirošanas laukums – būve, kas paredzēta sadzīvesatkritumu konteineru izvietošanai specializētu vai lielgabarīta sadzīves atkritumuveidu savākšanai un kalpo kā šo atkritumu savākšanas centrs.7.15. Atpūta – cilvēka fizisko un garīgo spēju atjaunošana.7.16. Atpūtas iestāde – atpūtas nams, peldu iestāde, sanatorija, atpūtas parks.7.17. Automašīnu novietošana – auto novietošanas veidi tās lietošanas laikā, neatkarīgino novietošanas ilguma un citiem apstākĜiem, izĦemot novietošanu apkopei unremontam.7.17.1. Atklāta autostāvvieta – auto novietne, kas nav iekĜauta ēkā vai tās daĜā unnodalīta (nožogota) auto novietošanai uz laiku.7.17.2. Slēgta autostāvvieta – auto novietne, kas ir iekĜauta ēkā vai tās daĜāautomašīnu novietošanai uz laiku, bet nav garāža.7.17.3. Garāža – auto novietne, kas ir iekĜauta ēkā vai tās daĜā pastāvīgai autonovietošanai. Garāža var būt privātai vai publiskai izmantošanai. Šajosnoteikumos garāža privātas izmantošanas nozīmē netiek lietota, ja ir ietvertadzīvojamā vai saimniecības ēkā, kā arī ar normatīviem vai šiem saistošajiemnoteikumiem daudzdzīvokĜu namu apbūvē paredzēta kā nepieciešamsmājokĜa infrastruktūras elements.6


Ogres novada teritorijas plānojuma galīgā redakcija. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.7.17.4. Publiska garāža nozīmē garāžu, t.i. izmantošanu auto novietnei pastāvīgai(vai arī uz laiku) automašīnu novietošanai komerciālos nolūkos.7.18. Autoosta – autobusu satiksmes pasažieru un personāla apkalpošanai un autobusuīslaicīgai novietošanai paredzēta teritorija, kā arī ar tās izmantošanu saistītās būvesun labiekārtojums.7.19. Apbūves līnija – teritorijas plānojumā vai detālplānojumā noteikta līnija, no kurassākot, virzienā uz zemesgabala iekšieni, drīkst izvietot galvenās ēkas.7.19.1. Būvlaide ir viena no apbūves līnijām, arī aizsargjosla. To parasti nosakaparalēli ielas sarkanajai līnijai un tā izsaka minimālo attālumu no sarkanāslīnijas līdz apbūvei.7.19.2. Iedibināta būvlaide ir esošās apbūves gar ielu veidotā līnija, ja kvartālarobežās vismaz trīs blakusesošās zemes vienībās galvenās ēkas atrodas uzvienas līnijas.7.20. AzartspēĜu zāles – telpas azartspēlēm un totalizatoriem7.21. BēniĦi ir neapdzīvojama telpa starp jumta norobežojošajām konstrukcijām,ārsienām un augšējā stāva pārsegumu.7.22. Brīvā teritorija – zemes vienības platība, no kuras atskaitīts visu ēku apbūveslaukums, atklāto transportlīdzekĜu stāvvietu un piebrauktuvju platība.7.23. Brīvās teritorijas rādītājs – brīvās teritorijas platības procents no apbūves stāvuplatības.7.24. BūvatĜauja – Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā izsniegts dokuments,kas apliecina tiesības veikt objekta būvdarbus, saskaĦā ar akceptēto projektu.7.25. Būve – būvniecības procesā radies ar zemi saistīts veidojums (arī ēka), kam irnoteikta funkcija. Šo saistošo noteikumu nozīmē arī nodomāts, projektēts vaibūvēšanā esošs objekts.7.26. CeĜš – satiksmei nodomāta, plānota vai izbūvēta teritorija zemes vienībā vai zemesvienība. CeĜu veido vismaz brauktuve, kā arī, nepieciešamās inženierbūves unsatiksmes organizācijas tehniskie līdzekĜi. Pilsētas vai ciema teritorijā ceĜam,(ārpus apbūves zemes vienības teritorijas) ir ielas statuss.Atbilstoši funkcijām un savienojuma pakāpei ceĜus/ielas iedala šādās kategorijās:7.26.1. A kategorijas ceĜš – valsts galvenais autoceĜš ;7.26.2. B kategorijas ceĜš – ceĜš (iela apdzīvotā vietā), kas galvenokārt paredzētsapdzīvoto vietu un to daĜu savienošanai (valsts reăionālais ceĜš, pilsētasnozīmes maăistrālā iela, pašvaldības ceĜš);7.26.3. C kategorijas ceĜš – ceĜš (iela apdzīvotā vietā), kas paredzēts ganapdzīvoto vietu un to daĜu savienošanai, gan piekĜūšanai atsevišėiemobjektiem (valsts vietējas nozīmes ceĜš, pašvaldības lauku ceĜš, pilsētasrajona nozīmes maăistrālā iela, ciema galvenā iela);7.26.4. D kategorijas ceĜš – ceĜš (iela apdzīvotā vietā), kas savieno un nodrošinapiekĜūšanu zemesgabaliem vai objektiem (vietējas nozīmes ceĜi/ielas);7.26.5. E kategorijas iela – iela, kas nodrošina piekĜūšanu atsevišėiemzemesgabaliem vai objektiem (vietējas nozīmes ceĜi/ielas ar nelielusatiksmes intensitāti, gājēju ielas un velosipēdistu celiĦi).7.27. Cokolstāvs – ēkas stāvs, kas attiecībā pret vidējo zemes virsas atzīmi iedziĜinātszemē ne vairāk par pusi tā telpu augstuma.7.28. Darbnīca – telpas pašnodarbinātā mājražošanai, radošam darbam vai pakalpojumusniegšanai. Darbnīcas platība nedrīkst pārsniegt 50% no dzīvojamās mājas vai7


Ogres novada teritorijas plānojuma galīgā redakcija. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.dzīvokĜa kopējās platības, un tās darbība nepārsniedz pieĜaujamos trokšĦu un smakunormatīvus.7.29. Darījumu iestāde – banka, apdrošināšanas sabiedrība, viesnīca, viesu māja,motelis, birojs, tirdzniecības un pakalpojumu objekts, tirgus, gadatirgus, izstāžu,kongresu un/vai konferenču centrs, kā arī cita komerciāla rakstura iestāde, kurnenotiek ražošana vai vairumtirdzniecība.7.30. DaudzdzīvokĜu nams – 3 un vairāk dzīvokĜu ēka vai tās daĜa, lielāka par 50%, kastiek izmantota dzīvokĜiem, un nav rindu mājas.7.31. Degvielas uzpildes stacija – degvielas (arī gāzes un elektrouzlādes), eĜĜas unsmērvielu pārdošanai, riepu servisam, kā arī citai tirdzniecībai un automašīnumazgāšanai paredzēta ēka un ar to saistītās būves un labiekārtojums. Degvielasuzpildes stacijas izvietošanas iespēju ielas sarkanajās līnijās vai ceĜa piederības joslāpamato ar detālplānojumu.7.32. Dārza māja – agrākajās dārzkopības sabiedrībās atĜautā sezonas rakstura dzīvojamāmāja, kuras rekonstrukcijai par savrupmāju novada teritorijas plānojums nosakaierobežojumus.7.33. Derīgo izrakteĦu ieguve/karjers – teritorija derīgo izrakteĦu (kūdras, smilts,grants, dolomīta, u.c.) atklātai ieguvei un var ietvert arī būves šo funkcijuīstenošanai.7.34. DvīĦu māja – divas bloėētas vienas vai divu ăimeĦu dzīvojamās mājas, kur katraatrodas uz savas zemes vienības vai zemes vienībā, kuru drīkst dalīt, ievērojot šonoteikumu prasības par minimālās zemes vienības platību savrupmājām.7.35. DzelzceĜa pievedceĜš kā palīgizmantošana ir dzelzceĜa atzars, kas var nepiederētdzelzceĜam.7.36. DzelzceĜa stacija – ēka un ar to saistītās būves un labiekārtojums dzelzceĜasatiksmes dienesta un/vai pasažieru vajadzībām.7.37. DzelzceĜš- šo saistošo noteikumu izpratnē ir ēkas, būves un teritorija, kasnepieciešama dzelzceĜa darbības nodrošināšanai, arī pasažieru stacijas unpieturvietas, preču stacijas, šėirotavas, pievadceĜi un inženiertehniskāskomunikācijas, kā arī citas dzelzceĜa infrastruktūras objektu uzturēšanai, remontamun lietošanai nepieciešamās būves.7.38. Dzīvoklis – norobežota dzīvojamo un palīgtelpu grupa saskaĦā ar būvnormatīviem.7.39. Dzīvoklis kā palīgizmantošana – ēka vai tās daĜa, kas plānota, izmantota vainodomāta kā atsevišės norobežots dzīvoklis uz zemes vienības papildus atĜautajaiizmantošanai. Parasti dienesta dzīvoklis, retāk īpašnieka dzīvoklis.7.40. Ēka – viens no galvenajiem būves veidiem – arhitektonisks un konstruktīvsvirszemes, arī daĜēji pazemes, veidojums, kam ir vismaz pamati, sienas un jumts.7.41. Ēkas vertikālais akcents – ēkas daĜa, kas projektēta vai izbūvēta virs tāspamatapjoma vizuālās izteiksmības palielināšanai un nepārsniedz 20% no būvesaugšējā stāva stāva platības.7.42. Gājēju iela – iela vai tās posms, kas labiekārtota intensīvai gājēju kustībai, arierobežotu vai slēgtu transporta kustību.7.43. Grausts – ēka vai būve, kura ir pilnīgi vai daĜēji sagruvusi vai atrodas tādā tehniskāstāvoklī, kas apdraud garāmgājējus, būvju lietotājus vai kaimiĦus vai arī tāsvizuālais veidols bojā ainavu.8


Ogres novada teritorijas plānojuma galīgā redakcija. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.7.44. Grāvis – mākslīgs veidots, garš padziĜinājums gruntī, ūdens novadīšanai nopiegulošās teritorijas, iekĜaujoties vienotā noteces sistēmā. Grāvis ir viens nohidrotehnisko būvju veidiem.7.45. Iela – izmantošana pilsētā vai ciemā, arī publiska ārtelpa, kas galvenokārt,paredzēta transporta un gājēju satiksmei. Ielu plānā ierobežo sarkanās līnijas, bettelpiski – apbūve un/vai apstādījumi. Atbilstoši funkcijām un nozīmei ielas iedalavairākās kategorijās, saskaĦā ar punktu p.7.26 „CeĜš”.7.46. Ietve – ceĜa vai ielas daĜa, kas galvenokārt paredzēta gājēju satiksmei, un var ietvertarī veloceliĦu joslu.7.47. Insolācija – telpu izsauĜojums, kura nepārtrauktību dzīvojamās mājās un izglītībasiestādēs nosaka attiecīgie būvnormatīvi.7.48. Inženiertehniskās apgādes tīkli un objekti – virszemes, pazemes un zemūdensinženiertīkli un būves apbūves un izbūves teritoriju vietējo inženiertehnisko sistēmupieslēgšanai centralizētām apgādes sistēmām (ūdensvads, kanalizācija,siltumapgāde, telekomunikācijas), kas pašas ir šie tīkli un būves.7.49. Izbūve – visu teritoriju attīstība kādai noteiktai izmantošanai.7.50. Izbūves teritorija – noteiktam izmantošanas veidam nodomāta, plānota vaiizmantota teritorija.7.51. Izglītības iestāde – pamata, vidējās un augstākās izglītības, arī speciālās unprofesionālās izglītības iestādes.7.52. Izmantošana – nodomāta, plānota vai veikta darbība attiecībā uz zemi, ēku, būvivai tās daĜu, kuras noteikšana ir plānojuma uzdevums. Vietējās pašvaldībasteritorijas plānojuma līmenī nosaka teritorijas izmantošanas veidus (zonas), kasnozīmē noteiktas atĜauto izmantošanu grupas un to palīgizmantošanas.7.52.1. atĜautā izmantošana – nodomāta, plānota vai esoša zemes un būves vaitās daĜas izmantošana, kas teritorijas plānojumā noteikta attiecīgajāteritorijas izmantošanas veidā (zonā);7.52.2. palīgizmantošana nodomāta, plānota vai esošā zemes un būves vai tāsdaĜas izmantošana, kas ir pakārtota atĜautajai izmantošanai un papildina toun ir izvietota tajā pašā zemes vienībā, kur atĜautā izmantošana.7.52.3. izmantošana, kas neatbilst pašvaldības teritorijas plānojumam ir aizliegtāizmantošana.7.53. Īslaicīgas lietošanas būve – tirdzniecības kiosks vai paviljons, sezonas terase vainojume, siltumnīca, kuras ekspluatācijas laiks (saskaĦā ar Vispārīgajiembūvnoteikumiem) nav lielāks par 5 gadiem.7.54. Jaunbūve – būve, kas nodomāta, projektēta, būvēta vai uzbūvēta uz jauniempamatiem, kā arī jauna būve uz agrākās būves pamatu daĜas, kas ir mazāka par 30%no agrākās būves pamatiem. Jaunbūve ir arī jauni inženiertehniskās apgādes tīkli unbūves.7.55. Jumta izbūve – telpas zem jumta, virs ēkas augšējā stāva pārseguma.7.56. Kapsēta – teritorija mirušo apbedīšanai un ar to saistītiem pasākumiem. Var ietvertarī ēkas un citas būves šo funkciju īstenošanai.7.57. Kempings – teritorija viesu izmitināšanai un apkalpošanai, kurā ir nodrošinātaiespēja novietot teltis, treilerus un viesu transportlīdzekĜus un kas aprīkota arnepieciešamo inženiertehnisko nodrošinājumu.9


Ogres novada teritorijas plānojuma galīgā redakcija. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.7.73. Pārvaldes iestāde – valsts un visu līmeĦu pašvaldību institūcijas, militārās, tiesu,policijas, ugunsdzēsības un pasta iestādes. Par pārvaldes iestādi neuzskata citas,apbūves noteikumos definētas nekomerciālas iestādes, kā arī nevalstiskasorganizācijas iestādi.7.74. Piebrauktuve – jebkādas izbūves teritorijas zemes vienības daĜa, kas noteiktapiekĜūšanai pie atsevišėiem objektiem zemesgabalā.7.75. Pirmsskolas izglītības iestāde – mazbērnu novietne, bērnudārzs vai citaspecializēta iestāde bērniem pirmsskolas vecumā, neietverot privātu mājas vaireliăiskas kopienas (draudzes) bērnudārzu.7.76. PriekšdārziĦš – zemes vienības priekšpagalma daĜa starp būvlaidi un ielas sarkanolīniju.7.77. Priekšpagalms – zemes vienības daĜa visā tā platumā no sarkanās līnijas līdzgalvenās ēkas jebkurai galvenās fasādes sienai.7.78. PrettrokšĦu siena (ekrāns) – vienlaidus šėērslis (būve vai reljefa elements), kasīpaši paredzēts būves vai teritorijas aizsardzībai pret transporta vai citas izcelsmestroksni.7.79. Privāts mājas bērnudārzs – palīgizmantošana, kas nozīmē īslaicīgas aprūpes unuzraudzības nodrošināšana dzīvoklī vai dzīvojamā mājā ar pašvaldības piekrišanupar atalgojumu vai atlīdzību uz laika periodu ne ilgāku par 24 stundām ar ne vairākpar pieciem bērniem (neskaitot aprūpētāja bērnus) vecumā līdz 10 gadiem.7.80. Publiska ārtelpa – publiski pieejama telpa ārpus ēkām, neatkarīgi no tās juridiskāspiederības. Ietver ielas, laukumus, skvērus, publisku ēku un daudzdzīvokĜu namuatklātās (neierobežotās) teritorijas, publiski pieejamus ūdeĦus, parkus un mežus.7.81. Publiska iestāde – zemes, ēkas un būves vai to daĜas izmantošana publiskāmvajadzībām. Ietver aizsardzības un/vai drošības, atpūtas, ārstniecības, darījumu,kultūras, reliăisku, pārvaldes, pirmsskolas izglītības un izglītības, sociālās aprūpes,sporta, zinātnes iestādi, kā arī dzelzceĜa staciju un autoostu. Ja ēkā vairāk nekā 50%no ēkas kopējās platības aizĦem publiska iestāde vai iestādes, tā uzskatama parpublisku ēku.7.82. Purvs – teritorija, kurai raksturīgs pastāvīgs mitrums, kūdras uzkrāšanās unspecifiska augu valsts, kurā koku augstums nepārsniedz 7 metrus. Šajos apbūvesnoteikumos arī izmantošana, kas ietilpst mežā, kā teritorijas atĜautās izmantošanasveidā.7.83. Rekultivācija – pasākumu komplekss, ar mērėi atjaunot citai izmantošanaidegradēto teritoriju un likvidēt tās radītos draudus iedzīvotāju veselībai, dzīvībai undabas videi, kā arī sekmēt rekultivētās teritorijas iekĜaušanos ainavā.7.84. Reliăiska iestāde – reliăiskas kopienas darbību/as vieta, kulta ēka, reliăiskasizglītības iestāde vai draudzes bērnudārzs.7.85. Rekonstrukcija – būves vai tās daĜas pārbūve, mainot apjomu un mainot vaisaglabājot funkciju, vai funkcijas maiĦa, nemainot apjomu. Rekonstrukcija ir arījaunas būves būvniecība uz agrākās būves pamatu daĜas, kas ir ne mazāka par 30%no agrākās būves pamatu laukuma.7.86. Restaurācija – šo apbūves noteikumu nozīmē objekta saglabāšana un atjaunošana,izslēdzot varbūtēju izmainīšanu un, ievērtējot vēsturiskos uzslāĦojumus.7.87. Rindu māja – trīs un vairākos dzīvokĜos vertikāli sadalīta ēka uz kopīgas vai katrauz savas zemes vienības ar neatkarīgām izejām uz priekš- un/vai aizmugurespagalmiem, kas cieši piekĜaujas katra dzīvokĜa priekš- un aizmugures sienām.11


Ogres novada teritorijas plānojuma galīgā redakcija. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.7.88. Saimniecības ēka – garāža, nojume, siltumnīca, ēka dārza inventāra, materiālu,sadzīves priekšmetu glabāšanai, arī darbnīca, pirts, u.c. Ja šāda ēka piebūvēta vaiiebūvēta galvenajā būvē, tā jāuzskata par daĜu no galvenās būves, nevis paratsevišėu saimniecības ēku.7.89. Savrupmāja – brīvstāvoša vienas vai divu ăimeĦu dzīvojamā māja uz zemesvienības, kas, saskaĦā ar šiem apbūves noteikumiem, nav dalāms.7.90. Satiksmes infrastruktūra – ceĜi, ielas, laukumi, piebrauktuves un celiĦi, dzelzceĜšun tā pievadceĜi, kā arī to inženierbūves (tilti, pārvadi, tuneĜi un tamlīdzīgas būves)un satiksmes organizēšanas līdzekĜi autotransporta un dzelzceĜa, kā arī velosipēdistuun gājēju satiksmes nodrošināšanai.7.91. Sociālās aprūpes iestāde – sociālās aprūpes centrs, internāts, pansionāts vai cita,tamlīdzīga iestāde, kur tiek sniegta sociālā palīdzība iedzīvotājiem.7.92. Sporta būve – sporta, spēĜu un fiziskām nodarbībām paredzēta teritorija, ēkas,būves un iekārtas, kā arī sēdvietas skatītājiem. Kā palīgizmantošana sporta būvesdzīvojamās un citās teritorijās, kalpo nekomerciāliem nolūkiem.7.93. Stāvu platība – summa, ko veido zemes vienības visu ēku visu stāvu (izĦemotpagrabstāvu un jumta izbūves stāvu) platība, ko ierobežo ēkas ārsiena (neietverotlodžijas un balkonus).7.94. Stāva augstums – vertikālais attālums starp divām starpstāvu pārsegumakonstrukciju augšējām virsmām.7.95. Tehniskās apkopes darbnīca – būve (arī ēka) vai tās daĜa vieglo transportlīdzekĜuun dārza tehnikas apkopei un labošanai, neietverot krāsošanu. Var ietvert telpasrezerves daĜu pārdošanai un telpas klientiem.7.96. Tehniskās apkopes serviss – būve (arī ēka) vai tās daĜa transportlīdzekĜu apkopeiun remontam, krāsošanai, mazgāšanai un tīrīšanai, kā arī rezerves daĜu un apkopeslīdzekĜu pārdošanai un var ietvert telpas klientiem.7.97. Teritorijas inženiertehniskā sagatavošana – inženiertehnisko pasākumukomplekss, kas jāveic, lai būvniecībai nodomātajā teritorijā būtu iespējams veiktapbūvi. Pasākumu komplekss ietver teritorijas nosusināšanu, uzbēršanu, gruntsnomaiĦu, piesārĦoto vietu sanāciju un rekultivāciju, kā arī ar maăistrāloinženiertehnisko komunikāciju un ar piekĜūšanas nodrošināšanu saistīto ielu vai ceĜuizbūvi.7.98. Tirdzniecības un/vai pakalpojumu objekts – ēkas, būves un teritorija, kasparedzēta preču pirkšanai vai pārdošanai tieši patērētājam (mazumtirdzniecību) vaisadzīves un citu pakalpojumu nodrošināšanai. Ietver arī tirdzniecības centru,universālveikalu, tirgu, veikalu, salonu, aptieku, restorānu, bāru, kafejnīcu, betnenozīmē minēto kā palīgizmantošanu un neietver nekādu ražošanu, montēšanu,pārstrādi vai vairumtirdzniecību.7.99. TransportlīdzekĜu novietne – auto, velo un ūdens transporta līdzekĜu stāvvietas(atklātas un slēgtas, privātas un publiskas) un garāžas un ēlingus ar piebrauktuvēmun vertikālajām komunikācijām (pandusiem, liftiem un kāpnēm).7.100. Vairumtirdzniecības iestāde – ēkas, būves un teritorija, kas paredzētamateriālu, vielu, lietu un citu preču pirkšanai, komplektēšanai, iesaiĦošanai,pārdošanai, uzkrāšanai un/vai glabāšanai vairumā, izslēdzot jebkādu prečuražošanu, montēšanu vai pārstrādāšanu.7.101. Veterinārā iestāde – dzīvnieku patversme, viesnīca, veterinārā klīnika vai citas,tamlīdzīgas iestādes, kas paredzētas īslaicīgai dzīvnieku turēšanai un ārstniecībai.12


Ogres novada teritorijas plānojuma galīgā redakcija. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.7.102. Vides pieejamība – iespējas cilvēkiem ar kustību, redzes vai dzirdestraucējumiem droši pārvietoties vidē, kas atbilst universālā dizaina principiem.7.103. Vieglās ražošanas uzĦēmums – zeme, ēka vai būve izejvielu pārstrādei, prečuvai to sastāvdaĜu ražošanai, montēšanai, komplektēšanu vai iesaiĦošanai, izĦemotjebkādu darbību, kas rada būtisku piesārĦojumu, kā rezultātā ėīmiskie, fizikālie,radioloăiskie un bakterioloăiskie faktori pārsniedz pieĜaujamos normatīvus.7.104. Viensēta – vismazākā apdzīvotā vieta, kuru parasti veido ēku grupa un tā ietvervienu vai divas dzīvojamās mājas, kā arī saimniecības ēkas un citas atĜautopalīgizmantošanu būves.7.105. Viesu māja – viesu īslaicīgai izmitināšanai un apkalpošanai paredzēta ēka, kā arīar to saistītās būves un labiekārtojums.7.106. Vietējas nozīmes objekts – objekts vai būve, kam ir lokāla nozīme un kas kalpokonkrētās zemes vienības, kvartāla vai, tirdzniecības un pakalpojumu objektagadījumā, vairāku apkārtesošo kvartālu iedzīvotājiem.7.107. Virszemes ūdensobjekts – dabīga vai mākslīgi veidota ūdenstilpe vai ūdenstece,kas nav grāvis.7.108. Vispārīgās ražošanas uzĦēmums – zeme, ēka vai būve izejvielu pārstrādei,preču vai to sastāvdaĜu ražošanai, montēšanai, komplektēšanai vai iesaiĦošanai.Vispārīgās ražošanas uzĦēmuma darbība pamatojuma ar ietekmes uz vidinovērtējumu, saskaĦā ar normatīvo aktu prasībām.7.109. Zemes vienības fronte – horizontālais attālums pret ielu vai ceĜu starp zemesvienības sānu robežām.7.110. Zemes vienība – juridiski noteikta, zemesgrāmatā ierakstīta teritorijaspamatvienība ar noteiktām robežām, adresi un kadastra apzīmējumu.7.111. Zemes izmantošanas veids – noteiktu atĜauto izmantošanu kopums, kas novadateritorijas plānojumā attēlots kā īpaši apzīmēta izbūves teritorija.7.112. Zinātnes iestāde – zeme, ēka vai būve zinātniskās pētniecības nolūkiem.7.113. Žogs – būve, kas domāta zemes vienības vai tās daĜas norobežošanai, un, īpašipielāgojot, var pildīt arī trokšĦa ierobežošanas funkcijas. Žogs bez pamatiem šonoteikumu izpratnē nav būve.8. Apbūves noteikumi ir publiski pieejami un Ogres novada pašvaldība nodrošina iespējuikvienam iepazīties ar apbūves noteikumiem un teritorijas plānojumu, tajā skaitāelektroniski Ogres novada pašvaldības mājas lapā, kā arī iegādāties apbūves noteikumuun teritorijas plānojuma kopijas. Pēc detālplānojuma stāšanās spēkā jāpapildinapašvaldības interneta mājas lapā esošā informācija, uzrādot detālplānojumanosaukumu, pieĦemšanas un spēkā stāšanās datumus.9. Apbūves noteikumu punktos iekavās iekĜautās informatīvās atsauces uz citiemnormatīvajiem aktiem vai valsts un pašvaldību institūcijām nav juridiski saistošas unvar tikt mainītas, mainoties šiem normatīvajiem aktiem, institūciju nosaukumiem vaifunkcijām. Šādu izmaiĦu izdarīšana un apbūves noteikumu papildināšana arinformāciju par apstiprinātajiem detālplānojumiem nav uzskatāma par apbūvesnoteikumu grozījumiem.13


Ogres novada teritorijas plānojuma galīgā redakcija. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.1.1. Grozījumi apbūves noteikumos10. Apbūves noteikumu grozījumi nedrīkst radīt valsts likumu un citu normatīvo aktupārkāpumus.11. Vienas atĜautās izmantošanas nomaiĦa ar citu atĜauto izmantošanu konkrētajā zemesizmantošanas veida teritorijā nav uzskatāma par teritorijas plānojuma grozījumiem.Savukārt par grozījumu jāuzskata ar plānojumu noteiktā zemes izmantošanas veidanomaiĦa ar citu izmantošanas veidu.12. Tie apbūves noteikumu punkti, kuros ir atsauces uz iespēju noteikt, detalizēt vaiprecizēt, veicot papildu darbības, piemēram, izstrādājot detālplānojumu, uzskatāmi parnosacījumu noteikumiem un to izpilde nav klasificējama kā teritorijas plānojuma un arīapbūves noteikumu grozījumi.13. Apbūves noteikumu detalizēšana vienas zemes vienības robežās var tikt veikta arī arbūvprojektu, ievērojot publiskās apspriešanas procedūru.14. IzĦēmuma kārtā būvvalde ar savu lēmumu var pieĜaut atkāpes no apbūvesnoteikumiem, kas pamatotas ar būvprojektu un skar ēku un būvju maksimālo augstumu(līdz 13 m savrupmājām, dvīĦu un rindu mājām, līdz 15 m publisko iestāžu ēkāmizbūves teritorijās ar ierobežotu augstumu, līdz 22 m ražošanas ēkām un noliktavām,pie noteikuma, ja tam rakstiski piekrituši pieguĜošo zemes vienību īpašnieki) un zemesvienības proporcijas, kā arī teritorijas nožogojuma prasības un būvlaides.1.2. IzĦēmumi15. Jebkurās izbūves teritorijās izĦēmumi pieĜaujami, ja tie noteikti apbūves noteikumos.16. Izbūves teritorijas daĜā, kas noteikta kā izĦēmums, turpina darboties apbūvesnoteikumi, kas attiecas uz izbūves teritoriju, kurā izĦēmums atrodas, ar šādiemnosacījumiem:16.1. ja izĦēmuma noteikums ir pretrunā ar kādu saistošo noteikumu, tad tā vietā stājasizĦēmuma noteikums;16.2. ja izĦēmuma noteikums nosaka vienu vai vairākas īpaši atĜautas izmantošanas, tadtās ir vienīgās izmantošanas, kādās zemi un ēku vai citu būvi drīkst izmantot;16.3. ja izĦēmuma noteikums speciāli atĜauj vienu vai vairākas izmantošanas papildusatĜautajām izmantošanām, tad visi citi izĦēmuma noteikumi attiecas arī uzpapildus atĜautajām izmantošanām.17. Izstrādājot kādai pašvaldības teritorijas daĜai detālplānojumu, nosaka un precizē:17.1. zemes vienības konfigurāciju, izmērus un robežas, arī ielu sarkanās līnijas un ceĜuzemes nodalījuma joslu robežas;17.2. zemes vienības apbūves blīvuma vai apbūves intensitātes un brīvās (zaĜās) teritorijasrādītājus;17.3. ēku stāvu skaitu un būvju augstumu publiskajai un daudzdzīvokĜu namu apbūvei;17.4. inženiertehnisko apgādi;14


Ogres novada teritorijas plānojuma galīgā redakcija. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.17.5. transportlīdzekĜu novietošanas iespējas, B, C, D un E kategorijas ielas un ceĜus;17.6. aizsargjoslas.18. Izstrādājot konkrētai pašvaldības teritorijai detālplānojumu, var precizēt vai noteikt arīatsevišėas citas (nožogojuma, labiekārtojuma u.c.) prasības.19. Minētie papildinājumi nav jāuzskata par apbūves noteikumu grozījumiem.2. NOTEIKUMI VISU TERITORIJU IZMANTOŠANAI20. Šīs nodaĜas noteikumi attiecas uz visām izbūves teritorijām, izĦemot gadījumus, kadapbūves noteikumos noteikts citādi.2.1. Visās izbūves teritorijās atĜautās izmantošanas21. Jebkuru izbūves teritoriju, ievērojot apbūves noteikumus, atĜauts izmantot ēku un citubūvju izvietošanai saskaĦā ar attiecīgajā teritorijā atĜautajām izmantošanām, kā arī:21.1. apstādījumu ierīkošanai;21.2. inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu izvietošanai, ja to paredz teritorijasplānojums, detālplānojums, inženiertehniskās apgādes shēma vai būvprojekts;21.3. transportlīdzekĜu novietošanai, ja tas nenonāk pretrunā ar vides aizsardzības,sanitāri higiēniskajām un satiksmes drošības prasībām;21.4. D un E kategorijas ceĜam/ielai un piebrauktuvei;21.5. atĜautajai palīgizmantošanai.2.2. Visās izbūves teritorijās aizliegtās izmantošanas22. Netiek atĜauta tāda zemes, ēku un citu būvju, vai kādas to daĜas izmantošana, kas radabūtisku piesārĦojumu, t.i, neatbilst vides un veselības aizsardzības normatīvo aktuprasībām.23. Nevienā apbūves teritorijā, ja apbūves noteikumos nav noteikts citādi, nedrīkst:23.1. izvietot ēkas un būves aizsargjoslās, ja to izvietošana ir pretrunā ar normatīvajiemaktiem (Aizsargjoslu likums, Zvejniecības likums);23.2. novietot, savākt un/vai glabāt pamestus, nelietojamus motorizētus satiksmeslīdzekĜus, ja vien šim nolūkam izmantotā teritorija nav noteiktā kārtībā projektēta unierīkota metāllūžĦu savāktuvei vai ietverta ēkā;23.3. vākt, uzkrāt vai glabāt kaudzē vai laukumos atkritumus un būvgružus, ja vien šimnolūkam izmantotā teritorija nav ietverta ēkā vai projektēta un izbūvētā kāatkritumu konteineru novietne vai atkritumu savākšanas un šėirošanas laukums;23.4. pielietot šajos apbūves noteikumos atĜautām izmantošanām (arīpalīgizmantošanām) kuău, kravas mašīnu, autobusu, vagonu korpusus, vai to daĜasun kravas konteinerus;15


Ogres novada teritorijas plānojuma galīgā redakcija. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.23.5. izmantot jebkādus ceĜojumu treilerus un vagoniĦus kā pastāvīgas dzīvojamās telpas(arī ēdamtelpas un guĜamtelpas), izĦemot gadījumus, ja zemesgabalam irbūvlaukuma statuss vai to novietošana pamatota ar detālplānojumu (vaibūvprojektu) tūristu vajadzībām.2.3. Zemes vienības neatbilstoša izmantojuma statuss24. Ja zemes vienības (nekustamā īpašuma) izmantošana likumīgi iesākta, pirms pieĦemtišie apbūves noteikumi vai detālplānojums, kas nosaka tam citu atĜauto izmantošanu, tadšai zemes vienībai(nekustamajam īpašumam) tiek piešėirts neatbilstoša izmantojumastatuss.25. Neatbilstoša izmantojuma zemes vienības (nekustamā īpašuma) īpašnieks ir tiesīgsturpināt likumīgi iesākto izmantošanu, bet jebkura jauna būvniecība, rekonstrukcijajāuzsāk un jāveic atbilstoši šo apbūves noteikumu vai detālplānojuma prasībām.IzĦēmums ir gadījumā, ja esošu būvi uz neatbilstošas izmantošanas zemes vienībasrekonstruē, lai nodrošinātu būvi ar inženierkomunikācijām, nodrošinātu videspieejamību vai ieviestu modernās tehnoloăijas tajā.26. Visas neatbilstošās izmantošanas, ja tās likumīgi uzsāktas līdz pašvaldības teritorijasplānojuma apstiprināšanai vai likumīgi pastāvējušas ilgāk nekā 5 gadus pēcapstiprināšanas, var turpināties, ja to neierobežo jauni šo izmantošanu specifiskiregulējoši valsts vai pašvaldības izdoti normatīvie akti.27. Ja zemes vienības (nekustamā īpašuma) īpašniekam līdz pašvaldības teritorijasplānojuma vai detālplānojuma pieĦemšanai ir akceptēts būvprojekts vai izsniegtabūvatĜauja un nav beigušies to derīguma termiĦi, tad, neskatoties uz neatbilstošaizmantojuma statusu zemes vienībai, īpašnieks ir tiesīgs turpināt būvniecību (izĦemotgadījumus, ja pašvaldība kompensē attiecīgā īpašnieka zaudējumus).2.4. Esošās neatbilstoša izmantojuma zemes vienības28. Neskatoties uz jebkādiem citiem apbūves noteikumiem, esošās zemes vienības arplatību, fronti vai dziĜumu, kas mazāks par noteikto, drīkst izmantot un uz tiem drīkstbūvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot ēkas un citas būves atbilstoši attiecīgās izbūvesteritorijas noteikumiem, ar šādiem nosacījumiem:28.1. ja šādas zemes vienības nodrošina ar būvnormatīvos noteikto inženiertehniskoapgādi;28.2. ja visi citi apbūves noteikumi ir ievēroti.2.5. Esošās ēkas un citas būves un uzsāktā projektēšana un būvniecība29. Ja esošās ēkas un citas būves ir likumīgi uzbūvētas vai tiek likumīgi projektētas,būvētas, pārbūvētas vai ierīkotas šo apbūves noteikumu spēkā stāšanās brīdī, kārezultātā daži ēku vai citu būvju raksturlielumi neatbilst šiem apbūves noteikumiem,bet esošās zemes vienības zemes izmantošanas veids atbilst apbūves noteikumiem, tad:29.1. esošās ēkas un citas būves drīkst pārbūvēt vai atjaunot, ievērojot noteikumus, ka:29.1.1. pārbūvētas vai atjaunotas šīs ēkas vai citas būves atbildīs visiem šo apbūvesnoteikumu nosacījumiem, kuriem atbilda esošās ēkas (citas būves);16


Ogres novada teritorijas plānojuma galīgā redakcija. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.29.1.2. nekādas pārbūves, ievērojot visas pārējās ēkas un citas būves uz zemesvienības, nedrīkst palielināt neatbilstību apbūves noteikumiem.29.2. esošās ēkas un citas būves drīkst paplašināt ievērojot nosacījumu, ka:29.2.1. jebkura ēkas vai citas būves paplašināšana atbilst šiem apbūvesnoteikumiem;29.2.2. paplašināšana, ievērojot visas citas būves un zemes vienības izmantošanu,nepalielina neatbilstību apbūves noteikumiem.29.3. drīkst turpināt likumīgi iesāktos projektēšanas, būvēšanas, pārbūvēšanas vaiierīkošanas darbus, ja pašvaldība nekompensē zaudējumus.2.6. PiekĜūšanas noteikumi un vides pieejamība30. Drīkst izmantot tikai tādu zemes vienību, kurai ir nodrošināta piebraukšana, t.i., zemesvienība robežojas ar ielu, ceĜu, laukumu, vai piekĜūšanu tam nodrošina ceĜa servitūts.31. Apbūves teritorijās būvēm jāparedz piebrauktuves un caurbrauktuves ugunsdzēsības unglābšanas tehnikai. To parametri jāpieĦem atbilstoši attiecīgo būvju projektēšanasbūvnormatīviem.32. Piebrauktuves apbūves teritorijas iekšienē un caurbrauktuves ēkās viena no otrasjāizvieto ne tālāk par 300 m, bet perimetrālās apbūves gadījumā – ne tālāk par 180 m.33. Piebrauktuvju un caurbrauktuvju pieslēgums pie B un C kategorijas ielu brauktuvēmpieĜaujams ne tuvāk par 50 m no krustojuma. Dzīvojamo ēku grupām, publiskāmiestādēm un tirdzniecības centriem piebrauktuves jāparedz ar divām kustības joslām unietvi, bet savrup izvietotām ēkām – ar vienu kustības joslu un ietvi.34. Uz ietvēm pie ieejām ēkās pieĜaujams izvirzīt pakāpienus vai pandusu saglabājot ietvesbrīvo platumu ne mazāku par 1,2 m. Ja pakāpienam ir pulēta virsma, tajā jāiestrādāneslidena josla.35. Projektējot teritoriju izbūvi, jāparedz speciāli pasākumi (arī speciāls aprīkojums)cilvēkiem ar dzirdes, redzes vai kustību traucējumiem (labiekārtojot teritorijas,laukumus, aprīkojot ceĜus un ielas, nodrošinot iekĜūšanu, pārvietošanos, atbilstošiplānotai būves funkcijai, un izkĜūšanu no tās atbilstoši universālā dizaina principiem),lai šo cilvēku pārvietošanās publiskā ārtelpā būtu iespējami netraucēta un droša.36. Jebkuram dzīvoklim, arī dzīvoklim kā palīgizmantošanai, tirdzniecības un/vaipakalpojumu objektam jānodrošina piekĜūšana atsevišėi no citām izmantošanām.2.7. Apbūvi raksturojošie rādītāji37. Apbūvi raksturojošie rādītāji ir:37.1. apbūves blīvums un stāvu skaits vai;37.2. apbūves intensitāte un brīvās teritorijas rādītājs.38. Apbūves rādītāji, kuri apbūves noteikumos noteikti attiecīgās apbūves teritorijas zemesvienībām, neattiecas uz tām zemes vienībām, kam atĜautā izmantošana ir tikaitransportlīdzekĜu novietošana vai tehniskās apbūves objekts.17


Ogres novada teritorijas plānojuma galīgā redakcija. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.39. Apbūves intensitātes un brīvās teritorijas rādītājus nenosaka savrupmāju un dārza mājuapbūvei.2.8. Zemes vienību dalīšana, apvienošana un robežu pārkārtošana40. Zemes vienību drīkst sadalīt vai apvienot to ar kādu citu zemes vienību, tikai, ja tampiekrīt sadalāmās zemes vienības vai apvienojamo zemes vienību visi īpašnieki un jazemes vienības sadalīšana vai apvienošana ar kādu citu zemes vienību nav pretrunā aršiem apbūves noteikumiem. Tas pats attiecināms arī uz robežu pārkārtošanu.41. Zemes vienību drīkst dalīt, vai apvienot ar kādu citu zemes vienību, kā arī pārkārtotzemes vienību robežas:41.1. izstrādājot zemes ierīcības projektu;41.2. izstrādājot detālplānojumu (normatīvo aktu noteiktajos gadījumos);41.3. būvvaldei pieĦemot lēmumu par adreses noteikšanu apvienotajai zemes vienībai,zemes vienību apvienošanas gadījumā.42. Zemes ierīcības projektu izstrādā atbilstoši būvvaldes lēmumā un darba uzdevumānoteiktajām prasībām:42.1. atbilstoši teritorijas plānojumā atĜautajai izmantošanai;42.2. ja nepieciešams, uz aktuāla topogrāfiskā plāna pamatnes;42.3. saskaĦo ar atbildīgo valsts institūciju par autotransporta satiksmes drošību (VASLatvijas valsts ceĜi) un institūcijām, kurām pieder vai kuras apsaimnieko zemesvienībā esošās inženiertehniskās komunikācijas;42.4. ja zemes vienība(-as) ietilpst kultūras pieminekĜa teritorijā vai tā aizsargjoslā,saskaĦo ar atbildīgo valsts institūciju par kultūras pieminekĜu aizsardzību (Valstskultūras pieminekĜu aizsardzības inspekciju);42.5. saskaĦo ar citām būvvaldes noteiktajām fiziskām un juridiskām personām uninstitūcijām, kuru intereses tiek skartas.43. Zemes ierīcības projektu apstiprina un adresi(-es) zemes vienībām piešėir ar būvvaldeslēmumu.44. Pirms zemes vienības reālas sadales, zemes īpašniekam (-iem) jānodrošinanepieciešamo ceĜu/ielu un inženiertehnisko komunikāciju izbūvi, saskaĦā arapstiprinātā zemes ierīcības projekta vai detālplānojuma noteiktajām prasībām.45. AtĜauts veidot tikai tādu jaunu zemes vienību:45.1. kurai ir tieša piekĜūšana no ceĜa vai ielas un kuram ceĜa vai ielas fronte navmazāka par attiecīgajā izbūves teritorijā noteikto minimumu;45.2. kas robežojas ar ceĜu, ielu vai laukumu ar vismaz 5 m platu zemes gabala daĜupiebrauktuvi;45.3. ja šīs prasības nav iespējams ievērot, jāizstrādā detālplānojums, kas pamatozemes vienības sadali un mazākas ielas frontes noteikšanu.46. Nav pieĜaujama zemes vienības dalīšana:46.1. ja kāda no zemes vienībām sadalīšanas rezultātā būs mazāka par attiecīgajāteritorijā pieĜaujamo, izĦemot normatīvajos aktos paredzētos gadījumus (Zemesierīcības likuma 16 un 16 1 panti), kā arī, lai nodrošinātu uz šo saistošo noteikumupieĦemšanas brīdi nodrošinātu esošai dzīvojamai ēkai (viensētai lauksaimniecības18


Ogres novada teritorijas plānojuma galīgā redakcija. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.zemē) nepieciešamo zemes vienību ēkas apsaimniekošanai, kas mazāks par šajosnoteikumos noteikto minimālo platību, ja ēkas un zemes īpašumtiesības ir šėirtas;46.2. ja nav iespējams sadalīt kopīpašumā esošās būves reālās daĜās, atbilstošibūvnormatīviem;46.3. ja zemes vienības sadalīšanas rezultātā nav iespējams ievērot noteikto apbūvesblīvumu vai intensitāti un brīvās teritorijas rādītāju;46.4. ja sadalīšanas (apvienošanas) rezultātā apbūves teritorijās izveidotās zemesvienības forma veido figūru, kuras konfigurācija neĜauj veidot racionālu apbūvi.46.5. ja tas neatbilst kultūras pieminekĜa aizsardzības prasībām.47. Apvienojot zemes vienības, nedrīkst slēgt esošos un plānotos ceĜus, ielas, laukumus unpiebrauktuves, ja to neparedz detālplānojums.48. Sadalot zemes vienību (-as) savrupmāju vai rindu māju apbūvei un paredzot 10 vaivairāk apbūves gabalus (vai 10 dzīvojamās mājas), nepieciešams paredzēt vismaz 20%no kopējās zemes vienības(-u) platības publiskās ārtelpas (apstādījumu, sporta unrotaĜlaukumu, u.c.) vajadzībām.2.9. Pagalmu noteikumi49. Galvenajai būvei vai būvēm uz zemes vienības, atkarībā no apbūves veida, ir viens vaivairāki pagalmi (priekšpagalms, iekšējais sānpagalms, ārējais sānpagalms, aizmugurespagalms), kas shematiski attēloti 1.zīmējumā (skat.1. pielikumā).50. Vienas zemes vienības pagalma daĜu nedrīkst uzskatīt par citas zemes vienības pagalmadaĜu.51. Prasītais pagalms ir minimālais pagalms, ko nosaka apbūves noteikumu noteiktieattālumi no zemesgabala robežām līdz jebkuras galvenās būves virszemes daĜai.Nekādu daĜu no jebkura prasītā pagalma nedrīkst aizĦemt kāda būves virszemes daĜa,izĦemot:51.1. saimniecības ēkas, ja tās attiecīgajā pagalmā atĜautas;51.2. arhitektoniskas detaĜas un veidojumi, arī sliekšĦi, skursteĦi, starpdzegas,dzegas, teknes, pilastri un jumta balsti, kas projicējas jebkurā prasītajā pagalmā nevairāk par 0,7 m uz āru no sienas;51.3. funkcionālas un dekoratīvas būves, arī nolaižami saulessargi (markīzes),dekoratīvas strūklakas, skulptūras, piemiĦas plāksnes un žogi;51.4. atklātas ugunsdzēsības vai āra kāpnes, kam kāpĦu pakāpieni un laukumiaprīkoti ar margām, un kas projicējas jebkurā prasītajā pagalmā ne vairāk par 1,5 muz āru no sienas;51.5. erkeri, kas projicējas jebkurā prasītajā pagalmā ne vairāk par 1,5 m uz āru nosienas;51.6. balkoni, segtas un nesegtas terases, kas projicējas jebkurā prasītajā pagalmā nevairāk par 2,5 m uz āru no sienas.52. Priekšpagalamu (priekšdārziĦu) nedrīkst apbūvēt, izĦemot šajos noteikumos noteiktosgadījumus. PriekšdārziĦā ierīko apstādījumus.19


Ogres novada teritorijas plānojuma galīgā redakcija. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.2.10. Būvju atbilstība zemes vienības robežām53. Nevienas būves neviena daĜa nedrīkst projicēties ārpus zemes vienības robežas, uzkuras tā atrodas, izĦemot:53.1. ja būvlaide sakrīt ar sarkano līniju. Šādā gadījumā būves daĜa nedrīkst projicētiesbrauktuvei tuvāk kā 0,5 m un tās apakšējai malai ir jābūt vismaz 3,0 m virs ietves;53.2. ja būve ir žogs starp zemes vienībām;53.3. ja kaimiĦu zemes vienības īpašnieks piekrīt grozīt zemes vienības robežu pavertikāli (pārkares servitūts);53.4. ja zemes reformas gaitā ir izveidojies zemes un būvju savstarpējais izvietojums,kā rezultātā būve izvietota uz vairākām zemes vienībām, un ir izstrādāts unbūvvaldē saskaĦots ēkas vai ēku kompleksa apsaimniekošanai un uzturēšanainepieciešamo zemes vienību plāns un zemesgrāmatā ierakstīti atbilstoši ilgtermiĦazemes nomas līgumi ar attiecīgo zemes vienību īpašniekiem, ja to nevar atrisinātkoriăējot zemes vienību robežas.2.11. Redzamības trīsstūri54. Lai nodrošinātu ceĜu (ielu) krustojumu un pieslēgumu pārredzamību, uz stūra zemesvienības ir jāievēro sekojoši nosacījumi:54.1. Uz zemes vienības, kas piekĜaujas dzelzceĜam un to šėērsojošai ielai, nedrīkst būvēt,pārbūvēt vai ierīkot būvi tādā veidā, ka tā traucē skatu starp 0,8 m un 2,5 mlīmeĦiem virs ielas viduslīnijas līmeĦa trīsstūra teritorijā, ko ierobežo dzelzceĜazemes nodalījuma josla, sarkanā līnija, un līnija, kas savieno uz dzelzceĜa zemesnodalījuma joslas un sarkanās līnijas atrodošos punktus tādā attālumā no šo līnijukrustpunkta, kāds noteikts atbilstoši normatīvajiem aktiem (MK 1998. gada6.oktobra noteikumiem Nr.392 „DzelzceĜa pārbrauktuvju un pāreju ierīkošanas,aprīkošanas, apkalpošanas un slēgšanas noteikumi”) Redzamības trīsstūrugrafiskais attēlojums ietverts šo saistošo noteikumu 1.pielikumā.54.2. piekĜaujoties ceĜa vai ielas viena līmeĦa krustojumam, nevienā izbūves teritorijānedrīkst būvēt, pārbūvēt vai ierīkot nekādu būvi tādā veidā, ka tā traucē skatu starp0,8 m un 2,5 m līmeĦiem virs krustojošos ielu viduslīniju līmeĦa trīsstūra teritorijā,ko ierobežo stūra zemes vienības sarkanās līnijas un līnija, kas savieno punktus uzšīm sarkanajām līnijām, tādā attālumā no minēto sarkano līniju krustpunkta, ko(nosaka atbilstoši LVS 190-3:1999, 3.8. un 3.9. tabulas, kā arī 3.3. un 3.18. punktuprasībām (skat.2. zīmējumu 1. pielikumā).54.3. Redzamības trīsstūra robežās nedrīkst atrasties ēkas, būves, žogi, mobili objekti(kioski, furgoni, reklāmas stendi un citi vidi veidojoši elementi), koki un krūmiaugstāki par 0,5 m.54.4. Ja esošā apbūve neĜauj izveidot nepieciešamos redzamības trīsstūrus, gājēju untransporta kustības drošība jānodrošina ar kustības regulēšanas vai speciālāmtehniskām ierīcēm;2.12. Augstuma ierobežojumi55. Ēku un citu būvju pieĜaujamais maksimālais augstums vai stāvu skaits noteikts šoapbūves noteikumu 6.nodaĜā atkarībā no izbūves teritorijas, bet ēku un būvju augstumaun stāvu skaita noteikšana shematiski attēlota attiecīgi 3. un 4. zīmējumā (skat.1.pielikumā).20


Ogres novada teritorijas plānojuma galīgā redakcija. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.56. Būves augstumu mēra no būves zemes planējuma atzīmes fasādes ielas vai ceĜa pusē.Ja būves zemes planējuma atzīme nav horizontāla, būves augstumu mēra no vidējāzemes līmeĦa. Pagalma būvēm augstumu mēra no pagrabstāva pārseguma vaicokolstāva pārseguma, vai, ja ēkai nav ne pagrabstāva, ne cokolstāva, no pirmā stāvagrīdas līmeĦa.57. Ēku, augstsprieguma elektropārvades līniju, torĦu, mastu un citu būvju, kas var tieši vainetieši apdraudēt lidojumu drošību, izvietojums jāsaskaĦo ar valsts institūciju (VACivilās aviācijas aăentūra), kuras pārziĦā atrodas lidlauki. Ogres pilsētā ir noteikta 5km zona no Ikšėiles lidlauka kontrolpunkta robežas un gaisa kuău pacelšanās unnosēšanās sektors 2 km attālumā no lidlauka skrejceĜa tuvākā sliekšĦa, kurā šissaskaĦojums ir noteikts darbībām, kas uzskaitītas aviācijas drošību regulējošosnormatīvajos aktos (likums „Par aviāciju” 41. pants).58. Jaunas apbūves vai esošās apbūves rekonstrukcijas gadījumā tās augstums zemesvienībās, kas robežojas ar savrupmāju apbūves teritoriju nedrīkst būt lielāks par 4stāviem.2.13. Prasības ēku savstarpējam izvietojumam59. Attālumi starp dzīvojamām ēkām, dzīvojamām un publiskām, kā arī ražošanas ēkāmjāpieĦem saskaĦā ar insolācijas, apgaismojuma un ugunsdrošības prasībām.60. Attālumus starp daudzdzīvokĜu namiem apbūves priekšlikumos un detālplānojumospieĦem:60.1. izvietojot tās ar garākajām fasādēm vienu pretī otrai:60.1.1. starp 2 – 3 stāvu ēkām ne mazāk kā 15 m;60.1.2. starp 4 stāvu ēkām ne mazāk kā 20 m;60.1.3. starp 5 stāvu un augstākām ēkām ne mazāk kā 30 m.60.2. izvietojot pretī vienas ēkas garākajai fasādei otras ēkas gala fasādi ar dzīvojamotelpu logiem:60.2.1. 2 – 3 stāvu apbūvē ne mazāk kā 10 m;60.2.2. 4 stāvu un augstākā apbūvē ne mazāk kā 12 m.61. Izstrādājot būvprojektus, 61.punktā minētie attālumi precizējami saskaĦā ar insolācijas,apgaismojuma un ugunsdrošības normatīvo aktu prasībām;62. Izvietojot jaunu apbūvi zemes vienībā, jāievēro esošās likumīgās apbūves izvietojumsblakus zemes vienībā:62.1. ēka apbūves teritorijās attiecībā pret kaimiĦu apbūves zemes vienību robežāmjāizvieto ievērojot minimālos ugunsdrošības attālumus starp ēkām, bet ne tuvāk par4 m;62.2. starp projektēto un kaimiĦu zemes vienībā esošo dzīvojamo māju logiemjānodrošina vismaz 8 m attālums.63. Izstrādājot būvprojektus, 62.punktā minētos attālumus var samazināt vai ēkas varizvietot pie robežas, ja tiek veikti būvnieciski ēku ugunsdrošību paaugstinoši pasākumiun panākta vienošanās ar kaimiĦu zemes vienības īpašnieku par mazāku attālumu, koīpašnieks apliecina ar savu parakstu, saskaĦojot projektu un nostiprinot to kāapgrūtinājumu Zemesgrāmatā.21


Ogres novada teritorijas plānojuma galīgā redakcija. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.2.14. Insolācijas un apgaismojuma prasības64. Insolācijas un apgaismojuma prasības jāpieĦem saskaĦā ar spēkā esošajiem dabiskāapgaismojuma normatīviem, ievērojot Civillikumā noteiktās gaismas tiesības.2.15. Ugunsdrošības prasības65. Ugunsdrošības attālumi starp dzīvojamām, publiskajām un rūpniecības uzĦēmumuēkām jāparedz atbilstoši spēkā esošo būvnormatīvu prasībām.66. Izvietojot ēkas pie robežas, sienai pie/uz robežas, ir jābūt pretugunsmūrim.2.16. Inženiertehniskās apgādes nodrošinājums un attālumi starpinženiertehniskās apgādes tīkliem67. Visās izbūves teritorijās jānodrošina atĜauto izmantošanu objektu nepieciešamāinženiertehniskā apgāde saskaĦā ar tehniskajiem noteikumiem, kas izriet no teritorijasplānojuma, detālplānojuma vai inženierkomunikāciju attīstības shēmām. Minimālāinženiertehniskā apgāde pilsētā un ciemos sevī ietver centralizētu ūdensapgādi,kanalizāciju, lietus ūdens novadīšanas sistēmas un elektroapgādi.68. Lokālas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas zemes vienībā pieĜaujams saglabāt vaiveidot tikai gadījumos, ja pieslēgšanās centralizētiem inženiertīkliem nav iespējama 50m rādiusā ap ēku, kam ūdensapgāde vai kanalizācija nepieciešama.69. Piebraucamo ceĜu servitūti un fizisko vai juridisko personu īpašumā esošās ielas irizmantojamas arī inženiertehniskās apgādes tīklu ierīkošanai.70. Inženiertehniskās apgādes tīklu izvietošanā un rekonstrukcijā paredz tādu tīkluizvietojumu un tehniskos risinājumus, lai pēc iespējas racionāli izmantotu ielaspazemes telpu.71. Ierīkojot vai rekonstruējot inženiertehniskās apgādes tīklus pilsētas un ciemu teritorijās,īsteno pāreju no gaisvadu un iekārto kabeĜu līnijām uz pazemes kabeĜu līnijām.72. Minimālie horizontālie attālumi no virszemes un pazemes inženiertehniskās apgādestīkliem līdz citām būvēm jāpieĦem saskaĦā ar normatīvo aktu prasībām (MK28.12.2004. noteikumi Nr.1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumspilsētās, ciemos un lauku teritorijās”).73. Attālumu no tīkliem līdz neuzceltai (paredzētai) ēkai pieĦem no būvlaides.74. Minimālie horizontālie attālumi starp pazemes un virszemes inženiertehniskās apgādestīkliem un būvēm jāpieĦem saskaĦā ar normatīvajos aktos paredzētajiem attālumiem(MK 28.12.2004. noteikumi Nr.1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikācijuizvietojums pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”).2.17. Teritorijas inženiertehniskā sagatavošana75. Teritorijās, kuras nav piemērotas apbūvei applūšanas, augsta gruntsūdens līmeĦa,kūdras nogulu, grunts piesārĦojuma, nesagatavotas piekĜūšanas, kā arī maăistrālo22


Ogres novada teritorijas plānojuma galīgā redakcija. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.inženiertehnisko apgādes tīklu neesamības dēĜ vai kādu citu apstākĜu dēĜ, veicteritorijas inženiertehnisko sagatavošanu. Tā var ietvert atsevišėus pasākumus(nosusināšanu, teritorijas uzbēršanu, grunts sanāciju vai nomaiĦu, rekultivācijas darbus,maăistrālo inženiertehnisko komunikāciju, kā arī ar piekĜūšanas nodrošināšanu saistītoielu vai ceĜu izbūvi u.tml.) vai pasākumu kompleksu, kas jāveic, lai būvniecībainodomātajā teritorijā būtu iespējams veikt apbūvi.76. Inženiertehniskās teritorijas sagatavošanu veic saskaĦā ar būvvaldē akceptētubūvprojektu pēc būvatĜaujas saĦemšanas.77. Būvniecība piesārĦotā vai potenciāli piesārĦotā teritorijā, kas normatīvajos aktosnoteiktajā kārtībā ir reăistrēta Latvijas Vides, ăeoloăijas un meteoroloăijas centraPiesārĦoto un potenciāli piesārĦoto vietu reăistrā un kas rada vai var radīt drauduscilvēku veselībai vai videi, iespējama tikai pēc attiecīgās teritorijas sanācijas(rekultivācijas), ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības, kā arī, nepieciešamībasgadījumā, izbūvējot centralizētas ūdensapgādes tīklus.78. Teritorijas uzbēršanai ir aizliegts izmantot nepārstrādātus būvniecības atkritumus unsadzīves atkritumus, kā arī piesārĦotu grunti un izdedžus.2.18. Grāvji un hidrotehniskās būves79. Lai novērstu gruntsūdeĦu līmeĦa celšanos, zemes vienības īpašniekam jāsaglabā unjāuztur vienotā noteces sistēmā iekĜautie esošie grāvji, hidrotehniskās būves un dabīgāsūdensteces.80. Kur grāvja aizsargjoslas platumu nenosaka Aizsargjoslu likums (lauksaimnieciskasizmantošanas un meža teritorijās), apbūvi zemes vienībā nedrīkst izvietot tuvāk par 3m, bet blīvas savrupmāju un dārza māju teritorijās tuvāk par 1 m no grāvja malas.StiepĜu pinuma žogu var izvietot pa grāvju malu.81. Grāvjus vai dabīgās noteces nedrīkst aizvietot ar caurulēm, izĦemot gadījumus, ja ardetālplānojumu nav noteikts citādi vai tas paredzēts būvprojektā. Ja apbūvējotteritoriju, ir nepieciešams grāvi aizbērt, tad vispirms normatīvos aktos noteiktajākārtībā izrok aizstājējgrāvi.82. Ja plānoto būvniecību traucē izbūvētā drenu sistēma, būvprojektā paredz tāspārkārtošanu.2.19. Industriālā riska novēršana83. Objektiem, kuru darbība rada industriālu risku, nepieciešams veikt industriālā riskanovērtējumu.84. Lēmumu par riska objekta izvietojumu un darbības ierobežojumiem var pieĦemt tikaitad, ja riska novērtējuma rezultāts ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros apstiprinazemāku par maksimāli pieĜaujamo apdraudējuma līmeni un atbilst akceptējamā riskakritērijiem kā individuālajam riskam, tā arī sociālajam jeb grupas riskam.23


Ogres novada teritorijas plānojuma galīgā redakcija. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.2.20. Aizsardzība pret troksni85. Akustiskā trokšĦa pieĜaujamos normatīvus dzīvojamo un publisko ēku telpām unteritorijām pieĦem atbilstoši normatīvajiem aktiem (LR Ministru kabineta 2004.13.07.noteikumi Nr.597„TrokšĦu novērtēšanas un pārvaldības kārtība”, 2002.23.04.noteikumi Nr.163 „Noteikumi par trokšĦa emisiju no iekārtām, kuras izmanto ārpustelpām”, kā arī 2011.25.11. noteikumi Nr.76 ”Noteikumi par trokšĦu novērtēšanudzīvojamo un publisko ēku telpās”).86. TrokšĦa līmeĦa rādītāji galvenajiem trokšĦa avotiem nosakāmi pēc to novietneiatbilstošām trokšĦa kartēm, bet, ja to nav, akustisko mērījumu vai aprēėinu rezultātā(atbilstoši LVS ISO 1996:2002).87. TrokšĦa samazināšanas līdzekĜi (prettrokšĦa pasākumi) projektējami atbilstošibūvnormatīvu prasībām (LBN 016-03 „Būvakustika”).2.21. Žogi un prettrokšĦu sienas88. Žogiem gar ielām un laukumiem jābūt saskanīgiem ar būvju arhitektūru. Gar ielu, ceĜuvai laukumu drīkst ierīkot stiepĜu pinuma žogu 1,6 m augstumā, ražošanas teritorijāspieĜaujamais žoga augstums ir 2,2 m, izvietojot to atbilstoši šo noteikumu 90.punktaprasībām vai dzīvžogu, bet uz robežas ar citu zemes gabalu atĜauts būvēt līdz 1,8 maugstu stiepĜu pinuma žogu vai dzīvžogu.. Cita veida žogu būvniecībai izstrādājamaskice, kas saskaĦojama būvvaldē.89. Žogu, kur to drīkst, būvē:89.1. gar ceĜu/ielu – pa ceĜa nodalījuma joslu/ielas sarkano līniju;89.2. stūra zemes vienībās – ievērojot redzamības trīsstūra prasības (skat.2.zīmējumu1.pielikumā);89.3. gar virszemes ūdensobjektiem – ievērojot normatīvo aktu prasības (Aizsargjoslulikuma 37.pants), ja ar detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu nav noteiktaplatāka josla, kur žogus izvietot aizliegts;89.4. neskarot inženiertehniskās komunikācijas un nodrošinot to netraucētu darbībuun apkalpošanu;89.5. pārējos gadījumos – pa zemes vienību robežām, neierobežojot servitūta tiesības.90. Robežžogi abiem kaimiĦiem jāizbūvē un jāuztur kārtībā kopīgi, bet, ja viĦi nevarvienoties, tad katram jāizbūvē un jāuztur kārtībā tā žoga puse, kas, skatoties no zemesvienības uz robežu, atrodas pa labi, turklāt žogam gar visu robežu jābūt viena veida. JakaimiĦi par žogu veidu un augstumu nevar vienoties, pašvaldības dome apspriež abupriekšlikumus un izlemj kādu žogu būvēt. Šis pašvaldības domes lēmums ir saistošsabiem kaimiĦiem. Gadījumos, ja uz robežas ir ēkas, kaimiĦiem uz pusēm jāizbūvē unjāuztur robežžogs uz neapbūvētajām robežas daĜām.91. Ogres pilsētas aizsargājamās apbūves teritorijās un ap kultūras pieminekĜiem izbūvēvēsturisko žogu tipu, kas raksturīgs attiecīgajā rajonā.92. Nav atĜauta dzeloĦstiepĜu vai tām pielīdzinātu materiālu izmantošana žogos dzīvojamāsun publisko iestāžu teritorijās un parku teritorijās. Nav atĜauts žogu stabu atbalstusizvietot ielu, ceĜu un laukumu teritorijā. Žoga vārtu atvērums nedrīkst traucēt gājēju,velosipēdistu un autotransporta kustību.24


Ogres novada teritorijas plānojuma galīgā redakcija. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.93. Nedrīkst krāsot dabisko akmeni, keramiku un cēlapmetumu žogos. Žoga pasētanedrīkst būt augstāka par 0,5 m.94. Žogiem publisko iestāžu teritorijās ir jābūt atbilstošiem šo teritoriju funkcionālajaiizmantošanai, maksimāli saglabājot publisko ēku raksturu un pieejamību.95. PrettrokšĦa sienas novietne un vizuālais risinājums jāsaskaĦo būvvaldē un ar skartozemes vienību īpašniekiem. Īpašos gadījumos par prettrokšĦa barjeru drīkst izmantotžogu, ja ir pamatojama tā efektivitāte.2.22. Fasādes, jumti, notekcaurules96. Katras zemes vienības īpašniekam(-iem) atbilstoši pašvaldības saistošajiemnoteikumiem (Nr.23/2010 „Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Ogres novadā”) jāuzturkārtībā ēkas fasādes, jumts, ūdens notekcaurules un renes. Fasādes krāsošana jāveicsaskaĦā ar saskaĦoto krāsu pasi vai būvprojektā akceptēto krāsojumu.97. Jumti jāizbūvē tā, lai ūdens no tiem netecētu uz kaimiĦu zemes vienībām. Jānovēršiespēja ledus un sniega kupenu krišanai no jumta uz ietves un kaimiĦu zemes vienībās.98. Ēkai, kas robežojas ar ietvi vai veloceliĦu jābūt ierīkotai lietus ūdens renei unnotekcaurulei vai citai lietus ūdens novadīšanas sistēmai. Notekcaurules un to galijāierīko tā, lai netraucētu kustību pa ietvi.99. Gaisa kondicionierus, ventilācijas un citas tamlīdzīgas tehniskās iekārtas, izĦemotražošanas ēkām un tehniskiem objektiem, nedrīkst novietot uz ēkas tā, ka tās redzamasno publiskās ārtelpas.100. Ar ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas projektu atĜauta:100.1. lodžiju un balkonu pārbūvēšana, arī aizstiklošana, daudzdzīvokĜu namos;100.2. jaunu logu, skatlogu un durvju ailu ierīkošana vai likvidēšana, kā arī logudalījuma maiĦa.101. Nav atĜauta patvaĜīga dūmvadu izvadīšana daudzdzīvokĜu nama fasādēs.102. Pilsētās un ciemos pirms fasāžu krāsošanas, ja tiek mainīts būvprojektā saskaĦotaisfasādes krāsojums, fasādes krāsojuma risinājums jāsaskaĦo būvvaldē.103. Virs skatlogiem atĜautas markīzes, ja tās neprojicējas brauktuvei tuvāk kā 0,5 m un toapakšējā mala ir vismaz 2,2 m virs ietves.2.23. Apgaismojums104. Apgaismes ėermeĦiem jābūt dizainā saskanīgiem katra vizuāli vienlaicīgi uztveramaielas posma vai kvartāla garumā, kā arī katra laukuma vai skvēra robežās.105. Apgaismes ėermeĦi jāpieslēdz pazemes kabeĜiem vai kabeĜiem būvju sienās. KabeĜinedrīkst būt redzami būvju fasādēs.25


Ogres novada teritorijas plānojuma galīgā redakcija. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.2.24. Kioski, nojumes, paviljoni un citi publiskās ārtelpas elementi106. Stacionārus (arī sezonas) mazumtirdzniecības punktus (kioskus, nojumes, stendus,paviljonus un citus), neatkarīgi no to piederības, atĜauts būvēt vai novietot gatavus tikaiar būvvaldes akceptu, nosakot to izvietošanas termiĦu:106.1. Minētajiem objektiem izstrādājams būvprojekts, tajā paredzot objektaizmantošanas prasībām atbilstošu teritorijas labiekārtojumu: gājēju celiĦu unapstādījumu izveidi vai rekonstrukciju, kā arī vienotu vizuālo risinājumuapgaismojumam, atkritumu urnām, soliĦiem, u.c. labiekārtojuma elementiem;106.2. Ja minētie objekti robežojas ar ielas vai ceĜa sarkano līniju vai atrodas ielas vaiceĜa sarkanajās līnijās, nepieciešams par autotransporta satiksmes drošību atbildīgāsvalsts institūcijas (VAS „Latvijas valsts ceĜi” Ogres nodaĜas) saskaĦojums.107. Zemes vienības īpašnieka pienākums ir uz galvenās būves galvenās fasādes,piestiprināt karoga turētāju vai priekšpagalmā uzstādīt brīvstāvošu, balti krāsotu vaisudrabotas krāsas karoga mastu, ne īsāku par 6 m, valsts karoga uzvilkšanai.107.1. Karoga turētāja novietojams uz ēkas ielas fasādes, labajā pusē no ieejas. Ja ieejaēkā nav vērsta pret ielu, karoga turētāja statīvu izvieto uz tās ēkas daĜas, kura irvērsta pret ielu - labajā pusē, skatoties virzienā no ēkas fasādes;107.2. DaudzdzīvokĜu namiem, kam ir divas vai vairākas līdzvērtīgas ieejas, karogaturētāju izvieto pie tās ieejas labajā pusē (skatoties virzienā no ēkas fasādes), kastuvāka pilsētas centram.107.3. Ja daudzdzīvokĜu nama fasāde ir vērsta perpendikulāri pret galveno ielu,karoga turētāju izvieto labajā pusē no tās ieejas, kura atrodas tuvāk galvenajai ielai.107.4. Pie publiskām ēkām, kur saskaĦā ar ēkas statusu vienlaikus ar Latvijas valstskarogu jāizvieto citu valstu karogi, valsts karoga turētāju izvieto ēkas fasādē, ieejaskreisajā pusē, skatoties virzienā uz ēkas fasādi, otru karoga turētāju izvietosimetriski ēkas ieejas labajā pusē.108. Izkārtnes, reklāmas, sludinājumi un citi vizuālās informācijas materiāli izvietojamiatbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem (Nr.22/2010 „Par reklāmas, izkārtĦu,sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību publiskās vietās Ogresnovadā”).2.25. Vietas un būves atkritumu savākšanai109. Zemes lietotājiem – uzĦēmumiem, iestādēm, organizācijām un īpašniekiem jānovietoatkritumu tvertnes šim nolūkam speciāli iekārtotās vietās - novietnēs, jāuztur kārtībāpiebraucamie ceĜi uz atkritumu tvertnēm un jānodrošina pie tām brīva pieeja.110. Zemes vienību īpašniekiem, uz kuru zemes atrodas publiska ēka vai daudzdzīvokĜunams, jānodrošina, lai pie ieejas šādā iestādē vai namā, būtu uzstādīta atkritumu urna,kā arī jānodrošina, lai tā vienmēr būtu tīra, savlaicīgi nokrāsota un salabota. Atbilstošipašvaldības saistošajiem noteikumiem (Nr.27/2010 „Sadzīves atkritumuapsaimniekošanas noteikumi”) sadzīves atkritumi regulāri jāizved.111. Projektējot būvi, zemes vienībā vienlaicīgi plāno sadzīves atkritumuapsaimniekošanu saskaĦā ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem un26


Ogres novada teritorijas plānojuma galīgā redakcija. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.apbūves noteikumu prasībām. Atkritumu tvertĦu novietnes veido atbilstošiprognozētajam atkritumu apjomam.112. Novietnes projektē ar funkcionāli pamatotu piebrauktuvi un gājēju celiĦu plānojumu.113. Atkritumu tvertĦu novietnes platību nosaka, vienai tvertnei paredzot vismaz 2 m 2 .114. Atkritumu tvertĦu novietnei un atkritumu savākšanas laukumam pielieto asfalta vaibetona segumu.115. Atkritumu tvertĦu novietni nedrīkst izbūvēt un ierīkot ielu apstādījumu joslās.116. Atkritumu tvertĦu novietnes izvieto:116.1 ne tuvāk par 1,5 m no zemes vienības robežas, izĦemot, ja ir saĦemta attiecīgāsblakus zemes vienības īpašnieka piekrišana uz būvprojekta ăenerālplāna rasējumalapas;116.1 ne tuvāk par 10 m līdz daudzdzīvokĜu mājas fasādei ar logiem;116.1 ne tuvāk par 20 m līdz jebkādai izglītības iestādei, bērnu rotaĜu laukumam,atpūtas zonai, sporta laukumam;116.1 ne tuvāk par 5 m no saglabājamu koku stumbriem;116.1 ne tālāk par 100 m līdz visattālākajai ieejai mājā vai publiskā ēkā.117. Atkritumu savākšanas laukuma platība ir 600 – 1000 m 2 . Atkritumu savākšanaslaukumu izvieto ne tuvāk par 20 m līdz tuvāko dzīvojamo māju logiem, sporta unrotaĜlaukumiem.118. Komposta vietas nedrīkst ierīkot priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā, kā arī tuvāk par1,5 m no kaimiĦa robežas vai uz tās, izĦemot gadījumu, ja ir rakstiska vienošanās arkaimiĦu zemes vienības īpašnieku. Komposta kaudzes un organiskā mēslojumaglabātuves ierīkojamas, izslēdzot virszemes un pazemes ūdeĦu piesārĦošanu.2.26. Saimniecības ēkas. Ēkas un būves mājlopiem119. Ja vien šajos apbūves noteikumos nav noteikts citādi, saimniecības ēku nedrīkstierīkot priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā, izĦemot lapeni vai segtu auto nojumi esošāapbūvē, ja tas saskaĦots ar būvvaldi.120. Saimniecības ēkas augstums un būvapjoms Ogres pilsētā un ciemos nedrīkstpārsniegt dzīvojamās ēkas augstumu un būvapjomu.121. Saimniecības ēkas un būves mājlopiem un mājputniem, nodrošinot to labturībasprasības, drīkst ierīkot tikai:121.1. lauksaimniecības zemju teritorijās;121.2. tehniskās apbūves teritorijās ciemos;121.3. savrupmāju un dārza māju apbūves teritorijās (ārpus Ogres pilsētasaizsargājamās apbūves teritorijas) zemes vienībās, kas nav mazākas par 1200 m 2 , jatam rakstiski piekrīt kaimiĦi;121.4. savrupmāju un dārza māju apbūves teritorijās mājputnu turēšana atĜauta zemesvienībās, kas nav mazāki par 600 m 2 , ja tam rakstiski piekrīt kaimiĦi;121.5. bišu saimju turēšanas tiesības reglamentē Civillikums.27


Ogres novada teritorijas plānojuma galīgā redakcija. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.122. Kūtsmēslu glabātuvēm jābūt betonētiem pamatnei un pamatiem ar 0,8 – 1,0 maugstām malām, apkārt jābūt nobetonētam vircas grāvītim ar noteci uz vircas bedrespusi. Vircas bedrēm jābūt betonētām, hidroizolētām un nosegtām.123. Kūtsmēslu glabātuvēm jābūt valdošo vēju virzienā no kūtīm un dzīvojamām ēkāmun zemākā reljefa vietā. Mēslu krātuves abos galos jāizveido cieta segumaiebrauktuves.124. Dzīvnieku patversmes un viesnīcas mājdzīvnieku turēšanai var izvietot atsevišėāzemes vienībā, teritorijās kur atĜauta mājlopu turēšana, veicot būves ieceres publiskoapspriešanu.2.27. Atklāta ārpustelpu uzglabāšana125. Atklāta ārpustelpu uzglabāšana nav atĜauta:125.1. priekšpagalmā vai, stūra zemes vienības gadījumā, ārējā sānpagalmā, izĦemottirdzniecības objektos uz konkrētās lietas tirdzniecības laiku;125.2. tuvāk par 3 m no zemesgabala robežas;125.3. nevienā nepieciešamajā transportlīdzekĜu novietnē.126. Būvmateriālu atklāta ārpustelpu uzglabāšana priekšpagalmā vai, stūra zemes vienībasgadījumā, ārējā sānpagalmā atĜauta tikai būvlaukumā, pēc būvprojekta akceptabūvvaldē.2.28. Apstādījumi127. Zemes īpašnieks vai tiesiskais lietotājs ir atbildīgs par apstādījumu, kas atrodas uzviĦa zemes vienības, uzturēšanu, aizsardzību un atjaunošanu.128. Ēkas un būves nedrīkst būvēt vai to rekonstruējamās daĜas nedrīkst izvietot tuvāk kāpieauguša koka vainaga attālumā no zemesgabalā vai tam blakus augošu kokustumbriem, izĦemot gadījumus, ja tiek veikti aizsardzības pasākumi koka sakĦusistēmas saglabāšanai. Attālums no inženiertehniskajām komunikācijām līdz kokiemjāpieĦem: kokiem līdz 15 cm diametrā – ne mazāks par 2 m, bet resnākiem kokiem –ne mazāks par 3 m.129. Attālumi koku un krūmu stādīšanai (no zemes vienības robežas):129.1. lielajiem lapu kokiem (ozoli, liepas, kĜavas, bērzi, oši, vīksnas) un skujkokiem(egles un priedes) vismaz 5 m;129.2. tūjām 2 m, ja to augstums nepārsniedz 2 m, ja augstums lielāks, tad 5m;129.3. ābelēm 3 m;129.4. plūmēm un ėiršiem 2 m;129.5. krūmiem 1 m.130. Dzīvžogi un citi stādījumi stūra zemes vienībās nedrīkst aizsegt redzamības trijstūrus.Ogres pilsētā ir noteikta Ikšėiles lidlauka šėēršĜu ierobežošanas virsmu robeža, kuras28


Ogres novada teritorijas plānojuma galīgā redakcija. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.ietvaros 2 km zonā no Ikšėiles lidlauka ar atbildīgo valsts institūciju (VA Civilāsaviācijas aăentūra) ir jāsaskaĦo koku stādīšana.131. Apstādījumu veidu publiskajā ārtelpā nosaka detālplānojumā vai būvprojektā,atkarībā no apstādījumu mērėa, transporta organizācijas un inženiertīklu izvietošanasvajadzībām.132. Kokaugiem, kas atrodas slēgtā vai daĜēji slēgtā segumā, nodrošina apdobi vismaz 1,5m no koka stumbra, bet no krūma vai krūmu grupas malējā krūma ass – līdz 1 m.133. Ielās, kur starp augošiem vai projektētajiem kokiem ir atĜauta vai plānotatransportlīdzekĜu iebraukšana vai stāvēšana, nodrošina koku stumbru aizsardzību pretmehāniskiem bojājumiem, ierīkojot speciālas stumbra aizsargierīces vai apdobjuvertikālās apmales.134. Koku ciršanu veicama normatīvo aktu noteiktajā kārtībā (Meža zemēs koku ciršanureglamentē Meža likums, bet ārpus meža MK 2006. gada 26.augusta noteikumi Nr.717„Kārtība koku ciršanai nemeža zemēs”.)135. Ogres pilsētas un ciemu teritorijās augošu koku un ielās un publiskos apstādījumosaugošu krūmu ciršanu, pārstādīšanu vai vainagu kopšanu atĜauts veikt tikai ar Ogresnovada pašvaldības vides speciālista saskaĦojumu/atĜauju. Ja koki atrodas kultūraspieminekĜa vai tā aizsargjoslas teritorijā, ciršana papildus jāsaskaĦo arī ar Valstskultūras pieminekĜu aizsardzības inspekciju. Esošo koku saglabāšanai dodamapriekšroka salīdzinājumā ar jauniem stādījumiem.136. Bez ciršanas atĜaujas un saskaĦošanas Ogres pilsētas un ciemu teritorijās un pārējāsteritorijās ārpus meža drīkst izcirst dabiski ieaugušus kokus līdz 8 cm diametrā (mērot1,3 m augstumā no zemes) un augĜu kokus.137. Būvdarbu laikā būvniecības teritorijā esošo koku stumbrus vismaz 2,5 m augstumāiežogo ar vairogiem. Ja būvdarbu rezultātā tiek atraktas koku saknes, atsegtās kokasaknes apklājamas, lai pasargātu tās no izžūšanas, kā arī veicami pasākumi, laipasargātu koku saknes un augsni no sablīvēšanās, ko var izraisīt smagās tehnikaspārvietošanās būvlaukumā.138. SuĦu pastaigu un dresūras laukumos jānodrošina augsnes, stādījumu un kokauguaizsardzību pret izmīdīšanu un dzīvnieku izkārnījumiem.2.29. Augsnes virskārtas un reljefa saglabāšana139. Veicot būvniecību vai citu saimniecisko darbību zemes vienībā, jāsaglabā augsnesvirskārta. Būvniecības vai reljefa izmaiĦu rezultātā noĦemto augsni uzglabā un, veicotlabiekārtošanas darbus, izmanto projektētā reljefa veidošanai saskaĦā ar vertikāloplānojumu būvprojekta sastāvā.140. Nav pieĜaujamas patvaĜīgas reljefa izmaiĦas. Projektētās reljefa izmaiĦas nedrīkstradīt apdraudējumu pieguĜošajām zemes vienībām un apbūvei tajās, kā arī traucētdabīgo noteci.141. Projektētās nogāzes jānodrošina pret izskalošanu (eroziju).29


Ogres novada teritorijas plānojuma galīgā redakcija. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.142. Augsnes virskārta jāatjauno līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.2.30. Pazemes būves143. Pirms pazemes būves vai pazemes stāvu projektēšanas veic hidro- uninženierăeoloăisko izpēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un izvērtē pazemesbūves vai ēkas pazemes stāvu potenciālo ietekmi uz vidi un saglabājamiem kokiemkonkrētajā objektā un tam pieguĜošajā teritorijā.144. Būvprojektā jāparedz tehniskie risinājumi, lai nodrošinātu apstādījumu saglabāšanainepieciešamo hidroloăisko režīmu būvniecības laikā un būves tālākajā ekspluatācijā.2.31. Stihijas postījumu atjaunošana145. Neskatoties uz jebkādiem citiem apbūves noteikumiem, īpašnieks atbilstošiakceptētam būvprojektam ir tiesīgs atjaunot ugunsgrēka vai dabas stihijas rezultātānopostītu vai daĜēji nopostītu būvi tajās pašās pamatdimensijās un tajā pašā novietnē,izĦemot gadījumus, ja:145.1. nopostītā būve atradās ielu sarkanajās līnijās un nebija satiksmes infrastruktūrasobjekts vai arhitektūras piemineklis;145.2. nopostītā būve bija patvaĜīgas būvniecības objekts;145.3. nopostītā būve atradās uz neatbilstošas izmantošanas zemes vienības. Šādāgadījumā ēku var atjaunot, ievērojot apbūves noteikumu prasības attiecīgajaiteritorijai.2.32. Grausti un būvju nojaukšana146. Īpašniekiem, kuru būves ir kĜuvušas par graustiem tās jānojauc vai jāsaved kārtībāsaskaĦā ar pašvaldības saistošo noteikumu (Nr.8/2011”Par kārtību kādā sakārtojamasvai nojaucamas avārijas stāvoklī esošas būves Ogres novadā”) prasībām.147. Ja grausts rada draudus iedzīvotājiem vai degradē ainavu, tā teritorija ir jānožogo unēka vai būve jānosedz ar necaurredzamu, estētiski noformētu aizsegu. Aizseganoformējums un konstruktīvais risinājums jāsaskaĦo būvvaldē.148. Nojaukto ēku vai būvju vietas un to apkārtne jānotīra un jānolīdzina. Ja nojauktāsēkas vietā 6 mēnešu laikā netiek uzsākta jauna būvniecība, teritorija jārekultivē unjālabiekārto.2.33. Prasības derīgo izrakteĦu iegūšanai un karjeru veidošanai, darbībai unrekultivācijai149. Derīgos izrakteĦus Ogres novada teritorijā var iegūt uz sauszemes (arīminerālūdeĦus) vai ūdeĦos (sapropeli) novada teritorijas plānojumā, lokālplānojumāvai detālplānojumā noteiktās teritorijās, saskaĦā ar normatīvajos aktos (MK noteikumiNr. 717 „Noteikumi par derīgo izrakteĦu ieguves kārtību” un MK noteikumi Nr. 696„Zemes dzīĜu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteĦu ieguvesatĜauju izsniegšanas kārtība”) noteikto kārtību.150. Karjeru teritorijas derīgo izrakteĦu iegūšanai atĜauts veidot tikai:30


Ogres novada teritorijas plānojuma galīgā redakcija. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.150.1. ārpus Ogres pilsētas un ciemu teritorijām;150.2. ārpus īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un kultūras pieminekĜu teritorijām;150.3. ne tuvāk par 100 m no zemes vienības robežas vai zemes vienībā esošas, citamīpašniekam piederošas ēkas, izĦemot, ja pieguĜošās zemes vienības vai ēkasīpašnieks rakstiski piekrīt derīgo izrakteĦu ieguvei mazākā attālumā no savaszemes vienības robežas vai ēkas;151. Karjera ekspluatācijai nepieciešamās ēkas, būves un pievadceĜus projektē saskaĦā arderīgo izrakteĦu ieguves projektu vai shēmu un nodod ekspluatācijā, saskaĦā ar minētoobjektu būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.152. Pirms karjera ekspluatācijas uzsākšanas zemes vienības īpašnieks (vai persona, arkuru zemes gabala īpašnieks noslēdzis līgumu par karjera ekspluatāciju) slēdz līgumuar novada pašvaldību, vienojoties par derīgo izrakteĦu ieguves apjomu un ieguveslaiku, transportēšanas ceĜiem un kārtību, kādā notiks šo ceĜu uzturēšana un atjaunošana.153. Karjera pievadceĜi, ja tie skar dzīvojamās apbūves teritorijas, pirmsskolas izglītībasun izglītības, kā arī ārstniecības iestādes, jāparedz ar asfaltbetona segumu vai, ja derīgoizrakteĦu ieguve plānota mazāk par 1 gadu, jāparedz pasākumi derīgo izrakteĦutransportēšanas negatīvo ietekmju novēršanai.154. Karjera teritorijas rekultivācija jāuzsāk ne vēlāk par gadu pēc karjera izstrādespabeigšanas, atbilstoši būvvaldē akceptētam rekultivācijas projektam vai shēmai.155. Ūdenstilpju tīrīšanas darbi, paredzot dūĦu un grunts izĦemšanu no tiem veicamiatbilstoši normatīvajā aktā (MK noteikumi Nr.475 ”Virszemes ūdensobjektu un ostuakvatoriju tīrīšanas un padziĜināšanas kārtība”) noteiktajai kārtībai.2.34. Dīėu ierīkošana162. Būvprojekts dīėa ierīkošanai izstrādājams, ja projektējamā dīėa platība ir 1000m 2 vailielāka. Ja dīėa platība ir mazāka par 1000m 2 pirms tā ierīkošanas būvvaldē jāsaskaĦodīėa novietni.163. Dīėi drīkst ierīkot ne tuvāk par 6 m no kaimiĦu zemes vienības robežas, vai tuvāk, jatam piekrīt piegulošās zemes vienības īpašnieks.164. Paredzot dīėa (vai vairāku dīėu vienā zemes vienībā) ierīkošanu ar izĦemamāsgrunts apjomu vairāk par 20 000 m 3 jāveic ieceres publiskās apspriešanas procedūra.165. Ja dīėa rakšanas laikā tiek iegūti derīgie izrakteĦi, nav atĜauta to drupināšana vaišėirošana, izĦemot gadījumus, ja dīėis tiek ierīkots ražošanas objektu apbūves teritorijāvai drupināts un/vai šėirots materiāls nepieciešams labiekārtojuma projekta realizēšanaizemes vienībā.166. Ja rokot dīėi tiek iegūti derīgie izrakteĦi un tos plānots transportēt ārpus zemesvienības, kur tie iegūti, zemes vienības īpašnieks slēdz līgumu ar novada pašvaldību,vienojoties par derīgo izrakteĦu ieguves apjomu, transportēšanas ceĜu un kārtību, kādānotiks transportēšanai izmantoto ceĜu uzturēšana un atjaunošana2.35. Alternatīvo energoapgādes objektu izvietošana167. Šie noteikumi par alternatīvo energoapgādes objektu izvietošanu ir pielietojami,ciktāl tie nav pretrunā ar valsts izdotiem normatīvajiem aktiem.31


Ogres novada teritorijas plānojuma galīgā redakcija. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.168. Saules bateriju paneĜus, blokus un kolektorus atĜauts izvietot zemes vienībās, uz ēkuun būvju jumtiem un fasādēm, bet kultūras pieminekĜos un Ogres pilsētasaizsargājamajā apbūves teritorijā ar ierobežojumiem, ko nosaka par kultūraspieminekĜu aizsardzību atbildīgā valsts institūcija (Valsts kultūras pieminekĜuaizsardzības inspekcija) un būvvalde.169. Ja saules bateriju paneĜus, blokus un kolektorus plānots izvietot uz publiskas ēkas,kultūras pieminekĜa vai aizsargājamas vēsturiskas ēkas fasādes un/vai jumta, jāizstrādāprojekts, norādot risinājumus bloku, paneĜu un kolektoru stiprināšanai un fasāžuizskatam.170. Elektroenerăijas ieguves iekārtas bez ūdens uzkrāšanas būvju būvniecības atĜautsizvietot ūdenstecēs vai izmantot esošās hidrotehniskās būves, kur tas nav pretrunā arvides aizsardzības prasībām un neveicina ledus uzkrāšanos palu laikā. Minēto iekārtuuzstādīšana saskaĦojama ar pašvaldību, norādot pasākumus cilvēku drošībasnodrošināšanai.171. Zemes siltumsūkĦu siltumu akumulējošo tīklu atĜauts izvietot zemes vienībā:171.1. ne tuvāk par būvlaidi D un E kategorijas ielai vai ceĜam;171.2. ne tuvāk par 3 m līdz koka stumbram;171.3. ārpus mikrolieguma teritorijas;171.4. īpašniekam piederošajā ūdensobjektā;171.5. ne tuvāk par 3 m no kaimiĦa zemes gabala robežas.172. Pēc siltumsūkĦa siltumu akumulējošā tīkla izbūves būvētājam jāuzmēra tīkla kontūruzemes vienībā.173. Vēja elektrostaciju ar jaudu līdz 6 kW atĜauts izvietot savrupmāju apbūves teritorijās,tikai saĦemot piegulošo zemes vienību īpašnieku rakstisku piekrišanu.174. Vēja elektrostaciju ar jaudu līdz 20kW atĜauts izvietot pie savrupmājas meža teritorijāun lauksaimniecības zemē, ražošanas un tehniskās apbūves teritorijās ne tuvāk par vējaelektrostacijas augstumu līdz pieguĜošo zemes vienību robežām vai tuvāk, ja tamrakstiski piekritis skartās zemes vienības īpašnieks.175. Vēja elektrostaciju ar jaudu virs 20kW atĜauts izvietot lauksaimniecības zemju,ražošanas un tehniskās apbūves teritorijās ārpus pilsētas un ciemiem:175.1. ne tuvāk par 300 m no esošas dzīvojamās un publiskās apbūves vai atpūtasobjektiem (viesu mājām, sporta objektiem, u.tml.) un plānotām dzīvojamās vaipubliskās apbūves teritorijām izĦemot, ja novietnei rakstiski piekritis skartāszemes vienības īpašnieks;175.2. ne tuvāk zemesgabala robežai par vēja elektrostacijas (vēja ăeneratora)aizsargjoslu, izĦemot, ja novietnei rakstiski piekritis skartās zemes vienībasīpašnieks;175.3. ja vēja elektrostacija atrodas tuvāk par 30 km no Ikšėiles civilā lidlauka vaiLielvārdes militārā lidlauka, tās izvietojums jāsaskaĦo ar atbilstošo valstsinstitūciju, kas pārrauga aviācijas lidojumu drošību.176. Vēja elektrostaciju ar jaudu 50kW un vairāk, vai vēja elektrostaciju parku iecerēmparedz publisko apspriešanu.32


Ogres novada teritorijas plānojuma galīgā redakcija. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.177. Jebkuras jaudas vēja elektrostacijas izvietošana ir jāsaskaĦo ar:177.1. par kultūras pieminekĜu aizsardzību atbildīgo valsts institūciju (Valstskultūras pieminekĜu aizsardzības inspekciju), ja tā paredzēta kultūras pieminekĜateritorijā vai tā aizsargjoslā;177.2. par dabas aizsardzību atbildīgo valsts institūciju (Dabas aizsardzībaspārvaldi), ja tā paredzēta dabas parka teritorijā;177.3. ar valsts autoceĜu infrastruktūras apsaimniekotāju (VAS Latvijas valsts ceĜi), jatā paredzēta autoceĜa aizsargjoslā;177.4. ar dzelzceĜa infrastruktūras apsaimniekotāju, ja tā paredzēta dzelzceĜaaizsargjoslā;177.5. ar attiecīgo mobilo sakaru operatoru, ja vēja elektrostaciju ar jaudu lielāku par6 kW izvieto tuvāk par 1000 m no mobilo sakaru torĦa.3. AIZSARGJOSLAS178. Atbilstoši Aizsargjoslu likumam Ogres novada teritorijā noteikti šādi aizsargjosluveidi:178.1. vides un dabas resursu aizsardzības aizsargjoslas:178.1.1. virszemes ūdenobjektu aizsargjoslas;178.1.2. aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekĜiem;178.1.3. aizsargjoslas ap ūdens Ħemšanas vietām;178.1.4. mežu aizsargjoslas ap pilsētām;178.1.5. aizsargjoslas ap purviem.178.2. ekspluatācijas aizsargjoslas:178.2.1. aizsargjoslas gar ielām, autoceĜiem un dzelzceĜiem;178.2.2. aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tīkliem;178.2.3. aizsargjoslas ap valsts meteoroloăisko un hidroloăisko novērojumustacijām un posteĦiem un citiem stacionāriem valsts nozīmes monitoringapunktiem un posteĦiem;178.2.4. aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem;178.2.5. aizsargjoslas gar siltumtīkliem;178.2.6. aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm;178.2.7. aizsargjoslas gar ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem;178.2.8. aizsargjoslas ap ăeodēziskajiem punktiem;178.2.9. aizsargjoslas ap gāzes vadiem, gāzes apgādes iekārtām un būvēm, gāzesnoliktavām un krātuvēm;178.2.10.aizsargjoslas ap pazemes ūdeĦu valsts nozīmes monitoringa posteĦiem undziĜurbumiem.178.3. sanitārās aizsargjoslas:178.3.1. aizsargjoslas ap kapsētām;178.3.2. aizsargjoslas ap dzīvnieku kapsētām;178.3.3. aizsargjoslas ap atkritumu apglabāšanas poligoniem, atkritumuizgāztuvēm, ap izmantošanai pārtikā neparedzēto dzīvnieku izcelsmesblakusproduktu lieljaudas sadedzināšanas uzĦēmumiem vai pārstrādesuzĦēmumiem un notekūdeĦu attīrīšanas ietaisēm.178.4. drošības aizsargjoslas:178.4.1. aizsargjoslas ap aizsprostiem;178.4.2. aizsargjoslas ap vēja elektrostacijām;33


Ogres novada teritorijas plānojuma galīgā redakcija. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.178.4.3. aizsargjoslas ap ogĜūdeĦražu ieguves vietām, naftas, naftas produktu,bīstamu ėīmisko vielu un produktu cauruĜvadiem, tilpnēm, krātuvēm,pārstrādes un pārkraušanas uzĦēmumiem, degvielas uzpildes stacijām;178.4.4. aizsargjoslas ap gāzesvadiem ar spiedienu virs 1,6 megapaskāliem, apgāzes regulēšanas stacijām, gāzes mērīšanas stacijām, dabasgāzeskompresoru stacijām, dabasgāzes savākšanas punktiem, gāzes krātuvjuurbumiem, sašėidrinātās ogĜūdeĦražu gāzes noliktavām, krātuvēm unuzpildes stacijām, sašėidrinātās ogĜūdeĦražu gāzes balonu noliktavām untirdzniecības punktiem, automobiĜu gāzes uzpildes stacijām;178.4.5. aizsargjoslas gar dzelzceĜiem, pa kuriem pārvadā naftu, naftas produktus,bīstamas ėīmiskās vielas un produktus.179. Aizsargjoslu teritoriju izmantošanā ievēro aprobežojumus, kas noteikti saskaĦā arnormatīvo aktu prasībām.180. Ogres novada teritorijas plānojuma grafiskajā daĜā uzrādītas tās aizsargjoslas, kuruattēlošanu pieĜauj kartes mērogs. Visā novada teritorijā grafiski tiek uzrādītas 20 m unplatākas aizsargjoslas, bet Ogres pilsētas un ciemu teritorijās 10 m un platākasaizsargjoslas.181. Aizsargjoslas precizē, izstrādājot detālplānojumus, zemes ierīcības projektus, kā arīnekustamo īpašumu apgrūtinājumu plānus. Ogres novada pašvaldība ir tiesīgadetālplānojumā precizēt prasības un aprobežojumus aizsargjoslu teritorijās.182. Šajos apbūves noteikumos tiek noteikts to aizsargjoslu minimālais platums, kurām tasnav īpaši noteikts normatīvajos aktos (Aizsargjoslu likums un atbilstošie MKnoteikumi).183. Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas nosaka ūdenstilpēm, ūdenstecēm unmākslīgiem ūdensobjektiem, lai samazinātu piesārĦojuma negatīvo ietekmi uz ūdensekosistēmām, novērstu erozijas procesu attīstību, ierobežotu saimniecisko darbībuapplūdināmajās zonās, kā arī saglabātu apvidum raksturīgo ainavu.183.1. Minimālie virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu platumi tiek noteikti:183.1.1. lauku apvidos:183.1.1.1. Daugavai 500 m plata josla katrā krastā;183.1.1.2. Ogrei 300 m plata josla katrā krastā;183.1.1.3. Mazai Jugla, Juglai 300 m plata josla katrā krastā;183.1.1.4. Lobes ezeram, 300 m plata josla;183.1.1.5. Pečoru ezeram, Plaužu ezeram 100 m plata josla;183.1.1.6. Abzai, Aviekstei, Līčupei 100 m plata josla katrā krastā;183.1.1.7. Braslai, Kazupītei, Ėilupei, Lēvenstrautam, Lobei, Lokmanei,Nāružai, Ošupei, Rankai, Skolasupei, Sumuldai, Veldzei, – 50 m platajosla katrā krastā;183.1.1.8. Bērzupītei, Bulavupītei, Bundulēnupītei, Grāvim, ĂērdiĦstrautam,JāĦupītei, KaĜėupītei, Kangarei, Klemšėei, Līčupei (Rītupei), Makupītei,Mušėupei, Norupītei, Pečorītei, Paunēnupītei, Rozēnai, Sisei, Taurupei(Lāču strautam), Taukatnei, Urgai, Sivēnurgai, SimtiĦai, – 10 m platajosla katrā krastā;183.1.1.9. Abzītes (Abaitis) ezeram, dīėim pie „GroziĦiem”, GauriĦu dzirnavezeram,Kapukalna dīėim, Ėentenu dīėim, MeĦăeles ūdenskrātuvei,Noru dīėim, Plāteres dīėim, Sarkalnu ezeram, Taurupes parka dīėim,Vatrānes dzirnavezeram, Zvanu dzirnezeram - 10 m plata josla;34


Ogres novada teritorijas plānojuma galīgā redakcija. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.183.1.1.10. ūdenstilpei vai ūdenstecei ar applūstošo teritoriju — ne mazāk kāvisas applūstošās teritorijas platumā līdz ūdens līmenim neatkarīgi noiepriekšējos apakšpunktos noteiktā minimālā aizsargjoslas platuma.183.2. pilsētas un ciemu teritorijā:183.2.1. visiem virszemes ūdensobjektiem (arī Ogres vecupes attekas ezeriem unRankai) ne mazāk kā 20 m plata josla katrā krastā, izĦemot upes, kurāmnoteikta 10 m aizsargjosla katrā krastā, un ja 20 m josla nav iespējamaesošās apbūves dēĜ;183.2.2. ūdensobjektiem ar applūstošo teritoriju – visā tās platumā vai ne mazāk kālīdz esošai, applūšanu norobežojošai būvei (ceĜa uzbērumam,aizsargdambim), ja aiz tās esošā teritorija neapplūst;183.2.3. ja ūdensobjekta krastu veido vienlaidu dambis, aizsargjosla tiek noteiktalīdz dambja ārējās nogāzes pakājei.184. Aizsargjoslas ap purviem tiek noteiktas, lai saglabātu bioloăisko daudzveidību unstabilizētu mitruma režīmu meža un purvu saskares (pārejas zonā). Minimālie purvuaizsargjoslu platumi tiek noteikti:184.1. ČauĜu purvam, Gulbju (Zirnaites) purvam, Lielajam Sūces purvam, Pečorupurvam, Vērenes (Sivenīcas) purvam un Saulrietu purvam – 100 m;184.2. Ozolēnu purviem– 50 m;184.3. Aulaku purviĦam, CāĜu purvam, Lekšu purvam, Purezera purvam– 20 m;184.4. līdz aizsargjoslas precizēšanai ap citiem purviem mežsaimniecības teritorijās tānoteikta pa meža nogabala robežu;184.5. aizsargjoslu robežas precizējamas sadarbībā ar Valsts meža dienestu,izmantošanā nosakot īpašu ciršanas režīmu.185. Aizsargjoslas (aizsardzības zonas) ap kultūras pieminekĜiem tiek noteiktas, lainodrošinātu kultūras pieminekĜu aizsardzību un saglabāšanu, kā arī samazinātu dažādaveida negatīvu ietekmi uz nekustamiem kultūras pieminekĜiem:185.1. Ja aizsargjosla ap kultūras pieminekli nav noteikta īpaši, tās minimālaisplatums saskaĦā ar likumu (Aizsargjoslu likums) pilsētās ir 100 m, lauku apvidos500 m;185.2. Ogres novadā esošie kultūras pieminekĜi ir uzskaitīti šo noteikumu pielikumāNr.2.186. Mežu aizsargjoslas ap pilsētām tiek noteiktas, lai nodrošinātu pilsētu iedzīvotājiematpūtai un veselības uzlabošanai nepieciešamos apstākĜus, kā arī samazinātu vaikompensētu pilsētu negatīvo ietekmi uz vidi. Mežu aizsargjoslā ap Ogres pilsētuietilpst Ogres novada pašvaldībai un valstij piederošie un piekrītošie meži Ogrespilsētas teritorijā, kas norādīti teritorijas plānojuma grafiskajā daĜā.187. Aizsargjoslas gar ielām, autoceĜiem un dzelzceĜiem tiek noteiktas, lai samazinātuielu, autoceĜu un dzelzceĜu negatīvo ietekmi uz vidi, nodrošinātu transporta maăistrāĜuekspluatāciju un drošību, kā arī izveidotu no apbūves brīvu joslu, kas nepieciešama ieluun autoceĜu rekonstrukcijai. Ogres novada teritorijā tiek noteiktas šādas aizsargjoslas:187.1. lauku apvidos aizsargjoslu platums gar autoceĜiem no ceĜa ass uz katru pusi ir:35


Ogres novada teritorijas plānojuma galīgā redakcija. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.187.1.1. A kategorijas ceĜam (valsts galvenajiem autoceĜiem) 100 m;187.1.2. B kategorijas ceĜam (valsts reăionālajam autoceĜam) 60 m;187.1.3. C kategorijas ceĜam (valsts vietējam autoceĜam, pašvaldības ceĜam) 30 m;187.1.4. D kategorijas ceĜiem 6 m;187.1.5. E kategorijas ceĜam 3 m.187.2. Ogres pilsētā un ciemos, kur ielu aizsargjoslas (sarkanā līnija) jau noteiktas, tāsjāievēro. Ja ceĜam vai ielai aizsargjosla (sarkanā līnija nav noteikta) tad tāsminimālais platums tiek noteikts:187.2.1. A kategorijas ielai Ogres pilsētā un Ciemupes ciemā 60 m;187.2.2. B kategorijas ielām 20 m ciemos un 25 m Ogres pilsētā;187.2.3. C kategorijas ielām Ogres pilsētā un ciemos 15 m;187.2.4. D kategorijas ielām Ogres pilsētā un ciemos 12 m;187.2.5. E kategorijas ielām Ogres pilsētā un ciemos 9 m;187.2.6. Atsevišėās vietās, saspiestos apstākĜos un bijušo dārzkopības sabiedrībuteritorijās E kategorijas ielām pieĜaujams minimālais platums 6m. Pamatojotto ar detālplānojumu, aizsargjoslu pieĜaujams samazināt līdz 5,5 m.187.3. DzelzceĜa ekspluatācijas aizsargjoslas platums Ogres pilsētā, Ciemupes,Ėeipenes un Suntažu ciemos teritorijas plānojumā noteikts 50 m, bet lauku apvidū100 m;187.4. Drošības aizsargjosla gar dzelzceĜu Rīga – Krustpils Ogres pilsētas unCiemupes ciema teritorijā ir 25 m, bet lauku apvidū 100 m.188. Aizsargjoslas gar ielu – būvlaides platums Ogres pilsētā un novada ciemos, kur tasjau nav noteikts, A, B, C, D kategorijas ielām noteikts 6 m, bet E kategorijas ielām 4 m.Iepriekšnoteiktie attālumi jāievēro, izĦemot iedibinātas būvlaides gadījumu, vai ja ardetālplānojumu nav noteikts citādi, kā arī šo noteikumu 14.punktā paredzētajosgadījumos.189. Aizsargjoslas ap valsts meteoroloăisko un hidroloăisko novērojumu stacijām unposteĦiem Ogres novadā noteiktas ap Lielpeču hidroloăiskās stacijas (posteĦa) unOgres pilsētas hidroloăisko novērojumu posteĦa 5 m no iekārtas ārējās robežas uzsauszemes, bet ūdenstilpē 10 m uz abām pusēm no nosacītās līnijas, kas novilkta noiekārtas centra perpendikulāri ūdenstilpes krastam līdz īpašai zīmei.190. Tauvas josla tiek noteikta zvejas, kuăošanas un ar tām saistīto darbībunodrošināšanai gar ūdeĦu krastiem neatkarīgi no īpašuma veida saskaĦā arZvejniecības likumu. Dabiskās tauvas joslas platums ir:190.1. gar privāto ūdeĦu krastiem 4 m;190.2. gar pārējo ūdeĦu krastiem 10 m.191. dabiskās tauvas joslas, kas tiek noteiktas neatkarīgi no īpašuma veida, platums ir:191.1. Abzai, Aviekstei, Bērzupītei, Bundulēnupītei, Bulavupītei, Braslai, Grāvim,ĂērdiĦstrautam, JāĦupītei, KaĜėupītei, Ėilupei, Kazupītei, Kangarei, Klemšėei,Lēvenstrautam, Lobei, Lokmanei, Līčupei (Rītupei), Makupītei, Mazai Juglai,Mušėupei, Nāružai, Norupītei, Ošupei, Pečorītei, Paunēnupītei, Rozēnai, Rankai,SimtiĦai, Skolasupei, Sivēnurgai, Sisei, Sumuldai, Taukatnei, Taurupei (Lāčustrautam), Urgai, Veldzei, Abzītes (Abaitis) ezeram, dīėim pie „GroziĦiem”,GauriĦu dzirnavezeram, Kapukalna dīėim, Ėentenu dīėim, Lobes ezeram, Norudīėim, Plāteres dīėim, Zvanu dzirnezeram, MeĦăeles ūdenskrātuvei, Sarkalnuezeram, Taurupes parka dīėim, Vatrānes dzirnavezeram, privātīpašumu robežās 4m;36


Ogres novada teritorijas plānojuma galīgā redakcija. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.191.2. Daugavai, Ogres upei, Ogres upes attekas ezeriem, Plaužu ezeram, Pečoruezeram – līdz esošo zemesgabalu robežām, bet ne mazāk par 10 m.192. Ja krastmalas jau apbūvētas ar ēkām tādā mērā, ka nav iespējams izmantot visunoteikto tauvas joslas platumu, gar ūdeĦu krastiem atstājama tik plata josla, lainodrošinātu glābšanas dienestu transportlīdzekĜu braukšanas iespējas pa krastu.4. PRASĪBAS TRANSPORTLĪDZEKěU NOVIETNĒM193. Apbūves noteikumu prasības velosipēdu un automašīnu novietošanai neattiecas ne uzvienu šo noteikumu pieĦemšanas dienā esošu ēku vai citu būvi līdz brīdim, kad tiekpalielināta vai samazināta tās platība, mainīta izmantošana vai mainās nodarbinātoskaits, dzīvokĜu skaits, vietu skaits vai kāds cits raksturojošs lielums, kas prasītupalielināt vai samazināt velosipēdu un automašīnu novietošanai nepieciešamo laukumu,izĦemot gadījumus, ja tiek renovēta esoša ēka vai cita būve Ogres pilsētas centrateritorijā un tai nav nodrošināts nepieciešamais autonovietĦu skaits.194. Vispārējā gadījumā nepieciešamo automašīnu novietĦu skaitu nosaka rēėinot vienuautonovietni (autostāvvietu vai vietu garāžā) uz objekta katriem 100 m 2 stāvu platības,ja šajos apbūves noteikumos vai detālplānojumā nav noteikts citādi.195. Katrā auto novietnē publiskajā ārtelpā vai pie publiskām ēkām 5% no kopējāautonovietĦu skaita paredz cilvēkiem ar kustību, redzes vai dzirdes traucējumiem,izvietojot speciāli pielāgotas autostāvvietas – katru 3,5 m platumā.196. Pie pirmsskolas izglītības un izglītības iestādēm nodrošina īslaicīgas apstāšanāsautostāvvietas piegulošo ielu brauktuves malā.197. Esošu transportlīdzekĜu novietni nedrīkst apbūvēt ar citu būvi vai uzsākt tāsizmantošanu citiem mērėiem, ja nav nodrošināta attiecīgās transportlīdzekĜu novietnesizvietošana citur tādā pašā apjomā, saskaĦā ar šo saistošo noteikumu prasībām. Šonormu piemēro, ja transportlīdzekĜu novietne ir izveidota, lai nodrošinātu nepieciešamoautonovietĦu skaitu daudzdzīvokĜu namiem, tirdzniecības un pakalpojumu objektiemun citām publiskām ēkām kā arī publiskās apstādījumu teritorijās saskaĦā ar šiemsaistošajiem noteikumiem vai ja transportlīdzekĜu novietne tiek ekspluatēta kākompleksas apbūves sastāvdaĜa.198. Minimālo autonovietĦu skaitu nosaka ievērojot šādus autostāvvietu vietējosnormatīvus:Autonovietnes uzObjektiAprēėina vienība aprēėina vienībuSavrupmājas dzīvoklis 2DaudzdzīvokĜu nami*37dzīvoklis1 (+1 uz katriem 10dzīvokĜiem)Bērnu pirmsskolas izglītības iestādes 1 nodarbinātais 1, bet ne mazāk kā 5Ārstniecības iestādes (doktorāts,poliklīnika, slimnīca)20 m 2 kopējās platības50 m 2 , ja kopējā platība vairākpar 1000 m 2 1, bet ne mazāk kā 3Biroji, pārvaldes un zinātnes iestādes 30 m 2 kopējās platības 1, bet ne mazāk kā 3Tirdzniecības un pakalpojumu objekti 30 m 2 tirdzniecības platības 1, bet ne mazāk kā 3


Ogres novada teritorijas plānojuma galīgā redakcija. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.Tirgi 4 tirdzniecības vietas 1Restorāni un kafejnīcas 5 vietas 1Viesnīcas2 numuri1,bet ne mazāk kā 5MoteĜi 1 numurs 1Sporta zāles un citas ēkas skatītājiem 10 sēdvietas 1, bet ne mazāk kā 10Sporta un tūrisma bāzes10 vienlaicīgo apmeklētājuvietas1Pludmales 30 m 2 pludmales zonas 1, bet ne mazāk kā 5Baznīcas un citas reliăiskas ēkasSkolas15 sēdvietas30 skolnieki1, bet ne mazāk kā101, bet ne mazāk kā10Pansionāts 10 gultasvietas 1Kapsētas 2000 m 2 kopējās platības 1, bet ne mazāk kā 10Ražošanas uzĦēmumi2 nodarbinātie(lielākajā maiĦā)1,bet ne mazāk kā 5* DaudzdzīvokĜu namos, kas paredzēti tikai sociālajiem dzīvokĜiem nepieciešamoautonovietĦu skaitu pieĜaujams samazināt par 75%.199. Nepieciešamo autonovietĦu skaitu būvēm un objektiem, kas nav minēti 198.punktā,nosaka saskaĦā ar standartu prasībām (LVS 190-7:2002 A pielikumu „Orientējoši datipar pieprasījumu pēc stāvvietām pie sabiedriski izmantojamiem objektiem”), ciktāl tienav pretrunā ar šiem apbūves noteikumiem.200. Zemes gabala lielumi transporta līdzekĜu izvietošanai:200.1. vienai vieglās automašīnas izvietošanai virszemes atklātā autostāvvietājāpieĦem 25 m 2 ;200.2. viena pasažieru tūristu autobusa izvietošanai virszemes autostāvvietā jāpieĦem75 m 2 ;200.3. vienai kravas automašīnas izvietošanai virszemes atklātā stāvvietā jāpieĦem,atkarībā no mašīnas tipa, bet ne mazāk par 25 m 2 ;200.4. viena velosipēda novietošanai virszemes stāvvietā jāpieĦem 0,5 m 2 ;200.5. viena motocikla novietošanai virszemes stāvvietā jāpieĦem 5 m 2 ;200.6. atkarībā no stāvu skaita jāpieĦem šādi zemes gabalu lielumi uz vienuautomašīnas vietu slēgtā garāžā:200.6.1. vienstāva – 30 m 2 ;200.6.2. divstāvu – 20 m 2 ;200.6.3. trīsstāvu – 14 m 2 ;200.6.4. četrstāvu – 12 m 2 .201. Velosipēdu novietnes obligāti ierīko pie publiskām ēkām un daudzdzīvokĜu namiem,ar aprēėinu 1 velonovietne uz 10 darbiniekiem, skolēniem vai dzīvokĜiem.38


Ogres novada teritorijas plānojuma galīgā redakcija. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.202. Būvvalde var atĜaut samazināt vai palielināt autonovietĦu un velonovietĦu skaitu nevairāk par 25% no noteiktā minimālā skaita, Ħemot vērā autonovietĦu skaituietekmējošos faktorus (arī nodrošinājumu ar sabiedrisko transportu, atrašanos centrateritorijā, satiksmes sastrēgumus, kā arī lielu objektu izvietošanas gadījumos) unbūvniecības ierosinātāja papildus veiktos prognozējamo transporta plūsmu aprēėinus.203. Lidlauku (arī helikopteru nosēšanās laukumu) projektēšanā un būvniecībā ievērospēkā esošā normatīvo aktu, kas regulē civilās aviācijas objektu būvniecību(01.08.2006. MK noteikumi Nr.635 „Noteikumi par civilās aviācijas lidlaukuizveidošanu, sertifikāciju un ekspluatāciju”) prasības. Lidlauka būvprojektu pirmsakceptēšanas būvvaldē saskaĦo ar atbildīgo valsts institūciju (Civilās aviācijasaăentūru).204. Ēka un cita būve ar transportlīdzekĜu novietnēm jānodrošina pirms nodošanasekspluatācijā. Ja būve tiek nodota ekspluatācijā pa būvniecības kārtām, tad vienlaikusar katru būvniecības kārtu ekspluatācijā nodod tās transportlīdzekĜu novietnes, kasnepieciešamas attiecīgās ekspluatācijā nodotās būves vai tās daĜas funkcionēšanasnodrošināšanai. Nepieciešamais autonovietĦu skaits objekta īpašniekam jānodrošina arīziemas periodā, attīrot un regulāri izvedot no autonovietnēm uzkrājušos sniegu.4.1. Noteikumi automašīnu novietnēm205. Autonovietnes jāizvieto tajā pašā būvē vai tajā pašā zemes vienībā, kuraizmantošanai novietnes nepieciešamas, izĦemot gadījumus, ja:205.1. zemes vienība atrodas kultūras pieminekĜa vai tā aizsardzības joslā vai Ogrespilsētas centra apbūves teritorijā. Šajos gadījumos nepieciešamās novietnes paredzobjektam iespējami tuvākajā zemes vienībā (-ās), ar tā īpašnieku noslēdzotilgtermiĦa līgumu par autonovietnes ierīkošanu tajā un šo līgumu ierakstotzemesgrāmatā. Paredzētajā autonovietnē izvieto ceĜa zīmes par auto novietošanasiespējām;205.2. ar kvartāla detāplānojumu noteikts, ka vairākām viena kvartāla būvēm vaiobjektiem izveidota kopīga transportlīdzekĜu novietne, paredzot šajā novietnēkatrai būvei vai objektam nepieciešamo transportlīdzekĜu novietĦu skaitu.206. Ja ēka vai cita būve vai zemes vienība ietver vairāk kā vienu atĜauto izmantošanu, tadnepieciešamo autonovietĦu skaitu nosaka katrai atĜautajai izmantošanai atsevišėi unsummē.207. Autonovietnes vienai izmantošanai nevar uzskatīt par novietni jebkādai citaiizmantošanai, izĦemot, ja šai citai izmantošanai nepieciešams liels skaits īslaicīgaslietošanas stāvvietu un lietošanas laiki nesakrīt.208. Minimālais attālums no autonovietnes noteikts:208.1. līdz dzīvojamai mājai vai izglītības iestādei:208.1.1. 8 m līdz 10 autonovietnēm;208.1.2. 10 m no 11 līdz 50 autonovietnēm;208.1.3. 25 m no 51 un vairāk autonovietnēm208.2. līdz pirmsskolas izglītības iestādei, bērnu rotaĜu laukumam, ārstniecībasiestādei, ja tur pastāvīgi uzturas pacienti:208.2.1. 10 m līdz 10 autonovietnēm;208.2.2. 20 m no 11 līdz 50 autonovietnēm;39


Ogres novada teritorijas plānojuma galīgā redakcija. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.208.2.3. 35 m no 51 un vairāk autonovietnēm.209. Autonovietnēm ar ietilpību līdz 100 vietām pirms vārtiem, vai maksas autonovietnēmar barjeru pirms barjeras jānodrošina 6 m plats priekšlaukums, bet autonovietnēm arlielāku ietilpību – 12 m plats priekšlaukums.210. Ja transportlīdzekĜu novietni izvieto pie zemes vienības robežas vai daudzdzīvokĜunamu pagalmos, kur transportlīdzekĜu novietne robežojas ar bērnu rotaĜu laukumu,sporta laukumu vai iedzīvotāju atpūtas zonu, veido norobežojošos stādījumus gartransportlīdzekĜu novietni.211. Autonovietnēm jānodrošina lietus ūdens savākšana un novadīšana lietus ūdenskanalizācijā, paredzot izlijušo naftas produktu uztveršanu un atdalīšanu no lietus ūdens.Atklātām virszemes autonovietnēm aizliegts pielietot ūdenscaurlaidīgu segumu(šėembu, grants, ekoloăiskā bruăa segumu u.tml.). Esošajām stāvvietām objektarekonstrukcijas gadījumā veic seguma maiĦu uz ūdensnecaurlaidīgu segumu.4.2. Noteikumi automašīnu piebrauktuvēm212. Automašīnu novietĦu piebrauktuvēm jābūt vismaz 2,75 m platām (katrai joslai),izĦemot gadījumus, ja apbūves noteikumos vai detālplānojumā noteikts savādāk.213. Attālums no iebrauktuves/izbrauktuves garāžā vai autonovietnē jāpieĦem ne mazākspar:213.1. 50 m no krustojuma ar B vai C kategorijas ielu vai ceĜu;213.2. 30 m no sabiedriskā pasažieru transporta pieturvietas.4.3. Degvielas uzpildes stacijas214. Degvielas uzpildes staciju būvniecība un ekspluatācija nav atĜauta kultūraspieminekĜu teritorijās, memoriālu piemiĦas vietu, pieminekĜu un īpaši aizsargājamudabas objektu tiešā tuvumā, kā arī teritorijās, kur to nepieĜauj normatīvajos aktosnoteiktie ierobežojumi.215. Attālums no degvielas uzpildes stacijas ar pazemes tvertnēm šėidrās degvielasglabāšanai līdz pirmsskolas bērnu iestādes, izglītības iestādes, ārstniecības iestādes (arstacionāru) zemesgabala robežām vai līdz dzīvojamo un publisko ēku un būvju sienāmne mazāks par 50 m. Šo attālumu nosaka no degvielas pildnēm un degvielas pazemestvertnēm. To pieĜaujams samazināt, bet ne vairāk kā par 25 m, ja degvielas uzpildesstacija paredzēta tikai vieglo automašīnu uzpildei un ne vairāk par 500 uzpildēm dienā.216. Pirms degvielas uzpildes stacijas projektēšanas uzsākšanas jāiegūst slēdzienu pargrunts piesārĦojuma līmeni attiecīgajā vietā.217. Tās vides aizsardzības prasības, kas izriet no degvielas uzpildes stacijas izvietojuma,paredzētiem tehnoloăiskiem un būvnieciskiem risinājumiem, tiek izvirzītas, saĦemottehniskos noteikumus projektēšanai, kā arī izskatot projekta dokumentāciju videsaizsardzības institūcijās.218. Degvielas uzpildes staciju būvniecībā ir pieĜaujamas tikai plastificētas apakšzemesdegvielas tvertnes.40


Ogres novada teritorijas plānojuma galīgā redakcija. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.219. Degvielas uzpildes stacijas nodrošina ar izstrādātās degvielas un lietus notekūdeĦusavākšanas un attīrīšanas iekārtām, kā arī ar gruntsūdens novērošanas aku tīklupazemes ūdeĦu un grunts kvalitātes kontrolei.220. Kaitīgo vielu izmešu piezemes koncentrācijas jebkādos tehnoloăiskos procesos uzteritorijas robežas un ārpus tās nedrīkst pārsniegt šo vielu maksimāli pieĜaujamāskoncentrācijas apdzīvotās vietās.221. Prasības citu alternatīvo enerăijas avotu izmantošanai transportlīdzekĜu uzpildesvajadzībām šajos noteikumos nav noteiktas un to ierīkošanas gadījumā jāievēro spēkāesošie valsts normatīvie akti, kas reglamentē šīs darbības.5. ZEMES IZMANTOŠANAS VEIDI222. Ogres novada teritorijā ir noteikti šādi zemes izmantošanas veidi:222.1. dzīvojamās apbūves teritorija (Dz):222.1.1. blīva savrupmāju apbūves teritorija (DzS1);222.1.2. retināta savrupmāju apbūves teritorija (DzS2);222.1.3. dārza māju apbūves teritorija(DzS3);222.1.4. daudzdzīvokĜu namu apbūves teritorija (DzD).222.2. publiskās apbūves teritorija (PA);222.3. centra apbūves teritorija (CA);222.4. ražošanas objektu apbūves teritorija (R);222.5. satiksmes infrastruktūras teritorija (S);222.6. tehniskās apbūves teritorija (T);222.7. zaĜā teritorija (Z):222.7.1. parki (ZP);222.7.2. meži (ZM).222.8. lauksaimniecības teritorija (L);222.9. ūdeĦu teritorija (U);223. Karte „Ogres novada teritorijas plānojums” attēlo krāsās un ar burtu un skaitĜuapzīmējumiem noteikto zemes iedalījumu (zonējumu) apbūves un citās izbūvesteritorijās atbilstoši attiecīgajam zemes izmantošanas veidam.224. Lai atspoguĜotu īpašus izmantošanas apstākĜus (piemēram, applūstošās teritorijas) vaiteritorijas, kurām noteikts īpašs statuss, (piemēram, īpaši aizsargājamu dabas teritorijuvai Ogres pilsētas aizsargājamās apbūves teritorijas) grafiskajā daĜā lietoti papildusapzīmējumi un simboli.225. Ja rodas neskaidrības par teritorijas plānojuma kartē attēlotajām izbūves teritorijurobežām, tad jāievēro, ka izbūves teritoriju robežas ir zemes vienību robežas, arī ielusarkanās līnijas, ja vien acīmredzami nav attēlots citādi (parasti lielākās zemesvienībās), kā arī tad, ja zemes vienībā ir teritorijas, kas primāri nav paredzētas apbūvei(parasti parki vai meži).41


Ogres novada teritorijas plānojuma galīgā redakcija. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.6. ATSEVIŠĖU TERITORIJU IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI6.1. Dzīvojamās apbūves teritorija226. Apbūves noteikumos dzīvojamās apbūves teritorija (Dz) nozīmē zemes vienības,kur zemes izmantošanas veids ir savrupmāju apbūve (vienas ăimenes vai divu ăimeĦudzīvojamās mājas, dārza mājas) vai daudzdzīvokĜu namu apbūve, kā arī cita, šajosnoteikumos noteiktā, atĜautā izmantošana.226.1. AtĜautāizmantošanaNolūks, kādā atĜauts plānot, projektēt, būvēt, pārbūvēt,ierīkot vai izmantot ēku vai citu būvi uz zemesA) savrupmāju teritorijā ir:A.1.) Blīva savrupmāju apbūve (vienas ăimenes dzīvojamāmāja, divu ăimeĦu dzīvojamā māja, dvīĦu māja, rindumāja, dārza māja);A.2.) Retināta savrupmāju apbūve (vienas ăimenesdzīvojamā māja, divu ăimeĦu dzīvojamā māja);A.3.) Blīvā un retinātā savrupmāju apbūvē, veicot iecerespubliskās apspriešanas procedūru (izĦemotnormatīvajos aktos noteiktos gadījumus), pirmsskolasizglītības iestāde vai privāts mājas bērnudārzs,pārvaldes iestāde, atpūtas iestāde, ārstniecības iestāde,vietējas nozīmes tirdzniecības un/vai pakalpojumuobjekts, sporta būve;A.4.) Dārza māju apbūve;B) daudzdzīvokĜu namu teritorijā ir:B.1.) DaudzdzīvokĜu namu (3 un vairāk dzīvokĜi) apbūve;B.2.) Savrupmāja (tikai esoša);B.3.) DaudzdzīvokĜu nama pirmajos stāvos pirmsskolasizglītības iestāde vai privāts mājas bērnudārzs,pārvaldes iestāde, atpūtas iestāde, ārstniecības iestāde,vietējas nozīmes tirdzniecības un/vai pakalpojumuobjekts, sporta būve;B.4.) Tikai atsevišėā zemes vienībā daudzdzīvokĜu namuapbūvē, veicot ieceres publiskās apspriešanasprocedūru (izĦemot normatīvajos aktos noteiktosgadījumus), vieglās ražošanas uzĦēmums, darījumuiestāde.226.2. Palīgizmantošana A) vietējas nozīmes sporta būve226.3. Minimālā zemesvienības platībaB) pansijaC) darbnīcaA) Blīvā savrupmāju apbūvēA.1.) 1200 m 2 vai 300 m 2 uz vienu rindu mājas sekciju;A.2.) Ja zemes vienība pievienota centralizētajaikanalizācijai un ūdensapgādei, zemes vienībasminimālā platība atĜauta ne mazāk par 600 m 2 ,42


Ogres novada teritorijas plānojuma galīgā redakcija. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.neieskaitot ar ceĜa servitūtu aprobežotās platībaszemes vienības robežās;B) Retinātai savrupmāju apbūvē jaunveidojamam zemesgabalam 2000 m 2 ;C) Dārza māju apbūvē:C.1.) 400 m 2 ;C.2.) Esošajām zemes vienībām uzskatāma parpieĜaujamu 300 m 2 platība, neieskaitot ar ceĜaservitūtu aprobežotās platības, ja tādas atrodaszemes vienības robežās.D) DaudzdzīvokĜu namu apbūvei un citiem objektiem –pēc funkcionālās nepieciešamības, nodrošinotintensitātes un brīvās zaĜās teritorijas rādītāju ievērošanu.226.4. Apbūves blīvums A) Blīvai savrupmāju apbūvei 30%226.5. Apbūvesintensitāte226.6. Brīvās teritorijasrādītājs226.7. Zemes vienībasminimālā fronte226.8. Maksimālaisstāvu skaits unaugstumsB) Retinātai savrupmāju apbūvei 20%C) Dārza māju apbūvei 20%A) DaudzdzīvokĜu namu apbūves zemes vienībām pilsētā100%. Ar detālplānojumu pamatojot lielāku stāvu skaitu,apbūves intensitāti pieĜaujams palielināt līdz 120%;B) DaudzdzīvokĜu apbūves zemes vienībām ciemos 80%.C) Pirmsskolas izglītības iestādei 50%;D) Pārējo objektu apbūves zemes vienībām pilsētā 100%,ciemos 80%.A) DaudzdzīvokĜu namu apbūves zemes vienībām 40%;Rekonstruējot esošo apbūvi, pieĜaujams samazināt līdz25%;B) Pirmsskolas izglītības iestādei 100%. Brīvās zaĜāsteritorijas rādītāju atĜauts samazināt, ja piegulošajāteritorijā iestādei ir tiesības izmantot labiekārtotu parkavai meža teritoriju;C) Pārējo izmantošanas apbūves zemes vienībām 40%,rekonstruējot esošo apbūvi pieĜaujams samazināt līdz25%.A) Savrupmāju apbūvei 20 m, rindu māju apbūvei 7,5 m.A) Savrupmāju apbūvē 2 stāvi un jumta izbūve;B) Dārza māju apbūvē 1 stāvs. Iespējama jumta stāvaizbūve, ja to pieĜauj insolācijas prasības attiecībā uzēkām kaimiĦu zemes vienībās vai atkāpēm rakstiskipiekrīt attiecīgo zemes vienību īpašnieki;C) DaudzdzīvokĜu namu apbūvē Ogres pilsētā 5 stāvi, bet uzrobežas ar savrupmāju apbūvi 4 stāvi;D) DaudzdzīvokĜu namu apbūvē ciemos 3 stāvi;43


Ogres novada teritorijas plānojuma galīgā redakcija. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.226.9. Dzīvojamo ēkuskaits zemes vienībā226.10. Citi noteikumiblīvai savrupmājuapbūvei226.11. Citi noteikumiretinātaisavrupmāju apbūvei226.12. Citi noteikumidārza māju apbūveiE) Rekonstruējot esošo daudzdzīvokĜu namu apbūvi atĜautajumta stāva (mansarda) izbūve;F) Izstrādājot detālplānojumu daudzdzīvokĜu namu apbūveiOgres pilsētā, iespējams pamatot lielāku stāvu skaitu, betne vairāk par 10 stāviem, izĦemot gadījumus, ja zemesvienība robežojas ar savrupmāju apbūvi;G) Saimniecības ēkai 1 stāvs un jumta izbūve, bet neaugstāk par zemes vienībā esošo savrupmāju vai dārzamāju;H) Citai izmantošanai 2 stāvi un jumta izbūve.A) Savrupmāju un dārza māju apbūvē 1 ēka;B) Ja ir iespējama zemes vienības sadale, atbilstoši šiemapbūves noteikumiem, atĜautas vairākas dzīvojamās ēkas,ar aprēėinu 1 ēka uz katru noteikto, minimālinepieciešamo zemes vienības platību. Šādā gadījumābūvprojektā jānorāda iespējamo zemes vienībassadalījuma robežu (-as).A) PieĜaujama atsevišėu dzīvojamo telpu izbūvesaimniecības ēkā, ja zemes vienības platība nav mazākapar 1200 m 2 ;B) Esošajām zemes vienībām pieĜaujama 500 m 2 platība, jazemes vienība pievienota centralizētajai ūdensapgādei unkanalizācijai;C) Esošajās zemes vienībās, kuru platība neatbilstsavrupmāju apbūves prasībām, atĜauta dārza mājuapbūve, atbilstoši dārza māju apbūves prasībām;D) Rūpnieciski izgatavotu konteinertipa ēku izvietošanapieĜaujama tikai ar pagaidu statusu uz būvdarbu laiku vaikā saimniecības ēka;E) Dzīvojamo ēku fasādēs pilsētā nav pieĜaujama apaĜkokukonstrukciju un krusta pakšu savienojumu eksponēšana;F) Katram no jauna izveidojamo apbūves zemes vienībupārim, kurš piekĜaujas Daugavai, Ogres upei vai MazajaiJuglai jānodrošina piekĜūšana tauvas joslai no publiskilietojama ceĜa vai ielas. Minimālais ceĜa platums līdztauvas joslai ir 4 m.A) Ēkas izvietojamas respektējot reljefu un esošos lieloskokus un to grupas;B) Nav atĜauta dvīĦu mājas un savrupmājas būvniecība uzrobežas, kā arī rūpnieciski izgatavotu konteinertipa ēkuizvietošana;C) Dzīvojamo ēku fasādēs pilsētā nav pieĜaujama apaĜkokukonstrukciju un krusta pakšu savienojumu eksponēšana.Zemes vienībās bijušo dārzkopības sabiedrību teritorijās,kuru platība atbilst savrupmāju apbūves prasībām,savrupmāju apbūve iespējama tikai gadījumos, ja no publiski44


Ogres novada teritorijas plānojuma galīgā redakcija. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.226.13. Citi noteikumidaudzdzīvokĜunamu apbūvei226.14. Papildinājumilietojama ceĜa/ielas ir nodrošināta piekĜūšana zemes vienībaipa vismaz 6 m platu (sarkanajās līnijās) ielu, ja ardetālplānojumu nav noteikts citādāk.A) PiekĜūšana katram tirdzniecības un/vai pakalpojumuobjektam jānodrošina atsevišėi no citām izmantošanām;B) Projektējot apbūvi, jāparedz teritorijas labiekārtojumsatbilstoši funkcionālajai nepieciešamībai-atpūtas vietas,bērnu rotaĜlaukumi, vietas sporta nodarbībām un veĜasžāvētavas, kā arī auto un velonovietnes un atkritumunovietnes.C) Attālums no daudzdzīvokĜu nama logiem līdz bērnurotaĜlaukumam, iekārtotai teritorijai fiziskām nodarbībāmun sporta laukumam, kā arī pieaugušo atpūtas vietai,nedrīkst būt mazāks par 12 m.D) Aizliegts nožogot zemes vienības vai to daĜasdaudzdzīvokĜu namu kvartālos, izĦemot bērnurotaĜlaukumu, atkritumu novietĦu vai auto novietĦuteritorijas;E) Jauna apbūve daudzdzīvokĜu namu (mikrorajonu)apbūves iekšpagalmos izvērtējama, ievērojot intensitātes,brīvās (zaĜās) teritorijas rādītāja, kā arī insolācijas(izsauĜojuma) un izgaismojuma prasības un veicotpubliskās apspriešanas procedūru;F) Rekonstrukcijas gadījumā, lai nodrošinātu videspieejamības prasību ievērošanu, drīkst samazinātbūvlaidi.226.15. IzĦēmumi A) Noteiktais 5 stāvu skaita ierobežojums daudzdzīvokĜunamiem neattiecas uz esošajiem 6 – 9 stāvudaudzdzīvokĜu namiem, to rekonstrukcijas un jumtastāva izbūves gadījumos;B) Zemes vienībās Vidzemes ielā 3B, 3C, 3D, Ogres pilsētā,Ogres novadā, atĜauts vieglās ražošanas uzĦēmums,saskaĦojot ieceri ar zemes vienību Daugavpils ielā 45,Daugavpils ielā 47, Vidzemes ielā 7, Ogres pilsētā,Ogres novadā īpašniekiem.C) Īstenojot apstiprinātos detālplānojumus nekustamajosīpašumos „Saides” un „VilciĦi” Ciemupes ciemateritorijā, atĜauta derīgo izrakteĦu ieguve, veidojotplānotos dīėus.D) Zemes vienībām Stūrīšu gatvē 10, Stūrīšu gatvē 12, unPavasara gatvē 11, Ogres pilsētā, atĜauta to sadale, ardetālplānojumu pamatojot jaunveidojamo zemes vienībuplatību mazāku par 2000m 2 , bet ne mazāk par 1200m 2 .45


Ogres novada teritorijas plānojuma galīgā redakcija. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.6.2. Publiskās apbūves teritorijas227. Apbūves noteikumos publiskās apbūves teritorija (PA) nozīmē zemes vienības,kur zemes, ēkas un citas būves vai tās daĜas izmantošanas ir publiska iestāde, kā arīcita, šajos noteikumos noteiktā, atĜautā izmantošana.227.1. AtĜautāizmantošanaNolūks, kādā atĜauts plānot, projektēt, būvēt, pārbūvēt,ierīkot vai izmantot ēku vai citu būvi uz zemes irpubliska iestāde:A) aizsardzības un drošības iestāde;B) atpūtas iestāde;C) autoosta;D) ārstniecības iestāde;E) darījumu iestāde;F) dzelzceĜa stacija;G) kultūras iestāde;H) reliăiska iestāde;I) pārvaldes iestāde;J) pirmsskolas izglītības un izglītības iestāde;K) sociālās aprūpes vai cita, līdzīga publiska iestāde;L) sporta būve;227.2. Palīgizmantošana Dzīvoklis227.3. Minimālā zemesvienības platība227.4. Apbūvesintensitāte227.5. Brīvās teritorijasrādītājs227.6. Maksimālaisstāvu skaits unaugstumsM) zinātnes iestāde;N) tehniskās apkopes darbnīca.1200 m 2 vai, ja zemes vienība pievienota centralizētajaikanalizācijai un ūdensapgādei, 600 m 2 .A) 150%;B) Pirmsskolas izglītības iestādei 50%.A) 20%, rekonstrukcijas gadījumā, pieĜaujams samazinātlīdz 10%;B) Pirmsskolas izglītības iestādei 100%. Brīvās zaĜāsteritorijas rādītāju atĜauts samazināt, ja piegulošajāteritorijā iestādei ir tiesības izmantot labiekārtotupublisku parka vai meža teritoriju.A) Ogres pilsētā 4 stāvi, izĦemot Ogres pilsētasaizsargājamās apbūves teritorijas, kur tas noteikts 2 stāviun jumta izbūve;B) Ciemos 3 stāvi;C) Šie augstuma ierobežojumi neattiecas uz esošajāmpubliskajām iestādēm un to rekonstrukciju, nepalielinotstāvu skaitu, kā arī torĦiem, mastiem un citāminženiertehniskām konstrukcijām;D) Izstrādājot detālplānojumu, stāvu skaitu publiskām46


Ogres novada teritorijas plānojuma galīgā redakcija. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.227.7. Citi noteikumiapbūvei227.8. Papildinājumiiestādēm ārpus Ogres pilsētas aizsargājamās apbūvesteritorijas, iespējams palielināt, bet ne vairāk par 1 stāvu,ja tiek nodrošināti intensitātes un brīvās teritorijasradītāju ievērošana. Uz robežas ar savrupmāju apbūvimaksimālais ēkas augstums nedrīkst pārsniegt 4 stāvus.A) Žogu uzstādīšana nav pieĜaujama, izĦemot ēkas, kurāmto paredz būvnormatīvi;B) Vasaras (āra) kafejnīcām jābūt nodrošinātām arpārvietojamām tualetēm, ja nepieciešamo skaitunenodrošina tualetes pastāvīgi funkcionējošajā objektaapjomā. PieĜaujams izmantot blakusesošo publiskoobjektu tualetes, ja par to ir panākta rakstiska vienošanāsar šīs iestādes vadību un par iespēju izmantot šīs tualetesinformē uzraksti/norādes vasaras kafejnīcā;C) Rekonstrukcijas gadījumā, lai nodrošinātu videspieejamības prasību ievērošanu ēkā, drīkst samazinātbūvlaidi.227.9. IzĦēmumi Publiskai ēkai Ogres pilsētā, Ikšėiles ielā 2 pieĜaujamaisstāvu skaits ir 10 stāvi.6.3. Centra apbūves teritorijas228. Apbūves noteikumos centra apbūves teritorija (CA) nozīmē zemes vienības Ogrespilsētas teritorijā, kur plānota jaukta izmantošana.228.1. AtĜautāizmantošanaNolūks, kādā atĜauts plānot, projektēt, būvēt, pārbūvēt,ierīkot vai izmantot ēku vai citu būvi uz zemes ir:A) publiska iestāde;B) savrupmāju apbūve, izĦemot dvīĦu un rindu mājas;C) daudzdzīvokĜu nams.228.2. Palīgizmantošana A) dzīvoklis;228.3. Minimālā zemesvienības platība228.4. Apbūvesintensitāte228.5. Brīvās teritorijasrādītājsB) sporta būve;C) darbnīca.600 m 2A) 150%;B) Pirmsskolas izglītības iestādei 50%.A) 20%, rekonstrukcijas gadījumā pieĜaujams samazināt līdz10%;B) Pirmsskolas izglītības iestādei 100%. Brīvās teritorijasrādītāju atĜauts samazināt, ja piegulošajā teritorijā iestādei irtiesības izmantot labiekārtotu publisku parka vai mežateritoriju.47


Ogres novada teritorijas plānojuma galīgā redakcija. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.228.6. Maksimālaisstāvu skaits unaugstums228.7. Citi noteikumiapbūveiA) 6 stāvi, izĦemot Ogres pilsētas aizsargājamās apbūvesteritoriju, kur tas noteikts 2 stāvi un jumta izbūve;B) Šie augstuma ierobežojumi neattiecas torĦiem, mastiem uncitām inženiertehniskām konstrukcijām, izĦemot Ogrespilsētas aizsargājamās apbūves teritoriju.A) Uz savrupmājām attiecas blīvas savrupmāju apbūvesteritoriju noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar Ogres pilsētasaizsargājamās apbūves teritoriju aizsardzības noteikumiem;B) Rekonstrukcijas gadījumā, lai nodrošinātu vides pieejamībasprasību ievērošanu ēkā, drīkst samazināt būvlaidi;C) Ēku fasādēs nav pieĜaujama apaĜkoku konstrukciju un krustapakšu savienojumu eksponēšana.228.8. Papildinājumi228.9. IzĦēmumi Zemes vienībā Brīvības ielā 31, Ogres pilsētā atĜauta esošāizmantošana- tipogrāfija.6.4. Ražošanas objektu teritorijas229. Apbūves noteikumos ražošanas objektu teritorija (R) nozīmē zemes vienību, kurzemes, ēkas un citas būves vai tās daĜas izmantošanas veids ir ražošanas objekti, kasnerada būtisku piesārĦojumu, darījumu, pārvaldes un zinātnes iestādes, kā arī cita, šajosnoteikumos noteiktā, atĜautā izmantošana.229.1. AtĜautāizmantošanaNolūks, kādā atĜauts plānot, projektēt, būvēt, pārbūvēt,ierīkot vai izmantot ēku vai citu būvi uz zemes ir:A) vispārīgās ražošanas uzĦēmums;B) vieglās ražošanas uzĦēmums;C) noliktava;D) vairumtirdzniecības iestāde;E) tehniskās apkopes serviss;F) garāža;G) atkritumu savākšanas laukums;H) darījumu iestāde, t. sk. degvielas uzpildes stacija;I) pārvaldes iestāde;J) zinātnes iestāde;K) inženiertehnisko komunikāciju objekts;L) ārpus Ogres pilsētas un ciemiem arī ferma, derīgoizrakteĦu ieguves un/vai pirmapstrādes uzĦēmums unsadzīves atkritumu šėirošanas stacija.229.2. Palīgizmantošana A) dzīvoklis;B) dzelzceĜa pievedceĜš;C) ārpustelpu uzglabāšana;48


Ogres novada teritorijas plānojuma galīgā redakcija. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.229.3. Minimālā zemesvienības platība229.4. Apbūvesintensitāte229.5. Brīvās teritorijasrādītājs229.6. Maksimālaisstāvu skaits unaugstums229.7. Citi noteikumiapbūveiD) sporta būve.Tiek noteikta pēc funkcionālās nepieciešamības, nodrošinotintensitātes un brīvās, (zaĜās) teritorijas rādītāju ievērošanu.150%10%A) Ogres pilsētā 4 stāvi un bēniĦu izbūve, vai 20 m;B) Ciemos 2 stāvi un jumta izbūve;C) Šie augstuma ierobežojumi neattiecas uz torĦiem,mastiem, dūmeĦiem, rezervuāriem un citāminženiertehniskām konstrukcijām, kas nav ēkas.A) Dzīvoklim, kā palīgizmantošanai jānodrošina atsevišėaieeja no citām izmantošanām;B) Ražošanas uzĦēmuma teritorijā (zemes vienībā) jāparedzaizsardzības pasākumus pret trokšĦiem un cita veidapiesārĦojumu, lai tās neizplatītos ārpus ražošanas objektateritorijas;229.8. Papildinājumi Teritorijās, kas apzīmētas ar piktogrammu „P” primārāatĜautā teritorijas izmantošana ir transportlīdzekĜu novietne.229.9. IzĦēmumi6.5. Tehniskās apbūves teritorijas230. Apbūves noteikumos Tehniskās apbūves teritorija (T) nozīmē zemes vienības, kurzemes, ēkas un citas būves vai tās daĜas izmantošanas veids ir inženiertehniskokomunikāciju objektu un to darbības nodrošināšanai nepieciešamo ēku un būvjuizvietošana, garāžu kooperatīvu būvju un koplietošanas saimniecības ēku izvietošana,kā arī cita, šajos noteikumos noteiktā, atĜautā izmantošana.230.1. AtĜautāizmantošanaNolūks, kādā atĜauts plānot, projektēt, būvēt, pārbūvēt,ierīkot vai izmantot ēku vai citu būvi uz zemes ir:A) inženiertehnisko komunikāciju objekts, t.sk.elektroenerăijas ražošanas objekts;B) noliktava;C) garāža;D) degvielas uzpildes stacija;E) koplietošanas saimniecības ēka;F) atkritumu savākšanas laukums;G) hidrotehniska būve;230.2. Palīgizmantošana A) dzīvoklis;H) tehniskās apkopes serviss.B) dzelzceĜa pievedceĜš;C) ārpustelpu uzglabāšana.230.3. Minimālā zemes Tiek noteikta pēc funkcionālās nepieciešamības.49


Ogres novada teritorijas plānojuma galīgā redakcija. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.vienības platība230.4. Apbūvesintensitāte230.5. Brīvās teritorijasrādītājs230.6. Maksimālaisstāvu skaits unaugstums230.7. Citi noteikumiapbūvei150%, vai tiek noteikti ar būvvaldes izdoto plānošanas unarhitektūras uzdevumu.10%, vai tiek noteikti ar būvvaldes izdoto plānošanas unarhitektūras uzdevumu.Ēkām 2 stāvi. Augstuma ierobežojumi neattiecas uz torĦiem,mastiem, dūmeĦiem, rezervuāriem un citāminženiertehniskām konstrukcijām, kas nav ēkas, izĦemotierobežojumus Ogres pilsētas vēsturiskās apbūvesaizsardzības teritorijāsA) Dzīvoklim, kā palīgizmantošanai jānodrošina atsevišėaieeja no citām izmantošanām;B) Jānodrošina zemes vienību ārpus tehniskās apbūvesteritorijām aizsardzība pret tehniskās apbūves teritorijāesošo objektu radītajiem trokšĦiem un cita veidapiesārĦojumu;C) NotekūdeĦu attīrīšanas iekārtas neparedzēt applūstošajāsteritorijās bez teritorijas inženiertehniskās sagatavošanas;D) Katlumājas un gāzes regulēšanas stacijas neparedzētizvietot sprādzienbīstamu objektu tuvumā.230.8. Papildinājumi Zemes vienībā Ogres pilsētā, AusekĜa prospektā 6A,pieĜaujama tehniskās apbūves rekonstrukcija par darījumuiestāžu apbūvi.230.9. IzĦēmumi6.6. Satiksmes infrastruktūras teritorija231. Apbūves noteikumos satiksmes infrastruktūras teritorija (SI) nozīmē zemesvienību, arī teritoriju, publiskas izmantošanas ceĜam, ielai, laukumam, dzelzceĜam, tāpievadceĜam un ar to darbības nodrošināšanu saistītām ēkām, kā arī inženierbūvēm(tiltam, pārvadam, tunelim un tamlīdzīgai būvei) un satiksmes organizēšanaslīdzekĜiem autotransporta un dzelzceĜa, kā arī velosipēdistu un gājēju satiksmesnodrošināšanai.231.1. AtĜautāizmantošanaNolūks, kādā atĜauts plānot, projektēt, būvēt, pārbūvēt,ierīkot vai izmantot ēku vai citu būvi uz zemes ir:A) A, B, C, D, E, kategorijas ceĜi un ielas, kā arīpiebrauktuves un ar tām saistītā infrastruktūra, (tilti,pārvadi, grāvji, tuneĜi, stāvvietas, laukumi, u.c.);B) dzelzceĜš un tā infrastruktūra, ieskaitot dzelzceĜa stacijasun pieturvietas.231.2. Palīgizmantošana A) dzīvoklis (arī dzīvokĜi atsevišėā ēkā);231.3. Maksimālaisstāvu skaits unaugstumsB) tirdzniecības un pakalpojumu objekts;C) ražošanas un noliktavu ēkas (tikai dzelzceĜa teritorijā).Ēkām 2 stāvi. Augstuma ierobežojumi neattiecas uzmastiem, torĦiem un citām inženiertehniskām konstrukcijām,kas nav ēkas, izĦemot ierobežojumus Ogres pilsētas50


Ogres novada teritorijas plānojuma galīgā redakcija. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.231.4. Ielu un ceĜušėērsprofili231.5. Noteikumi ieluun celiĦu izbūvei231.6. Citi noteikumiapbūveivēsturiskās apbūves aizsardzības teritorijās.A) Ielas šėērsprofils jānosaka detālplānojumā, saskaĦā aršiem apbūves noteikumiem un piemērojotinženierkomunikāciju attīstības shēmas;B) CeĜa šėērsprofilu nosaka projektēšanā, piemērojotatbilstoši tā nozīmei un prognozētajai satiksmesintensitātei attiecīgo normālprofilu.A) Jaunizbūvējamām un rekonstruējamām ielām jābūt arvismaz 1,5 m platām ietvēm, ja ar detālplānojumu navnoteikts citādi;B) Projektējot jaunu ielu, starp sarkanajām līnijām paredzatsevišėu joslu apstādījumiem;C) Ietvju augstums pie ielas braucamās daĜas nedrīkstpārsniegt 15 cm. Ielu pārejās veido uzbrauktuves uzietves bērnu un invalīdu ratiĦiem ar ielas apmalesvertikālo daĜas augstumu ne lielāku par 2,5 cm;D) Rekonstruējamo un jaunbūvējamo pilsētas un ciemu ielu,laukumu (arī automašīnu stāvvietu), piebrauktuvju, ietvjuun veloceliĦu klātnēm jābūt ar asfalta vai bruăa segumu,izĦemot gadījumus, ja Ogres pilsētas aizsargājamāsapbūves teritorijā paredzēts vēsturiskais ielas brauktuvessegums;E) CeliĦu klātnei parku teritorijās pieĜaujami dažādi segumi;F) Ielu apgriešanās laukumus un B un C kategoriju ielubrauktuves aizliegts izmantot kā automašīnu stāvvietas;G) Ielu rekonstrukcijā, saspiestos apstākĜos, priekšrokadodama ūdensapgādes, kanalizācijas un elektroapgādespazemes tīklu ierīkošanai;H) Ielām, kas beidzas pie laivu novietnēm vai peldvietām,nodrošina autotransporta piekĜūšanu līdz ūdensmalai, betielas galā pie ūdens objekta ierīko apgriešanās laukumuun autostāvvietas.I) Ja iela vai piebraucamais ceĜš beidzas strupceĜā tadbrauktuves galā jāparedz iespēja autotransportamapgriezties.Dzīvoklim, kā palīgizmantošanai jānodrošina atsevišėa ieejano citām izmantošanām.231.7. Papildinājumi A) Projektētās perspektīvās ielas no Austrumu ielas Ogrespilsētā līdz Uzvaras ielai Ciemupē platums sarkanajāslīnijās ne mazāks par 18 m variantā ar lietus ūdenskanalizāciju un ne mazāks par 23 m variantā ar atklātovirsūdeĦu novadīšanas sistēmu.B) Privātpersonām un juridiskajām personām ir pienākumsremontēt un uzturēt tehniskā kārtībā to īpašumā esošosceĜus un/vai ielas.231.8. IzĦēmumi Ogres, Suntažu un Ėeipenes dzelzceĜa stacijām, kā arī51


Ogres novada teritorijas plānojuma galīgā redakcija. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.dzelzceĜa pieturvietu Jaunogre, Pārogre, Ciemupe, Kastrāne,Vatrāne, Plātere, Zvaigznītes, Līčupe, Baltava ēkāmpiemērojamas prasības, kas attiecas uz publiskajāmiestādēm.6.7. ZaĜās teritorijas232. Apbūves noteikumos zaĜās teritorijas (Z) nozīmē zemes vienības (vai to daĜas), kasietver mežus, purvus un ar tiem saistītu izmantošanu, kā arī parkus un tiempielīdzinātas izmantošanas Ogres pilsētā un ciemos. Apbūve šajās teritorijās navprimārais izmantošanas veids, bet pieĜaujama tikai tad, ja tā nepieciešama atĜautāsizmantošanas nodrošināšanai.232.1. AtĜautāizmantošanaNolūks, kādā atĜauts izmantot zemi, kā arī plānot,projektēt, būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot ēku vaicitu būvi uz tās ir:A) Mežs (ZM):A.1.) parkmežs (Ogres pilsētas un ciemu teritorijās);A.2.) mežsaimniecība;A.3.) purvs;A.4.) derīgo izrakteĦu ieguve (karjers), ja to pamato ardetālplānojumuB) Parks (ZP):B.1.) parks, arī dendroloăiskais parks, dārzs, skvērs;B.2.) virszemes ūdensobjektu krasta josla, ieskaitotpeldvietu un ūdenstūristu apmetnes vietu;B.3.) kapsēta (tikai īpaši apzīmētā teritorijā).232.2. Palīgizmantošana A) savrupmāja (īpašnieka dzīvojamā māja mežā, ārpuspilsētas, ja tas nenonāk pretrunā ar vides aizsardzībasprasībām);232.3. Minimālā zemesvienības platība232.4. Apbūves blīvums 5%232.5. Maksimālaisstāvu skaits unaugstums232.6. Citi noteikumiapbūveiB) viesu māja (mežā, ārpus pilsētas, ja tas nenonāk pretrunāar vides aizsardzības prasībām);C) dzīvoklis;D) sporta būve.A) 1 ha mežiem un purviem.B) Uz zemes vienībām, kas ietilpst dabas parku teritorijāsattiecas ierobežojumi, ko nosaka normatīvie akti (MKNoteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritorijuvispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi”) unattiecīgo teritoriju dabas aizsardzības plāni.Ēkām 2 stāvi. Augstuma ierobežojums neattiecas uz mastiemun torĦiem, ja normatīvajos aktos vai īpaši aizsargājamodabas teritoriju apsaimniekošanas noteikumos nav noteiktscitādi.A) AtĜautas tikai teritorijas apkalpei un tajā esošajaiinfrastruktūrai nepieciešamās transportlīdzekĜu52


Ogres novada teritorijas plānojuma galīgā redakcija. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.232.7. Papildinājuminovietnes;B) Publiskās lietošanas teritorijām jābūt labiekārtotām,atbilstoši normatīvo aktu prasībām;C) PieĜaujams veidot vides dizaina objektus, izmantojot toatbalstam koku stumbrus, ja tiek nodrošinātas kokutālākas augšanas iespējas;D) Meža nogabalā ir pieĜaujams veidot dīėi ugunsdzēsībasvajadzībām, dīėa platībai nepārsniedzot 1000 m 2 platību;E) Ūdenstūristu apmetĦu vietās paredzams labiekārtojums(ugunskuru un telšu vietas, u.c. labiekārtojums) bezpastāvīgām būvēm;F) Kapsētu teritoriju un apstādījumu izmantošanureglamentē Ogres novada pašvaldības izdotie saistošienoteikumi (Nr.14/2010 Ogres novada apstādījumusaglabāšanas noteikumi);G) Mežu teritorijas izmantošanas noteikumus nosakaattiecīgās teritorijas apsaimniekošanas noteikumos;H) Jaunas apbūves veidošana Ogres ielejas dabas parkateritorijā, kur tas pieĜaujams, jāparedz ne tuvāk par 50 mno Ogres upes pamatkrasta krants.232.8. IzĦēmumi A) Ogres pilsētas teritorijā visi meži ir aizsargājami, navpieĜaujama to nožogošana un sadalīšana, ja ardetālplānojumu nav noteikts citādi;B) Uz zemes vienībām, kas ietilpst Ogres Zilo kalnu unOgres ielejas dabas parka, dabas liegumu „LielieKangari”, „Vērenes purvi” unOgres dolomītu krauja”teritorijās attiecas ierobežojumi, ko nosaka normatīvieakti (MK Noteikumi Nr.264 „Īpaši aizsargājamo dabasteritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanasnoteikumi”) un dabas parku dabas aizsardzības plāni unindividuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi. Šieapbūves noteikumi ir pielietojami, ciktāl tie nav pretrunāar minētajiem normatīvajiem aktiem, plāniem vainoteikumiem.6.8. Lauksaimniecības teritorija233. Apbūves noteikumos lauksaimniecības teritorija (L) nozīmē teritoriju, kur zemes,ēkas un būves vai tās daĜas izmantošanas veids ir saistīts ar lauksaimnieciskāsprodukcijas audzēšanu, apstrādi un uzglabāšanu un ietver arī lauku apdzīvojumu, kā arīmazdārziĦu teritorijas, un citu, šajos noteikumos noteikto, atĜauto izmantošanu.233.1. AtĜautāizmantošanaNolūks, kādā atĜauts plānot, projektēt, būvēt, pārbūvēt,ierīkot vai izmantot ēku vai citu būvi uz zemes ir:A) lauksaimnieciskās produkcijas audzēšana, apstrāde un53


Ogres novada teritorijas plānojuma galīgā redakcija. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.uzglabāšana;B) mežsaimniecība;C) viensēta (vienas ăimenes dzīvojamā māja, divu ăimeĦudzīvojamā māja);D) esošs daudzdzīvokĜu nams;E) mazdārziĦš;233.2. Palīgizmantošana A) dzīvoklis;233.3. Minimālājaunveidojamāszemes vienībasplatībaF) viesu māja, kempings, motelis, kokapstrādes uzĦēmums,tehniskās apkopes serviss, sporta būve;G) tirdzniecības un pakalpojumu objekts, degvielas uzpildesstacija;H) inženiertehnisko komunikāciju objekts;I) vieglās un vispārīgās ražošanas uzĦēmums, noliktava,vairumtirdzniecības iestāde, derīgo izrakteĦu ieguve(karjers) atsevišėā zemes vienībā ārpus īpašiaizsargājamām dabas teritorijām, ja to pamato ardetālplānojumu;J) lauksaimniecības zemju teritorijās atĜauta citu, šeitneminētu ar atpūtu, tūrismu un sportu saistītu kompleksuobjektu būvniecība, veicot ieceres publisko apspriešanuun ja tas nenonāk pretrunā ar vides aizsardzībasprasībām. Nepieciešamības gadījumā to paredz atsevišėāzemes vienībā, izstrādājot detālplānojumu.B) privāts mājas bērnudārzs;C) atklāta uzglabāšana;D) pansija.A) 1 ha;B) Tirdzniecības un pakalpojumu objektam, degvielasuzpildes stacijai, sporta būvei, inženiertehniskokomunikāciju objektam paredz pēc funkcionālāsnepieciešamības, ar būvprojektu piemērojot attiecīgāzemes izmantošanas veida noteikumus;C) Vieglās un vispārīgās ražošanas uzĦēmumam,noliktavai, vairumtirdzniecības iestādei nosaka pēcfunkcionālās nepieciešamības detālplānojumā,piemērojot attiecīgā zemes izmantošanas veidanoteikumus.D) Uz zemes vienībām, kas ietilpst īpaši aizsargājamajāsdabas teritorijās (Ogres ielejas dabas parks un dabasliegums „Lielie Kangari”) attiecas ierobežojumi, konosaka normatīvie akti (MK Noteikumi Nr.264 „Īpašiaizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības unizmantošanas noteikumi”) un dabas parka „Ogres ieleja”un lieguma „Lielie Kangari” dabas aizsardzības plāni un54


Ogres novada teritorijas plānojuma galīgā redakcija. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.233.4. Zemes vienībasminimālā fronte unprasības apbūvesizvietojumam233.5. Noteikumidzīvojamajaiapbūvei un viesunamiem233.6. Noteikumi citaiapbūveilauksaimniecībaszemēindividuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi.E) IzĦēmuma gadījumos, uz šo saistošo noteikumupieĦemšanas brīdi esošām dzīvojamām ēkām(viensētām) atĜauts atdalīt zemes vienību, kas mazākspar 1 ha, izstrādājot zemes ierīcības projektu, jadzīvojamās ēkas un zemes īpašumtiesības ir šėirtas.A) Priekšpagalma minimālais dziĜums nedrīkst būt mazākspar ceĜa aizsargjoslu, ar ko zemes vienība robežojas, vai,ja zemes vienība nerobežojas ar A, B, C vai Dkategorijas ceĜu, tad priekšpagalma minimālais dziĜumsir 10 m;B) Zemes vienībām Ogres pilsētā un ciemos ir spēkāminimālā būvlaide, kas noteikta šo apbūves noteikumu188.punktā;C) Jaunas apbūves veidošana īpaši aizsargājamajā dabasteritorijā (dabas parkā „Ogres ieleja”) kur tas atĜauts,jāparedz ne tuvāk par 20 m no Ogres upes pamatkrastakrants.A) Ēkām 2 stāvi, bet ne augstāk par 12 m;B) Ēkām pieĜaujami vertikālie akcenti, ne augstāki par 15m;C) Esošam daudzdzīvokĜu namam atĜauta jumta stāvaizbūve;D) Jaunu dvīĦu māju, rindu māju un daudzdzīvokĜu namubūvniecība nav atĜauta;E) Zemes vienībā atĜauta viena viensēta vai viesumāja/motelis. Ja iespējama zemes vienības sadalīšana,ievērojot apbūves noteikumu prasības par minimālozemes vienības platību, pieĜaujama otras viensētasveidošana, parādot zemes vienības plānā iespējamosadalījuma līniju (robežu);F) Jaunas viensētas, viesu nami, kempingi, moteĜi un sportabūves jāizvieto respektējot jau esošo fermu un ražošanasuzĦēmumu atrašanos un sanitāros attālumus līdz tiem.G) Aizliegti jumta segumi lauku kultūrvidei netipiskāskrāsās (zilā, violetā, koši dzeltenā).A) Ēkām 2 stāvi. Augstuma ierobežojumi neattiecas uzmastiem, torĦiem, rezervuāriem un dūmeĦiem;B) Kūts, ferma vai ražošanas uzĦēmums jāizvieto, ievērojotsanitārās prasības tā, lai to negatīvā ietekme (smakas,trokšĦi) nepārsniegtu zemes vienības robežas uz kura tasatrodas vai ir panākta rakstiska vienošanās ar skartozemes vienību īpašniekiem.C) Tirdzniecības un pakalpojuma objektiem, arī moteĜiemun vispārīgās ražošanas uzĦēmumiem jāpiemēro attiecīgipublisko iestāžu un ražošanas objektu apbūves55


Ogres novada teritorijas plānojuma galīgā redakcija. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.noteikumu prasības, ciktāl tās nav pretrunā ar šīs nodaĜasnoteikumiem;D) Mājlopiem, mājdzīvniekiem un mājputniem paredzētassaimniecības ēkas un būves uzskatāmas par fermām, jamājlopu skaits tajās ir:D.1.) govju virs 20;D.2.) jaunlopu (līdz 6 mēnešu vecumam) virs 70, virs 6mēnešu vecumam 27;D.3.) zirgu skaits virs 24;D.4.) nobarojamo cūku virs 60;D.5.) sivēnmāšu virs 45;D.6.) kažokzvēru, t.sk. trušu virs 500;D.7.) aitu virs 140;D.8.) vistu, pīĜu, zosu virs 100.E) Fermas nevar ierīkot vai esošas kūtis rekonstruēt parfermām pilsētas un ciemu teritorijās, dabas parkuteritorijās, virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās,dzelzceĜa aizsargjoslās, applūstošās teritorijās;F) Fermās ar apgrozījumu 6 000 cūku vienā audzēšanasciklā, jeb 45 t mēslu dienā, mēslu pārstrādei jāparedzbiogāzes reaktori, kā arī, lai samazinātu smakas, fermajāapgādā ar gaisa attīrīšanas filtriem.233.7. Citi noteikumi A) Dzīvoklim, kā palīgizmantošanai jānodrošina atsevišėaieeja no citām izmantošanām;B) Meliorētās lauksaimniecības zemēs nav atĜautamežsaimnieciska izmantošana vai apbūve bez atbildīgāsvalsts institūcijas (Zemkopības ministrijas VSIAZemkopības ministrijas nekustamie īpašumi) unattiecīgās Ogres novada pagasta pārvaldes vadītājasaskaĦojuma;C) Mežsaimnieciskas izmantošanas gadījumā jāpiemēro šoapbūve noteikumu prasības attiecībā uz mežiem;D) MazdārziĦa zemes gabalā atĜauta tikai īslaicīgaslietošanas būve (dārza inventāra noliktava), tās apbūveslaukums, nedrīkst pārsniegt 25 m 2 , bet augstums – 3 m.233.8. Sanitārie attālumi A) Minimālie attālumi no dzīvojamās apbūvespieguĜošajos zemes gabalos līdz kūtīm un fermām:A.1.) jaunām mājlopu kūtīm – 50 m;A.2.) cūku fermām:A.2.1. ar gada apgrozību līdz 12 tūkst. cūku gadā –500 m;A.2.2. ar gada apgrozību 12 – 54 tūkst. cūku gadā –1500 m;A.2.3. pielietojot attiecīgās tehnoloăijas smakunovēršanai, minimālo attālumu var samazinātlīdz 500 m;A.2.4. esošās fermas, ja tās neatrodas šeitnoteiktajos attālumos, var rekonstruēt, tikaiparedzot tehnoloăijas smaku novēršanai.56


Ogres novada teritorijas plānojuma galīgā redakcija. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.A.3.) govju fermām:A.3.1. līdz 50 govīm 50 m;A.3.2. līdz 400 govīm 100 m;A.3.3. vairāk par 400 govīm 300 m.A.4.) aitu un trušu fermām – 100m;A.5.) putnu fermai – 500 m;A.6.) kažokzvēru fermai – 500 m;A.7.) zirgu fermām – 100 m;A.8.) līdz vircas bedrēm un kūtsmēslu glabātuvēm kasatrodas pie mājlopu kūtīm – 50m;A.9.) līdz kūtsmēslu kompostēšanas laukumam – 100m.B) Minimālie attālumi no dzīvnieku fermām:B.1.) līdz A kategorijas ceĜiem – 300 m;B.2.) līdz B un C kategorijas ceĜiem – 150 m;B.3.) līdz D kategorijas ceĜiem – 50 m.C) Sanitārais attālums starp dažādu sugu dzīvniekufermām jāpieĦem ne mazāk par 100 m.233.9. Papildinājumi A) Lauksaimniecības zemes Ogres pilsētas un ciemuteritorijās var izmantot dzīvojamai vai publiskai apbūvei,pamatojot to ar detālplānojumu;B) Bez detālplānojuma izstrādes lauksaimniecības zemēsOgres pilsētas un ciemu teritorijās atĜauta vienassavrupmājas būvniecība, uz esošās zemes vienības, ja tāsplatība nav mazāka par 1 ha.233.10. IzĦēmumi A) Uz zemes vienībām, kas ietilpst īpaši aizsargājamajāsdabas teritorijās (Ogres ielejas dabas parks un dabasliegums „Lielie Kangari”) attiecas ierobežojumi, konosaka normatīvie akti (MK Noteikumi Nr.264 „Īpašiaizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības unizmantošanas noteikumi”) un dabas parka „Ogres ieleja”un lieguma „Lielie Kangari” dabas aizsardzības plāni unindividuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumiB) Ogres pilsētas teritorijā esošajās lauksaimniecības zemēsatĜautā izmantošana var būt tikai lauksaimnieciskāizmantošana, kā arī sporta būve, kempings vai motelis,bet nav atĜauta jebkādu fermu, ražošanas uzĦēmumu,noliktavu, tehniskās apkopes darbnīcu un degvielasuzpildes staciju būvniecība.6.9. ŪdeĦu teritorijas234. Apbūves noteikumos ūdeĦi, (ūdenstilpes, ūdensteces) (Ū) nozīmē virszemesūdensobjektu teritorijas, kuru izmantošana saistīta ar ūdens transportu, rekreāciju unvirszemes ūdeĦu noteci, zivju audzēšanu, kā arī ar attiecīgā ūdens objekta izmantošanaiun uzturēšanai nepieciešamajām būvēm (laivu piestātnēm, peldvietām, peldētavām,slūžām, dambjiem u.c. hidrotehniskām būvēm).57


Ogres novada teritorijas plānojuma galīgā redakcija. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.234.1. AtĜautāizmantošanaNolūks, kādos atĜauts plānot, projektēt, būvēt, pārbūvēt,ierīkot vai izmantot ēku vai citu būvi ir:A) hidrotehniska būve;B) piestātne;C) peldētava;D) zivjaudzētava.234.2. Palīgizmantošana dzīvoklis234.3. VispārīgieizmantošanasnoteikumiA) PieĜaujama peldošu vai uz pāĜiem balstītu objektuizvietošana virszemes ūdensobjektos, kur tas nenonākpretrunā ar vides aizsardzības prasībām un netraucēnavigāciju. Ja objektā rodas sadzīves notekūdeĦi,jānodrošina to savākšana un nogādāšana uz attīrīšanasiekārtām vai jānodrošina pieslēgums kanalizācijastīkliem;B) SapropeĜa ieguve pieĜaujama virszemes ūdensobjektos,kur tā ieguve nenonāk pretrunā ar vides aizsardzībasprasībām.234.4. Papildinājumi Līdz citu pašvaldības saistošo noteikumu izdošanas,motorizēto ūdens braucamrīku izmantošana Ogres novadāatĜauta Daugavā (Rīgas HES ūdenskrātuvē) un Ogres upeslejtecē (posmā no ietekas Daugavā līdz gājēju tiltam Ogrespilsētā Bērzu alejas trasē).234.5. IzĦēmumi Īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās šie apbūves noteikumiir piemērojami ciktāl tie nenonāk pretrunā arierobežojumiem, ko nosaka normatīvie akti (MK NoteikumiNr.264 „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējieaizsardzības un izmantošanas noteikumi”) un šo teritorijudabas aizsardzības plāni un individuālie aizsardzības unizmantošanas noteikumi.7. TERITORIJAS AR PAŠVALDĪBAS NOTEIKTU ĪPAŠU STATUSU235. Ogres novada teritorijā, lai sasniegtu specifiskus pašvaldības mērėus, ir noteiktasteritorijas, ar īpašu statusu, kurām papildus paredzēti īpaši noteikumi.7.1. Turpmākās izpētes teritorija236. Turpmākās izpētes teritorija ir plānojumā nosacīti attēlota teritorija ar pagaidustatusu, kurā jāveic papildus izpēte, lai noteiktu un vienotos par tās atĜautoizmantošanu.237. Uz laiku līdz detālplānojuma vai lokālplānojuma izstrādāšanai, Ogres novada domeiir tiesības konkrētajā teritorijā noteikt jebkāda veida jaunas būvniecības vai pārbūvjuaizliegumu, lai nodrošinātu, ka iespējamā būvniecība vai pārbūves neradīssarežăījumus turpmākās teritorijas attīstības procesam.58


Ogres novada teritorijas plānojuma galīgā redakcija. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.238. Zemes vienībām bijušo izgāztuvju teritorijās atĜauto izmantošanu nosaka atbilstoširekultivācijas projektā paredzētajai izmantošanai.7.2. Plūdu riska teritorija239. Plūdu riska teritorija ir nosacīti teritorijas plānojumā attēlota teritorija, kasnelabvēlīgu dabas apstākĜu ietekmē var īslaicīgi applūst, bet tā netiek kvalificēta kāapplūstoša teritorija normatīvo aktu (Aizsargjoslu likuma) izpratnē un tajā ir atĜautaapbūve.240. Paplašinot esošās vai projektējot jaunas ēkas un būves jāparedz, ka grīdas 0.00atzīmei jābūt par vismaz 30 cm augstākai par konkrētās teritorijas applūšanas riskarobežas absolūto augstuma atzīmi Baltijas augstumu sistēmā:240.1. Ogres pilsētas Ogres, Plūsmas, Peldu ielu kvartālā 23,0 m;240.2. Ogresgala ciema teritorijā bijušās dārzkopības sabiedrības „Ogre” teritorijā 29,0m;240.3. Ciemupes ciema teritorijā, Ciemupes poldera zonā 20,0 m.7.3. Centralizētās siltumapgādes teritorija241. Centralizētās siltumapgādes teritorija ir teritorijas plānojumā attēlota teritorija, kurnoteiktas prasības jaunas decentralizētas siltumapgādes ierīkošanai esošosdaudzdzīvokĜu namos un publiskās ēkās, lai samazinātu gaisa piesārĦojumu nostacionāriem izmešu avotiem un panāktu efektīvu un drošu centralizētās siltumapgādessistēmu darbību.242. Centralizētās siltumapgādes teritorijā daudzdzīvokĜu namos un publiskās ēkās, kurpastāv centralizētā siltumapgāde, jaunu, decentralizētu siltumavotu izbūve atĜauta tikaigadījumos, ja siltumapgādei plānots izmantot tehnoloăijas, kas neparedz kurināmāsadedzināšanu.7.4. Ainavisko ceĜu teritorijas243. Ainavisko ceĜu teritorijas ir novada teritorijas plānojumā nosacīti attēlotas teritorijas500 m platumā uz katru pusi no autoceĜa P-4 Rīga-ĒrgĜi sekojošos posmos:243.1. ceĜa posmā no Ogres novada robežas ar Ropažu novadu līdz Juglas ciemarobežai;243.2. ceĜa posmā no Ėeipenes ciema robežas līdz Taurupes ciema robežai;243.3. ceĜa posmā no Taurupes ciema robežai līdz Līčupes ciema robežai;243.4. ceĜa posmā no Līčupes ciema robežas līdz Ogres novada robežai ar ĒrgĜunovadu.244. Rekonstruējot esošās vai projektējot jaunas ēkas un būves kultūrvēsturiski nozīmīgāainavu teritorijā jāparedz veidot Latvija lauku ainavai raksturīgu apbūvi:244.1. atĜautais stāvu skaits 1 stāvs un jumta izbūve (mansards) Dzīvojamām unpubliskām ēkām pieĜaujams vertikālais akcents;244.2. aizliegti vienslīpju jumti, izĦemot nojumēm. Jumta plakĦu slīpums starp 40 un50 grādiem;244.3. dzīvojamo un publisko ēku fasādes jāveido ar tradicionāliem būvpaĦēmieniemno akmens/ėieăeĜu mūra, koka vai tām jābūt segtām ar apmetumu;59


Ogres novada teritorijas plānojuma galīgā redakcija. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.245. Izvietojot ražošanas uzĦēmumu, noliktavu un vairumtirdzniecības uzĦēmumu apbūvi,tā jāizvieto iespējami attālināti no ainaviskā ceĜa, ēku būvapjomi jāveido iespējamineuzkrītošāki un/vai jāaizsedz ar koku un krūmu stādījumiem.246. Aizliegts ierīkot karjerus.247. Nav atĜauta jaunu telekomunikāciju torĦu un mastu, ūdenstorĦu, kā arī vējaelektrostaciju ar jaudu virs 6 kV izvietošana.248. Aizliegts ierīkot ainavas vizuālo vērtību degradējošus objektus (auto un moto sportatrases, izvietot vizuālo informāciju un reklāmas plakātus, kas pārsniedz 2 x 3m izmēru,un izvietot to ne biežāk kā viena vizuālā informācija vai reklāma uz vienu kilometru).249. Būvprojekta (izĦemot savrupmājām un to palīgceltnēm) materiālos jāparedz objektavizualizācijas reālajā ainavā. Izvērtējot iesniegtos materiālus būvvaldei ir tiesībaspieprasīt veikt ēku un būvju apjoma un fasāžu korekcijas ar mērėi panākt objektaiekĜaušanos ainavā.7.5. Ogres pilsētas aizsargājamās apbūves teritorijas250. Nolūkā saglabāt Ogres pilsētas savdabību, ko veido saglabājusies vēsturiskā apbūvesstruktūra, ēkas, būves un ainavas elementi, noteiktas sekojošas Ogres pilsētasaizsargājamās apbūves teritorijas:250.1. Ogres parka vasarnīcu kolonijas apbūve;250.2. Ogres centra 20. un 30.-to gadu apbūve;250.3. Jaunogres vasarnīcu apbūve.251. Vispārīgie noteikumi Ogres pilsētas aizsargājamajās apbūves teritorijās:251.1. Jāsaglabā vēsturiskā ielu un ceĜu plānojuma sistēma, ēku un būvju retinātaizvietojuma principi zemesgabalā, kā arī nozīmīgi dabas ainavas elementi (reljefs,koku grupas, u.c.);251.2. Nav atĜauta jaunu degvielas uzpildes staciju projektēšana un būvniecība;251.3. Nav pieĜaujama tādu satiksmes infrastruktūras objektu un inženiertehniskobūvju (tiltu, estakāžu, sakaru torĦu, u.c.) projektēšana un būvniecība, kas traucēuztvert vai izjauc pilsētvides vēsturisko ainavu. Ja šādu būvju celtniecība ir būtiskinepieciešama, jāizmanto tādi tehniski paĦēmieni un konstrukcijas, kas ir kontekstāar apkārtni;251.4. Ēku fasāžu apšūšanai nav pieĜaujams izmantot plastmasas vai metāla apdaresmateriālus, eksponēt atklātas apaĜkoku konstrukcijas, kā arī „krusta pakšus”;251.5. Aizsargājamas vēsturiskas ēkas jumtiem pieĜaujams tikai skārda jumta lokšĦuvai bitumena kārniĦu segums sarkanbrūnā, tumši zaĜā vai tumši pelēkā krāsā vaikoka skaidu (lubiĦu) segums;251.6. Jumta stāvu izbūves atĜautas, ja tās harmonē ar ēkas izskatu. Slīpu jumta logupielietošana nav pieĜaujama ēkas galvenajā/galvenajās (ielas) fasādē;251.7. Satelītantenu, elektrosadales un elektrouzskaites, sakaru iekārtu unvēdināšanas/gaisa kondicionēšanas iekārtu piestiprināšana nav pieĜaujama ēkasgalvenajā/galvenajās (ielas) fasādē(-ēs). Pie pārējām fasādēm minēto iekārtu unsatelītantenu piestiprināšana pieĜaujama, ja netiek bojāta pilsētvides ainava;60


Ogres novada teritorijas plānojuma galīgā redakcija. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.251.8. Jebkuras jaunas celtniecības gadījumā apbūve reglamentējama atbilstošivēsturiskās apbūves tradīcijām (apbūves apjoms, mērogs, ēkas siluets un stāvuskaits, labiekārtošana), precizējot izvirzāmās prasības plānošanas un arhitektūrasuzdevumā.252. Ogresparka vasarnīcu kolonijas apbūves zona ietver teritoriju ko ierobežo: Bērzualeja posmā no Kalna prospekta līdz Ogres upei, Kalna prospekts posmā no Bērzualejas līdz Kranciema ielai, Kranciema iela posmā no Kalna prospekta līdz Brīvībasielai, Brīvības iela posmā no Kranciema ielas līdz Krasta ielai, Krasta iela un Ogresupe. Ogresparka vasarnīcu kolonijas apbūves zonā ir spēkā šīs nodaĜas noteikumi unpapildus tiem:252.1. nav atĜauta dzīvojamo un saimniecības ēku būvniecība uz nogāzēm;252.2. nav atĜauta tehniskās apkopes darbnīcu projektēšana un būvniecība;252.3. nav atĜauta vēja elektrostaciju izvietošana;252.4. zemesgabalā jāsaglabā lielie koki, it īpaši priedes. Nav pieĜaujama vairākpar 50% no zemes gabala meža zemsedzes pārveidošana par zālieniem,dekoratīvajiem stādījumiem, dārziem vai cita veida segumu, it īpaši uz nogāzēm;252.5. AtĜauta nelielas (platībā līdz 20 m 2 ) vienstāva koka saimniecības ēkas ardivslīpju jumtu un lapenes izvietošana priekšpagalmā.253. Ogres pilsētas vēsturiskā centra apbūves zona ietver teritoriju, ko ierobežo:Kalna prospekts posmā no Upes prospekta līdz ZvaigžĦu ielai, ZvaigžĦu iela posmā noKalna prospekta līdz Brīvības ielai, Brīvības iela posmā no ZvaigžĦu ielas līdz Tīnūžuielai, zemes vienība Tīnūžu ielā 3, Lapu iela posmā no Tīnūžu ielas līdz Parka ielai,Parka iela, posmā no Lapu ielas līdz Upes prospektam, Upes prospekts posmā no Parkaielas līdz pazemes gājēju tunelim un dzelzceĜam, dzelzceĜš posmā līdz Ogres upei,Ogres upe posmā no dzelzceĜa tilta līdz Upes prospektam, Upes prospekts, posmā noKrasta ielas līdz Kalna prospektam, zemes vienība Upes prospektā 2. Ogres pilsētasvēsturiskā centra apbūves zonā ir spēkā šīs nodaĜas noteikumi un papildus tiem:253.1. Maksimālais ēkas stāvu skaits – 2, pieĜaujama jumta stāva izbūve. Šis stāvuskaita ierobežojums neattiecas uz arhitektoniskām izbūvēm – tornīšiem, u.c.Saimniecības ēkām pieĜaujamais stāvu skaits – 1;253.2. Nav pieĜaujama žogu, izĦemot dzīvžogu ne augstāku par 1,2 m, izvietošanu garBrīvības ielas fronti.254. Jaunogres vasarnīcu apbūves zona ietver teritoriju, ko ierobežo: Zilokalnuprospekts posmā no AusekĜa prospekta līdz zemes vienībai Zilokalnu prospektā 7, toietverot, zemes vienību MelleĦu ielā 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20 ārējā robeža arzeme vienību „Ogres Zilie kalni”, zemes vienības MelleĦu ielā 20 robeža ar zemesvienību MelleĦu ielā 22, MelleĦu iela posmā līdz Gaismas prospektam, pilsētas robežalīdz dzelzceĜam, dzelzceĜš posmā no pilsētas robežas virzienā uz Ogres staciju līdzperpendikulārai līnijai, ko veido zemes vienības Vidus prospektā 3 ārējā robeža, Vidusprospekts, ietverot zemes vienības Vidus prospektā 2A, 4, 4A, 4B, 8, 8A, Blāzmas ielaposmā no Vidus prospekta līdz AusekĜa prospektam, ietverot zemes vienības Blāzmasielā 2, 4, AusekĜa prospekts posmā no Blāzmas ielas līdz Zilokalnu prospektam.Jaunogres vasarnīcu apbūves zonā spēkā šīs nodaĜas noteikumi un papildus tiem:254.1. Nav atĜauta vēja elektrostaciju izvietošana;61


Ogres novada teritorijas plānojuma galīgā redakcija. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.254.2. Zemes gabalā jāsaglabā lielie koki, it īpaši priedes. Jaunas būvniecībasgadījumā nav pieĜaujama vairāk par 50% no zemesgabala meža zemsedzespārveidošana par zālieniem, dekoratīvajiem stādījumiem, dārziem vai cita veidasegumu;254.3. AtĜauta nelielas (platībā līdz 20 m 2 ) vienstāva koka saimniecības ēkas ardivslīpju jumtu un lapenes izvietošana priekšpagalmā.8. VĒSTURISKĀS APBŪVES UN KULTŪRAS PIEMINEKěU AIZSARDZĪBA255. Šīs nodaĜas noteikumi attiecas uz Ogres novadā esošajām aizsargājamajāmvēsturiskajām ēkām, kultūras pieminekĜiem un teritorijām, kurās tie atrodas. Ogresnovada kultūras pieminekĜu saraksts atrodams šo noteikumu pielikumā Nr.2256. Kultūras pieminekĜu aizsardzības vispārīgos noteikumus nosaka valsts normatīvieakti (Likums „Par kultūras pieminekĜu aizsardzību” un Ministru kabineta 26.08.2003.noteikumi Nr.474 „Noteikumi par kultūras pieminekĜu uzskaiti, aizsardzību,izmantošanu, restaurāciju, valsts pirmpirkuma tiesībām un vidi degradējoša objektastatusa piešėiršanu”);257. Pārbūvējot vai renovējot aizsargājamās vēsturiskās ēkas nav pieĜaujama to fasāžuvienkāršošana un arhitektonisko veidojumu (portālu, loga apmaĜu, dzegu, verandu,lodžiju, dekoratīvo fasāžu rotājumu, oriăinālo dūmeĦu u.c.) likvidācija vai pārbūve, kāarī logu aiĜu dalījuma izmaiĦas.258. Aizsargājamo vēsturisko ēku oriăinālie logi, durvis un kāpnes ir jāsaglabā, tonomaiĦa ir pieĜaujama tikai tad, ja to saglabāšana vairs nav iespējama. Nav pieĜaujamalogu nomaiĦa ar plastmasas vai metāla konstrukciju logiem aizsargājamās vēsturiskāsēkās. NomaiĦas gadījumā tie jāizgatavo autentiski iepriekšējiem. Nav pieĜaujamafasāžu apdare ar plastmasas vai metāla dēlīšiem;259. Aizsargājamo vēsturisko ēku nojaukšana pieĜaujama tikai tad, ja to tehniski naviespējams saglabāt. Lēmumu par ēkas vai citas būves nojaukšanu pieĦem būvvalde,saskaĦā ar sertificēta būvinženiera slēdzienu par ēkas tehnisko stāvokli. Aizsargājamovēsturisko ēku nojaukšanas gadījumā, objekta īpašniekam papildus jāsaĦem atĜaujaēkas nojaukšanai no atbildīgās valsts institūcijas (Valsts kultūras pieminekĜuaizsardzības inspekcijas);260. Pirms nojaukšanas darbu uzsākšanas jāsaĦem uzdevums ēkas fiksācijai, kuru,nosakot fiksācijas apjomu, izdod būvvalde. Fiksācijas materiāliem jāietver foto unuzmērījums, fiksāciju atĜauts veikt tikai sertificētam speciālistam. Fiksācijas materiālijāiesniedz būvvaldē.261. Arheoloăiskā pieminekĜa teritorijā nav atĜauta būvniecība un reljefa izmaiĦuveikšana, kas nav saistīta ar šīs teritorijas izmantošanu pieminekĜa vajadzībām.9. ĪPAŠI AIZSARGĀJAMĀS DABAS TERITORIJAS UN OBJEKTI262. Ogres novada teritorijā esošo aizsargājamo dabas teritoriju un objektu saraksts ir šonoteikumu pielikumā Nr.3263. Ogres novada teritorijā esošo aizsargājamo dabas teritoriju un objektuapsaimniekošana notiek saskaĦā ar normatīvo aktu un dabas aizsardzības plānuprasībām.62


Ogres novada teritorijas plānojuma galīgā redakcija. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.264. Ogres novada teritorijā esošo dabas pieminekĜu – aizsargājamo koku uzskaiti unprasības teritorijas apsaimniekošanai aizsargājamo koku tuvumā nosaka Ogres novadapašvaldības izdoti saistošie noteikumi.10. BŪVTIESĪBU ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA10.1. Vispārīgās prasības265. Ogres novadā visa veida būvniecība jāveic saskaĦā ar Būvniecības likuma,Civillikuma, Vispārīgo būvnoteikumu un šo saistošo noteikumu prasībām un ievērojotcitus, uz būvniecību attiecināmus LR normatīvos aktus.266. Būvniecību Ogres novada teritorijā pārzina un kontrolē būvvalde.267. Būvniecība ietver arī būves nojaukšanu.268. Būvniecības publiskā apspriešana veicama normatīvos aktos un šajos saistošajosnoteikumos paredzētajos gadījumos:268.1. normatīvos aktos (Vispārīgie būvnoteikumi) noteiktajām sabiedriskinozīmīgajām būvēm;268.2. azartspēĜu zāles ierīkošanai;268.3. vēja elektrostacijas ar jaudu 50 kW un vairāk vai vēja elektrostaciju parkaierīkošanas iecerei;268.4. pirmsskolas izglītības iestādes vai privāta mājas bērnudārza, ārstniecībasiestādes, tirdzniecības vai pakalpojumu objektu ierīkošanas iecerei blīvas vairetinātas savrupmāju apbūves teritorijā;268.5. vieglās ražošanas uzĦēmuma un darījumu iestādes ierīkošanas iecereidaudzdzīvokĜu namu apbūves teritorijā vai atsevišėu sporta, tūrisma un atpūtasobjekta ierīkošanas iecerei lauksaimniecības teritorijā;268.6. dīėa (vai vairāku dīėu vienā zemes vienībā) ierīkošanas iecerei, paredzotizĦemamās grunts apjomu 20 000m 3 un vairāk. Gadījumā, ja izĦemamās gruntsapjoms 20 000m 3 vai vairāk tiek noteikts tikai izstrādājot būvprojektu, publiskāapspriešana veicama būvprojektam.269. Pirms būvvalde pieĦem lēmumu par daudzdzīvokĜu nama, publiskas ēkas vairažošanas objekta būvniecības ieceri pasūtītājs sniedz informāciju par sekojošiemapstākĜiem, kas liecina, ka būve:269.1. nepasliktinās iedzīvotāju sadzīves apstākĜus:269.1.1. būvniecības rezultātā vismaz divas reizes samazināsies minimālaisinsolācijas laiks esošām būvēm vai pieguĜošajās zemes vienībās tā, ka nebūsiespējams ievērot minimālās insolācijas prasības, veicot jaunu apbūvi tajos;269.1.2. būvniecība paredzēta publiski pieejamā zaĜajā teritorijā;269.1.3. plānota pazemes būve vai būve, kuras būvniecības gaitā vai izbūvesrezultātā mainīsies gruntsūdens līmenis pieguĜošajā teritorijā;269.1.4. būvē paredzētas 50 un vairāk autonovietnes;63


Ogres novada teritorijas plānojuma galīgā redakcija. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.269.1.5. plānotā būve būs piesārĦojuma avots (troksnis, kaitīgi izmeši augsnē,ūdenī, gaisā, vibrācija, elektromagnētiskie viĜĦi, sprādzienbīstamība).269.2. neietekmēs vidi, un tai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums saskaĦāar likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”:269.2.1. paredzēta 10 un vairāk koku izciršana pilsētu un ciemu teritorijā(neattiecas uz augĜu kokiem);269.2.2. plānots izmainīt reljefu par vairāk kā 1,3 m (neattiecas uz atsevišėu bedruaizbēršanu);269.2.3. būvniecības rezultātā tiek mainīta ūdensobjekta krasta līnija.10.2. Būvprojekta sagatavošana270. Būvniecības ierosinātājs (nekustamā īpašuma īpašnieks, nomnieks, lietotājs vai topilnvarota persona) aizpilda un iesniedz būvvaldē Būvniecības iesniegumu – uzskaiteskarti, izĦemot Vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos. Būvniecībasiesniegumam, papildus normatīvajos aktos (MK 01.04.1997. noteikumi Nr.112„Vispārīgie būvnoteikumi”) noteiktajiem dokumentiem pievieno šādus dokumentus:270.1. zemes vienības robežu plāna (instrumentāli uzmērīts un reăistrēts Valsts zemesdienestā) kopiju, izĦemot zemes vienībai lauku teritorijā ārpus pilsētas unciemiem, kā arī rekonstrukcijas gadījumā;270.2. aktuālo kadastrālās uzmērīšanas lietu attiecīgajai būvei vai telpu grupairekonstrukcijas vai renovācijas gadījumos;270.3. sabiedriski nozīmīgai ēkai būvniecības ieceres skici vai būves metu;270.4. ražošanas objektam, publiskai ēkai un daudzdzīvokĜu namam 268.punktāminēto informāciju.271. Būvniecības iesniegumi, projekta risinājumi, detālplānojumi un citi novada teritorijasplānojuma jautājumi, kuru īstenošana ir saistīta ar dažādu valsts institūciju interešusaskaĦošanu un nosacījumu izpildīšanu, var tikt virzīti izskatīšanai Ogres novadapašvaldības Starpresoru komisijā.272. Būvniecības iesniegumi un projekta risinājumi, kuru īstenošana var būtiski ietekmētvides arhitektonisko kvalitāti, var tikt virzīti izskatīšanai Ogres novada pašvaldībasPilsētvides konsultatīvajā komisijā, kuras lēmumam ir rekomendējošs raksturs.10.3. Detālplānojumu izstrādāšana273. Detālplānojumu izstrādā normatīvajos aktos (MK 06.10.2009. noteikumi Nr.1148„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” un šajos saistošajosnoteikumos) paredzētajos gadījumos, kā arī pirms jaunas būvniecības uzsākšanas, japaredzētas vairākas atĜautās izmantošanas vienā vai vairākās zemes vienībās.274. Ja detālplānojuma redakcijā nav izpildītas apstiprinātā darba uzdevuma prasības vaidetālplānojuma izstrādes gaitā atklājušies jauni, iepriekš nezināmi apstākĜi, būvvalderakstiski informē detālplānojuma izstrādātāju par nepieciešamajiem labojumiem unpapildinājumiem. Ja labojumi nav iespējami esošā darba uzdevuma ietvaros, būvvaldesagatavo izmaiĦas darba uzdevumā un nodod tās Ogres novada domes apstiprināšanai.275. Detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas materiāli jāizvieto publiski pieejamāstelpās Ogres novada pašvaldības ēkā(-s). Ja detālplānojuma teritorija atrodas novada64


Ogres novada teritorijas plānojuma galīgā redakcija. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.pagasta teritorijā, sabiedriskās apspriešanas materiālus papildus jāizvieto arī attiecīgāpagasta iedzīvotāju apkalpošanas centra vai bibliotēkas telpās.276. Ogres novada teritorijā spēkā esošo detālplānojumu saraksts ir šo noteikumupielikumā Nr.6.10.4. Būvprojekta izstrādāšana277. Būvprojektēšanu var veikt fiziska persona ar būvprojektēšanas prakses tiesībāmatbilstošajā būvprojektēšanas jomā vai juridiska persona, kura nodarbina minēto fiziskopersonu.278. Būvprojekts jāizstrādā atbilstoši Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvoaktu prasībām, latviešu valodā, vismaz 3 eksemplāros.279. Būvprojekts vai skice mazo arhitektūras formu (apgaismes ėermeĦu, žogu, soliĦu,bērnu rotaĜu ierīču, u.c.) izvietošanai izstrādājams uz aktuāla, pašvaldības izvēlētasinstitūcijas, kas pārrauga topogrāfiskās informācijas apriti novadā, saskaĦotatopogrāfiskā plāna pamata (izĦemot gadījumus, ja būvvalde nosaka citādi). Plānaderīguma termiĦu būvniecības vajadzībām nosaka būvvalde, bet ne mazāku kā 1 gads.280. Topogrāfiskais plāns nav nepieciešams, ja tiek veikta:280.1. vienkāršotā renovācija vai vienkāršotā rekonstrukcija;280.2. renovācija vai rekonstrukcija, kas nemaina apbūves laukumu un neveicizmaiĦas zemes vienībā;280.3. ēkas fasāžu renovācija;280.4. ēkas iekšējo tīklu un iekārtu inženierrisinājumu projektēšana.10.5. Būvprojekta saskaĦošana un akceptēšana281. Skiču projekta saskaĦojums zaudē spēku ar dienu, kad beidzas plānošanasarhitektūras uzdevuma derīguma termiĦš.282. Nosacījumi obligāti veicamiem būvprojekta saskaĦojumiem, kas jāsaĦem pirmsbūvprojekta iesniegšanas būvvaldē:282.1. Ogres novada pašvaldības vides speciālistu, ja paredzēta koku ciršana;282.2. ja paredzētas projekta izmaiĦas daudzdzīvokĜu namā, būvprojekts saskaĦojamsar ēkas apsaimniekotāju un nama iedzīvotāju pārstāvi-mājas vecāko, ja tāds ir;282.3. ja tiek skartas kopīpašuma daĜas, būvprojekts saskaĦojums ar kopīpašniekiem..283. Būvvalde pieĦem lēmumu akceptēt būvprojektu vai sniedz motivētu rakstiskuatteikumu akceptēt būvprojektu normatīvo aktu (MK 01.04.1997. noteikumu Nr.112”Vispārīgo būvnoteikumi”) noteiktajā kārtībā:283.1. Būvprojekts vai tā izmaiĦas ir akceptētas, ja tajā ir sarkanas krāsas spiedoganospiedums ar tekstu „Akceptēts”, attiecīgās būvvaldes amatpersonas ieĦemamaisamats, vārds, uzvārds, paraksts un datums un tas ir iereăistrēts būvvaldeslietvedībā ar attiecīgu numuru;65


Ogres novada teritorijas plānojuma galīgā redakcija. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.283.2. skiču projekts un būvprojekta izmaiĦas ir saskaĦotas, ja tajā ir sarkanas krāsasspiedoga nospiedums ar tekstu „SaskaĦots”, attiecīgās būvvaldes amatpersonasieĦemamais amats, vārds, uzvārds, paraksts un datums un tas ir iereăistrētsbūvvaldes lietvedībā ar attiecīgu numuru;283.3. to nepilnību uzskaitījums izstrādātajā skiču projektā, kurus nepieciešamsnovērst tehniskā projekta stadijā, tiek noformulēts būvvaldes lēmumā un tas tiekpievienots saskaĦotajam skiču projektam.284. Ja akceptētā būvprojekta derīguma termiĦš ir beidzies, Būvvalde, lemjot par šītermiĦa pagarinājumu, ir tiesīga pieprasīt iesniegt aktuālu topogrāfisko plānu.285. Akceptētā būvprojekta viens eksemplārs tiek glabāts būvvaldes arhīvā.10.6. BūvatĜaujas izsniegšana286. Pasūtītājs/būvētājs iesniedz būvvaldē iesniegumu - pieprasījumu būvatĜaujassaĦemšanai (būvvaldes veidlapa šo saistošo noteikumu pielikumā Nr.5), kam pievienoveidlapā norādītos dokumentus.287. BūvatĜauju izsniedz uz laiku, kas nepārsniedz būvētāja obligātās civiltiesiskāsatbildības apdrošināšanas termiĦu, bet ne īsāku laiku, kā noteikts normatīvajā aktā(MK 01.04.1997. noteikumi Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”).288. BūvatĜauja ir derīga līdz tajā norādītajam termiĦam. Ja būvdarbi ieilgst, būvētājampirms norādītā termiĦa beigām būvatĜauja jāpārreăistrē būvvaldē.289. Ja būvdarbu laikā mainās kāds no būvatĜaujas nosacījumiem (zemes vienībasīpašnieks, pasūtītājs, būvētājs vai būvuzĦēmējs, būvuzraugs, autoruzraugs, darbaaizsardzības koordinators), tad pasūtītājam (būvētājam) nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5darbadienu laikā, jāiesniedz būvvaldē iesniegums par izmaiĦām būvatĜaujasnosacījumos un jauno būvniecības dalībnieku reăistrācijai nepieciešamos dokumentus.10.7. Būvdarbu veikšana un uzraudzība. PatvaĜīgā būvniecība.290. Pilsētas un ciema teritorijā pasūtītājs/būvētājs pieaicina attiecīgā jomā sertificētuspeciālistu būvasu nospraušanai dabā, par ko sastāda būvasu nospraušanas aktu.Būvasu nospraušanas akts jāiesniedz būvvaldē pirms būvdarbu uzsākšanas.291. Būvniecības kontroli Ogres novada administratīvajā teritorijā veic Ogres novadapašvaldības būvvaldes būvinspektors (-i).292. Ja būvniecība notiek bez būvatĜaujas vai neatbilst akceptētajam būvprojektambūvētājam vai pasūtītājam jāiesniedz būvniecības iesniegums-uzskaites karte, kampievienots sertificēta speciālista veikts būves uzmērījums un slēdziens par patvaĜīgiveiktās būvniecības atbilstību normatīvo aktu prasībām, (t.sk. teritorijas plānojumamunteritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem), kā arī nepieciešamie skartotrešo personu un institūciju atzinumi un saskaĦojumi. Būvvalde lemj par iespējuturpināt patvaĜīgo būvniecību.293. Ja pašvaldība atĜauj turpināt patvaĜīgi uzsākto būvniecību vai lemj par būves, vai tāsdaĜas nojaukšanu, tā veicama normatīvos aktos (Vispārīgajos būvnoteikumos)noteiktajā kārtībā.66


Ogres novada teritorijas plānojuma galīgā redakcija. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.10.8. Drošība būvdarbos294. Ogres pilsētā, ciemu teritorijās un citās apdzīvotās vietās, kur izvietota kompaktaapbūve, būvlaukums jānožogo ar vismaz 1,5 m augstu pagaidu žogu, ievērojot, ka294.1. žogu un sastatĦu stabus nedrīkst ierakt ietvēs un brauktuvēs, tie jānostiprina aršėēršiem.294.2. žoga izskats un novietojums jāsaskaĦo ar atbildīgo valsts institūciju par ielu unautoceĜu uzturēšanu (VAS Latvijas valsts ceĜi Ogres nodaĜu) un būvvaldi.294.3. līdz būves uzrādīšanai pieĦemšanas komisijai žogs jānojauc.294.4. ja būvdarbus veic būvuzĦēmējs, žoga ārpusē, redzamā vietā, jābūt informatīvaiplāksnītei, ne mazākai kā A3 formātā, ar būves nosaukumu, būvatĜaujasizsniegšanas numuru un datumu, pasūtītāja un būvuzĦēmēja rekvizītiem,būvprojekta autora un atbildīgā būvdarbu vadītāja vārdu, uzvārdu un tālruĦanumuru.294.5. pārējos gadījumos pie žoga ielas vai ceĜa pusē vai jaunceĜamās ēkas 1.stāvajābūt piestiprinātai ēkas numurzīmei vai plāksnītei ar mājas nosaukumu.295. Ja gājēju pārvietošanās paredzēta zem sastatnēm, tad tās noklājamas ar divām kārtāmpamīšus noliktu dēĜu, bet sastatĦu nākamajā stāvā jābūt par sastatnēm platākai nojumeiar slīpumu uz būves pusi.296. Pagaidu žogam ap trīs un vairāk stāvu ēku būvlaukumu, ja tas ierīkots uz ietves vaibrauktuves, jāizveido nojume ar kritumu uz būvlaukumu pusi, gājēju aizsargāšanai nokrītošiem priekšmetiem.297. Bedres un tranšejas ārpus būvžoga jānorobežo, bet gājēju pārejās jāierīko tiltiĦi ar 1m augstām margām un apgaismojumu tumšajā diennakts laikā.298. Būvmateriālus un būvgružus, kā arī būvdarbu laikā izrakto vai pievesto gruntinedrīkst novietot ārpus iežogotā būvlaukuma teritorijas.299. Pirms zemes darbu uzsākšanas pasūtītājam (būvētājam) pašvaldības saistošonoteikumu noteiktajā kārtībā jāsaĦem rakšanas darbu (Nr.21/2010 Zemes darbuizpildes kārtība Ogres novadā) un koku ciršanas atĜaujas, ja tāda būvlaukumāparedzēta.300. Ja no būves rodas apdraudējums un pasūtītājs (būvētājs) vai būvuzĦēmējs nenovēršdraudošās briesmas, tad Ogres novada pašvaldība var novērst radušos apdraudējumuvai nojaukt šādu būvi uz īpašnieka (būvētāja) rēėina.10.9. Būvju pieĦemšana ekspluatācijā301. Ēkas un būves pieĦem ekspluatācijā normatīvo aktu (MK 2004.gada 13.aprīĜanoteikumi Nr.299„Noteikumos par būvju pieĦemšanu ekspluatācijā”, LBN 261-07„Ēku iekšējo elektroinstalāciju izbūve”, MK 2004.gada 17. februāra noteikumi Nr.82„Ugunsdrošības noteikumi”) noteiktajā kārtībā.67


Ogres novada teritorijas plānojuma galīgā redakcija. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.302. PieĦemot ekspluatācijā ēku vai būvi (izĦemot iebūvētas telpas vai dzīvokĜus, jabūtiski netiek mainīts ēkas apbūves laukums), kā arī labiekārtojuma objektus, pasūtītājs(būvētājs) būvvaldei iesniedz būves digitālu topogrāfisko uzmērījumu vaiizpilduzmērījumu (inženierkomunikācijām) izdrukas veidā, pašvaldības saistošonoteikumu (Nr.36/2010 Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ogres novadā)noteiktajā kārtībā.303. PieĦemot ekspluatācijā ēku, pie tās galvenās fasādes jābūt piestiprinātai ēkasnumurzīmei, vai, ārpus ciemiem un Ogres pilsētas, plāksnītei ar mājas nosaukumu, kasizgatavota atbilstoši pašvaldības saistošajos noteikumos (Nr.29/2011 „Par ēkunumerācijas un ielu nosaukumu zīmju izvietošanas kārtību Ogres novadā”)apstiprinātam paraugam, kā arī noslēgtam līgumam par atkritumu izvešanu.304. PieĦemot ekspluatācijā publisku ēku vai dzīvojamo māju pie tās galvenās fasādesjābūt izvietotam karoga turētājam vai priekšpagalmā izvietotam karoga mastam.10.10. Būvju nojaukšana305. Būves nojaukšana veicama saskaĦā ar akceptētu būvprojektu Vispārīgobūvnoteikumu un šo apbūves noteikumu 2.nodaĜā noteiktajā kārtībā.10.11. Lēmumu apstrīdēšanas kārtība306. Būvvaldes izdoto administratīvo aktu var apstrīdēt Ogres novada pašvaldībāAdministratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.11. KONTROLE UN ATBILDĪBA PAR ŠO SAISTOŠO NOTEIKUMUPĀRKĀPŠANU307. Šo saistošo noteikumu ievērošanu kontrolē būvvalde un, normatīvajos aktosnoteiktajos gadījumos, arī citas institūcijas.308. Par šo saistošo noteikumu neievērošanu iestājas atbildība saskaĦā ar Latvijasadministratīvo pārkāpumu kodeksu un citiem normatīvajiem aktiem.309. Policijas tiesības kontrolēt šo saistošo noteikumu prasību ievērošanu nosaka likums„Par policiju”.12. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI310. Atzīt par spēku zaudējušiem Ogres novada saistošos noteikumus:310.1. Nr.8/2009 „Ogres novada Ogres pilsētas un Ogresgala pagasta teritorijasplānojums un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”;310.2. Nr.9/2009 „Ogres novada Krapes pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daĜaun teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”;310.3. Nr.10/2009 „Ogres novada Ėeipenes pagasta teritorijas plānojuma grafiskādaĜa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”;310.4. Nr.11/2009 „Ogres novada Lauberes pagasta teritorijas plānojuma grafiskādaĜa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”;310.5. Nr.12/2009 „Ogres novada Madlienas pagasta teritorijas plānojuma grafiskādaĜa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”;68


Ogres novada teritorijas plānojuma galīgā redakcija. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.310.6. Nr.13/2009 „Ogres novada Mazozolu pagasta teritorijas plānojuma grafiskādaĜa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”;310.7. Nr.14/2009 „Ogres novada MeĦăeles pagasta teritorijas plānojuma grafiskādaĜa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”;310.8. Nr.15/2009 „Ogres novada Suntažu pagasta teritorijas plānojuma grafiskā daĜaun teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”;310.9. Nr.16/2009 „Ogres novada Taurupes pagasta teritorijas plānojuma grafiskādaĜa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc lēmuma par to apstiprināšanupublicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.Domes priekšsēdētājsE. Bartkevičs69

More magazines by this user
Similar magazines