2011 - Rēzeknes Augstskola

ru.lv

2011 - Rēzeknes Augstskola

Šajā numurā:

* 12 gadi dekāna amatā

* Labākie no labākajiem RA

* RA – savas zvaigznes

_SMS___

23. novembrī RA notika radošā

pēcpusdiena, kurā tika prezentēti

jaunākie izdevumi: „Latgalieša CV.

No senlaikiem līdz 21. gadsimtam”,

ceļvedis tūristiem „Multikulturālā

Rēzekne”, „Latgaliešu valoda Eiropas

reģionālo un minoritāšu valodu

kontekstā”, humanitāro zinātņu

žurnāls „Via Latgalica”.

Iznāk kopš 1998. gada

RA

Dialogi

2011. gada decembris

No 24. līdz 26. novembrim

Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā

notika starptautiskā kokrūpniecības

iekārtu, tehnoloģiju un instrumentu

izstāde „Kokapstrāde. Iekārtas.

Tehnoloģijas. Instrumenti 2011”.

Izstādē pārstāvēta bija arī Rēzeknes

Augstskola.

No 25. līdz 26. novembrim Jelgavā

norisinājās Latvijas Olimpiskās

Akadēmijas (LOA) rīkotā sesija

studentiem „Studentu atbalsts

brīvprātīgo kustībai Latvijā”.

Sesijā piedalījās arī trīs Rēzeknes

Augstskolas (RA) studenti: Vita

Rusiņa, Klinta Breidaka un Juris

Ribnikovs.

1. decembrī Rēzeknes Augstskolā

notika nodarbība augstskolu

didaktikā. Tēma „Studiju rezultāti –

no teorijas līdz praksei”. Nodarbību

vadīja mg.oec. Inga Doveika.

4. decembrī Rēzeknes Augstskolā

notika Tehniskās jaunrades

diena. Pasākuma laikā bija iespēja

uzzināt par dabas, dzīvības un

inženierzinātņu studiju iespējām

dažādās Latvijas augstskolās, kā

arī vērot dažādus ķīmijas un fizikas

eksperimentus.

9. decembrī Rēzeknes Augstskolā

notika seminārs „Ebreju kultūras

atmiņa Latgales reģiona izglītības un

kultūras iestādēs”.

Rēzeknes Augstskolā, Atbrīvošanas

alejā 90 (3. stāvā) ir skatāma RA

studiju programmas „Vides dizains”

2. kursa studentes Inas Fetingas

plenēra darbu izstāde.

Tikšanās ar darbu autori notika 16.

decembrī.

No 1. līdz 12. decembrim Rēzeknes

Augstskolā notika labdarības

akcija „Students palīdz skolēnam”.

Savukārt 14. decembrī akcijas ietvaros

Rēzeknes Augstskolas pārstāvji

devās uz Kaunatas vidusskolu, lai

1.-4. klašu skolēniem sniegtu koncertu

un dāvinātu labdarības akcijā

saziedotās lietas.

No 9. līdz 20. janvārim reflektanti

var iesniegt dokumentus studijām

Rēzeknes Augstskolā.

RA apmeklē Latvijas Darba devēju

konfederācijas vadība

SAN

29. novembrī Rēzeknes Augstskolu

(RA) apmeklēja Latvijas Darba

devēju konfederācijas (LDDK)

ģenerāldirektore Līga Meņģelsone,

projektu koordinatori – Marija

Simonova, Anna Pavlina un Eduards

Filippovs, kā arī LDDK sociālā dialoga

koordinatore Latgales reģionā

Skaidrīte Baltace.

LDDK pārstāvji tikās ar Rēzeknes

Augstskolas rektoru asoc.prof. Edmundu

Teirumnieku, studiju prorektori asoc.prof.

Angeliku Juško-Štekeli, kā arī ar fakultāšu

dekāniem, lai apspriestu jautājumus

par augstākās izglītības reformu, studiju

programmu finansējumu un ERAF līdzekļu

pieejamību pēc 2014. gada. L. Meņģelsone

akcentēja Rēzeknes Augstskolas nozīmi

Latgales reģionā. „Ir svarīgi, lai LDDK

būtu informēta un apzinātos problemātiku,

ar kuru saskaras reģionālā augstskola.

Informācijas aprite var veicināt rezultatīvu

darbību, prioritāšu izvirzīšanu, sekmīgu

sadarbību,” norādīja LDDK ģenerāldirektore.

Sarunas gaitā LDDK pārstāvju uzmanība

tika vērsta uz problēmām ar profesiju

standartu izstrādi valstī, augstskolu filiāļu

darbību, kā arī privāto augstskolu sektora

specifiku. „Šobrīd privātās augstskolas var

piedāvāt studiju procesu krievu valodā. Valsts

augstskolām likums to liedz. Par studijām

RA interesi izrāda vairākas postpadomju

telpas valstis, kas būtu ieinteresētas studēt

arī krievu valodā. Ierosinājums būtu ļaut

arī valsts augstskolām īstenot studiju

programmas krievu valodā studentiem

no citām valstīm uz starpvalstu un

starpaugstskolu līgumu pamata. Tas ļautu

realizēt valsts izvirzītos mērķus augstākās

izglītības eksportspējas nodrošināšanai un

intensificēšanai,” norādīja A. Juško-Štekele.

Ņemot vērā RA nozīmi reģiona

attīstībā un, jo sevišķi, piedāvāto studiju

programmu specifiku un zinātnisko

institūtu veiktos pētījumus, ir ļoti svarīgi arī

turpmāk sadarboties ar tādiem sociālajiem

partneriem kā LDDK. Konfederācijas

pārstāvji tikšanās laikā izrādīja lielu interesi

par augstākās izglītības, pētniecības, darba

devēju un pašvaldību savstarpēju sadarbību

reģiona interešu aizstāvībai ar mērķi veicināt

reģiona ekonomisko attīstību.

Jāpiebilst, ka šajā dienā LDDK pārstāvji

apmeklēja Rēzeknes pilsētas domi, vairākus

uzņēmumus, kā arī tikās ar Rēzeknes

Uzņēmēju biedrības pārstāvjiem.

Ikkatram gadam laimes brīdis savs –

Kā katram rītam sava gaiša mala.

Bet katram gadam ir savs svētvakars,

Savs slieksnis balts, aiz kura atstāt bēdu:

Pie loga putenis tik tīru dvieli kar,

Un egles apsnigušās pilnas baltu vēdu.

(P. Jurciņš.)

Aizvadīts vēl viens gads Rēzeknes Augstskolas vēsturē. Sarežģīts, darbīgs un nopietns. Šajā gadā, plecu

pie pleca strādājot, esam uzsākuši īstenot jaunus projektus un turpinājuši darbu pie iepriekšējiem. Pirms

gadu mijas gribas palūkoties uz paveikto un izvirzīt jaunus mērķus.

Man ir liels gandarījums, ka kopā esam atraduši enerģiju un spēku, lai iesaistītos un no labākās puses

parādītu Rēzeknes Augstskolu studiju virzienu vērtēšanas procesā. Augstskolā esam uzņēmuši ciemiņus,

paši bijuši ārvalstu vizītēs, dibinājuši kontaktus, kas tālākā nākotnē varētu sekmēt augstskolas izaugsmi.

Diendienā esam plānojuši, sprieduši un meklējuši risinājumus. Taču pats svarīgākais ir tas, ka aiz

ikdienas rūpēm, darba rutīnas un dažām nesaskaņām, esam pratuši būt vienots un saliedēts kolektīvs.

Nākamais gads Rēzeknes Augstskolai nebūt nebūs vieglāks par iepriekšējo. Taču

ļoti ceru, ka tas ienesīs jaunas un pozitīvas pārmaiņas mūsu darba ikdienā. Gada

vidū divas no augstskolas ēkām būs pilnībā nosiltinātas, un ir pamatotas cerības,

ka 2012. gada septembrī sāks funkcionēt Rēzeknes Augstskolas vēsturiskā ēka.

Liels darbs būs nepieciešams pie jaunās Inženieru fakultātes tapšanas. Ļoti gribas

cerēt, ka nākamajā gadā ikviens no kolektīva sniegs savu pienesumu, lai mūsu

augstskolas vārds skanētu pozitīvi gan Latgales, gan Latvijas, gan arī Eiropas

mērogā.

Rēzeknes Augstskolas darbinieku un studentu saimei vēlu, lai harmonijas pilni

Ziemassvētki, stiprs gribasspēks, veselība un enerģija jaunajā 2012. gadā!

Rēzeknes Augstskolas rektors

asoc.prof. Edmunds Teirumnieks

12 gadi dekāna amatā

SAN

Ekonomikas un vadības fakultāte

Rēzeknes Augstskolā ir viena no vecākajām

fakultātēm, un ilgu laika posmu, proti,

12 gadus, to vadījusi Iluta Arbidāne. „Tas

ir nozīmīgs skaitlis, noslēdzies vesels

cikls, daudz plānots, bet vēl vairāk šajā

laikā izdarīts,” saka Iluta. Augstskolas

pirmsākumos Ekonomikas fakultātē darbojās

divas pamatstudiju programmas, šobrīd tās

ir septiņas. Interesentiem tiek piedāvātas

maģistra līmeņa studiju programmas, kā arī

studiju iespējas Madonas filiālē. Šogad sākta

īstenot studiju programma „Robežapsardze”,

kuras tapšanā liels ieguldījums ir tieši

dekānei. Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas

un vadības fakultātē šobrīd studē 544

studenti, bet ir bijis laiks, kad fakultātē

studēja vairāk nekā 2200 studenti (kā visa

augstskola šobrīd).

Turpinājums 2.lpp.


2

Ekonomikas un vadības

fakultāti vadīs

Iveta Graudiņa

SAN

Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas un vadības

fakultāti vadīs Iveta Graudiņa. Augstāko izglītību

ieguvusi Maskavas Valsts Universitātē, savukārt

Rēzeknes Augstskolā aizstāvējusi maģistra darbu,

iegūstot maģistra grādu sociālajās zinātnēs. Kopš 1993.

gada I. Graudiņa augstskolā strādā kā lektore un ārējo

sakaru koordinatore. Docējamo kursu spektrs ir plašs:

socioloģija, vadības psiholoģija, publiskās runas pamati,

pasākumu vadība, starpkultūru biznesa attiecības,

biznesa komunikācijas.

Brīvajā laikā darbojas Rēzeknes Tautas teātrī

(piedalījusies 15 dažādos iestudējumos). Brīvi pārvalda

latviešu, krievu un angļu valodu, ir zināšanas arī vācu

valodā. Iveta vairākkārt stažējusies ārzemēs, vadījusi

dažādus projektus RA, kā arī publicējusi zinātniskos

rakstus.

Lai radošs un veiksmīgs darba cēliens!

Turpinājums no 1. lpp.

Lietišķā RA

„Atskatoties uz šiem gadiem,

atmiņā ataust vairāki akreditācijas

procesi, darbs pie studiju programmu

izstrādes, fakultātē veiktie remonti,

labiekārtošana. Sekmēta fakultātes

kolektīva saliedēšana – organizēti

pasākumi, ekskursijas. Bija daudz

darba, praktiski visa fakultātes

darba organizācija bija pašu rokās.

Tas bija sarežģīti, bet interesanti.

Esmu ieguvusi fantastisku pieredzi

visdažādākajās jomās. Esmu

nodefinējusi savu vērtību skalu, kur

galvenais – cilvēks. Laba vadītāja

galvenā rūpe ir darbinieks, jo

apmierināts darbinieks paveiks

nākošo posmu, tas ir ceļš pie klienta,

kas mūsu gadījumā galvenokārt ir

students. Lai arī esmu strādājusi

visu augstskolas rektoru vadībā,

esmu pieņēmusi, ka mainās situācija,

vadība, cilvēki, bet man paliek manas

12 gadi dekāna amatā

pašas galvenās vērtības – ģimene,

darbs, draugi un hobiji, un noteikti

mīlēt un nepazaudēt sevi kā cilvēku,

sievieti,” uzsver I. Arbidāne. „No

kolēģiem esmu dzirdējusi, ka nav

pat īsti saprotams, kā viņa to spēj,–

visas šīs savas lielās vērtības paturēt

redzeslokā un katrai veltīt lielu

mīlestību.”

Pateicoties dekānei, RA

Ekonomikas un vadības fakultātē

iedibinātas vairākas tradīcijas –

absolventu vakari, grāmatvedības

teātra izrādes. Ir bijušas vēl

daudzas skaistas tradīcijas, kas

sevi piepildījušas un tagad ir

jaukas atmiņas. Viņa ir praktizējoša

grāmatvede, tādējādi studiju kursos

spēj lieliski sasaistīt teoriju ar praksi.

„Grāmatvedība pēc definīcijas ir

māksla, tieši ar tādu pieeju eju arī pie

studentiem. Galvenais grāmatvedis

ir sava veida mākslinieks, kurš,

balstoties uz noteiktiem principiem,

veido struktūru, organizāciju utt.

Man patīk studentos attīstīt radošu

domāšanu, jo dzīvei un darbam

krāsas piešķiram paši. Varbūt tas

viss arī tāpēc, ka esmu mācījusies

mākslas skolā, spēlējusi studentu

teātrī, man ir bijuši labi un ļoti

interesanti skolotāji.” Vēl Iluta

vada lekcijas personāla vadībā,

kas pamazām kļūst par tādu kā

grāmatvedībai paralēlo aizraušanos.

Viņa ir aizrautīga, labprāt pieķeras

interesantām idejām un attīsta tās,

līdz patīk pašai un citiem. Šobrīd ne

tikai pilsētā, bet arī ārpus tās Ilutu

aicina uz skolām, uzņēmumiem, lai

vadītu dažādus atraktīvus seminārus,

kuru galvenais moto ir cilvēks kā

savas veiksmes noteicējs.

I. Arbidāne ir absolvējusi Latvijas

Lauksaimniecības universitāti, bet

šobrīd studē Daugavpils Universitātē,

lai iegūtu doktora grādu sociālajās

zinātnēs. „Tas ir mans iesāktais

un ieilgušais darbs. Man noteikti

tas ir jāpadara, lai atbrīvotu sevi

nākotnei un iegūtu sirdsmieru,

iespējams, pat kaut ko mainītu savā

profesionālajā jomā, jo apkārt ir tik

daudz interesantu lietu, ar ko var

nodarboties,” piebilst Iluta.

Turpmāk Ekonomikas un vadības

fakultātes dekāna pienākumus pildīs

Iveta Graudiņa. „Nākamajam šajā

amatā es vēlu būt veiksminiekam vai

vismaz laimīgam un apmierinātam

savās sajūtās, jo tikai sevī pārliecināts

cilvēks var iedvesmot citus un vadīt

kolektīvu,” saka I. Arbidāne.

Pāvels Narica

saņem Goda zīmi

SAN

11. novembrī Rīgā Latvijas valsts aizsardzības fonda „Lāčplēsis”

valde ar Goda zīmi apbalvoja Rēzeknes Augstskolas Inženieru

fakultātes lektoru Pāvelu Naricu.

Lektoram Goda zīme tika pasniegta par izcilu, radošu darbu, veidojot,

attīstot Latgales kultūras darbinieku atceres pasākumus, uzturot viņu darbības

vēsturiskos centrus, par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas tautas kultūras mantojuma

saglabāšanā, starptautisko kultūras pasākumu organizēšanā, panākumiem

nevalstisko organizāciju attīstībā, patriotisko darbu.

Rēzeknes Augstskolas kolektīvs sveic Pāvelu un vēl radošu turpmāko darbību!

ESF projekts

„Atbalsts doktora

studiju programmu

īstenošanai

Rēzeknes

Augstskolā”

Vienošanās Nr. 2009/0161/1DP/1.1.2.1.2/09/

IPIA/VIAA/007

Projekta realizācijas termiņš no 01.07.2009. līdz

30.06.2013.

Rēzeknes Augstskolā projekta ietvaros katru

studiju gadu konkursa kārtībā tiek piešķirtas 4

mērķstipendijas doktora studiju programmas

„Pedagoģija” un 2 mērķstipendijas doktora

studiju programmas „Vides inženierzinātne”

doktorantiem un zinātniskā grāda

pretendentiem.

Mērķstipendija dod iespēju doktorantiem un

zinātniskā grāda pretendentiem veltīt nedalītu

uzmanību studijām, zinātniskās tēmas izpētei un

koncentrēties promocijas darba izstrādei.

Mērķstipendijas apmērs 1. un 2. kursa

doktorantiem ir 450 Ls mēnesī, 3. un 4.kursa

doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem

– 800 Ls mēnesī.

Katram projektā iesaistītajam doktorantam

ir iespēja papildus izmantot līdz Ls 1000 gadā

doktorantūras kvalitātes atbalsta pasākumiem,

t.i., piedalīties starptautiskajās zinātniskajās

konferencēs un semināros, publicēt zinātniskos

rakstus periodiskajos izdevumos un zinātnisko

rakstu krājumos.

25. un 26.oktobrī Rēzeknes Augstskolā notika

doktora studiju programmas „Pedagoģija”

zinātniskā grāda pretendentu promocijas darbu

priekšaizstāvēšana.

Svetlanas Uščas promocijas darba

tēma ir „Pusaudžu ar valodas traucējumiem

komunikatīvās kompetences attīstība

internātpamatskolā”. Par tēmas aktualitāti

S.Ušča norāda: „Parasti, runājot par valodas

traucējumiem, uzmanība tiek pievērsta

pirmsskolas un sākumskolas bērniem. Diemžēl

valodas traucējumi, to izraisītās sekas saglabājas

arī pamatskolā, sevišķi, ja tās saistītas ar

lasīšanas un rakstīšanas traucējumiem. Tā kā

man ir praktiskā darba pieredze tieši ar šiem

pusaudžiem, kā arī Latvijā pusaudžu ar valodas

traucējumiem problēmas gandrīz nav pētītas,

darbam tika izvēlēta šāda tēma”.

Jāpiebilst, ka doktora programmas

„Pedagoģija” studiju priekšmetos aplūkotās

tēmas cieši saistītas ar promocijas darba izstrādi.

Programmas ietvaros ir daudz interesantu

un lietderīgu lekciju, kuras lasīja gan ārzemju

lektori, piemēram, Bratislavas Universitātes

prof., Dr. phylos. J. Tkačikova, Dortmundes

Universitātes prof. H. Biermann, gan citu

Latvijas augstskolu mācību spēki, piemēram,

profesores no Daugavpils Universitātes A. Pipere

un I. Salīte un profesore, Dr.paed. R.Andersone

no Latvijas Universitātes. „Mēs saņemam milzu

atbalstu no LU profesores Dr.hab.paed. I. Žoglas

un, protams, programmas vadītājas prof.

V. Ļubkinas. Savukārt mērķstipendija sniedz

iespēju koncentrēties uz promocijas darba

izstrādi, jo pašreizējos ekonomiskajos apstākļos

bez stipendijas to izdarīt būtu ļoti grūti. Tā sekmē

ideju aprobāciju starptautiskajās konferencēs

ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs. Pateicoties

projekta finansējumam, man bija iespēja

piedalīties Starptautiskajā Speciālās izglītības

konferencē Kiprā „ICOSE 2010”. Izmantojot

finanšu resursus, var klātienē iepazīties ar

citu valstu pieredzi. 2010.gada oktobrī biju

praksē Dortmundes Universitātē. Tās ietvaros

bija iespēja iepazīties ar universitātes Sociālās

rehabilitācijas fakultātes konsultatīvā centra

darbu, apmeklēt Montesori laboratoriju un

Runas un valodas terapijas laboratoriju,

apmeklēt Aplerbekas pamatskolu, kurā mācās

bērni ar valodas traucējumiem, Ostenbergas

pamatskolu, kas realizē iekļaujošās izglītības

principus, Dortmundes arodskolu un sociālo

ciematu Bigge. Tā kā promocijas darbs skar

atbalsta sniegšanu skolēniem ar speciālām

vajadzībām, tas radīja iespēju veikt Latvijas un

Vācijas pieredzes salīdzinošo analīzi. Tā bija

arī iespēja izmantot Dortmundes Universitātes

bibliotēkas resursus, pieeju dažādām datu

bāzēm, kuras te, Latvijā, ne vienmēr ir

pieejamas. Un vēl – promocijas darba izstrādei

nepietiek tikai ar motivāciju. Cilvēks pēc dabas

ir slinks, mērķstipendija sekmē individuālā

plāna izpildi, jo ir regulāri jāatskaitās,” tā par

stipendijas nozīmīgumu izsakās Svetlana.

Spodra Austruma savā promocijas

darbā „Jauniešu vērtības patērētājsabiedrībā

Latvijā” pēta patērētājsabiedrības ietekmi uz

vērtībizglītības mācību saturu un jauniešu pašu

izvēlētajām vērtībām Latvijā. „Šajā sfērā nav

veikti pētījumi, nav arī apzināts vidusskolas

jauniešu pašu izvēlēto vērtību vajadzības un

rezultāts patērētājsabiedrības kontekstā, kā arī

mācību satura vērtībizglītības potenciāls, kas ir

nozīmīga jauniešu vērtībizglītojošās izglītības

sistēmas daļa. Ienākot izglītībā pedagoģijai

neraksturīgiem jēdzieniem, kas iepludināti

no tirgus ekonomikas nozares, izglītībā

aktualizējas problemātika par humāno vērtību

pielīdzināšanu jēdzieniem prece un patēriņš.

Vērtībizglītības tradicionālās lomas mazināšanās

patērētājsabiedrībā un ekonomiskās krīzes

laikā mācību procesā un izglītības saturā arī

lika izvēlēties šādu tēmu,” stāsta Spodra.

Doktorante atzīst, ka mērķstipendija ir

sekmējusi pētniecisko darbu, ir bijusi iespēja

iegādāties izziņas un zinātnisko literatūru gan no

interneta bibliotēkām, gan grāmatu veikaliem,

kā arī iespēja segt ceļa izdevumus mācību

procesa laikā no Rīgas uz Rēzekni. Tiek segtas

zinātnisko rakstu maksas. Tā kā stipendija tika

saņemta periodiski, tad diemžēl netika segti ceļa

un naktsmītņu izdevumi dalībai Starptautiskajā

zinātniskajā konferencē Prāgā.

Ilga Prudņikova par promocijas darba

tēmu izvēlējusies speciālo pedagoģiju: „Skolēnu

ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības

traucējumiem praktiskās darbības pieredzes

veidošanās speciālā internātpamatskolā”.

I.Prudņikova norāda, ka tēmas izvēli pamato 13

gadu darbs šajā jomā, tādējādi arī promocijas

darbā var veikt padziļinātu izpēti. „Studiju

procesu vērtēju pozitīvi, izmantojot piešķirto

mērķstipendiju, paveras plašas iespējas

apmeklēt konferences Latvijā un ārpus tās, kā

arī gūt pieredzi praktiskajās darbnīcās,” norāda

I.Prudņikova.

Rēzeknes Augstskolā doktora studiju

programmas „Pedagoģija” īstenošana tika

uzsākta 2007.gadā. Šobrīd tajā studē 18

doktoranti, programmu vada RA profesore Velta

Ļubkina. Plānots, ka 2012. gadā varētu tikt

aizstāvēti vairāki promocijas darbi.


Labākie no

labākajiem RA

RA aktīvs

SAN

16. novembrī Rēzeknes Augstskolā (RA)

notika Latvijas Republikas proklamēšanas

93. gadadienai un starptautiskajai Studentu

dienai veltīts pasākums.

Katrā Rēzeknes Augstskolas fakultātē

īpaši tika sumināts gada students un

docētājs. Šo titulu ieguvēji saņēma

īpašu velti no kuģniecības kompānijas

TALLINK, kas astoņiem laureātiem dāvāja

piedzīvojumiem bagātīgu atpūtu un izklaidi

Baltijas jūrā. Labākie no labākajiem RA

3

pārstāvjiem dosies jūras ceļojumā ar kuģi

– Rīga-Stokholma-Rīga.

Paldies visiem, kuri ikdienā nes

Rēzeknes Augstskolas vārdu, studējot

un strādājot, bet vislielākais paldies

pasākuma atbalstītājiem – a/s TALLINK,

kas parūpējās par to, lai RA pārstāvjiem

šie svētki paliktu ne vien atmiņās, bet arī

burvīgās ceļojuma bildēs.

Iepazīsti titulu „Gada students 2011” un

„Gada docētājs 2011” ieguvējus ar RAdošo

CV palīdzību.

Liene Leja,

Gada studente

Izglītības un

dizaina fakultātē

Dzīvesvieta:

Madona

Studēju RA,

jo šī augstskola

mani ir uzrunājusi

pirms četriem

gadiem. Līdz ar to

radošās aktivitātes

un sabiedriskā

dzīve, kas risinās

augstskolā, mani apmierina un priecājos, ka

varu līdzdarboties, parādot sevi, un daudz ko

jaunu uzzināt ne tikai par savas augstskolas

studentiem, bet arī citu augstskolu studentiem.

Hobiji: sporta tūrisms un volejbols.

Filma, kas liek pārdomāt dzīvi: „Rīgas

sargi”.

Dziesma, kas saviļņo: F.L.Y. „Nakts mani

uzrunā”.

Cilvēks, kurš iedvesmo: mana sporta tūrisma

trenere.

Šī gada lieliskākie notikumi: treneres darba

uzsākšana ar bērniem Madonas BJC; vasara

Zviedrijā; iegūtais tituls „Gada studente 2011

IDF.

Novēlējums Jaunajā gadā: lai katrs atrod

savu vietu, dara to, kas patīk un liek justies

apmierinātam par to, ko viņš dara! Lai Jaunais

gads atnes veiksmi!

Vita Rusiņa,

Gada studente

Humanitāro un

juridisko zinātņu

fakultātē

Dzīvesvieta: Līvānu

novads, bet šobrīd

biežāk – Rēzekne.

Studēju RA, jo

tā atrodas tuvāk

mājām, lielāka iespēja

aizbraukt ERASMUS,

atsaucīgi pasniedzēji,

kuri tevi uztver kā personību, un, protams,

latgaliešu valoda, ko var dzirdēt ik uz soļa un kas

man ļauj justies kā mājās.

Hobiji: dejot, dziedāt, zīmēt, lasīt grāmatas u.c.

Bet šobrīd vienam kārtīgam hobijam neiznāk

laika, tādēļ – no visa pa drusciņai.

Filma, kas liek pārdomāt dzīvi: „Cylvāka

bārns”, galvenais: meiļoj sovu zemi, cīnej

tyvuokūs i tici lobuokai nuokūtnei.

Dziesma, kas saviļņo: „Viņi dejoja vienu

vasaru”.

Cilvēks, kurš iedvesmo: Vilhelms Purvītis.

Šī gada lieliskākie notikumi: tituls „Gada

students”; stipendija; svētceļojums un viss

vasaras brīvlaiks.

Novēlējums Jaunajā gadā:

Uzziniet brīnumu noslēpumu Jaunajā gadā!

Veselību un panākumiem bagātu Jauno gadu!

Fascinē tehniskā jaunrade

Ērika Teirumnieka, Inženieru

fakultātes dekāne

Alternatīvie enerģijas avoti,

bezatkritumu tehnoloģijas, roboti,

inovatīvi tehniski risinājumi... Tie ir

termini, kas aizvien biežāk izskan skolas

jauniešu vidū. Interesi pat tehniskajām

zināšanām Latgales pusē noteikti rosina

dažāda veida pasākumi, kuros piedalās

Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātes

mācībspēki un studenti, sadarbojoties

gan ar pašvaldībām, gan darba devējiem,

gan citām mācību iestādēm.

Malika

Sotivoldijeva,

Gada studente

Inženieru fakultātē

Dzīvesvieta:

Rēzekne

Studēju RA, jo šī

augstskola paver

plašas iespējas

veiksmīgai studiju

procesa veidošanai un

īstenošanai.

Hobiji: meklēt jaunus

hobijus.

Filma, kas liek pārdomāt dzīvi: liek padomāt

„Valley of flowers”.

Dziesma, kas saviļņo: 1/5 daļa youtube.com

klāsta, kas nodrošina katram brīdim piemērotu

saviļņojošu dziesmu.

Cilvēks, kurš iedvesmo: Malika Sotivoldijeva.

Bet ikvienā personā ir kas tāds, kas spēj

iedvesmot un likt padomāt.

Šī gada lieliskākie notikumi: ERASMUS

studijas un prakse, kā arī ceļojums uz Romu un

Stokholmu.

Novēlējums Jaunajā gadā: Jaunajā 2012.

gadā visiem Rēzeknes Augstskolā vēlu spēku,

izturību un viltību!

Laura Kalvāne,

Gada studente

Ekonomikas un

vadības fakultātē

Dzīvesvieta: Ciblas

novads, bet studiju

laikā – Rēzekne.

Studēju RA, jo ir

nepieciešamība iegūt

augstāko izglītību, lai

spētu veiksmīgi veidot

karjeru nākotnē;

vēlējos paplašināt savu

draugu un paziņu loku; izmantot RA sniegtās

iespējas radošai izpausmei.

Hobiji: mūzika (instrumentspēle un vokāls),

māksla, austrumu un sporta dejas, dažādi sīki

rokdarbi pašas priekam.

Filma, kas liek pārdomāt dzīvi: „Moulin

Rouge” (2001).

Dziesma, kas saviļņo: Nightwish – „Wish I

Had An Angel”.

Cilvēks, kurš iedvesmo: nav noteiktas

personas, viss ir atkarīgs no apstākļiem un

situācijas.

Šī gada lieliskākie notikumi: dalība ar deju

studiju „Orhideja” starptautiskajā festivālā

Pitalovā; ceļojums uz Sankt-Pēterburgu; „RA

Gada students” titula iegūšana.

Novēlējums Jaunajā gadā: šajā gadā

atstāt visus padarītos darbus un ceļā uz mērķi

sastaptas raizes, bet Jauno gadu iesākt ar

lielu apņēmību, optimismu un mērķtiecību, jo,

tikai attīstoties, var sasniegt aizvien jaunus

sasniegumus un sev tīkamo gandarījuma sajūtu

par paveikto!

2. decembrī notika starptautiskā

skolēnu viktorīna „Zaļā enerģija”, kuru

organizēja Rēzeknes pilsētas dome

projekta „Atjaunojamo energoresursu

pielāgošanas iespējas Latgales reģionā,

Utenas apriņķī un Panevežas apriņķī”

ietvaros. Konkursa galvenais temats

bija saules un zemes siltuma enerģija.

Inženieru fakultātes projekta „Jelare”

izpildītāji prof. Gotfrīds Noviks un lekt.

Aleksejs Zorins, izmantojot alternatīvo

resursu jomā gūto pieredzi projektā,

sagatavoja konkursa uzdevumu –

izveidot saules kolektoru. A. Zorins

piedalījās žūrijas darbā. Viktorīnas

gaitā skolēniem vajadzēja prezentēt

mājas darbu, izpildīt testu un paveikt

Rēzeknes Augstskolas sagatavoto

radošo uzdevumu. Pasākumā piedalījās

5 komandas (katrā 9 dalībnieki) no

Latvijas un Lietuvas skolām. Rezultāti

parādīja to, ka skolēniem ir interese

par zaļo enerģiju un galvenais ir spēja

idejas pārvērst reālās konstrukcijās.

Savukārt 4. decembrī RA notika

Tehniskās jaunrades dienas, kuras tika

organizētas sadarbībā ar Rīgas Tehniskās

Aivars Kaupužs,

Gada docētājs

Izglītības un

dizaina fakultātē

Esmu RA

pasniedzējs, jo

man patīk aktīvs

dzīvesveids un

jaunu izaicinājumu

pieņemšana. Strādājot

augstskolā, man

ir iespēja būt kopā

ar aktīviem un uz

darbību motivētiem

jauniešiem. Sadarbojoties ar studentiem

no dažādām sporta komandām, es jūtos kā

kolēģis un šīs komandas dalībnieks. Paralēli

sportiskajām aktivitātēm augstskolā ir iespēja

pilnveidoties arī zinātniskajā jomā, kas

paver lielas iespējas starptautiskajā līmenī.

Piedalīšanās konferencēs, projektos un apmaiņas

braucienos sniedz iespēju paplašināt savu dzīves

uztveri.

Hobiji: ceļošana, aktīvā atpūta, privātmājas

labiekārtošana.

Filma, kas liek pārdomāt dzīvi:

„Melanholija”.

Dziesma, kas saviļņo: „Yesterday”.

Cilvēks, kurš iedvesmo: Zenta Mauriņa.

Šī gada lieliskākie notikumi: ceļojums

ar ģimeni uz Bulgāriju; promocijas darba

aizstāvēšana; iesaistīšanās jaunajos projektos.

Novēlējums Jaunajā gadā: Zenta Mauriņa

ir teikusi: „Tavas vēlēšanās ir tavas debesis”.

Es novēlu katram nebaidīties izvirzīt augstus

mērķus, bet soli pa solim darīt visu iespējamo tā

sasniegšanai. Noticēt sev un savām spējām, jo

domām ir milzīgs spēks. Domāsim labas domas,

un tās piepildīsies!

Aija Jermacāne,

Gada docētāja

Humanitāro un

juridisko zinātņu

fakultātē

Esmu RA

pasniedzēja, jo

man šis darbs patīk,

kaut arī prasa daudz

laika un spēka. Pildot

tiesneses pienākumus,

es pamatā sastopos

ar likumpārkāpējiem,

degradētām

personībām. Pasniedzējas darbs man dod

iespēju satikt daudzus lieliskus jaunus cilvēkus:

gudrus, zinātkārus, drošus, interesantus.

Man ir liels prieks un gandarījums, ka varu

dalīties ar viņiem savā pieredzē un zināšanās,

un esmu pateicīga viņiem, ka viņi man palīdz

pilnveidoties, saglabāt optimismu un ticību

labajam cilvēkos.

Hobiji: ļoti patīk lasīt, tam es veltu lielāko daļu

sava brīvā laika. Ja ir iespēja, ceļoju. Labprāt

strādāju dažādus rokdarbus.

Filma, kas liek pārdomāt dzīvi: neesmu

kinomīlis, filmas skatos maz un reti, mākslas

filmas – pavisam reti. Pēdējā pārdomu vērtā

filma, ko atceros, bija „Karaliene”.

Dziesma, kas saviļņo: pirmā nāk prātā

Raimonda Paula „Mēmā dziesma”.

Cilvēks, kurš iedvesmo: tā ir mana

vecmāmiņa, arī mani vecāki. Vecmāmiņa bija

apbrīnojami dzīvesgudrs, stiprs un ļoti labestīgs

cilvēks. Mani vecāki bija nacionālās pretošanās

kustības „Latgales vanagi” dalībnieki. Abi

izgāja cauri čekas pagrabiem un Staļina nāves

universitātes studentu parlamentu.

Sacensības notika piecās disciplīnās:

Robotikas darbnīca, Laivu doks, Energo

stacija, Ķīmijas laboratorija, Spageti tilti.

Pasākums bija ļoti apmeklēts – piedalījās

gan Rēzeknes pilsētas un novada skolēni,

gan tālāku novadu pārstāvji (Preiļi,

Gulbene). Darbojās arī mazo ķiparu

darbnīca, kur savu roku tehniskajā

jaunradē varēja izmēģināt jaunākie.

Prieks bija vērot skolēnu darba rezultātus

– daudzveidīgo formu spageti tiltus, kuri

arī tika testēti uz izturību, laivas, kas

pārvietojās pa mākslīgo kanālu ar tvaika

dzinējiem, aizraujošas bija konstruēto

sumo robotu cīņas. Dienas beigās

gandarījums par paveikto un patīkams

nogurums bija pārņēmis gan dalībniekus,

gan skolotājus, gan organizatorus.

Domāju, ka liela daļa no jauniešiem,

kuri jau no skolas laikiem iesaistās

tehniskā jaunradē, būs nākamie studenti

eksakto un inženierzinātņu virzienā. Mēs

noteikti turpināsim strādāt un attīstīt

aizvien jaunas idejas radošu konkursu

organizēšanā un gaidām gan studentus,

gan skolēnus ar savu atraktivitāti un

enerģiju atbalstīt pasākumus.

nometnēm, bet saglabāja ticību cilvēkiem, par

spīti smagam darbam prata priecāties par dzīvi

un ļoti mīlēja grāmatas. Viņi iemācīja mūs,

savus bērnus, strādāt, nepadoties grūtībām,

tiekties pēc zināšanām un domāt pašiem ar savu

galvu.

Šī gada lieliskākie notikumi: notikums

numur 1 – Gada pasniedzēja nosaukuma

piešķiršana. Pie šā gada lieliskākajiem

notikumiem pieskaitu arī Latvijas apceļošanu

brīvdienās un atvaļinājuma laikā.

Novēlējums Jaunajā gadā: ticiet labajam

un smaidiet pasaulei! Kāds gudrs cilvēks ir

teicis, ka pasaule ir spogulis. Ja raugāmies

spogulī ar niknu, saviebtu ģīmi, nav ko cerēt,

ka no tā uz mums raudzīsies sirsnīgi smaidoša

seja. Tiecieties izzināt paši sevi un pasauli un

neapstājieties šai ceļā! Lai jums viss izdodas!!!

Aleksejs Avots,

Gada docētājs

Inženieru fakultātē

Esmu RA

pasniedzējs, jo, kaut

arī esmu pensionārs,

uzskatu, ka jebkuram,

kurš ir spējīgs strādāt,

ir jāstrādā. Daudzi

dzīves gadi devuši

lielu pieredzi inženiera

profesijā, tāpēc esmu

laimīgs, ka to varu

nodot jaunajiem speciālistiem. RA pasniedzēja

darbs sniedz iespēju savienot darbību citās

tautsaimniecības nozarēs. Man ir trīs mīļi

mazbērni.

Hobiji: agrā jaunībā spēlēju volejbolu, tagad

patīk darboties dabā. Spēka gados esmu

nodarbojies ar kalnu tūrismu – izstaigājis

Kaukāzu, Karpatus, Altaju, Urālu u.c. kalnus.

Filma, kas liek pārdomāt dzīvi: „Rīgas sargi”

u.c.

Dziesma, kas saviļņo: „Mātei”, kuru izpilda

grupa „Baltie lāči”

Cilvēks, kurš iedvesmo: pašreiz

V.Dombrovskis.

Šī gada lieliskākie notikumi: mana

septiņdesmit gadu jubileja, prieks par studentu

sekmīgu diplomdarbu aizstāvēšanu un

mazbērnu panākumiem.

Novēlējums Jaunajā gadā: Rēzeknes

Augstskolai tikt veiksmīgi galā ar 2012. gada

uzdevumiem!

Ēvalds Višķers,

Gada docētājs

Ekonomikas un

vadības fakultātē

Esmu RA

pasniedzējs, jo

man ir paveicies

ar darbavietu un

cilvēkiem man apkārt.

Hobiji:

makšķerēšana, sports

(vairāk kā līdzjutējs).

Filma, kas liek

pārdomāt dzīvi: „Kāds pārlaidās pār dzeguzes

ligzdu”, bet omas uzlabošanai vislabāk der

padomju perioda komēdijas.

Dziesma, kas saviļņo: vienu skaņdarbu

nesaukšu, bet pārsvarā klausos roku.

Cilvēks, kurš iedvesmo: ģimene.

Šī gada lieliskākie notikumi: varu nosaukt

tikai gada lielāko pārsteigumu – Gada docētāja

balva!

Novēlējums Jaunajā gadā: veselību,

pacietību, veiksmi!

Līga Strode, 2. HFM

Balts šorīt uzsnidzis ir sniegs,

Kā savāds miers tas zemi sedz,

Un visu cilvēks pasakainu redz.

Sniegs šo tumšo zemi

Ir baltu apklājis,

Un katra sniega pārsla

Man atgādina TEVI.

Es sniegā pirmos soļus speru

Un pēkšņi mīlestību redzu!

Saule un vējš ar sniegpārslām baltām

Iesāk reibinošu deju,

Šai virpulī es redzu Tavu seju.

Es ļauju pārslām krist uz manis,

Lai ar mīlu apsnieg manas acis,

Mani pleci, manas rokas, mana sirds.


4

Padara krāšņāku un košāku

Natālija Losāne, RA lektore

Patriotisko jūtu stiprināšanai un savu

dizainera prasmju pierādīšanai, RA

programmas „Interjera dizains” 3. kursa

studenti lektores Natālijas Losānes vadībā

18. novembra pasākumu ietvaros ražīgi

strādāja lietišķās grafikas nozarē.

Izcils rezultāts ir sasniedzams tikai ciešā

sadarbībā. Par uzticamiem sadarbības

partneriem studentiem kļuva RA Sabiedrisko

attiecību nodaļa, kā arī Rēzeknes Biznesa

inkubators, kuru savukārt pārstāv Māris

Igovens. Sadarbības rezultātā studenti ir

RA radošs

praktiski realizējuši savus radošos projektus

materiālā. RA aktu zāles noformējumā

18. novembra pasākumam tika izgatavots

dekoratīvs baneris – stilizēts Latvijas karogs.

Studenti apliecināja profesionālajā praksē

iegūtās zināšanas un prasmes, strādājot

komandā pie noformējuma.

Kā svētku turpinājums Rēzeknes Biznesa

inkubatorā tika atklāta plakātu izstāde.

Plakātos studenti risināja 18. novembra

svētku tematiku, pievēršot pastiprinātu

uzmanību tādām spēcīgām asociācijām kā

Latgales Māras piemineklis, Latvju zīmes

u.c. Plakātu izdruku ir finansējis Rēzeknes

Biznesa inkubators.

Savukārt 18. novembra svētku noskaņu

Rēzeknes ielās radījuši programmas

„Interjera dizains” 4. kursa studenti Diānas

Apeles vadībā. Veiksmīga sadarbība plakātu

realizācijā notika, pateicoties pilsētas

domei, galvenajai arhitektei L. Čudarei, SIA

ALBA, A. Uškānam u.c. Plakāti bija skatāmi

pie Latgales Kultūrvēstures muzeja, Māras

pieminekļa un pie Rēzeknes Augstskolas.

Sadarbības ietvaros plakāti tika dāvināti arī

pilsētas skolām.

Gola punkts – pītura „Andreji!”

Ilona Kablanova, 3. HFB

30. novembrī sevkurs interesents

kūpā ar divom stjuartem pīsadaleja

i izbaudeja fantazeju ceļojumu da

pīturai „Andreji”. Pasuokuma gaitā

apsastuojamēs trejuos pīturuos:

„Dzejis lasejumi”, „Literarais kabare”

i pādiejuo pītura beja „Pyrma syltī”.

Prūtams, lai pīturā pasažiri

naaizmygtu, tyka reikuoti vairuoki

konkursi, muzykāluos pīturys.

Pasuokuma nūzeimeiguokais

konkurss beja Andrejdīnys bolva

– Uoksta capure, par kuru varāja

pasaceiņēt jaunī dzejnīki i prozaiki.

Par Uoksta capurys īgyvieji kļyva

Rēzeknis Augstškolys studente Māreite Krasnobaja. Pīturā „Pyrma syltī” vareja īpazeitīs ar

Raibuo Suņa prozys gruomotu „Pyrma syltī”.

Guna Volčkova, 3. HFB

23. novembrī Rēzeknes Augstskolā

(RA) norisinājās RA talantu šovs

„Zvaigžņu stunda”. Atsaucība bija liela

gan no dalībnieku, gan skatītāju puses.

Savus talantus rādīja jaunieši, kuri bija

sagatavojuši 8 dažādus priekšnesumus.

Dalībnieki gan dziedāja, gan dejoja, gan

deklamēja dzeja.

Talantīgos jauniešus vērtēja žūrijas

komisija. Pirmais dalībnieks, kurš uzsāka

zvaigžņoto ceļu, bija Aleksejs Rankovičs,

kurš lasīja repu „Lose yourself” ne sliktāk

kā pats Eminems. Arī nākamie dalībnieki

– Mc Derik jeb Dimitrijs Vavilovs un DS-

91 jeb Dairis Springa lasīja pašu sacerētu

repu.

Nākamā grupa, kas turpināja šovu,

bija „Fantastiskais četrinieks” ar dziesmu

„Mazajām sirsniņām”, kas aizkustināja

visus klātesošos līdzīgi kā grupa „AIMI”,

kas izpildīja dziesmu „Uzliec roku” un raisīja

Zvaigžņu stunda

Rēzeknes Augstskolā

klausītājos patriotisku sajūtu. Sev līdzi

dziedāt aicināja duets – Baiba Latkovska un

Rolands Keišs. Ar dziesmu „Pieklauvē” viņi

uzbūra patiesi mīļu ainu par divām sirdīm.

Pēc šī romantiskā priekšnesuma nākamie

dalībnieki – „Mad Headz Crew” – vienkārši

uzspridzināja atmosfēru zālē. Puiši

uzstājās ar break dance priekšnesumu,

kas izpelnījās vētrainus aplausus gan no

skatītāju puses, gan no žūrijas.

Skatītāju acis priecēja arī „Dejojošie

fuksīši”. Meitenes bija sagatavojušas

vairāku deju remiksu, kuru noslēdza

plaukstiņu deja dziesmas „Sexy and i know

it” pavadījumā. Savukārt Deniss Kukulis

noslēdza pasākumu ar savu dzeju „Ager

Somnia”, kas bija patīkama ausij un tuva

sirdij.

Kamēr žūrija vērtēja priekšnesumus,

skatītājus izklaidēja Guntis Rasims jeb

daGunchi. Īpašo balvu ieguva „Mad Headz

Crew”, kas bija ne tikai žūrijas, bet arī

skatītāju favorīti.

Daži vaicuojumi Andrejdīnys bolvys īgyviejai Māreitei Krasnobajai.

Kū Tev nūzeimej Andrejdīna?

– Andrejdīna ir eipaši svātki. Itamā

dīnā ir vuorda dīna gan maņ cīši lobam

draugam, gan onkuļam i, prūtams, ka

vysim cytim Andrejim. RA Andrejdīna

ari ir eipaša dīna, lai paruodeitu sevi

cytim, kas tu esi i ka tu esi. I taidu

(rakstūšūs) ir daudz!

Kuru godu Tu pīsadolīs

literarajā kabare?

– Pīsadolūs ūtrū godu.

Kas ir Tovys dzejis „suoļs”,

„atslāga”?

– Es pīsavieršu cylvākim – tīm, kas

šū pasauli izmaina gan uorieji, gan

īkšieji. Dzeivis paradoksi i jāga. Cylvāki

kūpumā i jūs attīksme pret cytim

cylvākim.

Ieelpojot Rēzekni

Ieva Useniece, 4. HĢSZP

18. novembrī Rēzeknes pilsētā

muzikālā un jautrā atmosfērā notika

skrējiens „Ieelpo Rēzekni 2011”. Šo

pasākumu ar lielu entuziasmu bija

organizējusi Rēzeknes pilsētas dome

un Jauniešu dome kā veltījumu

Latvijas Republikas proklamēšanas 93.

gadadienai. Aivara Kaupuža vadībā

skrējienā piedalījās arī Rēzeknes

Augstskolas (RA) studentu komanda.

Skrējiena distance bija tikai 3 km – no

pieminekļa „Vienoti Latvijai” līdz Lubānas

ielai un atpakaļ. Mūsējie bija atpazīstami

pēc zilajiem krekliņiem ar augstskolas

simboliku. Kaut arī zem Humanitāro

un juridisko zinātņu fakultātes krāsas,

pārstāvētas bija visas četras fakultātes.

Augstskolas karogam vējā plīvojot,

skatītāju atbalstīta un pilnīgā kopības

sajūtā saliedēta, RA komanda vienotā

ritmā veica skrējiena distanci ar elpas

iztrūkumu vienā daļā komandas, bet

vēlmi skriet – vēl otrajā.

Informācija sagatavota: Rēzeknes Augstskolas Sabiedrisko attiecību nodaļā (SAN)

Adrese: Atbrīvošanas aleja 115, 313.kab. Rēzekne, LV – 4601, tālr.64622881, san@ru.lv

RA volejbola komanda kļūst

par pilsētas čempioniem

Aivars Kaupužs, RA sporta sektora

vadītājs

Noslēdzies Rēzeknes pilsētas atklātais

čempionāts volejbolā, kurā piedalījās

4 komandas: Dagda, Libero, Sedna/

VRK un Rēzeknes Augstskolas komanda.

Komandas izspēlēja divu apļu turnīru, un

pēc iegūto punktu skaita tika noskaidroti

pilsētas čempioni. Turnīra līderi bija mūsu

augstskolas un Sedna/VRK komandas.

Izšķirošajā spēlē Rēzeknes Augstskolas

komanda spēja uzvarēt pirmā spēļu apļa

līderus Sedna/VRK un kļuva par pilsētas

čempioniem, atkārtojot 2001. un 2007.gadu

labāko sniegumu. Komandas sastāvā spēlēja

esošie un bijušie augstskolas studenti:

D.Jamkins, V.Karels, V.Mežeckis, Jānis un

Elmārs Rakstiņi, L.Stepāns, A.Barkāns,

A.Seņka, M.Jansons un R.Puķītis.

Decembra sākumā tika noskaidrotas arī

labākās augstskolas volejbola komandas.

Vīriešu turnīrā par čempionu titulu cīnījās

10 komandas. Šajā turnīrā kopā ar studentu

komandām par godalgotajām vietām

cīnījās arī Rēzeknes Valsts ģimnāzijas,

Austrumlatvijas profesionālās vidusskolas,

kā arī augstskolas absolventu komandas.

Viena apļa turnīrā visvairāk uzvaras guva

komanda „Sedna” un kļuva par augstskolas

čempioniem. Otro vietu izcīnīja studentu

komanda „Komanda”, trešo vietu ieguva

absolventu komanda „Malibu”. Turnīra

ceturtajā vietā palika pasniedzēju komanda

„KEDA”.

Pēc volejbola sacensībām tiks uzsākts

telpu futbola turnīrs, kas turpināsies no

decembra līdz nākošā gada februārim. Īpaši

tiek aicinātas pieteikties meiteņu komandas.

Arī sesijas laikā studentiem tiek

piedāvāts apmeklēt RA sporta namu, lai

varētu pārslēgties no sasprindzinātajiem

teorētiskajiem pārbaudījumiem un uzlabot

savu fizisko pašsajūtu.

Atbildīgie par avīzes materiālu: RA Sabiedrisko attiecību nodaļa

Avīzes makets, foto: Māris Justs

More magazines by this user
Similar magazines