10.07.2015 Views

Dobele - novads iespējām - Academia

Dobele - novads iespējām - Academia

Dobele - novads iespējām - Academia

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Dobele</strong> - <strong>novads</strong> iespējāmgunars.kurlovics@dobele.lv2013


Saturs1. Vispārējā informācija.2. Novada resursuvērtējums.3. Uzņēmējdarbībasraksturojums.4. Pašvaldība.5. Galvenie rezultāti unprojekti.6. Kultūras infrastruktūrasattīstības ieceres.7. Ieskats kultūras procesupārvaldībā un zīmoli.


Ievads1. <strong>Dobele</strong>s <strong>novads</strong>izveidots 2009.gadāadministratīviteritoriālās reformasrezultātā.2. Novadā apvienojās<strong>Dobele</strong>s pilsēta un 10<strong>Dobele</strong>s rajona pagasti.3. Lielākais bijušā <strong>Dobele</strong>srajona teritorijā, kuratrodas arī Tērvetes unAuces novadi.


Vispārējā informācija1. Iedzīvotāji – 22216 pilsētā – 10331 lauku teritorijā - 118852. Teritorija – 889,7 km²CSP 2011.gada t.s. dati.Iepriekš – uz 01.2011 – 22249,2009.g.- 242273. Administratīvais centrs –<strong>Dobele</strong>s pilsēta4. Pagastu pārvaldes – 105. Ciemi – 236. Simbolika.


Novada resursu vērtējumsDemogrāfija1. Cilvēkresursi: Skaits Struktūra Dzimstība MigrācijaIedzīvotāji kopā: 22249Vīrieši 10412Sievietes 11837VecumastruktūraLīdzdarbspējasvecumamDarbspējasvecumāPēcdarbspējasvecuma22249 %3447 15.514329 64.44473 20.1


Novada resursu vērtējumsDemogrāfija350030002500200015001000500Izglītojamo skaita prognoze <strong>Dobele</strong>s novadā319930212850 27772697 2635 257002009./10. 2010./11. 2011./12 2012./13. 2013./14. 2014/15 2015/16


Novada resursu vērtējumsNacionālais sastāvs


Novada resursu vērtējumsTeritorija - 889,7 km²2%1% 1% 3% 2% 3%29%59%LauksaimniecībaMežiKrūmājiPurviŪdens objektiZeme zem ēkāmZeme zem ceļiemPārējā zeme


Uzņēmējdarbības raksturojumsSIA Agrolats - apgrozījums 2011.gadā – 49,6 milj.LVL


Uzņēmējdarbības raksturojums1. Lauksaimniecība un pārstrādeAS <strong>Dobele</strong>s Dzirnavnieks, SIA AGROLATS, SIA JPZiedi,SIA <strong>Dobele</strong> Agra S.I.A., z/s Ezeriņi, kooperatīvāsabiedrība Auru grauds, z/s Lielvildavas, SIAELACO, SIA Latvi Dan Agro, SIA Baltic Breeders,SIA Agro duo2. Ķīmiskā rūpniecībaSIA Tenax, SIA Tenapors, SIA Tenachem, SIA BalticCandles Ltd.A/S Ķīmiskā rūpnīca Spodrība3. MetālapstrādeSIA EAST METAL4. Mežizstrāde un kokapstrādeSIA E WOOD5. Apģērbu ražošanaSIA NYBO <strong>Dobele</strong>6. Tirdzniecība un pakalpojumiSIA ELAGRO, SIA Mārksmens, <strong>Dobele</strong>s rajonapatērētāju biedrība, SIA LūcijaSIA <strong>Dobele</strong>s dzirnavnieksApgrozījums 2011.gadā - 56,8 milj.LVL


Pašvaldība<strong>Dobele</strong>s novada DOMEKOMITEJASFINANŠU UNBUDŽETATAUTSAIMNIECĪBASUN ATTĪSTĪBASIZGLĪTĪBAS,KULTŪRAS UN SPORTASOCIĀLĀPRIEKŠSĒDĒTĀJSVIETNIEKSIZPILDDIREKTORSVIETNIEKSKomisijas, padomesu.c. domes dibinātasinstitūcijasKOMISIJASBĀRIŅTIESAADMINISTRĀCIJAPAGASTUPĀRVALDES (10)NODAĻAS:ADMINISTRATĪVĀFINANŠU UNGRĀMATVEDĪBASATTĪSTĪBAS UNPLĀNOŠANASJURIDISKĀKOMUNĀLĀBŪVVALDEDZIMTSARAKSTUNEKUSTAMOĪPAŠUMUIESTĀDESSOCIĀLAISDIENESTSKULTŪRAS UNSPORTAPĀRVALDEIZGLĪTĪBASPĀRVALDESKOLASPIRMSKOLASIZGL. IESTĀDESPAŠVALDĪBASPOLICIJAPIEAUGUŠOIZGLĪTĪBAS UNUZŅĒMĒJDARBĪBASATBALSTA CENTRSPAŠVALDĪBASKAPITĀLSABIEDĪBASSIA «DOBELESENERĢIJA»SIA «DOBELESŪDENS»SIA «DOBELESAUTOBUSU PARKS»SIA «DOBELES UNAPKĀRTNESSLIMNĪCA»SIA «DOBELESKOMUNĀLIEPAKALPJUMI»SIA «DOBELESNAMSAIMNIEKS»


Pašvaldība, Kultūras un sporta pārvaldePārvaldesvadītājsKultūrasnozares vadītājsSporta nozaresvadītājsCentrālāsbibliotēkasvadītājs<strong>Dobele</strong>snovadpētniecībasmuzeja vadītājsTūrismainformācijascentra vadītājsNovada kultūrasdarbaorganizatori,mākslaskolektīvuvadītājiNovada sportabāzu vadītāji,sporta darbaorganizatoriNovadabibliotēkuvadītāji,bibliotekāriKultūras nami,tautas nami.Novada sportabāzesBibliotēkasfiliāles


IzglītībaSkolas nosaukums 07.01.20121 <strong>Dobele</strong>s 1.vidusskola 7362 <strong>Dobele</strong>s Valsts ģimnāzija 4103 <strong>Dobele</strong>s Kristīgā pamatskola 2454 <strong>Dobele</strong>s sākumskola 1515 Annenieku pamatskola 656 Bikstu pamatskola 867 Gardenes pamatskola 1288 Krimūnu pamatskola 699 Lejasstrazdu pamatskola 6310 Mežinieku pamatskola 11111 Naudītes pamatskola 6412 Penkules pamatskola 8613 <strong>Dobele</strong>s Amatniecības vsk.* 43314 Bērzupes speciālā internātsk. 831.Profesionālās ievirzes izglītībasiestādes - 6,2.Pirmskolas izglītības iestādes – 3,3.Interešu izglītības iestādes -2Kopā: 2726


Galvenie rezultāti un projekti Ceļš Auri – Apgulde – Naudīte 1 448 677 LVL(publiskais finansējums 772998 LVL, pašvaldības – 675 679 LVL) Vēsturiskā Tirgus laukuma rekonstrukcija 597 026 LVL (publiskaisfinansējums 380 659 LVL, pašvaldības – 216 366 LVL) Velotūrisma attīstība <strong>Dobele</strong>s pilsētā 1 104 664 LVL(publiskaisfinansējums 622 013 LVL, pašvaldības – 482 650 LVL)


Galvenie rezultāti un projekti <strong>Dobele</strong>s 2.vsk telpu renovācija, pielāgojot profesionālās izglītības iestādesvajadzībām 774 119 LVL (publiskais finansējums 555 356 LVL, pašvaldības – 218763 LVL) Aizsargāta zaļā zona un ūdenstilpes Zemgales un Ziemeļlietuvas pilsētās 148 726EUR teritorijas labiekārtošana <strong>Dobele</strong>s pilsdrupām piegulošās teritorijas Bērzesupes labajā krastā. Projekta izstrāde Bērzes upes kreisajam krastam (publiskais finansējums 133 854EUR, pašvaldības – 14 783 EUR) Brīvības ielas rekonstrukcija <strong>Dobele</strong>s pilsētā (II kārta) 1 388 524 LVL (publiskaisfinansējums 584 597 LVL)


Galvenie rezultāti un projekti Zaļās ielas rekonstrukcija <strong>Dobele</strong>s pilsētā, posmā no Tirgus laukuma līdz Krastaielai – 774 119 LVL (publiskais finansējums – 452 398 LVL) Kopīgi ūdens apsaimniekošanas pasākumi pārrobežu Lielupes baseinā. Projektaizmaksas: 51 162 LVL Tehniski ekonomiskā pamatojuma un tehniskā projektaizstrāde Gardenes ciema dzeramā ūdens un notekūdeņu apsaimniekošanai Ilgtspējīga lietus ūdens kanalizācijas apsaimniekošana Lielupes baseina videskvalitātes uzlabošanai. Projekta izmaksas: 155 910 LVL. Vietējo produktu attīstība Vidusbaltijā. Projekta izmaksas: 70 653 LVL <strong>Dobele</strong>snovada PIUAC infrastruktūras sakārtošana (ieejas mezgls, laukums).


IT infrastruktūras attīstībaAPIC Dobelē1.Klientu serviss un elektroniskālietvedība.2.Tīkls un tehniskie risinājumi:• IP telefonija,• «plānie klienti»,• E-talons.Klientu apkalpošanas centripagastu pārvaldēs


IT infrastruktūras attīstība


Kultūras infrastruktūras attīstības<strong>Dobele</strong>s kultūras namarenovācijas koncepcija.ieceres


Kultūras infrastruktūras attīstības ieceres• Pils kapelas izbūve.


Ieskats kultūras procesu pārvaldībā un1.Ceriņu dārzs un koncerts ziedošosceriņos.2.K.Ulmaņa piemiņas muzejs «Pikšas».3.Pokaiņu mežs.zīmoli


Ieskats kultūras procesu pārvaldībā unzīmoli1.Sniegavīru saiets Dobelē.2.Ābolu diena.


Paldies par uzmanību!Iespējas – tā ir atvērtība un atbalsts jaunāmidejām!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!