11.07.2015 Views

2012.gada 6.septembris Nr.36(272) - Jelgavas Vēstnesis

2012.gada 6.septembris Nr.36(272) - Jelgavas Vēstnesis

2012.gada 6.septembris Nr.36(272) - Jelgavas Vēstnesis

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

www.jelgavasvestnesis.lvwww.jelgavasvestnesis.lvJa jūsu pastkastītē reizi nedēļā –ceturtdienā – nenonāk laikraksts«<strong>Jelgavas</strong> Vēstnesis»,lūdzam informētredakciju pa tālruni63048800Laikrakstu iespējamssaņemt arī redakcijāPasta ielā 47 – 214.Ceturtdiena, 2012. gada 6. septembris <strong>Nr.36</strong> (<strong>272</strong>) BEZMAKSAS ISSN 1691-4201Pilsētā būs trīs jaunasmetāla skulptūrasFoto: Ivars Veiliņš<strong>Jelgavas</strong> Mašīnbūves rūpnīcas telpās šonedēļ strādā seši mākslinieki, komandās pa divi veidojot lielformāta metāla skulptūras metālmākslassimpozijā «Otrā elpa». Te top «Vēja zieds», kurā uzkāpjot cilvēkiem būs iespēja nokļūt ziedā un «iegūt spārnus», «Parkapuķe», kas kalpos gan kā gaismeklis, gan kā soliņš, un «Sidraba šalkoņa» – stilizēts koks, kas vējā skanēs. Tas ir Latvijā zināmometāla mākslinieku Oskara Mikāna un Āra Smildzera darbs. Viņi atzīst: «Jūtamies kā darba nometnē, jo angārā tiek pavadītas 12– 14 stundas dienā. Ceram, ka tas nebūs veltīgi un jelgavniekiem patiks. Ļoti patīk doma, ka skulptūras tiks izvietotas pilsētā, jo taspaplašina cilvēku redzesloku.» Mākslinieki stāsta, ka darba procesā grūtākais ir sākt un laikā pabeigt. «Ja laikā nepabeidz, visu varsabojāt tā, ka negribas cilvēkiem rādīt,» tā Ā.Smildzers. Māksliniekiem šis būs pirmais darbs Jelgavā, taču Ā.Smildzera veidots ir,piemēram, metāla ūdenskritums Rīgas domē, bet O.Mikāna idejas realizējušās Konventa sētā.Trīs šonedēļ tapušās skulptūras varēs novērtēt Uzvaras parkā sestdien, 8. septembrī, Metāla svētkos. Plašāk par svētkiem – 8. lpp.Durvis ver deju centrs «Cukurfabrika»; iepazīšanās – svētdien• Ritma GaidamovičaRīt, 7. septembrī, bijušās <strong>Jelgavas</strong> cukurfabrikas ēdnīcastelpās Cukura ielā 22 atklās <strong>Jelgavas</strong> pašvaldībasaģentūras «Kultūra» deju centru «Cukurfabrika», kasnu būs galvenā mājvieta deju studijai «Benefice». Tačušeit darbosies ne tikai «Benefice» – ikviens pilsētniekste varēs apmeklēt arī jogas, baleta nodarbības, dejuaerobiku, mācīties dejot salsu, pašaizsardzību ar cudoelementiem, apmeklēt pilates nodarbības. Ar deju centrapiedāvājumu jelgavnieki aicināti iepazīties svētdien,9. septembrī, no pulksten 12 līdz 17 Atvērto durvjudienā. Uzņemšana – 10. un 11. septembrī.Deju studijas «Benefice» uncentra vadītāja Annika Andersonestāsta, ka cukurfabrikasēdnīcas telpas ir ļoti mainījušās,un viņa nebaidās atzīt, kaJelgavā ir izveidots dejai patspiemērotākais centrs Latvijā.«Šeit ir izdarīts viss, lai mēsvaram ērti strādāt un īstenotsavas idejas. Esmu ārkārtīgipriecīga par jaunajām un plašajāmtelpām, kurās darbosies netikai «Benefice», bet, piesaistotpapildu pasniedzējus, ganskolēniem, gan pieaugušajiempiedāvāsim daudz vairāk brīvālaika pavadīšanas iespēju,»atzīst A.Andersone. Runājotpar nosaukumu, viņa stāsta, kagribējies telpās saglabāt mazlietvēsturiskās auras, tālab arīatstāts nosaukums «Cukurfabrika».Parcukurfabrikas aurudomāts arī telpās – uzgaidāmajātelpā krēsli ir cukura maisu formā,skolotāju istabā galda kājuvietā – piepildīti cukura maisi.Deju centra otrajā stāvā izveidotasčetras lielas zāles – kopā1300 kvadrātmetri –, tērpunoliktavas, skolotāju istaba,šuvējas darbnīca, bet pirmajāstāvā – četras ģērbtuves: Citrons,Ķirsis, Piparmētra unMellene. Te ir arī kafejnīca kopāar atpūtas telpu, kur pēcpusdienāsskolēniem būs iespējapar pieņemamu samaksu paēstveselīgu maltīti. «Dejotāju pārtikanav čipsi un kola, tālab esamnoorganizējuši, ka ēdinātājs,kas strādā Spīdolas ģimnāzijā,pēcpusdienās nodrošinās ēdienuarī deju centrā. Skolēniempar salīdzinoši lētu naudu būsiespēja paēst veselīgi,» stāstaA.Andersone.Līdz ar centra izveidi šeit ir iespējane tikai darboties deju studijā«Benefice», bet iesaistītiesarī citās nodarbībās, kurās varpiedalīties arī pieaugušie. ««Beneficē»uzņemam audzēkņusno trim gadiem. Jo īpaši šogadgaidām puišus. Tāpat piedāvājamjauniešiem street dance nodarbības.Jau gadu «Beneficē» darbojasarī Hoby class grupa, kurādejo tēti un mammas bez vecumaierobežojuma. Arī šogad aicināmmums pievienoties pieaugušos,»tā A.Andersone, uzsverot, ka centrā,pieaicinot citus speciālistus,šogad tiks piedāvātas arī daudzasjaunas nodarbības. Piemēram,«karstās» dejas – salsu, bačatu,Kubas rumbu – mācīs pasniedzējsno Kubas, kurš šobrīdpārcēlies uz dzīvi Latvijā. Te būsiespēja mācīties pašaizsardzībuar cudo elementiem, hata, rītaun dienas jogu, pilates, deju aerobiku,brazīliešu cīņas mākslu ardejas elementiem, piedalītieselpošanas treniņos, apmeklētpiekares treniņu sistēmu. Arcentra piedāvājumu jelgavniekiaicināti iepazīties svētdien, 9.septembrī, no pulksten 12 līdz17, kad centrā notiks Atvērtodurvju diena.«Jā, esam dzirdējuši izteikumus,ka tagad atradīsimies tālākno centra, taču mēs gādājam parSāk rekonstruētLietuvas šosejas posmu• Ilze Knusle-JankevicaSākti rekonstrukcijasdarbi Lietuvas šosejasposmā no Miera līdzRūpniecības ielai. Šajāposmā tiks izbūvētasčetras braukšanas joslas,pa divām katrā virzienā,informē «Pilsētsaimniecības»projektu vadītājaAļona Virviča-Jansone.Rekonstrukcija sākusiesar trases nospraušanu,zemes darbiem un kokuciršanu, gājēju ietvju demontāžu,un šonedēļplānots uzsākt arī lietuskanalizācijas tīklu izbūvi.Projektu vadītāja stāsta, ka plānotstraucējumiem varētu orientētiesgājēju celiņa virzienos, un luksoforibūs aprīkoti ar skaņas signāliem,kas atskanēs, kad iedegsies zaļāgaisma gājējiem. «Visās potenciālibīstamajās un neatļautajās vietās,kur gājēji varētu īpaši izteikti vēlētiesšķērsot brauktuvi, paredzētsuzstādīt cinkotas barjeras,» piebilstA.Virviča-Jansone.Projekts izstrādāts tā, lai vienlaikus,sakārtojot lietus kanalizācijassistēmu, tiktu mazināta arī applūšanasiespējamība Lietuvas šosejasapkaimē dzīvojošajiem. «Paredzētsizbūvēt jaunus lietus kanalizācijastīklus ar gūlijām un lietus kanalizācijasiztekas vietā – attīrīšanasietaises un sūknētavu, lai lietuskanalizācijas tīkli strādātu visu gadupēc nepieciešamības un teritorijasakārtot, tādējādi uzlabojotsatiksmes drošību, vairākus krustojumus.Savienības ielas pieslēgumuLietuvas šosejai paredzētsrekonstruēt, pieslēdzot Savienībasielu perpendikulāri Lietuvas šosejaiun uzstādot krustojumā luksoforu.Vēl luksofors tiks uzstādīts Lietuvasšosejas, Miera ielas un Platones ielaskrustojumā, atslēdzot no krustojumazonas Romas ielu.A.Virviča-Jansone uzsver, kabūtiski uzlabojumi būs arī gājējuun velosipēdistu drošības jomā– posmā no Savienības līdz Platonesielai gar Lietuvas šosejas labo pusiplānots izbūvēt sešus metrus platuasfalta ceļu, kas kalpos gājēju unvelosipēdistu kustībai un nodrošināsiedzīvotājiem piekļuvi dzīvojamāmmājām. Gājēju ietves tiks sakārtotasarī uz dzelzceļa tilta. Lai nodrošinātuvides pieejamību, visos gājēju celiņosparedzēts iebūvēt joslu ar vadlīnijuseguma struktūru, līdzīgi kā tasir Raiņa ielā, lai cilvēki ar redzesLietuvas šosejas labajā pusē tiktupasargāta no pavasara palu ūdeņiem,»stāsta «Pilsētsaimniecības»speciāliste, piebilstot, ka paredzētsarī izbūvēt ūdensapgādes un kanalizācijastīklus, elektroapgādes ārējostīklus un apgaismojumu.Uzņēmums «A.C.B.» šogad plānoapgūt 30 procentus no kopējām objektaizmaksām, informē uzņēmumapārstāvis Ainars Vladimirovs.Šī gada nozīmīgākie plānotie darbi irLietuvas šosejai paralēlās brauktuvesizbūve privāto māju vajadzībāmun centrālā lietus ūdens kolektoraizbūve posmā no Rūpniecības līdzSavienības ielai. «Paredzēts, kaceļa rekonstrukcijas un brauktuvjuizbūves laikā satiksme šajā šosejasposmā netiks slēgta, taču atsevišķisatiksmes ierobežojumi, protams,būs. Atbilstoši remonta darbu gaitaišajā posmā tiks izvietotas arīierobežojošās ceļa zīmes, un lūdzamautovadītājus tās ievērot,» tā viņš.Turpinājums 3.lpp.Šobrīd deju centrā «Cukurfabrika» vēl notiek pēdējie iekārtošanasdarbi, bet jau svētdien, 9. septembrī, no pulksten 12 līdz 17 Atvērtodurvju dienā centrs pie sevis gaida ciemiņus, lai iepazīstinātu arjaunās sezonas piedāvājumu.Foto: Ivars Veiliņšto, lai bērni pie mums tiktu. Uzšejieni iespējams nokļūt ar vairākiemautobusiem, kas atvedlīdz Garozas ielai vai «Svētelim»,taču esam jau sākuši sarunaspar maršruta izveidi, kas varētukursēt līdz pašam centram,» tāA.Andersone, aicinot ikvienusvētdien viesos. «Ja arī domājat,ka negribēsiet darboties piemums, atnāciet un apskatieties!»piebilst A.Andersone.


4 www.jelgavasvestnesis.lvwww.jelgavasvestnesis.lvatbildamCeturtdiena, 2012. gada 6. septembrisPiebraucot pārāk tuvu pieturai,autobusa durvis bloķējas«Esmu invalīde, man grūti augstupacelt kājas, lai pārvarētu šķēršļus.Tieši šī iemesla dēļ ikdienā bieži izmantojupilsētas sabiedrisko transportu.Taču problēmas rada tas, ka šoferīšiautobusu aptur ļoti tālu no pieturasapmales, līdz ar to, lai izkāptu noautobusa, teju jālec. Jau vairākkārt<strong>Jelgavas</strong> Autobusa parka šoferīšiemesmu lūgusi, lai pietur pēc iespējastuvāk malai, jo ne man vienai ir grūtībasizkļūt no sabiedriskā transporta.Taču pretī esmu saņēmusi atbildi: «Nejau mēs vainīgi, ka nav izbūvētas normālaspieturas.» Vienreiz man šoferispat atcirta, lai guļu mājās, ja nevarupacelt kājas. Vai tiešām ir tik grūti saprastvecus cilvēkus un invalīdus, kasvairs nevar kustēties kā jaunībā? Mēstaču tieši šī iemesla dēļ braucam arautobusu!» klāsta «<strong>Jelgavas</strong> Vēstneša»lasītāja, piebilstot, ka autobusu šoferivarētu pamācīties no lielveikalu pārdevējiem,kuriem katrs pircējs jāuzņem arsmaidu, jāpasaka labdien un paldies.«Kāpēc tā nevarētu darīt arī šoferi? Tāmēs visi veidotu labāku pasauli sevapkārt!»Austrāliete Margreta Makfarlina(Margaret McPharlin) vēlas atrast savustuviniekus Latvijā. Tā kā viņas vecmāmiņapēc kara, iespējams, dzīvojusi Vārpuielā Jelgavā, varbūt kāds jelgavnieks varsniegt ziņas par Margretas radiniekiem– ar šādu lūgumu «<strong>Jelgavas</strong> Vēstnesī»vērsās Agnese Lūse, kura apņēmusiespalīdzēt austrāliešu ģimenei.Viņa stāsta, ka Austrālijā dzīvojošieradinieki meklē ziņas par Alises Brūveres(Grases) ģimeni. Alise divdesmitajosgados bija precējusies ar Jāni Grasi, unviņiem bija divi bērni – Jūlijs un ZentaVeronika. Vēlāk Jānis un Alise šķīrušies,un Alise apprecējusies ar kādu Brūveri.«Jūlijs tagad dzīvo Austrālijā un vēl 80.gados sarakstījās ar māti, taču tagadsakari ar radiniekiem pārtrūkuši,»ģimenes situāciju skaidro A.Lūse, piebilstot,ka Jūlija atmiņa diemžēl ir ļotiSIA «<strong>Jelgavas</strong> Autobusu parks»(JAP) komercdirektore Viktorija Ļubļinskaskaidro, ka lasītājas minētajāsituācijā nav vainojams tikai JAP, jo šoproblēmu rada vairāki faktori. Pirmkārt,tas ir autobusu pieturu tehniskaisizpildījums – dažādos laika posmos izbūvējotautobusu pieturas, nav ņemtavērā vienota pieeja, tādējādi atšķirasto parametri, tostarp augstums. «Nevienmēr mūsdienu autobuss ar zemogrīdu, kuram pasažieru durvis verasuz ārpusi, var piebraukt cieši pie pieturasmalas, kā to prasa pasažieri. Jatehniski pieturas augstums pārsniedzparametrus, pie kuriem autobusa durvisatveras, neskarot pieturas virsmu,un tās brīvi iet pāri pieturas virsmai,tad viss kārtībā. Taču, tiklīdz pieturasvirsmas augstums ir par lielu undurvju atvēršanas kontrolierīce fiksēiespēju, ka durvis var skart pieturasvirsmu, durvju atvēršanas mehānismsnobloķējas. Un šādā gadījumā autobusašoferim jāsauc tehniskā palīdzība, joautobuss tālāk pabraukt nevar – sistēmāparādās signāls, kas liecina parkļūmi durvju aizvēršanas/atvēršanassistēmā. Līdz ar to gan reiss, ganpasažieri kavējas,» tehniskās niansesskaidro V.Ļubļinska.Kā otru faktoru viņa min apstākli,ka atsevišķās vietās pilsētā braucamādaļa ir nelīdzena, un autobusa parametrigaruma ziņā neļauj pielāgotpiebraukšanu cieši pie pieturas, jo arīšādā gadījumā nostrādā tas pats mehānisms– durvju atvēršanas aizsargierīcenobloķē durvis.«Protams, jāņem vērā arī autobusuvadītāju prasmes faktors – ir autobusuvadītāji, kuriem piebraucot gadās kļūme,un durvju aizvēršanas/atvēršanasmehānisms nobloķējas, tieši tādēļ atsevišķivadītāji varbūt pārmērīgas piesardzībasdēļ nebrauc pārāk tuvu pieturasmalai,» tā JAP komercdirektore.Jāpiebilst, ka <strong>Jelgavas</strong> pilsētas maršrutoskopumā ir vairāk nekā četri simtipieturu un atbilstoši sakārtotas tāstiek pakāpeniski līdz ar ielu rekonstrukciju.Savukārt, komentējot «<strong>Jelgavas</strong>Vēstneša» lasītājas iebildumus paršoferu nelaipno apkalpošanu, viņanorāda, ka JAP autobusu vadītājiemdivas reizes gadā notiek apmācībapar apkalpošanas kultūru pasažierupārvadājumos un apmācības kursuvada kvalificēti speciālisti no Rīgas pēcspeciālām sertificētām programmām.«Taču nevar noliegt, ka saskarsmeskultūra autobusos nav atkarīga tikaino autobusa vadītāja vien,» piebilstV.Ļubļinska.Sagatavoja Sintija ČepanoneLūdz palīdzēt atrast radiniekusFoto: no ģimenes personīgā arhīvaJelgavnieki aicināti palīdzēt Margretas Makfarlinas ģimenei no Austrālijasatrast radiniekus Latvijā. Ziņas par dzimtu ir visai skopas, taču varbūt fotogrāfijāvar atpazīt un sniegt kādu informāciju par Alisi Brūveri (kundzear brillēm aiz jaunā pāra), kura, iespējams, dzīvojusi Vārpu ielā, un viņasmazdēlu Daini (līgavainis), kura uzvārds ģimenei diemžēl nav zināms.nestabila, tāpēc daudz kas par dzimtassaknēm nav zināms. Cik noprotams,Alise, visticamāk, mirusi 90. gados,Jūlija māsa Zenta Veronika – 60. gados,atstājot vīru un dēlus Jāni un Daini.«Diemžēl viņu uzvārds nav zināms.Dainis esot divreiz precējies, un viņameita Zenta augusi pie vecvecmamasAlises. Domājams, ka Alise dzīvojusiJelgavā, Vārpu ielā. Droši vien kundzejau ir mirusi, taču varbūt kāds vēl atcerasviņu un zina kaut ko vairāk parAlises mazdēlu Daini un viņa meituZentu,» M.Makfarlinas lūgumu palīdzētatklāj A.Lūse.Ja kādam jelgavniekam ir ziņas parminētajiem cilvēkiem, kāds atmiņustāsts, tad lūgums sazināties ar A.Lūsipa e-pastu: agnesel@latnet.lv vai tālruni29146270.Sagatavoja Sintija ČepanoneŪdens kvalitāti var pārbaudītVeselības inspekcijā«Man kā Vīgriežu ielas 30 mājas dzīvokļuīpašnieku pilnvarotajai personai nemitīgijāklausās iedzīvotāju sašutums, par kāduūdeni jāmaksā nauda: gaiši mati kļūstdzelteni; nostādinot ūdeni, veidojas lielasnogulsnes; ūdens vārāmie trauki «pieaug»ar brūnu, cietu kārtu, tāpat arī dušas,vannas kļūst grūti kopjamas. Kad kaut kastomēr mainīsies? Un galvenais – vai tādsūdens neietekmē mūsu veselību?» ar šādujautājumu «<strong>Jelgavas</strong> Vēstnesī» vērsās Vita.Viņa vēlas zināt, vai kāds ir veicis katrasdaudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ūdenskvalitātes pārbaudi, lai droši atbildētu, kaūdens atbilst noteiktajām normām. «Kā esvaru būt pārliecināta, ka ūdens Vīgriežuielā 30 atbilst noteiktajām normām unneapdraud manu veselību?»Kā informē Veselības inspekcijasZemgales kontroles nodaļas vadītājaAirisa Lapiņa, Veselības inspekcijadzeramā ūdens valsts auditmonitoringaprogrammas ietvaros regulāri pārbaudadzeramā ūdens kvalitāti Jelgavā, lai iegūtuinformāciju par tā atbilstību vai neatbilstību29.04.2003. MK noteikumu Nr.235«Dzeramā ūdens obligātās nekaitīgumaun kvalitātes prasības, monitoringa unkontroles kārtība» prasībām. «Paraugilaboratoriskai izmeklēšanai tiek ņemtidažādās <strong>Jelgavas</strong> pilsētas vietās (adresēs).Arī pats dzeramā ūdens piegādātājs SIA«<strong>Jelgavas</strong> ūdens» katru gadu atbilstošisastādītajai dzeramā ūdens kārtējā monitoringaprogrammai pārbauda dzeramāūdens kvalitāti pilsētā. Visi valsts auditmonitoringaprogrammas ietvaros veiktiedzeramā ūdens laboratoriskās pārbaudesrezultāti liecina, ka dzeramais ūdens <strong>Jelgavas</strong>pilsētā neapdraud ūdens lietotājuveselību. Turklāt «<strong>Jelgavas</strong> ūdens» mājaslapā www.ju.lv (sadaļā «Ziņas», apakšsadaļā«Ūdens analīzes») katrs iedzīvotājsvar iepazīties ar dzeramā ūdens kārtējāmonitoringa izmeklējumu rezultātiem pamēnešiem,» norāda A.Lapiņa.Viņa atgādina, ka Veselības inspekcijaSIA «<strong>Jelgavas</strong> ūdens» piegādātajam dzeramajamūdenim Jelgavā līdz 2014. gadaParka teritorijā smēķēt aizliegtsTā kā Uzvaras parkā rīko zaļumballes unbrīvdabas pasākumus, laikraksts «<strong>Jelgavas</strong>Vēstnesis» saņēma jautājumu: ko darīt smēķētājiem,kuri apmeklē šos pasākumus – vaiviņiem, lai uzsmēķētu, jāiet ārā no parka?Pašvaldības policijas pārstāve Inga Remerteskaidro, ka saskaņā ar likumu «Partabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmasun lietošanas ierobežošanu» parks ir sabiedriskavieta, kurā smēķēt aizliegts neatkarīgino tā, kādi pasākumi tajā notiek.Likumā uzskaitītas vietas, kurās smēķētir aizliegts: izglītības un audzināšanas iestādēs;ārstniecības iestādēs, sociālās aprūpesun rehabilitācijas institūcijās, ieslodzījumavietās, izņemot telpas, kas speciāli ierādītassmēķēšanai; tuvāk par 10 metriem no ieejāmēkās vai būvēs (arī uz ārējām kāpnēmun lieveņiem), kur izvietotas valsts vaipašvaldību iestādes un kapitālsabiedrības,kurās vairāk nekā 50 procenti kapitāladaļu (akciju) pieder valstij vai pašvaldībai;pieturvietu nojumēs un uz peroniem;dzīvojamo māju kāpņu telpās, gaiteņosun citās koplietošanas telpās; darbavietāsdarba un koplietošanas telpās, izņemottelpas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai;publiskās ēkās, būvēs un telpās; sabiedriskātransporta līdzekļos un taksometros,izņemot tālsatiksmes vilcienus un kuģus,kuros var būt atsevišķi vagoni vai kajītes,kas paredzētas smēķētājiem; sporta uncitu publisku pasākumu laikā stadionosun citās norobežotās teritorijās, izņemotvietas, kas speciāli ierādītas smēķēšanai;bērnu atpūtas un rotaļu laukumos; parkos,skvēros un peldvietās, izņemot vietas, kasspeciāli ierādītas smēķēšanai; kafejnīcās,restorānos un citās sabiedriskās ēdināšanasvietās, izņemot āra kafejnīcas, kurās atļautssmēķēt norādītās vietās.Foto: Ivars VeiliņšDzeramā ūdens kvalitāti Jelgavā regulāri pārbauda kā Veselības inspekcija,tā arī pats dzeramā ūdens piegādātājs SIA «<strong>Jelgavas</strong> ūdens». Visi laboratoriskāspārbaudes rezultāti liecina, ka dzeramais ūdens pilsētā neapdraudūdens lietotāju veselību, taču, ja iedzīvotāji vēlas pārliecināties par ūdenskvalitāti konkrētā adresē, ar iesniegumu jāvēršas Veselības inspekcijasZemgales kontroles nodaļā.«Tātad smēķēt parka teritorijā, ja tur notiekkoncerts, balle vai kāds cits pasākums,nedrīkst, pat ja pie ieejas parkā nav uzstādītasmēķēšanas aizlieguma zīme vai ja tādazīme ir, bet nav redzēta,» uzsver policijaspārstāve. Lai atgādinātu par smēķēšanasaizliegumiem, vairākos pilsētas parkos irizvietotas zīmes, kas aizliedz smēķēt.Runājot par smēķētāju skaita izmaiņāmsaistībā ar smēķēšanas aizliegumu izvietošanuparkos, I.Remerte norāda, ka navpamata apgalvot, kā pārkāpēju skaits iraudzis vai, pateicoties šīm zīmēm, krities.«Ir personas, kas godīgi atzīst, ka zīmi navievērojušas, jo tas ir kas jauns, vai pretēji– zīmi redzēja, bet tik un tā apsēdās unuzsmēķēja. Vēl daļa norāda, ka vispār navzinājuši par šāda ierobežojuma esamību,»norāda policijas pārstāve, piebilstot, kaPašvaldības policija arī ikdienā strādā pie tā,lai smēķēšanas ierobežojumi tiktu ievēroti.Pamanot pārkāpēju, viņš tiek informēts parlikuma normām, ierobežojumu būtība tiekizskaidrota, cilvēks tiek brīdināts par iespējamosodu vai tiek sastādīts administratīvāpārkāpuma protokols.Pašvaldības policijā 2012. gada pirmajāpusgadā par smēķēšanu sabiedriskā vietākopā sastādīti 111 administratīvā pārkāpumaprotokoli un izteikti 58 mutiski aizrādījumi.Pārkāpuma izdarīšanas vietā uzliktidivi naudas sodi. Jāpiebilst, ka 2011. gadapirmajā pusgadā sastādīti 78 pārkāpumaprotokoli un izteikti 27 aizrādījumi.Sagatavoja Ilze Knusle-JankevicaLatvijas Administratīvo pārkāpumukodeksā noteikts, ka par smēķēšanuneatļautā vietā uzliek naudas sodu līdz10 latiem. Nepilngadīgajiem izsakabrīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz10 latiem.15. martam ir noteikusi īpašo normupiemērošanu dzelzs saturam – 3,5 mg/lduļķainības, smaržas un garšas rādītājiem,kas saistīti ar paaugstinātu dzelzssaturu, un sulfātu saturam – 470 mg/l.«Lai noteiktu īpašās normas dzeramajamūdenim, kas tiek piegādāts iedzīvotājiempa ūdensapgādes sistēmām, ja tās neradadraudus patērētāju veselībai un citādāveidā nav iespējams nodrošināt dzeramāūdens piegādi, Veselības inspekcija irņēmusi vērā Pasaules Veselības organizācijas2008. gada vadlīnijas un uz laiku līdz2014. gada 15. martam noteikusi īpašāsnormas. Tas nozīmē, ka Jelgavā dzeramaisūdens atbilstoši MK noteikumu Nr.235«Dzeramā ūdens obligātās nekaitīgumaun kvalitātes prasības, monitoringa unkontroles kārtība» prasībām jānodrošinalīdz minētajam laikam,» skaidro Veselībasinspekcijas Zemgales kontroles nodaļas vadītāja,norādot, ka «<strong>Jelgavas</strong> ūdens» ar ESlīdzfinansējumu realizē projektu «Ūdensapgādesun kanalizācijas pakalpojumuattīstība Jelgavā, II kārta», kurā paredzētajaunu artēzisko aku un dzeramā ūdensattīrīšanas iekārtu izbūve līdz 2014. gadajūnijam. Pēc šiem veiktajiem pasākumiemJelgavā dzeramā ūdens kvalitātei jābūtpilnībā nodrošinātai atbilstoši normatīvāakta prasībām.«Ja iedzīvotāji vēlas pārliecināties, vaidzeramais ūdens konkrēti Vīgriežu ielā30 vai kādā citā adresē atbilst vai neatbilstnoteikumu prasībām, tad kādam no mājasiemītniekiem jāvēršas ar iesniegumuVeselības inspekcijas Zemgales kontrolesnodaļā Jelgavā, Zemgales prospektā 3, un,pamatojoties uz šo iesniegumu, tiks veiktadzeramā ūdens laboratoriskā pārbaude,»informē A.Lapiņa.Jāpiebilst, ka dzeramā ūdens laboratoriskāpārbaude, reaģējot uz saņemto iesniegumujeb sūdzību, tiek veikta bez maksas.VēstuleSagatavoja Sintija ČepanonePaldies par vēsturiskonotikumu izpratni!Mēs, bijušie Sibīrijas bērni ar lielu gadunastu un sirmām galvām, priecājamiespar katru sagaidīto vasaru, kura dodiespēju apceļot Latvijas skaistākās vietas– pagājušajā vasarā apmeklējām Ziedusvētkus Ventspilī, šogad – skaisto Līgatnesnovadu ar Zvārtas iezi un padomjulaika slepenajiem bunkuriem.Katru vasaru sākam Svētbirzī, pieminot1941. gada deportāciju upurus. Augustasākumā dodamies uz Vislatvijas politiskirepresēto salidojumu Ikšķilē, kur noklausāmiesLatvijas Politiski represēto apvienībaspriekšsēdētāja Resnā kunga ziņojumu,valsts prezidenta uzrunu. Māksliniekisniedz skaistus koncertus, bet noslēgumā– zaļumballe pie ugunskura muzikantupavadījumā, brīvais mikrofons, priecīgastikšanās ar likteņbiedriem.Parasti vasaru noslēdzam 23. augustāar saietu Svētbirzī, atceroties 1989. gadaBaltijas ceļu.Visus šos pasākumus organizē un finansiāliatbalsta <strong>Jelgavas</strong> pilsētas un novadadome, pašvaldības aģentūra «Kultūra».Atceres pasākumos tiek teiktas sirsnīgasuzrunas, nolikti skaisti ziedi un klāti galdi«staburadziešiem» un viņu atbalstītājiem.Domes, tajā skaitā arī Ozolnieku novadadome, finansiāli atbalsta arī Ikšķiles pasākumu,nodrošina bezmaksas transportu.Visiem, visiem izsakām vissirsnīgākopateicību par vēsturisko notikumuizpratni, garīgo un materiālo atbalstubijušajiem politiski represētajiem.Politiski represēto apvienības«Staburadze» valdes priekšsēdētājaValda Dzintare


Ceturtdiena, 2012. gada 6. septembrisTV programmawww.jelgavasvestnesis.lvwww.jelgavasvestnesis.lv71.10 «Atentāts pret pāvestu». Vācijas trilleris. 2008.g.3.15 «Kobra 4». Seriāls. 56.sērija.4.00 «Bagātnieku dakteris». ASV seriāls. 11.sērija.15. septembris, sestdienaLTV18.00 «Latvji, brauciet jūriņā!»8.30 • «Luijs». Anim. ser. 5.sērija.8.37 • «Muks». Anim. ser. 9. un 10.sērija.9.05 «Kas te? Es te!»9.35 «Džeronīmo Stiltons 2». Anim. ser. 15.sērija.10.00 «Ķepa uz sirds».10.30 «Kas var būt labāks par šo?»11.00 «Mans zaļais dārzs».11.30 • «Briesmoņu mednieki». Ģimenes filma. 2009.g.13.05 «Tā dzīro Kuldīgā».*15.35 «100 gadi un ota. Margarita Stīpnieks». Dok. f.16.10 «Zemei līdzīga planēta». Dokumentāla filma.16.25 «Pieslēdzies, Latvija!»*16.30 «Nākotnes parks».*16.45 • «Cilvēku planēta» (ar subt.). BBC dok. f. 1.sērija.17.45 «Kopā» (ar subt.).18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).18.30 «Ielas garumā». «Rīgas iela Cēsīs». 2.daļa.19.00 «Vides fakti».19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».20.30 «Panorāma».21.12 «Latloto. Ziņas».21.25 «Teātris.zip».21.40 H.Ibsens. «Brands». Dailes teātra izrāde.1.05 Nakts ziņas.LTV77.50 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».8.10 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».8.30 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».10.10 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».10.30 «Ātruma cilts».*11.00 «Zveja» (ar subt.).*11.30 «Krējums... saldais».*12.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*12.30 «Pilnīgs motokross».*13.00 «Brokastis Kamerūnā». 1.sērija.13.30 «SeMS».*14.00 Tiešraide! Deivisa kausa izcīņa tenisā. Latvija – Ukraina.18.00 Tiešraide! Eiropas meistarsacīkšu atlases spēlevolejbolā. Latvija – Spānija.20.00 Latvijas spēkavīru meistarsacīkstes 2012.21.00 «Brokastis Kamerūnā». 2.sērija.21.30 • «Lilīhammera». Daudzsēr. kriminālkom. 2.sērija.22.20 «Rio Diablo». ASV vesterns. 1993.g.24.00 «Lidojuma plāns».*0.30 «Izdzīvotāji». Dokumentāla filma. 5.sērija.LNT5.50 «Neizskaidrojamās mistērijas» (ar subt.). 11.sērija.6.45 Animācijas filmu rīts.9.30 «Rīta mikslis».10.30 «Starpnieks». 9. un 10.sērija.12.25 «Detektīve Veronika Marsa 2». 13.sērija.13.25 «Smolvila. Leģenda par Supermenu 2». Seriāls. 11.sērija.14.20 «Dzelzs cilvēks». Piedzīvojumu filma. 2008.g.16.00 «Lielās mammas māja 2». ASV komēdija. 2006.g.18.00 «Trīs māsas». Seriāls. 2.sērija.19.00 «Nāriņas lāsts». Lielbritānijas dokumentāla filma.20.00 LNT ziņas.20.30 Sporta un laika ziņas.20.35 «Degpunktā».21.00 «Kā tikt pie bērna». Romantiska komēdija. 2010.g.23.10 «Stāsts par mums». ASV melodrāma. 1999.g.1.05 «Krustugunī». ASV trilleris. 1997.g.2.50 «Ekstrēms tuvplānā».3.30 «Starpnieks». Seriāls. 9. un 10.sērija.5.00 «Detektīve Veronika Marsa 2». Seriāls. 13.sērija.TV35.00 «Ekstrēmās pārvērtības». 3.sērija.5.50 «Alises sirdsbalss». 156.sērija.6.35 «Mūžam kopā 4». 22.sērija.7.05 «Esi mūsu tētis». 13.sērija.7.35 «Leons». Anim. ser. 7.sērija.7.45 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 18.sērija.8.15 «Mūmija». Anim. ser. 11.sērija.8.40 «Gormiti 2». Anim. ser. 2.sērija.9.00 «Simpsoni 22». Anim. ser. 17. un 18.sērija.10.00 «Autoziņas».10.35 «Dinozauru mednieki 5». Seriāls. 6.sērija.11.40 «Kinomānija».12.15 «Smieklīgākie videokuriozi 21».12.50 «Televeikala skatlogs».13.05 «Greizais spogulis» (ar subt.).15.35 «Ķertais profesors 2: Klampi». Komēdija. 2000.g.17.50 «Karsējmeitenes: uzvara par katru cenu». Kom. 2007.g.19.50 TV3 ziņas.20.20 «Hortons». ASV animācijas filma. 2008.g.22.05 «Kalnietis: izšķirošā cīņa». Spraiga sižeta filma. 2000.g.0.10 «Drakons: Brūsa Lī dzīvesstāsts». Spraiga siž. f. 1993.g.2.35 «Ekstrēmās pārvērtības». 3.sērija.3.20 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 156.sērija.4.00 «Mūžam kopā 4». Seriāls. 22.sērija.4.25 «Esi mūsu tētis». Seriāls. 13.sērija.16. septembris, svētdienaLTV18.00 «Garīgā dimensija».*8.30 • «Luijs». Anim. ser. 6.sērija.8.37 • «Muks». Anim. ser. 11. un 12.sērija.9.05 «Kas te? Es te!»9.35 «Džeronīmo Stiltons 2». Anim. ser. 16.sērija.10.05 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule».10.30 «Dabas grāmata».11.00 «Zeme no putna lidojuma». Dok. ser. 6.sērija.12.00 Dievkalpojums.13.00 «Vertikāle».13.30 «Daudz laimes!»14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».*15.25 «Ķepa uz sirds».*15.55 «Kas var būt labāks par šo?»*16.25 «Eirobusiņš».16.55 • «Apkārt pasaulei 80 dārzos». Dok. f. 9.sērija.18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).18.20 «Province». Meža maize.18.50 • «Sapņu viesnīca: Labās Cerības rags» (ar subt.).20.30 «Panorāma».21.40 • «Šerloks 2» (ar subt.). BBC detektīvseriāls. 3.sērija.23.20 Nakts ziņas.23.30 • «Midsomeras slepkavības 8» (ar subt.). 2.sērija.LTV77.50 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2012».8.50 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».9.10 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».10.30 «Tavs auto».*11.00 «Piedzīvojums dabā».*11.30 «Autosporta programma nr.1».*12.00 «Zebra» (ar subt.).*12.15 Latvijas spēkavīru meistarsacīkstes 2012.*13.15 «Pašattīrošās ēkas». Dokumentāla filma.13.30 «SeMS. Laboratorija».14.00 Tiešraide! Deivisa kausa izcīņa tenisā. Latvija – Ukraina.19.00 Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle volejbolā.Latvija – Francija.21.05 • «Izmeklētāja Kinga 2». Detektīvseriāls. 12.sērija.22.00 • «Noziegums». Daudzsēriju krimināldrāma. 1.sērija.23.05 «Krējums... saldais».23.35 «Motociklisti».*0.05 «Rio Diablo». ASV vesterns. 1993.g.LNT6.00 «Dzīvnieku instinkti».6.55 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».7.20 Animācijas filmu rīts.9.30 «Mans mīļais draugs 3».10.00 «Lapsa virtuvē 2».10.30 «Starpnieks». 11. un 12.sērija.12.25 «Aģents Čaks 3». Seriāls. 9.sērija.13.25 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».13.50 «Trīs māsas». ASV seriāls. 2.sērija.14.50 «Kā tikt pie bērna». Rom. kom. 2010.g.17.00 «Kāzas angļu stilā». Realitātes šovs. 5.sērija.18.00 «Trauma». ASV seriāls. 3.sērija.19.00 «Komisārs Reksis 12». Seriāls. 3.sērija.20.00 LNT ziņas.20.10 LNT ziņu Top 10.21.00 «Basketbols TV».21.05 «Lēcējs». Spraiga sižeta fantastikas filma. 2008.g.22.55 «Kokaīns». ASV krimināldrāma. 2001.g.1.15 «Stāsts par mums». ASV melodrāma. 1999.g.2.50 «Ekstrēms tuvplānā».3.30 «Starpnieks». Seriāls. 11. un 12.sērija.TV35.00 «Ekstrēmās pārvērtības». 4.sērija.5.50 «Alises sirdsbalss». 157.sērija.6.40 «Amerikāņu ģimenīte». 1. un 2.sērija.7.35 «Leons». Anim. ser. 8.sērija.7.50 «Gormiti 2». Anim. ser. 3.sērija.8.15 «Kinomānija».8.50 «Māmiņu klubs».9.25 «Ar gardu muti».10.00 «Superbingo». TV spēle.11.00 «Hortons». ASV animācijas filma. 2008.g.12.40 «Mitjaja stāstiņi». 17. – 20.sērija.15.15 «Televeikala skatlogs».15.30 «Septiņas lietas, kas jāpaveic līdz 30». Kom. 2008.g.17.35 «Neiespējamā misija 4».19.00 «Nekā personīga».20.00 «X cilvēki 2». Fantastikas filma. 2003.g.22.35 «Plēsoņa 2». ASV fantastikas trilleris. 1990.g.0.40 «Nībelungu bagātības». Piedzīvojumu filma. 2008.g.3.05 «Ekstrēmās pārvērtības». 4.sērija.3.45 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 157.sērija.4.30 «Amerikāņu ģimenīte». Seriāls. 2.sērija.ANGĻU VALODAS STUDIJApiedāvā apgūt klasisko un biznesa angļuvalodu mazās grupās (3 – 6 cilvēki) bērniem no 3 gaduvecuma, skolēniem, jauniešiem un pieaugušajiem.sagatavo bērnus (no 7 gadiem), jauniešus unpieaugušos starptautiskajiem eksāmeniem (Kembridžasangļu valodas eksāmeni un IELTS) angļu valodā ar iespējuiegūt starptautiski atzītus sertifikātus visā pasaulē.Iespējamas arī pāru un individuālās nodarbības.Pieteikties pa tālruni 26456942.<strong>Jelgavas</strong> Mākslas skola izsludina pieteikšanosuz nodarbībām interešu izglītībāBērnu mākslas studija – 6 – 9 g.v. bērniem.Nodarbības notiks piektdienās no plkst.12;Cilvēka figūra tēlotājā mākslā – 11 – 15 g.v. bērniem.Nodarbības notiks piektdienās no plkst.15;Foto un datorgrafika – vidusskolēniem un studentiem.Nodarbības notiks otrdienās no plkst.16.Pieteikšanās un līgumu slēgšana – <strong>Jelgavas</strong>Mākslas skolas sekretariātā Mazajā ceļā 2.Tālruņi: 63023768, 63080180, 26674446.SIA «Svešvalodu aģentūra»piedāvā valodu kursus pieaugušajiem, bērniem, skolēniem, studentiem,privātpersonām un uzņēmumiem ar un bez priekšzināšanām.Pie mums var apgūt angļu, vācu, franču, itāliešu valodu.Mēs piedāvājam:• grupu apmācība (6 – 10 cilvēki);• mācības minigrupās (3 – 5 cilvēki);• apmācība divatā;• individuālās nodarbības;• apmācība uzņēmumiem;• gramatikas apguves nodarbības;• sarunvalodas attīstības apmācība.NodarbībasnotiekCienījamie vecāki!Aicinām jūsu bērnus (no 5 līdz 12 gadiem) uz KUNG-FU nodarbībām (mini grupas, 4 – 6 cilv.)bērnu treniņu programmā – disciplīna, vispārējā fiziskā sagatavošana, koordinācija, sporta spēles,pašaizsardzības elementi, sporta nometnes un piedalīšanās sacensībās.Pirmā tikšanās un pierakstīšanās – 9. septembrī pulksten 14.Adrese: Jelgava, Filozofu iela 5 (Neredzīgo bibliotēkas ēka, blakus bērnu poliklīnikai «Optima 1»).Tālrunis 22376075.Tālr.26369988,29166866(Dzintra Vintermane),26558858(Dina Birska)darbdienu un sestdienas grupās no rīta, pēcpusdienā un vakarāJelgavā, Lielajā ielā 6 (viesnīca «Jelgava») vai jūsu birojā.«Vārds uzņēmējiem»Brāļu tirgus pie t/c «Valdeka» –15. septembrīPie t/c «Valdeka» 15. septembrī notiks laukulabumu un amatnieku Brāļu tirgus. Aicinām uzpastāvīgu sadarbību mājražotājus, zemniekusun amatniekus.Tālrunis 29392345 (Ilze),e-pasts: ilze.maurina@apollo.lvTaksometru pakalpojumu sniedzējs «BalticTAXI»,kurš darbojas Latvijā kopš 2009. gada,aicina pievienoties savai komandai atbildīgu,godīgu un kārtīgu taksometra vadītāju.Pienākumi:• uzņēmuma klientu apkalpošana Rīgā, Jūrmalā unvisā Latvijā.Prasības kandidātiem(-ēm):• vidējā/augstākā izglītība;• B kategorijas autovadītāja apliecība;• autovadītāja stāžs ne mazāk kā 3 gadi;• latviešu, angļu/vācu, krievu valodas zināšanas;• labas komunikācijas prasmes;• orientēšanās galvaspilsētā.Īpašas iemaņas:• papildu valodu zināšanas;• drošas braukšanas iemaņas;• citi kompetenci apliecinoši dokumenti.Darba uzsākšanas laiks:• nekavējoties vai pēc vienošanās.Pieteikumu sūtīt uz e-pasta adresi: cv@baltictaxi.lv;tālrunis 20008500.SIA «Ārstu prakse «Anna»»Strādājam bez brīvdienām!No pirmdienas līdz piektdienai: 8 – 18;sestdien, svētdien: 9 – 13.Piedāvājam:• stomatologa un zobu higiēnista pakalpojumus, kā arīveicam bezmaksas bērnu ārstēšanu un higiēnu līdz 18gadu vecumam;• ķirurga, asinsvadu ķirurga, bērna psihiatra, narkologakonsultācijas (ar iepriekšēju pierakstu).Adrese: Pasta iela 34 – 1. Tālrunis 63082888,26366305 (darba laikā).SIA «Smurfit Kappa Baltic» (www.smurfitkappa.lv) irgofrētā iepakojuma ražošanas uzņēmums, kas šobrīdaicina pievienoties savam draudzīgajam kolektīvamautoiekrāvēja vadītāju.Galvenie darba pienākumi:• gofrētā kartona uzkraušana, izkraušana unpārvadāšana;• nepieciešamo remonta un apkopes darbu veikšana;• atbildība par autoiekrāvēja ikdienas uzturēšanutehniskā kārtībā.Prasības kandidātam:• apliecība par tiesībām vadīt auto iekrāvēju;• pieredze darbā ar autoiekrāvēju;• spēja laikā un pēc norādījumiem veikt uzdotouzdevumu;• atbildības sajūta pret veicamajiem darbapienākumiem.Ja jūs šis darba piedāvājums ieinteresēja, CV un pieteikumavēstuli sūtiet uz e-pasta adresi: janis.vilmanis@smurfitkappa.lv līdz 2012. gada 14. septembrim.Darba laiks: pilna slodze.<strong>Jelgavas</strong> Bērnusociālās aprūpes centrspiedāvā darbu brīvā laika organizatoram uz0,75 slodzēm un darbusociālajam darbiniekam uz 0,8 slodzēm.Prasības: brīvā laika organizatoram vēlamamuzikālā izglītība un pieredze bērnu un jauniešuaktivitāšu, sabiedrisko pasākumu organizēšanā;sociālajam darbiniekam – sociālā darbiniekaaugstākā izglītība.Adrese: Zirgu iela 47a, Jelgava, LV-3001.Tālrunis 63026313.


8 www.jelgavasvestnesis.lvwww.jelgavasvestnesis.lvnotikumiCeturtdiena, 2012. gada 6. septembrisJauktais koris «Zemgale»Kamerkoris «Tik un tā»Jauktais koris «Mītava»Bērnu un jauniešu dejukolektīvs «Vēja zirdziņš»Bērnu un jauniešu dejukolektīvs «Ieviņa»Tautas deju kolektīvs«Zemgaļi»Tautas deju ansamblis«Lielupe»Tautas deju ansamblis«Diždancis»Tautas deju ansamblis«Jaunība»Vidējās paaudzes tautasdeju ansamblis «Ritums»Vidējās paaudzes dejukolektīvs «Laipa»Vidējās paaudzes dejukolektīvs «Rota»Bērnu vokālaisansamblis «Rotiņa»Sieviešu vokālaisansamblis «Guns»<strong>Jelgavas</strong> Tirkīza koraansamblisĀ.Alunāna <strong>Jelgavas</strong>teātris<strong>Jelgavas</strong> Jaunais teātrisFolkloras kopa«Dimzēns»Tautas lietišķās mākslasstudija «Dardedze»Tautas gleznošanasstudijaZīmēšanas studijaRitma deju studija«Intriga»Tautas lietišķās mākslasstudija «Dekors»Sporta deju kolektīvs«Li&Ga»Mūsdienu deju studija«Benefice»JPPA «Kultūra» mākslinieciskie kolektīvi atsāk mēģinājumu sezonuPirmais mēģinājums – 12. septembrī pulksten18. Kora regulārie mēģinājumi: pirmdienās,trešdienās no pulksten 18 līdz 20.30 kultūrasnamā. Kora mākslinieciskie vadītāji: ZaneStafecka un Guntis PavilonsPirmais mēģinājums – 11. septembrī pulksten20. Kora regulārie mēģinājumi: otrdienās,ceturtdienās pulksten 20 kultūras namā. Koramākslinieciskais vadītājs: Guntis GaliņšPirmais mēģinājums – 30. augustā pulksten 19.Kora regulārie mēģinājumi: otrdienās, ceturtdienāsno pulksten 19 līdz 21 kultūras namā.Kora mākslinieciskā vadītāja: Agija PizikaJaunās sezonas atklāšanas sapulce – 1.septembrī pulksten 16 kultūras nama Lielajāzālē. Kolektīva mākslinieciskā vadītāja: AldaSkrastiņaPirmā tikšanās – 30. augustā pulksten 18kultūras namā. Kolektīva regulārie mēģinājumi:pirmdienās, trešdienās no pulksten 16 līdz17.30, otrdienās, ceturtdienās no pulksten 16līdz 19.30 (no oktobra – k/n «Rota»). Kolektīvamākslinieciskā vadītāja: Līga OzolaPirmais mēģinājums – 9. septembrī pulksten 15kultūras namā. No oktobra kolektīva regulāriemēģinājumi – k/n «Rota». Jauniešu grupa (16 – 25gadi) – pirmdienās, trešdienās no pulksten 18 līdz20; vidējā grupa (vecumā no 25 gadiem) – pirmdienās,trešdienās no pulksten 20 līdz 23. Kolektīvamākslinieciskie vadītāji: Līga un Uldis OzoliKolektīva regulārie mēģinājumi kultūras namā:A grupa – pirmdienās, trešdienās no pulksten20 līdz 23, katrā otrajā svētdienā no pulksten17 līdz 21; D grupa – otrdienās, ceturtdienāsno pulksten 20 līdz 22; B grupa – pirmdienāsno pulksten 18 līdz 20, otrdienās, ceturtdienāsno pulksten 20 līdz 22. Kolektīva mākslinieciskāvadītāja: Elita SimsonePirmais mēģinājums – 3. septembrī. Kolektīvaregulārie mēģinājumi: pirmdienās, trešdienāsno pulksten 17.30 līdz 19.30 (mazais sastāvs),no pulksten 19.30 līdz 22.30 (pamatsastāvs)<strong>Jelgavas</strong> Valsts ģimnāzijā. Kolektīva mākslinieciskāvadītāja: Ieva KarelePirmais mēģinājums – 3. septembrī. Kolektīvaregulārie mēģinājumi: pirmdienās, trešdienāsno pulksten 20 līdz 23 kultūras namā. Kolektīvamākslinieciskais vadītājs: Arvils NoviksKolektīva regulārie mēģinājumi – otrdienās, ceturtdienāspulksten 20 kultūras namā. Kolektīvamākslinieciskā vadītāja: Laura GrīnbergaPirmais mēģinājums – 12. septembrī pulksten 20.Kolektīva regulārie mēģinājumi: pirmdienās, trešdienāspulksten 20 JPPA «Kultūra» filiālē Cukura ielā 22.Kolektīva mākslinieciskā vadītāja: Mārīte SkrindaPirmais mēģinājums – 11. septembrī pulksten20. Kolektīva regulārie mēģinājumi: otrdienās,ceturtdienās pulksten 20 JPPA «Kultūra»filiālē Cukura ielā 22. Kolektīva mākslinieciskāvadītāja: Ludmila MuskarePirmais mēģinājums – 4. septembrī pulksten15. Regulārie mēģinājumi: otrdienās, ceturtdienāsno pulksten 15 līdz 19 kultūras namā.Ansambļa vadītāja: Agija PizikaPirmais mēģinājums – 21. augustā. Regulāriemēģinājumi: otrdienās no pulksten 17 līdz 19 kultūrasnamā. Ansambļa vadītāja: Guna JumiķeRegulārie mēģinājumi: otrdienās no pulksten18 līdz 20 kultūras namā. Ansambļa vadītāji:Žoržs Siksna, Ingus LeilandsPirmais mēģinājums – 4. septembrī. Bērnustudijas (7. – 9. klase, vad. I.Zvilna-Štrāla)pirmais mēģinājums – 17. septembrī pulksten15. Nodarbības notiks pirmdienās untrešdienās no pulksten 15 līdz 17. Jauniešustudijas (vad. K.Zotova) pirmais mēģinājums– 14. septembrī pulksten 17. Teātra pamatsastāvaun studiju mēģinājumi notiek katrudienu kultūras namā (ieeja no Uzvaras ielas).Teātra galvenā režisore: Lūcija Ņefeova; teātradirektors: Arvīds Matisons (29190434)JJT studijas mēģinājumi – pirmdienās, ceturtdienās,piektdienās no pulksten 16 līdz 18.Teātra pamatsastāva mēģinājumi – pirmdienās,ceturtdienās, piektdienās no pulksten19 līdz 22 kultūras namā. Teātra vadītājs,režisors: Rihards SvjatskisKolektīva regulārie mēģinājumi – pirmdienās,piektdienās no pulksten 18 līdz 20 kultūrasnamā. Kolektīva vadītāja: Velta LejaStudija darbojas otrdienās, ceturtdienās nopulksten 10 līdz 19 kultūras namā. Studijasvadītāja: Ingrīda OzolnieceAtsāk sezonu 4. septembrī pulksten 18. Nodarbībasnotiek pirmdienās, otrdienās, trešdienās,ceturtdienās pulksten 18 kultūras namā. Studijasvadītāji: Anda Kalniņa, Ivars KlapersAtsāk sezonu 4. septembrī pulksten 17. Nodarbībasnotiek otrdienās, trešdienās no pulksten 16 līdz19 kultūras namā. Studijas vadītājs: Uldis RogaAtsāk sezonu – 5. septembrī pulksten 15.30.Regulārie mēģinājumi: pirmdienās, otrdienās,trešdienās, ceturtdienās no pulksten 16 līdz20. Studijas vadītāja: Inga OseAtsāk sezonu 2. oktobrī pulksten 17. Nodarbībasnotiek – otrdienās, ceturtdienās pulksten17 JPPA «Kultūra» filiālē Cukura ielā 22.Jauno dalībnieku uzņemšana visās balsu grupās– 17. septembrī pulksten 17 kultūras nama Koramēģinājumu telpā. Tiks gaidīti dziedātāji vecumāno 16 līdz 50 gadiem. Informācija pa e-pastu:koriszemgale@inbox.lv vai tālruni 29490859Jauno dalībnieku uzņemšana – 11. septembrīpulksten 20 kultūras nama Kora mēģinājumutelpā. Informācija pa tālruni 29467242Jauno dalībnieku uzņemšana – 4., 6. septembrīpulksten 19 kultūras nama Kora mēģinājumutelpā. Informācija pa tālruni 29467242Uz sapulci 1. septembrī aicināti gan esošie, ganjaunie dejotāji ar vecākiem – uzņemšana visās vecumagrupās (šoreiz priekšroka puišiem)! Sekojietlīdzi informācijai mājas lapā www.vejazirdzins.lvJauno dalībnieku uzņemšana (vecumā no2,5 līdz 17 gadiem) – 4. septembrī pulksten18 kultūras namā. Informācija pa tālruni29484757Jauno dalībnieku uzņemšana abos sastāvos – 8.septembrī pulksten 13 kultūras namā.Informācija pa tālruni 29484757Jauno dalībnieku uzņemšana pamatsastāvā– 3., 5., 6. septembrī pulksten 20. Vidējās paaudzesgrupā – 6. septembrī pulksten 20.Studijā (no 15 gadiem) – 6. septembrī pulksten18 kultūras namā. Visās grupās var pieteiktieskatras grupas mēģinājumu dienās visuseptembriJauno dalībnieku uzņemšana – 5.,10., 12. septembrīpulksten 19.30 <strong>Jelgavas</strong> Valsts ģimnāzijā. Tiksgaidīti dejotgribētāji vecumā no 18 gadiem. Abāsgrupās var pieteikties katras grupas mēģinājumudienās visu septembri. Informācija pa e-pastu:dizdancis@dizdancis.lv vai tālruni 28374363Jauno dalībnieku uzņemšana – 3., 5., 10. un12. septembrī kolektīva mēģinājumu laikoskultūras namā. Dejotgribētājiem līdzi jāņemtreniņtērps un dejošanai piemēroti apaviJauno dalībnieku (vecumā no 25 gadiem)uzņemšana – 4. septembrī pulksten 20 kultūrasnamā. Informācija pa tālruni 26407668Jauno dalībnieku uzņemšana – 12. septembrīpulksten 20 JPPA «Kultūra» filiālē Cukuraielā 22Jauno dalībnieku (vecumā no 25 gadiem)uzņemšana – 11. septembrī pulksten 20 JPPA«Kultūra» filiālē Cukura ielā 22Jauno dalībnieku (vecumā no 3 līdz 12 gadiem)uzņemšana – 4., 6. septembrī pulksten15 kultūras namā. Informācija pa tālruni29467242Iespēja pievienoties ansamblim, sākot ar 4.septembri pulksten 17 kultūras namā.Informācija pa tālruni 26731200Jauno dalībnieku uzņemšana notiek kolektīvamēģinājumu laikos. Tiks gaidīti muzikāli jauniešiar solistu iemaņām un nelielu skatuvespieredzi. Informācija pa tālruni 29622683Jauno dalībnieku uzņemšana bērnu studijā (7.– 9. klase) – 10. septembrī no pulksten 15 līdz 17kultūras nama 3. stāvā (ieeja no Uzvaras ielas). Topošajamdalībniekam jāsagatavo pašsacerēts, radošs,netradicionāls stāstījums/priekšnesums parsevi, savām interesēm un vasaras piedzīvojumiem.Informācija pa tālruni 22019566. Puišu uzņemšanajauniešu studijā (9. – 12. klase) – 14. septembrī nopulksten 16 līdz 19 kultūras nama 3. stāvā (ieeja noUzvaras ielas). Topošajam dalībniekam jāierodasērtā apģērbā un jāsagatavo aizraujošs reāls stāsts.Informācija pa tālruni 27042355Jauno dalībnieku (vecumā no 16 līdz 24 gadiem)uzņemšana – 10. septembrī no pulksten 17 līdz19 kultūras namā. Pretendentiem jāierodas ērtāsporta apģērbā. Topošajiem dalībniekiem jābūtsagatavotai etīdei – īsam (1 – 2 minūtes) stāstam(personīgās dzīves notikumam vai dzīvesnovērojumam, kas atdzīvināts ar teatrāliemizpausmes līdzekļiem). Pieteikšanās – līdz 9.septembrim pulksten 19, aizpildot anketu mājaslapā www.jelgavasjaunaisteatris.com (sadaļā«Studija») vai pa tālruni 26674170Jauno dalībnieku uzņemšana – 24. septembrīpulksten 18 kultūras namā. Aicināti bērni unjaunieši, kuri grib dziedāt, dejot un spēlēttautas mūzikas instrumentusInteresentiem iespēja pievienoties studijaijebkurā laikāJauno dalībnieku uzņemšana – 5., 6. septembrīpulksten 18 kultūras namāJauno dalībnieku (6. – 12. klašu skolēni)uzņemšana – 4. septembrī pulksten 17.30kultūras namāJauno dalībnieku uzņemšana – 4. septembrī nopulksten 18.30 līdz 19.30 kultūras namā. Aicinātasmeitenes vecumā no 5 līdz 25 gadiem.Informācija pa e-pastu: info@intriga.lvJauno dalībnieku uzņemšana – 13. septembrīpulksten 18 JPPA «Kultūra» filiālē Cukuraielā 22Studijas vadītājs: Arnis JānePirmā nodarbība – 6. septembrī pulksten 17 kultūras namā. Regulārās nodarbības – otrdienās,ceturtdienās no pulksten 17 līdz 18 (bērniem no 5 gadu vecuma); no pulksten 18 līdz 20 (pieaugušajiemar un bez priekšzināšanām). Kolektīva vadītājs: Gatis Lambergs (29257697)Atvērto durvju diena visiem interesentiem– 9. septembrī no pulksten 12 līdz 17 (JPPA«Kultūra» filiālē Cukura ielā 22). Mēģinājumusatsāk (turpinātāji) – 10. septembrī (JPPA«Kultūra» filiālē Cukura ielā 22). Studijasvadītāja: Annika AndersoneJauno dalībnieku uzņemšana – 10., 11. septembrīno pulksten 12 līdz 20 JPPA «Kultūra»filiālē Cukura ielā 22Metāla svētki – Izglītībai!Karjerai! Atpūtai!• Ritma Gaidamovičaesam padomājuši par tehniskām aktivitātēm,kurās var piedalīties gan pirmsskolasizglītības iestāžu audzēkņi, gan skolēni.Bērni kopā ar vecākiem varēs iemēģināt52 aizraujošas eksperimentu stacijas, kastapušas sadarbībā ar vācu kolēģiem, ļaujotbērniem izzināt dažādus fizikas likumus,»tā S.Vīksna, piebilstot, ka šīs eksperimentustacijas vēlāk tiks izvietotas pilsētas skolugaiteņos, lai ar tām sākumskolas skolēnidarbotos starpbrīžos. Savukārt ZRKACMontesori stendā būs attīstošas spēlesbērniem līdz deviņu gadu vecumam.Turpinot tradīciju, arī šogadaģentūra «Kultūra» un Zemgalesreģiona Kompetenčuattīstības centrs (ZRKAC) organizēMetālapstrādes dienu jebMetāla svētkus. Uz tiem ikviensaicināts sestdien, 8. septembrī,no pulksten 11, kad Uzvarasparkā varēs iepazīties ar ZRKACjaunās mācību sezonas izglītībasprogrammu piedāvājumu,piedalīties tehniskās aktivitātēs– iemēģināt roku metināšanā,darboties eksperimentu stacijās,izzinot fizikas likumus, vērotretro automobiļus, izbrauktar antīku velosipēdu, veidotrobotus, apmeklēt planetāriju.Tāpat būs iespēja novērtētmetālmākslas simpozija «Otrāelpa» laikā tapušās lielformātametāla skulptūras.ZRKAC direktore Sarmīte Vīksna uzsver,ka Metāla svētku mērķis ir popularizētmetālapstrādes nozari un ar to saistītāsizglītības iespējas. Viņa akcentē svētku atslēgasvārdus – Izglītībai! Karjerai! Atpūtai!«Mēs šajos svētkos ikvienam vēlamies sniegtplašu ieskatu ne tikai darba un izglītības iespējāsmetālapstrādes nozarē, bet arī rosinātjauniešus dažādiem eksperimentiem, nodarbotiesar tehnisko jaunradi. Tas attīstīsviņu radošo un tehnisko domāšanu, palīdzēsizvēlēties saistošas mācību programmasun vēlāk atrast arī labu darbu. Tieši tāpēcsestdien ZRKAC sadarbībā ar aģentūru«Kultūra» parkā sapulcinājis gan izglītībasiestādes, gan šīs nozares uzņēmumus, ganmāksliniekus,» tā S.Vīksna.Sestdien parks pārvērtīsies par Zinībupilsētu, kuras centrālajā laukumā ZRKACspeciālisti iepazīstinās ar jaunās mācībusezonas izglītības piedāvājumu pieaugušajiem.Būtiski atzīmēt, ka, piesakotieskursiem šajā dienā, visi saņems desmitprocentu atlaidi mācību maksai. Centrādarbosies arī vairākas radošās darbnīcas– šūšanas, zīda un stikla apgleznošanas,floristikas, interjera –, kā arī varēs nofotografētiespie speciālas fotosienas.Pētnieku ielā veiks eksperimentusBet parks būs sadalīts īpašās ielās.Pētnieku ielā varēs iepazīt zvaigžņu visumuplanetārijā, vērot robotu sacensības,izgatavot savu robota modeli. Šajā ielā tiksveikts arī eksperiments, lai noteiktu cilvēkadarbības ietekmi uz apkārtējo vidi. «Šogaddaudz esam domājuši par to, lai jau pašosmazākajos radītu interesi par tehniskāmzinātnēm, tieši tāpēc arī Metāla svētkosIzglītības ielā rādīspašu gatavotu robotuIzglītības ielā «dzīvos» LLU Tehniskāfakultāte, kas prezentēs studiju iespējas,rādīs, ko studenti izgatavojuši, piemēram,mērierīces. Tāpat studenti aicinās uz atrakcijām– vienkārša reduktora izjaukšanu unsalikšanu uz laiku, noteikt cietību metālaparaugiem ar portatīvo cietības mērītāju.Studenti izrādīs tehniku – traktoru ardiagnostikas sistēmu, elektromobili, elektrovelosipēduun pašu izveidotu robotu. BetAmatu vidusskolas pedagogi un audzēkņiļaus ielūkoties savā mācību procesā – metālapstrādesprofesiju paraugdemonstrējumos.Skatītāji piedāvās veidot skices un uz viņutehnikas izgriezt vītnes. Ar savu izglītībaspiedāvājumu iepazīstinās arī <strong>Jelgavas</strong>tehnikums un <strong>Jelgavas</strong> 1. ģimnāzija, kurādarbojas inženierzinātņu klase. Būs iespējapadarboties ar skolas jaunajiem lego robotiem.Izglītības ielā viesosies arī Aizkrauklesprofesionālā vidusskola.Jelgavā ieradīsiespirmais Latvijā veidotais bagijsZinību pilsētā būs arī Metālapstrādesparks un Metālapstrādes iela, kur vadošienozares uzņēmumi un ZRKAC Metālapstrādesmācību parks prezentēs dažādasmetināšanas procesu iespējas, būs CAMsistēmu projektēšanas un modelēšanas paraugdemonstrējumi,konsultācijas. Procesuatbalsta un uzraudzīs arī Mašīnbūves unmetālapstrādes asociācija. Tāpat profesionāļiemun iesācējiem notiks tradicionāliemetināšanas konkursi, kuriem pieteiktiesvarēs turpat uz vietas. Rīgas Tehniskākoledža rādīs savu audzēkņu veidotosrobotus, bet Latvijas Motoklubu asociācijademonstrēs motociklus.Kur nu kārtīgos svētkos bez amatniekupiedalīšanās un atpūtas! Šoreiz Amatniekuielā tiksies akmens un metāla darinājumumeistari, bet Atpūtas ielā pulksten 12,13.30 un 15 būs iespēja vērot mototriālaparaugdemonstrējumus. Rīgas motormuzejsun Latvijas Antīko automobiļu klubsuz Jelgavu ved RAF eksperimentālo busiņuun pirmo Latvijā būvēto bagiju. Uzvarasparkā sabrauks, piemēram, 1938. gada«Ford Vairogs V8», 1944. gada GAZ MMjeb sarkanās armijas auto, antīkais auto arkoka spieķiem, retro velosipēdi. S.Vīksnastāsta, ka pie šiem braucamajiem ikviensvarēs nofotografēties un ar kādu no tiemarī izbraukt. Paredzēts, ka darbosies arīretro pasts – iespēja vēstuli uzrakstīt arrakstāmmašīnu un to nosūtīt. Bet paralēlivisam uz lielās skatuves uzstāsies deju kolektīvs«Ieviņa», «Zemgaļi», «Diždancis»,«Lielupe», «Vēja zirdziņš», pūtēju orķestris«Rota», kapella «Auce» un citi. Būtiski – visišie pasākumi ir bez maksas.Top trīs metālaskulptūras – gaismekļiJau nedēļu <strong>Jelgavas</strong> Mašīnbūves rūpnīcastelpās seši mākslinieki veido trīs metālaskulptūras par tēmu «Gaismekļi». Aģentūras«Kultūra» direktors Mintauts Buškevicsstāsta, ka angāros valda pamatīgs darbs.«Pavisam simpozijam saņēmām 32 skices,taču izvēlējāmies trīs labākās, ļaujot Jelgavāizpausties pašmāju meistariem – MaijaiPunculei un Kristapam Krollim, kuri veidoskulptūru «Vēja zieds», un četriem tēlniecībassmagsvariem Oskaram Mikānam unĀrim Smildzeram, kuru darba nosaukumsir «Sidraba šalkoņa», Mārim Gailim unArmandam Vecvanagam, kuri metina«Pilsētas puķi»,» stāsta M.Buškevics. Viņšatzīst, ka darbi norit bez aizķeršanās un jausestdien skulptūras tiks nodotas skatītājuvērtējumam. Jāpiebilst, ka jaunie gaismekļilīdz pavasarim būs apskatāmi parkā, bet pēctam pašvaldības Estētikas komisija lemspar to iekļaušanu pilsētvidē.Kamēr jaunās metāla skulptūras vēl tikaitop, <strong>Jelgavas</strong> reģionālais Tūrisma centrsMetāla svētku laikā aicina piedalīties fotoorientēšanāssacensībās «Kur aug metālatulpe un dzīvo Fruktus bumubuls?», kurāsdaži no pieturas punktiem būs pērn metālmākslassimpozijā tapušās skulptūras,kas nu jau iedzīvojušās pilsētā. Sacensībusākums – pulksten 10 Svētās Trīsvienībasbaznīcas tornī, bet atbildes tiks pieņemtaslīdz pulksten 13 Tūrisma centra īpašajā teltīUzvaras parkā. Komandām vajadzēs atrastdažādus elementus un objektus pilsētvidē,veidot burtu figūras un to visu iemūžinātfotogrāfijās. Sacensībās var piedalīties kākājāmgājēji, tā velosipēdisti (2 – 5 cilvēkikomandā). Dalības maksa – pieci lati. Uzvarētājitiks noteikti piecās nominācijās:«Kā driģenes saēdušies»; «Ar gliemeža precizitāti»;«Uzmanības deficīts» (komandaar oriģinālāko un uzmanību piesaistošākovizuālo noformējumu); «Akrobātikas guru»(komanda ar oriģinālāko burtu attēlojumufigūrās); «Vienkārši feini!» (ZRKAC simpātija).Sīkāka informācija par sacensībām– www.visit.jelgava.lv.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!