2011. gADA miRKļi JeLgAVā - Jelgavas Vēstnesis

jelgavasvestnesis.lv

2011. gADA miRKļi JeLgAVā - Jelgavas Vēstnesis

2 www.jelgavasvestnesis.lvwww.jelgavasvestnesis.lvintervijaCeturtdiena, 2011. gada 29. decembrisNovērtējama ir katra cilvēkainiciatīva• Jānis Kovaļevskis prasības pret izglītojamajiem, joskolēns, kurš nevar sekmīgi pabeigtpamatskolu, diezin vai būs spējīgsapgūt rasēšanu, iemaņas darbā arprogrammējamajiem darbgaldiemun citas zināšanas, kuras pieprasadarba devējs. Šajā sistēmā iekļausimarī vispārizglītojošās skolas, kurasvarētu specializēties informācijastehnoloģiju vai kādā citā darba tirgūpieprasītā jomā. Diemžēl valstiskālīmenī šīs reformas tiek realizētaspārāk gausi.«Esam uzsākuši darbupie 2012. gada pilsētasbudžeta veidošanas, koizskatīsim janvāra domessēdē. Varu apliecināt,ka tas būs ar lielākuvai mazāku pluss zīmivisām nozarēm. Mūsuprioritātes tāpat kā iepriekšējosgados būsinfrastruktūras attīstība,izglītība, sociālā joma.Iespēju robežās šogadlielāku akcentu liksimarī uz uzņēmējdarbībasvides attīstību,» uzsverJelgavas pilsētas domespriekšsēdētājs AndrisRāviņš.Domes priekšsēdētājs ir pārliecināts,ka to, cik veiksmīgs būsnākamais gads, lielā mērā noteiksne tikai tas, kā attīstīsies Eiropasekonomika, bet arī tas, cik veiksmīgimūsu uzņēmēji spēs pārdot saražotovalstīs ārpus ES. «Šobrīd vairākiempilsētas uzņēmējiem izdevies noslēgtsadarbības līgumus ar Krieviju,kuras tirgus pēc pievienošanāsPasaules Tirdzniecības organizācijaikļuvis atvērtāks. Mums kā ražojošaipilsētai šis potenciāls ir jāizmanto,»turpina A.Rāviņš.Pilsētas vārds šogad skanējisgan saistībā ar tradicionālajiemfestivāliem un realizētajiem infrastruktūrasprojektiem, gandaudzām citām lietām. Kurinotikumi pilsētā, jūsuprāt, šogadir īpaši atzīmējami?Īpaši jāizceļ ilgi gaidītie un nu jaudaļēji realizētie lielie infrastruktūrasattīstības projekti. Esam pabeigušiDobeles šosejas, Garozas ielas rekonstrukciju,uzsākti darbi Raiņaielā un Čakstes bulvārī. Šie darbitiek realizēti sarežģītos apstākļos,vienlaikus atjaunojot ūdenssaimniecībaskomunikācijas. Jāuzteicarī izglītības jomā paveiktais. Pilsētāir izveidoti divi kompetenču attīstībascentri. Esam atklājuši jaunubērnudārzu «Ķipari». Pavisamjaunu veidolu ieguvusi Amatu vidusskola,kurā paralēli īstenotajiemenergoefektivitātes pasākumiemmodernizētas arī mācību telpas uniegādāts jauns aprīkojums. Tomērbūtiskākais ir tas, ka esam pārvarējušiekonomiskās lejupslīdes periodu,jo šogad, pateicoties precīzamun saliedētam komandas darbam,pilsētas budžets ir izpildīts par108 procentiem. Tas, protams, naviemesls svinībām, jo apzināmies, kanebūt ne visi pilsētas iedzīvotāji toizjūt, tomēr tas ir apliecinājums, kaesam uz pareizā ceļa.Liels akcents tiek likts uzprofesionālajām skolām, tomērpārmaiņas, kaut vai sarūkošāskolēnu skaita dēļ, nepieciešamasarī vispārējās izglītībassistēmā.Tā nav mūsu iegriba, bet dzīvesnepieciešamība. Šobrīd lielākajādaļā Eiropas valstu vismaz 50procenti pamatskolas absolventuizglītību turpina arodskolā.Savukārt pilsētā joprojām ap 65procentiem absolventu izvēlas mācībasturpināt vidusskolā, lai ganir novērojama tendence par labuarodizglītībai. Tādēļ turpināsimstrādāt, lai mainītu attieksmi pretprofesionālo izglītību un celtu tās līmeni,nodrošinot atbilstošas mācībutelpas, aprīkojumu un profesionāluspasniedzējus. Jāpaaugstina arīSalīdzinoši maz skolēnu unstudentu redz sevi uzņēmējdarbībā.Kā pietrūkst, lai cilvēkiaktīvāk pievērstos kaut vaimikrouzņēmējdarbībai?Manuprāt, pietrūkst uzņēmībasun zināšanu, jo idejas mūsu jauniešiemir gana labas. Nākamā gadabudžetā esam atvēlējuši līdzekļusstudentu ideju konkursam. Gadījumā,ja uzņēmēji studentu idejas atzīspar perspektīvām, esam vienojušies,ka šiem jauniešiem padomu neliegsbiznesa inkubatora speciālisti, laipēc tam tās realizētu sadarbībā aruzņēmējiem.Kādas ir Jelgavas prioritātesnākamajā ES budžeta plānošanastermiņā, sākot no 2014.gada?Lielo pilsētu asociācijā esamnākuši klajā ar priekšlikumu, katurpmāk ES finansējums jākoncentrēnozīmīgākajos attīstībascentros atbilstoši katras pilsētasfaktiskajām vajadzībām, nevisFinanšu ministrijas izstrādātajāmvadlīnijām. Visiem ir skaidrs, kaJūrmala ir kūrortpilsēta un turjāattīsta tūrisms, turpretim Jelgavājāakcentē izglītība un mašīnbūvesattīstība. Tās arī ir mūsu prioritātes.Piemēri šādai pieejai nav tālujāmeklē – kaut vai Lietuvas mazpilsētaDruskininki, kura visā reģionākļuvusi par atpazīstamu kūrortu,pateicoties mērķtiecīgam ES finansējumaieguldījumam. Savukārtlauku teritorijas jāveido kā dzīvestelpa – ar labiem pievedceļiem unnepieciešamajiem pakalpojumiem.Meža vidū rūpnīcu neviens necels,gluži otrādi – laukos darba vietuskaits tikai samazināsies, jo šobrīdlauksaimniecībā nodarbinātie iraptuveni pieci procenti no visiemstrādājošajiem, kas uz Eiropasfona ir salīdzinošiaugsts rādītājs,savukārt darbaražīgums ir viensno zemākajiem.Labāk, lai šie cilvēkibrauc strādātuz pilsētāmnekā meklē laimicitās zemēs.«Gada nogalē vairākkārt esam tikušies gan ar Maskavas valdības administrācijas, gan transporta nozarespārstāvjiem, lai runātu par «Amo Plant» rūpnīcas attīstību. Viņi detalizēti iepazinās ar situāciju un atzīst,ka «Amo Plant» piedāvātie autobusi ir krietni kvalitatīvāki par Maskavas autobusu parkā izmantotajiemLIAZ modeļa autobusiem,» uzsver Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš. Foto: Ivars Veiliņš«Šogad pilsētas budžetsir izpildīts par108 %. Tas, protams,nav iemesls svinībām,jo apzināmies, ka nebūtne visi iedzīvotājito izjūt, tomēr tas apliecina,ka esam uzpareizā ceļa.»Lielāko daļuno pieejamajiemES līdzekļiempašvaldībaiegulda infrastruktūrasattīstībā. Vaiilgtermiņā šieieguldījumi attaisnosies? Izskanviedoklis, ka šādā veidānav iespējams panākt ekonomiskoizaugsmi.Tikai ieguldot infrastruktūrā,varam cerēt uz uzņēmējdarbībasattīstību. Mēs konkurējam ar citāmvalstīm, un šobrīd vairs nepietiektikai ar sakārtotu zemesgabalu– potenciālie investori vēlas arīapmācītu darbaspēku un atbalstuno valsts. Pie pēdējā mūsu sarunasbieži vien apstājas, jo diemžēl Latvijānav nedz nodokļu atlaižu, nedzkādu citu instrumentu, ar kuriempiesaistīt šos jaunos darba devējus.Tādēļ bieži vien zaudējam konkurencescīņā ar kaimiņvalstīm.Sakārtojot pilsētas infrastruktūru,arvien aktuālākskļūst jautājums par to, kādažādot pilsētvidi. Šajā ziņāpienesumu varētu dot metālaskulptūru festivāla darbi.Strādājot ar lielajiem projektiem,ne vienmēr izdodas pievērst uzmanībudažādām detaļām, kas piešķirpilsētai šo vitalitātes sajūtu. Metālaskulptūras noteikti ir viens no veidiem,kā dažādot pilsētvidi. Jau sākamdaļu no tām izvietot pilsētvidē.Gaisā virmo arī ideja par simboliskatēla – klīstošā studenta – skulptūrasveidošanu pie topošā gājēju tilta noČakstes bulvāra uz Pasta salu. Šistēls simboliski sasauksies ar saldsērīgomelodiju «... pa Jelgavu kādsstudents klīst...».Uzņēmēji un sociālie darbiniekiarvien biežāk norāda, kaviena no mūsu lielākajām problēmāmir tā, ka daļa iedzīvotājusavai minimālajai iztikšanaipabalstu veidā saņem nodokļumaksātāju naudu, nekonedarot. Kādas ir pašvaldībasiespējas risinātšo situāciju?Diemžēl tā tasarī ir, jo cilvēki iriemācījušies rēķinātun saņemtpabalstu reizēmir izdevīgāk nekāstrādāt par minimāloatalgojumu.Ne vienmēr varvainot cilvēkus,tomēr liela daļano pabalstu saņēmējiemir ilgstošiebezdarbnieki,kuri palīdzībassaņēmēju sarakstābija ganekonomiskās izaugsmes gados, gantur atrodas arī šobrīd. Tas liecina,ka problēmas ir dziļākas, un tenav runa tikai par slinkumu vien.Nākamajā gadā šiem cilvēkiempiedāvāsim iesaistīties pagaidu sabiedriskajosdarbos. Parasti vismazdaļai tas kalpo par stimulu meklētpastāvīgu darba vietu. Nekādu tūlītējurisinājumu šai problēmai nav, jouzņēmēji pārsvarā gadījumu disciplīnasun darba iemaņu trūkuma dēļnav ieinteresēti piedāvāt darbu šiemcilvēkiem. Savukārt pret tiem, kurinevar atrast darbu objektīvu iemesludēļ, vienmēr esam izturējušies arsapratni, jo arī pēdējos gados, kadvisās budžeta pozīcijās izdevumusnācās samazināt, izdevumus sociālajaipalīdzībai palielinājām.Aptuveni piecsimt jelgavniekupiedalījās Krievijas Valstsdomes vēlēšanās, gandrīz piecitūkstoši parakstījās par to, laikrievu valoda oficiāli tiktu atzītapar otru valsts valodu. Parko liecina šie skaitļi?Visvairāk mums pietrūkst savstarpējāssapratnes un vienotasinformācijas telpas. Zināma vainajāuzņemas abām pusēm. Mēs nevaramadministratīvi prasīt, laicilvēks ir lojāls pret savu valsti vaipilsētu, ja viņš faktiski dzīvo citā informācijastelpā. Tajā pašā laikā navsaprotams, kādēļ mums būs jādodasuz referendumu, lai visai pasauleivēlreiz apliecinātu, ka Latvijā nevarbūt citas oficiālās valodas kā vienīgilatviešu. Nacionālos jautājumus irļoti viegli uzkurināt, tā tas notiek netikai Latvijā. Šie jautājumi ir pārliekupolitizēti, jo ikdienas saskarsmēmēs nejūtamies tik atrauti viens nootra, tādēļ aicinātu politiķus rūpīgipārdomāt savu turpmāko rīcību.Piedalīsieties referendumā?Jā, piedalīšos, lai apliecinātu,ka šajā valstī ir nepieciešama tikaiviena oficiālā valoda.No publiskās pārvaldes viedokļaJelgavas pašvaldībadaudzas novitātes ieviesusiviena no pirmajām – kautvai vienas pieturas aģentūru,kvalitātes sistēmu, valstiskālīmenī esam saņēmuši atzinībupar veiksmīgi realizētiem projektiemvides un e-pārvaldesjomā. Vai iedzīvotāji novērtēšos uzlabojumus?Teju katru gadu atzīmējam kādunotikumu, kurš Jelgavā noticispirmo reizi. Piemēram, 5. janvārīatzīmēsim 190. gadskārtu, kopš Jelgavāsāka iznākt pirmais laikrakstslatviešu valodā «Latviešu Avīzes».Tādēļ nekad neesam vairījušies nogrūtībām un daudzas lietas esamdarījuši pirmie. Ir gandarījums, katas tiek novērtēts arī valsts līmenī.Tā, piemēram, Pašvaldības operatīvāsinformācijas centrs (POIC)šogad saņēma balvu «Platīna pele»par labāko e-pakalpojuma risinājumustarp pašvaldībām. Prieks, kacilvēki novērtē šo iespēju un aktīviziņo par nebūšanām gan ar interaktīvāskartes starpniecību, gan patālruni 8787. Pat kolēģi no mūsusadraudzības pilsētas RuelmalmezonesFrancijā atzina, ka atrodasledus laikmetā, salīdzinot ar tāmiespējām, ko piedāvā POIC.Daudzi 11. Saeimas vēlēšanāsbalsoja par pārmaiņām, betšobrīd atzīst, ka kļūdījušies. Kājūs vērtējat tā sauktās tiesiskumakoalīcijas darbu?20. gadsimtā vēsture pieredzējusidaudzus reformu virzītājus,sākot jau no sociālisma sludinātājiem,kuru reformu sekas izjūtamjoprojām. Katrai pieteiktajai reformaiir jābūt konkrētam mērķim.Lai reformas noritētu mierīgi,bez masu protestiem, cilvēkiemjāsaprot, uz ko mēs ejam. Cilvēkivairs nevēlas piedzīvot vardarbīgasreformas. Diemžēl reformētājiīsti neizprot, ko vēlas sasniegtkatrā konkrētā nozarē. Nepametsajūta, ka, piesaucot reformas unoligarhus, tika realizēta iecere nomainītvienus cilvēkus pret citiem.Vai valstij bija vajadzīgas šādasreformas, protams, jālemj katrampašam, bet, ja mēs runājam parizglītību, infrastruktūras attīstību,valsts pārvaldes jautājumiem,tad to virzība šobrīd ir pamatīginobremzēta. Un tas notiek brīdī,kad mums Eiropai jāprezentē savsredzējums par turpmāko valstsattīstību un virzieniem, kurosvēlamies ieguldīt naudu. Lai kādažs labs vēlētos, mums šobrīd navlaika mācīties un izzināt, mums irrīt jāsaka, ko mēs darīsim, lai pēctam nebūtu jāvaimanā, ka atkalesam apdalīti.Ar ko jelgavniekiem jārēķināsnākamajā gadā?Nākamgad turpināsim realizētlielos pilsētas infrastruktūras projektus.Visvairāk cilvēki noteiktiizjutīs Lielās ielas remontdarbus,mainīsies pilsētas ikdienas apriteun pārvietošanās maršruti. Tādēļaicinu izturēties ar sapratni, jo pēcrekonstrukcijas šī iela iegūs pavisamcitu veidolu un mēs varēsimlepoties arī ar pilsētas centrālo ielu.Tāpat vēlos aicināt iedzīvotājusarī pašiem domāt par to, kā veidotpilsētu skaistāku, kaut vai sakopjotsavā īpašumā esošās teritorijas, jovisu par pilsētas naudu nevarēsimpaveikt. Apsveicama ir katra pilsētasiedzīvotāja iniciatīva, jo tā mēsveidojam ne tikai pilsētas vidi, betuzņemamies arī atbildību.Pilsētnieks vērtēVai atbalstāt prezidentainiciatīvu svētkuuzrunu teikt nevisJaungada naktī, betgan 1. janvārī pulksten14.45?Ella, grāmatvede:– Nē, manšī doma nepatīk.Cilvēkitomēr irpieraduši, kaprezidents tautu uzrunā īsi pirmspulksten 24. Viņi ar to rēķinās,ieslēdz televizoru un noklausāssvētku runu. Domāju, ja uzrunabūs 1. janvārī, turklāt tādā laikā –pulksten 14.45 –, to noklausīsiesdaudz mazāk cilvēku. Iespējams,ka daļa vēl šajā laikā gulēs pēcJaungada nakts ballītes.Monika, jelgavniece:– Tā ir Valstsprezidenta izvēle– kā viņšgribēs, tā darīs.It kā jaupierasts, ka prezidents runu sakapulksten 23.50, kad virkne Jaunāgada sagaidītāju jau ir līksmāprātā, tāpēc, iespējams, daļaiprezidenta teiktais aiziet garausīm, daļa to nemaz nedzird.Šī iemesla dēļ es pat pieļauju, kapiemērotāks laiks ir 1. janvāris,kad cilvēki jau izgulējušies.Gatis, laukstrādnieks:– Tr a d ī c i j atomēr ir, kap r e z i d e n t srunā Jaungadanaktī. Tačuvarbūt pārmaiņas ir vajadzīgas.Tiesa, Jaungada naktī noteiktiklausītāju būs vairāk nekā 1. janvārīpa dienu. Domāju, reti kurš1. janvārī speciāli slēgs televizoru,lai noklausītos Andra Bērziņarunu. Ja nu vienīgi pensionāri.Velta, pensionāre:– Es katrugadu prezidentarununoklausos unpalieku piepārliecības, ka tā jāsaka Jaungadanaktī, īsi pirms pusnakts.Prezidents gan izvēlējies 1. janvāri.Atzīstu, ka speciāli nesēdēšumājās un runu negaidīšu:ja sanāks – paklausīšos, ja ne– tad ne.Andrejs, strādāprojektēšanā:– Manuprāt,runa ir jāsakavēl šajā gadā,lai jauno varamsākt ar jaunām domām, nerunājotpar vecām lietām. Mansierosinājums gan ir šo runu teiktnevis īsi pirms pulksten 24, betagrāk – ap ziņu laiku, kad viesijau sapulcējušies.«Jelgavas Vēstnesis»Metiens – 28000 eks.Iznāk ceturtdienāsReģistrācijas apliecībasnr. 000703171Izdevējs: JPA «Zemgales INFO»Adrese: Pasta iela 47 – 214,Jelgava, LV – 3001Galvenā redaktore:Kristīne LangenfeldeRedakcija: tālr. 63048801,e-pasts: redakcija@info.jelgava.lvwww.jelgavasvestnesis.lv«Zemgales INFO» birojstālr./fakss: 63048800,e-pasts: birojs@info.jelgava.lvIespiests: SIA «Reneprint»© Pārpublicēšanas gadījumā atsauceuz «Jelgavas Vēstnesi» obligāta.Par sludinājumu un paziņojumu saturuatbild to iesniedzējs.


www.jelgavasvestnesis.lvCeturtdiena, 2011. gada 29. decembris ziņas www.jelgavasvestnesis.lv 3Pirmklasnieku reģistrācija sāksiespēc skolēnu brīvlaika – 9. janvārī• Ritma GaidamovičaJelgavas dome sēdē apstiprinājusiuzņemamoizglītojamo skaitu pilsētasizglītības iestāžu 1.,7. un 10. klasē. Bērnu reģistrēšanamācībām 1.klasē šogad sāksies pēcskolēnu ziemas brīvlaika– 9. janvārī. JelgavasIzglītības pārvaldes vadītājaGunta Auza ganaicina vecākus uzreizpirmajā dienā neveidotrindas izglītības iestādēs,lai pieteiktu bērnumācībām, jo vietu pietiksvisiem.Nākamajā mācību gadā skolasgaitas jāuzsāk bērniem, kuridzimuši 2005. gadā. Ņemot vērādzimušo bērnu skaitu, mācības1. klasē septembrī būtu jāsākvairāk nekā 670 bērniem. Šogaduz skolu 1. septembrī devās 692pirmklasnieki. Pirmklasniekusjaunajā mācību gadā uzņems sešaspilsētas skolas. G.Auza stāsta, kaapstiprināto vietu skaits 1. klasēskolās, apzinot skolu iespējas, cikskolēnus katra skola var uzņemt,ir vairāk nekā septiņi simti.Skolēnu reģistrācija 1. klaseivisās izglītības iestādēs tikssākta pirmdien, 9. janvārī, kadno brīvdienām būs atgriezušiesskolēni. Lai to izdarītu, vecākiem,līdzi ņemot personu apliecinošudokumentu un bērna dzimšanasapliecību, jādodas uz izvēlēto skoluun pie sekretāres lietvedes jāaizpildaiesniegums. «Vietas izglītībasiestādēs tiks nodrošinātas visiem2005. gadā dzimušajiem bērniem,tāpēc satraukumam no ģimeņupuses nav pamata. Tieši tāpēc arīaicinu vecākus jau pirmajās dienāsnestāvēt rindās,» tā G.Auza. Domājot,kurā skolā bērnam mācīties,pārvaldes vadītāja iesaka izvēlētiesto skolu, kura tuvāk dzīvesvietai.«Bērnam 1. klasē ir septiņi gadi unviņš pamazām kļūst patstāvīgāks.Uz pirmsskolas izglītības iestādibērni dodas kopā ar vecākiem, betpieredze rāda, ka, uzsākot skolasgaitas, septembrī bērnu ved vecākivai vecvecāki, bet jau oktobrīliela daļa paši dodas uz skolu unatpakaļ uz mājām. Tālab ir svarīgiizvēlēties īsāko un drošāko ceļuuz skolu,» tā G.Auza. Vienlaikusgan viņa uzsver, ka būtiski ir iepazītiesar katras skolas izglītībasprogrammu piedāvājumu, kasatšķiras, piemēram, 4. vidusskolāir profesionāli orientēta mūzikasizglītības programma. Mācībusaturs, ko apgūst, protams, sākumskolāneatšķiras, taču katrāskolā ir sava vide, savi skolotāji,interešu izglītības programmas– mūsdienu un tautas dejas, teātris,koris, ansamblis, sports,vizuālā māksla, konstruēšana.Ar skolu īstenotajām izglītībasprogrammām vecāki var iepazītiesIzglītības pārvaldes mājas lapā:www.jip.jelgava.lv. «Pirms pieņemtlēmumu, var doties arī uz skolu, laiiepazītos ar vidi, tiktos ar skolasvadību un izrunātu interesējošosjautājums. Tas īpaši nozīmīgi irtiem vecākiem, kuriem uz skoludosies pirmā atvase,» tā vadītāja.Viņa uzsver, ka būtiski ir, lai vecākiizvēlētos vienu skolu, nevisiesniegtu dokumentus divās skolās,par to neinformējot izglītībasiestādes. «Ir gadījumi, kad vecākiizvēlas divas skolas un vienai notām nepasaka, ka bērns mācīsiesotrā. Katra mācību iestāde atbildīgigatavojas jaunajam mācībugadam: plāno pedagogu darbu,telpu noslodzi, mācību procesu,iegādājas mācību līdzekļus. Tasrada lieku satraukumu. Aicinubērnu reģistrēt tikai vienā skolā,»tā G.Auza.Domes sēdē arī noteikts, cik skolēnukatra skola uzņems 7. un 10.klasē – tajās, protams, uzņemšanasāksies pēc mācību gada beigām.Uzņemamo izglītojamo skaits Jelgavas pilsētas pašvaldībasvispārējo izglītības iestāžu 1., 7., 10. klasē 2012./2013. mācību gadāJelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde 1. klase 7. klase 10. klaseJelgavas 1. ģimnāzija (Meiju ceļš 9) - 100 70Jelgavas Valsts ģimnāzija (Mātera iela 44) - 110 120Jelgavas Spīdolas ģimnāzija (Mātera iela 30) - 75 70Jelgavas 4. vidusskola (Akmeņu iela 1) 130 - 52Jelgavas 5. vidusskola (Aspazijas iela 20) 90 - 56Jelgavas 6. vidusskola (Loka maģistrāle 29) 60 - 26Jelgavas 2. pamatskola (Sarmas iela 2) 110 - -Jelgavas 3. pamatskola (Uzvaras iela 10) 145 - -Jelgavas 4. pamatskola (Pulkveža O.Kalpaka 34) 180 - -No februāra siltumacena būs augstāka• Sintija ČepanoneNo 1. februāra par6 , 1 p r o c e n t u p a -augstināsies siltumatarifs Jelgavā – toparedz apstiprinātieSIA «Fortum Jelgava»siltumenerģijas apgādespakalpojumutarifi.Tarifu projektu izskatīšanaivērtējot siltumenerģijas apgādespakalpojumu tarifus, regulatorsir secinājis, ka tos veidojošāsizmaksas ir ekonomiski pamatotas,»tā viņa.Tas nozīmē, ka no nākamāgada 1. februāra salīdzinājumāar pašreiz spēkā esošo tarifugaidāms pieaugums par 2,54 latiempar megavatstundu, kas irpar 6,1 procentu vairāk, norāda«Fortum Jelgava» valdes locekleAina Bataraga.Sabiedrisko pakalpojumu regulatorāuzņēmums iesniedzasaistībā ar dabasgāzes akcīzesnodokļa ieviešanu, un pagājušajānedēļā regulators tosapstiprināja. Regulatora presespārstāve Daiga Reihmaneaģentūrai LETA norāda, ka«Fortum Jelgava» siltumenerģijasapgādes pakalpojumutarifi ir noteikti tādā apmērā,lai segtu uzņēmuma sniegtopakalpojumu izmaksas pie plānotāpakalpojumu apjoma. «Iz-Jaunais siltumenerģijas apgādespakalpojumu gala tarifspie pašreizējās gāzes tirdzniecībascenas – 175 lati par 1000kubikmetriem – noteikts 44,01lats par megavatstundu bezpievienotās vērtības nodokļa,pašlaik tas ir 41,47 lati.Jāatgādina, ka kopš šā gada1. jūlija dabasgāzei, ko izmantokā kurināmo, tiek piemērotsakcīzes nodoklis, un nodokļalikme noteikta 12 lati par 1000kubikmetriem.«Romantiskaistipāžs» uzstādīts• Ilze Knusle-JankevicaAr jauno gadu četrospilsētas autobusu maršrutostiks ieviestas izmaiņas.Būtiskākais ir tas, kaar 1. janvāri 5. maršrutāvairs nebūs pagarinājumalīdz Dzirniekiem un12.a maršrutā – līdz Valgundei,informē JelgavasAutobusu parka (JAP)satiksmes organizācijasinženieris Gatis Dūmiņš.«Lēmums saīsināt reisusārpus pilsētas ir saistīts arvalsts finansējuma samazināšanu,»viņš norāda.JAP pārstāvis skaidro, ka no 1.janvāra 5. autobusa reiss pulksten5.40 Centrs–Dzirnieki (darba dienās)tiks slēgts, bet tā vietā būsjauns reiss pulksten 6.13 Centrs–Blukas (darba dienās); tiks slēgtsarī reiss pulksten 6.15 Dzirnieki–Bērzukapi (darba dienās), tāvietā tiks atklāts reiss pulksten 6.32Blukas–Bērzu kapi (darba dienās).Vēl sešiem 5. maršruta reisiem tiksgrozīts atiešanas laiks, nemainotPilsētā uzstādīta pirmā metālaskulptūra ārpus Uzvarasparka. Mājvietu pie pilsētaskultūras nama radis «Romantiskaistipāžs» – laterna,ko pirmajā Metālmākslassimpozijā izveidoja latviešumākslinieks Egons Peršēvics.«Romantiskais tipāžs» piekultūras nama «dzīvo» jaunedēļu, un laterna ieslēdzasun izslēdzas reizē ar pilsētasielu apgaismojumu. Aģentūras«Kultūra» direktorsMintauts Buškevics stāsta, kašajā laikā ne viens vien pilsētnieksjau fotografējies pie tās– tātad cilvēkiem patīk. «Šī irpirmā metāla skulptūra, kasatradusi vietu pilsētā. Ceru,ka nākamā – metāla tulpe– tiks uzstādīta pie Zemgalesreģiona Kompetenčuattīstības centra jau pavasarī,»tā M.Buškevics. Pārējāsastoņas metāla skulptūrasjoprojām stāv Uzvaras parkā,un M.Buškevics piebilst, kaiedzīvotāji tur tās varēs vērotarī Ledus skulptūru festivālalaikā, kas gaidāms no 10. līdz12. februārim.Foto: Māris GrīnbergsSaīsinās reisus ārpus pilsētasreisu izpildes dienas: reiss pulksten18 Centrs–Blukas ar 1. janvārikursēs par 15 minūtēm vēlāk,tātad pulksten 18.15 no Centra;reiss pulksten 18.25 Blukas–Bērzukapi turpmāk kursēs pulksten18.40 no Blukām; reiss pulksten19.10 Bērzu kapi–Blukas kursēspulksten 19.16 no Bērzu kapiem;reiss pulksten 19.45 Blukas–Bērzukapi kursēs pulksten 19.50no Blukām; reiss pulksten 20.20Bērzu kapi–Blukas (darba dienās)turpmāk kursēs pulksten 20.24 noBērzu kapiem; reiss pulksten 20.20Bērzu kapi–Centrs (sestdienās unsvētdienās) kursēs pulksten 20.24no Bērzu kapiem.8. maršrutā no 1. janvāra tiks saīsinātidivi reisi: reiss pulksten 19.30Romas krogs–Mežvidi kursēs tikailīdz Bemberiem, bet reiss pulksten20.20 Mežvidi–Romas krogs tiksslēgts un tā vietā tiks atklāts reisspulksten 20.27 Bemberi–Romaskrogs. Minētās izmaiņas ir saistītasar zemo pasažieru piepildījumuposmā Tušķi–Mežvidi.Arī 12.a maršrutā tiks saīsinātidivi reisi: reiss pulksten 9.36 Salnasiela–Valgunde no 1. janvāra kursēs• Ilze Knusle-JankevicaSIA «Jelgavas ūdens»ūdenssaimniecības attīstībasprojekta 3. kārtāplāno izbūvēt kanalizācijuun ūdensvaduvairākos ielu posmos,kur iedzīvotājiem būsiespējams pieslēgtieskopējiem tīkliem.«Jelgavas ūdens» projektu īstenošanasvada tīklu izmaksas pilsētas ielās,kurās to nav, uz vienu iedzīvotājuun ieguvumus, «Jelgavas ūdens»plāno izbūvēt kanalizāciju 11 ieluposmos. I.Strode norāda, ka līdzekļišajā projektā nav paredzēti ūdensvadarekonstrukcijai – tie jābūvē nojauna. Līdz ar to četros posmos tiksizbūvēts arī ūdensvads. Kopējais nojauna izbūvējamo ūdensvada tīklugarums plānots 2,2 kilometri, betkanalizācijas tīklu – 5,9 kilometri.Projektu iesniegumi tiks vērtētigrupas vadītāja Ieva Strodeskaidro, ka uzņēmumam pavērusiesiespēja no Kohēzijas fondapiesaistīt finansējumu kanalizācijastīklu paplašināšanai, un šobrīd tiekgatavots projekta iesniegums – tasjāiesniedz līdz 11. janvārim.Izvērtējot kanalizācijas un ūdenstrīsmēnešus. Pozitīvas atbildesgadījumā 2012. gadā notiks projektēšanasdarbi šajos posmos, bet būvniecībaiecerēta 2013. gadā. 3. kārtāparedzēto darbu kopējās izmaksasir 1,3 miljoni latu. Uzņēmums paredzējisņemt īstermiņa aizņēmumuValsts kasē 250 212 latu apmērā,tikai līdz Vītoliņiem, bet reiss pulksten10.25 Valgunde–Centrs tiksslēgts un tā vietā tiks atklāts reisspulksten 10.09 Vītoliņi–Centrs.19. maršrutā četriem reisiemtiks grozīts atiešanas laiks, nemainotreisu izpildes dienas. Reisspulksten 13.25 Centrs–Viesturustacija turpmāk kursēs par 20 minūtēmvēlāk – pulksten 13.45 noCentra; reiss pulksten 14 Viesturustacija–Bērzu kapi kursēs pulksten14.12 no Viesturu stacijas; reisspulksten 14.44 Bērzu kapi–Viesturustacija kursēs pulksten 14.56 noBērzu kapiem; reiss pulksten 15.25Viesturu stacija–Centrs kursēs par10 minūtēm vēlāk – pulksten 15.35no Viesturu stacijas.G.Dūmiņš norāda, ka autobusukustības saraksts koriģēts, ņemotvērā iedzīvotāju ieteikumus unlūgumus. Ar visām izmaiņām variepazīties arī mājas lapā: www.jap.lv.Jāpiebilst, ka gada sākumā plānotsatjaunot arī autobusu satiksmipa Raiņa ielu. Tas varētu notiktjanvāra otrajā pusē, kad būs izbūvētasgājēju ietves un būs iespējamsizvietot autobusu pieturvietas.Četros posmos pilsētā izbūvēs jaunu ūdensvaduun domes sēdē nolemts garantētgalvojumu kredīta saņemšanai.Ūdensapgādes sistēmas attīstības projekta3. kārtā plānotie darbiPosms Kanalizācija ŪdensapgādeDīķa iela X XZiedoņa un Pļavu iela XLaimas iela X XSpāru iela X XVeidenbauma iela XMedus ielaXVasaras un Celtnieku iela XStadiona, Gaismas, Indrānu, X XPūpolu, Lazdu, Oļu,Ievu un Pīlādžu ielaAlkšņu ielaXPlatones, Viktorijas un XAveņu ielaĪsā un Sprīdīša iela X X(Sprīdīša ielā)Avots: «Jelgavas ūdens»Īsi• Sēlijas amatniecības un tūrisma attīstībasbiedrība informē, ka, atsaucotiespircēju lūgumam, šogad gaidāmsvēl viens Hercoga Jēkaba tirdziņš. TasDriksas ielas gājēju posmā notiks rīt,30. decembrī. Pēdējais šī gada tirdziņšsāksies pulksten 12 un pircējus gaidīslīdz pulksten 17.• 8. janvārī pulksten 11 Pasta ielā44 notiks Latvijas Valsts aizsardzībasfonda «Lāčplēsis» Jelgavas nodaļasatskaites un vēlēšanu konference.Ierasties aicināti visi «Lāčplēša» biedri.Tiks runāts par jau paveikto un nākotnesplāniem.• Apbalvoti 15 Latvijas skolotāji,kuru pedagoģiskā darba metodesprioritāro priekšmetu apmācībāValsts izglītības satura centraspeciālistu vērtējumā atzītas parsevišķi radošām un efektīvām.Apbalvoto vidū ir arī JelgavasValsts ģimnāzijas skolotāja InāraRūce un Jelgavas Spīdolas ģimnāzijasskolotāja Antonija Rudzīte.A.Rudzīte ir matemātikas un angļuvalodas skolotāja pamatskolas klasēm.Skolotāja balvu izpelnījusiespar to, ka veido bilingvālās stundas,apvienojot angļu valodas un matemātikasmācīšanos, izvēlas tēmas,kurās reizē var mācīties gan valodu,gan matemātiku. Savukārt skolotājaI.Rūce skolēniem māca bioloģijuun dabaszinātnes. Skolotāja izstrādājusistundu «Augu mūžs», kurāzināšanas tiek apgūtas ar dažādāminovatīvām metodēm, izzinot augamūžu, sākot no tā, kur tiek iegūtasēkla, līdz gatavam auglim, izejotvisu auga mūžu.• Valsts ieņēmumu dienests (VID)informē, ka, sākot ar 2012. gada2. janvāri, VID Muitas pārvaldesJelgavas muitas kontroles punktsStacijas ielā 1, Jelgavā, klientu apkalpošanunodrošinās katru darbadienu no pulksten 8.30 līdz 17. Lēmumsmainīt darba laiku pieņemts,izvērtējot muitas kontroles punktunoslodzi – analizējot informāciju parnoformētajām muitas procedūrām,deklarāciju iesniegšanas intensitātisadalījumā pa darba stundām unmuitas kontroles pasākumu īpatsvaru.Tāpat Jelgavas muitas kontrolespunkta darbības optimizācija ļausveikt personāla resursu pārdali, norīkojotmuitas amatpersonas darbāmuitas kontroles punktos ar lielākunoslodzi, tādējādi nodrošinot iespējamiefektīvu un lietderīgu personālaun finanšu resursu izlietojumudienestā un kvalitatīvāku klientuapkalpošanu noslogotākajos muitaskontroles punktos.• Jaunās piena rūpnīcas būvniecībāJelgavā paveikti 40 procentino visiem veicamajiem celtniecībasdarbiem, un objektā atzīmētispāru svētki, informē rūpnīcasattīstītāja SIA «Latvijas Piens»pārstāvji. «Rūpnīcas celtniecība uniekārtu iepirkums noris pēc plāna.Arī rūpnīcas būvniecības finanšuapguvē noviržu no plāna nav,»tā «Latvijas Piena» valdes loceklisRaimonds Freimanis. Projektatehniskais direktors Armands Lūsisnorāda, ka drīzumā tiks pabeigtijaunās rūpnīcas sienu mūrēšanasdarbi. «Šobrīd turpinās iekšējo komunikācijuizbūve. Ar tehnoloģiskoiekārtu piegādātājiem ir saskaņotastehniskās nianses iekārtu montāžai,un ceļā uz Latviju jau ir pirmāssūkalu un krējuma uzglabāšanastvertnes,» tā A.Lūsis.• «Daugavas vanagi Latvijā»Jelgavas nodaļas vadītāja NatālijaJankovska nodaļas vārdā saka paldiesJelgavas pilsētas pašvaldībaipar finansējumu Ziemassvētkuaktivitātēm un garīgās un fiziskāsattīstības centram «Piparello», tāvadītājai Anitai Veronikai Grigorjevaiun centra jauniešiem par labdarību.Viņi cepa pīrādziņus, piparkūkas unsarūpēja Ziemassvētku dāvaniņas«Daugavas vanagi Latvijā» Jelgavasnodaļas gulošajiem un mazkustīgajiemleģionāriem, apciemojot vecosļaudis viņu dzīvesvietā un iepriecinotZiemassvētkos.Ritma Gaidamoviča


4., 5.www.jelgavasvestnesis.lvwww.jelgavasvestnesis.lvvērtējumsCeturtdiena, 2011. gada 29. decembrisDomes deputāti prognozē 2012. gaduTo, kāds šis gads bijis Jelgavai un mums katram atsevišķi, varam novērtēt paši pēc jau paveiktajiem un uzsāktajiem darbiem pilsētā un personīgajiem sasniegumiem, tādēļ, noslēdzot gadu, «Jelgavas Vēstnesis» deputātus aicinājaieskatīties nākamajā gadā. Šoreiz – Jelgavas domes deputātu redzējums par procesiem 2012. gadā: ko viņi no tā sagaida, par ko iestāsies un ko īstenos.VilisĻevčenoks:«Nākamajā gadā Jelgavā, ņemotvērā jau uzsāktos un plānotos ES finansētosprojektus, turpināsies intensīva pilsētvidessakārtošana.2012. gadā pabeigsim Raiņa ielas unAndris Ķipurs:«Kaut arī saspringtās situācijasdēļ valstī grūti konkrēti prognozētnorises nākamajā gadā un par daudz kovaram runāt vien vēlējuma formā, esmupārliecināts, ka 2012. gads noteikti būslabāks nekā šis un ka pilsētā spēsimrealizēt visas iecerētās idejas, paveiksimdaudz lietderīga un aizsāksim jaunusdarbus. Es patiesi nākotnē raugos cerīgi,jo jau iepriekšējos gados mērķtiecīgi liktspamats veiksmīgai pilsētas attīstībai.Gribas ticēt, ka pilsētā nesamazināsiessociālās palīdzības apjoms. Jā, varbūt tasnepalielināsies, ņemot vērā, ka iedzīvotājuienākuma nodokļa daļa, kas nonākpašvaldības budžetā, tiks samazinātano 82 līdz 80 procentiem,taču ceru, ka sociālo palīdzībunākamgad izdosies saglabātvismaz līdzšinējā apmērā.Par spīti tam, ka Jelgavasslimnīca Latvijas Krājbankāzaudēja ievērojamus līdzekļus,esmu pārliecināts, ka2012. gads būs veiksmīgs,arī īstenojot visusveselības aprūpēiecerētos projektus– ka izdosiespabeigtSaulvedis Šalājevs:«Šis bijis pārmaiņu un sakārtošanāsgads gan personiski, gan plašākā– pilsētas – kontekstā. Gandarījums irpar pilsētā notikušajām pārmaiņām.Tīkamāka kļūst pilsētvide, sakārtotāka– infrastruktūra. Tās ir būtiskas lietas, laimēs spētu baudīt emocionāli piesaistītākudzīvi Jelgavai.Ja raugos uz prioritātēm, tad zinu, kapaveicams vēl ļoti daudz. Tās ir lietas,kas saistītas ar izglītību un sportu. Kvalitatīvaizglītība ir viens no būtiskākajiemkritērijiem, kas nodrošinās pilsētas unreģiona attīstību ilgtermiņā. Tādēļ esredzu, ka mana darbība šajā jomā irsvarīga, jo nākotnē tā pilsētai un katraitās personībai spēs sniegt būtiskāko – individuālobrīvību. Te ir runa ne tikai parizglītības sistēmas infrastruktūru, bet arītās saturu, mācību procesa organizēšanu,mācībspēkiem... Un to es tiešām redzu kāprioritāti un svarīgu aspektu pašvaldībasdarbā. Tikai gudrs, izglītots, domājošsČakstes bulvāra rekonstrukciju. Līdzās sakārtotajāmielām jaunā veidolā atklāsies Driksaskrastmala – jau notiek darbi, izbūvējot krastanostiprinājumu un izveidojot gājēju atpūtaszonu, kā arī laivu piestātnes. Pāri Driksaibūs unikālas konstrukcijas gājējutilts uz Pasta salu kā Driksasielas turpinājums, un notiektiltiņa rekonstrukcija uz salupāri kanālam.Nākamgad uzsāksim arīilgi gaidīto projektu – Lielāsielas rekonstrukciju posmāno Dambja ielas līdzČakstes bulvārim. Šodarbu pabeigsim 2013.gadā. Vēl plānojam sāktPasta salas labiekārtošanuun hidrotehniskobūvju rekonstrukcijuKalnciema ceļa unLoka maģistrāles rajonā, kas novērsīs plūdudraudus šajā teritorijā.Gada sākumā Satiksmes ministrijā iesniegsimprojektu, kas paredz Lietuvas šosejasrekonstrukciju posmā no dzelzceļa gaisa tiltalīdz Miera ielas krustojumam. Līdzās pilnaibrauktuves, gājēju un riteņbraucēju celiņuuzsākto slimnīcas piebūves sakārtošanu,ierīkojot tajā ambulatoro un pataloģijasnodaļu, un uzsākt vērienīgo projektu, kaslīdz 2013. gadam slimnīcā paredz renovētvisas nodaļas.Ir gandarījums par jau paveikto pilsētasinfrastruktūras uzlabošanā, un šogaduzsāktie darbi, manuprāt, ir kā apliecinājumspašvaldības prasmei pat kopumāsarežģītajā ekonomiskajā situācijā rastiespējas nodrošināt Jelgavas izaugsmiun attīstību. Ar nepacietību gaidu, kadnoslēgsies Čakstes bulvāra rekonstrukcija– sakārtotā Driksas krastmala pavisamnoteikti būs kā pērle Jelgavā, tāpatjelgavniekiem un ikvienam, kas ierodasmūsu pilsētā kaut uz īsi brīdi,nozīmīga būs gaidāmā Lielāsielas rekonstrukcija.Kā deputāts arī nākamajāgadā, izvērtējot ieguvumus,atbalstīšu ikvienu ierosinājumu,kura ieviešana nākspar labu iedzīvotājiem unkaut nedaudz ļaus uzlabotjelgavnieku ikdienu. Laijaunajā gadā mumsvisiem netrūktuideju, kā arī apņemšanās,spēkaun iespējutās īstenot!»un no kopējās masas atšķirīgs indivīdsbūs tas, kas spēs dot būtisku ieguldījumusabiedrības kopējās interesēs. Manuprāt,dažu iepriekšējo gadu pieredze skaidri irapliecinājusi, pie kā noved tas, ka paši vairsnedomājam un nezinām,ko patiesībā vēlamies.Esmu pārliecināts, kaizglītība visplašākā šījēdziena kontekstā irpamats un saknes,kas spēs personībupiesaistīt vietai, nokurienes tā nākusi,tātad – arī Jelgavai.Diemžēl esredzu, kacentrali z ā -un apgaismojuma sakārtošanai šajā posmāizbūvēs arī kanalizāciju, kas ļaus tai pievienottur esošās mājas.Turpināsies ļoti svarīgā ūdenssaimniecībasprojekta 2. kārta, un 2012. gadā sāksbūvēt atdzelžošanas staciju, kas uzlabosdzeramā ūdens kvalitāti, virknē ielu tiksizbūvēta kanalizācija un ūdensvads.Visi šie darbi radīs pārejošas neērtībaspilsētā, taču būtiski uzlabos dzīves kvalitāti,tāpēc atvainojos iedzīvotājiem un aicinu būtiecietīgiem.Gaidām arī pašvaldības ēku energoefektivitātespaaugstināšanas projektukonkursus. Noteikti tajos piedalīsimiesun iesniegsim kārtējos projektus skolu unbērnudārzu ēku siltināšanai.Tāpat nākamgad tiks pabeigti arī citinozīmīgi objekti. SIA «Fortum Jelgava»biomasas koģenerācijas stacija Rūpniecībasielā ļaus samazināt apkures tarifus pilsētā,un nauda par izmantoto kurināmo paliksLatvijā. Taps jauna ražotne – SIA «Latvijaspiens». Tās ir jaunas darbavietas mūsuiedzīvotājiem.Novēlu visiem laimīgu un ražīgu jaunogadu! Kopā mums izdosies izveidot mūsupilsētu vēl sakoptāku un krāšņāku!»Maksims Galkins:«Atskatoties uz 2011.gadu – Saeimas atlaišana,«Krājbanka» unnesenie notikumi ar«Swedbank» –, pēcšiem visiem notikumiemir ļoti grūtikaut ko prognozētpar nākamogadu.Latvija irn e p r o g -nozējamavalsts, tomēr ļoti gribētos ticēt, ka Latvijasekonomika nestāvēs uz vietas un tajā vairsnebūs lejupslīdes, bet gan attīstība.Diemžēl, lai arī cik skumji būtu to atzīt,dzīve Latvijā turpmāk nebūs viegla,tajā skaitā arī 2012. gadā. Mūsu valstij irmilzīgs parāds – pieci miljardi latu –, unjau nākamgad tas jāsāk atdot. Latvijastautai dzīve būs vēl grūtāka, jo nodokļipar nekustamo īpašumu un maksa parkomunālajiem pakalpojumiem tikai augs,uzņēmumi nepaplašinās, darba vietassamazinās, cilvēki aizbrauc labākas dzīvesmeklējumos. Ļoti gribētos cerēt, ka Latvijaitomēr izdosies pārvarēt visas grūtības, jamēs visi būsim vienoti.Gaišus un priecīgus svētkus!»cijas procesi, kas mums tiek uzspiesti,izglītības, sociālās aizsardzības un daudzāscitās jomās valsts un pašvaldībulīmenī ir liela kļūda. Tieši centralizācijair vērsta uz to, lai cilvēki pamestu savuviensētu, pagastu, pilsētu un valsti.Līdz ar to arī retoriski varam vaicāt, vaišādu mēs vēlamies redzēt savu nākotni?Oponenti man var pārmest, katā ir zināma utopija un neracionālanaudas šķērdēšana. Taču ikvienamir skaidrs – lai mērķi sasniegtu,tajā jāinvestē. Tādēļ es pārliecinošiatbalstīšu un sekmēšu tādu lēmumupieņemšanu, kas veicinās decentralizācijutādos svarīgos jautājumos kāizglītība, sports, kultūra, sakārtotainfrastruktūra kvalitatīviem dzīvesapstākļiem.Ar to arī lielā mērā sasauktosmans novēlējums katram jaunajāgadā. Esiet izzinoši, mīliet sevi unveltiet laiku sev, lai godīgi katrsspētu sev atbildēt, ko patiesi vēlamies.»Aigars Rublis:«Atkal ir pienācis laiks, kad ikvienssavās domās atskatās uz aizejošā gadanotikumiem un paveikto. 2011. gads ir bijisdažādiem notikumiem un darbiem bagāts.Deputāta darba kritiskākais vērtētājs ir viņavēlētājs. Tāpēc ir liels prieks no jelgavniekiemdzirdēt atzinīgus vārdus par procesiemizglītības un kultūras jomā pilsētā, par plašosporta pasākumu un interešu izglītībaspiedāvājumu, kā arī par paveikto pilsētasinfrastruktūras sakārtošanā, sociālās palīdzībasjautājumos. Tomēr, neskatoties uzpadarīto, nākotnē pilsētas attīstībā vēl irAndrejs Garančs:«Izglītības jomā Jelgavas Amatuvidusskolā šogad veica renovācijas darbus,iegādājās modernus metālapstrādes darbgaldus,ir jauna virtuve un degustācijuzāle, kas nākamajā un turpmākajos gadosuzlabos mācību procesu. Bet nākamajāgadā uzsāks renovācijas un modernizācijasdarbus Jelgavas Amatniecībasvidusskolā, kas arī uzlabos mācībuprocesu.Valsts līmenī vēl nav īstas skaidrībaspar sešgadīgo bērnu apmācību.Ja sešgadīgie bērni aizies uz skolu,tad atbrīvosies vietas bērnudārzos.Nākamajā gadā pilsētāturpināsies ERAFun Kohēzijas fondaapguve. Cerams, kanodos ekspluatācijāČakstes bulvāri unAnatolijs Ļitvinovs:«Tieši tāpat kā iepriekšējie 20Latvijas neatkarības gadi, arī 2011. gadsbija neziņas, kurp dodamies, pilns. Bankaskrīzes, referendumi, lielas sabiedrības daļastrūkums un parlamenta vēlēšanas, kururezultātā izveidota diletantiska valdība, kaspar iedzīvotājiem atceras tikai pirms vēlēšanām,kad nepieciešams piesaistīt elektorātu.Dzīvojam kā vāvere ritenī – skrienampa apli un nezinām, kad no tā izkļūsim.Esam pārdevuši Eiropas Savienībaisavu neatkarību, ko uz barikādēmneatlaidīgi aizstāvēja gan latvieši,gan krievi. Ar cietpaurīgu apņemšanosturpinām plānveidā iznīcinātLatvijas ekonomiku par labu EiropasSavienībai. Visbeidzot atlikušosuverenitātes daļu uzdāvinājāmZiemeļatlantijas aliansei, laiit kā nodrošinātos pretKrieviju. Tādā veidāsituāciju esam tikaisarežģījuši, jo, ja,nedod dievs, sāksieskonfliktsituācija,Latvijadaudz darāmā, un nākamais gads darbaziņā būs vēl intensīvāks.2012. gada sākumā galvenais un svarīgākaisuzdevums ir Jelgavas pilsētaspašvaldības budžeta apstiprināšana. Plānojotbudžetu, kā vienu no prioritātēm esuzskatu jautājumus, kas saistīti ar jauniešunodarbinātību vasaras mēnešos, skolustadionu labiekārtošanas programmu,darbmācības kabinetu materiāli tehniskāstāvokļa uzlabošanu un apmācības metodiskādarba pilnveidošanu. Svarīgi, lai,pamatojoties uz izstrādāto profesionālāsizglītības stratēģiju, jauniešiem jau skolaslaikā būtu iespēja iegūt profesionāloievirzi.Viens no nākamajā gadā risināmiemjautājumiem noteikti ir rindu samazināšanauz vietām pirmsskolas izglītībasiestādēs. Ir plānots palielināt pašvaldībasfinansiālo atbalstu privātajām pirmsskolasizglītības iestādēm, tāpat ir rūpīgijāizvērtē iespēja pilsētā atvērt vēl vienupašvaldības bērnudārzu.Esmu pārliecināts, ka pilsētas iedzīvotājivar lepoties par to, ka dzīvo un strādāJelgavā. Un, turpinot tikpat atbildīgistrādāt, mēs kopīgiem spēkiem noteiktipanāksim vēl straujāku pilsētas izaugsmi,kas ir labklājības celšanas garants.Visiem jelgavniekiem novēlu, lai jaunais,2012., gads iedrošina ikvienu īstenotuzstādītos mērķus un piepildīt sapņus! Laiizdodas iecerētais un veiksme iet kopsolīar jums!»Raiņa ielu, kur būs veikta inženiertīklu unielas rekonstrukcija. Uzsāks Pasta salaslabiekārtošanas darbus, inženiertīklu unielas rekonstrukcijas darbus Lielajā ielā.Vairākās ielās notiks ūdensvada un kanalizācijasremontdarbi, beidzot uzsāks ūdensatdzelžošanas stacijas izbūvi.Protams, nākamajā gadā būs daudz undažādi kultūras un sporta pasākumi,kas ļaus pilsētas iedzīvotājiemnedaudz atslēgties noikdienas rūpēm.Finanšu jomā nākamaisgads būs pietiekami sarežģīts,jo valsts budžeta konsolidācijanopietni ietekmēs pašvaldībasbudžetu.Jaunajā gadā pilsētasiedzīvotājiem vēlulabu veselību un izturībušajā sarežģītajālaikā.»ir bufera zona un visas problēmas saņemsuz sevi. ASV Baltija ir kara darbības zona,un neviens mūs neaizsargās, jo Amerikaisavas intereses būs svarīgākas.Valdošā elite turpina riebīgo šķelšanaspolitiku, un diemžēl pagaidām taiizdodas saglabāt savu valdīšanu. Cik ilgiLatvijas iedzīvotāji atradīsies pakalpiņulomā? Kam jānotiek, lai cilvēki saprastuun apvienojoties atbrīvotos no valdības,kas dzer tautas asinis?Gribas cerēt, ka nākamgadļaudis kļūs redzīgākiun izdarīs secinājumusun 2012. gads beidzotvairs nebūs līdzīgs citiem.Ļaudīm jākļūst labsirdīgākiemun pacietīgākiemattiecībās vienam pretotru, un nav svarīgi, kādāvalodā viņi viens otramatvainosies, galvenais, laisaprot viens otru un vēllaimi un prieku.Un noslēgumā gribucitēt Raiņa vārdus: «Neviens pret otru, betkopā – pret tumsu!»»MintautsBuškevics:«Ko es sagaidu no 2012. gada? Smaidīgus,apmierinātus jelgavniekus, kuri lepojas unmīl savu pilsētu Jelgavu. Pilsētu, kura maināsuz augšu. Kurā jau renovētajām ielāmpievienosies Lietuvas šosejas posms unLielā iela, kā arī Čakstes bulvāris ar jaunizveidotogājēju tiltu uz Pasta salu, kurapēc gadiem izveidosies par jelgavnieku untūristu iecienītu aktīvās atpūtas, mākslasun kultūras meku, tikai Jelgavai piederīguunikālu vietu – salu pilsētas viducī.Kā deputāts iestāšos par labvēlīgāku2012. gada budžetu pilsētas kultūras jomai.Kultūras namam «Rota» šogad nomainījāmjumtu, bet nākamgad nepieciešama telpurenovācija. Atbalstīšu arī Zinātniskās bibliotēkastelpu remontu. Ir idejas, kā atslogotbibliotēkas telpas no fondu krājumiem, līdzar to paplašinot apmeklētāju pieejamībaskapacitāti. Nākamajā gadā aktīvi jāgatavojasDziesmu un deju svētkiem, tāpēcnepieciešams atbalsts tautas mākslas kolektīviemgan repertuāra apguvē, gan tērpuSergejs Ņevoļskis:«Neesmu astrologs, līdz ar toneķeršos izteikt prognozes jaunajam gadam.Mēs dzīvojam ļoti dinamiskā laikā, kārezultātā ekonomiskā un politiskā situācijavalstī mainās ļoti strauji.2009. gadā jelgavnieki ievēlēja mani,lai es strādātu viņu labā. Esošā koalīcijaizslēdza mani no pilsētas pārvaldesfunkcijām. Tāpat man kā deputātam navpieejama domes ikdienas darba dokumentuaprite. Opozīcijas deputātu darbsir speciāli apgrūtināts ar informācijas undomes dokumentu deficītu. Deputātudarba kabinets ir likvidēts 2011. gadā. Nominētā secinu, ka nākamajā gadā būšupolitiski diskriminēts un nāksies strādātstresa apstākļos.2012. gadā turpināšu savu sabiedriskoaktivitāti, sniedzot bezmaksas juridiskāskonsultācijas un organizējot labdarībasakcijas «Lauku virtuve». Ir arī virkne cituideju, bet tām nav finanšu seguma.Nesen kādā publiskā pasākumā domespriekšsēdētājs izteicās, ka daudzi iedzīvotājiir pametuši pilsētu, lai dzīvotu unstrādātu ārvalstīs. Cilvēki ir izvēlējušiesvieglāko ceļu, aizbraucot no problēmām.Būtu pareizi un varonīgi palikt šeit uncīnīties par izdzīvošanu. Manā skatījumāar tādu cinisku pieeju nevar panākt,ka pilsētas iedzīvotāji uzticēsies saviemdeputātiem, un paldies dievam, ka mumsir tāda iespēja aizbraukt un nelūgt sociālospabalstus, nezināt adresi PulkvežaO.Kalpaka iela 9. Pilsētā esošais sociālopabalstu līmenis nevar nodrošināt patiztikas minimumu.Nākamgad novēlu jelgavniekiem rīkotiesdroši, pieņemt lēmumus. Pareizusvai nepareizus – nav svarīgi, galvenais irnesēdēt un negaidītsavulikteni!»resursu atjaunošanā un uzlabošanā.Jau pašlaik ir apsekotas pašvaldībasiestādes un pieņemts lēmums ĢedertaEliasa Jelgavas Vēstures un mākslasmuzeja fondus pārcelt uz sporta nama«Daugava» brīvajām telpām, tādā veidāatslogojot muzeja telpas papildu ekspozīcijuizvietošanai.Rudenī jāīstenopiemiņas zīmesatklāšana izcilajailatviešu estrādesdziedātājai jelgavnieceiNoraiBumbierei.Lai mums irspēks, radošas idejasun neatlaidība, īstenojotvisas savasapņemšanās!Lai mumsvisiem kopāir darbīgsun ražīgs2 0 1 2 .gads!»Dainis Liepiņš:« 2 0 1 2 .gads Latvijā unJelgavā būs pietiekamisarežģīts,ņemot vērāekonomiskos aspektus.Būs jāturpinadzīvot taupīgi,izsverot katruizmaksu un tēriņulietderību, tajā pašālaikā pašiembūs jābūtaktīviemun enerģiskiem,lai risinātu savas ekonomiskās labklājībasjautājumus.Jelgavnieku sadzīvē nekas būtiskinemainīsies, un 2012. gads būs tādskā stabilizācijas gads. Nekādas izmaiņasJelgavas politiskajā dzīvē arīnav paredzamas, un turpināsies tāpati, bieži vien izšķērdīgā un, iespējams,krimināli sodāmā pašvaldībaslīdzekļu tērēšana, «savējo» politikasīstenošana Jelgavas domē, pašvaldībasiestādēs un saistībā ar pašvaldībasnaudas dalīšanu. Vienīgās izmaiņasvarētu būt tad, ja beidzot darbotiessāks tādas uzraugošās institūcijaskā KNAB un Valsts kontrole, kuraspiespiedīs Jelgavas domes vadību unpozīcijas deputātus atbildēt par saviempieņemtajiem lēmumiem.Pats personīgi turpināšu aktīvi iestātiespret apšaubāmajiem Jelgavasdomes darījumiem un lēmumiem, kāto esmu darījis arī līdz šim. Kā uzņēmējam2012. gadā ir paredzēta lielamēroga projektu atklāšana Latvijā unvairākās Eiropas valstīs, diemžēl pagaidāmneviens no tiem nav paredzētsne Jelgavā, ne Ozolnieku novadā, tasir, vietās, kur līdz šim esmu investējispats un piesaistījis lielus ieguldījumus,jo uzņēmējdarbības vide šajāspašvaldībās ir ļoti zema līmeņa un arlielu korupcijas iespējamības pakāpi.Kā novēlējumu jelgavniekiem 2012.gadā gribu aicināt ticēt sev, ticēt labajam,stiprināt ģimenes saites, vairāklaika veltīt bērniem, būt aktīviem sportojot,sabiedriskajā dzīvē un pilnveidotsevi kā personībām, kā sava arodaprofesionāļiem!Lai visiem laba veselība un piepildās tiesapņi, kas iecerēti 2012. gadā!»Ludmila Gineite:«Kontaktējoties ar pilsētasiedzīvotājiem, bijušajiem un tagadējiemaudzēkņiem, viņu vecākiem, neviļuslīdzpārdzīvoju viņu neveiksmesun no visas sirds priecājos par viņupanākumiem. Ļoti svarīgi šajā grūtajālaikā ir mēģināt palīdzēt cilvēkiemviņu problēmu risināšanā.Iepriecina, ka cilvēki iespēju robežāsmēģina saskatīt un novērtēt visupozitīvo, kas notiek pilsētā, bet tajāpašā laikā ir sāpīgi, ka pilsētas jaunāpaaudze pieņem lēmumu aizbrauktno valsts. Galvenais iemesls – navdarba, bet, ja darbs bija, tad alganetiek maksāta divus trīs mēnešus.Kaut arī pilsētā tiek radītas darbavietas, to katastrofāli nepietiek. Jaunudarba vietu radīšana – tas ir svarīgākaisuzdevums jaunajā gadā.Talantīgāko jauniešu aizplūšanuveicina nepietiekamas tālākizglītībasiespējas un tās kvalitāte. Būtunepieciešams pārskatīt vispārizglītojošāsun profesionālās izglītībassistēmu pilsētā. Vispārējās izglītībaskvalitāte tikai paaugstināsies, jauzlabosim mājturības kabinetu materiāltehniskobāzi, un katram skolēnambūtu iespēja tuvāk iepazītiesar dažādu profesiju svarīgākajāmprasībām un būt motivētākiem, zinošākiemturpmākās profesionālāsizvēles priekšā.Novērst rindas bērnudārzos – tāir viena no pilsētas asākajām problēmām.Dome ir sākusi izstrādātpasākumu plānu tās risināšanai.Uzskatu, ka šo problēmu varēs atri-Andrejs Eihvalds:«Neskatoties uz to, ka 2011.gadā budžets, salīdzinot ar 2010. gadu,ir samazinājies un par budžeta prioritātēmgada sākumā tika noteiktaizglītība un sociālā joma, šogad Jelgavānotikuši vairāki sporta, kultūras, izglītības,izklaides un citi pasākumi, kā arīīstenoti vairāki projekti, tostarp nozīmīgiinfrastruktūras attīstības projekti.Mūsu pilsētas sportisti un māksliniekiturpināja nest Jelgavas un Latvijasvārdu pasaulē.2011. gadā tika atvērts Pašvaldībasoperatīvās informācijas centrs, kas,pateicoties interaktīvajai kartei untālrunim 8787, iegūst operatīvu unkvalitatīvu informāciju, risina problēmas.Pozitīvi ir tas, ka no 1. jūlija visasJelgavas pilsētas pašvaldības iestādesatsāka strādāt pilnu darba nedēļu.No 1. septembra 250 mazie jelgavniekisāka apmeklēt jauno pirmsskolasizglītības iestādi «Ķipari». 2011. gadāDace Olte:«Es lepojos ar Jelgavu, arrekonstruētajām ielām un pievilcīgajāmatpūtas vietām – gan tām, kassakārtotas pēdējos gados, gan tām,kas mūsu pilsētā vēl tikai top. Japirms šiem darbiem bija diskusijas,vai šajos ekonomiskajos apstākļosspēsim to «pavilkt», vai šie tiešāmir nepieciešamākie darbi pilsētā, tadpašlaik jautājumu par to vairs nav– pieņemtie lēmumi bijuši pareizi.Tieši uz cilvēku veselo saprātu espaļaujos arī nākamajā gadā, īpašijau domājot par gaidāmo referendumu,kad nāksies izšķirties, vaisaglabāt latviešu valodu kā vienīgomūsu valsts valodu. Es patiesi ceru,sināt divu gadu laikā.Neskatoties uz finansiālajām grūtībām,2012. gadā nepieciešams veltītuzmanību skolu stadionu uzlabošanai.Tāpat ļoti svarīgi jaunajā gadā irpabeigt uzsākto projektu realizācijupilsētā. Un, ņemot vērā pašreizējosociālekonomisko situāciju valstī,nedrīkst pieļaut sociālās programmasfinansiālo samazināšanu.Tuvojas Jaungads. No visas sirdsnovēlu pilsētas iedzīvotājiem stipruveselību, labestību, nezaudēt vēlmisaklausīt citu sāpi, iecietību un veiktlabus darbus. Gadu mijā katram iriespēja mainīties – vairāk ticēt sevun savai veiksmei. Tā ir skaistākādāvana! Lai daudz radošu dienujaunajā gadā!»Jelgavas izglītības iestāžu darbiniekiemdarba devējs sāka atmaksāt obligātāsveselības pārbaudes.Augustā sociālajai palīdzībai no pašvaldībasbudžeta papildus tika piešķirti120 630 lati.Pavasarī tika pabeigta projekta«Lielupes labā krasta sakārtošana»realizācija, kā rezultātāizveidotapastaigu promenāde,labiekārtotapeldvieta unnodrošināta apdzīvotasteritorijasaizsardzībano applūšanas. PabeigtaDobeles šosejas,Garozasielas un citumazu ielur e k o n s -t r u k c i j a ,u z s ā k t avērienīgoka mums tas izdosies, un paļaujos uzkrieviski runājošo inteliģenci – tiemcilvēkiem, kuri mīl savu valsti unciena savas valsts valodu.Tāpat ikvienu aicinu vairāk aizdomātiespar to, ko es pats varu dotsavai valstij, savai pilsētai, nevis tikaipieprasīt. Ir skumji, ka vairākās paaudzēsģimenes vienīgais ienākumuavots ir valsts un pašvaldības sociālāpalīdzība, ka cilvēki necenšas mainītsituāciju, jo no rīta ik dienu pamosties,lai dotos uz darbu, ir daudzgrūtāk nekā pieprasīt palīdzību. Irskumji, ka cilvēki, kas brauc strādātuz ārzemēm, jau pretendē uz tāsvalsts pabalstiem, pirms lidmašīnanosēdusies. Palīdzība ir jānodrošina,taču tikai tiem cilvēkiem, kam tāJurijs Strods:«Sirsnīgs sveiciens visiem Jelgavasiedzīvotājiem 2012. gadā!Dzīvojot šajā trauksmainajā laikā, kasvienlaikus ir arī ļoti trausls un pilns ardažāda veida informāciju, galvenais, konovēlu visiem, ir saglabāt vēsu prātu, sirdsgudrību un vēlmi rīkoties tā, lai veicinātusavas ģimenes, pilsētas, valsts attīstību.Ir skaidrs, ka ikdienā pašiem bieži būsjāpieņem lēmumi, arī balstīti uz nepilnīguinformāciju, tomēr domāsim un darīsimtā, lai Latvija attīstās, lai latviešu valodaskan brīvi kā vienīgā valsts valoda, laipilnveidojam savas un savu bērnu iemaņasun prasmes, lai nemitīgi daudz lasām unuzņemam jaunas zināšanas, lai uzdrīkstamiessākt attīstīt savu uzņēmējdarbību, laiatbalstām savas valsts uzņēmējus, jo, tikaikopā darbojoties, var sakārtot to, ko saucpar zemi un valsti. Mēs taču gribam dzīvottādā vidē, kur ir drošība, uzticēšanās, savstarpējāpalīdzēšana!Novēlu, lai katram pietiek uzdrīkstēšanāsun spīts nepadoties pirmajāmgrūtībām, lai veiksme un veselībapavada labās domasun labos darbus.Nākamais nebūsviegls gads, bet,ja būs savstarpējāpleca sajūtaun atbalsts,zinu, ka kopāmēs daudz kospēsim paveikt unpēc gada lepotiesar rezultātu.Lai izdodas!»projektu «Ielu infrastruktūras attīstībaun Driksas upes krastmalassakārtošana» un «Ūdensapgādes unkanalizācijas pakalpojumu attīstībaJelgavā, II kārta» realizācija. Līdzar projektu realizāciju jelgavniekiizjūt pārvietošanās problēmas pilsētasrobežās, taču jāapzinās – lai kaut kosaņemtu, uz brīdi no kaut kā jāatsakās.Nākamajā gadā jārēķinās, ka būslielāki satiksmes ierobežojumi Lielāsielas rekonstrukcijas laikā.Pašlaik notiek darbs pie Jelgavas pilsētasattīstības programmas izstrādes2014. – 2020. gadam, kas ir pamatdokumentsturpmākajai Jelgavas attīstībai,tāpēc aicinu iedzīvotājus aktīvāk dalītiesar savām idejām un piedalīties pašvaldībasrīkotajos pasākumos.Nākamais gads pašvaldībai nebūsviegls, jo finansējums no valsts tiek samazināts,bet funkcijas – papildinātas.Bet mēs turpināsim pārveidot mūsupilsētu kopā! Gribu novēlēt visiem jelgavniekiemlaimīgu jauno gadu.»ir patiesa nepieciešamība.Jaunajā gadā gribunovēlēt, lai mēs prastusarunāties un uzklausīt,lai mēs visos līmeņosuzlabotu komunikāciju.Mēs par maz novērtējamto, cik daudz zaudējam,ja nesarunājamies,nepaužamsavu viedokli unnepārjautāja m ,ja kautkas palicislīdz galamnesaprasts.»


6 www.jelgavasvestnesis.lvwww.jelgavasvestnesis.lvtv programmaCeturtdiena, 2011. gada 29. decembris2. janvāris, pirmdienaLTV16.45 «Labrīt, Latvija!»8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1334.sērija.9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 25.sērija.9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*10.15 «Lūk, kur nāk Lola». Vācijas ģimenes filma. 2010.g.12.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».12.15 «Burve Lilī: pūķis un Burvju grāmata». Piedz. f. ģim.13.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».14.10 «Lesija». Mākslas filma.15.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».16.15 «Surikātu raibā dzīve 4». Dok. seriāls. 50.sērija.16.40 «Nūnborijs un varenais septītnieks».Anim. f. ser. 9.sērija.17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1334.sērija.18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 23.sērija.19.00 «Vakara intervija».*19.30 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls.43.sērija.19.45 Ziņas.20.00 «100.pants».20.30 «Panorāma».21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.22.00 «Viss notiek».22.30 «Latvija var!»23.00 «Nakts ziņas».23.15 «Garīgā dimensija».23.45 «Šodien Latvijā un pasaulē». Gada notikumu apskats.*LTV77.35 «Saldie 80-tie». Labākās Mikrofona dziesmas.*9.10 «Papīrfabrikas stāsti». Līgatne.*9.20 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls(angļu val., ar subt. latviešu val.).9.55 «Tiesnese» (ar subt.). Krievijas seriāls. 8.sērija.10.50 «Pokers ar pīķa dāmu». Seriāls. 29.sērija.11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».12.30 «Latvijas stāsti». «Sirdsvārdi Latvijai»*.13.15 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 5.sērija.13.50 Špenglera kausa izcīņa hokejā. Rīgas Dinamo– Klotenes Flyers.*15.45 «Pokers ar pīķa dāmu». Seriāls. 29.sērija.16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».17.30 «Iedziļinoties klimata pārmaiņās».Dokumentāla filma.18.05 «Tiesnese» (ar subt.). Krievijas seriāls. 8.sērija.19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).19.30 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 5.sērija.20.00 «Aiz horizonta».Dokumentāla filma. 2008.g. 1.sērija.21.00 «Ātrums un risks». Dokumentāla filma. 1.sērija.21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija.23.00 «Dārgumu sargi». Mākslas filma.0.45 «Roda Stjuarta dažādās sejas» (ar subt.). Dok. f.*LNT6.05 «Ticīgo uzvaras balss».6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.6.55 «Eiropa novados, novadi Eiropā».7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.8.40 «Basketbols TV».*8.45 «Skubijs Dū. Pirātiem pa pēdām». Animācijas filma.10.05 «Trīs musketieri». Animācijas filma.10.55 «Harija Potera 50 labākie momenti».12.05 «Policijas akadēmija». Seriāls. 12.sērija.13.05 «Biezenīša piedzīvojumi». Animācijas seriāls.14.sērija.13.30 «Pankūciņa lieliskie negadījumi 2». Anim. ser.14.sērija.14.00 LNT dienas ziņas.14.20 «Dakāra 2012». Dienasgrāmata.*15.00 «Izaicinājums». ASV izklaidējošs raidījums.15.20 «Sirmā ēdienkaratē 5».*16.00 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 104.sērija.17.00 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 126. un 127.sērija.18.55 «Tautas balss».20.00 LNT ziņas.20.30 Sporta un laika ziņas.20.40 «Starptautiskās ekstrasensu cīņas». Real. šovs. 1.sērija.21.40 «Dzīvais mērķis». ASV seriāls. 10.sērija.22.35 «Dakāra 2012». Dienasgrāmata.23.10 «Losandželosas policisti 2». ASV seriāls. 3.sērija.0.05 «Mākslīgais skaistums 3». ASV seriāls. 1.sērija.1.20 «Pasažieris nr.57». ASV spraiga sižeta filma. 1992.g.2.45 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāls raidījums.3.35 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».3.50 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 104.sērija.4.35 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 126. un127.sērija.TV35.00 «Norakstītais 2». 11.sērija.5.45 «Leļļu nams 2». 16.sērija.6.30 «Bernards». Anim. f.6.40 «Ragi un nagi». Anim. ser. 1.sērija.7.05 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 4.sērija.7.35 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 31.sērija.8.00 «Smieklīgākie videokuriozi 20».8.25 «Uzmanību! Virtuvē bērni».*8.55 «Divi cepas».*9.25 «Māmiņu klubs».*9.50 «Kā nozagt Ziemassvētkus?» Piedzīv. f.11.35 «Smieklīgākie videokuriozi 20».12.00 «Televeikala skatlogs».12.15 «Visi mīl Reimondu 2». Seriāls. 23. un 24.sērija.13.10 «Gormiti». Animācijas seriāls. 1.sērija.13.45 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 5.sērija.14.10 «Makleoda meitas 8». Seriāls. 203.sērija.15.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 1. un 2.sērija.17.00 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 100.sērija.17.50 «Slēgtā skola» (ar subt.). Krievijas seriāls. 1.sērija.19.00 «Bez tabu».19.50 «TV3 ziņas».20.20 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0». Ser. 10.sērija.21.20 «C.S.I. Ņujorka 7». Seriāls. 148.sērija.22.15 «Radīti skatuvei 2». Seriāls. 13.sērija.23.10 «MTG Pasaules miera kauss 2011».0.05 «Taras piecas personības 3». Seriāls. 1. un 2.sērija.1.10 «Krietnie zagļi». Seriāls. 1.sērija.2.00 «Norakstītais 2». Seriāls. 11.sērija.2.45 «Leļļu nams 2». Seriāls. 16.sērija.3.35 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 1.sērija.4.20 «Visi mīl Reimondu 2». Seriāls. 24.sērija.4.45 «Nakts joki».3. janvāris, otrdienaLTV16.45 «Labrīt, Latvija!»8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1335.sērija.9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 26.sērija.9.55 «Karaļa jaunais tērps». Pasaku filma. 2010.g.11.00 «Vollesa un Gromita izgudrojumu pasaule».Anim. f. 5.sēr.11.35 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».11.50 «Ūdenspuika». Itālijas filma ģimenei. 2005.g.13.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».13.55 «Viss notiek».*14.25 «Latvija var!»*14.55 «Šeit un tagad».*15.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».15.55 «Auniņa Timija laiks». Anim. f. ser. 43.sērija.16.10 «Hārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule».Populārzinātnisks seriāls bērniem. 50.sērija.16.35 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Anim. f. ser. 22. un23.sērija.17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1335.sērija.18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).18.30 «Neprāta cena». Latvijas TV seriāls. 24.sērija.19.00 «100 g kultūras».19.30 «Auniņa Timija laiks». Anim. f ser. 44.sērija.19.45 Ziņas.20.00 «100 g kultūras. Kinoklubs».20.30 «Panorāma».21.15 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 1.sērija.22.15 «Māksla un vara. Skulmju dzimta». Latvijas dok.f. 1998.g.23.00 «Nakts ziņas».23.15 «Šeit un tagad». Tiešraide.23.55 «100 g kultūras».*LTV77.35 «Labākās latviešu mūzikas izlase».Mikrofona dziesmas.*9.10 «Gaujas senlejas vilinājums». Turaida un Sigulda.*9.20 «Pasaule 3000». Deutsche Welle žurnāls (angļuval., ar subt. latviešu val.).9.55 «Tiesnese» (ar subt.). Krievijas seriāls. 9.sērija.10.50 «Pokers ar pīķa dāmu». Seriāls. 30.sērija.11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija*.13.20 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls (angļuval., ar subt. latviešu val.).*13.50 Špenglera kausa izcīņa hokejā.*15.45 «Pokers ar pīķa dāmu». Seriāls. 30.sērija.16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».17.30 «Eiropas neskartā daba». Dokumentāla filma.18.05 «Tiesnese» (ar subt.). Krievijas seriāls. 9.sērija.19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).19.30 «Dabas formas». Dok. f. 6.(noslēguma) sērija.20.00 «Tavs auto».20.30 «Autosporta programma nr.1».21.00 «Suņi, kas mainīja pasauli». Dokumentāla filma.21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).22.10 «Latvijas stāsti». «Sveicināti Viduskurzemē!»23.00 «Ātrums un risks». Dokumentāla filma. 1.sērija.23.55 «Aiz horizonta». Dokumentāla filma. 1.sērija.LNT6.05 «Ticīgo uzvaras balss».6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.6.55 «Eiropa novados, novadi Eiropā».7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.7.58 «Runā ar zvaigznēm».8.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.8.40 «Eliass un karaliskā jahta». Anim. f.10.00 «Bērni bez pavadoņa». Ģim. komēdija.11.45 «Detektīvmeitenes». Animā. ser.12.05 «Policijas akadēmija». ASV seriāls. 13.sērija.13.05 «Biezenīša piedzīvojumi». Anim. ser. 15.sērija.13.30 «Pankūciņa lieliskie negadījumi 2». Anim. ser.15.sērija.14.00 LNT dienas ziņas.14.20 «Dakāra 2012». Dienasgrāmata.*15.00 «Izaicinājums». ASV izklaidējošs raidījums.15.20 «Sirmā ēdienkaratē 5».*16.00 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 105.sērija.17.00 «Viss notiek uz labu». Seriāls. 128. un 129.sērija.18.55 «Tautas balss».20.00 LNT ziņas.20.30 Sporta un laika ziņas.20.40 «Atvaļinājums ar tēti». Vācijas melodrāma. 2009.g.22.33 «Runā ar zvaigznēm».22.35 «Dakāra 2012». Dienasgrāmata.23.10 «Intrigante 3». ASV seriāls. 18.sērija.0.05 «Adeles neparastie piedzīvojumi». Piedz. f. 2010.g.1.50 «Dzīvais mērķis». ASV seriāls. 10.sērija.2.35 «Ekstrēms tuvplānā».3.15 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».3.50 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 105.sērija.4.35 «Viss notiek uz labu». Seriāls. 128. un 129.sērija.TV35.00 «Norakstītais 2». 12.sērija.5.45 «Leļļu nams 2». 17.sērija.6.30 «Bernards». Anim. f.6.40 «Ragi un nagi». Anim. ser. 2.sērija.7.05 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 5.sērija.7.35 «Gormiti». Anim. ser. 1.sērija.8.00 «Tētuka meitiņas 5» (ar subt.). 1. un 2.sērija.8.55 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 2».9.50 «Supervaroņu glābējkomanda». Fant. piedzīv. f.11.35 «Smieklīgākie videokuriozi 20».12.00 «Televeikala skatlogs».12.15 «Visi mīl Reimondu 2». Seriāls. 25. un 25.sērija.13.10 «Gormiti». Animācijas seriāls. 2.sērija.13.45 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 6.sērija.14.10 «Makleoda meitas 8». Austrālijas seriāls. 204.sērija.15.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 3. un 4.sērija.17.00 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 101.sērija.17.50 «Slēgtā skola» (ar subt.). Krievijas seriāls. 2.sērija.19.00 «Bez tabu».19.50 «TV3 ziņas».20.20 «C.S.I. Maiami 10». Seriāls. 214.sērija.21.20 «Doktors Hauss 7». Seriāls. 16.sērija.22.15 «Mahinatori». ASV seriāls. 1.sērija.23.10 «Bīstamā zona». ASV katastrofu filma. 2006.g.1.00 «Krietnie zagļi». Seriāls. 2.sērija.1.50 «Norakstītais 2». Seriāls. 12.sērija.2.35 «Leļļu nams 2». Seriāls. 17.sērija.3.20 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 3. un 4.sērija.4.50 «Nakts joki».4. janvāris, trešdienaLTV16.45 «Labrīt, Latvija!»8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1336.sērija.9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 1.sērija.10.25 «Rumpelrūķis». Pasaku filma.11.30 «Vollesa un Gromita izgudrojumu pasaule». Anim.f. 6.sērija.12.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».12.25 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*13.10 «Šodien Latvijā un pasaulē». Gada notikumu apskats.*14.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».14.40 «Ideju kauss 2011».*15.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».15.55 «Auniņa Timija laiks». Anim. f. ser. 44.sērija.16.10 «Kas te? Es te!»*16.40 «Džeronīmo Stiltons». Anim. f. seri. 11.sērija.17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1336.sērija.18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 25.sērija.19.00 «100 g kultūras».19.30 «Auniņa Timija laiks». Anim. f. ser. 45.sērija.19.45 Ziņas.20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 2.sērija.20.30 «Panorāma».21.12 «Latloto. Viking Lotto».21.20 «Sastrēgumstunda». Diskusiju tiešraidē vada G.Rēders.22.30 «Zini. Vari. Dari».22.45 «Zebra».23.00 «Nakts ziņas».23.15 «100 g kultūras».*23.45 «Autortiesību bezgalības balva 2011».Pasniegšanas ceremonija.*LTV77.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».8.15 «Labākās latviešu mūzikas izlase».Mikrofona dziesmas.*9.55 «Tiesnese» (ar subt.). Krievijas seriāls. 10.sērija.10.50 «Pokers ar pīķa dāmu». Seriāls. 31.sērija.11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».12.30 «Latvijas stāsti». «Sveicināti Viduskurzemē!»*.13.20 «Pasaule 3000». Deutsche Welle žurnāls (angļuval., ar subt. latviešu val.).13.50 Špenglera kausa izcīņa hokejā.*15.45 «Pokers ar pīķa dāmu». Seriāls. 31.sērija.16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».17.30 «Autosporta programma nr.1».*18.05 «Tiesnese» (ar subt.). Krievijas seriāls. 10.sērija.19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).19.30 «Eirotaksometrs. Nobela prēmijas laureātes RitasLevi Motaltīni portretējums».20.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».20.30 «Ātruma cilts».21.00 «Postošais spēks». Dokumentāla filma. 3.sērija.21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Spektrs.23.00 «Mafijas klans». Seriāls. 1.sērija.23.55 «Suņi, kas mainīja pasauli». Dokumentāla filma.LNT6.05 «Ticīgo uzvaras balss».6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.6.55 «Eiropa novados, novadi Eiropā».7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.8.40 «Toms un Džerijs uz Marsa». Animācijas filma.10.05 «Burve Ella». ASV fantāz. komēdija.11.45 «Detektīvmeitenes». Animācijas seriāls.12.05 «Policijas akadēmija». ASV seriāls. 14.sērija.13.05 «Biezenīša piedzīvojumi». Anim. ser. 16.sērija.13.30 «Pankūciņa lieliskie negadījumi 2». Anim. ser.16.sērija.14.00 LNT dienas ziņas.14.20 «Dakāra 2012». Dienasgrāmata.*15.00 «Izaicinājums». ASV izklaidējošs raidījums.15.20 «Sirmā ēdienkaratē 5».*16.00 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 106.sērija.17.00 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 130. un 131.sērija.18.55 «Tautas balss».20.00 LNT ziņas.20.30 Sporta un laika ziņas.20.40 «Mobilais». ASV un Vācijas trilleris. 2004.g.22.35 «Dakāra 2012». Dienasgrāmata.23.10 «Nenotveramais». ASV trilleris. 1996.g.0.50 «Gadījuma spiegs». Piedzīvojumu komēdija. 2001.g.2.20 «Lielā zādzība». ASV kriminālkomēdija. 2004.g.3.40 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».3.50 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 106.sērija.4.35 «Viss notiek uz labu». Seriāls. 130. un 131.sērija.TV35.00 «Norakstītais 2». 13.sērija.5.45 «Leļļu nams 2». 18.sērija.6.30 «Bernards». Anim. f.6.40 «Ragi un nagi». Anim. ser. 3.sērija.7.05 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 6.sērija.7.35 «Gormiti». Anim. ser. 2.sērija.8.00 «Tētuka meitiņas 5» (ar subt.). 3. un 4.sērija.8.55 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 2».9.50 «Turbo reindžeri». Piedzīvojumu filma. 1997.g.11.40 «Smieklīgākie videokuriozi 20».12.00 «Televeikala skatlogs».12.15 «Visi mīl Reimondu 2». Seriāls. 27. un 28.sērija.13.10 «Gormiti». Animācijas seriāls. 3.sērija.13.45 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 7.sērija.14.10 «Makleoda meitas 8». Austrālijas seriāls.205.sērija.15.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 5. un 6.sērija.17.00 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 102.sērija.17.50 «Slēgtā skola» (ar subt.). Krievijas seriāls. 3.sērija.19.00 «Bez tabu».19.50 «TV3 ziņas».20.20 «Ekstrasensu cīņas 11». Real. šovs. 1.sērija.21.25 «Ievas pārvērtības 2».22.10 «Izmeklēšanas noslēpumi 9» (ar subt.). Ser. 1. un2.sērija.0.05 «Miliči 2» (ar subt.). Krievijas seriāls. 1. un 2.sērija.2.10 «Norakstītais 2». Seriāls. 13.sērija.3.00 «Leļļu nams 2». Seriāls. 18.sērija.3.45 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 6.sērija.4.30 «Nakts joki».5. janvāris, ceturtdienaLTV16.45 «Labrīt, Latvija!»8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1337.sērija.9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 2.sērija.9.55 «Burve Lilī: pūķis un Burvju grāmata». Piedz. f. 2009.g.11.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».11.50 «Province».*12.20 «Izvēlies zaļi!»*12.50 «Sastrēgumstunda». Diskusiju vada G.Rēders.*13.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».14.10 «Zebra».*14.25 «Zini. Vari. Dari».*14.40 «Eksporta un inovāciju balva 2011».*15.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».15.55 «Auniņa Timija laiks». Anim. f. ser. 45.sērija.16.10 «Kas te? Es te!»*16.40 «Džeronīmo Stiltons». Anim. f. ser. 12.sērija.17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1337.sērija.18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 26.sērija.19.00 «100 g kultūras».19.30 «Auniņa Timija laiks». Anim. f. ser. 46.sērija.19.45 Ziņas.20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 3.sērija.20.30 «Panorāma».21.15 «Firmas noslēpums».22.00 «Grejas anatomija 6». Seriāls. 18.sērija.22.45 «Zini. Vari. Dari».*23.00 Nakts ziņas.23.15 «Šeit un tagad». Tiešraide.23.55 «100 g kultūras».*LTV77.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».*8.15 Mikrofona dziesmas.*9.55 «Tiesnese» (ar subt.). 11.sērija.10.50 «Pokers ar pīķa dāmu». Seriāls. 32.sērija.11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Spektrs *.13.20 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls(angļu val., ar subt. latviešu val.).13.50 Špenglera kausa izcīņa hokejā. Fināls.*15.45 «Pokers ar pīķa dāmu». Seriāls. 32.sērija.16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».17.30 «Ātruma cilts».*18.05 «Tiesnese» (ar subt.). Krievijas seriāls. 11.sērija.19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).19.15 KHL spēle. Rīgas Dinamo – Maskavas Spartak. Tiešraide.21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).22.10 «Latvijas stāsti». «Neparastā Vidzeme.Ciemos gaidījāt?»23.00 «Makšķerē ar Olti».23.30 «Postošais spēks». Dokumentāla filma. 3.sērija.LNT6.05 «Ticīgo uzvaras balss».6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.6.55 «Eiropa novados, novadi Eiropā».7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.8.40 «Ģimenes svētki». ASV ģimenes komēdija. 2007.g.10.20 «Polārais ekspresis». Piedzīv. filma ģimenei.12.05 «Policijas akadēmija». ASV seriāls. 15.sērija.13.05 «Biezenīša piedzīvojumi». Anim. seriāls. 17.sērija.13.30 «Pankūciņa lieliskie negadījumi 2». Anim. ser.17.sērija.14.00 LNT dienas ziņas.14.20 «Dakāra 2012». Dienasgrāmata.*15.00 «Izaicinājums». ASV izklaidējošs raidījums.15.20 «Sirmā ēdienkaratē 5».*16.00 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 107.sērija.17.00 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Ser. 132. un 133.sērija.18.55 «Tautas balss».20.00 LNT ziņas.20.30 Sporta un laika ziņas.20.40 «Atklātās lietas. Inkasatora aplaupīšana».21.10 «Mentālists 2». ASV seriāls. 15.sērija.22.05 «Vampīra dienasgrāmatas». ASV seriāls. 1.sērija.23.00 «Dakāra 2012». Dienasgrāmata.23.35 «Supernatural 3». Seriāls. 16.(sezonas noslēguma)sērija.0.30 «Mākslīgais skaistums 3». ASV seriāls. 2.sērija.1.20 «Nenotveramais». ASV trilleris. 1996.g.2.50 «Losandželosas policisti 2». ASV seriāls. 3.sērija.3.35 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».3.50 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 107.sērija.4.35 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Ser. 132. un 133.sērija.TV35.00 «Norakstītais 2». 14.sērija.5.45 «Leļļu nams 2». 19.sērija.6.30 «Bernards». Anim. f.6.40 «Ragi un nagi». Anim. ser. 4.sērija.7.05 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 7.sērija.7.35 «Gormiti». Anim. ser. 3.sērija.8.00 «Tētuka meitiņas 5» (ar subt.). 5. un 6.sērija.8.55 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 2».9.50 «Burvis Kazams». Piedzīv. komēdija.11.35 «Smieklīgākie videokuriozi 20».12.00 «Televeikala skatlogs».12.15 «Visi mīl Reimondu 2». Seriāls. 29. un 30.sērija.13.10 «Gormiti». Animācijas seriāls. 4.sērija.13.45 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 8.sērija.14.10 «Makleoda meitas 8». Austr. ser. 206.sērija.15.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 7. un 8.sērija.17.00 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 103.sērija.17.50 «Slēgtā skola» (ar subt.). Krievijas seriāls. 4.sērija.19.00 «Bez tabu».19.50 «TV3 ziņas».20.20 «Nozieguma skelets 6». ASV seriāls. 7.sērija.21.20 «Patiesie meli». ASV spraiga sižeta filma. 1994.g.0.05 «Kinomānija».0.35 «Specvienība 4». ASV seriāls. 21.sērija.1.30 «Sīpolu ziņas». ASV komēdija. 2008.g.2.55 «Norakstītais 2». Seriāls. 14.sērija.3.40 «Leļļu nams 2». Seriāls. 19.sērija.4.25 «Visi mīl Reimondu 2». Seriāls. 30.sērija.4.50 «Nakts joki».6. janvāris, piektdienaLTV16.45 «Labrīt, Latvija!»8.30 «Rožu dārzs». Seriāls. 13.sērija.9.30 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 3.sērija.10.00 «Makša un Jozefa piedzīvojumi».Filma ģimenei. 2004.g.11.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».11.45 «Mīlestība pie Gardas ezera». Seriāls. 5. un 6.sērija.13.20 «Latvijas šlāgeraptauja 2011».*14.35 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».14.50 «Firmas noslēpums».*15.35 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».15.50 «Auniņa Timija laiks». Anim. f. ser. 46.sērija.16.05 «Dabas grāmata».*16.35 «Džeronīmo Stiltons». Anim. f. ser. 13.sērija.17.00 «Rožu dārzs». Seriāls. 13.sērija.18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).18.30 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».19.30 «Marisa Jansona portrets». Dokumentāla filma.20.30 «Panorāma».21.15 «100. panta preses klubs».22.10 Agata Kristi. «Erkils Puaro». Detektīvseriāls.Sērija Slepkavība Austrumu ekspresī.23.55 «Nakts ziņas».0.10 «Grejas anatomija 6». Seriāls. 18.sērija.LTV77.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*7.55 «Pokers ar pīķa dāmu». Seriāls. 33.sērija.8.45 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls(angļu val., ar subt. latviešu val.).*9.10 «Tiesnese» (ar subt.). 12.sērija.10.00 Pasaules kausa izcīņa skeletonā. 1.brauciensvīriešiem. Pārraide no Altenbergas Vācijā.11.00 «Trakais slēptās kameras šovs».11.30 Pasaules kausa izcīņa skeletonā. 2.brauciensvīriešiem.12.30 «Latvijas stāsti». «Neparastā Vidzeme.Ciemos gaidījāt?»*.13.20 «Trakais slēptās kameras šovs».13.50 KHL spēle. Rīgas Dinamo – Maskavas Spartak.*15.45 «Pokers ar pīķa dāmu». Seriāls. 33.sērija.16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».17.30 «Tavs auto».*18.05 «Tiesnese» (ar subt.). Krievijas seriāls. 12.sērija.19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).19.15 VTB spēle. VEF Rīga – Ņižņij Novgorod. Tiešraide.21.35 «Zveja» (krievu val.).22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes TV.23.00 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).23.15 Pasaules kausa izcīņa skeletonā. 1.brauciensvīriešiem. Pārraide no Altenbergas Vācijā.*0.05 Pasaules kausa izcīņa skeletonā. 2.brauciensvīriešiem.*1.00 «Spiegu spēles» (ar subt.). Seriāls. 21. un 22.sērija.LNT6.05 «Ticīgo uzvaras balss».6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.6.55 «Eiropa novados, novadi Eiropā».7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.8.40 «Lappušu pavēlnieks». ASV piedzīv. filma ģimenei.10.05 «Ziemassvētku brīnums». ASV ģim. f.11.50 «Detektīvmeitenes». Animācijas seriāls.12.05 «Policijas akadēmija». ASV seriāls. 16.sērija.13.05 «Biezenīša piedzīvojumi». Anim. ser. 18.sērija.13.30 «Pankūciņa lieliskie negadījumi 2». Anim. ser.18.sērija.14.00 LNT dienas ziņas.14.20 «Dakāra 2012». Dienasgrāmata.*15.00 «Izaicinājums». ASV izklaidējošs raidījums.15.20 «Sirmā ēdienkaratē 5».*16.00 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 108.sērija.17.00 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 134. un135.sērija.18.55 «Tautas balss».20.00 LNT ziņas.20.30 Sporta un laika ziņas.20.40 «Taksi 4». Francijas komēdija. 2007.g.22.35 «Dakāra 2012». Dienasgrāmata.23.10 «Tenacious D un likteņa mediators». muz. kom. 2006.g.1.00 «Atmaskošana Mazajā Tokijā». ASV trilleris. 1991.g.2.15 «Mobilais». ASV un Vācijas trilleris. 2004.g.3.50 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 108.sērija.4.35 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 134. un135.sērija.TV35.00 «Norakstītais 2». 15.sērija.5.45 «Leļļu nams 2». 20.sērija.6.30 «Bernards». Anim. f.6.40 «Ragi un nagi». Anim. ser. 5.sērija.7.05 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 8.sērija.7.35 «Gormiti». Anim. ser. 4.sērija.


www.jelgavasvestnesis.lvCeturtdiena, 2011. gada 29. decembris TV programma www.jelgavasvestnesis.lv 78.00 «Tētuka meitiņas 5» (ar subt.). 7. un 8.sērija.8.55 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 2».9.50 «Dūres spēks». Spraiga siž. komēdija.11.20 «Smieklīgākie videokuriozi 20».12.00 «Televeikala skatlogs».12.15 «Visi mīl Reimondu 2». Seriāls. 31. un 32.sērija.13.10 «Gormiti». Animācijas seriāls. 5.sērija.13.45 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 9.sērija.14.10 «Makleoda meitas 8». Seriāls. 207.sērija.15.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 9. un 10.sērija.17.00 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 104.sērija.17.50 «Slēgtā skola» (ar subt.). Krievijas seriāls. 5.sērija.19.00 «Bez tabu».19.50 «TV3 ziņas».20.20 «Episkais ķinis». ASV piedzīvojumu komēdija. 2007.g.21.55 «Greizais spogulis» (ar subt.).23.55 «Laiks nogalināt». ASV krimināltrilleris. 1996.g.2.45 «Norakstītais 2». Seriāls. 15.sērija.3.30 «Leļļu nams 2». Seriāls. 20.sērija.4.15 «Visi mīl Reimondu 2». Seriāls. 32.sērija.4.40 «Nakts joki».7. janvāris, sestdienaLTV18.05 «Latvji, brauciet jūriņā!»*8.35 «Nūnborijs un varenais septītnieks». Anim. f. ser.10.sērija.9.00 «Kas te? Es te!»9.30 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Anim. f. ser. 24. un25.sērija.10.00 Pareizticīgo Ziemassvētku dievkalpojums.12.30 Vīnes filharmoniķu Jaungada koncerts. 2012.g.*15.05 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*16.05 «Kur vēsture satopas ar mākslu». Cēsis.16.15 «Papīrfabrikas stāsti». Līgatne.16.20 «Laiks vīriem?»16.50 «Pelēkie roņi. Dzīve uz robežas». Dokumentāla filma.17.45 «Kopā» (ar subt.).18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».18.30 «Ielas garumā». Elizabetes iela. 4.daļa.19.00 «Vides fakti».19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».20.30 «Panorāma».21.12 «Latloto izloze».21.20 «Eirodziesma 2012». 1.pusfināls.23.05 «Nakts ziņas».23.15 «Kafija un cigaretes». Traģikomēdija. 2004.g.LTV78.10 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».8.30 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».9.10 «Rīta intervija». «Televeikala skatlogs».*9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».10.10 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».10.30 «Ātruma cilts».*11.00 «Zveja» (krievu val.).*11.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*12.00 «Noziegumu sezona». Daudzsēriju mākslas filma.6.(noslēguma) sērija.13.50 «Laipni lūgti cietumā!» Karosta.14.00 Pasaules kausa izcīņa bobslejā. 1.brauciensdivniekiem. Tiešraide.15.00 «Leģendu grāmata». Dokumentāla filma.15.30 Pasaules kausa izcīņa bobslejā. 2.brauciensdivniekiem. Tiešraide.16.45 KHL spēle. Rīgas Dinamo – Sanktpēterburgas SKA.Tiešraide.19.30 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 2.sērija.20.00 «Spartakiāde. Lokālā sasilšana» (ar subt.).Kom. 2009.g.21.45 «Ledus sapņi». ASV drāma. 2009.g.23.20 «Red Bull Crashed Ice» sacensības. 15.01.2011.*LNT6.05 «Mīlestības vārdā». Seriāls. 135.sērija.6.55 «Pankūciņa lieliskie negadījumi». Anim. ser.19.sērija.7.20 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Anim. f.7.50 «Silvestra un Tvītija piedzīvojumi». Anim. ser. 1.sērija.8.20 «Pīle Dodžers». Anim. ser. 1. un 2.sērija.9.00 «Brokastis Briselē».9.30 «Rīta mikslis».10.00 «Lapsa un meitene».Francijas ģimenes filma. 2007.g.11.50 «OKartes dalībnieku atlase».12.25 «ATL». ASV drāma. 2006.g.14.20 «Dakāra 2012». Dienasgrāmata.15.00 «Taksi 4». Francijas komēdija. 2007.g.16.45 «Dejo līdzi!» ASV muzikāla drāma. 2006.g.19.00 «Ekstrasensi kā detektīvi». Realitātes šovs. 11.sērija.20.00 LNT ziņas.20.30 Sporta un laika ziņas.20.40 «Puikas un meitenes». Romantiska komēdija. 2006.g.22.35 «Dakāra 2012». Dienasgrāmata.23.10 «Bīstamie sakari». ASV laikmeta drāma. 1988.g.1.20 «Romija». Vācijas biogrāfiska filma. 2009.g.3.15 «Tenacious D un likteņa mediators». Muz. kom. 2006.g.4.50 «Atmaskošana Mazajā Tokijā». ASV trilleris. 1991.g.TV35.00 «Norakstītais 2». 16.sērija.5.45 «Leļļu nams 2». 21.sērija.6.30 «Mūžam kopā 4». 11.sērija.7.00 «Ragi un nagi». Anim. ser. 4.sērija.7.25 «Robinsons Krūzo». 3.sērija.8.15 «Čagingtona: jautrie vilcieniņi». Anim. ser. 33. un34.sērija.8.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 32.sērija.9.00 «Simpsoni 11». Anim. ser. 14. un 15.sērija.10.00 «Uzmanību! Virtuvē bērni».10.30 «Dabīgā lielumā». Komēdija.12.15 «Ievas pārvērtības 2».*13.00 «Televeikala skatlogs».13.15 «Kinomānija».13.45 «Smieklīgākie videokuriozi 20».14.30 «Greizais spogulis» (ar subt.).16.30 «Episkais ķinis». Piedzīvojumu komēdija. 2007.g.18.00 «Delgo». ASV animācijas filma. 2008.g.19.50 TV3 ziņas.20.20 «Garfīlds». ASV ģimenes komēdija. 2004.g.21.55 «Bēgošā līgava». ASV romantiska komēdija. 1999.g.0.10 «Hanibāls». ASV šausmu filma. 2001.g.2.40 «Norakstītais 2». Seriāls. 16.sērija.3.25 «Leļļu nams 2». Seriāls. 21.sērija.4.10 «Mūžam kopā 4». Seriāls. 11.sērija.4.40 «Nakts joki».8. janvāris, svētdienaLTV18.05 «Garīgā dimensija».*8.35 «Nūnborijs un varenais septītnieks». Anim. ser. 11.sērija.9.00 «Kas te? Es te!»9.30 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Anim. ser. 26.sērija.9.45 «Tīģeris». Anim. filma.9.55 «Zīļuks». Anim. filma.10.05 «Hārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule».Populārzinātnisks seriāls bērniem. 51.sērija.10.30 «Surikātu raibā dzīve 4». Dok. seriāls. 51.sērija.11.00 «Uz pasaules vulkāniem». Dokum. f. 4.sērija.12.00 Dievkalpojums.13.00 «Vertikāle».13.30 «Daudz laimes!»14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».*15.25 «Melo M Vecgada balle».*17.00 «Pļava». Dokumentāla filma. 2008.g.18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».18.25 «Province».18.55 «Ziemas saulgrieži». Rom. drāma. 2003.g. 1.sērija.20.30 «Panorāma».21.33 Laika ziņas.21.40 «Pelēkā Pūce». ASV biogrāfiska filma. 1999.g.23.45 «Nakts ziņas».23.55 «Eirodziesma 2012». 1.pusfināls.*LTV78.20 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».8.40 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».9.00 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».9.20 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».9.40 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*10.00 Pasaules kausa izcīņa bobslejā. 1.brauciensčetriniekiem.11.00 «Makšķerē ar Olti».*11.30 Pasaules kausa izcīņa bobslejā. 2.brauciensčetriniekiem.12.30 «Zebra».*12.45 «Autosporta programma nr.1».*13.15 «Tavs auto».*13.45 KHL spēle. Rīgas Dinamo – Sanktpēterburgas SKA.*15.50 «Spartakiāde. Lokālā sasilšana» (ar subt.).Kom. 2009.g.17.30 «Ledus sapņi». ASV drāma. 2009.g.19.05 «Krējums... saldais».19.35 «Spiegu spēles» (ar subt.). Seriāls. 21. un 22.sērija.21.15 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 42.sērija.22.05 «Līgums». ASV trilleris. 2006.g.23.50 «Red Bull Crashed Ice» sacensības. 5.02.2011.*LNT6.05 «Mīlestības vārdā». 136.sērija.6.55 «Dabas stihiju varā».7.20 «Mūka Omi noslēpums 2». ASV anim. ser. 20.sērija.7.40 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Anim. f.8.00 «Vāverpuika 2». Anim. ser. 7. un 8.sērija.9.00 «Autoziņas».9.30 «Mans mīļais draugs».10.00 «Lapsa virtuvē».10.30 «Pluto Neša piedzīvojumi». Piedzīv. komēdija.12.10 «Puikas un meitenes».Romantiska komēdija. 2006.g.13.55 «Dakāra 2012». Dienasgrāmata.14.35 «Zvaigžņu basketbols». Piedz. kom. 1996.g.16.10 «Dekstera laboratorija». Animācijas filma.17.10 «Mazie vāģi 2. Piedzīvojumi sacīkšu pilsētā».Kanādas animācijas filma. 2008.g.17.55 «Mans sapņu randiņš». Romantiska komēdija. 2006.g.19.10 LNT ziņu Top 10.20.00 LNT ziņas.20.15 «Basketbols TV».20.20 «Šanhajas bruņinieki». Piedz. kom. 2003.g.22.35 «Dakāra 2012». Dienasgrāmata.23.10 «Aklums». Trilleris. 2008.g.1.25 «Dejo līdzi!» ASV muzikāla drāma. 2006.g.3.20 «Bīstamie sakari». ASV laikmeta drāma. 1988.g.5.20 «Ekstrēms tuvplānā».TV35.00 «Zaudējumi 2». 1.sērija.6.00 «Leļļu nams 2». 22.sērija.6.45 «Mūžam kopā 4». 12.sērija.7.10 «Ragi un nagi». Anim. ser. 5.sērija.7.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 33.sērija.8.05 «Čagingtona: jautrie vilcieniņi». Anim. ser. 35. un36.sērija.8.30 «Kinomānija».9.00 «Māmiņu klubs».9.25 «Divi cepas».10.00 «Superbingo». TV spēle.11.00 «Smieklīgākie videokuriozi 20».11.20 «Delgo». Anim. f.13.05 «Garfīlds». ASV ģimenes komēdija. 2004.g.14.30 «Bēgošā līgava». ASV romantiska komēdija. 1999.g.16.40 «Viņpus Šervudas meža». Piedzīvojumu filma. 2009.g.18.45 «Nauda vienā mirklī». Interaktīva spēle. Tiešraide.18.50 «Neiespējamā misija 4».19.50 «Nekā personīga».20.40 «Vīri melnā 2». ASV komēdija. 2002.g.22.20 «Pamatinstinkts 2». Trilleris. 2006.g.0.35 «Ziepene». ASV parodijkomēdija. 1997.g.2.15 «Zaudējumi 2». Seriāls. 1.sērija.3.15 «Leļļu nams 2». Seriāls. 22.sērija.4.00 «Mūžam kopā 4». Seriāls. 12.sērija.4.25 «Smieklīgākie videokuriozi 20».4.45 «Nakts joki».SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi» parakstījusilīgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru parprojekta «Nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanasstacijas izveide Jelgavas novadā», ID Nr.3DP/3.5.1.2.3/11/APIA/CFLA/009, īstenošanu Līvbērzes pagastā.Projekts atbilst Kohēzijas fonda 3.5.1.2. aktivitātes «Reģionālu atkritumu apsaimniekošanassistēmu attīstība» 3.5.1.2.3. apakšaktivitātei «Dalītās atkritumu apsaimniekošanassistēmas attīstība» – tās gaitā ar 50 % finansējumu tiek atbalstīti projekti, ko iesniegušaskapitālsabiedrības, kuras noslēgušas līgumu ar pašvaldību par atkritumu apsaimniekošanaspakalpojumu sniegšanu attiecīgajā administratīvajā teritorijā.Kopējais īstenošanas ilgums: 16 mēneši.Kopējās attiecināmās izmaksas: Ls 1 207 442,86.Kohēzijas fonda līdzfinansējums: Ls 603 721,43.Projektu «Nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanas stacijas izveide Jelgavas novadā»līdzfinansē Eiropas Savienība.Finansējuma saņēmējs šī projekta gaitā ir SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi».Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina Vides aizsardzībasun reģionālās attīstības ministrija.IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒP I R M I Z R Ā D EMeklē darbuVecu, slimu cilvēku aprūpē. Ir izglītība,pieredze. Var piedāvāt auklītes darbu vaidarbu tirdzniecībā (vēlams tirgū). Tālrunis63091336.Vīrietis meklē darbu. Tālrunis 20333489.Piedāvā darbuSIA «Kreatīvs» piedāvā darbu galdniekam(-cei). Tālrunis 29537176.PērkPērk meža īpašumus ar zemi. T.26477135Nolietotu ledusskapi par Ls 5.Sadzīves tehniku. T. 29784933.PārdodApkures briketes. Cena 115 Ls/t vai 1,25Ls/iepak. (10 kg). Piegāde pilsētā – Ls 3. T.25448677.Sausa malka sniedz vairāk siltuma nekāmitra. Pārdod tikai sausu malku. Alksnis,bērzs, ozols, osis. Cena, sākot no20 Ls/berkubs. Piegāde pilsētā – Ls 3. T.25448677DažādiKravu, mēbeļu pārvadājumi, auto evakuācija.T. 25904905LīdzjūtībaMēs būsim nebūdamiVirs kalniem un mākoņiem,Dziļajos atmiņu spoguļos,Kuros nogrimuši kuģiSapņo savus tālos,neizsapņotos sapņus.Aizsaulē aizgājušiJEVGĒNIJS BAIKOVSKIS (dz. 1944. g.)IVANS MURAŠOVS (dz. 1935. g.)ALMA BURCEVA (dz. 1929. g.)JĀNIS LAVRINOVIČS (dz. 1946. g.)VALIJA ŠTEINA (dz. 1922. g.).Izvadīšana 30.12. plkst. 13 no Baložukapsētas Sēru nama uz Jačunu kapsētu.DZINTRA GROSA (dz. 1945. g.).Izvadīšana 30.12. plkst. 11Baložu kapsētā.BROŅISLAVA ŠABUCKA (dz. 1933. g.).Izvadīšana 29.12. plkst. 11Bērzu kapsētā.ANATOLIJS KUDRJAVCEVS (dz. 1953. g.).Izvadīšana 29.12. plkst. 13Zanderu kapsētā.AUSMA JANSONE (dz. 1928. g.).Izvadīšana 29.12. plkst. 15.30Baložu kapsētā.VIKTORS DASJUKEVIČS (dz. 1957. g.).Izvadīšana 29.12. plkst. 13Meža kapsētā.Jelgavas 2. pamatskola ar 2012. gada9. janvāri uzsāk izglītojamo uzņemšanu1. klasē 2012./2013. mācību gadam.Pieteikties skolas kancelejā no plkst.8.30 līdz15, Sarmas ielā 2.Vecāki būs gaidīti uz atvērto durvjudienu 2012. gada 11. februārī plkst.12.Aicina bērnus no 8 līdz 10 gaduvecumam uz radošajāmnodarbībām,kuras notiek Jelgavas Mākslasskolas telpās sestdienās.Mācību sākums – 2012. gada 7.janvārī pulksten 10.Skolotāja Kristīna, tālrunis26173276.Lūgums atsaukties(G.Godiņš)Patiesā mīlestībā un cieņā, atvadotiesno tautas deju dižgara Viļa Ozola, –JPPA «Kultūra».Jelgavas pilsētas dome aicina VasilijaPirogova (dzimis 1950. gada 26. novembrī,miris 2011. gada 30. novembrī)piederīgos pieteikties Jelgavas pilsētasdomē Lielajā ielā 11, 110. kabinetā(kontakttālrunis 63005523), divu nedēļulaikā no aicinājuma publikācijas dienas,lai vienotos par rīcību ar Vasilija Pirogovaīrētajā dzīvoklī atstātajiem sadzīvespriekšmetiem un mantām. Ja minētajātermiņā Vasilija Pirogova piederīgie nepieteiksies,mantas tiks iznīcinātas.


8 www.jelgavasvestnesis.lvwww.jelgavasvestnesis.lvNOTIKUMICeturtdiena, 2011. gada 29. decembrisKultūras pasākumi• 30. decembrī pulksten 16 un 18 – labdarības koncerts, kas veltīts Jāņa baznīcasērģeļu remontam. Piedalīsies Vienības draudzes koris, vokālais ansamblis«Kamenes», solisti: Indris Egle (oboja), Alvils Cedriņš (baritons) un Gundega Dūda(ērģeļpozitīvs, klavieres). Ieeja – par ziedojumiem Svētā Jāņa baznīcas ērģeļurestaurācijai (Svētā Jāņa baznīcā Jāņa ielā 1).• 7. janvārī pulksten 16 un 8. janvārī pulksten 14 – Ādolfa Alunāna Jelgavasteātra pirmizrāde: V.Šekspīrs «Jautrās vindzorietes». Režisore L.Ņefedova. Biļešucena – Ls 3; 2,50; 2 (kultūras namā).• 12. janvārī pulksten 19 – Krievijas vīru kora «Pravoslavnije pevčije» («Pareizticīgiedziedoņi») koncerts. Diriģents G.Smirnovs. Īpašais viesis V.Millers (bass).Programmā krievu pareizticīgo Ziemassvētku dziedājumi. Biļešu cena – Ls 5; 4; 3.Biļetes nopērkamas kultūras nama un «Biļešu servisa» kasēs (kultūras namā).• 14. janvārī pulksten 13 – koncerts «Pareizticīgo Ziemassvētki» sadarbībā arSabiedrības integrācijas pārvaldi. Ieeja – bez maksas (kultūras namā).• 15. janvārī pulksten 18 – Jelgavas Jaunā teātra izrāde pēc A.Čehova īsajiemstāstiem «Nevarīgā būtne». Farss ar klaunādes elementiem. Režisors R.Svjatskis.Biļešu cena – Ls 1 (kultūras namā).Driksas iela 1, Jelgava.Tālrunis 63050777,26950404.Vienīgās Latvijā sertificētāspretuzlaužamās tēraudaAKCIJAlīdzmēnešabeigām!jelgava@skydas.lvwww.skydas.lvAkcija – MAKSA TIKAI par BRAUKŠANU!Teorija – BEZ MAKSASDokumentu noformēšana, skolas eksāmens – BEZ MAKSASBraukšana – 5 Ls/stundāwww.citaautoskola.lvDURVISSertificētas Vācijas institūtā «IFT Rosenheim».Durvis – locīta – metināta konstrukcija, no abām pusēm apšūtas armēbeļu laminātu, biezums 70 mm, slēdzenes «zirneklis» MOTTURA40705 (Itālija) + NEMEF (Holande). Pietiek ar vienām durvīm.Ls 200+ montāža.+ akcijas cenas «Skydas Standart» un «Skydas Standart 3» durvīmLabākās durvis pilsētā!Jelgava, Rīgas iela 2. Tālrunis 63081745, 28612596VILIS OZOLS(20.03.1923. – 23.12.2011.)Nāc un māciesar prieku!Rīga, Hanzas iela 6, tālrunis 67704154, 26668000Rīga, Slokas iela 111, tālrunis 67871914, 26661117Ziemas saulgriežu laikā mūžībā aizgājis latviešu dejuhoreogrāfs, Nopelniem bagātais kultūras darbinieks,deju ansambļu dibinātājs un vadītājs, astoņu Vispārējolatviešu Deju svētku virsvadītājs, Zemgales deju ķēniņšVilis Ozols.V.Ozols dzimis 1923. gada 20. martā Jelgavas apriņķaValgundes pagasta «Mežgaļos». Mācības sācisValgundes četru klašu pamatskolā, turpinājis Kalnciemasešu klašu pamatskolā. No 1941. līdz 1943. gadammācījies Jelgavas skolotāju institūtā, bet studijas nācāspārtraukt, jo tika mobilizēts vācu armijā. 1954. gadāV.Ozols pabeidza Rīgas Kultūrizglītības darbinieku tehnikumu, savukārt 1964. gadā– Ļeņingradas Kultūras institūtu.V.Ozols no 1950. gada saistīts ar Jelgavu – šajā pilsētā horeogrāfs darbojies visu savuradošo darba mūžu. Deju meistars turpināja strādāt arī pensijas gados – līdz pat 2000.gada 1. februārim.V.Ozols ir horeogrāfs vairāk nekā 70 dažāda žanra dejām. Mākslinieks bija pirmais noJelgavas, kurš 1970. gadā tika celts virsvadītāja godā lielajos svētkos Rīgā. V.Ozols bija V– XII Deju svētku virsvadītājs, XIII un XIV Deju svētku Goda virsvadītājs. Kopš 1965. gadaDeju svētkos dejotas 19 V.Ozola radītās dejas.V.Ozols ir vairāku tautas deju ansambļu dibinātājs un bijis to mākslinieciskais vadītājs.Meistara izveidoti ir kolektīvi «Jaunība» (1952 – 1970), «Lielupe» (1962 – 1983), «Diždancis»(1975 – 1983) un «Laipa» (1994 – 2000). Horeogrāfs ir vadījis deju kolektīvusEmburgā, Platonē un Zaļeniekos.V.Ozols apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa Zelta Goda zīmi, Jelgavas pilsētas augstākoapbalvojumu Goda zīmi un Zemgales plānošanas reģiona Atzinības rakstu.V.Ozols strādāja ar pieaugušo, jauniešu un senioru deju kolektīviem, iestudējot savasdzīvespriecīgās, raitās dejas un veidojot koncertprogrammas. Nesavtīgi V.Ozols dalījāssavā bagātajā darba pieredzē ar jaunākajiem kolektīvu vadītājiem, no kuriem daudzi irmeistara bijušie audzēkņi.Vili Ozolu atcerēsimies kā dziļi inteliģentu, radošu personību, godīgu pret sevi unkolēģiem, kā optimistisku cilvēku, kas savu darba mūžu ir veltījis Jelgavai.Jelgavas pilsētas pašvaldība un JPPA «Kultūra» izsaka visdziļāko līdzjūtību Viļa Ozolatuviniekiem un visai Latvijas dejotāju saimei, Zemgales deju ķēniņu zaudējot.Jelgavas pilsētas pašvaldībaJPPA «Kultūra»Sagaidi 2012. ballē vaiceļojot apkārt pasaulei!• Ritma GaidamovičaJau pēc dažām dienām klāt Vecgadavakars, un katrs cenšas atrastlabāko variantu, kur un kāsagaidīt 2012. jeb Pūķa gadu.Uz jautru un pārsteigumiempilnu jaunā gada sagaidīšanuar mūziķiem, laimes liešanu,masku balli un citām izdarībāmaicina aģentūra «Kultūra» unpilsētas izklaides vietas.Pilsētā Vecgada vakarā gaidāmas vairākasballes, kurās apmeklētājus cienās aršampanieti, aicinās piedalīties atrakcijās,loterijās. Par labu mūziku gādās grupas,solisti un dīdžeji.Turpinot pērn atjaunoto tradīciju, arīšogad 31. decembrī notiks balle pilsētaskultūras namā. Aģentūras «Kultūra» kultūrasdarba speciāliste Santa Sīle stāsta,ka 31. decembrī balle sāksies pulksten 21.«Par labu deju mūziku šajā reizē gādāsgrupa «Lauku muzikanti», bet vakara gaitāpriekšnesumus sniegs arī Sonora Vaiceun grupa «Tirkizband»,» stāsta S.Sīle. Nopulksten 21.30 līdz 23.30 ikvienam pie laimeslējēja būs iespēja izliet laimi. Tāpat kākatru gadu, arī šoreiz gaidāma īpašā loterija,atrakcijas un citas svētku izdarības, bet pēcpusnakts – karaoke. Pusnaktī aģentūra«Kultūra» katram pasniegs šampanieti.«Visas nakts garumā pasākuma dalībniekiembez maksas būs pieejama kafija, betgroziņi ar uzkodām jāņem līdzi pašiem,» tāS.Sīle. Vakaru vadīs Ivars Pirvics.Sola jautru kompāniju«Lauku muzikantu» solists NormundsĶietis atzīst, ka viņš un pārējie mūziķiJaungada naktī kopā ar jelgavniekiem būspirmo reizi, un tic: pasākums būs izdevies.«Līdz šim esam vairākas reizes piedalījušiesZiemassvētku ballēs Jelgavas pilī, untās man saistās ar pozitīvām atmiņām, atsaucīgiemcilvēkiem. Tāpēc ticu, ka Pūķagadu Jelgavā sagaidīsim jautri. No mūsupuses solām muzikāli jautru kompāniju,garantējam krāsainu mūziku un labuatmosfēru,» tā N.Ķietis, piebilstot, ka viņuar Jelgavu saista arī tas, ka šeit savulaikdzīvojuši viņa vecvecāki un tālab vienlabprāt gribot jauno gadu sagaidīt mūsupilsētā. Mūziķis neslēpj, ka 31. decembrisun Jāņi ir tās reizes, kad viņi ir «uzizķeršanu». Arī šajā reizē Jelgavai bijušikonkurenti, taču viņš nosaka: «Jelgavaātri pielika punktu, tāpēc būsim kopā arjums.» «Kaut arī šis ir svētku laiks, mumsir lielākā darba duna – nav laika atslābt,padomāt, kāds bijis šis gads, kādi plāninākamajam. Taču ceru, ka nākamais gads• Sintija ČepanoneAr Holivudas zvaigznēm,mūziķiem, pazīstamiempolitiķiem un citiem pasaulslaveniemcilvēkiemlīdz 16. janvārim var iepazītiestirdzniecības centra«Pilsētas pasāža» 2. stāvā– centrs gada nogales svētkossaviem apmeklētājiemsarūpējis dāvanu – vaskafigūru izstādi, kas apskatāmabez maksas.«Parasti Ziemassvētki ir laiks, kadvairāk rūpējamies par bērniem undomājam par to, kā prieku sarūpētviņiem, taču šoreiz no šīs tradīcijasnolēmām atkāpties un dāvanu Ziemassvētkossarūpēt pieaugušajiem.Jāatzīst, ka nebija viegli izdomāt,ar ko tad šodien cilvēku vēl varpārsteigt, un tad nāca piedāvājumspar iespēju eksponēt vaska figūras,»tā par atklāto izstādi saka «Pilsētaspasāžas» pārstāve Kristīne Breiere,cerot, ka vaska figūras spēs ieprieci-mainīs visu Latvijas iedzīvotāju kopējonoskaņojumu. Sabiedrība šobrīd ir tiksamulsusi, ka nespēj atšķirt melnu nobalta, tāpēc gribētu vēlēt, lai mēs vairāksaliedējamies, pozitīvāk raugāmies uz dzīviun katrā no līdzās esošajiem meklējamto gaišāko,» vēl mūziķis.«Tonusā» ceļos apkārt pasauleiUz interesantu un piedzīvojumiempilnu jaunā gada sagaidīšanu aicina arīnaktsklubs «Tonuss». Šogad tur notiksballīte, kurā apmeklētājiem būs iespējadoties apkārt pasaulei. «Esam parūpējušies,lai vakars klubā būtu nudien daudzpusīgsun tematiski piesātināts. Jaunogadu klubā sagaidīsim ne tikai pusnaktī,bet katru stundu, izbaudot dažādu valstusvinību gaisotni visas nakts garumā,» tākluba menedžeris Ralfs Mākulis. Citiemvārdiem sakot – šajā vakarā «Tonusa» apmeklētājidosies virtuālā ceļojumā apkārtpasaulei, lai līksmotu kopā ar Rietumeiropas,Austrumu, Āfrikas reģioniem, izbaudotto tradīcijas. Ar īpašu koncertšovupriecēs Liene Candy, uz kluba skatuvēmnaktī spēlēs arī dj Dzee, dj J.Andrejevs,Stella. Protams, būs arī minišovi, Salatētisun draiskās Sniegbaltītes. Klubs šajāvakarā rekomendē ierasties elegantossvētku tērpos – šādi tērpti apmeklētājisaņems glāzi šampanieša uz kluba rēķina.Piesakoties kluba bārā, iespējamsrezervēt galdiņu un iepriekšpārdošanāizdevīgāk iegādāties biļetes. 31. decembrīklubs atvērts no pulksten 23. Līdz pusnaktijieeja klubā 2 lati, no pusnakts līdzpulksten 5 – 4 lati (ar flaieri – 3,50 lati),bet pēc pulksten pieciem – 2 lati.«Kreklos» Pūķa gadā «Credo»Gadu mijas balli sarūpējis arī muzikālaisklubs «Jelgavas krekli», kas gada pēdējādienā apmeklētājus gaida no pulksten23. «Jelgavas kreklu» īpašnieks AinārsTamisārs informē, ka Jaungada naktī pardzīvespriecīgām dejām īsi pēc pusnaktsparūpēsies grupa «Credo», taču līdz tam unpauzēs spēlēs dīdžeji. Ieejas maksa – 5 lati.Tāpat kā iepriekšējos gados pusnaktī klubaapmeklētājiem šampanietis no īpašās Jaunāgada šampanieša piramīdas. «Galdiņusaicinām rezervēt laikus «Jelgavas kreklu»kafejnīcā «Tami-Tami»,» tā A.Tamisārs.Dreskods šajā vakarā – svinīgs.Pēc pulksten 24 – maskas krītMasku balli Vecgada vakarā sarūpējisnesen atvērtais muzikālais bārs restorāns«Plate», kas atrodas viesnīcā «Jelgava».Tā vadītāja Guna Andersone stāsta, kaballes sākums – pulksten 20. Pūķa gadušeit sagaidīs kopā ar Aināru Virgu unEdgaru Silacērpu. Programmā – laimesakas loterija, karaoke, rotaļas, svētkuvakariņas. «Masku izvēle – absolūti brīva,tikai der atcerēties, ka, kā jau maskuballēs ierasts, pēc pusnakts maskas krīt,»piebilst G.Andersone. Līdzi var ņemt arībērnus, kuriem būs atsevišķs pasākumsviesnīcas Zelta zālē. Ieejas kartes cenapieaugušajiem – 25 lati, un tajā iekļautasuzkodas, atrakcijas, dzērieni. Bērniemieejas maksa – pieci lati. Ieejas kartes varrezervēt līdz 30. decembrim pa tālruni20226025. Pastāv iespēja izvēlēties arīkomplektu – jauno gadu sagaidīt maskuballē un nakšņot viesnīcā. Par to interesētiespa minēto tālruni.Jelgavā var «satikt» pasaulslavenas personībasIlustrācija: Raitis SupeVaska figūras bezmaksasizstādē varapskatīt «Pilsētaspasāžas» 2. stāvā.Foto: Ivars Veiliņšnāt centra apmeklētājus un padarītgada nogales svētkus kaut nedaudzgaišākus.Kopumā izstādē, kas iekārtota «Pilsētaspasāžas» 2. stāvā, aplūkojamas35 vaska figūras no Sanktpēterburgasmuzeja. Vaskā atveidoti tādi slavenipolitiķi kā Rūzvelts, Staļins, Čērčils,Hitlers, izstādē var «satikt» arī Romaspāvestu, Marlēnu Dītrihu, princesiDiānu un citas slavenības. «Šī irlieliska iespēja arī jauniešiem uzzinātpar cilvēkiem, kuri viņu paaudzei irmazāk zināmi,» tā K.Breiere.Izstāde «Pilsētas pasāžā» būs aplūkojamalīdz 16. janvārim, un tā ircentra dāvana saviem apmeklētājiem,tāpēc skatāma bez maksas.

More magazines by this user
Similar magazines