Gada atskaite par 2006. gadu - Baltikums

baltikums.online.lv
  • No tags were found...

Gada atskaite par 2006. gadu - Baltikums

• saimnieciski darījumi gada pārskatā atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevisjuridisko formu;• visi bilances posteņi, kuri izteikti ārvalstu valūtā, pārrēķināti pēc Latvijas Bankas valūtas kursa uz2006. gada 31. decembri.2006. gada laikā tika attīstīta un uzlabota datorprogramma „ OZOLS”, kura veiksmīgi apvienotaar polišu uzskaites programmu „PUS”, kas nodrošina precīzu polišu un finanšu grāmatvedības uzskaiti.Pilnveidota ir RBNS tehnisko rezervju atskaite.Veicot 2006. gada pārskata sastādīšanas atbilstību grāmatvedības politikai tika konstatētaneatbilstība iepriekš izdotajiem rīkojumiem un apstiprinātai grāmatvedības politikai tehnisko rezervjuuzkrājumu veidošanā. Padome ar savu lēmumu ir izmainījusi un apstiprinājusi grāmatvedības politiku, kuranosaka 2006. gada pārskata neparedzēto risku tehnisko rezervju veidošanas vai neveidošanasnepieciešamību.2006. gadā izveidotās tehniskās rezerves un uzkrājumi atbilst iepriekšējo gadu statistikai unekonomiskajiem apsvērumiem, jo 2005. un 2006. gadā nav bijis pretendenta par tehnisko rezervjunepietiekamību, lai nodrošinātu paredzamās izmaksas.Atkārtoti pārbaudīti RBNS rezervju veidošanas apmēri, pārskatīti rīkojumi par rezervju veidošanasapmēriem atkarībā no izlaiduma gada, un pieņemts lēmums veidot rezerves uz neapstiprinātām pieteiktāmizmaksām vadoties pēc iepriekšējo gadu vidējās izmaksas lieluma.Ls 13 352 766.Parakstītās bruto prēmijas gada laikā palielinājās par 40.2% salīdzinot ar 2005. gadu un sasniedzaVairāki klienti apdrošināšanas pakalpojumu iegādei izmanto apdrošināšanas starpnieku palīdzību.Apdrošināšanas brokeru sabiedrības un starpnieki 2006. gadā sasniedza Ls 6 025 562, jeb 45.1% noapdrošināšanas sabiedrību bruto parakstīto prēmiju kopsummas, bet 2005. gadā brokeru sabiedrības unstarpnieki sastādīja 70% no bruto parakstīto prēmiju kopsummas. Tā ir pozitīva un pareiza tendenceSabiedrības tālākā attīstībā, klientam būs iespēja ātrāk un izdevīgāk iegādāties kvalitatīvu produktu, betSabiedrība varēs samazināt klientu piesaistīšanas izdevumus.Pārskata periodā parakstīto bruto prēmiju kopsumma portfelī sastāda - 53% par sauszemestransportlīdzekļu īpašnieku obligāto civiltiesisko apdrošināšanu, 29% par sauszemes transportaapdrošināšanu, 5% par palīdzības apdrošināšanu un 4% īpašuma apdrošināšanu.5/33

More magazines by this user
Similar magazines