SAULKRASTU

tava.gov.lv

SAULKRASTU

Siltajâs vasaras dienâs aicinâm apmeklçt Saulkrastu novadu!Nepilnas stundas braucienâ no Rîgas – jûra, saule, daba...viss, lai nesteidzîgi pavadîtu atpûtuvienâ no skaistâkajâm Vidzemes piekrastes pilsçtâm –Pastaigâm dabâ un saulrietu burvîbas mirkïusagaidîðanai un jûras viïòu spçles vçroðanaipiedâvâjam vienu no burvîgâkajâm vietâm Vidzemespiekrastç – Balto kâpu un Saulrieta taku. Tâpiemçrota nûjoðanai un nelieliem pârgâjieniem.Nepilna kilometra attâlumâ no Baltâs kâpasiespçjams apmeklçt Saulkrastu velosipçdu muzeju,kas piedâvâ iepazîties ar vienîgo seno velosipçdukolekciju Latvijâ. Kolekcijâ plaði pârstâvçtas daþâdaslietas, kas saistâs ar velosipçdu lietoðanu, riteòbraukðanassportu, biedrîbâm un velosipçduraþoðanu. Ekspozîcijâ var aplûkot lielâko Austrumeiropasvelosipçdu uzòçmumu emblçmu kolekciju.Vasaras atpûtai muzejâ var iznomât velosipçdus unnepiecieðamîbas gadîjumâ pieejama velodarbnîca.Piektdienâs un sestdienâs tematiskus mûzikasvakarus un dejas piedâvâ mûzikas klubs «Katrînbâde»,kas aicina no sirds izdejoties.Asu izjûtu cienîtâjiem, korporatîvo pasâkumu unturnîru organizçðanai peintbola parkâ «Buðas» variznomât un iegâdâties nojumes, modernizçtuinventâru, kâ arî ir iespçja sarîkot îpaðu atpûtasprogrammu.Mâjîguma sajûtu Jums sarûpçs gan ceptuve-picçrija«Bemberi», gan kafejnîca-bibliotçka «Bemberi». Uzmçles kûstoðus gardumus var nobaudît konditorejaskafejnîcâ «10 balles».Aktîvâs atpûtas cienîtâjiem aktîvâs atpûtas centrs«Koklîtes» piedâvâ kaitborda un vindsçrfingaapmâcîbu un nomu, ûdens atrakcijas – ûdensPILSÇTÂ TUVÂK SAULEI!slçpoðanu, veikbordu, «pûðïus», skimbordu unbalansa treniòa dçli, ûdens pastaigu bumbu, jûraslaivu un pludmales inventâra nomu u.c.Hostelis «Baltic Inn» piedâvâ peldçt apmâcîbubçrniem un ûdens aerobiku, kâ arî budþetanaktsmîtnes ìimençm un lielâkâm tûristu grupâm.Saulkrastu centrâ izveidota labiekârtota peldvieta,kas 2009. gada vasarâ ieguva Nacionâlâs peldvietaskvalitâtes sertifikâtu un tas ir kâ solis ceïâ uz Zilokarogu. Ìimeòu droðai atpûtai darbojas Saulkrastupludmales glâbðanas dienests.Zvejniekciems un tâ akmeòainâ jûrmala ir mâksliniekuun fotogrâfu iecienîtâka Saulkrastu piekrastesdaïa. Tai lîdzâs atrodas Vidzemç pirmâ osta – Skultesosta –, kas ir lielâkâ no mazajâm ostâm Latvijâ un2009. gadâ svinçja 70 gadu jubileju.Veselîbai un skaistumam vairâkos skaistumkopðanassalonos plaðâ piedâvâjumâ íermeòa kopðanasprocedûras.Aktîvâs atpûtas cienîtâjiem tiek piedâvâtsvelomarðruts «Pâri èetrâm upçm», vienas dienaspârgâjiens «Skulte – Inèupe», makðíerçðanasmarðruts «Ne asakas!», marðruts bçrniem «Mazaisloks». Marðrutu apraksti un kartes www.saulkrasti.lvsadaïâ «Tûrisms».15 km attâlumâ no Saulkrastiem atrodas Minhauzenamuzejs un meþa taka, keramiíu IngrîdasÞagatas un Aròa Preisa keramikas darbnîcas, 16 kmattâlumâ atrodas viena no skaistâkajâm unsakoptâkajâm Vidzemes pilîm – Bîriòu pils.VASARASPIEDÂVAJUMSSAULKRASTUNOVADÂTRADICIONÂLIEPASÂKUMISAULKRASTU DÞEZA FESTIVÂLSSaulkrasti JazzSaulkrastuPILSÇTAS SVÇTKISaulkrastu vasaras zîmola autore: Elîna OdiòaFoto: G.Memmçna, S.SinkevièaPiemineklisNeibâdes peldvietasdibinâtâjamUzstâdîts 1877.gadâ pargodu Lçdurgas baronamKarlam fon Reiternam, kurð1823.gada dibinâja Neibâdespeldvietu. Lîdz I Pasauleskaram Neibâde bija iecienîtaatpûtas vieta ne tikai Ziemeïvidzemesmuiþnieku, bet arîcitu Krievijas impçrijasaugstmaòu vidû. AtrodasSaulkrastu estrâdes parkâ.Baltâ kâpaBaltâ kâpa atrodas Inèupes labajâ krastâ pie upes ietekasjûrâ, no tâs paveras izcili skaists skats uz Rîgas jûras lîci.Saulrieta taka3,6 km gara meþa taka, kas stiepjas gar jûras piekrasti noBaltas kâpas lîdz Saules tiltam. No takas paveras skaistsskats uz Pçterupes ieleju un jûru. Aplûkojamas20 diþpriedes un îpatnçjas formas koki.Katrînas liepasKatrînas liepas atrodas netâlu no Baltâs kâpas. Kâ vçstanostâsts, ðîs liepas stâdîjusi Krievijas íeizariene Katrîna II,uz brîdi atpûðoties Pabaþu jûrmalâ.SAULKRASTU NOVADATÛRISMA INFORMÂCIJAS CENTRSAinaþu iela 13b, Saulkrasti, LV 2160T. (+371) 67952641e-pasts: tic@saulkrasti.lvtwitter: saulkrasticdraugiem.lv/saulkrasticDARBA LAIKS:1. maijs – 31. augustsP. O. T. C. P. 9.00 – 18.00Sestdiena: 10.00 – 18.00Svçtdiena: 10.00 – 16.00www.saulkrasti.lvR.Kaudzîtes(1839 – 1920) dârza mâjaDârza mâja atrodas lîdzâs dzîvojamajaiçkai, kurâ dzîvojis latvieðurakstnieks Reinis Kaudzîte (dzîvojisno 1913. gada lîdz 1920.gadam)un kopð 1991.gada veidota kâ Saulkrastumuzejs, kur apskatâmimateriâli par Saulkrastu vçsturi.Skolas iela 19, Saulkrasti,T. (+371) 20222765.No 20.maija - 30.septembrimatvçrts katru piektdienu 11.00 -17.00 (grupu apmeklçjumuiespçjams iepriekð pieteikt citâmdienâm).5Saulkrastu (Pçterupes)ev. luteriskâ baznîcaBaznîcas çkas celtniecîba pabeigta 1856.gadâ. Tajâ var aplûkot altâra gleznu"Kristus pie krusta", kuru 1856. gadâuzgleznoja mâkslinieks Jâzeps Millers,baznîcas çrìeles un apgleznotu kancelesdurvju pildiòu ar Sv. Pçtera attçlu.Ainaþu iela 4, Saulkrasti,www.saulkrastubaznica.lv2Saulkrastu velosipçdu muzejsKolekcija ataino Latvijas velosipçdurûpniecîbas vçsturi pirmskara laikâ,kurâ lîdzâs unikâliem eksponâtiem,aplûkojama arî seno laiku darbnîcaun veikals. Vienîgais velosipçdumuzejs Latvijâ.Rîgas iela 44, SaulkrastiT. (+371) 28883160,latvello@inbox.lv;www.velomuseum.tkDARBA LAIKS: 10.00 – 18.00.Skultes ostaZvejniecîbas un kokosta. Ostâapskatâms piemiòas akmens aruzrakstu: "Valsts prezidenta KarïaUlmaòa ierosinâta, Jûrniecîbasdepartamenta celta 1927. - 1937.gadâ tapa Skultes zvejnieku osta".Upes iela 41, Zvejniekciems,www.skulteport.lvSaulkrastu pludmale17 km gara un interesanta savâ daudzveidîbâ – sâkot ardziedoðajâm smiltîm Lilastç un beidzot ar akmeòainopiekrastes daïu Zvejniekciemâ.Dabas parks "Piejûra"Vidzemes jûrmalas piekrastes daïa no Lilastes lîdz Baltajaikâpai, kurâ saglabâjusies neskarta daba, aizsargâjamiaugi un savulaik ceïojoðâ kâpa.


AKTÎVÂ ATPÛTASaulkrastu sporta centrsSmilðu iela 3, Saulkrasti T. (+371) 67952497Saulkrastu skeitparksNoliktavas iela 10, Saulkrasti, T. (+371) 67952497Pludmales centrs ”Koklîtes””Koklîtes-1”, autostâvvieta Koklîtes, SaulkrastiT. (+371) 29171596; 27168703, www.koklites.lvJûras laivu nomaRîgas iela 74, Saulkrasti, T.(+371) 29466501, www.seakayak.lvLaivas tiek nomâtas tikai ar iepriekðçju rezervâciju!Airu laivas, ûdens velosipçdi un sauïoðanâs krçsliAinaþu iela 13 a, vasaras terase ”Mare”T. (+371) 22072777, 26538555. Piedâvâ laivas zvejniekiem!Ûdens aerobika un peldçtapmâcîba bçrniem“Baltic Inn”, viesnîca un hostelisSmilðu iela 7, Saulkrasti T. (+371) 67218401, www.balticinn.lvJoga - pranajama un meditâcijaLiepu iela 1a, T. (+371) 67951200, www.liepas.infoPeintbola parks “Buðas”T. (+371) 26785909, iepriekðçja pieteikðanâs, www.busas.lvAtpûta uz ûdensAtpûtas komplekss “Lilaste”Lilaste, T. (+371) 67700358; 26439830, www.lilaste.comÇDINÂÐANA”Koklîtes”, pludmales kafejnîca”Koklîtes-1”, autostâvvieta Koklîtes, SaulkrastiT. (+371) 29171596, 27168703, www.koklites.lv“Kurði”, kafejnîcaSaulkrastu apvedceïð pie Inèupes, T. (+371) 67218794,“Bemberi”, kafejnîca - ceptuveVidriþu iela 21-1, Saulkrasti T. (+371) 67951251www.bemberi.lv“Bemberi”, kafejnîca - lasîtavaRaiòa iela 7, Saulkrasti,T. (+371) 67952236, 28695448, www.bemberi.lv“10 Balles”, kafejnîca - konditorejaAinaþu iela 9, Saulkrasti T. (+371) 67952873”Baltic Inn”, picçrija, bârs un banketu zâleSmilðu iela 7, Saulkrasti T. (+371) 67218401, www.balticinn.lv“Marve”, restorânsRîgas iela 28, SaulkrastiT. (+371) 67951960, 26446461, www.marve.lv“Krastiòbârs”, kafejnîcaRaiòa iela 11, Saulkrasti T. (+371) 67951400www.saulrieti.viss.lv”Neibâde”, kafejnîcaRîgas iela 45 T. (+371) 28200207”Lilaste”, kafejnîca un bârsLilaste, Saulkrastu pagasts; T. (+371) 26439830www.lilaste.com”Mare”, vasaras kafejnîcaAinaþu iela 13 a, Saulkrasti T. (+371) 29216204”Cietie rieksti”, vasaras kafejnîcaRîgas iela 77, Stâvlaukums ”Katrînbâdes placis”T. (+371) 27636033, 29391642“Bufete”, kafejnîcaAinaþu iela 42a, Saulkrasti T. (+371) 67951599“Terçze”, kafejnîcaAkâciju iela 1a, Saulkrasti T. (+371) 291341715NAKTSMÎTNES“Minhauzena Unda”, viesnîcaAinaþu iela 74, Saulkrasti T. (+371) 67955198www.minhauzenunda.lv“Marve”, viesnîcaRîgas iela 28, Saulkrasti T. (+371) 67951960 , www.marve.lv“Baltic Inn”, viesnîca un hostelisSmilðu iela 7, Saulkrasti T. (+371) 67218401, www.balticinn.lv“Pie Maijas”, viesu namsMurjâòu iela 3, SaulkrastiT. (+371) 67951372, 29405480, www.hotelmaija.lv“Saulrieti”, viesu namsRaiòa iela 11, SaulkrastiT. (+371) 67951400, 29407267, www.hotel-saulrieti.lv“Baltâs dûjas”, viesu mâjaZaïâ iela 2, Zvejniekciems, T. (+371) 29735650www.baltasdujas.viss.lv“Aizvçji”, viesu namsJûras prospekts, “Aizvçji”, ZvejniekciemsT. (+371) 26547055, www.aizveji.lv“Mûsmâjas”, viesu mâjaSaules iela 27, Saulkrasti, T. (+371) 26556518www.musmajas.viss.lv“Senèu sçta”, viesu namsRîgas iela 101, Saulkrasti, T. (+371) 29114962www.sencuseta.lv“Jûras priede”, kempingsUpes iela 56a, Zvejniekciems, T. (+371) 67954780,www.juraspriede.viss.lv“Straupes”, brîvdienu mâjaLilaste, T. (+371) 29188277, www.straupes.et.lv“Lilaste”, atpûtas komplekssLilaste, T. (+371) 26439830, www.lilaste.com“VinDen“, viesu mâjaRîgas iela 77, Saulkrasti, vinden@inbox.lvT. (+371) 26558349; F. (+371) 67951570 , www.vinden.lvPIRTIS, SAUNASDziednieciskâ pirts ”Rozçni”T. (+371) 29196438, www.rozeni.lvDziednieciskâ pirts ”Asni”Lilaste, "Jaunladiòi", Saulkrastu p., Saulkrastu n.T. (+371) 29254569, www.pirtis.lvViesnîca un hostelis “Baltic Inn”Smilðu iela 7, Saulkrasti T. (+371) 67218401www.balticinn.lvBrîvdienu mâja “Straupes”Lilaste, T. (+371) 29188277, www.straupes.et.lvViesnîca “Marve”Rîgas iela 28, Saulkrasti T. (+371) 67951960www.marve.lvAtpûtas centrs “Saulrieti”Raiòa iela 11, Saulkrasti T. (+371) 29407267www.hotel-saulrieti.lvAtpûtas centrs “Lilaste”Lilaste, T. (+371) 67700358, www.lilaste.comKempings “Jûras priede”Upes iela 56a, Zvejniekciems T. (+371) 67954780www.juraspriede.lvViesu nams “Aizvçji”Jûras prospekts, “Aizvçji”, ZvejniekciemsT. (+371) 26547055, www.aizveji.lvViesu nams “VinDen”Rîgas iela 77, SaulkrastiT. (+371) 26558349, 67951570, www.vinden.lvViesnîca “Minhauzena Unda”Ainaþu iela 74, Saulkrasti, T. (+371) 67955198www.minhauzenunda.lvViesu nams “Pie Maijas”Murjâòu iela 3, Saulkrasti, T. (+371) 29405480www.hotelmaija.lvPirts ”Valery”Rîgas rajons, Saulkrastu novadsT. (+371) 67752040; (+371) 26147311Saulrieta taka4 km garumâ no Baltas kâpas lîdz Saulkrastu centrapeldvietai Raiòa ielas galâBçrnu nometòu rîkoðana ”Klasika”Atpûta piedzîvojumu nometnç pie jûras SaulkrastosT. (+371) 67545584; 28643874, www.klasika.edu.lvOrientçðanâs ”Kâpa”Tradicionâlais orientçðanâs seriâls ”Saulkrastu pavasaris 2011”T.(+371) 67993396, 67951011, www.kapaok.lvTûrisma marðruti: www.saulkrasti.lvVELO NOMASaulkrastu velosipçdu muzejs un velodarbnîca10 velosipçdi , Rigas iela 44a, SaulkrastiT. (+371) 28883160, www.velomuseum.tkViesnîca “Marve” - 6 velosipçdiRîgas iela 28, Saulkrasti T. (+371) 67951960, www.marve.lvVelo noma - 4 velosipçdiKrasta iela 10, Saulkrasti T. (+371) 29896885ZIRGU IZJÂDES“Jûras zirgi“, Saulkrastu jâtnieku skolaUpes iela 6, Zvejniekciems T. (+371) 26785844Zirgu izjâdes, Zvejniekciems T. (+371) 29460788Iepriekðçja pieteikðanâs“Minhauzena Unda”, kafejnîcaAinaþu iela 74, SaulkrastiT. (+371) 67955198, 26481904, www.minhauzenunda.lv“Vçja rags”, krodziòðAkmeòu iela 2, Zvejniekciems T. (+371) 26826199“Pie pieturas”, kafejnîcaAinaþu iela 28a, Saulkrasti, T. (+371) 29540291“Mezgls”, kafejnîcaSaulkrasti, “Jaunsaules”, Zvejniekciems, T. (+371) 67954256”OPEN” bârsRîgas ielâ 100, Saulkrasti T. (+371) 67951641”Tereza”, kafejnîcaAkâcijas iela 1a, SaulkrastiT. (+371) 67952541, 29134171, www.tereza.lv“Sorento”, kafejnîcaBanketi, maltîtes grupâm. Ostas iela 1a, ZvejniekciemsT. (+371) 26674385, 28691970, iepriekðçja pieteikðanâs“Glâbðanas stacija“, kafejnîcavasaras grilla kafejnîca un kokteiïu bârsAinaþu ielâ 35b, Saulkrastu novads, T.(+371) 67770572www.restaurant-riga.com“Aizvçji“, vasaras kafejnîcaJûras prospekts, “Aizvçji”, ZvejniekciemsT. (+371) 26547055, www.aizveji.lvSulu, kokteiïu un uzkodu tirgotavas:Baltâs kâpas stâvlaukumâVidriþu ielas galâ pie jûrasPeldvietas ”Rûíîtis” stâvlaukumsIZKLAIDEMûzikas un deju klubs ”Katrînbâde”Rîgas iela 77c, , Saulkrasti, T. (+371) 26379239, 26779912Telpu îre banketiem, kâzâm, svinîbâm: T. (+371) 29552628www.katrinbade.lvP/a ”Saulkrastu kultûras un sporta centrs”Atpûtas iela 1b, Zvejniekciems, T. (+371) 67954179Saulkrastu brîvdabas estrâdeAinaþu iela 42, Saulkrasti, T. (+371) 6795417925Telðu vietas un viesu namsKrasta iela 10, Saulkrasti, T. (+371) 29896885”Tereza”, viesu mâjaAkâcijas iela 1a, SaulkrastiT. (+371) 67952541, 29134171, www.tereza.lvBrîvdienu mâjas ”Uzkalni”M/n ”Uzkalni”, ZvejniekciemsT. (+371) 26346047, 67954186 piktogramma apzîmç tos uzòçmumus, kuri darbojas vasarâ!TIRDZNIECÎBAS CENTRI”Elvi”veikals, Ainaþu iela 20, Saulkrasti”Mego”veikals, Rîgas iela 100, Saulkrasti”Mego”veikals, Bçrzu aleja 1, ZvejniekciemsAPTIEKASMana aptiekaAinaþu iela 10, Saulkrasti, T. (+371) 67951289A.AptiekaAinaþu iela 34, Saulkrasti, T. (+371) 67952892SUVENÎRI”Pûra Lâde”Rotaslietas, adîjumi, rokdarbi, suvenîri .Ainaþu iela 20 (2. stâvâ), Saulkrasti; T. (+371) 29594502”Aròa Preisa keramikas salons”Ainaþu iela 6, Saulkrasti; T. (+371) 29783447www.zuguart.comPASTSAinaþu iela 6a, Saulkrasti, T. (+371) 67951340Atpûtas iela 1b, k/n ”Zvejniekciems”, T. (+371) 67954240INTERNETA PIEEJASaulkrastu bibliotçkaRaiòa iela 7, 2.stâvs, T. (+371) 67951502WiFiKafejnîca-picçrija ”Neibâde”Rîgas iela 45, T. (+371) 28200207Atpûtas komplekss ”Baltic Inn”Smilðu iela 7, T. (+371) 67218401Pludmales centrs ”Koklîtes”autostâvvieta ”Koklîtes”, T. (+371) 29171596; 27168703Krievu pirts ”Tereza”Akâcijas iela 1a, SaulkrastiT. (+371) 67952541; (+371) 29134171, www.tereza.lvDEGVIELAS UZPILDES STACIJAS”Kurði”Saulkrastu apvedceïð (Via Baltica virzienâ no Rîgu)Rîgas rajons, Saulkrastu novads, LV 2160T. (+371) 67218788”Kurði”Saulkrastu apvedceïð (Via Baltica virzienâ uz Rîgu)Rîgas rajons, Saulkrastu novads, LV 2160T. (+371) 67218795”Lukoil”Rîgas raj., Saulkrastu lauku teritorija,Mazþvîguïi, LV - 2160, T. (+ 371) 67301522"A un C"SIA, Auto gâzes uzpildes stacijaZvejniekciems, Melnsila 2, Saulkrastu p.Saulkrastu n., LV 2160, T. (+371) 67954816TAKSOMETRU PAKALPOJUMI”Saulkrasti”SIA "Limbaþu Taxi" filiâle, T. (+371) 27813813Taksometra pakalpojumi T. (+371) 29231886Taksometra pakalpojumi T. (+371) 26436206Taksometra pakalpojumi T. (+371) 29533344UZZIÒÂM1180, 1188, 1199www.1188.lv, www.ldz.lv, www.pv.lvwww.ekspressadazi.lv24 h Saulkrastu autoostas uzziòas T. (+371) 67951551Saulkrastu dzelzceïa stacija T. (+371) 67951535STEIDZAMOS GADÎJUMOSNo mobilajiem tâlruòiemvai no fiksçtajiem tâlruòiem:112Ugnsdzçsîba un glâbðana – 01Policija – 02Medicîniskâ palîdzîba – 03Saulkrastu pludmales glâbðanas dienests28660091 vai 112

More magazines by this user
Similar magazines