18.03.2016 Views

20.p_revizijas-zinojums_asistenti_izm

20.p_revizijas-zinojums_asistenti_izm

20.p_revizijas-zinojums_asistenti_izm

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Vai asistenta pakalpojums izglītības iestādē

nodrošina tā izveidošanas mērķu sasniegšanu?

Nr.2.4.1-10-1/2015 | Rīga 2016

1


V A I A S I S T E N T A P A K A L P O J U M S I Z G L Ī T Ī B A S I E S T Ā D Ē N O D R O Š I N A T Ā I Z V E I D O Š A N A S

M Ē R Ķ U S A S N I E G Š A N U ?

Revīzijas ziņojums

Vai asistenta pakalpojums izglītības iestādē nodrošina tā izveidošanas mērķu sasniegšanu?

Lietderības revīzija “Personām ar invaliditāti nepieciešamo asistenta pakalpojumu nodrošināšanas

efektivitāte”.

Revīzija veikta, pamatojoties uz Valsts kontroles Trešā revīzijas departamenta 2015.gada 18.marta

revīzijas uzdevumu Nr.2.4.1-10/2015 un 2015.gada 23.novembra revīzijas apakšuzdevumu Nr.2.4.1-10-

1/2015.

Revīzijas ziņojums apstiprināts ar Valsts kontroles Trešā revīzijas departamenta 2016.gada 1.marta

lēmumu Nr.2.4.1-10/2015 un Nr.2.4.1-10-1/2015.

Vāka noformējumā izmantots attēls no tīmekļa vietnes www.depositphotos.com,

seregam/Depositphotos

2


V A I A S I S T E N T A P A K A L P O J U M S I Z G L Ī T Ī B A S I E S T Ā D Ē N O D R O Š I N A T Ā I Z V E I D O Š A N A S

M Ē R Ķ U S A S N I E G Š A N U ?

Saturs

Kopsavilkums ............................................................................................................... 5

Motivācija ................................................................................................................................................... 5

Galvenie secinājumi ................................................................................................................................... 5

Būtiskākie ieteikumi ................................................................................................................................... 6

Asistenta pakalpojuma jēdziens un veidi ...................................................................... 7

Kas ir asistenta pakalpojums izglītības iestādē? ......................................................................................... 7

Pakalpojuma nodrošināšanā iesaistītās institūcijas .................................................................................... 9

Revīzijas secinājumi, konstatējumi un ieteikumi ................................................... 10

I daļa. Vai asistenta pakalpojums izglītības iestādē ir efektīvākais veids

izglītojamo ar speciālām vajadzībām integrēšanai vispārējās izglītības iestādēs? ..... 10

Vai asistenta pakalpojums izglītības iestādē nodrošina asistenta pakalpojuma mērķu sasniegšanu? ...... 11

Kādam ir jābūt nodrošinājumam, lai speciālo izglītības programmu realizētu vispārizglītojošā

izglītības iestādē? ............................................................................................................................... 12

Kāds ir asistenta pakalpojuma izglītības iestādē ieviešanas pamatojums? ........................................ 14

Vai pakalpojuma finansēšanas process ir efektīvs un nodrošina pakalpojuma mērķa sasniegšanu? . 16

Ieteikumi ................................................................................................................................................. 19

II daļa. Vai asistenta pakalpojums izglītības iestādē ir piešķirts atbilstoši

normatīvajiem aktiem? ................................................................................................ 20

Prettiesiski piešķirts asistenta pakalpojums izglītības iestādē .................................................................. 20

Ieteikumi ................................................................................................................................................. 22

Asistenti izglītības iestādēs – saimnieciskās darbības veicēji .................................................................. 23

Ieteikums ................................................................................................................................................. 24

Informācija par revīziju ........................................................................................... 25

3


V A I A S I S T E N T A P A K A L P O J U M S I Z G L Ī T Ī B A S I E S T Ā D Ē N O D R O Š I N A T Ā I Z V E I D O Š A N A S

M Ē R Ķ U S A S N I E G Š A N U ?

Revīzijas mērķis ....................................................................................................................................... 25

Juridiskais pamatojums ............................................................................................................................ 25

Revidentu un revidējamās vienības atbildība ........................................................................................... 25

Revīzijas apjoms ...................................................................................................................................... 25

Revīzijas metodes ..................................................................................................................................... 26

Pielikums. Datu analīzē izmantotā informācija........................................................... 27

Termini un skaidrojumi ............................................................................................... 28

Atsauču rādītājs ........................................................................................................... 29

4


V A I A S I S T E N T A P A K A L P O J U M S I Z G L Ī T Ī B A S I E S T Ā D Ē N O D R O Š I N A T Ā I Z V E I D O Š A N A S

M Ē R Ķ U S A S N I E G Š A N U ?

Kopsavilkums

Motivācija

Uzsākot revīziju, kā revidējamā vienība tika noteikta Labklājības ministrija, kas ir atbildīga par valsts

politikas izstrādi un uzraudzību personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju jomā, tajā skaitā ir atbildīga

par Invaliditātes likumu, no kura izriet valsts pienākums personām ar invaliditāti nodrošināt trīs

asistenta pakalpojumu veidus. Viens no tiem ir asistenta pakalpojums izglītības iestādē, kuru piešķir un

administrē izglītības iestādes (pašvaldību, valsts dibinātās un privātās), bet finansējumu pašvaldībām (to

izglītības iestādēm), valsts dibinātajām un privātajām izglītības iestādēm piešķir Izglītības un zinātnes

ministrija.

Revīzijā tika konstatētas nepilnības, kuru novēršana ir Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē,

tāpēc bija nepieciešams sagatavot atsevišķu revīzijas ziņojumu un sniegt ieteikumus Izglītības un

zinātnes ministrijai konstatēto trūkumu novēršanai.

Galvenie secinājumi

Revīzijā nav gūts apstiprinājums, ka asistenta pakalpojums izglītības iestādē ir efektīvākais pakalpojums

izglītojamo ar speciālām vajadzībām integrēšanai vispārējās izglītības iestādēs, jo asistentam noteiktie

pienākumi ir identiski tiem uzdevumiem, kas ir jānodrošina izglītības procesa atbalsta personālam, lai

izglītības iestādē persona ar invaliditāti varētu iegūt izglītību atbilstoši tās spējām. Tāpēc faktiski

asistenta pakalpojums izglītības iestādē ir tikai kā līdzeklis valsts līdzfinansējuma saņemšanai

nepieciešamā atbalsta personāla algošanai.

Turklāt nav pareiza arī pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamā finansējuma plānošana un piešķiršana

izglītības iestādēm, tāpēc to nav iespējams apgūt. Rezultātā Izglītības un zinātnes ministrija jau tā

personām ar invaliditāti ierobežoto valsts finansējumu, kas ir pieprasīts asistenta pakalpojuma

nodrošināšanai, trīs gadu laikā vismaz 1 445 638 euro apmērā ir izlietojusi ar šiem mērķiem nesaistītu

vajadzību nodrošināšanai, tajā skaitā ministrijas un tās kapitālsabiedrību administratīvo un saimniecisko

izdevumu segšanai, 448 324 euro nav izlietoti vispār un budžeta asignējums ir slēgts, lai gan Izglītības

un zinātnes ministrija pastāvīgi informē, ka izglītības nozarē nav pietiekama finansējuma. Tāpēc Valsts

kontrole uzskata, ka efektīvāk būtu atteikties no asistenta pakalpojuma izglītības iestādē un tam

paredzēto finansējumu novirzīt nepieciešamā atbalsta personāla nodrošināšanai, tā netērējot resursus

atsevišķa pakalpojuma veida administrēšanai.

Arī Izglītības un zinātnes ministrijas iekšējās kontroles procedūras, piešķirot pašvaldībām, valsts un

privātajām izglītības iestādēm finansējumu asistenta pakalpojuma nodrošināšanai un uzraugot

finansējuma izlietojumu, nav pietiekamas un nenodrošina, ka izglītības iestāžu pieņemtie lēmumi par

asistenta pakalpojuma izglītības iestādē piešķiršanu ir tiesiski. Tāpēc tikai laikā no 01.01.2014. līdz

30.04.2015. valsts budžeta līdzekļi vismaz 57 880 euro apmērā ir izlietoti prettiesiski.

5


V A I A S I S T E N T A P A K A L P O J U M S I Z G L Ī T Ī B A S I E S T Ā D Ē N O D R O Š I N A T Ā I Z V E I D O Š A N A S

M Ē R Ķ U S A S N I E G Š A N U ?

Turklāt nepietiekamu kontroles procedūru dēļ pastāv arī valsts budžeta līdzekļu nepamatota izlietojuma

risks gadījumos, ja asistenta pakalpojumu izglītības iestādē sniedz pašnodarbināta persona.

Būtiskākie ieteikumi

Revīzijā Izglītības un zinātnes ministrijai ir sniegts ieteikums

sadarbībā ar Labklājības ministriju izvērtēt asistenta pakalpojuma

izglītības iestādē kā atsevišķa pakalpojuma invaliditātes seku

mazināšanai lietderību un izskatīt iespēju personām ar invaliditāti

nepieciešamo atbalstu finansēt izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu

ietvaros, tā vienkāršojot arī valsts pārvaldes procesu un netērējot

resursus papildu pakalpojumu administrēšanai.

Laikā, kamēr netiek veiktas reformas asistenta pakalpojuma izglītības

iestādē nodrošināšanai, Valsts kontrole aicina Izglītības un zinātnes

ministriju:

IZM ir sniegti pieci

ieteikumi

izvērtēt iespēju grozīt pašvaldībām, valsts un privātajām

izglītības iestādēm paredzētā avansa apmēru, ņemot vērā

faktiski nepieciešamo līdzekļu apmēru pakalpojuma

nodrošināšanai;

izveidot kontroles procedūras, lai pārliecinātos, ka

pakalpojums tiek piešķirts un līdzekļi pakalpojuma

nodrošināšanai tiek izlietoti normatīvajos aktos noteiktajā

kārtībā.

6


V A I A S I S T E N T A P A K A L P O J U M S I Z G L Ī T Ī B A S I E S T Ā D Ē N O D R O Š I N A T Ā I Z V E I D O Š A N A S

M Ē R Ķ U S A S N I E G Š A N U ?

Asistenta pakalpojuma jēdziens un veidi

Asistenta pakalpojums ir viens no Invaliditātes likumā noteiktajiem valsts atbalsta pasākumiem

invaliditātes seku mazināšanai, kas tiek finansēts no valsts budžeta līdzekļiem, un Latvijā pakāpeniski ir

ieviests, sākot no 2011.gada.

Asistenta pakalpojuma būtība izriet no Invaliditātes likumā 1 noteiktā asistenta jēdziena – asistents ir

fiziska persona, kas sniedz atbalstu personai ar ļoti smagas vai smagas pakāpes funkcionēšanas

ierobežojumu tādu darbību veikšanai ārpus mājokļa, kuras persona tās invaliditātes dēļ nevar veikt

patstāvīgi – nokļūt vietā, kur tā mācās, strādā, saņem pakalpojumus, pārvietoties un aprūpēt sevi

izglītības iestādē, algota darbavietā, būt saskarsmē ar citām fiziskām un juridiskām personām, kā arī

palīdz personai ar redzes invaliditāti apgūt profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības

un augstākās izglītības programmu.

Invaliditātes likums 2 personām ar invaliditāti paredz trīs asistenta pakalpojuma veidus:

pabalstu par asistenta izmantošanu līdz 10 stundām nedēļā, pašām izvēloties konkrēto asistentu,

kas ir ieviests no 01.01.2011., kuru personām ar I grupas redzes invaliditāti piešķir un administrē

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra;

asistenta pakalpojumu pašvaldībā līdz 40 stundām nedēļā, kas ir ieviests no 01.01.2013., kuru

piešķir un administrē pašvaldību sociālie dienesti, bet finansējumu aprēķina un piešķir

Labklājības ministrija, kura apkopo arī statistikas informāciju par pakalpojumu;

asistenta pakalpojumu pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai izglītības iestādē,

kas ir ieviests no 01.09.2012., kuru piešķir izglītības iestādes.

Invaliditātes likumā noteiktie asistenta pakalpojumi izriet no Latvijas Republikas saistībām, kuras tā ir

uzņēmusies 01.03.2010., ratificējot ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām (turpmāk –

ANO Konvencija), ar kuru dalībvalstis apņemas nodrošināt un veicināt to, lai visas personas ar

invaliditāti varētu pilnībā īstenot visas cilvēktiesības un pamatbrīvības bez jebkādas diskriminācijas

invaliditātes dēļ. ANO Konvencija ir jaunākais starptautiskais cilvēktiesību dokuments attiecībā uz

personām ar invaliditāti, un tas iezīmē pieejas maiņu attiecībā uz invaliditātes politikas dokumentiem,

pārejot no invaliditātes politikas modeļa, kur persona ir pasīvs medicīniskās aprūpes un sociālās

aizsardzības objekts, uz tiesību izmantošanas modeli, kur tiek novērsti šķēršļi, sniegti pakalpojumi, lai

veicinātu līdzvērtīgu šo personu līdzdalību un iekļaušanos sabiedrībā 3 .

Kas ir asistenta pakalpojums izglītības iestādē?

Asistenta pakalpojumu izglītības iestādē līdz 40 stundām nedēļā var saņemt izglītojamie pirmsskolas,

vispārējās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, vispārējās vidējās izglītības un

profesionālās vidējās izglītības apguvei:

bērni no piecu līdz 18 gadu vecumam, pamatojoties uz VDEĀVK atzinumu par īpašas kopšanas

nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem;

7


V A I A S I S T E N T A P A K A L P O J U M S I Z G L Ī T Ī B A S I E S T Ā D Ē N O D R O Š I N A T Ā I Z V E I D O Š A N A S

M Ē R Ķ U S A S N I E G Š A N U ?

pilngadīgas personas ar I vai II invaliditātes grupu, pamatojoties uz VDEĀVK atzinumu par

īpašas kopšanas nepieciešamību 4 .

Asistenta pakalpojums izglītības iestādē attiecas uz vispārējās izglītības iestādēm, kurās ir atvērtas

speciālās izglītības klases, bet neattiecas uz speciālajām izglītības iestādēm, kurām no valsts budžeta

līdzekļiem tiek piešķirts finansējums atbalsta personāla nodrošināšanai, tajā skaitā aprūpētājiem un

citiem speciālistiem.

Pakalpojumu ir tiesīga sniegt fiziska persona, kurai ir darba vai personiskā pieredze personu ar

invaliditāti aprūpē vai arī ir atbilstoša izglītība vai darba pieredze pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas,

veselības vai sociālā darba jomā.

Asistenta pakalpojumu saņēmušo izglītojamo skaits un pakalpojumam izlietotais finansējums

€ 490 685

€ 626 572

€ 271 908

Izglītojamo skaits

214

245

290

Izlietotais finansējums

2013.gads

2014.gads

2015.gads

8


V A I A S I S T E N T A P A K A L P O J U M S I Z G L Ī T Ī B A S I E S T Ā D Ē N O D R O Š I N A T Ā I Z V E I D O Š A N A S

M Ē R Ķ U S A S N I E G Š A N U ?

Pakalpojuma nodrošināšanā iesaistītās institūcijas

Izglītības un zinātnes ministrija

•izstrādā izglītības valsts politiku, kā arī organizē un koordinē tās

īstenošanu, tajā skaitā īsteno iekļaujošo izglītību

•aprēķina un piešķir pašvaldībām, valsts dibinātajām un privātajām

izglītības iestādēm funansējumu asistenta pakalpojuma izglītības

iestādē nodrošināšanai

VDEĀVK

•veic invaliditātes ekspertīzi

•sniedz atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību, kas ir

priekšnoteikums asistenta pakalpojuma izglītības iestādē saņemšanai

Pašvaldības

•piešķir un administrē asistenta pakalpojumu pašvaldību izglītības

iestādēs, kā arī sagatavo Izglītības un zinātnes ministrijai pārskatus par

pakalpojumam piešķirtā funansējuma izlietojumu (pakalpojuma

piešķiršanu un administrēšanu nodrošina pašvaldību izglītības iestādes)

Valsts un privātās izglītības

iestādes

•piešķir un administrē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē, kā arī

sagatavo Izglītības un zinātnes ministrijai pārskatus par pakalpojumam

piešķirtā finansējuma izlietojumu

9


V A I A S I S T E N T A P A K A L P O J U M S I Z G L Ī T Ī B A S I E S T Ā D Ē N O D R O Š I N A T Ā I Z V E I D O Š A N A S

M Ē R Ķ U S A S N I E G Š A N U ?

Revīzijas secinājumi, konstatējumi un ieteikumi

I daļa.

Vai asistenta pakalpojums izglītības iestādē ir efektīvākais

veids izglītojamo ar speciālām vajadzībām integrēšanai

vispārējās izglītības iestādēs?

Revīzijā nav gūts apstiprinājums, ka asistenta pakalpojums izglītības iestādē ir efektīvākais

veids izglītojamo ar speciālām vajadzībām integrēšanai vispārējās izglītības iestādēs, tāpēc

Valsts kontroles ieskatā asistenta pakalpojumam izglītības iestādē paredzēto valsts budžeta

finansējumu efektīvāk būtu novirzīt nepieciešamā atbalsta personāla nodrošināšanai

izglītības iestādē, tā netērējot resursus papildu pakalpojumu administrēšanai un vienkāršojot

arī valsts pārvaldes procesu.

Asistentam noteiktie pienākumi ir identiski tiem uzdevumiem, kas ir jāveic atbalsta

personālam, lai izglītības iestādē persona ar invaliditāti varētu iegūt izglītību atbilstoši tās

spējām. Tāpēc faktiski asistenta pakalpojums izglītības iestādē ir tikai kā līdzeklis valsts

budžeta līdzfinansējuma saņemšanai nepieciešamā atbalsta personāla algošanai. Turklāt nav

pareiza arī pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamā finansējuma plānošana un piešķiršana

izglītības iestādēm, tāpēc gada ietvaros asistenta pakalpojumam piešķirto finansējumu nav

iespējams apgūt.

Lai gan Izglītības un zinātnes ministrija pastāvīgi informē, ka izglītības nozarē nav

pietiekama finansējuma, tajā skaitā atbalsta personāla nodrošināšanai izglītojamiem ar

invaliditāti, tā asistenta pakalpojumam piešķirtos, bet neizlietotos līdzekļus vismaz

1 445 638 euro apmērā faktiski ir izmantojusi ar invaliditāti nesaistītu vajadzību

nodrošināšanai, tajā skaitā ministrijas kapitālsabiedrību administratīvo un saimniecisko

izdevumu segšanai, turklāt 448 324 euro nav izlietoti vispār, bet budžeta asignējums ir

slēgts.

10


V A I A S I S T E N T A P A K A L P O J U M S I Z G L Ī T Ī B A S I E S T Ā D Ē N O D R O Š I N A T Ā I Z V E I D O Š A N A S

M Ē R Ķ U S A S N I E G Š A N U ?

Vai asistenta pakalpojums izglītības iestādē nodrošina

asistenta pakalpojuma mērķu sasniegšanu?

Asistenta pakalpojuma izglītības iestādē mērķis ir nodrošināt izglītojamo ar speciālām vajadzībām

integrāciju vispārējās izglītības iestādēs, nodrošinot pārvietošanās atbalstu un atbalstu pašaprūpei.

No valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu izglītības iestādē līdz 40 stundām nedēļā var saņemt

izglītojamie šādos izglītības posmos – pirmsskolas, vispārējās pamatizglītības, profesionālās

pamatizglītības, arodizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības apguvei:

bērni no piecu līdz 18 gadu vecumam, pamatojoties uz VDEĀVK atzinumu par īpašas kopšanas

nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem;

pilngadīgas personas ar I vai II invaliditātes grupu, pamatojoties uz VDEĀVK atzinumu par

īpašas kopšanas nepieciešamību 5 .

Asistenta pakalpojums attiecas arī uz vispārējās izglītības iestādēm, kurās ir atvērtas speciālās izglītības

klases, bet neattiecas uz speciālajām izglītības iestādēm – 101 dažāda tipa speciālo izglītības iestādi –

speciālām pirmsskolas izglītības iestādēm, speciālām internātskolām, izglītības iestādēm –

rehabilitācijas centriem, izglītības iestādēm – attīstības centriem.

Pakalpojums tiek nodrošināts tikai izglītības iestādē. Nokļūšanai uz izglītības iestādi skolēns var

izmantot asistenta pakalpojumu pašvaldībā.

Pakalpojuma ietvaros asistents palīdz skolēnam ar invaliditāti veikt darbības, kuras viņš nevar veikt

patstāvīgi – pārvietoties izglītības iestādē un veikt pašaprūpi.

Revīzijā ir konstatēts, ka pastāv divas pieejas, kā izglītības iestādē tiek organizēts asistenta atbalsts:

vairumā iestāžu asistents atbalstu bērnam ar invaliditāti nodrošina starpbrīžos, palīdzot

skolēnam pārvietoties izglītības iestādē, sniedz atbalstu pašaprūpes veikšanai un ēdināšanas

procesā;

Cēsu 2.pamatskolā, kas ir vispārējā izglītības iestāde, kurā ir atvērta speciālās izglītības klase,

asistenti piedalās arī mācību procesā – pilda skolotāja norādījumus un palīdz skolēnam veikt

uzdevumus, t.i., faktiski veic pedagoga palīga pienākumus.

No 295 izglītojamiem, kuri laikā no 01.01.2014. līdz 30.01.2015. saņēma asistenta pakalpojumu

izglītības iestādē, 184 izglītojamiem jeb 62,37% vienlaikus bija piešķirts arī asistenta pakalpojums

pašvaldībā, no tiem 51 izglītojamam abus pakalpojumus nodrošināja viens asistents.

Asistenta pakalpojums izglītības iestādē ir cieši saistīts ar Izglītības un zinātnes ministrijas īstenoto

iekļaujošās izglītības politiku – veicināt jauniešu ar speciālām vajadzībām integrāciju izglītības iestādē

un piedalīties mācību procesā, kuras īstenošanai ir paredzēts nodrošināt nepieciešamo pedagoģisko

personālu un atbalsta personālu (psihologi, sociālie pedagogi un asistenti) 6 .

Arī ANO Konvencijas pamatnostādnēs ir noteikti vairāki uzdevumi, kas ir saistīti ar iekļaujošās

izglītības īstenošanu, tostarp “nodrošināt efektīvu bērnu ar invaliditāti iekļaušanu vispārizglītojošās

skolās” un “nodrošināt atbalsta personāla speciālistu pieejamību izglītības iestādēs (pedagoga palīga

11


V A I A S I S T E N T A P A K A L P O J U M S I Z G L Ī T Ī B A S I E S T Ā D Ē N O D R O Š I N A T Ā I Z V E I D O Š A N A S

M Ē R Ķ U S A S N I E G Š A N U ?

nodrošināšana izglītojamiem atsevišķās speciālo vajadzību grupās – garīgās attīstības traucējumi,

garīgās veselības traucējumi, tajā skaitā uzvedības traucējumi)” 7 .

Lai noteiktu, kāpēc personai nepieciešamais atbalsts izglītības ieguvei tiek nodrošināts asistenta

pakalpojuma ietvaros, nevis ar iekļaujošai izglītībai paredzētajiem atbalsta pasākumiem – papildu

pedagoģisko personālu, palīgpersonālu un citu atbalsta pasākumu nodrošinājumu, revīzijā ir veiktas

pārbaudes par pakalpojuma ieviešanas pamatotību un tā administrēšanu, kā arī pakalpojuma

nodrošināšanai nepieciešamā finansējuma plānošanu.

Kādam ir jābūt nodrošinājumam, lai speciālo izglītības

programmu realizētu vispārizglītojošā izglītības iestādē?

Bērnu tiesību aizsardzības likums paredz, ka valsts visiem bērniem nodrošina vienādas tiesības un

iespējas iegūt bezmaksas izglītību – pirmsskolas sagatavošanu, pamata un vidējo izglītību, kā arī

arodizglītību atbilstoši katra spējām 8 .

Latvijā obligāta ir bērnu no piecu gadu vecuma sagatavošana pamatizglītības ieguvei un pamatizglītības

iegūšana vai pamatizglītības iegūšanas turpināšana līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai 9 . Vispārējā

izglītība ir viens no izglītības veidiem 10 , kas tiek īstenota trīs pakāpēs – pirmsskolas izglītība,

pamatizglītība un vidējā izglītība 11 .

Saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu vispārējās izglītības iestāde, pamatojoties uz dibinātāja

apstiprinātu nolikumu, patstāvīgi organizē un īsteno izglītošanas procesu, kā arī izvēlas izglītošanas

darba metodes un formas 12 . Tās pamatuzdevums ir vispārējās izglītības programmu īstenošana, tā var

īstenot vienu vai vairākas izglītības programmas 13 .

Izglītojamajiem ar iegūtiem vai iedzimtiem funkcionāliem traucējumiem iespēju iegūt vispārējo

izglītību atbilstoši viņu speciālajām vajadzībām nodrošina speciālās izglītības programmas, kuras var

apgūt speciālās izglītības iestādēs vai klasēs, kas ir vispārējās izglītības klases, kurās mācās izglītojamie

ar speciālām vajadzībām 14 . Speciālās izglītības klasi var atvērt arī izglītības iestādē, kas īsteno

profesionālās izglītības programmas 15 .

Ministru kabineta noteikumi 16 paredz, ka vispārējās izglītības iestāde, atverot speciālās izglītības klasi,

nodrošina:

licencētas speciālās izglītības programmas apguvi atbilstošas profesionālās kvalifikācijas

pedagogu vadībā;

rehabilitāciju, kuru sniedz ārstniecības iestāde, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts ar izglītības

iestādes dibinātāju, vai sertificēts izglītības iestādes medicīniskais personāls;

mācību un citu izglītības iestādes telpu pielāgojumu un aprīkojumu: inženiertehnisko

piemērotību, piemēram, uzbrauktuves, lifti, pielāgotas durvis, tualetes, dušas telpas,

pārvietošanās palīgierīces, relaksācijas telpas;

papildu pedagoģisko un atbalsta personālu atkarībā no izglītojamo speciālajām vajadzībām, tajā

skaitā arī sociālos aprūpētājus un skolotāju palīgus. Skolotāja palīgi palīdz audzinātājiem vai

12


V A I A S I S T E N T A P A K A L P O J U M S I Z G L Ī T Ī B A S I E S T Ā D Ē N O D R O Š I N A T Ā I Z V E I D O Š A N A S

M Ē R Ķ U S A S N I E G Š A N U ?

skolotājiem audzināt un aprūpēt bērnus, organizēt viņu ikdienas darbību, un to pienākumos

ietilpst ēdināt, aprūpēt, mazgāt, ģērbt bērnus, rūpēties par bērnu dienas režīmu.

Tādam pašam nodrošinājumam vispārējā izglītības iestādē ir jābūt arī vispārējās pamatizglītības un

vispārējās vidējās izglītības klasē integrētiem izglītojamiem 17 .

Arī speciālās izglītības iestādēm (speciālā internātskola (skola), attīstības vai rehabilitācijas centrs)

atsevišķi Ministru kabineta noteikumi 18 paredz gan kādam ir jābūt izglītības iestādes aprīkojumam, gan

arī personālam atbilstoši izglītojamo speciālajām vajadzībām, tajā skaitā katrā klasē (grupā) atbilstoši

bērnu skaitam paredzot arī sociālos aprūpētājus un skolotāju palīgus.

Kārtība, kādā finansē speciālās izglītības iestādes un vispārējās

izglītības iestāžu speciālās izglītības klases, ir paredzēta Ministru

kabineta noteikumos 19 :

vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klasēm

(grupām) no valsts budžeta mērķdotācijas finansē tikai

pedagogu darba samaksu un valsts sociālās apdrošināšanas

obligātās iemaksas, bet uzturēšanas izdevumus, kas ietver arī

atbalsta personāla atlīdzību, nodrošina izglītības iestāžu

dibinātāji;

speciālajām izglītības iestādēm no valsts budžeta finansē arī

uzturēšanas izdevumus, tajā skaitā papildu pedagoģisko

personālu, palīgpersonālu un citu atbalsta pasākumu

nodrošinājumu.

Informatīvajā ziņojumā “Par atbalsta pasākumiem speciālo izglītības

iestāžu pastāvēšanai izglītības iestāžu tīkla sakārtošanas kontekstā” 20

minēts, ka ne vienmēr izglītības iestāde, kas ir licencējusi speciālās

izglītības programmu, praksē spēj nodrošināt visu nepieciešamo

atbalstu kvalitatīvai izglītojamiem ar speciālām vajadzībām izglītībai,

jo:

objektīvi netiek izvērtēti finanšu līdzekļi un cilvēkresursi;

normatīvā regulējama prasības par izglītojamo ar speciālām

vajadzībām iekļaušanu izglītības procesā tiek izpildītas

formāli, un to īstenošana mēdz būt problemātiska;

pedagogu sagatavotība nav pietiekama darbam ar bērniem ar

speciālām vajadzībām;

IZM apstiprina, ka praksē

izglītības iestādes nespēj

nodrošināt visu

nepieciešamo iekļaujošās

izglītības īstenošanai

līdzekļi primāri tiek izlietoti speciālistu algošanai – logopēdu,

psihologu, speciālo pedagogu;

līdzekļu apmērs nav pietiekams pedagoga palīgu (veic

pedagoģisko funkciju) un skolotāja palīgu (veic aprūpes

funkciju) algošanai, līdz ar to pedagogs ir spiests strādāt bez

nepieciešamā atbalsta.

13


V A I A S I S T E N T A P A K A L P O J U M S I Z G L Ī T Ī B A S I E S T Ā D Ē N O D R O Š I N A T Ā I Z V E I D O Š A N A S

M Ē R Ķ U S A S N I E G Š A N U ?

Ņemot vērā minēto, pēc būtības vispārējās izglītības iestādēs izveidotās speciālo izglītības

programmu klases neatšķiras no speciālām izglītības iestādēm, kuras saņem uzturēšanas izdevumus

no valsts budžeta. Atšķirīga ir tikai finansēšanas kārtība – speciālās izglītības iestādēs no valsts

budžeta līdzekļiem tiek finansēti arī uzturēšanas izdevumi, tajā skaitā izdevumi par atbalsta

personālu, bet vispārējās izglītības iestādēs izdevumi par atbalsta personālu ir jānodrošina no

pašvaldību (dibinātāja) budžeta līdzekļiem.

Tāpēc, lai izslēgtu, ka finansējums atbalsta funkciju nodrošināšanai tiek piešķirts gan uzturēšanas

izdevumu ietvaros, gan kā asistenta pakalpojums, ir paredzēts ierobežojums, ka speciālo izglītības

iestāžu, kas saņem uzturēšanas izdevumus no valsts budžeta, izglītojamie nevar saņemt asistenta

pakalpojumu izglītības iestādē.

Kāds ir asistenta pakalpojuma izglītības iestādē ieviešanas

pamatojums?

Labklājības ministrijas Saeimā iesniegtajā likumprojekta “Invaliditātes likums” sākotnējā redakcijā 21

nebija paredzēts atsevišķi nodalīt asistenta pakalpojumu pašvaldībā un asistenta pakalpojumu izglītības

iestādē. Priekšlikums veidot atsevišķu asistenta pakalpojumu izglītības iestādē ir iekļauts Labklājības

ministrijas 24.11.2008. vēstulē 22 Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai, ar kuru ir sniegti

priekšlikumi likumprojekta “Invaliditātes likums” labojumiem un papildinājumiem 23 .

Revīzijā ne Labklājības ministrija, ne arī Izglītības un zinātnes ministrija nespēja sniegt

skaidrojumu par apsvērumiem, kāpēc tika nolemts ieviest asistenta pakalpojumu izglītības iestādē 24 .

No Saeimas arhīvā pieejamiem dokumentiem izriet, ka Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdēs,

diskutējot par asistenta pakalpojumu izglītības iestādē, ir spriests, ka izglītības iestādes štatu sarakstā ir

nepieciešams iekļaut asistenta amata vietu, nodrošinot vienu asistentu uz pieciem izglītojamiem ar

invaliditāti, bet gadījumā, ja izglītības iestādē būs mazāk šādu izglītojamo, – pakalpojums būs

jānodrošina pašvaldībai.

Vienīgais revīzijā iegūtais dokuments, kas sniedz skaidrojumu par pakalpojuma ieviešanas pamatojumu,

ir Ministru kabineta noteikumu projekta par asistenta pakalpojumu izglītības iestādē sākotnējās ietekmes

novērtējuma ziņojums, kurā ir sniegta šāda informācija:

14


V A I A S I S T E N T A P A K A L P O J U M S I Z G L Ī T Ī B A S I E S T Ā D Ē N O D R O Š I N A T Ā I Z V E I D O Š A N A S

M Ē R Ķ U S A S N I E G Š A N U ?

“… daļēji atbalsta pasākumi izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, tajā skaitā izglītojamiem ar

invaliditāti, tiek nodrošināti jau pastāvošā izglītības sistēmas normatīvā regulējuma ietvaros, kas

nosaka papildu pedagoģiskā personāla, palīgpersonāla un citu atbalsta pasākumu nodrošinājumu

izglītojamiem ar speciālām vajadzībām. Tomēr gadījumos, kad izglītojamam ir īpaši smagi

funkcionāli traucējumi, nepieciešams individuāls atbalsts, lai nodrošinātu iespējas integrēties

izglītības iestādē un piedalīties mācību procesā. Šobrīd šāda individuāla pieeja un atbalsts

izglītojamiem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem netiek nodrošināts. Pēc neformālās vienošanās

to nodrošina vecāki vai vienaudži. Integrējot asistenta pakalpojumu jau pastāvošajā atbalsta sistēmā,

tiktu sekmēta mērķtiecīga virzība uz iekļaujošu izglītību”.

Revidentu vērtējumā norādītie apsvērumi asistenta pakalpojuma

izglītības iestādē kā atsevišķa pakalpojuma izveidei nav pietiekami,

jo:

tie apstiprina, ka jau līdz asistenta pakalpojuma ieviešanai

nepieciešamais atbalsts iekļaujošās izglītības īstenošanai tiek

nodrošināts ar papildu pedagoģisko personālu, palīgpersonālu

un citiem atbalsta pasākumiem;

lai gan ir uzsvērts, ka atbalsts nav pietiekams tieši

izglītojamiem ar īpaši smagiem funkcionāliem traucējumiem,

kuriem ir nepieciešams individuāls atbalsts, nav saprotams,

kāpēc asistenta pakalpojums izglītības iestādē attiecas tikai uz

vispārējās izglītības iestādēm, bet neattiecas uz speciālajām

izglītības iestādēm, jo starp abiem iestāžu veidiem nav

būtiskas atšķirības nepieciešamajā atbalsta personālā, bet

atšķiras tikai finansēšanas princips.

IZM apsvērumi pakalpojuma

izveidei nav pietiekami

Atšķirībā no asistenta pakalpojuma pašvaldībā, kur pakalpojumu 76%

gadījumu sniedz ģimenes locekļi, asistenta pakalpojumu izglītības

iestādē tikai 17,66% gadījumu sniedz ģimenes locekļi, kas revidentu

vērtējumā ir skaidrojams ar to, ka pakalpojums ir jāsniedz darba laikā,

kad notiek mācību process.

Arī saskaņā ar izglītības iestāžu sniegto informāciju minētā iemesla

dēļ tām ir grūtības atrast asistentu, turklāt par valstī noteikto minimālo

darba algu bez sociālajām garantijām.

Savukārt revīzijā veiktajās detalizētajās pārbaudēs ir konstatēts, ka

katrs trešais asistents ir izglītības iestādes darbinieks, kurš asistenta

pienākumus veic papildus tiešajiem darba pienākumiem.

Katrs trešais asistents ir

izglītības iestādes darbinieks,

kurš asistenta pienākumus

veic papildus tiešajiem darba

pienākumiem

Apkopojot informāciju par citu valstu pieredzi asistenta pakalpojuma

nodrošināšanā, ir konstatēts, ka citās valstīs nav paredzēts atsevišķs

asistenta pakalpojuma veids izglītības iestādē.

15


V A I A S I S T E N T A P A K A L P O J U M S I Z G L Ī T Ī B A S I E S T Ā D Ē N O D R O Š I N A T Ā I Z V E I D O Š A N A S

M Ē R Ķ U S A S N I E G Š A N U ?

Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, revīzijā nav gūts apstiprinājums, ka asistenta

pakalpojums izglītības iestādē ir efektīvākais pakalpojums izglītojamo ar speciālām vajadzībām

integrēšanai vispārējās izglītības iestādēs, jo asistentam noteiktie pienākumi ir identiski tiem

uzdevumiem, kas ir jānodrošina izglītības procesa atbalsta personālam, lai izglītības iestādē bērns ar

invaliditāti varētu iegūt izglītību atbilstoši tā spējām. Tāpēc faktiski asistenta pakalpojums izglītības

iestādē ir tikai kā līdzeklis valsts līdzfinansējuma saņemšanai nepieciešamā atbalsta personāla

algošanai.

Vai pakalpojuma finansēšanas process ir efektīvs un nodrošina

pakalpojuma mērķa sasniegšanu?

Ieviešot pakalpojumu 2012.gadā, tika prognozēts 25 , ka 2013.gadā un turpmākajos gados asistenta

pakalpojumam izglītības iestādē gadā būs nepieciešami 1 203 459 euro.

Revīzijā ir konstatēts, ka, plānojot līdzekļus pakalpojuma nodrošināšanai gadskārtējā valsts budžetā 26

un aprēķinot avansa maksājumu pašvaldībām, valsts un pašvaldību izglītības iestādēm 27 , tiek

izmantoti atšķirīgi algoritmi:

valsts

budžetam

avansa

maksājumiem

=

=

izglītojamo

skaits

×

mēneša

minimālā

×

darba algas

likme 28

kalendāro dienu

skaits

mācību dienu

skaits

+

darba

devēja

sociālais

nodoklis

Ņemot vērā atšķirīgos algoritmus nepieciešamā finansējuma aprēķinam (plānojot valsts budžetu un

aprēķinot avansa apmēru pašvaldībām un izglītības iestādēm), faktiski jau šajā posmā veidojās līdzekļu

pārpalikums – 2013.gadā 44% un 2014.gadā – 28% apmērā.

Turklāt kopumā asistenta pakalpojumam izglītības iestādē 2013.gadā faktiski tika izlietoti 371 918 euro

jeb 31%, bet 2014.gadā – 490 685 euro jeb 41% no piešķirtā līdzekļu apmēra.

16


V A I A S I S T E N T A P A K A L P O J U M S I Z G L Ī T Ī B A S I E S T Ā D Ē N O D R O Š I N A T Ā I Z V E I D O Š A N A S

M Ē R Ķ U S A S N I E G Š A N U ?

Budžeta programmā 12.00.00 plānotais un avansā aprēķinātais līdzekļu apmērs 2013., 2014. un

2015.gadam un faktiskais līdzekļu izlietojums (euro)

Finansējuma mērķi, starpības 2013.gads 2014.gads 2015.gads

Sākotnēji budžetā paredzētais 29 1 203 459 1 203 459 1 031 890

Avansā aprēķinātais līdzekļu apmērs 30 688 554 871 219 1 126 229

Starpība gadā (budžets – avanss) 534 905 332 240 94 339

Faktiskais līdzekļu izlietojums 371 908 490 685 626 572

Starpība gadā (budžets – fakts) 831 551 712 774 405 318

Gan Izglītības un zinātnes ministrija, gan pašvaldību izglītības iestādes skaidro, ka mērķgrupas

izglītojamie bieži neapmeklē izglītības iestādi, jo slimo, kā arī dodas uz ārstniecības un rehabilitācijas

iestādēm, tāpēc līdzekļi netiek apgūti un periodu beigās veidojas avansā saņemto līdzekļu atlikumi.

Lai gan Izglītības un zinātnes ministrija ievēro Ministru kabineta noteikumu 31 prasības avansa

pārskaitīšanai nākamajam periodam, tomēr, ņemot vērā faktisko līdzekļu izlietojumu, pašvaldību un

izglītības iestāžu rīcībā ir vairāk līdzekļu, nekā ir nepieciešams pakalpojuma nodrošināšanai, t.i., periodu

beigās pašvaldību un izglītības iestāžu rīcībā arvien paliek avansā pārskaitīto līdzekļu atlikumi vairāk

nekā 100 000 euro apmērā, piemēram, 2014.gada beigās avansu atlikums bija 144 209 euro.

Revīzijā konstatētais liecina, ka Izglītības un zinātnes ministrijai ir zināms, ka gadu no gada faktiskais

pakalpojumam nepieciešamais finansējums būtiski atšķiras no budžetā pieprasītā, tomēr ministrija nav

mainījusi ne valsts budžetā pieprasāmo līdzekļu aprēķināšanas algoritmu, ne algoritmu, kā tiek

aprēķināts pašvaldībām un izglītības iestādēm pārskaitāmo līdzekļu apmērs.

Revidentu vērtējumā budžetā paredzamo līdzekļu apmērs būtu jānosaka tāpat, kā tiek noteikts līdzekļu

apmērs avansu aprēķinam, t.i., nepieciešams izmantot mācību dienu skaitu gadā, nevis kalendāro dienu

skaitu gadā. Savukārt, pārskaitot avansa maksājumu, būtu jāievēro piesardzības princips, pārskaitot

avansu 71% apmērā no kopējās aprēķinātās avansa summas, kas atbilst vidējam faktiskajam

pakalpojuma nodrošināšanai izmantotajam līdzekļu apmēram.

Revīzijā ir konstatēts, ka asistenta pakalpojuma nodrošināšanai valsts budžeta apakšprogrammā

12.00.00 ”Finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai personai ar invaliditāti pārvietošanās

atbalstam un pašaprūpes veikšanai” paredzēto līdzekļu pārpalikums 2013., 2014. un 2015.gadā gandrīz

divu miljonu euro apmērā ir izlietots citu – ar asistenta pakalpojumu izglītības iestādē nesaistītu –

Izglītības un zinātnes ministrijas izdevumu segšanai vai budžeta asignējums programmā ticis slēgts.

17


V A I A S I S T E N T A P A K A L P O J U M S I Z G L Ī T Ī B A S I E S T Ā D Ē N O D R O Š I N A T Ā I Z V E I D O Š A N A S

M Ē R Ķ U S A S N I E G Š A N U ?

Gads

KOPĀ

euro

Kopā trīs gados atbilstoši sākotnējam mērķim neizlietoti līdzekļi,

1 893 962

jo:

448 324 slēgts budžeta asignējums

1 445 638 izlietots citu – ar asistenta pakalpojumu izglītības iestādē nesaistītu –

Izglītības un zinātnes ministrijas izdevumu segšanai

889 599 434 827 slēgts budžeta asignējums

454 772 izlietots citiem izdevumiem:

13 714 jumta seguma remontam un ugunsdrošības signalizācijas uzstādīšanai Murjāņu

sporta ģimnāzijā

42 712 kultūras un sporta centra “Daugavas stadions” ūdens mērītāju aku remonta

projektēšanas dokumentācijas sastādīšanai un saskaņošanai, vecās sistēmas

demontāžas darbu veikšanai un siltuma trases sistēmas uzlabošanai

2013.

6198 ar aizsarglīdzekļiem apstrādāto koka konstrukciju degtspējas pārbaudei un

ugunsdrošības signalizācijas ierīkošanai Latvijas Sporta muzejā

10 253 IZM līgumu apmaksas informācijas publicēšanai intranet vietnē un dokumentu

vadības sistēmas “Darba laika uzskaite” iegādei

370 014 pedagogu darba samaksas nodrošināšanai un valsts sociālās apdrošināšanas

obligāto iemaksu nodrošināšanai privātajās mācību iestādēs

11 881 naudas balvu izmaksai starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētājiem

un viņu pedagogiem

2014. 671 432 8207 slēgts budžeta asignējums

663 225 izlietots citiem izdevumiem:

232 342 valsts SIA “Bulduru Dārzkopības vidusskola” aizņēmuma atmaksai Valsts kasei

185 836 KPFI projekta “Katlu mājas rekonstrukcija siltumnīcefekta gāzu emisiju

samazināšanai Bulduru Dārzkopības vidusskolā” neattiecināmo izmaksu segšanai

145 200 Elektronikas un datorzinātņu institūta konferenču zāles remontam

40 675 studiju virzienu reģistra darbības nepārtrauktības nodrošināšanai

42 129 Pasaules Bankas pētījumam

8000 Ventspils Starptautiskā Radioastronomijas centra Irbenes radioteleskopu

kompleksa renovācijai

9043 naudas balvu izmaksai par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu

olimpiādēs

2015. 332 931 5290 slēgts budžeta asignējums

327 641 izlietots citiem izdevumiem:

25 641 dotācijai komandu sporta spēļu izlašu nodrošināšanai

28 866 dotācijai Latvijas Bobsleja un skeletona federācijai un Latvijas Kamaniņu sporta

federācijai

116 927 izdevumiem atlīdzībai, lai nodrošinātu IZM darbiniekiem piemaksas par papildus

tiešajiem amata pienākumiem veiktajiem darbiem, par aizvietošanu atvaļinājuma

laikā un par darba uzdevumu izpildi paaugstinātas intensitātes apstākļos, kā arī lai

nodrošinātu atlīdzību par darba piespiedu kavēšanas laiku (tiesas spriedums)

3 901 Latvijas Sporta muzeja elektroinstalācijas renovācijai

109 850 programmas “Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkaimē”

īstenošanas uzsākšanas sagatavošanās darbiem valsts sabiedrībai ar ierobežotu

atbildību “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions””

1040 Latviešu – arābu (Sīrijas dialekts) sarunvārdnīcas manuskripta izstrādei un

redakcijai

41 416 papildu finansējumam zinātniskajām institūcijām

18


V A I A S I S T E N T A P A K A L P O J U M S I Z G L Ī T Ī B A S I E S T Ā D Ē N O D R O Š I N A T Ā I Z V E I D O Š A N A S

M Ē R Ķ U S A S N I E G Š A N U ?

Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas 01.12.2015. revidentiem sniegto informāciju, veidojot

2016.gada budžetu, asistenta pakalpojuma izglītības iestādē nodrošināšanai nepieciešamais finansējums

ir aprēķināts, izmantojot mācību dienu skaitu gadā.

Ieteikumi

Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Labklājības ministriju izvērtēt asistenta pakalpojuma

izglītības iestādē kā atsevišķa pakalpojuma invaliditātes seku mazināšanai lietderību un izskatīt iespēju

personām ar invaliditāti nepieciešamo atbalstu finansēt izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu ietvaros,

tā vienkāršojot arī valsts pārvaldes procesu un netērējot resursus papildu pakalpojumu administrēšanai.

Laikā, kamēr netiek veiktas reformas asistenta pakalpojuma izglītības iestādē nodrošināšanai, Izglītības

un zinātnes ministrijai izvērtēt iespēju grozīt Ministru kabineta noteikumos 32 pašvaldībām, valsts un

privātajām izglītības iestādēm pārskaitāmā pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamā finansējuma

apmēra noteikšanas kārtību, lai, to nosakot, tiktu ņemts vērā faktiski nepieciešamais līdzekļu apmērs

pakalpojuma nodrošināšanai, tā veicinot valsts budžeta līdzekļu efektīvu izlietošanu.

19


V A I A S I S T E N T A P A K A L P O J U M S I Z G L Ī T Ī B A S I E S T Ā D Ē N O D R O Š I N A T Ā I Z V E I D O Š A N A S

M Ē R Ķ U S A S N I E G Š A N U ?

II daļa. Vai asistenta pakalpojums izglītības iestādē ir piešķirts

atbilstoši normatīvajiem aktiem?

Prettiesiski piešķirts asistenta pakalpojums izglītības iestādē

Izglītības un zinātnes ministrijas izveidotās iekšējās kontroles procedūras, piešķirot

pašvaldībām, valsts un privātajām izglītības iestādēm finansējumu asistenta pakalpojuma

nodrošināšanai un uzraugot finansējuma izlietojumu, nav pietiekamas un nenodrošina, ka

izglītības iestāžu pieņemtie lēmumi par asistenta pakalpojuma izglītības iestādē piešķiršanu

ir tiesiski. Tāpēc tikai laikā no 01.01.2014. līdz 30.04.2015. valsts budžeta līdzekļi vismaz

57 880 euro apmērā ir izlietoti prettiesiski.

Normatīvie akti paredz 33 , ka no valsts budžeta apmaksātu asistenta

pakalpojumu izglītības iestādē ir tiesības saņemt turpmāk minētajām

personām ar invaliditāti, ja tās mācās pirmsskolas izglītības, vispārējās

pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības,

vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības iestādēs

(izņemot speciālās izglītības iestādes, kas saņem uzturēšanas

izdevumus no valsts budžeta):

bērniem no piecu līdz 18 gadu vecumam, pamatojoties uz

VDEĀVK atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību

sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem;

pilngadīgām personām ar I vai II invaliditātes grupu,

pamatojoties uz VDEĀVK atzinumu par īpašas kopšanas

nepieciešamību.

Lai saņemtu asistenta pakalpojumu, bērna vecākiem izglītības iestādē

ir jāvēršas ar iesniegumu, norādot darbības, kuru veikšanai ir

nepieciešams asistenta pakalpojums 34 . Izglītības iestāde izskata

iesniegumu, pārbauda sniegtās informācijas patiesumu un pieņem

lēmumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu 35 .

Ministru kabineta noteikumi 36 nosaka, ka finanšu līdzekļus asistenta

pakalpojuma nodrošināšanai pašvaldību izglītības iestādēs Izglītības

un zinātnes ministrija piešķir pašvaldībām, bet finanšu līdzekļus

asistenta pakalpojuma nodrošināšanai valsts dibinātajās un privātajās

izglītības iestādēs – attiecīgajai izglītības iestādei.

20


V A I A S I S T E N T A P A K A L P O J U M S I Z G L Ī T Ī B A S I E S T Ā D Ē N O D R O Š I N A T Ā I Z V E I D O Š A N A S

M Ē R Ķ U S A S N I E G Š A N U ?

Revīzijā ir konstatēts, ka no 295 izglītojamiem, kuri laikā no

01.01.2014. līdz 30.04.2015. saņēma valsts finansētu asistenta

pakalpojumu izglītības iestādē, 29 izglītojamiem jeb 9,83% gadījumu

pakalpojums ir piešķirts prettiesiski – septiņos gadījumos

izglītojamam nebija noteikta invaliditāte, bet 22 gadījumos –

izglītojamam nebija sniegts VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas

nepieciešamību.

Tāpēc saskaņā ar revidentu aplēsēm tikai laikā no 01.01.2014. līdz

30.04.2015. valsts budžeta līdzekļi vismaz 57 880 euro apmērā ir

izlietoti prettiesiski. Revīzijā nav veiktas pārbaudes, vai un kādā

apmērā minētie izglītojamie vai citi izglītojamie pakalpojumu ir

saņēmuši arī līdz 01.01.2014. un pēc 30.04.2015.

Izvērtējot izglītības iestāžu iesniegtos skaidrojumus, revidenti secina,

ka izglītības iestādes neizprot normatīvajos aktos noteiktos kritērijus 37

pakalpojuma piešķiršanai, proti, ka pamats no valsts budžeta finansēta

asistenta pakalpojuma izglītības iestādē piešķiršanai ir VDEĀVK

atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, kas tiek sniegts tikai pie

noteiktām diagnozēm un bērniem ar ļoti smagu invaliditāti, kuriem ir

nepieciešama pastāvīga uzraudzība un īpaša kopšana.

Katram desmitajam no valsts

budžeta finansēta

pakalpojuma saņēmējam tas

ir piešķirts prettiesiski,

tāpēc

tikai 16 mēnešos

prettiesiski izlietoti

57 880 euro

Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto informāciju tā

neveic kontroles procedūras, lai pārliecinātos, vai pakalpojums ir

piešķirts, ievērojot normatīvajos aktos paredzētos pakalpojuma

piešķiršanas kritērijus.

Par konstatētajām nepilnībām Valsts kontrole 24.11.2015. informēja

Izglītības un zinātnes ministriju 38 , aicinot nekavējoties novērst

asistenta pakalpojumam paredzēto valsts budžeta līdzekļu prettiesisku

izmantošanu, kā arī veikt nepieciešamās darbības nepamatoti piešķirtā

finansējuma atgūšanai un līdz 16.12.2015. informēt Valsts kontroli par

veiktajām darbībām konstatēto nepilnību novēršanai.

Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto informāciju

31.01.2016.:

ir saņemta informācija un paskaidrojumi no izglītības iestādēm

par Valsts kontroles konstatētajiem 29 prettiesiskiem

pakalpojuma piešķiršanas gadījumiem;

ir saņemta informācija no VDEĀVK par visiem

izglītojamiem, kuriem nodrošināts asistenta pakalpojums,

noskaidrojot, vai pakalpojuma saņemšanas laikā ir bijis spēkā

atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar

smagiem funkcionāliem traucējumiem. Tomēr vēl nav izlemts,

kā tiks veiktas pārbaudes, lai pārliecinātos, vai pakalpojums

visos gadījumos arī līdz 01.01.2014. un pēc 30.04.2015. ir

21


V A I A S I S T E N T A P A K A L P O J U M S I Z G L Ī T Ī B A S I E S T Ā D Ē N O D R O Š I N A T Ā I Z V E I D O Š A N A S

M Ē R Ķ U S A S N I E G Š A N U ?

piešķirts, ievērojot normatīvajos aktos paredzētos

pakalpojuma piešķiršanas kritērijus;

ir nodrošināta informācijas apmaiņa starp Valsts izglītības

informācijas sistēmu un VDEĀVK Invaliditātes informatīvo

sistēmu, tā nodrošinot, ka no 2016.gada finansējums

pašvaldībām un valsts un privātajām izglītības iestādēm ir

pārskaitīts tikai par tiem izglītojamiem, kuriem Valsts

izglītības informācijas sistēmā ir gan atzīme, ka izglītojamam

ir sniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, gan

izglītības iestādēs atzīme par asistenta pakalpojuma

nepieciešamību.

Ieteikumi

Izglītības un zinātnes ministrijai veikt kontroles procedūras un noskaidrot kopējo no 01.09.2012. līdz

šim brīdim asistenta pakalpojuma izglītības iestādē nodrošināšanai prettiesiski izlietoto valsts budžeta

līdzekļu apmēru un izvērtēt iespēju atgūt prettiesiski izlietotos līdzekļus.

Laikā, kamēr netiek veiktas reformas asistenta pakalpojuma izglītības iestādē nodrošināšanai, lai

nodrošinātu turpmāku valsts budžeta līdzekļu tiesisku izlietošanu, Izglītības un zinātnes ministrijai:

veicināt izglītības iestāžu izpratni par normatīvo regulējumu 39 attiecībā uz pakalpojuma

piešķiršanas kritērijiem, izstrādājot vadlīnijas vai metodiskos norādījumus;

izveidot kontroles procedūras, lai pārliecinātos, ka pakalpojums tiek piešķirts normatīvajos aktos

noteiktajā kārtībā 40 .

22


V A I A S I S T E N T A P A K A L P O J U M S I Z G L Ī T Ī B A S I E S T Ā D Ē N O D R O Š I N A T Ā I Z V E I D O Š A N A S

M Ē R Ķ U S A S N I E G Š A N U ?

Asistenti izglītības iestādēs – saimnieciskās darbības veicēji

Pastāv risks, ka gadījumos, ja asistenta pakalpojumu izglītības iestādē sniedz pašnodarbināta

persona, kura saimniecisko darbību veic ar sociālo aprūpi saistītā jomā un pati veic valsts

sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pašvaldības pakalpojuma sniedzējam ir

izmaksājušas arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izdevumus,

tā nepamatoti izlietojot valsts budžeta līdzekļus.

Ministru kabineta noteikumi 41 paredz, ka asistentam izglītības iestādē no valsts budžeta līdzekļiem tiek

finansētas atlīdzības izmaksas, sedzot minimālo stundas tarifa likmi normāla darba laika ietvaros un

darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu izdevumus 42 .

Revīzijā ir konstatēts, ka Dobeles novada pašvaldība, norēķinoties par asistenta pakalpojumu izglītības

iestādē, asistentiem ir izmaksājusi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu

izdevumus 23,59% apmērā no pakalpojuma maksas arī 11 gadījumos, kad pakalpojumu ir sniegusi

pašnodarbināta persona, lai gan likums “Par valsts sociālo apdrošināšanu” paredz, ka pašnodarbināta

persona pati veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ja mēneša ienākumi (ieņēmumi, no

kuriem atskaitīti ar to gūšanu saistītie izdevumi) sasnieguši 1/12 daļu no Ministru kabineta noteiktā

valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta minimālā apmēra (360 euro mēnesī). Turklāt

Dobeles novada pašvaldība minētos izdevumus ir pieprasījusi un saņēmusi no valsts budžeta līdzekļiem,

iekļaujot tos Izglītības un zinātnes ministrijai iesniedzamajos pārskatos.

Revidenti vērš uzmanību uz to, ka normatīvie akti neliedz personai kā nodokļu maksātājam līgumu par

asistenta pakalpojuma sniegšanu slēgt gan kā fiziskai personai, gan kā pašnodarbinātai personai, tomēr

katram statusam ir atšķirīgi nodokļu maksāšanas nosacījumi. Tas nozīmē, ka gadījumos, ja izglītības

iestāde līgumu noslēgusi ar fizisku personu, pašvaldībai (valsts vai privātajai izglītības iestādei) par

personu ir jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas darba devējam noteiktajā apmērā un

tā ir tiesīga izlietot valsts budžeta līdzekļus šādiem izdevumiem. Savukārt, ja līgums ir noslēgts ar

pašnodarbinātu personu, kurai asistenta pakalpojuma sniegšana ir tās reģistrētā saimnieciskā darbība,

pašvaldībai (valsts vai privātajai izglītības iestādei) ar personu ir jānorēķinās tikai par asistenta

pakalpojumu.

Revīzijā, izmantojot VID mājaslapā pieejamo publisko informāciju par reģistrētajiem saimnieciskās

darbības veicējiem, ir konstatēts, ka kopā 76 personas jeb 21% no visām personām, kuras sniedz

asistenta pakalpojumu izglītības iestādēs arī citas pašvaldībās, dažādos periodos bija/ir reģistrējušās kā

saimnieciskās darbības veicējas (pašnodarbinātas personas), tomēr publiski nav pieejama informāciju

par jomu, kurā saimnieciskā darbība tiek veikta (piemēram, 88 “Sociālā aprūpe bez izmitināšanas”).

Revīzijā ietvertajā laika posmā pašnodarbinātas personas asistenta pakalpojumu izglītības iestādē ir

nodrošinājušas kopā 22 pašvaldībās, tomēr revidentu rīcībā nebija pietiekamas informācijas, lai

konstatētu, vai vēl kāda pašvaldība, kurā asistenta pakalpojumu izglītības iestādē sniedz pašnodarbināta

persona, asistentam ir izmaksājusi arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu

izdevumus.

23


V A I A S I S T E N T A P A K A L P O J U M S I Z G L Ī T Ī B A S I E S T Ā D Ē N O D R O Š I N A T Ā I Z V E I D O Š A N A S

M Ē R Ķ U S A S N I E G Š A N U ?

Ieteikums

Laikā, kamēr netiek veiktas reformas asistenta pakalpojuma izglītības iestādē nodrošināšanai, Izglītības

un zinātnes ministrijai nodrošināt kontroles procedūras saistībā ar darba devēja valsts sociālās

apdrošināšanas obligāto iemaksu izdevumiem, lai novērstu nepamatotu valsts budžeta līdzekļu

izlietojumu, ja asistenta pakalpojumu izglītības iestādē sniedz pašnodarbināta persona, kuras

saimnieciskā darbība ir asistenta pakalpojumu sniegšana.

24


V A I A S I S T E N T A P A K A L P O J U M S I Z G L Ī T Ī B A S I E S T Ā D Ē N O D R O Š I N A T Ā I Z V E I D O Š A N A S

M Ē R Ķ U S A S N I E G Š A N U ?

Informācija par revīziju

Revīzijas mērķis

Revīzijas mērķis ir pārliecināties, vai asistenta pakalpojums ir ieviests tā, lai sasniegtu tā izveidošanas

mērķi – nodrošināt personu ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā, vienlaikus atslogojot ģimenes locekļus.

Juridiskais pamatojums

Lietderības revīzija “Personām ar invaliditāti nepieciešamo asistenta pakalpojumu nodrošināšanas

efektivitāte” ir veikta, pamatojoties uz Valsts kontroles revīziju 2015.gada plānu, Trešā revīzijas

departamenta 2015.gada 18.marta revīzijas uzdevumu Nr.2.4.1-10/2015 un 2015.gada 23.novembra

revīzijas apakšuzdevumu Nr.2.4.1-10-1/2015.

Revīziju veica revīzijas grupas vadītāja – vecākā valsts revidente Aiga Villa, valsts revidente – juriste

Baiba Skara, valsts revidentes Anda Grauduma, Olga Buivide, Iveta Strēle (revīzijas grupā līdz

06.10.2015.), Loreta Boļševiča – Bērziņa (revīzijas grupā līdz 12.11.2015.) un valsts revidenta palīdze

Inga Baltusa (revīzijas grupā no 26.10.2015.).

Revidentu un revidējamās vienības atbildība

Valsts kontroles revidenti ir atbildīgi par revīzijas ziņojuma sniegšanu, kas pamatojas uz revīzijas laikā

gūtiem atbilstošiem, pietiekamiem un ticamiem revīzijas pierādījumiem.

Labklājības ministrija un tās padotības iestādes, Izglītības un zinātnes ministrija, pašvaldības un

izglītības iestādes ir atbildīgas par normatīvo aktu ievērošanu un revidentiem sniegtās informācijas

patiesumu.

Revīzijas apjoms

Revīzija ir veikta saskaņā ar Latvijas Republikā atzītiem starptautiskajiem revīzijas standartiem.

Revīzija plānota un veikta tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par revīzijas apjomā iekļauto revidējamo

vienību – Labklājības ministrijas darbību, izstrādājot un uzraugot valsts politiku personu ar invaliditāti

vienlīdzīgu iespēju jomā, kuras ietvaros personām ar invaliditāti ir izveidots asistenta pakalpojums, un

par pašvaldību un izglītības iestāžu darbību, nodrošinot asistenta pakalpojumu, kā arī par Izglītības un

zinātnes ministrijas darbību, uzraugot izglītības iestāžu darbību pakalpojuma nodrošināšanā. Revīzijā ir

sagatavoti divi ziņojumi – Labklājības ministrijai un Izglītības un zinātnes ministrijai.

Revīzija ir veikta par laiku no 2014.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 30.aprīlim, nepieciešamības gadījumā

apkopojot informāciju arī ārpus minētā laika posma.

25


V A I A S I S T E N T A P A K A L P O J U M S I Z G L Ī T Ī B A S I E S T Ā D Ē N O D R O Š I N A T Ā I Z V E I D O Š A N A S

M Ē R Ķ U S A S N I E G Š A N U ?

Revīzijas apjomā iekļauta:

Izglītības un zinātnes ministrija, kas kā vadošā valsts pārvaldes iestāde izglītības jomā ir

atbildīga par iekļaujošās izglītības organizēšanu un īstenošanu, kā arī, kas aprēķina un

piešķir pašvaldībām, valsts dibinātajām un privātajām izglītības iestādēm asistenta

pakalpojumam izglītības iestādē nepieciešamos valsts budžeta līdzekļus;

Labklājības ministrijas padotības iestāde VDEĀVK, kas sniedz atzinumu par pakalpojuma

nepieciešamību;

pašvaldības, to iestādes un struktūrvienības – izglītības iestādes, kas piešķir un administrē

asistenta pakalpojumu izglītības iestādē, kā arī izglītības iestāžu vai pašvaldību grāmatvedības

(vai finanšu daļas), kas nodrošina valsts statistiskas pārskatu sagatavošanu par pakalpojumam

izlietoto finansējumu;

valsts un pašvaldību dibinātās izglītības iestādes un privātās izglītības iestādes, kas saņem no

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta finansējumu asistenta pakalpojuma izglītības

iestādē nodrošināšanai.

Revīzijas metodes

Politikas izstrādes dokumentu, normatīvo aktu izstrādes dokumentu, normatīvo aktu projektu un citu ar

pakalpojuma izveidi saistīto dokumentu un informācijas, kā arī normatīvo aktu analīze.

Intervijas ar institūciju pārstāvjiem, kas saistītas ar pakalpojuma izveidi un īstenošanu, kā arī ar

aktivitāšu sniedzēju pārstāvjiem.

Datu analīze. Datu analīzē izmantoto informāciju skatīt pielikumā.

Finanšu informācijas analīze.

Valsts statistikas pārskatu analīze.

26


V A I A S I S T E N T A P A K A L P O J U M S I Z G L Ī T Ī B A S I E S T Ā D Ē N O D R O Š I N A T Ā I Z V E I D O Š A N A S

M Ē R Ķ U S A S N I E G Š A N U ?

Pielikums. Datu analīzē izmantotā informācija

64 pašvaldību, valsts un privāto izglītības iestāžu dati par izglītojamajiem, kuri laikā no

01.01.2014. līdz 30.04.2015. saņēma asistenta pakalpojumu izglītības iestādēs, un par

izglītojamo asistentiem;

Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības informācijas sistēmas dati par izglītojamiem,

kuriem laikā no 01.01.2014. līdz 30.04.2015. bija nepieciešams asistenta pakalpojums;

VDEĀVK Invaliditātes informatīvās sistēmas dati par personām, kurām laikā no 01.01.2014.

līdz 30.04.2015. ir noteikta vai ir spēkā invaliditātes grupa un ir sniegti vai ir spēkā atzinumi par

speciālā autotransporta nepieciešamību, par īpašas kopšanas nepieciešamību un par asistenta

pakalpojuma nepieciešamību.

27


V A I A S I S T E N T A P A K A L P O J U M S I Z G L Ī T Ī B A S I E S T Ā D Ē N O D R O Š I N A T Ā I Z V E I D O Š A N A S

M Ē R Ķ U S A S N I E G Š A N U ?

Termini un skaidrojumi

Saīsinājums

ANO Konvencija

IZM

KPFI

VDEĀVK

VID

Skaidrojums

Apvienoto Nāciju Organizācijas konvencija “Par personu ar invaliditāti tiesībām”

Izglītības un zinātnes ministrija

Klimata pārmaiņu finanšu instruments

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija

Valsts ieņēmumu dienests

Revīzijas grupas vadītāja

vecākā valsts revidente

Revīzijas grupa:

valsts revidente – juriste

valsts revidente

valsts revidente

valsts revidenta palīdze

Aiga Villa

Baiba Skara

Anda Grauduma

Olga Buivide

Inga Baltusa

28


V A I A S I S T E N T A P A K A L P O J U M S I Z G L Ī T Ī B A S I E S T Ā D Ē N O D R O Š I N A T Ā I Z V E I D O Š A N A S

M Ē R Ķ U S A S N I E G Š A N U ?

Atsauču rādītājs

1 Invaliditātes likuma 1.panta 1.punkts.

2 Invaliditātes likuma 12.panta pirmās daļas 2., 3. un 4.punkts.

3 Apvienoto Nāciju Organizācijas konvencijas “Par personu ar invaliditāti tiesībām” īstenošanas pamatnostādnes 2014.-

2020.gadam (apstiprinātas ar Ministru kabineta 22.11.2013. rīkojumu Nr.564) 1.Ievads.

4 Invaliditātes likuma 12.panta pirmās daļas 4.punkts un 2. 1 daļa un Ministru kabineta 09.10.2012. noteikumu Nr.695

“Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē” 9.punkts.

5 Invaliditātes likuma 12.panta pirmās daļas 4.punkts un 2. 1 daļa un Ministru kabineta 09.10.2012. noteikumu Nr.695

“Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē” 9.punkts.

6 Izglītības attīstības pamatnostādņu 2007.–2013.gadam (apstiprinātas ar 27.09.2006. Ministru kabineta rīkojumu

Nr.742) 3.16.nodaļa “Izglītojamo ar speciālām vajadzībām integrācija vispārējās, profesionālās, augstākās un interešu

izglītības programmās”, Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.–2020.gadam (apstiprinātas 22.05.2014. Saeimas sēdē)

5.nodaļa “Pamatnostādnēs paredzēto uzdevumu un pasākumu plāns” un Izglītības un zinātnes ministrijas 02.10.2012.

sagatavotā Ministru kabineta noteikumu projekta “Asistenta pakalpojuma izglītības iestādē piešķiršanas un finansēšanas

kārtība” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) pirmās daļas 2.punkts.

7 Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādņu 4.daļa

“Rīcības virzieni un rezultāti”.

8 Bērnu tiesību aizsardzības likuma 11.panta pirmā un otrā daļa.

9 Izglītības likuma 4.pants (redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.06.2009. un 01.12.2009. likumu, kas stājas spēkā

01.01.2010.).

10 Izglītības likuma 6.panta 1.punkts.

11 Vispārējās izglītības likuma 3.pants.

12 Vispārējās izglītības likuma 10.panta pirmā un otrā daļa.

13 Vispārējās izglītības likuma 10.pants.

14 Vispārējās izglītības likuma 49. un 51.pants.

15 Vispārējās izglītības likuma 51.panta trešā daļa.

16 Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumu Nr.710 “Noteikumi par vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās

izglītības iestāžu nodrošinājumu atbilstoši izglītojamo speciālajām vajadzībām” 1.pielikums “Nodrošinājums speciālās

izglītības programmas īstenošanai speciālās izglītības klasē”.

17 Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumu Nr.710 “Noteikumi par vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās

izglītības iestāžu nodrošinājumu atbilstoši izglītojamo speciālajām vajadzībām” 2.pielikums “Vispārējās pamatizglītības

un vispārējās vidējās izglītības iestādes vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības klasē integrētiem

izglītojamiem ar speciālām vajadzībām atbilstošs nodrošinājums”.

18 Ministru kabineta 04.04.2000. noteikumu Nr.135 “Noteikumi par kvalificētā personāla skaitu un nepieciešamo

aprīkojumu vispārējās bērnu aprūpes un audzināšanas iestādēs” 5.pielikums “Personāls speciālās izglītības iestādē” un

7.pielikums “Bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē nepieciešamais aprīkojums”.

19 Ministru kabineta 31.08.2010. noteikumu Nr.825 “Speciālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu speciālās

izglītības klašu (grupu) un internātskolu finansēšanas kārtība” 2.2.apakšpunkts.

20 Informatīvais ziņojums “Par atbalsta pasākumiem speciālo izglītības iestāžu pastāvēšanai izglītības iestāžu tīkla

sakārtošanas kontekstā” (apstiprināts Ministru kabineta 03.11.2014. sēdē (protokols Nr.59, 34§)).

21 10.12.2007. Invaliditātes likumprojekta 11.panta 2.punkts.

22 Labklājības ministrijas 24.11.2008. vēstule Nr.18.3-03/4092.

23 Labklājības ministrijas 13.11.2015. vēstule Nr.36-1-03/2275 “Par informācijas sniegšanu revīzijas lietā Nr.2.4.1-

10/2015”.

24 Labklājības ministrijas 13.11.2015. vēstule Nr.36-1-03/2275 “Par informācijas sniegšanu revīzijas lietā Nr.2.4.1-

10/2015”.

25 27.07.2012. Likumprojekta “Grozījums Invaliditātes likumā” sākotnējās ietekmes novērtējuma anotācija.

26 27.07.2012. Likumprojekta “Grozījums Invaliditātes likumā” sākotnējās ietekmes novērtējuma anotācija.

27 Ministru kabineta 09.10.2012. noteikumu Nr.695 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības

iestādē” 10.punkts.

28 Avansa maksājuma aprēķinam tiek izmantota minimālā stundas tarifa likme un apmaksātais stundu skits (8), kas

faktiski ir minimālā mēneša darba alga.

29


V A I A S I S T E N T A P A K A L P O J U M S I Z G L Ī T Ī B A S I E S T Ā D Ē N O D R O Š I N A T Ā I Z V E I D O Š A N A S

M Ē R Ķ U S A S N I E G Š A N U ?

29 Likuma “Par valsts budžetu 2013.gadam” paskaidrojumu 478.lp., likuma “Par valsts budžetu 2014.gadam”

paskaidrojumu 511.lp. un likuma “Par valsts budžetu 2015.gadam” paskaidrojumu 603.lp.

30 Ministru kabineta 09.10.2012. noteikumu Nr.695 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības

iestādē” 10.punkts.

31 Ministru kabineta 09.10.2012. noteikumu Nr.695 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības

iestādē” 10.punkts.

32 Ministru kabineta 09.10.2012. noteikumi Nr.695 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības

iestādē”.

33 Invaliditātes likuma 12.panta pirmās daļas 4.punkts un 2. 1 daļa un Ministru kabineta 09.10.2012. noteikumu Nr.695

“Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē” 9.punkts.

34 Ministru kabineta 09.10.2012. noteikumu Nr.695 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības

iestādē” 4.punkts.

35 Ministru kabineta 09.10.2012. noteikumu Nr.695 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības

iestādē” 5.punkts.

36 Ministru kabineta 09.10.2012. noteikumu Nr.695 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības

iestādē” 11.punkts.

37 Invaliditātes likuma 12.panta pirmās daļas 4.punkts un 2. 1 daļa un Ministru kabineta 09.10.2012. noteikumi Nr.695

“Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē”.

38 Valsts kontroles 24.11.2015. vēstule Nr.9-2.3.1/1132 “Par pilnvarojumu veikt lietderības revīziju”.

39 Invaliditātes likuma 12.panta pirmās daļas 4.punkts un 2. 1 daļa un Ministru kabineta 09.10.2012. noteikumi Nr.695

“Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē”.

40 Invaliditātes likuma 12.panta pirmās daļas 4.punkts un 2. 1 daļa un Ministru kabineta 09.10.2012. noteikumi Nr.695

“Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē”.

41 Ministru kabineta 09.10.2012. noteikumu Nr.695 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības

iestādē” 6.punkts.

42 Ministru kabineta 09.10.2012. noteikumu Nr.695 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības

iestādē” 9.punkts, 10.2. un 10.3.apakšpunkts.

30

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!