18.03.2016 Views

20.p_revizijas-zinojums_asistenti_izm

20.p_revizijas-zinojums_asistenti_izm

20.p_revizijas-zinojums_asistenti_izm

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Vai asistenta pakalpojums izglītības iestādē<br />

nodrošina tā izveidošanas mērķu sasniegšanu?<br />

Nr.2.4.1-10-1/2015 | Rīga 2016<br />

1


V A I A S I S T E N T A P A K A L P O J U M S I Z G L Ī T Ī B A S I E S T Ā D Ē N O D R O Š I N A T Ā I Z V E I D O Š A N A S<br />

M Ē R Ķ U S A S N I E G Š A N U ?<br />

Revīzijas ziņojums<br />

Vai asistenta pakalpojums izglītības iestādē nodrošina tā izveidošanas mērķu sasniegšanu?<br />

Lietderības revīzija “Personām ar invaliditāti nepieciešamo asistenta pakalpojumu nodrošināšanas<br />

efektivitāte”.<br />

Revīzija veikta, pamatojoties uz Valsts kontroles Trešā revīzijas departamenta 2015.gada 18.marta<br />

revīzijas uzdevumu Nr.2.4.1-10/2015 un 2015.gada 23.novembra revīzijas apakšuzdevumu Nr.2.4.1-10-<br />

1/2015.<br />

Revīzijas ziņojums apstiprināts ar Valsts kontroles Trešā revīzijas departamenta 2016.gada 1.marta<br />

lēmumu Nr.2.4.1-10/2015 un Nr.2.4.1-10-1/2015.<br />

Vāka noformējumā <strong>izm</strong>antots attēls no tīmekļa vietnes www.depositphotos.com,<br />

seregam/Depositphotos<br />

2


V A I A S I S T E N T A P A K A L P O J U M S I Z G L Ī T Ī B A S I E S T Ā D Ē N O D R O Š I N A T Ā I Z V E I D O Š A N A S<br />

M Ē R Ķ U S A S N I E G Š A N U ?<br />

Saturs<br />

Kopsavilkums ............................................................................................................... 5<br />

Motivācija ................................................................................................................................................... 5<br />

Galvenie secinājumi ................................................................................................................................... 5<br />

Būtiskākie ieteikumi ................................................................................................................................... 6<br />

Asistenta pakalpojuma jēdziens un veidi ...................................................................... 7<br />

Kas ir asistenta pakalpojums izglītības iestādē? ......................................................................................... 7<br />

Pakalpojuma nodrošināšanā iesaistītās institūcijas .................................................................................... 9<br />

Revīzijas secinājumi, konstatējumi un ieteikumi ................................................... 10<br />

I daļa. Vai asistenta pakalpojums izglītības iestādē ir efektīvākais veids<br />

izglītojamo ar speciālām vajadzībām integrēšanai vispārējās izglītības iestādēs? ..... 10<br />

Vai asistenta pakalpojums izglītības iestādē nodrošina asistenta pakalpojuma mērķu sasniegšanu? ...... 11<br />

Kādam ir jābūt nodrošinājumam, lai speciālo izglītības programmu realizētu vispārizglītojošā<br />

izglītības iestādē? ............................................................................................................................... 12<br />

Kāds ir asistenta pakalpojuma izglītības iestādē ieviešanas pamatojums? ........................................ 14<br />

Vai pakalpojuma finansēšanas process ir efektīvs un nodrošina pakalpojuma mērķa sasniegšanu? . 16<br />

Ieteikumi ................................................................................................................................................. 19<br />

II daļa. Vai asistenta pakalpojums izglītības iestādē ir piešķirts atbilstoši<br />

normatīvajiem aktiem? ................................................................................................ 20<br />

Prettiesiski piešķirts asistenta pakalpojums izglītības iestādē .................................................................. 20<br />

Ieteikumi ................................................................................................................................................. 22<br />

Asistenti izglītības iestādēs – saimnieciskās darbības veicēji .................................................................. 23<br />

Ieteikums ................................................................................................................................................. 24<br />

Informācija par revīziju ........................................................................................... 25<br />

3


V A I A S I S T E N T A P A K A L P O J U M S I Z G L Ī T Ī B A S I E S T Ā D Ē N O D R O Š I N A T Ā I Z V E I D O Š A N A S<br />

M Ē R Ķ U S A S N I E G Š A N U ?<br />

Revīzijas mērķis ....................................................................................................................................... 25<br />

Juridiskais pamatojums ............................................................................................................................ 25<br />

Revidentu un revidējamās vienības atbildība ........................................................................................... 25<br />

Revīzijas apjoms ...................................................................................................................................... 25<br />

Revīzijas metodes ..................................................................................................................................... 26<br />

Pielikums. Datu analīzē <strong>izm</strong>antotā informācija........................................................... 27<br />

Termini un skaidrojumi ............................................................................................... 28<br />

Atsauču rādītājs ........................................................................................................... 29<br />

4


V A I A S I S T E N T A P A K A L P O J U M S I Z G L Ī T Ī B A S I E S T Ā D Ē N O D R O Š I N A T Ā I Z V E I D O Š A N A S<br />

M Ē R Ķ U S A S N I E G Š A N U ?<br />

Kopsavilkums<br />

Motivācija<br />

Uzsākot revīziju, kā revidējamā vienība tika noteikta Labklājības ministrija, kas ir atbildīga par valsts<br />

politikas izstrādi un uzraudzību personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju jomā, tajā skaitā ir atbildīga<br />

par Invaliditātes likumu, no kura izriet valsts pienākums personām ar invaliditāti nodrošināt trīs<br />

asistenta pakalpojumu veidus. Viens no tiem ir asistenta pakalpojums izglītības iestādē, kuru piešķir un<br />

administrē izglītības iestādes (pašvaldību, valsts dibinātās un privātās), bet finansējumu pašvaldībām (to<br />

izglītības iestādēm), valsts dibinātajām un privātajām izglītības iestādēm piešķir Izglītības un zinātnes<br />

ministrija.<br />

Revīzijā tika konstatētas nepilnības, kuru novēršana ir Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē,<br />

tāpēc bija nepieciešams sagatavot atsevišķu revīzijas ziņojumu un sniegt ieteikumus Izglītības un<br />

zinātnes ministrijai konstatēto trūkumu novēršanai.<br />

Galvenie secinājumi<br />

Revīzijā nav gūts apstiprinājums, ka asistenta pakalpojums izglītības iestādē ir efektīvākais pakalpojums<br />

izglītojamo ar speciālām vajadzībām integrēšanai vispārējās izglītības iestādēs, jo asistentam noteiktie<br />

pienākumi ir identiski tiem uzdevumiem, kas ir jānodrošina izglītības procesa atbalsta personālam, lai<br />

izglītības iestādē persona ar invaliditāti varētu iegūt izglītību atbilstoši tās spējām. Tāpēc faktiski<br />

asistenta pakalpojums izglītības iestādē ir tikai kā līdzeklis valsts līdzfinansējuma saņemšanai<br />

nepieciešamā atbalsta personāla algošanai.<br />

Turklāt nav pareiza arī pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamā finansējuma plānošana un piešķiršana<br />

izglītības iestādēm, tāpēc to nav iespējams apgūt. Rezultātā Izglītības un zinātnes ministrija jau tā<br />

personām ar invaliditāti ierobežoto valsts finansējumu, kas ir pieprasīts asistenta pakalpojuma<br />

nodrošināšanai, trīs gadu laikā vismaz 1 445 638 euro apmērā ir izlietojusi ar šiem mērķiem nesaistītu<br />

vajadzību nodrošināšanai, tajā skaitā ministrijas un tās kapitālsabiedrību administratīvo un saimniecisko<br />

izdevumu segšanai, 448 324 euro nav izlietoti vispār un budžeta asignējums ir slēgts, lai gan Izglītības<br />

un zinātnes ministrija pastāvīgi informē, ka izglītības nozarē nav pietiekama finansējuma. Tāpēc Valsts<br />

kontrole uzskata, ka efektīvāk būtu atteikties no asistenta pakalpojuma izglītības iestādē un tam<br />

paredzēto finansējumu novirzīt nepieciešamā atbalsta personāla nodrošināšanai, tā netērējot resursus<br />

atsevišķa pakalpojuma veida administrēšanai.<br />

Arī Izglītības un zinātnes ministrijas iekšējās kontroles procedūras, piešķirot pašvaldībām, valsts un<br />

privātajām izglītības iestādēm finansējumu asistenta pakalpojuma nodrošināšanai un uzraugot<br />

finansējuma izlietojumu, nav pietiekamas un nenodrošina, ka izglītības iestāžu pieņemtie lēmumi par<br />

asistenta pakalpojuma izglītības iestādē piešķiršanu ir tiesiski. Tāpēc tikai laikā no 01.01.2014. līdz<br />

30.04.2015. valsts budžeta līdzekļi vismaz 57 880 euro apmērā ir izlietoti prettiesiski.<br />

5


V A I A S I S T E N T A P A K A L P O J U M S I Z G L Ī T Ī B A S I E S T Ā D Ē N O D R O Š I N A T Ā I Z V E I D O Š A N A S<br />

M Ē R Ķ U S A S N I E G Š A N U ?<br />

Turklāt nepietiekamu kontroles procedūru dēļ pastāv arī valsts budžeta līdzekļu nepamatota izlietojuma<br />

risks gadījumos, ja asistenta pakalpojumu izglītības iestādē sniedz pašnodarbināta persona.<br />

Būtiskākie ieteikumi<br />

Revīzijā Izglītības un zinātnes ministrijai ir sniegts ieteikums<br />

sadarbībā ar Labklājības ministriju izvērtēt asistenta pakalpojuma<br />

izglītības iestādē kā atsevišķa pakalpojuma invaliditātes seku<br />

mazināšanai lietderību un izskatīt iespēju personām ar invaliditāti<br />

nepieciešamo atbalstu finansēt izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu<br />

ietvaros, tā vienkāršojot arī valsts pārvaldes procesu un netērējot<br />

resursus papildu pakalpojumu administrēšanai.<br />

Laikā, kamēr netiek veiktas reformas asistenta pakalpojuma izglītības<br />

iestādē nodrošināšanai, Valsts kontrole aicina Izglītības un zinātnes<br />

ministriju:<br />

IZM ir sniegti pieci<br />

ieteikumi<br />

izvērtēt iespēju grozīt pašvaldībām, valsts un privātajām<br />

izglītības iestādēm paredzētā avansa apmēru, ņemot vērā<br />

faktiski nepieciešamo līdzekļu apmēru pakalpojuma<br />

nodrošināšanai;<br />

izveidot kontroles procedūras, lai pārliecinātos, ka<br />

pakalpojums tiek piešķirts un līdzekļi pakalpojuma<br />

nodrošināšanai tiek izlietoti normatīvajos aktos noteiktajā<br />

kārtībā.<br />

6


V A I A S I S T E N T A P A K A L P O J U M S I Z G L Ī T Ī B A S I E S T Ā D Ē N O D R O Š I N A T Ā I Z V E I D O Š A N A S<br />

M Ē R Ķ U S A S N I E G Š A N U ?<br />

Asistenta pakalpojuma jēdziens un veidi<br />

Asistenta pakalpojums ir viens no Invaliditātes likumā noteiktajiem valsts atbalsta pasākumiem<br />

invaliditātes seku mazināšanai, kas tiek finansēts no valsts budžeta līdzekļiem, un Latvijā pakāpeniski ir<br />

ieviests, sākot no 2011.gada.<br />

Asistenta pakalpojuma būtība izriet no Invaliditātes likumā 1 noteiktā asistenta jēdziena – asistents ir<br />

fiziska persona, kas sniedz atbalstu personai ar ļoti smagas vai smagas pakāpes funkcionēšanas<br />

ierobežojumu tādu darbību veikšanai ārpus mājokļa, kuras persona tās invaliditātes dēļ nevar veikt<br />

patstāvīgi – nokļūt vietā, kur tā mācās, strādā, saņem pakalpojumus, pārvietoties un aprūpēt sevi<br />

izglītības iestādē, algota darbavietā, būt saskarsmē ar citām fiziskām un juridiskām personām, kā arī<br />

palīdz personai ar redzes invaliditāti apgūt profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības<br />

un augstākās izglītības programmu.<br />

Invaliditātes likums 2 personām ar invaliditāti paredz trīs asistenta pakalpojuma veidus:<br />

pabalstu par asistenta <strong>izm</strong>antošanu līdz 10 stundām nedēļā, pašām izvēloties konkrēto asistentu,<br />

kas ir ieviests no 01.01.2011., kuru personām ar I grupas redzes invaliditāti piešķir un administrē<br />

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra;<br />

asistenta pakalpojumu pašvaldībā līdz 40 stundām nedēļā, kas ir ieviests no 01.01.2013., kuru<br />

piešķir un administrē pašvaldību sociālie dienesti, bet finansējumu aprēķina un piešķir<br />

Labklājības ministrija, kura apkopo arī statistikas informāciju par pakalpojumu;<br />

asistenta pakalpojumu pārvietošanās atbalstam un pašaprūpes veikšanai izglītības iestādē,<br />

kas ir ieviests no 01.09.2012., kuru piešķir izglītības iestādes.<br />

Invaliditātes likumā noteiktie asistenta pakalpojumi izriet no Latvijas Republikas saistībām, kuras tā ir<br />

uzņēmusies 01.03.2010., ratificējot ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām (turpmāk –<br />

ANO Konvencija), ar kuru dalībvalstis apņemas nodrošināt un veicināt to, lai visas personas ar<br />

invaliditāti varētu pilnībā īstenot visas cilvēktiesības un pamatbrīvības bez jebkādas diskriminācijas<br />

invaliditātes dēļ. ANO Konvencija ir jaunākais starptautiskais cilvēktiesību dokuments attiecībā uz<br />

personām ar invaliditāti, un tas iezīmē pieejas maiņu attiecībā uz invaliditātes politikas dokumentiem,<br />

pārejot no invaliditātes politikas modeļa, kur persona ir pasīvs medicīniskās aprūpes un sociālās<br />

aizsardzības objekts, uz tiesību <strong>izm</strong>antošanas modeli, kur tiek novērsti šķēršļi, sniegti pakalpojumi, lai<br />

veicinātu līdzvērtīgu šo personu līdzdalību un iekļaušanos sabiedrībā 3 .<br />

Kas ir asistenta pakalpojums izglītības iestādē?<br />

Asistenta pakalpojumu izglītības iestādē līdz 40 stundām nedēļā var saņemt izglītojamie pirmsskolas,<br />

vispārējās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, vispārējās vidējās izglītības un<br />

profesionālās vidējās izglītības apguvei:<br />

bērni no piecu līdz 18 gadu vecumam, pamatojoties uz VDEĀVK atzinumu par īpašas kopšanas<br />

nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem;<br />

7


V A I A S I S T E N T A P A K A L P O J U M S I Z G L Ī T Ī B A S I E S T Ā D Ē N O D R O Š I N A T Ā I Z V E I D O Š A N A S<br />

M Ē R Ķ U S A S N I E G Š A N U ?<br />

pilngadīgas personas ar I vai II invaliditātes grupu, pamatojoties uz VDEĀVK atzinumu par<br />

īpašas kopšanas nepieciešamību 4 .<br />

Asistenta pakalpojums izglītības iestādē attiecas uz vispārējās izglītības iestādēm, kurās ir atvērtas<br />

speciālās izglītības klases, bet neattiecas uz speciālajām izglītības iestādēm, kurām no valsts budžeta<br />

līdzekļiem tiek piešķirts finansējums atbalsta personāla nodrošināšanai, tajā skaitā aprūpētājiem un<br />

citiem speciālistiem.<br />

Pakalpojumu ir tiesīga sniegt fiziska persona, kurai ir darba vai personiskā pieredze personu ar<br />

invaliditāti aprūpē vai arī ir atbilstoša izglītība vai darba pieredze pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas,<br />

veselības vai sociālā darba jomā.<br />

Asistenta pakalpojumu saņēmušo izglītojamo skaits un pakalpojumam izlietotais finansējums<br />

€ 490 685<br />

€ 626 572<br />

€ 271 908<br />

Izglītojamo skaits<br />

214<br />

245<br />

290<br />

Izlietotais finansējums<br />

2013.gads<br />

2014.gads<br />

2015.gads<br />

8


V A I A S I S T E N T A P A K A L P O J U M S I Z G L Ī T Ī B A S I E S T Ā D Ē N O D R O Š I N A T Ā I Z V E I D O Š A N A S<br />

M Ē R Ķ U S A S N I E G Š A N U ?<br />

Pakalpojuma nodrošināšanā iesaistītās institūcijas<br />

Izglītības un zinātnes ministrija<br />

•izstrādā izglītības valsts politiku, kā arī organizē un koordinē tās<br />

īstenošanu, tajā skaitā īsteno iekļaujošo izglītību<br />

•aprēķina un piešķir pašvaldībām, valsts dibinātajām un privātajām<br />

izglītības iestādēm funansējumu asistenta pakalpojuma izglītības<br />

iestādē nodrošināšanai<br />

VDEĀVK<br />

•veic invaliditātes ekspertīzi<br />

•sniedz atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību, kas ir<br />

priekšnoteikums asistenta pakalpojuma izglītības iestādē saņemšanai<br />

Pašvaldības<br />

•piešķir un administrē asistenta pakalpojumu pašvaldību izglītības<br />

iestādēs, kā arī sagatavo Izglītības un zinātnes ministrijai pārskatus par<br />

pakalpojumam piešķirtā funansējuma izlietojumu (pakalpojuma<br />

piešķiršanu un administrēšanu nodrošina pašvaldību izglītības iestādes)<br />

Valsts un privātās izglītības<br />

iestādes<br />

•piešķir un administrē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē, kā arī<br />

sagatavo Izglītības un zinātnes ministrijai pārskatus par pakalpojumam<br />

piešķirtā finansējuma izlietojumu<br />

9


V A I A S I S T E N T A P A K A L P O J U M S I Z G L Ī T Ī B A S I E S T Ā D Ē N O D R O Š I N A T Ā I Z V E I D O Š A N A S<br />

M Ē R Ķ U S A S N I E G Š A N U ?<br />

Revīzijas secinājumi, konstatējumi un ieteikumi<br />

I daļa.<br />

Vai asistenta pakalpojums izglītības iestādē ir efektīvākais<br />

veids izglītojamo ar speciālām vajadzībām integrēšanai<br />

vispārējās izglītības iestādēs?<br />

Revīzijā nav gūts apstiprinājums, ka asistenta pakalpojums izglītības iestādē ir efektīvākais<br />

veids izglītojamo ar speciālām vajadzībām integrēšanai vispārējās izglītības iestādēs, tāpēc<br />

Valsts kontroles ieskatā asistenta pakalpojumam izglītības iestādē paredzēto valsts budžeta<br />

finansējumu efektīvāk būtu novirzīt nepieciešamā atbalsta personāla nodrošināšanai<br />

izglītības iestādē, tā netērējot resursus papildu pakalpojumu administrēšanai un vienkāršojot<br />

arī valsts pārvaldes procesu.<br />

Asistentam noteiktie pienākumi ir identiski tiem uzdevumiem, kas ir jāveic atbalsta<br />

personālam, lai izglītības iestādē persona ar invaliditāti varētu iegūt izglītību atbilstoši tās<br />

spējām. Tāpēc faktiski asistenta pakalpojums izglītības iestādē ir tikai kā līdzeklis valsts<br />

budžeta līdzfinansējuma saņemšanai nepieciešamā atbalsta personāla algošanai. Turklāt nav<br />

pareiza arī pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamā finansējuma plānošana un piešķiršana<br />

izglītības iestādēm, tāpēc gada ietvaros asistenta pakalpojumam piešķirto finansējumu nav<br />

iespējams apgūt.<br />

Lai gan Izglītības un zinātnes ministrija pastāvīgi informē, ka izglītības nozarē nav<br />

pietiekama finansējuma, tajā skaitā atbalsta personāla nodrošināšanai izglītojamiem ar<br />

invaliditāti, tā asistenta pakalpojumam piešķirtos, bet neizlietotos līdzekļus vismaz<br />

1 445 638 euro apmērā faktiski ir <strong>izm</strong>antojusi ar invaliditāti nesaistītu vajadzību<br />

nodrošināšanai, tajā skaitā ministrijas kapitālsabiedrību administratīvo un saimniecisko<br />

izdevumu segšanai, turklāt 448 324 euro nav izlietoti vispār, bet budžeta asignējums ir<br />

slēgts.<br />

10


V A I A S I S T E N T A P A K A L P O J U M S I Z G L Ī T Ī B A S I E S T Ā D Ē N O D R O Š I N A T Ā I Z V E I D O Š A N A S<br />

M Ē R Ķ U S A S N I E G Š A N U ?<br />

Vai asistenta pakalpojums izglītības iestādē nodrošina<br />

asistenta pakalpojuma mērķu sasniegšanu?<br />

Asistenta pakalpojuma izglītības iestādē mērķis ir nodrošināt izglītojamo ar speciālām vajadzībām<br />

integrāciju vispārējās izglītības iestādēs, nodrošinot pārvietošanās atbalstu un atbalstu pašaprūpei.<br />

No valsts budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu izglītības iestādē līdz 40 stundām nedēļā var saņemt<br />

izglītojamie šādos izglītības posmos – pirmsskolas, vispārējās pamatizglītības, profesionālās<br />

pamatizglītības, arodizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības apguvei:<br />

bērni no piecu līdz 18 gadu vecumam, pamatojoties uz VDEĀVK atzinumu par īpašas kopšanas<br />

nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem;<br />

pilngadīgas personas ar I vai II invaliditātes grupu, pamatojoties uz VDEĀVK atzinumu par<br />

īpašas kopšanas nepieciešamību 5 .<br />

Asistenta pakalpojums attiecas arī uz vispārējās izglītības iestādēm, kurās ir atvērtas speciālās izglītības<br />

klases, bet neattiecas uz speciālajām izglītības iestādēm – 101 dažāda tipa speciālo izglītības iestādi –<br />

speciālām pirmsskolas izglītības iestādēm, speciālām internātskolām, izglītības iestādēm –<br />

rehabilitācijas centriem, izglītības iestādēm – attīstības centriem.<br />

Pakalpojums tiek nodrošināts tikai izglītības iestādē. Nokļūšanai uz izglītības iestādi skolēns var<br />

<strong>izm</strong>antot asistenta pakalpojumu pašvaldībā.<br />

Pakalpojuma ietvaros asistents palīdz skolēnam ar invaliditāti veikt darbības, kuras viņš nevar veikt<br />

patstāvīgi – pārvietoties izglītības iestādē un veikt pašaprūpi.<br />

Revīzijā ir konstatēts, ka pastāv divas pieejas, kā izglītības iestādē tiek organizēts asistenta atbalsts:<br />

vairumā iestāžu asistents atbalstu bērnam ar invaliditāti nodrošina starpbrīžos, palīdzot<br />

skolēnam pārvietoties izglītības iestādē, sniedz atbalstu pašaprūpes veikšanai un ēdināšanas<br />

procesā;<br />

Cēsu 2.pamatskolā, kas ir vispārējā izglītības iestāde, kurā ir atvērta speciālās izglītības klase,<br />

<strong>asistenti</strong> piedalās arī mācību procesā – pilda skolotāja norādījumus un palīdz skolēnam veikt<br />

uzdevumus, t.i., faktiski veic pedagoga palīga pienākumus.<br />

No 295 izglītojamiem, kuri laikā no 01.01.2014. līdz 30.01.2015. saņēma asistenta pakalpojumu<br />

izglītības iestādē, 184 izglītojamiem jeb 62,37% vienlaikus bija piešķirts arī asistenta pakalpojums<br />

pašvaldībā, no tiem 51 izglītojamam abus pakalpojumus nodrošināja viens asistents.<br />

Asistenta pakalpojums izglītības iestādē ir cieši saistīts ar Izglītības un zinātnes ministrijas īstenoto<br />

iekļaujošās izglītības politiku – veicināt jauniešu ar speciālām vajadzībām integrāciju izglītības iestādē<br />

un piedalīties mācību procesā, kuras īstenošanai ir paredzēts nodrošināt nepieciešamo pedagoģisko<br />

personālu un atbalsta personālu (psihologi, sociālie pedagogi un <strong>asistenti</strong>) 6 .<br />

Arī ANO Konvencijas pamatnostādnēs ir noteikti vairāki uzdevumi, kas ir saistīti ar iekļaujošās<br />

izglītības īstenošanu, tostarp “nodrošināt efektīvu bērnu ar invaliditāti iekļaušanu vispārizglītojošās<br />

skolās” un “nodrošināt atbalsta personāla speciālistu pieejamību izglītības iestādēs (pedagoga palīga<br />

11


V A I A S I S T E N T A P A K A L P O J U M S I Z G L Ī T Ī B A S I E S T Ā D Ē N O D R O Š I N A T Ā I Z V E I D O Š A N A S<br />

M Ē R Ķ U S A S N I E G Š A N U ?<br />

nodrošināšana izglītojamiem atsevišķās speciālo vajadzību grupās – garīgās attīstības traucējumi,<br />

garīgās veselības traucējumi, tajā skaitā uzvedības traucējumi)” 7 .<br />

Lai noteiktu, kāpēc personai nepieciešamais atbalsts izglītības ieguvei tiek nodrošināts asistenta<br />

pakalpojuma ietvaros, nevis ar iekļaujošai izglītībai paredzētajiem atbalsta pasākumiem – papildu<br />

pedagoģisko personālu, palīgpersonālu un citu atbalsta pasākumu nodrošinājumu, revīzijā ir veiktas<br />

pārbaudes par pakalpojuma ieviešanas pamatotību un tā administrēšanu, kā arī pakalpojuma<br />

nodrošināšanai nepieciešamā finansējuma plānošanu.<br />

Kādam ir jābūt nodrošinājumam, lai speciālo izglītības<br />

programmu realizētu vispārizglītojošā izglītības iestādē?<br />

Bērnu tiesību aizsardzības likums paredz, ka valsts visiem bērniem nodrošina vienādas tiesības un<br />

iespējas iegūt bezmaksas izglītību – pirmsskolas sagatavošanu, pamata un vidējo izglītību, kā arī<br />

arodizglītību atbilstoši katra spējām 8 .<br />

Latvijā obligāta ir bērnu no piecu gadu vecuma sagatavošana pamatizglītības ieguvei un pamatizglītības<br />

iegūšana vai pamatizglītības iegūšanas turpināšana līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai 9 . Vispārējā<br />

izglītība ir viens no izglītības veidiem 10 , kas tiek īstenota trīs pakāpēs – pirmsskolas izglītība,<br />

pamatizglītība un vidējā izglītība 11 .<br />

Saskaņā ar Vispārējās izglītības likumu vispārējās izglītības iestāde, pamatojoties uz dibinātāja<br />

apstiprinātu nolikumu, patstāvīgi organizē un īsteno izglītošanas procesu, kā arī izvēlas izglītošanas<br />

darba metodes un formas 12 . Tās pamatuzdevums ir vispārējās izglītības programmu īstenošana, tā var<br />

īstenot vienu vai vairākas izglītības programmas 13 .<br />

Izglītojamajiem ar iegūtiem vai iedzimtiem funkcionāliem traucējumiem iespēju iegūt vispārējo<br />

izglītību atbilstoši viņu speciālajām vajadzībām nodrošina speciālās izglītības programmas, kuras var<br />

apgūt speciālās izglītības iestādēs vai klasēs, kas ir vispārējās izglītības klases, kurās mācās izglītojamie<br />

ar speciālām vajadzībām 14 . Speciālās izglītības klasi var atvērt arī izglītības iestādē, kas īsteno<br />

profesionālās izglītības programmas 15 .<br />

Ministru kabineta noteikumi 16 paredz, ka vispārējās izglītības iestāde, atverot speciālās izglītības klasi,<br />

nodrošina:<br />

licencētas speciālās izglītības programmas apguvi atbilstošas profesionālās kvalifikācijas<br />

pedagogu vadībā;<br />

rehabilitāciju, kuru sniedz ārstniecības iestāde, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts ar izglītības<br />

iestādes dibinātāju, vai sertificēts izglītības iestādes medicīniskais personāls;<br />

mācību un citu izglītības iestādes telpu pielāgojumu un aprīkojumu: inženiertehnisko<br />

piemērotību, piemēram, uzbrauktuves, lifti, pielāgotas durvis, tualetes, dušas telpas,<br />

pārvietošanās palīgierīces, relaksācijas telpas;<br />

papildu pedagoģisko un atbalsta personālu atkarībā no izglītojamo speciālajām vajadzībām, tajā<br />

skaitā arī sociālos aprūpētājus un skolotāju palīgus. Skolotāja palīgi palīdz audzinātājiem vai<br />

12


V A I A S I S T E N T A P A K A L P O J U M S I Z G L Ī T Ī B A S I E S T Ā D Ē N O D R O Š I N A T Ā I Z V E I D O Š A N A S<br />

M Ē R Ķ U S A S N I E G Š A N U ?<br />

skolotājiem audzināt un aprūpēt bērnus, organizēt viņu ikdienas darbību, un to pienākumos<br />

ietilpst ēdināt, aprūpēt, mazgāt, ģērbt bērnus, rūpēties par bērnu dienas režīmu.<br />

Tādam pašam nodrošinājumam vispārējā izglītības iestādē ir jābūt arī vispārējās pamatizglītības un<br />

vispārējās vidējās izglītības klasē integrētiem izglītojamiem 17 .<br />

Arī speciālās izglītības iestādēm (speciālā internātskola (skola), attīstības vai rehabilitācijas centrs)<br />

atsevišķi Ministru kabineta noteikumi 18 paredz gan kādam ir jābūt izglītības iestādes aprīkojumam, gan<br />

arī personālam atbilstoši izglītojamo speciālajām vajadzībām, tajā skaitā katrā klasē (grupā) atbilstoši<br />

bērnu skaitam paredzot arī sociālos aprūpētājus un skolotāju palīgus.<br />

Kārtība, kādā finansē speciālās izglītības iestādes un vispārējās<br />

izglītības iestāžu speciālās izglītības klases, ir paredzēta Ministru<br />

kabineta noteikumos 19 :<br />

vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klasēm<br />

(grupām) no valsts budžeta mērķdotācijas finansē tikai<br />

pedagogu darba samaksu un valsts sociālās apdrošināšanas<br />

obligātās iemaksas, bet uzturēšanas izdevumus, kas ietver arī<br />

atbalsta personāla atlīdzību, nodrošina izglītības iestāžu<br />

dibinātāji;<br />

speciālajām izglītības iestādēm no valsts budžeta finansē arī<br />

uzturēšanas izdevumus, tajā skaitā papildu pedagoģisko<br />

personālu, palīgpersonālu un citu atbalsta pasākumu<br />

nodrošinājumu.<br />

Informatīvajā ziņojumā “Par atbalsta pasākumiem speciālo izglītības<br />

iestāžu pastāvēšanai izglītības iestāžu tīkla sakārtošanas kontekstā” 20<br />

minēts, ka ne vienmēr izglītības iestāde, kas ir licencējusi speciālās<br />

izglītības programmu, praksē spēj nodrošināt visu nepieciešamo<br />

atbalstu kvalitatīvai izglītojamiem ar speciālām vajadzībām izglītībai,<br />

jo:<br />

objektīvi netiek izvērtēti finanšu līdzekļi un cilvēkresursi;<br />

normatīvā regulējama prasības par izglītojamo ar speciālām<br />

vajadzībām iekļaušanu izglītības procesā tiek izpildītas<br />

formāli, un to īstenošana mēdz būt problemātiska;<br />

pedagogu sagatavotība nav pietiekama darbam ar bērniem ar<br />

speciālām vajadzībām;<br />

IZM apstiprina, ka praksē<br />

izglītības iestādes nespēj<br />

nodrošināt visu<br />

nepieciešamo iekļaujošās<br />

izglītības īstenošanai<br />

līdzekļi primāri tiek izlietoti speciālistu algošanai – logopēdu,<br />

psihologu, speciālo pedagogu;<br />

līdzekļu apmērs nav pietiekams pedagoga palīgu (veic<br />

pedagoģisko funkciju) un skolotāja palīgu (veic aprūpes<br />

funkciju) algošanai, līdz ar to pedagogs ir spiests strādāt bez<br />

nepieciešamā atbalsta.<br />

13


V A I A S I S T E N T A P A K A L P O J U M S I Z G L Ī T Ī B A S I E S T Ā D Ē N O D R O Š I N A T Ā I Z V E I D O Š A N A S<br />

M Ē R Ķ U S A S N I E G Š A N U ?<br />

Ņemot vērā minēto, pēc būtības vispārējās izglītības iestādēs izveidotās speciālo izglītības<br />

programmu klases neatšķiras no speciālām izglītības iestādēm, kuras saņem uzturēšanas izdevumus<br />

no valsts budžeta. Atšķirīga ir tikai finansēšanas kārtība – speciālās izglītības iestādēs no valsts<br />

budžeta līdzekļiem tiek finansēti arī uzturēšanas izdevumi, tajā skaitā izdevumi par atbalsta<br />

personālu, bet vispārējās izglītības iestādēs izdevumi par atbalsta personālu ir jānodrošina no<br />

pašvaldību (dibinātāja) budžeta līdzekļiem.<br />

Tāpēc, lai izslēgtu, ka finansējums atbalsta funkciju nodrošināšanai tiek piešķirts gan uzturēšanas<br />

izdevumu ietvaros, gan kā asistenta pakalpojums, ir paredzēts ierobežojums, ka speciālo izglītības<br />

iestāžu, kas saņem uzturēšanas izdevumus no valsts budžeta, izglītojamie nevar saņemt asistenta<br />

pakalpojumu izglītības iestādē.<br />

Kāds ir asistenta pakalpojuma izglītības iestādē ieviešanas<br />

pamatojums?<br />

Labklājības ministrijas Saeimā iesniegtajā likumprojekta “Invaliditātes likums” sākotnējā redakcijā 21<br />

nebija paredzēts atsevišķi nodalīt asistenta pakalpojumu pašvaldībā un asistenta pakalpojumu izglītības<br />

iestādē. Priekšlikums veidot atsevišķu asistenta pakalpojumu izglītības iestādē ir iekļauts Labklājības<br />

ministrijas 24.11.2008. vēstulē 22 Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai, ar kuru ir sniegti<br />

priekšlikumi likumprojekta “Invaliditātes likums” labojumiem un papildinājumiem 23 .<br />

Revīzijā ne Labklājības ministrija, ne arī Izglītības un zinātnes ministrija nespēja sniegt<br />

skaidrojumu par apsvērumiem, kāpēc tika nolemts ieviest asistenta pakalpojumu izglītības iestādē 24 .<br />

No Saeimas arhīvā pieejamiem dokumentiem izriet, ka Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdēs,<br />

diskutējot par asistenta pakalpojumu izglītības iestādē, ir spriests, ka izglītības iestādes štatu sarakstā ir<br />

nepieciešams iekļaut asistenta amata vietu, nodrošinot vienu asistentu uz pieciem izglītojamiem ar<br />

invaliditāti, bet gadījumā, ja izglītības iestādē būs mazāk šādu izglītojamo, – pakalpojums būs<br />

jānodrošina pašvaldībai.<br />

Vienīgais revīzijā iegūtais dokuments, kas sniedz skaidrojumu par pakalpojuma ieviešanas pamatojumu,<br />

ir Ministru kabineta noteikumu projekta par asistenta pakalpojumu izglītības iestādē sākotnējās ietekmes<br />

novērtējuma ziņojums, kurā ir sniegta šāda informācija:<br />

14


V A I A S I S T E N T A P A K A L P O J U M S I Z G L Ī T Ī B A S I E S T Ā D Ē N O D R O Š I N A T Ā I Z V E I D O Š A N A S<br />

M Ē R Ķ U S A S N I E G Š A N U ?<br />

“… daļēji atbalsta pasākumi izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, tajā skaitā izglītojamiem ar<br />

invaliditāti, tiek nodrošināti jau pastāvošā izglītības sistēmas normatīvā regulējuma ietvaros, kas<br />

nosaka papildu pedagoģiskā personāla, palīgpersonāla un citu atbalsta pasākumu nodrošinājumu<br />

izglītojamiem ar speciālām vajadzībām. Tomēr gadījumos, kad izglītojamam ir īpaši smagi<br />

funkcionāli traucējumi, nepieciešams individuāls atbalsts, lai nodrošinātu iespējas integrēties<br />

izglītības iestādē un piedalīties mācību procesā. Šobrīd šāda individuāla pieeja un atbalsts<br />

izglītojamiem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem netiek nodrošināts. Pēc neformālās vienošanās<br />

to nodrošina vecāki vai vienaudži. Integrējot asistenta pakalpojumu jau pastāvošajā atbalsta sistēmā,<br />

tiktu sekmēta mērķtiecīga virzība uz iekļaujošu izglītību”.<br />

Revidentu vērtējumā norādītie apsvērumi asistenta pakalpojuma<br />

izglītības iestādē kā atsevišķa pakalpojuma izveidei nav pietiekami,<br />

jo:<br />

tie apstiprina, ka jau līdz asistenta pakalpojuma ieviešanai<br />

nepieciešamais atbalsts iekļaujošās izglītības īstenošanai tiek<br />

nodrošināts ar papildu pedagoģisko personālu, palīgpersonālu<br />

un citiem atbalsta pasākumiem;<br />

lai gan ir uzsvērts, ka atbalsts nav pietiekams tieši<br />

izglītojamiem ar īpaši smagiem funkcionāliem traucējumiem,<br />

kuriem ir nepieciešams individuāls atbalsts, nav saprotams,<br />

kāpēc asistenta pakalpojums izglītības iestādē attiecas tikai uz<br />

vispārējās izglītības iestādēm, bet neattiecas uz speciālajām<br />

izglītības iestādēm, jo starp abiem iestāžu veidiem nav<br />

būtiskas atšķirības nepieciešamajā atbalsta personālā, bet<br />

atšķiras tikai finansēšanas princips.<br />

IZM apsvērumi pakalpojuma<br />

izveidei nav pietiekami<br />

Atšķirībā no asistenta pakalpojuma pašvaldībā, kur pakalpojumu 76%<br />

gadījumu sniedz ģimenes locekļi, asistenta pakalpojumu izglītības<br />

iestādē tikai 17,66% gadījumu sniedz ģimenes locekļi, kas revidentu<br />

vērtējumā ir skaidrojams ar to, ka pakalpojums ir jāsniedz darba laikā,<br />

kad notiek mācību process.<br />

Arī saskaņā ar izglītības iestāžu sniegto informāciju minētā iemesla<br />

dēļ tām ir grūtības atrast asistentu, turklāt par valstī noteikto minimālo<br />

darba algu bez sociālajām garantijām.<br />

Savukārt revīzijā veiktajās detalizētajās pārbaudēs ir konstatēts, ka<br />

katrs trešais asistents ir izglītības iestādes darbinieks, kurš asistenta<br />

pienākumus veic papildus tiešajiem darba pienākumiem.<br />

Katrs trešais asistents ir<br />

izglītības iestādes darbinieks,<br />

kurš asistenta pienākumus<br />

veic papildus tiešajiem darba<br />

pienākumiem<br />

Apkopojot informāciju par citu valstu pieredzi asistenta pakalpojuma<br />

nodrošināšanā, ir konstatēts, ka citās valstīs nav paredzēts atsevišķs<br />

asistenta pakalpojuma veids izglītības iestādē.<br />

15


V A I A S I S T E N T A P A K A L P O J U M S I Z G L Ī T Ī B A S I E S T Ā D Ē N O D R O Š I N A T Ā I Z V E I D O Š A N A S<br />

M Ē R Ķ U S A S N I E G Š A N U ?<br />

Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, revīzijā nav gūts apstiprinājums, ka asistenta<br />

pakalpojums izglītības iestādē ir efektīvākais pakalpojums izglītojamo ar speciālām vajadzībām<br />

integrēšanai vispārējās izglītības iestādēs, jo asistentam noteiktie pienākumi ir identiski tiem<br />

uzdevumiem, kas ir jānodrošina izglītības procesa atbalsta personālam, lai izglītības iestādē bērns ar<br />

invaliditāti varētu iegūt izglītību atbilstoši tā spējām. Tāpēc faktiski asistenta pakalpojums izglītības<br />

iestādē ir tikai kā līdzeklis valsts līdzfinansējuma saņemšanai nepieciešamā atbalsta personāla<br />

algošanai.<br />

Vai pakalpojuma finansēšanas process ir efektīvs un nodrošina<br />

pakalpojuma mērķa sasniegšanu?<br />

Ieviešot pakalpojumu 2012.gadā, tika prognozēts 25 , ka 2013.gadā un turpmākajos gados asistenta<br />

pakalpojumam izglītības iestādē gadā būs nepieciešami 1 203 459 euro.<br />

Revīzijā ir konstatēts, ka, plānojot līdzekļus pakalpojuma nodrošināšanai gadskārtējā valsts budžetā 26<br />

un aprēķinot avansa maksājumu pašvaldībām, valsts un pašvaldību izglītības iestādēm 27 , tiek<br />

<strong>izm</strong>antoti atšķirīgi algoritmi:<br />

valsts<br />

budžetam<br />

avansa<br />

maksājumiem<br />

=<br />

=<br />

izglītojamo<br />

skaits<br />

×<br />

mēneša<br />

minimālā<br />

×<br />

darba algas<br />

likme 28<br />

kalendāro dienu<br />

skaits<br />

mācību dienu<br />

skaits<br />

+<br />

darba<br />

devēja<br />

sociālais<br />

nodoklis<br />

Ņemot vērā atšķirīgos algoritmus nepieciešamā finansējuma aprēķinam (plānojot valsts budžetu un<br />

aprēķinot avansa apmēru pašvaldībām un izglītības iestādēm), faktiski jau šajā posmā veidojās līdzekļu<br />

pārpalikums – 2013.gadā 44% un 2014.gadā – 28% apmērā.<br />

Turklāt kopumā asistenta pakalpojumam izglītības iestādē 2013.gadā faktiski tika izlietoti 371 918 euro<br />

jeb 31%, bet 2014.gadā – 490 685 euro jeb 41% no piešķirtā līdzekļu apmēra.<br />

16


V A I A S I S T E N T A P A K A L P O J U M S I Z G L Ī T Ī B A S I E S T Ā D Ē N O D R O Š I N A T Ā I Z V E I D O Š A N A S<br />

M Ē R Ķ U S A S N I E G Š A N U ?<br />

Budžeta programmā 12.00.00 plānotais un avansā aprēķinātais līdzekļu apmērs 2013., 2014. un<br />

2015.gadam un faktiskais līdzekļu izlietojums (euro)<br />

Finansējuma mērķi, starpības 2013.gads 2014.gads 2015.gads<br />

Sākotnēji budžetā paredzētais 29 1 203 459 1 203 459 1 031 890<br />

Avansā aprēķinātais līdzekļu apmērs 30 688 554 871 219 1 126 229<br />

Starpība gadā (budžets – avanss) 534 905 332 240 94 339<br />

Faktiskais līdzekļu izlietojums 371 908 490 685 626 572<br />

Starpība gadā (budžets – fakts) 831 551 712 774 405 318<br />

Gan Izglītības un zinātnes ministrija, gan pašvaldību izglītības iestādes skaidro, ka mērķgrupas<br />

izglītojamie bieži neapmeklē izglītības iestādi, jo slimo, kā arī dodas uz ārstniecības un rehabilitācijas<br />

iestādēm, tāpēc līdzekļi netiek apgūti un periodu beigās veidojas avansā saņemto līdzekļu atlikumi.<br />

Lai gan Izglītības un zinātnes ministrija ievēro Ministru kabineta noteikumu 31 prasības avansa<br />

pārskaitīšanai nākamajam periodam, tomēr, ņemot vērā faktisko līdzekļu izlietojumu, pašvaldību un<br />

izglītības iestāžu rīcībā ir vairāk līdzekļu, nekā ir nepieciešams pakalpojuma nodrošināšanai, t.i., periodu<br />

beigās pašvaldību un izglītības iestāžu rīcībā arvien paliek avansā pārskaitīto līdzekļu atlikumi vairāk<br />

nekā 100 000 euro apmērā, piemēram, 2014.gada beigās avansu atlikums bija 144 209 euro.<br />

Revīzijā konstatētais liecina, ka Izglītības un zinātnes ministrijai ir zināms, ka gadu no gada faktiskais<br />

pakalpojumam nepieciešamais finansējums būtiski atšķiras no budžetā pieprasītā, tomēr ministrija nav<br />

mainījusi ne valsts budžetā pieprasāmo līdzekļu aprēķināšanas algoritmu, ne algoritmu, kā tiek<br />

aprēķināts pašvaldībām un izglītības iestādēm pārskaitāmo līdzekļu apmērs.<br />

Revidentu vērtējumā budžetā paredzamo līdzekļu apmērs būtu jānosaka tāpat, kā tiek noteikts līdzekļu<br />

apmērs avansu aprēķinam, t.i., nepieciešams <strong>izm</strong>antot mācību dienu skaitu gadā, nevis kalendāro dienu<br />

skaitu gadā. Savukārt, pārskaitot avansa maksājumu, būtu jāievēro piesardzības princips, pārskaitot<br />

avansu 71% apmērā no kopējās aprēķinātās avansa summas, kas atbilst vidējam faktiskajam<br />

pakalpojuma nodrošināšanai <strong>izm</strong>antotajam līdzekļu apmēram.<br />

Revīzijā ir konstatēts, ka asistenta pakalpojuma nodrošināšanai valsts budžeta apakšprogrammā<br />

12.00.00 ”Finansējums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai personai ar invaliditāti pārvietošanās<br />

atbalstam un pašaprūpes veikšanai” paredzēto līdzekļu pārpalikums 2013., 2014. un 2015.gadā gandrīz<br />

divu miljonu euro apmērā ir izlietots citu – ar asistenta pakalpojumu izglītības iestādē nesaistītu –<br />

Izglītības un zinātnes ministrijas izdevumu segšanai vai budžeta asignējums programmā ticis slēgts.<br />

17


V A I A S I S T E N T A P A K A L P O J U M S I Z G L Ī T Ī B A S I E S T Ā D Ē N O D R O Š I N A T Ā I Z V E I D O Š A N A S<br />

M Ē R Ķ U S A S N I E G Š A N U ?<br />

Gads<br />

KOPĀ<br />

euro<br />

Kopā trīs gados atbilstoši sākotnējam mērķim neizlietoti līdzekļi,<br />

1 893 962<br />

jo:<br />

448 324 slēgts budžeta asignējums<br />

1 445 638 izlietots citu – ar asistenta pakalpojumu izglītības iestādē nesaistītu –<br />

Izglītības un zinātnes ministrijas izdevumu segšanai<br />

889 599 434 827 slēgts budžeta asignējums<br />

454 772 izlietots citiem izdevumiem:<br />

13 714 jumta seguma remontam un ugunsdrošības signalizācijas uzstādīšanai Murjāņu<br />

sporta ģimnāzijā<br />

42 712 kultūras un sporta centra “Daugavas stadions” ūdens mērītāju aku remonta<br />

projektēšanas dokumentācijas sastādīšanai un saskaņošanai, vecās sistēmas<br />

demontāžas darbu veikšanai un siltuma trases sistēmas uzlabošanai<br />

2013.<br />

6198 ar aizsarglīdzekļiem apstrādāto koka konstrukciju degtspējas pārbaudei un<br />

ugunsdrošības signalizācijas ierīkošanai Latvijas Sporta muzejā<br />

10 253 IZM līgumu apmaksas informācijas publicēšanai intranet vietnē un dokumentu<br />

vadības sistēmas “Darba laika uzskaite” iegādei<br />

370 014 pedagogu darba samaksas nodrošināšanai un valsts sociālās apdrošināšanas<br />

obligāto iemaksu nodrošināšanai privātajās mācību iestādēs<br />

11 881 naudas balvu <strong>izm</strong>aksai starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētājiem<br />

un viņu pedagogiem<br />

2014. 671 432 8207 slēgts budžeta asignējums<br />

663 225 izlietots citiem izdevumiem:<br />

232 342 valsts SIA “Bulduru Dārzkopības vidusskola” aizņēmuma atmaksai Valsts kasei<br />

185 836 KPFI projekta “Katlu mājas rekonstrukcija siltumnīcefekta gāzu emisiju<br />

samazināšanai Bulduru Dārzkopības vidusskolā” neattiecināmo <strong>izm</strong>aksu segšanai<br />

145 200 Elektronikas un datorzinātņu institūta konferenču zāles remontam<br />

40 675 studiju virzienu reģistra darbības nepārtrauktības nodrošināšanai<br />

42 129 Pasaules Bankas pētījumam<br />

8000 Ventspils Starptautiskā Radioastronomijas centra Irbenes radioteleskopu<br />

kompleksa renovācijai<br />

9043 naudas balvu <strong>izm</strong>aksai par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu<br />

olimpiādēs<br />

2015. 332 931 5290 slēgts budžeta asignējums<br />

327 641 izlietots citiem izdevumiem:<br />

25 641 dotācijai komandu sporta spēļu izlašu nodrošināšanai<br />

28 866 dotācijai Latvijas Bobsleja un skeletona federācijai un Latvijas Kamaniņu sporta<br />

federācijai<br />

116 927 izdevumiem atlīdzībai, lai nodrošinātu IZM darbiniekiem piemaksas par papildus<br />

tiešajiem amata pienākumiem veiktajiem darbiem, par aizvietošanu atvaļinājuma<br />

laikā un par darba uzdevumu izpildi paaugstinātas intensitātes apstākļos, kā arī lai<br />

nodrošinātu atlīdzību par darba piespiedu kavēšanas laiku (tiesas spriedums)<br />

3 901 Latvijas Sporta muzeja elektroinstalācijas renovācijai<br />

109 850 programmas “Kultūras un sporta kvartāla izveide Grīziņkalna apkaimē”<br />

īstenošanas uzsākšanas sagatavošanās darbiem valsts sabiedrībai ar ierobežotu<br />

atbildību “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions””<br />

1040 Latviešu – arābu (Sīrijas dialekts) sarunvārdnīcas manuskripta izstrādei un<br />

redakcijai<br />

41 416 papildu finansējumam zinātniskajām institūcijām<br />

18


V A I A S I S T E N T A P A K A L P O J U M S I Z G L Ī T Ī B A S I E S T Ā D Ē N O D R O Š I N A T Ā I Z V E I D O Š A N A S<br />

M Ē R Ķ U S A S N I E G Š A N U ?<br />

Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas 01.12.2015. revidentiem sniegto informāciju, veidojot<br />

2016.gada budžetu, asistenta pakalpojuma izglītības iestādē nodrošināšanai nepieciešamais finansējums<br />

ir aprēķināts, <strong>izm</strong>antojot mācību dienu skaitu gadā.<br />

Ieteikumi<br />

Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Labklājības ministriju izvērtēt asistenta pakalpojuma<br />

izglītības iestādē kā atsevišķa pakalpojuma invaliditātes seku mazināšanai lietderību un izskatīt iespēju<br />

personām ar invaliditāti nepieciešamo atbalstu finansēt izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu ietvaros,<br />

tā vienkāršojot arī valsts pārvaldes procesu un netērējot resursus papildu pakalpojumu administrēšanai.<br />

Laikā, kamēr netiek veiktas reformas asistenta pakalpojuma izglītības iestādē nodrošināšanai, Izglītības<br />

un zinātnes ministrijai izvērtēt iespēju grozīt Ministru kabineta noteikumos 32 pašvaldībām, valsts un<br />

privātajām izglītības iestādēm pārskaitāmā pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamā finansējuma<br />

apmēra noteikšanas kārtību, lai, to nosakot, tiktu ņemts vērā faktiski nepieciešamais līdzekļu apmērs<br />

pakalpojuma nodrošināšanai, tā veicinot valsts budžeta līdzekļu efektīvu izlietošanu.<br />

19


V A I A S I S T E N T A P A K A L P O J U M S I Z G L Ī T Ī B A S I E S T Ā D Ē N O D R O Š I N A T Ā I Z V E I D O Š A N A S<br />

M Ē R Ķ U S A S N I E G Š A N U ?<br />

II daļa. Vai asistenta pakalpojums izglītības iestādē ir piešķirts<br />

atbilstoši normatīvajiem aktiem?<br />

Prettiesiski piešķirts asistenta pakalpojums izglītības iestādē<br />

Izglītības un zinātnes ministrijas izveidotās iekšējās kontroles procedūras, piešķirot<br />

pašvaldībām, valsts un privātajām izglītības iestādēm finansējumu asistenta pakalpojuma<br />

nodrošināšanai un uzraugot finansējuma izlietojumu, nav pietiekamas un nenodrošina, ka<br />

izglītības iestāžu pieņemtie lēmumi par asistenta pakalpojuma izglītības iestādē piešķiršanu<br />

ir tiesiski. Tāpēc tikai laikā no 01.01.2014. līdz 30.04.2015. valsts budžeta līdzekļi vismaz<br />

57 880 euro apmērā ir izlietoti prettiesiski.<br />

Normatīvie akti paredz 33 , ka no valsts budžeta apmaksātu asistenta<br />

pakalpojumu izglītības iestādē ir tiesības saņemt turpmāk minētajām<br />

personām ar invaliditāti, ja tās mācās pirmsskolas izglītības, vispārējās<br />

pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības,<br />

vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības iestādēs<br />

(izņemot speciālās izglītības iestādes, kas saņem uzturēšanas<br />

izdevumus no valsts budžeta):<br />

bērniem no piecu līdz 18 gadu vecumam, pamatojoties uz<br />

VDEĀVK atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību<br />

sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem;<br />

pilngadīgām personām ar I vai II invaliditātes grupu,<br />

pamatojoties uz VDEĀVK atzinumu par īpašas kopšanas<br />

nepieciešamību.<br />

Lai saņemtu asistenta pakalpojumu, bērna vecākiem izglītības iestādē<br />

ir jāvēršas ar iesniegumu, norādot darbības, kuru veikšanai ir<br />

nepieciešams asistenta pakalpojums 34 . Izglītības iestāde izskata<br />

iesniegumu, pārbauda sniegtās informācijas patiesumu un pieņem<br />

lēmumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu 35 .<br />

Ministru kabineta noteikumi 36 nosaka, ka finanšu līdzekļus asistenta<br />

pakalpojuma nodrošināšanai pašvaldību izglītības iestādēs Izglītības<br />

un zinātnes ministrija piešķir pašvaldībām, bet finanšu līdzekļus<br />

asistenta pakalpojuma nodrošināšanai valsts dibinātajās un privātajās<br />

izglītības iestādēs – attiecīgajai izglītības iestādei.<br />

20


V A I A S I S T E N T A P A K A L P O J U M S I Z G L Ī T Ī B A S I E S T Ā D Ē N O D R O Š I N A T Ā I Z V E I D O Š A N A S<br />

M Ē R Ķ U S A S N I E G Š A N U ?<br />

Revīzijā ir konstatēts, ka no 295 izglītojamiem, kuri laikā no<br />

01.01.2014. līdz 30.04.2015. saņēma valsts finansētu asistenta<br />

pakalpojumu izglītības iestādē, 29 izglītojamiem jeb 9,83% gadījumu<br />

pakalpojums ir piešķirts prettiesiski – septiņos gadījumos<br />

izglītojamam nebija noteikta invaliditāte, bet 22 gadījumos –<br />

izglītojamam nebija sniegts VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas<br />

nepieciešamību.<br />

Tāpēc saskaņā ar revidentu aplēsēm tikai laikā no 01.01.2014. līdz<br />

30.04.2015. valsts budžeta līdzekļi vismaz 57 880 euro apmērā ir<br />

izlietoti prettiesiski. Revīzijā nav veiktas pārbaudes, vai un kādā<br />

apmērā minētie izglītojamie vai citi izglītojamie pakalpojumu ir<br />

saņēmuši arī līdz 01.01.2014. un pēc 30.04.2015.<br />

Izvērtējot izglītības iestāžu iesniegtos skaidrojumus, revidenti secina,<br />

ka izglītības iestādes neizprot normatīvajos aktos noteiktos kritērijus 37<br />

pakalpojuma piešķiršanai, proti, ka pamats no valsts budžeta finansēta<br />

asistenta pakalpojuma izglītības iestādē piešķiršanai ir VDEĀVK<br />

atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, kas tiek sniegts tikai pie<br />

noteiktām diagnozēm un bērniem ar ļoti smagu invaliditāti, kuriem ir<br />

nepieciešama pastāvīga uzraudzība un īpaša kopšana.<br />

Katram desmitajam no valsts<br />

budžeta finansēta<br />

pakalpojuma saņēmējam tas<br />

ir piešķirts prettiesiski,<br />

tāpēc<br />

tikai 16 mēnešos<br />

prettiesiski izlietoti<br />

57 880 euro<br />

Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto informāciju tā<br />

neveic kontroles procedūras, lai pārliecinātos, vai pakalpojums ir<br />

piešķirts, ievērojot normatīvajos aktos paredzētos pakalpojuma<br />

piešķiršanas kritērijus.<br />

Par konstatētajām nepilnībām Valsts kontrole 24.11.2015. informēja<br />

Izglītības un zinātnes ministriju 38 , aicinot nekavējoties novērst<br />

asistenta pakalpojumam paredzēto valsts budžeta līdzekļu prettiesisku<br />

<strong>izm</strong>antošanu, kā arī veikt nepieciešamās darbības nepamatoti piešķirtā<br />

finansējuma atgūšanai un līdz 16.12.2015. informēt Valsts kontroli par<br />

veiktajām darbībām konstatēto nepilnību novēršanai.<br />

Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto informāciju<br />

31.01.2016.:<br />

ir saņemta informācija un paskaidrojumi no izglītības iestādēm<br />

par Valsts kontroles konstatētajiem 29 prettiesiskiem<br />

pakalpojuma piešķiršanas gadījumiem;<br />

ir saņemta informācija no VDEĀVK par visiem<br />

izglītojamiem, kuriem nodrošināts asistenta pakalpojums,<br />

noskaidrojot, vai pakalpojuma saņemšanas laikā ir bijis spēkā<br />

atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar<br />

smagiem funkcionāliem traucējumiem. Tomēr vēl nav izlemts,<br />

kā tiks veiktas pārbaudes, lai pārliecinātos, vai pakalpojums<br />

visos gadījumos arī līdz 01.01.2014. un pēc 30.04.2015. ir<br />

21


V A I A S I S T E N T A P A K A L P O J U M S I Z G L Ī T Ī B A S I E S T Ā D Ē N O D R O Š I N A T Ā I Z V E I D O Š A N A S<br />

M Ē R Ķ U S A S N I E G Š A N U ?<br />

piešķirts, ievērojot normatīvajos aktos paredzētos<br />

pakalpojuma piešķiršanas kritērijus;<br />

ir nodrošināta informācijas apmaiņa starp Valsts izglītības<br />

informācijas sistēmu un VDEĀVK Invaliditātes informatīvo<br />

sistēmu, tā nodrošinot, ka no 2016.gada finansējums<br />

pašvaldībām un valsts un privātajām izglītības iestādēm ir<br />

pārskaitīts tikai par tiem izglītojamiem, kuriem Valsts<br />

izglītības informācijas sistēmā ir gan atzīme, ka izglītojamam<br />

ir sniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, gan<br />

izglītības iestādēs atzīme par asistenta pakalpojuma<br />

nepieciešamību.<br />

Ieteikumi<br />

Izglītības un zinātnes ministrijai veikt kontroles procedūras un noskaidrot kopējo no 01.09.2012. līdz<br />

šim brīdim asistenta pakalpojuma izglītības iestādē nodrošināšanai prettiesiski izlietoto valsts budžeta<br />

līdzekļu apmēru un izvērtēt iespēju atgūt prettiesiski izlietotos līdzekļus.<br />

Laikā, kamēr netiek veiktas reformas asistenta pakalpojuma izglītības iestādē nodrošināšanai, lai<br />

nodrošinātu turpmāku valsts budžeta līdzekļu tiesisku izlietošanu, Izglītības un zinātnes ministrijai:<br />

veicināt izglītības iestāžu izpratni par normatīvo regulējumu 39 attiecībā uz pakalpojuma<br />

piešķiršanas kritērijiem, izstrādājot vadlīnijas vai metodiskos norādījumus;<br />

izveidot kontroles procedūras, lai pārliecinātos, ka pakalpojums tiek piešķirts normatīvajos aktos<br />

noteiktajā kārtībā 40 .<br />

22


V A I A S I S T E N T A P A K A L P O J U M S I Z G L Ī T Ī B A S I E S T Ā D Ē N O D R O Š I N A T Ā I Z V E I D O Š A N A S<br />

M Ē R Ķ U S A S N I E G Š A N U ?<br />

Asistenti izglītības iestādēs – saimnieciskās darbības veicēji<br />

Pastāv risks, ka gadījumos, ja asistenta pakalpojumu izglītības iestādē sniedz pašnodarbināta<br />

persona, kura saimniecisko darbību veic ar sociālo aprūpi saistītā jomā un pati veic valsts<br />

sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pašvaldības pakalpojuma sniedzējam ir<br />

<strong>izm</strong>aksājušas arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izdevumus,<br />

tā nepamatoti izlietojot valsts budžeta līdzekļus.<br />

Ministru kabineta noteikumi 41 paredz, ka asistentam izglītības iestādē no valsts budžeta līdzekļiem tiek<br />

finansētas atlīdzības <strong>izm</strong>aksas, sedzot minimālo stundas tarifa likmi normāla darba laika ietvaros un<br />

darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu izdevumus 42 .<br />

Revīzijā ir konstatēts, ka Dobeles novada pašvaldība, norēķinoties par asistenta pakalpojumu izglītības<br />

iestādē, <strong>asistenti</strong>em ir <strong>izm</strong>aksājusi darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu<br />

izdevumus 23,59% apmērā no pakalpojuma maksas arī 11 gadījumos, kad pakalpojumu ir sniegusi<br />

pašnodarbināta persona, lai gan likums “Par valsts sociālo apdrošināšanu” paredz, ka pašnodarbināta<br />

persona pati veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ja mēneša ienākumi (ieņēmumi, no<br />

kuriem atskaitīti ar to gūšanu saistītie izdevumi) sasnieguši 1/12 daļu no Ministru kabineta noteiktā<br />

valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta minimālā apmēra (360 euro mēnesī). Turklāt<br />

Dobeles novada pašvaldība minētos izdevumus ir pieprasījusi un saņēmusi no valsts budžeta līdzekļiem,<br />

iekļaujot tos Izglītības un zinātnes ministrijai iesniedzamajos pārskatos.<br />

Revidenti vērš uzmanību uz to, ka normatīvie akti neliedz personai kā nodokļu maksātājam līgumu par<br />

asistenta pakalpojuma sniegšanu slēgt gan kā fiziskai personai, gan kā pašnodarbinātai personai, tomēr<br />

katram statusam ir atšķirīgi nodokļu maksāšanas nosacījumi. Tas nozīmē, ka gadījumos, ja izglītības<br />

iestāde līgumu noslēgusi ar fizisku personu, pašvaldībai (valsts vai privātajai izglītības iestādei) par<br />

personu ir jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas darba devējam noteiktajā apmērā un<br />

tā ir tiesīga izlietot valsts budžeta līdzekļus šādiem izdevumiem. Savukārt, ja līgums ir noslēgts ar<br />

pašnodarbinātu personu, kurai asistenta pakalpojuma sniegšana ir tās reģistrētā saimnieciskā darbība,<br />

pašvaldībai (valsts vai privātajai izglītības iestādei) ar personu ir jānorēķinās tikai par asistenta<br />

pakalpojumu.<br />

Revīzijā, <strong>izm</strong>antojot VID mājaslapā pieejamo publisko informāciju par reģistrētajiem saimnieciskās<br />

darbības veicējiem, ir konstatēts, ka kopā 76 personas jeb 21% no visām personām, kuras sniedz<br />

asistenta pakalpojumu izglītības iestādēs arī citas pašvaldībās, dažādos periodos bija/ir reģistrējušās kā<br />

saimnieciskās darbības veicējas (pašnodarbinātas personas), tomēr publiski nav pieejama informāciju<br />

par jomu, kurā saimnieciskā darbība tiek veikta (piemēram, 88 “Sociālā aprūpe bez <strong>izm</strong>itināšanas”).<br />

Revīzijā ietvertajā laika posmā pašnodarbinātas personas asistenta pakalpojumu izglītības iestādē ir<br />

nodrošinājušas kopā 22 pašvaldībās, tomēr revidentu rīcībā nebija pietiekamas informācijas, lai<br />

konstatētu, vai vēl kāda pašvaldība, kurā asistenta pakalpojumu izglītības iestādē sniedz pašnodarbināta<br />

persona, asistentam ir <strong>izm</strong>aksājusi arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu<br />

izdevumus.<br />

23


V A I A S I S T E N T A P A K A L P O J U M S I Z G L Ī T Ī B A S I E S T Ā D Ē N O D R O Š I N A T Ā I Z V E I D O Š A N A S<br />

M Ē R Ķ U S A S N I E G Š A N U ?<br />

Ieteikums<br />

Laikā, kamēr netiek veiktas reformas asistenta pakalpojuma izglītības iestādē nodrošināšanai, Izglītības<br />

un zinātnes ministrijai nodrošināt kontroles procedūras saistībā ar darba devēja valsts sociālās<br />

apdrošināšanas obligāto iemaksu izdevumiem, lai novērstu nepamatotu valsts budžeta līdzekļu<br />

izlietojumu, ja asistenta pakalpojumu izglītības iestādē sniedz pašnodarbināta persona, kuras<br />

saimnieciskā darbība ir asistenta pakalpojumu sniegšana.<br />

24


V A I A S I S T E N T A P A K A L P O J U M S I Z G L Ī T Ī B A S I E S T Ā D Ē N O D R O Š I N A T Ā I Z V E I D O Š A N A S<br />

M Ē R Ķ U S A S N I E G Š A N U ?<br />

Informācija par revīziju<br />

Revīzijas mērķis<br />

Revīzijas mērķis ir pārliecināties, vai asistenta pakalpojums ir ieviests tā, lai sasniegtu tā izveidošanas<br />

mērķi – nodrošināt personu ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā, vienlaikus atslogojot ģimenes locekļus.<br />

Juridiskais pamatojums<br />

Lietderības revīzija “Personām ar invaliditāti nepieciešamo asistenta pakalpojumu nodrošināšanas<br />

efektivitāte” ir veikta, pamatojoties uz Valsts kontroles revīziju 2015.gada plānu, Trešā revīzijas<br />

departamenta 2015.gada 18.marta revīzijas uzdevumu Nr.2.4.1-10/2015 un 2015.gada 23.novembra<br />

revīzijas apakšuzdevumu Nr.2.4.1-10-1/2015.<br />

Revīziju veica revīzijas grupas vadītāja – vecākā valsts revidente Aiga Villa, valsts revidente – juriste<br />

Baiba Skara, valsts revidentes Anda Grauduma, Olga Buivide, Iveta Strēle (revīzijas grupā līdz<br />

06.10.2015.), Loreta Boļševiča – Bērziņa (revīzijas grupā līdz 12.11.2015.) un valsts revidenta palīdze<br />

Inga Baltusa (revīzijas grupā no 26.10.2015.).<br />

Revidentu un revidējamās vienības atbildība<br />

Valsts kontroles revidenti ir atbildīgi par revīzijas ziņojuma sniegšanu, kas pamatojas uz revīzijas laikā<br />

gūtiem atbilstošiem, pietiekamiem un ticamiem revīzijas pierādījumiem.<br />

Labklājības ministrija un tās padotības iestādes, Izglītības un zinātnes ministrija, pašvaldības un<br />

izglītības iestādes ir atbildīgas par normatīvo aktu ievērošanu un revidentiem sniegtās informācijas<br />

patiesumu.<br />

Revīzijas apjoms<br />

Revīzija ir veikta saskaņā ar Latvijas Republikā atzītiem starptautiskajiem revīzijas standartiem.<br />

Revīzija plānota un veikta tā, lai iegūtu pietiekamu pārliecību par revīzijas apjomā iekļauto revidējamo<br />

vienību – Labklājības ministrijas darbību, izstrādājot un uzraugot valsts politiku personu ar invaliditāti<br />

vienlīdzīgu iespēju jomā, kuras ietvaros personām ar invaliditāti ir izveidots asistenta pakalpojums, un<br />

par pašvaldību un izglītības iestāžu darbību, nodrošinot asistenta pakalpojumu, kā arī par Izglītības un<br />

zinātnes ministrijas darbību, uzraugot izglītības iestāžu darbību pakalpojuma nodrošināšanā. Revīzijā ir<br />

sagatavoti divi ziņojumi – Labklājības ministrijai un Izglītības un zinātnes ministrijai.<br />

Revīzija ir veikta par laiku no 2014.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 30.aprīlim, nepieciešamības gadījumā<br />

apkopojot informāciju arī ārpus minētā laika posma.<br />

25


V A I A S I S T E N T A P A K A L P O J U M S I Z G L Ī T Ī B A S I E S T Ā D Ē N O D R O Š I N A T Ā I Z V E I D O Š A N A S<br />

M Ē R Ķ U S A S N I E G Š A N U ?<br />

Revīzijas apjomā iekļauta:<br />

Izglītības un zinātnes ministrija, kas kā vadošā valsts pārvaldes iestāde izglītības jomā ir<br />

atbildīga par iekļaujošās izglītības organizēšanu un īstenošanu, kā arī, kas aprēķina un<br />

piešķir pašvaldībām, valsts dibinātajām un privātajām izglītības iestādēm asistenta<br />

pakalpojumam izglītības iestādē nepieciešamos valsts budžeta līdzekļus;<br />

Labklājības ministrijas padotības iestāde VDEĀVK, kas sniedz atzinumu par pakalpojuma<br />

nepieciešamību;<br />

pašvaldības, to iestādes un struktūrvienības – izglītības iestādes, kas piešķir un administrē<br />

asistenta pakalpojumu izglītības iestādē, kā arī izglītības iestāžu vai pašvaldību grāmatvedības<br />

(vai finanšu daļas), kas nodrošina valsts statistiskas pārskatu sagatavošanu par pakalpojumam<br />

izlietoto finansējumu;<br />

valsts un pašvaldību dibinātās izglītības iestādes un privātās izglītības iestādes, kas saņem no<br />

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta finansējumu asistenta pakalpojuma izglītības<br />

iestādē nodrošināšanai.<br />

Revīzijas metodes<br />

Politikas izstrādes dokumentu, normatīvo aktu izstrādes dokumentu, normatīvo aktu projektu un citu ar<br />

pakalpojuma izveidi saistīto dokumentu un informācijas, kā arī normatīvo aktu analīze.<br />

Intervijas ar institūciju pārstāvjiem, kas saistītas ar pakalpojuma izveidi un īstenošanu, kā arī ar<br />

aktivitāšu sniedzēju pārstāvjiem.<br />

Datu analīze. Datu analīzē <strong>izm</strong>antoto informāciju skatīt pielikumā.<br />

Finanšu informācijas analīze.<br />

Valsts statistikas pārskatu analīze.<br />

26


V A I A S I S T E N T A P A K A L P O J U M S I Z G L Ī T Ī B A S I E S T Ā D Ē N O D R O Š I N A T Ā I Z V E I D O Š A N A S<br />

M Ē R Ķ U S A S N I E G Š A N U ?<br />

Pielikums. Datu analīzē <strong>izm</strong>antotā informācija<br />

64 pašvaldību, valsts un privāto izglītības iestāžu dati par izglītojamajiem, kuri laikā no<br />

01.01.2014. līdz 30.04.2015. saņēma asistenta pakalpojumu izglītības iestādēs, un par<br />

izglītojamo <strong>asistenti</strong>em;<br />

Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības informācijas sistēmas dati par izglītojamiem,<br />

kuriem laikā no 01.01.2014. līdz 30.04.2015. bija nepieciešams asistenta pakalpojums;<br />

VDEĀVK Invaliditātes informatīvās sistēmas dati par personām, kurām laikā no 01.01.2014.<br />

līdz 30.04.2015. ir noteikta vai ir spēkā invaliditātes grupa un ir sniegti vai ir spēkā atzinumi par<br />

speciālā autotransporta nepieciešamību, par īpašas kopšanas nepieciešamību un par asistenta<br />

pakalpojuma nepieciešamību.<br />

27


V A I A S I S T E N T A P A K A L P O J U M S I Z G L Ī T Ī B A S I E S T Ā D Ē N O D R O Š I N A T Ā I Z V E I D O Š A N A S<br />

M Ē R Ķ U S A S N I E G Š A N U ?<br />

Termini un skaidrojumi<br />

Saīsinājums<br />

ANO Konvencija<br />

IZM<br />

KPFI<br />

VDEĀVK<br />

VID<br />

Skaidrojums<br />

Apvienoto Nāciju Organizācijas konvencija “Par personu ar invaliditāti tiesībām”<br />

Izglītības un zinātnes ministrija<br />

Klimata pārmaiņu finanšu instruments<br />

Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija<br />

Valsts ieņēmumu dienests<br />

Revīzijas grupas vadītāja<br />

vecākā valsts revidente<br />

Revīzijas grupa:<br />

valsts revidente – juriste<br />

valsts revidente<br />

valsts revidente<br />

valsts revidenta palīdze<br />

Aiga Villa<br />

Baiba Skara<br />

Anda Grauduma<br />

Olga Buivide<br />

Inga Baltusa<br />

28


V A I A S I S T E N T A P A K A L P O J U M S I Z G L Ī T Ī B A S I E S T Ā D Ē N O D R O Š I N A T Ā I Z V E I D O Š A N A S<br />

M Ē R Ķ U S A S N I E G Š A N U ?<br />

Atsauču rādītājs<br />

1 Invaliditātes likuma 1.panta 1.punkts.<br />

2 Invaliditātes likuma 12.panta pirmās daļas 2., 3. un 4.punkts.<br />

3 Apvienoto Nāciju Organizācijas konvencijas “Par personu ar invaliditāti tiesībām” īstenošanas pamatnostādnes 2014.-<br />

2020.gadam (apstiprinātas ar Ministru kabineta 22.11.2013. rīkojumu Nr.564) 1.Ievads.<br />

4 Invaliditātes likuma 12.panta pirmās daļas 4.punkts un 2. 1 daļa un Ministru kabineta 09.10.2012. noteikumu Nr.695<br />

“Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē” 9.punkts.<br />

5 Invaliditātes likuma 12.panta pirmās daļas 4.punkts un 2. 1 daļa un Ministru kabineta 09.10.2012. noteikumu Nr.695<br />

“Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē” 9.punkts.<br />

6 Izglītības attīstības pamatnostādņu 2007.–2013.gadam (apstiprinātas ar 27.09.2006. Ministru kabineta rīkojumu<br />

Nr.742) 3.16.nodaļa “Izglītojamo ar speciālām vajadzībām integrācija vispārējās, profesionālās, augstākās un interešu<br />

izglītības programmās”, Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014.–2020.gadam (apstiprinātas 22.05.2014. Saeimas sēdē)<br />

5.nodaļa “Pamatnostādnēs paredzēto uzdevumu un pasākumu plāns” un Izglītības un zinātnes ministrijas 02.10.2012.<br />

sagatavotā Ministru kabineta noteikumu projekta “Asistenta pakalpojuma izglītības iestādē piešķiršanas un finansēšanas<br />

kārtība” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) pirmās daļas 2.punkts.<br />

7 Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādņu 4.daļa<br />

“Rīcības virzieni un rezultāti”.<br />

8 Bērnu tiesību aizsardzības likuma 11.panta pirmā un otrā daļa.<br />

9 Izglītības likuma 4.pants (redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 16.06.2009. un 01.12.2009. likumu, kas stājas spēkā<br />

01.01.2010.).<br />

10 Izglītības likuma 6.panta 1.punkts.<br />

11 Vispārējās izglītības likuma 3.pants.<br />

12 Vispārējās izglītības likuma 10.panta pirmā un otrā daļa.<br />

13 Vispārējās izglītības likuma 10.pants.<br />

14 Vispārējās izglītības likuma 49. un 51.pants.<br />

15 Vispārējās izglītības likuma 51.panta trešā daļa.<br />

16 Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumu Nr.710 “Noteikumi par vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās<br />

izglītības iestāžu nodrošinājumu atbilstoši izglītojamo speciālajām vajadzībām” 1.pielikums “Nodrošinājums speciālās<br />

izglītības programmas īstenošanai speciālās izglītības klasē”.<br />

17 Ministru kabineta 16.10.2012. noteikumu Nr.710 “Noteikumi par vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās<br />

izglītības iestāžu nodrošinājumu atbilstoši izglītojamo speciālajām vajadzībām” 2.pielikums “Vispārējās pamatizglītības<br />

un vispārējās vidējās izglītības iestādes vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības klasē integrētiem<br />

izglītojamiem ar speciālām vajadzībām atbilstošs nodrošinājums”.<br />

18 Ministru kabineta 04.04.2000. noteikumu Nr.135 “Noteikumi par kvalificētā personāla skaitu un nepieciešamo<br />

aprīkojumu vispārējās bērnu aprūpes un audzināšanas iestādēs” 5.pielikums “Personāls speciālās izglītības iestādē” un<br />

7.pielikums “Bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē nepieciešamais aprīkojums”.<br />

19 Ministru kabineta 31.08.2010. noteikumu Nr.825 “Speciālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu speciālās<br />

izglītības klašu (grupu) un internātskolu finansēšanas kārtība” 2.2.apakšpunkts.<br />

20 Informatīvais ziņojums “Par atbalsta pasākumiem speciālo izglītības iestāžu pastāvēšanai izglītības iestāžu tīkla<br />

sakārtošanas kontekstā” (apstiprināts Ministru kabineta 03.11.2014. sēdē (protokols Nr.59, 34§)).<br />

21 10.12.2007. Invaliditātes likumprojekta 11.panta 2.punkts.<br />

22 Labklājības ministrijas 24.11.2008. vēstule Nr.18.3-03/4092.<br />

23 Labklājības ministrijas 13.11.2015. vēstule Nr.36-1-03/2275 “Par informācijas sniegšanu revīzijas lietā Nr.2.4.1-<br />

10/2015”.<br />

24 Labklājības ministrijas 13.11.2015. vēstule Nr.36-1-03/2275 “Par informācijas sniegšanu revīzijas lietā Nr.2.4.1-<br />

10/2015”.<br />

25 27.07.2012. Likumprojekta “Grozījums Invaliditātes likumā” sākotnējās ietekmes novērtējuma anotācija.<br />

26 27.07.2012. Likumprojekta “Grozījums Invaliditātes likumā” sākotnējās ietekmes novērtējuma anotācija.<br />

27 Ministru kabineta 09.10.2012. noteikumu Nr.695 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības<br />

iestādē” 10.punkts.<br />

28 Avansa maksājuma aprēķinam tiek <strong>izm</strong>antota minimālā stundas tarifa likme un apmaksātais stundu skits (8), kas<br />

faktiski ir minimālā mēneša darba alga.<br />

29


V A I A S I S T E N T A P A K A L P O J U M S I Z G L Ī T Ī B A S I E S T Ā D Ē N O D R O Š I N A T Ā I Z V E I D O Š A N A S<br />

M Ē R Ķ U S A S N I E G Š A N U ?<br />

29 Likuma “Par valsts budžetu 2013.gadam” paskaidrojumu 478.lp., likuma “Par valsts budžetu 2014.gadam”<br />

paskaidrojumu 511.lp. un likuma “Par valsts budžetu 2015.gadam” paskaidrojumu 603.lp.<br />

30 Ministru kabineta 09.10.2012. noteikumu Nr.695 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības<br />

iestādē” 10.punkts.<br />

31 Ministru kabineta 09.10.2012. noteikumu Nr.695 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības<br />

iestādē” 10.punkts.<br />

32 Ministru kabineta 09.10.2012. noteikumi Nr.695 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības<br />

iestādē”.<br />

33 Invaliditātes likuma 12.panta pirmās daļas 4.punkts un 2. 1 daļa un Ministru kabineta 09.10.2012. noteikumu Nr.695<br />

“Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē” 9.punkts.<br />

34 Ministru kabineta 09.10.2012. noteikumu Nr.695 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības<br />

iestādē” 4.punkts.<br />

35 Ministru kabineta 09.10.2012. noteikumu Nr.695 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības<br />

iestādē” 5.punkts.<br />

36 Ministru kabineta 09.10.2012. noteikumu Nr.695 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības<br />

iestādē” 11.punkts.<br />

37 Invaliditātes likuma 12.panta pirmās daļas 4.punkts un 2. 1 daļa un Ministru kabineta 09.10.2012. noteikumi Nr.695<br />

“Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē”.<br />

38 Valsts kontroles 24.11.2015. vēstule Nr.9-2.3.1/1132 “Par pilnvarojumu veikt lietderības revīziju”.<br />

39 Invaliditātes likuma 12.panta pirmās daļas 4.punkts un 2. 1 daļa un Ministru kabineta 09.10.2012. noteikumi Nr.695<br />

“Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē”.<br />

40 Invaliditātes likuma 12.panta pirmās daļas 4.punkts un 2. 1 daļa un Ministru kabineta 09.10.2012. noteikumi Nr.695<br />

“Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē”.<br />

41 Ministru kabineta 09.10.2012. noteikumu Nr.695 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības<br />

iestādē” 6.punkts.<br />

42 Ministru kabineta 09.10.2012. noteikumu Nr.695 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības<br />

iestādē” 9.punkts, 10.2. un 10.3.apakšpunkts.<br />

30

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!