04.05.2013 Views

Arena december 2011 - Internationaal comité vzw

Arena december 2011 - Internationaal comité vzw

Arena december 2011 - Internationaal comité vzw

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Arena

1

Voorwoord

Door voorzitter Jef De Vrij

Beste vrienden,

Met enige fierheid wil ik jullie deze Arena presenteren.

Een Arena met als thema, onze visie

en activiteiten rond opvoedingsondersteuning

en onderwijs.

Onderwijs, vorming en opleiding geeft kansen

aan mensen. De situatie van kinderen van etnisch

-culturele minderheden in het onderwijs

is echter echt niet goed. Teveel kinderen

kampen met een leerachterstand, raken gedemotiveerd

en verlaten de school zonder

enig diploma. Ouders kennen dikwijls het onderwijssysteem

niet en weten niet hoe ze hun

kinderen kunnen begeleiden gedurende hun

schoolloopbaan…

Zoals uit deze Arena blijkt zien we onze rol

als sociaal -culturele vereniging duidelijk: we

kunnen en willen hier niet afzijdig blijven. Wij

willen vooral de ouders sterker maken zodat

ze de kans krijgen om een goede betrokken-

ARENA, vzw Internationaal Comité, januari 2012

heid op de schoolloopbaan van hun kinderen

te ontwikkelen. We willen de kracht en de mogelijkheden

die er in iedere moeder én vader

zit versterken! Dit vraagt onder meer vertrouwen,

informatie en vorming.

Ik wens jullie in ieder geval veel leesplezier en

mogelijk kan het jullie inspireren om verdere

acties te ondernemen. Want verandering begint

in de eerste plaats bij jezelf.

Het jaareinde eindigt met rasse schreden,

Kerstmis en Nieuwjaar komen eraan.

Vandaar wil ik jullie namens personeel en

bestuur van harte een vredige kerst en een

gelukkig Nieuwjaar wensen.

jullie voorzitter Jef De Vrij


Allochtonen in Onderwijs!

Het blijft een uitdaging voor de toekomst

Je hoeft maar de termen allochtonen

en onderwijs in Google in te

tikken en je wordt gebombardeerd

met allerlei cijfers, statistieken over

hoe groot de achterstand is van

allochtonen in het onderwijs. De

genoemde oorzaken van deze

slechte resultaten zijn onder andere:

gebrek aan taalkennis, niet gemotiveerd,

te weinig begeleiding

vanuit thuis, te laat inschrijving in

kleuterschool, en veel allochtonen

jongeren verlaten school zonder

humanioradiploma… Maar wat

denken de allochtonen zelf over de

scholing van hun kinderen?

Het IC ging met één van haar geëngageerde

vrijwilligsters praten.

Soba Keita is actief in het Leuvense

verenigingsleven. Ze is 25 jaar

oud en woont sinds 2004 in België.

Daarnaast is zij ook een alleenstaande

moeder van een dochter

van vier jaar.

IC: Je dochter gaat naar kleuterschool,

waarom is dit

ARENA, vzw Internationaal Comité, januari 2012

belangrijk voor jou?

Soba: Ik vind het belangrijk dat ze

een basis van taalkennis heeft en

dit begint bij de kleuterschool. Dat

is ook de basis van de integratie.

Een betere toekomst voor de kinderen

begint vanaf deze leeftijd.

Als de kinderen niet van jongs af

aan mee zijn met het onderwijs,

dan komen ze later in hun leven

veel problemen tegen.

IC: Je kind spreekt goed Nederlands

maar jijzelf niet, jouw Nederlands

is beperkt. Hoe verloopt

communicatie tussen jullie

twee?

Soba: Hoewel ik het Nederlands

belangrijk vind, wil ik ook mijn cultuur

aan mijn dochter meegeven.

En dit begint bij de taalkennis. Dus

ik spreek Malinké tegen mijn dochter.

Ze begrijpt mij, maar Malinké

spreken blijft moeilijk voor haar.

Dat komt nog. Momenteel is het

Nederlands belangrijker voor haar.

Arena

We wonen in Vlaanderen dus Nederlands

blijft haar eerste taal.

Dankzij haar is mijn Nederlands

veel verbeterd.

IC: Hoe gebeurt de contact met

de school van je dochter?

Soba: Goed, zeer goed zelfs. De

school hecht veel belang aan de

betrokkenheid van de ouders. Indien

nodig krijgen de allochtonen

ouders extra uitleg over de werking

van school en wat van hen wordt

verwacht. Soms worden de kinderen

zelf ingeschakeld in de communicatie

tussen school en ouders.

Dit vind ik ook goed. Ik ben zeer

tevreden over deze school. Ik heb

zelf geen kans gehad om mijn humaniora

af te maken. Maar ik besef

wel hoe belangrijk studeren is als je

een betere toekomst wil. Ik hoop

dat allochtone ouders dit goed begrijpen

en vanaf nu meer aandacht

besteden aan de studie van onze

kinderen.

2


Arena

3

Het meldpunt onderwijs van de 8

Heb je vragen over hoe je je kind moet inschrijven?

Is je kind geweigerd en weet je niet goed wat

je kan doen?

Wil je een probleem met de school bespreken,

maar zou je graag hebben dat iemand je

daarbij helpt?

Heb je andere vragen rond rechten en plichten

van ouders en leerlingen?

Doe er dan iets aan!

Je kan contact opnemen met het meldpunt

onderwijs van de8.

In het meldpunt onderwijs kan je terecht voor

al je onderwijsvragen en problemen als je

kinderen in de grootstad Antwerpen wonen of

er naar school gaan.

Je zal er informatie krijgen over je rechten en

plichten en samen met jou zoeken we naar

een oplossing voor je probleem of een antwoord

op je vraag.

Het meldpunt onderwijs doet niks zonder toestemming

van de ouder of leerling en geeft

geen informatie door aan anderen.

En als je beslist hebt hoe je het probleem wil

aanpakken, zullen we je ondersteunen bij het

uitwerken daarvan. We werken gratis en liefst

op afspraak.

Hier kan je ons bereiken:

Meldpunt onderwijs de8

Langstraat 102

2140 Borgerhout

Tel : 03/270.39.45.

meldpunt@de8.be

0497/41.84.71.

0497/49.68.49.

www.meldpuntonderwijs.be

ARENA, vzw Internationaal Comité, januari 2012


Taal...

is (niet) van iedereen!

Op vakantie naar het buitenland

gaan en de taal van dat land

niet begrijpen. Dat gevoel is herkenbaar

voor vele mensen. Gelukkig

is het maar vakantie. Na

een aantal dagen of weken komen

we terug in onze veilige en

vertrouwde omgeving.

Voor veel mensen is die situatie

echter niet tijdelijk: ze komen

van elders en leven hier. Doordat

zij de taal niet (voldoende)

kennen, voelen zich niet thuis.

Op 20 oktober organiseerde de

Provincie Limburg een “Staten

Generaal” rond het thema ‘Taal

is van iedereen!’. Professor

Koen Jaspaert van de KUL begon

zijn toelichting met ‘Taal

zou van iedereen moeten zijn!’

ARENA, vzw Internationaal Comité, januari 2012

Hij gaf een zeer verfrissende

visie op taalontwikkeling. Volgens

hem moeten we ons minder

zorgen maken over taal. We

moeten vooral meer dingen durven

samen doen. De taal groeit

in menselijk samenspel, het is

een onbewust proces. ‘De taal

groeit niet zoals een huis , maar

zoals een boom’, zei de professor.

Helaas is deze visie niet altijd de

visie die het onderwijs hanteert.

Daar ziet men het leren van de

taal als een proces dat zich afspeelt

in de driehoek tussen leraar,

leerling en leerstof. Als het

proces vastloopt, geeft men de

schuld aan de ouder of de leerling.

Het gevolg hiervan zijn

strafmaatregelen: nog meer les-

Arena

uren, nog meer vrije tijd van de

kinderen die ingenomen wordt,

...

Respect voor elkaar, voor ouder

en kind die een andere thuistaal

hebben, is cruciaal volgens Jaspaert.

Als mensen zich gerespecteerd

en aanvaard voelen,

zullen ze meer moeite doen om

de taal van de ander te leren. Hij

raadde ons ook aan om lief te

zijn voor de weerstanden. Polarisering

helpt ons niet. We moeten

samen aan de slag!

Na deze inspirerende inleiding

volgden verschillende denk– en

doewinkels en een wereldcafé.

Vrijwilligers en professionele

werkkrachten dachten samen

verder na over de eigen rol in het

leren van de Nederlandse taal bij

anderstaligen en een betere positie

voor hen in de samenleving.

Dit was geen eenmalig initiatief

van de provincie. Om te beginnen

gingen er een aantal voortrajecten

aan vooraf. Veel vrijwilligers

van het IC namen eraan

deel. In het najaar volgt er een

tweede Staten Generaal. Tegen

dan zullen verschillende organisaties

nadenken over hun eigen

rol en concrete acties rond taalontwikkeling.

4

Ariana Barku


Arena

5

Tips voor ouders

Reeds vier jaar organiseert het

IC infomomenten voor ouders

van Antwerpse leerlingen.

Hierbij enkele tips van de gespreksleiders:

*Als kinderen lage punten behalen,

moet je met hen samen zitten

en een oplossing proberen te vinden.

We moeten hen doen beseffen

dat papa of mama wil helpen

om moeilijkheden te overwinnen.

*Het is heel belangrijk om het kind

niet te vernederen.

*Elk kind wil geliefd en succesvol

zijn.

*Ouders moeten hun kind een

zelfverzekerd looppatroon en gezichtsuitdrukking

aanleren.

*Depressie bij kinderen kan leiden

tot concentratieproblemen. Angst

kan hen weerhouden graag naar

school te gaan met slechte

schoolprestaties tot gevolg.

*Dankzij een goede nachtrust,

voel je je zowel fysiek als mentaal

fit. Wie goed slaapt, is ook beter

bestand tegen virussen (wie minimum

8 uur per nacht slaapt, loopt

driemaal minder risico op een verkoudheid).

*Als een ouder zijn kind straft, dan

moet hij ook uitleggen waarom

*Als je je kind beloont, is fysiek

contact zeer stimulerend en bij

het straffen is het beter hen geen

aandacht te geven om ze beter te

ARENA, vzw Internationaal Comité, januari 2012

doen inzien dat ze fout waren.

*Elke uiting van rivaliteit tussen de

kinderen in het gezin, is voor kinderen

een manier om speciale,

aparte, persoonlijke liefde van de

ouders te veroveren.

*Je kinderen komen regelmatig in

aanraking met seksualiteit, via

internet, tv... Ze zijn ook volop

hun eigen lichaam en seksualiteit

aan het verkennen en ontdekken.

Ze spelen doktertje, ze worden

verliefd, ze kussen, ze praten erover

met leeftijdsgenootjes... Dit

is perfect normaal.

De seksuele ontwikkeling is een

proces dat begint in de wieg en

dat eindigt waar het leven stopt.

Kinderen en jongeren moeten

daarom begeleid worden in hun

ontwikkeling tot volwassenheid.

Tot iemand die in staat is seksualiteit

en intimiteit met anderen zinvol

te integreren in zijn of haar

leven. Voor het bereiken en nastreven

van deze doelstellingen

zijn er verschillende partners: ouders

zijn de eerste opvoeders,

maar daarnaast kunnen ook de

school en andere organisaties die

met jongeren werken een belangrijke

rol spelen.


Minderhedenforum:

Discriminatie kost politici stemmen!

Politici weten niet waar etnischculturele

minderheden van wakker

liggen. Het Minderhedenforum

maakt daarom, exact één

jaar voor de verkiezingen, een

lijst bekend met hun verzuchtingen.

Centraal staat de eis

voor een antidiscriminatiebeleid

met tanden. “Politici zullen

stemmen verliezen als ze

deze lijst links laten liggen”.

“Vooral in steden kan de stem

van Fatima of Pjotr voor een verschuiving

zorgen.” Ongeveer 27

procent van het Antwerpse kiezerspubliek,

15 procent in Leuven,

17 in Gent, 25 procent in

Genk en maar liefst de helft van

de Brusselse kiezers behoort tot

etnisch-culturele minderheden”,

aldus de directeur van het Minderhedenforum

Naima

Charkaoui.

Coalities in steden, en dan vooral

de grotere, komen onder druk

als politici niet hun oor te luister

leggen bij etnisch-culturele minderheden,

weet het Minderhedenforum.

“Politici kunnen het zich nu

niet veroorloven om hen te negeren.

Daarom sleutelden we aan

een plan dat hun gevoeligheden

in kaart brengt. Vandaag krijgen

de partijen de integrale tekst.”

Over het stemgedrag van etnischculturele

minderheden is officieel

weinig bekend. Toch kunnen we

stellen dat hun stem zowat het

hele politieke spectrum beslaat.

Een constante drijft in gesprekken

boven: het huidige antidiscriminatiebeleid

is voor velen te soft. Het

ARENA, vzw Internationaal Comité, januari 2012

moet haar op de tanden krijgen en

verder gaan dan sensibiliseren.

Discriminatie

Immodiscriminatie moet stoppen.

“ Mensen zijn het beu om noodgedwongen

in tweederangsbuurten

te wonen omdat ze nergens anders

kunnen huren. “Gemeenten

moeten boetes geven aan wie de

huurprijs niet afficheert. Nu vragen

verhuurders zonder verpinken

een hogere prijs aan etnischculturele

minderheden. Toezicht

hierop moet dringend aangepakt

worden.”

Ook de flagrante discriminatie op

de arbeidsmarkt of in de horeca

weegt zwaar op de moraal. Harder

optreden tegen discriminatie

moet dus een topprioriteit worden

voor de stadsbesturen”, stelt

Charkaoui.

Arena

Het Minderhedenforum gaat verder

op de ingeslagen weg. De

minderheden willen dat elke gemeente

en stad na de stembusgang

van volgend jaar een nondiscriminatie

en diversiteitsclausules

in de bestekken van overheidsopdrachten

opneemt. Zo

zullen bedrijven die een overheidsopdracht

in de wacht willen

slepen, werk moeten maken van

kleur op de werkvloer.

Partijen moeten ook weten dat

het hoofddoekenverbod zwaar

op de maag ligt bij velen. “Overal

in het land duikt het op. Ook dit is

discriminatie, helaas al ingebakken

bij velen. Wij vragen ons oprecht

af: waarom de hoofddoek

een issue is? Op de arbeidsmarkt

telt: correcte resultaten

leveren. Wat je op het hoofd

draagt, maakt niet uit. Dit verbod

is dus gebaseerd op angst en niet

op feiten.” aldus Charkaoui.

“Discriminatie moet aangepakt

worden. Iedereen heeft altijd de

mond vol ronkende verklaringen,”

klinkt het. “Welnu, de etnischculturele

minderheden zeggen:

weg met de fluwelen handschoenenaanpak.

Om de strijd écht aan

te binden, willen wij concrete

maatregelen die iedereen toegang

geven tot gelijke kansen. Daarom

krijgt elke partij vandaag ons memorandum.”

6


Arena

7

Wat betekent taal voor mij?

Toen ik jong was, had ik weinig

aandacht voor het belang van taal

in communicatie met anderen.

Ik ben in twee culturen en religies

(Christelijk -Orthodox en Islam)

opgevoed.

Het belang van taal heb ik pas in

België ontdekt, nadat ik langer

dan een jaar “met handen en voeten”

moest communiceren (dat is

trouwens een kunst op zich).

Daarna was ik heel blij en trots

dat ik iets kon zeggen en zelfs

vertellen, maar ik kon bijna niets

verstaan van wat mensen tegen

mij zeiden.

Gelukkig heb ik altijd geduldige

en vriendelijke mensen ontmoet.

Ze hebben er veel tijd ingestoken

om mijn woordenschat uit te breiden

en mijn zinnen te verbeteren.

Later leerde ik dat het lachen van

anderen rond mijn uitspraak en

ARENA, vzw Internationaal Comité, januari 2012

foutieve woorden gewoon vriendelijke

grapjes waren en ik dat

nooit kwaad moest opnemen.

Ik moet mee kunnen lachen en

niet vergeten om een verbetering

te vragen.

Na een tijd heb ik beseft dat het

voor mij niet belangrijk is om de

taal volledig te beheersen.

Belangrijker is het om de mentaliteit

van mensen te leren kennen.

Ik had nooit verwacht dat in België

zo veel nationaliteiten en culturen

wonen. Taal alleen volstaat

niet om onze multiculturele,

‘kleurrijke’ samenleving te kunnen

begrijpen en te beïnvloeden.

Ik zag veel agressie op straat, in

het transport, op scholen. Op

zoek naar warme contacten heb

ik daarom de stap gezet naar het

verenigingsleven. Daar kwam ik

in contact met meerdere nationali-

teiten. We leerden elkaar kennen

en hadden veel steun aan elkaar.

Spijtig genoeg ben ik slecht in

talen. Maar voor mij is een taal

leren, ‘horen’, door een goed

mens te ontmoeten, over kinderen

en onze ouders praten,

nieuwe recepten krijgen en geven

(ik hou van koken en bakken).

Ik kan thuis naar muziek en liedjes

van mijn nieuwe vrienden luisteren,

ik versta er geen woord

van, maar mijn hart kan harder

beginnen kloppen en mijn humeur

wordt vrolijker van de stem van

de zanger. Ik zeg dan tegen mezelf:

die taal wil ik leren, naar dit

land wil ik reizen en ik ben dan

gelukkig dat ik vrienden uit die

cultuur heb.

Hulnara Khaynus


ARENA, vzw Internationaal Comité, januari 2012

Arena

Kameroeners maken kennis met

Vlaams onderwijssysteem

Het onderwijssysteem in Vlaanderen

is behoorlijk complex.

Etnisch culturele minderheden

die anderstalig zijn en een ander

systeem kennen in hun land

van herkomst vinden minder

gemakkelijk hun weg. Om dit

probleem te bestrijden, hebben

we samen met 3 Kameroense

verenigingen (BOTAB, CAM-

CAA & MACUDA) een vorming

gevolgd omtrent het onderwijssysteem

in Vlaanderen. Hiervoor

hebben we gastspreker

Mieke Richart van ‘De Acht’ uitgenodigd.

Mieke was zo sympathiek om

de vorming in het Engels te geven,

de spreektaal van de aanwezige

verenigingen. Hierdoor

konden de verenigingen zeer

goed meevolgen. Hun talrijke

vragen werden enthousiast beantwoord.

Na de vorming volgde

daarom een daverend applaus.

De drie Kameroense verenigingen

‘Botab, Camcaa &

Macuda’ geven aan dat ze nu

sterker in hun schoenen staan.

Bedankt Mieke!

8


Arena

9

Brugfigurenproject te Sint-Niklaas

In september 2010 startte het

stadsbestuur van Sint-Niklaas met

een brugfigurenproject. Dat kwam

tot stand in nauwe samenwerking

tussen de scholengemeenschappen,

de CLB’s, het LOP en het

stadsbestuur. Concreet engageerde

het stadsbestuur zich voor een

driejarig brugfigurenproject (t.e.m.

schooljaar 2012-2013) voor zes

Sint Niklase basisscholen. Deze

zes scholen werden gekozen op

basis van het aantal indicatorleerlingen.

Daartoe werden twee deskundigen

contractueel aangesteld, die elk

drie basisscholen kregen toegewezen.

De kerntaak van een

brugfiguur is het ondersteunen

van het partnerschap

tussen drie actoren,

m.n. school, ouders

en buurt. Enerzijds bieden

zij individuele hulpverlening,

anderzijds hebben

zij permanent aandacht

om een structurele

werking op poten te zetten.

Concreet bestaat het takenpakket

van onze brugfiguren

onder andere uit:

*Schoolpoortcontacten,

afleggen van huisbezoeken,

gediversifieerd communiceren

(schriftelijk, mondeling,

visueel,…);

*Ouders motiveren deel te nemen

aan bestaande ouderactiviteiten

(bv. oudercontacten);

ARENA, vzw Internationaal Comité, januari 2012

*Ondersteunen van nieuwe ouderactiviteiten

(bv. oudergroepen

op school, openklasmomenten);

*Behandelen van hulpvragen van

ouders (bv. schooltoelagen,

taalproblemen, financiële situatie,

inschrijvingen);

*Ouders doorverwijzen naar correcte

instanties (bv. huiswerkbegeleidingsinitiatieven,

VDAB,

OCMW, mutualiteiten, wijkgezondheidscentrum);

*Ondersteunen van het schoolbeleid

(bv. afwezighedenbeleid,

briefbeleid).

Eén schooljaar verder blijken on-

der andere schoolpoortcontacten,

huisbezoeken en gediversifieerd

communiceren hun vruchten af te

werpen. Een ware kans is ook dat

de brugfiguur intensiever (dan een

schoolteam) contacten kan leggen

met sociale instanties, waardoor

ouders correct (en vaker) terechtkomen

bij de diensten die ze

nodig hebben.

Er zijn ook een aantal bedreigingen

waar rekening mee dient gehouden

te worden zoals het overbevragen

van ouders, cultuurverschillen

op gebied van onderwijs

en opvoeding, en onduidelijke

taakafbakeningen met sommige

partners.

Via bevraging en overlegmomenten

geven leerkrachten en directies duidelijk

aan dat de brugfiguur voor hen

een meerwaarde betekent. Er kan

een vertrouwensrelatie opgebouwd

worden met ouders en er leeft het

gevoel dat de kloof verkleint.

De resultaten die geboekt

worden, houden ontegensprekelijk

verband met de

goede samenwerking en

openheid van de betrokken

directies en schoolteams.

Het Sint-Niklase brugfigurenproject

is nu voor het

tweede schooljaar op rij

van kracht. Het stadsbestuur

engageerde zich

voor een project van drie

schooljaren. Over de toekomst

na deze drie

schooljaren dient nog beslist

te worden, na evaluatie.

Voor meer informatie kan u contact

opnemen via

katlijne.hanssens@sintniklaas.be

of op 03/760 91 35


Huistaakbegeleiding

In de Rupelstreek

Een van de belangrijke taken van

ABC Rupelstreek vzw is de educatieve

ondersteuning van jongeren.

Jongeren die de mogelijkheid

niet hebben om thuis geholpen te

worden met hun huistaken of

moeilijkheden hebben met hun

huistaken kunnen terecht bij de

huistaakbegeleiding van ABC Rupelstreek.

Alle vakken komen aan

bod: rekenen, talen, geschiedenis,

noem maar op... .

Uurrooster:

tweemaal per week, dinsdag- en

donderdagavond van 17h30 tot

ACW Leuven organiseert een

aantal zitdagen studiefinanciering

in maart 2012 in verschillende

gemeenten van het hele

arrondissement Leuven, in samenwerking

met ACV, CM, Bezorgd

Om Mensen vzw, Buurtwerk

Casablanca, Buurtwerk

Mannenstraat en de Integratiedienst

Leuven. Voor meer info

kan je terecht bij:

* erika.omanukwue@acw.be

of 016 29 81 00.

ARENA, vzw Internationaal Comité, januari 2012

19h30, is ABC Rupelstreek toegankelijk

voor de leerlingen.

Er zijn afzonderlijke sessies voor

de leerlingen van het lager onderwijs

en het secundair onderwijs.

De leerlingen worden individueel

of in kleine groepen begeleid. Verschillende

vrijwilligers stellen zich

beschikbaar om deze jongeren

een steuntje in de rug te geven

met o.a. handige studie tips bij het

maken van hun huistaken. Bovendien

wordt er tijd vrijgemaakt om

deze leerlingen te voorzien van

extra oefeningen.

* Zeer duidelijke informatie kan

je ook vinden op:

www.studietoelagen.be.

Hier kan je ook aanvraagformulieren

downloaden.

* Andere infopunten zijn de

Vlaamse infolijn: 1700 (elke

werkdag tussen 9 en 19u);

* Provinciaal meldpunt (elke

maandag- en woensdagmiddag

van 13.30 tot 16 uur): Philipssite

5, 1ste verdieping, 3001 Leuven

(Heverlee).

Arena

10

De vereniging probeert ook de

ouders te betrekken door regelmatig

infosessies te organiseren

die nauw aansluiten bij het

schoolgebeuren. Zo probeert ABC

Rupelstreek het hele schoolgebeuren

toegankelijker te maken

voor deze ouders

ABC Rupelstreek vzw

Kerkstraat 42

2850 Boom

www.abcrupelstreek.be

Huistaakbegeleiding

Studiefinanciering: Zitdagen

ACW Leuven organiseert


Arena

11

Project: ‘Het Clubhuis’

Temse vereniging Tourika

De plek waar ouders en kinderen van alle culturen welkom zijn

Tourikia werd opgericht door twee

vrouwen van Marokkaanse origine:

Touria en Rkia. Zij engageren zich

al jaren voor de situatie van sociaaleconomisch

zwakkere gezinnen met

een maatschappelijke achterstand.

Daardoor merkten zij dat kinderen

van verschillende gemeenschappen

in Temse nood hebben aan goed

omkaderde naschoolse activiteiten.

Nu hebben zij de handen uit de

mouwen gestoken en met de hulp

van de Koning Boudewijnstichting

creëerden zij het project ‘Het Clubhuis’.

“We merken dat kinderen uit etnisch-culturele

minderheden in

ARENA, vzw Internationaal Comité, januari 2012

hun omgeving na school vaak op

straat rondhangen en spelen en

dat dit soms uitdraait op overlast

voor de buurtbewoners. We willen

een alternatief bieden waardoor de

kinderen en jongeren ergens terecht

kunnen om gezellig samen te

zijn”, zei Rkia.

Met dit project bieden ze kinderen

van 6 tot 12 jaar op woensdagnamiddag

(van 14u tot 16u) opvang met

leuke en leerzame activiteiten, waarbij

ook de ouders regelmatig worden

betrokken. Door samen met de kinderen

op regelmatige basis te koken,

te knutselen, te leren en te spelen,

willen zij een vertrouwensband opbouwen

met de kinderen en hun ouders.

“Het eerste uur werken we rond

studiebegeleiding en daarna

organiseren we leuke activiteiten.

Het kader is simpel, maar

zeer functioneel, want informeel

leren en respect voor culturele

eigenheid zijn belangrijke factoren

in het integratieproces”, zei

Touria.

Het Clubhuis vindt plaats op het

SpeGT (ingang via de parking van

de Sporthal Temsica op de Gasthuisstraat,

Temse).

Ben je geïnteresseerd?

Contacteer dan Tourikia :

03/771 41 55


Consultatie bij de huisarts

Betaal niet te veel!

Wie ziek is, schakelt de huisarts

in. Je kunt bij hem op consultatie

gaan of hij kan bij jou

thuis langskomen als je te ziek

bent. Als je zelf naar de huisarts

gaat, betaal je minder dan

wanneer hij op huisbezoek

komt. Er zijn nog andere factoren

die een invloed hebben op

het bedrag dat je moet neertellen.

Een overzicht.

Er zijn verschillende soorten huisartsen.

De meeste zijn erkend en

geaccrediteerd. Erkenning gebeurt

door de minister van Volksgezondheid.

Alleen als hij erkend

is, mag hij als huisarts aan de

slag. Geaccrediteerd betekent dat

hij bijscholing volgt. Zonder accreditatie

moet hij een lager tarief

vragen.

Niet alle huisartsen rekenen

hetzelfde bedrag aan

Ziekenfondsen maken afspraken

met de artsen over de tarieven.

Huisartsen die er zich toe verbin-

ARENA, vzw Internationaal Comité, januari 2012

den de vastgelegde tarieven te

vragen, worden de geconventioneerde

huisartsen genoemd. Niet

alle huisartsen gaan echter akkoord

met de afgesproken tarieven.

Zij zijn daartoe niet verplicht.

Huisartsen die de overeenkomst

met de ziekenfondsen niet aanvaarden,

zijn nietgeconventioneerd

en kunnen de

patiënt meer aanrekenen.

Er zijn ook huisartsen die gedeeltelijk

geconventioneerd zijn. Dat

wil zeggen dat zij op bepaalde

tijdstippen wel tegen de afgesproken

tarieven werken en op andere

niet. Zij zijn verplicht om in hun

wachtkamer uit te hangen wanneer

zij de vastgelegde tarieven

toepassen.

Tip: op de website van CM

kun je opzoeken welk

statuut de arts van jouw

keuze heeft.

Hoe krijg je de terug-

betaling?

De ziekteverzekering betaalt een

raadpleging bij de huisarts grotendeels

terug. Je krijgt de terugbetaling

gestort als je het attest

dat de dokter je gaf, in de brievenbus

van jouw CM-ziekenfonds

stopt. Het bedrag dat na terugbetaling

overblijft, is het remgeld.

Arena

12

Sommige mensen krijgen meer

terugbetaald

Sommige personen met een laag

inkomen krijgen meer terugbetaald

voor gezondheidszorg. Zij

hebben recht op de verhoogde

tegemoetkoming en betalen minder

uit eigen zak.

Wie

*Personen zoals onder meer

gepensioneerden, weduwen en

weduwnaars, wezen, invaliden,

langdurig werklozen (minstens

12 maanden), eenoudergezinnen,

personen met een handicap,

verblijvenden in België

vanaf 65 jaar.

Voorwaarde: bruto belastbaar

gezinsinkomen mag niet hoger

zijn dan 15 782,42 euro, te verhogen

met 2 921,74 euro per

persoon ten laste (bedragen

geldig sinds 1 september 2011).


Arena

13

*Mensen die niet tot een van

vermelde groepen behoren,

maar wel een laag inkomen hebben,

kunnen het Omnio-statuut

aanvragen dat ook recht geeft

op de verhoogde tegemoetkoming.

Voorwaarde: bruto belastbaar

inkomen (2010) mag niet hoger

zijn dan 15 163,96 euro, te verhogen

met 2 807,26 euro per

gezinslid dat niet de aanvrager

is.

Ook het globaal medisch

dossier geeft voordelen

Je kan je huisarts vragen dat hij

voor jou een globaal medisch

dossier (GMD) aanlegt en bijhoudt.

Daarin bewaart hij al

jouw gegevens zoals geneesmiddelengebruik,

gevolgde behandelingen

en verslagen van

onderzoeken bij specialisten.

Daardoor kan hij jouw gezondheidstoestand

beter volgen.

Voor het bijhouden van het

ARENA, vzw Internationaal Comité, januari 2012

GMD mag de huisarts per kalenderjaar

een honorarium aanrekenen

maar dat bedrag krijg

je volledig terugbetaald. Als je

een GMD hebt, krijg je bovendien

meer terugbetaald voor

een consultatie en in sommige

gevallen ook voor een huisbezoek.

Voor één euro naar de huisarts

Patiënten die recht hebben op

de verhoogde tegemoetkoming

en die de huisarts hun globaal

medisch dossier laten beheren,

betalen slechts één euro uit

eigen portemonnee als ze op

consultatie gaan bij de huisarts,

die geconventioneerd is. Wie

nog geen GMD heeft, betaalt

een halve euro meer.

Heb je een laag inkomen, kun

je bovendien aan je huisarts

vragen of hij rechtstreeks met

je ziekenfonds wil afrekenen.

Dan betaal je enkel het rem-

geld. Geconventioneerde artsen

kunnen dat niet weigeren.

Artsen vereffenen de betaling

dan rechtstreeks met het ziekenfonds.

Met een gele klever bewijs je of

je in aanmerking komt voor deze

regeling. Daarop staat een

code vermeld, bijvoorbeeld

131/131. Is het derde cijfer een

1, heb je recht op de verhoogde

tegemoetkoming.

Meer info op www.cm.be

of in het CM-kantoor

Code Prestatie Honorarium Verhoogde tegemoetkoming Gewone tegemoetkoming

101076 Consultatie geaccrediteerde

erkende

huisarts met GMD

101076 Consultatie geaccrediteerde

erkende

huisarts zonder

GMD

Terugbetaling Remgeld Terugbetaling Remgeld

22,98 euro 21,98 euro 1 euro 18,98 euro 4 euro

22,98 euro 21,48 euro 1,5 euro 16,98 euro 6 euro


Wie ben ik:

Mijn naam is Philippe Van

Puymbroeck.

Op 14 april 1956 ben ik geboren

in het huis van mijn ouders,

zoals dat toen de gewoonte

was.

Na mijn schoolopleiding ben

ik opvoeder geworden.

Lange tijd heb ik gewerkt met

en voor kinderen met moeilijkheden

en gedragsproblemen.

Hun verdriet en hun angst zal

ik nooit vergeten.

ARENA, vzw Internationaal Comité, januari 2012

Arena

Philippe Van Puymbroeck

Nieuwe medewerker IC –Antwepen

Eind 1988 ben ik dan beginnen

werken bij CM.

Ik zat er meestal aan het loket,

vooral in Borgerhout,

maar ook in de binnenstad en

was ik ook verantwoordelijk

voor “de 2060”.

Daar heb ik mensen uit de

hele wereld ontmoet en hun

rijkdom en ook hun miserie

leren kennen.

Nu krijg ik de kans om al deze

ervaringen ten dienste te

stellen van het Internationaal

Comité en al haar verenigingen.

Daar ben ik CM heel

dankbaar voor.

14

Voor het uitwerken van activiteiten

rond preventieve gezondheidszorg

(kinderziekten,

diabetes, gezond eten, geluk,

ziekteverzekering, ziekenzorg,

voordelen van CM, jeugdwerking

Kazou, … en nog honderden

dingen meer) wil ik er

zijn en mensen helpen.

Je ziet, het is een hele boterham,

maar dat ligt me wel.

Ik ben klaar om, samen met

jullie, een flinke stap vooruit te

zetten.

Tot straks, in het IC.

Philippe


Arena

15

Infosessie: vrouwenziekten

Vereniging ETKI (Eisdense Turkse vrouwenvereniging)

De vrouwen van de vereniging

ETKI (Eisdense Turkse vrouwenvereniging)

hebben een dokter

van Turkse origine uitgenodigd

voor een infosessie rond vrouwenziekten.

Onze thema’s waren baarmoederhalskanker,

borstkanker/

kwaaltjes en kisten, de menopauze,

bekkenbodem/incontinentie

en menstruatie.

Naast de vrouwenziekten gaf de

dokter ook uitleg over de soorten

pijnstillers.

We kregen telkens de symptomen,

oorzaken en behandelingen

van iedere ziekte erbij vermeld.

De deelnemers mochten vragen

stellen waarop ze een uitgebreid

antwoord kregen. Zo kwamen we

ook te weten wat de meest voorkomende

gynaecologische kankers

zijn: kanker aan de baarmoederhals,

het baarmoederlichaam

en aan de eierstokken. Eierstokkanker

is de meest voorkomende

kanker aan de vrouwelijke geslachtsorganen:

elk jaar wordt dit

bij 1400 vrouwen vastgesteld.

Kanker kun je nooit helemaal

voorkomen. Maar door op een

gezonde manier te leven kun je er

zelf wat aan doen om het risico

op kanker te verminderen.

Ik wil enkele tips geven om

kanker te voorkomen:

ARENA, vzw Internationaal Comité, januari 2012

*Niet roken

Niet roken of stoppen met roken

is de belangrijkste manier

om het risico op kanker te beperken.

*Verstandig zonnen

Teveel uv-straling door de zon

of zonne-apparatuur kan huidkanker

veroorzaken Zoek tussen

12.00 en 15.00 uur de

schaduw op en draag een petje

en beschermende kleding.

*Gezond en gevarieerd eten

Gezonde en gevarieerde voeding

verkleint het risico op bepaalde

soorten kanker en is

goed voor je gezondheid.

*Niet teveel alcohol drinken

Als je alcohol drinkt, drink dan

niet dagelijks en niet meer dan

2 tot 3 glazen per dag.

*Voldoende bewegen

Dagelijks minimaal een halfuur

bewegen is voor iedereen gezond.

*Vaccinatie

Laat je vaccineren voor bepaalde

virussen of virale infecties

zoals Hepatitis B. Hepatitis

B zorgt immers voor een verhoogde

kans op o.a. leverkanker.

*En als laatste het allerbelangrijkste:

laat je regelmatig onderzoeken.

Hiermee voorkom je kanker niet,

maar het kan er wel toe bijdragen

dat kanker opgespoord wordt in

het beginstadium, met veel kans

op genezing als gevolg.

Sevinc Donmaz


Kookworkshop GKFE en CISL

Wie zijn GKFE en CISL?

*Grand Kapisanan Filipino of

Europe (GKFE) is een organisatie

die zich inzet voor mensen in

nood in de Filippijnen. Projecten

van GKFE richten zich op kinderen

uit arme regio’s in hun vaderland.

De financiële steun

wordt besteed aan de verzorging

en de opleiding van die kinderen.

Ze brengen ook financiële hulp

naar de mensen uit de regio’s

getroffen door de natuurrampen.

Bovendien organiseren ze culturele

activiteiten om hun eigen cultuur

bekend te maken en gemeenschapsvormendeactiviteiten

om integratie te bevorderen.

*Circolo Italiano Sud Limburgo

(CISL) is opgericht door enkele

personen van Italiaanse afkomst

die wonen in en rond Sint-

Truiden. Ze hadden de behoefte

om regelmatig samen te komen

en gedachten uit te wisselen over

hun afkomst, de Italiaanse cultuur

en hun situatie in de Belgische

samenleving. Al 10 jaar organiseren

ze activiteiten om mensen te

laten genieten van de Italiaanse

cultuur, deze beter te leren kennen

of te laten herontdekken. Dit

doen ze via taallessen, culinaire

avonden, culturele feesten met

Italiaanse muziek en toneelstukken

enz. CISL heeft deelgenomen

aan de grote solidariteitsac-

ARENA, vzw Internationaal Comité, januari 2012

tie voor de slachtoffers van de

aardbeving in het Italiaanse ’l

Aquila.

We leren elkaar kennen door

samen te koken!

Wat die twee verenigingen typeert,

is ongetwijfeld de passie

voor hun vaderland, hun cultuur,

traditie en de nationale keuken!

Waarom zouden ze dan hun

kookkunsten niet uitwisselen?

Op 22 april hebben Florida en

Bien van de Filippijnse vereniging

aan de leden van CISL laten zien

hoe pancit, loempia’s, Filippijnse

maïssoep en bananencake worden

bereid. Op het menu bij de

Italianen op 14 september stonden:

panzerotti de patate, kip met

rozemarijn, spaghetti met tonijn

en als dessert werd affogato geserveerd.

Alle lekkernijen werden

in het Gemeenschapscentrum

Sint – Jorisheem in Alken in een

heel aangename en gezellige

sfeer klaargemaakt en voorgeschoteld.

Het was altijd feest en

bijzondere ambiance.

Die 2 dagen waren voor de 40-tal

deelnemers een geweldige combinatie

van lekker eten, gastvrijheid,

gezellige gesprekken en

amusement!

Arena

Filippijnse pancit en ...

Aga Cholewa

16


Arena

17

Italiaanse panzeroti

ARENA, vzw Internationaal Comité, januari 2012


ARENA, vzw Internationaal Comité, januari 2012

Arena

‘Denknetwerk ouderbijeenkomsten’

Steunpunt Opvoedingsondersteuning Antwerpen

Veel organisaties en diensten

organiseren groepsbijeenkomsten

voor ouders over de opvoeding

van kinderen. Ouders

komen een tweetal uren in

groep samen om, onder begeleiding,

te praten over bepaalde

opvoedingsthema’s.

Bij Antwerpse organisaties die

zulke groepssessies voor ouders

organiseren, leeft de interesse

om uit te wisselen over

hun praktijkervaringen en zo

van elkaar te leren. Op die manier

werd eind 2010 het

‘netwerk ouderbijeenkomsten’

gevormd. Samen nadenken

over vragen in verband met

groepswerk rond opvoeding en

op zoek gaan naar oplossingen,

staat in dit netwerk centraal.

In de eerste bijeenkomst van

het netwerk werden vragen en

thema’s verzameld die voor iedereen

interessant waren. De

volgende bijeenkomsten behandelden

gemeenschappelijke

thema’s zoals werving (hoe bereik

je ouders), communicatie

(hoe zorg je voor een aantrekkelijke

en duidelijke boodschap),

binding (hoe ervoor zorgen

dat ouders blijven komen)

enz.

De organisaties die in het netwerk

zetelen, verschillen in opdracht

en werkwijze maar dat

maakt de ervaringsuitwisseling

juist rijker. Het gaat onder andere

om enkele interculturele organisaties

(bv. Antwerpse afdelingen

van IC), de Antwerpse

Inloopteams, Centra voor Kinderzorg

en Gezinsondersteuning

(CKG’s), het Onderwijsopbouwwerk,

de Opvoedingswinkel,

de Gezinsbond, Basiseducatie

enz. De deelnemende organisaties

worden verbonden

door het feit dat ze allemaal

groepsbijeenkomsten organiseren

voor ouders over opvoedingsthema’s.

Wat er inhoudelijk

gebeurt op deze samenkomsten

is een gedeelde verantwoordelijkheid.

Iedereen bepaalt

mee de inhoud en werkwijze

van het netwerk.

18

Als je zelf ook betrokken bent bij

het organiseren van groepsbijeenkomsten

voor ouders rond

opvoeding, dan ben je hartelijk

uitgenodigd om deel uit te maken

van dit boeiende leerplatform.

Voor meer informatie kan

je contact opnemen met het

Steunpunt Opvoedingsondersteuning

Antwerpen.

Je bereikt ons via mail naar

opvoeding@stad.antwerpen.be

of via tel. 03 338 65 72.

November 2011

Steunpunt Opvoedingsondersteuning

Antwerpen

Katja Schulz &

Christin Janssens


Arena

19

ARENA, vzw Internationaal Comité, januari 2012


Koningsfeest: 15 november

Vrijwilligers werden uitgenodigd

15 november wordt in België de

Koningsdag gevierd. 35 Limburgse

vrijwilligers, samen met

gedeputeerde voor Welzijn Mieke

Ramaekers, waren dit jaar

uitgenodigd om de plechtigheid

in het Paleis der Natie mee te

beleven.

Koningsdag staat ieder jaar in

het teken van een bepaald thema.

Omdat 2011 is uitgeroepen

tot het Europees Jaar van de

Vrijwilliger stond het vrijwilligerswerk

ook deze dag centraal. De

Limburgse delegatie bestond uit

de vertegenwoordigers van de

organisaties die betrokken zijn

bij de Zorgsector, Armoedebestrijding,

‘Staten-Generaal: Taal

is van Iedereen’ en ‘Limburg

Klimaatneutraal’. Ook vrijwil-

ARENA, vzw Internationaal Comité, januari 2012

ligers van het Internationaal Comité

waren te gast op het feest

van de koning.

Elk jaar wordt op die dag de koninklijke

familie in het federaal

parlement ontvangen door de

eerste minister en de voorzitters

van kamer en senaat voor een

academische ceremonie. Vaste

onderdelen van deze ceremonie

zijn de ondertekening van het

Gulden Boek en het nemen van

een foto op de eretrap van de

Senaat. Daarna volgt de eigenlijke

plechtigheid, waar enkele

honderden genodigden op aanwezig

zijn. Er worden toespraken

gehouden door de Eerste

Minister, de voorzitters van kamer

en senaat.

Aan het eind van de ceremonie

wordt het Belgische volkslied

Arena

20

gespeeld. Dit jaar heeft een cellist

de Brabançonne, alsook

voor de eerste keer ‘Ode aan de

vreugde’, het volkslied van de

Europese Unie, uitgevoerd.

Afsluitend was er nog een receptie,

waar de leden van de

koninklijke familie en de politici

een praatje maakten met de

aanwezigen. Dit jaar werden

tijdens de receptie streekproducten

vanuit de tien provincies

aangeboden (o.a. Limburgse

vlaaien, geitenkaastaart en bosbeslikeur).

Voor de vrijwilligers was het een

bijzondere dag. Het was een

mooie beloning voor hun inzet

en betrokkenheid bij het verenigingsleven.

Aga Cholewa


Arena

21

ARENA, vzw Internationaal Comité, januari 2012


Expositie in Anderlecht

“Waar je ook bent in Afrika, er

zal altijd een mangoboom zijn

met haar vele deugden voor

de mens.”

De vereniging Mangoboom in

Bloei is al jaren actief in Anderlecht,

en bereikt met haar

vormingen en begeleidingen

en culturele activiteiten een

zeer divers publiek. In november

2011 was hun prachtige

expositie van portretten en

levensverhalen van een dertigtal

Subsahariaanse Mama’s

te bewonderen in Gemeenschapscentrum

De Rinck in

Anderlecht. Voor kinderen,

jongeren, volwassenen en senioren,

gaat het aanbod van

creatieve ateliers en culturele

activiteiten, tot huiswerkbegeleiding,

alfabetisering en taallessen.

Op basis van de contacten en

ervaringen met deze verschillende

doelgroepen, vertelt Angélique

Mayele, de voorzitster

ARENA, vzw Internationaal Comité, januari 2012

van de vereniging:

‘Het onderwijs in Brussel is niet

simpel, er zijn grote verschillen

tussen het Nederlandstalig en

Franstalig onderwijs. Wij begeleiden

kinderen en jongeren uit

beide systemen, maar we merken

dat enkele belangrijke aandachtspunten

voor beide groepen

gelden.

De motivatie van het kind om te

leren en studeren hangt voor

een groot deel af van de omka-

dering die het krijgt van de volwassenen

om hem heen. Contacten

tussen ouders en scholen

spelen dus een zeer belangrijke

rol, en dit gebeurt nog veel

te weinig op structurele basis.

Voor de kinderen, maar ook

voor de ouders is de taal ontzettend

belangrijk, want integratie

is ook een kwestie van willen en

kunnen communiceren met de

mensen in je omgeving. Anderstalige

ouders die de taal van de

school niet spreken, maar geen

Arena

Mangoboom in Bloei:

22

andere taal mogen hanteren om

te communiceren, voelen zich

niet welkom, en zullen ook minder

gemotiveerd zijn om de taal

te leren.

Een project dat we dit jaar zijn

begonnen in samenwerking met

een paar Franstalige scholen in

onze gemeente, heet “Cahiers

de Dialogue” waarin de begeleiders

van de huiswerk-klasjes

kunnen communiceren met de

ouders en de school, in een

“dialoog-schrift” dat de leerling

bij zich houdt. Door deze me-

thodiek worden de verschillende

actoren betrokken bij het leerproces,

en dit biedt de omkadering

die maakt dat de leerling

kan groeien.’

Om alle activiteiten en de tentoonstelling

van de Mangoboom

in Bloei te

ontdekken,

contacteer hen op

02 5244979 / 0477 729678,

of via

ntiyamangulu@skynet.be


Arena

23

onderwijs en groei!

ARENA, vzw Internationaal Comité, januari 2012


A.N.C.R.I 60 jaar!

Heusden-Zolder

A.N.C.R.I. Associazione Nazionale

Combattenti e Reduci Italiani,

Heusden-Zolder

60 jaar na hun ontstaan, is het

leuk om de lezers iets te vertellen

over de oudste vereniging die lid

is van het I.C. Deze vereniging is

gesticht in België als onderdeel

van de Italiaanse ANCR om de

Oud-strijders te verenigen. De

enige nog door Italië erkende vereniging

en nog steeds actief, is in

1951 opgericht onder voorzitterschap

van Antonio Pellegrini. In

de loop van dit jaar is erevoorzitter

Lorenzo Ferro overleden, op dezelfde

dag als de andere medestichter,

Ulderico Settimi. Op dit

ogenblik is mevrouw Anna Bencic-

Coletti voorzitster. Zij kreeg de

gouden oorlogsmedaille voor militaire

moed van de stad Vittorio Veneto.

Bij de stichting waren en 185 oudstrijders,

sinds midden 2011 blijven

er 2 oudstrijders over, de

ARENA, vzw Internationaal Comité, januari 2012

jongste is 88 jaar oud. De vereniging

heeft in totaal 82 betalende

leden.

Wij zijn sinds 33 jaar gejumelleerd

met de oud-strijders van Erbè, een

dorp bij Verona. Een delegatie van

hun vereniging komt naar onze

vieringen bij Palmzondag en wij

sturen een delegatie op het weekend

rond 8 november. Onze mensen

zijn pas terug uit Italië en hebben

nog maar eens gezien hoe

sterk de vriendschapsband is. Terwijl

aan het monument (met een

mijnlamp die onze vereniging geschonken

heeft) de Brabançonne

weerklinkt (de enige plaats in Italië

waar je ons volkslied rond 11 november

hoort), staan de kinderen

klaar om stukken uit de gedichten

van ‘In Flanders fields’ voor te lezen

om daarna in een rij aan te

schuiven om een reep Belgische

chocolade in ontvangst te nemen.

Behalve het in leven houden van de

herinnering aan de waanzin van de

1955

2011

Arena

24

oorlog en het racisme worden cursussen,

informatie-avonden en

dienstverlening georganiseerd samen

met een viertal culturele feesten

per jaar; o.a. Sint-Barbara. De kinderen

van onze vereniging hebben

dubbel geluk, ANCRI viert zowel Sint

-Niklaas als de Italiaanse tegenhanger

La Befana. Met een bestuur van

12 mensen, een vergadering per

maand, afwisselend alleen en afwisselend

samen met Ancri-Vrouwen,

en een ledental dat de laatste jaren

enkel stijgt, zien we de toekomst

rooskleurig in, Het enige probleem

is dat we geen geschikt lokaal meer

hebben. We kunnen wel rekenen op

de Poolse gemeenschap van Lindeman

die bereid is om ons hun lokaal

te verhuren.

Nieuws over onze vereniging

kan je volgen via

http://www.facebook.com/

pages/ANCRI-Associazione-

Nazionale-Combattenti-e-

Reduci-Italiani/453448700122

Luciano Ferro

Secretaris

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!