22.08.2013 Views

Benut de waarde van kunsteducatie... de basis ... - Cultuurnetwerk.nl

Benut de waarde van kunsteducatie... de basis ... - Cultuurnetwerk.nl

Benut de waarde van kunsteducatie... de basis ... - Cultuurnetwerk.nl

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

eschrijvend On<strong>de</strong>rzoek naar Motieven <strong>van</strong> gemeenten om lokaal instellingen en activiteiten voor<br />

<strong>kunsteducatie</strong> te subsidiëren<br />

<strong>Benut</strong> <strong>de</strong> waar<strong>de</strong> <strong>van</strong> <strong>kunsteducatie</strong>… <strong>de</strong> <strong>basis</strong> voor<br />

het lokale cultuurbeleid!<br />

INLEIDING<br />

'Kunsteducatie-instellingen vormen in veel gemeenten <strong>de</strong> spil in <strong>de</strong> lokale culturele infrastructuur. En<br />

geven daarmee vorm aan <strong>de</strong> samenwerking tussen on<strong>de</strong>rwijs, amateurkunst, welzijn en professionele<br />

kunstinstellingen. De uitdaging ligt er om <strong>de</strong> waar<strong>de</strong> <strong>van</strong> <strong>kunsteducatie</strong> te benutten. Instellingen voor<br />

<strong>kunsteducatie</strong> zijn een partner in het realiseren <strong>van</strong> gemeentelijke beleidsdoelstellingen. Daarom is<br />

het belangrijk dat overhe<strong>de</strong>n en <strong>kunsteducatie</strong>-instellingen met elkaar in gesprek gaan: over<br />

doelstellingen en realisatie daar<strong>van</strong>; over inzet en om<strong>van</strong>g <strong>van</strong> mid<strong>de</strong>len; over meerjarenafspraken.<br />

Om zo het <strong>kunsteducatie</strong>beleid in <strong>de</strong> gemeente vorm te geven.' 1<br />

Zo verwoor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> partners (Kunstconnectie, <strong>Cultuurnetwerk</strong> Ne<strong>de</strong>rland, Vereniging Ne<strong>de</strong>rlandse<br />

Gemeenten en het ministerie <strong>van</strong> OCW) in <strong>de</strong> brochure Kunsteducatie loont! (2006) <strong>de</strong> gedachte dat<br />

gemeenten en lokale instellingen voor <strong>kunsteducatie</strong> (centra voor <strong>de</strong> kunsten, jeugdtheaterscholen,<br />

muziek- en dansscholen of circusscholen) een sterk gezame<strong>nl</strong>ijk belang, en een ge<strong>de</strong>el<strong>de</strong><br />

verantwoor<strong>de</strong>lijkheid, hebben. De gemeente is <strong>de</strong> bepalen<strong>de</strong> factor voor het in stand hou<strong>de</strong>n <strong>van</strong><br />

taken en rollen op dit vlak en <strong>van</strong> het voorzieningenniveau aan lokale culturele instellingen, aan<br />

amateurkunst en cultuureducatie.<br />

Voor het cultuureducatiebeleid zijn gemeenten verantwoor<strong>de</strong>lijk voor uitvoeren<strong>de</strong> activiteiten op het<br />

gebied <strong>van</strong> cultuureducatie, <strong>de</strong> provincies verzorgen <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rsteuning hier<strong>van</strong> (<strong>de</strong> directe<br />

steunfunctie) 2 en het Rijk richt zich op <strong>de</strong> indirecte steunfunctie, ontwikkeling en experiment. Van <strong>de</strong><br />

drie overhe<strong>de</strong>n is <strong>de</strong> gemeente <strong>de</strong> grootste subsidieverstrekker (74%) <strong>van</strong> <strong>de</strong> kunstbeoefening in <strong>de</strong><br />

vrije tijd. 3 Maar er zijn steeds meer gemeenten die, meestal wegens structureel min<strong>de</strong>r inkomsten uit<br />

het Gemeentefonds, besluiten om te bezuinigen op hun culturele infrastructuur, waaron<strong>de</strong>r<br />

instellingen die lessen, cursussen, workshops of an<strong>de</strong>re vormen <strong>van</strong> buitenschoolse <strong>kunsteducatie</strong><br />

aanbie<strong>de</strong>n. De subsidierelatie tussen gemeente en gemeentelijke of regionale centra voor <strong>de</strong> kunsten<br />

is al sinds <strong>de</strong> jaren tachtig, toen een meer marktgerichte bena<strong>de</strong>ring zich aandien<strong>de</strong>, niet meer zo<br />

<strong>van</strong>zelfsprekend als <strong>de</strong>ze ooit was. Veel <strong>van</strong> <strong>de</strong> centra, ontstaan uit particulier initiatief, waren in het<br />

verle<strong>de</strong>n on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el <strong>van</strong> <strong>de</strong> gemeentelijke overheid, en zijn later op afstand geplaatst.<br />

Ambtenaren vragen zich af waarom gemeenten lessen en cursussen subsidiëren, en wie door <strong>de</strong>ze<br />

lessen bereikt wor<strong>de</strong>n? Moet dit niet door <strong>de</strong> burger zelf bekostigd wor<strong>de</strong>n? Welke taken en rollen zijn<br />

er op het lokale terrein <strong>van</strong> <strong>kunsteducatie</strong> en tot waar reikt <strong>de</strong> gemeentelijke verantwoor<strong>de</strong>lijkheid<br />

voor een <strong>basis</strong>voorziening voor <strong>kunsteducatie</strong>?<br />

1 Kunstconnectie/VKV, <strong>Cultuurnetwerk</strong> Ne<strong>de</strong>rland, VNG, Ministerie <strong>van</strong> OCW (2006). Kunsteducatie loont!.<br />

2 De provincies zijn zich aan het herbezinnen op hun profiel. Zij zien voor zichzelf op het terrein <strong>van</strong> cultuurparticipatie een rol weggelegd in<br />

<strong>de</strong> twee<strong>de</strong>lijnson<strong>de</strong>rsteuning, in het bevor<strong>de</strong>ren <strong>van</strong> <strong>de</strong> kwaliteit (consulenten) en in <strong>de</strong> regionale spreiding (toegankelijkheid). Bron: IPO.<br />

Provincies: een eigentijds profiel. Maart 2010.<br />

3 Konings, Fianne en Vic Veldheer (2010). Het overheidsbeleid voor <strong>de</strong> kunstbeoefening in <strong>de</strong> vrije tijd. In: Mogelijkhe<strong>de</strong>n tot<br />

kunstbeoefening in <strong>de</strong> vrije tijd. Den Haag: SCP.<br />

1 BENUT DE WAARDE VAN KUNSTEDUCATIE… DE BASIS VOOR HET LOKALE CULTUURBELEID!


Intussen zijn instellingen voor <strong>kunsteducatie</strong>, naast het cursusaanbod, ook allerlei aanvullen<strong>de</strong> taken<br />

gaan uitvoeren; ze ontwikkelen een eigen aanbod voor scholen, en voor <strong>de</strong> culturele programmering<br />

op <strong>de</strong> Bre<strong>de</strong> school, ze zijn intermediair tussen het on<strong>de</strong>rwijs en an<strong>de</strong>re culturele instellingen met een<br />

educatief aanbod, ze zijn actief op het bre<strong>de</strong> terrein <strong>van</strong> amateurkunst en werken <strong>van</strong>uit dislocaties in<br />

<strong>de</strong> wijken. Hiermee dragen ze aan meer bij dan enkel <strong>de</strong> kunstzinnige beleidsdoelstellingen <strong>van</strong> een<br />

gemeente.<br />

De autonomie <strong>van</strong> gemeenten op het gebied <strong>van</strong> kunst en cultuur is groot. Een gemeente bepaalt zelf<br />

hoe het cultuurbeleid eruit ziet. Wil een instelling voor <strong>kunsteducatie</strong> voor subsidie in aanmerking<br />

blijven komen dan zal die moeten voldoen aan doelstellingen die door <strong>de</strong> gemeente wor<strong>de</strong>n bepaald<br />

en opgelegd. Gemeenten doen ook een steeds groter beroep op cultureel on<strong>de</strong>rnemerschap.<br />

Er wordt bijvoorbeeld gedacht over activiteiten en alternatieve exploitatievormen voor instellingen<br />

voor <strong>kunsteducatie</strong>, op het snijvlak <strong>van</strong> publiek-privaat.<br />

Door negatieve ontwikkelingen in <strong>de</strong> sector – gemeenten die flink korten op <strong>de</strong> cultuureducatieve<br />

infrastructuur, of <strong>de</strong> subsidie <strong>van</strong> instellingen zelfs helemaal afbouwen – is <strong>de</strong> vraag urgent gewor<strong>de</strong>n<br />

waarom gemeenten subsidie geven aan instellingen voor <strong>kunsteducatie</strong> en hoe ze dit motiveren. Het<br />

betreft on<strong>de</strong>r meer centra voor <strong>de</strong> kunsten, jeugdtheaterscholen, museum- en podium<strong>kunsteducatie</strong>,<br />

jeugdcircussen, organisaties <strong>van</strong> community arts, theater- en danswerkplaatsen voor amateurkunst<br />

en ook sociaal-cultureel werk, volksuniversiteiten en ateliers voor mensen met een beperking.<br />

Wanneer keuzes gemaakt moeten wor<strong>de</strong>n over <strong>de</strong> besteding <strong>van</strong> mid<strong>de</strong>len aan <strong>kunsteducatie</strong> is het<br />

<strong>van</strong> belang dat bestuur<strong>de</strong>rs en beleidsmakers <strong>van</strong>uit een veelheid aan taken en rollen op dit terrein<br />

weten wat ze willen en waarom. Er zijn natuurlijk ook ambitieuze gemeenten die juist <strong>van</strong> plan zijn<br />

meer geld te beste<strong>de</strong>n aan cultuur- en <strong>kunsteducatie</strong>, en gemeenten die ervoor kiezen hun huidige<br />

infrastructuur in stand te hou<strong>de</strong>n. Ook hier is het interessant om na te gaan voor welke taken en<br />

rollen zij gekozen hebben en wat <strong>de</strong> achterliggen<strong>de</strong> re<strong>de</strong>nen er<strong>van</strong> zijn.<br />

Om <strong>de</strong>ze gemeentelijke motieven te achterhalen is eerst een kort literatuuron<strong>de</strong>rzoek gedaan naar<br />

argumentatie en motivering in verschillen<strong>de</strong> achtergronddocumenten, waaron<strong>de</strong>r <strong>de</strong> al eer<strong>de</strong>r<br />

genoem<strong>de</strong> publicatie Kunsteducatie loont! (2006), <strong>de</strong> Handreiking <strong>kunsteducatie</strong>beleid (2006) <strong>van</strong> De<br />

Kunstconnectie, het hoofdstuk Cultuureducatie in het Handboek Cultuurbeleid (Elsevier 2003), <strong>de</strong><br />

uitgave Kunst, heel gewoon… (2010) <strong>van</strong> <strong>de</strong> lan<strong>de</strong>lijke partners in het cultuurparticipatieveld, het<br />

hoofdstuk over Overheidsbeleid voor <strong>de</strong> kunstbeoefening in <strong>de</strong> vrije tijd in <strong>de</strong> SCP publicatie<br />

Mogelijkhe<strong>de</strong>n tot kunstbeoefening in <strong>de</strong> vrije tijd (2010) en het proefschrift <strong>van</strong> Quirijn <strong>van</strong> <strong>de</strong>n<br />

Hoogen over <strong>de</strong> effecten <strong>van</strong> cultuurbeleid (2010). Daarna wordt voor vierentwintig gemeenten<br />

geïnventariseerd hoe zij in hun beleid invulling geven aan <strong>de</strong>ze doelstellingen. Deze gemeenten zijn<br />

geselecteerd uit een in 2009 (in het ka<strong>de</strong>r <strong>van</strong> het SCP on<strong>de</strong>rzoek) door <strong>Cultuurnetwerk</strong> Ne<strong>de</strong>rland<br />

opgesteld overzicht <strong>van</strong> gemeenten waar een centrum voor <strong>de</strong> kunsten aanwezig is. Er zijn<br />

gemeenten <strong>van</strong> verschillen<strong>de</strong> grootte meegenomen en er is gekeken naar spreiding over het land.<br />

ARGUMENTEN VOOR HET INVESTEREN IN KUNSTEDUCATIE<br />

In <strong>de</strong> publicatie Kunsteducatie Loont!, over <strong>de</strong> waar<strong>de</strong> <strong>van</strong> <strong>kunsteducatie</strong>ve voorzieningen, wor<strong>de</strong>n<br />

vier algemene doelen genoemd die gemeenten kunnen hebben om <strong>kunsteducatie</strong> te stimuleren:<br />

Cultureel: <strong>kunsteducatie</strong> draagt bij aan <strong>de</strong> vergroting <strong>van</strong> cultuur<strong>de</strong>elname en brengt nieuw<br />

publiek naar professionele kunstvoorzieningen.<br />

Educatief: educatie in kunsten en cultuur is on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el <strong>van</strong> <strong>de</strong> algemene ontwikkeling. Oriëntatie,<br />

2 BENUT DE WAARDE VAN KUNSTEDUCATIE… DE BASIS VOOR HET LOKALE CULTUURBELEID!


talentontwikkeling en scholing <strong>van</strong> amateurs gebeurt via het reguliere on<strong>de</strong>rwijs en in <strong>de</strong> vrije<br />

tijd.<br />

Sociaal-maatschappelijk: <strong>kunsteducatie</strong> kan <strong>de</strong> lokale sociale samenhang versterken. De<br />

diversiteit aan amateurs die actief zijn op het gebied <strong>van</strong> muziek, dans, toneel, schil<strong>de</strong>ren en<br />

fotografie vormen een verrijking voor <strong>de</strong> lokale same<strong>nl</strong>eving en bevor<strong>de</strong>ren sociale verban<strong>de</strong>n.<br />

Economisch: via <strong>kunsteducatie</strong> wor<strong>de</strong>n kunstzinnige en creatieve talenten gestimuleerd en<br />

ontwikkeld. En naar creatief geschoold personeel is steeds meer vraag. Dat geldt voor <strong>de</strong><br />

creatieve sector (reclame, architectuur, vormgeving) maar ook voor industrie en dienstverlening<br />

waar creativiteit aan <strong>de</strong> <strong>basis</strong> staat <strong>van</strong> innovatie. Daarnaast maakt een breed kunst en<br />

cultuuraanbod een gemeente aantrekkelijk als woon- en vestigingsplaats voor burgers en het<br />

bedrijfsleven.<br />

Naast doelen die on<strong>de</strong>r een <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze vier noemers zijn on<strong>de</strong>r te brengen zijn er ook doelen die het<br />

gebruik <strong>van</strong> kunst en cultuur in het on<strong>de</strong>rwijs en samenwerking <strong>van</strong> instellingen voor <strong>kunsteducatie</strong><br />

met het on<strong>de</strong>rwijs nastreven. Deze wor<strong>de</strong>n on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> noemer Cultuur & School doelen geschaard.<br />

Deze vijf algemeen verwoor<strong>de</strong> doelen om <strong>kunsteducatie</strong> laagdrempelig en voor een groot publiek<br />

toegankelijk te maken zijn hierna na<strong>de</strong>r gepreciseerd op het resultaat dat een gemeente wil bereiken.<br />

CULTUREEL<br />

1 Bre<strong>de</strong> actieve <strong>de</strong>elname aan kunst en cultuur bevor<strong>de</strong>rt <strong>de</strong> kwaliteit en zingeving <strong>van</strong> leven.<br />

2 Vergroten <strong>van</strong> het bereik <strong>van</strong> <strong>de</strong> culturele voorzieningen en professionele kunsten in <strong>de</strong> gemeente.<br />

3 Overgang <strong>van</strong> binnen- naar buitenschoolse <strong>kunsteducatie</strong>. Terwijl binnenschools alle kin<strong>de</strong>ren zich<br />

kunnen oriënteren op en kennismaken met kunst en cultuur, geldt dat een vervolg op <strong>de</strong>ze<br />

aangewakker<strong>de</strong> kunstzinnige en creatieve vermogens moet kunnen plaats vin<strong>de</strong>n. Via <strong>de</strong><br />

buitenschoolse <strong>kunsteducatie</strong> kunnen zij zich ver<strong>de</strong>r verdiepen en specialiseren in <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong><br />

kunstdisciplines.<br />

4 Bereiken <strong>van</strong> doelgroepen. Spreiding over dorpskernen en wijken in een gemeente en spreiding<br />

over diverse bevolkingsgroepen; jong - oud, allochtoon - autochtoon, hoger en lager opgelei<strong>de</strong>n.<br />

Garan<strong>de</strong>ren dat voorzieningen toegankelijk en betaalbaar zijn voor <strong>de</strong> lagere inkomensgroepen.<br />

EDUCATIEF<br />

5 Kunsteducatie als waar<strong>de</strong>volle voorziening voor burgers. Voor persoo<strong>nl</strong>ijke ontwikkeling, welzijn,<br />

zingeving en vrijetijdsbesteding stimuleren en ontwikkelen <strong>van</strong> kunstzinnige en creatieve<br />

vermogens en vergroten <strong>van</strong> <strong>de</strong> culturele competenties <strong>van</strong> burgers.<br />

6 Levendige amateurkunstsector. Toelei<strong>de</strong>n, oplei<strong>de</strong>n en on<strong>de</strong>rsteunen <strong>van</strong> amateurkunstenaars.<br />

7 Stimuleren <strong>van</strong> jong talent en voorbereiding op het kunstvakon<strong>de</strong>rwijs.<br />

SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJK<br />

8 Bevor<strong>de</strong>ren <strong>van</strong> leefbaarheid en sociale cohesie. Versterken <strong>van</strong> <strong>de</strong> lokale sociale samenhang.<br />

9 Het bevor<strong>de</strong>ren <strong>van</strong> integratie en emancipatie.<br />

ECONOMISCH<br />

10 Versterken <strong>van</strong> het woon- en vestigingsklimaat voor burgers en bedrijfsleven. Een goed<br />

voorzieningenniveau maakt een gemeente aantrekkelijk als woon- en vestigingsklimaat voor<br />

burgers en bedrijfsleven.<br />

11 Het bevor<strong>de</strong>ren <strong>van</strong> <strong>de</strong> menselijke creativiteit als belangrijkste motor voor <strong>de</strong> economische<br />

ontwikkeling, toename <strong>van</strong> het potentieel aan creatieve kenniswerkers.<br />

3 BENUT DE WAARDE VAN KUNSTEDUCATIE… DE BASIS VOOR HET LOKALE CULTUURBELEID!


CULTUUR & SCHOOL<br />

12 De lokale culturele omgeving als <strong>basis</strong> voor kunst- en cultuureducatie in het on<strong>de</strong>rwijs.<br />

Samenwerking tussen on<strong>de</strong>rwijs en culturele instellingen bevor<strong>de</strong>ren.<br />

13 Kunsteducatie als on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el <strong>van</strong> het Bre<strong>de</strong> school concept, zowel in het inhou<strong>de</strong>lijke programma<br />

als op het gebied <strong>van</strong> accommodatie. Kunsteducatie biedt een zinvolle invulling <strong>van</strong> <strong>de</strong> naschoolse<br />

op<strong>van</strong>g, door <strong>de</strong>skundige docenten.<br />

Een <strong>de</strong>el <strong>van</strong> bovengenoem<strong>de</strong> doelen kan ook zon<strong>de</strong>r gemeentelijke on<strong>de</strong>rsteuning gerealiseerd<br />

wor<strong>de</strong>n door particuliere instellingen en docenten die een <strong>de</strong>el <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>kunsteducatie</strong>markt verzorgen,<br />

of door <strong>de</strong> amateurkunstsector. Voor<strong>de</strong>el <strong>van</strong> sturing via subsidies is dat een gemeente zijn beleid<br />

kan bepalen en verweze<strong>nl</strong>ijken en relaties kan leggen tussen verschillen<strong>de</strong> beleidsvel<strong>de</strong>n. Voor het<br />

cultuureducatiebeleid betreft dit on<strong>de</strong>r meer het algehele cultuurbeleid waar cultuureducatie<br />

on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el <strong>van</strong> uitmaakt, het welzijnsbeleid, het jeugd- en jongerenbeleid en het economisch beleid.<br />

Volgens <strong>de</strong> Handreiking <strong>kunsteducatie</strong>beleid <strong>van</strong> De Kunstconnectie biedt het bre<strong>de</strong> aanbod <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

gesubsidieer<strong>de</strong> sector ook an<strong>de</strong>re voor<strong>de</strong>len boven het losse, meer ad hoc, particuliere- en<br />

verenigingsaanbod. Instellingen bie<strong>de</strong>n een doorlopen<strong>de</strong> leerlijn die noodzakelijk is voor een continu<br />

en structureel <strong>kunsteducatie</strong>aanbod. Een aanbod met diversiteit en diepgang, met ook cursussen die<br />

wellicht min<strong>de</strong>r gangbaar zijn. Experimenten zoals samenwerking tussen verschillen<strong>de</strong><br />

kunstdisciplines kunnen interessante nieuwe activiteiten opleveren. Het ontwikkelen <strong>van</strong> didactisch<br />

vernieuwen<strong>de</strong> werkvormen en samenspellessen verhoogt <strong>de</strong> kwaliteit <strong>van</strong> het <strong>kunsteducatie</strong>aanbod.<br />

Het bie<strong>de</strong>n <strong>van</strong> openbare presentaties <strong>van</strong> <strong>de</strong> cursusresultaten en <strong>van</strong> amateurkunstenaars in <strong>de</strong><br />

verschillen<strong>de</strong> disciplines verlevendigt het gemeentelijk (<strong>kunsteducatie</strong>-)klimaat.<br />

Instellingen voor <strong>kunsteducatie</strong> kunnen functioneren als een 'spin in het cultuurweb' die partijen zoals<br />

het on<strong>de</strong>rwijs, culturele instellingen en amateurkunst bij elkaar brengt, adviseert en begeleidt,<br />

innovaties stimuleert en activiteiten coördineert 4 . De instellingen zijn <strong>de</strong>skundige culturele partners<br />

voor het on<strong>de</strong>rwijs en maatschappelijke instellingen. Ze ontwikkelen en organiseren<br />

<strong>kunsteducatie</strong>projecten en bemid<strong>de</strong>len tussen vraag en aanbod op het gebied <strong>van</strong> <strong>kunsteducatie</strong>. Ze<br />

realiseren zo een overgang tussen binnenschoolse en buitenschoolse <strong>kunsteducatie</strong>.<br />

Ook kunnen <strong>de</strong>ze instellingen functioneren als centraal coördinatiepunt waar alle informatie over<br />

cursussen, amateurkunst maar ook het aanbod <strong>van</strong> professionele kunst overzichtelijk en toegankelijk<br />

wordt weergegeven. Er kunnen kleinschalige presentatiemogelijkhe<strong>de</strong>n voor cursisten en<br />

amateurkunstenaars in <strong>de</strong> vorm <strong>van</strong> een podium en tentoonstellingsruimte aanwezig zijn. En <strong>de</strong><br />

instelling kan een ontmoetingsplek zijn voor amateurs en professionals.<br />

Een gemeente kan ook inzetten op <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rlinge samenwerking tussen instellingen die zich bezig<br />

hou<strong>de</strong>n met <strong>kunsteducatie</strong>. Meer<strong>de</strong>re culturele voorzieningen hebben een versterkend effect op<br />

elkaar. Door krachten te bun<strong>de</strong>len verbetert <strong>de</strong> kwaliteit <strong>van</strong> <strong>kunsteducatie</strong>. Door samenwerking<br />

ontstaat sneller vernieuwing en kan vlotter ingespeeld wor<strong>de</strong>n op veran<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> maatschappelijke<br />

ontwikkelingen 5 .<br />

Binnen <strong>de</strong> sector tenslotte vindt externe kwaliteitstoetsing en certificering door <strong>de</strong> Stichting<br />

Certificering Kunsteducatie & Amateurkunst plaats die borg staat voor <strong>de</strong> kwaliteit <strong>van</strong> het aanbod.<br />

4 Poll, Josefiene, Marlies Tal & Anneloes Vermeulen (2009). Kunst Lokaal: <strong>kunsteducatie</strong> in, om en buiten <strong>de</strong> school. Utrecht: <strong>Cultuurnetwerk</strong><br />

Ne<strong>de</strong>rland in opdracht <strong>van</strong> BisK/CVA.<br />

5 Hoek, Sanne <strong>van</strong> <strong>de</strong>n, Josefiene Poll en Paul Vogelezang (2010). Netwerken binnenschoolse cultuureducatie. Een handreiking voor<br />

gemeenten. Utrecht: <strong>Cultuurnetwerk</strong> Ne<strong>de</strong>rland.<br />

4 BENUT DE WAARDE VAN KUNSTEDUCATIE… DE BASIS VOOR HET LOKALE CULTUURBELEID!


SELECTIE VAN GEMEENTEN<br />

Uit het totale aantal <strong>van</strong> 430 gemeenten - die Ne<strong>de</strong>rland sinds 18 maart 2010 kent - is voor <strong>de</strong><br />

inventarisatie <strong>van</strong> beleidsmotieven een selectie gemaakt. Uit elke provincie zijn twee gemeenten<br />

geselecteerd. Dit zijn gemeenten die óf afkomstig zijn <strong>van</strong> <strong>de</strong> lijst <strong>van</strong> gemeenten met een centrum<br />

voor <strong>de</strong> kunsten óf <strong>van</strong> wie vernomen is dat ze besloten hebben te korten op <strong>de</strong> subsidiëring <strong>van</strong> hun<br />

instelling(en) voor <strong>kunsteducatie</strong> in <strong>de</strong> vrije tijd. Om ook een spreiding naar inwonertal te verkrijgen<br />

is het ringenmo<strong>de</strong>l over het beleid en <strong>de</strong> voorzieningen op het gebied <strong>van</strong> <strong>kunsteducatie</strong> gebruikt<br />

(Handreiking <strong>kunsteducatie</strong>beleid 2006). Categorie-1-gemeenten komen in <strong>de</strong>ze inventarisatie<br />

nauwelijks aan bod, omdat zij simpelweg vaak geen eigen instelling voor <strong>kunsteducatie</strong> on<strong>de</strong>rhou<strong>de</strong>n.<br />

Categorie 1: Gemeenten met min<strong>de</strong>r dan 30.000 inwoners hebben een kernachtig cultuurbeleid. Zij<br />

hebben doorgaans een lespunt voor <strong>kunsteducatie</strong> als <strong>de</strong>pendance <strong>van</strong> een grotere, el<strong>de</strong>rs gevestig<strong>de</strong><br />

instelling. Ook komen er kleine muziekscholen of creativiteitscentra voor die samenwerken in een<br />

gemeenschappelijke regeling.<br />

Categorie 2: Mid<strong>de</strong>lgrote gemeenten met een bevolking <strong>van</strong> tussen <strong>de</strong> 30.000 en 90.000 inwoners<br />

voorzien in een uitgebreid cultuurbeleid. Hier is veelal een compacte muziekschool - als stichting of<br />

als gemeentelijke dienst - al dan niet institutioneel gekoppeld aan een creativiteitscentrum.<br />

Categorie 3: Grote gemeenten met meer dan 90.000 hebben een alomvattend cultuurbeleid. Zij<br />

hebben een rijk aanbod in alle kunstdisciplines verzorgd <strong>van</strong>uit een groot gecombineerd instituut voor<br />

<strong>kunsteducatie</strong>. Deze gemeenten doen mee aan <strong>de</strong> matchingsregeling cultuurparticipatie voor<br />

gemeenten en provincies <strong>van</strong> het Fonds voor Cultuurparticipatie en hebben hiervoor beleid gemaakt.<br />

Nr. Gemeente Inwonertal Categorie Provincie<br />

1 Amersfoort * 143.212 3 Utrecht<br />

2 Veenendaal 62.008 2 Utrecht<br />

3 Lelystad 73.848 2 Flevoland<br />

4 Dronten 39.206 1-2 Flevoland<br />

5 Den Haag * 481.864 3 Zuid-Holland<br />

6 Gouda * 70.828 2 Zuid-Holland<br />

7 Castricum 34.739 1-2 Noord-Holland<br />

8 Purmerend * 78.862 2 Noord-Holland<br />

9 Oss 77.097 2 Noord-Brabant<br />

10 Boxmeer * 28.609 1 Noord-Brabant<br />

11 Heerlen 89.356 2-3 Limburg<br />

12 Maastricht 118.286 3 Limburg<br />

13 Schouwen-Duiveland 33.929 1-2 Zeeland<br />

14 Mid<strong>de</strong>lburg 47.559 2 Zeeland<br />

15 Tiel 41.070 2 Gel<strong>de</strong>rland<br />

16 Berkelland * 45.142 2 Gel<strong>de</strong>rland<br />

17 Zwolle 117.703 3 Overijssel<br />

18 Ensche<strong>de</strong> 156.071 3 Overijssel<br />

19 Assen 66.369 2 Drenthe<br />

20 Hoogeveen 54.652 2 Drenthe<br />

21 Stadskanaal 33.430 1-2 Groningen<br />

22 Delfzijl 26.744 1 Groningen<br />

23 Sneek 33.260 1-2 Friesland<br />

24 Leeuwar<strong>de</strong>n * 93.498 3 Friesland<br />

* Afkomstig <strong>van</strong> <strong>de</strong> lijst <strong>van</strong> gemeenten die korten op <strong>de</strong> subsidie aan hun instellingen voor <strong>kunsteducatie</strong>.<br />

5 BENUT DE WAARDE VAN KUNSTEDUCATIE… DE BASIS VOOR HET LOKALE CULTUURBELEID!


SELECTIE VAN BRONNEN<br />

Om zicht te krijgen op <strong>de</strong> motieven <strong>van</strong> gemeenten om instellingen voor <strong>kunsteducatie</strong> te subsidiëren<br />

zijn verschillen<strong>de</strong> documenten bekeken. In eerste plaats zijn dit <strong>de</strong> recentelijk - na <strong>de</strong><br />

gemeenteraadsverkiezingen in maart - opgestel<strong>de</strong> coalitieakkoor<strong>de</strong>n. Hier staat meestal een<br />

paragraaf in over cultuur, het belang <strong>van</strong> cultuur of over <strong>de</strong> investeringen in kunst en cultuur. Ook<br />

wor<strong>de</strong>n hier soms instellingen genoemd die on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el moeten blijven uitmaken <strong>van</strong> <strong>de</strong> culturele<br />

infrastructuur. Uit <strong>de</strong>ze documenten blijkt het politieke draagvlak voor subsidiëring <strong>van</strong> kunst- en<br />

cultuureducatie en <strong>de</strong> instellingen die daarbij horen.<br />

Daarnaast zijn gemeentelijke cultuurnota's bestu<strong>de</strong>erd. Deze zijn vaak nog opgesteld in <strong>de</strong> perio<strong>de</strong><br />

voorafgaand aan <strong>de</strong> economische recessie, toen er nog geen sprake was <strong>van</strong> <strong>de</strong> ingrijpen<strong>de</strong><br />

bezuinigingen die nu op stapel staan. Maar hierin staan wel argumenten genoemd om als gemeente<br />

in te zetten op cultuureducatie. Opgemerkt moet hierbij wor<strong>de</strong>n dat het moeilijk is om motieven te<br />

on<strong>de</strong>rschei<strong>de</strong>n <strong>van</strong> ambities. Dit loopt daarom enigszins door elkaar heen.<br />

Geselecteer<strong>de</strong> gemeenten kunnen alleen in <strong>de</strong> inventarisatie betrokken wor<strong>de</strong>n als er interessante<br />

documenten te vin<strong>de</strong>n zijn waarin zij hun beleid en keuzes verantwoor<strong>de</strong>n. Voor alle gemeenten,<br />

behalve Oss (waar in verband met een herin<strong>de</strong>ling geen gemeenteraadsverkiezing is gehou<strong>de</strong>n), is<br />

een coalitieakkoord gevon<strong>de</strong>n. Voor Dronten, Schouwen-Duiveland, Mid<strong>de</strong>lburg, Hoogeveen,<br />

Stadskanaal en Sneek is o<strong>nl</strong>ine uitein<strong>de</strong>lijk geen informatie over een cultuurnota gevon<strong>de</strong>n. In<br />

Castricum wordt nog met inwoners en vertegenwoordigers <strong>van</strong> instellingen, bedrijven en verenigingen<br />

gebrainstormd over <strong>de</strong> nieuwe cultuurnota. Voor Ensche<strong>de</strong> wordt het programma Cultuurparticipatie<br />

gebruikt; voor <strong>de</strong> gemeente Oss een document over <strong>de</strong> actualisering <strong>van</strong> <strong>de</strong> cultuurnota.<br />

POLITIEKE TRENDS UIT COALITIEAKKOORDEN<br />

Alvorens <strong>de</strong> gemeentelijke motieven om <strong>de</strong> instellingen voor <strong>kunsteducatie</strong> financieel te on<strong>de</strong>rsteunen<br />

in kaart te brengen wordt een overzicht gegeven <strong>van</strong> uitspraken in <strong>de</strong> coalitieakkoor<strong>de</strong>n die <strong>de</strong><br />

bestuurlijke ten<strong>de</strong>ns in het ka<strong>de</strong>r <strong>van</strong> bezuinigingen op <strong>de</strong> sector weergeven.<br />

Nr. Gemeente Uitspraken over instelling(en) voor <strong>kunsteducatie</strong><br />

1 Amersfoort Scholen in <strong>de</strong> Kunst is een culturele <strong>basis</strong>voorziening, een <strong>van</strong> <strong>de</strong> grote professionele<br />

instellingen in <strong>de</strong> stad. Deze vormen met een breed aanbod voor een breed publiek <strong>de</strong><br />

ruggengraat <strong>van</strong> ons bestel.<br />

2 Veenendaal Instellingen dienen niet louter afhankelijk te zijn <strong>van</strong> gemeentelijke subsidie.<br />

3 Lelystad We hou<strong>de</strong>n onze voorzieningen in stand. Zo is <strong>de</strong> bibliotheek is een culturele<br />

<strong>basis</strong>voorziening, die uitgroeit naar een bre<strong>de</strong> informatiebank, <strong>de</strong> Agora een<br />

laagdrempelig cultuurpaleis, <strong>de</strong> Un<strong>de</strong>rground hét centrum voor popcultuur en <strong>de</strong><br />

Kubus hét centrum voor <strong>de</strong> amateurkunst.<br />

4 Dronten Wat zou onze gemeente zijn zon<strong>de</strong>r De Meerpaal en <strong>de</strong> dorpshuizen met alle culturele<br />

instellingen die hierin een plaats hebben gevon<strong>de</strong>n? Het CKV blijft een belangrijke<br />

pijler voor <strong>de</strong> cultuurontwikkeling in Dronten.<br />

5 Den Haag Wij doen een appèl op <strong>de</strong> cultuurinstellingen om met min<strong>de</strong>r geld hun activiteiten op<br />

niveau te hou<strong>de</strong>n en te blijven vernieuwen.<br />

6 Gouda Gouda is een gemeente met een regiofunctie. De stad heeft veel voorzieningen op het<br />

gebied <strong>van</strong> on<strong>de</strong>rwijs, zorg, cultuur en sport. Dit maakt Gouda aantrekkelijk en dat<br />

moet zo blijven. Het Cultuurhuis [als mid<strong>de</strong>l om] <strong>de</strong> Jeugdtheaterschool voor Gouda te<br />

kunnen behou<strong>de</strong>n (Nb. wel fikse korting op subsidie).<br />

6 BENUT DE WAARDE VAN KUNSTEDUCATIE… DE BASIS VOOR HET LOKALE CULTUURBELEID!


7 Castricum Beel<strong>de</strong>n<strong>de</strong> en muzikale vorming zijn belangrijke on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len <strong>van</strong> het programma<br />

cultuur. Deze taken wor<strong>de</strong>n on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>r uitgevoerd door Toonbeeld. De gemeente<br />

stelt hiervoor een substantieel bedrag aan subsidie beschikbaar. Ook bij dit on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el<br />

is het college zich ter<strong>de</strong>ge bewust <strong>van</strong> het belang <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze voorziening, toch wordt op<br />

dit on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el bezuinigd. Een taakstellen<strong>de</strong> bezuiniging <strong>van</strong> 10% (€ 35.000,-) wordt<br />

opgelegd.<br />

8 Purmerend Instellingen als bijvoorbeeld <strong>de</strong> bibliotheek en Wherelant dienen een breed<br />

maatschappelijk en cultureel doel en moeten ook betaalbaar blijven. (Nb. maar wel<br />

korting op subsidies)<br />

9 Oss In verband met herin<strong>de</strong>ling Oss en Lith pas verkiezingen in november.<br />

10 Boxmeer Kunst en cultuur […] geeft aan inwoners een waar<strong>de</strong>volle vrijetijdsbesteding. De<br />

gemeente vervult <strong>de</strong> noodzakelijke randvoorwaar<strong>de</strong>n om die beleving en i<strong>de</strong>ntiteit te<br />

kunnen behou<strong>de</strong>n. […] Wij ontkomen er niet aan om <strong>de</strong> subsidies aan een kritische<br />

blik te on<strong>de</strong>rwerpen en te bezien of een hogere bijdrage door <strong>de</strong> gebruikers te<br />

rechtvaardigen is.<br />

11 Heerlen Cultuur is een <strong>van</strong> <strong>de</strong> speerpunten on<strong>de</strong>r economische stimulering: Cultuur is <strong>van</strong><br />

groot belang voor <strong>de</strong> ontwikkeling <strong>van</strong> <strong>de</strong> stad. Het wordt zelfs steeds meer een<br />

vestigingsvoorwaar<strong>de</strong> voor niet alleen creatieve mensen maar ook voor bedrijven. De<br />

inzet op cultuur wordt dus gecontinueerd.<br />

12 Maastricht Ook is het <strong>van</strong> belang een aantrekkelijk woonklimaat te bie<strong>de</strong>n, niet alleen voor <strong>de</strong><br />

nieuwe creatieve, culturele en kenniswerkers, maar zeker ook voor gezinnen met<br />

kin<strong>de</strong>ren die Maastricht als kennisstad en cultuurstad zal moeten gaan aantrekken.<br />

13 Schouwen-Duiveland Momenteel loopt een on<strong>de</strong>rzoek naar <strong>de</strong> huisvesting <strong>van</strong> een aantal culturele<br />

instellingen in <strong>de</strong> schoolgebouwen <strong>van</strong> Pontes Pieter Zeeman.<br />

14 Mid<strong>de</strong>lburg Kunsteducatie blijvend on<strong>de</strong>rsteunen. Dit om kennis en belangstelling voor kunst en<br />

cultuur te stimuleren. In samenwerking met on<strong>de</strong>rwijs- en kunstinstellingen.<br />

Intensieve samenwerking en herschikking <strong>van</strong> kunst- en culturele instellingen,<br />

instituten voor <strong>kunsteducatie</strong>, Zeeuwse bibliotheek en het unieke particulier circuit op<br />

het gebied <strong>van</strong> <strong>de</strong> beel<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Kunst. BackOffice <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze organisaties samenvoegen.<br />

15 Tiel In <strong>de</strong>ze perio<strong>de</strong> wordt […] er een start gemaakt met het cultureel kwartier <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

stad. De interne verzelfstandiging <strong>van</strong> <strong>de</strong> Plantage is een belangrijk on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el hier<strong>van</strong>.<br />

16 Berkelland Voor <strong>de</strong> muziekschool geldt een nog forsere bezuinigingsopdracht. Namelijk<br />

€ 750.000. Deze voorziening wordt gebruikt door een beperkt aantal jeugdige<br />

inwoners en is per leerling erg duur. Wij beseffen dat dit het ein<strong>de</strong> kan betekenen <strong>van</strong><br />

het instituut muziekschool in Berkelland. Daarvoor in <strong>de</strong> plaats kan wellicht met een<br />

bijdrage <strong>van</strong> <strong>de</strong> gemeente een goedkopere vorm <strong>van</strong> <strong>basis</strong>muziekon<strong>de</strong>rwijs aan jeugd<br />

tot stand komen (via scholen?).<br />

17 Zwolle Een veelzijdig cultureel programma wordt als een <strong>van</strong> <strong>de</strong> kwaliteiten genoemd die in<br />

2030 fier overeind zullen staan. We zien kansen om <strong>de</strong> uitgaven op het beleidsterrein<br />

Cultuur terug te brengen.<br />

18 Ensche<strong>de</strong> In <strong>de</strong> afgelopen jaren heeft <strong>de</strong> stad veel geïnvesteerd in nieuwe culturele<br />

voorzieningen. Wij zetten dit beleid voort en willen het actief gebruiken voor<br />

stadspromotie en het aantrekken <strong>van</strong> bedrijven.<br />

19 Assen We staan voor een nauwere samenwerking tussen culturele instellingen, bibliotheek en<br />

on<strong>de</strong>rwijs. Het ICO zal <strong>de</strong> komen<strong>de</strong> jaren <strong>de</strong> wijken en dorpen in moeten en<br />

aansluiting moeten zoeken bij het on<strong>de</strong>rwijs. Met het nieuwe cultuurfonds gaan we het<br />

cultureel klimaat in <strong>de</strong> stad stimuleren. Het fonds richt zich zowel op het bevor<strong>de</strong>ren<br />

<strong>van</strong> actieve participatie als on<strong>de</strong>rsteuning voor kwaliteit en innovatie.<br />

7 BENUT DE WAARDE VAN KUNSTEDUCATIE… DE BASIS VOOR HET LOKALE CULTUURBELEID!


20 Hoogeveen Kin<strong>de</strong>ren en jongeren willen we ook buiten het on<strong>de</strong>rwijs <strong>de</strong> mogelijkheid bie<strong>de</strong>n hun<br />

talenten te ontwikkelen. Daarom blijft investeren in voorzieningen op het gebied <strong>van</strong><br />

sport en bewegen, cultuur en vrije tijd <strong>van</strong> belang. Waar mogelijk combineren we <strong>de</strong>ze<br />

activiteiten met naschoolse activiteiten en Bre<strong>de</strong> scholen.<br />

21 Stadskanaal Er is financiële on<strong>de</strong>rsteuning voor kin<strong>de</strong>ren die door gebrek aan geld niet mee kunnen<br />

doen aan activiteiten op het gebied <strong>van</strong> sport en cultuur.<br />

22 Delfzijl Wij willen dat het college een kosten/batenanalyse laat uitvoeren voor dit type<br />

voorzieningen, waarin twee uitgangspunten <strong>van</strong> belang zijn: 1. variatie in het aanbod<br />

blijft en 2. bereikbaarheid voor inwoners <strong>van</strong> <strong>de</strong> dorpen. Dat kan in onze ogen<br />

gerealiseerd wor<strong>de</strong>n door samenwerking in <strong>de</strong> Eems<strong>de</strong>lta, door vervoer an<strong>de</strong>rs te<br />

organiseren of an<strong>de</strong>rszins.<br />

23 Sneek De bun<strong>de</strong>ling <strong>van</strong> een centrum voor <strong>de</strong> kunsten en een schouwburg met bestaan<strong>de</strong><br />

functies als <strong>de</strong> bibliotheek, het poppodium Bolwerk en <strong>de</strong> Martinikerk betekent niet<br />

alleen een herschikking, maar nog veel meer een enorme versterking <strong>van</strong> <strong>de</strong> culturele<br />

infrastructuur <strong>van</strong> zowel <strong>de</strong> stad als het achterland ofwel <strong>van</strong> <strong>de</strong> gehele zuidwesthoek<br />

<strong>van</strong> Friesland.<br />

24 Leeuwar<strong>de</strong>n Extra aandacht zal <strong>de</strong> komen<strong>de</strong> perio<strong>de</strong> uitgaan naar kunst- en cultuureducatie. Ie<strong>de</strong>r<br />

kind in Leeuwar<strong>de</strong>n moet hier in <strong>de</strong> <strong>basis</strong>schoolperio<strong>de</strong> mee in aanraking komen.<br />

Decentraliseren en tegelijkertijd meer bun<strong>de</strong>len en vernieuwen maakt omvorming <strong>van</strong><br />

Parnas en het HCL noodzakelijk. Bij kin<strong>de</strong>ren en volwassenen verwachten wij een nog<br />

groter bereik te halen door kunst en cultuureducatie meer op wijkniveau aan te<br />

bie<strong>de</strong>n. (nb. Maar afbouw subsidie aan Parnas in 2013).<br />

In veel gevallen is het financiële plaatje niet bijgevoegd bij het coalitieakkoord. Of er is (was toen)<br />

nog geen zicht op <strong>de</strong> korting <strong>van</strong> inkomsten uit het Gemeentefonds of er moet politiek, met <strong>de</strong><br />

gemeenteraad, nog afstemming wor<strong>de</strong>n bereikt. Gemeenten willen wel een goed voorzieningenniveau<br />

handhaven maar het is dui<strong>de</strong>lijk dat er in veel gemeenten bezuinigd gaat wor<strong>de</strong>n, en dat er<br />

ombuigingen zullen plaatsvin<strong>de</strong>n op <strong>de</strong> al vastgestel<strong>de</strong> programmabegrotingen.<br />

Gemeenten met een centrumfunctie, waar veel <strong>van</strong> <strong>de</strong> culturele voorzieningen wor<strong>de</strong>n gebruikt door<br />

inwoners uit omringen<strong>de</strong> gemeenten, krijgen een vergoeding via het Gemeentefonds voor het in<br />

stand hou<strong>de</strong>n <strong>van</strong> een regionaal voorzieningenniveau. 6 Wanneer <strong>de</strong>ze vergoeding terugloopt kunnen<br />

gezame<strong>nl</strong>ijk gefinancier<strong>de</strong> instellingen voor <strong>kunsteducatie</strong> in <strong>de</strong> problemen komen, temeer als ook<br />

an<strong>de</strong>re <strong>de</strong>elnemen<strong>de</strong> gemeenten hun bijdrage verlagen of me<strong>de</strong>werking stopzetten.<br />

GEMEENTELIJKE MOTIEVEN<br />

Het volgend overzicht, inge<strong>de</strong>eld op type doelstelling, betreft gemeentelijke motieven om<br />

cultuureducatie, en daarmee ook expliciet of meer impliciet instellingen voor <strong>kunsteducatie</strong>, te<br />

on<strong>de</strong>rsteunen. Niet alle doelen voor cultuureducatie zijn uit <strong>de</strong> akkoor<strong>de</strong>n en plannen gehaald; het<br />

gaat nu alleen om die doelen die betrekking hebben op taken en rollen <strong>van</strong> gemeenten op dit terrein<br />

en daaraan afgeleid om <strong>de</strong> taken en rollen voor <strong>de</strong> instellingen voor <strong>kunsteducatie</strong>. Uitspraken uit<br />

6 Binnen <strong>de</strong> vergoeding uit het Gemeentefonds wordt on<strong>de</strong>rscheid gemaakt in een component voor het bedienen <strong>van</strong> lokaal klantenpotentieel<br />

(binnen 20 kilometer rondom <strong>de</strong> woonkern) en een component voor het bedienen <strong>van</strong> regionaal klantenpotentieel (binnen 60 kilometer<br />

rondom <strong>de</strong> woonkern) op het gebied <strong>van</strong> kunst en ontspanning.<br />

8 BENUT DE WAARDE VAN KUNSTEDUCATIE… DE BASIS VOOR HET LOKALE CULTUURBELEID!


gemeentelijke coalitieakkoor<strong>de</strong>n en cultuurnota's dienen ter ver<strong>de</strong>re illustratie <strong>van</strong> <strong>de</strong> algemeen<br />

on<strong>de</strong>rschei<strong>de</strong>n doelstellingen. Binnen <strong>de</strong> ka<strong>de</strong>rs staat nogmaals <strong>de</strong> concretere uitwerking <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

algemene doelen vermeld.<br />

CULTURELE DOELEN<br />

Bre<strong>de</strong> actieve <strong>de</strong>elname aan kunst en cultuur bevor<strong>de</strong>rt <strong>de</strong> kwaliteit en zingeving <strong>van</strong> leven.<br />

Vergroten <strong>van</strong> het cultuurbereik <strong>van</strong> <strong>de</strong> culturele voorzieningen en professionele kunsten in <strong>de</strong> gemeente.<br />

Overgang <strong>van</strong> binnen- naar buitenschoolse <strong>kunsteducatie</strong>. Terwijl binnenschools alle kin<strong>de</strong>ren zich kunnen oriënteren op en<br />

kennismaken met kunst en cultuur, geldt dat een vervolg op <strong>de</strong>ze aangewakker<strong>de</strong> kunstzinnige en creatieve vermogens<br />

moet kunnen plaats vin<strong>de</strong>n. Via <strong>de</strong> buitenschoolse <strong>kunsteducatie</strong> kunnen zij zich ver<strong>de</strong>r verdiepen en specialiseren in <strong>de</strong><br />

verschillen<strong>de</strong> kunstdisciplines.<br />

Bereiken <strong>van</strong> doelgroepen. Spreiding over dorpskernen in een gemeente en spreiding over diverse bevolkingsgroepen; jong<br />

- oud, allochtoon - autochtoon, hoger en lager opgelei<strong>de</strong>n. Garan<strong>de</strong>ren dat voorzieningen toegankelijk en betaalbaar zijn<br />

voor <strong>de</strong> lagere inkomensgroepen.<br />

Coalitieakkoor<strong>de</strong>n<br />

De coalitie in Veenendaal wil cultuur als gemeengoed voor elke burger mogelijk maken. 'We willen<br />

stimuleren dat kunst en cultuur <strong>de</strong>el wordt <strong>van</strong> een bre<strong>de</strong> groep burgers binnen <strong>de</strong> Veenendaalse<br />

same<strong>nl</strong>eving. Hier liggen <strong>de</strong> raakvlakken met het Wmo-beleid: Meedoen! en wijkgericht werken.<br />

Gericht beleid op doelgroepen, zoals jongeren, heeft hierbij een belangrijke plaats.'<br />

Voor <strong>de</strong> coalitie in Purmerend is een <strong>van</strong> <strong>de</strong> kerndoelen op het gebied <strong>van</strong> welzijn en sociaal-cultureel<br />

werk het on<strong>de</strong>rsteunen <strong>van</strong> mensen die het op eigen kracht niet red<strong>de</strong>n.<br />

Heerlen heeft te maken met krimp, vergrijzing en ontgroening. Ontgroening wil <strong>de</strong> coalitie aanpakken<br />

door <strong>de</strong> stad aantrekkelijker te maken voor jongeren met een aansprekend cultureel programma en<br />

goe<strong>de</strong> voorzieningen. En er wordt bekeken of er extra aandacht nodig en mogelijk is voor <strong>de</strong><br />

groeien<strong>de</strong> groep ou<strong>de</strong>ren in <strong>de</strong> stad.<br />

De coalitie in Hoogeveen wil kin<strong>de</strong>ren en jongeren ook buiten het on<strong>de</strong>rwijs <strong>de</strong> mogelijkheid bie<strong>de</strong>n<br />

hun talenten te ontwikkelen. Daarom blijft investeren in voorzieningen op het gebied <strong>van</strong> sport en<br />

bewegen, cultuur en vrije tijd <strong>van</strong> belang.<br />

Cultuurnota's<br />

Volgens Lelystad zet cultuureducatie mensen aan om kunst te bezoeken, aan kunst te doen en<br />

artistieke vaardighe<strong>de</strong>n (ver<strong>de</strong>r) te ontwikkelen.<br />

Amersfoort is een stad met een groot aantal jeugdige inwoners. Dat beïnvloedt het cultuurbeleid. De<br />

gemeente ziet kansen om binnen cultuureducatie <strong>de</strong> jeugd meer gericht en structureel te on<strong>de</strong>rwijzen<br />

in hun algemene culturele ontwikkeling. 'Alle kin<strong>de</strong>ren moeten <strong>de</strong> gelegenheid krijgen hun talenten op<br />

het vlak <strong>van</strong> kunst en cultuur te ont<strong>de</strong>kken en te ontwikkelen en oog krijgen voor <strong>de</strong> rijke cultuur in<br />

hun eigen stad en leefomgeving.'<br />

Oss noemt <strong>de</strong> infrastructuur voor cultuurparticipatie, cultuureducatie en actieve en passieve culturele<br />

ontwikkeling <strong>van</strong> groot belang voor een bre<strong>de</strong> <strong>de</strong>elname aan cultuur. Uit <strong>de</strong> nota <strong>van</strong> <strong>de</strong> gemeente<br />

Oss komt nog een taak voor het daar gevestig<strong>de</strong> centrum voor <strong>de</strong> kunsten naar voren. Namelijk het<br />

on<strong>de</strong>rsteunen <strong>van</strong> <strong>de</strong> lokale cultuurorganisaties door het zijn <strong>van</strong> advies- en servicepunt. De<br />

gemeente verwacht dat hierdoor meer culturele activiteiten en evenementen in <strong>de</strong> kernen<br />

gerealiseerd wor<strong>de</strong>n.<br />

Volgens <strong>de</strong> gemeente Boxmeer vergroot kennismaking met verschillen<strong>de</strong> disciplines door kunst- en<br />

cultuurbeoefening <strong>de</strong> kans op blijven<strong>de</strong> beoefening <strong>van</strong> één <strong>van</strong> <strong>de</strong> kunsten en verlaagt <strong>de</strong> drempel<br />

9 BENUT DE WAARDE VAN KUNSTEDUCATIE… DE BASIS VOOR HET LOKALE CULTUURBELEID!


voor <strong>de</strong>elname aan activiteiten <strong>van</strong> <strong>de</strong> culturele instellingen zoals bibliotheek en theater. Daarnaast<br />

vergroot een samenhangend cultuureducatief aanbod het bereik <strong>van</strong> <strong>de</strong> culturele voorzieningen in <strong>de</strong><br />

gemeente.<br />

In Tiel wordt het volgen<strong>de</strong> gezegd over bereik: 'Wij willen dat ons erfgoed, kunst en cultuur<br />

bereikbaar zijn voor zoveel mogelijk bevolkingsgroepen in onze stad. Wij willen dit doen door samen<br />

met onze culturele partners zorg te dragen voor een breed en toegankelijk aanbod zon<strong>de</strong>r veel<br />

concessies te doen aan <strong>de</strong> kwaliteit. Wij doen dit ook door extra aandacht te schenken aan<br />

cultuureducatie in het on<strong>de</strong>rwijs.' Ook heeft <strong>de</strong> gemeente het specifiek over <strong>de</strong> participatie <strong>van</strong><br />

jongeren, mensen met min<strong>de</strong>r inkomen en mensen met een verstan<strong>de</strong>lijke beperking.<br />

Berkelland ziet cultuur als vormend element in <strong>de</strong> same<strong>nl</strong>eving voor álle inwoners. Maar specifieke<br />

doelgroepen waarop ingezet wordt zijn jongeren, uitkeringsgerechtig<strong>de</strong>n en ou<strong>de</strong>ren.<br />

Den Haag heeft <strong>de</strong> ambitie om het cultuurbereik te vergroten, het aanbod meer divers te maken en<br />

talentontwikkeling <strong>de</strong> ruimte te geven. Het verbre<strong>de</strong>n en vernieuwen <strong>van</strong> het aanbod, ook voor<br />

cultureel diverse groepen, is een aandachtspunt voor alle cultuuraccommodaties.<br />

Gouda wil een hoger cultuurbereik realiseren on<strong>de</strong>r jogneren en allochtonen. Zij wil hiervoor<br />

afspraken maken met <strong>de</strong> culturele <strong>basis</strong>infrastructuur, zoals het jeugdtheaterhuis, en an<strong>de</strong>re<br />

betrokken partijen.<br />

Leeuwar<strong>de</strong>n wil het bereik <strong>van</strong> kunst- en cultuureducatie, vooral on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> meer wijkgebon<strong>de</strong>n<br />

bewoners en jongeren, vergroten. Een <strong>van</strong> <strong>de</strong> mid<strong>de</strong>len daarvoor is het naar <strong>de</strong> wijken toebrengen<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong>ze activiteiten: 'Daarmee maken we cultuur meer laagdrempelig en toegankelijk.'<br />

Ook Ensche<strong>de</strong> wil <strong>de</strong> drempel tot cultuur verlagen. 'Aansluiten bij <strong>de</strong> leefwereld <strong>van</strong> <strong>de</strong> inwoners en<br />

het eigene, <strong>de</strong> kracht en het talent <strong>van</strong> <strong>de</strong> stad <strong>de</strong> ruimte geven. We gaan actief op zoek naar talent<br />

in <strong>de</strong> wijken en bie<strong>de</strong>n het een podium.'<br />

EDUCATIEVE DOELEN<br />

Kunsteducatie als waar<strong>de</strong>volle voorziening voor burgers. Voor persoo<strong>nl</strong>ijke ontwikkeling en welzijn, voor zingeving en<br />

vrijetijdsbesteding, stimuleren en ontwikkelen <strong>van</strong> kunstzinnige en creatieve vermogens, vergroten <strong>van</strong> <strong>de</strong> culturele<br />

competenties <strong>van</strong> burgers.<br />

Levendige amateurkunstsector. Toelei<strong>de</strong>n, oplei<strong>de</strong>n en on<strong>de</strong>rsteunen <strong>van</strong> amateurkunstenaars.<br />

Stimuleren <strong>van</strong> jong talent en voorbereiding op het kunstvakon<strong>de</strong>rwijs.<br />

Coalitieakkoor<strong>de</strong>n<br />

De coalitie in Boxmeer vindt dat kunst en cultuur aan inwoners een waar<strong>de</strong>volle vrijetijdsbesteding<br />

geeft.<br />

In Dronten ziet <strong>de</strong> coalitie het centrum voor <strong>de</strong> kunsten als peiler on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> cultuurontwikkeling <strong>van</strong><br />

haar inwoners.<br />

De coalitie in Castricum vindt het actief mee kunnen doen aan kunst- en cultuuractiviteiten <strong>van</strong><br />

belang en noemt het ontplooien <strong>van</strong> creatieve talenten een vorm <strong>van</strong> zelfontplooiing.<br />

Ook <strong>de</strong> Maastrichtse coalitie ziet <strong>de</strong> culturele carrière <strong>van</strong> haar inwoners als mid<strong>de</strong>l voor<br />

zelfontplooiing.<br />

In het collegeprogramma <strong>van</strong> <strong>de</strong> gemeente Amersfoort wordt aangegeven dat een goed cultureel<br />

klimaat een kernzaak is voor <strong>de</strong> Amersfoorters: 'Kunst en cultuur moeten laagdrempelig en voor een<br />

breed publiek toegankelijk blijven, zowel in <strong>de</strong> 'passieve beleving' als in <strong>de</strong> 'actieve beoefening' er<br />

<strong>van</strong>. Zelf muziek, beel<strong>de</strong>n<strong>de</strong> kunst, of theater maken is voor velen een essentieel on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el <strong>van</strong> hun<br />

leven. Een goed cultureel klimaat is een voedingsbo<strong>de</strong>m voor expressie en nieuwsgierigheid.'<br />

De coalitie in Mid<strong>de</strong>lburg wil <strong>kunsteducatie</strong> blijvend on<strong>de</strong>rsteunen om kennis en belangstelling voor<br />

kunst en cultuur te stimuleren.<br />

10 BENUT DE WAARDE VAN KUNSTEDUCATIE… DE BASIS VOOR HET LOKALE CULTUURBELEID!


Cultuurnota's<br />

Lelystad is <strong>van</strong> mening dat cultuur- en <strong>kunsteducatie</strong> mensen <strong>de</strong> competenties geeft die nodig zijn om<br />

zelf een gemotiveerd oor<strong>de</strong>el te vellen over het cultuuraanbod en daarmee een <strong>basis</strong> biedt om actief<br />

en bewust <strong>de</strong>el te kunnen nemen aan het culturele leven. 'Cultuureducatie heeft <strong>van</strong>wege <strong>de</strong><br />

competentieontwikkeling op het gebied <strong>van</strong> kunst en cultuur een hechte relatie met amateurkunst, en<br />

kan <strong>de</strong> <strong>basis</strong> vormen voor een persoo<strong>nl</strong>ijke ontwikkeling wat uitein<strong>de</strong>lijk mogelijk leidt tot een<br />

professioneel kunstenaarschap.'<br />

In Gouda wordt gezegd dat cultuureducatie (maar ook amateurkunst) ervoor zorgt dat mensen in<br />

contact komen met en actief <strong>de</strong>elnemen aan kunst en cultuur. 'Dat levert een belangrijke bijdrage<br />

aan <strong>de</strong> ontwikkeling <strong>van</strong> mensen. Het draagt bij aan het ontwikkelen <strong>van</strong> een bre<strong>de</strong>re belangstelling,<br />

een an<strong>de</strong>re kijk op <strong>de</strong> wereld en het vergroot het zelfvertrouwen.'<br />

Purmerend vindt 'kunst en cultuur een belangrijk <strong>de</strong>el <strong>van</strong> vrijetijdsbesteding, ook binnen <strong>de</strong><br />

zorgsector en in het ka<strong>de</strong>r <strong>van</strong> jeugdbeleid. Het stimuleert en inspireert in situaties waarin zorg en<br />

mens samen voorop staan. Ou<strong>de</strong>ren blijven langer actief door <strong>de</strong>elname aan culturele activiteiten.<br />

Jongeren wor<strong>de</strong>n vaardighe<strong>de</strong>n aangeleerd door mid<strong>de</strong>l <strong>van</strong> kunstprojecten.'<br />

Volgens Oss maakt <strong>de</strong> culturele infrastructuur persoo<strong>nl</strong>ijke culturele ontplooiing mogelijk maar leidt<br />

<strong>de</strong>ze ook tot culturele evenementen, activiteiten en optre<strong>de</strong>ns. 'Deze dragen bij aan een levendig<br />

cultureel klimaat waardoor <strong>de</strong> inwoners <strong>van</strong> Oss op aantrekkelijke en laagdrempelige wijze in contact<br />

kunnen komen met cultuur.'<br />

Ook Boxmeer noemt educatie een zinvolle vrijetijdsbesteding. 'Mogelijkheid tot ver<strong>de</strong>re persoo<strong>nl</strong>ijke<br />

ontwikkeling en het kunnen genieten <strong>van</strong> kunst en cultuur door te kijken, te luisteren of te lezen<br />

(receptief), door zelf kunst te maken of te beoefenen (actief) of door te <strong>de</strong>batteren over kunst en<br />

cultuur of naar lezingen te luisteren (reflectief). Door cultuureducatie wor<strong>de</strong>n mensen toegerust om<br />

zelf een gemotiveer<strong>de</strong> keuze te kunnen maken uit het kunst- en cultuuraanbod. Daarmee kunnen ze<br />

actief <strong>de</strong>elnemen aan het culturele leven. Door mid<strong>de</strong>l <strong>van</strong> cultuureducatie wordt zo een belangrijke<br />

<strong>basis</strong> gelegd voor het ver<strong>de</strong>re cultuurbeleid.' Met name voor jongeren wil <strong>de</strong> gemeente een<br />

samenhangend aanbod creëren. 'In het on<strong>de</strong>rwijs komen leerlingen bij kunstactiviteiten vaak an<strong>de</strong>rs<br />

tot hun recht dan bij <strong>de</strong> cognitieve vakken. Door mid<strong>de</strong>l <strong>van</strong> een gevarieerd aanbod cultuureducatie<br />

kunnen jongeren allerlei vormen <strong>van</strong> kunst en cultuur verkennen en kunnen ze an<strong>de</strong>re talenten en<br />

capaciteiten ont<strong>de</strong>kken en benutten. Cultuureducatie is een goed instrument om aan jongeren<br />

culturele bagage mee te geven.'<br />

Maastricht heeft het over <strong>de</strong> competenties die cultuur aanreikt. 'Zowel collectieve als individuele<br />

competenties die exact 'passen' op <strong>de</strong> nieuwe economische en sociale constellatie in <strong>de</strong> same<strong>nl</strong>eving<br />

<strong>van</strong> <strong>van</strong>daag. Competenties die snel aan belang winnen: interpretatievermogen; kritisch vermogen;<br />

zeggingskracht; oor<strong>de</strong>elsvermogen; het kunnen articuleren <strong>van</strong> gedachten en gevoelens; het<br />

vermogen om je zelfbeeld te herzien; lef; productieve speculatie; gevoel voor vorm en inhoud;<br />

innovatiekracht. Kunst en cultuur produceren <strong>de</strong>ze vermogens, of zou<strong>de</strong>n dat moeten doen, zeker in<br />

het zich ontwikkelen<strong>de</strong> 'innovatie tijdperk' <strong>van</strong> <strong>de</strong> kennissame<strong>nl</strong>eving.'<br />

Veenendaal wil cultuur meer zichtbaar maken in <strong>de</strong> Veenendaalse same<strong>nl</strong>eving: 'Het ligt in <strong>de</strong> lijn <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> ontwikkeling <strong>van</strong> Veenendaal dat er een nieuw centrum met een meer ste<strong>de</strong>lijk klimaat ontstaat,<br />

waarin kunst en cultuur zichtbaar aanwezig is. Het gaat hier ook om het presenteren <strong>van</strong> wat er al<br />

aan bijvoorbeeld amateurkunst wordt gedaan in Veenendaal.' De Muziekschool De Muzen wordt<br />

gehuisvest aan het Cultuurplein.<br />

Boxmeer ziet het levendige amateurkunstklimaat als een sterk punt en wil dit graag in stand hou<strong>de</strong>n.<br />

'Cultuureducatie levert een bijdrage aan <strong>de</strong> opleiding en on<strong>de</strong>rsteuning <strong>van</strong> amateurkunstenaars.'<br />

Amersfoort wil cultureel talentvolle jongeren <strong>de</strong> gelegenheid bie<strong>de</strong>n om hun talenten te exploreren en<br />

te ontwikkelen. Talentontwikkeling is een belangrijk thema.<br />

In het jeugdbeleid <strong>van</strong> Gouda vormt talentontwikkeling één <strong>van</strong> <strong>de</strong> belangrijkste speerpunten. De<br />

gemeente on<strong>de</strong>rzoekt <strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n om een zogenaamd centrum voor talentontwikkeling te<br />

11 BENUT DE WAARDE VAN KUNSTEDUCATIE… DE BASIS VOOR HET LOKALE CULTUURBELEID!


ealiseren, een plek waar jongeren elkaar ontmoeten en zich kunnen bekwamen in en vermaken met<br />

een mix <strong>van</strong> cultuur, sport en lifestyle.<br />

In Ensche<strong>de</strong> wordt gezegd: ' Wie ook ná <strong>de</strong> schoolperio<strong>de</strong> blijft participeren in cultuur, heeft alle<br />

kansen zijn talent te ontplooien. Vanuit het regulier on<strong>de</strong>rwijs, het amateurcircuit of <strong>van</strong>uit <strong>de</strong><br />

muziekschool wordt talent gemakkelijk ver<strong>de</strong>r geleid naar een kunstvakopleiding en <strong>van</strong> daaruit via<br />

broedplaatsen of theaterwerkplaats naar een professionele carrière.'<br />

SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJKE DOELEN<br />

Bevor<strong>de</strong>ren <strong>van</strong> leefbaarheid en sociale cohesie. Versterken <strong>van</strong> <strong>de</strong> lokale sociale samenhang.<br />

Het bevor<strong>de</strong>ren <strong>van</strong> integratie en emancipatie.<br />

Coalitieakkoor<strong>de</strong>n<br />

In Lelystad wil <strong>de</strong> coalitie <strong>de</strong> binding tussen mensen versterken door <strong>de</strong> bewoners meer in <strong>de</strong><br />

gelegenheid te brengen om elkaar te ontmoeten, vooral op buurtniveau. Zij wil buurtcentra<br />

integreren met an<strong>de</strong>re wijkvoorzieningen (sport, welzijn, on<strong>de</strong>rwijs, zorg en cultuur).<br />

In Zwolle meent <strong>de</strong> coalitie dat culturele activiteiten ontmoeting en betrokkenheid <strong>van</strong> mensen<br />

bevor<strong>de</strong>ren. Daarom wor<strong>de</strong>n kleinschalige activiteiten op wijkniveau gestimuleerd en on<strong>de</strong>rsteunt.<br />

Cultuurnota's<br />

Boxmeer vindt dat kunst- en cultuurbeoefening mogelijkhe<strong>de</strong>n biedt voor het leggen <strong>van</strong> sociale<br />

verban<strong>de</strong>n, heeft een samenbin<strong>de</strong>nd vermogen en biedt mogelijkhe<strong>de</strong>n voor ontmoeting.<br />

Tiel geeft aan dat het betrekken <strong>van</strong> zoveel mogelijk mensen bij kunst en cultuur<br />

ook een algemeen maatschappelijk belang heeft aangezien culturele activiteiten <strong>de</strong> sociale cohesie en<br />

<strong>de</strong> dynamiek <strong>van</strong> een buurt, wijk of stad versterken.<br />

Berkelland zet cultuur bewust in als impuls voor <strong>de</strong> belevingskwaliteit <strong>van</strong> <strong>de</strong> gemeente. 'Daarbij kan<br />

het enerzijds gaan om <strong>de</strong> sociaal culturele kwaliteit <strong>van</strong> <strong>de</strong> gemeente voor <strong>de</strong> inwoners, waarbij te<br />

<strong>de</strong>nken valt aan <strong>de</strong> relatie tussen cultuur, welzijn en educatie, an<strong>de</strong>rzijds kan het gaan om <strong>de</strong><br />

ruimtelijke culturele kwaliteit en dan gaat het om <strong>de</strong> relatie cultuur, economie en openbare ruimte<br />

(cultuurhistorie, cultuurlandschap, kunst in <strong>de</strong> openbare ruimte, architectuur).<br />

Assen noemt <strong>de</strong> actieve en receptieve participatie aan kunst en cultuur het cement <strong>van</strong> een<br />

same<strong>nl</strong>eving dat bijdraagt aan <strong>de</strong> sociale cohesie <strong>van</strong> <strong>de</strong> stad. Het draagt bij aan <strong>de</strong> levendigheid in<br />

het stadscentrum en <strong>de</strong> wijken.<br />

De aanwezigheid <strong>van</strong> cultuur (theater, kunst op straat, muziekuitvoering, film) draagt volgens Delfzijl<br />

onmiskenbaar bij aan <strong>de</strong> kwaliteit <strong>van</strong> het leven en het wonen. Daarnaast biedt cultuurparticipatie,<br />

zowel passief als actief, een ontmoeting tussen gelijkgestem<strong>de</strong>n en versterkt het <strong>de</strong> betrokkenheid<br />

<strong>van</strong> mensen op elkaar en hun omgeving. 'En cultuur in <strong>de</strong> vorm <strong>van</strong> kunst die verrast en uitdaagt,<br />

bevor<strong>de</strong>rt ons gevoel <strong>van</strong> tolerantie omdat het ons als het ware traint in het openstaan voor het<br />

onbeken<strong>de</strong> en voor an<strong>de</strong>re culturen en i<strong>de</strong>eën. Voor een havenstad als <strong>de</strong> gemeente Delfzijl waar vele<br />

nationaliteiten voorkomen is dat niet onbelangrijk.'<br />

Volgens Ensche<strong>de</strong> zorgt <strong>de</strong>elname voor zelfontplooiing maar ook voor ontmoeting, uitwisseling en<br />

sociale cohesie. En biedt <strong>van</strong> daaruit kansen voor sociale stijging.<br />

Ook Maastricht heeft het over sociale stijging door mid<strong>de</strong>l <strong>van</strong> cultuur: 'ste<strong>de</strong>n moeten niet streven<br />

naar een vredig en sociaal rechtvaardig evenwicht maar moeten collectieve en individuele<br />

competenties activeren zodat bewoners (en daarmee <strong>de</strong> stad als zodanig) in een stijgend perspectief<br />

komen te verkeren'<br />

Zwolle is <strong>van</strong> mening dat cultuurbeleving niet alleen <strong>van</strong> waar<strong>de</strong> is voor <strong>de</strong> individuele ontwikkeling,<br />

maar ook als instrument voor sociaal beleid. Cultuur kan <strong>de</strong> betrokkenheid bij het sociale leven in<br />

buurt of wijk vergroten en daarmee bijdragen aan integratie en gemeenschapszin. Met culturele<br />

12 BENUT DE WAARDE VAN KUNSTEDUCATIE… DE BASIS VOOR HET LOKALE CULTUURBELEID!


programma’s kan wor<strong>de</strong>n ingespeeld op actuele thema’s en i<strong>de</strong>ntiteit <strong>van</strong> <strong>de</strong> stad, wijk of<br />

bevolkingsgroep (community art).<br />

Lelystad vindt het in het ka<strong>de</strong>r <strong>van</strong> <strong>de</strong> sociale samenhang belang dat zoveel mogelijk <strong>van</strong> haar<br />

inwoners kunnen <strong>de</strong>elnemen aan cursussen en bijeenkomsten op het gebied <strong>van</strong> kunst en cultuur.<br />

Lelystad heeft <strong>de</strong> ambitie om integratie <strong>van</strong> <strong>de</strong> diversiteit in leefstijlen te bevor<strong>de</strong>ren. 'De<br />

aanwezigheid <strong>van</strong> een rijke verschei<strong>de</strong>nheid aan culturen kan daar kleur en kracht aan geven.<br />

Daarom wordt ingezet op het realiseren <strong>van</strong> werven<strong>de</strong> ontmoetingsgelegenhe<strong>de</strong>n en<br />

ontmoetingsmomenten om zo <strong>de</strong> maatschappelijke participatie <strong>van</strong> alle Lelyste<strong>de</strong>lingen, <strong>van</strong> jong tot<br />

oud, allochtoon en autochtoon te stimuleren.'<br />

ECONOMISCHE DOELEN<br />

Versterken <strong>van</strong> het woon- en vestigingsklimaat voor burgers en bedrijfsleven. Een goed voorzieningenniveau maakt een<br />

gemeente aantrekkelijk als woon- en vestigingsklimaat voor burgers en bedrijfsleven.<br />

Het bevor<strong>de</strong>ren <strong>van</strong> <strong>de</strong> menselijke creativiteit als belangrijkste motor voor <strong>de</strong> economische ontwikkeling, toename <strong>van</strong> het<br />

potentieel aan creatieve kenniswerkers.<br />

Coalitieakkoor<strong>de</strong>n<br />

Verschillen<strong>de</strong> gemeenten met een regiofunctie hebben het in hun coalitieakkoord over het in stand<br />

hou<strong>de</strong>n <strong>van</strong> hun voorzieningenniveau om <strong>de</strong> stad aantrekkelijk te hou<strong>de</strong>n. Cultuur maakt on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el<br />

uit <strong>van</strong> een volwaardig voorzieningenniveau. Dit zijn Lelystad, Gouda, Tiel, Stadskanaal en Delfzijl.<br />

Voor <strong>de</strong> coalitie in Schouwen-Duiveland hebben culturele instellingen en activiteiten een belangrijke<br />

economische en toeristische meerwaar<strong>de</strong> voor het product Schouwen-Duiveland en dragen ze bij aan<br />

<strong>de</strong> verrijking <strong>van</strong> <strong>de</strong> leefbaarheid.<br />

Ensche<strong>de</strong> heeft in <strong>de</strong> afgelopen jaren veel geïnvesteerd in nieuwe culturele voorzieningen. De coalitie<br />

zet dit beleid voort en wil het actief gebruiken voor stadspromotie en het aantrekken <strong>van</strong> bedrijven.<br />

De coalitie in Amersfoort vindt een goed cultureel klimaat kernzaak voor innovatie en voor <strong>de</strong><br />

aantrekkelijkheid <strong>van</strong> een stad.<br />

Voor<strong>de</strong> coalitie in Heerlen is cultuur een <strong>van</strong> <strong>de</strong> speerpunten on<strong>de</strong>r economische stimulering: 'Cultuur<br />

is <strong>van</strong> groot belang voor <strong>de</strong> ontwikkeling <strong>van</strong> <strong>de</strong> stad. Het wordt zelfs steeds meer een<br />

vestigingsvoorwaar<strong>de</strong> voor niet alleen creatieve mensen maar ook voor bedrijven.<br />

In Zwolle vindt <strong>de</strong> coalitie dat bedrijvigheid en cultuur in wijken bijdraagt aan <strong>de</strong> leefbaarheid.<br />

Cultuurnota's<br />

Maastricht hecht grote waar<strong>de</strong> aan het economische belang <strong>van</strong> cultuur. 'Dit kan men lokaliseren als<br />

men <strong>de</strong>nkt aan […] aan het feit dat cultuur een grote bijdrage levert aan <strong>de</strong> creativiteit in <strong>de</strong> stad;<br />

[…] als men <strong>de</strong>nkt aan <strong>de</strong> constante instroom <strong>van</strong> een gepassioneer<strong>de</strong> en dynamische populatie<br />

kunstvakstu<strong>de</strong>nten; als men be<strong>de</strong>nkt dat een vitale ste<strong>de</strong>lijke cultuur creatief en hoogopgeleid talent<br />

aanzuigt en dat het <strong>de</strong> waar<strong>de</strong> <strong>van</strong> het vastgoed opstuwt; als men be<strong>de</strong>nkt dat <strong>de</strong> concurrentie<br />

tussen ste<strong>de</strong>n in hoge mate bepaald wordt door <strong>de</strong> al of niet aanwezige culturele dynamiek; als men<br />

be<strong>de</strong>nkt dat het <strong>de</strong> trots en i<strong>de</strong>ntificatie <strong>van</strong> <strong>de</strong> bewoners met <strong>de</strong> stad versterkt; als men be<strong>de</strong>nkt dat<br />

een vitaal cultureel klimaat ook <strong>de</strong> nodige bezoekers trekt; als men be<strong>de</strong>nkt dat cultuur een<br />

uitgesproken imagoversterkend effect heeft; als men be<strong>de</strong>nkt dat cultuur <strong>de</strong> mentaliteit <strong>van</strong> een stad<br />

kan behoe<strong>de</strong>n voor isolationistische trekken.'<br />

Centrale doelstelling <strong>van</strong> het cultuurbeleid in Lelystad luidt als volgt: 'het realiseren <strong>van</strong> een cultureel<br />

voorzieningenniveau dat bijdraagt aan een aantrekkelijk woon- en leefklimaat, bewoners en<br />

bezoekers <strong>van</strong> Lelystad stimuleert om kennis te nemen <strong>van</strong> en <strong>de</strong>el te nemen aan culturele<br />

activiteiten en <strong>de</strong> ontwikkeling <strong>van</strong> Lelystad tot een open, dynamische en volwaardige stad<br />

on<strong>de</strong>rsteunt.' En ver<strong>de</strong>r: 'Cultuur zorgt ervoor dat <strong>de</strong> inwoners Lelystad niet alleen als een plaats zien<br />

13 BENUT DE WAARDE VAN KUNSTEDUCATIE… DE BASIS VOOR HET LOKALE CULTUURBELEID!


om te wonen en werken, maar Lelystad daadwerkelijk als 'hun stad' gaan beleven. Gezichtsbepalen<strong>de</strong><br />

culturele voorzieningen en activiteiten dragen er aan bij dat Lelystad zich kan on<strong>de</strong>rschei<strong>de</strong>n en zich<br />

kan presenteren als een complete, volwaardige en open stad, aantrekkelijk voor bewoners, bezoekers<br />

en bedrijven.'<br />

Purmerend meent dat een opwaar<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> voorzieningen en ver<strong>de</strong>re professionalisering <strong>van</strong> het<br />

culturele veld het leefklimaat positief kan beïnvloe<strong>de</strong>n.<br />

Boxmeer noemt het bin<strong>de</strong>n <strong>van</strong> burgers en bedrijven aan <strong>de</strong> gemeente. Door mid<strong>de</strong>l <strong>van</strong> on<strong>de</strong>rzoek is<br />

aangetoond dat <strong>de</strong> aanwezigheid <strong>van</strong> een goe<strong>de</strong> culturele infrastructuur positieve invloed heeft op <strong>de</strong><br />

aantrekkingskracht <strong>van</strong> een gemeente.<br />

Zwolle noemt cultuur als een afweging voor mensen bij <strong>de</strong> keuze voor een woonplaats. Hoe<br />

aantrekkelijker wij als Zwolle ook op cultuur gebied zijn, hoe meer wij mensen kunnen bin<strong>de</strong>n aan<br />

onze stad.<br />

Assen wil een stad zijn met het culturele klimaat dat past bij zijn ambities, want het culturele<br />

voorzieningen niveau en cultuurtoeristische activiteiten zijn een belangrijke factor voor <strong>de</strong><br />

aantrekkelijkheid <strong>van</strong> <strong>de</strong> stad, voor zowel Assenaren, bezoekers, als voor nieuwe inwoners. 'Willen we<br />

als potentiële vestigingsplaats voor bedrijven een aantrekkelijk profiel krijgen, dan kan <strong>de</strong><br />

aanwezigheid <strong>van</strong> een levendig cultureel leven daar een belangrijke bijdrage aan leveren.'<br />

Voor Delfzijl staat het buiten kijf dat investeringen in cultuur een positieve invloed hebben op het<br />

vestigingsklimaat <strong>van</strong> bedrijven en werknemers. 'Cultuur is daarmee <strong>van</strong> groot belang bij het<br />

in stand hou<strong>de</strong>n <strong>van</strong> <strong>de</strong> voorzieningen in <strong>de</strong>ze regio. Het creëert waar<strong>de</strong> zowel op<br />

economisch terrein als dat <strong>van</strong> <strong>de</strong> kwaliteit <strong>van</strong> wonen en leven.'<br />

In Heerlen is cultuur succesvol ingezet om zich te ontworstelen aan het imago <strong>van</strong> probleemstad. 'De<br />

culturele sector wordt gezien als één <strong>van</strong> <strong>de</strong> krachtbronnen voor <strong>de</strong> ontwikkeling <strong>van</strong> <strong>de</strong> stad, als<br />

motor voor ste<strong>de</strong>lijke ontwikkeling. Cultuur heeft die plek in <strong>de</strong> Stadsvisie <strong>van</strong> Heerlen en in het<br />

huidige meerjaren bestuurlijk programma. Cultuur is gekoppeld aan ruimte in <strong>de</strong> integrale<br />

CentrumVisie en in <strong>de</strong> ontwikkelingen <strong>van</strong> cultuurclusters in <strong>de</strong> wijken.'<br />

Specifiek over <strong>kunsteducatie</strong> geeft Lelystad nog aan dat dit <strong>de</strong> creatieve vermogens <strong>van</strong> mensen<br />

stimuleert, een competentie die in onze same<strong>nl</strong>eving steeds belangrijker wordt.<br />

CULTUUR & SCHOOL<br />

De lokale culturele omgeving als <strong>basis</strong> voor kunst- en cultuureducatie in het on<strong>de</strong>rwijs. Samenwerking tussen on<strong>de</strong>rwijs en<br />

culturele instellingen bevor<strong>de</strong>ren.<br />

Kunsteducatie als on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el <strong>van</strong> het Bre<strong>de</strong> school concept, zowel in het inhou<strong>de</strong>lijke programma als op het gebied <strong>van</strong><br />

accommodatie. Kunsteducatie biedt een zinvolle invulling <strong>van</strong> <strong>de</strong> naschoolse op<strong>van</strong>g, door <strong>de</strong>skundige docenten.<br />

Coalitieakkoor<strong>de</strong>n<br />

De coalitie in Den Haag zet massief in op ontwikkeling <strong>van</strong> <strong>de</strong> Bre<strong>de</strong> buurtschool: 'Wij willen het<br />

on<strong>de</strong>rwijs verknopen met kin<strong>de</strong>rop<strong>van</strong>g, peuterwerk, jeugdzorg, welzijn, sport, cultuur, bibliotheken<br />

en <strong>de</strong> activiteiten <strong>van</strong> <strong>de</strong> Centra voor Jeugd en Gezin. Dat levert inhou<strong>de</strong>lijke én ook financiële<br />

voor<strong>de</strong>len op'.<br />

Cultuurnota's<br />

In Amersfoort is het voor het on<strong>de</strong>rwijsveld lang niet altijd dui<strong>de</strong>lijk waar welk aanbod te halen valt.<br />

Culturele instellingen hebben op hun beurt vaak onvoldoen<strong>de</strong> zicht op <strong>de</strong> vraag <strong>van</strong> scholen. Er is een<br />

behoefte gebleken naar een dui<strong>de</strong>lijke intermediaire functie. Daarom wil <strong>de</strong> gemeente toe naar één<br />

tussenpersoon/-instelling die: informatie over cultuureducatie overzichtelijk aanbiedt; vraag en<br />

aanbod meer op elkaar afstemt; bemid<strong>de</strong>lt tussen on<strong>de</strong>rwijs en cultuur; in kan spelen op <strong>de</strong><br />

behoeften <strong>van</strong>uit het on<strong>de</strong>rwijs. Gezien <strong>de</strong> sterke binding met <strong>de</strong> stad ziet <strong>de</strong> gemeente hiervoor een<br />

14 BENUT DE WAARDE VAN KUNSTEDUCATIE… DE BASIS VOOR HET LOKALE CULTUURBELEID!


ol voor Bureau Kunsteducatie <strong>van</strong> Scholen in <strong>de</strong> Kunst (centrum voor <strong>kunsteducatie</strong> en<br />

amateurkunst). Het doel daarbij is langlopen<strong>de</strong> leerlijnen te creëren, zodat alle kin<strong>de</strong>ren in<br />

Amersfoort in hun schoolcarrière <strong>van</strong> <strong>basis</strong>- en voortgezet on<strong>de</strong>rwijs minimaal een keer alle culturele<br />

<strong>basis</strong>instellingen en belangrijke erfgoedlocaties in Amersfoort bezocht hebben en met alle<br />

kunstdisciplines in aanraking zijn geweest.<br />

In Veenendaal wordt een programma School en Cultuur ontwikkeld dat <strong>de</strong> mogelijkheid biedt<br />

leerlingen in het <strong>basis</strong>on<strong>de</strong>rwijs in contact te brengen met diverse vormen <strong>van</strong> cultuur: beel<strong>de</strong>n<strong>de</strong><br />

kunst, literatuur, toneel, muziek, dans en cultureel erfgoed. 'Zowel professionele culturele instellingen<br />

als amateurkunstorganisaties wor<strong>de</strong>n bij het programma betrokken. Belangrijk is dat het aanbod in<br />

samenspraak met <strong>de</strong> scholen wordt geformuleerd en zodoen<strong>de</strong> aansluit bij <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntiteit <strong>van</strong> ie<strong>de</strong>re<br />

school. In het ka<strong>de</strong>r <strong>van</strong> talentontwikkeling, dat goed aansluit bij <strong>de</strong> cultuureducatie, kunnen<br />

jongeren bovendien uitgedaagd wor<strong>de</strong>n om te excelleren.'<br />

Lelystad wil haar inwoners <strong>de</strong> mogelijkheid bie<strong>de</strong>n hun culturele competenties en vaardighe<strong>de</strong>n te<br />

ontwikkelen door <strong>de</strong>el te kunnen nemen aan cursussen en bijeenkomsten op het gebied <strong>van</strong> kunst en<br />

cultuur. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar het aanbod <strong>van</strong> cultuureducatie in het primair en<br />

voortgezet on<strong>de</strong>rwijs. Als steunfunctie en projectbureau organiseert De Kubus tevens diverse<br />

projecten en dienstverlening op het gebied <strong>van</strong> cultuureducatie in het <strong>basis</strong>- en voortgezet on<strong>de</strong>rwijs.<br />

Purmerend noemt het <strong>van</strong> belang dat een goed educatief aanbod voor het on<strong>de</strong>rwijs gegaran<strong>de</strong>erd<br />

wordt door <strong>de</strong> lokale culturele instellingen.<br />

In Boxmeer gaat centrum voor <strong>de</strong> Kunsten De Mean<strong>de</strong>r nog sterker inzetten op het ontwikkelen <strong>van</strong><br />

een vraaggestuurd aanbod en het samenbrengen <strong>van</strong> vraag en aanbod in <strong>de</strong> cultuureducatiesector.<br />

In Tiel wordt gezegd dat cultuureducatie <strong>van</strong> belang is voor <strong>de</strong> algemene ontwikkeling en vorming<br />

<strong>van</strong> het individu. Het voedt <strong>de</strong> verbeelding, verruimt <strong>de</strong> blik en stimuleert on<strong>de</strong>rzoekend leren. 'Wij<br />

stimuleren daarom culturele instellingen en het on<strong>de</strong>rwijs in hun streven om kunst, cultuur en erfgoed<br />

<strong>de</strong>el uit te laten maken <strong>van</strong> een leerrijke omgeving. Duurzame samenwerking tussen scholen en <strong>de</strong><br />

culturele instellingen vin<strong>de</strong>n wij <strong>van</strong> belang om cultuureducatie in het on<strong>de</strong>rwijs te verankeren en<br />

leerlingen kennis te laten maken met hun culturele omgeving.'<br />

Volgens Delfzijl zorgt cultuureducatie voor variatie in het leerklimaat. 'Het biedt <strong>de</strong> mogelijkheid tot<br />

actief creëren en doet een beroep op meer<strong>de</strong>re vaardighe<strong>de</strong>n tegelijk. Het spreekt voor zich dat<br />

een gevarieerd cultuuraanbod een belangrijke on<strong>de</strong>rsteuning is voor elke vorm <strong>van</strong> cultuureducatie.'<br />

Bre<strong>de</strong> scholen in Lelystad krijgen een schoolgebon<strong>de</strong>n budget, waarmee <strong>de</strong> scholen een naschoolse<br />

cultuurprogramma kunnen ontwikkelen, dat aansluit bij het profiel <strong>van</strong> <strong>de</strong> school. De Bre<strong>de</strong> scholen<br />

kunnen hierbij gebruik maken <strong>van</strong> het aanbod <strong>van</strong> culturele organisaties en instellingen.<br />

In Heerlen is cultuur gekoppeld aan on<strong>de</strong>rwijs en maatschappelijke ontwikkeling door haar plek<br />

binnen bre<strong>de</strong> maatschappelijke voorzieningen en Bre<strong>de</strong> scholen. Cultuur is gekoppeld aan jeugd en<br />

jongeren. De cultuurscouts geven nieuwe impulsen aan <strong>de</strong> cultuureducatie en zorgen voor inbedding<br />

in het on<strong>de</strong>rwijs.<br />

In Gouda wordt aan <strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ratie bre<strong>de</strong> school wordt gevraagd zich in te spannen voor het invoeren<br />

en in stand hou<strong>de</strong>n <strong>van</strong> een doorlopen<strong>de</strong> leerlijn cultuureducatie voor <strong>de</strong> groepen 1 tot en met 8 op<br />

scholen. Hiermee wordt on<strong>de</strong>r meer een versterkt educatief gebruik <strong>van</strong> cultuur beoogd, zoals dat in<br />

<strong>de</strong> programmabegroting als doelstelling genoemd staat. Aan <strong>de</strong> fe<strong>de</strong>ratie en <strong>de</strong> scholen zal gevraagd<br />

wor<strong>de</strong>n bij voorkeur gebruik te maken <strong>van</strong> het aanbod <strong>van</strong> <strong>de</strong> in Gouda aanwezige gesubsidieer<strong>de</strong><br />

culturele instellingen. Ook met <strong>de</strong> Bre<strong>de</strong> scholen in het voortgezet on<strong>de</strong>rwijs wor<strong>de</strong>n afspraken<br />

gemaakt over inbedding <strong>van</strong> cultuureducatie in het on<strong>de</strong>rwijsprogramma en over een doorlopen<strong>de</strong><br />

leerlijn cultuureducatie, aansluitend op <strong>de</strong> leerlijn <strong>van</strong> het primair on<strong>de</strong>rwijs, zodat jeugd en jongeren<br />

<strong>van</strong> 4 tot en met 18 jaar receptief, actief en reflectief geconfronteerd wor<strong>de</strong>n met cultuureducatie.<br />

15 BENUT DE WAARDE VAN KUNSTEDUCATIE… DE BASIS VOOR HET LOKALE CULTUURBELEID!


CONCLUSIES<br />

Gemeenten zijn niet altijd even sterk in het on<strong>de</strong>rbouwen <strong>van</strong> hun in beleid omschreven ambities. Ze<br />

blijven vaak steken in algemeenhe<strong>de</strong>n over <strong>de</strong> bijdrage <strong>van</strong> cultuureducatie aan <strong>de</strong> individuele<br />

ontwikkeling <strong>van</strong> kin<strong>de</strong>ren, jongeren en volwassenen. Of het betreft gemeenplaatsen over <strong>de</strong> bijdrage<br />

<strong>van</strong> cultuur in bre<strong>de</strong> zin aan allerlei an<strong>de</strong>re beleidsterreinen.<br />

Ambities en motieven wor<strong>de</strong>n met elkaar verbon<strong>de</strong>n en lopen in elkaar over. Zo staat bijvoorbeeld in<br />

een gemeentelijke cultuurnota te lezen: 'Cultuureducatie levert een belangrijke bijdrage aan <strong>de</strong><br />

individuele ontwikkeling, participatie, talentontwikkeling en aan sociale cohesie.' Er vindt geen na<strong>de</strong>re<br />

toelichting plaats en doelstellingen wor<strong>de</strong>n niet zo hel<strong>de</strong>r - zoals in <strong>de</strong>ze publicatie - <strong>van</strong> elkaar<br />

on<strong>de</strong>rschei<strong>de</strong>n en uitdrukkelijk gemotiveerd.<br />

Alle vijf typen doelstellingen – cultureel, educatief, sociaal-maatschappelijk, economisch en cultuur &<br />

school – zijn evenwel terug te vin<strong>de</strong>n in <strong>de</strong> gemeentelijke coalitieakkoor<strong>de</strong>n en cultuurnota's.<br />

In <strong>de</strong> coalitieakkoor<strong>de</strong>n wordt vooral gebruik gemaakt <strong>van</strong> het economische motief met als<br />

belangrijkste argument dat een volwaardig cultureel voorzieningenniveau <strong>de</strong> gemeente aantrekkelijk<br />

houdt voor inwoners en bedrijvigheid. Educatief wordt <strong>de</strong> ontwikkeling <strong>van</strong> inwoners door cultuur <strong>van</strong><br />

belang geacht en cultureel wordt belangrijk gevon<strong>de</strong>n dat mensen meedoen aan kunst en cultuur.<br />

In <strong>de</strong> cultuurnota's wor<strong>de</strong>n alle vijf <strong>de</strong> doelstellingen ongeveer evenveel genoemd. In het algemeen<br />

subsidiëren gemeenten instellingen voor <strong>kunsteducatie</strong> om te garan<strong>de</strong>ren dat er een voldoen<strong>de</strong> en<br />

gevarieerd aanbod is <strong>van</strong> kunst- en cultuureducatie voor <strong>de</strong> inwoners. Een twee<strong>de</strong> belangrijke taak,<br />

voornamelijk voor centra voor <strong>de</strong> kunsten, is het opereren als (regionaal) coördinatiepunt voor<br />

cultuureducatie, in het on<strong>de</strong>rwijs en daarbuiten. Gemeenten die een instelling voor <strong>kunsteducatie</strong><br />

binnen <strong>de</strong> gemeentegrenzen hebben noemen <strong>de</strong>ze vaak een <strong>basis</strong>voorziening in het culturele aanbod<br />

<strong>van</strong> hun gemeente.<br />

De culturele en educatieve doelen liggen in <strong>de</strong> cultuurnota's dicht tegen elkaar aan. Om als burgers<br />

culturele competenties te verkrijgen is het noodzakelijk dat kunst en cultuur op een aantrekkelijke<br />

manier bereikt kan wor<strong>de</strong>n en laagdrempelig toegankelijk is. Door bezoek aan en beoefening <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

kunsten wor<strong>de</strong>n culturele competenties ontwikkeld, waardoor het meedoen bevor<strong>de</strong>rd wordt.<br />

Ook Quirijn <strong>van</strong> <strong>de</strong>n Hoogen stelt in zijn recent ver<strong>de</strong>dig<strong>de</strong> proefschrift, waarin hij on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re<br />

gemeentelijke cultuurnota's heeft on<strong>de</strong>rzocht, vast dat kunstbeleving, als specifieke vorm <strong>van</strong><br />

beleving, in beleid gekoppeld wordt aan persoo<strong>nl</strong>ijke ontwikkeling. En dat via <strong>de</strong> ontwikkeling <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

i<strong>de</strong>ntiteit <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>elnemer een vertaling naar het maatschappelijk niveau gemaakt wordt (Van <strong>de</strong>n<br />

Hoogen 2010; 435).<br />

Er wordt door <strong>de</strong> gemeenten in akkoor<strong>de</strong>n en plannen wel in algemene termen gesproken over het<br />

vergroten <strong>van</strong> individuele competenties en ontwikkeling <strong>van</strong> uniek talent, maar dit wordt weinig<br />

betrokken op <strong>de</strong> kwaliteit en diversiteit <strong>van</strong> het voorzieningenniveau. Het argument dat een centrum<br />

voor <strong>de</strong> kunsten bijvoorbeeld ook opleidt tot excellentie lijkt tegenwoordig weinig rele<strong>van</strong>t. Centra<br />

wor<strong>de</strong>n vooral gezien als ontmoetingsplek, centraal of in <strong>de</strong> wijk, waar het niet alleen gaat over<br />

individuele educatie maar ook over samenspel en samenwerking. Vooral <strong>de</strong> centra voor <strong>de</strong> kunsten<br />

dragen bij aan een bre<strong>de</strong> <strong>basis</strong> voor cultuur, ook in on<strong>de</strong>rwijs en welzijn.<br />

Ook <strong>de</strong> sociaal-maatschappelijke en economische doelen liggen in <strong>de</strong> akkoor<strong>de</strong>n en cultuurnota's<br />

dicht bij elkaar. Wellicht heeft dit te maken met <strong>de</strong> dui<strong>de</strong>lijk zichtbare ten<strong>de</strong>ns naar integrale<br />

ontwikkeling. De relatie tussen kunst en cultuur en an<strong>de</strong>re beleidsterreinen wordt steeds belangrijker.<br />

Kunst, cultuur, economie, ruimtelijke ontwikkeling, on<strong>de</strong>rwijs, jeugdbeleid, welzijn, sociale innovatie,<br />

recreatie en toerisme grijpen in elkaar en zou<strong>de</strong>n elkaar versterken. De economische dimensie is <strong>van</strong><br />

16 BENUT DE WAARDE VAN KUNSTEDUCATIE… DE BASIS VOOR HET LOKALE CULTUURBELEID!


elang voor vestigingsklimaat en creativiteit, <strong>de</strong> maatschappelijke dimensie voor het verwerven <strong>van</strong><br />

sociaal-culturele competenties en sociale cohesie. Bei<strong>de</strong> zijn <strong>van</strong> belang voor een levendige en<br />

toekomstbestendige gemeente.<br />

Van <strong>de</strong>n Hoogen (2010) constateert dat gemeenten in <strong>de</strong> vroegere fase <strong>van</strong> <strong>de</strong> ontwikkeling <strong>van</strong> hun<br />

cultuurbeleid meer <strong>de</strong> neiging hebben om hun beleid extrinsiek te legitimeren op <strong>basis</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

veron<strong>de</strong>rstel<strong>de</strong> bijdrage aan <strong>de</strong> economische en sociale ontwikkeling <strong>van</strong> een gemeente. Pas in latere<br />

fasen wordt gemeentelijk beleid meer intrinsiek – meer gericht op <strong>de</strong>elname aan en beoefening <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> kunsten zelf – gelegitimeerd. Ook constateert hij dat gemeenten <strong>van</strong> mening verschillen over <strong>de</strong><br />

vraag in hoeverre beleidsdoelen in het sociale domein niet toch afhankelijk zijn <strong>van</strong> <strong>de</strong> intrinsieke<br />

werking <strong>van</strong> <strong>de</strong> kunsten.<br />

Wat <strong>de</strong> cultuur & school doelen betreft vin<strong>de</strong>n gemeenten het erg belangrijk dat het on<strong>de</strong>rwijs en <strong>de</strong><br />

gesubsidieer<strong>de</strong> cultuursector met elkaar samenwerken. Het verschilt per gemeente wie hiervoor als<br />

eerste verantwoor<strong>de</strong>lijk gesteld – en daarmee beleidsmatig gestimuleerd - wordt: scholen, culturele<br />

instellingen of bei<strong>de</strong>. Ditzelf<strong>de</strong> geldt voor <strong>de</strong> Bre<strong>de</strong> school ontwikkeling.<br />

Voor <strong>de</strong> cultuurnota's is het <strong>de</strong> vraag of <strong>de</strong> daarin genoem<strong>de</strong> plannen nog steeds uitgevoerd kunnen<br />

wor<strong>de</strong>n, ook met min<strong>de</strong>r financiële mid<strong>de</strong>len. Er zijn echter nog steeds ste<strong>de</strong>n die er dui<strong>de</strong>lijk voor<br />

kiezen om te investeren in kunst en cultuur. Dit zijn ste<strong>de</strong>n die te maken hebben met groei (Lelystad,<br />

Amersfoort, Assen). Maar ook ste<strong>de</strong>n als Heerlen en Delfzijl die te maken hebben met krimp willen<br />

hun gemeente door mid<strong>de</strong>l <strong>van</strong> kunst en cultuur aantrekkelijk hou<strong>de</strong>n.<br />

Er blijken verschillen<strong>de</strong> beleidsopties te zijn waar gemeenten nog steeds in willen investeren, zowel<br />

wat <strong>de</strong> fysieke ruimte betreft als <strong>de</strong> inhoud. Dit zijn <strong>de</strong> zogenaam<strong>de</strong> cultuurpleinen (bijvoorbeeld<br />

Assen), <strong>de</strong> Cultuurmijl (Ensche<strong>de</strong>) en <strong>de</strong> multifunctionele cultuurgebouwen (bijvoorbeeld Tiel). Het<br />

gaat hierbij om verdichting <strong>van</strong> kunst en cultuur op één plek; een cultureel of educatief kwartier. De<br />

an<strong>de</strong>re optie is kunst en cultuur(educatie) in <strong>de</strong> wijk. Dus juist geen centralisatie maar het sprei<strong>de</strong>n<br />

<strong>van</strong> educatieve activiteiten over <strong>de</strong> stadswijken of dorpskernen (zie Leeuwar<strong>de</strong>n, Zwolle en Den<br />

Haag). Twee tegengestel<strong>de</strong> bewegingen; centraliseren of <strong>de</strong>centraliseren.<br />

Voor bei<strong>de</strong> opties geldt dat het <strong>de</strong> gemeente vooral te doen is om het bereik <strong>van</strong> <strong>de</strong> voorzieningen<br />

voor <strong>kunsteducatie</strong> on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> burger te vergroten. Of door het inzetten op een grote, zichtbare<br />

cultuurverzamelplek, met een uitstraling die mensen aantrekt óf door cultuur dicht bij <strong>de</strong> mensen te<br />

brengen, en daardoor <strong>de</strong> drempel voor <strong>de</strong>elname te verlagen.<br />

Hoofddoel is dat zoveel mogelijk mensen meedoen, want dat is <strong>van</strong> belang voor <strong>de</strong> gemeente: het<br />

vergroot <strong>de</strong> kansen en <strong>de</strong> ontwikkeling <strong>van</strong> burgers, het versterkt <strong>de</strong> sociale cohesie en het vergroot<br />

<strong>de</strong> aantrekkelijkheid <strong>van</strong> <strong>de</strong> leefomgeving.<br />

LITERATUUR<br />

Hagenaars, Piet, Vera Bergman, Guy Miellet en Josefiene Poll (2003). 'Cultuureducatie'. In: Wijn, C.H.<br />

(red.) [et al.]. Handboek Cultuurbeleid. Den Haag: Elsevier Overheid, 1989-….<br />

Hoek, Sanne <strong>van</strong> <strong>de</strong>n, Josefiene Poll en Paul Vogelezang (2010). Netwerken binnenschoolse<br />

cultuureducatie. Een handreiking voor gemeenten. Utrecht: <strong>Cultuurnetwerk</strong> Ne<strong>de</strong>rland.<br />

Hoogen, Quirijn <strong>van</strong> <strong>de</strong>n (2010). Performing Arts and the City: municipal performing arts policy in the<br />

Brave New World of evi<strong>de</strong>nce-based policy. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.<br />

17 BENUT DE WAARDE VAN KUNSTEDUCATIE… DE BASIS VOOR HET LOKALE CULTUURBELEID!


Konings, Fianne en Vic Veldheer (2010). Het overheidsbeleid voor <strong>de</strong> kunstbeoefening in <strong>de</strong> vrije tijd.<br />

In: Mogelijkhe<strong>de</strong>n tot kunstbeoefening in <strong>de</strong> vrije tijd. Den Haag: SCP.<br />

Kunstconnectie/VKV, <strong>Cultuurnetwerk</strong> Ne<strong>de</strong>rland, VNG, Ministerie <strong>van</strong> OCW (2006). Kunsteducatie<br />

loont! Utrecht: Kunstconnectie/VKV.<br />

Kunstconnectie/VKV (2006). Handreiking <strong>kunsteducatie</strong>beleid. In: Cultuureducatie: <strong>de</strong> kracht <strong>van</strong><br />

lokaal en provinciaal beleid. Utrecht: De Kunstconnectie/VKV.<br />

Kunstfactor, Ne<strong>de</strong>rlands Centrum voor Volkscultuur, <strong>Cultuurnetwerk</strong> Ne<strong>de</strong>rland, Fonds voor<br />

Cultuurparticipatie, Raad <strong>van</strong> Twaalf, Jeugdcultuurfonds, Kunstconnectie, Erfgoed Ne<strong>de</strong>rland (2010).<br />

Kunst, heel gewoon…. Utrecht: Kunstfactor.<br />

Poll, Josefiene, Marlies Tal & Anneloes Vermeulen (2009). Kunst Lokaal: <strong>kunsteducatie</strong> in, om en<br />

buiten <strong>de</strong> school. Utrecht: <strong>Cultuurnetwerk</strong> Ne<strong>de</strong>rland in opdracht <strong>van</strong> BisK/CVA.<br />

BELEIDSDOCUMENTEN<br />

Gemeente Amersfoort. Nieuw Amersfoorts Peil. Nota voor het cultuurbeleid 2008-2015.<br />

Gemeente Assen. Cultuurpalet. Cultuurbeleid 2008-2012.<br />

Gemeente Berkelland. Cultuurnota Berkelland. [2008-2009]<br />

Gemeente Boxmeer. CultuurRijk Boxmeer. Conceptnota Kunst- en cultuurbeleid 2007-2015.<br />

Gemeente Delfzijl. Cultuur aan <strong>de</strong> Kust. Ka<strong>de</strong>rnota kunst & cultuur. 2010 en ver<strong>de</strong>r.<br />

Gemeente Den Haag. Adviesaanvraag Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2009-2012.<br />

Gemeente Ensche<strong>de</strong>. Cultuurparticipatie in Ensche<strong>de</strong>. Aanvraag Regeling Cultuurparticipatie 2009-<br />

2012.<br />

Gemeente Gouda. Cultuur in Gouda. Cultuurnota 2008-2011.<br />

Gemeente Heerlen. Heerlen bloeit op: een nieuwe culturele lente is begonnen. De culturele agenda<br />

<strong>van</strong> Heerlen 2009 – 2012.<br />

Gemeente Lelystad. Cultuurnota 2009-2012.<br />

Gemeente Leeuwar<strong>de</strong>n. Cultuurnota gemeente Leeuwar<strong>de</strong>n 2009 en ver<strong>de</strong>r.<br />

Gemeente Maastricht. Cultuuragenda 2009-2012. Maastricht stad <strong>van</strong> culturele carrières.<br />

Gemeente Oss. Actualisering <strong>van</strong> <strong>de</strong> nota Koers in kunst & cultuur. Versie 2 [2009].<br />

Gemeente Purmerend. Cultuurnota [2007-2015].<br />

Gemeente Tiel. Cultuurnota Tiel 2007-2010. Promotie & Participatie.<br />

Gemeente Veenendaal. Visienota Kunst- en cultuurbeleid 2009-2012.<br />

Gemeente Zwolle. Cultuurvisie 2020.<br />

18 BENUT DE WAARDE VAN KUNSTEDUCATIE… DE BASIS VOOR HET LOKALE CULTUURBELEID!


COLOFON<br />

<strong>Benut</strong> <strong>de</strong> waar<strong>de</strong> <strong>van</strong> <strong>kunsteducatie</strong>… <strong>de</strong> <strong>basis</strong> <strong>van</strong> het cultuurbeleid!<br />

Een beschrijvend on<strong>de</strong>rzoek naar motieven <strong>van</strong> gemeenten om lokaal instellingen en activiteiten voor<br />

<strong>kunsteducatie</strong> te subsidiëren<br />

Auteur<br />

Vera Meewis<br />

In samenwerking met<br />

Piet Hagenaars<br />

Sanne <strong>van</strong> <strong>de</strong>n Hoek<br />

augustus 2010<br />

© <strong>Cultuurnetwerk</strong> Ne<strong>de</strong>rland<br />

Ganzenmarkt 6<br />

Postbus 61<br />

3500 AB Utrecht<br />

Telefoon 030-236 12 00<br />

Fax 030-235 12 90<br />

E-mail info@cultuurnetwerk.<strong>nl</strong><br />

Internet www.cultuurnetwerk.<strong>nl</strong><br />

19 BENUT DE WAARDE VAN KUNSTEDUCATIE… DE BASIS VOOR HET LOKALE CULTUURBELEID!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!