22.08.2013 Views

Download de pdf - Cultuur-Ondernemen

Download de pdf - Cultuur-Ondernemen

Download de pdf - Cultuur-Ondernemen

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

nummer 4 winter 2010<br />

ema<br />

Kunst: zorg voor kwaliteit van leven<br />

De Belevenis<br />

Kunstwerken voor<br />

speciale mensen<br />

Interviews met<br />

Hans Kröber<br />

over inclusie<br />

Christina Mercken en<br />

Constant van Schelven<br />

over kunstenaars in <strong>de</strong> zorg<br />

Outsi<strong>de</strong>r Art<br />

Bijzon<strong>de</strong>re kunstenaars in beeld<br />

In dit nummer<br />

Sencity feesten<br />

Moon Project<br />

Zona’s Kiosk<br />

Aaltje en Jaap van Zwe<strong>de</strong>n<br />

‘ Muziek is een<br />

prachtig mid<strong>de</strong>l<br />

om te communiceren’


Het draait om<br />

<strong>de</strong> kwaliteit<br />

van leven<br />

unst en zorg hebben iets met<br />

elkaar. Ontwerpers <strong>de</strong>nken<br />

mee bij het fysiek inrichten<br />

van een gehandicaptenor-<br />

ganisatie. Een harpiste speelt aan het<br />

bed van ernstig zieke peuters. Een<br />

orkest geeft concerten voor mensen<br />

met een beperking. Er zijn zorgorganisaties<br />

met een grote verzameling<br />

beel<strong>de</strong>n<strong>de</strong> kunst, omdat ze in <strong>de</strong> kracht<br />

van <strong>de</strong> verbeelding geloven, ook voor<br />

hun cliënten. An<strong>de</strong>re organisaties<br />

werken nauw samen met muzikanten<br />

en theatermakers. Mensen met een verstan<strong>de</strong>lijke<br />

beperking maken gedichten,<br />

beel<strong>de</strong>n<strong>de</strong> kunst en spelen muziek.<br />

Deze eerste editie van het jaar 2010 van<br />

het magazine heART&Society is groten<strong>de</strong>els<br />

gewijd aan het werk van kunstenaars<br />

die betrokken in <strong>de</strong> samenleving<br />

staan en hun expertise inzetten in <strong>de</strong><br />

zorg, in het bijzon<strong>de</strong>r <strong>de</strong> gehandicapten-<br />

en ou<strong>de</strong>renzorg. Zij zijn in staat<br />

om vanuit onbevangen maar scherpe<br />

observaties uit te dagen, te prikkelen<br />

en te verbeel<strong>de</strong>n. Kunstenaars en<br />

creatieven afkomstig uit alle disciplines<br />

die hun kennis toepassen voor het<br />

verhogen van <strong>de</strong> kwaliteit van leven van<br />

mensen met een beperking.<br />

Kunstenaars hebben aan <strong>de</strong> basis<br />

gestaan van het rondreizend<br />

uitgaanscentrum voor mensen met een<br />

ernstige meervoudige beperking De Belevenis<br />

en <strong>de</strong> Sencity-feesten, danceparty’s<br />

die werkelijk alle zintuigen intensief<br />

prikkelen. Aanvankelijk bedoeld voor<br />

mensen met een auditieve beperking<br />

en inmid<strong>de</strong>ls immens populair on<strong>de</strong>r<br />

een bre<strong>de</strong> groep van jongeren. Een<br />

an<strong>de</strong>r mooi initiatief is Zona’s Kiosk,<br />

een fysieke en zintuiglijk prikkelen<strong>de</strong><br />

installatie waarmee theatermakers,<br />

muzikanten en beel<strong>de</strong>nd kunstenaars<br />

<strong>de</strong> ou<strong>de</strong>re bewoners van zorgcentra<br />

een speciale beleving bezorgen. Ver<strong>de</strong>r<br />

wordt er in dit nummer aandacht<br />

besteed aan initiatieven en projecten<br />

die focussen op wat mensen met een<br />

beperking wél kunnen en die een<br />

kunstdiscipline als vertrekpunt hebben:<br />

muziekprojecten voor autistische<br />

kin<strong>de</strong>ren die hen uitdagen om op een<br />

veilige manier hun mogelijkhe<strong>de</strong>n<br />

te ont<strong>de</strong>kken; masterclasses en een<br />

optre<strong>de</strong>n in Carré voor getalenteer<strong>de</strong><br />

muzikanten met een beperking; kunstopleidingen<br />

voor beel<strong>de</strong>nd kunstenaars<br />

met een beperking. Een aantal van <strong>de</strong>ze<br />

talenten heeft zich inmid<strong>de</strong>ls ontplooid<br />

tot gewaar<strong>de</strong>erd beel<strong>de</strong>nd kunstenaar<br />

met een internationale reputatie. Hun<br />

outsi<strong>de</strong>r art wordt gekoesterd door<br />

kunstexperts en -verzamelaars.<br />

Alle kunstenaars in <strong>de</strong>ze editie van<br />

heART&Society maken u <strong>de</strong>elgenoot<br />

van hun passie, hun vakmanschap en<br />

hun ambities. Aan het slot van <strong>de</strong>ze<br />

uitgave wordt in een notendop het<br />

belang van kunst voor <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong><br />

sectoren in <strong>de</strong> zorg on<strong>de</strong>rstreept en<br />

on<strong>de</strong>rbouwd door wetenschappers in<br />

binnen- en buitenland.<br />

Dit themanummer is een coproductie<br />

van Vereniging Gehandicaptenzorg<br />

Ne<strong>de</strong>rland en Kunstenaars&CO.<br />

Organisaties die <strong>de</strong> inzet van kunstenaars<br />

in <strong>de</strong> zorg van harte stimuleren<br />

en steunen. Wij hopen dat u door <strong>de</strong>ze<br />

editie geprikkeld wordt en op i<strong>de</strong>eën<br />

komt. Uw reacties kunt u mailen naar<br />

heart@mediawerf.nl.<br />

Hans Bruning,<br />

Vereniging Gehandicaptenzorg<br />

Ne<strong>de</strong>rland<br />

Jo Houben,<br />

Kunstenaars&CO<br />

Voorwoord<br />

.1


HOOFDREDACTIE<br />

Krista Heijster, Jacqueline Pijcke<br />

REDACTIE<br />

Cindy van <strong>de</strong>n Bremen,<br />

Joost Heinsius, Jo Houben, Erica Kubic,<br />

Erma van Lamoen, René Toonen<br />

TEKST<br />

Laura Baar, Yolanda Bakker, Jos van <strong>de</strong> Haterd,<br />

Mariette Huisjes, Joannet van <strong>de</strong>r Perk, Jorrit Roerdinkhol<strong>de</strong>r<br />

BEELD<br />

De Beeldredaktie, René Fleur, Joost van Ginkel,<br />

Rene van <strong>de</strong>r Hulst, Wim Kluvers, Jeroen Koning,<br />

Roeland Koning, Maartje Paans, Bern Veenhof,<br />

Daimon Xanthopoulos<br />

EINDREDACTIE<br />

Pronto, Lilian Klijnstra<br />

ARTDIRECTION EN VORMGEVING<br />

Boomerang Publishing<br />

DRUKWERK<br />

Roto Smeets GrafiServices Utrecht<br />

BLADMANAGEMENT<br />

Har<strong>de</strong>man Projectmanagement, Heidy Har<strong>de</strong>man<br />

UITGEVER<br />

Mediawerf <strong>Cultuur</strong>, Jacqueline Pijcke<br />

Uitgeefpartners voor dit nummer:<br />

Vereniging Gehandicaptenzorg Ne<strong>de</strong>rland<br />

ISSN 1875-4074<br />

© Mediawerf <strong>Cultuur</strong>, Amsterdam, www.mediawerf.nl<br />

Kunstenaars&CO, Amsterdam, www.kunstenaarsenco.nl<br />

Voor abonnementen en losse nummers kunt u zich wen<strong>de</strong>n tot<br />

heart@mediawerf.nl<br />

Inhoud<br />

CONTEXT PROJECTEN PORTRETTEN<br />

4<br />

8<br />

4 Hans Kröber, bestuursvoorzitter Pameijer<br />

Over inclusie: verschillen tussen mensen positief dui<strong>de</strong>n<br />

24 Christina Mercken en Constant van Schelven<br />

Kunst in <strong>de</strong> zorg<br />

34 Wetenschappelijk on<strong>de</strong>rzoek toont aan:<br />

<strong>de</strong> positieve effecten van kunst in <strong>de</strong> zorg<br />

18 20<br />

.2 .3<br />

24<br />

6 Outsi<strong>de</strong>r Art<br />

Geliefd bij verzamelaars<br />

9 Stichting Papageno<br />

Kin<strong>de</strong>ren met autisme in aanraking<br />

brengen met kunst<br />

12 De Belevenis<br />

Won<strong>de</strong>rbaarlijk beleveniskunstwerk voor<br />

mensen met een ernstige, meervoudige<br />

beperking<br />

18 Sencity feesten<br />

Multimediakunstenaars zetten alle zintuigen<br />

op scherp<br />

20 Grenzen oprekken van Moon<br />

uiseducatieproject met kunstenaars<br />

22 Knoop in je Zakdoek - Muziek<br />

Masterclass en Carré voor muziektalenten<br />

met een beperking<br />

30 Zona’s Kiosk<br />

Op tournee in zorgcentra<br />

16<br />

16 René Fleur<br />

28<br />

28 Diana Elshout & Noud Verhave<br />

32 Zes bijzon<strong>de</strong>re kunstenaars in beeld


Verschillen tussen mensen positief dui<strong>de</strong>n<br />

Bij pleitbezorgers van inclusie staat het talent van mensen voorop en niet hun<br />

beperking. Mensen met een verstan<strong>de</strong>lijke of an<strong>de</strong>re beperking kunnen wel<br />

een duwtje in <strong>de</strong> goe<strong>de</strong> richting gebruiken. Dat inclusie kan werken, bewijzen<br />

bijvoorbeeld <strong>de</strong> kunstenaars met een beperking die hun werk wereldwijd exposeren<br />

in vermaar<strong>de</strong> musea, van Tokio tot New York. Wat is inclusie precies<br />

en wat bereiken we ermee?<br />

Inclusie staat voor een samenleving<br />

waar ie<strong>de</strong>reen welkom is,<br />

waar ie<strong>de</strong>reen kan meedoen en<br />

wordt gewaar<strong>de</strong>erd om <strong>de</strong> rol<br />

die hij speelt en kan spelen. “Een plek<br />

waar verschillen juist positief wor<strong>de</strong>n<br />

geduid”, zegt Hans Kröber. Inclusie<br />

bepaalt zijn visie als bestuursvoorzitter<br />

van <strong>de</strong> Rotterdamse zorgaanbie<strong>de</strong>r<br />

Pameijer, die vierduizend mensen<br />

met een verstan<strong>de</strong>lijke beperking<br />

helpt met wonen, werken, vrije tijd en<br />

sociale contacten. Kröber ziet inclusie<br />

als filosofie waarbij iemands talent<br />

vooropstaat en niet zijn beperking:<br />

“Je neemt iemand serieus om wat hij<br />

doet.” Vroeger was een verstan<strong>de</strong>lijke<br />

beperking een probleem van het individu,<br />

volgens Kröber. “Jij mankeert<br />

iets en wij gaan net zo lang aan je<br />

sleutelen tot je mee kunt doen in <strong>de</strong><br />

maatschappij. Nu is er een sociaal<br />

mo<strong>de</strong>l, waarbij je iets van het individu<br />

mag vragen, maar ook van diens<br />

omgeving.”<br />

Randvoorwaar<strong>de</strong>n<br />

Overhe<strong>de</strong>n en zorgorganisaties<br />

hebben inclusie wel in hun doelstellingen<br />

opgenomen, maar helaas doen<br />

ze er nog weinig mee, meent Kröber.<br />

“Overheid en organisaties moeten<br />

juist randvoorwaar<strong>de</strong>n bie<strong>de</strong>n voor<br />

inclusie.” Hij <strong>de</strong>nkt aan een werkvloer<br />

die fysiek bereikbaar is voor mensen<br />

in een rolstoel, maar die ook mentaal<br />

toegankelijk is voor bijvoorbeeld een<br />

jobcoach die mensen met een beperking<br />

begeleidt en die <strong>de</strong> omgeving<br />

DOOR JORRIT ROERDINKHOLDER<br />

uitlegt dat er mensen zijn die an<strong>de</strong>rs<br />

zijn. “Als je geen standaardmens bent,<br />

word je nog steeds gemarginaliseerd”,<br />

signaleert <strong>de</strong> bestuursvoorzitter. “Het<br />

bijzon<strong>de</strong>r on<strong>de</strong>rwijs groeit bijvoorbeeld<br />

sterk, <strong>de</strong> arbeidsparticipatie<br />

van mensen met een verstan<strong>de</strong>lijke<br />

beperking is nog steeds laag en in<br />

reguliere vrijetijdsvoorzieningen als<br />

een sportvereniging voelen mensen<br />

met een beperking zich niet thuis.”<br />

Daarom pleit Kröber ervoor om<br />

naast standaardbanen en -plaatsen in<br />

scholen en bedrijven ruimte te maken<br />

voor mensen die an<strong>de</strong>rs zijn. “Wij<br />

functioneren bijvoorbeeld in <strong>de</strong> bre<strong>de</strong><br />

school, samen met een basisschool,<br />

een bibliotheek en een buurtcentrum.<br />

Dan kun je uitwisselingen doen, terwijl<br />

je niet alles samen hoeft te doen.”<br />

Meerwaar<strong>de</strong><br />

Regelgeving zou volgens Kröber meer<br />

on<strong>de</strong>rsteunend moeten zijn voor inclusie.<br />

“Zorginstellingen zou<strong>de</strong>n wat<br />

min<strong>de</strong>r naar binnen gericht kunnen<br />

zijn en meer moeten focussen op <strong>de</strong><br />

samenleving. Ver<strong>de</strong>r mogen werkgevers,<br />

scholen en an<strong>de</strong>re organisaties<br />

zich best eens afvragen wat ze<br />

kunnen betekenen voor mensen met<br />

een beperking. In plaats van dat wij<br />

ons overal in moeten knokken.” Het<br />

realiseren van inclusie blijkt weerbarstig,<br />

en dat is natuurlijk het kernprobleem.<br />

“Het is vaak tegen <strong>de</strong> stroom<br />

in roeien, maar wij zien inclusie als<br />

meerwaar<strong>de</strong>.” Wel ziet hij systemen in<br />

<strong>de</strong> huidige maatschappij min<strong>de</strong>r flexi-<br />

Context<br />

Inclusie:<br />

ie<strong>de</strong>reen is welkom<br />

bel wor<strong>de</strong>n. “Op scholen zijn grote<br />

klassen en als een kind niet meekomt,<br />

door bijvoorbeeld ADHD of autisme,<br />

gaat het al snel naar het bijzon<strong>de</strong>r<br />

on<strong>de</strong>rwijs. Zo genereert <strong>de</strong>ze samenleving<br />

steeds meer problemen.”<br />

Ontmoeting<br />

Atelier Herenplaats is een on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el<br />

van Pameijer en biedt verstan<strong>de</strong>lijk<br />

gehandicapten een opleidingsprogramma<br />

aan voor tekenen, schil<strong>de</strong>ren<br />

en grafiek. Het atelier heeft vakkun-<br />

“ Als je geen<br />

standaardmens<br />

bent, word je<br />

gemarginaliseerd”<br />

dige en gespecialiseer<strong>de</strong> begelei<strong>de</strong>rs<br />

in dienst. Veel verstan<strong>de</strong>lijk gehandicapten<br />

krijgen van meet af aan van<br />

hun ou<strong>de</strong>rs en begelei<strong>de</strong>rs horen: dit<br />

kun jij niet. “Die mentaliteit moet je<br />

omdraaien”, vindt Richard Bennaars,<br />

artistiek manager van het atelier.<br />

Pameijer probeert dit te doorbreken<br />

door inclusie te stimuleren en gehandicapten<br />

te ontwikkelen tot kunstenaar.<br />

Kröber erkent dat dit eigenlijk<br />

een taak is van <strong>de</strong> kunstaca<strong>de</strong>mies.<br />

Context<br />

Atelier Herenplaats werkt wel samen<br />

met gastdocenten, maar <strong>de</strong> aca<strong>de</strong>mie<br />

houdt mensen met een verstan<strong>de</strong>lijke<br />

beperking buiten, omdat die nu eenmaal<br />

niet <strong>de</strong> vereiste vooropleiding<br />

hebben. “De ultieme inclusie is dat<br />

wij <strong>de</strong> tent kunnen sluiten omdat <strong>de</strong><br />

kunstaca<strong>de</strong>mie <strong>de</strong> taken overneemt.”<br />

Hij ziet dat kunst uit het atelier even<br />

goed kan zijn als reguliere kunst,<br />

toch wordt het outsi<strong>de</strong>r art genoemd.<br />

Liefst zou hij <strong>de</strong> scheidslijn oplossen.<br />

.4 .5<br />

foto: <strong>de</strong> beeldredaktie<br />

meer informatie over inclusie<br />

Belangrijke namen in <strong>de</strong><br />

theorievorming over inclusie<br />

en gerelateer<strong>de</strong> zaken zoals<br />

person centered planning, sociale<br />

netwerken en wijkgerichte<br />

bena<strong>de</strong>ring, zijn bijvoorbeeld:<br />

Jim Mansell (Engeland), Kent<br />

Ericsson (Zwe<strong>de</strong>n), John O’Brien<br />

en John McKnight (V.S.) en<br />

Geert van Hove (België).<br />

“ De ultieme inclusie<br />

is dat wij <strong>de</strong> tent<br />

kunnen sluiten omdat<br />

<strong>de</strong> kunstaca<strong>de</strong>mie <strong>de</strong><br />

taken overneemt”<br />

Vakliteratuur:<br />

De standaardmens voorbij van<br />

Diana van Houten<br />

(De Tijdstroom, 1999);<br />

De gevarieer<strong>de</strong> samenleving van<br />

Douwe van Houten en Diana<br />

van Houten<br />

(De Tijdstroom, 2004);<br />

Gehandicaptenzorg, inclusie en<br />

organiseren van Hans Kröber<br />

(Universiteit voor Humanistiek,<br />

2008).<br />

Website<br />

www.coalitievoorinclusie.nl<br />

is gemaakt door mensen en<br />

organisaties die een inclusieve<br />

samenleving stimuleren en<br />

bevat een forum, achtergrondinformatie<br />

en verwijzingen naar<br />

artikelen en films.<br />

Op www.linkedin.com is <strong>de</strong><br />

discussiegroep coalitie voor<br />

inclusie te vin<strong>de</strong>n.<br />

Outsi<strong>de</strong>r art<br />

Bennaars ziet outsi<strong>de</strong>r art als<br />

geuzennaam. “Voor ons zijn het<br />

kunstenaars. Wat ook helpt is dat<br />

outsi<strong>de</strong>r art steeds meer interesse<br />

krijgt van verzamelaars en het grote<br />

publiek, dus dat is ook goed voor Atelier<br />

Herenplaats en <strong>de</strong> kunstenaars.<br />

Het is een stroming gewor<strong>de</strong>n, een<br />

geaccepteerd <strong>de</strong>el van <strong>de</strong> beel<strong>de</strong>n<strong>de</strong><br />

kunst.” En met goe<strong>de</strong> kunstenaars<br />

krijg je publiek, uitnodigingen voor<br />

lezingen, exposities en workshops. En<br />

zo kom je uit bij wat volgens Kröber<br />

<strong>de</strong> sleutel is: ontmoetingen tussen<br />

zeer verschillen<strong>de</strong> mensen, mensen<br />

die elkaar waar<strong>de</strong>ren om wat ze kunnen<br />

en bereikt hebben. “Wij bie<strong>de</strong>n<br />

een platform voor die ontmoetingen,<br />

waardoor mensen positief wor<strong>de</strong>n.<br />

Ik zie het ook met <strong>de</strong> verkoper van <strong>de</strong><br />

daklozenkrant. Dat is nu een mens<br />

waarmee je een praatje maakt en niet<br />

iemand meer waar je met een grote<br />

boog omheen loopt.”<br />

www.coalitievoorinclusie.nl


Kunst uit zorgateliers geliefd bij verzamelaars<br />

“ Outsi<strong>de</strong>r art<br />

serieuze speler in<br />

kunstwereld”<br />

Eén of twee procent van alle mensen heeft een serieus artistiek talent. Ook <strong>de</strong>genen on<strong>de</strong>r<br />

ons met een verstan<strong>de</strong>lijke beperking of een psychiatrisch ziektebeeld. Mits <strong>de</strong>skundig<br />

begeleid kunnen zij zich ontplooien tot gewaar<strong>de</strong>er<strong>de</strong> kunstenaars, met een internationale<br />

reputatie. Hun outsi<strong>de</strong>r art wordt gekoesterd door experts en verzamelaars: het is volstrekt<br />

oorspronkelijk en onthult vaak een intrigeren<strong>de</strong> belevingswereld.<br />

Mariska Schilperoord<br />

tekent<br />

al <strong>de</strong>rtien jaar<br />

dagelijks haar<br />

belevenissen op in een beel<strong>de</strong>nd<br />

dagboek. Rik Meijer kruipt elke<br />

ochtend achter zijn computer<br />

en dicht <strong>de</strong> hele dag. En Hans<br />

Hartmans is zo obsessief bezig<br />

met kunst maken dat hij het liefst<br />

wil ‘inhalen’ als het atelier waar<br />

hij werkt op een feestdag eens <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>uren sluit. Alle drie hebben ze<br />

een verstan<strong>de</strong>lijke beperking. En<br />

alle drie hebben ze een onstuitbare<br />

drang om te scheppen. Een<br />

paar <strong>de</strong>cennia gele<strong>de</strong>n werd dit<br />

soort gedrag nog ontmoedigd.<br />

Het zou obsessief zijn en mensen<br />

met een verstan<strong>de</strong>lijke beperking<br />

wer<strong>de</strong>n niet in staat geacht<br />

om kunst te maken. Ze mochten<br />

hooguit knippen en plakken on<strong>de</strong>r<br />

toeziend oog van <strong>de</strong> activiteitenbegelei<strong>de</strong>r.<br />

Tegenwoordig ligt<br />

dat an<strong>de</strong>rs. In zo’n 175 ateliers,<br />

meestal verbon<strong>de</strong>n aan een<br />

zorginstelling, zijn mensen met<br />

een verstan<strong>de</strong>lijke beperking en<br />

psychiatrische patiënten scheppend<br />

bezig. “Wij proberen het<br />

beel<strong>de</strong>nd vermogen van mensen<br />

met artistiek talent aan te boren”,<br />

legt Phia Verstraete uit. Zij is ar-<br />

tistiek begelei<strong>de</strong>r in <strong>de</strong> creatieve<br />

werkplaats van Galerie/Atelier De<br />

Kaai (on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van Het GORS)<br />

in Goes, waar mensen met een<br />

beperking zich zowel met beel<strong>de</strong>n<strong>de</strong><br />

kunst als met taal bezighou<strong>de</strong>n.<br />

“We kijken wie iemand<br />

is, wat hij nodig heeft en waar hij<br />

naartoe wil. Het is prachtig om te<br />

zien hoe cliënten opfleuren als ze<br />

zich kunnen uiten. Bij sommige<br />

kunstenaars gaat <strong>de</strong> persoonlijke<br />

ontwikkeling met sprongen<br />

“Heel langzaam komt<br />

<strong>de</strong> persoonlijkheid<br />

achter <strong>de</strong> handicap<br />

tevoorschijn”<br />

vooruit. Je kunt merken dat ze<br />

zich vrijer voelen. Heel langzaam<br />

komt <strong>de</strong> persoonlijkheid achter <strong>de</strong><br />

handicap te voorschijn; het werk<br />

overstijgt vaak <strong>de</strong> beperking.”<br />

Outsi<strong>de</strong>r art<br />

Natuurlijk hebben lang niet alle<br />

creaties die voortkomen uit een<br />

door mariette huisjes<br />

Projecten<br />

zorgatelier een hoog artistiek<br />

niveau. Maar soms hebben ze dat<br />

wel. Zo draagt eer<strong>de</strong>rgenoem<strong>de</strong><br />

Rik Meijers zijn gedichten voor in<br />

literaire cafés en wordt beel<strong>de</strong>nd<br />

kunstenaar Hans Hartmans tot in<br />

Denemarken uitgenodigd om in<br />

zijn monumentale, kleurrijke stijl<br />

muren en zuilen te beschil<strong>de</strong>ren.<br />

Hun werk wordt gerekend tot<br />

outsi<strong>de</strong>r art: kunst van individuen<br />

die hun talent ontwikkelen<br />

in <strong>de</strong> marge van <strong>de</strong> dominante<br />

cultuur, zon<strong>de</strong>r zich iets aan te<br />

trekken van conventies in <strong>de</strong> officiële<br />

kunstwereld of <strong>de</strong> wensen<br />

van <strong>de</strong> markt. Outsi<strong>de</strong>r art is<br />

een artistieke stroming met een<br />

eigen circuit aan verzamelaars,<br />

beurzen, tijdschriften en galeries.<br />

Sommige outsi<strong>de</strong>r artists zijn<br />

eigenzinnige autodidacten, an<strong>de</strong>ren<br />

hebben een verstan<strong>de</strong>lijke<br />

beperking of een psychiatrische<br />

achtergrond.<br />

Herenplaats<br />

Het bekendste Ne<strong>de</strong>rlandse<br />

atelier voor kunstenaars met<br />

een verstan<strong>de</strong>lijke beperking is<br />

Galerie Herenplaats, gevestigd<br />

in <strong>de</strong> binnenstad van Rotterdam<br />

en verbon<strong>de</strong>n aan <strong>de</strong> Rijnmondse<br />

zorgkoepel Pameijer. Herenplaats<br />

ontstond in <strong>de</strong> pioniersfase begin<br />

jaren negentig als een soort<br />

kunstaca<strong>de</strong>mie voor mensen met<br />

een beperking en oogst sindsdien<br />

veel succes. Artistiek manager<br />

Richard Bennaars durft gerust<br />

te beweren dat zijn atelier een<br />

serieuze pion in <strong>de</strong> kunstwereld<br />

is. De feiten staven zijn claim.<br />

Op <strong>de</strong> tentoonstelling in Herenplaats<br />

zelf hangen tekeningen te<br />

koop voor € 90 tot € 900. Maar <strong>de</strong><br />

kleurrijke tekeningen van Jeroen<br />

Pomp, een van <strong>de</strong> aan het atelier<br />

verbon<strong>de</strong>n kunstenaars, gaan<br />

in een New Yorkse galerie voor<br />

zeker € 2.500 van <strong>de</strong> hand. De<br />

galerie verwierf het alleenrecht<br />

op <strong>de</strong> verkoop van zijn werk.<br />

Hein Dingemans en Ben Augustus<br />

exposeer<strong>de</strong>n in Museum<br />

Boymans van Beuningen. En het<br />

werk van Jaco Kranendonk hangt<br />

wereldwijd in vijf musea. Bennaars<br />

schrijft het succes van Herenplaats<br />

toe aan vijf principes:<br />

selectie aan <strong>de</strong> poort, scholing,<br />

<strong>de</strong>skundige begeleiding, goe<strong>de</strong><br />

materialen en <strong>de</strong> mogelijkheid om<br />

door te groeien. Kandidaten voor<br />

Atelier Herenplaats zijn allemaal<br />

afkomstig uit zorginstellingen<br />

in <strong>de</strong> regio en wor<strong>de</strong>n ‘gescout’<br />

door hun begelei<strong>de</strong>rs. Net als<br />

bij een reguliere kunstaca<strong>de</strong>mie<br />

moet <strong>de</strong> aspirant-kunstenaar<br />

werk laten zien en zijn ambitie<br />

tonen. Eenmaal binnen krijgt hij<br />

Kijk ook op www.bijzon<strong>de</strong>rwelkom.nl, waar<br />

on<strong>de</strong>r meer ateliers en galerieën vermeld staan<br />

waar kunstenaars met een beperking werken.<br />

GALERIES<br />

Ateliers De Wij<strong>de</strong> Doelen, Utrecht (Reinaer<strong>de</strong>)<br />

Galerie Atelier De Kaai, Goes (Het GORS)<br />

Kunst&Vliegwerk, Lei<strong>de</strong>n (Gemiva-SVG)<br />

Artilabo, Breda (Amarant)<br />

Atelier Artenzo, Tilburg (Amarant)<br />

Amsterdam Outsi<strong>de</strong>r Art, Amsterdam<br />

Galerie Atelier Herenplaats, Rotterdam<br />

(Pameijer)<br />

“Outsi<strong>de</strong>r art trekt<br />

zich niets aan<br />

van conventies in <strong>de</strong><br />

officiële kunstwereld”<br />

Hanneke Klaver, Atelier De Haagse School<br />

meer zien van outsi<strong>de</strong>r art?<br />

KUNSTUITLEEN<br />

Stichting Special Arts, info@specialarts.nl,<br />

tel. 0343-420 444 www.specialarts.nl<br />

MUSEUM<br />

Museum Dr. Guislain in Gent heeft een collectie<br />

outsi<strong>de</strong>r art, on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re afkomstig uit<br />

Ne<strong>de</strong>rland, www.museumdrguislain.be<br />

EVENEMENTEN<br />

Van 5 tot 7 februari 2010 wordt in New York<br />

<strong>de</strong> internationale Outsi<strong>de</strong>r Art Fair gehou<strong>de</strong>n.<br />

Tot en met 7 maart 2010, Tentoonstelling Niet<br />

Normaal, Beurs van Berlage Amsterdam.<br />

Jaco Kranendonk – Scheepswerf<br />

Galerie Atelier Herenplaats,<br />

acryl en inkt op papier, 1996<br />

.6 .7<br />

Projecten<br />

TIJDSCHRIFTEN<br />

Out of Art, magazine voor actuele outsi<strong>de</strong>r art,<br />

www.out-of-art.nl<br />

(P) Art, kunstnieuws van mensen met een<br />

handicap, www.specialarts.nl<br />

Raw vision, international magazine of outsi<strong>de</strong>r<br />

art, art brut, contemporary folk art,<br />

www.rawvision.com


Kunst uit zorgateliers geliefd bij verzamelaars<br />

een serieuze, bij hem passen<strong>de</strong><br />

opleiding. Hij maakt kennis met<br />

verschillen<strong>de</strong> materialen en<br />

technieken, en wordt gestimuleerd<br />

om zijn eigen werkvorm en<br />

persoonlijke stijl te ontwikkelen.<br />

Wie het werken in groepsverband<br />

ontgroeid is verhuist naar een<br />

‘satellietatelier’ in <strong>de</strong> buurt van<br />

Herenplaats of groeit door naar<br />

een geheel zelfstandig kunstenaarschap.<br />

Voordat het zover is<br />

behartigt Herenplaats <strong>de</strong> zakelijke<br />

belangen. Herenplaats heeft<br />

een eigen galerie en kunstuitleen<br />

en een uitgebreid netwerk in <strong>de</strong><br />

“In zo’n 175 ateliers<br />

zijn mensen met<br />

een beperking<br />

scheppend bezig”<br />

kunstwereld. Bennaars reist voor<br />

lezingen, beurzen en exposities<br />

<strong>de</strong> wereld rond; Herenplaats<br />

heeft zelfs een eigen stand op <strong>de</strong><br />

internationale Outsi<strong>de</strong>r Art Fair<br />

in New York.<br />

Kwetsbare markt<br />

De meeste zorgateliers in Ne<strong>de</strong>r-<br />

Stichting Special Arts, gevestigd in<br />

Doorn, treedt op als belangenbehartiger<br />

en expertisecentrum op het<br />

grensvlak tussen zorg en creativiteit.<br />

De stichting vraagt on<strong>de</strong>r een breed<br />

publiek aandacht voor het bijzon<strong>de</strong>re<br />

werk dat gehandicapten maken. Dat<br />

gebeurt bijvoorbeeld door het beheren<br />

van een lan<strong>de</strong>lijke kunstuitleen, door<br />

het kwartaalblad (P)art, door tentoonstellingen<br />

en door het uitreiken van <strong>de</strong><br />

Special Arts Award voor getalenteer<strong>de</strong><br />

kunstenaars met een beperking.<br />

Special Arts stimuleert dat gehandi-<br />

land hebben niet <strong>de</strong> faciliteiten<br />

van Atelier Herenplaats; dat is<br />

geen voorwaar<strong>de</strong> om bevredigend<br />

en succesvol te functioneren.<br />

Maar <strong>de</strong>skundige begeleiding is<br />

wel een essentiële factor. Om talent<br />

te helpen bloeien en kwaliteit<br />

te herkennen zijn beroepskrachten<br />

nodig die én artistiek én agogisch<br />

geschoold zijn. Zon<strong>de</strong>r een artistiek<br />

getraind oog verdwijnen <strong>de</strong><br />

mooiste dingen in <strong>de</strong> prullenbak.<br />

Of het omgekeer<strong>de</strong> gebeurt. Veel<br />

betrokkenen waarschuwen voor<br />

het verzieken van <strong>de</strong> markt, doordat<br />

zorgcliënten voor wie el<strong>de</strong>rs<br />

geen plek is te gemakkelijk met<br />

een kwast in <strong>de</strong> hand in een atelier<br />

wor<strong>de</strong>n neergezet. Hun werk<br />

wordt verkocht als outsi<strong>de</strong>r art<br />

terwijl het onvoldoen<strong>de</strong> kwaliteit<br />

capten zich ook buiten <strong>de</strong> zorginstellingen<br />

creatief ontwikkelen. Dat kan<br />

in <strong>de</strong> vorm van schil<strong>de</strong>rcursussen,<br />

poëzielessen of theaterworkshops.<br />

Stimulans is nodig, vertelt Klaaske <strong>de</strong><br />

Vos, directeur van Stichting Special<br />

Arts. “In het reguliere cursuscircuit<br />

zijn mensen met een beperking vaak<br />

niet welkom. Soms is dat een kwestie<br />

van onwetendheid, soms zijn er<br />

praktische bezwaren en soms is er<br />

weerstand. Wij vin<strong>de</strong>n het belangrijk<br />

dat mensen met een handicap <strong>de</strong>elnemen<br />

aan het maatschappelijk leven.<br />

Projecten<br />

heeft. Dat kan er op <strong>de</strong>n duur toe<br />

lei<strong>de</strong>n dat <strong>de</strong>ze kunstvorm niet<br />

langer serieus wordt genomen, zo<br />

vreest men. Een instrument dat<br />

beoogt om <strong>de</strong> <strong>de</strong>skundigheid on<strong>de</strong>r<br />

begelei<strong>de</strong>rs van gehandicapte<br />

kunstenaars te versterken is Out<br />

of Art, een halfjaarlijks – schitterend<br />

ge ïllustreerd – Ne<strong>de</strong>rlands<br />

magazine dat het grensgebied verkent<br />

tussen gewone he<strong>de</strong>ndaagse<br />

kunst en outsi<strong>de</strong>r art. Dankzij <strong>de</strong><br />

Engelse samenvatting wordt het<br />

blad ook in het buitenland graag<br />

gelezen. Vooral door kunstliefhebbers;<br />

in <strong>de</strong> zorgsector is het<br />

magazine min<strong>de</strong>r bekend. Dit<br />

tot verwon<strong>de</strong>ring van <strong>de</strong> redactie.<br />

Zij zou graag stimuleren dat<br />

juist hier het kwaliteitsbewustzijn<br />

wordt verhoogd, opdat<br />

outsi<strong>de</strong>r art niet een vergaarbak<br />

wordt voor alles wat buiten het<br />

normale valt.<br />

Bezuingingen<br />

Meer nog dan verwatering van<br />

<strong>de</strong> markt vormen bezuinigingen<br />

in <strong>de</strong> zorg een bedreiging. Bennaars<br />

en zijn collega’s van Atelier<br />

Herenplaats moeten vechten om<br />

het overeind te hou<strong>de</strong>n. “Het kan<br />

erop uit draaien dat getalenteer<strong>de</strong><br />

kunstenaars met een handicap<br />

straks weer gewoon zitten te<br />

knutselen, net als twintig jaar<br />

gele<strong>de</strong>n”, aldus Bennaars.<br />

Daarom tre<strong>de</strong>n we op als intermediair<br />

en proberen we kunst- en zorginstellingen<br />

bij elkaar te brengen.”<br />

De stichting nam het initiatief voor<br />

Kunst Inclusief, een on<strong>de</strong>rzoeksproject<br />

aan <strong>de</strong> Hogeschool Utrecht. Het<br />

brengt <strong>de</strong> aca<strong>de</strong>mische <strong>de</strong>skundigheid<br />

van hogescholen en <strong>de</strong> ervarings<strong>de</strong>skundigheid<br />

van zorginstellingen bij<br />

elkaar om nieuwe wegen te zoeken en<br />

nieuwe metho<strong>de</strong>s te ontwikkelen die<br />

<strong>de</strong> creatieve mogelijkhe<strong>de</strong>n voor mensen<br />

met een beperking vergroten.<br />

Aaltje van Zwe<strong>de</strong>n over Stichting Papageno<br />

“ Ik heb kin<strong>de</strong>ren<br />

gezien die helemaal<br />

opbloeien op het<br />

podium”<br />

De diagnose dat hun kind<br />

van vijf een autistische<br />

stoornis had, liet weinig<br />

ruimte. Niets aan te<br />

doen. Geen ontwikkeling mogelijk.<br />

Aaltje en Jaap van Zwe<strong>de</strong>n wil<strong>de</strong>n<br />

zich daar niet bij neerleggen. In <strong>de</strong><br />

Verenig<strong>de</strong> Staten, ont<strong>de</strong>kten ze, was<br />

een behan<strong>de</strong>lmetho<strong>de</strong> om autistische<br />

kin<strong>de</strong>ren individueel te begelei<strong>de</strong>n en<br />

te stimuleren in wat ze wél kunnen.<br />

Aaltje toog naar <strong>de</strong> VS en kwam<br />

terug met een plan voor intensieve<br />

begeleiding thuis, in een prikkelarme<br />

omgeving. “Ik hing briees op in<br />

<strong>de</strong> supermarkt om vrijwilligers te<br />

werven die onze zoon een dag<strong>de</strong>el per<br />

week zou<strong>de</strong>n willen begelei<strong>de</strong>n. Dat<br />

lukte verrassend goed.” Ze train<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

vrijwilligers zelf, want <strong>de</strong> regels voor<br />

communicatie zijn bij kin<strong>de</strong>ren met<br />

autisme totaal an<strong>de</strong>rs. En langzaam<br />

zagen ze dat hun zoon ondanks zijn<br />

beperking toch iets van <strong>de</strong> wereld<br />

ging begrijpen. Ze zagen ontwikkeling.<br />

Hun verhaal sprak zich rond,<br />

niemand in Ne<strong>de</strong>rland <strong>de</strong>ed zoiets.<br />

An<strong>de</strong>re ou<strong>de</strong>rs wil<strong>de</strong>n met hen<br />

praten, wil<strong>de</strong>n informatie. Toen die<br />

vraag bleef aanhou<strong>de</strong>n besloten ze een<br />

voorlichtingsmiddag te organiseren.<br />

Ze nodig<strong>de</strong>n <strong>de</strong>rtig mensen uit en<br />

kregen hon<strong>de</strong>rdvijftig aanmeldin-<br />

gen. Dat was <strong>de</strong>rtien jaar gele<strong>de</strong>n<br />

<strong>de</strong> directe aanleiding om Stichting<br />

Papageno op te richten, zo genoemd<br />

naar <strong>de</strong> vogelvanger uit Mozarts Die<br />

Zauberflöte.<br />

Muziektherapie huis<br />

Bij hun eigen zoon had<strong>de</strong>n ze nooit<br />

met muziek gewerkt, maar binnen<br />

Papageno kwam bestuurslid Marijke<br />

Foudraine al snel met het i<strong>de</strong>e iets<br />

met muziek te doen. Veel kin<strong>de</strong>ren<br />

met autisme gebruiken geen taal<br />

maar reageren wel op muziek, klank<br />

en ritme. Muziektherapie kan hen uit<br />

hun isolement halen. Aaltje: “Muziek<br />

gaat om actie en reactie, letten op wat<br />

<strong>de</strong> an<strong>de</strong>r doet, het gaat om tijd. Als<br />

je niet praat is muziek een prachtig<br />

mid<strong>de</strong>l om te communiceren.” Dat die<br />

therapie thuis gegeven moest wor<strong>de</strong>n<br />

lag voor <strong>de</strong> hand. “Het is vaak niet<br />

Projecten<br />

Stichting Papageno wil kin<strong>de</strong>ren met autisme en an<strong>de</strong>re beperkingen in<br />

aanraking brengen met kunst. Juist voor <strong>de</strong>ze kin<strong>de</strong>ren is <strong>de</strong> invloed van<br />

kunsteducatie groot. Het daagt ze uit om op een veilige manier hun wereld<br />

te vergroten en gestimuleerd hun (onvermoe<strong>de</strong>) mogelijkhe<strong>de</strong>n te ont<strong>de</strong>kken.<br />

.8 .9<br />

Stichting Special Arts<br />

Foto: De Beeldredaktie;<br />

Erik van ’t Woud<br />

door jos van <strong>de</strong> haterd<br />

te doen om met een autistisch kind<br />

naar therapie te gaan. Je haalt het<br />

dan uit <strong>de</strong> vertrouw<strong>de</strong> omgeving, je<br />

moet door druk verkeer, terwijl het<br />

kind juist behoefte heeft aan rust en<br />

structuur. Een voor<strong>de</strong>el is ook dat<br />

<strong>de</strong> therapeut snel een gevoel krijgt<br />

voor wat er in het gezin speelt. En <strong>de</strong><br />

ou<strong>de</strong>rs en broertjes en zusjes zien wat<br />

<strong>de</strong> muziektherapeut doet en raken<br />

daardoor zelf ook geïnspireerd.” Er<br />

rij<strong>de</strong>n nu tien Papageno-busjes vol<br />

muziekinstrumenten door Ne<strong>de</strong>rland.<br />

Een gediplomeer<strong>de</strong> muziektherapeut<br />

komt eens in <strong>de</strong> week bij <strong>de</strong> kin<strong>de</strong>ren<br />

thuis. Sommigen krijgen individuele<br />

muziektherapie op school, want ook<br />

vanuit het speciaal on<strong>de</strong>rwijs is er<br />

grote vraag.<br />

Kunst en muziek<br />

Aaltje van Zwe<strong>de</strong>n-van Buuren heeft<br />

<strong>de</strong> afgelopen <strong>de</strong>rtien jaar, samen<br />

met Marijke Foudraine en an<strong>de</strong>re<br />

bestuursle<strong>de</strong>n, al het werk voor Papageno<br />

zelf gedaan. “Ons kantoor is een<br />

computer op zol<strong>de</strong>r, meer niet.” Zij<br />

is opgeleid als docent beel<strong>de</strong>n<strong>de</strong> vorming<br />

en heeft een master Kunsteducatie<br />

gedaan aan <strong>de</strong> Amsterdamse<br />

Hogeschool voor <strong>de</strong> Kunsten. Haar<br />

man Jaap van Zwe<strong>de</strong>n is on<strong>de</strong>r meer<br />

chef-dirigent van het Radio Filhar-


Aaltje van Zwe<strong>de</strong>n over Stichting Papageno<br />

monisch Orkest en artistiek directeur<br />

van het Dallas Symphony Orchestra.<br />

Op <strong>de</strong> achtergrond <strong>de</strong>nkt hij mee,<br />

gebruikt zijn contacten, is betrokken<br />

bij sponsorwerving en dirigeert<br />

<strong>de</strong> benefietconcerten die Papageno<br />

ie<strong>de</strong>re twee jaar organiseert. Dat<br />

organiseren gebeurt allemaal vanaf<br />

die zol<strong>de</strong>r. En ook <strong>de</strong> kunstprojecten.<br />

Het eerste project was Strawinsky’s<br />

Petroesjka in een speciale uitvoering<br />

voor autistische kin<strong>de</strong>ren door het<br />

Concertgebouworkest, in samenwerking<br />

met jongerenvereniging Entree<br />

en het Concertgebouw. Papageno<br />

verzorg<strong>de</strong> <strong>de</strong> begeleiding van <strong>de</strong> kin<strong>de</strong>ren<br />

en het educatieve programma<br />

op <strong>de</strong> scholen, zowel in het primair<br />

als voortgezet on<strong>de</strong>rwijs. De zaal in<br />

het Concertgebouw zat vol. Aaltje:<br />

“De kin<strong>de</strong>ren von<strong>de</strong>n het fantastisch<br />

om in dat gebouw te zijn, het orkest<br />

te zien, <strong>de</strong> muziek te horen. Ook <strong>de</strong><br />

lessen die wij had<strong>de</strong>n gegeven von<strong>de</strong>n<br />

ze geweldig.” Maar <strong>de</strong> kin<strong>de</strong>ren uit<br />

het voortgezet on<strong>de</strong>rwijs waren niet<br />

zo blij met hoofdpersoon Peter, die<br />

kenmerken van een autist had. Aaltje:<br />

“De reactie was: ziet <strong>de</strong> wereld mij zo?<br />

Ik voel me voor gek zitten, ik schaam<br />

me.” Die reactie knoopte Aaltje in<br />

haar oren en nam ze mee naar het<br />

volgen<strong>de</strong> project. “Ik dacht, laten we<br />

het niet meer hebben over handicaps<br />

of autisme. Laten we uitgaan van wat<br />

<strong>de</strong> kin<strong>de</strong>ren wél kunnen. Daar wil<strong>de</strong><br />

ik ook gewone kin<strong>de</strong>ren bij betrekken.<br />

Samen een week lang met kunst bezig<br />

zijn.” Dat werd het project Ontmoeten<br />

waarin <strong>de</strong> kin<strong>de</strong>ren niet meer naar<br />

een concert gaan kijken, maar zelf <strong>de</strong><br />

voorstelling maken. “Ik heb kin<strong>de</strong>ren<br />

gezien die helemaal opbloeien op het<br />

podium.”<br />

Ontmoeten<br />

Een project zoals Ontmoeten was nog<br />

nooit geprobeerd. Zou dat wel lukken?<br />

Zou<strong>de</strong>n <strong>de</strong> kin<strong>de</strong>ren dat aankunnen?<br />

Aaltje moest soms twijfels wegnemen<br />

maar twee scholen in Bilthoven <strong>de</strong><strong>de</strong>n<br />

uitein<strong>de</strong>lijk enthousiast mee: een<br />

gewone vmbo-school en <strong>de</strong> vo-school<br />

Berg en Bosch voor speciaal on<strong>de</strong>rwijs.<br />

Het Muziekcentrum van <strong>de</strong><br />

Omroep (MCO) bleek bezig met een<br />

project om samen met kin<strong>de</strong>ren een<br />

Projecten<br />

Ze lopen rond in het muziekcentrum<br />

waar <strong>de</strong> contrabassen over <strong>de</strong> gang<br />

wor<strong>de</strong>n versleept, waar koren repeteren,<br />

waar ze stil moeten zijn. Ze lunchen<br />

in <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> ruimte als <strong>de</strong> musici.<br />

Het is wat je noemt een authentieke<br />

leeromgeving.” Het project werd een<br />

daverend succes en is nu drie keer uitgevoerd<br />

met het MCO. In 2010 wordt<br />

Ontmoeten lan<strong>de</strong>lijk doorgetrokken<br />

in samenwerking met het Rotterdams<br />

Philharmonisch Orkest, het Gel<strong>de</strong>rs<br />

Orkest, het Resi<strong>de</strong>ntie Orkest en het<br />

Ne<strong>de</strong>rlands Danstheater. Per regio<br />

wordt samengewerkt met kunstenaars<br />

uit die regio. En in 2011 komt er een<br />

symposium en verschijnt er een boek<br />

over <strong>de</strong> ervaringen en <strong>de</strong> methodiek<br />

van Ontmoeten. Want het is niet <strong>de</strong><br />

bedoeling dat Papageno als enige over<br />

<strong>de</strong> expertise beschikt. Aaltje: “De<br />

culturele instellingen gaan zelf leren<br />

hoe dit moet. Ze zoeken zelf samenwerking<br />

met scholen in <strong>de</strong> regio. Het<br />

moet overdraagbaar zijn.” Dat het<br />

steeds weer lukt om dit te organiseren<br />

is ook omdat kunstenaars het vanaf<br />

het begin fantastisch vin<strong>de</strong>n om met<br />

autistische kin<strong>de</strong>ren te werken. Het<br />

begon ooit met een telefoontje van<br />

het MCO, toen kunsteducatie nog in<br />

<strong>de</strong> kin<strong>de</strong>rschoenen stond. Aaltje: “De<br />

enige educatieme<strong>de</strong>werker die ze had<strong>de</strong>n<br />

bel<strong>de</strong> mij op: we willen iets doen<br />

met scholen in <strong>de</strong> regio en jij hebt<br />

vier kin<strong>de</strong>ren, dus daar weet jij vast<br />

wel iets van. Ik zei, dat is goed, maar<br />

dan moet je ook wel iets met speciaal<br />

on<strong>de</strong>rwijs doen. Zo is het begonnen.<br />

Met een paar musici en met Jaap<br />

als dirigent gaven ze een concertje<br />

voor kin<strong>de</strong>ren met een verstan<strong>de</strong>lijke<br />

beperking. En die musici wer<strong>de</strong>n<br />

daardoor geraakt, dat kon je gewoon<br />

zien. Ook bij Ontmoeten was dat zo.<br />

Je hebt als kunstenaar een week met<br />

kin<strong>de</strong>ren gewerkt. En dan zie je een<br />

jongetje dat net uit <strong>de</strong> psychiatrie is<br />

gekomen, heel angstig is en nu een<br />

rap staat te doen op het podium. Je<br />

hoort ou<strong>de</strong>rs zeggen: dat had<strong>de</strong>n we<br />

nooit gedacht. Dat geeft een geweldig<br />

gevoel.” Is het niet moeilijk met autistische<br />

kin<strong>de</strong>ren om te gaan? “Kunstenaars<br />

en kunstvakdocenten kunnen<br />

daar onzeker over zijn. Autisten<br />

vertonen nogal eens grensoverschrij<strong>de</strong>nd<br />

gedrag. Onze muziektherapeuten<br />

hebben daar ervaring mee, dus<br />

voorafgaand aan die projecten bespreken<br />

we dat, reiken we technieken en<br />

.10 foto’s: roeland koning foto: roeland koning<br />

.11<br />

muziekstuk uit te werken, kin<strong>de</strong>ren<br />

hun eigen muziek te laten componeren.<br />

“Dat durf<strong>de</strong>n ze ook aan met<br />

ons. De expertise die wij toevoeg<strong>de</strong>n<br />

was hoe je omgaat met kin<strong>de</strong>ren met<br />

autisme. Maar vanuit mijn eigen<br />

“Als je niet praat<br />

is muziek een prachtig mid<strong>de</strong>l<br />

om te communiceren”<br />

achtergrond wil<strong>de</strong> ik ook graag multidisciplinair<br />

werken, om <strong>de</strong> kin<strong>de</strong>ren<br />

een breed scala te bie<strong>de</strong>n van muziek,<br />

beel<strong>de</strong>n<strong>de</strong> kunst, tekst, dans en<br />

voordracht. En dat ook nog met twee<br />

verschillen<strong>de</strong> doelgroepen!” Het was<br />

onontgonnen gebied maar het werkte.<br />

De kin<strong>de</strong>ren maakten samen een<br />

voorstelling inclusief <strong>de</strong> muziek, het<br />

<strong>de</strong>cor, <strong>de</strong> teksten en <strong>de</strong> filmpjes. Een<br />

week lang waren ze bezig in het MCO,<br />

on<strong>de</strong>r leiding van een regisseur en<br />

begeleid door dansers, graffittikunstenaars<br />

en filmers. Aaltje: “Voor autistisch<br />

kin<strong>de</strong>ren is dat heel ingewikkeld.<br />

Er is geen vaste structuur. Ze maken<br />

<strong>de</strong>el uit van het artistieke proces, met<br />

alle spanningen die daarbij horen.<br />

vaardighe<strong>de</strong>n aan. We wijzen op het<br />

belang van veiligheid, vertrouwen,<br />

aansluiten op het niveau van het kind.<br />

Daarin kunnen <strong>de</strong> kunstenaars leren<br />

van <strong>de</strong> therapeuten.”<br />

Papageno paviljoen<br />

Sinds een jaar zijn <strong>de</strong> activiteiten van<br />

Papageno in een stroomversnelling<br />

gekomen. “We hebben <strong>de</strong>rtien<br />

jaar gezaaid, nu kunnen we een<br />

beetje oogsten”, zegt Aaltje. De<br />

benefietconcerten gaan gewoon<br />

door. Zo ook <strong>de</strong> Zomerweek en <strong>de</strong><br />

Winterdagen die Papageno ie<strong>de</strong>r jaar<br />

samen met <strong>de</strong> Baak organiseert voor<br />

gezinnen met een autistisch kind.<br />

De muziektherapie wordt uitgebreid<br />

naar scholen. De Ontmoetenprojecten<br />

wor<strong>de</strong>n lan<strong>de</strong>lijk. Papageno<br />

faciliteert on<strong>de</strong>rzoek op het gebied<br />

van kunsteducatie en muziektherapie.<br />

Voor al die activiteiten is<br />

fondsenwerving nodig. De NSGK<br />

(Ne<strong>de</strong>rlandse Stichting voor het<br />

Gehandicapte Kind), het Fonds<br />

voor <strong>Cultuur</strong>participatie, het Prins<br />

Bernhard <strong>Cultuur</strong>fonds, het VSBfonds<br />

en vele an<strong>de</strong>ren steunen Papageno.<br />

Om het allemaal aan te kunnen werkt<br />

Papageno nu met projectlei<strong>de</strong>rs.<br />

De doelstelling is dat kunst en<br />

kunsteducatie een vaste plek krijgen<br />

Kin<strong>de</strong>ren met autisme spectrum stoornis<br />

Sommige autisten zijn extreem gesloten en gebruiken geen taal, an<strong>de</strong>ren vragen<br />

juist extreem veel aandacht en praten hon<strong>de</strong>rdduizend keer over hetzelf<strong>de</strong>. Het<br />

spectrum varieert van kin<strong>de</strong>ren met een ernstige verstan<strong>de</strong>lijke beperking tot<br />

normaal intelligente en hoogbegaaf<strong>de</strong> kin<strong>de</strong>ren. Deze kin<strong>de</strong>ren zitten verspreid<br />

over het on<strong>de</strong>rwijs en het speciaal on<strong>de</strong>rwijs. Het aantal diagnosticeringen<br />

groeit jaarlijks sterk.<br />

in het speciaal on<strong>de</strong>rwijs. Papageno<br />

wil daarvoor een kenniscentrum<br />

zijn. En dan is het meest ambitieuze<br />

project nog niet eens genoemd, het<br />

Papageno Paviljoen. Aaltje: “We zijn<br />

al jaren op zoek naar een plek waar we<br />

een goe<strong>de</strong> woonvorm kunnen maken<br />

voor jongvolwassenen met autisme.<br />

Waar we ze op weg kunnen helpen<br />

naar hun plek in <strong>de</strong> maatschappij.<br />

Dat gaat nu heel snel. We hebben<br />

een pand gevon<strong>de</strong>n en <strong>de</strong> gemeente<br />

Laren is enthousiast. Daar willen we<br />

een cultureel centrum aan koppelen<br />

waar we koffieconcerten geven en<br />

cursussen organiseren. Ook daar<br />

hopen we te kunnen laten zien<br />

dat het heel goed mogelijk is om<br />

verschillen<strong>de</strong> groepen bij elkaar te<br />

brengen en samen iets moois te doen.<br />

Als het allemaal lukt is dat paviljoen<br />

er over twee jaar!”<br />

www.stichtingpapageno.nl


Beleveniskunstwerk voor speciale mensen<br />

Alle zintuigen<br />

geprikkeld in<br />

De Belevenis<br />

Projecten<br />

“ Er moet iets komen voor<br />

mensen die an<strong>de</strong>rs <strong>de</strong> hele dag<br />

in hun rolstoel zitten te dutten”<br />

.12<br />

Ie<strong>de</strong>réén vindt het fijn om af<br />

en toe uit <strong>de</strong> sleur te breken,<br />

iets nieuws en onverwachts<br />

te beleven en geraakt te wor-<br />

het een vera<strong>de</strong>ming om even in De<br />

Belevenis te mogen zijn’.<br />

Kunstenaars<br />

een verstan<strong>de</strong>lijke en lichamelijke<br />

beperking werkte, prijst <strong>de</strong> manier<br />

waarop <strong>de</strong> kunstenaars zich – na<br />

diverse bezoeken aan gehandi-<br />

.13<br />

<strong>de</strong>n. Daarom is er voor mensen<br />

Achter <strong>de</strong> Belevenis schuilt een captenzorginstellingen – hebben<br />

met een ernstige meervoudige<br />

klein projectbureau, waar Berry weten in te leven in wat <strong>de</strong>ze groep<br />

beperking en diep <strong>de</strong>menteren<strong>de</strong><br />

Holtslag be<strong>de</strong>nker, initiatiefnemer wel en niet kan of leuk vindt. “Het<br />

ou<strong>de</strong>ren sinds kort De Belevenis:<br />

en directeur is. Het ontwerp is van mooie van De Belevenis is dat <strong>de</strong><br />

een reizend uitgaanscentrum van<br />

artistiek lei<strong>de</strong>r Jennifer Joan, voor gasten in eigen tempo die bijzon-<br />

1.600 vierkante meter, speciaal<br />

<strong>de</strong> aankleding van <strong>de</strong> werel<strong>de</strong>n <strong>de</strong>re en uitnodigen<strong>de</strong> werel<strong>de</strong>n<br />

gemaakt om <strong>de</strong>ze mensen en<br />

teken<strong>de</strong>n zo’n twintig kunstenaars kunnen verkennen. De uitdaging<br />

hun familiele<strong>de</strong>n een onvergete-<br />

die via Kunstenaars&CO bij het bij <strong>de</strong>ze mensen is ze alert te laten<br />

lijke dag te bezorgen. De gasten<br />

project wer<strong>de</strong>n betrokken. Me<strong>de</strong> zijn op signalen uit hun omgeving;<br />

wor<strong>de</strong>n ontvangen in sprookjes-<br />

dankzij <strong>de</strong> inzet van een leger dat is voor hen een hele stap. De<br />

achtige ruimtes met namen als<br />

vrijwilligers en enkele professionele kunstenaars hebben daar goed op<br />

De Belovenis, <strong>de</strong> Bevlogenis, <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>corbouwers wisten zij in ateliers ingespeeld. In elke ruimte zit bij-<br />

Oosternis, <strong>de</strong> Spelonkenis en <strong>de</strong><br />

verspreid over Purmerend en Zaanvoorbeeld een grote ro<strong>de</strong> knop. Als<br />

Verkoelenis. Werel<strong>de</strong>n waar alle<br />

dam De Belevenis te bouwen. “Die je daarop drukt, gebeurt er iets. Er<br />

zintuigen wor<strong>de</strong>n geprikkeld,<br />

zes maan<strong>de</strong>n waren tropenjaren”, gaat een briesje waaien of een vogel<br />

door knuffelobjecten, kleuren,<br />

zegt directeur Berry Holtslag ach- vliegen. Dat vindt ie<strong>de</strong>reen prach-<br />

lichtjes, rookwolken en wiegen<strong>de</strong><br />

teraf. In het atelier heerste chaos. tig. Je ziet mensen soms helemaal<br />

bed<strong>de</strong>n. Tilapparatuur, mooie ver-<br />

Voor een bewegen<strong>de</strong> knuffelijsbeer openbreken.”<br />

lichte verschoningsruimtes, een<br />

met vier wasbare hoezen en een<br />

restaurant waar na het eten een<br />

gromgeluidje was bijvoorbeeld een Toekomstplannen<br />

washandje klaarligt… aan alles is<br />

heel team nodig en een begroting De Belevenis voorziet in een<br />

gedacht. In het voorjaar van 2009<br />

van vijf pagina’s. De kracht van groeien<strong>de</strong> maatschappelijke be-<br />

stond De Belevenis zes weken in<br />

kunstenaars is dat hun gedachhoefte. Volgens directeur Holtslag<br />

Amsterdam. De reacties in het<br />

tepatroon afwijkt van het alle- telt Ne<strong>de</strong>rland zo’n twintig- tot<br />

gastenboek van ou<strong>de</strong>rs, kin<strong>de</strong>ren<br />

daagse. Maar ze zijn daarnaast ook <strong>de</strong>rtigduizend mensen met een<br />

en verzorgers buitelen over elkaar<br />

overtuigd van hun ontwerp. Als ernstige meervoudige beperking<br />

heen van enthousiasme en dank-<br />

je met twintig kunstenaars werkt, en tweemaal zoveel diep <strong>de</strong>men-<br />

De Belevenis biedt kunstzinnig vermaak aan mensen met<br />

baarheid: ‘De bewoners liggen nu<br />

krijg je een proces dat moeilijk aan teren<strong>de</strong> ou<strong>de</strong>ren. De laatste groep<br />

een ernstige meervoudige beperking. Even iets heel an<strong>de</strong>rs<br />

met een grote smile in bed’, ‘Dank<br />

te sturen is.” Toch overheerst be- groeit snel, door <strong>de</strong> vergrijzing. Het<br />

dan het dagelijkse leven in een zorginstelling.<br />

namens een elfjarig meisje met<br />

won<strong>de</strong>ring voor wat er is neergezet. bestuur en het projectbureau van<br />

door mariette huisjes<br />

grote glun<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> blauwe ogen’,<br />

Karin Blok, die als gedrags<strong>de</strong>skun- De Belevenis willen het dan ook<br />

beeld eran oppenheimer<br />

‘In <strong>de</strong>ze snelle har<strong>de</strong> wereld was<br />

dige twintig jaar met mensen met niet laten bij een rondreizend


.14<br />

uitgaanscentrum. Hun ambitie<br />

is dat er in 2012 ergens op een<br />

Dat zou betekenen dat het bureau<br />

erachter in elk geval nog twee jaar<br />

als beheer<strong>de</strong>r van <strong>de</strong> AWBZ<br />

verbon<strong>de</strong>n aan verzekeraar Agis,<br />

.15<br />

centrale plek in Ne<strong>de</strong>rland een<br />

kan doorgaan met het organiseren<br />

legt uit dat het zorgstelsel zo niet<br />

vast uitgaanscentrum komt, met<br />

van nieuwe evenementen. Voor die<br />

in elkaar zit. “Wij on<strong>de</strong>rkennen<br />

een overnachtingsmogelijkheid<br />

gebeurtenissen zelf moet dan wel<br />

zon<strong>de</strong>r meer <strong>de</strong> waar<strong>de</strong> van dit<br />

en een wellnesscenter. “Ja, dat<br />

weer aparte financiering wor<strong>de</strong>n<br />

soort ervaringen. Het is knap hoe<br />

is ambitieus, in een tijd dat <strong>de</strong><br />

gezocht. De eerste plannen richten<br />

kunstenaars iets hebben gebouwd<br />

zorgbudgetten on<strong>de</strong>r druk staan”,<br />

zich op Limburg. Er moeten nog<br />

dat <strong>de</strong>ze mensen verleidt om los<br />

bevestigt bestuurslid Henny<br />

een paar sponsors ja zeggen; dan<br />

te komen uit zichzelf. Maar <strong>de</strong><br />

Jacobse, die eer<strong>de</strong>r werkzaam was<br />

zal dit voorjaar in Heel <strong>de</strong> Beleve-<br />

AWBZ is er voor <strong>de</strong> noodzakelijke<br />

als directeur van Stichting AGO<br />

nis-tent opnieuw wor<strong>de</strong>n opge-<br />

zorg en uitgaan wordt over het<br />

en als voorzitter van Gehandibouwd.<br />

Het programma wordt dan<br />

algemeen meer beschouwd als een<br />

captensport Ne<strong>de</strong>rland. “Maar<br />

aangevuld met openluchttheater,<br />

luxe. Ik ben er geweest en vond<br />

wij vin<strong>de</strong>n het belangrijk dat er<br />

iets komt voor <strong>de</strong> groeien<strong>de</strong> groep<br />

mensen die an<strong>de</strong>rs <strong>de</strong> hele dag in<br />

hun rolstoel aan tafel maar wat<br />

zitten te dutten.” Dat De Belevenis<br />

op veel steun kan rekenen,<br />

“Het was een<br />

vera<strong>de</strong>ming<br />

om even in De Belevenis<br />

een wellnesscenter en <strong>de</strong> mogelijkheid<br />

om te overnachten. Jacobse<br />

en <strong>de</strong> zijnen doen hun uiterste best<br />

om steeds weer nieuwe financiering<br />

rond te krijgen. Ze zien De<br />

Belevenis niet in <strong>de</strong> eerste plaats<br />

het zelf ook heerlijk om eens iets<br />

totaal an<strong>de</strong>rs mee te maken. De<br />

Belevenis is heus voor een bre<strong>de</strong>re<br />

doelgroep geschikt dan alleen<br />

voor gehandicapten en <strong>de</strong>menten.”<br />

blijkt wel uit het succes waarmee<br />

fondsen wer<strong>de</strong>n geworven voor te mogen zijn”<br />

als een zorgvoorziening, maar<br />

als cultuur. Minister Plasterk of<br />

samen ontspannen<br />

Er lijken kansen in het verschiet<br />

<strong>de</strong> start van het project. On<strong>de</strong>r<br />

<strong>de</strong> kunstfondsen zijn nog niet tot<br />

bij het bedrijfsleven. Holtslag<br />

meer Stichting DOEN, VSBfonds,<br />

dat standpunt overgehaald. “Als<br />

signaleert dat het in Japan al<br />

Rabobank en Ne<strong>de</strong>rlandse Stich-<br />

ik in <strong>de</strong> krant lees dat <strong>de</strong> Efteling<br />

een trend is om samen met colting<br />

voor het Gehandicapte Kind<br />

50 miljoen euro uittrekt voor een<br />

lega’s heerlijk te ontspannen. De<br />

lieten zich overtuigen door het<br />

uitbreiding, dan <strong>de</strong>nk ik wel: had-<br />

Belevenis, afgehuurd voor een<br />

on<strong>de</strong>rnemingsplan. “Maar dat was<br />

<strong>de</strong>n wij maar een tien<strong>de</strong> daarvan”,<br />

avond, biedt daarvoor een prima<br />

een project”, zegt Jacobse. “Nu zijn<br />

verzucht Jacobse.<br />

mogelijkheid. <strong>Cultuur</strong>, commer-<br />

we uit <strong>de</strong> pioniersfase. Daarvoor<br />

cie, zorgbudget, liefdadigheid of<br />

is structurele financiering nodig<br />

Bre<strong>de</strong>re doelgroep<br />

maatschappelijk verantwoord<br />

en die is veel lastiger te organi-<br />

Mensen die niet in staat zijn<br />

on<strong>de</strong>rnemen… het is te hopen<br />

seren.” Gelukkig ziet het ernaar<br />

voor zichzelf te zorgen, wor<strong>de</strong>n<br />

dat De Belevenis kan doorgaan.<br />

uit dat <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse Stichting<br />

on<strong>de</strong>rhou<strong>de</strong>n vanuit <strong>de</strong> Algemene<br />

Interesse?<br />

voor het Gehandicapte Kind en<br />

Wet Bijzon<strong>de</strong>re Ziektekosten<br />

<strong>de</strong> Stichting DOEN financieel<br />

(AWBZ). Valt er in die hoek niets<br />

partner wor<strong>de</strong>n in De Belevenis.<br />

De Wolkenwereld te regelen? Rieta van Staalduine,<br />

www.<strong>de</strong>belevenis.nl<br />

Ballenmuur<br />

Ballengang<br />

Projecten<br />

On<strong>de</strong>rwaterwereld


René Fleur haalt <strong>de</strong> ‘spelen<strong>de</strong> mens’ naar buiten<br />

“Het is mooi als<br />

mijn ontwerpen<br />

een sociale<br />

functie hebben”<br />

Speelgoedontwerper René Fleur werkte mee aan het vormgeven van De<br />

Belevenis, uitgaanscentrum voor mensen die functioneren op een zeer laag<br />

niveau zoals ernstig meervoudig gehandicapten en <strong>de</strong>menteren<strong>de</strong> ou<strong>de</strong>ren.<br />

Sindsdien ontwikkel<strong>de</strong> hij diverse concepten voor doelgroepen in <strong>de</strong> zorg.<br />

Met zijn ontwerpen wil hij <strong>de</strong> zintuigen prikkelen en bijzon<strong>de</strong>re ervaringen<br />

realiseren.<br />

René Fleur is net terug van<br />

een heftige zeiltocht door<br />

Ne<strong>de</strong>rland. Hij ziet het<br />

omgaan met <strong>de</strong> wind en<br />

<strong>de</strong> stroming als een uitdagend spel.<br />

“Misschien is een zeilboot voor mij<br />

wel het ultieme speelgoed”, meent <strong>de</strong><br />

vormgever, die aan <strong>de</strong> HKU als speelgoedontwerper<br />

is afgestu<strong>de</strong>erd. Fleurs<br />

fascinatie voor beweging, interactiviteit<br />

en beleving komt ook terug in<br />

zijn ontwerpen. “Via speelgoed kun je<br />

kin<strong>de</strong>ren iets laten ervaren, hen doen<br />

verbazen of uitdagen. De Belevenis<br />

is ook sterk gericht op <strong>de</strong> ervaring.<br />

Daarom was ik direct enthousiast.”<br />

Sociale functie<br />

Dat enthousiasme werd tij<strong>de</strong>ns het<br />

meewerken aan <strong>de</strong> pilot van De<br />

Belevenis in 2006 alleen maar groter.<br />

Fleur: “We gingen met me<strong>de</strong>werkers<br />

van De Belevenis op bezoek bij een<br />

dagbestedingscentrum. Daar kreeg ik<br />

veel bewon<strong>de</strong>ring voor <strong>de</strong> positieve,<br />

energieke manier waarop begelei<strong>de</strong>rs<br />

omgaan met groepen waarmee het<br />

contact soms lastig is. Met mijn ontwerpen<br />

wil ik daaraan bijdragen. Het<br />

is mooi als mijn ontwerpen zo een sociale<br />

functie krijgen. Om meer gevoel<br />

voor <strong>de</strong>ze mensen te krijgen heb ik<br />

zelf een tijdje als activiteitenbegelei<strong>de</strong>r<br />

in een atelier voor licht verstan<strong>de</strong>lijk<br />

gehandicapten gewerkt.”<br />

Orgelvloer<br />

Voor De Belevenis van 2009 ontwierp<br />

Fleur on<strong>de</strong>r meer een ‘orgelvloer’,<br />

een levensgroot toetsenbord waarop<br />

bezoekers zelf muziek kunnen maken<br />

door op <strong>de</strong> toetsen heen en weer te<br />

stappen. On<strong>de</strong>r <strong>de</strong> toetsen bevestig<strong>de</strong><br />

hij blaasbalgen die lucht in orgelpijpen<br />

van verschillen<strong>de</strong> lengte blazen. Fleur:<br />

“Ik heb met iemand uit <strong>de</strong> zorg samengewerkt<br />

om het concept ook geschikt<br />

te maken voor rolstoelers en dove<br />

mensen. Naast het toetsenbord heb<br />

ik een brug bevestigd van resonerend<br />

materiaal. Rolstoelers kunnen hierop<br />

rij<strong>de</strong>n en wanneer hun begelei<strong>de</strong>rs<br />

muziek maken, kunnen zij het geluid<br />

door hun hele lichaam voelen gaan.”<br />

Wolkenwand<br />

Voor <strong>de</strong> ‘wolkenwand’ die hij bouw<strong>de</strong><br />

voor De Belevenis, maakte Fleur wolken<br />

die muziek maken door lucht te<br />

blazen langs een panfluit. Ook bedacht<br />

hij <strong>de</strong> techniek bij een concept om<br />

ballonnen te laten geuren als je erin<br />

knijpt. “Ik zoek naar manieren om <strong>de</strong><br />

zintuigen te prikkelen met gelui<strong>de</strong>n,<br />

geuren, beel<strong>de</strong>n, via <strong>de</strong> tastzin of<br />

beweging. Die prikkels moeten wel<br />

goed gedoseerd zijn. Autisten kunnen<br />

meestal niet meer dan <strong>de</strong> prikkeling<br />

van één zintuig aan. Voor an<strong>de</strong>re<br />

groepen is het juist fijn om lekker te<br />

kunnen rossen tegen een boksbal.”<br />

voor dienstverlening aan mensen met<br />

een verstan<strong>de</strong>lijke beperking, richtte<br />

hij een snoezelruimte in. Snoezelruimtes,<br />

een begrip in <strong>de</strong> gehandicaptenzorg,<br />

zijn ruimtes met ge<strong>de</strong>mpt<br />

licht en geluid, vrolijke kleuren en<br />

zachte materialen, waar mensen met<br />

een ernstige meervoudige handicap<br />

op een rustige en veilige manier<br />

DOOR JOANNET VAN DER PERK<br />

.16<br />

sensaties kunnen on<strong>de</strong>rgaan. “Voor<br />

Abrona heb ik <strong>de</strong> ruimte volgens <strong>de</strong><br />

thema’s aar<strong>de</strong>, vuur, water en lucht<br />

ingericht. Bij elk thema heb ik meubels,<br />

beel<strong>de</strong>n en grote knuffelbeesten<br />

ontworpen en samen met an<strong>de</strong>re<br />

kunstenaars gemaakt.” Voor <strong>de</strong>menteren<strong>de</strong><br />

ou<strong>de</strong>ren ontwikkel<strong>de</strong> Fleur <strong>de</strong><br />

beleefkeuken, een mobiel, sfeervol<br />

ingericht keukentje, waarin een<br />

activiteitenbegelei<strong>de</strong>r voor of samen<br />

met patiënten kan koken. “Bij <strong>de</strong>men-<br />

.17<br />

Snoezelruimte<br />

teren<strong>de</strong> ou<strong>de</strong>ren kunnen geuren of<br />

Inmid<strong>de</strong>ls heeft Fleur verschillen<strong>de</strong><br />

smaken prettige emoties oproepen.<br />

concepten voor <strong>de</strong> zorgsector ontwik-<br />

Een vertrouw<strong>de</strong> geur als kaneel of het<br />

keld. Voor Abrona, een organisatie<br />

schillen van appels kunnen herinneringen<br />

naar boven halen.”<br />

NAAM: René Fleur<br />

BEROEP: Speelgoedontwerper<br />

en vormgever<br />

GEBOORTEJAAR: 1962<br />

OPLEIDING: Hogeschool voor <strong>de</strong><br />

Kunsten Utrecht, 3D Vormgeving<br />

BEKENDE PROJECTEN:<br />

De Belevenis, snoezelruimte Abrona<br />

www.studiorenefleur.com<br />

Portret<br />

foto: daimon xanthopoulos<br />

“ Via speelgoed kun je<br />

kin<strong>de</strong>ren iets laten<br />

ervaren, hen doen<br />

verbazen of uitdagen”<br />

Windschuitje<br />

In zijn windschuitje, een toestel dat<br />

Fleur ontwierp voor <strong>de</strong> tuin van een<br />

zorginstelling, komt zijn fascinatie<br />

voor beweging en zeilen terug. Het<br />

windschuitje bestaat uit een ron<strong>de</strong><br />

kuip met daarop een flexibele mast<br />

met bla<strong>de</strong>n, in <strong>de</strong> vorm van een grote<br />

rietstengel. Liggend in die kuip kun<br />

je, starend naar <strong>de</strong> lucht, meewiegen<br />

op <strong>de</strong> beweging van <strong>de</strong> wind. “In dit<br />

ontwerp gaat het om het gevoel van<br />

ruimte, van buiten zijn. Het gevoel<br />

dat je hebt op een boot, of als je,<br />

zittend tegen een boom, <strong>de</strong> boom<br />

voelt meebewegen met <strong>de</strong> wind.<br />

Groepen in <strong>de</strong> zorg hebben dit soort<br />

ervaringen nauwelijks.”


Sencity feesten: alle zintuigen op scherp<br />

Foodjockeys on the Sensefloor<br />

Muziek ervaren<br />

zon<strong>de</strong>r het te horen<br />

‘Not even the sky is the limit!’ is het motto van stichting Skyway die<br />

sinds 2003 danceparty’s organiseert die alle zintuigen prikkelen. Met<br />

een trillen<strong>de</strong> en oplichten<strong>de</strong> Sensefloor, aroma-, food-, light en visual<br />

jockeys én massage.<br />

“ Zien, voelen<br />

proeven en ruiken”<br />

DOOR YOLANDA BAKKER<br />

Van Rotterdam tot Kaapstad<br />

draaien dj’s als 100%<br />

Isis, Don Diablo, Laidback<br />

Luke en Lady Aïda<br />

op <strong>de</strong> immens populaire Sencityfeesten.<br />

Feesten die ver<strong>de</strong>rgaan dan<br />

<strong>de</strong> muziek: Sencity dompelt bezoekers<br />

on<strong>de</strong>r in een totaalervaring<br />

waarbij je <strong>de</strong> muziek letterlijk voelt.<br />

Dansend tegen een achtergrond van<br />

vi<strong>de</strong>obeel<strong>de</strong>n, op trillen<strong>de</strong> en oplichten<strong>de</strong><br />

dansvloeren, geprikkeld door<br />

geuren die <strong>de</strong> beleving nog intenser<br />

maken. En het drankje van je keuze<br />

wijs je gewoon aan op het T-shirt van<br />

<strong>de</strong> barman of -vrouw. Handig omdat<br />

<strong>de</strong> muziek keihard staat, maar ook omdat<br />

<strong>de</strong> helft van <strong>de</strong> bezoekers doof is…<br />

Signdancers<br />

Bij dansevenementen gaat het al<br />

jaren niet meer alleen om <strong>de</strong> muziek;<br />

naast dj’s zijn ook vj’s en an<strong>de</strong>re<br />

multimediakunstenaars belangrijk<br />

gewor<strong>de</strong>n. Skyway heeft dit concept<br />

vertaald naar dove en slechthoren<strong>de</strong><br />

jongeren. Met als credo: muziek kun<br />

je ervaren ook zon<strong>de</strong>r het te horen!<br />

Naast beeld en geluid laten aroma-<br />

jockey’s <strong>de</strong> bezoekers verschillen<strong>de</strong><br />

geuren ervaren die een vertaling zijn<br />

van <strong>de</strong> passie en emotie in muziek.<br />

Gebarentolken en signdancers<br />

vertalen <strong>de</strong> teksten en emoties van<br />

<strong>de</strong> muziek. De beats wor<strong>de</strong>n met<br />

oplichten<strong>de</strong> en trillen<strong>de</strong> dansvloeren<br />

zichtbaar en voelbaar gemaakt. Doventolken<br />

zorgen ervoor dat er altijd<br />

een gesprek kan wor<strong>de</strong>n gevoerd. Zo<br />

ontstaat een heel nieuw, prikkelend<br />

evenement dat voor ie<strong>de</strong>reen aantrekkelijk<br />

is.<br />

“Het drankje van je<br />

keuze wijs je gewoon<br />

aan op het T-shirt van<br />

<strong>de</strong> barman”<br />

Sencity<br />

De eerste editie van Sencity vond<br />

plaats op 15 maart 2003 in poppodium<br />

Nighttown in Rotterdam<br />

on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> naam Deaf Valley. Later<br />

werd het Sense om te benadrukken<br />

dat alle zintuigen wor<strong>de</strong>n geprikkeld:<br />

zien, voelen, proeven, ruiken en (in<br />

min<strong>de</strong>re mate) horen. Tegenwoordig<br />

heet het muziekevenement Sencity<br />

omdat het uit steeds meer on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len<br />

ging bestaan, geïnspireerd door<br />

<strong>de</strong> stads- en straatcultuur. Al snel<br />

<strong>de</strong><strong>de</strong>n beken<strong>de</strong> dj’s mee, zoals Don<br />

Diablo, Laidback Luke, 100% Isis,<br />

Projecten<br />

Ronald Molendijk, Benny Rodrigues,<br />

Lady Aïda, Hitmeister D, Egbert<br />

Jan Weeber en Victor Coral. Het<br />

programma omvat optre<strong>de</strong>ns van<br />

bands en dansgroepen, horend of<br />

doof, zoals Rathskellar en Angel<br />

d’Amor. Vaak gaat het om beken<strong>de</strong><br />

acts zoals Hind, e Sheer, Zuco<br />

103, Soulvation en C-mon & Kypski,<br />

vertaald door muziektolken naar Ne<strong>de</strong>rlandse<br />

gebarentaal. Maar er zijn<br />

ook kapsters die <strong>de</strong> bezoekers binnen<br />

een kwartier een make-over geven<br />

en masseuses die voor ontspanning<br />

zorgen met ritmische massage.<br />

Organisatietalent<br />

Skyway betrekt dove jongeren bij<br />

<strong>de</strong> organisatie omdat zij kennis<br />

hebben van <strong>de</strong> cultuurbeleving van<br />

<strong>de</strong> dovengemeenschap. En an<strong>de</strong>rsom<br />

leidt Skyway hen op om zelf<br />

evenementen te organiseren, zodat<br />

ze hun organisatietalent kunnen<br />

ontwikkelen en leren samenwerken<br />

met horen<strong>de</strong> mensen. Zo leren dove<br />

jongeren zichzelf te presenteren,<br />

zich te ontwikkelen en beleven ze<br />

natuurlijk ook gewoon een avondje<br />

lekker dansen. Skyway organiseert<br />

het evenement twee keer per jaar en<br />

is inmid<strong>de</strong>ls ook internationaal actief.<br />

Er zijn events geweest in België,<br />

Spanje, Finland, Mexico, Jamaica,<br />

Zuid-Afrika en <strong>de</strong> Verenig<strong>de</strong> Staten.<br />

De bezoekersaantallen liggen rond<br />

<strong>de</strong> duizend per evenement.<br />

www.sencity.nl<br />

Mutesounds<br />

Een vergelijkbaar initiatief is<br />

MuteSounds. Wat begon als een<br />

afstu<strong>de</strong>erproject van Marcel <strong>de</strong><br />

Wekker aan <strong>de</strong> Hogeschool INHol-<br />

land groei<strong>de</strong> uit tot een festival met<br />

muziek en film voor doven, slechthoren<strong>de</strong>n<br />

en horen<strong>de</strong>n. Afgelopen<br />

juni vond <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> editie plaats in<br />

Den Haag. MuteSounds startte met<br />

een muziek- en filmprogramma in<br />

samenwerking met Shoot Me Film<br />

Festival op het PopHotSpot-podium<br />

op <strong>de</strong> Grote Markt. Dove, slechthoren<strong>de</strong><br />

en horen<strong>de</strong> bezoekers wer<strong>de</strong>n<br />

getrakteerd op niet-alledaagse<br />

concepten. MuteSounds had een<br />

uiteenlopen<strong>de</strong> en <strong>de</strong>els internationale<br />

line-up geprogrammeerd met <strong>de</strong><br />

beste dj’s en live artiesten waaron<strong>de</strong>r<br />

DJ Technasia en live artiest Eboman<br />

aangevuld met vi<strong>de</strong>oprojecties,<br />

kunstinstallaties, live acts en <strong>de</strong><br />

trillen<strong>de</strong> Sensefloor. Ver<strong>de</strong>r was<br />

er een filmprogramma waarvoor<br />

<strong>de</strong> programmeurs van Deaf in the<br />

Picture en Shoot Me Film Festival<br />

uiteenlopen<strong>de</strong> films vertoon<strong>de</strong>n die<br />

geschikt waren voor doven, slechthoren<strong>de</strong>n<br />

en horen<strong>de</strong>n. Aansluitend<br />

kon<strong>de</strong>n bezoekers een selectie van<br />

interactieve kunstinstallaties uit het<br />

poppodium Paard van Troje zien,<br />

uitproberen en beleven!<br />

Inclusive Design<br />

Sencity en MuteSounds zijn goe<strong>de</strong><br />

voorbeel<strong>de</strong>n van Design for All – a<br />

mo<strong>de</strong>l for Inclusive Design (zie ka<strong>de</strong>r),<br />

een relatief jong begrip dat snel<br />

terrein wint. Het gaat er daarbij om<br />

dat ontwerpers van producten, processen<br />

en ‘omgevingen’ er tij<strong>de</strong>ns het<br />

gehele ontwerpproces voor zorgen<br />

dat specifieke potentiële gebruikers<br />

niet wor<strong>de</strong>n uitgesloten. Het beklem-<br />

“ De beats wor<strong>de</strong>n met<br />

oplichten<strong>de</strong> en trillen<strong>de</strong><br />

dansvloeren zichtbaar en<br />

voelbaar gemaakt”<br />

toont een inclusieve en integrale<br />

bena<strong>de</strong>ring bij het ontwerpen van<br />

nieuwe diensten en producten.<br />

www.skyway.nl<br />

Design for All – a mo<strong>de</strong>l<br />

for Inclusive Design<br />

Met Design for All wor<strong>de</strong>n<br />

producten, woningen, openbare<br />

gebouwen en ruimtes,<br />

verpakkingen, werkplekken en<br />

openbaar vervoer toegankelijk<br />

en gebruiksvrien<strong>de</strong>lijk voor een<br />

zo groot mogelijke groep gebruikers.<br />

An<strong>de</strong>rs gezegd: zo min<br />

mogelijk gebruikers dienen van<br />

efficiënt, veilig en gemakkelijk<br />

gebruik van producten, gebouwen,<br />

vervoer, werkplekken, etc.<br />

te wor<strong>de</strong>n buitengesloten.<br />

Dit betekent dat bij productontwikkeling<br />

niet alleen wordt<br />

gekeken naar <strong>de</strong> ‘gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong>’<br />

gebruiker, maar dat ook rekening<br />

wordt gehou<strong>de</strong>n met <strong>de</strong><br />

zwakkere, niet zo behendige,<br />

kleine en ook heel lange, niet-<br />

Ne<strong>de</strong>rlands spreken<strong>de</strong> consumenten.<br />

De ontwerper, producent,<br />

architect en beleidsbeslissers<br />

moeten leren <strong>de</strong>nken vanuit<br />

<strong>de</strong> functionele capaciteiten<br />

en beperkingen, en vanuit <strong>de</strong><br />

zowel rationele als emotionele<br />

behoeften en wensen van <strong>de</strong>ze<br />

gebruikers om vervolgens hun<br />

producten en diensten ook op<br />

die doelgroepen afstemmen.<br />

.18 .19<br />

www.<strong>de</strong>sign-for-all.nl<br />

www.inclusive<strong>de</strong>signtoolkit.com


Anemoon Fliers<br />

Een persoonlijk<br />

vakkenpakket<br />

voor een<br />

bijzon<strong>de</strong>re dame<br />

Projecten<br />

Anemoon Fliers is zes-<br />

Spannen<strong>de</strong> switch<br />

en gezien dat ze dit, en niets an<strong>de</strong>rs, Doorgaan<br />

tien, prachtig om te zien,<br />

Toen Anemoon vijftien werd, zagen<br />

wil<strong>de</strong> kopen. Op dat moment besefte ik Dit schooljaar wordt <strong>de</strong> aanpak voortge-<br />

en maakt soms voor haar<br />

haar ou<strong>de</strong>rs dat ze in een nieuwe fase<br />

dat ik als moe<strong>de</strong>r waarschijnlijk een heel zet. Nieuwe kunstenaars zijn toegevoegd<br />

ou<strong>de</strong>rs onverwachte keuzes.<br />

kwam. Ging het er tot dan toe vooral<br />

an<strong>de</strong>re keus zou hebben gemaakt en dat aan het team; sommigen uit <strong>de</strong> eerste<br />

Na een dagje rommelmarkt<br />

om erachter te komen wat ze fijn vond,<br />

Jaime Moon <strong>de</strong> ruimte had gebo<strong>de</strong>n die lichting gaan nog een jaar door. “Wij<br />

komt ze bijvoorbeeld met een<br />

vanaf dat moment was ze er zichtbaar<br />

elk an<strong>de</strong>r kind van nature zou hebben zien dit als Moons mid<strong>de</strong>lbare school.<br />

rollator thuis… Haar moe-<br />

aan toe om, net als haar leeftijdgeno-<br />

genomen door iets te kiezen wat het Ze krijgt verschillen<strong>de</strong> vakken van<br />

<strong>de</strong>r Marienel Blankers laat<br />

ten, uitgedaagd te wor<strong>de</strong>n om nieuwe<br />

heel erg graag wil. Dat ontroer<strong>de</strong> me.” verschillen<strong>de</strong> docenten; steeds meer<br />

zich graag verrassen.<br />

dingen te leren en haar wereld te<br />

De rollator veran<strong>de</strong>r<strong>de</strong> in <strong>de</strong> maan<strong>de</strong>n gebeurt dat ook buitenshuis. Moons we-<br />

vergroten. Het was tijd voor een span-<br />

erna in een fantastisch voertuig. “Moon reld wordt op die manier, net als die van<br />

DOOR YOLANDA BAKKER<br />

nen<strong>de</strong> ‘switch’. Blankers en haar man<br />

genoot zichtbaar van het creëren. Jaime haar niet-gehandicapte leeftijdgenoten,<br />

Jos Fliers besloten daarvoor een team<br />

wist haar mee te nemen naar <strong>de</strong> wereld groter. Dat is belangrijk omdat een van<br />

van kunstenaars in te schakelen. Dat<br />

van <strong>de</strong> onbegrens<strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n en onze doelen is Moon later (met hulp van<br />

Anemoon (Moon) Fliers is<br />

niet alleen een bloeien<strong>de</strong><br />

jonge vrouw, ze is ook<br />

autistisch en heeft een<br />

was niet helemaal nieuw. “We werkten<br />

al graag met theaterstu<strong>de</strong>nten. Die<br />

vin<strong>de</strong>n niets gek, gaan met haar mee,<br />

nemen Moons reacties op in hun spel.<br />

Dat wil<strong>de</strong>n we omzetten in echte ‘les- De kunstenaars die met<br />

ze voel<strong>de</strong>n zich daar allebei overdui<strong>de</strong>lijk<br />

thuis.”<br />

Mooi en nuttig<br />

Met mo<strong>de</strong>vormgeefster Serena Koot<br />

an<strong>de</strong>ren) een zinvolle bezigheid te laten<br />

vervullen in <strong>de</strong> maatschappij. Wat ons<br />

betreft is het nu geen pilot meer. Het is<br />

nog steeds een avontuur waar ik bij wil<br />

zijn. Ik zou ook graag zien dat an<strong>de</strong>re<br />

ernstige ontwikkelingsachterstand.<br />

sen’ die haar grenzen zou<strong>de</strong>n oprek- Anemoon werkten:<br />

ontwierp en maakte Anemoon een tas. ou<strong>de</strong>rs gebruik kunnen gaan maken van<br />

An<strong>de</strong>rs dan an<strong>de</strong>re gehandicapte<br />

ken. We hoopten dat ze zou ervaren René Fleur<br />

Serena leer<strong>de</strong> haar zich te concentreren wat wij in <strong>de</strong> afgelopen jaren hebben<br />

leeftijdgenoten gaat zij niet elke dag<br />

hoe geweldig het is om vaardighe<strong>de</strong>n Serena Koot<br />

op heel precies en klein werk, en te meegemaakt en geleerd. Ie<strong>de</strong>reen ver-<br />

.20<br />

naar een instelling. Toen ze zes jaar<br />

was, kozen haar ou<strong>de</strong>rs ervoor om zélf<br />

te verwerven, iets te maken, ergens<br />

trots op te zijn. Via een van onze ex-<br />

Jenneke Boeijink<br />

Saleh Hassan Faris<br />

werken met een naaimachine. “Dat was<br />

bijzon<strong>de</strong>r om te zien. Je zou kunnen<br />

dient alle lief<strong>de</strong> en toewijding die er te<br />

vin<strong>de</strong>n is. Het is <strong>de</strong> keuze voor kwaliteit<br />

.21<br />

mensen uit te zoeken die zij van waar<strong>de</strong><br />

coaches, Laila Naqqadi, kwamen we in Ronald Wolthuis<br />

zeggen dat Moon voor het eerst van en zorg van mens tot mens, van hart tot<br />

achtten voor hun dochter. Marienel<br />

contact met Kunstenaars&CO die ons Marja Broersen<br />

haar leven heeft ervaren hoe het is om hart. Instellingen zijn daar nauwelijks<br />

Blankers, <strong>de</strong> moe<strong>de</strong>r van Anemoon:<br />

hielp een pilot op te zetten en een lan- Gabriel van Hoften<br />

zelf iets moois en nuttigs te maken.” Se- op ingericht, hoe goed <strong>de</strong> individuele<br />

“Het leek ons vreselijk om Moon tussen<br />

<strong>de</strong>lijke oproep <strong>de</strong>ed aan kunstenaars Jaime Ibanez<br />

rena op haar website www.casziel.com: zorgverleners ook hun best doen. Mis-<br />

kin<strong>de</strong>ren met <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> stoornis te zet-<br />

van alle disciplines. We hebben samen Tess Duijghuisen<br />

“Ik heb <strong>de</strong> eer om haar kennis te laten schien is het wel een heel goed i<strong>de</strong>e als<br />

ten. Daar zou er geen enkele stimulans<br />

alle sollicitatiebrieven gelezen en on- Rozemarijn Lucassen<br />

maken met een totaal nieuw ‘vak’: bor- kunstenaars workshops gaan geven op<br />

voor haar zijn om uit haar isolement te<br />

geveer veertig kunstenaars gesproken. Anouk Hubatka<br />

duren. Stapje voor stapje leert Moon om die instellingen. Ook daar zou<strong>de</strong>n ze <strong>de</strong><br />

komen. We wil<strong>de</strong>n een uitdagen<strong>de</strong> om-<br />

Uitein<strong>de</strong>lijk zijn <strong>de</strong>rtien kunstenaars Sandra Hoogeboom<br />

te gaan met <strong>de</strong> naaimachine, maar ook bezieling en <strong>de</strong> creativiteit die wij hebgeving<br />

met <strong>de</strong> persoonlijke aandacht<br />

samen met Moon aan <strong>de</strong> slag gegaan. Op www.moonproject.nl/moonblog is knippen, tekenen, stoes voelen, kleuren ben gezien kunnen stimuleren.”<br />

en toewijding van open, integere en<br />

Terugkijkend zijn het <strong>de</strong>rtien ca<strong>de</strong>aus informatie over alle kunstactiviteiten kiezen en spoeltjes draaien komen aan<br />

creatieve mensen. Die zochten we dus<br />

voor Moon én voor ons gewor<strong>de</strong>n.” te vin<strong>de</strong>n.<br />

bod. Eén groot avontuur dus!”<br />

www.moonproject.nl<br />

zelf bij elkaar.” Al snel werd Anemoon<br />

Zelf zorg inkopen met het PGB<br />

thuis zes dagen per week gecoacht door<br />

Iets groots<br />

een enthousiast team van (ex-)hulpver-<br />

De middagen in Anemoons ‘schoolweek’<br />

leners, een aikidoleraar en stu<strong>de</strong>nten<br />

wer<strong>de</strong>n ingevuld door kunstenaars uit<br />

De ou<strong>de</strong>rs van Anemoon betalen Een PGB heeft voor<strong>de</strong>len, maar er<br />

van <strong>de</strong> theaterschool. “We trokken alles<br />

verschillen<strong>de</strong> disciplines. Ze leer<strong>de</strong> om<br />

<strong>de</strong>ze zelfgekozen me<strong>de</strong>werkers uit zitten ook verantwoor<strong>de</strong>lijkhe<strong>de</strong>n<br />

uit <strong>de</strong> kast om Moon uit haar tent te<br />

te gaan met een naaimachine en een ca-<br />

haar persoonsgebon<strong>de</strong>n budget. en plichten aan vast: er moet een<br />

lokken. Want contact maken, zichzelf<br />

mera, speel<strong>de</strong> toneel. Ze maakte een tas,<br />

Anemoons moe<strong>de</strong>r begeleidt het goe<strong>de</strong> budgetadministratie wor-<br />

tonen, vond ze heel eng.” Elke week<br />

een ‘alter ego’ pop, borduur<strong>de</strong> een oli-<br />

thuiseducatieproject full-time. <strong>de</strong>n bijgehou<strong>de</strong>n; <strong>de</strong> inkoper moet<br />

overleg<strong>de</strong> het hele team na afloop van<br />

fant, en… schiep een rollatorkunstwerk.<br />

Een persoonsgebon<strong>de</strong>n budget zelf een overeenkomst sluiten met<br />

<strong>de</strong> sessies ‘aan <strong>de</strong> keukentafel’ en één<br />

Blankers: “Om Moon kennis te laten<br />

(PGB) is een geldbedrag waar- <strong>de</strong> (verschillen<strong>de</strong>) zorgverlener(s)<br />

keer per maand bezocht het team een<br />

maken en voeling te laten krijgen met<br />

mee – voor <strong>de</strong>gene die daarvoor of zorginstellingen en er moet<br />

supervisor. Langzamerhand ontstond<br />

verschillen<strong>de</strong> materialen wil<strong>de</strong> beel<strong>de</strong>nd<br />

een indicatie heeft van het CIZ periodiek verantwoording wor<strong>de</strong>n<br />

er een vast dag- en weekprogramma.<br />

kunstenaar Jaime Ibanez samen met<br />

- zorg en begeleiding kan wor<strong>de</strong>n afgelegd over <strong>de</strong> uitgaven. De<br />

Ie<strong>de</strong>re coach ging zoveel mogelijk uit<br />

Moon ‘iets groots’ maken. Hij nam haar<br />

ingekocht. Dat kan een professi- inkoper is dus <strong>de</strong> opdrachtgever<br />

van <strong>de</strong> wereld van Anemoon, sloot aan<br />

mee naar <strong>de</strong> rommelmarkt in zijn woononele<br />

zorgverlener zijn, maar ook of werkgever van <strong>de</strong> mensen die<br />

bij wat haar leek te bewegen. Anemoon<br />

plaats Groningen om haar materiaal<br />

een familielid, buurvrouw, kennis om hulp wordt gevraagd. Ou<strong>de</strong>rs<br />

sprong en schommel<strong>de</strong>, ging naar <strong>de</strong><br />

uit te laten zoeken waarmee ze daarna<br />

of kunstenaar. De zorginkoper die kiezen voor een PGB kunnen<br />

dierentuin, leer<strong>de</strong> <strong>de</strong> muis van een<br />

samen aan het werk zou<strong>de</strong>n gaan. Na<br />

maakt afspraken over wat <strong>de</strong> zorg- dit budget overal inzetten, ook op<br />

computer te gebruiken, haal<strong>de</strong> haar<br />

een paar uurtjes zagen we elkaar weer<br />

verleners moeten doen, wanneer, school.<br />

blauwe band aikido. Het lukte: ze kroop<br />

op het station. Jaime en Moon zaten al<br />

hoeveel uur en tegen welke ver- Meer info:<br />

uit haar cocon, ging oogcontact maken,<br />

op een bankje in <strong>de</strong> stationshal met hun<br />

goeding. Op die manier houdt <strong>de</strong> www.ciz.nl, www.zn.nl<br />

leer<strong>de</strong> te laten zien wat ze wil<strong>de</strong>,<br />

trofee: een rollator. Jaime had tij<strong>de</strong>ns het<br />

inkoper zelf <strong>de</strong> regie over <strong>de</strong> hulp. www.pgb.nl , www.mee.nl<br />

foto: daimon xanthopoulos<br />

maakte zelfs grapjes.<br />

winkelen heel goed naar haar gekeken


Muziektalenten krijgen masterclass en een optre<strong>de</strong>n in Carré<br />

Projecten<br />

Harry Sacksioni:<br />

“Mike heeft muzikaal<br />

talent en een grandioos<br />

gevoel voor ritme”<br />

Tij<strong>de</strong>ns het project Knoop in je Zakdoek – Muziek kregen negen getalenteer<strong>de</strong> verstan<strong>de</strong>lijk<br />

beperkten <strong>de</strong> kans van hun leven: ze mochten een masterclass volgen van hun favoriete<br />

Ne<strong>de</strong>rlandse artiest. Vlak voor <strong>de</strong> grote finale, een optre<strong>de</strong>n tij<strong>de</strong>ns het Knoop Gala in Carré,<br />

spraken we gitarist Harry Sacksioni en drummer Johan Boere van Slagerij van Kampen, samen<br />

met hun leerlingen Mike Walker en Nils Moor. Wat zijn hun ervaringen?<br />

door laura baar<br />

foto Joost van Ginkel<br />

Harm (duo Harm & Dennis) met Nick van Nick & Simon<br />

“Het is een sprookje<br />

als <strong>de</strong> camera’s op<br />

je afkomen. Te gek<br />

voor woor<strong>de</strong>n dat ik<br />

dit mag meemaken!<br />

.22<br />

Op 23 <strong>de</strong>cember was<br />

het dan zover. Vanuit<br />

het Koninklijk eater<br />

Carré in Amsterdam<br />

talenten te ontwikkelen. Vroeger werd<br />

<strong>de</strong> nadruk gelegd op wat ze niet kon<strong>de</strong>n,<br />

nu willen we juist hun kwaliteiten<br />

laten zien.”<br />

Door dit project zitten ze direct in <strong>de</strong><br />

top van <strong>de</strong> muziek. En wat blijkt: daar<br />

kunnen ze prima gedijen.”<br />

Stichting Cardo<br />

Stichting Cardo zet zich in om<br />

mensen zoals Mike en Nils te<br />

integreren in <strong>de</strong> samenleving.<br />

.23<br />

presenteer<strong>de</strong> Paul <strong>de</strong> Leeuw het<br />

Muziekmaatje<br />

Met projecten zoals All the Way<br />

Knoop Gala 2009. Ein<strong>de</strong>lijk kon<strong>de</strong>n<br />

Gedreven<br />

Leerling Mike kan goed gitaar spelen<br />

Music, een artiestenbureau dat<br />

<strong>de</strong> negen muziektalenten on<strong>de</strong>r<br />

Harry Sacksioni werkte mee aan het<br />

en heeft <strong>de</strong> ambitie nog beter te<br />

zich richt op muzikale talenten<br />

begeleiding van het Metropole Orkest<br />

project. Hij behoort tot <strong>de</strong> top van <strong>de</strong><br />

wor<strong>de</strong>n. Speciaal voor <strong>de</strong> masterclass<br />

met een handicap. De stijlen<br />

laten zien waar ze zo hard voor had-<br />

Ne<strong>de</strong>rlandse gitaristen. Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong><br />

kocht hij een nieuwe elektrische gitaar.<br />

lopen uiteen van klassiek tot<br />

<strong>de</strong>n gewerkt: een optre<strong>de</strong>n in Carré<br />

masterclass leer<strong>de</strong> hij leerling Mike<br />

“Ik speel zelf heavy metal, van Harry<br />

pop en van jazz tot Ne<strong>de</strong>rlands-<br />

met hun favoriete artiest. Het was <strong>de</strong><br />

Walker een <strong>de</strong>el van een bluesnummer<br />

leer<strong>de</strong> ik <strong>de</strong> blues. De lessen waren<br />

talig. Het boekingskantoor<br />

sprankelen<strong>de</strong> afsluiting van het acht-<br />

te spelen en daarbij zijn techniek te<br />

wel even wennen; ik heb nog nooit les<br />

on<strong>de</strong>rsteunt <strong>de</strong> talenten met het<br />

<strong>de</strong>lige Teleac tv-programma Knoop<br />

verbeteren. Werken met iemand zoals<br />

gehad van een beroem<strong>de</strong> muzikant. mand met een beperking: “Je moet je ik heb een goed gehoor voor muziek. waarmaken van hun ambities.<br />

in je Zakdoek – Muziek. In <strong>de</strong>ze serie<br />

Mike vergt volgens Sacksioni een<br />

Ik was on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> indruk van hoe hij aanpak alleen wat aanpassen. En voor Wel vond ik het moeilijk om <strong>de</strong> De stichting maakt on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el<br />

gaven Cor Bakker, Xan<strong>de</strong>r <strong>de</strong> Buisonjé,<br />

bijzon<strong>de</strong>re aanpak: “Als ik iets uitleg<br />

werkt. Soms was ik gespannen, maar een optre<strong>de</strong>n moet Nils nog even een verschillen<strong>de</strong> ritmes te onthou<strong>de</strong>n, uit van Pluryn, een organisatie<br />

Nick & Simon, Slagerij van Kampen,<br />

aan een leerling zon<strong>de</strong>r verstan<strong>de</strong>lijke<br />

door dingen rustig uit te leggen wist powernapje doen.”<br />

normaal speel ik er maar één. En met die mensen met een beperking<br />

Rowwen Hèze, Francis van Broekhui-<br />

beperking, dan ziet die persoon<br />

hij me goed op mijn gemak te stellen.<br />

percussie moet je staan; Johan leer<strong>de</strong> helpt op het gebied van wonen,<br />

zen, Pia Douwes en Harry Sacksioni<br />

meestal het complete plaatje. Bij Mike<br />

Harry is een muziekmaatje van me Beroemd<br />

me daar <strong>de</strong> juiste houding voor aan te werken, leren en vrije tijd.<br />

een masterclass aan muziektalenten<br />

is dat an<strong>de</strong>rs. Ik moest meer dingen<br />

gewor<strong>de</strong>n. En dat ik in Carré mag Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> masterclass leer<strong>de</strong> Nils nemen. Hij heeft veel geduld en legt www.stichtingcardo.nl<br />

met een verstan<strong>de</strong>lijke beperking.<br />

voordoen, dieper ingaan op <strong>de</strong>tails<br />

optre<strong>de</strong>n… My dreams come true.” percussie. Dat is een an<strong>de</strong>re manier dingen goed uit.” Beroemd wor<strong>de</strong>n www.allthewaymusic.nl<br />

en muziekpartijen blijven herhalen.<br />

van spelen dan hij gewend is op een vindt Nils net zo belangrijk. “Het is www.pluryn.nl<br />

Talentontwikkeling<br />

Maar Mike wil erg graag leren en is<br />

Powernapje<br />

gebruikelijk drumstel. Nils: “Johan een sprookje als <strong>de</strong> camera’s op je<br />

Teleac wil met het project een bijdrage<br />

zeer gedreven. Wat dat betreft heeft<br />

Drummer Johan Boere is een van <strong>de</strong> <strong>de</strong>ed een stuk voor en ik moest het afkomen. Te gek voor woor<strong>de</strong>n dat ik<br />

leveren aan <strong>de</strong> beeldvorming over<br />

hij mij weer met <strong>de</strong> neus op <strong>de</strong> feiten<br />

drummers van Slagerij van Kampen naspelen. Ik pikte dat snel op, want dit mag meemaken!”<br />

verstan<strong>de</strong>lijk beperkten. Het tv-<br />

gedrukt: gedrevenheid is <strong>de</strong> kern<br />

en gaf een masterclass aan leerling<br />

programma en het gala zijn tot stand<br />

gekomen in samenwerking met het<br />

van alles. Lijken moeilijke dingen<br />

in eerste instantie niet te lukken,<br />

Nils Moor. “We hebben gewerkt aan<br />

timing, tempovastheid en groove, www.bijzon<strong>de</strong>rwelkom.nl<br />

Fonds verstan<strong>de</strong>lijk gehandicapten,<br />

door enthousiasme en gedrevenheid<br />

<strong>de</strong> kwaliteit van <strong>de</strong> muziek.” Wat<br />

Op <strong>de</strong>ze site staan bijvoorbeeld theatergroepen waar mensen met een beperking wer-<br />

dat inmid<strong>de</strong>ls vijftig jaar bestaat.<br />

blijken ze wel haalbaar te zijn.”<br />

Boere opviel tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> sessie is dat<br />

ken. Bij eaterwerk in Uitvoering (Kerkra<strong>de</strong>) werken achttien spelers en <strong>de</strong> producties<br />

Projectcoördinator Mirjam van Ginkel<br />

Sacksioni vindt het belangrijk dat<br />

Nils muzikaal gezien absoluut geen<br />

zijn artistiek hoogwaardig. Bij theatergroep LaPaGaLa (Hilversum) staat een eigenzin-<br />

omarmt het initiatief omdat het<br />

mensen als Mike gewoon meedoen<br />

beperking heeft: “Ondanks het feit<br />

nige manier van spelen centraal en bij voorstellingen van <strong>de</strong> Zuid-Hollandse theater-<br />

helemaal in <strong>de</strong> missie van het fonds<br />

in <strong>de</strong> maatschappij: “Meestal zie je<br />

dat hij geen noten leest, weet hij snel<br />

groep Impuls gaat het om beweging en dans. Eskalibur (Den Haag) werkt met <strong>de</strong>rtig<br />

past: “Het fonds wil laten zien dat ver-<br />

verstan<strong>de</strong>lijk gehandicapten samen<br />

welk figuur er wordt gespeeld. Hij<br />

talenten en maakt en films, en bij eater Domino (Lei<strong>de</strong>n) werken twaalf personen die<br />

stan<strong>de</strong>lijk gehandicapten ambities in<br />

muziek maken. Dat is leuk, maar Mike<br />

hoort iets en kan het direct naspelen.<br />

voorstellingen maken met humor en drama.<br />

foto jeroen koning<br />

het leven hebben, en vindt dat ze een<br />

heeft een behoorlijk muzikaal talent<br />

Dat ben je echt muzikaal.” Boere vond<br />

Ver<strong>de</strong>r Abrona Zaal <strong>de</strong>r Kunsten (Woer<strong>de</strong>n), Tiuri (Breda), De Cirkel (Heemskerk), Het<br />

Rowwen Hèze tij<strong>de</strong>ns hun optre<strong>de</strong>n op Appelpop met Joey van Hel<strong>de</strong>n kans moeten krijgen om hun creatieve<br />

en een grandioos gevoel voor ritme.<br />

het bijzon<strong>de</strong>r om les te geven aan ie-<br />

Toverbaltheater (Puiflijk) en Stichting Cardo (Groesbeek).<br />

Teleac/foto Wim Kluvers


Kunst in <strong>de</strong> zorg Context<br />

“De verbeelding is<br />

het antwoord op <strong>de</strong><br />

vervreemding”<br />

.24<br />

Van een afstand bekeken gaapt er een diepe kloof tussen <strong>de</strong> wereld van<br />

<strong>de</strong> kunst en die van ziekte en beperkingen. Kunst ligt in het domein van<br />

<strong>de</strong> verbeelding. Het is een vrijplaats voor <strong>de</strong> fantasie, voor wensen en<br />

dromen. Een plek waar alles kan. Kunstenaars kunnen toveren met woor<strong>de</strong>n<br />

en beel<strong>de</strong>n. We lezen hun boeken, we kijken hun films of bezoeken hun<br />

theater, museum en concertzaal. Vergelijk dat eens met het ziekenhuis,<br />

verpleeghuis of gehandicapteninstelling. Daar verblijven mensen vanwege<br />

hun klachten en beperkingen. Noodgedwongen. Gezon<strong>de</strong> mensen komen er<br />

.25<br />

liever niet. Zo bezien ligt een innige relatie tussen die twee werel<strong>de</strong>n niet<br />

voor <strong>de</strong> hand. En toch zijn steeds meer kunstenaars actief in <strong>de</strong> zorg.<br />

foto: <strong>de</strong> beeldredaktie<br />

Christina Mercken,<br />

zelfstandig adviseur,<br />

werkte eind jaren<br />

tachtig in <strong>de</strong> ou<strong>de</strong>renzorg.<br />

“Het besef dat kunst<br />

iets kan betekenen voor <strong>de</strong> zorg<br />

bestond helemaal niet”, zegt zij.<br />

“Wel wer<strong>de</strong>n hier en daar muziek<br />

en creativiteit op therapeutische<br />

basis ingezet. Maar <strong>de</strong> betrokkenheid<br />

van kunstenaars zoals we die<br />

nu zien, is pas iets van <strong>de</strong> laatste<br />

tien jaar.” En die betrokkenheid<br />

strekt zich uit over alle disciplines<br />

van <strong>de</strong> kunsten. Ontwerpers<br />

<strong>de</strong>nken mee bij <strong>de</strong> inrichting van<br />

een verpleeghuis of instelling in <strong>de</strong><br />

gehandicaptenzorg. Een harpiste<br />

speelt aan het bed van ernstig<br />

zieke peuters. Een orkest geeft<br />

concerten voor mensen met een<br />

beperking. Er zijn instellingen met<br />

een grote verzameling beel<strong>de</strong>n<strong>de</strong><br />

kunst, omdat ze in <strong>de</strong> kracht van<br />

<strong>de</strong> verbeelding geloven, ook voor<br />

hun cliënten. An<strong>de</strong>re werken nauw<br />

samen met theatermakers. Mensen<br />

met een verstan<strong>de</strong>lijke beperking<br />

maken gedichten. Choreografen<br />

gebruiken <strong>de</strong> taal van het lichaam<br />

in hun werk met (<strong>de</strong>menteren<strong>de</strong>)<br />

ou<strong>de</strong>ren. In <strong>de</strong> psychiatrie zijn<br />

beel<strong>de</strong>nd kunstenaars actief met<br />

foto’s, tekeningen of film. Kunst<br />

en zorg kunnen dus toch wel iets<br />

met elkaar.<br />

Beweging<br />

Wat hebben kunstenaars te<br />

bie<strong>de</strong>n? In <strong>de</strong> eerste plaats hun<br />

kunst. Goe<strong>de</strong> zorg betekent meer<br />

dan <strong>de</strong> zorg voor het lichaam.<br />

Ook zieke mensen of mensen met<br />

een beperking hebben hun emoties<br />

en hun dromen. En waarom<br />

zou<strong>de</strong>n <strong>de</strong> meest kwetsbare<br />

mensen in onze samenleving<br />

geen recht hebben op kunstbeleving?<br />

Waarom zou een meervoudig<br />

gehandicapte daar min<strong>de</strong>r<br />

aanspraak op kunnen maken dan<br />

iemand die volledig gezond is?<br />

door jos van <strong>de</strong> haterd<br />

Daar komt nog iets bij. Ie<strong>de</strong>reen<br />

meent dat lichaamsbeweging goed<br />

is voor <strong>de</strong> mens en wetenschappelijk<br />

on<strong>de</strong>rzoek bevestigt die<br />

mening. Hetzelf<strong>de</strong> geldt voor het<br />

beweeglijk hou<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> menselijke<br />

geest. En dat is wat kunstenaars<br />

doen. Zij zetten <strong>de</strong> hersenen<br />

in beweging. Zij activeren <strong>de</strong> verbeelding.<br />

Zij wekken emoties op,<br />

zorgen voor beleving, stimuleren<br />

het geheugen en <strong>de</strong> herinnering.<br />

Kunst prikkelt <strong>de</strong> zintuigen. Geeft<br />

“ Kunst houdt<br />

mensen gezond”<br />

een ontspannen gevoel. En net<br />

als bij lichaamsbeweging toont<br />

on<strong>de</strong>rzoek aan dat dit gunstige effecten<br />

heeft. In aanraking komen<br />

met kunst maakt mensen rustiger,<br />

geeft ze meer zelfvertrouwen,<br />

vermin<strong>de</strong>rt hun angst. Dat heeft<br />

een belangrijk preventief effect.<br />

Medisch vertaalt het zich in<br />

zaken als een lagere bloeddruk<br />

en min<strong>de</strong>r medicatie. Met an<strong>de</strong>re<br />

woor<strong>de</strong>n: kunst houdt mensen in<br />

vorm. Kunst is gezond.<br />

Kleine kunstwerkjes<br />

Niet zel<strong>de</strong>n halen kunstenaars<br />

ook creatieve vermogens tevoorschijn<br />

die niemand had verwacht.<br />

Christina Mercken geeft een<br />

mooi voorbeeld: “We zijn geneigd<br />

<strong>de</strong>menteren<strong>de</strong>n te zien als object<br />

van zorg. Maar je kunt ook naar<br />

hen kijken als mensen met een<br />

creatief vermogen. Mensen die<br />

zich kunnen uiten.” Tij<strong>de</strong>ns het<br />

congres Kunst en <strong>de</strong>mentie in<br />

november 2008 raakte zij on<strong>de</strong>r<br />

<strong>de</strong> indruk van <strong>de</strong> tentoonstelling<br />

Geertjes Wereld. Geertje<br />

was een zwaar <strong>de</strong>mente vrouw<br />

die moest wor<strong>de</strong>n opgenomen in<br />

een verpleeghuis. Ze waste zich<br />

“ Kunstenaars weten<br />

an<strong>de</strong>re lagen van<br />

<strong>de</strong> werkelijkheid<br />

boven te halen”<br />

niet meer en ruim<strong>de</strong> niks meer<br />

op. Creatief adviseur en styliste<br />

Berna<strong>de</strong>tte Veenhof kwam bij<br />

toeval in het huis dat Geertje<br />

achterliet. Zij verwachtte vuil<br />

en chaos maar zag overal kleine<br />

kunstwerkjes. Mercken: “Geertje<br />

had overal spulletjes neergezet in<br />

stapeltjes, op kleur, op vorm, ze<br />

had een soort altaartjes gemaakt.<br />

In plaats van aftakeling zag<br />

Berna<strong>de</strong>tte Veenhof schitteren<strong>de</strong><br />

creatieve uitingen. Zij maakte<br />

er foto’s van en publiceer<strong>de</strong> die.<br />

Voor <strong>de</strong> tentoonstelling maakte<br />

zij <strong>de</strong>uren met kijkgaatjes waar<br />

je <strong>de</strong> foto’s door kon zien. Voor<br />

mij was dat een eyeopener. De<br />

<strong>de</strong>menteren<strong>de</strong> werd hier gezien<br />

als een creatieve geest in plaats<br />

van een aftakelen<strong>de</strong>. Dat is wat we<br />

van kunstenaars kunnen leren. Zij<br />

kijken naar wat iemand nog wel<br />

kan, naar het creatieve vermogen<br />

van mensen. En dat is er, ook bij<br />

<strong>de</strong>menteren<strong>de</strong>n!”


Kunst in <strong>de</strong> zorg Context<br />

Verbeelding<br />

Dat het activeren van <strong>de</strong> verbeelding<br />

onverwachte dingen kan<br />

losmaken, heeft ook Constant van<br />

Schelven ervaren. Hij is bestuursvoorzitter<br />

van De Stromen Opmaat<br />

Groep in Rotterdam, die veel<br />

met kunstenaars heeft gewerkt in<br />

het contact met <strong>de</strong>menteren<strong>de</strong>n.<br />

“Wij hebben hier meegemaakt dat<br />

een <strong>de</strong>mente man ineens minutenlang<br />

coherent Frans begon te<br />

spreken. Niemand wist dat hij dat<br />

kon, zelfs zijn familie niet.” Dat<br />

gebeur<strong>de</strong> in <strong>de</strong> interactie met een<br />

professioneel geschool<strong>de</strong> miMakkus<br />

clown, die vast bij De Stromen<br />

werkt. “Dementeren<strong>de</strong>n zijn mensen<br />

die in <strong>de</strong> vervreemding raken.<br />

In <strong>de</strong> mist. Zij <strong>de</strong>nken niet meer<br />

coherent en kunnen zich niet<br />

meer coherent verbaal uiten. Om<br />

hen te bereiken moet je an<strong>de</strong>re<br />

mid<strong>de</strong>len gebruiken en an<strong>de</strong>re<br />

zintuigen aanspreken. Met beel<strong>de</strong>n,<br />

kleuren, geuren en tastzin<br />

kun je toch enig contact krijgen<br />

en erachter komen wat iemand<br />

belangrijk vindt, wat iemand<br />

graag wil. Daar kan kunst een rol<br />

in spelen. Door <strong>de</strong> verbeelding te<br />

activeren kun je dingen losmaken.<br />

Mensen geluksmomenten geven.<br />

Ik zie <strong>de</strong> verbeelding als het antwoord<br />

op <strong>de</strong> vervreemding.”<br />

Taal van het verborgene<br />

De Stromen heeft samengewerkt<br />

met acteurs, beel<strong>de</strong>nd kunstenaars,<br />

verhalenvertellers, musici<br />

en ontwerpers. Dat past bij <strong>de</strong><br />

filosofie om <strong>de</strong> cliënten niet alleen<br />

kwaliteit van zorg te bie<strong>de</strong>n,<br />

maar ook kwaliteit van leven. Van<br />

Schelven: “Wij stellen drie elementen<br />

centraal: goe<strong>de</strong> zorg, prettig<br />

wonen en een zinvolle dag. Dat je<br />

kwalitatief goe<strong>de</strong> zorg moet bie<strong>de</strong>n<br />

spreekt voor zich. Daarnaast moet<br />

<strong>de</strong> inrichting van <strong>de</strong> woning voor<br />

<strong>de</strong> mensen herkenbaar en huiselijk<br />

zijn. En het <strong>de</strong>r<strong>de</strong> element is dat<br />

wij <strong>de</strong> mensen een zinvolle dag<br />

willen bie<strong>de</strong>n. Die dingen samen<br />

bepalen <strong>de</strong> kwaliteit van leven.”<br />

Vanuit <strong>de</strong>ze gedachte bestaan <strong>de</strong><br />

verzorgings- en verpleeghuizen<br />

van De Stromen tegenwoordig uit<br />

kleine eenhe<strong>de</strong>n waar mensen hun<br />

eigen woning<br />

hebben maar waar ook een gezamenlijke<br />

ruimte is, als in een<br />

groot gezin. Ze kennen elkaar.<br />

Er wordt voor hen gekookt. “Als<br />

mensen zien en ruiken dat er<br />

wordt gekookt hebben ze ook meer<br />

eetlust.” In het verpleeghuis ou<strong>de</strong><br />

stijl wer<strong>de</strong>n mensen op z’n best<br />

beziggehou<strong>de</strong>n. In De Stromen<br />

is dat omgebogen. “Wij willen<br />

mensen een zinvolle dag bie<strong>de</strong>n.<br />

Een van <strong>de</strong> kunstwerken uit het huis van Geertje.<br />

Wij vin<strong>de</strong>n dat mensen hun eigen<br />

leven moeten kunnen lei<strong>de</strong>n, ook<br />

al hebben ze daar on<strong>de</strong>rsteuning<br />

bij nodig. Het uitgangspunt is<br />

hun beleving. Hoe beleven zij hun<br />

woonomgeving? Wat maakt een<br />

dag voor hen tot een zinvolle dag?<br />

Hoe blijven <strong>de</strong> mensen bij <strong>de</strong> tijd?”<br />

Het activeren van <strong>de</strong> verbeelding<br />

door kunstenaars speelt daarin<br />

volgens Van Schelven een rol.<br />

“Kunst is een taal die over het verborgene<br />

gaat. Kunstenaars weten<br />

an<strong>de</strong>re lagen van <strong>de</strong> werkelijkheid<br />

boven te halen. Dat element is<br />

voor ons het belangrijkst, zeker bij<br />

<strong>de</strong>menteren<strong>de</strong>n. De waar<strong>de</strong> van<br />

kunst is dat het lukt om met hen in<br />

contact te tre<strong>de</strong>n, dat het zichtbare<br />

geluksmomenten oplevert.”<br />

Humor<br />

Kunst en zorg kunnen ook botsen.<br />

Kunstenaars kijken met een an<strong>de</strong>re<br />

blik. Zij <strong>de</strong>nken en han<strong>de</strong>len niet<br />

volgens <strong>de</strong> standaardregels en<br />

gewoontes. Voor het medisch<br />

personeel is dat wel eens een<br />

brug te ver. Mercken: “Ik ken het<br />

voorbeeld van <strong>de</strong> kunstenaar Noud<br />

Verhave die samen met <strong>de</strong>menteren<strong>de</strong>n<br />

een tapijt knoopte. Op<br />

dat tapijt ontstond een afbeelding<br />

van hoe <strong>de</strong> hersenen eruitzien bij<br />

Alzheimer. De ethische commissie<br />

“ De waar<strong>de</strong> van<br />

kunst is dat het lukt om<br />

met <strong>de</strong>menteren<strong>de</strong>n in<br />

contact te tre<strong>de</strong>n”<br />

had daar moeite mee. Zij von<strong>de</strong>n<br />

dat je zoiets niet met <strong>de</strong> <strong>de</strong>menteren<strong>de</strong>n<br />

mag doen, maar <strong>de</strong> cliëntenraad<br />

vond het juist een mooi<br />

i<strong>de</strong>e.” Punt van aandacht noemt zij<br />

ook <strong>de</strong> werkdruk. “In <strong>de</strong> zorg is <strong>de</strong><br />

werkdruk hoog. De me<strong>de</strong>werkers<br />

zijn bang voor alles wat extra is.<br />

Dat kan een drempel zijn om kunstenaars<br />

binnen te halen. An<strong>de</strong>rzijds,<br />

waar het wél gebeurt hoor je<br />

uitsluitend enthousiaste verhalen.<br />

Het brengt vaak ook gewoon humor<br />

en lol met zich mee.”<br />

Van Schelven wijst ook op een<br />

belangrijk cultuurverschil tussen<br />

kunst en zorg. “Me<strong>de</strong>werkers<br />

in <strong>de</strong> zorg hebben grote passie<br />

en inlevingsvermogen voor <strong>de</strong><br />

mensen met wie ze werken. Maar<br />

ze staan concreet en taakgericht<br />

in het leven. Omgaan met verbeelding<br />

en metaforen is voor hen niet<br />

iets vanzelfsprekends. Daar staat<br />

tegenover dat als je ze een dui<strong>de</strong>lijk<br />

script geeft, zoals in ons zorghotel,<br />

ze er vol voor gaan.” Werken in<br />

<strong>de</strong> zorg stelt volgens hem dan ook<br />

bijzon<strong>de</strong>re eisen aan kunstenaars.<br />

“Wanneer je als kunstenaar naar<br />

jezelf kunt kijken als iemand die <strong>de</strong><br />

bijzon<strong>de</strong>re taal van <strong>de</strong> kunst machtig<br />

is, als iemand die kan vertalen,<br />

dan ben je meer dan welkom. Maar<br />

je moet wel meertalig zijn! Bij ons<br />

moet je ook <strong>de</strong> taal spreken van<br />

<strong>de</strong> me<strong>de</strong>werkers. En <strong>de</strong> taal van<br />

mensen op leeftijd, van eenvoudige<br />

komaf. Daar moet je iets mee<br />

hebben. Als kunstenaar in <strong>de</strong> zorg<br />

moet je ‘van <strong>de</strong> interactie’ zijn.<br />

An<strong>de</strong>rs heb je er niets te zoeken!”<br />

Wensboom<br />

Veel kunstenaars werken in <strong>de</strong> zorg<br />

op projectbasis. Is het mogelijk<br />

of nodig om dat structureel te<br />

maken? Bij De Stromen is een<br />

werkgroep verantwoor<strong>de</strong>lijk voor<br />

het invullen van <strong>de</strong> zinvolle dag. In<br />

die werkgroep zitten managers en<br />

zorgme<strong>de</strong>werkers. “We overwegen<br />

wel eens om daar kunstenaars<br />

bij te betrekken. Maar het gaat<br />

natuurlijk over heel veel verschillen<strong>de</strong><br />

dingen. Mensen hebben<br />

soms behoefte aan recreatie, soms<br />

aan reflectie, soms willen ze schil<strong>de</strong>ren,<br />

soms maken ze collages. Wij<br />

hebben geleerd terughou<strong>de</strong>nd te<br />

zijn in het organiseren van dingen<br />

vóór <strong>de</strong> mensen. Wij willen graag<br />

weten wat zij zelf belangrijk vin<strong>de</strong>n.<br />

Van <strong>de</strong> kunstprojecten hebben<br />

we dat juist op conceptueel niveau<br />

geleerd: grijp aan bij <strong>de</strong> beleving<br />

van <strong>de</strong> mensen. Een instrument<br />

daarvoor is <strong>de</strong> wensboom; mensen<br />

kunnen daar aangeven wat zij<br />

graag zou<strong>de</strong>n willen. Wat dan opvalt<br />

is hoe beschei<strong>de</strong>n die wensen<br />

zijn. Een middag naar het strand.<br />

Een bezoek aan een ou<strong>de</strong> kennis.<br />

Ook dat hoort bij die zinvolle dag.”<br />

Geld<br />

Tot slot <strong>de</strong> onvermij<strong>de</strong>lijke vraag<br />

hoe het zit met <strong>de</strong> financiering.<br />

Van Schelven: “Dat is lastig. Kunst<br />

inzetten in <strong>de</strong> zorg is kostbaar.<br />

Alleen al het opbouwen van <strong>de</strong><br />

relatie kost veel tijd. Maar het<br />

geld dat wij krijgen om mensen te<br />

helpen is daar niet op afgestemd.<br />

En <strong>de</strong> huidige staatssecretaris<br />

heeft absoluut geen gevoel voor <strong>de</strong><br />

kwaliteit van leven die wij willen<br />

bie<strong>de</strong>n. Zij vindt 45 euro per uur<br />

voor een theaterbezoek veel geld.<br />

Helaas kan zij niet door dat bezoek<br />

heen kijken, naar wat het oplevert.<br />

Wij vin<strong>de</strong>n dat mensen recht<br />

hebben op een zinvolle dag en dat<br />

we dat als samenleving mogelijk<br />

moeten maken. De staatssecretaris<br />

vindt dat niet. Daar hebben<br />

wij gewoon pech mee. Maar wij<br />

laten ons iet uit het veld slaan.<br />

‘Verwelkom het onvermij<strong>de</strong>lijke’,<br />

zegt een Chinees spreekwoord. We<br />

werken samen met partners, ook<br />

met het bedrijfsleven. Met slimme<br />

oplossingen kan er toch nog heel<br />

veel.”<br />

foto: <strong>de</strong> beeldredaktie<br />

.26 .27


Diana Elshout en Noud Verhave<br />

“ Wij spreken <strong>de</strong> taal van<br />

<strong>de</strong> zorg, <strong>de</strong> kunstenaar<br />

én <strong>de</strong> manager”<br />

Context<br />

Ervaren kunstenaars in <strong>de</strong> zorg maken samen projecten<br />

voor <strong>de</strong> gezondheidszorg en helpen collega-kunstenaars<br />

dat ook te doen.<br />

Diana Elshout en Noud<br />

Verhave stellen <strong>de</strong><br />

mens in zijn omgeving<br />

centraal bij het ontwikkelen,<br />

uitvoeren en begelei<strong>de</strong>n<br />

van kunstconcepten voor <strong>de</strong> zorg,<br />

maatschappelijke organisaties en het<br />

bedrijfsleven, zo vertellen ze vanuit<br />

hun atelier in Amsterdam-Oost.<br />

Voordat ze drie jaar gele<strong>de</strong>n privé<br />

en professioneel een duo wer<strong>de</strong>n,<br />

bogen Elshout en Verhave zich ie<strong>de</strong>r<br />

afzon<strong>de</strong>rlijk vanuit verschillen<strong>de</strong><br />

invalshoeken – dans en fysiotherapie<br />

– over vergelijkbare thema’s en<br />

manoeuvreer<strong>de</strong>n zo langzaamaan<br />

naar elkaar toe.<br />

optimaal bloeien<br />

“De mens fascineert mij,” vertelt<br />

Elshout. “Ik zie hem graag door <strong>de</strong><br />

maatschappij bewegen, om <strong>de</strong> dans<br />

maar ook omdat zijn mensbeeld<br />

en zijn positie in <strong>de</strong> maatschappij<br />

tevoorschijn komen”. Ze vermoed<strong>de</strong><br />

meer pijlen op haar boog te hebben<br />

‘buiten <strong>de</strong> kunst’ en ging<br />

bedrijfskun<strong>de</strong> stu<strong>de</strong>ren.<br />

Het trok haar onvoldoen<strong>de</strong><br />

om als bedrijfskundige te<br />

gaan werken. Ze gebruikte <strong>de</strong><br />

managementvaardighe<strong>de</strong>n<br />

liever om trainingen te geven<br />

en ging eaterwetenschap<br />

stu<strong>de</strong>ren. Deze studie rond<strong>de</strong><br />

ze af met een scriptie over filosofische<br />

concepten van het lichaam.<br />

“Ik ben vooral geïnteresseerd in <strong>de</strong><br />

vraag welke vormgeving je kunt be<strong>de</strong>nken<br />

waardoor <strong>de</strong> mens optimaal<br />

kan bloeien. Ook ben ik gefascineerd<br />

door het bezinksel van <strong>de</strong> maatschappij<br />

dat we collectief negeren,<br />

zoals armoe<strong>de</strong>, dak- en thuislozen en<br />

door jorrit roerdinkhol<strong>de</strong>r<br />

patiënten.” Verhave <strong>de</strong>elt van oudsher<br />

die interesse. Hij was aangenomen<br />

op <strong>de</strong> Haagse Kunstaca<strong>de</strong>mie,<br />

maar koos voor <strong>de</strong> revalidatiezorg.<br />

Vrije tijd weid<strong>de</strong> hij aan zijn an<strong>de</strong>re<br />

passie, <strong>de</strong> kunsten, en gebruikte die<br />

later voor alternatieve manieren van<br />

revali<strong>de</strong>ren. “Ik ging bijvoorbeeld<br />

met een groep revalidanten bedrije<br />

spelen”, verhel<strong>de</strong>rt Verhave. In 2000<br />

werd hij fulltime kunstenaar, met<br />

een fascinatie voor <strong>de</strong> mens in zijn<br />

omgeving, <strong>de</strong> ene keer uitgevoerd in<br />

bronzen beeldjes, <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re keer in<br />

wandtapijten.<br />

mensen bij elkaar brengen<br />

Specifiek aan het duo is dat ze én zelf<br />

kunst maken én collega-kunstenaars<br />

en organisaties begelei<strong>de</strong>n. “Wij<br />

spreken <strong>de</strong> taal van <strong>de</strong> zorg, <strong>de</strong><br />

kunstenaar en <strong>de</strong> manager, daarom<br />

kunnen we adviseren over creativiteit,<br />

organisatie, haalbaarheid en<br />

functionaliteit en daar ook cursussen<br />

over geven,” legt Elshout uit.<br />

“ We helpen<br />

kunstenaars bepalen<br />

of hun artistieke<br />

i<strong>de</strong>eën haalbaar zijn”<br />

Samen vertalen ze abstracte vragen<br />

zoals: ‘In hoeverre heeft kunst een<br />

therapeutische waar<strong>de</strong> naar patiënten,<br />

verzorgers, managers en overheid?’<br />

Soms helpen ze kunstenaars<br />

bepalen of hun artistieke i<strong>de</strong>eën<br />

haalbaar zijn. “We leren kunstenaars<br />

geduldig te zijn en <strong>de</strong> juiste mensen<br />

aan te spreken, want processen in <strong>de</strong><br />

zorg duren twee keer zo lang als je<br />

gewend bent”, zegt Verhave. Hij legt<br />

uit dat kunstenaars voor zorgorganisaties<br />

soms dingen doen die het<br />

gebouw mooi maken en mensen in<br />

een positieve stemming brengen,<br />

en die soms ook <strong>de</strong> communicatie<br />

tussen mensen bevor<strong>de</strong>ren. Zo liet<br />

Choreografie, trainingen en<br />

.28 .29<br />

dramaturgie<br />

foto: daimon xanthopoulos<br />

Elshout <strong>de</strong>menteren<strong>de</strong>n dansen met<br />

hun ogen dicht. Aanvankelijk was er<br />

veel weerstand van <strong>de</strong> begelei<strong>de</strong>rs,<br />

vertelt ze: “Maar achteraf zei<strong>de</strong>n <strong>de</strong><br />

partners van <strong>de</strong> patiënten dat ze in<br />

jaren niet zo’n mooi contact had<strong>de</strong>n<br />

gehad.” En <strong>de</strong> patiënten merken<br />

dat er ook een toekomst is en niet<br />

alleen hun medische toestand waar<br />

<strong>de</strong> zorg <strong>de</strong> hele tijd op hamert. “De<br />

functie van kunst in <strong>de</strong> zorg is verbetering<br />

van <strong>de</strong> kwaliteit van leven<br />

van <strong>de</strong> patiënt en verzorgers, door<br />

onverwachte openingen in <strong>de</strong> werkelijkheid<br />

te maken”, vindt Elshout.<br />

Hun grootste gezamenlijke verworvenheid<br />

vindt Verhave <strong>de</strong> organisatie<br />

van <strong>de</strong> conferentie<br />

Kunst&Dementie. “Dat<br />

heeft ons en an<strong>de</strong>ren<br />

laten zien dat we <strong>de</strong><br />

juiste mensen bij elkaar<br />

kunnen brengen en<br />

goe<strong>de</strong> gesprekken kunnen<br />

laten plaatsvin<strong>de</strong>n.”<br />

Ver<strong>de</strong>r hecht hij aan <strong>de</strong><br />

bijdrage die ze hebben<br />

geleverd aan <strong>de</strong> welzijnsverbetering<br />

binnen zorgorganisaties met eigen<br />

projecten en door an<strong>de</strong>re kunstenaars<br />

het vertrouwen te geven dat<br />

ook zij het kunnen.<br />

www.elshoutenverhave.nl<br />

Diana Elshout in het kort<br />

1987<br />

Afgestu<strong>de</strong>erd Rotterdamse<br />

Dansaca<strong>de</strong>mie<br />

1987 - 1996<br />

Freelance danseres, docent<br />

en choreograaf<br />

2006 - he<strong>de</strong>n<br />

2008<br />

Master eaterwetenschap<br />

2009<br />

I<strong>de</strong>on-on-Tour Bestuur en advies<br />

Stichting Kunst in <strong>de</strong> Zorg<br />

Noud Verhave in het kort<br />

1994 - he<strong>de</strong>n<br />

Cursussen in management<br />

en diverse kunstdisciplines<br />

1985<br />

Afgestu<strong>de</strong>erd opleiding fysiotherapie<br />

2000 - he<strong>de</strong>n<br />

Oprichting e Art of Management<br />

Gezamenlijk<br />

2007-nu<br />

Old man’s Mirror<br />

2007-2008<br />

Cursus en intervisietraject<br />

Kunst in <strong>de</strong> Zorg bij Kunstenaars&CO<br />

2008-nu<br />

Moving Arts Project<br />

2008<br />

Conferentie Kunst&Dementie<br />

2009<br />

I<strong>de</strong>on-on-Tour<br />

Bestuur en advies Stichting Kunst in<br />

<strong>de</strong> Zorg


Op tournee met een kunstwerk<br />

Zona’s Kiosk haalt <strong>de</strong><br />

buitenwereld binnen<br />

Vera Broos reis<strong>de</strong> dit najaar met veertien kunstenaars<br />

on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> naam Zona’s Kiosk langs vijf Amsterdamse zorgcentra.<br />

Ou<strong>de</strong>ren kregen kunst aan bed en kunstenaars een<br />

podium in <strong>de</strong> zorg.<br />

Zona’s Kiosk is een tournee<br />

waarmee veertien theatermakers,<br />

muzikanten<br />

en beel<strong>de</strong>nd kunstenaars<br />

nieuw of bestaand werk presenteren<br />

aan bewoners van vijf Amsterdamse<br />

zorgcentra. Behalve <strong>de</strong> naam van<br />

het project is Zona’s Kiosk ook een<br />

fysieke installatie, die bestaat uit<br />

losse elementen die <strong>de</strong> kunstenaars<br />

gebruiken. “Het is een doos van<br />

Pandora gewor<strong>de</strong>n”, conclu<strong>de</strong>ert<br />

door jorrit roerdinkhol<strong>de</strong>r<br />

projectbe<strong>de</strong>nker Vera Broos. Veejay<br />

Kees Veling maakte bijvoorbeeld<br />

een reportage van <strong>de</strong> omgeving van<br />

het zorgcentrum, die <strong>de</strong> patiënten<br />

niet gemakkelijk zon<strong>de</strong>r begeleiding<br />

kunnen bekijken. Wel kunnen ze het<br />

vi<strong>de</strong>overslag zien op beeldschermen<br />

die on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el zijn van <strong>de</strong> fysieke kiosk.<br />

Zo haalt Veling <strong>de</strong> buitenwereld<br />

naar binnen voor <strong>de</strong> patiënten en dat<br />

is ook <strong>de</strong> filosofie van Zona’s Kiosk.<br />

Bewoners komen <strong>de</strong> kiosk aaien,<br />

Projecten<br />

luisteren er muziek, ruiken aan <strong>de</strong><br />

moestuin met eetbare planten of<br />

krijgen het gevoel buiten te zitten in<br />

<strong>de</strong> bushalteachtige Pocket Gar<strong>de</strong>n<br />

van <strong>de</strong> IJslandse kunstenares Gígja<br />

Reynisdóttir. “Dat vin<strong>de</strong>n bewoners<br />

heerlijk, omdat ze weinig buiten komen.”<br />

De kiosk staat op een centrale<br />

plaats in het zorgcentrum, maar<br />

sommige kunstenaars gaan ook <strong>de</strong><br />

af<strong>de</strong>lingen op, zoals Sandra Stark<br />

voor een gedicht aan bed.<br />

Breien met een bezemsteel<br />

De kunstenaars staan met <strong>de</strong> kiosk<br />

telkens drie dagen in een an<strong>de</strong>r<br />

zorgcentrum. Ze geven workshops<br />

en verwennen mensen. “Bewoners<br />

wor<strong>de</strong>n helemaal blij als je ze iets<br />

aanbiedt”, merkt Broos. “Dat zijn zeer<br />

intensieve contacten.” Ze is blij met<br />

<strong>de</strong> reacties van <strong>de</strong> kunstenaars. Ze<br />

was een beetje bang voor <strong>de</strong> confrontatie,<br />

want sommige vormen van<br />

<strong>de</strong>mentie kunnen in eerste instantie<br />

confronterend zijn. Maar Broos vindt<br />

het leuk om te zien hoe snel dat went.<br />

Zo kan een zorginstelling afschrikken,<br />

omdat hij afgesloten lijkt van <strong>de</strong><br />

buitenwereld. “Pas als je moe<strong>de</strong>r of<br />

opa er belandt, raak je gewend aan<br />

zo’n omgeving.” Fascinerend vindt ze<br />

ook <strong>de</strong> verhalen die bewoners ineens<br />

blijken te hebben. Zo vertel<strong>de</strong> een<br />

93-jarige vrouw dat ze in <strong>de</strong> oorlog<br />

vloerkle<strong>de</strong>n brei<strong>de</strong> met bezemstelen.<br />

“Dat von<strong>de</strong>n we zo’n goed verhaal dat<br />

we het een volgen<strong>de</strong> keer zelf gaan<br />

uitvoeren.” On<strong>de</strong>r kunstenaars was<br />

<strong>de</strong> animo om mee te werken groot. Er<br />

waren zeventig aanmeldingen voor<br />

tien vacatures. “Voor hen is het een<br />

entree in <strong>de</strong> zorgorganisaties, maar<br />

ook een on<strong>de</strong>rzoekslaboratorium<br />

waarin ze iets bestaands kunnen<br />

toepassen op een nieuwe doelgroep of<br />

nieuwe creatieve producten kunnen<br />

ontwikkelen”, legt Broos uit.<br />

Goedgemutst<br />

Broos vindt het belangrijk dat kunstenaars<br />

met naam en toenaam wor<strong>de</strong>n<br />

genoemd zodat ze zichtbaar zijn in<br />

het project. Ze wijst naar <strong>de</strong> vele<br />

foto’s op haar laptop. “Hier doe ik het<br />

voor. Het is zo leuk om <strong>de</strong> bewoners<br />

te zien genieten. Dat is eigenlijk<br />

<strong>de</strong> échte evaluatie.” Ze ziet meer<br />

resultaten. Bijvoorbeeld dat <strong>de</strong>mente<br />

ou<strong>de</strong>ren erg in het moment leven en<br />

zo het tijdsbesef van <strong>de</strong> kunstenaars<br />

veran<strong>de</strong>ren. “Soms zijn <strong>de</strong> bewoners<br />

een leuke ervaring tien minuten later<br />

alweer vergeten, maar dat betekent<br />

niet dat <strong>de</strong> resultaten niet goed zijn.”<br />

Sommige bewoners zijn achteraf<br />

goedgemutst en meer ontspannen.<br />

An<strong>de</strong>ren die nooit hun vaste plek<br />

verlaten komen zelfs hun kamer uit,<br />

prijzen <strong>de</strong> verzorgers. Het personeel,<br />

familiele<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> patiënten en <strong>de</strong><br />

kunstenaars vullen evaluatieformulieren<br />

in en bespreken die samen. Na<br />

afloop van het project vindt er een<br />

ein<strong>de</strong>valuatie plaats. Broos hoor<strong>de</strong><br />

ook van <strong>de</strong> betrokken kunstenaars dat<br />

zij enthousiast zijn. Sommigen willen<br />

terug naar een bewoner met wie ze<br />

een bijzon<strong>de</strong>re ontmoeting had<strong>de</strong>n.<br />

“Dat is <strong>de</strong> insteek, maar ook een beperking<br />

van het project”, evalueert ze,<br />

“onze bezoekjes zijn kort, variërend<br />

van een minuut tot een dag.” Toch<br />

kunnen ze direct effect hebben, merkten<br />

<strong>de</strong> activiteitenbegelei<strong>de</strong>rs toen<br />

een bewoonster bleef breien, nadat<br />

theatermakers Judith Faas en Pieternel<br />

Bolman zaten te breien tij<strong>de</strong>ns<br />

hun presentatie. Verzorgers prijzen<br />

ook <strong>de</strong> individuele toewijding aan<br />

<strong>de</strong> bewoners, waar ze zelf weinig tijd<br />

voor hebben. Het personeel geeft ook<br />

praktische aanwijzingen aan <strong>de</strong> kunstenaars,<br />

zoals dat ze zich tot een hele<br />

groep moeten richten en niet alleen<br />

tot een individu dat er voor openstaat.<br />

De familie van <strong>de</strong> patiënten reageer<strong>de</strong><br />

ook positief. “Ze zijn on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> indruk<br />

van <strong>de</strong> betrokkenheid en manier van<br />

werken van <strong>de</strong> kunstenaars.”<br />

Bezieling<br />

Broos werkte als vi<strong>de</strong>okunstenares<br />

jarenlang voor commerciële bedrijven<br />

en vindt <strong>de</strong> zorg soms meer betrokken.<br />

“Het gaat niet om producten<br />

of merken, maar om mensen. Er<br />

zit meer bezieling in.” Ze vindt<br />

<strong>de</strong> overlegstructuur losser dan bij<br />

bedrijven. In <strong>de</strong> zorg is wel steeds<br />

min<strong>de</strong>r geld. Voor Zona’s Kiosk vond<br />

ze zelf <strong>de</strong> financiering. De ene helft<br />

bij kunstfondsen, <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re helft bij<br />

zorgfondsen. Voor <strong>de</strong> toekomst ziet<br />

ze een aantal mogelijkhe<strong>de</strong>n: meer<br />

Bijzon<strong>de</strong>re<br />

ontmoetingen tussen<br />

kunstenaars en<br />

ou<strong>de</strong>ren<br />

kunstenaars, meer zorgcentra en ook<br />

an<strong>de</strong>re doelgroepen. En een webwinkel<br />

die producten en diensten van <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>elnemen<strong>de</strong> kunstenaars aanbiedt.<br />

An<strong>de</strong>re zorgcentra hebben ook<br />

belangstelling en kwamen al kijken.<br />

Tij<strong>de</strong>ns een centraal overleg van <strong>de</strong>elnemen<strong>de</strong><br />

zorgorganisaties bepalen ze<br />

binnenkort samen hoe het ver<strong>de</strong>rgaat.<br />

“Dat kan ook lan<strong>de</strong>lijk zijn, meent<br />

Broos. “Het zou leuk zijn als <strong>de</strong> kiosk<br />

vermenigvuldigbaar is.”<br />

www.zonaskiosk.nl<br />

.30 .31<br />

illustratie: rené fleur<br />

Kunstenaars van<br />

Zona’s Kiosk<br />

Nienke Jansen<br />

Riska Wijgergangs<br />

Monique Hoving<br />

Sandra Stark<br />

Judith Faas<br />

Pieternel Bolman<br />

Ina Stockem<br />

Veerle Lavoir<br />

Kees Veling<br />

Gígja Reynisdóttir<br />

Ulrike Bartels<br />

Martin van Leus<strong>de</strong>n<br />

Chris Corstens<br />

Jaap Oostra


Zes kunstenaars in woord en beeld<br />

Rik Meijers<br />

Het leven zoals het geleefd wordt<br />

Rik Meijers (Vlissingen, 1986) leer<strong>de</strong><br />

keramiek en schil<strong>de</strong>ren in Galerie<br />

Atelier De Kaai in Goes. Maar na het<br />

zien van een muzikale theatervoorstelling<br />

in 2004 was zijn lief<strong>de</strong> voor<br />

het dichten gewekt. Nu schrijft hij<br />

elke dag vijf tot zes gedichten.<br />

Laan Irodjojo<br />

Verstil<strong>de</strong> mystieke sfeer<br />

Laan Irodjojo laat zijn nieuwste<br />

schil<strong>de</strong>rijen zien, ze tonen het hoogste<br />

gebouw van Rotterdam, <strong>de</strong> toren<br />

‘Montevi<strong>de</strong>o’. Door <strong>de</strong> omvang van<br />

dit gebouw heeft hij twee doeken<br />

nodig om het gevaarte weer te geven.<br />

De doeken moeten op <strong>de</strong> grond<br />

tegen elkaar aan wor<strong>de</strong>n gelegd om<br />

het geheel te zien.<br />

Laan Irodjojo (1969) werd geboren<br />

in Paramaribo. Met zijn familie verhuis<strong>de</strong><br />

hij in 1979 naar Ne<strong>de</strong>rland,<br />

waar men op school zijn tekentalent<br />

ont<strong>de</strong>kte. In 1995 kreeg hij een<br />

Rik Meijers thema’s gaan vaak over<br />

het leven zoals het geleefd wordt.<br />

Zijn gedichten staan in <strong>de</strong> dichtbun<strong>de</strong>l<br />

Oog in Oog. Regelmatig draagt<br />

Meijers zijn gedichten voor tij<strong>de</strong>ns<br />

kunst- en cultuurevenementen. Binnenkort<br />

doet hij mee aan een kun-<br />

plaats bij Atelier Herenplaats. Hier<br />

ging hij experimenteren met materialen<br />

en technieken. Irodjojo heeft<br />

het savantsyndroom. Mensen met<br />

dit syndroom beschikken over speciale<br />

talenten die sterk ontwikkeld<br />

kunnen wor<strong>de</strong>n, vaak in combinatie<br />

met autisme. We kennen rekenwon<strong>de</strong>rs<br />

en muzikale won<strong>de</strong>rkin<strong>de</strong>ren<br />

uit verhalen en films. Irodjojo heeft<br />

een fotografisch geheugen en een<br />

bijzon<strong>de</strong>r scherp waarnemingsvermogen<br />

gecombineerd met tekentalent.<br />

Zijn favoriete on<strong>de</strong>rwerpen<br />

zijn gebouwen, schepen, vliegtuigen,<br />

stenaarsproject op Zuid-Beveland<br />

en mag hij – samen met een aantal<br />

an<strong>de</strong>re kunstenaars – drie gedichten<br />

maken bij beel<strong>de</strong>n die in diverse dorpen<br />

op Zuid-Beveland geplaatst zijn.<br />

Hiernaast een van zijn gedichten.<br />

Wouter Valentijn<br />

Lief<strong>de</strong>, verdriet, dood en erotiek<br />

Wouter Valentijn (1982) maakte<br />

in 2002 voor het eerst kennis met<br />

Atelier Herenplaats door een korte<br />

stage. Hij is door een ongeval op<br />

jonge leeftijd ernstig gehandicapt<br />

geraakt en in een rolstoel terechtgekomen.<br />

Na <strong>de</strong> stage koos hij voor<br />

Activiteitencentrum De Nieuwe<br />

Schalm in Rotterdam waar lichamelijk<br />

gehandicapten een aangepast<br />

programma kunnen volgen.<br />

In 2003 ging Wouter Valentijn terug<br />

naar Atelier Herenplaats voor een<br />

stage, omdat hij graag beel<strong>de</strong>nd<br />

kunstenaar wil<strong>de</strong> wor<strong>de</strong>n. Inmid<strong>de</strong>ls<br />

werkt hij als een van <strong>de</strong> vaste<br />

kunstenaars in het kunstenaarscollectief.<br />

Zijn werk kan wor<strong>de</strong>n<br />

inge<strong>de</strong>eld in twee categorieën: <strong>de</strong><br />

mo<strong>de</strong>ltekeningen die hij elke week<br />

maakt bij Stichting Kunstzinnige<br />

Vorming in Rotterdam en zijn autonome<br />

werk. De mo<strong>de</strong>ltekeningen<br />

gebruikt hij vaak als uitgangspunt<br />

zijn voor zijn autonome werk. Op<br />

zijn tekeningen en schil<strong>de</strong>rijen staan<br />

naakte vrouwen die je liggend of<br />

staand vanuit verschillen<strong>de</strong> hoeken<br />

treinen en bruggen. Hij tekent ze<br />

snel en trefzeker zon<strong>de</strong>r liniaal,<br />

met een natuurlijk gevoel voor<br />

verhoudingen en perspectief. Al zijn<br />

on<strong>de</strong>rwerpen tekent hij eerst in een<br />

schetsboekje met potlood. Daarna<br />

werkt hij ze uit op groot formaat<br />

doek of papier met acrylverf. Hij<br />

schil<strong>de</strong>rt in koele blauwe en vergrijs<strong>de</strong><br />

tinten, vaak laag over laag.<br />

Tot slot ka<strong>de</strong>rt hij zijn kleurvlakken<br />

af met een zwarte lijn.<br />

Bron: www.herenplaats.nl<br />

Diepte<br />

Diepte zit in je hart<br />

Diepte zit in <strong>de</strong> nacht<br />

Diepte is overal<br />

Diepte is een gevoel apart<br />

Diepte zit in een gedicht<br />

Diepte zijn gedachten<br />

Als een verdwaal<strong>de</strong> dame<br />

kijkt donkere diepte<br />

naar het Licht.<br />

Portretten<br />

aankijken. Ook maakt hij gebruik<br />

van collages. Hij knipt afbeeldingen<br />

uit tijdschriften, kopieert <strong>de</strong>ze en<br />

plakt ze op papier. Daarna kleurt hij<br />

ze in met pastelkrijt, kleurpotlood<br />

of acrylverf. Het verlangen naar<br />

een knappe sexy vrouw speelt een<br />

grote rol in zijn dagelijks leven en is<br />

zichtbaar in zijn beel<strong>de</strong>nd werk. Zijn<br />

kleurpallet is warm, met veel rood,<br />

roze en oker. Zijn verhalen gaan over<br />

lief<strong>de</strong>, verdriet, dood en erotiek.<br />

Nelleke Harinck<br />

Klein filosooe<br />

De in Yerseke geboren Nelleke Harinck<br />

(1959) houdt al heel lang dagboekjes<br />

bij waarin ze haar gedachten<br />

opschrijft. Niet in letters, maar in<br />

lijntjes. Zij kan haar gedachten wel<br />

vertellen maar niet opschrijven.<br />

Twaalf jaar gele<strong>de</strong>n nam Nelleke<br />

Harinck <strong>de</strong>el aan lessen in gedichten<br />

schrijven in het ka<strong>de</strong>r van een taalvormingsproject<br />

van Galerie Atelier<br />

Er is bijna geen medium waarin <strong>de</strong><br />

internationaal opereren<strong>de</strong> kunstenaar<br />

Dan Asher (1947) <strong>de</strong> laatste <strong>de</strong>rtig<br />

jaar niet heeft gewerkt en <strong>de</strong> thema’s<br />

die hij in zijn werk aansnijdt zijn al<br />

even divers. Toch is er in <strong>de</strong> ogenschijnlijke<br />

heterogeniteit aan stijlen<br />

en on<strong>de</strong>rwerpen wel <strong>de</strong>gelijk sprake<br />

van een gemene <strong>de</strong>ler.<br />

Dan Asher, oorspronkelijk opgeleid<br />

als antropoloog en socioloog, is<br />

gefascineerd door <strong>de</strong> relatie tussen<br />

publiek en privaat; het individu en <strong>de</strong><br />

De Kaai in Goes. Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong>ze lessen<br />

vertel<strong>de</strong> zij wat ze thuis in lijntjes<br />

had opgeschreven. Deze vertellingen<br />

wer<strong>de</strong>n door haar begelei<strong>de</strong>rs<br />

in letters op papier geschreven. Dit<br />

lever<strong>de</strong> en levert nog steeds zulke<br />

mooie, filosofische uitspraken op<br />

dat je er gedichten van kunt maken.<br />

Deze zijn inmid<strong>de</strong>ls verschenen in <strong>de</strong><br />

dichtbun<strong>de</strong>l Oog en oog. Hiernaast<br />

een van haar gedichten.<br />

Dan Asher<br />

An<strong>de</strong>re blik op normen en waar<strong>de</strong>n<br />

maatschappij; natuur versus cultuur.<br />

Hij observeert, legt vast en richt door<br />

mid<strong>de</strong>l van zijn kunst onze aandacht<br />

op aspecten in <strong>de</strong> alledaagse samenleving<br />

die doorgaans buiten het zicht<br />

lijken te vallen. Zon<strong>de</strong>r een uitgesproken<br />

mening of moraliseren<strong>de</strong> toon,<br />

plaatst Asher randverschijnselen voor<br />

het voetlicht, waardoor ze – geïsoleerd<br />

uit hun eigenlijke context – een<br />

an<strong>de</strong>re blik bie<strong>de</strong>n op <strong>de</strong> normen en<br />

waar<strong>de</strong>n in onze maatschappij. De<br />

sublimatie van geweld als volksspektakel<br />

in <strong>de</strong> serie foto’s van worstel-<br />

Christopher Knowles<br />

Fascinatie voor co<strong>de</strong>ring van taal<br />

Al op veertienjarige leeftijd werd <strong>de</strong><br />

poëet Christopher Knowles (1959)<br />

ont<strong>de</strong>kt door <strong>de</strong> Amerikaanse theaterregisseur<br />

Robert Wilson, die zijn<br />

ritmische, licht absur<strong>de</strong> teksten in<br />

on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re <strong>de</strong> opera ‘Einstein on the<br />

Beach’ (1976) verwerkte.<br />

Christopher Knowles is gefascineerd<br />

door <strong>de</strong> co<strong>de</strong>ring en fysieke verschijning<br />

van taal. Woor<strong>de</strong>n en letters<br />

– zoals in plattegron<strong>de</strong>n, lijsten en<br />

opsommingen – wor<strong>de</strong>n door hem<br />

on<strong>de</strong>rgebracht in ritmische or<strong>de</strong>ningen,<br />

a-logische categorieën en basale,<br />

visuele pictogrammen. Vaak werkt hij<br />

met <strong>de</strong> typemachine op lange vellen<br />

wit rijstpapier, waarbij hij reeksen<br />

woor<strong>de</strong>n on<strong>de</strong>rbrengt in rasters en<br />

vormen die herinneren aan <strong>de</strong> poëzie<br />

van <strong>de</strong> vroeg-twintigste-eeuwse<br />

dadaïsten. Behalve woor<strong>de</strong>n heeft ook<br />

<strong>de</strong> werking van kleur groot effect op<br />

Knowles. Mid<strong>de</strong>n jaren tachtig maakte<br />

hij een reeks sculpturale installaties<br />

van gekleur<strong>de</strong> papiervellen, die hij<br />

verwerkte tot ritmische vormen van<br />

kruisen en octagonalen. Toch is het<br />

niet zo dat hij zich beperkt tot <strong>de</strong> uiterlijke<br />

verschijningsvorm. Hij verhoudt<br />

zich tevens tot <strong>de</strong> dagelijkse actualiteit<br />

en <strong>de</strong> reële betekenis van woor<strong>de</strong>n<br />

en objecten. Dat blijkt uit <strong>de</strong> steeds<br />

politieker gewor<strong>de</strong>n teksten en beel<strong>de</strong>n<br />

van <strong>de</strong> afgelopen tien jaar. Knowles is<br />

geïnteresseerd in <strong>de</strong> manier waarop<br />

Ik wil over<br />

<strong>de</strong><br />

dingen na<strong>de</strong>nken.<br />

Soms lukt<br />

dat<br />

niet.<br />

Ik zie het wel<br />

in mijn hoofd.<br />

bloemen<br />

strand<br />

zee<br />

mensen<br />

matches is hier een voorbeeld van.<br />

Een an<strong>de</strong>r voorbeeld is zijn vi<strong>de</strong>o Far<br />

from the Madding Crowds. Hierin<br />

zien we in een minutenlang single<br />

shot hoe een zwerfster in een portiek<br />

volledig opgaat in een reeks futiele<br />

han<strong>de</strong>lingen met een plastic zak.<br />

Maar misschien nog wel belangrijker<br />

is <strong>de</strong> interactie, of beter gezegd<br />

het gebrek hieraan, met <strong>de</strong> stroom<br />

voorbijgangers die <strong>de</strong> vrouw volledig<br />

links laten liggen. Werk van Asher<br />

is te zien op <strong>de</strong> tentoonstelling Niet<br />

Normaal. www.nietnormaal.nl<br />

.32 .33<br />

Wouter Valentijn,<br />

fotocollage op papier 34 x 25 cm 2007<br />

Bron: www.herenplaats.nl<br />

in emblematische vormen en kleuren<br />

politieke boodschappen wor<strong>de</strong>n<br />

verpakt. Het vijfluik Untitled (Alert<br />

Paintings) uit 2004 laat doeken zien<br />

die steeds groter van formaat wor<strong>de</strong>n.<br />

Elk doek toont het waarschuwingsmo<strong>de</strong>l<br />

voor terroristische dreiging, zoals<br />

voorgesteld door het Department of<br />

Van mijn hoofd<br />

komt het<br />

er niet<br />

uit.<br />

Het komt<br />

er niet<br />

uit.<br />

Het komt<br />

er niet<br />

uit.<br />

Zoals ik wil.<br />

Dan Asher, Far from the Madding<br />

Crowd, 1996 Vi<strong>de</strong>o omgezet naar<br />

dvd, 9 min., 17 sec.<br />

Courtesy Galerie De Expeditie,<br />

Amsterdam<br />

Bron: ‘Niet normaal, diversiteit<br />

in kunst, wetenschap en samenleving’,<br />

NAi Uitgevers, 2009<br />

Christopher Knowles, Untitled (Alert Paintings), 2004<br />

Olieverfstift op doek, 5 <strong>de</strong>len: 30,5 x 23 cm, 46 x 35,5 cm, 61 x 46 cm, 91,5 x 61 cm<br />

en 122 x 91,5 cm Courtesy van <strong>de</strong> kunstenaar en Gavin Brown’s Enterprise,<br />

New York<br />

Homeland Security’s reat Advisory<br />

System. Werk van Knowles is te zien<br />

op <strong>de</strong> tentoonstelling Niet Normaal.<br />

www.nietnormaal.nl<br />

Bron: ‘Niet normaal, diversiteit in<br />

kunst, wetenschap en samenleving’,<br />

NAi Uitgevers, 2009


Wetenschappelijke inzichten van <strong>de</strong> invloed van kunst in <strong>de</strong> zorg<br />

Het bewijs:<br />

Kunstenaars dragen bij<br />

aan <strong>de</strong> kwaliteit van leven<br />

De positieve effecten van kunst in <strong>de</strong> zorg zijn bekend uit ervaring. Wetenschappelijk<br />

on<strong>de</strong>rzoek toont die effecten ook aan. Kijken naar kunst, zeggen <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rzoekers, is<br />

ook een vorm van training die <strong>de</strong> verbeeldingskracht stimuleert. Een kunstwerk kan<br />

bijna elke ervaring opwekken, elk menselijk vermogen activeren en herinneringen<br />

oproepen. Dat is een geweldige kracht.<br />

In een ziekenhuis, zorgcentrum of gehandicapteninstelling hangen altijd wel<br />

schil<strong>de</strong>rijen of foto’s aan <strong>de</strong> muur. Er staan beel<strong>de</strong>n in <strong>de</strong> tuin of een bijzon<strong>de</strong>r<br />

object in <strong>de</strong> hal. Volgens Amerikaans on<strong>de</strong>rzoek hebben drie van <strong>de</strong> vier<br />

zorgorganisaties kunst in huis1 . In Ne<strong>de</strong>rland heeft een subsidieregeling tot<br />

hon<strong>de</strong>r<strong>de</strong>n opdrachten voor kunstwerken geleid 2 . Behalve schil<strong>de</strong>rijen, fotoseries,<br />

vi<strong>de</strong>ofilms en beeldhouwwerken is daaruit <strong>de</strong> befaam<strong>de</strong> treincoupé van Lino Hellings<br />

en Yvonne Dröge Wen<strong>de</strong>l voortgekomen. Demente bewoners van een verpleeghuis<br />

kunnen in <strong>de</strong>ze coupé in treinstoelen gaan zitten terwijl voor het raam<br />

levensechte filmbeel<strong>de</strong>n van een Hollands landschap voorbijtrekken. De Coupé<br />

slaat zo goed aan bij <strong>de</strong> bewoners dat het succes zelfs tot belangstelling uit Duitsland<br />

en Italië heeft geleid3 .<br />

Prettige omgeving<br />

Het bovenstaan<strong>de</strong> illustreert wat kunstenaars<br />

kunnen bijdragen aan <strong>de</strong> kwaliteit van leven in<br />

<strong>de</strong> zorg. Het bewijst ook dat zorgorganisaties<br />

daarvoor openstaan, zeker wanneer het resultaat<br />

zo dui<strong>de</strong>lijk zichtbaar is. Dat is natuurlijk<br />

niet altijd het geval. Veel instellingen hebben<br />

in <strong>de</strong> loop <strong>de</strong>r jaren een collectie opgebouwd<br />

vanuit <strong>de</strong> overtuiging dat kunst bijdraagt aan<br />

het creëren van een prettige omgeving. Kunst<br />

doorbreekt <strong>de</strong> klinische sfeer en prikkelt <strong>de</strong><br />

verbeelding, is <strong>de</strong> veron<strong>de</strong>rstelling. Het zou iets<br />

positiefs doen met <strong>de</strong> cliënten, me<strong>de</strong>werkers en<br />

bezoekers. Maar is dat werkelijk zo? En hoe blijvend is dat effect? Naar <strong>de</strong>rgelijke<br />

vragen is <strong>de</strong> laatste jaren veel on<strong>de</strong>rzoek gedaan door psychologen, sociologen,<br />

medici, kunsthistorici, cultuurwetenschappers en economen. Niet alleen beel<strong>de</strong>n<strong>de</strong><br />

kunst is on<strong>de</strong>rzocht, maar ook muziek, theater, dans en literatuur. Hieron<strong>de</strong>r<br />

enkele resultaten.<br />

Prikangst<br />

e Society for the Arts in Healthcare stelt in haar State of the Field Report 2009 4<br />

dat het integreren van <strong>de</strong> kunsten in <strong>de</strong> gezondheidszorg een beweging is die<br />

overal in <strong>de</strong> wereld waarneembaar is, van ziekenhuizen en ou<strong>de</strong>renzorg tot psychiatrie<br />

en gehandicaptenzorg. De gezondheidszorg ontwikkelt zich in <strong>de</strong> richting<br />

van ‘humanistic care’, zoals men dat noemt. De patiënt is niet louter meer object<br />

door jos van <strong>de</strong> haterd<br />

Context<br />

van zorg maar wordt als mens bena<strong>de</strong>rd, met aandacht voor <strong>de</strong> menselijke beleving,<br />

voor <strong>de</strong> kwaliteit van leven. En dat resulteert in een kwalitatief betere zorg.<br />

Aan <strong>de</strong>ze ontwikkeling leveren kunst en kunstenaars een belangrijke bijdrage.<br />

In het groot <strong>de</strong>nken ze bijvoorbeeld mee bij het ontwerpen of inrichten van een<br />

gebouw. Het kan ook om kleine dingen gaan. Door kleurrijke vlin<strong>de</strong>rs en muzieknoten<br />

aan te brengen op <strong>de</strong> naal<strong>de</strong>n waarmee bloed wordt geprikt, blijkt <strong>de</strong> soms<br />

zeer ernstige prikangst bij kin<strong>de</strong>ren en volwassenen te vermin<strong>de</strong>ren met tachtig<br />

tot negentig procent5 . e Society for the Arts in Healthcare kijkt naar het on<strong>de</strong>rwerp<br />

over <strong>de</strong> volle breedte: van architectuur en kunst aan <strong>de</strong> muur tot <strong>de</strong>sign en<br />

muziektherapie. Men ziet positieve effecten bij cliënten, familie en zorgme<strong>de</strong>werkers.<br />

Belangrijk punt is ook het integreren van kunst in <strong>de</strong> opleiding van medici,<br />

verpleegkundigen, zorgverleners en on<strong>de</strong>rsteunen<strong>de</strong> begelei<strong>de</strong>rs. Want kunst kan<br />

toekomstige artsen en verpleegkundigen helpen om goed waar te nemen en beter<br />

te communiceren met hun patiënten.<br />

Gunstige invloed<br />

Hoe zit het nu met het wetenschappelijk on<strong>de</strong>rzoek?<br />

Hebben patiënten concreet baat bij kunst in <strong>de</strong> zorg? Het<br />

State of the Field Report noemt ongeveer tachtig on<strong>de</strong>rzoeken,<br />

uitgesplitst naar muziek, beel<strong>de</strong>n<strong>de</strong> kunst, vormgeving,<br />

dans, theater en literatuur. De resultaten wijzen<br />

allemaal in <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> richting: kunst heeft onmiskenbaar<br />

een positieve invloed op <strong>de</strong> genezing en <strong>de</strong> gezondheid<br />

van cliënten. Het herstel verloopt voorspoediger, zowel<br />

fysiek, mentaal als emotioneel. Dat resulteert in een<br />

korter verblijf in <strong>de</strong> kliniek. Kunst helpt mensen om een zware behan<strong>de</strong>ling te on<strong>de</strong>rgaan.<br />

Cliënten ervaren min<strong>de</strong>r stress. De omgeving wordt als veiliger ervaren,<br />

ze voelen zich min<strong>de</strong>r angstig en min<strong>de</strong>r afhankelijk. Ook op <strong>de</strong> me<strong>de</strong>werkers<br />

en <strong>de</strong> naaste familie heeft dat een gunstige invloed. In veel gevallen is kunst voor<br />

mensen een manier, of zelfs <strong>de</strong> enige manier, om hun gevoelens te uiten. An<strong>de</strong>re<br />

concrete resultaten: gunstige uitwerking op pijnbestrijding na een zware operatie,<br />

verlaging van <strong>de</strong> bloeddruk, lagere hartslag, min<strong>de</strong>r medicatie. Dat het werkt staat<br />

vast. De vraag is: wat kost dit? Levert het ook wat op? Het ligt voor <strong>de</strong> hand dat<br />

min<strong>de</strong>r medicatie, kortere opnameduur en verbeter<strong>de</strong> communicatie tot min<strong>de</strong>r<br />

kosten lei<strong>de</strong>n. Kunstprogramma’s kunnen ook preventief werken. Hoog tijd om <strong>de</strong><br />

economische voor<strong>de</strong>len van kunstprogramma’s te on<strong>de</strong>rzoeken, zegt het rapport,<br />

want vooralsnog is dit on<strong>de</strong>rzoeksgebied ‘anecdote rich and data poor’.<br />

“ Vaak is kunst een manier,<br />

of zelfs <strong>de</strong> enige manier, om<br />

je gevoelens te uiten”<br />

Kijken naar kunst<br />

Een frappante uitkomst is te vin<strong>de</strong>n in een Zweeds on<strong>de</strong>rzoek6 naar ‘kijken<br />

naar kunst’ door alleenstaan<strong>de</strong> vrouwen met een gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong> leeftijd van 82<br />

jaar. Twintig van hen keken naar kunstwerken, afgestemd op hun persoonlijke<br />

smaak en voorkeur volgens een psychologisch en kunsttheoretisch mo<strong>de</strong>l.<br />

Twintig an<strong>de</strong>ren vorm<strong>de</strong>n <strong>de</strong> controlegroep. Het on<strong>de</strong>rzoek strekte zich uit over<br />

twaalf maan<strong>de</strong>n. Met <strong>de</strong> eerste groep spraken <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rzoekers intensief over <strong>de</strong><br />

kunstwerken aan <strong>de</strong> hand van vastgestel<strong>de</strong> vragen en thema’s. Met <strong>de</strong> controlegroep<br />

spraken zij over actuele on<strong>de</strong>rwerpen uit <strong>de</strong> media, gebeurtenissen in<br />

hun eigen leven, al naargelang hun voorkeur. Bei<strong>de</strong> groepen kregen evenveel<br />

aandacht. Van alle vrouwen wer<strong>de</strong>n bloeddruk en bloedwaar<strong>de</strong>n gemeten, zowel<br />

vooraf, tij<strong>de</strong>ns als vier maan<strong>de</strong>n na het on<strong>de</strong>rzoek. Medicatie werd bijgehou<strong>de</strong>n<br />

en interviews wer<strong>de</strong>n afgenomen om te bepalen in welke mate men zich gelukkig,<br />

rustig en ontspannen voel<strong>de</strong> of juist ongelukkig, verdrietig of nerveus. De<br />

uitkomst was frappant. De vrouwen in <strong>de</strong> kunstgroep scoor<strong>de</strong>n in alle opzichten<br />

beter, zowel emotioneel als fysiek. Ze voel<strong>de</strong>n zich beter, had<strong>de</strong>n min<strong>de</strong>r last<br />

van vermoeidheid, duizeligheid, had<strong>de</strong>n een lagere bloeddruk en gebruikten<br />

min<strong>de</strong>r medicatie in vergelijking met <strong>de</strong> controlegroep. Dat effect was er direct<br />

na het on<strong>de</strong>rzoek en bleek vier maan<strong>de</strong>n later zelfs nog sterker. De on<strong>de</strong>rzoeksvraag<br />

was of het visueel stimuleren van ou<strong>de</strong>ren door het bekijken van foto’s van<br />

kunstwerken een positief effect heeft op hun gezondheid en welbevin<strong>de</strong>n. Het<br />

antwoord was dui<strong>de</strong>lijk ja.<br />

De on<strong>de</strong>rzoekers geven ook een psychologische verklaring. Kijken naar kunst,<br />

zeggen ze, is niet alleen een esthetische ervaring maar ook een vorm van intellectuele<br />

training die <strong>de</strong> verbeeldingskracht stimuleert. Een kunstwerk kan bijna<br />

elke ervaring opwekken, elk menselijk vermogen activeren en herinneringen<br />

oproepen. Dat is een geweldige kracht. Maar kunst staat niet op zichzelf. Ie<strong>de</strong>r<br />

individu leeft tegelijk in twee werel<strong>de</strong>n. De psychologische realiteit van dromen,<br />

gedachten, gevoelens, ervaringen en wensen, en <strong>de</strong> externe werkelijkheid van<br />

<strong>de</strong> dingen en leven<strong>de</strong> wezens om ons heen. Bij het kijken naar kunst bevin<strong>de</strong>n<br />

we ons tussen die twee in. Kunst verbindt <strong>de</strong> psychologische werkelijkheid van<br />

<strong>de</strong> kijker en <strong>de</strong> externe werkelijkheid. Iemand die naar kunst kijkt, zeggen <strong>de</strong><br />

on<strong>de</strong>rzoekers, treedt even uit <strong>de</strong> werkelijkheid van <strong>de</strong> dingen en is vrij om te associëren<br />

en zich te bewegen in <strong>de</strong> wereld van <strong>de</strong> verbeelding. Je kunt je daarover<br />

uitspreken zon<strong>de</strong>r dat dit gevolgen heeft voor het dagelijkse leven. De visuele<br />

stimulans door kunst zou daarom meer effect hebben en meer genuanceerd zijn<br />

dan het gericht stimuleren van specifieke sociale of psychologische functies.<br />

Sociale competenties<br />

In Ne<strong>de</strong>rland wees een evaluatie in opdracht van Stichting AGO uit dat het<br />

schrijven van gedichten door verstan<strong>de</strong>lijk gehandicapten met een speciaal<br />

daarvoor ontwikkel<strong>de</strong> methodiek het taalvermogen en <strong>de</strong> persoonlijke ontwikkeling<br />

bevor<strong>de</strong>rt. Een evaluatie door het Kohnstamm Instituut in 2008 van<br />

projecten in Europees verband7 kwam tot soortgelijke conclusies. Bij <strong>de</strong>elnemers<br />

aan een theaterproject, allen met een verstan<strong>de</strong>lijke en soms ook lichamelijke<br />

beperking, waren positieve effecten te zien: min<strong>de</strong>r last van stress, meer<br />

ontspanning, een toename van sociale competenties. Het effect was het sterkst<br />

wanneer het proces van kunst maken met <strong>de</strong> doelgroep voorop stond en in<br />

min<strong>de</strong>re mate <strong>de</strong> artistieke kwaliteit van het eindproduct.<br />

.34 .35<br />

“ Kunst heeft een<br />

gunstige invloed<br />

op genezing en<br />

gezondheid”<br />

Kunstenaars met beperkingen<br />

Het on<strong>de</strong>rzoeksproject Kunst Inclusief is een initiatief van Special Arts, uitgevoerd<br />

door <strong>de</strong> hogescholen van Utrecht, Arnhem en Nijmegen. Partners zijn<br />

on<strong>de</strong>r meer <strong>de</strong> Vereniging Gehandicaptenzorg Ne<strong>de</strong>rland, Kunstconnectie,<br />

Kunstfactor en <strong>Cultuur</strong>netwerk. Het on<strong>de</strong>rzoek richt zich met name op inclusie<br />

en beel<strong>de</strong>n<strong>de</strong> kunst. Drie aspecten staan centraal. Ten eerste een inventarisatie<br />

van kunstcentra en zorgateliers waar mensen met een beperking kunst beoefenen<br />

of zou<strong>de</strong>n kunnen beoefenen. Ten twee<strong>de</strong> een on<strong>de</strong>rzoek naar <strong>de</strong> kwaliteit<br />

van het aanbod. En ten <strong>de</strong>r<strong>de</strong> het vin<strong>de</strong>n van werkwijzen en metho<strong>de</strong>n om inclusie<br />

te bevor<strong>de</strong>ren. De uitkomst is dat het aanbod weliswaar groot is, maar dat<br />

<strong>de</strong> kwaliteit sterk verschilt. Zorgateliers beschikken vaak niet over <strong>de</strong> faciliteiten<br />

en <strong>de</strong>skundigheid om kunstenaars met een beperking goed te begelei<strong>de</strong>n. En<br />

reguliere kunstcentra vin<strong>de</strong>n het lang niet altijd vanzelfsprekend om mensen<br />

met een beperking binnen te halen. Sommige wijzen gehandicapte kunstenaars<br />

af omdat ze niet zijn toegerust voor <strong>de</strong> begeleiding, an<strong>de</strong>re zijn er juist heel goed<br />

op ingesteld. Op dit moment loopt <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> fase van het on<strong>de</strong>rzoek, met pilotprojecten<br />

in enkele regio’s. Special Arts is momenteel in gesprek met Kunstfactor<br />

en hogescholen in Amsterdam en Utrecht over een soortgelijk on<strong>de</strong>rzoek op<br />

het gebied van theater.<br />

[1] Cultures of Care 2004, www.thesah.org [2] Deze subsidie bestond tot 2005. De laatste kunstwerken<br />

zijn in 2009 opgeleverd. Zie www.skor.nl [3] Bron: NRC Han<strong>de</strong>lsblad, 30 oktober 2009 [4] State of the<br />

Field Report, 2009. e Society for the Arts in Healthcare. www.thesah.org [5] State of the Field Report,<br />

2009, p. 17 [6] Medical Health and Emotional Effects of Art Stimulation in Old Age. Psychotherapy<br />

and Psychosomatics 60, 1993 [7] ESF-Equal project KunstWerk(t) in <strong>de</strong> Tertiaire sector, 2005-2008


Social Design<br />

Alles om ons heen is ontworpen. Producten, gebouwen, het landschap, diensten, processen.<br />

Ontwerpen ‘om <strong>de</strong> wereld te veran<strong>de</strong>ren’ is van alle tij<strong>de</strong>n, maar neemt tegenwoordig<br />

een steeds hogere vlucht. Kunstenaars en ontwerpers geven met hun werk commentaar op<br />

<strong>de</strong> maatschappij. Ze zetten hun talent in om iets bij te dragen aan het oplossen van<br />

maatschappelijke problemen, ze ontwerpen vanuit duurzaamheidsbeginselen, ze werken<br />

aan <strong>de</strong> leefbaarheid van <strong>de</strong> openbare ruimte. Ze werken samen met <strong>de</strong> gebruikers van<br />

hun ontwerpen, met hun opdrachtgevers, met leveranciers van grondstoffen. Altijd met<br />

een sociale ambitie. In heART&Society presenteren wij in elke aflevering een aantal<br />

uiteenlopen<strong>de</strong> voorbeel<strong>de</strong>n.<br />

Kijk voor meer informatie over het fenomeen Social Design bijvoorbeeld ook eens op www.utrechtmanifest.nl,<br />

www.social<strong>de</strong>signsite.com, www.treehugger.com<br />

Beeldhorloge<br />

.36<br />

Het Beeldhorloge is een horloge dat werkt<br />

met afbeeldingen. Op van te voren<br />

in te stellen momenten vertoont het<br />

Beeldhorloge een pictogram of foto van<br />

<strong>de</strong> activiteit die op dat moment aan <strong>de</strong> or<strong>de</strong> is. Het<br />

verschijnen van dit pictogram gaat vergezeld van een<br />

geluids- en trilsignaal.<br />

Het Beeldhorloge is ontwikkeld voor mensen die<br />

moeite hebben met klokkijken en hulp nodig hebben<br />

bij het zich oriënteren in <strong>de</strong> tijd. Daarnaast biedt het<br />

Beeldhorloge hulp bij het structureren van <strong>de</strong> dag en<br />

het herinnert gebruikers aan afspraken en activiteiten.<br />

Het Beeldhorloge kan een oplossing bie<strong>de</strong>n voor<br />

mensen met een verstan<strong>de</strong>lijke beperking, autisme,<br />

ADHD, het syndroom van Asperger of beginnen<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>mentie.<br />

.37<br />

Ben Bunt, is <strong>de</strong> be<strong>de</strong>nker van het beeldhorloge,<br />

Aukje Wielens en Lianne van uijl zijn cum lau<strong>de</strong><br />

geslaagd voor hun project rond Beeldhorloge.<br />

Ze stu<strong>de</strong>er<strong>de</strong>n Communication & Multimedia<br />

Design in Breda en hebben <strong>de</strong> eerste 100 beeldhorloges<br />

testklaar gemaakt.<br />

www.beeldhorloge.nl<br />

Social Design<br />

Medic Esthetic<br />

Medic Esthetic is een schoenencollectie<br />

die het taboe van lichamelijke afwijkingen<br />

aan <strong>de</strong> kaak stelt. De schoenen<br />

zijn gemaakt van materiaal voor<br />

protheses en an<strong>de</strong>re medische toepassingen. Het zijn<br />

niet <strong>de</strong> meest comfortabele mo<strong>de</strong>llen; <strong>de</strong> draagbaarheid<br />

is on<strong>de</strong>rgeschikt aan <strong>de</strong> esthetiek.<br />

Gwendolyn Huskens gaat met <strong>de</strong>ze collectie aan <strong>de</strong><br />

haal met <strong>de</strong> heersen<strong>de</strong> schoonheidsi<strong>de</strong>alen en laat <strong>de</strong><br />

schoonheid van het onvolmaakte zien. Medic Esthetic<br />

is haar afstu<strong>de</strong>erproject aan <strong>de</strong> Design Aca<strong>de</strong>my<br />

in Eindhoven in 2008.<br />

foto: www.renevan<strong>de</strong>rhulst.nl


Snoezelmobiel<br />

SAM Snoezelmobiel is een<br />

prototype snoezelmobiel<br />

voor <strong>de</strong>menteren<strong>de</strong> mensen.<br />

Het maakt gebruik van<br />

beel<strong>de</strong>n, geluid en geur om <strong>de</strong> zintuigen<br />

te prikkelen. Zo ontstaat een<br />

totaalsfeer die ontspant, kalmeert of<br />

juist activeert.<br />

Het uiterlijk van <strong>de</strong> snoezelmobiel<br />

vindt zijn inspiratie in het schuilen<br />

on<strong>de</strong>r een bla<strong>de</strong>rdak. Boven het bed<br />

of een stoel wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> ‘bla<strong>de</strong>ren’<br />

uitgeklapt. De ron<strong>de</strong>, vrien<strong>de</strong>lijke<br />

vormen geven een geborgen gevoel.<br />

De snoezelmobiel is zo ontworpen<br />

dat verzorgers of familiele<strong>de</strong>n hem<br />

samen met <strong>de</strong> <strong>de</strong>menteren<strong>de</strong> kunnen<br />

gebruiken.<br />

De snoezelmobiel is gemaakt door<br />

Lady Penelope (Eva Broekhuijse<br />

en Iris Hiddink) in opdracht van<br />

Vitalis-zorggroep.<br />

www.ladypenelope.nl<br />

B-Touch<br />

Mobiele telefoons met een touchscreen<br />

zijn niet toegankelijk voor mensen<br />

met een visuele beperking. Zij kunnen<br />

<strong>de</strong> knoppen niet voelen en ook<br />

niet zien waar ze hun vinger moeten leggen. Zhenwei<br />

You ontwierp daarom een multifunctionele<br />

telefoon voor blin<strong>de</strong>n en slechtzien<strong>de</strong>n.<br />

De B-Touch heeft een touchscreen met brailletoetsen.<br />

Ook kan <strong>de</strong> telefoon met stemgeluid wor<strong>de</strong>n<br />

bediend door <strong>de</strong> spraakherkenningsoftware. Via<br />

een ingebouw<strong>de</strong> camera kan <strong>de</strong> B-Touch objecten<br />

herkennen door ze te vergelijken met afbeeldingen<br />

in zijn database.<br />

.38 .39<br />

foto: rien meulman


.40<br />

Informatie & Contactgegevens<br />

Wilt u graag samenwerken met een van <strong>de</strong> kunstenaars uit<br />

dit themanummer ‘Kunst: zorg voor kwaliteit van leven’ of<br />

wilt u meer informatie? Neem dan contact op met <strong>de</strong> instelling<br />

of persoon via on<strong>de</strong>rstaan<strong>de</strong> gegevens.<br />

Kunstenaars&CO – Krista Heijster<br />

kheijster@kunstenaarsenco.nl<br />

www.kunstenaarsenco.nl<br />

VGN – Vereniging Gehandicaptenzorg<br />

Ne<strong>de</strong>rland<br />

info@vgn.org<br />

www.vgn.org<br />

Inclusie - Hans Kröber<br />

Nuttige sites:<br />

www.pameijer.nl<br />

www.coalitievoorinclusie.nl<br />

www.presentie.nl<br />

Vakliteratuur:<br />

De standaardmens voorbij van Diana<br />

van Houten (De Tijdstroom, 1999);<br />

De gevarieer<strong>de</strong> samenleving van Douwe<br />

van Houten en Diana van Houten (De<br />

Tijdstroom, 2004);<br />

Gehandicaptenzorg, inclusie en organiseren<br />

van Hans Kröber (Universiteit voor<br />

Humanistiek, 2008).<br />

Outsi<strong>de</strong>r Art<br />

Galerie sites:<br />

Amsterdam www.amsterdamoutsi<strong>de</strong>r-art.nl<br />

Amsterdam www.galeriehamer.nl<br />

Breda www.artilabo.nl<br />

Goes www.gors.nl<br />

Lei<strong>de</strong>n www.kunstenvliegwerk.nl<br />

Rotterdam www.herenplaats.nl<br />

Tilburg www.artenzo.nl<br />

Utrecht www.wij<strong>de</strong>doelen.nl<br />

www.bijzon<strong>de</strong>rwelkom.nl<br />

Overige sites:<br />

www.specialarts.nl<br />

www.museumdrguislain.be<br />

www.out-of-art.nl<br />

www.rawvision.com<br />

Stichting Papageno – Aaltje van<br />

Zwe<strong>de</strong>n<br />

www.stichtingpapageno.nl<br />

De Belevenis<br />

www.<strong>de</strong>belevenis.nl<br />

René Fleur<br />

www.studiorenefleur.com<br />

Sencity<br />

www.sencity.nl<br />

www.sencity.hyves.nl<br />

www.stichtingskyway.nl<br />

www.mutesounds.nl<br />

www.<strong>de</strong>sign-for-all.nl<br />

Moonproject<br />

www.moonproject.nl<br />

www.zorgkantoordwo.nl<br />

www.pgb.cvz.nl<br />

www.pgb.nl<br />

Knoop in je Zakdoek<br />

www.teleac.nl<br />

www.stichtingcardo.nl<br />

www.allthewaymusic.nl<br />

www.pluryn.nl<br />

www.fondsverstan<strong>de</strong>lijkgehandicapten.nl<br />

6 kunstenaars in woord en beeld<br />

Rik Meijers www.gors.nl<br />

Nelleke Harinck www.gors.nl<br />

Laan Irodjojo www.herenplaats.nl<br />

Wouter Valentijn www.herenplaats.nl<br />

Kunst in <strong>de</strong> zorg<br />

Christina Mercken<br />

http://twitter.com/pret48<br />

Constant van Schelven<br />

www.<strong>de</strong>stromen.nl<br />

Zona’s Kiosk<br />

www.zonaskiosk.nl<br />

www.blog.zonaskiosk.nl<br />

www.beambuzz.nl<br />

Wetenschappelijk on<strong>de</strong>rzoek<br />

www.thesah.org<br />

www.skor.nl<br />

www.specialarts.nl<br />

Diana Elshout en Noud Verhave<br />

www.elshoutenverhave.nl<br />

www.kunstin<strong>de</strong>zorg.nl<br />

www.kunsten<strong>de</strong>mentie.nl<br />

Social Design<br />

www.utrechtmanifest.nl<br />

www.social<strong>de</strong>signsite.com<br />

www.treehugger.com<br />

Snoezelmobiel<br />

www.ladypenelope.nl<br />

Beeldhorloge<br />

www.beeldhorloge.nl<br />

Wilt u een exemplaar van heART&Society aanvragen,<br />

stuur dan een mail naar: heart@mediawerf.nl met<br />

daarin uw naam, adres en welk nummer u graag wilt<br />

ontvangen.<br />

0] Kunst in <strong>de</strong> samenleving (UITVERKOCHT)<br />

1] Kunst en Sport<br />

2] Kunstenaars veroveren het bedrijfsleven<br />

3] Kunst in <strong>de</strong> wijk<br />

ema<br />

Kunstenaars in <strong>de</strong> wijk<br />

Het Blauwe Huis<br />

Vrijplaatsen in een<br />

dichtgeplan<strong>de</strong> wereld<br />

Eberhard<br />

van <strong>de</strong>r Laan<br />

over kunst in <strong>de</strong><br />

aandachtswijken<br />

Interviews<br />

Eugène van Erven<br />

Tanja Karreman<br />

Sikko Cleveringa<br />

Portretten<br />

Sloophamer Schatkamer<br />

Sofia Opfer & Tijs van Trigt Kunst als regisseur van veran<strong>de</strong>ring<br />

Adriaan Nette<br />

Floor Ziegler<br />

Ergün Erkoçu


KUNST<br />

ALS<br />

KATALY SATO R<br />

Heeft u behoefte aan creativiteit in uw zorgorganisatie?<br />

Gebruik kunst als katalysator.<br />

Professionele kunstenaars en creatieven werken graag<br />

samen met professionals uit <strong>de</strong> zorg want kunstenaars<br />

gaan uit van <strong>de</strong> kracht van mensen, ongeacht hun<br />

beperking. Een gezamenlijk proces dat vaak leidt<br />

tot onverwachte resultaten.<br />

Voorbij het<br />

voor <strong>de</strong> hand liggen<strong>de</strong><br />

Daar ligt precies <strong>de</strong> expertise van Kunstenaars&CO. We bena<strong>de</strong>ren<br />

<strong>de</strong> vraagstukken in uw organisatie vanuit diverse creatieve invalshoeken<br />

en ontwikkelen samen met u een project. Vervolgens zoeken<br />

we naar <strong>de</strong> juiste kunstenaars om invulling te geven aan uw project.<br />

Helemaal op maat.<br />

De afgelopen jaren hebben we met een twintigtal zorgorganisaties<br />

mooie kunstprojecten gerealiseerd.<br />

Deze kunt u in dit magazine lezen. We hebben een netwerk<br />

van ruim 5.000 kunstenaars door het hele land.<br />

Ont<strong>de</strong>k <strong>de</strong> kracht van kunst in <strong>de</strong> zorg.<br />

Wilt u een oriënteren<strong>de</strong> afspraak maken?<br />

Bel 020-5352500 en vraag naar Krista Heijster<br />

www.kunstenaarsenco.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!