22.08.2013 Views

Pubers in beeld - Cultuurnetwerk.nl

Pubers in beeld - Cultuurnetwerk.nl

Pubers in beeld - Cultuurnetwerk.nl

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Pubers</strong> <strong>in</strong> <strong>beeld</strong><br />

Programmaonderzoek naar de verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g tussen theorie en<br />

praktijk<br />

1


<strong>Pubers</strong> <strong>in</strong> <strong>beeld</strong><br />

Programmaonderzoek naar de verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g tussen<br />

theorie en praktijk<br />

Lopend onderzoek naar de effecten van een leergebied overstijgend<br />

programma ‘ <strong>Pubers</strong> <strong>in</strong> <strong>beeld</strong>’ op de docentenopleid<strong>in</strong>g van de Hogeschool<br />

voor de Kunsten <strong>in</strong> Utrecht, faculteit <strong>beeld</strong>ende kunst en vormgev<strong>in</strong>g.<br />

Til Groenendijk<br />

Lectoraat Kunsteducatie<br />

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht<br />

2


Inhoudsopgave:<br />

1. Aa<strong>nl</strong>eid<strong>in</strong>g 4<br />

2. <strong>Pubers</strong> <strong>in</strong> <strong>beeld</strong> als exemplarisch voor<strong>beeld</strong> 5<br />

2.1 Onderzoeksvragen 6<br />

2.2 doel onderzoek 7<br />

2.3 Aanpak 7<br />

3. De praktijk/ theorie kwestie 9<br />

3.1 De situatie tot 2011 10<br />

3.2 De rol van de praktijk 10<br />

3.3 Situatie vanaf 2011 10<br />

3.4 Ons transfer begrip 10<br />

4. Begeleid<strong>in</strong>gstraject ‘de puber <strong>in</strong> <strong>beeld</strong>’ 16<br />

5. Samenhang 19<br />

5.1 Analyse gebruikte referenties door studenten 19<br />

5.2 De puber en door de studenten gekozen <strong>in</strong>houden 20<br />

5.3 Docenten over samenhang 21<br />

5.4 Studenten over samenhang 22<br />

5.5 Toelicht<strong>in</strong>g 4 e jaar’ s over samenhang 23<br />

5.6 Toelicht<strong>in</strong>g 3 e jaar’ s over samenhang 24<br />

5.7 Samenhang psychologie en Puber <strong>in</strong> Beeld 26<br />

6. Transfer 28<br />

6.1 Klassieke transfer theorieën 28<br />

6.2 Kritiek op klassieke transfer theorieën 29<br />

6.3 Andere perspectieve op transfer 29<br />

6.4 Transformatie 30<br />

7. De relatie tussen theorie over transfer en ons transfer begrip 31<br />

7.1 Aanbevel<strong>in</strong>gen 32<br />

8. Toegift 34<br />

Literatuur 36<br />

Bijlage 1 programma 2010 39<br />

Bijlage 2 programma 2011 52<br />

Bijlage 3 statistiek enquête 60<br />

3


1. Aa<strong>nl</strong>eid<strong>in</strong>g<br />

De docentenopleid<strong>in</strong>g <strong>beeld</strong>ende kunst en vormgev<strong>in</strong>g van de Hogeschool<br />

voor de Kunsten Utrecht heeft drie grote leergebieden. Een ervan is<br />

gericht op het maken van <strong>beeld</strong>ende kunst en vormgev<strong>in</strong>g. Maken van<br />

<strong>beeld</strong>end werk zowel twee-, drie- als vierdimensionaal met verschillende<br />

media staat hier<strong>in</strong> centraal. Het tweede leergebied is gericht op het<br />

verwerven van kennis van kunst en cultuur. Kunstgeschiedenis,<br />

cultuurgeschiedenis en kunst beschouwen maken deel uit van dit gebied.<br />

Het derde leergebied is gericht op de vaardigheid de eerste twee gebieden<br />

over te dragen. Hier spelen (vak)didactiek, pedagogiek en psychologie een<br />

rol. Studenten beleven deze <strong>in</strong>del<strong>in</strong>g <strong>in</strong> leergebieden anders. Voor hen is<br />

er niet zozeer sprake van een driedel<strong>in</strong>g maar van een tweedel<strong>in</strong>g<br />

namelijk die van de theorie en de praktijk. In het ene doe je iets, je<br />

maakt iets, en <strong>in</strong> het andere denk je, lees je en schrijf je. Je hebt dus<br />

enerzijds de praktijk van het maken en anderzijds de theorie van het<br />

beschouwen ( kennis van kunst en cultuur) en de overdracht ( didactiek,<br />

pedagogiek en psychologie. In de opbouw van het curriculum wordt er<br />

naar gestreefd, daar waar z<strong>in</strong>vol, de samenhang tussen deze gebieden te<br />

benadrukken.<br />

De leergebieden waar<strong>in</strong> de studenten worden opgeleid zijn allemaal<br />

belangrijk voor het leren lesgeven. Het is <strong>in</strong> de stage dat studenten de<br />

samenhang kunnen gaan ervaren. Dat is echter niet vanzelfsprekend. 1<br />

Ten aanzien van de theorie van kunst en cultuur en overdracht ligt het<br />

gevaar van systeemscheid<strong>in</strong>g 2 op de loer. Het gevaar van het onderwijzen<br />

van theorie op de opleid<strong>in</strong>g zonder directe verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g met de<br />

onderwijspraktijk. Ook voor de praktijk van het <strong>beeld</strong>end vormgeven zoals<br />

dat onderwezen wordt op de opleid<strong>in</strong>g en de onderwijspraktijk van het<br />

lesgeven <strong>in</strong> een <strong>beeld</strong>end vak blijkt het niet vanzelfsprekend dat de<br />

verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g gemaakt wordt en transfer 3 van het geleerde optreedt.<br />

De docentenopleid<strong>in</strong>g <strong>beeld</strong>ende kunst en vormgev<strong>in</strong>g van de HKU heeft<br />

om verschillende redenen uitgesproken te streven naar een programma<br />

waar<strong>in</strong> die transfer wel plaats kan v<strong>in</strong>den en de systeemscheid<strong>in</strong>g m<strong>in</strong>der<br />

ervaren wordt. Een van die redenen is dat <strong>in</strong> 2002 het bachelor<br />

masterstelsel <strong>in</strong>gevoerd is <strong>in</strong> het Nederlandse Hoger onderwijs. Vanaf<br />

september 2003 is de bachelor docent kunstvak een ongedeelde en<br />

1 Groenendijk.T, The splitt. Straddl<strong>in</strong>g between theory and practice, <strong>in</strong> The Reflexiv Zone,<br />

(2003) HKU<br />

2 Korthagen, F &Tichelaar, A & Wubbels, T. (2001)Leraren opleiden met het oog op de<br />

praktijk.<br />

3 Simons, P& Verschaffel, L. (1992) Transfer: Onderzoek en onderwijs.<br />

4


ongegradeerde opleid<strong>in</strong>g geworden. Was er voorheen sprake van een<br />

eerstegraads en een tweedegraads gebied waarvoor er specifieke<br />

docenten kunstvakopleid<strong>in</strong>gen bestonden, na de <strong>in</strong>voer<strong>in</strong>g van het<br />

bachelor masterstelsel is dat onderscheid komen te vervallen. Dat<br />

betekent voor de opleid<strong>in</strong>gen dat voor een breder onderwijsgebied moet<br />

worden opgeleid, zowel voor het basisonderwijs, VMBO, HAVO en VWO als<br />

het buitenschoolse kunsteducatieve werkveld. Daarnaast is de<br />

complexiteit van het examenstelsel <strong>in</strong> het voortgezet onderwijs zo dat<br />

voor HAVO en VWO voor twee verschillende examenprogramma’s moet<br />

worden opgeleid, te weten tehatex en kunst 4 .<br />

Het gevolg was dat de opleid<strong>in</strong>g zich gesteld zag voor de taak <strong>in</strong> dezelfde<br />

tijd meer leer<strong>in</strong>houden te onderwijzen om zo studenten start bekwaam te<br />

maken als docent <strong>beeld</strong>ende kunst en vormgev<strong>in</strong>g voor een breed<br />

onderwijsveld. De oploss<strong>in</strong>g van de opleid<strong>in</strong>g was om te kijken naar<br />

mogelijkheden van overlap en samenhang van de drie eerder genoemde<br />

leergebieden. De veronderstell<strong>in</strong>g was dat door het <strong>in</strong>zichtelijk en<br />

ervaarbaar maken van de overlap en samenhang <strong>in</strong> leergebieden we de<br />

studenten <strong>in</strong> m<strong>in</strong>der tijd meer konden leren. Als we tegelijkertijd een<br />

relatie konden leggen tussen de leergebieden, hun overlap en de praktijk<br />

van het lesgeven <strong>in</strong> <strong>beeld</strong>ende kunst en vormgev<strong>in</strong>g zou dat veel w<strong>in</strong>st<br />

opleveren. De vragen die we ons toen stelden waren:<br />

- Hoe kunnen we beschikbare onderwijstijd zo vormgeven dat gebruik<br />

gemaakt wordt van de overlap en samenhang <strong>in</strong> de leergebieden?<br />

- Hoe kunnen we studenten zo voorbereiden op het docentschap dat zij<br />

een duidelijk relatie ervaren tussen het geleerde op de opleid<strong>in</strong>g en de<br />

praktijk van het lesgeven?<br />

Inmiddels zijn er verander<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> het curriculum doorgevoerd. Hebben<br />

deze verander<strong>in</strong>gen geleid tot het beoogde effect?<br />

2. <strong>Pubers</strong> <strong>in</strong> <strong>beeld</strong> als exemplarisch voor<strong>beeld</strong><br />

Om dit nader te onderzoeken is ervoor gekozen het leergebied<br />

overstijgend programma dat <strong>in</strong> studiejaar 2009/2010 ontwikkeld is en <strong>in</strong><br />

2010/ 2011 voor de eerste keer en <strong>in</strong> 2011/ 2012, na evaluatie en<br />

bijstell<strong>in</strong>g, voor de tweede keer is uitgevoerd onder de loep te nemen.<br />

Het programma beslaat acht weken waar<strong>in</strong> de studenten voor een groot<br />

deel zelfgestuurd werken aan onderwerpen die belangrijk zijn voor de<br />

voorbereid<strong>in</strong>g op de stage. Het programma heeft vier aandachtsgebieden<br />

die <strong>in</strong> onderwijsgroepen van zes studenten worden uitgewerkt. 5<br />

4 Er is gedacht dat bij de <strong>in</strong>voer<strong>in</strong>g van het bamastelsel de master het<br />

eerstegraadsgebied zou vertegenwoordigen. Dat is echter niet gebeurd. De master<br />

kunsteducatie heeft een andere <strong>in</strong>vull<strong>in</strong>g gekregen.<br />

5 De vier aandachtsgebieden zijn de relatie tussen de opleid<strong>in</strong>g en de stageschool,<br />

overeenkomsten en verschillen <strong>in</strong> het gebruik van materialen en technieken op de<br />

5


Een bijzondere uitkomst van het programma <strong>in</strong> 2011 is het onderdeel ‘de<br />

puber <strong>in</strong> <strong>beeld</strong>’. Daar<strong>in</strong> vallen kennis over de puber, de doelgroep<br />

waarmee de student <strong>in</strong> de stage mee te maken krijgt, de eigen fasc<strong>in</strong>atie<br />

van de student voor de puber en de ver<strong>beeld</strong><strong>in</strong>g van de puber <strong>in</strong> eigen<br />

<strong>beeld</strong>end werk samen. Bijzonder ook omdat <strong>in</strong> dit programma onderdeel<br />

tevens sprake is van artistiek onderzoek 6 .<br />

Het onderzoek richt zich vooral op dit onderdeel van het programma.<br />

Enerzijds omdat het een voor<strong>beeld</strong> is van samengaan van verschillende<br />

vakgebieden; psychologie en pedagogiek, het <strong>beeld</strong>end vormgeven en<br />

artistiek onderzoek en het beschouwen van kunst. Anderzijds omdat het<br />

de beoogde schakel vormt tussen het geleerde op de opleid<strong>in</strong>g en de<br />

praktijk van het lesgeven <strong>in</strong> een kunstvak aan de doelgroep 12 tot 16<br />

jarigen.<br />

2. 1 Onderzoeksvragen<br />

In dit lopend onderzoek staan de volgende vragen centraal:<br />

1<br />

In hoeverre kan er <strong>in</strong> het programmaonderdeel ‘pubers <strong>in</strong> <strong>beeld</strong>’<br />

gesproken worden van een samenhang tussen theorie en praktijk?<br />

2<br />

In hoeverre v<strong>in</strong>dt transfer plaats van het geleerde van het<br />

programmaonderdeel ‘pubers <strong>in</strong> <strong>beeld</strong>’ <strong>in</strong> de stage?<br />

In de loop van het onderzoek bleek de laatste vraag dit jaar niet te<br />

beantwoorden. Vraag 2 zal <strong>in</strong> het komend studiejaar nader onderzocht<br />

worden.<br />

Vragen die beantwoord worden zijn:<br />

opleid<strong>in</strong>g en op de stageschool, het ontwerpen van lessen voor de stageschool<br />

gebruikmakend van bovenstaande bev<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gen, een <strong>beeld</strong> van de doelgroep jongeren<br />

van 12 tot 16 jaar.<br />

6 Slager, H & Balkema, A, Artistic Research Lier en Boog, Series of Philosophy of Art and<br />

Art Theory, Volume 18. Daarnaast is het lectoraat Artistiek onderzoek is verbonden aan<br />

de HKU. In het MaHKUz<strong>in</strong>e, een tweejaarlijkse tijdschrift over artistic research, wordt<br />

veel onderzoek gedaan naar artistiek onderzoek onder leid<strong>in</strong>g van lector Henk Slager.<br />

6


- Wat <strong>in</strong> het programma wordt gezien worden als praktijk 7 en wat als<br />

theorie?<br />

- Hoe verhouden theorie en praktijk <strong>in</strong> dit programmaonderdeel zich tot<br />

elkaar?<br />

- Waaruit blijkt de samenhang tussen theorie en praktijk?<br />

- Hoe ervaren studenten de samenhang tussen theorie en praktijk en hoe<br />

waarderen ze die samenhang?<br />

- Hoe ervaren de docenten de samenhang tussen theorie en praktijk en<br />

hoe waarderen ze die samenhang?<br />

Ten aanzien van transfer:<br />

- Welk effect heeft het programma onderdeel gehad op visie van de<br />

student op de doelgroep <strong>in</strong> de stage?<br />

2.2 Doel van het onderzoek<br />

De uitkomst van het onderzoek wordt <strong>in</strong>gezet om leergebied overstijgend<br />

onderwijs op de docentenopleid<strong>in</strong>g te onderbouwen. In eerste <strong>in</strong>stantie<br />

om het programma zoals dat nu ontwikkeld is eventueel te verbeteren en<br />

te bestendigen. In tweede <strong>in</strong>stantie om het curriculum voor alle<br />

studiejaren te herzien.<br />

Daarnaast worden de uitkomsten van het onderzoek gebruikt om het<br />

docententeam te motiveren meer samen te werken <strong>in</strong> leergebied<br />

overstijgende programma’s ten behoeve van de beroepsvoorbereid<strong>in</strong>g van<br />

studenten. Het onderzoek kan fungeren als een exemplarisch voor<strong>beeld</strong><br />

voor andere schools van de HKU die eveneens streven naar betere<br />

samenhang tussen theorie en praktijk.<br />

2. 3 Aanpak<br />

Er is sprake van kwalitatief onderzoek waarbij de volgende aspecten en<br />

actoren betrokken worden:<br />

- Het programma van 2010 en 2011<br />

- De resultaten van het programma 2010 en 2011<br />

- De ervar<strong>in</strong>g van de studenten die het programma volgden <strong>in</strong> 2010<br />

- De ervar<strong>in</strong>g van de studenten die het programma volgden <strong>in</strong> 2011<br />

- De docenten die betrokken zijn bij de programmaopzet<br />

- De docenten die betrokken zijn bij de programma uitvoer<strong>in</strong>g<br />

De programmaopzet van 2010 en 2011 wordt beschreven. Aanpass<strong>in</strong>gen<br />

van het programma <strong>in</strong> 2011 op basis van de evaluatie worden<br />

beschreven. De achterliggende veronderstell<strong>in</strong>gen worden via literatuur<br />

7 Hierbij wordt tevens gekeken naar het artistiek onderzoek.<br />

7


onderzoek <strong>in</strong> kaart gebracht zoals het begrip transfer van het geleerde,<br />

<strong>in</strong>tegratie van vakken en artistiek onderzoek.<br />

De resultaten van het programma ‘ de puber <strong>in</strong> <strong>beeld</strong>’ zijn<br />

gedocumenteerd <strong>in</strong> tekst en <strong>beeld</strong>;<br />

de ver<strong>beeld</strong><strong>in</strong>g <strong>in</strong> de vorm van <strong>beeld</strong>end werk van de studenten en tekst<br />

<strong>in</strong> de vorm van een toelicht<strong>in</strong>g bij de ver<strong>beeld</strong><strong>in</strong>g en het onderzoek dat<br />

daarvoor gedaan is.<br />

De studenten die nu <strong>in</strong> het 4 e studiejaar zitten wordt d.m.v. een enquête<br />

gevraagd naar hun ervar<strong>in</strong>gen met het programmaonderdeel <strong>in</strong> 2010.<br />

De studenten uit het 3 e studiejaar wordt d.m.v. een enquête gevraagd<br />

naar hun ervar<strong>in</strong>gen van het programmaonderdeel nu en de relatie van<br />

het programmaonderdeel en de stage.<br />

De docenten die het programma ontwikkeld hebben zijn d.m.v. een<br />

<strong>in</strong>terview gevraagd naar de opzet, hun betrokkenheid en verwacht<strong>in</strong>gen.<br />

Docenten die betrokken waren bij de uitvoer<strong>in</strong>g zijn d.m.v. een <strong>in</strong>terview<br />

gevraagd naar hun ervar<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> de begeleid<strong>in</strong>g.<br />

Stagedocenten van de 3 e jaars studenten studiejaar 2012- 2013<br />

zullen d.m.v. een enquête gevraagd worden naar hun ervar<strong>in</strong>gen met de<br />

student en diens visie op en omgang met de doelgroep. Dat is <strong>in</strong> het<br />

voorliggende onderzoek niet opgenomen.<br />

8


3. De ‘praktijk / theorie’ kwestie<br />

Wat <strong>in</strong> het programmaonderdeel ‘ de puber <strong>in</strong> <strong>beeld</strong>’ wordt gezien als<br />

praktijk 8 en wat als theorie?<br />

Met praktijk worden <strong>in</strong> de opleid<strong>in</strong>g die onderdelen bedoeld van het<br />

programma die gericht zijn op het maken van <strong>beeld</strong>end werk; twee<br />

dimensionaal, drie dimensionaal en vierdimensionaal. Docenten die deze<br />

vakken geven worden aangeduid als praktijkdocenten.<br />

Alle vakgebieden die niet gericht zijn op het maken van <strong>beeld</strong>end<br />

werk worden gezien als theorie. Dit zijn de gebieden die gericht zijn op de<br />

kennis van kunst en cultuur; kunstgeschiedenis, cultuurgeschiedenis en<br />

filosofie van de kunst. En die gericht zijn op overdracht zoals<br />

vakdidactiek, pedagogiek en psychologie. Docenten die deze vakken<br />

geven worden aangeduid als theoriedocenten.<br />

Er wordt een strikte scheid<strong>in</strong>g ervaren. Ook al wordt <strong>in</strong> de<br />

vakdidactiek met een practicum gewerkt, studenten zien dat practicum<br />

niet als praktijk maar als theorie. Ook al wordt <strong>in</strong> de praktijk<br />

verondersteld dat studenten verschillende bronnen raadplegen voor de<br />

ontwikkel<strong>in</strong>g van hun eigen werk, zien studenten dat niet als theorie maar<br />

als artistiek onderzoek.<br />

Hoe verhouden theorie en praktijk <strong>in</strong> het onderzochte<br />

programmaonderdeel zich tot elkaar?<br />

3.1 Situatie tot 2010<br />

Het onderwijsprogramma op de HKU is geordend <strong>in</strong> blokken van 8 weken.<br />

In een jaar zijn er vier blokken. Na twee blokken volgt een periode van 4<br />

weken sem<strong>in</strong>ars waar<strong>in</strong> de studenten kunnen kiezen uit een<br />

onderwijsaanbod dat over de grenzen van de eigen opleid<strong>in</strong>g heen gaat.<br />

Blok 1 Blok 2 Sem<strong>in</strong>ars Blok 3 Blok 4 sem<strong>in</strong>ars<br />

8 weken 8 weken 4 weken 8 weken 8 weken 4 weken<br />

Stage<br />

Figuur 1. Jaarstructuur HKU met stage 3 e jaar gemarkeerd.<br />

De derde jaar’ s studenten beg<strong>in</strong>nen <strong>in</strong> blok 2 met hun stage. De stage<br />

duurt tot de kerstvakantie. Het is een voltijdse stage van acht weken. In<br />

die periode zijn de studenten hoofdzakelijk met de stage bezig.<br />

Het programma voorafgaande aan de stage was tot 2010 deels gericht op<br />

de beroepsvoorbereid<strong>in</strong>g, deels op kennis van kunst en cultuur en deels<br />

9


gericht op praktijkvakken. De vakken waren l<strong>in</strong>eair en cursorisch<br />

geordend en werden grotendeels onafhankelijk van elkaar gegeven.<br />

3. 2 Rol van de praktijkvakken <strong>in</strong> de situatie tot 2010<br />

De praktijkvakken krijgen <strong>in</strong> het derde studiejaar een andere <strong>in</strong>vull<strong>in</strong>g dan<br />

<strong>in</strong> de eerste twee studiejaren. Studenten worden verondersteld hun eigen<br />

thematiek en <strong>in</strong>houd te kiezen en vorm te geven. Het eerste studiejaar is<br />

meer opdrachtgericht. Aan het e<strong>in</strong>de van het tweede studiejaar worden<br />

studenten voorbereid op deze autonomie. Evaluaties van het programma<br />

brachten aan het licht dat de <strong>beeld</strong>ende praktijk van de studenten nog zo<br />

<strong>in</strong> een opstartfase zat dat, met de onderbrek<strong>in</strong>g van de stage en na de<br />

sem<strong>in</strong>ars (zie figuur 1 ), weer opnieuw opgestart moest worden. Het<br />

rendement van de praktijkvakken <strong>in</strong> blok 1 bleek ger<strong>in</strong>g.<br />

3. 3 Situatie na 2010<br />

In 2009 zijn docenten van de docentenopleid<strong>in</strong>g <strong>in</strong> verschillende<br />

werkgroepen aan de gang gegaan om voorstellen te doen voor<br />

verander<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> het curriculum. In het kader van dit onderzoek is de<br />

werkgroep samenhang <strong>in</strong>teressant. Deze werkgroep is <strong>in</strong>gesteld om<br />

samenhang tussen de verschillende onderdelen van de opleid<strong>in</strong>g zichtbaar<br />

te maken en voorstellen te doen om die samenhang te benutten <strong>in</strong> het<br />

onderwijs. Het onderwijsprogramma is overladen, de studieduur beperkt.<br />

Meer samenhang <strong>in</strong> het onderwijsaanbod kan een groter leerrendement<br />

opleveren, was de gedachte. Daarnaast was opgemerkt dat studenten dat<br />

wat ze <strong>in</strong> het ene dome<strong>in</strong> van de studie leren niet automatisch toepassen<br />

<strong>in</strong> het andere dome<strong>in</strong> van de studie terwijl we wel veronderstellen dat ze<br />

dat doen. Met meer expliciete aandacht voor samenhang <strong>in</strong> een andere<br />

werkvorm zou, zo was de gedachte, transfer kunnen plaatsv<strong>in</strong>den.<br />

Zij stelden <strong>in</strong> het najaar van 2009 voor om de periode voorafgaande<br />

aan de stage <strong>in</strong> het derde jaar te veranderen. Belangrijke verander<strong>in</strong>gen<br />

zijn:<br />

- <strong>in</strong> werkgroepen wordt gewerkt aan vakoverstijgende<br />

probleemstell<strong>in</strong>gen<br />

- accent ligt volledig op de voorbereid<strong>in</strong>g op de stage<br />

- accent ligt op hoe je geleerde vaardigheden vanuit je eigen<br />

<strong>beeld</strong>end werk en andere vakgebieden van de opleid<strong>in</strong>g kunt<br />

overdragen en <strong>in</strong> relatie kunt brengen met de stageschool<br />

- accent ligt op de doelgroep 12 tot 16 jarigen<br />

- er wordt expliciet gezocht naar manieren om het geleerde op de<br />

opleid<strong>in</strong>g <strong>in</strong> verband te brengen met wat op de stageschool<br />

gevraagd wordt<br />

3. 4 Ons transfer begrip<br />

In 2010 leidde dat tot nevenstaande programmaopzet (figuur 2). In de<br />

wijze van weergeven wordt expliciet het woord transfer gebruikt. We<br />

10


<strong>in</strong>terpreteerden dat als actief zoeken naar raakvlakken van vakgebieden<br />

b<strong>in</strong>nen de opleid<strong>in</strong>g maar ook naar verschillen tussen opleid<strong>in</strong>g en<br />

stageschool. We formuleerden het zo:<br />

Hoe kunnen we studenten zo voorbereiden op het docentschap dat zij een<br />

duidelijk relatie ervaren tussen het geleerde op de opleid<strong>in</strong>g en de praktijk<br />

van het lesgeven?<br />

Onze veronderstell<strong>in</strong>g was dat studenten op deze manier verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gen<br />

konden maken tussen de verschillende leergebieden van de opleid<strong>in</strong>g door<br />

deze vanuit het perspectief van het toekomstig werkveld te bekijken. De<br />

keuze voor het werken <strong>in</strong> werkgroepen ondersteunde de idee dat daarmee<br />

de bestaande ‘systeemscheid<strong>in</strong>g’ van naast elkaar staande vakken<br />

doorbroken kon worden en ook meer ruimte zou ontstaan voor transfer.<br />

En dat <strong>in</strong> de <strong>in</strong>teractie met elkaar het denken over wat geleerd is <strong>in</strong> de<br />

opleid<strong>in</strong>g en wat de praktijk vraagt gestimuleerd wordt en daarmee ook<br />

transfer.<br />

11


Figuur 2. Schematisch overzicht programma studiejaar 2010<br />

WEEK<br />

1 t/m 4<br />

EIGEN WERK<br />

Documentatie;<br />

eigen werk<br />

fotograferen<br />

analyse essentie<br />

opdrachten opl.<br />

TRANSFER<br />

Hoe verhouden deze<br />

twee componenten zich<br />

tot elkaar?<br />

12<br />

SCHOOL<br />

Verzamelen van werk<br />

van leerl<strong>in</strong>gen en<br />

analyse van proces bevragen kansen en<br />

opdrachten<br />

analyse opdrachten op<br />

scholen<br />

analyse van proces<br />

analyse methode mogelijkheden analyse methode van<br />

van doen van<br />

doen van <strong>beeld</strong>end<br />

<strong>beeld</strong>end<br />

opzoeken van onderzoek<br />

onderzoek<br />

uitdag<strong>in</strong>gen<br />

analyse referenties analyse referenties<br />

analyse van<br />

techniek<br />

schooltechnieken<br />

Vragen formuleren over<br />

de doelgroep; 12 tot 15 jarigen<br />

E<strong>in</strong>d week 4:<br />

- onderdelen voor digitaal portfolio goed gefotografeerd. Kernpunten van<br />

analyses goed verwoord en <strong>in</strong> <strong>beeld</strong> gebracht.<br />

- portfolio van schoolopdrachten met analyses <strong>in</strong> kernpunten<br />

- kansen en mogelijkheden benoemd hebben van beide kanten, eigen werk,<br />

<strong>in</strong>put opleid<strong>in</strong>g enerzijds en voortgezet onderwijs anderzijds, en hun<br />

overlap<br />

WEEK<br />

EIGEN WERK<br />

SCHOOL<br />

5 t/m 8<br />

Vormgev<strong>in</strong>g<br />

portfolio, digitaal<br />

en gepr<strong>in</strong>t<br />

TRANSFER<br />

ontwikkelen en<br />

vormgeven van lessen<br />

voor betreffende<br />

doelgroepen<br />

vanuit bovenstaande<br />

bev<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gen<br />

‘<strong>beeld</strong>’ van de doelgroep<br />

creëren<br />

veldwerk<br />

testen van lessen of<br />

lesonderdelen<br />

onderzoek naar de<br />

doelgroep op basis van<br />

eigen vragen<br />

E<strong>in</strong>d week 8:<br />

- digitaal portfolio en een gepr<strong>in</strong>t portfolio van eigen werk met aandacht<br />

voor proces, techniek en onderzoek<br />

- een ‘<strong>beeld</strong>’ van de doelgroep met toelicht<strong>in</strong>g<br />

- een serie lessen voor de onderbouw waar<strong>in</strong> gebruik is gemaakt van<br />

bovenstaand onderzoek en de raakvlakken tussen eigen werk en school


Na evaluatie <strong>in</strong> 2010 is het programma aangescherpt en vertaald <strong>in</strong><br />

volgend schematisch overzicht.( Figuur 3) Er is een vierdel<strong>in</strong>g gemaakt<br />

waarbij <strong>in</strong> het eerste deel ‘fusie tussen opleid<strong>in</strong>g en werkveld’ niet alleen<br />

de <strong>beeld</strong>ende praktijk op de opleid<strong>in</strong>g vergeleken is met die van het<br />

werkveld maar ook de pedagogische en didactische aanpak. Het tweede<br />

deel ‘vaardige handen’ worden lacunes <strong>in</strong> techniek en materialenkennis<br />

tussen opleid<strong>in</strong>g en school vergeleken en bijgespijkerd. In het derde deel ‘<br />

lesontwerp’ worden bev<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gen verwerkt <strong>in</strong> lesontwerpen voor de<br />

stageschool. Het vierde deel is ‘de puber <strong>in</strong> <strong>beeld</strong>’.<br />

Uit het schematische overzicht valt op te maken dat het onderdeel<br />

‘de puber <strong>in</strong> <strong>beeld</strong>’ en psychologie, gedurende de acht weken van het<br />

programma parallel lopen aan de drie hoofdonderwerpen, te weten<br />

analyse van <strong>beeld</strong>end werk zoals dat op de opleid<strong>in</strong>g gemaakt wordt en<br />

<strong>beeld</strong>end werk zoals dat op de stagescholen gemaakt wordt, verkennen en<br />

leren gebruiken van schoolse technieken en materialen en ontwerpen van<br />

lessen. ( figuur 4)<br />

Puber <strong>in</strong> <strong>beeld</strong><br />

Figuur 4<br />

Psychologie<br />

Analyse opdrachten en<br />

<strong>beeld</strong>end werk opleid<strong>in</strong>g<br />

en werk en opdrachten<br />

van stageschool<br />

Verkenn<strong>in</strong>g van<br />

materialen en<br />

technieken opleid<strong>in</strong>g en<br />

stageschool<br />

Lesontwerpen<br />

13


Figuur 3. Schematisch overzicht programma studiejaar 2011<br />

WEEK<br />

1 t/m 4<br />

OPLEIDING<br />

TRANSFER<br />

14<br />

SCHOOL<br />

Analyse eigen werk Hoe verhouden deze Verzamelen van werk<br />

twee componenten van leerl<strong>in</strong>gen en<br />

zich tot elkaar? opdrachten<br />

analyse essentie<br />

analyse opdrachten op<br />

opdrachten opl.<br />

scholen<br />

analyse van proces Bevragen kansen en analyse van proces<br />

analyse methode mogelijkheden analyse methode van<br />

van doen van<br />

doen van <strong>beeld</strong>end<br />

<strong>beeld</strong>end onderzoek Opzoeken van onderzoek<br />

analyse referenties uitdag<strong>in</strong>gen analyse referenties<br />

analyse van techniek schooltechnieken<br />

E<strong>in</strong>d week 4:<br />

- Je hebt een goed vormgegeven digitaal portfolio gemaakt en de<br />

kernpunten van analyses goed verwoord en <strong>in</strong> <strong>beeld</strong> gebracht.<br />

- Je hebt een goed vormgegeven portfolio van schoolopdrachten met<br />

kernpunten van analyses goed verwoord en <strong>in</strong> <strong>beeld</strong> gebracht<br />

- Je hebt kansen en mogelijkheden benoemd van het eigen werk, de <strong>in</strong>put<br />

van opleid<strong>in</strong>g <strong>in</strong> relatie tot het voortgezet onderwijs.<br />

- Je hebt je verdiept <strong>in</strong> de doelgroep van 12 tot 16 jarigen en<br />

onderzoeksvragen geformuleerd t.a.v. de doelgroep<br />

- Je hebt een start gemaakt met een <strong>beeld</strong>ende verwerk<strong>in</strong>g van de<br />

doelgroep


WEEK<br />

5 en 6<br />

OPLEIDING<br />

Technieken toegepast<br />

<strong>in</strong> eigen werk en<br />

bruikbaar voor<br />

onderwijs<br />

selecteren en je er<strong>in</strong><br />

bekwamen.<br />

Workshop ontwerpen,<br />

uitvoeren en<br />

evalueren met<br />

medestudenten.<br />

TRANSFER<br />

ontwerpen, uitvoeren<br />

en evalueren van<br />

workshop voor<br />

medestudenten over<br />

technieken geschikt<br />

voor scholen en het<br />

maken en vormgeven<br />

techniekenboek<br />

‘<strong>beeld</strong>’ van de<br />

doelgroep creëren<br />

15<br />

SCHOOL<br />

Technieken toegepast<br />

op scholen en<br />

waarvan te we<strong>in</strong>ig<br />

kennis is<br />

<strong>in</strong>ventariseren,<br />

selecteren en je er<strong>in</strong><br />

bekwamen.<br />

Workshop ontwerpen,<br />

uitvoeren en<br />

evalueren met<br />

medestudenten.<br />

Maken<br />

techniekenboek.<br />

Maken<br />

techniekenboek.<br />

E<strong>in</strong>d week 6:<br />

- Je hebt je verdiept <strong>in</strong> een voor onderwijs toepasbare techniek.<br />

- Je kunt die techniek <strong>in</strong> een workshop overdragen aan medestudenten.<br />

- Je kunt op schrift <strong>in</strong>formatie geven over die techniek en de toepass<strong>in</strong>gen<br />

daarvan die bruikbaar is voor medestudenten.<br />

- Je hebt een start gemaakt met de <strong>beeld</strong>ende verwerk<strong>in</strong>g van de<br />

doelgroep.<br />

WEEK<br />

7 t/m 8<br />

OPLEIDING<br />

Eigen ver<strong>beeld</strong><strong>in</strong>g<br />

van de doelgroep<br />

Leereffecten van de<br />

opleid<strong>in</strong>g die<br />

bruikbaar zijn voor<br />

onderwijs betrekken<br />

bij lessen.<br />

TRANSFER<br />

ontwikkelen en<br />

vormgeven van<br />

lessen voor<br />

betreffende<br />

doelgroepen<br />

vanuit bovenstaande<br />

bev<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gen<br />

‘<strong>beeld</strong>’ van de<br />

doelgroep creëren<br />

SCHOOL<br />

Veldwerk<br />

Testen van lessen of<br />

lesonderdelen<br />

Onderzoek naar de<br />

doelgroep op basis van<br />

eigen vragen<br />

E<strong>in</strong>d week 8:<br />

- Je hebt op basis van je eigen onderzoek een ver<strong>beeld</strong><strong>in</strong>g gemaakt van de<br />

doelgroep.<br />

- Je hebt een serie lessen voor je stageschool gemaakt waar<strong>in</strong> gebruik is<br />

gemaakt van bovenstaand onderzoek en de raakvlakken tussen eigen<br />

werk en school.<br />

- Je hebt de verschillende producten verwerkt <strong>in</strong> je werkgroep <strong>in</strong> een<br />

digitaal platform.


4. Begeleid<strong>in</strong>gstraject ‘ Puber <strong>in</strong> Beeld’.<br />

In het rooster van het programma <strong>in</strong> 2010 zijn gedurende de acht weken<br />

drie momenten <strong>in</strong>geroosterd met begeleid<strong>in</strong>g van docenten voor het<br />

<strong>beeld</strong>end werken aan ‘ de puber <strong>in</strong> <strong>beeld</strong>’.( zie figuur 5) Deze momenten<br />

besloegen de tijdsduur van een dagdeel. Het eerste moment was gepland<br />

<strong>in</strong> week vier. In deze bijeenkomst zou de opdracht toegelicht worden aan<br />

de hand van voor<strong>beeld</strong>en van werk van kunstenaars die zich met dezelfde<br />

thematiek hebben beziggehouden. 9 In week zeven was een moment<br />

gepland voor feedback van werk <strong>in</strong> word<strong>in</strong>g. Twee praktijkdocenten waren<br />

daarbij betrokken. Aan het e<strong>in</strong>de van het programma <strong>in</strong> week acht stond<br />

de presentatie gepland van ‘de puber <strong>in</strong><strong>beeld</strong>’ naast al het andere wat <strong>in</strong><br />

de werkgroepen ontstaan was. Momenten voor zelfstudie waren <strong>in</strong> 2010<br />

niet <strong>in</strong> het rooster <strong>in</strong> <strong>beeld</strong> gebracht. In het rooster stond studietijd voor<br />

de werkgroep aangegeven. Dat waren momenten <strong>in</strong> het rooster die de<br />

werkgroepen konden <strong>in</strong>zetten om aan hun opdrachten te werken. Tijd<br />

voor <strong>beeld</strong>end werk was daarbij <strong>in</strong>gecalculeerd.<br />

In vier weken tijd komen tot een proces waarbij het onderwerp, de<br />

puber, zowel <strong>in</strong>houdelijk als <strong>beeld</strong>end verkend is en vorm krijgt bleek <strong>in</strong><br />

2010 niet haalbaar. 10 Bij de evaluatie hebben studenten aangegeven dat<br />

ze de <strong>beeld</strong>ende verwerk<strong>in</strong>g van ‘de Puber <strong>in</strong> <strong>beeld</strong>’ ervaren hebben als<br />

een bijzaak. Ze vonden het moeilijk serieus te nemen vanwege de<br />

beperkte tijd die ervoor beschikbaar was. Tevens hadden ze er moeite<br />

mee dat het onderwerp, de puber, gegeven was. Er waren verwacht<strong>in</strong>gen<br />

dat het derde studiejaar wat betreft de <strong>beeld</strong>ende praktijk geheel vanuit<br />

een eigen <strong>in</strong>houd en thematiek vorm gegeven kon worden. Een opgelegd<br />

thema paste niet <strong>in</strong> die verwacht<strong>in</strong>g. De studenten geven <strong>in</strong> de evaluatie<br />

aan geen samenhang te hebben ervaren tussen ‘de puber <strong>in</strong> <strong>beeld</strong>’ en de<br />

andere onderdelen van het programma. Ook al is expliciet b<strong>in</strong>nen<br />

psychologie de ‘puber’ als doelgroep centraal gesteld en hebben studenten<br />

veldwerk gedaan.<br />

Uit de evaluatie met de docenten kwam naar voren dat zij<br />

aangenaam verrast waren door de diversiteit van <strong>in</strong>houden waarmee de<br />

studenten hun ‘puber’ vorm hadden gegeven. Zij waren ook verrast door<br />

de eigen signatuur van de student die <strong>in</strong> het werk zichtbaar werd.<br />

Naar aa<strong>nl</strong>eid<strong>in</strong>g van de ervar<strong>in</strong>gen van 2010 is het volgende<br />

besloten. Voor 2011 zijn de zelfstudiemomenten voor <strong>beeld</strong>end werk <strong>in</strong><br />

het rooster zichtbaar te maken. ( zie figuur 6). Daarnaast is direct de<br />

eerste week van het programma de opdracht <strong>in</strong>geleid. De momenten<br />

waarop studenten met een begeleider over het werk kunnen praten zijn<br />

uitgebreid ten opzichte van 2011. De keuze om gedurende het<br />

programma meer mogelijkheden te creëren om met een begeleider over<br />

9 Door ziekte van de docent is dat week vijf geworden.<br />

10 Besloten is om de studenten gedurende de stage door te laten werken en na de stage <strong>in</strong> januari de<br />

presentatie van hun ‘Puber <strong>in</strong> <strong>beeld</strong>’ plaats te laten v<strong>in</strong>den.<br />

16


het <strong>beeld</strong>end werk te spreken komt voort uit de wens om het hele<br />

programma af te sluiten voordat de stage beg<strong>in</strong>t. 11 Ook de mogelijkheid<br />

om met elkaar te spreken over het <strong>beeld</strong>end werk met de puber als<br />

onderwerp biedt de mogelijkheden tot het verbreden van de eigen blik op<br />

de puber.<br />

Er zijn <strong>in</strong> 2011 drie praktijkdocenten betrokken geweest als<br />

begeleiders die afwisselend wekelijks, met uitzonder<strong>in</strong>g van week 4, met<br />

een deel van de groep het werk <strong>in</strong> word<strong>in</strong>g bespraken. De afsluit<strong>in</strong>g van<br />

het programma is gepaard gegaan met een tentoonstell<strong>in</strong>g van ‘de puber<br />

<strong>in</strong> <strong>beeld</strong>’.<br />

Ma o<br />

Ma m<br />

Di o<br />

Di m<br />

Wo o<br />

Wo m<br />

Do o<br />

Do m<br />

Vr o<br />

Vr m<br />

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8<br />

zelfstudie Werkbesprek<strong>in</strong>g<br />

In deelgroep<br />

met docent<br />

Presentatie<br />

En<br />

feedback<br />

met<br />

docenten<br />

Figuur 5. Overzicht <strong>in</strong>geroosterde begeleid<strong>in</strong>gstijd 2010<br />

Ma o<br />

Ma m<br />

Di o<br />

Di m<br />

Wo o<br />

Wo m<br />

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8<br />

11 In 2010 bleek dat de stage zoveel aandacht en concentratie vroeg dat studenten het lastig vonden om<br />

daarnaast ruimte te maken voor hun <strong>beeld</strong>end werk.<br />

17


Do o<br />

Do m<br />

Vr o<br />

Vr m<br />

zelfstudie Werkbesprek<strong>in</strong>g<br />

In deelgroep<br />

met docent<br />

Presentatie<br />

En<br />

feedback<br />

met<br />

docenten<br />

Figuur 6. Overzicht <strong>in</strong>geroosterde begeleid<strong>in</strong>gstijd 2011<br />

Het valt op dat <strong>in</strong> het begeleid<strong>in</strong>gstraject van ‘ de puber <strong>in</strong> <strong>beeld</strong>’ <strong>in</strong> de<br />

begeleid<strong>in</strong>g alleen praktijkdocenten geplaatst zijn. De vraag is<br />

gerechtvaardigd of we wanneer we de samenhang tussen theorie en<br />

praktijk belangrijk v<strong>in</strong>den ook bij het begeleid<strong>in</strong>gstraject de ‘puber <strong>in</strong><br />

<strong>beeld</strong>’ theoriedocenten moeten betrekken en andersom.<br />

18


5. Samenhang<br />

Hoe ervaren studenten de samenhang tussen theorie en praktijk en hoe<br />

waarderen ze die samenhang?<br />

Als e<strong>in</strong>d oktober 2011 studenten hun werk tentoonstellen komt er een<br />

<strong>beeld</strong> tevoorschijn van de puber <strong>in</strong> al zijn veelzijdigheid. Vierentw<strong>in</strong>tig<br />

werken die ieder de eigen signatuur dragen van de student en diens visie<br />

op een bepaald aspect van de puber. Wij als docenten zijn enthousiast.<br />

Wordt <strong>in</strong> deze tentoonstell<strong>in</strong>g duidelijk dat het mogelijk is om samenhang<br />

te krijgen <strong>in</strong> theorie en praktijk? Hebben we e<strong>in</strong>delijk een vorm gevonden<br />

waarbij ogenschij<strong>nl</strong>ijk onverenigbare dome<strong>in</strong>en op elkaar <strong>in</strong>werken?<br />

5.1 Analyse gebruikte referenties<br />

Welke rol speelt het denken over de puber <strong>in</strong> relatie tot de<br />

ver<strong>beeld</strong><strong>in</strong>g van de puber? Om hier meer grip op te krijgen is een analyse<br />

gemaakt van de uitspraken die de studenten hebben gemaakt over hun<br />

werk en hoe ze tot hun werk zijn gekomen. Bij de analyse is gekeken naar<br />

de aard van de gebruikte referenties. Met referenties wordt bedoeld al<br />

datgene wat studenten <strong>in</strong>tentioneel aan externe bronnen betrekken bij het<br />

tot stand komen van het <strong>beeld</strong>end werk.<br />

Uit de analyse zijn de volgende categorieën gedestilleerd:<br />

Voorkennis:<br />

- Her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>gen aan de eigen puberteit<br />

- Waarnem<strong>in</strong>g en ervar<strong>in</strong>g met een familielid <strong>in</strong> de puberteit<br />

- Eigen ervar<strong>in</strong>g <strong>in</strong> werken met jongeren<br />

- Ervar<strong>in</strong>g via de hulpverlen<strong>in</strong>g<br />

Opgezochte <strong>in</strong>formatie <strong>in</strong> de vorm van tekst:<br />

- Artikelen, krantenartikelen, tijdschriftartikelen, wetenschappelijke artikelen<br />

- boeken<br />

- <strong>in</strong>ternet<br />

Informatie van pubers zelf:<br />

- teken<strong>in</strong>gen<br />

- dagboeken<br />

- kamer<strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g<br />

- gesprekken<br />

- foto’s op sociale media<br />

Beelden <strong>in</strong> de media van jongeren:<br />

19


- Tv series<br />

- Sociale media<br />

- Documentaires<br />

- Films<br />

Referenties uit de <strong>beeld</strong>ende kunst zoals:<br />

- Nathalie Djurberg<br />

- Lily van den Stokker<br />

- William Kentridge<br />

De diversiteit aan referenties die gebruikt zijn <strong>in</strong> het proces om tot<br />

<strong>beeld</strong>end werk te komen zou je, <strong>in</strong> de eerder geschetste opvatt<strong>in</strong>g over<br />

praktijk en theorie, als theorie kunnen beschouwen.<br />

5.2 De puber en door studenten gekozen <strong>in</strong>houden<br />

Deze referenties hebben de studenten betrokken op de onderstaande<br />

<strong>in</strong>houden.<br />

Opvatt<strong>in</strong>gen over pubers, <strong>beeld</strong>vorm<strong>in</strong>g van de puber:<br />

- jong<br />

- onbezonnen<br />

- afzetten<br />

- rebellie<br />

- identiteit<br />

- experimenteren<br />

- bij vrienden en vriend<strong>in</strong>nen zijn<br />

- eigen plek<br />

- onhandigheid<br />

- erbij willen horen<br />

- aanpassen naast afzetten<br />

- hangen<br />

Fase:<br />

- tussen k<strong>in</strong>d zijn en volwassen worden<br />

- puberteit en dementie<br />

Subcultuur:<br />

- rolmodel<br />

- fantasiewereld<br />

- sociale media<br />

- fotografisch gedrag, de z.g. duckface<br />

- muziek Rihanna, the story of my life<br />

- subculturen <strong>in</strong> tv series zoals High school musical, Glee en gossipgirls<br />

- gebruik van bepaalde symboliek<br />

Uitzonderlijk gedrag:<br />

- extreem gewelddadig<br />

- extreem ondoordacht<br />

- kiki kannibal<br />

- crim<strong>in</strong>aliteit<br />

20


Bijzondere omstandigheden bij het opgroeien <strong>in</strong> puberteit:<br />

- ziekte, eetstoornis<br />

- beperk<strong>in</strong>g<br />

- trauma ( seksueel geweld, psychisch geweld, k<strong>in</strong>dsoldaat, troostmeisjes)<br />

- psychotische ervar<strong>in</strong>gen, halluc<strong>in</strong>aties, wanen, paranoia<br />

Culturele verschillen <strong>in</strong> puberteit:<br />

- rituelen<br />

- <strong>in</strong>wijd<strong>in</strong>gsrituelen<br />

- jong uithuwelijken en gevolgen daarvan<br />

- culturele uitsluit<strong>in</strong>g<br />

- islam en puberteit ( Sarah Maple)<br />

Commercialiseren van puberteit:<br />

- jonge modellen<br />

- make up<br />

- reclame<strong>beeld</strong><br />

Het puber bre<strong>in</strong>:<br />

- creativiteit<br />

- vermoeidheid<br />

- stemm<strong>in</strong>gswissel<strong>in</strong>gen<br />

- ontwikkel<strong>in</strong>g van de hersenen<br />

- prefrontale cortex i.v.m. risicovol gedrag<br />

- toename van neuronen en synapsen<br />

Fysieke verander<strong>in</strong>gen:<br />

- groeispurt<br />

- seksuele ontwikkel<strong>in</strong>g<br />

- relatie fysiek verander<strong>in</strong>g en psychische verander<strong>in</strong>g enerzijds nog k<strong>in</strong>d anderzijds<br />

seksueel object<br />

5.3 Docenten over samenhang<br />

Voor de docenten is overduidelijk van samenhang sprake. Zo schrijft<br />

A.Visser, docent psychologie, over de relatie tussen de opdracht voor<br />

psychologie en het <strong>beeld</strong>end werk ‘de puber <strong>in</strong> <strong>beeld</strong>’:<br />

‘Ze observeren en <strong>in</strong>terviewen een puber, maken hier een verslag van en presenteren dit<br />

<strong>in</strong> de groep. Daarbij koppelen ze hun bev<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gen aan de theorie uit de lessen. Daarbij<br />

kiezen ze hun eigen focus.<br />

In het programma komen de volgende onderdelen aan bod:<br />

- lichamelijke ontwikkel<strong>in</strong>g/seksualiteit<br />

- cognitieve ontwikkel<strong>in</strong>g/puberbre<strong>in</strong><br />

- identiteitsontwikkel<strong>in</strong>g, waaronder virtuele identiteit/rol peergroup<br />

- morele ontwikkel<strong>in</strong>g en opvoed<strong>in</strong>g<br />

- <strong>beeld</strong>vorm<strong>in</strong>g media over jongeren<br />

Ik zie veel terug van de lichamelijke ontwikkel<strong>in</strong>g <strong>in</strong> het werk van bijv. Joris, Maren,<br />

Celien, Talitha, Kirsi. Mathieu<br />

Van identiteitsontwikkel<strong>in</strong>g bij: Pieter, Annemieke en Lisette. Mart<strong>in</strong>e, Kachiri en Cecilia<br />

(virtuele identiteit)<br />

Peergroups: Robert, Mart<strong>in</strong>e, Steffeni en Leo<br />

21


Morele ontwikkel<strong>in</strong>g: Niek<br />

Verder zie ik heel duidelijke samenhang tussen het <strong>beeld</strong>end werk en de lessen<br />

psychologie. De vraag is of ze de lessen een meer onbewuste <strong>in</strong>vloed hebben gehad op<br />

hun ideevorm<strong>in</strong>g. Ik ben benieuwd wat zij zouden zeggen over samenhang als ze de<br />

<strong>in</strong>houd van de lessen nog eens leggen naast al het <strong>beeld</strong>end werk. Dan móet je toch<br />

samenhang zien?’<br />

Annemiek Vera heeft de studenten bij het <strong>beeld</strong>en werk begeleid. Zij zegt:<br />

Het is een soort driehoek. Het zelf, de stage en theorie.<br />

Het is goed dat ze weten welke groep ze straks voor zich hebben. Het is goed te zien dat<br />

dat samenkomt. Door deze werkwijze is de verdiep<strong>in</strong>g <strong>in</strong> het <strong>beeld</strong>end directer. Ze zijn er<br />

actiever mee bezig.<br />

Wanneer studenten met elkaar spreken over het werk krijgen ze van elkaar een ander<br />

aspect van die puber te horen en vullen ze elkaar aan.<br />

Margreeth Kortekaas begeleidt studenten <strong>in</strong> het proces en was vanaf het<br />

beg<strong>in</strong> betrokken bij de opzet. Zij zegt over samenhang:<br />

Door <strong>in</strong> groepen te bespreken op zowel de <strong>in</strong>houdelijke als formele kant krijgen<br />

studenten van elkaar hun schijnwerper op een bepaald aspect van de puber. Ze vullen<br />

elkaar hier<strong>in</strong> aan.<br />

5.4 Studenten over samenhang<br />

Deze vraag naar samenhang is voorgelegd aan de huidige derde jaars<br />

studenten en aan studenten die <strong>in</strong> 2010 het programma gevolgd hebben<br />

en nu 4e jaars zijn. 12<br />

12 De vierde jaars hebben de enquête <strong>in</strong>gevuld ruim een jaar nadat ze aan het programma hebben deelgenomen.<br />

22


aantal 3ejaars studenten<br />

figuur 7. 3e jaar 2011: V<strong>in</strong>d je dat er bij het programma onderdeel de puber <strong>in</strong> <strong>beeld</strong> sprake is van samenhang<br />

tussen theorie en praktijk?<br />

aantal 4e jaars studenten<br />

9<br />

8<br />

7<br />

6<br />

5<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

0<br />

14<br />

12<br />

10<br />

8<br />

6<br />

4<br />

2<br />

0<br />

1 2 3<br />

ja een beetje nee<br />

1 2 3<br />

ja een beetje nee<br />

figuur 8. 4e jaar 2010: V<strong>in</strong>d je dat er bij het programma onderdeel de puber <strong>in</strong> <strong>beeld</strong> sprake is van samenhang<br />

tussen theorie en praktijk?<br />

Opvallend is dat studenten met name kiezen voor de positie tussen ja en<br />

nee <strong>in</strong>. Het grootste deel van de studenten ziet kennelijk wel een zekere<br />

relatie maar zegt niet volmondig ja. Aan de ander kant is het aantal<br />

studenten dat op deze vraag ‘ja’ antwoord hoger <strong>in</strong> 2011 dan <strong>in</strong> 2010.<br />

De door de docenten geconstateerde samenhang wordt dus niet ten volle<br />

door de studenten ervaren.<br />

5.5 Toelicht<strong>in</strong>g 4 e jaar’ s studenten op samenhang<br />

In hun toelicht<strong>in</strong>g op deze vraag geven 4 e jaar’ s studenten de volgende<br />

antwoorden bij ‘nee’:<br />

23


‘Ik wil ook wel toelichten waarom ik v<strong>in</strong>d dat het niet zo is: Het enige waar voor mij<br />

'samenhang' tussen is, is dat het thema de puber is, maar voor mij had het niets te<br />

maken met de lessen psychologie, de puber op school, lesgeven, educatie, iets wat ook<br />

maar aan de stage gerelateerd was o.i.d. Ik weet echter wel dat anderen wel <strong>in</strong>spiratie<br />

uit de psychologielessen of uit hun stage hebben gehaald.’<br />

De overige studenten die ‘nee’ hebben <strong>in</strong>gevuld geven geen toelicht<strong>in</strong>g.<br />

In hun toelicht<strong>in</strong>g op deze vraag geven 4 e jaar’ s studenten de volgende<br />

antwoorden bij ‘ja’:<br />

‘ABSOLUUT EEN LINK! Beeldend onderzoek doen naar de puber v<strong>in</strong>d ik een <strong>in</strong>teressante,<br />

creatieve, zeer praktijkgerichte onderzoekende houd<strong>in</strong>g naar de doelgroep waarmee je<br />

later gaat werken! Ik vond dit een zeer nuttig project! Goed concept!<br />

Ik kon mijn fasc<strong>in</strong>atie voor de manier waarop de leerl<strong>in</strong>gen met elkaar communiceerden<br />

<strong>in</strong> contrast tot hoe de leraar tot hen communiceerde, verwerken <strong>in</strong> <strong>beeld</strong>end werk.’<br />

‘Ik maakte zelf een l<strong>in</strong>k door werk over mijn leerl<strong>in</strong>gen te maken. Je voelt je wel een<br />

beetje gedwongen omdat het onderwerp bepaald is wat het best lastig maakt.’<br />

In hun toelicht<strong>in</strong>g op deze vraag geven 4 e jaar’ s studenten de volgende<br />

antwoorden bij ‘een beetje’:<br />

‘leren over werken met pubers en gedrag van pubers aan de ene kant, en bij puber <strong>in</strong><br />

<strong>beeld</strong> je eigen visie/fasc<strong>in</strong>atie over pubers onderzoeken. Vond ik elkaar wel mooi<br />

aanvullen. Je gaat d<strong>in</strong>gen uit de theorie beter begrijpen als je er ook praktisch mee aan<br />

de slag gaat.’<br />

‘het onderwerp, <strong>in</strong> mijn <strong>beeld</strong>end werk toen heb ik de puber betrokken bij het <strong>beeld</strong>end<br />

proces wat ik al gestart was. In mijn stage was de puber ook het onderwerp. Verder heb<br />

ik niet meer <strong>in</strong>zichten <strong>in</strong> de puber gekregen via mijn <strong>beeld</strong>end werk, maar meer vragen.<br />

wat ik prima vond.’<br />

‘Ik zie het als een verdiep<strong>in</strong>g van een onderwerp dat je zelf <strong>in</strong>teressant v<strong>in</strong>d.’<br />

‘Ik denk dat het er aan ligt <strong>in</strong> hoeverre je er zelf voor kiest delen uit de theorie te<br />

gebruiken voor de praktijk. Ik heb zelf een boek gelezen, het puberende bre<strong>in</strong> en ik heb<br />

vanuit de lessen psychologie elementen gepakt als <strong>in</strong>spiratiebron.’<br />

‘We worden wel geacht om met pubers te werken alleen wordt er b<strong>in</strong>nen de theorie veels<br />

te we<strong>in</strong>ig <strong>in</strong>formatie over deze doelgroep gegeven, het blijft naar mijn idee te vlak!’<br />

5.6 Toelicht<strong>in</strong>g 3 e jaar’ s studenten op samenhang<br />

Er is één student die <strong>in</strong> het 3 e jaar heeft aangegeven dat hij geen<br />

samenhang ziet tussen theorie en praktijk. Deze student geeft echter<br />

geen toelicht<strong>in</strong>g.<br />

In hun toelicht<strong>in</strong>g op deze vraag geven 3e jaar’ s studenten de volgende<br />

antwoorden bij ‘ja’:<br />

24


‘Omdat je bezig bent met de ontwikkel<strong>in</strong>g van de puber zoals bij psychologie heb ik veel<br />

geleerd over het denken van de puber en hoe je daarmee om kan gaan. In het <strong>beeld</strong>end<br />

werk zag ik mijn eigen ervar<strong>in</strong>g als puber terug en g<strong>in</strong>g het op een andere manier<br />

bekijken.’<br />

‘De praktijk is voortgekomen uit de theorie, en dat is een goede manier om de twee<br />

samen te laten komen.’<br />

‘Psychologische redenen (bv. waarom puber(meisje)s vaak er veel op elkaar willen lijken<br />

en niet op willen vallen.)’<br />

‘De theorie die ik bij psychologie heb gehad heeft wel <strong>in</strong>vloed gehad <strong>in</strong> het werk dat ik<br />

gemaakt heb.’<br />

‘Pubergedrag (en ook: de groei van het lichaam van pubers) hebben we bij psychologie<br />

besproken en maak je ook mee tijdens de stage. Dat was voor mijn <strong>beeld</strong>end proces een<br />

belangrijk onderdeel.’<br />

‘onderzoek naar de belev<strong>in</strong>gswereld <strong>in</strong> zowel theorie als praktijk. de geestelijke<br />

verander<strong>in</strong>gen en ontwikkel<strong>in</strong>gen. De opvallende kenmerken, de <strong>in</strong>teressante kenmerken<br />

verklaard vanuit <strong>beeld</strong>end werk en theorie’<br />

In hun toelicht<strong>in</strong>g op deze vraag geven 3e jaar’ s studenten de volgende<br />

antwoorden bij ‘een beetje’:<br />

‘Ik ben er vanuit gegaan dat je met theorie bedoelt, Psychologie en andere vakken. Ik<br />

ben het er een beetje mee eens, omdat ik v<strong>in</strong>d dat hetgeen wat we bij Psychologie<br />

hebben geleerd, wel hanteerbaar was <strong>in</strong> de praktijk. Verder hebben sommige van ons die<br />

de workshops hadden gemaakt en bijgewoond, de d<strong>in</strong>gen die ze bij de workshop hebben<br />

geleerd, weer toegepast <strong>in</strong> hun eigen werk. Maar ik wil zeggen dat deze wisselwerk<strong>in</strong>g<br />

wel erg m<strong>in</strong>iem was.’<br />

‘De theorie is gericht op echt de praktijk en het lesgeven, de praktijk is meer gericht op<br />

de puber en zijn ontwikkel<strong>in</strong>g. Niet zozeer met onderwijs.’<br />

‘De gedachtegang die pubers hebben. En het proces dat <strong>in</strong> de hersenen tijdens de<br />

puberteit zich voordoet. Daar was ik mee bezig <strong>in</strong> mijn <strong>beeld</strong>end proces, maar we kregen<br />

er ook theorie over bij het vak psychologie.’<br />

‘Je kunt <strong>in</strong> dit programma je <strong>in</strong>teresses <strong>in</strong> de puber <strong>beeld</strong>end onderzoeken. Dit is<br />

natuurlijk een boeiende <strong>in</strong>valshoek, want: verplicht je eigen onderwerp loslaten levert<br />

verass<strong>in</strong>gen op. Maar tegelijkertijd zoek je ook wel iets <strong>in</strong> die puber om aan je eigen<br />

<strong>in</strong>teresses te laten aansluiten.’<br />

‘pff is eige<strong>nl</strong>ijk best lastig. je bent constant met de puber bezig, je leert allemaal<br />

theoretisch nieuwe d<strong>in</strong>gen over de puber. Deze feiten zoek je toch op <strong>in</strong> je werk.’<br />

‘D<strong>in</strong>gen die ik heb geleerd over pubers heb ik kunnen herkennen <strong>in</strong> mijzelf. Mijn eigen<br />

puberteit speelde voor een groot deel mee <strong>in</strong> mijn <strong>beeld</strong>end proces, maar ik heb ervoor<br />

gekozen om een kenmerk van de puber (die ik dus ken uit de theorie) te koppelen aan<br />

<strong>beeld</strong>end - de houd<strong>in</strong>g’<br />

‘het proces zorgde ervoor dat ik ook andere aspecten van de puber g<strong>in</strong>g onderzoeken<br />

dan dat we tijdens onze lessen hadden. Ik zag verder qua <strong>in</strong>houd we<strong>in</strong>ig overlap. Alleen<br />

met psychologie wel een beetje.’<br />

25


‘Het <strong>beeld</strong> wat ik heb gekregen van de meisjes <strong>in</strong> mijn klassen waar ik stage liep. Een<br />

gedeelte was al heel volwassen qua seksuele uitstral<strong>in</strong>g.’<br />

Opvallend is dat <strong>in</strong> de toelicht<strong>in</strong>g met name die onderdelen worden<br />

genoemd die <strong>in</strong> een lessituatie naar voren zijn gekomen. Zo wordt met<br />

name naar de lessen psychologie verwezen. De andere referenties die zij<br />

betrokken hebben bij het maken van het werk worden nauwelijks<br />

genoemd.<br />

5.7 Samenhang psychologie en Puber <strong>in</strong> <strong>beeld</strong><br />

Op de vraag of ze bij het tot stand komen van de ‘puber <strong>in</strong> <strong>beeld</strong>’ gebruik<br />

hebben gemaakt van <strong>in</strong>formatie uit de lessen psychologie antwoordt<br />

één van de 14 studenten uit het derde jaar hierop nee.<br />

Zes van de zestien 4 jaar’ s antwoorden hierop nee. (Zie figuur 7)<br />

De toelicht<strong>in</strong>g bij deze vraag wordt door de 3 jaar’ s aanzie<strong>nl</strong>ijk<br />

uitgebreider beantwoord dan de vierde jaar’ s.<br />

aantal studenten<br />

16<br />

14<br />

12<br />

10<br />

8<br />

6<br />

4<br />

2<br />

0<br />

1 2<br />

1. 4e jaar zien samenhang tussen het vakgebied psychologie en<br />

hun <strong>beeld</strong>end werk<br />

2.3e jaar jaar zien samenhang tussen het vakgebied psychologie<br />

en hun <strong>beeld</strong>end werk<br />

figuur 9. Samenhang vakgebied psychologie en <strong>beeld</strong>end werk<br />

Antwoorden op deze vraag van de derde jaar’ s:<br />

‘De psychologische kant van de puber, het veranderen en het zoeken naar een eigen<br />

identiteit.’<br />

‘Ontwikkel<strong>in</strong>gen b<strong>in</strong>nen de puberteit. Cognitieve ontwikkel<strong>in</strong>g waarb<strong>in</strong>nen het zelf<strong>beeld</strong><br />

en ik ideaal belangrijk is.’<br />

26<br />

Reeks1


‘Hoe het groeien van het lichaam ook d<strong>in</strong>gen doet met je psyche. En dat je je te kle<strong>in</strong><br />

voor je lichaam voelt als je heel snel groeit en daardoor klungelig voelt.’<br />

‘Het belang van de groep en leeftijdsgenoten voor de ontwikkel<strong>in</strong>g van de puber. Maar<br />

ook het onderdeel over de houd<strong>in</strong>g van pubers, altijd moe etc. door psychologische en<br />

fysieke verander<strong>in</strong>gen.’<br />

‘Dat weet ik nu niet zo een twee drie uit mijn hoofd. weet wel dat de lessen mij<br />

<strong>in</strong>spireerde en nieuwe <strong>in</strong>zichten gaven. Vooral de gesprekken/discussies tijdens de les.’<br />

‘Weet ik zo niet meer. Vaak gaf ze uitleg over de fasen en daar kon je dan mooi op<br />

<strong>in</strong>spr<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> je eigen <strong>beeld</strong>end werk. Voor mijn <strong>in</strong>teresse met de puber had ik toch meer<br />

<strong>in</strong>formatie nodig dan wat voorkwam <strong>in</strong> de lessen. Uit die andere bronnen kwam dan ook<br />

de meeste <strong>in</strong>formatie.’<br />

‘ <strong>in</strong>vloed van het veranderende lichaam op het puberbre<strong>in</strong>.’<br />

‘Vooral over de fases van identiteitsvorm<strong>in</strong>g.’<br />

‘Over k<strong>in</strong>deren en hun overgang naar puberteit.’<br />

‘Groepsgedrag, lichamelijke verander<strong>in</strong>g, ontwikkel<strong>in</strong>g van de hersenen: Niet de<br />

gevolgen van hun acties kunnen overzien, vergeetachtig zijn, onverantwoordelijk zijn,<br />

etc’<br />

‘Verklar<strong>in</strong>g van het feit dat gevolgen van gedrag niet goed <strong>in</strong>geschat kunnen worden en<br />

het gevoel van 'onkwetsbaarheid' en het zoeken naar eigen identiteit door middel van het<br />

aansluiten bij een vriendengroep of subgroep.’<br />

‘Voornamelijk de identiteitsontwikkel<strong>in</strong>g.’<br />

In dit onderzoek zijn echter de teksten betrokken die de studenten<br />

hebben geschreven bij hun werk en over hun werk. Zoals eerder vermeld<br />

zijn de referenties die zij gebruikt hebben tijdens het tot stand komen van<br />

hun werk zeer divers: lezen van boeken, artikelen uit kranten en<br />

tijdschriften, <strong>in</strong>ternetsites, observatie van pubers en vraaggesprekken met<br />

pubers, <strong>beeld</strong>end kunstenaars bekijken, bekijken van <strong>beeld</strong>vorm<strong>in</strong>g over<br />

pubers <strong>in</strong> media. Deze referenties geven zij aan als van belang voor het<br />

tot stand komen van hun <strong>beeld</strong>end werk. Naar de lessen psychologie is <strong>in</strong><br />

de enquête apart gevraagd. Hoe kan het dat studenten deze vormen van<br />

referenties die ze betrokken hebben op hun <strong>beeld</strong>end werk niet<br />

automatisch scharen onder wat theorievorm<strong>in</strong>g genoemd wordt en<br />

docenten wel? Margreeth Kortekaas zegt daarover:<br />

Het is een beetje een schools roosterachtig idee van theorie wanneer ze theorie alleen<br />

koppelen aan het vak psychologie.<br />

27


6. Transfer<br />

In hoeverre is het begrip transfer hier van belang? Transfer hebben we <strong>in</strong><br />

het programma centraal gesteld. In de uitwerk<strong>in</strong>g is benadrukt dat<br />

gezocht diende te worden naar transfer van kennis en vaardigheden van<br />

het ene dome<strong>in</strong> naar het andere, theorie en praktijk, en van het geleerde<br />

op de opleid<strong>in</strong>g naar de praktijk van de stageschool. Voor drie delen van<br />

het programma lukt het die transfer te bewerkstelligen. Voor het vierde<br />

deel ‘ de puber <strong>in</strong> <strong>beeld</strong>’ blijkt dat studenten wel de verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g zien tussen<br />

psychologie en hun puber <strong>in</strong> <strong>beeld</strong>. Daar leggen ze een relatie tussen<br />

theorie en praktijk. De andere referenties die ze gebruikt hebben om tot<br />

hun <strong>beeld</strong> van de puber te komen en die helpen bij het nadenken en<br />

theoretiseren over de puber worden, zo lijkt het, niet gezien als theorie.<br />

Kan het zijn dat ze deze <strong>in</strong>houdelijke verkenn<strong>in</strong>gen beschouwen als deel<br />

van het van artistiek onderzoek?<br />

Transfer is een fenomeen dat <strong>in</strong> de praktijk van opleiden gezien<br />

wordt als problematisch. Hoe vaak constateren we niet dat het lijkt dat<br />

studenten wat ze <strong>in</strong> het ene leergebied leren niet weten <strong>in</strong> te zetten of te<br />

verb<strong>in</strong>den aan het andere leergebied, of wat ze op de stageschool ervaren<br />

niet verb<strong>in</strong>den met het op de opleid<strong>in</strong>g geleerde. Onder transfer wordt<br />

verstaan het vermogen om kennis en vaardigheden geleerd <strong>in</strong> een<br />

bepaalde context <strong>in</strong> te zetten en te gebruiken <strong>in</strong> een andere context. Het<br />

begrip is echter m<strong>in</strong>der makkelijk te duiden als het op het eerste gezicht<br />

lijkt.<br />

6.1 Klassieke transfer theorieën<br />

Transfer werd aan het beg<strong>in</strong> van de 20 ste eeuw gezien als het transfereren<br />

van kennis die geleerd was <strong>in</strong> één taak naar een andere taak. Dit denken<br />

over transfer richtte zich op identieke elementen die zowel <strong>in</strong> de ene taak<br />

als <strong>in</strong> de andere taak aanwezig moeten zijn om transfer plaats te laten<br />

v<strong>in</strong>den. 13 In het huidig denken over transfer wordt deze vorm van transfer<br />

beschouwd als reproductieve transfer. Het gaat dan om het gebruiken en<br />

toepassen van reeds geleerde kennis.<br />

Op deze gedachte is voortgegaan vanuit de <strong>in</strong>valshoek van de<br />

Gestaltpsychologie waarbij de aandacht verschoof van identieke<br />

elementen naar een bundel<strong>in</strong>g van identieke elementen tot configuraties,<br />

relaties en patronen. Je krijgt a.h.w. <strong>in</strong>zicht <strong>in</strong> de structuur van een<br />

probleem. In dit denken over transfer wordt ervan uitgegaan dat transfer<br />

plaats kan v<strong>in</strong>den wanneer regels en pr<strong>in</strong>cipes tot abstracties zijn<br />

gevormd <strong>in</strong> een context en vervolgens gebruikt kunnen worden <strong>in</strong> een<br />

andere context. 14 Wanneer sprake is van abstracties uit een context die<br />

13 Thorndike 1901<br />

14 Gestalt theoretici zoals<br />

28


worden toegepast <strong>in</strong> een andere context is sprake van begrijpend leren<br />

hetgeen gezien wordt als een complexer mentaal proces.<br />

Het onderscheid tussen nabije en verre transfer, dat gezien kan<br />

worden als een cont<strong>in</strong>uüm, heeft betrekk<strong>in</strong>g op bovenstaande opvatt<strong>in</strong>g<br />

op transfer. Bij nabije transfer gaat het om een grotere mate van<br />

gelijkenis tussen de leer- en transfersituatie dan bij verre transfer. Verre<br />

transfer komt veel m<strong>in</strong>der vaak voor wanneer het vanuit deze optiek<br />

bekeken wordt dan nabije transfer.<br />

6.2 Kritiek op klassieke transfer theorieën<br />

Er is veel kritiek gekomen op wat de klassieke transfer theorieën genoemd<br />

worden. Die kritiek heeft betrekk<strong>in</strong>g op een aantal punten.<br />

In het klassieke transfer begrip wordt als bewijs voor het optreden van<br />

transfer vooral gekeken naar van te voren als juist <strong>in</strong> kaart gebrachte<br />

specifieke overeenkomsten tussen de ene taak en een andere taak. Er<br />

wordt gekeken of een proefpersoon een pr<strong>in</strong>cipe of strategie kan<br />

toepassen <strong>in</strong> een nieuwe context. Er is sprake van een controle groep en<br />

er wordt gekeken of proefpersonen uit de experimentele groep beter<br />

presteren dan een controle groep. Als dat zo is, kan er gesproken worden<br />

van positieve transfer 15 . Belangrijke kritiek op deze klassieke transfer<br />

theorie is dat het hier met name gaat om kennis die gedecontextualiseerd<br />

is, dat wil zeggen los gemaakt is van ervar<strong>in</strong>gen. Deze decontextualisaties<br />

zijn op expertgedrag gebaseerde generalisaties.<br />

Leren zo menen de critici v<strong>in</strong>dt echter juist altijd plaats via<br />

ervar<strong>in</strong>gen. Ervar<strong>in</strong>gen en bedoel<strong>in</strong>gen van degene die leert worden <strong>in</strong> de<br />

klassieke transfer theorie genegeerd. Kennis is niet te scheiden van de<br />

situaties waar<strong>in</strong> die kennis zich ontwikkelt en gebruikt wordt. Kennis is<br />

gebonden aan cultuur, sociale <strong>in</strong>teracties, context en voorgeschiedenis en<br />

deze bepalen mede of er sprake is van transfer. In de meeste studies naar<br />

het optreden van transfer worden deze factoren niet betrokken.<br />

6.3 Andere perspectieven op transfer<br />

Deze kritiek heeft geleid tot een andere <strong>in</strong>vull<strong>in</strong>g van het begrip transfer.<br />

Een van die <strong>in</strong>valshoeken is het kijken naar processen die spelen bij het<br />

leren. Dit perspectief wordt actor oriented perspective genoemd. 16 Het is<br />

het handel<strong>in</strong>gsperspectief van de lerende die centraal wordt genomen.<br />

Welke activiteiten van de lerende worden <strong>in</strong>gezet en zijn van belang <strong>in</strong><br />

nieuwe situaties? Transfer wordt <strong>in</strong> deze opvatt<strong>in</strong>g gezien als de <strong>in</strong>vloed<br />

van eerdere activiteiten van degenen die leren op hun handelen <strong>in</strong> nieuwe<br />

situaties.<br />

Een ander belangrijk perspectief op leren en op het kunnen optreden<br />

van transfer komt vanuit de gedachte van het leren van kennis en<br />

15 Naast positieve transfer kan zo ook gekeken worden naar negatieve transfer. In dat<br />

geval worden pr<strong>in</strong>cipes uit de ene taak niet correct toegepast op een andere taak of<br />

context.<br />

16 Lobato, J. 2003<br />

29


vaardigheden plaats v<strong>in</strong>dt <strong>in</strong> contexten die gericht zijn op de manier<br />

waarop ze <strong>in</strong> de werkelijkheid kunnen worden toegepast. Voor<br />

onderwijsgevenden is het zaak de lerenden zo dicht mogelijk <strong>in</strong> een<br />

situatie te brengen waar<strong>in</strong> zij nieuwe ideeën en gedrag kunnen <strong>in</strong>zetten.<br />

J. Lave en E. Wenger zijn belangrijke vertegenwoordigers van wat <strong>in</strong> de<br />

literatuur situated learn<strong>in</strong>g theory genoemd wordt. Hiermee reageren ze<br />

op de rol van abstractie <strong>in</strong> transfer. Abstractie wordt gezien als algemeen,<br />

ontdaan van bijzonderheden en toevalligheden en niet gebonden aan<br />

concrete situaties. 17 Abstractie is het resultaat van iets dat ontdaan is van<br />

context en, zo is de gedachte, toepasbaar is op vele contextproblemen.<br />

Kennis volgens de situated learn<strong>in</strong>g theory is echter per def<strong>in</strong>itie<br />

gesitueerd. Zonder context geen situatie en daarmee geen betekenis. 18<br />

Bransford en Schwartz 19 hebben <strong>in</strong> het kader van kritiek op de<br />

klassieke transfer theorie een model ontwikkeld dat ze Preparation for<br />

Future Learn<strong>in</strong>g (PFL) noemen. Uit onderzoek zou blijken dat er <strong>in</strong> veel<br />

gevallen geen sprake is van transfer. Zij verklaren dat vanuit het gegeven<br />

dat met name <strong>in</strong> de klassieke transfer theorie voornamelijk gekeken wordt<br />

naar replicatie en applicatie van kennis en vaardigheden waarbij<br />

expertgedrag uitgangspunt is. Bransford en Schwartz wijten het niet<br />

kunnen aantonen van transfer aan wat ze de Direct application Theory<br />

noemen, namelijk dat de lerende kennis direct moeten kunnen toepassen<br />

<strong>in</strong> een nieuwe situatie en dat dit <strong>in</strong>dividueel gedaan moet worden.<br />

De lerende moeten dit doen zonder het raadplegen van <strong>in</strong>formatie, zonder<br />

overleg met anderen waaronder experts, dus <strong>in</strong> isolatie. Ze noemen dit<br />

laatste de methode van Sequestered Problem Solv<strong>in</strong>g. De directe<br />

toepass<strong>in</strong>g en het werken <strong>in</strong> isolatie zou het niet kunnen aantonen van<br />

transfer kunnen verklaren.<br />

Transfer zou <strong>in</strong> hun optiek bekeken moeten worden vanuit het<br />

perspectief van het proces dat leidt naar de oploss<strong>in</strong>g van het probleem<br />

en niet primair op het oplossen van het probleem. Transfer wordt door<br />

hun niet bekeken vanuit een geïsoleerd handelen maar vanuit een<br />

kennisrijke leeromgev<strong>in</strong>g waarbij gebruik gemaakt kan worden van<br />

bronnen en anderen. Het kunnen stellen van vragen, het kunnen<br />

vergelijken van een probleem met andere situaties of <strong>in</strong> andere contexten<br />

zijn aspecten die kunnen leiden tot transfer. Het belangrijkste is dat er<br />

een situatie gecreëerd wordt waar<strong>in</strong> studenten hun denken kunnen<br />

plaatsen tegenover en met die van anderen, waaronder medestudenten<br />

en experts.<br />

6.4 Transformatie<br />

Op basis van bovenstaande kritiek en nieuw onderzoek naar transfer is<br />

ook het begrip opnieuw bekeken en zijn voorstellen gedaan om een<br />

andere term te gaan gebruiken. Transfer zou teveel een statisch begrip<br />

17 Nelissen,J.C.M. 2007<br />

18 Oers, van J. 1998<br />

19 Bransford,J, Schwartz, D. 2001<br />

30


zijn dat met name betrekk<strong>in</strong>g heeft van eerder geleerde kennis toepass<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong> een andere situatie, <strong>in</strong> die z<strong>in</strong> reproductief. Lobato e.a. stellen het<br />

begrip transformatie voor omdat dat het proces van kennisconstructie<br />

beter aangeeft dat volgens hen speelt wanneer er sprake is van<br />

productieve transfer. De waarde van reproductieve transfer wordt<br />

overigens niet ontkent. Nieuwe onderzoek wijst echter op andere vormen<br />

van transfer waarbij de wijze waarop lerenden aangezet worden hun<br />

kennis opnieuw te reconstrueren en opnieuw na te gaan denken bepalend<br />

zijn voor het optreden van transfer. Dat aanzetten is een belangrijk<br />

gegeven omdat zonder een expliciet gemaakte uitdag<strong>in</strong>g het optreden van<br />

productieve transfer niet vanzelfsprekend is. Uit dat onderzoek wordt,<br />

volgens Bransford en Schwartz, duidelijk dat om te komen tot transfer er<br />

<strong>in</strong>formatie het beste via probleemformuler<strong>in</strong>g en probleemoplossen<br />

verkregen kan worden dan via het presenteren van <strong>in</strong>formatie <strong>in</strong> de vorm<br />

van feiten. Het bekijken van een probleem vanuit verschillende<br />

<strong>in</strong>valshoeken en verschillende representatiesystemen vergroot de<br />

flexibiliteit van leren <strong>in</strong> nieuwe situaties. En als laatste wijst onderzoek<br />

volgens Bransford en Schwartz uit dat aandacht voor metacognitie,<br />

waarbij lerenden reflecteren op hun leerstrategieën, transfer bevorderen.<br />

7. De relatie tussen theorie over transfer en ons transfer begrip<br />

Uit de verkenn<strong>in</strong>g van de theorie over transfer kan samengevat het<br />

volgende opgemerkt worden. De klassieke theorieën over transfer wordt<br />

bekeken of iemand het geleerde, gegeneraliseerd en<br />

gedecontextualiseerd, toe kan passen <strong>in</strong> een andere situatie. Heeft de<br />

transfersituatie grote overeenkomst met het geleerde en treedt transfer<br />

op kan gesproken worden van nabije transfer. Is de overeenkomst m<strong>in</strong>der<br />

groot is sprake van verre transfer. Verre transfer treedt <strong>in</strong> de regel niet<br />

spontaan op. Kritiek op de klassieke transfer theorieën hebben o.a<br />

betrekk<strong>in</strong>g op de decontextualisatie van kennis, of geabstraheerde kennis.<br />

Kennis is per def<strong>in</strong>itie gesitueerd en het bekijken van optreden van<br />

transfer zal dan ook gerelateerd moeten zijn aan op situaties die<br />

verwijzen naar de werkelijkheid. Verder is niet alleen het kennis repertoire<br />

van belang maar ook de wijze waarop iemand zijn keuzes maakt uit<br />

eerder verworven kennis en hoe de lerende handelt. Naast het handelen<br />

wordt ervoor gepleit om een omgev<strong>in</strong>g te maken waar<strong>in</strong> lerenden niet<br />

geïsoleerd handelen maar met anderen, waaronder experts, <strong>in</strong> een<br />

kennisrijke leeromgev<strong>in</strong>g. Het accent ligt niet alleen op oplossen van<br />

problemen maar op het proces waarbij tot oplossen gekomen wordt. Bij<br />

dat kijken naar het proces is metacognitie belangrijk omdat op die manier<br />

de lerende zijn leren bevraagt en leert bij te sturen. Alle theorieën<br />

benadrukken het belang van expliciteren van mogelijkheden voor transfer<br />

<strong>in</strong> de onderwijssituatie.<br />

Uit de wijze waarop we het programma hebben opgezet valt op te<br />

maken dat we bij bepaalde aspecten expliciet de verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g hebben<br />

gemaakt tussen opleid<strong>in</strong>g en werkveld. Bij het programma onderdeel de<br />

‘puber <strong>in</strong> <strong>beeld</strong>’ is dat impliciet gebeurt. Toch hebben de meeste<br />

31


studenten van 2011 aangegeven gebruik te hebben gemaakt van wat ze<br />

geleerd hebben bij psychologie <strong>in</strong> hun puber <strong>in</strong> <strong>beeld</strong>. Deze verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g<br />

leggen ze wanneer ze er achteraf naar gevraagd worden waar ze<br />

samenhang zien tussen theorie en praktijk. Op dat moment wordt praktijk<br />

en theorie gezien zoals aangegeven <strong>in</strong> hoofdstuk 3. Het onderzoek dat ze<br />

gedaan hebben over de <strong>in</strong>houd van hun <strong>beeld</strong>end werk wordt door een<br />

enkel<strong>in</strong>g gekoppeld aan het concept theorie. Wij vermoeden dat de<br />

<strong>in</strong>houdelijke verkenn<strong>in</strong>g voor het <strong>beeld</strong>end onderzoek door de meeste<br />

studenten beschouwd wordt als onderdeel van artistiek onderzoek en<br />

daarmee niet valt onder de noemer van theorie.<br />

Het programma de puber <strong>in</strong> <strong>beeld</strong> is sociaal georganiseerd <strong>in</strong> die z<strong>in</strong><br />

dat de studenten weliswaar tot een eigen ver<strong>beeld</strong><strong>in</strong>g komen maar dat ze<br />

<strong>in</strong> groepen met elkaar spreken over hun werk en de <strong>in</strong>houden die ze<br />

daaraan koppelen. Docenten geven aan dat juist door dat onderl<strong>in</strong>ge<br />

overleg het denken over de puber verbreed en verdiept wordt.<br />

De bronnen en referenties die studenten hebben gebruikt om tot<br />

hun puber <strong>in</strong> <strong>beeld</strong> te komen zijn gestuurd vanuit een eigen <strong>in</strong>houd van<br />

waaruit ze hun puber wilden benaderen. Het is die <strong>in</strong>houd die hen stuurt<br />

naar die referenties en waarmee ze, zonder dat de meesten zich daarvan<br />

bewust zijn, hun kennis over de puber verbreden en verdiepen. Het<br />

ver<strong>beeld</strong>en <strong>in</strong> visuele vorm, dat wil zeggen <strong>in</strong> een ander<br />

representatiesysteem dan <strong>in</strong> tekst, zou volgens de theorie behulpzaam<br />

zijn bij het tot stand komen van transfer.<br />

Bij het <strong>beeld</strong>end werken was het onderwerp gegeven. Hoe het<br />

onderwerp te benaderen en <strong>beeld</strong>end te onderzoeken was aan de student.<br />

Dat betekent vanuit de gedachte van transfer dat de probleem<br />

formuler<strong>in</strong>g en het proces naar zoeken van een oploss<strong>in</strong>g bij de student<br />

ligt. Uit de beschrijv<strong>in</strong>gen die de studenten gemaakt hebben kun je<br />

opmaken dat ze op verschillende manieren hun eerdere ervar<strong>in</strong>gen<br />

betrokken hebben en geput hebben uit kennis die ze eerder verworven<br />

hebben. Tegelijkertijd heeft het ze aangezet om op die eerder verworven<br />

kennis verder te gaan. De sett<strong>in</strong>g met de opdracht voor psychologie<br />

waarbij ze de doelgroep moesten onderzoeken en veldwerk moesten doen<br />

werkte mee omdat op die manier het onderwerp aan de realiteit<br />

gekoppeld werd en aan hun toekomstig werkveld.<br />

Wanneer we het laatste aspect dat genoemd is als voorwaarde voor<br />

het bewerkstelligen van transfer erbij betrekken, metacognitie, dan kan<br />

opgemerkt worden dat er wel aandacht is besteed aan wat studenten<br />

hebben gedaan. Hoe ze dat hebben gedaan en hoe ze kijken naar hun<br />

studeren kan meer aandacht krijgen.<br />

7.1 aanbevel<strong>in</strong>gen<br />

In het programma de puber <strong>in</strong> <strong>beeld</strong> zijn reeds voorwaarden gecreëerd<br />

om tot transfer te komen. Onderzoek naar het transfer begrip bevestigen<br />

dit. Door dit onderzoek is duidelijk geworden op welke aspecten van het<br />

programma het faciliteren van transfer versterkt kan worden. Dat heeft<br />

geleid tot de volgende aanbevel<strong>in</strong>gen voor verbeter<strong>in</strong>g van het<br />

32


programma:<br />

- Het verdient m.i. aanbevel<strong>in</strong>g de verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g tussen theorievorm<strong>in</strong>g en<br />

praktijk, en opleid<strong>in</strong>g en werkveld expliciet te maken <strong>in</strong> het programma<br />

onderdeel ‘ de puber <strong>in</strong> <strong>beeld</strong>’.<br />

- Het verdient aanbevel<strong>in</strong>g om het concept theorie zowel van studenten<br />

maar ook van de opleid<strong>in</strong>g nader te bekijken en te verbreden. Kennis die<br />

verworven wordt <strong>in</strong> artistiek onderzoek, kennis die verworven is door<br />

ervar<strong>in</strong>gen buiten de opleid<strong>in</strong>gssituatie zijn naast kennis die <strong>in</strong> de context<br />

van de opleid<strong>in</strong>g wordt opgedaan <strong>in</strong>zetbaar en, wanneer explicieter<br />

gemaakt, bruikbaar voor transfer.<br />

- Het verdient aanbevel<strong>in</strong>g om bij het overleg tussen studenten niet alleen<br />

praktijkdocenten te betrekken maar ook docenten psychologie en<br />

didactiek en, <strong>in</strong>dien mogelijk, stagedocenten. Zo kan expertise van<br />

verschillende kanten <strong>in</strong>gebracht worden.<br />

- Het verdient aanbevel<strong>in</strong>g meer nadruk te leggen op metacognitie. Om<br />

expliciet studenten te laten nadenken over hoe ze te werk gaan en om<br />

strategieën te geven over hoe ze hun proces kunnen sturen en monitoren.<br />

- Er is meer onderzoek nodig om zicht te krijgen op de hoe het<br />

programma ‘de puber <strong>in</strong> <strong>beeld</strong>’ studenten helpt bij hun voorbereid<strong>in</strong>g op<br />

de stage.<br />

- Artistiek onderzoek is <strong>in</strong> dit onderzoek terloops aan de orde gekomen.<br />

Wel is opgemerkt dat <strong>in</strong> het artistiek onderzoek, met name waar het de<br />

verkenn<strong>in</strong>g en articulatie van de <strong>in</strong>houd betreft, veel gebruik gemaakt<br />

wordt van eerder opgedane ervar<strong>in</strong>gen en kennis. Een verkenn<strong>in</strong>g van het<br />

begrip artistiek onderzoek en welke rol dit kan spelen <strong>in</strong> de<br />

beroepsvoorbereid<strong>in</strong>g van de studenten wordt gezien als een z<strong>in</strong>vol<br />

vervolg van dit lopend onderzoek.<br />

33


Toegift<br />

Bij de enquête onder de studenten was de laatste vraag wat het maken<br />

van ‘ de puber <strong>in</strong> <strong>beeld</strong>’ bij gedragen heeft aan hun kijk op de puber.<br />

4 e jaars<br />

Ik heb vooral nog meer geleerd over bijv. genderdysforie, transgender, etc. en ben daar ook verder mee gegaan<br />

<strong>in</strong> mijn <strong>beeld</strong>end werk, maar het heeft mijn kijk op de puber <strong>in</strong> het algemeen niet echt veranderd.<br />

Ik moet eerlijk zeggen, niet alleen mijn eigen werk, maar vooral het geheel aan alle <strong>in</strong>valshoeken van de<br />

verschillende klasgenoten heeft mij het <strong>beeld</strong> op de puber VERFRIST. Veel zaken wist ik ergens al, ver verstopt..<br />

dit was zeer prettig!<br />

persoo<strong>nl</strong>ijke omgang en aandacht veranderen een k<strong>in</strong>d positief omdat de docent ze beter begrijpt<br />

Ik ben me meer bewust geworden van hun taalgebruik en de codes die zij onder elkaar gebruiken.<br />

Nee, want het was vooral een onderzoek waar<strong>in</strong> ik zelf als puber het uitgangspunt was, daardoor heb ik vooral<br />

gezocht <strong>in</strong> mijn eigen geschiedenis. Echter heeft dit wel gezorgd voor een reflectie richt<strong>in</strong>g mijn eigen<br />

puberteit, maar heeft het niet mijn kijk op pubers be_nvloed.<br />

Mijn kijk op de puber is niet anders geworden.<br />

ik ben ze alleen nog vreemder gaan v<strong>in</strong>den. Het vreemde vond ik wel dat een opgelegd thema goed is voor je<br />

<strong>beeld</strong>ende ontwikkel<strong>in</strong>g. je focust je meer op technieken, focussen als het onderwerp je niet raakt. Wat <strong>in</strong> mijn<br />

geval zo was. Ik heb het ervaren als een rust pauze van mijn hoofd.<br />

Dat een overeenkomst <strong>in</strong> uitelijke kenmerken juist <strong>in</strong>nerlijke verschillen versterken.<br />

Meer op de kijk op mijn eigen puberteit. Hoe ik bezig was met een ruimte voor mezelf te maken.<br />

Voornamelijk wat de media de pubers allemaal voorschoteld en wij daarna de pubers daarop afkeuren.<br />

Dat het een onwijs te gekke leeftijd is!!! heel <strong>in</strong>spirerend verrijkend en <strong>in</strong>teressant!!<br />

Ik heb gemerkt dat pubers erg snel groeien en veranderen en zelf niet geod weten wat ze daarmee moeten<br />

doen. Dit heb ik niet gemerkt toen ik zelf een puber was.<br />

Bewust geworden over hoe snel je verandert <strong>in</strong> de puberteit en hoe verwarrend dat kan zijn.<br />

Je zoomt <strong>in</strong> op de puber en je kijkt gerichter. Zo dicht gefocust. Daar ben je eerder niet zo mee bezig.<br />

3e jaars<br />

Het heeft me <strong>in</strong>zicht gegeven op wat er allemaal kan spelen <strong>in</strong> het hoofd, wetende dat we waarschij<strong>nl</strong>ijk maar<br />

een fractie hebben geleerd over de puber. Erg spannend, Het dw<strong>in</strong>gt ook een soort van respect af aan degene<br />

die <strong>in</strong> deze turbulente tijd zitten.<br />

Een <strong>in</strong>zicht <strong>in</strong> de extreme gebeurtenissen <strong>in</strong> het leven van extreme pubers. Een meer afstandelijke,<br />

34


wetenschappelijke kijk op deze gebeurtenissen.<br />

Het praktijk stuk heeft ervoor gezorgd dat ik nu pubers zie en denk: ow ja dit hoort echt <strong>in</strong> de puberteit. Je<br />

herkent d<strong>in</strong>gen maar weet ook hoe je op bepaalde d<strong>in</strong>gen moet en kunt reageren. Het <strong>beeld</strong>end proces heeft<br />

niet heel veel toegevoegd, het was leuk om te doen, maar heeft me geen andere kijk gegeven.<br />

Ik ben me er bewuster van dat er zo veel sociaal gedoe is waar pubers mee te maken hebben - dat al dat<br />

gestoei een functie heeft, dat "chillen" en "niks doen" een functie heeft, e.d. Ook ben ik me er bewuster van<br />

dat pubers ongeleide projectielen zijn en herken ik dat bijv. <strong>in</strong> het verkeer of waar ik werk sneller.<br />

Meer begrijpen hoe ik zelf als puber was en waarom.<br />

Dat ik niet de enigste was die opeens niet meer met mijn speeldgoed wilde spelen<br />

Het heeft me <strong>in</strong>zicht gegeven <strong>in</strong> hun gedrag en me begrip gegeven.<br />

Het hele blok heeft de kijk op de puber veranderd! Vooral hoe alles <strong>in</strong> je hersenen werkt als je puber bent.<br />

soms zien ze niet <strong>in</strong> hoe dom of vervelend ze zijn en dan neem ik het ze m<strong>in</strong>der kwalijk. ik kan nu ook meer om<br />

ze lachen of juist beschermend over willen komen.<br />

De kwetsbaarheid van een puber, de maakbaarheid. De afhankelijkheid, de onzekerheid. De belangrijkheid, etc.<br />

werd allemaal maar weer eens extra benadrukt. In comb<strong>in</strong>atie met docentschap zou ik zeggen dat ik dit terug<br />

ben gaan zien tijdens mijn stage, de 'probleem'leerl<strong>in</strong>g. Ik vond de puber <strong>in</strong> <strong>beeld</strong> voornamelijk goed vanwege<br />

dat problem based learn<strong>in</strong>g dat we <strong>in</strong> groepen deden. Superleerzaam. Ik vond het werk maken over de puber<br />

een m<strong>in</strong>der groot succes. Maar het zal wel niet anders kunnen, want je kunt geen proces nog naast die<br />

<strong>in</strong>tensieve dagen starten over een ander onderwerp. Dus goede keuze, maar jammer dat hier het eigen proces<br />

zo wordt ondergesneeuwd. Wat later niet echt meer goed komt. Niet tijdens de stage, en niet <strong>in</strong> de laatste<br />

maanden vanwege theorie.<br />

Niet zo zeer dat het mijn kijk op de puber veranderde, wel dat ik weer meer rondom het puber kader g<strong>in</strong>g<br />

denken. dat de afstand even m<strong>in</strong>der groot werd.<br />

Dat ik meer begrip voor ze heb, omdat ze zoveel verander<strong>in</strong>gen doormaken lichamelijk en geestelijk. Dat terwijl<br />

er zoveel van ze verwacht word. En ze d<strong>in</strong>gen anders bekijken omdat de hersenen nog niet voledig volgroeid<br />

zijn, dat verkelaard soms een heleboel!<br />

Het geeft een wat specifiekere kijk. Je kunt een gedeelte onderzoeken en daardoor beter begrijpen<br />

Ik begrijp de periode van puberteit beter en kan nu snappen dat de puber er niet zelf voor kiest om zich te<br />

gedragen zoals hij/zij dat doet. Het heeft voor een groot deel te maken met de verander<strong>in</strong>gen die plaatsv<strong>in</strong>den<br />

<strong>in</strong> het lichaam en bre<strong>in</strong>.<br />

35


Literatuur<br />

Bloom, J., W., A Theoretical Model of Learn<strong>in</strong>g for Complexity:<br />

Depth, Extent, Abstraction, and Transfer of Learn<strong>in</strong>g, concepttekst,<br />

Department of Teach<strong>in</strong>g and Learn<strong>in</strong>g Northern Arizona University, 2007<br />

Bransford, J., D, Schwartz, D. ,L., Reth<strong>in</strong>k<strong>in</strong>g Transfer: A Simple Proposal<br />

With Multiple Implications, Vanderbilt University, Review of Research <strong>in</strong><br />

Education, Chapter 3. Vol. 24 pp. 61-100, 2001<br />

Calais, G.J., Haskell’s Taxonomies Of Transfer Of Learn<strong>in</strong>g:<br />

Implications For Classroom Instruction, national forum of applied<br />

educational research journal, volume 20, nr 3. 2006<br />

Groenendijk, M.G.M., The splitt. Straddl<strong>in</strong>g between theory and practice,<br />

<strong>in</strong> The Reflexiv Zone, (2003) HKU<br />

Ellen Klatter, E., Th<strong>in</strong>k<strong>in</strong>g about Learn<strong>in</strong>g. Development of Learn<strong>in</strong>g<br />

Conceptions dur<strong>in</strong>g the Transition from Primary to Secondary<br />

Education, Wagen<strong>in</strong>gen, 2003<br />

Kneppers, H.C, Leren voor transfer. Een empirisch onderzoek naar de<br />

concept– en contextbenader<strong>in</strong>g <strong>in</strong> het economieonderwijs. Academisch<br />

proefschrift, 2007<br />

Korthagen, F &Tichelaar, A & Wubbels, T. Leraren opleiden met het oog op<br />

de praktijk. 2001<br />

Korthagen, F.A.J., Leraren leren leren. Realistisch opleid<strong>in</strong>gsonderwijs,<br />

geïnspireerd door Ph. A. Kohnstamm, <strong>in</strong>augurale rede, 1998<br />

Lobato J. Alternative Perspectives on the Transfer of<br />

Learn<strong>in</strong>g: History, Issues and Challenges for Future Research.<br />

The Journal of the Learn<strong>in</strong>g Sciences, 15(4), pp 431-<br />

451. (2006).<br />

Nelissen, J.M.C., Recent onderzoek naar transfer, Freudenthal Institute<br />

SME, Universiteit Utrecht, 2007<br />

Oers, van B., The fallacy of decontextualisation. M<strong>in</strong>d, Culture, and Activity,<br />

vol. 5, nr 2, 135-142.1998<br />

36


Oers, van B. The Recontextualization of Inscriptions: an Activity-<br />

Theoretical Approach to the Transferability of Abstractions, lez<strong>in</strong>g AERA,<br />

San Diego, April 16, 2004<br />

D.D. Pratt, D.D., Conceptions of Teach<strong>in</strong>g, Adult Education<br />

Quarterly, 42 (1992) 4, pp.203-220.<br />

Simons, P.R.J., Verschaffel, L., Transfer: onderwijs en onderzoek,<br />

Tijdschrift voor onderwijsresearch, 17, 1992, nr 1, pp 3- 16<br />

Steffe, L., J. Gale (red.), Constructivism <strong>in</strong> Education, New Jersey, 1995,<br />

J. Vermunt, J. Leerstijlen en leerstrategieën van studenten: recente<br />

onderzoeksgegevens, Velon, 15 (1994) 3.<br />

37


I<strong>nl</strong>eid<strong>in</strong>g<br />

Module 1<br />

3 e jaar docentenopleid<strong>in</strong>g<br />

Voorbereid<strong>in</strong>g stageperiode<br />

Voor jullie liggen een paar <strong>in</strong>tensieve weken waar<strong>in</strong> gewerkt wordt aan jullie<br />

voorbereid<strong>in</strong>g op jullie stage. De kern van deze weken kan worden samengevat als<br />

een zoektocht naar de kracht van het geleerde <strong>in</strong> de opleid<strong>in</strong>g. Dat betreft zowel<br />

praktijk, kennis van kunst en cultuur als overdracht. In deze eerste 8 weken wordt<br />

veel van jullie verwacht.<br />

Het docententeam heeft zich <strong>in</strong>tensief gebogen over deze 8 weken. Zij hopen dat dit<br />

programma jullie <strong>in</strong> staat stelt jouw kwaliteiten, de kwaliteit van de opleid<strong>in</strong>g en die<br />

van de stageschool te verb<strong>in</strong>den.<br />

Je zult tijdens dit programma anders te werk gaan dan je tot nu toe gewend bent. Er<br />

staan slechts twee momenten vast geroosterd, psychologie en kunst algemeen. Toch<br />

zijn ook deze programma’s verbonden met de rest. Psychologie gaat met jullie het<br />

accent leggen op de doelgroep, dat wil zeggen jongeren <strong>in</strong> de leeftijd van 12 tot 18<br />

jaar. Dit onderzoek is verbonden aan een praktijk opdracht die jullie krijgen namelijk<br />

het ver<strong>beeld</strong>en van de doelgroep. Bij kunst Algemeen wordt gewerkt op een manier<br />

die doet denken aan de werkwijze die jullie de rest van de week gaan hanteren.<br />

39


Hieronder v<strong>in</strong>den jullie respectievelijk een overzicht van de drie delen waaruit het<br />

programma bestaat, pp 3 t/m 8.<br />

Daarna volgt een overzicht waar<strong>in</strong> de relatie tussen de opleid<strong>in</strong>g en de school wordt<br />

zichtbaar gemaakt, pp 9 t/m 11.<br />

Daarna beknopte <strong>in</strong>formatie over de werkwijze en de te leveren producten, pp 12 t/m<br />

20.<br />

We wensen jullie een goede voorbereid<strong>in</strong>g op jullie stage toe.<br />

Het docententeam.<br />

Deel 1<br />

Week 1 t/ m 4<br />

A.<br />

Portfolio eigen werk en opdrachten voor scholen<br />

B.<br />

Analyse van eigen werk en opdrachten voor scholen op:<br />

- relatie vorm/ <strong>in</strong>houd/ medium<br />

- proces<br />

- <strong>beeld</strong>end onderzoek<br />

- referentie<br />

- techniek<br />

- leereffecten<br />

C.<br />

Verkenn<strong>in</strong>g van de doelgroep voor de stage: jongeren van 12 tot 16 jaar<br />

D.<br />

Verwerken van gegevens <strong>in</strong> digitaal portfolio en website<br />

maandag<br />

ochtend<br />

week1<br />

30 aug/ 3 sept<br />

Introductie: programma<br />

Indelen werkgroepen<br />

Uitdelen werkgroeptaken<br />

40<br />

week2<br />

6 sept/ 10 sept<br />

Introductie: Analyse eigen<br />

werk en opdrachten scholen<br />

week3<br />

13 sept/ 17 sept<br />

Input: Anto<strong>in</strong>e Buiss<strong>in</strong>k


maandag middag selecteren opdrachten<br />

voor scholen onderbouw<br />

Analyseren eigen werk<br />

Analyseren schoolopdrachten<br />

Vormgeven portfolio<br />

d<strong>in</strong>sdag ochtend psy psy psy<br />

d<strong>in</strong>sdag<br />

selecteren opdrachten voor Werkgroep: Analyseren Werkgroep<br />

middag<br />

scholen onderbouw eigen werk en schoolopdrachten<br />

woensdag digitaliseren opdrachten Werkgroep: Analyseren Input: Anto<strong>in</strong>e<br />

ochtend<br />

voor scholen onderbouw eigen werk en schoolopdrachten<br />

woensdag digitaliseren opdrachten kua kua<br />

middag<br />

voor scholen onderbouw<br />

donderdag<br />

ochtend<br />

donderdag<br />

middag<br />

41<br />

Werkgroep: Analyseren<br />

eigen werk en school-<br />

opdrachten<br />

werkgroep: Analyseren eigen<br />

werk en school- opdrachten<br />

vrijdag ochtend conclusies van analyse,<br />

uitspraken over wat je wilt<br />

vrijdag<br />

middag<br />

Deel 2<br />

week 5 en 6<br />

ontwikkelen voor lessen.<br />

A.<br />

Inventarisatie van technieken en materialen waarover meer vaardigheid en<br />

kennis nodig is.<br />

B.<br />

Versterken van kennis van technieken en materialen.<br />

C.<br />

Experimenten en onderzoek met medewerk<strong>in</strong>g van de werkplaatsen.<br />

D.<br />

Ontwikkelen van workshop voor mede studenten op het gebied van technieken<br />

en materialen.<br />

E.<br />

Samenstellen digitaal/ analoog werkboek technieken en materialen.<br />

Vormgeven portfolio<br />

Vormgeven portfolio<br />

peergroup<br />

<strong>in</strong>tervisie werkgroepen<br />

vormgev<strong>in</strong>g portfolio


Deel 2<br />

maandag<br />

ochtend<br />

maandag<br />

middag<br />

d<strong>in</strong>sdag<br />

ochtend<br />

d<strong>in</strong>sdag<br />

middag<br />

woensdag<br />

ochtend<br />

woensdag<br />

middag<br />

donderdag<br />

ochtend<br />

donderdag<br />

middag<br />

vrijdag<br />

ochtend<br />

vrijdag<br />

middag<br />

Deel 3<br />

week 7 en 8<br />

week5<br />

27 sept/ 1 okt<br />

Verdel<strong>in</strong>g<br />

technieken en materialen<br />

n.a.v. <strong>in</strong>ventarisatie en<br />

analyse<br />

42<br />

week6<br />

4 okt/ 8 okt<br />

workshop techniek<br />

Werkgroep: verkenn<strong>in</strong>g workshop techniek<br />

materiaal en technieken en<br />

gebruik werkplaats en<br />

<strong>in</strong>structeur werkplaats<br />

psy psy<br />

Werkgroep: verkenn<strong>in</strong>g Workshop techniek<br />

materiaal en technieken<br />

Werkgroep verkenn<strong>in</strong>g Workshop techniek<br />

materiaal en technieken<br />

kua kua<br />

Werkgroep: opzetten<br />

workshop materiaal en<br />

techniek<br />

werkgroep: opzetten<br />

workshop materiaal en<br />

techniek<br />

Organisatie workshops<br />

technieken<br />

Workshop techniek<br />

Workshop techniek<br />

Evaluatie workshops<br />

Presentatie werkboek<br />

technieken en materialen<br />

A:<br />

Ontwikkelen van lessen voor de stageschool vanuit bev<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gen van deel 1 en<br />

2 en <strong>in</strong> overleg met stageschool<br />

B.


Vormgeven van lessen voor de stageschool<br />

C.<br />

Werken aan eigen ver<strong>beeld</strong><strong>in</strong>g doelgroep<br />

D.<br />

Formuleren onderzoeksvragen voor de stageperiode<br />

maandag<br />

ochtend<br />

maandag<br />

middag<br />

d<strong>in</strong>sdag<br />

ochtend<br />

d<strong>in</strong>sdag<br />

middag<br />

woensdag<br />

ochtend<br />

woensdag<br />

middag<br />

donderdag<br />

ochtend<br />

donderdag<br />

middag<br />

vrijdag<br />

ochtend<br />

vrijdag<br />

middag<br />

week7<br />

11 okt/ 15 okt<br />

Introductie: lesontwerpen.<br />

Werken aan lessen met betrokkenheid<br />

van stagescholen.<br />

Werkbesprek<strong>in</strong>g: feedback op<br />

<strong>beeld</strong>end werk van de doelgroep<br />

psy psy<br />

werkgroep: ontwikkel<strong>in</strong>g lessen<br />

stageschool<br />

werkgroep: ontwikkel<strong>in</strong>g lessen<br />

stageschool<br />

kua kua<br />

43<br />

week8<br />

18 okt/ 22 okt<br />

Commentaar op lesbrieven<br />

Anto<strong>in</strong>e<br />

werkgroep: Bijstellen<br />

vormgev<strong>in</strong>g vormgeven<br />

werkgroep: verwerk<strong>in</strong>g<br />

commentaar scholen op<br />

lesbrieven<br />

werkgroep: verwerk<strong>in</strong>g<br />

commentaar scholen op<br />

lesbrieven<br />

werkgroep: vormgeven lesbrieven werkgroep: Bijstellen<br />

lesbrieven voor scholen<br />

werkgroep: vormgeven lesbrieven werkgroep: Bijstellen<br />

lesbrieven voor scholen<br />

werkgroep: lesbrieven <strong>in</strong> concept naar Presenteren:<br />

Anto<strong>in</strong>e en scholen<br />

eigen werk doelgroep,<br />

website met lesbrieven,<br />

techniekenboek<br />

onderzoeksvragen stage<br />

Afsluiten programma


WEEK<br />

1 t/m 4<br />

Relatie eigen werk en opleid<strong>in</strong>g en school voor voortgezet onderwijs<br />

SCHOOL<br />

OPLEIDING<br />

TRANSFER<br />

44<br />

SCHOOL<br />

OPLEIDING<br />

Documentatie; Hoe verhouden deze twee Verzamelen van<br />

eigen werk<br />

componenten zich tot <strong>beeld</strong>materiaal werk van<br />

fotograferen<br />

elkaar?<br />

leerl<strong>in</strong>gen en opdrachten<br />

via vakbladen,<br />

digischool, eigen ervar<strong>in</strong>g<br />

analyse essentie Bevragen kansen en analyse opdrachten op<br />

opdrachten opl.<br />

mogelijkheden scholen<br />

analyse van proces analyse van proces<br />

analyse methode van Opzoeken van uitdag<strong>in</strong>gen analyse methode van<br />

doen van <strong>beeld</strong>end<br />

doen van <strong>beeld</strong>end<br />

onderzoek<br />

onderzoek<br />

analyse referenties analyse referenties<br />

analyse van techniek schooltechnieken<br />

Doel e<strong>in</strong>d week 4:<br />

- Je hebt een goed vormgegeven digitaal portfolio gemaakt en de kernpunten van analyses<br />

goed verwoord en <strong>in</strong> <strong>beeld</strong> gebracht.<br />

- Je hebt een goed vormgegeven portfolio van schoolopdrachten met kernpunten van<br />

analyses goed verwoord en <strong>in</strong> <strong>beeld</strong> gebracht<br />

- Je hebt kansen en mogelijkheden benoemd van het eigen werk, de <strong>in</strong>put van opleid<strong>in</strong>g <strong>in</strong><br />

relatie tot het voortgezet onderwijs aan de andere kant.<br />

- Je hebt je verdiept <strong>in</strong> de doelgroep van 12 tot 16 jarigen en onderzoeksvragen<br />

geformuleerd t.a.v. de doelgroep<br />

- Je hebt een start gemaakt met een <strong>beeld</strong>ende verwerk<strong>in</strong>g van de doelgroep<br />

WEEK<br />

5 en 6<br />

SCHOOL<br />

OPLEIDING<br />

Technieken toegepast <strong>in</strong><br />

eigen werk en bruikbaar<br />

voor onderwijs<br />

selecteren en je er<strong>in</strong><br />

bekwamen.<br />

Workshop ontwerpen,<br />

uitvoeren en evalueren<br />

met medestudenten.<br />

Maken techniekenboek.<br />

TRANSFER<br />

ontwerpen, uitvoeren en<br />

evalueren van workshop<br />

voor medestudenten<br />

over technieken<br />

geschikt voor scholen en<br />

het maken en<br />

vormgeven<br />

techniekenboek<br />

‘<strong>beeld</strong>’ van de doelgroep<br />

creëren<br />

SCHOOL<br />

OPLEIDING<br />

Technieken toegepast<br />

op scholen en waarvan<br />

te we<strong>in</strong>ig kennis is<br />

<strong>in</strong>ventariseren,<br />

selecteren en je er<strong>in</strong><br />

bekwamen.<br />

Workshop ontwerpen,<br />

uitvoeren en evalueren<br />

met medestudenten.<br />

Maken techniekenboek.


Doel e<strong>in</strong>d week 6:<br />

- Je hebt je verdiept <strong>in</strong> een voor onderwijs toepasbare techniek.<br />

- Je kunt die techniek <strong>in</strong> een workshop overdragen aan medestudenten.<br />

- Je kunt op schrift <strong>in</strong>formatie geven over die techniek en de toepass<strong>in</strong>gen daarvan die<br />

bruikbaar is voor medestudenten.<br />

- Je hebt een start gemaakt met de <strong>beeld</strong>ende verwerk<strong>in</strong>g van de doelgroep.<br />

WEEK<br />

5 t/m 8<br />

EIGEN WERK<br />

OPLEIDING<br />

Eigen ver<strong>beeld</strong><strong>in</strong>g<br />

van de doelgroep<br />

Leereffecten van<br />

de opleid<strong>in</strong>g die<br />

bruikbaar zijn voor<br />

onderwijs<br />

betrekken bij<br />

lessen.<br />

TRANSFER<br />

ontwikkelen en vormgeven<br />

van lessen voor betreffende<br />

doelgroepen<br />

vanuit bovenstaande<br />

bev<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gen<br />

‘<strong>beeld</strong>’ van de doelgroep<br />

creëren<br />

45<br />

SCHOOL<br />

OPLEIDING<br />

Veldwerk<br />

Testen van lessen of<br />

lesonderdelen<br />

Onderzoek naar de<br />

doelgroep op basis van<br />

eigen vragen<br />

Doel e<strong>in</strong>d week 8:<br />

- Je hebt op basis van je eigen onderzoek een ver<strong>beeld</strong><strong>in</strong>g gemaakt van de doelgroep.<br />

- Je hebt een serie lessen voor je stageschool gemaakt waar<strong>in</strong> gebruik is gemaakt van<br />

bovenstaand onderzoek en de raakvlakken tussen eigen werk en school.<br />

- Je hebt de verschillende producten verwerkt <strong>in</strong> een website.


Werkwijze:<br />

Er wordt gewerkt <strong>in</strong> werkgroepen van 6 personen. In iedere werkgroep zitten 3<br />

stagekoppels*.<br />

In iedere werkgroep worden een aantal producten gemaakt. De volgende producten<br />

worden gemaakt:<br />

Individueel:<br />

1. Digitaal portfolio van eigen werk van de afgelopen twee jaren.<br />

2. Digitaal portfolio van lessen bestemd voor de onderbouw voortgezet onderwijs<br />

In stageduo:<br />

3. Ontwerpen uitvoeren en evalueren van een techniek workshop en leveren van<br />

praktische <strong>in</strong>formatie voor medestudenten over gebruik van techniek en toepass<strong>in</strong>g<br />

daarvan op scholen.<br />

4. Lessen voor de stageperiode <strong>in</strong> opdracht van of <strong>in</strong> samenwerk<strong>in</strong>g met de<br />

stagescholen.<br />

Als werkgroep:<br />

5. Een website op basis van bovenstaande producten.<br />

* Er zijn studenten die alleen stagelopen.<br />

De periode tot de stage is verdeeld <strong>in</strong> drie delen.<br />

In deel 1 staat het documenteren en analyseren van je eigen werk en opdrachten van de<br />

opleid<strong>in</strong>g centraal.<br />

Daarnaast analyseer en documenteer je opdrachten voor de onderbouw die je<br />

verzameld hebt uit verschillende bronnen; de stageschool, je eigen middelbare school,<br />

de methodes, de vakbladen en <strong>in</strong>ternet.<br />

Beide analyses verwerk je <strong>in</strong> een digitaal portfolio.<br />

Deel 2 staat <strong>in</strong> het teken van het bijscholen <strong>in</strong> technieken die bruikbaar zijn voor de<br />

stagescholen.<br />

Deel 3 staat <strong>in</strong> het teken van het verwerken van de conclusies uit deel 1 en 2 tot voor de<br />

stage bruikbare lessen.<br />

De werkgroep werkt voor een groot deel zelfstandig. Waar nodig wordt ondersteun<strong>in</strong>g<br />

gegeven door vakdocenten. Er is een vaste begeleider aanwezig op de maandagen.<br />

De werkgroep is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de opdrachten die <strong>in</strong> globale<br />

z<strong>in</strong> gegeven zijn. De werkgroep probeert met elkaar de opdracht te begrijpen en tot een<br />

z<strong>in</strong>volle uitvoer<strong>in</strong>g van de opdracht te komen.<br />

In de opzet voor de eerste 8 weken zul je niet alleen <strong>in</strong> de werkgroep werken maar ook<br />

<strong>in</strong>dividueel zaken moeten uitzoeken en veldwerk moeten doen, bijvoor<strong>beeld</strong> op je<br />

stageschool. De <strong>in</strong>del<strong>in</strong>g van samenkomen <strong>in</strong> werkgroepen en <strong>in</strong>dividueel of <strong>in</strong><br />

46


stageduo’s aspecten van de opdracht uitwerken bepalen jullie gezame<strong>nl</strong>ijk. Per week<br />

wordt bepaald wanneer de werkgroep samenkomt en wat de doelen voor die week zijn.<br />

De begeleid<strong>in</strong>g speelt hier<strong>in</strong> een rol op de achtergrond. Het is de werkgroep die samen<br />

de werkwijze bepaalt, de doelen vastlegt en werkafspraken maakt en controleert of de<br />

gemaakte afspraken zijn nagekomen.<br />

De begeleid<strong>in</strong>g neemt daar niet aan deel maar bekijkt op afstand hoe dat proces verloopt<br />

en geeft daarop feedback. Omdat de begeleid<strong>in</strong>g een rol op de achtergrond speelt krijgt<br />

de werkgroep een aantal verantwoordelijkheden die voorheen door een docent werden<br />

uitgevoerd.<br />

Per bijeenkomst zijn er beurtel<strong>in</strong>gs de volgende functie te vervullen; die van<br />

gespreksleider, notulist. Deze functies worden verdeeld.<br />

Een belangrijkste taak van de werkgroep is het komen tot een goede uitvoer<strong>in</strong>g van de<br />

opdracht. Voordat tot de uitvoer<strong>in</strong>g wordt overgegaan betekent het dat een aantal<br />

stappen gezame<strong>nl</strong>ijk gezet moeten worden:<br />

Stap 1: oriënteren op de opdracht.<br />

Stap 2: Bepalen wat met de opdracht wordt bedoeld.<br />

Stap 3: Bepalen wat van de opdracht moet worden geleerd.<br />

Stap 4: Opstellen van leerdoelen. Wat stellen wij ons ten doel?<br />

Stap 5: Bepalen hoe de opdracht wordt aangepakt om de leerdoelen te behalen.<br />

Stap 6: Bepalen van afspraken.<br />

Stap 7: Uitvoeren van opdracht en zorgen voor rapportage<br />

De eerstvolgende bijeenkomst beg<strong>in</strong>t met het rapporteren van de uitkomsten van de<br />

opdracht. Ieder lid van de werkgroep heeft de opdracht uitgevoerd en heeft zijn of haar<br />

rapportage voorbereid. Ieder lid van de groep verwerkt de bijdrage van anderen <strong>in</strong> zijn/<br />

haar eigen rapportage. Als de rapportage heeft plaatsgevonden en ieders bijdrage<br />

kritisch onder de aandacht is geweest, wordt gekeken hoe verder gewerkt wordt aan de<br />

opdracht. Bij de <strong>in</strong>breng van een nieuwe opdracht beg<strong>in</strong>t de procedure opnieuw.<br />

Specifieke taken<br />

Er zijn een aantal specifieke taken <strong>in</strong> de werkgroep:<br />

Iedere week is een student van de werkgroep:<br />

gespreksleider of voorzitter of notulist<br />

Deze twee taken rouleren wekelijks zodat iedereen zich kan oefenen <strong>in</strong> de bij de taak<br />

behorende kwaliteiten. Degene die notulist is wordt de volgende week gespreksleider/<br />

voorzitter. Het oefenen <strong>in</strong> die kwaliteiten is een onderdeel van het leerproces en maakt<br />

deel uit van de beoordel<strong>in</strong>g.<br />

Gespreksleider of voorzitter<br />

De gespreksleider let zowel op de <strong>in</strong>houd en aanpak van de opdracht als op het<br />

bevorderen van een goed werkklimaat.<br />

Taken van de gespreksleider/ voorzitter:<br />

- gelegenheid geven aan werkgroepleden hun <strong>in</strong>breng te leveren<br />

47


- bewaken van procedure (<strong>in</strong>clusief tijd)<br />

- dat iedereen elkaar laat uitspreken<br />

- <strong>in</strong>grijpen bij ‘onderonsjes’<br />

- bemiddelen bij conflicten<br />

- helpen via het doorvragen om gedachten juist te formuleren<br />

- helpen bij het formuleren van e<strong>in</strong>dconclusies<br />

- zorg dragen voor duidelijke afspraken<br />

- …….<br />

Notulist<br />

Tijdens een werkgroepbijeenkomst maakt ieder zelf aanteken<strong>in</strong>gen.<br />

Daarnaast is er een notulist.<br />

Taken van de notulist:<br />

- vastleggen van belangrijke zaken die besproken zijn<br />

- puntsgewijs of schematisch zaken noteren op een bord of sheet<br />

- notuleren kern van ieders <strong>in</strong>breng en deze <strong>in</strong>dien nodig weer onder de aandacht<br />

brengen<br />

- vastleggen probleem/ hoofdvraag en leervragen<br />

- af en toe de loop van het gesprek samenvatten<br />

- vastleggen gemaakte afspraken<br />

- verspreiden notulen voorafgaande aan eerstvolgende bijeenkomst<br />

Groepslid<br />

Naast de specifieke taak van voorzitter of notulist heeft ieder werkgroepslid de<br />

volgende taken:<br />

Taken van werkgroepsleden<br />

- maken van eigen aanteken<strong>in</strong>gen<br />

- actief luisteren<br />

- actief en constructief participeren<br />

- <strong>in</strong> staat te zijn andermans <strong>in</strong>breng te parafraseren<br />

- <strong>in</strong> staat zijn af en toe dat wat gezegd is samen te vatten<br />

- <strong>in</strong> staat zijn effect van eigen bijdrage <strong>in</strong> te schatten<br />

- houden aan gemaakte afspraken<br />

Begeleider<br />

De belangrijkste taak van de begeleider is het leerproces te bevorderen en het<br />

samenwerk<strong>in</strong>gsproces te stimuleren van de werkgroep. De begeleider geeft geen<br />

concrete aanwijz<strong>in</strong>gen en gaat niet <strong>in</strong>houdelijk <strong>in</strong> op de leerstof maar bewaakt wel de<br />

diepgang ervan. Het is de begeleider die <strong>in</strong>dien nodig een time out aanvraagt en<br />

probeert door middel van vragen de groep <strong>in</strong>zicht te geven <strong>in</strong> het verloop van het<br />

leerproces of het samenwerk<strong>in</strong>gsproces.<br />

Taken van de begeleider<br />

- observeren en stimuleren van het leerproces<br />

- - wanneer nodig en dienstbaar aan het leerproces ondersteun<strong>in</strong>g te bieden<br />

- - stimuleren van de werkgroep tot stellen van relevante vragen<br />

- - Observeren en stimuleren van samenwerk<strong>in</strong>gsproces<br />

- - letten op participatie en taken groepsleden, gespreksleider en notulist<br />

- - letten op methode van werken<br />

48


Specifieke aspecten van werken <strong>in</strong> een werkgroep<br />

Discussiëren<br />

In de werkgroep zal geregeld gediscussieerd worden.<br />

Een discussie is een creatief gebeuren, waarbij je, door het samen denken en het samen<br />

praten, een bepaald doel wil bereiken. Onderstaande vragen kunnen daarbij van belang<br />

zijn:<br />

- Is het doel van de discussie voor iedereen duidelijk?<br />

- Heeft iedereen dezelfde <strong>in</strong>formatie bij aanvang van de discussie?<br />

- Neemt iedereen deel aan de discussie?<br />

- Wordt er goed naar elkaar geluisterd?<br />

- Wordt van tijd tot tijd een korte samenvatt<strong>in</strong>g gegeven van wat er<br />

gezegd wordt?<br />

- Blijft men b<strong>in</strong>nen het tijdschema?<br />

- Wordt er op tijd aan de volgende stap <strong>in</strong> de discussie begonnen?<br />

- Worden onduidelijkheden voldoende opgehelderd?<br />

Argumenteren<br />

Argumenteren is betogen of bewijsvoeren door gebruik te maken van juiste<br />

voor<strong>beeld</strong>en, feiten, ervar<strong>in</strong>gen, uitspraken van gezaghebbend personen, stell<strong>in</strong>gen die<br />

een standpunt rechtvaardigen<br />

Belangrijk is dat je daarbij<br />

- onderscheid aanbrengt tussen feit en men<strong>in</strong>g<br />

- wat bij elkaar hoort onder een noemer brengt<br />

- argumenten <strong>in</strong> logische volgorde naar voren brengt<br />

- abstracties vermijdt<br />

- eenvoudige taal gebruikt<br />

Presenteren/ rapporteren<br />

De werkgroep bepaalt gezame<strong>nl</strong>ijk de aanpak en maakt werkafspraken. Steeds wordt<br />

ook bepaald wat er gedaan en onderzocht wordt en wanneer daar verslag van gedaan<br />

wordt. Helder presenteren en rapporteren is daarbij van weze<strong>nl</strong>ijk belang. Niet alleen<br />

omdat je anderen <strong>in</strong>zage <strong>in</strong> het resultaat van jouw verwerk<strong>in</strong>g van de taak wilt geven<br />

maar ook als oefen<strong>in</strong>g <strong>in</strong> overdracht.<br />

Bijlage 2: Evaluatie<br />

Functioneren van de werkgroep:<br />

Deze groep stelde zich duidelijk leerdoelen<br />

Deze groep werkte goed aan de hand van de<br />

gestelde leerdoelen<br />

In deze groep hield idereen zich aan de<br />

afspraken.<br />

Deze groep analyseerde een nieuwe casus<br />

met diepgang<br />

In deze groep werd kritisch gerkeken naar de<br />

<strong>in</strong>formatie die ter tafel kwam<br />

49<br />

1 2 3 4 5


In deze groep werd genoeg <strong>in</strong>gebracht voor<br />

de besprek<strong>in</strong>gen van de antwoorden op de<br />

gestelde leerdoelen<br />

Verlopen van de samenwerk<strong>in</strong>g:<br />

Er werd <strong>in</strong> deze groep goed naar elkaar<br />

geluisterd.<br />

Je kon <strong>in</strong> deze groep <strong>in</strong> goed je men<strong>in</strong>g kwijt<br />

In deze groep was vertrouwen <strong>in</strong> elkaars<br />

bijdrage<br />

Deze groep werkte stimulerend en<br />

motiverend<br />

In deze groep kon met op een veilige manier<br />

kritiek uiten<br />

50<br />

1 2 3 4 5<br />

Neem even de tijd om een antwoord te formuleren op de volgende vragen:<br />

- Hoe maak je van de groep een echte werkgroep?<br />

- Hoe heb jij bijgedragen aan het werkbaar maken van de werkgroep?<br />

- Wat neem je jezelf voor bij een volgende werkgroep?<br />

- Hoe heb je gewerkt aan het beantwoorden van de vragen?<br />

- Welke bronnen heb je geraadpleegd?<br />

- Hoeveel tijd een aandacht heb je besteed aan het beantwoorden van de vragen?<br />

- Op welke manier heb je antwoorden op de gestelde vragen <strong>in</strong>gebracht?<br />

- V<strong>in</strong>d je dat een z<strong>in</strong>volle manier?<br />

- Wat neem je jezelf een volgende keer voor?<br />

- V<strong>in</strong>d je dat je kritisch commentaar kunt leveren op de bijdrage van een groepsgenoot?<br />

- Wat is er voor nodig om kritisch commentaar te leveren op een groepsgenoot?<br />

- Hoe zou je dat een volgende keer kunnen aanpakken?<br />

- V<strong>in</strong>d je dat je kritisch commentaar hebt gekregen op je bijdrage?<br />

- V<strong>in</strong>d je dat je iets met die kritiek gedaan hebt?<br />

- Hoe wil je een volgende keer met de kritiek omgaan?<br />

- Welke afspraken zijn belangrijk om een werkbijeenkomst z<strong>in</strong>vol te laten verlopen?<br />

- Wat doe je wanneer een groepslid zich niet aan de afspraken houdt?


Bijlage 2<br />

Module 1<br />

Programmaoverzicht 3 e jaar doc 2011<br />

Inhoud:<br />

I<strong>nl</strong>eid<strong>in</strong>g 3<br />

Programmaoverzicht deel 1 4<br />

Programmaoverzicht deel 2 7<br />

Programmaoverzicht deel 3 10<br />

Inhoudelijk schema deel 1, 2, 3 13<br />

Werkwijze 16<br />

Bijlage 1 PGO 22<br />

Bijlage 2 groepsevaluatie 30<br />

51


I<strong>nl</strong>eid<strong>in</strong>g<br />

Voorbereid<strong>in</strong>g op de stage<br />

Voor je liggen een paar <strong>in</strong>tensieve weken waar<strong>in</strong> gewerkt wordt aan je voorbereid<strong>in</strong>g<br />

op de stage. De kern van deze weken kan worden samengevat als een zoektocht<br />

naar de kracht van het geleerde <strong>in</strong> de opleid<strong>in</strong>g en hoe dat <strong>in</strong>gezet kan worden <strong>in</strong> je<br />

stage. Dat betreft zowel wat je <strong>in</strong> de praktijk hebt geleerd, je kennis van kunst en<br />

cultuur als het geleerde over overdracht.<br />

In deze eerste 8 weken wordt veel van jullie verwacht.<br />

Je zult tijdens dit programma anders te werk gaan dan je tot nu toe gewend bent. Er<br />

staan slechts een aantal momenten vast geroosterd waaronder psychologie.<br />

Psychologie gaat met jullie het accent leggen op de doelgroep, dat wil zeggen<br />

jongeren <strong>in</strong> de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Dit onderwerp is verbonden aan de<br />

praktijkopdracht waar je gedurende de eerste weken en we hopen ook tijdens je<br />

stage aan zult werken; namelijk het ver<strong>beeld</strong>en van de ‘puber’. Gedurende module 1<br />

heb je drie keer een werkbesprek<strong>in</strong>g over je <strong>beeld</strong>end werk over de ‘puber’.<br />

Hieronder v<strong>in</strong>den jullie respectievelijk een overzicht van de drie delen waaruit het<br />

programma bestaat en de doelen.<br />

Daarna volgt een overzicht waar<strong>in</strong> de relatie tussen de opleid<strong>in</strong>g en de school wordt<br />

zichtbaar gemaakt.<br />

Daarna beknopte <strong>in</strong>formatie over de werkwijze en de te leveren producten.<br />

We wensen jullie een goede voorbereid<strong>in</strong>g op jullie stage toe.<br />

Het docententeam.<br />

Deel 1: Fusie opleid<strong>in</strong>g en werkveld<br />

In week 1 t/m vier staan de volgende onderdelen centraal:<br />

A. de kwaliteiten opleid<strong>in</strong>g<br />

B. de kwaliteiten van je eigen werk<br />

C. opdrachten van scholen<br />

D. lesontwerpen<br />

E. ver<strong>beeld</strong>en van de ‘puber’<br />

F. verwacht<strong>in</strong>gen t.a.v. de stage, eigen vragen en zoektocht naar antwoorden<br />

Doelstell<strong>in</strong>gen bij A en B:<br />

52


Je kunt de kwaliteiten van je eigen werk benoemen en <strong>in</strong> relatie brengen tot<br />

vorm, medium en <strong>in</strong>houd, proces, <strong>beeld</strong>end onderzoek, referentie, techniek en<br />

leereffecten<br />

Je kunt de kwaliteiten van het geleerde <strong>in</strong> de opleid<strong>in</strong>g benoemen en <strong>in</strong> relatie<br />

brengen tot<br />

vorm, medium en <strong>in</strong>houd, proces, <strong>beeld</strong>end onderzoek, referentie, techniek en<br />

leereffecten<br />

Doelstell<strong>in</strong>gen bij C en D:<br />

- Je kunt schoolopdrachten beoordelen op het aandeel daar<strong>in</strong> van<br />

vorm, medium en <strong>in</strong>houd, proces, <strong>beeld</strong>end onderzoek, referentie, techniek en<br />

leereffecten<br />

- Je kunt lessen ontwerpen waar<strong>in</strong> je kwaliteiten die je van belang v<strong>in</strong>dt voor<br />

lessen <strong>in</strong> de onderbouw<br />

Doelstell<strong>in</strong>gen bij E en F:<br />

- Je hebt een kennis van en <strong>in</strong>zicht <strong>in</strong> specifieke ontwikkel<strong>in</strong>gen die zich<br />

afspelen <strong>in</strong> de leeftijd van jongeren van 12 tot 16 jaar Je kunt de ‘ puber’ op<br />

een eigen en persoo<strong>nl</strong>ijke wijze ver<strong>beeld</strong>en<br />

Deel 1: Fusie opleid<strong>in</strong>g werkveld<br />

Accent op het goede van de opleid<strong>in</strong>g <strong>in</strong> relatie tot je eigen werk en hoe dat te<br />

comb<strong>in</strong>eren met wat werkveld vraagt.<br />

week1, 5 tot 9 september week2, 12 t/m 16 sept week3,19 t/m 23 sept<br />

maandag<br />

ochtend<br />

maandag<br />

middag<br />

Introductie: programma<br />

Indelen werkgroepen<br />

Uitdelen werkgroeptaken<br />

Introductie analyse:<br />

Port folio, selectie en analyse<br />

eigen werk<br />

Ellen enTil<br />

Beeldende verwerk<strong>in</strong>g<br />

Onderzoek doelgroep puber<br />

<strong>in</strong>spirerende voor<strong>beeld</strong>en en<br />

verkennen eigen fasc<strong>in</strong>atie<br />

Margreeth<br />

d<strong>in</strong>sdag ochtend Psy<br />

Betrekken van<br />

fasc<strong>in</strong>atieonderzoek<br />

Annebel<br />

d<strong>in</strong>sdag<br />

Werkgroep: analyse<br />

middag<br />

Port folio, selectie en analyse<br />

53<br />

Verwerken van analyse en<br />

komen tot<br />

‘paraplu’document.<br />

Waar zie je tegenop?<br />

Vragen oproepen op ge<br />

van pedagogiek, didakt<br />

onderwijskunde,<br />

klassenmanagement.<br />

presentatie van analyse,<br />

Ellen, Til<br />

Beeldende verwerk<strong>in</strong>g<br />

comb<strong>in</strong>atie analyse werk Onderzoek doelgroep p<br />

opleid<strong>in</strong>g en analyse <strong>in</strong>spirerende voor<strong>beeld</strong><br />

schoolopdrachten.<br />

Uitspraken over wat je wilt<br />

verkennen eigen fasc<strong>in</strong><br />

ontwikkelen voor lessen. Groep b<br />

Til en Ellen<br />

Margreeth<br />

psy Psy<br />

Roos van Leary<br />

Veldwerk stageschool<br />

gericht op opdrachten en<br />

Werkgroep: onderzoek<br />

vraag


woensdag<br />

ochtend<br />

woensdag<br />

middag<br />

donderdag<br />

ochtend<br />

donderdag<br />

middag<br />

eigen werk<br />

Werkgroep: Port folio,<br />

analyse eigen werk<br />

Werkgroep: Port folio,<br />

analyse eigen werk<br />

Analyse opdrachten<br />

scholen<br />

Til<br />

Werkgroep: analyse<br />

opdrachten scholen<br />

vrijdag ochtend werkgroep: analyseren<br />

schoolopdrachten<br />

vrijdag<br />

middag<br />

54<br />

pedagogische, didactische<br />

en organisatorische kwesties<br />

Beeldende verwerk<strong>in</strong>g<br />

Ver<strong>beeld</strong><strong>in</strong>g doelgroep puber<br />

<strong>in</strong>spirerende voor<strong>beeld</strong>en en<br />

verkennen eigen fasc<strong>in</strong>atie<br />

Groep a<br />

Annemiek<br />

Veldwerk stageschool<br />

gericht op opdrachten en<br />

pedagogische, didactische<br />

en organisatorische kwesties<br />

Veldwerk stageschool<br />

gericht op opdrachten en<br />

pedagogische, didactische<br />

en organisatorische kwesties<br />

Veldwerk stageschool<br />

gericht op opdrachten en<br />

pedagogisch, didactische en<br />

organisatorische kwesties<br />

Beeldend proces Beeldende proces<br />

Werkgroep: onderzoek<br />

vraag<br />

Werkgroep: Onderzoek<br />

vraag via literatuur en<br />

veldwerk<br />

Voorbereid<strong>in</strong>g worksh<br />

klassenmanagement<br />

Voorbereid<strong>in</strong>g worksh<br />

klassenmanagement<br />

Workshop<br />

klassenmanagement<br />

(Per workshop 60 m<strong>in</strong>u<br />

Beeldend proces Workshop<br />

klassenmanagement<br />

(Per workshop 60 m<strong>in</strong>u<br />

Beeldend proces


Deel 2: vaardige handen<br />

Deel 2 staat <strong>in</strong> het teken van het bijspijkeren van technieken en materialen die op<br />

scholen veel gebruikt worden.<br />

De volgende onderdelen staan centraal:<br />

A. Inventarisatie van technieken en materialen waarover meer vaardigheid en<br />

kennis nodig is.<br />

B. Versterken van kennis van technieken en materialen.<br />

C. Experimenten en onderzoek met medewerk<strong>in</strong>g van de werkplaatsen.<br />

D. Ontwikkelen van een workshop voor mede studenten op het gebied van<br />

technieken en materialen.<br />

E. Samenstellen digitaal/ analoog werkboek technieken en materialen.<br />

Doelen:<br />

- Je kent de meest gebruikte technieken en materialen waarmee op scholen<br />

gewerkt wordt.<br />

- Je kunt met de technieken en materialen experimenteren<br />

- Je kunt een duidelijk <strong>in</strong>structie geven over gebruik en toepass<strong>in</strong>g van materiaal<br />

en techniek <strong>in</strong> de vorm van een workshop<br />

- Je kunt helder en <strong>in</strong>zichtelijk werk<strong>in</strong>structies maken voor materiaal en techniek<br />

55


- Deel 2: verdiep<strong>in</strong>g materiaal en technieken<br />

week5<br />

week6<br />

3 okt t/m 7 okt<br />

10 okt/ 14 okt<br />

maandag<br />

ochtend<br />

maandag<br />

middag<br />

d<strong>in</strong>sdag<br />

ochtend<br />

d<strong>in</strong>sdag<br />

middag<br />

woensdag<br />

ochtend<br />

woensdag<br />

middag<br />

donderdag<br />

ochtend<br />

donderdag<br />

middag<br />

vrijdag<br />

ochtend<br />

vrijdag<br />

middag<br />

Verdel<strong>in</strong>g technieken en<br />

materialen n.a.v.<br />

<strong>in</strong>ventarisatie en analyse<br />

Til<br />

Beeldende verwerk<strong>in</strong>g<br />

Ver<strong>beeld</strong><strong>in</strong>g doelgroep puber<br />

<strong>in</strong>spirerende voor<strong>beeld</strong>en en<br />

verkennen eigen fasc<strong>in</strong>atie<br />

Groep a<br />

Margreeth<br />

psy psy<br />

Werkgroep: verkenn<strong>in</strong>g<br />

materiaal en technieken<br />

Werkgroep: verkenn<strong>in</strong>g<br />

materiaal en technieken<br />

Beeldende verwerk<strong>in</strong>g<br />

Ver<strong>beeld</strong><strong>in</strong>g doelgroep puber<br />

<strong>in</strong>spirerende voor<strong>beeld</strong>en en<br />

verkennen eigen fasc<strong>in</strong>atie<br />

Groep b<br />

Erik<br />

Werkgroep: opzetten<br />

workshop materiaal en<br />

techniek/ bouwen website<br />

Werkbesprek<strong>in</strong>g: feedback<br />

op <strong>beeld</strong>end werk van de<br />

doelgroep<br />

Margreeth, Annemiek, Erik<br />

Organisatie workshops<br />

technieken<br />

56<br />

voorbereiden workshop of<br />

werken aan digitaal<br />

platform<br />

voorbereiden workshop<br />

techniek of werken aan<br />

digitaal platform<br />

voorbereiden workshop<br />

techniek of werken aan<br />

digitaal platform<br />

Beeldende verwerk<strong>in</strong>g<br />

Ver<strong>beeld</strong><strong>in</strong>g doelgroep puber<br />

<strong>in</strong>spirerende voor<strong>beeld</strong>en en<br />

verkennen eigen fasc<strong>in</strong>atie<br />

Groep a<br />

Annemiek<br />

Workshop techniek<br />

(2x 45 m<strong>in</strong>uten per<br />

workshop)<br />

Workshop techniek<br />

(2x 45 m<strong>in</strong>uten per<br />

workshop)<br />

Workshop techniek<br />

(2x 45 m<strong>in</strong>uten per<br />

workshop)<br />

Evaluatie workshops<br />

Presentatie werkboek<br />

technieken en materialen


Deel 3: lesontwerpen<br />

In week 7 en 8 worden alle bev<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gen verwerkt <strong>in</strong> lesontwerpen voor de<br />

stageschool en/ of voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De fusie tussen<br />

opleid<strong>in</strong>g en school komt <strong>in</strong> de lesontwerpen tot uitdrukk<strong>in</strong>g. Aan het e<strong>in</strong>de van de<br />

periode wordt je <strong>beeld</strong>end werk, jullie digitaal platform met de lesontwerpen<br />

gepresenteerd en verantwoord. Daarnaast heb je een onderzoeksvraag<br />

geformuleerd die je gedurende de stage gaat onderzoeken.<br />

De volgende onderdelen staan centraal:<br />

A: Ontwerpen van lessen voor de stageschool vanuit bev<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gen van deel 1<br />

en 2 en <strong>in</strong> overleg met stageschool<br />

B. Vormgeven van lessen voor de stageschool<br />

C. Formuleren onderzoeksvragen voor de stageperiode<br />

57


Deel 3: lesontwerpen<br />

week7, 17 okt/ 21 okt week8, 24 okt/ 28 okt<br />

maandag Introductie:<br />

Commentaar op lesbrieven<br />

ochtend Sessie over lesbrieven Inhoudelijk en qua<br />

<strong>in</strong>houdelijk en qua grafische<br />

vormgev<strong>in</strong>g.<br />

Til, Ellen en gastdocent<br />

vormgev<strong>in</strong>g<br />

maandag Beeldende verwerk<strong>in</strong>g werkgroep: Bijstellen<br />

middag<br />

Ver<strong>beeld</strong><strong>in</strong>g doelgroep puber<br />

<strong>in</strong>spirerende voor<strong>beeld</strong>en en<br />

verkennen eigen fasc<strong>in</strong>atie<br />

Groep B<br />

<strong>in</strong>houd en vormgev<strong>in</strong>g<br />

d<strong>in</strong>sdag<br />

ochtend<br />

d<strong>in</strong>sdag<br />

middag<br />

woensdag<br />

ochtend<br />

woensdag<br />

middag<br />

donderdag<br />

ochtend<br />

donderdag<br />

middag<br />

vrijdag<br />

ochtend<br />

vrijdag<br />

middag<br />

Margreeth<br />

psy psy<br />

werkgroep: lesontwerpen werkgroep: Bijstellen<br />

<strong>in</strong>houd en vormgev<strong>in</strong>g<br />

werkgroep: lesontwerpen Werkgroep: Bijstellen<br />

lesbrieven voor scholen<br />

werkgroep: lesontwerpen werkgroep: Bijstellen<br />

<strong>in</strong>houd en vormgev<strong>in</strong>g<br />

werkgroep: vormgeven werkgroep voorleggen<br />

lesbrieven, afspraak met def<strong>in</strong>itieve ontwerp aan<br />

scholen voor feedback school<br />

Simone<br />

werkgroep: vormgeven werkgroep: Bundelen<br />

lesbrieven<br />

lesbrieven voor scholen en<br />

digitaal beschikbaar maken<br />

Beeldend proces<br />

beoordel<strong>in</strong>g<br />

Margreeth, Annemiek, Erik<br />

werkgroep: vormgeven<br />

lesbrieven<br />

58<br />

Presentatie digitaal platform,<br />

lesbrieven, <strong>beeld</strong>end werk en<br />

afsluiten programma<br />

Ellen, Esther, Til Margreeth,<br />

Annemiek


Bijlage 3 statistiek enquête<br />

In totaal legden 31 mensen deze enquete af.<br />

Statistieken voor vraag 1 :<br />

In welk studiejaar zit je nu?<br />

1.1 3e studiejaar 48.39%<br />

1.2 4e studiejaar 51.61%<br />

Statistieken voor vraag 2 :<br />

Heb je je werk over de puber een titel gegeven?<br />

1 ja 25.81%<br />

2 nee 74.19%<br />

Statistieken voor vraag 3 :<br />

Indien ja, welke titel heb je je werk over de puber gegeven?<br />

Deze antwoorden werden gegeven: Ik heb twee schilderijen gemaakt, waarvan ik een<br />

van de twee een titel heb gegeven, namelijk de naam van de gene die ik geportretteerd<br />

had: Valentijn. Ik heb nee <strong>in</strong>gevuld. Nee. x klassentaal Kiki Kannibal nvt nee Homo<br />

hom<strong>in</strong>i lupus (de mens is een wolf voor zijn medemens) geen titel - Welk gewerkt vanuit<br />

het uitgangspunt: als puber verloren <strong>in</strong> de wereld. We must all be the same<br />

Statistieken voor vraag 4:<br />

V<strong>in</strong>d je dat er bij het programma onderdeel ‘ de puber <strong>in</strong> <strong>beeld</strong>’ samenhang is tussen<br />

theorie en praktijk?<br />

4.1 ja, helemaal mee eens 29.03%<br />

4.2 een beetje mee eens 58.06%<br />

4.3 helemaal niet mee eens 19.35%<br />

Statistieken voor vraag 5 :<br />

Bij 'ja mee eens' en 'voor een deel mee eens', kun je toelichten waar <strong>in</strong> het proces en<br />

product van jouw 'Puber <strong>in</strong> <strong>beeld</strong>' theorie en praktijk samenkomen?<br />

Deze antwoorden werden gegeven:<br />

Ik wil ook wel toelichten waarom ik v<strong>in</strong>d dat het niet zo is: Het enige waar voor mij<br />

'samenhang' tussen is, is dat het thema de puber is, maar voor mij had het niets te<br />

maken met de lessen psychologie, de puber op school, lesgeven, educatie, iets wat ook<br />

maar aan de stage gerelateerd was o.i.d. Ik weet echter wel dat anderen wel <strong>in</strong>spiratie<br />

uit de psychologielessen of uit hun stage hebben gehaald.<br />

ABSOLUUT EEN LINK! Beeldend onderzoek doen naar de puber v<strong>in</strong>d ik een <strong>in</strong>teressante,<br />

creatieve, zeer praktijkgerichte onderzoekshoud<strong>in</strong>g naar de doelgroep waarmee je later<br />

gaan weken! Ik vond dit een zeer nuttig project! Goed concept!<br />

Ik ben er vanuit gegaan dat je met theorie bedoelt, Psychologie en andere vakken.<br />

59


Ik ben het er een beetje mee eens, omdat ik v<strong>in</strong>d dat hetgeen wat we bij Psychologie<br />

hebben geleerd, wel hanteerbaar was <strong>in</strong> de praktijk. Verder hebben sommige van ons<br />

die de workshops hadden gemaakt en bijgewoond, de d<strong>in</strong>gen die ze bij de workshop<br />

hebben geleerd, weer toegepast <strong>in</strong> hun eigen werk. Maar ik wil zeggen dat deze<br />

wisselwerk<strong>in</strong>g wel erg m<strong>in</strong>iem was.<br />

Ik maakte zelf een l<strong>in</strong>k door werk over mijn leerl<strong>in</strong>gen te maken. Je voelt je wel een<br />

beetje gedwongen omdat het onderwerp bepaald is wat het best lastig maakt. Ik kon<br />

mijn fasc<strong>in</strong>atie voor de manier waarop de leerl<strong>in</strong>gen met elkaar communiceerden <strong>in</strong><br />

contrast tot hoe de leraar tot hen communiceerde, verwerken <strong>in</strong> <strong>beeld</strong>end werk.<br />

onderzoek naar de belev<strong>in</strong>gswereld <strong>in</strong> zowel theorie als praktijk. de geestelijke<br />

veranderl<strong>in</strong>gen en ontwikkel<strong>in</strong>gen.<br />

De opvallende kenmerken,de <strong>in</strong>teressante kenmerken verklaard vanuit <strong>beeld</strong>end werk<br />

en theorie nvt De theorie is gericht op echt de praktijk en het lesgeven, de praktijk is<br />

meer gericht op de puber en zijn ontwikkel<strong>in</strong>g. Niet zozeer met onderwijs.<br />

Pubergedrag (en ook: de groei van het lichaam van pubers) hebben we bij psychologie<br />

besproken en maak je ook mee tijdens de stage. Dat was voor mijn <strong>beeld</strong>end proces een<br />

belangrijk onderdeel.<br />

De gedachtegang die pubers hebben. En het proces dat <strong>in</strong> de hersenen tijdens de<br />

puberteit zich voordoet. Daar was ik mee bezig <strong>in</strong> mijn <strong>beeld</strong>end proces, maar we kregen<br />

er ook theorie over bij het vak psychologie.<br />

De theorie die ik bij psychologie heb gehad heeft wel <strong>in</strong>vloed gehad <strong>in</strong> het werk dat ik<br />

gemaakt heb. Bij het gemaakte werk zag je het verloren <strong>in</strong> de wereld zijn terug. Dit was<br />

een uitgangspunt wat ik zelf gekozen had en zou je als <strong>in</strong>houdelijk kunnen zien.<br />

Vanuit de opleid<strong>in</strong>g is er toen niet specifiek theorie aangeboden zoals ik het mij<br />

her<strong>in</strong>ner.<br />

Psychologische redenen (bv. waarom puber(meisje)s vaak er veel op elkaar willen lijken<br />

en niet op willen vallen.) het onderwerp, <strong>in</strong> mijn <strong>beeld</strong>end werk toen heb ik de puber<br />

betrokken bij het <strong>beeld</strong>endproces wat ik al gestart was.<br />

In mijn stage was de puber ook het onderwerp. Verder heb ik niet meer <strong>in</strong>zichten <strong>in</strong> de<br />

puber gekregen via mijn <strong>beeld</strong>end werk, maar meer vragen. wat ik prima vond.<br />

Ik zie het als een verdiep<strong>in</strong>g van een onderwerp dat je zelf <strong>in</strong>terresant v<strong>in</strong>d. De praktijk<br />

is voortgekomen uit de theorie, en dat is een goede manier om de twee samen te laten<br />

komen. leren over werken met pubers en gedrag van pubers aan de ene kant, en bij<br />

puber <strong>in</strong> <strong>beeld</strong> je eigen visie/fasc<strong>in</strong>atie over pubers onderzoeken. Vond ik elkaar wel<br />

mooi aanvullen.<br />

Je gaat d<strong>in</strong>gen uit de theorie beter begrijpen als je er ook praktisch mee aan de slag gaat.<br />

Ik denk dat het er aan ligt <strong>in</strong> hoeverre je er zelf voor kiest delen uit de theorie te<br />

60


gebruiken voor de praktijk. Ik heb zelf een boek gelezen, het puberende bre<strong>in</strong> en ik heb<br />

vanuit de lessen psychologie elementen gepakt als <strong>in</strong>spiratiebron.<br />

Je kunt <strong>in</strong> dit programma je <strong>in</strong>teresses <strong>in</strong> de puber <strong>beeld</strong>end onderzoeken.<br />

Dit is natuurlijk een boeiende <strong>in</strong>valshoek, want: verplicht je eigen onderwerp loslaten<br />

levert verass<strong>in</strong>gen op. Maar tegelijkertijd zoek je ook wel iets <strong>in</strong> die puber om aan je<br />

eigen <strong>in</strong>teresses te laten aansluiten.<br />

nvt<br />

pff is eige<strong>nl</strong>ijk best lastig. je bent constant met de puber bezig, je leert allemaal<br />

theoretisch nieuwe d<strong>in</strong>gen over de puber. Deze feiten zoek je toch op <strong>in</strong> je werk.<br />

D<strong>in</strong>gen die ik heb geleerd over pubers heb ik kunnen herkennen <strong>in</strong> mijzelf.<br />

Mijn eigen puberteit speelde voor een groot deel mee <strong>in</strong> mijn <strong>beeld</strong>end proces, maar ik<br />

heb ervoor gekozen om een kenmerk van de puber (die ik dus ken uit de theorie) te<br />

koppelen aan <strong>beeld</strong>end - de houd<strong>in</strong>g WE worden wel geacht om met pubers te werken<br />

alleen wordt er b<strong>in</strong>nen de theorie veels te we<strong>in</strong>ig <strong>in</strong>formatie over deze doelgroep<br />

gegeven het blijft naar mijn idee te vlak! –<br />

Het proces zorgde ervoor dat ik ook andere aspecten van de puber g<strong>in</strong>g onderzoeken<br />

dan dat we tijdens onze lessen hadden.<br />

Ik zag verder qua <strong>in</strong>houd we<strong>in</strong>ig overlap. Alleen met psychologie wel een beetje. –<br />

Het <strong>beeld</strong> wat ik heb gekregen van de meisjes <strong>in</strong> mijn klassen waar ik stage liep. Een<br />

gedeelte was al heel volwassen qua seksuele uitstral<strong>in</strong>g. aangezien je je voorbereid op<br />

de stage en het werk maakte tijdens de stage g<strong>in</strong>g je je verdiepen <strong>in</strong> de puber en<br />

bronnen hierop naslaan. Plus er was veel overlap met het fasc<strong>in</strong>atieonderzoek.<br />

Theorie en Praktijk worden wel samengebracht, maar naar mijn men<strong>in</strong>g niet geheel <strong>in</strong><br />

balans. Het theorie deel is groter.<br />

Omdat je bezig bent met de ontwikkel<strong>in</strong>g van de puber zoals bij psychologie heb ik veel<br />

geleerd over het denken van de puber en hoe je daarmee om kan gaan.<br />

In het <strong>beeld</strong>end werk zag ik mijn eigen ervar<strong>in</strong>g als puber terug en g<strong>in</strong>g het op een<br />

andere manier bekijken. ...<br />

Statistieken voor vraag 6 :<br />

Welke <strong>in</strong>valshoek(en) heb je gekozen voor het ver<strong>beeld</strong>en van de puber?<br />

6.1 fysieke verander<strong>in</strong>gen 38.71%<br />

6.2 psychische verander<strong>in</strong>gen ( identiteit, wisselende stemmm<strong>in</strong>gen ed) 61.29%<br />

6.3 ontwikkel<strong>in</strong>g van het bre<strong>in</strong> 22.58%<br />

6.4 subculturen 22.58%<br />

6.5 uitzonderlijk gedrag ( extreem geweldadig, extreem ondoordacht ed) 22.58%<br />

61


6.6<br />

bijzondere omstandigheden bij het opgroeien( eetstoornis, trauma,<br />

misbruik ed)<br />

62<br />

6.45%<br />

6.7 culturele verschillen 9.68%<br />

6.8 kunstenaars die zich met vergelijkbaar onderwerp hebben beziggehouden 6.45%<br />

6.9 sociale media 22.58%<br />

Statistieken voor vraag 7 :<br />

De volgende vragen gaan over de <strong>in</strong>formatie over de puber die je gebruikt hebt om tot<br />

de ver<strong>beeld</strong><strong>in</strong>g van de puber te komen. Van welke voorkennis heb je gebruik gemaakt?<br />

7.1 eigen ervar<strong>in</strong>g als puber 70.97%<br />

7.2 ervar<strong>in</strong>g met puber(s) <strong>in</strong> familiesfeer 32.26%<br />

7.3 werken met pubers 29.03%<br />

Statistieken voor vraag 8 :<br />

Welk type teksten heb je geraadpleegd om tot de ver<strong>beeld</strong><strong>in</strong>g van de puber te komen?<br />

8.1 geen 12.90%<br />

8.2 krant(en) 35.48%<br />

8.3 tijdschrift(en) 48.39%<br />

8.4 <strong>in</strong>ternetsites 67.74%<br />

8.5 boeken over puberteit 45.16%<br />

8.6 boeken voor pubers 22.58%<br />

8.7 wetenschappelijk literatuur 22.58%<br />

Statistieken voor vraag 9 :<br />

Beeldvorm<strong>in</strong>g over de puber wordt op verschillende manieren zichtbaar. Welke<br />

<strong>in</strong>formatie over <strong>beeld</strong>vorm<strong>in</strong>g van de puber heb je gebruikt?<br />

9.1 sociale media 41.94%<br />

9.2 reclame uit<strong>in</strong>gen 25.81%<br />

9.3 televisieseries 16.13%<br />

9.4 films 38.71%<br />

9.5 documentaires 45.16%<br />

Statistieken voor vraag 10 :<br />

Heb je gebruik gemaakt van <strong>in</strong>formatie van de puber zelf?<br />

10.1 nee 29.03%<br />

10.2 dagboeken 12.90%<br />

10.3 puberkamers 0.00%<br />

10.4 teken<strong>in</strong>gen van pubers 12.90%<br />

10.5 gesprekken met pubers 38.71%


Statistieken voor vraag 11 : Heb je gebruik gemaakt van <strong>in</strong>formatie uit de lessen<br />

psychologie?<br />

1 ja 77.42%<br />

2 nee 22.58%<br />

Statistieken voor vraag 12 :<br />

an welke <strong>in</strong>formatie uit de lessen psychologie heb je gebruik gemaakt?<br />

Deze antwoorden werden gegeven:<br />

N.v.t.<br />

Identiteitsvorm<strong>in</strong>g: aanteken<strong>in</strong>gen, ook presentaties van andere studenten.<br />

Voornamelijk de identiteitsontwikkel<strong>in</strong>g.<br />

Ontwikkel<strong>in</strong>g van het bre<strong>in</strong> de 'ondoordachte reacties gedragspsychologie<br />

Verklar<strong>in</strong>g van het feit dat gevolgen van gedrag niet goed <strong>in</strong>geschat kunnen worden en<br />

het gevoel van 'onkwetsbaarheid' en het zoeken naar eigen identiteit door middel van<br />

het aansluiten bij een vriendengroep of subgroep.<br />

nvt<br />

alleen wat uiterlijke kenmerken<br />

Groepsgedrag, lichamelijke verander<strong>in</strong>g, ontwikkel<strong>in</strong>g van de hersenen:<br />

Niet de gevolgen van hun acties kunnen overzien, vergeetachtig zijn, onverantwoordelijk<br />

zijn, etc. zie vraag 5<br />

Over k<strong>in</strong>deren en hun overgang naar puberteit De exacte <strong>in</strong>formatie weet ik niet meer.<br />

Vooral over de fases van identiteitsvorm<strong>in</strong>g.<br />

lessen die over de ontwikkel<strong>in</strong>g van <strong>in</strong>dentiteid g<strong>in</strong>gen<br />

De <strong>in</strong>vloed van het veranderende lichaam op het puberbre<strong>in</strong>. beetje de eigen identiteit<br />

leren kennen<br />

De fysiologische verander<strong>in</strong>gen van het puberbre<strong>in</strong> en het effect daarvan op het gedrag<br />

van de puber.<br />

Weet ik zo niet meer.<br />

Vaak gaf ze uitleg over de fasen en daar kon je dan mooi op <strong>in</strong>spr<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> je eigen<br />

<strong>beeld</strong>end werk.<br />

Voor mijn <strong>in</strong>teresse met de puber had ik toch meer <strong>in</strong>formatie nodig dan wat voorkwam<br />

<strong>in</strong> de lessen. Uit die andere bronnen kwam dan ook de meeste <strong>in</strong>formatie.<br />

63


nvt<br />

Dat weet ik nu niet zo een twee drie uit mijn hoofd. weet wel dat de lessen mij<br />

<strong>in</strong>spireerde en nieuwe <strong>in</strong>zichten gaven.<br />

Vooral de gesprekken/discussies tijdens de les het belang van de groep en<br />

leeftijdsgenoten voor de ontwikkel<strong>in</strong>g van de puber. Maar ook het onderdeel over de<br />

houd<strong>in</strong>g van pubers, altijd moe etc door psychologische en fysieke verander<strong>in</strong>gen. geen -<br />

hoe het groeien van het lichaam ook d<strong>in</strong>gen doet met je psyche. En dat je je te kle<strong>in</strong> voor<br />

je lichaam voelt als je heel snel groeit en daardoor klungelig voelt.<br />

verander<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> het bre<strong>in</strong>, zelf<strong>beeld</strong><br />

Ontwikkel<strong>in</strong>gen b<strong>in</strong>nen de puberteit.<br />

Cognitive ontwikkel<strong>in</strong>g waarb<strong>in</strong>nen het zelf<strong>beeld</strong> en ik ideaal belangrijk is.<br />

fysieke verander<strong>in</strong>gen <strong>in</strong>formatie over puberteit en pubers zelf.<br />

de psychologische kant van de puber, het veranderen en het zoeken naar een eigen<br />

<strong>in</strong>dentiteit. ...<br />

Statistieken voor vraag 13 :<br />

Heb je gebruik gemaakt van referenties uit de <strong>beeld</strong>ende kunst en vormgev<strong>in</strong>g?<br />

1 ja 58.06%<br />

2 nee 41.94%<br />

Statistieken voor vraag 14 :<br />

Welke voor<strong>beeld</strong>en uit de <strong>beeld</strong>ende kunst en vormgev<strong>in</strong>g heb je gebruikt?<br />

Deze antwoorden werden gegeven: Vooral fotografen, zoals Annie van Gemert en Sarah<br />

Wong geen, want die heb ik niet gebruikt.. Ik heb vormgev<strong>in</strong>gsaspecten van andere<br />

kunstenaars gebruikt, verder niet. geen Erik van Lieshout Niels Meulman Dieuwke<br />

Spaans, Nalali Djurberg, Paul Mccarthy nvt die kunstenaar die met al die vrolijke<br />

kleurtjes en poppetjes e.d. werkt. Soort low art. ik weet niet meer hoe ze heet ;) El Greco:<br />

dynamiek van uitgerekte lichamen\r\nLeopold Rabus: ver<strong>beeld</strong><strong>in</strong>g<br />

lichaamsdelen\r\nEen aantal <strong>in</strong>drukken van verschillende kunstenaars (bv. uit een<br />

<strong>beeld</strong>entu<strong>in</strong>) die me hebben geholpen bij mijn ver<strong>beeld</strong><strong>in</strong>g. Jorris Kuipers ik weet ze niet<br />

meer uit mijn hoofd. Ze zitten <strong>in</strong> een map met oud <strong>beeld</strong>materiaal waar een naam op<br />

staat. Welke referenties ik destijds gebruikt heb weet ik niet meer. geen (!) Ik was meer<br />

met de theorie aan het l<strong>in</strong>ken dan met kunstenaars. Ik denk doordat de focus zoveel op<br />

de theorie lag. Me<strong>in</strong>bert Gozewijn het werk van de zussen L.A.Reaven n.v.t heb meer uit<br />

eigen gevoel gewerkt. Ik heb gekeken naar videokunstenaars. Je bent altijd op zoek naar<br />

referenties, R<strong>in</strong>eke Dijkstra was een leuke. Maar ook de cobra-beweg<strong>in</strong>g. Toch meer om<br />

hun werkwijze dan dat ik ze uitzocht om de puber l<strong>in</strong>k. nvt Nathalie Djurberg daan van<br />

golden (qua <strong>beeld</strong>taal) geen - o.a. vervorm<strong>in</strong>gen van lichamen van Berl<strong>in</strong>de de<br />

Bruyckere - Marlene Dumas\r\nAnouk Griffioen\r\nKatie Heck R<strong>in</strong>eke Dijkstra, leopold<br />

Rabus geen voor<strong>beeld</strong>en C<strong>in</strong>dy Sherman ...<br />

64


Statistieken voor vraag 15 :<br />

Heeft het werken aan 'de puber <strong>in</strong> <strong>beeld</strong>' jouw blik op de puber veranderd?<br />

15.1 ja 22.58%<br />

15.2 een beetje 45.16%<br />

15.3 nee 41.94%<br />

Statistieken voor vraag 16 : Wat heeft het maken van 'de puber <strong>in</strong> <strong>beeld</strong>' bijgedragen aan<br />

jouw kijk op de puber? Deze antwoorden werden gegeven: Ik heb vooral nog meer<br />

geleerd over bijv. genderdysforie, transgender, etc. en ben daar ook verder mee gegaan<br />

<strong>in</strong> mijn <strong>beeld</strong>end werk, maar het heeft mijn kijk op de puber <strong>in</strong> het algemeen niet echt<br />

veranderd. Ik moet eerlijk zeggen, niet alleen mijn eigen werk, maar vooral het geheel<br />

aan alle <strong>in</strong>valshoeken van de verschillende klasgenoten heeft mij het <strong>beeld</strong> op de puber<br />

VERFRIST. Veel zaken wist ik ergens al, ver verstopt.. dit was zeer prettig! Het heeft me<br />

<strong>in</strong>zicht gegeven op wat er allemaal kan spelen <strong>in</strong> het hoofd, wetende dat we<br />

waarschij<strong>nl</strong>ijk maar een fractie hebben geleerd over de puber. Erg spannend, Het dw<strong>in</strong>gt<br />

ook een soort van respect af aan degene die <strong>in</strong> deze turbulente tijd zitten. persoo<strong>nl</strong>ijke<br />

omgang en aandacht veranderen een k<strong>in</strong>d positief omdat de docent ze beter begrijpt Ik<br />

ben me meer bewust geworden van hun taalgebruik en de codes die zij onder elkaar<br />

gebruiken. Een <strong>in</strong>zicht <strong>in</strong> de extreme gebeurtenissen <strong>in</strong> het leven van extreme pubers.<br />

Een meer afstandelijke, wetenschappelijke kijk op deze gebeurtenissen. Nee, want het<br />

was vooral een onderzoek waar<strong>in</strong> ik zelf als puber het uitgangspunt was, daardoor heb<br />

ik vooral gezocht <strong>in</strong> mijn eigen geschiedenis. Echter heeft dit wel gezorgd voor een<br />

reflectie richt<strong>in</strong>g mijn eigen puberteit, maar heeft het niet mijn kijk op pubers be_nvloed.<br />

Het praktijk stuk heeft ervoor gezorgd dat ik nu pubers zie en denk: ow ja dit hoort echt<br />

<strong>in</strong> de puberteit. Je herkent d<strong>in</strong>gen maar weet ook hoe je op bepaalde d<strong>in</strong>gen moet en<br />

kunt reageren. Het <strong>beeld</strong>en proces heeft niet heel veel toegevoegd, het was leuk om te<br />

doen, maar heeft me geen andere kijk gegeven. Ik ben me er bewuster van dat er zo veel<br />

sociaal gedoe is waar pubers mee te maken hebben - dat al dat gestoei een functie heeft,<br />

dat "chillen" en "niks doen" een functie heeft, e.d. Ook ben ik me er bewuster van dat<br />

pubers ongeleide projectielen zijn en herken ik dat bijv. <strong>in</strong> het verkeer of waar ik werk<br />

sneller. Meer begrijpen hoe ik zelf als puber was en waarom Dat is niet de enigste was<br />

die opeens niet meer met mijn speeldgoed wilde spelen Mijn kijk op de puber is niet<br />

anders geworden. Het heeft me <strong>in</strong>zicht gegeven <strong>in</strong> hun gedrag en me begrip gegeven. ik<br />

ben ze alleen nog vreemder gaan v<strong>in</strong>den. Het vreemde vond ik wel dat een opgelegd<br />

thema goed is voor je <strong>beeld</strong>ende ontwikkel<strong>in</strong>g. je foccust je meer op technieken focussen<br />

als het onderwerp je niet raakt. Wat <strong>in</strong> mijn geval zo was. Ik heb het ervaren als een rust<br />

pauze van mijn hoofd. dat een overeenkomst <strong>in</strong> uitelijke kenmerken juist <strong>in</strong>ttelijke<br />

verschillen versterken. n.v.t meer op de kijk op mijn eigen puberteit. Hoe ik bezig was<br />

met een ruimte voor mezelf te maken. nee De kwetsbaarheid van een puber, de<br />

maakbaarheid. De afhankelijkheid, de onzekerheid. De belangrijkheid, etc. werd allemaal<br />

maar weer eens extra benadrukt. In comb<strong>in</strong>atie met docentschap zou ik zeggen dat ik dit<br />

terug ben gaan zien tijdens mijn stage, de \\\\\\\'probleem\\\\\\\'leerl<strong>in</strong>g. Ik vond de<br />

puber <strong>in</strong> <strong>beeld</strong> voornamelijk goed vanwege dat problem based learn<strong>in</strong>g dat we <strong>in</strong><br />

groepen deden. Superleerzaam. Ik vond het werk maken over de puber een m<strong>in</strong>der<br />

groot succes. Maar het zal wel niet anders kunnen, want je kunt geen proces nog naast<br />

die <strong>in</strong>tensieve dagen starten over een ander onderwerp. Dus goede keuze, maar jammer<br />

dat hier het eigen proces zo wordt ondergesneeuwd. Wat later niet echt meer goed<br />

komt. Niet tijdens de stage, en niet <strong>in</strong> de laatste maanden vanwege theorie. Voornamelijk<br />

65


wat de media de pubers allemaal voorschoteld en wij daarna de pubers daarop<br />

afkeuren. Het hele blok heeft de kijk op de puber veranderd! Vooral hoe alles <strong>in</strong> je<br />

hersenen werkt als je puber bent. soms zien ze niet <strong>in</strong> hoe dom of vervelend ze zijn en<br />

dan neem ik het ze m<strong>in</strong>der kwalijk. ik kan nu ook meer om ze lachen of juist<br />

beschermend over willen komen Ik begrijp de periode van puberteit beter en kan nu<br />

snappen dat de puber er niet zelf voor kiest om zich te gedragen zoals hij/zij dat doet.<br />

Het heeft voor een groot deel te maken met de verander<strong>in</strong>gen die plaatsv<strong>in</strong>den <strong>in</strong> het<br />

lichaam en bre<strong>in</strong>. Dat het een onwijs te gekke leeftijd is!!! heel <strong>in</strong>spirerend verrijkend en<br />

<strong>in</strong>teressant!! Ik heb gemerkt dat pubers erg snel groeien en veranderen en zelf niet geod<br />

weten wat ze daarmee moeten doen. Dit heb ik niet gemerkt toen ik zelf een puber was.<br />

Niet zo zeer dat het mijn kijk op de puber veranderde, wel dat ik weer meer rondom het<br />

puber kader g<strong>in</strong>g denken. dat de afstand even m<strong>in</strong>der groot werd. meer <strong>in</strong>zicht <strong>in</strong> de<br />

onzekerheid Het geeft een wat specifiekere kijk. Je kunt een gedeelte onderzoeken en<br />

daardoor beter begrijpen. bewust geworden over hoe snel je veranderd <strong>in</strong> de puberteit<br />

en hoe verwarrend dat kan zijn. Je zoomt <strong>in</strong> op de puber en je kijkt gerichter. Zo dicht<br />

gefocust. Daar ben je eerder niet zo mee bezig. dat ik meer begrip voor ze heb, omdat ze<br />

zoveel verander<strong>in</strong>gen doormaken lichamelijk en geestelijk. Dat terwijl er zoveel van ze<br />

verwacht word. En ze d<strong>in</strong>gen anders bekijken omdat de hersenen nog niet voledig<br />

volgroeit zijn, dat verkelaard soms een heleboel! ...<br />

66

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!