22.08.2013 Views

Zicht op.. kunst- en cultuureducatie in het ... - Cultuurnetwerk.nl

Zicht op.. kunst- en cultuureducatie in het ... - Cultuurnetwerk.nl

Zicht op.. kunst- en cultuureducatie in het ... - Cultuurnetwerk.nl

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Zicht</strong> <strong>op</strong>… <strong>kunst</strong>- <strong>en</strong> <strong>cultuureducatie</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> basisonderwijs<br />

INHOUD<br />

LITERATUUR<br />

GESCHIEDENIS, THEORIE EN DIDACTIEK<br />

5<br />

RECEPTIEVE EN REFLECTIEVE ACTIVITEITEN<br />

6<br />

DISCIPLINE BASED ART EDUCATION<br />

8<br />

EFFECTEN VAN CULTUUREDUCATIE<br />

11<br />

KERNDOELEN BASISONDERWIJS<br />

13<br />

CULTURELE INSTELLINGEN EN BASISONDERWIJS<br />

15<br />

VERLENGDE SCHOOLDAG<br />

18<br />

BREDE SCHOOL<br />

19<br />

KUNSTMAGNEETSCHOLEN<br />

20<br />

REGGIO EMILIA-BENADERING<br />

22<br />

PROGRAMMERING<br />

23<br />

OUDERS EN KUNSTEDUCATIE<br />

24<br />

LESMETHODEN<br />

25<br />

KUNST- EN CULTUUREDUCATIEVE PROJECTEN<br />

28<br />

VAKTIJDSCHRIFTEN<br />

30<br />

(BEROEPS)VERENIGINGEN<br />

31<br />

ADRESSEN<br />

32<br />

WEBSITES<br />

32<br />

STUDIECENTRUM<br />

33<br />

3<br />

VOORAF<br />

Schol<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> basisonderwijs – dat zijn er ruim<br />

7.000 – werk<strong>en</strong> met kerndoel<strong>en</strong> die landelijk voorschrijv<strong>en</strong><br />

wat de school m<strong>in</strong>imaal per schoolvak moet<br />

aanbied<strong>en</strong>; de <strong>kunst</strong>vakk<strong>en</strong> dans, drama, muziek <strong>en</strong><br />

beeld<strong>en</strong>de <strong>kunst</strong> zijn bije<strong>en</strong>gebracht onder de<br />

noemer '<strong>kunst</strong>z<strong>in</strong>nige oriëntatie' <strong>en</strong> word<strong>en</strong> <strong>in</strong> de<br />

kerndoel<strong>en</strong> vertaald <strong>in</strong> 'beweg<strong>in</strong>g', 'spelbevorder<strong>in</strong>g<br />

<strong>en</strong> taalgebruik', 'muziek, tek<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> handvaardigheid'.<br />

Aan <strong>kunst</strong>z<strong>in</strong>nige oriëntatie wordt gemiddeld 12<br />

proc<strong>en</strong>t van de wekelijkse lesur<strong>en</strong> besteed, maar er<br />

zijn grote verschill<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> schol<strong>en</strong>. Ook zijn er<br />

schol<strong>en</strong> die zich onderscheid<strong>en</strong> door de nadruk die zij<br />

legg<strong>en</strong> <strong>op</strong> <strong>kunst</strong>z<strong>in</strong>nige activiteit<strong>en</strong>. Hoewel bij<br />

<strong>kunst</strong>z<strong>in</strong>nige oriëntatie <strong>het</strong> actieve onderdeel<br />

voor<strong>op</strong>staat, neemt de receptieve <strong>in</strong>vull<strong>in</strong>g toe,<br />

waarbij <strong>het</strong> acc<strong>en</strong>t <strong>op</strong> museumbezoek <strong>en</strong> theatervoorstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

ligt.<br />

Ongeveer driekwart van de basisschol<strong>en</strong> maakt<br />

gebruik van <strong>het</strong> <strong>cultuureducatie</strong>ve aanbod van de<br />

bemiddelaars <strong>in</strong> <strong>kunst</strong>aanbod voor k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> <strong>en</strong>/of<br />

van de prov<strong>in</strong>ciale, regionale of lokale steunfunctie<strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

<strong>kunst</strong>educatie. Ook de aandacht voor <strong>het</strong><br />

cultureel erfgoed neemt <strong>in</strong> <strong>het</strong> basisonderwijs toe.<br />

Hier is ge<strong>en</strong> sprake van e<strong>en</strong> nieuw vak naast de<br />

<strong>kunst</strong>vakk<strong>en</strong>, maar van e<strong>en</strong> <strong>in</strong>bedd<strong>in</strong>g b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> de<br />

m<strong>en</strong>s- <strong>en</strong> maatschappijvakkk<strong>en</strong>.<br />

Op ruim e<strong>en</strong>derde van de basisschol<strong>en</strong> is e<strong>en</strong> vakleerkracht<br />

<strong>kunst</strong>vakk<strong>en</strong> werkzaam, <strong>op</strong> de rest van de<br />

schol<strong>en</strong> word<strong>en</strong> de vakk<strong>en</strong> gegev<strong>en</strong> door de<br />

groepsleerkracht. Op dit mom<strong>en</strong>t bestaan er bij de<br />

overheid plann<strong>en</strong> om e<strong>en</strong> <strong>in</strong>houdelijke impuls te<br />

gev<strong>en</strong> aan <strong>kunst</strong>z<strong>in</strong>nige oriëntatie <strong>in</strong> <strong>het</strong> primair<br />

onderwijs: er zal e<strong>en</strong> pedagogisch-didactische<br />

leerweg kom<strong>en</strong> voor <strong>kunst</strong><strong>en</strong>aars die als doc<strong>en</strong>t <strong>in</strong><br />

<strong>het</strong> basisonderwijs will<strong>en</strong> werk<strong>en</strong>.<br />

In deze <strong>Zicht</strong> <strong>op</strong>... bied<strong>en</strong> wij u e<strong>en</strong> literatuuroverzicht<br />

van verschill<strong>en</strong>d<strong>en</strong> facett<strong>en</strong> van de <strong>kunst</strong>-<br />

<strong>en</strong> <strong>cultuureducatie</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> basisonderwijs.<br />

Nederlandstalige <strong>en</strong> buit<strong>en</strong>landse boek<strong>en</strong> <strong>en</strong> tijdschriftartikel<strong>en</strong><br />

zijn voor u overzichtelijk verzameld<br />

rondom thema's. Met name voor h<strong>en</strong> die vanuit<br />

studie of beroep geïnteresseerd zijn <strong>in</strong> ontwikkel<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> de <strong>kunst</strong>- <strong>en</strong> <strong>cultuureducatie</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong><br />

basisonderwijs is dit overzicht bedoeld.<br />

De meeste g<strong>en</strong>oemde boek<strong>en</strong> zijn te le<strong>en</strong> bij<br />

<strong>Cultuurnetwerk</strong> Nederland. Van de tijdschriftartikel<strong>en</strong><br />

kunt u desgew<strong>en</strong>st k<strong>op</strong>ieën ontvang<strong>en</strong>. Daarnaast<br />

v<strong>in</strong>dt u <strong>in</strong> deze <strong>Zicht</strong> <strong>op</strong>... e<strong>en</strong> overzicht van vaktijdschrift<strong>en</strong>,<br />

beroepsorganisaties voor <strong>kunst</strong>vakdoc<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> adress<strong>en</strong> <strong>en</strong> websites van <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

die actief zijn <strong>op</strong> <strong>het</strong> gebied van <strong>kunst</strong>- <strong>en</strong> <strong>cultuureducatie</strong>.<br />

<strong>Cultuurnetwerk</strong> Nederland<br />

Utrecht 2001


<strong>Zicht</strong> <strong>op</strong>… <strong>kunst</strong>- <strong>en</strong> <strong>cultuureducatie</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> basisonderwijs<br />

LITERATUUR<br />

GESCHIEDENIS, THEORIE EN DIDACTIEK<br />

NEDERLANDSTALIGE PUBLICATIES<br />

'Het bouwwerk Kunsteducatie <strong>in</strong> <strong>het</strong><br />

onderwijs' : aap, noot, mies, <strong>kunst</strong> / S. V<strong>in</strong>k.<br />

- Rotterdam : [s.n.], 2000. - 28 p. : tab. - Met<br />

lit.<strong>op</strong>g. <strong>en</strong> bijl. - Werkstuk themacollege<br />

cultuuroverdracht, Rotterdam.<br />

In dit werkstuk wordt <strong>het</strong> theoretisch kader van<br />

<strong>het</strong> vak <strong>kunst</strong>educatie <strong>in</strong> <strong>het</strong> basisonderwijs<br />

onderzocht. Bevat de volg<strong>en</strong>de hoofdstukk<strong>en</strong>: 1)<br />

Wat is <strong>het</strong> doel van <strong>kunst</strong>educatie?, 2) Hoe lijk<strong>en</strong><br />

doelstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> uitgewerkt te word<strong>en</strong> <strong>in</strong> de<br />

praktijk?, 3) Kunstbeschouw<strong>in</strong>g onder de loep. De<br />

auteur komt tot de conclusie dat er nog ge<strong>en</strong><br />

cons<strong>en</strong>sus bestaat over de doelstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

<strong>in</strong>vull<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> vak <strong>kunst</strong>educatie <strong>in</strong> <strong>het</strong><br />

onderwijs.<br />

Democratiser<strong>in</strong>g van de schoonheid : twee<br />

eeuw<strong>en</strong> schol<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de <strong>kunst</strong><strong>en</strong> / J. Vos. -<br />

Nijmeg<strong>en</strong> : SUN, 1999. - 431 p. : fig., tab. -<br />

Met lit.<strong>op</strong>g. <strong>en</strong> reg. -ISBN 90-6168-686-5<br />

E<strong>en</strong> overzicht van de <strong>kunst</strong>pedagogische<br />

d<strong>en</strong>kbeeld<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>in</strong>itiatiev<strong>en</strong> <strong>in</strong> Nederland<br />

gedur<strong>en</strong>de de laatste twee eeuw<strong>en</strong>, met acc<strong>en</strong>t<br />

<strong>op</strong> de periode na de oorlog. Bijzondere aandacht<br />

wordt besteed aan de plaats van de <strong>kunst</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong><br />

basis- <strong>en</strong> voortgezet onderwijs <strong>en</strong> aan de functie<br />

van de c<strong>en</strong>tra voor de <strong>kunst</strong><strong>en</strong>, muziekschol<strong>en</strong>,<br />

creativiteitsc<strong>en</strong>tra <strong>en</strong> begeleid<strong>in</strong>gs<strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

Determ<strong>in</strong>ant<strong>en</strong> van ler<strong>en</strong> over <strong>kunst</strong> / F.<br />

Haanstra ... [et al.]. - Utrecht : LOKV, 1995. -<br />

94 p. - Met lit.<strong>op</strong>g. - ISBN 90-6997-068-6<br />

(Katern<strong>en</strong> <strong>kunst</strong>educatie ; 8)<br />

F. Haanstra <strong>op</strong><strong>en</strong>t met e<strong>en</strong> verk<strong>en</strong>n<strong>en</strong>d<br />

literatuuronderzoek naar <strong>in</strong>dividuele<br />

determ<strong>in</strong>ant<strong>en</strong> van ler<strong>en</strong> met of van <strong>kunst</strong> <strong>in</strong><br />

relatie tot k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong> van de aangebod<strong>en</strong><br />

<strong>kunst</strong>uit<strong>in</strong>g. Twee factor<strong>en</strong> blijk<strong>en</strong> <strong>in</strong> de literatuur<br />

e<strong>en</strong> belangrijke rol te spel<strong>en</strong>. T<strong>en</strong> eerste is voor<br />

k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> <strong>en</strong> jonger<strong>en</strong> erg bepal<strong>en</strong>d <strong>in</strong> welke<br />

ontwikkel<strong>in</strong>gsfase zij verker<strong>en</strong>. De tweede factor<br />

is <strong>het</strong> complexiteitsgehalte.<br />

Filosofer<strong>en</strong> met k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> over <strong>kunst</strong> : e<strong>en</strong><br />

experim<strong>en</strong>tele studie met ti<strong>en</strong>- tot<br />

twaalfjarig<strong>en</strong> b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> de <strong>kunst</strong>educatie / I.<br />

Van Hecke. - Leuv<strong>en</strong> : [s.n.], 1999. - VII, 191<br />

p. - Proefschrift Kunstwet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong>,<br />

Faculteit Letter<strong>en</strong>, Katholieke Universiteit<br />

Leuv<strong>en</strong>. - Met lit.<strong>op</strong>g. <strong>en</strong> bijl.<br />

Vanuit de prepositie dat k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> van de<br />

basisschool beschikk<strong>en</strong> over voldo<strong>en</strong>de<br />

capaciteit<strong>en</strong> om te filosofer<strong>en</strong>, vond<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>en</strong>kele<br />

Brusselse schol<strong>en</strong> discussies over <strong>kunst</strong> plaats <strong>op</strong><br />

basis van de filosofische methode. Het eerste<br />

deel is gewijd aan de omschrijv<strong>in</strong>g <strong>en</strong> de<br />

bev<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van dit <strong>kunst</strong>filosofische project. In<br />

5<br />

<strong>het</strong> tweede deel wordt <strong>in</strong>gegaan <strong>op</strong> de visie van<br />

de belangrijkste voorstanders van de filosofische<br />

methode <strong>in</strong> de Ver<strong>en</strong>igde Stat<strong>en</strong>, Nederland <strong>en</strong><br />

Vlaander<strong>en</strong> aan de hand van hun doelstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> ev<strong>en</strong>tueel ontwikkeld lesmateriaal. Vervolg<strong>en</strong>s<br />

wordt <strong>op</strong> basis van de theoretische <strong>en</strong> empirische<br />

bev<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g<strong>en</strong> e<strong>en</strong> blauwdruk gegev<strong>en</strong> van de<br />

methodiek. Tot slot wordt de visie van de<br />

Amerikaanse <strong>kunst</strong>educatieve beweg<strong>in</strong>g Discipl<strong>in</strong>e<br />

Based Art Education <strong>op</strong> de <strong>in</strong>houd <strong>en</strong><br />

methodologie van <strong>kunst</strong>filosofie <strong>in</strong> <strong>het</strong> onderwijs<br />

uite<strong>en</strong>gezet ter verhelder<strong>in</strong>g van de relevantie<br />

van de onderzochte methode.<br />

Kunsteducatie <strong>in</strong> <strong>het</strong> onderwijs : e<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong>v<strong>en</strong>tarisatie / F. Haanstra <strong>en</strong> J. Oostwoud<br />

Wijd<strong>en</strong>es. - Amsterdam : SCO, 1995. - 110 p.<br />

- Met lit.<strong>op</strong>g. - ISBN 90-6813-456-6<br />

(SCO-rapport ; 405)<br />

Algem<strong>en</strong>e vraagstell<strong>in</strong>g: Wat is de huidige<br />

situatie van de <strong>kunst</strong>educatie <strong>in</strong> <strong>het</strong> onderwijs.<br />

De algem<strong>en</strong>e vraagstell<strong>in</strong>g wordt per<br />

onderwijsniveau <strong>in</strong> <strong>en</strong>kele subvrag<strong>en</strong><br />

onderverdeeld <strong>nl</strong>. wat is de 'feitelijke situatie',<br />

wat is de beleidscontext <strong>en</strong> wat zijn de<br />

knelpunt<strong>en</strong> zoals die word<strong>en</strong> verwoord door<br />

onderwijsgev<strong>en</strong>d<strong>en</strong>, <strong>in</strong>spectie, beleid,<br />

adviescommissies, onderzoek?<br />

Theatereducatie <strong>in</strong> <strong>het</strong> basisonderwijs : e<strong>en</strong><br />

theoretische verk<strong>en</strong>n<strong>in</strong>g / W. Bos. - Utrecht :<br />

Universiteit Utrecht, 2000. - 27 p. : tab., fig.<br />

- Met lit.<strong>op</strong>g. - Literatuurscriptie<br />

Onderwijskunde Universiteit Utrecht,<br />

uitgevoerd <strong>in</strong> <strong>op</strong>dracht van <strong>het</strong> LOKV<br />

Nederlands Instituut voor Kunsteducatie.<br />

De c<strong>en</strong>trale vraag <strong>in</strong> deze scriptie luidt: 'Hoe<br />

wordt bij theatereducatie <strong>het</strong> onderwijsleerproces<br />

didactisch vormgegev<strong>en</strong>?'.<br />

BUITENLANDSE PUBLICATIES<br />

The arts <strong>in</strong> the primary school / R. Taylor<br />

and G. Andrews. - London [etc.] : Falmer<br />

Press, 1993. - 199 p. : ill. - Met reg. <strong>en</strong><br />

lit.<strong>op</strong>g. - ISBN 1-85000-772-1<br />

The authors illustrate how childr<strong>en</strong> of all ages can<br />

be educated to both know about and to practice<br />

all the major art forms - dance, drama, literature,<br />

music, visual arts and film -, and how a school<br />

staff can effectively accommodate and practice<br />

them all, ev<strong>en</strong> with<strong>in</strong> the constra<strong>in</strong>ts of the<br />

National Curriculum.<br />

M<strong>in</strong>d <strong>in</strong> art : cognitive foundations <strong>in</strong> art<br />

education / C.M. Dorn. - Mahwah,N.J. [etc.] :<br />

Lawr<strong>en</strong>ce Erlbaum , 1999. - 275 p. : tab.,<br />

fig., ill. - Met reg. <strong>en</strong> lit.<strong>op</strong>g. -<br />

ISBN 0-8058-3079-0


<strong>Zicht</strong> <strong>op</strong>… <strong>kunst</strong>- <strong>en</strong> <strong>cultuureducatie</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> basisonderwijs<br />

The volume <strong>in</strong>cludes a discussion and history of a<br />

number of important theories <strong>in</strong> psychology,<br />

philos<strong>op</strong>hy, and aest<strong>het</strong>ics, and exam<strong>in</strong>es the<br />

impact these theories have had on one another,<br />

on education of childr<strong>en</strong>, and on the field of art<br />

education. The purpose of this material is to<br />

stimulate the reader to th<strong>in</strong>k about important<br />

philos<strong>op</strong>hical, psychological, and aest<strong>het</strong>ic issues;<br />

to analyze and synthesize them; and to test their<br />

relevancy <strong>in</strong> solv<strong>in</strong>g a number of diverg<strong>en</strong>t<br />

problems relat<strong>in</strong>g to the art curriculum, teach<strong>in</strong>g,<br />

and evaluation. Conta<strong>in</strong>s the follow<strong>in</strong>g chapters:<br />

S<strong>en</strong>sation, vision, perception, and human<br />

devel<strong>op</strong>m<strong>en</strong>t; Cognition and learn<strong>in</strong>g; Cognition<br />

<strong>in</strong> art; Conceptual behaviors <strong>in</strong> art; The<br />

conceptual curriculum; Art learn<strong>in</strong>g and its<br />

assessm<strong>en</strong>t; Summary and conclusions.<br />

TIJDSCHRIFTARTIKELEN<br />

De <strong>kunst</strong> afkijk<strong>en</strong> : bouwst<strong>en</strong><strong>en</strong> voor less<strong>en</strong><br />

<strong>kunst</strong>z<strong>in</strong>nige vorm<strong>in</strong>g / J. Walta<br />

In: JSW = Jeugd <strong>in</strong> school <strong>en</strong> wereld. - Vol.<br />

80(1995)4(dec.22-26)<br />

Aanreik<strong>in</strong>g van bouwst<strong>en</strong><strong>en</strong> door e<strong>en</strong> vergelijk<strong>in</strong>g<br />

te mak<strong>en</strong> met de wijze waar<strong>op</strong> <strong>kunst</strong><strong>en</strong>aars<br />

werk<strong>en</strong> <strong>en</strong> volwass<strong>en</strong><strong>en</strong> met <strong>kunst</strong> omgaan. Er<br />

zijn drie roll<strong>en</strong> die volwasss<strong>en</strong><strong>en</strong> teg<strong>en</strong>over de<br />

<strong>kunst</strong> aannem<strong>en</strong>: -de rol van <strong>kunst</strong>beschouwer; -<br />

de rol van uitvoer<strong>en</strong>d met <strong>kunst</strong> bezig zijn; -de<br />

rol van schepp<strong>en</strong>d <strong>kunst</strong><strong>en</strong>aar. Leerkracht<strong>en</strong> die<br />

wet<strong>en</strong> met welke soort <strong>kunst</strong>z<strong>in</strong>nige activiteit ze<br />

bezig zijn, kunn<strong>en</strong> k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> ler<strong>en</strong> hoe ze e<strong>en</strong><br />

dergelijke rol kunn<strong>en</strong> <strong>in</strong>vull<strong>en</strong>. Voor e<strong>en</strong> lesmodel<br />

zijn daar specifieke aandachtspunt<strong>en</strong> aan te<br />

ontl<strong>en</strong><strong>en</strong>.<br />

RECEPTIEVE EN REFLECTIEVE<br />

ACTIVITEITEN.<br />

NEDERLANDSTALIGE PUBLICATIES<br />

Danswerk! : e<strong>en</strong> handreik<strong>in</strong>g voor vaklerar<strong>en</strong><br />

dansexpressie <strong>in</strong> <strong>het</strong> basisonderwijs / R.<br />

Wilmans, A. van Nun<strong>en</strong> <strong>en</strong> W. Walvis ;<br />

e<strong>in</strong>dred. R. Frowijn. - Enschede : SLO, 2000.<br />

- 110 p. : ill. - In <strong>op</strong>dr. van de Nederlandse<br />

Beroepsver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g voor Dans<strong>kunst</strong><strong>en</strong>aars <strong>en</strong><br />

de Sticht<strong>in</strong>g Educatieve Dans. - Met lit.<strong>op</strong>g.<br />

Bevat 2 del<strong>en</strong>: <strong>het</strong> werkveld <strong>en</strong> <strong>het</strong> vak dansexpressie.<br />

Deel 1 beschrijft de actuele praktijk.<br />

Ingegaan wordt <strong>op</strong> de kerndoel<strong>en</strong>, <strong>het</strong> schoolplan,<br />

de schoolgids, groeper<strong>en</strong> van leerl<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, de<br />

vakleerkracht, omgaan met <strong>in</strong>terculturaliteit <strong>en</strong><br />

randvoorwaard<strong>en</strong>. Het tweede deel gaat <strong>in</strong> <strong>op</strong> de<br />

ontwikkel<strong>in</strong>g van de toepass<strong>in</strong>gsmogelijkhed<strong>en</strong><br />

van <strong>het</strong> vak dansexpressie <strong>in</strong> <strong>het</strong> basisonderwijs.<br />

Aan bod komt o.a. de ontwikkel<strong>in</strong>g van de<br />

creativiteit, sam<strong>en</strong>dans <strong>en</strong> sociale vaardighed<strong>en</strong>,<br />

receptieve dansontwikkel<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>het</strong> kijk<strong>en</strong> naar<br />

dans <strong>en</strong> dansbeschouw<strong>in</strong>g, de leerlijn voor groep<br />

1 t/m 8, plann<strong>in</strong>g, evaluatie <strong>en</strong> beoordel<strong>in</strong>g,<br />

danspres<strong>en</strong>taties <strong>en</strong> tweespor<strong>en</strong>methodiek.<br />

6<br />

Goed beschouwd : e<strong>en</strong> praktische<br />

handreik<strong>in</strong>g voor theaterbeschouw<strong>in</strong>g met<br />

k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> basisonderwijs / P. Korthals<br />

Altes <strong>en</strong> M. Zuider<strong>en</strong>t ; onder red. van I.<br />

Rooz<strong>en</strong>. - Enschede : SLO, 2000. - 64 p. : ill.<br />

- Met lit.<strong>op</strong>g., k<strong>op</strong>ieerbijl. <strong>en</strong> e<strong>en</strong> lijst met<br />

steunfunctie-<strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

Praktische brochure over <strong>het</strong> kijk<strong>en</strong> naar theater<br />

met k<strong>in</strong>der<strong>en</strong>. Bevat zes hoofdstukk<strong>en</strong>: De<br />

ontwikkel<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> jeugdtheater <strong>en</strong> <strong>het</strong> vak<br />

drama; Met k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> naar e<strong>en</strong> theatervoorstell<strong>in</strong>g<br />

gaan; Het bezoek aan e<strong>en</strong> theatervoorstell<strong>in</strong>g<br />

voorbereid<strong>en</strong>; Welke m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> de voorstell<strong>in</strong>g<br />

<strong>en</strong> hoe do<strong>en</strong> ze dat?; De verwerk<strong>in</strong>g van<br />

<strong>het</strong> theaterbezoek; Daar kom<strong>en</strong> de held<strong>en</strong>: e<strong>en</strong><br />

voorbeeld uit de praktijk.<br />

Kijk<strong>en</strong> met <strong>kunst</strong> : e<strong>en</strong> ideeënboek voor<br />

t<strong>en</strong>toonstell<strong>in</strong>gsbezoek / P. Mols. - Tilburg :<br />

Zwijs<strong>en</strong>, 1994. - 103 p. - Met lit. <strong>op</strong>g. - ISBN<br />

90-276-3130-1<br />

(JSW boek ; 3)<br />

Inhouds<strong>op</strong>gave: -waarom <strong>kunst</strong> belangrijk is voor<br />

k<strong>in</strong>der<strong>en</strong>; -werk<strong>en</strong> rondom e<strong>en</strong><br />

themat<strong>en</strong>toonstell<strong>in</strong>g; -<strong>kunst</strong>beschouw<strong>in</strong>g <strong>in</strong> e<strong>en</strong><br />

museum voor hed<strong>en</strong>daagse <strong>kunst</strong>; -ontmoet<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

met <strong>kunst</strong><strong>en</strong>aars; -hulp om zelf aan de slag te<br />

gaan.<br />

De <strong>kunst</strong> afkijk<strong>en</strong> : <strong>in</strong>spirer<strong>en</strong>de activiteit<strong>en</strong><br />

met jonge k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>kunst</strong> /P. Mols. -<br />

Tilburg : Zwijs<strong>en</strong>, 1999. - 119 p. : ill. - Met<br />

lit.<strong>op</strong>g. - ISBN 90-276-4261-3<br />

(JSW boek ; 21)<br />

Ideeënboek met mogelijkhed<strong>en</strong> om <strong>op</strong> <strong>in</strong>spirer<strong>en</strong>de<br />

wijze te werk<strong>en</strong> met hed<strong>en</strong>daagse <strong>kunst</strong> <strong>en</strong><br />

jonge k<strong>in</strong>der<strong>en</strong>. Nadruk ligt <strong>op</strong> de manier waar<strong>op</strong><br />

<strong>kunst</strong><strong>en</strong>aars werk<strong>en</strong>. Grondgedachte bij de<br />

voorgestelde activiteit<strong>en</strong> is <strong>het</strong> idee dat z<strong>in</strong>volle<br />

<strong>kunst</strong>educatie zich niet zozeer bezighoudt met<br />

<strong>het</strong> 'ter sprake br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> van <strong>kunst</strong>werk<strong>en</strong>', maar<br />

meer met <strong>kunst</strong>werk<strong>en</strong> 'tot sprek<strong>en</strong>' te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>.<br />

Naast praktijkvoorbeeld<strong>en</strong> wordt e<strong>en</strong> stapp<strong>en</strong>plan<br />

gegev<strong>en</strong>, waar<strong>in</strong> e<strong>en</strong> recept voor <strong>het</strong> organiser<strong>en</strong><br />

van e<strong>en</strong> t<strong>en</strong>toonstell<strong>in</strong>gsbezoek is <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

Doelgroep: k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> uit de onderbouw van de<br />

basisschool.<br />

De <strong>kunst</strong> van <strong>het</strong> spel<strong>en</strong> : handboek voor<br />

dramaonderwijs <strong>op</strong> de basisschool / L.<br />

Janss<strong>en</strong>s. - Amsterdam : Meul<strong>en</strong>hoff<br />

Educatief, 1999. - 128 p. : ill., schema's. -<br />

Met lit.<strong>op</strong>g. <strong>en</strong> bijl. - ISBN 90-280-3899-X<br />

In dit handboek, ontwikkeld voor gebruik b<strong>in</strong>n<strong>en</strong><br />

lerar<strong>en</strong><strong>op</strong>leid<strong>in</strong>g<strong>en</strong> basisonderwijs, krijg<strong>en</strong><br />

stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>in</strong>zicht <strong>in</strong> de ontwikkel<strong>in</strong>g van k<strong>in</strong>der<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> <strong>in</strong> hun eig<strong>en</strong> belev<strong>in</strong>g <strong>en</strong> vaardighed<strong>en</strong> van<br />

dramatisch spel. Er word<strong>en</strong> vijf deelgebied<strong>en</strong><br />

onderscheid<strong>en</strong>: verbeeld<strong>in</strong>g, <strong>in</strong>strum<strong>en</strong>t, sam<strong>en</strong>spel,<br />

vormgev<strong>in</strong>g <strong>en</strong> <strong>in</strong>zicht. B<strong>in</strong>n<strong>en</strong> deze structuur<br />

wordt niet alle<strong>en</strong> praktijktheorie over<br />

dramatische ontwikkel<strong>in</strong>g behandeld, maar vall<strong>en</strong><br />

ook veel gehanteerde werkvorm<strong>en</strong> als p<strong>op</strong>p<strong>en</strong>spel,<br />

pantomime, improviser<strong>en</strong> <strong>en</strong> theaterbezoek<br />

<strong>op</strong> hun plaats. In ieder hoofdstuk zijn praktische


<strong>Zicht</strong> <strong>op</strong>… <strong>kunst</strong>- <strong>en</strong> <strong>cultuureducatie</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> basisonderwijs<br />

suggesties <strong>en</strong> ideeën voor less<strong>en</strong> <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>,<br />

voor <strong>op</strong> stageschol<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>in</strong> de latere<br />

beroepspraktijk.<br />

Kunst werkt : praktische uitwerk<strong>in</strong>g<strong>en</strong> voor<br />

korte <strong>kunst</strong>z<strong>in</strong>nige activiteit<strong>en</strong> / Algem<strong>en</strong>e<br />

Werkgroep Kunstz<strong>in</strong>nige Vorm<strong>in</strong>g ; voorw. J.<br />

Walta. - Tilburg : Zwijs<strong>en</strong>, 1995. - 86 p. -<br />

ISBN 90-276-3472-6<br />

Praktijkboek voor leerkracht<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> basisonderwijs.<br />

Beschrijv<strong>in</strong>g van activiteit<strong>en</strong> - uit te<br />

voer<strong>en</strong> b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> <strong>het</strong> tijdsbestek van e<strong>en</strong> dagdeel -<br />

waar<strong>in</strong> actieve <strong>en</strong> receptieve elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> gecomb<strong>in</strong>eerd<br />

zijn. Er word<strong>en</strong> lesideeën beschrev<strong>en</strong> voor<br />

de discipl<strong>in</strong>es literatuur, beeld<strong>en</strong>d, muziek, drama<br />

<strong>en</strong> audiovisueel voor alle leeftijdsgroep<strong>en</strong>.<br />

Over actief, receptief <strong>en</strong> reflectief :<br />

literatuurverk<strong>en</strong>n<strong>in</strong>g sam<strong>en</strong>hang<br />

<strong>kunst</strong>educatie / J. Oostwoud Wijd<strong>en</strong>es <strong>en</strong> F.<br />

Haanstra ; hoofdred. J. Ens<strong>in</strong>k. - Utrecht :<br />

LOKV, 1997. - 52 p. - Met lit.<strong>op</strong>g. - ISBN 90-<br />

6997-083-X<br />

(Katern<strong>en</strong> <strong>kunst</strong>educatie ; 13)<br />

E<strong>en</strong> onderzoek <strong>op</strong> basis van literatuurstudie naar<br />

de problematiek van de veronderstelde<br />

sam<strong>en</strong>hang tuss<strong>en</strong> drie vorm<strong>en</strong> van<br />

<strong>kunst</strong>educatie: actief, receptief <strong>en</strong> reflectief. De<br />

variëteit van <strong>het</strong> gebruik van deze drie term<strong>en</strong><br />

wordt belicht <strong>en</strong> hun betek<strong>en</strong>is <strong>in</strong> diverse<br />

system<strong>en</strong> nader beschouwd. Het laatste hoofdstuk<br />

gaat <strong>in</strong> <strong>op</strong> de reflectie <strong>in</strong> de exam<strong>en</strong>programma's<br />

culturele <strong>en</strong> <strong>kunst</strong>z<strong>in</strong>nige vorm<strong>in</strong>g (ckv).<br />

lees of dow<strong>nl</strong>oad ook van:<br />

www.cultuurnetwerk.<strong>nl</strong><br />

!<br />

Vertel e<strong>en</strong>s : k<strong>in</strong>der<strong>en</strong>, lez<strong>en</strong> <strong>en</strong> prat<strong>en</strong> / A.<br />

Chambers. - Amsterdam : Querido, 1995. -<br />

168 p. : fig. - Oorspr. titel: Tell me. - 1993. -<br />

Met lit.<strong>op</strong>g. <strong>en</strong> reg. - ISBN 90-214-5743-1<br />

De betek<strong>en</strong>is van <strong>het</strong> met k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> prat<strong>en</strong> over<br />

boek<strong>en</strong> wordt uitgediept om <strong>het</strong> lez<strong>en</strong> <strong>in</strong>teressanter<br />

<strong>en</strong> avontuurlijker te mak<strong>en</strong>, <strong>in</strong>zicht te<br />

bied<strong>en</strong> <strong>in</strong> de betek<strong>en</strong>is van e<strong>en</strong> boek, duidelijk te<br />

mak<strong>en</strong> waarom je van e<strong>en</strong> boek kunt g<strong>en</strong>iet<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

om te lat<strong>en</strong> zi<strong>en</strong> waarom e<strong>en</strong> boek ontroert of<br />

grappig is. De publicatie bevat praktische aanwijz<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> ideeën om <strong>het</strong> prat<strong>en</strong> over boek<strong>en</strong> <strong>in</strong><br />

de klas of daarbuit<strong>en</strong> zo effectief mogelijk te<br />

mak<strong>en</strong>. Chambers laat zi<strong>en</strong> hoe k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> <strong>en</strong>thousiaste<br />

critici kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong>, als zij door ervar<strong>en</strong><br />

lezers geholp<strong>en</strong> word<strong>en</strong> de juiste vrag<strong>en</strong> te<br />

stell<strong>en</strong>.<br />

Wat is <strong>kunst</strong> : gesprekk<strong>en</strong> met k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> over<br />

<strong>kunst</strong> [videoband] / T. Tromp <strong>en</strong> P. Moon<strong>en</strong> ;<br />

prod. SKV, Steunpunt Kunstz<strong>in</strong>nige Vorm<strong>in</strong>g<br />

Zeist. - Zeist : SKV, 1997. - 20 m<strong>in</strong>.<br />

Teg<strong>en</strong> <strong>het</strong> decor van schoolple<strong>in</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>het</strong> <strong>kunst</strong>werk<br />

Le Jard<strong>in</strong> d'email van Jean Dubuffet <strong>in</strong> <strong>het</strong><br />

Kröller Müller Museum, word<strong>en</strong> k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> uit <strong>het</strong><br />

basisonderwijs geïnterviewd over de vraag 'Wat is<br />

<strong>kunst</strong>'.<br />

7<br />

BUITENLANDSE PUBLICATIES<br />

Art education <strong>in</strong> action / viewers guide M.D.<br />

Day. - Santa Monica : Getty C<strong>en</strong>ter for<br />

Education <strong>in</strong> the Arts, 1995. - 5 dl. + 5<br />

videoband<strong>en</strong>. - De videoband<strong>en</strong> zijn alle<strong>en</strong> af<br />

te spel<strong>en</strong> <strong>op</strong> e<strong>en</strong> videorecorder met <strong>het</strong><br />

Amerikaanse videosysteem NTSC. - Met<br />

lit.<strong>op</strong>g.<br />

This videoseries 'Art education <strong>in</strong> action' takes<br />

the viewer <strong>in</strong>to actual classroom and museum<br />

sett<strong>in</strong>gs <strong>in</strong> a wide variety of communities to<br />

observe teachers work<strong>in</strong>g with their stud<strong>en</strong>ts on<br />

art lessons the teachers have devel<strong>op</strong>ed<br />

themselves. These episodes are pres<strong>en</strong>ted as<br />

start<strong>in</strong>g po<strong>in</strong>ts to stimulate th<strong>in</strong>k<strong>in</strong>g about a<br />

compreh<strong>en</strong>sive approach to art education that<br />

derives its cont<strong>en</strong>t from the four core art<br />

discipl<strong>in</strong>es: art history, art criticism, aest<strong>het</strong>ics,<br />

and art mak<strong>in</strong>g. Each episode pres<strong>en</strong>ts a full<br />

lesson and <strong>in</strong>cludes <strong>in</strong>terviews with the<br />

<strong>in</strong>structors, who discuss how they devel<strong>op</strong>ed their<br />

lessons and how this approach to art education<br />

has transformed their teach<strong>in</strong>g and <strong>en</strong>hanced<br />

their stud<strong>en</strong>ts' capacity for learn<strong>in</strong>g.<br />

Äst<strong>het</strong>ik der K<strong>in</strong>der : <strong>in</strong>terdiszipl<strong>in</strong>äre<br />

Beiträge zur äst<strong>het</strong>isch<strong>en</strong> Erfahrung von<br />

K<strong>in</strong>dern / hrsg. von N. Neuss. - Frankfurt am<br />

Ma<strong>in</strong> : GEP, 1999. - 376 p. : ill. - Met lit.<strong>op</strong>g.<br />

- ISBN 3-932194-31-4<br />

(Beiträge zur Medi<strong>en</strong>pädagogik ; 5)<br />

22 Beiträge über äst<strong>het</strong>isch<strong>en</strong> Ausdrucks- und<br />

Aneignungsweis<strong>en</strong> von K<strong>in</strong>dern. Interdiszipl<strong>in</strong>är<br />

ist der Band, <strong>in</strong>sofern er Artikel aus d<strong>en</strong><br />

Bereich<strong>en</strong> Mass<strong>en</strong>medi<strong>en</strong>, Neue Medi<strong>en</strong>,<br />

Philos<strong>op</strong>hie, Literatur, Bild<strong>en</strong>de Kunst, Theater,<br />

Musik und Bewegung unter der Perspektive der<br />

äst<strong>het</strong>isch<strong>en</strong> Erfarung vere<strong>in</strong>t. In diesem Band<br />

geht es um die Darstellung und Diskussion von<br />

empirisch<strong>en</strong> Materiali<strong>en</strong> sowie ihrer theoretisch<strong>en</strong><br />

Betrachtung.<br />

Kunststunde 5 [cd-rom]. - Dietz<strong>en</strong>bach : ALS,<br />

1999. - ISBN 3-89135-085-6<br />

Bevat lesvoorbereid<strong>in</strong>g<strong>en</strong> beeld<strong>en</strong>de vakk<strong>en</strong> voor<br />

pabo-stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong>. De less<strong>en</strong> (onderwijse<strong>en</strong>hed<strong>en</strong>)<br />

zijn bedoeld voor leerl<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van groep 7 van <strong>het</strong><br />

basisonderwijs (<strong>in</strong> Duitsland 5 g<strong>en</strong>oemd).<br />

TIJDSCHRIFTARTIKELEN<br />

De <strong>kunst</strong> afkijk<strong>en</strong> : bouwst<strong>en</strong><strong>en</strong> voor less<strong>en</strong><br />

<strong>kunst</strong>z<strong>in</strong>nige vorm<strong>in</strong>g / J. Walta<br />

In: JSW = Jeugd <strong>in</strong> school <strong>en</strong> wereld. - Vol.<br />

80(1995)4(dec.22-26)<br />

Aanreik<strong>in</strong>g van bouwst<strong>en</strong><strong>en</strong> door e<strong>en</strong> vergelijk<strong>in</strong>g<br />

te mak<strong>en</strong> met de wijze waar<strong>op</strong> <strong>kunst</strong><strong>en</strong>aars<br />

werk<strong>en</strong> <strong>en</strong> volwass<strong>en</strong><strong>en</strong> met <strong>kunst</strong> omgaan. Er<br />

zijn drie roll<strong>en</strong> die volwass<strong>en</strong><strong>en</strong> teg<strong>en</strong>over de<br />

<strong>kunst</strong> aannem<strong>en</strong>: -de rol van <strong>kunst</strong>beschouwer; -<br />

de rol van uitvoer<strong>en</strong>d met <strong>kunst</strong> bezig zijn; -de<br />

rol van schepp<strong>en</strong>d <strong>kunst</strong><strong>en</strong>aar. Leerkracht<strong>en</strong> die<br />

wet<strong>en</strong> met welke soort <strong>kunst</strong>z<strong>in</strong>nige activiteit ze<br />

bezig zijn, kunn<strong>en</strong> k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> ler<strong>en</strong> hoe ze e<strong>en</strong><br />

dergelijke rol kunn<strong>en</strong> <strong>in</strong>vull<strong>en</strong>. Voor e<strong>en</strong> lesmodel


<strong>Zicht</strong> <strong>op</strong>… <strong>kunst</strong>- <strong>en</strong> <strong>cultuureducatie</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> basisonderwijs<br />

zijn daar specifieke aandachtspunt<strong>en</strong> aan te<br />

ontl<strong>en</strong><strong>en</strong>.<br />

Theater <strong>in</strong> k<strong>in</strong>derog<strong>en</strong> : e<strong>en</strong><br />

onderzoeksverslag / J. de Vroom<strong>en</strong>, L.<br />

Vogelesang <strong>en</strong> M. van der Maas<br />

In: Kunst & educatie. - Vol. 5(1999)2/3<br />

(3-160). - Met lit.<strong>op</strong>g. - Themanummer<br />

C<strong>en</strong>traal <strong>in</strong> dit themanummer staan de ervar<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

van jeugdtheaterbezoekers. Daarbij ligt <strong>het</strong><br />

acc<strong>en</strong>t <strong>op</strong> basisschoolk<strong>in</strong>der<strong>en</strong>. Bevat de volg<strong>en</strong>de<br />

artikel<strong>en</strong>: Jeugdtheater <strong>in</strong> historisch vogelperspectief;<br />

De wet<strong>en</strong>schap over kijk<strong>en</strong>de k<strong>in</strong>der<strong>en</strong>:<br />

theoretische concept<strong>en</strong> <strong>en</strong> onderzoek naar<br />

receptie van jeugdtheater; Jeugdtheater <strong>en</strong><br />

k<strong>in</strong>derervar<strong>in</strong>g<strong>en</strong>; 'Repelsteel'; 'Kijk de tijger';<br />

Vraaggesprekk<strong>en</strong> met schrijvers, jeugdtheatermakers<br />

<strong>en</strong> publieksbegeleiders; Het<br />

beoordel<strong>en</strong> van jeugdtheater door vakjury's; Het<br />

k<strong>in</strong>d als k<strong>in</strong>d serieus nem<strong>en</strong>.<br />

DISCIPLINE BASED ART EDUCATION:<br />

NEDERLANDSTALIGE PUBLICATIE<br />

Discipl<strong>in</strong>e based art education / M. van<br />

Hoorn. - [S.l. : s.n.], 2000. - 7 p. - Met<br />

lit.<strong>op</strong>g.<br />

Lez<strong>in</strong>g over de <strong>kunst</strong>educatieve strom<strong>in</strong>g<br />

Discipl<strong>in</strong>e Based Art Education (DBAE), gehoud<strong>en</strong><br />

<strong>op</strong> 19 december 2000 <strong>in</strong> De Pont sticht<strong>in</strong>g voor<br />

hed<strong>en</strong>daagse <strong>kunst</strong> te Tilburg.<br />

BUITENLANDSE PUBLICATIES<br />

Aest<strong>het</strong>ics and arts education / ed. by R.A.<br />

Smith and A. Simpson. - Urbana [etc.] :<br />

University of Ill<strong>in</strong>ois Press, 1991. - 392 p. -<br />

Met lit.<strong>op</strong>g. <strong>en</strong> reg. - ISBN 0-252-06141-1<br />

An <strong>in</strong>ternational look at the role aest<strong>het</strong>ics can<br />

play <strong>in</strong> teach<strong>in</strong>g all the arts. Thirty-two articles<br />

by American and English scholars address the<br />

philos<strong>op</strong>hical and educational theories underly<strong>in</strong>g<br />

aest<strong>het</strong>ics, aest<strong>het</strong>ics as a field of study,<br />

curriculum design and evaluation, and the<br />

problems and purposes of aest<strong>het</strong>ic education.<br />

Aest<strong>het</strong>ics and education / M.J. Parsons and<br />

H.G. Blocker. - Urbana [etc.] :University of<br />

Ill<strong>in</strong>ois Press, 1993. - 186 p. : ill. -<br />

Met lit.<strong>op</strong>g. <strong>en</strong> reg. - ISBN 0-252-06293-0<br />

(Discipl<strong>in</strong>es <strong>in</strong> art education : contexts of<br />

understand<strong>in</strong>g)<br />

The authors ask and answer questions such as:<br />

What is the appr<strong>op</strong>riate cont<strong>en</strong>t of aest<strong>het</strong>ics for<br />

stud<strong>en</strong>ts of art at differ<strong>en</strong>t age levels?; How can<br />

it best be taught?; How should it be comb<strong>in</strong>ed<br />

with studio work and other art discipl<strong>in</strong>es?<br />

This book aimed at <strong>in</strong>tegrat<strong>in</strong>g aest<strong>het</strong>ics <strong>in</strong>to the<br />

study of art <strong>in</strong> the schoolcurriculum.<br />

Art criticism and education / Th.F. Wolff and<br />

G. Geahigan. - Baltimore : University of<br />

Ill<strong>in</strong>ois, 1997. - 283 p. : ill. - Met lit.<strong>op</strong>g. <strong>en</strong><br />

reg. - ISBN 0-252-06614-6<br />

8<br />

(Discipl<strong>in</strong>es <strong>in</strong> art education : contexts of<br />

understand<strong>in</strong>g)<br />

Wolff provides a practical overview of how those<br />

who teach art can apply the pr<strong>in</strong>ciples and<br />

techniques of art criticism from k<strong>in</strong>dergart<strong>en</strong><br />

through high school. Connect<strong>in</strong>g the practical to<br />

the pedagogical, Geahigan provides a historical<br />

overview of art criticism <strong>in</strong> education literature.<br />

He rejects prevail<strong>in</strong>g approaches that threat the<br />

discipl<strong>in</strong>e as a procedure for talk<strong>in</strong>g or writ<strong>in</strong>g<br />

about works of art, assert<strong>in</strong>g <strong>in</strong>stead that<br />

criticism is best construed as a mode of <strong>in</strong>quiry<br />

concerned with help<strong>in</strong>g <strong>in</strong>dividuals see mean<strong>in</strong>g<br />

and value <strong>in</strong> works of art.<br />

Art history and education / S. Addiss and M.<br />

Erickson. - Urbana [etc.] : University of<br />

Ill<strong>in</strong>ois Press, 1993. - 220 p. : ill. - Met bijl.,<br />

lit.<strong>op</strong>g. <strong>en</strong> reg. - ISBN 0-252-06273-6<br />

(Discipl<strong>in</strong>es <strong>in</strong> art education : contexts of<br />

understand<strong>in</strong>g)<br />

An art historian and an art educator ask three<br />

simple questions: Why should we study and teach<br />

art history?; Is it necessary or useful for the<br />

education of our childr<strong>en</strong>?; Can't we leave this<br />

field to 'experts'? In the first section, Addiss<br />

raises issues about the discipl<strong>in</strong>e of art history.<br />

In the second, Erickson exam<strong>in</strong>es pr<strong>op</strong>osals about<br />

how art history can be <strong>in</strong>corporated <strong>in</strong>to the<br />

g<strong>en</strong>eral education of childr<strong>en</strong> and offers some<br />

curriculum guides and lesson plans for art<br />

educators.<br />

Beyond creat<strong>in</strong>g : the place for art <strong>in</strong><br />

America's schools / foreword H.M. Williams ;<br />

with the collab. of Ernest L. Boyer ... [et al.].<br />

- Los Angeles : Getty C<strong>en</strong>ter for Education <strong>in</strong><br />

the Arts, 1985. - VI, 75 p. : ill.<br />

Verzamel<strong>in</strong>g van bijdrag<strong>en</strong> die gepres<strong>en</strong>teerd<br />

word<strong>en</strong> onder de noemer 'e<strong>en</strong> nieuw concept voor<br />

de beeld<strong>en</strong>de vorm<strong>in</strong>g <strong>in</strong> Amerikaanse schol<strong>en</strong>'.<br />

Daartoe werd<strong>en</strong> zev<strong>en</strong> geselecteerde schooldistrict<strong>en</strong><br />

onderzocht welke de beeld<strong>en</strong>de vorm<strong>in</strong>g<br />

beschouw<strong>en</strong> als e<strong>en</strong> fundam<strong>en</strong>teel leeronderdeel<br />

bij k<strong>in</strong>der<strong>en</strong>. Het nieuwe concept omvat 'visuele<br />

<strong>kunst</strong>educatie' dat bestaat uit <strong>kunst</strong>produktie,<br />

<strong>kunst</strong>geschied<strong>en</strong>is, <strong>kunst</strong>kritiek <strong>en</strong> est<strong>het</strong>ica.<br />

The DBAE handbook : an overview of<br />

discipl<strong>in</strong>e-based art education / S.M. Dobbs.<br />

- Santa Monica : The J. Paul Getty Trust,<br />

1992. - 101 p. - Met bibliogr. -<br />

ISBN 0-89236-214-6<br />

Theoretical approach to teach<strong>in</strong>g and learn<strong>in</strong>g<br />

about art production, art criticism, art history and<br />

aest<strong>het</strong>ics. Materials are pres<strong>en</strong>ted <strong>in</strong> sections<br />

address<strong>in</strong>g DBAE's def<strong>in</strong>ition, characteristics,<br />

curriculum, teach<strong>in</strong>g, evaluation, implem<strong>en</strong>tation<br />

and resources.<br />

Discipl<strong>in</strong>e-based art education : orig<strong>in</strong>s,<br />

mean<strong>in</strong>g, and devel<strong>op</strong>m<strong>en</strong>t / ed. and<br />

<strong>in</strong>troduction R.A. Smith ; foreword M.J. Price<br />

; writt<strong>en</strong> by R.A. Smith ... [et al.]. - Urbana<br />

[etc.] : University of Ill<strong>in</strong>ois, 1989. - XXVIII,


<strong>Zicht</strong> <strong>op</strong>… <strong>kunst</strong>- <strong>en</strong> <strong>cultuureducatie</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> basisonderwijs<br />

267 p. - Met lit.<strong>op</strong>g. <strong>en</strong> reg. - Orig<strong>in</strong>ally publ.<br />

In: Journal of aest<strong>het</strong>ic education 21(1987).<br />

- ISBN 0-252-01646-7<br />

Leerplanmakers, lerar<strong>en</strong> <strong>en</strong> beleidsm<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

kunn<strong>en</strong> <strong>in</strong> deze verzamel<strong>in</strong>g essays lez<strong>en</strong> over de<br />

discussie die <strong>in</strong> de Ver<strong>en</strong>igde Stat<strong>en</strong> gaande is<br />

over de leerplanontwikkel<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> <strong>kunst</strong>onderwijs.<br />

Het Getty C<strong>en</strong>ter for Education <strong>in</strong> the<br />

Arts is van m<strong>en</strong><strong>in</strong>g dat <strong>kunst</strong>onderwijs zou<br />

moet<strong>en</strong> bestaan uit vier discipl<strong>in</strong>es: <strong>kunst</strong>geschied<strong>en</strong>is,<br />

<strong>het</strong> mak<strong>en</strong> van <strong>kunst</strong>, kritisch<br />

beschouw<strong>en</strong> <strong>en</strong> est<strong>het</strong>iek.<br />

Discipl<strong>in</strong>e-based art education : what forms<br />

will it take? / with the collab. of E.W. Eisner<br />

... [et al.]. - Los Angeles : Getty C<strong>en</strong>ter for<br />

Education <strong>in</strong> the Arts, 1987. - 121 p. -<br />

Proceed<strong>in</strong>gs of a national <strong>in</strong>vitational<br />

confer<strong>en</strong>ce sponsored by the Getty C<strong>en</strong>ter for<br />

Education <strong>in</strong> the Arts, January 15-17, 1987.<br />

The discipl<strong>in</strong>e-based art education (DBAE)<br />

approach <strong>in</strong>tegrates cont<strong>en</strong>t and skills from four<br />

discipl<strong>in</strong>es which contribute to creat<strong>in</strong>g,<br />

understand<strong>in</strong>g, and appreciation art: art<br />

producation, art history, art criticism, and<br />

aest<strong>het</strong>ics.<br />

Confer<strong>en</strong>ce items: plann<strong>in</strong>g a statewide art<br />

program; compon<strong>en</strong>ts of a DBAE program;<br />

implem<strong>en</strong>t<strong>in</strong>g and ma<strong>in</strong>ta<strong>in</strong><strong>in</strong>g a district art<br />

program; resources for devel<strong>op</strong><strong>in</strong>g an art<br />

curriculum, the role of creativity <strong>in</strong> DBAE; DBAE's<br />

impact on museum education etc.<br />

Improv<strong>in</strong>g visual arts education : f<strong>in</strong>al<br />

reports on the Los Angeles Getty Institute<br />

for Educators on the Visual Arts / submitted<br />

by staff and evaluators of The Getty Institute<br />

for Educators on the Visual Arts ; Director<br />

W.D. Greer. - Santa Monica : The Getty<br />

C<strong>en</strong>ter for Education <strong>in</strong> the Arts, 1993. -<br />

144 p. : fig., tab. - Met bijl. <strong>en</strong> lit.<strong>op</strong>g.<br />

A report on a sev<strong>en</strong>-year research and<br />

devel<strong>op</strong>m<strong>en</strong>t <strong>in</strong>itiative directed at redef<strong>in</strong><strong>in</strong>g the<br />

cont<strong>en</strong>t of visual arts education and the way how<br />

the visual arts are taught <strong>in</strong> schools by art and<br />

g<strong>en</strong>eral classroom teachers.<br />

The study traces the theory and the outcomes of<br />

the Getty Institute for Education on the Visual<br />

Arts DBAE-program, designed to improve the<br />

quality of arts education <strong>in</strong> 21 Los Angeles school<br />

districts.<br />

The <strong>in</strong>tellig<strong>en</strong>t eye : learn<strong>in</strong>g to th<strong>in</strong>k by<br />

look<strong>in</strong>g at art / D.N. Perk<strong>in</strong>s ; voorw. M.A.<br />

Stankiewicz. - Los Angeles : The Getty C<strong>en</strong>ter<br />

for Education <strong>in</strong> the Arts, 1994. - 95 p. : ill. -<br />

Met lit.<strong>op</strong>g. - ISBN 0-89236-274-X<br />

First, Perk<strong>in</strong>s expla<strong>in</strong>s why look<strong>in</strong>g at art requires<br />

th<strong>in</strong>k<strong>in</strong>g. Works of art do not reveal all their<br />

secrets at first glance, as he demonstrates<br />

through 'see<strong>in</strong>gs', records of his perceptions of<br />

some of the works reproduced here. Second, he<br />

pres<strong>en</strong>ts an argum<strong>en</strong>t for the value of look<strong>in</strong>g at<br />

art as a mean to cultivate th<strong>in</strong>k<strong>in</strong>g positions.<br />

Draw<strong>in</strong>g on rec<strong>en</strong>t research <strong>in</strong> cognition, he<br />

9<br />

expla<strong>in</strong>s why art is uniquely qualified to support<br />

commitm<strong>en</strong>ts to habits of th<strong>in</strong>k<strong>in</strong>g that are not<br />

hasty, narrow, fuzzy, and sprawl<strong>in</strong>g.<br />

Issues <strong>in</strong> discipl<strong>in</strong>e-based art education :<br />

str<strong>en</strong>gth<strong>en</strong><strong>in</strong>g the stance, ext<strong>en</strong>d<strong>in</strong>g the<br />

horizons / forew. L.L. Duke ; <strong>in</strong>trod. H.<br />

Fe<strong>in</strong>ste<strong>in</strong> ; speakers D. Wolf ... [et al.]. - Los<br />

Angeles : The Getty C<strong>en</strong>ter for Education <strong>in</strong><br />

the Arts, 1988. - XII, 148 p. - Met bibliogr. -<br />

ISBN 0-89236-136-0<br />

Verslag van e<strong>en</strong> congres betreff<strong>en</strong>de de filosofische<br />

grondslag<strong>en</strong> van <strong>kunst</strong>onderwijs. Het gaat<br />

hierbij meer om algem<strong>en</strong>e theorieën <strong>en</strong> begripp<strong>en</strong><br />

dan de pedagogiek. Aan de orde kom<strong>en</strong>: de ontwikkel<strong>in</strong>g<br />

van <strong>het</strong> k<strong>in</strong>d, de <strong>in</strong>vloed van de maatschappij<br />

<strong>op</strong> <strong>kunst</strong> <strong>en</strong> herzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g van de leerplann<strong>en</strong>.<br />

Learn<strong>in</strong>g <strong>in</strong> and through art : a guide to<br />

Discipl<strong>in</strong>e-Based Art Education / S.M. Dobbs.<br />

- Los Angeles : The Getty Education Institute<br />

for the Arts, 1998. - 145 p. : ill. - Met reg. <strong>en</strong><br />

lit.<strong>op</strong>g. - Volledig herz. versie van: DBAE<br />

Handbook. - ISBN 0-89236-494-7<br />

Guide to the theory and practice of DBAE. Dobbs<br />

expla<strong>in</strong>s how a quality art education draws<br />

cont<strong>en</strong>t from the discipl<strong>in</strong>es of art mak<strong>in</strong>g, art<br />

criticism, art history and aest<strong>het</strong>ics. In addition,<br />

he shows how the practice of <strong>in</strong>corporat<strong>in</strong>g a<br />

compreh<strong>en</strong>sive art program <strong>in</strong> schools over the<br />

past several years has <strong>in</strong>flu<strong>en</strong>ced how art is<br />

taught today.<br />

Lessons for teach<strong>in</strong>g art criticism / ed. by T.<br />

Barrett. - Bloom<strong>in</strong>gton : ERIC:ART, 1995. -<br />

130 p. : ill. - ISBN 0-941339-21-1<br />

Examples of lessons deal<strong>in</strong>g with an aspect of art<br />

criticism, like: creat<strong>in</strong>g a climate for talk<strong>in</strong>g<br />

about art, <strong>in</strong>vestigat<strong>in</strong>g criteria for judgem<strong>en</strong>ts,<br />

criticiz<strong>in</strong>g advertis<strong>in</strong>g, criticiz<strong>in</strong>g television,<br />

understand<strong>in</strong>g graffiti and understand<strong>in</strong>g<br />

conceptual art.<br />

The process of education / J.S. Bruner. -<br />

12th. pr<strong>in</strong>t. - Cambridge : Harvard University<br />

Press, 1973. - 97 p. - 1e dr.: 1960. - Met reg.<br />

This book is the report of a confer<strong>en</strong>ce of<br />

sci<strong>en</strong>tists and teachers called by the National<br />

Academy of Sci<strong>en</strong>ces to discuss the improvem<strong>en</strong>t<br />

of sci<strong>en</strong>ce-teach<strong>in</strong>g and teach<strong>in</strong>g of the<br />

humanities <strong>in</strong> the primary and secondary schools.<br />

The quiet evolution : chang<strong>in</strong>g the face of<br />

arts education / B. Wilson. - Los Angeles :<br />

Getty Education Institute for the Arts, 1997.<br />

- 255 p. : ill.- Met lit.<strong>op</strong>g., sam<strong>en</strong>v. <strong>en</strong> bijl. -<br />

ISBN 0-89236-409-2<br />

How can last<strong>in</strong>g change be made <strong>in</strong> the way art is<br />

taught <strong>in</strong> America's schools? This was the<br />

chall<strong>en</strong>ge that faced the six regional professional<br />

devel<strong>op</strong>m<strong>en</strong>t consortia sponsered by the C<strong>en</strong>ter<br />

for Education <strong>in</strong> the 1980's. This book pres<strong>en</strong>ts<br />

results of an empirical study of DBAE and it<br />

provides a history of the evaluation of art


<strong>Zicht</strong> <strong>op</strong>… <strong>kunst</strong>- <strong>en</strong> <strong>cultuureducatie</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> basisonderwijs<br />

education theory. Chapters: evolution of DBAE <strong>in</strong><br />

the regional <strong>in</strong>stitute programs; DBAE summer<br />

professional devel<strong>op</strong>m<strong>en</strong>t <strong>in</strong>stitute; multiple<br />

forms of DBAE; implem<strong>en</strong>tation of DBAE <strong>in</strong> school<br />

districts and schools; exemplary DBAE practices<br />

<strong>in</strong> elem<strong>en</strong>tary schools; DBAE <strong>in</strong> secondary<br />

schools; DBAE <strong>in</strong> art museums; role of DBAE <strong>in</strong><br />

reform<strong>in</strong>g education.<br />

Research read<strong>in</strong>gs for discipl<strong>in</strong>e-based art<br />

education : a journey beyond creat<strong>in</strong>g / ed.<br />

by S.M. Dobbs ; assist<strong>en</strong>t ed. H. Fe<strong>in</strong>ste<strong>in</strong><br />

and R.N. MacGregor ; with the collab. of E.W.<br />

Eisner ... [et al.]. - Virg<strong>in</strong>ia : National Art<br />

Education Association, 1988. - 180 p. : ill. -<br />

Met lit.<strong>op</strong>g.<br />

Bundel<strong>in</strong>g van twaalf bijdrag<strong>en</strong>, welke<br />

chronologisch gerangschikt zijn <strong>in</strong> vier sekties,<br />

waardoor de ontwikkel<strong>in</strong>gsfas<strong>en</strong> van <strong>het</strong> DBAE<br />

(Discipl<strong>in</strong>e Based Art Education)-model duidelijk<br />

word<strong>en</strong>.<br />

1. Het voorafgaande (1968-1970), met bijdrag<strong>en</strong><br />

van Eisner, Day <strong>en</strong> MacGregor.<br />

2. De bloeiperiode (1973-1978), met artikel<strong>en</strong><br />

van Feldman, Smoke, Clark <strong>en</strong> Zimmerman.<br />

3. E<strong>en</strong> nieuw model (1983-1985), met visies van<br />

Gardner, Dwa<strong>in</strong>e Greer <strong>en</strong> Batt<strong>in</strong>.<br />

4. Toekomstperspektiev<strong>en</strong> (1986-1987), met<br />

bijdrag<strong>en</strong> van Wilson, Erickson <strong>en</strong> Price.<br />

The role of discipl<strong>in</strong>e-based art education <strong>in</strong><br />

America's schools / E.W. Eisner ; with a<br />

foreword by L. Latt<strong>in</strong> Duke. - Los Angeles :<br />

The Getty C<strong>en</strong>ter for Education <strong>in</strong> the Arts,<br />

[1987]. - 41 p. : ill. - Met lit.<strong>op</strong>g.<br />

De visie van <strong>het</strong> Getty C<strong>en</strong>ter is gebaseerd <strong>op</strong> de<br />

vierdel<strong>in</strong>g: <strong>kunst</strong>geschied<strong>en</strong>is, <strong>kunst</strong>produktie,<br />

<strong>kunst</strong>kritiek <strong>en</strong> est<strong>het</strong>ica. Deze b<strong>en</strong>ader<strong>in</strong>g wordt<br />

ook wel g<strong>en</strong>oemd discipl<strong>in</strong>e-gebaseerde<br />

beeld<strong>en</strong>de vorm<strong>in</strong>g, afgekort: D.B.A.E.<br />

Talk<strong>in</strong>g about stud<strong>en</strong>t art / T. Barrett. -<br />

Worcester : Davis, 1997. - 106 p.: ill. - Met<br />

reg., lit.<strong>op</strong>g. <strong>en</strong> bijl. - 87192-361-0<br />

(Art education <strong>in</strong> practice series)<br />

Shows what stud<strong>en</strong>ts, from k<strong>in</strong>dergart<strong>en</strong> through<br />

high school, can do wh<strong>en</strong> chall<strong>en</strong>ged to th<strong>in</strong>k and<br />

talk about art. The author assumes that if<br />

childr<strong>en</strong> learn to perceive, <strong>in</strong>quire and discuss the<br />

art of their classmates, they will likely be able to<br />

make the transer to talk<strong>in</strong>g about the art made<br />

by adults that is exhibited <strong>in</strong> museums. Offers<br />

teach<strong>in</strong>g suggestions, especially for art teachers<br />

and classroom teachers who teach art. A sampler<br />

of critiques offers ideas and activities. Practical<br />

suggestions for lead<strong>in</strong>g critiques are pres<strong>en</strong>ted.<br />

What do elem<strong>en</strong>tary school stud<strong>en</strong>ts learn<br />

from DBAE <strong>in</strong>struction?: a pilot study <strong>in</strong><br />

Chattanooga, Sarasota and St. Lucie / B.<br />

Wilson and B. Rub<strong>in</strong>. - [S.l. : s.n.], 1997. -<br />

53 p. - Met lit.<strong>op</strong>g.<br />

10<br />

TIJDSCHRIFTARTIKELEN<br />

Art education for understand<strong>in</strong>g : Goodman,<br />

arts PROPEL, and DBAE / L. L<strong>in</strong>dstrom<br />

In: Journal of art & design education. - Vol.<br />

13(1994)2(Aug.189-201). - Met lit. <strong>op</strong>g.<br />

Discussion of the rationales, contributions and<br />

limitations of two art programmes: Arts PROPEL<br />

and Discipl<strong>in</strong>e-Based Art Education (DBAE). Arts<br />

PROPEL has <strong>in</strong>troduced long-term, <strong>op</strong><strong>en</strong>-<strong>en</strong>ded<br />

projects that <strong>in</strong>tegrate production with perception<br />

and reflection. The DBAE curricula are<br />

sequ<strong>en</strong>tially organised and <strong>in</strong>tegrate cont<strong>en</strong>t from<br />

the discipl<strong>in</strong>es of art creation, art criticism, art<br />

history and aest<strong>het</strong>ics. In the f<strong>in</strong>al section the<br />

two programmes are compared. (LOKV)<br />

Discipl<strong>in</strong>e-based art education / J.C. Rush ...<br />

[et al.]<br />

In: Studies <strong>in</strong> art education. - Vol.<br />

26(1985)4(Summer.197-256)<br />

Het tweede themanummer over dit onderwerp,<br />

behandeld vanuit e<strong>en</strong> pragmatische <strong>in</strong>valshoek.<br />

Dit keer aandacht voor de waarde van onderzoek,<br />

gebaseerd <strong>op</strong> de werkwijz<strong>en</strong> van universiteit<strong>en</strong>.<br />

Aan de orde kom<strong>en</strong> onder meer leerplanontwikkel<strong>in</strong>g<br />

als proces <strong>en</strong> als produkt; elektronische<br />

media, videodisctechniek <strong>en</strong> de beeld<strong>en</strong>de<br />

<strong>kunst</strong><strong>en</strong>; evaluatie van resultat<strong>en</strong> van stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> 'discipl<strong>in</strong>e-based' programma's.<br />

The Getty Institute : putt<strong>in</strong>g educational<br />

theory <strong>in</strong>to practice / J.C. Rush,W.D. Greer<br />

and H. Fe<strong>in</strong>ste<strong>in</strong><br />

In: The journal of aest<strong>het</strong>ic education. - Vol.<br />

20(1986)1(Spr<strong>in</strong>g.85-95)<br />

Het Getty <strong>in</strong>stituut, onderdeel van <strong>het</strong> J. Paul<br />

Getty trust, actief s<strong>in</strong>ds 1983, onderzoekt <strong>het</strong><br />

volledige terre<strong>in</strong> (theorie <strong>en</strong> praktijk) van <strong>het</strong><br />

beeld<strong>en</strong>de <strong>kunst</strong>onderwijs. Deze longitud<strong>in</strong>ale<br />

studie omvat 5 compon<strong>en</strong>t<strong>en</strong>: e<strong>en</strong> theoretische<br />

funder<strong>in</strong>g voor e<strong>en</strong> curriculum per discipl<strong>in</strong>e<br />

(DBAE); zomercursuss<strong>en</strong> ter bijschol<strong>in</strong>g van<br />

stafmedewerkers; plann<strong>in</strong>g van <strong>kunst</strong>onderwijsprogramma's;<br />

aanvull<strong>in</strong>g <strong>en</strong> uitvoer<strong>in</strong>g van<br />

<strong>kunst</strong>programma's tijd<strong>en</strong>s <strong>het</strong> gehele schooljaar<br />

<strong>en</strong> method<strong>en</strong> om prestaties c.q. vooruitgang van<br />

leerl<strong>in</strong>g<strong>en</strong> te kunn<strong>en</strong> beoordel<strong>en</strong>.


<strong>Zicht</strong> <strong>op</strong>… <strong>kunst</strong>- <strong>en</strong> <strong>cultuureducatie</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> basisonderwijs<br />

EFFECTEN VAN CULTUUREDUCATIE<br />

NEDERLANDSTALIGE PUBLICATIES<br />

Culturele activiteit<strong>en</strong> basisonderwijs<br />

conv<strong>en</strong>antsgebied Amsterdam / V. van<br />

Gr<strong>in</strong>sv<strong>en</strong> <strong>en</strong> K. Monn<strong>in</strong>k. - Utrecht : DUO<br />

Market Research, 1999. - 26 p. : graf. - Met<br />

bijl. - In <strong>op</strong>dr. van Erfgoed Actueel <strong>en</strong><br />

Cultuur & School<br />

(Onderzoeksrapportages <strong>cultuureducatie</strong><br />

Erfgoed Actueel <strong>en</strong> Cultuur <strong>en</strong> School)<br />

Cultuureducatie <strong>en</strong> cultuurparticipatie :<br />

<strong>op</strong>zet <strong>en</strong> effect<strong>en</strong> van de Kunstkijkur<strong>en</strong> <strong>en</strong> de<br />

Muziekluisterless<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> Amsterdams<br />

primair onderwijs / L. Ranshuys<strong>en</strong> <strong>en</strong> H.<br />

Ganzeboom ; voorw. H. D'Ancona. - Rijswijk :<br />

M<strong>in</strong>isterie van WVC, 1993. - 193 p. : ill., fig.,<br />

tab. - Onderzoek uitgevoerd door de<br />

Vakgroep Sociologie van de Katholieke<br />

Universiteit Nijmeg<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>op</strong>dracht van <strong>het</strong><br />

m<strong>in</strong>isterie van Welzijn, Volksgezondheid <strong>en</strong><br />

Cultuur. - Met lit.<strong>op</strong>g. <strong>en</strong> bijl. -<br />

ISBN 90-74364-13-6<br />

(DGCZ ; 8)<br />

De vraag is <strong>in</strong> hoeverre Kunstkijkur<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

Muziekluisterless<strong>en</strong> <strong>in</strong>vloed hebb<strong>en</strong> <strong>op</strong><br />

cultuurparticipatie <strong>op</strong> latere leeftijd. Uit e<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong>quête verricht onder 1061 <strong>in</strong>woners van<br />

Amsterdam <strong>in</strong> de leeftijd van 18 t/m 40 jaar,<br />

blijkt dat deg<strong>en</strong><strong>en</strong> die aan deze less<strong>en</strong><br />

deelg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> ca. 10 à 20% meer<br />

bezoek<strong>en</strong> aan musea <strong>en</strong> concert<strong>en</strong> br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> dan<br />

deg<strong>en</strong><strong>en</strong> die deze less<strong>en</strong> niet hebb<strong>en</strong> bijgewoond.<br />

Onderzoek basisonderwijs D<strong>en</strong> Haag e.o. :<br />

<strong>in</strong>v<strong>en</strong>tarisatie culturele activiteit<strong>en</strong> / V. van<br />

Gr<strong>in</strong>sv<strong>en</strong> <strong>en</strong> K. Monn<strong>in</strong>k. - Utrecht : DUO<br />

Market Research, 1999. - 35 p. : tab. - In<br />

<strong>op</strong>dr. van Erfgoed Actueel <strong>en</strong> Cultuur <strong>en</strong><br />

School<br />

Resultat<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> <strong>in</strong>v<strong>en</strong>tariser<strong>en</strong>d onderzoek<br />

naar culturele activiteit<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> basisonderwijs.<br />

De doelstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> luid<strong>en</strong>: <strong>in</strong>zicht krijg<strong>en</strong> <strong>in</strong> de<br />

culturele activiteit<strong>en</strong> die <strong>in</strong> <strong>het</strong> schooljaar 1998-<br />

1999 zijn ondernom<strong>en</strong> door basisschol<strong>en</strong> <strong>in</strong> D<strong>en</strong><br />

Haag <strong>en</strong> omgev<strong>in</strong>g; <strong>in</strong>zicht krijg<strong>en</strong> <strong>in</strong> de<br />

waarder<strong>in</strong>g van de ondernom<strong>en</strong> culturele<br />

activiteit<strong>en</strong>; <strong>in</strong>zicht krijg<strong>en</strong> <strong>in</strong> de criteria <strong>en</strong><br />

drempels die van <strong>in</strong>vloed zijn <strong>op</strong> de keuze van<br />

schol<strong>en</strong> om al dan niet <strong>in</strong> schoolverband e<strong>en</strong><br />

bepaalde culturele activiteit te ondernem<strong>en</strong>.<br />

Enkele conclusies: slechts één school van de 101<br />

schol<strong>en</strong> heeft ge<strong>en</strong> culturele activiteit<strong>en</strong><br />

ondernom<strong>en</strong>; <strong>het</strong> bijwon<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> theater- of<br />

podium<strong>kunst</strong>voorstell<strong>in</strong>g is de meest ondernom<strong>en</strong><br />

culturele activiteit.<br />

Onderzoek basisonderwijs prov<strong>in</strong>cie Dr<strong>en</strong>the<br />

: <strong>in</strong>v<strong>en</strong>tarisatie culturele activiteit<strong>en</strong> :<br />

verdiep<strong>in</strong>gsonderzoek (vervoer, rol, ouders,<br />

motivatie voor bezoek Dr<strong>en</strong>ts Museum) / V.<br />

van Gr<strong>in</strong>sv<strong>en</strong> <strong>en</strong> K. Monn<strong>in</strong>k. - Utrecht : DUO<br />

Market Research, 1999. - Div. pag. : graf. -<br />

11<br />

Met bijl. - In <strong>op</strong>dr. van Erfgoed Actueel <strong>en</strong><br />

Cultuur <strong>en</strong> School<br />

(Onderzoeksrapportages <strong>cultuureducatie</strong><br />

Erfgoed Actueel <strong>en</strong> Cultuur <strong>en</strong> School)<br />

Dit rapport bevat de resultat<strong>en</strong> van twee<br />

onderzoek<strong>en</strong>. Het eerste onderzoek betreft e<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong>v<strong>en</strong>tariser<strong>en</strong>d onderzoek naar culturele<br />

activiteit<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> basisonderwijs. Doelstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong>:<br />

<strong>in</strong>zicht krijg<strong>en</strong> <strong>in</strong> de culturele activiteit<strong>en</strong> die <strong>in</strong><br />

<strong>het</strong> schooljaar (1997-1998) zijn ondernom<strong>en</strong>;<br />

waarder<strong>in</strong>g van de ondernom<strong>en</strong> culturele<br />

activiteit<strong>en</strong>; criteria <strong>en</strong> drempels die van <strong>in</strong>vloed<br />

zijn <strong>op</strong> de keuze van schol<strong>en</strong> om al dan niet <strong>in</strong><br />

schoolverband e<strong>en</strong> bepaalde culturele activiteit te<br />

ondernem<strong>en</strong>. Enkele conclusies: 6 van de 106<br />

schol<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> culturele activiteit<strong>en</strong><br />

ondernom<strong>en</strong>; <strong>het</strong> bijwon<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> theater- of<br />

podium<strong>kunst</strong>voorstell<strong>in</strong>g is de meest ondernom<strong>en</strong><br />

culturele activiteit. Het tweede onderzoek betreft<br />

e<strong>en</strong> onderzoek naar de organisatie van <strong>en</strong><br />

mogelijke problem<strong>en</strong> omtr<strong>en</strong>t vervoer met<br />

betrekk<strong>in</strong>g tot culturele activiteit<strong>en</strong> <strong>en</strong> de rol die<br />

ouders spel<strong>en</strong> bij <strong>het</strong> ondernem<strong>en</strong> van<br />

buit<strong>en</strong>schoolse culturele activiteit<strong>en</strong>. Daarnaast is<br />

onderzocht wat de motivatie van basisschol<strong>en</strong> is<br />

om e<strong>en</strong> bezoek te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> aan <strong>het</strong> Dr<strong>en</strong>ts<br />

Museum. De twee meest g<strong>en</strong>oemde red<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

waarom schol<strong>en</strong> <strong>het</strong> Dr<strong>en</strong>ts Museum bezoek<strong>en</strong><br />

zijn dat <strong>het</strong> aanbod goed aansluit <strong>op</strong> de less<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

dat <strong>het</strong> museum de leerl<strong>in</strong>g<strong>en</strong> leert over hun<br />

eig<strong>en</strong> omgev<strong>in</strong>g <strong>en</strong> cultuur.<br />

Onderzoek basisonderwijs prov<strong>in</strong>cie<br />

Gron<strong>in</strong>g<strong>en</strong> : <strong>in</strong>v<strong>en</strong>tarisatie culturele<br />

activiteit<strong>en</strong> / V. van Gr<strong>in</strong>sv<strong>en</strong> <strong>en</strong> K. Monn<strong>in</strong>k.<br />

- Utrecht : DUO Market Research, 1999. - 35<br />

p. : tab. - In <strong>op</strong>dr. van Erfgoed Actueel <strong>en</strong><br />

Cultuur <strong>en</strong> School. - Met bijl.: vrag<strong>en</strong>lijst<br />

(Onderzoeksrapportages <strong>cultuureducatie</strong><br />

Erfgoed Actueel <strong>en</strong> Cultuur <strong>en</strong> School)<br />

Doelstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong>: <strong>in</strong>zicht krijg<strong>en</strong> <strong>in</strong> de culturele<br />

activiteit<strong>en</strong> die <strong>in</strong> <strong>het</strong> schooljaar (1997-1998) zijn<br />

ondernom<strong>en</strong>; waarder<strong>in</strong>g van de ondernom<strong>en</strong><br />

culturele activiteit<strong>en</strong>; criteria <strong>en</strong> drempels die van<br />

<strong>in</strong>vloed zijn <strong>op</strong> de keuze van schol<strong>en</strong> om al dan<br />

niet <strong>in</strong> schoolverband e<strong>en</strong> bepaalde culturele<br />

activiteit te ondernem<strong>en</strong>. Enkele conclusies: 5<br />

schol<strong>en</strong> van de 105 hebb<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> culturele<br />

activiteit<strong>en</strong> ondernom<strong>en</strong>; <strong>het</strong> bijwon<strong>en</strong> van e<strong>en</strong><br />

theater- of podium<strong>kunst</strong>voorstell<strong>in</strong>g is de meest<br />

ondernom<strong>en</strong> culturele activiteit; <strong>het</strong> meest<br />

gehanteerde criterium is dat de activiteit moet<br />

bijdrag<strong>en</strong> aan de culturele vorm<strong>in</strong>g; kost<strong>en</strong>,<br />

afstand <strong>en</strong> vervoer word<strong>en</strong> g<strong>en</strong>oemd als drempel<br />

bij <strong>het</strong> ondernem<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> culturele activiteit.<br />

Onderzoek <strong>cultuureducatie</strong> Limburg / PBW<br />

Onderzoeksbureau voor Beleid <strong>en</strong> Bestuur <strong>en</strong><br />

E. van Lankvelt ... [et al.]. - Maastricht :<br />

PBW, 1996. - 3 dl. : tab. - In <strong>op</strong>dr. van<br />

Gedeputeerde Stat<strong>en</strong><br />

Het onderzoek <strong>cultuureducatie</strong> Limburg bestaat<br />

uit 3 deelrapportages: e<strong>en</strong> apart katern met de<br />

sam<strong>en</strong>vatt<strong>in</strong>g, conclusies <strong>en</strong> aanbevel<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van 2<br />

onderzoek<strong>en</strong>, te wet<strong>en</strong> e<strong>en</strong> onderzoek naar 2


<strong>Zicht</strong> <strong>op</strong>… <strong>kunst</strong>- <strong>en</strong> <strong>cultuureducatie</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> basisonderwijs<br />

<strong>kunst</strong>confrontatieproject<strong>en</strong> (project 'Kunst maakt<br />

school' <strong>in</strong> Held<strong>en</strong> <strong>en</strong> project 'Kunstconfrontatie<br />

basisonderwijs' <strong>in</strong> Kerkrade/Landgraaf) <strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

onderzoek naar <strong>het</strong> Educatief Programma van <strong>het</strong><br />

Bonnefant<strong>en</strong>museum; deelrapport 1 met de<br />

uitkomst<strong>en</strong> van onderzoek 1 (de 2 <strong>kunst</strong>confrontatieproject<strong>en</strong>);<br />

deelrapport 2 met de uitkomst<strong>en</strong><br />

van onderzoek 2 (Educatief Programma<br />

Bonnefant<strong>en</strong>museum). Het onderzoek is verricht<br />

om tot e<strong>en</strong> nadere plaatsbepal<strong>in</strong>g van <strong>cultuureducatie</strong><br />

<strong>in</strong> <strong>het</strong> prov<strong>in</strong>ciaal beleid te kom<strong>en</strong>.<br />

Onderzoek <strong>cultuureducatie</strong> Limburg .<br />

Deelrapport 1 : onderzoek naar 2<br />

<strong>kunst</strong>confrontatieproject<strong>en</strong> / PBW<br />

Ondezoeksbureau voor Beleid <strong>en</strong> Bestuur,<br />

E.van Lankvelt ... [et al.]. - Maastricht : PBW,<br />

1996. - 65 p. : tab. - Met bijl. <strong>en</strong> lit.<strong>op</strong>g.<br />

(Onderzoek <strong>cultuureducatie</strong> Limburg)<br />

Beschrev<strong>en</strong> is e<strong>en</strong> onderzoek naar 2<br />

<strong>kunst</strong>confrontatieproject<strong>en</strong> te wet<strong>en</strong> <strong>het</strong> project<br />

'Kunst maakt school' <strong>in</strong> Held<strong>en</strong> <strong>en</strong> project<br />

'Kunstconfrontatie basisonderwijs' <strong>in</strong><br />

Kerkrade/Landgraaf. De doelstell<strong>in</strong>g van de<br />

<strong>kunst</strong>confrontatieproject<strong>en</strong> is basisschoolleerl<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> contact te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> met alle<br />

<strong>kunst</strong>discipl<strong>in</strong>es door middel van <strong>het</strong> kijk<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

luister<strong>en</strong> naar professionele <strong>kunst</strong>uit<strong>in</strong>g<strong>en</strong> c.q.<br />

voorstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> of exposities. Daarnaast zijn de<br />

project<strong>en</strong> er<strong>op</strong> gericht de afstand tuss<strong>en</strong> <strong>kunst</strong> <strong>en</strong><br />

k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> te verkle<strong>in</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> de aandacht voor<br />

<strong>kunst</strong>educatie alsmede e<strong>en</strong> structurele <strong>in</strong>bedd<strong>in</strong>g<br />

ervan <strong>op</strong> schol<strong>en</strong> te stimuler<strong>en</strong>.<br />

Onderzoek <strong>cultuureducatie</strong> Limburg .<br />

Deelrapport 2 : onderzoek Educatief<br />

Programma Bonnefant<strong>en</strong>museum / PBW<br />

Onderzoeksbureau voor Beleid <strong>en</strong> Bestuur, E.<br />

van Lankvelt ... [et al.]. - Maastricht : PBW,<br />

1996. - 41 p. : tab. - Met bijl.<br />

(Onderzoek <strong>cultuureducatie</strong> Limburg)<br />

De doelstell<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> Educatief Programma is<br />

met name jonger<strong>en</strong> kijkervar<strong>in</strong>g <strong>en</strong> k<strong>en</strong>nis te<br />

lat<strong>en</strong> <strong>op</strong>do<strong>en</strong> met betrekk<strong>in</strong>g tot beeld<strong>en</strong>de <strong>kunst</strong><br />

<strong>en</strong> archeologie <strong>en</strong> k<strong>en</strong>nis te lat<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> met de<br />

verschill<strong>en</strong>de kant<strong>en</strong> van <strong>het</strong> Bonnefant<strong>en</strong>museum.<br />

Het Educatief Programma richt zich<br />

zowel <strong>op</strong> <strong>het</strong> voortgezet onderwijs als <strong>op</strong> <strong>het</strong><br />

basisonderwijs. Bij <strong>het</strong> basisonderwijs vorm<strong>en</strong> de<br />

leerl<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van de bov<strong>en</strong>bouw (groep<strong>en</strong> 6, 7 <strong>en</strong> 8)<br />

de doelgroep.<br />

Onderzoek <strong>cultuureducatie</strong> Limburg .<br />

Sam<strong>en</strong>vatt<strong>in</strong>g, conclusies <strong>en</strong> aanbevel<strong>in</strong>g<strong>en</strong> /<br />

PBW Prov<strong>in</strong>ciale Bestuurscommissie<br />

Welzijnsplann<strong>in</strong>g Limburg <strong>en</strong> E. van Lankvelt<br />

... [et al.]. - Maastricht : PBW, 1996. -<br />

Versch.pag. : tab. - Met bijl. <strong>en</strong> lit.<strong>op</strong>g.<br />

(Onderzoek <strong>cultuureducatie</strong> Limburg)<br />

Sam<strong>en</strong>vatt<strong>in</strong>g, conclusies <strong>en</strong> aanbevel<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van 2<br />

onderzoek<strong>en</strong>, te wet<strong>en</strong> e<strong>en</strong> onderzoek naar 2<br />

<strong>kunst</strong>confrontatieproject<strong>en</strong> (project 'Kunst maakt<br />

school' <strong>in</strong> Held<strong>en</strong> <strong>en</strong> project 'Kunstconfrontatie<br />

basisonderwijs'<strong>in</strong> Kerkrade/Landgraaf) <strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

onderzoek naar <strong>het</strong> Educatief Programma van <strong>het</strong><br />

12<br />

Bonnefant<strong>en</strong>museum. Enkele conclusies: zowel de<br />

<strong>kunst</strong>confrontatieproject<strong>en</strong> als <strong>het</strong> Educatief<br />

Programma van <strong>het</strong> Bonnefant<strong>en</strong>museum<br />

bestrijk<strong>en</strong> e<strong>en</strong> deel van <strong>het</strong> bredere terre<strong>in</strong> van<br />

<strong>cultuureducatie</strong>. Beide richt<strong>en</strong> zich voornamelijk<br />

<strong>op</strong> de professionele <strong>kunst</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>op</strong> de receptieve<br />

vorm van <strong>kunst</strong>educatie (kijk<strong>en</strong>/luister<strong>en</strong> naar<br />

<strong>kunst</strong>). In beperkte mate aan bod kom<strong>en</strong> de<br />

amateur<strong>kunst</strong><strong>en</strong>, <strong>het</strong> cultureel erfgoed (met name<br />

bij de project<strong>en</strong>) <strong>en</strong> de actieve vorm van<br />

<strong>cultuureducatie</strong> (leerl<strong>in</strong>g<strong>en</strong> creatief bezig lat<strong>en</strong><br />

zijn). Cultuureducatie <strong>in</strong> <strong>het</strong> basisonderwijs blijkt<br />

slechts onder bepaalde voorwaard<strong>en</strong> te leid<strong>en</strong> tot<br />

effect<strong>en</strong> <strong>op</strong> langere termijn <strong>in</strong> casu latere<br />

cultuurparticipatie. Bij de schooldirecties,<br />

leerkracht<strong>en</strong> <strong>en</strong> ouders die <strong>in</strong> beide onderzoek<strong>en</strong><br />

zijn b<strong>en</strong>aderd, blijkt e<strong>en</strong> draagvlak te bestaan<br />

voor <strong>cultuureducatie</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> basisonderwijs.<br />

Onderzoeksrapportage [basisonderwijs <strong>en</strong><br />

voortgezet onderwijs prov<strong>in</strong>cie Gelderland] /<br />

V. van Gr<strong>in</strong>sv<strong>en</strong> <strong>en</strong> K. Monn<strong>in</strong>k. - Utrecht :<br />

DUO Market Research, 1998. - 61 p. : graf. -<br />

In <strong>op</strong>dr. van Erfgoed Actueel<br />

(Onderzoeksrapportages <strong>cultuureducatie</strong><br />

Erfgoed Actueel <strong>en</strong> Cultuur <strong>en</strong> School)<br />

Resultat<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> onderzoek naar <strong>het</strong><br />

ondernem<strong>en</strong> van buit<strong>en</strong>schoolse culturele<br />

activiteit<strong>en</strong> door basisschol<strong>en</strong> <strong>en</strong> schol<strong>en</strong> voor<br />

algeme<strong>en</strong> voortgezet onderwijs <strong>in</strong> de prov<strong>in</strong>cie<br />

Gelderland. Gekek<strong>en</strong> is naar de verschill<strong>en</strong>de<br />

soort<strong>en</strong> activiteit<strong>en</strong> die zijn ondernom<strong>en</strong>, de<br />

waarder<strong>in</strong>g van deze activiteit<strong>en</strong> <strong>en</strong> naar de<br />

criteria voor <strong>het</strong> al dan niet ondernem<strong>en</strong> van<br />

buit<strong>en</strong>schoolse activiteit<strong>en</strong>. Enkele conclusies:<br />

veel schol<strong>en</strong> ondernem<strong>en</strong> culturele activiteit<strong>en</strong><br />

(primair onderwijs 97%, algeme<strong>en</strong> voortgezet<br />

onderwijs 64%). Van alle culturele activiteit<strong>en</strong><br />

scoort museumbezoek <strong>het</strong> hoogst, zowel <strong>in</strong> <strong>het</strong><br />

primair (69%) als <strong>in</strong> <strong>het</strong> voortgezet onderwijs<br />

(73%).<br />

Rapportage culturele activiteit<strong>en</strong> :<br />

e<strong>in</strong>drapportage basisonderwijs / V. van<br />

Gr<strong>in</strong>sv<strong>en</strong> <strong>en</strong> H. Kommer. - Utrecht : DUO<br />

Market Research, 2000. - 36 p. : tab. - In<br />

<strong>op</strong>dr. van Erfgoed Actueel <strong>en</strong> Cultuur &<br />

School<br />

(Onderzoeksrapportages <strong>cultuureducatie</strong><br />

Erfgoed Actueel <strong>en</strong> Cultuur <strong>en</strong> School)<br />

Resultat<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> onderzoek naar culturele<br />

activiteit<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> basisonderwijs. De<br />

doelstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> luid<strong>en</strong>: <strong>in</strong>zicht krijg<strong>en</strong> <strong>in</strong> de<br />

culturele activiteit<strong>en</strong> die <strong>het</strong> schooljaar<br />

1997/1998 werd<strong>en</strong> ondernom<strong>en</strong> door schol<strong>en</strong> uit<br />

de conv<strong>en</strong>antgebied<strong>en</strong> Gelderland, Dr<strong>en</strong>the,<br />

Gron<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, Amsterdam <strong>en</strong> D<strong>en</strong> Haag (alle<strong>en</strong> voor<br />

D<strong>en</strong> Haag zijn vrag<strong>en</strong> gesteld over schooljaar<br />

1998/1999); <strong>in</strong>zicht krijg<strong>en</strong> <strong>in</strong> de waarder<strong>in</strong>g van<br />

de ondernom<strong>en</strong> culturele activiteit<strong>en</strong>; <strong>in</strong>zicht<br />

krijg<strong>en</strong> <strong>in</strong> de criteria <strong>en</strong> drempels die van <strong>in</strong>vloed<br />

zijn <strong>op</strong> de keuze van schol<strong>en</strong> om al dan niet <strong>in</strong><br />

schoolverband e<strong>en</strong> bepaalde culturele activiteit te<br />

ondernem<strong>en</strong>. Enkele conclusies: vrijwel alle<br />

basisschol<strong>en</strong> (97%) hebb<strong>en</strong> aangegev<strong>en</strong> dat <strong>op</strong>


<strong>Zicht</strong> <strong>op</strong>… <strong>kunst</strong>- <strong>en</strong> <strong>cultuureducatie</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> basisonderwijs<br />

hun school <strong>in</strong> <strong>het</strong> afgel<strong>op</strong><strong>en</strong> schooljaar culturele<br />

activiteit<strong>en</strong> zijn ondernom<strong>en</strong>. Het bijwon<strong>en</strong> van<br />

e<strong>en</strong> theater- of podium<strong>kunst</strong>voorstell<strong>in</strong>g <strong>en</strong> <strong>het</strong><br />

bezoek<strong>en</strong> van musea zijn de meest ondernom<strong>en</strong><br />

culturele activiteit<strong>en</strong>.<br />

Schol<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>kunst</strong> : effect<strong>en</strong> van<br />

<strong>kunst</strong>educatie <strong>op</strong> cultuurdeelname /<br />

sam<strong>en</strong>gest. door L. Ranshuys<strong>en</strong> ; met<br />

medew. van H. Ganzeboom <strong>en</strong> W. Oud ;<br />

hoofdred. J. Ens<strong>in</strong>k ; e<strong>in</strong>dred. A. Langedijk ;<br />

red. M. van 't Hof. - Utrecht : LOKV, 1993. -<br />

87 p. : fig., tab. - Met lit.<strong>op</strong>g. - ISBN 90 6997<br />

055 4<br />

(Katern<strong>en</strong> <strong>kunst</strong>educatie ; 3)<br />

Ingegaan wordt <strong>op</strong> de effect<strong>en</strong> die <strong>kunst</strong>educatie<br />

<strong>in</strong> <strong>het</strong> primair <strong>en</strong> voortgezet onderwijs heeft <strong>op</strong><br />

latere cultuurdeelname <strong>en</strong> <strong>op</strong> de bijdrag<strong>en</strong> die<br />

<strong>kunst</strong>educatie levert aan sociale cultuurspreid<strong>in</strong>g.<br />

C<strong>en</strong>traal staat <strong>het</strong> rapport 'Cultuureducatie <strong>en</strong><br />

cultuurparticipatie, <strong>op</strong>zet <strong>en</strong> effect<strong>en</strong> van de<br />

Kunstkijkur<strong>en</strong> <strong>en</strong> de muziekluisterless<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong><br />

Amsterdamse primair onderwijs'.<br />

TIJDSCHRIFTARTIKELEN<br />

Cultuureducatie : niet aan de grote klok<br />

hang<strong>en</strong> / G. Berlijn <strong>en</strong> B. Berlijn<br />

In: Beeldaspect<strong>en</strong>. - Vol. 5(1993)9(Sept.6-8)<br />

Besprek<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> onderzoek 'Cultuureducatie <strong>en</strong><br />

cultuurparticipatie: <strong>op</strong>zet <strong>en</strong> effect<strong>en</strong> van de<br />

Kunstkijkur<strong>en</strong> <strong>en</strong> Muziekluisterless<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong><br />

Amsterdams primair onderwijs' uitgevoerd door L.<br />

Ranshuys<strong>en</strong> <strong>en</strong> H. Ganzeboom. Cultuureducatie <strong>in</strong><br />

<strong>het</strong> primair onderwijs blijkt wanneer <strong>het</strong> <strong>in</strong> de<br />

context van alle mogelijke vorm<strong>en</strong> van<br />

<strong>cultuureducatie</strong> wordt geplaatst, we<strong>in</strong>ig <strong>in</strong>vloed te<br />

hebb<strong>en</strong>. Wanneer de groep respond<strong>en</strong>t<strong>en</strong> die <strong>in</strong><br />

Amsterdam primair onderwijs volgde afzonderlijk<br />

wordt geanalyseerd b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> de context van de<br />

andere kanal<strong>en</strong> van culturele socialisatie, blijkt<br />

<strong>cultuureducatie</strong> effect<strong>en</strong> te hebb<strong>en</strong>. (LOKV)<br />

Feit<strong>en</strong> <strong>en</strong> cijfers over cultuurgedrag van<br />

schol<strong>en</strong> / C. Bunnik<br />

In: Oud nieuws. - Vol. (2000)3(12)<br />

E<strong>en</strong> korte besprek<strong>in</strong>g van de resultat<strong>en</strong> van e<strong>en</strong><br />

onderzoek van Bureau Duo Market Research <strong>in</strong><br />

<strong>op</strong>dracht van <strong>het</strong> M<strong>in</strong>isterie van OC<strong>en</strong>W/Cultureel<br />

Erfgoed, naar de culturele activiteit<strong>en</strong> die<br />

basisschol<strong>en</strong> <strong>en</strong> schol<strong>en</strong> voor voortgezet<br />

onderwijs ondernem<strong>en</strong> <strong>en</strong> de beweegred<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

daarvan. Het onderzoek conc<strong>en</strong>treerde zich <strong>op</strong><br />

vijf culturele activiteit<strong>en</strong>: <strong>het</strong> bijwon<strong>en</strong> van<br />

voorstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, <strong>het</strong> bezoek<strong>en</strong> van musea,<br />

<strong>op</strong><strong>en</strong>bare archiev<strong>en</strong>, archeologische <strong>op</strong>grav<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

of v<strong>in</strong>dplaats<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>het</strong> bezichtig<strong>en</strong> van (oude)<br />

gebouw<strong>en</strong>.<br />

Museumbezoek vult gereedschapskist : 'Als<br />

je <strong>en</strong>ige gereedschap e<strong>en</strong> hamer is, ziet ieder<br />

probleem eruit als e<strong>en</strong> spijker' / O. Reydon<br />

In: JSW = Jeugd <strong>in</strong> school <strong>en</strong> wereld. - Vol.<br />

82(1997)1(16-18)<br />

13<br />

Musea voor moderne <strong>en</strong> hed<strong>en</strong>daagse <strong>kunst</strong><br />

kunn<strong>en</strong> e<strong>en</strong> belangrijke rol spel<strong>en</strong> <strong>in</strong> de<br />

ontwikkel<strong>in</strong>g van k<strong>in</strong>der<strong>en</strong>. K<strong>in</strong>der<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> ler<strong>en</strong><br />

reflecter<strong>en</strong> <strong>in</strong> relatie tot <strong>kunst</strong> <strong>en</strong> ler<strong>en</strong> zich te<br />

conc<strong>en</strong>trer<strong>en</strong> <strong>op</strong> e<strong>en</strong> specifieke wijze. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong><br />

kunn<strong>en</strong> zij door e<strong>en</strong> bezoek aan e<strong>en</strong> museum hun<br />

<strong>op</strong>merk<strong>in</strong>gsgave, nieuwsgierigheid <strong>en</strong><br />

verwonder<strong>in</strong>g ontwikkel<strong>en</strong>. Tot slot word<strong>en</strong> <strong>en</strong>kele<br />

suggesties gegev<strong>en</strong> voor bijzondere (tijdelijke)<br />

t<strong>en</strong>toonstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

Vernieuw<strong>en</strong>de vorm<strong>en</strong> van cultuurspreid<strong>in</strong>g /<br />

<strong>in</strong>geleid door I. van Hamersveld ; bijdr. van<br />

B. Bakker ... [et al.]<br />

In: Boekmancahier. - Vol.<br />

11(1999)41(sept.225-291). - Themanummer.<br />

- Met lit.<strong>op</strong>g.<br />

Op<strong>en</strong>baar Kunstbezit pres<strong>en</strong>teerde <strong>in</strong> de jar<strong>en</strong><br />

vijftig e<strong>en</strong> vernieuw<strong>en</strong>de vorm van cultuurspreid<strong>in</strong>g<br />

door bij de est<strong>het</strong>ische <strong>op</strong>voed<strong>in</strong>g van<br />

<strong>het</strong> Nederlandse volk gebruik te mak<strong>en</strong> van de<br />

massamedia. Kunst- <strong>en</strong> <strong>cultuureducatie</strong> krijgt <strong>in</strong><br />

de jar<strong>en</strong> neg<strong>en</strong>tig e<strong>en</strong> structurele plek <strong>in</strong> <strong>het</strong><br />

onderwijs. De <strong>kunst</strong>vakk<strong>en</strong> word<strong>en</strong> steeds sterker<br />

geplaatst <strong>in</strong> <strong>het</strong> perspectief van latere cultuurdeelname.<br />

Doc<strong>en</strong>t<strong>en</strong> van Culturele <strong>en</strong> Kunstz<strong>in</strong>nige<br />

Vorm<strong>in</strong>g 1 (CKV 1) hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong> bredere<br />

<strong>op</strong>vatt<strong>in</strong>g van cultuur dan hun leerl<strong>in</strong>g<strong>en</strong>. Dankzij<br />

e<strong>en</strong> gebrekkige <strong>in</strong>frastructuur voor erfgoed <strong>in</strong> <strong>het</strong><br />

onderwijs slaat dit vak nog we<strong>in</strong>ig aan <strong>op</strong> schol<strong>en</strong>.<br />

Voor cultuurspreid<strong>in</strong>g, -educatie <strong>en</strong> -toerisme<br />

ligg<strong>en</strong> grote kans<strong>en</strong> <strong>in</strong> de nieuwe media.<br />

KERNDOELEN BASISONDERWIJS<br />

NEDERLANDSTALIGE PUBLICATIES<br />

De basisschool <strong>op</strong> weg naar 2006 : de<br />

m<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong>, <strong>het</strong> beleid, de buit<strong>en</strong>be<strong>en</strong>tjes <strong>en</strong><br />

de toekomst / J. Ahlers <strong>en</strong> K. Vreugd<strong>en</strong>hil. -<br />

Twello : Van Tricht, 1997. - 170 + 30 p. - Met<br />

bijl. - ISBN 90-73460-96-4<br />

In ti<strong>en</strong> hoofdstukk<strong>en</strong> wordt e<strong>en</strong> beeld gesc<strong>het</strong>st<br />

van de situatie <strong>in</strong> <strong>het</strong> basisonderwijs <strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

aantal alledaagse schoolzak<strong>en</strong> beschrev<strong>en</strong>: De<br />

basisschool <strong>op</strong> weg naar 2000 (over visies <strong>en</strong><br />

beleid); Het gaat goed, maar <strong>het</strong> kan beter<br />

(onderzoek <strong>en</strong> beleid); Verschill<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> schol<strong>en</strong><br />

(met onderzoeksgev<strong>en</strong>s); Meer sam<strong>en</strong>hang <strong>in</strong> de<br />

kerndoel<strong>en</strong>; Weer sam<strong>en</strong> naar school; Verschill<strong>en</strong>de<br />

visies <strong>op</strong> basisonderwijs; De buit<strong>en</strong>be<strong>en</strong>tjes<br />

(doorkijkjes uit vijf verschill<strong>en</strong>de traditionele<br />

vernieuw<strong>in</strong>gsschol<strong>en</strong>); De pedagog<strong>en</strong> (over<br />

traditionele <strong>en</strong> hed<strong>en</strong>daagse vernieuwers);<br />

Beroepsprofiel <strong>en</strong> <strong>op</strong>leid<strong>in</strong>g<strong>en</strong>; Na de basisschool<br />

(over keuzes <strong>en</strong> basisvorm<strong>in</strong>g).<br />

Bewaard verled<strong>en</strong> : cultureel erfgoed <strong>in</strong><br />

method<strong>en</strong> primair onderwijs / NICL,<br />

Nationaal Informatiec<strong>en</strong>trum Leermiddel<strong>en</strong>. -<br />

Enschede : SLO, 1998. - 2 dl. - Deel 2 is e<strong>en</strong><br />

aparte bijlage <strong>en</strong> bevat fotok<strong>op</strong>ieën uit de<br />

method<strong>en</strong>. - Met lit.<strong>op</strong>g.


<strong>Zicht</strong> <strong>op</strong>… <strong>kunst</strong>- <strong>en</strong> <strong>cultuureducatie</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> basisonderwijs<br />

Allereerst word<strong>en</strong> de kerndoel<strong>en</strong> primair<br />

onderwijs geanalyseerd om na te gaan bij welke<br />

vakk<strong>en</strong> <strong>en</strong> bij welke kerndoel<strong>en</strong><br />

aankn<strong>op</strong><strong>in</strong>gspunt<strong>en</strong> ligg<strong>en</strong> voor cultureel erfgoed.<br />

Vervolg<strong>en</strong>s word<strong>en</strong> method<strong>en</strong> geanalyseerd om na<br />

te gaan <strong>in</strong> hoeverre cultureel erfgoed e<strong>en</strong><br />

duidelijk herk<strong>en</strong>bare plaats heeft b<strong>in</strong>n<strong>en</strong><br />

onderwijsleermethod<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> primair onderwijs.<br />

De analyse omvat 14 method<strong>en</strong> voor<br />

aardrijkskunde, geschied<strong>en</strong>is, wereldoriëntatie,<br />

natuuronderwijs <strong>en</strong> tek<strong>en</strong><strong>en</strong>/handvaardigheid. Uit<br />

de analyse blijkt dat alle method<strong>en</strong> <strong>op</strong> één of<br />

andere manier cultureel erfgoed hebb<strong>en</strong><br />

<strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

Doel<strong>en</strong> <strong>en</strong> eis<strong>en</strong> : drie concept<strong>en</strong> bekek<strong>en</strong> / M.<br />

van d<strong>en</strong> Berghe. - [S.l. : s.n.], 1997. - 23 p.<br />

Vergelijk<strong>in</strong>g van de concept<strong>en</strong> herzi<strong>en</strong>e<br />

kerndoel<strong>en</strong> beeld<strong>en</strong>de vakk<strong>en</strong> basisonderwijs <strong>en</strong><br />

basisvorm<strong>in</strong>g, alsmede de e<strong>in</strong>dterm<strong>en</strong> vbo/mavo.<br />

Kerndoel<strong>en</strong> basisonderwijs 1998 : over de<br />

relaties tuss<strong>en</strong> de algem<strong>en</strong>e doel<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

kerndoel<strong>en</strong> per vak / OCW, M<strong>in</strong>isterie van<br />

Onderwijs, Cultuur <strong>en</strong> Wet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> ;<br />

voorw. K. Adelmund. - D<strong>en</strong> Haag : Sdu, 1998.<br />

- 92 p.: ill. - ISBN 90-346-3595-3<br />

Weergave van de kerndoel<strong>en</strong>, zoals deze <strong>in</strong> juni<br />

1998 wettelijk zijn vastgesteld. De kerndoel<strong>en</strong><br />

zijn e<strong>en</strong> herzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g van de kerndoel<strong>en</strong> uit 1993.<br />

Er zijn twee typ<strong>en</strong> kerndoel<strong>en</strong> voor <strong>het</strong><br />

basisonderwijs: leergebiedoverstijg<strong>en</strong>de<br />

kerndoel<strong>en</strong> gericht <strong>op</strong> <strong>het</strong> ontwikkel<strong>en</strong> of<br />

bevorder<strong>en</strong> van algem<strong>en</strong>e vaardighed<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

leergebiedspecifieke kerndoel<strong>en</strong> gericht <strong>op</strong> e<strong>en</strong><br />

bepaald leergebied. Het leergebied Kunstz<strong>in</strong>nige<br />

oriëntatie is onderverdeeld <strong>in</strong>: tek<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

handvaardigheid; muziek; spel/bevorder<strong>in</strong>g van<br />

<strong>het</strong> taalgebruik; beweg<strong>in</strong>g.<br />

Ontwikkel<strong>in</strong>gsdoel<strong>en</strong>, e<strong>in</strong>dterm<strong>en</strong>,<br />

kerndoel<strong>en</strong> : vergelijk<strong>in</strong>g<strong>en</strong> : <strong>het</strong> Vlaamse<br />

kleuter- <strong>en</strong> lager onderwijs <strong>en</strong> <strong>het</strong><br />

Nederlandse basisonderwijs / A. Janss<strong>en</strong>s <strong>en</strong><br />

J. Letschert. - D<strong>en</strong> Haag [etc.] : M<strong>in</strong>isterie<br />

van OCW [etc.], 1996. - 68 p. : ill. - C<strong>op</strong>. DVO<br />

<strong>en</strong> SLO. - Met lit.<strong>op</strong>g. - ISBN 90-346-3297-0<br />

In <strong>het</strong> kader van <strong>het</strong> Nederlands-Vlaams<br />

actieprogramma GENT is door de Di<strong>en</strong>st voor<br />

Onderwijsontwikkel<strong>in</strong>g (DVO) <strong>en</strong> <strong>het</strong> Instituut<br />

voor Leerplanontwikkel<strong>in</strong>g (SLO) e<strong>en</strong> verk<strong>en</strong>n<strong>in</strong>g<br />

verricht naar verschill<strong>en</strong> <strong>en</strong> overe<strong>en</strong>komst<strong>en</strong> van<br />

ontwikkel<strong>in</strong>gsdoel<strong>en</strong>, e<strong>in</strong>dterm<strong>en</strong> <strong>en</strong> kerndoel<strong>en</strong> <strong>in</strong><br />

beide land<strong>en</strong>.<br />

Verantwoord<strong>in</strong>g van de peil<strong>in</strong>g muziek e<strong>in</strong>de<br />

basisonderwijs 1992 / onder red. van J.J.<br />

van Weerd<strong>en</strong>. - Arnhem : Cito, 1997. - 107 p.<br />

: fig., tab. - Met lit.<strong>op</strong>g. <strong>en</strong> bijl.<br />

Aanvull<strong>in</strong>g <strong>op</strong> de publicatie 'Balans van <strong>het</strong><br />

muziekonderwijs aan <strong>het</strong> e<strong>in</strong>de van de<br />

basisschool' (PPON-rapport 7). De nadruk ligt <strong>op</strong><br />

de verantwoord<strong>in</strong>g van de gehanteerde<br />

procedures bij de constructie van de gehanteerde<br />

<strong>in</strong>strum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, de uitvoer<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> onderzoek <strong>en</strong><br />

14<br />

de analyse van de gegev<strong>en</strong>s. Aan de orde kom<strong>en</strong>:<br />

dome<strong>in</strong>beschrijv<strong>in</strong>g <strong>en</strong> <strong>in</strong>strum<strong>en</strong>tconstructie,<br />

streekproeftrekk<strong>in</strong>g <strong>en</strong> dataverzamel<strong>in</strong>g,<br />

resultat<strong>en</strong> van de aanbod<strong>in</strong>v<strong>en</strong>tarisatie,<br />

methodologische <strong>en</strong> statistische techniek<strong>en</strong>,<br />

resultat<strong>en</strong> van de leerl<strong>in</strong>g<strong>in</strong>strum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

<strong>in</strong>terpretatiekader voor de uitkomst<strong>en</strong>.<br />

TIJDSCHRIFTARTIKELEN<br />

Balans van <strong>het</strong> muziekonderwijs aan <strong>het</strong><br />

e<strong>in</strong>de van de basisschool : e<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>vatt<strong>in</strong>g<br />

van <strong>het</strong> PPON-Symposium / R. Mulder<br />

In: Muziek & onderwijs. - Vol.<br />

33(1996)1(jan/feb.20-21)<br />

Verslag van <strong>het</strong> Symposium Periodieke Peil<strong>in</strong>g<br />

Onderwijsniveau (PPON-symposium), gehoud<strong>en</strong><br />

<strong>op</strong> 13 oktober 1995 te Utrecht. Vier muziekpedagog<strong>en</strong><br />

onderzocht<strong>en</strong> de kwaliteit van <strong>het</strong><br />

muziekonderwijs <strong>op</strong> 88 lagere schol<strong>en</strong> <strong>in</strong> Noord-<br />

Brabant. C<strong>en</strong>trale thema's: kerndoel<strong>en</strong> <strong>en</strong> beleid;<br />

goed muziekonderwijs; de lesgever; de toekomst.<br />

'Dan do<strong>en</strong> ze <strong>het</strong> <strong>op</strong> die pabo niet goed<br />

Ineke!': startbekwaamhed<strong>en</strong> muziek leraar<br />

primair onderwijs / R. van der Lei<br />

In: Muziek & onderwijs. - Vol.<br />

36(1999)5(sept./okt.119-121)<br />

Beschrijv<strong>in</strong>g van de startbekwaamhed<strong>en</strong> van de<br />

beg<strong>in</strong>n<strong>en</strong>de leraar basisonderwijs, <strong>op</strong>gesteld door<br />

<strong>het</strong> Instituut voor Leerplanontwikkel<strong>in</strong>g (SLO) <strong>en</strong><br />

de Ver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g Sam<strong>en</strong>werk<strong>en</strong>de Landelijke Pedagogische<br />

C<strong>en</strong>tra (VSLPC) <strong>in</strong> <strong>op</strong>dracht van <strong>het</strong><br />

M<strong>in</strong>isterie van OC<strong>en</strong>W. De bekwaamhed<strong>en</strong> vall<strong>en</strong><br />

uite<strong>en</strong> <strong>in</strong> algem<strong>en</strong>e <strong>en</strong> vakspecifieke bekwaamhed<strong>en</strong>.<br />

De verwacht<strong>in</strong>g is dat <strong>het</strong> M<strong>in</strong>isterie de<br />

startbekwaamhed<strong>en</strong> zal transformer<strong>en</strong> tot startbekwaamheidseis<strong>en</strong>.<br />

Herzi<strong>en</strong>e kerndoel<strong>en</strong> basisonderwijs <strong>en</strong><br />

basisvorm<strong>in</strong>g<br />

In: Muziek & onderwijs. - Vol.<br />

34(1997)1(jan./feb.170-174)<br />

Integrale tekst van de herzi<strong>en</strong>e kerndoel<strong>en</strong><br />

basisvorm<strong>in</strong>g, basisonderwijs, de <strong>in</strong>leid<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

daar<strong>op</strong> <strong>en</strong> <strong>het</strong> comm<strong>en</strong>taar van de deskundige die<br />

betrokk<strong>en</strong> was bij de totstandkom<strong>in</strong>g van de<br />

herzi<strong>en</strong>e kerndoel<strong>en</strong> basisvorm<strong>in</strong>g.<br />

Plezier <strong>en</strong> kwaliteit : vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong> of vijand<strong>en</strong>? :<br />

discussie naar aa<strong>nl</strong>eid<strong>in</strong>g van de resultat<strong>en</strong><br />

PPON-muziek / J. van Weerd<strong>en</strong><br />

In: De Pyramide. - Vol. 53(1999)2(apr.39-<br />

42). - Met tab.<br />

Sam<strong>en</strong>vatt<strong>in</strong>g van de uitkomst<strong>en</strong> <strong>op</strong> <strong>het</strong> gebied<br />

van muziek van <strong>het</strong> project PPON (Periodieke<br />

Peil<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> Onderwijsniveau). Aan de orde<br />

kom<strong>en</strong>: onderwijsaanbod <strong>en</strong> praktische vaardighed<strong>en</strong><br />

waaronder klassikaal z<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>in</strong>dividuele<br />

vaardighed<strong>en</strong>. De conclusie luidt dat <strong>het</strong> met de<br />

kwaliteit van <strong>het</strong> muziekonderwijs droevig gesteld<br />

staat. De praktische vaardighed<strong>en</strong> zijn onvoldo<strong>en</strong>de<br />

<strong>en</strong> de cognitieve aspect<strong>en</strong> zijn nauwelijks<br />

beter.


<strong>Zicht</strong> <strong>op</strong>… <strong>kunst</strong>- <strong>en</strong> <strong>cultuureducatie</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> basisonderwijs<br />

WEBSITE<br />

www.cfi.<strong>nl</strong>:<br />

De complete tekst van de kerndoel<strong>en</strong><br />

basisonderwijs.<br />

CULTURELE INSTELLINGEN EN HET<br />

BASISONDERWIJS<br />

NEDERLANDSTALIGE PUBLICATIES<br />

Cultuureducatie : aandachtspunt<strong>en</strong> voor<br />

afstemm<strong>in</strong>g buit<strong>en</strong>schools <strong>en</strong> regulier<br />

onderwijsaanbod : primair onderwijs / Th.<br />

Beker, A. Jacobse <strong>en</strong> I. Rooz<strong>en</strong>. - Enschede :<br />

SLO, 1999. - 42 p. - Met lit.<strong>op</strong>g. <strong>en</strong> bijl.<br />

Kerndoel<strong>en</strong> basisonderwijs met aankn<strong>op</strong><strong>in</strong>gspunt<strong>en</strong><br />

voor <strong>cultuureducatie</strong>. De brochure is e<strong>en</strong><br />

uitwerk<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> vraagstell<strong>in</strong>g aangaande de<br />

aansluit<strong>in</strong>gsproblematiek van <strong>het</strong> aanbod van<br />

buit<strong>en</strong>schoolse cultuur<strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>op</strong> <strong>het</strong> regulier<br />

aanbod <strong>in</strong> <strong>het</strong> primair onderwijs. Er wordt e<strong>en</strong><br />

standpunt betrokk<strong>en</strong> met betrekk<strong>in</strong>g tot de<br />

def<strong>in</strong>iër<strong>in</strong>g van <strong>en</strong>ige begripp<strong>en</strong> die <strong>op</strong> <strong>het</strong><br />

onderhavig terre<strong>in</strong> e<strong>en</strong> rol spel<strong>en</strong>. Vervolg<strong>en</strong>s<br />

wordt bezi<strong>en</strong> hoe de relatie is van <strong>cultuureducatie</strong><br />

t<strong>en</strong> <strong>op</strong>zichte van <strong>het</strong> vastgestelde onderwijsaanbod<br />

(kerndoel<strong>en</strong>) van de basisschool. Daarna<br />

word<strong>en</strong> aandachtspunt<strong>en</strong> gegev<strong>en</strong> die basisschol<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> culturele <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> gebruik<strong>en</strong><br />

om hun aanbod <strong>op</strong> elkaar af te stemm<strong>en</strong>. Tot<br />

slot wordt e<strong>en</strong> praktijkvoorbeeld gegev<strong>en</strong> van<br />

sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>g tuss<strong>en</strong> onderwijs <strong>en</strong> culturele<br />

<strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

Cultuureducatie <strong>in</strong> Amsterdam : aanbod <strong>en</strong><br />

afname van <strong>kunst</strong> <strong>en</strong> cultuur <strong>in</strong> <strong>het</strong><br />

Amsterdamse onderwijs / F. Haanstra <strong>en</strong> H.<br />

L<strong>in</strong>gton. - Amsterdam : SCO Kohnstamm<br />

Instituut, 1998. - 25 p. : fig., tab. - Met bijl.,<br />

adress<strong>en</strong>lijst <strong>en</strong> lit.<strong>op</strong>g.<br />

Onderzoek onder 90 <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> met als doel e<strong>en</strong><br />

overzicht te verkrijg<strong>en</strong> van <strong>het</strong> aanbod <strong>op</strong> <strong>het</strong><br />

gebied van <strong>kunst</strong> <strong>en</strong> cultuur door <strong>het</strong> Amsterdamse<br />

onderwijs <strong>in</strong> de schooljar<strong>en</strong> 1996/1997 <strong>en</strong><br />

1997/1998. Op basis van de verkreg<strong>en</strong> gegev<strong>en</strong>s<br />

is e<strong>en</strong> overzicht gemaakt met per <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g <strong>het</strong><br />

soort aanbod <strong>en</strong> de afname.<br />

Cultuurhistorie <strong>in</strong> <strong>het</strong> onderwijs / M. van der<br />

Heide ; onder red. van G. Buist <strong>en</strong> K. Klomp. -<br />

Zwolle : Kunst & Cultuur Overijssel ; Kunst<br />

<strong>op</strong> School <strong>in</strong> Overijssel, 1999. - 71 p. : ill.<br />

Verslag van e<strong>en</strong> studiemiddag cultuurhistorie <strong>in</strong><br />

<strong>het</strong> onderwijs, welke plaats vond <strong>op</strong> 28 oktober<br />

1998 <strong>in</strong> Huis Nieuw Rande <strong>in</strong> Zwolle. Doel van<br />

deze dag was nieuwe sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>gsproject<strong>en</strong><br />

tuss<strong>en</strong> schol<strong>en</strong> <strong>en</strong> cultuurhistorische <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

te stimuler<strong>en</strong>. Na <strong>in</strong>leid<strong>en</strong>de bijdrag<strong>en</strong> over <strong>het</strong><br />

project Cultuur <strong>en</strong> School <strong>en</strong> de voorwaard<strong>en</strong><br />

voor e<strong>en</strong> succesvol schoolproject rondom<br />

cultureel erfgoed, volgt e<strong>en</strong> verslag van vier<br />

worksh<strong>op</strong>s over regionale project<strong>en</strong>. Tot slot<br />

wordt <strong>in</strong>gegaan <strong>op</strong> de situatie voor de prov<strong>in</strong>cie<br />

15<br />

Overijssel <strong>en</strong> de rol van Kunst & Cultuur<br />

Overijssel <strong>op</strong> <strong>het</strong> gebied van erfgoededucatie.<br />

Inv<strong>en</strong>tarisatieonderzoek Cultuur <strong>en</strong> School /<br />

B. de Groot, F. Haanstra <strong>en</strong> M. van Hoorn. -<br />

2e dr. - Utrecht : LOKV, 2000. - 3 dl. (20, 19,<br />

36 p.) : tab. - In <strong>op</strong>dr. van <strong>het</strong> M<strong>in</strong>isterie van<br />

Onderwijs, Cultuur <strong>en</strong> Wet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong>. - In<br />

sam<strong>en</strong>w. met <strong>het</strong> LOKV, Nederlands Instituut<br />

voor Kunsteducatie, SCO-Kohnstamm<br />

Instituut <strong>en</strong> Bert de Groot B.V. - 1e dr.:1998.<br />

- Met lit.<strong>op</strong>g.<br />

Het <strong>in</strong>v<strong>en</strong>tariser<strong>en</strong>d onderzoek bestaat uit drie<br />

deelonderzoek<strong>en</strong>. In <strong>het</strong> eerste deelonderzoek is<br />

<strong>het</strong> aanbod van culturele <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> bedoeld<br />

voor <strong>het</strong> primair <strong>en</strong> voortgezet onderwijs <strong>in</strong> kaart<br />

gebracht (Deel 1: Aanbod <strong>cultuureducatie</strong>).<br />

Het tweede deelonderzoek heeft e<strong>en</strong> beeld<br />

gesc<strong>het</strong>st van de activiteit<strong>en</strong> die <strong>het</strong> primair <strong>en</strong><br />

voortgezet onderwijs <strong>op</strong> <strong>het</strong> gebied van<br />

<strong>cultuureducatie</strong> ontwikkel<strong>en</strong> (Deel 2: Cultuureducatie<br />

<strong>op</strong> basisschol<strong>en</strong> <strong>en</strong> schol<strong>en</strong> voor<br />

voortgezet onderwijs).<br />

In <strong>het</strong> derde deelonderzoek wordt e<strong>en</strong> overzicht<br />

gegev<strong>en</strong> <strong>op</strong> welke manier regionale <strong>op</strong>leid<strong>in</strong>gsc<strong>en</strong>tra<br />

(ROC) aandacht bested<strong>en</strong> aan <strong>cultuureducatie</strong><br />

(Deel 3: Cultuureducatie <strong>op</strong> regionale<br />

<strong>op</strong>leid<strong>in</strong>gsc<strong>en</strong>tra).<br />

lees of dow<strong>nl</strong>oad ook van:<br />

www.cultuurnetwerk.<strong>nl</strong><br />

!<br />

Kunstbemiddel<strong>in</strong>g voor k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> <strong>en</strong> jonger<strong>en</strong><br />

/ J. Oostwoud Wijd<strong>en</strong>es ... [et al.] ;<br />

hoofdred. J. Ens<strong>in</strong>k. - Utrecht : LOKV, 1996. -<br />

86 p. - Met lit.<strong>op</strong>g. <strong>en</strong> bijl. - ISBN 90-6997-<br />

074-0<br />

E<strong>en</strong> verk<strong>en</strong>n<strong>en</strong>d onderzoek naar de visie,<br />

werkwijze, selectie <strong>en</strong> afnamegegev<strong>en</strong>s van<br />

bemiddel<strong>in</strong>gs<strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van <strong>kunst</strong>aanbod voor<br />

<strong>het</strong> onderwijs. Daarnaast e<strong>en</strong> overzicht van de<br />

ontwikkel<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> mogelijkhed<strong>en</strong> van <strong>het</strong> sociaalcultureel<br />

werk wat betreft <strong>kunst</strong>aanbod voor<br />

k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> <strong>en</strong> jonger<strong>en</strong>, <strong>en</strong> e<strong>en</strong> artikel waar<strong>in</strong> de<br />

ontwikkel<strong>in</strong>g van de <strong>kunst</strong>bemiddel<strong>in</strong>g vanaf de<br />

jar<strong>en</strong> vijftig tot <strong>en</strong> met de huidige situatie <strong>in</strong><br />

Nederland wordt besprok<strong>en</strong>.<br />

Multicultureel <strong>kunst</strong>programma<br />

basisonderwijs Leid<strong>en</strong> 1994-1995 /<br />

sam<strong>en</strong>gest. door F. van der Hulst. - D<strong>en</strong> Haag<br />

: SSKV, 1996. - 7 p.<br />

Verslag van e<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>gsproject tuss<strong>en</strong> de<br />

geme<strong>en</strong>te Leid<strong>en</strong>, de Streekmuziekschool Leid<strong>en</strong><br />

e.o., K&O <strong>en</strong> de SSKV. Doel van <strong>het</strong> project was<br />

<strong>het</strong> basisonderwijs te stimuler<strong>en</strong> om nader k<strong>en</strong>nis<br />

te nem<strong>en</strong> van, <strong>en</strong> <strong>in</strong>zicht te krijg<strong>en</strong> <strong>in</strong> de verscheid<strong>en</strong>heid<br />

van culturele uit<strong>in</strong>g<strong>en</strong>. Dit werd<br />

gedaan door <strong>het</strong> aanbied<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>hang<strong>en</strong>d<br />

pakket van actieve, receptieve <strong>en</strong> reflectieve<br />

<strong>kunst</strong>educatie. Het verslag gaat bekn<strong>op</strong>t <strong>in</strong> <strong>op</strong> de<br />

verschill<strong>en</strong>de facett<strong>en</strong> bij de <strong>op</strong>zet, uitvoer<strong>in</strong>g <strong>en</strong><br />

evaluatie van <strong>het</strong> project.<br />

Museum <strong>en</strong> onderwijs : ervar<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

handreik<strong>in</strong>g<strong>en</strong> voor museumbezoek door


<strong>Zicht</strong> <strong>op</strong>… <strong>kunst</strong>- <strong>en</strong> <strong>cultuureducatie</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> basisonderwijs<br />

primair <strong>en</strong> voortgezet onderwijs /<br />

Initiatiefgroep Musea & Onderwijs ; onder<br />

red. van F. Smolders. - Leuv<strong>en</strong> [etc.] :<br />

Garant, 1999. - 139 p. : ill. - Met lit.<strong>op</strong>g. <strong>en</strong><br />

websites. - ISBN 90-5350-931-3<br />

Hoe kan e<strong>en</strong> museum <strong>in</strong>gezet word<strong>en</strong> als<br />

contextrijke externe leeromgev<strong>in</strong>g voor schol<strong>en</strong>?<br />

In acht beschouw<strong>en</strong>de artikel<strong>en</strong> wordt getracht<br />

e<strong>en</strong> antwoord te gev<strong>en</strong> <strong>op</strong> deze vraag. Daarnaast<br />

wordt ook praktische <strong>in</strong>formatie gegev<strong>en</strong>: Met de<br />

basisschool naar <strong>het</strong> museum (checklist); Met <strong>het</strong><br />

voortgezet onderwijs naar <strong>het</strong> museum<br />

(checklist); Musea hal<strong>en</strong> onderwijsgroep<strong>en</strong> PO <strong>en</strong><br />

VO <strong>en</strong> studiehuisleerl<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>in</strong> huis (checklist);<br />

Lijst van websites <strong>en</strong> lijst met ideeënboek<strong>en</strong>.<br />

Rapportage pilot-onderzoek [basisonderwijs<br />

prov<strong>in</strong>cie Utrecht] Worksh<strong>op</strong>s Erfgoed<br />

Actueel / V. van Gr<strong>in</strong>sv<strong>en</strong> <strong>en</strong> K. Monn<strong>in</strong>k ;<br />

i.o.v. Erfgoed Actueel <strong>en</strong> Cultuur <strong>en</strong> School. -<br />

Utrecht : DUO Market Research,1998. - 51 p.<br />

: tab., graf.<br />

In juni 1998 is <strong>in</strong> <strong>op</strong>dracht van Erfgoed Actueel<br />

e<strong>en</strong> pilot-onderzoek uitgevoerd onder schol<strong>en</strong><br />

primair onderwijs <strong>in</strong> de prov<strong>in</strong>cie Utrecht. Het<br />

onderzoek bestaat uit twee onderdel<strong>en</strong>: 1. e<strong>en</strong><br />

algeme<strong>en</strong> onderdeel: wat ondernem<strong>en</strong> schol<strong>en</strong><br />

aan (buit<strong>en</strong>schoolse) culturele activiteit<strong>en</strong> <strong>en</strong> hoe<br />

waarder<strong>en</strong> zij deze activiteit<strong>en</strong>; 2. e<strong>en</strong> specifiek<br />

onderdeel: e<strong>en</strong> evaluatie van <strong>het</strong> project 'Bouw<strong>en</strong><br />

aan de poort' door deelnemers aan <strong>het</strong> project.<br />

Bouw<strong>en</strong> aan de poort heeft betrekk<strong>in</strong>g <strong>op</strong> de stad<br />

Amersfoort. Onderdeel van <strong>het</strong> project zijn e<strong>en</strong><br />

museumles <strong>in</strong> museum Flehite <strong>en</strong> e<strong>en</strong> bezoek aan<br />

de K<strong>op</strong>pelpoort. Enige conclusies: <strong>op</strong> bijna alle<br />

schol<strong>en</strong> word<strong>en</strong> (buit<strong>en</strong>schoolse) activiteit<strong>en</strong><br />

ondernom<strong>en</strong>; alle respond<strong>en</strong>t<strong>en</strong> die aan <strong>het</strong><br />

project Bouw<strong>en</strong> aan de poort hebb<strong>en</strong><br />

deelg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>, beoordel<strong>en</strong> <strong>het</strong> project positief.<br />

Ridders van de ronde tafel : <strong>cultuureducatie</strong><br />

<strong>in</strong> <strong>het</strong> jaar 2000 / S. van Schaik. - D<strong>en</strong> Haag :<br />

Vier Grote Sted<strong>en</strong> Kunsteducatie, 2000. - 31<br />

p. : ill., tab. - Met bijl.<br />

In diverse <strong>in</strong>terviews kom<strong>en</strong> betrokk<strong>en</strong><strong>en</strong> aan <strong>het</strong><br />

woord over <strong>cultuureducatie</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> jaar 2000. Het<br />

is toegespitst <strong>op</strong> <strong>cultuureducatie</strong> voor k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> <strong>in</strong><br />

<strong>het</strong> basisonderwijs. Interviews met: Els Kuijper<br />

(wethouder Onderwijs Rotterdam), Manja<br />

Stoovelaar (directeur Vijfde Montessoribasisschool<br />

Amsterdam), Josée Flaton (hoofd<br />

Onderwijs van <strong>het</strong> Koor<strong>en</strong>huis <strong>in</strong> D<strong>en</strong> Haag), Hans<br />

Locher (directeur van <strong>het</strong> Haags Geme<strong>en</strong>temuseum),<br />

Betty de Jong (moeder van 2 jonge<br />

k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> <strong>in</strong> Utrecht), Peter Maissan (directeur van<br />

<strong>het</strong> Utrechtse C<strong>en</strong>trum voor de Kunst<strong>en</strong>),<br />

Jeanette van der Valk (educatief medewerker RO<br />

Theater Rotterdam) <strong>en</strong> Erna Re<strong>in</strong>sma (leerkracht<br />

aan e<strong>en</strong> basisschool <strong>in</strong> D<strong>en</strong> Haag).<br />

In de bijlage word<strong>en</strong> feit<strong>en</strong> <strong>en</strong> cijfers gegev<strong>en</strong><br />

van de <strong>kunst</strong>m<strong>en</strong>u's <strong>in</strong> de vier grote sted<strong>en</strong><br />

(Amsterdam, Rotterdam, D<strong>en</strong> Haag <strong>en</strong> Utrecht).<br />

School <strong>en</strong> omgev<strong>in</strong>g : e<strong>en</strong> notitie over de<br />

theorie <strong>in</strong> project<strong>en</strong> <strong>en</strong> hun relatie met de<br />

16<br />

<strong>in</strong>terculturele kwaliteit van <strong>het</strong> onderwijs /<br />

M. van Erp ; met medew. van A. Ve<strong>en</strong> <strong>en</strong> T.<br />

Moerkamp. - Amsterdam : SCO-Kohnstamm<br />

Instituut, 1997. - 213 p. : tab. - Met lit.<strong>op</strong>g.<br />

<strong>en</strong> bijl. - ISBN 90-6813-519-8<br />

Notitie geschrev<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>op</strong>dracht van de Projectgroep<br />

Intercultureel Onderwijs (ICO). De<br />

projectgroep is <strong>in</strong>gesteld om e<strong>en</strong> extra stimulans<br />

te gev<strong>en</strong> aan de realiser<strong>in</strong>g van <strong>in</strong>tercultureel<br />

onderwijs. Bevat bijdrag<strong>en</strong> voor de <strong>in</strong> <strong>het</strong><br />

voorjaar van 1997 gehoud<strong>en</strong> confer<strong>en</strong>tie met <strong>het</strong><br />

thema 'schakel<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> school <strong>en</strong> omgev<strong>in</strong>g'.<br />

Vraagstell<strong>in</strong>g van deze confer<strong>en</strong>tie was: hoe kan<br />

de wisselwerk<strong>in</strong>g tuss<strong>en</strong> school <strong>en</strong> wijk/omgev<strong>in</strong>g<br />

word<strong>en</strong> verbeterd <strong>en</strong> hoe kan e<strong>en</strong> betere<br />

wisselwerk<strong>in</strong>g bijdrag<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> verhog<strong>in</strong>g van<br />

de <strong>in</strong>terculturele kwaliteit van <strong>het</strong> onderwijs?<br />

Verslag studiemiddag : schol<strong>en</strong> ad<strong>op</strong>ter<strong>en</strong><br />

monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> / NCM, Sticht<strong>in</strong>g Nationaal<br />

Contact Monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>. - Amsterdam : NCM,<br />

1998. - 30 p.<br />

Op 15 september 1998 organiseerd<strong>en</strong> Erfgoed<br />

Actueel, <strong>het</strong> Nationaal Contact Monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

(NCM) <strong>en</strong> de Rijksdi<strong>en</strong>st voor de Monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>zorg<br />

(RDMZ) <strong>in</strong> <strong>het</strong> Filmmuseum <strong>in</strong> Amsterdam e<strong>en</strong><br />

studiemiddag over <strong>het</strong> project Schol<strong>en</strong> ad<strong>op</strong>ter<strong>en</strong><br />

Monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>. Dit project is <strong>in</strong> 1993 <strong>in</strong> Italië<br />

gestart <strong>en</strong> van daaruit over diverse Eur<strong>op</strong>ese<br />

land<strong>en</strong> verspreid. In Nederland hebb<strong>en</strong> NCM <strong>en</strong><br />

RDMZ <strong>het</strong> project <strong>op</strong>gepakt <strong>en</strong> <strong>het</strong> boekje Schol<strong>en</strong><br />

ad<strong>op</strong>ter<strong>en</strong> Monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> uitgegev<strong>en</strong>. De publicatie<br />

is e<strong>en</strong> goed voorbeeld van wat er met cultureel<br />

erfgoed <strong>in</strong> <strong>het</strong> onderwijs mogelijk is. Op de<br />

studiemiddag is de methode besprok<strong>en</strong> <strong>en</strong> werd<br />

e<strong>en</strong> aantal goed l<strong>op</strong><strong>en</strong>de voorbeeld<strong>en</strong><br />

gepres<strong>en</strong>teerd <strong>en</strong> bediscussieerd.<br />

TIJDSCHRIFTARTIKELEN<br />

Basisschol<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>het</strong> museum / L. Edelkoort-<br />

Van der Vlerk<br />

In: De kroniek. - Vol. 2(2000)3(sept.7)<br />

De auteur gaat <strong>in</strong> <strong>op</strong> museumless<strong>en</strong> voor <strong>het</strong><br />

basisonderwijs die gegev<strong>en</strong> word<strong>en</strong> <strong>in</strong> museum<br />

Flehite te Amersfoort. Voor elke leeftijdsgroep is<br />

e<strong>en</strong> les ontwikkeld. Diverse less<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

toegelicht, waaronder de les 'Vroeger <strong>en</strong> Nu' voor<br />

k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> van 5 tot 7 jaar <strong>en</strong> e<strong>en</strong> les over<br />

archeologie <strong>in</strong> Amersfoort.<br />

Begeleid<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de beeld<strong>en</strong>de vakk<strong>en</strong> <strong>op</strong> de<br />

basisschool / A. Brouwer-Bosman<br />

In: Beeldaspect<strong>en</strong>. - Vol.<br />

10(1998)12(dec.14-15)<br />

E<strong>en</strong> beschrijv<strong>in</strong>g van de werkzaamhed<strong>en</strong> van de<br />

auteur, consul<strong>en</strong>te beeld<strong>en</strong>de vormgev<strong>in</strong>g bij <strong>het</strong><br />

Kunst<strong>en</strong>c<strong>en</strong>trum Gron<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, afdel<strong>in</strong>g Kunst <strong>op</strong><br />

School. De consul<strong>en</strong>te bezoekt basisschol<strong>en</strong> <strong>in</strong> de<br />

prov<strong>in</strong>cie Gron<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> begeleidt ze bij <strong>het</strong> gev<strong>en</strong><br />

van less<strong>en</strong> beeld<strong>en</strong>de vormgev<strong>in</strong>g (tek<strong>en</strong><strong>en</strong>,<br />

hand<strong>en</strong>arbeid <strong>en</strong> textiele werkvorm<strong>en</strong>).<br />

E<strong>en</strong> bezoek aan e<strong>en</strong> <strong>kunst</strong><strong>en</strong>aar / A. Veltman<br />

In: JSW = Jeugd <strong>in</strong> school <strong>en</strong> wereld. - Vol.<br />

84(2000)6(feb.16-18)


<strong>Zicht</strong> <strong>op</strong>… <strong>kunst</strong>- <strong>en</strong> <strong>cultuureducatie</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> basisonderwijs<br />

Beschrijv<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> bezoek van k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> uit<br />

groep 4 van de G.J. van de Br<strong>in</strong>kschool uit<br />

Wag<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong> aan de <strong>kunst</strong><strong>en</strong>ares Carla Kamstra.<br />

Naast <strong>het</strong> bezoek aan haar atelier mocht<strong>en</strong> de<br />

k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> zelf meeschilder<strong>en</strong>. Het bezoek di<strong>en</strong>de<br />

als proef om deze vorm van onderwijs verder te<br />

ontwikkel<strong>en</strong>. In <strong>het</strong> artikel word<strong>en</strong> verder allerlei<br />

lessuggesties gedaan. De auteur is onderwijsontwikkelaar<br />

<strong>en</strong> doc<strong>en</strong>t aan de Hogeschool van<br />

Utrecht afdel<strong>in</strong>g Basisonderwijs.<br />

Cultuur <strong>en</strong> school / H. Land<br />

In: Museumpeil. - Vol. (1998)10(nov.8-10)<br />

Evaluatie van vier project<strong>en</strong> voor de bov<strong>en</strong>bouw<br />

van <strong>het</strong> basisonderwijs door de Federatie Stichts<br />

Cultureel Erfgoed. De volg<strong>en</strong>de project<strong>en</strong> zijn<br />

onderzocht: Jeugd <strong>en</strong> Erfgoed, Jeugd van To<strong>en</strong>,<br />

De Plek <strong>en</strong> Won<strong>en</strong>. De Federatie Stichts Cultureel<br />

Erfgoed is verantwoordelijk voor de uitvoer<strong>in</strong>g<br />

van Cultuur <strong>en</strong> School-project<strong>en</strong> <strong>op</strong> <strong>het</strong> gebied<br />

van cultureel erfgoed <strong>in</strong> de prov<strong>in</strong>cie Utrecht.<br />

'Doe <strong>kunst</strong>!': jonge k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>kunst</strong> / S.<br />

Huijbers <strong>en</strong> M. Neijs<strong>en</strong><br />

In: Maandblad voor de beeld<strong>en</strong>de vakk<strong>en</strong>. -<br />

Vol. 115(1999)2(mrt.10-11)<br />

Projectbeschrijv<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> project 'Doe <strong>kunst</strong>!',<br />

e<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>gsproject tuss<strong>en</strong> <strong>het</strong> Museum<br />

voor Moderne Kunst Arnhem, de Pabo Hogeschool<br />

Nijmeg<strong>en</strong> <strong>en</strong> Arnhem <strong>en</strong> de Hogeschool voor de<br />

Kunst<strong>en</strong> Arnhem. Aandacht voor: de doel<strong>en</strong> van<br />

de <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> afzonderlijk, de <strong>in</strong>vull<strong>in</strong>g van de<br />

less<strong>en</strong> <strong>op</strong> de Pabo <strong>en</strong> de ontwikkel<strong>in</strong>g van <strong>het</strong><br />

lespakket voor k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> dat voortaan gebruikt<br />

gaat word<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> Musuem voor Moderne Kunst<br />

Arnhem.<br />

Cultuureducatie krijgt hand<strong>en</strong> <strong>en</strong> voet<strong>en</strong> :<br />

Van huis uit... br<strong>en</strong>gt <strong>het</strong> culturele erfgoed<br />

naar de klas / H. Lang<strong>en</strong>huijs<strong>en</strong><br />

In: Brabant Cultureel. - Vol.<br />

48(1999)9/10(dec.22-24)<br />

Beschrijv<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> lespakket 'Van huis uit...'<br />

over land<strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g, geschied<strong>en</strong>is, sted<strong>en</strong>bouw,<br />

architectuur <strong>en</strong> vormgev<strong>in</strong>g met de eig<strong>en</strong><br />

omgev<strong>in</strong>g als <strong>in</strong>formatiebron dat bestemd is voor<br />

de bov<strong>en</strong>bouw van <strong>het</strong> basisonderwijs. Jan<br />

Gossel<strong>in</strong>k, medewerker van Onderwijsbegeleid<strong>in</strong>gsdi<strong>en</strong>st<br />

Noord-Oostelijk Brabant,<br />

vertelt over de totstandkom<strong>in</strong>g, de <strong>in</strong>houd <strong>en</strong> de<br />

sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>g tuss<strong>en</strong> de betrokk<strong>en</strong> partij<strong>en</strong><br />

(waaronder BISK, de Brabantse Museumsticht<strong>in</strong>g<br />

<strong>en</strong> de Rijksdi<strong>en</strong>st voor de Monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>zorg).<br />

Daarna wordt <strong>in</strong> dit artikel aandacht besteed aan<br />

andere (sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>gs)project<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>in</strong>itatiev<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> Noord-Brabant <strong>op</strong> <strong>het</strong> gebied van <strong>cultuureducatie</strong>.<br />

K<strong>in</strong>dermusea gev<strong>en</strong> status aan k<strong>in</strong>dercultuur<br />

/ Y. van der Ree<br />

In: Oud nieuws. - Vol. 3(2000)1(6-7)<br />

De Haagse Sticht<strong>in</strong>g Zo&Zo maakt reiz<strong>en</strong>de<br />

k<strong>in</strong>dermusea. De musea word<strong>en</strong> t<strong>en</strong>toongesteld<br />

<strong>op</strong> schol<strong>en</strong>, maar ook <strong>in</strong> 'echte' musea <strong>en</strong><br />

bibliothek<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> k<strong>in</strong>dermuseum komt tot stand<br />

17<br />

volg<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> vaste formule. E<strong>en</strong> kle<strong>in</strong>e groep<br />

k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> verdeelt de roll<strong>en</strong> van directeur,<br />

verzamelaars <strong>en</strong> schrijvers onder leid<strong>in</strong>g van Rita<br />

Baptiste, drijv<strong>en</strong>de kracht achter Zo&Zo. Over de<br />

relatie tuss<strong>en</strong> cultureel erfgoed <strong>en</strong> de k<strong>in</strong>dermusea<br />

zegt Baptiste: 'Je kunt pas respect krijg<strong>en</strong><br />

voor musea <strong>en</strong> <strong>het</strong> cultureel erfgoed dat daar te<br />

zi<strong>en</strong> is, als je zelf hebt meegemaakt hoe dat tot<br />

stand komt'. Als methodiek is <strong>het</strong> k<strong>in</strong>dermuseum<br />

goed <strong>in</strong>pasbaar <strong>in</strong> <strong>het</strong> onderwijs <strong>en</strong>, als <strong>het</strong><br />

onderwijs <strong>en</strong> culturele <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> goed<br />

sam<strong>en</strong>werk<strong>en</strong>, ook <strong>in</strong> <strong>het</strong> aanbod van de culturele<br />

<strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

Kunst overbrugt cultuurverschill<strong>en</strong> : neg<strong>en</strong><br />

van de ti<strong>en</strong> Rotterdamse basisschol<strong>en</strong><br />

werk<strong>en</strong> met Kunst<strong>en</strong>pakket / L. Mudde<br />

In: VNG-magaz<strong>in</strong>e. -Vol.<br />

54(2000)29/30/31(21jul.26-27)<br />

De VNG heeft drie thema's geselecteerd die voor<br />

geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> di<strong>en</strong><strong>en</strong> als aankn<strong>op</strong><strong>in</strong>gspunt<strong>en</strong><br />

voor e<strong>en</strong> goede vormgev<strong>in</strong>g van <strong>in</strong>tercultureel<br />

onderwijs: ouderbetrokk<strong>en</strong>heid, diversiteit <strong>in</strong><br />

<strong>kunst</strong> <strong>en</strong> cultuur <strong>en</strong> spreid<strong>in</strong>gsbeleid. In e<strong>en</strong> korte<br />

serie sc<strong>het</strong>st VNG-magaz<strong>in</strong>e drie voorbeeld<strong>en</strong> uit<br />

de praktijk. In dit artikel (deel 2) wordt <strong>in</strong>gegaan<br />

<strong>op</strong> <strong>kunst</strong>- <strong>en</strong> <strong>cultuureducatie</strong> <strong>in</strong> Rotterdam. De<br />

Sticht<strong>in</strong>g Kunstz<strong>in</strong>nige Vorm<strong>in</strong>g Rotterdam (SKVR)<br />

heeft <strong>in</strong> sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>g met musea, (jeugd)<br />

theatergezelschapp<strong>en</strong> <strong>en</strong> organisaties uit de<br />

muziekwereld e<strong>en</strong> compleet Kunst<strong>en</strong>pakket<br />

ontwikkeld voor Rotterdamse basischol<strong>en</strong>, waarbij<br />

de nadruk ligt <strong>op</strong> proev<strong>en</strong> van <strong>en</strong> ontvankelijk<br />

word<strong>en</strong> voor de <strong>kunst</strong>.<br />

De la Reyschool : e<strong>en</strong> basisschool waar<br />

muziek <strong>in</strong> zit / M. Rotgans<br />

In: Muziek & onderwijs. - Vol.<br />

37(2000)2(mrt/apr.48)<br />

E<strong>en</strong> voorbeeld van e<strong>en</strong> geslaagde sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>g<br />

tuss<strong>en</strong> basisschool 'de la Reys' <strong>en</strong> <strong>het</strong> Koor<strong>en</strong>huis,<br />

c<strong>en</strong>trum voor <strong>kunst</strong> <strong>en</strong> cultuur <strong>in</strong> D<strong>en</strong> Haag.<br />

De sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>g resulteerde <strong>in</strong> e<strong>en</strong> muziekplan<br />

<strong>op</strong> maat dat <strong>in</strong> dit artikel beschrev<strong>en</strong> wordt.<br />

Het museum onder de loep : e<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong>v<strong>en</strong>tarisatie van de mogelijkhed<strong>en</strong> / K.<br />

Kievit<br />

In: Praxis-bullet<strong>in</strong>. - Vol. 17(2000)8(apr.12-<br />

15)<br />

Musea behor<strong>en</strong> tot ons cultureel erfgoed. De<br />

auteur <strong>in</strong>v<strong>en</strong>tariseert de mogelijkhed<strong>en</strong> om<br />

k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> uit groep 4 tot 6 k<strong>en</strong>nis te lat<strong>en</strong> mak<strong>en</strong><br />

met e<strong>en</strong> museum <strong>en</strong> geeft e<strong>en</strong> aantal praktische<br />

(les)suggesties.<br />

Noord-Holland z<strong>in</strong>gt! / door C. Nieuwmeijer<br />

In: De pyramide. - Vol. 49(1995)4(aug.106-<br />

107)<br />

Beschrijv<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> project `Noord-Holland<br />

z<strong>in</strong>gt!' met als doelstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong>: <strong>het</strong> stimuler<strong>en</strong> van<br />

de muzikale vorm<strong>in</strong>g van k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> <strong>op</strong> de basisschool<br />

én <strong>het</strong> bevorder<strong>en</strong> van de sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>g<br />

tuss<strong>en</strong> basisschool <strong>en</strong> ver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>gslev<strong>en</strong> (de<br />

amateurkor<strong>en</strong>).


<strong>Zicht</strong> <strong>op</strong>… <strong>kunst</strong>- <strong>en</strong> <strong>cultuureducatie</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> basisonderwijs<br />

Onderzoek voor erfgoed actueel : de doc<strong>en</strong>t<br />

aan <strong>het</strong> woord / M. van der Kaaij<br />

In: Oud nieuws. - Vol. 3(2000)2(12-13)<br />

Hoe d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> doc<strong>en</strong>t<strong>en</strong> over cultureel erfgoed <strong>en</strong><br />

welke plaats heeft cultureel erfgoed <strong>in</strong>middels <strong>in</strong><br />

hun onderwijs? Het SCO Kohnstamm Instituut<br />

kreeg de <strong>op</strong>dracht om de w<strong>en</strong>s<strong>en</strong> <strong>en</strong> m<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

van groep<strong>en</strong> doc<strong>en</strong>t<strong>en</strong> uit <strong>het</strong> basisonderwijs <strong>en</strong><br />

<strong>het</strong> voortgezet onderwijs <strong>in</strong> kaart te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>. E<strong>en</strong><br />

verslag.<br />

De <strong>op</strong>vreter : e<strong>en</strong> educatief museumproject /<br />

J.-A. Sleyster<br />

In: Museumpeil. - Vol. (1996)6(dec.10)<br />

In <strong>het</strong> schooljaar 1995/1996 is <strong>het</strong> educatieve<br />

project 'Cultuurbehoud <strong>en</strong> de Zeeuwse musea: de<br />

Opvreter' van start gegaan, waar<strong>in</strong> gedur<strong>en</strong>de<br />

drie <strong>op</strong>e<strong>en</strong>volg<strong>en</strong>de jar<strong>en</strong> wordt deelg<strong>en</strong>om<strong>en</strong><br />

door veerti<strong>en</strong> Zeeuwse musea. Het project wil<br />

basisschoolleerl<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van ti<strong>en</strong> tot twaalf jaar<br />

<strong>in</strong>teresser<strong>en</strong> voor de musea <strong>in</strong> hun eig<strong>en</strong><br />

leefomgev<strong>in</strong>g <strong>en</strong> h<strong>en</strong> <strong>in</strong>former<strong>en</strong> over de wijze<br />

waar<strong>op</strong> musea hun voorwerp<strong>en</strong> behoud<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

bewar<strong>en</strong>. Daarnaast is <strong>het</strong> g<strong>en</strong>erer<strong>en</strong> van jeugdig<br />

vervolgbezoek e<strong>en</strong> belangrijke doelstell<strong>in</strong>g. Vanaf<br />

1996/1997 kunn<strong>en</strong> ook basisschol<strong>en</strong> <strong>in</strong> de<br />

prov<strong>in</strong>cie Zuid-Holland deelnem<strong>en</strong> aan <strong>het</strong><br />

project.<br />

WEBSITE<br />

Kunst <strong>in</strong> <strong>Zicht</strong><br />

Op: www.cultuurnetwerk.<strong>nl</strong><br />

E<strong>en</strong> overzicht van landelijk programmeerbaar<br />

aanbod van podium<strong>kunst</strong><strong>en</strong> voor <strong>het</strong> onderwijs<br />

Met diverse zoek<strong>in</strong>gang<strong>en</strong>, waaronder leeftijd,<br />

thema <strong>en</strong> prijs. Met adress<strong>en</strong>.<br />

VERLENGDE SCHOOLDAG<br />

NEDERLANDSTALIGE PUBLICATIES<br />

Beeldbouw<strong>en</strong> : beeld<strong>en</strong>d vorm<strong>en</strong> voor<br />

midd<strong>en</strong>bouwers / H. Bakker. - [Rotterdam]:<br />

De Meeuw, 1995. - 19 p. : ill.<br />

Less<strong>en</strong> beeld<strong>en</strong>de vorm<strong>in</strong>g voor leerl<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van<br />

groep 5 <strong>en</strong> 6 van <strong>het</strong> basisonderwijs. Doel van de<br />

less<strong>en</strong> is <strong>het</strong> ruimtelijk <strong>in</strong>zicht te ontwikkel<strong>en</strong>. De<br />

less<strong>en</strong> zijn ontwikkeld b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> de doelstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

van de Verl<strong>en</strong>gde Schooldag. Het project is<br />

uitgetest <strong>op</strong> de Da Costaschool <strong>in</strong> Rotterdam.<br />

Voor groep 7 <strong>en</strong> 8 is er e<strong>en</strong> vervolg getiteld<br />

'Kunstblik'.<br />

Drama / J. van Egmond <strong>en</strong> M. van Gal<strong>en</strong>. -<br />

D<strong>en</strong> Haag : Koor<strong>en</strong>huis, 1996. - 35 p. - Met<br />

bijl.<br />

Dramaless<strong>en</strong> die gericht zijn <strong>op</strong> <strong>het</strong> stimuler<strong>en</strong><br />

van taalgebruik. Woord<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gek<strong>op</strong>peld aan<br />

e<strong>en</strong> handel<strong>in</strong>g, aan e<strong>en</strong> voorwerp, e<strong>en</strong> situatie of<br />

e<strong>en</strong> plaatje, waardoor k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> makkelijker <strong>en</strong><br />

beter kunn<strong>en</strong> onthoud<strong>en</strong>. Aan de orde kom<strong>en</strong>:<br />

bijbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> tra<strong>in</strong><strong>en</strong> van basisbegripp<strong>en</strong>, ler<strong>en</strong><br />

omgaan met alledaagse gebeurt<strong>en</strong>iss<strong>en</strong>,<br />

associër<strong>en</strong> <strong>en</strong> fantaser<strong>en</strong>, beg<strong>in</strong>sel<strong>en</strong> van<br />

18<br />

toneelspel<strong>en</strong>, spel<strong>en</strong> vanuit e<strong>en</strong> tekst <strong>en</strong> mak<strong>en</strong><br />

van e<strong>en</strong> e<strong>en</strong>voudige pres<strong>en</strong>tatie. Doelgroep:<br />

k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> van 6 tot 9 jaar <strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> bijzonder<br />

allochtone k<strong>in</strong>der<strong>en</strong>.<br />

Het experim<strong>en</strong>t verl<strong>en</strong>gde schooldag <strong>in</strong> <strong>het</strong><br />

basisonderwijs : e<strong>in</strong>dverslag van <strong>het</strong><br />

evaluatieonderzoek <strong>in</strong> Rotterdam, D<strong>en</strong> Haag<br />

<strong>en</strong> Utrecht / M. van Erp, P. Ko<strong>op</strong>man <strong>en</strong> E.<br />

Vonck<strong>en</strong>. - Amsterdam : SCO-Kohnstamm<br />

Instituut, 1997. - 173 p. : tab. - Met sam<strong>en</strong>v.<br />

- ISBN 90-6813-521-X<br />

(SCO-rapport ; 466)<br />

Verslag van <strong>het</strong> onderzoek naar <strong>het</strong> Experim<strong>en</strong>t<br />

Verl<strong>en</strong>gde Schooldag <strong>op</strong> 19 basisschol<strong>en</strong> <strong>in</strong><br />

Rotterdam, D<strong>en</strong> Haag <strong>en</strong> Utrecht. Het experim<strong>en</strong>t<br />

liep van 1992 tot medio 1996. Het onderzoek<br />

strekte zich uit over de schooljar<strong>en</strong> 1993-94 t/m<br />

1995-96. Het experim<strong>en</strong>t is er<strong>op</strong> gericht via <strong>het</strong><br />

bevorder<strong>en</strong> van de deelname aan de activiteit<strong>en</strong><br />

<strong>kunst</strong>z<strong>in</strong>nige vorm<strong>in</strong>g, sport <strong>en</strong> spel, wet<strong>en</strong>schap<br />

<strong>en</strong> techniek, natuur <strong>en</strong> milieu, de voorwaard<strong>en</strong><br />

voor schoolprestaties <strong>en</strong> schoollo<strong>op</strong>ban<strong>en</strong> te<br />

verbeter<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> beschrijv<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> aanbod, de<br />

implem<strong>en</strong>tatie, de doel<strong>en</strong> van de VSD, <strong>het</strong><br />

draagvlak, verander<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>in</strong> schol<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

<strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, pres<strong>en</strong>tie <strong>en</strong> lidmaatschap <strong>en</strong><br />

effect<strong>en</strong> <strong>op</strong> de k<strong>in</strong>der<strong>en</strong>.<br />

Hé kom vlug, <strong>het</strong> doek gaat omhoog! : drama<br />

<strong>op</strong> de Verl<strong>en</strong>gde Schooldag / Basisschool De<br />

Knotwilg <strong>en</strong> Krater Kunstz<strong>in</strong>nige Vorm<strong>in</strong>g<br />

Zuidoost Amsterdam. - Amsterdam :<br />

Basisschool de Knotwilg, [1997]. - Ongepag.<br />

: ill.<br />

Beschrijv<strong>in</strong>g van de ervar<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van de<br />

basisschool de Knotwilg met <strong>het</strong> experim<strong>en</strong>t<br />

Verl<strong>en</strong>gde Schooldag. Daarnaast wordt e<strong>en</strong><br />

vijftigtal kant-<strong>en</strong>-klare lessuggesties voor<br />

dramaless<strong>en</strong> gegev<strong>en</strong>. De less<strong>en</strong> zijn onderverdeeld<br />

<strong>in</strong> de volg<strong>en</strong>de categorieën mime,<br />

tableau, improvisatie, rol<strong>op</strong>bouw <strong>en</strong> divers<strong>en</strong>.<br />

Kunstblik : e<strong>en</strong> kijk <strong>op</strong> <strong>kunst</strong> / H. Bakker. -<br />

[Rotterdam] : De Meeuw, 1995. - 27 p. : ill.<br />

Less<strong>en</strong> beeld<strong>en</strong>de vorm<strong>in</strong>g voor leerl<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van<br />

groep 7 <strong>en</strong> 8 van <strong>het</strong> basisonderwijs. Doel van de<br />

less<strong>en</strong> is k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> die niet of nauwelijks met<br />

<strong>kunst</strong> <strong>in</strong> aanrak<strong>in</strong>g kom<strong>en</strong>, <strong>op</strong> e<strong>en</strong> speelse manier<br />

k<strong>en</strong>nis te lat<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> met (moderne) <strong>kunst</strong>.<br />

Geprobeerd is om k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> niet te vermoei<strong>en</strong> met<br />

theorie, maar ze juist zelf bezig te lat<strong>en</strong> zijn <strong>en</strong><br />

als <strong>het</strong> ware door de og<strong>en</strong> van de <strong>kunst</strong><strong>en</strong>aar de<br />

wereld te verk<strong>en</strong>n<strong>en</strong>. De less<strong>en</strong> zijn ontwikkeld<br />

b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> de doelstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van de Verl<strong>en</strong>gde<br />

Schooldag. Het project is uitgetest <strong>op</strong> de Da<br />

Costaschool <strong>in</strong> Rotterdam. Deze less<strong>en</strong>serie is e<strong>en</strong><br />

vervolg <strong>op</strong> 'Beeldbouw<strong>en</strong>'.<br />

Ler<strong>en</strong> houdt niet <strong>op</strong> als de schoolbel gaat<br />

[videoband]. - Rotterdam : St. Vier<br />

Sted<strong>en</strong>project Welzijn, 1994. - 16 m<strong>in</strong>. - Met<br />

Nederlandse, Turkse <strong>en</strong> Marokkaanse versie.<br />

Voorlicht<strong>in</strong>gsvideo over <strong>het</strong> Verl<strong>en</strong>gde Schooldag<br />

Experim<strong>en</strong>t. De Verl<strong>en</strong>gde Schooldag beoogt de


<strong>Zicht</strong> <strong>op</strong>… <strong>kunst</strong>- <strong>en</strong> <strong>cultuureducatie</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> basisonderwijs<br />

cognitieve <strong>en</strong> sociaal-emotionele ontwikkel<strong>in</strong>g van<br />

k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> (<strong>in</strong> achterstandssituaties) te stimuler<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> de culturele <strong>en</strong> maatschappelijke participatie<br />

te vergrot<strong>en</strong>. Hiertoe krijg<strong>en</strong> k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> na<br />

schooltijd activiteit<strong>en</strong> aangebod<strong>en</strong> die ligg<strong>en</strong> <strong>op</strong><br />

<strong>het</strong> gebied van <strong>kunst</strong>z<strong>in</strong>nige vorm<strong>in</strong>g, sport <strong>en</strong><br />

spel, wet<strong>en</strong>schap <strong>en</strong> techniek <strong>en</strong> natuur <strong>en</strong><br />

milieu. De activiteit<strong>en</strong> word<strong>en</strong> veelal gegev<strong>en</strong><br />

door vakleerkracht<strong>en</strong> uit buit<strong>en</strong>schoolse<br />

<strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

Mijn huis was heel kle<strong>in</strong>, als e<strong>en</strong> miertje :<br />

e<strong>en</strong> beeld van de stad : ontwikkelproject<br />

voor de Verl<strong>en</strong>gde Schooldag <strong>in</strong> groep 8 van<br />

basisschool De Kaap <strong>in</strong> Amsterdam / tekst O.<br />

Falize ... [et al.]. - Amsterdam : Stadsdeel<br />

Oost [etc.], 1996. - 44 p. : ill. - Met lit.<strong>op</strong>g.,<br />

bijl. <strong>en</strong> sam<strong>en</strong>vatt<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>het</strong> Engels.<br />

Dit praktijkverslag kan gebruikt word<strong>en</strong> door<br />

schol<strong>en</strong> die, sam<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> buit<strong>en</strong>schoolse<br />

<strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g, <strong>in</strong> de Verl<strong>en</strong>gde Schooldag hun<br />

k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> de eig<strong>en</strong> stad will<strong>en</strong> lat<strong>en</strong> ontdekk<strong>en</strong>. In<br />

Amsterdam gebeurde dat <strong>in</strong> drie reeks<strong>en</strong> van<br />

zev<strong>en</strong> wek<strong>en</strong>, waar<strong>in</strong> k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> van groep 7 <strong>en</strong> 8<br />

van e<strong>en</strong> multiculturele basisschool k<strong>en</strong>nismaakt<strong>en</strong><br />

met meer aspect<strong>en</strong> van de stad dan waarmee ze<br />

vertrouwd zijn: de eig<strong>en</strong> wijk, de stad, <strong>en</strong> allerlei<br />

werkplekk<strong>en</strong> <strong>in</strong> de stad. De ervar<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die k<strong>in</strong>der<strong>en</strong><br />

<strong>op</strong>ded<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> verwerkt met techniek<strong>en</strong><br />

ontle<strong>en</strong>d aan taaldrukk<strong>en</strong> <strong>en</strong> fotografie. Het<br />

boekje geeft e<strong>en</strong> beeld van <strong>het</strong> ontstaan <strong>en</strong> <strong>het</strong><br />

verlo<strong>op</strong> van <strong>het</strong> project, e<strong>en</strong> journalistieke<br />

montage van e<strong>en</strong> drietal less<strong>en</strong> <strong>en</strong> praktische<br />

tips.<br />

Participatie <strong>en</strong> <strong>in</strong>tegratie : <strong>kunst</strong>z<strong>in</strong>nige<br />

vorm<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>het</strong> kader van de verl<strong>en</strong>gde<br />

schooldag <strong>in</strong> de wijk Ord<strong>en</strong> / J.J. Noorda <strong>en</strong><br />

R.H. Ve<strong>en</strong>baas. - Amsterdam : Vrije<br />

Universiteit, Instituut Jeugd <strong>en</strong> Welzijn,<br />

1993. - 33 p. -Met lit. <strong>op</strong>g. <strong>en</strong> bijl. -<br />

ISBN 90-73533-23-6<br />

De probleemstell<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> onderzoek luidt als<br />

volgt: -wat kan de bijdrage zijn van <strong>kunst</strong>z<strong>in</strong>nige<br />

vorm<strong>in</strong>g of e<strong>en</strong> cultureel programma aan de<br />

doelstell<strong>in</strong>g van de verl<strong>en</strong>gde schooldag; -hoe<br />

kunn<strong>en</strong> de doelgroep, ouders, leerkracht<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

relevante wijkorganisaties betrokk<strong>en</strong> word<strong>en</strong> bij<br />

<strong>het</strong> mak<strong>en</strong> van plann<strong>en</strong>; -hoe moet<strong>en</strong> <strong>in</strong>houd <strong>en</strong><br />

organisatievorm van e<strong>en</strong> dergelijk programma na<br />

schooltijd eruit zi<strong>en</strong>; -wat kan <strong>het</strong> effect zijn van<br />

e<strong>en</strong> dergelijk programma <strong>op</strong> de kwaliteit van <strong>het</strong><br />

onderwijsaanbod <strong>en</strong> <strong>op</strong> cultuurparticipatie?<br />

TIJDSCHRIFTARTIKELEN<br />

A-programma's : b<strong>in</strong>n<strong>en</strong>- <strong>en</strong> buit<strong>en</strong>schools<br />

ler<strong>en</strong> <strong>in</strong> Amsterdam-Noord / G. van de<br />

Burgwal<br />

In: Jong c.s. - Vol. 7(1999)2(dec.15-17)<br />

Ervar<strong>in</strong>g<strong>en</strong> met A-programma's (programma van<br />

activiteit<strong>en</strong> <strong>in</strong> de verl<strong>en</strong>gde schooldag die e<strong>en</strong><br />

relatie hebb<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> b<strong>in</strong>n<strong>en</strong>schools vakgebied)<br />

die word<strong>en</strong> uitgevoerd door Amsterdamse schol<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> als Muziekschool Noord, de<br />

bibliotheek <strong>en</strong> Kunstweb. Vooral ervar<strong>in</strong>g<strong>en</strong> met<br />

19<br />

muziek- <strong>en</strong> taalontwikkel<strong>in</strong>gsactiviteit<strong>en</strong> kom<strong>en</strong><br />

aan bod. Tot slot word<strong>en</strong> <strong>en</strong>kele knelpunt<strong>en</strong><br />

g<strong>en</strong>oemd: niveauverschill<strong>en</strong> bij leerl<strong>in</strong>g<strong>en</strong>,<br />

onduidelijkheid over de lange termijn effect<strong>en</strong>,<br />

eis<strong>en</strong> die gesteld word<strong>en</strong> aan <strong>in</strong>bedd<strong>in</strong>g <strong>in</strong> andere<br />

less<strong>en</strong>.<br />

Ontdek je tal<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> voel je prettig :<br />

cultuur <strong>in</strong> de verl<strong>en</strong>gde schooldag /R.<br />

Heijn<strong>en</strong><br />

In: Bullet<strong>in</strong> Cultuur & school. - Vol.<br />

3(2000)14(okt.4-7)<br />

E<strong>en</strong> verslag van de gang van zak<strong>en</strong> <strong>op</strong> drie<br />

schol<strong>en</strong> die <strong>kunst</strong> <strong>en</strong> cultuur e<strong>en</strong> warm hart<br />

toedrag<strong>en</strong> <strong>en</strong> nadrukkelijk e<strong>en</strong> verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g will<strong>en</strong><br />

legg<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> de verl<strong>en</strong>gde schooldag <strong>en</strong> <strong>het</strong><br />

schoolcurriculum.<br />

BREDE SCHOOL<br />

NEDERLANDSTALIGE PUBLICATIES<br />

Brede schol<strong>en</strong> buurt<strong>en</strong> : over sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong> Rotterdam / C.J.M. Sch<strong>en</strong>keveld <strong>en</strong> H.A.A.<br />

van Eerde. - Rotterdam : Risbo, 1999. - 88 p.<br />

- Met lit.<strong>op</strong>g. <strong>en</strong> bijl. - ISBN 90-72597-96-6<br />

Verslag van e<strong>en</strong> onderzoek naar de rol van de<br />

brede school <strong>in</strong> de buurt, naar<br />

sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>gsverband<strong>en</strong> van brede schol<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

naar deelgeme<strong>en</strong>telijk beleid met betrekk<strong>in</strong>g tot<br />

de brede schoolontwikkel<strong>in</strong>g. Het onderzoek is<br />

uitgevoerd <strong>in</strong> de Afrikaanderbuurt <strong>en</strong> de gehele<br />

deelgeme<strong>en</strong>te Hoogvliet. De zes hoofdstukk<strong>en</strong><br />

gaan <strong>in</strong> <strong>op</strong> <strong>het</strong> begrip bondg<strong>en</strong>oot <strong>en</strong> aspect<strong>en</strong><br />

van e<strong>en</strong> bondg<strong>en</strong>ootschap; mogelijke roll<strong>en</strong> van<br />

de brede school <strong>in</strong> de buurt; de synergie van<br />

schol<strong>en</strong>, concurr<strong>en</strong>tie b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> de brede school <strong>en</strong><br />

de voordel<strong>en</strong> van sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>g b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> e<strong>en</strong> wijk<br />

<strong>en</strong> b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> e<strong>en</strong> deelgeme<strong>en</strong>te; de rol van de<br />

deelgeme<strong>en</strong>te; conclusies uit <strong>het</strong> buurtonderzoek.<br />

Ieder hoofdstuk wordt afgeslot<strong>en</strong> met aandachtspunt<strong>en</strong><br />

die van belang zijn voor e<strong>en</strong> succesvolle<br />

sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>g b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> de brede school.<br />

Start<strong>en</strong> met de brede school / S. van O<strong>en</strong><strong>en</strong>,<br />

J. van der Zwaard <strong>en</strong> M. Huisman ; met<br />

medew. van G. Rotmans ; e<strong>in</strong>dred. M.<br />

Huisman. - Utrecht : NIZW, 1999. - 191 p. :<br />

ill. - Met lit.<strong>op</strong>g. - ISBN 90-5050-715-8<br />

Ideeën <strong>en</strong> aankn<strong>op</strong><strong>in</strong>gspunt<strong>en</strong> om keuzes te<br />

mak<strong>en</strong> over <strong>het</strong> pedagogisch concept van e<strong>en</strong><br />

brede school, de doelgroep, de <strong>in</strong>houd, <strong>het</strong><br />

sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>gsverband dat de bredeschoolaanpak<br />

uitvoert, <strong>en</strong> de organisatie van e<strong>en</strong><br />

brede school. Portrett<strong>en</strong> ton<strong>en</strong> voorbeeld<strong>en</strong> van<br />

de toepass<strong>in</strong>g van de brede school <strong>in</strong> de praktijk.<br />

TIJDSCHRIFTARTIKELEN<br />

Beperkte rol musea <strong>in</strong> brede school / K.<br />

Kievit<br />

In: Oud nieuws. - Vol.3(2000)2(9). - ill.<br />

Wat is e<strong>en</strong> brede school <strong>en</strong> <strong>in</strong> hoeverre kunn<strong>en</strong><br />

musea <strong>in</strong>spr<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>op</strong> deze vernieuw<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>het</strong><br />

onderwijs? E<strong>en</strong> brede school bestaat uit e<strong>en</strong>


<strong>Zicht</strong> <strong>op</strong>… <strong>kunst</strong>- <strong>en</strong> <strong>cultuureducatie</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> basisonderwijs<br />

netwerk van school <strong>en</strong> andere voorzi<strong>en</strong><strong>in</strong>g<strong>en</strong> zoals<br />

zorg<strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, cultuur <strong>en</strong> sport met als doel de<br />

actieve deelname van k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> aan de sam<strong>en</strong>lev<strong>in</strong>g<br />

te bevorder<strong>en</strong>, k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> e<strong>en</strong> goede<br />

'dag<strong>in</strong>del<strong>in</strong>g' te bied<strong>en</strong>, mogelijke achterstand<strong>en</strong><br />

van k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> weg te nem<strong>en</strong> <strong>en</strong> hun sociale<br />

compet<strong>en</strong>tie te vergrot<strong>en</strong>. Het Rijksmuseum<br />

Tw<strong>en</strong>the participeerde <strong>in</strong> 1997 <strong>in</strong> e<strong>en</strong> verl<strong>en</strong>gde<br />

schooldag-project. Toch zijn er maar we<strong>in</strong>ig<br />

musea die dit voorbeeld volg<strong>en</strong>. De grote<br />

belast<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> dergelijk project voor de veelal<br />

kle<strong>in</strong>e educatieve staf van e<strong>en</strong> museum is hiervan<br />

de oorzaak.<br />

De brede school<br />

In: De wereld van <strong>het</strong> jonge k<strong>in</strong>d. - Vol.<br />

25(1008)10(jun.293-340).- Themanummer.<br />

Enkele bijdrag<strong>en</strong>: Verl<strong>en</strong>gde schooldag <strong>in</strong> <strong>het</strong><br />

basisonderwijs; Dramaspel<strong>en</strong> buit<strong>en</strong> schooltijd;<br />

Gron<strong>in</strong>ger V<strong>en</strong>sterschool versus Rotterdamse<br />

Brede School.<br />

Dramaspel<strong>en</strong> buit<strong>en</strong> schooltijd / P.<br />

Rooyackers<br />

In: De wereld van <strong>het</strong> jonge k<strong>in</strong>d. - Vol.<br />

25(1998)10(jun.311-313). - Met lit.<strong>op</strong>g.<br />

Enkele voorbeeld<strong>en</strong> van dramaspel<strong>en</strong> voor jonge<br />

k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> na schooltijd. Het artikel vormt e<strong>en</strong><br />

onderdeel van <strong>het</strong> themanummer De brede<br />

school.<br />

Ontdek je tal<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> voel je prettig :<br />

cultuur <strong>in</strong> de verl<strong>en</strong>gde schooldag /<br />

R. Heijn<strong>en</strong><br />

In: Bullet<strong>in</strong> Cultuur & school. - Vol.<br />

3(2000)14(okt.4-7)<br />

E<strong>en</strong> verslag van de gang van zak<strong>en</strong> <strong>op</strong> drie<br />

schol<strong>en</strong> die <strong>kunst</strong> <strong>en</strong> cultuur e<strong>en</strong> warm hart<br />

toedrag<strong>en</strong> <strong>en</strong> nadrukkelijk e<strong>en</strong> verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g will<strong>en</strong><br />

legg<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> de verl<strong>en</strong>gde schooldag <strong>en</strong> <strong>het</strong><br />

schoolcurriculum.<br />

Rol <strong>kunst</strong>educatie <strong>in</strong> brede school is niet<br />

vanzelfsprek<strong>en</strong>d : c<strong>en</strong>tra moet<strong>en</strong> zelf<br />

<strong>in</strong>itiatief nem<strong>en</strong> / B. Ros<br />

In: Kunst & educatie. - Vol. 9(2000)3(jun.5-<br />

8)<br />

Het concept van de brede school, e<strong>en</strong> netwerk<br />

van onderwijs, zorg <strong>en</strong> welzijn, biedt c<strong>en</strong>tra voor<br />

<strong>kunst</strong>z<strong>in</strong>nige vorm<strong>in</strong>g kans<strong>en</strong> om hun doelgroep<br />

uit te breid<strong>en</strong>. Eig<strong>en</strong> <strong>in</strong>itiatief blijkt hierbij<br />

belangrijk, want schol<strong>en</strong> <strong>en</strong> geme<strong>en</strong>tes zi<strong>en</strong> de<br />

c<strong>en</strong>tra niet per def<strong>in</strong>itie als partner. Het draait<br />

om de vraag: is <strong>kunst</strong>educatie e<strong>en</strong> luxeartikel of<br />

juist e<strong>en</strong> goed middel om achterstand<strong>en</strong> te<br />

bestrijd<strong>en</strong>?<br />

Sam<strong>en</strong> spor<strong>en</strong> zoek<strong>en</strong> : cultureel erfgoed <strong>in</strong><br />

de brede school / K. Kievit<br />

In: Jong c.s. - Vol. 7(2000)4(jun.16-18)<br />

Cultureel erfgoededucatie is e<strong>en</strong> van de<br />

prioriteit<strong>en</strong> van <strong>het</strong> project Cultuur <strong>en</strong> School. Tot<br />

nu toe zijn er we<strong>in</strong>ig subsidieaanvrag<strong>en</strong> voor<br />

cultureel erfgoedproject<strong>en</strong> <strong>in</strong>gedi<strong>en</strong>d. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong><br />

zijn er we<strong>in</strong>ig brede-schoolproject<strong>en</strong> bek<strong>en</strong>d<br />

20<br />

waarbij wordt sam<strong>en</strong>gewerkt met cultureel<br />

erfgoed<strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g<strong>en</strong>. Om de bek<strong>en</strong>dheid <strong>en</strong> <strong>het</strong><br />

gebruik van cultureel erfgoed <strong>in</strong> <strong>het</strong> primair <strong>en</strong><br />

voortgezet onderwijs te bevorder<strong>en</strong>, <strong>en</strong> om <strong>het</strong><br />

aanbod van culturele <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> beter af te<br />

stemm<strong>en</strong> <strong>op</strong> de vraag van <strong>het</strong> onderwijs is er <strong>het</strong><br />

bureau Erfgoed Actueel. Dit artikel gaat <strong>in</strong> <strong>op</strong> de<br />

werkzaamhed<strong>en</strong> van <strong>het</strong> bureau <strong>en</strong> mogelijke<br />

sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>gsverband<strong>en</strong>.<br />

Via <strong>cultuureducatie</strong> kreeg Tilburg de<br />

Plusschool / F. Weeber<br />

In: Uitleg. -Vol. 15(1999)20(15sep.24-26)<br />

(Brede school ; 3)<br />

Enkele jar<strong>en</strong> geled<strong>en</strong> besloot de geme<strong>en</strong>te Tilburg<br />

<strong>het</strong> concept van de Brede school <strong>in</strong> te voer<strong>en</strong>.<br />

Twee wijk<strong>en</strong> zijn aangewez<strong>en</strong> als speerpuntgebied.<br />

Op diverse schol<strong>en</strong> zijn leerl<strong>in</strong>g<strong>en</strong> na de<br />

lestijd bezig met <strong>cultuureducatie</strong>, sportactiviteit<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> tu<strong>in</strong>ier<strong>en</strong> <strong>in</strong> de tu<strong>in</strong><strong>en</strong> van buurtbewoners.<br />

KUNSTMAGNEETSCHOLEN<br />

NEDERLANDSTALIGE PUBLICATIES<br />

Doelstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van <strong>kunst</strong>magneetschol<strong>en</strong> <strong>in</strong><br />

Amsterdam : e<strong>en</strong> onderzoek ter verhelder<strong>in</strong>g<br />

van doel<strong>en</strong> / J. Oostwoud Wijd<strong>en</strong>es. -<br />

Amsterdam : SCO<br />

Kohnstamm Instituut, 1998. - 61 p. + bijl. 23<br />

p. : schema's. - Bijl.: vrag<strong>en</strong>lijst doel<strong>en</strong><br />

<strong>kunst</strong>magneetschol<strong>en</strong>. - ISBN 90-6813-567-8<br />

(SCO-rapport ; 515)<br />

Het project Kunstmagneetschol<strong>en</strong> is gestart<br />

vanuit de constater<strong>in</strong>g dat de to<strong>en</strong>ame <strong>en</strong><br />

conc<strong>en</strong>tratie van allochtone k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> <strong>op</strong><br />

Amsterdamse schol<strong>en</strong> specifieke problem<strong>en</strong> met<br />

zich meebr<strong>en</strong>gt. Aan <strong>het</strong> project nem<strong>en</strong> zes<br />

basisschol<strong>en</strong> deel <strong>in</strong> sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>g met de<br />

schoolbegeleid<strong>in</strong>gsdi<strong>en</strong>st (ABC), de Muziekschool<br />

Amsterdam (MSA) <strong>en</strong> Kunstweb (aanvankelijk<br />

SKVA). Doelstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van <strong>het</strong> project zijn o.a.:<br />

<strong>het</strong> bevorder<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> doorgaande lijn bij de<br />

<strong>kunst</strong>z<strong>in</strong>nige vakk<strong>en</strong>; <strong>het</strong> realiser<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> goed<br />

<strong>en</strong> <strong>in</strong>tercultureel aanbod; <strong>het</strong> stimuler<strong>en</strong> van<br />

cultuurparticipatie van de leerl<strong>in</strong>g<strong>en</strong>. De<br />

onderzoeksvraag van <strong>het</strong> rapport luidt: Welke<br />

doel<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> met de <strong>kunst</strong>z<strong>in</strong>nige vakk<strong>en</strong> <strong>in</strong> de<br />

<strong>kunst</strong>magneetschol<strong>en</strong> word<strong>en</strong> nagestreefd, <strong>op</strong><br />

leerl<strong>in</strong>g- <strong>en</strong> schoolniveau, <strong>in</strong> <strong>het</strong> licht van de<br />

beschikbare tijd, de <strong>in</strong>zet van leerkracht<strong>en</strong> <strong>en</strong> de<br />

<strong>in</strong>zet van de verzorg<strong>in</strong>gsstructuur (Kunstweb,<br />

Muziekschool <strong>en</strong> ABC)?<br />

Drama werkt : spel<strong>en</strong> met pr<strong>en</strong>t<strong>en</strong>boek<strong>en</strong><br />

voor k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> van groep 1 tot <strong>en</strong> met 4 van<br />

de basisschool / L. Bastiaans<strong>en</strong> ... [et al.]. -<br />

Amsterdam : Kunstweb, 1998. - 167 p. : ill. +<br />

videoband (19 m<strong>in</strong>.). - ISBN 90-7166126-1<br />

'Drama werkt' is ontwikkeld <strong>in</strong> <strong>het</strong> kader van <strong>het</strong><br />

experim<strong>en</strong>t Kunstmagneet te Amsterdam. Het<br />

experim<strong>en</strong>t is e<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>g van zes<br />

basisschol<strong>en</strong>, hun schoolbestur<strong>en</strong>, sticht<strong>in</strong>g<br />

Kunstweb <strong>en</strong> Muziekschool Amsterdam. In <strong>het</strong>


<strong>Zicht</strong> <strong>op</strong>… <strong>kunst</strong>- <strong>en</strong> <strong>cultuureducatie</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> basisonderwijs<br />

werkboek wordt aan de hand van de ervar<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

<strong>op</strong> de Kunstmagneetschol<strong>en</strong> beschrev<strong>en</strong> hoe<br />

leerkracht<strong>en</strong> pr<strong>en</strong>t<strong>en</strong>boek<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> gebruik<strong>en</strong><br />

voor <strong>het</strong> werk<strong>en</strong> met drama, <strong>en</strong> welke 'stapp<strong>en</strong>'<br />

te onderscheid<strong>en</strong> zijn bij <strong>het</strong> <strong>in</strong>voer<strong>en</strong> van <strong>het</strong><br />

vak drama <strong>in</strong> groep 1 t/m 4 van de basisschool.<br />

Met voorbeeldless<strong>en</strong>. De videoband sc<strong>het</strong>st e<strong>en</strong><br />

beeld van <strong>het</strong> werk<strong>en</strong> met drama <strong>op</strong> Kunstmagneetschool<br />

De Me<strong>en</strong>t.<br />

Het experim<strong>en</strong>t Kunstmagneet, e<strong>en</strong> impressie<br />

van <strong>het</strong> eerste jaar / SKVA, Sticht<strong>in</strong>g<br />

Kunstz<strong>in</strong>nige Vorm<strong>in</strong>g Amsterdam ; <strong>in</strong>geleid<br />

door R. Evegro<strong>en</strong>. - Amsterdam : SKVA, 1995.<br />

- 30 p.<br />

Door middel van <strong>in</strong>terviews wordt e<strong>en</strong> <strong>in</strong>druk<br />

gegev<strong>en</strong> van de praktijk <strong>en</strong> de daaraan t<strong>en</strong><br />

grondslag ligg<strong>en</strong>de visie. Het experim<strong>en</strong>t<br />

Kunstmagneet heeft onder andere tot doel de<br />

culturele participatie van k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> <strong>in</strong> achterstandssituaties<br />

te bevorder<strong>en</strong>.<br />

Je ziet <strong>het</strong> aan de k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> : literaire<br />

vorm<strong>in</strong>g b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> <strong>het</strong> Experim<strong>en</strong>t<br />

Kunstmagneet <strong>op</strong> de Louise de Colignyschool<br />

/ S. van Nord<strong>en</strong> ; e<strong>in</strong>dred. M. Juli<strong>en</strong>. -<br />

Amsterdam : Kunstweb, 1998. - 31 p. : ill. -<br />

ISBN 90-71661-27-X<br />

Verslag van vier jaar literaire vorm<strong>in</strong>g <strong>op</strong> de<br />

Louise de Colignyschool <strong>in</strong> <strong>het</strong> kader van <strong>het</strong><br />

Experim<strong>en</strong>t Kunstmagneet. Het experim<strong>en</strong>t is e<strong>en</strong><br />

sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>g van zes basisschol<strong>en</strong>, hun<br />

schoolbestur<strong>en</strong>, Muziekschool Amsterdam <strong>en</strong><br />

Kunstweb.<br />

Kunstmagneetschol<strong>en</strong> : e<strong>en</strong> literatuurstudie<br />

/ J. Oostwoud Wijd<strong>en</strong>es, W. Oud <strong>en</strong> F.<br />

Haanstra ; <strong>in</strong>geleid door A. Verburgh. -<br />

Utrecht : LOKV, 1994. - 36 p.- Het onderzoek<br />

werd uitgevoerd door <strong>het</strong> SCO-Kohnstamm<br />

Instituut voor Onderzoek van Opvoed<strong>in</strong>g <strong>en</strong><br />

Onderwijs van de Faculteit der Pedagogische<br />

<strong>en</strong> Onderwijskundige Wet<strong>en</strong>schapp<strong>en</strong> van de<br />

Universiteit van Amsterdam, <strong>in</strong> <strong>op</strong>dracht van<br />

de afdel<strong>in</strong>g Onderzoek <strong>en</strong> Ontwikkel<strong>in</strong>g<br />

(O&O) van <strong>het</strong> LOKV. - Met lit.<strong>op</strong>g.<br />

Doel van de onderhavige literatuurstudie is meer<br />

duidelijkheid te verkrijg<strong>en</strong> over e<strong>en</strong> aantal<br />

veronderstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die t<strong>en</strong> grondslag ligg<strong>en</strong> aan<br />

<strong>het</strong> concept <strong>kunst</strong>magneetschol<strong>en</strong>. Deze veronderstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

betreff<strong>en</strong> met name: de<br />

effectiviteit van <strong>het</strong> thema '<strong>kunst</strong>' als magneet<br />

om e<strong>en</strong> schoolbevolk<strong>in</strong>g te realiser<strong>en</strong> die qua<br />

verhoud<strong>in</strong>g overe<strong>en</strong>komt met de etnische sam<strong>en</strong>stell<strong>in</strong>g<br />

van de stad Amsterdam; de effectiviteit<br />

van de <strong>kunst</strong>magneetschool t.a.v. <strong>het</strong> verhog<strong>en</strong><br />

van de leerprestaties van de leerl<strong>in</strong>g<strong>en</strong>. Uit de<br />

resultat<strong>en</strong> van <strong>het</strong> onderzoek valt af te leid<strong>en</strong> dat<br />

<strong>het</strong> magneetpr<strong>in</strong>cipe zoals dat <strong>in</strong> Amerika<br />

bestaat, niet zonder meer is over te plaats<strong>en</strong><br />

naar de Nederlandse situatie.<br />

Trekt <strong>kunst</strong>magneet geld aan? / Sticht<strong>in</strong>g<br />

Vier Grote Sted<strong>en</strong> Kunsteducatie ; <strong>in</strong>geleid<br />

door W. Schmidt. - Rotterdam : Vier Grote<br />

21<br />

Sted<strong>en</strong> Kunsteducatie, 2000. - 31 p. : fig. -<br />

Met bijl.<br />

Op veel plaats<strong>en</strong> <strong>in</strong> Nederland prober<strong>en</strong> schol<strong>en</strong><br />

<strong>kunst</strong> te <strong>in</strong>tegrer<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> reguliere onderwijs.<br />

Het project Kunst <strong>in</strong> de school, subproject<br />

diepte/Kunstmagneet ondersteunt deze<br />

<strong>in</strong>itiatiev<strong>en</strong> <strong>in</strong> de vier grote sted<strong>en</strong>.<br />

De f<strong>in</strong>ancier<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> dergelijke profiler<strong>in</strong>g <strong>op</strong><br />

<strong>kunst</strong>, roept bij veel schol<strong>en</strong> vrag<strong>en</strong> <strong>op</strong>. Deze<br />

publicatie geeft antwoord <strong>op</strong> deze vrag<strong>en</strong> voor<br />

e<strong>en</strong> van de meest uitgewerkte project<strong>en</strong>, dat van<br />

de Kunstmagneetschol<strong>en</strong> <strong>in</strong> Amsterdam. Het doel<br />

is om schol<strong>en</strong> e<strong>en</strong> handvat te bied<strong>en</strong> bij de<br />

plann<strong>in</strong>g van de f<strong>in</strong>ancier<strong>in</strong>g van hun<br />

<strong>kunst</strong>activiteit<strong>en</strong>.<br />

Vlagg<strong>en</strong> & wimpels : e<strong>en</strong> pilootproject rond<br />

actieve <strong>kunst</strong>beoef<strong>en</strong><strong>in</strong>g <strong>en</strong> buurtgerichte<br />

actie <strong>in</strong> basisschol<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> meerderheid<br />

aan migrant<strong>en</strong> / sam<strong>en</strong>gest. door T. Bossuyt.<br />

- Brussel : CVA, [1999]. - 120 p. : ill., fig. -<br />

Met lit.<strong>op</strong>g.<br />

Bijdrag<strong>en</strong>: verslag <strong>en</strong> doelstell<strong>in</strong>g van pilotproject,<br />

<strong>kunst</strong>magneetschol<strong>en</strong>, desegregatie,<br />

geme<strong>en</strong>schapsontwikkel<strong>in</strong>g <strong>en</strong> (multi)cultuur,<br />

ler<strong>en</strong> ler<strong>en</strong> met muzische vorm<strong>in</strong>g <strong>en</strong> discipl<strong>in</strong>e<br />

based art education.<br />

De wereld van de <strong>kunst</strong>magneet / onder red.<br />

van R. Evegro<strong>en</strong> ... [et al.] ; e<strong>in</strong>dred. M.<br />

Juli<strong>en</strong>. - Amsterdam : Kunstweb, 1998. - 144<br />

p. : ill. - Met lit.<strong>op</strong>g. - ISBN 90-7166125-3<br />

Kunstmagneet is e<strong>en</strong> Amsterdams onderwijsproject<br />

dat gedrag<strong>en</strong> <strong>en</strong> uitgevoerd wordt door<br />

zev<strong>en</strong> basisschol<strong>en</strong>, hun bestur<strong>en</strong>, de<br />

Muziekschool Amsterdam <strong>en</strong> Kunstweb. Het<br />

project heeft als doel: <strong>het</strong> bied<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> goede<br />

<strong>in</strong>terculturele <strong>kunst</strong>educatie; <strong>het</strong> bevorder<strong>en</strong> van<br />

e<strong>en</strong> doorgaande leerlijn <strong>op</strong> <strong>het</strong> gebied van de<br />

<strong>kunst</strong>vakk<strong>en</strong>; <strong>het</strong> stimuler<strong>en</strong> van cultuurparticipatie<br />

van k<strong>in</strong>der<strong>en</strong>; <strong>het</strong> verbeter<strong>en</strong> van<br />

schoolprestaties van k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> <strong>in</strong> achterstandssituaties<br />

<strong>op</strong> <strong>het</strong> gebied van de <strong>kunst</strong>vakk<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

taal; <strong>het</strong> verbeter<strong>en</strong> van de sociale vaardighed<strong>en</strong><br />

van k<strong>in</strong>der<strong>en</strong>; <strong>het</strong> bevorder<strong>en</strong> van de betrokk<strong>en</strong>heid<br />

van ouders. Dit is e<strong>en</strong> verslag van 4 jaar<br />

experim<strong>en</strong>t Kunstmagneet.<br />

TIJDSCHRIFTARTIKELEN<br />

Drama bij de taalmethode Taaljournaal / M.<br />

Tu<strong>in</strong>der<br />

In: Moer. - Vol.32(2000)1(feb.4-14). - Met<br />

lit.<strong>op</strong>g.<br />

Basisschool De Me<strong>en</strong>t <strong>in</strong> Amsterdam is e<strong>en</strong><br />

<strong>kunst</strong>magneetschool. Naast de gewone vakk<strong>en</strong><br />

krijg<strong>en</strong> de <strong>kunst</strong>vakk<strong>en</strong> extra veel aandacht <strong>en</strong><br />

dramatische vorm<strong>in</strong>g is daarvan e<strong>en</strong> ess<strong>en</strong>tieel<br />

onderdeel. De school heeft rondom de thema's<br />

van de methode 'Taaljournaal' <strong>en</strong> met<br />

gebruikmak<strong>in</strong>g van suggesties voor dramatische<br />

vorm<strong>in</strong>g <strong>in</strong> die methode e<strong>en</strong> less<strong>en</strong>cyclus voor<br />

drama ontwikkeld. Veel leerkracht<strong>en</strong> v<strong>in</strong>d<strong>en</strong><br />

dramatische vorm<strong>in</strong>g z<strong>in</strong>vol, maar moeilijk om er<br />

<strong>op</strong> e<strong>en</strong> gestructureerde manier mee bezig te zijn.<br />

In dit artikel wordt beschrev<strong>en</strong> hoe <strong>en</strong> waarom


<strong>Zicht</strong> <strong>op</strong>… <strong>kunst</strong>- <strong>en</strong> <strong>cultuureducatie</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> basisonderwijs<br />

dat <strong>op</strong> De Me<strong>en</strong>t gebeurt <strong>en</strong> wat de ervar<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

van de leerkracht<strong>en</strong> zijn.<br />

De kracht van de <strong>kunst</strong>magneet : <strong>op</strong>timisme<br />

na Amsterdams experim<strong>en</strong>t / M. Miedema<br />

In: Kunst & educatie. - Vol.<br />

7(1998)6(dec.21-23)<br />

Op 12 november vond <strong>in</strong> Amsterdam de e<strong>in</strong>dmanifestatie<br />

plaats van <strong>het</strong> vierjarige experim<strong>en</strong>t<br />

Kunstmagneet. Daar<strong>in</strong> werk<strong>en</strong> de Muziekschool<br />

Amsterdam, Kunstweb <strong>en</strong> zes basisschol<strong>en</strong><br />

sam<strong>en</strong>. De doel<strong>en</strong> zijn: <strong>het</strong> bevorder<strong>en</strong> van de<br />

doorgaande leerlijn van groep 1 tot 8 voor de<br />

<strong>kunst</strong>vakk<strong>en</strong>, <strong>het</strong> verbeter<strong>en</strong> van de schoolprestaties<br />

van k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> <strong>in</strong> achterstandssituaties<br />

m.b.t. <strong>kunst</strong>vakk<strong>en</strong> <strong>en</strong> taal, <strong>het</strong> verbeter<strong>en</strong> van<br />

sociale vaardighed<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>het</strong> bevorder<strong>en</strong> van de<br />

betrokk<strong>en</strong>heid van ouders. E<strong>en</strong> impressie van<br />

resultat<strong>en</strong> <strong>en</strong> effect<strong>en</strong>.<br />

Musea <strong>en</strong> schol<strong>en</strong> <strong>in</strong> de Ver<strong>en</strong>igde Stat<strong>en</strong> :<br />

echte partners / C. Bunnik<br />

In: Oud nieuws. - Vol. 1(1998)2(mei.21-23)<br />

In de Ver<strong>en</strong>igde Stat<strong>en</strong> bestaat <strong>het</strong> f<strong>en</strong>ome<strong>en</strong><br />

'charterschool' (In Nederland <strong>en</strong>igsz<strong>in</strong>s vergelijkbaar<br />

met 'magneetschol<strong>en</strong>', 'brede schol<strong>en</strong>' <strong>en</strong> de<br />

experim<strong>en</strong>t<strong>en</strong> met de verl<strong>en</strong>gde schooldag).<br />

Charterschol<strong>en</strong> zijn schol<strong>en</strong> die georganiseerd<br />

word<strong>en</strong> buit<strong>en</strong> <strong>het</strong> normale schoolsysteem om <strong>en</strong><br />

bestaan zowel voor basis- als voortgezet<br />

onderwijs. De gedachte erachter is dat <strong>het</strong><br />

onderwijs meer geworteld moet zijn <strong>in</strong> de<br />

sam<strong>en</strong>lev<strong>in</strong>g. Musea pass<strong>en</strong> goed b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> dit<br />

onderwijssysteem, omdat ze voor zichzelf e<strong>en</strong><br />

belangrijke educatieve taak zi<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> voorbeeld<br />

van e<strong>en</strong> charterschool is de Museum School <strong>in</strong><br />

New York. Deze school hanteert <strong>het</strong> pr<strong>in</strong>cipe van<br />

'museum-based learn<strong>in</strong>g' waar<strong>in</strong> e<strong>en</strong> <strong>in</strong>t<strong>en</strong>sieve<br />

sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>g tuss<strong>en</strong> school <strong>en</strong> museum c<strong>en</strong>traal<br />

staat. Het is niet te verwacht<strong>en</strong> dat er <strong>in</strong><br />

Nederland echte museumschol<strong>en</strong> gaan ontstaan.<br />

Maar <strong>het</strong> studiehuis <strong>en</strong> de ideeën over buit<strong>en</strong>schools<br />

ler<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> ook bij ons sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>g<br />

tuss<strong>en</strong> culturele <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> schol<strong>en</strong> <strong>in</strong> de<br />

hand werk<strong>en</strong>.<br />

REGGIO EMILIA-BENADERING<br />

NEDERLANDSTALIGE PUBLICATIES<br />

De honderd tal<strong>en</strong> van k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> : de Reggio<br />

Emilia b<strong>en</strong>ader<strong>in</strong>g bij de <strong>op</strong>voed<strong>in</strong>g van jonge<br />

k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> / onder red. van C. Edwards, L.<br />

Gand<strong>in</strong>i <strong>en</strong> G. Forman ; <strong>in</strong>geleid door H.<br />

Gardner. - Utrecht : SWP, 1998. - 334 p. : ill.<br />

-Met lit.<strong>op</strong>g. - Vert. van: The hundred<br />

languages of childr<strong>en</strong>. - ISBN 90-6665-206-3<br />

Alle k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> beschikk<strong>en</strong> over honderd tal<strong>en</strong> om<br />

zich uit te drukk<strong>en</strong>. Naast de spreektaal kunn<strong>en</strong><br />

k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> zich uit<strong>en</strong> <strong>in</strong> klank<strong>en</strong>, beweg<strong>in</strong>g,<br />

kleur<strong>en</strong>, schilder<strong>en</strong>, bouw<strong>en</strong>, boetser<strong>en</strong> etc. Ieder<br />

k<strong>in</strong>d is vanaf zijn geboorte rijk aan mogelijkhed<strong>en</strong>,<br />

krachtig <strong>en</strong> creatief Vanuit deze<br />

uitgangspunt<strong>en</strong> werk<strong>en</strong> pedagog<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>kunst</strong><strong>en</strong>aars<br />

<strong>in</strong> de k<strong>in</strong>derc<strong>en</strong>tra van Reggio Emilia <strong>in</strong><br />

22<br />

Noord-Italië al jar<strong>en</strong> sam<strong>en</strong> met jonge k<strong>in</strong>der<strong>en</strong>.<br />

De geschied<strong>en</strong>is, de ideeën <strong>en</strong> de cultuur van de<br />

Reggio Emilia methode word<strong>en</strong> besprok<strong>en</strong> <strong>en</strong> ook<br />

de ervar<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van de Amerikan<strong>en</strong> die deze<br />

progressieve pedagogiek bestudeerd hebb<strong>en</strong><br />

kom<strong>en</strong> aan bod.<br />

K<strong>in</strong>dbeeld <strong>in</strong> <strong>het</strong> onderwijs aan jonge<br />

k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> <strong>in</strong> Reggio-Emilia (Italië) / B.<br />

Tijnagel-Scho<strong>en</strong>aker <strong>en</strong> M. Berg. - 14 p. -<br />

Band 1, hoofdstuk B03<br />

(In de klas : praktijkboek voor de leraar)<br />

Reggio-Emilia <strong>in</strong> Italië is e<strong>en</strong> strom<strong>in</strong>g die <strong>in</strong><br />

Nederlandse k<strong>in</strong>derdagverblijv<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>in</strong> de<br />

onderbouw van basisschol<strong>en</strong> steeds meer<br />

bek<strong>en</strong>dheid g<strong>en</strong>iet. Het meest <strong>op</strong>vall<strong>en</strong>d is <strong>het</strong><br />

sterke, krachtige k<strong>in</strong>dbeeld dat <strong>het</strong> uitgangspunt<br />

vormt voor de manier van werk<strong>en</strong>. Hierdoor gaan<br />

pedagogiek <strong>en</strong> onderwijs <strong>in</strong> Reggio-Emilia hand <strong>in</strong><br />

hand. Bevat de volg<strong>en</strong>de paragraf<strong>en</strong>: De Reggio-<br />

Emilia-b<strong>en</strong>ader<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> k<strong>in</strong>dbeeld; Inhoud<br />

gev<strong>en</strong> aan <strong>het</strong> k<strong>in</strong>dbeeld; Keuz<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

<strong>in</strong>teractie; Creativiteit <strong>en</strong> cognitieve ontwikkel<strong>in</strong>g;<br />

De rol van volwass<strong>en</strong><strong>en</strong>; De rol van<br />

groepsleiders; De rol van de pedagogista; De rol<br />

van de atelierista; De rol van <strong>het</strong> huishoudelijk<br />

personeel.<br />

Kleuteronderwijs <strong>in</strong> Reggio-Emilia (Italië) /<br />

B. Tijnagel-Scho<strong>en</strong>aker <strong>en</strong> M. Berg. - 14 p. :<br />

ill. - Met bijl. - Band 1, hoofdstuk D02<br />

(In de klas : praktijkboek voor de leraar)<br />

De werkwijze <strong>in</strong> Reggio-Emilia k<strong>en</strong>merkt zich door<br />

te werk<strong>en</strong> vanuit e<strong>en</strong> sterk pedagogische <strong>in</strong>slag<br />

waarbij vertrouw<strong>en</strong> <strong>in</strong> de mogelijkhed<strong>en</strong> van <strong>het</strong><br />

k<strong>in</strong>d ess<strong>en</strong>tieel is. E<strong>en</strong> k<strong>in</strong>d is van nature<br />

onderzoek<strong>en</strong>d, nieuwsgierig <strong>en</strong> wil steeds beter<br />

met de omr<strong>in</strong>g<strong>en</strong>de wereld om kunn<strong>en</strong> gaan. Deze<br />

kracht <strong>in</strong> <strong>het</strong> k<strong>in</strong>d is de basis voor de Reggio-<br />

Emilia-b<strong>en</strong>ader<strong>in</strong>g. Bevat de volg<strong>en</strong>de<br />

paragraf<strong>en</strong>: De didactiek van de Reggio-Emiliab<strong>en</strong>ader<strong>in</strong>g;<br />

E<strong>en</strong> uitdag<strong>en</strong>de leeromgev<strong>in</strong>g<br />

creër<strong>en</strong> De <strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g van de school; De <strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g<br />

van de groepslokal<strong>en</strong>; Werk<strong>en</strong> rondom thema's.<br />

Het ple<strong>in</strong> moet zachter : ideeën van k<strong>in</strong>der<strong>en</strong><br />

over hun Hygiëaple<strong>in</strong> <strong>in</strong> Amsterdam /<br />

sam<strong>en</strong>gest. door D. Veldho<strong>en</strong> <strong>en</strong> M. Meeuwig.<br />

- Amsterdam : Amsterdams Fonds voor de<br />

Kunst/Sticht<strong>in</strong>g Pedagogiekontwikkel<strong>in</strong>g<br />

voor <strong>het</strong> jonge k<strong>in</strong>d/Stadsdeel Zuid, [1998?].<br />

- 72 p. : ill. - ISBN 90-803367-3-4<br />

Verslag van e<strong>en</strong> project waar<strong>in</strong> <strong>kunst</strong><strong>en</strong>aar David<br />

Veldho<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> voorjaar van 1996 sam<strong>en</strong> met<br />

k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> e<strong>en</strong> maquette ontworp<strong>en</strong> heeft voor de<br />

her<strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> Hygiëaple<strong>in</strong> <strong>in</strong> Amsterdam.<br />

In de werkwijze werd uitgegaan van de<br />

pedagogische ideeën van de Reggio-Emiliab<strong>en</strong>ader<strong>in</strong>g.<br />

Aan de hand van gesprekk<strong>en</strong> met de<br />

k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> wordt duidelijk hoe <strong>het</strong> uite<strong>in</strong>delijke<br />

ontwerp tot stand gekom<strong>en</strong> is.<br />

Reggio Emilia : factsheet / sam<strong>en</strong>gest. door<br />

LOKV, Nederlands Instituut voor<br />

Kunsteducatie. Di<strong>en</strong>st


<strong>Zicht</strong> <strong>op</strong>… <strong>kunst</strong>- <strong>en</strong> <strong>cultuureducatie</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> basisonderwijs<br />

Informatiebemiddel<strong>in</strong>g. - Utrecht : LOKV,<br />

1998. -Div. pag.<br />

Verzamel<strong>in</strong>g van krant<strong>en</strong>- <strong>en</strong> tijdschriftartikel<strong>en</strong><br />

over Reggio Emilia. Bije<strong>en</strong>gebracht naar<br />

aa<strong>nl</strong>eid<strong>in</strong>g van de t<strong>en</strong>toonstell<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>het</strong> Stedelijk<br />

museum <strong>in</strong> Amsterdam van 22 februari t/m 12<br />

april 1998.<br />

BUITENLANDSE PUBLICATIES<br />

The hundred languages of childr<strong>en</strong> : the<br />

Reggio Emilia approach to early childhood<br />

education / ed. by C. Edwards, G. Forman<br />

and L. Gand<strong>in</strong>i ; with an <strong>in</strong>trod. by H.<br />

Gardner. - Norwood : Ablex, 1993. - 324 p. :<br />

ill. - Met lit.<strong>op</strong>g <strong>en</strong> reg. - ISBN 0-89391-933-<br />

0<br />

The city-run early childhood (birth to age 6)<br />

program of Reggio Emilia, <strong>in</strong> Northern Italy, has<br />

become recognized and acclaimed as one of the<br />

best systems of education <strong>in</strong> the world. Educators<br />

there have evolved a dist<strong>in</strong>ctive, <strong>in</strong>novative<br />

approach that fosters childr<strong>en</strong>'s <strong>in</strong>tellectual<br />

devel<strong>op</strong>m<strong>en</strong>t through a systematic focus on<br />

symbolic repres<strong>en</strong>tation. This book br<strong>in</strong>gs<br />

together reflections of the Italian educators who<br />

founded and devel<strong>op</strong>ed the system, as well as<br />

North Americans who have observed and or<br />

studied there. It is a compreh<strong>en</strong>sive <strong>in</strong>troduction<br />

cover<strong>in</strong>g history and philos<strong>op</strong>hy, curriculum and<br />

methods of teach<strong>in</strong>g, school and system<br />

organization, the use of space and physical<br />

<strong>en</strong>vironm<strong>en</strong>t and adult professional roles.<br />

TIJDSCHRIFTARTIKELEN<br />

Hoe reist e<strong>en</strong> tek<strong>en</strong><strong>in</strong>g door e<strong>en</strong> kabel? : de<br />

k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> van Reggio Emilia<br />

In: Uitleg. - Vol. 14(1998)6(feb.19-21)<br />

In <strong>het</strong> Stedelijk Museum <strong>in</strong> Amsterdam is van 21<br />

februari tot 12 april e<strong>en</strong> t<strong>en</strong>toonstell<strong>in</strong>g te zi<strong>en</strong><br />

van <strong>het</strong> werk van k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> uit <strong>het</strong> Noorditaliaanse<br />

Reggio Emilia. De werkwijze van de schol<strong>en</strong><br />

k<strong>en</strong>merkt zich door <strong>het</strong> stimuler<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

ondersteun<strong>en</strong> van creativiteit van k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> door<br />

<strong>kunst</strong><strong>en</strong>aars.<br />

Italiaans recept voor Hollandse<br />

<strong>kunst</strong>educatie : Amsterdams Stedelijk<br />

Museum exposeert De k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> van Reggio<br />

Emilia / M. Miedema<br />

In: Kunst & educatie. - Vol. 7(1998)1(feb.5-<br />

9)<br />

De k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> van Reggio Emilia is de titel van e<strong>en</strong><br />

t<strong>en</strong>toonstell<strong>in</strong>g die van 21 februari tot 12 april<br />

1998 <strong>in</strong> <strong>het</strong> Stedelijk Museum wordt gehoud<strong>en</strong>.<br />

Het is de neerslag van de manier waar<strong>op</strong> <strong>in</strong><br />

k<strong>in</strong>derc<strong>en</strong>tra van deze Italiaanse stad wordt<br />

gewerkt om de tal<strong>en</strong>t<strong>en</strong> van jonge k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> tot<br />

bloei te lat<strong>en</strong> kom<strong>en</strong>. De Reggio Emiliab<strong>en</strong>ader<strong>in</strong>g<br />

wordt nader belicht. Tev<strong>en</strong>s komt aan de orde<br />

hoe dit Italiaanse gedachtegoed <strong>in</strong> Nederland <strong>in</strong><br />

de praktijk te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> verder te ontwikkel<strong>en</strong>.<br />

E<strong>en</strong> <strong>kunst</strong><strong>en</strong>aar <strong>in</strong> de basisschool / M. de Wit<br />

In: Beeldaspect<strong>en</strong>. - Vol.<br />

10(1998)12(dec.16-17)<br />

23<br />

E<strong>en</strong> beschrijv<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> project 'Drom<strong>en</strong>' <strong>op</strong> de<br />

St.Jozefschool, basisschool <strong>in</strong> Amsterdam<br />

waaraan leerl<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van groep 2 e<strong>en</strong> aantal wek<strong>en</strong><br />

gewerkt hebb<strong>en</strong>. Het thema is ontstaan <strong>in</strong> <strong>het</strong><br />

kader van e<strong>en</strong> muziekproject dat rondom dezelfde<br />

periode georganiseerd werd. Nieuw voor de<br />

k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> was dat de less<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> gegev<strong>en</strong><br />

onder schooltijd door e<strong>en</strong> beeld<strong>en</strong>d <strong>kunst</strong><strong>en</strong>aar.<br />

Het idee is ontstaan naar aa<strong>nl</strong>eid<strong>in</strong>g van de<br />

t<strong>en</strong>toonstell<strong>in</strong>g 'De k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> van Reggio Emilia' <strong>in</strong><br />

<strong>het</strong> Stedelijk Museum.<br />

Kunstz<strong>in</strong>nige vorm<strong>in</strong>g<br />

In: Vernieuw<strong>in</strong>g. - Vol. 55(1996)5(mei.3-17)<br />

Enkele artikel<strong>en</strong>: -Naar e<strong>en</strong> kweekschool voor<br />

amateurs: <strong>kunst</strong>z<strong>in</strong>nige vorm<strong>in</strong>g als <strong>in</strong>tegratie<br />

van <strong>in</strong>tellect <strong>en</strong> affect; -Creatieve exploratie van<br />

<strong>het</strong> jonge ler<strong>en</strong> <strong>in</strong> Reggio Emilia waar de<br />

basisgedachte is dat k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> ler<strong>en</strong> <strong>in</strong><br />

communicatie met ander<strong>en</strong>. Drama, dans<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

tek<strong>en</strong><strong>en</strong> vorm<strong>en</strong> daar e<strong>en</strong> onderdeel van; -Kunst<br />

moet, ook <strong>in</strong> <strong>het</strong> basisonderwijs:<br />

<strong>kunst</strong>magneetschol<strong>en</strong> <strong>in</strong> Amsterdam; -Spelless<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> <strong>het</strong> IVBO; -Video bij Fre<strong>in</strong>et.<br />

PROGRAMMERING<br />

NEDERLANDSTALIGE PUBLICATIES<br />

De <strong>kunst</strong>karavaanroute / F. Willems. - [S.l. :<br />

s.n.], 1996. - 25 p. - Scriptie Post-<br />

Academische Opleid<strong>in</strong>g Beleidsontwikkel<strong>in</strong>g<br />

Kunstz<strong>in</strong>nige Vorm<strong>in</strong>g, Hogeschool voor de<br />

Kunst<strong>en</strong> Utrecht. - Met lit.<strong>op</strong>g.<br />

C<strong>en</strong>trale vraagstell<strong>in</strong>g: Hoe <strong>het</strong> idee Kunstkaravaan<br />

projectmatig te ontwikkel<strong>en</strong> b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> <strong>het</strong><br />

nieuwe beleid voor <strong>het</strong> basisonderwijs?<br />

Kunstkaravaan is e<strong>en</strong> deelproject van <strong>het</strong> overkoepel<strong>en</strong>de<br />

project Herstructurer<strong>in</strong>g <strong>kunst</strong>educatie<br />

aanbod onder regie van SKVA <strong>en</strong> MSA,<br />

Sticht<strong>in</strong>g Muziekschool Amsterdam. Het uitgangspunt:<br />

elke leerl<strong>in</strong>g <strong>op</strong> de basisschool m<strong>in</strong>imaal<br />

e<strong>en</strong>maal met elke <strong>kunst</strong>z<strong>in</strong>nige discipl<strong>in</strong>e <strong>in</strong><br />

aanrak<strong>in</strong>g lat<strong>en</strong> kom<strong>en</strong>. Met <strong>in</strong>gang van schoolaar<br />

1998-1999 moet Kunstkaravaan <strong>op</strong> alle<br />

Amsterdamse basisschol<strong>en</strong> word<strong>en</strong> uitgevoerd.<br />

Leerplan <strong>kunst</strong>kijkur<strong>en</strong> / BSO, Buro<br />

Servicetak<strong>en</strong> Onderwijs ; onder red. van O.<br />

d<strong>en</strong> Boer <strong>en</strong> M. Scholt<strong>en</strong>. - Amsterdam : BSO,<br />

1996. - 42 p. : ill. - Met lit.<strong>op</strong>g. <strong>en</strong> bijl.<br />

Tijd<strong>en</strong>s de <strong>kunst</strong>kijkur<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> uit de<br />

hoogste groep<strong>en</strong> van <strong>het</strong> Amsterdamse<br />

basisonderwijs k<strong>en</strong>nis met musea <strong>en</strong> de daar<strong>in</strong><br />

t<strong>en</strong>toongestelde beeld<strong>en</strong>de <strong>kunst</strong> uit hed<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

verled<strong>en</strong>. Het doel van dit leerplan is om <strong>het</strong><br />

onderwijs e<strong>en</strong> beschrijv<strong>in</strong>g <strong>en</strong> onderbouw<strong>in</strong>g te<br />

gev<strong>en</strong> van de <strong>kunst</strong>kijkur<strong>en</strong>, waarbij tev<strong>en</strong>s<br />

beoogd is meer zicht te gev<strong>en</strong> <strong>op</strong> de aansluit<strong>in</strong>g<br />

bij de doel<strong>en</strong> <strong>en</strong> andere vakk<strong>en</strong> van <strong>het</strong><br />

basisonderwijs. Inhoud: doelstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong>; <strong>in</strong>houd<br />

van e<strong>en</strong> serie <strong>kunst</strong>kijkur<strong>en</strong>; verslag van e<strong>en</strong><br />

<strong>kunst</strong>kijkuur; werkvorm; beg<strong>in</strong>- <strong>en</strong> e<strong>in</strong>dsituatie;<br />

doelgroep; doc<strong>en</strong>t<strong>en</strong>; waarder<strong>in</strong>g van de<br />

<strong>kunst</strong>kijkur<strong>en</strong> door <strong>het</strong> onderwijs; effect<strong>en</strong> van de


<strong>Zicht</strong> <strong>op</strong>… <strong>kunst</strong>- <strong>en</strong> <strong>cultuureducatie</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> basisonderwijs<br />

<strong>kunst</strong>kijkur<strong>en</strong>. De bijlag<strong>en</strong> bied<strong>en</strong> <strong>in</strong>formatie<br />

omtr<strong>en</strong>t de geschied<strong>en</strong>is van de <strong>kunst</strong>kijkur<strong>en</strong>, de<br />

kerndoel<strong>en</strong> basisonderwijs <strong>en</strong> de <strong>kunst</strong>kijkur<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

aansluit<strong>in</strong>g bij beleid van geme<strong>en</strong>te <strong>en</strong><br />

rijksoverheid.<br />

M<strong>en</strong>u of a la carte? : onderzoek naar de<br />

mogelijkhed<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> <strong>kunst</strong>m<strong>en</strong>u <strong>in</strong><br />

Almere / M. de Wildt. - Almere : CKV Almere,<br />

1998. - 16 p. - Met bijl. - Stage-<strong>op</strong>dracht<br />

voor de <strong>op</strong>leid<strong>in</strong>g Culturele Bedrijfsvoer<strong>in</strong>g,<br />

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunst<strong>en</strong>.<br />

Onderzoek naar de vraag of <strong>het</strong> <strong>in</strong>voer<strong>en</strong> van e<strong>en</strong><br />

<strong>kunst</strong>m<strong>en</strong>u organisatorisch <strong>en</strong> f<strong>in</strong>ancieel haalbaar<br />

is voor de steunfunctie CKV Almere. En zo ja,<br />

welk soort <strong>kunst</strong>m<strong>en</strong>u is <strong>het</strong> meest geschikt voor<br />

de situatie <strong>in</strong> Almere. In dit onderzoek wordt<br />

onder andere beschrev<strong>en</strong> wat e<strong>en</strong> <strong>kunst</strong>m<strong>en</strong>u is,<br />

welke soort<strong>en</strong> er zijn (<strong>het</strong> Biskmodel, <strong>het</strong><br />

Koor<strong>en</strong>huismodel, <strong>het</strong> Triademodel <strong>en</strong> <strong>het</strong><br />

algeme<strong>en</strong> model), wat de LOKV stimuler<strong>in</strong>gsregel<strong>in</strong>g<br />

basisonderwijs <strong>in</strong>houdt, wat de voor- <strong>en</strong><br />

nadel<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> <strong>kunst</strong>m<strong>en</strong>u zijn <strong>en</strong> hoe <strong>het</strong><br />

<strong>kunst</strong>m<strong>en</strong>u bij andere steunfuncties (Kumulus<br />

Maastricht, Kunst <strong>in</strong> School Vleut<strong>en</strong>, Vrije<br />

Academie Westvest Delft <strong>en</strong> Kunstgebouw<br />

Rijswijk) mom<strong>en</strong>teel functioneert.<br />

Wat et<strong>en</strong> we vandaag? Kunst! : e<strong>en</strong> nadere<br />

beschouw<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> <strong>kunst</strong>m<strong>en</strong>u voor <strong>het</strong><br />

basisonderwijs <strong>in</strong> de prov<strong>in</strong>cie Zuid-Holland<br />

/ K. J<strong>en</strong>se. - [S.l. : s.n.], 1996. - 24 p. -<br />

E<strong>in</strong>dwerkstuk postacademische <strong>op</strong>leid<strong>in</strong>g<br />

Beleids Ontwikkel<strong>in</strong>g Kunstz<strong>in</strong>nige Vorm<strong>in</strong>g,<br />

Hogeschool voor de Kunst<strong>en</strong>, C<strong>en</strong>trum voor<br />

Kunst & Media Managem<strong>en</strong>t, Utrecht. - Met<br />

lit.<strong>op</strong>g. <strong>en</strong> bijl.<br />

Onderzoeksvrag<strong>en</strong>: welke plaats zal <strong>het</strong><br />

<strong>kunst</strong>m<strong>en</strong>u <strong>in</strong> de kom<strong>en</strong>de jar<strong>en</strong> gaan <strong>in</strong>nem<strong>en</strong><br />

b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> <strong>het</strong> onderwijs; welke consequ<strong>en</strong>ties heeft<br />

<strong>het</strong> <strong>kunst</strong>m<strong>en</strong>u voor de andere onderdel<strong>en</strong> van<br />

<strong>het</strong> aanbod van de Sticht<strong>in</strong>g Steunfunctie<br />

Kunstz<strong>in</strong>nige Vorm<strong>in</strong>g; <strong>in</strong> hoeverre moet <strong>het</strong><br />

andere aanbod van de SSKV word<strong>en</strong> afgestemd <strong>op</strong><br />

<strong>het</strong> <strong>kunst</strong>m<strong>en</strong>u-aanbod <strong>en</strong> andersom? Om<br />

gegev<strong>en</strong>s over <strong>het</strong> onderwerp te verkrijg<strong>en</strong> is e<strong>en</strong><br />

onderzoek gedaan <strong>in</strong> de geme<strong>en</strong>t<strong>en</strong> waar<strong>in</strong> <strong>het</strong><br />

<strong>kunst</strong>m<strong>en</strong>u wordt afg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. In elke geme<strong>en</strong>te<br />

werd één directeur van e<strong>en</strong> basisschool<br />

geïnterviewd.<br />

TIJDSCHRIFTARTIKELEN<br />

Kunst kijk<strong>en</strong> <strong>en</strong> muziek beluister<strong>en</strong> :<br />

muziekluisterless<strong>en</strong> <strong>in</strong> basisonderwijs / C.<br />

Dekker<br />

In: Muziek <strong>en</strong> onderwijs. - Vol.<br />

32(1995)1(jan/feb.18-20)<br />

In Amsterdam is al veertig jaar ervar<strong>in</strong>g<br />

<strong>op</strong>gedaan met e<strong>en</strong> klassieke vorm van<br />

<strong>kunst</strong>educatie: de <strong>kunst</strong>kijkur<strong>en</strong> <strong>en</strong> de<br />

muziekluisterless<strong>en</strong>. De ontstaansgeschied<strong>en</strong>is,<br />

de doelstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, de methodiek, de<br />

vernieuw<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van deze less<strong>en</strong>. Dit naar<br />

aa<strong>nl</strong>eid<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> - <strong>in</strong> <strong>op</strong>dracht van WVC<br />

24<br />

gehoud<strong>en</strong> - onderzoek naar de <strong>op</strong>zet <strong>en</strong> de<br />

effect<strong>en</strong> van deze Amsterdamse werkwijze.<br />

De leraar kijkt toe / B. Schasfoort<br />

In: Maandblad voor de beeld<strong>en</strong>de vakk<strong>en</strong>. -<br />

Vol. 115(1999)3(apr.37-39)<br />

Beschrijv<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> aantal activiteit<strong>en</strong> die<br />

mom<strong>en</strong>teel word<strong>en</strong> aangebod<strong>en</strong> aan leerl<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

van de basisschool: De k<strong>op</strong>poter voorbij; Kunst <strong>in</strong><br />

de klas <strong>in</strong> Amsterdam; Kunst uit de klas <strong>in</strong><br />

Opsterland; Vijftig jaar Kunstkijkur<strong>en</strong> <strong>in</strong><br />

Amsterdam; K<strong>in</strong>d <strong>en</strong> Kunst III. Bij <strong>en</strong>kele<br />

activiteit<strong>en</strong> geeft de auteur aan wat factor<strong>en</strong> zijn<br />

die bijdrag<strong>en</strong> tot succes.<br />

OUDERS EN KUNSTEDUCATIE<br />

NEDERLANDSTALIGE PUBLICATIES<br />

Cultuurdeelname <strong>in</strong> de lev<strong>en</strong>slo<strong>op</strong> : de<br />

<strong>in</strong>vloed van ouders, school <strong>en</strong> de<br />

buit<strong>en</strong>schoolse <strong>kunst</strong>educatie / I. Nagel, H.<br />

Ganzeboom <strong>en</strong> F. Haanstra ; hoofdred. J.<br />

Ens<strong>in</strong>k. - Utrecht : LOKV, 1996. - 74 p. - Met<br />

lit.<strong>op</strong>g. <strong>en</strong> bijl.<br />

E<strong>en</strong> vervolg-onderzoek naar cultuurdeelname<br />

tijd<strong>en</strong>s de jeugd <strong>en</strong> daarna (zie ook deel 3 <strong>in</strong> deze<br />

reeks, Schol<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>kunst</strong>). Vrag<strong>en</strong> die aan de orde<br />

kom<strong>en</strong>, zijn: om welk soort activiteit<strong>en</strong> gaat <strong>het</strong>,<br />

welke ontwikkel<strong>in</strong>g<strong>en</strong> v<strong>in</strong>d<strong>en</strong> daar<strong>in</strong> plaats, <strong>en</strong><br />

wat is de <strong>in</strong>vloed van ouders, vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong>kr<strong>in</strong>g,<br />

school <strong>en</strong> buit<strong>en</strong>schoolse <strong>kunst</strong>educatie? Deel 2<br />

bevat e<strong>en</strong> <strong>in</strong>v<strong>en</strong>tarisatie van de buit<strong>en</strong>schoolse<br />

<strong>kunst</strong>educatie <strong>en</strong> e<strong>en</strong> analyse van de beschikbare<br />

gegev<strong>en</strong>s over de deelnemers <strong>en</strong> hun<br />

keuzegedrag.<br />

lees of dow<strong>nl</strong>oad ook van:<br />

www.cultuurnetwerk.<strong>nl</strong><br />

!<br />

Is dit <strong>kunst</strong>? : <strong>kunst</strong>z<strong>in</strong>nigheid <strong>en</strong> familie /<br />

onder red. van V. Asselbergs-Neess<strong>en</strong>. -<br />

Utrecht : LOKV, 1998. - 39 p. : tab. - Met<br />

lit.<strong>op</strong>g. - ISBN 90-6997-091-0<br />

Verslag van e<strong>en</strong> kwalitatief onderzoek naar<br />

culturele lo<strong>op</strong>ban<strong>en</strong> waarbij via secundaire<br />

analyses is geprobeerd onderl<strong>in</strong>ge verband<strong>en</strong> te<br />

v<strong>in</strong>d<strong>en</strong>.De secundaire analyses zijn gebaseerd <strong>op</strong><br />

gegev<strong>en</strong>s uit de LOKV-publicatie 'Cultuurdeelname<br />

<strong>in</strong> de lev<strong>en</strong>slo<strong>op</strong>' (1996). Educatieve<br />

professionals, werkzaam als <strong>op</strong>voedkundig<strong>en</strong>,<br />

maakt<strong>en</strong> zelfanalyses van hun culturele lo<strong>op</strong>baan<br />

<strong>in</strong> <strong>het</strong> kader van hun vervolg<strong>op</strong>leid<strong>in</strong>g pedagogiek<br />

aan de Hogeschool van Amsterdam. Daarnaast<br />

hebb<strong>en</strong> stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> doc<strong>en</strong>t<strong>en</strong> van deze<br />

hogeschool de gegev<strong>en</strong>s verzameld van e<strong>en</strong> groep<br />

amateur<strong>kunst</strong><strong>en</strong>aars. Gesteld wordt dat onderwijs<br />

e<strong>en</strong> grote rol blijkt te spel<strong>en</strong>. Daarnaast wordt<br />

vastgesteld dat niet alle<strong>en</strong> de ouders, maar ook<br />

andere familieled<strong>en</strong> fl<strong>in</strong>k <strong>in</strong>vloed kunn<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong><br />

<strong>op</strong> de ontwikkel<strong>in</strong>g van culturele bewustword<strong>in</strong>g<br />

<strong>en</strong> cultuurdeelname.<br />

lees of dow<strong>nl</strong>oad ook van:<br />

www.cultuurnetwerk.<strong>nl</strong><br />

!


<strong>Zicht</strong> <strong>op</strong>… <strong>kunst</strong>- <strong>en</strong> <strong>cultuureducatie</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> basisonderwijs<br />

Kunst voor ouders : van school naar huis / P.<br />

Groot<strong>en</strong> ; tekstred. T. Lücker. - Utrecht :<br />

LOKV, 2000. - 31 p. : ill. - Met bijl.<br />

Verslag van <strong>het</strong> pilot-project 'Kunst voor Ouders'<br />

dat vier steunfunctie-<strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> uitvoerd<strong>en</strong>.<br />

Doel van <strong>het</strong> project was <strong>het</strong> gesprek <strong>in</strong> de<br />

huiselijke kr<strong>in</strong>g, tuss<strong>en</strong> ouders <strong>en</strong> hun k<strong>in</strong>der<strong>en</strong><br />

over <strong>kunst</strong>bezoek onder (basis)schooltijd te<br />

bevorder<strong>en</strong>. Wat kan de <strong>kunst</strong>educatie-<strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g<br />

do<strong>en</strong> om dit te stimuler<strong>en</strong>? Welke vorm<strong>en</strong> van<br />

ouderparticipatie zijn geschikt? En welke factor<strong>en</strong><br />

vergrot<strong>en</strong> de kans om ouders tot deelname te<br />

stimuler<strong>en</strong>? De publicatie gaat <strong>in</strong> <strong>op</strong> de<br />

ervar<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van de betrokk<strong>en</strong> organisaties <strong>en</strong><br />

biedt handvatt<strong>en</strong> aan <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> om zelf<br />

activiteit<strong>en</strong> <strong>op</strong> dit terre<strong>in</strong> te ontplooi<strong>en</strong>.<br />

lees of dow<strong>nl</strong>oad ook van:<br />

www.cultuurnetwerk.<strong>nl</strong><br />

!<br />

Mam kom je kijk<strong>en</strong>? : <strong>kunst</strong>educatie <strong>en</strong><br />

ouderparticipatie <strong>op</strong> ti<strong>en</strong> basisschol<strong>en</strong> <strong>in</strong><br />

Amsterdam, D<strong>en</strong> Haag <strong>en</strong> Utrecht / door J.<br />

Schonewille ;<br />

Voor <strong>het</strong> onderzoek<strong>en</strong> van <strong>het</strong> thema<br />

ouderparticipatie hebb<strong>en</strong> de project<strong>en</strong> Kunstm<strong>en</strong>u<br />

<strong>en</strong> Kunstmagneet sam<strong>en</strong>gewerkt. Aan deze<br />

Haagse <strong>en</strong> Amsterdamse b<strong>in</strong>n<strong>en</strong>schoolse<br />

acitiviteit<strong>en</strong> is uit <strong>het</strong> Utrechtse ket<strong>en</strong>aanbod de<br />

naschoolse compon<strong>en</strong>t toegevoegd. Op basis van<br />

<strong>in</strong>terviews met ti<strong>en</strong> basisschol<strong>en</strong> is er e<strong>en</strong><br />

beschrijv<strong>in</strong>g gemaakt van vorm<strong>en</strong> van ouderparticipatie<br />

<strong>in</strong> <strong>het</strong> basisonderwijs, toegespitst <strong>op</strong><br />

<strong>kunst</strong>educatie. Uitgangspunt hierbij is <strong>het</strong> idee<br />

dat ouders e<strong>en</strong> voorwaard<strong>en</strong>schepp<strong>en</strong>de rol<br />

hebb<strong>en</strong> bij <strong>het</strong> <strong>in</strong> contact br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> van hun<br />

k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> met <strong>kunst</strong> <strong>en</strong> <strong>kunst</strong>educatie.<br />

Rapportage onderzoek onder allochtone<br />

publieksgroep<strong>en</strong> <strong>in</strong> Rotterdam <strong>en</strong> Amsterdam<br />

/ M. van Hoorn, J. Oostwoud Wijd<strong>en</strong>es <strong>en</strong> W.<br />

Oud. - Rotterdam : Vier Grote Sted<strong>en</strong><br />

Kunsteducatie, 1999. - [31 p.] : tab. - Met lit.<br />

Rapportages van focusgroup <strong>in</strong>terviews (georganiseerde<br />

groepsdiscussies) <strong>in</strong> Amsterdam <strong>en</strong><br />

Rotterdam. De <strong>in</strong>terviews zijn gehoud<strong>en</strong> met<br />

Turkse, Sur<strong>in</strong>aamse, Sur<strong>in</strong>aams-H<strong>in</strong>doestaanse <strong>en</strong><br />

Sur<strong>in</strong>aams-Creoolse ouders. In <strong>het</strong> onderzoek is<br />

nagegaan waarom de ouders hun k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> lat<strong>en</strong><br />

deelnem<strong>en</strong> aan de muziek- <strong>en</strong> danscursuss<strong>en</strong> van<br />

de Muziekschool Amsterdam <strong>en</strong> de SKVR <strong>in</strong><br />

Rotterdam. Voorts is onderzocht of de ouders<br />

tevred<strong>en</strong> zijn over wat hun k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> daar do<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

ler<strong>en</strong> <strong>en</strong> waarom ze juist voor deze <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

hebb<strong>en</strong> gekoz<strong>en</strong>. T<strong>en</strong>slotte is nagegaan wat<br />

andere w<strong>en</strong>s<strong>en</strong> <strong>en</strong> behoeft<strong>en</strong> van de ouders zijn<br />

als <strong>het</strong> gaat om <strong>kunst</strong>educatief aanbod voor hun<br />

k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> <strong>en</strong> hoe de <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> pot<strong>en</strong>tiële<br />

gebruikers uit deze doelgroep bereik<strong>en</strong>.<br />

TIJDSCHRIFTARTIKELEN<br />

Kunst voor k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> én ouders / M. Atsma<br />

In: Kunst & educatie. - Vol. 9(2000)5(okt.17-<br />

19)<br />

Het gez<strong>in</strong> is <strong>het</strong> beg<strong>in</strong> van iedere vorm van<br />

culturele bagage. Dat was <strong>het</strong> vertrekpunt voor<br />

25<br />

de pilot 'Kunst voor ouders', <strong>op</strong>gezet door vier<br />

steunpunt<strong>en</strong> <strong>kunst</strong>z<strong>in</strong>nige vorm<strong>in</strong>g met<br />

begeleid<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> LOKV. De <strong>op</strong>zet was simpel:<br />

verz<strong>in</strong> <strong>kunst</strong>z<strong>in</strong>nige activiteit<strong>en</strong> waar k<strong>in</strong>der<strong>en</strong><br />

naartoe kunn<strong>en</strong> met hun ouders <strong>en</strong> br<strong>en</strong>g zo e<strong>en</strong><br />

gesprek over <strong>kunst</strong> tuss<strong>en</strong> h<strong>en</strong> tot stand. Aan de<br />

pilot, die liep tuss<strong>en</strong> 1997 <strong>en</strong> 1999, hebb<strong>en</strong> circa<br />

honderd basisschol<strong>en</strong> meegedaan. De vier<br />

betrokk<strong>en</strong> <strong>kunst</strong>educatieve <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, Triade,<br />

Gock, Utrechts C<strong>en</strong>trum voor de Kunst<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

Steunpunt Kunst & Cultuur Eemland, voerd<strong>en</strong><br />

neg<strong>en</strong> verschill<strong>en</strong>de project<strong>en</strong> uit waar ouders <strong>en</strong><br />

k<strong>in</strong>d sam<strong>en</strong> naartoe kond<strong>en</strong>.<br />

Landelijk project Kunst voor Ouders : moeder<br />

<strong>en</strong> zoon <strong>in</strong> gesprek over <strong>kunst</strong> / M. Bosman<br />

In: Kunst & educatie. - Vol.<br />

6(1997)6(dec.32-34)<br />

Op vier plaats<strong>en</strong> gaan steunfunctie-<strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g<strong>en</strong>,<br />

basisschol<strong>en</strong> <strong>en</strong> professionele <strong>kunst</strong><strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

sam<strong>en</strong> prober<strong>en</strong> ouders te betrekk<strong>en</strong> bij <strong>kunst</strong>activiteit<strong>en</strong>,<br />

die zijn gek<strong>op</strong>peld aan <strong>kunst</strong>educatieve<br />

project<strong>en</strong> van hun k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> <strong>op</strong> school.<br />

LESMETHODEN<br />

NEDERLANDSTALIGE PUBLICATIES<br />

Blokboek tek<strong>en</strong><strong>en</strong> 4,5,6,7,8 / K. Bosch <strong>en</strong> M.<br />

van Wolfer<strong>en</strong>. - Sleeuwijk : K<strong>in</strong>heim, 1999. -<br />

10 dl. : ill. - Bevat 5 werkboek<strong>en</strong> voor de<br />

leerl<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> 5 bijbehor<strong>en</strong>de werkwijzers<br />

voor de leerkracht<strong>en</strong><br />

Tek<strong>en</strong>methode voor groep 4 tot <strong>en</strong> met 8 van de<br />

basisschool die aansluit bij de kerndoel<strong>en</strong> voor<br />

<strong>het</strong> basisonderwijs. Elk blokboek bestaat uit 15<br />

lese<strong>en</strong>hed<strong>en</strong>, die <strong>in</strong> thema's zijn ondergebracht.<br />

E<strong>en</strong> thema bestaat uit kijk-, d<strong>en</strong>k- <strong>en</strong> oef<strong>en</strong><strong>op</strong>dracht<strong>en</strong>.<br />

In de 5 blokboek<strong>en</strong> wordt ook<br />

aandacht besteed aan <strong>kunst</strong>beschouw<strong>in</strong>g, omdat<br />

de leerl<strong>in</strong>g<strong>en</strong> zich door <strong>het</strong> kijk<strong>en</strong> naar <strong>kunst</strong>werk<strong>en</strong><br />

bewust word<strong>en</strong> van de mogelijkhed<strong>en</strong> met<br />

beeld<strong>en</strong>de middel<strong>en</strong>. Bij elk blokboek hoort e<strong>en</strong><br />

werkwijzer voor de leerkracht. Deze bestaat o.a.<br />

uit: e<strong>en</strong> overzicht van b<strong>en</strong>odigde material<strong>en</strong>; e<strong>en</strong><br />

beschrijv<strong>in</strong>g voor <strong>het</strong> gebruik van <strong>het</strong> blokboek;<br />

uitwerk<strong>in</strong>g<strong>en</strong> per thema.<br />

Drama componer<strong>en</strong> meester : e<strong>en</strong> werkboek<br />

drama voor (toekomstige) lerar<strong>en</strong> primair<br />

onderwijs / F. Houtzager ; e<strong>in</strong>dred. R.<br />

Frowijn ; voorwoord J. Letschert. - Enschede<br />

: SLO, 2000. - 204 p. : ill., fig. - Met lit.<strong>op</strong>g. -<br />

Uitg. <strong>in</strong> <strong>op</strong>dr. van Beroepsver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g<br />

Dramadoc<strong>en</strong>t<strong>en</strong>. -ISBN 90-329-1968-7<br />

Leerweg voor PABO-stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> hun dramadoc<strong>en</strong>t<strong>en</strong>,<br />

maar ook voor m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> die de naschol<strong>in</strong>g,<br />

de verkorte <strong>op</strong>leid<strong>in</strong>g <strong>en</strong> de vak<strong>op</strong>leid<strong>in</strong>g<br />

volg<strong>en</strong>. Drama componer<strong>en</strong> is e<strong>en</strong> nieuw<br />

vakconcept, <strong>het</strong> gebruikt verhal<strong>en</strong> als betek<strong>en</strong>isdragers<br />

<strong>en</strong> sluit aan bij <strong>het</strong> verhal<strong>en</strong>d ontwerp<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> <strong>het</strong> ervar<strong>in</strong>gsgericht onderwijs. Hoofdstukk<strong>en</strong>:<br />

Verhal<strong>en</strong> vertell<strong>en</strong>; Opstap naar drama;<br />

E<strong>en</strong>voudige dramacomposities; E<strong>en</strong> didactische<br />

analyse van e<strong>en</strong> dramacompositie; Uitgebreide


<strong>Zicht</strong> <strong>op</strong>… <strong>kunst</strong>- <strong>en</strong> <strong>cultuureducatie</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> basisonderwijs<br />

dramacomposities; Zelf drama componer<strong>en</strong>; Zelf<br />

aan de gang; drie voorbeeld<strong>en</strong> om uit te werk<strong>en</strong>.<br />

Het boek wordt afgeslot<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> Drama-ABC:<br />

e<strong>en</strong> alfabetische lijst met werkvorm<strong>en</strong> die <strong>in</strong><br />

dramacomposities kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> toegepast.<br />

Hier zit muziek <strong>in</strong>! : groeimethode voor <strong>het</strong><br />

basisonderwijs / A. Dr<strong>op</strong>sie <strong>en</strong> A.<br />

Vulperhorst. - Hout<strong>en</strong> : Ascolta, 1999. - 4 dl.<br />

: ill. + 6 cd's. - Losbl. - Bevat 4 mapp<strong>en</strong> voor<br />

de groep<strong>en</strong> 1/2, 3/4, 5/6 <strong>en</strong> 7/8 <strong>en</strong> 6 cd's<br />

met arrangem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> van <strong>het</strong> liedrepertoire. -<br />

ISBN 90-5628-006-6<br />

De methode stelt <strong>het</strong> lied c<strong>en</strong>traal met daaromhe<strong>en</strong><br />

verwerk<strong>in</strong>gssuggesties. Hierbij is rek<strong>en</strong><strong>in</strong>g<br />

gehoud<strong>en</strong> met de kerndoel<strong>en</strong>.Alle less<strong>en</strong> beg<strong>in</strong>n<strong>en</strong><br />

met e<strong>en</strong> lied. Daarnaast kom<strong>en</strong> onderwerp<strong>en</strong> als<br />

luister<strong>en</strong> naar muziek, sprek<strong>en</strong> over muziek <strong>en</strong><br />

<strong>het</strong> spel<strong>en</strong> van muziek aan de orde, ev<strong>en</strong>als<br />

beweg<strong>in</strong>g <strong>en</strong> <strong>het</strong> vastlegg<strong>en</strong> van muziek. Vaste<br />

elem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>in</strong> elke les zijn de doelstell<strong>in</strong>g,<br />

materiaal<strong>op</strong>gave <strong>en</strong> voorbereid<strong>in</strong>gswijze. Daarna<br />

volgt e<strong>en</strong> <strong>in</strong>troductie, e<strong>en</strong> lied met verwerk<strong>in</strong>gssuggesties<br />

<strong>en</strong> e<strong>en</strong> afsluit<strong>in</strong>g. Op de cd's staan de<br />

lieder<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>in</strong>strum<strong>en</strong>tale meez<strong>in</strong>gversies.<br />

Kunst van 4 tot 12 : proeve van e<strong>en</strong><br />

less<strong>en</strong>serie over alle <strong>kunst</strong>discipl<strong>in</strong>es voor<br />

alle groep<strong>en</strong> van de basisschool / LOKV,<br />

Nederlands Instituut voor Kunsteducatie. -<br />

Utrecht : LOKV, 1999-2000. - Ongepag. : tab.<br />

+ cd-rom + videoband (160 m<strong>in</strong>.). - Met<br />

lit.<strong>op</strong>g. - Bestaat uit e<strong>en</strong> reader, videoband<br />

<strong>en</strong> cd-rom.<br />

Kunst van 4 tot 12 is <strong>het</strong> resultaat van <strong>het</strong><br />

ontwikkelproject Kunst <strong>in</strong> de Basisschool dat <strong>het</strong><br />

LOKV sam<strong>en</strong> met twaalf steunfunctie-<strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

heeft uitgevoerd. De uitgave bevat 189 voorbeeldless<strong>en</strong><br />

om met k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> te kijk<strong>en</strong> naar <strong>en</strong> te<br />

prat<strong>en</strong> over <strong>kunst</strong>. De less<strong>en</strong> zijn bestemd voor<br />

alle leeftijdsgroep<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> basisonderwijs. Alle<br />

<strong>kunst</strong>discipl<strong>in</strong>es kom<strong>en</strong> aan bod: beeld<strong>en</strong>de<br />

<strong>kunst</strong>, film/foto/video, muziek, dans, theater <strong>en</strong><br />

literatuur. De cd-rom geeft e<strong>en</strong> <strong>in</strong>troductie,<br />

verantwoord<strong>in</strong>g <strong>en</strong> gebruikswijzer voor de less<strong>en</strong>.<br />

In de reader word<strong>en</strong> de uitgangspunt<strong>en</strong>, doelstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> achtergrond<strong>en</strong> beschrev<strong>en</strong>. De<br />

videoband geeft <strong>en</strong>kele ondersteun<strong>en</strong>de<br />

registraties van uitvoer<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>kunst</strong>project<strong>en</strong>.<br />

lees of dow<strong>nl</strong>oad ook van:<br />

www.cultuurnetwerk.<strong>nl</strong><br />

!<br />

Mak<strong>en</strong> is de <strong>kunst</strong> / L.H. Chapman ; bewerkt<br />

door A. Dijkstra <strong>en</strong> A. Schuyt. - Amsterdam :<br />

Meul<strong>en</strong>hoff Educatief, 1992-1996. - ill. -<br />

Oorspr. titel: Discover Art. - Oorspr. uitg.:<br />

Worcester : Davis, 1987<br />

Deze methode beeld<strong>en</strong>de vorm<strong>in</strong>g basisonderwijs<br />

bestaat uit e<strong>en</strong> voorl<strong>op</strong>er met lessuggesties voor<br />

de groep<strong>en</strong> 1 <strong>en</strong> 2, uit twee Jumboboek<strong>en</strong> met<br />

handleid<strong>in</strong>g<strong>en</strong> voor de groep<strong>en</strong> 3 <strong>en</strong> 4, <strong>en</strong> uit<br />

leerl<strong>in</strong>g<strong>en</strong>boek<strong>en</strong> met handleid<strong>in</strong>g<strong>en</strong> voor de<br />

groep<strong>en</strong> 5, 6, 7 <strong>en</strong> 8.<br />

Bedoel<strong>in</strong>g van de methode is dat k<strong>in</strong>der<strong>en</strong><br />

aangezet word<strong>en</strong> tot: 1. zelf '<strong>kunst</strong>' mak<strong>en</strong>; 2.<br />

26<br />

kijk<strong>en</strong> naar de omgev<strong>in</strong>g <strong>en</strong> naar beeld<strong>en</strong>d werk;<br />

3. '<strong>kunst</strong>' belev<strong>en</strong>.<br />

Moet je do<strong>en</strong> / SLO, specialist<strong>en</strong> <strong>in</strong><br />

leerplanontwikkel<strong>in</strong>g. - Amsterdam :<br />

Meul<strong>en</strong>hoff Educatief, 1997-1998. - 6 dl. -<br />

Deze onderwijsmethode is e<strong>en</strong> resultaat van<br />

<strong>het</strong> project 'Expressie-activiteit<strong>en</strong> <strong>in</strong> de<br />

basisschool' van de SLO.<br />

Moet je do<strong>en</strong> is e<strong>en</strong> pakket van vijf method<strong>en</strong><br />

voor de expressievakk<strong>en</strong> voor groep 1 tot <strong>en</strong> met<br />

8 <strong>in</strong> <strong>het</strong> basisonderwijs. De method<strong>en</strong> zijn<br />

ontwikkeld voor schol<strong>en</strong> <strong>en</strong> doc<strong>en</strong>t<strong>en</strong> die aan de<br />

kerndoel<strong>en</strong> voor dans, drama, handvaardigheid,<br />

muziek <strong>en</strong> tek<strong>en</strong><strong>en</strong> will<strong>en</strong> voldo<strong>en</strong>.<br />

Moet je do<strong>en</strong> : dans / coörd. <strong>en</strong> e<strong>in</strong>dred. G.<br />

Knoef. - Amsterdam : Meul<strong>en</strong>hoff Educatief,<br />

1998. - 8 dl. : ill. + 2 videoband<strong>en</strong> + 11<br />

compact discs. - Bevat algem<strong>en</strong>e <strong>in</strong>leid<strong>in</strong>g, 7<br />

handleid<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> 2 mapp<strong>en</strong> met 4<br />

kleur<strong>en</strong>bijlag<strong>en</strong> (A3-formaat). - Tev<strong>en</strong>s<br />

mak<strong>en</strong> de handleid<strong>in</strong>g<strong>en</strong> deel uit van Moet je<br />

do<strong>en</strong>: expressie voor kleuters, waar<strong>in</strong> van<br />

alle expressievakk<strong>en</strong> de handleid<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

bijbehor<strong>en</strong>de material<strong>en</strong> voor de groep<strong>en</strong> 1<br />

<strong>en</strong> 2 <strong>in</strong> <strong>het</strong> basisonderwijs zijn <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. -<br />

ISBN 90-280-23526<br />

De groepshandleid<strong>in</strong>g<strong>en</strong> bevatt<strong>en</strong> 22 stap voor<br />

stap beschrev<strong>en</strong> less<strong>en</strong>, <strong>in</strong>formatie over <strong>het</strong> vak<br />

dans, e<strong>en</strong> lesoverzicht <strong>en</strong> e<strong>en</strong> lijst van b<strong>en</strong>odigde<br />

material<strong>en</strong>. De less<strong>en</strong> zijn onderverdeeld <strong>in</strong><br />

less<strong>en</strong> dansexpressie, k<strong>in</strong>derdans <strong>en</strong> dansbeschouw<strong>in</strong>g.<br />

K<strong>in</strong>der<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> k<strong>en</strong>nis met de<br />

betek<strong>en</strong>is <strong>en</strong> de belev<strong>in</strong>g van dans <strong>in</strong> verschill<strong>en</strong>de<br />

cultur<strong>en</strong> <strong>en</strong> ler<strong>en</strong> te reflecter<strong>en</strong> <strong>op</strong> de<br />

manier waar<strong>op</strong> zijzelf <strong>en</strong> ander<strong>en</strong> dans<strong>en</strong>.<br />

Moet je do<strong>en</strong> : drama / coörd. <strong>en</strong> e<strong>in</strong>dred. L.<br />

van de Wouw. - 8 dl. : ill. - Bevat algem<strong>en</strong>e<br />

<strong>in</strong>leid<strong>in</strong>g <strong>en</strong> 7 handleid<strong>in</strong>g<strong>en</strong>. - Tev<strong>en</strong>s mak<strong>en</strong><br />

de handleid<strong>in</strong>g<strong>en</strong> deel uit van Moet je do<strong>en</strong>:<br />

expressie voor kleuters, waar<strong>in</strong> van alle<br />

expressievakk<strong>en</strong> de handleid<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

bijbehor<strong>en</strong>de material<strong>en</strong> voor de groep<strong>en</strong> 1<br />

<strong>en</strong> 2 <strong>in</strong> <strong>het</strong> basisonderwijs zijn <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> .<br />

- ISBN 90-280-22171<br />

De groepshandleid<strong>in</strong>g<strong>en</strong> bevatt<strong>en</strong>, behalve stap<br />

voor stap beschrev<strong>en</strong> less<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> <strong>in</strong>leid<strong>in</strong>g met<br />

<strong>in</strong>formatie over <strong>het</strong> vak drama <strong>en</strong> leerlijn<strong>en</strong>,e<strong>en</strong><br />

lesoverzicht met vermeld<strong>in</strong>g van soort activiteit,<br />

thema <strong>en</strong> seizo<strong>en</strong>, suggesties voor less<strong>en</strong> die <strong>in</strong><br />

comb<strong>in</strong>atiegroep<strong>en</strong> gegev<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong>,<br />

uitleg over begripp<strong>en</strong>, material<strong>en</strong> <strong>en</strong> techniek<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> e<strong>en</strong> basislijst van b<strong>en</strong>odigdhed<strong>en</strong>.<br />

Moet je do<strong>en</strong> : expressie voor kleuters :<br />

groep 1 <strong>en</strong> 2 / met medew. van L. van de<br />

Wouw ... [et al.]. - 6 dl. : ill. + 6 compact<br />

discs + bijlag<strong>en</strong> (A3-formaat). - ISBN 90-<br />

280-19162<br />

Lespakket waar<strong>in</strong> van alle expressievakk<strong>en</strong><br />

(muziek, tek<strong>en</strong><strong>en</strong>, handvaardigheid, dans <strong>en</strong><br />

drama) de handleid<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> bijbehor<strong>en</strong>de<br />

material<strong>en</strong> voor de groep<strong>en</strong> 1 <strong>en</strong> 2 <strong>in</strong> <strong>het</strong>


<strong>Zicht</strong> <strong>op</strong>… <strong>kunst</strong>- <strong>en</strong> <strong>cultuureducatie</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> basisonderwijs<br />

basisonderwijs zijn <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De algem<strong>en</strong>e<br />

<strong>in</strong>leid<strong>in</strong>g bevat <strong>in</strong>formatie over de <strong>in</strong>houd <strong>en</strong><br />

<strong>op</strong>zet van Moet je do<strong>en</strong>, over de plaats van de<br />

expressievakk<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> onderwijs <strong>en</strong> over de<br />

wijze waar<strong>op</strong> deze onderwijsmethode is<br />

totstandgekom<strong>en</strong>.<br />

Moet je do<strong>en</strong> : handvaardigheid / coörd. <strong>en</strong><br />

e<strong>in</strong>dred. I. Rooz<strong>en</strong>. - Amsterdam :<br />

Meul<strong>en</strong>hoff Educatief, 1997. - 8 dl. + bijl. :<br />

ill. - Bevat algem<strong>en</strong>e <strong>in</strong>leid<strong>in</strong>g, 7<br />

handleid<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> 7 mapp<strong>en</strong> met 110 bijlag<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> kleur <strong>en</strong> zwartwit (A3-formaat). - Tev<strong>en</strong>s<br />

mak<strong>en</strong> de handleid<strong>in</strong>g<strong>en</strong> deel uit van Moet je<br />

do<strong>en</strong>: expressie voor kleuters, waar<strong>in</strong> van<br />

alle expressievakk<strong>en</strong> de handleid<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

bijbehor<strong>en</strong>de material<strong>en</strong> voor de groep<strong>en</strong> 1<br />

<strong>en</strong> 2 <strong>in</strong> <strong>het</strong> basisonderwijs zijn <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. -<br />

ISBN 90-280-37772<br />

De groepshandleid<strong>in</strong>g<strong>en</strong> bevatt<strong>en</strong> stap voor stap<br />

beschrev<strong>en</strong> less<strong>en</strong>, <strong>in</strong>formatie over <strong>het</strong> vak<br />

handvaardigheid <strong>en</strong> e<strong>en</strong> lesoverzicht. Daarnaast<br />

zijn <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>: <strong>in</strong>formatie over de methode <strong>in</strong><br />

relatie tot de kerndoel<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> toelicht<strong>in</strong>g <strong>op</strong> de<br />

<strong>op</strong>bouw van techniek<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> kleiwijzer, suggesties<br />

voor less<strong>en</strong> <strong>in</strong> comb<strong>in</strong>atiegroep<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

lijst van b<strong>en</strong>odigde material<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

gereedschapp<strong>en</strong>.<br />

Moet je do<strong>en</strong> : muziek / coörd. <strong>en</strong> e<strong>in</strong>dred. T.<br />

Hermus. - Amsterdam : Meul<strong>en</strong>hoff Educatief,<br />

1998. - 8 dl. : ill. + 17 compact discs. - Bevat<br />

algem<strong>en</strong>e <strong>in</strong>leid<strong>in</strong>g, 7 handleid<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> 32<br />

zwartwit bijlag<strong>en</strong> (A3-formaat). - Tev<strong>en</strong>s<br />

mak<strong>en</strong> de handleid<strong>in</strong>g<strong>en</strong> deel uit van Moet je<br />

do<strong>en</strong>: expressie voor kleuters, waar<strong>in</strong> van<br />

alle expressievakk<strong>en</strong> de handleid<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

bijbehor<strong>en</strong>de material<strong>en</strong> voor de groep<strong>en</strong> 1<br />

<strong>en</strong> 2 <strong>in</strong> <strong>het</strong> basisonderwijs zijn <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. -<br />

ISBN 90-280-19340<br />

De groepshandleid<strong>in</strong>g<strong>en</strong> bevatt<strong>en</strong> stap voor stap<br />

beschrev<strong>en</strong> less<strong>en</strong>, <strong>in</strong>formatie over <strong>het</strong> vak<br />

muziek, e<strong>en</strong> lesoverzicht <strong>en</strong> e<strong>en</strong> lijst van<br />

<strong>in</strong>strum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> andere b<strong>en</strong>odigdhed<strong>en</strong>. K<strong>in</strong>der<strong>en</strong><br />

ler<strong>en</strong> de eerste beg<strong>in</strong>sel<strong>en</strong> van de taal van<br />

muziek <strong>en</strong> ontdekk<strong>en</strong> hun muzikale mogelijkhed<strong>en</strong>.<br />

Zij do<strong>en</strong> dat door naar muziek van h<strong>en</strong>zelf<br />

<strong>en</strong> ander<strong>en</strong> te luister<strong>en</strong>, zelf muziek te mak<strong>en</strong>, te<br />

beweg<strong>en</strong> <strong>op</strong> muziek, muziek te noter<strong>en</strong> <strong>en</strong> over<br />

muziek te prat<strong>en</strong>.<br />

Moet je do<strong>en</strong> : tek<strong>en</strong><strong>en</strong> / coörd. <strong>en</strong> e<strong>in</strong>dred.<br />

N. Wilders. - 8 dl. + bijl. : ill. - Bevat<br />

algem<strong>en</strong>e <strong>in</strong>leid<strong>in</strong>g, 7 handleid<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> 7<br />

mapp<strong>en</strong> met 68 bijlag<strong>en</strong> <strong>in</strong> kleur <strong>en</strong> zwartwit<br />

(A3-formaat). - Tev<strong>en</strong>s mak<strong>en</strong> de<br />

handleid<strong>in</strong>g<strong>en</strong> deel uit van Moet je do<strong>en</strong>:<br />

expressie voor kleuters, waar<strong>in</strong> van alle<br />

expressievakk<strong>en</strong> de handleid<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

bijbehor<strong>en</strong>de material<strong>en</strong> voor de groep<strong>en</strong> 1<br />

<strong>en</strong> 2 <strong>in</strong> <strong>het</strong> basisonderwijs zijn <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. -<br />

ISBN 90-280-19162<br />

De groepshandleid<strong>in</strong>g<strong>en</strong> bevatt<strong>en</strong>, behalve stap<br />

voor stap beschrev<strong>en</strong> less<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> <strong>in</strong>leid<strong>in</strong>g met<br />

27<br />

<strong>in</strong>formatie over <strong>het</strong> vak tek<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> leerlijn<strong>en</strong>,<br />

e<strong>en</strong> lesoverzicht met vermeld<strong>in</strong>g van soort<br />

activiteit, thema <strong>en</strong> seizo<strong>en</strong>, suggesties voor<br />

less<strong>en</strong> die <strong>in</strong> comb<strong>in</strong>atiegroep<strong>en</strong> gegev<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong>, uitleg over begripp<strong>en</strong>, material<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

techniek<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> basislijst van b<strong>en</strong>odigdhed<strong>en</strong>.<br />

Muziek voor de basisschool / T. Gijsel, N.<br />

Smit <strong>en</strong> J. Stolk. - Amsterdam : Meul<strong>en</strong>hoff<br />

Educatief, 1985-1995. - 8 dl. : ill. + 11<br />

geluidscassettes. - Leerl<strong>in</strong>g<strong>en</strong>boek,<br />

doc<strong>en</strong>t<strong>en</strong>handleid<strong>in</strong>g <strong>en</strong> werkblad<strong>en</strong>.<br />

Muziekmethode voor de basisschool, waarbij<br />

verschill<strong>en</strong>de soort<strong>en</strong> muziek de revue passer<strong>en</strong>:<br />

lichte <strong>en</strong> klassieke muziek, volksmuziek, jazz <strong>en</strong><br />

p<strong>op</strong>. Visies waar m<strong>en</strong> vanuit is gegaan: k<strong>in</strong>der<strong>en</strong><br />

br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> muziekervar<strong>in</strong>g mee; k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> zijn<br />

muzikaal tot meer <strong>in</strong> staat dan <strong>in</strong> <strong>het</strong> algeme<strong>en</strong><br />

wordt aang<strong>en</strong>om<strong>en</strong>; k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> experim<strong>en</strong>ter<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

onderzoek<strong>en</strong> graag <strong>en</strong> hun luisterconc<strong>en</strong>tratie is<br />

m<strong>in</strong>der groot dan bij volwass<strong>en</strong><strong>en</strong>. Dl. 1: 4/5 jr.;<br />

dl. 2: 5/6 jr.; dl. 3: 6/7 jr.; dl. 4: 7/8 jr.; dl.<br />

5:8/9 jr,; dl. 6: 9/10 jr.; dl. 7: 10/11 jr.; dl. 8:<br />

11/12 jr.<br />

Petje af voor Hoedje <strong>op</strong> : e<strong>en</strong> dramamethode<br />

voor de basisschool / P. van Abeel<strong>en</strong> <strong>en</strong> D.<br />

van Waver<strong>en</strong>. - Haarlem : Kreater, 1999. -<br />

254 p. : ill., fig., tab. - ISBN 90-805125-1-6<br />

Petje af voor Hoedje <strong>op</strong> is e<strong>en</strong> methode die<br />

<strong>in</strong>spireert tot fantasierijk spel. De methode<br />

bestaat uit twee del<strong>en</strong>. Het eerste gedeelte bevat<br />

handreik<strong>in</strong>g<strong>en</strong> voor <strong>het</strong> gebruik van de methode.<br />

Hier<strong>in</strong> staat onder andere beschrev<strong>en</strong> wat<br />

leerl<strong>in</strong>g<strong>en</strong> nodig hebb<strong>en</strong> om tot goed spel te<br />

kom<strong>en</strong> <strong>en</strong> hoe de spelontwikkel<strong>in</strong>g kan word<strong>en</strong><br />

gevolgd. Het tweede deel bestaat uit 85<br />

gedetailleerde lesbeschrijv<strong>in</strong>g<strong>en</strong> voor de groep<strong>en</strong><br />

1 t/m 8 van <strong>het</strong> basisonderwijs. Hoed<strong>en</strong>, pett<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> andere <strong>in</strong>spirer<strong>en</strong>de material<strong>en</strong> di<strong>en</strong><strong>en</strong> als<br />

uitgangspunt voor de less<strong>en</strong>. Bij <strong>het</strong> mak<strong>en</strong> van<br />

deze methode hebb<strong>en</strong> de kerndoel<strong>en</strong> voor drama<br />

als refer<strong>en</strong>tiekader gedi<strong>en</strong>d.<br />

Primair onderwijs / J. Lodeweges <strong>en</strong> L.<br />

Kuipers. - Enschede : SLO, 2001. - 804 p. -<br />

Met reg. <strong>en</strong> adress<strong>en</strong>. - ISBN 90-329-1371-9<br />

De overzicht<strong>en</strong> van <strong>het</strong> NICL zijn met name<br />

bedoeld als ondersteun<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de eerste fase van<br />

<strong>het</strong> leermiddel<strong>en</strong>proces, de marktverk<strong>en</strong>n<strong>in</strong>g.<br />

Jaarlijks wordt actuele <strong>en</strong> complete <strong>in</strong>formatie<br />

over <strong>het</strong> totale aanbod van leermiddel<strong>en</strong> voor <strong>het</strong><br />

basisonderwijs <strong>in</strong> kaart gebracht. Onder <strong>het</strong> k<strong>op</strong>je<br />

'expressie-activiteit<strong>en</strong>' word<strong>en</strong> de material<strong>en</strong> voor<br />

muziek, tek<strong>en</strong><strong>en</strong>/handvaardigheid, spel <strong>en</strong><br />

beweg<strong>in</strong>g, dramatische vorm<strong>in</strong>g <strong>en</strong> audio-visuele<br />

vorm<strong>in</strong>g beschrev<strong>en</strong>.


<strong>Zicht</strong> <strong>op</strong>… <strong>kunst</strong>- <strong>en</strong> <strong>cultuureducatie</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> basisonderwijs<br />

KUNST- EN CULTUUREDUCATIEVE<br />

PROJECTEN<br />

NEDERLANDSTALIGE PUBLICATIES<br />

E<strong>en</strong> Ch<strong>in</strong>ees <strong>op</strong> Goeree : <strong>kunst</strong>confrontatie<br />

als krachtige leeromgev<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>het</strong><br />

basisonderwijs / R. Twijnstra <strong>en</strong> A. van Riet.<br />

- Amsterdam : International Theatre & Film<br />

Books, 2000. - 110 p. : ill. - Met sam<strong>en</strong>v.,<br />

lit.<strong>op</strong>g. <strong>en</strong> reg. - ISBN 90-6403-580-6<br />

Roel Twijnstra, artistiek leider van jeugdtheater<br />

Het Waterhuis, <strong>en</strong> Arno van Riet, dramaconsul<strong>en</strong>t,<br />

beschrijv<strong>en</strong> aan de hand van e<strong>en</strong> aantal fictieve<br />

<strong>en</strong> non-fictieve situaties hoe e<strong>en</strong> theatervoorstell<strong>in</strong>g<br />

allerlei raakvlakk<strong>en</strong> kan hebb<strong>en</strong> met<br />

verschill<strong>en</strong>de vakk<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> basisonderwijs.<br />

Inzicht wordt gegev<strong>en</strong> <strong>in</strong> de sam<strong>en</strong>werk<strong>in</strong>g tuss<strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> <strong>kunst</strong><strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g (jeugdtheatergezelschap) <strong>en</strong><br />

<strong>het</strong> basisonderwijs. Van belang daar<strong>in</strong> zijn de<br />

leerl<strong>in</strong>g (<strong>het</strong> jonge publiek), de leerkracht <strong>en</strong> de<br />

<strong>kunst</strong><strong>en</strong>aar (acteur). Zij <strong>het</strong><strong>en</strong> respectievelijk<br />

Gita, Ir<strong>en</strong>e <strong>en</strong> Antonio <strong>en</strong> hun ervar<strong>in</strong>g<strong>en</strong> vorm<strong>en</strong><br />

de rode draad van dit boek. In acht anekdotes<br />

waar<strong>in</strong> zij e<strong>en</strong> rol spel<strong>en</strong> wordt hun houd<strong>in</strong>g t<strong>en</strong><br />

<strong>op</strong>zichte van elkaar <strong>en</strong> <strong>het</strong> <strong>kunst</strong>onderwijs<br />

gesc<strong>het</strong>st. Vrag<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>op</strong>dracht<strong>en</strong> zijn toegevoegd.<br />

Cultureel erfgoed <strong>en</strong> onderwijs : schatkamers<br />

voor scholier<strong>en</strong> / Y. van Eekel<strong>en</strong> <strong>en</strong> K. Kilian<br />

; onder red. van C. Bunnik, R. Diephuis <strong>en</strong> J.<br />

Sniekers. - Enschede ; Amsterdam : SLO :<br />

Erfgoed Actueel, 1999. - 39 p.: ill. - ISBN 90-<br />

329-1905-8<br />

Handreik<strong>in</strong>g voor doc<strong>en</strong>t<strong>en</strong> met mogelijkhed<strong>en</strong> om<br />

cultureel erfgoed <strong>in</strong> te pass<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> lesprogramma.<br />

E<strong>en</strong> overzicht van cultureel erfgoed<br />

project<strong>en</strong>.<br />

E<strong>in</strong>dverslag ik zie, ik zie wat jij niet ziet :<br />

e<strong>en</strong> dansproject / Triade, C<strong>en</strong>trum voor<br />

Kunsteducatie D<strong>en</strong> Helder. - D<strong>en</strong> Helder :<br />

Triade, 1998. - 19 p. : ill. - Bijl. ontbrek<strong>en</strong><br />

Verslag van e<strong>en</strong> dansproject dat bedoeld is als<br />

onderzoeksproject <strong>in</strong> <strong>het</strong> kader van de nota<br />

Cultuur <strong>en</strong> School van <strong>het</strong> m<strong>in</strong>isterie van OC<strong>en</strong>W.<br />

Het project is <strong>op</strong>gezet voor leerl<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van groep<br />

7 <strong>en</strong> 8 van <strong>het</strong> basisonderwijs. Aan de orde<br />

kom<strong>en</strong>: activiteit<strong>en</strong>, ervar<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> conclusies.<br />

Ervar<strong>in</strong>gsgericht werk<strong>en</strong> rond thema's /<br />

onder red. van L. Depondt <strong>en</strong> K.Van d<strong>en</strong><br />

Broeck. - Leuv<strong>en</strong> : C<strong>en</strong>trum voor<br />

Ervar<strong>in</strong>gsGericht Onderwijs, 1996. - 136 p. :<br />

ill. - ISBN 90-74798-06-3<br />

Beschrijv<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van projectmatig <strong>en</strong> thematisch<br />

werk<strong>en</strong> met kleuters. Uit ti<strong>en</strong> praktijkverhal<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> e<strong>en</strong> d<strong>en</strong>kkader <strong>en</strong> aandachtspunt<strong>en</strong><br />

gedistilleerd. Daarna wordt aan de hand van<br />

ervar<strong>in</strong>g<strong>en</strong> uit de klas geïllustreerd hoe e<strong>en</strong><br />

project, met als hoofddoel k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> e<strong>en</strong> kans te<br />

gev<strong>en</strong> gevoel<strong>en</strong>s <strong>en</strong> emoties te verk<strong>en</strong>n<strong>en</strong>,<br />

<strong>op</strong>gezet kan word<strong>en</strong>. In de drie daar<strong>op</strong> volg<strong>en</strong>de<br />

verhal<strong>en</strong> wordt aangetoond hoe <strong>het</strong> <strong>in</strong>richt<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

verrijk<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> hoek e<strong>en</strong> cruciale rol kan<br />

28<br />

spel<strong>en</strong> bij <strong>het</strong> werk<strong>en</strong> rond e<strong>en</strong> thema. Tot slot<br />

word<strong>en</strong> <strong>op</strong> basis van twee praktijkervar<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong>itiatiev<strong>en</strong> beschrev<strong>en</strong> die ervoor zorg<strong>en</strong> dat <strong>het</strong><br />

hele jaar door aanzett<strong>en</strong> tot thematisch werk<strong>en</strong><br />

aanwezig zijn.<br />

Evaluatie van <strong>het</strong> Musicalproject / J.<br />

Oostwoud Wijd<strong>en</strong>es <strong>en</strong> F. Haanstra. -<br />

Amsterdam : SCO-Kohnstamm Instituut,<br />

1999. - 60 p. : tab. - C<strong>op</strong>. 2000. - Met bijl. -<br />

ISBN 90-6813-622-4<br />

Het Musicalproject is <strong>op</strong>gezet met f<strong>in</strong>anciële<br />

ondersteun<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> M<strong>in</strong>isterie van OC<strong>en</strong>W. Het<br />

LOKV heeft e<strong>en</strong> organisatorisch <strong>en</strong> f<strong>in</strong>ancieel<br />

kader ontworp<strong>en</strong> zodat eerste- <strong>en</strong> tweede<br />

lijns<strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> gezam<strong>en</strong>lijk gestalte kunn<strong>en</strong><br />

gev<strong>en</strong> aan de verbeter<strong>in</strong>g van de <strong>kunst</strong>educatie <strong>in</strong><br />

de basisschool. Het evaluatieonderzoek<br />

beantwoordt de volg<strong>en</strong>de vrag<strong>en</strong>: Leidt de<br />

comb<strong>in</strong>atie van receptieve met actieve<br />

werkvorm<strong>en</strong> (bezoek aan e<strong>en</strong> professionele<br />

musical voorafgaand aan de productie van e<strong>en</strong><br />

eig<strong>en</strong> schoolmusical) tot e<strong>en</strong> verbeter<strong>in</strong>g van de<br />

schoolmusical?; Leidt de <strong>in</strong>zet van professionele<br />

begeleid<strong>in</strong>g bij de productie van de schoolmusical<br />

tot e<strong>en</strong> verbeter<strong>in</strong>g van de schoolmusical?; Wat is<br />

<strong>het</strong> bereik van <strong>het</strong> Musicalproject <strong>en</strong> <strong>in</strong> welke<br />

mate zal <strong>het</strong> project word<strong>en</strong> gecont<strong>in</strong>ueerd?<br />

Conclusie: door <strong>het</strong> ontbrek<strong>en</strong> van vervolgf<strong>in</strong>ancier<strong>in</strong>g<br />

kan <strong>het</strong> Musicalproject niet <strong>in</strong> de<br />

huidige vorm word<strong>en</strong> voortgezet. Het concept van<br />

<strong>het</strong> Musicalproject, <strong>in</strong>tegratie van actieve <strong>en</strong><br />

receptieve <strong>kunst</strong>educatie <strong>en</strong> <strong>in</strong>tegratie van<br />

<strong>kunst</strong>discipl<strong>in</strong>es is geblek<strong>en</strong> waardevol te zijn <strong>en</strong><br />

<strong>het</strong> zou jammer zijn dit verlor<strong>en</strong> te lat<strong>en</strong> gaan.<br />

De <strong>kunst</strong> van <strong>het</strong> bouw<strong>en</strong> : project 'Kunst <strong>en</strong><br />

school' 1997 / J. Dam<strong>en</strong> <strong>en</strong> S. Od<strong>en</strong>hov<strong>en</strong>. -<br />

[S.l. : s.n.], 1997. - 5 dl. : ill. - Bevat:<br />

handleid<strong>in</strong>g, evaluatie, vrag<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

<strong>op</strong>dracht<strong>en</strong>, excursie <strong>en</strong> begripp<strong>en</strong>lijst. - In<br />

<strong>op</strong>dr. van: C<strong>en</strong>trum voor de Kunst<strong>en</strong>,<br />

Roermond.<br />

Project bedoeld voor groep 7 <strong>en</strong> 8 van de<br />

basisschool rondom <strong>het</strong> thema architectuur. In de<br />

handleid<strong>in</strong>g word<strong>en</strong> de doelstell<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, 5 less<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

regelmatig gehanteerde begripp<strong>en</strong> beschrev<strong>en</strong>. In<br />

<strong>het</strong> boekje dat bij de excursie hoort, zijn vrag<strong>en</strong><br />

<strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> over <strong>het</strong> <strong>in</strong>terieur <strong>en</strong> exterieur van<br />

e<strong>en</strong> gebouw dat bezocht wordt.<br />

Kunsteducatieproject<strong>en</strong> met <strong>kunst</strong><strong>en</strong>aars / F.<br />

Haanstra <strong>en</strong> M. van Hoorn. - Utrecht : LOKV,<br />

1998. - 47 p. - Met lit.<strong>op</strong>g. <strong>en</strong> bijl. - ISBN 90-<br />

6997-089-9<br />

Bewerk<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> onderzoeksrapport over de<br />

leereffect<strong>en</strong> bij leerl<strong>in</strong>g<strong>en</strong> die hebb<strong>en</strong><br />

deelg<strong>en</strong>om<strong>en</strong> aan Kunsteducatieproject<strong>en</strong>. Bij<br />

deze <strong>in</strong> 1996-1997 door <strong>het</strong> LOKV geïnitieerde<br />

project<strong>en</strong> voor <strong>het</strong> basis-<strong>en</strong> voortgezet onderwijs<br />

was de hypothese dat k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> <strong>en</strong> jonger<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

grotere betrokk<strong>en</strong>heid hebb<strong>en</strong> bij e<strong>en</strong><br />

<strong>kunst</strong>product als zij word<strong>en</strong> geconfronteerd met<br />

de persoon van de <strong>kunst</strong><strong>en</strong>aar <strong>en</strong> zijn keuze bij<br />

<strong>het</strong> mak<strong>en</strong> van zijn werk. Ervar<strong>in</strong>g<strong>en</strong> met artist-


<strong>Zicht</strong> <strong>op</strong>… <strong>kunst</strong>- <strong>en</strong> <strong>cultuureducatie</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> basisonderwijs<br />

<strong>in</strong>-resid<strong>en</strong>ce programs <strong>in</strong> Engeland <strong>en</strong> Noord-<br />

Amerika ondersteun<strong>en</strong> deze veronderstell<strong>in</strong>g.<br />

Haanstra <strong>en</strong> Van Hoorn hebb<strong>en</strong> de hypothese over<br />

<strong>het</strong> effect van <strong>kunst</strong>educatieproject<strong>en</strong> getoetst.<br />

lees of dow<strong>nl</strong>oad ook van:<br />

www.cultuurnetwerk.<strong>nl</strong><br />

!<br />

LOKV-<strong>kunst</strong>educatie-project<strong>en</strong> : verslag <strong>en</strong><br />

evaluatie / V. Bergman. - Utrecht : LOKV,<br />

1998. - 33 p. + videoband (42 m<strong>in</strong>.). - Met<br />

bijl.<br />

In 1995 startte <strong>het</strong> ontwikkelproject 'LOKV-<br />

Kunsteducatie-project<strong>en</strong>'. K<strong>en</strong>merk is dat e<strong>en</strong><br />

specifiek <strong>kunst</strong>product c<strong>en</strong>traal staat <strong>en</strong> dat<br />

<strong>kunst</strong><strong>en</strong>aars e<strong>en</strong> belangrijke rol spel<strong>en</strong> bij de<br />

ontwikkel<strong>in</strong>g <strong>en</strong> uitvoer<strong>in</strong>g van de bijbehor<strong>en</strong>de<br />

educatieve activiteit<strong>en</strong>. In dit verslag word<strong>en</strong> de<br />

<strong>op</strong>zet, de uitvoer<strong>in</strong>g <strong>en</strong> de publicitaire activiteit<strong>en</strong><br />

beschrev<strong>en</strong>. Daarnaast kom<strong>en</strong> de <strong>in</strong>strum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

middel<strong>en</strong> aan de orde die zijn gebruikt voor zowel<br />

de verslaglegg<strong>in</strong>g als de tuss<strong>en</strong>tijdse evaluatie <strong>en</strong><br />

de e<strong>in</strong>devaluatie van de KE-project<strong>en</strong>.<br />

Projectverslag 'Fantastische muzikale<br />

droomreis' 1996 : projekt voor de achtste<br />

groep basisonderwijs Amsterdam <strong>op</strong> 5 <strong>en</strong> 6<br />

september 1996 <strong>in</strong> <strong>het</strong> Concertgebouw /<br />

Amsterdams Prom<strong>en</strong>ade Orkest. - Amsterdam<br />

: Amsterdams Prom<strong>en</strong>ade Orkest, [1997?]. -<br />

11 p. : tab.<br />

Beschrijv<strong>in</strong>g van de projectgroep, <strong>het</strong> project<br />

zelf: doel, <strong>op</strong>zet <strong>en</strong> doelgroep<strong>en</strong> <strong>en</strong> de uitvoer<strong>in</strong>g.<br />

Resultat<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> <strong>en</strong>quête gehoud<strong>en</strong> onder<br />

doc<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> onder leerl<strong>in</strong>g<strong>en</strong>. De doelstell<strong>in</strong>g van<br />

<strong>het</strong> project is om k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> uit de achtste groep<strong>en</strong><br />

van basisschol<strong>en</strong> <strong>in</strong> Amsterdam t<strong>en</strong>m<strong>in</strong>ste<br />

éénmaal <strong>in</strong> hun lev<strong>en</strong> de ervar<strong>in</strong>g te lat<strong>en</strong><br />

meemak<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> concert <strong>in</strong> e<strong>en</strong> echte<br />

concertzaal <strong>en</strong> ze k<strong>en</strong>nis te lat<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> met de<br />

beeld<strong>en</strong>de wereld van de symfonische muziek.<br />

Verslag van <strong>het</strong> <strong>kunst</strong>educatieve project 'Het<br />

Verlang<strong>en</strong>' : e<strong>en</strong> <strong>kunst</strong>vulkaan met 6<br />

discipl<strong>in</strong>es voor de groep 1 t/m 8 van <strong>het</strong><br />

basisonderwijs / sam<strong>en</strong>gest. door J. Post. -<br />

D<strong>en</strong> Helder : Triade, 1997.- 45 p. : ill.<br />

Verslag van e<strong>en</strong> <strong>kunst</strong>educatieproject voor <strong>het</strong><br />

basisonderwijs <strong>op</strong> twee schol<strong>en</strong> <strong>in</strong> Zijpe <strong>en</strong> Texel,<br />

met als thema '<strong>het</strong> verlang<strong>en</strong>'. Beschrev<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> de motiev<strong>en</strong>, de <strong>op</strong>zet, de voorbereid<strong>in</strong>g,<br />

de uitvoer<strong>in</strong>g <strong>en</strong> de resultat<strong>en</strong> van <strong>het</strong> project.<br />

BUITENLANDSE PUBLICATIES<br />

Fly's eye view: <strong>in</strong>troduc<strong>in</strong>g young childr<strong>en</strong> to<br />

digital art through virtual reality / D. Smith<br />

and J. Coyle<br />

In: Journal of art & design education. - Vol.<br />

19(2000)2(May.200-207). - Met lit.<strong>op</strong>g.<br />

This article describes 'Fly's eye view', a project<br />

specifically aimed at young childr<strong>en</strong>, aged 7-11<br />

years. The project used a low-level virtual reality<br />

fly-by system to repres<strong>en</strong>t a gard<strong>en</strong> sc<strong>en</strong>e as it<br />

might be experi<strong>en</strong>ced by a dragonfly. The analogy<br />

betwe<strong>en</strong> the mosaic visual perception of <strong>in</strong>sects<br />

and image repres<strong>en</strong>tation <strong>in</strong> computer systems<br />

29<br />

allowed some <strong>in</strong>terest<strong>in</strong>g explorations <strong>in</strong>to what<br />

may be <strong>in</strong>volved <strong>in</strong> see<strong>in</strong>g. The article also<br />

reviews the outcomes of the project and<br />

discusses their possible significance <strong>in</strong> the<br />

context of curr<strong>en</strong>t apporaches to art education<br />

and the stimulation of creative th<strong>in</strong>k<strong>in</strong>g <strong>in</strong> young<br />

childr<strong>en</strong>.<br />

Partnerships for learn<strong>in</strong>g : a guide to<br />

evaluat<strong>in</strong>g arts education projects / F.<br />

Woolf. - Regional Arts Boards and Arts<br />

Council of England, 1999. - 56 p. : tab. - Met<br />

bijl.<br />

The guide aims to help pe<strong>op</strong>le <strong>in</strong>volved <strong>in</strong> arts<br />

education projects to understand evaluation<br />

clearly and to evaluate effectively, accord<strong>in</strong>g to<br />

their particular needs. In the long term, the aim<br />

of the guide is to raise the standard of arts<br />

education projects. The guide divides evaluation<br />

<strong>in</strong>to five stages: 1. Plann<strong>in</strong>g, 2. Collect<strong>in</strong>g<br />

evid<strong>en</strong>ce, 3. Assembl<strong>in</strong>g and <strong>in</strong>terpret<strong>in</strong>g, 4.<br />

Reflect<strong>in</strong>g and mov<strong>in</strong>g forward, 5. Report<strong>in</strong>g and<br />

shar<strong>in</strong>g.<br />

TIJDSCHRIFTARTIKELEN<br />

Het Dommelproject / E. van Aerts<br />

In: De wereld van <strong>het</strong> jonge k<strong>in</strong>d. -Vol.<br />

28(2000)4(dec.116-118)<br />

Afgel<strong>op</strong><strong>en</strong> zomer werd <strong>in</strong> St. Oed<strong>en</strong>rode e<strong>en</strong><br />

<strong>kunst</strong>werk geplaatst. De Kunststicht<strong>in</strong>g St.<br />

Oed<strong>en</strong>rode heeft aan 3e jaarsstud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> van de<br />

Fontys Pabo, vestig<strong>in</strong>g Veghel, gevraagd e<strong>en</strong><br />

<strong>kunst</strong>educatie-project te mak<strong>en</strong> om dit <strong>kunst</strong>werk<br />

te <strong>in</strong>troducer<strong>en</strong> <strong>op</strong> basisschol<strong>en</strong> <strong>in</strong> St. Oed<strong>en</strong>rode.<br />

Aan de orde kom<strong>en</strong>: de eis<strong>en</strong> die gesteld zijn, de<br />

motivatie om e<strong>en</strong> <strong>kunst</strong>werk b<strong>in</strong>n<strong>en</strong> de school te<br />

br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> de vraagstell<strong>in</strong>g van de stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

de beantwoord<strong>in</strong>g hiervan die geleid hebb<strong>en</strong> tot<br />

de verschill<strong>en</strong>de beeld<strong>en</strong>de activiteit<strong>en</strong> voor<br />

groep 2/3 van <strong>het</strong> basisonderwijs.<br />

E<strong>en</strong>, twee, <strong>in</strong> de maat...! : werk<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong><br />

danspres<strong>en</strong>tatie / J. Smits<br />

In: Praxis-bullet<strong>in</strong>. - Vol. 17(2000)8(apr.21-<br />

25)<br />

Beschrijv<strong>in</strong>g van e<strong>en</strong> lesproject rond e<strong>en</strong><br />

danspres<strong>en</strong>tatie die geschikt is om aan <strong>het</strong> e<strong>in</strong>d<br />

van <strong>het</strong> schooljaar uit te voer<strong>en</strong> <strong>en</strong> bedoeld is als<br />

mom<strong>en</strong>t van reflectie. Over hoe e<strong>en</strong> groep<br />

leerl<strong>in</strong>g<strong>en</strong> begonn<strong>en</strong> is <strong>en</strong> wat er van geword<strong>en</strong><br />

is. Het dansstuk is e<strong>en</strong> gedanste slapstick <strong>en</strong> gaat<br />

over e<strong>en</strong> klas die zich ontworstelt aan e<strong>en</strong> strak<br />

regime. In <strong>het</strong> artikel word<strong>en</strong> de organisatie <strong>en</strong><br />

<strong>in</strong>houd van <strong>het</strong> lesproject duidelijk omschrev<strong>en</strong>.<br />

Na e<strong>en</strong> uitgebreid kr<strong>in</strong>ggesprek volg<strong>en</strong> vier<br />

dansexpressieless<strong>en</strong>, <strong>in</strong> de vijfde les word<strong>en</strong> de<br />

onderdel<strong>en</strong> achter elkaar gezet <strong>en</strong> de zesde les is<br />

de g<strong>en</strong>erale repetitie.<br />

In e<strong>en</strong> museum kun je je tal<strong>en</strong>t<strong>en</strong> ontdekk<strong>en</strong><br />

/ Y. van der Ree<br />

In: Uitleg. - Vol. 13(1997)28(nov.26-29)<br />

Voor <strong>het</strong> project 'Het museum <strong>in</strong> de school' won<br />

de De la Reyschool <strong>in</strong> D<strong>en</strong> Haag de Jan


<strong>Zicht</strong> <strong>op</strong>… <strong>kunst</strong>- <strong>en</strong> <strong>cultuureducatie</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> basisonderwijs<br />

Kassiesprijs. De k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> zelf e<strong>en</strong><br />

museum.<br />

E<strong>en</strong> <strong>kunst</strong><strong>en</strong>aar <strong>in</strong> de basisschool / M. de Wit<br />

In: Beeldaspect<strong>en</strong>. - Vol.<br />

10(1998)12(dec.16-17)<br />

E<strong>en</strong> beschrijv<strong>in</strong>g van <strong>het</strong> project 'Drom<strong>en</strong>' <strong>op</strong> de<br />

St.Jozefschool, basisschool <strong>in</strong> Amsterdam<br />

waaraan leerl<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van groep 2 e<strong>en</strong> aantal wek<strong>en</strong><br />

gewerkt hebb<strong>en</strong>. Het thema is ontstaan <strong>in</strong> <strong>het</strong><br />

kader van e<strong>en</strong> muziekproject dat rondom dezelfde<br />

periode georganiseerd werd. Nieuw voor de<br />

k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> was dat de less<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> gegev<strong>en</strong><br />

onder schooltijd door e<strong>en</strong> beeld<strong>en</strong>d <strong>kunst</strong><strong>en</strong>aar.<br />

Het idee is ontstaan naar aa<strong>nl</strong>eid<strong>in</strong>g van de<br />

t<strong>en</strong>toonstell<strong>in</strong>g 'De k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> van Reggio Emilia' <strong>in</strong><br />

<strong>het</strong> Stedelijk Museum.<br />

'Uitgangspunt is wat k<strong>in</strong>der<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> <strong>in</strong><br />

plaats van wat ze nog niet kunn<strong>en</strong>' : Museum<br />

<strong>in</strong> de School w<strong>in</strong>t Jan Kassiesprijs 1996 / Y.<br />

van der Ree<br />

In: Kunst & educatie. - Vol. 6(1997)3(jun.19-<br />

20)<br />

De Haagse De La Rey basisschool won met <strong>het</strong><br />

project Museum <strong>in</strong> de School de jaarlijkse prijs<br />

van <strong>het</strong> Fonds Kunst <strong>en</strong> Educatie, bestemd voor<br />

e<strong>en</strong> <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g of persoon die zich heeft<br />

onderscheid<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> bevorder<strong>en</strong> van<br />

<strong>kunst</strong>educatie. E<strong>en</strong> gesprek met leerkracht Rita<br />

Baptiste, de <strong>in</strong>itiatiefneemster van <strong>het</strong> project.<br />

30<br />

VAKTIJDSCHRIFTEN<br />

Beeldaspect<strong>en</strong> : maandblad ver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g lerar<strong>en</strong><br />

beeld<strong>en</strong>de vakk<strong>en</strong>. – Berkel <strong>en</strong> Rod<strong>en</strong>rijs :<br />

Sticht<strong>in</strong>g Beeldaspect<strong>en</strong>/VBLV, vanaf 1989.<br />

– ISSN 0923-1838<br />

Boekidee. – D<strong>en</strong> Haag : NBLC, vanaf 1994.<br />

– ISSN 1381-1665<br />

JSW = Jeugd <strong>in</strong> school <strong>en</strong> wereld : maandblad<br />

voor basisonderwijs, speciaal onderwijs <strong>en</strong><br />

<strong>op</strong>leid<strong>in</strong>g. – Bekadidact, vanaf 2000.<br />

Leesgoed : tijdschrift over k<strong>in</strong>derboek<strong>en</strong>. – D<strong>en</strong><br />

Haag : NBLC, vanaf 1988.<br />

– ISSN 0921-2388<br />

Maandblad voor de beeld<strong>en</strong>de vakk<strong>en</strong>. –<br />

Heerl<strong>en</strong> : Sticht<strong>in</strong>g Maanblad NVTO, vanaf 1989.<br />

– Voortzett<strong>in</strong>g van Maandblad voor beeld<strong>en</strong>de<br />

vorm<strong>in</strong>g. – ISSN 0924-1450<br />

Moer : tijdschrift voor <strong>het</strong> onderwijs <strong>in</strong> <strong>het</strong><br />

Nederlands. – Heemstede : VON, vanaf 1972. -<br />

Ontbrek<strong>en</strong>de jaargang<strong>en</strong>: 1973, 1974, 1987,<br />

1988, 1990, 1991<br />

Muziek & onderwijs : tweemaandelijks<br />

muziekpedagogisch magaz<strong>in</strong>e van de Ver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g<br />

Lerar<strong>en</strong> Schoolmuziek. – Amersfoort : Ver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g<br />

Lerar<strong>en</strong> Schoolmuziek, vanaf 1963. –<br />

Ontbrek<strong>en</strong>de nummers: (1963/64)3,4;<br />

(1964/65)3; (1964/65)3; (1969/70)3;<br />

(1976/77)1,2; (1977/78)1,2. – ISSN 0378-0651<br />

Post AV : Kwartaalblad voor audiovisuele<br />

vorm<strong>in</strong>g. – D<strong>en</strong> Haag : VKAV, 1992-1997. –<br />

Voorhe<strong>en</strong>: Nieuwsblad van de Ver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g<br />

Kontaktgroep Audiovisuele Vorm<strong>in</strong>g<br />

Praxis-bullet<strong>in</strong> : praktisch maandblad voor<br />

leerkracht<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> basisonderwijs <strong>en</strong> speciaal<br />

onderwijs. – D<strong>en</strong> Bosch : Malmberg, vanaf 1999.<br />

– ISSN 1380-2771<br />

De Pyramide : tijdschrift voor muzikale vorm<strong>in</strong>g.<br />

– Born : Gehrels Ver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g, vanaf 1970.<br />

– ISSN 0033-4731<br />

Theater & educatie. – D<strong>en</strong> Haag :<br />

Beroepsver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g dramadoc<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, vanaf 1994.<br />

– Versche<strong>en</strong> t/m 1996 met subtitel:<br />

kwartaalschrift voor drama tesam<strong>en</strong> met Theater<br />

& educatie : tijdschrift voor drama. – ISSN 0929-<br />

9874<br />

De wereld van <strong>het</strong> jonge k<strong>in</strong>d : maandblad<br />

voor ontwikkel<strong>in</strong>g, <strong>op</strong>voed<strong>in</strong>g <strong>en</strong> onderwijs. –<br />

Zeist : Dijkstra, vanaf 1999.<br />

– ISSN 0165-4772


<strong>Zicht</strong> <strong>op</strong>… <strong>kunst</strong>- <strong>en</strong> <strong>cultuureducatie</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> basisonderwijs<br />

(BEROEPS)VERENIGINGEN<br />

Beroepsver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g Doc<strong>en</strong>t<strong>en</strong> Drama (BDD)<br />

Postadres: Mevr. H.I.M. C<strong>op</strong>p<strong>en</strong>s, Oude Rijn 138,<br />

2312 HL LEIDEN<br />

Tel.: 071 5134019<br />

Fax: 071 5135476<br />

C<strong>en</strong>trum voor K<strong>in</strong>derfilosofie (CvK)<br />

Postadres: Nassaukade 352-H, 1053 ZZ<br />

AMSTERDAM<br />

Bezoekadres: Nassaukade 352-H AMSTERDAM<br />

Tel.: 020 6165369<br />

Nederlandse Organisatie van Muzieklerar<strong>en</strong><br />

(NOM)<br />

Postadres: Aardrijk 13, 4824 BS BREDA<br />

Bezoekadres: Aardrijk 13 BREDA<br />

Tel.: 076 5420813<br />

Nederlandse Ver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g van Danslerar<strong>en</strong><br />

(NVD)<br />

Postadres: S<strong>in</strong>jeur Semeijnstraat 11, 1183 LD<br />

AMSTELVEEN<br />

Bezoekadres: S<strong>in</strong>jeur Semeijnstraat 11<br />

AMSTELVEEN<br />

Tel.: 020 6478333<br />

Fax: 020 6478169<br />

Nederlandse Ver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g voor Tek<strong>en</strong><br />

Onderwijs (NVTO)<br />

Postadres: Brouwersmol<strong>en</strong>weg 404a, 7339 EC<br />

UGCHELEN<br />

Bezoekadres: Brouwersmol<strong>en</strong>weg 404a, 7339 EC<br />

UGCHELEN<br />

Tel.: 055 5339188<br />

E-mail: nvto@wxs.<strong>nl</strong><br />

Sticht<strong>in</strong>g Educatieve Dans<br />

Postadres: Dorpsstraat 45, 1396 KH<br />

BAAMBRUGGE<br />

Bezoekadres: Dorpsstraat 45 BAAMBRUGGE<br />

Tel.: 0294 293475<br />

Sticht<strong>in</strong>g Kijk<strong>en</strong><br />

Postadres: IJmeerstraat 34, 8226 JS LELYSTAD<br />

Bezoekadres: IJmeerstraat 34 LELYSTAD<br />

Tel.: 0320-257352<br />

E-mail: kijk<strong>en</strong>@flevonet.<strong>nl</strong><br />

Homepage: www.flnet.<strong>nl</strong>~/kijk<strong>en</strong><br />

Sticht<strong>in</strong>g K<strong>in</strong>der<strong>en</strong> <strong>en</strong> Poëzie<br />

Postadres: Postbus 252, 5150 AG DRUNEN<br />

Bezoekadres: Rooseveltstraat 32 DRUNEN<br />

Tel.: 0416 373019<br />

Fax: 0416 374406<br />

E-mail: <strong>in</strong>fo@skep.<strong>nl</strong><br />

Homepage: www.skep.<strong>nl</strong><br />

31<br />

Sticht<strong>in</strong>g Kunst & Onderwijs<br />

Postadres: Hemonystraat 38-3, 1074 BS<br />

AMSTERDAM<br />

Bezoekadres: Hemonystraat 38-3 AMSTERDAM<br />

Tel.: 020 4710038<br />

Fax: 020 6794323<br />

Sticht<strong>in</strong>g Lez<strong>en</strong><br />

Postadres: De Waag, Nieuwmarkt 4, 1012 CR<br />

AMSTERDAM<br />

Bezoekadres: De Waag, Nieuwmarkt 4<br />

AMSTERDAM<br />

Tel.: 020 6230566<br />

Fax: 020 6240039<br />

E-mail: <strong>in</strong>fo@lez<strong>en</strong>.<strong>nl</strong><br />

Sticht<strong>in</strong>g Schrijv<strong>en</strong><br />

Postadres: Her<strong>en</strong>gracht 495, 1017 BT<br />

AMSTERDAM<br />

Bezoekadres: Her<strong>en</strong>gracht 495 AMSTERDAM<br />

Tel.: 020 6254141<br />

Fax: 020 6383153<br />

E-mail: helpdesk@schrijv<strong>en</strong>.org<br />

Ver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g Kontaktgroep Audiovisuele<br />

Vorm<strong>in</strong>g <strong>in</strong> Nederland <strong>en</strong> Vlaander<strong>en</strong> (VKAV)<br />

Postadres: Postbus 13402, 2501 EK ’S-<br />

GRAVENHAGE<br />

Bezoekadres: Brederostraat 19 HENGELO<br />

Tel.: 074 2431167<br />

Fax: 074 2506387<br />

E-mail: vkav@daja.<strong>nl</strong><br />

Ver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g Lerar<strong>en</strong> Schoolmuziek (VLS)<br />

Postadres: Meervlietstraat 50, 1981 BM VELSEN<br />

ZUID<br />

Bezoekadres: Meervlietstraat 50 VELSEN ZUID<br />

Tel.: 0255 540131<br />

Fax: 0255 540148<br />

Ver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g van Lerar<strong>en</strong> Beeld<strong>en</strong>de Vakk<strong>en</strong><br />

(VLBV)<br />

Postadres: De Jerd<strong>en</strong> 5, 9202 VK DRACHTEN<br />

Bezoekadres: De Jerd<strong>en</strong> 5 DRACHTEN<br />

Tel.: 0512 544512<br />

Fax: 0512 544514<br />

E-mail: beeldaspect<strong>en</strong>.vlbv@wxs.<strong>nl</strong><br />

Homepage: www.vlbv.<strong>nl</strong>


<strong>Zicht</strong> <strong>op</strong>… <strong>kunst</strong>- <strong>en</strong> <strong>cultuureducatie</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> basisonderwijs<br />

ADRESSEN ONDERWIJS-<br />

INSTELLINGEN<br />

Landelijke Pedagogische C<strong>en</strong>tra (LPC’s) houd<strong>en</strong><br />

zich bezig met onderwijsontwikkel<strong>in</strong>g, kwaliteitsverbeter<strong>in</strong>g<br />

<strong>en</strong> adviser<strong>in</strong>g voor zowel primair als<br />

voortgezet onderwijs <strong>en</strong> BVE-sector.<br />

APS<br />

Postbus 85475<br />

3508 AL Utrecht<br />

Tel: 030 285 66 00<br />

Fax: 030 - 288 24 99<br />

website: www.aps.<strong>nl</strong><br />

CPS<br />

Postbus 1592<br />

3800 BN Amersfoort<br />

Tel: 033 453 43 43<br />

Fax: 033 453 43 53<br />

website: www.cps.<strong>nl</strong><br />

KPC Groep<br />

Postbus 482<br />

5201 AL D<strong>en</strong> Bosch<br />

Tel: 073 6247 247<br />

Fax: 073 6247 294<br />

Website: www.kpcgroep.<strong>nl</strong><br />

Onderwijsbegeleid<strong>in</strong>gsdi<strong>en</strong>st<strong>en</strong> (OBD’s)<br />

begeleid<strong>en</strong> schol<strong>en</strong> voor primair onderwijs. Het<br />

WPRO is de landelijke ver<strong>en</strong>ig<strong>in</strong>g voor OBD’s. Het<br />

WPRO beheert de Onderwijsdatabank met<br />

docum<strong>en</strong>taire beschrijv<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van boek<strong>en</strong>,<br />

videoband<strong>en</strong>, software, leermiddel<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

tijdschriftartikel<strong>en</strong> over primair onderwijs.<br />

WPRO<br />

Noorde<strong>in</strong>de 94a<br />

2514 GM D<strong>en</strong> Haag<br />

Tel: 070 362 45 81<br />

Fax: 070 356 12 08<br />

website: www.wpro.<strong>nl</strong><br />

De steunfunctie-<strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>kunst</strong>educatie<br />

bied<strong>en</strong> vakgerichte begeleid<strong>in</strong>g voor de <strong>kunst</strong>- <strong>en</strong><br />

cultuurvakk<strong>en</strong>. Steunfunctie-<strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

prov<strong>in</strong>ciale, regionale of lokale functie. E<strong>en</strong> adreslijst<br />

van steunfunctie-<strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> is te v<strong>in</strong>d<strong>en</strong> <strong>op</strong><br />

<strong>in</strong>ternet: www.cultuurnetwerk.<strong>nl</strong>.<br />

Het studiec<strong>en</strong>trum van <strong>Cultuurnetwerk</strong> heeft tev<strong>en</strong>s<br />

e<strong>en</strong> uitgebreide docum<strong>en</strong>tatie van o.a <strong>het</strong> aanbod<br />

van deze <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g<strong>en</strong>.<br />

Leerplanontwikkel<strong>in</strong>g is de taak van <strong>het</strong> Instituut<br />

voor Leerplanontwikkel<strong>in</strong>g (SLO). De SLO<br />

adviseert over k<strong>en</strong>nis <strong>en</strong> vaardighed<strong>en</strong> (<strong>in</strong> procesmatige<br />

<strong>en</strong> productmatige z<strong>in</strong>) <strong>op</strong> <strong>het</strong> gebied van<br />

onderwijs <strong>en</strong> <strong>op</strong>leid<strong>in</strong>g<strong>en</strong>, verle<strong>en</strong>t onder andere<br />

steun <strong>op</strong> <strong>het</strong> gebied van didactiek <strong>en</strong> onderwijsmethod<strong>en</strong>,<br />

onderwijs<strong>in</strong>houd <strong>en</strong> <strong>in</strong>novatie.<br />

32<br />

SLO<br />

Postbus 2041<br />

7500 CA Enschede<br />

Tel: 053 484 08 40<br />

Fax: 053 430 76 92<br />

www.slo.<strong>nl</strong><br />

WEBSITES<br />

www.cultuurnetwerk.<strong>nl</strong><br />

Vernieuwde website van <strong>Cultuurnetwerk</strong><br />

Nederland met <strong>in</strong>formatie over <strong>kunst</strong>- <strong>en</strong><br />

<strong>cultuureducatie</strong>. Met adress<strong>en</strong> van onder andere<br />

steunfunctie-<strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>kunst</strong>educatie,<br />

bemiddelaars <strong>kunst</strong>aanbod voor schol<strong>en</strong>.<br />

Uitgebreide l<strong>in</strong>ks naar andere sites. Toegang tot<br />

de o<strong>nl</strong><strong>in</strong>e catalogus van <strong>het</strong> studiec<strong>en</strong>trum <strong>en</strong> tot<br />

Kunst <strong>in</strong> <strong>Zicht</strong>, <strong>het</strong> overzicht van landelijk aanbod<br />

van podium<strong>kunst</strong><strong>en</strong> voor schol<strong>en</strong>.<br />

www.k<strong>en</strong>nisnet.<strong>nl</strong>/cultuurple<strong>in</strong><br />

Uitgebreide onderwijswebsite met o.a. <strong>in</strong>formatie<br />

voor leerkracht<strong>en</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> basisonderwijs.<br />

www.cultuur<strong>en</strong>school.net<br />

Websites met beschrijv<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van<br />

onderwijsproject<strong>en</strong> die gemaakt zijn met steun<br />

van Cultuur <strong>en</strong> School.<br />

www.erfgoed.ab-c.<strong>nl</strong>/projectLoket<br />

Websites met beschrijv<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van project<strong>en</strong> <strong>op</strong> <strong>het</strong><br />

gebied van cultureel erfgoed.<br />

www.cfi.<strong>nl</strong><br />

Deze site ontsluit de voor onderwijs<strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g<strong>en</strong><br />

relevante regel<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> mededel<strong>in</strong>g<strong>en</strong> van <strong>het</strong><br />

M<strong>in</strong>isterie van OC<strong>en</strong>W.<br />

www.pmpo.<strong>nl</strong><br />

Het Procesmanagem<strong>en</strong>t Primair Onderwijs helpt<br />

(<strong>in</strong> <strong>op</strong>dracht van <strong>het</strong> m<strong>in</strong>isterie van OC&W)<br />

schol<strong>en</strong> hun onderwijs te vernieuw<strong>en</strong> waarbij<br />

acc<strong>en</strong>t<strong>en</strong> gelegd word<strong>en</strong> <strong>op</strong> <strong>het</strong> terre<strong>in</strong> van<br />

kwaliteitszorg <strong>en</strong> school <strong>en</strong> omgev<strong>in</strong>g.<br />

www.ler<strong>en</strong>.<strong>nl</strong>/rubriek/onderwijs<br />

Op deze website staan o<strong>nl</strong><strong>in</strong>e k<strong>en</strong>nisbronn<strong>en</strong> over<br />

allerlei onderwerp<strong>en</strong> <strong>op</strong> <strong>het</strong> gebied van onderwijs.<br />

www.startkabel.<strong>nl</strong>/k/basisonderwijs<br />

Startpag<strong>in</strong>a met rubriek<strong>en</strong> als muziek <strong>en</strong><br />

handvaardigheid.


<strong>Zicht</strong> <strong>op</strong>… <strong>kunst</strong>- <strong>en</strong> <strong>cultuureducatie</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> basisonderwijs<br />

STUDIECENTRUM<br />

CULTUURNETWERK NEDERLAND<br />

Vraagbaak voor <strong>in</strong>formatie <strong>en</strong><br />

docum<strong>en</strong>tatie<br />

Voor iedere<strong>en</strong> die vanuit zijn studie of beroep te<br />

mak<strong>en</strong> heeft met <strong>kunst</strong>- <strong>en</strong> <strong>cultuureducatie</strong> is <strong>het</strong><br />

studiec<strong>en</strong>trum <strong>Cultuurnetwerk</strong> Nederland van<br />

belang. Hier, <strong>in</strong> <strong>het</strong> c<strong>en</strong>trum van Utrecht, v<strong>in</strong>dt u<br />

e<strong>en</strong> uitgebreide <strong>en</strong> unieke collectie publicaties<br />

over <strong>kunst</strong>- <strong>en</strong> <strong>cultuureducatie</strong>.<br />

COLLECTIE<br />

Het studiec<strong>en</strong>trum beschikt over e<strong>en</strong> uitgebreide<br />

<strong>en</strong> unieke collectie publicaties over <strong>kunst</strong>- <strong>en</strong><br />

<strong>cultuureducatie</strong>. Naast talloze monografieën<br />

bevat de collectie circa 175 b<strong>in</strong>n<strong>en</strong>landse <strong>en</strong> buit<strong>en</strong>landse<br />

(vak)tijdschrift<strong>en</strong>, vele lesmethod<strong>en</strong>,<br />

les- <strong>en</strong> projectmaterial<strong>en</strong> voor zowel basis- als<br />

voortgezet onderwijs, handboek<strong>en</strong>, naslagwerk<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> onderzoeksrapport<strong>en</strong> van c<strong>en</strong>tra voor de <strong>kunst</strong><strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> van landelijke onderwijs- <strong>en</strong> culturele<br />

<strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g<strong>en</strong>. Ook omvat de <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g<strong>en</strong>docum<strong>en</strong>tatie<br />

beleidsplann<strong>en</strong> <strong>en</strong> nota's van<br />

landelijke, prov<strong>in</strong>ciale <strong>en</strong> geme<strong>en</strong>telijke<br />

overhed<strong>en</strong>. Tev<strong>en</strong>s is er docum<strong>en</strong>tatie aanwezig<br />

over <strong>cultuureducatie</strong> <strong>in</strong> Eur<strong>op</strong>ees perspectief.<br />

Material<strong>en</strong> uit de <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g<strong>en</strong>docum<strong>en</strong>tatie zijn<br />

ter plekke te raadpleg<strong>en</strong>, maar zijn niet te le<strong>en</strong>.<br />

INSTELLINGENDOCUMENTATIE<br />

Het studiec<strong>en</strong>trum beschikt tev<strong>en</strong>s over e<strong>en</strong><br />

uitgebreide collectie beleidsplann<strong>en</strong>, jaarverslag<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> overzicht<strong>en</strong> van cursusaanbod.<br />

OPENINGSTIJDEN<br />

Het studiec<strong>en</strong>trum is voor publiek ge<strong>op</strong><strong>en</strong>d <strong>op</strong><br />

maandag van 13.30 tot 17 uur <strong>en</strong> van d<strong>in</strong>sdag tot<br />

<strong>en</strong> met vrijdag van 9.30 tot 17.00 uur. Raadpleeg<br />

de website van <strong>Cultuurnetwerk</strong> Nederland,<br />

www.cultuurnetwerk.<strong>nl</strong>, of bel, 030-236 12 00<br />

voor afwijk<strong>en</strong>de <strong>op</strong><strong>en</strong><strong>in</strong>gstijd<strong>en</strong> <strong>in</strong> verband met<br />

feestdag<strong>en</strong> <strong>en</strong> vakantieperiod<strong>en</strong>.<br />

STUDIEFACILITEITEN<br />

Er is ruime geleg<strong>en</strong>heid om ter plekke publicaties<br />

zelfstandig te raadpleg<strong>en</strong>. De medewerkers van<br />

<strong>het</strong> studiec<strong>en</strong>trum gev<strong>en</strong> desgevraagd <strong>in</strong>formatie<br />

<strong>en</strong> advies <strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> <strong>op</strong> verzoek e<strong>en</strong> literatuursearch<br />

do<strong>en</strong>. Voor <strong>het</strong> bekijk<strong>en</strong> van videoband<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> cd-roms is telefonische reserver<strong>in</strong>g van de<br />

afspeelapparatuur aan te rad<strong>en</strong>.<br />

Op afspraak kan <strong>het</strong> studiec<strong>en</strong>trum <strong>in</strong> groepsverband<br />

bezocht word<strong>en</strong> <strong>en</strong> de collectie<br />

geraadpleegd. Voor groep<strong>en</strong> stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> is <strong>het</strong><br />

mogelijk e<strong>en</strong> <strong>in</strong>troductie <strong>in</strong> de <strong>cultuureducatie</strong> te<br />

verzorg<strong>en</strong>.<br />

33<br />

CATALOGUS ONLINE<br />

De catalogus van <strong>het</strong> studiec<strong>en</strong>trum is <strong>op</strong> <strong>in</strong>ternet<br />

dagelijks te raadpleg<strong>en</strong>. Publicaties zijn <strong>op</strong><br />

verschill<strong>en</strong>de wijz<strong>en</strong> te v<strong>in</strong>d<strong>en</strong> <strong>in</strong> de catalogus.<br />

Ook geeft de catalogus o<strong>nl</strong><strong>in</strong>e <strong>in</strong>formatie of e<strong>en</strong><br />

publicatie aanwezig is of uitgele<strong>en</strong>d. U kunt<br />

natuurlijk ook de <strong>in</strong>formatiebalie bell<strong>en</strong>. De<br />

meeste material<strong>en</strong> zijn te le<strong>en</strong> <strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> per<br />

post aan u toegestuurd word<strong>en</strong>.<br />

LENEN<br />

Indi<strong>en</strong> u wilt l<strong>en</strong><strong>en</strong> moet u <strong>in</strong>geschrev<strong>en</strong> zijn bij<br />

<strong>het</strong> studiec<strong>en</strong>trum. Inschrijv<strong>in</strong>g is vrij <strong>en</strong> kosteloos.<br />

Voor <strong>het</strong> <strong>in</strong>schrijv<strong>en</strong> is e<strong>en</strong> id<strong>en</strong>titeitsbewijs<br />

(paspoort, rijbewijs, Eur<strong>op</strong>ees id<strong>en</strong>titeitsbewijs)<br />

nodig. Aanmeld<strong>in</strong>g als lid is ook schriftelijk<br />

mogelijk. Stuur met uw aanmeld<strong>in</strong>g ook e<strong>en</strong> k<strong>op</strong>ie<br />

van uw id<strong>en</strong>titeitsbewijs mee.<br />

De uitle<strong>en</strong>termijn is één maand. Verl<strong>en</strong>g<strong>en</strong> is<br />

mogelijk, mits niet gereserveerd is door e<strong>en</strong><br />

ander. Publicaties kunn<strong>en</strong> ook schriftelijk,<br />

telefonisch of per e-mail <strong>op</strong>gevraagd word<strong>en</strong>.<br />

Gele<strong>en</strong>de material<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> per post, mits<br />

deugdelijk verpakt, geretourneerd word<strong>en</strong>.<br />

Bij overschrijd<strong>in</strong>g van de uitle<strong>en</strong>termijn wordt e<strong>en</strong><br />

boete <strong>in</strong> rek<strong>en</strong><strong>in</strong>g gebracht.<br />

Vanaf medio mei 2001 is <strong>het</strong> mogelijk <strong>op</strong> de<br />

catalogus o<strong>nl</strong><strong>in</strong>e persoo<strong>nl</strong>ijk <strong>in</strong>formatie over <strong>het</strong><br />

aantal gele<strong>en</strong>de material<strong>en</strong> <strong>en</strong> de termijn<strong>en</strong> te<br />

krijg<strong>en</strong>.<br />

LEDEN<br />

Person<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> lid word<strong>en</strong> van<br />

<strong>het</strong> studiec<strong>en</strong>trum. Led<strong>en</strong> betal<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> le<strong>en</strong>geld<br />

voor material<strong>en</strong> <strong>en</strong> krijg<strong>en</strong> 50 proc<strong>en</strong>t kort<strong>in</strong>g <strong>op</strong><br />

literatuurselecties.<br />

Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> ontvang<strong>en</strong> led<strong>en</strong> gratis <strong>Zicht</strong> <strong>op</strong>... <strong>en</strong><br />

de elektronische Signalem<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> regelmatige<br />

att<strong>en</strong>der<strong>in</strong>gsservice van tijdschriftartikel<strong>en</strong> <strong>en</strong> ez<strong>in</strong>es.<br />

KOSTEN:<br />

Lidmaatschap particulier<strong>en</strong>: ƒ 45,-<br />

Lidmaatschap <strong>in</strong>stell<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> schol<strong>en</strong>: ƒ 75,-<br />

Niet-led<strong>en</strong>:<br />

Le<strong>en</strong>geld per publicatie: ƒ 2,-<br />

Av-material<strong>en</strong>: ƒ 6,- per titel<br />

Basistarief literatuurselectie: ƒ 10,- (<strong>en</strong> ƒ 0,25<br />

per titel)<br />

Overige kost<strong>en</strong>:<br />

Reserver<strong>in</strong>g<strong>en</strong>: ƒ 1,- per titel<br />

Toestur<strong>en</strong> k<strong>op</strong>ieën: basistarief ƒ 5,- (<strong>in</strong>clusief 2 x<br />

A4-k<strong>op</strong>ie, meerdere k<strong>op</strong>ieën ƒ 0,50 per A4)


<strong>Zicht</strong> <strong>op</strong>… <strong>kunst</strong>- <strong>en</strong> <strong>cultuureducatie</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> basisonderwijs<br />

COLOFON<br />

Kunst- <strong>en</strong> <strong>cultuureducatie</strong> <strong>in</strong> <strong>het</strong> basisonderwijs<br />

is e<strong>en</strong> uitgave <strong>in</strong> de serie<br />

<strong>Zicht</strong> <strong>op</strong>... van <strong>Cultuurnetwerk</strong> Nederland.<br />

Sam<strong>en</strong>stell<strong>in</strong>g<br />

Bureau Informatie & Docum<strong>en</strong>tatie<br />

<strong>Cultuurnetwerk</strong> Nederland<br />

Productie<br />

<strong>Cultuurnetwerk</strong> Nederland, Utrecht<br />

Drukwerk<br />

Grafische bedrijv<strong>en</strong> Anraad<br />

<strong>Cultuurnetwerk</strong> Nederland<br />

Ganz<strong>en</strong>markt 6<br />

Postbus 61<br />

3500 AB Utrecht<br />

Telefoon 030-236 12 00<br />

Fax 030-236 12 90<br />

E-mail <strong>in</strong>fo@cultuurnetwerk.<strong>nl</strong><br />

Internet www.cultuurnetwerk.<strong>nl</strong><br />

2001.003<br />

<strong>Zicht</strong> <strong>op</strong>... is gratis voor led<strong>en</strong> van <strong>het</strong><br />

studiec<strong>en</strong>trum <strong>cultuureducatie</strong>. Deze uitgave is <strong>in</strong><br />

pdf-formaat kosteloos beschikbaar <strong>op</strong><br />

www.cultuurnetwerk.<strong>nl</strong>.<br />

Nog verkrijgbaar:<br />

Cultureel erfgoed<br />

Culturele diversiteit<br />

K<strong>en</strong>nis <strong>en</strong> managem<strong>en</strong>t<br />

Nieuwe aanw<strong>in</strong>st<strong>en</strong> bibliotheek<br />

Deze uitgav<strong>en</strong> zijn uitsluit<strong>en</strong>d <strong>in</strong> pdf-formaat<br />

kosteloos beschikbaar <strong>op</strong> www.cultuurnetwerk.<strong>nl</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!