Richtlijnen voor Bouwen in natte gebieden - Leven met Water ...

levenmetwater.nl

Richtlijnen voor Bouwen in natte gebieden - Leven met Water ...

! " !

$ # #

#

&

"

!

!

# #

% # #

' #

i


(

ii

) * )

+ ,

! $

'

# - ! #

"./0, 1 & 2 3

4 0 04# !

0 " 5 # 6 0 7

6 ' # !

04# !

5 0 # !

4 !

4 0

"

4 0

-


0 "

*

!

6 ,0 7

# 0 "

,

6 ,0 7 89 0 "

" #

'

0 1 2

'

$

,

#

#

*

#

€ +

* #

# 4 04

,

!

5 0 !

7

50

iii


%

iv

+

1 2

4 0 - 5 0

#

! : )

0 " 5 - 5 6

04-

4

+ 6

- " 4

$ )

5 0 - : %

6 ' - 0 .

-

4 0

- ;

+ -2?= , 9@A ?= ?9


!

3

-

&

) )

? )

= )

C D 7

9 E , )

@ F

)

D #

'

*

€ +

. #

)

#

B

v


D -5

vi

Is er bouwbehoefte

buitendijks, met

waterberging of in

gebieden met hoge

grondwaterstand?

Nee Ja

Kan men er bouwen?

Wil men er bouwen?

Waar dient men

verder nog rekening

mee te houden?

Vraagt deze

bouwbehoefte om

aanpassingen in de

bouw?

-

Ja

Nee

Aangepast

bouwproces! # '(

Traditioneel

bouwproces!

Welke watertypen

zijn er?

Welke woningtypen

zijn er?

Wet- en regelgeving

Overige juridische

aspecten

Gebruikersaspecten

Preventie en herstel

Prestatie

Financiële

aspecten

Combinaties waterwoningtypen

# '

# ')

# '*

# '+

# ',

+


( $

# +

. /

) . /

* 0 1

+ % 2 /

,

)

9 , ) #

, 3 4

) #

,

)

)

? =# "

,

#

,

'

€ +

+


vii


4

-5

viii

-

-4

-

4

0

-4 & &


€ +

ix


D -+ & , )

x

. 6

/ 6

.

8 2

7 2

- 6

"

. /

. /

2

9 42

& 2

% 2

#

" 2

2


'

'

3

/ ,

0 )

!

) D

, )

,

-

€ +

# !

#

xi


xii


% -

€ +

% #

G %

& #

4 #

. 7

#

*

' 1 2

xiii


xiv


$

€ +

& '

( $ '(

33 / .................................................................................................................. 1

3? ................................................................................................................ 9

3= ................................................................................................................... 9

3C / ............................................................................................................... 11

.

? 3 :

/ '()

.............................................................................................................. 17

? ? 5 ..................................................................................................... 19

? = E ............................................................................................... 21

? C ' ................................................................................................................ 23

? 9 6 ............................................................................................... 25

) . / ' :

= 3 ................................................................................................... 29

= ? ) .................................................................................................... 31

= = % ........................................................................................................... 33

= C $ ........................................................................................................... 35

= 9 ................................................................................................... 37

= @ / ................................................................................................. 39

= H 6 ............................................................................. 41

'

'5

xv


* 0 1 '*)

C3 $ ....................................................................................................................... 43

C33 $ C=

C3? 6 I CC

C3= - , CC

C? % ............................................................................................................ 45

+ % . 2 / '+(

xvi

C= E .................................................................................................................. 48

93 : ) ................................................... 55

9? 5 ) ........................................... 57

9= E ) .................................... 59

9C ' ) ..................................................... 61

99 6 ) ..................................... 63

, 3 4 ',+

@ 3 , ! ...................................................................... 65

@ ? % , .................................................................. 66

@ ? % , .................................................................. 67

@ ? 3 : , @H

@ ? ? , H3

@ ? = % , H3

@ = 4 ............................................................................................................... 75

@ C ') ................................................................................................................ 76

@ 9 6 J .......................................................................................................... 76

@ @ ............................................................... 77

@ H 6 ................................................................................................... 78

@ 8 : , ............................................ 79

@ 8 : , ............................................ 79

@ A : ................................................................. 81

6 ' ;

' +


-

€ +

/ &3 A=

/ &? E , ) AH

/ &= , ! 3HH

/ &C 38A

xvii


Figuur 1.1: De nieuwe kaart van Nederland met het overzicht van plannen op het

gebied van de vraag naar waterberging W2

xviii

E ) ! $ !


( $

('( -

#

. 4

4 %.

!

! : / $

' ! K4

!

E ?3

L )

%

!

# #

! N

#

M ?

& #

" #

D 33

# 6

1


D 3?-' !

2

=


D 3=-0 ! ?3>> =

€ +

3


D 3C- !

4

?

E ) ! $ !


# #

! #

#

#

€ +

! -

# 3?

# 3=

! # #

! 4

'

4

K: ' (

4 &,

#

"

!

' 4 &,

O ?>39,?>=> "

.

5


D 39- !

6

?

E ) ! $ !


' ,

!

, ! #

< 4

. 2

4

# #

D 39

#

€ +

M C D 3C

# #

! ,

# '

#

! #

7


D 3@-

8

6

$ 66

8

6

44 2

6

" 4 6

8 2

=

2

2

4

8 44 2

>

-

?

" 4


('

'

(')

!

/

'

!

#

%

*

#

*

€ +

' 1 2

#

,

# 3@

"

9


D 3H-/

10

. /

*

6

0 # #

0

:

6

>

,

?

5

5

%


('* -6 4

0 7

0

6

D 3H 0

! -

# F # #

7

/ ) #

#

1 2

1 2 #

# 1 2 "

#

€ +

11


-(

. /

' -

. 4 4

'

% ) 7 #

%

L

4

# & 3-

-

. /

/

:

5

E

'

6

) -

)

€ +

# 1 2#

13


) # )

€ +

) '

)

' #

15


D ? 3-:

16

=


'( 9 4

€ +

% - #

& # "

: "

+ ? 3-

A

.

$ 6 @

$

$

8 ?

- * ,'

. 4

9 4

4

P =#>

3& 3>

P ?

6

!

,

, 5

? 3 D ? ?

Ja

Stroming

Nee

)

Uitgangssituatie Droog

Peilvariatie

10 m

Gecontroleerd

D ? ?-6

Nat

Ongecontroleerd

Controle

2 weken

5 m

1: 1 jaar

Duur

½ jaar

1: 1.000 jaar

Frequentie

17


D ? =-5

18

=


0

' &

#

€ +

" - ' ! ,

' ? ?

D ? C

+ ? ?-

A

.

$ 6 @

$

$

8 ?

. 4 4

&

!

P 3#>

F

@

6

!

, F

Uitgangssituatie Peilvariatie

Droog

10 m

Ja

Stroming

Nee

Gecontroleerd

D ? C-6

Nat

Ongecontroleerd

Controle

2 weken

5 m

1: 1 jaar

Duur

½ jaar

#

1: 1.000 jaar

Frequentie

19


D ? 9-E

20

=


') %

E '

+ ? =-

A

.

$ 6 @

$

$

8 ?

. 4 4

%

- % 6

P 3#9

3& 3>>

6

!

,

, 5

#

"

C

? = D ? @

Ja

Stroming

Nee

D ? @-6

€ +

Uitgangssituatie Peilvariatie

Droog

10 m

Gecontroleerd

Nat

Ongecontroleerd

Controle

2 weken

5 m

1: 1 jaar

Duur

½ jaar

#

1: 1.000 jaar

Frequentie

21


D ? H-'

22

=


'* #

0 #

+ ? C-

A

.

$ 6 @

$

$

8 ?

. 4 4

#

P 3>

F

%

F

,

, 5

, F

,

I

? C D ? 8

Ja

Stroming

Nee

D ? 8-6

'

€ +

Uitgangssituatie Peilvariatie

Droog

10 m

Gecontroleerd

Nat

Ongecontroleerd

Controle

5 m

'

1: 1 jaar

2 weken

Duur

½ jaar

1: 1.000 jaar

Frequentie

23


D ? A-6

+ ? 9-

A

" 2

0 @

"

8 ?

24

.

"

4 4

F

!

,

, 0

, /

=

P >#=

1 2

I

Uitgangssituatie Peilvariatie

Droog

10 m

Ja

Stroming

Nee

Gecontroleerd

D ? 3>- 6

Nat

Ongecontroleerd

Controle

2 weken

5 m

1: 1 jaar

Duur

½ jaar

1: 1.000 jaar

Frequentie


6

6

'+ "

! '

? 3>

1 2

) #

€ +

" #

@> H>

I 1 2 4

# ? 9 4

=>

' &

9

"

1 2#

- * ,: * ,'

#

? 9 D

25


D = 3-% )

/

%

26

%

$

/

)

6 ,


) . /

-

)

)

* #

1 2 1

2 1 2

" 7 ) # = 3-

%

$

/

6

)

2

1 -

) # = 3-

€ +

) )

)

27


+ = 3-

A

.

$ 6 @

$

$

8 ?

D = =-

28

. 4 4

. 6

P 3#9

3& 3>

P ?

6

!

,

, 5

9

D = ?-

&


)'( . 6

+ = 3

'

& 3#9 0

#

) #

1 2

# # I )

3#9

'

€ +

" #

2

3#9

"

1

"

'

29


+ = ?- )

A

.

$ 6 @

$

$

8 ?

30

. 4 4

/ 6

P >#A

F

P ?

6

!

,

, 5

D = C- )

D = 9- ) #


)' / 6

+ = ? )

+

)

@ I 39

2 + >#A

)

# 1

# #

#

)

>#A

€ +

" >#A

%

31


+ = =-

A

.

$ 6 @

$

$

8 ?

D = @-% # /

32

. 4 4

8

P 3#9

!

!

6

!

,

, 5

I


)') 8

+ = =

# )

# QQ

%

3#9

)

)

3#9

3R3#9

€ +

3#9

0

#

3#9

#

33


+ = C-

A

.

$ 6 @

$

$

8 ?

D = 8-$

34

. 4 4

7

P =

!

!

1 2

!

,

, /

I

D = H-$


)'* 7

+ = C

#

)

' #

) %

# #

*

#

#

€ +

# #

#

"

#

#

35


+ = 9-

A

.

$ 6 @

$

$

8 ?

D = 3>- # 4 :E5,

36

. 4 4

!

!

!

!

!

!

,

, /

, F

, 6

,

D = A-


)'+

+ = 9

/

#

0

% 3

":51 7& ) ) 2 1D & 2

#

'

/

€ +

@ '

" ":5, #

'

#

%

0

#

37


+ = @-

A

.

$ 6 @

$

$

8 ?

D = 33-/ # .

38

. 4 4

- 6

!

!

!

!

!

,

, /

, F

, 6

,

I


)', - 6

+ = @

/

&

#

#

% #

#

)

€ +

) / L

L

0

#

39


+ = H-

A

" 2

0 @

"

8 ?

40

.

"

4 4

P

F

6

!

, %

, 0

I


)': "

+ = H

) #

#

) #

1 2

# 0

#

0

#

€ +

'

41


* 0 1

*'( 7

6

*'('( 7

'

,

=

- ,

7 ) # )

"

,

-

#

)

€ + €

! )

2

% ,

& "

1 # # #

)

43


*'(' " 4 B 4

1 ?>S =9S2 %

44

, 1 J T

2# 4%!, 1 , , , 2#

L 1 2

C?# 4%!,

' &

4%!, )

0 )

# '

L

0

" F /

*'(') $ = 42 4

/

, ' #

'

#

#

!


*' 8

) # 7 )

€ + €

# %

% )

(

) #

' #

# 4%!,

/ )

. 6

) )

4%!,

%

- I

/

3> , 39

, 4%!,

#

4%!, "

4%!, #

3@

) '

) 4%!,

, ,

45


46

4%!,

/ 6

L

G I

L

# 4%!,

)

#

/ )

% )

8

7

#

4%!,

0 J L

! #

J L

%


"

- 6

"

4%!,

# #

B ! #

#

# #

2

) "

#

)

4

4%!, %

1 #

€ + €

#

47


*') %

(

7

8

48

0

#

' #

#

-

) # # #

J

" # -

" 4%!, -

(

7

7 0

# .

)

! 4%!, #

-

#


4

'

€ + €

& & &

7

& 4

49


D 93-+ & , )

. 6

/ 6

.

8 2

7 2

- 6

"

50

. /

. /

2

9 42

& 2

% 2

#

" 2

2


+ % 2 /

'

D 93

€ +

? ) # =

) C 7

, )

) # #

, )

E , )

, ) -

6 , )

+

-

51


D 9?-+ &

. /

. /

. /

52

A 2

9 2

D E)

F

-

0 @ 2

3 4

. 4 B

. /

$

8 2

#

C

- ,

?

, $ 4 4

,

4 F 4

%

4


&?

#

€ +

& 93 #

)

, )

= )

- #

) ?

, )

D 9?

# 0 ,

) )

= )

, ) 4

) #

)

)

+

53


D 9=- & )

7 4

A 2

. 6

8

7

54

/ 6

- 6

- 6

"

2

A 2

9 2

D )E

0 @ 2

(5 (

D

4

9 4

$

" 2

C

?

, 6

,

%


+'( 9 4 /

* ? # -

:

5 QQ

"

D 9=

(

€ +

" &

= =

% )

) # &

)

) ' )

&?

#

&

+

55


D 9C- & )

7 4

A 2

. 6

8

7

56

/ 6

- 6

- 6

"

2

A 2

C

9 2

D (E

0 @ 2

3 4

,

&

$

" 2

C

,$3

?

%


+' & /

D 9C

? -

3#>

#

) '

) #

&?

#

€ +

+

57


D 99- & )

7 4

A 2

. 6

8

7

58

/ 6

- 6

- 6

"

2

A 2

9 2

D (E+

0 @ 2

(5

('

%

. 4

$

" 2

C

?

, 6

,

%


+') % /

€ +

* ? -

3>>

D 99

)

5 QQ

) '

# & ?

+

#

59


D 9@- & )

60

7 4

A 2

. 6

8

7

/ 6

- 6

- 6

"

2

A 2

9 2

D (

0 @ 2

3 4

4

#

$

$

" 8 2 2

3

?

, 6

,

, $3

, .

%


+'* # /

0

D 9@

I

'

€ +

) ' )

&?

#

'

+

61


D 9H- & ) #

&

7 4

A 2

. 6

8

7

62

/ 6

- 6

- 6

"

2

A 2

9 2

D E)

F

0 @ 2

3 4

"

. 4 B

$

8 2

C

?

, $ 4 4

, &

, -6

6

%


+'+ " /

?

0

) #

) %

)

€ +

' #

#

+

63


+ @ 3-% ,

64

initiatief

binnendijks

buitendijks

piekberging

seizoensberging

calamiteitenberging

grondwateroverlast

hoogwater

ruimtelijke inrichting

bouwwerk

ruimtelijke inrichting

bouwwerk

ruimtelijke inrichting

bouwwerk

ruimtelijke inrichting

bouwwerk

ruimtelijke inrichting

bouwwerk


, 3 4

)

,'( . 2 C

.

# ,

,

€ +

, # #

0 !

, ,

,

@ 3

0

,

# @ 3

,

# )

# I -

,# ,

'

,

4

,

65


+ @ 3-% ,

Ontwikkelings-

fase

,'

66

uitvoeringsfase engineeringsfase

Wetten en Regels

Belemmeringenwet privaatrecht

Wet inrichting landelijk gebied

Flora- en Faunawet

Wet geluidhinder

Onteigeningswet

Wet voorkeursrecht gemeenten

Pachtwet

Watertoets

Wet beheer rijkswaterstaatswerken

Wet op de waterkering

Bijzondere situaties

Wet droogmakerij en indijking 1904

Boswet

Buisleidingenconcessie

Kernenergiewet

Luchtvaartwet

Mijnbouwwet

Spoorwegwet

Tracéwet

Omgevingswet

Ontgrondingswet

Grondwaterwet

Woningwet

Gemeentelijke verordeningen

Welstand

Leges- en belastingverordeningen

Wet op de ruimtelijke ordening

Bijzondere situaties

Wet Bodembescherming

Monumentenwet

Wet op de stads- en dorpsvernieuwing

Wet milieugevaarlijke stoffen (Wms)

Gebruikstoets

Telecommunicatiewet

Wegenverkeerswet 1994

Wegenwet

Scheepsvaartverkeerswet

Wet op de waterhuishouding

Bijzondere situaties

Waterleidingswet

Wet verontreiniging oppervlakte water

Bevoegdgezag

Rijk

Provincie

Rijk

Gemeente

Rijk

Gemeente

Rijk

Provincie

Rijk

Rijk

Rijk

Provincie

Rijk

Rijk

Rijk

Rijk

Rijk

Rijk

Provincie

Provincie

Provincie

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Provincie

Gemeente

Gemeente

Rijk

Gemeente

Gemeente

Gemeente, Provincie of Rijk

Gemeente, Provincie of Rijk

Gemeente, Provincie of Rijk

Waterschap

Provincie

Provincie of Rijk


8 2

,

0 -

0 -

0 -

%

1 2 -

# F .

,''( 9 2

4

4

0

4 2

#

%

0

, - #

,

€ +

-

67


68

0

/

%

/

'

4

0

0

+

#

' ,

# . ,

0

-

-

-

0


2

I

€ +

! ,

! .

0 #

0

, -

,

0

,

# 6 3A>>

3 ?>>A

#

'

69


+ @ ?-% ,

Ontwikkelings-

fase

70

uitvoeringsfase engineeringsfase

Wetten en Regels

Belemmeringenwet privaatrecht

Wet inrichting landelijk gebied

Flora- en Faunawet

Wet geluidhinder

Onteigeningswet

Wet voorkeursrecht gemeenten

Pachtwet

Watertoets

Wet beheer rijkswaterstaatswerken

Wet op de waterkering

Bijzondere situaties

Wet droogmakerij en indijking 1904

Boswet

Buisleidingenconcessie

Kernenergiewet

Luchtvaartwet

Mijnbouwwet

Spoorwegwet

Tracéwet

Omgevingswet

Ontgrondingswet

Grondwaterwet

Woningwet

Gemeentelijke verordeningen

Welstand

Leges- en belastingverordeningen

Wet op de ruimtelijke ordening

Bijzondere situaties

Wet Bodembescherming

Monumentenwet

Wet op de stads- en dorpsvernieuwing

Wet milieugevaarlijke stoffen (Wms)

Gebruikstoets

Telecommunicatiewet

Wegenverkeerswet 1994

Wegenwet

Scheepsvaartverkeerswet

Wet op de waterhuishouding

Bijzondere situaties

Waterleidingswet

Wet verontreiniging oppervlakte water

)

Bevoegdgezag

Rijk

Provincie

Rijk

Gemeente

Rijk

Gemeente

Rijk

Provincie

Rijk

Rijk

Rijk

Provincie

Rijk

Rijk

Rijk

Rijk

Rijk

Rijk

Provincie

Provincie

Provincie

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Provincie

Gemeente

Gemeente

Rijk

Gemeente

Gemeente

Gemeente, Provincie of Rijk

Gemeente, Provincie of Rijk

Gemeente, Provincie of Rijk

Waterschap

Provincie

Provincie of Rijk

Piekberging

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Seizoensberging

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Hoogwater

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Calamiteiten

berging

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Grondwateroverlast

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x


,'' . 2

.

,'') 8 2 4

/

# ,

#

#

&

" #

- #

' ,

@ ? ,

3H

#

,

,

,

€ +

!

# )

#

!

71


$ 66 =

72

.

)

'

&= ,

# #

?>>3 -

O

# ) N

. 4 4

' 1 2

) N

1 # 2 #

. 4

1 $2

I

,


6 =

. 4

. & =

F

' .

!

#

1 %2

)

%

,#

U

€ +

# % ,

. 2

% , -

) 7 # #

%

,

,

73


74

. 4 66

A 6 =

.

1 2

# 5

4

15 2

# # .

5

' 1 2 -

.

. & =

. 4

' 1 2

'

/

#


,') & 4

" #

"

#

# %

L

+ 5 1 +52 "

0

& # '

! "

% #

#

!

#

€ +

/ # :

#

*

75


,'* #/ 4

" # )

76

(

) -

#

%

) % %*0 1

2 + )

! )

1 2

,'+ "$. G

'

38

3> >>>

4 # )

16 2 '

#

L #

15 $ 2

#

6 ,

# I #

5 $


" 5 $

"

"

4

,', $

5 $ # -

€ +

% , 0

'

" # 4 5 # F / 7 '

#

-

-

J ) #

) # ,# ,

"

6 ,0 7#

/ 8>S #

' 1 2

"

77


78

4 6 0 7# F #

4 5 / 7 / &C

,': " 4

!

0 )

)

1 , # 2

0 )

1 ) 2

2 "&

1 & ,

2

1

#

"


,' 9 2 6

%

4

C &

#

) *

# V '

€ +

V #

+ 1 #

!

!

2 0 )

# )

% #

#

%

' ) )

# #

)

# , I

'

79


6

80

39

#

' "

/ #

/ G #

+

+

"

%

#

'

#

-

+

QQ #


QQ

.

,'; 9

"

&

)

6

# # # #

0

€ +

'

# # ,

%

"

81


:

82

# -

) #

E # #

' #

#

%

# #


€ +

83


&

€ +

3 0 # K39 & M# ?>>9#

. 4

? + D# F# 0 Q ,. # F# " /# % 6 /#

% ' F# ?>>>#

# $ W4 W )# 3@# ?C# 8C

= ' # # ?>>H#

C ! # ?>,3?,?>>=#

9 : ) ! # ?>>9# # / #

' ( 4 0

@ DTLR (2002) Preparing for floods:Interim guidance for improving the flood

resistance of domestic and small business properties. Department for transport,

Local government and the Regions, London.

H Debo, T.N. (1982), Urban Flood damage estimating curves. Journal of hyraulics

Division, 108 (HY10), 1059 - 1069

8 Sorkin, A. L. ( 1982) Economic aspects of Natural Hazards. Lexington Books,

Massachusetts. ISBN 0 669 03639 0.

A Green, C. H. and Suleman, M. (1987) Investment appraisal for urban storm

drainage systems. Proceedings of the fourth international conference on Urban

storm drainage, pp. 351-356.

3> McBeen, E. A., gorrie, J. Fortin,M., Ding, J. and Moulton, R. (1988) Flood depthdamage

curve by interview survey. Journal of Water resources planning and

management, 114 (6), 613-634.)

33 USACE (1997), Flood proofing: Techniques, programs, and references. USACE

(United States of Army Corps of Engineering) National Flood proofing Committee,

Washington D. C. September

85


3? USACE (1998), Flood proofing tests. Tests of materiaals and systems for flood

proofing structures, USACE (United States of Army Corps of Engineering)

National Flood proofing Committee, Washington D. C. August.)

3= USACE (1995), Flood proofing regulations. USACE (United States of Army

Corps of Engineering) National Flood proofing Committee, Washington D. C. 15

december, Document EP 1165-2-314

3C Pam Bowker (2007), Flood resistence and resilience solutions: an R&D scoping

study, R&D technical report, Environment Agency. Deparment for Environment,

Flood and Rural Affairs, Flood management Division.

39 David proverbs & Robby Soetanto (2004), Flood damaged property, a guide to

repair. School of enginering and the built environment, University of

Wolverhampton en department of Civil and building engineerin, Loughborough

University. Page 4. ISBN 1-4051-1616-1, UK

3@ F# ?>>># ! " # $

% &

3H + . # 0 ,

86

' ' '

( )* # E ,

38 : +# 39 ?>>?# / 4 J

0 ,# +( # D 0 # 0

4

3A Genugten B. (2005), Voorwaarden buitendijkse bebouwing langs rivieren,

Master’s thesis, Technische Universiteit Delft, Civiele Techniek, sectie

Waterbouwkunde

?> Arcadis (2006): Calamiteitenberging de ronde hoep globaal ontwerp


.

3-

?-

=- , # 38,>9,?>>H

C- ) # ?A,>9,?>>H

9-

@- &

H-

€ +

87


6

! -

-

-

/ -

1 -

2

% -

":5- & ) ) 1 2

0 -

!"! ?@=3# 3AHA#

3# # ( /

3A8A 1(/4 3A8A2# #

1 2

5 - # #

#

-

€ +

- J T

89


-

/ &3

/ &? E , )

/ &= , !

/ &C

€ +

91

-(


- 5(

. 4 4

A

.

$ 6 @

$

&

L L

€ +

I

93

-(


+

94

2

4 !

$3

'

"

3A

#

0

/

%

3A

1

0

1 2


.

€ +

4 - & 3I=

"

+

&

?>

#

3A

%

*

0

95

-(


- 5

% 2 /

€ +

97

-


4 4 =

-

#

€ +

99

-


. 6 4

A

.

'

100

=#> '

$ 6 @

& 3#9

& 3#9 #

4 QQ

$

$

QQ '

*

?

'

#


8 ?

€ +

" #

+ /? 3-E

%

D /? =@

. 4 4

.

(

:

D L

5

4 4

#

9 4

P =#>

3& 3>

P ?

6

!

A

,

, 5

. 6

P 3#9

3& 3>

P ?

6

!

,

, 5

%

101

-


A

102

/ 6 4

% )

.

'

=#> ' ) )

& >#A

& >#A # )

$ 6 @

4 ) QQ

$

$

)

QQ

& )

'

#

)

'


8 ?

"

# #

) D /? =H

+ /? ?-E )

. 4 4

.

(

:

D L

5

%

4 4

)

9 4

P =#>

3& 3>

P ?

6

!

A

,

, 5

P ?

6

!

,

, 5

/ 6

P >#A

F

€ +

%

103

-


8 4

A

.

'

104

%

=#> ' ) #

QQ # & 3#9

$ 6 @

3#9

0 L #

$

4 L

)

'

#

)

% )

&


$

8 ?

"

+ /? =-E

. 4 4

.

(

:

D L

5

%

4 4

# #

9 4

P =#>

3& 3>

P ?

6

!

A

,

, 5

D /? =8

8

P 3#9

!

!

6

!

,

, 5

I

€ +

%

4

105

-


7 4

A

.

'

106

&

'

=#> ' )

$ 6 @

& =#>

0 L #

$

'

4 L

)

. )


$

8 ?

#

D /? =A

+ /? C-E

. 4 4

.

(

:

D L

5

%

4 4

9 4

P =#>

3& 3>

P ?

6

!

A

,

, 5

7

!

!

,

, /

"

P =#>

!

1 2

I

€ +

%

4

107

-


A

+ /? 9-E

. 4 4

.

(

:

D L

5

%

108

4 4

9 4

P =#>

P ?

6

!

A

,

, 5

4

3& 3>

!

!

!

!

!

!

,

, /

, F

, 6

,

%


€ + -

109


- 6 4

A

.

'

110

=#> '

.

$ 6 @

D &

0 L

$

'

)

4 L

$

) #

)

#

'

) .

#

4


8 ?

0 )

+ /? @-E

. 4 4

.

(

:

D L

5

%

#

4 4

,

, 5

%

9 4

P =#>

3& 3>

P ?

6

!

A

& # )

€ +

# # D /? C3

- 6

!

!

!

!

!

,

, /

, F

, 6

,

I

%

111

-


" 4

A

.

'

112

%

=#> '

D /? H-E

. 4 4

.

(

:

D L

5

%

4 4

9 4

P =#>

3& 3>

P ?

6

!

A

,

, 5

"

P

F

6

!

, %

, 0

%

I

2

%


€ + -

113


. 6 &

A

114

%

D /? 8-E

. 4 4

.

(

:

D L

5

%

4 4

!

&

P 3#>

F

@

6

!

A

, F

. 6

P 3#9

3& 3>

P ?

6

!

,

, 5

%


A

/ 6 &

% )

D /? A-E )

. 4 4

.

(

:

D L

5

%

4 4

!

&

P 3#>

F

@

6

!

A

, F

P ?

6

!

,

, 5

/ 6

P >#A

F

)

€ +

%

115

-


8 &

A

.

'

116

#

3#> ' ) #

QQ # & 3#9

$ 6 @

0 L #

$

4 L

$

)

#

)

4


8 ?

"

D /? =8

D /? 3>-E

%

# '

. 4 4

.

(

:

D L

5

4 4

!

&

P 3#>

F

@

6

!

A

, F

8

P 3#9

!

!

6

!

,

, 5

I

€ +

%

117

-


7 &

A

.

'

$ 6 @

118

&

'

#

3#> ' )

& =#>

0 L #

$

'

4 L

$

)

. )

4


8 ?

+ /? 33-E

. 4 4

.

(

:

D L

5

%

#

D /? =A

4 4

!

&

P 3#>

F

@

6

!

A

, F

7

!

1 2

!

,

, /

"

P =#>

!

I

€ +

%

119

-


A

.

'

$ 6 @

120

3#> '

&

# )

0 L #

$

4 L

$

4

)

.

#


8 ?

0 )

+ /? 3?-E

%

& # )

# # # D /? C>

. 4 4

.

(

:

D L

5

4 4

!

&

P 3#>

F

@

6

!

A

, F

!

!

!

!

!

!

,

, /

, F

, 6

,

€ +

%

121

-


- 6 &

A

.

'

122

'

3#>

# )

.

$ 6 @

D &

0 L

$

4 L

$

'

) #

)

#

) .

#

4


8 ?

0 )

+ /? 3=-E

. 4 4

.

(

:

D L

5

%

#

4 4

!

%

&

P 3#>

F

@

6

!

A

, F

& # )

€ +

# # D /? C3

- 6

!

!

!

!

!

,

, /

, F

, 6

,

I

%

123

-


" &

A

+ /? 3C-E

. 4 4

.

(

:

D L

5

%

124

4 4

!

&

P 3#>

F

@

6

!

A

, F

"

P

F

6

!

, %

, 0

%

I

2

%


€ + -

125


. 6

A

.

'

126

#

$ 6 @

3#9 #

4 QQ

$

QQ 3>>

4 #

$

&

#

'


8 ?

€ +

" #

+ /? 39-E

. 4 4

.

(

:

D L

5

%

4 4

#

% 2

P 3#9

3& 3>>

6

!

A

,

, 5

. 6

P 3#9

3& 3>

P ?

6

!

,

, 5

D /? =@

%

127

-


A

.

'

128

/ 6

# )

3#9 ' )

) & >#A

$ 6 @

>#A # )

4 ) QQ

$

QQ

'

4 #

$

& )

&

)

# )


8 ?

"

# #

) %

€ +

D /? =H )

+ /? 3@-E )

. 4 4

.

(

:

D L

5

%

4 4

% 2

P 3#9

3& 3>>

6

!

A

,

, 5

. 6

P 3#9

3& 3>

P ?

6

!

,

, 5

%

'

129

-


8

A

.

'

$ 6 @

130

#

3#9

0 L #

$

4 L

$

4

)

'

% )

)


8 ?

"

/? =8

+ /? 3H-E

. 4 4

.

(

:

D L

5

%

4 4

# #

% 2

P 3#9

3& 3>>

6

!

A

,

, 5

8

P 3#9

!

!

6

!

,

, 5

I

€ +

%

D

131

-


7

A

.

'

$ 6 @

132

&

'

#

3#9 ' )

& =#>

0 L

$

'

4 L

$

)

. )

4 #

#


8 ?

+ /? 38-E

. 4 4

.

(

:

D L

5

%

#

4 4

% 2

P 3#9

3& 3>>

6

!

A

,

, 5

7

!

!

"

P =#>

!

1 2

,

, /

I

€ +

#

D /? =A

%

133

-


A

+ /? 3A-E

. 4 4

.

(

:

D L

5

%

134

4 4

% 2

P 3#9

3& 3>>

6

!

A

,

, 5

!

!

!

!

!

!

,

, /

, F

, 6

,

%


€ + -

135


- 6

A

.

'

136

.

$ 6 @

3#9 '

'

# )

D &

0 L #

$

4 L

$

'

) #

)

#

) .

#

4


8 ?

0 )

+ /? ?>-E

. 4 4

.

(

:

D L

5

%

#

4 4

,

, 5

%

% 2

P 3#9

3& 3>>

6

!

A

€ +

& # )

# # D /? C3

- 6

!

!

!

!

!

,

, /

, F

, 6

,

I

%

137

-


"

A

.

'

D /? ?3-E

. 4 4

.

(

:

D L

5

%

138

3#9 '

4 4

,

, 5

%

% 2

P 3#9

3& 3>>

6

!

A

"

P

F

6

!

, %

, 0

%

I

2

%


€ + -

139


. 6

A

.

'

3> '

3#9 #

$ 6 @

140

& 3#9

4 QQ

3> '

&

%


D /? ??-E

. 4 4

.

(

:

D L

5

%

4 4

#

P 3>

F

%

F

,

A

, 5

, F

,

. 6

P 3#9

3& 3>

P ?

6

!

,

, 5

€ +

%

141

-


A

.

'

142

/ 6

)

) #

3> ' ) )

$ 6 @

& >#A

# )

& >#A

4 ) QQ

QQ ' )

$

'

4 # &

)

# )


$

# )

D /? ?=-E )

. 4 4

.

(

:

D L

5

%

4 4

#

P 3>

F

%

F

,

A

, 5

, F

,

P ?

6

!

,

, 5

/ 6

P >#A

F

)

€ +

%

143

-


8

A

.

'

144

%

3> ' )

$ 6 @

& 3#9

3#9 #

0 L

$

4 L

$

)

4 #

)


0 0

8 ?

"

D /? ?C-E

%

# #

. 4 4

.

(

:

D L

5

4 4

#

P 3>

F

%

F

,

A

, 5

, F

,

&

8

P 3#9

!

!

6

!

,

, 5

I

€ +

D /? =8

%

145

-


7

A

.

'

146

%

3> ' )

$ 6 @

& =

= #

0 L #

$

'

4 L

$

)

. )

4 #

#


0 0

8 ?

%

+ /? ?9-E

. 4 4

.

(

:

D L

5

%

4 4

D /? =A

#

P 3>

F

%

F

,

A

, 5

, F

,

7

!

1 2

!

,

, /

'

P =#>

!

I

&

€ +

%

147

-


A

+ /? ?@-E

. 4 4

.

(

:

D L

5

%

148

4 4

#

P 3>

F

%

F

,

, 5

, F

,

A

!

!

!

!

!

!

,

, /

, F

, 6

,

%


€ + -

149


- 6

A

.

'

3#9 '

.

150

'

#

# ) %

D &

$ 6 @

0 L #

$

4 L

$

'

) #

)

) .

4 #


0

&

8 ?

0 )

+ /? ?H-E

. 4 4

.

(

:

D L

5

%

#

4 4

#

%

P 3>

F

%

F

,

, 5

, F

,

A

€ +

# # D /? C3

- 6

!

!

!

!

!

,

, /

, F

, 6

,

I

%

151

-


"

A

.

'

D /? ?8-E

. 4 4

.

(

:

D L

5

%

152

3#9 '

4 4

#

P 3>

F

%

F

,

A

, 5

, F

,

%

"

P

F

6

!

, %

, 0

%

I

2

%


€ + -

153


. 6

% #

154

/? ?A#

D /? ?A-E

. 4 4

.

(

:

D L

5

%

4 4

0

# %

" 2

P >#=

1 2

F

6

!

A

,

, 0

, /

I

. 6

P 3#9

3& 3>

P ?

6

!

,

, 5

#

%


€ + -

155


A

"

156

/ 6

0 @

# )

)

>#=

) >#A

4 ) QQ

# # )

4 #

%

& )

'

)

'

'

4 )


8 ?

#

€ +

' )

)

4 D /? =H

D /? =>-E )

. 4 4

.

(

:

D L

5

%

4 4

" 2

P >#=

1 2

F

6

!

A

,

, 0

, /

I

P ?

6

!

,

, 5

)

/ 6

P >#A

F

%

157

-


8

% #

158

/? =3#

D /? =3-E

. 4 4

.

(

:

D L

5

%

4 4

0

# %

" 2

P >#=

1 2

F

6

!

A

,

, 0

, /

I

8

P 3#9

!

!

6

!

,

, 5

I

#

%


€ + -

159


7

A

"

0 @

4

%

160

#

"

%

=

>#=

= '

' #

#

4


8 ?

D /? =?-E

. 4 4

.

(

:

D L

5

%

4 #

4 4

" 2

P >#=

1 2

F

6

!

A

,

, 0

, /

I

7

P =#>

!

!

1 2

!

,

, /

D /? =A

I

€ +

%

161

-


A

D /? ==-E

. 4 4

.

(

:

D L

5

%

162

4 4

%

" 2

P >#=

1 2

F

6

!

A

,

, 0

, /

I

!

!

!

!

!

!

,

, /

, F

, 6

,

'

%


€ + -

163


- 6

A

"

0 @

4

%

164

0

% #

%

%

4

'

'

>#=


8 ?

D /? =C-E

. 4 4

.

(

:

D L

5

%

#

€ +

' %

4 D /? C3

4 4

" 2

P >#=

1 2

F

6

!

A

,

, 0

, /

I

- 6

!

!

!

!

!

,

, /

, F

, 6

,

I

%

165

-


"

A

"

%

0 @

4

%

166

'

%

'

>#=


8 ?

D /? C?

D /? =9-E

. 4 4

.

(

:

D L

5

%

4 4

'

4

" 2

P >#=

1 2

F

6

!

A

,

, 0

, /

I

7

P =#>

!

!

1 2

!

,

, /

#

I

€ +

%

167

-


D /? =@-.

168

3a

2

1

0 1 2

4 1 2

6QQ 1 # ) # 2

6 1 #

! 1 2

3a

2

1

3b

2

1

0

3b 3a

3b


D /? =H-. )

4 1 2

6QQ 1 # ) # 2

6 1 # 2

! 1 2

3

2

1

€ +

1 2 3

169

-


D /? =8-.

170

1 2 3a 3b

4 1 2

6QQ 1 # ) # 2

6 1 # 2

! 1 2

3a

2

1

3b

3a

3a

2

1

3b

3a

2

1


D /? =A-.

4 1 2

6QQ 1 # ) # 2

6 1 # 2

! 1 2

€ +

1 2 3

3

2

1

171

-


D /? C>-.

172

1 2 3

4 1 2

6QQ 1 # ) # 2

6 1 # 2

! 1 2

3

2

1


D /? C3-.

4 1 2

6QQ 1 # ) # 2

6 1 # 2

! 1 2

€ +

1 2 3a

3b

3a

2

1

3b

2

1

173

-


D /? C?-.

174

1 2 3

4 1 2

6QQ 1 # ) # 2

6 1 # 2

! 1 2

3

2

1


€ + -

175


176


- 5)

. 2 C

$ 66 =

.

# #

?>>3 -

€ +

- ) N

- O

-

. 4

# ) N

)

1 # 2

1 2

177

-)


178

. 4 4

' 1 2

1 # 2 #

. 4 4 (; *

. 4

0 2 0

D , D

%

1 $2

I

1 2

1 2

D , D ,

#

# ! 4

,


.

8

4

. 4

9

1 2

€ +

1 7 2 %

# ,# , +

1 2

1 2

: &

% 1% 2

'

#

#

#

179

-)


. &

180

0

4

" ! #

7

F

2

6

'

1 2 1

$ #

'

1 U 2

5 3 ?>>= .

L

!


2

% 3A 5

#

< H

Q

#

!

5 4 4 Q

8

8

'

6 =

# #

€ +

1 #

?> # # # #

G # #

#

?>>8 '

4

181

-)


182

%

%

"

(

.

6

%

1/. 0 2 7

3A8>

. 4

# # #

#

1 2 '

1 %2

U )

#

,#


.

F

1 2

!

# # (

# #

' .

!

. 2

" 4

6

# 0 #

% ,

%

€ +

% , -

) 7 # #

,

# 0

1 2 . 1 2# &

# 6

,

183

-)


184

.


-

#

# #

• . # # # #

• 5

2

&

. & =

. 4 66

.

• '

#

1 2

1 2

# 5

0 1 2 -

• ' 1 2


A 6 =

" 4

<

# 2

4

#

€ +

1 7 2

1 # # # #

QQ # $:!

+ 1+ 2 +

" +

15 2

"

E

1 2

# # .

5

'

185

-)


186

. 4

.

.

4

1 2

# #

% - #

# # # # #

' 1 2 -

.

. & =

.

,

. 4

' #

' 1 2

#

/


€ +

#

187

-)


188


- 5*

$

+ ( $

F

( 5 /

/

€ +

189

-*


190


$ 6

)

€ +

)# +

, )

) )

( 6

3 J ! #

? J 5 ) #

= J #

+ #

+ )

#

191

-*


+

+

192

6

) 6

3

3 + ) )

+ )


A 7

( 6

) )

% :.

# )

+ ) ::6 ?9-

+ ?>>3

): : )5 1::52 ?9 )

) ::6 ?9

& + )

€ +

+ ?>>@

# #

" / )

+ ) )

::5 ?9 ::6 ?9 6 )

)

) "

) ::5 ?9

• ) #

• : L

+

-

#

+

193

-*


• D

194

) ) #

• # )

#

• ( )

• % )

• ) " / )

&

& )

• " )

+ ::5?9 # )

• D )

-

• : #

)

• E ) L )

• 5

#

+ ) -

• + " / ) )

# -


• D D # )

+ ::5 ?9

+

) +

( )#

6 ) " / )

)

#

6 )

€ +

& ::5?9

L ,

& +

+ # # ::5?9


-

• L , )

/

5

.

& &

,

5 : : ) H : )

5 "& ?>>C + ) -

• )

• ! )

195

-*196

#

• ! -

• D

, ) ) N

, L

N

, )

) N

, ) N

,

/ )

# )

• / , & )

)

5::H )

0 ($ )

, + L

& (

$ D 1 )2 -

" -/ E 5

! +, - ../0

1?>>C2 / ' 1?>>?2

+, - ../0

5 - 5 0 5 1?>>92 5 = = D

1505/# ?>>92


€ +

+ " # ! )

L )

) ::6 ?91 ::5?92

+ 5 0 5 )

6

5 = = 5

-K" ) )

M

)# 5 "

: / )15":/2 +

D # )

+ )

# L

+ ) ) -

• + )

• +

• + ) ,

• +

• +

)

#

197

-*


+ )

198

)

6

)

# ,

5 0 5 #

# ,

/ ($

+ 6

" / )# " # D

/ 1 "D /2# 0 " E /

+ " ?C#>>> " )

) X39> &

?>> +)

# # # % # ) )

) & + 0

' # )

J

E # )

/ # )

5

)

# ) L

) ) )

J ) A9S

/


+ E D . : 6 13AAC2 "

/ ) & 6 /

+

+

€ +

" / ) )

0 . : D

) 6

$ 6 6 6 A7

3

?

=

: )

& ,

ED.:

6 ($ 0 5

" / )

0 "

E /

"D /

5":/

/ 0

, )

#

# )

199

-*


3

F )

200

F -

) , . )

• 5 - ) #

• - )

#

• D -E ) + )

( 6

&

+ F # CH

?>>>

) +

D F & )

& +

+ ) . ) #

+ 1. +2# 0 + 0

) # # )

D ) + # D

D # : E 5 5

#

)


€ +

/ # -

• D 1E /2 ). + )

• 5 1E 02 )

• + 1E E2 ) )

• &

D D D / #

5 ( : / + D D / # )

/ ?>>9

) #

) 3AC> +

+ D D / )

• D #

-

) )

• D , )

/

• / , , )

+ ,

, )

F )

) D #

( : / ?>>=

)

201

-*


+

• +

• +

202

# )

• + ) )

+ &

'

%

#

$ $

!

"

# $

$ $

( )

&

-

)


6

/ ) F

+ &

€ +

203

-*


0

204

/

- -

/ • . ) # +

: )

,

1

2


• .

• . ) # +


• .

• /

5 • E

• E . E

• . ) # +

D 0 # . ) # +

)

. ) # +

: E # • . ) # +

)

/


• .

. ) # +

• F . / )

• . ) # +


• .


$ 6 6 6 3

3

: F

5

:

# D :

+ 0 5 F 13A9>2

K # ) )

# )

M 0 5

# # L #

€ +

) ) L

+ L 0 E -

3 E

?= 5 L L ) #

C . L

! ,

+ ) )

)

)

205

-*


206

?

=

/ )

!

F +

)

F 0 E


A -

( 6

+ D : / 13AH=2

€ +

1 ' ( # '( 2

# ) D"./ 1D " ) . / )2

+ ) '( D"./,

) )D"./

) )

/ & # ' ( 1'( 2

1 2 -

3 / ) # ) # )

? / ) #

= / ) , #

)

! - / ' ) #

/

) ) #

-

# ) # )

• #

D"./

• & 1 2-

/

207

-*


208

- D"./

1

# 3>>,) 2#

- D"./

3>>,) # D"./

3>>,)

3>>,)

D"./


€ +

+ + 1 2

+) +)

1

2

D ) E 3>>,)

E E E / /

! , / )

)

/ )

1 2

1 2

)

/ )

/

3>>,)

9>>,)

/ ) ,

209

-*


+

210

+ -

" 3>>,)

1 9>>,) 2

" ! )

" 1 )

" / )

2

# L

1 9>>,) 2#

1 9>>,) 2

) 1 9>>,)

" 2 # )

1 9>>,)

2 /

9>>,)

3>>,) 1 2 -

3 ) )

? )

= 1 2 9>>,) #

C

" 3 , -

3 &

# &

# #

? ) 5 =

5 C 9


" 4 ,

2#

3 )

? #

=

1 9>>,)

" 5 ( 5 3 H#

+ )

5 H

6 =C 0 $ 9 C0$9!

) !D:#

€ +

D"./ ) 5

) +

L 5D'/

!D:# L 5D'/

E

# D 6

) )

L

)

&

:

) D"./ D 5

YD Y )

+

)

211

-*


212

L # ,

) ) # #

+ D L & ) &

) + )

# L )

# 5 & )

D L

Y5 Y ) # #

L & 9>

+ Y Y

Y5 Y ) )

5

& 9>

, L

5 # # )

"

)# ) )

& L

) !D:

5 D ' / 15D'/2

& 5 #

) /

# +

# L

D D ) +


# ) #

€ +

) O

+

) #

"

) ) N )

+

) )

$ 6 6 6 A -

3

?

=

D : / D"./ "

J D"./

! D : 1!D:2

!

) D"./

(5 )

#

)

213

-*


-

1/(0 EE2 +

/ 10E/A>2

214

) 3AH> / . ( 0 E 1/.(0E2

D )

L +

) / ( E , E

) 3AA> 0 E

+ )

5 I+ )

• )

• L

0E/A> + ,

/ -

• ! 5 # 4 + #


" 5 I+ ) & 0E/A>

( 6

3AAC / 0 E 0 1/0E02 L 0E/

, /

, )-

• #

• #


• 0E/ )

L


• & ) #

+ , 0E/

0E/

1 ! * # 0 # 5 & 2

/ ) +

€ +

, 0E/ & 0E/A> L #

)

+ -

/ 3 +

) & + ) ) & #

)

)

/ ? +

& ) 1 ) & 2

/ = L +

# #

C 0 5

) # # #

L + 0E/A@

) 0 5 + -

• / C,/ , , ) + &

0E/A>

# # # #

, , ) & )

L 0E/A@ +

215

-*


• / C,0 + ) ,

216

0E/ ) # #

/ ) )

, , )

0E/ ) )

L

+ ) )

L +

2

2

-

L -

# ) #

#

2 )

2

2

2 )5 /

2 )155 2

& # -

2 ) N

I

2 J )

)


& , 0E/#

)

€ +

/ ) )

L ' # #

) ) , , )

0E/A@

2 ) ) #

&

& ) +

2 + , ,

) + ,

, )

L ) , , ) #

( ) ) # #

+

L D / # )

L

)

) /

)

)

6 771 8 771

+ 6 771 ) 5 /

5 : )

) L + /

39F )3AAC

L

217

-*


+

218

( : 2

) 6 1 .

+ 6 771 3= : + ): -

• : ? , ) : ) / )

E 1 :/E2 / E 1 /E2

• : = , : 5 ) 15 ??2

: 15 ?=2#

15 ?C,?A2 15 =>2 )

• : C , ) 15 =?,9@/2#

15 C@2

• : @ , ) #

• : 33, ) #

) / -

• " # E / 3AA=

• " : / 3AA=

• ' / 3AA=

• / 3AAH

• ! 4 / 3AA3

• . )/ ?>>=

• ! . / ?>>C


$ 6 6 6 -

3

?

=

0 E / /

+ )

/ 6 )

)

I I

I I( : %

€ +

)

219

-*

More magazines by this user
Similar magazines