02.09.2013 Views

HOOFDSTUK 2 - Bakker van de Ven

HOOFDSTUK 2 - Bakker van de Ven

HOOFDSTUK 2 - Bakker van de Ven

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>HOOFDSTUK</strong> 2<br />

Cornelis <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Ven</strong><br />

Cornelis <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Ven</strong><br />

GEBOREN 08-07-1842 Nistelro<strong>de</strong><br />

OVERLEDEN 13-10-1906 Veghel, 64 jaar<br />

GEHUWD 26-02-1867 Johanna Driessen<br />

* 25-04-1842 Horst<br />

+30-04-1875 Lith, 34 jaar<br />

KINDEREN (5) Kin<strong>de</strong>ren: Til 1867-1959, Martinus 1869-<br />

1922, Toontje1871-1964, Willem 1873-1947<br />

en Sjef 1875-1952<br />

Cornelis, <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> bakker 1842 | 1906 PAG 13


Een on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el <strong>van</strong> <strong>de</strong> trouwakte<br />

(1867) <strong>van</strong> Cornelus <strong>van</strong> <strong>de</strong>r <strong>Ven</strong><br />

met Johanna Driessen.<br />

Hij tekent hier met “Cornelis”.<br />

warme toewijding<br />

De geschie<strong>de</strong>nis <strong>van</strong> familiebedrijf Van <strong>de</strong> <strong>Ven</strong><br />

Maasdijk, Lith


2.1 CORNELIS, DE GROTE ONBEKENDE<br />

In 1983 ging Jef voor <strong>de</strong> eerste keer met zijn va<strong>de</strong>r, Cor <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Ven</strong>, op pad om <strong>de</strong> levensloop <strong>van</strong> Cornelis te volgen.<br />

Nooit heeft Cor zijn opa gezien en zijn va<strong>de</strong>r Willem vertel<strong>de</strong> nooit iets over zijn opa Cornelis. Cornelis <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Ven</strong> was een<br />

grote onbeken<strong>de</strong>. Daarom gingen Jef en va<strong>de</strong>r Cor samen naar gemeentehuizen om het spoor te gaan volgen, dat begon in<br />

Nistelro<strong>de</strong>, <strong>de</strong> geboorteplaats <strong>van</strong> Cornelis. Al snel gingen Anna (een zus <strong>van</strong> Cor) en haar zoon Egi mee op stap.<br />

Dit waren geweldig dagen. Als we een gemeentehuis bezochten, wer<strong>de</strong>n we meestal zeer enthousiast ont<strong>van</strong>gen door <strong>de</strong><br />

ambtenaar die als taak had het gemeentearchief op or<strong>de</strong> te hou<strong>de</strong>n. Hij was blij, dat er eens iemand echt belangstelling<br />

had voor “zijn archief” en daar vragen over had. On<strong>de</strong>r het genot <strong>van</strong> een kopje koffie hebben we veel informatie verzameld.<br />

Zo trokken we heel Brabant door: <strong>van</strong> Nistelro<strong>de</strong> naar Lith, Breda, Bergen op Zoom, Fijnaart enzovoorts, tot uitein<strong>de</strong>lijk<br />

Veghel, waar Cornelis is overle<strong>de</strong>n.<br />

Achteraf blijkt dat Cor zijn opa Cornelis nooit heeft kunnen zien, omdat opa was gestorven voordat hij werd geboren.<br />

2.2 DE LEVENSLOOp VaN CORNELIS<br />

1842 Cornelis in Nistelro<strong>de</strong> geboren, waarschijnlijk op het adres “Weijen 113”, want in 1844 staat hij ingeschreven op dit<br />

adres. Het was een boer<strong>de</strong>rij, bakkerij en winkel. Cornelis, <strong>de</strong> jongste in het gezin, had acht broers en zussen. In <strong>de</strong> geboorteakte<br />

heet Cornelis “Cornelus” en zijn va<strong>de</strong>r Martinus “Martinus <strong>van</strong> <strong>de</strong>r <strong>Ven</strong>”. Dat betekent dat hij officieel heet: Cornelus<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong>r <strong>Ven</strong>. Zelf schrijft hij Cornelis en <strong>de</strong> r wordt ook snel losgelaten.<br />

1860 8 november. Als Cornelis 18 jaar is, overlijdt zijn moe<strong>de</strong>r Catharina <strong>van</strong> Drunen, 65 jaar oud. Een half jaar later<br />

wordt Cornelis, <strong>van</strong> beroep broodbakker, “ingelijfd” bij het 5<strong>de</strong> Regiment Infanterie. Hij werd lid <strong>van</strong> <strong>de</strong> “Nationale Militie<br />

Provincie Noord-Brabant, lichting 1861”. Vijf jaar later, op 30 mei 1866, werd hij “uit hoof<strong>de</strong> <strong>van</strong> volbrachte dienst” ontslagen.<br />

1867 Op 26 februari trouwt Cornelis in Nistelro<strong>de</strong> met Johanna Driessen. Zijn schoonva<strong>de</strong>r Willem Driessen was “slagter”<br />

in Horst.Drie maan<strong>de</strong>n na het huwelijk, op 6 juni, verhuist Cornelis <strong>van</strong> het ou<strong>de</strong>rlijke huis in Nistelro<strong>de</strong> naar <strong>de</strong> “Dijk B 70”<br />

in Lith. Hij werd daar broodbakker en ze kregen vijf kin<strong>de</strong>ren.<br />

1867 25 april. Volgens <strong>de</strong> koopakte 33, opgemaakt door notaris Frijlinck, heeft Cornelis <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Ven</strong>, broodbakker te<br />

Nistelro<strong>de</strong>, gekocht <strong>van</strong> Johannes Vogels, broodbakker te Lith:<br />

1. Een huis (waarin <strong>de</strong> bakkerij wordt uitgeoefend), erf, hof en schuur, aan <strong>de</strong> Maasdijk (sectie A nummer 230, 4<br />

roe<strong>de</strong>n, 38 ellen) en<br />

2. Een tuin, in <strong>de</strong>n Eng (sectie A nummer 269, 6 roe<strong>de</strong>n, 90 ellen).<br />

Dit samen voor een bedrag <strong>van</strong> 2000 gul<strong>de</strong>n.<br />

1875 Zijn vrouw Johanna Driessen sterft op 30 april, negen dagen na <strong>de</strong> geboorte <strong>van</strong> Sjef. Cornelis blijft achter met vijf<br />

Cornelis, <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> bakker 1842 | 1906 PAG 15


Het Laar B5, Nistelro<strong>de</strong><br />

warme toewijding<br />

Til <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Ven</strong> en Frans Kersten, slager in Horst<br />

De geschie<strong>de</strong>nis <strong>van</strong> familiebedrijf Van <strong>de</strong> <strong>Ven</strong><br />

kin<strong>de</strong>ren: Til (8 j.), Martinus (6 j.), Toontje (4 j.)<br />

Willem (3 j.) en Sjef (net geboren). Een jaar later<br />

(01-05-1876) verhuist hij, weduwnaar met vijf<br />

kin<strong>de</strong>ren, terug naar Nistelro<strong>de</strong>, Het Laar B5,<br />

daar waar zijn ongehuw<strong>de</strong> broer Adrianus (landbouwer)<br />

en diens ongetrouw<strong>de</strong> zus Petronella<br />

(winkelierster) wonen.<br />

Uit het boek “Nistelro<strong>de</strong>, <strong>van</strong> ’t Veer tot <strong>de</strong><br />

Kapel” 2008:<br />

Het Laar B5.(<strong>van</strong>af 1890 Laar B4). In 1862<br />

werd <strong>de</strong>ze woning gebouwd door <strong>de</strong> gemeente<br />

voor <strong>de</strong> armendokter. Grond en bouwkosten<br />

1825 gul<strong>de</strong>n. De gemeente heeft op<br />

07.10.1875 besloten om <strong>de</strong> dokterswoning, een<br />

huis , erf met tuin , groot 14 aren en 7 centiaren,<br />

staan<strong>de</strong> en gelegen te Nistelro<strong>de</strong> op <strong>de</strong>n<br />

Heuvel sectie C1951 en C771, te verkopen, omdat er sinds het in 1862 is<br />

gebouwd 3 armen- dokters hebben geprobeerd een goed lopen<strong>de</strong> praktijk<br />

op te bouwen, maar ondanks gratis wonen en een toekenning <strong>van</strong> een jaar<br />

salaris <strong>van</strong> f 300,-, is er niet een dokter bereid gevon<strong>de</strong>n om <strong>de</strong> praktijk<br />

voort te zetten. Het gemeentebestuur heeft tot openbare verkoop besloten<br />

omdat het huis te weinig huur opbrengt ten opzicht <strong>van</strong> <strong>de</strong> waar<strong>de</strong>.<br />

Adrianus en Petronella, kin<strong>de</strong>ren <strong>van</strong> Martinus <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Ven</strong> en Catharina<br />

<strong>van</strong> Drunen, zijn <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> bewoners, <strong>van</strong> 1873 tot 1906. Na het overlij<strong>de</strong>n<br />

<strong>van</strong> Petronella komen in dit huis wonen Antonia <strong>van</strong> <strong>de</strong>r San<strong>de</strong> met<br />

haar man Herman Lenssen <strong>van</strong> beroep, winkelier, grossier en molenaar.<br />

Antonia is <strong>de</strong> dochter <strong>van</strong> Maria Anna <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Ven</strong>, zus <strong>van</strong> Cornelis. Het<br />

huis is in 1920 verbouwd tot een dubbel woonhuis. Na 101 jaar, in 1963,<br />

is het huis gesloopt. Op <strong>de</strong>ze plaats zijn nu winkels gebouwd, Laar 14, 15<br />

en 16.<br />

Tien dagen later (10-05-1876) gaan Til en Sjef naar Horst, wonen bij <strong>de</strong> familie<br />

Driessen, <strong>de</strong> ou<strong>de</strong>rs <strong>van</strong> moe<strong>de</strong>r. Willem gaat naar <strong>de</strong> zus <strong>van</strong> Cornelis, Maria<br />

Anna <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Ven</strong>, <strong>de</strong> vrouw <strong>van</strong> Nicolaus <strong>van</strong> <strong>de</strong>r San<strong>de</strong>, molenaar, bakker<br />

en han<strong>de</strong>laar in Boekel. Martinus en Toontje blijven in Nistelro<strong>de</strong> wonen bij<br />

ome Adrianus en tante Petronella. Na het on<strong>de</strong>rbrengen <strong>van</strong> zijn vijf kin<strong>de</strong>ren


ij zijn familie, trekt Cornelis, een jaar later <strong>van</strong>uit Nistelro<strong>de</strong>, <strong>de</strong> wij<strong>de</strong> wereld in... maar komt toch nog wel regelmatig thuis<br />

in Nistelro<strong>de</strong>. De resultaten <strong>van</strong> <strong>de</strong> speurtocht langs <strong>de</strong> vele gemeentehuizen:<br />

1877-07-08 Cornelis gaat naar Breda, verbleef daar 8 maan<strong>de</strong>n als bakkersknecht<br />

1877-10-06 Bergen op Zoom, 7 maan<strong>de</strong>n, bakkersknecht bij Van Zandvoort<br />

1878-05-01 Fijnaart, 2 maan<strong>de</strong>n, bakker<br />

1878-07-09 Zevenbergen, 2 jaren, bakker<br />

1880-07-30 Nistelro<strong>de</strong>, Laar B5, 3 maan<strong>de</strong>n bij zijn broer Adrianus, zijn zus Petronella en zijn zoon Toontje. Zijn zoon<br />

Martinus was zes weken eer<strong>de</strong>r naar Horst verhuisd, waarschijnlijk ook naar <strong>de</strong> familie Driessen<br />

1880-10-18 St Antonis, 7 maan<strong>de</strong>n, bij W. <strong>van</strong> Oorschot<br />

1881-05-03 Boxmeer, 1 jaar, bakkersknecht<br />

1882-04-29 Nistelro<strong>de</strong>, Laar B5, 3 maan<strong>de</strong>n, woont weer bij zijn zus Petronella. Broer Adrianus was op 4 maart overle<strong>de</strong>n.<br />

1882-07-08 Breda, 7 jaren, bakkersknecht<br />

1889-01-21 Nistelro<strong>de</strong>, Dijk 38, 4 jaren, gaat wonen bij Hendrikus Toelen, bakker<br />

1893-03-16 reist met een passagiersschip, “Werkendam”, naar Noord-Amerika. En gaat via New York naar Greenbay,<br />

Wisconsin. Cornelis is dan 50 jaar, hij blijft 2 jaren in Amerika<br />

1895-06 terug in Nistelro<strong>de</strong>, Laar B4, woont als bakker bij zijn zus Petronella, 9 jaren<br />

1904-11-03 naar Veghel: het Lief<strong>de</strong>sgesticht<br />

1906-10-13 overlij<strong>de</strong>nsdatum <strong>van</strong> Cornelius in Veghel op een leeftijd <strong>van</strong> 64 jaar.<br />

1906-12-22 zijn zus Petronella overle<strong>de</strong>n (79 jaar oud)<br />

Nabeschouwing Willem, 4 jaar oud, werd na het overlij<strong>de</strong>n <strong>van</strong> zijn moe<strong>de</strong>r als enige uit het gezin on<strong>de</strong>rgebracht bij zijn<br />

tante Maria Anna in Boekel. Zij was getrouwd met Nicolaus <strong>van</strong> <strong>de</strong>r San<strong>de</strong> en had toen al twee kin<strong>de</strong>ren: Antonia (16 j.) en<br />

Theodorus (13 j.). Zeven jaar later (1884) is Nicolaus gestorven. Blijkbaar waren <strong>de</strong> kin<strong>de</strong>ren voldoen<strong>de</strong> in staat om hun<br />

moe<strong>de</strong>r te helpen in het bedrijf. Want uit het resultaat <strong>van</strong> <strong>de</strong> speurtocht blijkt niet, dat Cornelis (42 j.) een tijdje bij zijn<br />

ou<strong>de</strong>re zus Maria Anna (57 j.) is komen wonen, om te helpen.<br />

De kleinkin<strong>de</strong>ren hebben Opa Cornelis niet gekend, want hij was in 1906 gestorven. Kleinkind Piet was toen 2 jaar en Anna<br />

1 jaar, <strong>de</strong> rest was nog niet geboren. Kon of wil<strong>de</strong> va<strong>de</strong>r Willem nooit iets over Opa Cornelis vertellen...?<br />

2.3 DE KINDEREN VaN CORNELIS<br />

1 Til <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Ven</strong> (*14.12.1867 Lith, +25.09.1959 Horst, 91 j.) is opgegroeid <strong>van</strong>af haar 9e jaar in Horst bij <strong>de</strong> familie<br />

Driessen, <strong>de</strong> ou<strong>de</strong>rs <strong>van</strong> haar moe<strong>de</strong>r. Daarom heette ze in Horst “Til Driessen”. Getrouwd met Frans Kersten, een slager<br />

in Horst. Ze kregen zes kin<strong>de</strong>ren. Hun zoon Wim heeft het slagersbedrijf overgenomen.<br />

2 Martinus <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Ven</strong>(* 03.03.1869 Lith, + 13.11.1922 Duiven, 53 j.) Hij, 7 jaar oud, is eerst bij <strong>de</strong> familie Van <strong>de</strong> <strong>Ven</strong><br />

Cornelis, <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> bakker 1842 | 1906 PAG 17


Martinus <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Ven</strong>,<br />

hoofdon<strong>de</strong>rwijzer in<br />

Duiven<br />

Sjef <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Ven</strong>, bakker in<br />

Sevenum<br />

Het gezin Toontje <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Ven</strong>, aannemer in Tilburg. V.l.n.r.: Cees,<br />

Dora, Toontje <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Ven</strong>, Sjaak, Nellie, Ke appels, Truus en Johan<br />

“DE ZILVERVOS”<br />

aan <strong>de</strong> rand <strong>van</strong><br />

<strong>de</strong> markt in Den<br />

Bosch.<br />

Het bedrijf was <strong>van</strong><br />

Truus <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Ven</strong><br />

en Jan Geloven<br />

warme toewijding<br />

De geschie<strong>de</strong>nis <strong>van</strong> familiebedrijf Van <strong>de</strong> <strong>Ven</strong>


Sjef <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Ven</strong>, met<br />

dochters Nel en<br />

Mientje, voor zijn<br />

bakkersbedrijf in<br />

Sevenum<br />

in Nistelro<strong>de</strong> gaan wonen, ome Adrianus en tante Petronella (broer en zus) en later (11 j.) naar <strong>de</strong> familie Driessen in<br />

Horst verhuisd. Hij is getrouwd met Dorothea Wansink en ze kregen zeven kin<strong>de</strong>ren. Martinus werd hoofdon<strong>de</strong>rwijzer in<br />

Duiven. Twee kin<strong>de</strong>ren, Harrie en Theo, wer<strong>de</strong>n priester, <strong>de</strong> zogenaam<strong>de</strong> Heeromen <strong>van</strong> <strong>de</strong> familie.<br />

3 Toontje <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Ven</strong> (*30.10.1871 Lith, +16.01.1964 Tilburg, 92 j.). Hij is <strong>van</strong>af 5 jaar gaan wonen bij zijn ome Adrianus<br />

en tante Petronella in Nistelro<strong>de</strong>. Getrouwd met Ke Appels, ze kregen 6 kin<strong>de</strong>ren. Toontje was timmerman, aannemer in<br />

Tilburg.<br />

Zijn oudste zoon Johan heeft het aannemerbedrijf overgenomen. Zijn vrouw Ke Appels ging geld bijverdienen voor het<br />

gezin door “bont op sloffen” te maken en <strong>de</strong>ze te verkopen. Vier kin<strong>de</strong>ren: Kees , Sjaak, Dora en Truus hebben zich ver<strong>de</strong>r<br />

ontwikkeld in het maken <strong>van</strong> bontkleding en <strong>de</strong> verkoop in grote bontzaken in Eindhoven, Tilburg en Den Bosch (o.a.<br />

“DE ZILVERVOS” in Den Bosch <strong>van</strong> Truus <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Ven</strong>).<br />

4 Willem <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Ven</strong> (*1873). Zie ver<strong>de</strong>r hoofdstuk 3.<br />

5 Sjef <strong>van</strong> <strong>de</strong> <strong>Ven</strong> (* 21.04.1875 Lith, +08.01.1952 Heel, 76 j.)<br />

Vanaf 1 jaar is hij on<strong>de</strong>rgebracht bij zijn familie in Horst. Getrouwd met Thea Kessels en<br />

ze kregen vijf kin<strong>de</strong>ren. Sjef heeft in 1905 nog een tijdje bij zijn broer Willem op De Logt<br />

gewerkt. Daarna had hij, ca. 25 jaar, tot 1938, een bakkersbedrijf in Sevenum, Peperstraat.<br />

Twee zonen zijn in het bakkersvak gestapt: Sjeng heeft her en <strong>de</strong>r als bakkersknecht<br />

gewerkt, later had hij een taxibedrijf. Ger heeft ook een tijdje bij zijn oom Willem op De<br />

Logt gewerkt en daarna had hij een eigen bakkersbedrijf in Grubbenvorst, Jooststraat.<br />

In <strong>de</strong> oorlog heeft Sjeng veel en gevaarlijk verzetswerk gedaan. Zijn jongste zoon, Marcel,<br />

heeft ca. 14 jaar een bakkersbedrijf gehad in Sevenum, Markt 6.<br />

Cornelis, <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> bakker 1842 | 1906 PAG 19


warme toewijding<br />

De geschie<strong>de</strong>nis <strong>van</strong> familiebedrijf Van <strong>de</strong> <strong>Ven</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!