12.09.2013 Views

Nieuwsbrief Verhuizing De Burght Oostburg - Breskens Nr. 2 26 ...

Nieuwsbrief Verhuizing De Burght Oostburg - Breskens Nr. 2 26 ...

Nieuwsbrief Verhuizing De Burght Oostburg - Breskens Nr. 2 26 ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Geachte lezer,<br />

Hierbij treft u de 2 e <strong>Nieuwsbrief</strong> aan i.v.m. de tijdelijke verhuizing van <strong>De</strong> <strong>Burght</strong> naar<br />

<strong>Breskens</strong>.<br />

<strong>De</strong> <strong>Nieuwsbrief</strong> verschijnt om u over de ontwikkelingen in het kader van de tijdelijke<br />

verhuizing te informeren.<br />

<strong>De</strong> verhuizing zal plaatsvinden in week 19, dit is van 7 t/m 11 mei 2007.<br />

<strong>De</strong> <strong>Nieuwsbrief</strong> wordt verspreid onder bewoners en hun 1 e contactpersonen, binnen<br />

locatie <strong>De</strong> <strong>Burght</strong> en wordt gepubliceerd op de website van de Stichting:<br />

www.woonzorgwzv.nl<br />

In deze 2 e <strong>Nieuwsbrief</strong> informeren wij over de laatste stand van zaken.<br />

Met vriendelijke groet,<br />

Peter J. Monsieurs,<br />

locatiedirecteur<br />

1<br />

<strong>Nieuwsbrief</strong><br />

<strong>Verhuizing</strong> <strong>De</strong> <strong>Burght</strong><br />

<strong>Oostburg</strong> - <strong>Breskens</strong><br />

<strong>Nr</strong>. 2<br />

<strong>26</strong> april 2007


Het gebouw is intern opgeknapt. Dit houdt in dat:<br />

2<br />

- Alle kamers zijn gesausd en indien nodig ook de plafonds<br />

- In alle kamers is linoleum gelegd<br />

- Alle ruimtes waar bewoners komen zijn gesausd.<br />

Niet alleen waar de bewoners komen, maar ook alle werkruimtes<br />

voor de medewerkers, op een paar na, zijn gesausd en hebben<br />

waar nodig nieuwe vloerbedekking gekregen<br />

- Ook de gangen, het hoofdtrappenhuis en de Grote Zaal zijn gesausd<br />

- Het hele gebouw is schoongemaakt<br />

<strong>De</strong> ramen zijn gewassen, zowel binnen als buiten<br />

- Voor de verhuizing wordt er door de medewerkers van de<br />

huishoudelijke dienst een schoonmaakronde gehouden waarbij<br />

vooral aandacht zal zijn voor het gehele sanitair en alles nog eens<br />

wordt nagelopen.<br />

Alarmering:<br />

<strong>De</strong> alarmering werkt goed. Het is duidelijk een andere voorziening dan we<br />

gewend zijn in de locatie in <strong>Oostburg</strong>. Er is serieus gekeken naar de<br />

mogelijkheid om een en ander over te zetten naar de tijdelijke huisvesting.<br />

Er is een offerte uitgebracht die momenteel nader wordt bestudeerd.<br />

Aangezien het erg kort dag is zal dit zeker niet uitgevoerd worden voor of<br />

tijdens de verhuizing, mits het al uitgevoerd gaat worden gezien de kosten<br />

die er mee gemoeid zijn.<br />

Telefoon:<br />

Een inventarisatie heeft plaatsgevonden en contact is gelegd met de KPN.<br />

Zij zullen uitvoering geven aan het geheel. <strong>De</strong> bewoner of zijn/haar contact-<br />

persoon hoeft hiervoor geen actie te ondernemen.<br />

<strong>De</strong> Post:<br />

Uitgezocht is hoe dit kan verlopen. Hierbij zijn we geconfronteerd met<br />

tegenstrijdigheden in de informatieverstrekking. Uiteindelijk dient u<br />

individueel gebruik te maken van de verhuisservice van TNT.<br />

Aanvraagkaarten hiervoor zijn uitgereikt tijdens de bijeenkomst zaterdag<br />

21 april in de locatie te <strong>Breskens</strong>.<br />

Huisartsen:<br />

Een inventarisatie van de keuzes voor nieuwe huisartsen is gedaan en over-<br />

handigd aan uw huidige huisarts. <strong>De</strong>ze zorgt voor overdracht van de medische<br />

gegevens.


Apotheek:<br />

<strong>De</strong> apotheek in <strong>Oostburg</strong> zal niet leveren in de tijdelijke huisvesting.<br />

Een overleg is al geweest met de apotheek in <strong>Breskens</strong> en die gaat het verder<br />

verzorgen.<br />

<strong>De</strong> verhuizing:<br />

<strong>De</strong> verhuizers beginnen met inpakken op maandag 7 mei 2007.<br />

Zij beginnen op de 4 e woonlaag.<br />

<strong>De</strong> bewoners van de 4 e woonlaag worden dinsdag, 8 mei verhuisd.<br />

’s Morgens worden zij na de verzorging en het ontbijt opgevangen in <strong>De</strong> Grote<br />

Zaal en komen niet meer in hun kamer. Zij gebruiken daar ook ’s middags de<br />

warme maaltijd. Op een nog nader af te spreken tijd worden zij opgehaald door<br />

medewerkers van het Rode Kruis en tot in de kamer in de Tijdelijke huisvesting<br />

begeleid door diezelfde medewerkers. <strong>De</strong> familie zal gelijktijdig aanwezig zijn; die<br />

wordt ook echter pas toegelaten op een nog af te spreken tijdstip.<br />

Op dinsdag 8 mei wordt dan al ingepakt bij de bewoners van de 3 e woonlaag, zij<br />

verhuizen op de woensdag.<br />

Op woensdag 9 mei wordt ingepakt bij de bewoners van de 2 e woonlaag en zij<br />

verhuizen op donderdag. Zij gebruiken die dag de warme maaltijd in <strong>De</strong> Grote<br />

Zaal samen met de bewoners van de 1 e woonlaag.<br />

Op donderdag 10 mei wordt ingepakt bij de bewoners van de 1 e woonlaag en zij<br />

verhuizen op vrijdag. <strong>De</strong> bewoners van de 1 e gebruiken de maaltijd in <strong>De</strong> Grote<br />

Zaal. Op vrijdag 11 mei verhuizen zij.<br />

<strong>De</strong>ze bewoners verhuizen al ’s morgens, na de verzorging en ontbijt, naar <strong>Breskens</strong><br />

en worden opgevangen in de Grote Zaal daar. <strong>De</strong> bewoners worden vanaf 09.00<br />

uur verhuisd door medewerkers van het Rode Kruis.<br />

In ieder geval zal ook dan pas ’s middags toegang verleend worden op eenzelfde<br />

tijdstip om de kamer te betreden.<br />

Toegang zal niet eerder worden gegeven dan 15.00 uur. Dit geldt voor alle<br />

Verhuisdagen en is een richttijd. Ter plaatse wordt aangegeven wanneer u<br />

werkelijk toegang krijgt, daar de verhuiscoördinator te <strong>Breskens</strong> bepaalt wanneer<br />

het echt kan.<br />

Waardevolle spullen kunt u meegeven aan uw kinderen die ze zolang bewaren.<br />

Alles wat er zich in de kamer bevindt wordt meeverhuisd. Behalve eventueel de<br />

vloerbedekking, zoals eerder afgesproken, mag deze blijven liggen.<br />

Hebt u echter spullen waarvan u zegt, daar doe ik niets meer mee of wil ik niet<br />

meenemen dan zorgt u er voor dat deze voor de verhuizing zijn verwijderd. Is dat<br />

niet zo dan worden kosten in rekening gebracht.<br />

3


Maaltijden:<br />

<strong>De</strong> bewoners die tijdens de verhuizing in de Grote Zaal eten te <strong>Oostburg</strong> krijgen de<br />

maaltijd geserveerd volgens de Meals on Weels methode.<br />

<strong>De</strong> bewoners die verhuisd zijn krijgen opdelfde wijze de maaltijd geserveerd in<br />

<strong>De</strong> Grote Zaal. In elk geval op de woensdag en de donderdag.<br />

Hierna blijft de verstrekking op dezelfde wijze plaatsvinden, maar dan ook door<br />

het huis, dus langs de kamers. Bewoners kunnen ter plaatse kiezen wat ze willen<br />

eten, ook waar zij willen eten.<br />

Bereikbaarheid:<br />

Tijdens de verhuizing wordt ook de telefoon overgezet van het huis. Maar kan<br />

nooit op twee plaatsen tegelijk gebruikt worden.<br />

Herkenbaarheid:<br />

Medewerkers van <strong>De</strong> <strong>Burght</strong> dragen hun naam op het uniform. Overigen krijgen<br />

een badge of sticker.<br />

<strong>De</strong> verhuizers zijn goed herkenbaar.<br />

In de locatie te <strong>Breskens</strong> is dhr. D. de Blaeij, de verhuiscoördinator en in de locatie<br />

te <strong>Oostburg</strong> is dat de dhr. P.J. Monsieurs, locatiedirecteur.<br />

Veiligheid:<br />

Tijdens de verhuizing mag/kan er niet geparkeerd worden op het terrein van de<br />

locatie te <strong>Oostburg</strong>. <strong>De</strong> hoofdentree is echter wel bereikbaar.<br />

In de locatie te <strong>Breskens</strong> is de hoofdentree tijdens de verhuizing verboden terrein.<br />

<strong>De</strong> toegang vindt plaats via de zijkant bij het parkeerterrein.<br />

Open dag 21 april 2007<br />

Bewoners zijn met hun 1 e contactpersonen, en nog veel meer familie, komen<br />

kijken naar de nieuwe locatie.<br />

<strong>De</strong> reacties waren positief. Dit betekent ook een grote waardering voor al<br />

diegenen die er de afgelopen periode aan gewekt hebben om het gebouw in<br />

orde te krijgen.<br />

4


Tijdens de bijeenkomst in de Grote Zaal en na het bezoek zijn een aantal vragen<br />

gesteld waarop we hier zoveel mogelijk antwoord zullen geven.<br />

5<br />

-Gaan de keukenkastjes mee?<br />

Keukenkastjes gaan niet mee. Indien u daar iets wil hebben (plank/kastje) dan<br />

dient u dit zelf aan te schaffen. Het wordt dan voor u opgehangen.<br />

-Vitrage die ik nu heb van het huis gaat die ook mee?<br />

<strong>De</strong>ze gaat mee.<br />

-Vitrage hangt op rails en in de kamer zie ik roedes hangen?<br />

Waar nodig worden de gordijnrails meegenomen en opgehangen.<br />

-Worden de boorden boven de toilet meegenomen?<br />

<strong>De</strong>ze worden meegenomen.<br />

-Mag ik zelf spullen ophangen?<br />

Dat is niet de bedoeling. <strong>De</strong> dag van de verhuizing wordt in ieder geval de lamp<br />

in de kamer aan het plafond opgehangen en het slot verwisseld. U kunt met uw<br />

huidige kamersleutel de kamer afsluiten.<br />

Handig is dat u op de muren , middels een kruisje aangeeft waar diverse<br />

schilderijen etc. moeten worden opgehangen. Er wordt naar gestreefd dat deze<br />

zoveel mogelijk daags erna, in ieder geval de week dat u verhuist worden<br />

opgehangen.<br />

Die bewoners die op vrijdag verhuizen kan dit dus de week erop worden.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!