Pigment wint Prijs Armoede Uitsluiten - ACV

acv.online.be

Pigment wint Prijs Armoede Uitsluiten - ACV

Jurgen Doom

AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X - P806000 JG. 65 - VISIE NR. 16 VRIJDAG 29 MEI 2009

Pigment wint Prijs

Armoede Uitsluiten

“Mensen in armoede worden sneller ziek, blijven

langer ziek en leven ook minder lang. Armoede

is dus wel degelijk schadelijk voor de gezondheid.”

Dat zeggen basiswerkers Filip Keymeulen

en Liesbet Lefebvre (zie foto) van Pigment,

een Brusselse vereniging waar armen het

woord nemen. Pigment kreeg deze week de Prijs

Armoede Uitsluiten van Welzijnszorg, een jaarlijkse

bekroning voor een organisatie die aan armoedebestrijding

doet, samen met mensen in

armoede.

Pigment werkt vooral rond gezondheid. “Alles gebeurt

in en rond ons ontmoetingscentrum, hier

vlak bij de Vismarkt”, zegt Filip. “Elke weekdag

EIEREN, MATTENTAARTEN

EN EUROPA

in de voormiddag staat onze deur open. We krijgen

hier mensen van allerlei pluimage over de

vloer: arme senioren, daklozen, langdurig werkzoekenden,

mensen zonder papieren. We doen

een uitstap of maken een wandeling. Verder hebben

we ook een eigen keuken om gezond te koken

en een bakkersatelier om ons eigen brood te

bakken.”

Omnio-statuut

“Mensen zijn onvoldoende op de hoogte van hun

rechten”, zegt Liesbet. “Neem nu het Omniostatuut

(dat mensen met een laag inkomen recht

VOOR JONGEREN MET BIJZONDERE AANDACHT

WACHT EEN ZOMER VOL ACTIE

2 9

s e

geeft op een verhoogde terugbetaling, ph). Mensen

weten niet dat ze er recht op hebben of zien

op tegen de papiermolen. Als we hier dan een

infoavond organiseren met de mutualiteiten,

help je mensen echt vooruit.”

Tegelijk probeert Pigment ook de problemen van

mensen in armoede aan te kaarten bij het beleid.

“Betaalbaarheid is één probleem, maar

vaak zijn er andere, nog grotere drempels. Teveel

papierwerk. Mensen durven ook niet altijd

naar een loket te stappen om hun probleem aan

te kaarten. Daar zouden overheid en instellingen

nog veel meer moeten op inspelen.”

Peter Heirman

FEESTIVAL SOCIAL: DE VAKBOND IN DE STAD

www.acw.be www.groeparco.be www.cm.be

www.acv-online.be

VISIE.16.09.indd 1 26-05-2009 20:19:57

10


| ACW NIEUWS | ALGEMEEN | 29 MEI 2009 |

2

Vacatures

Pasar vzw zoekt voor haar hoofdzetel

te Brussel een boekhouder (m/v)

Profi el

• Minimum een bachelor (graduaat)

diploma accountancy-fi scaliteit

• Je hebt grondige kennis van de

boekhoud- en fi scale wetgeving

• Je kan nauwgezet en effi ciënt werken

en bent fl exibel

• Je kan zeer zelfstandig werken en

kan medewerkers motiveren

• Je bent stressbestendig

• Je hebt zin voor verantwoordelijkheid.

Wij bieden

• Een boeiende job met verantwoordelijkheden

• Een fulltime job met een contract

voor onbepaalde duur

• Een gepast salaris met extra legale

voordelen

• Mogelijkheden tot permanente vorming.

Interesse?

Bezorg ons dan jouw motivatiebrief

en cv vóór 18 juni 2009, Pasar vzw,

t.a.v. Anita Lenaerts, Postbus 20 te

1031 Brussel of per mail naar anita.

lenaerts@acw.be

Kind en Preventie vzw

Verantwoordelijke consultatiebureaus

Oost-Vlaanderen, contract onbepaalde

duur, van 1 september 2009

Functie:

Organiseren van zittingen in de consultatiebureaus;

opdrachten in verband

met huisvesting; opvolgen vrijwilligerswerking;

inschakelen en opvolgen

van artsen in de consultatiebureaus.

Voorwaarden

• opleiding bachelor richting menswetenschappen,

• wonend in de provincie Oost-Vlaanderen.

Aanwervingsprocedure

Kandidaatstellingen (sollicitatiebrief

en cv) tegen uiterlijk 15 juni 2009 sturen

naar:

vzw Kind en Preventie, Katleen Smolders,

Paviljoenstraat 1-5, 1030 Brussel,

tel. 02 229 50 14, mail katleen.

smolders@kindenpreventie.be

e

Visie plukt elke week een

interessante of pakkende

website van het internet.

www.velt.be

De Vereniging voor Ecologische

Leef- en Teeltwijze laat je dit

weekend binnenpiepen in 101

tuinen in België en Nederland.

Niet zomaar tuinen, maar wel

ecotuinen: groene pareltjes

waar de planten en bloemen

groeien zonder pesticiden en

kunstmest. Op de website van

Velt vind je de verschillende locaties

en het volledige programma

van de Ecotuindagen. Je kan

ook op de fi ets springen en een

route langs deelnemende tuinen

in het Meetjesland, de Scheldevallei

of Aalst volgen.

visie

Eieren, mattentaarten en E

Op elk ei dat je koopt, staat een code. De letters geven aan

uit welk land het ei afkomstig is, de cijfers vertellen welke

kip het ei gelegd heeft en van welk bedrijf het afkomstig is.

Sinds 2005 moet dat voor elk Europees ei. Verder kan je gerust

zijn wanneer je gaat zwemmen, want dankzij de Europese Unie

wordt het zwemwater gecontroleerd. Geraardbergse mattentaarten

zijn een Europees streekproduct. Ze moeten volgens een oud

recept gebakken worden in of rond Geraardsbergen, anders

mogen ze de naam Geraardbergse mattentaart niet krijgen.

Meer dan twee derde van onze wetten

komen van Europa. Belangrijk

genoeg dus om op 7 juni voor de ‘goede’

vertegenwoordigers te kiezen.

Voor ACW staan twee woorden centraal

voor een goed Europa: zekerheid

en duurzaamheid.

“In oorsprong is Europa een sociaal

en democratisch project. Heel wat sociale

wetgeving rond veiligheid voor

werknemers of rond gelijke kansen

kwam in de Europese Unie tot stand,”

vertelt Sofie Put, adviseur van de

ACW-studiedienst. “Maar sinds de

grote uitbreiding van de Europese

puzzelaar

Stuur het sleutelwoord van deze puzzel naar Visie, Puzzel

136, Postbus 20, 1031 Brussel. Doe dit vóór 8 juni 2009.

Uit de juiste inzendingen worden tien winnaars geloot.

Ze worden bekendgemaakt in Puzzel 138. Graag postzegel

bijvoegen ter waarde van 0,59 euro (niet vastkleven

a.u.b.). Naam en adres vermelden. Vergeet niet je voorkeur

aan te duiden.

Volgende boeken te winnen

(onderstreep je voorkeur)

• De 3000 beste tuinplanten

• Voel je goed in je kleur (Nadine De Deken)

• 100 beste gedichten van 2008

• Detectiveroman: Gezichtsverlies (Donna Leon)

• Vegetarisch koken in 30 minuten (Miki Duerinck)

Oplossing puzzel 134

bezorgd

Winnaars puzzel 134

Greta Van Schuerbeek, Asse-Asbeek; Jozef Mortier, Aalter;

Godelieve Van Nuffel, Sint-Gillis-Dendermonde; Therese

De Kesel, Zomergem; Gusta Vanlommel, Herselt;

Linda De Meyer, Merksplas; Elvire Mutton, Genk; Kathy

Stavrinos, Neeroeteren; Raymond Hillaert, Evergem; Carine

Raeymakers, Dilbeek.

Unie naar Oost-Europa is er weinig

gebeurd op sociaal vlak. De vroegere

communistische landen geloven

sterk dat het liberale model de weg

naar welvaart is. Bovendien was de

Europese Commissie zwak en kon ze

de sociale agenda niet doordrukken.”

Volgens Sofi e Put is het hoogdringend

tijd voor een ommekeer. “Met

de Europese verkiezingen kiezen we

een nieuw Europees parlement dat

op zijn beurt mee inspraak heeft over

de commissievoorzitter. Kansen

voor een nieuw plan dus.”

Puzzel 15

vermetelheid

stipt

vis

10

deining

1

meetlat

om -

geving

boom

7

kunstwerknoodzakelijk

pers.

vnw.

sleepboot

8

klein

roofdier

4

pers.

vnw.

con -

structie

maand

vochtmaat

5 9

vernis

klein

vertrek

bouwmateriaalzangnoot

dwaas kader

En dat plan zal meer dan nodig

zijn, zeker met de huidige

crisis. Zekerheid is daarin voor

het ACW het sleutelwoord?

Sofi e Put: “Heel wat mensen werken

in tijdelijke of halftijdse jobs. Tot nu

focuste de Europese Unie vooral op

flexibiliteit. We vragen dat in de

nieuwe werkgelegenheidsstrategie

de nadruk op zekerheid komt te liggen.

Het woord dat de Europese Unie

daarbij hanteert is fl exicurity, een samentrekking

van fl exibiliteit en zekerheid

(security). Maar dat mag niet

leiden tot een versoepeling van ontslagprocedures

of tot nog meer onzekere

contracten. Integendeel, we blijven

er net op hameren dat een kwaliteitsvolle

job voldoende zekerheid

moet bieden.”

Ook op het vlak van gezondheidszorg

staat zekerheid

centraal?

Sofi e Put: “De vermarkting van de gezondheidssector

werkt inderdaad onzekerheid

in de hand. Zowel voor het

personeel in de sector als voor de patiënten.

Gezondheidszorg is te belangrijk

om het zomaar in handen te

laten van privébedrijven die als enige

doel hebben winst te maken. Daarom

moet Europa er op toezien dat er

een voldoende sociaal kader is om de

kwaliteit van de zorg te garanderen.”

Kan Europa iets doen om de

armoede weg te werken?

Sofi e Put: “Ongeveer 72 miljoen mensen

leven in de Europese Unie onder

de armoedegrens. Vooral jongeren, ouderen

en vrouwen worden getroffen

door werkloosheid. Maar werk hebben

is niet eens een garantie om niet in ar-

2

vreemde

munt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VISIE.16.09.indd 2 26-05-2009 20:28:51

buitendijks

land

3

6

schrijf -

gerei

ondersteuning

© puzzelland


Europa

moede te leven. Weet je dat Europa

zo’n 6% werkende armen telt?

Toch heeft Europa een ambitieus programma.

Tegen 2010 wilde de Unie

de armoede in de EU uitroeien. Deze

doelstelling zal niet gehaald worden.

Tijd dus voor meer verregaande

maatregelen. Een eerste stap zou al

zijn om de sociale uitkeringen op te

trekken tot boven de armoedegrens.

Zelfs in België ligt het leefloon onder

de armoedegrens. Een Europees minimuminkomen

voor iedereen zou

de armoedeval al een stuk wegnemen.

Maar armoede is geen kwestie van

geldtekort alleen. Daarom moeten verenigingen

gestimuleerd worden om

initiatieven te nemen om de sociaal

zwakkeren mee op te nemen. Ook dan

doe je aan armoedebestrijding. En ja,

daar moeten meer Europese middelen

voor vrijgemaakt worden.”

En armoede buiten Europa?

Moet de Europese Unie daar

voor het ACW ook werk van

maken?

Sofie Put: “In de rest van de wereld is

het leven voor heel wat mensen

schrijnend te noemen. Weet je dat

80% van de wereldbevolking geen

toegang heeft tot sociale bescher-

ming? Het ACW vindt dat Europa

werk moet maken van ontwikkelingssamenwerking.

Het geld uit de

pot van ontwikkelingssamenwerking

dreigt geld te worden voor klimaat

en veiligheidsbeleid. Dat klimaatbeleid

is nodig uiteraard, maar

het geld daarvoor moet niet uit de pot

van ontwikkelingshulp komen.

Vroeger was er een verdeelsleutel

voor ontwikkelingsgeld.

Zo moest er

20% van het geld besteed

worden aan projecten

van gezondheidszorg en

onderwijs. Die verdeelsleutel

dreigt te verdwijnen.”

Wat moet er op het vlak van

klimaatverandering gebeuren?

Sofie Put: “Groene jobs creëren in onder

andere de sector van de hernieuwbare

energie zoals zon, wind

en biomassa, dat is het echte antwoord

op de klimaatverandering. Op

die manier krijg je meer volk aan het

werk en het is bovendien nog goed

voor het klimaat ook.

We pleiten ook voor een Europese kilometerheffing

voor transport, die

gelijk geldt in alle landen van de Europese

Unie.”

Wat moet er op financieel vlak

gebeuren?

Sofie Put: “Het eerste wat nu moet gebeuren,

is werken aan een gecoördineerd

financieel en fiscaal beleid. Dat

is er nu niet. Dat komt omdat er pas

een maatregel komt wanneer alle lidstaten

het erover eens zijn. Zo kom je

maar moeilijk verder natuurlijk. Een

“Gezondheidszorg is te

belangrijk om het zomaar in

handen te laten van

privébedrijven die als enige

doel hebben winst te maken.”

Sofie Put

eerste stap is dus om de unanimiteit

op te heffen. Pas dan kan er een echt

sociaal fiscaal beleid gevoerd worden.”

De regeringen van de lidstaten

keurden net de blauwe kaart

goed. Daarmee kunnen hoogopgeleide

immigranten makkelijker

aan de slag in de Europese

Unie. Een goede zaak?

Sofie Put: “Om legaal in Europa te

kunnen zijn, moet je hoogopgeleid

zijn, anders ben je niet van tel, dat zeggen

de regeringen van de lidstaten.

Maar voor ons moet ook voor lager

gekwalificeerde mensen migratie en

bescherming mogelijk zijn.”

Katrien Vandeveegaete

Agressie

Een treinbegeleider raakt levens-

gevaarlijk gewond. Als hij er nog

doorkomt, is hij in ieder geval

zijn twee benen kwijt. Oorzaak?

Een driftige reiziger die vond dat

hij voorrang had op alles en iedereen.

De trein was aan het vertrekken

en dan mag niemand nog

de trein op. Dat is essentieel voor

de veiligheid, die iedereen altijd

zo hoog in het vaandel draagt.

Ikke en de rest kan stikke. Dat

principe leidt hoe langer hoe

meer tot gewelddadige confrontaties,

en tot menselijke drama’s.

Je leest het wekelijks, zo niet dagelijks

in de krant. Mensen die

elkaar de kop inslaan voor een

parkeerplaats, voor een zitplaats

op de bus of om als eerste aan

de beurt te zijn in de plaatselijke

winkel. Extreme agressie voor

de meest banale ergernissen.

Steeds meer mensen worden

door die giftige microbe aangestoken.

Ze hebben alles, maar

willen nog meer. En hoe meer ze

hebben, hoe meer ze lijken te

missen. En die extreme bezitterigheid,

dat uit de hand gelopen

egoïsme, dat moet een ander

maar bekopen.

Het is een mentaliteit die er jammer

genoeg door bepaalde politieke

partijen ingeramd wordt. Ik

wil 160 per uur rijden met mijn

auto. Ik wil geen Marokkaan

naast mijn deur. Ik wil geen geld

geven aan zieken of werklozen.

Egoïsten van dit slag blijven (gelukkig)

een minderheid, maar wel

een minderheid die luider roept

en wilder om zich heen schopt

dan al de rest. Al een geluk dat

er nog evenementen bestaan als

Feestival Social. 25.000 mensen

die in alle vriendschap samen de

onderlinge solidariteit vieren.

25.000 mensen die elkaar het

licht in de ogen gunnen, die nog

kunnen hopen op het geluk van

een ander. Al een geluk dat het

ACW en zijn deelorganisaties een

stem geeft aan die zwijgende,

solidaire meerderheid.

Peter Heirman

Ben je het eens of oneens

met Peter? Discussieer mee

via Visie op Facebook.

VISIE.16.09.indd 3 26-05-2009 20:29:06

| ACW NIEUWS | ALGEMEEN | 29 MEI 2009 |

3


Uw aandeel

in een betere samenleving

| ARCO NIEUWS | ALGEMEEN | 29 MEI 2009 |

4

CARGLASS ®

Gratis

gravering

van uw wagen

Aanbod geldig voor alle Arcoparvennoten

van de categorieën B,

C en D.

Met een nationaal netwerk van

Service Centers over heel België

en Luxemburg, een Mobiele Service,

een 24 Uren Service en een

eigen Call Center staat Carglass ®

dag en nacht paraat om u uit de

nood te helpen.

Gratis Carglass ® Identity

voor uw auto

Carglass ® schenkt aan alle Arcopar-vennoten

een gratis Carglass ®

Carglass

Identity (ter waarde van 9,99

euro). Een autodief denkt immers

twee keer na voor hij een auto

met gegraveerde ruiten steelt.

Want die is herkenbaar en een ander

niet.

® schenkt aan alle Arco-

Uw 3 voordelen op een rij

1. Extra beveiliging tegen

autodiefstal

2. Computerregistratie: gestolen

auto wordt makkelijker

teruggevonden

3. Graveringsattest

Hoe gaat u te werk?

1. Bel gratis voor een afspraak

bij een Service Center van

Carglass ® : 0800 136 36,

24 uur op 24, 7 dagen op 7.

2. Overhandig deze bon ingevuld

aan de balie.

3. Uw auto krijgt een gratis

Carglass ® Identity.

KORTINGSBON

Carglass ® Identity

Vervolledig uw gegevens

Naam:

Voornaam:

Kenteken:

Arcopar-Vennootnummer

7/_ _ _ _ _ _ _/_ _

Om alle Arcopar-vennoten een gratis

Carglass ® Identity te kunnen aanbieden,

is het mogelijk dat u niet onmiddellijk

kan geholpen worden.

Om iedereen van dienst te kunnen

zijn, is deze actie geldig tot en met

31/12/2009. Deze actie geldt enkel in

een van de Service Centers van

Carglass ® na afspraak op het nummer

0800 136 36.

IDVISIE P9999


Cruisen op Middellandse Zee

Wilt u de allereerste gast zijn op

een splinternieuw luxueus schip?

Op 4 juli verlaat de MSC Splendida

de werf van Saint-Nazaire

voor een eerste afvaart naar

Barcelona, waar het seizoen

start met wekelijkse afvaarten

op de Middellandse Zee. Aan

uitzonderlijke prijzen kan u

hiervan getuige zijn! Bovendien

varen kinderen tot 18 jaar gratis.

Alleen de verplaatsing naar

plaats van vertrek en aankomst

moet je betalen.

Reisschema:

03/07: vertrek ’s avonds per autocar

naar St.-Nazaire

04/07: afvaart vanuit St.-Nazaire

05/07: op zee

06/07: Vigo

07/07: Lissabon

08/07: Gibraltar

09/07: Palma de Mallorca

10/07: Marseille

11/07: Barcelona. Retourvlucht naar

Brussel

Meer inlichtingen en reservatie bij

uw Jetaircenter. Voor het Jetaircenter

in uw buurt: bel 070 233 870 of surf

naar www.jetaircenter.be.

Beleggingsverzekeringen van het type TAK 21

kunnen leiden tot meer successierechten

Op zich is dit geen slecht product,

maar het kan als gevolg hebben dat

de erfgenamen meer successierechten

zullen moeten betalen.

Vertrekken we van het volgende

voorbeeld. Paul en Maria zijn gehuwd

zonder huwelijkscontract en

hebben een zoon. Bij het overlijden

van Paul hebben ze een spaartegoed

van 100 000 euro. Na zijn dood komt

de helft van dit kapitaal in de nalatenschap

terecht of 50 000 euro. In

deze situatie zal er maximaal 3% aan

Type kajuit

De beleggingsverzekering is steeds meer ingeburgerd in de beleggingsportefeuille

van de modale Belg. Het vaste rendement voor

een vrij lange periode oogt aantrekkelijk. Bovendien krijg je ook

vrijstelling van roerende voorheffi ng op voorwaarde dat het

kapitaal minstens 8 jaar belegd blijft. De instapkosten zijn voor de

belegger.

successierechten worden betaald.

Had Paul tijdens zijn leven een som

van 50 000 euro belegd in een beleggingsverzekering

waar zijn zoon als

begunstigde werd aangeduid, dan

ontstaat er een totaal andere situatie.

Bij Pauls overlijden wordt dan 50 000

euro uitgekeerd aan de zoon. Bovendien

ontvangt de zoon nog zijn deel

uit de gewone nalatenschap. De belastbare

basis voor de zoon in het successierecht

bestaat uit het kapitaal

uitgekeerd door de verzekering en uit

Arcopar-vennoten genieten 3%

korting volgens de voorwaarden,

vermeld in de aandeelhoudersgids.

Totaalprijs voor

2 volwassenen + 1

kind (tot 18 jaar)

Totaalprijs voor

2 volwassenen

+ 2 kinderen

(tot 18 j.)

Prijs

per volwassene

Binnenkajuit € 1 998 € 2 398 € 799

Buitenkajuit € 2 398 € 2 798 € 999

Buitenkajuit met balkon € 2 798 € 3 198 € 1 119

Suite met balkon € 3 480 € 3 880 € 1 540

zijn deel uit de gewone nalatenschap.

De precieze belastbare basis van dit

deel is afhankelijk van de leeftijd van

de langstlevende echtgenoot maar

het zal in elk geval meer bedragen

dan 50 000 euro. Op het deel boven

de 50 000 euro wordt de zoon belast

aan 9%, wat een stuk meer is dan 3%.

Zo zijn er nog tal van voorbeelden

mogelijk. Wanneer u een dergelijk

product onderschrijft, bekijk dan

welke impact dit heeft op de successierechten

in geval van overlijden

van de verzekeringnemer.

Pascal Hoedt

Bent u vennoot van Arcopar en wenst

u hier meer over te vernemen, u kan

ons bellen op 02 282 41 00 of mailen

naar rechtshulp@groeparco.be

VISIE.16.09.indd 4 26-05-2009 20:20:59

‘W


Violet Corbett Brock

Dagverzorgingscentrum als steun voor mantelzorg

‘We worden hier zo verwend’

Thuis blijven, in de vertrouwde omgeving, en toch een beroep

doen op de diensten van een woon- en zorgcentrum. De formule

dagverzorging maakt dat mogelijk. Sommige mensen doen er een

dag in de week een beroep op, andere twee, drie tot maximaal

vijf. Er zijn mensen bij die halfzijdig verlamd zijn, andere dementeren.

Voor hun mantelzorgers is het een hele steun dat de zorg

een of meerdere dagen in de week wordt overgenomen. Er zijn

ook mensen die met een bezoek aan het dagverzorgingscentrum

de eenzaamheid thuis doorbreken.

In het Woon- en Zorgcentrum Sint-

Jozef in Oostende ontmoeten we

Blanche Degryse. Ze kreeg de raad

van de huisarts om het dagcentrum

te bezoeken om onder de mensen te

zijn. “Thuis voelde ik me eenzaam.

Hier is het zo gezellig. ‘s Morgens

krijgen we een kop koffi

e met een koekje en er

zijn verschillende activiteiten.

We doen oefeningen,

we kegelen en

lezen de krant. ’s Namiddags

spelen we lotto of

gaan we wandelen. Vorige

week zijn we naar

het bal geweest, met een

groot orkest. Dansen, dat is plezant.

Ik kom vier keer per week. ’s Morgens

komt de mindermobielencentrale

me ophalen, ’s namiddags

brengt mijn zoon me naar huis.”

Ook Arlette De Hoze kreeg de raad

van de huisarts om naar het dagcentrum

te komen. Ze kan zichzelf niet

zo goed meer behelpen. “Mijn dochter

helpt me veel. Maar zij heeft vijf

kinderen, een groot huishouden”,

weet Arlette. “Elke morgen komt de

verpleging. Alleen thuis vind ik het

maar triestig. We worden hier zo

verwend. En we leren van alles. Wat

hebben we gisteren alweer gedaan?

We koken ook. En we maken fruitsalade.

Het eten is hier erg lekker.”

Volhouden

Kristel Kerkhoff zorgt dag en nacht

voor haar man die dertien jaar geleden

aan een hersenbloeding een

“Dat Leo drie dagen in de week

naar het dagcentrum kan

komen, is een hele steun

voor mij. Je houdt het anders

niet vol.”

Kristel Kerkhoff

halfzijdige verlamming overhield

en ondertussen rolstoelgebruiker

werd. “Iemand van Ziekenzorg raadde

mij het dagverzorgingscentrum

aan. Ik ben meteen langs geweest en

gelukkig was er op dat moment geen

wachtlijst. Ik wou het wel proberen.

Maar hoe zou mijn man Leo het opnemen?

Ik was veel zenuwachtiger

dan hij. Maar hij heeft er nooit een

probleem van gemaakt. Leo leeft toe

naar de dagen dat hij mag komen.

Sinds kort is dat driemaal. Het wordt

lastiger voor mij, want mijn man dementeert.

Als hij naar hier komt,

gaat hij naar school, zegt hij. Hij

Violet Corbett Brock

wordt hier goed opgevangen. Echt

deelnemen aan de activiteiten kan

hij niet meer, maar hij geniet ervan

om erbij te zijn. Dat Leo drie dagen

in de week naar het dagcentrum kan

komen, is een hele steun voor mij.

Je houdt het anders niet vol, zeker

niet als je ’s nachts enkele keren

moet opstaan om hem te verzorgen.”

Gezelschap en zorg

De bezoekers van het dagcentrum

hebben veel aan elkaar. De sociale

contacten zijn heel belangrijk voor

hen. En de interesse voor wat rondom

hen gebeurt wordt aangewakkerd.

Bijvoorbeeld door het samen

lezen en bespreken van de krant.

“Het belangrijkst is dat ze op deze

manier thuis kunnen wonen en toch

een goede zorg genieten. We treden

niet in de plaats van de mantelzorg,

maar we ondersteunen ze”, benadrukt

directeur Luc Vansteene van

Sint-Jozef. “Voor alle mensen die

naar het dagcentrum komen, wordt

CM-Visie

Samen de krant lezen: op die manier

wordt de interesse voor wat er

in de wereld gebeurt, aangewakkerd.

een zorgplan opgemaakt. We weten

wie voor hun medicatie zorgt, wie

wast en strijkt, wie kan worden aangesproken.

Valt er iemand uit, helpen

we zoeken naar een oplossing.”

Dankbaar

Sara Vanbelle is verantwoordelijk

voor het dagcentrum. “We hebben

verpleegkundigen en zorgkundigen

ter beschikking zodat alle problemen

worden opgelost. In het dagcentrum

besteden we bijvoorbeeld

veel aandacht aan voet- en nagelverzorging.

Dat is belangrijk voor het

stappen. Mensen die thuis geen bad

of douche hebben of zich niet meer

goed zelf kunnen wassen, kunnen

hier een bad nemen al dan niet met

professionele hulp. Daarvoor zijn ze

heel dankbaar. In het dagcentrum

vangen we soms een signaal op dat

er thuis iets niet goed loopt. Als iemand

’s morgens aankomt en de

koekjesdoos leegeet is er misschien

iets mis met de bevoorrading. Wij

respecteren natuurlijk altijd de

thuiszorg, iets opdringen doen we

nooit.”

Chris Van Hauwaert

CM is

thuiszorgspecialist

Hebt u vragen over thuiszorg

en initiatieven die de thuiszorg

ondersteunen? Voor alle

informatie kunt u terecht bij

de dienst Maatschappelijk

Werk en het Thuiszorgcentrum

van uw ziekenfonds en

op www.cm.be/thuiszorg.

VISIE.16.09.indd 5 26-05-2009 20:21:18

| CM NIEUWS | ALGEMEEN | 29 MEI 2009 |

5


| CM NIEUWS | ALGEMEEN | 29 MEI 2009 |

6

Zoek en Win

Waarvoor kan men bij

Teleblok terecht?

U vindt de oplossing in deze CM-

Visie.

Stuur uw antwoord voor 8 juni op

een gele briefkaart naar persdienst

LCM, Postbus 40, 1031

Brussel. Of mail het naar zoekenwin.visie@cm.be.

Vermeld welke

prijs u wenst: het boek ‘De minzame

moordenaar’ van Bram Dehouck

(over de zoektocht van een

gekwetste man, gevangen in een

dodelijke mix van woede en liefde),

uitg. Van Halewyck of het

boek ‘Basic BBQ’ van Peter De

Clercq (antwoorden op meer dan

veertig vragen over barbecue),

uitg. Lannoo. Uit de juiste inzendingen

worden vijf winnaars geloot.

Oplossing opgave

CM-Visie nr. 14

Het revalidatiecentrum Pulderbos

bestaat 25 jaar.

Winnaars

Adriaan Bevers (Brecht), Adrienne

Meeusen (Kalmthout), Stan

Lauwers (Wilrijk), Karen Vanoverbeke

(Landegem) en Leen Verdonck

(Eernegem).

Laatste plaatsen

Stapvakanties

Binntal-Val Formazza

Unieke hooggebergtetoer over oude

Walliserwegen van het Binntal naar Tessin.

19 tot 28 juli en 6 tot 15 augustus

666 euro - toeslag dagtrein: 198 euro

The best of St. Moritz

‘Luxe’ wandelverblijven in zonnig Engadin.

13 tot 20 juni: 567 euro

15 tot 24 juli: 873 euro

11 tot 20 augustus: 864 euro

toeslag dagtrein: 208 euro

Sentier Cathare (18-25 jarigen)

Mix van zon, natuur, cultuur en gastronomie

8 tot 19 augustus

621 euro - toeslag nachtbus: 122 euro

Vulkaaneifel

Vier dagen wandelen door een vulkanisch landschap

tegen een scherpe prijs en dichtbij huis.

20 tot 25 september - 235 euro

Belastingaangifte

Welke bijdragen

zijn fi scaal aftrekbaar?

Uw belastingaangifte viel

wellicht al in de bus. Welke

ziekenfondsbijdragen zijn

aftrekbaar en welke niet?

In deze bijdrage vindt u een

beknopt overzicht.

Niet aftrekbaar

zijn de:

- bijdrage voor de Vlaamse

zorgverzekering;

- bijdrage voor CM-diensten

en -voordelen.

Fiscaal aftrekbaar

is de bijdrage verplichte ziekteverzekering.

Dat is de wettelijke bijdrage

die sommige mensen moeten betalen

om in orde te blijven met de ziekteverzekering.

Het is mogelijk dat u in het verleden

een fi scaal attest kreeg en nu niet

meer. In 2008 werden bepaalde bijdragen

immers afgeschaft. Dat is bij-

voorbeeld het geval met de bijdrage

gepensioneerde met beperkte loopbaan

en de bijdrage kleine risico’s

voor zelfstandigen.

CM-leden die in 2008 de bijdrage verplichte

ziekteverzekering betaalden,

ontvingen een fi scaal attest voor de

belastingaangifte.

Hoe in te vullen?

Zie tabel onderaan.

Statuut Rubriek Fiscale code

Actieve loontrekkende

Niet-actieve loontrekkende

Niet-actieve zelfstandige

Actieve zelfstandige

Sauerland

Eén van de mooiste ‘Weitwanderwegen’

in Duitsland

16 tot 22 augustus - 354 euro

Info en reservaties:

centrale klantendienst Intersoc op

tel. 070 233 119 of www.intersoc.be.

Bijdrage invullen in de rubriek ‘Sociale

bijdragen’

Vak IV, rubriek A, 14

Bijdrage invullen in de rubriek ‘Sociale

bijdragen’

Vak V, rubriek A, 4

Bijdrage invullen in de rubriek ‘Sociale

bijdragen’ die voor u van toepassing is:

• Vak XVI, 10

• Vak XVII, 7c

• Vak XVIII, 10c

of opnemen bij de berekening van uw

beroepskosten

Kleine risico’s

Zelfstandigen die in 2008 een terugbetaling

ontvingen uit de reserves

van de dienst kleine risico’s, hoeven

dat bedrag niet aan te geven. Het

wordt niet belast.

1257-04 of 2257-71

1223-38 of 2223-08

• 1405-50 of 2405-20

• 1606-43 of 2606-13

• 1657-89 of 2657-59

Gezocht

Werkvakanties

Wij zoeken nog enthousiaste

vrijwillige medewerkers voor

juni. Ben je de komende weken

nog vrij en wil je mee op

werkvakantie?

Er zijn nog een aantal vrije

plaatsen in hoteldiensten en

animatie (vooral dj’s) voor

juni.

Neem snel telefonisch contact

met ons op.

Hoteldiensten: 02 246 47 35

(Nicole) of 02 246 47 49 (Lise)

Animatie: 02 246 47 36 (Wendy)

Je kunt je via onze website

www.intersocwerkvakanties.be

kandidaat stellen voor augustus

en september.

Lic 7013 – A5654

VISIE.16.09.indd 6 26-05-2009 20:21:45


Zorgtrajecten diabetes patiënten

later van start

Vanaf 1 juni treden zorgtrajecten in voege voor personen met een

chronisch nierfalen. De zorgtrajecten voor patiënten met diabetes

type 2 gaan - indien alles verloopt zoals voorzien – pas vanaf 1

september van start.

In het geval van diabetespatiënten

(type 2) gaat het enkel om mensen

die een insulinebehandeling met minimaal

een en maximaal twee insuline-injecties

per dag krijgen of voor

Nieuwe brochure

Minder zout,

meer gezondheid

De gemiddelde Belg gebruikt te veel zout. Overmatig zoutgebruik

kan leiden tot hoge bloeddruk met ernstige gezondheidsproblemen

tot gevolg. Daarom is de vermindering van de zoutconsumptie

een doelstelling van het Nationaal Voedings- en Gezondheidsplan.

De overheid voert nu campagne om het zoutgebruik te

verminderen.

In de minibrochure ‘Zout top? Zout

stop!' werd veel nuttige informatie

gebundeld. Ze geeft uitleg over wat

zout precies is, in welke voedingsmiddelen

het zit en wat de consument

kan doen om er minder van

te consumeren. Met de eenvoudige

tips kan iedereen aan de slag.

Vers

Zout is vooral aanwezig in voeding

die klaargemaakt wordt verkocht.

Daarom is het belangrijk om zoveel

mogelijk verse producten te gebruiken

en het zoutvat opzij te laten. Dat

is even wennen, maar de smaak past

zich vrij snel aan. Als we dan toch

zout toevoegen, krijgt gejodeerd zout

de voorkeur. Jodium is een belangrijke

voedingsstof die anders te wei-

Het is is de bedoeling om de zoutcon- zoutcon- nig aanwezig is in onze voeding.

sumptie te beperken tot 5 à 6 gram De minibrochure ‘Zout top? Zout

per dag voor volwassenen.

stop!’ is te verkrijgen bij de dienst gezondheidspromotie

van het regionale

CM-ziekenfonds. Er hoort een latje

bij om in de winkel na te gaan of

een product meer of minder zout bevat.

Massembre

www.stophetzout.be

Win een weekendje in de Ardennen

wie de behandeling met pillen onvoldoende

is en voor wie een insulinebehandeling

moet worden overwogen.

Surf naar www.massembre.com en klik op ‘Prijsvraag CM-Visie’.

Wie juist antwoordt, maakt kans op een weekend Massembre.

Krachtdadig beleid (*)

Na de verkiezingen zal onze federale regering een krachtdadig beleid

moeten voeren op vier domeinen: het stimuleren van de economische

relance, het aanpakken van de werkloosheid, het verminderen

van de overheidsschuld en het vrijwaren van onze

sociale zekerheid.

Er zal moeten gewerkt worden aan de inkomstenzijde – denken we

aan het beter bestrijden van de fi scale fraude en het verhogen van

de activiteitsgraad tussen 55 en 65 jaar – en ook aan de uitgavenzijde,

met andere woorden er zal ook moeten bespaard worden.

Daarbij moet voor het ACW de sociale zekerheid kost wat kost worden

gevrijwaard, want in tijden van crisis moet net die sociale zekerheid

ten volle haar rol kunnen spelen.

De gezondheidszorg, waarvan het budget de laatste jaren fors is

gegroeid, zal wellicht ook moeten bijdragen tot het wegwerken

van het te verwachten defi cit in de sociale zekerheid. Voor ons is

ook hier een beheersing van de uitgaven bespreekbaar.

Wij moeten er immers over waken dat het geld in

de ziekteverzekering goed besteed wordt en tegelijk

moeten we ervoor zorgen dat besparingen niet

worden doorgeschoven op de rug van de patiënt.

Met andere woorden, als de jaarlijkse groei van het

gezondheidsbudget, thans 4,5 %, wordt verminderd,

dan mag dit niet gebeuren op de kap van de patiënt.

Onverklaarbare praktijkverschillen – en die

zijn er – moeten worden weggewerkt en het medisch

aanbod vooral van zware medische diensten

en apparatuur dient getoetst aan de reële behoeften.

In de sector van de geneesmiddelen is beheersing

van prijzen en volumes een absolute noodzaak.

Overdreven reclame mag wel wat minder, want uiteindelijk

betalen de pa-

tiënten en de ziekteverzekering

daarvan de prijs.

De uitgaven beheersen is

een opdracht voor alle

partners in de gezond-

CM-Visie

“In tijden van crisis moet de

sociale zekerheid kost wat

kost worden gevrijwaard.”

Marc Justaert, voorzitter CM

heidszorg. Iedereen moet nog meer zijn verantwoordelijkheid opnemen.

Ook de ziekenfondsen. Als christelijk ziekenfonds zijn wij

vragende partij voor een grotere fi nanciële verantwoordelijkheid

in de uitvoering van de verplichte ziekteverzekering. Wij hopen

dat de overheid hiertoe de nodige stimulansen voorziet.

In de rand hiervan wil ik toch even aanstippen dat wij allesbehalve

akkoord zijn met de verklaring van de Staatssecretaris voor

Fraudebestrijding, de heer Devlies, dat de ziekenfondsen fraudeurs

vrij spel geven. Wij hebben als CM behoorlijke controleprogramma’s

om cumuls tussen ziekte-uitkering en bvb. inkomen uit arbeid

op te sporen met het oog op recuperatie. Dat men op basis van

een 700-tal dossiers – er zijn 230 000 invaliden – opmaakt dat de

ziekenfondsen hun werk niet doen, is een brug te ver.

Marc Justaert

Voorzitter CM

(*) De tekst van het standpunt is een uittreksel uit de Rerum Novarumtoespraak

die de voorzitter op woensdagavond 20 mei 2009

in Westerlo hield.

VISIE.16.09.indd 7 26-05-2009 20:22:04

| CM NIEUWS | ALGEMEEN | 29 MEI 2009 |

7


| CM NIEUWS | ALGEMEEN | 29 MEI 2009 |

8

Spreekuur: voeding (deel 32: melk)

Gezond voor jong en oud

Melk is voedzaam en bevat heel wat essentiële voedingsstoffen.

Vooral calcium is er rijkelijk in aanwezig. Niettemin blijkt melk in

ons land nog steeds geen populaire drank te zijn.

Melk en andere melkproducten, zoals

yoghurt en karnemelk, leveren

een belangrijke bijdrage tot de gezondheid.

Daarom wordt aangeraden

er dagelijks drie tot vier glazen van

te drinken (500 ml) en een tot twee

sneetjes kaas (20-40 gram) te consumeren.

Magere en halfvolle producten

verdienen hierbij de voorkeur.

Calcium

I n o n s v o e d i n g s p at r o o n z i j n

melk(producten) de voornaamste leveranciers

van calcium. Een voldoende

inname ervan is een must op elke

leeftijd omdat dit mineraal een essentiële

rol speelt bij de opbouw en

het onderhoud van het beendergestel

en het voorkomen van botontkalking

(osteoporose). Zeker bij opgroeiende

kinderen en adolescenten is voldoende

calcium noodzakelijk om een

zo groot mogelijke botmassa en -reserve

op te bouwen. Bovendien kan

calcium uit melk helpen om een verhoogde

bloeddruk en dikkedarmkanker

tegen te gaan en een gezond

gewicht te behouden. Behalve calcium

leveren melk(producten) nog andere

belangrijke voedingsstoffen zoals

kwaliteitseiwitten en de vitaminen

B2 en B12. Volle melk(producten)

bevatten ook vitaminen A en D.

Meer dan koemelk

Naast producten van koemelk zijn

ook dranken en eetwaren verkrijgbaar

op basis van geitenmelk, paardenmelk,

schapenmelk of buffelmelk.

Dat ze veel calcium bevatten,

hebben ze met elkaar gemeen. Maar

de overige bestanddelen verschillen

naargelang de diersoort. Geitenmelk

heeft een vergelijkbare samenstel-

ling als volle koemelk maar levert

beduidend minder vitamine B12.

Vergeleken met volle koemelk, bevatten

schapenmelk en buffelmelk

meer vetten en eiwitten en dus meer

calorieën. In paardenmelk zitten

minder vetten, eiwitten en vitamine

B2 maar meer lactose.

Geen dikmaker

Koemelk en de afgeleide melkproducten

zijn voedzaam, wat niet betekent

dat ze vetrijk zijn. Halfvolle (1,5

à 1,8 gram vet per 100 ml) en magere

(maximaal 0,3 gram vet per 100 ml)

koemelk bevatten weinig of geen vet.

Volle melk levert ongeveer 3,5 gram

vet per 100 ml melk.

Als u kiest voor magere of halfvolle

en ongezoete melkproducten bent u

gezond bezig. U beperkt de inname

van vet en calorieën, terwijl deze producten

ongeveer evenveel calcium

en andere essentiële voedingsstoffen

aanbrengen als de volle varianten.

Van zuivel in de aanbevolen hoeveelheden

wordt u dus niet dik. Integendeel.

Een vermageringsplan met

magere melkproducten in de juiste

hoeveel heden k a n zel f s e x t r a

gewichtsverlies opleveren. De reden

hiervan is nog niet helemaal duidelijk.

Mogelijk geeft een hoge calciuminname

aan de vetcellen het signaal

om vet te verbranden. Maar het gunstige

effect kan ook te wijten zijn aan

het groter verzadigd gevoel dat melkeiwitten

geven.

Tot slot willen we nog de fabel uit de

wereld helpen dat koemelk ongezond

– en zelfs giftig – zou zijn voor mensen

omdat ze oorspronkelijk voor

kalveren bedoeld is. Dit is klinkklare

onzin die door wetenschappelijk onderzoek

al lang is weerlegd.

Michiel Callens, arts

(met dank aan NICE)

In het volgende Spreekuur bespreken

we onder meer het gezondheidseffect

van melkproducten verrijkt

met supplementen.

Smakelijk

aardbeienbeleg

Ingrediënten

1 kg aardbeien - 200 ml perendiksap

(of 100 ml diksap

en 100 ml rijststroop te verkrijgen

in natuurwinkels) –

1 zakje marmello 1 (te verkrijgen

in natuurwinkels) - zeezout

Bereiding

• was de aardbeien en plet ze

tot moes – hou een beetje

sap apart

• breng de aardbeien samen

met het perendiksap en een

snuifje zeezout aan de kook

• laat de marmello weken in

het beetje sap van het fruit

en mix, voeg toe aan het

vruchtenmoes en laat gedurende

1 min. doorkoken

• je kunt het beleg mixen als

je kiest voor een homogene

structuur of je laat de fruitstukjes

in het beleg

• het schuim schep je zoveel

mogelijk af om luchtbelletjes

te verwijderen

• vul afgekookte glazen potten,

sluit ze stevig af en laat

ze met het deksel naar beneden

afkoelen

Tips

• Dit recept kan je toepassen

voor ander zacht fruit zoals

braambessen, bosbessen,

pruimen, perziken en

nectarinen.

• Marmello 1 is een geleerhulp

op basis van pectine

voor een jam waar geen extra

suiker (=bewaarmiddel)

wordt aan toegevoegd.

Bewaar daarom dit beleg in

kleine potjes op een koele

donkere plaats.

Katrien Cocquyt

Meer recepten op

www.cm.be (CM-fit, Voeding).

VISIE.16.09.indd 8 26-05-2009 20:22:23

Joost de Bock


Solidariteitsactie Ziekenzorg CM

Wie zijn de winnaars?

Donderdag 21 mei vond in Antwerpen de trekking plaats van de

solidariteitsactie van Ziekenzorg CM. De solidariteitsactie bracht

1 327 472 euro op, nagenoeg hetzelfde bedrag als vorig jaar.

Zoals bekend komt de opbrengst van

de Solidariteitsactie zieke mensen

ten goede. Zowel de werking van de

plaatselijke Ziekenzorgkernen als de

organisatie van de vakanties voor

chronisch zieke mensen worden ermee

ondersteund. Een deel van de opbrengst

gaat ook naar het Fonds Hulp

aan Zieken dat mensen helpt die extreem

hoge gezondheidsuitgaven

hebben waarvoor geen andere tegemoetkoming

bestaat.

De geluksloten

De loten werden opgedeeld in 19 series,ries,

in alfabetische volgorde, voorzien

van de letter A tot en met V, met

uitzondering van de letters I, O en U.

Winnen een prijs in alle series: de

nummers zonder vermelding van

een serieletter. Is het winnende

nummer wel voorzien van een serieletter,

dan betreft het enkel een

winnend nummer in de door trekking

bepaalde serie.

Naast Naast de nationale trekking worden

in in sommige ziekenfondsen ook nog

regionale winnaars uitgeloot. De

winnende nummers van deze trekkingen

vindt u op de regionale pagina’s

van deze of een volgende Visie.

Gewonnen?

Indien u een winnend tombolalot bezit,

stuurt u dit voor 30 september onder

gesloten omslag naar Ziekenzorg

CM, dienst tombola, Haachtsesteenweg

579, 1030 Brussel. Op de rugzijde

van het lot en op de briefomslag vermeldt

u uw naam en adres. De gewonnen

waardebon wordt u toege-

stuurd.

Voor jongeren met bijzondere aandacht

Een zomer vol actie

Heb je zin in een ontdekkingstocht door de stad, een spannend

bosspel of help je liever mee op de boerderij? Het uitgebreide

vakantieaanbod van Jomba (vakanties voor jongeren met bijzondere

aandacht georganiseerd door Kazou, de jeugddienst van CM)

biedt voor elk wat wils. En wie niet kan kiezen, gaat voor een

allroundvakantie met een mix van ontspanning, actie en avontuur.

De allerkleinsten zullen nog even geduld

moeten uitoefenen, maar iedereen

vanaf zes (°2003) tot dertig jaar

(°1979) kan tijdens juli en augustus

op Jomba rekenen. Voor jongeren met

een fysieke handicap en hun boers,

zussen en vrienden zijn er nog een

aantal plaatsen vrij voor een ontspanvakantie

in Maasmechelen. Op

het rolstoelwandelpad en het springkasteel

kan je al je overtollige energie

kwijt en wie graag kookt, kan aan

de slag achter het fornuis.

Op het podium

Voor jongeren met een verstandelijke

handicap zijn er heel wat fi jne themavakanties.

Droom je van een optreden

in een echte circustent? De

clowns van het circus Picolini vertellen

je in Lille al hun geheimen en le-

ren je jongleren. Wie liever zingt of

danst in plaats van de clown uit te

hangen, kan zich uitleven op de

Showbizzvakantie in Massembre.

Als een echte ster sluit je de week af

met het swingpaleis gepresenteerd

door Kobe Van Herwegen.

Dierenliefhebbers kunnen terecht

op een boerderij in Wortel of Sint-Pie-

Lijst van winnende loten

Prijzen voor gewone loten

(paarse kleur).

Winnen een aankoopcheque

Sodexho t.w.v. 1 250 euro

Serie A 137549

Serie B 106472

Serie C 171727

Serie D 227170

Serie E 132199

Serie F 158216

Serie G 155433

Serie H 225263

Serie J 221996

Serie K 144660

Serie L 201573

Serie M 152309

Serie N 132602

Serie P 106164

Serie Q 169072

Serie R 169240

Serie S 123060

Serie T 130462

Serie V 216250

Winnen een aankoopcheque

Sodexho ter waarde van 250 euro

In alle series het nummer

126987 - 163731 - 183895 -

228951

CM-Visie

Winnen een aankoopcheque

Sodexho ter waarde van 125 euro

In alle series het nummer

eindigend op 4801 - 6581

Winnen een aankoopcheque

Sodexho ter waarde van 50 euro

In alle series het nummer

eindigend op 531

Winnen een aankoopcheque

Sodexho ter waarde van 25 euro

In alle series het nummer

eindigend op 222 - 443 - 719 -

940

Prijzen voor gratis omslaglot

(roze kleur)

Wint een Audi A4

Serie J 016524

Winnen een aankoopcheque

Sodexho ter waarde van 25 euro

In alle series het nummer

eindigend op 955

ziekenzorg cm

Ziekenzorg CM is niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten.

Bij betwisting wordt te rade gegaan bij gerechtsdeurwaarder Daryll Vaganée.

terskapelle. Naast het verzorgen van

de dieren kun je er koeien melken,

eieren rapen en zelf roomijs maken.

Een ritje in een huifkar vormt de kers

op de taart. Ook natuurliefhebbers

komen bij Jomba aan hun trekken.

In Kasterlee zijn ook broertjes, zusjes

en vriendjes zonder handicap welkom

om een week lang te ravotten in

het bos en kampvuren te bouwen.

Zee of stad?

Wie bij het woord zomer meteen aan

zon, zee en strand denkt, kan in Koksijde

terecht om zandkastelen te bouwen

en een uitstap naar Plopsaland

te maken. Kinderen en jongeren die

op zonnige dagen graag de stad opzoeken,

kunnen met Sint-Katelijne-

Waver als uitvalsbasis Mechelen ontdekken.

Beklim de Sint-Rombouts-

Pantone 376C

C= 51 M= 0 Y= 100 K= 0

Pantone 363C

C= 80 M= 21 Y= 100 K= 5

toren, breng een bezoekje aan

Pantone Cool Gray 9C

Technopolis en C= luister 52 M= 42 Y= 39 naar K= 4 een pop-

concert in de Kruidtuin.

Sport en avontuur

Natuurlijk ontbreekt ook de nodige

portie sport niet in het Jomba-aanbod.

In Maasmechelen kan je fi etsen

door de bossen en racen met gocarts.

Een duik in het subtropisch zwembad

maakt de vakantie helemaal

compleet. Wie nergens bang van is,

kan zich wagen aan een avontuurlijke

sportvakantie in het Duitse Kellam-See.

Zwemmen in openlucht, met

de blote voeten door de modder en

een metershoog touwenparcours: dit

is iets voor echte durfallen.

Weet je niet wat kiezen? Ga dan voor

een mixvakantie in Lanaken of een

allroundvakantie in Dworp. In Lanaken

staat er een bezoek aan de kinderboerderij

en een ontspansessie in

de snoezelruimte op het programma.

En Dworp verwent je met een uitstap

naar Walibi en Océade.

Nele Verheye

Info: www.kazou.be, uw regionaal

ziekenfonds of Marlies Smit op tel.

02 246 49 69.

VISIE.16.09.indd 9 26-05-2009 20:22:43

| CM NIEUWS | ALGEMEEN | 29 MEI 2009 |

9


Jurgen Doom

| ACV NIEUWS | ALGEMEEN | 29 MEI 2009 |

10

Uw job, ons werk

Feestival Social:

de vakbond in de stad

Het vakbondsstraatje van ACV-Antwerpen op Feestival Social zag

er bijzonder feestelijk uit: parasols, strandstoelen, drankjes en

Antwerpse handjes voor de voorbijgangers en militanten met een

groen zonnepetje op. Het vakbondswerk in een grootstad is

nochtans niet altijd een lachtertje. ACV krijgt er te maken met

complexe problemen als jongerenwerkloosheid, een stijgende

armoede, een groot gebrek aan kinderopvang en diverse knelpunten

voor werkzoekenden.

Voor de militanten en beroepskrachten

van een stadswerking is er meer

dan werk genoeg voor handen, dat

maken Jan, Veronique, Wim en Wout

van ACV-Antwerpen me snel genoeg

duidelijk.

“In stedelijke gebieden zijn er een

hoop dringende problemen. Waar

moeten we als vakbond als eerste aan

beginnen, in een grootstad met zoveel

problemen en zoveel verschillende

individuen? Er is een groot aantal

werkzoekenden in de stad. Hier

wonen veel mensen uit kansengroe-

pen, die moeilijk aan de bak raken.

En de armoede blijft stijgen.”

De militanten in de grootstad willen

vooral opkomen voor werk en inkomen

voor alle Antwerpenaren. “Dat

lijkt evident, ik weet het”, zegt Jan.

“Daarnaast zijn er nog zoveel andere,

dringende problemen, maar die hebben

op de een of andere manier altijd

te maken met werk of inkomen.

Wanneer er goede kinderopvang

wordt voorzien, kan je bijvoorbeeld

makkelijker een job vinden. En men-

sen die werken, hebben een goede

kans om uit de armoede te raken.”

Werken is enorm belangrijk om de

vele problemen in de stad tegen te

gaan, vinden de ACV'ers. “Je ziet elke

dag mensen en onderhoudt sociale

contacten. Je betekent iets wanneer

je werkt, je doet iets nuttigs. En je kan

ook meedraaien in de maatschappij,

omdat je geld verdient.”

Werkloze jongeren

De armoede en de werkloosheid zijn

in Antwerpen groot. “We zien dat

veel jonge mensen in de stad het niet

altijd zien zitten. Ze gaan

niet regelmatig naar school

of blijven veel thuiszitten.

Zo leren ze niet het levensritme

dat je op school of op

het werk moet volgen. Zeker

in de buurt waar we nu

met ons vakbondsstraatje

staan, Antwerpen-Noord,

zijn er veel laaggeschoolde

jongeren. Die moeten we

weer aan het werk krijgen.”

Kinderopvang

Een ander groot probleem in Antwerpen,

maar ook in andere grootsteden,

is de kinderopvang. Of eerder het gebrek

daaraan. Jan: “Onze stad zit ver

onder de Europese normen voor kinderopvang.

Dat is een groot knelpunt

voor de mensen die werk zoeken.

Waar moeten ze met hun kinderen

naartoe wanneer ze gaan solliciteren

of werken?”

“Neem nu een alleenstaande, laaggeschoolde

moeder. Voor zo iemand is

het zeer moeilijk om werk te vinden.

Dikwijls kan zo iemand goed poetsen,

koken of het huishouden doen.

Dan ga je ook een job in die richting

zoeken. Maar wanneer kan je poetsen?

Voor en na de kantooruren. Met

andere woorden: wanneer je onmogelijk

betaalbare opvang kan vinden

voor de kinderen.”

Het ACV in Antwerpen wil opkomen

voor werk en inkomen voor elke

stadsinwoner. Dat de problemen niet

op één dag opgelost kunnen worden,

“Onze stad zit ver onder de

Europese normen voor

kinderopvang. Dat is

een groot knelpunt voor de

mensen die werk zoeken.”

Jan, ACV Antwerpen

weten ze goed genoeg. “Maar we doen

wat we kunnen. We volgen op wat

het stadsbestuur doet om de armoede

en werkloosheid te doen dalen.

Wanneer ze niet doen wat ze beloven,

wijzen we hen daarop. En we voeren

ook tal van acties om aandacht te blijven

vragen voor de zwaksten in onze

stad. Wij reiken onze hand aan het

stadsbestuur en hopen dat die onze

hulp en voorstellen ook aanneemt.”

Lieve Van den Bulck

VISIE.16.09.indd 10 26-05-2009 20:23:05


Eén statuut op 31 december

Vorige week heb ik een brief geschreven aan

Thomas Leysen. De heer Leysen is voorzitter

van het Verbond van Belgische Ondernemingen

en van de Groep van 10, de groep van

toponderhandelaars van vakbonden en werkgeversorganisaties.

In die brief heb ik hem

namens het ACV gevraagd om vóór de zomervakantie

onderhandelingen op te starten over

een gemeenschappelijk statuut voor arbeiders

en bedienden. Want

de sociale partners kennen

de problemen in dit

verband het beste en ze

zijn dus best geplaatst om

hiervoor een oplossing te

zoeken. Maar ik moet toegeven

dat we er in de

Groep van 10 tot nu toe

niet veel van gebakken

hebben. Daarom wil ik

duidelijk zijn: de beste regeling

is volgens mij een

regeling die de sociale

partners samen uitwerken,

maar als dat onmogelijk

blijkt, dan zal de re-

“Wij willen geen tweederangswerknemers

meer, om het

even of ze nu arbeiders of

bedienden genoemd worden.”

Luc Cortebeeck, voorzitter ACV

gering het moeten doen. Dat gemeenschappelijk

statuut moet er nu eindelijk

komen. En wel voor het einde van dit jaar.

Cardijn zei ooit dat elke jonge arbeider meer

waard is dan alle goud ter wereld. Gezien de

wetgeving op de discriminatie moet dat nu

zijn: élke arbeider en elke arbeidster is meer

waard dan alle goud ter wereld. In ieder geval

zijn zij niet minder waard dan bedienden

of kaderleden. Dus moeten ze dezelfde werkzekerheid

krijgen. En dezelfde bescherming

tegen ontslag. Het gaat trouwens niet enkel

om arbeiders ten aanzien van bedienden,

maar ook om bedienden met een laag loon

tegenover bedienden met een hoog loon.

Want waarom moeten gewone bedienden genoegen

nemen met een kortere opzegtermijn?

Hun mogelijkheden om snel een andere

baan te vinden zijn niet beter. Dus ook

daar moet schoon schip gemaakt worden. Wij

willen geen tweederangswerknemers meer,

om het even of ze nu arbeiders of bedienden

genoemd worden.

Het ACV is trouwens niet alleen met dit standpunt.

Het Grondwettelijk Hof heeft al in 1993

gesteld dat het onderscheid ongrondwettig

is. Dat moest geleidelijk eengemaakt worden.

Maar ondertussen zijn we 16 jaar verder zonder

dat er echt vooruitgang geboekt is. Dit

kan niet blijven duren!

Uw job, ons werk

Hoeveel vakantiegeld krijg ik dit jaar?

De zomervakantie komt stilaan in zicht, en gelukkig komt daar

voor arbeiders en bedienden het jaarlijkse vakantiegeld bij

kijken. Veel bedrijven betalen hun bedienden op één tijdstip,

bijvoorbeeld eind mei, uit. Arbeiders krijgen hun vakantiegeld

uitbetaald door de vakantiekas. Hoe zit dat precies en waar heb

je recht op? Wij maken je wegwijs.

Voor arbeiders:

Het vakantiegeld is gelijk aan 15,38 %

van 108% van het tijdens het vakantiedienstjaar

verdiende loon. Voor de

gewerkte dagen houdt men rekening

met de bij de RSZ aangegeven lonen.

Voor de gelijkstelde dagen houdt men

rekening met een fi ctief loon gelijk

een 100/108sten van het gemiddelde

van de bij de RSZ aangegeven brutolonen

van het vakantiedienstjaar.

Het vakantiegeld wordt ineens uitbetaald

wanneer de werknemer zijn

hoofdvakantie neemt, en ten vroegste

op 2 mei van het vakantiejaar. De

werkgever moet de datum van de

hoofdvakantie uiterlijk 6 weken vooraf

aan de vakantiekas melden.

Op het vakantiegeld worden volgende

inhoudingen verricht:

• 1 % solidariteitsbijdrage;

• RSZ-bijdrage van 13,07 % op het dubbel

vakantiegeld, op 6,8 % van de basisbezoldiging;

• 17,16 % of 23,233 % als bedrijfsvoorheffi

ng.

Voor bedienden:

De bediende die zijn vakantie neemt,

krijgt zijn normale loon doorbetaald

(‘enkel vakantiegeld’). Op het ogenblik

dat hij zijn hoofdvakantie neemt,

krijgt hij een dubbel vakantiegeld, gelijk

aan 1/12 van 92 % van het normale

maandloon, vermenigvuldigd met

het aantal gewerkte of gelijkstelde

maanden tijdens het vakantiedienstjaar.

Het vakantiegeld van de bedienden

wordt dus op het maandloon berekend,

afgezien van de jaarlijkse pre-

mies, zoals de eindejaarspremie. De

wet bepaalt de na te leven berekeningsmodaliteiten

wanneer het loon

geheel of gedeeltelijk uit premies bestaat

die gebonden zijn aan de prestaties,

de productiviteit, de bedrijfsresultaten

of andere criteria die het bedrag

ervan wisselend en onzeker

maken.

Op het vakantiegeld worden volgende

inhoudingen verricht:

• RSZ-afhouding van 13,07 % op het

enkel vakantiegeld en op 85 % van de

maandwedde;

• een bedrijfsvoorheffi ng; voor het enkel

vakantiegeld gelden de normale

schalen, voor het dubbel vakantiegeld

werden speciale percentages toegepast.

Deze en meer nuttige informatie vind

je in de nieuwe Wegwijzer Sociale

Wetgeving 2009. Dat is een speciale

uitgave van het ACV met alle informatie

over sociaal recht, arbeidsrecht,

sociale zekerheid en tewerkstellingsbeleid.

De Wegwijzer wordt elk jaar

aangepast aan de nieuwste wetge-

ving. Je vindt er ook de meest actuele

bedragen van de sociale uitkeringen

en van de sociale bijdragen in terug.

De Wegwijzer 2009 is verkrijgbaar

bij de pers- en informatiedienst van

het ACV (tel. 02 246 34 78). Hij kost

5 euro voor ACV-leden, scholen en

mensen uit de non-profi tsector, of

12 euro voor anderen. Dit bedrag

stort je op rekeningnummer 799-

5500603-26 met vermelding ‘Wegwijzer

2009’ en al dan niet van je

ACV-lidnummer.

www.acv-online.be

Het ACV heeft al sinds 2003 een voorstel om

naar een gemeenschappelijk statuut te gaan.

Maar ook daar zijn we niet ver mee geraakt.

Nu eens was de ene sociale partner niet klaar,

dan wilde de andere niet vooruit. Vorig jaar

hebben we ons voorstel geactualiseerd en

verfi jnd, in akkoord met de arbeiders- en bediendecentrales

van het ACV. En we staan

klaar voor open overleg hierover. Maar we

zullen ons niet laten afschepen met een paar

borrelnootjes. Er moet een einde gemaakt

worden aan de aparte statuten voor arbeiders

en bedienden, helemaal.

Uit de discussie of en op welke manier ook

voor bedienden een systeem van economische

werkloosheid moest gecreëerd worden,

zijn we als sociale partners niet geraakt. De

regering heeft het dossier overgenomen en

is met een aanvaardbare oplossing geland.

Nu vinden de werkgevers dat de maatregelen

te ingewikkeld zijn. En ze hebben van de politiek

inderdaad een meer ingewikkelde regeling

gekregen dan wat de vakbonden vroeger

hadden voorgesteld. Ik hoop dat de

werkgevers zich bij de aanpak van het dossier

arbeiders – bedienden niet opnieuw vergissen.

Luc Cortebeeck

VISIE.16.09.indd 11 26-05-2009 20:23:23

| ACV NIEUWS | ALGEMEEN | 29 MEI 2009 |

11


| ACV NIEUWS | ALGEMEEN | 29 MEI 2009 |

12

Opleidingen

voor bedienden

Bedienden die werken in de autohandel, betonindustrie, bouwbedrijven,

callcenters, consultancy, grafische nijverheid, garages,

glasindustrie, groothandel, houtindustrie, reclamebureaus,

reisagentschappen, studiebureaus, tabaksondernemingen,

uitgeverijen, uitzendkantoren en ICT-ondernemingen behoren tot

het aanvullend Nationaal Paritair Comité voor Bedienden.

Het vormingscentrum voor deze bedienden heet Cevora.

Cevora biedt allerlei korte opleidingen

voor bedienden aan. Maar ook

werkzoekenden kunnen zich hier

bijscholen. Deze opleidingen duren

zes maanden met een stage van zes

weken. Daarnaast heeft Cevora een

(outplacement)programma om ontslagen

werknemers te begeleiden.

Cevora begeleidt samen met VDAB

eveneens goed opgeleide, ervaren

werkzoekenden, die het slachtoffer

zijn van collectieve ontslagen en sluitingen.

Zij hebben geen nood aan

langdurige opleidingen. Daarom

maakt Cevora een persoonlijke competentiebalans

en actieplan voor

deze werkzoekenden. De ontbrekende

of verouderde competenties kunnen

bijgeschoold worden.

Wie kan zich inschrijven

voor korte, kosteloze

opleidingen bij Cevora?

Werkzoekenden die maximum één

jaar werkloos zijn, zich ingeschreven

hebben bij de VDAB en geïnteresseerd

zijn in een job als bediende.

Enquête dienstencheques

In de Visie van 3 april staat een artikel over de

werknemers met dienstencheques, die zouden

een enquête gekregen hebben om in te vullen. Ik

werk ook via dienstencheques (lees: poetsdienst),

wel ik heb niets gekregen daaromtrent.

Ik doe mijn werk graag, maar de verloning zou

beter kunnen. Vier uur poetsen, als je je werk

goed wil doen, is toch niet te onderschatten. Dus

loon naar werk zou ik zeggen.

I.B.

Postbezorgers

Ik wil heftig reageren op het artikel in Visie 09

van 14 maart.

Ik ben met de stakingsdag van De Post mee gaan

betogen in Brussel.

Mag ik er u op wijzen dat ik betoogde voor het

behoud van mijn job als postbode-uitreiker en

NIET om toekomstige postbezorgers een volwaardig

statuut te geven.

Die mensen gaan onze job afnemen. Dat pik ik

niet. Voor mij moeten er helemaal geen postbe-

Hoe inschrijven?

Via een VDAB-consulent.

Welke opleidingen?

Ta a lopleid i ngen , P C - opleid i ngen(bureautica),

HR-opleidingen,

boekhoudkundige opleidingen, commerciële

opleidingen, opleidingen

voor 45+, diversiteitsbeheer en innovatie.

Daarnaast ook specifieke opleidingen

voor de sector: logistiek, aankoop

en internationale handel; call

centers of klantendienst; informatici;

autosector en autorijscholen;

bouwsector en studiebureaus; grafische

sector en reclamebureaus;

groothandel; hout-en meubelsector;

interimsector; verhuursector; voedingssector

en toeristische sector.

Meer informatie?

0800 30 700 (gratis nummer VDAB)

www.cevora.be of www.vdab.be

zorgers komen. Laat ons onze job behouden.

ACV span u daarvoor in.

L.B.

N.v.d.r.: met het artikel wilden we net bereiken

hetgeen u zegt namelijk dat de huidige postbezorgers

geen schatten verdienen en dat men hun

werk/inkomen niet onderuit mag halen door een

minderwaardig statuut in te voeren.

Jobkorting

Ik heb in Visie 08 met aandacht het verhaal gelezen

over invaliden die een inhaalbeweging nodig

hebben.

Ikzelf ben arbeidsinvalide sinds 1991 en werk

sindsdien niet meer (invaliditeitsgraad 80% medisch

en 100% economisch).

Alles wat ik lees over de uitkeringen gaat altijd

over de minimumuitkeringen,maar wij zijn een

categorie die daar net ietsje boven zit en wij kunnen

van niets genieten.

Het enige wat ik heb gekregen in al die jaren is

de 2 % indexaanpassing en daarop moet ik dan

nog RSZ en belasting betalen. En zoals gebeurd

Actie voor betere kinderopvang

ACV Limburg voerde vorige woensdag

actie voor opvangplaatsen en

voorzieningen voor kinderopvang.

Het ACV formuleert 10 prioriteiten.

Het ACV pleit voor:

1. Een afdwingbaar recht op kinderopvang.

2. Verdere groei van de erkende

en niet-commerciële kinderopvang,

volgens de reële noden en

met een inhaalbeweging voor die

steden of gemeenten waar de achterstand

het grootst is.

3. Verdere groei van de buitenschoolse

opvang via erkende en

niet-commerciële initiatieven.

4. Investering van bijkomende

middelen in de uitbreiding van gepaste

en betaalbare (occasionele)

plaatsen voor erkende kinderopvang

ter ondersteuning van werkzoekenden

en kwetsbare gezinnen

op zoek naar werk, in opleiding of

in noodsituaties.

5. Meer gezinsvriendelijke bedrijven

met een arbeidsorganisatie op

maat van werknemers.

6. Wanneer een werknemer moet

gebruik maken van flexibele kinderopvang

als gevolg van flexibiliteitseisen

vanuit de werkgever,

dan moet diezelfde

werkgever de kosten voor

zijn rekening nemen.

7. Kinderopvang en

marktprincipe gaan

Redactie Visie - PB 40 - 1031 Brussel - De redactie kan teksten inkorten of niet opnemen bij plaatsgebrek.

10 ACV-prioriteiten voor kinderopvang

voor het ACV niet samen. Daar

waar commercieel initiatief bestaat,

moeten dezelfde kwaliteitsgaranties

en controles worden gehanteerd

als bij niet-commerciële

gesubsidieerde initiatieven.

8. Dienstencheques kunnen voor

het ACV onder geen enkele voorwaarde

toegepast worden in de

kinderopvang, net zomin als in andere

zorgsectoren.

9. Samenwerkingsakkoorden tussen

bedrijven(zones) en het lokale

overleg kinderopvang in geval van

specifieke en bedrijfsgebonden

noden op vlak van kinderopvang.

Het ACV is geen voorstander van

bedrijfscrèches.

10. Een meer actieve rol van alle

gemeenten in de kinderopvang.

Het ACV vraagt een enveloppe-financiering.

Gemeenten die nalaten

hun verantwoordelijkheid

op te nemen,

dienen bij te

dragen in een

kinderopvangfonds.

is tijdens de regeringen Verhofstadt, is die index

ons en ook andere invaliden en zieken verschillende

malen ontnomen door de slinkse praktijken

van die regeringen, omdat zogezegd de spilindex

net niet was overschreden.

Nu is er nog heel wat anders dat mij en waarschijnlijk

vele anderen zwaar op de maag ligt: de

jobkorting voor alle werkende gezinnen tot 600

euro. Dit is de asociaalste en de meest ondemocratische

beslissing die de Vlaamse Regering ooit

heeft genomen!

Wij zijn ook mensen,die belastingen en RSZ betalen

gelijk iedere werknemer, maar als er wat te

krijgen valt, telt dat zeker niet voor ons. Ik heb

de mensenrechtenorganisatie, centrum voor discriminatie,

het Europees Hof voor de rechten van

de mens aangeschreven, en van allemaal kreeg ik

het zelfde antwoord dat mijn klacht terecht is

maar dat zij daar niks kunnen aan doen en ze

schuiven het gewoon door naar de anderen.

Ik vind persoonlijk dat als er een regering is die

begint te smijten met geld net voor de verkiezingen,

dat ze dit dan moeten doen voor iedereen.

H. C. uit H.

VISIE.16.09.indd 12 26-05-2009 20:34:21


50.000 betogers voor ander en beter Europa

Europa moet anders en beter en vooral socialer. Dat was

de centrale boodschap van enkele grote Europese manifestaties

die bijna tegelijk door de straten van Brussel,

Praag, Madrid en Berlijn liep. In Brussel kwamen

maar liefst 50.000 manifestanten opdagen. Een duidelijk

signaal dat de roep naar een sociaal Europa breed

gedragen wordt. De betogers eisten verder een strikte

regulering van de fi nanciële sector en maatregelen om

de slachtoffers van de crisis door deze moeilijke tijden

heen te helpen. Want werknemers hebben deze crisis

niet veroorzaakt, maar dreigen er wel de dupe van te

worden. (P.H.)

Uw job, ons werk

Veel concrete vragen over

crisismaatregelen voor werknemers

De regering stelde een tijd geleden voor om drie crisismaatregelen

te nemen voor de werknemers. De maatregelen gingen over

tijdelijke arbeidsduurvermindering, tijdelijke deeltijdarbeid en

gedeeltelijke of volledige schorsing voor bedienden. Het is nog

even wachten voor de maatregelen een feit zijn, maar toch zijn er

al veel vragen.

In Visie 14 (8 mei, blz. 7) lichtten we

de maatregelen al toe. De regering

nam drie besluiten voor tijdelijke crisismaatregelen,

die normaal gezien

gelden tot eind 2009.

Een eerste crisismaatregel is: werkgevers

die bij cao de arbeidsduur tijdelijk

verminderen met 20 of 25 %,

kunnen daarvoor een bijzondere

RZS-vermindering krijgen. Dat geld

moet grotendeels besteed worden

aan een tussenkomst in het loonverlies

van de werknemer.

Bij de tweede crisismaatregel gaat het

om de vrijwillige overschakeling

van voltijdse naar deeltijdse arbeid.

Deze regeling geldt enkel voor privébedrijven

die serieus in nesten zitten

en staat volledig buiten het systeem

van tijdkrediet. De derde maatregel

ten slotte gaat over volledige of gedeeltelijke

schorsing voor bedienden.

Ook deze maatregel is enkel bedoeld

voor privébedrijven in crisisnood.

Voor de verschillende maatregelen

gelden allerlei strenge voorwaarden

en bepalingen. En hoewel het parlement

het wetsontwerp voor de crisismaatregelen

nog moet goedkeuren,

zijn er toch al veel vragen over de gevolgen

ervan.

Guy Putteman

Gelden de crisismaatregelen

ook voor deeltijdse werknemers?

Maatregel 1 (tijdelijke arbeidsduurvermindering):

Ja, als dit zo in de ondernemings-cao

is voorzien.

Maatregel 2 (tijdelijke deeltijdarbeid):

neen, enkel voor voltijds tewerkgestelden.

Maatregel 3 (schorsing

bedienden): ja, zoals bij econom

i s c h e w e r k l o o s h e i d v o o r

arbeiders.

Hoe zit het nu met de

cumulatie van maatregel 2

(deeltijdarbeid) met de

Vlaamse overbruggingspremie?

Er is geen cumulatie toegelaten, met

geen enkele onderbrekingsuitkering.

Dus ook niet met de RVA-uitkeringen

bij de nieuwe maatregel 2.

Want die RVA-uitkeringen hebben

de hoedanigheid van onderbrekingsuitkeringen,

zo staat het expliciet in

het wetsontwerp.

Hoe zit het met de gelijkstellingen

in de sociale

zekerheid?

Maatregel 1: Er is geen probleem. De

werknemers in kwestie blijven voor

de sociale zekerheid voltijdse werknemers.

Maatregel 2: Daarvoor is het nog

wachten op het ontwerp van koninklijk

besluit, dat de maatregelen bekrachtigt.

Maatregel 3: De crisisuitkeringen zijn

tijdelijke werkloosheidsuitkeringen,

stelt de wet. Dit lost al veel problemen

op in verband met gelijkstellingen,

maar niet allemaal. Het belangrijkste

probleem vormt de gelijkstelling voor

jaarlijkse vakantie. Die kent tot nu toe

enkel de gelijkstelling van de economische

werkloosheid voor arbeiders.

Het kabinet zoekt nog een manier om

daar een mouw aan te passen, maar

dat zou in orde komen.

Hoe worden de RVAuitkeringen

fi scaal en

parafi scaal (d.w.z. voor

bijdragen voor de sociale

zekerheid) behandeld?

Maatregel 2: Er worden geen bijdragen

en bedrijfsvoorheffing inge-

houden, zoals in het tijdkrediet.

Maatregel 3 (schorsing bedienden):

Je mag je verwachten aan een belasting

zoals die op een tijdelijk werkloze

van de RVA (zonder bijdragen

dus).

Wat met de eigen toeslagen

van de werkgevers?

Maatregel 1 en 2: De toeslagen worden

als loon behandeld.

Maatregel 3: Verwacht wordt dat

men dit zal behandelen als een aanvullende

vergoeding voor arbeiders

bij tijdelijke werkloosheid.

Stakingsacties opgeschort

Ontwerpakkoord

voor beschutte

en sociale

werkplaatsen

De stakingsacties in de beschutte

en sociale werkplaatsen

zijn opgeschort na het bereiken

van een sectoraal ontwerpakkoord.

Aanvankelijk weigerden de werkgevers

in te gaan op de eisen van

de vakbonden.

Die wilden met name een compensatie

voor het loonverlies bij

economische werkloosheid. Bovendien

worden ook meer dagen

economische werkloosheid gelijkgesteld

voor de berekening

van de eindejaarspremie. Ook

rond de omkadering zijn afspraken

gemaakt.

De Vlaamse regering beloofde

over de brug te komen met voldoende

fi nanciële middelen om

het akkoord uit te voeren, waardoor

een compromis tussen

werkgevers en werknemers ook

veel sneller binnen bereik kwam.

Het ontwerpakkoord wordt nu

voorgelegd aan de achterban.

VISIE.16.09.indd 13 26-05-2009 20:34:37

P.H.

L.V.D.B.

| ACV NIEUWS | ALGEMEEN | 29 MEI 2009 |

13


| ACV SECTORNIEUWS | ALGEMEEN | 29 MEI 2009 |

14

sector kort

Pierre Cuppens nieuw

algemeen secretaris

van ACV Bouw en Industrie

Luikenaar Pierre Cuppens werd onlangs

benoemd tot algemeen secretaris

van ACV Bouw en Industrie, de

grootste arbeiderscentrale van het

ACV. Tot nu was hij nationaal secretaris

en was hij vooral actief op het

vlak van welzijn op het werk, rechten

en voordelen van de werknemer

Sectorakkoord bouw goedgekeurd

Er waren 14 weken onderhandelingen

en een stakingsactie voor nodig,

maar uiteindelijk bereikten werkgevers

en vakbonden in de bouwsector

toch een stevig sectoraal akkoord.

Met sociale voordelen en een

stop op de fl exibiliteit.

Gesyndiceerde arbeiders krijgen

een sociaal voordeel van 0,62 euro

per dag met een maximum van 135

euro per jaar. De toepassing gebeurt

met terugwerkende kracht vanaf 1

oktober 2008. De premie wordt jaarlijks

uitbetaald door de vakorganisaties.

De eerste keer gebeurt dat

in juni 2009.

Ook de loonindexering blijft de komende

twee jaar behouden. De mobiliteitsvergoeding

wordt verhoogd

met 15 % voor de chauffeurs en met

10 % voor de passagiers.

Vanaf 1 januari 2010 hebben alle

en sociaal engagement. Die belangrijke

domeinen zal hij ook als algemeen

secretaris blijven opvolgen.

Pierre Cuppens is een doorgewinterd

vakbondsman met 20 jaar syndicale

ervaring. Hij startte zijn beroepsloopbaan

als schrijnwerker en werd

bouwvakkers recht op een gratis

sectorale hospitalisatieverzekering

met derdebetalerssysteem. Ondernemingen

die nu een voordeliger

hospitalisatieverzekering aanbieden,

zijn verplicht die te behouden.

Hogere anciënniteitspremies

Anciënniteitspremies worden verhoogd.

Na 25 jaar dienst krijg je 500

euro, na 35 jaar dienst 700 euro. Tegelijk

worden de jongerenbarema’s

herzien conform de Europese bepalingen.

Bovendien worden alle brugpensioenregelingen

verlengd met daarbovenop

een hogere aanvullende

vergoeding. Ook de aanmoedigingspremies

na 58 jaar en de aanvullende

vergoedingen bij tijdelijke

daarna bouwvakker in een groot

Luiks bedrijf. Bij die onderneming

overhaalde men hem om ook vakbondsvertegenwoordiger

te worden.

Hij zou snel opklimmen op de syndicale

ladder en werd in 2005 nationaal

secretaris.

Pierre Cuppens staat bekend om zijn

dossierkennis en is momenteel nationaal

onderhandelaar voor onder

meer de bouw, de groeven en de cementfabrieken.

Samenwerking en

solidariteit staan daarbij centraal.

“Een werknemer die alleen staat, is

een verloren werknemer, zowel voor

hemzelf als voor de anderen”, zegt hij

daar zelf over.

Als algemeen secretaris wil hij vooral

opkomen voor behoud en versterking

van de werkgelegenheid, bestaanszekerheid

en het verzekeren

van sociale verworvenheden van de

werknemers. Tegelijk wil hij ACV

Bouw en Industrie nog versterken als

grootste vakbond in de bouwsector.

werkloosheid blijven behouden.

Belangrijk is ook dat de uitbreiding

van het zaterdagwerk, met name in

de betoncentrales en de handelszaken

in bouwmaterialen, afgeblokt

werd.

“De actiebereidheid van leden en

militanten zorgde voor een doorbraak

in deze onderhandelingen”,

vindt voorzitter Luc Van Dessel van

ACV Bouw en Industrie. “Dankzij

hen hebben we bijkomende zaterdagarbeid

kunnen afweren en werd

de fl exibiliteit beperkt. Bovendien

hebben we belangrijke sociale voordelen

in de wacht kunnen slepen, is

de aanvullende vergoeding voor tijdelijke

werkloosheid behouden en

komt er een hospitalisatieverzekering

bovenop de bestaande stelsels

voor bestaanszekerheid.”

Peter Heirman

P.H.

Bediendevakbond

LBC-NVK werft aan

Klachtenbehandelaar

(Oudenaarde)

Je profi el

• sociale ingesteldheid en dynamisch

en communicatief • diploma

hoger middelbaar onderwijs

aangevuld met degelijke juridische

vorming van individueel arbeidsrecht

• in betrokken regio

wonen • actieve belangstelling

voor maatschappelijke problemen

en de werknemersproblematiek.

Je kernopdrachten

• inlichtingen verstrekken op het

gebied van het individueel arbeidsrecht

• het zelfstandig opnemen

en afwerken van klachtendossiers

tot en met de minnelijke

schikking.

Vakbondsonderhandelaar

(Hasselt)

Je profi el

• sociale ingesteldheid en dynamisch

en communicatief • sociaal-juridisch

universitair diploma

of gelijkwaardig door ervaring •

ruime maatschappelijke belangstelling

en geïnteresseerd in arbeidsproblematiek

• inzicht in

groepsprocessen, confl icthantering

en onderhandelingstechnieken

• bereid tot regelmatig

avond- en weekendwerk • in de

omgeving van Hasselt wonen.

Je kernopdrachten

• individuele en collectieve belangen

van bedienden en kaderleden

behartigen • onderhandelen

met werkgevers • vrijwillige

ondernemingsafgevaardigden

begeleiden en motiveren.

Hulpboekhouder

(Antwerpen)

• voor de dienst boekhouding

bij het Algemeen Secretariaat

te Antwerpen.

Stuur uiterlijk tegen 12 juni je

sollicitatiebrief met cv naar:

LBC-NVK

t.a.v. personeelsdienst

Sudermanstraat 5,

2000 Antwerpen.

Tel. 03 220 87 06 (07)

Of mail: fpotoms@acv-csc.be

VISIE.16.09.indd 14 26-05-2009 20:24:38


| ACW NIEUWS | ALGEMEEN | 29 MEI 2009 |

20

Campagne sociale zekerheid geslaagd

Je kan het een geslaagde campagne noemen: de sociale zekerheid

is er voor u. Onder deze slogan voerde de christelijke arbeidersbeweging

van september 2008 tot mei 2009 actie. Om het belang

van de sociale zekerheid in de kijker te zetten, om de toekomst

van de sociale zekerheid zeker te stellen.

Infoavonden, een gezelschapsspel,

figurentheater, een quiz, reclamespotjes,

wandelingen, debatmomenten

enzovoort: een massa van activiteiten

om mensen trots te laten zijn

op de sociale zekerheid. Hoogtepunt

was het grote feest in Antwerpen,

Feestival Social, waar 25 000 sympathisanten

meevierden. Daar werden

ook de eisen voor een doeltreffende

sociale zekerheid toegelicht.

De uitkeringen moeten welvaartsvast

worden. De gezondheidszorg

moet betaalbaarder worden, door geneesmiddelen

goedkoper te maken

en door ereloonsupplementen te beperken

in de ziekenhuizen. Er moet

ook absoluut werk gemaakt worden

van meer en duurzame jobs, want die

zijn goed voor de sociale zekerheid.

Verder moeten vrouwen eigen rechten

kunnen opbouwen door een volwaardige

loopbaan uit te bouwen. De

sociale zekerheid moet ook dringend

aangepast worden aan nieuwe gezinsvormen

en aan de gevolgen van een

echtscheiding. Dat is tot op vandaag

nog niet het geval: ons socialezekerheidsmodel

is nog steeds gebaseerd op

het traditionele gezinsmodel.

Daarnaast vraagt het ACW in zijn eisencahier

dat de tegemoetkoming

Luc Castermans

van de zorgverzekering aangepast

wordt aan de index. Ook de niet-medische

zorgkosten moeten begrensd

worden voor chronisch zieken en

zorgbehoevenden.

Betaalbaar

Hoe gaan we de sociale zekerheid blijven

betalen? Door nieuwe inkomsten

te halen uit een bijdrage op alle

inkomsten. Dus niet alleen uit die op

arbeid, maar ook uit de bijdragen op

vermogen. Het ACW dringt ook aan

op solidariteit tussen werknemers

over de gemeenschappen heen. Het

eisencahier sluit af met de roep om

Europese normen voor sociale uitkeringen

en om wereldwijde basisnormen

voor sociale zekerheid.

Om de campagne van de sociale zekerheid

te ondersteunen, lanceerde

de christelijke arbeidersbeweging

een poëziewedstrijd. Meer dan 2 000

gedichten kwamen bij de jury terecht.

Volgende winnaars mochten op Feestival

Social hun prijs in ontvangst

nemen:

In de categorie -14 jaar won Katharina

Allaert met het gedicht Nieuw.

Tweede eindigde Pauline Cherlet met

Anders zijn. Laura Mertens was derde

met het gedicht Verdriet.

Bij de volwassenen ging de hoofdprijs

naar Johan Van Oers met Vergis u niet.

Het chronische vermoeidheidssyndroom

van Tuur De Schepper kreeg de tweede

prijs. Mia Mafrans eindigde derde

met het gedicht Mijn moeder moet rusten.

De publieksprijs ging naar Lieve Boydens

met het gedicht Mantelzorg.

Mantelzorg

Zij is mijn ma.

Ik hou van haar

en hou haar vast

als ze vergeet

of het naar links of rechts…

en niet meer weet

wanneer, waarom…

Soms het besef

van leegte in haar hoofd,

verwarring, angst,

pijnlijk bestolen,

geestelijk leeggeroofd,

een gat in haar memorie,

een krater, een vergeetput

met het water

van haar tranen

als ze, zo nu en dan,

weer weet wie ik ben;

haar kind dat moedert.

Zij heeft zo lang

voor mij gezorgd,

ik nu voor haar.

Zij is mijn ma,

broos en oud.

Ik help haar in haar winterjas,

want het wordt koud…

Poëziebundel

De winnende gedichten, samen

met de gedichten van Geert Van

Istendael over de sociale zekerheid

kan je nu kopen voor de

som van 5 euro, verzendingskosten

inbegrepen. Als extraatje

krijg je er een gratis draagtas

bovenop.

Schrijf de som van 5 euro over

op rekeningnummer 799-

5500106-14 van ACW met vermelding

poëzie. Na ontvangst

van de betaling sturen we je het

pakket toe.

Visie is een uitgave van de Koepel van Christelijke Werknemersorganisaties • Verantw. Uitg. nat. pag.: Kris Houthuys • Hoofdred.: Katrien Vandeveegaete • Redactie:

Peter Heirman, Lieve Van den Bulck • CM-Visie: Alain Vanbuyten • ACV-Visie: Patrick Wirix • Vormgeving: Bart Gevaert • Redactie Visie: PB 20, 1031 Brussel,

tel. 02 246 31 11, fax 02 246 37 00 • www.acwvisie.be • pers@acw.be • Druk: Corelio Printing, Keerstraat 10, 9420 Erpe-Mere • Artikels op de regionale bladzijden

(15-19) vallen onder de resp. verantw. uitgevers • Visie is ondertekenaar van de Milieubeleidsovereenkomst Papier Vlaanderen en steunt de inspanningen van de Vlaamse

regering i.v.m. papierrecuperatie.

VISIE.16.09.indd 16 26-05-2009 20:25:07

Luc Castermans

More magazines by this user
Similar magazines