15.09.2013 Views

Spoorwerken in uw buurt - Infrabel

Spoorwerken in uw buurt - Infrabel

Spoorwerken in uw buurt - Infrabel

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Lijn L50A Brussel-Zuid – Denderlee<strong>uw</strong>:<br />

TERNAT<br />

<strong>Spoorwerken</strong><br />

<strong>in</strong> <strong>uw</strong> <strong>buurt</strong>


ISO 9001:2008 GECERTIFICEERD<br />

www.<strong>in</strong>fo<strong>buurt</strong>bewoners.be<br />

<strong>in</strong>fo.projecten@<strong>in</strong>frabel.be<br />

Elke dag, van 7u tot 22u


Beste <strong>buurt</strong>bewoner,<br />

Het afgelopen decennium is het wegverkeer sterk toegenomen. Dit zorgt<br />

voor steeds ernstigere verkeersopstopp<strong>in</strong>gen. Om te voorkomen dat er<br />

op termijn een volledige verlamm<strong>in</strong>g van het wegverkeer ontstaat,<br />

is een modern en uitgebreider spoorwegnet absoluut noodzakelijk.<br />

Het is de opdracht van <strong>Infrabel</strong>, als beheerder van de spoorweg<strong>in</strong>frastructuur,<br />

om hiervoor te zorgen.<br />

Om het spoorwegnet uit te breiden en te moderniseren voert <strong>Infrabel</strong><br />

grote werken uit waarmee mensen die dicht bij de sporen wonen<br />

rechtstreeks te maken krijgen.<br />

Voor ons is een goede communicatie met u als <strong>buurt</strong>bewoner dan<br />

ook van groot belang. Daarom hebben we de cel “Info Buurtbewoners”<br />

opgericht. Deze cel heeft als voornaamste taak om u op de hoogte te<br />

houden van de evolutie van de werken én <strong>uw</strong> vragen te beantwoorden.<br />

Deze brochure wil u <strong>in</strong>formeren over de werken aan het Gewestelijk<br />

Expresnet (GEN) die <strong>Infrabel</strong> bezig is uit te voeren op de lijn L50A<br />

(Brussel-Zuid - Denderlee<strong>uw</strong>) ter hoogte van TERNAT.<br />

Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen of opmerk<strong>in</strong>gen over<br />

deze werken? Dan kan u dagelijks van 7 uur tot 22 uur terecht bij onze<br />

cel “Info Buurtbewoners” op het groene nummer 0800 55 000 of u kan<br />

een e-mail sturen naar <strong>in</strong>fo.projecten@<strong>in</strong>frabel.be.<br />

Veel leesplezier.<br />

Het team van de cel “Info Buurtbewoners”<br />

Lijn L50A Brussel-Zuid – Denderlee<strong>uw</strong>: TERNAT 01


Een werf <strong>in</strong> <strong>uw</strong> <strong>buurt</strong>:<br />

Ternat<br />

B<strong>in</strong>nen dit grote GEN-project zal de lijn L50A tussen Brussel-Zuid en Denderlee<strong>uw</strong> voorzien<br />

worden van een derde en een vierde spoor. Deze zullen verschijnen langs elke zijde van de<br />

2 bestaande sporen. Het traject van de spoorlijn L50A loopt over een lengte van bijna 6 km op<br />

het grondgebied van de gemeente Ternat.<br />

Om twee extra sporen te kunnen aanleggen, moet de spoorwegbedd<strong>in</strong>g * langs beide zijden<br />

verbreed worden tot net voorbij de Heidestraat (als u vanuit Brussel komt). Vanaf daar liggen<br />

er s<strong>in</strong>ds enkele jaren al drie sporen en moet er enkel nog langs de zuidzijde een extra spoor bij<br />

komen.<br />

< GENT<br />

* Zie woordenlijst pag<strong>in</strong>a 21<br />

TERNAT<br />

02 Lijn L50A Brussel-Zuid – Denderlee<strong>uw</strong>: TERNAT<br />

GENT<br />

N285<br />

SI SSI SINT-NIKLAAS<br />

NT-NIK NNIKLA IKLAAS LA<br />

DENDERLEEUW<br />

ERL ER W<br />

BRUSSEL BRUS RU<br />

TERNAT TERN T<br />

HALLE<br />

MECHELEN<br />

MECHE M HEL H LEN L EN ENN<br />

AN<br />

Spoorlijn L50A tussen<br />

Brussel-Zuid en Denderlee<strong>uw</strong><br />

op vier sporen (18 km):<br />

- Brussels Hoofdstedelijk Gewest (7,5 km)<br />

- Vlaamse Gewest (10,5 km)<br />

- Grondgebied Ternat (5,5 km)<br />

DIL


BEEK<br />

OOSTENDE<br />

ZEEBRUGGE<br />

N8<br />

Pedeviaduct<br />

BRUGGE<br />

KORTRIJK<br />

TURNHOUT<br />

RO<br />

ATH<br />

GENT<br />

SINT-NIKLAAS<br />

DENDERLEEUW<br />

AULNOYE<br />

PARIJS<br />

EDINGEN<br />

BERGEN<br />

L50 A<br />

BRUSSEL<br />

TERNAT<br />

NIJVEL<br />

HALLE<br />

AMSTERDAM<br />

MECHELEN<br />

OTTIGNIES<br />

ANTWERPEN<br />

CHARLEROI<br />

Brussel Nationale luchthaven<br />

LEUVEN<br />

LOUVAIN-LA-NEUVE<br />

NAMUR<br />

TURNHOUT<br />

AARSCHOOT<br />

DINANT<br />

HASSELT<br />

Stopplaats<br />

Anderlecht<br />

N6<br />

GENK<br />

LUIK<br />

LIBRAMONT<br />

ANDERLECHT<br />

MAASTRICHT<br />

WELKENRAEDT<br />

AARLEN<br />

VERVIERS<br />

AIX-LA-CHAPELLE<br />

WALHORN<br />

KEULEN<br />

FRANKFORT<br />

<<br />

BRUSSEL<br />

Lijn L50A Brussel-Zuid – Denderlee<strong>uw</strong>: TERNAT 03


Een werf <strong>in</strong> <strong>uw</strong> <strong>buurt</strong>:<br />

Ternat<br />

L50A<br />

< GENT<br />

Dahlialaan & Bosstraat<br />

Deze bruggen blijven behouden.<br />

Zij zijn reeds voorzien op 4 sporen.


Sibbekensveldstraat<br />

De spoorwegbrug<br />

wordt verbreed.<br />

> Zie p. 07<br />

Heidestraat<br />

De spoorwegbrug<br />

wordt verbreed.<br />

> Zie p. 07<br />

2<br />

2<br />

Vianestraat-<br />

Hunselbeek<br />

De spoorwegbrug<br />

wordt verbreed.<br />

> Zie p. 08 2<br />

Overige werken<br />

Grondverbeter<strong>in</strong>gswerken<br />

Nutsleid<strong>in</strong>gen<br />

Hydraulische werken<br />

> Zie p. 12 4


Assesteenweg<br />

De spoorwegbrug<br />

wordt verbreed langs<br />

beide zijden.<br />

> Zie p. 08 2<br />

Molenveldlos<br />

De spoorwegbrug wordt<br />

verbreed.<br />

> Zie p. 09<br />

3<br />

2<br />

Weverstraat<br />

De brug <strong>in</strong> de Weverstraat<br />

wordt vernie<strong>uw</strong>d.<br />

> Zie p. 11<br />

Fijnestraat<br />

3<br />

Deze brug wordt, <strong>in</strong> het<br />

kader van de GENwerken,<br />

afgebroken en<br />

niet meer herbo<strong>uw</strong>d.


Spoorlijn L50A<br />

B<strong>in</strong>nen het grote GEN-project zal<br />

de lijn L50A tussen Brussel-Zuid en<br />

Denderlee<strong>uw</strong> voorzien worden van<br />

een derde en een vierde spoor.<br />

> Zie p. 04<br />

Schapenbaan<br />

De brug <strong>in</strong> de Schapenbaan<br />

wordt vernie<strong>uw</strong>d.<br />

> Zie p. 11<br />

1<br />

3<br />

1<br />

Veldbaan<br />

Deze brug wordt, <strong>in</strong> het kader<br />

van de GEN-werken, afgebroken<br />

en niet meer herbo<strong>uw</strong>d.<br />

Langestraat<br />

De spoorwegbrug<br />

wordt verbreed.<br />

> Zie p. 09<br />

BRUSSEL ><br />

2


1<br />

Van twee (of drie) naar vier sporen 1<br />

Deze GEN-werken gebeuren <strong>in</strong> twee grote stadia: de burgerlijke bo<strong>uw</strong>kunde enerzijds en<br />

spooruitrust<strong>in</strong>gswerken anderzijds. In Ternat zijn de werken burgerlijke bo<strong>uw</strong>kunde gestart.<br />

Wanneer die voltooid zijn, kunnen de spooruitrust<strong>in</strong>gswerken * beg<strong>in</strong>nen.<br />

Burgerlijke bo<strong>uw</strong>kunde<br />

Dit betreft de constructie van:<br />

Spoorwegbedd<strong>in</strong>gen;<br />

Kunstwerken : bruggen, viaducten,<br />

steunmuurconstructies, enz…;<br />

Overige werken.<br />

Spoorwegbedd<strong>in</strong>gen<br />

Een spoorwegbedd<strong>in</strong>g kan <strong>in</strong> ophog<strong>in</strong>g * of <strong>in</strong> <strong>in</strong>grav<strong>in</strong>g * liggen.<br />

Wanneer deze spoorwegbedd<strong>in</strong>gen verbreed worden, kan het<br />

bovendien soms nodig zijn steunmuurconstructies te bo<strong>uw</strong>en.<br />

Dit is nodig:<br />

<strong>in</strong> zones gevoelig voor afschuiv<strong>in</strong>g;<br />

om de terre<strong>in</strong><strong>in</strong>ame te beperken;<br />

om bestaande gebo<strong>uw</strong>en <strong>in</strong> stand te houden.<br />

Hiernaast v<strong>in</strong>dt u een overzicht van de verschillende manieren<br />

om een spoorwegbedd<strong>in</strong>g te verbreden.<br />

1 Meer uitleg over het GEN-project pag<strong>in</strong>a 14<br />

* Zie woordenlijst pag<strong>in</strong>a 21<br />

04 Lijn L50A Brussel-Zuid – Denderlee<strong>uw</strong>: TERNAT<br />

Kunstwerken<br />

Op de volgende bladzijden (p 6-11) v<strong>in</strong>dt u een overzicht van<br />

alle bruggen die op grondgebied Ternat moeten worden aangepast<br />

om ruimte te geven aan twee extra sporen op of onder deze<br />

bruggen.<br />

Sommige bruggen worden verbreed, andere worden <strong>in</strong> hun geheel<br />

afgebroken en nadien weer opgebo<strong>uw</strong>d De bruggen terhoogte<br />

van de Fijnestraat en de Veldbaan worden afgebroken en<br />

niet weer herbo<strong>uw</strong>d.<br />

Overige werken<br />

B<strong>in</strong>nen de burgerlijke bo<strong>uw</strong>kunde vallen eveneens tal van andere<br />

werken zoals hydraulische werken, grondverbeter<strong>in</strong>gswerken,<br />

enz. Hierover v<strong>in</strong>dt u meer <strong>in</strong>formatie vanaf bladzijde 12.<br />

De werken burgerlijke<br />

bo<strong>uw</strong>kunde <strong>in</strong><br />

Ternat zijn gestart op<br />

31 oktober 2009. Deze<br />

duren ongeveer 3 jaar.<br />

Nadien kunnen de<br />

spooruitrust<strong>in</strong>gswerken *<br />

starten.


Type steunmuurconstructie:<br />

secanspalenwand *<br />

Type steunmuurconstructie:<br />

groen terras<br />

Hieronder ziet u de verschillende manieren om een spoorwegbedd<strong>in</strong>g te verbreden:<br />

Spoorwegbedd<strong>in</strong>g <strong>in</strong> ophog<strong>in</strong>g * : De grijze zone duidt het nie<strong>uw</strong>e stuk bedd<strong>in</strong>g aan. Het bru<strong>in</strong>e gedeelte is de berm zoals die was vóór de verbred<strong>in</strong>g<br />

In ophog<strong>in</strong>g<br />

vb. Tussen de Assesteenweg en de Vianestraat.<br />

In <strong>in</strong>grav<strong>in</strong>g<br />

vb. Tussen de Langestraat en de Assesteenweg.<br />

Spooruitrust<strong>in</strong>gswerken<br />

Wanneer de werken burgerlijke bo<strong>uw</strong>kunde afgerond zijn, kunnen<br />

de spooruitrust<strong>in</strong>gswerken starten. Deze spooruitrust<strong>in</strong>gswerken<br />

zullen eveneens ongeveer drie jaar <strong>in</strong> beslag nemen.<br />

* Zie woordenlijst pag<strong>in</strong>a 21<br />

In ophog<strong>in</strong>g met groene terrassen<br />

vb. Ter hoogte van de Vianestraat.<br />

Spoorwegbedd<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>in</strong>grav<strong>in</strong>g * : De gestreepte zone duidt de berm aan zoals de was voor de verbred<strong>in</strong>g<br />

In <strong>in</strong>grav<strong>in</strong>g met groene terrassen<br />

vb. Ter hoogte van de Fijnestraat.<br />

Deze werken verlopen <strong>in</strong> verschillende fasen<br />

Aanbrengen van ballast * ;<br />

Plaatsen van betonnen dwarsliggers * ;<br />

Plaatsen van de sporen;<br />

Monteren van de bovenleid<strong>in</strong>gen * ;<br />

Installeren van kabels en se<strong>in</strong><strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g.<br />

In ophog<strong>in</strong>g met steunmuur (secanspalenwand)<br />

vb. Tussen de Vianestraat en de Sibbekensveldweg.<br />

In <strong>in</strong>grav<strong>in</strong>g met steunmuur (secanspalenwand)<br />

vb. Ter hoogte van het belgacomgebo<strong>uw</strong><br />

<strong>in</strong> de Weverstraat.<br />

Lijn L50A Brussel-Zuid – Denderlee<strong>uw</strong>: TERNAT 05


2<br />

Spoorwegbruggen verbreden<br />

Om de tre<strong>in</strong>en straks over vier sporen te kunnen laten rijden, moeten de spoorwegbruggen<br />

die nu twee sporen ondersteunen aan weerszijden worden verbreed. We bo<strong>uw</strong>en een nie<strong>uw</strong>e<br />

spoorwegbrug langs elke kant van de bestaande brug.<br />

Hoe gaan we te werk?<br />

➀ ➁<br />

➂ ➃<br />

➄ ➅<br />

06 Lijn L50A Brussel-Zuid – Denderlee<strong>uw</strong>: TERNAT<br />

1 Bestaande<br />

spoorwegbrug.<br />

2 In een eerste fase<br />

wordt er langs<br />

weerszijden van de<br />

bestaande sporen<br />

een grondmassief<br />

aangebracht.<br />

3 In een tweede<br />

fase worden er<br />

langs weerszijden<br />

paalfunder<strong>in</strong>gen<br />

aangebracht<br />

<strong>in</strong> het nie<strong>uw</strong>e<br />

grondmassief.<br />

4 Nadien worden er<br />

langs weerszijden<br />

betonnen<br />

constructies<br />

geplaatst waarop<br />

nadien het nie<strong>uw</strong>e<br />

brugdek wordt<br />

aangebracht.<br />

5 Het nie<strong>uw</strong>e brugdek<br />

wordt aangebracht.<br />

6 De nie<strong>uw</strong>e brug telt<br />

nu 4 spoorwegen.


Hieronder v<strong>in</strong>dt u telkens een foto van de bestaande brug met daarnaast een simulatie van de<br />

verbrede brug.<br />

Heidestraat<br />

Sibbekensveldstraat<br />

Lijn L50A Brussel-Zuid – Denderlee<strong>uw</strong>: TERNAT 07


Vianestraat<br />

Assesteenweg<br />

Veldbaan<br />

08 Lijn L50A Brussel-Zuid – Denderlee<strong>uw</strong>: TERNAT


Molenveldlos<br />

Langestraat<br />

Fijnestraat<br />

Lijn L50A Brussel-Zuid – Denderlee<strong>uw</strong>: TERNAT 09


4 De brug ná de werken: de nie<strong>uw</strong>e brug geeft nu ruimte aan twee extra sporen.<br />

*Zie woordenlijst pag<strong>in</strong>a 21<br />

3<br />

Bruggen vernie<strong>uw</strong>en<br />

De bruggen <strong>in</strong> de Weverstraat en de Schapenbaan zullen worden afgebroken. Nadien komt er<br />

<strong>in</strong> beide straten op dezelfde plaats een nie<strong>uw</strong>e brug die ruimte geeft aan twee extra sporen.<br />

Hoe gaan we te werk?<br />

1 De brug vóór de werken: de huidige<br />

brug geeft ruimte aan twee sporen.<br />

10 Lijn L50A Brussel-Zuid – Denderlee<strong>uw</strong>: TERNAT<br />

2 Langs weerszijden van de brug<br />

wordt het gedeelte buiten de<br />

spoorwegbedd<strong>in</strong>g * doorgezaagd<br />

en weggehaald.<br />

3 De brug wordt opgelicht met een<br />

kraan.


Hieronder v<strong>in</strong>dt u telkens een foto van de bestaande brug met daarnaast een simulatie van de<br />

nie<strong>uw</strong>e brug.<br />

Weverstraat<br />

Schapenbaan<br />

Lijn L50A Brussel-Zuid – Denderlee<strong>uw</strong>: TERNAT 11<br />

Weverstraat


*Zie woordenlijst pag<strong>in</strong>a 21<br />

4<br />

Overige werken<br />

Grondverbeter<strong>in</strong>gswerken<br />

Wanneer we een ophog<strong>in</strong>g * moeten maken (zie ook pag<strong>in</strong>a 4)<br />

om een spoorwegbedd<strong>in</strong>g * te verbreden, moeten we de ondergrond<br />

eerst geschikt maken om nadien het gewicht van de ophog<strong>in</strong>g,<br />

de sporen en de tre<strong>in</strong>en te kunnen dragen.<br />

In bepaalde gevallen maken we hiertoe gebruik van schroefpalen<br />

<strong>in</strong> de grond. Daarbovenop komt een laag met stenen en<br />

daarbovenop de grondophog<strong>in</strong>g.<br />

Nutsleid<strong>in</strong>gen<br />

Tal van nutsleid<strong>in</strong>gen dienen te worden verplaatst ten gevolge<br />

van de uitbreid<strong>in</strong>gswerken van de spoorlijn L50A.<br />

Fluxysleid<strong>in</strong>g<br />

Ter hoogte van Ternat bev<strong>in</strong>dt zich een ondergrondse gasvervoerleid<strong>in</strong>g<br />

van FLUXYS.<br />

Deze leid<strong>in</strong>g kruist de spoorlijn iets voorbij de Weverstraat.<br />

Omwille van de aanleg van de extra sporen wordt een beschermplaat<br />

gebo<strong>uw</strong>d boven deze gasleid<strong>in</strong>g.<br />

12 LIJN L50A BRUSSEL-ZUID – DENDERLEEUW: TERNAT<br />

Veldbaan<br />

In Ternat zullen er grondverbeter<strong>in</strong>gswerken worden uitgevoerd<br />

tussen:<br />

de Sibbekensveldstraat en de Vianestraat;<br />

de Assesteenweg en de Weverstraat;<br />

de Langestraat en de Schapenbaan.<br />

Belgacomkabels<br />

Vanaf de Langestraat tot de Heidestraat loopt een belangrijke<br />

bundel telefoonkabels parallel met het huidige spoor. Deze<br />

bundel moet over de hele lengte verplaatst worden om plaats<br />

te maken voor het derde en vierde spoor.<br />

Daarnaast loopt er een bundel kabels over de brug van de<br />

Weverstraat. Omdat deze brug wordt afgebroken en vervangen<br />

door een nie<strong>uw</strong>e brug moeten deze kabels eerst worden<br />

verplaatst en omgeleid onder de sporen.


De huidige Keurebeek<br />

is ongeveer 100m<br />

<strong>in</strong>gebuisd. Dit<br />

gedeelte wordt<br />

parallel verschoven en<br />

terug opengemaakt.<br />

Hydraulische werken<br />

Constructie debietregelaar * Keurebeek<br />

Het waterpeil van de Keurebeek wordt geregeld door een debietregelaar.<br />

Dit is een constructie die het waterpeil stroomopwaarts<br />

regelt.<br />

Deze huidige constructie ligt nu op de plaats waar straks een<br />

extra spoor zal komen. Daarom wordt deze debietregelaar afgebroken.<br />

<strong>Infrabel</strong> bo<strong>uw</strong>t een nie<strong>uw</strong>e verderop (100m verder<br />

stroomafwaarts van de Keurebeek, richt<strong>in</strong>g Gent).<br />

Huidige debietregelaar Keurebeek.<br />

*Zie woordenlijst pag<strong>in</strong>a 21<br />

Verlengen duikers *<br />

Brug Molenveldlos<br />

Duiker Keurebeek<br />

Net zoals bruggen moeten verbreed worden om ruimte te maken<br />

voor twee extra sporen, zo moeten ook enkele duikers die<br />

onder de sporen doorlopen verlengd worden.<br />

De duikers van volgende beken dienen verlengd te worden:<br />

Terl<strong>in</strong>denbeek;<br />

Keurebeek/Klapscheutbeek;<br />

Hunselbeek;<br />

Muggebeek.<br />

Rioler<strong>in</strong>g Heidestraat<br />

De rioolbuis die vertrekt aan de Heidestraat loopt parallel<br />

met de sporen tot aan de Vianestraat waar ze uitkomt <strong>in</strong> de<br />

Hunselbeek. Deze rioolbuis zal door <strong>Infrabel</strong> vervangen worden<br />

om twee redenen:<br />

de buis moet verplaatst worden voor de aanleg van een extra<br />

spoor;<br />

de buis is momenteel <strong>in</strong> een erg slechte staat en is aan vervang<strong>in</strong>g<br />

toe.<br />

LIJN L50A BRUSSEL-ZUID – DENDERLEEUW: TERNAT 13


Wat is het GEN?<br />

Brussel en omgev<strong>in</strong>g happen momenteel naar adem onder de toenemende druk van het<br />

wegverkeer. Een effi ciënt alternatief is noodzakelijk. Daarom hebben de federale reger<strong>in</strong>g en<br />

de drie gewesten beslist om het tre<strong>in</strong>aanbod <strong>in</strong> België te verhogen met 50% tegen 2016.<br />

Dankzij de geleidelijke <strong>in</strong>gebruikname van het GEN (Gewestelijk Expresnet) zal het aanbod<br />

van het openbaar vervoer <strong>in</strong> en rond Brussel aanzienlijk verhogen. Dat moet onze hoofdstad<br />

verlichten van het drukke wegverkeer.<br />

Om <strong>in</strong> en rond Brussel een tre<strong>in</strong>aanbod te kunnen organiseren<br />

dat werkelijk een efficiënt alternatief vormt op kon<strong>in</strong>g auto,<br />

moet de capaciteit van het bestaande spoorwegnet stijgen.<br />

In het kader van het GEN betekent dit onder meer dat het aantal<br />

sporen op de bestaande spoorlijnen naar Brussel verhoogd<br />

moet worden.<br />

De capaciteit van het merendeel van die lijnen bestaat momenteel<br />

uit twee of drie sporen. Doordat deze lijnen naar 4<br />

sporen worden uitgebreid, zullen de GEN-tre<strong>in</strong>en gebruik kunnen<br />

maken van een eigen spoor<strong>in</strong>frastructuur.<br />

Twee sporen zijn bestemd voor het plaatselijke tre<strong>in</strong>verkeer<br />

(GEN-tre<strong>in</strong>en en piekuurtre<strong>in</strong>en) en de twee andere sporen<br />

zullen gebruikt worden door de rechtstreekse tre<strong>in</strong>en (IC-IR).<br />

Eenmaal het GEN voltooid is, zullen de reizigers zich dankzij<br />

regelmatige tre<strong>in</strong>en (iedere 15 m<strong>in</strong>uten tijdens de spits) gemakkelijk<br />

kunnen verplaatsen <strong>in</strong> een straal van 30 km <strong>in</strong> en<br />

rond Brussel.<br />

14 Lijn L50A Brussel-Zuid – Denderlee<strong>uw</strong>: TERNAT<br />

Om deze hoge tre<strong>in</strong>frequentie mogelijk te maken, moeten<br />

5 lijnen richt<strong>in</strong>g Brussel uitgebreid worden naar 4 sporen:<br />

Brussel - Halle (L96): de werken om de lijn uit te breiden<br />

naar vier sporen werden uitgevoerd <strong>in</strong> het kader van de aanleg<br />

van de hogesnelheidslijn tussen Brussel en de Franse<br />

grens. Er kwam een nie<strong>uw</strong> station <strong>in</strong> Halle en de stopplaatsen<br />

van Vorst-Zuid, Ruisbroek, Lot, Buiz<strong>in</strong>gen en Lembeek werden<br />

gemoderniseerd;<br />

Brussel - Leuven (L36): de werken om de lijn uit te breiden<br />

naar vier sporen zijn afgerond. Twee nie<strong>uw</strong>e stations zijn<br />

voorzien <strong>in</strong> Zaventem en Kortenberg. De stopplaatsen Haren-<br />

Zuid, Diegem, Nossegem, Erps-Kwerps, Veltem en Herent<br />

worden gemoderniseerd;<br />

Brussel - Ottignies (L161): de werken om de lijn uit te breiden<br />

naar vier sporen, zijn aan de gang;<br />

Brussel - Nijvel (L124): de werken om de lijn uit te breiden<br />

naar vier sporen, zijn aan de gang;<br />

Brussel - Denderlee<strong>uw</strong> (L50A): de werken om de lijn uit te<br />

breiden naar vier sporen, zijn volop <strong>in</strong> uitvoer<strong>in</strong>g.<br />

E<strong>in</strong>de van de werken: 2016.<br />

Volledige <strong>in</strong>gebruiknem<strong>in</strong>g<br />

van het GEN-netwerk: 2016.


Gent<br />

Denderlee<strong>uw</strong><br />

Dendermonde<br />

Ternat<br />

Lijn 50 A<br />

Asse<br />

Bergen<br />

Doornik<br />

Buiz<strong>in</strong>gen<br />

Halle<br />

Lot<br />

Vorst-Zuid<br />

Ruisbroek<br />

Huiz<strong>in</strong>gen<br />

Vorst-Oost<br />

Arcaden+<br />

Ukkel-Stalle Boondaal<br />

Ukkel-<br />

Diesdelle<br />

Kallevoet S<strong>in</strong>t-Job<br />

Moensberg<br />

L<strong>in</strong>kebeek<br />

Beersel<br />

Holleken<br />

De Hoek<br />

Watermaal<br />

S<strong>in</strong>t-Genesius-Rode<br />

Antwerpen<br />

Mechelen<br />

Vilvoorde<br />

Bosvoorde<br />

Groenendaal<br />

Hoeilaart<br />

Brussel-Nationaal-<br />

Luchthaven<br />

SCHAARBEEK<br />

Schaarbeek-Josaphat<br />

Luxemburg<br />

Mouterij<br />

Delta<br />

+<br />

Simonis +<br />

Brussel-West +<br />

Zellik<br />

S<strong>in</strong>t-Agatha-Berchem<br />

Jette<br />

Haren<br />

Diegem<br />

Zuid<br />

Bockstael<br />

Haren<br />

Zaventem<br />

Bordet<br />

Evere<br />

Leuven<br />

Luik<br />

Nossegem<br />

Dilbeek<br />

BRUSSEL-NOORD<br />

Congres<br />

BRUSSEL-CENTRAAL<br />

Meiser<br />

Kapellekerk<br />

Schuman<br />

BRUSSEL-ZUID<br />

Anderlecht<br />

Merode<br />

Etterbeek<br />

+<br />

Lijn 36<br />

Watermaal - Schuman - Josaphat<br />

Lijn 96 Lijn 124<br />

De grote pr<strong>in</strong>cipes van het GEN<br />

Tegen 2016 staat het GEN voor:<br />

een nie<strong>uw</strong>e mobiliteit op 8 tre<strong>in</strong>verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gen<br />

naar Brussel, <strong>in</strong> een straal van<br />

30 km rond de hoofdstad;<br />

elke 15 m<strong>in</strong>uten een tre<strong>in</strong> tijdens de<br />

spitsuren;<br />

een geoptimaliseerd aansluit<strong>in</strong>gssysteem;<br />

een geïntegreerd tariefbeleid met de andere<br />

transportmiddelen;<br />

120 gemoderniseerde stations en stopplaatsen.<br />

Buda<br />

Machelen<br />

Eigenbrakel<br />

Nijvel<br />

Charleroi<br />

En morgen… met het GEN<br />

Tegen 2016, zal het Gewestelijk Expresnet<br />

aan de tre<strong>in</strong>reizigers een meer evenwichtige<br />

dienstverlen<strong>in</strong>g kunnen aanbieden.<br />

De GEN-tre<strong>in</strong>en zullen <strong>in</strong>derdaad <strong>in</strong> alle<br />

stations stoppen en zo zorgen voor betere<br />

aansluit<strong>in</strong>gen met de IC/IR-tre<strong>in</strong>en.<br />

Terhulpen<br />

Genval<br />

Lijn 161<br />

Ottignies<br />

Namen<br />

Luxemburg<br />

+ : nie<strong>uw</strong>e voorziene stopplaatsen of haltes <strong>in</strong> huidige toestand<br />

Bovendien zorgt het GEN ervoor dat:<br />

de reizigers zich makkelijker van, naar<br />

en <strong>in</strong> de hoofdstad kunnen verplaatsen<br />

tijdens de spitsuren;<br />

er m<strong>in</strong>der doorgaand verkeer zal zijn <strong>in</strong> de<br />

bebo<strong>uw</strong>de kommen;<br />

er aan de automobilisten een betro<strong>uw</strong>baar<br />

en effi ciënt alternatief kan worden<br />

aangeboden voor het vaak exclusieve en<br />

systematische gebruik van de wagen;<br />

het spoor op een effi ciënte manier een<br />

positieve bijdrage kan leveren aan de<br />

oploss<strong>in</strong>g van de mobiliteitsproblemen.<br />

Lijn L50A Brussel-Zuid – Denderlee<strong>uw</strong>: TERNAT 15


Maatregelen voor<br />

de <strong>buurt</strong>bewoners<br />

Tijdens de werken:<br />

<strong>Infrabel</strong> wenst de <strong>buurt</strong>bewoners zoveel mogelijk te sparen<br />

van alle ongemakken ten gevolge van de werken die ze zullen<br />

uitvoeren.<br />

Daarom verb<strong>in</strong>den de projectverantwoordelijken zich er toe<br />

om:<br />

de <strong>buurt</strong>bewoners op voorhand te verwittigen over alle<br />

nacht- en weekendwerken aan de hand van <strong>in</strong>foberichten;<br />

de nacht- en weekendwerken tot een strikt m<strong>in</strong>imum te<br />

beperken, en de doorstrom<strong>in</strong>g van het tre<strong>in</strong>verkeer en de veiligheid<br />

van de mensen altijd te verzekeren;<br />

het vervoer van de werfwagens over de weg <strong>in</strong> samenspraak<br />

met de bevoegde gewestelijke en gemeentelijke overheden<br />

zodanig te organiseren dat het zoveel mogelijk via de grote<br />

verkeersassen verloopt;<br />

16 Lijn L50A Brussel-Zuid – Denderlee<strong>uw</strong>: TERNAT<br />

de tril- en geluidsh<strong>in</strong>der tijdens de werken te beperken;<br />

duidelijk aangeduide omleid<strong>in</strong>gen te voorzien (de omleid<strong>in</strong>gen<br />

worden opgesteld <strong>in</strong> samenspraak met de gemeente):<br />

- de Langestraat, Vianestraat, Sibbekensveldweg en de<br />

Heidestraat worden gedurende m<strong>in</strong>imale periodes afgesloten.<br />

Via de omleid<strong>in</strong>gen zal er echter altijd een alternatieve<br />

weg voorzien worden;<br />

- de te vernie<strong>uw</strong>en bruggen, Schapenbaan en Weverstraat, zullen<br />

voor een langere tijd worden afgesloten. Deze bruggen<br />

zullen echter nooit op hetzelfde moment afgesloten zijn;<br />

- de Assesteenweg (N285) zal te allen tijde voor alle verkeer<br />

toegankelijk blijven. De toegankelijkheid tot het recyclagecentrum<br />

blijft altijd gegarandeerd.<br />

Bovendien kunnen de <strong>buurt</strong>bewoners met hun vragen en opmerk<strong>in</strong>gen<br />

altijd terecht bij de cel “Info Buurtbewoners”.


Groene geluidsmuur<br />

Na de werken:<br />

<strong>Infrabel</strong> wenst de eventuele ongemakken voor de <strong>buurt</strong>bewoners<br />

ten gevolge van haar werken zoveel als mogelijk te<br />

beperken:<br />

Geluidsschermen<br />

Om de geluidsh<strong>in</strong>der te beperken, worden tijdens deze werken<br />

op bepaalde plaatsen geluidswerende muren geplaatst. Deze<br />

geluidsschermen komen op de plaatsen zoals voorgesteld door<br />

de deskundigen <strong>in</strong> het milieueffectenrapport * en zijn <strong>in</strong> overeenstemm<strong>in</strong>g<br />

met de afgeleverde stedenbo<strong>uw</strong>kundige vergunn<strong>in</strong>g<br />

voor de werken.<br />

Het type en de lengte ervan wordt bepaald <strong>in</strong> functie van hun<br />

efficiëntie. In de regio Ternat zullen we drie verschillende types<br />

geluidsschermen plaatsen:<br />

*Zie woordenlijst pag<strong>in</strong>a 21<br />

Geluidswand <strong>in</strong><br />

houtvezelbeton<br />

Groene geluidschermen<br />

- ten zuiden van de sporen tussen de Schapenbaan en de<br />

Langestraat;<br />

- ten zuiden tussen de Sibbekensveldstraat en de<br />

Vianestraat.<br />

Alum<strong>in</strong>ium panelen (hier komt een geluidsscherm<br />

bovenop de bestaande steunmuur)<br />

- ten noorden van de sporen ter hoogte van de Klimopwijk;<br />

- ten noorden van de sporen ter hoogte van de Dahlialaan.<br />

Geluidsschermen <strong>in</strong> houtvezelbeton<br />

-ten zuiden van de sporen ter hoogte van de Leliestraat;<br />

- ten zuiden van de sporen en ten noorden van de sporen ter<br />

hoogte van de Heidestraat;<br />

- ten zuiden van de sporen ter hoogte van de Bosstraat.<br />

Lijn L50A Brussel-Zuid – Denderlee<strong>uw</strong>: TERNAT 17


Wegeniswerken<br />

Verschillende wegen ter hoogte van de werkzaamheden, zullen<br />

vernie<strong>uw</strong>d of verplaatst worden.<br />

Volgende wegen zullen verplaatst worden om plaats te maken<br />

voor een extra spoor:<br />

Veldweg ten zuiden van de sporen tussen de Veldbaan en de<br />

Langestraat;<br />

weg ten zuiden van de sporen ter hoogte van de<br />

Schapenbaan;<br />

Veldweg ten zuiden van de sporen vanaf de Assesteenweg<br />

tot de Vianestraat;<br />

Veldweg ten noorden van de sporen tussen de Heidestraat<br />

en de Dahlialaan.<br />

18 Lijn L50A Brussel-Zuid – Denderlee<strong>uw</strong>: TERNAT<br />

Volgende stukken weg (ter hoogte van de brug) zullen<br />

vernie<strong>uw</strong>d worden:<br />

Schapenbaan;<br />

Langestraat;<br />

Weverstraat;<br />

Vianestraat;<br />

Heidestraat.


Fietsroutenetwerk<br />

Samen met de uitbreid<strong>in</strong>gswerken van de spoorlijn L50A bo<strong>uw</strong>t<br />

<strong>Infrabel</strong> een fietsroute uit, parallel met de spoorlijn L50A zowel<br />

op het grondgebied van de gemeente Dilbeek als Ternat.<br />

Na de werken zal het mogelijk zijn om van Lombeek tot<br />

Anderlecht te fietsen langsheen de spoorlijn L50A.<br />

Deze fietsroute zal bestaan uit een aaneenschakel<strong>in</strong>g van<br />

bestaande wegen, opnie<strong>uw</strong> aangelegde wegen en nie<strong>uw</strong>e<br />

fietspaden.<br />

Lijn L50A Brussel-Zuid – Denderlee<strong>uw</strong>: TERNAT 19


Vraag & antwoord<br />

Wat mag u verwachten van de cel “Info Buurtbewoners”?<br />

1. U kan met al <strong>uw</strong> - algemene of specifieke - vragen of<br />

opmerk<strong>in</strong>gen over een werf <strong>in</strong> <strong>uw</strong> <strong>buurt</strong> iedere dag<br />

van 07u00 tot 22u00 terecht op het groene nummer<br />

0800 55 000 of via e-mail op het adres<br />

<strong>in</strong>fo.projecten@<strong>in</strong>frabel.be.<br />

2. We houden u op de hoogte van nacht- en weekendwerken<br />

via <strong>in</strong>foberichten.<br />

3. We organiseren regelmatig <strong>in</strong>fovergader<strong>in</strong>gen om de werken<br />

die <strong>in</strong> <strong>uw</strong> <strong>buurt</strong> worden uitgevoerd toe te lichten.<br />

4. Op www.<strong>in</strong>fo<strong>buurt</strong>bewoners.be v<strong>in</strong>dt u verdere <strong>in</strong>formatie<br />

over onze projecten en werven, en over <strong>uw</strong> rechten als<br />

<strong>buurt</strong>bewoner van een spoorweg.<br />

Waarom zijn er soms nacht- en weekendwerken?<br />

Om werken te kunnen uitvoeren waarvoor het tre<strong>in</strong>verkeer<br />

moet worden stilgelegd, maakt <strong>Infrabel</strong> vooral gebruik van<br />

periodes van l<strong>uw</strong> tre<strong>in</strong>verkeer tijdens het weekend, of van de<br />

onderbrek<strong>in</strong>g van het tre<strong>in</strong>verkeer ’s nachts (tussen 23u00 en<br />

05u00). Deze werken blijven uiteraard beperkt tot het strikt<br />

noodzakelijke.<br />

Via de verspreid<strong>in</strong>g van <strong>in</strong>foberichten verwittigt de cel “Info<br />

Buurtbewoners” de omwonenden over de juiste data en uren<br />

waarop er nacht- en weekendwerken zullen plaatsv<strong>in</strong>den.<br />

20 Lijn L50A Brussel-Zuid – Denderlee<strong>uw</strong>: TERNAT<br />

Hebt u last van een bijzonder ongemak?<br />

De cel “Info Buurtbewoners” neemt nota van <strong>uw</strong> probleem en<br />

<strong>uw</strong> gegevens en contacteert de werfleid<strong>in</strong>g om naar een oploss<strong>in</strong>g<br />

te zoeken. “Info Buurtbewoners” neemt vervolgens opnie<strong>uw</strong><br />

contact met u op om u op de hoogte te houden van de opvolg<strong>in</strong>g<br />

van <strong>uw</strong> probleem.


Woordenlijst<br />

Ballast<br />

Steenslag dat het gewicht van de tre<strong>in</strong>en gelijkmatig verdeelt<br />

over de spoorwegbedd<strong>in</strong>g.<br />

Bovenleid<strong>in</strong>gen<br />

Op palen opgehangen kabels onder spann<strong>in</strong>g, zowel mechanisch<br />

als elektrisch, die zorgen voor de energievoorzien<strong>in</strong>g van<br />

de tre<strong>in</strong>en.<br />

Debietregelaar<br />

Constructie die het waterpeil van een waterloop regelt. Als het<br />

water te hoog komt, zorgt de regelaar ervoor dat het maximale<br />

waterpeil niet overstegen wordt.<br />

Duiker<br />

Ingekokerde waterloop die onder de sporen loopt.<br />

Dwarsliggers<br />

Houten of betonnen balken die de spoorstaven ondersteunen.<br />

Ingegraven<br />

De spoorlijn ligt lager dan de omgev<strong>in</strong>g.<br />

Milieueffectenrapport (MER)<br />

Rapport dat beschrijft welke effecten een project zal hebben<br />

op de leefomgev<strong>in</strong>g. Dit rapport, goedgekeurd door de dienst<br />

MER van de Vlaamse overheid, wordt steeds bij een aanvraag<br />

tot stedenbo<strong>uw</strong>kundeige vergunn<strong>in</strong>g (bo<strong>uw</strong>aanvraag) toegevoegd<br />

tot het dossier.<br />

Opgehoogd<br />

De spoorlijn ligt hoger dan de omgev<strong>in</strong>g.<br />

Secanspalenwand<br />

Steunmuurconstructie gevormd door een palenrij.<br />

Spooruitrust<strong>in</strong>gswerken<br />

Werken die worden uitgevoerd na de werken burgerlijke<br />

bo<strong>uw</strong>kunde. Deze werken verlopen <strong>in</strong> verschillende fasen:<br />

aanbrengen van ballast; plaatsen van betonnen dwarsliggers;<br />

plaatsen van de sporen en monteren van de bovenleid<strong>in</strong>gen.<br />

Spoorwegbedd<strong>in</strong>g<br />

Oppervlakte van het terre<strong>in</strong> die wordt <strong>in</strong>genomen door de<br />

spoorlijn.<br />

Lijn L50A Brussel-Zuid – Denderlee<strong>uw</strong>: TERNAT 21


<strong>Infrabel</strong> beantwoordt<br />

<strong>uw</strong> vragen<br />

ISO 9001:2008 GECERTIFICEERD<br />

Contacteer “Info Buurtbewoners” met al <strong>uw</strong><br />

vragen over de spoorwerkzaamheden <strong>in</strong> <strong>uw</strong> <strong>buurt</strong>.<br />

www.<strong>in</strong>fo<strong>buurt</strong>bewoners.be<br />

<strong>in</strong>fo.projecten@<strong>in</strong>frabel.be<br />

Elke dag, van 7u tot 22u<br />

Verantwoordelijke uitgever: Benoît Gilson - Barastraat 110, 1070 Brussel - Coörd<strong>in</strong>ator : Leila Kandil - 1 ste druk, april 2010<br />

Grafi sche vormgev<strong>in</strong>g & productie: Concerto - Beeldmateriaal: NMBS-Hold<strong>in</strong>g - <strong>Infrabel</strong>, Tuc Rail, Concerto.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!