jaarbrochure 2010 - DLV Plant

dlvplant.nl

jaarbrochure 2010 - DLV Plant

DLV Plant

jaarbrochure 2010

Passie voor Planten!


Passie voor Planten!

Jacco van der Wekken, directeur DLV Plant

DLV Plant waardeert haar klanten, partners en medewerkers.

Klanten en partners van DLV Plant wil ik bedanken voor het

vertrouwen dat zij in ons hebben, en mijn waardering

spreek ik uit voor alle medewerkers die dagelijks klaar

staan voor klanten én voor elkaar. Het is mijn wens om

ook in 2010 samen te werken aan de innovatieve

toepassing van onze kennis, en daarmee onze meer-

waarde voor ondernemers ook in dit jaar te bevestigen.”


DLV Plant is een toonaangevende en onafhankelijke advies- en onderzoekspartner voor de plantaardige

sectoren. Door voortdurend vernieuwende en eigentijdse diensten en producten in de markt te zetten

creëert DLV Plant meerwaarde voor ondernemers. DLV Plant heeft een groot aantal ervaren, hoogopgeleide

en gekwalificeerde medewerkers in dienst waardoor de kwaliteit in de uitvoering van

adviezen en (onderzoeks)projecten gewaarborgd is. In 2009 werd DLV Plant door de jury van het BMC

Programma (Kamer van Koophandel, VNO-NCW, Nyenrode, Management team en Deloitte) verkozen

tot een van de 50 Best Managed Companies.

DLV Plant adviseert bij de bedrijfsvoering, speelt een bepalende rol

in innovatieve praktijkonderzoeksprojecten en ontwikkelt zich internationaal

verder. Kennisopbouw binnen de eigen organisatie, het

netwerk binnen de plantaardige sectoren en de breedte van de dienstverlening

zijn de pijlers onder DLV Plant. De betrokkenheid bij en

enthousiasme voor de sector is samengevat in de slogan ‘Passie voor

Planten’. In deze brochure zijn per sector de meest actuele projecten

van 2009/2010 weergegeven.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

DLV Plant geeft concreet vorm aan maatschappelijk verantwoord

ondernemen door bij te dragen aan missies voor Agriterra naar ontwikkelingslanden.

Zo zijn bijvoorbeeld eind 2009 twee adviseurs in

Cambodja geweest. Deze missie was in samenwerking met Agriterra.

Het doel van de missie was lokale telers van vollegrondsgroenten

technisch te adviseren. De levensstandaard en de kennis van land­ en

tuinbouw waren beide erg laag. Met basisadviezen, bijvoorbeeld over

juiste vruchtwisseling, zijn grote verbeteringen in deze regio mogelijk.

DLV Plant investeert in

• Uitbouw van de adviesactiviteiten (door interne kennisontwikkeling

en opleiding, het opzetten van het teeltadviesondersteunde systeem

QMS in alle sectoren enzovoort).

• Uitbouw van haar activiteiten in praktijkonderzoek.

• Uitbouw van haar internationale activiteiten.

DLV Plant specialiseert zich verder in bodemadvies

De vraag naar specialistisch bodemadvies neemt toe. Met

een team van acht bodemspecialisten is DLV Plant actief om

akkerbouwers van dienst te zijn en unieke kennis te leveren.

De bodemspecialisten richten zich op bodemverbetering,

drainage, bodemverdichting, ontwatering, bodemverlichting,

peilbeheer/waterkwantiteit.

DLV Plant in cijfers

Totaal aantal medewerkers 175

Werkzaam vanuit Nederland 160

Werkzaam vanuit buitenlandse

vestigingen

15

Groei aantal medewerkers 2009 4,7%

Groei omzet 2009 5%

Aantal klanten 9000

Actief in 40 landen

Nieuw

initiatief

Bruto omzet in 2009 17 miljoen euro, waarvan

1 miljoen door buitenlandse

dochterondernemingen


Advies

Advisering van primaire ondernemers in de plantaardige sectoren is

de kern van DLV Plant. Dit advies wordt voornamelijk gegeven in de

vorm van bedrijfsbegeleiding, daarbij rekening houdend met actuele

ontwikkelingen op teelttechnisch gebied én ook met de ontwikkeling

van het bedrijf. Sterke punten van DLV Plant zijn het opbouwen en

delen van objectieve kennis, het netwerk binnen de agrarische en

aanpalende sectoren en de breedte van de dienstverlening.

Projecten

DLV Plant is betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van grote,

landelijke en/of sectoroverschrijdende projecten die verankerd zijn in

de primaire sector. Veel projecten vertalen innovaties vanuit onderzoek

concreet naar toepassing op bedrijven. Opdrachtgevers zijn zowel de

agribusiness als (semi)overheden. DLV Plant zet haar eigen projectleiders

in. Adviseurs en onderzoekers van DLV Plant werken samen

aan de uitvoering.

Onderzoek

Goed onderzoek kan leiden tot een lagere kostprijs, hogere kwaliteit

of meer opbrengst en daarmee tot een beter bedrijfsrendement en voorsprong

op de concurrentie. Team Onderzoek van DLV Plant bestaat

uit wetenschappelijke onderzoekers die dagelijks met gewassen werken.

Door de praktijkkennis en expertise van de onderzoekers en de adviseurs

uit de verschillende plantaardige sectoren van DLV Plant te

bundelen, is het team breed inzetbaar voor zowel het oplossen van

praktijkproblemen als het initiëren van innovatieve ontwikkelingen.

Internationaal

De meeste buitenlandse activiteiten van DLV Plant vinden plaats in

Europa. Binnen West Europa zijn de adviseurs voornamelijk actief in

België, Duitsland, Engeland, Denemarken, Zweden, Spanje, Polen en

Frankrijk. Voor activiteiten op projectbasis is de focus vooral gericht

op samenwerking met de diverse dochterbedrijven van DLV Plant (Rusland,

Oost Afrika, Latijns Amerika). DLV Plant verzorgt volledige turnkey

projecten van eerste aanplant tot oogst. Ook ondersteunt DLV

Plant bij het vinden van financieringsbronnen en het aanvragen

en afhandelen van internationale subsidies.

Aegisto, effectief in deugdelijkheidonderzoek

Nieuw

initiatief

Aegisto voert deugdelijkheidonderzoek van gewasbeschermingsmiddelen

uit onder GEP-erkenning. Aegisto is gevestigd

op de proeftuin Botany in Horst-Meterik en actief in de glastuinbouw,

boomkwekerij en in het kleinfruit. Medewerkers van

Aegisto hebben jarenlange ervaring in de uitvoering van

(gecertificeerd) deugdelijkheidonderzoek. Aegisto is een

gezamenlijke onderneming van Botany BV en DLV Plant BV.


Organogram

DLV Plant

Teams Teams Dochterondernemingen Deelnemingen

Akkerbouw en Vollegrondsgroenteteelt

noordwest

Akkerbouw en Vollegrondsgroenteteelt

noordoost

Akkerbouw en Vollegrondsgroenteteelt

zuidwest

Akkerbouw en Vollegrondsgroenteteelt

zuidoost

Aardbeien

Fruitteelt

Boomteelt

Bloembollen

Potplanten

Snijbloemen

Glasgroenten

C point

Onderzoek

Project- en Accountmanagement

Internationaal Subsidieadvies

DLV Plant UK

DLV Plant België

DLV Plant Rusland

DLV Plant Oost Afrika

DLV Plant Latin America

DLV Plant Midden Oosten

Uien Innovatie en Kennis Centrum


Akkerbouw en vollegrondsgroente

Het team Akkerbouw en Vollegrondsgroenteteelt van DLV Plant helpt akkerbouwers en telers van

vollegrondsgroente bij operationele en strategische vraagstukken. Ook belangenorganisaties, overheden,

handel en afnemers behoren tot de klanten van DLV Plant.

Het gebruik van IdeAAL

Binnen de teeltadvisering van DLV Plant in de akkerbouw is het ondersteuningssysteem

IdeAAL een belangrijk hulpmiddel. Bij de teelt van

diverse gewassen zijn analysegegevens uit het verleden van essentieel

belang.

Op basis van ervaringen, analyseresultaten en kennis van de laatste

inzichten in de teelt wordt met behulp van IdeAAL een teeltplan op

perceelsniveau gemaakt. Er wordt rekening gehouden met bijvoorbeeld

de opbouw van aaltjespopulaties. Ook de bemestingsadviezen en planning

voor het nieuwe seizoen worden berekend met IdeAAL.

Door de inzet van IdeAAL, in combinatie met de PDA met perceelsherkenning

en GPS, wordt bijvoorbeeld de locatie van ziekteplekken

vastgelegd. Deze informatie wordt een volgend jaar weer gebruikt

binnen IdeAAL.

QMS Akkerbouw Online

QMS Akkerbouw geeft meetgegevens meerwaarde. Gegevens, verkregen

via Mijnakker.nl, worden gebruikt om de teelt te optimaliseren.

De beelden en informatie van Mijnakker.nl over de groei en opbrengst

van percelen bieden perspectief om de teelt te verbeteren, meststoffen

efficiënter te benutten, beregening te optimaliseren en gericht

probleem situaties in de gewassen op te sporen.

In QMS Akkerbouw Online kan de teler extra gegevens toevoegen aan

de data van Mijnakker.nl, zoals de mestgift en de mineralensituatie.

De eigen percelen kunnen snel vergeleken worden met soortgelijke

percelen uit de regio.

Satelliet­ en sensorinformatie, vergezeld van gericht advies, geven

de teler kansen en mogelijkheden in het “Nieuwe Telen”.


Miscanthus of Olifantengras

Miscanthus staat zeer in de belangstelling. In de jaren ’90 werd het

gewas al onderzocht als alternatieve teelt binnen de akkerbouw. Op

dit moment wordt onderzocht hoe Miscanthus als energie­ en vezelleverancier

ingezet kan worden. Het energievraagstuk zal ons de

komende jaren zeker bezighouden en de toepassing van biomassa

is een optie.

Maar er kan meer met Miscanthus! Miscanthus kan gebruikt worden

als bouwstof voor plaatmateriaal en zelfs als versteviger in beton. DLV

Plant zoekt met telers en verwerkers naar de oplossing van technische

knelpunten.

André Tange, bedrijfsleider bij broccoliteler Hage te Steenbergen:

“Wij kiezen voor DLV plant omdat ze over

Akkerbouw en vollegrondsgroente

Teeltadvies DLV Plant

veel kennis beschikken en goed onafhankelijk advies geven.”


Akkerbouw en vollegrondsgroente

Plantsapmetingen in de akkerbouw

Planten kunnen zeggen wat ze nodig hebben! Om planten efficiënter

te kunnen bemesten en een ongestoorde groei te bevorderen kan de

hulp van de plantsapmeter worden ingezet.

Een plantsapmeter meet direct de concentratie stikstof en kali in de

plant. Deze metingen geven informatie over de mineralensamenstelling

en vitaliteit van het gewas. Naast stikstof en kali worden ook

de Ph, E.C. en suikergehalten gemeten.

Na de meting geeft de bedrijfsadviseur van DLV Plant ter plekke advies

over de optimale bemesting of andere teeltmaatregelen. Momenteel

wordt ervaring opgedaan in aardappelen, suikerbieten, waspeen en

industriegroenten.

Het Europese Maïsrassenonderzoek

DLV Plant zaait jaarlijks in opdracht van twaalf tot veertien opdrachtgevers

ca. 110 snij­ en korrelmaïsrassen uit. Dit vindt plaats op tien

verschillende locaties verspreid over Nederland.

Het door DLV Plant uitgevoerde Europese maïsrassenonderzoek zorgt

voor onafhankelijke opbrengst­ en kwaliteitscijfers onder Nederlandse

omstandigheden. De snijmaïsrassen worden onderverdeeld in drie

rijpheidgroepen, zodat elk ras zo dicht mogelijk bij het optimale oogstmoment

geoogst kan worden.

Deze cijfers betekenen een meerwaarde voor de maïsteler. De onderzoeksresultaten

worden gepubliceerd in ‘De officiële MaïsWijzer’ en

geplaatst op de website www.maisrassenwijzer.nl.

Onderzoek graszaad

In 2008 startte DLV Plant, samen met proefboerderij Rusthoeve, het

onderzoek graszaad. Om het onderzoek te faciliteren is het Expertisecentrum

Graszaad opgericht.

Het belangrijkste bij de teelt van graszaad is het leveren van zuiver

zaaizaad, dus zonder vermenging met onkruidgrassen. In 2009 is

daarom een screeningsproef herbiciden uitgevoerd waarin 26 verschillende

middelen en combinaties in twee doseringen toegepast zijn op

20 verschillende grassoorten. De proef betrof graszaadgewassen,

onkruidgrassen en graszodensoorten.

Ook wordt er onderzoek gedaan naar het voorkomen van zaaduitval

en het drogen van het zaad na de oogst.


Machineontwikkeling voor Niet Kerende Grondbewerking

in de praktijk

In de biologische sector zijn twee systemen in opkomst: het rijpadensysteem

in combinatie met Niet Kerende Grondbewerking (NKG). Voor

een biologisch bedrijf bleek geen goede, qua werkbreedte en capaciteit,

bij het bedrijf passende machine op de markt te zijn, die in het voorjaar

een goed zaaibed kan maken voor fijnzadige gewassen in een systeem

van NKG (dus met een groenbemester op het veld die niet wordt

ondergeploegd). Met DLV Plant en een mechanisatiebedrijf zijn de

ideeën uitgewerkt. Dit leidde tot een nieuwe machine die aan de eisen

van de ondernemer voldoet. DLV Plant heeft de aanvraag verzorgd en

meegewerkt in de projectuitvoering.

Een vervolg hierop is een demonstratieproject van haalbare technieken.

De belangstelling voor NKG heeft meerdere machinebouwers

aangezet tot het ontwikkelen van materieel. In het demonstratieproject

worden drie jaar lang, driemaal per jaar diverse machines gedemonstreerd.

Er worden diverse metingen verricht om te bezien in hoeverre

NKG een positieve invloed heeft op een aantal bodemparameters.

Onderdeel van dit project zijn ook basiscursussen en masterclasses.

Bemestingsstrategie in biologisch fruit

Doordat de fosfaatnormen veranderen en door nieuwe normen voor de

biologische teelt, stellen biologische fruittelers veel vragen over bemesting.

Er wordt gestreefd naar het gebruik van 100% biologische mest.

Voor 2010 moet 50% van de aangevoerde stikstof van biologische herkomst

zijn. Dit brengt veel veranderingen teweeg in de bemestingsstrategie.

Er heersen vragen als: kies ik voor een biologische organische mest of

maak ik een combinatie met biologische hulpmeststoffen zoals

luzerne korrel? De werkingssnelheid van stikstof is van belang omdat

fruit bomen vooral in het voorjaar (relatief) veel stikstof vragen.

DLV Plant helpt, specifiek voor elk bedrijf, bij de interpretatie van de

normen en de keuze van meststoffen.

Biologische landbouw


Aardbeien

De gespecialiseerde adviseurs van DLV Plant komen dagelijks op bedrijven van aardbeientelers in

binnen- en buitenland. Zij adviseren over zowel de productie als opkweek en vermeerdering van plantmateriaal.

Door plantsensoren en groeimodellen teeltoptimalisatie in

aardbei

Het planmatig telen van aardbeien is cruciaal voor het teeltrendement.

Belangrijk is een goed inzicht in de plantfysiologische achtergronden

en in de reacties van de plant op teeltmaatregelen rond klimaat, water

geven en bemesting.

DLV Plant werkt in samenwerking met de Aardbeiencommissie en het

Productschap Tuinbouw aan een klimaatmonitoringssysteem. Kern

van het systeem zijn groeimodellen gekoppeld aan plantsensoren die

de reacties van de plant weergeven. Door slim te meten geven planten

zelf hun activiteit (fotosynthese) aan en of ze wel of niet in een stresssituatie

zitten. Wat telers al generaties lang met hun groene vingers

aanvoelen, krijgt op deze manier een objectieve, getalsmatige onderbouwing.

Het zijn vooral de uitersten in klimaat en plantreacties waarnaar

gekeken wordt. Op basis hiervan vindt in overleg met de teler de

klimaatsturing plaats. Het model wordt stap voor stap uitgebouwd en

geïntegreerd in SQMS®. De objectieve, continue registratie met plantsensoren

van de plantvitaliteit maakt het mogelijk op het scherp van

de snede te telen.

SQMS ® ontwikkelt door

De komende jaren ontwikkelt SQMS ® door. Het programma wordt

online aangeboden. De teler beschikt steeds over de laatste update

terwijl de adviseur over de schouder van de teler mee kan kijken.

Door middel van onderzoek worden nieuwe inzichten verkregen in

de teelt van aardbeien. Deze resultaten worden verwerkt in het programma,

waardoor de ondersteunende functie van SQMS ® voor de

teler steeds verder toeneemt en verbetert.


De markt en de wet- en regelgeving veranderen snel. Daarnaast spelen vragen als schaalvergroting

of verder specialiseren. Het team Bloembollen van DLV Plant adviseert bollenkwekers, telers van bolbloemen,

exporteurs van bollen en akkerbouwers die op contractbasis bollen telen.

Onderzoek naar oorzaken uitvalproblemen in Zantedeschia

Uitval in Zantedeschia begint met een aantasting van de steel, op het

bodem­lucht grensvlak. De ziekte kan snel na het planten toeslaan.

De gehele plant kan afsterven en door verspreiding kunnen uitvalsplekken

in de kas ontstaan.

In een inventarisatie, gefinancierd door Productschap Tuinbouw,

worden in diverse testen Fusarium, Pythium en Rhizoctonia vaak aangetroffen;

Chalara en Phytophthora minder vaak. Ook een kasklimaat

met warme, vochtige omstandigheden heeft een duidelijke invloed.

Door nader onderzoek naar uitval in Zantedeschia wordt deze pro ­

ble matiek beter en duurzaam aangepakt.

Energiebesparing in de bloembollenbewaring

Bloembollen

De bloembollensector blijft investeren in energiebesparende maatregelen.

Door simpele aanpassingen in de bewaarwanden wordt de

verdeling verbeterd. De inzet van frequentieregelaars of gelijkstroommotoren

kan een energiebesparing opleveren van meer dan 70% ten

opzichte van de norm.

Naast een grote besparing op elektra kan in de bewaring van tulpen de

inzet van een ethyleenanalyser een grote besparing op gas opleveren.

Doordat de ethyleenanalyser op basis van de ethyleenconcentratie de

ventilatieklep of verversingsventilator aanstuurt, kan minder worden

geventileerd waardoor het gasverbruik afneemt.

DLV Plant adviseert bedrijven op het gebied van energiebesparende

maatregelen en de inkoop van energie.


Bloembollen

Advisering in de bijzondere bolgewassen

Van een grote groep bolgewassen wordt slechts een klein areaal op

commerciële basis geteeld, variërend van enkele tientallen hectare

tot meer dan 100 hectare.

Een ondernemer die enige ruimte heeft in zijn teeltplan voor bollenteelt,

potplantenteelt of bloementeelt kan, wanneer dat precies past,

kiezen voor een bijzonder bolgewas.

De variatie in gewassen is groot en de kennis bij telers is beperkt.

Adviseurs van het team bloembollen kunnen met hun algemene en

specifieke kennis de teelt logistiek en economisch passend maken op

een agrarisch bedrijf.


Wendy de Vos van Boomkwekerij Lendert de Vos BV

“Afgelopen jaar hebben we onze nieuwe locatie aan de Gouwedreef in Reeuwijk

geopend. Nieuwbouw was hard nodig wegens uitbreiding en om efficiënter te

kunnen werken. We hebben al jaren bedrijfsbegeleiding van DLV Plant en bij

de nieuwbouw zijn wij door hen ondersteund bij de langetermijnbegroting en

financieringsaanvraag. Wij zijn bijzonder tevreden over de verbinding die zij

hebben gelegd tussen de cijfers van de accountant enerzijds en de praktijk-

situatie en teelt anderzijds. Daardoor is de financiering voor onszelf en de

bank goed inzichtelijk geworden.”

Boomteelt

Bedrijfsadvies DLV Plant


Boomteelt

De boomteeltadviseurs van DLV Plant bezoeken dagelijks bedrijven met boomkwekerijproducten en

vaste planten om ondernemers praktisch teelttechnisch advies te geven over onderwerpen als gewasbescherming,

bemesting, bodem en teelt. Ook kan de bedrijfsvoering tegen het licht worden gehouden.

Onderzoek Boomteelt

Hoe kun je bladvlekken in heesters, taksterfte in coniferen, en Cylindrocladium

in Buxus het beste bestrijden? En welke herbiciden bieden

perspectief om onkruid in boomkwekerijgewassen en vaste planten te

bestrijden? Op de proeflocatie van DLV Plant in Boskoop wordt gezocht

naar oplossingen voor diverse praktijkproblemen.

Daarnaast vindt onderzoek plaats naar nieuwe innovatieve ontwikkelingen

zoals de bestrijding van echte meeldauw met UV­gewasbescherming.

De conclusies en resultaten worden na overleg met de opdrachtgever

breed uitgedragen in de praktijk.


Het team Fruitteelt is een enthousiaste en onafhankelijke groep adviseurs met brede praktijkervaring

in grootfruit, houtig kleinfruit, steenfruit en biologische teelt met een werkgebied in Nederland, België

en Duitsland. Teeltbedrijven worden begeleid in de opkweekfase en bij praktijkonderzoek. Per sector

verzorgt het team Fruitteelt actuele nieuwsbrieven en cursussen.

Appel en peer residu-arm

Samen met Bayer Cropscience voert DLV Plant het project Food Chain

uit. Binnen dit project wordt gezocht naar oplossingen om te komen tot

het telen van residuvrije appels en peren.

In 2008 is dit project gestart en het richt zich in eerste instantie op insecticiden.

Samen met drie fruitteeltbedrijven worden drie strategieën

getest. Door nieuwe technieken en middelen kan een insecticidenvrij

product geteeld worden. Bij toepassing in mei of juni geven deze proefmiddelen

geen residu en kan de fruitteler ook een kwalitatief goed

product telen. Toelating door het Ctgb van de nieuwe insecticiden

is

nu belangrijk voor de praktijk.

KICK, Kennis- en InnovatieCentrum Kleinfruit

In samenwerking met PPO Fruit is DLV Plant eind 2008 gestart met

een eigen praktijkgericht kennis­ en innovatiecentum voor houtig

kleinfruit. KICK heeft tot doel onderzoek te doen in deze gewassen

om zo de teelt en het rendement te optimaliseren.

Samen met partners binnen de keten van kleinfruit en vanuit een

centrale locatie in Nederland worden jaarlijks diverse proeven en

demonstraties georganiseerd. Ook voor fundamenteel en praktijkonderzoek

beschikt KICK over geschikte en moderne laboratoriumen

koelfaciliteiten en gespecialiseerde onderzoekers.

Naast gewasbescherming, watergift en bemesting staan innovaties

binnen de teeltsystemen van (houtig) kleinfruit hoog op de prioriteitenlijst

van KICK.

Fruitteelt, houtig kleinfruit


Glastuinbouw: potplanten, glasgroenten, snijbloemen

In de Glastuinbouw vinden grote ontwikkelingen plaats. Wereldwijd is sprake van overproductie en het

rendement staat onder druk. Er is veel concurrentie uit het buitenland. Om dit het hoofd te bieden

wordt een hoge professionaliteit van de ondernemer verwacht op het gebied van afzet, productiewijze,

energiebalans, personeelsbeleid, gewasbescherming en milieu. De adviseurs van DLV Plant helpen met

het optimaliseren van het bedrijfsresultaat.

Onderzoek naar nachtlengte bij Chrysant

DLV Plant voert onderzoek uit naar het effect van verschillende verduisteringsstrategieën

bij snijchrysanten. In dit, door het Productschap

Tuinbouw gefinancierde onderzoek, worden twee teelten gevolgd met

24 rassen afkomstig van zeven breeders.

In de ene behandeling wordt 12 uur donker – 12 uur licht aangehouden

tijdens de KD periode. In de andere behandeling wordt de

eerste vier weken van de KD periode dag 12,5 uur donker en 11,5 uur

licht aangehouden gevolgd door 10,5 uur donker en 13,5 uur licht tot

aan de oogst.

Na afloop van de teelt ondergaan de bloemen een houdbaarheidsproef

waarbij het vaasleven wordt vastgesteld na een transportsimulatie.

Een aantal rassen laat duidelijke effecten zien. Met de resultaten van

dit onderzoek kan verdere optimalisering van de teelt plaatsvinden.

QMS: registreren en rekenen verdienen zichzelf snel terug!

Met QMS ® kan een teler samen met zijn adviseur de teelt zeer gericht

sturen en optimaliseren op basis van cijfers en speciaal ontwikkelde

soort­ en rasspecifieke groeimodellen. De speciaal ontwikkelde internationale

versie, QMS ® International, maakt het mogelijk bedrijven

op afstand onder controle te houden. QMS ® wordt intensief gebruikt

binnen verschillende teelten in de glastuinbouw: roos, chrysant,

tomaat enz. Op dit moment wordt QMS ® ontwikkeld voor de gewassen

paprika, gerbera, en Phalaenopsis.

QMS ® werkt samen met ieder data­registratiesysteem en is daarmee

leverancieronafhankelijk.


Aanpak Miljoenpoot in Palmen

De samenstelling en de vochtigheid van de potgrond zijn van invloed

op de aanwezigheid van Miljoenpoten in palmen. Dit is een resultaat

uit het project ‘Aanpak Miljoenpoot in Palmen’

In het onderzoek zijn vier potgrondsamenstellingen opgenomen in

combinatie met drie vochtigheden Bij natter telen worden meer Miljoenpoten

gevonden en is de samenstelling van de potgrond belangrijker.

De vochtigheid is dus van primair belang. Later in de teelt geldt:

hoe hoger de vochtigheid, hoe belangrijker de potgrondsamenstelling.

Glastuinbouw: potplanten, glasgroenten, snijbloemen

Bedrijfseconomische berekeningen

Op dit moment staat het rendement van ondernemers in de glastuinbouw

onder druk. Veel bedrijven verkeren in liquiditeitsproblemen. De

financieel­economische kennis in combinatie met branchespecifieke

kennis van de adviseurs van DLV Plant vormen een uitstekende basis

voor het berekenen van kostprijzen, het opstellen of beoordelen van

financieringsplannen, het maken van rendementsbegrotingen en het

toetsen van investeringen op haalbaarheid.

De economische analyse van het verleden en de vertaalslag naar de

toekomst vormen een goede onderbouwing bij belangrijke beslissingen.


Glastuinbouw: potplanten, glasgroenten, snijbloemen

Bedrijfsbegeleiding DLV Plant

Willie Waninge, Gebr. Waninge BV te Erica over DLV Plant:

DLV Plant is betrouwbaar, accuraat, onafhankelijk en scherp.

Adviseurs van DLV Plant houden mij een spiegel voor waardoor ik

aan het denken en op het spoor van innovatieve ideeën gezet word.

En omdat ze altijd op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen

zijn ze voor mij echt een sparringpartner!”


Groeimodel paprika

In het project TopModel4All wordt een productiemodel voor paprika

klaargemaakt voor toepassing in de praktijk. Het model maakt inzichtelijk

wat het effect zal zijn van bepaalde omstandigheden of handelingen

op de zetting.

Telers hebben behoefte aan beter inzicht omdat de zetting onder

sommige omstandigheden een knelpunt is. Zes telers passen dit model

toe, waarbij wordt bepaald wat het model bijdraagt. Dit is een samenwerkingsproject

tussen DLV Plant, WUR Glastuinbouw en enkele telers,

gefinancierd door het Productschap Tuinbouw.

Glastuinbouw: potplanten, glasgroenten, snijbloemen

Internationaal advies in de glastuinbouw

De tuinbouwbedrijven in Afrika zijn meestal groot: 20 tot 40 hectare,

maar honderden hectares zijn ook gebruikelijk. Telen vindt plaats in

plastic kassen, vaak met een vaste luchting, geen verwarming en er

wordt geen CO2 gedoseerd. In vele gevallen ontbreekt een klimaatcomputer.

Een adviseur moet zich goed kunnen verplaatsen in de behoefte van

de teler. Het is van belang dat een teelt meer voorspelbaar wordt, zeker

nu er steeds meer directe afnemers zijn, die naast de zekerheid van

levering ook constante kwaliteit eisen.

De adviseur van DLV Plant kan een belangrijke rol spelen. Met QMS

International, speciaal voor deze markt ontwikkeld, worden de invloeden

van het klimaat ingeschat. De ontwikkeling van schimmelziekten

(Peronospora, Botrytis) wordt daardoor beter in zichtelijk evenals de

opname van water en nutriënten.

QMS International levert de gebruiker ook informatie over de productie

zowel in geld als in kilo’s, de omzet per soort en de werkelijke kostprijs

op een bepaald moment. Een ander sterk punt is dat per soort zichtbaar

wordt of deze bijdraagt aan een positief saldo. Zo kan de teler zijn

beslissingen gemakkelijker en gefundeerd nemen.


Paddestoelen

Het team Paddestoelen verzorgt opleidingen en geeft advies aan ondernemers en hun medewerkers op

elk gebied van de champignonteelt. De adviseurs bieden aan ondernemers in deze sector teelt- en bedrijfsbegeleiding

en algemene cursussen of cursussen op maat.

Short Course Champignoncomposteringen en teelt

Deelnemers uit de hele wereld volgen de jaarlijks terugkerende cursus

‘Short Course’ van C point. De cursisten worden tijdens de twee weken

door de gehele keten van champignon geleid; van composteren tot het

oogsten van champignons.

Door interactie, theoretische lessen en bezoeken aan Nederlandse

bedrijven wordt een koppeling gemaakt tussen theorie, de Nederlandse

omstandigheden en de dagelijkse praktijk van de cursist.

Na twee weken heeft iedere individuele cursist voldoende kennis om

in zijn eigen kwekerij verbeteringen door te voeren.

UVc-licht in champignonteelt biedt mogelijkheden voor

biologische aanpak schimmels

Van in de champignonteelt relevante schimmels is onder laboratoriumomstandigheden

bepaald dat doding van sporen door middel

van UVc­licht mogelijk is.

Tijdens het project zijn sporen van droge mol, natte mol, spinnewebschimmel

en groene schimmel (agressieve vorm) aangebracht op petrischaaltjes.

Deze schaaltjes zijn met 10 intensiteiten UVc­licht belicht en

hierna is op meerdere momenten de afdoding vastgesteld.

Afhankelijk van de schimmelsoort, blijkt dat deze sporen in een betrekkelijk

lage dosering UVc­licht van 25–100mJ/cm2 zijn afgedood.


De internationale dienstverlening van DLV Plant richt zich op het ondersteunen van telers wereldwijd en

het opzetten van nieuwe projecten. Vaak gaat het om (glas) tuinbouwprojecten in gebieden waar weinig

kennis is van telen in moderne kassen. DLV Plant detacheert telers, traint het lokale management,

adviseert op locatie en, via moderne technieken, op afstand.

De missie van DLV Plant is om projecten (financieel) mogelijk te maken. Er wordt actieve ondersteuning

geboden bij het vinden van financiering en subsidies voor projecten, desgewenst op ‘no cure no pay’ basis.

Essentieel voor een goed project is een goede match tussen partijen. DLV Plant krijgt veel aanvragen voor

samenwerking met partners. Na een zorgvuldige screening van de wensen worden deze naast het wereldwijde

DLV Plant netwerk geplaatst. Waar nodig faciliteert DLV Plant het kennismakingsproces.

Vestiging Rusland

Het team in Rusland bestaat uit Nederlandse adviseurs en een lokale

Russische collega. DLV Plant loopt voorop bij nieuwe grote projecten

in de groente­ en sierteelt. Momenteel loopt een programma met tuinbouwleveranciers

om hun techniek, gecombineerd met de kennis van

DLV Plant, in te zetten voor Russische klanten. DLV Plant werkt mee

aan een onderzoek naar veredeling en vermeerdering van rozen en is

verantwoordelijk voor de teelt.

Informatie

Anna Pashkevitch

E a.pashkevitch@dlvplant.nl

Vestiging Oost Afrika

De samenwerking tussen de medewerkers in Oost Afrika, voornamelijk

in Ethiopië en Kenia en de adviseurs in Nederland werpt vruchten af.

In Ethiopië versterkt DLV Plant het management van 20 bedrijven.

Er wordt training gegeven en er zijn verschillende subsidies gerealiseerd

voor projecten. Daarnaast is er veel vraag naar Nederlands teeltadvies.

Op dit moment onderzoekt DLV Plant met verschillende partners de

mogelijkheden van het gebruik van substraat in Ethiopische omstandigheden.

In Tanzania is DLV Plant actief op het gebied van teelt in

relatie tot duurzame energie.

Informatie

Sindy Vreugdenhil

E s.vreugdenhil@dlvplant.com

Internationaal


Internationaal

Vestiging Latijns Amerika

Sinds 2009 levert ons kantoor in Costa Rica diensten aan de agrobusiness

in Mexico, Centraal & Zuid Amerika en het Caribisch gebied.

Nederlandse en lokale DLV Plant consultants geven teeltadvies in tomaat,

paprika, sierplanten en stek, zowel in kassen als buiten teelten.

DLV Plant helpt telersverenigingen zich effectief te richten op marktgerichte

activiteiten. Er worden motivatie­ en leiderschapstrainingen

gegeven aan producenten van sierplanten. DLV Plant zet subsidieaanvragen

op in de bloemensector en de groenteteelt en maakt onpartijdig

contact tussen locale plantenproducenten en Europese afnemers.

DLV Plant adviseert bij kasontwerp en ­bouw en benadert Nederlandse

bedrijven over co­investering in Latijns Amerika.

Medio 2010 organiseert DLV Plant Latijns Amerika samen met de EVD

een Handelsmissie Centraal Amerika ‘Maatschappelijk Verantwoord

Ondernemen in de Voedselverwerking’.

Informatie

Jan W. Tuinstra

E j.tuinstra@dlvplant.com

W www.dlvplant­latinamerica.com

Vestiging België

DLV Plant heeft een zelfstandige onderneming in België: DLV Plant

België. Het bedrijf is gespecialiseerd in de glastuinbouw (glasgroente),

boomteelt en aardbeien (vollegrond, tunnels en glas). Het team bestaat

uit zeer ervaren adviseurs. DLV Plant België werkt nauw samen met

DLV Plant in Nederland, vooral wat betreft technische know­how en

onderzoek.

Informatie

Rudy Devreker

E rdv@dlv.be

W www.dlv.be

Vestiging Verenigd Koninkrijk

DLV Plant UK richt zich op advisering aan aardbeientelers en telers

van zacht fruit. Leidraad is een hoge servicestandaard en persoonlijk

contact met iedere klant. Het team wordt in de komende jaren verder

uitgebreid om actief te adviseren in andere sectoren. In een nauwe

samenwerking met de adviseurs van DLV Plant in Nederland wordt

de synergie en kennisuitwisseling maximaal benut.

Informatie

Dennis Wilson

M d.wilson@dlvplant.co.uk

W www.dlvplant.co.uk


DLV Plant klanten en vestigingen

vestigingen

Klanten

Vestigingen

Klanten

Vestigingen


DLV Plant

Bezoekadres

Agro Business Park 65

6708 PV Wageningen

Postadres

Postbus 7001

6700 CA Wageningen

T +31 (0)317 491 578

E info@dlvplant.nl

W www.dlvplant.nl

Evenementen

26 aug 2009 – 09.30 - 18.30 uur

Landelijke Uiendag

Rusthoeve, Colijnsplaat

l.remijn@dlvplant.nl

Partners: Agrarisch Innovatie en

Kennis Centrum

ORGANISATIE door DLV Plant

DEELNAME door DLV Plant

09 februari 2010

Technical day customers

DLV UK

Nothingham UK

k.walraven@dlvplant.nl

24 t/m 26 maart 2010

Hortec Keynia

Nairobi

a.vanboven@dlvplant.nl

09 juli 2010 – 10.00-20.00 uur

Perendag

Krabbendijke

g.kievit@dlvplant.nl

Partners: ZLTO

03 september 2010

AardbeiDemodag

Rijsbergen

c.vanoers@dlvplant.nl

Partners: LTO groeiservice

mei

Goed Doorgrond

Callandsoog

g.braam@dlvplant.nl

01 september 2010

Open Dag Onderzoek

Boomteelt

DLV Plant Boskoop

r.vantol@dlvplant.nl

18 februari 2010

Gewasbeschermingsdag

WUR Bleiswijk

h.verberkt@dlvplant.nl

Partners: WUR

6 t/m 8 oktober

Groot Groen Plus

Techniekdemonstraties

Zundert

c.oele@dlvplant.nl

www.dlvplant.nl - info@dlvplant.nl

8 t/m 11 september

Precies2010

22 april 2010 – 15:00 - 21.00 uur

Dé nationale

Paddenstoelendag

De kreek, Kerkdriel

mark.den.ouden@cpoint.nl

Partners: LTO vakgroep

padddestoelen

Walibi Flevoland

h.krebbers@dlvplant.nl

Partners: Federatie Agrotechniek

17 juni 2010 – 15.00 - 21.00 uur

KICK Kleinfruitdag

Randwijk

h.vandoornspeek@dlvplant.nl

Partners: PPO

4/5 sept 2010

Agrarische Dagen

Someren

r.korver@dlvplant.nl

Partners: Stichting Agrarische

Dagen

07 juli 2010

Bodemdag

Vredepeel

r.korver@dlvplant.nl

Partners: PPO

26 april t/m 7 mei

Short Course “Composting

and Mushroomgrowing”

Horst

mark.den.ouden@cpoint.nl

15 oktober 2010

Landelijke Preidag 2010

PPO Vredepeel

b.aasman@dlvplant.nl

Partners:LTO groeiservice

16 september 2010

Open dag Landbouw 2010

Zeegse

h.doornbos@dlvplant.nl

versie v0104

evenementenposter_v0108.indd 1 10-03-2010 13:23:21

More magazines by this user
Similar magazines