Bijlage - Gemeente Drimmelen - 15 juli 2013

drimmelen.shared.1eeurope.nl

Bijlage - Gemeente Drimmelen - 15 juli 2013

Bijlage met betrekking tot de antwoorden op de opmerkingen/suggesties die

gemaakt zijn door onze inwoners naar aanleiding van het bewonersonderzoek

afvalscheiding gemeente Drimmelen.

Gft- en restafval 33 x

1 Afval blijft nu te lang staan.

Dit is een kostenafweging. Als het afval wekelijks wordt ingezameld moet de inzamelaar voor

hetzelfde aantal kilogrammen GFT- en restafval twee keer rijden wat duurder is.

2 Betaal voor de groene container terwijl ik deze niet gebruik.

Niemand betaalt voor de groene GFT- en/of restafvalcontainer als deze niet wordt gebruikt. Pas

als de containers voor lediging worden aangeboden wordt dit in rekening gebracht. Wel is het zo

dat de kosten voor de aanschaf van deze containers verrekend zijn in het vast tarief

Afvalstoffenheffing.

3 Containers goed leegmaken.

De inzamelaar heeft de opdracht om maar enkele keren het afval uit de containers te schudden.

De reden hiervan is dat anders de kans bestaat dat de containers kapot gaan als het afval te vast

zit. Geadviseerd wordt om het afval zeker niet aan te stampen of iets dergelijks.

4 Erg irritant dat ik in het buitengebied een aanvraag moet doen voor het ledigen van mijn GFTcontainer.

Bij de nieuwe aanbesteding van de inzameling is besloten om het buitengebied op afroep te

bedienen voor de GFT-inzameling. De reden hiervan is dat de meeste bewoners in het

buitengebied zelf hun GFT-afval vewerken en er daardoor weinig GFT-containers worden

aangeboden. Ook speelde de kostenbesparing op de inzameling hierin een rol.

5 Wordt niet vaak genoeg ingezameld, grijze container is vaak te klein. Wekelijks ophalen!

Zie antwoord vraag 1.

6 Graag een kleine GFT-bak, de grote staat in de zomer lang te stinken.

Bij een tweewekelijkse inzameling maakt voor de stank een grote of kleinere GFT-container niet

uit. Geadviseerd wordt de GFt-container uit de zon te plaatsen.

7 Gratis compostbakken.

In onze gemeente zijn eerder al acties geweest waarbij de inwoners tegen een gereduceerd

bedrag een compostbak konden aanschaffen. Deze acties waren niet echt een succes qua

aanschaf.

8 Grijze bak is voor grotere gezinnen niet altijd toereikend. Langer dan twee weken kan echt niet

zoals met kerst en oud en nieuw.

De mogelijkheid bestaat om in het bezit te komen van een tweede GFT- en/of

restcontainer/emmer. Er dient dan alleen € 25,- borg per container/emmer te worden betaald en

worden alleen de ledigingen in rekening gebracht. Daarnaast is de milieustraat ook nog een

mogelijkheid om het afval (tegen betaling van € 0,20 per kilogram) naar toe te brengen.

9 Grijze container te snel vol. Vaker op laten halen.

Zie antwoorden vragen 1 en 8.

10 Het maximaal aantal aanbiedingen voor de grijze container is te laag voor een gezin van 4

personen.

Zie antwoord vraag 8.

11 Ik gebruik de GFT-container niet, maar moet er wel voor betalen. Niet terecht!

Zie antwoord vraag 2.

12 In de zomer is de restafvalbak te groot.

Dat is alleen maar gunstig want dan hoeft de container minder te worden aangeboden wat weer

goedkoper is voor de aanbieder.

13 Moet een spoelwagen voor de containers komen (kosten burger).

Er zijn al jaren professionele bedrijven actief die tegen betaling de containers periodiek reinigen.

Hiervoor wordt verwezen naar de Gouden Gids.

14 Waarom niet wekelijks inzamelen van GFT- en restafval? Mensen met grote tuinen en gezinnen

komen in de knoop en daardoor zie ik steeds meer dumping.

Zie antwoord vragen 1 en 8.

15 Grijze container is te klein voor 4 personen als deze slechts 1 x per 2 weken wordt geledigd.

Zie antwoorden vragen 1 en 8.

16 In de herfst en lente groene container vaker ledigen.

De GFT-container kan al sinds jaren in de maanden mei t/m oktober wekelijks (behalve het

buitengebied) worden aangeboden.


17 Ik heb maar heel weinig, wil dit geen maanden laten staan.

Het is aan de gebruiker of de containers wel of niet worden aangeboden aan de inzamelaar.

18 Ik signaleer vaak een bejaarde die zijn afval dumpt in andermans container, misschien omdat de

GFT-bak te groot is voor kleine hoeveelheden.

Het maakt op zich niet uit of anderen gebruik maken van andermans minicontainer, deze werd

toch al aangeboden en er wordt per lediging betaald en niet per kilogram. Wel is het zo dat het

fatsoenlijk is om eerst te vragen of er van andermans minicontainer gebruik mag worden gemaakt.

19 Ophalen en legen van kliko’s te duur.

De kosten voor het ophalen en ledigen van de minicontainers zijn de werkelijke kosten die wij als

gemeente moeten betalen. Ook de stortkosten voor het GFT- en/of restafval zijn hier in

doorberekend.

20 Restafval wordt te weinig opgehaald, graag vaker, vooral in de zomer.

Zie antwoord vraag 1.

21 ’s Zomers vaker ophalen.

Zie antwoord vraag 1.

22 Schandalig duur, in de zomer stinkt de GFT-bak, maar vanwege de kosten moet deze toch langer

blijven staan.

Zie antwoorden vragen 1 en 19.

23 Schoonmaakservice voor containers is gewenst.

Zie antwoord vraag 13.

24 We betalen per container, als je niet veel GFT-afval hebt is het handiger het in de grijze bak te

gooien, dan staat het niet zo lang te stinken.

Het is inderdaad zo dat als er bij een huishouden zéér weinig GFT-afval vrijkomt dit i.v.m. het

tegen gaan van stankoverlast dit beter bij het restafval kan worden gedeponeerd.

25 Wekelijkse inzameling.

Zie antwoord vraag 1.

26 Door Diftar probeer ik bakken zo min mogelijk te laten legen, dit heeft echter tot gevolg dat ze zeer

onhygiënisch worden.

Geadviseerd wordt om onder in de GFT- en restcontainer een (pagina) krant te doen als deze

geledigd is. Het afval in de restafvalcontainer in zakken doen en eventueel beide containers

periodiek laten reinigen door een particulier bedrijf.

27 Gft apart houden is onzin, uiteindelijk wordt alles samen verbrand.

Er zijn blijkbaar nog altijd mensen die dit denken. Gft-afval wordt apart ingezameld en

gecomposteerd. In het geval van Drimmelen gebeurt dit bij de Zuid Nederlandse

Composteerinrichting (ZNC) te Moerdijk. Daarbij komt nog dat de stort- en verwerkingskosten van

1.000 kg. Gft-afval 65,10 euro exclusief BTW goedkoper is dan restafval!

28 25-liter emmer is te klein.

Zie antwoord vraag 8.

29 Bakken netjes terugzetten en niet tegen een auto gooien. Als je er iets van zegt krijg je een grote

mond.

Dit is ontoelaatbaar! Indien u dit ziet of meemaakt dan wil de gemeente hier graag en als het kan

snel van op de hoogte worden gesteld zodat er actie richting inzamelaar kan worden genomen! Er

wordt hierover contact opgenomen met de inzamelaar.

30 Containers worden slordig terug gezet, vaak midden op straat.

Zie antwoord vraag 29.

31 De containers na het legen fatsoenlijk op de stoep zetten en niet half op straat.

Zie antwoord vraag 29.

32 Er worden ook bakken op de parkeerplaatsen gezet, dat is niet makkelijk.

Zie antwoord vraag 29.

33 Containers worden na het legen vaak op de openbare weg teruggezet, graag op de stoep

plaatsen!

Zie antwoord vraag 29.

Papier 5 x

1 Graag een prullenbak in de buurt van papierbakken.

Vraag is niet duidelijk omdat onze gemeente géén bakken heeft weggezet voor oud papier.

2 Invoering papiercontainer kosten voor burger, opbrengst voor scholen.

Bij de invoering van Diftar per 01-01-2003 is er op verzoek van de klankbordgroep (bewoners

gemeente) gekozen om géén papiercontainers in te voeren omdat de huishoudens dan 3

minicontainers op hun erf zouden krijgen! Kost ook extra geld i.v.m. aanschaf minicontainers.


3 Papier vaker ophalen.

Hiervoor geldt hetzelfde als voor Gft- en restafval, als het oud papier vaker wordt ingezameld

moet voor hetzelfde aantal kilogrammen twee of meer keer worden gereden/ingezameld wat

duurder is en het levert, behoudens meer inzamelrondes, niets extra op voor de inzamelende

verenigingen/scholen.

4 Graag een eigen papiercontainer zoals de grijze. Dit is makkelijker aan de straat te zetten en

handiger als het regent.

Zie antwoord vraag 2.

5 Graag papiercontainers plaatsen bij glasbakken.

Hiervoor is bewust niet gekozen i.v.m. vandalisme (vuurgevoelig) en vervuiling (restafval e.d.).

Glas 8 x

1 Bij ledigen glasbak ook vegen.

Dit zal voortaan door onze wijkteams worden gedaan.

2 Glasbak plaatsen in omgeving Repel-Flierstraat-Kruisstraat.

Dit zal worden bekeken binnen het glasinzamelplan.

3 Glascontainers zijn altijd vol, rondom is het dan één grote troep.

Per 1 januari 2008 gaat dit tot het verleden behoren. De tweewekelijkse inzameling van de

glascontainers is opgevoerd naar een wekelijkse inzameling. Daarbij komt nog dat de vorige

inzamelaar de laatste maanden van 2007 er met de pet naar heeft gegooid!

4 Graag een prullenbak in de buurt van de glasbakken.

Dit zal worden kortgesloten met de afdeling Openbare Werken.

5 Het is bijna altijd een rotzooi bij de glasbak.

Zie antwoord vragen 1 en 3.

6 In de afvalkalender staat niet waar de glas- en textielbakken staan.

Zal in de volgende uitgave (2009) van de afvalkalender worden meegenomen.

7 Rond feestdagen glasbak frequenter legen.

Door de wekelijkse inzameling per 1 januari 2008 wordt geacht dit probleem te zijn opgelost.

Mocht dit niet het geval zijn dan zal hierop actie worden ondernomen.

8 Afvalbak naast glasbak.

Zie antwoord vraag 4.

Textiel 1 x

1 In de afvalkalender staat niet waar de textielbakken staan.

Zie antwoord 6 onder Glas.

KCA 6 x

1 We missen de chemocar.

Dat de chemocar niet meer rond rijdt in onze gemeente heeft alles te maken met de zéér kleine

hoeveelheden KCA die met de chemocar werden opgehaald en de veel hogere kosten die daar

tegenover staan.

2 Chemocar terug in Made.

Zie antwoord vraag 1.

3 Inleverpunt KCA per kern.

Zie antwoord vraag 1.

4 KCA thuis ophalen.

Zie antwoord vraag 1.

5 Mis de chemocar.

Zie antwoord vraag 1.

6 Zou graag de chemocar weer terug zien in het straatbeeld.

Zie antwoord vraag 1.

Milieustraat 34 x

1 Afvalhout zou gratis ingeleverd moeten kunnen worden op de milieustraat. Dit is toch weer te

recyclen.

Ook al is een afvalstroom te recyclen, dat betekent niet dat het storten- en verwerken hiervan

kosteloos is. De enige twee afvalstromen die de gemeente op de milieustraat geld opbrengen zijn

oud papier en oud ijzer.

2 Milieustraat is ver weg voor mensen die geen auto hebben.

Dat is inderdaad een probleem wat wij als gemeente niet gemakkelijk op kunnen lossen. Het

creëren van meer milieustraten in onze gemeente is veel te duur.

3 Als de kosten voor de milieustraat lager zijn wordt er minder gedumpt. Er rijden niet voor niets


mensen in het buitengebied rondt om het zwerfafval op te ruimen, dat kost ook veel geld.

De kosten bij de milieustraat kunnen niet lager. Deze kosten zijn berekend om de afvoer en

verwerking van de afvalstromen kostendekkend te houden. Er wordt zeker geen winst gemaakt en

als dat wel zo zou zijn dan komt dat weer ten goede van het tarief afvalstoffenheffing. De mensen

die in het buitengebied rondt rijden proberen dit schoon te houden en te voorkomen dat het

uitnodigt om hier nog meer vuil te storten.

4 Inzameling puin duur en omslachtig, zelfs 1 spiegel en tempex moeten we wegen bij de

milieustraat. Gevolg dat we het nu in de kliko doen.

Zie antwoord vraag 1. Het feit dat bij de milieustraat op de betaalroute alles moet worden

gewogen heeft ook te maken met de (negatieve) ervaringen bij een soepeler beleid.

5 Medewerkers niet behulpzaam.

Verrast dit te horen. Kregen tot nu toe alleen maar positieve reacties te horen over het personeel.

Zal punt van aandacht zijn bij overleg met medewerkers.

6 Belachelijk dat je voor grof afval per kilo moeten betalen. We betalen al zoveel.

Bij de invoer van Diftar per 1 januari 2003 is gekozen voor het adagium “de vervuiler” betaalt. Om

dit te kunnen bewerkstelligen moest het afval dat naar de milieustraat zou worden gebracht apart

afgerekend moeten worden.

7 Betalen bij milieustraat stimuleert mensen het afval elders te dumpen. Bijvoorbeeld dumpen of

naar andere gemeenten.

Zie antwoord vraag 1, 3 en 6.

8 Door de hoge prijzen op de milieustraat zie ik overal mensen afval dumpen.

Als iemand dit constateert kan dit aan de politie of bij de gemeente worden aangegeven. De

kosten van illegale dumpingen worden door alle belastingplichtigen in Drimmelen betaald.

9 Jammer dat er geen milieustraat in Made is. Nu blijft afval soms lang in huis omdat we het

opsparen.

Het is onbetaalbaar om in de drie grootste kernen een milieustraat in te richten. De reden dat de

milieustraat jaren geleden uit Made is verdwenen is dat de vergunning door de provincie was

ingetrokken na klachten van omwonenden.

10 Ik vind het lastig dat we moeten betalen bij de milieustraat, in andere gemeenten is het gratis.

Dat dit soms lastig is kunnen we begrijpen. De milieustraat is alleen gratis in niet-Diftar

gemeenten. In deze gemeenten (zoals Breda) krijgen de inwoners een jaarlijks bedrag te betalen

waarin deze kosten zijn verwerkt. Dus betalen hier ook ouderen en alleenstaanden aan het afval

van de grotere vervuilers.

11 Burgers met grof huishoudelijk afval bij milieustraat middels chippas laten betalen, 12 m2 vrij en

daarna een nota.

Dit past niet binnen ons Diftarbeleid. De kosten voor de “vrije storting” op de milieustraat zal dan

weer door alle belastingplichtigen moeten worden betaald. Zie ook antwoord vraag 10.

12 Milieustraat langer open.

Dit is een financiële afweging, de kosten hiervan komen op het bordje van de belastingplichtigen.

13 Milieustraat duur. Ik verbrand wel eens afval.

Zie antwoord vraag 1, 3, 6 en 10. In onze gemeente is een stookverbod. Zeker is het verboden

huishoudelijk afval en dergelijke op te stoken, u kunt daarvoor een fikse bekeuring krijgen!

14 Milieustraat graag nog een extra ochtend open.

Zie antwoord vraag 12.

15 Milieustraat is te duur! Zelfs voor bullen en behang moet je betalen. Ook onduidelijk in welke bak

het moet.

Zie antwoord 1, 3, 6 en 10.

16 Milieustraat is veel te duur, ik breng mijn puin ergens anders heen.

Zie antwoord vraag 1, 3 en 6. De milieustraat is bedoeld als een achtervang voor zeer kleine

hoeveelheden puin e.d. Bij grotere hoeveelheden puin en/of bouw- en sloopafval is het

verstandiger een container te huren of dit zelf af te voeren naar een verwerker.

17 Milieustraat mag gratis.

Zie antwoord vraag 1, 3, 6 en 10.

18 Milieustraat moet weer gratis worden, het kost veel werk en tijd en dan moet je er ook nog eens

voor betalen.

Zie antwoord vraag 1, 3, 6 en 10.

19 Milieustraat op zaterdagmiddag ook open laten zijn.

Zie antwoord vraag 12

20 Milieustraat te duur.

Zie antwoord vraag 1, 3, 6 en 10.


21 Milieustraat Terheijden is duur, zeker voor grof vuil. Puin breng ik daarom naar Caron, kost nog

geen kwart! Waarom zo duur bij de gemeente?

Zie antwoord vraag 1, 3, 6, 10 en 16.

22 Milieustraat Terheijden is duurder dan in omliggende gemeenten, dus laten we het door familie

afvoeren. Het tarief werkt dumping in de hand.

Zie antwoord vraag 1, 3, 6, 10 en 16.

23 Milieustraat veel te duur. Veel tuinafval belandt in gemeentelijk groen.

Grof tuinafval kan “gratis” worden gestort op de milieustraat. Zie antwoord vraag 1, 3, 6, 10 en 16.

24 Milieustraat vrij duur.

Zie antwoord vraag 1, 3, 6, 10 en 16.

25 Openingstijden milieustraat aanpassen aan werkende mensen.

Zie antwoord vraag 12. Milieustraat is speciaal voor werkende mensen op zaterdag geopend van

09.00 t/m 12.00 uur..

26 Milieustraat ook te duur. In Breda betalen ze niets, niet voor de milieustraat en niet voor de kliko.

Zie antwoord vraag 10.

27 Tarieven milieustation te hoog. Zou gratis moeten.

Zie antwoord vraag 1, 3, 6, 10 en 16.

28 Vervelend dat we moeten betalen op de milieustraat. Ik betaal liever 1x een bedrag zodat je zo

vaak kan gaan als je wilt. Dat scheelt enorm veel zwerfafval in het dorp.

Dat is een keuze geweest bij de invoering van Diftar. Zie ook antwoord vraag 10.

29 Vraag me af waar het afval terecht komt nu de milieustraat zo duur is.

Sinds de invoering van Diftar zijn er niet echt veel meer illegale dumpingen geconstateerd. Zie

verder antwoord vraag 1, 3, 6, 10 en 16.

30 Waarom is de milieustraat niet gratis net zoals in andere gemeenten.

Zie antwoord vraag 1, 3, 6, 10 en 16.

31 Milieustraat is belachelijk duur.

Zie antwoord vraag 1, 3, 6, 10 en 16.

32 Breda en Moerdijk brengen is gratis. Dankzij familieleden kunnen wij daar ook terecht. Dus

fabeltje dat er opeens veel minder afval in Drimmelen is omdat je moet betalen kan de prullenbak

in.

Door uw afval als inwoner van Drimmelen naar de milieustraten van Breda en/of Moerdijk te laten

brengen zadelt u de bewoners van deze gemeenten op met de kosten van uw afval! Het feit dat er

in Drimmelen minder afval wordt aangeboden door de invoering van Diftar heeft ook met dit soort

acties te maken maar het merendeel is te wijten aan een betere scheiding en dat mensen

rechtstreeks naar een verwerker gaan met bepaalde afvalstromen. Zie ook antwoord vraag 10.

33 Inleveren van overbodige materialen zou gratis moeten zijn, is duur!!

Zie antwoord vraag 1, 3, 6, 10 en 16.

34 Particulier huisvuil, grof huisvuil en bouwafval gratis. Dan mogen boetes voor overtreders ook

hoger.

Zie antwoord vraag 1, 3, 6, 10 en 16. De boetes bij dit soort overtredingen zijn al zeer hoog.

Inzameling Grof vuil aan huis 3 x

1 Enkele keren per jaar grof afval gratis kunnen aanbieden aan huis.

De kosten hiervoor zijn berekend om de inzameling, afvoer en verwerking van het grof afval dat

thuis wordt opgehaald kostendekkend te houden. Er wordt zeker geen winst gemaakt en als dat

wel zo zou zijn dan komt dat weer ten goede van het tarief afvalstoffenheffing.

2 Zou beter zijn voor het milieu als grof restafval goedkoper opgehaald zou worden.

Zie antwoord vraag 1.

3 Goedkoper of gratis grof huishoudelijk vuil ophalen.

Zie antwoord vraag 1.

Kunststof 16 x

1 Ook wil ik graag plastic kunnen inleveren.

Per 1 januari 2008 zou de (landelijke) inzameling van plastic verpakkingen ingevoerd moeten zijn.

Omdat er nog onduidelijkheid bestaat over de inzamelkosten, vergoedingen en dergelijke is dit

nog niet het geval. Onze gemeente die, met nog 11 andere gemeenten, deel uitmaakt van de

regeling Milieu & Afval Regio Breda heeft net als de andere gemeenten besloten tot invoering over

te gaan zodra alles duidelijk is en geregeld. Vermoedelijk zal de invoering medio dit jaar gaan

plaatsvinden.

2 Wanneer wordt plastic gescheiden ingezameld?

Zie antwoord vraag 1.


3 Aparte bak voor plastic.

Zie antwoord vraag 1. De voorzieningen die in dit kader geplaatst gaan worden zijn op wijkniveau,

zoals de glas- en textiecontainers. Het is vooralsnog niet de bedoeling dat ieder huishouden

hiervoor een minicontainer ter beschikking krijgt.

4 Geen voorzieningen om plastic afzonderlijk in te zamelen.

Zie antwoord vraag 1 en 3.

5 Graag containers voor plastic verpakkingen.

Zie antwoord vraag 1 en 3.

6 Graag mogelijkheid inzamelen kunststof.

Zie antwoord vraag 1 en 3.

7 Graag plastic gescheiden inzamelen.

Zie antwoord vraag 1 en 3.

8 Graag plastic inzamelen in Drimmelen.

Zie antwoord vraag 1 en 3.

9 Graag mogelijkheid om plastic aan te bieden.

Zie antwoord vraag 1 en 3.

10 Hoogste tijd aparte inzameling voor kunststof. Waar blijft de mogelijkheid?

Zie antwoord vraag 1 en 3.

11 Ik zou graag een container bij de glasbak zien voor plastic flessen en plastic verpakkingen.

Zie antwoord vraag 1 en 3.

12 Apart inzamelen van plastic is een goed idee.

Zie antwoord vraag 1 en 3.

13 Wanneer kunnen we plastic apart aanbieden?

Zie antwoord vraag 1 en 3.

14 Wanneer kunnen we plastic apart in gaan leveren?

Zie antwoord vraag 1 en 3.

15 Een bak voor kunststof.

Zie antwoord vraag 1 en 3.

16 Zou graag het plastic gescheiden inzamelen. Dan zijn we pas goed bezig.

Zie antwoord vraag 1 en 3.

Communicatie 4 x

1 Duidelijkere gemeentegids/kalender, vooral rond de feestdagen.

De wijzigingen van de inzameldagen van GFT- en/of restafval op de “vaste” feestdagen zijn

opgenomen in de afvalkalender. Daarnaast wordt dit nog extra vermeld in weekblad ’t Carillon.

Tussentijdse wijzigingen, bijvoorbeeld extra sluiting milieustraat, worden ook in ’t Carillon

gepubliceerd.

2 Graag tarieven in afvalgids.

Dat is bijna niet mogelijk omdat de afvalkalender half november naar de drukker gaat, deze heeft

twee weken de tijd nodig voor het drukken en binden. Daarna wordt deze aangeleverd bij TNTpost,

welke ook minimaal twee weken nodig heeft voor huis-aan-huisbezorging. Dit gebeurt in de

tweede week van december omdat in de eerste week van december er teveel reclamefolders en

drukwerk voor de feestdagen bezorgd moeten worden. De laatste twee weken van december en

de eerste week van januari verspreidt TNT- post geen drukwerk dus wordt het anders de tweede

week van januari dat de afvalkalender op de mat valt. De gemeenteraad stelt pas in december de

tarieven afvalstoffenheffing vast!

3 Nog geen afvalagenda ontvangen voor 2008.

De afvalkalenders worden door TNT-post huis-aan-huis verspreid. Het kan altijd gebeuren dat er

een adres wordt voorbij gegaan. Mocht dit gebeuren dan kunt u via de gemeente alsnog in het

bezit komen van een afvalkalender!

4 We wonen hier net maar kunnen op internet geen afvalkalender vinden.

De afvalkalender staat ook op internet. Ga naar de website www.drimmelen.nl, zoek daarna in de

rechterkolom naar afvalagenda, klik hierop en u krijgt de afvalinzameling van deze maand, scroll

naar beneden en klik op afvalkalender en u krijgt de afvalkalender van het gehele jaar te zien.

Zwerfafval en dumping 16 x

1 De kleine straten in de gemeente worden ook nooit schoongemaakt.

Deze klacht zal worden doorgegeven aan de wijkteams van de afdeling openbare Werken.

2 Beter zwerfafval opruimen in de straten en de polder.

Het zwerfafval is een maatschappelijk probleem wat veel ergernis veroorzaakt. Behoudens de

dagelijkse aandacht die de gemeente maar zeker de wijkteams hieraan besteden is zwerfaval een


altijd terugkomend probleem.

3 Er staan altijd vuilniszakken om het restafval automaat aan de Terheijdenseweg, graag opruimen.

Helaas wordt deze vraag niet begrepen!

4 Sowieso beter schoonmaken, zie afval liggen dat er al een half jaar ligt.

Zie antwoord vraag 2. Wellicht een idee om mee te doen aan de zwerfvuilactie die de gemeente

jaarlijks organiseert. Bewoners van een straat kunnen dan hun eigen omgeving schoonmaken. Dit

kost verder niets voor de bewoners, vuilniszakken, knijpers e.d. worden verstrekt en het vuil wordt

aan het einde van de dag opgehaald!

5 De straat wordt slecht geveegd.

Deze klacht zal worden doorgegeven aan de afdeling openbare Werken.

6 Diftarsysteem zorgt voor veel zwerfafval. Volgens mij is een jaarlijks bedrag betalen voor de

milieustraat beter in strijd tegen zwerfafval. Uiteindelijk betaalt nu de echte vervuiler minder omdat

deze alles elders weggooit dan in de container.

Zonder diftar-systematiek hadden we het probleem zwerfafval ook al en het is sinds dien niet

erger geworden. Zoals onder vraag 2 gesteld is dit een maatschappelijk probleem.

7 Ik stoor me aan het dumpen van afval in het buitengebied.

Wij ook en tolereren dit asociale gedrag dan ook van niemand! Onze handhavers controleren dan

ook regelmatig in het buitengebied. Het komt voor dat er proces-verbaal wordt opgemaakt voor

illegale dumping.

8 Kosten verlagen voorkomt illegale dumpingen.

Ja en nee. Natuurlijk ondernemen mensen soms uit financiële overwegingen dit soort acties maar

er zijn ook illegale dumpingen van materialen die gratis ingeleverd kunnen worden. Wat betreft het

kosten verlagen verwijzen wij u naar antwoord 3 onder het item Milieustraat.

9 Maak het niet te duur, anders wordt er meer gedumpt.

Het tarief afvalstoffenheffing is gebaseerd op werkelijke kosten en 100% kostendekkend. In

principe wordt er geen winst gemaakt. Mocht dit wel het geval zijn dan komt dit automatisch ten

goede van de belastingbetalers.

10 Meer aandacht zwerfvuil.

Zie antwoord vraag 2 en 4.

11 Meer openbare prullenbakken en vaker legen, vooral op hondenuitlaatplekken. Er moet een

campagne komen om zwerfvuil tegen te gaan. Meer controle van politie op hondepoep en

zwerfafval.

Het probleem van het bijplaatsen van prullenbakken is dat mensen hun huishoudelijk afval hierin

gaan dumpen. Landelijk maar ook jaarlijks in onze gemeente wordt er in maart een zwerfvuilactie

gehouden. Onze handhavers werken in het kader hiervan nauw samen met de politie.

12 Plantsoenen beter bijhouden. Skatebaan schoonhouden en zwerfvuil opruimen.

Deze klachten zullen worden doorgegeven aan de afdeling openbare Werken. Ook verwijzen wij u

naar de antwoorden vragen 2 en 4.

13 Schoonhouden straten en stoepen.

Zie antwoorden vragen 2 en 4.

14 Vaak zwerfafval, verantwoordelijkheid van de gemeente dit op te lossen.

Zie antwoorden vragen 2 en 4.

15 Vooral in het buitengebied komt steeds meer zwerfafval.

Zie antwoorden vragen 2, 7 en 8.

16 We zijn één van de goedkoopste naar één van de duurste gemeenten gegaan. Véél zwerfafval en

illegale dumpingen zijn hiervan het gevolg.

Onze gemeente is wellicht niet goedkoper geworden sinds de invoering van de Diftar-systematiek

wat de afvalstoffenheffing betreft, maar is wel eerlijker richting belastingbetalers. Voorheen werd

er veel bouw- en sloopafval e.d. naar de milieustraat gebracht wat afkomstig was van bedrijven en

grote klussers. De kosten voor dit afval moesten worden betaald door alle belastingbetalers in

Drimmelen. Daarbij, en dat was de hoofdreden voor invoering, betaalt degene die veel afval heeft

het meest volgens het adagium “de vervuiler betaalt”.

Overige opmerkingen 53 x

1 Afval in Drimmelen is veel te duur.

Zie antwoord vraag 16 onder het item zwerfafval en dumping.

2 Afval in Terheijden is veel te duur.

Zie antwoord vraag 16 onder het item zwerfafval en dumping.

3 Afval zou per gewicht betaald moeten worden, dit was ons door de gemeente beloofd.

Er is nooit beloofd door wie dan ook dat er per gewicht betaald zou gaan worden. Het college van


urgemeester en wethouders en de gemeenteraad hebben deze optie bij de laatste aanbesteding

van de inzameling per 1 januari 2007 wel mee laten nemen. De systematiek om per gewicht te

betalen bleek veel duurder te zijn dan de huidige methode.

4 Afvaltarief is veel te hoog.

Zie antwoord vraag 16 onder het item zwerfafval en dumping.

5 Alles is veel te duur.

Zie antwoord vraag 16 onder het item zwerfafval en dumping.

6 Als er een verzamel/inleverpunt voor luiers zou zijn dan zou ik deze gebruiken.

Door de gemeente is enkele jaren geleden al een berekening gemaakt voor aparte

luierinzameling. Toen, en nu is dat nog steeds, kost deze aparte inzameling geld i.p.v. dat het geld

op zou leveren. Dat is de reden dat de gemeenteraad heeft besloten dit niet te doen. Gemeenten

als Geertruidenberg die dit wel hadden ingevoerd stoppen hiermee om dezelfde reden.

7 Als je het meldpunt belt krijg je niet of nauwelijks een antwoord, ze bellen niet terug als dat wordt

beloofd.

Dit is een zéér kwalijke zaak. De mensen van het meldpunt zijn afhankelijk van andere collega’s

die dikwijls op de vraag antwoord moeten geven! Deze opmerking zal organisatiebreed worden

meegenomen.

8 Aparte inzameling luiers.

Zie antwoord vraag 6.

9 Bestaat de snippermachine nog?

Wij nemen aan dat hier bedoeld wordt de houtversnipperaar voor takken e.d. Ja die heeft de

gemeente nog.

10 Bij de haven in de Terheijdensestraat is een automaat die tegen betaling restafval inneemt. Of dit

apparaat werkt niet goed of men wil er niet voor betalen.

Bij de havens van Terheijden, Lage Zwaluwe en Drimmelen (oude jachthaven) staan in totaliteit 4

ondergrondse afvalcontainers. Deze containers zijn speciaal geplaatst voor de waterrecreanten.

Het is bekend dat men dikwijls het vuil ernaast zet i.p.v. ervoor te betalen. Ook worden deze

ondergrondse afvalcontainers soms gesaboteerd door onbekenden.

11 Depot voor grof tuinafval aan de straat was een goed alternatief. Kan dit niet terug komen?

Het antwoord hierop is nee. Dit heeft te maken met financiële redenen en het feit dat dit soort

plaatsen uitnodigen om ook ander afval te storten.

12 Diftar meldpunt is een schandaal. Gebeld dat onze bak niet geleegd was, zouden de dag erna

komen. Niet dus. Iedere dag gebeld, iedere dag aan het lijntje gehouden. Uiteindelijk na 14 dagen

kwamen ze legen, maar dat was op de normale inzameldag!

Gelukkig komen dit soort klachten over het Diftar-meldpunt sporadisch voor. Als er klachten

komen dan is er dikwijls discussie of de minicontainer wel of niet op de dag van inzameling buiten

stond. Desalniettemin is deze klacht voor de gemeente zeker een punt van aandacht dat

regelmatig ter sprake komt met de (namens de gemeente) beheerder van de Diftar-infolijn.

13 Ik geef het vuil dus mee naar een gemeente waar een vriendelijker beleid is.

Zie antwoord 32 item milieustraat.

14 Emmaus neemt niet alles mee, wij hebben betere ervaringen met de kringloop, die accepteren

alles.

Het klopt dat Emmaus Langeweg niet alles meeneemt wat wordt aangeboden. Het moet wel

bruikbare huisraad zijn. Wij zouden graag in contact komen met het kringloopbedrijf waar u zulke

goede ervaringen mee heeft.

15 Er wordt zoveel gescheiden, dan kan het dus ook goedkoper.

Inderdaad hoe meer afval dat er gescheiden wordt hoe goedkoper het wordt. Het enige probleem

waar wij als gemeente mee zitten is de marktwerking. Particuliere bedrijven bepalen de stort- en

verwerkingskosten van de afvalstro(o)m(en). Wij als gemeente zijn continu op zoek naar de

goedkoopste afzet van de afvalstromen.

16 Ergernis dat mensen afval in openbare bakken gooien, bijvoorbeeld op de begraafplaats en langs

de openbare weg.

Daar is iedereen het snel over eens! Het is helaas een groot maatschappelijk probleem.

17 Geen voorzieningen om blik/metaal afzonderlijk in te zamelen.

Dat er geen voorzieningen voor blik zijn wordt zelfs om financiële en praktische redenen

afgeraden door de stichting kringloop blik. Het kost meer geld dan dat het opbrengt om het blik

apart in te zamelen. Het blik wordt bij de afvalverbranding met een magneet uit het restafval

verwijderd. Voor metalen hebben wij als gemeente wel een voorziening die staat op de

milieustraat te Terheijden. Ook zijn er qua metaalinzameling ook nog verenigingen actief.

18 Gemeente levert te weinig service, je moet alles zelf wegbrengen.


Niet alles hoeft zelf te worden weggebracht. Kosteloos wordt het wit- en bruingoed (koelkasten

e.d.) bij u thuis opgehaald. Tegen betaling wordt ook het grof huishoudelijk afval en tuinafval bij u

thuis opgehaald.

19 Blikken scheiden van het afval d.m.v. aanbieden van oud ijzer e.d.

Blik is een ander materiaal dan “gewoon”oud ijzer. Zie verder antwoord vraag 17.

20 Incontinentiemateriaal en lege spuitbussen inzamelen.

Voor de aparte inzameling van incontinentiemateriaal heeft onze gemeente al jaren een aparte

regeling. Inwoners kunnen op basis van een medische indicatie (briefje van huisarts of specialist)

bij de gemeente een gratis minicontainer/afvalemmer krijgen. Voor lege spuitbussen zie antwoord

vragen 17 en 19.

21 Gratis inzamelen van kerstbomen.

Deze inzameling is gratis en de kinderen krijgen er nog een rol snoep per kerstboom voor. Het

enige is dat de kerstbomen centraal op diverse locaties in de gemeente verzameld worden.

22 Grof tuinafval zou overal gratis aangeboden moeten kunnen worden. Niet iedereen heeft een

aanhangwagen en ophalen door de gemeente kost veel en veel te veel.

Zie antwoord vraag 11.

23 Grote container of centraal punt voor snoei- en maaiafval.

Zie antwoord vraag 11.

24 Groter lettertype.

Helaas wordt deze opmerking niet begrepen.

25 Heb geen afvalgids mogen ontvangen.

Zie antwoord vraag 3 item communicatie.

26 Heb in 2006 4 ledigingen teveel betaald en dit is nooit goedgemaakt, Ze doen er niets aan.

Als iemand aan kan tonen dat er meer ledigingen in rekening zijn gebracht dan dat er

daadwerkelijk ledigingen zijn geweest, dan krijgt men te allen tijde geld terug!

27 Graag mogelijkheid blik apart aan te bieden.

Zie antwoorden vraag 17 en 19.

28 Hier en daar staan volle containers waardoor rommel ontstaat. Mensen laten de container te lang

buiten staan. Problemen met de chip waardoor het afval blijft staan. De route wisselt nogal eens.

Het is aan de gebruiker van een minicontainer ervoor te zorgen dat er geen rommel uit valt of

waait ofdat de container na lediging te lang buiten staat. Het kan voorkomen dat de techniek ons

in de steek laat omdat er een chip niet werkt. In principe is er geen vaste route, het afval dient op

de dag van inzameling vanaf 07.30 uur aan de openbare weg worden aangeboden.

29 Hondenpoep! Duurdere hondenbelasting om dit tegen te gaan.

Als het zo simpel was had onze gemeente dit allang ingevoerd. De hoogte van het tarief

hondenbelasting moet ook maatschappelijk aanvaardbaar blijven!

30 Hondenpoep bakken worden niet of nauwelijks gebruikt. Waardeloze uitvinding. De poep ligt er

gewoon naast, net als in heel Terheijden.

Wij bestrijden dat dit een waardeloze uitvinding is. Juist op verzoek van onze inwoners zijn deze

bakken geplaatst. Er zijn helaas hondenbezitters die hier weinig of geen gebruik van maken.

31 Hopelijk krijgen ook grote gezinnen deze enquête.

Uit ons gemeentelijk bestand zijn 1.000 willekeurige adressen geselecteerd en een enquête

toegestuurd met het verzoek deze in te vullen en te retourneren.

32 Is er een luiercentrale in Drimmelen?

Zie antwoorden vraag 6 en 20.

33 Verder is hondenpoep een groot probleem.

Zie antwoord vraag 30.

34 Laat de gemeente ook eens een enquête houden over het beheer van de openbare ruimte.

Zal worden voorgelegd.

35 Meer bladkorven plaatsen.

Wordt voorgelegd aan de afdeling openbare Werken.

36 Meer parkeerplaatsen.

Wordt voorgelegd aan de afdeling Openbare Werken.

37 Met een klein beetje moeite kun je afval op een nette manier kwijt.

Wij zijn het uiteraard helemaal eens met deze stelling.

38 Metalen/ blikken apart in kunnen leveren. Aparte afhaalservice voor vieze luiers.

Zie antwoorden 6, 17, 19 en 20.

39 Gemeente is laks met terugstorten van geld na inlevering van bak. Gratis legen medische kliko

moet doorgaan.


Het terugstorten van geld gaat volgens een bepaalde systematiek. Het is niet zo dat als vandaag

de bak wordt ingeleverd het geld morgen is gestort. Helaas duurt dat langer als een particuliere

transactie. De regeling voor het verstrekken en gratis ledigen van minicontainers op basis van

medische indicatie blijft intact.

40 Niet meer zulke dure enquêtes houden, nergens goed voor.

Wij als gemeente zijn echt geïnteresseerd in hoe haar inwoners over bepaalde zaken denken.Aan

de hand hiervan en binnen de financiële mogelijkheden kunnen aanpassingen e.d. worden

gedaan. Ook is het een sturingsinstrument

41 Niet tevreden over hondenuitlaatplekken, veel te veel honden in/op speelterreinen kinderen.

Dit ligt niet aan de hondenuitlaatplekken maar aan de hondenbezitters.

42 Blik apart inzamelen (zie Oosterhout).

Zie antwoorden vraag 17, 19 en 20.

43 Slecht onderhoud van stoepen en groenvoorziening.

Zal worden doorgegeven aan de afdeling Openbare Werken.

44 Soms doet een derde afval in mijn container.

Voor u maakt dat niet uit omdat er per lediging wordt betaald en niet per kilogram. Wel zou het

netjes zijn van deze persoon om aan u te vragen of dat mag!

45 Tarieven voor afval mijn inziens te hoog.

Zie antwoord vraag 16 onder het item zwerfafval en dumping.

46 Toezicht op correct buiten zetten van containers.

Hopelijk begrijpt u dat daar voor de gemeente geen beginnen aan is! Het enige dat helpt is dat

buren elkaar hierop aanspreken!

47 Veel auto’s, hondenpoep en kliko’s op de stoep, die horen daar niet.

Dat is een gegeven. Degene die hier daadwerkelijk iets aan kunnen doen zijn de gebruikers en de

hondenbezitters.

48 Verleiding is groot om afval in andere gemeente te brengen, de prijzen voor huishoudelijk afval

zijn overdreven hoog.

Zie antwoorden vraag 19 item GFT- en restafval en vraag 3, 10 en 32 item milieustraat.

49 Handhaaf het hondenuitlaatbeleid, hondeigenaren laten hun honden overal hun behoefte doen.

We handhaven het beleid en handhaven hier zo goed als mogelijk op!

50 We betalen belachelijk veel in vergelijking met andere gemeenten. Graag een luiercontainer,

scheelt al snel een zak per week.

Voor afval algemeen zie antwoord vraag 19 item GFT- en restafval, antwoorden vraag 3, 6 en 10

item milieustraat, antwoord vraag 16 item zwerfafval- en dumpen en voor de luierrinzameling

antwoord vraag 6 item overige opmerkingen.

51 We leveren minder afval en zijn meer gaan betalen. Als je als gemeente een belofte doet moet je

die nakomen en niet allerlei uitvluchten gaan zoeken.

Zie antwoord vraag 16 onder het item zwerfafval en dumping.

52 Zou luiers ook apart willen inleveren.

Zie antwoorden vraag 6 en 20.

53 Voor oudere bewoners is het lastig het afval goed weg te brengen, bv. Zware zakken met kleding.

Dat is heel begrijpelijk. Wat wij u kunnen adviseren is de zakken niet te vol te doen en een paar

keer meer lopen en als dat moeilijk is een beroep proberen te doen op de buren of eventueel de

kinderen.

More magazines by this user
Similar magazines