24.09.2013 Views

Brochure - GC De Pit

Brochure - GC De Pit

Brochure - GC De Pit

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Herbert Flack met<br />

<strong>De</strong> dame met het hondje<br />

“Er werd verteld dat er op de boulevard een nieuw gezicht was opgedoken:<br />

een dame met een hondje.” Dit is de openingszin van een ontroerende novelle<br />

van Anton Tsjechov. Een oudere bankier uit Moskou en een jonge, onervaren<br />

vrouw ontmoeten mekaar in de mondaine badplaats Jalta. Ze zijn<br />

beiden ongelukkig in hun huwelijk en al snel worden we de bevoorrechte<br />

getuige van een ontluikende idylle.<br />

Wanneer de korte affaire omslaat in een alles overspoelende liefde, stelt zich<br />

de vraag of hen samen een gelukkige toekomst is beschoren. Wat als een<br />

zomerse flirt begint, eindigt in een hartverscheurend liefdesverhaal.<br />

Men wordt verblind door zoveel scherpzinnigheid, de kwaliteit van de gevoelens<br />

en de schoonheid.<br />

<strong>De</strong> subtiele bewerking van Claude Merle sluit bovendien naadloos aan op<br />

het verhaal van Tsjechov en opent een waaier aan gevoelens en emoties, die<br />

niemand onberoerd zal laten.<br />

Toneelbewerking naar een novelle van Anton Tsjechov door Claude Merle<br />

met Katrien <strong>De</strong> Becker en Herbert Flack<br />

Gene Bervoets, Amaryllis Uitterlinden e.a.<br />

met The Juliet Letters<br />

© Selina <strong>De</strong> Maeyer<br />

In fair Verona where we lay our<br />

scene ... leefde Gino Beltramini,<br />

eeuwig verliefd, professor en de<br />

laatste secretaris van Julia. <strong>De</strong><br />

oude professor beantwoordde tot<br />

op het eind van zijn leven (1974)<br />

trouw alle brieven die verliefde<br />

Romeo’s van over de hele wereld<br />

stuurden naar Julia Capulet, de<br />

onsterfelijke heldin uit Shakespeares<br />

Romeo & Juliet.<br />

Door dit verhaal liet Elvis Costello<br />

zich inspireren en samen met het<br />

Brodski Quartet maakte hij ‘The<br />

Juliet Letters’. Het resultaat is een<br />

verzameling unieke muziekstukken.<br />

Passioneel, virtuoos, melancholisch,<br />

explosief ... Onvergetelijk<br />

en hartverscheurend mooi.<br />

Amaryllis Uitterlinden zingt, begeleid<br />

door het Melinos Quartet.<br />

Liefde is? Een jongetje van 9, een<br />

oude grijsaard achter zijn schrijftafel,<br />

een anonieme puber, gerenommeerde<br />

auteurs ... op zoek<br />

naar de ultieme liefdesbrief.<br />

Gène Bervoets verzamelt en leest<br />

voor.<br />

The Juliet Letters: de ultieme liefdesbrieven<br />

door Gene Bervoets,<br />

Amaryllis Uitterlinden & strijkkwartet.<br />

Productie : Gemini Producties en Fakkelteater<br />

vrijdag 15 maart 2013 om 20.00 uur<br />

€ 17 - € 16 (red.) - € 13 (abo8/-26j)<br />

zaterdag 23 maart 2013 om 20.00 uur<br />

€ 16 - € 15 (red.) - € 12 (abo8/-26j)<br />

18<br />

theater<br />

klassiek/literair<br />

19

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!