28.09.2013 Views

Veranderen vanaf de werkvloer met Operational Excellence

Veranderen vanaf de werkvloer met Operational Excellence

Veranderen vanaf de werkvloer met Operational Excellence

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

3 | Maak kennis <strong>met</strong> <strong>de</strong><br />

nieuwe vice-<strong>de</strong>caan<br />

FHML Nanne <strong>de</strong> Vries<br />

4 | Kankeron<strong>de</strong>rzoekfonfs<br />

Limburg maakt<br />

Maastrichts on<strong>de</strong>rzoek<br />

mogelijk<br />

personeelskrant voor alle me<strong>de</strong>werkers van het Maastricht UMC+ | 9 januari 2013<br />

Op weg naar een ziekenhuis dat <strong>de</strong> patiënt echt centraal stelt<br />

7 | Gespreksvaardighe<strong>de</strong>n<br />

verbeteren <strong>met</strong><br />

vi<strong>de</strong>o-observatie van<br />

patiëntengesprekken<br />

<strong>Veran<strong>de</strong>ren</strong> <strong>vanaf</strong> <strong>de</strong> <strong>werkvloer</strong> <strong>met</strong><br />

<strong>Operational</strong> <strong>Excellence</strong><br />

De patiënt echt centraal stellen en <strong>de</strong> zorg toegankelijk en betaalbaar hou<strong>de</strong>n. Dat is<br />

waar <strong>de</strong> Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+ naartoe wil. Om dat te bereiken,<br />

gaan ziekenhuis en faculteit on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> noemer <strong>Operational</strong> <strong>Excellence</strong> samen op weg<br />

naar een an<strong>de</strong>r systeem en een an<strong>de</strong>re cultuur. Heel belangrijk daarin is dat veran<strong>de</strong>ringen<br />

<strong>vanaf</strong> <strong>de</strong> <strong>werkvloer</strong> vorm krijgen en leidinggeven<strong>de</strong>n werknemers daarin veel meer<br />

coachen. Managers binnen <strong>de</strong> top van faculteit en ziekenhuis hebben eind vorig jaar<br />

tij<strong>de</strong>ns een bijeenkomst in Vaals hun steun uitgesproken voor <strong>Operational</strong> <strong>Excellence</strong>.<br />

“Het ziekenhuis zal echt moeten veran<strong>de</strong>ren.<br />

We kunnen <strong>de</strong> patiënt meer centraal<br />

stellen en efficiënter werken. Dat is hard<br />

nodig, want ons zorgsysteem wordt an<strong>de</strong>rs<br />

onbetaalbaar”, zegt Frits van Mero<strong>de</strong>,<br />

toegevoegd lid van <strong>de</strong> Raad van Bestuur van<br />

het MUMC+. Samen <strong>met</strong> Bart Durlinger,<br />

directeur Strategie, Personeel & Organisatie,<br />

geeft hij leiding aan <strong>Operational</strong> <strong>Excellence</strong>.<br />

Met <strong>Operational</strong> <strong>Excellence</strong> kan het ziekenhuis<br />

van binnenuit veran<strong>de</strong>ren, benadrukken<br />

bei<strong>de</strong>n.<br />

<strong>Operational</strong> <strong>Excellence</strong> gaat in feite een stap<br />

ver<strong>de</strong>r dan het proces dat eer<strong>de</strong>r on<strong>de</strong>r <strong>de</strong><br />

noemer ‘Ziekenhuis van <strong>de</strong> Toekomst’ in<br />

gang werd gezet, vertelt Bart Durlinger. In<br />

dat ka<strong>de</strong>r introduceer<strong>de</strong> het ziekenhuis<br />

twee jaar gele<strong>de</strong>n Lean Six Sigma. Dat is<br />

simpel gezegd een gereedschapskist <strong>met</strong><br />

instrumenten voor het an<strong>de</strong>rs en efficiënter<br />

organiseren van werkprocessen. Lean Six<br />

Sigma komt voort uit <strong>de</strong> auto-industrie, uit<br />

het Toyota Production System. In dat<br />

systeem is sprake van een grote betrokkenheid<br />

van <strong>de</strong> <strong>werkvloer</strong> bij het signaleren van<br />

problemen en het aandragen en doorvoeren<br />

van verbeteringen.<br />

“We zijn in het ziekenhuis <strong>met</strong> steun van<br />

Medtronic begonnen <strong>met</strong> twee pilots<br />

binnen Dermatologie en Orthopedie. Toen<br />

hebben we <strong>met</strong>een kunnen ervaren wat <strong>de</strong><br />

kracht is van <strong>de</strong> <strong>met</strong>hodieken van Lean Six<br />

Sigma”, zegt Bart Durlinger. “Zo werd in<br />

bei<strong>de</strong> pilots hel<strong>de</strong>r wat in een werkproces<br />

geen toegevoeg<strong>de</strong> waar<strong>de</strong> heeft voor <strong>de</strong><br />

patiënt. Het grote voor<strong>de</strong>el is bovendien dat<br />

alle mensen die bij een werkproces betrokken<br />

zijn, bij elkaar komen. Samen ontrafelen<br />

zij dat proces en dragen zelf oplossingen<br />

aan voor problemen. Dat spreekt me<strong>de</strong>werkers<br />

enorm aan. Zij ervaren bovendien dat<br />

patiënten baat hebben bij <strong>de</strong> aangedragen<br />

oplossingen.<br />

Dat verhoogt weer het werkplezier.”<br />

Bart Durlinger en Frits van Mero<strong>de</strong> benadrukken<br />

dat er meer <strong>met</strong>ho<strong>de</strong>n en technieken<br />

zijn voor het an<strong>de</strong>rs inrichten van werkprocessen.<br />

Binnen <strong>Operational</strong> <strong>Excellence</strong><br />

geldt Lean Six Sigma wel als een hele<br />

belangrijke set van instrumenten voor dat<br />

doel. “Wat we vorig jaar tij<strong>de</strong>ns een<br />

studiereis van bestuursle<strong>de</strong>n en medici naar<br />

Amerika geleerd hebben, is dat we ver<strong>de</strong>r<br />

moeten gaan. Als je echt iets wilt bereiken,<br />

moet je loskomen van het niveau van<br />

projecten. Dan moet je <strong>de</strong> filosofie die<br />

achter <strong>de</strong> <strong>met</strong>hodieken zit omarmen, die<br />

moet echt in het DNA van <strong>de</strong> organisatie<br />

gaan zitten”, zegt Bart Durlinger.<br />

De bestuursle<strong>de</strong>n en medici bezochten in<br />

Amerika on<strong>de</strong>r meer Medtronic, Boeing en<br />

het Virginia Mason Medical Center, twee<br />

bedrijven en een algemeen ziekenhuis. “Die<br />

studiereis was echt een eyeopener”, vertelt<br />

Bart Durlinger, die zelf ook meereis<strong>de</strong>.<br />

“Daardoor zijn we vastbesloten geraakt om<br />

hier ook <strong>de</strong>ze weg op te gaan.”<br />

Kenmerkend voor zowel <strong>de</strong> twee bedrijven<br />

als het ziekenhuis was dat <strong>de</strong> productie<br />

door <strong>Operational</strong> <strong>Excellence</strong> <strong>met</strong> 40 procent<br />

steeg en <strong>de</strong> kwaliteit van het werk toenam.<br />

Het Virginia Mason transformeer<strong>de</strong> van een<br />

verliesgevend ziekenhuis in een van <strong>de</strong> best<br />

draaien<strong>de</strong> ziekenhuizen in <strong>de</strong> VS, zowel<br />

kwalitatief als financieel.<br />

Daarmee is niet gezegd dat <strong>de</strong> werkwijze in<br />

<strong>de</strong> VS hier een-op-een toepasbaar is. “We<br />

moeten naar een eigen Maastricht Production<br />

System”, zeggen Bart Durlinger en Frits<br />

van Mero<strong>de</strong> eensgezind. In dat systeem<br />

wordt continu aan verbetering gewerkt.<br />

Werknemers zullen allemaal op <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong><br />

wijze werkprocessen analyseren, <strong>de</strong> waar<strong>de</strong><br />

daarvan voor <strong>de</strong> patiënt voorop stellen en<br />

een gemeenschappelijke taal spreken.<br />

Lees ver<strong>de</strong>r op pagina 3<br />

9 | Jim van Os wil <strong>met</strong><br />

SmartScan psychose in<br />

<strong>de</strong> kiem smoren<br />

|114<br />

Met <strong>Operational</strong> <strong>Excellence</strong> kan het ziekenhuis van binnenuit veran<strong>de</strong>ren, benadrukken<br />

Frits van Mero<strong>de</strong> (l.) en Bart Durlinger.<br />

Gazet verschijnt voortaan<br />

ie<strong>de</strong>re 6 weken<br />

In <strong>de</strong> nieuwsvoorziening voor me<strong>de</strong>werkers is <strong>de</strong> nadruk steeds meer op online<br />

media als Intraspect en het digitale SUMMUM nieuwsbulletin komen te liggen.<br />

Daarom verschijnt <strong>vanaf</strong> <strong>de</strong>ze maand SUMMUM gazet ie<strong>de</strong>re 6 weken in plaats van<br />

ie<strong>de</strong>re 4 weken.<br />

Op Intranet wordt dagelijks ‘vers’ nieuws geplaatst. In het SUMMUM nieuwsbulletin<br />

vind je het wekelijkse overzicht van het nieuws in/van het Maastricht UMC+. Doordat<br />

het actuele nieuws online beschikbaar is, veran<strong>de</strong>ren <strong>de</strong> inhoud en <strong>de</strong> frequentie van<br />

SUMMUM gazet. De gazet wordt het medium voor achtergrond en human interest.<br />

SUMMUM gazet verschijnt in 2013 op <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> data:<br />

– woensdag 20 feb (<strong>de</strong>adline maandag 11 feb);<br />

– woensdag 3 apr (<strong>de</strong>adline maandag 25 mrt);<br />

– woensdag 15 mei (<strong>de</strong>adline maandag 6 mei);<br />

– woensdag 26 juni (<strong>de</strong>adline maandag 17 juni);<br />

– woensdag 7 aug (<strong>de</strong>adline maandag 29 juli);<br />

– woensdag 18 sept (<strong>de</strong>adline maandag 9 sept);<br />

– woensdag 30 okt (<strong>de</strong>adline maandag 21 okt);<br />

– woensdag 11 <strong>de</strong>c (<strong>de</strong>adline maandag 2 <strong>de</strong>c).<br />

Heb je zelf nieuws voor SUMMUM gazet, Intranet, digitale SUMMUM nieuwsbulletin,<br />

et cetera, meld het <strong>de</strong> redactie via E nieuwsredactie.communicatie@mumc.nl.


2 | summumgazet 114<br />

Grote en ‘kleine’ On<strong>de</strong>rwijsprijzen FHML uitgereikt<br />

In <strong>de</strong>cember zijn <strong>de</strong> On<strong>de</strong>rwijsprijzen FHML 2012 uitgereikt voor <strong>de</strong> opleidingsdomeinen Health, Geneeskun<strong>de</strong> en Biomedische Wetenschappen. Ook werd <strong>de</strong> Grote On<strong>de</strong>rwijsprijs<br />

uitgereikt aan Jan van Dalen.<br />

Met <strong>de</strong> On<strong>de</strong>rwijsprijzen wil het On<strong>de</strong>rwijsinstituut<br />

FHML zijn waar<strong>de</strong>ring tonen aan<br />

docenten die excelleren in on<strong>de</strong>rwijsrollen<br />

waarin <strong>de</strong> interactie tussen docent en<br />

stu<strong>de</strong>nt centraal staat. De winnaars kregen<br />

een oorkon<strong>de</strong> en een bronzen sculptuur<br />

ontworpen door <strong>de</strong> Limburgse kunstenaar<br />

Frans Duckers. De volgen<strong>de</strong> collega’s vielen<br />

in <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rwijsprijzen:<br />

– Ulrike von Rango, beste tutor/coach<br />

domein Geneeskun<strong>de</strong>;<br />

– Piet Leroy & Ben Janssen, coördinatoren<br />

van het beste blok domein Geneeskun<strong>de</strong>;<br />

– Edouard Bevers, beste docent domein<br />

Geneeskun<strong>de</strong>;<br />

– Annemieke <strong>de</strong>n Boer, coördinator van het<br />

beste blok domein Health;<br />

– Frans Tan, beste tutor domein Health;<br />

– Nynke <strong>de</strong> Jong, beste docent domein<br />

Health;<br />

– Harry Gosker, beste docent masteropleiding<br />

Biomedical Sciences<br />

– Marlies Schillings, beste tutor bacheloropleiding<br />

Biomedische Wetenschappen<br />

– Jos Adam, coördinator van het beste blok<br />

bacheloropleiding Biomedische Wetenschappen;<br />

– Beste co-assistentschap: maatschap<br />

Neurologie van het Laurentius Ziekenhuis<br />

in Roermond;<br />

Jan van Dalen ontving <strong>de</strong> Grote On<strong>de</strong>rwijsprijs.<br />

Met <strong>de</strong> Grote On<strong>de</strong>rwijsprijs wil het<br />

On<strong>de</strong>rwijsinstituut zijn erkentelijkheid<br />

laten blijken aan me<strong>de</strong>werkers die geduren<strong>de</strong><br />

langere tijd uitsteken<strong>de</strong> prestaties op<br />

het gebied van on<strong>de</strong>rwijs verrichten en<br />

hierdoor een voorbeeldfunctie vervullen.<br />

Jan van Dalen heeft geduren<strong>de</strong> zijn lange<br />

staat van dienst bij <strong>de</strong> faculteit al vele hoge<br />

waar<strong>de</strong>ringen gekregen voor zijn rollen en<br />

functies in het on<strong>de</strong>rwijs. Hij krijgt <strong>de</strong> Grote<br />

On<strong>de</strong>rwijsprijs on<strong>de</strong>r meer omdat hij<br />

betrokken was bij veel planningsgroepen en<br />

commissies waarin hij op kundige wijze en<br />

zeker ook <strong>met</strong> een uitermate plezierige<br />

manier van samenwerking een positieve<br />

inbreng had en nog steeds heeft. Collega’s<br />

en stu<strong>de</strong>nten doen zel<strong>de</strong>n een vergeefs<br />

beroep op hem. Ook buiten <strong>de</strong> UM is Jan van<br />

Dalen bekend, on<strong>de</strong>r meer als mo<strong>de</strong>rator<br />

van workshops wetenschappelijk schrijven<br />

en als redactielid van Perspectives on<br />

Benoemingen<br />

– Dietmar Enk (vakgroep Anesthesiologie) is per 20 november 2012 benoemd tot<br />

bijzon<strong>de</strong>r hoogleraar door <strong>de</strong> Medische Faculteit van <strong>de</strong> Westfälische Wilhelms-<br />

Universität in Münster.<br />

– Vivianne Tjan-Heijnen is per 1 november 2012 benoemd tot directeur Regionale<br />

Samenwerking Oncologie. In <strong>de</strong>ze functie zal zij <strong>de</strong> oncologische samenwerking in<br />

Zuid-Oost Ne<strong>de</strong>rland ver<strong>de</strong>r vorm geven.<br />

De winnaars <strong>met</strong> op <strong>de</strong> bovenste rij v.l.n.r. Ben Janssen, Piet Leroy, Edouard Bevers, Jos Adam en Marlies Schillings. On<strong>de</strong>rste rij<br />

v.l.n.r.: Ulrike von Rango, Annemieke <strong>de</strong>n Boer, Nynke <strong>de</strong> Jong, Harry Gosher en Frans Tan.<br />

Medical Education (van het Tijdschrift<br />

voor Medisch On<strong>de</strong>rwijs). Bovendien was<br />

Jan van Dalen vele jaren directeur van <strong>de</strong><br />

Jan van Dalen <strong>met</strong> <strong>de</strong> Grote On<strong>de</strong>rwijsprijs<br />

Master of Health Professions Education. Per<br />

1 januari heeft hij <strong>de</strong>ze functie overgedragen.<br />

De Grote On<strong>de</strong>rwijsprijs bestaat uit een<br />

bronzen sculptuur, ontworpen door <strong>de</strong><br />

Limburgse kunstenaar Frans Duckers.<br />

Clinicus van het het jaar<br />

Studievereniging Pulse reikte in <strong>de</strong>cember <strong>de</strong> prijzen voor <strong>de</strong> beste clinici van het jaar<br />

2011-2012 uit. Co-assistenten en semi-artsen kon<strong>de</strong>n stemmen op artsen die hen opgevallen<br />

zijn door dui<strong>de</strong>lijke uitleg, goe<strong>de</strong> feedback, enthousiasme of een an<strong>de</strong>re re<strong>de</strong>n.<br />

En <strong>de</strong> winnaars zijn:<br />

– Beste specialist MUMC+: Roger Rennenberg (Interne Geneeskun<strong>de</strong>);<br />

– Beste arts-assistent MUMC+: Casper Eurlings (Cardiologie);<br />

– Beste specialist perifeer: dr. Mateijsen, KNO-arts in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven;<br />

– Beste arts-assistent perifeer: drs. Wassen, arts-assistent gynaecologie in het Atrium<br />

Medisch Centrum Heerlen;<br />

– Beste huisartsbegelei<strong>de</strong>r: Mieke Winten, huisarts in Neerbeek.<br />

Gefeliciteerd!<br />

De clinici van het jaar v.l.n.r. Drs. Wassen, Mieke Winten, dr. Mateijsen,<br />

Roger Rennenberg en Casper Eurlings.


3 | summumgazet 114<br />

Nanne <strong>de</strong> Vries, nieuwe vice-<strong>de</strong>caan FHML:<br />

“De blik is nu veel meer naar buiten gericht”<br />

“Het ziekenhuis is sterk aan het veran<strong>de</strong>ren. Preventie staat bijvoorbeeld nadrukkelijk op <strong>de</strong> agenda, net als samenwerking in <strong>de</strong> regio. Het ziekenhuis richt <strong>de</strong> blik tegenwoordig<br />

veel meer naar buiten”, vertelt Nanne <strong>de</strong> Vries. Hij is hoogleraar Gezondheidsbevor<strong>de</strong>ring en sinds mei 2012 <strong>de</strong> nieuwe vice-<strong>de</strong>caan van <strong>de</strong> Faculty of Health, Medicine & Life Sciences<br />

(FHML). Een functie waar hij volmondig “ja” tegen zei. “De inbreng van Gezondheidswetenschappen in het umc vind ik heel belangrijk.”<br />

Die inbreng van Gezondheidswetenschappen<br />

heeft me<strong>de</strong> geleid tot <strong>de</strong> veran<strong>de</strong>ring<br />

van het ziekenhuis, <strong>de</strong>nkt Nanne <strong>de</strong> Vries.<br />

Zo versterkt <strong>de</strong> inbreng van Gezondheidswetenschappen<br />

<strong>de</strong> relatie <strong>met</strong> <strong>de</strong> buitenwereld,<br />

zoals <strong>de</strong> relatie <strong>met</strong> <strong>de</strong> GGD en <strong>de</strong><br />

Geestelijke Gezondheidszorg. “Dat is goed,<br />

want het draait om ziekte én preventie. Dat<br />

is waar <strong>de</strong> plus in het Maastricht UMC+<br />

voor staat. De strategienota ‘Heel <strong>de</strong> mens’<br />

straalt dat ook uit. Daar ben ik heel blij mee.<br />

Het is mijn belangrijkste doel als vice-<strong>de</strong>caan:<br />

Gezondheidswetenschappen verankeren<br />

in <strong>de</strong> activiteiten van het Maastricht<br />

UMC+.”<br />

In het verle<strong>de</strong>n was Nanne <strong>de</strong> Vries al een<br />

sterk voorstan<strong>de</strong>r van het samengaan van<br />

<strong>de</strong> faculteiten Geneeskun<strong>de</strong> en Gezondheidswetenschappen.<br />

“Mijn insteek is altijd<br />

om te on<strong>de</strong>rzoeken wat je samen kunt doen.<br />

Dat geldt nu ook weer bij <strong>de</strong> umc-vorming.<br />

Formeel gezien heb ik daar geen bestuurlijke<br />

rol in, maar ik werk collegiaal samen<br />

Wie is Nanne <strong>de</strong> Vries?<br />

<strong>met</strong> <strong>de</strong>caan Albert Scherpbier. In die zin<br />

voel ik mij wel lid van het bestuur.”<br />

Albert Scherpbier en hij ver<strong>de</strong>len in goed<br />

overleg <strong>de</strong> taken, vertelt Nanne <strong>de</strong> Vries. Zo<br />

inventariseert hij zelf op dit moment <strong>de</strong><br />

verschillen tussen <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rzoeksscholen<br />

GROW, CARIM, NUTRIM, CAPHRI, MHeNS en<br />

SHE. “De verschillen tussen <strong>de</strong> zes schools<br />

zijn nu te groot en dat belemmert <strong>de</strong><br />

on<strong>de</strong>rlinge samenwerking. Daarom willen<br />

we <strong>de</strong> regelingen beter op elkaar laten<br />

aansluiten.”<br />

In zijn rol als vice-<strong>de</strong>caan is hij ver<strong>de</strong>r nauw<br />

betrokken bij het aanwijzen van <strong>de</strong> Centers<br />

of <strong>Excellence</strong> binnen het MUMC+. Daarbij<br />

draait het om <strong>de</strong> vraag waar <strong>de</strong> komen<strong>de</strong><br />

jaren in <strong>de</strong> zorg, het on<strong>de</strong>rzoek en het<br />

on<strong>de</strong>rwijs echt <strong>de</strong> nadruk op wordt gelegd.<br />

In totaal zijn er 24 voorstellen voor Centers<br />

of <strong>Excellence</strong> ingediend. In <strong>de</strong> eerste<br />

maan<strong>de</strong>n van 2013 wordt besloten welke<br />

voorstellen gehonoreerd wor<strong>de</strong>n. Volgens<br />

Nanne <strong>de</strong> Vries is inmid<strong>de</strong>ls wel dui<strong>de</strong>lijk<br />

Nanne <strong>de</strong> Vries stu<strong>de</strong>er<strong>de</strong> Psychologie in Groningen en werkte aansluitend als sociaal<br />

psycholoog in Maastricht, Groningen en Amsterdam. In 1998 promoveer<strong>de</strong> hij cum<br />

lau<strong>de</strong> in Groningen op een on<strong>de</strong>rzoek naar sociale vergelijkingen. Jezelf vergelijken<br />

<strong>met</strong> an<strong>de</strong>ren kan lei<strong>de</strong>n tot on<strong>de</strong>rlinge competitie, maar dat hoeft niet, is een van <strong>de</strong><br />

conclusies in dat promotieon<strong>de</strong>rzoek. Zo kun je in <strong>de</strong> vergelijking ook op zoek gaan<br />

naar sterke eigenschappen bij <strong>de</strong> an<strong>de</strong>r die je zelf niet hebt en an<strong>de</strong>rsom. “Neem<br />

bijvoorbeeld <strong>de</strong> chirurg die zichzelf vergelijkt <strong>met</strong> een gezondheidswetenschapper”,<br />

zegt Nanne <strong>de</strong> Vries. “Als <strong>de</strong> chirurg vaststelt dat hij zelf goed <strong>met</strong> een scalpel om<br />

kan gaan en een gezondheidswetenschapper goed <strong>met</strong> mensen, dan kunnen ze<br />

elkaar uitstekend aanvullen. Bovendien heeft samenwerking dan meerwaar<strong>de</strong> voor<br />

<strong>de</strong> patiënt.”<br />

Nanne <strong>de</strong> Vries werd in 2000 tot hoogleraar in Maastricht benoemd, is getrouwd en<br />

heeft twee zonen. Daarnaast heeft hij nog een dochter uit een eer<strong>de</strong>r huwelijk. Of hij<br />

hobby’s heeft? “Daar heb ik helemaal geen tijd voor. Nou oké dan, koken en wijn. En<br />

om dat te compenseren, ga ik af en toe hockeyen, dankzij mijn zoons.”<br />

Vervolg van pagina 1<br />

Leidinggeven<strong>de</strong>n zijn in dat systeem<br />

aanwezig op <strong>de</strong> <strong>werkvloer</strong> en coachen <strong>de</strong><br />

werknemers, zodat die in<strong>de</strong>rdaad zelf<br />

oplossingen kunnen aandragen.<br />

In lei<strong>de</strong>rschapstrajecten wordt inmid<strong>de</strong>ls al<br />

<strong>de</strong> aandacht gevestigd op <strong>Operational</strong><br />

<strong>Excellence</strong>. Bovendien zullen meer leidinggeven<strong>de</strong>n<br />

zelf naar Amerika afreizen om<br />

<strong>Operational</strong> <strong>Excellence</strong> in <strong>de</strong> praktijk te<br />

ervaren. Daarnaast wor<strong>de</strong>n tal van managers<br />

getraind in <strong>de</strong> toepassing van <strong>de</strong><br />

<strong>met</strong>hodieken van Lean Six Sigma. Verschil<br />

<strong>met</strong> het ziekenhuis in Amerika is dat het<br />

Maastricht UMC+ een aca<strong>de</strong>misch zieken-<br />

huis is dat <strong>Operational</strong> <strong>Excellence</strong> omarmt.<br />

Ondui<strong>de</strong>lijk is nog hoe on<strong>de</strong>rzoek en<br />

on<strong>de</strong>rwijs precies in het proces betrokken<br />

kunnen wor<strong>de</strong>n. Daar zijn lan<strong>de</strong>lijk en<br />

internationaal nog geen voorbeel<strong>de</strong>n van.<br />

“Ik <strong>de</strong>nk wel dat bepaal<strong>de</strong> principes goed<br />

toepasbaar zijn in het on<strong>de</strong>rwijs en on<strong>de</strong>rzoek.<br />

Daarin proberen we <strong>de</strong> faculteit te<br />

enthousiasmeren en daarom gaan ook <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>caan en wetenschappelijk directeuren<br />

mee naar Amerika”, zegt Bart Durlinger.<br />

Frits van Mero<strong>de</strong> benadrukt dat tijd een<br />

belangrijke factor is. “Dit is een gelei<strong>de</strong>lijk<br />

proces. Het zal een aantal jaren duren<br />

voordat we in het goe<strong>de</strong> systeem zitten.”<br />

waar accenten gelegd gaan wor<strong>de</strong>n en wat<br />

<strong>de</strong> ontwikkelingsmogelijkhe<strong>de</strong>n zijn. “Meer<br />

kan ik er nu niet over zeggen.”<br />

Zijn benoeming tot vice-<strong>de</strong>caan dwong<br />

Nanne <strong>de</strong> Vries een aantal taken neer te<br />

leggen. Zo is hij geen vakgroepvoorzitter<br />

meer. Wel begeleidt hij nog altijd een aantal<br />

promovendi, zodat hij betrokken blijft bij<br />

het on<strong>de</strong>rzoek binnen CAPHRI en NUTRIM.<br />

Ook zijn on<strong>de</strong>rwijstaken heeft hij niet<br />

helemaal neergelegd. “Ik ben nog betrokken<br />

bij een on<strong>de</strong>rwijsblok Geneeskun<strong>de</strong> over<br />

obesitas en diabetes. Daar heb ik zelf voor<br />

geijverd en dat is vorig jaar pas geïntroduceerd.<br />

Het gaat dan niet alleen over ziekte,<br />

maar ook over zaken als leefstijl en preventie,<br />

patiëntenvoorlichting en zelfmanagement.<br />

Dat is heel leuk om te doen.”<br />

Nu hij vice-<strong>de</strong>caan is, pen<strong>de</strong>lt hij heen en<br />

weer tussen universiteit en ziekenhuis.<br />

Twee verschillen<strong>de</strong> culturen, oor<strong>de</strong>elt hij.<br />

“De universiteit kent toch een veel plattere<br />

organisatie, in het ziekenhuis heerst meer<br />

hiërarchie. Voor iemand zoals ik, die altijd<br />

grappen maakt en wat informeler is, is dat<br />

wennen. Het grote voor<strong>de</strong>el van <strong>de</strong>ze<br />

functie is dat ik weer mensen leer kennen.<br />

Dat is goed voor <strong>de</strong> samenwerking.”<br />

Die samenwerking kent inmid<strong>de</strong>ls een<br />

an<strong>de</strong>re insteek, zegt De Vries. Het ziekenhuis<br />

beweegt mee <strong>met</strong> <strong>de</strong> tijd. Het is niet<br />

langer een instituut dat zich alleen richt op<br />

het genezen van mensen, constateert hij.<br />

“Er is nu veel meer aandacht voor preventie,<br />

ook in het genezingsproces. Het i<strong>de</strong>e is dat<br />

we er voor moeten zorgen dat <strong>de</strong> participatiegraad<br />

van mensen hoog blijft.” De<br />

<strong>de</strong>finitie van gezondheid schuift ook steeds<br />

ver<strong>de</strong>r op, besluit Nanne <strong>de</strong> Vries. “Gezondheid<br />

beteken<strong>de</strong> vroeger dat je vrij was van<br />

ziektes. Vervolgens spraken we veel meer<br />

over <strong>de</strong> kwaliteit van leven. Nu draait<br />

gezondheid vooral om een volwaardig,<br />

zelfstandig bestaan. Daarom omarmt het<br />

MUMC+ projecten die <strong>de</strong> zelfstandigheid<br />

van burgers bevor<strong>de</strong>ren.”<br />

Nanne <strong>de</strong> Vries ziet het verankeren van Gezondheidswetenschappen in <strong>de</strong> activiteiten<br />

van het MUMC+ als zijn belangrijkste doel als vice-<strong>de</strong>caan.


4 | summumgazet 114<br />

Aflevering 1: Kankeron<strong>de</strong>rzoekfonds Limburg maakt on<strong>de</strong>rzoek mogelijk<br />

Wie zoekt, zal vin<strong>de</strong>n<br />

Health Foundation Limburg (afgekort tot HFL) werft fondsen voor wetenschappelijk on<strong>de</strong>rzoek in het Maastricht UMC+. Per speerpunt - kanker, hart- en vaatziekten en geestelijke<br />

gezondheidszorg - is een on<strong>de</strong>rzoeksfonds opgericht. In SUMMUM gazet brengen we <strong>de</strong> komen<strong>de</strong> edities een serie verhalen waarin we per fonds <strong>de</strong> Maastricht UMC+-kartrekkers en<br />

on<strong>de</strong>rzoekers aan het woord laten. Zij zullen vertellen welke on<strong>de</strong>rzoeken zij gedaan hebben, doen en nog gaan doen <strong>met</strong> HFL-geld. Eerste in <strong>de</strong> rij is het Kankeron<strong>de</strong>rzoekfonds<br />

Limburg: samengevat in vier enthousiaste verhalen.<br />

Bernd Kremer, hoofd KNO<br />

Bij <strong>de</strong> meeste vormen van kanker wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong><br />

overlevingskansen steeds beter. Bij kanker<br />

in het hoofd-halsgebied echter is <strong>de</strong><br />

5-jaarsoverleving <strong>de</strong> afgelopen twintig jaar<br />

ongeveer 50% gebleven. Het team van<br />

Bernd Kremer on<strong>de</strong>rzoekt of je bij afwijkingen<br />

in het mond- en keelgebied al in een<br />

vroeg stadium kunt ont<strong>de</strong>kken of een<br />

afwijking kanker gaat wor<strong>de</strong>n. Bernd<br />

Kremer: “Zogeheten retrospectief on<strong>de</strong>rzoek<br />

bevestigt onze veron<strong>de</strong>rstelling dat <strong>de</strong> kans<br />

op het ontstaan van kanker in <strong>de</strong> voorloperlaesies<br />

van het strottenhoofd sterk toeneemt<br />

als het aantal chromosomen in <strong>de</strong><br />

cellen veran<strong>de</strong>rt. Onze <strong>met</strong>ho<strong>de</strong> voorspelt<br />

<strong>de</strong> ontwikkeling van kanker veel beter dan<br />

<strong>de</strong> tot nu toe gebruikelijke <strong>met</strong>ho<strong>de</strong>n.”<br />

Maar: <strong>de</strong> wetenschappelijke bewijskracht<br />

van retrospectief on<strong>de</strong>rzoek is niet optimaal.<br />

Dus volgt er nu een prospectief<br />

on<strong>de</strong>rzoek. “Daarbij wordt een grote groep<br />

patiënten <strong>vanaf</strong> het afnemen van <strong>de</strong> eerste<br />

biopten jarenlang gevolgd om het toekomstige<br />

gedrag van <strong>de</strong> afwijking in kaart te<br />

brengen. Een <strong>de</strong>rgelijk langdurig on<strong>de</strong>rzoek<br />

vraagt om een stevige investering. De<br />

subsidie van het Kankeron<strong>de</strong>rzoekfonds<br />

Limburg helpt ons <strong>met</strong> name <strong>met</strong> het<br />

opstarten van toekomstgericht on<strong>de</strong>rzoek”,<br />

aldus Kremer. En hij benoemt nog een<br />

pluspunt van het Kankeron<strong>de</strong>rzoekfonds<br />

Limburg: “We etaleren onze bevindingen op<br />

congressen en in wetenschappelijke publicaties,<br />

maar <strong>de</strong> mensen waar je het eigenlijk<br />

voor doet, die bereik je amper. Dankzij het<br />

Kankeron<strong>de</strong>rzoekfonds Limburg nu dus<br />

wel.”<br />

Gerard Bos, internist hematologie<br />

De afgelopen vier jaar is in laboratoria<br />

dui<strong>de</strong>lijk gewor<strong>de</strong>n dat immunotherapie<br />

werkt. Vergelijk het <strong>met</strong> het principe van <strong>de</strong><br />

griepspuit: als reactie op het inspuiten van<br />

een kleine dosis celletjes die stukjes kanker<br />

<strong>met</strong> zich meedragen, wordt het afweersysteem<br />

geactiveerd en komt het in actie<br />

tegen <strong>de</strong> indringer die kanker heet. In<br />

Amerika blijkt dat mannen <strong>met</strong> prostaatkanker<br />

dankzij <strong>de</strong> immunotherapie enkele<br />

maan<strong>de</strong>n langer leven. Gerard Bos <strong>de</strong>nkt dat<br />

<strong>de</strong> kwaliteit van ‘zijn’ vaccin beter is en wil<br />

een bedrijf oprichten om dat <strong>met</strong> patiënton<strong>de</strong>rzoek<br />

te bewijzen. Daarvoor is veel geld<br />

nodig; er wordt gesproken over twee à drie<br />

miljoen euro. Bedragen die het Kankeron<strong>de</strong>rzoekfonds<br />

Limburg nog niet kan<br />

ophoesten, dus men is naarstig op zoek<br />

naar investeer<strong>de</strong>rs. Maar: “Dankzij het<br />

Kankeron<strong>de</strong>rzoekfonds Limburg is hiervoor<br />

<strong>de</strong> basis gelegd. Waarvoor dank.”<br />

Het Kankeron<strong>de</strong>rzoeksfonds Limburg steunt<br />

<strong>de</strong> komen<strong>de</strong> vier jaar ook een on<strong>de</strong>rzoek<br />

naar zogeheten ‘killer-cellen’. “De mens<br />

heeft dit soort cellen al in zijn lichaam om<br />

virussen en bacteriën te overleven. Met een<br />

beetje hulp kunnen die ‘beschermheren’ ook<br />

ingezet wor<strong>de</strong>n tegen kankercellen. We<br />

weten dat het principe werkt omdat we in<br />

Maastricht jaarlijks zo’n vijftig beenmergtransplantaties<br />

doen. Dat is een heftige<br />

therapie die niet altijd goed afloopt. Dat<br />

moeten we dus slimmer gaan aanpakken”,<br />

aldus Gerard Bos.<br />

Philippe Lambin, medisch directeur<br />

MAASTRO<br />

MAASTRO CLINIC, instituut voor radiotherapie,<br />

streeft naar een individuele behan<strong>de</strong>ling<br />

van <strong>de</strong> patiënt: elke patiënt is immers<br />

an<strong>de</strong>rs, elke kanker is an<strong>de</strong>rs, elke tumor is<br />

an<strong>de</strong>rs. Bij MAASTRO on<strong>de</strong>rzoeken ze<br />

daarom al jaren <strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n van<br />

heterogene bestraling. Een tumor is immers<br />

niet homogeen samengesteld: sommige<br />

<strong>de</strong>len zijn, door zuurstofgebrek, min<strong>de</strong>r<br />

vatbaar voor radiotherapie en medicijnen.<br />

Die cellen zijn, dankzij state-of-the-art<br />

apparatuur voor beeldvorming, zo goed<br />

zichtbaar dat er heel gericht een hogere<br />

bestralingsdosis gegeven kan wor<strong>de</strong>n.<br />

“Maar we willen ver<strong>de</strong>r gaan”, aldus<br />

Philippe Lambin, “ook medicatie komt niet<br />

overal in <strong>de</strong> tumor. Wij willen <strong>de</strong> hypothese<br />

bevestigen dat <strong>de</strong> tumorcontrole beter zal<br />

zijn als we die zones van <strong>de</strong> tumor die<br />

min<strong>de</strong>r medicatie bevatten, bestralen. Met<br />

<strong>de</strong> subsidie van het Kankeron<strong>de</strong>rzoekfonds<br />

Limburg - ons on<strong>de</strong>rzoek is het sterproject<br />

voor 2013 - brei<strong>de</strong>n we het on<strong>de</strong>rzoek uit<br />

<strong>met</strong> een extra PET-scan van hypoxie (lage<br />

zuurstof) en een medicatie update.”<br />

Philippe Lambin merkt op dat het niet<br />

gemakkelijk is om geld op te halen voor<br />

innovatieve i<strong>de</strong>eën. “Kankeron<strong>de</strong>rzoekfonds<br />

Limburg geeft ons <strong>de</strong> mogelijkheid om te<br />

bewijzen dat onze theorie juist is. Met <strong>de</strong><br />

resultaten van dit on<strong>de</strong>rzoek hebben we<br />

een haalbaarheidsstudie in han<strong>de</strong>n, zodat<br />

we hierna een officieel subsidieverzoek<br />

kunnen indienen.”<br />

Matty Weijenberg, hoogleraar Epi<strong>de</strong>miologie,<br />

in het bijzon<strong>de</strong>r <strong>de</strong> moleculaire<br />

epi<strong>de</strong>miologie van kanker<br />

Steeds meer mensen krijgen en leven <strong>met</strong><br />

<strong>de</strong> na<strong>de</strong>lige gevolgen van dikkedarmkanker.<br />

On<strong>de</strong>rzoekers van <strong>de</strong> af<strong>de</strong>lingen Epi<strong>de</strong>miologie,<br />

Klinische Genetica, Gastro-enterologie<br />

en Pathologie on<strong>de</strong>rzoeken samen <strong>de</strong><br />

oorzaken en gevolgen van dikkedarmkanker<br />

in <strong>de</strong> EnCoRe-studie (Energie voor het leven<br />

na ColoRectaalkanker) die begin 2012 is<br />

gestart. Matty Weijenberg vertelt dat<br />

patiënten in het Maastricht UMC+ gevolgd<br />

wor<strong>de</strong>n <strong>vanaf</strong> <strong>de</strong> diagnose dikkedarmkanker<br />

tot tien jaar na behan<strong>de</strong>ling: “We willen <strong>de</strong><br />

rol van moleculair-genetische en leefstijlfactoren<br />

als voeding en beweging bij <strong>de</strong><br />

oorzaak (ofwel etiologie), diagnose, behan<strong>de</strong>ling<br />

en prognose van dikkedarmkanker<br />

ophel<strong>de</strong>ren. Via uitgebrei<strong>de</strong> vragenlijsten,<br />

voedingsdagboekjes en bewegingssensors<br />

verzamelen we daarom voortdurend<br />

ge<strong>de</strong>tailleer<strong>de</strong> informatie over voeding en<br />

eetgewoonten, inclusief voedingssupplementen,<br />

bewegingsactiviteiten en kwaliteit<br />

van leven.”<br />

Met herhaal<strong>de</strong>lijk verzamel<strong>de</strong> bloedmonsters<br />

en routineus verzameld tumormateriaal<br />

wordt tevens een biobank aangelegd,<br />

die een schat aan biologisch materiaal voor<br />

moleculair-genetisch on<strong>de</strong>rzoek bevat.<br />

Resultaten van <strong>de</strong> EnCoRe-studie kunnen<br />

uitein<strong>de</strong>lijk bijdragen aan verbeter<strong>de</strong><br />

preventie, (vroeg-)diagnostiek, behan<strong>de</strong>ling<br />

en prognose van dikkedarmkanker. De<br />

eerste resultaten wor<strong>de</strong>n verwacht in 2014.<br />

“Voor betrouwbare on<strong>de</strong>rzoeksresultaten is<br />

het belangrijk dat zoveel mogelijk patiënten<br />

<strong>de</strong>elnemen. De financiële steun van het<br />

Kankeron<strong>de</strong>rzoekfonds Limburg is daarom<br />

van cruciaal belang; dit schept mogelijkhe<strong>de</strong>n<br />

tot uitbreiding van <strong>de</strong> EnCoRe-studie<br />

naar regionale ziekenhuizen”, aldus Matty<br />

Weijenberg.<br />

In <strong>de</strong>ze SUMMUM gazet geven we <strong>de</strong><br />

on<strong>de</strong>rzoeksprojecten slechts heel beknopt<br />

weer. Maar <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rzoekers kunnen er uren<br />

over praten en <strong>de</strong>len hun kennis graag <strong>met</strong><br />

belangstellen<strong>de</strong>n. Wil je meer weten? Vraag<br />

hen er gerust naar.<br />

Kijk voor meer informatie ook op<br />

hfl.nl > Kankeron<strong>de</strong>rzoeksfonds Limburg.


5 | summumgazet 114<br />

Klantgerichtheidsprijs 2012 voor poli Chirurgie<br />

De poli Chirurgie is <strong>de</strong> winnaar van <strong>de</strong> Klantgerichtheidsprijs 2012. De prijs werd gegeven voor het effectiever maken van <strong>de</strong> wachtlijstprocedure voor operatieve patiënten. Dankzij<br />

<strong>de</strong> nieuwe procedure kunnen patiënten die geopereerd moeten wor<strong>de</strong>n alles op één plek regelen, terwijl ze dit vroeger op drie verschillen<strong>de</strong> plaatsen moesten doen. De poli Chirurgie<br />

heeft <strong>de</strong> verbeter<strong>de</strong> wachtlijstprocedure ontwikkeld in eendrachtige samenwerking <strong>met</strong> Bureau Opname en <strong>de</strong> poli Anesthesiologie.<br />

‘Soul power’ was het thema tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong><br />

feestelijke uitreiking van <strong>de</strong> Klantgerichtheidsprijs.<br />

“Zorg doe je tenslotte <strong>met</strong> hart<br />

en ziel en voor je klant”, vertelt ‘klantropologe<br />

’Jacqueline Fackel<strong>de</strong>y, die <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rator<br />

was. Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> feestelijke uitreiking<br />

lichtten <strong>de</strong> vier genomineer<strong>de</strong> teams* in<br />

vi<strong>de</strong>o’s hun project na<strong>de</strong>r toe. Het gaat<br />

achtereenvolgens om <strong>de</strong> her<strong>de</strong>nkingsdienst<br />

voor doodgeboren en overle<strong>de</strong>n kin<strong>de</strong>ren<br />

(RVE EVK/MIC/OC in samenwerking <strong>met</strong> <strong>de</strong><br />

dienst Geestelijke Verzorging), informatieverstrekking<br />

aan wachten<strong>de</strong> patiënten (poli<br />

Orthopedie), <strong>de</strong> nazorgpoli voor CVA-patiënten<br />

(poli Neurologie) en <strong>de</strong> verbeter<strong>de</strong><br />

wachtlijstprocedure voor operatiepatiënten<br />

(poli Chirurgie, Bureau Opname en poli<br />

Anesthesiologie).<br />

De vi<strong>de</strong>o over <strong>de</strong> her<strong>de</strong>nkingsdienst voor<br />

doodgeboren en overle<strong>de</strong>n kin<strong>de</strong>ren is<br />

aangrijpend en maakt indruk op <strong>de</strong> aanwezigen.<br />

“Deze her<strong>de</strong>nkingsdienst is een sterk<br />

voorbeeld van authentieke betrokkenheid<br />

van het hele team”, stelt bestuur<strong>de</strong>r Harm<br />

Jan Driessen. Maar ook <strong>de</strong> vi<strong>de</strong>o van <strong>de</strong><br />

Klantgerichtheidstaart<br />

voor Trombosedienst<br />

De me<strong>de</strong>werkers van <strong>de</strong> Stichting Trombosedienst<br />

Maastricht hebben hard gewerkt<br />

om <strong>de</strong> kwaliteit van <strong>de</strong> trombosezorg naar<br />

een hoger plan te tillen. En <strong>met</strong> succes! Uit<br />

han<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> voorzitter van <strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>ratie<br />

van Ne<strong>de</strong>rlandse Trombosediensten ontving<br />

<strong>de</strong> Trombosedienst onlangs het certificaat<br />

voor CCKL/FNT-accreditatie. Dit is een<br />

kwaliteitskeurmerk van <strong>de</strong> gezamenlijke<br />

vakverenigingen klinische laboratoria en<br />

trombosediensten, waarbij zowel <strong>de</strong><br />

kwaliteit van het laboratorium als van het<br />

medisch han<strong>de</strong>len op het gebied van<br />

antistollingstherapie wordt getoetst.<br />

Om <strong>de</strong> continuïteit en kwaliteit van<br />

trombosezorg in <strong>de</strong> zorgketen te verbeteren,<br />

is ver<strong>de</strong>r een ketenoverleg opgestart,<br />

uitein<strong>de</strong>lijke winnaar, <strong>de</strong> poli Chirurgie,<br />

wordt gewaar<strong>de</strong>erd. Er wordt een patiënte<br />

getoond die in <strong>de</strong> ou<strong>de</strong> situatie een flinke<br />

tocht door het hele ziekenhuis moest<br />

maken, voordat zij <strong>de</strong>finitief op <strong>de</strong> operatiewachtlijst<br />

terechtkomt. In <strong>de</strong> nieuwe<br />

situatie hoeft ze nog maar één keer haar<br />

verhaal te doen. Klanten waar<strong>de</strong>ren <strong>de</strong>ze<br />

nieuwe aanpak in een enquête <strong>met</strong> een 8,5.<br />

“Het project van het winnen<strong>de</strong> team lijkt zo<br />

eenvoudig, dat je je afvraagt: ‘Waarom doet<br />

niet ie<strong>de</strong>reen dit al?’”, stelt Frans Koelman<br />

die namens Stichting St. Annadal het<br />

prijsbedrag van € 5.000,- beschikbaar stelt.<br />

“Door initiatief te tonen en door persoonlijk<br />

enthousiasme van <strong>de</strong> teamle<strong>de</strong>n is dit tot<br />

stand gekomen. Maar ook dankzij <strong>de</strong><br />

bereidheid om <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> werkwijzen<br />

van <strong>de</strong> diverse clusters optimaal op elkaar<br />

af te stemmen. Met als gevolg min<strong>de</strong>r<br />

overdrachtsmomenten, min<strong>de</strong>r kans op<br />

fouten en een sneller traject voor <strong>de</strong><br />

patiënt.”<br />

geïnitieerd vanuit <strong>de</strong> Trombosedienst.<br />

Hierbij zijn vertegenwoordigers van <strong>de</strong><br />

regionale apothekers, huisartsen, specialisten<br />

ou<strong>de</strong>renzorg, thuiszorginstellingen en<br />

tandartsen betrokken. Belangrijkste doel is<br />

afspraken te maken over on<strong>de</strong>rlinge<br />

informatie-uitwisseling om <strong>de</strong> zorg zoveel<br />

mogelijk op elkaar af te stemmen. Tenslotte<br />

wor<strong>de</strong>n in samenwerking <strong>met</strong> <strong>de</strong> voorschrijven<strong>de</strong><br />

specialisten in het azM ook transmurale<br />

zorgafspraken gemaakt. Inmid<strong>de</strong>ls zijn<br />

er al twee projecten gestart waarbij <strong>de</strong><br />

Trombosedienst Maastricht en specialisten<br />

van het azM nauw samenwerken. Dit alles<br />

komt <strong>de</strong> zorg voor patiënten natuurlijk ten<br />

goe<strong>de</strong> en is zeker een klantgerichtheidstaart<br />

waard!<br />

De klantgerichtheidstaat werd overhandigd aan zowel <strong>de</strong> Trombosedienst als <strong>de</strong><br />

Centrale Bloedafname in het ka<strong>de</strong>r van <strong>de</strong> opening van <strong>de</strong> nieuwe poli en ter benadrukking<br />

van <strong>de</strong> goe<strong>de</strong> samenwerking tussen <strong>de</strong> Trombosedienst en <strong>de</strong> Centrale Bloedafname.<br />

Collega’s van <strong>de</strong> poli Chirurgie nemen <strong>de</strong> Klantgerichtheidsprijs – die bestaat uit het<br />

beeldje ‘<strong>de</strong> gekroon<strong>de</strong> man’ en een cheque van € 5.000,- – in ontvangst.<br />

Projectlei<strong>de</strong>r Berna<strong>de</strong>tte Weytjens laat<br />

weten dat <strong>de</strong> poli Chirurgie in haar nopjes is<br />

<strong>met</strong> <strong>de</strong> Klantgerichtheidsprijs. Ze weet nog<br />

niet wat ze <strong>met</strong> <strong>de</strong> prijs gaan doen, maar<br />

weet wel dat die, samen <strong>met</strong> <strong>de</strong> partners<br />

van Bureau Opname en <strong>de</strong> poli Anesthesiologie,<br />

goed besteed zal wor<strong>de</strong>n. “Samenwerking<br />

is bij dit project het sleutelwoord”,<br />

aldus Weytjens. “Een goed project moet<br />

volgens ons praktisch zijn en niet te veel<br />

kosten. Veelbelovend is dat <strong>de</strong>ze werkwijze<br />

zich lijkt uit te brei<strong>de</strong>n, doordat men vanuit<br />

<strong>de</strong>ze centrale plek ook <strong>de</strong> afspraken voor<br />

een endoscopie probeert te regelen. In feite<br />

zijn <strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n ein<strong>de</strong>loos! We vin<strong>de</strong>n<br />

het belangrijk dat een klantgerichtheidsproject<br />

ziekenhuisbreed kan wor<strong>de</strong>n uitgerold.<br />

Bij dit project zit dat in ie<strong>de</strong>r geval goed,<br />

want verschillen<strong>de</strong> an<strong>de</strong>re poliklinieken<br />

hebben ons al bena<strong>de</strong>rd voor meer informatie<br />

over <strong>de</strong>ze winnen<strong>de</strong> procedure. Ze vin<strong>de</strong>n<br />

het mooi dat je op <strong>de</strong>ze eenvoudige wijze<br />

iets kunt regelen voor patiënten die zo<br />

ervaren dat echt naar hen wordt geluisterd.”<br />

*Lees meer over <strong>de</strong> genomineer<strong>de</strong> projecten in SUMMUM<br />

gazet 113 en op het Kennisplein op Intraspect on<strong>de</strong>r Thema<br />

Klantgerichtheid.<br />

“Kennisplein klantgerichtheid<br />

is goed nieuws”<br />

Het thema klantgerichtheid leeft in het Maastricht UMC+. Er zijn op dit gebied <strong>de</strong><br />

afgelopen jaren dan ook grote én belangrijke stappen gezet. Het is belangrijk dat<br />

alle kennis omtrent klantgerichtheid in <strong>de</strong> organisatie wordt geborgd. Een mooi<br />

instrument hiervoor is het virtuele ‘Kennisplein klantgerichtheid’. Me<strong>de</strong>werkers<br />

vin<strong>de</strong>n hier best practices en interessante weetjes over klantgerichtheid. Op<br />

forums en blogs op het plein kunnen me<strong>de</strong>werkers discussiëren en kennis uitwisselen.<br />

Het virtuele kennisplein is bedoeld om online informatie over grote thema’s te <strong>de</strong>len.<br />

Kennis <strong>de</strong>len omtrent het thema veiligheid was al eer<strong>de</strong>r mogelijk. Nu is ook het<br />

thema klantgerichtheid toegevoegd. Je kunt het kennisplein bena<strong>de</strong>ren via <strong>de</strong> click<br />

button op Intraspect. “Het kennisplein klantgerichtheid is goed nieuws”, vertelt Inge<br />

Ter Laak, adjunct-directeur RVE OG. Ze is al sinds jaar en dag ambassa<strong>de</strong>ur en ‘aanjager’<br />

van het thema klantgerichtheid en zet nu in op <strong>de</strong> borging van klantgerichtheid<br />

in <strong>de</strong> organisatie. “Het uitwisselen van tips en i<strong>de</strong>eën <strong>met</strong> betrekking tot klantgerichtheid<br />

hoeft nu niet meer één keer per jaar plaats te vin<strong>de</strong>n. Er is een mooi kennisplein<br />

ontwikkeld waarop ie<strong>de</strong>reen dagelijks <strong>met</strong> elkaar kennis kan <strong>de</strong>len en bepaal<strong>de</strong><br />

projecten of on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len daaruit kan (her)gebruiken. Op <strong>de</strong>ze manier kan voortdurend<br />

inspiratie over en weer plaatsvin<strong>de</strong>n!”<br />

Een challenge team en diverse werkgroepen hou<strong>de</strong>n in <strong>de</strong> gaten dat <strong>de</strong> items op het<br />

kennisplein op niveau blijven. Ze zorgen voor postings, blogs en zwengelen discussies<br />

aan. Me<strong>de</strong>werkers kunnen ook op eigen initiatief items bespreekpaar maken of interessante<br />

casussen omtrent klantgerichtheid posten. “Er zijn <strong>de</strong> afgelopen jaren grote<br />

stappen gezet op het gebied van klantgerichtheid”, aldus Inge ter Laak. “Maar klantgerichtheid<br />

is natuurlijk nooit af én moet op <strong>de</strong> juiste wijze geborgd wor<strong>de</strong>n. Het<br />

interactieve kennisplein is hiervoor een uitstekend instrument!”


6 | summumgazet 114<br />

RVE OG verankert klantgerichtheid<br />

”Klantgerichtheid<br />

werkt uitermate<br />

aanstekelijk”<br />

In het nabije verle<strong>de</strong>n hebben tal van me<strong>de</strong>werkers een klantgerichtheidstraining<br />

gevolgd. Maar klantgerichtheid is natuurlijk nooit af en moet in <strong>de</strong> organisatie wor<strong>de</strong>n<br />

verankerd. De RVE Operatieve Geneeskun<strong>de</strong> (OG) heeft die borging voortvarend aangepakt.<br />

In 2010 werd bijvoorbeeld voor alle af<strong>de</strong>lingen van OG gezamenlijk een klantgerichtheidsklapper<br />

opgesteld, <strong>met</strong> daarin <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> uitgangspunten en richtlijnen.<br />

“We hebben dit klantgerichtheidshandboek<br />

gemaakt om <strong>de</strong> theorie over klantgerichtheid<br />

concreet body te geven”, vertelt<br />

stafadviseur RVE OG Carlo Theunissen. “Het<br />

is voor alle 21 af<strong>de</strong>lingen binnen onze RVE<br />

<strong>de</strong> kapstok waaraan ze jaarlijks hun nieuwe<br />

klantgerichtheidsprojecten kunnen ophangen.<br />

Op die manier werkt uitein<strong>de</strong>lijk<br />

ie<strong>de</strong>reen vanuit <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> visie en normen en<br />

waar<strong>de</strong>n aan klantgerichtheid. Voor ie<strong>de</strong>r<br />

hoofdstuk uit het handboek werd een<br />

inloopsessie georganiseerd voor alle<br />

veran<strong>de</strong>rteamle<strong>de</strong>n. De inloopsessies dienen<br />

vooral ook om te leren van elkaars verbeter-<br />

projecten uit <strong>de</strong> praktijk.” Overigens is <strong>de</strong><br />

klantgerichtheidsklapper voor het hele<br />

ziekenhuis beschikbaar gesteld.<br />

De RVE OG is on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> bezielen<strong>de</strong> leiding<br />

van adjunct-directeur Inge Ter Laak ook op<br />

tal van an<strong>de</strong>re manieren bezig om klantgerichtheid<br />

ver<strong>de</strong>r te professionaliseren en te<br />

verankeren. Klantgerichtheid wordt daarbij<br />

bewust bre<strong>de</strong>r getrokken. “We verbin<strong>de</strong>n in<br />

<strong>de</strong> verbeterprojecten waar mogelijk<br />

klantgerichtheid <strong>met</strong> bijvoorbeeld veiligheid,<br />

me<strong>de</strong>werkerstevre<strong>de</strong>nheid en procesoptimalisatie”,<br />

vertelt P&O adviseur<br />

5-minutenlijstje uitgerold op<br />

meer<strong>de</strong>re af<strong>de</strong>lingen<br />

In 2010 sleepte het project het 5-minutenlijstje van verpleegaf<strong>de</strong>ling C4 <strong>de</strong><br />

allereerste klantgerichtheidsprijs in <strong>de</strong> wacht. Twee jaar later gebruiken meer<strong>de</strong>re<br />

af<strong>de</strong>lingen zoals verpleegaf<strong>de</strong>ling A1 dit klantvrien<strong>de</strong>lijke hulpmid<strong>de</strong>l.<br />

“Borging van klantgerichtheid is super belangrijk”, aldus Edward Nolle, af<strong>de</strong>lingshoofd<br />

van A1. “Een goed initiatief zoals het 5-minutenlijstje verdient het gewoon<br />

om ziekenhuisbreed ingevoerd te wor<strong>de</strong>n.”<br />

Uit een enquête in 2009 bleek dat patiënten op verpleegaf<strong>de</strong>ling C4 von<strong>de</strong>n dat ze<br />

soms te weinig persoonlijke aandacht kregen. De af<strong>de</strong>ling ontwikkel<strong>de</strong> daarom een<br />

‘5-minuten lijstje’ <strong>met</strong> vier eenvoudige vragen: Wat vindt u positief aan <strong>de</strong> werkwijze<br />

van <strong>de</strong> zorgverleners van C4? Heeft u eventueel verbetersuggesties? Is <strong>de</strong> informatie<br />

die u ontving volledig? Zijn er eventueel nog an<strong>de</strong>re vragen?. Door die vier vragen<br />

tij<strong>de</strong>ns het verblijf één tot drie keer te stellen, krijg je interessante informatie van<br />

patiënten, waarop je vervolgens direct kunt anticiperen. Uitein<strong>de</strong>lijk won dit<br />

initiatief <strong>de</strong> Klantgerichtheidsprijs van 2010 en werd het 5-minutenlijstje ook bij<br />

an<strong>de</strong>re af<strong>de</strong>lingen ingevoerd.<br />

“Wij hebben dit project op verpleegaf<strong>de</strong>ling A1 ingevoerd omdat het 5-minutenlijstje<br />

een relatief kleine interventie is, die een groot effect heeft in termen van klanttevre<strong>de</strong>nheid”,<br />

vertelt Edward Nolle. “Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> afsluitingsdag van <strong>de</strong> klantgerichtheid<br />

RVE OG 2012 heb ik daarom een presentatie gegeven over <strong>de</strong> borging van dit project.<br />

De me<strong>de</strong>werkers van A1 hou<strong>de</strong>n ie<strong>de</strong>re maandag en don<strong>de</strong>rdag 5-minutengesprekken<br />

<strong>met</strong> patiënten. Wanneer een patient niet tevre<strong>de</strong>n is, proberen we <strong>met</strong>een actie te<br />

on<strong>de</strong>rnemen. De me<strong>de</strong>werkers leveren alle formulieren <strong>met</strong> <strong>de</strong> gesprekken bij mij in<br />

en ik verwerk die in <strong>de</strong> computer. Aan het eind van <strong>de</strong> maand krijgt ie<strong>de</strong>reen <strong>de</strong><br />

resultaten toegestuurd. Het mooie hiervan is dat me<strong>de</strong>werkers op <strong>de</strong>ze manier ook<br />

veel complimenten krijgen, want <strong>de</strong> meeste patiënten zijn erg tevre<strong>de</strong>n. Onze<br />

hardwerken<strong>de</strong> me<strong>de</strong>werkers genieten van die positieve feedback en verdienen die<br />

natuurlijk ook. Ver<strong>de</strong>r <strong>de</strong>stilleren we uit al die gesprekken structurele problemen die<br />

we vervolgens <strong>de</strong>finitief proberen op te oplossen. Het 5-minutengesprek leidt zo niet<br />

alleen tot meer klanttevre<strong>de</strong>nheid, maar ook tot een hogere me<strong>de</strong>werkerstevre<strong>de</strong>nheid<br />

en veiligheid. Dat maakt <strong>de</strong> cirkel weer helemaal rond!”<br />

Warm welkom voor bezoekers OK<br />

Op <strong>de</strong> OK komen dagelijks veel bezoekers zoals medische stu<strong>de</strong>nten en gastoperateurs.<br />

De grootste groep bezoekers zijn <strong>de</strong> stu<strong>de</strong>nten. Voor stu<strong>de</strong>nten is het<br />

volgen van een wasinstructie en het meekijken tij<strong>de</strong>ns een operatie veelal <strong>de</strong><br />

eerste kennismaking <strong>met</strong> het OK-complex. Op <strong>de</strong> OK gel<strong>de</strong>n specifieke gedragsregels<br />

en staat veiligheid hoog in het vaan<strong>de</strong>l. Met behulp van een verbeterproject<br />

wor<strong>de</strong>n stu<strong>de</strong>nten tegenwoordig beter voorbereid op dit bezoek. “Dit project<br />

verbetert niet alleen <strong>de</strong> klanttevre<strong>de</strong>nheid, maar ook <strong>de</strong> me<strong>de</strong>werkerstevre<strong>de</strong>nheid<br />

én <strong>de</strong> veiligheid op <strong>de</strong> OK”, vertelt OK-secretaresse Jennifer Ben<strong>de</strong>r. “Het<br />

project is ook geborgd in ODIN.”<br />

“Ons team zag dat we in het voortraject van <strong>de</strong> ontvangst op <strong>de</strong> OK het nodige<br />

kon<strong>de</strong>n verbeteren”, vertelt Jennifer Ben<strong>de</strong>r. “We hebben daarom een centraal<br />

meldpunt (E info.ok@mumc.nl ) ingericht, waar stu<strong>de</strong>nten door <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong><br />

specialismen kunnen wor<strong>de</strong>n aangemeld voor het meekijken tij<strong>de</strong>ns een operatie of<br />

voor het <strong>de</strong>elnemen aan een wasinstructie. Na aanmelding ontvangen <strong>de</strong> stu<strong>de</strong>nten<br />

een uitnodiging en een brochure <strong>met</strong> daarin praktische informatie zoals een routebeschrijving<br />

en <strong>de</strong> veertien gou<strong>de</strong>n OK-gedragsregels.”<br />

“Regelmatig kwam het voor dat stu<strong>de</strong>nten naar <strong>de</strong> OK kwamen <strong>met</strong> siera<strong>de</strong>n,<br />

nagellak of een oud Pinkpopbandje”, aldus Jennifer Ben<strong>de</strong>r. “Dat zie je nu veel<br />

min<strong>de</strong>r omdat het voortraject beter is georganiseerd.” Bij aankomst op het OK-complex<br />

ontvangen <strong>de</strong> stu<strong>de</strong>nten een bezoekersbadge en wor<strong>de</strong>n ze ver<strong>de</strong>r begeleid.<br />

De stu<strong>de</strong>nten stellen dit op prijs. Door het project is er ook meer zicht op het aantal<br />

aanwezigen op <strong>de</strong> operatiekamer en dat maakt het werken op <strong>de</strong> OK nog veiliger.<br />

De nieuwe aanpak is volgens Ben<strong>de</strong>r een succes en wordt op professionele wijze<br />

geborgd. “Dit op zich eenvoudige project heeft een blijven<strong>de</strong> positieve impact en<br />

wordt breed gedragen.”<br />

Stephanie Steegmans. “De projecten<br />

Handhygiëne en Gastbezoeken op <strong>de</strong> OK<br />

zijn daarvan goe<strong>de</strong> voorbeel<strong>de</strong>n. Daarnaast<br />

is het voor ons essentieel dat projecten<br />

zoveel mogelijk ook op an<strong>de</strong>re af<strong>de</strong>lingen<br />

uitgerold kunnen wor<strong>de</strong>n. Hoe dat kan, zie<br />

je goed bij een klantgerichtheidsproject<br />

zoals het 5-minutenlijstje (winnaar van <strong>de</strong><br />

Klantgerichtheidsprijs 2010).”<br />

In 2012 zijn ook gastbezoeken van af<strong>de</strong>lingen<br />

bij elkaar geïntroduceerd om het<br />

leerproces te versterken. ”Je ziet dat<br />

me<strong>de</strong>werkers een boost krijgen door op<br />

<strong>de</strong>ze integrale wijze samen te werken aan<br />

klantgerichtheid. We zien tot ons grote<br />

enthousiasme dat steeds meer me<strong>de</strong>werkers<br />

spontaan <strong>met</strong> goe<strong>de</strong> i<strong>de</strong>eën komen én<br />

<strong>de</strong>ze vervolgens ook op professionele wijze<br />

(SMART!*) aanpakken. Klantgerichtheid<br />

werkt bij ons kortom uitermate aanstekelijk!”<br />

*SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel,<br />

Realistisch en Tijdgebon<strong>de</strong>n<br />

Als afsluiting van het klantgerichtheidjaar organiseer<strong>de</strong> <strong>de</strong> RVE OG een afsluitingsmidddag;<br />

een zeer geslaag<strong>de</strong> en inspireren<strong>de</strong> middag waar on<strong>de</strong>r meer 21 af<strong>de</strong>lingen<br />

hun verbeterproject presenteer<strong>de</strong>n <strong>met</strong> <strong>de</strong> nadruk op het behaal<strong>de</strong> verbeterresultaat.


Orthopedie gelooft er absoluut in!:<br />

7 | summumgazet 114<br />

De kracht van een goed patiëntgesprek<br />

De kracht van goe<strong>de</strong> en effectieve communicatie is ie<strong>de</strong>reen wel bekend. Maar hoe gaat dat eigenlijk in <strong>de</strong> dagelijkse praktijk in een patiëntgesprek? Probeer je <strong>de</strong> patiënt echt te<br />

begrijpen? Kijk je <strong>de</strong> patiënt aan of kijk je meer naar het computerscherm? En is je manier van communiceren wel zo effectief? Bewustwordingsvragen die tot na<strong>de</strong>nken stemmen.<br />

Of aanzetten tot veran<strong>de</strong>ring. Maar hoe doe je dat? Om <strong>de</strong> gespreksvaardighe<strong>de</strong>n te verbeteren, startte <strong>de</strong> af<strong>de</strong>ling Orthopedie <strong>met</strong> vi<strong>de</strong>o-observatie van patiëntgesprekken. Heleen<br />

Staal, Valerie van <strong>de</strong>n Eertwegh en Jeroen Renkens zijn ‘verkocht’ en geloven in <strong>de</strong> kracht van een goed patiëntgesprek.<br />

“Goed kunnen communiceren is een<br />

belangrijke vaardigheid voor een arts”,<br />

vertelt Heleen Staal, orthopedisch chirurg,<br />

initiatiefnemer en kartrekker van <strong>de</strong><br />

vi<strong>de</strong>o-observatie patiëntgesprekken. “De<br />

arts moet immers a<strong>de</strong>quaat over het<br />

medisch beleid kunnen communiceren <strong>met</strong><br />

patiënt, familie en me<strong>de</strong>zorgverleners. Een<br />

positief en effectief gesprek heeft in alle<br />

opzichten een positief effect op <strong>de</strong> patiënt.<br />

Je kunt het een niet los zien van het an<strong>de</strong>r.<br />

We hebben te maken <strong>met</strong> heel <strong>de</strong> mens. En<br />

hel<strong>de</strong>re en open communicatie kan on<strong>de</strong>r-<br />

of overbehan<strong>de</strong>ling voorkomen. Artsen zijn<br />

zich wel bewust van het belang van goe<strong>de</strong><br />

communicatie, maar in <strong>de</strong> dagelijkse<br />

praktijk blijkt goed en effectief communiceren<br />

toch best lastig te zijn.<br />

Valerie van <strong>de</strong>n Eertwegh, communicatie<strong>de</strong>skundige<br />

van <strong>de</strong> FHML, vult aan: “Hoe<br />

kort een policonsult ook duurt, als je daarin<br />

verbinding kunt maken <strong>met</strong> <strong>de</strong> patiënt en<br />

diens familie en <strong>de</strong> juiste informatie<br />

overgebracht krijgt, geeft dat wezenlijk<br />

voldoening en haalt het plezier in het vak<br />

terug. Ik herinner me een mooie opmerking<br />

van een arts: ‘Ik mag mijn eigen gevoel<br />

laten zien, hoef me niet zo ‘te verstoppen’<br />

achter die witte jas’; dan vin<strong>de</strong>n patiënten<br />

mij als dokter ook leuker omdat ik meer<br />

mens ben’.”<br />

Om <strong>de</strong> gespreksvaardighe<strong>de</strong>n te verbeteren,<br />

startte <strong>de</strong> af<strong>de</strong>ling Orthopedie - samen <strong>met</strong><br />

een communicatie<strong>de</strong>skundige - in 2011 <strong>met</strong><br />

vi<strong>de</strong>o-observatie van patiëntgesprekken.<br />

Het project bestaat uit een jaarlijks terugkerend<br />

vi<strong>de</strong>otrainingsprogramma waaraan<br />

alle stafle<strong>de</strong>n, aiossen, nurse practitioners<br />

en physician assistants van <strong>de</strong> orthopedische<br />

poli moeten <strong>de</strong>elnemen. “Bij alle<br />

behan<strong>de</strong>laars hangt een camera in hun<br />

polikamer <strong>met</strong> een afstandsbediening<br />

waarmee ze zelf <strong>de</strong> opnames kunnen<br />

Nieuwjaarsre<strong>de</strong>s op<br />

Intraspect<br />

maken”, legt Valerie van <strong>de</strong>n Eertwegh uit.<br />

“De patiënt is daarbij overigens niet<br />

herkenbaar in beeld en <strong>de</strong>elnemen<strong>de</strong> patiënten<br />

wordt vooraf om toestemming gevraagd.<br />

De behan<strong>de</strong>laar bekijkt na afloop <strong>de</strong><br />

opnames en mailt vervolgens <strong>de</strong> tijdsindicatie<br />

door van enkele fragmenten waar hij/zij<br />

wel en niet zo tevre<strong>de</strong>n over was. Ik bekijk<br />

al het opnamemateriaal en noteer hierbij<br />

feedback. In vier bijeenkomsten laten we<br />

vervolgens zien hoe communicatie in alle<br />

opzichten inwerkt op patiënten en bespreken<br />

we suggesties voor een effectief<br />

consult. Degene die een fragment indient,<br />

Op woensdag 2 januari vond <strong>de</strong> nieuwjaarsreceptie van het Maastricht UMC+ plaats<br />

op het terras niveau 4 azM. Lou Brans Brabant (vice-bestuursvoorzitter azM/bestuurslid<br />

Maastricht UMC+) en Albert Scherpbier (vicebestuursvoorzitter Maastricht<br />

UMC+/<strong>de</strong>caan FHML) spraken er <strong>de</strong> nieuwjaarsre<strong>de</strong>s uit. Deze zijn nu terug te<br />

bekijken op Intraspect on<strong>de</strong>r Bestuur > Nieuws en op <strong>de</strong> home page. Daar vindt u<br />

ook een fotoverslag van <strong>de</strong> nieuwjaarsreceptie en het vi<strong>de</strong>o-overzicht ‘2012 gescand’<br />

<strong>met</strong> <strong>de</strong> highlights van het jaar 2012 .<br />

begint daarbij zelf <strong>met</strong> benoemen wat het<br />

meest opviel. Dan bekijken we <strong>de</strong> fragmenten<br />

die door mij zijn geselecteerd voor<br />

feedback. Hier zit vaak een algemeen<br />

leerpunt achter voor <strong>de</strong> hele groep ‘herken<br />

je dit, hoe zou<strong>de</strong>n jullie dit doen?’. Aan het<br />

eind van ie<strong>de</strong>re bijeenkomst formuleert<br />

ie<strong>de</strong>reen een individueel leerpunt om<br />

<strong>met</strong>een toe te passen in <strong>de</strong> praktijk. Na drie<br />

maan<strong>de</strong>n vraag ik hoe dit is gegaan. Hierna<br />

volgt een evaluatiebijeenkomst waarin we<br />

verbeteringen voor volgend jaar bespreken.<br />

Het is wel belangrijk dat <strong>de</strong> sfeer tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong><br />

bijeenkomsten open is en luchtig blijft en<br />

dat we ook grapjes kunnen maken. En<br />

boven alles dat het veilig voelt.”<br />

Valerie van <strong>de</strong>n Eertwegh vindt het project<br />

een “super initiatief”. “Heleen vindt goe<strong>de</strong><br />

communicatie en contact <strong>met</strong> patiënten heel<br />

belangrijk en heeft zich hiervoor enorm<br />

ingezet. Juist doordat een hele af<strong>de</strong>ling bij<br />

dit initiatief is betrokken, kun je echt<br />

structurele verbeteringen maken. Zo kun je<br />

waarborgen dat ie<strong>de</strong>reen erin meegaat,<br />

elkaar erop kan aanspreken en in kan<br />

on<strong>de</strong>rsteunen, en men er zo regelmatig aan<br />

wordt herinnerd. Door <strong>de</strong>ze herhaling<br />

beklijven gedragsveran<strong>de</strong>ringen veel langer<br />

en beter. Ik hoop echt dat an<strong>de</strong>re af<strong>de</strong>lingen<br />

hierdoor geprikkeld wor<strong>de</strong>n en dit project<br />

ook invoeren.”<br />

Orthopedisch chirurg in opleiding Jeroen<br />

Renkens is enthousiast over het project.<br />

“Ik vind het heel goed om mezelf eens te<br />

zien in een patiëntgesprek. Wat je zegt, hoe<br />

je overkomt. Het was bijvoorbeeld een<br />

echte eyeopener om te zien dat ik veel naar<br />

het computerscherm kijk. Nu kijk ik naar <strong>de</strong><br />

patiënt en ga echt het gesprek aan. Je moet<br />

<strong>de</strong> problemen en vraagstelling hel<strong>de</strong>r<br />

krijgen, want juist door een goed gesprek<br />

motiveer je <strong>de</strong> patiënt voor een effectieve<br />

behan<strong>de</strong>ling. En dat is weer in het belang<br />

van <strong>de</strong> patiënt en daarvoor willen we het<br />

beste.”<br />

“Ik ervaar dit project als heel positief“, zegt<br />

Heleen Staal tot slot. “Door <strong>de</strong> vi<strong>de</strong>ofragmenten<br />

van elkaar te bekijken, leer je je<br />

collega’s ook op een an<strong>de</strong>re manier kennen.<br />

Ik wist niet dat sommige collega’s zo <strong>met</strong><br />

patiënten omgaan, het is leuk en leerzaam<br />

om dat van elkaar te zien. Ik zie heel goed<br />

<strong>de</strong> groei van onze gespreksvaardighe<strong>de</strong>n,<br />

het is al on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van <strong>de</strong> af<strong>de</strong>lingscultuur.<br />

We gaan er absoluut mee door en willen het<br />

project uitbrei<strong>de</strong>n naar ons OK-team.<br />

Klachten over <strong>de</strong> bejegening zijn dui<strong>de</strong>lijk<br />

afgenomen en dat geeft een goed gevoel.<br />

Patiënten reageren ook heel positief: ‘Heel<br />

goed dat jullie dit doen!’.”


8 | summumgazet 114<br />

De missie van <strong>de</strong> nieuwe hoogleraar en hoofd Medische Psychologie<br />

Rudolf Ponds wil geen buitenbeentje blijven<br />

De ‘ongelukkige’ knip die filosoof Descartes vier eeuwen gel<strong>de</strong>n maakte tussen geest en lichaam (psyche en soma) speelt <strong>de</strong> medisch psycholoog nog steeds parten. Dat vindt Rudolf<br />

Ponds, het nieuwe hoofd van <strong>de</strong> af<strong>de</strong>ling Medische Psychologie en bijzon<strong>de</strong>r hoogleraar Medische Psychologie. “Psychologische oorzaken van aandoeningen zijn even reëel als<br />

medische, maar wij medisch psychologen blijven een buitenbeentje.” En dáár wil Ponds als hoogleraar én als af<strong>de</strong>lingshoofd het nodige aan veran<strong>de</strong>ren.<br />

Rudolf Ponds wil zijn collega-medici overtuigen van <strong>de</strong> noodzaak om sneller <strong>de</strong> medisch<br />

psycholoog in te schakelen.<br />

Er is becijferd dat bij slechts vier op <strong>de</strong><br />

duizend patiënten die wor<strong>de</strong>n behan<strong>de</strong>ld in<br />

een ziekenhuis een medisch psycholoog is<br />

betrokken, zo stel<strong>de</strong> Rudolf Ponds in zijn<br />

oratie november 2012. De re<strong>de</strong>nen daarvan<br />

zou hij graag na<strong>de</strong>r on<strong>de</strong>rzoeken, “vooral<br />

ook omdat bekend is dat <strong>de</strong> interventie van<br />

<strong>de</strong> medisch psycholoog het medisch<br />

han<strong>de</strong>len en daarmee <strong>de</strong> kwaliteit van leven<br />

voor <strong>de</strong> patiënt aanzienlijk kan verbeteren”.<br />

Maar juist die interventie blijkt in <strong>de</strong><br />

praktijk <strong>de</strong> moeilijkheid. Door <strong>de</strong> geslotenheid<br />

van psychologische dossiers krijgt <strong>de</strong><br />

praktiseren<strong>de</strong> arts weinig informatie en dat<br />

vaak na lang wachten, vanwege <strong>de</strong> lange<br />

wachtlijsten voor <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rzoeken. En <strong>de</strong><br />

informatie die <strong>de</strong> arts wél krijgt, is door-<br />

Wie is Rudolf Ponds?<br />

spekt van onnodig vakjargon en termen als<br />

zou kunnen, niet uit te sluiten en lijken. “En in<br />

het advies is ondui<strong>de</strong>lijkheid maar al te vaak<br />

troef: advies ontbreekt, is weinigzeggend of<br />

laat alle mogelijkhe<strong>de</strong>n open”, aldus Ponds.<br />

Rudolf Ponds heeft “een bloedjehekel” aan<br />

het geaarzel van psychologen. De aarzeling<br />

om dui<strong>de</strong>lijk en éénduidig te zijn is wellicht<br />

“een hardnekkige nawee van <strong>de</strong> universitaire<br />

studie psychologie. Twijfel aan alles –<br />

gedrag kent vele verklaringen wordt ons<br />

<strong>met</strong> <strong>de</strong> paplepel ingegoten”. Hij ziet het als<br />

zijn missie om die houding te veran<strong>de</strong>ren.<br />

“Ik wil me <strong>met</strong> <strong>de</strong> opleiding gaan bemoeien,<br />

kordaatheid aanleren. We hebben veel<br />

concreets te bie<strong>de</strong>n, maar we verkopen het<br />

Rudolf Ponds is in 1960 geboren in een klein dorp in <strong>de</strong> Achterhoek. Hij stu<strong>de</strong>er<strong>de</strong><br />

(klinische) psychologie aan <strong>de</strong> Rijksuniversiteit Groningen en werkte na zijn afstu<strong>de</strong>ren<br />

twee jaar bij <strong>de</strong> faculteit Psychologie van <strong>de</strong> Radboud Universiteit Nijmegen. Sinds<br />

1998 is hij als neuropsycholoog verbon<strong>de</strong>n aan het MUMC+. In 1998 promoveer<strong>de</strong> hij<br />

op het proefschrift ‘Forgetfulness and cognitive aging: prevalence, characterististics<br />

and <strong>de</strong>terminants’ bij prof.dr. Jelle Jolles. Ponds heeft daarnaast gewerkt als hoofd van<br />

<strong>de</strong> af<strong>de</strong>ling Hersenletsel bij <strong>de</strong> Mondriaan Zorggroep. Tegenwoordig werkt hij ook bij<br />

revalidatiecentrum A<strong>de</strong>lante in Hoensbroek. Hij is voorzitter van <strong>de</strong> sectie Neuropsychologie<br />

van het Ne<strong>de</strong>rlands Instituut van Psychologen. Ponds is getrouwd en heeft<br />

vier kin<strong>de</strong>ren. Hij houdt van bridgen en koken en blaast stoom af als spits in zijn plaatselijke<br />

veteranen voetbalelftal. In zijn vakanties reist hij net zo lief <strong>met</strong> een ou<strong>de</strong><br />

camper door Noord Brabant als naar een exotische bestemming.<br />

slecht”. An<strong>de</strong>rzijds wil hij zijn collega-medici<br />

overtuigen van <strong>de</strong> noodzaak om sneller<br />

<strong>de</strong> medisch psycholoog in te schakelen. “De<br />

arts moet <strong>de</strong> patiënt laten begrijpen dat we<br />

psychische oorzaken van een aandoening<br />

ook kunnen en moeten aanpakken. De<br />

psycholoog moet als het ware naast <strong>de</strong><br />

dokter zitten”.<br />

Ook blijft Ponds zich inzetten voor het<br />

on<strong>de</strong>rzoek naar verou<strong>de</strong>ring en <strong>de</strong>mentie bij<br />

het Alzheimer Centrum Limburg en <strong>de</strong><br />

Geheugenpoli. “Helaas is er nog steeds geen<br />

remedie voor <strong>de</strong> aandoeningen die <strong>de</strong>mentie<br />

veroorzaken, maar door vroeg diagnostiek<br />

hebben we wel steeds meer therapeutische<br />

mogelijkhe<strong>de</strong>n.” Dementie en verou<strong>de</strong>ring<br />

staan in het mid<strong>de</strong>lpunt van <strong>de</strong> belangstelling.<br />

De glazen huis-actie van <strong>de</strong> Belgische<br />

radiozen<strong>de</strong>r Studie Brussel afgelopen<br />

<strong>de</strong>cember was er helemaal op gericht.<br />

“Mensen zijn steeds alerter op tekenen van<br />

<strong>de</strong>mentie en ze weten ook dat er mid<strong>de</strong>len<br />

zijn om het te <strong>met</strong>en”, vertelt Ponds. “Maar<br />

je bent er niet <strong>met</strong> te vertellen dat iemand<br />

gaat <strong>de</strong>menteren. Hoe help je <strong>de</strong> patiënt en<br />

zijn naasten ermee te leven?”.<br />

Eén van <strong>de</strong> hulpmid<strong>de</strong>len die nog ver<strong>de</strong>r<br />

moet wor<strong>de</strong>n ontwikkeld, is mentale<br />

conditietraining. Daarvan dacht Ponds<br />

eer<strong>de</strong>r dat het niet werkte, zo gaf hij toe in<br />

zijn oratie. Maar serieuze on<strong>de</strong>rzoeken laten<br />

inmid<strong>de</strong>ls zien dat <strong>de</strong>rgelijke hersengymnastiek<br />

wél positieve effecten heeft, zij het<br />

nog beschei<strong>de</strong>n. Hij vindt het nu zeer <strong>de</strong><br />

moeite waard om <strong>de</strong> meerwaar<strong>de</strong> van die<br />

trainingen goed te on<strong>de</strong>rzoeken.<br />

De late gevolgen van niet-aangeboren<br />

hersenletsel zijn <strong>de</strong> <strong>de</strong>r<strong>de</strong> component van<br />

Rudolf Ponds’ missie als hoogleraar en<br />

hoofd Medische psychologie. Bij hersenletsel<br />

door een ongeval of beroerte wordt in<br />

eerste instantie vooral ingezet op <strong>de</strong> fysieke<br />

revalidatie van <strong>de</strong> patiënt. Maar er tre<strong>de</strong>n<br />

ook vaak veran<strong>de</strong>ringen op in <strong>de</strong> persoonlijkheid,<br />

het gedrag of <strong>de</strong> emoties. En dat<br />

kan een akelig kou<strong>de</strong> douche zijn voor het<br />

gezin wanneer een patiënt na <strong>de</strong> revalidatie<br />

thuiskomt. Óf <strong>de</strong> patiënt loopt dan zelf<br />

tegen beperkingen aan. “Daar <strong>de</strong><strong>de</strong>n we<br />

niet zo veel aan, maar nu zetten we heel<br />

actief allerlei vormen van psychotherapie in<br />

om mensen te helpen zich aan <strong>de</strong> nieuwe<br />

i<strong>de</strong>ntiteit aan te passen.”<br />

Tenslotte voorziet Ponds dat het Maastricht<br />

UMC+ <strong>de</strong> aca<strong>de</strong>mische zorg-, on<strong>de</strong>rwijs- en<br />

on<strong>de</strong>rzoekstaken <strong>de</strong> komen<strong>de</strong> jaren zal<br />

vergroten. Dat betekent voor <strong>de</strong> af<strong>de</strong>ling<br />

Medische Psychologie dat me<strong>de</strong>werkers zich<br />

steeds meer aca<strong>de</strong>misch moeten profileren,<br />

on<strong>de</strong>r meer op gebie<strong>de</strong>n als zorgontwikkeling,<br />

wetenschappelijk on<strong>de</strong>rzoek of<br />

on<strong>de</strong>rwijs aan artsen en psychologen. Een<br />

uitdagen<strong>de</strong> klus voor een man <strong>met</strong> een<br />

missie.<br />

Ipads voor kin<strong>de</strong>raf<strong>de</strong>ling<br />

In 2012 fietste Willie Bruls naar Santiago <strong>de</strong> Compostela en terug om geld in te zamelen<br />

voor <strong>de</strong> kin<strong>de</strong>raf<strong>de</strong>ling. In <strong>de</strong>cember overhandig<strong>de</strong>n Willie en zijn echtgenote Berna<strong>de</strong>tte<br />

een cheque van maar liefst € 3.500,- aan Lilian Limpens, hoofd Pedagogisch Team. Limpens<br />

is blij <strong>met</strong> <strong>de</strong> gulle gift. “Van het bedrag zijn inmid<strong>de</strong>ls twee IPADS gekocht. Hiermee kunnen<br />

we kin<strong>de</strong>ren op een mooie en mo<strong>de</strong>rne manier die hen aanspreekt voorberei<strong>de</strong>n op operaties,<br />

on<strong>de</strong>rzoeken en behan<strong>de</strong>lingen. We willen Willie dan ook heel erg bedanken!”<br />

Lilian Limpens (mid<strong>de</strong>n) is blij <strong>met</strong> <strong>de</strong> gulle gift voor <strong>de</strong> kin<strong>de</strong>raf<strong>de</strong>ling.


Leren leren binnen <strong>de</strong> psychiatrie<br />

Denk je mee over<br />

<strong>de</strong> MUMC+-website?<br />

In het afgelopen jaar heeft <strong>de</strong> projectgroep ‘livegang mumc.nl’ hard gewerkt aan <strong>de</strong><br />

nieuwe website voor het Maastricht UMC+. De site geeft basisinformatie over het<br />

ziekenhuis en <strong>de</strong> Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML). We spreken<br />

dan ook van een ‘kernwebsite’. De kernwebsite is als nu al te bekijken op<br />

http://mumc.betawerk.eu.<br />

9 | summumgazet 114<br />

SmartScan wil psychose in <strong>de</strong> kiem smoren<br />

Het project SmartScan* doet een frisse wind waaien binnen het psychiatrisch on<strong>de</strong>rzoek. Jim van Os, hoofd Psychiatrie, en zijn team hanteren een on<strong>de</strong>rzoeks<strong>met</strong>hodiek waarin<br />

zogheten fMRI-scans een centrale rol spelen. De scans brengen in kaart wat gebeurt in <strong>de</strong> hersenen van mensen bij wie het vermogen om te leren van (omgevings)ervaringen<br />

verstoord is. Gedaan <strong>met</strong> <strong>de</strong> ‘toevalsbevindingen’ waar <strong>de</strong> traditionele psychiatrische literatuur mee vol staat. Het project moet lei<strong>de</strong>n tot een beter inzicht in het beginstadium van<br />

psychische aandoeningen als psychose of <strong>de</strong>pressie. Hoe kan een patiënt zichzelf helpen?<br />

In <strong>de</strong> beginfase van psychische aandoeningen<br />

speelt een beschadigd leervermogen<br />

ons brein parten. “Het brein helpt ons om<br />

adaptief gedrag te ontwikkelen”, legt Van<br />

In <strong>de</strong> afgelopen jaren zijn naast azm.nl<br />

ongeveer 70 websites ontstaan die allemaal<br />

een verbinding hebben <strong>met</strong> het azM/<br />

Maastricht UMC+ en daardoor ook interessant<br />

zijn voor patiënten en bezoekers,<br />

verwijzers, wetenschappers en stu<strong>de</strong>nten.<br />

Samen vormen ze <strong>met</strong> <strong>de</strong> kernwebsite het<br />

‘Maastricht UMC+-netwerk’. De bezoeker<br />

doorzoekt via een zoekopdracht ook <strong>de</strong><br />

aangesloten netwerksites. Op <strong>de</strong>ze manier<br />

zijn zowel <strong>de</strong> basisinformatie als <strong>de</strong><br />

aanvullen<strong>de</strong> specialistische informatie (op<br />

<strong>de</strong> netwerksites) <strong>met</strong>een beschikbaar.<br />

Deze kernwebsite is <strong>met</strong> opzet beknopt<br />

gehou<strong>de</strong>n en bevat <strong>de</strong>rhalve geen uitgebrei<strong>de</strong><br />

informatie over ziekten, aandoeningen of<br />

Os uit. “Het leert ons hoe we moeten<br />

omgaan <strong>met</strong> onze omgeving. Als een tijger<br />

op je afkomt, ren je weg. Maar als er een<br />

traumatische ervaring plaatsvond in <strong>de</strong><br />

Jim van Os hoopt <strong>met</strong> SmartScan aan te tonen dat mensen in een vroege fase van een<br />

psychische aandoening goed in staat zijn om zichzelf te helpen via zelfmanagement.<br />

behan<strong>de</strong>lingen. Af<strong>de</strong>lingen, RVE’s, zorglijnen<br />

die aan <strong>de</strong> basisinformatie niet voldoen<strong>de</strong><br />

hebben, kunnen on<strong>de</strong>r eigen<br />

verantwoor<strong>de</strong>lijkheid een eigen website<br />

ontwikkelen en bijhou<strong>de</strong>n. Om het zo<br />

gemakkelijk mogelijk te maken een eigen<br />

netwerksite te ontwikkelen, is er een<br />

starterpakket gemaakt. Met dit pakket is<br />

volledige integratie van <strong>de</strong> site <strong>met</strong> het<br />

Maastricht UMC+-netwerk gegaran<strong>de</strong>erd.<br />

We horen graag van je wat je van <strong>de</strong><br />

website vindt en vooral wat je nog mist.<br />

Meer informatie en een kort reactieformulier<br />

vind je op intranet of neem contact op<br />

<strong>met</strong> webmaster Geertjan van Zonneveld,<br />

stafdienst Communicatie, T 76720.<br />

kin<strong>de</strong>rtijd, kan het zijn dat je an<strong>de</strong>re<br />

verwachtingen koestert ten aanzien van <strong>de</strong><br />

je omringen<strong>de</strong> wereld. Kleine omgevingsprikkels<br />

wekken dan telkens negatieve<br />

gevoelens op die iemand richting <strong>de</strong>pressie<br />

of psychose kunnen duwen.”<br />

Hoe functioneert dat leermechanisme in ons<br />

brein precies en vooral: wat is er aan <strong>de</strong> hand<br />

als het is verstoord? Biedt hét handboek van<br />

<strong>de</strong> psychiatrie, <strong>de</strong> Diagnostic and Statistical<br />

Manual of Mental Disor<strong>de</strong>rs (DSM), daarover<br />

geen uitsluitsel? Van Os: “In <strong>de</strong> DSM is<br />

geprobeerd om alle symptomen in kaart te<br />

brengen die bij bepaal<strong>de</strong> stoornissen horen.<br />

Maar <strong>de</strong> beschrijvingen zijn in feite afgesproken<br />

op basis van criteria. Niet op basis van<br />

waarnemingen van wat er daadwerkelijk in<br />

<strong>de</strong> hersenen plaatsvindt. Met fMRI-scans<br />

hebben we nu <strong>de</strong> mogelijkheid om biologisch<br />

bewijsmateriaal te verzamelen.”<br />

Nog een on<strong>de</strong>rgeschoven kind binnen<br />

psychiatrisch on<strong>de</strong>rzoek is <strong>de</strong> relatie <strong>met</strong> <strong>de</strong><br />

omgeving. “Onze gemoedstoestand veran<strong>de</strong>rt<br />

voortdurend al naar gelang <strong>de</strong> omgeving<br />

of <strong>de</strong> situatie waarin we verkeren. Om<br />

<strong>met</strong> concrete ervaringen rekening te kunnen<br />

hou<strong>de</strong>n, zijn we inmid<strong>de</strong>ls twintig jaar<br />

bezig <strong>met</strong> het verzamelen van gegevens van<br />

patiënten verspreid over <strong>de</strong> dag. Voor het<br />

project ontwikkel<strong>de</strong>n we een app, <strong>de</strong><br />

Experience Sampling Method, die proefpersonen<br />

in staat stelt om eenvoudig data in te<br />

voeren. Ze geven antwoord op vragen als:<br />

waar ben je, wat doe je en hoe voel je je op<br />

dit moment. De schat aan informatie die <strong>de</strong><br />

ESM oplevert, combineren we <strong>met</strong> <strong>de</strong><br />

verschillen in leervermogen die <strong>de</strong> scans<br />

aan het licht brengen.”<br />

Met SmartScan hoopt het on<strong>de</strong>rzoeksteam<br />

te kunnen aantonen dat mensen in een<br />

vroege fase van een psychische aandoening<br />

goed in staat zijn om zichzelf te helpen via<br />

zelfmanagement. Van Os: “Mensen <strong>met</strong><br />

psychische klachten moeten leren om naar<br />

zichzelf te kijken. Door je bewust te zijn<br />

van patronen die te maken hebben <strong>met</strong> het<br />

verstoor<strong>de</strong> leerproces en door tijdig op te<br />

tre<strong>de</strong>n, kun je voorkomen dat je aan <strong>de</strong><br />

pillen moet.”<br />

Feitelijk gaat het hier om preventie, alweer<br />

een terrein waar <strong>de</strong> psychiatrie nog veel<br />

winst kan behalen. “We hopen te komen tot<br />

<strong>de</strong> ontwikkeling van een digitale mindfulness<br />

therapeut, een app die <strong>de</strong> patiënt<br />

adviseert over hoe hij op een bepaal<strong>de</strong><br />

situatie kan reageren zon<strong>de</strong>r uit balans te<br />

raken.”<br />

Dat SmartScan op <strong>de</strong>ze manier een positieve<br />

bijdrage wil leveren aan public health<br />

in het algemeen en geestelijke gezondheid<br />

in het bijzon<strong>de</strong>r was voor Stichting <strong>de</strong><br />

Weijerhorst een belangrijke re<strong>de</strong>n om het<br />

project financieel mogelijk te maken.<br />

*De officiële projectnaam luidt Novel Self-management<br />

Techniques for Early Expression of Psychopathology:<br />

An Experimental Study Linking Neural and Mental<br />

State Reactivity Phenotypes.


Aanleiding<br />

Aca<strong>de</strong>misch Aanleiding Ziekenhuis Maastricht heeft in april/ mei 2011 een me<strong>de</strong>werkerson<strong>de</strong>rzoek laten uitvoeren door Effectory.<br />

Naar Aca<strong>de</strong>misch aanleiding van Ziekenhuis <strong>de</strong> uitkomsten Maastricht van heeft dit on<strong>de</strong>rzoek in april/ mei is een 2011 workshop een me<strong>de</strong>werkerson<strong>de</strong>rzoek “zelfstandig aan <strong>de</strong> slag” laten georganiseerd uitvoeren door voor Effectory. <strong>de</strong><br />

P&O Naar adviseurs. aanleiding Het doel van was <strong>de</strong> uitkomsten <strong>de</strong> aanwezigen van dit kennis on<strong>de</strong>rzoek te laten is maken een workshop <strong>met</strong> <strong>de</strong> Humaneyes “zelfstandig <strong>met</strong>hodiek, aan <strong>de</strong> slag” zodat georganiseerd zij <strong>de</strong> voor <strong>de</strong><br />

organisatie P&O adviseurs. kunnen on<strong>de</strong>rsteunen Het doel was <strong>de</strong> tij<strong>de</strong>ns aanwezigen het natraject kennis van te laten het me<strong>de</strong>werkerson<strong>de</strong>rzoek. maken <strong>met</strong> <strong>de</strong> Humaneyes Op <strong>de</strong> <strong>met</strong>hodiek, volgen<strong>de</strong> zodat pagina‟s zij <strong>de</strong> vind<br />

je een organisatie fotoverslag kunnen van <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rsteunen bijeenkomst tij<strong>de</strong>ns op don<strong>de</strong>rdag het natraject 9 juni van 2011. het me<strong>de</strong>werkerson<strong>de</strong>rzoek. Op <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> pagina‟s vind<br />

je een fotoverslag van <strong>de</strong> bijeenkomst op don<strong>de</strong>rdag 9 juni 2011.<br />

Deelnemers workshop<br />

Deelnemers workshop<br />

Raymond Blezer Vivianne Otten<br />

Raymond Blezer Vivianne Otten<br />

Saskia Eggen Marly Sen<strong>de</strong>n<br />

Saskia Eggen Marly Sen<strong>de</strong>n<br />

Kirsten van Hoof Stephanie Steegmans<br />

Kirsten van Hoof Stephanie Steegmans<br />

Jan Kuppers Jolene van <strong>de</strong>r Steen<br />

Jan Kuppers Jolene van <strong>de</strong>r Steen<br />

Nicole Lahaije Marjolein Timmermans<br />

Nicole Lahaije Marjolein Timmermans<br />

Ilona Mandaat Marie Therese Vaessens<br />

Ilona Mandaat Marie Therese Vaessens<br />

Edwin Meertens José Verheijen<br />

Edwin Meertens José Verheijen<br />

Aanleiding<br />

Aanleiding<br />

Aca<strong>de</strong>misch Ziekenhuis Maastricht heeft in april/ mei 2011 een me<strong>de</strong>werkerson<strong>de</strong>rzoek laten uitvoeren door Effectory.<br />

Aca<strong>de</strong>misch Ziekenhuis Naar aanleiding Maastricht van heeft <strong>de</strong> uitkomsten in april/ mei van 2011 dit een on<strong>de</strong>rzoek me<strong>de</strong>werkerson<strong>de</strong>rzoek is een workshop “zelfstandig laten uitvoeren aan door <strong>de</strong> slag” Effectory. georganiseerd voor <strong>de</strong><br />

10 | summumgazet Aanleiding 114 Naar aanleiding van P&O <strong>de</strong> adviseurs. uitkomsten Het van doel dit was on<strong>de</strong>rzoek <strong>de</strong> aanwezigen is een workshop kennis te “zelfstandig laten maken aan <strong>met</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong> slag” Humaneyes georganiseerd <strong>met</strong>hodiek, voor zodat <strong>de</strong> zij <strong>de</strong><br />

Aca<strong>de</strong>misch Ziekenhuis Maastricht heeft in april/ mei 2011 een me<strong>de</strong>werkerson<strong>de</strong>rzoek laten uitvoeren door Effectory.<br />

P&O adviseurs. Het organisatie doel was kunnen <strong>de</strong> aanwezigen on<strong>de</strong>rsteunen kennis tij<strong>de</strong>ns te laten het maken natraject <strong>met</strong> van <strong>de</strong> Humaneyes het me<strong>de</strong>werkerson<strong>de</strong>rzoek. <strong>met</strong>hodiek, zodat Op zij <strong>de</strong> <strong>de</strong> In volgen<strong>de</strong> het pagina‟s vind<br />

Naar aanleiding van <strong>de</strong> uitkomsten van dit on<strong>de</strong>rzoek is een workshop “zelfstandig aan <strong>de</strong> slag” georganiseerd voor <strong>de</strong><br />

organisatie kunnen je een on<strong>de</strong>rsteunen fotoverslag tij<strong>de</strong>ns van <strong>de</strong> het bijeenkomst natraject van op don<strong>de</strong>rdag het me<strong>de</strong>werkerson<strong>de</strong>rzoek. 9 juni 2011. Op <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> pagina‟s vind<br />

P&O adviseurs. Het doel was <strong>de</strong> aanwezigen kennis te laten maken <strong>met</strong> <strong>de</strong> Humaneyes <strong>met</strong>hodiek, zodat zij <strong>de</strong><br />

je een fotoverslag van <strong>de</strong> bijeenkomst op don<strong>de</strong>rdag 9 juni 2011.<br />

organisatie kunnen on<strong>de</strong>rsteunen tij<strong>de</strong>ns het natraject van het me<strong>de</strong>werkerson<strong>de</strong>rzoek. Op <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> pagina‟s vind nieuws<br />

je een fotoverslag van <strong>de</strong> bijeenkomst Deelnemers op don<strong>de</strong>rdag workshop 9 juni 2011.<br />

Twee<strong>de</strong> me<strong>de</strong>werkerson<strong>de</strong>rzoek eind januari<br />

Deelnemers workshop<br />

Raymond Blezer<br />

En jij? Wat vind jij?<br />

Deelnemers workshop Raymond Blezer<br />

Saskia Eggen<br />

Raymond Blezer Saskia Eggen<br />

Kirsten van Hoof<br />

Vivianne Otten<br />

Vivianne Otten<br />

Marly Sen<strong>de</strong>n<br />

Vivianne Otten<br />

Marly Sen<strong>de</strong>n<br />

Stephanie Steegmans<br />

Kirsten van Hoof Stephanie Steegmans<br />

Eind januari Saskia krijgen Eggen Kirsten van Hoof<br />

alle ziekenhuisme<strong>de</strong>werkers Jan voor Kuppers <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> keer <strong>de</strong> vragenlijst Marly Sen<strong>de</strong>n Stephanie Steegmans<br />

van het me<strong>de</strong>werkerson<strong>de</strong>rzoek Jolene van thuisgestuurd.<br />

<strong>de</strong>r Steen<br />

Vergezeld van Kirsten het vrien<strong>de</strong>lijke, van Hoof Jan doch Kuppers dringen<strong>de</strong> verzoek om dit vooral in te vullen en terug te Jolene sturen. van De <strong>de</strong>r vragenlijst Steen<br />

Nicole Lahaije<br />

Stephanie Steegmans Jolene van <strong>de</strong>r Steen<br />

Marjolein<br />

is weliswaar<br />

Timmermans<br />

omvangrijk, maar je bent er in Nicole een klein Lahaije kwartier doorheen. Dé kans om je mening te geven Marjolein over werken Timmermans bij het azM. Alvast bedankt<br />

Jan Kuppers Nicole Lahaije<br />

Ilona Mandaat<br />

Jolene van <strong>de</strong>r Steen Marjolein Timmermans<br />

Marie Therese Vaessens<br />

voor je me<strong>de</strong>werking.<br />

Nicole Lahaije Ilona Mandaat Marie Therese Vaessens<br />

Edwin Meertens<br />

Marjolein Timmermans Marie Therese Vaessens<br />

José Verheijen<br />

José Verheijen, Ilona coördinator Mandaat van Edwin het Meertens Marie Therese Vaessens José Verheijen<br />

me<strong>de</strong>werkerson<strong>de</strong>rzoek,<br />

Edwin Meertens<br />

vertelt dat het<br />

management als het ware wil weten wat <strong>de</strong><br />

temperatuur is binnen het ziekenhuis. Wat<br />

gaat goed, wat kan beter? “Natuurlijk blijft<br />

het niet bij <strong>met</strong>en en weten alleen; mogelijke<br />

knelpunten wor<strong>de</strong>n na<strong>de</strong>r on<strong>de</strong>rzocht<br />

en zo snel en goed als mogelijk opgepakt.”<br />

Veel gehoor<strong>de</strong> verbeterpunten bij <strong>de</strong> vorige<br />

enquête waren bijvoorbeeld ‘Niet lekker<br />

lopen<strong>de</strong> communicatiepatronen’ en ‘weinig<br />

betrokkenheid bij <strong>de</strong> organisatie’. José<br />

Verheijen vertelt dat op af<strong>de</strong>lingsniveau<br />

daarop actie is on<strong>de</strong>rnomen. De introductie<br />

van Lean Six Sigma is daar een voorbeeld<br />

van.<br />

José Verheijen<br />

Colofon<br />

Aanleiding<br />

Aanleiding Aca<strong>de</strong>misch Ziekenhuis Maastricht heeft in april/ mei 2011 een me<strong>de</strong>werkerson<strong>de</strong>rzoek lat<br />

Aca<strong>de</strong>misch Naar aanleiding Ziekenhuis van Maastricht <strong>de</strong> uitkomsten heeft van in april/ dit on<strong>de</strong>rzoek mei 2011 is een een me<strong>de</strong>werkerson<strong>de</strong>rzoek workshop “zelfstandig aan laten <strong>de</strong> uitvoeren slag” georganiseerd door Effectory. voor <strong>de</strong><br />

Naar P&O aanleiding adviseurs. van Het <strong>de</strong> uitkomsten doel was <strong>de</strong> van aanwezigen dit on<strong>de</strong>rzoek kennis is een te laten workshop maken “zelfstandig <strong>met</strong> <strong>de</strong> Humaneyes aan <strong>de</strong> slag” <strong>met</strong>hodiek, georganiseerd zodat zij voor <strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

P&O organisatie adviseurs. Het kunnen doel on<strong>de</strong>rsteunen was <strong>de</strong> aanwezigen tij<strong>de</strong>ns kennis het natraject te laten van maken het <strong>met</strong> me<strong>de</strong>werkerson<strong>de</strong>rzoek. <strong>de</strong> Humaneyes <strong>met</strong>hodiek, Op <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> zodat zij <strong>de</strong> pagina‟s vind<br />

organisatie je een fotoverslag kunnen on<strong>de</strong>rsteunen van <strong>de</strong> bijeenkomst tij<strong>de</strong>ns het op natraject don<strong>de</strong>rdag van 9 het juni me<strong>de</strong>werkerson<strong>de</strong>rzoek. 2011.<br />

Op <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> pagina‟s vind<br />

je een fotoverslag van <strong>de</strong> bijeenkomst op don<strong>de</strong>rdag 9 juni 2011.<br />

Deelnemers workshop<br />

Deelnemers workshop<br />

Raymond Blezer Vivianne Otten<br />

Raymond<br />

Saskia<br />

Blezer<br />

Eggen<br />

Vivianne<br />

Marly<br />

Otten<br />

Sen<strong>de</strong>n<br />

Saskia<br />

Kirsten<br />

Eggen<br />

van Hoof<br />

Marly<br />

Stephanie<br />

Sen<strong>de</strong>n<br />

Steegmans<br />

Kirsten<br />

Jan<br />

van<br />

Kuppers<br />

Hoof Stephanie<br />

Jolene<br />

Steegmans<br />

van <strong>de</strong>r Steen<br />

Jan Kuppers<br />

Nicole Lahaije<br />

Jolene<br />

Marjolein<br />

van <strong>de</strong>r<br />

Timmermans<br />

Steen<br />

Nicole<br />

Ilona<br />

Lahaije<br />

Mandaat<br />

Marjolein<br />

Marie<br />

Timmermans<br />

Therese Vaessens<br />

Ilona<br />

Edwin<br />

Mandaat<br />

Meertens<br />

Marie<br />

José<br />

Therese<br />

Verheijen<br />

Vaessens<br />

Edwin Meertens José Verheijen<br />

SUMMUM gazet is een gemeenschappelijke uitgave voor alle me<strong>de</strong>werkers<br />

van het Maastricht UMC+.<br />

Uitgever stafdienst Communicatie azM<br />

Hoofdredactie Liz Tans<br />

Eindredactie Ellen Kennes<br />

Redactieadres Postbus 5800, 6202 AZ Maastricht<br />

T 043 387 51 12, F 043 387 51 14, E nieuwsredactie.communicatie@mumc.nl<br />

Artikelen Karin Burhenne / Jos van Cann / Marijke van Doorn / Judith<br />

Driesen / Ellen Kennes / André Leblanc / Lieke Muyris / Silvia van <strong>de</strong> Put<br />

/ Maria Rovers / Peter Swelsen / Maastricht University<br />

Basisvormgeving Zui<strong>de</strong>rlicht, Maastricht<br />

Foto’s Raff Coolen / Appie Derks / Alf Mertens / Jonathan Vos<br />

Hans Evers hoofdredacteur<br />

Gynaecoloog Hans Evers is per 1 januari <strong>de</strong><br />

nieuwe hoofdredacteur van het wetenschappelijk<br />

tijdschrift Human Reproduction.<br />

Evers, hoofd van het IVF-centrum, is<br />

momenteel adjunct-hoofdredacteur van het<br />

tijdschrift en oud-voorzitter van <strong>de</strong> European<br />

Society for Human Reproduction and<br />

Embryology, <strong>de</strong> uitgever van het tijdschrift.<br />

(27 <strong>de</strong>cember, nationale media)<br />

Spaanse verpleegkundigen<br />

Na een verhaal in nrc-next en NRC (11<br />

<strong>de</strong>cember) wijd<strong>de</strong> L1-tv een item aan <strong>de</strong><br />

bevindingen van <strong>de</strong> 14 Spaanse verpleegkundigen<br />

die in het Maastrichtse ziekenhuis<br />

wor<strong>de</strong>n opgeleid tot anesthesie- en ok-me<strong>de</strong>werker.<br />

(L1, 22 <strong>de</strong>cember)<br />

Dermatologen naar Catharina<br />

Om <strong>de</strong> continuïteit van zorg en opleiding op<br />

het gebied van <strong>de</strong> <strong>de</strong>rmatologie te waarborgen<br />

gaan het Catharina Ziekenhuis Eindhoven<br />

(CZE) en het Maastricht UMC+ samenwerken.<br />

Daartoe is 21 <strong>de</strong>cember jl. een<br />

overeenkomst gesloten, waarin is geregeld<br />

dat Maastrichtse <strong>de</strong>rmatologen <strong>de</strong> zorg in<br />

het Eindhovense ziekenhuis gaan invullen.<br />

(21 <strong>de</strong>cember, regionale media)<br />

De meest gestel<strong>de</strong> vraag over het me<strong>de</strong>werkerson<strong>de</strong>rzoek<br />

heeft te maken <strong>met</strong> <strong>de</strong><br />

twijfel aan <strong>de</strong> anonimiteit. José Verheijen<br />

kan het niet dui<strong>de</strong>lijk genoeg benadrukken:<br />

“De vragenlijsten wor<strong>de</strong>n bij een externe<br />

Samenwerking Vesalius<br />

partij volledig anoniem verwerkt en daarna<br />

Het algemeen ziekenhuis Vesalius van<br />

vernietigd. Het azM krijgt er geen inzage in.<br />

Tongeren en het azM / Maastricht UMC+<br />

We sturen <strong>de</strong> vragenlijsten thuis omdat je<br />

gaan een samenwerking aan op het gebied<br />

daar in alle rust en privacy je Humaneyes antwoor<strong>de</strong>n hanteert in <strong>de</strong> workshops het VVV van <strong>de</strong> pediatrische intensieve zorg.<br />

kunt invullen. En we vragen puur voor <strong>de</strong><br />

Kin<strong>de</strong>ren wor<strong>de</strong>n voor intensieve zorg<br />

statistieken naar leeftijd, geslacht en<br />

vanuit Tongeren doorverwezen naar<br />

af<strong>de</strong>ling en <strong>de</strong>rgelijke, zodat we bijvoor-<br />

Maastricht. (21 <strong>de</strong>cember)<br />

beeld kunnen achterhalen of Aca<strong>de</strong>misch sommige Ziekenhuis Maastricht 2<br />

Workshop 09-06-2011<br />

zaken bij bepaal<strong>de</strong> leeftijdsgroepen meer tal collega’s bleek het me<strong>de</strong>werkerson<strong>de</strong>r- <strong>de</strong> verkregen informatie nog beter kan Dementie treft Limburg<br />

spelen dan bij an<strong>de</strong>re.”<br />

zoek amper bekend te zijn, vertelt Celien benutten. Wij vin<strong>de</strong>n het daarom van Kopt Dagblad De Limburg boven het eerste<br />

Vreuls, voorzitter van <strong>de</strong> arts-assistenten- belang dat ie<strong>de</strong>re me<strong>de</strong>werker zijn/haar artikel in een serie van drie over dit<br />

Wat vindt <strong>de</strong> VAR?<br />

vereniging. Misschien omdat arts-assisten- stem laat horen via het me<strong>de</strong>werkerson<strong>de</strong>r- onlosmakelijk van vergrijzing los te zien<br />

Esther Lacko, voorzitter van <strong>de</strong> VAR, heeft ten al zoveel lange vragenlijsten invullen zoek.”<br />

verschijnsel. De krant publiceer<strong>de</strong> ook een<br />

<strong>de</strong> me<strong>de</strong>le<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> VAR naar hun ervarin- over <strong>de</strong> opleiding? Onlangs hebben ze nog<br />

indringend portret van een door <strong>de</strong>mentie<br />

gen <strong>met</strong> het me<strong>de</strong>werkeron<strong>de</strong>rzoek<br />

op papier gezet wat ze verbeterd zou<strong>de</strong>n Wat zegt <strong>de</strong> OR?<br />

getroffen journalist. (11 <strong>de</strong>cember)<br />

gevraagd: “Men vindt het belangrijk dat het willen zien in het ziekenhuis. Celien Vreuls: Komen <strong>de</strong> signalen die <strong>de</strong> OR in <strong>de</strong> wan<strong>de</strong>l-<br />

on<strong>de</strong>rzoek gedaan wordt. De ervaringen van “Ik <strong>de</strong>nk dat wij een kritische groep zijn. We gangen hoort, opnieuw overeen <strong>met</strong> <strong>de</strong> Boer<strong>de</strong>rij infectiehaard<br />

het grootste <strong>de</strong>el van <strong>de</strong> le<strong>de</strong>n is positief rouleren gemid<strong>de</strong>ld elke twee jaar over resultaten van het on<strong>de</strong>rzoek? Daar is Pie ‘MINC zoekt boer’. On<strong>de</strong>r die prikkelen<strong>de</strong> kop<br />

doordat het af<strong>de</strong>lingshoofd dui<strong>de</strong>lijk verschillen<strong>de</strong> ziekenhuizen. Daardoor Esten als voorzitter van <strong>de</strong> OR erg benieuwd hield het Maastricht Infection Center (MINC)<br />

aangeeft: ‘jongens, dit probleem hebben kunnen we goed vergelijken; wat kan in het naar: “De OC’s volgen bij hun RVE’s op <strong>de</strong> een symposium over <strong>de</strong> boer<strong>de</strong>rij als<br />

jullie zelf aangekaart en is als knelpunt uit azM beter, maar ook: wat gaat er juist heel voet wat er <strong>met</strong> <strong>de</strong> aandachtspunten uit het infectiehaard. De on<strong>de</strong>rwerpen waren<br />

het me<strong>de</strong>werkerson<strong>de</strong>rzoek naar voren goed? Er is bij ons dus zeker iets te halen.” vorige on<strong>de</strong>rzoek wordt gedaan. Natuurlijk Q-koorts en twee gevaarlijke bacteriën die <strong>de</strong><br />

gekomen, laten we samen zoeken naar een<br />

zullen niet alle problemen voor ie<strong>de</strong>reen media tij<strong>de</strong>lijk beheersten, en die afkomstig<br />

oplossing’. Door <strong>de</strong> verbeteringen dui<strong>de</strong>lijk Reactie van het Stafconventsbestuur zijn opgelost, dat begrijpen we. Maar we bleken van het boerenbedrijf: EHEC en ESBL.<br />

te labelen aan het on<strong>de</strong>rzoek merk je dat “Werknemers wor<strong>de</strong>n <strong>met</strong> dit on<strong>de</strong>rzoek in hebben wel <strong>de</strong> indruk dat er serieus en (10 <strong>de</strong>cember, regionale media)<br />

het invullen van zo’n enquête jou persoonlijk<br />

in je dagelijks werk raakt en direct tot<br />

<strong>de</strong> gelegenheid gesteld hun mening te<br />

geven over <strong>de</strong> werkgever, die <strong>de</strong>ze informa-<br />

breed mee aan <strong>de</strong> slag is gegaan. Door dit<br />

on<strong>de</strong>rzoek frequent te herhalen, krijg je Pretecho’s voor Der<strong>de</strong> Wereld<br />

verbetering kan lei<strong>de</strong>n. Door samen <strong>met</strong> je tie kan gebruiken om <strong>de</strong> kwaliteit van zorg vergelijkingsmateriaal: zijn we goed bezig Voor <strong>de</strong> actie Serious Request van 3FM <strong>de</strong><strong>de</strong>n<br />

team <strong>de</strong> problemen op te lossen vergroot je en <strong>de</strong> tevre<strong>de</strong>nheid van me<strong>de</strong>werkers te <strong>met</strong> <strong>de</strong> aanpak van knelpunten?” Nog een echoscopisten, gynaecologen en verloskundi-<br />

ook nog eens <strong>de</strong> betrokkenheid binnen het vergroten”, aldus Joachim Wildberger, laatste aandachtspunt: “Hoe meer respons, gen in het azM voor <strong>de</strong> kerst tien dagen ’s<br />

team.”<br />

voorzitter Stafconvent. “Inmid<strong>de</strong>ls zijn hoe serieuzer <strong>de</strong> resultaten genomen avonds en in het weekend pret-echo’s voor<br />

<strong>de</strong>centraal diverse verbetertrajecten ingezet wor<strong>de</strong>n door <strong>de</strong> Raad van Bestuur. Dit is dé zwangeren. In totaal wer<strong>de</strong>n er een <strong>de</strong>rtigtal<br />

En <strong>de</strong> arts-assistentenvereniging?<br />

en is <strong>de</strong> opzet van het me<strong>de</strong>werkerson<strong>de</strong>r- kans om jouw mening te laten weten. Pak gedaan. De opbrengst van € 1500,- gaat naar<br />

Bij een globale inventarisatie on<strong>de</strong>r een aanzoek dusdanig aangepast dat <strong>de</strong> organisatie die kans en vul <strong>de</strong> enquête in!”<br />

het voorkomen van sterfte rondom <strong>de</strong><br />

bevalling in <strong>de</strong> Der<strong>de</strong> Wereld. (7 <strong>de</strong>cember,<br />

regionale media)<br />

- Humaneyes hanteert in <strong>de</strong> workshops het VVV<br />

principe om uitein<strong>de</strong>lijk tot een concrete actielijst te komen. Eerst<br />

wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> positieve en negatieve bevindingen gefilterd (vin<strong>de</strong>n). Vervolgens vindt een verdieping plaats op <strong>de</strong><br />

gevon<strong>de</strong>n punten (verdiepen), om <strong>de</strong>ze uitein<strong>de</strong>lijk aan te pakken (verbeteren).<br />

Aca<strong>de</strong>misch Ziekenhuis Maastricht 2<br />

Workshop 09-06-2011<br />

- principe om uitein<strong>de</strong>lijk tot een concrete actielijst te komen. Eerst<br />

Humaneyes hanteert wor<strong>de</strong>n in <strong>de</strong> <strong>de</strong> workshops positieve en het negatieve VVV bevindingen gefilterd (vin<strong>de</strong>n). Vervolgens vindt een verdieping plaats op <strong>de</strong><br />

gevon<strong>de</strong>n punten (verdiepen), om <strong>de</strong>ze uitein<strong>de</strong>lijk aan te pakken (verbeteren).<br />

Aca<strong>de</strong>misch Ziekenhuis Maastricht 2<br />

Workshop 09-06-2011<br />

- Humaneyes hanteert in <strong>de</strong> workshops het VVV principe om uitein<strong>de</strong>lijk tot een concrete actielijst te komen. Eerst<br />

wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> positieve en negatieve bevindingen gefilterd (vin<strong>de</strong>n). Vervolgens vindt een verdieping plaats op <strong>de</strong><br />

gevon<strong>de</strong>n punten (verdiepen), om <strong>de</strong>ze uitein<strong>de</strong>lijk aan te pakken (verbeteren).<br />

Aca<strong>de</strong>misch Ziekenhuis Maastricht 2<br />

Workshop 09-06-2011<br />

- principe om uitein<strong>de</strong>lijk tot een concrete actielijst te komen. Eerst<br />

wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> positieve en negatieve bevindingen gefilterd (vin<strong>de</strong>n). Vervolgens vindt een verdieping plaats op <strong>de</strong><br />

Humaneyes hanteert in <strong>de</strong> workshops het VVV<br />

gevon<strong>de</strong>n punten (verdiepen), om <strong>de</strong>ze uitein<strong>de</strong>lijk aan te pakken (verbeteren).<br />

Aca<strong>de</strong>misch Ziekenhuis Maastricht 2<br />

Workshop 09-06-2011<br />

- In workshops principe gingen af<strong>de</strong>lingen om uitein<strong>de</strong>lijk aan <strong>de</strong> tot slag een <strong>met</strong> concrete <strong>de</strong> verbeterpunten actielijst te die komen. uit het Eerst me<strong>de</strong>wer-<br />

wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> positieve en negatieve bevindingen kerson<strong>de</strong>rzoek gefilterd naar voren (vin<strong>de</strong>n). kwamen.<br />

Vervolgens vindt een verdieping plaats op <strong>de</strong><br />

gevon<strong>de</strong>n punten (verdiepen), om <strong>de</strong>ze uitein<strong>de</strong>lijk aan te pakken (verbeteren).<br />

Humaneyes hanteert in <strong>de</strong> workshops het VVV - principe om uitein<strong>de</strong>lijk tot een concrete actielijst te komen. Eerst<br />

wor<strong>de</strong>n Humaneyes <strong>de</strong> positieve hanteert en negatieve in <strong>de</strong> workshops bevindingen het VVV gefilterd (vin<strong>de</strong>n). Vervolgens vindt een verdieping plaats op <strong>de</strong><br />

gevon<strong>de</strong>n punten (verdiepen), om <strong>de</strong>ze uitein<strong>de</strong>lijk aan te pakken (verbeteren).<br />

- principe om uitein<strong>de</strong>lijk tot een concrete actielijst te komen. Eerst<br />

wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> positieve en negatieve bevindingen gefilterd (vin<strong>de</strong>n). Vervolgens vindt een verdieping plaats op <strong>de</strong><br />

gevon<strong>de</strong>n punten (verdiepen), om <strong>de</strong>ze uitein<strong>de</strong>lijk aan te pakken (verbeteren).<br />

Humaneyes hanteert in <strong>de</strong> workshops het VVV - principe om uitein<strong>de</strong>lijk tot een concrete actielijst te komen. Eerst<br />

Humaneyes wor<strong>de</strong>n hanteert <strong>de</strong> positieve in <strong>de</strong> en workshops negatieve het bevindingen VVV gefilterd (vin<strong>de</strong>n). Vervolgens vindt een verdieping plaats op <strong>de</strong><br />

gevon<strong>de</strong>n punten (verdiepen), om <strong>de</strong>ze uitein<strong>de</strong>lijk aan te pakken (verbeteren).<br />

- principe om uitein<strong>de</strong>lijk tot een concrete actielijst te komen. Eerst<br />

wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> positieve en negatieve bevindingen gefilterd (vin<strong>de</strong>n). Vervolgens vindt een verdieping plaats op <strong>de</strong><br />

gevon<strong>de</strong>n punten (verdiepen), om <strong>de</strong>ze uitein<strong>de</strong>lijk aan te pakken (verbeteren).<br />

Aca<strong>de</strong>misch Ziekenhuis Maastricht Workshop 09-06-2011<br />

Aca<strong>de</strong>misch Ziekenhuis Maastricht Workshop 09-06-2011<br />

2<br />

Aca<strong>de</strong>misch Ziekenhuis Maastricht Workshop 09-06-2011<br />

2<br />

2<br />

Aca<strong>de</strong>misch Ziekenhuis Maastricht Workshop 09-06-2011<br />

2<br />

Cartoon Ruben L. Oppenheimer<br />

Opmaak & Druk Schrijen-Lippertz, Voerendaal<br />

De volgen<strong>de</strong> SUMMUM gazet verschijnt 20 februari 2013.<br />

Kopij moet uiterlijk 11 februari binnen zijn bij <strong>de</strong> redactie.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!