26.12.2012 Views

Vet gezond! Plagiaat of puur toeval Pijn tussen de oren Digitaal ...

Vet gezond! Plagiaat of puur toeval Pijn tussen de oren Digitaal ...

Vet gezond! Plagiaat of puur toeval Pijn tussen de oren Digitaal ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

magazine voor het azM en <strong>de</strong> UM-faculteiten geneeskun<strong>de</strong> en <strong>gezond</strong>heidswetenschappen<br />

jaargang 1 / nummer 4 / februari 2006<br />

<strong>Vet</strong> <strong>gezond</strong>!<br />

<strong>Plagiaat</strong> <strong>of</strong> <strong>puur</strong> <strong>toeval</strong><br />

<strong>Pijn</strong> <strong>tussen</strong> <strong>de</strong> <strong>oren</strong><br />

<strong>Digitaal</strong> stu<strong>de</strong>ren<br />

extra bijlage<br />

Maastricht<br />

UMC+


col<strong>of</strong>on<br />

2<br />

SUMMUM is een gemeenschappelijke uitgave voor<br />

<strong>de</strong> me<strong>de</strong>werkers en externe relaties van het aca<strong>de</strong>misch<br />

ziekenhuis Maastricht en <strong>de</strong> faculteiten <strong>de</strong>r<br />

geneeskun<strong>de</strong> en <strong>gezond</strong>heidswetenschappen van<br />

<strong>de</strong> Universiteit Maastricht.<br />

Kijk ook op www.summum.mumc.nl<br />

Uitgever stafdienst communicatie azM<br />

Wnd. ho<strong>of</strong>dredacteur Martin Lehmann<br />

Eindredactie Ellen Kennes<br />

De redactie is gevestigd bij <strong>de</strong> stafdienst communicatie<br />

azM op niveau 1, voorbij <strong>de</strong> Gud<strong>de</strong>zaal.<br />

Postbus 5800, 6202 AZ Maastricht<br />

T 043 387 51 12, F 043 387 51 14<br />

E summum@mumc.nl<br />

Deze keer werkten mee Lidwien <strong>de</strong> Wit / Willy<br />

Janssen<br />

Foto’s Appie Derks/ Geertjan van Zonneveld<br />

Illustraties Aad Goudappel / Ruben L.<br />

Oppenheimer<br />

Basisvormgeving Zui<strong>de</strong>rlicht, Maastricht<br />

Grafisch <strong>de</strong>sign Geertjan van Zonneveld/<br />

Zui<strong>de</strong>rlicht, Maastricht<br />

Druk Drukkerij Rosbeek BV, Nuth<br />

ISSN: 1871-1758<br />

SUMMUM wordt gedrukt op EMAS milieugecertificeerd<br />

papier.<br />

Niets uit <strong>de</strong>ze uitgave mag wor<strong>de</strong>n overgenomen <strong>of</strong><br />

vermenigvuldigd zon<strong>de</strong>r voorafgaan<strong>de</strong> schriftelijke<br />

toestemming van <strong>de</strong> stafdienst communicatie van<br />

het azM. De uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid<br />

voor scha<strong>de</strong>, mogelijk gele<strong>de</strong>n door informatie<br />

uit dit blad, dat met <strong>de</strong> grootst mogelijke zorgvuldigheid<br />

wordt samengesteld.<br />

inhoud<br />

nr 4<br />

02.06<br />

<strong>Vet</strong> <strong>gezond</strong>!<br />

On<strong>de</strong>rzoekers van het azM en <strong>de</strong><br />

geneeskun<strong>de</strong>faculteit toon<strong>de</strong>n in een<br />

rattenmo<strong>de</strong>l aan dat vette voeding ontstekingsreacties<br />

na een zware operatie<br />

<strong>of</strong> ernstig trauma kan vermin<strong>de</strong>ren en<br />

darmscha<strong>de</strong> voorkomt. Zij toon<strong>de</strong>n<br />

daarmee voor het eerst een link aan<br />

<strong>tussen</strong> een ontstekingsremmend effect<br />

van voeding en <strong>de</strong> hersenen.<br />

4<br />

Grenzeloos<br />

De UM-faculteiten <strong>de</strong>r <strong>gezond</strong>heidswetenschappen<br />

en geneeskun<strong>de</strong>, het<br />

azM en <strong>de</strong> GGD Zuid-Limburg starten<br />

in 2006 met een ‘Aca<strong>de</strong>mische<br />

Werkplaats Publieke Gezondheid’.<br />

Deze verbetert <strong>de</strong> <strong>gezond</strong>heidszorg in<br />

Zuid-Limburg, evenals het lokale<br />

<strong>gezond</strong>heidsbeleid.<br />

6<br />

Patiënt centraal<br />

“Als je kanker krijgt, kun je blij zijn<br />

dat je in Ne<strong>de</strong>rland woont met al<br />

die technische mogelijkhe<strong>de</strong>n”,<br />

vindt Adrie Bos (56). Zij kreeg in<br />

november te h<strong>oren</strong> dat ze een<br />

rectum carcinoom, kanker aan het<br />

uitein<strong>de</strong> van <strong>de</strong> dikke darm, had.<br />

8<br />

<strong>Plagiaat</strong> <strong>of</strong> <strong>puur</strong> <strong>toeval</strong>?<br />

Sinds dit studiejaar speurt speciale<br />

s<strong>of</strong>tware van <strong>de</strong> faculteit <strong>de</strong>r <strong>gezond</strong>heidswetenschappen<br />

als een ‘Big<br />

Brother’ naar plagiaat on<strong>de</strong>r eerstejaars<br />

stu<strong>de</strong>nten. Een stukje overschrijven<br />

is er niet meer bij.<br />

15 16 18 20 24<br />

In <strong>de</strong> draai<strong>de</strong>ur<br />

Shufan Qi werkt sinds november als<br />

on<strong>de</strong>rzoeker bij farmacologie en toxicologie<br />

van <strong>de</strong> faculteit <strong>de</strong>r geneeskun<strong>de</strong>.<br />

“Ik wil<strong>de</strong> een an<strong>de</strong>r land leren<br />

kennen. En voor Chinezen is<br />

Ne<strong>de</strong>rland een mooi en ontwikkeld<br />

land. Een re<strong>de</strong>n om naar Maastricht<br />

te komen, was dat <strong>de</strong> UM een goe<strong>de</strong><br />

reputatie heeft.”<br />

Behavioral<br />

Medicine<br />

Zit het <strong>tussen</strong> <strong>de</strong> <strong>oren</strong>?<br />

De pr<strong>of</strong>ileringsleerstoel Behavioral<br />

Medicine van <strong>de</strong> UM-faculteit <strong>de</strong>r<br />

<strong>gezond</strong>heidswetenschappen on<strong>de</strong>rzoekt<br />

en ontwikkelt nieuwe behan<strong>de</strong>lingstherapieën<br />

voor lichamelijke<br />

klachten zon<strong>de</strong>r dui<strong>de</strong>lijke medische<br />

oorzaak zoals chronische pijn,<br />

slapeloosheid en moeheid.<br />

Ik en mijn…<br />

Met zijn computergestuur<strong>de</strong> freesmachine<br />

kan fijnmechanicus Frank<br />

Spee driedimensionaal frezen. Het is<br />

een uitdaging om van een blok ruw<br />

materiaal een ingewikkeld driedimensionaal<br />

product te maken dat gebruikt<br />

wordt voor geneeskundig on<strong>de</strong>rzoek.<br />

10<br />

Overschrijven<br />

is er niet<br />

meer bij<br />

<strong>Digitaal</strong> stu<strong>de</strong>ren<br />

anytime en anywhere<br />

Eerstejaars geneeskun<strong>de</strong>stu<strong>de</strong>nten<br />

kunnen tegen een aantrekkelijke<br />

prijs een notebook aanschaffen.<br />

Hiermee kunnen zij anytime en<br />

anywhere draadloos verbinding<br />

maken met <strong>de</strong> elektronische leeromgeving<br />

van <strong>de</strong> UM, <strong>de</strong> elektronische<br />

bibliotheek en het internet.<br />

Proefschrift<br />

Er bestaat grote verwarring<br />

over een al dan niet preventief<br />

effect van massage bij <strong>de</strong> ontwikkeling<br />

van doorligwon<strong>de</strong>n.<br />

De ene verpleegkundige zweert<br />

erbij, <strong>de</strong> an<strong>de</strong>r verwerpt het.<br />

Inge Duimel toon<strong>de</strong> eenduidig<br />

aan dat massage doorligwon<strong>de</strong>n<br />

niet helpt voorkomen.<br />

12<br />

3<br />

summum ©<br />

nr 1 / 09.05<br />

Aan <strong>de</strong> ene kant<br />

Creatief bouwvakken en boeren<br />

is <strong>de</strong> hobby van reumatoloog/<br />

curriculumprogrammeur geneeskun<strong>de</strong><br />

Marijke van Santen. “Het is<br />

heerlijk om aan het eind van <strong>de</strong><br />

dag <strong>de</strong> intellectuele arbeid te verruilen<br />

voor fysieke arbeid.”


4<br />

5<br />

Vocificat cathedras, semper<br />

fiducia suis fortiter iocari<br />

optimus saetosus matrimonii,<br />

etiam quinquennalis oratori<br />

praemuniet quadrupei.<br />

Pessimus adfabilis rures<br />

vocificat tremulus cathedras.<br />

Link <strong>tussen</strong> hersenen en darmen<br />

voor het eerst aangetoond<br />

<strong>Vet</strong> <strong>gezond</strong>!<br />

Na elke operatie treedt er een ontstekingsreactie<br />

op in het lichaam. Dit is<br />

een normale reactie van het lichaam op<br />

<strong>de</strong> chirurgische ingreep. Bij een klein<br />

ge<strong>de</strong>elte van <strong>de</strong> patiënten ontaard <strong>de</strong>ze<br />

in een ernstige <strong>of</strong> zelfs levensgevaarlijke<br />

ontsteking. Dergelijke oncontroleerbare<br />

ontstekingen zijn moeilijk te<br />

behan<strong>de</strong>len en vooraf kan niet wor<strong>de</strong>n<br />

voorspeld wie er risico op loopt. Wel<br />

geldt hoe groter <strong>de</strong> operatie, <strong>de</strong>s te<br />

groter het risico.<br />

De Maastrichtse on<strong>de</strong>rzoekers Misha<br />

Luyer, Jan Willem Greve en Wim<br />

Buurman hebben in een rattenon<strong>de</strong>rzoek<br />

aangetoond dat het eten van vette<br />

voeding ontstekingen en darmscha<strong>de</strong><br />

vermin<strong>de</strong>rt. Algemeen wordt aangenomen<br />

dat na een operatie <strong>de</strong> doorbloeding<br />

in <strong>de</strong> darm vermin<strong>de</strong>rt,<br />

waardoor min<strong>de</strong>r zuurst<strong>of</strong> en voedingsst<strong>of</strong>fen<br />

in <strong>de</strong> darmen terecht komen.<br />

Daardoor raakt <strong>de</strong> darmwand beschadigd<br />

en kan een ontsteking optre<strong>de</strong>n.<br />

De ontstekingscellen kunnen zich<br />

vervolgens door het hele lichaam<br />

versprei<strong>de</strong>n en ontwikkelen tot een<br />

septische shock waaraan patiënten<br />

kunnen overlij<strong>de</strong>n. Uit het Maastrichtse<br />

on<strong>de</strong>rzoek bleek dat als er genoeg vet<br />

in <strong>de</strong> darm komt, <strong>de</strong> ontstekingscellen<br />

On<strong>de</strong>rzoekers van <strong>de</strong> azM-af<strong>de</strong>ling chirurgie en <strong>de</strong> UM-faculteit <strong>de</strong>r geneeskun<strong>de</strong> hebben in een<br />

rattenmo<strong>de</strong>l aangetoond dat vette voeding <strong>de</strong> ontstekingsreactie na een zware operatie <strong>of</strong> ernstig<br />

trauma kan vermin<strong>de</strong>ren en ook darmscha<strong>de</strong> voorkomt. De on<strong>de</strong>rzoekers toon<strong>de</strong>n daarmee tevens<br />

voor het eerst een link aan <strong>tussen</strong> een ontstekingsremmend effect van voeding en <strong>de</strong> hersenen<br />

summum © summum © summum ©<br />

wor<strong>de</strong>n geremd door activatie van het<br />

autonome zenuwstelsel. Het vet zorgt<br />

er namelijk voor dat het zogenoem<strong>de</strong><br />

cholecystokinin hormoon (CKK) aangemaakt<br />

wordt in <strong>de</strong> darmen. Dit stuurt<br />

een signaal naar <strong>de</strong> hersenen via <strong>de</strong><br />

vaguszenuw; <strong>de</strong> zenuw die veel van<br />

<strong>de</strong> interne organen aanstuurt en ook<br />

het immuunsysteem beïnvloedt. De<br />

hersenen sturen daarop een chemische<br />

boodschapper – acetylcholine – naar<br />

<strong>de</strong> darmen die <strong>de</strong> ontstekingscellen<br />

uitschakelt. De on<strong>de</strong>rzoekers hebben<br />

daarmee tevens voor het eerst aangetoond<br />

dat er een link is <strong>tussen</strong> <strong>de</strong><br />

hersenen en <strong>de</strong> darmen.<br />

Als bovenstaand mechanisme bij<br />

mensen op eenzelf<strong>de</strong> manier werkt,<br />

heeft dit grote gevolgen. Waarschijnlijk<br />

moeten patiënten dan voorafgaand<br />

aan een grote operatie extra vet<br />

innemen. Wat overigens niet betekent<br />

dat zij een lekker vette hamburger <strong>of</strong><br />

patatje mayo voorgezet krijgen. Het<br />

extra vet zal wor<strong>de</strong>n toegediend in <strong>de</strong><br />

vorm van son<strong>de</strong>voeding met een hoog<br />

vetgehalte. Mogelijk werkt <strong>de</strong> Maastrichtse<br />

ont<strong>de</strong>kking ook therapeutisch<br />

bij chronische darmontstekingen<br />

zoals <strong>de</strong> ziekte van Crohn en colitus<br />

ulcerosa, aangezien ontstekings-<br />

fact<strong>oren</strong> hierin ook een belangrijke rol<br />

spelen.<br />

De on<strong>de</strong>rzoekers zijn gestart met een<br />

vervolgstudie naar <strong>de</strong> effecten van<br />

‘vette’ son<strong>de</strong>voeding bij mensen. Ze<br />

verwachten binnen twee jaar te kunnen<br />

starten met een klinisch on<strong>de</strong>rzoek<br />

on<strong>de</strong>r patiënten. In <strong>de</strong> eerste twee<br />

jaar van <strong>de</strong> vervolgstudie, wordt <strong>de</strong><br />

speciale son<strong>de</strong>voeding ver<strong>de</strong>r ontwikkeld.<br />

De Maastrichtse ont<strong>de</strong>kking werd<br />

onlangs gepubliceerd in het gerenommeer<strong>de</strong><br />

tijdschrift The Journal<br />

<strong>of</strong> Experimental Medicine. Ook<br />

Nature.com, Times Online en<br />

the Daily Telegraph besteed<strong>de</strong>n<br />

inmid<strong>de</strong>ls aandacht aan het<br />

Maastrichtse on<strong>de</strong>rzoek. •<br />

Kijk voor meer informatie op<br />

www.jem.org


grenzeloos<br />

Aca<strong>de</strong>mische<br />

werkplaats verbetert<br />

Zuid-Limburgse<br />

Kijk voor meer informatie op www.summum.mumc.nl <strong>of</strong> op<br />

www.zonmw.nl<br />

TOP-subsidie<br />

voor Diabeteson<strong>de</strong>rzoek<br />

Dr. Patrick Schrauwen, van UMon<strong>de</strong>rzoeksinstituut<br />

Nutrim, heeft<br />

een TOP-subsidie ontvangen van<br />

ZonMW (Zorgon<strong>de</strong>rzoek Ne<strong>de</strong>rland<br />

en NWO-Medische Wetenschappen).<br />

Hij ontvangt <strong>de</strong> subsidie voor zijn<br />

on<strong>de</strong>rzoek naar <strong>de</strong> rol van zogenoem<strong>de</strong><br />

ontkoppelingseiwitten<br />

bij Diabetes Mellitus type 2 (ou<strong>de</strong>rdomssuikerziekte).<br />

Met <strong>de</strong> subsidie<br />

van 500.000 euro kunnen geduren<strong>de</strong><br />

vijf jaar personele en materiële<br />

kosten wor<strong>de</strong>n ge<strong>de</strong>kt.<br />

De verbranding van vetten verloopt<br />

dan min<strong>de</strong>r goed. Samen met collegaon<strong>de</strong>rzoeker<br />

dr. Matthijs Hesselink,<br />

publiceer<strong>de</strong> Schrauwen <strong>de</strong> hypothese<br />

(die inmid<strong>de</strong>ls internationaal wordt<br />

geaccepteerd) dat ontkoppelingseiwitten<br />

<strong>de</strong> mitochondriën beschermen<br />

tegen <strong>de</strong> scha<strong>de</strong>lijke effecten van<br />

vetten. Recent on<strong>de</strong>rzoek wijst erop<br />

dat een vermin<strong>de</strong>r<strong>de</strong> werking van en<br />

scha<strong>de</strong> aan <strong>de</strong> mitochondriën tot type<br />

2 Diabetes Mellitus kan lei<strong>de</strong>n. De<br />

on<strong>de</strong>rzoekers hebben daarmee <strong>de</strong><br />

missing link blootgelegd in <strong>de</strong> alombeken<strong>de</strong><br />

maar tot dusver nog onverklaar<strong>de</strong><br />

relatie <strong>tussen</strong> overgewicht en<br />

Diabetes Mellitus type 2. In het door<br />

ZonMW gefinancier<strong>de</strong> on<strong>de</strong>rzoek gaan<br />

Schrauwen en Hesselink on<strong>de</strong>rzoeken<br />

<strong>of</strong> en zo ja, hoe <strong>de</strong> ontkoppelingseiwitten<br />

kunnen beschermen tegen<br />

<strong>de</strong> na<strong>de</strong>lige effecten van te veel vet.<br />

Zodoen<strong>de</strong> kan men het ontstaan van<br />

Het Astma Fonds besloot eer<strong>de</strong>r dit<br />

jaar extra geld uit nalatenschappen in<br />

te zetten voor stimulering van mensen<br />

Diabetes Mellitus type 2 vertragen <strong>of</strong><br />

voorkomen.<br />

Met TOP-subsidies on<strong>de</strong>rsteunt<br />

ZonMW innovatieve on<strong>de</strong>rzoekslijnen<br />

van on<strong>de</strong>rzoeksgroepen met een<br />

excellente staat van dienst. Hiermee<br />

wordt ruimte gecreëerd voor vernieuwing<br />

van on<strong>de</strong>rzoekslijnen, qua<br />

inhoud en samenwerking. ZonMW<br />

heeft dit jaar 154 voorstellen ontvangen.<br />

Vijftig wer<strong>de</strong>n beoor<strong>de</strong>eld<br />

als zeer goed tot excellent, <strong>de</strong> beste<br />

zestien zijn gesubsidieerd. •<br />

Zorg is in zoverre een markt dat<br />

er sprake is van vraag en aanbod.<br />

Het is echter geen markt waarop<br />

alleen op rationele basis han<strong>de</strong>l<br />

wordt gedreven. Zorg is een<br />

product dat je liever niet nodig<br />

hebt, een noodzakelijk kwaad.<br />

De onvolkomen markt van <strong>de</strong><br />

zorg wordt echter al jaren enorm<br />

gedomineerd door het aanbod.<br />

Een betere balans op <strong>de</strong> markt<br />

<strong>tussen</strong> vraag en aanbod is zeer<br />

wenselijk.<br />

Kijk voor meer informatie op<br />

www.summum.mumc.nl<br />

Kijk ook op www.zonmw.nl<br />

De NPCF staat voor vraagsturing.<br />

6 Vraagsturing is gebaat bij een<br />

aantal principes van marktwer-<br />

7<br />

summum king. De vraag zou het aanbod<br />

moeten sturen en niet an<strong>de</strong>rsom.<br />

Mensen willen <strong>de</strong> regie over hun<br />

eigen leven voeren en, als zij dat<br />

kunnen, eigen verantwoor<strong>de</strong>lijkheid<br />

nemen voor hun <strong>gezond</strong>heid.<br />

Zo willen patiënten goe<strong>de</strong> informatie<br />

over risico’s van bepaal<strong>de</strong><br />

ingrepen om zelf <strong>de</strong> kosten en<br />

baten hiervan af te wegen.<br />

Ou<strong>de</strong>ren en mensen met een<br />

chronische ziekte <strong>of</strong> handicap<br />

willen zelf bepalen welke zorg en<br />

on<strong>de</strong>rsteuning bijdraagt aan hun<br />

kwaliteit van leven. De zorgvraag<br />

is individueel. Het zorgsysteem<br />

moet hierop flexibel kunnen<br />

inspelen. Het ou<strong>de</strong> systeem was<br />

vastgelopen. Geef het nieuwe een<br />

kans.<br />

Iris van Bennekom<br />

directeur Ne<strong>de</strong>rlandse Patiënten<br />

Consumenten Fe<strong>de</strong>ratie<br />

© summum ©<br />

Schrauwen toon<strong>de</strong> eer<strong>de</strong>r al aan dat<br />

ontkoppelingseiwitten een an<strong>de</strong>re<br />

functie hebben dan werd gedacht.<br />

Ontkoppelingseiwitten bevin<strong>de</strong>n zich<br />

in <strong>de</strong> mitochondriën (<strong>de</strong> ‘energiecentrales’)<br />

van <strong>de</strong> cel. Tot voor kort veron-<br />

<strong>gezond</strong>heid<br />

<strong>de</strong>rstel<strong>de</strong> men dat ze <strong>de</strong> hoeveelheid<br />

energie die uit <strong>de</strong> verbranding van vet<br />

en suikers wordt gehaald, vermin<strong>de</strong>ren.<br />

De UM-faculteiten <strong>de</strong>r <strong>gezond</strong>heidswetenschappen en geneeskun<strong>de</strong>,<br />

het azM en <strong>de</strong> GGD Zuid-Limburg starten in 2006 <strong>de</strong><br />

‘Aca<strong>de</strong>mische Werkplaats Publieke Gezondheid’. De werkplaats<br />

Stimuleringssubsidie<br />

bevor<strong>de</strong>rt <strong>de</strong> samenhang en samenwerking <strong>tussen</strong> praktijk,<br />

on<strong>de</strong>rzoek, on<strong>de</strong>rwijs en beleid. Het accent ligt daarbij op jeugd<strong>gezond</strong>heidszorg<br />

en <strong>gezond</strong>heidsbevor<strong>de</strong>ring. Met het project<br />

Astma Fonds<br />

kan <strong>de</strong> <strong>gezond</strong>heidszorg in Zuid-Limburg ver<strong>de</strong>r wor<strong>de</strong>n verbeterd,<br />

evenals het lokale <strong>gezond</strong>heidsbeleid. ZonMW (Zorg On<strong>de</strong>r-<br />

Het Astma Fonds heeft aan twee jonge on<strong>de</strong>rzoekers van <strong>de</strong> af<strong>de</strong>ling<br />

zoek Ne<strong>de</strong>rland en NWO-Medische Wetenschappen) heeft een<br />

longziekten van het azM een stimuleringssubsidie toegekend. Dr. Harry<br />

subsidie van twee miljoen euro toegekend over een perio<strong>de</strong> van<br />

Gosker en dr. Juanita Vernooy ontvangen ie<strong>de</strong>r een persoonsgebon<strong>de</strong>n-<br />

vier jaar.<br />

subsidie van tweehon<strong>de</strong>rdduizend euro om extra on<strong>de</strong>rzoek naar astma en<br />

chronische obstructieve longziekten (COPD) te doen. Het is <strong>de</strong> eerste en<br />

On<strong>de</strong>r <strong>de</strong> noemer Promoting physical and mental fitness: Evi<strong>de</strong>nce<br />

vooralsnog enige keer dat het Astma Fonds een subsidie beschikbaar stelt<br />

into practice and practice into evi<strong>de</strong>nce: closing the circle helpt <strong>de</strong><br />

speciaal voor jonge on<strong>de</strong>rzoekers.<br />

aca<strong>de</strong>mische werkplaats <strong>de</strong> kennis van <strong>de</strong> twee faculteiten en het azM<br />

te vertalen in voor <strong>de</strong> GGD-praktijk buikbare producten. An<strong>de</strong>rsom<br />

Dr. Harry Gosker zal <strong>de</strong> rol en het aan het begin van hun wetenschap-<br />

kunnen relevante problemen uit <strong>de</strong> dagelijkse praktijk laagdrempelig<br />

on<strong>de</strong>rliggen<strong>de</strong> moleculaire mechapelijke carrière. In totaal kwamen<br />

wor<strong>de</strong>n vertaald naar wetenschappelijk on<strong>de</strong>rzoek. Een scholingsnisme<br />

van zuurst<strong>of</strong>tekort in het ont- zeventien aanmeldingen binnen voor<br />

programma voor artsen, hoger opgelei<strong>de</strong> verpleegkundigen en<br />

staan van spierafwijkingen bij COPD epi<strong>de</strong>miologisch, biomedisch, klinisch<br />

<strong>gezond</strong>heidsvoorlichters vormt on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van <strong>de</strong> aca<strong>de</strong>mische<br />

on<strong>de</strong>rzoeken. Deze spierafwijkingen en doelmatigheidson<strong>de</strong>rzoek. Na<br />

werkplaats. Het doel hiervan is hen meer vertrouwd te maken met<br />

kunnen patiënten met COPD ernstig beoor<strong>de</strong>ling door een jury is besloten<br />

<strong>de</strong> wetenschap, waardoor ze meer evi<strong>de</strong>nce-based (gebaseerd op<br />

beperken in hun dagelijkse activiteiten. het beschikbare budget van acht-<br />

wetenschappelijk on<strong>de</strong>rzoek) kunnen werken. Ook wil <strong>de</strong> werkplaats<br />

Dr. Juanita Vernooy gaat <strong>de</strong> rol van hon<strong>de</strong>rdduizend euro aan vier<br />

<strong>de</strong>mografische gegevens over <strong>de</strong> jeugdige bevolking beter bruikbaar<br />

en toepasbaar maken voor <strong>de</strong> wetenschap, <strong>de</strong> praktijk en het lokaal<br />

het ontstekingseiwit leptine bij het ontstaan<br />

en bestendigen van chronische<br />

kandidaten toe te kennen waaron<strong>de</strong>r<br />

Gosker en Vernooy. •<br />

<strong>gezond</strong>heidszorgbeleid. De gemeenten kunnen <strong>de</strong>ze gegevens ver-<br />

ontsteking bij COPD on<strong>de</strong>rzoeken.<br />

volgens gebruiken om <strong>de</strong> prioriteiten in hun <strong>gezond</strong>heidszorgbeleid<br />

Dit levert mogelijk nieuwe inzichten in Zie ook www.astmafonds.nl<br />

vast te stellen. Het is <strong>de</strong> verwachting dat het project ook wordt voortgezet<br />

nadat <strong>de</strong> subsidietermijn eind 2009 is verstreken. •<br />

<strong>de</strong> nog steeds moeizame behan<strong>de</strong>ling<br />

van COPD.<br />

column


patiënt centraal<br />

summum ©<br />

nr 1 / 09.05<br />

Een kwestie van stilliggen<br />

8 9<br />

“Als je kanker krijgt, kun je blij zijn dat je in Ne<strong>de</strong>rland woont met al die<br />

technische mogelijkhe<strong>de</strong>n”, vindt Adrie Bos (56). Zij kreeg in november te<br />

h<strong>oren</strong> dat ze een rectum carcinoom heeft, kanker aan het uitein<strong>de</strong> van <strong>de</strong><br />

dikke darm. Voordat ze kon wor<strong>de</strong>n bestraald, moest met behulp van een<br />

CT-PET-scan <strong>de</strong> precieze plek voor <strong>de</strong> bestraling wor<strong>de</strong>n bepaald.<br />

“Voor die CT-PET-scan maakte ik me<br />

weinig zorgen”, zegt Adrie Bos. “Al<br />

mijn vragen waren prima beantwoord<br />

door <strong>de</strong> arts en <strong>de</strong> brochure die ik<br />

vooraf kreeg. Daags voor het on<strong>de</strong>rzoek<br />

werd ik voor <strong>de</strong> zekerheid nog<br />

even gebeld om een aantal zaken<br />

door te spreken. Dat vond ik prettig.<br />

Tij<strong>de</strong>ns het on<strong>de</strong>rzoek zelf was ik best<br />

gespannen. Vooral omdat ik zo erg<br />

mijn best <strong>de</strong>ed om het on<strong>de</strong>rzoek niet<br />

te verpesten. Je moet namelijk twee<br />

keer doodstil blijven liggen en mag niet<br />

praten. Eerst drie kwartier lang, na het<br />

toedienen van <strong>de</strong> radioactieve st<strong>of</strong>.<br />

Vervolgens kreeg ik in <strong>de</strong> scanner nog<br />

een contrastvloeist<strong>of</strong> toegediend, die<br />

me het gevoel gaf dat mijn bloed opeens<br />

ging koken. Het leek me bij <strong>de</strong><br />

keel te grijpen, terwijl ik me niet meer<br />

mocht bewegen. Ik schrok van die<br />

heftige reactie, maar in <strong>de</strong> vijfentwintig<br />

CT-PET-scan is een intense ervaring<br />

summum © summum ©<br />

minuten die <strong>de</strong> scan duur<strong>de</strong>, wen<strong>de</strong> ik<br />

gelukkig een beetje aan dat gevoel.”<br />

Omdat ze zich zo lang niet mocht<br />

bewegen, voel<strong>de</strong> Adrie Bos zich<br />

kwetsbaar en overgeleverd. “Dan<br />

is het fijn dat je voortdurend goed<br />

begeleid wordt. De drie mensen die<br />

het on<strong>de</strong>rzoek uitvoer<strong>de</strong>n, vertel<strong>de</strong>n<br />

me telkens vooraf precies wat er ging<br />

gebeuren. Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> scan lag ik zelf<br />

stil terwijl het apparaat vrijwel geluidloos<br />

en onmerkbaar <strong>de</strong> nodige foto’s<br />

maakte. Ik voel<strong>de</strong> alleen dat het plateau<br />

waarop ik lag af en toe een beetje<br />

opgeschoven werd.” Na afloop mocht<br />

mevrouw Bos meteen naar huis.<br />

Achteraf beschrijft Adrie Bos het<br />

on<strong>de</strong>rzoek als een zeer intense ervaring.<br />

“Je wilt alles doen om van die<br />

kanker af te komen en dan hoort dit er<br />

gewoon bij. Ik ging het on<strong>de</strong>rzoek dan<br />

ook met veel vertrouwen tegemoet. Nu<br />

<strong>de</strong> bestralingen gaan beginnen, ben ik<br />

voor een paar maan<strong>de</strong>n opnieuw overgeleverd<br />

aan <strong>de</strong> medische wetenschap<br />

en <strong>de</strong> techniek. Toch zal 2006 voor mij<br />

in het teken staan van mijn herstel. Ik<br />

heb alle vertrouwen in mijn toekomst.”<br />

De afkorting CT-PET-scan staat voor<br />

Computerised Tomography (CT) en<br />

Positron Emissie Tomografie (PET). Met<br />

een PET-scan kan exact gelokaliseerd<br />

wor<strong>de</strong>n waar een tumor zich bevindt.<br />

Voor het on<strong>de</strong>rzoek krijgt<br />

<strong>de</strong> patiënt via een infuus een kleine<br />

hoeveelheid radio actieve st<strong>of</strong> toegediend<br />

die <strong>de</strong> tumor zichtbaar maakt<br />

voor <strong>de</strong> foto’s van <strong>de</strong> scanner. Het<br />

on<strong>de</strong>rzoek is niet gevaarlijk en <strong>de</strong><br />

toegedien<strong>de</strong> st<strong>of</strong>fen verdwijnen weer<br />

snel uit het lichaam. •


10<br />

<strong>Plagiaat</strong> <strong>of</strong> <strong>puur</strong> <strong>toeval</strong><br />

Alle driehon<strong>de</strong>rdvijftig eerstejaars<br />

stu<strong>de</strong>nten schrijven in <strong>de</strong> loop van het<br />

jaar een tiental papers over <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong><br />

on<strong>de</strong>rwerpen. De verleiding om<br />

gemakshalve stukken van elkaar over<br />

te schrijven, is dan niet on<strong>de</strong>nkbaar.<br />

Met name in het eerste studiejaar is<br />

het belangrijk frau<strong>de</strong> door het plegen<br />

van plagiaat op te sp<strong>oren</strong>. Citeren uit<br />

an<strong>de</strong>rmans teksten mag, maar wel<br />

on<strong>de</strong>r strikte voorwaar<strong>de</strong>n. Met name<br />

voor <strong>de</strong> eerstejaars stu<strong>de</strong>nten is nog<br />

niet altijd dui<strong>de</strong>lijk waar <strong>de</strong> grens ligt<br />

<strong>tussen</strong> een citaat en plagiaat. Het<br />

eerste jaar is bovendien hèt jaar om<br />

stu<strong>de</strong>nten een goe<strong>de</strong> studiediscipline<br />

bij te brengen.<br />

In het vervolg van <strong>de</strong> studie komen<br />

teksten veelal tot stand door interactie<br />

<strong>tussen</strong> stu<strong>de</strong>nten en docenten.<br />

Daar door zijn <strong>de</strong> teksten in <strong>de</strong><br />

S<strong>of</strong>tware spoort luie stu<strong>de</strong>nten op<br />

Sinds dit studiejaar speurt speciale s<strong>of</strong>tware van <strong>de</strong> faculteit <strong>de</strong>r<br />

<strong>gezond</strong>heidswetenschappen als een ‘Big Brother’ naar plagiaat on<strong>de</strong>r<br />

eerstejaars stu<strong>de</strong>nten. Een stukje overschrijven is er niet meer bij.<br />

summum © summum ©<br />

volgen<strong>de</strong> studiejaren eer<strong>de</strong>r origineel<br />

en indivi dueel. Toch verwacht <strong>de</strong><br />

faculteit dat <strong>de</strong> s<strong>of</strong>tware op termijn<br />

ook in <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re studiejaren zal<br />

wor<strong>de</strong>n ingevoerd. Met behulp van het<br />

nieuwe computer programma wor<strong>de</strong>n<br />

razendsnel alle ingedien<strong>de</strong> teksten<br />

vergeleken. Wanneer bij verschillen<strong>de</strong><br />

teksten bijvoorbeeld zes woor<strong>de</strong>n achter<br />

elkaar i<strong>de</strong>ntiek zijn, wordt dit binnen<br />

enkele secon<strong>de</strong>n gesignaleerd.<br />

Vervolgens vergelijkt een docent <strong>de</strong><br />

betreffen<strong>de</strong> teksten inhou<strong>de</strong>lijk om te<br />

beoor<strong>de</strong>len <strong>of</strong> het hier om <strong>toeval</strong> <strong>of</strong><br />

daadwerkelijke frau<strong>de</strong> gaat. Meestal<br />

volstaat een waarschuwing vanwege<br />

een onbe wuste fout. Tot nu toe zijn<br />

bij <strong>de</strong> faculteit slechts twee gevallen<br />

ge signaleerd waarbij zo’n waarschuwing<br />

nodig was. Wellicht gaat van het<br />

systeem ook een preventieve werking<br />

uit, want ernstige vormen van plagiaat<br />

zijn nog niet voorgekomen.<br />

De nieuwe s<strong>of</strong>tware van <strong>de</strong> faculteit<br />

<strong>de</strong>r <strong>gezond</strong>heidswetenschappen<br />

is een aanvulling op het inmid<strong>de</strong>ls<br />

gangbare ‘blackboard’, een elektronisch<br />

communicatiesysteem <strong>tussen</strong><br />

docenten en stu<strong>de</strong>nten. Bij dit wereldwij<strong>de</strong><br />

systeem kunnen scripties van<br />

stu<strong>de</strong>nten vergeleken wor<strong>de</strong>n met <strong>de</strong><br />

acht miljard documenten op internet.<br />

Het ‘blackboard’ heeft echter <strong>de</strong><br />

beperking dat het vooral nuttig<br />

is bij Engelstalige teksten. Dit jaar is<br />

<strong>de</strong> nieuwe s<strong>of</strong>tware voor Ne<strong>de</strong>rlandse<br />

teksten nog in een experimentele fase.<br />

Tot nu toe wor<strong>de</strong>n alleen letterlijke<br />

gelijkenissen gesignaleerd. Voor een<br />

inhou<strong>de</strong>lijke vergelijking van teksten<br />

is intelligentere s<strong>of</strong>tware nodig die<br />

momenteel nog onvoldoen<strong>de</strong><br />

ontwikkeld is. •<br />

11


proefschrift<br />

12<br />

Masseren helpt niet<br />

Uit <strong>de</strong> literatuur én in <strong>de</strong> praktijk blijkt dat<br />

er grote verwarring bestaat over een al dan<br />

niet preventief effect van massage bij <strong>de</strong><br />

ontwikkeling van <strong>de</strong>cubitus (doorligwon<strong>de</strong>n).<br />

De ene verpleegkundige zweert erbij, <strong>de</strong><br />

an<strong>de</strong>re verwerpt het. Los van <strong>de</strong> voor geschreven<br />

richtlijnen, menen bei<strong>de</strong> groepen<br />

hun mening te kunnen baseren op argumenten<br />

aangevoerd in <strong>de</strong> wetenschappelijke<br />

literatuur.<br />

Inge Duimel, sectie verplegings wetenschappen<br />

UM-faculteit <strong>de</strong>r <strong>gezond</strong>heidswetenschappen,<br />

on<strong>de</strong>rzocht <strong>de</strong> effecten van<br />

massage op <strong>de</strong>cubitus. Ver<strong>de</strong>r on<strong>de</strong>rzocht<br />

zij het effect van een crème met <strong>de</strong> radicaalwegvanger<br />

dimethyl sulfoxi<strong>de</strong> (DMSO).<br />

De ontwikkeling van <strong>de</strong>cubitus gaat namelijk<br />

gepaard met <strong>de</strong> vorming van vrije radicalen.<br />

Inge Duimel kwam tot <strong>de</strong> eenduidige<br />

conclusie dat massage doorligwon<strong>de</strong>n<br />

niet helpt voorkomen. Zij toon<strong>de</strong> echter ook<br />

aan dat massage (<strong>de</strong> effleuragetechniek)<br />

niet scha<strong>de</strong>lijk is zoals beweerd wordt in<br />

sommige literatuur. In tegenstelling tot wat<br />

een eer<strong>de</strong>r verrichte pilotstudie aantoon<strong>de</strong>,<br />

blijkt dimethyl sulfoxi<strong>de</strong> geen enkel positief<br />

<strong>of</strong> preventief effect te hebben op <strong>de</strong> ontwikkeling<br />

van <strong>de</strong>cubitus. Volgens Inge<br />

Duimel zijn wisselligging en een anti<strong>de</strong>cubitusmatras<br />

<strong>de</strong> beste maatregelen om<br />

<strong>de</strong>cubitus te voorkomen. Dit komt overeen<br />

met <strong>de</strong> richtlijnen van het CBO, het<br />

Ne<strong>de</strong>rlandse kwaliteits instituut voor <strong>de</strong><br />

<strong>gezond</strong>heidszorg. •<br />

Betere nazorg<br />

borst kanker patiënten<br />

In het azM, Atrium Medisch Centrum Heerlen, St. JansGasthuis Weert,<br />

Maaslandziekenhuis Sittard en Maastro Clinic (radiotherapeutisch instituut<br />

Limburg) is het grootschalige ‘MaZorg’-on<strong>de</strong>rzoek gestart. Hierin on<strong>de</strong>rzoekt<br />

een team van radiotherapeuten, internisten, chirurgen en verpleegkundigen<br />

<strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n om <strong>de</strong> nazorg voor borstkankerpatiënten te<br />

verbeteren.<br />

De nazorg voor borstkankerpatiënten<br />

bestaat momenteel uit een aantal<br />

afspraken bij <strong>de</strong> behan<strong>de</strong>lend arts<br />

<strong>of</strong> mammacareverpleegkundige. Uit<br />

eer<strong>de</strong>r on<strong>de</strong>rzoek blijkt dat er tij<strong>de</strong>ns<br />

<strong>de</strong> controleafspraak in een druk polispreekuur<br />

weinig tijd is voor belangrijke<br />

on<strong>de</strong>rwerpen als omgaan met <strong>de</strong><br />

ziekte, veran<strong>de</strong>ringen in relatie tot<br />

familie en partner, angst en onzekerheid.<br />

De MaZorg-studie on<strong>de</strong>rzoekt<br />

daarom <strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n om <strong>de</strong> na -<br />

zorg te verbeteren. De helft van <strong>de</strong> in<br />

totaal 320 <strong>de</strong>elnemers krijgt ge<strong>de</strong>eltelijk<br />

telefonische nazorg. Dit betekent dat er<br />

regelmatig telefonisch contact is met <strong>de</strong><br />

mammacareverpleegkundige en jaarlijks<br />

een borstfoto gemaakt wordt. De<br />

an<strong>de</strong>re helft van <strong>de</strong> <strong>de</strong>el nemers zal <strong>de</strong><br />

Nurse practitioners<br />

in opmars<br />

standaard nazorg volgen, zoals die<br />

in het ziekenhuis ge bruikelijk is. Ver<strong>de</strong>r<br />

neemt <strong>de</strong> helft van <strong>de</strong> <strong>de</strong>elnemers<br />

(ongeacht <strong>of</strong> ze telefonische <strong>of</strong><br />

standaard nazorg krijgen) <strong>de</strong>el aan<br />

twee informatieve groepsbijeenkomsten.<br />

Hierin geeft een mammacareverpleegkundige<br />

uitleg over mogelijke<br />

lichame lijke bijwerkingen van <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong><br />

behan<strong>de</strong>lingen en vertelt<br />

waar men terecht kan voor meer hulp.<br />

Een psycholoog gaat in op <strong>de</strong> mogelijke<br />

psycho sociale gevolgen van borst kanker.<br />

De bedoeling van het on<strong>de</strong>rzoek is<br />

om te bepalen welke vorm van<br />

nazorg patiënten als het meest prettig<br />

ervaren. •<br />

Lees meer op www.summum.mumc.nl<br />

summum © summum ©<br />

De nurse practitioner is in opmars in <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse ziekenhuizen. Dit<br />

zijn gespecialiseer<strong>de</strong> verpleegkun digen die zijn opgeleid om taken over te<br />

nemen van artsen. Uit een recent promotieon<strong>de</strong>rzoek dat Marrig Knip (aan<br />

<strong>de</strong> Rijks univer siteit Groningen) uitvoer<strong>de</strong> on<strong>de</strong>r ruim 200 patiënten, blijkt<br />

dat patiënten zeer te spreken zijn over <strong>de</strong>ze ‘superverpleegkundige’ en<br />

liever een gespecialiseerd verpleegkundige aan hun bed hebben.<br />

Ook het azM telt steeds meer nurse practitioners. Chirurgie is zo’n af<strong>de</strong>ling die al<br />

enkele nurse practitioners in dienst heeft. Ho<strong>of</strong>d chirurgie Michael Jacobs: “Onze<br />

patiënten lopen weg met ze. Ze hebben meer tijd voor patiënten en fungeren als<br />

casemanager waardoor patiënten steeds hetzelf<strong>de</strong> gezicht zien in plaats van<br />

steeds een an<strong>de</strong>re arts. In mijn toekomstvisie wordt twintig tot <strong>de</strong>rtig procent<br />

van <strong>de</strong> arts-assistenten vervangen door nurse practitioners. Omdat het aantal<br />

chirurgen in opleiding steeds min<strong>de</strong>r wordt, het financieel aantrekkelijk is en <strong>de</strong><br />

kwaliteit van <strong>de</strong> zorg goed is.” Van <strong>de</strong> vaak gehoor<strong>de</strong> weerstand van <strong>de</strong> medisch<br />

specialisten tegen <strong>de</strong>ze supercollega is binnen chirurgie geen sprake. Jacobs: “Ik<br />

heb nog geen negatief woord gehoord. De artsen kijken er positief tegenaan.”<br />

Het takenpakket van <strong>de</strong> nurse practitioner wordt steeds ver<strong>de</strong>r uitgebreid.<br />

Inmid<strong>de</strong>ls ligt er een voorstel bij <strong>de</strong> kamercommissie om hun bevoegd he<strong>de</strong>n uit<br />

brei<strong>de</strong>n. •<br />

Lees meer in www.summum.mumc.nl<br />

13


Een nier voor een nier<br />

Zeven Ne<strong>de</strong>rlandse transplantatiecentra,<br />

waaron<strong>de</strong>r het azM, hebben<br />

een voorstel gedaan voor een nieuw<br />

(ruil)systeem voor nierdonatie: Living<br />

Donor List Exchange. Met dit systeem<br />

komt een patiënt die een niertrans-<br />

Miljoenensubsidie<br />

Het ministerie van Economische Zaken<br />

en <strong>de</strong> Provincie Limburg kennen een<br />

Virtueel laboratoriumnetwerk<br />

De Euregio Maas-Rijn krijgt er een<br />

nieuwe toptechnologische voorziening<br />

plantatie moet on<strong>de</strong>rgaan meteen subsidie van ruim vijf miljoen euro toe bij op het gebied van Life Sciences.<br />

bovenaan <strong>de</strong> wachtlijst te staan als<br />

hij iemand vindt die een <strong>gezond</strong>e nier<br />

wil afstaan. Deze nier gaat dan naar<br />

<strong>de</strong> meest geschikte kandidaat op <strong>de</strong><br />

aan projecten van on<strong>de</strong>r meer <strong>de</strong><br />

UM en het azM. Deze financiering<br />

maakt <strong>de</strong> versnel<strong>de</strong> uitvoering mogelijk<br />

van reeds gestarte en geplan<strong>de</strong><br />

In dit innovatief virtueel laboratorium,<br />

<strong>de</strong> zogeheten Alma-gridgemeenschap,<br />

voor genomics, proteomics, biotechnologie<br />

en bio-informatica moet<br />

lijst.<br />

on<strong>de</strong>rzoeksprojecten. Het grootste <strong>de</strong> synergie <strong>tussen</strong> <strong>de</strong> vier topaca<strong>de</strong>-<br />

<strong>de</strong>el van <strong>de</strong> subsidie gaat naar het mische centra in Maastricht, Aken,<br />

De ruim 1.100 mensen die op een Centre for Molecular Medicine (CMM). Luik en Hasselt vorm krijgen.<br />

14<br />

nieuwe nier wachten, staan gemid<strong>de</strong>ld Daarin verrichten UM, azM, Philips en<br />

15<br />

drie tot vijf jaar op <strong>de</strong> wachtlijst. Het <strong>de</strong> Technische Universiteit Eindhoven Het Alma-gridlaboratorium biedt<br />

summum systeem moet <strong>de</strong> wachttij<strong>de</strong>n voor on<strong>de</strong>rzoek naar moleculaire beeld- gespecialiseer<strong>de</strong> diensten, expertise<br />

niertransplantaties verkorten, ook vormen<strong>de</strong> technieken en moleculaire en training aan op het gebied van <strong>de</strong><br />

voor mensen die geen donor weten diagnostiek. Deze zullen van invloed levenswetenschappen en faciliteert<br />

aan te brengen. Voorjaar 2006 neemt zijn op moleculaire therapie. Met het uitwisseling van monsters voor<br />

<strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse Transplantatie Stich- CMM streven <strong>de</strong> partijen naar een analyse en experimenten, informatie,<br />

ting een beslissing over het nieuwe instituut van Europese allure dat zich on<strong>de</strong>rzoekers en apparatuur. Ook<br />

systeem. Indien zij dit goedkeurt, richt op baanbrekend on<strong>de</strong>rzoek en kan toegang wor<strong>de</strong>n gebo<strong>de</strong>n tot<br />

zal zij het systeem uitvoeren en<br />

controleren. •<br />

innovatie in <strong>de</strong> <strong>gezond</strong>heidszorg. databanken en bio-informatica.<br />

Alma-grid wil meer zijn dan een<br />

De subsidie is <strong>de</strong> eerste toekenning servicecentrum. Het doel is een<br />

Kijk ook op<br />

van mid<strong>de</strong>len in het ka<strong>de</strong>r van <strong>de</strong> innovatieve gemeenschap te creëren<br />

www.<strong>de</strong>feitenopeenrijtje.nl<br />

Limburgse Versnellingsagenda<br />

op het gebied van Life Sciences,<br />

‘Limburg op weg naar 2012’; een waarvan <strong>de</strong> hele Euregio kan pr<strong>of</strong>i-<br />

toekomstvisie op <strong>de</strong> Limburgse<br />

teren.<br />

economie. De komen<strong>de</strong> twee jaar<br />

wor<strong>de</strong>n naar verwachting nog meer Met dit tweejarige project is een<br />

subsidies verstrekt voor projecten in vestering van ruim twee miljoen euro<br />

in het ka<strong>de</strong>r van <strong>de</strong> Versnellingsagenda.<br />

•<br />

gemoeid. De helft daarvan wordt<br />

gefinancierd door Interreg III, <strong>de</strong> <strong>de</strong>r<strong>de</strong><br />

fase van het communautair subsidieprogramma<br />

van het Europees fonds<br />

voor <strong>de</strong> regionale ontwikkeling<br />

(EFRO). •<br />

Lees meer op<br />

www.summum.mumc.nl<br />

© summum ©<br />

“UM heeft een<br />

goe<strong>de</strong> reputatie”<br />

Shufan Qi werkt sinds november als on<strong>de</strong>rzoeker<br />

bij farmacologie en toxicologie van <strong>de</strong> UMfaculteit<br />

<strong>de</strong>r geneeskun<strong>de</strong>. Zij stu<strong>de</strong>er<strong>de</strong> biotechnologie<br />

aan <strong>de</strong> universiteit van Xiamen,<br />

China. Daarna kwam zij naar Ne<strong>de</strong>rland waar<br />

zij in Lei<strong>de</strong>n <strong>de</strong> master moleculaire en cellulaire<br />

biologie <strong>de</strong>ed. “Ik wil<strong>de</strong> een an<strong>de</strong>r land leren<br />

kennen. En voor Chinezen is Ne<strong>de</strong>rland een mooi<br />

en ontwikkeld land. In Maastricht ga ik on<strong>de</strong>rzoeken<br />

hoe <strong>de</strong> st<strong>of</strong> superoxi<strong>de</strong> fibrose (een<br />

toename van bindweefsel, red.) in hart en longen<br />

veroorzaakt. Superoxi<strong>de</strong> is een bijproduct van<br />

<strong>de</strong> zuurst<strong>of</strong>wisseling. Voor mensen is <strong>de</strong>ze st<strong>of</strong><br />

giftig en betrokken bij <strong>de</strong> ontwikkeling van<br />

ziektes als hoge bloeddruk en fibrose. Dit promotieon<strong>de</strong>rzoek<br />

sprak mij aan omdat het een<br />

on<strong>de</strong>rzoek naar <strong>de</strong> mens betreft. Voor mijn<br />

bachelor <strong>de</strong>gree <strong>de</strong>ed ik genetisch on<strong>de</strong>rzoek<br />

naar garnalen en voor mijn master een microbiologisch<br />

on<strong>de</strong>rzoek in planten. Nu wil<strong>de</strong> ik wel<br />

eens on<strong>de</strong>rzoek naar het menselijk functioneren<br />

doen. Een an<strong>de</strong>re re<strong>de</strong>n om naar Maastricht te<br />

komen, was dat <strong>de</strong> UM een goe<strong>de</strong> reputatie<br />

heeft. Bovendien is dit een jonge universiteit.<br />

Ik <strong>de</strong>nk dat je aan een jonge universiteit meer<br />

ruimte krijgt om je te ontwikkelen en je, an<strong>de</strong>rsom,<br />

zelf iets aan <strong>de</strong> ontwikkeling van <strong>de</strong><br />

universiteit kunt bijdragen. Het sollicitatie gesprek<br />

gaf echter <strong>de</strong> doorslag. De weten schappers met<br />

wie ik dat gesprek had, vond ik erg sympathiek.<br />

Voor mij is het heel belangrijk om happily te<br />

kunnen werken.” •<br />

draai<strong>de</strong>ur


16<br />

Veel Ne<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>rs hebben chronische lichamelijke klachten zon<strong>de</strong>r dui<strong>de</strong>lijke medische oorzaak. Dit varieert van<br />

chronische pijn en vermoeidheid tot slapeloosheid en oorsuizen. Het ontbreken van een aanwijsbare oorzaak maakt<br />

<strong>de</strong> behan<strong>de</strong>ling moeilijk. De pr<strong>of</strong>ileringsleerstoel Behavioral Medicine van <strong>de</strong> UM-faculteit <strong>gezond</strong>heidswetenschappen<br />

on<strong>de</strong>rzoekt <strong>de</strong>ze zogeheten somat<strong>of</strong>orme stoornissen en ontwikkelt en evalueert effectieve behan<strong>de</strong>lingen.<br />

Geen medische oorzaak, wel lichamelijke klachten<br />

Zit het <strong>tussen</strong> <strong>de</strong> <strong>oren</strong>?<br />

summum © summum ©<br />

Behavioral Medicine past theorieën over mentale processen<br />

en gedrag toe bij mensen met lichamelijke klachten.<br />

Somat<strong>of</strong>orme stoornissen vormen een breed gebied binnen<br />

die wetenschap. De leerstoel richt zich, vooralsnog, vooral<br />

op chronische pijn. Waarom ontwikkelen sommige mensen<br />

zich tot chronisch pijnpatiënt en an<strong>de</strong>re niet? Een overschatting<br />

van pijn- en an<strong>de</strong>re lichaamssignalen blijkt <strong>de</strong><br />

belangrijkste factor te zijn. Mensen die zich overmatig<br />

zorgen maken, lopen een groter risico op chronische<br />

pijnklachten, ont<strong>de</strong>kte bijzon<strong>de</strong>r hoogleraar Behavioral<br />

Medicine Johan Vlaeyen. “Mensen die pijn beschouwen<br />

als een signaal van een ernstige aandoening gaan extreem<br />

veiligheidsgedrag vertonen in <strong>de</strong> vorm van een verhoog<strong>de</strong><br />

alertheid op hun lichaam. Ze gaan dagelijkse activiteiten<br />

vermij<strong>de</strong>n. Paradoxaal genoeg werkt dit veiligheidsgedrag<br />

op <strong>de</strong> lange termijn averechts. Patiënten kunnen erdoor in<br />

een negatieve spiraal terechtkomen van pijn – aandacht<br />

voor <strong>de</strong> pijn – vermijding van activiteiten – lichamelijke<br />

beperkingen die optre<strong>de</strong>n – meer pijn… enzovoort.<br />

Vlaeyen en zijn collega’s boeken veel succes met een<br />

nieuwe cognitieve gedragstherapie waarbij patiënt en<br />

behan<strong>de</strong>laar <strong>de</strong> dagelijkse activiteiten weer oppakken.<br />

In <strong>de</strong> vorm van een gedragsexperiment toetsen ze samen<br />

<strong>of</strong> <strong>de</strong> negatieve verwachtingen van <strong>de</strong> patiënt uitkomen.<br />

De <strong>de</strong>finitieve resultaten zijn pas over een half jaar bekend,<br />

maar nu al blijkt dat patiënten hun dagelijkse activiteiten<br />

sneller oppakken en min<strong>de</strong>r pijn ervaren. Dit komt doordat<br />

<strong>de</strong> signaalwaar<strong>de</strong> van pijn is gewijzigd.<br />

Er zijn ook mensen die ondanks langdurige pijn erg actief<br />

blijven en zichzelf daardoor overbelasten. Dit heeft wellicht<br />

te maken met zogenaam<strong>de</strong> impliciete ‘stopregels’. Dit zijn<br />

regels die mensen bewust <strong>of</strong> onbewust hanteren om te<br />

stoppen met een activiteit. “Onze hypothese is dat bij<br />

sommige mensen on<strong>de</strong>rbrekingen van een activiteit,<br />

bijvoorbeeld door pijn, er toe lij<strong>de</strong>n dat ze langer doorgaan<br />

met <strong>de</strong> activiteit wanneer ze daar weer gelegenheid toe<br />

krijgen. Deze groep komt daardoor mogelijk in een negatieve<br />

spiraal van overbelasting terecht. Dit principe van<br />

‘stopregels’ is beschreven in <strong>de</strong> sociale psychologie, maar<br />

is nog niet eer<strong>de</strong>r gebruikt in <strong>de</strong> geneeskun<strong>de</strong>. Mocht onze<br />

hypothese kloppen, dan kunnen we ook voor <strong>de</strong>ze groep<br />

een behan<strong>de</strong>lingstherapie ontwikkelen”, aldus <strong>de</strong> hoogleraar.<br />

Het on<strong>de</strong>rzoek binnen Behavioral Medicine vindt<br />

plaats in een samenwerkingsverband met het UMon<strong>de</strong>rzoeks<br />

instituut experimentele psychopathologie,<br />

het pijnkenniscentrum van het azM en Hoensbroeck<br />

Revalidatiecentrum. •<br />

Lees meer op www.summum.mumc.nl<br />

17


ik en mijn...<br />

18<br />

summum ©<br />

nr 1 / 09.05<br />

computergestuur<strong>de</strong> freesmachine<br />

Fijnmechanicus Frank Spee werkt<br />

bij Instrument Development<br />

Engineering & Evaluation (IDEE)<br />

van <strong>de</strong> UM-faculteit geneeskun<strong>de</strong>:<br />

“Deze computergestuur<strong>de</strong> freesmachine<br />

heeft vijf verschillen<strong>de</strong> bewegingsassen.<br />

Normaal zijn dat er maar drie<br />

en kun je alleen in het platte vlak<br />

frezen. Maar met <strong>de</strong>ze machine kun je<br />

driedimensionaal frezen, doordat <strong>de</strong><br />

vijf assen gelijktijdig kunnen bewegen.<br />

Zo kun je een kubus van alle zij<strong>de</strong>n in<br />

één opspanning bewerken. Voor het<br />

gelijktijdig verplaatsen van <strong>de</strong> assen<br />

heeft <strong>de</strong> machine een nauwkeurigheid<br />

van vijfduizendste millimeter. Heel<br />

precies dus. De frees draait met een<br />

heel hoog toerental: achttienduizend<br />

omwentelingen per minuut. Daarom<br />

moet hij gekoeld wor<strong>de</strong>n met een<br />

emulsie van water en vijf procent olie.<br />

Die emulsie wordt opgevangen en<br />

hergebruikt. Ik bewerk allerlei materialen:<br />

aluminium, roestvrij staal,<br />

titanium en kunstst<strong>of</strong>fen. Ik maak<br />

technische on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len die gebruikt<br />

wor<strong>de</strong>n in on<strong>de</strong>rzoeksapparatuur,<br />

maar ook titaniumimplantaten.<br />

Steeds meer klinische groepen maken<br />

gebruik van <strong>de</strong>ze technologie. Met een<br />

cad-cam programma kan ik het<br />

product programmeren en simuleren<br />

op <strong>de</strong> computer, waarna het vertaald<br />

wordt naar <strong>de</strong> freesmachine.<br />

Ik vind het een uitdaging om van een<br />

blok ruw materiaal een heel ingewikkeld<br />

driedimensionaal product te<br />

maken dat gebruikt wordt voor<br />

geneeskundig on<strong>de</strong>rzoek. En elke dag<br />

is er weer een nieuwe uitdaging.” •<br />

De <strong>gezond</strong>heidszorg is<br />

nooit beter geweest<br />

Voor: Coen Baeten Tegen: Rob Houtepen<br />

summum © summum ©<br />

De stelling van Coen Baeten<br />

De <strong>gezond</strong>heidszorg is<br />

nooit beter geweest in<br />

Ne<strong>de</strong>rland stelt promovendus<br />

en chirurg in<br />

opleiding Coen Baeten.<br />

“In <strong>de</strong> afge lopen twintig jaar<br />

hebben we enorme vooruitgangen<br />

geboekt in <strong>de</strong><br />

diagnostische mogelijkhe<strong>de</strong>n<br />

en behan<strong>de</strong>lingstechnieken.<br />

Die ontwikkelingen<br />

gaan zover dat we<br />

met onze beeldvormingstechnieken<br />

als CT-, MRI-<br />

en PET-scans tot op heel<br />

ge<strong>de</strong>tailleerd niveau afwijkingen<br />

in beeld kunnen<br />

brengen.<br />

Onze laboratoria kunnen<br />

onnoemelijk kleine waar<strong>de</strong>s<br />

meten en behan<strong>de</strong>ltechnieken<br />

zijn steeds verfijn<strong>de</strong>r<br />

gewor<strong>de</strong>n. Dit heeft onze<br />

kennis over het lichaam op<br />

een hoger plan gebracht.<br />

In kanker bijvoorbeeld<br />

maken we gebruik van <strong>de</strong><br />

nieuwste technieken om<br />

tum<strong>oren</strong> te diagnostiseren.<br />

De patiënten wor<strong>de</strong>n<br />

be han<strong>de</strong>ld volgens <strong>de</strong><br />

nieuwste inzichten op het<br />

gebied van operaties en<br />

medicaties. We zijn hierdoor<br />

in staat steeds meer<br />

gebreken op te lossen.<br />

In Ne<strong>de</strong>rland wor<strong>de</strong>n we<br />

door <strong>de</strong>ze ontwikkelingen<br />

steeds ou<strong>de</strong>r en blijven<br />

langer <strong>gezond</strong>. Maar<br />

ondanks dat we zover<br />

gekomen zijn, zijn er ziektebeel<strong>de</strong>n<br />

waar we nog geen<br />

oplossingen voor hebben<br />

en kunnen we nog steeds<br />

niet ie<strong>de</strong>reen genezen.<br />

We moeten dus ver<strong>de</strong>r<br />

blijven ontwikkelen.”<br />

Gezondheidszorg is meer<br />

dan ziekenhuiszorg, stelt<br />

Rob Houtepen, ethicus<br />

<strong>gezond</strong>heidsethiek en<br />

wijsbegeerte sectie zorgwetenschappen<br />

van <strong>de</strong><br />

UM-faculteit <strong>de</strong>r <strong>gezond</strong>heidswetenschappen.<br />

“In<br />

verpleeghuizen bijvoorbeeld<br />

wor<strong>de</strong>n lang niet alle bewoners<br />

voldoen<strong>de</strong> gewassen<br />

en is er vaak niet genoeg<br />

tijd en personeel om hen te<br />

helpen en stimuleren om<br />

rustig te eten en drinken.<br />

In <strong>de</strong> psychiatrie zijn wel<br />

betere medicijnen beschikbaar<br />

dan vroeger, maar<br />

veel psychiatrische patiënten<br />

wor<strong>de</strong>n ver<strong>de</strong>r een<br />

beetje aan hun lot overgelaten.<br />

In ziekenhuizen (<strong>of</strong>wel<br />

medische centra) is <strong>de</strong><br />

medisch-technische kant<br />

van een hoog gehalte, maar<br />

veel patiënten hebben het<br />

gevoel dat zij alweer naar<br />

buiten (pardon, naar huis)<br />

gebonjourd wor<strong>de</strong>n voordat<br />

zij daar aan toe zijn.<br />

Ziekenhuizen richten zich<br />

tegenwoordig vrijwel uitsluitend<br />

op <strong>de</strong> cure en<br />

niet meer op <strong>de</strong> care. De<br />

<strong>gezond</strong> heidszorg is beter<br />

gewor<strong>de</strong>n in behan<strong>de</strong>len,<br />

maar vaak niet in zorgen.<br />

Dat terwijl het behan<strong>de</strong>lsucces<br />

juist een grotere<br />

behoefte aan zorg creëert.<br />

Betere behan<strong>de</strong>lingen zijn<br />

niet altijd een zegen. Zowel<br />

aan het begin van het leven<br />

(gehandicapte baby’s) als<br />

aan het eind van het leven<br />

(uitgebrei<strong>de</strong>re diagnostiek<br />

en interventies bij ou<strong>de</strong>ren)<br />

kunnen korte-termijn successen<br />

uitein<strong>de</strong>lijk tot meer<br />

lij<strong>de</strong>n lei<strong>de</strong>n. Dat maakt<br />

<strong>de</strong> <strong>gezond</strong>heidszorg niet<br />

slecht, maar herinnert ons<br />

wel aan <strong>de</strong> wijsheid van <strong>de</strong><br />

bekendste Ne<strong>de</strong>rlandse<br />

filoso<strong>of</strong>: ‘elk voor<strong>de</strong>el hep<br />

z’n na<strong>de</strong>el’.” •<br />

<strong>de</strong> stelling 19


20<br />

Eerstejaars stu<strong>de</strong>nten van <strong>de</strong> UM-faculteit <strong>de</strong>r geneeskun<strong>de</strong> kunnen sinds september 2005 via <strong>de</strong> huisleverancier van<br />

<strong>de</strong> UM tegen een aantrekkelijke prijs een notebook aanschaffen. Met dit notebook kunnen zij anytime en anywhere<br />

draadloos inloggen op <strong>de</strong> elektronische leeromgeving van <strong>de</strong> UM, <strong>de</strong> elektronische bibliotheek en het internet.<br />

Voor aankomen<strong>de</strong> artsen is affiniteit en vaardigheid met<br />

een computer een must. Alleen al omdat ziekenhuizen<br />

tegenwoordig met elektronische patiëntendossiers werken.<br />

De basis voor een geroutineerd computergebruik ligt bij<br />

<strong>de</strong> opleiding. Stu<strong>de</strong>nten meld<strong>de</strong>n daarnaast een tekort<br />

aan openbare computervoorzieningen op <strong>de</strong> campus in<br />

Randwyck. Overigens blijkt dat <strong>de</strong> UM ver boven <strong>de</strong> lan<strong>de</strong>lijke<br />

norm van één computer per tien stu<strong>de</strong>nten zit.<br />

Geneeskun<strong>de</strong> zette <strong>de</strong> benodig<strong>de</strong> inhaalslag in met een<br />

notebookproject voor haar eerstejaarsstu<strong>de</strong>nten. Het<br />

notebook als lokale computerfaciliteit maakt het mogelijk<br />

anytime en anywhere digitaal te stu<strong>de</strong>ren en voorziet in<br />

een eerste en eigentijdse oplossing voor het capaciteitsknelpunt<br />

in openbare computervoorzieningen.<br />

De aantrekkelijke prijs en financieringsmogelijkhe<strong>de</strong>n<br />

hebben ertoe bijgedragen dat zo’n hon<strong>de</strong>rd<strong>de</strong>rtig<br />

eerstejaars geneeskun<strong>de</strong>stu<strong>de</strong>nten een notebook via<br />

<strong>de</strong> universiteit hebben aangeschaft. Voor<strong>de</strong>el hiervan is<br />

dat alle, voor stu<strong>de</strong>nten benodig<strong>de</strong> s<strong>of</strong>tware, vooraf al op<br />

het notebook is geïnstalleerd. Bovendien kan men wereldwijd<br />

twee jaar garantie op <strong>de</strong> hardware claimen en is het<br />

beheer van <strong>de</strong> s<strong>of</strong>tware in samenwerking met het ICTservice<br />

centrum van <strong>de</strong> UM geregeld. Stu<strong>de</strong>nten kunnen<br />

nu in <strong>de</strong> omgeving van <strong>de</strong> mensa, bibliotheek en on<strong>de</strong>rwijsgroepskamers<br />

via hun notebook <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> ICT-voorzieningen<br />

aanspreken als op <strong>de</strong> ‘vaste’ openbare computers. Dit is<br />

mogelijk dankzij het recent opgelever<strong>de</strong> draadloze netwerk<br />

en het door <strong>de</strong> universiteitsbibliotheek geïnitieer<strong>de</strong> en<br />

inmid<strong>de</strong>ls afgeron<strong>de</strong> project ‘Stu<strong>de</strong>nt Desktop Anywhere’.<br />

Daarmee is het mogelijk om via het internet, dus ook thuis,<br />

elektronische bibliotheekdiensten aan te spreken.<br />

In <strong>de</strong> productkeuze van <strong>de</strong> notebooks en het aanbod<br />

richting stu<strong>de</strong>nten is veel aandacht geschonken aan<br />

accessoires ter preventie van RSI. Door <strong>de</strong> steeds ver<strong>de</strong>rgaan<strong>de</strong><br />

digitalisering is het immers niet on<strong>de</strong>nkbaar dat<br />

stu<strong>de</strong>nten op termijn <strong>de</strong> ‘vaste’ computer helemaal door<br />

hun notebook zullen vervangen.<br />

De resultaten van een eerste projectevaluatie wor<strong>de</strong>n eind<br />

maart 2006 verwacht. Op basis daarvan wordt bepaald <strong>of</strong><br />

en wanneer het project naar ou<strong>de</strong>rejaars stu<strong>de</strong>nten wordt<br />

opgeschaald. Inmid<strong>de</strong>ls participeren ook <strong>de</strong> UM-faculteiten<br />

<strong>de</strong>r algemene wetenschappen, economische wetenschappen<br />

en bedrijfskun<strong>de</strong>, en het University College Maastricht<br />

in het project. •<br />

Kijk ook op www.unimaas.nl/umnotebook<br />

Notebookproject voor geneeskun<strong>de</strong>stu<strong>de</strong>nten<br />

<strong>Digitaal</strong> stu<strong>de</strong>ren anytime en<br />

anywhere 21<br />

summum © summum ©


promoties benoemingen<br />

22<br />

Pr<strong>of</strong>.dr. F.J. van Schooten<br />

is per 1 <strong>de</strong>cember 2005<br />

benoemd tot vice-<strong>de</strong>caan<br />

van <strong>de</strong> UM-faculteit <strong>de</strong>r<br />

<strong>gezond</strong>heidswetenschappen.<br />

Pr<strong>of</strong>.dr. Rein Vos is per 1<br />

<strong>de</strong>cember 2005 tot voorzitter<br />

benoemd van <strong>de</strong> capaciteitsgroep<br />

zorg wetenschappen<br />

van <strong>de</strong> UM-faculteit <strong>de</strong>r<br />

<strong>gezond</strong>heidswetenschappen.<br />

20 januari 2006<br />

Promotie mw.drs. A.<br />

Coumans in <strong>de</strong> faculteit<br />

<strong>de</strong>r <strong>gezond</strong>heidswetenschappen<br />

Titel: “Chronic Heroin Users”<br />

Promotor: pr<strong>of</strong>.dr. R. Knibbe<br />

Co-promotor: dr. H. v.d.<br />

Mheen, Rotterdam (A)<br />

27 januari 2005<br />

Promotie drs. M. Luyer in<br />

<strong>de</strong> faculteit <strong>de</strong>r geneeskun<strong>de</strong><br />

Titel: ‘The Nutritional Reflex<br />

Promotores: pr<strong>of</strong>.dr. J.<br />

Greve, pr<strong>of</strong>.dr. W. Buurman<br />

(B)<br />

3 februari 2006<br />

Promotie B. <strong>de</strong> Wever<br />

in <strong>de</strong> faculteit <strong>de</strong>r<br />

Pr<strong>of</strong>.dr. Johan Vlaeyen<br />

is per 1 <strong>de</strong>cember 2005<br />

be noemd tot bijzon<strong>de</strong>r<br />

hoog leraar Behavioral<br />

Medicine aan <strong>de</strong> UM-faculteit<br />

<strong>de</strong>r <strong>gezond</strong>heidswetenschappen.<br />

Het betreft een<br />

zogeheten pr<strong>of</strong>ileringsleerstoel.<br />

Dr. Y. Pinto is per 1 <strong>de</strong>cember<br />

2005 benoemd tot bijzon<strong>de</strong>r<br />

hoogleraar cardiolo-<br />

geneeskun<strong>de</strong><br />

Titel: “Reconstituted human<br />

epi<strong>de</strong>rmal, corneal and oral<br />

epithelial tissue mo<strong>de</strong>ls”<br />

Promotores: pr<strong>of</strong>.dr. F.<br />

Ramaekers, pr<strong>of</strong>.dr. M.<br />

Borgers<br />

3 februari 2006<br />

Promotie mw.drs. M.<br />

Voncken in <strong>de</strong> faculteit<br />

<strong>de</strong>r <strong>gezond</strong>heidswetenschappen<br />

Titel: “Afraid <strong>of</strong> being<br />

disliked; from distorted<br />

cognitions to Interpersonal<br />

Problems in Social Phobia”<br />

Promotor: pr<strong>of</strong>.dr. A. Arntz<br />

Co-promotores: dr. S.<br />

Bögels, dr. L. Al<strong>de</strong>n,<br />

Vancouver (C)<br />

gie, in het bijzon<strong>de</strong>r moleculair<br />

hartfalen.<br />

Mw.dr.ir. M. van Asselt,<br />

dr. Y. Pinto en pr<strong>of</strong>.dr. N.<br />

Schiller zijn benoemd voor<br />

<strong>de</strong> bezetting van <strong>de</strong> Tans<br />

Wissel Leerstoel.<br />

Mw.dr. M. Drent is per 15<br />

<strong>de</strong>cember 2005 benoemd<br />

tot bijzon<strong>de</strong>r hoogleraar<br />

longziekten, in het bijzon<strong>de</strong>r<br />

A B C D<br />

3 februari 2006<br />

Promotie drs. F. van<br />

Dielen in <strong>de</strong> faculteit <strong>de</strong>r<br />

geneeskun<strong>de</strong><br />

Titel: “A prospective study<br />

on the surgical treatment <strong>of</strong><br />

morbid obesity”<br />

Promotores: pr<strong>of</strong>.dr. J.W.<br />

Greve, pr<strong>of</strong>.dr. W. Buurman<br />

(D)<br />

10 februari 2006<br />

Promotie drs. P. Heuts<br />

in <strong>de</strong> faculteit <strong>de</strong>r geneeskun<strong>de</strong><br />

Titel: “Osteoarthritis: a rehabilitative<br />

approach in general<br />

practice”<br />

Promotores: pr<strong>of</strong>.dr. C. van<br />

Schayck, pr<strong>of</strong>.dr. R. <strong>de</strong> Bie,<br />

pr<strong>of</strong>.dr. C. van Weel, UMC<br />

St. Radboud<br />

interstitiële longaan doeningen.<br />

Dr. C. De Die-Smul<strong>de</strong>rs,<br />

klinisch geneticus, is per<br />

1 januari benoemd tot<br />

voorzitter van <strong>de</strong> Medisch<br />

Ethische Commissie.<br />

Zij volgt daarmee internist/<br />

oncoloog Rob Janssen<br />

op.<br />

Pr<strong>of</strong>.dr. A. Gorgels<br />

is be noemd tot vice-voor-<br />

17 februari 2006<br />

Promotie mw.drs. M. <strong>de</strong><br />

Vries in <strong>de</strong> faculteit <strong>de</strong>r<br />

geneeskun<strong>de</strong><br />

Titel: “Asthma control in<br />

general practice. The effect<br />

<strong>of</strong> self-management and<br />

allergen avoidance”<br />

Promotor: pr<strong>of</strong>.dr. C. van<br />

Schayck<br />

Co-promotores: dr. J. Muris,<br />

dr. B. Thoonen, UMC St.<br />

Radboud<br />

17 februari 2006<br />

Promotie mw.drs. B. van<br />

Dijk in <strong>de</strong> faculteit <strong>de</strong>r<br />

<strong>gezond</strong>heidswetenschappen<br />

Titel: “Renal Cell<br />

Carcinoma; risk factors and<br />

von-Hippel-Lindau gene<br />

zitter van <strong>de</strong> Medisch<br />

Ethische Commissie.<br />

Pr<strong>of</strong>.dr. Guy Wid<strong>de</strong>rs hoven,<br />

UM-hoogleraar ethiek van<br />

<strong>de</strong> <strong>gezond</strong>heidszorg, is op<br />

voordracht van het bestuur<br />

van <strong>de</strong> Netherlands School<br />

<strong>of</strong> Primary CaRe Research<br />

(on<strong>de</strong>rzoekschool CaRe)<br />

voor een perio<strong>de</strong> van zes<br />

jaar benoemd tot wetenschappelijk<br />

directeur.<br />

mutations”<br />

Promotores: pr<strong>of</strong>.dr.ir. P. van<br />

<strong>de</strong>n Brandt, pr<strong>of</strong>.dr. J.<br />

Schalken, UMC St. Radboud<br />

Co-promotor: dr. L.<br />

Schouten<br />

17 februari 2006<br />

Promotie drs. T. Vainas in<br />

<strong>de</strong> faculteit <strong>de</strong>r geneeskun<strong>de</strong><br />

Titel: “On the inflammatory<br />

and infections aspects <strong>of</strong><br />

athero-sclerosis: a serological,<br />

molecular biological &<br />

clinical treatise”<br />

Promotores: pr<strong>of</strong>.dr. P.<br />

Kitslaar, pr<strong>of</strong>.dr. C.<br />

Bruggeman<br />

Co-promotores: dr. F.<br />

Stassen, dr. H. Kurvers,<br />

Zwolle<br />

ECHO Award<br />

De ECHO Award is een lan<strong>de</strong>lijk stimuleringsprijs voor top talent van allochtone<br />

herkomst in Ne<strong>de</strong>rland en maakt <strong>de</strong>el uit van een nieuw initiatief in oprichting: <strong>de</strong><br />

ECHO Foundation. Eind april 2006 wordt voor <strong>de</strong> zes<strong>de</strong> achtereenvolgen<strong>de</strong> keer<br />

<strong>de</strong> ECHO Award uitgereikt aan twee toptalenten van allochtone herkomst uit het<br />

hoger on<strong>de</strong>rwijs. Twee zich on<strong>de</strong>rschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong> stu<strong>de</strong>nten (één stu<strong>de</strong>nt uit het<br />

hoger be roepson<strong>de</strong>rwijs en één uit het wetenschappelijk on<strong>de</strong>rwijs) wor<strong>de</strong>n<br />

beloond met <strong>de</strong> ECHO Award: een summercourse aan UCLA, the University <strong>of</strong><br />

California Los Angeles in <strong>de</strong> Verenig<strong>de</strong> Staten. De voordrachten moeten uiterlijk<br />

11 maart 2006 schriftelijk bij ECHO binnen zijn.<br />

Voor meer informatie: Mariska Komproe, E mariskakomproe@echo-net.nl <strong>of</strong><br />

T 030 239 32 76, <strong>of</strong> kijk op www.echoaward.nl<br />

23 februari 2006<br />

Promotie mw. M.<br />

Dambros in <strong>de</strong> faculteit<br />

<strong>de</strong>r geneeskun<strong>de</strong><br />

Titel: “Novel insights into<br />

the pathophysiology and<br />

treatment <strong>of</strong> the Overactive<br />

Blad<strong>de</strong>r Syndrome”<br />

Promotores: pr<strong>of</strong>.dr. Ph. Van<br />

Kerrebroeck, pr<strong>of</strong>.dr. P.<br />

Palma<br />

Co-promotor: dr. G. v.<br />

Koeveringe<br />

23 februari 2006<br />

Promotie mw.drs. L.<br />

Steuten in <strong>de</strong> faculteit <strong>de</strong>r<br />

<strong>gezond</strong>heidswetenschappen<br />

Titel: “Evaluation <strong>of</strong> disease<br />

management programmes<br />

for chronically ill”<br />

Promotores: pr<strong>of</strong>.dr. C.<br />

Spreeuwenberg, pr<strong>of</strong>.dr. G.<br />

van Mero<strong>de</strong><br />

Co-promotor: dr. H. Vrijhoef<br />

24 februari 2006<br />

Promotie dhr. J. Brugge in<br />

<strong>de</strong> faculteit <strong>de</strong>r geneeskun<strong>de</strong><br />

Titel: “The molecular basis<br />

<strong>of</strong> APC-resistance: effect <strong>of</strong><br />

coagulation factor abnormalities”<br />

Promotor: pr<strong>of</strong>.dr. J. Rosing<br />

Co-promotores: dr. G. Tans,<br />

dr. E. Castoldi<br />

Belangstellen<strong>de</strong>n kunnen<br />

een exemplaar van het<br />

proefschrift opvragen bij <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>sbetreffen<strong>de</strong> promovendi<br />

<strong>of</strong> secretariaat van <strong>de</strong> af<strong>de</strong>ling.<br />

Kijk voor meer info over<br />

<strong>de</strong> proefschriften op<br />

www.summum.mumc.nl<br />

prijzen<br />

23<br />

summum ©<br />

Kijk voor <strong>de</strong> actuele<br />

agenda en nieuws op<br />

www.summum.mumc.nl


aan <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re kant<br />

24<br />

aan <strong>de</strong> ene kant<br />

creatief bouwvakker<br />

reumatoloog azM/curriculumprogrammeur FdG<br />

Marijke van Santen<br />

reumatoloog azM/curriculumprogrammeur<br />

UM-faculteit <strong>de</strong>r geneeskun<strong>de</strong><br />

57 jaar<br />

getrouwd met Pim<br />

twee dochters Susanne en Lieke<br />

huisje, alvast aangepast aan onze ‘ou<strong>de</strong> dag’ die onvermij<strong>de</strong>lijk komt.”<br />

vervangen, daklijsten maken. Momenteel verbouwen we <strong>de</strong> schuur achter <strong>de</strong> boer<strong>de</strong>rij tot vakwerk-<br />

verruilen voor fysieke arbeid. Alles doen we zelf: muren uitbreken, leidingen aanleggen, fun<strong>de</strong>ringen<br />

vakken en boeren is onze hobby. Het is heerlijk om aan het eind van <strong>de</strong> dag intellectuele arbeid te<br />

verbouwinkje hier en verfje daar’. Dat duur<strong>de</strong> langer. We zijn nooit klaar met klussen. Creatief bouw-<br />

verliefd en hebben haar - als onbesuis<strong>de</strong> Scheveningse stadskin<strong>de</strong>ren - gekocht. We dachten ‘och,<br />

“Onze vakwerkboer<strong>de</strong>rij uit 1841 was helemaal vervallen. Mijn echtgenoot en ik waren op slag

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!