30.09.2013 Views

Zomer - De Goede Woning

Zomer - De Goede Woning

Zomer - De Goede Woning

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

juni 2005 <strong>Goede</strong><br />

Uitgave van <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong><br />

juni<br />

2005<br />

Informatieblad voor bewoners<br />

<strong>Woning</strong><br />

Nieuws<br />

Renovatie OPP Savelsbos 1<br />

Leer- en werkstages 4


Uitgave van <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> juni 2005<br />

juni 2005<br />

Column<br />

Klaar voor de start …<br />

Het kopen van een huis is niet alleen voor<br />

de Rijksoverheid een ideaal. Ook sommige<br />

huurders willen deze stap graag maken.<br />

Een stap die tegenwoordig moeilijk gemaakt<br />

kan worden. <strong>De</strong> zeer sterk gestegen koopprijzen<br />

zijn daar debet aan. Gelukkig is de<br />

rente (nog) erg laag. Dat biedt uiteindelijk<br />

voor de meeste van deze potentiële kopers<br />

nog weinig soelaas. <strong>De</strong> oorzaak hiervan is<br />

algemeen bekend. Het woningaanbod is<br />

gewoon veel te laag.<br />

Er wordt ook wel gezegd en geschreven dat<br />

de woningcorporaties te weinig bouwen. Of<br />

dat terecht is betwijfel ik. Zeker in Zoetermeer<br />

hebben de woningcorporaties alles gebouwd<br />

wat maar mogelijk was. Vaak hebben zij zelfs<br />

het voortouw genomen. Bijvoorbeeld in het<br />

eerste deelplan van Oosterheem waar Vidomes<br />

en <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> telkens als eerste aan<br />

de slag gingen.<br />

<strong>De</strong> gemeente heeft in het verleden voor de<br />

bouw van koopwoningen in Oosterheem met<br />

de commerciële ontwikkelaars afspraken<br />

gemaakt. Dat gebeurde in die tijd bij veel<br />

locaties omdat deze partijen over de grond<br />

beschikten waarop gebouwd moest worden.<br />

<strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> realiseert daarom geen<br />

koopwoningen in deze wijk. Gelukkig zagen<br />

we wel kansen om uit onze bestaande<br />

woningvoorraad betaalbare woningen te<br />

koop aan te bieden. In de wijk Meerzicht<br />

zullen wij uiteindelijk 270 appartementen<br />

verkopen. Vooral jongeren zien hierbij hun<br />

kans schoon om te starten met een eigen<br />

huis. <strong>De</strong>ze appartementen hebben ook in de<br />

verhuur jarenlang dienst gedaan voor de<br />

starters in de Zoetermeerse huurmarkt.<br />

Onlangs heeft de Gemeenteraad ingestemd<br />

met een initiatief om starters op de koopwoningmarkt<br />

een financieel steuntje in de rug<br />

te geven, door middel van een starterslening.<br />

Een uitstekend initiatief waardoor nog meer<br />

mensen deze start kunnen maken.<br />

Andere vormen van een start die voor de deur<br />

staan zijn de keuze voor een nieuwe school,<br />

een eerste baan of gewoon klaar voor de<br />

vakantieperiode. Ik wens een ieder met elke<br />

nieuwe start veel succes toe.<br />

Ed Pannebakker<br />

directeur<br />

Informatieblad voor bewoners<br />

Inhoud<br />

Renovatie OPP Savelsbos van start<br />

Even voorstellen: Zoetermeerse<br />

1<br />

Glashandel<br />

Leer- en werkstages bij<br />

3<br />

<strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong><br />

College enthousiast over<br />

4<br />

stageplaatsen 5<br />

Het Jaarverslag 2004 is uit 6<br />

OnderhoudsTIP 6<br />

Vraag & Antwoord 6<br />

Kleurplaat 7<br />

Kruiswoordpuzzel<br />

Uitslag cryptogram GWN<br />

8<br />

maart 2005<br />

Integrale bewonersavond<br />

8<br />

<strong>De</strong>kkenplan<br />

Inzameling oud papier<br />

10<br />

Bewonerscommissie Savelsbos<br />

Bevrijdingsdag met abseilers<br />

11<br />

vanaf <strong>De</strong> Witte Dame 12<br />

Veranderingen inzameling grofvuil 12<br />

Fiets jij er wel eens doorheen? 13<br />

Feest op het <strong>De</strong>kkenplan 16<br />

“A sound of Respect” 16<br />

Vijvers voor kleine en grote tuinen 18<br />

Ypsilon, wonen voor jongeren<br />

in Oosterheem 19<br />

Kluswijzer 11 20<br />

Colofon<br />

juni 2005<br />

Uitgave van <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong><br />

Oplage van 6500 exemplaren<br />

Verschijning<br />

vier keer per jaar<br />

Redactiecommissie<br />

Ieneke de Boer, Loes Driessen,<br />

Jan de Landmeter, Ed Schrijver<br />

Lay-out en opmaak<br />

Grafia Reclamebureau, Pijnacker<br />

Drukwerk<br />

Grafia Drukkerij, Pijnacker<br />

Foto’s:<br />

Zoetermeerse Glashandel<br />

BC Savelsbos<br />

J. van den Eijnden<br />

Wijk & Wouden<br />

Ed Schrijver<br />

Ineke Monshouwer<br />

Reproductie van (delen van) deze uitgave is uitsluitend toegestaan<br />

na voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie.<br />

Aan de inhoud van de opgenomen bijdragen kunnen geen rechten<br />

worden ontleend.


Renovatie OPP Savelsbos van start<br />

Op 22 april 2005 werd de start gevierd van de renovatie van de OPP Savelsbos. Tijdens deze renovatie wordt<br />

de OPP getransformeerd in een echte parkeergarage. Bij deze feestelijke gebeurtenis sprak wethouder Frans<br />

Willem van Gils van wijk- en buurtbeheer en bouw- en woningtoezicht zijn tevredenheid uit over de plannen<br />

die <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> met de garage heeft. Directeur Ed Pannebakker van <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> memoreerde dat<br />

deze werkzaamheden de laatste fase vormen van de metamorfose die het Savelsbos ondergaat; eerder werden<br />

de woningen van het Savelsbos gerenoveerd, kreeg de daktuin van de parkeergarage een geheel nieuw<br />

aanzien en werden er zonnepanelen op het dak van het woongebouw geplaatst.<br />

Sandra van de Berg, voorzitter van de bewonerscommissie van het Savelsbos plaatste enkele kritische<br />

kanttekeningen bij de duur van het proces, maar toonde toch haar blijheid met het feit dat de renovatie is<br />

gestart. Onder begeleiding van muziek werden de kleurige trossen ballonnen van de kopgevel verwijderd en<br />

werd het bouwbord zichtbaar.<br />

Het blik van de straat<br />

‘Het blik van de straat’ was in de vroege jaren zeventig het<br />

credo bij het ontwerpen van nieuwe woonwijken. Zoetermeer<br />

ging als groeistad hierin mee, met als resultaat dat in<br />

Meerzicht een aantal gemeenschappelijke parkeergarages<br />

werd gebouwd (de zogenaamde OPP’s). Het beheren van deze<br />

OPP’s bracht de nodige problemen met zich mee. Zowel de<br />

gemeente als de corporaties kampten met exploitatietekorten<br />

en bovendien werden de OPP’s en hun directe omgeving al<br />

snel als onveilig beleefd.<br />

In het midden van de jaren negentig heeft deze situatie geleid<br />

tot de sloop van de meeste van de OPP’s. <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong><br />

maakte een uitzondering voor de OPP van het Savelsbos,<br />

omdat de daktuin op de parkeergarage de aangrenzende<br />

woningen iets extra’s biedt. Voorwaarde daarbij was wel dat<br />

de leefbaarheid en de sociale veiligheid in en rond de garage<br />

zouden worden verbeterd.<br />

Het renovatieplan<br />

Door HVE Architecten uit <strong>De</strong>n Haag is in samenwerking met<br />

<strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong>, installatieadviesbureau <strong>De</strong>erns, Peters &<br />

Van Leeuwen Constructeurs en in overleg met de bewonerscommissie<br />

een plan gemaakt dat voorziet in het voor onbevoegden<br />

afsluiten van de garage. Bewoners kunnen zich in de<br />

toekomst met behulp van een zogenaamde ‘keycard’ toegang<br />

tot de garage verschaffen.<br />

<strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> Nieuws pagina 1


<strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> Nieuws pagina 2<br />

Een nieuwe glazen gevel zorgt voor transparantie<br />

en daglichttoetreding en geeft de<br />

garage een strakke moderne uitstraling.<br />

Ter verbetering van de veiligheidsbeleving<br />

wordt de verlichting opgewaardeerd.<br />

<strong>De</strong> passage wordt afgesloten, de gaasboxen<br />

en de overige indelingen worden<br />

verwijderd.<br />

Rijwielwinkel verplaatst<br />

<strong>De</strong> rijwielwinkel krijgt een plekje aan de<br />

korte gevel van de garage bij de entree van<br />

het winkelcentrum. <strong>De</strong> kapster blijft op<br />

haar plek, maar voor het distributiepunt<br />

van de Haagsche Courant is elders in het<br />

complex (buiten de garage) een plaats<br />

gevonden.<br />

Renovatie<br />

Zo ontstaan in de garage twee grote<br />

compartimenten zonder onderverdeling<br />

waarin de bewoners een genummerde<br />

eigen veilige parkeerplaats krijgen.<br />

Diverse installaties zorgen voor verse<br />

lucht en veiligheid.<br />

Oplevering van de<br />

werkzaamheden<br />

<strong>De</strong> bewoners hebben ter nadere informatie<br />

een brochure ontvangen over het<br />

plan en de gang van zaken tijdens de<br />

verbouwing. Naar verwachting kan na<br />

de bouwvakantie 2005 de nieuwe<br />

rijwielwinkel geopend worden.<br />

<strong>De</strong> werkzaamheden aan de garage<br />

lopen nog wat langer door.<br />

Als alles voorspoedig verloopt kan de<br />

aannemer, Breijer Bouw uit <strong>De</strong>n Haag, de<br />

werkzaamheden in het laatste kwartaal<br />

van 2005 afronden.


Even voorstellen...<br />

In elke uitgave stellen we een zakelijke relatie aan u voor. <strong>De</strong>ze keer is de beurt aan de<br />

Zoetermeerse Glashandel<br />

<strong>De</strong> Zoetermeerse Glashandel van den Heuvel BV heeft tientallen jaren ervaring opgebouwd.<br />

Niet alleen in Zoetermeer en omgeving zijn zij actief, maar dankzij een betrouwbare reputatie<br />

hebben zij ook landelijk een grote schare klanten.<br />

<strong>De</strong> oorsprong van de Zoetermeerse Glashandel ligt in <strong>De</strong>lft waar grootvader Van den<br />

Heuvel in 1921 een glasbedrijf startte, later gevolgd door meerdere vestigingen door heel<br />

Nederland. <strong>De</strong> huidige eigenaar, Ben van den Heuvel, heeft zich in 1971 afgesplitst van het<br />

grote familiebedrijf teneinde zich te specialiseren in onderhoud, zoals het vervangen van<br />

kapotte en lekke ruiten en bijzondere producten, zoals glazen deuren, douchecabines,<br />

tafels, vitrines, etc.<br />

Al deze producten worden gemaakt in de eigen werkplaats met moderne machines,<br />

precies zoals de klant het wenst. Door steeds in te spelen op de veranderingen in de<br />

markt zijn zij een veelzijdige leverancier van alle denkbare particuliere en zakelijke<br />

projecten. Naast een grote kring particuliere klanten leveren zij glas aan o.a. woningbouwverenigingen,<br />

aannemers, architecten, interieurbouwers, meubelfabrikanten enz.<br />

Ook voor spoedeisende reparaties staat de Zoetermeerse Glashandel van den Heuvel BV<br />

voor u klaar, 24-uur per dag. Zo zult u wellicht een keer met ze te maken hebben gehad,<br />

daar zij al het 35e jaar in zijn gegaan om voor <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> te werken en van beide<br />

kanten met veel genoegen. Mocht u als bewoner suggesties en/of vragen hebben, dan<br />

kunt u dat laten weten via info@zoetglas.nl<br />

Graag wil de Zoetermeerse Glashandel van den Heuvel via dit artikel de bewoners, huismeesters<br />

en opzichters bedanken voor de medewerking die zij verlenen om tot goede<br />

afspraken te komen die nodig zijn voor de vervanging van het glas. Een extra dankwoord<br />

gaat uit naar <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> in zijn geheel, die al die jaren een fijne en betrouwbare<br />

zakenpartner is. Door de goede, eerlijke en open samenwerking zijn zij een zeer fijne<br />

opdrachtgever om voor te mogen werken.<br />

DE ZOETERMEERSE GLASHANDEL STAAT 24-UUR PER DAG VOOR U KLAAR!<br />

<strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> Nieuws pagina 3


<strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> Nieuws pagina 4<br />

Werkstages<br />

Leer- en werkstages bij <strong>De</strong> Go<br />

<strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> heeft momenteel 2 stagiaires rondlopen in het kader van<br />

een project van het Zoetermeerse netwerk voor Maatschappelijk<br />

Verantwoord Ondernemen (MVO), dat vorig jaar mede op initiatief van <strong>De</strong><br />

<strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> is opgericht. Ook is via het schoonmaakbedrijf Van Loenen<br />

voor een stageplaats gezorgd. In totaal zijn er nu 11 stageplaatsen binnen<br />

het netwerk.<br />

Het doel van de stageplaatsen is jongeren die niet meer naar school gaan en<br />

eigenlijk ook niet weten wat voor werk ze willen gaan doen te motiveren om<br />

weer een opleiding op te pakken of actief op zoek te gaan naar specifiek<br />

werk. Op deze manier kan voorkomen worden dat deze jongeren mogelijk<br />

afglijden naar een leven met weinig structuur en weinig houvast.<br />

In het MVO-netwerk is daarom besloten<br />

om voor een aantal stageplaatsen te<br />

zorgen zodat de jongeren kunnen<br />

´snuffelen´ aan verschillende soorten<br />

werkzaamheden. Op langere termijn,<br />

als er binnen het netwerk voldoende<br />

stageplaatsen zijn, kunnen de jongeren<br />

achtereenvolgend bij verschillende<br />

bedrijven terecht. Het gemeentelijke<br />

bureau TAZ zorgt voor de selectie van<br />

de jongeren en legt zonodig contact<br />

met scholen en andere bedrijven.<br />

Binnen <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> was een aantal<br />

medewerkers direct enthousiast om<br />

deze jongeren te begeleiden, ook al<br />

was vooraf het beeld dat het niet altijd<br />

even gemakkelijk zou gaan. Dat bleek<br />

achteraf overigens erg mee te vallen.<br />

Eén jongere heeft gekozen voor een<br />

opleiding in de bouw, één jongere vindt<br />

het schildersvak heel leuk en één<br />

jongere bleek behoorlijk wat affiniteit<br />

met administratieve werkzaamheden<br />

te hebben. Zij kiest mogelijk voor een<br />

opleiding in die richting.<br />

Wat in de gesprekken met de stagiaires<br />

opvalt, is dat ze aangeven dat ze het<br />

liefst in de praktijk willen leren en dat<br />

ze vinden dat die praktijkmogelijkheden<br />

bij de opleidingen te beperkt aanwezig<br />

zijn. Dat pleit voor nog meer stageplaatsen!<br />

´Ik wil het liefst in de praktijk leren´<br />

Amber Lages is 19 jaar en heeft voordat<br />

ze bij <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> stage kwam<br />

lopen bij het Leerwerkcentrum een<br />

oriëntatiecursus gedaan. Bij <strong>De</strong> <strong>Goede</strong><br />

<strong>Woning</strong> verricht ze aanvullende administratieve<br />

werkzaamheden bij het<br />

team Technisch Beheer en bij het team<br />

Woonservice. Dit zijn werkzaamheden<br />

zoals het maken van afspraken voor het<br />

uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden,<br />

verwerken van enquêtes en het<br />

beheren van de agenda´s van de technische<br />

medewerkers. Binnenkort gaat


ede <strong>Woning</strong><br />

ze ook meedraaien bij Post en Archief. ´Ik vind de stage heel<br />

leuk. Ik had helemaal niet gedacht dat ik administratieve<br />

werkzaamheden prettig zou vinden. <strong>De</strong> begeleiding bij <strong>De</strong><br />

<strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> is erg goed. Ik zou het liefst in de praktijk willen<br />

leren, misschien in combinatie met één dag school. Leren<br />

is weer zo lang. Op school mis je de aansluiting met de praktijk.<br />

In de praktijk leren gaat veel sneller.´<br />

Canis Romeo Allaly is 20 jaar. Bij het leerwerkcentrum heeft hij<br />

een oriëntatiecursus techniek gedaan. Hij komt uit Ivoorkust<br />

en is sinds 4 jaar in Nederland. Hij spreekt vloeiend Frans,<br />

maar heeft nog wat moeite met de Nederlandse taal. Hij loopt<br />

mee met één van de medewerkers van Van Loenen. Hij heeft<br />

vooral veel schilderklussen.<br />

´Schilderen vind ik heel leuk. Schoonmaken van plafonds is<br />

niet altijd even leuk. Daar word je wel smerig van. Misschien<br />

word ik schilder, maar ik weet het nog niet zeker. Misschien ga<br />

ik weer naar school. Ik moet er nog eens goed over nadenken.´<br />

Mohamed Ben Chabar (Mo) is 23 jaar en loopt mee met één<br />

van de huismeesters van <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong>. Hij helpt mee bij<br />

de uitvoering van het preventief onderhoud, kijkt sloten na en<br />

zorgt voor het tijdig repareren van kapotte lampen en ramen.<br />

´Ik vind het echt heel leuk werk. Hiervoor heb ik even op de<br />

taxi gezeten, maar dit is toch heel anders. Ik kan met mijn<br />

handen werken en kan ook veel met mensen communiceren.<br />

Zo in de praktijk leren vind ik het prettigst. Ik moet wel<br />

werken, want de huur moet ook betaald worden. Ik ben toegelaten<br />

bij Haagbouw, een leerwerkplek in de bouw. Daar ben ik<br />

echt heel blij mee. Ik vind het goed dat er zulke stageplaatsen<br />

zijn. Thuis verveel je je maar. En als je eenmaal stil staat, dan<br />

kom je niet meer op tijd uit je bed, enzovoorts. Nu krijg je<br />

tenminste de kans om werkervaring op te bouwen’.<br />

College enthousiast over stageplaatsen<br />

Het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer<br />

wil zoveel mogelijk jongeren aan het werk helpen of terug<br />

laten keren naar school. Een van de speerpunten is het voorkomen<br />

en bestrijden van jeugdwerkloosheid. Het aanbod van<br />

het MVO-netwerk om jongeren stageplaatsen aan te bieden is<br />

dan ook vol enthousiasme ontvangen omdat de doelgroep<br />

jongeren baat heeft bij een dergelijk aanbod. Het ontbreken<br />

van werkervaring is een belangrijke belemmering voor veel<br />

jongeren. <strong>De</strong> jongeren worden op hun stage gemotiveerd om<br />

vervolgstappen te ondernemen.<br />

In dit kader probeert de Gemeente zo veel mogelijk stage- en<br />

leerplekken bij bedrijven te vergaren. Door de MKB (Middenen<br />

Kleinbedrijf) bedrijven die deel uit maken van het<br />

Zoetermeerse MVO-netwerk, zijn er inmiddels al 11 stageplekken<br />

aangeboden, wat mogelijk zou kunnen uitgroeien tot 25<br />

stageplaatsen. <strong>De</strong> gemeente ondersteunt de jongeren na de<br />

stage verder naar school of naar een reguliere baan.<br />

Goed voorbeeld doet goed volgen en in die zin juich ik de kans<br />

die <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> heeft geboden van harte toe.<br />

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is ondernemen<br />

met een beetje extra, een beetje extra dat jonge mensen zonder<br />

werkervaring richting kan geven.<br />

Edo Haan<br />

Wethouder Sociale Zaken en Werkgelegenheid<br />

<strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> Nieuws pagina 5


<strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> Nieuws pagina 6<br />

Onderhoud<br />

OnderhoudsTIP<br />

<strong>De</strong> aardlekschakelaar<br />

<strong>De</strong> aardlekschakelaar is één van de slimste<br />

beveiligingen bij gebruik van elektriciteit.<br />

<strong>De</strong> aardlekschakelaar controleert namelijk<br />

continu of er geen stroom weglekt uit de<br />

elektriciteitsinstallatie. Als er wel stroom<br />

weglekt, bijvoorbeeld via het menselijk<br />

lichaam of een defect apparaat, dan wordt<br />

de stroom meteen uitgeschakeld om ongelukken<br />

te voorkomen. <strong>De</strong> aardlekschakelaar<br />

kan van levensbelang zijn!<br />

Voor een juiste werking is het absoluut<br />

noodzakelijk de aardlekschakelaar regel-<br />

DGW OnderhoudsTIP<br />

Het Jaarverslag 2004 is uit<br />

matig te testen. Tijdens het testen wordt<br />

het functioneren van de aardlekschakelaar<br />

gecontroleerd. Daarnaast komt het<br />

mechaniek van de aardlekschakelaar in<br />

werking. Dit laatste is heel belangrijk voor<br />

een goede werking. Het nadeel is dat<br />

de stroom wordt uitgeschakeld, zodat<br />

elektrische wekkers en apparaten met<br />

een ingebouwde klok opnieuw moeten<br />

worden ingesteld.<br />

<strong>De</strong> installaties die in woningen van <strong>De</strong><br />

<strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> zijn aangelegd zijn van één<br />

of meer aardlekschakelaars voorzien.<br />

<strong>De</strong>ze bevinden zich in de meterkast.<br />

Voor het testen drukt u op de daarvoor<br />

bestemde testknop. <strong>De</strong>ze knop herkent u<br />

aan de letter T die meestal op de knop is<br />

aangebracht. <strong>De</strong> aan/uit knop moet nu<br />

met een krachtige tik naar de uitstand<br />

springen (aangegeven met het cijfer 0).<br />

Gebeurt dit niet, of hapert de knop dan<br />

moet de aardlekschakelaar wellicht vervangen<br />

worden.<br />

Als de test goed verloopt, kan de aan/uit<br />

knop weer aangezet worden. (de aanstand<br />

wordt aangegeven met cijfer 1).<br />

Informatie<br />

Het jaar 2004 was voor <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> een bijzonder jaar en een goed jaar. Bij een aantal belangrijke projecten<br />

kon een doorbraak gerealiseerd worden waardoor deze in 2005 eindelijk van start kunnen gaan. <strong>De</strong> belangrijkste<br />

voorbeelden waren het Savelsbos en de gemeenschappelijke aanpak van de hoogbouw van Zoetermeer met de<br />

gemeente Zoetermeer en onze collega´s van Vidomes en Vestia. Andere sterk maatschappelijke projecten die een<br />

start of een doorstart meemaakten waren het buurtbemiddelingsproject, waarbij via BOVOS diverse vrijwilligers zich<br />

inzetten om burenruzies uit te praten en bij te leggen. Maar ook het laatste kansbeleid, waarbij onder strikte<br />

voorwaarden huurders die overlast veroorzaken nog één laatste kans krijgen om te kunnen blijven wonen, was een<br />

voortzetting van een door de corporaties en gemeente gefinancierd project. Via het opzetten van een netwerk van<br />

Zoetermeerse bedrijven die het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een warm hart toedragen kwamen de<br />

eerste maatschappelijke projecten van de grond. Het bijzondere en voorbeeldproject voor VROM van het<br />

<strong>De</strong>kkenplan in de wijk Buytenwegh kon worden afgerond net zoals de succesvolle renovatie van 68 eengezinswoningen<br />

in de wijk Meerzicht. Het is bij <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> gebruikelijk een uitgebreid Jaarverslag uit te brengen,<br />

waarmee zij zich ook maatschappelijk verantwoordt. Er valt dus veel in terug te lezen. Niet alleen projecten worden<br />

toegelicht, maar ook alle andere wapenfeiten die in 2004 konden worden opgetekend. Daarnaast worden verschillende<br />

ontwikkelingen belicht. Het huurbeleid is daarvan een belangrijk en aansprekend voorbeeld.<br />

Geïnteresseerden kunnen een Jaarverslag opvragen of bij ons op kantoor inzien.<br />

Vraag & Antwoord<br />

Vraag:<br />

Heb ik toestemming nodig voor het<br />

kappen van de boom in mijn tuin?<br />

Antwoord:<br />

Inderdaad, voor het kappen van een boom<br />

in uw tuin dient u schriftelijk toestemming<br />

aan <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> te vragen. Bij het<br />

verzoek dient u aan te geven waar de<br />

boom staat en waarom u wilt kappen.<br />

Voor het kappen van een boom met een<br />

dikte van meer dan 10 cm is in veel gevallen<br />

een kapvergunning nodig, ook al hebt<br />

u die boom zelf geplant. Bij de aanvraag<br />

van de kapvergunning dient bovendien<br />

schriftelijke toestemming van de eigenaar<br />

van de woning gevoegd te worden.<br />

Wanneer er met uw schriftelijke aanvraag<br />

om een of meer bomen te kappen door <strong>De</strong><br />

<strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> wordt ingestemd, verzorgt<br />

<strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> bovendien de aanvraag<br />

van de kapvergunning voor u en betaalt<br />

tevens de legeskosten. Vervolgens komt<br />

er een ambtenaar van de gemeente bij u<br />

kijken om de aanvraag ter plekke te<br />

beoordelen. Heeft u plannen om een<br />

boom te kappen, vraag dat dan tijdig aan.<br />

<strong>De</strong> gemeente dient de aanvraag namelijk<br />

in de krant te publiceren, waarna derden<br />

gedurende zes weken bezwaar kunnen<br />

maken. Bovendien moet u er rekening<br />

mee houden dat het in de periode van 15<br />

maart t/m 15 juli verboden is om een<br />

boom te kappen of fors te snoeien. Dit is<br />

vastgelegd in de Flora- en Faunawet om de<br />

nesten van vogels tijdens het broedseizoen<br />

te beschermen.


Kleurplaat<br />

Voor de komende vakantie is er weer een kleurplaat voor de kinderen. Net als de afgelopen jaren hopen wij dat<br />

jullie er weer iets moois van weten te maken. Vergeet niet jouw naam, adres en leeftijd te vermelden en zorg dat<br />

jouw kleurplaat vóór 1 augustus bij ons binnen is. <strong>De</strong> drie mooiste inzendingen ontvangen een cadeaubon van € 10.<br />

Leeftijd :<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

<strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> Nieuws pagina 7


pagina 8<br />

<strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> Nieuws<br />

Kruiswoordpuzzel<br />

Uitslag cryptogram GWN maart 2005<br />

Uit de goede inzendingen van de oplossing van het cryptogram<br />

hebben wij, zoals gebruikelijk, drie lezers gelukkig kunnen<br />

maken met een VVV-bon van € 12,50.<br />

<strong>De</strong> juiste oplossing was: ´veel mensen danken hun goed geweten<br />

aan een slecht geheugen´ door ´Godfried Bomans´.<br />

<strong>De</strong> gelukkigen waren:<br />

Sandra Adrichem, D.S. van der Salm en P.A. Stolk.<br />

<strong>De</strong>ze keer een kruiswoordraadsel. Stuur uw oplossing naar de redactie van het <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong>nieuws. Onder de goede<br />

inzendingen verloten wij drie cadeaubonnen. Veel puzzelplezier.<br />

23 55 46 54 72 1 56 38 12 45 62


Als hovenier in een park wonen, wat wil je nog meer?<br />

Kunnen starters<br />

in deze tijd nog een woning kopen?<br />

<strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> maakt het mogelijk.<br />

Timon von Kriegenbergh is wat je noemt single, maar verveelt zich nooit.<br />

Zijn moeder tipte hem over dit appartement en kort daarna had hij de sleutel.<br />

Een van de belangrijkste punten van motivatie was de zekerheid van gelijkblijvende<br />

maandlasten èn vanzelfsprekend de directe beschikbaarheid.<br />

Getuige de hoeveelheid verfblikken, kwasten en doe-het-zelf attributen moet<br />

er nog wel wat geklust worden, maar daar is Timon optimistisch over..., hij kan<br />

rekenen op voldoende professionele hulp van mensen om hem heen.<br />

ER IS VEEL VRAAG NAAR KOOPWONINGEN VOOR JONGE MENSEN DIE OP ZOEK ZIJN<br />

NAAR EEN BETAALBAAR EIGEN HUIS. WONINGCORPORATIE DE GOEDE WONING BIEDT<br />

IN DE WIJK MEERZICHT VRIJKOMENDE APPARTEMENTEN AAN TEGEN EEN AANTREK-<br />

KELIJKE PRIJS GEKOPPELD AAN EEN ONDERHOUDSGARANTIE. HET BETREFT MEESTAL<br />

4-KAMERAPPARTEMENTEN MET EEN KOOPSOM TUSSEN CA. € 118.000,- EN CA.<br />

€ 139.000,- K.K. DE VERKOOP WORDT BEGELEID DOOR ATTA MAKELAARS.<br />

ZIJ VOORZIEN U GRAAG VAN ALLE GEWENSTE INFORMATIE EN REGELEN DESGEWENST<br />

EEN BEZICHTIGING VAN DE WONING(EN).<br />

Oranjelaan 1-3<br />

2712 GA Zoetermeer<br />

T 079 316 05 00<br />

I www.atta.nl<br />

<strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> Nieuws pagina 9


<strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> Nieuws pagina 10<br />

HOUD UW GALERIJ EN HET<br />

WOONDEK SCHOON!<br />

Zet geen vuilniszakken op de galerij.<br />

Laat geen rommel slingeren op het dek.<br />

Houd uw eigen stukje galerij of stoep<br />

regelmatig schoon. Maak een afspraak<br />

met de gemeente als u grofvuil heeft<br />

aan te bieden. Breng winkelwagens<br />

terug!<br />

DE GALERIJ EN HET<br />

WOONDEK ZIJN<br />

VOETGANGERSGEBIEDEN.<br />

Fietsen of brommen is niet toegestaan.<br />

UW HUISDIER IS ÚW<br />

VERANTWOORDELIJKHEID!<br />

Heeft u huisdieren, dan horen uw<br />

buren hiervan geen overlast te<br />

ondervinden. Honden moeten altijd<br />

aangelijnd worden. Als uw hond zijn<br />

behoefte doet op de galerij, de trap,<br />

in de lift of op het dek, ruim dit dan<br />

direct op en maak het schoon. Als de<br />

buren last hebben van uw kat, scherm<br />

uw balkon dan af met gaas.<br />

Informatie<br />

Integrale<br />

bewonersavond <strong>De</strong>kkenplan<br />

Op woensdag 30 maart heeft op het kantoor van <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> een<br />

bijzondere bewonersavond plaatsgevonden voor de bewoners van de recent<br />

gerenoveerde woondekken Fletcher Henderson-, Billie Holiday-, Scott<br />

Joplin- en Korsakovrode. <strong>De</strong> avond kwam tot stand met medewerking van de<br />

politie Haaglanden, welzijnsorganisatie MOOI (voorheen Bovos) en<br />

Buurtbemiddeling. Zij hebben aan de aanwezigen verteld wat zij kunnen<br />

doen als de buurt problemen signaleert. Hoewel het aantal aanmeldingen<br />

anders had doen vermoeden, bleef de opkomst uiteindelijk beperkt tot zes<br />

zeer betrokken bewoners.<br />

<strong>De</strong> aanleiding voor de avond vormde het bij de start van de <strong>De</strong>krenovatie gehouden leefbaarheidsonderzoek.<br />

Ten tijde van dit onderzoek, uitgevoerd in de periode eind 2003/<br />

begin 2004, meldden de <strong>De</strong>kbewoners een flink aantal problemen in hun woonomgeving,<br />

zoals vervuiling, zwerfafval, overlastgevende hangjeugd, huisdierenoverlast, verpaupering<br />

en vandalisme.<br />

Als gevolg van de <strong>De</strong>krenovatie lijkt een aantal van deze problemen te zijn verminderd of<br />

zelfs verholpen. In goed overleg met de bewonerscommissie <strong>De</strong>kkenplan heeft <strong>De</strong> <strong>Goede</strong><br />

<strong>Woning</strong> een drietal Woonregels opgesteld in de hoop de verbeterde situatie samen met de<br />

bewoners te kunnen handhaven. <strong>De</strong> Woonregels hebben betrekking op het tegengaan<br />

van vervuiling, een verbod om te fietsen of brommen over de woondekken, en het tegengaan<br />

van huisdierenoverlast.<br />

Tijdens de bewonersbijeenkomst is over deze Woonregels gediscussieerd. <strong>De</strong> aanwezigen<br />

konden eigenlijk niet anders dan het met de regels eens zijn. Wel werd er voor gepleit dat<br />

kinderen vrij moeten kunnen spelen op de woondekken. <strong>De</strong> wijze waarop zij spelen is<br />

echter niet altijd acceptabel. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders en andere<br />

omwonenden om de kinderen op hun gedrag aan te spreken en samen afspraken te<br />

maken over het stellen van grenzen aan het speelgedrag van de kinderen.<br />

Eigenlijk bleek de conclusie bij elke Woonregel weer dat het handhaven van de regel valt<br />

of staat met de eigen verantwoordelijkheid van de bewoners voor het leefbaar houden<br />

van de woonomgeving.<br />

Naast het vaststellen van de Woonregels hoopten de wijkpartijen aan de avond een<br />

enthousiast buurtpanel over te houden dat problemen in de wijk wil signaleren en aankaarten<br />

bij de daarvoor aangewezen partijen.<br />

Een actieve en betrokken groep buurtbewoners is namelijk wat het <strong>De</strong>kkenplan tot op<br />

heden mist om de buurt leefbaar te houden. Indien zij een structureel probleem signaleren,<br />

zoals overlast van hangjeugd, waar de buurt tot voor kort regelmatig mee te maken had,<br />

kunnen zij dit, gestaafd met feiten, bij de betreffende partijen onder de aandacht brengen.<br />

Helaas was de opkomst zo gering dat een buurtpanel tijdens de bewonersavond niet kon<br />

worden opgericht.<br />

Wellicht geeft dit artikel voor de <strong>De</strong>kbewoners aanleiding om alsnog een buurtpanel op<br />

te richten. Zij kunnen zich melden bij de wijkpost en in georganiseerd verband de ogen en<br />

oren zijn voor één of meer woondekken, op het gebied van onder andere leefbaarheid,<br />

openbare orde en veiligheid, en onderlinge samenhang in de buurt.<br />

Mogelijk echter hebben de <strong>De</strong>kbewoners bij een dergelijk initiatief pas belang op het<br />

moment dat er daadwerkelijk sprake is van een structureel probleem in de wijk. <strong>De</strong> geringe<br />

belangstelling voor de bewonersavond kan op deze manier ook positief worden uitgelegd.<br />

Eigenlijk is het best prettig wonen op de woondekken!


Inzameling oud papier<br />

Bewonerscommissie Savelsbos<br />

Toen de gemeenteraad had besloten tot invoering van het Diftar systeem, ontwikkelde zich een probleem aan het<br />

Savelsbos. Toename van zwerfvuil in en om het complex werd een bron van ergernis voor velen, een ergernis waarvoor de<br />

gemeente geen begrip kon of wilde tonen.<br />

Met het plaatsen van de ondergrondse afvalcontainers werden<br />

de gele afvalbakken in en om de flat verwijderd, waardoor het<br />

afval niet meer op een nette manier kon worden weggegooid.<br />

Gevolg: het afval werd gewoon op straat gegooid. Ook in de flat<br />

(de brievenbusruimtes) hingen afvalbakken. Dit werd door de<br />

bewoners als erg handig ervaren, het ongewenste huis aan huis<br />

drukwerk kon zo vanuit de brievenbus de afvalbak in. Het<br />

verwijderen van de afvalbakken kon het sorteergedrag van de<br />

bewoners in de brievenbusruimte niet tegenhouden, het<br />

ongewenste drukwerk belandde op de vloer in de hoek waar de<br />

gele afvalbak had gehangen.<br />

Herhaaldelijk heeft de Bewonerscommissie Savelsbos <strong>De</strong><br />

<strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> gevraagd of de afvalbakken teruggehangen konden<br />

worden. Maar iedere keer kreeg ze te horen dat de gemeente en<br />

<strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> dit niet zullen doen omdat dit niet in hun<br />

beleid past.<br />

In samenwerking met <strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> is de bewonerscommissie<br />

in oktober 2004 een proef met oud papier gestart. In de<br />

hal tegenover de lift van de entree aan de hoge nummerzijde<br />

(149 - 318) werd een container geplaatst. Hierin konden de<br />

bewoners hun oud papier kwijt. <strong>De</strong> proef zou in januari 2005<br />

worden geëvalueerd. Het criterium wat is gesteld om de proef als<br />

geslaagd te beschouwen was het tegengaan van rondzwervend<br />

papier in de brievenbusruimte.<br />

Het resultaat overtrof de stoutste verwachtingen. <strong>De</strong> brievenbusruimte<br />

was binnen twee weken na aanvang van de proef papiervrij.<br />

Ook de papieropbrengst (een ton per maand) zorgde voor een<br />

aangename verassing. <strong>De</strong> conclusie was snel getrokken, de<br />

inzameling werd voortgezet en uitgebreid. In februari kreeg de<br />

bewonerscommissie de beschikking over een tweede container<br />

en zo kon de entree aan de lage nummerzijde (10 - 148) bij de<br />

papierinzameling betrokken worden.<br />

<strong>De</strong> kleine containers hebben een kleine opslagcapaciteit en<br />

worden daarom dagelijks door vrijwilligers geleegd. In één van<br />

de oude containerruimtes staat een grote container waarin de<br />

kleine containers met behulp van een hijsinstallatie geleegd<br />

kunnen worden. <strong>De</strong> grote container wordt door de firma<br />

Kluivers Recycling twee keer per week geleegd. Op dit moment<br />

beschikt de bewonerscommissie over zeven vrijwilligers, vier<br />

leden van de bewonerscommissie zelf en drie medebewoners.<br />

Er wordt gewerkt met twee ploegen, één ploeg per entree, die<br />

volgens rooster voor een hele week de containers legen.<br />

Kluivers weegt de container voordat deze wordt geleegd. Zo<br />

weet de bewonerscommissie wat de opbrengst per weging is.<br />

Die opbrengst wordt maandelijks geactualiseerd op het publicatiebord.<br />

Op de internetsite van de bewonerscommissie<br />

http://groups.msn.com/Savelsbos gebeurt dit wekelijks.<br />

<strong>De</strong> opbrengst komt geheel ten goede aan RK Jongerenvereniging<br />

WESP. Omdat deze vereniging sinds 1998 maandelijks naar alle<br />

tevredenheid het oud papier in de flat ophaalt, leek het de<br />

bewonerscommissie niet meer dan redelijk om de opbrengst<br />

aan WESP te schenken.<br />

In gesprekken met bewoners komt duidelijk naar voren dat ze<br />

erg blij zijn met deze actie, maar wanneer ze worden gevraagd<br />

mee te helpen geven ze niet thuis. Dit vindt de bewonerscommissie<br />

erg jammer. Waar de bewonerscommissie zich ook aan<br />

stoort is het feit dat er bewoners zijn die erg makkelijk zijn met<br />

weggooien. Geregeld wordt in de papiercontainer afval aangetroffen<br />

wat daar niet thuis hoort. Aan onwetendheid kan het niet<br />

liggen, op de container staat immers duidelijk aangegeven wat<br />

er wel in mag en wat niet. Dit probleem heeft er inmiddels voor<br />

gezorgd dat een vrijwilliger de vrijwilligersgroep heeft verlaten.<br />

Jammer want vrijwilligers voor “liefdewerk oud papier” zijn dun<br />

gezaaid.<br />

<strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> Nieuws pagina 11


<strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> Nieuws pagina 12<br />

Medewerkers van Ayers Rock wilden abseilen van<br />

diverse hoge gebouwen in Zoetermeer en dit<br />

koppelen aan een groot evenement.<br />

Informatie<br />

Bevrijdingsdag<br />

met abseilers vanaf <strong>De</strong> Witte Dame<br />

In Bayeux, een stadje in Normandië dat als eerste is<br />

bevrijd na D-day in 1944, staat een eeuwige vlam die de<br />

kwetsbaarheid van vrijheid symboliseert. In de maand<br />

september wordt dit vuur door de gemeente Eindhoven<br />

opgehaald in Bayeux en overgebracht naar het oorlogsmuseum<br />

in Overloon.<br />

Op 4 mei halen vertegenwoordigers van de gemeente<br />

Wageningen dit vuur op en wordt in Wageningen een vuurzuil aangestoken. Dit gebeurt in<br />

Wageningen omdat hier in 1945, in Hotel <strong>De</strong> Wereld, de capitulatie is getekend.<br />

Het is een traditie dat in de nacht van 4 op 5 mei vertegenwoordigers van zo'n 250<br />

Nederlandse gemeenten dit vuur in Wageningen ophalen, waarna dit een rol speelt bij de<br />

vele Bevrijdingsfestivals.<br />

Dit keer zijn ook inwoners van Zoetermeer naar Wageningen gegaan om dit vuur op te<br />

halen.<br />

Zo is het idee geboren het abseilen te koppelen aan 5 mei en het bevrijdingsvuur mee naar<br />

beneden te nemen, zodat in de hele stad iets te merken zou zijn van alle festiviteiten en<br />

het niet alleen geconcentreerd zou zijn op de Markt.<br />

Veranderingen in inzameling grofvuil<br />

Let op: er is geen vaste ophaaldag meer voor grofvuil<br />

Om de afvalstoffenheffing ook op termijn betaalbaar te houden, voert de gemeente twee veranderingen door in de inzameling<br />

van grof vuil:<br />

1. Het aantal vaste ophaaldagen wordt verlaagd naar 10 per wijk per jaar<br />

<strong>De</strong> gang van zaken blijft wel hetzelfde. U kunt op drie manieren uw grof vuil kwijt:<br />

1. Zelf wegbrengen naar het zelfbrengdepot<br />

2. <strong>De</strong> reiniging bellen (of in hoogbouw uw huismeester) om een afspraak te maken op 1 van de 10 ophaaldagen in uw wijk.<br />

3. Bellen naar de klantenservice van de Reiniging (3469899) als u binnen 3 werkdagen uw grofvuil wilt laten ophalen, tegen<br />

betaling van € 35,- (voor puin en grond gelden andere regels)<br />

2. U moet gaan betalen voor puin en grond<br />

Op het zelfbrengdepot wordt per zak puin of grond € 6,- in rekening gebracht. Dit bedrag per zak dient u ter plekke met pin of<br />

chip te betalen.<br />

Voor deze maatregelen geldt een proefperiode van een jaar. <strong>De</strong>ze loopt van 1 juni 2005 tot en met 31 mei 2006.


Fiets jij er wel eens doorheen?<br />

<strong>De</strong> weilanden in het veenweidegebied zijn uniek. Wie op de fiets of te voet dit pure landschap betreedt waant zich al snel<br />

in een prachtige natuur. Een kievit buitelt door de lucht en een grutto rust uit op een hek. Een eend met jonge kuikens<br />

dobbert door een slootje. Elk seizoen ziet het land van Wijk en Wouden er weer anders uit. In de winter grazen groepjes<br />

schapen en zwanen op de donkergroene weilanden. In de zomer bloeien grote partijen weelderige bloemen langs de<br />

kilometers lange slootkanten.<br />

<strong>De</strong>ze natuur in het veenweidegebied is niet vanzelfsprekend.<br />

Boeren zetten zich volop in om het in stand te houden. Elk jaar<br />

beschermen zij weer duizenden nesten van de weidevogels en<br />

steeds meer sloten worden natuurvriendelijk beheerd, zodat<br />

er weer allerlei bloemen en kruiden aan de slootkanten bloeien.<br />

Steeds meer wandelaars en fietsers ontdekken het prachtige<br />

typisch Nederlandse weidelandschap ten noorden van de stad<br />

Zoetermeer. Ook de boeren zelf genieten van de natuur die ze<br />

beheren.<br />

Iedereen mag genieten!<br />

Iedereen kan genieten van de uitgestrekte groene weilanden.<br />

Een mooi landschap en een rijke natuur in de buurt zijn zeer<br />

waardevol. In het land van Wijk en Wouden zijn mooie fietsroutes<br />

dwars door het hele gebied o.a. langs oude boerderijlinten en<br />

over eeuwenoude kerkenpaden. Ook kunt u er heerlijk wandelen.<br />

Door de inzet van de boeren wordt die mogelijkheid in de<br />

toekomst vergroot. Wandelen over boerenerven en tussen de<br />

koeien in het weiland zijn kansen die we de burger willen bieden<br />

om zo van de rust in het agrarische gebied te genieten.<br />

Behalve het groen, is het gebied ook in cultuurhistorisch<br />

opzicht bijzonder. We hebben het dan over monumentale<br />

boerderijen en molens, maar ook hele oude dijken, stroomruggen<br />

en hoogstamboomgaarden bij boerderijen.<br />

✁<br />

Het Land van Wijk en Wouden<br />

Het land van Wijk en Wouden is het meest westelijke deel van<br />

het Groene Hart van Holland en is ingesloten in de stedenring<br />

Ja, ik wil de agrarische natuurvereniging Wijk & Wouden graag<br />

ondersteunen en ik geef me op als:<br />

Naam:<br />

M/V<br />

Adres:<br />

❍ Lid voor 15 euro per jaar<br />

❍ Donateur en wil …..... euro per jaar betalen<br />

Postcode en plaats:<br />

Telefoon:<br />

Datum:<br />

Handtekening:<br />

<strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> Nieuws pagina 13


<strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> Nieuws pagina 14<br />

✁<br />

Secretariaat ANV Wijk & Wouden<br />

Hobbemastraat 26<br />

2391 XD Hazerswoude-dorp<br />

aub<br />

frankeren<br />

Informatie<br />

Zoetermeer, Leidschendam/Voorburg,<br />

Leiden en Alpen aan den Rijn. Dit open<br />

en waterrijke landschap is sinds vele<br />

generaties vormgegeven door de noeste<br />

arbeid van boeren die hun koeien hier<br />

weiden en kaas maken van de melk.<br />

Het Land van Wijk en Wouden is een<br />

gebied met veel cultuurhistorische<br />

waarde en met zijn vele vergezichten is<br />

het nagenoeg onaangetast gebleven.<br />

Kenmerkend voor dit gebied is het<br />

grote aantal karakteristieke boerderijen<br />

dat nog functioneel is. Een flink aantal<br />

van de bewoners daarvan maakt, net<br />

zoals vroeger, boerenkaas en andere<br />

zuivelproducten op hun boerderij. Op<br />

de monumentale boerderij van familie<br />

Van Veen bijvoorbeeld, aan de prachtige<br />

Weipoort, wordt heerlijke kaas gemaakt.<br />

Zij verkopen de leuke kaasjes in de<br />

vorm van een hart.<br />

In de zomermaanden verkopen zij ook<br />

de heerlijke specialiteit Nieuwe Zoeterwoudse<br />

Graskaas. Stap eens op de fiets<br />

en ga deze zomer eens langs.<br />

<strong>De</strong> Agrarische<br />

Natuurvereniging<br />

Wijk & Wouden<br />

<strong>De</strong> agrarische natuurvereniging Wijk &<br />

Wouden verenigt mensen die een warm<br />

hart toedragen aan natuur en landschap<br />

in het Land van Wijk en Wouden. Dit<br />

zijn de boeren die meedoen aan<br />

natuurbeheer en tal van andere natuurliefhebbers.<br />

Het bundelen van de<br />

krachten van deze twee, heeft grote<br />

voordelen voor het gebied.<br />

<strong>De</strong> verenigingsleden leren van elkaar<br />

hoe ze het beheer het beste kunnen<br />

aanpakken. Verder brengt het natuurlijk<br />

nieuwe contacten tussen stad en<br />

platteland en tussen boeren en burgers.


Ook u kunt het werk van de agrarische<br />

natuurvereniging steunen<br />

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer vergt veel inzet. Van<br />

boeren, maar ook van veel betrokken burgers. U kunt de<br />

agrarische natuurvereniging Wijk & Wouden helpen door lid of<br />

donateur te worden. Leden ontvangen het ledenblad met<br />

nieuws over het gebied en worden een paar keer per jaar<br />

uitgenodigd voor een leuke activiteit of excursie op de boerderij.<br />

Een jaarlidmaatschap kost 15 euro. Ook bedrijven kunnen<br />

bepaalde projecten van de vereniging sponsoren.<br />

Voor meer informatie kunt u contact<br />

opnemen met onze secretaris:<br />

John van Es<br />

Hobbemastraat 26,<br />

2391 XD Hazerswoude-dorp,<br />

tel:0172-586958.<br />

✁<br />

Bon voor 10% korting<br />

op alle kaassoorten bij:<br />

Kaasboerderij van Veen<br />

Weipoortseweg 72a<br />

2381 NG Zoeterwoude<br />

open van ma-za 11-17 uur<br />

Geldig tot 1 september 2005<br />

<strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> Nieuws pagina 15


<strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> Nieuws pagina 16<br />

Informatie<br />

Feest op het <strong>De</strong>kken<br />

"A sound of Respect"<br />

Vijf jaar geleden is het Steunpunt Zoetermeer Tegen Zinloos Geweld begonnen met<br />

activiteiten in Zoetermeer. Zij vertegenwoordigen daarmee de Landelijke Stichting Tegen<br />

Zinloos Geweld in Noordwijk en proberen steeds weer aan te geven dat zij Zinloos Geweld<br />

nooit als normaal zullen accepteren.<br />

In de afgelopen vijf jaar waren zij dan ook vaak actief op verschillende manieren o.a. met<br />

een informatiekraam op braderieën, op diverse scholen, zij organiseerden de Stille tocht<br />

voor Henny Borsje en hielden een Lawaaioptocht Tegen Zinloos Geweld.<br />

Op vrijdag 23 september a.s. bestaat het Steunpunt precies vijf jaar, dat willen zij niet<br />

vieren als een jubileum maar als een moment om bij stil te staan. Vijf jaar geleden maakten<br />

diverse Zoetermeerse koren de CD "Ideaal", waarvan de opbrengst ten bate kwam<br />

van de Landelijke Stichting Tegen Zinloos Geweld. Dat was de feitelijke, muzikale, start<br />

van het Steunpunt in Zoetermeer. Daarom is, na vijf jaar, een muziekavond, genaamd "A<br />

sound of Respect", een mooie gelegenheid om daarbij stil te staan. <strong>De</strong> zes koren die belangeloos<br />

aan deze avond zullen meewerken zijn: The Sprinters Singers, Mi Segua, F Majeur<br />

7, Enjoy, Incanto en Invasion. Het concert zal plaats vinden op vrijdagavond 23 september om<br />

20.00 uur in de Nicolaaskerk aan de Dorpsstraat in Zoetermeer. <strong>De</strong> toegangsprijs bedraagt<br />

2.50 euro per persoon, ten bate van de Landelijke Stichting Tegen Zinloos Geweld.<br />

U kunt kaarten bestellen voor deze avond op telefoon nummer 079-3429250 / 3213554.<br />

<strong>De</strong>ze avond kreeg de naam "A sound of Respect" omdat muziek mensen vaak dichter bij<br />

elkaar brengt en men zodoende wat meer Respect voor elkaar krijgt. Het Steunpunt<br />

Zoetermeer Tegen Zinloos Geweld wil u dan ook van harte uitnodigen voor deze muziekavond,<br />

zodat u kunt genieten van een grote variatie van muziek van de diverse koren.<br />

Met vriendelijke groet,<br />

Namens het Steunpunt Zoetermeer Tegen Zinloos Geweld<br />

Anton Bood<br />

079-3213554<br />

Zo had het moeten worden<br />

Na een lange periode van diverse<br />

werkzaamheden aan en bij de<br />

woningen, heeft het complex<br />

<strong>De</strong>kkenplan een nieuwe uitstraling<br />

gekregen.<br />

Niet alleen de uitgevoerde werkzaamheden<br />

verhogen het woongenot,<br />

ook de onlangs ingevoerde<br />

woonregels op de <strong>De</strong>kken hebben<br />

eraan bijgedragen om van het<br />

complex een prettige woonomgeving<br />

te maken.<br />

Alle reden voor ons om de bewoners uit<br />

te nodigen voor een buurtfeest op<br />

3 juni jl.<br />

Op het <strong>De</strong>k werden tenten opgebouwd,<br />

terrassen neergezet, barbecues geïnstalleerd,<br />

enz.<br />

Helaas, de weersverwachting was<br />

zodanig slecht, dat het niet verantwoord<br />

was het feest op de dekken door<br />

te laten gaan.<br />

Gezien de verwachtte windstoten (80 km<br />

per uur) was het risico dat de tenten de<br />

lucht in gingen te groot.<br />

Zo werd het


plan<br />

Daarom werd er besloten het feest te verplaatsen naar onder<br />

het dek. Gelukkig hadden we al snel een plek gevonden om de<br />

feestattributen neer te zetten.<br />

Met vereende krachten werd alles naar beneden gesjouwd en<br />

werd de garage omgetoverd tot een gezellig feestterrein.<br />

Het feest werd door zo’n 150 bewoners bezocht. Bij de diverse<br />

standjes waren drankjes, saté, worst, hamburger, hotdogs,<br />

poffertjes en pannenkoeken verkrijgbaar.<br />

ondanks de regen<br />

genoot jong en oud<br />

Tot slot kon een toetje gehaald worden bij de goochelende<br />

ijscoman.<br />

Alles werd opgevrolijkt door een muzikaal duo, dat aan tafel<br />

bij de mensen hun liederen lieten horen.<br />

<strong>De</strong> kinderen vermaakten zich op het springkussen (tussen de<br />

buien door) en in de feesterette en de jeugd kon zich uitleven<br />

op de mechanische stier.<br />

Gelukkig heeft het slechte weer de pret niet mogen drukken<br />

en kunnen we terugkijken op een geslaagd feest.<br />

van het feest<br />

<strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> Nieuws pagina 17


<strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> Nieuws pagina 18<br />

Vormvijvers<br />

Informatie<br />

Vijvers voor kleine en<br />

Kikkers, libelles en bloeiende waterlelies: een vijver brengt nog meer leven<br />

in de tuin. En je hoeft er helemaal niet zo’n grote tuin voor te hebben, want<br />

vijvers zijn er in alle maten, van heel groot tot piepklein.<br />

Vijvers zijn er in vele uitvoeringen.<br />

Voorgevormde vijvers van polyester en<br />

polyethyleen zijn eenvoudig te plaatsen.<br />

<strong>De</strong>ze vormvijvers zijn echter vaak niet<br />

zo diep, dus let daarop bij aankoop van<br />

de vijver in verband met het houden<br />

van vissen en het beplanten van de<br />

vijver. <strong>De</strong> vijvers hebben twee tot drie<br />

beplantingsniveaus. Door deze niveaus<br />

kunnen planten in verschillende waterdieptes<br />

geplant worden, want niet alle<br />

vijverplanten willen even diep in het<br />

water staan. Veel vormvijvers zijn voorzien<br />

van een biorand - waarin een laagje<br />

water blijft staan- en een speciale<br />

moeraszone. Dankzij deze randen en<br />

zones kan er een geleidelijke en<br />

natuurlijke overgang van nat naar<br />

droog worden gemaakt. Zo gaat de<br />

vijverbeplanting over in een moerasbeplanting<br />

en de moerasbeplanting in<br />

de oeverbeplanting. <strong>De</strong> zwarte rand<br />

kan eventueel weggewerkt worden met<br />

tegels, keien, beton, natuursteen of<br />

bijvoorbeeld een overstekende rand<br />

van hout. Er zijn ook vormvijvers met<br />

een rand die afgewerkt is met zand,<br />

wat een natuurlijker effect geeft.<br />

Enkele tips voor het<br />

aanleggen van een<br />

voorgevormde vijver:<br />

• Koop de vijver niet te klein. Boven de<br />

grond gezien lijkt de vijver groter<br />

dan straks ingegraven in de tuin.<br />

• Leg de vijver op de plaats waar hij<br />

moet komen en streep met een stok<br />

het model op de grond. Graaf het gat<br />

zo nauwkeurig mogelijk in de vorm<br />

van de vijver.<br />

• Controleer zorgvuldig met behulp<br />

van een lat die de hele vijver overspant,<br />

of de vijver goed waterpas ligt. Er is<br />

niets zo storend als een ‘scheve’<br />

waterspiegel.


grote tuinen<br />

• Vul de vijver met een laag water van ca. 20 cm. <strong>De</strong> vijver gaat<br />

zich dan vastdrukken in de grond. Controleer regelmatig<br />

met de waterpas.<br />

• Als de vijver goed ligt, vul dan de ruimte langs de buitenrand<br />

gelijkmatig op met zand. Stamp de rand aan of laat met<br />

behulp van de tuinslang het zand wat aanwellen.<br />

• Als de ruimte langs de rand voor 1/3 gevuld is, kan de vijver<br />

helemaal gevuld worden.<br />

Folievijver<br />

Een vijver op basis van vijverfolie kan aangelegd worden in de<br />

vorm en maat naar eigen wens. Folie is er in verschillende<br />

maten en soorten. Het is altijd raadzaam om steentjes,<br />

plantenwortels en andere scherpe dingen te verwijderen vóór<br />

het aanbrengen van de folie. Breng tijdens het graven van de<br />

vijver meteen een paar beplantingsniveaus aan, zodat veel<br />

verschillende waterplanten straks een plaats in de vijver<br />

kunnen krijgen.<br />

Enkele tips voor het aanleggen<br />

van een vijver met vijverfolie:<br />

• Ga, om de afmeting van de benodigde folie te bepalen, als<br />

volgt te werk: neem de lengte van de aan te leggen vijver, tel<br />

daar 2 maal de diepte bij op plus nog 50 cm extra om de<br />

rand goed af te kunnen werken. Voor het bepalen van de<br />

breedte geldt hetzelfde.<br />

• Maak de vijver minstens 80 cm diep, om de vissen en waterplanten<br />

een goede overwinteringsplaats te bieden.<br />

• Als de gewenste vorm is uitgegraven, klop dan de randen<br />

stevig aan en verwijder scherpe voorwerpen als takjes,<br />

steentjes e.d.<br />

• Maak de wanden niet steiler dan 45 graden. <strong>De</strong> randen kunnen<br />

afgewerkt worden met siertegels, flagstones of keien,<br />

gecombineerd met kruipende vaste planten.<br />

Vissen, waterplanten en een goede pomp<br />

Om vissen uit te zetten in de vijver is het belangrijk dat een<br />

deel van de vijver minstens 60 cm diep is. Voor het houden van<br />

koikarpers moet de vijver veel dieper zijn. Een goede vijverpomp<br />

met filter levert een belangrijke bijdrage aan een<br />

gezond leven in de vijver.<br />

<strong>De</strong> pomp zorgt ervoor dat het water blijft circuleren en dat de<br />

kleinste vuildeeltjes uit het water gezeefd worden.<br />

Ypsilon, wonen voor jongeren in Oosterheem<br />

Enige tijd geleden heeft <strong>De</strong> <strong>Goede</strong><br />

<strong>Woning</strong> een prijsvraag uitgeschreven<br />

voor een passende naam voor haar wooncomplex<br />

in Oosterheem. Zo heeft de jury<br />

diverse originele namen ontvangen<br />

waaruit een keuze moest worden<br />

gemaakt. <strong>De</strong> naam Ypsilon vond ze het<br />

meest aansprekend. Ypsilon is de eerste<br />

letter van het woord Young en de<br />

architect heeft de kolom op de hoek van<br />

het gebouw daarom die vorm gegeven.<br />

<strong>De</strong> winnares van deze prijsvraag is<br />

Manuela Smeijers , bewoonster van het<br />

portiek van de Stichting Droomland. Op<br />

16 juni heeft zij de prijs in ontvangst<br />

genomen.<br />

<strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> Nieuws pagina 19


<strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> Nieuws pagina 20<br />

Het interieur van de woning verfraaien, wie<br />

doet dat niet van tijd tot tijd? Sommige klussen,<br />

zoals witten, behangen en schilderen, keren<br />

regelmatig terug. Andere werkzaamheden zijn<br />

bedoeld om langer plezier van te hebben. <strong>De</strong>nk<br />

bijvoorbeeld aan het betegelen van wanden en het<br />

leggen van een tegelvloer. Over zulke duurzame<br />

verfraaiingen vertelt deze kluswijzer u meer.<br />

Wandtegels<br />

<strong>De</strong> meest voor de hand liggende plaatsen voor<br />

wandtegels zijn badkamer, keuken en toilet. Voor<br />

elke toepassing verkopen bouwmarkten en speciaalzaken<br />

tegels in talloze kleuren en decoraties,<br />

variërend in dikte en afmetingen.<br />

U kunt ze recht onder elkaar aanbrengen, in een<br />

verspringend patroon, met een bijpassende sierstrook<br />

of met hier en daar een afwijkende tegel<br />

als speelse onderbreking. Meet om te beginnen<br />

nauwkeurig de oppervlakte die u wilt betegelen<br />

en bereken het aantal benodigde tegels per -<br />

vierkante meter.<br />

Neem de hoeveelheid ruim in verband met breuken<br />

snijverlies en let op dat elke verpakking een<br />

gelijk tintnummer heeft. Voor de voegdikte kunt u<br />

kiezen uit voegkruisjes van 2, 3 of 4 mm. Voor<br />

<strong>De</strong> kluswijzers serie > 01 Zelf uw wanden<br />

verfraaien > 02 Zelf parket, wandafwerking<br />

en plafond aanbrengen > 03 Zelf elektriciteit<br />

aanleggen > 04 Zelf uw woning beveiligen ><br />

05 Zelf een keuken plaatsen > 06 Zelf sanitair<br />

installeren > 07 Zelf een scheidingswand<br />

plaatsen > 08 Zelf een deur plaatsen ><br />

09 Zelf een tuinafscheiding maken > 10 Zelf<br />

een dakraam plaatsen > 11 Zelf wand- en<br />

vloertegels aanbrengen > 12 Zelf uw centrale<br />

verwarming uitbreiden > 13 Zelf isolatie aanbrengen<br />

> 14 Zelf aanbrengen van ventilatie.<br />

uitwendige hoeken bestaan er tegels met mee<br />

geglazuurde zijkanten of u kunt speciale tegelhoekprofielen<br />

toepassen.<br />

Het benodigde gereedschap<br />

Bij het betegelen van een wand zijn de volgende<br />

gereedschappen nodig: rolmaat, waterpas,<br />

stellatten, tegelsnijder, boormachine, draadzaag,<br />

punthamertje, tegeltang, lijmkam en harde<br />

spons.<br />

<strong>De</strong> voorbereidingen<br />

❍ Zorg voor een vlakke, schone, droge ondergrond.<br />

❍ Repareer scheuren en gaten met een vulmiddel.<br />

❍ Op hout, spaanplaat of een te zachte of een te<br />

erg beschadigde pleisterlaag kunt u beter<br />

eerst gipsplaten aanbrengen, die u behandelt<br />

met een voorstrijkmiddel. Verf en betonemail<br />

maakt u vlak door er met een ruwe baksteen<br />

over te wrijven. Dient een oude tegellaag als<br />

ondergrond, gebruik dan een speciale pastalijm<br />

en laat de nieuwe voegen op een andere<br />

plaats komen dan de oude.<br />

❍ <strong>De</strong> positie van de eerste tegels bepaalt u met<br />

startlatten.<br />

Contact opnemen<br />

<strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> helpt u graag bij het klussen in uw woning. Vandaar dat wij een aantal veel voorkomende<br />

klussen uitgebreid met u behandelen in de kluswijzers.<br />

Meer weten? Neemt u dan gerust contact op met ons team Woonservice op telefoonnummer: 079 343 80 00.<br />

Zij helpen u dan graag verder.<br />

Informatie<br />

Kluswijzer 11<br />

Zelf wand- en<br />

❍ Maak eerst een hoogteverdeling. Meet de<br />

hoogte van de opstaande tegels plus<br />

voeg, zodat u altijd met de gesneden tegel<br />

op de vloer begint. Bevestig op dat niveau<br />

een zuiver horizontale lat en maak hierop<br />

uw verdeling. Begin met verdelen altijd<br />

vanuit het midden en houd rekening met<br />

raam- en deurkozijnen.<br />

❍ Leg voor de wand een rij tegels neer, inclusief<br />

voegkruisjes, zodanig dat aan beide<br />

zijden dezelfde maat van ten minste een<br />

halve tegel overblijft. Smokkel zo nodig<br />

iets met de voegdikte.<br />

<strong>De</strong> tegels aanbrengen<br />

❍ Maak de tegellijm aan volgens de<br />

gebruiksaanwijzing.<br />

❍ U strijkt met een lijmkam de lijm op de<br />

muur, nooit meer dan een vierkante meter<br />

per keer in een 3 mm dikke laag.<br />

❍ Vanuit de hoek links- of rechtsonder<br />

brengt u rij voor rij de tegels met tussenliggende<br />

voegkruisjes aan. Neem tegels<br />

afwisselend uit verschillende verpakkingen<br />

voor een mooie kleurstructuur.<br />

❍ Controleer na elke laag of u exact recht<br />

blijft. Als de lijm hard is, verwijdert u de<br />

latten.<br />

❍ Snij de pastegels op maat en plak ze gelijk<br />

mee. Kras ze hiervoor in met een tegelsnijder<br />

of kraspen, leg ze over een dun latje en<br />

breek ze voorzichtig door. Smalle randjes<br />

breekt u na het insnijden af met een tegeltang.<br />

❍ Betegel vervolgens de muur af en verwijder<br />

lijmresten.<br />

❍ Overigens maakt u uitsparingen voor<br />

leidingen en kranen met een boor en een<br />

hamer of zaag. Teken het gat af en boor<br />

rondom kleine gaatjes. Tik het rondje eruit<br />

met een punthamer en werk het gat bij<br />

met een tegeltang. Of boor binnen de lijn<br />

een groter gat en steek hierdoor een<br />

draadzaag en zaag het rondje uit. Een<br />

decoupeerzaag met een keramiekzaagje<br />

is minder geschikt.<br />

❍ Afvoegen als het geheel klaar is. Wrijf de<br />

speciale specie diagonaal in de voegen.<br />

Trek de voegen na met een stukje elektri-


vloertegels aanbrengen<br />

citeitsbuis voor een strak resultaat.<br />

❍ Verwijder na een korte droogtijd de overtollige<br />

specie met schoon water. Laat de voegen<br />

vooral in natte ruimten in de hoeken open en<br />

werk deze, later na droging van de voegspecie,<br />

af met siliconenkit. Uiteraard nadat de hoeken<br />

zeer goed droog, stof- en vetvrij zijn gemaakt!<br />

Vloertegels<br />

Vloertegels leggen vertoont grote overeenkomsten<br />

met wandtegels. <strong>De</strong> meest gebruikte tegels zijn<br />

echter dikker en hebben een hardere en sterkere<br />

glazuurlaag. Keramische tegels zijn verdeeld in<br />

vier slijtgroepen. Groep 1 is bijvoorbeeld geschikt<br />

voor badkamers en groep 3 voor kamers en keukens.<br />

Op een glad afgewerkte vloer kunt u lijmen. Maar<br />

bestaat de ondergrond uit ruwe beton of variëren<br />

de tegels in dikte, kies dan de mortelmethode.<br />

Het benodigde gereedschap<br />

<strong>De</strong> volgende gereedschappen zijn nodig: rolmaat,<br />

waterpas, winkelhaak, elastische draad, tegelsnijder<br />

of haakse slijptol, lijmkam, rubberen<br />

hamer, emmer, kuip, vloerwisser en harde spons.<br />

<strong>De</strong> voorbereidingen<br />

❍ Zorg voor een vlakke, schone, droge ondergrond.<br />

Nieuwe betonnen vloeren moeten<br />

eerst vier maanden drogen.<br />

❍ In de badkamer is een extra waterdichte laag<br />

en kimband nodig bij de aansluitingen met het<br />

opgaande werk.<br />

❍ Behandel stenen vloeren met een voorstrijkmiddel.<br />

❍ Bij het bepalen van de tegelindeling gaat u uit<br />

van het hart van de ruimte.<br />

❍ Trek vanuit het midden van de wand een lijn<br />

naar de tegenoverliggende wand. Begin altijd<br />

met de verdeling in de lengterichting. Leg hierlangs<br />

een zuiver rechte lat en maak hierop een<br />

verdeling inclusief voegafstanden (3 à 5 mm).<br />

Zorg dat u aan beide kanten uitkomt op minimaal<br />

een halve pastegel of groter.<br />

❍ Leg de pastegel gelijk neer, zodat u later niet<br />

over de gelegde vloer hoeft te lopen.<br />

<strong>De</strong> vloertegels aanbrengen<br />

❍ Maak de tegellijm aan volgens de gebruiksaanwijzing.<br />

❍ U strijkt met een lijmkam de lijm op de vloer,<br />

een vierkante meter per keer in een 3 cm dikke<br />

laag. Begin in een hoek met de pastegel en<br />

druk iedere tegel licht vast. Het is makkelijker<br />

om een rei te gebruiken, die gelijk ligt aan de<br />

gespannen draad. Leg de tegels tegen deze rei<br />

aan.<br />

❍ Meet bij elke rij of u recht blijft aan de draad<br />

en controleer met een rei over de hele lengte<br />

of alle tegels in hetzelfde vlak liggen.<br />

❍ Tegels in een bed van zand en cement leggen<br />

is een stuk moeilijker.<br />

❍ Bevochtig de ondervloer met water, vermengd<br />

met een hechtmiddel.<br />

❍ Maak de mortel volgens de gebruiksaanwijzing.<br />

Plaats op de vloergeleiders, drie kaarsrechte,<br />

ongeveer 10 mm dikke latten die u<br />

evenwijdig op 1 meter van elkaar vastdrukt in<br />

een morteldammetje. Controleer met rei en<br />

waterpas of ze zuiver horizontaal en even<br />

hoog liggen. Bij een badkamer moet de vloer<br />

afwaterend liggen naar de afvoer.<br />

❍ Breng specielaag aan tussen de geleiders, ten<br />

hoogste 2 m2 per keer, en strijk de substantie<br />

glad door de rei schuivend over de geleiders<br />

naar u toe te halen.<br />

❍ Haal de geleiders weg en vul ook de groeven<br />

met specie. Strooi cementpoeder op de plaats<br />

van de eerste twee (kant)tegels en bevochtig<br />

de specie. Plaats de tegels en druk ze licht<br />

aan. Controleer of beide op gelijke hoogte<br />

liggen door de afstand met een rei te overbruggen<br />

en hierop een waterpas te leggen.<br />

❍ Plaats dan de tussenliggende tegels en werk<br />

vervolgens rij voor rij af.<br />

❍ Plaats meteen de passtukken, want u mag<br />

twee dagen niet op de vloer lopen.<br />

❍ Maak ze op maat met een slijptol of tegelsnijder.<br />

❍ Afvoegen doet u met een dunne voegspecie in<br />

de juiste kleur. U verdeelt die met een wisser<br />

tussen de voegen.<br />

❍ Laat de voegspecie een half uur opstijven en<br />

verwijder resten met een harde spons en<br />

water.<br />

❍ Poets het geheel op met een droge doek.<br />

Bewoners<br />

commissies<br />

<strong>De</strong> Hoge AcaciAbeel<br />

M. J. Vogel<br />

Abeelzoom 52<br />

2719 GT Zoetermeer<br />

Camee<br />

C. Griethuizen<br />

Camee 154<br />

2719 RL Zoetermeer<br />

<strong>De</strong>kkenplan<br />

A.J. van der Stokker<br />

Gershwinrode 19<br />

2717 EH Zoetermeer<br />

Jagersbos<br />

R.A. Beekhuizen<br />

Jagersbos 52<br />

2716 JC Zoetermeer<br />

Meer Inzicht<br />

H. Harteveld<br />

Paasberg 62<br />

2716 GM Zoetermeer<br />

Laveibos<br />

R. Kuik<br />

Laveibos 102<br />

2715 RG Zoetermeer<br />

Dionyx<br />

J.J. Hugens<br />

Diamant 73<br />

2719 RZ Zoetermeer<br />

55 Oosterheem<br />

R.J.M. Baart<br />

Poortugaalstraat 262<br />

2729 HL Zoetermeer<br />

84 Rokkeveen<br />

G.J.J. Meere<br />

Katinkagang 21<br />

2719 CB Zoetermeer<br />

44 Rokkeveen<br />

A.C.F. van Soldt<br />

Blauwsparzoom 5<br />

2719 GR Zoetermeer<br />

Savelsbos<br />

R. Visscher<br />

Savelsbos 103<br />

2716 HE Zoetermeer<br />

Tempelberg<br />

R. de Jong<br />

Tempelberg 124<br />

2716 LG Zoetermeer<br />

<strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong> Nieuws pagina 21


juni<br />

2005<br />

<strong>De</strong> <strong>Goede</strong> <strong>Woning</strong><br />

Bezoekadres<br />

Storkstraat 6<br />

2722 NN Zoetermeer<br />

Openingstijden kantoor<br />

maandag t/m donderdag van 08.00 tot 16.30 uur.<br />

vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur.<br />

Postadres<br />

Postbus 11<br />

2700 AA Zoetermeer<br />

T 079 343 80 00<br />

F 079 331 14 38<br />

E woonservice@dgw.nl<br />

I www.dgw.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!