Views
4 years ago

Omzendbrief met betrekking tot de fytosanitaire ... - Favv

Omzendbrief met betrekking tot de fytosanitaire ... - Favv

ISPM-norm 15 :

ISPM-norm 15 : International Standard on Phytosanitary Measures 15 : Guidelines for regulating wood packaging material in international trade PCE : Provinciale Controle - Eenheid KB 10/08/2005 : Koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen KB 10/11/2005 : Koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende de retributies bedoeld in artikel 5 van de wet van 9 december 2004 met betrekking tot de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 5. Fytosanitaire invoercontrole van houten verpakkingsmateriaal in zendingen van steenproducten met de GN-codes 2514, 2515, 2516, 6801 en 6802 van oorsprong uit China 5.1. EU-invoervereisten voor houten verpakkingsmateriaal dat in de internationale handel gebruikt wordt Houten verpakkingsmateriaal en stuwhout wordt internationaal erkend als een hoog risico voor de insleep van schadelijke organismen die onze tuinbouw- en bosbouwteelten, maar ook onze natuur kunnen beschadigen. Een voorbeeld daarvan is Anoplophora glabripennis, de Aziatische boktor (Asian longhorned beetle, ALB). Deze kevers kunnen een groot aantal loofboomsoorten en struiken aantasten en hun dood veroorzaken. De uitroeiing van besmettingshaarden is een zeer dure aangelegenheid omdat aangetaste en vermoedelijk aangetaste bomen geveld en ter plaatse vernietigd moeten worden. Om die reden legt de EU op dat houten verpakkingsmateriaal (en stuwhout), gebruikt voor het vervoer van allerhande voorwerpen, met uitzondering van ruwhout met een dikte van ten hoogste 6 mm en verwerkt hout waarvan bij de productie gebruik is gemaakt van lijm, warmte of een combinatie daarvan, bij invoer uit derde landen, behalve Zwitserland, vrij is van schors en voorzien van een merkteken dat garandeert dat het een behandeling overeenkomstig de ISPM-norm 15 (warmtebehandeling of fumigatie met methylbromide) heeft ondergaan (KB 10/08/2005, bijlage IV, deel A, rubriek I, punten 2 en 8). 5.2. Verscherpt toezicht op houten verpakkingsmateriaal in zendingen van steenproducten met de GN-codes 2514, 2515, 2516,6801 en 6802 van oorsprong uit China De afgelopen jaren werd Anoplophora glabripennis herhaaldelijk onderschept in houten verpakkingsmateriaal van zendingen met bepaalde steenproducten van oorsprong uit China. Verschillende uitbraken van dit organisme in EU-lidstaten (Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland en het Verenigd Koninkrijk) konden eveneens met de invoer van deze producten in verband worden gebracht. Daarom worden van 1 april 2013 tot 31 maart 2015 in alle EU-lidstaten verscherpte fytosanitaire invoercontroles ingesteld op houten verpakkingsmateriaal van zendingen steenproducten met GN-codes 2514, 2515, 2516, 6801 en 6802 van oorsprong uit China. De omschrijving van deze GN-codes alsook de toegepaste inspectiefrequenties zijn vermeld in bijlage 1. Alle betrokken operatoren (invoerders, douaneagenten, …) worden verzocht aan te dringen bij hun leveranciers in China dat het houten verpakkingsmateriaal aan de EU-invoereisen voldoet zodat de invoercontrole vlot kan verlopen. 5.3. Verplichte aanmelding bij het FAVV van zendingen met de betreffende steenproducten Zendingen met de betreffende steenproducten zullen door de douanediensten enkel voor een douaneregeling (in het vrij verkeer brengen, actieve veredeling, tijdelijke invoer, passieve veredeling, behandeling onder douanetoezicht) toegelaten worden na voorlegging van het bewijs van een door het FAVV verrichte fytosanitaire controle.

De invoerder, of zijn gemachtigde, dient hiertoe elke zending met de betreffende steenproducten aan te melden bij de diensten van het FAVV op de plaats van binnenkomst (zie : www.favv.be > beroepssectoren > invoer derde landen > plantaardige producten > gegevens van de grensinspectieposten (G.I.P)) van zodra hij op de hoogte is van hun aankomst en, tenminste, 24 uur vóór de aankomst. Hij verstrekt het FAVV de juiste gegevens van de zending door middel van een gedeeltelijk ingevuld fytosanitair vervoersdocument (zie bijlage 2). Blanco exemplaren kunnen aangevraagd worden bij de PCE van de provincie waar de aanvrager gevestigd is (zie http://www.favv-afsca.fgov.be/pce/). Voor de aanmelding van een zending met betreffende steenproducten worden de rubrieken 3, 4, 5.1 en, in voorkomend geval, 6A van het fytosanitair vervoersdocument door de aanvrager ingevuld in machineschrift of handgeschreven drukletters. In vak 3 dient de referentie naar de fytosanitaire documentatie niet ingevuld te worden, gezien deze zendingen niet van een fytosanitair certificaat vergezeld zijn. Vak 6A dient enkel ingevuld te worden om te vragen de fytosanitaire controle op een erkende inspectieplaats (zie verder punt 5.6 en 5.7) (en niet op de plaats van binnenkomst) te verrichten. 5.4. Door het FAVV verrichte fytosanitaire controles op zendingen met de betreffende steenproducten De regel is dat de door het FAVV verrichte fytosanitaire controles plaats vinden op de eerste plaats van binnenkomst, zijnde de grensinspectiepost (adressen zie : www.favv.be > beroepssectoren > invoer derde landen > plantaardige producten > gegevens van de grensinspectieposten (G.I.P)). De invoerder, of zijn gemachtigde, dient ervoor te zorgen dat het verpakkingshout in de zending toegankelijk is voor visuele controle van op de begane grond, en waar nodig in te staan voor het uitladen van de containers. Het is ook mogelijk om de fytosanitaire controle te laten verrichten op een plaats van bestemming (bijv. het bedrijf van de invoerder) op voorwaarde dat dit een door het FAVV erkende inspectieplaats is (zie punt 5.6) en dat de zending afzonderlijk opgeslagen is op zodanige wijze dat ze op elk ogenblik vóór het uitvoeren van de fytosanitaire controle identificeerbaar en traceerbaar is. In dit geval mag de zending enkel onder extern communautair douanevervoer naar de erkende inspectieplaats gebracht worden. De verantwoordelijke voor de zending dient er bovendien voor te zorgen dat het verpakkingshout toegankelijk is voor een visuele controle van op de begane grond. De fytosanitaire controle bestaat uit het verifiëren van de naleving van de EU-invoervereisten, met name de aanwezigheid van een correct ISPM-15 merkteken en de afwezigheid van schors of van (symptomen van) levende schadelijke organismen, in het bijzonder Anoplophora glabripennis. Enkel na de fytosanitaire controle kan een andere douaneregeling aan de goederen gegeven worden. 5.5. Mededeling van het resultaat van de fytosanitaire controle en maatregelen in geval van non-conformiteit Nadat de fytosanitaire controle met gunstig resultaat is afgerond, vult de FAVV-agent de vakken 7, 8, 9 en 10 van het fytosanitair vervoersdocument verder aan. Omdat de betreffende steenproducten niet systematisch geïnspecteerd dienen te worden, kan de fytosanitaire vrijgave ook volgen zonder inspectie. In dat geval vult de FAVV-agent enkel de vakken 7 en 10 van het fytosanitair vervoersdocument verder aan. Indien in vak 10 “vrijgegeven” is aangeduid, geldt het fytosanitair vervoersdocument als vrijgavebewijs voor de douanediensten. Bij vaststelling van non-conformiteiten (o.a. afwezigheid van het ISPM-15 merkteken of (symptomen van) levende schadelijke organismen) tijdens de fytosanitaire controle, worden officiële maatregelen opgelegd ten aanzien van het houten verpakkingsmateriaal in de betrokken zending. In dat geval wordt in vak 10 van het fytosanitair vervoersdocument “officiële maatregel” aangeduid. Dit betekent dat het houten verpakkingsmateriaal uit de zending verwijderd dient te worden en vernietigd door verbranding in een daartoe erkende inrichting. Het vervoer van het materiaal naar die inrichting dient onder gesloten omstandigheden te gebeuren. De invoerder kan de betreffende steenproducten herladen in ander conform verpakkingsmateriaal en erover beschikken.

van de inspecteur en controleur - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Informatiebrochure voor het Offerfeest - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Prioriteiten - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Beknopte versie - Favv
Deel LNE-MI - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Brochure Horeca - Favv
Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de voorafgaande ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de toepassing van het ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot meststoffen ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de ADH-waarden - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de fytosanitaire maatregelen ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de invoermachtigingen voor ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot het handelsdocument voor ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de voorafgaande ... - FAVV
Omzendbrief met betrekking tot de grensbeweiding met ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot meststoffen ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de toiletruimten in de ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de implementatie van de wet ... - FAVV