Views
5 years ago

Omzendbrief met betrekking tot de fytosanitaire ... - Favv

Omzendbrief met betrekking tot de fytosanitaire ... - Favv

5.6. Aanvraagprocedure

5.6. Aanvraagprocedure en erkenningsvoorwaarden voor een erkende inspectieplaats Om als inspectieplaats erkend te kunnen worden, dient aan de volgende voorwaarden voldaan te zijn : de ruimtes waar de fytosanitaire controles zullen worden verricht, zijn voorzien van adequate verlichting, de inspectieplaats staat onder douanetoezicht. Een aanvraag tot erkenning dient, aan de hand van het modelformulier op onze website (http://www.favvafsca.fgov.be/erkenningen/modelaanvraagformulier.asp), per brief, fax of via elektronische weg ingediend te worden bij het hoofd van de PCE waar de inspectieplaats gevestigd is. In dit geval is de Plaatscode = PL47 (Groothandelaar), de Activiteitcode = AC117 (Fytosanitaire controles bij invoer) en de Productcode = PR126 (Product niet gespecifieerd). De aanvraag moet vergezeld zijn van een technisch dossier met de volgende gegevens : naam en adresgegevens van de aanvrager (naam verantwoordelijke, en indien van toepassing, de firmanaam), adresgegevens van de voorgestelde inspectieplaats, aard en hoeveelheid van de producten die vermoedelijk zullen ingevoerd worden en waarvoor een aanvraag tot inspectie zal worden ingediend (steenproducten uit China), een plan en beschrijving van de ruimtes waarop de aanvraag betrekking heeft, bewijs dat de voorgestelde inspectieplaats onder douanetoezicht staat. Na ontvangst van de aanvraag voert de PCE een administratief onderzoek uit naar de volledigheid van het ingediende dossier en een technisch onderzoek ter plaatse. Wanneer het onderzoek met gunstig gevolg wordt afgerond, ontvangt de betrokkene een erkenningsnummer en komt hij in aanmerking om aldaar de fytosanitaire controle te laten uitvoeren. Voor elke erkenningsaanvraag worden administratiekosten en kosten voor het onderzoek ter plaatse aangerekend overeenkomstig de tarieven opgenomen in bijlage 3 van het KB van 10/11/2005. 5.7. Verleggen van de fytosanitaire controle van België naar een erkende inspectieplaats (bestemming) in een andere lidstaat Zendingen die aankomen in België, maar bestemd zijn voor een andere lidstaat, kunnen geïnspecteerd worden in een erkende inspectieplaats in die lidstaat op voorwaarde dat het FAVV met die lidstaat een overeenkomst heeft gesloten en de inspectieplaats voorkomt op een officiële lijst. Deze mogelijkheid bestaat voor zendingen met bestemming Nederland, Frankrijk, Duitsland, Denemarken, Hongarije en Litouwen. Deze zendingen mogen enkel onder extern communautair douanevervoer naar de erkende inspectieplaats worden gebracht. 5.8. Zendingen die binnenkomen via een andere lidstaat en bestemd zijn voor een erkende inspectieplaats in België Zendingen die aankomen in een andere lidstaat, maar bestemd zijn voor een erkende inspectieplaats in België, dienen met een fytosanitair vervoersdocument aangemeld te worden in de PCE (zie http://www.favvafsca.fgov.be/pce/) van de provincie waar het betrokken bedrijf gevestigd is. Dit kan enkel indien België een overeenkomst heeft afgesloten met de lidstaat van binnenkomst, dit is het geval met Nederland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Hongarije en Litouwen. 5.9. Kosten verbonden aan de fytosanitaire controles Het FAVV zal voor het verrichten van de fytosanitaire controles retributies aanrekenen overeenkomstig de tarieven opgenomen in het KB 10/11/2005, punten a), b) en c) van bijlage 1, I. Meer informatie over de retributies van het FAVV is beschikbaar op http://www.favv-afsca.fgov.be/financiering/retributies/.

Bij vrijgave van een zending zonder fysicke controle rekent het FAVV enkel een documentencontrole aan overeenkomstig het tarief opgenomen in het KB 10/11/2005, punt a) van bijlage 1, I. De aanvragers van fytosanitaire controles ontvangen maandelijks een factuur voor de door het FAVV geleverde prestaties. 6. Bijlagen Bijlage 1. Betreffende steenproducten en hun inspectiefrequentie Bijlage 2: Fytosanitair vervoersdocument 7. Overzicht van de revisies Overzicht van de revisies van de omzendbrief Versie Van toepassing vanaf Reden en omvang van de revisie 1.0 01/04/2013 -

Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Brochure Horeca - Favv
Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is ... - Favv
Informatiebrochure voor het Offerfeest - Favv
van de inspecteur en controleur - Favv
Businessplan 2005-2008 - Favv
Prioriteiten - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Beknopte versie - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Deel LNE-MI - Favv
en risicoanalyse volgens de codex alimentarius - Favv
Toepassing van risico-evaluatie in de voedselketen - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de toepassing van het ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de ADH-waarden - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de fytosanitaire maatregelen ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot meststoffen ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de grensbeweiding met ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot meststoffen ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de invoermachtigingen voor ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot het handelsdocument voor ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de voorafgaande ... - FAVV
Omzendbrief met betrekking tot de voorafgaande ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de productiedatum en datum ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de ADH-waarden - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de certificatie van ... - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de toiletruimten in de ... - Favv