Views
4 years ago

DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv

DIEREN / SPERMA / EMBRYO'S - Favv

Federaal Agentschap voor

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, FAVV – Instructiebundel voor de export van 02/09/2004 vallen op een lijst vermeld zijn. Inrichtingen die producten zonder producten van dierlijke oorsprong exporteren moeten dus niet op een lijst staan. Bijlage 4 van Besluit 830 omvat voor bepaalde producten bestemd voor diervoeding een versoepeling m.b.t. de vereiste van opname van de productie-inrichting op een bedrijvenlijst. Volgens informatie beschikbaar op de website van Rosselkhoznadzor (http://www.fsvps.ru/fsvps/news/5146.html?_language=en) is de invoer van producten van bedrijven die voorheen geen producten leverden (en die dus niet opgenomen zijn op de bedrijvenlijst) echter slechts mogelijk na een audit van het nationaal controlesysteem. Gezien de informatie vermeld op de website van Rosselkhoznadzor zal het FAVV, indien een productie-inrichting een aanvraag indient voor opname op de bedrijvenlijst voor diervoeders waarvoor volgens bijlage 4 van Besluit 830 geen opname op de bedrijvenlijst meer vereist is, deze aanvraag alsnog behandelen volgens de bepalingen opgenomen in deze instructiebundel. Alle voorwaarden in verband met de lijsten voor de export naar KZ zijn dezelfde als deze die gelden voor de RU, met uitzondering dat alleen de inrichtingen die producten exporteren die onder het Memorandum vallen op een lijst moeten staan. Er wordt dan ook verwezen naar de specifieke instructiebundel voor de RU. 1.2.1 Voorwaarden om op de lijst voor KZ te worden vermeld of de vermelding te behouden 1.2.1.1 Algemene voorwaarden Een inrichting die voor het eerst op de lijst voor de export van diervoeders wil worden vermeld of zijn vermelding wil behouden moet zich schikken naar de specifieke eisen die voorkomen in de instructiebundel RU en daarbij rekening houden met de overgangsbepalingen. 1.2.1.2 Overgangsbepalingen Bij wijze van overgangsmaatregel moeten alle inrichtingen die specifiek historische exporteurs naar KZ zijn en niet voorkomen op de huidige Russische lijst, het FAVV hiervan zo snel mogelijk in kennis stellen. Het FAVV zal aan de Kazachse autoriteiten de producerende inrichtingen doorgeven die kunnen bewijzen dat zij als exporteur actief waren tussen 01/01/2009 en 31/03/2011, door het voorleggen van een kopie van een afgeleverd certificaat. Gesloten lijsten van de inrichtingen geldig voor de RU zijn ook geldig voor KZ. Inrichtingen die voorkomen op de Russische lijst moeten dus geen aanvraag indienen om opgenomen te worden voor de export naar Kazachstan. Bij wijze van overgangsmaatregel moeten alle inrichtingen die historische exporteurs zijn niet beschikken over een gevalideerd/gecertificeerd autocontrole systeem vóór 31/12/2011. Voor inrichtingen die petfood naar KZ exporteren moet de aanvraag om validatie van het autocontrole systeem zijn ingediend vóór 01/07/2011 met de toezegging om hierover te beschikken vóór 31/12/2011. 1.3 Certificering Alle voorwaarden met betrekking tot de certificering voor KZ op basis van de geharmoniseerde certificaten (punt 2.1. en 2.2.) zijn dezelfde als deze die gelden voor de RU. Er wordt dan ook verwezen naar de specifieke instructiebundel voor de RU. 2. CERTIFICATEN 2.1 Certificaten die vallen onder het veterinair memorandum tussen de EU en de Russische Federatie Met ingang van Sinds 04/04/2011 moeten alle producten die vallen onder een bilateraal akkoord in het kader van het veterinair memorandum tussen de RU en de EU bij de uitvoer voorzien zijn van een certificaat waarvan de voorwaarden voor afgifte voor KZ dezelfde zijn RI.PFF.KZ.03 03/2013 2/5

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, FAVV – Instructiebundel voor de export als deze die gelden voor de RU. Er wordt dan ook verwezen naar de specifieke instructiebundel voor RU. Dit akkoord betreft de volgende certificaten : • Gezondheidscertificaat voor de export van diervoeders en additieven van dierlijke oorsprong van de EU naar de Russische Federatie, EX.PFF.RU.01.01 • Gezondheidscertificaat voor de export van vismeel van de EU naar de Russische Federatie, EX.PFF.RU.02.01 • Veterinair certificaat voor de export van petfood van dierlijke oorsprong in blik van de EU naar de Russische Federatie, EX.PFF.RU.03.01 • Veterinair certificaat voor de export van droog/ niet-ingeblikt petfood van dierlijke oorsprong van de EU naar de Russische Federatie, EX.PFF.RU.04.01. Er bestaan bijzondere instructies voor de export van producten die door deze certificaten zijn gedekt. Er wordt dan ook verwezen naar de specifieke instructiebundel voor de RU. De modellen van certificaten voor de RU die gelden voor KZ zullen, wanneer ze zijn afgegeven, alleen hierdoor verschillen dat de ontvanger zijn adres heeft in KZ. 2.2 Geharmoniseerde certificaten op basis van een akkoord tussen de EU en de Douane-unie Geleidelijk aan worden modellen van certificaten uitgewerkt en overeengekomen tussen de EU en de Douane-unie. Volgend model van certificaat werd reeds overeengekomen: • “Veterinair certificaat voor de uitvoer vanuit de EU naar de Douane-unie van grondstoffen van dierlijke oorsprong bestemd voor de vervaardiging van voeder voor niet-voedselproducerende dieren (voeder voor gezelschapsdieren) en voeder voor pelsdieren”, EX.PFF.C-U.01.01 Voor dit certificaat is er geen enkele aanvraag en dus is het in België niet in gebruik. Als een operator daar commercieel belang bij heeft, kan hij bij zijn Provinciale Controle Eenheid een aanvraag indienen. 2.3 Modellen van certificaten zoals vastgelegd door Besluit 607 van 7 april 2011 van de Commissie van de Douane-Unie • “Veterinair certificaat voor naar de Douane-unie uitgevoerd diervoeder van plantaardige oorsprong”, EX.PFF.C-U.02.01 Vanaf 2 april 2013 zal dit model van certificaat gebruikt worden voor de uitvoer vanuit België naar KZ van diervoeders zonder enig product van dierlijke oorsprong. Dit certificaat stelt specifiek in punt 4.2: « Het diervoeder bevat geen graan met symptomen van fusariumrot op meer dan 1% van het gewicht van het graan, bevat geen zware metalen, mycotoxinen of pesticiden in een hoeveelheid van meer dan de vastgelegde norm en de totale beta-activiteit overschrijdt de 600 bequerel per kg niet ». Deze verklaring houdt in dat de volgende analyses moeten worden uitgevoerd door hiervoor erkende laboratoria en dat de resultaten bij de certificaataanvraag moeten worden gevoegd: Fusarium: percentage aan granen met symptomen van fusariumrot minder dan 1% van het gewicht aan graan Voor diervoeders die intacte graankorrels bevatten, dient bij de certificaataanvraag een analyserapport worden voorgelegd dat aantoont dat aan de hierboven vermelde voorwaarde is voldaan. Voor diervoeders die geen intacte graankorrels bevatten, kan de verklaring als niet van toepassing worden beschouwd. RI.PFF.KZ.03 03/2013 3/5

Het transport van levende dieren Uw blik op de weg is ... - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Gewasbeschermingsmiddelen - Vade-mecum voor de ... - Favv
Businessplan 2012-2014 - Favv
Informatiebrochure voor het Offerfeest - Favv
Beknopte versie - Favv
BEDERF JE KAMP NIET ! - Favv
Brochure Horeca - Favv
geneesmiddelen op het landbouwbedrijf - Favv
de stem van sprakeloze wilde dieren - De Faunabescherming
H ET PAARD EN DE EZEL - Dieren Digitaal
09.12.1992 - Favv
Bijlage 1: Lijst van geharmoniseerde dieren en producten ... - Favv
Russische Federatie 1. ALGEMENE GEGEVENS - Favv
Kazachstan 1. ALGEMENE GEGEVENS - Favv
Vademecum voor propere dieren in het slachthuis - Favv
Wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren - Favv
03.05.1999 - Favv
Instructie - Favv
Russische Federatie / Douane-unie I ... - Favv
FAQ - Gids voor de invoering van een autocontrolesysteem ... - Favv
i. exportmogelijkheden ii. inrichtingsvoorwaarden iii ... - Favv
INSTRUCTIE Certificering voor de uitvoer van diervoeders - Favv
Omzendbrief met betrekking tot de invoermachtigingen voor ... - Favv
10.09.1981 - Favv