06.01.2014 Views

Masterplan Plus Centrum Hardenberg (PDF, 7,2 MB - Gemeente ...

Masterplan Plus Centrum Hardenberg (PDF, 7,2 MB - Gemeente ...

Masterplan Plus Centrum Hardenberg (PDF, 7,2 MB - Gemeente ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong><br />

<strong>Hardenberg</strong><br />

November 2005<br />

Adecs Oost bv


Zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de opdrachtgever of Adecs Oost bv is<br />

het niet toegestaan deze uitgave of delen ervan te vermenigvuldigen of op enige wijze<br />

openbaar te maken.


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong><br />

<strong>Hardenberg</strong><br />

November 2005<br />

Colofon<br />

Titel<br />

Opdrachtgever<br />

Programmamanager<br />

Auteur(s)<br />

Projectnummer<br />

Aantal pagina’s<br />

<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

<strong>Gemeente</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Dhr. R.B. Kuiper<br />

Dhr. G.A.G. Jansen en mw. H.M.M. Schuttenbeld<br />

HB/CP/001.1<br />

117 pagina’s (exclusief bijlagen)<br />

Advanced Decision Systems Oost bv<br />

Stationsplein 3a<br />

8011 CW ZWOLLE<br />

tel: 038 - 425 43 21<br />

fax: 038 - 425 43 28<br />

mail: mail@adecs-oost.nl<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

2


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

3


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Inhoud<br />

Voorwoord 8<br />

Samenvatting 8<br />

1 Inleiding 16<br />

1.1 Aanleiding 16<br />

1.2 Doel 16<br />

1.3 Leeswijzer 17<br />

2 Bestaand beleid 20<br />

2.1 Rijksbeleid 20<br />

2.2 Provinciaal beleid 21<br />

2.3 <strong>Gemeente</strong>lijk beleid 21<br />

2.3.1 De <strong>Centrum</strong>visie (2000) en het <strong>Masterplan</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong> (2002) 21<br />

2.3.2 Woonplan (2003-2007) 22<br />

2.3.3 Toekomstvisie (2004) 22<br />

3 Analyse centrumgebied 24<br />

3.1 Ruimtelijke analyse 24<br />

3.1.1 Ontstaansgeschiedenis <strong>Hardenberg</strong> 25<br />

3.1.2 Historische structuur centrum <strong>Hardenberg</strong> 25<br />

3.1.3 Ontwikkelingen vanuit het verleden 26<br />

3.1.4 Huidige situatie <strong>Hardenberg</strong> 26<br />

3.1.5 Huidige ruimtelijke opzet 27<br />

3.2 Functionele analyse 30<br />

3.2.1 Winkelvoorzieningen 30<br />

3.2.2 Wonen 32<br />

3.2.3 Commerciële dienstverlening 32<br />

3.2.4 Recreatie & toerisme 33<br />

3.2.5 Overige voorzieningen 34<br />

3.2.6 Verkeer 34<br />

3.2.7 Parkeren 36<br />

3.3 Relaties met omliggende gebieden en projecten 37<br />

3.4 Conclusie en knelpunten 38<br />

4 Uitgangspunten en keuzes 42<br />

4.1 Uitgangspunten 42<br />

4.2 Ruimtelijke structuur 44<br />

4.2.1 Assenkruisstructuur 45<br />

4.2.2 Verkeersstructuur 47<br />

4.2.3 Groene en blauwe structuur 53<br />

4.2.4 Streefbeeld van functies in het centrum 55<br />

4.3 Functionele keuzes 57<br />

4.3.1 Winkelvoorzieningen 57<br />

4.3.2 Wonen 58<br />

4.3.3 Kantoren/commerciële dienstverlening 59<br />

4.3.4 Leisure 60<br />

4.3.5 Overige voorzieningen 60<br />

4.4 Duurzaamheid 61<br />

5 Inventarisatie en onderzoek 63<br />

5.1 Distributieve mogelijkheden <strong>Hardenberg</strong> <strong>Centrum</strong> 63<br />

5.2 Woningbouwmogelijkheden <strong>Hardenberg</strong> <strong>Centrum</strong> 64<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

4


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

5.3 Wet Geluidhinder 66<br />

5.4 Luchtkwaliteit 68<br />

5.5 Wet Milieubeheer 68<br />

5.6 Bodem 69<br />

5.7 Water 69<br />

5.8 Ecologie 75<br />

5.9 Archeologie 75<br />

5.10 Cultuurhistorie 76<br />

5.11 Externe veiligheid 76<br />

6 Ruimtelijke opzet deelgebieden 79<br />

6.1 Het kernwinkelgebied 79<br />

6.2 De Mulderij, de Spinde en het gemeentehuis en omgeving 84<br />

6.3 Leisurezone 89<br />

6.4 Marsch-Kruserbrink 92<br />

6.5 LOC (Lokaal Opleidingen <strong>Centrum</strong>), Witte de Withstraat, Parkweg en het<br />

noordelijke deel van de Stationsstraat 96<br />

6.6 Stationsgebied 98<br />

6.7 Vechtoever 104<br />

6.8 Overige gebieden 109<br />

7 Fasering 111<br />

8 Juridische opzet 113<br />

8.1 Wettelijk kader 113<br />

8.2 Procedure 113<br />

8.3 Juridisch doel 113<br />

9 Uitvoerbaarheid 115<br />

9.1 Economische uitvoerbaarheid 115<br />

9.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 115<br />

9.2.1 Resultaten overleg 115<br />

9.2.2 Resultaten inspraak 115<br />

Bijlage 1<br />

Kaart ruimtelijke uitgangspunten, kaart functionele structuur,<br />

kaart projecten en straatnamenkaart 117<br />

Bijlage 2 <strong>Gemeente</strong>lijke en Rijksmonumenten (centrum) 119<br />

Bijlage 3 Korte omschrijving projecten 120<br />

Bijlage 4<br />

Bijlage 5<br />

Distributie-planologisch onderzoek (SAB, 1999) en de actualisatie<br />

van de distributieve mogelijkheden (WPM Consultants, 2003) 127<br />

Rapport “Ecologisch onderzoek <strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong><br />

<strong>Hardenberg</strong> 2004” EcoGroen Advies 128<br />

Bijlage 6 Rapport “Cultuurhistorisch bureauonderzoek”, Baac (2004) 129<br />

Bijlage 7 Bodemparagraaf <strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> 130<br />

Bijlage 8 Verslag bijeenkomst vooroverlegpartners, vooroverlegreacties 140<br />

Bijlage 9 Inspraakreacties & verslag van de inspraak 141<br />

Gebruikte afbeeldingen en figuren 143<br />

Literatuurlijst 144<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

5


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Voorwoord<br />

Voor u ligt het “<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Gemeente</strong> <strong>Hardenberg</strong>” waarin de gemeente<br />

<strong>Hardenberg</strong> zich uitspreekt over de toekomst van het centrum van de kern <strong>Hardenberg</strong>.<br />

De stad <strong>Hardenberg</strong> vervult een regionale en lokale functie als centrum van Noordoost<br />

Overijssel, op het gebied van winkelen, toerisme, voorzieningen, werkgelegenheid en<br />

bedrijvigheid. Het belang van deze regiofunctie is ook door de provincie onderschreven.<br />

Vorig jaar werd hiertoe het convenant ‘Kern met een streekfunctie’ door de gemeente<br />

<strong>Hardenberg</strong> en de provincie Overijssel ondertekend. Om deze positie voor de toekomst te<br />

waarborgen en te versterken gaat het centrumgebied de komende jaren op de schop in het<br />

kader van het <strong>Masterplan</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong>. Om tot dit <strong>Masterplan</strong> te komen, hebben we<br />

intensief samengewerkt met diverse partijen. Mede door deze integrale en interactieve<br />

aanpak ligt er nu een groot en ambitieus plan voor de komende 10 tot 15 jaar.<br />

Naast het <strong>Masterplan</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong>, ligt het <strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong> nu<br />

voor u. In dit <strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> wordt op structuurniveau verder beschreven hoe de stad<br />

<strong>Hardenberg</strong> zich in de komende 15 jaar kan ontwikkelen en spreken wij ons nader uit over<br />

de toekomst van de kern <strong>Hardenberg</strong>. De plannen worden daarna gedetailleerd uitgewerkt in<br />

concrete bestemmingsplannen of bouwplannen. Dit <strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> biedt alvast de<br />

ruimtelijke onderbouwing die nodig is voor de procedures die doorlopen moeten worden.<br />

We willen er als gemeente alles aan doen om een hoog niveau van voorzieningen op het<br />

gebied van wonen, winkelen, onderwijs en zorg te realiseren. Daarbij is het belangrijk dat we<br />

het centrum in z’n totaliteit bekijken zodat alle functies in het centrum elkaar kunnen<br />

versterken. Ook is een goede samenwerking en regelmatig overleg met de betrokken<br />

partijen en met belangengroepen van wezenlijk belang voor het slagen van het <strong>Masterplan</strong><br />

<strong>Plus</strong>.<br />

Met dit <strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> zijn de ingrediënten aanwezig om de ambities die we als gemeente<br />

hebben waar te maken. Hiervoor moeten we met z’n allen ons best doen. Zo kunnen we de<br />

uitgangspunten die in dit plan geschetst worden, op de verschillende beleidsterreinen<br />

concreet uitwerken.<br />

Douwe Prinsse,<br />

wethouder gemeente <strong>Hardenberg</strong><br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

6


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

7


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Samenvatting<br />

De hoofddoelstelling van dit <strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> is het ontwikkelen van een integraal ruimtelijk<br />

plan voor verbetering van de kwaliteit van het centrum van de kern <strong>Hardenberg</strong>, waarmee -<br />

na uitvoering - de kwaliteit van wonen, winkelen, werken en recreëren duurzaam<br />

gewaarborgd wordt.<br />

Dit plan voor het centrum van <strong>Hardenberg</strong> komt voort uit de ambities zoals deze in het<br />

Streekplan Overijssel 2000+ van de provincie Overijssel worden verwoord. In dit Streekplan<br />

staat de doelstelling genoemd dat door extra mogelijkheden voor woningbouw,<br />

voorzieningen en werkgelegenheid de regionale positie van <strong>Hardenberg</strong> wordt versterkt.<br />

Hiertoe is een kwaliteitsimpuls nodig om de aantrekkelijkheid van het centrum van<br />

<strong>Hardenberg</strong> te versterken, zodat wonen, winkelen, werken en recreëren in een aangenamer<br />

omgeving kunnen plaatsvinden.<br />

Inmiddels zijn er verschillende beleidsdocumenten waarin deze ambitie verder is uitgewerkt.<br />

De volgende beleidsdocumenten en convenanten liggen ten grondslag aan of hebben een<br />

relatie met dit voorliggende plan:<br />

Streekplan Overijssel 2000+<br />

<strong>Centrum</strong>visie <strong>Gemeente</strong> <strong>Hardenberg</strong> (2000);<br />

<strong>Masterplan</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong> (2002); economisch ontwikkelingsplan inclusief<br />

verkeer en het Distributie Planologisch Onderzoek van SAB uit 1999;<br />

Woonplan (2003-2007) gemeente <strong>Hardenberg</strong>;<br />

Realisatieovereenkomst, vastgesteld door de Raad in november 2004;<br />

Convenant gemeente <strong>Hardenberg</strong> - provincie Overijssel (2004 – 2007);<br />

Toekomstvisie “gemeente <strong>Hardenberg</strong> 2004-2019” (2004) gemeente <strong>Hardenberg</strong>;<br />

Beeldkwaliteitplan <strong>Hardenberg</strong> <strong>Centrum</strong> (2004);<br />

Prestatieovereenkomst Wonen <strong>Hardenberg</strong> 2004-2010, overeenkomst tussen de<br />

gemeente <strong>Hardenberg</strong>, de Veste en Beter Wonen Vechtdal (2005)<br />

Duurzaamheidplan (2005);<br />

Programmeringsonderzoek woningbouw<br />

Karakterisering van het <strong>Centrum</strong>gebied <strong>Hardenberg</strong><br />

De historische kern <strong>Hardenberg</strong><br />

<strong>Hardenberg</strong> is ontstaan aan een doorwaadbare plaats in de Vecht. Op de hoge en droge plek<br />

grenzend hieraan is de eerste nederzetting ontstaan. Omstreeks 1850 bestond de kern uit<br />

nauwelijks meer dan lintbebouwing aan de Voorstraat. Na de Tweede Wereldoorlog heeft een<br />

sterke groei van <strong>Hardenberg</strong> plaatsgevonden. Tot 1975 vonden uitbreidingen plaats rond<br />

Heemse en aan de zuidkant van de historische kern. De nieuwere stadsuitbreidingen zijn<br />

Baalder, Baalderveld en Marslanden. Bij de nederzettingsvorm van <strong>Hardenberg</strong>, de<br />

zogenaamde ‘voorstraatdorpen’ ligt de belangrijkste straat (meestal Voorstraat genoemd)<br />

haaks op een waterloop en eindigt vaak op een kerkhof. In het huidige <strong>Hardenberg</strong> zijn ook<br />

nog enkele andere historische elementen terug te vinden. De verhoging waarop destijds de<br />

stad ontstaan is, is nog altijd herkenbaar en voelbaar in het centrum. Het gebied rondom de<br />

Voorstraat en het Wilhelminaplein is het oudste deel van de stad. In dit stadsdeel is het<br />

historische, kleinschalige patroon van steegjes nog steeds aanwezig.<br />

De belangrijkste aanpassingen in de oude structuur zijn de verlegging van de Vecht, de<br />

demping van de Haven, de aanleg van de Europaweg en het bestuurlijk centrum<br />

(gemeentehuis) en de grootschalige bebouwing van woon- en winkelcomplex De Spinde en<br />

later De Mulderij. Op verschillende plekken is oudere bebouwing vervangen door nieuwbouw<br />

en parkeerterreinen. De winkelfunctie heeft zich door de jaren heen steeds verder ontwikkeld<br />

richting van de Voorstraat naar het Oosteinde en de Admiraal Helfrichstraat.<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

8


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Het centrumplangebied is de band met de historie in de loop der jaren meer en meer<br />

kwijtgeraakt. De openbare ruimte heeft nog wel enigszins het karakter van oudsher<br />

behouden; smalle slingerende straten en stegen. Op enkele plaatsen is de historische<br />

bebouwing nog zichtbaar. De relatie met de Vecht is het centrum in de loop van de tijd<br />

verloren. De Vecht is vanuit het centrum nauwelijks zichtbaar/voelbaar aanwezig.<br />

Gebieden buiten de historische kern<br />

Gebieden binnen het centrumgebied die niet tot het historische centrum van <strong>Hardenberg</strong><br />

behoren, zijn o.a. de wijk Marsch-Kruserbrink, De Spinde en De Mulderij, het gemeentehuis<br />

en omgeving, de Europaweg en omgeving en het stationsgebied.<br />

Een stadsuitbreiding zoals Marsch-Kruserbrink introduceert een nieuwe schaal en maat. Dit is<br />

terug te vinden in de bebouwing. De bebouwing heeft een grotere schaal dan de kern en de<br />

natuurlijke structuur ontbreekt. De oriëntatie van de bebouwing wisselt sterk, waarbij vooren<br />

achterkanten naast elkaar staan, met bebouwing soms plompverloren in de ruimte.<br />

Marsch-Kruserbrink, een echte woonwijk met voornamelijk sociale woningbouw uit 1950-<br />

1960. Doordat deze woonwijk een structuur heeft die voornamelijk oost-west gericht is,<br />

bestaan er weinig relaties met de Vecht en het kernwinkelgebied. Een aantal woningen in de<br />

wijk voldoet steeds minder aan de eisen van deze tijd en herstructurering is een logische<br />

stap.<br />

De woon- en winkelcomplexen de Spinde en de Mulderij zijn qua schaal niet te vergelijken<br />

met het ruimtelijke karakter van de historische binnenstad. Beide complexen zijn los van<br />

elkaar ontwikkeld en staan met de achterkanten naar elkaar toe. De winkelrouting rond en<br />

binnen deze complexen is als incident ontwikkeld en de verschillende routes sluiten niet op<br />

elkaar aan en ook niet op het reeds bestaande stratenpatroon. De openbare ruimte is niet<br />

overal duidelijk gedefinieerd en begrensd en heeft hierdoor een open en onduidelijk karakter.<br />

De openbare ruimten worden gekenmerkt door parkeerplaatsen en de inrichting is<br />

gedateerd.<br />

Het gemeentehuis ligt aan het Stephanusplein aan de rand van het centrum. Het gebied rond<br />

het gemeentehuis vertoont weinig samenhang. Straten en pleinen zijn niet duidelijk<br />

begrensd. Zo is er geen goede ruimtelijke en functionele verbinding met het<br />

kernwinkelgebied. De Witte de Withstraat scheidt het gemeentehuis als het ware af van het<br />

centrum en vormt een duidelijke barrière.<br />

Het woongebied rond de Koppellaan en langs de Vecht tussen de twee bruggen biedt een<br />

prima woonklimaat vlakbij het centrum. Het woongebied schermt echter de Vechtoever af<br />

omdat de waterkant niet openbaar is. De wandelpromenade aan de noordzijde van de<br />

Voorstraatbrug heeft daardoor geen vervolg in zuidelijke richting naar de Europaweg. Bij de<br />

binnenkomst vanaf de Europaweg ontbreekt een duidelijke markering van het begin van de<br />

stad.<br />

Het stationsgebied heeft weinig uitstraling. Het herontwikkelen van het plein voor het station<br />

is een stap in de goede richting. Het stationsgebied heeft geen goede verbinding met het<br />

centrum. Vanaf het station is het niet duidelijk waar het centrum van de kern <strong>Hardenberg</strong><br />

zich bevindt. Er is nog een braakliggend terrein (Bruins Locatie) aan het spoor ten noorden<br />

van het station.<br />

Openbare ruimte en Groenstructuur<br />

De openbare ruimte is erg stenig van aard en is niet altijd duidelijk begrensd. De inrichting<br />

van de openbare ruimte is gedateerd, er is weinig eenheid in bestrating en straatmeubilair.<br />

Tevens ontbreekt er een duidelijke groenstructuur in het centrumplangebied. Straten en<br />

lanen worden als een gevolg hiervan niet ruimtelijk begeleid.<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

9


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Winkelvoorzieningen<br />

De routing van het kernwinkelgebied is niet duidelijk. Bezoekers van het centrum worden<br />

niet op een logische wijze langs alle winkels in het centrum geleid er is een onvoldoende<br />

grote passantenstroom. Vanwege de huidige ruimtelijk-functionele structuur van het<br />

centrumgebied ontbreken dus goede vestigingsmogelijkheden. De winkelformules van de<br />

Spinde en de Mulderij voldoen niet meer vanwege onder meer stedenbouwkundige<br />

onvolkomenheden. De winkelcentra’s hebben weinig relatie met de omliggende winkels.<br />

Uit een distributieplanologisch onderzoek blijkt dat het voorzieningenaanbod in <strong>Hardenberg</strong><br />

verhoudingsgewijs ruim en compleet is. Dit wijst op een streekfunctie. Het aanbod wordt<br />

echter gedomineerd door winkels die zich richten op de prijsvriendelijke marktsegmenten.<br />

Dit segment heeft zijn weerslag op de uitstraling en daarmee het imago van het<br />

winkelapparaat. Het supermarkt-aanbod is relatief groot en opmerkelijk is het ruime aanbod<br />

van woninginrichting. Tevens is het centrumgebied kleiner van omvang dan het gemiddelde<br />

van gemeenten van gelijke grootte. Branchegroepen die ondervertegenwoordigd zijn<br />

behoren tot het meer recreatief getinte aanbod: kleding en textiel, schoeisel en<br />

vrijtijdsbesteding.<br />

Wonen<br />

Ten aanzien van de functie wonen blijkt dat een gedeelte van de woningvoorraad in het<br />

centrum verouderd is en onvoldoende past bij de vraag vanuit de markt. Verder blijkt onder<br />

meer vanuit het woonplan dat er een stevige behoefte is aan wonen in het centrum. Het gaat<br />

dan met name om starters en ouderen die dichtbij voorzieningen willen wonen. Dergelijke<br />

doelgroepen vragen relatief vaak om een appartement. Met name buiten het<br />

kernwinkelgebied is de woonfunctie de belangrijkste functie. Er wordt gewoond in vrijstaande<br />

woningen, twee-onder-een-kappers, rijtjeswoningen en etagewoningen. Het wonen wordt<br />

hier over het algemeen als prettig en leefbaar ervaren. In het kernwinkelgebied wordt met<br />

name gewoond in appartementen en voor een klein deel boven winkels.<br />

Kantoren/Commerciële dienstverlening<br />

De industrie is altijd een belangrijke werkverschaffer geweest voor de inwoners van de<br />

gemeente <strong>Hardenberg</strong>, tezamen met de agrarische sector. Van oudsher is <strong>Hardenberg</strong> geen<br />

stad met een groot aandeel commerciële dienstverlening. Er is sprake van kleinschalige<br />

kantoren. Kantoorcomplexen komen niet voor binnen het centrum.<br />

Recreatie & Toerisme<br />

<strong>Hardenberg</strong> trekt met name in de zomermaanden een groot aantal toeristen aan, welke vaak<br />

in het centrum van <strong>Hardenberg</strong> zijn te vinden. Zij komen voornamelijk naar deze omgeving<br />

voor de rust, de ruimte en de mooie omgeving en verblijven dan ook met name op campings<br />

buiten de kern <strong>Hardenberg</strong>. Er zijn weinig mogelijkheden voor verblijfsrecreatie (hotels) in<br />

het centrum. De mogelijkheden om de Vecht bij <strong>Hardenberg</strong> te bevaren beperken zich tot<br />

kanovaren etc omdat de pleziervaart <strong>Hardenberg</strong> niet kan bereiken. Bij de dagrecreatie ligt<br />

de nadruk op de winkelvoorzieningen, het theater en het zwembad. Tevens zijn er een aantal<br />

cafés en restaurants. Met name in de zomermaanden worden er verschillende dagrecreatieve<br />

evenementen georganiseerd. Er zijn diverse wandel- en fietsroutes door het centrum van<br />

<strong>Hardenberg</strong>. De weekmarkt in het centrum van <strong>Hardenberg</strong> is een trekker voor zowel toerist<br />

als plaatselijke bevolking. Uit onderzoek blijkt dat <strong>Hardenberg</strong>, als verzorgingskern in een<br />

toeristisch gebied, een relatief laag aantal bedrijven heeft met een terrasfunctie. Een gezellig<br />

plein met verschillende cafés, restaurants en terrassen ontbreekt. <strong>Hardenberg</strong> maakt weinig<br />

gebruik van de recreatiemogelijkheden van de rivier de Vecht.<br />

Overige voorzieningen<br />

Binnen het plangebied bevinden zich veel verschillende andere voorzieningen zoals het<br />

gemeentehuis, onderwijsvoorzieningen, sportvoorzieningen, culturele voorzieningen, een<br />

bibliotheek en voorzieningen voor jongeren. Het centrumgebied herbergt ook een aantal<br />

scholen. Het gaat zowel om basisscholen als om scholen voor het voortgezet onderwijs en<br />

het middelbaar beroepsonderwijs.<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

10


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Verkeer<br />

De kern <strong>Hardenberg</strong> is op de noord-zuid relatie langs de oude kern via de Twenteweg en de<br />

J.C. Kellerlaan voor verkeer ontsloten. Op de oost-west relatie loopt aan de noordzijde<br />

bovenlangs de oude kern de N34. Door de kern lopen drie hoofdverkeersroutes (zie kaart<br />

blz. 29) Uit verkeerstellingen van de gemeente blijkt, dat de verdeling van het verkeer over<br />

de noordelijke en de zuidelijke centrumring relatief evenwichtig is. Voor fietsers en<br />

bromfietsers zijn er in het centrum weinig voorzieningen zoals goede stallingruimtes. Tevens<br />

is er sprake van een onduidelijke routing voor fietsverkeer waardoor conflicten ontstaan met<br />

winkelend publiek. Fietsen in de winkelstraten is toegestaan. De routes voor autoverkeer<br />

door het centrum vormen grote barrières voor fietsers en voetgangers. De<br />

oversteekbaarheid en de verkeersveiligheid nabij de scholen is niet optimaal.<br />

Toekomstige ontwikkelingen zijn dat de N34 voor het verkeer in de oost-west richting<br />

aantrekkelijker zal worden in verband met het beleid van het Rijk om deze N34 op te<br />

waarderen. De oost-westroute in de kern zal dan minder doorgaand verkeer te verwerken<br />

krijgen. Een tweede belangrijke verkeersverandering is de recente aanleg van een nieuwe<br />

verbinding richting Duitsland. Daardoor wordt ook de zuidelijke route ontlast van doorgaand<br />

verkeer.<br />

Parkeren<br />

In een groot deel van het centrum van <strong>Hardenberg</strong> is tijdens de winkelopeningstijden<br />

kortparkeren van kracht, door middel van een parkeerschijfzone en voor een klein deel met<br />

betaald parkeren (maximale parkeerduur 2 uur). De gelegenheden voor langparkeren zijn<br />

geconcentreerd op de Gedempte Haven en nabij het <strong>Gemeente</strong>huis. Nagenoeg alle<br />

parkeerplaatsen zijn op het maaiveld gelegen en leggen daardoor een groot beslag op de<br />

openbare verblijfsruimte. Per saldo is er buiten het toeristenseizoen voldoende<br />

parkeergelegenheid in het centrum. Op de maandagochtend, tijdens de markt, is er soms te<br />

weinig parkeergelegenheid.<br />

In het toeristenseizoen zijn er vaker pieken, waarin het aantal parkeerplaatsen onvoldoende<br />

is. Door het ontbreken van een goede parkeerverwijzing ontstaat (onnodig) zoekverkeer en<br />

een onevenwichtige parkeerdruk. Ook de mix van vrij parkeren, betaald parkeren en blauwe<br />

zones, gecombineerd met het parkeren voor vergunninghouders voor diverse doelgroepen<br />

(bewoners, bedrijven) draagt bij aan een onduidelijke parkeerregulering voor de<br />

weggebruikers, en daardoor versterking van zoekverkeer.<br />

Uitgangspunten <strong>Centrum</strong>gebied<br />

De analyse met daarbij de conclusies en knelpunten zijn vertaald in uitgangspunten:<br />

Concentreren van winkels en voorzieningen in het centrum en het streven naar een<br />

winkelcircuit;<br />

Het versterken van de ruimtelijke identiteit van het centrum ten opzichte van andere<br />

identiteiten van de omliggende gebieden, het historisch centrum goed tot zijn recht laten<br />

komen en het vergroten van het kenmerkende onderscheid tussen de deelgebieden in<br />

het centrum;<br />

Het ontwikkelen van bijzondere recreatieve, maatschappelijke en sociaal-culturele<br />

functies van de omgeving van het gemeentehuis tot aan de noordzijde van de Vecht,<br />

bijvoorbeeld via concentratie langs uiteinden van de as gemeentehuis-Voorveghter;<br />

Het uitbreiden van de woningvoorraad in het centrumgebied, evenals het gedeeltelijk<br />

slopen en renoveren van de voorraad;<br />

De Vecht als groen/blauwe corridor met relaties richting het centrum;<br />

Het versterken van de entrees en toegangen naar het centrum van <strong>Hardenberg</strong>;<br />

In het centrum staan bereikbaarheid en leefbaarheid centraal;<br />

Het stationsgebied wordt een aantrekkelijk en goed bereikbaar woon- en werkgebied met<br />

een sterke ruimtelijke relatie met het centrum van <strong>Hardenberg</strong>;<br />

Duurzaamheid geldt als uitgangspunt voor de beoogde ontwikkelingen in het<br />

centrumgebied.<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

11


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Ruimtelijke en functionele uitgangspunten<br />

Assenkruisstructuur, bronpunten, markt<br />

Op dit moment is de structuur in de kern van <strong>Hardenberg</strong> vooral oost- west gericht<br />

(historische structuur). Om de beoogde kwaliteitsslag in het kernwinkelgebied mogelijk te<br />

maken zou de huidige lineaire oost-west structuur moeten worden versterkt en uitgebreid<br />

met een noord-zuid structuur. Tevens dient de oost-west-structuur verder versterkt te<br />

worden. Zo ontstaat een assenkruisstructuur. Voor een deel ligt een dergelijke structuur er<br />

reeds, maar tot op heden is er nauwelijks gebruik gemaakt van de potenties die er zijn. Door<br />

het versterken van het assenkruisstelsel komt de relatie tussen het centrum en de Vecht<br />

weer tot zijn recht. Wanneer de assen in noordelijke en westelijke richting goed worden<br />

doorgetrokken, dan worden bezoekers richting de Vecht geleid en kan de rivier meer worden<br />

beleefd vanuit het centrum. Uitgangspunt is dat de historische structuur van het centrum<br />

goed tot zijn recht komt. Voor het kernwinkelgebied is de versterking van de noord-zuidas de<br />

belangrijkste nieuwe impuls. De nieuwe noord-zuidas zal lopen vanaf het (nieuwe)<br />

gemeentehuis dat direct aan het Spinde komt te liggen via de Fortuinstraat naar Markt en zal<br />

eindigen aan de Vecht bij een nieuw te vormen recreatiezone aan het Badhuisplein. Via een<br />

nieuwe fietsbrug loopt de as fysiek door richting Marslanden. Op deze as zal gewinkeld,<br />

gerecreëerd, gewoond en gewerkt worden met een hoog publiek karakter. Aan de<br />

eindpunten van het assenkruis worden bronpunten gesitueerd. Dit zijn centrale entree<br />

punten van het centrumgebied waar publieke functies, parkeergarages en fietsenstallingen<br />

worden gecombineerd. De plannen voor het gehele kernwinkelgebied zullen ervoor zorgen<br />

dat de Markt de uitstraling krijgt van een echt plein met een centrale functie waar bezoekers<br />

van het centrum naar toe worden getrokken.<br />

Winkelvoorzieningen<br />

Gestreefd zal moeten worden naar zowel een verbeterde ruimtelijke structuur als ook een<br />

functionele opwaardering. Er is behoefte aan opwaardering van de winkelkern tot een kern<br />

met een regionaal voorzieningenniveau. Dit vraagt zowel een kwalitatieve als een<br />

kwantitatieve verbetering. Het streven is meer kwaliteitswinkels binnen te halen en in te<br />

spelen op de groeiende vrijetijdssector en het toerisme. Verder is een belangrijk doel een<br />

heldere looproute in het kernwinkelgebied te creëren met goede aansluitingen door middel<br />

van het assenkruis met de bronpunten. In totaal wordt ca. 8000 vierkante meter aan winkel<br />

vloeroppervlakte (bruto) toegevoegd binnen het plangebied.<br />

Wonen<br />

Er bestaat een grote vraag naar wonen in het centrum van <strong>Hardenberg</strong>. Belangrijk<br />

uitgangspunt is dus het grootste deel van de nieuwbouw in de kern van <strong>Hardenberg</strong> te<br />

situeren. Speciale aandacht gaat naar senioren, mensen met een zorgbehoefte en starters.<br />

De komende 10 tot 15 jaar zullen ca. 900 woningen worden gebouwd binnen het<br />

centrumgebied, verdeeld over meerdere deelprojecten. Bij de uitwerking van o.a.<br />

woningtype, prijsklasse etc. zal met de wens van de doelgroepen rekening worden<br />

gehouden.<br />

De gemeente <strong>Hardenberg</strong> wil graag het wonen boven winkels stimuleren in verband met<br />

intensief ruimtegebruik en het verlevendigen van het leefklimaat in de binnenstad.<br />

De verschillende woningbouwprojecten binnen en buiten het centrumplangebied worden<br />

onderling op elkaar afgestemd en zullen evenwichtig en marktconform worden gerealiseerd.<br />

Kantoren/commerciële dienstverlening<br />

Kantorenontwikkeling op strategische plekken binnen de kern <strong>Hardenberg</strong> zal een bijdrage<br />

leveren aan een kern met een streekfunctie. Een centrum met een goede mix van kantoren,<br />

woningen, winkels en andere functies zal voor een grotere aantrekkingskracht voor allerlei<br />

soorten consumenten en investeerders zorgen. Om in te spelen op de economische<br />

ontwikkelingen zal de gemeente <strong>Hardenberg</strong> kiezen voor flexibiliteit, o.a. door het toepassen<br />

van dubbelbestemmingen. De gemeente tracht meer commerciële functies binnen de<br />

gemeentegrenzen te krijgen en wil daarom in ieder geval planologisch de ruimte bieden aan<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

12


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

geïnteresseerde bedrijven en instellingen. De gemeente zal zich voornamelijk richten op<br />

regionaal georiënteerde bedrijven. De locaties die binnen het centrumplangebied<br />

aangewezen worden zullen centraal gelegen en goed bereikbaar zijn. Op de Bruins locatie<br />

vlak bij het station is een combinatie van kantoren en woningen gepland. In het deelproject<br />

“voormalig politiebureau” is kantoorruimte en/of hotelruimte gepland.<br />

Recreatie & Toerisme<br />

De functionele verbinding tussen de Markt en de Vecht zal aan de noordzijde worden<br />

gevormd door een leisurezone. Rondom het Theater De Voorveghter, gevestigd aan de<br />

Badhuisweg, zal een uitbreiding in vermaaksvoorzieningen en horeca komen met een<br />

karakter van een recreatieboulevard gericht op alle leeftijden. Rondom de kern, langs de<br />

Vecht zal de wandelstrook worden voortgezet en zodoende aansluitingen vinden met<br />

terrassen en de bruggen met elkaar verbinden.<br />

Verkeersstructuur<br />

De gekozen verkeersstructuur is een afgeleide van de ruimtelijke structuur die wordt bereikt<br />

middels het principe van het assenkruis. Het centrum van <strong>Hardenberg</strong> zal in de toekomst<br />

meer verkeer aantrekken vanwege de ‘opwaardering’ van het centrum. De<br />

assenkruisstructuur en de verdere programmatische invulling hebben tot gevolg dat de<br />

verkeersstructuur en het parkeren zullen moeten worden geoptimaliseerd. Aan het einde van<br />

het assenkruis op de bronpunten zullen op vier plekken parkeerfaciliteiten worden<br />

gesitueerd. De verkeersstructuur wordt zodanig afgestemd dat de parkeerfaciliteiten goed te<br />

bereiken zijn met de auto en dat de voetganger/consument direct toegang heeft tot de<br />

verschillende assen van het assenkruisstelsel. Het verkeer zal op een heldere, veilige en<br />

snelle wijze moeten worden afgewikkeld.<br />

Belangrijk hierbij zijn de volgende aspecten:<br />

Doorgaand verkeer niet door het centrum leiden;<br />

Prioriteit geven aan bestemmingsverkeer;<br />

Onderscheid maken tussen verschillende doelgroepen van verkeer;<br />

Parkeerbeleid afstemmen op verschillende gebruikersgroepen;<br />

Zorgdragen voor een volledige en veilige fietsstructuur;<br />

Zorgen voor een goede afstemming van looproutes op routes en opstapplaatsen voor<br />

het openbaar vervoer;<br />

Huidige verkeersbarrières oplossen;<br />

Het fietsroutenetwerk uitbreiden en verbeteren;<br />

In de toekomst in het kernwinkelgebied de fiets weren. Fietsen in het<br />

kernwinkelgebied blijft (voorlopig) toegestaan. Te zijner tijd vindt evaluatie plaats;<br />

goede stallingvoorzieningen te creëren;<br />

Langzaam verkeerverbinding over de Vecht richting Marslanden.<br />

Parkeren<br />

Een goede bereikbaarheid en een passend parkeerbeleid is voor het economisch en<br />

maatschappelijk functioneren van het centrumgebied van groot belang. Om het uitgangspunt<br />

een prettig woon en verblijfsklimaat te creëren is een goed parkeerbeleid essentieel.<br />

Autoverkeer in het centrum dat daar geen bestemming heeft moet daarom worden beperkt.<br />

Hoofdlijnen voor het parkeerbeleid zijn:<br />

Concentratie van parkeervoorzieningen, deels in garages;<br />

Het stimuleren van dubbelgebruik van parkeerplaatsen;<br />

Uitbreiding van het betaald parkeren;<br />

Parkeerverwijzing om zoekverkeer te beperken;<br />

Maatregelen om parkeeroverlast in woonwijken te vermijden.<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

13


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Groen blauwe structuur<br />

Het creëren van een heldere groenstructuur zorgt voor een begeleiding van het assenkruis<br />

en de verkeersstructuur. Verder zorgt een groen aanzicht van het centrumgebied voor een<br />

grotere belevingswaarde. De voornaamste groenstructuur wordt gevormd door de Vecht met<br />

zijn uiterwaarden. Deze loopt als een groen-blauwe landschappelijke corridor om de kern<br />

<strong>Hardenberg</strong> en de bedoeling is deze te versterken en verder te ontwikkelen.<br />

Er wordt een groenstructuur aangebracht waarin de volgende aspecten worden<br />

meegenomen:<br />

Behoud van monumentale bomen en beeldbepalende bomen;<br />

De historische loop van de Vecht benadrukken door begeleiding van een<br />

boomstructuur en door middel van materiaalkeuze voor bestrating;<br />

Aanbrengen van groen op pleinen en verblijfsruimten;<br />

Het ontwikkelen van een aantal groengebieden tot groene hoven;<br />

Het betrekken van de oude begraafplaats bij de openbare ruimte als stiltepark;<br />

Het aanbrengen van laanbelanting voor de begeleiding van belangrijke routes.<br />

Fasering<br />

In het <strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> zijn 26 deelprojecten opgenomen (zie bijlage 1; kaart deelprojecten)<br />

en deze worden gerealiseerd in een periode van 10 tot 15 jaar. Realisatie is deels afhankelijk<br />

van particulier initiatief. In het <strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> zijn de deelprojecten weergegeven in de<br />

volgende deelgebieden:<br />

het kernwinkelgebied;<br />

de Mulderij, de Spinde, gemeentehuis en omgeving;<br />

leisurezone;<br />

Marsch-Kruserbrink;<br />

LOC (Lokaal Opleidingen <strong>Centrum</strong>), Witte de Withstr., Parkweg, Stationstraat;<br />

stationsgebied;<br />

Vechtoever;<br />

Overige gebieden.<br />

Een aantal deelprojecten hebben nog de status van ‘studiegebied’.<br />

In het kader van het <strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> zijn veel inventarisaties en onderzoeken verricht. Het<br />

resultaat van deze onderzoeken (zoals o.a. ecologie, archeologie, geluid, bodem, verkeer,<br />

etc) is verwerkt in het <strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong>. Met de resultaten zal rekening worden gehouden in<br />

de verdere planontwikkeling van de deelprojecten.<br />

Tot slot<br />

Algemeen beeld van het centrum van <strong>Hardenberg</strong> is dat het een spin in een web van losse<br />

structuren is. Dit gezien vanuit het landschap, de historie en het heden. In de toekomst moet<br />

dit web effectief worden gemaakt door deze structuren aan elkaar te knopen.<br />

<strong>Hardenberg</strong> heeft een centrum waar veel mensen op aangewezen zijn. Belangrijk is dat we<br />

zorgvuldig omgaan met wat we in <strong>Hardenberg</strong> hebben. De vele potenties die het centrum<br />

biedt moeten ten volle worden benut. We willen door middel van het <strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong><br />

<strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong> tot een integrale ontwikkeling komen welke duurzaam is voor de<br />

toekomst.<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

14


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

15


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

1 Inleiding<br />

1.1 Aanleiding<br />

De Provincie Overijssel heeft in haar Streekplan Overijssel 2000+ aangegeven dat de kern<br />

<strong>Hardenberg</strong>, evenals Steenwijk, de functie van streekcentrum heeft. Concreet betekent dit<br />

onder andere dat de kern <strong>Hardenberg</strong> meer mogelijkheden krijgt op het gebied van wonen,<br />

werken en voorzieningen. <strong>Hardenberg</strong> zou een volledig aanbod moeten hebben op dergelijke<br />

gebieden om de functie van streekcentrum ook daadwerkelijk te kunnen waarmaken.<br />

Daarom heeft het centrum van <strong>Hardenberg</strong> een impuls nodig. Een impuls om de<br />

aantrekkelijkheid te versterken, zodat wonen, winkelen, werken en recreëren in een<br />

aangenamer omgeving kunnen plaatsvinden. Een impuls, zodat meer mensen uit de<br />

gemeente <strong>Hardenberg</strong> en uit de wijde regio de weg zullen weten te vinden naar het centrum<br />

van de kern <strong>Hardenberg</strong>. Een impuls, kortom, met als motto ‘Kwaliteit in de Kern’.<br />

In het Convenant gemeente <strong>Hardenberg</strong> - provincie Overijssel 2004 - 2007 1 wordt ook<br />

nadrukkelijk aandacht besteed aan het versterken van de streekfunctie van <strong>Hardenberg</strong>. De<br />

provincie stelt gelden beschikbaar die zullen worden ingezet om deze streekfunctie te<br />

versterken.<br />

De gemeente <strong>Hardenberg</strong> stáát voor de verbetering van haar centrum. Hiertoe heeft zij de<br />

hoofdlijnen van de beoogde verbeteringen reeds uiteengezet in de ‘<strong>Centrum</strong>visie <strong>Gemeente</strong><br />

<strong>Hardenberg</strong>’, vastgesteld door de gemeenteraad op 26 januari 2000. Sinds die tijd is hard<br />

gewerkt en is als gevolg hiervan in december 2002 het ‘<strong>Masterplan</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong>’<br />

vastgesteld. De in dit <strong>Masterplan</strong> geformuleerde uitgangspunten zijn nog steeds actueel en<br />

blijven in hoofdzaak de leidraad van de beoogde centrumontwikkeling.<br />

De opwaardering van het centrum is een grote en gecompliceerde opgave. Samenwerking<br />

met bewoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties in de stad is essentieel. Het<br />

centrum is van hen. Hun wensen en behoeften staan centraal.<br />

Maar: wat wordt hier eigenlijk bedoeld met ‘het centrum’? Op de plankaart (Bijlage 1) wordt<br />

het zogenoemde <strong>Centrum</strong>gebied aangegeven; het gebied waarop het <strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong><br />

betrekking heeft. Tevens worden daarop de verschillende deelprojecten aangegeven.<br />

1.2 Doel<br />

Doelstelling is de kwaliteit van het centrum van <strong>Hardenberg</strong> integraal te verbeteren omdat<br />

de gemeente <strong>Hardenberg</strong> de stad verder wil ontwikkelen tot een kern met een streekfunctie.<br />

Tevens is de doelstelling te komen tot een goede ruimtelijke onderbouwing in de zin van de<br />

Wet op de Ruimtelijke Ordening. Hiermee kunnen middels een Algemene Verklaring van<br />

Geen Bezwaar van de provincie de verschillende deelprojecten vlot in procedure worden<br />

gebracht.<br />

In het licht van deze achtergrond kan de hoofddoelstelling van het op te stellen <strong>Masterplan</strong><br />

<strong>Plus</strong> als volgt worden omschreven:<br />

1 <strong>Gemeente</strong> <strong>Hardenberg</strong> en provincie Overijssel, <strong>Hardenberg</strong>, kern met een streekfunctie, convenant<br />

gemeente <strong>Hardenberg</strong> – provincie Overijssel 2004 -2007<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

16


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Het ontwikkelen van een integraal ruimtelijk plan voor verbetering van de kwaliteit<br />

van het centrum van de kern <strong>Hardenberg</strong>, waarmee - na uitvoering - de kwaliteit van<br />

wonen, winkelen, werken en recreëren duurzaam gewaarborgd wordt.<br />

In aanvulling op reeds vastgestelde documenten zoals de <strong>Centrum</strong>visie (2000) en het<br />

<strong>Masterplan</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong> (2002) geldt voor het <strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> dat er meer aandacht<br />

is voor het versterken van de ruimtelijke structuur binnen het centrumgebied en voor de<br />

ruimtelijke effecten van de verschillende projecten binnen dit gebied.<br />

Het duurzaam ontwikkelen van het centrumplangebied is ook een belangrijk aspect dat een<br />

aanvulling is op de doelen en uitgangspunten van de <strong>Centrum</strong>visie en het <strong>Masterplan</strong>.<br />

<strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong>. De gemeente <strong>Hardenberg</strong> heeft de ambitie om een duurzaam centrum<br />

te ontwikkelen, inclusief een verantwoord ruimtegebruik. Duurzaamheid zal integraal<br />

onderdeel uitmaken van de planvorming voor de diverse deelprojecten.<br />

Het initiatief om het centrum van <strong>Hardenberg</strong> in brede zin te versterken is met name vanuit<br />

economische belangen geboren, maar een dergelijke ‘opwaardering’ van het centrum<br />

betekent dat er veel zal gaan veranderen in ruimtelijke zin. Ruimtelijke structuren zullen<br />

worden aangepast, verschillende ruimtevragende functies zullen worden verplaatst en<br />

worden toegevoegd.<br />

Om ervoor te kunnen zorgen dat de diverse projecten binnen het plangebied goed worden<br />

ingepast is deze ruimtelijke totaalvisie noodzakelijk. De in het recente verleden ontwikkelde<br />

plannen hadden vaak betrekking op deelfacetten en/of deelgebieden. Zij dienen, samen met<br />

andere ontwikkelingstrajecten, te worden geïntegreerd tot één geheel. Een overkoepelend<br />

Beeldkwaliteitsplan voor het gehele plangebied is hierbij van belang. Het vormt samen met<br />

dit <strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> de basis voor de ontwikkelingen binnen het centrum. Het<br />

Beeldkwaliteitsplan (BKP) legt de stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit in<br />

hoofdlijnen vast en schept hiermee samen met het <strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> een kader voor<br />

toekomstige ontwikkelingen. Het BKP steekt af en toe door naar het niveau van de<br />

detaillering. Nadere uitwerking van het BKP volgt in een later stadium voor een aantal<br />

deelgebieden. Het BKP voor het gehele plangebied zal of eerder of samen met het<br />

<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> worden vastgesteld.<br />

Het <strong>Masterplan</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong> - dat in 2002 is vastgesteld – geldt als uitgangspunt<br />

voor het <strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong>. Ook zijn de plannen in het <strong>Masterplan</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong> reeds<br />

financieel onderbouwd. Deze onderbouwing is nog steeds actueel en voor de financiële<br />

onderbouwing van dit <strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> wordt verwezen naar het <strong>Masterplan</strong> <strong>Centrum</strong><br />

<strong>Hardenberg</strong> 2002, het raadsvoorstel “Exploitatie <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong> 2005; annex<br />

vaststelling 29 e begrotingswijziging 2005” (vastgesteld door de gemeenteraad op 26 mei<br />

2005) en de samenvatting “<strong>Masterplan</strong>exploitatie <strong>Centrum</strong>plan <strong>Hardenberg</strong> 2005”.<br />

1.3 Leeswijzer<br />

Na deze inleiding zal in het tweede hoofdstuk het bestaande beleid worden behandeld.<br />

Hoofdstuk drie zal in het teken staan van de analyse van het plangebied: over welk gebied<br />

praten we? Hoe kan het gekarakteriseerd worden en welke functies spelen een rol? Op welke<br />

wijze is het gebied gerelateerd aan andere gebieden? Deze ruimtelijke en functionele analyse<br />

leidt tot een aantal conclusies. In Hoofdstuk vier worden vanuit deze conclusies de<br />

uitgangspunten die aan de basis zullen staan van de ontwikkeling van het centrumgebied<br />

van <strong>Hardenberg</strong> vastgelegd. Deze uitgangspunten worden vertaald naar ruimtelijke<br />

structuren en functionele keuzes. In hoofdstuk vijf zijn de inventarisaties en onderzoeken<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

17


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

van de verschillende items weergegeven. Vervolgens worden in hoofdstuk zes ruimtelijke<br />

structuren en functionele keuzes ruimtelijk onderbouwd. Het centrumgebied is verdeeld in<br />

een aantal deelgebieden en per deelgebied wordt de ruimtelijke onderbouwing aangegeven<br />

en wordt duidelijk gemaakt waarom de gemaakte keuzes ruimtelijk aanvaardbaar zijn.<br />

Hoofdstuk zeven bevat de fasering van de verschillende te ontwikkelen projecten binnen het<br />

centrumplangebied. De juridische opzet is in hoofdstuk acht weergegeven. We besluiten met<br />

de maatschappelijke uitvoerbaarheid in hoofdstuk negen.<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

18


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

19


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

2 Bestaand beleid<br />

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan het bestaande beleid op verschillende<br />

schaalniveaus dat een relatie heeft met de ontwikkelingen in het centrum.<br />

2.1 Rijksbeleid<br />

Nota Ruimte<br />

De Nota Ruimte uit 2004 bevat de visie van het kabinet op de ruimtelijke ontwikkeling van<br />

Nederland en de belangrijkste bijbehorende doelstellingen. Hierin wordt het nationaal<br />

ruimtelijk beleid vastgelegd tot 2020, waarbij de periode 2020-2030 geldt als doorkijk naar<br />

de lange termijn.<br />

Het eerste wat opvalt in deze nota is de term ‘ontwikkelingsplanologie’. Deze term wordt de<br />

laatste tijd veel gebezigd en ontbreekt dan ook niet in de Nota Ruimte. Het accent wordt<br />

verschoven van het stellen van beperkingen naar het stimuleren van ontwikkelingen. Bij<br />

ontwikkelingsplanologie wordt in de praktijk gewerkt vanuit een gebiedsgerichte aanpak,<br />

waarbij het met name gaat om de kwaliteit van het geheel en niet minder om de<br />

verschillende doelstellingen afzonderlijk 2 .<br />

Deze werkwijze is nodig om in een overzienbare periode met verschillende partijen een<br />

pakket samenhangende projecten uit te voeren, met als doel de ruimtelijke kwaliteit van het<br />

gebied te verbeteren. Medeoverheden, maarschappelijke organisaties, burgers en<br />

marktpartijen worden nadrukkelijk uitgenodigd mee te denken en mee te doen om te komen<br />

tot gebiedsgerichte en breed gedragen regionale en lokale visievorming en uitvoering van<br />

beleid in zowel de stedelijke als de meer landelijke gebieden. De betrokken overheid moet<br />

zich daarbij meer gaan opstellen als de partner van ondernemende mensen en bedrijven en<br />

dynamiek versterken in plaats van deze tegen te gaan door een veelheid aan regels.<br />

Het <strong>Masterplan</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong> en het <strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> passen goed bij een dergelijke<br />

benaderingswijze van planning en planologie. De gemeente <strong>Hardenberg</strong> werkt in<br />

samenwerking met partners aan het optimaliseren van het centrumgebied, waarbij de<br />

gemeente zich ook zoveel mogelijk opstelt als partner van ontwikkelaars, overige<br />

marktpartijen en burgers.<br />

De Nota Ruimte is een nota waarin met name het nationale ruimtelijke beleid centraal staat.<br />

Er worden principiële keuzes gemaakt en daarbij is er relatief veel aandacht voor de<br />

Randstad en de stedelijke netwerken. Een belangrijke aspect echter, wanneer het gaat om<br />

steden en dorpen, is de balans tussen ‘rood’, ‘groen’ en ‘blauw’. Lokaal en regionaal<br />

maatwerk is essentieel voor een goede balans tussen rood, groen en blauw: “In de planning<br />

van provincies en gemeenten zal niet alleen ruimte voor rode functies moeten worden<br />

gevonden, maar ook voor parken, groengebieden, sportterreinen en groene en blauwe<br />

recreatiemogelijkheden in en om de stad. In de ruimtelijke plannen van provincies en<br />

gemeenten wordt de balans tussen bebouwing en groen en blauw integraal meegenomen. De<br />

kwaliteiten van de stedelijke groenstructuur worden behouden en zonodig vergroot, waarbij<br />

het groen in en om de stad in samenhang met herstructurering, transformatie en nieuwe<br />

uitleg wordt ontwikkeld.” 3<br />

Een van de doelen van de gemeente <strong>Hardenberg</strong> met het centrumplan is het versterken van<br />

de rode, blauwe en groene relaties binnen het centrum van de kern <strong>Hardenberg</strong>. De rivier de<br />

Vecht stroomt langs het centrum en heeft zeker potenties voor recreatiemogelijkheden. Een<br />

knelpunt zoals ook verder in dit stuk is geanalyseerd is, dat met de potenties van de ligging<br />

aan de Vecht tot nu toe weinig is gedaan. Uitvoering van het centrumplan beoogt de Vecht<br />

meer bij het centrum te betrekken en andersom. De woonwijk Marsch-Kruserbrink ligt<br />

2 Ministeries van VROM, LNV, VenW en EZ, Nota ruimte, ruimte voor ontwikkeling, 2004, p. 36<br />

3 Idem, p. 87<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

20


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

bijvoorbeeld tussen het centrum en de Vecht. Deze wijk is echter zo van opzet, dat er<br />

onvoldoende gebruik wordt gemaakt van de potenties van deze ligging aan de Vecht. Doel is<br />

om de woonwijk, die gedeeltelijk herbouwd en gerenoveerd wordt, meer dan voorheen te<br />

richten op de Vecht, waarbij overigens de relatie van de wijk met het centrum ook in het oog<br />

wordt gehouden.<br />

De groene functies hebben eveneens de aandacht. Verder in het stuk wordt geconcludeerd<br />

dat er eigenlijk weinig ‘groen’ binnen het centrumplangebied aanwezig is. Middels het<br />

centrumplan worden de groene functies meer het centrum ingebracht. Dit door middel van<br />

aandacht voor de groenstructuur binnen het centrum en bijvoorbeeld het toegankelijker<br />

maken van de begraafplaats met haar groene uitstraling. In het Beeldkwaliteitsplan wordt<br />

hier veel aandacht aan besteed. De conclusie is dat het <strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> goed past binnen de<br />

kaders die de Nota Ruimte stelt.<br />

2.2 Provinciaal beleid<br />

Streekplan<br />

Op provinciaal niveau speelt met name de streekfunctie een rol die de provincie Overijssel<br />

aan de kernen <strong>Hardenberg</strong> en Steenwijk heeft toegekend. In het Streekplan Overijssel<br />

2000+ staat de doelstelling genoemd dat door extra mogelijkheden voor woningbouw,<br />

voorzieningen en werkgelegenheid de regionale positie van <strong>Hardenberg</strong> wordt versterkt. Het<br />

omliggende gebied van <strong>Hardenberg</strong> is relatief dunbevolkt en heeft een kwetsbare<br />

economische structuur. De provincie wil de gunstige ontwikkeling die <strong>Hardenberg</strong> de laatste<br />

jaren doormaakt vasthouden. <strong>Hardenberg</strong> krijgt dus extra mogelijkheden, waarmee de<br />

regionale positie kan worden versterkt.<br />

Over bevolking en woningbouw zegt de provincie dat voor <strong>Hardenberg</strong> een positieve<br />

bevolkingsontwikkeling wordt voorgestaan. Voor wat betreft het werken wordt gestreefd<br />

naar een gunstige economische ontwikkeling. In principe kunnen alle vormen van<br />

bedrijvigheid worden gevestigd. Verder is de instandhouding en uitbouw van het regionale<br />

voorzieningenniveau noodzakelijk. Kenmerkende voorzieningen zijn o.a. een goed en<br />

compleet winkelapparaat, onderwijsvoorzieningen en culturele- en zorgvoorzieningen 4 .<br />

De plannen voor het centrum van <strong>Hardenberg</strong> komen voort uit de ambities zoals deze in het<br />

Streekplan van de provincie Overijssel worden verwoord. De gemeente <strong>Hardenberg</strong> is zich<br />

zeer bewust van haar bijzondere positie en wil deze positie dan ook versterken door middel<br />

van het aanpakken van het centrumgebied. Door het verbeteren van de verkeersstructuur,<br />

de winkelstructuur, het uiterlijk van het centrumgebied en de mix tussen wonen, werken en<br />

recreëren zal de streekfunctie van de kern <strong>Hardenberg</strong> versterkt worden.<br />

2.3 <strong>Gemeente</strong>lijk beleid<br />

2.3.1 De <strong>Centrum</strong>visie (2000) en het <strong>Masterplan</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong> (2002)<br />

De inhoudelijke doelstellingen en uitgangspunten vanuit de <strong>Centrum</strong>visie (2000) en het<br />

<strong>Masterplan</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong> (2002) staan nog steeds overeind en deze kunnen worden<br />

samengevat in de volgende punten:<br />

Het versterken van de economische structuur van het centrum<br />

Wanneer een centrum wil kunnen fungeren als een koopcentrum voor de gehele regio, dan<br />

dient het centrum een bepaalde uitstraling en aantrekkingskracht te hebben. Het centrum<br />

4 Provincie Overijssel, Streekplan Overijssel 2000+, Plannen voor Ruimte, Water en Milieu,<br />

2000, p.36-37<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

21


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

van <strong>Hardenberg</strong> dient op een zodanige wijze ontwikkeld te worden dat bezoekers zich prettig<br />

voelen en dat het centrum alles biedt waar zowel consumenten uit de eigen stad en regio als<br />

toeristen behoefte aan hebben. De gehele economische structuur van het centrum zal<br />

geoptimaliseerd moeten worden om bezoekers een volledig aanbod te kunnen bieden. Het<br />

centrum zal een winkelgebied, een woongebied, een werkgebied en een voorzieningengebied<br />

in één moeten worden.<br />

Versterken van de bereikbaarheid<br />

Een kwalitatief hoogwaardig centrum is uitstekend bereikbaar via verschillende<br />

vervoersmodaliteiten en biedt voldoende parkeergelegenheid. De bezoekers beoordelen en<br />

waarderen het centrum namelijk veelal op het gemak waarmee men het kan bereiken en er<br />

kan parkeren. Voor een economisch goed functionerend centrum is het essentieel dat<br />

hieraan wordt voldaan. Tevens is bereikbaarheid van belang voor bewoners van het centrum<br />

en de mensen die er werken. Globaal betekent dit het creëren van een goede<br />

verkeersstructuur voor auto, fiets, voetgangers en openbaar vervoer. De goede<br />

bereikbaarheid van het centrum voor bestemmingsverkeer staat daarbij voorop, met behoud<br />

van een zo hoog mogelijke kwaliteit van het verblijfsklimaat in het centrum.<br />

Duidelijke relaties creëren tussen de verschillende deelgebieden<br />

Het centrumplangebied bestaat uit verschillende gebieden die onderling weinig (ruimtelijke)<br />

relaties hebben. De Vecht stroomt langs het centrum maar is niet zichtbaar en voelbaar in<br />

het centrum. De wijk Marsch-Kruserbrink heeft weinig relaties met zowel de Vecht als het<br />

centrum. Het station en haar omgeving kunnen ook ruimtelijk beter met het centrum worden<br />

verbonden. Een duidelijke route van het station naar het centrum met speciale aandacht<br />

voor langzaam verkeer kan leiden tot meer bezoekers.<br />

2.3.2 Woonplan (2003-2007)<br />

In het kader van het Woonplan (vastgesteld in mei 2004) voor de gemeente <strong>Hardenberg</strong> is<br />

er in 2003 een woningmarktonderzoek uitgevoerd, waarbij onder andere is gekeken naar de<br />

woningbehoefte. Vanuit een SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)-analyse<br />

en de uitkomsten van het woningmarktonderzoek wordt er in het Woonplan van de<br />

gemeente <strong>Hardenberg</strong> de woonmissie opgesteld met onder andere de volgende<br />

uitgangspunten:<br />

<br />

<br />

“Voor het waarmaken van de functie van kern met een streekfunctie is meer ‘kritische<br />

massa’ nodig in de kern <strong>Hardenberg</strong>. Dit betekent dat het grootste deel van de<br />

nieuwbouw plaatsvindt in de kern <strong>Hardenberg</strong>;<br />

Het waarmaken van de streekfunctie betekent ook dat het gemeentebestuur ervoor kiest<br />

om voor de kern <strong>Hardenberg</strong> een stedelijke allure na te streven, zonder daarvan een<br />

grote stad te willen maken. Onder ‘stedelijke allure’ wordt verstaan een<br />

voorzieningenniveau dat past bij een kleine stad: een theater, gespecialiseerde winkels,<br />

een bloeiende middelbare school en een (klein) ziekenhuis. Dit betekent dat niet alleen<br />

de inwoners van de kern <strong>Hardenberg</strong> profiteren van de streekfunctie, maar ook de<br />

inwoners van de overige kernen van de gemeente 5 .”<br />

Het <strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> beoogt voor deze uitgangspunten de ruimtelijke kaders te stellen.<br />

2.3.3 Toekomstvisie (2004)<br />

In mei 2004 heeft de gemeenteraad van de gemeente <strong>Hardenberg</strong> de toekomstvisie<br />

“<strong>Hardenberg</strong> stapt stevig op de toekomst af” vastgesteld. Hierin wordt de gewenste<br />

ontwikkeling van de gehele gemeente <strong>Hardenberg</strong> verwoord. Na een langdurig voortraject<br />

waarbij inwoners van de gemeente intensief hebben meegewerkt aan het helder krijgen van<br />

5 <strong>Gemeente</strong> <strong>Hardenberg</strong>, Woonplan 2003-2007, mei 2004 p. 10<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

22


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

de diverse problemen en ontwikkelingsmogelijk-heden heeft de gemeenteraad gekozen uit<br />

de scenario’s ‘Hecht’, ‘Open’,’ Stevig’ en ‘Helder’.<br />

De hoofdlijn is: scenario Stevig, met Open elementen voor de bouwsteen/programmalijn<br />

economie en met oog voor leefbaarheid. Kort samengevat houdt dit scenario in dat er wordt<br />

gekozen voor voorzieningen die samenwerken. Zorg, onderwijs en onderlinge hulp staan<br />

centraal. Er is sprake van economische ontwikkeling met aandacht voor de zorgsector en<br />

plattelandsvernieuwing. De gemeente legt met toerisme en recreatie haar visitekaartje neer.<br />

Woningbouw wordt geconcentreerd in de kernen <strong>Hardenberg</strong> en Dedemsvaart. De kleine<br />

kernen mogen bijbouwen als er sprake is van een duidelijke behoefte, die voor de toekomst<br />

van betekenis is.<br />

Aan de kern <strong>Hardenberg</strong> wordt een belangrijke functie toebedeeld: binnen dit scenario<br />

ontwikkelt de kern <strong>Hardenberg</strong> zich langzaamaan. Hierbij wordt de volgende impressie<br />

gegeven 6 : “De Vecht is levend onderdeel van de stad met waterfietsen en kiosken. Het<br />

nieuwe winkelcentrum rond de markt zorgt voor vertier en gezelligheid. Centrale<br />

voorzieningen ondersteunen het stedelijke woonmilieu. Paradepaardjes zijn het vernieuwde<br />

kunsthuis, de zorgzone bij het ziekenhuis en de leisureboulevard langs de Vecht”.<br />

Het ontwikkelingsplan kan gezien worden als een alles overkoepelend plan waarin de richting<br />

wordt aangegeven voor de gemeente <strong>Hardenberg</strong> in al haar facetten. In die zin is het<br />

<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> een nadere uitwerking van het ontwikkelingsplan voor een klein, maar<br />

essentieel deel van de gemeente. Het <strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> beoogt de ontwikkelingen mogelijk te<br />

maken die vanuit het ontwikkelingsplan voorzien worden voor de kern <strong>Hardenberg</strong>. Beide<br />

plannen passen dus haarfijn in elkaar.<br />

6 <strong>Gemeente</strong> <strong>Hardenberg</strong>, <strong>Hardenberg</strong> heeft visie op de toekomst, ontwikkelingsplan <strong>Gemeente</strong><br />

<strong>Hardenberg</strong>, 2004, p. 87-89<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

23


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

3 Analyse centrumgebied<br />

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het plangebied: hoe is het plangebied ruimtelijk en<br />

functioneel te karakteriseren en hoe relateert het plangebied zich tot omliggende gebieden?<br />

Uiteindelijk volgen hieruit conclusies in de vorm van een aantal knelpunten die aangepakt<br />

worden om het centrumgebied te laten functioneren als een kern met een sterke en volledige<br />

streekfunctie. Deze knelpunten zullen in hoofdstuk vier worden vertaald in uitgangspunten<br />

voor het centrumgebied in de nabije toekomst.<br />

In dit hoofdstuk en volgende hoofdstukken zullen soms straatnamen worden genoemd.<br />

Daarom is als bijlage 2 een kaart met alle straatnamen toegevoegd.<br />

3.1 Ruimtelijke analyse<br />

<strong>Hardenberg</strong> is gelegen in het noordoosten van de provincie Overijssel. De kern <strong>Hardenberg</strong><br />

ligt aan de rijksweg de N340/N34 Zwolle-Emmen en is tevens per spoor bereikbaar vanuit de<br />

richtingen Zwolle en Emmen. Omliggende steden zijn Hoogeveen, Almelo en Zwolle (zie<br />

figuur 3.1).<br />

De kern <strong>Hardenberg</strong> wordt aan de noordzijde omsloten door de rivier de Vecht en aan de<br />

zuidoostzijde door het Kanaal Almelo-De Haandrik. De kern <strong>Hardenberg</strong> is de grootste kern<br />

binnen de gemeente en wordt mede daarom ook gezien als de centrale kern binnen de<br />

gemeente.<br />

Figuur 3.1 <strong>Hardenberg</strong> in de regio<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

24


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

3.1.1 Ontstaansgeschiedenis <strong>Hardenberg</strong><br />

<strong>Hardenberg</strong> is ontstaan aan een doorwaadbare plaats in de Vecht. Al vroeg voerde een<br />

handelsroute naar deze plek in de rivier. Op de hoge en droge plek grenzend aan deze<br />

doorwaadbare plaats in de rivier is de eerste nederzetting ontstaan.<br />

Figuur 3.2 <strong>Hardenberg</strong> in 1850<br />

Tot 1800 was de handel over de Vecht de<br />

belangrijkste bestaansbron van <strong>Hardenberg</strong>. Deze<br />

handel was voornamelijk lokaal gericht, waardoor<br />

<strong>Hardenberg</strong> niet uitgroeide tot een stad.<br />

Omstreeks 1850 bestond de kern uit nauwelijks<br />

meer dan lintbebouwing aan de Voorstraat. Een<br />

achterstraat verbond de schuren en werkplaatsen<br />

met elkaar en leidde naar de Vecht. Aan de<br />

overzijde van de Vecht was langs de Hessenweg<br />

en De Brink ook enige bebouwing te vinden. De<br />

bebouwing bestond voornamelijk uit boerderijen<br />

op of aan de es. Voor een kaart met alle<br />

straatnamen: zie bijlage 1. Tussen 1850 en 1940<br />

heeft <strong>Hardenberg</strong> zich uitgebreid langs de<br />

uitvalswegen naar Brucht en Gramsbergen.<br />

Na de komst van de spoorlijn ontstaat de bebouwing langs de Stationsstraat. Na de Tweede<br />

Wereldoorlog heeft een sterke groei van <strong>Hardenberg</strong> plaatsgevonden. Tot 1975 vonden<br />

uitbreidingen plaats rond Heemse en aan de zuidkant van de historische kern van<br />

<strong>Hardenberg</strong>. De nieuwere stadsuitbreidingen zijn Baalder, Baalderveld en Marslanden.<br />

3.1.2 Historische structuur centrum <strong>Hardenberg</strong><br />

De nederzettingsvorm van <strong>Hardenberg</strong> behoort tot de zogenaamde ‘voorstraatdorpen’. Bij<br />

deze nederzettingsvorm ligt de belangrijkste straat (meestal Voorstraat genoemd) haaks op<br />

een waterloop en eindigt vaak op een kerkhof. Het centrum van <strong>Hardenberg</strong> is ook<br />

opgebouwd volgens dit patroon. Vanaf de Vecht loopt de Voorstraat, overgaand in het<br />

Oosteinde, naar de oude begraafplaats aan de Stationsstraat. Zie ook figuur 3.3. In het<br />

huidige <strong>Hardenberg</strong> zijn ook nog enkele andere historische elementen terug te vinden. De<br />

verhoging waarop destijds de stad ontstaan is, is nog altijd herkenbaar en voelbaar in het<br />

centrum. Lopend door de steegjes vanaf de Voorstraat in de richting van de Vecht voel je dat<br />

je naar beneden loopt. Het gebied rondom de Voorstraat en het Wilhelminaplein is het<br />

oudste deel van de stad. In dit stadsdeel is het historische, kleinschalige patroon van<br />

steegjes nog steeds aanwezig. Hier bevinden zich enkele monumenten binnen het<br />

centrumgebied van <strong>Hardenberg</strong>. Zie bijlage 2.<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

25


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Figuur 3.3 Historische structuur <strong>Hardenberg</strong> <strong>Centrum</strong><br />

3.1.3 Ontwikkelingen vanuit het verleden<br />

Haaks op de historische route Voorstraat-Oosteinde loopt een nieuwere route, gevormd door<br />

de Fortuinstraat, de Markt en het Badhuisplein (zie bijlage 1). Aan deze route liggen<br />

voornamelijk winkels en ook enkele kantoren en maatschappelijke functies. Ook de Admiraal<br />

Helfrichtstraat (een oude doorbraak) vormt een aanloop- en winkelroute.<br />

Verder hebben zich andere ontwikkelingen voorgedaan. De belangrijkste aanpassingen in de<br />

structuur zijn de verlegging van de Vecht, de demping van de haven, de aanleg van de<br />

Europaweg en het bestuurlijk centrum (gemeentehuis) en de grootschalige bebouwing van<br />

woon- en winkelcomplex De Spinde en later De Mulderij. Op verschillende plekken is oudere<br />

bebouwing vervangen door nieuwbouw. Op de achterterreinen, vooral in het oostelijk deel<br />

van het centrumgebied, zijn parkeerterreinen aangelegd. De winkelfunctie heeft zich door de<br />

jaren heen steeds verder ontwikkeld. Daarbij valt op dat de winkelfunctie zich enigszins in<br />

oostelijke richting heeft verplaatst van de Voorstraat naar het Oosteinde en de Admiraal<br />

Helfrichstraat. Ter bevordering van de toeristisch-recreatieve ontwikkeling zijn langs de<br />

Vecht een wandelpromenade en een aantal woningbouwprojecten op de kop van de<br />

Gedempte Haven gebouwd, waarmee de bebouwing met haar voorkanten meer gericht raakt<br />

op de Vecht.<br />

3.1.4 Huidige situatie <strong>Hardenberg</strong><br />

Nu kijkend naar <strong>Hardenberg</strong> in vogelvlucht biedt de stad het beeld van afgebakende<br />

bebouwde gebieden, verspreid liggend in het Vechtdal. De huidige kern van <strong>Hardenberg</strong> is<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

26


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

opgebouwd uit verschillende wijken rondom de historische kern. Aan de westzijde van de<br />

Vecht ligt Heemse, dat bestaat uit een drietal buurten die gescheiden worden door groene<br />

gebieden. Aan de andere zijde van het centrum, ten oosten van de J.C. Kellerlaan, liggen de<br />

uitbreidingswijken Baalderveld en Baalder (zie figuur 3.4). Aan de zuidzijde van het centrum<br />

ligt het bedrijventerrein van <strong>Hardenberg</strong> met een haven aan het kanaal Almelo-De Haandrik.<br />

De typische excentrische ligging van het centrum ten opzichte van de uitbreidingswijken<br />

verandert door de bouw van het nieuwe woongebied Marslanden en de ontwikkeling van het<br />

bedrijventerrein Haardijk. Het ‘oude’ centrum gaat nu ook het fysiek-ruimtelijke centrum van<br />

de stad vormen.<br />

Figuur 3.4 De kern <strong>Hardenberg</strong><br />

3.1.5 Huidige ruimtelijke opzet<br />

Het centrumplangebied is de band met de historie in de loop der jaren meer en meer<br />

kwijtgeraakt. De openbare ruimte heeft nog wel enigszins het karakter van een historische<br />

binnenstad met smalle slingerende straten en stegen.<br />

De bebouwing kenmerkt zich in het algemeen door een verticale gevelopbouw van twee<br />

bouwlagen plus een kap (zie foto 3.1). Bepalend voor de aantrekkelijke ruimtelijke kwaliteit<br />

is de oriëntatie van de bebouwing op de straat en dat de hoogtes van de bouwlagen bijna<br />

per gebouw variëren 7 .<br />

7 <strong>Gemeente</strong> <strong>Hardenberg</strong>, Welstandsnota <strong>Gemeente</strong> <strong>Hardenberg</strong> voor altijd mooi, 2003<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

27


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

In de uitbreidingen na de Tweede<br />

Wereldoorlog ontbreekt het echter aan<br />

deze natuurlijke structuur. Een<br />

stadsuitbreiding zoals Marsch-<br />

Kruserbrink introduceert een nieuwe<br />

schaal en maat waarbij de<br />

verscheidenheid tot een eenheid<br />

vervormt. De bebouwing heeft een<br />

grotere schaal. De oriëntatie van de<br />

bebouwing wisselt sterk, waarbij vooren<br />

achterkanten naast elkaar staan.<br />

Tevens staan de gebouwen soms<br />

plompverloren in de ruimte.<br />

Foto 3.1. Kenmerkende bebouwing in het oude<br />

<strong>Centrum</strong>: twee bouwlagen met kap<br />

Voorbeelden hiervan zijn de woon- en winkelcomplexen de Spinde en de Mulderij. Deze<br />

bestaan uit 4 tot 6 bouwlagen en zijn sluiten in schaal en maat niet aan bij het ruimtelijk<br />

karakter van de historische binnenstad. Beide complexen zijn los van elkaar ontwikkeld en<br />

staan met de achterkanten naar elkaar toe. De winkelrouting rond en binnen deze complexen<br />

is als incident ontwikkeld en de verschillende routes sluiten niet op elkaar, en ook niet op het<br />

reeds bestaande stratenpatroon aan.<br />

Achterzijden aan de straatzijde zetten de kwaliteit van de openbare ruimte onder druk. Dit is<br />

het geval bij de Mulderij, de Spinde en het Wilhelminaplein. Hier zijn storende achterkanten<br />

naar de openbare ruimte gericht. Hetzelfde geldt voor het Israel Emanuelplein, de Kromme<br />

Steeg en de Marktstraat.<br />

Er is veel openbare ruimte zonder samenhang met de bebouwing. In het bijzonder op de<br />

achtergelegen terreinen wordt de openbare ruimte niet overal duidelijk gedefinieerd. Tevens<br />

is de inrichting van de openbare ruimte gedateerd. Er is, met name in het kernwinkelgebied,<br />

een overvloed aan bloembakken, muurtjes, fietsenrekken, reclameborden, luifels en<br />

dergelijke (zie foto 3.2). Er is te weinig eenheid in de bestrating en het straatmeubilair<br />

waardoor belangrijke routes minder herkenbaar zijn geworden. De openbare ruimte op de<br />

Markt de Spinde en de Gedempte Haven wordt gekenmerkt door parkeerplaatsen. Deze<br />

parkeerpleinen zijn ruimtelijk niet duidelijk begrensd en dit gebied heeft daarom een open en<br />

onduidelijk karakter.<br />

Ruimtelijke relatie met de Vecht<br />

Het centrumplangebied staat nauwelijks in relatie met de rivier de Vecht, terwijl de Vecht<br />

toch langs het centrumplangebied loopt. De Vecht is vanuit het centrum niet zichtbaar en er<br />

zijn ook geen goede verbindingen tussen het centrum en de Vecht. Slechts de route langs<br />

theater De Voorveghter vormt een connectie met de Vecht.<br />

De bebouwing is ook niet op de Vecht georiënteerd. Meer relaties met de Vecht kunnen<br />

zorgen voor een opwaardering van het centrum als een aantrekkelijk verblijfsgebied.<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

28


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Groenstructuur<br />

Er ontbreekt duidelijk een<br />

groenstructuur in het<br />

centrumplangebied. Dit is zo<br />

gegroeid door het verkeer dat in<br />

vroegere dagen door de kern<br />

ging. In de straten was toen<br />

veelal geen ruimte voor groen.<br />

Op pleinen en in de stadstuinen<br />

waren wel bomen te vinden,<br />

maar deze zijn tegenwoordig<br />

vaak verdwenen. Straten en<br />

lanen worden als een gevolg<br />

hiervan niet ruimtelijk begeleid.<br />

Foto 3.2. Straatbeeld Voorstraat & Oosteinde<br />

Gebieden buiten het historische centrum<br />

Inzoomend op gebieden binnen het centrumgebied die niet tot het historische centrum van<br />

<strong>Hardenberg</strong> behoren, kan over de wijk Marsch-Kruserbrink gezegd worden dat dit een echte<br />

woonwijk is met voornamelijk sociale woningbouw uit de jaren 1950-1960.<br />

Kenmerkend voor de wijk is de<br />

laagbouw in de vorm van kleine<br />

eengezinswoningen en een<br />

drietal dominante flatgebouwen<br />

aan de Vecht (zie foto 3.3). De<br />

wijk kent een ruimtelijke oostwest<br />

structuur van lange lanen.<br />

Foto 3.3 Marsch-Kruserbrink<br />

Door deze structuur bestaan er<br />

weinig relaties met de Vecht en<br />

het kernwinkelgebied. Marsch-<br />

Kruserbrink is een oude wijk en<br />

een gedeelte van de woningen in<br />

de wijk voldoet steeds minder<br />

aan de eisen van deze tijd.<br />

Herstructurering ligt hier voor de<br />

hand. In de wijk bevindt zich<br />

tevens het scholencomplex van<br />

het Alfa College.<br />

Een ander gebied dat buiten het historische centrum valt, maar toch tot het huidige centrum<br />

kan worden gerekend is het gebied rond het gemeentehuis (zie foto 3.4). Dit gebied vertoont<br />

weinig samenhang. Straten en pleinen zijn niet duidelijk begrensd. Met het langzaam verkeer<br />

is te weinig rekening gehouden.<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

29


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Zo is er geen goede ruimtelijke<br />

en functionele verbinding met<br />

het kernwinkelgebied. De Witte<br />

de Withstraat vormt hierbij een<br />

belangrijke barrière, maar ook<br />

het ontbreken van een<br />

duidelijke routing en entree<br />

van het centrum aan de zijde<br />

van het gemeentehuis zorgen<br />

ervoor dat er geen goede<br />

overgang is tussen de<br />

omgeving van het<br />

gemeentehuis en het echte<br />

centrum.<br />

Foto 3.4 <strong>Gemeente</strong>huis<br />

Het gemeentehuis staat in een grote, open ruimte waarin met name wordt geparkeerd. Het<br />

woongebied rond de Koppellaan en langs de Vecht tussen de twee bruggen biedt een prima<br />

woonklimaat vlakbij het centrum. Het woongebied schermt echter de Vechtoever af omdat<br />

de waterkant niet openbaar is. De wandelpromenade aan de noordzijde van de<br />

Voorstraatbrug heeft daardoor geen vervolg in zuidelijke richting naar de Europaweg. Bij de<br />

binnenkomst vanaf de Europaweg ontbreekt een markering van het begin van de stad, een<br />

‘stadspoort’ (voor een kaart met alle straatnamen: zie bijlage 1)<br />

De winkels aan de Europaweg zijn door hun afgelegen ligging geen goede aanvulling op het<br />

centrum. Op de schaal van <strong>Hardenberg</strong> is de loopafstand vanaf de Europaweg naar het<br />

kernwinkelgebied te groot.<br />

In het gebied rond het station vormt de spoorlijn zowel een ruimtelijke als een fysieke<br />

scheiding tussen dit gebied en het gebied aan de andere kant van het spoor. Dit gebied<br />

direct aan de andere kant van het spoor kenmerkt zich door enkele woningen langs het<br />

spoor en daarachter het streekziekenhuis. Als gevolg van de spoorlijn kunnen er ruimtelijk<br />

gezien weinig bindende factoren benoemd worden.<br />

Het station staat logistiek reeds goed in verbinding met het centrum, maar deze verbinding<br />

is nog niet goed herkenbaar. Er liggen kansen om het gebied meer uitstraling te geven en<br />

om mensen duidelijker te begeleiden richting het centrum en vice versa.<br />

Locaties nabij een station zijn vaak aantrekkelijk voor bepaalde typen woonconcepten zoals<br />

appartementen en verschillende vormen van dienstverlening. Er zijn mogelijkheden om voor<br />

dergelijke ruimtevragende activiteiten ruimte te creëren rond het station.<br />

3.2 Functionele analyse<br />

Het plangebied behelst een vrij groot deel van de kern <strong>Hardenberg</strong> en omvat dus ook een<br />

breed scala aan functies. Deze zullen in deze paragraaf aan de orde komen.<br />

3.2.1 Winkelvoorzieningen<br />

De gemeente <strong>Hardenberg</strong> is zeer uitgestrekt met een grote spreiding van kernen. Wanneer<br />

gekeken wordt naar de huidige winkelconcentraties, de koopstromen, de ligging en het<br />

draagvlak, dan lijken er twee min of meer zelfstandig functionerende gebieden te zijn:<br />

Dedemsvaart en omstreken en <strong>Hardenberg</strong>-kern en omstreken. Dedemsvaart is echter<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

30


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

gericht op de kopende consument, terwijl <strong>Hardenberg</strong> zowel het kopende als het winkelende<br />

publiek bedient 8 .<br />

Binnen de gemeente is <strong>Hardenberg</strong> dus de kern waar het gaat om zowel kopen als winkelen,<br />

wat past bij een kern met een streekverzorgende functie.<br />

Uit het distributieplanologisch onderzoek dat in 1999 is uitgevoerd door SAB 9 blijkt onder<br />

andere dat het voorzieningenaanbod in <strong>Hardenberg</strong> verhoudingsgewijs ruim en compleet is.<br />

Het winkelaanbod vertoont zowel qua omvang als structuur vele overeenkomsten met het<br />

aanbod welke normaliter in grotere kernen (20.000-30.000 inwoners) aangetroffen wordt.<br />

Hieruit kan geconcludeerd worden dat het voedingsgebied voor het <strong>Hardenberg</strong>se<br />

winkelapparaat vele malen groter is dan alleen de stad <strong>Hardenberg</strong>.<br />

In principe zijn alle branches vertegenwoordigd. Er zijn geen ‘witte vlekken’ in de<br />

aanbodstructuur. De modische sector is verhoudingsgewijs sterk vertegenwoordigd, evenals<br />

het supermarktaanbod.<br />

Voor wat betreft de marktsegmentering valt het op dat het aanbod wordt gedomineerd door<br />

winkels die zich richten op de prijsvriendelijke marktsegmenten. Hoewel er niet direct sprake<br />

is van een “discount of goedkooptemilieu” heeft de aanwezigheid van veel prijsvriendelijke<br />

winkels zijn weerslag op de uitstraling en daarmee het imago van het winkelapparaat.<br />

Hiermee wordt een belangrijk punt aangesneden: <strong>Hardenberg</strong> heeft voor de functie van<br />

streekcentrum nog teveel het karakter van een ‘boodschappendorp’.<br />

Binnen het winkelaanbod zijn maar weinig winkels aanwezig die er qua presentatie of het<br />

gevoerde assortiment echt uitspringen. Het winkelaanbod als geheel oogt voldoende, maar is<br />

niet spraakmakend: eerder gemiddeld.<br />

Op de Markt wordt éénmaal per week (op maandag) de weekmarkt gehouden. Parkeren op<br />

dat deel van de Markt is dan niet mogelijk. Verder zijn er ook standplaatsen op de Markt die<br />

vaker gebruikt worden.<br />

Belangrijke knelpunten zijn de routing in het centrum en een niet optimale ruimtelijkfunctionele<br />

structuur. Met name de huisvestingssituatie van onder andere de Albert Heijn<br />

supermarkt in winkelcentrum De Spinde is verre van optimaal. Het winkelcentrum op zichzelf<br />

is sterk intern georiënteerd en heeft dus maar weinig relatie met de omliggende winkels.<br />

Mede hierdoor is de routing voor het kernwinkelgebied ook niet duidelijk. Bezoekers van het<br />

centrum worden niet op een logische wijze langs alle winkels in het centrum geleid.<br />

Het onderzoek uit 2003 van WPM Consultants inzake de actualisatie van de distributieve<br />

mogelijkheden van <strong>Hardenberg</strong>-centrum 10 (zie bijlage 4) laat over het algemeen hetzelfde<br />

beeld zien. <strong>Hardenberg</strong> beschikt op zich over een redelijk compleet aanbod van winkels.<br />

Vergelijkend met de hoofdcentra uit gemeenten met 30.000 tot 50.000 inwoners, richt het<br />

aanbod in <strong>Hardenberg</strong> zich voor een groot deel op de dagelijkse en doelgerichte functie. Het<br />

supermarktaanbod is relatief groot en opmerkelijk is het ruime aanbod van woninginrichting.<br />

Tevens is het centrumgebied kleiner van omvang dan het gemiddelde van gemeenten van<br />

gelijke grootte. Branchegroepen die ondervertegenwoordigd zijn behoren tot het meer<br />

recreatief getinte aanbod: kleding en textiel, schoeisel en vrijtijdsbesteding.<br />

Vanwege de ruimtelijk-functionele structuur van het centrumgebied, ontbreken er<br />

vestigingsmogelijkheden in het winkelcircuit. Sterker: aan de uiteinden van de winkelstraat is<br />

er sprake van een matige verhuurbaarheid van panden vanwege het ontbreken van een<br />

voldoende grote passantenstroom.<br />

Kortom: de kern <strong>Hardenberg</strong> heeft op zich een redelijk compleet aanbod van winkels, maar<br />

om volwaardig te kunnen functioneren als een streekcentrum op het gebied van<br />

winkelvoorzieningen, moet er nog wel het nodige gebeuren. In historisch gegroeide<br />

winkelgebieden is het erg lastig de benodigde kwaliteitsimpuls te geven, vanwege de<br />

8 Seinpost Adviesbureau bv, Visie Detailhandelsstructuur gemeente <strong>Hardenberg</strong>, oktober 2002, p. 7 & 8<br />

9 SAB, distributieplanologisch onderzoek gemeente <strong>Hardenberg</strong>, 1999, p. 10<br />

10 WPM Consultants, <strong>Hardenberg</strong> <strong>Centrum</strong>, actualisatie distributieve mogelijkheden, 2003<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

31


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

beperkte ruimte en ingewikkelde eigendomsverhoudingen. Daarom zal gestreefd moeten<br />

worden naar zowel een verbeterde ruimtelijke structuur als ook een functionele<br />

opwaardering.<br />

3.2.2 Wonen<br />

Ten aanzien van de functie wonen blijkt dat een gedeelte van de woningvoorraad in het<br />

centrum verouderd is en onvoldoende past bij de vraag vanuit de markt. Het gaat dan met<br />

name om woningen in de wijk Marsch-Kruserbrink, dat globaal gelegen is tussen het<br />

kernwinkelgebied en de rivier de Vecht.<br />

Verder blijkt onder meer vanuit het woningbehoefteonderzoek dat in het kader van het<br />

Woonplan 2004 is gehouden dat er een stevige behoefte is aan wonen in het centrum. Het<br />

gaat dan met name om starters en ouderen die dichtbij voorzieningen willen wonen.<br />

Dergelijke doelgroepen vragen relatief vaak om een appartement.<br />

In het centrum van <strong>Hardenberg</strong> zijn legio mogelijkheden om te kunnen voorzien in de vraag<br />

naar ‘wonen in het centrum’. Om ervoor te zorgen dat inwoners met deze wensen gebonden<br />

blijven aan <strong>Hardenberg</strong> dient er gezocht te worden naar mogelijkheden om het potentieel dat<br />

in het centrum aanwezig is te benutten.<br />

Met name buiten het kernwinkelgebied is de woonfunctie de belangrijkste functie. Er wordt<br />

gewoond in vrijstaande woningen, twee-onder-een-kappers, rijtjeswoningen en<br />

etagewoningen. Het wonen wordt hier over het algemeen als prettig en leefbaar ervaren. In<br />

het kernwinkelgebied wordt met name gewoond in appartementen en voor een deel boven<br />

winkels.<br />

3.2.3 Commerciële dienstverlening<br />

De industrie is altijd een belangrijke werkverschaffer geweest voor de inwoners van de<br />

gemeente <strong>Hardenberg</strong>, tezamen met de agrarische sector. Van oudsher is <strong>Hardenberg</strong> geen<br />

stad met een groot aandeel commerciële dienstverlening.<br />

In het centrumgebied van <strong>Hardenberg</strong> hebben verschillende economische functies (afgezien<br />

van winkels) een plek gevonden in het verleden, zoals bijvoorbeeld een garage, een<br />

aannemer en een installatiebedrijf. In het geval van de commerciële dienstensector gaat het<br />

in het centrumgebied om makelaars, banken, accountants, zorgkantoren, uitzendbureaus,<br />

architecten, advocaten, reisbureaus en verzekeraars.<br />

De gemeente <strong>Hardenberg</strong> heeft de ambitie om de gemeente te ontwikkelen in een richting<br />

die gekenmerkt wordt door economische groei met daarbij een belangrijke positie voor de<br />

kern <strong>Hardenberg</strong> als het centrale punt van de gemeente en de omliggende regio. Het<br />

aantrekken van en ruimte bieden aan commerciële dienstverlening kan een van deze<br />

ontwikkelingen zijn.<br />

In Marslanden en op Haardijk is er enige ruimte voor het ontwikkelen van kantoren, maar<br />

deze ruimte is relatief beperkt. Daarbij komt nog dat er nabij het station een goede locatie is<br />

vrijgekomen om kantoren te ontwikkelen: goed bereikbaar per openbaar vervoer en per auto<br />

en nabij het centrum.<br />

Naast genoemde locaties zal er een behoefte blijven bestaan voor vestiging van zakelijke<br />

dienstverlening in het centrum van de kern <strong>Hardenberg</strong>. Indien aan dergelijke<br />

vestigingswensen ruimte geboden kan worden, kan aan de centrumfunctie van de kern<br />

<strong>Hardenberg</strong> een extra impuls worden gegeven.<br />

Er zal gezocht moeten worden naar mogelijkheden om het voor bedrijven aantrekkelijk te<br />

maken kantoor te houden in <strong>Hardenberg</strong>.<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

32


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

3.2.4 Recreatie & toerisme<br />

<strong>Hardenberg</strong> trekt met name in de zomermaanden een groot aantal toeristen aan. Zij komen<br />

hier voornamelijk voor de rust, de ruimte en de mooie omgeving en verblijven dan ook met<br />

name op campings buiten de kern <strong>Hardenberg</strong>. Het gaat in totaal binnen de gemeente<br />

<strong>Hardenberg</strong> om ongeveer 1,2 miljoen overnachtingen per jaar.<br />

Veel toeristen zijn ook vaak in het centrum van <strong>Hardenberg</strong> te vinden. Het huidige aanbod<br />

van toeristisch-recreatieve voorzieningen in het centrum van <strong>Hardenberg</strong> luidt als volgt:<br />

Water/Vecht<br />

Horeca<br />

Dagrecreatie<br />

Verblijfsrecreatie<br />

Kanoën<br />

Cafés, restaurants<br />

Wandelpad langs de Vecht, Theater de Voorveghter<br />

met bioscoop, Zwembad de Marsch<br />

Vrijwel geen mogelijkheden<br />

Het valt op dat er weinig mogelijkheden zijn voor verblijfsrecreatie in het centrum. Er zijn 3<br />

hotels in en rond het centrum, ’t Klepperhuus (6 kamers, 2 sterren), hotel/restaurant de<br />

Bokkepruik (23 kamers, restaurant heeft 1 Michelin ster) en pension the Pub (7 eenvoudige<br />

kamers). Daarbij moet gezegd worden dat de Bokkepruik gelegen is in Heemse en dus niet<br />

binnen het centrumplangebied valt.<br />

Voor wat betreft de watergerelateerde recreatie kan gezegd worden dat de pleziervaart<br />

<strong>Hardenberg</strong> niet kan bereiken. Dit heeft te maken met het feit dat er stuwen zonder sluizen<br />

in de Vecht geplaatst zijn. De mogelijkheden om de Vecht bij <strong>Hardenberg</strong> te bevaren<br />

beperken zich daarom tot kanovaren etc.<br />

Met betrekking tot dagrecreatie ligt de nadruk op de winkelvoorzieningen, het theater met<br />

bioscoop en het zwembad. Tevens is er een aantal cafés en restaurants. Met name in de<br />

zomermaanden worden er verschillende dagrecreatieve evenementen georganiseerd door<br />

bijvoorbeeld de Stichting <strong>Hardenberg</strong> Promotie. Dergelijke evenementen trekken zowel<br />

toeristen als mensen vanuit de plaatselijke bevolking. Daarnaast zijn er nog diverse wandelen<br />

fietsroutes die door het centrum van <strong>Hardenberg</strong> gaan (Geveltekenroute,<br />

Oldemeijerroute, wandelpad het Rheezerpad) en is er een stadswandeling. Tevens loopt het<br />

Pieterpad langs de kern <strong>Hardenberg</strong>. Aan het randje van het centrum ligt de Oelemölle, een<br />

oude molen die nog steeds, op verzoek, in gebruik is. Daarnaast doet de molen ’s zomers<br />

dienst als verteltheater. Verspreid in het centrum liggen diverse musea, de HistorieKamer<br />

(Voorstraat) Kunsthuis Vechtdal (Wilhelminaplein) en net buiten het centrum museum ‘Huize<br />

Nijenstede’. Als laatste is de weekmarkt in het centrum van <strong>Hardenberg</strong> een trekker voor<br />

zowel toerist als plaatselijke bevolking.<br />

Natuuractiviteitencentrum De Koppel organiseert het gehele jaar door allerlei activiteiten die<br />

te maken hebben met de natuur, het milieu, etc. De Koppel is een educatiecentrum voor<br />

allerlei doelgroepen. Voor de eigen bevolking maar ook voor recreanten, voor kinderen maar<br />

zeker ook voor volwassenen. Hiertoe worden excursies, exposities, lezingen en cursussen<br />

georganiseerd. Vele toeristen maken via de Koppel kennis met de flora en fauna binnen de<br />

gemeente <strong>Hardenberg</strong>.<br />

Uit het onderzoek van WPM Consultants (2003) blijkt dat <strong>Hardenberg</strong>, als verzorgingskern in<br />

een toeristisch gebied, een relatief laag aantal bedrijven heeft met een terrasfunctie. De<br />

terrassen die er wel zijn, zijn over het algemeen niet echt groot. Zeker gezien het relatief<br />

grote aantal toeristische bezoekers van <strong>Hardenberg</strong> is dit een gemiste kans. De horeca die<br />

aanwezig is, bevindt zich ook vrij verspreid binnen het centrum.<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

33


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

3.2.5 Overige voorzieningen<br />

Binnen het plangebied bevinden zich veel verschillende andere voorzieningen zoals het<br />

gemeentehuis, onderwijsvoorzieningen, sportvoorzieningen, culturele voorzieningen, een<br />

bibliotheek en voorzieningen voor jongeren zoals jeugdcentrum No Neem.<br />

Het gemeentehuis ligt aan het Stephanusplein aan de rand van het centrum. De Witte de<br />

Withstraat scheidt het gemeentehuis als het ware af van het centrum en vormt een barrière.<br />

De bibliotheek ligt direct achter het gemeentehuis en trekt relatief veel verkeer dat soms<br />

moeilijk aan een parkeerplaats kan komen.<br />

Het centrumgebied herbergt ook een aantal scholen. Het gaat zowel om basisscholen als om<br />

scholen voor het voortgezet en het middelbaar beroepsonderwijs. Met name het hoger<br />

onderwijs is erg belangrijk voor <strong>Hardenberg</strong>. Er dient voldoende aanbod te blijven van een<br />

breed scala aan opleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs om ervoor te zorgen dat<br />

jongeren, in ieder geval qua onderwijsaanbod, niet alleen zijn aangewezen op scholen in<br />

steden zoals Zwolle of Emmen. Op deze manier houden jongeren meer een band met<br />

<strong>Hardenberg</strong> en worden ze niet zo snel gedwongen om <strong>Hardenberg</strong> de rug toe te keren.<br />

Het centrum van <strong>Hardenberg</strong> herbergt zeker ook een culturele functie. Een erg belangrijke<br />

voorziening in dit kader is theater de Voorveghter. Hier kunnen bezoekers onder andere<br />

theatervoorstellingen bijwonen en films bekijken. De Voorveghter heeft typisch een regionale<br />

aantrekkingskracht: niet alleen vanuit <strong>Hardenberg</strong>, maar vanuit de gehele regio komen er<br />

het gehele jaar door bezoekers.<br />

Tevens herbergt het centrumgebied van <strong>Hardenberg</strong> andere culturele functies zoals de<br />

Muzerie en Creatief <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong>. De Muzerie is een centrum voor de kunsten dat<br />

verschillende activiteiten op het gebied van beeldende kunst, muziek, theater en dans<br />

verzorgt. Het brede aanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen omvat lessen,<br />

cursussen en workshops waarin meerdere kunstdisciplines aan bod komen.<br />

Een andere belangrijke voorziening in het centrum is jongerencentrum No Neem. Hier<br />

kunnen jongeren elkaar ontmoeten en een plek in het centrum is dan ook belangrijk. Naast<br />

het jongerencentrum zijn er weinig tot geen specifieke voorzieningen voorhanden voor<br />

jongeren. Voor de jeugd tot 12 jaar zijn er binnen het centrum en omliggende wijken op een<br />

aantal plaatsen speelvoorzieningen aanwezig. Het gaat dan om voorzieningen zoals een<br />

glijbaan, een wipkip of een klimrek. Deze speelvoorzieningen zijn met name aanwezig in de<br />

woonwijken rondom het winkelgebied.<br />

Aan de noordkant van het centrum, bij de Vecht, zijn een tweetal sportvoorzieningen<br />

gelegen. Zwembad de Marsch is hiervan de belangrijkste. De kanovereniging heeft er een<br />

gebouwtje vlak aan de Vecht. Achter het gemeentehuis staat een sporthal, die voor allerlei<br />

activiteiten wordt gebruikt.<br />

3.2.6 Verkeer<br />

Autoverkeer<br />

De kern <strong>Hardenberg</strong> is op de noord-zuid relatie langs de oude kern via de Twenteweg en de<br />

J.C. Kellerlaan ontsloten. Op de oost-west relatie loopt aan de noordzijde bovenlangs de<br />

oude kern de N34 (zie figuur 3.5). Door de kern lopen drie hoofdroutes:<br />

aan de noordzijde de route via de Hessenweg - De Brink – Havenweg –<br />

Burgemeester Bramerstraat, richting de Parkweg;<br />

aan de zuidzijde de route via de Europaweg – Witte de Withstraat – Stationsstraat,<br />

richting de Parkweg;<br />

eveneens aan de zuidzijde de route via de Europaweg – Bruchterweg, die zich splitst<br />

richting het bedrijventerrein Bruchterweg in zuidelijke richting en via Burgemeester<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

34


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Schuitestraat – Jan Weitkamplaan richting Hoogenweg / Duitsland in oostelijke<br />

richting.<br />

Figuur 3.5 Huidige verkeersstructuur <strong>Hardenberg</strong><br />

Uit verkeerstellingen van de gemeente, gehouden in 1998, blijkt, dat de verdeling van het<br />

verkeer over de noordelijke en de zuidelijke centrumring relatief evenwichtig is. Op de<br />

noordelijke route is de gemiddelde intensiteit op werkdagen ongeveer 7000 mvt/etm 11<br />

(Burgemeester Bramerstraat) à 7300 mvt/etm (Havenweg). Op de Voorstraatbrug bedraagt<br />

de intensiteit ongeveer 7800 mvt/etm. Dit is voor 97 % herkomst- en (deels doorgaand)<br />

bestemmingsverkeer voor het centrum. Op de zuidelijke route varieert de intensiteit op<br />

werkdagen van 8500 mvt/etm (Europaweg) tot rond de 6100 mvt/etm (Witte de Withstraat).<br />

11 Motorvoertuigen per etmaal<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

35


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Het verkeer op de Europaweg bestaat voor een kwart uit doorgaand verkeer, waarvan het<br />

grootste deel afslaat in zuidelijke richting naar het bedrijventerrein Bruchterweg en de<br />

(doorgaande) route Bruchterweg – Burgemeester Schuitstraat – Jan Weitkamplaan. Dit<br />

verkeer is dus niet gericht op het centrum. De intensiteit op de Burgemeester Schuitestraat<br />

ligt rond de 7500 mvt/etm.<br />

Dit evenwichtige gebruik is niet in overeenstemming met het profiel van beide routes en de<br />

bestemmingen erlangs. Het profiel van de route Hessenweg – De Brink – Voorstraatbrug is<br />

duidelijk krapper en de bebouwing (voornamelijk woon- en enkele winkelbestemingen) is<br />

dichter langs de rijbaan gesitueerd dan de zuidelijke route via de Europaweg. De route<br />

Hessenweg – De Brink – Voorstraatbrug is in 2004 deels verkeersluw gemaakt.<br />

Fietsers en bromfietsers<br />

Voor fietsers en bromfietsers zijn er in het centrum weinig voorzieningen. In de eerste plaats<br />

ontbreken goede stallingsruimtes. In de tweede plaats is er sprake van een onduidelijke<br />

routing voor fietsverkeer waardoor conflicten ontstaan met winkelend publiek. Fietsen in de<br />

winkelstraten is nog steeds toegestaan. De routes voor autoverkeer door het centrum<br />

vormen voor fietsers en voetgangers grote barrières.<br />

Niet alleen de barrièrewerking van de routes langs het centrum, maar ook de<br />

oversteekbaarheid en de verkeersveiligheid nabij de scholen aan de Burgemeester<br />

Schuitestraat verdienen extra aandacht.<br />

Ontwikkelingen in het verkeersbeeld<br />

Als gevolg van ruimtelijke en economische ontwikkelingen in het centrum van <strong>Hardenberg</strong> en<br />

de autonome groei van het autobezit en -gebruik zal de hoeveelheid herkomst- en<br />

bestemmingsverkeer toenemen. Voor een goede verkeersafwikkeling in het centrum is het<br />

daarom van belang het verkeer dat geen herkomst of bestemming heeft in het centrum<br />

zoveel mogelijk af te leiden naar de hoofdwegen rondom (N34, Twenteweg, J.C. Kellerlaan).<br />

Het beleid van het Rijk is erop gericht op de langere termijn de N34 op te waarderen tot<br />

stroomweg met ongelijkvloerse kruisingen en een maximumsnelheid van 100 km/uur. Een<br />

eerste aanzet daarvan is reeds gegeven door het ongelijkvloers maken van de kruising met<br />

de Haardijk. Daardoor wordt deze route voor het verkeer in de oost-westrelatie (vice versa)<br />

aantrekkelijker. De oost-westroute via de Brink - Havenweg - Burgemeester Bramerstraat<br />

richting de Parkweg zal dan minder doorgaand verkeer te verwerken krijgen.<br />

Een tweede belangrijke verandering is de recente aanleg van een nieuwe verbinding richting<br />

Duitsland, aantakkend op de kruising van de Twenteweg en de J.C. Kellerlaan, als<br />

vervanging voor de route via de Hoogenweg. Daardoor wordt ook de route via de<br />

Burgemeester Schuitestraat – Jan Weitkamplaan gedeeltelijk ontlast van doorgaand verkeer.<br />

3.2.7 Parkeren<br />

In een groot deel van het centrum van <strong>Hardenberg</strong> is een parkeerschijfzone van kracht.<br />

Daarnaast zijn er locaties met betaald parkeren. Voor het parkeren in de parkeerschijfzone<br />

en bij parkeermeters is de maximale parkeerduur 2 uur. Het regiem van kortparkeren geldt<br />

van maandag tot en met zaterdag van 9:00 uur tot 18:00 uur en op donderdagavond<br />

(koopavond) van 18:00 uur tot 21:00 uur. Zon- en feestdagen zijn uitgezonderd.<br />

In totaal zijn er momenteel 1.034 kortparkeerplaatsen (882 in de parkeerschijfzone en 152<br />

betaald parkeren) en 427 vrije (lang)parkeerplaatsen in het centrum van <strong>Hardenberg</strong>. De<br />

gelegenheden voor langparkeren zijn geconcentreerd op de Gedempte Haven en nabij het<br />

<strong>Gemeente</strong>huis. Nagenoeg alle 1.461 parkeerplaatsen zijn op maaiveld gelegen en leggen<br />

daardoor een groot beslag op de openbare verblijfsruimte.<br />

Parkeertellingen van de gemeente in maart 1998, augustus 1999 en augustus 2000 leveren<br />

het volgende beeld van de bezetting van de parkeergelegenheden in het centrum:<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

36


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

bezetting Bezetting bezetting<br />

maart 1998 augustus 1999 augustus 2000<br />

Don. Don. Zat. Don. Don. Zat. Don. Don.<br />

ochtend avond middag ochtend avond middag ochtend avond<br />

Zat.<br />

middag<br />

822 969 1103 1045 1450 1344 936 915 1188<br />

57% 67% 76% 72% 100% 93% 65% 63% 82%<br />

In het centrum lopen de bezettingen per deelgebied uiteen. Met name de<br />

kortparkeergelegenheden hebben een hogere bezettingsgraad dan de langparkeerplaatsen.<br />

Een toename van kortparkeerders kan derhalve worden opgevangen op de<br />

langparkeerplaatsen.<br />

Per saldo is er buiten het toeristenseizoen voldoende parkeergelegenheid in het centrum.<br />

Slechts op de maandagochtend, wanneer er markt is, zijn er incidenteel parkeerproblemen.<br />

In het toeristenseizoen zijn er vaker pieken, waarin het aantal parkeerplaatsen onvoldoende<br />

is. Van belang is tevens om te beseffen dat door de burgers parkeergebieden in het<br />

algemeen al als “vol” worden ervaren indien de bezettingsgraad meer dan 90 % bedraagt.<br />

Door het ontbreken van een goede parkeerverwijzing ontstaat (onnodig) zoekverkeer en een<br />

onevenwichtige parkeerdruk. Ook de mix van vrij parkeren, betaald parkeren en blauwe<br />

zones, gecombineerd met het parkeren voor vergunninghouders voor diverse doelgroepen<br />

(bewoners, bedrijven) draagt bij aan een onduidelijke parkeerregulering voor de<br />

weggebruikers, en daardoor versterking van zoekverkeer.<br />

3.3 Relaties met omliggende gebieden en projecten<br />

Marslanden<br />

In het noorden grenst het plangebied aan de uiterwaarden aan de overkant van de Vecht.<br />

Ten noorden van de N34 begint het buitengebied en wordt momenteel de uitbreidingswijk<br />

Marslanden gebouwd. Met de bouw is gestart in 2000 en de uiteindelijke omvang van de wijk<br />

zal ongeveer 3000 woningen bedragen. Marslanden zal direct verbonden worden met het<br />

centrum middels een langzaam verkeersverbinding over de Vecht. Inwoners van deze wijk<br />

zullen daarom het centrum snel met de fiets of te voet kunnen bereiken. De brug zal dan ook<br />

de belangrijkste fysieke verbinding tussen Marslanden en het centrum vormen.<br />

Stedenbouwkundig en verkeerskundig dient deze fysieke verbinding goed te worden<br />

ingepast.<br />

Vechtcorridor <strong>Hardenberg</strong><br />

De uiterwaarden van de Vecht ter hoogte van <strong>Hardenberg</strong> maken deel uit van de<br />

zogenaamde Vechtcorridor <strong>Hardenberg</strong>. Het betreft het gedeelte van het rivierdal<br />

(winterbed) dat sterk onder de stedelijke invloedssfeer staat. Deze corridor loopt van de wijk<br />

Baalder aan de oostzijde tot aan de stuw <strong>Hardenberg</strong> aan de westzijde. Het centrumgebied<br />

grenst voor een groot deel aan deze corridor, waarvoor reeds meerdere plannen zijn<br />

opgesteld en waarvoor in de toekomst een integrale en uitvoeringsgerichte visie wordt<br />

opgesteld. Van belang is dat ontwikkelingen in het centrumgebied die een connectie hebben<br />

met de Vechtcorridor in samenhang met mogelijke ontwikkelingen voor deze corridor bezien<br />

worden.<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

37


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Heemsermars en Brink-Oost<br />

In het westen grenst het centrumplangebied aan de Vecht en de buurt Heemsermars. De<br />

Europaweg en de Brink vormen de fysieke relaties tussen deze buurt en het<br />

centrumplangebied. Als randweg vormt de Europaweg een overgang tussen stedelijk gebied<br />

en landelijk gebied/Vechtdalgebied. Als ‘toegangspoort’ heeft het weinig structurele<br />

bouwkundige samenhang. De Vechtoever van Heemsermars, met zijn enigszins stedelijke<br />

karakter, concurreert met het stedelijke centrum van <strong>Hardenberg</strong>. De Europaweg en de Brink<br />

(in iets mindere mate) zijn belangrijk voor de aan- en afvoer van verkeer dat <strong>Hardenberg</strong> in<br />

en uit wil.<br />

Er is mogelijk sprake van een herstructurering van het oostelijke deel van de Brink. Dit<br />

gebied ligt direct aan de andere kant van de Vecht, ten oosten van het centrumplangebied.<br />

Plannen in dit kader zullen in ieder geval ruimtelijk rekening moeten houden met de plannen<br />

voor het centrumgebied.<br />

Ten zuiden van het centrumgebied<br />

Het zuidelijke gedeelte van het centrumplangebied wordt begrensd door de Bruchterweg en<br />

de Burgemeester Schuitestraat. De omliggende gebieden worden gekenmerkt door hun<br />

woonfunctie. Opvallend is ook dat er zich enkele scholen bevinden. De Bruchterweg en de<br />

Burgemeester Schuitestraat worden dan ook relatief veelvuldig gebruikt door fietsende<br />

scholieren. De verkeersveiligheid op deze wegen dient te worden gewaarborgd. Zie bijlage 2<br />

voor een kaart met alle straatnamen.<br />

Het zuidoostelijke deel van het plangebied wordt begrensd door de spoorlijn Zwolle-Emmen.<br />

Deze spoorlijn vormt zowel een ruimtelijke als een fysieke barrière. Aan de andere kant van<br />

de spoorlijn is er sprake van enkele woningen en verder speelt het streekziekenhuis er een<br />

grote rol.<br />

Zorgzone<br />

Momenteel zijn er plannen in de maak voor een zorgzone rond dit ziekenhuis. Dit is een vrij<br />

omvangrijk project waarin verschillende zorggerelateerde functies een plek krijgen nabij het<br />

ziekenhuis. Het is de bedoeling om hiermee de functie van het ziekenhuis te versterken en<br />

om ‘nabijheidvoordelen’ te bieden aan zorgbehoevenden.<br />

Er zal aandacht zijn voor relaties tussen de zorgzone en het centrumplangebied met in het<br />

bijzonder het stationsgebied. Hierbij wordt met name gedacht aan een goede en veilige<br />

verbinding tussen het station en de zorgzone.<br />

<strong>Hardenberg</strong> in haar geheel<br />

<strong>Hardenberg</strong> in haar geheel hangt niet met structuren aan elkaar. De kern <strong>Hardenberg</strong> is een<br />

spin in een web van losse structuren, vanuit het landschap, de historie en het heden. In de<br />

toekomst moet dit web effectief worden gemaakt door deze structuren aan elkaar te knopen.<br />

3.4 Conclusie en knelpunten<br />

Vanuit de ruimtelijke en functionele analyse van het centrumplangebied kan een aantal<br />

conclusies getrokken worden met betrekking tot de huidige situatie van het centrumgebied<br />

en de kansen voor de toekomst. Deze worden hieronder samengevat op een rij gezet.<br />

Ruimtelijke relaties binnen het plangebied<br />

De ruimtelijke relatie tussen de attractieve Vechtzone en de binnenstad is niet aantrekkelijk<br />

genoeg (zowel aan de west- als de noordzijde van het centrum). Daarnaast wordt de<br />

recreatieve functie van de Vecht nog onvoldoende benut.<br />

De relaties tussen het stationsgebied en het centrum kunnen eveneens verbeterd worden.<br />

Door een aantrekkelijke verbinding te realiseren tussen het station en het centrum voor met<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

38


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

name voetgangers en ander langzaam verkeer, wordt het voor bezoekers die niet met de<br />

auto komen ook aantrekkelijker om het centrum te bezoeken.<br />

Het gemeentehuis staat te weinig in verbinding met het centrum. Een goede ruimtelijke<br />

relatie kan de drempel voor de burger om het gemeentehuis te bezoeken verlagen. Burgers<br />

dienen gemakkelijk even bij het gemeentehuis binnen te kunnen stappen. Een gemeentehuis<br />

met daarin ook aanvullende functies zou een goed uitgangspunt zijn.<br />

Ook de ruimtelijke relaties tussen de woonwijk Marsch-Kruserbrink en de Vecht aan de ene<br />

kant en het kernwinkelgebied aan de andere kant zijn verre van optimaal. De relatie met de<br />

Vecht (het wonen aan water) kan veel meer uitgebuit worden en de wijk kan in het zuiden<br />

qua schaal en structuur beter aan het kernwinkelgebied worden gerelateerd.<br />

Ontsluitingsstructuur en parkeren<br />

Het verkeer en daarmee ook de parkeerbehoefte is fors toegenomen en leidt her en der tot<br />

knelpunten. De verkeersdruk en de parkeerdruk zullen door de geplande ontwikkelingen<br />

verder toenemen en een sterkere bedreiging gaan vormen voor de bereikbaarheid van en het<br />

verblijfsklimaat in het centrum. Dit moet juist voorkomen worden wanneer de kern<br />

<strong>Hardenberg</strong> haar functie als streekcentrum wil versterken. De ontsluitingsstructuur zal<br />

daarom sterk verbeterd moeten worden en er zal gezorgd moeten worden voor voldoende<br />

parkeergelegenheid en een degelijk parkeerbeleid.<br />

Winkelvoorzieningen<br />

Er is behoefte aan opwaardering van de winkelkern tot een kern met een regionaal<br />

voorzieningenniveau. Dit vraagt zowel een kwalitatieve als een kwantitatieve verbetering;<br />

het centrum is vooral nog een boodschappengebied en speelt nog niet voldoende in op de<br />

kansen die de groeiende vrijetijdssector en het toerisme bieden. Het aantal kwaliteitswinkels<br />

is te laag en het winkelcentrum kan een extra trekker gebruiken. Ook dient er aandacht te<br />

zijn voor schaalvergroting van individuele winkels.<br />

De winkelformules van De Spinde en De Mulderij voldoen niet meer vanwege onder meer<br />

ruimtelijke en architectonische onvolkomenheden. Tevens ontbreekt een duidelijke looproute<br />

binnen het centrum.<br />

Wonen<br />

Delen van de naoorlogse woonbebouwing voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd: te<br />

klein, te gehorig en daarmee afnemend populair met als gevolg een hoge doorstroming en<br />

leegstand. Ook verliest het centrum in de huidige situatie haar levendigheid na sluiting van<br />

de winkels ’s avonds. Het centrum verwordt dan tot een gebied waar weinig mensen<br />

verblijven en dan wordt het centrum minder leefbaar.<br />

Recreatie & toerisme en horeca<br />

Tot op heden is verblijfsrecreatie bijna niet mogelijk in het centrumgebied van <strong>Hardenberg</strong>.<br />

Tevens is er in het centrum onvoldoende sprake van een “terrasfunctie”. De terrassen die er<br />

wel zijn, liggen relatief verspreid binnen het centrum. Een gezellig plein met verschillende<br />

cafés, restaurants en terrassen ontbreekt.<br />

<strong>Hardenberg</strong> maakt te weinig gebruik van de recreatiemogelijkheden van de rivier de Vecht<br />

die direct langs het centrum loopt. Met name de watergerelateerde recreatie en de horeca<br />

zou hiervan moeten kunnen profiteren.<br />

Openbare ruimte<br />

De uitstraling van het centrum in zijn geheel (bebouwing en openbare ruimte) ondervindt<br />

kritiek van gebruikers (o.a. markt, bruggen, omgeving gemeentehuis, kernwinkelgebied). De<br />

openbare ruimte is erg stenig van aard en is niet altijd duidelijk begrensd. Tevens ontbreekt<br />

er een heldere groenstructuur.<br />

Een plein zoals het Wilhelminaplein heeft aan karakter verloren en komt niet tot ontwikkeling<br />

door de functieverschuivingen die in het centrum zijn opgetreden. Mede door dergelijke<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

39


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

verschuivingen blijft de winkelfunctie aan de westzijde van de Voorstraat en de oostzijde van<br />

Oosteinde wat achter. Storend zijn de achterkanten van enkele winkels aan de Voorstraat:<br />

deze achterkanten vormen de noordzijde van het Wilhelminaplein en dit doet grote afbreuk<br />

aan het plein.<br />

De begraafplaats, direct ten oosten van het centrum is niet goed toegankelijk. Dit zou<br />

verbeterd moeten worden, mede omdat het een van de groene ruimten in het centrumgebied<br />

is.<br />

Overig<br />

Er vindt schaalvergroting plaats van maatschappelijke functies (o.a. gemeentehuis,<br />

verschillende scholen, politiebureau), waardoor herstructurering van bestaande bebouwing<br />

noodzakelijk is.<br />

Tevens heeft het stationsgebied nog te weinig uitstraling. Het station is voor OV-reizigers de<br />

entree van het centrumgebied van <strong>Hardenberg</strong>. Het herinrichten van het plein voor het<br />

station is een stap in de goede richting, maar het braakliggende terrein aan het spoor ten<br />

noorden van het station dient ontwikkeld te worden. Een gebied rondom een station heeft<br />

bepaalde voordelen zoals bijvoorbeeld een goede bereikbaarheid en dergelijke voordelen<br />

dienen ten volle benut te worden. Daarbij komt nog dat er bij het ziekenhuis, nabij het<br />

station, een zorgzone zal worden gecreëerd. Het station en haar omgeving zal daarom als<br />

verbindingszone alleen maar belangrijker worden.<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

40


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

41


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

4 Uitgangspunten en keuzes<br />

De analyse van het huidige centrumgebied leidt, samen met de wens van de gemeente<br />

<strong>Hardenberg</strong> en de provincie Overijssel om de kern <strong>Hardenberg</strong> te ontwikkelen tot een kern<br />

met een streekfunctie, tot een aantal uitgangspunten die aan de basis zullen staan van de<br />

ontwikkeling van het centrumgebied van <strong>Hardenberg</strong> in de toekomst.<br />

4.1 Uitgangspunten<br />

De verschillende doelstellingen en de knelpunten die verwezenlijking van deze doelen<br />

bemoeilijken zijn bekend. De knelpunten dienen aangepakt te worden om uiteindelijk de<br />

doelstellingen te kunnen verwezenlijken, terwijl bestaande kansen verder benut moeten<br />

worden. De volgende uitgangspunten zijn hiertoe opgesteld:<br />

Concentreren van winkels en voorzieningen in het centrum en het streven naar een<br />

winkelcircuit<br />

In verband met de streekfunctie van <strong>Hardenberg</strong> en de belangrijke recreatieve functies is het<br />

van belang dat winkels en voorzieningen geconcentreerd zijn. Concentratie van<br />

winkelvoorzieningen versterkt de positie van <strong>Hardenberg</strong> als winkelhart in de regio. Een<br />

combinatie van winkels en meer recreatieve voorzieningen maakt het centrum ook voor de<br />

toerist aantrekkelijker. Recreatie en de winkelfunctie versterken elkaar. Het streven naar een<br />

winkelcircuit past goed in deze gedachtegang. Het is daarom van belang dat de<br />

uitbreidingsruimte die er is benut wordt voor het creëren van een winkelcircuit. Tevens is het<br />

van groot belang om in te zetten op het verbeteren van de kwaliteit. Het aanbod moet vooral<br />

verbreed worden in het hogere marktsegment.<br />

Het versterken van de ruimtelijke identiteit van het centrum ten opzichte van<br />

andere identiteiten van de omliggende gebieden, het historisch centrum goed tot<br />

zijn recht laten komen en het vergroten van het kenmerkende onderscheid tussen<br />

de deelgebieden in het centrum<br />

Het centrumgebied is een gebied met een eigen karakter. Met name het historische centrum<br />

van <strong>Hardenberg</strong> heeft een positieve uitstraling door zijn kleinschaligheid en beslotenheid. De<br />

gebieden om het centrum heen hebben eveneens een eigen karakter. Door uit te gaan van<br />

de verschillende kwaliteiten ontstaat een diversiteit die een duidelijke kwaliteit voor<br />

<strong>Hardenberg</strong> oplevert. Een duidelijk onderscheid tussen stedelijk en niet-stedelijk wonen zal<br />

worden nagestreefd.<br />

Aandacht voor panden die leeg komen te staan en de mogelijke invulling is belangrijk om het<br />

eigen karakter van gebieden te behouden en versterken. Een hoogwaardige inrichting van<br />

het openbaar gebied zal leiden tot een vergroting van de attractiviteit en sfeer binnen het<br />

gehele gebied.<br />

Het ontwikkelen van bijzondere recreatieve, maatschappelijke en sociaal-culturele<br />

functies van de omgeving van het gemeentehuis tot aan de noordzijde van de<br />

Vecht, via concentratie langs de uiteinden van de as gemeentehuis-Voorveghter<br />

Het gemeentehuis en theater de Voorveghter zijn gebouwen die een belangrijke functie in<br />

het centrum vervullen. Het is van belang om dergelijke functies voor het centrum te<br />

behouden. Recreatieve, maatschappelijke en culturele functies versterken elkaar. Om<br />

<strong>Hardenberg</strong> tot een kern met een streekfunctie te kunnen ontwikkelen, zal het huidige,<br />

relatief eenzijdige voorzieningenaanbod (voornamelijk winkels) moeten worden uitgebreid<br />

met recreatieve, maatschappelijke en culturele voorzieningen met daarbij een kwalitatieve<br />

en kwantitatieve afstemming met de regio.<br />

Speelvoorzieningen en andere voorzieningen voor de jeugd moeten ook een plek krijgen<br />

binnen het centrumplangebied. Kinderen en oudere jeugd moeten zich thuis kunnen voelen<br />

in het centrum.<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

42


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Het uitbreiden van de woningvoorraad in het centrumgebied, evenals het<br />

gedeeltelijk slopen en renoveren van de voorraad<br />

Door de bouw van voldoende woningen voor de verschillende doelgroepen in het centrum en<br />

dus nabij de voorzieningen kan tegemoet gekomen worden aan deze vraag en kan<br />

tegelijkertijd het centrum verlevendigd worden. Het toevoegen van woningen in het<br />

kernwinkelgebied en het stimuleren van wonen boven winkels kan eveneens leiden tot een<br />

centrum dat sociaal veiliger wordt; met name in de avonduren, na sluitingstijd van de<br />

winkels. Tevens krijgt het centrum op deze manier een levendiger karakter.<br />

Het slopen van woningen die technisch niet meer voldoen en die tevens niet meer voldoen<br />

aan de huidige eisen van bewoners en woningzoekenden creëert ruimte voor nieuw te<br />

bouwen woningen. Waar mogelijk zullen dergelijke woningen worden gerenoveerd.<br />

De Vecht als groen/blauwe corridor met relaties richting het centrum<br />

De Vecht is een belangrijk recreatief element voor <strong>Hardenberg</strong>. Met de aanleg van de<br />

wandelpromenade is de toegankelijkheid reeds verbeterd. Om de promenade optimaal te<br />

laten functioneren is het van belang dat deze zo goed mogelijk wordt verbonden met het<br />

stedelijk weefsel. Op die manier kan <strong>Hardenberg</strong> meer haar voordeel halen uit het feit dat de<br />

Vecht direct langs het centrum stroomt. Het relateren van bijvoorbeeld de recreatieve functie<br />

(terrassen) aan de Vecht kan een goed vertrekpunt zijn.<br />

Het versterken van de entrees en toegangen naar het centrum van <strong>Hardenberg</strong><br />

Voor bezoekers zal het duidelijk moeten zijn waar het centrum begint. Dit betekent dat op de<br />

plaatsen waar belangrijke invalswegen bij het centrum komen, ruimtelijk zichtbaar moet zijn<br />

waar het centrum begint. De entrees zijn het visitekaartje van het centrum. Deze entrees<br />

kunnen beter zichtbaar gemaakt worden door goede stedenbouwkundige kaders.<br />

In het centrum staan bereikbaarheid en leefbaarheid centraal<br />

De bereikbaarheid heeft naast het realiseren van goede en veilige fietsverbindingen met<br />

name ook betrekking op een vlotte en veilige afwikkeling van het centrumgerichte<br />

autoverkeer en goede parkeergelegenheid. In het geval van parkeren is het tevens<br />

belangrijk dat er voldoende dicht bij het kernwinkelgebied geparkeerd kan worden. Een en<br />

ander dient te zijn afgestemd op de regionale en recreatieve functie van het centrum. Om de<br />

leefbaarheid te verbeteren, zijn wensen geformuleerd die betrekking hebben op het<br />

verkeersluw maken van de route door Heemse en het verkeersluw maken van de Havenweg.<br />

Het centrum zal vanaf de Havenweg per motorvoertuig slechts bereikbaar zijn voor het laden<br />

en lossen voor de winkels en voor calamiteitenverkeer. Doorgaand verkeer over de<br />

Havenweg zal niet mogelijk zijn. De route door Heemse is inmiddels verkeersluw gemaakt.<br />

Daarnaast moet de barrièrewerking van de centrumring worden aangepakt.<br />

Het centrum wordt meer leefbaar en levendiger door het toevoegen van woningen in het<br />

centrum en het stimuleren van wonen boven winkels. De herinrichting van het openbaar<br />

gebied zal ook bij moeten dragen aan een grotere leefbaarheid en veiligheid van het<br />

centrumgebied.<br />

Het stationsgebied wordt een aantrekkelijk en goed bereikbaar woon- en<br />

werkgebied met een sterke ruimtelijke relatie met het centrum van <strong>Hardenberg</strong><br />

De stationsomgeving van <strong>Hardenberg</strong> kan qua uitstraling en inrichting vooruitgang boeken.<br />

Het is voor <strong>Hardenberg</strong> een knooppunt van verkeersstromen en het gebied is dan ook goed<br />

bereikbaar. Een dergelijke locatie kan een aantrekkelijke woon- en werkomgeving bieden<br />

vanwege de goede bereikbaarheid. De ruimtelijke relatie met het centrum kan verbeterd<br />

worden om het zodoende gemakkelijker te maken voor bezoekers om het centrum te<br />

bezoeken.<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

43


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Duurzaamheid geldt als uitgangspunt voor de beoogde ontwikkelingen in het<br />

centrumgebied.<br />

Duurzaamheid vormt een algemeen uitgangspunt en zal bij de planvorming voor projecten<br />

binnen het plangebied een belangrijk aspect zijn. Het centrum dient leefbaar en (sociaal)<br />

veilig te zijn. Tevens zal er aandacht zijn voor het klimaat, duurzaam bouwen, duurzame<br />

stedenbouw, water/riolering en het besparen van energie. Het is de ambitie van de<br />

gemeente <strong>Hardenberg</strong> om stapsgewijs vooruitgang te boeken ten aanzien van duurzame<br />

ontwikkeling binnen het centrumgebied en uiteindelijk binnen de gehele gemeente.<br />

In de volgende paragrafen staan de ruimtelijke en functionele vertaling van de<br />

geformuleerde uitgangspunten centraal. Met name voor wat betreft de stedenbouwkundige<br />

structuur en de architectuur dient het beeldkwaliteitsplan in samenhang met dit hoofdstuk<br />

bezien te worden. De ruimtelijke structuren worden bepaald en functionele aspecten zullen<br />

aan bod komen. De keuze voor duurzaamheid zal in alle vertalingen een rol spelen.<br />

4.2 Ruimtelijke structuur<br />

De belangrijkste structuren die als uitgangspunt dienen voor de ontwikkeling van het<br />

centrumplangebied zijn ‘samengevat’ in figuur 4.1.<br />

Figuur 4.1 belangrijkste structuren centrum <strong>Hardenberg</strong><br />

Deze structuren zullen in de volgende paragrafen worden toegelicht, waarbij figuren ter<br />

verduidelijking zullen worden gebruikt.<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

44


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

4.2.1 Assenkruisstructuur<br />

Bij een streekcentrum hoort een kernwinkelgebied dat veelzijdig genoeg is om aan<br />

uiteenlopende wensen van consumenten tegemoet te kunnen komen. Het centrum moet zich<br />

niet alleen lenen voor het doen van de dagelijkse boodschappen, maar het dient eveneens<br />

uit te nodigen tot ‘recreatief winkelen’. Het aanbod en de algehele uitstraling dienen zo te<br />

zijn dat bezoekers zich kunnen vermaken op allerlei manieren. Hierbij gaat het dan niet<br />

slechts om een gevarieerd winkelbestand, maar eveneens om functies zoals horeca en<br />

recreatieve voorzieningen.<br />

In <strong>Hardenberg</strong> is een dergelijke kwaliteitsslag mogelijk indien de huidige lineaire structuur<br />

(oost-west) wordt versterkt en uitgebreid met een noord-zuid route, waardoor een<br />

assenkruisstructuur ontstaat (zie figuur 4.2). Voor een deel ligt een dergelijke structuur er<br />

reeds, maar tot op heden is er nauwelijks gebruik gemaakt van de potenties die er zijn. Het<br />

realiseren van een assenkruisstelsel draagt ook bij aan het versterken van de relatie tussen<br />

het centrum en de Vecht. Wanneer de assen in noordelijke en westelijke richting worden<br />

doorgetrokken, dan worden bezoekers richting de Vecht geleid en kan de rivier meer worden<br />

beleefd vanuit het centrum.<br />

Oost-west<br />

Tot op heden wordt de belangrijkste winkelstraat gevormd door de Voorstraat, die in het<br />

oosten overgaat in het Oosteinde. Deze oost-west-as maakt tevens deel uit van de<br />

historische structuur van <strong>Hardenberg</strong>. Van oudsher heeft de winkelfunctie zich hier genesteld<br />

en vormt de Voorstraat-Oosteinde een harde lijn. Uitgangspunt is dat de historische<br />

structuur van het centrum goed tot zijn recht komt en daarom zal de Voorstraat-Oosteinde<br />

ook in de toekomst de belangrijkste route vormen. Met name de uiteinden van deze as<br />

dienen versterkt te worden.<br />

Noord-zuid<br />

Voor het kernwinkelgebied is de versterking van de noord-zuidas de belangrijkste nieuwe<br />

impuls. De nieuwe noord-zuidas zal lopen vanaf het nieuwe gemeentehuis dat direct aan het<br />

Spinde komt te liggen via de Fortuinstraat naar Markt en zal eindigen aan de Vecht bij de<br />

nieuw te vormen leisurezone aan het Badhuisplein. Via de nieuwe<br />

langzaamverkeersverbinding loopt de as fysiek door richting Marslanden. Op deze as zal<br />

gewinkeld, gerecreëerd, gewoond en gewerkt worden met een hoog publiek karakter.<br />

Deze as is reeds aanwezig op de achtergrond: in de loop der tijd heeft deze as zich<br />

ontwikkeld als een soortement vervolg op de oost-west as. Het feit dat de noord-zuid as zich<br />

later heeft ontwikkeld dan de oost-west as komt tot uitdrukking in functionele en<br />

stedenbouwkundige aspecten: aan de noord-zuid as hebben zich niet alleen winkels<br />

gevestigd, maar ook de commerciële dienstverlening en culturele voorzieningen hebben een<br />

plek gevonden. De schaal en de maat van de bebouwing op deze as is ook groter: de<br />

bebouwing heeft niet zoveel historie als de bebouwing aan de oost-west as.<br />

In de beoogde ruimtelijke structuur voor <strong>Hardenberg</strong> als streekcentrum zal de noord-zuid as<br />

nadrukkelijker tot uiting komen om de bezoeker een algehele mix van voorzieningen aan te<br />

kunnen bieden binnen het centrum.<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

45


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Figuur 4.2 Assenkruisstelsel <strong>Hardenberg</strong> <strong>Centrum</strong><br />

Bronpunten aan het eind van de assen<br />

Aan de eindpunten van het assenkruis is een mengeling aan publieke functies gepland die als<br />

bronpunten functioneren: deze mengeling van functies trekken mensen aan. Op deze<br />

plaatsen zullen eveneens parkeergarages en fietsenstallingen gerealiseerd worden.<br />

Bezoekers merken meteen dat zij zich in het centrum bevinden wanneer zij vanuit de<br />

bronpunten het gebied betreden. De bronpunten zullen ook als markering van de entrees<br />

van het centrumgebied dienen.<br />

Markt<br />

De Markt bestaat nog uit een grote, open ruimte waarin veel geparkeerd wordt en waar een<br />

keer per week de markt wordt gehouden. Plannen voor dit gebied zullen ervoor zorgen dat<br />

de Markt de uitstraling krijgt van een plein met een bepaalde functie waar bezoekers van het<br />

centrum naar toe worden getrokken. Belangrijk is dat de Markt autovrij wordt: de Markt<br />

verwordt van verkeersgebied tot verblijfsgebied.<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

46


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Pleinen<br />

Binnen het centrumplangebied als geheel vormen de verschillende pleinen een belangrijk<br />

aandachtspunt. Uitgangspunt van de visie is het versterken en (via wandvorming) creëren<br />

van pleinruimten, met elk een eigen sfeer en functie zoals bijvoorbeeld het Wilhelminaplein,<br />

het Stationsplein en het Badhuisplein. Ook de Gedempte Haven zal voor een deel een<br />

pleinfunctie krijgen: boven een parkeergedeelte is een halfverhoogd dek gepland. Dit dek<br />

biedt plaats aan verschillende verblijfsfuncties en biedt de mogelijkheid voor het situeren van<br />

diverse evenementen. Het Klepperplein zal meer de uitstraling van een plein krijgen en het<br />

Spindeplein wordt autovrij en krijgt meer de functie van een winkel- en stadsplein.<br />

4.2.2 Verkeersstructuur<br />

De verkeersstructuur is een afgeleide van de ruimtelijke structuur die wordt bereikt middels<br />

het principe van het assenkruis. Het centrum van <strong>Hardenberg</strong> zal in de toekomst meer<br />

verkeer aantrekken vanwege de ‘opwaardering’ van het centrum en de autonome groei van<br />

het autobezit en -gebruik. De assenkruisstructuur en de verdere programmatische invulling<br />

hebben tot gevolg dat de verkeersstructuur en het parkeren zullen moeten worden<br />

geoptimaliseerd omdat er anders problemen worden verwacht. Het verkeer zal op een<br />

heldere, veilige en snelle wijze moeten worden afgewikkeld.<br />

Belangrijk hierbij zijn in ieder geval de volgende aspecten:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Ervoor zorgdragen dat doorgaand verkeer niet door het centrum gaat;<br />

Bestemmingsverkeer dient gemakkelijk naar een parkeergelegenheid geleid te<br />

worden;<br />

Onderscheid maken tussen verschillende doelgroepen van verkeer: bewoners,<br />

werkenden, ondernemers, bezoekers en toeristen;<br />

Parkeerbeleid afstemmen op verschillende gebruikersgroepen. Uitgangspunt hierbij is<br />

afstemming van regimes en tarieven in parkeergarages in het centrum en op<br />

maaiveld in en aan de randen van het centrum;<br />

Zorgdragen voor een volledige en veilige fietsstructuur;<br />

Routes en opstapplaatsen voor het openbaar vervoer dienen afgestemd te worden op<br />

de looproutes in het centrum;<br />

De mogelijkheid voor laden en lossen ten behoeve van de winkels in het gebied dient<br />

gewaarborgd te worden.<br />

Deze uitgangspunten resulteren in de verkeersstructuur die in figuur 4.3 in beeld wordt<br />

gebracht. Deze structuur wordt hieronder verder verklaard.<br />

Doorbreken noordelijke centrumring<br />

De ontwikkeling van het centrum tot één samenhangend verblijfsgebied dat een relatie heeft<br />

met de Vecht kan alleen tot stand komen wanneer de belangrijkste barrière door dat gebied<br />

(Havenweg - Burgemeester Bramerstraat) opgeheven wordt en het autoverkeer aan de rand<br />

van het centrum wordt opgevangen. (Zie bijlage 1 voor een kaart met alle straatnamen).<br />

Gekozen is voor een ‘knip’. Dit houdt in dat de doorgaande route wordt onderbroken.<br />

Calamiteitenverkeer en vrachtverkeer ten behoeve van het bevoorraden van winkels zullen<br />

wel toegang hebben.<br />

De verkeersdruk hier kan worden weggenomen door de noordelijke centrumring te<br />

onderbreken door middel van de bouw van een parkeergarage. Deze parkeergelegenheid kan<br />

zowel vanuit het oosten als het westen bereikt worden. De Brink - Hessenweg zal daarbij<br />

autoluw gemaakt worden (reeds gedeeltelijk gerealiseerd) zodat de Europaweg de<br />

belangrijkste toegangsweg vanuit het westen zal worden.<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

47


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Door verbetering van de omliggende wegen zal doorgaand verkeer minder de behoefte<br />

hebben om door het centrum te rijden. Anderzijds wordt de ontsluitingsstructuur van het<br />

centrumgebied zo aangepast dat het minder aantrekkelijk wordt voor nietbestemmingsverkeer<br />

om via het centrum te rijden.<br />

Via de wegen die in figuur 4.3 zijn aangeduid met een gele kleur wordt zowel lokaal als<br />

doorgaand (regionaal) verkeer afgewikkeld. Dit is in de huidige situatie reeds zo en dit zal in<br />

de toekomstige situatie zo blijven. Deze wegen hebben namelijk een functie voor het<br />

bereikbaar maken van kernen, woonwijken, bedrijventerreinen etc.<br />

Figuur 4.3. Nieuwe verkeersstructuur <strong>Hardenberg</strong><br />

Creëren van een zuidelijke en oostelijke centrumring<br />

De Europaweg zal de belangrijkste toegangsweg gaan vormen voor het verkeer vanuit het<br />

westen. In de huidige situatie is er sprake van een bajonetkruising Europaweg –<br />

Bruchterweg – Witte de Withstraat. De Europaweg zal daarom doorgetrokken worden naar<br />

de Witte de Withstraat om een betere doorstroming te bewerkstelligen. De verkeersveiligheid<br />

is hier tevens bij gebaat. Door de Europaweg door te trekken richting Witte de Withstraat<br />

ontstaat de mogelijkheid om het gemeentehuis binnen de ring de te laten vallen. Op die<br />

manier ontstaat er een betere verbinding tussen het centrum en het gemeentehuis: deze is<br />

gemakkelijker en veiliger te bereiken.<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

48


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

In de huidige situatie rijdt het verkeer veelal via de Witte de Withstraat over het noordelijke<br />

deel van de Stationsstraat richting het centrum of richting de J.C. Kellerlaan. Dit noordelijke<br />

deel van de Stationsstraat heeft echter een beperkte fysieke ruimte (vooral ter hoogte van<br />

de begraafplaats). Dit deel van de Stationsstraat zal autoluw gemaakt worden, zodat het een<br />

voetgangersvriendelijke zone wordt dat bij het kernwinkelgebied wordt betrokken. Daarom<br />

wordt een nieuwe verbinding voorgesteld vanaf de kop van de Gramsbergerweg, oostelijk<br />

van de begraafplaats en uitkomend aan de oostzijde van het huidige schoolgebouw aan de<br />

Parkweg. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid het noordelijke deel van de Stationsstraat<br />

autoluw te maken en het de gewenste functie te geven, terwijl door middel van de nieuwe<br />

verbinding de ring toch een vervolg krijgt. De bus blijft wel via het noordelijke deel van de<br />

Stationsstraat rijden.<br />

Deze nieuwe verbinding tussen de Witte de Withstraat en de Parkweg heeft als gevolg dat er<br />

in een enkel geval ruimte geschapen moet worden. De gebouwde omgeving aldaar heeft een<br />

interessante stedenbouwkundige compositie, maar geen direct uitzonderlijke historische<br />

waarde. Vanuit stedenbouwkundige optiek kan hierbij echter eventueel voorzien worden in<br />

compenserende nieuwbouw naast/achter de bestaande locatie aan de oostzijde van de<br />

voorgestelde doorbraak. De voormalige Marechaussee-kazerne blijft (be)staan: dit is<br />

namelijk een monument.<br />

Op deze wijze wordt een zuidelijke en oostelijke centrumring gecreëerd. Bezoekers van het<br />

centrum dienen hun auto echter wel goed kwijt te kunnen. Een viertal parkeergarages zal<br />

hiertoe als bronpunt dienen.<br />

Parkeergarages<br />

Het feit dat publieke voorzieningen, met daarbij de parkeerlocaties als bronpunt fungeren<br />

voor het winkelgebied, vraagt om situering aan de uiteinden van de winkelassen (zie figuur<br />

4.4). Belangrijk is in ieder geval dat de parkeergarages goed te bereiken zijn met de auto en<br />

dat zij direct toegang geven tot de verschillende assen van het assenkruisstelsel. De<br />

parkeergarages zullen gelegen zijn binnen of aan de ring. De automobilist transformeert tot<br />

voetganger.<br />

Het noordelijke bronpunt wordt vanuit het oosten ontsloten via de Bramerstraat en vanuit<br />

het westen en zuiden via de Lage Doelen – Havenweg/Gedempte Haven. Het zuidelijke<br />

bronpunt wordt gepland binnen de nieuwe zuidelijke centrumring nabij het gemeentehuis.<br />

Dit bronpunt is goed te bereiken via de Europaweg en de Witte de Withstraat. Bezoekers<br />

verlaten de parkeergarage via het Spindeplein en lopen rechtstreeks naar de Fortuinstraat.<br />

Ten oosten van het kernwinkelgebied is er een bronpunt geprojecteerd direct ten oosten van<br />

het noordelijke deel van de Stationsstraat onder het nieuw te bouwen LOC. Dit bronpunt is<br />

uitstekend bereikbaar via de Parkweg en bezoekers van het centrum lopen bij het verlaten<br />

van de parkeergarage direct het kernwinkelgebied in via de het noordelijke deel van de<br />

Stationsstraat. Het westelijke bronpunt wordt gepland bij het Boumanplein (bij het westelijke<br />

einde van de Voorstraat). Ook hier kunnen bezoekers direct het kernwinkelgebied betreden<br />

en deze parkeergarage zal bereikbaar zijn via de Lage Doelen.<br />

Tegengaan van doorgaande routes<br />

Het creëren van verbeterde routes kan eventueel leiden tot het gebruik van deze wegen als<br />

doorgaande route. Dit is echter niet de bedoeling. Om dit tegen te gaan zal er bij de aanleg<br />

rekening gehouden worden met snelheidsremmende maatregelen.<br />

Verder lijken reeds voorgenomen en deels uitgevoerde verbeteringen van het omliggende<br />

regionale wegennet (ongelijkvloerse kruispunten N34, doorstroming Twenteweg, aanleg van<br />

de Duitslandweg) ertoe te leiden dat de routes om het centrum niet gebruikt zullen worden<br />

als doorgaande verkeersroutes.<br />

Uitgangspunt is verder dat het centrumgebied zoveel mogelijk wordt ingericht als 30<br />

kilometer-zone, met uitzondering van invalswegen als de Europaweg, de Bruchterweg de<br />

Witte de Withstraat en de Parkweg.<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

49


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Figuur 4.4. Parkeergarages en parkeerroute<br />

Toekomstige verkeersintensiteiten<br />

In de toekomst zullen de verkeersintensiteiten waarschijnlijk toenemen, zowel als gevolg van<br />

autonome factoren als van ruimtelijke en economische ontwikkelingen met betrekking tot het<br />

<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong>. De verwachte verkeersintensiteiten voor wegen in en<br />

om het centrum van de kern <strong>Hardenberg</strong> zijn berekend. Voor deze cijfers wordt verwezen<br />

naar het <strong>Masterplan</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong>, door de gemeenteraad vastgesteld in december<br />

2002. Netgenoemd plan vormt namelijk een belangrijk uitgangspunt voor dit <strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong><br />

<strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong>.<br />

Mogelijk dat in de toekomst problemen ontstaan met betrekking tot verkeersintensiteiten en<br />

verkeerscapaciteiten op enkele wegen in of rond het centrum van de kern <strong>Hardenberg</strong>. De te<br />

verwachten verkeersintensiteiten zijn geprognosticeerd tot en met 2010. Tegen die tijd<br />

zouden eventuele problemen een rol kunnen gaan spelen. Van belang hierbij zijn de<br />

capaciteiten van de verschillende wegen in en om het centrum. De capaciteit en het<br />

maximaal toelaatbare verkeersaanbod van deze wegen is afhankelijk van een veelheid aan<br />

factoren zoals het percentage aan vrachtverkeer, weersomstandigheden, de hoeveelheid aan<br />

kruispunten, onderlinge afstand tussen kruispunten en de instelling van<br />

verkeersregelinstallaties.<br />

Om de verkeersintensiteiten goed te kunnen volgen, om eventuele problemen in kaart te<br />

kunnen brengen en om tijdig en adequaat te kunnen werken aan oplossingen waar dat nodig<br />

mocht zijn, wordt een nieuw verkeersmodel opgesteld. De gemeenteraad heeft hiervoor<br />

inmiddels krediet verleend tijdens de raadsvergadering van 26 mei 2005.<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

50


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Parkeerbeleid<br />

Voor het economisch en maatschappelijk functioneren van het centrumgebied is een goede<br />

bereikbaarheid en een passend parkeerbeleid van groot belang, evenals een prettig<br />

verblijfsklimaat waarbij de rol van de auto zoveel mogelijk beperkt wordt.<br />

Verder vraagt de versterkte woonfunctie om een prettig woon- en leefklimaat voor de<br />

bewoners.<br />

Autoverkeer in het centrum dat daar geen bestemming heeft moet daarom worden beperkt.<br />

Een goed parkeerbeleid kan hieraan bijdragen.<br />

Hiertoe is als eerste een Raamplan Parkeren opgesteld. Dit is op 25 november 2004<br />

vastgesteld door de gemeenteraad. Het Raamplan Parkeren geeft de grote kaders aan voor<br />

het toekomstige parkeerbeleid en moet op onderdelen nog verder worden uitgewerkt.<br />

Hoofdlijnen voor het parkeerbeleid zijn:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Concentratie van parkeervoorzieningen, deels in garages,<br />

Het stimuleren van dubbelgebruik van parkeerplaatsen;<br />

Uitbreiding van het betaald parkeren;<br />

Parkeerverwijzing om zoekverkeer te beperken;<br />

Maatregelen om parkeeroverlast in woonwijken te vermijden.<br />

Het gebied waar slechts geparkeerd kan worden tegen betaling zal worden uitgebreid. Het<br />

exacte gebied hiervoor zal nog worden bepaald, evenals de tariefstelling en de wijze waarop<br />

de betaling plaats zal moeten gaan vinden. Een consument- en bewonersvriendelijke<br />

invoering is uitgangspunt.<br />

Om ervoor te zorgen dat het verkeer zo efficiënt mogelijk wordt afgewikkeld, zal er een<br />

parkeerverwijssysteem ingevoerd worden. Er zal onderzoek worden gedaan naar het meest<br />

gewenste en financieel haalbare systeem.<br />

De verdere voorbereiding en uitwerking van het parkeerbeleid is erop gericht dat invoering in<br />

(de loop van) 2006 kan plaatsvinden. Het nieuwe parkeersysteem zal in ieder geval van<br />

kracht moeten zijn bij de ingebruikname van de zogenaamde ‘bronpunten’: de nieuwe<br />

parkeervoorzieningen nabij de Gedempte Haven, de Markt en het LOC.<br />

Op dit moment zijn twee conceptnota’s gereed met betrekking tot venstertijden, laden en<br />

lossen en ramkraakbeveiliging en hulpdiensten en het afsluiten van het kernwinkelgebied.<br />

Fietsverkeer<br />

Naast maatregelen om een goede bereikbaarheid van het centrum voor het autoverkeer te<br />

kunnen garanderen zal tevens een aantal maatregelen genomen moeten worden voor wat<br />

betreft de bereikbaarheid per fiets (zie figuur 4.5).<br />

In de eerste plaats dient het fietsroutenetwerk te worden uitgebreid waarbij fietsroutes door<br />

middel van fietsstroken of vrijliggende fietspaden zullen worden gefaciliteerd. Belangrijke<br />

nieuwe fietsroutes zijn:<br />

een directe verbinding vanuit Marslanden richting het centrum, de Vecht kruisend<br />

met een langzaam verkeersbrug (reeds gepland in het bestemmingsplan<br />

Marslanden);<br />

de Stationsstraat, als verbinding voor langzaam verkeer tussen het centrum en het<br />

station. Ook zal de Burgemeester Bramerstraat een belangrijke oost-west verbinding<br />

via het centrum voor langzaam verkeer gaan vormen;<br />

De Gramsbergerweg; deze is recent ingericht als fietsstraat. Doorgaand verkeer zal<br />

geweerd worden. De Gramsbergerweg zal een belangrijke fietsverbinding worden<br />

tussen enerzijds de wijken Baalder en Baalderveld en anderzijds het centrum van<br />

<strong>Hardenberg</strong>.<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

51


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Het gebruik van de fiets wordt niet alleen bevorderd door de inrichting van comfortabele en<br />

veilige fietsroutes, maar ook door voldoende en kwalitatief goede stallingvoorzieningen op<br />

logische locaties ten opzichte van fietsroutes en gelegen nabij het winkelgebied.<br />

Met betrekking tot de kernwinkelgebied-voetgangersgebied: fietsen blijft voorlopig<br />

toegestaan en in een later stadium vindt een evaluatie plaats waarna een definitief besluit<br />

wordt genomen over het al dan niet verbieden van fietsen in het kernwinkelgebied.<br />

Tevens zijn voldoende veilige en goed te bereiken fietsenstallingen erg belangrijk; met name<br />

wanneer fietsen binnen het kernwinkelgebied in de toekomst verboden wordt.<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

52


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Figuur 4.5 fietsstructuur en stallingen<br />

Openbaar vervoer<br />

De openbaar vervoerhaltes dienen zo gesitueerd te worden dat looproutes in het<br />

winkelgebied daar logisch op aansluiten. Met betrekking tot het openbaar vervoer dient zorg<br />

gedragen te worden voor een goede routering, voldoende frequentie, concurrerende<br />

reistijden (zorgdragen voor goede doorstroming) en goede haltes op juiste locaties. Vanaf de<br />

haltes kan direct het winkelgebied betreden worden. Via de bestaande routes langs de<br />

oostzijde (Stationsstraat), aangevuld met een halte nabij het Oosteinde, en via de<br />

Bruchterweg-Europaweg met een halte in de nabijheid van het kruispunt Europaweg-Witte<br />

de Withstraat kan direct het winkelgebied betreden worden. De Stationsstraat wordt dus bij<br />

voorkeur minimaal in één richting voor openbaar vervoer open gehouden.<br />

Het station kan “dichter bij het centrum worden gebracht” door de verkeersfunctie van deze<br />

straat te beperken en de route naar het centrum aantrekkelijk en veilig te maken voor<br />

voetgangers en fietsers.<br />

4.2.3 Groene en blauwe structuur<br />

Een van de knelpunten heeft betrekking op de afwezigheid van een degelijke groenstructuur<br />

in het centrum. Het creëren van een groenstructuur zorgt voor begeleiding van andere<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

53


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

structuren zoals het assenkruis en de verkeersstructuur. Verder zorgt een groen aanzicht van<br />

het centrumgebied over het algemeen voor een grotere belevingswaarde. Deze structuur<br />

staat in figuur 4.6 afgebeeld.<br />

De voornaamste groenstructuur wordt gevormd door de Vecht met zijn uiterwaarden. Deze<br />

loopt als een groen-blauwe landschappelijke corridor door de kern <strong>Hardenberg</strong>. Deze corridor<br />

heeft ook de meeste aantrekkingskracht als wandel- en uitloopgebied. Een extra kwaliteit is<br />

de ligging van een tweetal stadsparken aan deze corridor, te weten het park Heemsermars<br />

en het park Kruserbrink. De oevers aan de zijde van het centrum hebben een aantrekkelijke<br />

groene uitstraling.<br />

De kwaliteiten, te weten boomrijke stadsoevers en het groene uitloopgebied, worden verder<br />

ontwikkeld. Behoud van monumentale en beeldbepalende bomen staat hierbij voorop.<br />

Karakteristiek is ook de oude loop van de Vecht en in verband daarmee ook het oude<br />

stadsfront aan de Gedempte Haven. Deze karakteristiek wordt sterk geaccentueerd door de<br />

huidige zware beukenbeplanting langs de Havenweg. Deze kwaliteit wordt verder ontwikkeld:<br />

de beukenrij wordt doorgezet tot aan de Voorstraatbrug. Voorts wordt de oude loop van de<br />

Vecht begeleid door een typerende boomsoort. Bij voorkeur worden de huidige iepen langs<br />

de overzijde van de Gedempte Haven in het verlengde daarvan ook doorgezet langs de<br />

Marslaan en langs de zuidzijde van de oude loop van de Vecht langs de Bramerstraat en de<br />

Parklaan. Voor een kaart met alle straatnamen: zie bijlage 2.<br />

De historische loop van de Vecht zal zichtbaar gemaakt worden om zodoende de oude schaal<br />

en maat van het centrum voelbaar te maken. De Vecht maakte in vroegere tijden een bocht<br />

naar het oosten ter hoogte van de Gedempte Haven. De oude loop zal ook door middel van<br />

materiaalkeuze voor bestrating zichtbaar worden gemaakt.<br />

De aandacht voor deze structuur komt voort uit het uitgangspunt om bestaande relaties<br />

tussen structuren en massa’s te vernieuwen vanuit historische en ruimtelijke kenmerken. De<br />

relatie van het centrum met de Vecht wordt duidelijker voel- en zichtbaar.<br />

De assenstructuur, waarlangs de stedelijke ontwikkeling plaatsvindt, vormt ook een<br />

aanknopingspunt voor de groenstructuur. De pleinen en de pleinvormige ruimten, langs of in<br />

de nabijheid van deze assen, worden ontwikkeld tot aantrekkelijke verblijfsruimten. Het<br />

aanbrengen van groen neemt hierbij een belangrijke plaats in. De uit historisch oogpunt<br />

belangrijkste as is die van de Voorstraat-Oosteinde-Mulopad en aan de overzijde van de<br />

Vecht de Brink en de Hessenweg. Aan weerszijden van deze as wordt een tweetal gebieden<br />

ontwikkeld tot groene hoven, als opponent van de drukte van de winkelas. Aan de westzijde<br />

is dit het Wilhelminaplein in combinatie met het groen op het Boumanplein. De bestaande<br />

bomen op dit plein worden aangevuld met sierperken, hagen en enkele bijzondere bomen.<br />

Aan de oostzijde is dit het oude kerkhof Nijenstede in combinatie met het Mulopad en de<br />

joodse begraafplaats. De oude begraafplaats wordt meer bij de openbare ruimte betrokken<br />

door de muur te vervangen door een combinatie van metselwerk en gietijzeren hekwerk; de<br />

poort wordt weer in ere hersteld en het Mulopad wordt gedeeltelijk omgelegd via de oude<br />

laan op de begraafplaats. Het Mulopad zelf krijgt een begeleidende beplanting van bomen<br />

en/of een haag en gaat een groene verbinding vormen tussen het oude kerkhof en de joodse<br />

begraafplaats. De begraafplaatsen behouden hun boomrijke en verstilde karakter.<br />

Laanbeplanting vormt thans geen belangrijk kenmerk van <strong>Hardenberg</strong>. Het aanbrengen van<br />

dergelijke beplanting is wel een goed middel om belangrijke routes herkenbaar te maken en<br />

te begeleiden. De nieuwe hoofdontsluiting wordt daarom voorzien van een eigen en<br />

typerende laanbeplanting, bij voorkeur geplant in een dubbele bomenrij. Van lagere orde zijn<br />

de Bruchterweg en de Burgemeester Schuitestraat. Ook deze worden, wanneer als gevolg<br />

van de herinrichting de mogelijkheid zich voordoet, voorzien van een laanbeplanting. Enkele<br />

historische belangrijke routes, zoals de Stationsstraat en de Gramsbergerweg hebben een<br />

groene uitstraling dankzij de aanwezigheid van grotere tuinen met op een aantal plaatsen<br />

monumentale bomen. Deze groene structuren moeten behouden blijven.<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

54


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Figuur 4.6. Voorgestelde groenstructuur <strong>Hardenberg</strong> <strong>Centrum</strong><br />

De beoogde groenstructuur vormt potentieel ook een drager van de ecologische structuur<br />

binnen het plangebied. Om deze ecologische waarde te ontwikkelen, worden waar mogelijk<br />

oude bomen geïntegreerd en worden waar mogelijk soortkeuzen toegepast die een<br />

ecologische meerwaarde hebben als waard plant voor andere organismen. Inheemse<br />

boomsoorten hebben daarom de voorkeur boven exoten.<br />

4.2.4 Streefbeeld van functies in het centrum<br />

Om de uitgangspunten van dit <strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> te verwezenlijken en kracht bij te zetten is op<br />

structuurniveau weergegeven hoe de gemeente <strong>Hardenberg</strong> om wil gaan met de<br />

verschillende functies (zie figuur 4.7). Het betreft hier een streefbeeld. De definitieve<br />

functies en bestemmingen worden in de deelprojecten en de toekomstige<br />

bestemmingsplannen vastgelegd. Een nadere uitwerking en detaillering inzake de functies en<br />

brancheringen vinden plaats in het Branche Rapport. Op dit moment is het Branche Rapport<br />

in concept gereed. Het streven is een juiste synergie te laten ontstaan tussen de<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

55


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

verschillende functies, zodat er een versterking komt in de belevingswaarde en<br />

omgevingskwaliteit van het centrumgebied.<br />

Figuur 4.7 Streefbeeld van functies<br />

In de oranje zone, het kernwinkelgebied, ligt de nadruk op detailhandel en vergelijkend<br />

winkelen. Bestaande "andere functies" kunnen gehandhaafd blijven.<br />

Het streven in dit gebied is:<br />

geen uitbreiding en nieuw vestiging van "andere functies" (dienstverlenende bedrijven<br />

zoals o.a. banken, uitzendbureau's, hypotheekshops, kantoren etc.);<br />

geen uitbreiding en nieuw vestiging van horeca behalve in de blauwe zone;<br />

geen uitbreiding en nieuw vestiging van supermarkten;<br />

geen uitbreidingen van detailhandel op de verdiepingen.<br />

In de rode zone, de aanloopgebieden binnen het kernwinkelgebied, ligt de nadruk op<br />

detailhandel, winkels voor dagelijkse boodschappen, doelgericht winkelen en "andere<br />

functies" zoals dienstverlenende bedrijven.<br />

De blauwe zone geeft indicatief de bestaande en nieuwe horeca mogelijkheden weer.<br />

De groene zone is de zone waar leisure is en kan worden gesitueerd, eventueel<br />

gecombineerd met horeca als ondersteuning van de leisure activiteiten.<br />

In het gehele centrumgebied wordt het wonen boven winkels gestimuleerd.<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

56


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

4.3 Functionele keuzes<br />

Om het centrumplangebied te kunnen laten functioneren als een volwaardig streekcentrum,<br />

is het noodzakelijk om functionele veranderingen te faciliteren. Hier wordt in de volgende<br />

paragrafen verder op ingegaan.<br />

4.3.1 Winkelvoorzieningen<br />

Vanuit de Detailhandelsstructuurvisie voor de gemeente <strong>Hardenberg</strong> (2002) wordt<br />

aangegeven dat de kern <strong>Hardenberg</strong>, als streekverzorgende kern, een toekomst heeft als<br />

koopcentrum voor een deel van de gemeente en een winkelcentrum voor de streek.<br />

Met name door de toevoeging van winkelvloeroppervlakte wordt getracht het centrum meer<br />

de uitstraling te geven van een regionaal koopcentrum. Wanneer <strong>Hardenberg</strong> daadwerkelijk<br />

wil fungeren als een voorzieningencentrum voor de gehele regio, dan is het noodzakelijk om<br />

een uitgebreid, volledig en ook verrassend winkelaanbod te kunnen aanbieden. Momenteel is<br />

dit nog onvoldoende het geval.<br />

Uit het distributieplanologisch onderzoek van SAB uit 1999 en de actualisatie van de<br />

distributieve mogelijkheden voor het centrum van <strong>Hardenberg</strong> (2003) (bijlage 4) blijkt dat er<br />

een aantal branches ondervertegenwoordigd zijn. Dit is in paragraaf 3.2.1 reeds aan de orde<br />

gekomen.<br />

Toevoeging van winkels uit de ondervertegenwoordigde branches zal dus moeten resulteren<br />

in een meer compleet aanbod. Tevens zal vergroting van het recreatieve aanbod leiden tot<br />

meer publiek dat echt komt winkelen en er een dagje uit van maakt. Een dergelijke<br />

toevoeging is bovendien interessant in verband met de toeristische functie die <strong>Hardenberg</strong><br />

en omgeving heeft in (vooral) de zomermaanden. Om duidelijkheid te verkrijgen in de toe te<br />

voegen en uit te breiden branches wordt een brancheringsvisie opgesteld. Deze visie zal<br />

ingaan op de invulling van winkelruimtes in het centrum van <strong>Hardenberg</strong>.<br />

Er wordt echter niet slechts toegevoegd; er wordt eveneens winkelruimte onttrokken aan de<br />

voorraad. De gemeente <strong>Hardenberg</strong> streeft namelijk naar een integrale kwaliteitsverbetering<br />

van het centrumgebied, zowel qua ruimtelijke structuur als de kwaliteit van het aanbod.<br />

Grootschalige aanbieders zoals bouwmarkten en meubelzaken passen niet meer in dit beeld<br />

en het beleid van de gemeente <strong>Hardenberg</strong> is er dan ook op gebaseerd om dit type<br />

winkelvestigingen zoveel mogelijk te concentreren op het bedrijvenpark Haardijk. Tevens zal<br />

er winkelruimte verdwijnen uit niet functionerende complexen zoals de Mulderij. In tabel 4.1<br />

is te zien waar er uitbreiding en inkrimping van de winkelfunctie is gepland en om hoeveel<br />

vierkante meter het gaat.<br />

Locatie<br />

Project Markt e.o.<br />

Nieuwbouw Markt e.o. 8.050 m2<br />

Onttrokken winkelruimte Mulderij +/- 2000<br />

m2<br />

Omgeving gemeentehuis/Spinde (studiegebied)<br />

Oostzijde (studiegebied)<br />

Wilhelminaplein/Boumanplein (studiegebied)<br />

Totale toevoeging winkelruimte<br />

Metrage<br />

6.050 m2<br />

986 m2<br />

686 m2<br />

320 m2<br />

8.042 m2<br />

Tabel 4.1. Overzicht winkelprojecten <strong>Masterplan</strong>, in m2 b.v.o.<br />

Bron: WPM groep, 2003<br />

In totaal zal er dus +/- 8000 vierkante meter aan vloeroppervlakte (bruto) worden<br />

toegevoegd binnen het plangebied.<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

57


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

4.3.2 Wonen<br />

De komende 10 tot 15 jaar zullen ongeveer 900 woningen worden gebouwd binnen het<br />

centrumgebied, verdeeld over meerdere deelprojecten.<br />

Hierbij wordt speciaal aandacht geschonken aan de doelgroepen van beleid zoals deze in het<br />

Woonplan 12 worden onderscheiden:<br />

Seniorenhuishoudens;<br />

Huishoudens die starten op de woningmarkt/jongeren;<br />

Minder draagkrachtigen.<br />

De vraag vanuit deze doelgroepen zal een belangrijke rol spelen bij het bepalen van het<br />

type, prijsklasse etc. van de te bouwen woningen in het centrum. Ook zal aandacht worden<br />

geschonken aan de bovenkant van de markt: de meer draagkrachtigen.<br />

Wonen boven winkels<br />

Mede vanwege het feit dat het centrumgebied reeds bebouwd gebied is, zijn er geen<br />

onbeperkte mogelijkheden voor extra woningbouw. Het wonen boven winkels biedt in dit<br />

licht goede mogelijkheden: het is een goede manier van intensief ruimtegebruik en de<br />

woningen voldoen aan bepaalde criteria waar mensen met de wens tot wonen in het centrum<br />

om vragen. Het gaat dan met name om de nabijheid van allerlei voorzieningen.<br />

Ook past het wonen boven winkels bij de doelstelling om het centrum levendiger, leefbaarder<br />

en sociaal veiliger te maken. Wanneer er meer mensen in het kernwinkelgebied wonen, zorgt<br />

dat – met name in de avonduren – voor meer sociale controle en zorgt het tevens voor een<br />

centrum dat ook buiten de winkeltijden meer sfeer uitstraalt.<br />

Uitgangspunt is dat er positief gestaan wordt tegenover het wonen boven winkels.<br />

Relatie met andere woningbouwplannen binnen en buiten het centrumgebied<br />

Binnen de kern <strong>Hardenberg</strong> bestaan plannen om tot en met 2014 ruim 2200 woningen te<br />

bouwen. Het gaat dan met name om de bouw van woningen in het centrum, in de<br />

uitbreidingswijk Marslanden, in het project Zorgzone en in het project Brink-Oost. Binnen het<br />

centrumgebied zullen de komende 10 tot 15 jaar ongeveer 900 woningen worden gebouwd.<br />

Dergelijke grote aantallen woningen vragen om een goede opname in de markt. Dit betekent<br />

dat het woningbouwprogramma voldoende aantrekkelijk zal moeten zijn om ook<br />

consumenten van buiten aan te trekken en huishoudens die het voornemen hebben<br />

<strong>Hardenberg</strong> te verlaten binnen de gemeente te behouden. Een evenwichtig en marktconform<br />

bouwprogramma is dan ook noodzakelijk. De gemeente voert hierin de regie, in overleg met<br />

de woningcorporaties en betrokken marktpartijen.<br />

De verwachting is dat de 900 woningen binnen het centrumgebied puur vanuit aantallen<br />

gezien hun weg naar de consument wel zullen vinden. Dit geldt voor woningen in het<br />

centrumgebied, maar ook het woningaanbod vanuit de directe omgeving heeft hier invloed<br />

op. Wanneer er in een bepaalde periode teveel woningen tegelijk op de markt worden<br />

gebracht, dan kan dit negatieve gevolgen hebben voor de verkoopbaarheid van deze<br />

woningen. Er zal dus nog onderzoek worden verricht naar de kwantitatieve en kwalitatieve<br />

afstemming, ook gefaseerd in de tijd, van alle woningen binnen het centrumplangebied, met<br />

woningbouwontwikkelingen buiten het centrumplangebied. De verschillende<br />

woningbouwprojecten binnen het centrumgebied worden vanzelfsprekend ook onderling op<br />

elkaar afgestemd. De exacte planning van de woningbouw zal moeten geschieden met de<br />

resultaten van dit onderzoek als basis. Samenwerking met corporaties en marktpartijen zal<br />

voorop staan.<br />

Hiernaast zal er voor het centrumgebied parallel aan de woningbouwprojecten hard gewerkt<br />

worden aan het verbeteren van het verblijfsklimaat in dit gebied en de promotie van het<br />

wonen in het centrum van <strong>Hardenberg</strong>.<br />

12 SGBO, Woonplan 2003-2007 gemeente <strong>Hardenberg</strong>, januari 2004<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

58


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

4.3.3 Kantoren/commerciële dienstverlening<br />

Een kern met een streekfunctie dient een zekere uitstraling te hebben om ook daadwerkelijk<br />

als een streekcentrum te kunnen fungeren. Kantorenontwikkeling op strategische plekken<br />

binnen de kern <strong>Hardenberg</strong> past hier goed bij. Aan de ene kant zal de streekfunctie van<br />

<strong>Hardenberg</strong> zorgen voor een toenemende vraag naar kantoorruimte, omdat het<br />

vestigingsklimaat zal verbeteren. Aan de andere kant zorgt een centrum met een goede mix<br />

van kantoren, woningen, winkels en andere functies voor een grotere aantrekkingskracht<br />

voor allerlei soorten consumenten en investeerders.<br />

Op dit moment is de kantorenmarkt verre van optimaal en is er in het algemeen sprake van<br />

vrij veel leegstand. De vraag nog een kwalitatief hoogwaardig product blijft; het probleem<br />

geldt met name voor de onderkant van de markt. Ontwikkelingen in deze markt zijn echter<br />

moeilijk te voorspellen. In principe kan de vraag naar kantoorruimte na een periode van<br />

daling weer flink gaan stijgen. Een gemeente die tracht om meer commerciële functies<br />

binnen de gemeentegrenzen te krijgen dient daarom in ieder geval planologisch de ruimte te<br />

bieden aan geïnteresseerde bedrijven en instellingen. Een beleid dat letterlijk en figuurlijk de<br />

ruimte biedt aan de ontwikkeling van commerciële functies en dan met name kantoren is dan<br />

de juiste zet. Wanneer een gemeente namelijk pas reageert wanneer de kantorenmarkt weer<br />

aantrekt, dan loopt zij achter de feiten aan.<br />

Het is wel noodzakelijk om te zorgen voor optimale vestigingsfactoren. <strong>Hardenberg</strong> heeft<br />

natuurlijk in principe het voordeel dat de kern ligt in een mooie, rustige en groene omgeving.<br />

Dergelijke zaken spelen tegenwoordig een steeds grotere rol bij het bepalen van de<br />

vestigingsplaats van bedrijven omdat de tegenwoordige samenleving ervoor zorgt dat<br />

aspecten als fysieke bereikbaarheid en nabijheid wat meer naar de achtergrond verdwijnen.<br />

Immers; met de huidige technische mogelijkheden is het erg gemakkelijk om in contact te<br />

komen en te blijven met klanten en andere bedrijven.<br />

<strong>Hardenberg</strong> ligt nationaal gezien niet erg centraal en is fysiek gezien zeker niet optimaal<br />

bereikbaar. De (woon)omgeving kan echter aantrekkelijk genoemd worden en aangenomen<br />

mag worden dat er in ieder geval regionaal georiënteerde bedrijven geïnteresseerd zijn in<br />

<strong>Hardenberg</strong> als vestigingsplaats. Daarvoor moeten dan wel verdere goede vestigingsfactoren<br />

ontwikkeld worden. De locaties die binnen het centrumplangebied aangewezen worden zullen<br />

daarom in ieder geval centraal gelegen en goed bereikbaar moeten zijn. Tevens zal gezorgd<br />

moeten worden voor ruime parkeergelegenheid en uitstekende faciliteiten zoals<br />

breedbandinternet-mogelijkheden. Er wordt momenteel bekeken wat de mogelijkheden zijn<br />

voor het gebruik van breedbandinternet in <strong>Hardenberg</strong>.<br />

Het komt er op neer om in ieder geval planologisch de ruimte te bieden voor<br />

kantoorontwikkeling en om te zorgen voor voldoende en goede vestigingsfactoren zodat het<br />

voor ondernemingen aantrekkelijk wordt om in de kern <strong>Hardenberg</strong> kantoor te houden. Zie<br />

tabel 4.2 voor de locaties en bijbehorende metrages zoals deze gepland zijn.<br />

Locatie<br />

Deelproject Bruins<br />

Deelproject voormalig politiebureau<br />

Mogelijke aanvullende locaties<br />

Metrage (netto vloeroppervlakte)<br />

1380 m2<br />

1200 m2<br />

studiegebieden<br />

Tabel 4.2. Locaties voor de ontwikkeling van kantoren<br />

In deze projecten wordt in ieder geval planologisch ruimte gegeven aan kantorenontwikkeling.<br />

De fasering speelt hierbij een grote rol. De Bruins-locatie nabij het station zal het eerst<br />

ontwikkeld worden en het deelproject ‘voormalig politiebureau’ staat voor de periode 2005-<br />

2010 in de planning. Mogelijke aanvullende locaties staan nog niet gepland, maar duidelijk is<br />

wel dat er afstemming plaats zal vinden qua fasering, vraag vanuit de markt etcetera. Het<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

59


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

werken met dubbelbestemmingen (kantoren en wonen) om in te kunnen springen op de<br />

vraag naar kantoren is een mogelijkheid. Voor wat betreft het deelproject “voormalig<br />

politiebureau” wordt de mogelijkheid opengehouden om in plaats van kantoorruimte ruimte<br />

ten behoeve van verblijfsrecreatie te creëren (hotelruimte).<br />

4.3.4 Leisure<br />

De functionele verbinding tussen de Markt en de Vecht zal aan de noordzijde worden<br />

gevormd door een leisurezone. Theater De Voorveghter, gevestigd aan het Badhuisplein,<br />

heeft uitgebreid. Het aanbod langs het Badhuisplein zal worden uitgebreid met<br />

vermaaksvoorzieningen en horeca, waardoor het geheel het karakter krijgt van een<br />

recreatieboulevard. Theater De Voorveghter heeft reeds een prominente plaats in dit gebied<br />

en versterking/uitbreiding van dergelijke voorzieningen ligt ruimtelijk dan ook voor de hand.<br />

Duidelijk zal moeten worden in welke mate er vraag is naar deze voorzieningen.<br />

Vraag naar leisure- en vermaakfaciliteiten in <strong>Hardenberg</strong> zal voornamelijk komen van:<br />

<br />

<br />

<br />

jongeren tot 20 jaar: middelbare scholieren, <strong>MB</strong>O-scholieren;<br />

toeristen die rond <strong>Hardenberg</strong> de vakantie doorbrengen (seizoensgebonden);<br />

gezinnen met kinderen.<br />

Hiervan vormt met name de groep van scholieren een belangrijke groep. <strong>Hardenberg</strong> heeft<br />

een uitgebreid pakket aan middelbare school en <strong>MB</strong>O-opleidingen. Dit biedt perspectief voor<br />

<strong>Hardenberg</strong>, omdat middelbare scholieren over het algemeen voor hun uitgaansleven op<br />

dezelfde plaats zijn georiënteerd als daar waar de school staat, omdat het sociaal netwerk<br />

van de scholieren zich voor een belangrijk deel concentreert rond de school.<br />

Voorts is de kern <strong>Hardenberg</strong> het centrum van de gemeente. De verwachting is dat de vraag<br />

naar vermaak in <strong>Hardenberg</strong> dus naast een lokaal karakter ook deels een regionaal karakter<br />

zal hebben. In de vakantieperiodes is de omgeving van <strong>Hardenberg</strong> een belangrijke<br />

bestemming voor vakantiegangers, met name voor kampeerders en gebruikers van<br />

vakantiehuisjes. Dit biedt compensatie in de periodes waarin de lokale vraag door toedoen<br />

van de vakantieperiode lager zal zijn.<br />

Het aanbod zal ten opzichte van elkaar een zekere mate van synergie hebben, maar ook met<br />

de horeca die aan de boulevard zal worden gerealiseerd en met theater De Voorveghter. De<br />

boulevard wordt hiermee in <strong>Hardenberg</strong> en omgeving op de kaart gezet.<br />

Om een te eenzijdige oriëntatie van de leisurezone (bijvoorbeeld dominant gericht op<br />

jongeren) tegen te gaan, dient het totaalaanbod van de leisurezone een leeftijdsbestendig<br />

karakter te hebben.<br />

Bezoekers die met de auto naar de leisurezone zullen komen, zullen vooral gebruik maken<br />

van de parkeervoorzieningen op het noordelijke bronpunt. Daar vermaak veelal een piek<br />

heeft later op de dag dan winkelen, is er goed dubbelgebruik bij de parkeervoorzieningen<br />

mogelijk, en zal de beschikbare ruimte over een langer deel van de dag benut worden. De<br />

leisurezone moet eveneens goed met fiets en bus bereikbaar blijven dan wel worden.<br />

4.3.5 Overige voorzieningen<br />

Naast voorzieningen zoals winkels zijn culturele voorzieningen ook belangrijk voor<br />

<strong>Hardenberg</strong> als streekcentrum. De as waar theater De Voorveghter aan gelegen is, zal<br />

daarom deels worden ontwikkeld als een cultureel-maatschappelijke as. In het<br />

multifunctionele centrum dat ontwikkeld zal gaan worden zal tevens ruimte zijn voor enkele<br />

culturele functies.<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

60


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Voorzieningen voor jongeren dienen ook een plek te krijgen in het her te ontwikkelen<br />

centrumgebied. Een belangrijke voorziening die reeds in het centrumgebied gevestigd is, is<br />

Jongerencentrum No Neem. Deze accommodatie zal als gevolg van geplande ontwikkelingen<br />

verdwijnen. No Neem zal uiteindelijk gehuisvest worden binnen het plangebied van het<br />

bestemmingsplan <strong>Hardenberg</strong> <strong>Centrum</strong> Markt en omgeving. Tot die tijd zal voor een<br />

vervangende accommodatie gezorgd worden.<br />

Er zal ook aandacht moeten zijn voor voorzieningen voor kinderen en jonge jeugd. Met name<br />

in de gebieden rond het kernwinkelgebied, waar de woonfunctie centraal staat, zal daarom<br />

rekening gehouden worden met het creëren van voldoende speelgelegenheden voor<br />

kinderen.<br />

Ook voor de oudere jeugd zullen voldoende sport- en spelvoorzieningen voorhanden moeten<br />

zijn. Met name in het gebied waar leisure centraal zal staan, zijn dergelijke voorzieningen in<br />

te passen.<br />

4.4 Duurzaamheid<br />

Duurzaamheid of duurzame ontwikkeling is een uitgangspunt dat tegenwoordig niet meer te<br />

negeren valt. Bij de ontwikkelingen in het centrum van <strong>Hardenberg</strong> is duurzaamheid dan ook<br />

een belangrijk item.<br />

Duurzaamheid wordt volwaardig meegewogen in de planontwikkeling voor de diverse<br />

projecten in het centrumgebied. Voor reeds in ontwikkeling zijnde projecten zullen geen<br />

aanvullende duurzaamheidseisen worden gesteld en duurzaamheid zal in de nog te realiseren<br />

projecten met een stapsgewijs toenemend ambitieniveau worden ingevoerd. Dit betekent dat<br />

er als het ware steeds hogere eisen worden gesteld aan projecten ten aanzien van<br />

duurzaamheid.<br />

Ten behoeve van het <strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> is de werkgroep Duurzaam opgericht die de input<br />

levert voor het op te stellen duurzaamheidsplan. Het duurzaamheidsplan wordt opgesteld<br />

voor de inrichting en het beheer van het <strong>Masterplan</strong>gebied. Deze werkgroep heeft o.a. de<br />

volgende taken:<br />

Het inventariseren en vaststellen van het ambitieniveau op het gebied van<br />

duurzaamheid;<br />

Formuleren van duurzaamheidbeleid.<br />

Voor het <strong>Masterplan</strong> plus is er een drietal belangrijke aangrijpingspunten voor<br />

duurzaamheid:<br />

Het beeldkwaliteitplan voor het centrumplan, waarin een ruimtelijke visie is neergelegd<br />

ten aanzien van de ontwikkeling van het openbaar gebied;<br />

Het ontwikkelingsplan voor de gemeente <strong>Hardenberg</strong>. Hierin is de toekomstvisie voor de<br />

gemeente <strong>Hardenberg</strong> vastgelegd. Deze toekomstvisie is door de gemeenteraad<br />

vastgesteld op 27 mei 2004;<br />

Het milieuprogramma 2003.<br />

In het <strong>Masterplan</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong> - vastgesteld in december 2002 - wordt met name<br />

ingegaan op duurzame stedenbouw. Er wordt gezegd dat duurzame stedenbouw<br />

verschillende vormen van duurzaamheid kent:<br />

Ecologisch duurzaam: Ecologische zones versterken en ruimtelijke samenhang zoeken en<br />

duurzaam bouwen;<br />

Functioneel duurzaam: Gedifferentieerd leefklimaat en flexibiliteit openbaar gebied,<br />

zodanig dat verschillende functies en activiteiten kunnen plaatsvinden;<br />

Sociaal duurzaam: Veiligheid (politie-keurmerk) en sociale coherentie en betrokkenheid<br />

versterken.<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

61


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

In het duurzaamheidplan worden deze onderwerpen uitgewerkt langs twee lijnen: milieu en<br />

ecologie, en leefbaarheid en sociale veiligheid. Er worden ambities geformuleerd voor<br />

woningbouwprojecten, utiliteitsbouw en de inrichting van de openbare ruimte. Daarbij<br />

worden de ambitieniveaus waar zinvol geleidelijk opgevoerd van het huidige niveau tot een<br />

relatief hoog ambitieniveau voor de projecten die in 2010 van start gaan.<br />

Het duurzaamheidplan zal mede als input dienen voor de ontwikkeling van de diverse<br />

deelprojecten binnen het centrumplangebied.<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

62


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

5 Inventarisatie en onderzoek<br />

5.1 Distributieve mogelijkheden <strong>Hardenberg</strong> <strong>Centrum</strong><br />

<strong>Hardenberg</strong> ten opzichte van de overige kernen binnen de gemeente<br />

Binnen de gemeente hebben <strong>Hardenberg</strong> en Dedemsvaart de belangrijkste<br />

detailhandelsfunctie: beide hebben een bovenlokaal verzorgende functie. De overige kernen<br />

hebben primair een dagelijks, lokaal verzorgend winkelaanbod 13 .<br />

Voor Dedemsvaart blijkt uit de koopstromen die door I&O zijn onderzocht dat er<br />

uitbreidingsmogelijkheden ontbreken. Uit onderzoek onder bewoners blijkt dat het centrum<br />

van Dedemsvaart met name als koopcentrum wordt bezocht, waarbij het accent ligt op de<br />

dagelijkse en doelgerichte aankopen. Het ‘winkelen’ vindt in deze kern niet plaats. De Visie<br />

Detailhandelsstructuur gemeente <strong>Hardenberg</strong> 14 geeft hetzelfde aan: Dedemsvaart is gericht<br />

op de kopende consument, terwijl <strong>Hardenberg</strong> zowel het kopende als het winkelende publiek<br />

bedient. Dedemsvaart versterkt zich binnen zijn huidige functie en zal derhalve geen<br />

versterking zoeken in de recreatieve sfeer.<br />

<strong>Hardenberg</strong> <strong>Centrum</strong><br />

Voor <strong>Hardenberg</strong> geldt juist dat deze kern is aangewezen als het centrum dat naast een<br />

kernverzorgende functie tevens faciliteert in de ‘winkelfunctie’ voor de eigen regio. Hoewel er<br />

sprake is van een zekere overlap in verzorgingsgebieden kent <strong>Hardenberg</strong> een zeer stevige<br />

positie binnen de gemeente en binnen Noordoost Overijssel. Naar de toekomst toe wordt de<br />

huidige functie, gelet op de gehanteerde positionering van de verschillende winkelgebieden,<br />

niet bedreigd.<br />

In navolging van het distributie-planologisch onderzoek (DPO) van SAB uit 1999 laat het<br />

onderzoek van WPM Consultants inzake de actualisatie van de distributieve mogelijkheden<br />

van <strong>Hardenberg</strong>-centrum 15 uit 2003 zien dat <strong>Hardenberg</strong> op zich beschikt over een redelijk<br />

compleet aanbod van winkels. Vergelijkend met de hoofdcentra uit gemeenten met 30.000<br />

tot 50.000 inwoners, richt het aanbod in <strong>Hardenberg</strong> zich voor een groot deel op de<br />

dagelijkse en doelgerichte functie. Voor meer informatie wordt verwezen naar bijlage 4.<br />

Uit het onderzoek van WPM Consultants blijkt ook dat er een behoorlijke uitbreidingsruimte<br />

bestaat voor zowel de dagelijkse als de niet-dagelijkse sector. Deze uitbreidingsruimte is<br />

voor 2006 en 2010 berekend op basis van onder andere het aantal inwoners, de<br />

bestedingen, bindingspercentages en toevloeiingspercentages. Naar 2010 neemt het<br />

uitbreidingsmetrage toe tot 12.850 vierkante meter (bruto vloeroppervlakte) exclusief horeca<br />

en diensten. Zie bijlage 4 voor een nadere toelichting.<br />

In totaal zullen er binnen het centrumgebied ongeveer 8000 vierkante meters aan bruto<br />

winkelvloeroppervlakte toegevoegd. Volgens de onderzoeken van SAB en WPM Consultants<br />

blijkt dat het toevoegen van een dergelijke hoeveelheid vierkante meters aan<br />

winkelvloeroppervlakte zeker niet zullen leiden tot een gespannen marktsituatie.<br />

Essentieel hierbij is de toekomstige structuur van het centrumplangebied en de in te steken<br />

verhuurrichting; nieuwbouwprojecten zullen daadwerkelijk tot een kwalitatieve toevoeging te<br />

leiden op het bestaande centrumgebied. Door niet alleen het aantal vierkante meters aan<br />

winkelvloeroppervlakte te vergroten, maar daarnaast ook de bereikbaarheid en de<br />

ruimtelijke structuren te verbeteren, zal ervoor worden gezorgd dat er geen gespannen<br />

marktsituatie zal ontstaan. De uitgangspunten vanuit het DPO van SAB vormen de basis voor<br />

13 WPM Consultants, <strong>Hardenberg</strong> <strong>Centrum</strong>, actualisatie distributieve mogelijkheden, 2003<br />

14 Seinpost Adviesbureau bv, Visie Detailhandelsstructuur gemeente <strong>Hardenberg</strong>, oktober 2002, p. 7<br />

15 WPM Consultants, <strong>Hardenberg</strong> <strong>Centrum</strong>, actualisatie distributieve mogelijkheden, 2003<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

63


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

het <strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> en de actualisatie van distributieve mogelijkheden van WPM Consultants<br />

bouwt hierop voort.<br />

De Branche Advies Commissie (BAC) stelt een brancheringsvisie op. In deze visie wordt<br />

ingegaan op de invulling van winkelruimtes in het centrum van <strong>Hardenberg</strong> en de visie zal<br />

als een leidraad dienen voor de daadwerkelijke invulling van deze winkelruimtes.<br />

Uitgangspunt bij de invulling is te komen tot duurzaamheid daarvan.<br />

5.2 Woningbouwmogelijkheden <strong>Hardenberg</strong> <strong>Centrum</strong><br />

In het kader van het Woonplan 16 voor de gemeente <strong>Hardenberg</strong> dat in mei 2004 is<br />

vastgesteld is een woningbehoeftenonderzoek gehouden. Belangrijke conclusies hieruit zijn:<br />

Er is een relatief grote vraag naar woningen voor ouderen en starters;<br />

Het vraagoverschot is veruit het grootst in het centrum van <strong>Hardenberg</strong>.<br />

Woningaantallen<br />

Het vraagoverschot in het centrum van <strong>Hardenberg</strong> geeft aan dat er mogelijkheden zijn voor<br />

het toevoegen van woningen in het centrum.<br />

Over de gehele periode gezien (10 tot 15 jaar) zullen er binnen het plangebied ongeveer 900<br />

woningen gebouwd worden. Voor de periode tot en met 2007 is er volgens het Woonplan een<br />

toename gepland van ongeveer 512 woningen in het centrumplangebied. Deze huidige<br />

bouwplannen bevatten minder woningen dan er in deze periode nodig zijn: volgens het<br />

woningbehoefteonderzoek 17 resteert er dan nog een vraagoverschot van 304 woningen<br />

binnen het plangebied (zie tabellen 5.1 & 5.2).<br />

Kern<br />

Aantal woningen<br />

<strong>Hardenberg</strong> <strong>Centrum</strong> 512<br />

Marslanden 405<br />

Heemse 24<br />

Baalder/-veld 0<br />

Mariënberg 1<br />

Sibculo 14<br />

Kloosterhaar 17<br />

Bergentheim 85<br />

Bruchterveld 9<br />

Lutten 54<br />

Slagharen 55<br />

Schuinesloot 5<br />

De Krim 27<br />

Gramsbergen 61<br />

Dedemsvaart 284<br />

Balkbrug 70<br />

Overig buitengebied 6<br />

Totaal 1.629<br />

Tabel 5.1 Nieuwbouwprogramma per kern, 2003-2007 – samengevat<br />

Bron: Woonplan gemeente <strong>Hardenberg</strong> (2004)<br />

In tabel 5.2 is ook te zien dat het huidige vraagoverschot in <strong>Hardenberg</strong>-centrum 816<br />

bedraagt. Dit betekent dat er tot en met 2007 816 woningen gebouwd zouden moeten<br />

worden om aan de vraag tot en met 2007 te kunnen voldoen. De +/- 900 geplande<br />

woningen in het plangebied worden echter gebouwd in een periode van 10 tot 15 jaar, zodat<br />

16 SGBO, Woonplan 2003-2007 gemeente <strong>Hardenberg</strong>, januari 2004<br />

17 Idem<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

64


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

er een vraagoverschot zal blijven bestaan. Er mag namelijk verwacht worden dat er na 2007<br />

geen trendbreuk in zowel de vraag als het aanbod optreedt, zodat ook na 2007 de vraag nog<br />

steeds het aanbod overtreft. Echter, het gebied ‘<strong>Hardenberg</strong>-centrum’ zoals dit wordt<br />

onderscheiden in het Woonplan is groter dan het plangebied van het centrumplan. Dit zal<br />

betekenen dat de vraagoverschotten voor wat betreft het centrumplangebied lager zullen<br />

uitvallen. Qua totale aantallen kan in ieder geval gezegd worden dat de woningbouwplannen<br />

binnen het centrumplangebied hard nodig lijken om aan de vraag te kunnen voldoen.<br />

Woningtypen<br />

De woningen die de komende 10 tot 15 jaar binnen het centrumplangebied naar verwachting<br />

gebouwd zullen worden vinden hun weg qua aantallen wel naar de consument. Het gaat<br />

echter niet slechts om het aantal woningen, maar ook om het woningtype, de prijsklasse en<br />

huur en/of koopwoningen.<br />

Over deze aspecten valt op te merken dat relatief gezien de vraagdruk binnen de gemeente<br />

als geheel vooral groter dan gemiddeld is bij 18 :<br />

alle types seniorenwoningen en vrijstaande woningen;<br />

koopwoningen boven de € 400.000, tussen de € 225.000 en de € 300.000 en onder de<br />

€ 175.000;<br />

alle types huurwoningen, met een piek in de vraagdruk bij de duurdere huurwoningen;<br />

woningen met 3 kamers.<br />

Omgekeerd is de vraagdruk kleiner dan gemiddeld bij:<br />

hoek- en tussenwoningen;<br />

woningen met een koopprijsklasse tussen de € 300.000 en € 400.000 en de € 175.000 en<br />

225.000 euro;<br />

woningen groter dan 5 kamers.<br />

Kern<br />

Huidig<br />

Vraagoverschot (-) of<br />

vraagtekort (+)<br />

Bouwprogramma<br />

Resterend vraagoverschot (-)<br />

of vraagtekort (+)<br />

H’berg <strong>Centrum</strong> -816 512 -304<br />

Marslanden -230 405 +175<br />

Heemse +18 24 +42<br />

Baalder/-veld +210 0 +210<br />

Mariënberg -8 1 -7<br />

Sibculo -74 14 -60<br />

Kloosterhaar -23 17 -6<br />

Bergentheim -77 85 +8<br />

Bruchterveld -7 9 +2<br />

Lutten +12 54 +66<br />

Slagharen -163 55 -108<br />

Schuinesloot -11 5 -6<br />

De Krim -17 27 +10<br />

Gramsbergen -282 61 -221<br />

Dedemsvaart -418 284 -134<br />

Balkbrug -197 70 -127<br />

Overig buitengebied -51 6 -45<br />

<strong>Gemeente</strong> -2.134 1.629 -505<br />

Tabel 5.2. Resterende vraagoverschotten en -tekorten per kern 2003-2007<br />

Bron: Woonplan gemeente <strong>Hardenberg</strong> (2004)<br />

18<br />

SGBO, Woonplan 2003-2007 gemeente <strong>Hardenberg</strong>, januari 2004, p. 43<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

65


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

De doelgroepen van beleid zijn - mede gezien de bovenstaande punten - starters, minder<br />

draagkrachtigen en senioren. Met name starters en senioren wonen relatief graag nabij<br />

voorzieningen en, veelal logisch daaruit voortvloeiend, in het centrum. Woningbouw binnen<br />

het centrumplangebied zal dus voor een belangrijk deel gericht moeten zijn op deze<br />

doelgroepen van beleid. Dit betekent het bouwen van appartementen voor senioren en<br />

starters en koop- en huurwoningen in de goedkope en middensector. Natuurlijk dient er niet<br />

slechts voor deze doelgroepen gebouwd te worden, maar eveneens voor de overige<br />

doelgroepen.<br />

Onderzoek naar woningbouwprogrammering<br />

Om ervoor te kunnen zorgen dat de woningen niet allemaal tegelijk op de markt worden<br />

gebracht, heeft de gemeente <strong>Hardenberg</strong> aan een extern bureau opdracht gegeven voor het<br />

uitvoeren van een onderzoek naar de kwantitatieve en kwalitatieve afstemming van de<br />

diverse woningbouwprojecten, zowel binnen als buiten het centrumgebied. De planning van<br />

de woningbouw zal afgestemd dienen te worden op de resultaten van dit<br />

programmeringsonderzoek. De ontwikkelingen dienen continu gevolgd te worden, omdat de<br />

woningmarkt een dynamisch geheel is.<br />

5.3 Wet Geluidhinder<br />

Wegverkeerslawaai<br />

In het plangebied zal de komende jaren veel gebouwd en verbouwd worden. Het gaat<br />

bijvoorbeeld om de bouw van woningen, winkels etcetera, de renovatie van woningen en het<br />

aan-/verleggen van wegen. Bij dergelijke projecten moet rekening gehouden worden met<br />

geluidsaspecten: woningen, andere gebouwen en wegen dienen zo gebouwd en ruimtelijk<br />

ingepast worden dat er voldaan wordt aan geluidsnormen die gelden.<br />

Dus wanneer er bijvoorbeeld op een bepaalde locatie woningen worden gepland, dan dient<br />

onderzocht te worden of dit qua geluidbelasting wel mogelijk is. Hetzelfde geldt voor het<br />

verleggen van wegen: er dient rekening gehouden te worden met bijvoorbeeld de nabijheid<br />

van woningen.<br />

In opdracht van de gemeente <strong>Hardenberg</strong> heeft de Regio IJssel-Vecht in kader van het<br />

<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> een verkennend akoestisch onderzoek uitgevoerd m.b.t. de gewijzigde<br />

verkeersstromen zoals in het <strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> is voorzien. Het doel van het onderzoek is het<br />

per wegvak bepalen van de 50 dB(A) contour en of sprake is van een reconstructie in kader<br />

van de Wet geluidhinder.<br />

Het onderzoek voor het basisjaar 2005 is gebaseerd op de verkeersgegevens uit de<br />

geluidsniveaukaart. De verkeersgegevens voor het akoestisch relevante jaar 2015 zijn<br />

afgeleid van de prognose voor 2010 uit het <strong>Masterplan</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong>. Deze<br />

gehanteerde verkeersintensiteiten zijn opgehoogd met een autonome groei van 1 % per<br />

jaar. Het vrachtverkeer richting het centrum is bedoeld als bestemmingsverkeer ter<br />

bevoorrading van winkels etc. In dit kader is de onderverdeling van de verschillende<br />

verkeersstromen gewijzigd t.o.v. de geluidsniveaukaart. Voor de doorsteek Witte de<br />

Withstraat richting Parkweg is het nacht-uur-percentage en de procentuele verdeling van het<br />

vrachtverkeer gewijzigd.<br />

In tabel 5.3 is de etmaalintensiteit per weg voor het jaar 2005 weergegeven, evenals de<br />

intensiteit voor 2015 zoals geprognosticeerd in het <strong>Masterplan</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong> van<br />

2002.<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

66


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

<strong>Centrum</strong>plan <strong>Hardenberg</strong><br />

Planjaar 2005 2015<br />

Geluidsniveaukaart <strong>Masterplan</strong><br />

Toename<br />

Intensiteit<br />

Verhoging<br />

geluidsbelasting<br />

in dB<br />

Etmaalintensiteit Etmaalintensiteit<br />

De Brink 5100 5149 49 0.3<br />

Lage Doelen 3264 5149 3769 1.5<br />

Europaweg 8160 15134 6974 2.3<br />

Witte de Withstraat<br />

4692 9450 4758 2.3<br />

Adm.Helfrich str.<br />

Witte de Withstraat 1 4692 8505 3813 Nieuwe weg<br />

Parkweg 1 6120 14805 8685 2.3<br />

Bruchterweg aansl.<br />

4080 9405 5325 3.1<br />

Witte de With straat<br />

Bruchterweg aansl.<br />

6120 7140 1020 0.7<br />

Burg. Schuitestraat<br />

Burg.Schuitestraat 5100 5880 780 0.4<br />

Jan Weitkamp laan 5304 5880 576 0.6<br />

Tabel 5.3: Etmaalintensiteit<br />

1 Uitgangspunt <strong>Masterplan</strong>: Witte de Withstraat wordt vanaf de Stationsstraat aangesloten op de<br />

Parkweg.<br />

Percentage % Daguur % Nachtuur % Lmvt* % Mzvt** % Zvt***<br />

Etmaalperiode d / n d / n d / n<br />

De Brink 6.7 0.7 95 / 96 3 / 2 2 / 2<br />

Lage Doelen 6.7 0.7 95 / 96 3 / 2 2 / 2<br />

Europaweg 6.7 0.7 95 / 96 3 / 2 2 / 2<br />

Witte de Withstraat 1 6.7 0.4 97 / 98 2 / 1 2 / 1<br />

Parkweg 1 6.8 0.4 93 / 94 2 / 1 1 / 1<br />

Bruchterweg 6.8 0.7 93 / 94 4 / 4 3 / 2<br />

Burg.Schuitestraat 6.8 0.7 93 / 94 4 / 4 3 / 2<br />

Jan Weitkamp laan 6.8 0.7 93 / 94 4 / 4 3 / 2<br />

Tabel 5.4: onderverdeling per voertuigcategorie<br />

1 Uitgangspunt <strong>Masterplan</strong>: Witte de Withstraat wordt vanaf de Stationsstraat aangesloten op de<br />

Parkweg.<br />

* Lichte motorvoertuigen<br />

** Middelzware voertuigen<br />

*** Zware voertuigen<br />

Uit tabel 5.3 blijkt dat bij een aantal wegen sprake is van toename in de verkeersintensiteit<br />

en geluidsbelasting op de gevel van woningen.<br />

Bij onderzoek naar reconstructie in zin van de Wet geluidhinder is het jaar vooraf aan de<br />

wijziging maatgevend voor de heersende geluidsbelasting. Verder dient een prognose van de<br />

geluidsbelasting over 10 jaar te worden berekend. Indien het verschil meer dan 2 dB<br />

bedraagt is er sprake van een reconstructie. Indien sprake is van een reconstructie dan dient<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

67


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

de scheidingsconstructie (buitengevel) van de betreffende woning(en) zodanig te zijn dat<br />

t.o.v. de berekende gevelbelasting aan de wettelijke binnenwaarde wordt voldaan.<br />

Voor de gevel dient tevens een hogere waarde te worden vastgesteld.<br />

Waar nodig zal er gebruik gemaakt worden van geluidsarm asfalt. Als gevolg van deze<br />

maatregel zal de geluidsbelasting in die mate afnemen dat een hogere grenswaarde<br />

procedure niet nodig is.<br />

Industrielawaai<br />

Een aantal deelprojecten ligt binnen de geluidscontour van industrieterrein "Nieuwe haven<br />

Bruchterweg". Wanneer er binnen deze zone woningen of andere geluidsgevoelige<br />

bestemmingen worden geprojecteerd, is het Besluit grenswaarden binnen zones rond<br />

industrieterrein van toepassing.<br />

Voor deze bestemmingen geldt een voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). Gedeputeerde<br />

Staten kunnen een hogere waarde van maximaal 55 dB(A) verlenen.<br />

Het gaat hier om de deelprojecten “Herinrichten Bruchterweg en Burgemeester<br />

Schuitestraat” (19), “Piet Heinstraat” (23) en “de Kringlooplocatie” (25). Zie bijlage 1 voor<br />

een kaart met daarop de deelprojecten.<br />

Spoorweglawaai<br />

In de Wet geluidhinder zijn regelingen opgenomen met betrekking tot het stellen van<br />

grenswaarden voor woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen binnen zones langs<br />

spoorwegen. Een aantal deelprojecten ligt binnen de zone van de spoorlijn Zwolle- Emmen.<br />

Voor dit traject geldt op grond van het Besluit zones langs spoorwegen een<br />

onderzoeksgebied van 200 meter vanuit het spoor.<br />

De voorkeursgrenswaarde voor nieuwe situaties bedraagt voor spoorweglawaai 57 dB(A). Bij<br />

de planvorming rond deze projecten zal rekening gehouden worden met deze<br />

voorkeursgrenswaarde en zal er voor worden gezorgd dat geluidswaarden aan de normen<br />

voldoen.<br />

5.4 Luchtkwaliteit<br />

De Europese regels inzake luchtkwaliteit zijn door Nederland geïmplementeerd in het Besluit<br />

Luchtkwaliteit. De gemeente <strong>Hardenberg</strong> moet op grond van dit Besluit jaarlijks aan de<br />

provincie rapporteren over de luchtkwaliteit in de gemeente.<br />

De luchtkwaliteit langs de wegen (en weggedeelten) uit het gemeentelijk wegennet met de<br />

hoogste verkeersintensiteit is berekend aan de hand van het rekenmodel CAR.<br />

Voor 2001 is geconstateerd dat de grenswaarden met betrekking tot fijn stof (PM 10) op<br />

twee locaties buiten het plangebied, licht worden overschreden. Overschrijding van deze<br />

grenswaarde voor fijn stof is een landelijk probleem. Vooralsnog worden de landelijke<br />

beleidsontwikkelingen op dit punt afgewacht. Binnen het plangebied worden dus geen<br />

grenswaarden overschreden.<br />

Voor Benzeen, Koolmonoxide, Zwaveldioxide, Stikstofdioxide en Lood zijn geen<br />

overschrijdingen van de wettelijke luchtkwaliteitsnormen geconstateerd.<br />

Gelet op de geprognosticeerde verkeersintensiteiten in het plangebied leiden de wijzigingen<br />

in de verkeersintensiteiten niet tot een overschrijding van genoemde grenswaarden.<br />

5.5 Wet Milieubeheer<br />

Binnen het plangebied bevindt zich een aantal bedrijven (inrichtingen) waarop de Wet<br />

milieubeheer van toepassing is. In de brochure “Bedrijven en Milieuzonering” wordt met<br />

betrekking tot een aantal milieuaspecten (geur, stof, geluid en gevaar) indicatieve afstanden<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

68


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

genoemd waarmee bij ontwikkeling van gevoelige bestemmingen in de nabijheid van deze<br />

inrichtingen rekening moet worden gehouden.<br />

Met dergelijke afstanden zal in de planvorming voor ter zake doende projecten rekening<br />

gehouden worden.<br />

5.6 Bodem<br />

De bodemkwaliteit op de niet verdachte plekken in het plangebied ligt vast op de<br />

gemeentelijke bodemkwaliteitskaart. Het centrumgebied is gezoneerd als zijnde licht<br />

verontreinigd. Met name Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK’s) zijn in het<br />

gehele centrumgebied licht verhoogd aanwezig (diffuus ontstane verontreiniging vanwege<br />

het autoverkeer, kolenstook etc). Voor een groot deel van de eventueel vrijkomende grond<br />

behoort herverwerking binnen het plangebied tot de mogelijkheden. Voor een beperkt deel is<br />

de grond dermate vrij van verontreinigingen dat deze vrijelijk toepasbaar is, dat wil zeggen<br />

ook buiten het gezoneerde centrumgebied.<br />

Bij het afvoeren van grond van percelen waar verontreinigingen groter dan de<br />

achtergrondkwaliteit zijn aangetroffen naar een locatie buiten het gezoneerde centrumgebied<br />

zijn de regels van het Bouwstoffenbesluit van toepassing, inhoudende dat deze grond alleen<br />

verwerkt mag worden in een zogenaamd infrastructureel (grond)werk.<br />

Een aantal historisch verdachte deellocaties moet, gelet op de aangetroffen verontreiniging<br />

nader worden onderzocht. Locaties waar sprake is van ernstige bodemverontreiniging zijn bij<br />

de provincie gemeld. Alvorens tot sanering kan worden overgegaan moet door de provincie<br />

een Wbb-beschikking (Wet bodembescherming) worden afgegeven.<br />

Van een aantal deellocaties is het onderzoek inmiddels gedateerd en zal in het kader van<br />

artikel 19, lid 2 procedures en de bouwvergunningen opnieuw onderzoek moeten worden<br />

uitgevoerd. Dit geldt uiteraard ook voor deellocaties waar nog geen bodemonderzoek heeft<br />

plaatsgevonden.<br />

Voor de bodemparagraaf: zie bijlage 7.<br />

5.7 Water<br />

Vanaf 14 februari 2001 dient bij de totstandkoming van ruimtelijke plannen de watertoets te<br />

worden toegepast. De watertoets is het hele proces van vroegtijdig informeren, adviseren,<br />

afwegen en uiteindelijk beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke<br />

plannen en besluiten. Het kader van de watertoets is het vigerend beleid (vierde Nota<br />

waterhuishouding, WB21, Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), Nationaal Bestuursakkoord<br />

Water (NBW), vijfde Nota over de ruimtelijke ordening, Beleidslijn ruimte voor de rivieren)<br />

en vanaf 1 november 2003 wettelijk verankerd in het Besluit op de ruimtelijke ordening<br />

(BRO).<br />

De watertoets heeft een integraal karakter waarin alle relevante waterhuishoudkundige<br />

aspecten worden meegenomen. Dit zijn naast veiligheid en wateroverlast ook waterkwaliteit<br />

en verdroging. De grootste winst van de watertoets ligt in het gezamenlijk commitment; de<br />

vroegtijdige, wederzijdse betrokkenheid tussen initiatiefnemer en waterbeheerder, die<br />

uiteindelijk leidt tot het wateradvies van de waterbeheerder en de expliciete afweging van de<br />

wateraspecten in het plan: de waterparagraaf. Met ingang van 1 november 2003 dienen alle<br />

ruimtelijke plannen een dergelijke waterparagraaf te bevatten.<br />

Als eerste zal het relevante beleid van verschillende overheden behandeld worden en<br />

vervolgens wordt ingegaan op meer inhoudelijke aspecten.<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

69


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Nationaal beleid<br />

Vierde nota waterhuishouding<br />

De vierde Nota waterhuishouding van december 1998 verwoordt het nationale beleid. Een<br />

van de speerpunten is een duurzaam stedelijk waterbeheer, met als belangrijke elementen:<br />

hergebruik van regenwater;<br />

het afkoppelen van verhard oppervlak van de riolering;<br />

het infiltreren van regenwater in de bodem;<br />

<br />

<br />

het bergen van regenwater in vijvers;<br />

herwaardering van watersystemen bij de ruimtelijke inrichting van (nieuwe)<br />

woongebieden.<br />

Waterbeleid 21 e eeuw (WB21)<br />

Met het WB21 wordt ingespeeld op toekomstige ontwikkelingen die hogere eisen stellen aan<br />

het waterbeheer. Het gaat hierbij om onder andere klimaatverandering, bodemdaling en<br />

zeespiegelrijzing.<br />

Het WB21 heeft twee principes voor duurzaam waterbeheer geïntroduceerd. Deze twee<br />

principes zijn de volgende zogenaamde tritsen:<br />

Vasthouden, bergen en afvoeren;<br />

Schoonhouden, scheiden en zuiveren.<br />

De trits vasthouden, bergen en afvoeren houdt in dat overtollig water zoveel mogelijk<br />

bovenstrooms wordt vastgehouden in de bodem en in het oppervlaktewater. Vervolgens<br />

wordt zo nodig het water tijdelijk geborgen in bergingsgebieden en pas als vasthouden en<br />

bergen niet mogelijk is wordt het water afgevoerd.<br />

Bij de trits schoonhouden, scheiden en zuiveren gaat het erom het water zoveel mogelijk<br />

schoon te houden. Vervolgens worden schoon en vuil water zoveel mogelijk aan de bron<br />

gescheiden en als laatste, wanneer schoonhouden en scheiden niet mogelijk is, komt het<br />

zuiveren van verontreinigd water aan bod.<br />

Provinciaal beleid<br />

In het waterhuishoudingsplan van de provincie Overijssel geeft de provincie de hoofdlijnen<br />

aan voor het waterbeleid in de komende jaren:<br />

Water moet zwaarder meewegen bij de keuze van nieuwe en de verbetering van<br />

bestaande woon-, werk-, en recreatiegebieden bij de inrichting van het buitengebied<br />

en in het milieubeleid;<br />

De veerkracht van watersystemen moet worden hersteld door de opvangcapaciteit<br />

van watergangen te vergroten, de sponswerking van de bodem te bevorderen,<br />

ruimte te geven aan het hoofdwatersysteem, wateropvanggebieden in te richten en<br />

de beleidslijn Ruimte voor de rivier te volgen;<br />

Wateroverlast in steden moet worden opgeheven, rioolstelsels moeten worden<br />

verbeterd, de kwaliteit en de inrichting van stedelijk water moeten beter, de<br />

waterketen moet duurzaam worden ingericht en er moet worden gezorgd voor een<br />

veilige en betrouwbare drinkwatervoorziening.<br />

Beleid waterschap Velt en Vecht<br />

Waterbeheersplan 2002-2006<br />

Beleid van waterschap Velt en Vecht is weergegeven. De functiezones uit het Overijsselse<br />

Streekplan (en het Drentse Provinciaal Omgevingsplan) zijn hierin vertaald naar eigen<br />

functiezones. Er zijn geen nieuwe functies gecreëerd en ook de begrenzingen wijken niet af<br />

van die uit de provinciale plannen. Wel zijn de grenzen nauwkeuriger getrokken, zodat tot op<br />

perceelsniveau duidelijk is van welke functie sprake is.<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

70


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

<strong>Gemeente</strong>lijke ruimtelijke plannen worden getoetst aan de Waterkansenkaart. Het<br />

waterschap Velt en Vecht hanteert hierbij een aantal uitgangspunten:<br />

Verdere verlaging van het grondwaterpeil moet worden voorkomen;<br />

Afwenteling van wateroverlast of verontreiniging is niet acceptabel; waar wordt<br />

gebouwd, moet de berging van water tenminste gelijk blijven;<br />

Ontwikkelingen mogen niet ten koste gaan van de ruimte voor water; in gebieden die<br />

kansrijk zijn voor berging en retentie worden alle middelen ingezet om ongewenste<br />

ontwikkelingen te voorkomen, inclusief bezwaar en beroep;<br />

Als veiligheidsnormen niet haalbaar zijn tegen aanvaardbare kosten, hoort een<br />

functie op die plaats niet thuis.<br />

Beleidsnotitie water en ruimtelijke ordening<br />

In 2004 heeft het waterschap Velt en Vecht de “Beleidsnotitie water en ruimtelijke ordening”<br />

ontwikkeld. In deze notitie wordt beschreven hoe Velt en Vecht het aspect water in<br />

ruimtelijke plannen afstemt met betrokken partijen, hoe zij het instrument van de watertoets<br />

hanteert en welke hydrologische uitgangspunten zij hanteert bij de advisering en beoordeling<br />

van bestemmingsplannen/ ruimtelijke plannen.<br />

Zij hanteert daarbij de uitgangspunten van het WB21. vanuit het oogpunt van duurzaamheid<br />

wordt gestreefd naar een zoveel mogelijk gesloten waterbalans. De afvoer van water uit het<br />

gehele deelstroomgebied moet waterneutraal zijn. Voor een toename van de afvoer van<br />

water door uitbreiding van verharde oppervlakken dienen gelijktijdig<br />

waterbeheersingsmogelijkheden te worden gecreëerd. Op deze manier worden eventuele<br />

problemen betreffende waterafvoer niet op omliggende gebieden afgewenteld. Door<br />

voldoende bergingsoppervlakte en een gedoseerde afvoer van het water op de<br />

hoofdwateroplossing zal de afvoer van het deelstroomgebied niet groter zijn dan in de<br />

huidige situatie. Verder hanteert Velt en Vecht hierbij een aantal criteria zoals veiligheid,<br />

wateroverlast, riolering, watervoorziening, volksgezondheid, grondwateroverlast,<br />

oppervlaktewaterkwaliteit, grondwaterkwaliteit en verdroging.<br />

<strong>Gemeente</strong>lijk beleid<br />

In het “<strong>Masterplan</strong> voor de riolering kern <strong>Hardenberg</strong>” 19 wordt ingegaan op de riolering in het<br />

kader van de geplande ontwikkelingen binnen het centrumgebied. De rioolstelsels dienen te<br />

voldoen aan de basisinspanning zodat de vuilemissie op het oppervlaktewater zodanig wordt<br />

gereduceerd, dat voldaan wordt aan de lozingsnormen van de betrokken waterschappen en<br />

een Wvo-lozingsvergunning zal kunnen worden afgegeven voor alle overstorten.<br />

Het plan staat voornamelijk in het teken van afkoppelen van verhard oppervlak van de<br />

gemengde rioolstelsels. Volgens dit plan wordt er gedurende het planproces 8,67 ha<br />

afgekoppeld en daar wordt ook naar gestreefd.<br />

Waterparagraaf<br />

Op 12 juni 2003 heeft er een eerste overleg plaatsgevonden tussen de gemeente<br />

<strong>Hardenberg</strong> en waterschap Velt en Vecht met betrekking tot de geplande ontwikkelingen in<br />

het centrum van de kern <strong>Hardenberg</strong>. Vervolgens is begin 2004 gestart met het opstellen<br />

van het <strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> en in het kader daarvan heeft er op 23 december 2004 opnieuw een<br />

overleg plaatsgevonden. Afspraken die tijdens de overleggen zijn gemaakt, zijn opgenomen<br />

in deze waterparagraaf.<br />

Huidige en toekomstige situatie binnen het plangebied<br />

Het plangebied betreft het centrumgebied van de kern <strong>Hardenberg</strong> en is dus voor een zeer<br />

groot deel reeds bebouwd. Het betreffende gebied is voor wat betreft waterhuishouding<br />

afgestemd op stedelijk gebied en is niet gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied. Om<br />

inzichtelijk te maken wat de gemiddelde grondwaterstanden zijn binnen het plangebied, zijn<br />

er eind 2004 diverse peilbuizen geplaatst. Een jaar monitoren moet leiden tot duidelijkheid<br />

19 DHV en gemeente <strong>Hardenberg</strong>, <strong>Masterplan</strong> voor de riolering kern <strong>Hardenberg</strong>, december 2004<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

71


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

omtrent deze grondwaterstanden, zodat hiermee een goede beslissing kan worden genomen<br />

op welke wijze men met het water omgaat in de kern van <strong>Hardenberg</strong>.<br />

De komende 10 tot 15 jaar zullen 26 deelprojecten worden gerealiseerd binnen het<br />

plangebied. Een van de gevolgen is een toename van verhard oppervlak waardoor het af te<br />

voeren water zal toenemen. Om deze toename niet op naastgelegen deelstroomgebieden af<br />

te wentelen en om ervoor te zorgen dat er binnen het plangebied zelf ook geen wateroverlast<br />

ontstaat, is er gekozen voor een aantal maatregelen die dit dienen te voorkomen. Deze<br />

komen in het vervolg van deze waterparagraaf aan de orde. De beide tritsen ‘vasthouden,<br />

bergen en afvoeren’ en ‘schoonhouden, scheiden en zuiveren’ zijn erg belangrijk en worden<br />

nagestreefd. Echter, het karakter van het plangebied dient hierbij wel in ogenschouw te<br />

worden genomen: Het gaat om een gebied dat reeds bebouwd is. Dit betekent onder andere<br />

dat er beperkte mogelijkheden zijn om nieuwe wateroppervlakten te creëren en dat er<br />

minder mogelijkheden zijn om met name de eerste trits volledig op te pakken. Er zal dan ook<br />

geen oppervlaktewater worden gecreëerd. De mogelijkheid voor ondergrondse berging<br />

tijdens hoogwatersituaties wordt onderzocht.<br />

Het <strong>Masterplan</strong> voor de riolering van kern <strong>Hardenberg</strong> laat zien dat afkoppeling van 8,67<br />

hectare binnen het centrumgebied tot de mogelijkheden behoort. Hier zal ook vanuit worden<br />

gegaan. Dit hemelwater zal dus niet in het gemengde rioolstelsel terechtkomen. De wijzen<br />

waarop er met dit hemelwater zal worden omgegaan worden hieronder behandeld. Uit<br />

berekeningen blijkt dat als gevolg van dergelijke maatregelen ook het aantal locaties met<br />

“water op straat” en de hoeveelheid water op straat fors af zal nemen. Het nieuw aan te<br />

leggen verhard oppervlak zal niet op het gemengd riool worden aangesloten. Het totale<br />

verhard oppervlak zal ongeveer gelijk blijven aan de huidige situatie.<br />

Van belang is ook de uitfasering van pompstation Brucht. Beëindiging van de<br />

grondwateronttrekking zal leiden tot wijzigingen in de grondwaterstand in het gebied rondom<br />

de winlocatie. Om deze wijzigingen vast te stellen is een meetprogramma in uitvoering.<br />

Wanneer een eventuele stijging van de grondwaterstand ook zal gelden voor gebieden<br />

binnen het centrumplangebied, dan kunnen de gevolgen van deze stijging eventueel<br />

tegengegaan worden door de aanleg van een fijnmazig drainagesysteem.<br />

Waterinfiltratie<br />

Door water langer in het gebied vast te houden, worden verdroging en afwenteling van<br />

wateroverlast tegengegaan. Het streven is gericht op het infiltreren van hemelwater. In het<br />

kader van het Waterbeleid 21 e eeuw betekent dit dat de neerslag die op daken en bestrating<br />

valt, niet naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt afgevoerd, maar in de bodem wordt<br />

geïnfiltreerd of op het oppervlaktewater wordt geloosd. Infiltratie heeft hierbij de voorkeur<br />

boven rechtstreekse lozing op het oppervlaktewater.<br />

Per deelproject zal onderzocht worden in welke mate infiltratie in de bodem tot de<br />

mogelijkheden behoort. Afhankelijk van factoren zoals de waterdoorlatendheid van de bodem<br />

ter plekke en de stand van het grondwater worden aanvullende oplossingen<br />

gerealiseerd.Voor de bepaling van de grondwaterstand zijn er peilbuizen geplaatst. De<br />

uitkomst van dit onderzoek is nog niet bekend. De doorlatendheid van de bodem zal vergroot<br />

worden door het infiltratieriool in een bed van schoon zand te leggen. Hierdoor ontstaat,<br />

naast een optimale infiltratie, een bufferzone in het poriënvolume van het zand. Er zal<br />

geïnfiltreerd worden tot het niveau van de maximum aanvaardbare grondwaterstand. Als het<br />

IT-riool totaal gevuld is, dan zal het surplus worden afgevoerd naar het oppervlaktewater.<br />

Per deelproject zal hierover nader overlegd worden met het waterschap. Door middel van de<br />

geplaatste peilbuizen wordt in ieder geval inzicht verkregen in de grondwaterstanden binnen<br />

het centrumgebied. Daarnaast geven boorstaten van onder meer de meetpunten inzicht in<br />

de bodemopbouw. Het afkoppelen van hemelwater is in ieder geval voor elk<br />

(nieuwbouw)project het uitgangspunt.<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

72


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Hemelwaterriolering<br />

De gemeente <strong>Hardenberg</strong> realiseert bij nieuwe ontwikkelingen de aanleg van een gescheiden<br />

rioolstelsel waardoor het vuilwater en het hemelwater afzonderlijk worden afgevoerd.<br />

Hierdoor wordt tevens een hoger zuiveringsrendement van rioolwaterzuiveringsinstallaties<br />

bereikt en wordt de riooloverstortproblematiek verminderd. Voor het ontvangen en afvoeren<br />

van hemelwater wordt een apart riool aangelegd. Daar waar de diameter dat toelaat, zal<br />

deze als IT-riool worden uitgevoerd. Gekeken zal worden naar een goede diepte van deze<br />

riolen en de overstortdrempels. Er wordt tevens rekening gehouden met de eventuele<br />

aanwezigheid van bodemverontreiniging.<br />

De hoofdleidingen van dit nieuwe stelsel worden zodanig gedimensioneerd dat alle<br />

deelprojecten binnen het centrumplangebied hierop kunnen worden aangesloten. Dit stelsel<br />

zal op drie punten lozen op de Vecht en op één punt op de Oude Radewijkerbeek. In het<br />

rioleringsplan voor de kern van <strong>Hardenberg</strong> zijn de exacte locaties aangeduid.<br />

De afvoercapaciteit van de Oude Radewijkerbeek is begrensd en na hevige regenval zal er<br />

daarom geen capaciteit beschikbaar zijn voor water uit het centrum. Dit is te ondervangen<br />

door een verbinding te creëren tussen de regenwaterafvoerleiding naar de Oude<br />

Radewijkerbeek en de rest van het hemelwaterstelsel van het centrum. Onder normale<br />

omstandigheden zal wel op Oude Radewijkerbeek worden afgevoerd.<br />

De aanleg van deze riolering zal gekoppeld worden aan de fasering van de planning en de<br />

uitvoering van de deelprojecten binnen het plangebied. In nader overleg met waterschap<br />

Velt en Vecht kan onderzoek gedaan worden naar de optimale aanleg van het IT-riool ten<br />

behoeve van infiltratie en drainage.<br />

Wanneer de waterstand van de Vecht dermate hoog komt te staan dat er water dreigt terug<br />

te stromen in het riool, dan worden de lozingspunten dichtgezet. Het overtollige hemelwater<br />

zal dan afgepompt moeten worden. Infiltratie van hemelwater in de bodem verdient echter<br />

de voorkeur en daarom zal voor elk deelproject zoals gezegd worden onderzocht of infiltratie<br />

tot de mogelijkheden behoort.<br />

Bergbezinkbassins<br />

Aan het rioolstelsel zullen op een drietal plaatsen binnen het plangebied bergbezinkbassins<br />

worden gekoppeld (zie onderstaande tabel 5.5). Wanneer de riolering het hemelwater na<br />

zeer hevige regenval niet meer aankan, dan stroomt het water in een bergbezinkbassin. Als<br />

na enige tijd het bassin geheel gevuld is, zal het voorbezonken water overstorten op het<br />

oppervlaktewater. Voor exacte locaties wordt verwezen naar het rioleringsplan voor het<br />

centrum van de kern <strong>Hardenberg</strong>.<br />

Tabel 5.5 Locatie & inhoud bergbezinkbassins<br />

Locatie<br />

Inhoud in kubieke meters<br />

W. van Oldenburgstraat 300<br />

Havenweg 230<br />

Kruserbrink 130<br />

Bron: <strong>Masterplan</strong> voor de riolering kern <strong>Hardenberg</strong><br />

Noodretentie<br />

In het verleden is er een enkele keer sprake geweest van wateroverlast in combinatie met<br />

een hoge stand van de Vecht. Vooral nu de laatste jaren water een steeds belangrijkere plek<br />

inneemt in de ruimtelijke ordening, is het van belang dat er wordt gewerkt aan het zoveel<br />

mogelijk beperken van een dergelijke wateroverlast. De gemeente <strong>Hardenberg</strong> is zich hier<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

73


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

terdege van bewust. In bestaand stedelijk gebied is het echter moeilijk om pasklare<br />

oplossingen te realiseren.<br />

De mogelijkheden voor ondergrondse opslag in het centrumgebied zullen worden onderzocht.<br />

Tevens zal gekeken worden naar de mogelijkheid om de Gedempte Haven in geval van nood<br />

te gebruiken voor wateropslag vanuit het riool. Eventuele andere mogelijkheden en de<br />

uitwerking daarvan zullen in samenwerking met waterschap Velt en Vecht bekeken worden.<br />

Water en veiligheid<br />

In het kader van veiligheid en water speelt met name de rivier de Vecht een grote rol.<br />

Aangezien de stad <strong>Hardenberg</strong> direct aan de Vecht ligt en er in het verleden reeds<br />

problematische situaties zijn ontstaan ten aanzien van wateroverlast, dient het probleem van<br />

wateroverlast zo goed mogelijk te worden tegengegaan. Naast de algemene principes zoals<br />

de trits “vasthouden, bergen en afvoeren” is het natuurlijk ook van belang om ervoor zorg te<br />

dragen dat waterkeringen/dijken niet worden aangetast door de geplande ontwikkelingen in<br />

het centrum. Een van de geplande ontwikkelingen betreft het uitbreiden van de<br />

wandelpromenade die reeds voor een deel gerealiseerd is. Deze wandelpromenade zal deels<br />

aan de voet van de dijk worden aangelegd. In overleg met het waterschap zal ervoor<br />

gezorgd worden dat de kwaliteit van de dijk als waterkerend element niet negatief wordt<br />

beïnvloed. Op dit moment is deze wandelpromenade nog niet uitgewerkt. Zodra deze nader<br />

wordt gedetailleerd zal het waterschap worden betrokken.<br />

Waterkwaliteit<br />

In relatie tot duurzaam stedelijk waterbeheer wordt bij de inrichting van het plangebied<br />

zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de te gebruiken materialen in de te<br />

realiseren gebouwen of bouwwerken en verhardingen. De nadruk wordt gelegd op het<br />

gebruik van duurzame bouwmaterialen om schoon regenwater in het gebied te conserveren.<br />

De gemeente <strong>Hardenberg</strong> heeft immers het convenant duurzaam bouwen ondertekend.<br />

Tevens zal het zuiveringsrendement van de rioolzuiveringsinstallaties worden verhoogd, als<br />

gevolg van het afzonderlijk afvoeren van hemelwater. Hemelwater zal worden afgekoppeld,<br />

zodat dit water niet wordt afgevoerd naar de rioolzuiveringsinstallaties. De kwaliteit van het<br />

gezuiverde water zal omhoog gaan. Er zal waar mogelijk een bodempassage toegepast<br />

worden.<br />

In het kader van waterkwaliteit is ook de sluiting van pompstation Brucht van belang. Dit<br />

pompstation wordt uitgefaseerd vanwege een bodemverontreiniging die de kwaliteit van het<br />

drinkwater bedreigt.<br />

Deelprojecten en fasering<br />

De deelprojecten “Pothofweg 1”, “Markt en omgeving” en “LOC” doorlopen een aparte<br />

procedure omdat deze vooruit lopen op het <strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong>. Voor deze projecten is apart<br />

overleg gevoerd met het waterschap Velt en Vecht. Deze worden hier dan ook niet verder<br />

behandeld.<br />

De voorbereiding en uitvoering van alle deelprojecten zal 10 tot 15 jaar in beslag nemen.<br />

Een gefaseerde uitvoering betekent dat een aantal deelprojecten nog niet voldoende<br />

uitgekristalliseerd is. Ook deze deelprojecten zullen hier niet uitvoerig worden behandeld.<br />

Voor deze projecten geldt dat er in een later stadium verder overleg wordt gepleegd met het<br />

waterschap met betrekking tot aspecten rond water. De uitgangspunten die in deze<br />

paragraaf zijn genoemd gelden in principe wel voor alle deelprojecten.<br />

Voor voldoende concrete projecten wordt het aspect water - waar nodig – ook behandeld in<br />

hoofdstuk 6.<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

74


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

5.8 Ecologie<br />

In opdracht van de gemeente <strong>Hardenberg</strong> heeft EcoGroen Advies B.V. flora- en<br />

faunaonderzoeken uitgevoerd in een aantal deelgebieden in het centrum van de kern<br />

<strong>Hardenberg</strong>, waar in het kader van het <strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> diverse herontwikkelings- en<br />

nieuwbouwprojecten beoogd worden.<br />

De ecologische onderzoeken brengen de mogelijke consequenties in beeld die de diverse<br />

ruimtelijke ingrepen hebben op aanwezige beschermde dier- en plantensoorten in de Floraen<br />

faunawet en op overig natuur- en landschapsbeleid. Het gehele onderzoeksrapport is als<br />

bijlage toegevoegd (bijlage 5).<br />

Methode van onderzoek<br />

Aan de hand van een ecologisch vooronderzoek, de tijdsplanning van de projecten en de<br />

aard van de beoogde ingrepen, is per deelproject bepaald of en wanneer ecologisch<br />

onderzoek gewenst is. Voor de deelprojecten 6, 8 t/m 13, 16 en 17 is in 2004 ecologisch<br />

onderzoek uitgevoerd.<br />

Voor de deelprojecten 1t/m 5, 7, 14B, 18, 19 en 20 was geen ecologisch onderzoek<br />

noodzakelijk omdat dit al uitgevoerd was, of omdat beschermde soorten geen schade zullen<br />

ondervinden.<br />

Voor andere deelprojecten (12, 14A, 15, 16, 21 t/m 26) zal in een later stadium nog volledig<br />

of aanvullend veldonderzoek uitgevoerd worden, met name omdat deze deelprojecten pas in<br />

een later stadium gerealiseerd gaan worden.<br />

Het ecologisch onderzoek is gebaseerd op een groot aantal veldbezoeken en beschikbare<br />

informatie uit beleidsdocumenten en databanken. In het veldonderzoek is intensief<br />

samengewerkt met vrijwilligers van de Werkgroep Lokale Agenda (WLA), die deel uitmaakt<br />

van de Stichting Natuuraktiviteitencentrum “De Koppel” in <strong>Hardenberg</strong>. De veldonderzoeken<br />

zijn uitgevoerd in de periode april-september 2004 hebben zich vooral geconcentreerd op de<br />

meest kwetsbare soorten en soortgroepen (vleermuizen, Gierzwaluw en Huiszwaluw). Verder<br />

is op een aantal locaties waar openbaar of particulier groen gaat verdwijnen onderzoek<br />

gedaan naar kleine zoogdieren zoals muizen, de egel en beschermde flora.<br />

Omdat oppervlaktewater afwezig is, zijn er geen voortplantende vissen en amfibieën te<br />

verwachten. Wel is gelet op overwinterende amfibieën zoals Bruine kikker en Gewone pad.<br />

Daarnaast zijn alle overige waargenomen beschermde soorten geïnventariseerd.<br />

Conclusies<br />

De belangrijkste conclusies zijn dat er op bepaalde plekken vleermuizen, gierzwaluwen en<br />

huiszwaluwen voorkomen. Schadebeperkende, mitigerende en compenserende maatregelen<br />

voor deze en andere flora en fauna zijn te vinden in bijlage 5. In het kader van de<br />

planvorming en –uitvoering van de deelprojecten zal hiermee rekening worden gehouden.<br />

5.9 Archeologie<br />

Archeologische waarden dienen op grond van het Verdrag van Malta (1992) te worden<br />

meegewogen in de besluitvorming over ruimtelijke ingrepen. Bureau BAAC heeft in dit kader<br />

cultuurhistorisch bureauonderzoek uitgevoerd (zie bijlage 6). De belangrijkste conclusies<br />

volgen hieronder.<br />

Voor de plangebieden gelegen in het middeleeuwse centrum van <strong>Hardenberg</strong> zal<br />

voorafgaande aan een bodemingreep door middel van een kleinschalig booronderzoek<br />

bepaald moeten worden in welke mate de ondergrond reeds is verstoord en of er nog oude<br />

muurresten in de ondergrond aanwezig kunnen zijn.<br />

Voor bodemingrepen ter hoogte van de middeleeuwse stadsmuren of in de buurt van de<br />

gereformeerde Höftekerk (de verwachte plaats van het kasteel van <strong>Hardenberg</strong>), dient ten<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

75


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

allen tijde rekening te worden gehouden met het aantreffen van muurresten. Archeologisch<br />

onderzoek in de vorm van een proefsleuf zal daarbij vrijwel zeker noodzakelijk zijn.<br />

De plangebieden gelegen buiten het middeleeuwse centrum zijn archeologisch interessant<br />

indien zij gelegen zijn in het stroomgebied van de Vecht, of op de dekzandruggen of essen.<br />

In deze gebieden zal voorafgaande aan een bodemingreep door middel van een kleinschalig<br />

booronderzoek de exacte bodemopbouw en de mate van verstoring van de ondergrond<br />

bepaald moeten worden.<br />

Alleen bij de aanwezigheid van een diepe kelder (circa 1,5 meter of meer) kan uit worden<br />

gegaan van een volledige verstoring van de ondergrond en vernietiging van alle<br />

archeologische waarden. De verstoring ten gevolge van (diepe) funderingen is gering tot<br />

matig. Als de grond niet eerst geëgaliseerd is of vergraven, dan kunnen er tussen de<br />

funderingen nog intacte archeologische waarden aanwezig zijn.<br />

Het onderzoek van bureau BAAC geeft per onderzocht gebied (gelijk aan de 26 deelprojecten<br />

binnen het centrumgebied) verwachtingen, verstoringen en aanbevelingen aan. Wanneer het<br />

onderzoek daartoe aanleiding geeft, wordt hier in hoofdstuk 6 per deelproject verder op<br />

ingegaan.<br />

5.10 Cultuurhistorie<br />

De cultuurhistorie van <strong>Hardenberg</strong> is een belangrijk uitgangspunt bij de planvorming voor<br />

het centrumgebied. Met name de historische structuur die bepalend is geweest voor het<br />

aanzicht van het <strong>Hardenberg</strong> van nu wordt als leidraad gebruikt. Dit komt vooral tot<br />

uitdrukking door de Voorstraat en het Oosteinde samen met het Mulopad als de noord-zuidas<br />

te benoemen. Deze historische route wordt min of meer in ere hersteld. Ook de historische<br />

loop van de Vecht wordt zichtbaar gemaakt binnen het centrumgebied. De binding met het<br />

verleden dient namelijk behouden te blijven en zelfs waar mogelijk versterkt te worden om<br />

het centrumgebied van de kern <strong>Hardenberg</strong> op een ‘logische’ wijze te kunnen versterken.<br />

In het kader van de cultuurhistorie van <strong>Hardenberg</strong> spelen monumenten een belangrijke rol.<br />

Het behouden en waar mogelijk het versterken van de binding met de cultuurhistorie gaat<br />

gepaard met een zeer zorgvuldige omgang met de gemeentelijke en rijksmonumenten die<br />

<strong>Hardenberg</strong> rijk is. De complete lijst van gemeentelijke en rijksmonumenten binnen het<br />

centrumgebied is in bijlage 2 vermeld. Wanneer het enigszins mogelijk is, worden<br />

cultuurhistorische elementen hersteld (bijvoorbeeld het Mulopad) en worden monumenten<br />

zoveel mogelijk zichtbaar gemaakt binnen het centrumgebied.<br />

Voor het plaatsen van straatverlichting aan de gevels van de kerk, het oude postkantoor en<br />

andere monumenten dient er vergunning te worden aangevraagd.<br />

5.11 Externe veiligheid<br />

Inrichtingen<br />

Op 27 oktober 2004 is het Besluit Externe veiligheid inrichtingen in werking getreden.<br />

Het doel van dit besluit is de risico's waaraan burgers in hun leefomgeving worden<br />

blootgesteld vanwege risicovolle inrichtingen tot een aanvaardbaar minimum te beperken.<br />

Met het oog op deze waarborgfunctie strekt dit besluit er onder andere toe de mogelijkheden<br />

voor rampenbestrijding en zelfredzaamheid van personen te betrekken bij de besluitvorming<br />

op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening ten aanzien van risicovolle inrichtingen,<br />

waardoor het integrale karakter van het extern veiligheidsbeleid wordt bevorderd.<br />

In dit besluit worden de normen voor het plaatsgebonden risico en de doorwerking daarvan<br />

op het gebied van de ruimtelijke planvorming en bij de vergunninglening op grond van de<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

76


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Wet milieubeheer verankerd, voor zover de risico's voor de omgeving worden veroorzaakt<br />

door inrichtingen. Deze normen hebben de status van grenswaarde voor kwetsbare objecten<br />

en de status van richtwaarde voor beperkt kwetsbare objecten.<br />

Daarnaast wordt de motiveringsplicht voor het bevoegd gezag ten aanzien van de acceptatie<br />

van het groepsrisico vanwege inrichtingen wettelijk geregeld.<br />

Het besluit stelt regels ten aanzien van vergunningplichtige inrichtingen in de zin van de<br />

Wet milieubeheer die een overlijdensrisico van 10 -6 of hoger voor personen buiten de<br />

inrichting veroorzaken.<br />

Binnen het plangebied zijn geen inrichtingen waarop het Besluit van toepassing is.<br />

Buiten het plangebied ligt tankstation de Jong met een LPG-vulpunt. De 150 meter-contour<br />

hiervan ligt over een klein deel van het plangebied. Deze locatie wordt echter gesaneerd en<br />

de procedure daartoe is reeds in gang gezet.<br />

Wegtransport<br />

In de nota "Risico's wegtransport gevaarlijke stoffen provincie Overijssel peiljaar 2002 "<br />

worden de aandachtspunten voor het plaatsgebonden en het groepsrisico in beeld gebracht.<br />

Uit het rapport blijkt dat voor geen van de beschouwde wegvakken een individuele<br />

risicocontour van 10 -6 /jaar is gevonden met aaneengesloten woonbebouwing binnen de<br />

contour. Ten aanzien van het transport van gevaarlijke stoffen over de weg zijn voor de<br />

verschillende deelprojecten dan ook geen problemen te verwachten.<br />

Met betrekking tot het vervoer van chloorbleekloog naar zwembad De Marsch zal er,<br />

wanneer nodig, onderzoek worden gedaan wanneer de ter zake doende deelprojecten in<br />

voldoende mate concreet zijn. De mogelijke gevolgen voor het groepsrisico dienen dan<br />

beoordeeld te worden.<br />

Railverkeer<br />

Vanwege de geplande ontwikkelingen in het stationsgebied te <strong>Hardenberg</strong> is in opdracht van<br />

de gemeente <strong>Hardenberg</strong> in augustus 2003 door DHV een studie uitgevoerd naar de<br />

veiligheidsrisico's van het spoor door het vervoer van gevaarlijke stoffen 20 .<br />

Met deze studie zijn de risico's van de geplande ruimtelijke ontwikkelingen zichtbaar<br />

gemaakt en getoetst aan de veiligheidsnormen. Gelet op de bevolkingsdichtheid is de meest<br />

kritische kilometer nader onderzocht (kwantitatieve toetsing). Het onderzoek beslaat het<br />

gehele spoortraject in de gemeente <strong>Hardenberg</strong> (Mariënberg, Bergentheim, <strong>Hardenberg</strong> en<br />

Gramsbergen).<br />

In de risicoanalyse is uitgegaan van toename van het risico ten gevolge van het vervoer van<br />

gevaarlijke stoffen per spoor door:<br />

- de verwachte toename van het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor;<br />

- intensivering van het ruimtegebruik in de directe omgeving.<br />

Het risicobeleid gaat uit van kans maal effect; indien de kans dat een ernstig ongeval<br />

optreedt zeer gering is en bijvoorbeeld het effect groot kan zijn (bijvoorbeeld veel dodelijke<br />

slachtoffers) kan er toch sprake zijn van een acceptabel risico.<br />

In 1998 werden over het spoor slechts 50 wagens met brandbare gassen vervoerd. Railned<br />

heeft voor de toekomst de mogelijkheid open gehouden (strategische reserve) voor het<br />

vervoer van brandbare en zeer giftige gassen, zeer brandbare vloeistoffen, acrylnitril en zeer<br />

giftige vloeistoffen.<br />

20 DHV, Risicoanalyse spoor. Onderzoek in het kader van het bestemmingsplan woongebied<br />

stationsomgeving, 2003<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

77


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Bij de beoordeling van veiligheidsrisico’s wordt gekeken naar plaatsgebonden risico’s en<br />

groepsrisico’s:<br />

Plaatsgebonden risico: de kans dat een persoon komt te overlijden door een ongeval<br />

tijdens het transport van gevaarlijke stoffen per spoor. De norm is 1.10 -6 per jaar. Dit<br />

komt overeen met 1 slachtoffer eens per 1.000.000 jaar;<br />

Groepsrisico: de kans dat in een keer een groep mensen komt te overlijden door een<br />

ongeval tijdens het transport van gevaarlijke stoffen per spoor. Voor het groepsrisico<br />

geldt geen harde norm, maar een oriënterende waarde. De oriënterende waarde voor<br />

het groepsrisico is 1 en is niet uit te drukken in een risicocontour. In de oriënterende<br />

waarde is rekening gehouden met de beleving van de bevolking over risico’s. De<br />

oriënterende waarde komt overeen met:<br />

o De kans op een ongeval met 10 slachtoffers eens in de 10.000 jaar;<br />

o De kans op een ongeval met 100 slachtoffers eens in de 1.000.000 jaar;<br />

o De kans op een ongeval met 1000 slachtoffers eens in de 100.000.000 jaar.<br />

Het berekende groepsrisico is lager dan de oriënterende waarde voor het groepsrisico. Het<br />

groepsrisico neemt met een factor 10 toe (was 0,003 x de oriënterende waarde en wordt<br />

0,03 x de oriënterende waarde). Tevens wordt de norm voor het plaatsgebonden risico niet<br />

overschreden.<br />

Geconcludeerd kan worden dat ook na realisatie van de deelprojecten zowel het<br />

plaatsgebonden risico als het groepsrisico heel ruim binnen de normen blijft.<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

78


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

6 Ruimtelijke opzet deelgebieden<br />

In dit hoofdstuk zullen de gemaakte keuzes en de daaruit voortkomende projecten<br />

beschreven en ruimtelijk onderbouwd worden. De inventarisaties en onderzoeken welke zijn<br />

weergegeven in hoofdstuk 5 spelen bij deze ruimtelijke motivering een rol. Waar nodig,<br />

wordt hierop per deelproject ingegaan onder het kopje ‘aspecten om rekening mee te<br />

houden’.<br />

In het algemeen geldt dat binnen ieder deelproject rekening gehouden wordt met de<br />

uitkomsten van onderzoek naar allerlei aspecten en de bijbehorende adviezen.<br />

Binnen dit hoofdstuk is een onderverdeling gemaakt in acht deelgebieden. Deze<br />

deelgebieden vormen samen, exclusief de ‘witte vlekken’, het gehele centrumplangebied.<br />

Met de ‘witte vlekken’ worden de gebieden bedoeld die buiten de deelprojecten vallen, maar<br />

die wel in het centrumplangebied liggen.<br />

De deelprojecten “Markt en omgeving”, “LOC” en “Pothofweg” gelegen in respectievelijk de<br />

deelgebieden “Kernwinkelgebied”, “LOC en Witte de Withstraat en Parkweg” en<br />

“Stationsgebied” zullen hier volledigheidshalve wel genoemd worden, maar voor deze<br />

deelprojecten wordt met name verwezen naar de bestemmingsplannen die hier apart voor<br />

zijn of worden gemaakt, omdat deze projecten reeds op een heel korte termijn daadwerkelijk<br />

gerealiseerd zullen gaan worden.<br />

De beschrijving van de verschillende deelprojecten en de daarbij behorende impressies van<br />

de toekomstige situatie laten in woord en beeld zien welke ontwikkelingsrichting de<br />

gemeente <strong>Hardenberg</strong> en haar partners voorstaan voor het centrumgebied.<br />

6.1 Het kernwinkelgebied<br />

Dit deelgebied bevat de volgende projecten met bijbehorende projectnummers:<br />

Herinrichting Voorstraat – Oosteinde (2);<br />

Markt en omgeving (3);<br />

Oosteinde (10);<br />

Boumanplein (12);<br />

Wilhelminaplein (18).<br />

In dit gebied staat de winkelfunctie centraal, aangevuld met functies zoals wonen. Het<br />

gebied bestaat grofweg uit Voorstraat-Oosteinde, de Fortuinstraat, de Markt en de<br />

Badhuisweg. Een groot deel van dit deelgebied beslaat het project “Markt en omgeving”.<br />

Voor het gebied dat binnen dat project valt wordt verwezen naar het bestemmingsplan<br />

“<strong>Hardenberg</strong> <strong>Centrum</strong>, Markt en omgeving”. Gebieden en projecten die niet binnen dit<br />

bestemmingsplan vallen, maar wel binnen het deelgebied “Kernwinkelgebied” zullen hier wel<br />

aan bod komen.<br />

Voorstraat en Oosteinde<br />

Huidige situatie<br />

De bebouwingsstructuur van de Voorstraat - Oosteinde kenmerkt zich met losse, tegen<br />

elkaar geplaatste panden met open straat- en pleinwanden. De bebouwing aan de westzijde<br />

van de Voorstraat eindigt ter plaatse van de Vecht. Hier ligt van oudsher de westelijke entree<br />

naar de binnenstad en de brug richting de Heemsermars. Aan het Oosteinde wordt de<br />

bebouwing opener en eindigt de as bij de begraafplaats (Mulopad).<br />

Toekomstige situatie<br />

Kwaliteitsverbeteringen worden door ruimtelijke begeleiding en kwalitatieve opvulling<br />

uitgevoerd zoals:<br />

Versterking van de bebouwing d.m.v. toevoeging en opvulling van de bebouwing<br />

zodat de straatwanden gaan functioneren als duidelijke structuurdragers;<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

79


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Toepassen van een gevelbeleid dat gericht is op een natuurlijke samenhang qua<br />

schaal, maat en kleur;<br />

Nieuwe bebouwing in schaal en rooilijn aan laten sluiten bij de huidige bebouwing;<br />

Iedere gevel zijn eigen identiteit laten behouden en hierop toetsen;<br />

Samenhang tussen de afzonderlijke panden behouden, door alle aanpassingen ook<br />

voor het totale gevelbeeld te bekijken;<br />

Verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte;<br />

Versterking uiteinden winkelstraten.<br />

De huidige oost-west-as zal een echte winkelstraat worden. Het vertrekpunt is een<br />

compacte, kleinschalige bebouwing met een grote diversiteit. In samenhang met een<br />

meanderende, licht slingerende structuur, geeft dit het centrum een besloten karakter en<br />

versterkt het de grote verscheidenheid in verschijningsvormen van de bebouwing. De<br />

westkant van deze as wordt gevormd door de momenteel zwak functionerende westzijde van<br />

de Voorstraat. Deze heeft wel een sterke relatie met het op te waarderen historische<br />

karakter van het Wilhelminaplein. Dit biedt, in samenhang met mogelijke commerciële<br />

ontwikkelingen (geen detailhandel) direct ten zuiden van de Voorstraatbrug langs de Vecht<br />

(de noordkop van het gebied ‘tussen de bruggen’: het Boumanplein), kansen voor een<br />

opwaardering van dit gebied. Verbetering wordt o.a. nagestreefd door versterking van het<br />

branchepatroon en kwaliteit in de openbare ruimte. Verbetering van de kwaliteit van de<br />

openbare ruimte zal plaatsvinden door het opschonen van de ruimte door het verwijderen<br />

van obstakels en het weren van auto’s uit het kernwinkelgebied.<br />

Tevens zal men uniformiteit in het straatmeubilair, de verlichting en de bestrating<br />

aanbrengen. Door het realiseren van een uniform en rustig kleurbeeld in het openbare<br />

gebied zal de bijzonderheid van de gevels weer zichtbaar worden. Verder is het streven om<br />

relaties in de gevels te herstellen door toepassing van een strikt reclame- en luifelbeleid. Op<br />

dit moment is er een eerste opzet gemaakt voor een nieuw beleid inzake reclame, luifels,<br />

terrassen en uitstallingen.<br />

Met name aan de zuidoostelijke zijde van het Oosteinde vallen er in de huidige situatie<br />

enkele gaten in de aaneengesloten structuur van het straatbeeld. Dit gebied is nog een<br />

studiegebied (deelproject 10), maar als uitgangspunt geldt dat de winkelstructuur op de<br />

begane grond wordt voortgezet en dat daarboven ruimte voor wonen gecreëerd kan worden.<br />

Verder dient het geheel aan te sluiten bij de omgeving en zal er een oplossing moeten<br />

komen voor het parkeren.<br />

De bovenstaande stedenbouwkundige ingrepen aan deze uit historisch oogpunt belangrijke<br />

as respecteren de historische schaal, maat, kleur en oorsprong van deze as. Er ontstaat een<br />

duidelijke ruimtelijk aanvaardbare verbetering.<br />

Zie figuren 6.1 en 6.2 voor een kaartbeeld voor dit gebied.<br />

Aspecten om rekening mee te houden<br />

Binnen het gebied van deelproject 10 (Oosteinde) komen de gierzwaluw en de gewone<br />

dwergvleermuis voor. In bijlage 5 wordt vermeld hoe hiermee omgegaan zou kunnen<br />

worden. Binnen dit deelproject zal hiermee rekening gehouden worden.<br />

Tevens is binnen het gebied van dit deelproject een geval van bodemverontreiniging bekend.<br />

Zie bijlage 7 voor verdere informatie.<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

80


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Figuur 6.1 Huidige situatie Voorstraat – Oosteinde en omgeving<br />

Figuur 6.2 Impressie uitgangspunten toekomstige situatie Voorstraat – Oosteinde en omgeving<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

81


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Boumanplein<br />

Huidige situatie<br />

Het huidige plein heeft het karakter van een rustig woon- en groengebied. Het gebied vormt<br />

één van de uiteinden van het assenkruis. Het Boumanplein vormt een belangrijke entree<br />

richting Wilhelminaplein en de Voorstraat.<br />

Toekomstige situatie<br />

De entree tot het Wilhelminaplein en de Voorstraat maakt het Boumanplein tot een goede<br />

locatie voor parkeergelegenheid. Een aantal gezamenlijke ontwikkelingen zou het mogelijk<br />

maken in de toekomst onder het Boumanplein een parkeergarage te realiseren. Bezoekers<br />

van het centrum zullen dan vanuit elke richting vanaf parkeergelegenheden het centrum<br />

betreden. Ontwikkeling van nieuwe bebouwing aan de noordzijde betekent aansluiten op de<br />

schaal, de maat en het materiaalgebruik van de historische bebouwing. De winkelfunctie aan<br />

de Voorstraatzijde dient versterkt te worden.<br />

Bebouwing aan de oost- en zuidzijde kan in de verre toekomst hierop aansluiten door<br />

herstructurering, herontwikkeling of renovatie van bestaande panden.<br />

Op deze complexe locatie worden zorgvuldige afwegingen gemaakt om te voorkomen dat<br />

monumentale panden en bomen verloren gaan. Zie figuren 6.3 en 6.4 voor een kaartbeeld<br />

voor dit gebied.<br />

Aspecten om rekening mee te houden<br />

Ecologisch onderzoek heeft de aanwezigheid aangetoond van kleine zoogdieren,<br />

gierzwaluwen en enkele andere broedvogels. Waar nodig worden maatregelen getroffen<br />

zoals deze in het volledige ecologische onderzoek worden genoemd (zie bijlage 5)<br />

Uit onderzoek blijkt dat het Boumanplein archeologisch interessant is. Zie bijlage 6 voor<br />

meer informatie.<br />

Wilhelminaplein<br />

Huidige situatie<br />

Het Wilhelminaplein ligt direct ten zuiden van de Voorstraat. Het is een verstild verscholen<br />

gelegen plein met een grote historische waarde. Het plein kenmerkt zich door panden met<br />

een monumentaal karakter, passend bij de schaal van <strong>Hardenberg</strong>. Het plein heeft een<br />

goede ruimtelijke verhouding. Een deel van de bebouwing aan de Voorstraat staat met de<br />

achterzijde aan het Wilhelminaplein. Een deel van deze achterzijden zijn inmiddels<br />

ontwikkeld tot voorzijden aan het plein. Een bijzonder ruimtelijk aspect is de hoge ligging<br />

van het plein ten opzichte van de bebouwing aan de randen van het plein met in het midden<br />

vier linden in een lijn gesitueerd.<br />

Toekomstige situatie<br />

Gekozen is dat het plein een verblijfsfunctie krijgt en dat het parkeren elders wordt<br />

ondergebracht (met uitzondering voor bijzondere kerkdiensten).<br />

Een en ander betekent dat de ruimtelijke eenheid van het plein geaccentueerd moet worden.<br />

Het wordt een woon-/verblijfsplein met de kwaliteiten van een verstilde ruimte, waarin<br />

functies als aan huis gebonden beroepen (bijvoorbeeld sierambachten), culturele functies,<br />

galeries en een kunsthuis zich kunnen verenigen. Echter: geen horecagelegenheden of<br />

andere verkeersaantrekkende functies. Dit oude stukje <strong>Hardenberg</strong> behoudt en versterkt<br />

hierdoor zijn eigen specifieke karakter. Tevens behoren “verstilde spelen” zoals jeu de<br />

boules, schaken en andere spelfaciliteiten tot de mogelijkheden op het plein.<br />

Door een ‘afdruk’ van de voormalige bebouwing in de bestrating zichtbaar te maken is het<br />

mogelijk de historie van het Wilhelminaplein af te lezen.<br />

Eventuele nieuwe bebouwing moet voldoen aan de kleinschalige opzet van de huidige<br />

pleinbebouwing en passen binnen de historische schaal van het Wilhelminaplein. Tevens<br />

dient er rekening gehouden te worden met de bestaande zichtlijnen richting de molen in<br />

Heemsermars en de Vecht. Bestaande bomen op het plein blijven zoveel mogelijk<br />

gehandhaafd en eventueel zullen nieuwe bomen worden toegevoegd.<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

82


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

De bovenstaande stedenbouwkundige ingrepen zullen het intieme karakter van het<br />

Wilhelminaplein behouden en versterken. Zie figuren 6.3 en 6.4 voor een kaartbeeld voor dit<br />

gebied.<br />

Figuur 6.3 Huidige situatie Wilhelminaplein en Boumanplein<br />

Figuur 6.4 Impressie uitgangspunten toekomstige situatie Wilhelminaplein en Boumanplein<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

83


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Aspecten om rekening mee te houden<br />

Binnen dit totale deelgebied bevinden zich enkele monumenten , met deze monumenten zal<br />

in de planvorming zorgvuldig worden omgegaan.<br />

Vanwege een hoge verwachtingswaarde voor archeologische vondsten, geldt er voor dit<br />

gebied een onderzoeksadvies (voor meer informatie: bijlage 6)<br />

6.2 De Mulderij, de Spinde en het gemeentehuis en omgeving<br />

Dit deelgebied bevat de volgende projecten met bijbehorende projectnummers:<br />

de Mulderij” (1),<br />

“het gemeentehuis & de Spinde” (14), “het voormalige politiebureau” (15) en de<br />

“ABN” (22).<br />

De Mulderij en de Spinde<br />

Huidige situatie<br />

Deze twee winkelcentra waarin tevens woningen zijn opgenomen zijn onafhankelijk van<br />

elkaar ontwikkeld. Ze staan met de achterkanten naar elkaar toe. In de huidige opzet van de<br />

winkelcentra de Mulderij en de Spinde is getracht een integratie te bewerkstelligen. Dit is<br />

niet gelukt en draagt daardoor bij tot een onduidelijk en diffuus gebied met kruipdoor- en<br />

sluipdoorroutes en een niet-optimale oriëntatie. De routes sluiten niet op elkaar aan en ook<br />

niet op het bestaande stratenpatroon.<br />

Deze onoverzichtelijkheid en blinde wanden scheppen onveiligheid. Er zijn veel restgebieden<br />

en er is geen synergie tussen functies, ruimten en structuren. Het gebied heeft een<br />

introverte en gesloten uitstraling.<br />

Toekomstige situatie<br />

De totale strategie van de herontwikkeling behelst het transformeren en herdefiniëren van<br />

achterkanten naar voorkanten, het transformeren van een verkeersgebied naar een<br />

verblijfsgebied met een stedelijk karakter en het transformeren van een introverte uitstraling<br />

naar een extraverte uitstraling.<br />

Uit onderzoek is gebleken dat de prestaties van winkels in de Mulderij niet optimaal zijn.<br />

Door een deel van dit winkelvolume te verplaatsen naar de Markt worden deze winkels in de<br />

gelegenheid gesteld om meer klanten te trekken. Hierdoor komen deze winkels aan het<br />

assenkruis en in het kernwinkelgebied te liggen. Er komt daarmee in de Mulderij ruimte vrij<br />

voor meer op deze plek passende functies, zoals commerciële dienstverlening of woningen.<br />

Het gebied zal gaan functioneren als aantrekkelijk, kleinschalig en stil binnenstedelijk<br />

woongebied. Dit is een win-win-situatie.<br />

De Spinde zal gedeeltelijk worden getransformeerd en aan de noordzijde van de Mulderij<br />

wordt een bouwblok met meergezinswoningen toegevoegd aan het Middenpad. Zo ontstaat<br />

een heldere oriëntatie ten opzichte van de openbare ruimte en de stedenbouwkundige<br />

ruimten worden opnieuw gedefinieerd. Het parkeerdek op het binnenterrein van de Mulderij<br />

zal veranderen tot een verstild binnenstedelijk verblijfsgebied met eventueel commerciële<br />

ruimten in de onderste laag met daarboven woningbouw. Er ontstaat dan een schakeling van<br />

de Mulderij en de Spinde met elk hun eigen functies, identiteit en belevingswaarde. De vele<br />

achterkanten aan het openbare gebied worden zo veel mogelijk vervangen door voorkanten.<br />

Op deze manier verbetert de routing door het gebied. Daarnaast worden de dode wanden<br />

vervangen door open wanden waarachter gewoond, gewerkt en geleefd wordt.<br />

Aan de Sallandsestraat en de Admiraal Helfrichstraat zullen eveneens de achterkanten,<br />

binnenterreinen en rooilijnen worden bestudeerd en vervolgens verbeterd.<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

84


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Figuur 6.5 Huidige situatie Mulderij, Spinde en omgeving<br />

Figuur 6.6 Impressie uitgangspunten toekomstige situatie Mulderij, Spinde en gemeentehuis<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

85


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Het gebied tussen de Spinde en de Mulderij zal een straat met voorkanten worden. De<br />

huidige winkelbebouwing van het Spinde zal vervangen worden door een bebouwing<br />

bestaande uit een ‘open’ plint met detailhandel en daarboven meerdere lagen woningen.<br />

In deze L-vormige bebouwing bevinden zich twee poorten en deze sluiten aan op een<br />

‘huiselijk’ plein met een besloten karakter. Dit betekent dat de bebouwing op de Spinde twee<br />

voorkanten krijgt: een formeel karakter aan het gemeenteplein en een informeel karakter<br />

aan de zijde van het binnenplein. De beoogde stedenbouwkundige ingrepen aan de Mulderij<br />

en de Spinde, de transformaties van het bestaande en de toevoegingen van nieuwbouw<br />

worden zorgvuldig ingepast en geven het gebied een aantrekkelijke ruimtelijke kwaliteit. Zie<br />

figuren 6.5 en 6.6 voor een kaartbeeld voor dit gebied.<br />

Aspecten om rekening mee te houden<br />

Ter plekke van deze deelprojecten is de bodem met haar inhoud waarschijnlijk archeologisch<br />

interessant. Als een gevolg hiervan wordt een onderzoeksadvies gegeven. Zie hiervoor<br />

bijlage 6.<br />

<strong>Gemeente</strong>huis<br />

Huidige situatie<br />

Kenmerkend in de omgeving van het gemeentehuis zijn de grootschalige voorzieningen<br />

gemengd met enkele woonstraten. Het huidige gemeentehuis is los gegroepeerd ten opzichte<br />

van rooilijnen en de overige bebouwing. De huidige verkeersstructuur en –intensiteiten<br />

rondom het gemeentehuis zorgen voor een barrière tussen de binnenstad en het<br />

gemeentehuis. De beperkte doorstroming op T-splitsing Europaweg / Witte de Withstraat<br />

veroorzaakt een onveilige en onoverzichtelijke situatie.<br />

Bij de binnenkomst vanaf de Europaweg ontbreekt een duidelijke markering van het begin<br />

van de stad. Tevens ontbreekt er een duidelijke routing van het centrum aan de zijde van<br />

het gemeentehuis. Op de schaal van <strong>Hardenberg</strong> is de loopafstand vanaf de Europaweg naar<br />

het kernwinkelgebied te groot. Er is geen goede overgang tussen de omgeving van het<br />

gemeentehuis en het echte centrum.<br />

Toekomstige situatie<br />

De huidige huisvesting van het gemeentehuis zal naar verwachting kwalitatief en kwantitatief<br />

onvoldoende zijn. (Gedeeltelijke) renovatie behoort tot de mogelijkheden. De bouw van een<br />

nieuw gemeentehuis is eveneens een mogelijkheid. Wanneer een nieuw gemeentehuis wordt<br />

gebouwd, dan wordt deze voorgesteld op de centrumlocatie noordwestelijk van het huidige<br />

gemeentehuis. Onder het nieuwe gemeentehuis en het Spindeplein is parkeergarage<br />

gepland. De verkeerssituatie wordt gewijzigd, de huidige dubbele T-kruising zal verdwijnen.<br />

De Europaweg zal worden doorgetrokken en aansluiten op de Witte de Withstraat. Men<br />

bereikt de parkeergarage als automobilist via deze verlengde Europaweg en vervolgt zijn<br />

weg als voetganger via het nieuwe gemeenteplein (Spindeplein), welke als verblijfsgebied<br />

wordt ingericht. Het eventueel geheel nieuw te bouwen gemeentehuis zal een extroverte<br />

uitstraling krijgen. In het concept wordt het Spindeplein doorgezet in het gemeentehuis<br />

zodat deze direct met elkaar verbonden zijn. Ten opzichte van een ‘standaard kantoor’ kan<br />

het nieuwe gemeentehuis directer zijn diensten bieden aan de stad en dus het centrum. Te<br />

denken valt aan een wooninfocentrum, baliefuncties, maatschappelijke, toeristischrecreatieve<br />

en sociaal-culturele informatie, alsmede diverse andere toegevoegde diensten.<br />

Daarnaast versterkt de aanwezigheid van een gemeentehuis de symboolfunctie van het<br />

gemeenteplein, wat daardoor een heel ander karakter heeft dan dat van het marktplein. De<br />

ambtenaren en bezoekers van het gemeentehuis hebben vanaf deze locatie een kortere<br />

route richting centrum. Het centrum wordt laagdrempeliger en dit geldt ook voor het nieuwe<br />

gemeentehuis, er ontstaat een directe relatie centrum-gemeentehuis. In dit kader zal recht<br />

worden gedaan aan de ontmoetings- en gemeenschapsfunctie die een gemeenteplein<br />

vervult. Zie de figuren 6.7 en 6.8 voor een kaartbeeld voor dit gebied.<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

86


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Figuur 6.7 Huidige situatie gemeentehuis, voormalig politiebureau en omgeving<br />

Figuur 6.8 Impressie uitgangspunten toekomstige situatie gemeentehuis en voormalig politiebureau<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

87


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Door de stedenbouwkundige opzet van een nieuw te bouwen gemeentehuis, met de<br />

parkeergarage, ontstaat een duidelijke stadsentree met een heldere verbinding richting<br />

stadscentrum. Door de versterking van de as gemeentehuis-Voorveghter en verder via de<br />

langzaam verkeersbrug naar Marslanden en het aanbrengen van een duidelijke routing<br />

ontstaat er een goede overgang tussen de omgeving van het gemeentehuis en het echte<br />

centrum. De nieuwe bebouwing zal zorgvuldig worden ingepast in de maat en schaal van dit<br />

deel van het stadscentrum.<br />

Nieuwbouw van het gemeentehuis is, zoals reeds aangegeven, slechts één van de<br />

mogelijkheden. De gemeenteraad zal uiteindelijk besluiten voor welke optie gekozen wordt.<br />

Locatie voormalig politiebureau<br />

De bestaande bebouwing van het voormalige politiebureau aan de Bruchterweg zal naar<br />

verwachting worden gesloopt. Er is op deze locatie ruimte voor woningen en kantoorruimte.<br />

Eventueel wordt gedacht aan een verblijfsrecreatieve functie (hotelruimte). Het exacte<br />

programma is echter nog niet bekend.<br />

De locatie leent zich goed voor met name woningbouw vanwege de ligging, aan de rand van<br />

het kernwinkelgebied met allerlei voorzieningen en een goede ontsluiting. Hetzelfde geldt<br />

voor de kantoorfunctie, hiervoor is met name de bereikbaarheid en de zichtlocatie vanaf de<br />

Europaweg belangrijk. Zie de figuren 6.7 en 6.8 voor een kaartbeeld voor dit gebied.<br />

ABN-Amro<br />

Het gebied, op de hoek van de Lage Doelen en de Bruchterweg is nog een studiegebied. Het<br />

gebied is in particulier eigendom en er is sprake van een mogelijke ontwikkeling op termijn<br />

van woningbouw in overleg met de eigenaar. Er kan sprake zijn van het creëren van een<br />

pleinwand, met functies in de plint. De bocht in de weg, waar de Bruchterweg overgaat in de<br />

Lage Doelen, zal vloeiender worden. Een impressie met uitgangspunten voor dit deelproject<br />

ontbreekt nog.<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

88


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

6.3 Leisurezone<br />

Dit deelgebied bevat het volgende project met bijbehorend projectnummer:<br />

Leisurezone (17)<br />

Huidige situatie<br />

Het gedeelte waar leisure is gepland (zie figuren 6.9 en 6.10) is een jong stadsdeel met<br />

belangrijke voorzieningen en woningbouw. Het gebied heeft een bijzondere ligging vanwege<br />

zijn situering aan de Vecht, tussen het centrumgebied en de woonwijk Marslanden.<br />

De leisurezone loopt vanaf de Markt in noordelijke richting langs het Badhuisplein en het<br />

theater de Voorveghter richting de Vecht. De huidige hoogte van de bouwmassa’s loopt op<br />

van vier tot zes lagen met een accent aan de Gedempte Haven met negen lagen.<br />

Er zijn weinig gedefinieerde ruimten met zwakke begrenzingen. De verblijfskwaliteit is zeer<br />

gering. Op dit moment hebben het cultureel centrum De Voorveghter en het zwembad een<br />

solitair karakter.<br />

Toekomstige situatie<br />

In het verlengde van de leisurezone komt een nieuwe langzaamverkeersbrug over de Vecht<br />

die de verbinding legt met de in ontwikkeling zijnde woonwijk Marslanden. Deze aan te<br />

leggen langzaam verkeersbrug valt juridisch gezien binnen het bestemmingsplan<br />

Marslanden, vastgesteld bij Raadsbesluit van 29 oktober 1997.<br />

Om de entree van de binnenstad en de ligging van de Vecht te accentueren, is er langs de<br />

route naar de langzaam verkeersbrug plaats voor hogere bebouwing. In plaats van de<br />

huidige, weinig gedefinieerde stedenbouwkundige ruimte dient de leisurezone een heldere<br />

ruimtedefiniëring en een meer aangenaam verblijfskarakter te krijgen. Het verschil in<br />

historie met de binnenstad zal tot uitdrukking komen in de hoogte van de bebouwing en in<br />

de maat en het verloop van het profiel.<br />

In dit deelgebied staat de recreatiefunctie centraal. Gezien het feit dat theater de<br />

Voorveghter in dit gebied reeds een prominente plek inneemt, is het creëren van een<br />

Leisurezone hier een logische stap. Er is plaats voor diverse vormen van leisure, de<br />

bijbehorende horeca en mogelijk ook een aantal speelvoorzieningen voor jongeren.<br />

Daarnaast is er ook ruimte voor recreatieve en culturele functies. De leisurezone zal deel<br />

uitmaken van de noordzuid-as, waar maatschappelijke en culturele voorzieningen centraal<br />

staan. De route door de leisurezone zal eveneens deel uitmaken van de kunstroute.<br />

Dergelijke voorzieningen zorgen voor relatief veel verkeer en daarom is de ligging van de<br />

leisurezone nabij de parkeergelegenheden bij de Markt en de Gedempte Haven ideaal.<br />

Welke functies er in de leisurezone daadwerkelijk gerealiseerd worden is nog niet vastgelegd.<br />

Er zal onderzoek gedaan worden naar de lokale en regionale vraag naar dergelijke<br />

voorzieningen in <strong>Hardenberg</strong>. Tevens hangt verwezenlijking van deze plannen mede af van<br />

geïnteresseerde investeerders.<br />

De entrees van de nieuw toe te voegen voorzieningen zullen aan de zijde van de openbare<br />

ruimte liggen om de levendigheid aan deze zijde te vergroten. Het maaiveld maakt onderdeel<br />

uit van het assenkruisstelsel en zal daarom van dezelfde bestratingtypologie worden voorzien<br />

als bijvoorbeeld Voorstraat-Oosteinde.<br />

Een belangrijk aandachtspunt in het gebied rondom de leisurezone is de integratie van de<br />

woongebouwen ‘de Burgh’ en de Residentie Vechtstaete, inclusief de in ‘de Burgh’ in de plint<br />

aanwezige functies. Deze woon- en werkgebouwen dienen verzekerd te blijven van een<br />

goede ontsluiting voor auto- en langzaam verkeer en gewaarborgd te zijn van een<br />

aantrekkelijke situatie met voldoende rust- en ruimtebeleving in de directe omgeving.<br />

Belangrijk onderdeel is dat de bij ‘de Burgh’ aanwezige bomen (beuken) moeten worden<br />

gehandhaafd om de beleving van de open ruimte aldaar te versterken. Ook de betrokkenheid<br />

bij het centrum is van groot belang.<br />

Er zal nadrukkelijk rekening gehouden worden met de bestaande bebouwing, die een hogere<br />

omgevingskwaliteit zal krijgen. De nieuw toe te voegen bebouwing krijgt een modern<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

89


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

eigentijds karakter passend binnen de schaal en maatvoering van de Marsch-Kruserbrink.<br />

Eveneens geldt dit voor de materialisatie en kleurstelling. Uitzondering is het theater de<br />

Voorveghter. Dit theater staat als een object in de ruimte en kent daarom een afwijkend<br />

materiaalgebruik. Zie de figuren 6.9 en 6.10 voor een kaartbeeld voor dit gebied.<br />

Naast het creëren van een leisurezone wordt gedacht aan het realiseren van een podium of<br />

bijvoorbeeld een kunstwerk in de inham van de Vecht naar de Gedempte Haven.<br />

Met de beoogde stedenbouwkundige ingrepen in de noord-westhoek, worden de bestaande<br />

bouwhoogten van vier tot zes lagen geaccentueerd. Dit om de entree van de binnenstad en<br />

de ligging van de Vecht te benadrukken. Het verschil in historie met de binnenstad wordt tot<br />

uitdrukking gebracht in de hoogte van de bebouwing en in de maat en het verloop van het<br />

profiel. De ingrepen zullen de verbinding met de Vecht en het centrum versterken en geven<br />

het gebied een aantrekkelijke ruimtelijke kwaliteit.<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

90


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Figuur 6.9 Huidige situatie Voorveghter en omgeving<br />

Figuur 6.10 Impressie uitgangspunten toekomstige situatie Voorveghter en omgeving (Leisurezone)<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

91


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

6.4 Marsch-Kruserbrink<br />

Dit deelgebied bevat de volgende projecten met bijbehorende projectnummers:<br />

Marsch-Kruserbrink 1 (8R);<br />

Marsch-Kruserbrink 2 (8N).<br />

Huidige situatie<br />

Marsch-Kruserbrink ligt aan de noordoostzijde van het kernwinkelgebied. Het betreft een<br />

rustige woonbuurt met voornamelijk sociale woningbouw uit de jaren vijftig en zestig<br />

(wederopbouwtijd). De kwaliteit van de woningen is wisselend. Een deel van de woningen<br />

aan de westelijke zijde is verouderd en zal daarom worden gesloopt. Een gedeelte is reeds<br />

gesloopt. Het overige deel aan de oostelijke zijde wordt gerenoveerd.<br />

De woningbouw bestaat hoofdzakelijk uit laag- en middelhoogbouw in blokverkaveling. De<br />

laagbouw bestaat voornamelijk uit eengezinswoningen van twee lagen met kap. De<br />

middelhoogbouw is verdeeld over drie blokken van vier bouwlagen.<br />

Er is sprake van een hoog percentage één- en tweepersoons-huishoudens in de wijk. Het<br />

aantal gezinnen met kinderen is beperkt en in een aanzienlijk percentage van de woningen<br />

woont men reeds lange tijd.<br />

Een belangrijk kenmerk van de wijk is de ligging aan de Vecht en de (oude loop van de)<br />

Radewijkerbeek. Opmerkelijk is dat bij de positionering van de bouwblokken de kwaliteiten<br />

van het water niet of nauwelijks worden benut. Onder andere de drie portiekflats zijn met de<br />

achterkant naar de Vecht gesitueerd. De wijk heeft een groen en besloten karakter.<br />

Naast wonen bevinden zich het Alfa College en de ligweide van het zwembad als afwijkende<br />

functies in het gebied.<br />

Toekomstige situatie<br />

Marsch-Kruserbrink zal voornamelijk een centrum-gerelateerde woonwijk zijn met grote<br />

diversiteit in woonmilieus, met woon-zorgconcepten en woon-werkconcepten. Het betekent<br />

primair het creëren van een woonklimaat waar de auto te gast is.<br />

Om het besloten en introverte karakter van de wijk te openen krijgt de wijk in de<br />

planvorming een radiaalsgewijze verkaveling. De oost-west oriëntatie wordt doorbroken door<br />

noord-zuid lijnen. Door een noord-zuid oriëntatie toe te voegen worden gebieden zoals de<br />

Vecht en het centrum, die nu slechts een beperkte ruimtelijke relatie hebben met Marsch-<br />

Kruserbrink, meer bij de wijk betrokken. De noord-zuidlijnen maken de open ruimte van de<br />

noordzijde en tegelijkertijd de randbebouwing van het centrum voelbaar.<br />

De wandelboulevard langs de Vecht zal hier ook worden doorgezet. Dit zal meer uitnodigen<br />

tot verpozen langs de Vecht voor zowel wandelaars/bezoekers als de bewoners van Marsch-<br />

Kruserbrink. Vanaf de Gedempte Haven wordt de historische loop van de Vecht in de<br />

maaiveldinrichting visueel gemaakt door de gekozen materialen. De bomenstructuur zal<br />

worden versterkt om het groene karakter van de wijk te behouden en zal worden ingezet om<br />

de oriëntatie in de wijk te versterken.<br />

De wijk leent zich uitstekend voor enerzijds stedelijk wonen en anderzijds wonen aan de<br />

Vecht. De school die zich in de woonwijk bevindt, zal worden verlaten als gevolg van de<br />

concentratiegedachte in het nieuw te bouwen Lokaal Opleidingen <strong>Centrum</strong> (LOC). Na sloop<br />

zal de locatie worden getransformeerd naar woningbouw.<br />

Het is wenselijk de woonmilieus zo veel mogelijk te mixen, zodat er een grote diversiteit in<br />

uitstraling ontstaat. Men streeft dus naar het aantrekken van meer (jonge) gezinnen in de<br />

wijk. In het kader van de planvorming zal zorgvuldig worden gekeken naar de fasering,<br />

tijdsduur en het soort woningen. Het is van belang dat de huidige bewoners mogelijkheden<br />

worden geboden om terug te keren in de wijk. Tevens wordt de huisvesting van jongeren in<br />

de planvorming meegenomen.<br />

De herontwikkeling bestaat uit gedeeltelijk handhaven van bestaande woningen en het<br />

aanbieden van aanpassingen. De bestaande portiekflats worden mogelijk geherstructureerd<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

92


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

en worden georiënteerd op de Vecht. Verder wordt de ruimtelijke kwaliteit van de<br />

voorpleinen benut en krijgen de complexen een opener uitstraling. Mocht deze structuur toch<br />

verdwijnen, dan dient de reeks met nieuwe appartementenblokken in schaal en maat<br />

doorgezet te worden met een ruimtelijk accent op het laatste blok grenzende aan de<br />

sportveldenlocatie. Tevens dient dit deel dan zoveel mogelijk qua schaal en maat aan te<br />

sluiten bij de nieuwbouw in het westen van de wijk.<br />

De nieuwbouw aan de J. H. Prenger- en Marslaan zal qua schaal, maat en kleur aansluiten bij<br />

de reeds aanwezige bebouwing. De twee bouwvolumes tussen de Burg. Bramerstraat en de<br />

Marslaan, liggend aan de historische loop van de Vecht, sluiten in schaal en maat aan bij het<br />

blok van de markt (objectmatig karakter). De woningen aan de zuidzijde nemen de schaal en<br />

de maat van de zuidzijde van de Burg. Bramerstraat over. Dit betekent een verticale<br />

parcellering en materialen en kleuren passend bij het centrum.<br />

De bebouwing langs de Vecht zal bestaan uit blokvormige massa’s met de nodige openheid<br />

die het centrum vanaf de rijksweg N34 accentueren ten opzichte van de uitbreidingslocatie<br />

Marslanden aan de andere zijde van de N34.<br />

Qua uitstraling en maat zullen deze aansluiten op de twee reeds bestaande bouwblokken aan<br />

de kop van de Leisurezone ten noordwesten van Marsch-Kruserbrink. De geplande<br />

bebouwing zal een rationele en rustige uitstraling hebben met veel glas.<br />

Het groen in de wijk zal zoveel mogelijk worden gehandhaafd en versterkt. Tevens zullen er<br />

noord-zuid- en oost-westprofielen worden toegevoegd.<br />

Het parkeren in het openbaar gebied is zo gepositioneerd en gedimensioneerd dat deze het<br />

verblijfsklimaat van de wijk niet verstoort. Daarbij is het streven het parkeren (zeker voor de<br />

bewoners) zoveel mogelijk ‘op eigen terrein’ op te lossen.<br />

Binnen de gehele wijk zal ook aandacht zijn voor voldoende speelgelegenheid voor de jeugd<br />

uit de wijk.<br />

Binnen dit deelgebied is in de noordoosthoek een bergbezinkbassin gepland bij de oude<br />

Radewijkerbeek.<br />

De verschillende bebouwingsstructuren, de herstructureringsgebieden en de nieuwe<br />

bebouwingsgebieden worden in schaal en maat op elkaar afgestemd.<br />

De beoogde stedenbouwkundige ingrepen van Marsch Kruserbrink zijn gebaseerd op het doel<br />

haar ligging aan de Vecht en haar relatie met het kernwinkelgebied en het centrum te<br />

versterken.<br />

Zie de figuren 6.11, 6.12, 6.13 en 6.14 voor kaartbeelden voor dit gebied.<br />

Aspecten om rekening mee te houden<br />

In het gedeelte van Marsch-Kruserbrink waar de nieuwbouw plaats zal vinden zijn ten aan<br />

zien van de ecologie geen directe belemmeringen. De oude singels van het park in Marsch-<br />

Kruserbrink zijn in ecologische zin noemenswaarig. Bij de planvorming zal hiermee zoveel<br />

mogelijk rekening worden gehouden.<br />

Voor wat betreft het te renoveren gedeelte van de wijk Marsch-Kruserbrink geldt eveneens<br />

dat over het algemeen de gunstige staat van instandhouding van de aangetroffen<br />

beschermde soorten niet in gevaar komt door de renovatiewerkzaamheden. Gierzwaluw en<br />

huiszwaluw komen hier ook voor. Voor maatregelen om ervoor te zorgen dat deze vogels<br />

terug kunnen komen wordt verwezen naar bijlage 5.<br />

Binnen dit deelgebied zal langs de Vecht de wandelboulevard worden doorgezet. De aanleg<br />

hiervan zal niet ten koste gaan van de kwaliteit van de waterkering waarop de<br />

wandelpromenade gepland is. Nader overleg met het waterschap zal te zijner tijd<br />

plaatsvinden.<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

93


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Ten aanzien van bodemverontreiniging binnen het gebied Marsch-Kruserbrink is duidelijk<br />

geworden dat de bodem ter plaatse van het Alfa College (Marslaan 40) verontreinigd is. Voor<br />

te nemen maatregelen wordt verwezen naar bijlage 7.<br />

Figuur 6.11 Huidige situatie Marsch-Kruserbrink (west)<br />

Figuur 6.12 Impressie uitgangspunten toekomstige situatie Marsch-Kruserbrink (nieuwbouw)<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

94


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Figuur 6.13 Huidige situatie Marsch-Kruserbrink (oost)<br />

Figuur 6.14 Impressie uitgangspunten toekomstige situatie Marsch-Kruserbrink (renovatie)<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

95


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

6.5 LOC (Lokaal Opleidingen <strong>Centrum</strong>), Witte de Withstraat, Parkweg en het<br />

noordelijke deel van de Stationsstraat<br />

Dit deelgebied bevat de volgende projecten met bijbehorende projectnummers:<br />

LOC (7);<br />

Witte de Withstraat/Parkweg (16);<br />

Stationsstraat 1 (20A).<br />

Huidige situatie<br />

Het deelgebied is gelegen aan de oostzijde van de binnenstad. Dit deelgebied omvat het LOC<br />

op de locatie van de oude Lagere Technische School aan de Parkweg, de oude begraafplaats,<br />

het Mulopad, de doortrekking van de Witte de Witstraat tot aan de Parkweg en de<br />

Stationsstraat.<br />

De begraafplaats en de oude Lagere technische School hebben in de huidige situatie een<br />

besloten karakter. Verder kenmerkt de huidige structuur zich door grootschalige detailhandel<br />

die niet past in het centrum en geen relatie heeft met het centrum.<br />

Voor het gebied waar het LOC is gepland wordt reeds een bestemmingsplan gemaakt en dit<br />

bestemmingsplan zal tevens dienen als ruimtelijke onderbouwing voor dit gebied. Daarom<br />

zal er in dit kader minder uitgebreid ingegaan worden op het gebied waarop het<br />

bestemmingsplan “<strong>Hardenberg</strong> <strong>Centrum</strong> L.O.C. Nijenstede” betrekking heeft. In dit kader zal<br />

meer ingegaan worden op het gebied ten oosten van de L.O.C.-locatie en ten oosten van de<br />

begraafplaats.<br />

Toekomstige situatie<br />

Belangrijk uitgangspunten zoals omschreven in hoofdstuk 4.1. en 4.2.2 om de<br />

barrièrewerking van de ring aan te pakken en het creëren van een zuidelijke centrumring<br />

worden in dit deelgebied opgelost. Doelstelling voor dit gebied is het meer betrekken van dit<br />

deel met het kernwinkelgebied en met name het noordelijke deel van de Stationsstraat, het<br />

LOC en de begraafplaats. Hiervoor wordt dit noordelijke deel van de Stationsstraat autoluw<br />

gemaakt. Om de barrièrewerking van de ring aan te pakken en het creëren van een<br />

zuidelijke centrumring zal de Witte de Withstraat vanaf de kop van de Gramsbergerweg<br />

doorgetrokken worden naar de Parkweg. In het toekomstige LOC complex zal een veelzijdige<br />

combinatie van functies worden gesitueerd o.a. diverse <strong>MB</strong>O-scholen, de bibliotheek, een<br />

schoolrestaurant, het <strong>Centrum</strong> voor Werk en Inkomen, uitzendbureaus, een kunstcluster en<br />

een parkeergarage. Deze veelal publieke functies zijn voor het centrum van grote betekenis<br />

en versterken de relatie met het centrum. Het LOC gebouw zal een laagdrempelig en open<br />

uitstraling krijgen. Het krijgt een geheel eigen identiteit en het onderscheidt zich ten opzichte<br />

van zijn omgeving qua schaal. Het past echter wel in de stedenbouwkundige context omdat<br />

het de rooilijnen begeleidt.<br />

Direct ten oosten van het LOC zijn woningen gepland, in de vorm van appartementen. Hier<br />

zullen appartementen in meerdere bouwlagen tot stand kunnen komen in een<br />

aaneengesloten frontvormige opzet langs de straatzijden, waarbij op de begane grond<br />

eventueel zakelijke dienstverlening kan worden gerealiseerd.<br />

Direct onder het LOC is een oostelijke parkeergarage gepland. Vanuit deze parkeergarage<br />

kunnen bezoekers meteen het kernwinkelgebied betreden, zonder dat er eerst een weg met<br />

veel verkeersbewegingen overgestoken moet worden. Het noordelijke deel van de<br />

Stationsstraat zal namelijk autoluw worden ingericht.<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

96


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Figuur 6.15 Huidige situatie gebied tussen noordelijke deel Stationsstraat, Parkweg en Gramsbergerweg<br />

Figuur 6.16 Impressie uitgangspunten toekomstige situatie gebied tussen Stationsstraat, Parkweg en<br />

Gramsbergerweg<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

97


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Voor de nieuw aan te leggen weg als verbinding tussen de Witte de Withstraat en de<br />

Parkweg zal in enkele gevallen ruimte geschapen moeten worden. De gebouwde omgeving in<br />

dit gebied heeft niet direct bijzondere historische waarde. Compenserende nieuwbouw<br />

naast/achter de bestaande locaties aan de oostzijde van de voorgestelde doorbraak is het<br />

uitgangspunt. Uitgangspunt van de nieuwbouw zijn gesloten bouwblokken met hogere<br />

hoekaccenten, met een verticale parcellering en een verticaal karakter. Men streeft naar een<br />

sterkere stedenbouwkundige structuur door een duidelijke rooilijnbegeleiding<br />

In de directe nabijheid van deze doorbraak bevindt zich een gemeentelijk monument: de<br />

voormalige Marechaussee-kazerne. Dit pand zal vanzelfsprekend gehandhaafd blijven en<br />

stedenbouwkundig worden begeleid.<br />

Het Mulopad, dat direct ten zuiden van de LOC-locatie ligt en grenst aan de begraafplaats,<br />

zal verlegd worden naar de oorspronkelijke historische ligging door de bestaande poort,<br />

waardoor deze begraafplaats als een verstild park kan gaan functioneren. De<br />

erfafscheidingen van de begraafplaats worden transparanter gemaakt en men probeert deze<br />

groene ruimte zo groot mogelijk te maken. Tegenover de bestaande poort zal worden<br />

gestreefd naar een accent en bijzondere bebouwing. Van belang is een goede aansluiting op<br />

het openbaar gebied en de begraafplaats (verstild park).<br />

Door de stedenbouwkundige ingrepen, de nieuwe functies en nieuwe infrastructuur in dit<br />

deelgebied ontstaat er een betere routing en duidelijke verbinding tussen deze omgeving het<br />

kernwinkelgebied van het centrum. Zie de figuren 6.15 en 6.16 voor een kaartbeeld voor dit<br />

gebied.<br />

Aspecten om rekening mee te houden<br />

Mogelijk zijn in het gebied van de nieuw aan te leggen weg tussen de Witte de Withstraat en<br />

de Parkweg kolonies vleermuizen aanwezig. Vanwege de mobiliteit van vleermuizen is nader<br />

onderzoek echter pas zinvol voorafgaand aan de sloop c.q. renovatie van gebouwen. Bij de<br />

uitwerking van de planvorming zal rekening gehouden worden met nader onderzoek en de<br />

gevolgen hiervan.<br />

Ten aanzien van eventuele archeologische vondsten wordt verwezen naar bijlage 6.<br />

6.6 Stationsgebied<br />

Dit deelgebied bevat de volgende projecten met bijbehorende projectnummers:<br />

Stationsplein (4);<br />

Pothofweg 1 (5A);<br />

Pothofweg 2 (5B);<br />

Bruins locatie (6);<br />

Herinrichten Bruchterweg en Burgemeester Schuitestraat (19);<br />

Stationsstraat 2 (20B);<br />

Kringlooplocatie (25).<br />

Voor het project “Pothofweg” (5A & 5B) is een apart bestemmingsplan gemaakt dat dient als<br />

ruimtelijke onderbouwing voor dat project. Deze zal hier dus niet meer aan de orde komen.<br />

In dit deelgebied speelt het station een prominente rol. De huidige situatie van het<br />

stationsplein en zijn omgeving heeft geen heldere ruimtelijke vormgeving. Onduidelijkheid is<br />

er over de ligging van het centrum ten opzichte van het station. Men wil op deze plek met<br />

respect voor de historische bebouwing meer structuren door middel van wandvormingen<br />

aanbrengen. Doelstelling is de richting van het centrum te benadrukken. Dit gebeurd door<br />

middel van toepassing van de hiërarchie van de bouwmassa’s en een begeleiding van<br />

mensen richting het centrum. Door de aanpak van het stationsgebied krijgt het<br />

(monumentale) stationsgebouw een versterkende positie op het plein.<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

98


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Met de uitvoering van de opwaardering van het stationsgebied is inmiddels door middel van<br />

de uitvoering van de herontwikkeling van het Stationsplein een aanzet gemaakt. De<br />

stationslocatie is een belangrijke schakel tussen het centrum van <strong>Hardenberg</strong> en de te<br />

ontwikkelen Zorgzone rond het ziekenhuis ten oosten van het station aan de andere kant van<br />

het spoor. Om de Zorgzone goed in verbinding te laten staan met het station, wordt er<br />

gekeken naar mogelijkheden voor het realiseren van een voetgangersoversteekplaats over<br />

het spoor. Zie de figuren 6.17 en 6.18 voor een kaartbeeld voor dit het stationsplein en<br />

omgeving.<br />

Bruins-locatie<br />

Op deze locatie staan nog enkele woningen. De rest van de locatie ligt reeds braak.<br />

Toekomstige situatie<br />

Op de Bruins locatie nabij het station kunnen woningen en kantoorruimte ontwikkeld gaan<br />

worden. Deze locatie is erg goed bereikbaar met zowel het openbaar vervoer als de auto.<br />

Kortom: een goede locatie voor kantoorontwikkeling en het ontwikkelen van appartementen<br />

en enkele grondgebonden woningen. De woningbouw op deze locatie zal afgestemd worden<br />

op de uitgangspunten in het Woonplan van de gemeente <strong>Hardenberg</strong> en op de resultaten van<br />

het programmeringsonderzoek.<br />

Het nieuw te ontwikkelen plan heeft drie beeldbepalende zijden elk met een eigen schaal en<br />

expressie: de Lage Gaardenstraat-zijde, de spoorbaanzijde en de stationsplein-zijde.<br />

Daarnaast is er centraal een binnenzijde (binnenhof).<br />

Stationsplein<br />

Hier is een kopgebouw gepland van meerdere lagen met een terugliggende vierde laag. Een<br />

combinatie van kantoren en woningen is mogelijk. Deze bebouwing zal de begrenzing van<br />

het stationsplein versterken en mag geen concurrentie vormen met het bestaande<br />

stationsgebouw.<br />

De Lage Gaardenstraat<br />

Hier wordt het volgende beeld gecreëerd: rijtjeswoningen met een schuine kap met een<br />

verticale parcellering. De bebouwing vindt zo aansluiting op de bestaande bebouwing in de<br />

straat.<br />

Spoorbaan<br />

Een appartementencomplex met een verticale parcellering en van meerdere bouwlagen op<br />

een halfverdiepte parkeerplint. Deze halfverdiepte parkeergarage met een ontsluiting aan het<br />

binnenhof. De wens is met dit complex een aansluiting te vinden met de sfeer van het spoor.<br />

Binnenzijde (binnenhof)<br />

Deze zijde wordt primair ingericht als verblijfsgebied met een uitstraling van een hof, al dan<br />

niet gekoppeld aan half verdiept parkeren onder dit verblijfsgebied.<br />

Langparkeerplaatsen bij het spoor<br />

Tevens zullen er binnen dit deelgebied 75 langparkeerplaatsen worden gerealiseerd: P & R<br />

plaatsen van de NS. Deze zijn te gebruiken door treinreizigers. Deze parkeerplaatsen zullen<br />

worden gerealiseerd langs het spoor waarbij de bestaande fietsroute vanuit Baalderveld blijft<br />

gehandhaafd. Deze langparkeerplaatsen zullen in 2005 worden gerealiseerd. Zie de figuren<br />

6.19 en 6.20 voor een kaartbeeld voor dit gebied.<br />

Herinrichting Bruchterweg en Burgemeester Schuitestraat<br />

Beide wegen zullen hergeprofileerd worden, in verband met de veiligheid van fietsers. Deze<br />

wegen worden namelijk relatief veel gebruikt door schoolgaande jeugd. De Burgemeester<br />

Schuitestraat heeft een kleinschalig profiel, met een informele uitstraling. Men wil naar mate<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

99


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

het station en de directe omgeving daarvan wordt benaderd het profiel versterken. Op de<br />

kruising Bruchterweg – Burgemeester Schuitestraat wordt een rotonde voorgesteld, evenals<br />

op de Bruchterweg ter hoogte van de Europaweg.<br />

Volgens de planning wordt het project uitgevoerd in 2005. zie de figuren 6.21 en 6.22 voor<br />

kaartbeelden.<br />

Kringlooplocatie<br />

Binnen dit deelgebied is de Kringlooplocatie een studiegebied. Bekeken zal worden of het op<br />

termijn mogelijk is het kringloopbedrijf te verplaatsen. Een concrete invulling van de<br />

eventueel vrij te komen locatie is nog niet voorhanden. Woningbouw lijkt geen gewenste<br />

invulling.<br />

Verkeerskundige aspecten<br />

Een belangrijke rol is weggelegd voor de relatie tussen het station en het centrum. Om via<br />

de Stationsstraat een prettige aanlooproute naar het centrum te creëren zal hier een niet te<br />

zware verkeersbelasting plaats moeten hebben. Het uitgangspunt “versterken van relaties<br />

tussen deelgebieden” komt hier sterk naar voren.<br />

Aspecten om rekening mee te houden<br />

Ten aanzien van bodemverontreiniging vallen er binnen het Bruins-terrein twee gevallen van<br />

ernstige bodemverontreiniging. Voor verdere informatie wordt verwezen naar bijlage 7.<br />

Tevens dient rekening gehouden te worden met de aspecten externe veiligheid en<br />

spoorwegverkeerslawaai in verband met de spoorlijn Zwolle-Emmen die direct langs de<br />

Bruins-locatie loopt<br />

Met betrekking tot archeologie kan gezegd worden dat een deel van de Burgemeester<br />

Schuitestraat wordt aangemerkt als zijnde archeologisch interessant. Verder geeft onderzoek<br />

aan dat er middeleeuwse bebouwing op de Bruins-locatie aanwezig kan zijn. Voor verdere<br />

informatie wordt verwezen naar bijlage 6.<br />

Tevens is ter plaatse van de Burgemeester Schuitestraat 21-23 bodemsanering noodzakelijk<br />

zodra de bestemming gewijzigd wordt en de bouwplannen concreet worden. Voor verdere<br />

informatie hieromtrent wordt verwezen naar bijlage 7.<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

100


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Figuur 6.17 Huidige situatie Station en omgeving<br />

Figuur 6.18 Impressie uitgangspunten toekomstige situatie Station en omgeving<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

101


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Figuur 6.19 Huidige situatie Bruins-locatie<br />

Figuur 6.20 Impressie uitgangspunten toekomstige situatie Bruins-locatie<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

102


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Figuur 6.21 Huidige situatie Bruchterweg en Burgemeester Schuitestraat<br />

Figuur 6.22 Impressie uitgangspunten toekomstige situatie Bruchterweg & Burgemeester Schuitestraat<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

103


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

6.7 Vechtoever<br />

Binnen dit deelgebied bevinden zich de volgende deelprojecten met bijbehorende<br />

projectnummers:<br />

Kop Europaweg Noord (9),<br />

“Vechtoever” (11);<br />

De Koppel (13);<br />

Europaweg-zuid (24).<br />

Huidige situatie<br />

In de huidige situatie zijn er twee verschillende Vechtoevers. De rechter Vechtoever<br />

(zuidoost) vormt de ruimtelijke begrenzing van de binnenstad van <strong>Hardenberg</strong>. De linker<br />

Vechtoever aan de zijde van de Heemsermars (noordwest) heeft een informeel natuurlijk<br />

karakter. Belangrijke doelstelling van de ontwikkelingen aan de Vecht is het zichtbaar,<br />

voelbaar en ervaarbaar maken van de Vecht in de stad.<br />

De kwaliteiten van de Vecht en zijn oevers zijn in het kader van beleving en beeldvorming<br />

onmiskenbaar. Het geeft ook een identiteit aan de kern <strong>Hardenberg</strong>. In de huidige situatie<br />

wordt hier onvoldoende op ingespeeld en wacht de Vecht nog steeds op een ruimtelijk<br />

antwoord van zowel de Heemsermars als het centrum van <strong>Hardenberg</strong>.<br />

Toekomstige situatie<br />

Binnen dit deelgebied worden de volgende ruimtelijke beelden nagestreefd in relatie met de<br />

Vecht:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Het voortzetten van de wandelboulevard langs de Vecht en dit laten aansluiten op<br />

terrassen. Deze wandelstrook verbindt ook de drie bruggen met elkaar en brengt<br />

<strong>Hardenberg</strong> letterlijk tot het water. De boulevard zal doorlopen tot voorbij Marsch-<br />

Kruserbrink;<br />

Meer wandvorming langs de Vecht met ruimtelijke accenten bij de Gedempte Haven en<br />

bij het entree van de Europaweg naar het centrum. Hier wordt ruimtelijk een poort<br />

ontworpen tussen de twee nieuwe hoogteaccenten en geeft daardoor een duidelijke<br />

markering aan het centrumgebied;<br />

In het gebied ‘De Koppel’ zal woningbouw worden ontwikkeld waarbij de relatie met de<br />

Vecht erg belangrijk is. Qua ontsluiting en leefomgeving ligt deze locatie uitstekend.<br />

Tevens wordt er op deze manier voor gezorgd dat er een passende uitstraling ontstaat<br />

wanneer men de stad binnenkomt via de Europaweg en de Brink;<br />

Het versterken van de waarde van de bruggen. Het veranderen van de enkel functionele<br />

waarde van de bruggen door het vergroten van de emotionele waarde en de<br />

verblijfskwaliteit van de bruggen;<br />

Het aantrekken van recreatieve toeristische attracties direct gelegen aan de Vecht;<br />

Vooral in de Leisurezone en ter plaatse van de Gedempte Haven wordt de relatie met de<br />

Vecht versterkt.<br />

Het creëren van zichtrelaties;<br />

Het aanbrengen vaan een groene begeleiding.<br />

De twee oevers worden duidelijk verschillend vormgegeven. Aan de linker vechtoever aan de<br />

zijde van de Heemsermars (noordwest) wordt het informele, natuurlijke karakter versterkt<br />

door uitbreiding van natuurontwikkeling (dit behoort niet tot het plangebied van het<br />

<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong>). De rechter vechtoever (zuidoost) wordt zodanig ontwikkeld dat deze een<br />

onderdeel vormt met de binnenstad van <strong>Hardenberg</strong>. Ten aanzien van de bruggen zal de<br />

Prins Bernhardbrug (Europaweg) zich in de toekomst meer als verkeersverbinding gaan<br />

profileren en als duidelijke entree van de stad. De Voorstraatbrug is een onderdeel van de<br />

historische structuur men zal een betere relatie bewerkstellingen tussen Heemse en het<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

104


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

<strong>Centrum</strong> door het karakter van de Voorstraat door te trekken. Tevens wordt getracht de<br />

historische structuur met bebouwing en beschutting hersteld wordt en de inrichting op de<br />

voetgangers en fietsers wordt afgestemd. Het aantal verbindingen wordt in de toekomst<br />

uitgebreid met de te realiseren langzaam verkeersverbinding tussen het centrum en<br />

Marslanden. Deze nieuwe laagdrempelige brug wordt de loopfietsroute vanuit de nieuwe<br />

woonwijk Marslanden richting centrum. De schaal en maat van de brug wordt afgestemd op<br />

de voetgangers en fietsers met een hoge belevingswaarde van de Vecht.<br />

Europaweg<br />

Huidige situatie<br />

De Prins Bernhardbrug is vanuit het westen de entree tot <strong>Hardenberg</strong>, maar het centrum<br />

profileert zich bij de brug nog niet als centrum.<br />

Toekomstige situatie<br />

Door middel van een bebouwing in meerdere lagen aan beide kanten van de brug kan het<br />

centrum veel beter gemarkeerd worden. In ieder geval direct noordelijk van de Prins<br />

Bernhardbrug over de Vecht zal een duidelijk ruimtelijk accent komen van meerdere<br />

bouwlagen met een driezijdige oriëntatie, op de Vecht, op de Europaweg en op de stad.<br />

Daarachter komt een bebouwing van enkele lagen welke georiënteerd is op de Vecht. De<br />

nieuwe bebouwing zal moeten aansluiten op de bestaande bebouwing van de aanloopwinkels<br />

aan de Europaweg. Deze winkels maken onderdeel uit van de begeleiding richting het<br />

centrum. Qua uitstraling is het van belang dat het bouwblok zich bij eventuele renovatie ook<br />

als wand blijft profileren. Zie de figuren 6.23 en 6.24 voor een kaartbeeld voor dit gebied.<br />

De Koppel<br />

Huidige situatie<br />

Het gebied van De Koppel kenmerkt zich door een aantal identiteiten; een historische aan de<br />

noordrand, een zakelijke aan de oost- en zuidzijde en een informele met veel groen aan de<br />

Vechtzijde. In dit gebied ontbreekt de toegankelijkheid van de Vecht.<br />

Toekomstige situatie<br />

In het gebied De Koppel wordt ter plaatse van het Boumanplein een parkeergarage<br />

(bronpunt) gedacht, welke gecombineerd wordt met verschillende woonmilieus en woonwerk<br />

combinaties, passende bij de schaal en maat van De Koppel. Dit betekent zoveel<br />

mogelijk het integreren en respecteren van de historische bebouwing in combinatie met<br />

bomen van de eerste orde. De monumentale boombeplanting langs de oever van de Vecht<br />

wordt gehandhaafd en zo goed mogelijk geïntegreerd. De bebouwing moet qua korrel en<br />

schaal passen bij bestaande bebouwing langs de Vecht. Zie de figuren 6.25 en 6.26 voor een<br />

kaartbeeld van De Koppel.<br />

Totale Vechtoever<br />

Zie de figuren 6.27 en 6.28 voor een kaartbeeld voor de gehele Vechtoever. Deze<br />

kaartbeelden geven de gehele Vechtoever binnen het centrumplangebied weer. Deze oever<br />

maakt integraal deel uit van verschillende deelgebieden en –projecten.<br />

Daarom zijn netgenoemde kaarten toegevoegd.<br />

In dit kader dient genoemd te worden dat er langs de Vecht, in de bocht van de Havenweg,<br />

een bergbezinkbassin is voorzien.<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

105


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Figuur 6.23 Huidige situatie Europaweg en deel van de Vechtoever<br />

Figuur 6.24 Impressie uitgangspunten toekomstige situatie Europaweg en deel van de Vechtoever<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

106


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Figuur 6.25 Huidige situatie De Koppel, deel van de Vechtoever en Boumanplein<br />

Figuur 6.26 Impressie uitgangspunten toekomstige situatie De Koppel, Vechtoever en Boumanplein<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

107


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Figuur 6.27 Huidige situatie gehele Vechtoever<br />

Figuur 6.28 Impressie uitgangspunten toekomstige situatie gehele Vechtoever<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

108


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Aspecten om rekening mee te houden<br />

Ter plaatse van de Vechtoever komen gierzwaluwen voor. In de uitwerking van de<br />

deelprojecten aan de Vechtoever wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met aanvullende<br />

maatregelen zoals voorgesteld in het ecologische rapport. Verder wordt hier een<br />

wandelboulevard aan de voet van de dijk gedacht. Bij het ontwerp hiervan zal rekening<br />

gehouden worden met de kwaliteit van de waterkering en het waterschapskeur.<br />

Een deel van dit deelgebied wordt archeologisch interessant geacht. Voor verdere adviezen<br />

hieromtrent wordt verwezen naar bijlage 6.<br />

Ter plaatse van Europweg 29-31 is een geval van bodemverontreiniging bekend. Voor te<br />

nemen maatregelen: zie bijlage 7.<br />

6.8 Overige gebieden<br />

Hieronder vallen de volgende projecten met bijbehorende projectnummers:<br />

Super de Boer (21);<br />

Piet Heinstraat (23);<br />

Petrakerk en OBS De Kern (26).<br />

Het betreffen hier studiegebieden, waarbij het respectievelijk gaat om mogelijke ontwikkeling<br />

van woningbouw op termijn, mogelijke ontwikkeling van maatschappelijke doeleinden en<br />

mogelijke herontwikkeling. In deze fase zijn de stedenbouwkundige uitgangspunten op<br />

hoofdlijnen uitgewerkt. Doel is het noordelijke deel van het gebied in stedenbouwkundige<br />

stopblokken vorm te geven. Deze begeleiden de wegen en functioneren als moderne<br />

afgeleiden van een stadsmuur. In de zuidrand van het gebied is het doel aansluiting te<br />

vinden met de bestaande kenmerken van losse bebouwing en objectmatig vormgegeven<br />

functies. Van belang in dit gebied is de samenhang van de buurt te behouden. Kaartjes zijn<br />

voor deze gebieden dan ook niet bijgevoegd.<br />

Aspecten om rekening mee te houden<br />

Het terrein van Super de Boer is in het verleden reeds onderzocht op bodemverontreiniging<br />

en destijds is een verontreiniging aangetroffen. De locatie is opgenomen in het Programma<br />

bodemsanering Overijssel. Voor verdere informatie wordt verwezen naar bijlage 7.<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

109


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

110


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

7 Fasering<br />

In de komende 10 tot 15 jaar zullen er veel verschillende projecten van start gaan en<br />

afgerond worden in het centrumgebied. Ruimte voor investeringen ontstaat naarmate<br />

vastgoedprojecten tot ontwikkeling komen en exploitatiebijdragen ten behoeve van de<br />

centrumontwikkeling worden gerealiseerd. Vanuit deze gedacht is door de gemeente voor<br />

het centrumgebied een integrale exploitatierekening opgesteld waarin alle plannen die deel<br />

uitmaken van het plangebied zijn doorgerekend. Hieruit blijkt onder andere dat het<br />

aanbrengen van een bepaalde fasering in de uitvoering van de verschillende plannen in<br />

belangrijke mate bijdraagt aan de economische haalbaarheid van het gehele centrumgebied.<br />

De laatste versie is door de raad op 27 mei 2004 vastgesteld. Dit betekent dat de benodigde<br />

investeringsruimte in de loop der jaren beschikbaar komt: de condities op de <strong>Hardenberg</strong>se<br />

vastgoedmarkt maken een gefaseerde ontwikkeling noodzakelijk. Daarnaast is tijd nodig om<br />

de planprocessen zorgvuldig te doorlopen. Dit heeft geleid tot de volgende fasering van<br />

uitvoering (2003 t/m 2015).<br />

1 Mulderij<br />

2 Herinrichten<br />

Voorstraat-<br />

Oosteinde<br />

3 Markt en omgeving<br />

4 Herinrichten<br />

Stationsplein<br />

5A Pothofweg 1<br />

5B Pothofweg 2<br />

6 Bruins Locatie<br />

7 LOC<br />

8R Marsch-<br />

Kruserbrink<br />

(renovatie)<br />

8N Marsch Kruserbrink<br />

(nieuwbouw)<br />

9 Kop Europaweg<br />

Noord<br />

10 Oosteinde<br />

11 Vechtoever<br />

12 Boumanplein<br />

13 De Koppel<br />

14 <strong>Gemeente</strong>huis<br />

en de Spinde<br />

15 Voormalig<br />

politiebureau<br />

16 Witte de Withstraat/Parkweg<br />

17 Leisurezone<br />

18 Wilhelminaplein<br />

19 Herinrichten Burg.<br />

Schuitestraat en<br />

Bruchterweg<br />

20 Herinrichten<br />

Stationsstraat<br />

21 Super de Boer<br />

22 ABN AMRO<br />

23 Piet Heinstraat<br />

24 Europaweg-Zuid<br />

25 Kringloop-locatie<br />

26 Petrakerk en<br />

OBS De Kern<br />

‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

111


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Van een aantal projecten is nog niet bekend wanneer zij uitgevoerd zullen worden. Deze zijn<br />

in het planningsschema dan ook niet nader ingevuld. In bijlage 3 is een korte omschrijving<br />

van de deelprojecten bijgevoegd.<br />

De fasering van de verschillende deelprojecten wordt zodanig afgestemd dat de<br />

bereikbaarheid van het centrum en het parkeeraanbod gegarandeerd zijn.<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

112


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

8 Juridische opzet<br />

8.1 Wettelijk kader<br />

Het <strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> is een structuurplan in de zin van artikel 7 van de Wet op de Ruimtelijke<br />

Ordening. Het plan geeft op structuurniveau aan op welke wijze het centrum van de kern<br />

<strong>Hardenberg</strong> zich de komende 15 jaar kan ontwikkelen. Het structuurplan heeft vooral de<br />

status van een indicatief ruimtelijk plan. De nadere uitwerking van het structuurplan vindt<br />

plaats via het vaststellen van één of meerdere bestemmingsplannen dan wel verlening van<br />

artikel 19 WRO-vrijstellingen.<br />

8.2 Procedure<br />

Op de vaststelling van het plan is de procedure van toepassing zoals die is beschreven in de<br />

artikelen 8 en 9 juncto 6a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (inspraak, zienswijzen<br />

omtrent het ontwerpplan).<br />

Naast het Structuurplan <strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> zal tevens een beeldkwaliteitplan in procedure<br />

worden gebracht. Beide plannen zullen tegelijkertijd vastgesteld worden.<br />

Verder zal een duurzaamheidplan worden opgesteld.<br />

8.3 Juridisch doel<br />

Enerzijds beoogt het plan het totale ruimtelijke kader te zijn voor de centrumontwikkeling<br />

van <strong>Hardenberg</strong>, met andere woorden het totaalplan voor de afzonderlijke deelprojecten die<br />

binnen het centrum worden onderscheiden. Anderzijds wordt het plan gehanteerd als basis,<br />

als ruimtelijke onderbouwing, voor een nog aan te vragen zogeheten Algemene verklaring<br />

van geen bezwaar als bedoeld in artikel 19, lid 2 van de WRO. Met zo’n verklaring geven<br />

Gedeputeerde Staten vooraf aan dat zij geen bezwaar hebben tegen het verlenen van<br />

vrijstelling van de geldende bestemmingsplannen. Zodra deze verklaring is verleend, kan het<br />

gemeentebestuur, vooruitlopend op de noodzakelijke bestemmingsplanherzieningen,<br />

vrijstelling van de geldende bestemmingsplannen en bouwvergunningen verlenen.<br />

Op de procedure tot het verlenen van vrijstelling en bouwvergunning is de Algemene wet<br />

bestuursrecht van toepassing (bezwaar- en beroepsmogelijkheden).<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

113


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

114


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

9 Uitvoerbaarheid<br />

9.1 Economische uitvoerbaarheid<br />

Op 31 mei 2001 heeft de gemeenteraad artikel 10 van de Exploitatieverordening <strong>Gemeente</strong><br />

<strong>Hardenberg</strong> op het <strong>Masterplan</strong>gebied van toepassing verklaard. Dit besluit is geactualiseerd<br />

in de raadsvergadering van 27 mei 2004. Dit maakt het gebied tot een samenhangend<br />

geheel in het kader van planrealisatie en –exploitatie. Op basis hiervan wordt het voor de<br />

gemeente mogelijk gemaakt om kosten voor de gemeente in een bepaalde mate te verhalen<br />

op private partijen, die zelf de ontwikkeling van een bepaald deelproject ter hand nemen.<br />

Binnen het beoogde totaalconcept zullen alle deelprojecten moeten bijdragen aan de overallkwaliteit<br />

van het centrum. Hiertoe is een integrale grondexploitatierekening opgesteld,<br />

waarin alle planonderdelen en deelgebieden zijn doorberekend. Onder andere de fasering<br />

speelt hierbij een grote rol. Voor de economische uitvoerbaarheid van alle deelprojecten<br />

binnen het masterplangebied wordt verwezen naar het raadsvoorstel “Exploitatie <strong>Centrum</strong><br />

<strong>Hardenberg</strong> 2005; annex vaststelling 29 e begrotingswijziging 2005” (vastgesteld door de<br />

gemeenteraad op 26 mei 2005) en de samenvatting “<strong>Masterplan</strong>exploitatie <strong>Centrum</strong>plan<br />

<strong>Hardenberg</strong> 2005”. Tevens zal per deelproject in het kader van de verdere planvorming een<br />

aparte exploitatierekening gemaakt worden.<br />

9.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid<br />

9.2.1 Resultaten overleg<br />

Het voorontwerp structuurplan is toegestuurd aan diverse vooroverlegpartners met het<br />

verzoek om schriftelijk op het plan te reageren. Tevens is er op woensdag 30 maart 2005<br />

een plenaire bijeenkomst geweest waarbij alle vooroverlegpartners zijn uitgenodigd. Tijdens<br />

deze bijeenkomst bestond de mogelijkheid om vragen te stellen en zijn zowel het<br />

structuurplan als het beeldkwaliteitsplan kort gepresenteerd. Vijf vooroverlegpartners<br />

hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt: Vitens Overijssel, COGAS, de Kamer van<br />

Koophandel, de Koppel en de Brandweer <strong>Hardenberg</strong>.<br />

De vooroverlegreacties hebben aanleiding gegeven tot enkele wijzigingen. Voor de<br />

binnengekomen schriftelijke reacties, het verslag van de reacties hierop en voor het verslag<br />

van de plenaire bijeenkomst voor vooroverlegpartners wordt verwezen naar bijlage 8.<br />

9.2.2 Resultaten inspraak<br />

Het voorontwerp structuurplan <strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong> heeft vanaf donderdag<br />

31 maart 2005 voor vier weken ter inzage gelegen in het Loket Bouwen en Wonen, in het<br />

gemeentehuis te <strong>Hardenberg</strong>. Tijdens deze termijn konden ingezetenen en in de gemeente<br />

een belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen mondeling dan wel schriftelijk<br />

inspraakreacties naar voren brengen. Woensdag 27 april 2005 was de laatste dag van de<br />

inspraaktermijn. De inspraakmogelijkheid voor het plan is bekend gemaakt in huis-aan-huis<br />

blad de Toren van woensdag 30 maart 2005. Verder is er door middel van een persbericht in<br />

de Toren van 30 maart 2005 melding gemaakt van de informatie-inloopbijeenkomst en de<br />

inspraakprocedure. De inspraakmogelijkheid en de informatie-inloopbijeenkomst zijn beide<br />

ook bekend gemaakt via de website www.hardenberg.nl.<br />

Tevens heeft op dinsdag 12 april van 16:00 uur tot 19:00 uur een informatieinloopbijeenkomst<br />

plaatsgevonden in theater de Voorveghter te <strong>Hardenberg</strong>. Tijdens deze<br />

gelegenheid kon van het plan kennis worden genomen en konden er vragen worden gesteld.<br />

Verder was er voor belangstellenden een flyer met de ruimtelijke en stedenbouwkundige<br />

uitgangspunten voor het plangebied beschikbaar, evenals een procedureoverzicht en een<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

115


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

model-inspraakformulier. Naar schatting hebben ongeveer 110 personen deze bijeenkomst<br />

bezocht.<br />

Tijdens de inspraaktermijn zijn 7 inspraakreacties ontvangen. Deze inspraakreacties zijn te<br />

vinden in bijlage 9, evenals het op dinsdag 14 juni 2005 vastgestelde inspraakverslag. De<br />

inspraakreacties hebben op enkele punten aanleiding gegeven tot wijziging van het plan.<br />

Voor deze wijzigingen wordt verwezen naar het inspraakverslag in bijlage 9.<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

116


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Bijlage 1 Kaart ruimtelijke uitgangspunten, kaart functionele structuur, kaart<br />

projecten en straatnamenkaart<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

117


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

118


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Bijlage 2<br />

<strong>Gemeente</strong>lijke en Rijksmonumenten (centrum)<br />

<strong>Gemeente</strong>lijke monumenten<br />

Adres<br />

Gramsbergerweg 4<br />

Gramsbergerweg 16<br />

Gramsbergerweg 33-35<br />

Krommesteeg ( achter Voorstraat 33)<br />

Krommesteeg (achter Voorstraat 37)<br />

Lage Doelen 2<br />

Lage Doelen 3<br />

Mulopad<br />

Oosteinde (bij huisnr. 7)<br />

Stationsstraat<br />

Stationsstraat 26-28<br />

Voorstraat 38-40<br />

Monument<br />

Voormalige Marechausseekazerne<br />

Woonhuis<br />

Dubbel Woonhuis<br />

Voorraadschuur<br />

Voorraadschuur<br />

School 'De Kastanjehof'<br />

Höftekerk<br />

Joodse begraafplaats<br />

Stadspomp<br />

Kerkhof 'Nijenstede'<br />

N.S.-Station <strong>Hardenberg</strong><br />

Postkantoor<br />

Rijksmonumenten<br />

Adres<br />

Hoge Doelen 1<br />

Lage Doelen 3<br />

Voorstraat 34<br />

Voorstraat 36<br />

Voorstraat 36<br />

Voorstraat 36<br />

Wilhelminaplein<br />

Monument<br />

Vesting/Stadsmuur<br />

Orgel/eenklaviers<br />

Stadhuis<br />

N.H. Kerk<br />

Kerktoren<br />

Orgel<br />

Pomp<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

119


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Bijlage 3 Korte omschrijving projecten 21<br />

1. Naam project<br />

Opdrachtgevers / initiatiefnemers<br />

Plaatsaanduiding<br />

Eigendom<br />

Korte omschrijving plan<br />

Stand van zaken<br />

Uitvoering<br />

2. Naam project<br />

Opdrachtgevers / initiatiefnemers<br />

Plaatsaanduiding<br />

Eigendom<br />

Korte omschrijving plan<br />

Stand van zaken<br />

Uitvoering<br />

3.1 Naam project<br />

Opdrachtgevers / initiatiefnemers<br />

Plaatsaanduiding<br />

Eigendom<br />

Korte omschrijving plan<br />

Stand van zaken<br />

Uitvoering<br />

3.2 Naam project<br />

Opdrachtgevers / initiatiefnemers<br />

Plaatsaanduiding<br />

Eigendom<br />

Korte omschrijving plan<br />

Stand van zaken<br />

Uitvoering<br />

Mulderij (IOP 1)<br />

<strong>Gemeente</strong> <strong>Hardenberg</strong>/AM Vastgoed Gouda<br />

Tussen Fortuinstraat, Sallandsestraat, Middenpad en<br />

Admiraal Helfrichstraat<br />

Particulier + gemeente<br />

Het omzetten van winkels in binnenstedelijk wonen<br />

en/of circa 2000 m 2 commerciële dienstverlening<br />

Ontwerpfase<br />

2007-2008<br />

Herinrichten Voorstraat/Oosteinde (IOP 1)<br />

<strong>Gemeente</strong> <strong>Hardenberg</strong>, AM Vastgoed Gouda<br />

Voorstraat, Oosteinde, Fortuinstraat en een gedeelte<br />

van de Admiraal Helfrichstraat<br />

<strong>Gemeente</strong> (openbaar gebied)<br />

Het geheel herinrichten van de hoofdwinkelstraten<br />

(bestrating, straatmeubilair etc)<br />

Zo nodig de riolering vervangen<br />

Ontwerpfase<br />

2004/2005<br />

Markt en omgeving (IOP 1)<br />

<strong>Gemeente</strong> <strong>Hardenberg</strong>, AM Vastgoed Gouda<br />

Tussen Marslaan, Badhuisweg en Markt<br />

<strong>Gemeente</strong> + particulier<br />

Sloop bestaande bebouwing. Realisatie toename bvo<br />

winkels met circa 8000 m 2 en commerciële<br />

voorzieningen met circa 2000 m2, circa 160<br />

appartementen. Bronpunt met circa 300<br />

parkeerplaatsen<br />

Bodemsanering en zonodig verleggen of vervangen<br />

van riolering<br />

Ontwerpfase<br />

2005 - 2007<br />

Onderbreken Havenweg (IOP 1)<br />

<strong>Gemeente</strong> <strong>Hardenberg</strong>, AM Vastgoed Gouda<br />

Ter hoogte van de Gedempte Haven<br />

<strong>Gemeente</strong> (openbaar gebied)<br />

Havenweg omvormen tot verblijfsgebied<br />

Ontwerpfase<br />

2005 - 2007<br />

21 Productboek <strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong>, 1 december 2003<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

120


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

3.3 Naam project<br />

Opdrachtgevers / initiatiefnemers<br />

Plaatsaanduiding<br />

Eigendom<br />

Korte omschrijving plan<br />

Stand van zaken<br />

Uitvoering<br />

3.4 Naam project<br />

Opdrachtgevers / initiatiefnemers<br />

Plaatsaanduiding<br />

Eigendom<br />

Korte omschrijving plan<br />

Stand van zaken<br />

Uitvoering<br />

4. Naam project<br />

Opdrachtgevers / initiatiefnemers<br />

Projectleider<br />

Plaatsaanduiding<br />

Korte omschrijving plan<br />

Uitvoering<br />

5. Naam project<br />

Opdrachtgevers / initiatiefnemers<br />

Plaatsaanduiding<br />

Eigendom<br />

Korte omschrijving plan<br />

Stand van zaken<br />

Uitvoering<br />

Dak parkeergarage (IOP 1)<br />

<strong>Gemeente</strong> <strong>Hardenberg</strong>, AM Vastgoed Gouda<br />

Parkeerterrein Gedempte Haven<br />

<strong>Gemeente</strong> (openbaar gebied)<br />

Gebouwde parkeervoorziening met circa 270<br />

parkeerplaatsen (betaald parkeren), als 'bronpunt'<br />

voor het centrum.<br />

Ontwerpfase<br />

2007<br />

Herinrichten Markt (IOP 1)<br />

<strong>Gemeente</strong> <strong>Hardenberg</strong>, AM Vastgoed Gouda<br />

Markt<br />

<strong>Gemeente</strong> (openbaar gebied)<br />

Het geheel herinrichten van de Markt (bestrating,<br />

straatmeubilair etc).<br />

Zo nodig de riolering vervangen.<br />

Ontwerpfase<br />

2006/2007<br />

Herinrichten Stationsplein<br />

<strong>Gemeente</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Kop Lage Gaardenstraat / Stationsstraat /<br />

Burgemeester Schuitestraat<br />

Herinrichting van het gehele Stationsplein<br />

Reeds uitgevoerd<br />

Zuidloorn<br />

<strong>Gemeente</strong> <strong>Hardenberg</strong>, Woningbouwvereniging De<br />

Veste<br />

Tussen Burg. Schuitestraat, Pothofweg en J.C.J. van<br />

Speykstraat, op de voormalige locatie van aannemer<br />

Dijkhuis.<br />

Particulier<br />

Sloop bestaande bebouwing. Bestemmingsplan en art<br />

19 WRO voor nieuwbouw van 61 appartementen met<br />

parkeergelegenheid.<br />

Doorlopen planologische procedures<br />

2004 - 2005<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

121


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

6. Naam project<br />

Opdrachtgevers / initiatiefnemers<br />

Plaatsaanduiding<br />

Eigendom<br />

Korte omschrijving plan<br />

Stand van zaken<br />

Uitvoering<br />

7. Naam project<br />

Opdrachtgevers / initiatiefnemers<br />

Plaatsaanduiding<br />

Eigendom<br />

Korte omschrijving plan<br />

Stand van zaken<br />

Uitvoering<br />

8. Naam project<br />

Opdrachtgevers / initiatiefnemers<br />

Plaatsaanduiding<br />

Eigendom<br />

Korte omschrijving plan<br />

Stand van zaken<br />

Uitvoering<br />

9. Naam project<br />

Opdrachtgevers / initiatiefnemers<br />

Plaatsaanduiding<br />

Eigendom<br />

Korte omschrijving plan<br />

Stand van zaken<br />

Uitvoering<br />

10. Naam project<br />

Opdrachtgevers / initiatiefnemers<br />

Plaatsaanduiding<br />

Eigendom<br />

Bruins locatie<br />

Sado Bouw en Partiplan/NS Vastgoed/Beter Wonen<br />

Vechtdal/<strong>Gemeente</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Gebied tussen de Lage Gaardenstraat en de spoorlijn<br />

Particulier + Beter Wonen + <strong>Gemeente</strong><br />

Nieuwbouw van circa 14 woningen, 83 appartementen<br />

en circa 2300 m2 bvo kantoren met eventueel een<br />

parkeergarage t.b.v. de kantoren. Herinrichting<br />

openbaar gebied.<br />

Doorstart maart 2003.<br />

2006 - 2008<br />

LOC<br />

<strong>Gemeente</strong> <strong>Hardenberg</strong>, Alfa-college, AOC de Groene<br />

Welle<br />

Tussen Parkweg, Sportlaan, en Mulopad (voormalige<br />

Technische School)<br />

<strong>Gemeente</strong><br />

Nieuwbouw (na sloop) van een Lokaal Opleiding<br />

<strong>Centrum</strong> (<strong>MB</strong>O scholen).<br />

Nieuwbouw t.b.v. sociaal-culturele functies,<br />

waaronder de Openbare bibliotheek, Open<br />

leercentrum, Muzerie, Kreatief <strong>Centrum</strong>, <strong>Centrum</strong><br />

voor Werk en Inkomen, Stichting Werk en Scholing,<br />

Onderwijs Adviescentrum, BONO Mobiflex.<br />

Nieuwbouw van een parkeergarage met circa 200<br />

parkeerplaatsen (betaald parkeren) onder LOC, als<br />

'bronpunt' voor het centrum.<br />

Nieuwbouw van circa 60 appartementen inclusief<br />

parkeergelegenheid<br />

Doorstart december 2002<br />

Juli 2003 start Europese aanbesteding Design &<br />

Construct<br />

2005 – 2007<br />

Marsch Kruserbrink<br />

Woningbouwvereniging Beter Wonen Vechtdal/<br />

<strong>Gemeente</strong> <strong>Hardenberg</strong>,<br />

Woongebied tussen Burgemeester<br />

Bramerstraat/Parkweg, Sportpark De Kruserbrink, de<br />

Vecht en het zwembad<br />

Beter Wonen + <strong>Gemeente</strong><br />

Sloop 82 woningen en <strong>MB</strong>O-school. Nieuwbouw van<br />

circa 400 woningen en herstructurering van een<br />

woonwijk en herinrichting openbaar gebied, incl.<br />

ligweide en herontwikkeling van huidige Alfa-college.<br />

Opstellen wijkontwikkelingsvisie en het maken van de<br />

voorlopige ontwerpen van de bebouwing<br />

2005 – 2010<br />

Kop Europaweg Noord<br />

Aannemersbedrijf Dijkhuis<br />

Ten noorden van de Europaweg aan de Vecht<br />

<strong>Gemeente</strong> + particulier<br />

Bouw van circa 35 woningen in relatie met<br />

Vechtoever en aansluitende bebouwing Europaweg<br />

Onderzoek en voorbereiding<br />

2006 - 2007<br />

Oosteinde<br />

Particulier<br />

Oosteinde/Stationsstraat<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

122


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Korte omschrijving plan<br />

Stand van zaken<br />

Uitvoering<br />

11. Naam project<br />

Opdrachtgevers / initiatiefnemers<br />

Plaatsaanduiding<br />

Eigendom<br />

Korte omschrijving plan<br />

Stand van zaken<br />

Uitvoering<br />

Particulier<br />

Sloop bestaande bebouwing. Nieuwbouw wonen en<br />

winkels (verplaatsing Citroëngarage)<br />

Studiegebied<br />

Niet bekend<br />

Vechtoever<br />

Particulier/gemeente<br />

Ten noorden van de Europaweg Noord langs de Vecht<br />

Particulier + gemeente<br />

Bouw van circa 28 woningen<br />

Onderzoek en voorbereiding, uitvoering mede<br />

afhankelijk van ontwikkeling Kop Europaweg Noord<br />

12. Naam project<br />

Opdrachtgevers / initiatiefnemers<br />

Korte omschrijving plan<br />

Uitvoering<br />

13. Naam project<br />

Opdrachtgevers / initiatiefnemers<br />

Plaatsaanduiding<br />

Eigendom<br />

Korte omschrijving plan<br />

Stand van zaken<br />

Uitvoering<br />

Herinrichten Boumanplein (voorm. Oude Bosch)<br />

<strong>Gemeente</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Uitvoering afhankelijk van de ontwikkelingen van de<br />

naastgelegen gebieden, versterking van de<br />

winkelfunctie, wellicht omzetten van het postkantoor<br />

in detailhandel;<br />

4 e (kleinschalig) bronpunt met parkeergarage<br />

2006-2007<br />

De Koppel<br />

Particulier<br />

Hoek W. Brandt van Oldenburgstraat/Lage Doelen<br />

Particulier<br />

Bouw van circa 44 woningen<br />

Studiegebied<br />

Niet bekend<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

123


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

14. Naam project<br />

Opdrachtgevers / initiatiefnemers<br />

Plaatsaanduiding<br />

Eigendom<br />

Korte omschrijving plan<br />

Stand van zaken<br />

Uitvoering<br />

14. Naam project<br />

Opdrachtgevers / initiatiefnemers<br />

Plaatsaanduiding<br />

Eigendom<br />

Korte omschrijving plan<br />

Stand van zaken<br />

Uitvoering<br />

15. Naam project<br />

Opdrachtgevers / initiatiefnemers<br />

Plaatsaanduiding<br />

Eigendom<br />

Korte omschrijving plan<br />

Stand van zaken<br />

Uitvoering<br />

16. Naam project<br />

Opdrachtgevers / initiatiefnemers<br />

Plaatsaanduiding<br />

Eigendom<br />

Korte omschrijving plan<br />

Uitvoering<br />

17. Naam project<br />

Opdrachtgevers / initiatiefnemers<br />

Plaatsaanduiding<br />

Eigendom<br />

Korte omschrijving plan<br />

Stand van zaken<br />

Uitvoering<br />

<strong>Gemeente</strong>huis met parkeergarage<br />

<strong>Gemeente</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Hoek Bruchterweg/Witte de Withstraat<br />

<strong>Gemeente</strong><br />

(Gedeeltelijke) sloop bestaande bebouwing.<br />

Nieuwbouw <strong>Gemeente</strong>huis met parkeergarage<br />

Afhankelijk van besluitvorming en locatiekeuze<br />

2009/2010 (gezien relatie Spindeplein/<br />

verkeersstructuur)<br />

De Spinde<br />

<strong>Gemeente</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Winkels tussen Sallandsestraat en Spindeplein<br />

Particulier + gemeente<br />

Sloop bestaande winkels. Realiseren van duurzame<br />

woningen en winkels<br />

Ontwikkeling mede afhankelijk van besluitvorming<br />

rond gemeentehuis (verkeerssituatie en pleinvorming)<br />

2009/2010<br />

Voormalig politiebureau<br />

<strong>Gemeente</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Bruchterweg/Stephanusplein<br />

<strong>Gemeente</strong><br />

Sloop bestaande bebouwing. Nieuwbouw 2000 m2<br />

kantoren + 36 woningen binnen 5 gebouwen<br />

Relatie met ontwikkeling gemeentehuis<br />

2010<br />

Witte de Withstraat/Parkweg<br />

<strong>Gemeente</strong> + particulier<br />

Gebied tussen Parkweg en Gramsbergerweg<br />

Particulier + gemeente<br />

Gedeeltelijke sloop bestaande bebouwing. Doorsteek<br />

vanaf de Witte de Withstraat/Gramsbergerweg naar<br />

de Parkweg en herontwikkeling van het aanliggende<br />

gebied<br />

2012 - 2014<br />

Leisurezone<br />

<strong>Gemeente</strong> <strong>Hardenberg</strong> + particulier initiatief<br />

Omgeving Badhuisplein<br />

<strong>Gemeente</strong> + particulier<br />

Realisatie van circa 3500 m 2 leisurevoorzieningen<br />

Start onderzoek naar een grootschalig<br />

uitgaanscentrum<br />

2010-2012<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

124


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

18. Naam project<br />

Opdrachtgevers / initiatiefnemers<br />

Korte omschrijving plan<br />

Stand van zaken<br />

Uitvoering<br />

19. Naam project<br />

Opdrachtgevers / initiatiefnemers<br />

Korte omschrijving plan<br />

Stand van zaken<br />

Uitvoering<br />

20. Naam project<br />

Opdrachtgevers / initiatiefnemers<br />

Projectleider<br />

Korte omschrijving plan<br />

Stand van Zaken<br />

Uitvoering<br />

21. Naam project<br />

Opdrachtgevers / initiatiefnemers<br />

Eigendom<br />

Korte omschrijving plan<br />

Stand van zaken<br />

Uitvoering<br />

22. Naam project<br />

Opdrachtgevers / initiatiefnemers<br />

Eigendom<br />

Korte omschrijving plan<br />

Stand van zaken<br />

Uitvoering<br />

23. Naam project<br />

Opdrachtgevers / initiatiefnemers<br />

Eigendom<br />

Korte omschrijving plan<br />

Stand van zaken<br />

Uitvoering<br />

Herinrichten Wilhelminaplein<br />

<strong>Gemeente</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Versterking van de woonfunctie en het historisch<br />

karakter met ruimte voor kleinschalige (culturele)<br />

activiteiten<br />

2011<br />

Herinrichten Bruchterweg en Burg.<br />

Schuitestraat<br />

<strong>Gemeente</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Herprofilering i.v.m. veiligheid fietsers vanwege route<br />

schoolgaande jeugd<br />

2005<br />

Herinrichten Stationsstraat<br />

<strong>Gemeente</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

De herinrichting bestaat uit twee fasen met als doel<br />

de Stationsstraat verkeersluw te maken<br />

2012 - 2014<br />

Super de Boer<br />

Particulier<br />

Particulier<br />

Mogelijke ontwikkeling op termijn van woningbouw<br />

i.o.m. eigenaar.<br />

Studiegebied<br />

Onbekend<br />

ABN AMRO<br />

Particulier<br />

Particulier<br />

Mogelijke ontwikkeling op termijn van woningbouw<br />

i.o.m. eigenaar.<br />

Studiegebied<br />

Onbekend<br />

Piet Heinstraat<br />

<strong>Gemeente</strong> + particulier<br />

<strong>Gemeente</strong> + particulier<br />

Ontwikkeling maatschappelijke doeleinden.<br />

Studiegebied<br />

Onbekend<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

125


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

24. Naam project<br />

Opdrachtgevers / initiatiefnemers<br />

Eigendom<br />

Korte omschrijving plan<br />

Stand van zaken<br />

Uitvoering<br />

25. Naam project<br />

Opdrachtgevers / initiatiefnemers<br />

Plaatsaanduiding<br />

Eigendom<br />

Korte omschrijving plan<br />

Stand van zaken<br />

Uitvoering<br />

26. Naam project<br />

Opdrachtgevers / initiatiefnemers<br />

Eigendom<br />

Korte omschrijving plan<br />

Stand van zaken<br />

Uitvoering<br />

Europaweg-zuid<br />

Particulier<br />

Particulier<br />

Mogelijke ontwikkeling op termijn van woningbouw<br />

i.o.m. eigenaar.<br />

Studiegebied<br />

Onbekend<br />

Kringlooplocatie<br />

<strong>Gemeente</strong> + particulier<br />

Burgemeester Schuitestraat<br />

Verplaatsing kringloopbedrijf<br />

<strong>Gemeente</strong> + particulier<br />

Nieuwe functie nader te bepalen<br />

Studiegebied<br />

Onbekend<br />

Petrakerk en OBS De Kern<br />

<strong>Gemeente</strong> + particulier<br />

<strong>Gemeente</strong> + particulier<br />

Mogelijke herontwikkeling in overleg met de<br />

eigenaren.<br />

Studiegebied<br />

Onbekend<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

126


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Bijlage 4<br />

Distributie-planologisch onderzoek (SAB, 1999) en de actualisatie van<br />

de distributieve mogelijkheden (WPM Consultants, 2003)<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

127


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Bijlage 5<br />

Rapport “Ecologisch onderzoek <strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

2004” EcoGroen Advies<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

128


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Bijlage 6 Rapport “Cultuurhistorisch bureauonderzoek”, Baac (2004)<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

129


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Bijlage 7<br />

Bodemparagraaf <strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong><br />

Het plangebied voor het centrumgebied van <strong>Hardenberg</strong> is ingedeeld in meerdere<br />

deellocaties. Voor alle deellocaties is de bekende bodemkwaliteit beoordeeld. Indien de<br />

bodemkwaliteit niet in voldoende mate is vastgesteld, dan is tevens aangegeven of nader<br />

onderzoek of nadere maatregelen noodzakelijk zijn.<br />

In de navolgende tekst wordt de milieuhygiënische toestand van de bodem (grond en<br />

grondwater) aangegeven door toetsing van de laboratoriumgegevens aan de<br />

toetsingswaarden uit de Wet Bodembescherming (Wbb). Het gaat hier om de streefwaarden<br />

(S) en de interventiewaarden (I). Hierbij wordt de streefwaarde (S) aangeduid als het niveau<br />

waarbij sprake is van een duurzame kwaliteit van de bodem. De interventiewaarde (I) is de<br />

waarde, waarbij de functionele eigenschappen van de bodem voor mens, dier of plant ernstig<br />

verminderd zijn of ernstig worden bedreigd. Een sanering van de bodem kan in het laatste<br />

geval noodzakelijk zijn.<br />

Als toetsingswaarde voor nader onderzoek wordt het gemiddelde van de (gecorrigeerde)<br />

streef- en interventiewaarde gehanteerd; de tussenwaarde (T).<br />

De gecorrigeerde streef- en interventiewaarden voor de vaste bodem zijn gerelateerd aan<br />

het gehalte aan lutum (kleideeltjes < 2 µm) en organische stof.<br />

Naast de toetsing aan de toetsingswaarden uit de Wbb, kunnen de gemeten concentraties<br />

ook getoetst worden aan de samenstellingswaarden als opgenomen in het<br />

Bouwstoffenbesluit. Het Bouwstoffenbesluit heeft tot doel het hergebruik van secondaire<br />

bouwstoffen, waaronder ook grond, te stimuleren. In het Bouwstoffenbesluit wordt voor<br />

grond gesproken over:<br />

'schone grond': deze grond is niet verontreinigd en kan vrij toegepast worden;<br />

categorie-1 grond: deze grond is licht verontreinigd. Het materiaal van deze kwaliteit<br />

is toepasbaar in daarvoor bestemde werken;<br />

categorie-2 grond: deze grond is eveneens licht verontreinigd, maar er vindt in<br />

zekere mate uitloging plaats van anorganische componenten (zware metalen,<br />

chloride, sulfaat e.d.). Toepassing van dit materiaal is alleen mogelijk, indien de<br />

ondergrond of de afdekking zijn voorzien van isolerende maatregelen om de uitloging<br />

tegen te gaan;<br />

niet toepasbare grond: deze grond is sterk verontreinigd.<br />

In de tekst worden de volgende afkortingen gehanteerd:<br />

> groter dan<br />

< kleiner dan<br />

Wbb<br />

EOX<br />

BTEX<br />

PAK<br />

Wet Bodembescherming<br />

een somparameter voor alle extraheerbare organische halogeenverbindingen, zoals<br />

bijvoorbeeld organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB's als DDT, drins, HCH e.d.),<br />

polychloorbifenylen (PCB's) en chloorfenolen e.d.)<br />

aromatische parameters Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen en Xylenen<br />

polycyclische aromatische koolwaterstoffen. Deze componenten komen voor in<br />

kooldeeltjes, teerprodukten en verbrandingsresten<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

130


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Deellocatie 1<br />

Fortuinstraat 14 (voorheen Bruins Vee- en mengvoederfabriek +<br />

brandstoffenhandel)<br />

In de bodem (grond en grondwater) is minerale olie (> I-waarde) en EOX (> T-waarde)<br />

aangetoond.<br />

Het saneringsonderzoek is opgesteld in 1987 en de sanering is eveneens uitgevoerd in 1987.<br />

Alle verontreinigde grond is hierbij tot max. 2,5 m -mv. afgevoerd naar de stortplaats. Of het<br />

grondwater ook is aangepakt (b.v. via bemaling) is niet duidelijk. Er is een evaluatieverslag<br />

opgesteld. De betreffende rapportages zijn niet (meer) te vinden in het bodemarchief.<br />

Indien dit deel van het centrum in ontwikkeling komt, dient de bodemkwaliteit op basis van<br />

de huidige richtlijnen te worden onderzocht, waarbij ook aandacht dient te worden besteed<br />

aan de kwaliteit van de bodem ter plaatse van de uitgevoerde sanering.<br />

Deellocatie 2 (Herinrichten Voorstraat / Oosteinde)<br />

Op voorhand worden hier geen grote verontreinigingen verwacht. Het een en ander is<br />

afhankelijk of ter plaatse een funderingslaag aanwezig is en indien dit het geval is van de<br />

samenstelling van de funderingslaag. De herinrichting van de straten is momenteel (januari<br />

2005) in volle gang. In de straten is geen funderingslaag aanwezig. Er wordt getracht om<br />

hier met een gesloten grondbalans te werken. Vrijkomend zand (zoals bij de aanplant van<br />

bomen) zal wederom in deze deellocatie worden toegepast.<br />

Deellocatie 3 (Markt en omgeving)<br />

Op het grootste deel van deellocatie 3 is de bovengrond (0 - 0,5 meter diepte) onderzocht.<br />

Hierbij zijn in de grond geen noemenswaardige verontreinigingen aangetoond, anders dan in<br />

het totale patroon van het centrumgebied passend. De ondergrond (vanaf 0,5 meter diepte)<br />

onder de gedempte haven, Vechtvoorde, Havenweg, parkeerterrein, Badhuisplein is beperkt<br />

onderzocht. Hierbij zijn eveneens geen of geen noemenswaardige verontreinigingen<br />

geconstateerd. Gelet op wat al wel bekend is, worden geen verontreinigingen verwacht die<br />

tot stagnatie of opschorting van de plannen zullen leiden.<br />

Locatie Markt 6-7 betreft een voormalig tankstation. Deze locatie is in 1993 oriënterend<br />

onderzocht. Ter plaatse van de ondergrondse brandstoftanks en het voormalige pompeiland<br />

(onder de straat annex parkeerplaats - hoek Markt / Badhuisweg) is de bodem en het<br />

grondwater licht tot sterk verontreinigd met brandstofcomponenten (minerale olie en BTEX).<br />

Deze locatie is als ernstig geval bij de provincie bekend.<br />

Begin 2004 is door Hunneman Milieu Advies de verontreinigingsituatie van de bodem<br />

geactualiseerd en is een plan van aanpak gemaakt om de bodemverontreiniging ter plaatse<br />

te saneren. Tevens is een kostenbegroting opgesteld voor sanering van de met olie<br />

verontreinigde grond (ca. 400 m 3 ) en het verontreinigde grondwater (totaal ca. 23.500 m 3 ).<br />

De ontwerp-beschikking heeft tot 16 februari 2005 ter inzage gelegen. Uitgangspunt hierbij<br />

is dat de bodemsanering wordt uitgevoerd na sloop van het pand.<br />

De kosten van de bodemsanering worden geraamd op € 100.000,00 exclusief B.T.W. De<br />

locatie Markt 6-7 is opgenomen in het ISV-bodemprogramma 2000 - 2004. Voor nader<br />

onderzoek en sanering heeft de gemeente een ISV bijdrage van ca. € 50.000,00 gevraagd<br />

en ook toegezegd gekregen voor de locatie Markt 6-7. Deze bijdrage is doorgeschoven naar<br />

de onderhavige ISV-periode (2005-2009) en kan voor de geplande bodemsanering worden<br />

ingezet.<br />

In de bodemonderzoeken uit 1993 en 2004 zijn geen of geen noemenswaardige<br />

verontreinigingen als gevolg van de naastgelegen voormalige wasserij aangetoond.<br />

Omdat ter plaatse wordt gebouwd (IOP-1 t/m IOP-4) en de geplande bebouwing zal worden<br />

onderkelderd en hierbij grond vrijkomt, is de bodem ter plaatse van de toekomstige<br />

bebouwing eind 2004 door 'Hunneman' onderzocht. Hierbij zijn in de bodem geen of geen<br />

noemenswaardige verontreinigingen geconstateerd.<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

131


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Deellocatie 4 (Herinrichting Stationsomgeving- voorterrein)<br />

De herinrichting van het stationsgebied tussen de spoorwegovergang Jan Weitkamplaan tot<br />

aan de parkeerplaats en tot Stationsstraat 24 is voltooid. De destijds aangetroffen lichte tot<br />

matige verontreinigingen enz. zijn in het kader van de herinrichting opgeruimd en verwerkt<br />

op daartoe geschikte bestemmingen.<br />

Deellocatie 5A (Pothofweg 1)<br />

In 1999 is de bodemkwaliteit op het terrein van Dijkhuis Aannemersbedrijf (voormalig<br />

textielbedrijf) oriënterend onderzocht. In de bovengrond is tot 0,5 m -mv. een gehalte aan<br />

PAK >S gemeten. Ter plaatse van de voormalige bovengrondse HBO-tank bevat de<br />

bovengrond een gehalte minerale olie >S en interventiewaarde. Omdat in meer dan 25 m³ de grond sterk verontreinigd<br />

is, is hier sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging (oppervlakte >> 25 m 2 ).<br />

De geconstateerde grondverontreiniging heeft een relatie met de aangetroffen puinresten,<br />

kooldeeltjes enz. in de grond. De verontreinigingsgraad is vergelijkbaar met het<br />

aangrenzende NS terrein (geval 1). Naast genoemde componenten is hier ook asbest in de<br />

grond aangetroffen. Het gaat hier om asbest in de vorm van plaatjes en er worden geen<br />

noemenswaardige blootstellinsrisico’s verwacht.<br />

Ter plaatse dient een nader onderzoek te worden uitgevoerd op basis waarvan een<br />

saneringsplan dient te worden opgesteld. Niet bekend is of dit is gebeurd. Genoemde<br />

werkzaamheden dienen plaats te vinden in opdracht van Sado Bouw BV.<br />

Alvorens tot sanering kan worden overgegaan moet door de provincie een Wbb beschikking<br />

worden afgegeven. Overwogen kan worden om beide gevallen gecombineerd aan te pakken.<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

132


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Deellocatie 7 (LOC)<br />

Het betreft hier een voormalige technische school aan de Parklaan 1. Ter plaatse van een 2-<br />

tal monsterpunten zijn PAK-gehalten > I-waarde aangetoond in de bovengrond. Sanering<br />

van deze twee spots is vanwege de toekomstige bestemming noodzakelijk. Het betreft circa<br />

3 - 5 m 3 grond, waarin lokaal kooldeeltjes zijn aangetroffen. Aan de afdeling RE van de<br />

gemeente <strong>Hardenberg</strong> is geadviseerd om de verontreiniging op te ruimen tegelijkertijd met<br />

de sloop van de gebouwen of bij het bouwrijp maken. Alvorens de PAK-verontreiniging te<br />

saneren dient een plan van aanpak te worden opgesteld. Ecoreest zal dit opstellen. Het plan<br />

dient te worden goedgekeurd door de gemeente als bevoegd gezag.<br />

Over het gehele terrein is in de bovengrond een diffuse verontreiniging aan PAK aanwezig.<br />

Dit is als een stedelijke achtergrondgehalte te beschouwen en behoeft geen nadere<br />

aandacht. In de grond is geen asbest aangetroffen, noch zintuiglijk, noch analytisch. Op het<br />

terrein heeft een HBO-tank (huisbrandolie) gelegen, welke in 1995 is verwijderd. Niet<br />

bekend is waar de tank gelegen heeft. Historisch onderzoek, evenals een gericht onderzoek<br />

ter plaatse van de voormalige HBO-tank heeft plaatsgevonden en er zijn geen<br />

bijzonderheden aangetoond.<br />

Deellocatie 8N (Marsch-Kruserbrink nieuwbouw)<br />

Het gaat hierbij om het Alfa College aan de Marslaan 40. Uit een verricht nader onderzoek is<br />

ter plaatse van een ondergrondse HBO-tank een minerale olie verontreiniging aangetoond ><br />

T-waarde. Hierbij is circa 250 m 3 grond verontreinigd in concentraties >S. Verder is circa<br />

350 m3 grondwater verontreinigd, waarvan circa 50 m 3 >I-waarde. Dit laatste is gebleken<br />

uit eerder onderzoek. Destijds is geadviseerd richting het Alfa College om de bodemsanering<br />

tegelijk met de tanksanering uit te voeren; een saneringsplan is dan niet nodig.<br />

De tanks zijn gesaneerd in 2003. Het plan is dat de sanering van de bodem zal plaatsvinden<br />

tegelijk met sloop van de gebouwen binnen 3 jaar. Omdat de bodemsanering nog even op<br />

zich laat wachten dient voorafgaand aan de bodemsanering de omvang van de<br />

bodemverontreiniging te worden geactualiseerd en dient een plan van aanpak voor de<br />

bodemsanering te worden opgesteld. Afhankelijk van de omvang van de<br />

bodemverontreiniging dient door de provincie Overijssel of de gemeente <strong>Hardenberg</strong><br />

goedkeuring aan het plan te worden gegeven.<br />

Deellocatie 8R (Marsch-Kruserbrink renovatie)<br />

Hier is in 2004 in opdracht van woningbouwvereniging Beter Wonen Vechtdal door Mos<br />

Grondmechanica een bodemonderzoek uitgevoerd. Alleen de grond is onderzocht. Analytisch<br />

is de grond niet verontreinigd, Bij de bouwwerkzaamheden vrijkomende grond kan binnen<br />

het deelgebied vrij worden toegepast. Omdat in de woningen en kleine bijgebouwen asbest is<br />

verwerkt, kan de grond bij verbouw- of sloopwerkzaamheden besmet raken met asbest. Dit<br />

kan voorkomen worden door de werkzaamheden door een erkend asbestverwerkend bedrijf<br />

te laten uitvoeren.<br />

Deellocatie 9 (Kop Europaweg Noord)<br />

Het terrein naast W. van Oldenburgstraat 7 (Europaweg 39) is in 1996 onderzocht in het<br />

kader van een mogelijke locatie voor het politiebureau. Hierbij zijn licht verhoogde gehalten<br />

aangetoond in de bovengrond; het betreft categorie-1 kwaliteit.<br />

Ter plaatse van Europaweg 37 (voormalig regiokantoor IJsselmij) heeft in 1994 een<br />

bodemsanering plaatsgevonden bij een generatorstalling. De bodemsanering is afdoende<br />

uitgevoerd.<br />

Ter plaatse van Europaweg 29-31 is een chemische wasserij gevestigd geweest. In 1994<br />

heeft hier een oriënterend onderzoek plaatsgevonden. In het grondwater zijn destijds per<br />

(tetrachlooretheen) en tri (trichlooretheen) aangetoond in concentraties > I-waarde. Per en<br />

tri zijn vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VCK), die in de chemische wasserijen<br />

veelvuldig werden toegepast. De verontreiniging is zodanig, dat het hier mogelijk om een<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

133


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

ernstige en urgente verontreiniging gaat. De omvang van de verontreiniging in het<br />

grondwater is globaal vastgesteld (grondwaterverontreiniging > 100 m 3 ). In 1994 is<br />

aanbevolen een nader onderzoek (NO) en saneringsonderzoek (SO) uit te voeren naar de<br />

geconstateerde verontreiniging van de bodem. Voor zover bekend heeft een NO en SO hier<br />

niet plaatsgevonden. De betreffende locatie is bekend bij de provincie Overijssel.<br />

De onderzoeksresultaten uit 1994 zijn niet meer als betrouwbaar te beschouwen. Gelet op<br />

het gedrag van deze mobiele verontreinigingen in de bodem, waardoor er ernstige<br />

verspreidingsrisico's zijn, alsmede het natuurlijke afbraakproces van deze stoffen in de<br />

bodem bij gunstige bodemcondities is het sterk aan te bevelen een nieuw onderzoek naar de<br />

ernst en omvang van de geconstateerde VCK-verontreiniging uit te voeren. Bij dit onderzoek<br />

dient onderzoek plaats te vinden naar bron(nen) van verontreiniging, alsmede de kwaliteit<br />

van het ondiepe en diepere grondwater. De eigenaar van de grond zal opdracht moeten<br />

geven en de kosten voor zijn rekening nemen.<br />

Deellocatie 10 (Oosteinde 25)<br />

De locatie Oosteinde 25 is in 1990 verkennend onderzocht. Het gaat hierbij om een<br />

voormalig tankstation aan de voorzijde (Oosteinde), respectievelijk een garagebedrijf en het<br />

achterterrein. Op het achterterrein is ter plaatse van een verhardingslaag, waarin sintels,<br />

kool- en teerdelen zijn aangetroffen, lood in sterk verhoogde mate (> I-waarde) gemeten.<br />

De omvang van deze bodemverontreiniging lijkt beperkt te zijn.<br />

Op het overige deel van het achterterrein en onder het garagebedrijf zijn in de bodem tijdens<br />

het verkennend bodemonderzoek geen noemenswaardige verontreiniging aangetoond.<br />

Aan de voorzijde (Oosteinde) zijn ter plaatse van het voormalige tankstation in zowel de<br />

grond als in het grondwater brandstofcomponenten (minerale olie en BTEXN) in zeer sterk<br />

verhoogde gehalten aangetroffen (ruim >> I-waarde). De omvang van deze<br />

bodemverontreiniging is niet bekend. Hier is een nader onderzoek noodzakelijk om de<br />

bevindingen op het gehele terrein te actualiseren en de verontreiniging af te perken. De<br />

kosten voor dit nader onderzoek zijn thans niet bekend. De locatie staat sinds 1997 op de<br />

provinciale bodemsaneringslijst; tevens was de locatie opgenomen in het ISV-programma<br />

2000-2004 en is het budget doorgeschoven naar de tweede ISV-periode 2005-2009. De<br />

geraamde kosten - welke geheel door de markt moeten worden gefinancierd - bedragen circa<br />

€ 180.000,00 exclusief B.T.W.<br />

Op Oosteinde 23 was vroeger een koperslagerij gevestigd. De locatie is nog niet onderzocht,<br />

doch een ernstige verontreiniging van de bodem is niet uit te sluiten, gelet op de grootte van<br />

het bedrijf en het soort activiteit. Hier dient zeker een bodemonderzoek te worden<br />

uitgevoerd.<br />

Deellocatie 11 (Vechtoever)<br />

Het parkeerterrein ter plaatse van Oude Bosch 10 is in het kader van het ISV-programma<br />

verkennend onderzocht. Nader onderzoek is op deze locatie niet nodig. De aangetroffen<br />

gehalten in de bovengrond zijn dusdanig dat bij eventuele grondverzetwerkzaamheden de<br />

grond mag worden hergebruikt binnen het plangebied (centrum <strong>Hardenberg</strong>). Bij afvoer van<br />

grond naar buiten het plangebied dient er rekening mee te worden gehouden dat de grond<br />

moet worden beschouwd als categorie-1 grond en dat deze alleen in een werk mag worden<br />

toegepast. Ten tijde van de sloop van de oude fundering in 2004 is ter plaatse asbest<br />

aangetroffen. Na de sloop is op het terrein een asbestonderzoek uitgevoerd. Hierbij is geen<br />

verhoogde concentratie aan asbest boven de norm geconstateerd.<br />

Ter plaatse van W.v.Oldeburgstraat 3 is in het verleden een tankstation gevestigd geweest.<br />

In 1999 is de locatie oriënterend onderzocht. De conclusie uit het onderzoek luidt: geen<br />

tanks aangetroffen, in de bodem is een lichte minerale oliegehalte gemeten ter plaatse van<br />

voormalige vulputten. Er is geen aanleiding voor het uitvoeren van een nader onderzoek.<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

134


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Deellocatie 12 (Boumanplein)<br />

Ter plaatse van het postkantoor zijn in 2003 twee ondergrondse tanks gesaneerd. Rondom<br />

de tanks is geen verontreiniging met minerale olie componenten geconstateerd in de bodem.<br />

Voor de overige terreindelen op deze deellocatie heeft nog geen bodemonderzoek<br />

plaatsgevonden. Het historisch onderzoek heeft geen aanwijzingen opgeleverd, die kunnen<br />

duiden op de aanwezigheid van een bodemverontreiniging ter plaatse.<br />

Deellocatie 13 (De Koppel)<br />

Deze deellocatie is niet onderzocht. Op de hoek van de Lage Doelen en W.v.Oldenburgstraat<br />

is een houtwarenindustrie annex timmerwerkplaats gevestigd geweest. Hoewel de locatie<br />

nog niet is onderzocht, hetgeen nog wel moet plaatsvinden in het kader van het<br />

Landsdekkend Beeld, worden op voorhand op basis van de nu bekende historische informatie<br />

geen ernstige problemen met betrekking tot de bodemkwaliteit verwacht.<br />

Deellocatie 14 (<strong>Gemeente</strong>huis en De Spinde)<br />

De Spinde 9 (voormalig chemisch reinigingsbedrijf Palthe)<br />

Deze locatie is in 1988 onderzocht. In de vaste bodem zijn zintuiglijk geen verontreiniging<br />

aangetroffen. In het grondwater is perchloorethyleen (per) aangetoond in een concentratie<br />

juist boven de betreffende streefwaarde. Vanwege dit lage gehalte zijn er geen risico's te<br />

verwachten voor de volksgezondheid en zijn er geen milieuhygiënische consequenties voor<br />

toekomstige ontwikkelingen van dit deelgebied voor zover op dit moment valt na te gaan. Bij<br />

de ontwikkeling van dit deelgebied dient de bodemkwaliteit opnieuw te worden onderzocht<br />

conform de dan geldende richtlijnen.<br />

Ter plaatse van de vestiging van de Rabobank is de vaste bodem verkennend onderzocht.<br />

Hierbij zijn in de bodem concentraties aan onderzochte componenten > betreffende<br />

streefwaarden gemeten. De resultaten van het onderzoek duiden niet op de aanwezigheid<br />

van een bodemverontreiniging ter plaatse en geven geen aanleiding tot vervolgonderzoek.<br />

Deellocatie 15 (Voormalige politiebureau)<br />

Ter plaatse van de locatie Stephanusplein 3 heeft tot dusver nog geen bodemonderzoek<br />

plaatsgevonden. Uit archiefonderzoek is naar voren gekomen, dat hier in het verleden een<br />

schietbaan heeft gezeten. Op basis van de bekende gegevens wordt hier geen ernstige<br />

verontreiniging van de bodem verwacht.<br />

Deellocatie 16 (Witte de Withstraat/Parkweg)<br />

Stationsstraat 2C - Mulopad. Bij een verkennend onderzoek in 1990 is in een<br />

bovengrondmengmonster een PAK gehalte > T-waarde aangetoond. Destijds is een nadere<br />

uitsplitsing van het mengmonster in de individuele grondmonsters geadviseerd om vast te<br />

stellen waar en hoe ernstig de grond verontreinigd is. Voor zover bekend heeft het<br />

vervolgonderzoek niet plaatsgevonden. Dit moet alsnog gebeuren. Afhankelijk van de<br />

onderzoeksresultaten kunnen de risico's voor de volksgezondheid worden ingeschat. Bij lage<br />

concentraties zijn deze gering en is er geen bezwaar voor bouwplannen.<br />

Deellocatie 17 (Leisurezone)<br />

Uit de resultaten van de diverse uitgevoerde bodemonderzoeken op deze deellocatie blijkt,<br />

dat de bodem ter plaatse niet of niet noemenswaardig is verontreinigd.<br />

Deellocatie 18 (Wilhelminaplein)<br />

Deellocatie 18 (Wilhelminaplein – parkeerplaatsen etc.) is nog niet onderzocht. Het perceel<br />

Wilhelminaplein 5 is in het kader van het ISV-programma onderzocht. In de bovengrond aan<br />

de straatzijde van het Wilhelminaplein zijn in de grond sterke bijmengingen met puin- en<br />

kooldeeltjes aangetroffen; in de bovengrond zijn de metalen koper en zink in concentraties ><br />

T-waarde aangetoond en de metalen cadmium, lood en PAK in concentraties > streefwaarde.<br />

De gehalten zijn hoger dan op grond van de heersende achtergrondwaarde in het<br />

centrumgebied mag worden verwacht. Gezien de bijmengingen in de grond is het niet uit te<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

135


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

sluiten dat de bodem verontreinigd is met asbest. In de ondergrond is de concentratie lood ><br />

S. Het grondwater bevat geen noemenswaardige verhogingen. Vooralsnog gelden er geen<br />

beperkingen in het kader van de geplande bouwactiviteiten. De vrijkomende bovengrond<br />

dient als categorie-1 of 2 grond te worden behandeld, ervan uitgaande dat deze niet belast is<br />

met asbest. Het is niet ondenkbaar dat de bovengrond onder de gehele deellocatie een<br />

vergelijkbare kwaliteit heeft en daarmee een kostenpost kan worden bij de afvoer ervan. Een<br />

verkennend bodemonderzoek, inclusief onderzoek naar de aanwezigheid van asbest zal dat<br />

moeten uitwijzen.<br />

Deellocatie 19 (Bruchterweg/Burgemeester Schuitestraat)<br />

Ter plaatse van het voormalig tankstation Nabers aan de Bruchterweg 73 heeft in 1999 bij<br />

de opheffing van het tankstation een bodemsanering plaatsgevonden in het kader van de<br />

SUBAT-regeling.<br />

Alle verontreinigde grond is afgegraven en weggehaald en het verontreinigde grondwater is<br />

weggepompt. De provincie Overijssel heeft destijds een beschikking voor de sanering<br />

afgegeven. Uit het evaluatierapport van de uitgevoerde sanering blijkt dat de<br />

bodemverontreiniging op het terrein van de Bruchterweg 73 volledig is opgeruimd.<br />

De grond onder de bestaande bestrating (asfaltverharding en klinkers voetpad) is nog niet<br />

onderzocht. Op voorhand worden hier geen schokkende verontreinigingen van de bodem<br />

verwacht. Het een en ander is afhankelijk van de samenstelling van de funderingslaag.<br />

Voorafgaand aan herinrichting van dit deelgebied dient de bodem- en funderingslaag onder<br />

de bestrating te worden onderzocht, waarbij eveneens aandacht aan asbest dient te worden<br />

besteed.<br />

Deellocatie 20A en 20B (Stationstraat)<br />

Afhankelijk van wat de reconstructiewerkzaamheden gaan inhouden zal het asfalt op de<br />

aanwezigheid van teer moeten worden beoordeeld (analyse PAK-gehalte). Op dit moment is<br />

de kwaliteit niet bekend van het wegdek en evenmin van de ondergrond onder het asfalt van<br />

de Stationstraat. Afhankelijk van het PAK-gehalte kan het asfalt na breken weer worden<br />

hergebruikt, dan wel zal het moeten worden afgevoerd naar een erkend verwerkingsbedrijf.<br />

De kwaliteit van de eventueel aanwezige puinhoudende onderlaag en de grond onder de<br />

puinlaag zijn nog niet in beeld gebracht. Geadviseerd wordt om het materiaal te onderzoeken<br />

als de plannen wat duidelijker worden, waarbij eveneens aandacht wordt besteed aan de<br />

aanwezigheid van asbest in de funderingslaag.<br />

Deellocatie 21 (Super de Boer)<br />

Witte de Withstraat 31 (Super De Boer Winkelbedrijf)<br />

De locatie betreft een voormalig tankstation / garagebedrijf thans supermarkt Super De<br />

Boer.<br />

De ondergronds gelegen brandstoftanks zijn gesaneerd (4 stuks) in 1990 of eerder door<br />

gemeente <strong>Hardenberg</strong>. Uit het afperkend bodemonderzoek blijkt dat de grond matig is<br />

verontreinigd met minerale olieproducten als gevolg van morsingen en lekkage. Het<br />

grondwater is sterk verontreinigd (> I-waarde) met minerale olie en aromaten. Het<br />

onderzoek dateert van 5 april 1991 (TAUW). De omvang is destijds niet vastgesteld. Het<br />

diepere grondwater is niet onderzocht.<br />

Van gemeentewege is aangegeven dat de huidige eigenaar (Super de Boer) cq de vorige<br />

eigenaar (Europa garage) het verdere vervolg, lees sanering, ter hand zouden dienen te<br />

nemen.<br />

Van gemeentewege is aangegeven dat alvorens met de sanering wordt aangevangen, eerst<br />

een nader onderzoek naar de omvang en ernst van de aanwezige bodemverontreiniging<br />

moet worden uitgevoerd. De locatie is in 1996 bij de provincie Overijssel gemeld. De<br />

provincie heeft teruggemeld, dat de locatie (het geval) is opgenomen in het Programma<br />

bodemsanering Overijssel.<br />

Of de onderzoeksresultaten thans nog representatief zijn valt te betwijfelen. Vandaar dat<br />

eerst een actualiserend nader bodemonderzoek moet worden uitgevoerd.<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

136


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

In de directe nabijheid van deellocatie 21 aan de zijde van de Sallandsestraat (naast no. 25)<br />

is volgens de historische gegevens een brandstoffenhandel met een ondergrondse<br />

petroleumtank gevestigd geweest. Tot op heden en voor zover bekend heeft hier geen<br />

oriënterend onderzoek plaatsgevonden. Het uitvoeren van een nader historisch onderzoek is<br />

wenselijk, op basis waarvan kan worden besloten of het uitvoeren van een oriënterend<br />

bodemonderzoek noodzakelijk is. Een dergelijke activiteit (brandstoffenhandel met<br />

ondergrondse tank) scoort hoog qua mogelijke bodemverontreiniging.<br />

Deellocatie 22 (ABN AMRO)<br />

Op deze deellocatie heeft geen bodemonderzoek plaatsgevonden. Vanuit de bekende historie<br />

zijn geen gegevens aanwezig die wijzen op mogelijke verontreinigingsbronnen van de bodem<br />

ter plaatse.<br />

Deellocatie 23 (Piet Heinstraat)<br />

De terreinen Karel Doormanstraat 64 en deels Piet Heinstraat 1 (RSG De Nieuwe Veste) zijn<br />

verkennend onderzocht. Hierbij zijn in de bodem geen of geen noemenswaardige<br />

verontreinigingen aan onderzochte componenten aangetoond. Voor het overige is de<br />

deellocatie 23 nog niet onderzocht, hetgeen bij de ontwikkeling van het gebied alsnog dient<br />

te gebeuren. Op basis van de thans bekende gegevens worden hier op voorhand geen<br />

onoverkomelijke problemen in de bodem verwacht.<br />

Deellocatie 24 (Europaweg zuid)<br />

Hier heeft nog geen onderzoek plaatsgevonden. Er zijn van deze locatie<br />

(W.v.Oldenburgstraat 9) geen historische bodembedreigende activiteiten bekend. Bij de<br />

ontwikkeling van dit gebied dient dit te worden bepaald.<br />

Deellocatie 25 (Kringloop locatie)<br />

Op de locatie Burg. Schuitestraat 21-23 is een ernstig geval van bodemverontreiniging<br />

aanwezig. Het gaat hier om een benzeenverontreiniging in het grondwater. In 1995 en 1998<br />

hebben twee nadere onderzoeken plaatsgevonden naar de omvang en verspreiding van de<br />

benzeenverontreiniging. De locatie is bij de provincie Overijssel bekend. In 1998 is door de<br />

provincie een beschikking afgegeven betreffende de ernst en saneringsurgentie. De sanering<br />

is nog niet opgestart. Conform de beschikking zal de sanering voor 2015 moeten worden<br />

opgestart. Zolang de situatie ter plaatse niet wijzigt zal via monitoring de<br />

benzeenverontreiniging worden gevolgd. Zodra de bestemming wijzigt en bouwplannen<br />

concreet worden is sanering gewenst en noodzakelijk. In het ISV programma 2000-2004 is<br />

hiervoor geld gereserveerd volgens een verdeelsleutel. Dit is doorgeschoven naar de tweede<br />

ISV-periode Het tijdspad van de sanering hangt af van de planontwikkeling van deze<br />

deellocatie.<br />

In 2001 heeft in opdracht van de NS (SBNS) een verkennend en nader onderzoek<br />

plaatsgevonden op het spoortracé tussen km.paal 42.10 en km.paal 42.22. Er was sprake<br />

van ernstige bodemverontreiniging, met uitlopers op de deellocatie 25. Op het saneringsplan<br />

heeft de provincie een beschikking afgegeven. Tegelijk met de reconstructie van de<br />

spoorwegovergang is de gehele verontreiniging op het betreffende spoortracé aangepakt en<br />

opgeruimd. Uit het evaluatierapport blijkt, dat de bodemsanering overeenkomstig het plan is<br />

uitgevoerd en dat er geen belemmeringen meer zijn. Deellocatie 25 is niet in deze sanering<br />

betrokken.<br />

Deellocatie 26 (Petrakerk)<br />

Op deze deellocatie (hoek Karel Doormanstraat – Adm. Helfrichstraat – Witte de Withstraat)<br />

heeft nog geen bodemonderzoek plaatsgevonden. Gelet op de thans bekende historie zijn op<br />

deze locatie geen problemen in de bodem te verwachten.<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

137


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Overige gebieden in het centrum (deze maken geen deel uit van deellocaties in het<br />

<strong>Centrum</strong>gebied)<br />

Sallandsestraat 16A en 18<br />

Voorheen waren hier respectievelijk Wavin /A.Waterink met een plastic spuitgietbedrijf en -<br />

productie, en de betonwarenfabriek Gebr. Hofstede gevestigd.<br />

Er heeft ter plaatse nog geen onderzoek plaatsgevonden. Gelet op de grootte van de<br />

bedrijven en de soort activiteiten wordt een ernstige verontreiniging van de bodem hier niet<br />

verwacht,.<br />

Sallandsestraat 22-28<br />

Volgens het historisch onderzoek maakten deze percelen in het verleden onderdeel uit van<br />

een betonwarenfabriek.<br />

Er heeft nog geen onderzoek plaatsgevonden, doch een ernstige verontreiniging van de<br />

bodem wordt hier op voorhand niet verwacht.<br />

Sallandsestraat 10<br />

Uit het historisch onderzoek komt naar voren, dat in het verleden op deze locatie een<br />

timmerwerkplaats was gevestigd.<br />

Er heeft nog geen onderzoek plaatsgevonden. Gezien de activiteiten ter plaatse wordt hier<br />

geen ernstige verontreiniging van de bodem verwacht.<br />

Markt 13<br />

Uit historisch onderzoek is gebleken dat hier in het verleden een koperslagerij gevestigd is<br />

geweest. Thans is dit perceel in gebruik als groothandel in ijzer- en metaalwaren. Vanwege<br />

de voormalige activiteiten ter plaatse is het niet uit te sluiten, dat de bodem ter plaatse<br />

verontreinigd is. Dit zal nog onderzocht dienen te worden.<br />

Overige kanttekeningen<br />

Een aantal onderzoeken is inmiddels gedateerd en deze zullen in het kader van mogelijke<br />

bestemmingswijzigingen en/of bouwvergunningen moeten worden geactualiseerd. Ook kan<br />

bodemonderzoek noodzakelijk zijn, als bij de geplande werkzaamheden veel grond vrijkomt.<br />

Dit geldt uiteraard ook voor locaties waar nog geen bodemonderzoek heeft plaatsgevonden.<br />

In zijn algemeenheid ligt de bodemkwaliteit op de niet-verdachte plekken vast op de<br />

bodemkwaliteitskaart. Deze bodemkwaliteitskaarten zijn in 2002 vastgesteld. Het<br />

centrumgebied is gezoneerd. Met name PAK's zijn in het gehele centrumgebied in de bodem<br />

in licht verhoogde mate (> S en < T) aanwezig. De oorzaak hiervoor kan gezocht worden in<br />

het gebruik van het centrum door de jaren heen (antropogene belasting als kolenstook,<br />

autoverkeer e.d.). Door deze activiteiten is de grond in het centrum diffuus verontreinigd.<br />

Indien bij de toekomstige werkzaamheden grond vrijkomt, kan de vrijkomende grond binnen<br />

het plangebied, lees het centrumgebied <strong>Hardenberg</strong>, vanuit milieuhygiënisch oogpunt<br />

worden herverwerkt.<br />

De grond onder een deel van de onderzochte percelen bevat verontreinigingen groter dan de<br />

achtergrondkwaliteit en heeft volgens het Bouwstoffenbesluit categorie-1 kwaliteit. Bij afvoer<br />

van de licht en matig verontreinigde grond buiten het gezoneerde centrumgebied zijn de<br />

regels van het Bouwstoffenbesluit van toepassing. Dit betekent dat deze grond alleen<br />

verwerkt mag worden in een daarvoor bestemd zogenaamd infrastructureel grond'werk'.<br />

Voor een beperkt deel is de grond dermate vrij van verontreinigingen ('schone grond') dat<br />

deze vrijelijk toepasbaar is, d.w.z. ook buiten het gezoneerde centrumgebied. Of het hier<br />

inderdaad om 'schone grond' gaat, zal moeten worden vastgesteld middels het uitvoeren van<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

138


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

een bodemonderzoek of partijkeuring conform het Bouwstoffenbesluit. Wordt de vrijkomende<br />

grond binnen de gemeente <strong>Hardenberg</strong> toegepast, dan is het gemeentelijk bodembeleid<br />

(vastgesteld in 2002) van toepassing. Als de grond wordt toegepast op een locatie buiten de<br />

gemeente <strong>Hardenberg</strong>, dan is het bodembeleid van de gemeente, waarin de grond wordt<br />

toegepast, van toepassing.<br />

Resumerend<br />

Op de volgende locaties zijn ten aanzien van de realisering van de toekomstige plannen<br />

extra werkzaamheden te verwachten vanwege de kwaliteit van de bodem, of er dient nog<br />

bodemonderzoek plaats te vinden:<br />

Deellocatie1:voormalige brandstoffenhandel / Vee- en mengvoederfabriek Bruins,<br />

Fortuinstraat 14;<br />

Deellocatie 3: Markt 6/7, inclusief voorterrein;<br />

Deellocatie 6: voormalige Bruins terrein aan de Lage Gaardenstraat 9;<br />

Deellocatie 6: stationsemplacement (laad- en losterrein);<br />

Deellocatie 7: Parklaan 1;<br />

Deellocatie 8N: Alfa College Marslaan 40;<br />

Deellocatie 9: voormalige chemische wasserij Europaweg 29-31;<br />

Deellocatie 10: voormalig tankstation Oosteinde 25, vm koperslagerij Oosteinde 23;<br />

Deellocatie 14: Spinde 9, opnieuw bodemonderzoek;<br />

Deellocatie 18: Wilhelminaplein, gedegen onderzoek, incl. asbest;<br />

Deellocatie 19: Bruchterweg 73, onderzoek onder bestrating;<br />

Deellocatie 21: voormalig tankstation W.de Withstraat 31 (thans Super de Boer);<br />

Deellocatie 21: ondergrondse tank Sallandsestraat naast no. 25 - locatie nog niet<br />

onderzocht;<br />

Deellocatie 25: Burgemeester Schuitestraat 21-23 (voorm. transportbedrijf).<br />

Wanneer hiermee bij de planning van de diverse projecten rekening gehouden wordt door de<br />

diverse verantwoordelijke partijen, dan behoeven er geen stagnaties op te treden.<br />

Gerrit Haandrikman<br />

Marcel de Lange<br />

Regio IJssel-Vecht<br />

gemeente <strong>Hardenberg</strong>, afdeling BM<br />

12 maart 2004 17 januari 2005<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

139


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Bijlage 8<br />

Verslag bijeenkomst vooroverlegpartners, vooroverlegreacties<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

140


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Bijlage 9<br />

Inspraakreacties & verslag van de inspraak<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

141


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

142


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Gebruikte afbeeldingen en figuren<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

De luchtfoto op het titelblad is beschikbaar gesteld door Mei. Architecten en<br />

Stedenbouwers bv.<br />

De foto’s en figuren uit hoofdstuk drie zijn gemaakt en beschikbaar gesteld door Mei.<br />

Architecten en Stedenbouwers bv. Uitzondering is figuur 3.1: deze is beschikbaar gesteld<br />

door Bugel Hajema Adviseurs.<br />

De figuren uit hoofdstuk 4 zijn gemaakt en beschikbaar gesteld door Mei. Architecten en<br />

Stedenbouwers bv. Uitzondering zijn de figuren 4.3 en 4.4. Deze zijn beschikbaar gesteld<br />

door Bugel Hajema Adviseurs.<br />

De figuren uit hoofdstuk 6 die betrekking hebben op de huidige situatie zijn gemaakt<br />

door de afdeling Geo-informatie van de gemeente <strong>Hardenberg</strong>. De figuren die betrekking<br />

hebben op de toekomstige situatie zijn gemaakt en beschikbaar gesteld door Mei.<br />

Architecten en Stedenbouwers bv.<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

143


<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong><br />

Literatuurlijst<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Adecs Oost bv en gemeente <strong>Hardenberg</strong>, Productboek <strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong> <strong>Centrum</strong><br />

<strong>Hardenberg</strong>, december 2003<br />

Bügel Hajema Adviseurs en de gemeente <strong>Hardenberg</strong>, Bestemmingsplan <strong>Hardenberg</strong><br />

<strong>Centrum</strong>, Markt en omgeving (concept), 2004<br />

DHV en gemeente <strong>Hardenberg</strong>, <strong>Masterplan</strong> voor de riolering kern <strong>Hardenberg</strong>,<br />

december 2004<br />

DHV, Risicoanalyse spoor. Onderzoek in het kader van het bestemmingsplan<br />

woongebied stationsomgeving. De kwalitatieve en kwantitatieve fase, augustus 2003<br />

<strong>Gemeente</strong> <strong>Hardenberg</strong>, <strong>Hardenberg</strong> heeft visie op de toekomst, ontwikkelingsplan<br />

<strong>Gemeente</strong> <strong>Hardenberg</strong>, 2004<br />

<strong>Gemeente</strong> <strong>Hardenberg</strong>, Welstandsnota, <strong>Gemeente</strong> <strong>Hardenberg</strong> voor altijd mooi, 2003<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<strong>Gemeente</strong> <strong>Hardenberg</strong>, AM Vastgoed, ECORYS, <strong>Masterplan</strong> <strong>Centrum</strong> <strong>Hardenberg</strong>,<br />

december 2002 (inclusief bijlagen)<br />

<strong>Gemeente</strong> <strong>Hardenberg</strong> en Provincie Overijssel, <strong>Hardenberg</strong>, kern met een<br />

streekfunctie, convenant gemeente <strong>Hardenberg</strong> - Provincie Overijssel 2004 – 2007,<br />

2004<br />

Mei Architecten en Stedenbouwers bv en gemeente <strong>Hardenberg</strong>, <strong>Hardenberg</strong>:<br />

Kwaliteit in de kern! Beeldkwaliteitsplan <strong>Hardenberg</strong> <strong>Centrum</strong> behorende bij het<br />

<strong>Masterplan</strong> <strong>Plus</strong>, 2004 (concept)<br />

Ministeries van VROM, LNV, VenW en EZ, Nota Ruimte, Ruimte voor ontwikkeling,<br />

2004<br />

Provincie Overijssel, Handreiking en beoordeling ruimtelijke plannen, februari 2003<br />

<br />

Provincie Overijssel, Streekplan Overijssel 2000+, Plannen voor Ruimte, Water en<br />

Milieu, 2000<br />

SAB, distributie-planologisch onderzoek gemeente <strong>Hardenberg</strong>, 1999<br />

Seinpost, Visie Detailhandelsstructuur gemeente <strong>Hardenberg</strong>, 2002<br />

<br />

<br />

SGBO en gemeente <strong>Hardenberg</strong>, Woonplan 2003-2007 gemeente <strong>Hardenberg</strong>, mei<br />

2004<br />

WPM Consultants, <strong>Hardenberg</strong> <strong>Centrum</strong>, actualisatie distributieve mogelijkheden, 's-<br />

Hertogenbosch, 2003<br />

Adecs Oost bv november 2005<br />

144

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!