06.01.2014 Views

Oriënterende ronde (inspraakavond bezuinigingen) gemeente ...

Oriënterende ronde (inspraakavond bezuinigingen) gemeente ...

Oriënterende ronde (inspraakavond bezuinigingen) gemeente ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Oriënterende</strong> <strong>ronde</strong> (<strong>inspraakavond</strong> <strong>bezuinigingen</strong>) <strong>gemeente</strong> Hardenberg<br />

Datum: 12 juni 2013<br />

Aanvang: 19.00 uur<br />

Locatie: Gemeentehuis Hardenberg<br />

Programma<br />

tijden bij benadering!<br />

Tijdstip Organisatie Naam (Hoofd)onderwerp<br />

19.00 <strong>gemeente</strong>raad Mw. Van den Dolder Opening en welkom<br />

19.05 Bibliotheek Hardenberg Eddy Evers (directeur) Bibliotheek<br />

PCOB Unie KBO en de Anbo W. Komduur<br />

Bibliotheek Balkbrug<br />

Afd. Avereest<br />

(voorzitter anbo)<br />

OBS Oud Avereest Hanneke Stapel Bibliotheek Balkbrug<br />

Servicepunt bibliotheek Sibculo Hennie Maathuis Bibliotheek Sibculo<br />

Plaatselijk Belang Sibculo Gert Huisman Bibliotheek Sibculo<br />

CBS De Fontein Lutten Janneke Rouwenhorst Bibliotheek<br />

Prinses Margrietschool Pleunie Blaauw Bibliotheek<br />

Persoonlijke titel Pauline Poels Bibliotheken<br />

Vragen door raadsleden<br />

20.00 Plaatselijk Belang De Krim Eddie Vetker<br />

(voorzitter)<br />

Zwembad en<br />

bibliotheek<br />

Zwem- en poloclub De Lee,<br />

Mieke Van Poll-Lohuis Zwembad<br />

Gramsbergen<br />

(voorzitter)<br />

Plaatselijk Belang buitengebied Henk Waterink<br />

Zwembad<br />

Gramsbergen<br />

Stadsbelang Gramsbergen Ronald Belser Zwembad<br />

Stichting Heuveltjesbosbad Luc Smink (voorzitter) Sluiting buitenbaden<br />

Vragen door raadsleden<br />

20.45 Plaatselijk Belang Balkbrug Henk Hof (voorzitter) div.<br />

Plaatselijk Belang Bergentheim Regina Krijt<br />

Camping Si-Es-An Han Snoek div.<br />

Vragen door raadsleden<br />

21.15 Kunstencentrum Muzerie Marijn Cornelis (directeur)<br />

Stichting Centrummanagement<br />

Stad Hardenberg<br />

Henk Schoemaker<br />

(voorzitter)<br />

De Kern maatschappelijke<br />

dienstverlening<br />

Jan Toonen<br />

(regiomanager)<br />

Maatschappelijk werk<br />

Vragen door raadsleden<br />

21.45 <strong>gemeente</strong>raad Mw. Van den Dolder Afronding en afsluiting


Aan:<br />

CC:<br />

Betreft:<br />

de leden van de <strong>gemeente</strong>raad<br />

Burgemeester en Wethouders<br />

Bezuinigingen bibliotheekwerk<br />

Hardenberg, 31 mei 2013<br />

Geachte leden van de Raad,<br />

Met behulp van extern adviseur dhr. Teeuw heeft het college voorstellen gedaan om noodzakelijke<br />

<strong>bezuinigingen</strong> door te voeren. De voorstellen zijn op 30 mei jl aan u gepresenteerd.<br />

Wij als bibliotheek zijn geschrokken van de taakstelling die aan ons is opgelegd. Nog nauwelijks bekomen en<br />

nog bezig met de invulling van de vorige taakstelling van € 80.000,- ligt er nu een aanvullend pakket van maar<br />

liefst € 120.000,-.<br />

Wij zijn van mening dat de taakstelling haaks staat op het gezamenlijke beleid dat we met de <strong>gemeente</strong><br />

hebben gevoerd om vestigingen onder te brengen in multifunctionele ruimten om op die manier een nog<br />

betere bijdrage te leveren aan leefbaarheid, educatie en leesbevordering.<br />

Het bedrag van de taakstelling is dermate hoog dat de gevolgen voor de spreiding zeer ingrijpend zijn.<br />

Bezuinigings<strong>ronde</strong> 2012-2014:<br />

Het is nog maar anderhalf jaar geleden dat de bibliotheek een forse bezuiniging van € 80.000,- (in<br />

werkelijkheid ruim € 100.000,-) heeft moeten verwerken. Hoewel alle fracties zich toen in de<br />

begrotingsvergadering unaniem lovend hebben uitgelaten over onze proactieve houding en ons voorstel,<br />

heeft dat niet geleid tot aanpassing van de taakstelling. Wél heeft de Raad de wethouder opgedragen een<br />

‘vinger aan de pols’ te houden als het gaat om het in stand houden van vestigingen; een belangrijk signaal<br />

van de raad.<br />

Van de <strong>bezuinigingen</strong> hebben we vervolgens de jaren 2012 en 2013 niet gemakkelijk maar wel succesvol<br />

ingeboekt, dus met instandhouding van de huidige dienstverlening.<br />

In 2014 volgt de laatste bezuinigings<strong>ronde</strong>, te weten € 20.000,-; deze is nog niet ingeboekt. Naast de<br />

lastenverhogingen in het LOC te Hardenberg en de komende extra kosten t.b.v. het nieuwe MFC te<br />

Dedemsvaart heeft dit gevolgen voor de dienstverlening en het in stand houden van vestigingen. Het was<br />

onze bedoeling om de dienstverlening in de kleine kernen deels anders in te vullen en enkele vestigingen te<br />

sluiten; op die manier kunnen wij het resterende bezuinigingsbedrag van € 20.000,- ophoesten en tegemoet<br />

komen aan de hogere kosten die het nieuwe MFC in Dedemsvaart met zich meebrengen.<br />

Parkweg 1-5 • 7772 XP Hardenberg • T 0523-270271 • info@bibliotheekhardenberg.nl • www.bibliotheekhardenberg.nl


Nieuwe <strong>bezuinigingen</strong>:<br />

Nu heeft het college bekend gemaakt nog eens € 120.000,- te willen bezuinigen op het bibliotheekwerk.<br />

Tezamen met het restbedrag van de vorige bezuinigings<strong>ronde</strong> staan we dus plotseling voor een nog uit te<br />

voeren taakstelling van € 140.000,-.<br />

Naar aanleiding van de vorige bezuinigings<strong>ronde</strong> hebben we u als raad meegedeeld dat het moeilijk zou<br />

worden om alle vestigingen open te houden; vandaar onze plannen om de dienstverlening in de kleine<br />

kernen aan te willen passen. Echter met de nieuwe taakstelling erbij zijn we genoodzaakt om, naast alle<br />

kleine kernen, ook één vestiging in de grote kernen te sluiten. Dit is noodzakelijk omdat de voorzieningen in<br />

de kleine kernen low-budget georganiseerd zijn en samen onvoldoende opleveren.<br />

Maatregel en voorstel:<br />

Omdat onze mogelijkheden uiterst beperkt zijn (zie hiervoor ook bijlage 1) zijn de gevolgen ingrijpend.<br />

Aansluitend bij de door het college gehanteerde gelaagdheid resulteert een grove doorrekening in<br />

beëindiging van de dienstverlening in alle kleine kernen, te weten De Krim, Lutten, Kloosterhaar, Sibculo en<br />

Mariënberg.<br />

Voorts zal de dienstverlening in één van de grote kernen (Balkbrug, Bergentheim, Gramsbergen, Slagharen)<br />

worden beëindigd, te weten Balkbrug.<br />

De noodzaak om Balkbrug te sluiten is ingegeven op basis van een mix van objectieve argumenten als<br />

gelaagdheid, grootte, opbrengst en ligging t.o.v naburige bibliotheken. Daarnaast geldt dat voor Hardenberg,<br />

Gramsbergen, Slagharen en Bergentheim recent langdurige huurcontracten zijn afgesloten. Zoals bekend is in<br />

Dedemsvaart ook een nieuw MFC in aanbouw, waarvoor het huurcontract overigens nog niet is getekend in<br />

afwachting van de besluitvorming rond de <strong>bezuinigingen</strong>.<br />

We zijn genoodzaakt om de maatregelen al per 1 januari 2014 te effectueren omdat vanaf dat moment het<br />

restantbedrag van de vorige bezuinigings<strong>ronde</strong> op tafel moet komen, en ook de verhoogde bijdrage aan het<br />

MFC in Dedemsvaart concreet wordt. Bovendien is het niet verstandig om de gebruikers van álle vestigingen<br />

lang in onzekerheid te laten.<br />

Om te voorkómen dat de maatregelen uitgebreid moeten worden naar nóg een tweede grote kern vragen<br />

wij u om in te stemmen met het volgende voorstel:<br />

Enigszins afwijkend van het collegevoorstel stellen wij u voor om onze bijdrage aan de nieuwe taakstelling als<br />

volgt uit te mogen voeren:<br />

2014: 20.000,-<br />

2015: 20.000,-<br />

2016: 20.000,-<br />

2017: 20.000,-<br />

2018: 20.000,-<br />

2019: 20.000,-<br />

Als tegenprestatie willen wij ons inzetten om, met het oog op taalontwikkeling en laaggeletterdheid, in<br />

samenwerking met de basisscholen in de kernen waar de bibliotheek verdwijnt een vorm van Bibliotheek<br />

Op School te realiseren zodat de dienstverlening aan deze jonge doelgroep voortgezet kan worden. Een en<br />

ander is mede afhankelijk van de mogelijkheden om eenmalige investeringen te financieren; daar is nu nog<br />

onvoldoende duidelijkheid over.<br />

Zoals gezegd, instemming met dit voorstel voorkómt dat wij ook een tweede grote kern moeten sluiten….<br />

Parkweg 1-5 • 7772 XP Hardenberg • T 0523-270271 • info@bibliotheekhardenberg.nl • www.bibliotheekhardenberg.nl


Tot slot<br />

Uiteraard zijn wij zeer ongelukkig met bovengenoemde maatregelen, maar wij zien, zonder uw bereidheid<br />

om de taakstelling aan te passen, geen andere oplossingen.<br />

De reden om de bibliotheek zo hard te treffen is ons volstrekt onduidelijk. Mogelijk worden argumenten<br />

gebruikt die niet steekhoudend zijn. Een aantal bekende argumenten worden in bijlage 1 kort aangestipt en<br />

weerlegd.<br />

Vermeldenswaard is tevens dat de Raad vorig jaar nog een Cultuurnota heeft vastgesteld waarin een aantal<br />

belangrijke doelstellingen benoemd zijn die de bibliotheek betreffen; deze komen met de nieuwe taakstelling<br />

hevig onder druk te staan. De uitgangspunten uit deze nota hebben we in bijlage 2 op een rij gezet.<br />

Zoals de taakstelling nu is ingevuld hebben wij geen andere keuze dan rigoureuze sluiting van vestigingen.<br />

Wij hopen dat u, ondanks de moeilijke en zware taak die de voorstellen van het college met zich<br />

meebrengen, het belang van bibliotheekwerk onderschrijft en hopelijk anders beslist en de taakstelling<br />

bijstelt.<br />

We nodigen uw fractie uit om met ons in gesprek te gaan over de mogelijkheden en onmogelijkheden; ik ben<br />

per mail of mobiele telefoon direct bereikbaar voor vragen of voor een afspraak indien u dat wenst.<br />

Met vriendelijke groet,<br />

Eddy Evers • directeur<br />

Parkweg 1-5 • 7772 XP Hardenberg<br />

Tel: 0523 27 02 71 • Mobiel: 06-52366803<br />

eddy.evers@bibliotheekhardenberg.nl<br />

www.bibliotheekhardenberg.nl<br />

Parkweg 1-5 • 7772 XP Hardenberg • T 0523-270271 • info@bibliotheekhardenberg.nl • www.bibliotheekhardenberg.nl


Bijlage 1<br />

Als het gaat over bibliotheken en <strong>bezuinigingen</strong> komen steevast een aantal thema’s aan de orde die ter<br />

discussie worden gesteld. Op voorhand willen we tot slot de belangrijkste thema’s even benoemen en kort<br />

toelichten:<br />

Digitalisering<br />

De digitalisering zet door, maar het tempo verschilt per persoon. Ingeschat wordt dat ook de komende 15<br />

tot 20 jaar de behoefte blijft bestaan aan een fysieke bibliotheek. Nog steeds staat 25 % van de bevolking<br />

ingeschreven als lid; als we de niet-leden ook meetellen komen we op een percentage van 50 %. Het is<br />

voorlopig nog niet óf óf maar én én; de digitale bibliotheek en de fysieke bibliotheek versterken elkaar<br />

juist.<br />

Personeel<br />

In tegenstelling tot veel andere bibliotheekstichtingen maakt de stichting Hardenberg van oudsher gebruik<br />

van veel vrijwilligers; dat maakt de mogelijkheden om te bezuinigen uiterst beperkt. De betaalde formatie is<br />

de afgelopen jaren met een derde afgenomen. In een actuele benchmark met alle andere stichtingen in<br />

Overijssel liggen de personeelskosten in Hardenberg ruim € 6,- per inwoner onder het provinciaal<br />

gemiddelde; de Overijsselse Bibliotheek Dienst concludeert dat onze dienstverlening uitermate efficiënt en<br />

goedkoop georganiseerd is !!<br />

Huisvesting<br />

De <strong>gemeente</strong> Hardenberg heeft een groot verzorgingsgebied. Dat betekent dat er veel kernen zijn.<br />

Net als de <strong>gemeente</strong> spreken wij van centrale, grote en kleine kernen. De bibliotheekstichting heeft 6<br />

bibliotheken (Hardenberg, Dedemsvaart, Balkbrug, Bergentheim, Gramsbergen en Slagharen), 3<br />

servicepunten (Lutten, Kloosterhaar en Sibculo) en 2 bibliobusposten (De Krim en Mariënberg).<br />

Binnen dit kader is het van belang te realiseren dat de bibliotheek juist in samenspraak en afstemming<br />

met de <strong>gemeente</strong> de bibliotheken en servicepunten (m.u.v. Balkbrug) heeft ondergebracht in<br />

multifunctionele ruimten met langjarige huurcontracten waardoor op huisvesting nauwelijks te bezuinigen<br />

valt.<br />

Tarieven<br />

De hoogte van de tarieven is mede gebaseerd op provinciale tarieven; wij hanteren geen uitzonderlijk lage<br />

tarieven. Overigens zijn de bibliotheken in Overijssel al bezig met het uniformeren van tarieven en zullen<br />

deze de komende jaren gelijk getrokken worden en gaan stijgen; maar die meerinkomsten zijn alleen al nodig<br />

om de kostenstijgingen (los van <strong>bezuinigingen</strong>) op te vangen. Ook inhoudelijk is het in niemands belang om<br />

de financiële drempel te verhogen. Mensen moeten juist positief gestimuleerd worden tot lezen;<br />

leesbevordering is ook het belang van de <strong>gemeente</strong> in haar ambitie om ontwikkelkansen te stimuleren en<br />

in haar strijd tegen laaggeletterdheid; laagdrempelige toegang is binnen dat kader juist erg belangrijk.<br />

Aanbod<br />

Het aanbod in de bibliotheken is niet overal hetzelfde. Ook hier passen wij de gelaagdheid toe. In de kleine<br />

kernen is het aanbod specifiek gericht op ouderen en kinderen t/m basisonderwijs. Daarnaast ligt onze<br />

algehele prioriteit bij taalontwikkeling, leesbevordering en laaggeletterdheid; juist in een <strong>gemeente</strong> waar<br />

onderwijsachterstand de nodige aandacht vraagt.<br />

Subsidie<br />

De huidige subsidie is een van de laagste in Overijssel. Uit cijfers blijkt dat de subsidie per inwoner in<br />

Hardenberg € 3,- lager ligt dan het gemiddelde in Overijssel. Dat betekent dat de subsidie € 180.000,- hoger<br />

zou moeten zijn om überhaupt op het Overijssels gemiddelde te komen !! Wederom luidt de conclusie dat<br />

het bibliotheekwerk in Hardenberg uiterst efficiënt en goedkoop georganiseerd is. Echter, in<br />

voetbaltermen gesproken zit de bibliotheek qua subsidie al in de degradatiezone….<br />

Parkweg 1-5 • 7772 XP Hardenberg • T 0523-270271 • info@bibliotheekhardenberg.nl • www.bibliotheekhardenberg.nl


Bijlage 2<br />

Doelstellingen verwoord in de visienota ‘Cultuur # Hardenberg 2012-2015’<br />

- Het aanbieden van specifieke informatie m.b.t. eigen cultureel erfgoed en lokale en regionale<br />

historische thema’s.<br />

- De bibliotheekfunctie dicht bij de inwoners blijven aanbieden.<br />

- Het ontwikkelen en aanbieden van structurele taal- en leesstimuleringsprojecten voor het PO en<br />

VO waa<strong>ronde</strong>r het starten van de pilot Biebsearch en een van de brede<br />

schoolontwikkelingsgebieden en het VO.<br />

- De functie van kennis- en informatiecentrum voor het PO en VO wordt uitgebreid.<br />

- Verhogen van burgerparticipatie door het ontwikkelen van maatschappelijke en culturele<br />

activiteiten voor diverse doelgroepen waa<strong>ronde</strong>r de kwetsbare groepen.<br />

- Intensivering van de samenwerking met andere culturele en recreatieve/toeristische partijen.<br />

- In het LOC en de MFC’s fungeert de bibliotheek als ontmoetingsruimte.<br />

- De bibliotheek Hardenberg fungeert als informatiecentrum voor Recreatie & Toerisme.<br />

Parkweg 1-5 • 7772 XP Hardenberg • T 0523-270271 • info@bibliotheekhardenberg.nl • www.bibliotheekhardenberg.nl


Mevrouw de voorzitter, leden van de Raad, dames en heren,<br />

Ik ben Willem Komduur, voorzitter van de Anbo afd. Avereest en<br />

ik spreek namens de Ouderenbonden in de voormalige Gemeente<br />

Avereest.<br />

Toen ik in de Dedemsvaartse Courant het artikel las over het voornemen<br />

van het College om de bibliotheek in Balkbrug te sluiten,<br />

gingen mijn gedachten automatisch een aantal jaren terug, toen<br />

ik een toen pas uitgekomen boek van Geert Mak las, getiteld:<br />

"Toen God verdween uit Jorwerd"<br />

Ik zie duidelijke parallellen tussen de twee dorpen. Lag in Jorwerd<br />

de oorzaak bij de oprukkende stad en aan het ontbreken van groei<br />

van de bevolking, in Balkbrug ligt het naar men zegt aan de economische<br />

crisis. Maar de concensus tussen beide dorpen ligt in de<br />

afname van de leefbaarheid.<br />

Want in korte tijd is dit nu al de vierde sluiting. Waren het eerst<br />

Veldzicht, de Rabobank en de drogisterij, die voor opschudding in<br />

het dorp zorgden, thans is het de bibliotheek, die aangeeft haar<br />

deuren te moeten sluiten, omdat de Gemeente haar financiële<br />

ondersteuning zal intrekken. De berichten omtrent het zwembad<br />

heb ik vooralsnog maar buiten beschouwing gelaten.<br />

Als nu ook nog de Gemeente zich terugtrekt van haar verantwoordelijkheid<br />

inzake voorzieningen zal dit naar mijn mening<br />

de aanzet geven tot een neerwaart-se spiraal in de kwaliteit van<br />

de leefbaarheid in Balkbrug.<br />

Er zal van buitenaf geen enkele behoefte meer zijn te investeren<br />

in een dorp waar dragende bedrijven en <strong>gemeente</strong>lijke voorzieningen<br />

tot sluiting overgaan. Inwoners van Balkbrug zien dit met lede<br />

ogen aan en vooral de jongeren, de leeftijfscategorie waar het dorp<br />

het van moet hebben, gaan het dorp verlaten. En reken er maar op,<br />

dat ze ook niet terugkomen.<br />

Wat over zal blijven is de oudere leeftijdsgroep en voor je het weet<br />

leef je in een totaal vergrijsd dorp.<br />

Voor die leeftijdsgroep wil ik me sterk maken door u te vragen in uw<br />

besluitvorming over de voorgenomen sluiting van de bibliotheek<br />

rekening te houden met hun toekomst.<br />

Het is een doelgroep die het nu ook al niet gemakkelijk heeft. Veel<br />

van de <strong>bezuinigingen</strong> gaan over de rug van de ouderen. Daling van<br />

de pensioenen, nadelige gevolgen van de wijziging in de Loonhef-


fingsregeling, een hoger eigen risico in de Zorgverzekering en een<br />

verslechterende mogelijk een beroep te doen op Zorg via de AWBZ.<br />

En als dan ook nog de lokale overheid en instellingen en bedrijven,<br />

die toch een groot aandeel hebben in het sociaal/maatschappelijke<br />

leven in Balkbrug, zich uit het dorp terugtrekken dan wordt de toekomst<br />

speciaal voor de oudere inwoners wel heel erg somber.<br />

Met de sluiting van de bibliotheek in Balkbrug zijn ouderen straks<br />

voor de uitleen aangewezen op Dedemsvaart.<br />

Bij een afnemende mobiliteit ga je niet even een boek halen in<br />

Dedemsvaart. Je bent niet on-afhankelijk, ondanks dat van overheidswege<br />

wordt gepleit voor een zo lang mogelijke onafhankelijkheid.<br />

Dit strookt niet met elkaar en zie ik zelfs als een tegenstrijdigheid.<br />

Terugvallen op mantelzorg via familie, vrienden of kinderen is gemakkelijker<br />

gezegd dan gedaan. Veelal werken die nog of wonen<br />

niet in de buurt. Kortom, vanuit die hoek mag je ook niet alles verwachten.<br />

Dit dames en heren, zijn niet zomaar loze kreten, maar de praktijk<br />

leert, dat ouderen voor dit soort problemen komen te staan als ze<br />

niet meer terug kunnen vallen op voorzieningen in eigen dorp.<br />

Ik wil het College, maar ook de leden van de Raad met klem verzoeken<br />

hun standpunt te her-overwegen. Maak van "Partij-politiek"<br />

nu eens "humane politiek". Denk daarbij aan bewonersgroepen,<br />

zoals de ouderen en biedt hen de mogelijkheden te blijven functioneren<br />

in een lokale samenleving. Want dan kunnen ze na een<br />

lange werkzame periode, ook onbezorgd leven en genieten van het<br />

ouder worden.<br />

Onder "humane politiek" versta ik ook het bijstellen van het ambitie-niveau<br />

van de Gemeente en de volgens uw begroting toegeschreven<br />

middelen te herschikken en toe te schrijven naar de kernen,<br />

zodat daar zo lang mogelijk het voorzieningenniveau in tact<br />

blijft.<br />

Voorzitter, ik wil afsluiten met het College en de Raad een idee<br />

aan de hand te doen.<br />

Met het onheil, dat nu over Balkbrug komt, zal het voor de Gemeente<br />

moeilijk worden om de beschikbare g<strong>ronde</strong>n op het bedrijventerrein<br />

Katingerveld aan de man te brengen. Mijn voorstel aan u<br />

is, gebruik deze g<strong>ronde</strong>n vooralsnog voor agrarische doeleinden


en spendeer de opbrengst aan de instandhouding van de bibliotheek<br />

in Balkbrug.<br />

De ouderen in Balkbrug zullen u er zeer dankbaar voor zijn.


Hanneke Stapel.<br />

Intern begeleider van obs Oud Avereest.<br />

Reactie op eventueel sluiten van de bibliotheek in Balkbrug.<br />

Eerste reactie is dit kan niet waar zijn.<br />

De school in Oud Avereest maakt regelmatig gebruik van de bibliotheek.<br />

Er worden extra boeken geleend bij het behandelen van thema’s<br />

Wanneer er een schrijver op school komt worden er vooraf naast de boeken die we toegestuurd<br />

krijgen, boeken van deze schrijver uit andere bibliotheken verzameld en aan ons uitgeleend.<br />

Met als resultaat dat alle schrijvers altijd enthousiast zijn over de grote hoeveelheid kennis bij de<br />

leerlingen van hun boeken.<br />

Klassenbezoeken aan de bibliotheek om de kinderen wegwijs te maken en te stimuleren naar de<br />

bibliotheek te gaan om boeken te lenen en deze vervolgens te lezen.<br />

De leerkrachten van de onder- en middenbouw adviseren ouders van leerlingen die minder taalvaardig<br />

zijn of problemen hebben met het leren lezen naar de bibliotheek te gaan om boeken te lenen en die<br />

dan voor te lezen of te laten lezen door de leerlingen. De school bezit niet zoveel boeken om die aan<br />

de ouders uit te lenen.<br />

Verder adviseren we alle ouders naar de bibliotheek te gaan om hun kinderen in aanraking te laten<br />

komen met zoveel mogelijk boeken.<br />

In het algemeen is het zo dat voorlezen en lezen van boeken de bouwstenen van de ontwikkeling van kinderen<br />

zijn. In voorjaar 2013 promoveerde Barbara Menting met een onderzoek waaruit blijkt dat de taalvaardigheid<br />

een goede voorspeller is van gedragsproblemen bij kinderen. Hoe taalvaardiger een kind is hoe beter het kind<br />

in staat is problemen op te lossen zonder geweld te gebruiken.<br />

Aan de ene kant stimuleert de overheid het lezen en schrijven en aan de andere kant worden de middelen die<br />

meehelpen dit te ontwikkelen afgebroken, door bibliotheken te sluiten.<br />

16 December 2012 is er een leescoalitie opgericht. De start werd met een pleidooi voor het lezen en schrijven<br />

aangekondigd door Prinses Laurentien van Oranje. Een samenwerking van Stichting Lezen, CPNB (Collectieve<br />

Propaganda van het Nederlandse Boek), Sector Instituut openbare bibliotheken en de Stichting lezen en<br />

schrijven. Het doel is zoveel mogelijk mensen aan te zetten tot lezen en schrijven. Dit jaar is uitgeroepen tot<br />

het jaar van het voorlezen. Lezen is niet alleen fijn het is ook een sociaal economische investering. Uit<br />

onderzoek is gebleken dat kinderen die in een boekrijke omgeving opgroeien later betere kansen hebben in het<br />

onderwijs en in hun loopbaan.<br />

Door de bibliotheek weg te halen uit Balkbrug wordt aan een groot aantal kinderen de mogelijkheid om<br />

taalvaardiger te worden en daarmee een betere ontwikkeling te hebben ontnomen.<br />

Kinderen waarvan de ouders zich bewust zijn van de positieve effecten van het voorlezen en lezen van boeken<br />

zullen waarschijnlijk wel naar Dedemsvaart gaan. Maar juist voor de zwakkere kinderen die het nodig hebben<br />

wordt er nu een drempel opgeworpen. Voor de leerkrachten wordt het ook lastiger om ouders naar de<br />

bibliotheek te verwijzen. Waar leerkrachten hun uiterste best doen het lezen van boeken te promoten wordt het<br />

door anderen weer afgebroken.<br />

Mijn vraag is:<br />

Wilt u eens bekijken of er geen andere kostenbesparingen mogelijk zijn op de bibliotheek zodat er geen sluiting<br />

plaats hoeft te vinden.<br />

Wanneer de kosten van een locatie een probleem zijn. Kan er misschien eens worden gekeken naar een andere<br />

locatie, bijvoorbeeld binnen het bejaardenhuis of een leeg klaslokaal.


Sponsering van bedrijven, banken.<br />

Kortom bezint eer gij begint aan de sluiting.<br />

Ik acht de mensen die in deze moeilijk tijd beslissingen moeten nemen wel in staat niet ad hoc te besluiten tot<br />

<strong>bezuinigingen</strong> maar te bezuinigen met een gezonde visie naar de toekomst van onze kinderen.


Bibliotheek Sibculo:<br />

In het kader van de <strong>bezuinigingen</strong> dreigt er sluiting van de bibliotheek in Sibculo<br />

Sibculo is een jong dorp met veel jonge kinderen die graag naar de bibliotheek komen. Ook<br />

ouderen bezoeken de bibliotheek, vooral ook voor de sociale contacten. Een bibliotheek<br />

moet voor jonge kinderen en ouderen toegankelijk blijven.<br />

De huisvesting van de bibliotheek in Sibculo is in de dorpskern in het multifunctioneel<br />

Centrum De Horst, die financieel goed gezond is, en een sociale functie heeft en dit moet zo<br />

blijven. Voor velen is deze locatie van de bibliotheek laagdrempelig. Dus als de bibliotheek<br />

in Sibculo sluit zullen de cliënten naar Bergentheim en/of Hardenberg moeten. De<br />

bibliotheek elders in het dorp onderbrengen zoals b.v. de school is ook geen optie.<br />

De bibliotheek in de school als alternatief zoals voorgesteld door de <strong>gemeente</strong> is niet<br />

haalbaar. De school heeft niet de extra ruimte hiervoor en er komen dan alleen maar<br />

boeken die gericht zijn op leerprojecten. Kinderen moet zelf kiezen wat ze willen lezen en<br />

lekker in onze nieuwe opgepimpte bieb kunnen snuffelen.<br />

Sibculo ligt in een taalachterstand gebied dus is een bibliotheek, vooral voor kinderen<br />

uitermate belangrijk<br />

Kostenplaatje:<br />

Bij sluiting zal een kostenplaatje van 12.000 euro bespaart worden. Wij vragen ons af of deze<br />

geraamde kosten overeen komen met de werkelijkheid. Door zelfredzaamheid en inzet van<br />

alleen vrijwilligers, zonder enige vergoeding, en gebruik te maken van het M.F.C. met een<br />

huur van 200,00 per maand wordt deze bibliotheek draaiende gehouden.<br />

Tot slot geachte raadsleden,<br />

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, ONZE BIEB MOET OPEN BLIJVEN<br />

Stel u <strong>bezuinigingen</strong> bij door te besparen op NIEUWE SPORTACCOMODATIES,PARKEN, EN<br />

GEMEENTELIJKE INSTANTIES. EN ONTZIE EENS DE KLEINE DORPEN.<br />

Wij willen u er nog op attent maken dat veel leden aangeven hun lidmaatschap op te zeggen<br />

bij sluiting van de bibliotheek.<br />

Hartelijk dank voor uw aandacht.


Plaatselijk Belang Sibculo<br />

<strong>Oriënterende</strong> <strong>ronde</strong> <strong>gemeente</strong>raad bezuinigingvoorstellen 2014-2017. 12 juni 2013<br />

Betreft: Bezuinigingen Bibliotheek<br />

Hierbij wil ik namens PB Sibculo ageren tegen het bezuinigvoorstel 2014-2017 die voor de<br />

bibliotheek aan de raad is voorgelegd. Als de voorgenomen bezuiniging doorgaan is het mogelijk dat<br />

het bibliotheekservicepunt in ons dorp moet sluiten.<br />

De sluiting van het servicepunt moet een besparing opleveren van €12000,- . Dat staat niet in relatie<br />

staat met de werkelijke kosten. Door zelfredzaamheid, de inzet van alleen maar vrijwilligers wordt al<br />

sinds de sluiting van de bibliotheek in 2005 het bibliotheekservicepunt succesvol draaiende<br />

gehouden.<br />

Een kleine kern als Sibculo moet met zelfredzaamheid haar leefbaarheid op peil houden. Dit is door<br />

de <strong>gemeente</strong> zo geformuleerd in de Toekomstvisie.<br />

De voorzieningen in ons dorp worden al sinds jaar en dag door de inwoners met zeer beperkte<br />

middelen en veel creativiteit in stand gehouden. De voorgenomen <strong>bezuinigingen</strong> zal leiden tot<br />

verdere afbraak van ons voorzieningsniveau.<br />

De sluiting van het bibliotheekservicepunt moet geen uitgangspunt zijn bij het opleggen van de<br />

bezuiniging. Vooral niet in een gebied met een laaggeletterdheid. Het is belangrijk kinderen op jonge<br />

leeftijd kennis te laten maken met lezen. Op dit moment maken De kinderopvang Sibculo en de<br />

Peuterspeelzaal Dolfijn gebruik van de middelen van het bibliotheekservicepunt.<br />

Als door de <strong>bezuinigingen</strong> het bibliotheekservicepunt moet gaan sluiten, zal dit leiden tot een verdere<br />

achteruitgang in de taalontwikkeling in ons dorp. Er moet dan juist geïnvesteerd worden om de<br />

taalontwikkeling op peil te houden.<br />

Om onderdelen van de bibliotheek onder te brengen in de basisschool CNBS Windesheim is een<br />

verbouwing of nieuwbouw noodzakelijk.<br />

Door de sluiting van het servicepunt verliest het multifunctioneel centrum ‘De Horst’ een vaste<br />

huurder. Hierdoor verliest het multifunctioneel centrum ‘De Horst’ inkomsten en wordt de druk op de<br />

kleine gemeenschap van Sibculo nog groter, om de voorzieningen in stand te houden. Uiteindelijk is<br />

juist dan ondersteuning van de <strong>gemeente</strong> noodzakelijk.<br />

Kortom; als de voorgenomen <strong>bezuinigingen</strong> op de bibliotheek leidt tot sluiting van het<br />

bibliotheekservicepunt in Sibculo, zijn de indirecte kosten voor de gemeenschap veel groter dan de<br />

€12000,- die het op moet leveren.<br />

Het bibliotheekservicepunt heeft een belangrijke functie in ons dorp. PB Sibculo vindt het belangrijk<br />

dat de voorzieningen in het dorp op peil blijven en maakt zich grote zorgen als deze voorziening zou<br />

verdwijnen.<br />

Het zou daarom jammer zijn dat door de voorgestelde bezuiniging van €120.000,00, de bibliotheek<br />

Hardenberg zou besluiten om het servicepunt te moeten sluiten. Ik vraag u daarom met klem niet in<br />

te stemmen met de voorgestelde bezuiniging op de bibliotheek.<br />

Namens PB Sibculo,<br />

Gert Huisman<br />

e-mail: gertenchantal@ziggo.nl Tel: 0523-242804 / 06-51880566


Geacht college en raadsleden van de <strong>gemeente</strong> Hardenberg.<br />

Wij staan hier als Plaatselijk Belang De Krim namens de inwoners van De Krim en ook die<br />

van Slagharen. Wij weten ons vandaag gesteund door Plaatselijk Belang Slagharen.<br />

Sinds 1930 heeft De Krim een zwembad. Alleen tijdens de oorlogsjaren is het zwembad<br />

tijdelijk gesloten en later is het zwembad verplaatst naar de huidige locatie.<br />

Een zwembad wat de <strong>gemeente</strong> Gramsbergen en later de <strong>gemeente</strong> Hardenberg relatief<br />

weinig geld heeft gekost vooral door de goede relatie tussen De Krim en Avebe.<br />

De overdracht van particulier initiatief naar de <strong>gemeente</strong> is destijds voor een symbolisch<br />

bedrag geweest. Wel wrang dat de <strong>gemeente</strong> de bewuste overdracht van destijds nu terug<br />

wil draaien.<br />

Het zwembad is de trots van het dorp die ook de omgeving bedient van het nodige<br />

zwemplezier. Een voorziening ook die De Krim uniek maakt en wezenlijk bijdraagt aan de<br />

leefbaarheid. Niet alleen voor het zwemplezier maar ook als een ontmoetingsplaats voor<br />

jong en oud. Een voorziening ook welke de nodige aandacht voor veiligheid vergt. Zowel op<br />

toezichtgebied in verband met de zwemwaterdieptes maar ook voor de kwaliteit van het<br />

zwemwater en voor legionella. Aandacht die tot professionals behoort en waarvoor je als<br />

particulier niet verantwoordelijk kunt zijn.<br />

Mede door het kanaal is De Krim een dorp waar natuurlijk water makkelijk bereikbaar is voor<br />

de kinderen en daarmee ook risico’s met zich meebrengt. Sowieso is het belangrijk dat ieder<br />

kind leert zwemmen, maar in een waterrijke omgeving is dit noodzakelijk. Voor veel ouders is<br />

het in deze tijden moeilijk financieel de eindjes aan elkaar te knopen. Daarom is het goed dat<br />

er in het dorp een zwembad is waar kinderen tegen betrekkelijk lage kosten kunnen leren<br />

zwemmen. Daarnaast is het voor de kinderen een goede manier van vrijetijdsbesteding. In<br />

een klein dorp als De Krim zijn weinig faciliteiten voor de jeugd. Wanneer het zwembad<br />

verdwijnt is dat voor veel kinderen een gemis.<br />

Gemeentelijk gezien worden de scholen gestimuleerd om ouders en kinderen te motiveren<br />

meer te bewegen en gezonder te leven. De Krimse onderwijsinstellingen leveren daar een<br />

bijdrage in door goed gymonderwijs en zwemonderwijs zonder vervoerskosten te bieden. De<br />

actie om aan de ene kant sport te stimuleren en aan de andere kant de faciliteiten weg te<br />

halen lijkt tegenstrijdig.<br />

Door het opheffen van het schoolzwemmen lopen kinderen van minder draagkrachtigen nu<br />

en in de toekomst, meer dan andere kinderen, de kans letterlijk en figuurlijk te "verdrinken".<br />

Voorkom verdrinken via het schoolzwemonderwijs!<br />

Het college heeft niet de moed om te zeggen de baden te willen sluiten maar wil ze<br />

overdragen aan het particulier initiatief.<br />

Dit betekent dat we mede door alle andere <strong>bezuinigingen</strong> nog meer tijd moeten vrij maken<br />

voor onderhoud bij de sportverenigingen, het draaiende houden van het dorpshuis, het in<br />

stand houden van het zwembad, proberen de bibliotheekfunctie in het leven te houden en als<br />

mantelzorger er voor zorgen dat oud worden in kleine kernen ook mogelijk is. Dit zal<br />

betekenen dat er nog meer scheefgroei komt tussen de kleine- en de grote kernen met de<br />

benodigde inspanningen om je kern leefbaar te houden.<br />

Er wordt steeds meer gestimuleerd om zo lang mogelijk in je eigen omgeving te blijven<br />

wonen, ook als je verzorgt moet worden. We moeten ons dan wel afvragen waar je dan<br />

langer blijft wonen? In een kern zonder faciliteiten??


Plaatselijk Belang De Krim heeft al eerder aangeven dat we binnen deze <strong>gemeente</strong> er<br />

gezamenlijk aan moeten wennen dat niet alles overal kan. Dit betekent ook dat we de ‘lasten’<br />

moeten delen. Dus ook accepteren dat je het één in eigen kern haalt en het ander in en<br />

andere kern. Dit geldt voor de inwoners van De Krim maar ook die van bijvoorbeeld<br />

Gramsbergen, Slagharen, Hardenberg, Kloosterhaar, Balbrug of Dedemsvaart.<br />

Vanuit De Krim moet er veel in een andere kern gehaald worden. Daar hoort het zwemmen<br />

niet bij dat doen we gewoon in De Krim!<br />

De door het college opgegeven reden dat het openhouden van buitenbaden met<br />

gemeenschapsgeld niet meer kan in deze tijd is een drogreden of moet ook opgevoerd<br />

worden voor andere instellingen die zichzelf ook niet kunnen bedruipen. Sociale<br />

voorzieningen hoeven en kunnen niet winstgevend zijn. Het is een taak van de <strong>gemeente</strong><br />

om hierin te voorzien en soms is het juist een taak voor de <strong>gemeente</strong> om hierin bij te<br />

springen.<br />

Het grote aantal commerciële(camping) zwembaden is niet gesitueerd in De Krim. De reis<br />

hier naar toe zou een extra belasting betekenen voor onze inwoners. De lasten worden dan<br />

weer niet evenredig verdeeld.<br />

Wel vinden wij het een goed plan van het college om gebruik te maken van deze<br />

commerciële baden. Zelfs voor zwemles kun je hier terecht. Ook zullen wij de<br />

zwembadondernemers een groot plezier doen door hun baden vaker te bezoeken. De<br />

educatieve of therapeutische functie willen ze er ongetwijfeld bij overnemen. Een goed<br />

argument om direct te stoppen met de plannen van een nieuw overdekt zwembad in<br />

Hardenberg. Na het de bouw van het <strong>gemeente</strong>huis en andere prestige objecten die prachtig<br />

zijn voor het ego van de <strong>gemeente</strong> maar duidelijk soberder uitgevoerd konden moeten we nu<br />

stoppen met dergelijke verkwistingen.<br />

Het grote potentieel van klanten voor de zwembaden vanuit de grote kernen Hardenberg en<br />

Dedemsvaart is van harte welkom in de buitenbaden in De Krim, Gramsbergen en Balkbrug.<br />

De reistijd van Hardenberg of Dedemsvaart naar De Krim is immers hetzelfde als andersom.<br />

Inwoners van De Krim voelen zich verantwoordelijk voor de leefbaarheid en doen veel<br />

vrijwilligerswerk. Het moet echter wel behapbaar blijven en de verantwoordelijk moet daar<br />

waar die hoort en dat is bij professionals.<br />

Tijdens de bijeenkomsten waarbij wij als Plaatselijk Belang mochten meepraten over de<br />

<strong>bezuinigingen</strong> werd ons duidelijk gemaakt dat de samenstelling van de begroting onze keuze<br />

was. Laat het dan ook onze keuze zijn en houdt de buitenbaden binnen de begroting van de<br />

<strong>gemeente</strong>.<br />

De <strong>bezuinigingen</strong> welke behaald worden met het overdragen van de zwembaden aan<br />

particulier initiatief is nog geen 4 % van het totale bezuinigingsbedrag en minder dan 0,3%<br />

van de totale begroting . Om hiervoor risico’s voor de veiligheid van kinderen te gaan nemen<br />

en de leefbaarheid aan te tasten lijkt ons een onredelijk offer.


Binnen de huidige opzet van het zwembad zijn ook <strong>bezuinigingen</strong> mogelijk. Deze zijn niet<br />

onderzocht. Wij stellen voor om daar eerst mee te beginnen. Zet de kosten naast de baten<br />

en ga niet overijld te werk. Voer een gedegen onderzoek uit! Wij willen graag meedenken en<br />

helpen. Ook willen wij aanbieden om gezamenlijk te kijken wat er kan door vrijwilligers en<br />

wat bij de <strong>gemeente</strong> moet blijven.<br />

Mogelijkheden die wij nu al zien zijn:<br />

• inzet van minder personeel dan de huidige opzet, dit is wettelijk mogelijk.<br />

• Inzet van stagiaires en vrijwilligers.<br />

• uitbreiding van het inkomstengedeelte door bv meer lessen.<br />

We kunnen ook kijken naar de doelstellingen van de <strong>gemeente</strong> tav voorzieningen en daar<br />

een aanpak voor bedenken die beter aansluit bij die doelstelling. Kortom de mogelijkheden<br />

zijn legio. Sluiten kan altijd nog. Het is tijd dat de burger zelf inspraak krijgt in wat ons<br />

aangaat ipv al het onderzoek door een extern bureau te laten doen. Zo blijft het geld binnen<br />

de <strong>gemeente</strong> en kan aangewend worden om de voorzieningen in stand te houden.<br />

Geacht college en <strong>gemeente</strong>raad. Graag willen wij van u horen dat het ook uw uitgangspunt<br />

is dat de buitenbaden open blijven.<br />

Tot slot ook nog even aandacht voor de bibliotheek. Samen met BeterWonen Vechtdal en de<br />

Bibliotheek hebben we plannen ontwikkeld om in plaats van de bibliobus, in de buurtkamer<br />

een bibliofunctie te creëren. Dit zodat beide functies elkaar kunnen versterken en ook hier<br />

oud en jong elkaar kunnen ontmoeten. Met duidelijk minder budget dan nu is dit te<br />

realiseren. De <strong>bezuinigingen</strong> lijken deze plannen te dwarsbomen omdat ook de bibliotheek<br />

nu al aangeeft te kiezen voor de grote kernen. Graag zouden wij steun ontvangen van het<br />

college en de politiek om deze gezamenlijk ontwikkelde plannen toch vorm te kunnen gaan<br />

geven.<br />

Wij verwachten dat u onze boodschap begrijpt en de plannen aanpast. Zoals gezegd zijn wij<br />

te allen tijde bereid om met u mee te denken.<br />

Namens de inwoners van De Krim.<br />

Plaatselijk Belang De Krim


Geachte leden van de <strong>gemeente</strong>raad,<br />

We begrijpen dat deze raad keuzes moet maken, maar u hoeft 'maar' tien miljoen te bezuinigen. Het<br />

college stelt u bijna dertien miljoen aan <strong>bezuinigingen</strong> voor en geeft u in tabel 5 nog bijna twee<br />

miljoen aan heilige huisjes waar u als raad vooral af moet blijven. In mijn optiek hebt u 5 miljoen aan<br />

keuzeruimte. Drie en een halve ton besteedt u aan buitenbaden, dat is nog geen zeven procent van<br />

uw keuzeruimte.<br />

De exploitatie van de buitenbaden moeten daar buiten blijven en ik vertel u graag waarom.<br />

Vrijwilligers<br />

Door velen is gewezen naar het zwembad in Kloosterhaar. Een zwembad dat open wordt gehouden<br />

door vrijwilligers en dat met een muziekfestival zijn financiën op orde houdt. Een prachtig staaltje<br />

gemeenschapszin. Ik weet zeker dat we dat in Gramsbergen ook zouden durven en als we het zouden<br />

mogen, zouden we het kunnen. Maar we mogen het niet. Wanneer we kijken naar het 'Besluit<br />

hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgeledenheden' zien we dat Kloosterhaar met een<br />

maximale diepte van 1.10 meter geen toezicht hoeft te houden. Die vrijwilligers mogen er zijn, maar<br />

het hoeft niet. Het zwembad in Gramsbergen is op zijn diepst 3.80 meter. Met alleen vrijwilligers<br />

gaat het bad direct na de eerste inspectie dicht.<br />

We durven niet<br />

Zouden vrijwilligers dan de professionals kunnen aanvullen om de personeelskosten betaalbaar te<br />

houden? Grasmaaien? Gaan we regelen. Schoonmaak? Geen punt. Kassa bedienen? Natuurlijk.<br />

Onderhoud? Klein onderhoud moet te doen zijn. Weet wel dat voor een verwarmd bad een speciale<br />

opleiding 'zwembadmachinist' bestaat om te leren hoe dat moet.<br />

Er kunnen dus best wat kosten bespaard worden. Maar niet op toezichthoudend personeel.<br />

Vrijwilligers kunnen life guards niet vervangen. Afgelopen dinsdag stuurden we u een uitnodiging om<br />

komende vrijdag te komen reddingszwemmen. Ik hoop van harte dat u deze uitnodiging aanneemt.<br />

Als voorzitter van deze zwemclub, waar ik al bijna 25 jaar lid van ben, durf ik het namelijk niet aan. Ik<br />

durf dat toezicht niet te houden.<br />

Daarnaast zijn wij als club van mening dat het exploiteren van het zwembad door de <strong>gemeente</strong><br />

perfect past in de uitgangspunten van het college.<br />

De jeugd heeft de toekomst<br />

Prachtige woorden van het college: “De jeugd voorbereiden om vanuit eigen keuzes en<br />

zelfredzaamheid invulling te kunnen geven aan hun leven.” Als kleuter ga je op je fietsje naar school<br />

met mama of papa, en naar zwemles. Als je wat ouder bent mag je al zelf naar school fietsen. En de<br />

eerste stap daarna is zelf naar het zwembad. Toch stoer, als je als zevenjarige met je zwemdiploma<br />

helemaal alleen naar het zwembad mag. Dat is zelfredzaam, dat is zelfstandig.<br />

Sport<strong>gemeente</strong><br />

Sportstad Hardenberg? Als ik kijk naar het keuzemenu dat het college u voorschotelt kan ik me niet<br />

voorstellen dat u liever 50.000 euro in een bioscoop steekt, waar uw jeugd voor veel geld een paar<br />

uur op zijn kont zit en zoete vette snacks naar binnen werkt, dan dat u uw jeugd in de kleine kernen<br />

de mogelijkheid geeft om voor een abonnement van 40 euro, vier maanden lang, elke middag en<br />

avond te gaan bewegen.<br />

De exploitatie van het theater kost net zo veel als de exploitatie van het zwembad in Gramsbergen.<br />

Als ik het programma van De Voorveghter bekijk zijn er vanaf vandaag tot het eind van het jaar 85


voorstellingen. Als deze voorstellingen 4 uur per stuk duren, dan zijn dan 340 uren, en dat is dan 48<br />

uur per maand. Het zwembad in Gramsbergen is 50 uur per week open en dan reken ik de<br />

zwemlessen mee. Grof geschat is de Voorveghter 576 uur per jaar open, het zwembad in<br />

Gramsbergen 800 uren. Dan hebt u als Raad dus met het zwembad meer uren voor uw geld. Meer<br />

diversiteit en veel meer beweging voor uw bevolking.<br />

De keuze is aan u. 150.000 voor bioscoop en theater of voor zwembaden. Zoals ik al zei, het is niet zo<br />

dat er helemaal niet gesneden kan worden in de kosten van het zwembad.<br />

Iedereen kan meedoen<br />

U komt natuurlijk allemaal komende vrijdag om kwart over acht 's avonds. Maar eigenlijk zou u op<br />

een werkdag ook nog eens om half negen langs moeten komen: dan zwemmen de oudere dames. De<br />

oudsten zijn diep in de tachtig. Elke ochtend, weer of geen weer, zwemmen zij hun baantjes. Vier<br />

maanden per jaar bewegen zij elke dag en zij spreken elkaar. Dat is sociaal, en dat is belangrijk, zoals<br />

het college schrijft. Het werkt ook preventief. Natuurlijk is niet met cijfers aan te tonen hoeveel<br />

gezondheidswinst deze dames hebben bij hun dagelijkse baantjes. Maar ze zijn er wel, elke dag.<br />

Samenvattend:<br />

1. Het kostenplaatje tussen Kloosterhaar en Gramsbergen is niet te vergelijken.<br />

2. Vrijwilligers mogen het zwembad in Gramsbergen niet draaien.<br />

3. Het bestuur van de zwemclub durft het zwembad niet te draaien.<br />

4. Heel veel kinderen kunnen vier maanden lang elke dag bewegen.<br />

5. Ouderen blijven sociaal en vitaal.<br />

Ik zei al: veertig euro voor een abonnement. Voor veertig euro kan iedereen vier maanden meedoen.<br />

Iedereen gaat naar het zwembad. Want het is leuk in het zwembad. Als er geen geld is om op<br />

vakantie te gaan, als er geen geld is voor uitjes met het gezin, dan is er in de vakantie altijd wel een<br />

vriendje of vriendinnetje ook in het zwembad. Samen is niet alleen. Niet elke dag een kaartje kopen,<br />

waar door je alleen af en toe kunt zwemmen. Waardoor je smoesjes moet verzinnen waarom je niet<br />

mee kan. Nee. Elke dag, net als iedereen. Niet op de rand van de samenleving, maar midden in het<br />

zwemwater.<br />

Daar moet u als raad uw verantwoordelijkheid voor nemen, daar moet u als raad de veiligheid<br />

garanderen.<br />

Mieke Van Poll-Lohuis<br />

Voorzitter zwemclub De Lee


Inspreker: H.L.(Luc). Smink<br />

Voorzitter van de Stichting het Heuveltjesbosbad te Balkbrug.<br />

Geachte leden van de <strong>gemeente</strong>raad,<br />

Als voorzitter van de stichting het Heuveltjesbosbad ben ik allereerst erg geschrokken van het<br />

voornemen van het college om de exploitatiesubsidie aan het Heuveltjesbosbad te Balkbrug stop te<br />

zetten. Temeer daar ons bad door de <strong>gemeente</strong> Hardenberg als voorbeeld wordt genoemd hoe een<br />

zwembad als stichting heel veel kan bereiken met een betrekkelijk geringe inspanning van de<br />

<strong>gemeente</strong>. Als <strong>gemeente</strong> heeft zij eigenlijk niets te doen met de beslommeringen van het bad.<br />

Begroting, jaarrekening, personeel aangelegenheden, boekhouding en accountantsverklaring worden<br />

tijdig aangeleverd en de <strong>gemeente</strong> heeft eigenlijk zelf geen werk met het Heuveltjesbosbad.<br />

Stopzetten van de exploitatiesubsidie betekent sluiting van het bad in zijn huidige vorm.<br />

Stichtingsvorm<br />

Enige tijd geleden is er door de <strong>gemeente</strong> op verzoek van de raad een onderzoek ingesteld om te<br />

kijken of de <strong>gemeente</strong>lijke baden van Hardenberg op dezelfde manier zouden kunnen werken als het<br />

Heuveltjesbosbad. Dat was niet mogelijk en de slotsom was ook dat het Heuveltjesbosbad relatief<br />

het minste geld kostte voor de <strong>gemeente</strong>!!<br />

Verder wil ik opmerken dat de wethouder Ko Schele van Ommen een poosje geleden een onderzoek<br />

heeft laten doen naar het privatiseren van een openluchtbad door de <strong>gemeente</strong>. De conclusie was<br />

dat privatisering niet haalbaar was.<br />

Investeringen betaald uit eigen zak<br />

De laatste jaren hebben we als stichting de navolgende investeringen eigen zak kunnen betalen door<br />

een heel strak financieel beleid, inzet van het personeel en vrijwilligers en een enorme<br />

betrokkenheid bij het zwembadgebeuren van dat personeel en vrijwilligers.<br />

Het betreft een totaal bedrag van om en nabij de € 250.000.<br />

Aanpassing peuterbad. Nieuwe waterspeeltoestellen 2012 € 8000


Aanschaf vier nieuwe HR CV ketels als verwarming voor het bad 2007 € 47000<br />

De aanleg van een waterbron voor eigen watervoorziening en<br />

De daarbij behorende technische zuiveringsinstallatie 2010 € 24000<br />

Een groot kunstof zandfilter ging in het seizoen kapot.<br />

Er werd met eigen geld een nieuwe aangeschaft en geïnstalleerd 2005 € 49000<br />

Aanschaf 8 zonnepanelen voor de verwarming van het hoofd-<br />

Gebouw en de verwarming van een 800 literboiler 2012 € 18000<br />

(boiler werd tegelijk aangeschaft en geïnstalleerd met de zonnepanelen)<br />

Aanschaf van 60 zonnepanelen die om en nabij de 10.000 kilowatt per<br />

Jaar terugverdienen en zo onze energierekening te verlagen 2013 € 16000<br />

Coating van de baden 2006 en 2011 € 57.000<br />

Nieuwe speeltoestellen in het peuterbad 2004 € 19000<br />

En verdere kleine investeringen<br />

Betrokkenheid<br />

Enige jaren geleden klapte de bodem uit een kunststof zandfilter in de technische ruimte. ‘s Nachts<br />

om 24.00 uur zaten bestuursleden, vrijwilligers en de chef badmeester bij het kapotte filter te<br />

denken hoe een en ander kon worden gerepareerd zodat er in die warme en drukke periode water<br />

gezuiverd kon worden. De volgende morgen werd door een polyester bedrijf samen met de chef<br />

badmeester en vrijwilligers een nieuwe polyester bodem in het filter gemaakt met n extra<br />

ondersteuning. Dit filter is nog steeds compleet in bedrijf en hoeft nog steeds niet vervangen te<br />

worden!!<br />

Deze winter moest het zand in het filter worden vervangen. Het oude zand werd eruit gezogen en<br />

het nieuwe zand moest in zakjes worden uitgestort in het filter. Zo werd 38 ton zand in het filter<br />

gebracht door de chef badmeester en vrijwilligers. Over betrokkenheid gesproken……<br />

Uitstraling Balkbrug en <strong>gemeente</strong> Hardenberg.<br />

Door enige jaren terug te worden geplaatst bij de mooiste 12 openluchtbaden van ons land en het<br />

jaar erop te worden verkozen tot mooiste openluchtbad van Overijssel werden Balkbrug en de<br />

<strong>gemeente</strong> Hardenberg bijzonder positief op de kaart gezet.


De <strong>gemeente</strong> Hardenberg heeft meerdere malen ons bad aangeprezen als een instelling die heel<br />

doelmatig, efficiënt en tegen een betrekkelijk lage subsidie een zwembadbedrijf kan runnen. We<br />

kregen zelfs een sportprijs van de <strong>gemeente</strong> Hardenberg!<br />

Mede hierdoor hebben we met regelmaat bezoek van besturen en aspirant besturen die allen willen<br />

weten over onze bedrijfsvoering en werkwijzen. Een greep uit de bezoekers.<br />

College van B&W en de raad van de <strong>gemeente</strong> Assen .<br />

Groepen/zwembadmedewerkers/vrijwilligers uit:<br />

Zwolle<br />

Den Ham<br />

Ruinen<br />

Nieuwleusen<br />

De Wolden<br />

Belangenvereniging van Nederlandse campings, te weten de Recron.<br />

Campings balkbrug<br />

Ons bad trekt veel bezoekers vanaf de beide campings te Balkbrug. We hebben een hele goede<br />

verhouding met de beide camping eigenaren en komen vaak samen tot leuke en verrassende<br />

recreatieve ideeën.<br />

We hebben geen concurrentie van omliggende campingzwembaden.<br />

Elk moment van de dag toegankelijk voor een ieder<br />

Ons bad is geen doelgroepenbad zodat een ieder op elk gewenst moment van de dag kan<br />

recreëren/zwemmen.<br />

Aantallen<br />

De afgelopen jaren hebben we gemiddeld een kleine 60.000 bezoekers per jaar die recreëren op ons<br />

bad.


In een warme week komen we gemiddeld bijna aan de 10.000 bezoekers.<br />

Sociaal trefpunt voor jong en oud<br />

Elke morgen zwemmen en recreëren er ongeveer 50 oudere mensen , waarvan een groot gedeelte<br />

ook meedoet aan recreatief zwemmen om op die manier gezond en fit te blijven op oudere leeftijd.<br />

Als het zwembad sluit aan het einde van het seizoen zeggen velen dat ze even in een zwart gat vallen<br />

omdat de dagelijkse contacten met anderen er niet meer zoveel zijn.<br />

Het bad is een verzamelpunt voor de jeugd. Overdag en na het avondeten treft men elkaar op het<br />

bad om daar gezellig met elkaar om te gaan. Menige romance is gestart op het zwembad….<br />

Geen graffiti, diefstal, vandalisme en alcohol en drugsgebruik<br />

Door dat er een bijzondere band is tussen personeel en jeugd hebben we tot nu op het bad geen<br />

graffiti, vandalisme, diefstal, overlast van drugs of alcohol. Hier wordt streng op gecontroleerd en we<br />

zijn trots dat we deze nare zaken buiten de deur kunnen houden.<br />

Jong en oud bij elkaar<br />

Afgelopen jaar hebben we een discoavond met muziek, dans en zwemmen geïntroduceerd. De jeugd<br />

was laaiend enthousiast, maar de opa’s en oma’s kwamen ook kijken om te zien wat dat nou precies<br />

was. Geweldig om zo jong en oud aan het bad te binden.<br />

Trend<br />

Gezondheids zwemmen, het eigenlijke baantjes trekken, door jonge mannen en vrouwen is erg in<br />

opkomst. Dat merken we aan de grote groepen die dat dagelijks bij ons doen.<br />

Veiligheid<br />

Veiligheid staat bij ons als hoogste in het vaandel. We proberen het personeel met cursussen bij te<br />

scholen om op die manier direct en slagvaardig te kunnen optreden. Denk hierbij aan AED cursussen.<br />

Life guard cursussen en het stabiliseren van gewonde zwemmers in het water m.b.v. waterbrancard.<br />

We blijven dus investeren in veiligheid.


Hygiëne en toezicht<br />

Ook horen we van meer en meer gasten dat men bewust kiest voor ons zwembad vanwege de<br />

hygiëne, veiligheid en toezicht. In de buitenplassen liggen er vaak scherpe zaken op de bodem of<br />

heerst er blauwalg en daar is ook geen toezicht.<br />

Kortom:<br />

Ik heb uw raad trachten te overtuigen om de exploitatiesubsidie aan het Heuveltjesbosbad in<br />

Balkbrug voort te zetten en ik ga er van uit dat een bad wat al sinds 1937 bestaat nog steeds<br />

voorziet in een behoefte voor de inwoners van onze <strong>gemeente</strong>.<br />

Bij een vorige bezuinigingsoperatie zei een van de raadsleden van het CDA m.b.t. het functioneren<br />

van het Heuveltjesbosbad “ dat je de kip met de gouden eieren niet moet slachten”.<br />

Ik hoop dat de raadsleden dit willen meenemen in hun overwegingen.<br />

Bedankt voor de aandacht.


Secretariaat: Mw. M. Compagner<br />

Westerhuizingerweg 8, 7707 RH Balkbrug<br />

www.pbbalkbrug.nl<br />

e-mail: secretaris@pbbalkbrug.nl<br />

Bezuinigen oké, Balkbrug sluiten Nee!<br />

Deze kreet moet u nog bekend voorkomen althans gedeeltelijk. Als voorzitter van Pl. Belang<br />

Balkbrug bekruipt me het angstige gevoel dat de bezuinigingsslag die het College wil<br />

doorvoeren er toe bijdraagt dat de leefbaarheid in Balkbrug, die al ernstig in het geding is,<br />

de definitieve doodsteek krijgt. De bezuinigingsslag is niet alleen voor Balkbrug als kleine<br />

kern maar voor alle kleine kernen in de <strong>gemeente</strong> Hardenberg de doodsteek. Gelaagdheid<br />

is volgens het College de basis voor de verdeelsleutel en dat is meteen de<br />

sterfhuisconstructie voor de kleine kernen. Ik denk dat we als kleine kernen gezamenlijk een<br />

vuist moeten maken naar de <strong>gemeente</strong> toe.<br />

Gelaagdheid zorgt er voor dat de kleine kernen helemaal wegzakken en ze moeten betalen<br />

voor kosten verslindende prestige voorzieningen in de grotere kernen. Ik noem hierbij maar<br />

het theater, bioscoop en sportboulevard en herinrichtingen van centra van de grote kernen.<br />

Gelaagdheid houdt in dat de mensen uit de kleine kernen altijd verder moeten reizen om<br />

zaken te regelen of te halen.<br />

De reis van Hardenberg naar Balkbrug is exact zo lang als andersom. Waarom is het niet<br />

mogelijk om op zich staande instellingen in een kleine kern te huisvesten om zodoende de<br />

leefbaarheid te stimuleren of in stand te houden. Waarom moet er een zwembad in<br />

Hardenberg worden gerealiseerd en in andere kernen zwembaden worden geprivatiseerd.<br />

Heb als Raad eens een keer de moed en het lef om een genomen beslissing terug te draaien<br />

i.v.m. voortschrijdend inzicht. Zet een kruis door het bad in Hardenberg nu het nog kan en<br />

laat een bad in de oost- en westhoek van de <strong>gemeente</strong> open.<br />

U bespaart dan ca. € 800.000,-- per jaar. U hebt dan een prima voorziening in de oost- en<br />

westhoek van de <strong>gemeente</strong>. In Hardenberg kan men dan gebruik maken van een van de<br />

vele mooie zwembaden die er zijn bij de campings in de <strong>gemeente</strong> zoals het College<br />

aangeeft in het Raadsvoorstel. Versterk elkaar door hen meer omzet te gunnen en zelf te<br />

besparen. In Balkbrug investeren campings niet in een zwembad omdat ze samenwerken<br />

met het prachtige Heuveltjesbosbad. Het bespaart hen kosten en het levert extra<br />

inkomsten op voor het bad. De campinghouders halen vele abonnementen op voor de vaste<br />

gasten en daaroverheen komen nog de vele dagkaarten in de vakantieperiode.<br />

Duizenden euro’s samen. Realiseer dat ook in Hardenberg, bouw niet maar zoek de<br />

samenwerking, dan ben je verantwoord bezig met beleid maken. Wethouder Prinsse moet<br />

dit naar mijn mening enorm aanspreken, hij heeft nl. gezegd dat in Balkbrug de campings


Secretariaat: Mw. M. Compagner<br />

Westerhuizingerweg 8, 7707 RH Balkbrug<br />

www.pbbalkbrug.nl<br />

e-mail: secretaris@pbbalkbrug.nl<br />

maar moesten bijdragen aan het zwembad. In Hardenberg kun je het nu nog andersom<br />

doen en realiseer je een enorme besparing.<br />

Wanneer u dit besluit, blijft de leefbaarheid en aantrekkingskracht voor de toerist in de<br />

buitengebieden dan ook veel beter en naar mijn mening moeten we in ieder geval in<br />

Balkbrug in toekomst veel meer die kant op. Van het prachtige Reestdal zal meer gebruik<br />

moeten worden gemaakt en daar hoort Neerlands mooiste openluchtbad bij te zijn!<br />

Ik denk dat u als politiek alleen maar kunt scoren en respect afdwingt wanneer u besluit het<br />

zwembad in Hardenberg te cancelen en zo voorkomt dat andere kernen daarvoor moeten<br />

bloeden en betalen.<br />

Ook moet er bezuinigd worden op de bibliotheek volgens het gelaagdheidsprincipe, dus<br />

weer de kleine kernen. In Balkbrug zijn de kosten voor huisvesting van de bibliotheek<br />

minimaal nl. € 10.000,-- per jaar. In andere kernen is/wordt de bibliotheek ondergebracht in<br />

het MFC. Besparingen zijn daar m.i. <strong>gemeente</strong>breed niet mogelijk want wanneer men<br />

besluit de bibliotheek te sluiten, ontstaat er weer een gat in de exploitatie van het MFC of<br />

zal de duurdere huur t.o.v. nu doorbetaald moeten worden. Ik heb begrepen uit cijfers dat<br />

de bibliotheek in het MFC in Dedemsvaart € 44.000,-- meer kwijt is aan huisvesting dan op<br />

dit moment. Moeten vestigingen in de kleine kernen daarvoor sneuvelen? Het lijkt<br />

staatssecretaris Teeven wel, goede vestigingen sluiten en vestigingen die veel duurder zijn<br />

open houden. Verkapte staatssteun!<br />

En om die reden dan o.m. Balkbrug wel te gaan sluiten slaat dus nergens op. Balkbrug kan<br />

toch niet verantwoordelijk worden gesteld voor het beleid van de <strong>gemeente</strong> dergelijke<br />

voorzieningen in MFC’s op te nemen om op die manier bij te dragen aan de kostendekking<br />

voor het MFC?<br />

Het bevreemdt mij ook zeer dat nu al aan het personeel is meegedeeld dat o.a. Balkbrug<br />

moet worden gesloten terwijl er nog niet eens een raadsbesluit aan ten grondslag ligt maar<br />

het alleen nog maar een voorstel van het College is.<br />

In Balkbrug maakt ook de Computersoos van Seniorweb voor ouderen gebruik van de<br />

bibliotheek. De <strong>gemeente</strong> verwoordt zelf in de “visie op kunst en cultuur 2012-2015” dat de<br />

bibliotheek dicht bij de inwoners moet blijven en dat het een plek kan zijn voor het<br />

ontmoeten van diverse doelgroepen. We willen graag dat ouderen en dat is dus zo’n<br />

doelgroep, meer gebruik gaan maken van internet etc.. waardoor op termijn o.a.<br />

bibliotheken zeker een andere functie krijgen. Ook dit zal komen te vervallen omdat op<br />

andere locaties geen permanente ruimte is. De computersoos levert alleen maar inkomsten<br />

op voor de bibliotheek!


Secretariaat: Mw. M. Compagner<br />

Westerhuizingerweg 8, 7707 RH Balkbrug<br />

www.pbbalkbrug.nl<br />

e-mail: secretaris@pbbalkbrug.nl<br />

Het lijkt mij dat we de kosten/baten van de bibliotheken maar eens goed moeten<br />

bestuderen en kijken waar wel besparingen mogelijk zijn en welke alternatieven er zijn.<br />

Helaas schijnt het nogal bezwaarlijk te zijn cijfers af te geven, waarom is mij een raadsel.<br />

Het is een openbare bibliotheek en het lijkt mij dat dan ook de jaarrekening openbaar moet<br />

zijn. Ik heb wel de gecomprimeerde jaarrekening ontvangen maar daar kan ik niets mee.<br />

Om vergelijkingen te maken heb ik de cijfers nodig per vestiging. Ik reken er alsnog op dat<br />

die aan mij ter beschikking worden gesteld.<br />

Ook sportverenigingen moeten inleveren en er voor zorgen dat ze zelf meer<br />

werkzaamheden gaan uitvoeren en materieel moeten aanschaffen. Hoe moet dit worden<br />

gefinancierd? Misschien door de contributie en de consumptieprijzen in de kantine te<br />

verhogen? Gem. Hardenberg voert een anti-alcoholbeleid. Ziet u het al voor u, geen bier<br />

meer in een sportkantine want sport en alcohol dat gaat toch niet samen!<br />

Hoe zal het dan gaan met de inkomsten vanuit de kantine? Komt men op die manier niet<br />

met het eigen beleid in botsing?<br />

Ook een gevolg van gelaagdheid is dat in de kleine kernen steeds meer met vrijwilligers<br />

moet worden gedaan en in de grote kernen men betaalde krachten heeft in vergelijkbare<br />

instellingen. M.a.w. doordat de kleine kernen door uw beleid worden gedwongen alles<br />

samen te doen, moeten ze daarnaast ook nog meebetalen aan de voorzieningen in de grote<br />

kernen. U kunt een vrijwilliger in die kleine kernen niet beter demotiveren! Zij het werk<br />

doen en de grote kernen de poen.<br />

Tot slot.<br />

Het lijkt mij dat de <strong>gemeente</strong> het meest zal bezuinigen wanneer overgegaan wordt naar het<br />

cancelen van het zwembad in Hardenberg en een bestuurlijke fusie. Besparing totaal ca. 2.3<br />

mln. per jaar. Sneller en eenvoudiger werken na een aanloopperiode, zelfde procedures<br />

waar die nu verschillend zijn, op termijn zelfde regelgeving m.a.w. sneller en goedkoper<br />

kunnen werken en dienstbaar zijn aan de bewoners . Ik wil u als <strong>gemeente</strong>raad met klem<br />

verzoeken niet te vergeten dat de <strong>gemeente</strong> Hardenberg ook nog bestaat uit een reeks<br />

kleine kernen die onder druk van het gelaagdheidsprincipe steeds meer in de problemen<br />

komen. Ik reken er dan ook op dat u in de discussie over dit raadsvoorstel daar ernstig<br />

rekening mee houdt.<br />

Ik wens u veel wijsheid toe en vertrouw op uw nuchtere boerenverstand bij de menings- en<br />

besluitvorming!<br />

Henk Hof, voorzitter Pl. Belang


Van: Voorzitter Plaatselijk Belang Balkbrug [mailto:voorzitter@pbbalkbrug.nl]<br />

Verzonden: maandag 17 juni 2013 14:59<br />

Aan: frank.droste@hardenberg.nl<br />

CC: Aly Hekman; frensvantzand@planet.nl; Gre ter Horst; Henk Brouwer (info@boomschors.com);<br />

Hetty Hoevenberg (hettyhoevenberg@gmail.com); janwollyschipper@gmail.com;<br />

jjveneman@hetnet.nl; riet.visscher@gmail.com; Ronald Folders (ronald.folders@gmail.com);<br />

secretaris@pbbalkbrug.nl<br />

Onderwerp: nieuwe informatie<br />

Urgentie: Hoog<br />

Hallo Frank,<br />

Zoals besproken hierbij aanvullende nieuwe informatie voor de fracties die ik vrijdag pas na lang<br />

aandringen heb ontvangen. Het gaat eerst om de bibliotheken.<br />

Ik had gevraagd om een jaarrekening uitgesplitst per kern maar volgens en Gemeente (dhr.<br />

Schuldink) en de bibliotheek (dhr. Evers) is die er niet.<br />

Ik heb dus alleen een gecomprimeerde jaarrekening ontvangen waar ik niets mee kon.<br />

Na lang aandringen heb ik een werkbegroting 2013 ontvangen van dhr. Evers die ik bijsluit.<br />

Bij het inspreken werden de kosten per vestiging genoemd o.a. Balkbrug kostte ruim € 45.000,--. Dat<br />

klopt volgens de begroting maar wat er niet bij gezegd<br />

werd, is het feit dat de opbrengsten van alle uitleningen, huur computersoos en <strong>gemeente</strong>subsidies<br />

verantwoord zijn bij de vestiging Hardenberg.<br />

Dit lijkt mij een onjuiste voorstelling van zaken en zal voor de politiek tot verkeerde beslissingen<br />

kunnen leiden.<br />

Bij de vestiging Dedemsvaart bedragen nu de huisvestingskosten € 16.500,--. Wanneer ze bij het<br />

nieuwe MFC worden ondergebracht kost dat € 60.000,-- aldus dhr. Evers, dus € 44.000,-- meer!<br />

Is het dan nog te verkopen dat kleine vestigingen moeten sluiten om de meerkosten voor het MFC te<br />

financieren? Bovendien zal dan de laaggeletterdheid alleen maar toenemen in de kleine kernen<br />

terwijl men landelijk gaat voor het bestrijden hiervan.<br />

Dan nog aanvullend op mijn inspraak inzake het zwembad.<br />

Wanneer de investeringen in Hardenberg doorgaan, betekent dat € 800.000,-- per jaar aan kosten.<br />

Zoals u zelf weet zal het aantal kinderen de komende jaren die gebruik kunnen maken van die<br />

voorzieningen, afnemen.<br />

Dit blijkt ook uit prognoses voor scholen, kinderopvang etc.. Met deze informatie kunt u alleen maar<br />

scoren naar de kiezer toe door zo flink te zijn het plan te cancelen. Eenmalig een paar ton aan afkoop<br />

betalen, wanneer dat dan aan de orde is, is stukken goedkoper dan tot in lengte van jaren €<br />

800.000,-- kosten voor de kiezen krijgen (als het niet meer wordt?) die dan ook nog mede betaald<br />

moeten worden door inwoners die al hun voorzieningen in kleine kernen zien verdwijnen om zeer<br />

discutabele redenen.<br />

Gelaagdheid is destijds ontstaan i.v.m. toekenning van woningbouwcontingenten. Dit houdt m.i. in<br />

dat afhankelijk van de grootte van een kern de grootte van een voorziening ook afgestemd moet<br />

worden en niet zoals nu gebeurd, verwijderd moet worden.<br />

Tot slot: Balkbrug is wel de 3 e kern van de <strong>gemeente</strong> Hardenberg!<br />

Het leek me goed u deze informatie niet te onthouden!<br />

Met vriendelijke groet,


Henk Hof


Exploitatiebegroting 2013<br />

Voorstel<br />

Begroting Begroting Jaarrekening Hardenberg Balkbrug Bergentheim Dedemsvaart Gramsbergen Kloosterhaar Krim De Lutten Mariënberg Sibculo Slagharen Back-office<br />

2013 2012 2011<br />

BATEN<br />

80 Gebruikers opbrengsten<br />

8000 contributies 225.000 225.000 225.982 225.000<br />

8002 duplicaatgelden 600 600 562 250 50 50 100 50 50 50<br />

8010 leengeld boeken 1.300 1.750 1.961 1.000 50 50 100 50 50<br />

8011 leengeld avm 3.750 4.500 4.271 3.000 100 100 300 100 150<br />

8020 telaatgeld boeken/ avm 42.000 44.500 44.710 24.500 1.500 3.000 6.000 2.500 500 500 500 3.000<br />

8040 schadeverg.boeken/avm 600 1.300 982 300 50 50 100 50 50<br />

8060 verkoop afgeschreven media 1.700 2.500 2.402 750 500 100 150 100 100<br />

8070 ibl / ifl gelden 150 0 251 150<br />

275.100 280.150 281.121 254.950 2.250 3.350 6.750 2.850 500 0 550 0 500 3.400 0<br />

82 Specifieke opbrengsten<br />

8210 kopieerapparaat / printen 1.500 1.200 1.417 900 200 100 100 100 100<br />

8240 huuropbrengsten 10.000 10.000 11.246 2.000 0 8.000<br />

8250 inkomsten derden 6.500 12.000 13.630 6.500<br />

18.000 23.200 26.293 9.400 200 100 100 100 0 8.000 0 0 0 100 0<br />

85 Diverse opbrengsten<br />

8500 rente 3.000 4.000 3.287 3.000<br />

8580 irischeques 500 500 -531 500<br />

8590 overige opbrengsten 4.000 3.000 3.637 4.000<br />

7.500 7.500 6.393 7.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

88 Subsidie opbrengsten<br />

8800 <strong>gemeente</strong>subsidie 1.271.638 1.272.833 1.294.005 1.271.638<br />

8810 projectsubsidies 3.060 3.060 3.060 3.060<br />

1.274.698 1.275.893 1.297.065 1.274.698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

TOTAAL BATEN 1.575.298 1.586.743 1.610.872 1.546.548 2.450 3.450 6.850 2.950 500 8.000 550 0 500 3.500 0<br />

LASTEN<br />

40 Bestuur / organisatie<br />

4000 bestuurskosten / vergoedingen 1.500 3.000 5.760 1.500<br />

4020 publiciteit 15.000 14.500 15.243 5.500 750 750 750 750 1.000 5.500<br />

4030 contributies 5.500 5.000 5.221 5.500<br />

4050 accountantskosten 3.800 3.800 3.200 3.800<br />

25.800 26.300 29.424 16.300 750 750 750 750 0 0 0 0 0 1.000 5.500<br />

41 Huisvesting<br />

4100 huur gebouwen 137.800 155.800 148.241 115.500 12.000 1.600 500 2.500 5.700<br />

4105 servicekosten LOC 85.000 98.000 95.119 85.000<br />

4110 afschrijving inventaris 23.148 15.159 15.159 23.148<br />

4120 onderhoud gebouwen 10.000 10.000 28.644 3.000 1.200 800 2.400 1.500 600 250 250<br />

4130 schoonmaakkosten 14.000 14.000 13.699 1.500 3.500 500 6.500 1.250 250 250 250<br />

4131 onderhoud terrein 3.800 3.750 3.702 1.000 1.000 1.800<br />

4140 energiekosten 35.500 25.700 21.196 16.000 2.400 7.000 3.300 2.400 400 4.000<br />

4150 belastingen 10.800 8.000 7.686 4.500 1.200 500 1.600 1.100 1.100 800<br />

4151 verzekeringen 6.500 6.500 6.557 2.300 500 500 800 450 400 400 400 300 450<br />

4170 kleine aanschaffingen 5.000 5.000 362 4.000 300 300 150 50 50 50 50 50<br />

4195 dotatie onderhoudsreserve 0 0 0 0<br />

331.548 341.909 340.365 255.948 10.100 21.600 16.550 6.750 2.900 2.400 950 0 2.850 11.500 0<br />

4


Exploitatiebegroting 2013<br />

Voorstel<br />

Begroting Begroting Jaarrekening Hardenberg Balkbrug Bergentheim Dedemsvaart Gramsbergen Kloosterhaar Krim De Lutten Mariënberg Sibculo Slagharen Back-office<br />

2013 2012 2011<br />

42 Personeel<br />

4200 salarissen 520.000 520.000 553.047 396.000 10.000 12.000 75.000 11.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 11.000<br />

4230 reiskosten woon- / werkverkeer 10.000 10.000 8.999 10.000<br />

4231 reiskosten dienstreizen 6.000 7.000 7.135 6.000<br />

4250 scholing en vorming 16.000 2.500 2.182 16.000<br />

4271 uitbesteed werk 52.000 60.000 70.020 17.000 1.000 7.000 10.000 3.000 4.000 10.000<br />

4277 vrijwilligerskosten 19.000 10.000 9.150 8.500 3.500 1.000 5.000 1.000<br />

4290 overige personeelskosten 6.000 6.000 6.164 6.000<br />

4293 kantinekosten 3.000 3.000 3.446 800 100 100 1.500 100 100 100 100 100<br />

632.000 618.500 660.143 460.300 14.600 20.100 91.500 15.100 1.100 1.000 1.100 1.000 1.100 15.100 10.000<br />

43 Administratie<br />

4310 reproductie / drukwerk 12.000 11.500 11.629 8.500 500 500 1.500 500 500<br />

4320 kantoorbenodigdheden 1.500 1.500 2.517 1.100 50 50 50 50 50 50 50 50<br />

4330 porti- en vrachtkosten 1.200 1.200 1.294 1.000 50 50 50 50<br />

4350 bankkosten 1.500 1.500 1.071 1.500<br />

4360 financiële administratie 16.650 16.320 16.404 16.650<br />

4365 personeelsadministratie 17.200 17.850 18.492 17.200<br />

4383 lenersadministratie 11.000 10.000 8.065 11.000<br />

61.050 59.870 59.472 56.950 600 550 1.600 600 50 0 50 0 50 600 0<br />

44 Transport<br />

4481 transport derden 10.500 7.600 7.576 10.500<br />

10.500 7.600 7.576 10.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

45 Automatisering<br />

4500 systeemmaterialen 3.000 4.000 5.439 3.000<br />

4501 afschrijving automatisering 18.000 45.950 43.937 18.000<br />

4502 onderhoud automatisering 46.000 40.000 40.684 46.000<br />

4520 uitleenadministratie 35.000 34.000 34.760 16.000 2.500 3.000 7.000 2.500 500 500 500 2.500<br />

4530 catalogusadministratie 18.000 17.000 17.412 18.000<br />

4540 communicatiekosten 34.000 39.000 37.989 8.000 3.500 4.000 4.000 4.000 1.500 4.000 1.500 3.500<br />

154.000 179.950 180.221 109.000 6.000 7.000 11.000 6.500 2.000 0 4.500 0 2.000 6.000 0<br />

46 Media<br />

4600 boeken 140.000 140.000 147.128 70.000 10.000 11.000 27.000 11.000 11.000<br />

4601 filialencollectie 16.000 19.000 17.582 16.000<br />

4605 avm 11.000 12.000 11.376 7.500 1.500 500 500 500 500<br />

4625 gps / digitaal netwerk 31.000 31.000 29.329 31.000<br />

4630 huur mediadragers 15.000 10.000 17.751 8.000 750 1.000 1.500 500 1.000 1.000 500 750<br />

4640 leenrecht boeken 60.000 59.000 59.106 60.000<br />

4641 leenrecht avm 4.500 3.500 4.798 4.500<br />

4650 tijdschriften / dagbladen 34.000 32.000 33.901 15.000 3.250 3.250 5.000 2.500 1.000 750 1.000 2.250<br />

4670 aanschafinformatie 5.000 5.000 5.090 5.000<br />

4680 bewerkingskosten media 2.000 500 325 2.000<br />

4681 mediadistributie 15.500 15.000 14.911 15.500<br />

4683 bindwerk uitbesteed 5.000 4.000 3.823 5.000<br />

339.000 331.000 345.120 239.500 15.500 15.750 34.000 14.500 2.000 0 1.750 0 1.500 14.500 0<br />

47 Specifiek<br />

4780 bibliobus 10.700 21.000 20.568 10.700<br />

4781 uitleenposten uitbreidng 10.700 10.700<br />

21.400 21.000 20.568 21.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

48 Onvoorzien<br />

4800 onvoorzien 0 0 0 0<br />

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />

TOTAAL LASTEN 1.575.298 1.586.129 1.642.889 1.169.898 47.550 65.750 155.400 44.200 8.050 3.400 8.350 1.000 7.500 48.700 15.500<br />

EXPLOITATIESALDO 0 614 -32.017 376.650 -45.100 -62.300 -148.550 -41.250 -7.550 4.600 -7.800 -1.000 -7.000 -45.200 -15.500<br />

5


Goedenavond,<br />

Mijn naam is Regina Krijt en ik maak graag gebruik van het inspreekrecht als bestuurslid van het<br />

Plaatselijk Belang van Bergentheim.<br />

Wij willen onze zorgen uitspreken over de beoogde <strong>bezuinigingen</strong> en de mogelijke gevolgen daarvan<br />

voor o.a. de bibliotheek in ons dorp Bergentheim. Ik wil met mijn pleidooi pleiten voor<br />

instandhouding van de bibliotheek op korte en lange termijn. Er zijn signalen dat de gevolgen voor de<br />

bibliotheek in Bergentheim erg beperkt zullen zijn in deze bezuinigings<strong>ronde</strong>. Maarja ook het kabinet<br />

kreeg te horen van De Nederlandse Bank dat er 6 tot 8 miljard extra bezuinigd moet gaan worden om<br />

aan de Europese norm van het maximaal begrotingstekort te voldoen. Het is aannemelijk dat<br />

wederom een gedeelte van deze <strong>bezuinigingen</strong> op de <strong>gemeente</strong>n afgewenteld worden.<br />

Ik heb een jaar geleden plaatsgenomen als bestuurslid in het Plaatselijk Belang van Bergentheim met<br />

als doel een bijdrage te kunnen leveren aan de ambitie zoals die is vastgesteld in stokoude statuten.<br />

Deze doelstelling is in 1977 als volgt geformuleerd;<br />

De vereniging stelt zich ten doel de stoffelijke en culturele belangen van het dorp Bergentheim te<br />

behartigen en dat als zodanig leefbaar te houden voor al zijn inwoners.<br />

Een Update via Huishoudelijk reglement in 1983 zegt:<br />

De vereniging stelt zich ten doel de belangen van de gehele bevolking te behartigen en het dorp als<br />

zodanig leefbaar te houden voor al haar inwoners.<br />

Nu op de site van PB: Bevorderen van de leefbaarheid van het dorp Bergentheim, aanspreekpunt zijn<br />

van de bewoners richting <strong>gemeente</strong> en andere partijen. We streven ernaar om het voorzieningen<br />

nivo/leefomstandigheden in Bergentheim op peil te houden.<br />

Overkoepelende term is leefbaarheid. Leefbaarheid volgens de dikke van Daele;<br />

Geschikt om erin en ermee te leven.<br />

Dat is wat ik hier vanavond aan u wil overbrengen. Dat wij als Plaatselijk Belang en dus spreekbuis<br />

van de inwoners, de aangekondigde <strong>bezuinigingen</strong> op de ambitie Bibliotheek en dan natuurlijk de<br />

mogelijke gevolgen daarvan NIET geschikt vinden om mee te leven.<br />

Bergentheim heeft een inwonersaantal van ruim 3500, waarvan plusminus 400 kinderen in de<br />

basisschool leeftijd. verspreid over 2 scholen. Deze vormen samen een brede school met ……..een<br />

onderwijs voorrangsgebied op het gebied van taal!<br />

Binnen de brede school worden er zelfs projecten georganiseerd om de taalvaardigheid te<br />

bevorderen. De bibliotheek vervult een belangrijke rol tijdens deze projecten, hetzij als locatie hetzij<br />

door beschikkingstelling. En telkens wordt daar door de medewerkers vol enthousiasme aan<br />

meegewerkt en bijgedragen!<br />

Leesbevordering start op jonge leeftijd. Alle kinderen vanaf groep 3 t/m groep 8 gaan elke week naar<br />

de bibliotheek om een eigen boek te halen zodat deze dagelijks gelezen kunnen worden, op school.<br />

De directie van de plaatselijke scholen geven aan dat zij de lees en taalbevordering niet kunnen<br />

handhaven als er geen bibliotheek meer is. Het afwegingskader “de Jeugd heeft de toekomst” geldt<br />

dan ook extra zwaar in een voorrangsgebied!


Stel dat de bibliotheken in de omliggende kernen gaan sluiten. Bergentheim is een zogenoemde<br />

“Grotere Kern” en zal in die hoedanigheid dan ook een nog belangrijkere functie gaan vervullen.<br />

Waar mensen uit de omliggende dorpen nu al veelal hun boodschappen doen in Bergentheim, zal<br />

ook het bibliotheekbezoek dan oplopen. Ook is er nu al een groot aantal leden uit de omliggende<br />

dorpen die in Bergentheim hun boeken lenen omdat het aanbod ruimer is.<br />

Lokaal binden is lokaal ontmoeten wordt er gesteld in het afwegingskader. Ook wordt er gesteld dat<br />

iedere kern over een ontmoetingsplek beschikt. Nu heeft Bergentheim wel een actieve<br />

Voetbalvereniging, een mooie sporthal en inderdaad ook een trapveldje, veel actieve<br />

kerkorganisaties met bijbehorende gebouwen. Maar helaas geen dorpshuis of ander algemeen<br />

ontmoetingspunt voor jong en oud. Inmiddels wordt er hard gewerkt om een buurtkamer in ons dorp<br />

te realiseren. Als je lokaal wilt binden en <strong>gemeente</strong>lijk verbinden zou het mooi zijn om hier de<br />

verbinding te kunnen maken tussen een bibliotheek en een buurtkamer. Zo kan het mes aan<br />

meerdere kanten snijden. Ik heb vernomen dat de ruimte van de bibliotheek gehuurd wordt. Voor de<br />

buurtkamer wordt nog een locatie gezocht. Voor de buurtkamer is gesproken over de volgende<br />

huisvestingsmogelijkheden;<br />

Het consultatieburo aan het Bastingplein welke per 1 januari 2014 niet meer in gebruik zal zijn<br />

helaas, Het gebouw van de Rabobank ook gelegen aan het Bastingplein, welke per 1 januari 2014 niet<br />

meer in gebruik zal zijn helaas en nog een aantal.<br />

Zo hoort u een aantal keren de toekomstige leegstand en uitholling van de voorzieningen binnen ons<br />

dorp allen gelegen aan het Bastingplein, welke toch een centrale plek is binnen ons dorp.<br />

Een buurtkamer wil ook graag een verbindende rol spelen tussen jong en oud, het op welke manier<br />

dan ook “zorgen” voor elkaar.<br />

Ik kan u geen pasklare onderbouwing geven op het gebied van de kosten, danwel kostenbesparing en<br />

kosteneffectiviteit.<br />

Bergentheim kent traditioneel een sterke onderlinge verbondenheid, maar die sociale binding zal<br />

blijvend gevoed moeten worden door de betrokkenheid en inzet van velen. We begrijpen dat<br />

bezuinigingsmaatregelen onontkoombaar zijn maar denken door de verbindingen te leggen zoals<br />

eerder genoemd een goede combinatie te maken tussen de <strong>bezuinigingen</strong> en het in stand houden<br />

van de leefbaarheid binnen Bergentheim.


Factsheet Algemeen Maatschappelijk Werk<br />

Hardenberg (cijfers 2012)<br />

• 2150 trajecten per jaar (1-5 contacten) Top vijf van hulpverleningstrajecten<br />

• 842 hulpverleningstrajecten<br />

Onderwerp van Percentage<br />

• waarvan 230 trajecten voor kinderen en jongeren<br />

Trajecten<br />

• Landelijke norm: 1 fte per 6000 inwoners<br />

1. Psychosociale 25,6%<br />

• Huidige formatie: 2 fte onder de norm<br />

problematiek<br />

• Locaties: Hardenberg en Dedemsvaart<br />

2. Verwerking 10,2%<br />

• betrokken op bijna alle basisscholen met School Maatschappelijk Werk.<br />

3. Familierelatie 8,7%<br />

• Betrokken bij het Centrum Jeugd en Gezin.<br />

4. Partnerrelatie 7,2%<br />

• Betrokken bij diverse ander (vangnet) netwerken in Hardenberg<br />

5. Opvoeding 6,9%<br />

Landelijke cijfers:<br />

• Vrouw 60%, man 40%<br />

• 20-65 jaar 64%, 24% is jonger, 12% is ouder<br />

• 60% heeft geen of lage opleiding<br />

• 60% heeft een laag inkomen,<br />

• 20% onder de armoede grens,<br />

• 35% heeft uitkering of pensioen<br />

• 29% is alleenstaand<br />

• 21% leeft in een eenoudergezin<br />

WELKE BATEN HEEFT DE HULP?<br />

• Eigen kracht als resultaat<br />

Empowerment, het leren van vaardigheden in het omgaan met de problemen (74%); het oplossen van problemen (34%).<br />

• Kwaliteit van leven<br />

• Statistisch significante verantderingen in algemeen welbevinden en bepaalde psychiatrische stoornissen<br />

• Verbeterde relaties in het gezin werd door 50% van de cliënten genoemd ,<br />

• Verbetering in de verwaarlozing van kinderen door 20%<br />

• Verbeterde relaties met familie en vrienden door 40%<br />

• Maatschappelijke baten<br />

• Verminderd sociaal isolement door 39%<br />

• Hanteren schuldenproblematiek (12%)<br />

• Productie: Opnieuw aan het werk of beter functioneren op het werk (39%)<br />

• Beroep op medische voorzieningen: Minder vaak en minder lange consultaties bij de huisarts en<br />

specialisten van o.a. GGZ en Jeugdzorg.


Mevrouw Clarissa Spang Salomons heeft een Anders ingestuurd. Bekijk hie<strong>ronde</strong>r de meegestuurde gegevens.<br />

Aanhef<br />

Voornaam<br />

Tussenvoegsel<br />

Achternaam<br />

Straat<br />

Huisnummer 11<br />

Postcode<br />

Woonplaats<br />

E-mailadres<br />

Mevrouw<br />

Clarissa<br />

Spang Salomons<br />

Marsstraat<br />

7782 RH<br />

De Krim<br />

fam.spang@kpnmail.nl<br />

Telefoonnummer 0524571743<br />

BSN-nummer<br />

Betreft<br />

Onderwerp<br />

Bericht<br />

Hoe wilt u een reactie van<br />

de <strong>gemeente</strong>?<br />

Wilt u zich aanmelden<br />

voor de gratis e-<br />

mailnieuwsbrief van de<br />

<strong>gemeente</strong>?<br />

Anders<br />

leefbaarheid de krim<br />

Hallo even een opmerking van een inwoner van de krim, heb net gehoord dat ook het<br />

zwembad dicht gaat(net als de rabobank, bibliobus) Snap best dat er bezuinigt moet worden<br />

maar toch niet alleen in de buitengebieden Krijg het gevoel dat de krim een afvalpotje van<br />

Hardenberg word als je ziet wie er allemaal in de huurwoningen komt (woz waarde kan wel<br />

omlaag ons huis is niet meer te verkopen). Het is toch niet de bedoeling dat we met onze<br />

kinderen naar het nieuwe buitenbad gaan in Hardenberg, benzine is onbetaalbaar,<br />

parkeerkosten hoog.<br />

E-mail<br />

Nee


De zwembaden problematiek in de <strong>gemeente</strong> Hardenberg<br />

De laatste weken is het volop in het plaatselijke nieuws: de voorgenomen sluiting van diverse<br />

zwembaden in de <strong>gemeente</strong> Hardenberg. De kosten van deze zwembaden zijn te hoog en de<br />

<strong>gemeente</strong> wil hier niet meer voor opdraaien.<br />

Graag willen wij van de gelegenheid gebruik maken om onze visie op de zwembaden in de <strong>gemeente</strong><br />

Hardenberg kenbaar te maken.<br />

Wij zijn Gert en Erik Lenters, broers en woonachtig in Rheeze (<strong>gemeente</strong> Hardenberg). Wij zijn<br />

eigenaar van een recreatiebedrijf, Jungle Avonturencamping genaamd. Hardenberg is een<br />

toeristische <strong>gemeente</strong>. Jaarlijks bezoeken vele toeristen uit binnen- en buitenland onze mooie<br />

<strong>gemeente</strong>. In de <strong>gemeente</strong> zijn dan ook veel toeristische bedrijven, met name campings, gevestigd.<br />

Het merendeel van deze bedrijven heeft een of meerdere zwembaden op zijn terrein.<br />

Binnen 1,5 km liggen de volgende campings met 1 of meerder e zwembaden:<br />

Sprookjescamping<br />

Camping ’t Veld<br />

Camping De Oldemeyer<br />

Jungle Avonturencamping<br />

Zandstuve<br />

Camping De Vechtvallei<br />

Deze zwembaden kosten de ondernemers jaarlijks veel geld. Niet alleen de <strong>gemeente</strong>lijke baden<br />

kosten geld, maar ook de particuliere zwembaden drukken zwaar op de begroting van de<br />

recreatiebedrijven.<br />

De <strong>gemeente</strong> Hardenberg wil zich al jaren profileren als een toeristische <strong>gemeente</strong>. Niet alleen de<br />

recreatiesector, maar ook de plaatselijke middenstand profiteert van deze toeristen.<br />

In de <strong>gemeente</strong> Hardenberg zijn ca. 6 <strong>gemeente</strong>lijke zwembaden. Een deel hiervan wil de <strong>gemeente</strong><br />

nu sluiten. Het <strong>gemeente</strong>lijke bad in het centrum zelf is verouderd. De <strong>gemeente</strong> Hardenberg heeft<br />

plannen om een nieuw zwembad te bouwen tegenover het ziekenhuis. Hier komt een<br />

gezondheidscentrum en het idee hierachter is dat patiënten als therapie daar kunnen gaan<br />

zwemmen.<br />

Aan de zuidkant van Hardenberg ligt Sportpark De Boshoek. Behalve de plaatselijke<br />

voetbalvereniging (Topklasser HHC), zit hier ook een manege, de tennisvereniging etc.<br />

Ons idee is om hier een nieuw zwembadcomplex te bouwen. Dit complex zal voor meerdere<br />

functies/doelgroepen geschikt moeten worden:<br />

- Therapiebad voor patiënten<br />

- 50 meterbad voor zwemlessen, zwemvereniging, zwemwedstrijden etc.<br />

- Recreatiebad (vergelijkbaar met Tikibad in Wassenaar) met glijbanen en speelattributen etc.<br />

Deze baden zouden dan ook gebruikt kunnen worden door de toeristen. De recreatiebedrijven<br />

kunnen dan hun zwembaden sluiten en besparen aanzienlijk op hun kosten. Zij zouden dan op een<br />

bepaalde manier kunnen participeren door bijvoorbeeld jaarlijks een vast bedrag te betalen aan het<br />

zwembad, zodat hun gasten gebruik kunnen maken van het nieuwe zwembad. De campings aan de<br />

Grote Beltenweg en Rheezerweg zouden een soort treintje kunnen laten lopen om de gasten van en<br />

naar het zwembadcomplex te vervoeren.<br />

Voor de patiënten die gebruik moeten maken van het therapiebad maakt het niet uit of het<br />

zwembad tegenover het ziekenhuis ligt of 2 km verderop. Patiënten moeten sowieso per bus<br />

vervoerd worden.


Voordelen:<br />

- landelijke trekpleister, goed voor het toerisme in de <strong>gemeente</strong> Hardenberg<br />

- goed voor de economie: een groot zwembad zorgt voor meer werkgelegenheid in de hele<br />

<strong>gemeente</strong>! Denk hierbij aan het zwembad zelf, de plaatselijke middenstand, de toeristische<br />

sector.<br />

- Kostenbesparend voor veel bedrijven en ook voor de <strong>gemeente</strong><br />

- 10 x een klein beetje kan 1x iets heel moois opleveren voor de gehele <strong>gemeente</strong>.<br />

Wij zijn graag bereid om een toelichting op onze visie te geven. Ook staan wij altijd open voor overleg<br />

en willen wij graag meedenken met de <strong>gemeente</strong> en andere ondernemers.<br />

Rheeze, 10 juni 2013<br />

+Gert en Erik Lenters<br />

Jungle Avonturencamping<br />

Grote Beltenweg 11<br />

7794 RA Rheeze<br />

Tel. 0523-262264 / 06 53 79 64 49


Inspreken i.v.m. bezuinigingsvoorstellen 2014-2017, ingediend d.d. 14 juni 2013.<br />

Meezenden met overige inspraakreacties voor bespreking 18 juni 2013.<br />

==========================================<br />

Geachte <strong>gemeente</strong>raadsleden van de <strong>gemeente</strong> Hardenberg.<br />

Hierbij mijn korte inspraakreactie n.a.v. de bezuinigingsvoorstellen 2014-2017.<br />

Werk boven inkomen of inkomen boven werk?<br />

Veldzicht en de <strong>gemeente</strong> Hardenberg trekken gezamenlijk op om zoveel mogelijk arbeidsplaatsen<br />

bij Veldzicht te behouden. Nu doet zich het feit voor dat de <strong>gemeente</strong> Hardenberg zelf ook<br />

overweegt om arbeidsplaatsen te schrappen, dit in een tijd dat (aldus de Stentor van 12 juni 2013)<br />

eenderde van de Nederlanders bang is zijn of haar baan te verliezen tijdens deze crisis. Mijns<br />

inziens moet de <strong>gemeente</strong> Hardenberg niet alleen de schatkist van de <strong>gemeente</strong> Hardenberg redden,<br />

maar ook daar waar mogelijk de banen redden in de <strong>gemeente</strong> Hardenberg. Diverse economen<br />

verwachten dat het nog wel enige jaren kan gaan duren voordat de banenmotor weer opgang gaat<br />

komen (Herman Wijffels noemt de huidige economische crisis een Slump). In het kader van de<br />

leefbaarheid en solidariteit is het dan ook wenselijk om naar alternatieven te kijken die het verlies<br />

aan banen niet alleen bij Veldzicht en andere bedrijven en instellingen beperkt, maar ook naar<br />

alternatieven die het verlies aan banen bij de <strong>gemeente</strong> Hardenberg (en eventueel de <strong>gemeente</strong><br />

Ommen) beperkt. Een variant waar aan gedacht kan worden is arbeidstijdverkorting, maar wellicht<br />

zijn er andere en betere varianten mogelijk, zie ook de creativiteit die her en der ten toon gespreidt<br />

wordt in de <strong>gemeente</strong> Hardenberg.<br />

In het kader van alle hens aan dek om de werkloosheid te bestrijden hoort de <strong>gemeente</strong> Hardenberg,<br />

mijns inziens te kijken naar alternatieven om het banenverlies bij de <strong>gemeente</strong> Hardenberg te<br />

beperken.<br />

Wellicht roei ik daarmee enigsinds tegen de stroom in (nu veelal 'Inkomen boven werk'), mijns<br />

inziens dient in deze crisis nagedacht te worden over 'Werk boven inkomen'.<br />

De reactie vanuit vakbondskringen op het fenomeen werk boven inkomen is tot nu toe kort<br />

samengevat dat de hogere inkomens dan het goede voorbeeld moeten geven.<br />

Een ieder die ideeën heeft om sneller uit de crisis te komen, en die er voor zorgen dat de<br />

banenmotor in NL en in het bijzonder in de <strong>gemeente</strong> Hardenberg sneller opgang komt, mag zich<br />

bij mij melden. Zolang als de banenmotor nog niet opgang is gekomen, hoort de <strong>gemeente</strong><br />

Hardenberg mijns inziens zich niet alleen in te spannen om banen bij Veldzicht te redden, maar ook<br />

om banen bij de <strong>gemeente</strong> Hardenberg te redden.<br />

Tot nadere toelichting ben ik gaarne bereidt.<br />

Gemeenteraadsleden het beste.<br />

Met vriendelijke groet Gerrit Hartholt<br />

Werkzoekende met een arbeidshandicap<br />

(Mijn contactgegevens zijn bij de <strong>gemeente</strong> Hardenberg bekend.)


College van Burgemeester en Wethouders<br />

Leden van de Gemeenteraad van Hardenberg<br />

Postbus 500<br />

7772 BR Hardenberg<br />

Balkbrug, 16 juni 2013.<br />

Betreft : Zienswijze Raadsvoorstel 561187 , documentkenmerk 561188<br />

Onderwerp bezuinigingsprogramma “tegen de stroom in” 2014 t/m 2017.<br />

Geacht College van Burgemeester en Wethouders en<br />

leden van de Gemeenteraad van Hardenberg,<br />

Naar aanleiding van de te verwachten omvangrijke bezuinigingsoperatie maken wij bezwaar tegen de<br />

procesbeschrijving en het bovengenoemde raadsvoorstel.<br />

Procesbeschrijving :<br />

Uitgangspunten:<br />

De uitgangspunten gaan uit van een aantal scenario’s die onzeker zijn. Frictiegelden zijn niet<br />

gebudgetteerd. De onzekere factoren binnen een aantal uitgangspunten maakt de basis voor de<br />

omvangrijke <strong>bezuinigingen</strong> onvoldoende. Wij verzoeken u om concreet aan te geven welke<br />

mogelijke extra kosten in beeld komen indien punten 2 en 4 niet budgettair neutraal uitgevoerd<br />

kunnen worden en welke frictiekosten u reëel verwacht.<br />

Opdracht en randvoorwaarden<br />

De opdracht bevat veel open einden en mooie begrippen als “pro-actieve aanpak” “zorgvuldig<br />

uitvoeren” , “zolang mogelijk ontzien van kwetsbare groepen” en “onnodig veel jaren”. De opdracht<br />

en randvoorwaarden zijn daardoor onvoldoende concreet opgesteld. daarom kan gesteld worden dat<br />

de procesbeschrijving te veel open einden en geen concrete omschrijvingen bevat om de<br />

bezuinigingsoperatie adequaat uit te voeren.<br />

Wij verzoeken u daarom deze procesbeschrijving te vervangen voor een versie waarbij de<br />

uitgangspunten, opdracht en randvoorwaarden concreter zijn geformuleerd.<br />

-1-


Afstemming provincie :<br />

De provincie Overijssel investeert miljoenen in het beeldmerk van Overijssel, waa<strong>ronde</strong>r het<br />

Vechtdal. Is de provincie op de hoogte van uw plannen om de toeristen- en forensenbelasting te<br />

verhogen? Op welke wijze is de provincie hierbij betrokken ? Naar onze mening is er sprake van<br />

tegengestelde belangen bij de lokale en provinciale overheid . U handelt daardoor in strijd met het<br />

vertrouwens- en zorgvuldigheidsbeginsel .<br />

Afwegingskader :<br />

Bestendiging van de streekfunctie in NO Overijssel :<br />

“bestaande voorzieningen met regionale functie behouden” Er wordt alleen gesproken over de<br />

regionale functie van de kern van Hardenberg. U doet daarbij afbreuk aan overige voorzieningen<br />

binnen de <strong>gemeente</strong> Hardenberg, zoals het Heuveltjes Bosbad te Balkbrug en de Gashouder in<br />

Dedemsvaart . Wij verzoeken u deze beide instellingen ook te benoemen als het gaat om<br />

bestendiging van de streekfunctie.<br />

Lokaal binden, <strong>gemeente</strong>lijk verbinden:<br />

Wij verzoeken u met het Heuveltjes Bosbad ook Balkbrug toe te voegen als kern waar voorzieningen<br />

aanwezig moeten blijven die nodig zijn om <strong>gemeente</strong>lijk te kunnen verbinden.<br />

Iedereen kan meedoen<br />

Het uitgangspunt waarbij de echt kwetsbare groepen in onze <strong>gemeente</strong> zoveel mogelijk worden<br />

ontzien, blijft van kracht. Met de voorgestane verhoging van de forensenbelasting raakt u een grote<br />

groep mensen die steeds minder in staat zijn de jaarlijkse standplaatskosten te kunnen betalen. Het<br />

is overigens voor burgers en bedrijven niet te bevatten dat in een tijd van recessie lokale lasten<br />

worden verhoogd. Bij een economische krimp moeten juist lokale lasten mee krimpen. Daarmee<br />

geeft de overheid zelf het goede voorbeeld.<br />

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst<br />

U noemt mogelijkheden voor sport en cultuur. Met de voorgestane <strong>bezuinigingen</strong> bij de zwembaden,<br />

buitensport accommodaties, bibliotheek en muzerie vragen wij ons af of u werkelijk grote waarde<br />

hecht aan de jeugd. Met dit beleid lopen de kernen leeg, en zullen jongeren zich elders vestigen.<br />

Kostenbewust en kosteneffectiviteit<br />

U geeft aan dat de lokale lasten niet op een kostendekkend niveau zijn. het is allereerst de vraag of<br />

dat wel altijd vanzelfsprekend is. Het is daarbij ook de eenvoudigste weg om dan maar tarieven te<br />

verhogen om dit gestelde doel te halen. Wij maken bezwaar tegen deze opstelling, en verzoeken u<br />

-2-


eerst om aan de kostenzijde bezuinigingsdoelen te inventariseren en realiseren. Op basis van deze<br />

uitkomsten verzoeken wij dan per heffing een duurzaam plan op maat te maken. Met een duurzaam<br />

plan bedoelen wij een plan waarbij wij de komende 10 jaar niet meer geconfronteerd worden met<br />

hogere heffingen als gevolg van tekorten op begrotingen.<br />

Zwembaden<br />

U heeft het over grote aantal diverse commerciële campingzwembaden. Bij het Heuveltjes Bosbad in<br />

omgeving ligt één campingbad dat is bij ons op Camping ’t Reestdal. Wij hanteren een semiopenbare<br />

openstelling, en geen openbare publiekelijke openstelling. Uw hanteerd dus een niet<br />

juiste motivering, om te bezuinigen op het Heuveltjes Bosbad. In de <strong>gemeente</strong> liggen misschien wel<br />

andere commerciële campingzwembaden, maar deze baden liggen dichter gevestigd bij de Marsch.<br />

Het is dus ook nog eens uiterst onzorgvuldig om te investeren in zwembad De Marsch. Uw motivatie<br />

om te bezuinigen op het Heuveltjes Bosbad heeft juist draagvlak op het zwembad De Marsch. Ik wijs<br />

u op de onjuiste motivering bij punt 4.1 Ambitieniveau toelichting nummer 4. Juiste motivering geldt<br />

als één van de beginselen waar een bestuursorgaan van de <strong>gemeente</strong> zich aan moet houden, daarom<br />

is dit in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Wij verzoeken het College een<br />

integrale visie op zwembaden en toerisme binnen de <strong>gemeente</strong> Hardenberg op te stellen, inclusief<br />

de eventuele nieuwbouw van de Marsch en de streekfunctie van het Heuveltjes Bosbad duurzaam te<br />

borgen in deze visie. Wij maken ook bezwaar tegen de verhoging van de tarieven. Dit past niet<br />

binnen het gestelde beleid om juist aandacht te blijven houden voor sociaal zwakkeren binnen de<br />

samenleving van Hardenberg.<br />

Toeristenbelasting<br />

Als recreatie ondernemer zijn wij bijzonder teleurgesteld in de opstelling van het College om<br />

gefaseerd deze belasting te verhogen naar € 1,-- p.p.p.n. Bij een verblijf van 3 weken met 4 personen<br />

komt dit op € 84,-- We zijn in deze crisistijd ronduit tegen het verhogen van de toeristenbelasting. U<br />

zou deze juist moeten verlagen of afschaffen. Het platform toerisme heeft als taak er voor te zorgen<br />

dat er meer gasten naar de <strong>gemeente</strong> Hardenberg komen ( lees meer overnachtingen)en te zorgen<br />

voor meer bestedingen. Hoe kunt u met deze plannen verwachten dat zij met plezier aan deze<br />

doelstellingen kunnen blijven werken? Iedere raadsperiode moeten wij weer op de barricaden om<br />

de belangen van onze gasten te verdedigen, en de knokken voor de continuïteit van onze bedrijven.<br />

Iedere keer weer uitleggen welke nadelige gevolgen dit met zich meebrengt. De totale<br />

verblijfskosten moeten wij ook weer extra verhogen omdat u de OZB en rioolrechten ook navenant<br />

wilt verhogen. Zo prijzen wij onszelf uit de markt, terwijl u van mening bent dat de tarieven niet<br />

hoog zijn.<br />

-3-


Forensenbelasting<br />

Onder het subhoofd 3.3 “iedereen kan meedoen” zijn wij al ingegaan op de gevolgen van het<br />

verhogen van de forensenbelasting. Een gemiddelde factuur voor een vaste standplaats met<br />

stacaravan ligt rond € 1.500,-- Nu volgt een aanslag conform de oppervlakte van de stacaravan<br />

tussen € 150,-- en € 250,-- Na wijziging komt dit tarief uiteindelijk tussen € 300,-- en € 600,-- Wij<br />

stellen u nu reeds aansprakelijk voor inkomstenderving als gevolg van het opzeggen van vaste<br />

standplaatsen door de hogere forensenbelasting. Naar onze mening handelt u in strijd met het<br />

evenredigheidsbeginsel. Wij verzoeken u met de sector in overleg te gaan om te komen tot een<br />

verantwoorde en duurzame visie op de toeristen- en forensenbelasting binnen de Vechtdal regio<br />

voor de komende 10 jaar. Ook verzoeken wij u de families die als belanghebbenden binnen de<br />

<strong>gemeente</strong> Hardenberg een aanslag Forensenbelasting ontvangen, schriftelijk vooraf te informeren<br />

over uw plannen.<br />

Met vriendelijke groet,<br />

Hoogachtend,<br />

J.J.C. Slager<br />

Camping ‘t Reestdal<br />

-4-


Gramsbergen, 18 juni 2013<br />

Geachte leden van de <strong>gemeente</strong>raad,<br />

Woensdag j.l. hebben wij u, afzonderlijk, toegesproken. De gemeenschappelijke deler in de<br />

toespraken was het zwembad in Gramsbergen.<br />

Wij als vertegenwoordigers van de bewoners van Gramsbergen en omstreken en de leden van onze<br />

zwemclub, willen graag meedenken in de mogelijkheden om de komende jaren de<br />

bezuinigingsmaatregelen met betrekking tot de buitenzwembaden aan te dragen welke mogelijk<br />

gerealiseerd zouden kunnen worden. Ten aanzien van de kosten van het openluchtbad Hattematbad<br />

te Gramsbergen hebt u ons gevraagd om te kijken waar wij mogelijkheden zagen om kosten te<br />

besparen of opbrengsten te verhogen. Deze maatregelen kunnen soms op korte termijn en andere op<br />

lange termijn structurele kostenbesparend cq opbrengsten verhogend werken. Wij hebben de handen<br />

in een geslagen en leggen onze suggesties nu in deze brief aan u voor.<br />

We willen benadrukken dat de huidige geboden faciliteiten met betrekking tot de zwembaden (binnen<br />

en buitenbaden en voor alle locaties binnen de <strong>gemeente</strong> Hardenberg) en de bezuinigingsvoorstellen<br />

naar evenredigheid en gelijkheid moeten worden beoordeeld. Het is een oneerlijke strijd om de<br />

kernen Hardenberg en Dedemsvaart hierin buiten schot te laten (vrijwilligers?) en de overige<br />

buitenbaden te vergelijken met een zwembad < 1.40 m. of een stichting.<br />

Kijkend naar de komende jaren waarin vaststaat dat er bezuinigd moet gaan worden, kan worden<br />

onderzocht om het Hattematbad in Gramsbergen geheel dan wel gedeeltelijk voort te laten bestaan in<br />

een stichtingsbestuur. Hiervoor dient voldoende tijd (vanaf 2016), kwaliteit (staat van zwembad en<br />

gebouwen) en capaciteit (voldoende vrijwilligers maar ook een stichtingsbestuur) te zijn<br />

gewaarborgd.<br />

Vanuit dit perspectief willen we graag de volgende denklijn aangeven:<br />

Niet bezuinigen<br />

Allereerst willen wij u nogmaals benadrukken dat aan u een pakket van bijna EUR 15.000.000,- aan<br />

voorstellen is gedaan en u 'slechts' EUR 10.000.000,- hoeft te bezuinigen. U kunt uw taakstelling dan<br />

ook ruim realiseren terwijl u de buitenbaden buiten schot houdt.<br />

Wel bezuinigen<br />

We hebben samen nagedacht over kostenbesparingen in het zwembad en verhoging van de<br />

inkomsten. Voor overleg met het zwembad in Balkbrug is nog geen tijd geweest. Wel zien wij uit de<br />

cijfers die ons zijn aangeleverd dat het Heuveltjesbosbad in de afgelopen jaren tienduizenden euro's<br />

meer ontvangen heeft terwijl zij de inkomsten mogen houden. Wij vinden de stelling dat een<br />

stichtingsvorm goedkoper zou zijn dan ook niet bij voorbaat juist.<br />

Hie<strong>ronde</strong>r schetsen wij de kostenbesparingen en inkomstenverhogingen die in één brainstormsessie<br />

naar voren kwamen. In welke rechtsvorm en in welke verhouding tot de <strong>gemeente</strong> dit alles moet<br />

plaatsvinden moet nader uitgezocht worden. De drie werkdagen tussen 18 en 25 juni is daar voor te<br />

kort.<br />

Kostenbesparing<br />

Natuurlijk kunnen er kosten bespaard worden op de bedrijfsvoering van het zwembad in<br />

Gramsbergen. Veiligheid gaat naar ons oordeel boven alles! Kosten die wij in Gramsbergen kunnen<br />

besparen kunnen in elk zwembad bespaard worden, ook in de binnenbaden.


Houtkachel en zonnepanelen<br />

Wanneer er voldoende zonnepanelen worden geplaatst op de daken van het zwembad en de<br />

verwarming gestookt wordt op hout zou dat een besparing op energiekosten van EUR 5.000,- per<br />

jaar kunnen opleveren.<br />

Grasmaaien<br />

In de cijfers zien wij “inhuur derden” staan. Wanneer deze EUR 6.300,- het maaien van het gras<br />

betekent dan is daar al snel en zeer ruim op te bezuinigen wanneer dit door vrijwilligers gedaan zou<br />

worden. Wij denken hier, zonder onderbouwing, EUR 4.000,- op te kunnen besparen.<br />

Onderhoud<br />

Het onderhoud van de gebouwen en de inventaris staat voor ruim EUR 15.000,- op de begroting.<br />

Wanneer de materialen de helft kosten en de andere helft in manuren wordt gerekend dan is ook hier<br />

al een besparing van EUR 7.500,- te realiseren.<br />

Schoonmaak<br />

Verder zien wij op de balans ruim EUR 2.000,- aan schoonmaakkosten. Dit is ook met vrijwilligers<br />

te regelen.<br />

Totale kostenbesparing<br />

Wanneer wij nog een kleine stelpost opnemen van een besparing, her en der, EUR 1.500,- dan kan<br />

alleen op het zwembad in Gramsbergen al een besparing van EUR 20.000,- worden gerealiseerd<br />

zonder dat de <strong>gemeente</strong> ook maar één cent hoeft te beknibbelen op de veiligheid.<br />

Verhoging inkomsten<br />

Het is natuurlijk niet strikt noodzakelijk om tien miljoen te snijden als er nog extra inkomsten voor<br />

de hand liggen. Graag stellen wij u een aantal opties voor waardoor de inkomsten verhoogd kunnen<br />

worden en minder op de zwembaden gesneden.<br />

Deelname van vakantieparken in de zwembaden<br />

Vakantiegangers meer gebruik laten maken van de <strong>gemeente</strong>lijke openluchtbaden in plaats van<br />

andersom. Zoals u reeds door een aantal recreatieondernemers is voorgesteld, zien ook wij<br />

inkomsten in deelneming van de recreatie in de zwembaden. Geen enkel bad in dit land is rendabel.<br />

Wanneer de recreatieondernemers één vast bedrag per jaar aan de <strong>gemeente</strong> betalen en zij hun gasten<br />

gedurende hun verblijf gratis toegang tot alle zwembaden kunnen aanbieden, is er sprake van een<br />

win-win situatie.<br />

Combinatieabonnement met anderen<br />

Veel sportverenigingen hebben een zomerstop. Variërend van enkele weken bij de meeste<br />

verenigingen tot een hele lange bij de ijsbanen. Een combinatieabonnement zou een optie kunnen zijn<br />

om meer inkomsten voor de buitenbaden te genereren. De verdeelsleutel moet nader onderzocht<br />

worden maar de administratieve afhandeling kan door de vrijwilligers worden gedaan.<br />

Verhuur van de baden in de vakanties<br />

Wanneer de zwemverenigingen in uw <strong>gemeente</strong>, De Lee, De Grunte en DAC hun badhuur voor de<br />

komende jaren aanvragen dan staat op het formulier dat het niet mogelijk is om in de vakanties het<br />

bad te huren. Dit terwijl de clubs veel trainen op tijden waarop in de vakanties de binnen- en<br />

buitenbaden niet open zijn. De clubs willen graag trainen, de <strong>gemeente</strong> meer inkomsten en het bad is<br />

leeg. Een win-winsituatie die onmiddellijk gerealiseerd kan worden.


Flexibeler openingstijden<br />

Van oudsher zijn de buitenbaden van 1 mei tot 1 september open. De laatste jaren zijn de zomers wat<br />

minder, maar de herfst vaak warm. Aangezien het personeel voornamelijk extern is zou er gepleit<br />

kunnen worden voor flexibeler openingsmaanden. Wanneer de temperaturen in september boven de<br />

20 graden komen is zwemmen nog steeds heerlijk, waarom zou het zwembad dan niet open kunnen<br />

zijn?<br />

Wat zijn overheidstaken?<br />

De <strong>gemeente</strong> heeft inkomsten van zwemlessen en andere activiteiten in het zwembad.<br />

Zwemlessen privatiseren<br />

De zwemlessen worden gegeven door ambtenaren of extern ingehuurd personeel. Is het geven van<br />

zwemles een overheidstaak, in een tijd waar zwemscholen een chronisch te kort aan leswater<br />

hebben? Er zou serieus gekeken moeten worden naar wat de lessen de <strong>gemeente</strong> opleveren en naar<br />

wat de verhuur van het bad aan externe partij zou opleveren.<br />

Zwemfitness privatiseren<br />

Naast de zwemlessen bieden de binnenbaden ook nog verschillende andere lessen gegeven door<br />

ambtenaren of externe inhuur:<br />

• Aquajogging<br />

• Aquafietsen<br />

• Aquarobic<br />

• Aquavaria<br />

• Fifty Fit (Meer Bewegen voor Ouderen)<br />

• Hart in beweging (HiB)<br />

• Hydrorelaxatie<br />

• Reumazwemmen<br />

• Medi Fit<br />

• Ouder en kind zwemmen<br />

• Swim Fit<br />

• Zwangerschapszwemmen<br />

Van deze taken vragen wij ons nog meer af of dit overheidstaken zijn. Deelname aan één les kost<br />

voor 45 minuten EUR 4,30. Er is ons bekend dat er bij sommige lessen minder dan 5 mensen<br />

deelnemen. Dit afgezet tegen de kosten van het personeel kunnen wij ons nauwelijks voorstellen dat<br />

dit rendabel is. Wanneer de <strong>gemeente</strong> de markt haar werk laat doen bij deze activiteiten en het bad<br />

verhuurt aan zwemclubs of een marktpartij, dan verwachten wij een extra inkomstenbron voor de<br />

<strong>gemeente</strong>.<br />

Samengevat<br />

1.Gramsbergen is bereid mee te werken en mee te denken aan kostenbesparing en<br />

inkomstenverhoging.<br />

2.Wij vinden de tijd om na te denken over rechtsvormen en verschuiving van verantwoordelijkheden<br />

veel te kort om daar een uitspraak over te doen.<br />

3. Wij vinden dat de <strong>gemeente</strong> in al haar zwembaden de primaire verantwoordelijkheden in het kader<br />

van veiligheid moet nemen en houden tot er zekerheid is dat die kan worden overgedragen.<br />

4. De <strong>gemeente</strong> moet eerst onrendabele activiteiten, die geen overheidstaak zijn, in alle baden<br />

afstoten, voor zij overheidstaken in buitenbaden kan overdragen.


Graag hadden wij u veel gedetailleerder geïnformeerd maar de tijd die het college ons gunde tussen<br />

de presentatie van de plannen en uw oriënterende <strong>ronde</strong> van 25 juni 2013 is daar voor veel te kort.<br />

Wij hopen dat wij u met deze uiteenzetting en gedachtenlijn met betrekking tot de voorgenomen<br />

bezuinigingsmaatregelen ten aanzien van het Hattematbad hebben kunnen overtuigen tot een andere<br />

beslissing, en dan ten positieve voor ons.<br />

Met vriendelijke groet,<br />

Henk Waterink<br />

Plaatselijk Belang Buitengebied Gramsbergen<br />

Ronald Belser<br />

Stadsbelang Gramsbergen<br />

Mieke Van Poll-Lohuis<br />

Zwem- en poloclub De Lee, Gramsbergen


De Krim, 17 juni 2013<br />

betreft: <strong>bezuinigingen</strong> zwembad en bibliotheek<br />

Geachte <strong>gemeente</strong>raad,<br />

Afgelopen woensdag hebben wij onze verontrusting uitgesproken over de <strong>bezuinigingen</strong> die zijn<br />

aangekondigd in het raadsvoorstel 'tegen de stroom in'. Wij hebben aangegeven constructief mee<br />

te willen denken en hier een actieve houding in te willen nemen.<br />

Met dit schrijven willen wij hier een vervolg aan geven.<br />

Zwembad<br />

Voor zover mogelijk hebben we ons de afgelopen dagen verdiept in met name de<br />

veiligheidsaspecten en de financiën omtrent de exploitatie van het zwembad. Hie<strong>ronde</strong>r schetsen<br />

wij een aantal punten waarvan wij denken dat er besparingen mogelijk zijn.<br />

Een substantieel deel van het onderhoud dat nu door medewerkers van de <strong>gemeente</strong><br />

plaatsvindt, kan door vrijwilligers gebeuren.<br />

Waar ziet de <strong>gemeente</strong> nu zelf nog besparingen? Is de hoogte efficiency bereikt of is er nog<br />

iets te 'winnen'? Gebruik hiervoor de expertise van het personeel dat nu in De Krim zijn<br />

werk doet.<br />

Veiligheidseisen brengen vergaande verantwoordelijkheden met zich mee. Het is daarom niet reëel<br />

om dit bij vrijwilligers neer te leggen.<br />

De discussie rondom het wijzigen van een rechtsvorm vinden wij nu nog te vroeg. Een overhaaste<br />

beslissing hierin zou een niet doordachte beslissing zijn. Dit leidt ongetwijfeld tot gevolgen die nu<br />

nog niet te overzien zijn.<br />

Bibliotheek<br />

Er zijn vergevorderde plannen om de bibliobus te vervangen door een ruimte in de buurtkamer als<br />

bibliotheek in te richten en deze met vrijwilligers te runnen. Hierover is overleg geweest met de<br />

eigenaar van de buurtkamer, Beter Wonen Vechtdal en de bibliotheek. We zijn er bijna, het zou<br />

zonde zijn om het laatste zetje nu achterwege te laten.<br />

Samenvattend willen wij zeggen dat we zeker willen meedenken en meedoen. Een gezamenlijk<br />

traject met de <strong>gemeente</strong> kan tot een situatie leiden waarbij enerzijds de kosten gereduceerd<br />

worden en anderzijds faciliteiten behouden kunnen blijven. Doelstellingen van de <strong>gemeente</strong> zoals<br />

sportstimulering, vitaliteit van ouderen kunnen dan ook gegarandeerd blijven.<br />

Verder willen we u er op wijzen dat er nog ruimte is in de voorgestelde besparingen. Er ligt een<br />

voorstel van 12.8 miljoen er zijn alternatieve voorstellen voor een som van bijna 2 miljoen.<br />

Gezamenlijk bijna 15 miljoen. Er wordt een besparing van 10 miljoen gevraagd. Hierin moet toch<br />

ruimte te vinden zijn om faciliteiten zoals een zwembad en de bibliotheek te behouden voor de


kleine kernen.<br />

Namens het bestuur van Plaatselijk Belang De Krim, met vriendelijke groet,<br />

Johan Reefman<br />

Penningmeester


Dinie Martens<br />

Onderwerp:<br />

Bibliotheken<br />

Van: Plaatselijk Belang Balkbrug, Henk Hof, voorzitter<br />

Ik ben nog even bezig geweest met subsidie gerelateerd aan ledencijfers.<br />

Totaal ledenaantal <strong>gemeente</strong> Hardenberg is 15884.Gemeentesubsidie is 1.271.000.Dus 80 euro subsidie per lid.<br />

Voor Balkbrug met 855 leden betekent dat dus een subsidie van 68.000 euro.<br />

Pas ik hetzelfde rekensommetje toe en kijk ik alleen naar betalende leden ( 400) dan kom ik zelfs op een bedrag van<br />

80.000 euro.<br />

Kunnen wij dus makkelijk van draaien en zelfs met minder subsidie toe.( Dat zal de man van de CU wel aanspreken.)<br />

Maar helaas!Zoals je zelf wel weet liggen de verhoudingen binnen de <strong>gemeente</strong>/stichting heel anders..en ontvangen<br />

wij hier niks van.<br />

1

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!