06.01.2014 Views

Begroting 2013 - Gemeente Hardenberg

Begroting 2013 - Gemeente Hardenberg

Begroting 2013 - Gemeente Hardenberg

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

egroting<br />

<strong>2013</strong><br />

gemeente hardenberg


Inhoud<br />

AAN DE RAAD ................................................................................................................................... 2<br />

Leeswijzer ........................................................................................................................................ 3<br />

Wijze van behandelen ........................................................................................................................ 3<br />

FINANCIELE POSITIE ........................................................................................................................ 4<br />

Het financiële beleid .......................................................................................................................... 4<br />

<strong>Begroting</strong>suitkomst <strong>2013</strong> en meerjarenbegroting 2014-2016 .................................................................... 5<br />

Bijstelling begrotingsuitkomst. ............................................................................................................. 6<br />

Aanvullende bezuinigingen .................................................................................................................. 7<br />

Investeringsprogramma 2011-2014 ..................................................................................................... 9<br />

Vervangings- en kleine investeringen <strong>2013</strong> .......................................................................................... 11<br />

PROGRAMMAPLAN <strong>2013</strong> ................................................................................................................ 16<br />

Voorzieningen ................................................................................................................................. 17<br />

Wonen ...........................................................................................................................................20<br />

Kwetsbare groepen .......................................................................................................................... 23<br />

Veiligheid en openbare ruimte .......................................................................................................... 29<br />

Economie ....................................................................................................................................... 33<br />

Groene ruimte ................................................................................................................................. 37<br />

Externe oriëntatie ............................................................................................................................. 43<br />

Overzicht van lasten en baten van de programma’s .............................................................................. 45<br />

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN, ONVOORZIEN EN MUTATIES IN RESERVES ......................... 46<br />

VERPLICHTE PARAGRAFEN ............................................................................................................ 54<br />

Lokale heffingen ........................................................................................................................... 55<br />

Weerstandsvermogen .................................................................................................................. 57<br />

Onderhoud kapitaalgoederen ..................................................................................................... 60<br />

Financiering .................................................................................................................................. 65<br />

EMU-saldo .................................................................................................................................... 67<br />

Grondbeleid................................................................................................................................. 68<br />

Bedrijfsvoering ............................................................................................................................ 69<br />

Verbonden partijen ....................................................................................................................... 70<br />

BESLUIT ........................................................................................................................................... 76<br />

BIJLAGEN ......................................................................................................................................... 77<br />

1


AAN DE RAAD<br />

Hierbij bieden wij u de begroting <strong>2013</strong> en de meerjarenbegroting 2014-2016 aan.<br />

De begroting <strong>2013</strong> sluit met een voordelig saldo en ook de meerjarenbegroting is sluitend.<br />

Hiermee wordt voldaan aan de financiële doelstellingen van onze gemeente en de voorwaarden die<br />

de provincie stelt aan het zogenaamde repressief toezicht.<br />

Toch merken we dat de gevolgen van de economische crisis en de rijksmaatregelen die daar uit<br />

voortvloeien ons financieel behoorlijk raken. Dit raakt ook aan onze financiële positie. In deze<br />

begroting informeren wij u over de ontwikkelingen en de doorwerking hiervan. We zullen opnieuw<br />

de balans moeten opmaken en sluiten op voorhand niet uit dat er het komende jaar opnieuw keuzes<br />

gemaakt moeten worden om de financiële positie van de gemeente <strong>Hardenberg</strong> gezond te houden.<br />

Crisisupdate Grondbedrijf 2012<br />

Voor <strong>2013</strong> worden de gevolgen van de stagnerende woningmarkt en aangescherpte rijksregels<br />

financieel merkbaar in het grondbedrijf. Via de nota Crisisupdate Grondbedrijf 2012, die wij separaat<br />

aan u toesturen, geven wij u inzicht in de effecten hiervan en doen wij voorstellen om het<br />

Grondbedrijf in een rustig vaarwater en financieel op orde te brengen.<br />

Samenwerking Ommen<br />

Per 1 juli 2012 is de bestuursdienst Ommen <strong>Hardenberg</strong> gestart. Daarmee heeft het besluit van de<br />

gemeenteraden van Ommen en van <strong>Hardenberg</strong> een concreet vervolg gekregen.<br />

De begroting voor <strong>2013</strong> van de bestuursdienst zal naar verwachting eind november/begin december<br />

<strong>2013</strong> door uw raad behandeld kunnen worden.<br />

Evaluatie Toekomstvisie<br />

De gemeenteraad heeft in de maand september de Toekomstvisie geëvalueerd. Wij hebben als<br />

toeschouwer kennis genomen van de gesprekken die er zijn geweest tussen de raadsleden en<br />

ondernemers uit onze gemeente en de Plaatselijk Belangen over thema’s als voorzieningen,<br />

woningen en de streekfunctie van <strong>Hardenberg</strong>. Momenteel worden alle reacties door de<br />

gemeenteraad verwerkt en zal in de raad een debat worden gevoerd over de toekomst van<br />

<strong>Hardenberg</strong>. Dit zou kunnen leiden tot een aanpassing van de Toekomstvisie.<br />

Wij wachten dit debat in de raad af en zijn benieuwd naar de resultaten.<br />

2


Leeswijzer<br />

In deze begroting staat het financieel (meerjaren)perspectief centraal. Achtereenvolgens komen de<br />

financiële positie van de gemeente, de begroting <strong>2013</strong> en de meerjarenbegroting 2014-2016 aan de<br />

orde. Daarna volgen de voortgang van het investeringsprogramma 2011-2014 en de voorgenomen<br />

vervangings- en kleine investeringen <strong>2013</strong>.<br />

Het programmaplan is ingedeeld naar de in de toekomstvisie vastgelegde indeling naar<br />

programma’s. Per programma is aangegeven wat de ambities binnen het programma zijn en<br />

vervolgens wordt ingegaan op een aantal speerpunten van beleid binnen het programma.<br />

Bij deze informatie hebben 3-W-vragen centraal gestaan:<br />

• Wat willen we bereiken (onze ambities)<br />

• Wat gaan we daarvoor doen (de activiteiten)<br />

• Wat gaat het kosten (de begroting)<br />

Aansluitend aan het programmaplan is een financieel hoofdstuk opgenomen. Hierin wordt nader<br />

ingegaan op de algemene dekkingsmiddelen, de post onvoorzien en de toevoegingen en<br />

onttrekkingen aan reserves.<br />

Tenslotte is een aantal verplichte paragrafen in deze begroting opgenomen. In deze paragrafen<br />

wordt ingegaan op zaken als het grondbeleid, het onderhoud van kapitaalgoederen en de risico's.<br />

De 1e begrotingswijziging<br />

In de begroting <strong>2013</strong> zijn de ramingen opgenomen van de budgetten bestaand beleid. Daarnaast<br />

wordt in de begroting <strong>2013</strong> een aantal actuele ontwikkelingen en extra bezuinigingsvoorstellen<br />

genoemd, die door middel van de zogenaamde 1e begrotingswijziging in de ramingen zullen worden<br />

verwerkt. Zoals gebruikelijk worden in de 1e wijziging <strong>2013</strong> ook de financiële gevolgen verwerkt van<br />

het investeringsprogramma <strong>2013</strong> en de vervangings-/kleine investeringen voor <strong>2013</strong>.<br />

De 1e begrotingswijziging, met de daarbij behorende toelichting, zal u afzonderlijk worden<br />

toegezonden.<br />

Wijze van behandelen<br />

Voor de behandeling van de begroting is de volgende planning opgesteld:<br />

• verzending begrotingsstukken naar de raad uiterlijk 27 september 2012;<br />

• technisch beraad op 30 oktober 2012. Tijdens dit technisch beraad kunt u van onze<br />

ambtenaren een mondelinge toelichting op de begroting krijgen;<br />

• de oriënterende raadsbijeenkomst in bijzijn van alle portefeuillehouders vindt plaats<br />

op 6 november 2012. In deze bijeenkomst kunnen beleidsmatige vragen aan de<br />

portefeuillehouder worden gesteld en kunnen fracties elkaar bevragen;<br />

• de begrotingsvergadering vindt plaats op 13 november 2012.<br />

3


FINANCIELE POSITIE<br />

Inleiding<br />

In 2010 zijn we gestart met dit college en nu halverwege de rit is het goed om stil te staan bij de<br />

realisering van onze doelstellingen. We liggen op koers met de uitvoering van het<br />

collegeprogramma “Meer met minder” en een groot deel van het investeringsprogramma is in<br />

uitvoering. Ook wordt hard gewerkt aan de uitvoering van het bezuinigingsprogramma “De<br />

toekomst tegemoet” dat de raad in juni 2011 heeft vastgesteld. De lastendruk voor de burger is niet<br />

meer dan inflatoir toegenomen.<br />

Zoals gezegd merken we dat de gevolgen van de economische crisis en de rijksmaatregelen die daar<br />

uit voortvloeien onze financiële positie behoorlijk raken. Het is onzeker op welk moment de markt<br />

weer gaat aantrekken. Onzekerheid is er ook over de rijksmaatregelen die op de gemeente zullen<br />

afkomen. Het kabinet Rutte is gevallen. Er zijn nieuwe verkiezingen geweest en er wordt een nieuw<br />

kabinet gevormd. Ook dit nieuwe kabinet zal bezuinigingen door (moeten) voeren. Hoe deze<br />

bezuinigingen worden ingevuld, waar ze zullen vallen en welke financiële uitwerking ze zullen<br />

hebben moet de komende periode uitwijzen.<br />

Deze begroting is opgemaakt naar de kennis van de stand van zaken van voor de zomer 2012.<br />

In deze cijfers zijn bijvoorbeeld de resultaten van de zogenaamde junicirculaire gemeentefonds<br />

verwerkt en de jaarschijf <strong>2013</strong> van de meerjarenbegroting. Daarna hebben actuele ontwikkelingen<br />

dit beeld ernstig verstoord. Op deze ontwikkelingen en de hieruit voortvloeiende<br />

begrotingsbijstellingen gaan wij in het vervolg van dit hoofdstuk in.<br />

Het financiële beleid<br />

In 2010 is het collegeprogramma “Meer met Minder” vastgesteld. Hieraan is de kern van ons<br />

financieel beleid voor de periode 2011-2014 ontleend:<br />

1. de investeringsruimte van € 16,5 miljoen, genoemd in het collegeprogramma “Meer met<br />

Minder”, blijft volledig overeind. Van dit bedrag wordt € 11,5 miljoen ingevuld in deze<br />

raadsperiode, zodat voor de volgende raadsperiode nog € 5 miljoen beschikbaar is;<br />

2. de jaarrekening mag niet negatief sluiten.<br />

3. de algemene reserve van de gemeente inclusief reserve grondbedrijf moet eind 2011 de<br />

minimaal gewenste omvang hebben;<br />

4. de begroting mag niet negatief sluiten en ook het daarin opgenomen financieel<br />

meerjarenperspectief mag niet negatief zijn. De bezuinigingsopdracht van in totaal € 7 miljoen<br />

maakt deel uit van deze doelstelling.<br />

De uitvoering van het investeringsprogramma 2011-2014 ligt op koers.<br />

De jaarrekening 2011 sloot met een voordelig resultaat van € 1,1 miljoen.<br />

De algemene reserve is in 2011 verhoogd tot € 12,7 miljoen en ligt hiermee op een voldoende niveau.<br />

Daarnaast heeft de gemeente nog zo’n € 60 miljoen aan bestemmingsreserves.<br />

Ook de uitvoering van het bezuinigingsprogramma ligt op schema. De jaarschijven 2011 en 2012 zijn<br />

gerealiseerd. Van de jaarschijf <strong>2013</strong> ad € 2,1 miljoen is in deze begroting € 1,6 miljoen ingevuld. Voor<br />

het resterende bedrag is in deze begroting een stelpost opgenomen van € 0,5 miljoen. Deze<br />

stelpost wordt de komende maanden nader uitgewerkt.<br />

Voor 2014 geldt een bezuinigingsopdracht van € 1,6 miljoen.<br />

4


<strong>Begroting</strong>suitkomst <strong>2013</strong> en meerjarenbegroting 2014-2016<br />

<strong>Begroting</strong> <strong>2013</strong> en meerjarenbegroting 2014-2016<br />

Bij het samenstellen van de (meerjaren)begroting zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:<br />

- prijscompensatie <strong>2013</strong> 0%<br />

- stelpost loonstijging <strong>2013</strong> 1%<br />

- verhoging sociale lasten <strong>2013</strong> 0,5%<br />

- loonstijgingen 2014, 2015 en 2016 conform uitgangspunt junicirculaire gemeentefonds<br />

- inflatoire verhoging tarieven 2,25%<br />

- reserveren jaarlijks vrijkomend bedrag aan afschrijvingen en rente voor dekking van<br />

vervangings- en kleine investeringen<br />

- voor onvoorziene uitgaven wordt een structureel bedrag opgenomen van € 75.000<br />

- voor onvoorziene incidentele uitgaven wordt een bedrag opgenomen van € 150.000<br />

- voor de berekening van de gemeentefondsuitkering wordt rekening gehouden met de<br />

uitkomsten uit de junicirculaire<br />

- jaarschijf <strong>2013</strong> en 2014 uit het bezuinigingsprogramma<br />

- een aantal inwoners per 1 januari <strong>2013</strong> van 59.600 en een jaarlijkse toename in <strong>2013</strong> en de<br />

jaren daarna met 150<br />

- een aantal woonruimten per 1 januari <strong>2013</strong> van 25.000 en een jaarlijkse toename van het<br />

aantal woningen in <strong>2013</strong> en de jaren daarna met 100<br />

- een rentepercentage voor nieuw aan te trekken leningen van 4,5% (2012: 4,5%)<br />

<strong>Begroting</strong>suitkomst<br />

De begroting <strong>2013</strong> sluit met een voordelig saldo van € 157.000.<br />

In de meerjarenbegroting <strong>2013</strong>-2015 was – na verwerking van de 1 e bestuursrapportage 2012 - voor<br />

<strong>2013</strong> een overschot voorzien van € 1.563.000. De uitkomst van de begroting <strong>2013</strong> valt minder<br />

voordelig uit. Dit is met name te verklaren uit de korting op de gemeentefondsuitkering (zie<br />

hiervoor).<br />

Voor een toelichting op deze begrotingsuitkomst verwijzen wij u naar het financiële hoofdstuk in<br />

deze begroting.<br />

Uitkomst meerjarenbegroting 2014-2016<br />

De geactualiseerde meerjarenbegroting 2014-2016 is sluitend. Voor de komende jaren worden de<br />

volgende overschotten begroot:<br />

Geactualiseerde<br />

Meerjarenbegroting<br />

<strong>2013</strong> 157.000<br />

2014 1.263.000<br />

2015 1.111.000<br />

2016 1.593.000<br />

Voor een toelichting op deze meerjarenbegroting verwijzen wij u eveneens naar het financiële<br />

hoofdstuk verderop in deze begroting.<br />

5


Bijstelling begrotingsuitkomst.<br />

Deze begroting is opgemaakt naar de kennis van de stand van zaken van voor de zomer 2012.<br />

In deze cijfers zijn bijvoorbeeld de resultaten van de zogenaamde junicirculaire gemeentefonds<br />

verwerkt en de jaarschijf <strong>2013</strong> van de meerjarenbegroting, zoals hiervoor ook weergegeven onder<br />

de uitgangspunten voor de begroting <strong>2013</strong> en de meerjarenbegroting.<br />

De tijd staat echter niet stil. Gebruikelijk is, dat de actualisering van de begrotingscijfers wordt<br />

verwerkt in een afzonderlijk voorstel “afronding van de begroting annex de 1 e begrotingswijziging”.<br />

Normaliter betreft het dan bijstellingen van beperkte omvang c.q. bijstellingen die niet tot een<br />

ernstige verstoring van het financiële beeld leiden. Echter dit jaar moeten we constateren dat de<br />

bijstellingen forser zijn en nopen tot een bijstelling van de begrotingsuitkomst op deze plek in de<br />

begroting <strong>2013</strong>..<br />

Inmiddels is de septembercirculaire gemeentefonds ontvangen en doorgerekend. Op grond van<br />

deze circulaire wordt de gemeentefondsuitkering voor <strong>2013</strong> verlaagd met € 300.000 structureel.<br />

Daarnaast zijn ook de uitkomsten bekend van de crisisupdate grondexploitatie. Hieruit blijkt dat er<br />

als gevolg van vraaguitval en verscherpte begrotingsregels een extra voorziening moet worden<br />

getroffen van in totaal € 21,5 miljoen. Uitgaande van de door ons voorgestelde financiële oplossing,<br />

zal rekening moeten worden gehouden met een afname van de Algemene Reserve Grondbedrijf<br />

met zo’n € 5,5 miljoen. Als gevolg hiervan valt de bespaarde rente ARG € 247.500 lager uit dan<br />

begroot.<br />

Deze, maar ook andere, ontwikkelingen leiden tot de volgende bijstelling van de hiervoor genoemde<br />

financiële uitkomsten:<br />

Bedragen x € 1.000<br />

<strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

<strong>Begroting</strong>suitkomsten 157 1.263 1.111 1.593<br />

Structurele bijstelling<br />

<strong>Gemeente</strong>fonds -300 -300 -300 -300<br />

Minder rente ARG -247 -247 -247 -247<br />

Minder dekking plankosten -600 -600 -600 -600<br />

Verhoging rioolrecht 500 500 500 500<br />

Structurele doorwerking 2 e berap 2012<br />

- BTW verhoging<br />

- OZB<br />

-160<br />

100<br />

-160<br />

100<br />

-160<br />

100<br />

-160<br />

100<br />

Overname brug Bergentheim -40 -40 -40<br />

Incidentele bijstelling<br />

RUD’s -58<br />

ABP premies -355<br />

Totaal -963 516 364 846<br />

Toelichting<br />

De nadelen als gevolg van de lagere gemeentefondsuitkering en het rentenadeel als gevolg van de<br />

aanwending van de algemene reserve grondbedrijf zijn hiervoor toegelicht.<br />

De bijstelling van de programmering zoals voorgesteld in de Crisisupdate Grondbedrijf 2012, leidt<br />

tot een lagere dekking van de kosten uren eigen organisatie. Wij begroten dit nadeel op rond<br />

€ 600.000 structureel.<br />

6


Als gevolg van de door ons voorgestelde financiële oplossing van de problematiek grondexploitatie<br />

zullen als gevolg van het activeren de kapitaallasten toenemen. In de crisisupdate wordt er vanuit<br />

gegaan dat deze kapitaallasten t.l.v. de nog te vormen dekkingsreserve kunnen worden gebracht.<br />

Een deel van de te activeren investeringen betreft rioleringswerken. Uitgaande van het principe van<br />

100% kostendekking en ook rekening houdende met de vervangingsbehoefte op termijn, stellen wij<br />

u voor om de extra kapitaallasten rioleringsinvesteringen t.l.v. het rioolrecht te brengen. Dit leidt tot<br />

een verhoging van het rioolrecht van € 25,- per huishouden.<br />

De provincie is voornemens de brug Bergentheim over te nemen omdat deze brug als enige brug op<br />

de vaarroute in eigendom en beheer is bij de gemeente. Door het eigendom en beheer te<br />

uniformeren ontstaat er een effectievere en uniforme beheer- en bedieningssituatie. Voor de brug<br />

Bergentheim zijn we in onderhandeling met de provincie om deze aan haar over te dragen.<br />

Om de RUD te kunnen laten functioneren, moet er een ICS (Informatie, Coördinatie en<br />

Sturingseenheid) worden opgericht. Ook zal er op het gebied van ICT geïnvesteerd moeten worden.<br />

De totale kosten voor de RUD IJsselland worden voor <strong>2013</strong> geschat op € 625.000. Er is<br />

overeenstemming bereikt over de verdeling daarvan: 50% naar gelijke delen en 50% naar<br />

inwonertal. Voor de gemeente <strong>Hardenberg</strong> komt dat neer op € 58.800. Voor <strong>2013</strong> zullen genoemde<br />

kosten incidenteel worden opgenomen in de begroting. De RUD streeft naar het realiseren van<br />

inverdieneffecten voor de deelnemende gemeenten.<br />

ABP premies.<br />

Veel pensioenfondsen moeten maatregelen nemen omdat hun dekkingsgraad te laag is. Dat geldt<br />

ook voor het ABP. ABP heeft daarom besloten voor de jaren 2012 en <strong>2013</strong> de premie te verhogen<br />

met 2%. De werkgever betaalt ongeveer twee derde van de premie. Dit komt neer op € 355.000.<br />

Aanvullende bezuinigingen<br />

Het zal geen verdere toelichting behoeven dat wij met deze uitkomst niet kunnen instemmen.<br />

Temeer daar de kans groot is dat het rijk zal besluiten tot nieuwe bezuinigingen, die ook gevolgen<br />

zullen hebben voor de gemeentelijke inkomsten (volgens het principe “ladder op, ladder af”).<br />

Bovendien houden wij er rekening mee dat het nog enige jaren kan gaan duren voordat sprake is van<br />

economisch herstel en dat dit in de gemeentefinanciën merkbaar zal zijn..<br />

Wij willen een sluitende begroting en meerjarenbegroting en doen u hierbij voorstellen om deze<br />

doelstelling te kunnen realiseren.<br />

1. De bijgestelde programmering grondexploitatie heeft gevolgen voor de benodigde personele<br />

inzet die vertaald moet worden in een verlaging van de personeelskosten. Deze bezuiniging zal<br />

niet ineens kunnen worden gerealiseerd. Wij houden rekening met een bepaalde fasering.<br />

2. Via het gemeentefonds worden in <strong>2013</strong> extra bedragen ontvangen ter compensatie van<br />

volumegroei en prijsstijgingen WMO-budget; voor invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg<br />

en extra gelden voor het bevorderen van een gezonde leefstijl van de jeugd. In totaal gaat het<br />

dan om € 200.000. Wij zetten deze extra middelen nu in als algemeen dekkingsmiddel. Dit<br />

betekent dat genoemde ontwikkelingen met inzet van bestaande middelen zullen moeten<br />

worden gerealiseerd.<br />

3. Onder de uitgangspunten voor de begroting is opgenomen dat de vrijval van kapitaallasten<br />

wordt ingezet voor kleine – en vervangingsinvesteringen. Voor <strong>2013</strong> gaat het dan om een<br />

structureel bedrag van € 559.000. Wij stellen u voor om deze ruimte in te zetten als dekking voor<br />

de hiervoor genoemde financiële problematiek. Deze dekkingsmaatregel betekent dat een<br />

aantal noodzakelijke investeringen niet door kunnen gaan. Dit vinden wij in een aantal situaties<br />

7


niet gewenst en stellen u voor deze investeringen een andere financiële oplossing voor. In de<br />

paragraaf kleine en vervangingsinvesteringen gaan wij hier nader op in.<br />

4. Bij deze inzet van de post voor kleine- en vervangingsinvesteringen merken wij op dat wij<br />

aanvankelijk € 140.000 hiervan wilden inzetten om het budget voor investeringen na 2014 op<br />

het afgesproken niveau van € 5 miljoen te brengen. Door het hiervoor genoemde<br />

dekkingsvoorstel (3.) vervalt deze oplossing. Wij stellen u nu voor om in de meerjarenbegroting<br />

een structurele extra bijdrage aan het investeringsbudget toe te voegen van € 140.000.<br />

5. Bij de uitgangspunten voor de begroting <strong>2013</strong> is aangegeven, dat voor nieuwe investeringen<br />

wordt gerekend met een rentepercentage van 4,5%. Dit is gegeven de huidige rente aan de<br />

hoge kant. Aan de andere kant, niemand weet hoe de rente zich de komende periode zal gaan<br />

ontwikkelen. Wij vinden het verantwoord om nu te rekenen met 4% rente. Het verschil van<br />

0,5% leidt tot een rentevoordeel van € 100.000.<br />

6. In de begroting is de eerder door het rijk aangekondigde korting op de rijksbijdrage WSW<br />

doorgevoerd. Inmiddels is bekend dat de korting <strong>2013</strong> niet doorgaat. Wij gaan er daarbij vanuit<br />

dat hier sprake is van uitstel en geen afstel. Wel ontstaat als gevolg van dit “uitstel” een<br />

incidenteel voordeel van € 200.000.<br />

Samenvattend<br />

Bovenstaande dekkingsmaatregelen leiden deze voorstellen tot het volgende financiële beeld:<br />

Bedragen x € 1.000<br />

<strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

Bijgestelde uitkomsten -963 516 364 846<br />

Aanvullende dekkingsmaatregelen<br />

1 Afbouw plankosten 200 400 600<br />

2 <strong>Gemeente</strong>fonds 200 200 200 200<br />

3 Inzet ruimte voor kleine en<br />

559 559 559 559<br />

vervangingsinvesteringen<br />

4 Verhoging investeringsbudget na<br />

-140 -140 -140<br />

2014<br />

5 Rentevoordeel (structureel) 100 100 100 100<br />

6 Budget WSW (incidenteel) 200<br />

96 1.435 1.483 2.165<br />

Volledigheidshalve merken wij hierbij op dat de hiervoor genoemde begrotingsbijstellingen en<br />

dekkingsvoorstellen niet in ramingen van deze begroting zijn verwerkt, maar via de zogenaamde 1 e<br />

wijziging wordt verwerkt.<br />

Na verwerking van deze dekkingsmaatregelen is er sprake van een sluitende begroting en een<br />

sluitende meerjarenbegroting. We zijn er echter nog niet.<br />

Het blijven financieel onzekere tijden en we constateren dat de rek uit de (exploitatie)begroting is.<br />

De komende maanden zullen wij ons beraden op het financieel perspectief en merken daarbij op dat<br />

wij een nieuwe bezuinigingsronde op de voorhand niet uitsluiten. In het voorjaar zullen wij u via de<br />

1 e bestuursrapportage <strong>2013</strong>, of zonodig al eerder, over de resultaten informeren.<br />

8


Investeringsprogramma 2011-2014<br />

Als onderdeel van de begroting 2011 is het investeringsprogramma 2011-2014 door de raad<br />

vastgesteld. Dit programma is de concrete uitwerking van het collegeprogramma.<br />

Omschrijving Totaal Reeds<br />

beschikbaar<br />

gesteld<br />

Nog<br />

beschikbaar<br />

te stellen<br />

1. Aanpak oude wijken (sociale component) 500.000 500.000<br />

2. Sportboulevard (2e fase) 5.000.000 150.000 4.850.000<br />

3. Sportpak De Krim 1.000.000 1.000.000<br />

4. Uitbreiding sporthal De Citadel 150.000 150.000<br />

5. Groen Blauwe Diensten 200.000 200.000<br />

6. Duurzaamheid 400.000 400.000<br />

7. Extra wegenonderhoud 300.000 300.000<br />

8. Leader plus/Reestkerk Balkbrug 200.000 100.000 100.000<br />

9. Masterplan kunstgras 850.000 850.000<br />

10. Onderwijshuisvesting 1.400.000 1.400.000<br />

11. Extra veld Bergentheim 250.000 250.000<br />

12. Verkeersveiligheid 300.000 300.000<br />

13. sociaal domein Dedemsvaart 550.000 550.000<br />

14. marketingcommunicatie 100.000 100.000<br />

15. aankoop voormalig RWZI-terrein 500.000 500.000<br />

11.700.000 5.750.000 5.950.000<br />

Voor de investering sportboulevard (2 e fase) en voor sportpark De Krim zullen afzonderlijke<br />

voorstellen aan de raad worden voorgelegd. Wij stellen u nu voor om genoemde € 100.000<br />

beschikbaar te stellen voor Leader plus, welk bedrag wordt ingezet voor het project Reestkerk<br />

Balkbrug.<br />

Beschikbare middelen<br />

Hetgeen geschreven is in de 1 e bestuursrapportage 2012 is nog steeds actueel. Daarom wordt<br />

hieronder deze tekst weergegeven:<br />

“Tijdens de behandeling van de begroting 2012 heeft de raad te kennen gegeven, niet in te kunnen<br />

stemmen met de structurele inzet van de “structurele ruimte in de exploitatie”. De inzet van deze<br />

middelen is nu beperkt tot nog 1 raadsperiode (2015-2018).<br />

Als gevolg van dit besluit zal het investeringsbudget nog met zo’n € 2 miljoen moeten worden<br />

aangevuld.<br />

Zoals voorgesteld in het raadsvoorstel resultaatbestemming 2011 kan € 0,6 miljoen van het overschot<br />

jaarrekening 2011 worden toegevoegd aan de investeringsruimte 2015-1018.<br />

Bij de begroting <strong>2013</strong> zullen wij u een voorstel doen voor de dan nog benodigde € 1,4 miljoen”<br />

Investeringsruimte na 2014<br />

In de meerjarenbegroting 2012-2014 zijn voor de jaren <strong>2013</strong> en 2014 overschotten begroot.<br />

Het begrote overschot <strong>2013</strong> ad € 2,2 miljoen leek voldoende ruimte te bieden om het<br />

investeringsbudget tot het gewenste niveau aan te vullen dan wel hierin substantieel bij te dragen.<br />

9


Met name door de korting op de gemeentefondsuitkering is het overschot <strong>2013</strong> “verdampt” .<br />

Een alternatief is de inzet van de ruimte die jaarlijks ontstaat uit vrijval kapitaallasten en wordt<br />

ingezet voor vervangings- en kleine investeringen.<br />

Wij hadden het voornemen om € 140.000 van de structurele ruimte voor kleine- en<br />

vervangingsinvesteringen in te zetten voor het op peil brengen van het budget voor investeringen<br />

na 2014. Zoals hiervoor aangegeven in de paragraaf “aanvullende bezuinigingen” stellen wij u voor<br />

om in de meerjarenbegroting vanaf 2014 een structureel bedrag van € 140.000 op te nemen, dat<br />

wordt ingezet om het budget voor investeringen na 2014 op het afgesproken niveau van € 5 miljoen<br />

te brengen.<br />

Nieuwe investeringen<br />

Door de raad is gevraagd om inzicht in nieuwe “grote” investeringen dan wel “lopende” projecten,<br />

waar nog aanvullende financiering voor nodig is.<br />

Bekend zijn de volgende voornemens:<br />

- Opwaardering N34<br />

- Spoorwegverbindingen<br />

- Onderwijshuisvesting (als uitwerking van integraal huisvestingsplan onderwijs)<br />

- 3 e fase sportboulevard<br />

Ten aanzien van de N34 wordt opgemerkt, dat hiervoor € 2,4 miljoen is gereserveerd in de “reserve<br />

economisch structuurfonds”.<br />

Hoewel de transities in het Sociale Domein voor nu door de Tweede Kamer controversieel zijn<br />

verklaard, willen wij door met de ontwikkelingen die we in dit domein voor ogen hadden. Overigens<br />

verwachten wij ook dat de transities, wellicht in een andere vorm, na de kabinetsformatie vanuit het<br />

rijk op ons af zullen komen. Om die reden stellen wij voor uit de reserve Kwetsbare Groepen<br />

hiervoor een bedrag ad. € 200.000 te reserveren.<br />

10


Vervangings- en kleine investeringen <strong>2013</strong><br />

Gebruikelijk is dat met de vaststelling van de begroting de Raad ook de budgetten beschikbaar stelt<br />

voor het kunnen doen van de nodige vervangings- en kleine investeringen.<br />

In de begroting <strong>2013</strong> is een structureel bedrag van € 559.000 opgenomen voor opvang van lasten<br />

vervangingsinvesteringen. Dit bedrag is ontstaan als gevolg van de vrijvallende<br />

(netto)kapitaallasten. Daarnaast is in de begroting een stelpost van € 100.000 opgenomen voor<br />

diverse “kleinere vervangingen" (tot maximaal € 25.000).<br />

Actuele ontwikkelingen zorgen er voor dat wij onze plannen moeten bijstellen.<br />

Wij stellen u nu voor om genoemde € 559.000 in te zetten als algemeen dekkingsmiddel .<br />

Deze dekkingsmaatregel heeft tot gevolg dat diverse investeringsvoornemens niet kunnen<br />

doorgaan of moeten worden uitgesteld. In een aantal gevallen vinden wij dit niet gewenst.<br />

Wij hebben derhalve in beeld gebracht welke incidentele middelen nog kunnen worden ingezet om<br />

deze noodzakelijke investeringen te kunnen doen. Wij vinden het verantwoord om de reserve stadsen<br />

dorpsuitleg hiervoor in te zetten. Deze reserve is nog € 400.000 groot.<br />

Inzet van deze middelen betekent overigens wel dat nog uit te voeren werken “straks” moeten<br />

concurreren met andere investeringsvoorstellen.<br />

Verder willen wij het verwachte overschot krediet nieuwbouw gemeentehuis voor deze<br />

investeringen inzetten. Het nieuwe gemeentehuis is in juli 2012 in gebruik genomen. Hoewel nog<br />

een aantal uitgaven moeten worden gedaan en het park nog moet worden aangelegd, verwachten<br />

wij een bedrag van rond € 400.000 over te houden op het beschikbare krediet (de definitieve<br />

afrekening volgt nog). Dit overschot komt overeen met een structurele ruimte van € 27.000.<br />

Voor de – hierna genoemde – noodzakelijke investeringen is een eenmalig bedrag nodig van<br />

€ 263.000 en een structureel bedrag – ter dekking van de jaarlijks terugkerende lasten – van<br />

€ 80.000.<br />

Ten opzichte van de beschikbare middelen is dan nog sprake van een tekort aan structurele<br />

dekkingsmiddelen van € 53.000 (afgerond).Dit bedrag kan ten laste van het hiervoor genoemde<br />

begrotingsresultaat <strong>2013</strong> (ad € 96.000) worden gebracht.<br />

Tot slot willen wij u in deze paragraaf inzicht geven in de investeringen, die – mede – als gevolg van<br />

deze keuzes, in <strong>2013</strong> niet kunnen doorgaan. Deze investeringen hebben wij opgenomen op een<br />

zogenaamde reservelijst, die aan het eind van deze paragraaf is opgenomen.<br />

11


Voorgestelde kleine- en vervangsinvesteringen <strong>2013</strong><br />

Omschrijving Toelichting Eenmalig structureel<br />

Bijdrage MFC Dedemsvaart<br />

Inventaris gebouw ’t<br />

Centrum Dedemsvaart<br />

Renovatie dorpshuis de<br />

Krim<br />

Bijdrage HHC voor bouw 2<br />

kleedkamers<br />

Bijdrage renovatie<br />

kleedkamers DTC<br />

Dedemsvaart<br />

Trekkenwand De<br />

Voorveghter<br />

Onderzoek naar opzet<br />

ondernemersstartpunt<br />

Visie recreatie en toerisme<br />

Voorziening toeristische<br />

informatie<br />

In het betreffende raadsvoorstel werd er<br />

nog vanuit gegaan dat € 0,4 miljoen (vrij)<br />

besteedbare ruimte binnen de reserve<br />

(oude) gemeentehuis beschikbaar was.<br />

Abusievelijk is met dit beslag geen<br />

rekening gehouden bij de uitwerking van<br />

de notitie risicomanagement en<br />

weerstandsvermogen, waardoor deze<br />

“ruimte” is toegevoegd aan de algemene<br />

reserve.<br />

Met de beoogde nieuwbouw moet ook<br />

de huidige inventaris (inclusief deel<br />

keukeninrichting) volledig vervangen<br />

worden.<br />

Het gaat hier om een bijdrage die wordt<br />

geleverd aan de renovatie van het<br />

dorpshuis de Krim.<br />

HHC <strong>Hardenberg</strong> kampt al enige jaren<br />

met een tekort aan kleedkamers. Aan de<br />

hand van de behoefte bepaling van de<br />

KNVB kan de vereniging aanspraak<br />

maken op minimaal 2 kleedkamers.<br />

De kleedkamers zijn gedateerd en<br />

voldoen niet meer aan de huidige eisen.<br />

Op basis van de vastgestelde beleidslijn<br />

voor tennisaccommodaties kan een<br />

subsidie verstrekt worden van 50% van<br />

de kosten.<br />

De huidige trekkenwand is meer dan 20<br />

jaar oud en voldoet niet meer aan de<br />

huidige veiligheids- en ARBO-eisen. Met<br />

het vervangen van de trekkenwand zal<br />

ook de functionaliteit toenemen.<br />

De investering bedraagt € 300.000. De<br />

kapitaallasten die hieruit voortvloeien<br />

bedragen € 33.500.<br />

Door de raad is een motie aangenomen,<br />

waarbij opdracht wordt gegeven tot dit<br />

onderzoek.<br />

Om de nieuw op te richten Stichting<br />

slagkracht te bieden is het noodzakelijk<br />

dat de Stichting ook over financiële<br />

middelen kan beschikken. De raad heeft<br />

besloten om hiertoe een substantieel<br />

bedrag in de begroting vrij te maken.<br />

Marketing Oost heeft aangekondigd om<br />

per 1 januari <strong>2013</strong> de VVV/ANWB winkel<br />

in <strong>Hardenberg</strong> te sluiten. Vanaf dat<br />

moment wordt er geen winkelruimte<br />

meer gehuurd en stopt de invulling van<br />

het lokaal gastheerschap.<br />

50.000<br />

55.000<br />

27.500<br />

25.000<br />

80.600<br />

25.000<br />

28.000<br />

11.167<br />

33.500<br />

12


Omschrijving Toelichting Eenmalig structureel<br />

Werkschoenen<br />

brandweerpersoneel<br />

Keermuren Baalder 2e fase<br />

De gemeente wil graag een voorziening<br />

openhouden waar de bezoeker van de<br />

gemeente <strong>Hardenberg</strong> (toeristische)<br />

informatie kan verzamelen.<br />

De huidige werkschoenen dienen<br />

vervangen te worden. De brandweervrijwilliger<br />

gebruikt deze schoenen bij de<br />

wekelijkse oefeningen, uitrukken, etc.<br />

Voorgesteld wordt on in <strong>2013</strong> te<br />

beginnen met de gefaseerde vervanging<br />

(in 2 jaren).<br />

De investering <strong>2013</strong> bedraagt € 15.000.<br />

De kapitaallasten bedragen € 3.675<br />

Diverse keermuren in Baalder zijn<br />

gescheurd, de vroegere getroffen<br />

reparaties (stutten) zijn niet meer<br />

effectief. Hier is een investering mee<br />

gemoeid van € 40.000. De kapitaallasten<br />

bedragen € 3.800<br />

3.675<br />

3.800<br />

Subtotaal 263.100 80.142<br />

Tractie TVH Vervanging scooters 6.000 1.470<br />

***verlaging reservering - 1.470<br />

Tractie brandweer Vervanging van diverse voertuigen 410.000 49.283<br />

***verlaging reservering - 49.283<br />

Tractie BOR Vervanging van diverse voertuigen 178.000 34.593<br />

***verlaging reservering - 34.593<br />

Rolstoelen en<br />

Reguliere vervanging 600.000 112.714<br />

scootmobielen<br />

***verlaging reservering - 112.714<br />

Automatisering<br />

Vervanging van diverse hard- en<br />

330.700 81.022<br />

software pakketten.<br />

***verlaging reservering - 81.022<br />

Totaal 1.787.800 80.142<br />

Specificatie "kleine" (vervangings)investeringen<br />

** ten laste van de stelpost onderuitputting kapitaallasten<br />

Omschrijving<br />

Bedrag<br />

1 Deelname nominatieproces Koloniën van Weldadigheid 7.500<br />

2 (gefaseerde aanschaf) Bladblazers voor schoonhouden van kunstgrasvelden 12.500<br />

3 Ballenvangers/doelen/zitbanken op sportparken 8.000<br />

4 Aanlegsteigers op locaties nabij kunstwerk “Hello Sailor” in Gramsbergen en nabij Sluis<br />

de Haandrik 15.000<br />

5 Diverse werktuigen brandweer 23.000<br />

6 Handschoenen brandweer 14.000<br />

7 Automatisering chloor- en zuurdosering zwembad de Krim 4.200<br />

TOTAAL 84.200<br />

13


Reservelijst kleine- en vervangingsinvesteringen <strong>2013</strong><br />

Omschrijving Toelichting Investering Jaarlast<br />

Renovatie sportvelden<br />

Kunstgrasvelden<br />

Bijdrage HHC voor<br />

uitbreiding kleedkamers<br />

Uitbreiding de Voorveghter<br />

Inventaris gebouw ’t<br />

Centrum Dedemsvaart 2e<br />

fase<br />

VRI Baalder<br />

Communicatieborden<br />

invalswegen<br />

Opslagloods brandweer<br />

Het Instituut voor Sportaccommodaties<br />

(ISA) heeft een rapport opgesteld over<br />

de onderhoudstoestand van de<br />

sportvelden. Het rapport vermeldt dat<br />

naast het reguliere onderhoud voor elk<br />

veld rekening moet worden gehouden<br />

met een periodieke renovatie.<br />

Voor de aanwezige 45 natuurgras<br />

sportvelden wordt voor de<br />

renovatiecyclus een bedrag van € 78.650<br />

voldoende geacht. 78.650 8.783<br />

Er is de afgelopen jaren veel<br />

gerealiseerd. Een aantal verzoeken om<br />

kunstgras is niet gehonoreerd door<br />

gebrek aan middelen. Dit bedrag betreft<br />

de last voor één veld. 510.000 51.300<br />

Gezien het aantal vrouwen- en<br />

meisjesteams verzoekt de vereniging<br />

nog eens 2 extra kleedmakers te mogen<br />

bouwen. 55.000 3.850<br />

De beschikbare ruimte rond het toneel is<br />

redelijk beperkt en vooral wat<br />

kleedruimte betreft is er steeds ruimte<br />

tekort. Oplossing is om boven de huidige<br />

kleedruimten extra ruimten te creëren.<br />

Door deze investeringen te koppelen<br />

met het vervangen van de trekkenwand<br />

kan de overlast beperkt worden. 275.000 30.700<br />

Met de beoogde nieuwbouw moet ook<br />

de huidige inventaris (inclusief deel<br />

keukeninrichting) volledig vervangen<br />

100.000 11.167<br />

worden.<br />

Door het einde van de technische<br />

levensduur is vervanging van de VRI bij<br />

zaal Mulder <strong>Hardenberg</strong> noodzakelijk 500.000 55.833<br />

De huidige borden zijn niet meer te<br />

gebruiken i.v.m. de technische staat. De<br />

voorkeur gaat uit naar driehoeksborden<br />

26.000 3.770<br />

met aluminium lijsten. Er kunnen dan<br />

jaarlijks nieuwe doeken in geplaatst<br />

worden. De kosten voor deze doeken zijn<br />

beperkt en kunnen ook eventueel<br />

vermarkt worden. De borden zijn<br />

multifunctioneel inzetbaar en<br />

dynamisch.<br />

Bij de brandweerkazerne in <strong>Hardenberg</strong><br />

staat een zeecontainer waarin gevaarlijke<br />

stoffen liggen opgeslagen. Deze<br />

container dient vervangen te worden<br />

door een permanente opslag- c.q.<br />

stallingsloods achter de huidige kazerne. 70.690 6.716<br />

14


Omschrijving Toelichting Investering Jaarlast<br />

Uniformkleding brandweer<br />

Vervangingsbudget<br />

mobiele telefoons<br />

Hockey GZG Boshoek<br />

Korfbal KV Uni<br />

Kloosterhaar<br />

Sportpark De Balk<br />

VV Avereest en SC<br />

Balkbrug<br />

Daarnaast is door de samenvoeging met<br />

brandweer Ommen behoefte aan meer<br />

ruimte t.b.v. compressoren die gebruikt<br />

worden voor ademlucht. Door zowel de<br />

ademlucht-ruimte te vergroten in<br />

combinatie met een permanente opslagc.q.<br />

stalling-loods voor gevaarlijke<br />

stoffen is het wenselijk om een<br />

dergelijke loods te bouwen.<br />

De huidige uniformkleding is niet meer<br />

55.000 13.475<br />

landelijk geldig. Sinds een paar jaar geldt<br />

een nieuw uniform. Het oude uniform is<br />

sterk gedateerd en meer dan 20 jaar oud.<br />

Vervanging is nu onder andere met het<br />

oog op representativiteit bij officiële<br />

gelegenheden dringend noodzakelijk.<br />

De mobiele telefoons van de totale<br />

organisatie (=<strong>Hardenberg</strong> oud) gaan<br />

naar verwachting 3 jaar mee. Aanschaf<br />

heeft gefaseerd plaatsgevonden en ook<br />

de vervanging zal min of meer<br />

doorlopend gebeuren. Het verdient de<br />

voorkeur om jaarlijks 1/3-deel van het<br />

aantal toestellen te kunnen vervangen. 64.000<br />

Dit betreft de bouw van kleedkamers en<br />

privatisering sportaccommodaties 180.000<br />

Dit betreft de aanleg van kleedkamers.<br />

90.000<br />

Dit betreft budget voor privatisering<br />

sportaccommodaties.<br />

150.000<br />

15


PROGRAMMAPLAN <strong>2013</strong><br />

<strong>Hardenberg</strong> is een gemeente met ambities. In de afgelopen raadsperiode(n) hebben we<br />

financiële meevallers gehad, waardoor er veel kon worden gerealiseerd. Nu sprake is van een<br />

economische crisis is de financiële ruimte voor nieuwe impulsen beperkt en is in het voorjaar<br />

2011 een ingrijpend bezuinigingsprogramma vastgesteld. Daarbij zijn de kwetsbare groepen<br />

zoveel mogelijk ontzien.<br />

Inhoudelijke kaders<br />

Uitgangspunt voor het programmaplan is de toekomstvisie die in 2004 is vastgesteld. De<br />

toekomstvisie is uitgewerkt in een meerjarenprogramma. Een toekomstvisie, die in het voorjaar van<br />

2008 is geëvalueerd door de raad samen met onze inwoners.<br />

Tijdens de bijeenkomsten stond een aantal thema's centraal, zoals voorzieningen in de kernen en<br />

het drank- en drugsgebruik onder jongeren. Ook is gesproken over de economische groei en de<br />

bouw van woningen en de ontwikkeling van bedrijvigheid in relatie tot het behoud van de groene<br />

ruimte. Er zijn enkele accenten verzet. Op hoofdlijnen is geconcludeerd dat we nog steeds de goede<br />

dingen doen en dit goed doen.<br />

Toekomstvisie en meerjarenprogramma<br />

De toekomstvisie kent drie doelstellingen:<br />

• samenhang in diverse gemeentelijke beleidsvelden ondersteunen;<br />

• een helder profiel naar buiten toe creëren;<br />

• strategische politieke keuzes maken.<br />

Als basis voor de toekomstvisie is gekozen voor het scenario stevig. Dit houdt in dat wij gaan voor<br />

het versterken van de kwaliteiten van onze gemeenten volgens een gelaagd model,<br />

zelfredzaamheid & eigen verantwoordelijkheid en samenwerking & bundeling. De kwaliteiten zijn<br />

de onderlinge betrokkenheid, de prettige woonomgeving, de ondernemerszin en de groene ruimte.<br />

Met de toekomstvisie heeft de gemeente haar visie op de lange termijn geformuleerd. Dit vormt<br />

dan ook het kader voor besluitvorming en handelen van onze gemeente.<br />

Samen sterk naar de toekomst<br />

We willen samen met onze medewerkers met een open houding en het gezicht naar de burgers<br />

staan. Dat wil zeggen, samen met individuen en organisaties knelpunten bespreken en oplossingen<br />

zoeken.<br />

Leeswijzer<br />

In het programmaplan volgen wij de indeling van het meerjarenprogramma.<br />

Het meerjarenprogramma is ingedeeld naar 7 programmalijnen:<br />

• voorzieningen;<br />

• wonen;<br />

• kwetsbare groepen;<br />

• openbare ruimte en veiligheid;<br />

• economie;<br />

• groene ruimte;<br />

• externe oriëntatie.<br />

Per programmalijn hebben wij een opsomming opgenomen van de door de raad geformuleerde<br />

ambities en is per programma een aantal speerpunten voor het komende jaar toegelicht.<br />

Aan het slot van elke programmalijn hebben wij een opsomming van lasten en baten opgenomen.<br />

16


Voorzieningen<br />

Voorzieningen leveren een bijdrage aan het met plezier wonen, werken en recreëren.<br />

Voorzieningen zijn zaken als een school, een dorpshuis, een theater en een ziekenhuis.<br />

Maar ook een voetbalvereniging, de harmonie en een kinderboerderij. De behoefte aan<br />

voorzieningen in de eigen kern is groot. Vrije tijd en ontspanning horen niet bij de taken<br />

van de gemeente. Samen leven en sociale cohesie zijn wel aandachtsvelden voor de<br />

gemeente. De uitvoering verschuift van een gemeentelijke taak naar de<br />

verantwoordelijkheid van de clubs, verenigingen en instellingen. Binnen deze<br />

programmalijn is het gelaagde model een belangrijk hulpmiddel om zoveel mogelijk recht<br />

te doen aan alle doelstellingen. In het gelaagde model worden kleine kernen, grote<br />

kernen en centrale kernen onderscheiden. De twee centrale kernen zijn <strong>Hardenberg</strong> en<br />

Dedemsvaart, de grote kernen zijn Balkbrug, Gramsbergen, Slagharen en Bergentheim. De<br />

overige kernen zijn kleine kernen.<br />

Ambities<br />

1 In de kleine en grote kernen en in de wijken blijft ontmoeting en onderlinge hulp behouden.<br />

2 De gemeente wil de kracht van de samenleving ondersteunen door het particulier beheer van<br />

voorzieningen te vergroten.<br />

3 Het gebruik van en de tevredenheid over de centrale voorzieningen voor inwoners, bewoners<br />

van de streek, toeristen en ondernemers in de centrale kernen stijgt.<br />

Ontwikkeling MFC’s<br />

In 2012 is, na een intensieve voorbereidingsperiode, gestart met de bouw van het nieuwe MFC<br />

Gramsbergen. Het gebouw zal in <strong>2013</strong> worden opgeleverd.<br />

MFC Bruchterveld<br />

De werkgroep heeft aangegeven dat een nieuw MFC in Bruchterveld niet haalbaar is.<br />

Het in de gemeentelijke begroting gereserveerde budget van max. € 50.000 wordt daarom ingezet<br />

voor onderhoud/verbouw van het dorpshuis. Het dorpshuis gaat deze plannen nu verder uitwerken<br />

en het budget zal naar verwachting eind 2012 of in <strong>2013</strong> worden besteed.<br />

MFC Dedemsvaart<br />

Het MFC wordt het nieuwe sociaal culturele hart van Dedemsvaart. Met de participanten<br />

(bibliotheek, de Stuw, Klantcontactcentrum van de gemeente <strong>Hardenberg</strong> en de politie) is<br />

overeenstemming over het programma van eisen.<br />

In oktober 2012 zal worden gestart met de sloop van het gebouw. Eind 2012, begin <strong>2013</strong> zal worden<br />

begonnen met de bouw van het nieuwe MFC. De exploitatie en beheer van het nieuwe MFC komt,<br />

na oplevering, in handen van de opgerichte stichting.<br />

Medio september 2012 verhuist het huidige Centrum naar de tijdelijke locatie, het oude Vechtdal<br />

College.<br />

17


Kunst en Cultuur<br />

Visieontwikkeling op Kunst en cultuur<br />

In 2012 is de visienota ‘<strong>Hardenberg</strong>#Cultuur’ door de Raad aangenomen. In <strong>2013</strong> zal de<br />

verdere uitwerking plaats vinden waarbij verbinding wordt gezocht met elementen uit de<br />

vastgestelde visienota voor recreatie en toerisme.<br />

Zomertheater<br />

De pilot in 2011 “ Het mooiste van Sesamstraat” is succesvol geweest. Reden om ook voor 2012<br />

een zomerprogramma te ontwikkelen met financiële ondersteuning van de gemeente.<br />

Voortbordurend op populaire kinderthema’s is in 2012 gekozen voor ‘Het Zandkasteel’. Doel is om<br />

van het ‘zomerfestival’ een jaarlijks terugkerend gemeentebreed evenement te maken, waarbij<br />

recreatie & toerisme en kunst & cultuur elkaar versterken. Het initiatief ligt bij een private<br />

stuurgroep.<br />

Kunst in het gemeentehuis<br />

Er is een kunstwerk gemaakt voor de centrale hal in het gemeentehuis. Het kunstwerk wordt tijdens<br />

de officiële opening van het gemeentehuis onthuld. Daarnaast bevindt zich in de centrale hal een<br />

wand waaraan geëxposeerd kan worden. Het is de bedoeling om elke 3 maanden een nieuwe<br />

expositie in te richten met behulp van (lokale) kunstenaars. Een keer per jaar zal een meer<br />

professionele expositie plaatsvinden in samenwerking met diverse musea. Ook zijn diverse<br />

elementen in het gebouw door kunstenaars vormgegeven. Deze toegepaste kunst komt<br />

bijvoorbeeld terug in het meubilair en de binnentuinen. Het traject is door een externe adviseur<br />

begeleid. Daarnaast is hierover een klankbordgroep geconsulteerd.<br />

Kunst in het Vechtpark<br />

Het Vechtpark wordt gerealiseerd om naast de water- en natuurdoelen de beleving van het gebied<br />

en de aantrekkelijkheid van <strong>Hardenberg</strong> te vergroten. Om deze belevingswaarde te vergroten<br />

maakt de toevoeging van kunst onderdeel uit van de planvorming. Deze kunst wordt geïntegreerd<br />

met andere uitvoeringswerkzaamheden. Bij de kunstuitingen kan het gaan om land-art en het<br />

ontwerpen van praktische zaken, zoals banken, bruggen, enz.<br />

Het project wordt uitgevoerd in verschillende deelfasen. De werkzaamheden ten aanzien van de<br />

kunstvoorzieningen worden zoveel als mogelijk meegenomen in de uitvoering van de verschillende<br />

fases. Er zijn 5 opdrachten uitgezet in het totaalplan van het Vechtpark.<br />

HaFaBra onderwijs<br />

De muziekverenigingen verzorgen zelf vanaf het schooljaar 2012-<strong>2013</strong> het HaFaBra onderwijs.<br />

Daarvoor is met de Stichting een prestatieovereenkomst aangegaan.<br />

Subsidieovereenkomst Kunstencentrum Muzerie<br />

Voor de periode 2012 – 2014 is een nieuwe overeenkomst van kracht. De hoogte van de<br />

jaarlijkse subsidie sluit aan bij de bezuinigingstaakstelling voor kunstencentrum Muzerie.<br />

Subsidieovereenkomst Stichting openbare bibliotheken <strong>Hardenberg</strong>.<br />

Vanaf 1 januari 2012 is een nieuwe meerjarige overeenkomst t/m 2014 van kracht.<br />

18


KnstSpr<br />

In 2012 loopt de huurovereenkomst voor het pand aan het Wilheminaplein af. In 2012 wordt bepaald<br />

hoe hier een vervolg aan wordt gegeven. De gemeente is hierover met betrokken partijen in<br />

gesprek.<br />

Ken je Kunst<br />

Ken je kunst is een project waarbij leerlingen van de basisschool laagdrempelig kennis kunnen<br />

maken met kunst en cultuur. Ook in <strong>2013</strong> komt er een aanbod in samenwerking met diverse<br />

culturele aanbieders.<br />

Privatisering sport<br />

Het beleid van de gemeente is er op gericht de kleedaccommodaties op alle sportparken te<br />

privatiseren. Voor het merendeel van de accommodaties is de privatisering al afgerond, voor een<br />

deel moet dit nog worden uitgevoerd. Met de voetbalverenigingen EMMS en Lutten is<br />

overeenstemming bereikt over de privatisering van de kleedaccommodaties.<br />

Vanwege het ontbreken van budget voor de beschikbaarstelling van afkoopsommen wordt<br />

momenteel geen overleg gevoerd met verenigingen over de privatisering van kleedaccommodaties.<br />

Sportpark De Krim<br />

Nadat verplaatsing van het sportpark naar een nieuwe locatie financieel niet haalbaar bleek is in<br />

overleg met de “Projectgroep gezamenlijk sportpark De Krim” gekozen voor de herinrichting van<br />

het bestaande sportpark. In het herinrichtingsplan worden opgenomen de bouw van een club- en<br />

kleedgebouw voor tennisvereniging De Krim en voetbalvereniging DKB ’44, de aanleg van een<br />

kunstgrasveld voor voetbal en korfbal, de aanleg van tennisbanen en voorzieningen voor de<br />

verbetering van de verkeersveiligheid bij de oversteek van de Horstra’s Wijk.<br />

De bestemmingsplanprocedure is inmiddels gestart.<br />

Sportboulevard 1e fase<br />

In de tweede helft van 2012 is een start gemaakt met de 1e fase van de Sportboulevard. De 1e fase<br />

voorziet in de realisatie van een atletiekaccommodatie, beachcourt en bijbehorende infrastructurele<br />

werken, waaronder de parkeervoorziening. De bouw en exploitatie van het kleedgebouw met<br />

nevenruimten en clubgebouw is een verenigingsaangelegenheid. Hiervoor zijn de verenigingen op<br />

basis van bestaand beleid gemeentelijke investeringsbijdragen in het vooruitzicht gesteld.<br />

De verwachting is, dat de atletiekaccommodatie en het beachcourt in het voorjaar <strong>2013</strong> in gebruik<br />

worden genomen. De exploitatie van deze nieuwe sportvoorzieningen is in de begroting verwerkt.<br />

Opsomming lasten en baten programmalijn Voorzieningen.<br />

Bedragen x € 1.000<br />

REKENING BEGROTING MEERJARENBEGROTING<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

Lasten 24.136 21.920 22.066 22.015 21.925 21.844<br />

Baten 5.632 4.677 4.719 4.758 4.800 4.841<br />

Saldo 18.504 17.243 17.347 17.257 17.125 17.003<br />

19


Wonen<br />

Om vitale kernen te houden, is het nodig dat alle leeftijdsgroepen daar kunnen blijven wonen.<br />

Vanwege demografische ontwikkelingen (kleinere huishoudens, vergrijzing) moet er anders<br />

gebouwd worden. Daarnaast zijn extra starterswoningen nodig om jongeren te binden.<br />

Ambities<br />

1 De gemeente werkt de komende vijf jaar mee aan de realisatie van 1600 woningen, volgens het<br />

gelaagde model, om te voorzien in de behoefte.<br />

2 Meer jongeren wonen in de gemeente <strong>Hardenberg</strong>, de leeftijdscategorie 15-30 jaar groeit met 5%.<br />

3 Ouderen kunnen langer zelfstandig en naar eigen behoefte blijven wonen.<br />

4 Meer mensen met hogere inkomens binden zich aan de gemeente <strong>Hardenberg</strong>. De gemeente werkt<br />

mee aan 100 woningen in het topsegment.<br />

Een deel van de nieuwe of gerenoveerde woningen kent een hoge architectonische dan wel<br />

gebruiksvriendelijke kwaliteit.<br />

Bij nieuwbouw of grootschalige renovatie wordt een wijk levensloopbestendig.<br />

De gemeente <strong>Hardenberg</strong> biedt een aantrekkelijke en groene woonomgeving.<br />

Woonplan en bouwen voor doelgroepen<br />

De gevolgen van de economische crisis zijn duidelijk merkbaar in de woningmarkt. Naast landelijke<br />

en regionale maatregelen om de woningmarkt weer vlot te trekken is het ook noodzakelijk lokaal<br />

maatregelen te treffen en ons te heroriënteren op ons woonbeleid. In de afgelopen jaren zijn hiertoe<br />

stimuleringsmaatregelen genomen. De toepasbaarheid van de starterslening is verruimd, de<br />

herontwikkeling van projecten is vereenvoudigd, een tijdelijke stimuleringsregeling voor<br />

woningbouwprojecten is ingevoerd en de verkoopgarantieregeling voor bestaande woningen is in<br />

werking gesteld. In 2011 en 2012 zijn de stimuleringsmaatregelen op het gebied van woningbouw<br />

verder vorm te geven en zijn er nieuwe producten onderzocht en ontwikkeld om de woningbouw te<br />

stimuleren. De stimuleringsmaatregelen hebben betrekking op De nieuwe productontwikkeling<br />

draagt bij aan de flexibiliteit en daarmee het consument gericht bouwen. In 2012 zijn en worden<br />

pilots opgestart, te weten Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, Ontwerpen in vertrouwen en<br />

Wonen op bestelling. Daarnaast is in 2012 een nieuwe systematiek voor de startersleningen<br />

ingevoerd, te weten de afkoopmethode, om meer startersleningen te kunnen verstrekken. De<br />

startersleningen zijn net als voorgaande jaren zeer succesvol.<br />

In opmaat naar ons nieuw woonplan, ten behoeve van de heroriëntatie op ons woonbeleid en het<br />

vervullen van onze regierol hebben wij in 2011 het totale woningbouwprogramma voor zowel<br />

gemeentelijke als niet-gemeentelijke plannen van planologisch hard tot zacht in beeld gebracht en<br />

inzichtelijk gemaakt hoe het aanbod zich verhoudt tot de geprognosticeerde vraag. Naast het<br />

sturen op programmering is er in 2012 marktonderzoek gedaan om de vraag inzichtelijk te maken.<br />

In 2012 is er onderzoek gedaan naar de verwachte demografische ontwikkelingen op kernniveau,<br />

naar het stimuleren van de verkoop en onderzoek naar het koppelen van databronnen om op een<br />

efficiënte wijze informatie te genereren en structureel inzicht te krijgen in vraag en aanbod zowel<br />

qua segment als woningtype.<br />

20


In <strong>2013</strong> is een nieuw woonplan vastgesteld en zijn de prestatieafspraken met de woningcorporaties<br />

vernieuwd. Ter realisering hiervan vindt heroriëntatie op het huidige woonbeleid plaats en wordt<br />

een visie ontwikkeld over de wijze waarop de lokale woningmarkt op gang kan worden gebracht.<br />

Monitoring van het woningbouwprogramma vindt plaats om meer grip te krijgen op het programma<br />

en beter te kunnen sturen op de programma's in projecten.<br />

We willen meer mogelijkheden bieden om vraaggeoriënteerd, vanuit de behoefte, te bouwen.<br />

Daarom hebben en gaan wij (collectief) particulier opdrachtgeverschap, zelfbouw en de uitgifte van<br />

vrije kavels extra stimuleren, mede met behulp van de nieuw ontwikkelde producten alsmede via<br />

promotie en acquisitie.<br />

Voor vitale kernen is het nodig dat alle leeftijdsgroepen daar kunnen blijven wonen. Er moeten<br />

voldoende woningen voor de verschillende doelgroepen worden gebouwd.<br />

Vanwege demografische en economische ontwikkelingen moet er anders worden gebouwd. We<br />

moeten een visie ontwikkelen om te komen tot een transparante, goed functionerende, lokale<br />

woningmarkt die aansluit bij de vraag van de doelgroep. Centraal daarbij is de verbetering van de<br />

balans tussen vraag en aanbod. Er moet gebouwd worden vanuit de woningbehoefte van de<br />

doelgroepen. Daarbij zijn extra starterswoningen nodig om jongeren te binden. Daarnaast willen wij<br />

door middel van herstructurering, de bestaande voorraad verbeteren en laten aansluiten bij de<br />

behoefte van de doelgroepen.<br />

Relevante ontwikkelingen<br />

De woningmarkt zit op slot. Het consumentenvertrouwen is laag, waardoor het aantal transacties<br />

voor woningbouw gering is, doorstroming wordt belemmerd en het aantal nieuw te bouwen<br />

woningen is laag. Door de vele onzekerheden en de beperkte financieringsmogelijkheden komt de<br />

woningmarkt steeds verder onder druk te staan.<br />

Grondexploitatie<br />

De economische en financiële crisis duurt voort. Voor de gemeente <strong>Hardenberg</strong> aanleiding tot het<br />

maken van een nieuwe Crisisupdate 2012. Deze nota wordt separaat aan de raad aangeboden.<br />

Overigens verwijzen wij hier ook naar de “verplichte” paragraaf grondbeleid in deze begroting.<br />

Waterloket<br />

Vanaf eind mei 2012 kunnen inwoners bij het waterloket terecht, met al hun vragen en meldingen<br />

over water en watergerelateerde vragen. Voorbeelden zijn het aanvragen van een watervergunning,<br />

meldingen van overlast van grondwater, vragen over de riolering, meldingen van vervuild<br />

oppervlaktewater of waterschapsbelasting.<br />

Het waterloket handelt de vragen zoveel mogelijk direct af of zorgt ervoor dat de vraagsteller<br />

binnen korte termijn antwoord krijgt. Vragen die door een andere partij, zoals het waterschap of de<br />

provincie, behandeld moeten worden, worden doorgezet naar de juiste instantie. Hierover heeft de<br />

gemeente werkafspraken gemaakt met de betreffende instanties. Overigens kunnen inwoners nog<br />

steeds rechtstreeks contact opnemen met waterschap of provincie. Het waterloket is onderdeel van<br />

het klant contactcentrum (KCC) en het digitaal loket en dus telefonisch, digitaal en via de balie<br />

bereikbaar. Het KCC beantwoordt de melding of zet de melding door naar de backoffice of juiste<br />

instantie.<br />

In <strong>2013</strong> willen wij realiseren dat het waterloket is geïntegreerd in het KCC en dat de informatie van<br />

het waterloket volledig is. Medewerkers van het KCC zullen watervragen direct aan de telefoon of<br />

per mail moeten kunnen beantwoorden. Het waterloket zal een bekend fenomeen in de gemeenten<br />

21


Ommen en <strong>Hardenberg</strong> moeten worden. Ook zullen inwoners van de gemeenten Ommen en<br />

<strong>Hardenberg</strong> via een persbericht en via de gemeentelijke pagina in de Toren worden gewezen op de<br />

mogelijkheden van het waterloket.<br />

Opsomming lasten en baten programmalijn Wonen.<br />

Bedragen x € 1.000<br />

REKENING BEGROTING MEERJARENBEGROTING<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

Lasten 46.379 33.694 29.483 29.590 29.670 29.783<br />

Baten 35.951 31.252 26.583 26.717 26.820 26.961<br />

Saldo 10.428 2.442 2.900 2.873 2.850 2.822<br />

22


Kwetsbare groepen<br />

Het bevorderen van zelfredzaamheid en afhankelijkheid verminderen is de beste manier om<br />

kwetsbare groepen te helpen. Indien mensen niet voor zichzelf kunnen zorgen, moet de<br />

gemeente (tijdelijk) een vangnetfunctie vervullen en ondersteuning bieden bij het weer<br />

zelfredzaam worden. De gemeente <strong>Hardenberg</strong> wil de kwaliteiten van de burgers en<br />

samenleving benutten en versterken. We gaan uit van een betrokken samenleving en zijn daarin<br />

een betrokken overheid. Mensen zorgen in eerste instantie voor zichzelf en elkaar, pas als dat<br />

niet mogelijk is, worden maatregelen getroffen. De gemeente <strong>Hardenberg</strong> heeft 5<br />

uitgangspunten opgesteld die gelden voor het totale sociale domein; meer burger; minder<br />

overheid, meer buurt/wijk; minder centraal, meer preventief; minder curatief, meer integraal;<br />

minder versnipperd en meer collectief; minder individueel. De Wet maatschappelijke<br />

ondersteuning (WMO) is een belangrijk wettelijk kader voor het gemeentelijk beleid.<br />

Ambities<br />

1 Meer jongeren hebben een startkwalificatie, waaronder een HAVO-diploma. Onderliggend<br />

hierbij is de doelstelling dat het gemiddelde opleidingsniveau in de gemeente <strong>Hardenberg</strong><br />

geleidelijk omhoog gaat.<br />

2 De arbeidsparticipatie gaat omhoog.<br />

We versterken de koppeling van aanbod en vraag naar arbeid.<br />

3 Bevorderen van gezonde leefstijlen<br />

a. meer inactieve mensen komen in beweging<br />

4 Bevorderen van gezonde leefstijlen<br />

b. minder problematisch middelengebruik en minder psychosociale problematiek<br />

5 Bevorderen van gezonde leefstijlen<br />

c. Geweld gericht op kinderen, vrouwen en mannen zal vaker stoppen<br />

6 Mensen kunnen zelfstandig maatschappelijk functioneren. De deelname van kwetsbare<br />

personen aan activiteiten op het terrein van sport, cultuur, welzijn en politiek neemt toe.<br />

7 Uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning<br />

a. mensen kunnen zo lang mogelijk zelfstandig wonen.<br />

8 Uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning<br />

b. mantelzorgers kunnen zorg verlenen zonder dat dit schade toebrengt aan zichzelf, betaald<br />

werk of hun maatschappelijke participatie. Mantelzorgers blijven zelfredzaam.<br />

9 Uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning<br />

c. het aantal vrijwilligers en de uren vrijwilligerswerk blijven gelijk<br />

In het sociaal domein staan belangrijke veranderingen op stapel. We doelen dan op de Wet werken<br />

naar vermogen, de overheveling van de AWBZ, Welzijn nieuwe stijl enz. De budgetten staan onder<br />

grote druk. Het feit dat het kabinet Rutte is gevallen en dat een aantal onderwerpen controversieel<br />

is verklaard, doet hier niets aan af.<br />

23


Wet Werk en Bijstand (WWB), Wet BUIG, Wet Participatiebudget (PB), Wet Sociale<br />

Werkvoorziening (WSW)<br />

Het bevorderen van zelfredzaamheid is de beste manier om kwetsbare mensen te helpen. Het<br />

hebben van werk is daarvoor erg belangrijk.<br />

De budgetten op het terrein van werk en inkomen staan onder druk. Het rijk voert omvangrijke<br />

bezuinigingen door, die op korte termijn niet binnen het beleidsterrein kunnen worden opgevangen.<br />

Dat wil echter niet zeggen dat er niets aan is te doen.<br />

We hebben beduidend minder middelen om inhoud te geven aan ons re-integratiebeleid, omdat het<br />

participatiebudget drastisch is verlaagd. In de 2e helft van 2012 is het project dienstenbedrijf<br />

opgestart. Na een aanloopperiode verwachten we in <strong>2013</strong> de eerste zichtbare resultaten. Die zullen<br />

vooral te zien zijn in de vorm van meer werk voor de uitkeringsgerechtigden. Nauwe contacten en<br />

nieuwe samenwerkingsvormen met het bedrijfsleven, alsook een creatieve invulling van SROI<br />

(Social Return on Investment) binnen de eigen aanbestedingen/inkopen, zijn daarbij onontbeerlijk.<br />

De voor de WSW ingezette bezuinigingen zijn vooralsnog ongedaan gemaakt. Of, en zo ja in welke<br />

vorm, de Wet Werken naar Vermogen terug komt, is nog de vraag. Het nieuwe kabinet zal zich<br />

daarover buigen. We zullen echter los daarvan blijven werken aan het terugdringen van tekorten op<br />

de Sociale Werkvoorziening.<br />

We zien dat <strong>Hardenberg</strong> niet alleen staat in de zoektocht naar oplossingen. Veel andere gemeenten<br />

worstelen met dezelfde problemen. Daarom wordt er ook intensief samengewerkt met de<br />

gemeenten in de regio IJssel-Vecht. Zo zullen vragen van werkgevers die niet lokaal kunnen worden<br />

opgelost, in de regio worden uitgezet. Er zijn daarover werkafspraken gemaakt.<br />

Ook blijven we met diverse partners (Larcom, Deltion, De Stuw) in overleg om afspraken te maken<br />

over de wijze waarop activiteiten ingezet gaan worden om ook op langere termijn weer tot een<br />

verantwoorde uitvoering te komen van de inkomensvoorzieningen.<br />

Voor 2012 ziet het er naar uit, dat de budgetten worden aangepast aan de grotere aantallen<br />

uitkeringsgerechtigden. Voor <strong>2013</strong> is hierover nog geen duidelijkheid.<br />

Relevante ontwikkelingen<br />

Op 1 januari aanstaande is, als voorbode van de Wet Werken Naar Vermogen, het bijstandsregime<br />

aanzienlijk aangescherpt. Dit helpt ons meer sturing te krijgen op instroom in en uitstroom uit de<br />

bijstand. Echter, de Wet Werken Naar Vermogen is controversieel verklaard en wordt vooralsnog<br />

niet ingevoerd. Bovendien is de huishoudtoets weer ingetrokken, hetgeen naast een enorme<br />

administratieve rompslomp, een uitzetting van het aantal uitkeringen tot gevolg heeft gehad.<br />

Veel van wat er nog gaat veranderen, zal afhangen van de nieuwe regering. Op dit moment is het<br />

niet mogelijk om daarop vooruit te lopen.<br />

Uiteraard zullen we, op basis van het uitgangspunt dat het hebben van werk één van de<br />

belangrijkste voorwaarden is voor het verminderen van de kwetsbaarheid, doorgaan met de<br />

ontwikkelingen die daarbij helpen. De belangrijkste daarvan is het project dienstenbedrijf.<br />

Ten aanzien van het minimabeleid moet het volgende worden gemeld. De afgelopen jaren is het<br />

minimabeleid budgetneutraal uitgevoerd. We zien echter dat de kosten voor schuldhulpverlening<br />

fors toenemen. Enerzijds is er sprake van een autonome toename van het aantal aanvragen om<br />

schuldhulpverlening en anderzijds zal ook de invoering van de Wet <strong>Gemeente</strong>lijke<br />

Schuldhulpverlening leiden tot een uitzetting van de kosten die met schuldhulpverlening zijn<br />

gemoeid. Voor <strong>2013</strong> zal deze uitzetting, zonder ingrepen in de andere onderdelen ervan, niet meer<br />

binnen het totaal van het minimabeleid kunnen worden opgevangen. We verwachten bij<br />

voortzetting van het huidige beleid een overschrijding.<br />

24


Welzijn<br />

Welzijn wordt gezien als de verbindende functie binnen het sociale stelsel. Welzijn doet dit door het<br />

vroegtijdig signaleren, benoemen en oplossen van problemen van burgers en samenleving. Welzijn<br />

draagt bij aan het voorkomen dat problemen verergeren, waardoor later in het proces zwaardere<br />

hulp of zorg moet worden ingezet. We zetten welzijn in voor het oplossen van zichtbare problemen,<br />

zoals het beperken van overlast van hangjongeren en het voorkomen van verloedering in buurten en<br />

wijken, maar ook voor minder zichtbare problemen, zoals eenzaamheidsbestrijding.<br />

Op basis van de vele ontwikkelingen op het sociale terrein, is het welzijnswerk toe aan een nieuwe<br />

stap: de kwaliteit, samenhang, professionaliteit en sturing van het welzijnswerk in de gemeente<br />

<strong>Hardenberg</strong> kunnen een impuls gebruiken.<br />

Met het vaststellen van het Beleidskader WMO 2012-2015 ‘Samen betrokken’, heeft de gemeente<br />

de visie en uitgangspunten voor het Sociale Beleid in de gemeente vastgesteld. Een concrete<br />

uitwerking hiervan wordt o.a. in de ‘welzijnsnotitie’ eind 2012 aan de gemeenteraad aangeboden.<br />

Hierin wordt ook uitvoerig aandacht besteed aan wijkgericht werken.<br />

Lokaal gezondheidsbeleid<br />

Eind 2012 wordt aan de gemeenteraad de nota lokaal gezondheidsbeleid voor de periode 2012 -<br />

2016 ter vaststelling aangeboden. In deze nota worden de speerpunten van het lokaal<br />

gezondheidsbeleid voor de komende jaren vastgelegd. Deze speerpunten worden vervolgens<br />

uitgewerkt in een aantal projecten. Een van deze projecten is “ vitaal Vechtdal”. Dit project is<br />

opgesplitst in een vijftal deelprojecten. Bij dit project zijn naast de gemeenten <strong>Hardenberg</strong> en<br />

Ommen, de Saxenburghgroep, het onderzoeksinstituut TNO, zorgverzekeraar Achmea, PWC,<br />

medisch specialisten en huisartsen betrokken.<br />

Jeugd en onderwijs<br />

Centrum voor Jeugd en Gezin/Transitie Jeugdzorg<br />

In 2012 is de voortgangsrapportage CJG en de koersbepaling Transitie Jeugdzorg in de raad<br />

besproken. Het is de bedoeling om in de tweede helft van 2012 met een startnotitie te komen. Ter<br />

voorbereiding op de transitie Jeugdzorg zullen in <strong>2013</strong> de pilot “Samen groter groeien” en het<br />

inzetten van eigen kracht conferenties worden voortgezet. Ook zullen nieuwe experimenten van<br />

start gaan. Een regionaal IJssel Vecht project , de zogenaamde Pioniersaanpak , waarbij wordt<br />

samengewerkt tussen jeugdzorg en voortgezet onderwijs, is in voorbereiding. Verder heeft de<br />

provincie Overijssel een nieuw programma voor subsidie Transformatie en de Transitie Jeugdzorg<br />

gestart. <strong>Hardenberg</strong> zal ook in dit kader meedoen met projecten.<br />

In de voorbereiding van de Transitie jeugdzorg wordt regionaal nauw samengewerkt. Het streven is<br />

om in <strong>2013</strong> te komen tot een regionaal Beleidskader transformatie Jeugdzorg.<br />

De jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar is over twee organisaties verdeeld. In 2012 is begonnen met de<br />

voorbereiding van het onderbrengen van de integrale JGZ bij de GGD. We gaan er van uit dat<br />

hiermee in <strong>2013</strong> van start kan worden gegaan. De overgang moet wat betreft de exploitatie<br />

budgettair neutraal verlopen. Mogelijk zal er sprake zijn van frictiekosten.<br />

Voor het versterken van de eigen kracht, het inzetten van eigen kracht conferenties, en de pilot<br />

“Samen groter groeien” zijn provinciale subsidies beschikbaar. Voor nieuwe projecten wordt zoals<br />

gezegd een beroep gedaan op middelen, die de provincie heeft vrij gemaakt voor experimenten.<br />

Tevens zal gebruik worden gemaakt van de middelen die door de raad beschikbaar zijn gesteld met<br />

de voortgangsrapportage CJG. Tenslotte zullen de middelen van het rijk hiervoor worden ingezet<br />

(invoeringsbudget transitie jeugdzorg).<br />

26


Alcoholmatigingsbeleid<br />

De aanpak gericht op alcoholmatiging wordt ook in <strong>2013</strong> voortgezet. De gemeente blijft naast<br />

jongeren en hun ouders ook diverse partijen aansporen tot het nemen van dergelijke maatregelen<br />

en stelt budget beschikbaar voor o.a. de GGD (alcoholadviesgesprek op het basisonderwijs voor<br />

ouders en hun kind), voorlichting voor ouders, activiteiten van De Stuw (gericht op hokken en keten)<br />

en het lokale steunpunt van Tactus. De financiering van de het project Fris over Drank is geregeld<br />

t/m <strong>2013</strong>.<br />

Drank en Horeca Wet<br />

In ons vergunningenbeleid stellen we sinds 2009, aanvullend aan de wettelijke verplichtingen,<br />

scherpe eisen en voorwaarden aan alcoholverstrekking. Structurele controle en toezicht op de<br />

naleving bij ondernemers ontbreekt echter. Met ingang van <strong>2013</strong> wordt de Drank en Horeca Wet<br />

ingevoerd. De gemeente krijgt een instrument om rechtstreeks in te grijpen bij ondernemers die<br />

zich niet aan de regels houden. Bij de voorbereiding wordt nauw samengewerkt tussen het<br />

preventieve beleid en het handhavingsbeleid.<br />

Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang<br />

In juni 2012 heeft de raad besloten in te stemmen met het voorstel over harmonisatie van<br />

peuterspeelzalen en kinderopvang. Het is de bedoeling vanaf <strong>2013</strong> op grond van het<br />

geharmoniseerde beleid kinderen van 2,5 tot 4 jaar toegang te geven tot een ontwikkelingsgericht<br />

aanbod (peuteropvang) van minimaal 2 dagdelen en doelgroepkinderen (ouders met lage<br />

vooropleiding en/of kinderen met een indicatie van het CJG) toegang te geven tot een kwalitatief<br />

aanbod van voorschoolse educatie dat voldoet aan de wettelijke eisen.<br />

Brede School en inzet combinatiefunctionarissen<br />

Sinds 2006 levert de gemeente <strong>Hardenberg</strong> een actieve rol in Brede Schoolontwikkeling. Met als<br />

resultaat het vergroten van de ontwikkelingskansen voor kinderen, met name van de meest<br />

kwetsbare kinderen en gebieden. Eind 2009 is gestart met de doorontwikkeling van het Brede<br />

Schoolbeleid en zijn combinatiefunctionarissen sport en cultuur aangesteld voor de periode 2010<br />

t/m 2012. Ook vanuit jeugdzorg, welzijn en gezondheidsbeleid is het van belang de omgeving van<br />

het kind te versterken door sociale netwerken, door integraal te werken en preventieve maatregelen<br />

te treffen. Brede School en de inzet van combinatiefunctionarissen spelen hierin nu en in de<br />

toekomst een cruciale rol en continuering is gewenst. Een aantal ontwikkelingen vormt een<br />

duidelijke aanleiding om de balans op te maken en de bestaande visie te actualiseren. Hierover zal<br />

eind 2012 aan de gemeenteraad een voorstel worden aangeboden.<br />

LEA (Lokale Educatieve Agenda)<br />

De LEA is een instrument voor gemeente, schoolbesturen en kinderopvangorganisaties om tot<br />

afspraken te komen over het gezamenlijk lokale onderwijs- en jeugdbeleid. Deze afspraken staan<br />

beschreven in een convenant. Het huidige convenant loopt eind 2012 af en er wordt een nieuw<br />

convenant opgesteld.<br />

27


Integraal Huisvestingsplan (IHP)<br />

In samenspraak met de schoolbesturen wordt een integraal plan ontwikkeld voor de<br />

onderwijshuisvesting van de basisscholen, met als uitgangspunten: denken in totale<br />

levensduurkosten, investeren in kwaliteit, investeren in duurzaamheid en ruimte voor levensvatbare<br />

(clusters van) voorzieningen. Doel van de gemeente is om op een andere manier samen te werken ,<br />

dan volgens de verordening. De verordening is de basis, maar er is een betere inzet van middelen<br />

mogelijk. Eind 2012 zal een strategisch IHP aan de gemeenteraad worden aangeboden.<br />

.<br />

Opsomming lasten en baten programmalijn Kwetsbare groepen.<br />

Bedragen x € 1.000<br />

REKENING BEGROTING MEERJARENBEGROTING<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

Lasten 46.904 43.655 44.488 44.032 43.350 43.317<br />

Baten 25.494 23.242 23.877 22.967 22.107 22.114<br />

Saldo 21.410 20.413 20.611 21.065 21.243 21.203<br />

28


Veiligheid en openbare ruimte<br />

100% veiligheid kan de gemeente niet garanderen verantwoordelijkheid voor veiligheid ligt ook<br />

bij de samenleving, zowel burgers als het bedrijfsleven. In het snijvlak van de behoefte aan<br />

veiligheid en bescherming van veiligheid, onder meer dor toezicht en handhaving, zet de<br />

gemeente in op preventie en repressie en op stimulering van d e eigen verantwoordelijkheid en<br />

zelfwerkzaamheid van de samenleving.<br />

Ambities<br />

1 De fysieke openbare ruimte en de voorzieningen die zich daarin bevinden, zijn schoon, heel en veilig.<br />

Betrokken organisaties signaleren vroegtijdig overlastsituaties in buurten en wijken, zodat oplopende<br />

problemen kunnen worden voorkomen. Het gevoel van burgers ten aanzien van veiligheid in een wijk<br />

blijft op het huidige niveau.<br />

2 Het toezicht in de openbare ruimte komt in goede afstemming tussen gemeente, politie en<br />

stadswachtorganisatie tot stand.<br />

3 De gemeente geeft prioriteit aan structuurgroen en legt de verantwoordelijkheid voor het groene<br />

aanzien van de directe woonomgeving bij de bewoners.<br />

Daarom kunnen inwoners 5 % van de groenvoorzieningen in de woonwijken van de gemeente<br />

overnemen.<br />

4 De verkeersveiligheid verbetert, waarbij het aantal slachtoffers met lichamelijk letsel op gemeentelijke<br />

wegen de komende vijf jaar daalt.<br />

5 Instellingen en inwoners ondervinden 5% minder administratieve lastendruk van de gemeentelijke<br />

regelgeving en de regelgeving die de gemeente uitvoert.<br />

6 Er vinden minder overtredingen van regelgeving plaats door actieve communicatie en gerichte<br />

controles.<br />

Het huidige kwaliteitsniveau op het gebied van milieu blijft gelijk. Bevolking en planontwikkelaars<br />

kennen door preventie een grotere verantwoordelijkheid voor de fysieke veiligheid.<br />

Lokaal veiligheidsbeleid<br />

Nazorg ex-gedetineerden wordt met behulp van het Veiligheidshuis IJsselland uitgevoerd met de<br />

aandachtsvelden, inschrijving GBA, werk, inkomen, zorg en huisvesting. Ook wordt, waar nodig,<br />

gebruik gemaakt van de wetgeving ernstige overlast. Er wordt nadrukkelijk ingezet op bestrijding<br />

van inbraken en Stringente Uitvoering van de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan om onder meer<br />

ongewenst uitgaansgeweld tegen te gaan.<br />

Met de politie team <strong>Hardenberg</strong> en het nieuw te vormen politieteam Vechtdal wordt nauw<br />

samengewerkt op het gebied van toezicht en handhaving in de openbare ruimte.<br />

In <strong>2013</strong> is de nieuwe Drank- en Horecawet van kracht, waarbij gebruik wordt gemaakt van door de<br />

burgemeester aan te wijzen Toezichthouders Veiligheid gemeente <strong>Hardenberg</strong>. Daarvoor worden<br />

financiën vanuit het gemeentefonds aangewend.<br />

29


Regionalisering Brandweer IJsselland, Vorming Brandweer IJsselland (1 januari 2014)<br />

Het kabinet heeft gekozen voor volledige regionalisering. Met de aanname van de motie Hennis-<br />

Plasschaert onderstreept het huidige kabinet haar mening dat regionalisering tot verbetering van de<br />

brandweerzorg in Nederland leidt. Het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet veiligheidsregio’s<br />

bevat een verplichting voor de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten, die<br />

een gemeentelijke brandweer hebben, deze op te heffen. In het verlengde hiervan heeft het<br />

algemeen bestuur van Veiligheidsregio IJsselland opdracht verleend tot het uitvoeren van het<br />

project Vorming brandweer IJsselland.<br />

Binnen alle korpsen, de verschillende deelprojecten, de bijzondere ondernemingsraad, het bijzonder<br />

georganiseerd overleg, bestuurdersoverleg en het regionaal bureau wordt gewerkt aan<br />

inventarisaties, onderzoeken, communicatie etc.<br />

Er wordt gewerkt naar concepten en modellen voor de toekomst en er zal concreet gebouwd<br />

worden aan Samen één: Brandweer IJsselland, zodat op 1 januari 2014 gestart kan worden.<br />

In <strong>2013</strong> zal een regionaal organisatiemodel worden vastgesteld. De voorbereidingen van de overstap<br />

van gemeentelijke dienst naar regionale dienst per 1 januari 2014 moet in <strong>2013</strong> afgerond worden.<br />

Relevante ontwikkelingen<br />

• Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)<br />

• Strategische reis brandweer Nederland<br />

Verkeersveiligheid<br />

Infrastructurele projecten<br />

In november 2011 is de notitie Verkeersveiligheidsknelpunten door de Raad vastgesteld. De<br />

conclusie hieruit is dat er in de afgelopen jaren veel is geïnvesteerd in verkeersveiligheid, vooral op<br />

infrastructureel gebied. Veel knelpunten zijn opgelost door o.a. de aanleg van vrijliggende<br />

fietspaden, de aanleg van rotondes en het inrichten van woonwijken als 30 kilometerzone en 60<br />

kilometergebieden in het buitengebied.<br />

Objectief gezien zijn er op gemeentelijke wegen, nauwelijks locaties die op basis van de<br />

ongevallencijfers aandacht verdienen. Het beschikbare budget wordt daarom grotendeels ingezet<br />

op subjectief onveilige routes. Verder wordt waar mogelijk ‘werk met werk’ gemaakt: in het kader<br />

van groot onderhoud wegen worden, indien noodzakelijk, werkzaamheden in het kader van<br />

Duurzaam Veilig meegenomen.<br />

In 2012 zijn op de Kloosterdijk tussen Sibculo en de Pallergarsteweg, brede rode suggestiestroken<br />

aangebracht. Daarnaast is de weg afgewaardeerd tot een 60 kilometerweg.<br />

Op de route Dedemsvaart – Gramsbergen is begonnen met het laatste deel, tussen het viaduct in<br />

Lutten en Ane. De weg heeft een eenduidig snelheidsregiem binnen en buiten de bebouwde kom, is<br />

van de juiste markering voorzien en er zijn doorsteken gemaakt naar de hoofdrijbaan. Hierdoor zijn<br />

de parallelwegen ontlast van gemotoriseerd (landbouw)verkeer en is de verkeersveiligheid op de<br />

parallelweg voor de fietser sterk verbeterd. Doordat landbouwverkeer op de hoofdrijbaan rijdt,<br />

neemt de snelheid daar af.<br />

Ook het komende jaar wordt gewerkt aan het verbeteren van de verkeersveiligheid in de gemeente<br />

<strong>Hardenberg</strong>. Het doel is het aantal verkeersslachtoffers nog verder terug te dringen. De aandacht<br />

richt zich hierbij voornamelijk op gedragsbeïnvloeding van de verkeersdeelnemer.<br />

30


De gemeente De Wolden gaat langs de Ommerweg, tussen Zuidwolde en de gemeentegrens, het<br />

vrijliggend fietspad doortrekken. De gemeente <strong>Hardenberg</strong> trekt in het verlengde daarvan de<br />

fietsverbinding door tot aan de aansluiting met de nog te realiseren landbouwtunnel onder de N48,<br />

nabij de bestaande gelijkvloerse oversteek Den Kaat. Het weggedeelte tussen de tunnel en de<br />

bebouwde kom van Balkbrug voorzien van fietssuggestiestroken.<br />

De kosten voor de infrastructurele maatregelen worden gefinancierd uit de beschikbare gelden<br />

Verkeerveiligheidsknelpunten en er wordt daar waar mogelijk werk met werk gemaakt.<br />

Niet-infrastructurele projecten<br />

Het thema verkeersveiligheid heeft in de afgelopen jaren veel aandacht gehad. In het gemeentelijk<br />

beleid hebben zowel de aspecten bewustwording en educatie naast infrastructurele maatregelen<br />

centraal gestaan. Het thema verkeersveiligheid is maatschappelijk duidelijk en indringender op de<br />

agenda gekomen.<br />

In <strong>2013</strong> wordt ook verder gewerkt aan het verhogen van de verkeersveiligheid. Om het aantal<br />

verkeersslachtoffers terug te dringen, wordt aangesloten bij de provinciale en landelijke<br />

doelstellingen. Hierbij komt het accent meer te liggen op educatie, voorlichting en handhaving in<br />

plaats van fysieke maatregelen.<br />

Jaarlijks wordt in nauw overleg met diverse partijen (VVN <strong>Hardenberg</strong>, verkeersouders,<br />

vertegenwoordigers van het Voortgezet Onderwijs en het Regionaal Orgaan voor de<br />

Verkeersveiligheid Overijssel) een verkeersveiligheidsplan opgesteld. Dit plan bestaat uit de<br />

zogenaamde ‘niet-infrastructurele’ projecten.<br />

De jaarlijkse investering betreft € 120.000: 25% (€ 30.000) betreft de gemeentelijke bijdrage, 75%<br />

(€ 90.000) wordt gesubsidieerd door de provincie Overijssel.<br />

Relevante ontwikkelingen<br />

Bij het opstellen van het verkeersveiligheidsplan wordt aangesloten bij de jaarlijkse monitor van het<br />

Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid (ROVO). In deze monitor wordt jaarlijks de focus<br />

vastgesteld op de meest kwetsbare verkeersdeelnemers. Bij het opstellen van het<br />

verkeersveiligheidsplan wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de focus.<br />

Regionale Uitvoerings Diensten (RUD’s)<br />

Naar aanleiding van het rapport van de commissie Mans, heeft de Tweede Kamer besloten dat er<br />

met ingang van 1 januari <strong>2013</strong> Regionale Uitvoeringsdiensten komen voor in ieder geval het<br />

zogenaamde Basistakenpakket (vooral vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied<br />

van milieu). De grenzen van de RUD’s moeten in principe gelijk zijn aan die van de (25)<br />

Veiligheidsregio’s. Afwijkingen daarvan moeten worden gemotiveerd.<br />

In Overijssel is besloten twee RUD’s te realiseren, een RUD Twente en een RUD IJsselland.<br />

In beide RUD’s wordt in netwerkverband samengewerkt. Het personeel dat wordt ingezet voor de<br />

RUD’s blijft in principe vanuit de eigen locatie werken.<br />

Het bedrijfsplan, dat voor beide RUD’s geldt, is gereed en inmiddels onderschreven door de colleges<br />

van alle 25 Overijsselse gemeenten en de provincie. Nog voor eind 2012 zal de ondertekening van de<br />

Bestuursovereenkomst plaatsvinden en zijn de RUD’s in oprichting geformaliseerd.<br />

31


In <strong>2013</strong> willen wij -in een netwerkconstructie- voldoen aan de zogenaamde Kwaliteitseisen die<br />

gesteld worden om de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving<br />

adequaat te kunnen uitvoeren. Wij brengen in deze fase het wettelijk verplichte basistakenpakket<br />

onder bij de RUD. Ook leveren wij de expertise en menskracht en zullen zo nodig hiervoor externe<br />

deskundigheid inhuren.<br />

Opsomming lasten en baten programmalijn Veiligheid en openbare ruimte<br />

Bedragen x € 1.000<br />

REKENING BEGROTING MEERJARENBEGROTING<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

Lasten 21.037 19.305 19.471 19.461 19.540 19.547<br />

Baten 3.964 3.392 3.213 3.227 3.241 3.255<br />

Saldo 17.073 15.913 16.258 16.234 16.299 16.292<br />

32


Economie<br />

Het opleidingsniveau van de bevolking is relatief laag. Met de teruggang in de landbouw staat<br />

de vitaliteit van het platteland onder druk. Het is daarom nodig dat nieuwe economische<br />

dragers gezocht worden. De lokale en regionale bedrijvigheid is de belangrijkste motor van de<br />

<strong>Hardenberg</strong>se economie, bedrijvigheid zoals de bouw, de zorg en het toerisme. Minder<br />

regelgeving is belangrijk om ondernemers de ruimte te geven.<br />

Ambities<br />

1 De gemeente <strong>Hardenberg</strong> scoort in de beleving van ondernemers hoger in het ondernemersklimaat.<br />

Ondernemers waarderen de dienstverlening van de gemeente hoger, zoals via de relatiemanagers<br />

De samenwerking tussen gemeente en ondernemers is verbeterd.<br />

2 De gemeente heeft voldoende voorraad bedrijventerreinen om de vraag op te vangen. De<br />

duurzaamheid en het particulier beheer van bedrijventerreinen nemen toe.<br />

3 De bereikbaarheid van de kernen <strong>Hardenberg</strong> en Dedemsvaart is vergroot.<br />

Binnen 30 minuten kun je met de auto vanaf de stad <strong>Hardenberg</strong> op de omliggende snelwegen/ A-<br />

wegen komen.<br />

De treinverbinding Twente-Drenthe rijdt twee x per uur met een goede aansluiting.<br />

De digitale bereikbaarheid is verbeterd met breedbandverbindingen.<br />

4 De stad <strong>Hardenberg</strong> is een levendige ontmoetingsplek om uit te gaan, te werken, te winkelen, te<br />

recreëren en te wonen.<br />

5 Behoud en uitbreiding van de werkgelegenheid komt voornamelijk via bestaande bedrijvigheid tot<br />

stand.<br />

Het percentage starters neemt toe.<br />

6 De voorwaarden voor vestiging van nieuwe of uitbreiding van bestaande bedrijven in de zorgsector<br />

zijn beter.<br />

De werkgelegenheid neemt in de zorgsector sterker toe dan in andere sectoren.<br />

7 De gemeente <strong>Hardenberg</strong> hoort tot de top van toeristische gemeenten in Overijssel. Het aanbod aan<br />

overnachtingsmogelijkheden, voorzieningen, arrangementen en evenementen is toegenomen en<br />

verbeterd, met name gericht op seizoensverbreding en de bovenkant van de markt.<br />

Bereikbaarheid<br />

Wegverkeer<br />

De herinrichting van de N34, N340 en de N377 zijn in de planvormingsfase. Voor elk van deze<br />

provinciale wegen is vanuit de provincie een projectgroep en stuurgroep opgericht, waar de<br />

gemeente lid van is. Het doel van elk project is de weg duurzaam veilig maken, waarbij de<br />

doorstroming minimaal verbeterd wordt en de verkeersveiligheid toeneemt.<br />

33


N34<br />

In het voorjaar van 2012 heeft de Ontwerpnota ter inzage gelegen. Als gevolg van de<br />

inspraakreacties voor de aansluiting bij Klooster is opnieuw gekeken naar een optimale oplossing<br />

voor N34 en omgeving. De planning is dat in november 2012 Provinciale Staten het plan<br />

herinrichting N34 vaststelt.<br />

In <strong>2013</strong> moet de informele ruimtelijke procedure N34, die door provincie Overijssel wordt gedaan, te<br />

zijn afgerond. Dan is duidelijk hoe en welke aanpassingen aan de N34 worden gedaan. Daarna kan<br />

de bestemmingsplanprocedure worden opgestart.<br />

Momenteel is de verkeersveiligheid bij aansluiting Boshoek slecht. Daarom wordt nu, met de<br />

provincie gezocht naar tijdelijke maatregelen om de verkeerssituatie bij deze aansluiting te<br />

verbeteren. Deze tijdelijke maatregelen dienen zo snel mogelijk gerealiseerd te zijn.<br />

N340/N377<br />

In juli 2012 heeft Provinciale Staten het voorkeursalternatief voor de N340 en de N377 vastgesteld.<br />

Voor de N340 is de ruimtelijke procedure al opgestart.<br />

De bedoeling is eerst de N377 aan te pakken en dan de N340. Voor de N377 dienen op een aantal<br />

locaties bestemmingsplanwijzigingen gedaan te worden. Voor gemeente <strong>Hardenberg</strong> is een aantal<br />

voorgenomen maatregelen op de N377 van belang:<br />

• De oversteek Drogteropslagen wordt ongelijkvloers;<br />

• Er komt een fietsoversteek bij rotonde Rollepaal richting Dedemsvaart;<br />

• Het kruispunt in Balkbrug wordt ongelijkvloers gemaakt. Dit wordt gedaan middels een<br />

tunnel.<br />

In <strong>2013</strong> dienen de bestemmingsplanprocedures voor de herinrichting N377 in procedure te zijn,<br />

zodat mogelijk al eind 2014 met de deelprojecten gestart kan worden.<br />

Voor de aanpassing N377 verwachten wij een gemeentelijke bijdrage van €200.000 voor het nieuw<br />

aan te leggen fietspad langs de Industrieweg.<br />

Voor de aanleg van de tunnel in Balkburg heeft GS opdracht gekregen om samen met gemeente<br />

<strong>Hardenberg</strong> financiële dekking te vinden voor een deel van de aanleg hiervan. Momenteel is niet<br />

duidelijk in welke mate <strong>Hardenberg</strong> gaat bijdragen aan de tunnel in Balkbrug.<br />

N36<br />

Rijkswaterstaat is op dit moment bezig met een planstudie in samenwerking met de gemeenten<br />

Ommen en <strong>Hardenberg</strong>. De situatie waarbij de maximumsnelheid van 70 km/u ter hoogte van<br />

Beerzerweg wordt gehandhaafd middels flitspalen blijft voorlopig bestaan.<br />

Openbaar vervoer<br />

Busnetwerk<br />

In 2012 is overleg geweest tussen gemeente en provincie over de haalbaarheid van een directe<br />

busverbinding <strong>Hardenberg</strong>-Dedemsvaart. Een directe verbinding is niet haalbaar, hiervoor zouden<br />

de succesvolle lijnen 29 en 30 een andere routering moeten krijgen. Als gevolg hiervan zouden meer<br />

reizigers gedupeerd worden dan dat er reizigers baat bij hebben. Wel is een verbetering van de<br />

overstap Dedemsvaart-<strong>Hardenberg</strong> in Lutten mogelijk, zodat de verbinding <strong>Hardenberg</strong>-<br />

Dedemsvaart aangenamer wordt.<br />

34


Vechtdallijnen<br />

Mede op verzoek van gemeente <strong>Hardenberg</strong> is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van het<br />

doortrekken van de lijn Almelo-Mariënberg naar <strong>Hardenberg</strong>. De resultaten van dit onderzoek zijn<br />

positief: het is mogelijk om de lijn door te trekken. Momenteel onderzoeken de partners Overijssel,<br />

Drenthe en de regio Twente met de aanliggende gemeenten onder welke voorwaarden verbetering<br />

en doortrekking naar <strong>Hardenberg</strong> mogelijk is.<br />

Momenteel is niet duidelijk in welke mate <strong>Hardenberg</strong> wordt geacht bij te dragen aan de<br />

verbetering van de lijn Almelo-<strong>Hardenberg</strong>.<br />

Vanaf december 2012 neemt Arriva de vervoersdiensten van NS over op het traject Zwolle-Emmen.<br />

Eén van de merkbare wijzigingen is de invoering van een kwartiersdienst in de spits tussen Zwolle-<br />

Coevorden v.v.. Daarnaast worden nieuwe, comfortabelere treinstellen ingezet, waardoor de reis<br />

aangenamer wordt.<br />

Relevante ontwikkelingen<br />

De Vechtdallijnen hebben een relatie met de ontwikkeling stationsomgeving in <strong>Hardenberg</strong>. De<br />

verwachting is dat het aantal treinreizigers flink toeneemt, zeker als de lijn Almelo-<strong>Hardenberg</strong><br />

wordt gerealiseerd. Dit heeft invloed op het aantal parkeerplaatsen en fietsenstallingen bij het<br />

station.<br />

Werkgelegenheid<br />

Er spelen diverse trends en ontwikkelingen die van grote invloed zijn op de sociaal economische<br />

ontwikkeling van onze regio. Het gaat daarbij onder andere om economische en demografische<br />

ontwikkelingen en een terugtredende rijksoverheid, hetgeen samengaat met veranderende<br />

wetgeving en de beschikbaarheid van financiële middelen. Deze ontwikkelingen vragen om een<br />

antwoord op regionaal/lokaal niveau. Tussen de verschillende maatschappelijke partners en de<br />

lokale overheden wordt inmiddels een sense of urgency gevoeld om meer te gaan samenwerken. In<br />

het voorjaar heeft een ontbijtbijeenkomst met ondernemers plaatsgevonden in de Voorveghter over<br />

de sociaaleconomische situatie in de gemeente <strong>Hardenberg</strong>. Daarbij is geconcludeerd dat de<br />

werkgelegenheid de afgelopen jaren een lichte daling vertoont en dat er grote verschillen zijn tussen<br />

de ontwikkeling van de werkgelegenheid tussen de verschillende sectoren. Zo is er sprake van een<br />

forse daling van de werkgelegenheid in de industrie en een forse stijging van de werkgelegenheid in<br />

de zorg. Ook is er sprake van een geringe stijging van het aantal bijstandsgerechtigden.<br />

We willen de daling van de werkgelegenheid tegengaan door zoveel mogelijk mensen toe te leiden<br />

naar een baan en te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen die bijdragen aan een betere afstemming<br />

van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt<br />

Hiertoe zijn/worden meerdere acties in gang gezet, zoals het opstarten van een werkgeversberaad,<br />

de oprichting van een dienstenbedrijf met een gerichte werkgeversbenadering en de continuering<br />

van projecten gericht op de stimulering van de arbeidsmarkt zoals Job klasse, Vechtdalkamer,<br />

Ondernemersstartpunt etc.<br />

Relevante ontwikkelingen<br />

De nieuwe wet werken naar vermogen is controversieel verklaard. Hierdoor is het onduidelijk of<br />

deze wet daadwerkelijk doorgang vindt.<br />

35


Recreatie<br />

De visie recreatie en toerisme <strong>Hardenberg</strong>, Verblijven, Vermaken en Verbinden in het Vechtdal,<br />

inclusief toeristische uitvoeringsagenda, is in juli 2012 vastgesteld.<br />

In juli/augustus 2012 zijn de camperplekken bij Park Kruserbrink gerealiseerd. Het gaat hier om 4<br />

plekken. Deze voorziening zorgt voor seizoensverbreding en trekt de bovenkant van de markt aan.<br />

Verder worden de mogelijkheden om de VVV-functie voort te zetten (deze gaat sluiten per 1 januari<br />

<strong>2013</strong>) in relatie tot city-marketing onderzocht.<br />

Er wordt gewerkt aan de (grensoverschrijdende) bevaarbaarheid van de Vecht d.m.v. het<br />

passeerbaar maken van sluizen (de Koppel in 2012), het herinrichten van de sluis in de Vecht bij de<br />

Haandrik en door her en der aanlegsteigers te realiseren.<br />

We willen een stichting (of andere rechtspersoon) oprichten, die de toeristische agenda, zoals deze<br />

is opgenomen in de toeristische visie, verder vorm geeft en uitwerkt. Overigens is de toeristische<br />

sector breder dan alleen de verblijfsrecreatie. Ook de middenstand, horeca, groene groepen en<br />

andere partijen moeten hierin gemeente breed vertegenwoordigd zijn. Het vormen van deze<br />

stichting vindt plaats in de 2 e helft van 2012.<br />

We blijven werken aan het versterken van de samenwerking binnen het Vechtdal en de<br />

grensoverschrijdende samenwerking. Het verder ontwikkelen van de bevaarbaarheid van de Vecht is<br />

hier onderdeel van.<br />

Wanneer blijkt dat de campervoorziening in Park Kruserbrink vraagt om meer camperplekken in de<br />

gemeente <strong>Hardenberg</strong>, worden de mogelijkheden onderzocht om te komen tot realisatie van<br />

camperplekken binnen het Vechtpark.<br />

In <strong>2013</strong> wordt nog een aantal aanlegsteigers in de Vecht aangelegd (Rheeze, de Haandrik 2x en<br />

Gramsbergen). Dit is opgevoerd voor de kleine investeringen van <strong>2013</strong>. Daarnaast wordt gewerkt<br />

aan het doortrekken van het Vechtdalwandelpad naar de bronnen van de Vecht. Als laatste wordt<br />

gewerkt aan grensoverschrijdende bevaarbaarheid.<br />

De voorziening waarbinnen wonen/werken/recreëren een plek krijgt en waar de inwoner en<br />

bezoeker van de gemeente <strong>Hardenberg</strong> (toeristische) informatie kan verzamelen zal in <strong>2013</strong> (meer)<br />

vorm moeten krijgen. Achterliggende gedachte is dat goed gastheerschap zal leiden tot een<br />

toename van nieuwe inwoners, bedrijven, toeristen en bezoekers in de gemeente <strong>Hardenberg</strong>.<br />

Uiterlijk voor april/mei <strong>2013</strong> (aanvang toeristenseizoen) moet deze voorziening gereed zijn.<br />

Relevante ontwikkelingen?<br />

- De vaststelling van de visie recreatie en toerisme en de bijbehorende gevolgen (toeristische<br />

agenda, stichting e.d.)<br />

- Sluiting van het VVV kantoor in <strong>Hardenberg</strong> per 1 januari <strong>2013</strong>.<br />

Opsomming lasten en baten programmalijn Economie.<br />

Bedragen x € 1.000<br />

REKENING BEGROTING MEERJARENBEGROTING<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

Lasten 2.571 1.802 1.776 1.784 1.792 1.801<br />

Baten 920 538 525 512 499 487<br />

Saldo 1.651 1.264 1.251 1.272 1.293 1.314<br />

36


Groene ruimte<br />

De functie van het buitengebied verandert. Deze verandering heeft te maken met de<br />

teruglopende rol van de landbouw, maar ook met andere behoeftes van mensen.<br />

Inwoners, bezoekers en toeristen zijn graag in de groene ruimte. De landbouw zal een<br />

belangrijke functie blijven behouden in het buitengebied, maar zal niet meer de enige en<br />

primaire functie zijn. De gemeente wil de kwaliteit van de openbare groene ruimte behouden en<br />

verbeteren.<br />

Ambities<br />

1. In onze natuurgebieden (voorbeelden zijn het Reestdal, het Colenbrandersbos en het Vechtdal) blijft<br />

de biodiversiteit behouden en wordt zo mogelijk verbeterd.<br />

2 Meer wandelaars en fietsers doorkruisen de groene ruimte.<br />

3 Op de Vecht varen meer bootjes.<br />

4 We wijzen vier gebieden aan als landbouwontwikkelingsgebied, namelijk Westerhuizingerveld, het<br />

gebied tussen N377 en N34, SlagharenOost/De Krim, Bergentheim-zuid. Deze gebieden zijn het meest<br />

geschikt voor landbouw.<br />

In de visienota buitengebied benoemen we de gewenste kwaliteiten in gebieden en vertalen dit naar het<br />

bestemmingsplan buitengebied.<br />

Bij ruimtelijke afwegingen en ontwikkelingen houden we rekening met het behoud van de stilte, het<br />

donker en de ruimte.<br />

5 Het aantal functies (zoals bedrijven en woningen) in vrijkomende agrarische gebouwen neemt toe.<br />

6 Kwaliteiten versterken we via samenwerking en het compensatiebeginsel<br />

7 Via een monitor biodiversiteit behouden we de maatschappelijke aandacht voor biodiversiteit.<br />

Ruimte voor de Vecht<br />

Samen met de provincie en de andere partners is in het kader van ‘Ruimte voor de Vecht’ een<br />

regionale voorkeursvariant opgesteld. Deze voorkeursvariant is de basis voor de uitwerking van het<br />

vastgestelde Masterplan van Ruimte voor de Vecht. De regionale voorkeursvariant is een set aan<br />

maatregelen en projecten van de verschillende partners, die bijdragen aan de ontwikkeling van de<br />

half natuurlijke laaglandrivier samen met een sociaal-economische impuls. Eind 2011 hebben<br />

Provinciale Staten ingestemd met het investeringsbesluit Ruimte voor de Vecht. Daarmee kan de<br />

Regionale Voorkeursvariant ook uitgevoerd worden.<br />

Het Vechtpark <strong>Hardenberg</strong> maakt onderdeel uit van Ruimte voor de Vecht en de Regionale<br />

Voorkeursvariant. Eind 2011 is na de realisatie van de Haven in 2009 het eerste deelgebied, Monding<br />

Oude Radewijkerbeek, van het Vechtpark opgeleverd. Eind 2012 wordt het volgende deelgebied,<br />

Monding Molengoot, opgeleverd. In 2012 is gestart met de voorbereiding van het deelgebied<br />

Centrum Uiterwaard. De uitvoering daarvan start mogelijk in <strong>2013</strong>. Deze projecten worden<br />

(financieel) ondersteund vanuit Ruimte voor de Vecht.<br />

37


In het deelgebied Centrum Uiterwaard van het Vechtpark willen we de volgende doelen behalen:<br />

Beleving:<br />

• Wandel- en fietspaden<br />

• Strand/evenementweide (begaanbaarheid/oevers/enz.)<br />

• Betrekken van Heemsermarspark<br />

• Ruimtelijke eenheid<br />

• Kunst: 1. Podium/tribune op dijk<br />

2. Toegangen van bruggen naar gebied<br />

3. Transferium/carpoolplek<br />

Natuur:<br />

• EHS<br />

• Gerealiseerde natuurontwikkeling zoveel mogelijk integreren.<br />

Water:<br />

• extra ruimte voor water<br />

• natuurvriendelijke oevers<br />

• Stabiliteit dijk verbeteren<br />

• Verbreden zomerbed<br />

De bevaarbaarheid van de Vecht wordt in het kader van Ruimte voor de Vecht ook geïnitieerd. In<br />

2012 is gestart met de renovatie van de sluis bij De Koppel. De sluis bij de Haandrik is in opdracht<br />

van het waterschap in 2012 gerenoveerd. De voorbereiding van de realisatie van de sluizen in<br />

Diffelen en Junne is in 2012 gestart en zal mogelijk in <strong>2013</strong> worden uitgevoerd. In deze<br />

uitvoeringsprojecten participeert de gemeente.<br />

De uitvoering van het deelgebied Molengoot is een gezamenlijke investering van gemeente,<br />

waterschap en de provincie van € 3.250.000, exclusief de sluis. De gezamenlijke investering van het<br />

deelgebied Centrum Uiterwaard is begroot op ongeveer € 4.300.000. De investering in<br />

belevingsdoelen is geraamd op € 2.300.000.<br />

De beoogde gemeentelijke dekking vindt plaats uit de gereserveerde middelen voor Investeren met<br />

gemeenten. Dit is een gezamenlijke investering van de gemeente <strong>Hardenberg</strong> met de provincie<br />

Overijssel.<br />

Duurzaamheid<br />

Op veel terreinen begint duurzaamheid een normale wegingsfactor te worden. Waar in het verleden<br />

een oproep tot verduurzaming nogal eens werd opgevat als een ongemakkelijk moreel appel wordt<br />

het nu beschouwd als een aansporing processen slimmer en innovatiever in te richten en te zoeken<br />

naar mogelijkheden om de kosten van energie(gebruik) te beperken. De gemeente neemt daarin ook<br />

zelf het voortouw en heeft op dit terrein een aantal aansprekende successen geboekt (o.a.<br />

warmtepompen in de zwembaden in Gramsbergen en De Krim, een houtgestookte verwarmingsketel<br />

in zwembad De Kiefer in Dedemsvaart, LED-verlichting in parkeergarage Gedempte Haven in<br />

<strong>Hardenberg</strong> en energetische optimalisatie van de installaties in Sporthal Gramsbergen) en zal het<br />

besparingspotentieel in beeld gaan brengen voor alle gemeentelijke gebouwen en -installaties die zij<br />

beheren.<br />

In het Meerjarenprogramma Duurzaam <strong>Hardenberg</strong> 2010- 2014 zijn projecten en activiteiten<br />

benoemd waarbinnen het gemeentelijke duurzaamheidsbeleid vorm moet krijgen. De concrete<br />

energiedoelstelling voor de programmaperiode 2010- 2014 is minimaal 2,5 % energiebesparing en<br />

2,5 % meer duurzame energie per jaar.<br />

38


In het Meerjarenprogramma zijn de projecten en activiteiten onderverdeeld in:<br />

• Eigen organisatie<br />

• Gebouwde omgeving<br />

• Bedrijven<br />

• Mobiliteit<br />

• Duurzame Energie<br />

In het laatste kwartaal van 2012 wordt een uitgebreide voortgangsrapportage over alle<br />

gemeentelijke duurzaamheidstaken uit het Meerjarenprogramma aan het bestuur aangeboden.<br />

Relevante ontwikkelingen<br />

Ten aanzien van energiebesparing bij particuliere woningeigenaren hebben wij met succes een<br />

aanvraag ingediend binnen de Blok-voor-Blok-regeling van het Rijk (BZK) voor een grootschalige<br />

praktijkproef in Dedemsvaart- Balkbrug. <strong>Hardenberg</strong> is één van de zes gemeenten in Nederland<br />

waar binnen deze Blok-voor-Blok-regeling een aanpak wordt vormgegeven om grotere groepen<br />

woningeigenaren te bereiken. Hiervoor is een fundamenteel andere aanpak noodzakelijk. Een<br />

aanpak waarin naast het huidige instrumentarium vooral aandacht is voor de onzichtbare barrières<br />

en drijfveren die de keuzes van mensen in hoge mate beïnvloeden. Bij het vormgeven van de aanpak<br />

is nadrukkelijk de samenwerking gezocht met het bedrijfsleven en andere relevante partijen.<br />

Het gaat om een multidisciplinair en open innovatieproces waarin de gemeente de cruciale regierol<br />

neemt en Syntens ( innovatienetwerk voor ondernemers) de marktpartijen stimuleert en<br />

ondersteunt bij ontwikkeling van zowel product-markt-innovaties als procesinnovatie.<br />

De inzet op het thema ‘energiebesparing bij particuliere woningeigenaren’ via Bewust Duurzaam<br />

Thuis in <strong>Hardenberg</strong> is landelijk niet onopgemerkt gebleven. Zo wordt door <strong>Hardenberg</strong> op verzoek<br />

reeds enige tijd deelgenomen aan het landelijke themateam Energiezuinige Gebouwde Omgeving<br />

van Agentschap NL, VNG, Rijk en enkele vooroplopende gemeenten in Nederland gericht op<br />

versnelling en opschaling. Dit ambtelijke themateam krijgt dit jaar een bestuurlijke variant waaraan<br />

<strong>Hardenberg</strong> eveneens zal deelnemen.<br />

Verder zijn er afvaardigingen ontvangen vanuit verschillende gemeenten uit het land, diverse teams<br />

en werkgroepen vanuit de provincie Overijssel en is het landelijke themateam in <strong>Hardenberg</strong> te gast<br />

geweest om zich over de <strong>Hardenberg</strong>se aanpak te laten informeren<br />

In 2009 is in opdracht van de <strong>Gemeente</strong> <strong>Hardenberg</strong> een onderzoek uitgevoerd naar de totale CO 2 -<br />

emissie van de gemeente en het reductiepotentieel van de in het kader van de Stimuleringsregeling<br />

Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK) gestarte projecten. Op basis van dit onderzoek is de huidige<br />

ambitie vastgesteld; minimaal 2,5 % energiebesparing en 2,5 % meer duurzame energie per jaar.<br />

Eind 2012 zijn de resultaten beschikbaar van een onderzoek naar de gerealiseerde energiebesparing<br />

en CO 2 -reductie van de in de afgelopen jaren uitgevoerde projecten en er wordt duidelijk of<br />

aanscherping van de gemeentelijke duurzaamheidsambitie mogelijk is.<br />

Aan de hand van een geactualiseerd beeld van het praktisch- en theoretisch potentieel aan<br />

duurzame energiebronnen (biomassa, wind en zon) wordt een beeld gegeven van de mogelijkheden<br />

voor volledig duurzame opwekking van alle benodigde energie.<br />

Uit het onderzoek moet blijken of de lopende en in voorbereiding zijnde projecten en initiatieven de<br />

schaalvergroting en versnelling bieden die nodig zijn om een energieneutrale gemeente te worden.<br />

39


Plattelandsontwikkeling / Leader / Groen & Blauwe Diensten<br />

Gebiedsprogramma Noordoost Overijssel.<br />

Samen met provincie, de gemeenten Dalfsen, Ommen, Staphorst en de waterschappen is een<br />

uitvoeringsprogramma voor het landelijk gebied opgesteld. Dit programma bevat projecten die met<br />

financiële steun van Rijk en provincie gefinancierd worden. De uitvoering moet aan het einde van<br />

<strong>2013</strong> worden afgerond.<br />

De volgende projecten uit dit programma zijn inmiddels gereed:<br />

• Herinrichting monding Oude Radewijkerbeek<br />

• Fietspad Grote Beltenweg<br />

• Ontwikkelen gemeentelijk wandelnetwerk <strong>Hardenberg</strong><br />

• Oplossen knelpunten: wandelen<br />

• MFV Gramsbergen haalbaarheidsonderzoek<br />

• MFV Balkbrug haalbaarheidsonderzoek, uitvoering, programmering en beheer<br />

• MFV Dedemsvaart haalbaarheidsonderzoek<br />

• Inventarisatie tbv woonservicegebieden<br />

• Afkoppelen verhard oppervlak Balkbrug<br />

• Opstellen plan- en gebiedsuitwerking t.b.v. robuuste verbindingszone<br />

• Berging en hergebruik regenwater nieuwe gemeentewerf <strong>Hardenberg</strong>.<br />

• Herstel brug Schrapveen<br />

• Herstel historische linde Oud Avereest.<br />

De volgende projecten zullen in 2012 worden afgerond:<br />

• Ontwikkelen en realiseren 2 brede scholen<br />

• Extra impuls en de gezamenlijke programmering en/of beheer van twee bestaande en<br />

multifunctionele voorzieningen<br />

Voor <strong>2013</strong> is het doel om alle projecten die in het Uitvoeringsprogramma zijn opgenomen tijdig uit<br />

te voeren. Het gaat om de volgende projecten.<br />

• Streekeigen huis en erf Reestgebied met inzet van TenneT-middelen. Het project is inmiddels<br />

zover uitgevoerd dat voldaan is aan de eisen van Tennet t.a.v. de financiering.<br />

• Balkbrug in het Groen met inzet van TenneT-middelen. Het project in inmiddels zover<br />

uitgevoerd dat voldaan is aan de eisen van TenneT.<br />

• Herstel dassenraster in het Reestdal met inzet van TenneT-middelen (uitvoering door<br />

Landschap Overijssel)<br />

• Fietspad <strong>Hardenberg</strong>-Loozense Linie-Ane<br />

• MFV Gramsbergen uitvoering, programmering en beheer.<br />

• MFV Dedemsvaart uitvoering, programmering en beheer<br />

• Gebiedsmakelaardij<br />

• Inzet Leader+ coördinator<br />

Voorts zullen de voorbereidingen worden getroffen voor een vervolg op het huidige<br />

plattelandsbeleid vanaf 2014.<br />

40


Leader<br />

LEADER is een Europees subsidieprogramma dat de regionale ontwikkeling stimuleert. Het is<br />

bedoeld voor projecten die bijdragen aan de versterking van de leefbaarheid en economie van het<br />

platteland. Het stimuleert en ondersteunt bewoners bij de ontwikkeling en uitvoering van hun<br />

plannen.<br />

Het huidige Leaderbudget voor Overijssel is nagenoeg uitgeput. Ook het extra budget dat in 2009<br />

door Provinciale Staten werd toegekend, is beschikt aan projecten. Nieuwe initiatieven kunnen<br />

hierdoor al geruime tijd niet meer gehonoreerd worden.<br />

Hieronder een overzicht van de “<strong>Hardenberg</strong>se “ Leaderprojecten:<br />

• Actieplan Vechtdal<br />

• Combibaan Gramsbergen<br />

• Quality time Stal Ane<br />

• Groeisprong in kwaliteit en kwantiteit van Vechtdal producten<br />

• Trefpunt Balkbrug<br />

• Gashouder Dedemsvaart<br />

• Kenniscentrum Hibertad<br />

Daarnaast is in het voorjaar 2011 besloten om het - tot en met <strong>2013</strong> voor Leaderprojecten -<br />

gemeentelijk deel te reserveren voor het project MFC Grambergen en het project Reestkerk.<br />

Zolang er geen extra budget beschikbaar komt, wat niet te verwachten is, zijn de ambities zeer<br />

bescheiden. In ieder geval zullen en de Plaatselijke Groep en de gemeente zich inzetten voor een<br />

vervolg na <strong>2013</strong>.<br />

Groene Diensten<br />

De uitvoering van Groene Diensten is in volle gang. In de prioritaire gebieden (Reestdal, Vechtdal,<br />

Collendoorn-Ane, Radewijk-Holtheme en Bergentheim-Bruchterveld- Sibculo-Kloosterhaar) zijn<br />

informatiebijeenkomsten gehouden in samenwerking met de Plaatselijke Belangen. Voorts zijn en<br />

worden eigenaren van prioritaire landschapselementen schriftelijk en mondeling geïnformeerd,<br />

hetgeen een goede respons heeft opgeleverd. Voorts is een contract afgesloten met de eigenaar van<br />

landgoed De Groote Scheere.<br />

Er zijn eind 2011 ruim voldoende contracten gesloten om voor de investeringsimpuls van de<br />

provincie in aanmerking te komen, waardoor de provinciale bijdrage 75% van de gemeentelijke en<br />

private inzet bedraagt. Hierdoor is een budget van € 6,2 miljoen beschikbaar voor aanleg, herstel en<br />

beheer gedurende 21 jaar van particuliere landschapselementen.<br />

Voor <strong>2013</strong> zijn de doelen om het huidige project Groene Diensten af te ronden en richting provincie<br />

te lobbyen voor een vervolg en de mogelijkheden voor alternatieve (private) financiering te<br />

verkennen.<br />

Relevante ontwikkelingen<br />

Gebiedsprogramma Noordoost Overijssel.<br />

Met ingang van 1 januari 2014 komt een einde aan het huidige plattelandsontwikkelingsplan van de<br />

EU, het Investeringsbudget voor het landelijk gebied van het Rijk en het provinciale<br />

meerjarenprogramma voor het landelijk gebied. Het Europese landbouw en plattelandsbeleid zal<br />

ingrijpend gewijzigd worden. De exacte gevolgen zijn nog niet bekend. Op welke wijze het<br />

plattelandsbeleid zal worden voortgezet is nog niet bekend. Gevreesd wordt dat de huidige<br />

integrale financiering veel meer een sectoraal karakter zal krijgen, waardoor het voor de gemeente<br />

veel lastiger wordt om integraal plattelandsbeleid te voeren. Op dit moment vindt overleg plaats<br />

41


met de gebiedspartners over de vraag of en hoe er een vervolg op de huidige samenwerking<br />

gewenst is. De financiële middelen voor plattelandsontwikkeling, incl. natuur en landschap zullen na<br />

<strong>2013</strong> zullen aanzienlijk verminderd worden.<br />

Leader.<br />

Vanaf 2014 gaat een nieuw Leaderprogramma van start, dat is in ieder geval vastgelegd in de<br />

voorstellen van de Europese Commissie. Het is alleen nog niet duidelijk hoeveel budget er is en<br />

welke gebieden hiervoor in aanmerking komen.<br />

Groene Diensten.<br />

De huidige financieringsregeling van de provincie eindigt eind <strong>2013</strong>. Op dit moment is nog niet<br />

bekend of en in welke vorm er een vervolg komt.<br />

Bestemmingsplan Buitengebied<br />

Het opstellen van het bestemmingsplan Buitengebied is een meerjarig project. In 2010 is inspraak<br />

verleend op het bestemmingsplan voor de pilotgebieden Reestdal en Bergentheim-zuid. Na de<br />

zomervakantie 2012 wordt het ontwerp-bestemmingsplan voor dit gebied ter inzage gelegd.<br />

Voor de overige deelgebieden zijn in 2011, in samenspraak met onder andere de plaatselijke<br />

belangen, Landschap Identiteit Kaarten en Ontwikkelingsvisies opgesteld. In juni 2012 is voor deze<br />

gebieden de inspraakprocedure voor het bestemmingsplan gestart<br />

Medio zomer <strong>2013</strong> wordt voor het hele buitengebied door de gemeenteraad een nieuw<br />

bestemmingsplan vastgesteld.<br />

Relevante ontwikkelingen<br />

Voor het bestemmingsplan zijn van belang de (landelijke) ontwikkelingen op het gebied van<br />

schaalvergroting in de veehouderij en nieuwe wetgeving, zoals voor de plattelandswoningen.<br />

Structuurvisie<br />

De afronding van het voorontwerp van de structuurvisie wordt aangehouden totdat de<br />

gemeenteraad de nieuwe toekomstvisie heeft vastgesteld.<br />

Relevante ontwikkelingen<br />

Er is een nieuwe omgevingswet in de maak, die mogelijk tot aanpassingen leidt in de structuurvisie.<br />

Meer fietsers en wandelaars doorkruisen de groene ruimte<br />

Er zijn grensoverschrijdende fietsroutes gerealiseerd door Samtgemeinde Emlichheim, die ook de<br />

gemeente <strong>Hardenberg</strong> aandoen. De fietsbewegwijzeringssystemen aan Duitse en Nederlandse zijde<br />

zijn met elkaar verbonden en er is een begin gemaakt met de realisatie van de grensoverschrijdende<br />

wandelroute Vechtdalpad<br />

In <strong>2013</strong> willen we de grensoverschrijdende routestructuren verbeteren en versterken.<br />

Hiertoe zullen de informatieborden waar de fietsroutes op staan, in het grensgebied aan<br />

Nederlandse zijde worden vervangen. Het Vechtdalwandelpad wordt verder uitgewerkt naar de<br />

bronnen van de Vecht.<br />

Opsomming lasten en baten programmalijn Groene ruimte.<br />

Bedragen x € 1.000<br />

REKENING BEGROTING MEERJARENBEGROTING<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

Lasten 5.156 3.460 3.567 3.598 3.630 3.662<br />

Baten 1.733 338 351 357 363 369<br />

Saldo 3.423 3.122 3.216 3.241 3.267 3.293<br />

42


Externe oriëntatie<br />

In de vorige programmalijnen staat steeds welke rol de gemeente heeft om doelstellingen te<br />

bereiken. Wat overal terugkomt is dat de gemeente een beperkte rol heeft. De markt, inwoners<br />

en instellingen zijn de belangrijkste partijen in de maatschappelijke ontwikkelingen.<br />

Wat willen we?<br />

Ambities<br />

1 De gemeente <strong>Hardenberg</strong> stijgt fors op de lijst van beste digitale dienstverlenende gemeenten van<br />

Nederland. Klantgerichtheid en mensgerichtheid zijn hierbij de belangrijke waarden.<br />

2 Inwoners en ondernemers zijn trots op gemeente en stad <strong>Hardenberg</strong> en zijn daarmee de beste<br />

ambassadeurs.<br />

Dat wat de gemeente <strong>Hardenberg</strong> te bieden heeft en wat er gebeurt heeft binnen 5-7 jaar een grotere<br />

bekendheid onder (potentiële) bezoekers, bewoners, bedrijven en strategische partners.<br />

De naam <strong>Hardenberg</strong> heeft een spontane bekendheid en roept positieve associaties op, waardoor<br />

mensen in concreet gedrag vaker voor de gemeente <strong>Hardenberg</strong> kiezen.<br />

3 Participatietrajecten op gebied van beleidsvoorbereiding, -bepaling, -uitvoering en -evaluatie leiden<br />

tot een betere inhoud, een groter draagvlak en tot een groter vertrouwen.<br />

Inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven zijn tevreden over hoe ze betrokken worden bij<br />

trajecten.<br />

De gemeente laat beter zien wat ze voor inwoners, bedrijven en andere doelgroepen doet.<br />

Bestuursdienst Ommen <strong>Hardenberg</strong><br />

Per juli 2012 zijn de ambtelijke organisaties van Ommen en <strong>Hardenberg</strong> geïntegreerd en is de<br />

bestuursdienst Ommen-<strong>Hardenberg</strong> een feit. De beide colleges van Ommen en <strong>Hardenberg</strong> hebben<br />

met betrekking tot de samenwerking gekozen voor de optie ‘volledige integratie van beide<br />

ambtelijke organisaties met een voor het bestuur en de burger van beide gemeenten herkenbare<br />

eigen dienstverlening en eigen beleid’. Essentieel is het vormgeven aan de gestelde<br />

randvoorwaarden m.b.t. de zichtbaarheid van de organisatie en bepaalde individuele medewerkers<br />

voor de burger en college/raad.<br />

Dienstverlening / digitalisering<br />

In 2012 zijn weer flinke stappen gezet om de dienstverlening richting de burger en de interne<br />

organisatie verder te verbeteren. Doorontwikkeling van het Intern Servicepunt is voor alle collega’s<br />

zichtbaar geweest en tevens onmisbaar in de periode rondom de fusie en nieuwbouw. Alle<br />

meldingen komen centraal binnen en worden of direct afgehandeld dan wel doorgezet naar de<br />

juiste behandelaar. Tevens wordt de voortgang van de afhandeling bewaakt.<br />

De voor de burger het meest in het oog springende verbetering is de ingebruikname van de<br />

nieuwbouw. In de oude organisatie is in 2009 gestart met het ontwikkelen van een KCC vanuit de<br />

visie hoe willen wij straks gaan werken in het nieuwe gemeentehuis. Bij de opening van het nieuwe<br />

gemeentehuis bleek dit zijn vruchten af te werpen. We konden vanaf de eerste dag de<br />

dienstverlening naar de burger op het juiste niveau leveren. Vanaf die dag is, met een aantal<br />

aanloopproblemen ook een paspomaat in gebruik genomen waardoor de levering van de rijbewijzen<br />

en paspoorten nog sneller en veiliger gaat.<br />

43


De gehele organisatie is overgegaan op een compleet nieuw netwerk VDI, enkele werkprocessen<br />

zijn verder gedigitaliseerd en mobiel bellen is in <strong>Hardenberg</strong> geïmplementeerd. Ook is een start<br />

gemaakt met de digitalisering van de bouwvergunningen zodat deze op alle locaties van het KCC en<br />

alle werkplekken op de twee gemeentehuizen op termijn digitaal beschikbaar zijn. Inmiddels zijn de<br />

digitale aktes burgerlijke stand in gebruik genomen waardoor de dienstverlening aan de loketten<br />

sneller en klantvriendelijke verloopt.<br />

Ook is in 2012 en wordt in <strong>2013</strong> tijd geïnvesteerd om het aantal verkrijgbare producten in locatie<br />

Dedemsvaart uit te breiden en om de werkprocessen tussen Ommen en <strong>Hardenberg</strong> te<br />

harmoniseren. Dit alles komt de efficiency en ook de burger ten goede. Tevens dragen deze<br />

doorontwikkelingen bij aan de ambitie om in 2014 conform Antwoord fase 4 te werken.<br />

Ook in <strong>2013</strong> volgen ontwikkelingen om in 2014 conform Antwoord fase 4 te werken en om nog<br />

klantgerichter richting onze burgers te zijn. We willen meer producten digitaal af kunnen handelen<br />

en volgen daarvoor de ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband Dimpact. We gaan nog<br />

verder in het harmoniseren van de werkprocessen om op alle fronten een Publieksdienst te zijn met<br />

drie volwaardige locaties Ommen, Dedemsvaart en <strong>Hardenberg</strong>. Deelnemen in het Multi<br />

Functioneel Centrum in Dedemsvaart is daar onderdeel van. We gaan verder in het meten wat we<br />

doen, hoe we het doen en hoe de klant het ervaart. Op basis hiervan kunnen we bijsturen,<br />

verbeteren en toewerken naar een cultuur waar continu focus ligt op verbeteren.<br />

Tot slot is doorontwikkeling en professionalisering van het Intern Service Punt een van de doelen<br />

voor <strong>2013</strong> waarmee beoogd wordt om de ambtelijke organisatie zo efficiënt mogelijk te laten<br />

draaien en verdere digitalisering te ondersteunen.<br />

Opsomming lasten en baten programmalijn Externe oriëntatie<br />

Bedragen x € 1.000<br />

REKENING BEGROTING MEERJARENBEGROTING<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

Lasten 9.327 9.484 9.630 9.659 9.507 9.556<br />

Baten 4.559 4.445 3.854 3.890 3.927 3.964<br />

Saldo 4.768 5.039 5.776 5.769 5.580 5.592<br />

44


Overzicht van lasten en baten van de programma’s<br />

Onderstaand wordt een samenvattend overzicht van de baten en lasten van de programma’s<br />

gegeven, zoals genoemd in het programmaplan.<br />

Voor de goede orde wordt hierbij opgemerkt dat dit de bedragen zijn, zoals opgenomen in de<br />

primitieve begroting.<br />

Voorgesteld wordt om onderstaande bedragen voor de lasten en baten vast te stellen.<br />

Bedragen x € 1.000<br />

omschrijving Lasten baten saldo<br />

1. Voorzieningen 22.066 4.719 17.347<br />

2. Wonen 29.483 26.583 2.900<br />

3. Kwetsbare groepen 44.488 23.877 20.611<br />

4. Veiligheid en openbare ruimte 19.471 3.213 16.258<br />

5. Economie 1.776 525 1.251<br />

6. Groene ruimte 3.567 351 3.216<br />

7. Externe oriëntatie 9.630 3.854 5.776<br />

Totaal van de programma's 130.481 63.122 67.359<br />

Algemene dekkingsmiddelen 68.450 - 68.450<br />

Onvoorzien 1.024 1.024<br />

Saldo voor bestemming 131.505 131.572 - 67<br />

Mutaties in reserves 3.198 3.131 67<br />

Saldo na bestemming 134.703 134.703 0<br />

In bovenstaand overzicht is het voordelig begrotingssaldo <strong>2013</strong> ad € 157.000 toegevoegd aan de<br />

post voor onvoorzien.<br />

Ingevolge de richtlijnen van de BBV dient een onderscheid gemaakt te worden tussen het resultaat<br />

voor bestemming en het resultaat na bestemming.<br />

Het geraamde resultaat voor bestemming is het totaal van de raming van baten en lasten van de<br />

programma's en de raming wegens algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.<br />

Vervolgens wordt zichtbaar gemaakt welk bedrag wordt onttrokken c.q. wordt toegevoegd aan de<br />

reserves.<br />

Na deze onttrekking c.q. toevoeging volgt het geraamde resultaat na bestemming.<br />

Voor de toelichting op de algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en mutaties in reserves wordt<br />

verwezen naar het volgende hoofdstuk.<br />

45


ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN, ONVOORZIEN EN MUTATIES IN<br />

RESERVES<br />

Algemene dekkingsmiddelen<br />

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van deze inkomsten en van de overige<br />

algemene dekkingsmiddelen. Vervolgens wordt een korte toelichting gegeven bij een aantal<br />

inkomsten.<br />

Bedragen x € 1.000<br />

REKENING BEGROTING MEERJARENBEGROTING<br />

Omschrijving 2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

Alg. uitkering 51.836 52.358 51.467 52.440 52.291 54.037<br />

OZB eigenaar 6.690 6.828 7.010 7.155 7.302 7.453<br />

OZB gebruiker 1.876 1.912 1.995 2.034 2.073 2.113<br />

Bespaarde rente 4.585 4.226 4.104 3.970 3.836 3.702<br />

Dividend 3.912 2.728 2.698 2.698 2.308 2.308<br />

Toeristenbelasting 412 420 498 507 515 524<br />

Woonforensenbel. 291 312 300 306 311 316<br />

Hondenbelasting 229 297 376 382 389 396<br />

Ov. belastingen 0 4 2 1 1 1<br />

Totaal 69.831 69.085 68.450 69.493 69.026 70.850<br />

Korte toelichting op de verschillen.<br />

Algemene uitkering uit het gemeentefonds.<br />

De raming is gebaseerd op informatie uit de junicirculaire 2012. Op de gevolgen van de<br />

septembercirculaire (bekend na Prinsjesdag) zullen wij ingaan in ons voorstel tot<br />

1 e begrotingswijziging <strong>2013</strong>.<br />

De uitkomst van de junicirculaire valt voor de begroting <strong>2013</strong> € 891.000 nadeliger uit ten opzichte<br />

van de begroting 2012 en bestaat uit de volgende onderdelen:<br />

- Structurele doorwerking 2012 - € 369.000<br />

- Ontwikkeling uitkeringsbasis - € 374.000<br />

- Accres <strong>2013</strong> - € 340.000<br />

- Terugbetaling voorfinanciering GBA € 118.000<br />

- Overige onderdelen € 74.000<br />

Een deel van de algemene uitkering is herleidbaar naar specifieke taken. Om deze reden zijn de<br />

volgende budgetten aangepast.<br />

• Verhoging budget uitvoering WMO € 30.000<br />

• Verhoging reservering onderwijshuisvesting € 38.000<br />

• Verlaging budget pakketmaatregel AWBZ - € 50.000<br />

Resteert een nadeel van € 909.000 voor de begroting.<br />

Accres.<br />

Het nominaal accres over <strong>2013</strong> bedraagt - 0,41% en bestaat uit een prijsontwikkeling van 1,50% en<br />

reëel accres van - 1,91%. Het nominaal accres voor de jaren 2014 tot en met 2016 bedragen 3,50%,<br />

0,98% en 3,08%.<br />

46


Belastingopbrengsten<br />

In tegenstelling tot bijvoorbeeld leges, rioolrecht en afvalstoffenheffing zijn deze inkomsten niet<br />

geoormerkt.<br />

Op basis van het kohier 2012 en een geraamde areaaluitbreiding in 2012 komt de OZB € 265.000<br />

hoger uit dan de raming in 2012 en bestaat uit een inflatoire stijging van 1,75% (€ 153.000) en een<br />

accres (€ 112.000).<br />

Bij de opbrengst OZB voor de jaren 2014 tot en met 2016 is, naast areaaluitbreiding, uitgegaan van<br />

een jaarlijkse trendmatige verhoging van 1,75%.<br />

Voor een verdere toelichting op deze baten verwijzen wij naar de (verplichte) paragraaf "lokale<br />

heffingen".<br />

Bespaarde rente<br />

De bespaarde rente wordt berekend over de verwachte stand van de reserves en voorzieningen per<br />

1 januari van ruim € 92 mln. Hierbij wordt evenals in 2012 een rekenrente van 4,50% gehanteerd.<br />

Dividend<br />

De verwachte dividenduitkering bedraagt € 2.698.000 en is als volgt gespecificeerd:<br />

Instelling Aandeel in aantal aandelen dividend<br />

het kapitaal<br />

BNG 0,12% 64.935 100.000<br />

Enexis 0,06% 96.993 43.000<br />

Attero 0,06% 96.993 5.000<br />

ROVA 11,60% 816 350.000<br />

Cogas 12,77% 650 1.040.000<br />

Rendo 5,75% 57 400.000<br />

Vitens 1,10% 63.007 158.000<br />

CV-LOC 53,27% 602.000<br />

Totaal 2.698.000<br />

Bij dit overzicht wordt opgemerkt dat:<br />

• de dividenduitkering BNG € 30.000 lager is dan de uitkering over 2012;.<br />

• het dividend van de ROVA wordt gestort in de reserve afvalstoffenheffing.<br />

• tot en met 2014 wordt een extra dividend van COGAS ontvangen van € 400 per aandeel. Vanaf<br />

2015 vervalt deze extra uitkering c.q. neemt het dividend af met € 390.000.<br />

Onvoorzien<br />

In de begroting zijn stelposten opgenomen die in de loop van het begrotingsjaar via een<br />

begrotingswijzing functioneel verwerkt zullen worden. Stelposten die dit jaar niet worden ingevuld<br />

kunnen incidenteel worden ingezet.<br />

47


In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van deze stelposten. Volledigheidshalve wordt<br />

hierbij nog wel opgemerkt dat het bedrag voor de stelpost onvoorzien structureel inclusief het<br />

begrotingssaldo <strong>2013</strong> ad € 157.000 is..<br />

Bedragen x € 1.000<br />

REKENING BEGROTING MEERJARENBEGROTING<br />

Omschrijving 2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

Onvoorzien<br />

150 150 151 151 152<br />

incidenteel<br />

Onvoorzien<br />

40 232 307 382 458<br />

structureel<br />

Stelpost jeugd en<br />

151 73 73 73 73<br />

gezin<br />

Stelpost kap.last<br />

181 181 181 181 181<br />

parkeergarage<br />

gemeentehuis<br />

Stelpost vervanging 155 559 691 813 998<br />

Stelpost<br />

356 -520 -2.109 -2.109 -2.109<br />

bezuinigingen<br />

Stelpost<br />

134 256 849 1.452 2.066<br />

prijscompensatie<br />

Stelpost<br />

272 92 92 92 92<br />

bedrijfsvoering<br />

Overige (kleinere)<br />

97 1 1 1 1<br />

stelposten<br />

Totaal 1.536 1.024 236 1.036 1.912<br />

Mutaties in reserves<br />

Bedragen x € 1.000<br />

REKENING BEGROTING MEERJARENBEGROTING<br />

Omschrijving 2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

Toevoegingen 28.802 4.159 3.198 3.568 3.902 4.398<br />

Onttrekkingen 41.166 2.046 3.131 3.045 3.060 3.076<br />

Totaal - 12.364 2.113 67 523 842 1.322<br />

Hieronder wordt aangegeven voor welke bedragen aan welke reserves worden onttrokken of<br />

toegevoegd.<br />

Onttrekking:<br />

Reserve:<br />

- Saldo exploitatie betaald parkeren € 541.000<br />

- Zachte bovental " 65.000<br />

- Dekking kapitaallasten " 978.000<br />

- Saldo exploitatie afvalstoffenheffing “ 575.000<br />

- Saldo exploitatie riolering " 966.000<br />

- Diverse met mutatie < € 75.000 “ 6.000 € 3.131.000<br />

48


Toevoeging:<br />

Reserve:<br />

- Nieuwe investeringen, rentetoevoeging en toevoeging € 903.000<br />

- Centrumplan <strong>Hardenberg</strong>, rentetoevoeging en toevoeging " 453.000<br />

- Centrumplan Dedemsvaart “ 98.000<br />

- Afvalstoffenheffing, toevoeging dividend ROVA “ 344.000<br />

- Onderwijshuisvesting “ 226.000<br />

- Bovenwijkse voorzieningen " 210.000<br />

- Tractie brandweer en BOR " 165.000<br />

- Automatisering “ 194.000<br />

- Onderhoud gebouwen " 302.000<br />

- Diverse met mutatie < € 75.000 " 303.000 € 3.198.000<br />

Overzicht van incidentele baten en lasten<br />

In deze primitieve begroting hebben alle bedragen een structureel karakter. Dit betekent dat in de<br />

primitieve begroting <strong>2013</strong> geen incidentele bedragen zijn opgenomen.<br />

49


Globale toelichting uitkomst begroting <strong>2013</strong> versus begroting 2012<br />

In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op de begrotingsuitkomst <strong>2013</strong>. Dit is dan de<br />

uitkomst voor de bijstelling van de begroting en de aanvullende bezuinigingen, zoals genoemd in<br />

het eerste hoofdstuk van deze begroting.<br />

De begroting <strong>2013</strong> sluit met een voordelig saldo van € 157.000.<br />

De begroting 2012 is structureel sluitend (ook na de 1 e bestuursrapportage).<br />

Hoewel het verschil tussen deze begrotingsuitkomsten gering is – in relatie tot een totale omzet van<br />

bijna € 140 miljoen – gaan wij hier in op een aantal grotere plussen en minnen die per saldo tot het<br />

begrotingssaldo <strong>2013</strong> hebben geleid.<br />

Voordeel Nadeel<br />

<strong>Gemeente</strong>fondsuitkering 909.000<br />

Rijksbijdrage WSW 401.000<br />

Opbrengst OZB 265.000<br />

Opbrengst inflatoire verhoging belastingen/leges c.a. 184.000<br />

Opbrengst inflatoire verhoging overige tarieven 179.000<br />

Minder bespaarde rente 122.000<br />

Lagere bijdrage aan SW 153.000<br />

Loonstijgingen c.a. 673.000<br />

Compensatie CAO-ontwikkelingen in gesubsidieerde sector 166.000<br />

Bezuinigingen 1.986.000<br />

Overige 339.000<br />

Totaal 2.767.000 2.610.000<br />

Door het rijk is een korting op de gemeentefondsuitkering doorgevoerd. Voor een toelichting op dit<br />

nadeel verwijzen wij u naar het financieel hoofdstuk in deze begroting.<br />

Conform de meerjarenbegroting hebben wij in de <strong>2013</strong> een lagere rijksbijdrage voor de WSW<br />

opgenomen. Overigens gaan wij er in deze begroting vanuit dat het aantal SW-ers in <strong>2013</strong> zal<br />

kunnen afnemen als gevolg van het ingezette beleid om meer SW-ers naar een reguliere baan toe te<br />

leiden.<br />

Het bedrag dat in <strong>2013</strong> aan bespaarde rente kan worden ingezet als algemeen dekkingsmiddel is<br />

lager dan in 2012. Dit wordt verklaard uit de afname van de reserves.<br />

De lonen zijn aangepast voor de uitkomsten van de in 2012 gesloten CAO c.q. conform de<br />

uitgangspunten als vastgesteld bij de 1 e bestuursrapportage 2012.<br />

Ook voor de begroting <strong>2013</strong> is de “nul-lijn” gehanteerd voor wat betreft de compensatie<br />

prijsstijgingen. Uitzondering wordt gemaakt voor de compensatie CAO-ontwikkelingen in de<br />

gesubsidieerde sector.<br />

De jaarschijf <strong>2013</strong> (inclusief doorschuif 2012) voor de bezuinigingen is € 2.341.000.<br />

In 2012 is reeds € 355.000 hiervan ingevuld en incidenteel toegevoegd (geweest) aan de stelpost<br />

onvoorzien.<br />

50


In aanvulling op deze globale toelichting op het begrotingsresultaat merken wij hier op dat in deze<br />

begroting ook de exploitatie van het nieuwe gemeentehuis is verwerkt. Deze verloopt – met de inzet<br />

van de reserve dekking kapitaallasten – nagenoeg budgettair neutraal.<br />

Bezuinigingsprogramma 2012-2014<br />

Op 14 juni 2011 heeft de raad ingestemd met het bezuinigingsprogramma 2012- 2014.<br />

In onderstaande tabel wordt dit programma weergegeven:<br />

2011 2012 <strong>2013</strong> 2014 Totaal<br />

Ambitieniveau 137.000 538.000 616.000 574.000 1.865.000<br />

Inkomstenverhoging 570.000 387.000 498.000 162.000 1.617.000<br />

Bedrijfsvoering 929.000 1.224.000 1.030.000 853.000 4.036.000<br />

Totaal 1.636.000 2.149.000 2.144.000 1.589.000 7.518.000<br />

Dit programma is in het voorjaar 2011 belegd met diverse maatregelen.<br />

Stand van zaken<br />

2011 en 2012<br />

De jaarschijven 2011 en 2012 zijn gerealiseerd.<br />

<strong>2013</strong><br />

De jaarschijf voor <strong>2013</strong> is € 2.144.000. Bij de begroting 2012 is besloten om een deel van de<br />

bezuinigingen 2012, namelijk € 197.000, door te schuiven naar <strong>2013</strong>.<br />

In totaal is daarmee de taakstelling <strong>2013</strong>: € 2.341.000<br />

Van de maatregelen <strong>2013</strong> is voor een bedrag van € 1.794.000 in de concept-begroting <strong>2013</strong><br />

verwerkt. Voor het “ontbrekende” bedrag ad € 520.000 is een stelpost in de begroting opgenomen.<br />

Dit bedrag is als volgt opgebouwd:<br />

- Kostendekkendheid begraafplaatsen verhogen van 60 naar 70% 55.000<br />

- Kostendekkendheid markten verhogen naar 100% 32.000<br />

- Vereenvoudiging subsidieverordening 60.000<br />

- Versobering arbeidsvoorwaarden 200.000<br />

- Voordeel uit samenwerking Ommen 100.000<br />

- Overige (m.n. efficiency) 73.000<br />

51


Meerjarenbegroting 2014-2016<br />

Het meerjarenperspectief voor de jaren 2014, 2015 en 2016 presenteren wij op basis van de<br />

primitieve begroting <strong>2013</strong>.<br />

Voor deze meerjarenbegroting geldt dezelfde opmerking als hiervoor is gemaakt ten aanzien van de<br />

toelichting op de begrotingsuitkomst <strong>2013</strong>, namelijk dat hier de uitkomsten worden weergegeven<br />

voor de bijstelling van de begroting en de aanvullende bezuinigingen, zoals genoemd in het eerste<br />

hoofdstuk van deze begroting.<br />

Bij de doorrekening van dit perspectief is uitgegaan van de volgende aannames.<br />

• Een jaarlijkse toename van het aantal inwoners van 150;<br />

• Een jaarlijkse toename van het aantal woningen van 100;<br />

• Een trendmatige stijging op belastingen en tarieven van 1,75%;<br />

• Een prijsstijging van 1,75% per jaar;<br />

• Een loonkostenstijging van 1% per jaar;<br />

• Het jaarlijks vrijkomend bedrag aan afschrijving en rente hebben wij gereserveerd voor<br />

dekking van de vervangingsinvesteringen;<br />

• Jaarlijkse afname reserves met € 3 miljoen met als gevolg dat er jaarlijks € 134.000 minder<br />

aan bespaarde rente kan worden ingezet als algemeen dekkingsmiddel;<br />

• Het onderhoudsbudget voor wegen, verlichting en plantsoenen is jaarlijks verhoogd met<br />

een normbedrag per woning voor gebiedsuitbreiding.<br />

• Voor onvoorziene uitgaven is een jaarlijks bedrag opgenomen van € 76.000;<br />

• Voor de berekening van de algemene uitkering is rekening gehouden met de informatie uit<br />

de junicirculaire 2012;<br />

• Een stelpost voor bezuinigingen in 2014 van € 1,6 mln..<br />

52


De ontwikkeling van het begrotingssaldo in het meerjarenperspectief is, met inachtneming van<br />

bovenstaande uitgangspunten, als volgt (bedragen x € 1.000):<br />

2014 2015 2016<br />

voordeel nadeel voordeel nadeel voordeel nadeel<br />

saldo 0 1.263 1.111<br />

Mutaties:<br />

Loonkosten 269 77 280<br />

Afdelingsbudgetten<br />

Volume-accress 36 37 38<br />

Nationaal<br />

519 443<br />

Uitvoeringsprogramma<br />

Pakketmaatregel AWBZ 105<br />

Stichting 2015 100<br />

WSW budget 415 248<br />

Rijksbijdrage SW 861 866<br />

Taakstelling Larcom 500<br />

Eigen bijdrage WMO 56<br />

Stelpost bezuinigingen 1.590<br />

Efficiencytaakstelling<br />

bestuursdienst<br />

Algemene uitkering 972 149 1.746<br />

Onvoorzien 76 76 76<br />

OZB autonoom 26 26 27<br />

Prijsstijgingen 314 319 325<br />

Kapitaallasten * 15 15 15<br />

Rente en dividend 134 524 134<br />

Reservering 84 79 80<br />

Diversen 3<br />

Totaal mutaties 3.108 1.845 3.256 2.145 2.984 1.391<br />

Saldo 1.263 1.111 1.593<br />

*<br />

Dit is een netto bedrag. Zoals hiervoor onder de uitgangspunten aangegeven wordt het jaarlijks<br />

vrijkomend bedrag aan kapitaallasten ingezet voor de dekking van vervangingsinvesteringen.<br />

700<br />

53


VERPLICHTE PARAGRAFEN<br />

1. Lokale heffingen<br />

2. Weerstandsvermogen<br />

3. Onderhoud kapitaalgoederen<br />

4. Financiering<br />

5. Grondbeleid<br />

6. Bedrijfsvoering<br />

7. Verbonden partijen<br />

54


Lokale heffingen<br />

Actualiteiten<br />

Bedrijveninvesteringszone (BIZ)<br />

Met ingang van 2012 is de heffing en invordering van een Bedrijven Investerings Zone (BIZ)<br />

ingevoerd. De ondernemers in een afgebakend gebied van de winkelcentra in <strong>Hardenberg</strong> en<br />

Dedemsvaart ontvangen een belastingaanslag BIZ. Alle ondernemers worden in deze heffing<br />

betrokken, het is een belasting en daarmee niet vrijblijvend. De opbrengst van deze heffing wordt<br />

als subsidie uitgekeerd aan de stichting centrummanagement <strong>Hardenberg</strong> en Dedemsvaart. Vanuit<br />

de items ‘schoon, heel en veilig’ woorden investeringen gedaan die ten gunste komen van de<br />

ondernemers die in het afgebakend gebied zijn gevestigd.<br />

Belastingopbrengsten<br />

Hierna hebben wij een vergelijking opgenomen van de belangrijkste belastingen en van de daarop<br />

gebaseerde opbrengsten. Voor het tarief <strong>2013</strong> is een inflatoire verhoging doorgevoerd van 1,75%.<br />

Bovendien is rekening gehouden met het uitgangspunt van 100% kostendekking bij de<br />

afvalstoffenheffing en de rioolheffing en de bezuinigingen.<br />

Belastingopbrengsten <strong>Begroting</strong> 2012 <strong>Begroting</strong> <strong>2013</strong> Rekening 2011<br />

Algemeen:<br />

Onroerende zaak belastingen:<br />

gebruiker 1.912.000 1.995.000 1.876.000<br />

eigenaar 6.828.000 7.010.000 6.690.000<br />

Hondenbelasting 298.000 376.000 229.000<br />

Toeristenbelasting 420.000 498.000 412.000<br />

Forensenbelasting 312.000 300.000 291.000<br />

Specifiek:<br />

Afvalstoffenheffing 4.529.000 4.550.000 4.722.000<br />

Rioolrechten 5.417.000 5.421.000 5.334.000<br />

De toeristenbelasting wordt verhoogd met € 0,10 van € 0,56 (2012) naar € 0,66 (<strong>2013</strong>) per<br />

overnachting. Deze tariefsverhoging maakt deel uit van de bezuinigingsmaatregelen, waartoe de<br />

raad heeft besloten.<br />

Ook de verhoging van de hondenbelastingen (verhoging opbrengst met 25%) maakt deel uit van dit<br />

bezuinigingspakket.<br />

Belastingtarieven 2011 2012 <strong>2013</strong><br />

Ozb-tarief eigenaar woning 0,0809% 0,0862% 0,0877%<br />

Ozb-tarief eigenaar niet-woning 0,2241% 0,2280% 0,2320%<br />

Ozb-tarief gebruiker niet-woning 0,1804% 0,1835% 0,1867%<br />

Vastrecht afvalstoffenheffing 93,00 89,00 90,00<br />

Lediging 240 liter container RST<br />

Lediging 240 liter container GFT<br />

9,21<br />

5,61<br />

9,21<br />

5,61<br />

9,21<br />

5,61<br />

Lediging 140 liter container RST<br />

Lediging 140 liter container GFT<br />

5,63<br />

3,53<br />

5,63<br />

3,53<br />

5,63<br />

3,53<br />

Rioolrecht woning 218,00 218,00 218,00<br />

NB.<br />

OZB obv taxaties 1-1-2011.<br />

55


Afvalstoffenheffing<br />

Het vaste bedrag voor de afvalstoffenheffing wordt met € 1 verhoogd en komt daarmee op € 90 per<br />

aansluiting. In dit bedrag is een korting verwerkt van € 25 per aansluiting, ten laste van de<br />

egalisatiereserve afvalstoffenheffing.<br />

Rioolheffing<br />

Het rioolrecht blijft op hetzelfde niveau als in 2012 (€ 218). Sinds 2005 is daarmee dit tarief<br />

ongewijzigd gebleven.<br />

Bij de herziening van het gemeentelijke rioleringsplan (GRP 2009 – <strong>2013</strong>) is een meerjarige financiële<br />

doorrekening gemaakt. Hierin werd voor <strong>2013</strong> een rioolrecht voorzien van € 229,03.<br />

De reserve heeft per 1 januari <strong>2013</strong> een geschatte omvang van € 4,1 miljoen. In <strong>2013</strong> is een<br />

onttrekking aan deze reserve begroot van € 967.000.<br />

Vergelijkend overzicht van woonlasten<br />

Naast een vergelijking van de opbrengsten hebben wij wederom een vergelijking opgenomen van de<br />

woonlasten 2012 met enkele buurgemeenten. Voor de OZB is uitgegaan van een woningwaarde van<br />

€ 200.000 en voor de afvalstoffenheffing en riolering van een meerpersoonshuishouden. Het<br />

landelijk gemiddelde ligt op € 654. Volledigheidshalve merken wij op dat in dit overzicht geen<br />

rekening is gehouden met de voorgestelde verhoging op de rioolheffing.<br />

<strong>Gemeente</strong> OZB Afvalstoffenheffing Rioolheffing Totaal<br />

Dalfsen € 175 € 241 € 125 € 541<br />

Raalte € 194 € 182 € 191 € 567<br />

Ommen € 159 € 236 € 181 € 576<br />

Kampen € 198 € 236 € 168 € 602<br />

De Wolden € 182 € 211 € 220 € 613<br />

<strong>Hardenberg</strong> € 172 € 240 € 218 € 630<br />

Staphorst € 149 € 266 € 229 € 644<br />

Zwartewaterland € 194 € 251 € 215 € 660<br />

Hoogeveen € 244 € 278 € 147 € 669<br />

Twenterand € 211 € 248 € 215 € 674<br />

Steenwijkerland € 186 € 245 € 260 € 691<br />

Coevorden € 280 € 295 € 172 € 747<br />

(Bron: Informatie van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden, juli<br />

2012)<br />

Kostendekking<br />

Bepaalde gemeentelijke activiteiten mogen 100% kostendekkend zijn. In het kader van de invoering<br />

van het BTW-compensatiefonds (BCF) is bepaald dat de gemeente bij de bepaling van de<br />

kostendekkendheid geen rekening hoeft te houden met de compensabele BTW. Daarmee rekening<br />

houdend zijn de afvalstoffenheffing en de rioolrechten 100% kostendekkend.<br />

Kwijtschelding<br />

De gehanteerde kwijtscheldingsnorm is in de gemeente <strong>Hardenberg</strong> 100%.<br />

56


Weerstandsvermogen<br />

In de paragraaf weerstandsvermogen wordt de financiële robuustheid van de begroting, de jaarrekening<br />

en in het bijzonder de stand van zaken met betrekking tot de financiële positie weergeven. De paragraaf<br />

betreffende het weerstandsvermogen bevat ten minste:<br />

• het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s.<br />

• een inventarisatie van de risico’s;<br />

• een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;<br />

Op basis van een door ons opgestelde risicoanalyse heeft Deloitte in 2011 de risico’s<br />

geïnventariseerd en gekwantificeerd en een berekening gemaakt van het beschikbare en van het<br />

gewenste weerstandsvermogen. De uitkomsten van de rapportage van Deloitte zijn in deze<br />

paragraaf overgenomen. Voor een verdere inhoudelijke onderbouwing van deze uitkomsten<br />

verwijzen wij u naar de notities ‘Risicomanagement en weerstandsvermogen’ en ‘<strong>Gemeente</strong><br />

<strong>Hardenberg</strong>, second opinion weerstandsvermogen en risicomanagement’.<br />

Het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s<br />

De risico’s zijn in het rapport van Deloitte onderverdeeld naar drie categorieën.<br />

De eerste categorie betreft de echte risico’s, namelijk mogelijke financiële tegenvallers die<br />

samenhangen met de uitvoering van bepaalde activiteiten. Voorbeelden zijn het ondernemersrisico<br />

bij grondexploitaties en het risico op overschrijding van budgetten, dat samenhangt met open einde<br />

regelingen. Vanuit de betekenis van het begrip weerstandsvermogen zoals in het BBV is beschreven<br />

is uitsluitend deze categorie van belang voor het weerstandsvermogen.<br />

Voorzienbare tekorten op reguliere budgetten behoren niet tot de risico’s. De tekorten zijn min of<br />

meer duidelijk. Zeker waar de tekorten een structureel karakter hebben, heeft het vanuit<br />

bedrijfseconomisch oogpunt, de voorkeur dit op te lossen binnen de exploitatie in plaats van via<br />

bestemmingsreserves. Onderwijshuisvesting, onderhoud gebouwen en betaald parkeren zijn<br />

hiervan de belangrijkste voorbeelden. Het risico daarvan is dat de reserves op termijn uitgeput raken<br />

en de lasten dan alsnog in de exploitatie moeten worden opgenomen, dan wel er bezuinigd moet<br />

worden.<br />

De derde categorie betreft mogelijke (ongewenste) schommelingen van budgetten, waardoor<br />

behoefte ontstaat in egalisatie van jaarlasten. Riolering en wegen zijn hiervan de belangrijkste<br />

voorbeelden. Deze werkwijze wordt door veel gemeente toegepast. De notitie vermeldt dat de<br />

noodzakelijke onderhoudslasten structureel in de begroting zijn geraamd. Onder deze voorwaarde<br />

is er dan ook geen sprake van een risico dat relevant is voor het weerstandsvermogen.<br />

Inventarisatie van de risico’s<br />

Grondexploitaties<br />

Het exploiteren van gronden is een ondernemersrisico. De benodigde weerstandscapaciteit is<br />

berekend op € 8,1 mln. aan te houden in de algemene reserve grondexploitaties (ARG) (rapport<br />

Deloitte).<br />

De netto boekwaarde van de grondexploitaties is in periode 2007-2011 gestegen van € 34 mln. naar<br />

€ 69 mln. De plankosten en rentelasten zijn in de periode 2007-2011 opgelopen van € 4,2 mln. naar<br />

€ 6,0 mln. De inkomsten uit verkopen bedroegen in 2007 € 20,7 mln. In de jaren daarna lopen de<br />

inkomsten terug van € 6,8 mln. in 2008 naar € 6,7 mln. in 2009 en € 5,3 mln. in 2010. In 2011<br />

bedroegen de inkomsten uit grondverkopen € 3,7 mln.<br />

De ARG is in 2011 op peil gebracht en bedraagt per ultimo 2011 € 8,1 miljoen.<br />

57


Bij het berekenen van het benodigde ARG hebben wij ons gebaseerd op de uitkomsten van de<br />

‘Analyse grondexploitaties’ van Deloitte Real Estate. Deloitte heeft de benodigde omvang van het<br />

weerstandsvermogen gekwantificeerd op basis van een grove berekening van marktrisico’s en<br />

projectspecifieke risico’s. Deze methode houdt rekening met vertragingen in exploitaties op basis<br />

van het twee jaar opschuiven, van kosten en opbrengsten waardoor extra rentekosten op de<br />

boekwaarde ontstaan en met prijsdalingen op basis van schattingen van 10% over de nog te<br />

realiseren opbrengsten (marktrisico’s). Bij de projectrisico’s is een berekening van gemaakt van het<br />

risico van een te hoge woningbouwfasering. Omdat de overige projectrisico’s nog niet in beeld zijn<br />

gebracht is voor dit risico een inschatting gemaakt.<br />

Na de vaststelling en verdere uitwerking van de nota Crisisupdate Grondbedrijf 2012 moet opnieuw<br />

worden onderzocht welke weerstandscapaciteit in de ARG moet worden aangehouden.<br />

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)<br />

De WMO heeft een open einde karakter. De benodigde weerstandscapaciteit is € 1,0 mln. aan te<br />

houden in de algemene reserve (rapport Deloitte).<br />

In de 2e bestuursrapportage 2010 hebben wij gemeld dat bij ongewijzigd beleid voor 2011 en<br />

volgende jaren tekorten op de WMO worden verwacht van rond € 1 miljoen structureel.<br />

In het najaar 2010 heeft het college besloten tot een pakket aan maatregelen. In zijn vergadering<br />

van 16 november 2010 heeft de raad ingestemd met de maatregelen.<br />

Met deze maatregelen is een structureel evenwicht bereikt tussen de inkomsten en uitgaven WMO.<br />

Het invoeren van eigen bijdragen voor alle individuele verstrekkingen levert structureel € 500.000<br />

aan inkomsten op. Daarnaast zal deze maatregel tot minder aanvragen/verstrekkingen leiden. Dit,<br />

in combinatie met het hanteren van een inkomensgrens voor het collectief vervoer, zal eveneens<br />

leiden tot een structurele kostenbesparing van € 500.000.<br />

De ontwikkeling van het budget WMO wordt gemonitord en in de bestuursrapportages wordt<br />

hierover (2 keer per jaar) gerapporteerd.<br />

Wet werk en bijstand (WWB)<br />

De WWB heeft een open einde karakter. De benodigde weerstandscapaciteit is € 0,7 mln. aan te<br />

houden in de algemene reserve (rapport Deloitte).<br />

De afgelopen jaren (2009 t/m 2011) waren de bijstandsuitgaven hoger dan het beschikbare budget.<br />

Over deze jaren is een aanvullende rijksbijdrage aangevraagd. De aanvragen 2009 en 2010 zijn door<br />

het Rijk gehonoreerd. Over de aanvraag 2011 ad € 459.000 is nog geen uitsluitsel verkregen.<br />

Voor 2012 verwachten wij een toename van de bijstandsuitgaven ten opzichte van 2011 (rond 5%<br />

meer). Daar staat tegenover dat ook de rijksbijdrage hoger is dan 2012. Per saldo leidt deze<br />

ontwikkeling er toe dat over 2012 geen aanvullende bijdrage zal worden aangevraagd.<br />

Daarbij wordt dan wel opgemerkt dat deze conclusie is gebaseerd op de “voorlopige” rijksbijdrage.<br />

De definitieve rijksbijdrage wordt eind 2012 vastgesteld.<br />

We zien dat het aantal aanvragen om schuldhulpverlening toeneemt. Bij ongewijzigd beleid zal dit<br />

tot budgetoverschrijdingen gaan leiden. Een nieuw beleidsplan is in voorbereiding om een antwoord<br />

te vinden op de alsmaar toenemende uitgaven op dit gebied.<br />

58


Leerlingenvervoer<br />

Leerlingenvervoer heeft een open einde karakter. De benodigde weerstandscapaciteit is € 0,6 mln.<br />

aan te houden in de algemene reserve (rapport Deloitte).<br />

Bij ongewijzigd beleid was 2011 aanvankelijk voorzien dat de kosten voor leerlingenvervoer<br />

€ 100.000 hoger uitvallen dan begroot. Daarbij komt een extra kostenstijging van € 50.000 als<br />

gevolg van prijsstijgingen. In 2011 is besloten tot een pakket van maatregelen dat leidt tot een<br />

besparing van € 75.000. Door vaker vrijwilligers in te zetten bij het individueel vervoer is<br />

kostenbesparing mogelijk. Daarnaast is het afstandscriterium aangepast en zijn de eigen bijdragen<br />

verhoogd. Resteert nog een tekort van € 75.000, dat als structurele bezuiniging, is meegenomen in<br />

het totale bezuinigingsprogramma.<br />

In de eerste bestuursrapportage 2012 hebben wij gemeld dat genoemde maatregelen effect hebben<br />

en dat het begrote budget 2012 (€ 1.353.200) toereikend is, met uitzondering van de gevolgen van<br />

de prijsstijging. Met de eerste bestuursrapportage is het budget hiervoor verhoogd met € 78.500.<br />

Wet sociale werkvoorziening (WSW)<br />

De WSW heeft een open einde karakter. De benodigde weerstandscapaciteit is € 1,7 mln. aan te<br />

houden in de algemene reserve (rapport Deloitte).<br />

Het Rijk wil fors bezuinigen op de uitgaven voor de SW. Enerzijds worden de bijdragen per SE<br />

verlaagd, anderzijds wil het rijk het aantal SW-ers (landelijk) terugbrengen van 90.000 naar 30.000.<br />

In samenwerking met Larcom is door de gemeenten <strong>Hardenberg</strong> en Ommen een<br />

herstructuringsplan samengesteld en een aanvraag gedaan voor een bijdrage van het rijk uit het<br />

herstructuringsfonds.<br />

Door de val van het kabinet Rutte is de Wet werken naar vermogen controversieel verklaard. Het<br />

herstructureringsfonds gaat niet door. Niet duidelijk is wat dit besluit betekent voor de<br />

bezuinigingen op de SW.<br />

Overige risico’s<br />

De benodigde weerstandscapaciteit aan te houden in de algemene reserve voor overige risico’s<br />

bedraagt € 0,7 mln. (rapport Deloitte).<br />

Overige risico’s betreft het ondernemersrisico voor Theater de Voorveghter, renterisico’s en<br />

fluctuerende opbrengsten uit bouwleges.<br />

Ook juridische risico’s zoals schadeclaims, milieuverontreiniging, inbaarheid vorderingen en<br />

leningen en risico’s uit hoofde van garantiestellingen, rekenen wij tot de overige risico’s. Wij<br />

verwachten geen bijzondere risico’s uit hoofde van garantiestelling aan verbonden partijen of uit<br />

juridische procedures. Voor deze risico’s wordt dan ook geen weerstandscapaciteit aangehouden.<br />

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit.<br />

De berekeningen van de Deloitte resulteren in een benodigd weerstandsvermogen van € 12,7 mln.<br />

Deze bedragen worden nader onderbouwd in de rapportage van de Deloitte ‘<strong>Gemeente</strong><br />

<strong>Hardenberg</strong>, second opinion weerstandsvermogen en risicomanagement’.<br />

Per ultimo 2012 bedraagt de algemene reserve € 12,0 miljoen (inclusief algemene reserve<br />

grondexploitatie) en na verwerking resultaat 2 e bestuursrapportage 2012..<br />

59


Onderhoud kapitaalgoederen<br />

Wegen<br />

In de gemeente <strong>Hardenberg</strong> ligt een gemeentelijk wegennet van zo’n 900 km lang. De gemeente<br />

<strong>Hardenberg</strong> is wegbeheerder van deze wegen en is daarom verplicht deze wegen duurzaam in<br />

redelijke staat te onderhouden. Het onderhoudsbudget is leidend voor het opstellen van het<br />

onderhoudsprogramma.<br />

Een van de doelstellingen uit het meerjarenprogramma van de gemeente is het bevorderen van een<br />

veilige en leefbare woonomgeving, met als ambitie een fysieke leefomgeving die schoon, heel en<br />

veilig is. In dat kader streeft het college naar een goede balans tussen de vraag naar onderhoud aan<br />

gemeentelijke wegen en de beschikbare (financiële) middelen. De basis voor het<br />

onderhoudsprogramma zijn de door het college vastgestelde uitgangspunten voor het<br />

wegenonderhoud. Het beheer en onderhoud van wegen begint met het bewust ontwerpen van de<br />

infrastructuur en de keuze voor duurzame materialen van hoge kwaliteit. Als het gaat om het<br />

onderhoud aan wegen, geldt zoveel mogelijk een integrale aanpak. Dit betekent dat onderhoud<br />

zoveel mogelijk gecombineerd wordt met andere werkzaamheden, bijvoorbeeld riolering.<br />

De gemeente <strong>Hardenberg</strong> beschikt over een gecertificeerd geautomatiseerd wegbeheersysteem.<br />

Dit systeem geeft de basissignalen af voor de te nemen onderhoudsmaatregelen. Het systeem<br />

wordt gevoed met kwaliteitsbeoordelingen van de wegverharding uit het “veld”. Daarnaast zijn alle<br />

wegen in <strong>Hardenberg</strong> gecategoriseerd om een juiste prioritering voor het onderhoud te stellen. Ook<br />

meldingen over het wegennet en maatschappelijke en politieke ontwikkelingen spelen een rol bij de<br />

keuzebepaling en prioritering bij het opstellen van het onderhoudsprogramma.<br />

In <strong>2013</strong> wordt een nieuw meerjarenprogramma 2014/2016 opgesteld voor het onderhoud van de<br />

gemeentelijke wegen. Als gevolg van bezuinigingstaakstellingen zijn er structureel maatregelen<br />

getroffen die ook het onderhoudsbudget voor wegen treffen o.a.<br />

1. geen compensatie voor de uitbereiding van het areaal en<br />

2. een verlaging van het onderhoudsbudget totaal € 140.000, hier dient met het opstellen van<br />

het programma rekening mee te worden gehouden.<br />

3. de reservering binnen het onderhoudsbudget wegen voor gebiedsgericht werken is met<br />

ingang van 2012 geschrapt als onderdeel van de bezuinigingstaakstelling, € 80.000.<br />

Dit onderdeel van het wegenonderhoud budget is met de gemeentelijke herindeling<br />

ingesteld om snel en adequaat in te kunnen spelen op de vele (kleine) verzoeken van<br />

plaatselijk belangen. Er blijft nog slechts een beperkte ruimte om aan dit soort verzoeken te<br />

voldoen<br />

De € 250.000 gereserveerd voor opwaarderen Oranjebuurt Dedemsvaart in combinatie met<br />

nieuwbouw De Veste wordt in <strong>2013</strong> besteed. Door uitstel van de nieuwbouw van de woningen en<br />

een appartementencomplex en mede door afstemming met andere ontwikkelingen in het centrum<br />

van Dedemsvaart wordt de woonomgeving in <strong>2013</strong> opgewaardeerd. Bij alle woonstraten wordt in<br />

samenspraak met de bewoners verbeteringen gerealiseerd die verder gaan dan uitsluitend<br />

aanpassen van de verhardingen. De gehele openbare ruimte wordt in de discussie betrokken. Ook<br />

de sociale leefbaarheid in de woonstraten wordt in beeld gebracht, hierbij is de Stuw ook betrokken.<br />

Kunstwerken<br />

In 2012 is de strategische onderhoudsvisie kunstwerken ter vaststelling voorgelegd. Deze visie<br />

vormt de leidraad voor de onderhoudsaanpak in de komende jaren. In <strong>2013</strong> kan een meerjaren<br />

onderhoud –en vervangingsplan worden opgesteld. Mede afhankelijk van de kosten en de<br />

beschikbaar gestelde middelen kan het onderhoud – en vervangingsplan in de toekomst worden<br />

uitgevoerd.<br />

60


In het kader van het stimuleren van vervoer over water wordt het kanaal Almelo – de Haandrik<br />

geschikt gemaakt voor schepen met een maximaal laadvermogen van 700 ton.<br />

5 bruggen hebben daarvoor een te geringe doorvaartbreedte en worden vervangen. De uitvoering is<br />

in volle gang. Het gaat om de bruggen Beerzerveld, Kloosterdijk, Bergentheim, Emtenbroekerdijk<br />

en Hoogenweg. De brug Beerzerveld ligt in de gemeente Ommen, de overige 4 bruggen in de<br />

gemeente <strong>Hardenberg</strong>. De provincie is voornemens de brug Bergentheim over te nemen omdat<br />

deze brug als enige brug op de vaarroute in eigendom en beheer is bij de gemeente. Door het<br />

eigendom en beheer te uniformeren ontstaat er een effectievere en uniforme beheer- en<br />

bedieningssituatie. Voor de brug Bergentheim zijn we in onderhandeling met de provincie om deze<br />

aan haar over te dragen. Het streven is de bruggen eind <strong>2013</strong> te hebben vervangen. Tevens worden<br />

de wachtplaatsen vervangen of verbeterd.<br />

Openbare verlichting<br />

De openbare verlichting (ovl) vervult een belangrijke functie op het gebied van sociale- en<br />

verkeersveiligheid. De burger dient zich in de openbare ruimte, ook na het invallen van de duisternis<br />

veilig te voelen. Daarnaast spelen ook sfeer-, milieu- en in toenemende mate energie-aspecten een<br />

belangrijke rol.<br />

In het beleidsplan “LED op het licht op straat” (nov 2011 vastgesteld) wordt een beeld geschetst van<br />

de huidige situatie inzake de openbare verlichting in de gemeente <strong>Hardenberg</strong>, worden<br />

achtergronden en uitgangspunten toegelicht. Deze worden vertaald naar normeringen en<br />

kostenindicaties. In nieuwe beleid is tot stand gekomen in samenspraak met bewoners en<br />

belangenorganisaties. Het betreft een driesporenbeleid<br />

1. Kwalitatief toereikend onderhoud<br />

2. Nieuwe installaties energiezuinig<br />

3. Innovatief vervangen en soms verwijderen openbare verlichting<br />

Ad 1. In 2010 is het onderhoud aan de openbare verlichting Europees aanbesteed. Het contract heeft<br />

een looptijd van twee jaar met een verlengoptie van twee jaar. Het thema duurzaamheid is in het<br />

bestek integraal opgenomen. De komende jaren zal dit thema verder vorm krijgen door andere<br />

onderhoudsmethodieken te implementeren, waaronder de overstap van het incidenteel vervangen<br />

van onderdelen(lampen), naar groepsremplace en te kiezen voor energiezuinige lampen met een<br />

lange levensduur.<br />

Ad2. uitgangspunt van beleid is dat bij het ontwerpen van nieuwe installaties wordt gekozen voor de<br />

energetisch meest voordelige optie.<br />

Ad3<br />

Het derde spoor betreft schoon schip maken waar het verouderde installaties met<br />

energieverslindende lampen betreft.<br />

En om tot een planmatige aanpak te komen van dit driesporenbeleid is er een uitvoeringsplan in<br />

2012 opgesteld. Afhankelijk van de beschikbaarheid van middelen kan dit plan gefaseerd worden<br />

uitgevoerd. Een eerste start is reeds gemaakt met het vervangen van de energieslurpers.<br />

Riolering<br />

In 2009 heeft de raad van de gemeente <strong>Hardenberg</strong> het verbrede gemeentelijke rioleringsplan<br />

(vGRP) vastgesteld voor de periode 2009-<strong>2013</strong>. Dit is een strategisch document waarin de<br />

beleidsvoornemens, de maatregelen en de kosten voor het rioolstelsel voor een bepaalde<br />

planperiode worden beschreven. In het vGRP wordt vooralsnog uitgegaan van het voortzetten van<br />

de huidige beleidslijn (sober en doelmatig).<br />

61


De gemeentelijke riolering is een van de belangrijkste voorzieningen voor de bescherming van de<br />

volksgezondheid en het milieu. Ook heeft riolering een belangrijke functie als het gaat om<br />

tegengaan van wateroverlast in de openbare ruimte. Om te voldoen aan de wettelijke zorgplicht<br />

voor het doelmatig inzamelen en transporteren van afvalwater, moet de gemeente beschikken over<br />

een actueel vGRP. In <strong>2013</strong> wordt het nieuwe vGRP opgesteld. Het vGRP wordt samen met de<br />

gemeente Ommen opgesteld.<br />

GRP 2009-<strong>2013</strong><br />

In het vGRP is naast de reguliere zaken rekening gehouden met de wet gemeentelijke watertaken.<br />

De gemeenten hebben naast de zorgplicht voor afvalwater ook de zorgplichten voor grond- en<br />

regenwater.<br />

In 2012 heeft <strong>Hardenberg</strong> een eigen grondwaterbeleid opgesteld. In <strong>2013</strong> wordt er gestart met<br />

meten en monitoren van de grondwaterstand, dit gebeurt samen met de partners in de<br />

samenwerking (afval)waterketen.<br />

Het waterloket is sinds 2012 operationeel en onderdeel van het KCC (klant contact centrum). Het<br />

doel van het waterloket is dat de gemeente alle vragen op het gebied van water beantwoordt of<br />

doorzet naar de juiste instantie. De inwoner heeft een aanspreekpunt voor water.<br />

Daar waar zich kansen voordoen om werk met werk te maken met infrastructurele projecten wordt<br />

regenwater afgekoppeld van het vuile water. Het gaat om investeringen in toekomstbestendige,<br />

duurzame oplossingen waarin we mee kunnen liften met infrastructurele en stedenbouwkundige<br />

maatregelen. Concreet denken we hierbij aan masterplan Dedemsvaart en de centrumroute in<br />

<strong>Hardenberg</strong>.<br />

In <strong>2013</strong> wordt een nieuw afvalwaterakkoord afgesloten tussen de gemeente <strong>Hardenberg</strong> en al haar<br />

waterschappen. Het doel is om gezamenlijk afspraken vast te leggen, zodat vanuit ieders<br />

verantwoordelijkheid de afvalwaterketen wordt beheerd als ware het één systeem met één<br />

beheerder. Dit valt samen met de ontwikkelingen van het landelijk Bestuursakkoord Water omtrent<br />

de doelmatigere afvalwaterketen.<br />

Samenwerking gemeente en waterschap Velt en Vecht<br />

We worden ons steeds bewuster van de ruimte die nodig is voor water. In droge tijden hebben we<br />

water nodig en in natte tijden willen we geen natte voeten krijgen. Het waterkwantiteits- en<br />

waterkwaliteitsbeheer in het buitengebied is een verantwoordelijkheid van het waterschap. De<br />

maatregelen vinden allen plaats in de openbare ruimte en bieden kansen voor bijvoorbeeld<br />

recreatieve ontwikkelingen. Om alle belangen goed te behartigen en de uitvoeringsprocessen zo<br />

vlot mogelijk te doorlopen zijn we intensief gaan samenwerken met waterschap Velt en Vecht. Eén<br />

van de eerste opdrachten voor dit samenwerkingsverband is de realisatie van het Vechtpark. Het<br />

haventje binnen het Vechtpark is reeds uitgevoerd. In 2011 is het gebied rondom de monding Oude<br />

Radewijkerbeek afgerond en het gebied rondom de Molengoot uitgevoerd. De grootste ingrepen in<br />

het plangebied waren het graven van een nevengeul van de Molengoot naar de Vecht, het verleggen<br />

van de winterdijk en de realisatie van een vistrap en een kanopassage. In 2012 is de gemeente<br />

gestart met de planvorming van het deelgebied tussen de Prins Willem Alexanderbrug en<br />

Voorstraatbrug. In 2012 heeft de aanbesteding en de uitvoering plaatsgevonden.<br />

In 2011 heeft de overdracht stedelijk water van gemeente <strong>Hardenberg</strong> naar waterschap Groot<br />

Salland plaatsgevonden. De bestuurlijke overdacht van het stedelijk water in het beheersgebied van<br />

waterschap Velt en Vecht heeft in 2012 plaatsgevonden, in samenwerking met gemeente Ommen.<br />

In <strong>2013</strong> zal verdere samenwerking waaronder uitvoering van werkzaamheden plaatsvinden.<br />

62


Samenwerking waterketen<br />

Samenwerking in de waterketen is een samenwerkingsverband tussen waterschap Velt en Vecht,<br />

gemeente Borger-Odoorn, gemeente Emmen, gemeente Coevorden, gemeente Ommen en<br />

gemeente <strong>Hardenberg</strong>.<br />

In dit verband trekken we samen op in bepaalde projecten. Zo is er een gezamenlijke OAS<br />

(optimalisatie afvalwatersysteem) voor Sleen opgesteld in 2012. Dit is een pilot voor toekomstige<br />

OAS-en in de gebieden.<br />

In 2012 is er gezamenlijk grondwaterbeleid opgesteld. In <strong>2013</strong> wordt er uitvoering gegeven aan het<br />

meten en monitoren van de grondwaterstand.<br />

In <strong>2013</strong> wordt uitgezocht of er financieel voordeel is te behalen in gezamenlijk aanbesteden en<br />

inkopen. Daarnaast wordt in <strong>2013</strong> ook gekeken naar samenwerkingsmogelijkheden op het gebied<br />

van subsidies.<br />

Installaties drukriolering<br />

Het beheer en onderhoud van de drukriolering is vormgegeven in een innovatief bestek. In 2012 is<br />

dit bestek opnieuw aanbesteed voor een looptijd van 6 jaren.<br />

Op basis van het huidige onderhoudsbeeld is aangegeven welke onderdelen en welke installatie in<br />

het kader van groot onderhoud moeten worden vervangen, renovatie en groot onderhoud<br />

drukriolering. Dit bestek is in 2012 eveneens gegund en uitgevoerd.<br />

Gemalen<br />

Voor de storing en het onderhoud is een nieuw contract opgesteld en gegund voor een periode van<br />

3 jaar. In de afronding van het oude contract is de centrale post gerealiseerd in 2012. De centrale<br />

post ontvangt alle storingsmeldingen van de installaties, hierdoor kan er op afstand worden<br />

gestuurd, storingen worden teruggedrongen, al met al leidt dit tot een efficiëntere uitvoering van<br />

het onderhoud.<br />

Renovatie van gemalen<br />

De renovatie van de gemalen zijn in clusters van een aantal gemalen per keer aanbesteed en<br />

uitgevoerd in 2012 met uitloop naar <strong>2013</strong>.<br />

Riolering<br />

Eind 2009 is voor vier jaar een raamcontract Europees aanbesteed voor het reinigen en inspecteren<br />

van de gemeentelijke riolering. De looptijd van de overeenkomst is vier jaar, waarin ongeveer 40 km<br />

per jaar riool wordt gereinigd en geïnspecteerd.<br />

Inmiddels is er van een aantal kernen een volledig beeld van de onderhoudstoestand van het stelsel.<br />

De uitvoering van de herstelwerkzaamheden zullen in de komende jaren worden uitgevoerd, de raad<br />

heeft hiervoor € 3.500.000.— beschikbaar gesteld.<br />

Openbaar groen<br />

Het onderhoud openbaar groen (de plantsoenen) is weggezet in een meerjarencontract (2010 t/m<br />

<strong>2013</strong>) om daarmee continuïteit (in samenwerking, aansturing en kwaliteit) en financiële<br />

duidelijkheid te verkrijgen. De opdracht is gegund aan Larcom<br />

In <strong>2013</strong> zullen we het proces te komen tot uitgifte van snippergroen continueren. Het dagelijks<br />

beheer van alle (bestaande en geverifieerde) contracten met betrekking tot snippergroen wordt<br />

door het cluster Gebouwen en Gronden geactualiseerd. Ook worden zowel administratief als op<br />

locatie van in gebruik genomen stukken (snipper) groen geïnventariseerd. Naar verwachting gaat<br />

dat over enkele honderden objecten. Daarnaast wordt er actief gehandeld om bewoners percelen<br />

aan te bieden die in aanmerking komen voor in gebruikgeving / verkoop.<br />

63


Begraafplaatsen<br />

Op 23 oktober 2007 heeft de raad besloten om als beleidsprincipe vast te stellen, dat de<br />

gemeentelijke begraafplaatsen niet worden uitgebreid, maar in eerste instantie door middel van<br />

ruimen van oude graven wordt voorzien in voldoende grafruimte. Na een voorbereidingsperiode van<br />

bijna 3 jaar is in 2012 de ruiming aanbesteed en uitgevoerd.<br />

De door ruiming ontstane ruimte wordt heringericht voor nieuwe graven. Daarmee ontstaat er weer<br />

voldoende capaciteit op genoemde begraafplaatsen tot omstreeks 2024.Per 1 januari <strong>2013</strong> kunnen<br />

weer nieuwe graven worden uitgegeven op het Achterveld, naar verwachting raakt de Mulderij in de<br />

loop van het voorjaar vol.<br />

<strong>Gemeente</strong>lijke gebouwen<br />

Met de komst van de cluster Gebouwen en Gronden is het beheer van het gemeentelijke eigendom<br />

grotendeels gecentraliseerd. In 2012 is de in 2011 ingezette aanzet om op een meer gestructureerde<br />

werkwijze met de planning, aanbesteding en uitvoering van het meerjaren onderhoud om te gaan<br />

verder doorgevoerd. Inmiddels zijn de eerste resultaten daarvan zichtbaar, het relatief duurdere<br />

incidenten onderhoud neemt zoals verwacht af. Ook in <strong>2013</strong> zal het onderhoud conform de<br />

meerjaren onderhoudsplanning (MJOP) wordt uitgevoerd. Daartoe is net zoals in voorgaande jaren<br />

een financiële doorkijk gegeven van het (meerjaren) onderhoud. Daaruit blijkt dat de eerder<br />

geconstateerde discrepantie welke aanwezig is tussen het benodigde budget voor<br />

gebouwonderhoud en het beschikbare budget nog aanwezig is. In de komende periode wordt<br />

onderzocht op welke wijze goed inzicht kan worden gegeven in de keuze mogelijkheden om met<br />

deze discrepantie om te gaan. Voor de jaren na 2015 moeten er dan ook nog aanvullende keuzen<br />

worden gemaakt. Dat de financiële behoefte van de onderhoudsplanning, ook na inzet van de<br />

reserve, op dit moment de toegewezen financiële mogelijkheden te boven gaat, heeft als oorzaak<br />

de in de toekomst verwachte noodzakelijke grotere onderhoudsverplichtingen. De in de loop van de<br />

jaren tot 2010 opgelopen onderhoudsachterstand is inmiddels voor een (substantieel) deel goed<br />

gemaakt. Ook is vanaf midden 2011 het energiebeheer bij eerdergenoemde cluster ondergebracht.<br />

Na analyse van de beschikbare gegevens is in 2012 op diverse plaatsen geïnvesteerd om het<br />

energieverbruik gunstig te beïnvloeden, ook in <strong>2013</strong> zal worden gezocht naar verdere mogelijke<br />

besparingsmogelijkheden.<br />

64


Financiering<br />

In het Treasurystatuut staan de uitgangspunten en doelstellingen voor het treasurybeleid vermeld.<br />

De uitvoering van het treasurybeleid komt in de financieringsparagraaf in de begroting en de<br />

jaarrekening aan de orde. In het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten<br />

(BBV) is vastgelegd, welke informatie in de financieringsparagraaf in ieder geval moet worden<br />

opgenomen. Het gaat daarbij om de beleidsvoornemens die relevant zijn voor het risicobeheer van<br />

de financieringsportefeuille.<br />

Als algemeen uitgangspunt voor het risicobeheer geldt dat wij een prudent beleid voeren.<br />

Treasurybeheer/Liquiditeitsrisicobeheer<br />

De gemeente beperkt haar liquiditeitsrisico’s door haar treasuryactiviteiten te baseren op een<br />

middellange termijn planning. Dit gebeurt met behulp van een zogenaamde liquiditeitsbegroting,<br />

waarin de belangrijkste (grote) geldstromen zijn opgenomen.<br />

Renterisicobeheer<br />

Het beleid ten aanzien van financieringen is erop gericht een spreiding van toekomstige renterisico's<br />

op korte en lange termijn te bevorderen. Hierdoor voorkomen wij zoveel mogelijk risico's, die<br />

ontstaan als gevolg van renteschommelingen.<br />

Om het renterisico inzichtelijk te maken is een tweetal normen ontwikkeld, te weten de<br />

kasgeldlimiet en de renterisiconorm.<br />

Kasgeldlimiet<br />

De kasgeldlimiet is een wettelijke limiet en bedraagt de maximale omvang van de kortgeldpositie in<br />

enig jaar. In <strong>2013</strong> bedraagt de kasgeldlimiet 8,5% van het totaal van de begrote lasten:€ 11.450.000<br />

Renterisiconorm<br />

Met deze norm wordt tot uitdrukking gebracht tot welk bedrag de gemeente renterisico’s mag<br />

lopen. Renterisico’s kunnen voortvloeien uit de noodzaak om bijvoorbeeld leningen af te lossen. De<br />

renterisiconorm voor <strong>2013</strong> is 20% van de vaste schuld: € 30 miljoen (afgerond).<br />

Leningenportefeuille<br />

Mutaties in leningenportefeuille<br />

(bedragen x € 1.000)<br />

Bedrag<br />

Beginstand per 1 januari <strong>2013</strong> 149.970<br />

Reguliere aflossingen 7.948<br />

Eindstand per 31 december <strong>2013</strong> 142.022<br />

Financieringspositie<br />

Per 1 januari <strong>2013</strong> is een financieringstekort begroot van € 40 miljoen. Gegeven het nog steeds grote<br />

verschil tussen de rente die betaald moet worden voor kortlopende leningen en langlopende<br />

leningen, wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het financieringstekort<br />

vlottend te financieren.<br />

65


Schatkistbankieren<br />

Het demissionaire kabinet-Rutte wil gemeenten uiterlijk eind <strong>2013</strong> verplichten om te gaan<br />

schatkistbankieren. Dit betekent dat gemeenten per eind december <strong>2013</strong> hun tegoeden moeten<br />

aanhouden bij de Nederlandse Staat.<br />

In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister De Jager de twee belangrijkste redenen voor dit<br />

besluit toegelicht:<br />

- verlagen van de EMU-schuld<br />

- beperken van de risico’s.<br />

De Wet Houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof) 1<br />

betreft de Nederlandse uitwerking van Europese afspraken ten aanzien van de overheidsfinanciën.<br />

De reden om te komen tot – aangescherpte - Europese afspraken is gelegen in de recente<br />

ontwikkeling in de overheidsfinanciën van lidstaten. Door het ontbreken van begrotingsdiscipline in<br />

een aantal landen in de eurozone, ook in economisch goede tijden, zijn serieuze risico’s voor de<br />

economische groei en de financiële stabiliteit in de eurozone opgetreden. Van nationale wettelijke<br />

verankering van de vereisten gaat een heldere disciplinerende werking uit, die laat zien dat de<br />

lidstaten de urgentie en noodzaak zien van het op orde brengen van het functioneren van de<br />

Economische en Monetaire Unie (EMU).<br />

Het Rijk en de medeoverheden (provincies, gemeenten en waterschappen) delen een<br />

gezamenlijke verantwoordelijkheid in het beheersen van de Europese normen ten aanzien<br />

van de overheidsfinanciën. De Wet Hof bevat daarom ook regels ten aanzien van de bijdrage die<br />

decentrale overheden moeten leveren aan het bereiken en vasthouden van houdbare<br />

overheidsfinanciën. Deze regels behelzen een drietal terreinen:<br />

1. Een gelijkwaardig aandeel van de decentrale overheden in de Europese begrotingseisen (vrij<br />

vertaald het EMU-saldo) en de wijze van vaststelling hiervan;<br />

2. Een beheersmodel van het EMU-saldo van de decentrale overheden;<br />

3. Een goede informatievoorziening over de overheidsfinanciën van de decentrale overheden.<br />

De VNG, het IPO en de UvW hebben advies op het wetsvoorstel uitgebracht. Momenteel ligt<br />

het wetsvoorstel voor advies bij de Raad van State. Het kabinet weegt, bezien in het licht<br />

van zijn demissionaire status, hoe het vervolgtraject van de Wet Hof eruit moet zien.<br />

Totdat de Wet Hof in werking treedt, gelden de bestuursafspraken. Dit betekent dat in <strong>2013</strong><br />

een EMU-tekortnorm van 0,5% BBP voor de gezamenlijke decentrale overheden geldt<br />

(0,38% voor gemeenten, 0,07% voor provincies en 0,05% voor waterschappen). Afspraken<br />

over het saldopad vanaf 2014 zijn aan het nieuwe kabinet.<br />

In het Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen van 10 mei 2012 is afgesproken dat in <strong>2013</strong> wordt<br />

proefgedraaid met het beheersmodel. Van belang is dat er een instrumentarium komt voor het<br />

beheersen van het EMU-saldo van en door de medeoverheden. In het Bofv is gesproken over de<br />

hoofdlijnen van de wijze waarop de desbetreffende overheid en de toezichthouder in samenspel het<br />

saldo zouden kunnen beheersen. Afgesproken is dat vooruitlopend op de inwerkingtreding van de<br />

Wet Hof reeds ten behoeve van de begroting <strong>2013</strong> langs de hoofdlijnen zal worden “proefgedraaid”.<br />

Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen zullen de hoofdlijnen nader uitwerken. In de<br />

septembercirculaire 2012 wordt u hierover nader geïnformeerd.<br />

1 Tekst overgenomen uit junicirculaire 2012<br />

66


EMU-saldo<br />

2012 <strong>2013</strong> 2014<br />

1 Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking 12.249 534 880<br />

uit reserves (excl. <strong>Gemeente</strong>lijke "bedrijven")<br />

+2 Afschrijvingen ten laste van exploitatie 7.261 7.353 7.368<br />

+3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten<br />

laste van de exploitatie 197 197 197<br />

-4 Uitgaven aan investeringen in (im)materiële<br />

vaste activa die op de balans worden geactiveerd 6.930- 7.030- 7.000-<br />

+5 De in mindering op onder 4 bedoelde investeringen<br />

gebrachte ontvangen bijdragen van het Rijk,<br />

de Provincies, de Europese Unie en overigen<br />

+6a Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in<br />

(im)materiële vaste activa<br />

-6b Boekwinst op desinvsteringen in<br />

(im)materiële vaste activa<br />

-7 Uitgaven aan aankoop van grond en de 15.615- 7.328- 7.328-<br />

uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d.<br />

+8a Verkoopopbrengsten van grond (tegen<br />

verkoopprijs) 7.327 8.180 8.180<br />

-8b Boekwinst op grondverkopen -<br />

-9 Betalingen ten laste van de voorzieningen<br />

-10 Betalingen die niet via de exploitatie lopen, 384- 373- 51-<br />

maar rechtstreeks ten laste van de reserves<br />

worden gebracht en die nog niet vallen onder<br />

één van de andere genoemde posten.<br />

-11 Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen<br />

= Berekend EMU-saldo lokale overheid 4.105 1.533 2.246<br />

Bedragen x € 1.000,00<br />

67


Grondbeleid<br />

Bedrijventerrein<br />

Tot september 2012 is verkocht en notarieel geleverd 0,60 ha. Voor 0,12 ha is een contract gesloten<br />

op basis waarvan het perceel in 2012 geleverd en betaald zal worden. Op basis van de, in het kader<br />

van de jaarrekening, vastgestelde programmering en de verkochte en nog te verwachten verkopen<br />

wordt voor 2012 de programmering van 5,75 hectare niet gehaald.<br />

Voor <strong>2013</strong> staat geprogrammeerd 6 ha uit te geven bedrijventerrein. Katingerveld is voor het eerste<br />

deel bouwrijp gemaakt en zijn we in afwachting van de behandeling van het bestemmingsplan door<br />

de Raad van State eind 2012/begin <strong>2013</strong>. In 2012 is voor 0,47 ha op Katingerveld verkocht. Voor<br />

Heemserpoort geldt dat het bestemmingsplan nog in procedure moet worden gebracht dit inclusief<br />

exploitatieplan.<br />

Vanwege de stagnerende verkopen van bedrijventerreinen en de opmaak van de Crisisupdate 2012<br />

wordt planvorming van de projecten HeemserPoort, Rollepaal Oost en Broeklanden Zuid<br />

heroverwogen.<br />

Woningbouw<br />

Tot september 2012 zijn verkocht en notarieel geleverd 15 kavels ten behoeve van de bouw van<br />

woningen. Dit aantal loopt achter bij de programmering van 59 kavels voor 2012 na de correctie<br />

boeggolf. Hierbij zijn we afhankelijk van de verkoop van losse kavels voor individuele woningen.<br />

Voor 12 woningbouwkavels is een koopovereenkomst getekend dan wel een optiecontract gesloten.<br />

Het totaal aantal verkochte kavels zou daarmee op 27 kunnen komen.<br />

Opgemerkt wordt dat het merendeel betreft de verkoop van kavels in plan Garstlanden III.<br />

In 2010, 2011 en 2012 zijn maatregelen getroffen om de gevolgen van de kredietcrisis voor de<br />

woningmarkt te beperken en om de toegankelijkheid en verkoop te stimuleren. Het gaat om<br />

maatregelen als de starterslening, verkoopgarantieregeling en de kavelreservering regeling.<br />

Ondanks de teruggang in de verkoop van gemeentelijke kavels steekt dit nog positief af ten<br />

opzichte van het regionale en plaatselijke beeld. De verkoop van woningen vanuit projecten is<br />

nagenoeg stilgevallen. Desondanks zal het lastig worden om de geprogrammeerde uitgifte van 51<br />

gemeentelijke kavels en 53 kavels projectbouw in <strong>2013</strong> te realiseren. Plan Garstlanden III fase 1 is in<br />

de eerste helft van 2012 bouwrijp opgeleverd. Ook op plan de Meerstal en De Marke zijn<br />

bouwmogelijkheden gerealiseerd.<br />

Crisisupdate 2012<br />

De aanhoudende economische en financiële crisis heeft voor de <strong>Hardenberg</strong>se grondexploitaties<br />

ingrijpende gevolgen. In de Crisisupdate 2012 is de financiële problematiek rondom de<br />

gemeentelijke grondexploitatie uiteen gezet. Om het Grondbedrijf de komende jaren in een<br />

rustiger vaarwater te brengen wordt een aangepaste programmering voorgesteld voor zowel<br />

woningbouw als bedrijventerreinen. Tevens worden de financiële consequenties van de<br />

aangescherpte BBV richtlijnen inzichtelijk gemaakt. Dit leidt tot een generieke voorziening van<br />

€ 21,5 mln. die kan worden gesplitst in € 8,1 mln. als gevolg van verslechterde exploitatieresultaten<br />

door herprogrammering en € 13,4 mln. door afwaardering gronden (BBV).<br />

In de Crisisupdate Grondbedrijf 2012 worden voorstellen gedaan om dit bedrag te dekken. De nota<br />

Crisisupdate wordt u separaat aan deze begroting toegezonden.<br />

68


Bedrijfsvoering<br />

De bedrijfsvoering van de gemeenten Ommen en <strong>Hardenberg</strong> is met ingang van 1 juli 2012 een taak<br />

van de Bestuursdienst Ommen-<strong>Hardenberg</strong>. De begroting van de Bestuursdienst omvat ook een<br />

paragraaf bedrijfsvoering. Kortheidshalve wordt daarnaar verwezen.<br />

69


Verbonden partijen<br />

Een verbonden partij is een privaat- dan wel publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een<br />

bestuurlijk én een financieel belang heeft. Een financieel belang is aanwezig wanneer een ter<br />

beschikking gesteld bedrag niet verhaalbaar is bij faillissement, dan wel als financiële aansprakelijkheid<br />

bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt (artikel 1 BBV). Bestuurlijk belang is<br />

aanwezig, indien er zeggenschap bestaat uit hoofde van stemrecht dan wel vertegenwoordiging in het<br />

bestuur van de organisatie.<br />

Gemeenschappelijke regelingen<br />

GGD IJsselland<br />

Zwolle<br />

Rechtsvorm<br />

Betrokkenen partijen<br />

Bestuurlijk belang<br />

Programma<br />

Bijdragen aan gemeentelijke<br />

doelstellingen<br />

Begrote bijdrage <strong>2013</strong> € 948.945<br />

Risico’s en kansen<br />

Geen bijzonderheden<br />

Veiligheidsregio IJsselland<br />

Rechtsvorm<br />

Betrokkenen<br />

Bestuurlijk belang<br />

Programma<br />

Bijdragen aan gemeentelijke<br />

doelstellingen<br />

Begrote bijdrage <strong>2013</strong> € 477.759<br />

Risico’s en kansen<br />

Geen bijzonderheden<br />

Gemeenschappelijke regeling<br />

De gemeenten Dalfsen, Deventer, <strong>Hardenberg</strong>, Hattem, Heerde, Kampen,<br />

Ommen, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland,<br />

Zwartewaterland, Zwolle.<br />

Deelname in Algemeen Bestuur<br />

Kwetsbare groepen<br />

de GGD IJsselland draagt bij aan de ontwikkeling van een veilige en<br />

gezonde regio waarin het goed leven, wonen, werken en recreëren is.<br />

Zwolle<br />

Gemeenschappelijke regeling<br />

De gemeenten Dalfsen, Deventer, <strong>Hardenberg</strong>, Kampen, Ommen, Olst-<br />

Wijhe, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland, Zwolle.<br />

Deelname in algemeen bestuur<br />

Veiligheid en openbare ruimte<br />

De veiligheidsregio beschermt de inwoners van onze gemeente tegen de<br />

risico`s van branden, rampen en crises. Dat gebeurt door samen te werken<br />

en te zorgen dat we, steeds beter, voorbereid zijn op het bestrijden van<br />

rampen.<br />

<strong>Gemeente</strong>lijke Kredietbank Assen<br />

Drenthe<br />

Rechtsvorm<br />

Gemeenschappelijke regeling<br />

Betrokkenen<br />

De GKB werkt voor de inwoners van 22 gemeenten in de provincies<br />

Drenthe, Overijssel, Groningen en Flevoland.<br />

Bestuurlijk belang<br />

Deelname in algemeen bestuur<br />

Programma<br />

Kwetsbare groepen<br />

Bijdragen aan gemeentelijke De GKB is een regionale instelling op het terrein van financiële<br />

doelstellingen<br />

schuldhulpverlening voor Noord-Nederland. Zij levert een bijdrage aan het<br />

voorkomen en oplossen van problematische schulden. De nauwe<br />

samenwerking met partners in schuldhulpverlening garandeert een<br />

integrale aanpak gericht op zowel oorzaak als gevolg van problematische<br />

schulden.<br />

Begrote bijdrage <strong>2013</strong> € 448.397<br />

Risico’s en kansen De uitgaven voor schuldhulpverlening zijn in de jaren 2008 tot en met 2011<br />

meer dan verdubbeld van € 187.000 in 2008, € 306.000 in 2009, € 353.000 in<br />

2010 naar € 400.000 in 2011.<br />

70


Unit Sociale Recherche<br />

Zwolle<br />

Rechtsvorm<br />

Gemeenschappelijke regeling<br />

Betrokkenen<br />

De gemeenten Dalfsen, Dronten, <strong>Hardenberg</strong>, Hattem, Kampen, Ommen,<br />

Olst-Wijhe, Zwartewaterland, Zwolle.<br />

Bestuurlijk belang<br />

Deelname in algemeen bestuur<br />

Programma<br />

Kwetsbare groepen<br />

Bijdragen aan gemeentelijke<br />

doelstellingen<br />

Het doel van de regeling is het inrichten van een samenwerkingsverband<br />

met betrekking tot het voorkomen en de opsporing van fraude met de door<br />

de gemeente uit te voeren sociale zekerheidsregelingen<br />

Begrote bijdrage <strong>2013</strong> € 86.871<br />

Risico’s en kansen<br />

De bijdrage is afhankelijk van het aantal “klanten”.<br />

In 2011 is een bijdrage betaald van € 109.113.<br />

Bestuursdienst Ommen –<br />

<strong>Hardenberg</strong><br />

Rechtsvorm<br />

Betrokkenen<br />

Bestuurlijk belang<br />

Programma<br />

Bijdragen aan gemeentelijke<br />

doelstellingen<br />

Begrote bijdrage <strong>2013</strong><br />

Risico’s en kansen<br />

<strong>Hardenberg</strong><br />

Gemeenschappelijke regeling<br />

De gemeenten Ommen en <strong>Hardenberg</strong>.<br />

Deelname in algemeen bestuur<br />

n.v.t.<br />

De bestuursdienst is 1 juli 2012 gestart. De BOH is ontstaan door<br />

samenvoeging van de ambtelijke organisaties van de gemeenten Ommen<br />

<strong>Hardenberg</strong>. De BOH heeft als taak de uitvoering van de taken als<br />

opgenomen in de begrotingen van de beide gemeenten.<br />

De begroting <strong>2013</strong> is nog niet vastgesteld.<br />

De BOH heeft een efficiencytaakstelling meegekregen van structureel<br />

€ 1 miljoen vanaf 2015. Het aandeel van <strong>Hardenberg</strong> hierin is reeds<br />

meegenomen in de meerjarenbegroting.<br />

Deelname in verenigingen en stichtingen<br />

Stichting LOC+<br />

Rechtsvorm<br />

Betrokkenen<br />

Bestuurlijk belang<br />

Programma<br />

Bijdragen aan gemeentelijke<br />

doelstellingen<br />

Betaald in 2011<br />

Risico’s en kansen<br />

<strong>Hardenberg</strong><br />

Stichting (beherend vennoot C.V. Beheersmaatschappij LOC+)<br />

De gemeente <strong>Hardenberg</strong>, AOC de Groene Welle, Alfa-college.<br />

Vertegenwoordiging in het bestuur en voor 53,27% risicodrager<br />

exploitatieresultaat.<br />

Externe oriëntatie<br />

Het LOC in <strong>Hardenberg</strong> is een multifunctioneel gebouw waarin een grote<br />

verscheidenheid aan bewoners is gehuisvest op het gebied van cultuur,<br />

onderwijs en werk. De opzet van het gebouw is gericht op samen werken<br />

en samen wonen.<br />

€ 1.309.831 aan huren en diensten<br />

De gemeente huurt een deel van het LOC, deels voor huisvesting vna de<br />

eigen organisatie, deels is sprake van onderverhuur. V.w.b. de<br />

onderverhuur bestaat het risico van leegstand.<br />

71


Euregio<br />

Gronau/ Enschede<br />

Rechtsvorm<br />

Betrokkenen<br />

Bestuurlijk belang<br />

Programma<br />

Bijdragen aan gemeentelijke<br />

doelstellingen<br />

Begrote bijdrage <strong>2013</strong> € 20.749 (is gelijk aan 2012)<br />

Risico’s en kansen<br />

Geen bijzonderheden<br />

Vereniging van Nederlandse<br />

<strong>Gemeente</strong>n<br />

Rechtsvorm<br />

Betrokkenen<br />

Bestuurlijk belang<br />

Programma<br />

Bijdragen aan gemeentelijke<br />

doelstellingen<br />

Vereniging<br />

131 Duitse en Nederlandse gemeenten en Duitse 'Kreise'.<br />

Vertegenwoordiging in Euregioraad<br />

Externe Oriëntatie<br />

De Euregio wil een bijdrage leveren aan de welvaart en het welzijn in het<br />

grensgebied en het bevorderen van wederzijdse begrip tussen de mensen.<br />

De Euregio houdt daarbij rekening met mogelijke culturele verschillen<br />

tussen de Nederlandse en Duitse samenleving.<br />

Den Haag<br />

Vereniging<br />

Alle gemeenten<br />

Vertegenwoordiging in ledenvergadering en zitting in VNG commissie<br />

gemeentefinanciën.<br />

Externe Oriëntatie<br />

Belangenbehartiging van alle gemeenten bij andere overheden. Tweede<br />

Kamer, Kabinet en maatschappelijke organisaties zijn belangrijke<br />

gesprekspartners. Advisering aan alle leden over actuele ontwikkelingen<br />

(pro actief) en advisering aan individuele leden (op verzoek). De<br />

platformfunctie wordt uitgeoefend via de VNG-commissie, Provinciale<br />

Afdelingen, congressen, studiedagen en ledenraadplegingen. De<br />

gemeente <strong>Hardenberg</strong> is ook lid van de VNG afdeling Overijssel.<br />

Begrote bijdrage <strong>2013</strong> € 78.062 (gelijk gehouden aan bijdrage 2012)<br />

Risico’s en kansen<br />

Geen bijzonderheden<br />

Aandeelhouderschappen in vennootschappen<br />

Beheersmaatschappij LOC+<br />

Rechtsvorm<br />

Betrokkenen<br />

Bestuurlijk belang<br />

Programma<br />

Bijdragen aan gemeentelijke<br />

doelstellingen<br />

Begroot aandeel<br />

resultaat <strong>2013</strong><br />

Overige<br />

Risico’s en kansen<br />

<strong>Hardenberg</strong><br />

Commanditaire vennootschap<br />

De gemeente <strong>Hardenberg</strong>, AOC de Groene Welle, Alfa-college.<br />

Deelname als commandite voor 53,27% in eigendom opstallen.<br />

Externe Oriëntatie - Algemene dekkingsmiddelen<br />

De CV beheermaatschappij LOC+ draagt namens eigenaren en bewoners<br />

zorg voor de inrichting en instandhouding van een professionele facilitaire<br />

beheerorganisatie die zich richt op (facilitaire) ondersteuning van de<br />

primaire processen van de bewoners.<br />

€ 602.000<br />

Kapitaalverstrekking ultimo 2012 € 13,7 mln.<br />

Geen bijzonderheden<br />

72


N.V. Bank Nederlandse<br />

<strong>Gemeente</strong>n<br />

Rechtsvorm<br />

Betrokkenen<br />

Bestuurlijk belang<br />

Programma<br />

Bijdragen aan gemeentelijke<br />

doelstellingen<br />

Den Haag<br />

Begrote dividend <strong>2013</strong> € 100.000<br />

Risico’s en kansen<br />

Geen bijzonderheden<br />

Naamloze vennootschap (niet beursgenoteerd)<br />

Nederlandse overheden (50% rijk/ 50% gemeenten, provincies en<br />

waterschappen)<br />

64.935 aandelen is 0,117% stemmen in de Ava<br />

Externe Oriëntatie - Algemene dekkingsmiddelen<br />

Het behoud van substantiële marktaandelen in het<br />

Nederlandse publieke en semi-publieke domein en het behalen van een<br />

redelijk rendement. Voorwaarden voor het realiseren van de doelstellingen<br />

zijn het handhaven van de excellente kredietwaardigheid, het behoud van<br />

een scherpe inkooppositie en een zo effectief en efficiënt mogelijke<br />

bedrijfsvoering.<br />

Enexis Holding N.V.<br />

’s-Hertogenbosch<br />

Rechtsvorm<br />

Naamloze vennootschap (niet beursgenoteerd)<br />

Betrokkenen<br />

Zes Nederlandse provincies en 130 gemeenten.<br />

Bestuurlijk belang<br />

96.993 aandelen is 0,0648% stemmen in de Ava<br />

Programma<br />

Externe Oriëntatie - Algemene dekkingsmiddelen<br />

Bijdragen aan gemeentelijke Wij stellen alles in het werk om het vertrouwen van onze klanten,<br />

doelstellingen<br />

medewerkers, aandeelhouders en maatschappij te verdienen om daarmee<br />

een leidende rol te spelen in het faciliteren van (een duurzame)<br />

energievoorziening.<br />

Begrote dividend <strong>2013</strong> € 43.000<br />

Overige deelnemingen als Door een deelneming in Vordering op Enexis B.V. is Enexis ultimo 2009 een<br />

gevolg van verkoop Essent achtergestelde leningen verstrekt van € 874.790. Door een deelneming in<br />

Verkoop Vennootschap B.V. bestaat een vordering € 286.410.<br />

Verder neemt de <strong>Gemeente</strong> <strong>Hardenberg</strong> nog deel in CBL Vennootschap<br />

B.V. en in Claim Staat Vennootschap B.V.<br />

Risico’s en kansen<br />

Geen bijzonderheden<br />

Attero Holding N.V.<br />

Arnhem<br />

Rechtsvorm<br />

Betrokkenen<br />

Bestuurlijk belang<br />

Programma<br />

Bijdragen aan gemeentelijke<br />

doelstellingen<br />

Naamloze vennootschap (niet beursgenoteerd)<br />

Zes Nederlandse provincies en 130 gemeenten.<br />

96.993 aandelen is 0,0648% stemmen in de Ava<br />

Externe Oriëntatie - Algemene dekkingsmiddelen<br />

Attero is actief in de grootschalige verwerking van afval. Daarbij staat de<br />

omzetting van afval in een nuttig product (energie, compost, grondstof en<br />

bouwstof) centraal. Wij richten ons daarbij op het terugwinnen van<br />

herbruikbare grondstoffen en de productie van duurzame energie.<br />

Begrote dividend <strong>2013</strong> € 5.000<br />

Risico’s en kansen<br />

Inzet is dat Attero op termijn verkocht wordt.<br />

73


N.V. Rendo Holding<br />

Meppel<br />

Rechtsvorm<br />

Naamloze vennootschap (niet beursgenoteerd)<br />

Betrokkenen<br />

<strong>Gemeente</strong>n Hoogeveen, Meppel, Staphorst, Zwartewaterland,<br />

Steenwijkerland, Coevorden, <strong>Hardenberg</strong>, Westerveld en De Wolden<br />

Bestuurlijk belang<br />

57 aandelen is 5,75% stemmen in de Ava<br />

Programma<br />

Externe Oriëntatie - Algemene dekkingsmiddelen<br />

Bijdragen aan gemeentelijke N.V. RENDO Holding streeft er naar om haar huidige sterke positie als<br />

doelstellingen<br />

energienetwerk-organisatie voortdurend te verbeteren. Waar mogelijk<br />

probeert zij in niches in de energiemarkt een toonaangevende speler te<br />

worden. De nabijheid van het eigen betrouwbare en veilige energienetwerk<br />

is steeds weer het vertrekpunt. Daarnaast wordt duurzaamheid een steeds<br />

belangrijker thema. Belangrijke bedrijfswaarden zijn: een snelle response,<br />

laagdrempeligheid en duurzaam ondernemen.<br />

Begrote dividend <strong>2013</strong> € 400.000<br />

Overige In 2012 heeft RENDO de eerder verstrekte geldlening ad € 4.812.818,<br />

afgelost.<br />

Risico’s en kansen<br />

Door ENEXIS is een bieding gedaan op RENDO. Op het moment van<br />

opstellen van deze begroting is deze bieding ingetrokken.<br />

RENDO zal de komende jaren forse investeringen doen. Verder heeft het<br />

Rijk besloten dat de zogenaamde precariobelasting wordt afgeschaft.<br />

Deze ontwikkelingen kunnen gevolgen hebben voor het bedrijfsresultaat<br />

van RENDO en daarmee voor het dividend voor de aandeelhouders.<br />

Vitens N.V.<br />

Utrecht<br />

Rechtsvorm<br />

Naamloze vennootschap (niet beursgenoteerd)<br />

Betrokkenen<br />

Provincies en gemeenten in Friesland, Overijssel,<br />

Flevoland, Drenthe, Utrecht, Noord-Holland en Gelderland<br />

Bestuurlijk belang<br />

63.007 aandelen is 1,13% stemmen in de Ava<br />

Programma<br />

Externe Oriëntatie - Algemene dekkingsmiddelen<br />

Bijdragen aan gemeentelijke<br />

doelstellingen<br />

Vitens werkt voortdurend aan het winnen, zuiveren en leveren van<br />

drinkwater van topkwaliteit, omdat ze weet dat 5,4 miljoen klanten daar<br />

blindelings op vertrouwen.<br />

Begrote dividend <strong>2013</strong> € 158.000<br />

Overige Achtergestelde lening Vitens € 2.760.000<br />

Risico’s en kansen<br />

Geen bijzonderheden<br />

N.V. Rova Holding<br />

Zwolle<br />

Rechtsvorm<br />

Naamloze vennootschap (niet beursgenoteerd)<br />

Betrokkenen<br />

<strong>Gemeente</strong> Dalfsen, <strong>Hardenberg</strong>, Hattem, Heerde, Kampen, Olst-Wijhe,<br />

Ommen, Raalte, Staphorst, Twenterand, Zwartewaterland, Zwolle,<br />

Meppel, Steenwijkerland, Urk, Amersfoort, Aalten, Oost Gelre, Winterswijk<br />

en Apeldoorn<br />

Bestuurlijk belang<br />

816 aandelen A is 9,54% stemmen in de Ava<br />

Programma<br />

Wonen<br />

Bijdragen aan gemeentelijke Voortdurend wordt gestreefd naar optimalisatie in drie centrale thema’s, te<br />

doelstellingen<br />

weten: duurzaamheid (verbetering milieurendement; bijdrage aan<br />

gemeentelijke klimaatdoelstellingen), financiën (lagere tarieven voor de<br />

burgers; dus geen winstmaximalisatie) en maatschappij (een leefbare<br />

omgeving voor wonen en werken).<br />

Begrote dividend <strong>2013</strong> € 350.000<br />

Risico’s en kansen Aan ROVA is een achtergestelde lening verstrekt van € 1.425.304<br />

Geen bijzonderheden<br />

74


N.V. Wadinko<br />

Rechtsvorm<br />

Betrokkenen<br />

Programma<br />

Bijdragen aan gemeentelijke<br />

doelstellingen<br />

Begrote dividend <strong>2013</strong><br />

Risico’s en kansen<br />

Cogas Holding NV<br />

Zwolle<br />

Naamloze vennootschap (niet beursgenoteerd)<br />

De gemeenten Hellendoorn, Hof van Twente, Borne, Dalfsen, Deventer,<br />

Dinkelland, <strong>Hardenberg</strong>, Meppel, Olst-Wijhe, Ommen, Steenwijkerland,<br />

Tubbergen, Westerveld, Zwartewaterland, Zwolle, Kampen, Losser,<br />

Noordoostpolder, Raalte, Rijssen-Holten, Staphorst, Twenterand, Urk,<br />

Wierden en Provincie Overijssel.<br />

Externe Oriëntatie - Algemene dekkingsmiddelen<br />

Wadinko is een regionale participatiemaatschappij, die de bedrijvigheid -<br />

en daarmee de werkgelegenheid - wil bevorderen in Overijssel, de Noord-<br />

Oostpolder en Zuidwest Drenthe.<br />

Geen dividend<br />

Geen bijzonderheden<br />

Almelo<br />

Rechtsvorm<br />

Naamloze vennootschap (niet beursgenoteerd)<br />

Betrokkenen<br />

<strong>Gemeente</strong> Almelo, Borne, Dinkelland, <strong>Hardenberg</strong>, Hof van Twente,<br />

Oldenzaal, Tubbergen, Twenterand, Wierden.<br />

Bestuurlijk belang<br />

650 aandelen is 12,8 % stemmen in de Ava<br />

Programma<br />

Externe Oriëntatie - Algemene dekkingsmiddelen<br />

Bijdragen aan gemeentelijke<br />

doelstellingen<br />

Cogas wil een belangrijke rol spelen in het voor de klant toepasbaar maken<br />

van nieuwe technieken op het gebied van communicatie en (duurzame)<br />

energie.<br />

Aantal aandelen<br />

650 stuks aandelen<br />

Begrote dividend <strong>2013</strong> € 1.040.000<br />

Risico’s en kansen<br />

Tot 2015 wordt van COGAS een extra dividend ontvangen van € 400 per<br />

aandeel. Dit komt overeen met € 390.000.<br />

In 2012 is 50% van COGAS Kabel verkocht aan CIF. Op het moment van het<br />

opstellen van deze begroting zijn de financiële gevolgen hiervan niet<br />

bekend.<br />

75


BESLUIT<br />

De raad van de gemeente <strong>Hardenberg</strong><br />

Besluit:<br />

Vast te stellen:<br />

1. de begroting <strong>2013</strong><br />

2. de meerjarenbegroting 2014 t/m 2016<br />

In te stemmen met:<br />

- de bijdrage van € 100.000 voor Leader plus i.c. het project Reestkerk Balkbrug<br />

- de vervangings- en kleine investeringen als genoemd in deze begroting en de betreffende<br />

bedragen hiervoor beschikbaar te stellen.<br />

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering<br />

van de raad van de gemeente <strong>Hardenberg</strong> van 13 november 2012.<br />

De raad voornoemd,<br />

De voorzitter<br />

De griffier<br />

76


BIJLAGEN<br />

77


BIJLAGEN


Kerngegevens<br />

KERNGEGEVENS<br />

Onderdeel 1-1-2012 <strong>Begroting</strong> <strong>2013</strong><br />

specificatie<br />

specificatie<br />

a Sociale structuur<br />

aantal inwoners 59.430 59.600<br />

waarvan :<br />

- < 20 jaar 15.686 15.625<br />

- > 20 jaar en < 65 jaar 34.516 34.575<br />

.> 65 jaar 9.228 9.400<br />

aantal bijstandsontvangers 665 660<br />

waarvan:<br />

. WWB tot 65 jaar 618 613<br />

-lOAW 40 40<br />

-lOAZ 7 7<br />

b Fysieke structuur<br />

oppervlakte gemeente in ha. 31.725 31.725<br />

waarvan :<br />

land 31.281 31.281<br />

binnenwater 444 444<br />

aantal woonruimten 24.895 25.000<br />

waarvan:<br />

- woningen 22.620 22.725<br />

- recreatiewoningen 1.225 1.225<br />

- capaciteit bijzondere woongebouwen 1.050 1.050<br />

c Financiële structuur x € 1.000 per inwoner x € 1.000 per inwoner<br />

primitief<br />

lasten 134.734 2.267 134.703 2.260<br />

opbrengst belastingen 9.774 164 9.971 167<br />

algemene uitkering gemeentefonds 51.065 859 51.467 864<br />

boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven 289.844 4.877 282.208 4.735<br />

waarvan grondexploitatie 87.210 1.467 81.333 1.365<br />

reseves en voorzieningen 95.831 1.613 92.094 1.545<br />

vaste schuld 157.313 2.647 149.971 2.516


Algemene uitkering<br />

MAATSTAF<br />

EENHEDEN<br />

TOTAAL TOTAAL TOTAAL TOTAAL<br />

<strong>2013</strong> STRUCTUREEL<br />

Inkomensmaatstaf OZB: <strong>2013</strong> 2014 2015 2016<br />

- waarde woningen per 1-1-2012<br />

WOZ woning 4.765.795.270<br />

totaal 4.765.795.270<br />

belastingscapaciteit: 80% 3.812.636.216 -0,1005% 3.831.699,40- 3.847.779,40- 3.863.859,40- 3.879.939,40-<br />

- waarde niet-woningen per 1-1-2012<br />

WOZ niet woning -eigenaar 1.237.519.725<br />

totaal 1.237.519.725<br />

belastingscapaciteit: 70% 866.263.808 -0,1343% 1.163.392,29- 1.165.272,49- 1.167.152,69- 1.169.032,89-<br />

- waarde niet-woningen per 1-1-2012<br />

WOZ niet woning -gebruiker 1.113.969.675<br />

totaal 1.113.969.675<br />

belastingscapaciteit: 70% 779.778.773 -0,1083% 844.500,41- 846.774,71- 849.049,01- 851.323,31-<br />

Sociaal<br />

ABW schaalnadeel 0,653465 112.501,96 73.516,13 73.263,04 72.834,29 72.247,35<br />

ABW schaalvoordeel 283,7940095 3.709,68 1.052.784,96 1.044.858,81 1.030.332,36 1.009.517,62<br />

Bijstandontvangers 660 1.512,44 998.210,40 990.104,55 982.189,00 974.633,70<br />

Eenouderhuishouden 1.200 147,72 177.264,00 180.218,40 183.172,80 186.127,20<br />

Inwoners 59.600 134,31 8.004.876,00 7.937.190,00 7.684.571,00 7.990.253,00<br />

Jongeren < 20 jaar 15.625 225,23 3.519.218,75 3.505.479,72 3.491.740,69 3.478.001,66<br />

Ouderen > 64 jaar 9.400 83,55 785.370,00 801.411,60 817.453,20 833.494,80<br />

Ouderen 75-85 jaar 3.200 27,63 88.416,00 90.377,73 92.339,46 94.301,19<br />

Huishouden met laag inkomen 6.350,0000 86,84 551.434,00 553.443,50 555.515,48 557.714,97<br />

Huishouden met laag inkomen (drempel) 3.850,0000 364,87 1.404.749,50 1.410.231,62 1.415.751,63 1.421.348,95<br />

Minderheden 400 317,08 126.832,00 124.612,44 122.392,88 120.173,32<br />

Uitkeringsontvangers 4.100 108,72 445.752,00 438.862,27 431.973,80 425.125,70<br />

Functie<br />

extra groei leerlingen VO - - - - - -<br />

Lokaal klantenpotentieel 58.100 51,45 2.989.245,00 3.000.718,35 3.012.191,70 3.023.665,05<br />

Regionaal klantenpotentieel 40.100 15,48 620.748,00 623.549,88 626.351,76 629.153,64<br />

Leerlingen V.O. 3.140,00 467,74 1.468.703,60 1.498.203,00 1.527.607,20 1.556.406,60<br />

Leerlingen so/vso 955,30 315,82 301.702,85 303.281,95 304.861,05 306.440,15<br />

-<br />

Fysiek<br />

Bedrijfsvestigingen 3.550 114,54 406.617,00 407.189,70 407.762,40 408.335,10<br />

Bewoonde oorden 1.013 31,13 31.534,69 31.534,69 31.534,69 31.534,69<br />

ISV (a) stadsvernieuwing 0,000921548 14.824.166,19 13.661,18 13.661,18 13.661,18 13.661,18<br />

ISV (b) herstructurering 0,000455423 9.316.642,46 4.243,01 4.243,01 4.243,01 4.243,01<br />

Kernen 20 9.592,05 191.841,00 191.841,00 191.841,00 191.841,00<br />

Kernen bodem factor buiten beb. kom 20 14.910,99 298.219,80 298.219,80 298.219,80 298.219,80<br />

kernen met minstens 500 adressen 9 28.180,76 253.626,84 253.626,84 253.626,84 253.626,84<br />

Omgevingsadressendichtheid 25.000 0,515 63,17 813.313,75 816.567,01 819.820,26 823.073,52<br />

Oeverlengte bodem factor totale gem. 470.700 0,0715 33.655,05 33.655,05 33.655,05 33.655,05<br />

Oeverl. dichth.factor bodem factor tot.gem. 875.584 0,0355 31.083,23 31.083,23 31.083,23 31.083,23<br />

Oppervlakte land 31.281 32,83 1.026.955,23 1.026.955,23 1.026.955,23 1.026.955,23<br />

Land bodem factor totale gemeente 31.281 31,35 980.659,35 983.161,83 985.038,69 987.541,17<br />

Oppervlakte binnenwater 444 41,84 18.576,96 18.612,48 18.639,12 18.674,64<br />

Geindex. opp.beb. buiten beb. kom 272 1.646,31 447.796,32 447.796,32 447.796,32 447.796,32<br />

Geindex. opp.beb. in beb. kom 275 3.322,69 913.739,75 913.739,75 913.739,75 913.739,75<br />

Geindexeerde totale opp.beb. 548 478,28 262.097,44 262.097,44 262.097,44 262.097,44<br />

Woonruimten 25.000 178,49 4.462.250,00 4.480.099,00 4.497.948,00 4.515.797,00<br />

Woonruimten bodem factor in beb. kom 25.000 27,77 694.250,00 697.027,00 699.804,00 702.581,00<br />

woz-waarde niet woningen (in mln.) 866,26 312,00 270.274,31 270.711,11 271.147,91 271.584,71<br />

Vast bedrag<br />

Vast bedrag 276.226,36 276.226,36 263.524,60 263.524,60 263.524,60<br />

34.039.444,46 34.021.153,13 33.823.416,82 34.178.170,18<br />

Uitkeringsfaktor *in lopende prijzen* 1,475 1,475 1,505 1,510 1,546<br />

Sub-totaal inclusief uitkeringsfaktor 50.208.180,58 51.201.835,46 51.073.359,40 52.839.451,10<br />

Overige bestanddelen van de algemene uitkering:<br />

jeugdzorg 36.960,00 36.960,00 36.960,00 36.960,00<br />

Suppletie afschaffing OZB gebruikers woningen 47.929,00 47.929,00 47.929,00 47.929,00<br />

integratieuitkering CJG 1.251.337,00 1.251.337,00 1.251.337,00 1.251.337,00<br />

integratieuitkering WMO 5.244.053,00 5.244.053,00 5.244.053,00 5.244.053,00<br />

Peuterspeelzaalwerk 173.754,02 173.754,02 173.754,02 173.754,02<br />

Combinatiefuncties 231.360,00 231.360,00 231.360,00 231.360,00<br />

NASB 112.158,00 112.158,00 112.158,00 112.158,00<br />

Verfijningsuitkerig FVW 1984:<br />

Rioleringen 1.110,12 - - -<br />

51.467.249,62 52.439.559,88 52.290.849,32 54.036.706,51<br />

51.467.249,62 52.439.559,88 52.290.849,32 54.036.706,51


Geconsolideerd meerjarig overzicht reserves en voorzieningen<br />

Overzicht reserves en voorzieningen (x € 1.000).<br />

reserves dekkings- bestemmings- voorzieningen voorzieningen belegde reserves<br />

omschrijving algemeen reserves reserves Grondbedrijf Algemene dienst van derden Totaal<br />

stand 1-1-<strong>2013</strong> 12.720 29.931 30.024 15.918 3.443 58 92.094<br />

Toevoegingen 3.198 677 140 4.015<br />

Onttrekkingen 978 2.152 424 3.554<br />

stand 1-1-2014 12.720 28.953 31.070 16.595 3.159 58 92.555<br />

Toevoegingen 3.761 705 142 4.608<br />

Onttrekkingen 978 2.067 101 3.146<br />

stand 1-1-2015 12.720 27.975 32.764 17.300 3.200 58 94.017<br />

Toevoegingen 4.297 735 144 5.176<br />

Onttrekkingen 978 2.082 101 3.161<br />

stand 1-1-2016 12.720 26.997 34.979 18.035 3.243 58 96.032<br />

Toevoegingen 5.045 766 146 5.957<br />

Onttrekkingen 978 2.098 101 3.177<br />

stand 1-1-2017 12.720 26.019 37.926 18.801 3.288 58 98.812


Meerjarig overzicht reserves en voorzieningen per jaar<br />

Vermeerderingen Verminderingen rente GD<br />

Omschrijving Saldo per 4,50% t.l.v. t.g.v. Saldo per obv<br />

1-1-<strong>2013</strong> rente exploitatie exploitatie 31-12-<strong>2013</strong> 4,50%<br />

Reserves algemeen<br />

Algemene reserve grondbedrijf 8.000.650 - 8.000.650 360.029<br />

Algemene reserve 4.719.186 - 4.719.186 212.363<br />

Totaal reserves algemeen 12.719.836 - - - 12.719.836 572.393<br />

Dekkingsreserves<br />

Reserve dekking kapitaallasten 29.930.654 - 978.073 28.952.581 1.346.879<br />

Totaal dekkingsreserves 29.930.654 - - 978.073 28.952.581 1.346.879<br />

Bestemmingsreserves<br />

Reserve brandweertraktie 21.373 - 20.571 41.944 962<br />

Reserve betaald parkeren ***rentetoevoeging 1.281.921 57.686 541.314 798.294 -<br />

Reserve groot onderhoud pakeergarages ***rentetoevoeging 520.372 23.417 50.000 593.789 -<br />

Reserve econ.structuurfonds **rente naar res. NB. 4.208.566 - 4.208.566 -<br />

Reserve huisvesting onderwijs 3.872.283 - 226.386 4.098.669 174.253<br />

Reserve kwetsbare groepen 300.000 - 300.000 13.500<br />

Reserve centrumvoorz. Dedemsvaart **rente res. NB 1.881.500 - 1.881.500 -<br />

Reserve afvalstoffenheffing 1.907.702 - 343.520 575.000 1.676.222 85.847<br />

Reserve riolering 4.098.930 - 966.535 3.132.395 184.452<br />

Res dorpsuitleg/ontwikkeling **rente naar res. NB. 408.869 - 209.688 618.557 -<br />

Reserve centrumplan ****rentetoevoeging 1.599.586 71.981 380.623 2.052.190 -<br />

Reserve plattelandsvernieuwing **rente naar res. NB. 224.821 - 4.134 220.687 -<br />

Reserve centrumplan Dedemsvaart ***rentetoevoeging 2.168.221 97.570 2.265.791 -<br />

Reserve invest.progr. na 2010 ***rentetoevoeging 4.277.799 495.070 407.876 5.180.745 -<br />

Reserve afloop middelen (t/m 2011) 39.840 - 39.840 1.793<br />

Reserve huisvesting ****rentetoevoeging 472.248 21.251 27.414 520.913 -<br />

Reserve automatisering 135.864 - 193.763 329.627 6.114<br />

Reserve onderhoud gebouwen 2.089.749 - 412.951 2.502.700 94.039<br />

Reserve traktie / materialen GBO 217.707 - 144.635 362.342 9.797<br />

Reserve zachte bovental ****rentetoevoeging 296.326 13.335 65.300 244.361 -<br />

Totaal bestemmingsreserves 30.023.677 780.310 2.417.427 2.152.283 31.069.131 570.755<br />

Voorzieningen Grondbedrijf<br />

begroot resultaat GREX<br />

Voorziening Katingerveld 166.432 7.073 173.506 -<br />

Voorziening Broeklanden Zuid 3.370.412 143.243 3.513.655 -<br />

Voorziening Ravelijn Balkbrug 209.269 8.894 218.163 -<br />

Voorziening Lutten De Wieken 12.432 528 12.960 -<br />

Voorziening Pluimswijk 58.658 2.493 61.151 -<br />

Voorziening Broeklanden De Kop 297.055 12.625 309.679 -<br />

Voorziening Mollinksvaart 82.470 3.505 85.975 -<br />

Voorziening De Marke II 83.744 3.559 87.303 -<br />

Voorziening Marslanden I 172.638 7.337 179.975<br />

Voorziening Slagharen Noord 940.426 39.968 980.394<br />

Voorziening Broeklanden 2.750.212 116.884 2.867.096<br />

Voorziening woningen Dedemsvaart 377.010 16.023 393.033<br />

Voorziening RvR Gramsbergen 769.130 32.688 801.818<br />

Voorziening Marslanden II 1.115.475 47.408 1.162.883<br />

Voorziening Strategische gronden 333.813 14.187 348.000<br />

Voorziening Heemserpoort 593.514 25.224 618.738<br />

Voorziening Heemse Pruttieshoek 283.003 12.028 295.031 -<br />

Voorziening De Boschkamp 91.678 3.896 95.574 -<br />

Voorziening Mercator 157.874 6.710 164.583 -<br />

Voorziening Zorgzone 3.348.785 142.323 3.491.109<br />

Voorziening woongebied Moeshoek Slagharen 704.079 29.923 734.002<br />

Totaal voorzieningen Grondbedrijf 15.918.109 676.520 - - 16.594.629 -<br />

Voorzieningen Algemene dienst<br />

Voorz.pensioenen wethouders *CW-berekening 3.121.005 140.445 101.259 3.160.191 -<br />

Voorziening privatisering O.B.S. 322.498 - 322.498 - 14.512<br />

Totaal voorzieningen Algemene dienst 3.443.503 140.445 - 423.757 3.160.191 14.512<br />

TOTAAL RESERVES 72.674.167 780.310 2.417.427 3.130.356 72.741.548 2.490.027<br />

TOTAAL VOORZIENINGEN 19.361.612 816.965 - 423.757 19.754.820 14.512<br />

TOTAAL GENERAAL 92.035.779 1.597.275 2.417.427 3.554.113 92.496.368 2.504.540


Vermeerderingen Verminderingen<br />

Omschrijving Saldo per 4,50% t.l.v. t.g.v. Saldo per<br />

1-1-2014 rente exploitatie exploitatie 31-12-2014<br />

Reserves algemeen<br />

Algemene reserve grondbedrijf 8.000.650 8.000.650<br />

Algemene reserve 4.719.186 4.719.186<br />

Totaal reserves algemeen 12.719.836 - - - 12.719.836<br />

Dekkingsreserves<br />

Reserve dekking kapitaallasten 28.952.581 978.073 27.974.508<br />

Totaal dekkingsreserves 28.952.581 - - 978.073 27.974.508<br />

Bestemmingsreserves<br />

Reserve brandweertraktie 41.944 43.668 85.612<br />

Reserve betaald parkeren ***rentetoevoeging 798.294 35.923 461.094 373.123<br />

Reserve groot onderhoud pakeergarages ***rentetoevoeging 593.789 26.721 50.000 670.510<br />

Reserve econ.structuurfonds **rente naar res. NB. 4.208.566 4.208.566<br />

Reserve huisvesting onderwijs 4.098.669 362.555 4.461.224<br />

Reserve kwetsbare groepen 300.000 300.000<br />

Reserve centrumvoorz. Dedemsvaart **rente res. NB 1.881.500 1.881.500<br />

Reserve afvalstoffenheffing 1.676.222 343.520 575.000 1.444.742<br />

Reserve riolering 3.132.395 966.535 2.165.860<br />

Res dorpsuitleg/ontwikkeling **rente naar res. NB. 618.557 346.496 965.053<br />

Reserve centrumplan ****rentetoevoeging 2.052.190 92.349 380.623 2.525.162<br />

Reserve plattelandsvernieuwing **rente naar res. NB. 220.687 4.134 216.553<br />

Reserve centrumplan Dedemsvaart ***rentetoevoeging 2.265.791 101.961 - 2.367.751<br />

Reserve invest.progr. na 2010 ***rentetoevoeging 5.180.745 544.952 407.876 6.133.573<br />

Reserve afloop middelen (t/m 2011) 39.840 39.840<br />

Reserve huisvesting ****rentetoevoeging 520.913 23.441 27.921 572.275<br />

Reserve automatisering 329.627 379.530 709.157<br />

Reserve onderhoud gebouwen 2.502.700 412.951 2.915.651<br />

Reserve traktie / materialen GBO 362.342 169.089 531.431<br />

Reserve zachte bovental ****rentetoevoeging 244.361 10.996 - 59.750 195.607<br />

Totaal bestemmingsreserves 31.069.131 836.343 2.924.229 2.066.513 32.763.190<br />

Voorzieningen Grondbedrijf<br />

begroot resultaat GREX<br />

Voorziening Katingerveld 173.506 7.374 180.880<br />

Voorziening Broeklanden Zuid 3.513.655 149.330 3.662.985<br />

Voorziening Ravelijn Balkbrug 218.163 9.272 227.435<br />

Voorziening Lutten De Wieken 12.960 551 13.511<br />

Voorziening Pluimswijk 61.151 2.599 63.750<br />

Voorziening Broeklanden De Kop 309.679 13.161 322.841<br />

Voorziening Mollinksvaart 85.975 3.654 89.629<br />

Voorziening De Marke II 87.303 3.710 91.014<br />

Voorziening Marslanden I 179.975 7.649 187.624<br />

Voorziening Slagharen Noord 980.394 41.667 1.022.061<br />

Voorziening Broeklanden 2.867.096 121.852 2.988.948<br />

Voorziening woningen Dedemsvaart 393.033 16.704 409.737<br />

Voorziening RvR Gramsbergen 801.818 34.077 835.896<br />

Voorziening Marslanden II 1.162.883 49.423 1.212.305<br />

Voorziening Strategische gronden 348.000 14.790 362.790<br />

Voorziening Heemserpoort 618.738 26.296 645.035<br />

Voorziening Heemse Pruttieshoek 295.031 12.539 307.569<br />

Voorziening De Boschkamp 95.574 4.062 99.636<br />

Voorziening Mercator 164.583 6.995 171.578<br />

Voorziening Zorgzone 3.491.109 148.372 3.639.481<br />

Voorziening woongebied Moeshoek Slagharen 734.002 31.195 765.198<br />

Totaal voorzieningen Grondbedrijf 16.594.629 705.272 - - 17.299.900<br />

Voorzieningen Algemene dienst<br />

Voorz.pensioenen wethouders *CW-berekening 3.160.191 142.209 - 101.259 3.201.141<br />

Voorziening privatisering O.B.S. - -<br />

Totaal voorzieningen Algemene dienst 3.160.191 142.209 - 101.259 3.201.141<br />

TOTAAL RESERVES 72.741.548 836.343 2.924.229 3.044.586 73.457.534<br />

TOTAAL VOORZIENINGEN 19.754.820 847.480 - 101.259 20.501.041<br />

TOTAAL GENERAAL 92.496.368 1.683.823 2.924.229 3.145.845 93.958.575


Vermeerderingen Verminderingen<br />

Omschrijving Saldo per 4,50% t.l.v. t.g.v. Saldo per<br />

1-1-2015 rente exploitatie exploitatie 31-12-2015<br />

Reserves algemeen<br />

Algemene reserve grondbedrijf 8.000.650 8.000.650<br />

Algemene reserve 4.719.186 4.719.186<br />

Totaal reserves algemeen 12.719.836 - - - 12.719.836<br />

Dekkingsreserves<br />

Reserve dekking kapitaallasten 27.974.508 978.073 26.996.435<br />

Totaal dekkingsreserves 27.974.508 - - 978.073 26.996.435<br />

Bestemmingsreserves<br />

Reserve brandweertraktie 85.612 69.321 154.933<br />

Reserve betaald parkeren ***rentetoevoeging 373.123 16.791 476.848 86.935-<br />

Reserve groot onderhoud pakeergarages ***rentetoevoeging 670.510 30.173 50.000 750.682<br />

Reserve econ.structuurfonds **rente naar res. NB. 4.208.566 4.208.566<br />

Reserve huisvesting onderwijs 4.461.224 537.240 4.998.464<br />

Reserve kwetsbare groepen 300.000 300.000<br />

Reserve centrumvoorz. Dedemsvaart **rente res. NB 1.881.500 1.881.500<br />

Reserve afvalstoffenheffing 1.444.742 343.520 575.000 1.213.262<br />

Reserve riolering 2.165.860 966.535 1.199.325<br />

Res dorpsuitleg/ontwikkeling **rente naar res. NB. 965.053 480.626 1.445.679<br />

Reserve centrumplan ****rentetoevoeging 2.525.162 113.632 2.638.794<br />

Reserve plattelandsvernieuwing **rente naar res. NB. 216.553 4.134 212.419<br />

Reserve centrumplan Dedemsvaart ***rentetoevoeging 2.367.751 106.549 - 2.474.300<br />

Reserve invest.progr. na 2010 ***rentetoevoeging 6.133.573 603.236 788.499 7.525.308<br />

Reserve afloop middelen (t/m 2011) 39.840 39.840<br />

Reserve huisvesting ****rentetoevoeging 572.275 25.752 28.428 626.456<br />

Reserve automatisering 709.157 448.264 1.157.421<br />

Reserve onderhoud gebouwen 2.915.651 412.951 3.328.602<br />

Reserve traktie / materialen GBO 531.431 233.571 765.002<br />

Reserve zachte bovental ****rentetoevoeging 195.607 8.802 - 59.750 144.659<br />

Totaal bestemmingsreserves 32.763.190 904.935 3.392.420 2.082.267 34.978.278<br />

-<br />

Voorzieningen Grondbedrijf -<br />

begroot resultaat GREX -<br />

Voorziening Katingerveld 180.880 7.687 188.567<br />

Voorziening Broeklanden Zuid 3.662.985 155.677 3.818.662<br />

Voorziening Ravelijn Balkbrug 227.435 9.666 237.101<br />

Voorziening Lutten De Wieken 13.511 574 14.085<br />

Voorziening Pluimswijk 63.750 2.709 66.459<br />

Voorziening Broeklanden De Kop 322.841 13.721 336.562<br />

Voorziening Mollinksvaart 89.629 3.809 93.438<br />

Voorziening De Marke II 91.014 3.868 94.882<br />

Voorziening Marslanden I 187.624 7.974 195.598<br />

Voorziening Slagharen Noord 1.022.061 43.438 1.065.499<br />

Voorziening Broeklanden 2.988.948 127.030 3.115.978<br />

Voorziening woningen Dedemsvaart 409.737 17.414 427.150<br />

Voorziening RvR Gramsbergen 835.896 35.526 871.421<br />

Voorziening Marslanden II 1.212.305 51.523 1.263.828<br />

Voorziening Strategische gronden 362.790 15.419 378.208<br />

Voorziening Heemserpoort 645.035 27.414 672.449<br />

Voorziening Heemse Pruttieshoek 307.569 13.072 320.641<br />

Voorziening De Boschkamp 99.636 4.235 103.870<br />

Voorziening Mercator 171.578 7.292 178.870<br />

Voorziening Zorgzone 3.639.481 154.678 3.794.159<br />

Voorziening woongebied Moeshoek Slagharen 765.198 32.521 797.718<br />

Totaal voorzieningen Grondbedrijf 17.299.900 735.246 - - 18.035.146<br />

Voorzieningen Algemene dienst<br />

Voorz.pensioenen wethouders *CW-berekening 3.201.141 144.051 - 101.259 3.243.933<br />

Voorziening privatisering O.B.S. - -<br />

Totaal voorzieningen Algemene dienst 3.201.141 144.051 - 101.259 3.243.933<br />

TOTAAL RESERVES 73.457.534 904.935 3.392.420 3.060.340 74.694.549<br />

TOTAAL VOORZIENINGEN 20.501.041 879.297 - 101.259 21.279.079<br />

TOTAAL GENERAAL 93.958.575 1.784.232 3.392.420 3.161.599 95.973.629


Vermeerderingen Verminderingen<br />

Omschrijving Saldo per 4,50% t.l.v. t.g.v. Saldo per<br />

1-1-2016 rente exploitatie exploitatie 31-12-2016<br />

Reserves algemeen<br />

Algemene reserve grondbedrijf 8.000.650 8.000.650<br />

Algemene reserve 4.719.186 4.719.186<br />

Totaal reserves algemeen 12.719.836 - - - 12.719.836<br />

Dekkingsreserves<br />

Reserve dekking kapitaallasten 26.996.435 978.073 26.018.362<br />

Totaal dekkingsreserves 26.996.435 - - 978.073 26.018.362<br />

Bestemmingsreserves<br />

Reserve brandweertraktie 154.933 88.247 243.180<br />

Reserve betaald parkeren ***rentetoevoeging 86.935- 3.912- 492.878 583.725-<br />

Reserve groot onderhoud pakeergarages ***rentetoevoeging 750.682 33.781 50.000 834.463<br />

Reserve econ.structuurfonds **rente naar res. NB. 4.208.566 4.208.566<br />

Reserve huisvesting onderwijs 4.998.464 706.770 5.705.234<br />

Reserve kwetsbare groepen 300.000 300.000<br />

Reserve centrumvoorz. Dedemsvaart **rente res. NB 1.881.500 1.881.500<br />

Reserve afvalstoffenheffing 1.213.262 343.520 575.000 981.782<br />

Reserve riolering 1.199.325 966.535 232.790<br />

Res dorpsuitleg/ontwikkeling **rente naar res. NB. 1.445.679 655.497 2.101.176<br />

Reserve centrumplan ****rentetoevoeging 2.638.794 118.746 2.757.540<br />

Reserve plattelandsvernieuwing **rente naar res. NB. 212.419 4.134 208.285<br />

Reserve centrumplan Dedemsvaart ***rentetoevoeging 2.474.300 111.344 - 2.585.643<br />

Reserve invest.progr. na 2010 ***rentetoevoeging 7.525.308 687.306 788.499 9.001.114<br />

Reserve afloop middelen (t/m 2011) 39.840 39.840<br />

Reserve huisvesting ****rentetoevoeging 626.456 28.191 28.934 683.580<br />

Reserve automatisering 1.157.421 719.532 1.876.953<br />

Reserve onderhoud gebouwen 3.328.602 412.951 3.741.553<br />

Reserve traktie / materialen GBO 765.002 269.342 1.034.344<br />

Reserve zachte bovental ****rentetoevoeging 144.659 6.510 59.750 91.419<br />

Totaal bestemmingsreserves 34.978.278 981.964 4.063.292 2.098.297 37.925.238<br />

-<br />

Voorzieningen Grondbedrijf -<br />

begroot resultaat GREX -<br />

Voorziening Katingerveld 188.567 8.014 196.581<br />

Voorziening Broeklanden Zuid 3.818.662 162.293 3.980.955<br />

Voorziening Ravelijn Balkbrug 237.101 10.077 247.178<br />

Voorziening Lutten De Wieken 14.085 599 14.684<br />

Voorziening Pluimswijk 66.459 2.825 69.284<br />

Voorziening Broeklanden De Kop 336.562 14.304 350.865<br />

Voorziening Mollinksvaart 93.438 3.971 97.409<br />

Voorziening De Marke II 94.882 4.032 98.914<br />

Voorziening Marslanden I 195.598 8.313 203.911<br />

Voorziening Slagharen Noord 1.065.499 45.284 1.110.782<br />

Voorziening Broeklanden 3.115.978 132.429 3.248.407<br />

Voorziening woningen Dedemsvaart 427.150 18.154 445.304<br />

Voorziening RvR Gramsbergen 871.421 37.035 908.457<br />

Voorziening Marslanden II 1.263.828 53.713 1.317.541<br />

Voorziening Strategische gronden 378.208 16.074 394.282<br />

Voorziening Heemserpoort 672.449 28.579 701.028<br />

Voorziening Heemse Pruttieshoek 320.641 13.627 334.268<br />

Voorziening De Boschkamp 103.870 4.414 108.285<br />

Voorziening Mercator 178.870 7.602 186.472<br />

Voorziening Zorgzone 3.794.159 161.252 3.955.410<br />

Voorziening woongebied Moeshoek Slagharen 797.718 33.903 831.621<br />

Totaal voorzieningen Grondbedrijf 18.035.146 766.494 - - 18.801.640<br />

Voorzieningen Algemene dienst<br />

Voorz.pensioenen wethouders *CW-berekening 3.243.933 145.977 - 101.259 3.288.651<br />

Voorziening privatisering O.B.S. - -<br />

Totaal voorzieningen Algemene dienst 3.243.933 145.977 - 101.259 3.288.651<br />

TOTAAL RESERVES 74.694.549 981.964 4.063.292 3.076.370 76.663.435<br />

TOTAAL VOORZIENINGEN 21.279.079 912.471 - 101.259 22.090.291<br />

TOTAAL GENERAAL 95.973.629 1.894.435 4.063.292 3.177.629 98.753.727

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!