20.02.2014 Views

Netuitbating – Cabines HS – Nieuwe schakelmaterialen - Eandis

Netuitbating – Cabines HS – Nieuwe schakelmaterialen - Eandis

Netuitbating – Cabines HS – Nieuwe schakelmaterialen - Eandis

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Nieuwe</strong> <strong>HS</strong>-<strong>schakelmaterialen</strong> en prefab betoncabines<br />

Sinds september 2006 zijn de bij <strong>Eandis</strong> onder contract zijnde <strong>HS</strong>-<strong>schakelmaterialen</strong> en<br />

prefab betoncabines gewijzigd.<br />

Vergelijking tussen oude en nieuwe toestand:<br />

Modulair<br />

schakelmaterieel<br />

Huidige<br />

toestand<br />

Deba DF2<br />

<strong>Nieuwe</strong><br />

toestand<br />

Areva<br />

Fluokit M9<br />

Compact ( RMU) Siemens Siemens<br />

Betreedbare<br />

cabines<br />

NIET betreedbare<br />

cabines<br />

Lithobeton<br />

Graeper<br />

Lithobeton<br />

Areva<br />

1. Modulair schakelmaterieel<br />

Hier wordt de overstap gemaakt van <strong>HS</strong>-schakelmaterieel Deba type DF2-RV44 naar Areva<br />

type Fluokit M9.<br />

Verschillen<br />

- Van Deba In = 800 A naar Areva In = 630 A<br />

- Aansluitbaar met kabels tot 240 mm 2 (uitzonderlijk 400 mm 2 door middel van een<br />

aangepaste aansluitklem (uitrustingen vóór 2007), aan te vragen bij de dienst<br />

Technologie Elektriciteit).<br />

- Transfocellen hebben een breedte van 375 mm in plaats van 500 mm.<br />

- Er zijn nu twee railstel-lengten in functie van de gebruikte combinatie.<br />

- Gebruik van een korte eindsluiting; ontmantellengte 240 mm.<br />

- De standaardbestelling is een configuratie 1K+1T met toebehoren.<br />

+<br />

Configuratie 1K+1T<br />

Toebehoren<br />

+<br />

1


Kabel-, transfo- of vermogenschakelaar-cellen worden aangebouwd om de gewenste<br />

configuratie te krijgen.<br />

2. Compact schakelmaterieel<br />

<strong>HS</strong>-schakelmaterieel Siemens blijft ongewijzigd.<br />

3. Betreedbare prefab betoncabine Lithobeton<br />

type 2<br />

Wijzigingen aan het gebouw<br />

Hier zijn enkele lichte wijzigingen uitgevoerd aan de inrichting om de bedieningsergonomie te<br />

verbeteren:<br />

- Het kelderluik is centraal geplaatst.<br />

- De sleuf voor de aansluitkabels LS-verdeelbord is maximaal naar links verschoven.<br />

- Er wordt een ander type inlaatrooster gebruikt.<br />

- De deur Multilock wordt vervangen door een type met drie-puntsluiting en standaard<br />

slotcilinder.<br />

- De deur is 10 cm meer naar rechts geplaatst omdat het <strong>HS</strong>-schakelmaterieel van<br />

Areva iets dieper is.<br />

Wijzigingen aan de inrichting<br />

- LS-verdeelbord wordt maximaal naar links verplaatst (meer bedieningsruimte bij<br />

gebruik van een transfo 630 kVA).<br />

- OV-bord wordt uiterst rechts geplaatst.<br />

- Opbouw van de cellen vanaf de toegangsdeur, beginnend met de<br />

transfo(beveiligings)cel:<br />

2


4. Niet-betreedbare cabines<br />

Worden vanaf nu geleverd en geplaatst door Areva. Afmetingen en opbouw zijn identiek aan<br />

de cabines van Graeper.<br />

Verschillen<br />

- Een lokaal BB00 wordt nu voorzien van <strong>HS</strong>-schakelmaterieel AA10 in plaats van een<br />

lokaal BB40.<br />

(zie document C2/112 van Synergrid voor verduidelijking van de lokaal- en<br />

apparatuur-indeling)<br />

- Polyester gewapend beton in plaats van een klassieke wapening.<br />

- Toegangsluiken en -deuren zijn NIET geaard.<br />

- Boogkoeler is NIET standaard.<br />

Gebruik van standaard LS-verdeelborden <strong>Eandis</strong>.<br />

3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!