29.08.2014 Views

presentatie Arjen Grent - Stowa

presentatie Arjen Grent - Stowa

presentatie Arjen Grent - Stowa

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Koudewinning Ouderkerkerplas<br />

Koudewinning Ouderkerkerplas<br />

Inhoudsopgave<br />

<strong>Arjen</strong> <strong>Grent</strong><br />

Afdeling Beleid<br />

Waternet<br />

• Lokatie<br />

• Koudenet<br />

• Energie<br />

• Ouderkerkerplas<br />

• Koudewinning en zuurstoftoediening<br />

• Zuurstofsysteem<br />

• Trajecten<br />

• Waterkwaliteitsonderzoek<br />

Koudewinning Ouderkerkerplas<br />

Lokatie<br />

Koudewinning Ouderkerkerplas<br />

Lokatie<br />

Koudewinning Ouderkerkerplas<br />

Lokatie<br />

Koudewinning Ouderkerkerplas<br />

Koudenet<br />

1


Koudewinning Ouderkerkerplas<br />

Koudenet<br />

Koudewinning Ouderkerkerplas<br />

Energie<br />

Doelstelling 60 MW<br />

(eq. 100 windmolens)<br />

Doelstelling 60 MW<br />

Eigen koelers<br />

Elektriciteitsverbruik<br />

(MWh/jaar)<br />

29.200<br />

CO2-uitstoot<br />

(ton/jaar)<br />

23.900<br />

Voordelen<br />

• Milieuvriendelijk<br />

• Energiebesparing: 60 - 80%<br />

• Reductie koelwatergebruik (aquatische organismen)<br />

• Hoge leverbetrouwbaarheid<br />

Centrale koelmachine<br />

Centrale koelmachine<br />

met koelwater<br />

Ouderkerkerplas<br />

12.200<br />

4.900<br />

10.000<br />

4.000<br />

Koudewinning Ouderkerkerplas<br />

Thermische energie Ouderkerkerplas<br />

Koudewinning Ouderkerkerplas<br />

Diepte Ouderkerkerplas<br />

Koudewinning Ouderkerkerplas<br />

Stratificatie Ouderkerkerplas<br />

Koudewinning Ouderkerkerplas<br />

Zomersituatie…<br />

10 m<br />

beschikbaar fosfaat<br />

spronglaag<br />

8 o C<br />

20 o C<br />

20 m<br />

niet-beschikbaar fosfaat<br />

30 m<br />

40 m<br />

2


Koudewinning Ouderkerkerplas<br />

…met koudewinning…<br />

koudeproductie<br />

centrale<br />

Koudewinning Ouderkerkerplas<br />

…en met zuurstoftoediening…<br />

koudeproductie<br />

centrale<br />

20 o C<br />

klanten<br />

10 o C<br />

20 o C<br />

klanten<br />

10 o C<br />

10 m<br />

beschikbaar<br />

fosfaat<br />

spronglaag<br />

8 o C<br />

20 o C<br />

fosfaat<br />

8 o C<br />

10 m<br />

beschikbaar fosfaat<br />

20 o C<br />

spronglaag<br />

8 o C<br />

8 o C<br />

20 m<br />

niet-beschikbaar fosfaat<br />

20 m<br />

niet-beschikbaar fosfaat<br />

30 m<br />

fosfaat<br />

30 m<br />

zuurstof<br />

40 m<br />

40 m<br />

Koudewinning Ouderkerkerplas<br />

Koudewinning Ouderkerkerplas<br />

…geeft resultaat.<br />

20 o C<br />

koudeproductie<br />

centrale<br />

klanten<br />

10 o C<br />

Dus van…<br />

23.900 ton CO2-uitstoot<br />

En waterkwaliteitsproblemen<br />

beschikbaar fosfaat<br />

20 o C<br />

beschikbaar fosfaat<br />

20 o C<br />

10 m<br />

spronglaag<br />

8 o C<br />

8 o C<br />

10 m<br />

spronglaag<br />

8 o C<br />

20 m<br />

niet-beschikbaar fosfaat<br />

20 m<br />

niet-beschikbaar fosfaat<br />

30 m<br />

zuurstof<br />

30 m<br />

40 m<br />

neerslag<br />

ijzerfosfaat<br />

40 m<br />

Koudewinning Ouderkerkerplas<br />

Koudewinning Ouderkerkerplas<br />

Naar…<br />

4.000 ton CO2-uitstoot<br />

En schoner water<br />

20 o C<br />

koudeproductie<br />

centrale<br />

klanten<br />

10 o C<br />

Zuurstofsysteem - Oxidatiespin<br />

beschikbaar fosfaat<br />

20 o C<br />

10 m<br />

spronglaag<br />

8 o C<br />

8 o C<br />

20 m<br />

niet-beschikbaar fosfaat<br />

30 m<br />

zuurstof<br />

40 m<br />

neerslag<br />

ijzerfosfaat<br />

3


Koudewinning Ouderkerkerplas<br />

Zuurstofsysteem – O2-oplossing<br />

Koudewinning Ouderkerkerplas<br />

Trajecten<br />

2 à 3 meter<br />

. . . . . . . . . . .<br />

. . . . . . . . . . .<br />

O O O O O O O O O O O<br />

O O O O O O O O O O O<br />

o o o o o o o o o o o<br />

O O O O O O O O O O O<br />

zuurstof<br />

• Vergunningaanvraag<br />

• MER<br />

• Wet- en regelgeving<br />

• Waterkwaliteitsonderzoek<br />

• Subsidies<br />

• EFRO<br />

• Innovatieprogramma KRW<br />

• Deelverordening water provincie Noord-Holland<br />

• <strong>Stowa</strong>???<br />

Koudewinning Ouderkerkerplas<br />

Waterkwaliteitsonderzoek<br />

Koudewinning Ouderkerkerplas<br />

Waterkwaliteitsonderzoek - Maatregelen<br />

• 5 jaar<br />

• Nulmeting<br />

• Maatregelen<br />

• Modellering water(kwaliteit) en grondwater<br />

• Monitoring (ook referentie andere plassen)<br />

• Jaarlijkse rapportage tussenresultaten<br />

• Aanleg zuurstofsysteem<br />

• Flexibel peilbeheer<br />

• Optimaliseren zuurstoftoediening<br />

• Meer stroming (bij zwemgedeelte)<br />

Koudewinning Ouderkerkerplas<br />

Waterkwaliteitsonderzoek - Onderzoeksmodules<br />

Koudewinning Ouderkerkerplas<br />

Waterkwaliteitsonderzoek - Partners<br />

• Kwaliteit bodemvocht, bodem, waterlaag<br />

• Samenstelling algen en zoöplankton<br />

• Bodemmacrofauna<br />

• Visstand<br />

• Effect op oevers<br />

• Extrapolatie<br />

• Effecten op voedselweb<br />

• Slibaanwas<br />

• Referentieplas<br />

• AGV opdrachtgever en waterkwaliteitsbeheerder<br />

• Nuon exploitator koudewinning en zuurstoftoediening<br />

• Groengebied Amstelland eigenaar en terreinbeheerder<br />

• Universiteit Nijmegen waterkwaliteitsonderzoek<br />

• WL Delft waterkwantiteitsmodellering en P en T<br />

• Wageningen Universiteit delonderzoek waterkwaliteit<br />

• Centrum voor Limnologie deelonderzoek waterkwaliteit<br />

• Stichting Bargerveen deelonderzoek waterkwaliteit<br />

• ST WA ???<br />

4


Koudewinning Ouderkerkerplas<br />

Wat denkt u?<br />

• …<br />

• …<br />

• …<br />

5

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!